Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket"

Transkript

1 Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü programýna konuk olan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi nin iki yýl içinde oluþumunu tamamlayacaðýný, Çorum Devlet Hastanesi nin de Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi statüsüyle hizmet vereceðini söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Günlüðü programýna konuk * HABERÝ 4 DE AK Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilât yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. Ýskilipli Atýf Hoca nýn anýt mezarýný Bülent Arýnç açacak AK Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilâtý nýn ziyaretinde konuþan TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Nisan ayýnda yapýlacak olan yerel medya seminerine ve Ýskilipli Atýf Hoca nýn Anýt Mezarýnýn açýlýþýný yapmak üzere Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum a geleceðini söyledi. * HABERÝ 6 DA Bülent Arýnç Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket TSO yu ziyaret eden Hitit Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi, halka arz çalýþmalarýnýn tamamladýðýný söyledi. Börekçi, Hitit Holding'in Çorum'dan çýkan ve borsaya açýlan ilk þirket olduðunu vurguladý. * HABERÝ 6 DA Ýstiklâl Ýlköðretim Okulu eski binasý, Yazma Eserler Kütüphanesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý na Ýstiklâl in tarihi binasý Bakanlýða devrediliyor Yazma Eserler Kütüphanesi ne dönüþtürülmesi kararlaþtýrýlan Ýstiklâl Ýlköðretim Okulu eski binasý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý na devrediliyor. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri dün Ulucamii karþýsýndaki tarihi binada incelemelerde bulundular. * HABERÝ 8 DE Hemþehrimiz Asayiþ Daire Baþkaný oldu Emniyet Genel Asayiþ Dairesi Baþkanlýðý görevine atanan Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel için veda yemeði düzenlendi. Hitit Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi ile beraberindeki þirket yöneticileri TSO yu ziyaret etti. Mehmet Tüzel * HABERÝ 14 DE Lokal iþletmecisi kurtarýlamadý Çorum'da iki çocuk babasý Hasan Ö. (50) isimli lokal iþletmecisi girdiði bunalým sonucu intihar etti. Ölüm haberini alan yakýnlarý gözyaþýna boðulurken, polis intiharýn nedenini araþtýrýyor. MEYDAN Hasan Ö. * HABERÝ 3 DE Alevîlik ve Bektaþilik (56) BÝZANS GELENEKLERÝ Suriye eyaleti uzun zaman Bizans hakimiyeti altýnda kalmýþtý. Hz. Ömer'in ordularý Suriye yi Bizans imparatorluðundan alýp Ýslam devletine kattý. Þam, Bizans idaresi zamanýnda da çok önemli merkezlerden biriydi. Emir Muaviye çok uzun zaman Þam'da, 19 da Mürsel Þahinbaþ Sanayi Sitesi nde ara yollar periþan Aðýr kýþ þartlarý hayatý olumsuz etkilerken, kar yaðýþý ve soðuk Aþaðý Sanayi den sonra Küçük Sanayi Sitesi ni de vurdu. * HABERÝ 4 DE Çorumlu polis memuru kaza kurbaný Çorumlu polis memuru Mustafa Demirbaþ, görev yeri Kýrýkkale de bir kamyonun çarpýp kaçmasý sonucu aðýr yaralandý. Polis memuru, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak þehit oldu. Kýrýkkale- Samsun karayolunda yoðun kar yaðýþý ve tipi altýnda uygulama yaptýðý sýrada, plakasý alýnamayan bir kamyonun çarparak kaçmasý sonucu aðýr yaralanan Çorumlu trafik polisi Mustafa Demirbaþ, kaldýrýldýðý hastanede can verdi. Edinilen bilgilere göre olay, Kýrýkkale-Samsun Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde Osmangazi mevkiinde saat sýralarýnda meydana geldi. Kýrýkkale Bölge Trafik Þube 'nde görevli trafik polisi 53 yaþýndaki Mustafa Demirbaþ'a, yol güzergahýnda meydana gelen kaza nedeniyle araçlarýn yavaþ seyretmesi için uygulama yaptýðý sýrada, sürücüsü ve plakasý belirlenemeyen bir kamyon çarparak kaçtý. Aðýr yaralanan trafik polisi Demirbaþ, ambulansla Kýrýkkale Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýldý. Evli ve 3 çocuk babasý Mustafa Demirbaþ, tüm müdahalelere raðmen yaþamýný yitirdi. Kaçan kamyon sürücüsünün belirlenip yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Þehit polis memurunun Çorum un Sungurlu ilçesine baðlý Ayaðýbüyük Köyü nde ikamet eden ailesi, acý haberin ardýndan Kýrýkkale ye ulaþtý. Gökhan ýn sevinci dünyalara bedel Yollarda oluþan buz kütleleri hayatý zorlaþtýrýyor. Ýstanbul da Çorum konuþuluyor Ýstanbul Çorumlular Derneði nin sponsorluðunda uydudan yayýn yapan Medya TV de gerçekleþtirilen Ortak Noktamýz Çorum isimli programýn, hem Çorum hem de Çorum dýþýnda yaþayan Çorumlular ýn yoðun ilgi ve teveccühünü kazandýðý bildirildi. * HABERÝ 14 DE Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði, 11 yaþýndaki bedensel engelli Gökhan Delibekir'e notbook bilgisayar hediye etti. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Gökhan için dünyaya açýlan pencere anlamý taþýyan bu bilgisayarýn Ýþ AdamýSanayici Turgut Taç tarafýndan baðýþlandýðýný açýkladý. * HABERÝ 7 DE Gökhan Delibekir

2 2 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Hitit Holding'le bir ilk Ýþadamý Sait Börekçi'nin baþýnda bulunduðu Hitit Holding'in bir süredir þehrin muhtelif noktalarýndaki bilboardlarda ilanlarý yayýnlanýyor. 'Ýlan ne diyor?' diye baktýðýmýzda, þirketin halka arz edileceði duyuruluyor. Yani holdingin hisseleri halka arz edildikten Hitit Holding in halka arzý Çorum'da bir ilk olmasý nedeniyle önem taþýyor. sonra borsada iþlem görecek. Bu arz Çorum'da bir ilk olmasý nedeniyle önem taþýyor. Bildirildiðine göre, Çorum ve Antalya'da bir dizi yatýrýmlarý bulunan Sait Börekçi, bugün Çorumlu iþadamlarý ile buluþarak bahsettiðimiz açýlýmý onlarla da paylaþacak. Yapý Endüstrisi, Maðazacýlýk ve Finans olmak üzere üç ana sektörde faaliyet gösteren Börekçi, çok genç yaþta leblebi dükkaný açarak iþ hayatýna atýlmýþ bir iþadamý yýlýnda ticaretini Antalya'ya taþýdý. Altýnbaþ firmasý bayisi olarak kýsa sürede ayakkabý ve mücevherat alanýndaki maðazalarýnýn sayýsýný artýrdý. Antalya'da markalar zincirine Vakko'yu da ekleyen Sait Börekçi, diðer taraftan inþaat alanýnda yatýrýmlar yaptý. Antalya ve Kýbrýs'ta gerçekleþen inþaat projelerini Ýstanbul takip etti. Büyümeye devam eden Hitit Grup þirketleri, bir süre sonra Hitit Holding çatýsý altýnda toplandý. Börekçi, CHP Belediye Baþkan ve Milletvekili Adayý olarak düzenlediði renkli kampanyalarla dikkatleri üzerine çekti. Aþýrý soðuklar, ardýndan sýcak havanýn Kýrkdilim yolunda kayalýklarý olumsuz etkileyerek heyelana neden olduðu ifade ediliyor. Kýrkdilim için bir uyarý Kýrkdilim yolunu sürekli kullanan bir okurumuz göndermiþ. Yolun tehlike arz etmeye baþladýðýný belirtmiþ. Aþýrý soðuklar, ardýndan sýcak havanýn kayalýklarý olumsuz etkileyerek heyelana neden olduðunu ifade etmiþ, yetkililerin önlem almasý için dikkatlerinin çekilmesini istemiþ. Ýþte okur notu; "Ben Çorum'da ikamet ediyorum. Her gün Amasya ili Hamamözü ilçesine gidiyorum. Kýrkdilim bölgesinden geçerek Hamamözü'ne gidiyoruz. Kýrkdilim yolu soðuklarýn ardýndan yükselen sýcaklarla birlikte tehlike arz ediyor. Yer yer kayalarda kopma ve küçük çaplý heyelanlar oluþmaktadýr. Bunu olay yerine giderek görüntüleyebilir sorunun ne denli önemli olduðunu gözünüzle görebilirsiniz. Bu yolu bir çok insan kullanýyor. Bu durumu yetkililere ileterek, yetkililerin harekete geçmesini saðlayabilirsiniz. Lütfen büyük çaplý bir olay yaþanmadan, canlar ölmeden yetkililer bir an önce önlem alsýn. Duyarlý olacaðýnýzý düþünüyorum. Saygýlar..." Özürlü Memur Seçme Sýnavý baþvurularý 20 Þubat ta baþlýyor Bu sene ilk kez düzenlenecek ve 29 Nisan 2012'de yapýlacak Özürlü Memur Seçme Sýnavý'na (ÖMSS) baþvurularý 20 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, yaptýðý açýklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý ile ÖSYM arasýnda yapýlan protokol gereði bu sýnavýn kendilerince yapýlacaðýný ifade etti. Sýnavýn 29 Nisan 2011 Pazar günü gerçekleþtirileceðini belirten Demir, ÖMSS'nin 81 il merkezinde saat 10.00'da baþlayacaðýný belirtti. Adaylarýn kendi bulunduklarý illerde sýnava baþvuracaklarýný ve gireceklerini anlatan Demir, ''KKTC ve yurt dýþýndan müracaat edeceklerse Ankara'da sýnava girecekler'' dedi. Sýnava ortaöðretim kurumlarýndan, yükseköðretim programlarýndan mezun olan veya 2012 yýlý itibariyle mezun olabilecek durumda olan saðlýk raporlarýnda yüzde 40 ve üzerinde özürlü olduðu belirtilen adaylarýn baþvuracaðýný bildiren Demir, yüzde 40 altýnda özür derecesi olanlarýn bu sýnava katýlamayacaklarýný kaydetti. Sýnava girecek adaylar için baþvurularýn 20 Þubat- 2 Mart 2012 tarihleri arasýnda alýnacaðýný bildiren Demir, yerleþtirme baþvurularýnýn ise Mayýs 2012 tarihleri arasýnda alýnacaðýný bildirdi. Özürlü vatandaþlarýn sýnav ücretinin sadece 25 TL'sini karþýlayacaðýný, geri kalan kýsmýnýn ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca ödeneceðini aktaran Demir, kuraya katýlým ücreti olarak ise özürlü vatandaþlardan 10 TL talep edileceðini kaydetti. Özür gruplarýna göre ek süre Sýnavda adaylara özür gruplarýna ve öðrenim düzeylerine uygun ''genel yetenek'' ve ''genel kültür'' alanýnda 60'luk testler uygulanacaðýný ve sürenin 60 dakika olacaðýný kaydetti. Adaylara özür gruplarýna göre ek süre verileceðini de bildiren Demir, ''Her il Ailemi Kuruyorum eðitimi ertelendi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nin düzenlediði Ailemi Kuruyorum baþlýklý eðitim programý hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Proje kapsamýnda bugün saat da Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda 0-6 Yaþ Dönemi Çocuðunun Geliþimi ve Eðitimi konusu ele alýnacaktý. Konuþmacý Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe nin yoðun kar yaðýþý nedeniyle Çorum a gelemediði bildirildi. merkezinde Saðlýk Bakanlýðýmýz bir ambulans ve bir Acil Týp Teknisyeni hazýr bulunduracaktýr. Özürlü vatandaþlarýmýzýn baþvuru ve sýnav merkezlerine taþýnmalarý için yerel yönetimlerin desteði talep edildi ve bu kapsamda giriþimler devam ediyor'' dedi. ÖMSS'nin tüm özür gruplarýna ve durumlarýna uygun nitelikte bir yapýya bürünmesi için Kasým 2011'den itibaren yoðun þekilde çalýþtýklarýný anlatan Demir, bu kapsamda özür gruplarý üzerine bilimsel araþtýrma yapan akademisyenlerin bulunduðu bir 'ÖMSS Bilim Kurulu' oluþturduðunu bildirdi. ÖMSS Bilim Kurulu'nun, Milli Eðitim, Aile ve Sosyal Politikalar ile Saðlýk bakanlýklarýnda özürlülerle ilgili çalýþmalar yapan uzmanlar, öðretmenler, doktorlar,özürlü sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle de toplantýlar yaptýðýný dile getiren Demir, özürlülerin yoðun olarak tedavi edildiði bazý merkezlerin ziyaret edildiðini ve buradakilerin görüþlerinin de alýndýðýný kaydetti. ÖMSS, 3 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan ''Özürlülerin Devlet Memurluðuna Alýnma Þartlarý ile Yapýlacak Merkezi Sýnav ve Kura Usulü Hakkýnda Yönetmelik'' gereði lise, önlisans ve lisans mezunu özürlülerin devlet memuru olabilmeleri için yapýlacak. Yerleþtirme ise kurayla merkezi olarak gerçekleþtirilecek. Sýnav ve kuranýn içeriðine, eðitim durumu ve özür gruplarý itibarýyla ÖMSS'nin yapýlacaðý yer ve zamana, kuranýn duyurulmasý, ÖMSS'de eðitim durumlarý ve özür gruplarý itibarýyla yer alacak konularla testler ve bunlarýn aðýrlýklarý, puan türleri ve hesaplama yöntemi, özür gruplarý itibarýyla öngörülecek sýnav süreleri, uygun refakatçi temin edilmesi, baþvurular, tercihler, ÖMSS'de alýnan puanlar ve yerleþtirme, sonuçlarýn adaylara ve kurumlara bildirilmesi ÖSYM tarafýndan yapýlacak. (Ç.HAK:768) Naþiye Yýldýz Devlet Tiyatro Müdürü Ýbrahim Yýldýz ýn acý günü Çorum Devlet Tiyatro Müdürü Ýbrahim Yýldýz ýn annesi Naþiye Yýldýz vefat etti. Yakalandýðý amansýz hastalýktan kurtulamayan Naþiye Yýldýz ýn cenazesi bugün Cuma namazýna müteakip Amasya Taþova ilçesi Dörtyol köyünde topraða verilecek. Hakimiyet, merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

3 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT Anadolu Arastasý nda Çorum da yerini alýyor Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Bursa Nilüfer Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilecek olan Anadolu Arastasý Projesi hakkýnda bilgi verdi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i ziyaretinde konuþan Dernek Baþkaný Görgülü, Nilüfer Belediyesi nin Türkiye nin 81 kentinin yöresel ve karakteristik özelliklerini yansýtmalarýný amaçlayan bir proje geliþtirdiðini söyledi. Proje doðrultusunda BursaMudanya yolu üzerinde 750 dönümlük kýymetli, cazibeli bir arazinin Anadolu Arastasý nda Çorum da Velipaþa Konaðý ile yerini alacak. belirlendiðini belirten Görgülü, Nilüfer Belediyesi, belirlenen arazi üzerine Türkiye nin 81 vilayetinin özelliklerini yansýtacak binalar yaparak illerin derneklerine teslim edecek. Avrupa Birliði destekli proje onaylandý. Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði olarak Veli Paþa Konaðý'nýn benzeri bir binanýn yapýlmasýný talep ettik. Dernek faaliyetleri bu konakta yapýlacak. Proje kapsamýnda 7 bölge 81 il yer alacak. Çorum, Karadeniz Arastasý nda bulunacak. Velipaþa Konaðý nda Çorum u tanýtan yöresel ürünler de yer alacak. dedi. Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, gazetemizi ziyaretinde Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Bursa Çorumlular Derneði kutladý Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Hakimiyet in 22. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Dün gazetemizi ziyaret ederek derneðin çalýþ- malarý hakkýnda bilgi veren Görgülü, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in þahsýnda nice yýllar temennisinde bulunarak, gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Bursa Olay TV de kapsamlý tanýtým Bursa Çorum Ýl ve Ýlçeleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hüseyin Görgülü, Bursa Omal TV de Çorum un tanýtýlacaðýný söyledi. Nilüfer Belediyesi sponsorluðunda her vilayetin kendisini tanýtacaðýný belirten Görgülü, Mart 2012 tarihlerinde Çorum da prog- ram çekimlerinin yapýlacaðýný, Valilik ve Belediye nin kendilerine her türlü desteði vereceklerini ifade etti. Görgülü, Program 31 Mart 2012 tarihinde yayýnllanacak. Çorum la ilgili tüm bilgiler 2.5 saat sürecek programda aktarýlacak. Stüdyo konuklarý olacak. Amacýmýz ÇOrum u her platformdra tanýtmak. diye konuþtu. Lokal iþletmecisi kurtarýlamadý Çorum'da iki çocuk babasý Arap Ö. (50) isimli lokal iþletmecisi girdiði bunalým sonucu intihar etti. Ölüm haberini alan yakýnlarý gözyaþýna boðulurken, polis intiharýn nedenini araþtýrýyor. Olay, önceki gece saat sýralarýnda Kýbrýs Caddesi Karacalar Apartmanýnda meydana geldi. Arap Ö., iþletmeciliðini yaptýðý El Sanatlarý Derneði Lokalinde bir süre müþterileriyle sohbet etti ve iþ Arap Ö. yerinin karþýsýnda bulunan evine gitti. Ailesiyle bir süre sohbet ettiði belirtilen Arap Ö., sonra odasýna çekildi. Odasýna girmesinden kýsa süre sonra tek el silah sesi duyuldu. Ses üzerine odaya koþan yakýnlarý Arap Ö. yü kanlar içerisinde buldu. Ambulansla Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Arap Ö., doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamadý. Cenaze dün Çalyayla köyünde topraða verildi. CHP de Saim Topgül yorumu (Ç.Hak: 511) Geçtiðimiz ay Çorum merkezde delege seçimlerini gerçekleþtiren, ilçe ve köylerde ise delege belirleme çalýþmalarýnýn yürütüldüðü CHP de þimdi gözler il ve ilçe baþkanlýklarý seçimine çevrildi. Ajans19 internet sitesinde yer alan haberde þu ifadeler yer aldý; Þu ana kadar CHP de il ve merkez ilçe baþkan adaylarý kesinlik kazanmazken, ilçe baþkanlýðý için en çok konuþulan isim ise, iþadamý Saim Topgül. Çok sayýda parti kurmayý sosyal aktivite- leri ve partiye yakýnlýðý dolayýsýyla Topgül ün aday olmasýný istiyor. Delege seçimlerinde yaptýðý çalýþmalar ve desteklediði sarý listenin Bahçelievler ve Kale Mahallelerinde kazanmasý Topgül ün adaylýðýný güçlendiriyor. Yapýlacak olan ilçe seçimlerinde iki listenin yarýþmasý halinde sarý liste adýna seçimleri Saim Topgül ile alacaklarýndan emin olan bazý parti kurmaylarý, Topgül ün tartýþmasýz adaylarý olacaðýný belirtiyorlar. Seçimlerde sarý listenin iki aday çýkarmasý ya da Topgül, dýþýnda farklý bir adayla seçimlere gitmesinin yüzde yüz kazanýlacak seçimleri riske sokacaðýný kaydeden partililer, kýrmadan, dökmeden bir seçim süreci yaþamak için herkesin üzerine düþün görevi yapmasý gerektiðini vurguluyorlar. PARTÝMÝN VE PARTÝLÝLERÝMÝN EMRÝNDEYÝM Adaylýðý konusunda kesin konuþmaktan kaçýnan ve adaylýðýna parti kurmaylarý ve çoðunluðun karar vereceðini önü süren iþadamý Saim Topgül, partide büyük bir çoðunluðun sesi olmayý arzuladýðýný söyledi. Þimdiye kadar CHP nin emrinde olmaktan büyük mutluluk duyduðunu ve kendisine verilecek bir görevden de kaçmak istemediðini vurgulayan Topgül, Ben yýllardýr partim için üzerime düþeni yapmaya çalýþtým. Bana verilebilecek hiçbir görevden kaçmadým. Þimdide kaçmam. Eðer parti büyüklerim ve büyük bir çoðunluk bana bu onurlu görevi layýk görüyorsa seve seve yapmaya hazýrým. CHP de görev yapmak benim için bir onurdur, þereftir. Bu onurlu ve þerefli görevi en iyi þekilde yapmakta bana düþer. Buna karar verecek olanda parti büyüklerimiz ve yola çýktýðýmýz yoldaþlarýmýz olacaktýr demekle yetindi. Saim Topgül Çorum Þahin Otomotiv Ankara Yolu 1. Km. Telefon

4 4 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin tanýtýmýný gerçekleþtirmek ve faaliyetleri hakkýnda bilgi vermek amacýyla önceki gün TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü programýna konuk oldu. Rektör Alkan, programda üniversitenin bilimsel çalýþmalarý ve projelerinin yaný sýra öðrencilere sunduðu fýrsatlar hakkýnda bilgi aktardý. Üniversitenin internet sitesinde yer alan habere göre, Rektör Alkan, üniversitede bulunan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokullarý, Araþtýrma ve Uygulama Merkezleri hakkýnda çeþitli bilgiler verdi. Üniversitenin bu sene çok yoðun tanýtým faaliyetlerinde bulunduðunu ve Türkiye genelinde 108 adet liseye tanýtým günleri düzenleneceðini ifade eden Rektör Alkan, yüzde 85 olan doluluk oranýnýn yüzde 95'e ulaþtýðýný vurguladý ve öðrenci sayýsýnýn toplamda 9 bin 500 e yaklaþtýðýný belirtti. Üniversite kütüphanesinin basýlý ve elektronik kaynak sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný anlatan Alkan, öðrencilerin elektronik kaynaklara 7 gün 24 saat eriþebileceðinin altýný çizdi. Týp Fakültesi ne 3 Týp Bilimi Bölümü altýnda 44 Anabilim Dalý ve istihdam odaklý 13 yeni program için YÖK ten onay alýndýðýnýaktaran Rektör Alkan, Týp Fakültesi'nin oluþumu en geç iki yýl içerisinde tamamlanacak ve Çorum Devlet Hastanesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversitemize kazandýrýlacak dedi. Rektör Alkan, akreditasyon çalýþmalarýnýn da hýzla devam ettiðini ifade ederek, Bölgesinde ve ülkesinde tercih edilen bir üniversite olmak istiyorsak akreditasyon ve kalite bizim için çok önemlidir diye konuþtu. Rektör Alkan, üniversitenin eðitim alanýnda gerçekleþtirdiði yapýsal deðiþikliklere, öðrencilere ve öðrenci proje/faaliyetlerine verilen desteklere, ortak lisansüstü programlara ve yurt dýþý görevlendirmelerine deðindi. Üniversite tarafýndan sunulan ring servisi ve gýda hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Baþarýlý öðrencilere verilen desteklerden bahsetti. Teknokent çalýþmalarý, HÜBTUAM, ERASMUS ve tanýtým etkinlikleri gibi üniversitede gerçekleþen yenilikler ve deðiþiklikler hakkýnda dinleyenleri bilgilendirdi. Öðretmen seçme sýnavlarý paralý mý olmalý? Memur Sen Eðitim Oysa kapsamýnda, Bir Sen Ýl Baþkaný Mustafa Baþbekleyen, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn geçen hafta Anadolu Liseleri ne öðretmen seçme sýnav duyurusu yapmasýyla ilgili basýn açýklamasýnda bulundu. Baþbekleyen, açýklamasýnda, Yargý-Bakanlýk cenderesi öðretmenlerimizi maðdur etmeye devam ediyor. Bir de bu deðirmene su taþýyan sendikalar da Mustafa Baþbekleyen Anadolu liseleri bulunmayan bir yönetmeliðe göre her türdeki Anadolu liselerine öðretmen seçme sýnavý adý altýnda sýnav açýlmasýný anlamakta zorlanmaktayým. Ülke genelinde birçok düz lisenin Anadolu lisesine dönüþtürüldüðü dikkate alýndýðýnda, bu sýnavda baþarýlý olamayacak olanlarýn görev yaptýklarý il, ilçe veya beldede atanabilecekleri düz lise bulunmayan varsa. Ha, sakýn þu anlaþýlmasýn, yargýda hak aramaya karþý deðilim. Bir maðduriyet söz konusu olduðunda, hak ihlali olduðunda, bunun mücadelesinin yargý kanalýyla yapýlmasý ve sonuna kadar gidilmesi gerektiðinden yana olduðumu burada ifade etmek istiyorum. Ama kimsenin menfaatinin ihlali söz konusu deðilken, yargýya taþýnan bir hususun binlerce öðretmeni maðdur etmesine de hiç tahammülüm yok. öðretmenlerin durumunun ne olacaðý belirsizliðini korumaktadýr. Bu uygulamayla öðretmenlerin il içinde ve iller arasýnda zorunlu yer deðiþtirmeleri de ihtimal dahilinde olacaktýr. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi öðretmenlerin zorunlu olarak girmek durumunda kalacaklarý bir sýnav için belirlenen 80 liralýk sýnav ücreti ise Bakanlýðýn öðretmenini ne kadar sahiplendiðini(!) ortaya koymaktadýr. Kendi kurumu tarafýndan kendi personeline yapýlan bir sýnav için belirlenen bu sýnav MEB; Anadolu liselerine öðretmen atamasýnýn nasýl yapacaðýna dair ücretini anlamak mümkün deðildir. Ülkemizde birçok kurum, kendi personeli lehine sosyal ve ekonomik iyileþtir- 19 Aralýk 2010 tarihinde bir deðiþiklik yaptý. Bu deðiþiklik ile Anadolu liselerine sýnavla öðretmen atanmasýna son meler ve ayrýcalýklar getirirken, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn öðretmenlere verilerek yeni bir politika izlendi. Diðer taraftan, yine Bakanlýðýn aldýðý bir yaptýðý, tek kelimeyle haksýzlýktýr. baþka karar ile de tüm düz liselerin kademeli olarak belirli bir takvim çerçevesinde Anadolu veya meslek liselerine dönüþtürülmesi planlanarak ülke genelinde uygulamada sona doðru yaklaþýldý. Yani düz liselerin sayýsý parmakla gösterilecek kadar sayýca azaldý ve bazý yerlerde düz lise neredeyse hiç kalmadý. Uygulamada süreç böyle devam ederken, bu olup bitenlerden sanki hiç haberleri ve bilgileri yokmuþçasýna bizimde uyarýmýza raðmen geçen hafta Bakanlýðýn internet sitesinde Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öðretmenleri Seçme Sýnavý e-kýlavuzu yayýmlandý. Söz konusu kýlavuza baktýðýmýzda ise, Anadolu liselerine öðretmen seçimine yönelik ortada bir düzenleme bulunmamasýna raðmen sýnav duyurusu yapýlmýþtýr. Kamu kurum ve kuruluþlarý arasýnda eþit iþe eþit ücret çerçevesinde yapýlan iyileþtirmelerden öðretmenlere bir kuruþ bile almayý baþaramayan bir Bakanlýðýn, öðretmenlerinin gireceði bir sýnav için 80 liralýk sýnav ücreti istemesi üzücü olduðu kadar düþündürücüdür. Eðitim ve öðretime yön veren ve yöneten Milli Eðitim Bakanlýðý istikrarlý bir eðitim politikasý izlemelidir. Bakanlýðýn eðitim politikasý, öðretmeninden öðrencisine ve veliye kadar her kesimi doðrudan etkilemektedir. Günü kurtarma adýna, her gün farklý uygulamalarla güne baþlanmamalý, günlük eðitim politikalarý belirlenmemelidir. Eðitime yön verenler, istikrarlý bir eðitim politikasý ve geleceðimiz için kendilerinin de bugünlere gelmesinde büyük katkýsý ve emeði olan öðretmenlerimize sahip çýkmalýdýr. Çünkü gelecek nesiller onlarla þekillenecek, onlarla inþa edilecektir. MHP Merkez Ýlçe delege seçimleri bugün MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Merkez Ýlçe Baþkanlýðý delege seçimlerinin bugün Ýl Baþkanlýðý nda gerçekleþtirileceðini belirtti. Saat 13:00 de baþlayacak delege seçimleri 16:00 da sona erecek. Üyelerin katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan seçim ile Merkez Ýlçe Kongresi nde oy kullanacak 400 delege belirlenecek. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite Günlüðü programýna konuk oldu. Sanayi Sitesi nde ara yollar periþan Aðýr kýþ þartlarý hayatý olumsuz etkilerken, kar yaðýþý ve soðuk Aþaðý Sanayi den sonra Küçük Sanayi Sitesi ni de vurdu. Küçük Sanayi Sitesi nde ara sokaklarda biriken kar soýukla birlikte buz kütlelerine dönüþtü. Güneþ görmeyen buz kütleleri araç ve yaya trafiðini olumsuz etkiledi. Hava sýcaklýðý yükselmediði için buz kütlelerinin erimesi de mümkün olmadý. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, güneþ görmeyen cadde ve sokaklarda problemin devam ettiðini belirterek, Çorum Belediyesi Fen Ýþleri ne baðlý ekipler bir kepçe gönderse buz kütleleri sorun olmaktan çýkabilirdi. Þu anda hava tamamen soðuyor ve yaðýþ devam ediyor. Problem sürecek. diye konuþtular. Yollarda oluþan buz kütleleri hayatý zorlaþtýrýyor. Sanayi Sitesi nde ara sokak ve caddelerin durumu içaçýcý deðil. Kar yaðýþý ve soðuk Aþaðý Sanayi den sonra Küçük Sanayi Sitesi ni de vurdu. Hayrettin Karaman Demokrasiyi kutsallaþtýrma Demokrasi, iki güce/egemenliðe karþý halkýn/burjuvanýn menfaat, ihtiyaç ve iradesinin zaferi ile ortaya çýktý. O iki güç ise kilise ve krallýktý. Demokrasi, teokrasi ve mutlak monarþiyi yendi ama halkýn menfaat ve iradesini ne ölçüde gerçekleþtirebildi? Bu soru bugün de anlamlýdýr. Kalkýnmýþ ülkelerde hakim irade halkýn mý, güç kümelerinin mi? Bence ikincisinin. Kalkýnmakta olan ülkelerde kimin dediði oluyor? Birçok ve deðiþken güç bileþenlerinin. Demokrasinin felsefesi de tartýþmaya açýktýr. Bir ülke için en iyisi, en hayýrlýsý, en doðrusu halkýn (avâm-ý nasýn) dediðinin mi, yoksa o ülkenin "bilgi, ahlak, tecrübe, ehliyet" bakýmlarýndan seçkin heyetinin dediðinin mi olmasýdýr sorusu birçok aklý baþýnda adam tarafýndan tartýþýlmýþ, ikincisini savunan bilim ve düþünce adamlarý da olmuþtur. Ýslam'a göre de ikincisidir. Ehlü'l-halli ve'l-akd denilen bu heyet ile baþkan danýþmalar yaparak ülkeyi yönetirler. Yoldan çýkan olursa onu deðiþtirme imkaný vardýr. Doðru söz bir erdemdir, ama bazen zulüm de olur. Bir masumu düþünün, zalimden kaçýp bir yere gizlenmiþ, zalim onu arýyor ve bir "doðrucu Davud'a" yerini soruyor, doðrucu da "yalan söylemek erdemsizliktir" diye masum kiþinin yerini söylüyor, yalan söylemiyor, ama zulme alet oluyor, masumun kanýna giriyor. Bu durumda da doðru söylemek erdem midir? Hayýr. Demokrasi þudur, budur, filan uygulama demokrasiye aykýrýdýr, ülkenin menfaati, eþyanýn tabiatý, iþin gereði, kamunun yararý icab etse bile (bunlara aykýrý olduðu durumlarda bile) demokrasinin genel-geçer kurallarý uygulanmalýdýr demek -ki, bunu din kurallarý için bile demiyorlar- demokrasiyi kutsallaþtýrmak olmuyor mu? Demokrasi teorisi hiçbir yerde, hiçbir zaman eksiksiz olarak uygulama alaný bulmamýþtýr. Ayrýca birçok demokrasi çeþidi vardýr. Demokrasinin olmazsa olmazý hukukun üstünlüðü ile "beðenilmeyen, yoldan çýkan" yöneticilerin, seçilmiþ ve atanmýþlarýn, seçenler ve atayanlar tarafýndan deðiþtirilebilmesidir. Hukukun üstünlüðü bahsinde kanun ile hukuk arasýndaki iliþkiye dikkat etmek gerekiyor. Kanuna uyulur, ama her zaman kanun hukuka uygun olmaz ve olmazsa deðiþtirilir. Ýslam alimleri yoldan çýkanlarý "deðiþtirme kuralý"nýn bile, daha büyük zarar açmamasý halinde geçerli olduðuna karar vermiþlerdir. Sýcaklýk tekrar sýfýrýn altýnda Meteoroloji Genel nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Marmara'nýn batýsý ile Kýyý Ege dýþýnda ülke genelinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Çorum bugün en yüksek sýcaklýðýn sýfýrýn altýnda 1 olmasý bekleniyor. Yarýn ise sýcaklýk 2 derece daha düþecek. Gece sýcaklýklarý tekrar sýfýrýn altýnda 10 un üzerine çýkýyor. Akdeniz, Doðu Karadeniz kýyýlarý ile Güneydoðu Anadolu'da yaðmur ve saðanak, diðer yerlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek yaðýþlarýn; Marmara'nýn doðusu, Doðu Akdeniz, Batý Karadeniz, Doðu Anadolu'nun güney ve batýsý, Güneydoðu Anadolu ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüþhane, Bayburt, Karaman, Niðde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doðu kesimlerde buzlanma ve don olayý bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatý, doðu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batý Akdeniz kýyýlarý, Ýç Anadolu ile Doðu Karadeniz kýyýlarýnda kuzeyli, Doðu Akdeniz kýyýlarýnda güney ve güneybatýlý yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. Yaðýþlarýn Marmara'nýn doðusu, Doðu Akdeniz, Batý Karadeniz, Doðu Anadolu'nun güney ve batýsý, Güneydoðu Anadolu ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüþhane, Bayburt, Karaman, Niðde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olmasý beklendiðinden, yaþanabilecek olumsuzluklara karþý (Ani sel, su baskýný, ulaþýmda aksama vb.) tedbirli ve dikkatli olunmasý gerekiyor. Trakya ile Ýç ve Doðu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayý beklendiðinden, yaþanabilecek olumsuzluklara karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmasý gerekiyor. Orta ve Doðu Karadeniz de hava parçalý ve çok bulutlu, batýsý ile zamanla bölge genelinin aralýklý yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Kýyýlarda yaðmur, iç kesimler ile zamanla Orta Karadeniz kýyýlarýnda karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek olan yaðýþlarýn; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüþhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Rüzgarýn; akþam saatlerinden itibaren Doðu Karadeniz kýyýlarýnda batý ve kuzeybatýlý yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayý bekleniyor. Doðu Karadeniz'in iç kesimlerinde eðimin fazla olduðu alanlarda oluþabilecek çýð tehlikesine karþý ilgililerin ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmasý gerekiyor.

5 Özgür kadýn, özgür toplumun ilk adýmýdýr Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonu Baþkaný TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zeynep Demirbaþ Balyaz, 17 Þubat 1926 Türk Medeni Kanunu nun kabulü dolayýsyla basýn açýklamasýnda bulundu. Ýnsanýn birey olarak deðerli, korunmaya ve geliþmeye muhtaç bir varlýk olarak kabul eden en önemli kanunlardan birinin Türk Medeni Kanunu olduðunu dile getiren Balyaz, Türk Medeni Kanunu ile akla, mantýða, bilime ve toplumsal geliþmeye uygun normlar hukuk düzenimizin temelini oluþturmuþtur. Türk toplumunun gereksinimlerine tam manasýyla cevap vermekte yeterli olamayan dogmatik normlarýn çaðdaþ bir yapýya kavuþmasýný saðlayan bu kanun ile baþlýca kadýn ve erkeklerin eþit haklara sahip olduðu; resmi nikahýn zorunlu hale getirildiði ve birlikteliklerin resmi bir akit ile devlet güvencesine alýndýðý; aile kavramý içerisinde deðerlendirildiðinde en önemli unsurlardan biri olan kadýna boþanma hakkýnýn tanýndýðý; mirastan, kadýn ve Av. Zeynep Demirbaþ Balyaz erkeklerin eþit ölçüde faydalanmasýnýn saðlandýðý; çocuklarýn yetiþtirilmesinde eþlere ortak yükümlülüklerin getirildiði eþit haklarýn düzenlendiði; bireyler arasýndaki iliþkilerde çeliþkilerin yok edilerek, kadýn ve erkek kavramlarýnýn yeniden sorgulandýðý ve eþitlik prensibinin ilke edinildiði modern bir hukuk sisteminin benimsendiði görülmektedir. diye konuþtu. Balyaz, kadýnýn toplum içerisinde "kul" deðil, "birey" olarak tanýnmasýnýn ilklerinden biri olan Türk Medeni Kanun'un önemini vurgulayarak, Bir toplum, erkek ve kadýn denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarýsý topraklara zincirlerle baðlý kaldýkça, diðer kýsmý göklere yükselebilsin! düþüncesi ile bizlere ýþýk tutan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, yine söz konusu yasanýn hazýrlanmasýnda ve ülkemizin hukuki temellerinin atýlmasýnda önemli katkýlarda bulunmuþ olan büyük hukukçu Mahmut Esat Bozkurt'u saygý ve rahmetle anýyoruz. Bizler biliyoruz ki, özgür kadýn özgür bir toplumun ilk adýmýdýr. Kadýnýn temel hak ve özgürlüklerine saygý göstermek en önemli vatandaþlýk görevi olduðu gibi insan olmanýn da en büyük kriteridir. Köy yollarý tekrar kapandý Tüm yurdu etkisi altýna alan yeni soðuk hava dalgasý Çorum'da da etkisini hissettirirken, kar yaðýþý sonucu 27 köy yolu ulaþýma kapandý. Hafta baþýndan itibaren kentte güneþli hava yerini kar yaðýþýna býraktý. Dün geceden beri etkili olan ve zaman zaman þiddetini artýran kar yaðýþý nedeniyle 27 köy yolu ulaþýma kapandý. Meteoroloji Genel 'nden alýnan bilgiye göre soðuk hava ve kar yaðýþýnýn 3 gün daha etkili olmasýnýn beklendiði, hafta sonunda hava sýcaklýðýnýn eksi 14 dereceye kadar düþeceði belirtildi. Yoðun kar yaðýþý ile dondurucu soðuk tekrar geldi. Ayrýca Ýç Anadolu Bölgesi, Batý ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ýç Ege'de rüzgarýn yarýn sabah saatlerine kadar Kargý Süt Sýðýrcýlýðý Projesi ne onay çýktý Çorum'un Kargý ilçesinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe tarafýndan hazýrlanan "Kargý Köyleri Süt Sýðýrcýlýðý Projesi", Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan kabul edildi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mustafa Özen, projenin toplam maliyetinin 92 bin 124 TL olduðunu açýkladý. Süt sýðýrcýlýðý projesinin Kargý'da süt ve damýzlýk materyali üretimine katkýda bulunacaðýný belirten Özen, önümüzdeki günlerde hayvan alýmý yapacaklarýný bildirdi. Kültür ýrký hayvan sayýsýnda da bu sayede artýþ olacaðýný dile getiren Özen, "Proje kapsamýnda ilk etapta 6 hayvan yetiþtiricisine toplam 12 sýðýr verilecek. Bu çalýþma bölgede hayvancýlýðýn bir kývýlcým oluþturacaðýna inanýyoruz. Projenin hazýrlanmasýna destek veren Ýlçe Kaymakamý Tolga Kamil Ersöz'e teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA) kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte kar yaðýþý ve yerde kar örtüsü olan bölgelerde tipi beklenirken, tipi görüþ mesafesini düþüreceðinden sürücüler ve vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi. Ýl Özel Ýdaresi'ne baðlý ekipler ulaþýma kapanan köy yollarýný açmak için çalýþmalarýný sürdürürken, Karayollarý ekipleri de þehirlerarasý yollarda tuzlama ve kar küreme çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. (ÝHA) BAÞSAÐLIÐI CUMARTESÝ 18 ÞUBAT Çorum da büyük ve küçük baþ hayvanlarýn aþýlanmasýna baþlandý. Brucella aþýlamalarý baþladý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan brucella hastalýðý ile mücadele etmek amacýyla baþlatýlan kampanya kapsamýnda Çorum da büyük ve küçük baþ hayvanlarýn aþýlanmasýna baþlandý. Aþý çalýþmalarýna Osmancýk ilçesinde baþlandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, insan ve hayvan saðlýðýný tehdit eden brucella hastalýðýyla mücadele etmek amacýyla bir kampanya baþlattý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Sarý aþýlama çalýþmalarýn 15 Nisan a kadar tamamlanacaðýný belirterek Çorum da 150 bin civarýnda büyük baþ, 148 bin civarýnda da küçük baþ hayvan olduðunu söyledi. Orhan Sarý, Brucella hastalýðý brucella abortus bakterisinin sebep olduðu, gebe hayvanlarda yavru atma ile karakterize bir enfeksiyondur. Gerek ekonomik gerekse insan saðlýðý açýsýndan hayvanlardan insanlara bulaþan çok önemli zoonoz bir hastalýktýr. Ýnsanlara daha çok süt ve süt ürünleri yolu ile bulaþýr. Canlýlarda intermitent ateþ, eklemler, genital organlar ve diðer organlarda lokalize olan yangýnlara yol açar. Etken hücre içine penetre olarak çoðaldýðýndan tedavisi oldukça uzun ve zahmetlidir. Hastalýk sýðýrlar, manda, koyun, keçi, deve, bizon ve geyiklerde görülür. Hayvan saðlýðýnýn güvence altýna alýnamadýðý bir ortamda hayvancýlýðý, insan saðlýðýný, sürdürülebilir gýda güvenliðini temin etmek mümkün deðildir. Bu çerçevede hayvan saðlýðýný ve dolayýsýyla halk saðlýðýný korumak için; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca Brucella Hastalýðý ile Mücadele Kampanyasý baþlatýlarak yurt genelinde tüm yaþ gurubundaki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarýn aþýlamasý yapýlmaya baþlandý. 01 Ocak 2012 tarihinde baþlatýlan Brucellanýn Konjuktival (Göz Damlasý) Aþý ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi çerçevesinde Ýlimiz genelinde 150 bin büyükbaþ, 148 bin küçükbaþ hayvana 13 göz damlasý þeklinde brucella aþýsý yapýlýyor. Proje sýðýrlarda 10, koyun ve keçilerde 6 yýl sürecek olup diþi sýðýrlar ve damýzlýk danalar ömrü hayatýnda 2 kez, diþi koyun ve keçi damýzlýk koç ve tekeler 1 kez aþýlanmýþ olacak ve kayýtlar bilgisayar veri tabanýna aktarýlacaktýr. Yapýlan aþý kayýtlarý hayvanlarýn pasaportlarýnda görüleceklerdir. dedi. Ýlk aþýlar Osmancýk ta Osmancýk Ýlçe nde görevli veteriner hekimler ve veteriner saðlýk teknisyenleri tarafýndan Brucella nýn Konjuktival Aþý ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi Genelgesi kapsamýnda aþýlama çalýþmalarýna baþladý. Buna göre tüm diþi sýðýr, koyun ve keçiler ile damýzlýk olarak kullanýlmasý öngörülen erkek koyun ve keçiler aþýlanýyor. Aþýlama sýrasýnda, programýn yüzde 100 gerçekleþmesi içinýlçe nün bütün imkanlarýnýn kullanýldýðý, çalýþmalarýn olumsuz hava koþullarýna raðmen devam ettiði bildiridi. Deðerli büyüðümüz eski ayakkabýcý esnafýndan Hacý Lütfi Yücel in eþi Ýstanbul Beþiktaþ Kaymakamý Sadettin Yücel in annesi BAÞSAÐLIÐI Hasan-Hüseyin Kaçar ýn babasý, Mustafa Amasyalý nýn dayýsý, Þeref- Nurettin-Çetin Topçu nun eniþteleri, Öðretmen Cemal Kaçar ýn kardeþi Muzaffer Saniye Kaçar ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Karabekir Döküm Ýsmail ve Aytuð Tokat Ç.HAK:524) YÜCEL in vefatýný üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyorum. Merhumeye Allah tan rahmet kederli ailesine baþsaðlýðý dileriz. Ýstanbul Çorumlular Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Süleyman Gökçe

6 6 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Ýskilip in sorunlarý Uslu da AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Kocakaya ve yönetimi, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Kocakaya, ziyarette ilçenin sorunlarý hakkýnda Uslu ya bilgi verdi. Ziyarete iliþkin yapýlan açýklamaya göre, Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Kocakaya ziyarette yaptýðý konuþmasýnda, Ýskilip ilçemizin giriþ yolu çok güzel oldu. Yapýlan çalýþmadan dolayý sizlere sonsuz teþekkür ediyorum. Hastane ve Halk Eðitim Merkez AK Parti Ýskilip Ýlçe Teþkilât yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. mahallelerimiz bu sayede rahatlamýþ olacaktýr. dedi. Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, yapýlan ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Ýskilip in sorunlarýný yakýndan binalarýnýn yapýmýnda emeðiniz büyük ve sizin sayenizde Ýskilip iki önemli kuruma kavuþmuþ olacak. Sizlerden isteðimiz yeni yapýlan þehrin giriþ yolundan mahallelerimize baðlantý yolu açýlmasýný istiyoruz, takip ediyorum. Ýlçenin sorunlarýnýn çözüm noktasýnda gerekenler yapýlmaktadýr. Ýskilip önümüzdeki günlerde yapacaðýmýz etkinliklerle de ismini daha iyi duyuracaktýr. Nisan ayýnda yapýlacak olan yerel medya seminerine ve Ýskilipli Atýf Hoca nýn Anýt Mezarýnýn açýlýþýný yapmak üzere ilimize gelecek olan Baþbakan Yardýmcýmýz Sayýn Bülent Arýnç'a da ilçemizin sorunlarýný ve güzelliklerini aktarma fýrsatýmýz olacaktýr. dedi. Uslu'yu daha sonra Lâçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki, AK Parti Lâçin eski Ýlçe Baþkaný Hasan Keþlik, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ve Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz da ziyaret etti. Elinizi SES ten çekin SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, gözaltýna alýnan KESK li kadýn yöneticilerle ilgili basýn açýklamasýnda, 13 Þubat 2012 sabah saatlerinde yine operasyonlar ve baskýnlarla uyandýk. AKP'nin ileri faþizmi bir kez daha KESK'e yöneldi. Bu seferde 15 KESK'li kadýný gözaltýna aldý. Önceki gün 6 arkadaþýmýz serbest býrakýlýrken 9 arkadaþýmýzýn tutuklu yargýlanmasýna devam edilecek. dedi. Kocatüfek, tutukluluklarýn nedenini þöyle anlattý; 2009'da önce Ankara SES Þube Kadýn sekreterimiz Seher Tümer gözaltýna alýnýp tutuklanmýþtý. Yöneticimizin notlarý arasýnda arkadaþlarýmýzýn isimlerinin olmasý gerekçe gösterilerek soruþturma açýlýp, soruþturmanýn üç yýl boyunca sürdürülmesi sonucu gözaltýlar yaþanmýþtýr. Aradan 3 yýl geçtikten sonra ve 8 Mart etkinlikleri öncesi göz altýlarýn olmasý dikkat çekicidir. 3 yýl öncesine dönüp Seher Tümer in ne yaptýðýna bakalým: Seher Tümer; Zekai Tahir Burak Kadýn Hastalýklarý Eðitim Araþtýrma Hastanesi nde ebehemþire olarak görev yapýyordu yýlýnda Zekai Tahir'de yaþanan bebek ölümleri ülke gündemine bomba gibi düþmüþtü. Bu bebek ölümlerini açýða çýkaran kiþi Seher Tümer'di. Tümer in bu mücadelesi ülkedeki hastanelerdeki bebek küvez oranlarýnýn arttýrýlmasýna, yeni doðan yoðun bakým þartlarýnýn iyileþtirilmesine ve sayýsýnýn arttýrýlmasýna hizmet etmiþti. Valilik Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verilecek. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, Çorum'da kamu kurum ve kuruluþlarýnda ve STK'larda daha verimli ve etkin bir proje yönetimi anlayýþý yaratabilmek ve þehrin AB hibe programlarýndan optimum yararlanýlmasýnýn saðlanmasý amacýyla 5-9 Mart 2012 ve Mart 2012 tarihleri arasýnda 2 ayrý grup halinde 5'er gün sürecek olan Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verileceði belirtildi. Eðitimde katýlýmcýlara proje döngüsü yönetimi, mantýksal çerçeve yaklaþýmý, analizhazýrlýk çalýþmalarýnýn yapýlmasý, faaliyet planýn hazýrlanmasý, bütçenin hazýrlanmasý gibi konular anlatýlacak. Katýlýmcý gruba temel proje döngüsü ile ilgili bilgilerin verilmesinin ardýndan proje hazýrlama konusunda örnek uygulama çalýþmalarý yaptýrýlacak. Uygulama çalýþmasý grup çalýþmasý þeklinde yapýlacak olup katýlýmcýlar gruplara ayrýlarak çalýþacaklar. Çalýþmada gruplarýn sorun aðacý, hedef aðacý, paydaþ analizi, faaliyetlerin planlanmasý, strateji analizi, mantýksal çerçeve matrisinin hazýrlanmasý, proje risk ve varsayýmlarýnýn belirlenmesi gibi konularda çalýþmasý saðlanacak. Eðitim kapsamýnda, uygulanmýþ projelerin tanýtýmý da saðlanacak. Katýlýmcýlardan gelecek sorularýn cevaplanacaðý son bölümle eðitim çalýþmasý tamamlanacak. Eðitim programý herkese açýk olup program sonunda katýlýmcýlara eðitim sertifikasý verilecek. Programa kayýt olmak için internet adresinde bulunan kayýt formu doldurularak müracaat yapýlabilir. Arkadaþýmýz kadýn çalýþmalarý, 8 Mart eylemleri ve sendikal eylemler gerekçe gösterilerek gözaltýna alýndý ve tutuklandý. Böylece halkýn saðlýk hakký mücadelesi veren, eline doðan bebekleri yaþatmak için caba sarf eden arkadaþýmýz illegal gösterilerek tutuklandý. Fakat bebek ölümlerinin sorumlularýna iþten el çektirilmedi ve soruþturmaya dahi uðramadý. Seher arkadaþýmýzýn gözaltý aramasýnda kadýn toplantýsý notlarý içerisinde olan bu isimler, aradan 3 yýl geçtikten sonra gözaltýna alýnýyor. Bu gün gözaltýnda olan bu arkadaþlarýmýz KESK ve baðlý sendikalarýn eski-yeni kadýn sekreterleri ve yöneticisidirler. Bu 15 KESK'li kadýn, arkadaþýmýzýn tutuklanarak býrakmak zorunda kaldýðý, emek, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini devam ettirenlerdir. Bu arkadaþlarýmýz kadýnýn ve emeðin özgürleþtiði, barýþýn hakim olduðu, demokratik bir ülke mücadelesi vermektedirler. Bu mücadele KESK'in mücadelesidir. Bu mücadele içinde büyük bedeller ödedik. Yüz binlerce soruþturma, binlerce sürgün, iþten Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verilecek atmalar ve faili belli cinayetlerde 150 den fazla arkadaþýmýz hayatýný kaybetti. Tüm bunlar mücadelemizi bitiremedi. Halen alanlarda, iþyerlerinde taleplerimizi haykýrýyor ve baþýmýz dik yolumuza devam ediyoruz. Kocatüfek, bundan sonra 8 ve 21 Mart a SES e milyonlarýn SES'ini katarak, 11 Mart'ta Ankara'da Türkiye Saðlýk Hakký Meclisini toplayarak, iþ kolunda saðlýkta yýkýma karþý süresiz grevi hayata geçirerek cevap vereceklerinin altýný çizerek, Bir kez daha AKP hükümetine sesleniyoruz. Elinizi KESK'e baðlý sendikalardan ve SES'ten çekin. Arkadaþlarýmýzý derhal serbest býrakýn. dedi Etkin ve verimli projeler üretilecek Valilik Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan eðitim düzenlenecek. Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verilecek. Hitit Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi ile beraberindeki þirket yöneticileri TSO yu ziyaret etti. Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Hitit Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çiçek ve Burak Taþalan, Galata Menkul A.Þ Genel Müdürü Hakan Demirbilek ve Yurt Ýçi Satýþ ve Pazarlama Müdürü Arzu Sabancý ile Strateji Denetim Danýþmanlýk Ltd. Þti. Genel Müdürü Taner Taþkaya ile beraber Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret etti. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile görüþen Sait Börekçi ve beraberindekiler, Hitit Holding'in halka arz edilme süreci ile ilgili bilgiler verdi. Yaklaþýk 40 yýldýr ticari faaliyetlerini sürdüren Hitit Grup Þirketlerinin katýlýmýyla 2010 yýlýnda kurulan Hitit Holding A.Þ'nin halka arz çalýþmalarýnýn tamamladýðýný dile getiren Sait Börekçi, Hitit Holding A.Þ'nin halka arzýnýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 2 Þubat 2012 tarih ve 4/107 sayýlý toplantýsýyla Kurul Kaydýna alýndýðýný belirtti. Faaliyetlerine Yapý Endüstrisi, Maðazacýlýk ve Finans olmak üzere üç ana sektörde ve Çorum, Antalya, Ýstanbul, Kýrýkkale ile Zonguldak illerinde devam eden Hitit Holding A.Þ'nin perakende sektöründe, ulusal ve uluslararasý tekstil ve mücevherat markalarýný satabilen, pazarlayabilen ve maðazalarýnda sürekli fiziki ortamýný yenileyen ve geliþtiren, güçlü þirketlere sahip olduklarýný ifade eden Sait Börekçi, Orta ve uzun vade hedeflerimizde yer alan geliþtirmeye devam ettiðimiz projelerimizi gerçekleþtirerek, gelecekte, yerimize geleceklere saðlam bir ticari model anlayýþý býrakabileceðimize inanýyoruz. Hitit Holding olarak halka arz edilmenin heyecanýnýn yaþýyoruz. Konuyla ilgili yarýn bir toplantý yapacaðýz. ifadelerini kullandý. Galata Menkul Deðerler A.Þ. Genel Müdürü Hakan Demirbilek de, Hitit Holding A.Þ'nin halka arzý ile sermaye piyasasýna yeni bir þirketin daha katýlacaðýný belirterek, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun kayda almasý ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nýn izinleriyle, kýsa süre içerisinde halka arzý tamamlayarak, holding hisselerinin borsada iþlem görmesini planladýklarýný kaydetti. Hitit Holding'in Çorum'da çýkan ve borsaya açýlan ilk þirket olduðunu vurgulayan Hakan Demirbilek, ''Bu açýdan baktýðýmýzda, Hitit Holding'in baþarý öyküsünün, bölgesel olarak halka açýlma anlamýnda diðer þirketlerimizi cesaretlendirdiðini düþünüyorum.'' diye konuþtu. Strateji Denetim Danýþmanlýk Limitet Þirketi Genel Müdürü Taner Taþkaya ise halka arz sürecinde Hitit Holding'e danýþmanlýk yaptýklarýný belirterek, ''Çorum'dan halka açýlabilecek birçok firma olduðunu biliyor ve düþünüyorum. Hitit Holding A.Þ'nin bu baþarý hikayesinin diðer firmalara da kýsmet olmasýný dilerim. dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum dan bir þirketin halka arz edilmesinin önemine deðinerek, Sait Börekçi'nin þahsýnda Hitit Holding'i tebrik etti. Globalleþen dünyada herkesin farkýndalýðýný ortaya koyma mecburiyeti olduðu bilinciyle hareket ederek artýk sadece kentimiz ya da çevremizdekiler için üretim yapmadýðýmýzý özümsememiz gerekmektedir'' þeklinde konuþan Baþaranhýncal, þunlarý dile getirdi, Bugün dünyanýn ücra köþesindeki bir üretici de, dünya devi diye nitelendirilen bir üretici de burada satýþ yapabilme imkana sahiptir. Rekabetin böyle yoðun yaþandýðý, þartlarýn giderek aðýrlaþtýðý bir ortamda küçük olsun, benim olsun anlayýþýný terk ederek, birlikten güç doðar gerçeðiyle hareket etmeliyiz. Þirketlerin kurumsallaþmasýný artýran, kredi ve kredibilite kazandýran, kayýt dýþýný azaltýp, kazancý artýran ve ortaklýk kültürünü geliþtirerek þirketlerin tanýtýmýný saðlayan halka arz konusu, özellikle aile þirketlerinin yoðun olarak bulunduðu Çorum ilimizdeki þirketlerin uzun yýllar ayakta kalabilmeleri için atmalarý gereken bir adýmdýr. Bu zorlu ve uzun süreçte ilk adýmý atan Hitit Holding'in bu kararýný takdir etmemek mümkün deðildir. Halka arz ile birlikte þirketinizin sorumluluklarý da artacaktýr. Bu zorlu ve uzun süreçte sizlere yürekten baþarýlar diliyorum. Diðer þirketlerimize de örnek olursunuz. Þirketlerimizi sermaye piyasasýna kazandýrmak amacýyla Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý öncülüðünde baþlatýlan halka arz seferberliðinin, firmalarýmýzýn uluslararasý rekabet gücüne kavuþmasý ve küresel þirketler arasýnda yer almasý en büyük hedefimiz ve beklentimizdir. Bu konuda þirketlerimizi aydýnlatmak ve yol göstermek amacýyla Oda olarak gerekli desteði saðlamaya hazýrýz. Halka arz, sermaye piyasasý gibi konularda üyelerimiz ve þirketlerimizin Odamýza baþvurmalarý yeterlidir. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekçi'ye, Hitit Holding'in, Çorum da halka arz edilen ilk þirket olmasý nedeniyle plaket takdim etti. Halk oyunlarý antrenörlerine intibak eðitimi verilecek Millî Eðitim Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme Genel ile Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu arasýnda yapýlan ortak bir çalýþma sonucunda Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan Türk Halk Oyunlarý Yöre Oyunlarý Öðreticisi Yetiþtirme Kursu Belgesi almýþ kiþilerin müktesep haklarýnýn korunarak Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu tarafýndan Halkoyunlarý Antrenör denkliklerinin yapýlmasý ve bu Ziyarette hitit Holding in borsaya açýlmasý deðerlendirildi. alanda ortak iþbirliði çalýþmalarý gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla bir protokol düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Halkoyunlarý Yöre Oyunlarý Usta Öðreticisi Belgesine sahip olan kiþilere bir defaya mahsus olmak üzere en az ilkokul mezunu olmalarý þartý ile II. Kademe Antrenör kurslarýnda uygulanan eðitim programýnda eksik dersleri tamamlayarak baþarýlý olmalarý halinde II. Kademe Antrenör Belgesi verilip denklikleri yapýlacak. Ýntibak eðitimi; Halkoyunlarý Federasyonu Antrenör Eðitim Talimatýnda yer alan derslerden oluþacak. Eðitime katýlým baþvurusu 2 Mart 2012 tarihine kadar Merkez Mimar Sinan Halk Eðitim n e yapýlacak. Kurs Katýlým Baþvuru Formu adresinden temin edilebilir.

7 Gökhan ýn sevinci dünyalara bedel CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði, 11 yaþýndaki bedensel engelli Gökhan Delibekir'e notbook bilgisayar hediye etti. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, Gökhan için dünyaya açýlan pencere anlamý taþýyan bu bilgisayarýn Ýþ AdamýSanayici Turgut Taç tarafýndan baðýþlandýðýný açýkladý. "Hayatta en çok istediðim þey, bir bilgisayarýmýn olmasý" sözüyle Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý'na sesini ulaþtýran 7 Gökhan, hayaline kavuþtu. Dernek Muhasibi Mustafa Hastaoðlu ile birlikte, Gökhan Delibekir'i evinde ziyaret eden Neslihan Hüsülüoðullarý, "Hiç bir çocuk, engelli olarak dünyaya gelmeyi kendisi tercih etmez. Özellikle engellilik yükü altýnda hayata tutunmaya çalýþan yavrularýmýzýn mutlu olmasý, onlarýn geleceðe daha mutlu ve güvenle bakmalarýný saðlayabilmek en öncelikli amacýmýzdýr." dedi. Çocuklarýn mutluluðu bizim mutluluðumuz HAYALÝME KAVUÞTUM 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu 5. sýnýf öðrencisi olan Gökhan Delibekir, büyük bir sevinçle teslim aldýðý hediyesinin hayali olduðunu belirterek, "Hayalime kavuþtum." dedi. Engeli konusunda çok fazla yorum yapmaktan kaçýnan Gökhan, engelini kabullendiðini ifade ederken, "Koþup oynamak elbette çok güzeldir, ancak ben böyle bin þansa sahip deðilim. Annem ve babam benim her isteðimi imkanlarý ölçüsünde yerine getiriyor. Çok istemelerine raðmen bana bilgisayar alamamýþlardý, bu bilgisayar sayesinde hem derslerime daha iyi çalýþacaðým hem de artýk benim de dünyaya açýlan bir pencerem oldu." sözleriyle mutluluðunu dile getirdi. Kendisine bilgisayar hediye eden Ýþ Adamý-Sanayici Turgut Taç'a da teþekkür eden Gökhan Delibekir, "Kendisini tanýmýyorum fakat ellerinden öpüyorum. O beni sevindirdi, Allah da O'nu sevindirsin." dedi. Dernek Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý'ndan bilgisayar kullanýmý ile ilgili kýsa bir bilgi alan Gökhan Delibekir, gizli bir mahzunluk taþýyan sevinçli bakýþlarýyla objektifimize poz verirken, kardeþi Tuðçe'ye de bilgisayarýný kullandýracaðýna dair Neslihan Hüsülüoðullarý'na söz verdi. Hüsülüoðullarý, dernek olarak her zaman engellilik konusunda çalýþmalar yaparak, projeler ürettiklerini, özellikle çocuklarýn ihtiyaçlarýna yönelik olarak da hayýrsever insanlar vasýtasýyla talepleri karþýlamaya özen gösterdiklerinin altýný çizdi. Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan Hüsülüoðullarý, tüm çocuklarýn mutluluðu hakettiðine inandýklarýný, özellikle de engelli çocuklarýn mutluluðu daha çok hakettiðini söyledi. "Engelli çocuklarýmýzýn mutluluðu, bizim mutluluðumuzdur. Biz onlara daha güvenli ve daha mutlu bir gelecek saðlamak için çalýþýyoruz." diyen Hüsülüoðullarý, Gökhan Delibekir'in kas erimesi hastalýðý nedeniyle yürüyemediðini, dýþ dünya ile baðlantýsýný saðlayacak bilgisayarýn Gökhan açýsýndan çok daha farklý anlamlar taþýdýðýný kaydetti. Gökhan'ýn mutluluðuna ortak olan Hüsülüoðullarý, Gökhan Delibekir'den derslerini aksatmamasý yönünde söz alarak, yýl sonunda baþarýlý bir karne görmek istediðini söyledi.

8 8 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Ýstiklâl in tarihi binasý Bakanlýða devrediliyor Yazma Eserler Kütüphanesi ne dönüþtürülmesi kararlaþtýrýlan Ýstiklâl Ýlköðretim Okulu eski binasý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý na devrediliyor. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri dün Ulucamii karþýsýndaki tarihi binada incelemelerde bulundular. Ahmet Tuna baþkanlýðýndaki Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Mehmet Özüdoðru, M. Ali Erdoðan, Çelebi Atmaca, Selahattin Kocabaþ ve Mahmut Topal, tarihi binanýn bölümlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldýlar. NÝHAÝ KARARI MECLÝS VERECEK Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, tarihi binada incelemelerde bulundu. Yazma Eserler Kütüphanesi konusunda araþtýrma yapan komisyon üyeleri, hazýrlayacaklarý raporu ilerleyen günlerde Ýl Genel Meclisi nde gündeme getirecek. Tarihi binanýn, Yazma Eserler Kütüphanesi olarak kullanýlmasý amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý na tahsis edilmesi konusunda nihai kararý Meclis verecek. Kocatepe de trafik semineri Trafik Eðitim Semineri önceki gün Kocatepe Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþti. Çorum Emniyet tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri önceki gün Kocatepe Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþti. Okul salonunda düzenlenen seminere Kocatepe Ýlköðretim Okulu Müdürü Orhan Demir, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Trafik Þube polis memuru Halil Müjdeci nin konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar Seminere katýlan öðrencilere, trafik kurallarý anlatýldý. hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Halil Müjdeci, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan Müjdeci, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Müjdeci, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi. Beytepe de dua ve yarýþma Ýstiklâl Ýlköðretim Okulu eski binasý, Yazma Eserler Kütüphanesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý na devrediliyor. Akkent otobüs hattýnda izdiham Akkent Mahallesi TOKÝ Konutlarý sakinleri, halk otobüslerinde akþam saatlerinde büyük izdiham yaþandýðýný dile getirdiler. Özellikle iþ çýkýþ saatlerinde, halk otobüslerinde büyük yoðunluk yaþandýðýný anlatan vatandaþlar, yetkililere seslenerek düzenleme yapýlmasýný istediler. Çoðu yolcunun Akkent sakinleri, halk otobüslerinde akþam saatlerinde yaþanan yoðunluktan þikayetçi. ulaþýmýný týklým týklým olan otobüslerle saðlamaya çalýþtýðýný belirten vatandaþlar, pek çok kimsenin ise yer bulamadýðý için dakikalarca durakta beklemek zorunda kaldýðýný ifade ettiler. Akkent e akþam saatlerinde ek sefer düzenlensin diyen vatandaþlar, yetkililerden çözüm beklediklerini sözlerine eklediler. Uyar ve Kýlýçoðlu ndan kutlama ziyareti Yerelde gündemi Hakimiyet belirliyor AK Parti eski Belediye Meclis Üyeleri dün gazetemizi ziyaret ettiler. Muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarete eski Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uyar ve Fikret Kýlýçoðlu katýldý. Ziyarette konuþan Fikret Kýlýçoðlu, Çorum Hakimiyet in 22. kuruluþ yýl dönümünü kutluyor, nice yýllar diliyoruz. dedi. Yerelde gündemi Hakimiyet belirliyor diyen Mehmet Uyar ise, Çorum için yaptýðýnýz güzel hizmetlerin devamýný temenni ediyoruz. diye konuþtu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise Uyar ve Kýlýçoðlu na teþekkür etti. AK Parti eski Belediye Meclis Üyeleri dün gazetemizi ziyaret ettiler. Beytepe Camii nde önceki akþam bilgi yarýþmasý ve hatim duasý yapýldý. Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Kayyým Rýfat Sert tarafýndan düzenlenen programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, bazý din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda kürsüye gelen Müftü Mehmet Aþýk, Kuran ve Din konulu vaaz verdi. Vaazýn ardýndan akþam derslerine katýlan cemaat arasýnda dini bilgiler yarýþmasý düzenlendi. 5 ayrý grubun katýldýðý yarýþmada çekiþmeli anlar yaþandý. 10 ar sorunun yöneltildiði yarýþmada 3 ayrý grup tam puan alarak birinciliði paylaþtý. Programda kürsüye gelen çocuklar ise namazsureleri ve hadis-i þerifler okudu. Baþarýlý çocuklara ve yarýþmada dereceye girenlere çeþitli hediyeler verildi. Müftü Aþýk ýn yaptýðý hatim duasý ile devam eden program yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Öðrenciler, namaz sureleri ve hadis-i þerifleri okudular. Hatim duasý yaptýran Müftü Mehmet Aþýk, yarýþmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Beytepe Camii nde önceki akþam bilgi yarýþmasý ve hatim duasý yapýldý.

9 CUMARTESI SAYI : ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 9 Bir söz, onlarý Türkiye 3 ncüsü yaptý Hitit Üniversitesi Makine Mühendisliði Fakültesi Hidromobil Takýmý yaptýklarý Pithana ile birlikte Dernek diye buna denir! Danimarka daki karikatür krizi hayýrlý bir projeye vesile oldu. Bir Çorumlu nun baþkanlýðýný yaptýðý derneðin projesi yoðun ilgi görüyor. Baþlamak iþi bitirmenin yarýsýdýr derler. Onlar da bir iþe baþladýlar ama bir çok engeli aþmalarý gerekiyordu. Ellerinde sadece gençlikleri, heyecanlarý, baþarma azimleri vardý. Bir iþ olacaksa önündeki engeller bir bir kaldýrýlýr. Onlar için de öyle oldu. Tam inançlarý kýrýlmak üzereyken Hakimiyet ten Erol Taþkan ile tanýþtýlar. O onlarý, ufkuna ve vizyonuna güvendiði Fatih Yaðlý ile tanýþtýrdý. Fatih Yaðlý, önce gençleri dinledi. Dinlerken de onlarýn gözlerindeki heyecaný gördü. Sonra da destek sözü verdi. Engeller aþýldý. Ama çok çalýþýldý. Gece, gündüz denilmedi. Rüyalarda bile o iþle uðraþýldý. Neticede yarýþa katýlýrsýnýz, bir tur atýp gelirsiniz denilen Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencilerinin yaptýðý hidromobil Pithana, Ýzmir de yapýlan 2011 TÜBÝTAK Formula Hidromobil Hidrojen Arabalarý Yarýþýnda 3 üncü oldu. Deyim yerindeyse yarýþýn tecrübelisi, ülkenin anlý þanlý üniversitelerine nal toplattýlar. Teknik bir gecikmeden dolayý yarýþýn 4 üncüsü ilan edildiler. Takýmdan kaptan Ayhan Hacýoðlu, Mehmet Þener ve onlarý bir sözüyle motive eden Yaðmaksan ýn ikinci kuþak yöneticilerinden Fatih Yaðlý ile gelecek ve gençlik adýna umut veren baþarýnýn arka planýný konuþtuk. Gülesin Aðbal DEMÝRER Ýki kabadayý ayný kadýný severse... Ýki kabadayý, önce kabadayýlýk sultasý sonra da bir batakhane dilberi olan Gülperi için kapýþýrsa neler olacaðýný görmek isteyenler Batakhane Güzeli ne gidebilir. Oyun bugün Devlet Tiyatro Salonu nda iki seans halinde sahnelenecek. P A Z A R Öteki Nerede ne var? Market Fiyatlarý Kitap Rehberi Kadýn HAKKI Yoktur Erkek HAKKI vardýr

10 Hidromobil Takýmý ile konuþurken gencin halinden yine genç anlar diyoruz. Ne de olsa Yaðmaksan ýn ikinci kuþak yöneticisi Fatih Yaðlý da genç. Gençler Türkiye de elde ettikleri 3 ncülük derecesinden sonra Hitit Üniversitesi nin de desteði ile daha iyisi için hazýrlanýyorlar. Öncelikle Pithana daki eksikleri giderip, TÜBÝTAK yarýþýna katýlacaklar. Gidebilirlerse þayet yurt dýþýnda yapýlacak hidromobil yarýþlarýna katýlmayý istiyorlar. Üniversite-sanayi iþbirliði için güzel bir örnek teþkil eden Pithana ile yurt dýþýnda derece alamayýz deseler de, Fatih Yaðlý, Ýzmir e gitmeden önce de öyle söylemiþtiniz diyerek takýma þevk veriyor. Çorumlu olmadýklarý halde okuduklarý üniversiteyi en güzel þekilde temsil için gayret gösteren gençler, onlara destek veren Çorumlu iþadamý ile onlarýn deyimiyle projenin gizli kahramaný arkadaþýmýz Erol Taþkan ýn paylaþtýklarý baþarý, ders çýkartýlacak cinsten. Gülesin Aðbal DEMÝRER SAYI : ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 10 Pithana yý görenler Çorum da yapýldýðýna inanamadýlar Hidrojen yakýtlý araba yaptýnýz. Nerden aklýnýza geldi böyle bir araba yapmak, neden hidromobil? Ayhan Hacýoðlu: Bu proje Mehmet le bizim ortak fikrimizdi. Daha önce öðrenci deðiþim programý çerçevesinde Romanya ya gitmiþtik. Orada otomotiv mühendisliði bölümünde 4 aylýk eðitim aldýk. Laboratuvar ortamlarýna girdiðimizde Avrupa üniversitelerine bakarak üniversitede çok fazla bir þey yapmadýðýmýzý farkettik. Türkiye ye döndüðümüzde biz de bir þeyler yapalým diye düþünüyorduk. Bizden önce güneþ arabasý projesi vardý üniversitemizde. Biz de farklý bir projeyle katýlabiliriz dedik. Biraz araþtýrdýðýmýzda yine ayný formatta yapýlan hidrojen enerjili araba yarýþýný gördük. Baþvurmaya karar verdik. Daha önce bu yarýþlara katýlmýþ, iyi dereceler almýþ üniversitelerle görüþtük. Marmara Üniversitesi, ÝTÜ ve Ankara Üniversitesi nin tecrübelerinden faydalandýk. Bizi nelerin beklediðini öðrenmeye çalýþtýk. Neler bekliyordu sizi? Ayhan: Öncelikle aþmamýz gereken en büyük sýkýntý bu iþin nasýl yapýlacaðýna dairdi, projedürler nelerdi, formatý nasýl olacak ve tabiki maliyeti. Gerçi bizim en büyük sýkýntýmýz maliyet oldu ilk baþlarda. Beklediðimizin üzerinde bir maliyetle karþýlaþtýk. Ne kadar maliyet bekliyordunuz? Ayhan: Bizim beklentimiz 30 bin-40 bin TL kadardý. Ankara Üniversitesi nden aldýðýmýz son duyum 110 bin liraydý. Bu da onlarýn aracýnýn maliyeti. Avrupa da derece elde eden Sakarya Üniversitesi nin aracýnýn maliyeti 330 bin lira. 110 bin lira aslýnda ortalama bir maliyet. Maliyeti ilk duyduðumuzda hayal kýrýklýðýna uðradýk. Yapabilir miyiz diye düþündük. Ama zamanla gördük ki yapýlabiliyormuþ. Son dakikalarda sorunlarý çözdüðümüz, son dakikaya yetiþen bir proje oldu. Ama bir þekilde aþtýk. Maliyet sorununu nasýl aþtýnýz? Ayhan: Maliyeti daha uzun açýklamak lazým. Biz ilk baþta maliyeti Çorum dan nasýl karþýlarýz þeklinde aklýmýzda çözümler yoktu. Ýlk yapmamýz gereken þuydu; bu projeyi duyurmalýydýk. Önünüzde bir örnek yoktu çünkü. Ayhan: Evet, Çorum da hiç yapýlmamýþ olan bir þeyi yapýyorduk. Çorum ve civarý bölgelerde yapýlmýþ bir þey deðil. En yakýnýmýzda bu iþi yapan yer Ankara. O kýsmý diðer üniversitelere giderek aþtýk. Ýlk yapmamýz gereken projeyi duyurmak ve firmalardan sponsorluk istemekti. O da tahminimiz kadar kolay olmadý. Projeyi duyurduk, ardýndan firmalara gittiðimizde insanlar çok bilgi sahibi olmadýðý için kafalarýnda bir þey oluþmuyordu. Uzun bir süre destek bulamadýk. Daha sonra Hakimiyet ten Erol Abi (Taþkan) ile tanýþtýk. Onun vasýtasýyla Fatih Bey le (Yaðlý) tanýþtýk. Biz en büyük desteðimizi sonuna kadar Fatih Bey den aldýk. Mehmet Þener: Bizim projenin dönüm noktasý oldu Fatih Bey le tanýþmamýz. Bize ilk inanan oydu. Projenin yönü deðiþti ondan sonra. Motivasyonumuz arttý. Ayhan: Fatih Bey ilk görüþmemizde, bize þunu söyledi, size söz veriyorum, bu proje bitecek. Ondan sonra þevkle sarýldýk. O sözü verince biz de bu proje biter dedik. Siz nasýl inandýnýz gençlere? Fatih Yaðlý: Bizim tanýþmamýz baþta resmi oldu. Geldiler, biz þu bölümde öðrenciyiz, þöyle bir projemiz var ve bunun için destek arýyoruz. Ben de mümkün olduðunca samimi yaklaþmaya çalýþtým. Onlar size biraz korkarak gelmiþler herhalde. Fatih: Haklýlar. Çünkü bize gelene kadar ciddi sorunlar yaþamýþlar. Benzer þeylerle belki bizde de karþýlaþacaklarýný düþünerek geldiler. Ben de gencim, yani hayata dair çok fazla tecrübemiz yok ama, gençliðin de verdiði bir heyecan var. Bazý hassasiyetlerimiz de var. Memleket adýna, mühendislik çalýþmalarý adýna. Mesleðimiz icabý bu hassasiyetleri de göz önünde bulundurarak karþýmda bir sürü sayýda öðrenciyi gördüðümde o heyecaný gözlerinde gördüm. Heyecanlý olduklarýný hissedebiliyordum. Proje bitmeye yakýn heyecanlarý devam etti. Proje bitti heyecanlarý devam etti, hala da öyleler ama bir güven geldi sanýrým kendilerine. Bu bir baþarýdýr. Baþarý her zaman bir þey getirir. Söz verdim, o söz þevk, heyecan verdi. Burada küçük bir þey anlatayým; durumu çok kötü, herþeyini yitirmiþ, bitmiþ bir adam. Geceyarýsý köprüye gidiyor, kendisini atacak. Tam o anda birisi geliyor yanýna. Ne yapýyorsun sen diyor. Ben kendimi öldüreceðim diyor. Niye öldürüyorsun, Ben bittim, hiçbirþeyim kalmadý, ne umudum, ne param ne pulum. Herkes beni terketti. Diyor ki ben sana yardýmcý olacaðým. 1 milyon dolarlýk çek veriyor. Adam, Sen deli misin, birbirimizi tanýmýyoruz, niye veriyorsun çeki diyor. Sen al diyor, bir yýl sonra kendini toparla, bu çekle birlikte bir yýl sonra tekrar gel, burada buluþalým yine geceyarýsý, bana çekimi geri ver. Kabul edip gidiyor. O çekin verdiði cesaretle tekrar ticarete baþlýyor, yeni pazarlar buluyor, mal alýp satýyor, 1 yýl sonra durumu toparlamýþ vaziyette köprüye geliyor. Çeki veren kiþi de geliyor. Çeki verirken diyor ki, ben sizin çekinizi hiç bozdurmadým. Bu çek cebimdeydi her zaman. Çekin verdiði cesaretle ben ticaretimi yeniden kurdum, çeki geri veriyor. Para harcamadan sadece o cesaretle bir çok þey yapýyor. O arada polisler geliyor. Çeki vereni tutuklayýp götürüyorlar. Diðeri þaþýrýyor, neden götürüyorsunuz, o adam topluma faydalý, zengin birisi diyor. Ya diyorlar seni de mi kandýrdý, bu adam deli, herkese sahte çek daðýtýyor. Bizde birazcýk delilik olmasý gerekiyor. Bu verilen söz, birazcýk da bu heyecaný, þevki körükledi. Ben o sözü verdiðimde projenin kaça mal olacaðýný bilmiyordum. Körü körüne de bir þeylere gidilmez ama teknik kiþiler olduðumuz için kabaca bazý þeyleri biliyoruz. Ben þunu düþündüm; bu proje bir yerlere gelmiþ, bir çok insanýn gözü bu projenin üstünde ve bir çok kardeþimiz de heyecanla bu projeyle ilgili çalýþýyorlar gece gündüz. Ben ne yapabilirim, þu an için, maddi destek. Çünkü projenin yansýmasý þehrimize, topluma, hepimize. Bu yüzden ben desteðimi çok daha tab seviyede yapmak istedim ki þevkleri kýrýlmasýn. Faydasýný da gördük. Kazanacaðýnýzý düþünüyor muydunuz? Ayhan: Yarýþma daha önce dört defa düzenlenmiþ, 5 incisi düzenlenecek, biz de yarýþmaya yeni katýlacak üniversiteler arasýnda tekiz. Diðerleri hepsi daha önce katýlmýþ. Ciddi birikimleri var. Bunlar ODTÜ, Ankara, Sakarya, ÝTÜ, KTÜ, Yýldýz Ayhan Hacýoðlu Üniversitesi. Zaten 2007 yýlýndan kurulmuþ tek üniversiteyiz biz orada. Ýlk katýlýþýnýz, bir tur atarsanýz bu sizin için büyük baþarýdýr denildi. Fatih: Bu baþarý size yetmedi ama. Ayhan: Bu da bizi hýrslandýran noktalardan biriydi. Katýlýrken böyle bir baþarý yakalayabilir miyiz, elbette gönlümüzde bu yatýyordu. Yarýþ öncesinde kritik müdahalelerle beklediðimizin üstünde bir yarýþ oldu. Ama yarýþ öncesi en azýndan ilk 5 in içinde olmamýz lazým diyorduk. Hedefimiz vardý. Üçüncülük bizi mutlu etti. Mehmet: Yarýþ öncesi rüyalarýmda iyi dereceler elde ettiðimizi görüyordum. Projeye çok yoðunlaþmýþtýk. Sonuçta ilk 3 e girmemiz bizi çok mutlu etti. Ve bu yýl da daha büyük þeyler hedefliyoruz. Ayhan: Yarýþmadan önce test sürüþlerinde aracýmýzda teknik bir aksaklýk oldu. Mustafa Bey (Yaðlý) geldi. Bizi gördü. Çok ciddi bir tavýrla, ne oldu dedi, sorun yaþadýk dedik. Yarýþta da mý öyle olacak dedi. Bu tepkiden sonra korktum. Bu arabanýn yarýþta kesin gitmesi, durmamasý lazým dedim. Ýnsanlar yaptýklarý yatýrýmýn karþýlýðýný, yatýrým demeyelim ama... Diyelim çünkü size, gençlere yatýrým yapýlýyor. Ayhan: Arkamýzdakilerin de heyecaný vardý. Bu yarýþýn sonucunu bekleyen çok insan vardý. Gururumuzla gidip en iyi þekilde temsil etmemiz gerekiyordu. Temsil ettiðimize de inanýyorum. Yaðmaksan ýn yanýnda bir çok destek daha aldýk. Ama birebir olarak parasal en büyük desteði Yaðmaksan dan aldýk. Maliyetin ne kadarýný karþýladý? Ayhan: Araç maliyetinin üçte birini karþýlandý. Bu sadece Yaðmaksan ýn verdiði destek, onun dýþýnda bir çok desteði de Yaðmaksan buldu bize. Ticaret ve Sanayi Odasý destek verdi. Bir çok desteði Fatih Bey lerin vasýtasýyla aldýk. Bize þunu diyen firmalar oldu, ben sizi tanýmam sadece Yaðmaksan söylediði için destek veriyoruz. Hitit Üniversitesi için bu baþarý ne ifade ediyor? Ayhan: Yeni kurulmuþ bir üniversite, kendini bir þekilde ülkeye duyurmak zorunda. Bu hem öðrenci almak için hem de bilimsel alanda yerini almak için gerekli. Bizim üstümüze düþen öðrenci olarak bir þeyler yapabilmek. Üst düzey atýlýmlar yapýlabilir tabi. Biz mühendislik fakültesi öðrencisiyiz, biz de teknik bir proje ile katkýda bulunabiliriz. Yarýþmaya girerek, derece alarak üniversitenin adýný duyurduðumuzu düþünüyoruz. Mehmet: Pithana ile ilgili hedeflerimiz var. Kulüp olarak da hedefimiz projeler üretmek, ticari bazlý projeler yani. Onunla ilgili çalýþmalar da yapýyoruz. Þu anda tek hedefimiz Pithana için en iyisini yapmak. Ayhan: Bu aracýmýz üniversite-sanayi iþbirliði için çok somut bir örnek oldu. Aracý ilk defa sunduðumuzda Çorum da mühendislik fakültesi mi var diyenler oldu. Bu araç sayesinde Çorum da mühendislik fakültesi olduðunu öðrendiler. Hitit Üniversitesi nin neler yapabileceði bilinmiyor henüz. Bu araçla görüldü. Çorum Hitit Üniversitesi böyle bir þey yapabiliyormuþ dediler. Yarýþýn bir kaç hafta öncesinde araç Gazi Caddesi nde gezdirildi. Görenler yurt dýþýndan mý getirdiniz diye soruyorlardý. Hitit Üniversitesi nin, 2007 yýlýnda kurulmuþ bir üniversitenin ürünü. Pithana yurt dýþýna gidecek mi? Ayhan: Biz baþvurumuzu yaptýk. Kabul edildi. Türkiye den geçen yýl baþvurusu kabul edilen 8 takým vardý, bu yýl 17 takým var. Biz imkânlar elverirse gitmeyi istiyoruz. Tamamen imkânlara baðlý. Maddi ve teknik imkanlar, prosedürler. Aþýlmasý Mehmet Þener gereken çok engel var aslýnda. Ama biz kendimize güveniyoruz. Gittiðimiz zaman Avrupa da derece elde edemeyeceðiz, bu bir gerçek. Çünkü 27 yýldýr düzenlenen bir yarýþ, 26 yýldýr þampiyon olan bir takým var orda. Fatih: Ýzmir e gitmeden önce de öyle söylemiþtiniz ama. Ayhan: Oradaki teknoloji ile buradaki teknoloji çok farklý. Bizim üniversitede makine, kimya ve gýda mühendisliði bölümü ver elektronik, elektrik mühendisliði bölümü yok. Bu proje entegre bir proje. Sadece makine mühendisleri deðil elektronik mühendislerine de ihtiyaç var. Onlarýn eksikliðinden dolayý da maliyet artýyor. Teknolojik ürünlerin büyük bir kýsmý ülkemizde dahi yok. Ama þunu söyleyebiliriz; biz oraya katýlan Türkiye takýmlarý içinde derece yapabiliriz. Bir Boðaziçi Üniversitesi, Avrupa yarýþlarýnda ilk 20 ye girdik, ama biz Türkiye nin en verimli aracýný yaptýk diyor. Biz de oraya katýlýrsak, Boðaziçi bunu diyemeyecek. Korksunlar bizden diyorsun yani. Ayhan: Bize bir tur atýn yeter diyen üniversiteler, bizim altýmýzda kaldýlar. Bizim en yakýn destekçimiz teknik anlamda Ankara Üniversitesi ydi. Ayný zamanda bizim moralimizi bozan üniversite de onlardý. Biz çýktýk oraya ve çadýrlarýmýz yan yanaydý. Arada perde dahi yoktu. Aracýmýzýn ilk test sürüþünü yaptýðýmýzda yarýþ alanýnda Ankara Üniversitesi baktý ve hayran kaldý. Bunlar bir tur atmaz dediler Yarýþ sonucunda onlar yolda kaldý, biz derece aldýk. Ýlk defa katýlan tecrübesizlikten dolayý baþarýsýz olur diye bir þey yok yani. Ýlk defa katýldýðýnda da þampiyon ola bilirsin. Biz iyi gözlem yapabilen bir takýmýz. Diðer takýmlara gittiðimizde artý ve eksilerini görebiliyoruz. leri kapattýk. Mehmet: Çok fazla imkânýmýz yok ama iyi bir ekip çalýþmasý yaptýk. oyunu oynadýk. Bazý ekipler 32 kiþilik bir takýmdý, çalýþan sayýsý 4 kiþi. Biz 6-7 kiþiy dik 30 kiþi kadar çalýþýyoruz. Ayhan: Bizde çalýþma yüzde 100 dü. Hiç kimse boþ deðildi. Mehmet: Takýmýn kaptaný bence Yaðmaksan dý diyebiliriz. Ayhan: Biz hakikaten elektrik-elek tronik konusunda tecrübesizdik. Yaðmaksan dan Mahmut Usta vardý, otomasyoncuydu, elektrik-elektronik bilgi lerini tamamen bizimle paylaþtý. Siz de orda olmak ister miydiniz? Fatih: Çok isterdim, zaten davet de aldým. Takýmýn ferdi olarak gitmem de gerekirdi ama yoðunluktan dolayý gidemedik. Heyecanla haberi bekledik. Haber gelince de mutlu olduk. Baþarýyý herkes destekler. Burada bir baþarý var baþarý da gerekli þekilde Rektör Bey ya da üniversite tarafýndan destekleniyor lenecektir zaten. Bu da güzel bir sonuç. O projenin güzel bir þekilde sonuçlanmasý daha farklý projelere, daha baþka bakýþ açýsý ve fazla bütçe ile daha baþka iþler yapýlacak demektir. Ayhan: Özellikle proje aþamasýnda çok önümüzde týkanan noktalar oldu. Üniversitemizin desteði ile aþtýk. Dekan hocamýza, danýþman hocamýza teþekkür ediyoruz. Bizi her zaman desteðiyle gurur landýrdý, þevk verdi, sponsor firmalarýmýza teþekkür ediyoruz. Onlarýn sayesinde devam edecek proje. Fatih: Burada projenin gizli kahraman larý var. Erol Abi (T kahramanýdýr. Yani bu anlamda þöyle bir þey söyleyebilirim, Erol önemli yerindeydi. Baþlangýçta bizi tanýþtýran oydu arkadaþlarla. Kendisinin heyecanýný, bu tür konulara yaklaþýmýnýzat en siz de tanýdýðýnýz için görebiliyorsunuz. Kendisi elinden geleni, hatta fazlasýný da yaptý. Mümkün olduðunca bu projeyi duyur du. Yaðmaksan olarak bize destekte bulun du. Reklam desteði olarak falan söylemed im. 40 günde bitti belki proje ama 40 bin kere de teþekkür almýþýzdýr bir konudur. Þu söyleþiyi yapmamýz, sizin de bu konu üzerine hassasiyetle düþmeniz projenin bir parçasý olduðunuzu gösteriyor Gazete olarak, çalýþanlar olarak siz biliyor sunuz birileri haberdar olursa bu projeler daha fazla geliþiyor da biz hem proje çalýþanlarý takým olarak hem de firma olarak ciddi oranda destek aldýk, sizlere de teþekkür ediyoruz.

11 SAYI : ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ Sayfa: 11 da rada perde dahi yoktu. lk test sürüþünü yaptýðýmýzda Ankara Üniversitesi baktý ve. Bunlar bir tur atmaz dediler. unda onlar yolda kaldý, biz Ýlk defa katýlan tecrübesizlikten sýz olur diye bir þey yok yani. týldýðýnda da þampiyon olaiyi gözlem yapabilen bir r takýmlara gittiðimizde artý ve ebiliyoruz. Artýlarý aldýk, eksit: Çok fazla imkânýmýz yok ekip çalýþmasý yaptýk. Takým ýk. Bazý ekipler 32 kiþilik bir an sayýsý 4 kiþi. Biz 6-7 kiþiydar çalýþýyoruz. Bizde çalýþma yüzde 100 dü. þ deðildi. t: Takýmýn kaptaný bence ý diyebiliriz. Biz hakikaten elektrik-elekonusunda tecrübesizdik. dan Mahmut Usta vardý, ydu, elektrik-elektronik bilgien bizimle paylaþtý. rda olmak ister miydiniz? ok isterdim, zaten davet de ýn ferdi olarak gitmem de ama yoðunluktan dolayý Heyecanla haberi bekledik. ce de mutlu olduk. Baþarýyý kler. Burada bir baþarý var, ekli þekilde Rektör Bey ya da afýndan destekleniyor, destekten. Bu da güzel bir sonuç. O el bir þekilde sonuçlanmasý rojelere, daha baþka bakýþ açýsý e ile daha baþka iþler yapýlacak Özellikle proje aþamasýnda zde týkanan noktalar oldu. zin desteði ile aþtýk. Dekan anýþman hocamýza teþekkür i her zaman desteðiyle gururk verdi, sponsor firmalarýmýza oruz. Onlarýn sayesinde devam urada projenin gizli kahraman- Abi (Taþkan) bu projenin gizli ani bu anlamda þöyle bir þey, Erol Abi projenin gizli ama rindeydi. Baþlangýçta bizi du arkadaþlarla. Kendisinin u tür konulara yaklaþýmýnýzatýdýðýnýz için görebiliyorsunuz. den geleni, hatta fazlasýný da ün olduðunca bu projeyi duyuran olarak bize destekte bulundesteði olarak falan söylemede bitti belki proje ama 40 bin kür almýþýzdýr. Bu zaten ciddi Þu söyleþiyi yapmamýz, sizin üzerine hassasiyetle düþmeniz arçasý olduðunuzu gösteriyor. k, çalýþanlar olarak siz biliyori haberdar olursa bu projeler eliþiyor, büyüyor. Bu anlamda proje çalýþanlarý takým olarak a olarak ciddi oranda destek de teþekkür ediyoruz. Fatih Yaðlý nerede Dereceyle dönmeleri müthiþ bir þeydi Burada derece yapmýþ olmak zihinlere, kafalara, mantaliteye yansýyor. Bir basamak daha yukarý çýkýldý. Sanayicinin düþüncesi deðiþti, destek verenlerin düþüncesi, hocalarýn düþüncesi deðiþti. Þunu biliyorlar artýk, bir þeylere gayretli olduðunuz zaman bu iþ sonuçlanýyor, birileri bizi destekliyor, biz de onlarý mahçup etmiyoruz, bu daha önce yaþandý. Saðlanan fayda bence budur. Kaybedip gelselerdi ne düþünecektiniz? Fatih Yaðlý: Þöyle bir þey vardý zaten, herhangi bir derece ya da herhangi bir þey beklemedik, biz size bu kadar destek olduk ama, siz yarýþlarda derece yapacaksýnýz demedik. Beni mutlu eden tek þey þu oldu; test sürüþünde o aracýn turlayýþýný görmem benim için sondu zaten. Son nokta oydu. Daha kamyona yükleyip fabrikadan çýkmamýþtý araç. Test sürüþü yaptýk. Yol boyu gitti, geri döndüðünde de hepimiz alkýþladýk. Orada zaten proje sonlanmýþtý. Önemli olan da buydu. Herkesin yüzü gülüyordu. Burda zaten derece beklemedik. Ama dereceyle geri dönmeleri müthiþ bir þeydi. Bu da farklý öðrencileri, farklý projeleri, farklý firmalarý, herkesi körükledi. Herkese farklý bir vizyon kattý. Bu bir çok þeyin baþlangýcý oldu. Burada derece yapmýþ olmak zihinlere, kafalara, mantaliteye yansýyor. Bir basamak daha yukarý çýkýldý. Sanayicinin düþüncesi deðiþti, destek verenlerin düþüncesi, hocalarýn düþüncesi deðiþti. Öðrenciler daha þevkli. Bugün de bir grupla görüþtük. Çok heyecanlýlardý. Þunu biliyorlar artýk, bir þeylere gayretli olduðunuz zaman bu iþ sonuçlanýyor, birileri bizi destekliyor, biz de onlarý mahçup etmiyoruz, bu daha önce yaþandý. Saðlanan fayda bence budur. Baþarýyla sonuçlanan bu iþbirliðiniz üniversite sanayi iþbirliði için de bir örnek teþkil ediyor sanýrým. Kesinlikle. Þimdi tabi daha önce Ticaret Odasý ndan, belediyeden valilikten bir çok kuruluþ meslek gruplarý, sanayiciler devamlý bir araya gelirler, sanayi-üniversite iþbirliðini sýcak tutmaya çalýþýrlar. Fakat bu daha da geçmiþte ne yazýk ki - iþbirliði bu projeyle baþladý demiyorum- sözde kalýyordu. Konferanslarda, toplantýlarda kalýyordu. Son yýllarda arttý. Tabi burda hükümetinde verdiði desteðin de etkisi var. Bu topyekun bir þey. Vizyon deðiþti. Bu tür projelerin de çoðalmasý üniversitesanayi iþbirliðini daha da geliþtirdi. Üniversite-sanayi iþbirliði nedir, budur diyebiliyoruz, tanýmýný yapabiliyoruz artýk. Bu Çorum için böyle, firmamýz için böyle. Ama bazý þeyleri tanýmlamak þimdi çok daha kolay oldu. Çünkü neden, birileri bir þey yaparken, destek isterken hidromobil projesindeki gibi diyebilecekler artýk. Bu bizim için daha mühim bir konuydu. Zihinleri deðiþtirdik dememden kasýt buydu. Ama alýnacak daha çok mesafe var. Kesinlikle var. Neden çok var, çünkü biz dýþarýyla da baðlantýlý çalýþan bir firmayýz ve yurt dýþýndaki üniversite-sanayi iþbirliklerini görüyoruz. Biraz da oralardan kendimize pay çýkardýðýmýzda buna ben þöyle diyebilirim, þu anda bizim burada hidromobil projesinde yaptýðýmýz gerçek anlamdaki üniversite-sanayi iþbirliðinin bir doðum sancýsý. Kesinlikle yeterli deðildir. Çünkü destek sadece maddi anlamda olmaz. Baþta konuþtuðumuz gibi orada verilen söz paradan daha büyük bir destek. Bu bir gerçek. Böyle baþlayacak ve üniversite-sanayi iþbirliðini daha kurumsal bir hale getirmemiz gerektiðini düþünüyorum. Çok daha prosedürü, kurumsal yapýsý olan, heyecanlý öðrencilerin veya proje sahiplerinin projelerini ellerine aldýklarý zaman kime, nasýl gideceklerinin bir prosedürü ellerinde olmalý. Herkesin kapýsýný çalýpta iþte kim bize destek verir, bir bakalým dememeleri lazým. Devletin bir prosedürü olmalý, ki bildiðim kadarýyla var; kurum ve kuruluþlarýn, firmalarýn olmalý. Belki bir havuz olabilir. Bu tür projelere destek veren firmalar bir havuza girebilir. Biraz daha kurumsal bir hale getirilmeli ki verim alýnsýn. Bu dünyada var olmayan bir þey deðil, yapýlan bir þey. Dýþarýdan kesinlikle kopyalanabilir. Çünkü bunun nimetlerinden faydalanan bir sürü ülke var. Çok böyle kafa yorup, tekrar keþfetmeye gerek yok. Hazýr, kurumsal yapýlar vardýr. Sanayicimiz buna açýk mý? Sanayicimiz buna kýsmen açýk. Güzel bir bilgilendirme ve topyekûn bir hareketle bu saðlanabilir. Çünkü sanayicimizde de bir heyecan var. Ýhtiyaç da var. Kesinlikle var. Sanayicimiz yeni projeler kesinlikle yapmak istiyor. Bir þeylere destek vermek istiyor ama neye destek verdiðini bilmeli. Desteðin sonucunda nasýl bir yarar saðlayacak bu destek, hem firmaya hem proje sahiplerine hem de memlekete? Bunlarýn bir fizibilitesi olmalý. Böyle olursa daha saðlam ve kurumsal olur. Firmalar daha cesaretli yaklaþýrlar böyle þeylere. Üniversiteye nasýl bir görev düþüyor bu konuda? Ben hidromobil projesi ile ilgili söyleyeyim, kesinlikle Hitit Üniversitesi ciddi oranda hem bize, hem de projeye, hem de proje ekibine destek oldu zaten. Maddi olarak da yaptý, sosyal olarak da, manevi olarak da yaptý. Bu projede herhangi bir sýkýntý olmadý. Genel anlamda bir þeyler söylemek istersek, o kurumsal yapý dediðimiz konuyu üniversite hazýrlayabilir. Mutfak çalýþmasýný yapabilir. Belki yapmýþtýr, belki halihazýrda proje þeklinde bunlar vardýr, bilemiyorum. Bunlarý sanayicilere ve projesi olanlara tanýtabilir. Bir kitapçýk gibi. Projesi olan insanlar o sýraya göre kapýlarý çalabilmeli. Kapý çalmasýna gerek kalmaz veya. Bu tür çalýþmalarýn baþlangýcýný yapabilir üniversiteler. Belki de yapmýþlardýr. Bu topluma yayýlabilir. Gösterilebilir. Bundan sonra devam edecek misiniz hidromobil desteðine? Kesinlikle. Bir þeye baþladýk, belki sonunu getirdik ama bu son bir son deðildi, geçici sondu. Bundan sonra gücümüz yettiðince her konuda yine destek olmaya tabiki çalýþacaðýz. Tabi þöyle bir þey de var; bu arkadaþlarýmýz mezun olacaklar, bir yerlerde çalýþacaklar. Ticari getiri saðlayacak projelerde de çalýþacaklar. Biz de kurum olarak zaten yerimizdeyiz. Bu projede yaptýðýmýzý diðer projelerde de yapmamýz lazým. Farklý projeler, farklý heyecanlar olacak. Sosyal sorumluluðumuz gereði halihazýrda destek olduðumuz projelere yine destek olmaya devam edeceðiz, yeni gelen projelere de kapýmýzý açacaðýz. Hiç bir þey yapamýyorsak, konuþacaðýz, destek vereceðiz, gaz vereceðiz, gerekiyorsa söz vereceðiz. Gücümüz yettiðince, sosyal sorumluluk ve memleket sevdamýz gereði her zaman yapacaðýz. Böyle açýk çek aldýðýnýza göre bundan sonra ne yapacaksýnýz? Ayhan: Zaten bize verdikleri sözle bu baþarýyý elde ettik. Üniversitemiz geçen yýl da ciddi anlamda destekledi. Dereceyi aldýktan sonra da destekleyeceði sözünü verdi. 30 bin lira gibi bir bütçe çýkardý bizim için. Geçen seneki aracýmýzda eksikleri kapatacaðýz, yeni ürün bir ortaya çýkartacaðýz, bununla tekrar Ýzmir e katýlacaðýz. Bizden beklenen de bu. ne var? Turgut Özal da seminer Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nin düzenlediði Ailemi Kuruyorum baþlýklý eðitim programý kapsamýnda bugün saat da Turgut Özal Ýþmerkesi salonunda 0-6 Yaþ Dönemi Çocuðunun Geliþimi ve Eðitimi konusu ele alýnacak. Konuþmacý Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocatepe. 25 Þubat Cumartesi günü ayný saat ve yerde Doç. Dr. Ýsmail Saðlam 6/12 Yaþ Dönemi Çocuðun Geliþimi ve Eðitimi konusunda konuþacak. Dernek diye buna denir! emþehrimiz Hümeyra HÞahin in yönetim kurulu baþkanlýðýný yürüttüðü Meridyen Derneði yaptýðý çalýþmalarla takdir topluyor ve yaygýn basýnýn dikkatini çekiyor yýlýnda kurulan ve daha çok kadýn gönüllülerin oluþturduðu Meridyen Derneði nin baþkanlýðýný hemþehrimiz Hümeyra Þahin yapýyor. Özellikle sosyal bilimler alanýnda nitelikli insanlar yetiþmesine destek olabilmek fikriyle bir araya gelen dernek gönüllüleri, sonrasýnda daha da anlamlý bir çalýþmaya imza attý. Peygamberimiz Hz. Muhammed i her yönüyle tüm dünyaya anlatmak ve tanýtmak amacýyla sonpeygamber.info isimli bir internet sitesi kurdular. ivas Devlet Tiyatrosu Soyuncularý Batakhane Güzeli isimli oyun için Çorum dalar. Aksaraylý ve Kasapoðlu adýnda iki kabadayýnýn, kabadayýlýk sultasýný birbirine kaptýrmamak için giriþtikleri mücadele ile baþlayan oyun Gülperi adýnda bir batakhane dilberinin olaylara karýþmasý ile bir aþk hikayesine dönüþüyor. Kadýn"ýn toplumdaki yeri ve toplumun "Kadýn"a bakýþ açýsýnýn, müzik ve hikaye ile iç içe geçerek anlatýldýðý oyun bazý göndermelerde bulunuyor. Erman Canatan ýn yazdýðý oyunu Abdullah Ceran yönetti. Oyunda Ozan Kalkan, Nesimi Kaygusuz, Mustafa Yýldýran, Burcu Ongun Altay, Volkan Gündüz, Kerem Yücel, Burçhan Göze, Begüm Þahin, Özge Günay, Can Atak, Cuma Çifçi, Hasan Pehlivanoðlu, Neslihan Gelmez, Turgay Dursun, Sercan Ataman, Emre Erdenlið, Özlem Þeker, Tufan DTS de konser Çorum Belediyesi nin düzenlediði Türk Müziði'nin çeþitli formlarýndan örneklerle 'Naðmeler Topluluðu Konseri' 22 Þubat Çarþamba günü da Devlet Tiyatro Salonu nda. Konserin solisti ise Ubeydullah Sezikli. Karikatür krizinden sonra kuruldu Hemþehrimiz Hümeyra Þahin in genel yayýn danýþmanlýðýný yaptýðý web sitesi Danimarka da yaþanan karikatür krizinin ardýndan yani dört yýl önce yayýn hayatýna baþlamýþ. Derneðin bu projesi kýsa sürede dünyada tanýnýr hale gelmiþ ve Malezya nýn baþkenti Kuala Lumpur da 5-8 Aralýk 2011 tarihleri arasýnda düzenlenen Birinci Uluslararasý Müslüman PR (Halkla iliþkiler) Uzmanlarý Kongresi nde (1st Hemþehrimiz Hümeyra Þahin (masada ortada) Meridyen Derneði nin baþkanlýðýný yürütüyor. Ceran, Ümit Güven Abike, Menekþe Kapan rol alýyor. Oyun bugün ve de iki seans halinde Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Bu oyunda gerçek hikâyeler var Þubat ýn son haftasý da Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularý Elma Hýrsýzlarý ný Çorum da sahneleyecek. Faruk Erem in Bir Ceza Avukatýnýn Anýlarý adlý Global Congress for Muslim Public Relations Practitioners) Sonpeygamber.info projesi Global Müslüman PR Üstün Baþarý Ödülü ne layýk görüldü. Meridyen Derneði Baþkaný Hümeyra Þahin de Bir PR Ýncelemesi: Sonpeygamber.info baþlýklý teblið sundu. Hemþehrimiz Hümeyra Þahin, derneðin kurumsallaþma sürecinin karikatür krizinin Müslümanlarý etkilemesiyle hýzlandýðýn ifade ediyor. Þahin, Meridyen Derneði için de, Sosyal bilimler ihmal edilmiþ bir alan. Biz bu alanda ilerlemek isteyen insanlara yol açmak, akademik çalýþmalarda burs vererek onlara destek olmak amacýyla kollarýmýzý sývadýk. diyor. Ýki kabadayý ayný kadýný severse... eserinden Memet Baydur tarafýndan oyunlaþtýrýlan Elma Hýrsýzlarý, hukuk ve yasalarýn adil olmasý zorunluluðunu farklý sosyal çevrelerden insanlarýn yaþanmýþ, gerçek hayat hikâyeleriyle anlatýyor. Oyun, fikri hür vicdaný hür bir toplumsal yaþam özleminde ceza kavramýnýn içeriðini de sorgulatýyor. Volkan Özgömeç in yönettiði oyunda, Ahmet Türkoðlu, Oktay Dal, Edip Tümerkan, Levent Þenbay, Çaðrý Evren Turan, Tolga Çiftçi, Sinem Þahin, Pýnar Uslu ve Nurcihan Ergün rol alýyor. Elma Hýrsýzlarý 24 Þubat Cuma günü , 25 Þubat Cumartesi ve saatlerinde iki seans halinde Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. Biletler Devlet Tiyatrosu giþesinden temin edilebilecek.

12 PAZAR SAYI : 31 Kadýn HAKKI Yoktur Erkek HAKKI vardýr Evet, iddia ediyorum kadýn Hakký yoktur erkek Hakký vardýr. Þimdi bana kýzacaksýnýz. Ama doðru. Gerçekler acýdýr, bazense acýtýr. Eðer kadýn Hakký olduðuna inananlardasýnýz sizi birileri fena halde kandýrmýþ. Ben bugüne kadar hiç kadýn Hakký duymadým. Yani ismi kadýn olan Hakký. Hakký erkek ismidir. Kadýn deðil. Bu nedenle kadýn Hakký yoktur. Erkek Hakký vardýr. Bence kadýnlarýn yeterince Hak sahibi olmamasýnda bu durumun da etkisi var. Ýçlerinde Hakký yok ki Hakký olsun. Öteki sildi. Türk Dil Kurumu bile kadýný defterden Nasýl mý? Geçtiðimiz yýl yaptýðý açýklamada kadýnlarla ilgili bazý deyim ve atasözlerini sözlüðünden kaldýrdý. Kaþýk düþmaný. Eksik etek. Kadýnýn sýrtýndan sopayý, karnýndan sýpayý eksik etmeyeceksin. Kadýn erkeðin þeytanýdýr. Avrat var ev yapar, avrat var ev yýkar. Avratý eri saklar, peyniri deri. Aðustos'tan sonra ekilen darýdan, kocasýndan sonra kalkan karýdan hayýr gelmez. Al atýn iyisinin yiyeceði bir yem, al avratýn iyisinin giyeceði bir don. Oðlan babadan öðrenir sofra dizmeyi, kýz anadan öðrenir sokak gezmeyi. Avrat malý kapý mandalý. Gül dalýndan odun, beslemeden kadýn olmaz. Artýk bunlarý duyamayacaðýz resmi aðýzlardan. Türk Dil Kurumu bu deyim ve atasözlerini sözlüðünden çýkardý. Tamam da, bizim erkeklerin aðzýndan bu sözcükler çýkacak mý? Anlaþýlan bizim Türk Dil Kurumu bugüne kadar Türk Bel Altý Kurumu gibi çalýþmýþ. Bu geliþme gazetelere sadece tek sütunluk haber olabildi. Oysa o haberleri kadýnlar veya annesi kadýn olanlar yapýyor. Kimseye duyurmadan çaktýrmadan bu sözcükleri kaldýrdýlar. Ýyi de ettiler. Bir çok kiþinin haberi yok yalnýz bu iþten. Yoksa þimdi memlekette kriz çýkardý. Tüm herifler ayaklanýrdý. Yeniçeri ayaklanmasýndan beter bir durum ortaya çýkabilirdi. Allah'tan ben tutarlý bir adamým da yapmýyorum böyle þeyler. O kadar tutarlýyýmdýr ki. Yýllardýr; Ayakkabý numaram. Gözümün rengi. Sayfa: 12 Diþimin sayýsý. Doðum tarihim deðiþmiyor. Seneye de ayný yaþta olacaðým. Hatta ondan sonra senelerde de ayný yaþ konusunda tutarlý kalacaðým. Çünkü ben yaþýmý 25'de dondurdum. Nüfus cüzdanýnda yaþ hanesi de boþ. Sizin yaþýnýz oynaksa, her yýl deðiþiyorsa bu sizin sorununuz. Yani þimdi 2012'ye girdik diye tekrardan yaþýmý mý deðiþtireceðim. Peeeeh. Yazarýn notu: Sahi yaa lafa daldýk unuttuk. Bizim Türk kadýnlarýnýn Hakký ne olacak. Memlekette kadýn Hakký yok demesinler arkadaþlar. Avrupa'ya yine rezil olmayalým. Bundan sonra kýzý olanýn ilk iþi adýný Hakký koymak olsun. Haydi, göreyim sizi kadýnlarýn Hakký olsun ki memleket kurtulsun. Bir de unutmadan geçen hafta 'Ýki gönül bir olunca samanlýk kül olur' baþlýklý yazýmýn bir bölümünde iki gönül ancak sigara içmek için samanlýkta bir olur demiþtim. Ama yanýldým. Kapalý alanlarda sigara içilmediðini unutmuþum. Eh bunu da eþekliðime verin artýk. Kendim hariç tüm sigara karþýtlarýndan özür diliyorum. KÝTAP REHBERÝ EN ÇOK SATANLAR KÝTAP Gerçek Tarihin Peþinde Fetih ve Kýyamet 1453 Od Ýskender Pala Kayýp Gül 2 (Ölümsüz Kalp) Can Boðazdan Çýkar Klon Yaþatma Ýdeali Ýyi Günde Kötü Günde Evlilik Aþkýn Gözyaþlarý Dünyanýn Ýlk Günü Öteki Tarih Hayrettin Karaman-Müslüman ýn Hayat Bilgisi YAZARI Mustafa Armaðan Feridun M. Emecen Kapý Serdar Özkan M. Ali Bulut Kevin Guilfoile M. Ali Gülen Hekimoðlu Ýsmail Sinan Yaðmur Beyazýt Akman Ayþe Hür Söyleþi: Elif Ayla YAYINEVÝ Timaþ Timaþ Artemis Hayat Koridor Nil Timaþ Karatay Epsilon Profil Hay Kitap YENÝ ÇIKANLAR KÝTAP PKK da Semboller, Aktörler, Kadýnlar Ünlülerin Baþarý Öyküleri Uyuyana Kadar Diyaloðun Kur anî Temelleri Yemen Haremin Son Yüzyýlý Þahane Hatalar Sýzýntý (Wikileaks'te Ünlü Türkler) Ýstanbul Adalet Kitabý Aþk ve Çocuk Alevi Bektaþi Yolu: Hak, Muhammed, Ali * Ürün Adý/Miktarý GIDA ÜRÜNLERÝ Fiyatý (TL) Ürün Adý/Miktarý Fiyatý (TL) Ýpek Þampuan çeþitleri 700 ml 2,10 Akbel Yarým Yaðlý Süt 1 lt 1,30 Blendax Þampuan çeþitleri 700 ml 4,75 Akbel Krem Peynir 500 gr 4,50 Hacý Þakir Güzellik Sabunu 4 lü 1,50 Bozpey Kaþar Peyniri kg 9,50 Saloon Sývý Sabun 700 ml+400 ml 2,35 Bayella Tereyað 1000 gr 9,00 Solo Havlu 3 lü 2,20 Ülker Hobby Kakaolu Fýndýk Kremasý 400 gr Senso Pufla Tuvalet Kaðýdý 24 lü 5,75 Aymar Ayçiçek Yaðý Pet 5 lt Servis Peçete 100 lü 0,50 Orkid Ultra Anne Kýz Paket 5,70 Lofçalý Yað/Kireç Çözücü 700 ml 1,50 Domestos Çamaþýr Suyu 810 gr 1,99 Finish Hepsi Bir Arada Tablet 115 li Pril Bulaþýk Deterjaný 6 kg 22,90 7,99 Balkaymak Tahin 450 gr/pekmez 600 gr 2,39 16,50 6,50 Hocaoðlu Sosis 400 gr 2,45 Balkaymak Tahin Helvasý 1 kg 4,80 Pýnar Labne Peynir 200 gr 2,40 Halk Margarin 6 lý 5,25 Ülker Bebe Bisküvisi 1200 gr 4,99 Knorr Çorba Çeþitleri 0,65 Doðuþ Tomurcuk Çay 80 gr 1,20 Lipton Doðu Karadeniz Çay 1 kg 9,50 Çet-Bak Osmancýk Pirinç 5 kg 9,90 Yelmenler Un 5 kg 4,25 NOT: Listedeki fiyatlar 23 Þubat 2012 tarihine kadar Hiltaþ Market te geçerlidir. YAYINEVÝ Karakutu My DK Iþýk BKY Timaþ April Kýrmýzý Kedi Pozitif Kadim DK Ufuk Kaynak: Afacan, Çizgi, Huzur, NT, Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnevi. MARKET FÝYATLARI TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ YAZARI Necati Alkan Fazlý Kazar S. J. Watson Dr. Ali Can Yahya Yeþilyurt Cevdet Kýrpýk Heather Mill Hathom Barýþ Pehlivan, Barýþ Terkoðlu Neþe Mesutoðlu Halil Ýnalcýk Maeve Binchy Prof. Dr. Osman Eðri Hazýrlayan: Recep Mebet C U M A R T E S I Duran Durmuþ 17 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ

13 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 26 - Rebi ul Evvel: 1433 Hicrî Þemsi: Rûmi:5 Þubat Kasým: ÞUBAT Ýmaný üstün olanýnýz, huyu daha güzel ve hanýmýna daha yumuþak olanýnýzdýr. Hadîs-i þerîf KOMÞU HAKKI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Buharaevler Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Dînimizin üzerinde durduðu en önemli konulardan biri de, komþu haklarýdýr. Allahü teâlâ, Kur ân-ý kerîmde meâlen buyuruyor ki: Yakýn komþuya, uzak komþuya, yanýndaki arkadaþa, yolda kalmýþa ve emriniz altýnda bulunan kimselere iyilik edin! Komþu hakkýný son derece gözetmek, el ile ve dil ile komþulara ezâ edecek, sýkýntý verecek bir harekette bulunmamak, dinimizin emrettiði önemli bir vazîfedir. Birgün Hazret-i Âiþe vâlidemiz, Peygamber efendimize sordu: - Ey Allahýn Resûlü! Ýki komþum var. Önce hangisine yardým edeyim? Peygamber efendimiz de þöyle buyurdu: Kapýsý yakýn olandan baþla! Komþuluk, insanlarý ve âileleri birbirine baðlayan mânevî bir baðdýr. Asrýmýzda çeþitli iþlerimizden dolayý, hemen hemen her gün yüz yüze bakarýz. Bu sebepledir ki, atalarýmýz; Ev alma, komþu al! diyerek, iyi komþular edinmemizi tavsiye etmiþlerdir. Ýnsan, kendi malýný, canýný ve nâmusunu nasýl korursa, komþusunun malýný, canýný, iffet ve nâmusunu da öylece korumasý ve onlarýn haklarýna riâyet etmesi lâzýmdýr. Komþunun komþu üzerinde 10 hakký vardýr: Çaðýrýnca dâvetine gitmek. Yardým isterse, yardým etmek. Hastalanýnca ziyâretine gitmek. Borç istediði zaman borç vermek. Sevinçli günlerinde, sevincine ortak olmak. Ondan gelecek bütün sýkýntýlara katlanmak. Onunla kavga ve münâkaþa etmemek ve iyi geçinmek. Baþýna bir belâ gelirse, teselli etmek ve üzüntüsünü paylaþmak. Ölünce cenâzesine gitmek ve defin iþleriyle meþgul olmak. Yolculuða çýktýðý zaman, evini ve ev halkýný kollayýp gözetmek. Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl VEFAT EDENLER 1- Sarýþeyh Köyü'nden gelme, Þaban Ýnanlý'nýn eþi, Adem ve Dursun Ýnanlý'nýn anneleri, Tarým Ýl ' nde çalýþan Ýbrahim Uçar'ýn kayýnvalidesi; Zeynep Ýnanlý. 2- Kuyumcu Köyü'nden gelme, Emlakçý Hüseyin Þiþli'nin babasý, Elektronikçi Ahmet Þiþli' nin dedesi; Hasan Þiþli. 3- Çalyayla Köyü' nden gelme, Oto yýkamacý Kenan Özdemir'in babasý, Oto parça ve Yöresel El sanatlarý Derneði Lokali sahibi Arap Özdemir. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. TV ve bilgisayar baþýnda uzun süre vakit geçirmek, çocuklarda okul öncesi dönemde otizme, okul çaðýnda ise hiperaktiviteye sebep oluyor. Bursa Özel Nilüfer Ýlkbahar Koleji Rehberlik Uzmaný Emine Güler, ailelere, çocuklarý ile daha çok vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunurken, Tv ve bilgisayar baþýnda uzun süre vakit geçirmenin çocuklarda okul öncesi dönemde otizme, okul çaðý çocuklarýnda ise hiperaktivite ve dikkat daðýnýklýðýna sebep olduðu bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. dedi. Çocuklarýn, okula baþladýktan sonra, özel etkinliklere gereksinim duyduðunu belirten Rehberlik Uzmaný Emine Güler, Birinci sýnýftan beþinci sýnýfa kadar olan dönemde yapýlan sosyal aktiviteler (müze gezileri, tiyatrolar, sergiler, okul gezileri) çocuklarýn öðrenme isteklerini besleyip, geliþtirmede yararlý olmaktadýr. þeklinde konuþtu. Anne ve babanýn, çocuklarýna yapabileceði en büyük yardýmýn, çocuðun özellikleri ve yeteneklerine uygun eðitim imkaný sunmak olduðunu belirten Emine Güler, Bununla birlikte her çocuðun kendine özgü bir çocuk olduðunu unutmayýn. Çocukluk döneminde diðer bütün çocuklar gibi sizin çocuðunuzun da en büyük ihtiyacý sevgi, anlayýþ ve ilgidir. diye ifade etti. Okul öncesi dönemde, çocuklara zihinsel yeteneðini geliþtirecek oyuncak ve materyal almanýn zihinsel geliþim açýsýndan etkili olduðunu bildiren Rehberlik Uzmaný Güler, þöyle devam etti: Çünkü okul öncesi eðitimde farklý yetenek ve fiziksel güçleri, oyunlar ve dramalarla olumlu bir þekilde karþýlanmaktadýr. Hikâye anlatma, resim çizdirme vb. etkinliklerle de çocuklarýn üreticilikleri geliþmektedir. Çocuklarýn, okula Çorum manileri Eðitimci Yazar Ýbrahim Gösterir bir eser daha Söz hazinesi eserlerin kitap bütünlüðünde yeni sundu okurlarýna. Çorum aðzýyla ilgili o ayrýntýlý DEÐÝNMELER kuþaklara sunulmasý nitelikli bir çalýþma. Manileri sözlük çalýþmasýndan sonra, yine yoðun bir araþtýrma ürünü olan bir eserle, dil ve edebiyat okuyup dinledikçe onlarýn özelliklerini kavrýyor okudukça, sesli sesli kültürümüze katký veren Ýbrahim Gösterir, Çorum insan. Ahenkleri var, ölçüleri var. Özenli söyleyiþleri kitaplýðýný zenginleþtirmiþ oldu. var. Kelimelerin yerli yerinde kullanýlmalarý da ayrý "Ölüm Var Ayrýlýk Var, Çorum Manileri" ismini taþýyan eser, Çorum Belediyesi Kültür Yayýnlarý Dilimizin, halk dilinin ürünlerine yansýmýþ özel- bir özellikleri. (Çorum, 2011) arasýndan çýktý. Büyük boy, 360 liklerinin okurun sofrasýna, dil aracýlýðýyla sohbet sahifelik güzel bir kitap. sofrasýna konmasý ne kadar hoþ. Eser iki bölümden oluþuyor. Kitabýn birinci Maniler hayatýn nabzýný veren özlü eserlerdir. bölümü Çorum'da Mani Söyleme Geleneði ismini Þahin ERTÜRK Halkýn zihniyetini, inceliðini, gönlündekini ifade taþýyor. Yazar bu bölümde mani türü hakkýnda ayrýntýlý bilgi veriyor. Manilerin dil anlatým, þekil, içerik ve oluþum Temizlikte süt, düzenli olmakta kaðýt, dakiklikte saat ben- eder. Þu manideki incelikler ne kadar dikkat çekici. özelliklerini örnekleyerek açýklýyor. Ýkinci bölüm, Yazýlý ve zetmeleri. Sözlü Kaynaklarda Çorum Manileri baþlýðýný taþýyor "Mendil yudum süt gibi Maniyi kapsayan bu bölüm oldukça zengin. Dürerim kaðýt gibi Eserin hazýrlanmasýnda, ondan yararlanma imkanlarýný artýran üç özelliði var: Bunlardan biri, eserde bulunan manilerdeki bilinmeyen, az bilinen kelimelerin anlamýnýn verildiði Kalkarým saat gibi." Yar kapýya gelince sözlük kýsmý. Ýkincisi, kiþi adlarý dizini. Üçüncüsü ise, Tarým toplumunun kendine has yaþayýþý, beraberinde oldukça geniþ bir kaynakçanýn yer almasý. kimi sosyal iliþki biçimlerini de gelenekler halinde barýndýrmakta. Manilerin muhteva çeþitliliði toplumsal hayata dair Eser elime geçeli masamda duruyor. Aldýðýmda genel bir incelemeden geçirmiþtim. Sonra bölümler halinde okumaya unsurlar üzerine araþtýrma ve inceleme yapacaklar için kayda devam ettim. Hatta bir çok maniyi tekrar tekrar okuduðumu, deðer bir durum. üzerinde düþündüðümü belirtmeliyim. Bunlar birer söz "Þu Çorumun düzlüðü incisi. Halkýmýza ait birer kültürel sözlü deðer. Kýymetini Erken biter güzlüðü bilmemiz için öncelikle onlarý kayýp etmemeliyiz. Daha Yardan müjde verene sonra da, her bakýmdan incelemeliyiz. Çocuklarýmýza, gençlerimize o eserleri estetik yönleriyle tanýtmalýyýz. Dilimizin, Hazýrladým yüzlüðü." geleneklerimizin, sözlü kültürümüzün, zihniyetimizin onlar Sözümü bir Çorum maniyle bitirirken, Ýbrahim tarafýndan hakkýyla anlaþýlmasý, o deðerlerin esere dönüþmüþ Gösterir'i bu eserinden dolayý kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýn örnekleriyle tanýþmalarýna baðlý. devamýný dilerim. Tv ve bilgisayar çocuklarda otizme yol açýyor baþladýktan sonra özel etkinliklere gereksinim duyduðunu söyleyen Özel Nilüfer Ýlkbahar Koleji Rehberlik Uzmaný Emine Güler, Birinci sýnýftan beþinci sýnýfa kadar olan dönemde yapýlan sosyal aktiviteler (müze gezileri, tiyatrolar, sergiler, okul gezileri) çocuklarýn öðrenme isteklerini besleyip geliþtirmede yararlý olmaktadýr. þeklinde konuþtu. Çocuklarý, okul ve dersten arda kalan zamanlarda televizyon ve bilgisayar baðýmlýsý olmaktan kurtarmak için deðiþik ilgi alanlarýna yönlendirmek gerektiðini belirten Özel Nilüfer Ýlkbahar Koleji Rehberlik Uzmaný Güler, þöyle devam etti: Tv ve bilgisayar oyunlarý ve bunlarýn baþýnda uzun süre vakit geçirmenin çocuklarda okul öncesi dönemde otizme, okul çaðý çocuklarýnda ise hiperaktivite ve dikkat daðýnýklýðýna sebep olduðu bilimsel araþtýrmalarla kanýtlanmýþtýr. Bu doðrultuda çocuklarýmýzý, astronomi, robot teknolojisi, satranç ve çeþitli sportif aktivitelere yönlendirebiliriz. Ailelerin, çocuklarý ile evde farklý oyunlar oynamalarý tavsiyesinde bulunan Rehberlik Uzmaný Emine Güler, þöyle devam etti: Evde çocuklarýnýzla (puzzle oynama, benzerlik ve farklýlýklarý bulma oyunlarý, hadi anlat bakalým, atasözü bulma, Türkiye veya dünya haritasýndan yer bulma, gizlenen sözcükleri bulma ve mantýk bilmeceleri gibi) oyunlar oynayarak hem iyi vakit geçirebilir, hem de çocuklarýn zihinsel geliþimine katkýda bulunabilirsiniz. þeklinde sözlerini tamamladý. NÖBETÇÝ ECZANELER BUHARA DR SADIK AHMET CAD 17/A ÖZEL HAST CÝVARI BÝM YANI ÞÝFA OSMANCIK CAD. NO:73 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞI ARASIN- DA) BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI CUMARTESÝ PINAR BAHÇELÝEVLER MAH. MAHSUNÝ ÞERÝF PARKI ÜSTÜ YASEMÝN G.BEY MH.CEMÝLBEY 1.SK.3/A Y.GÖÐÜS H.H.POL.KARÞISI PAZAR KONAK ÝNÖNÜ CAD. NO:9 ( T.E.B. BANK KARÞISI ) Kadir Yüktaþýr METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) "Sade" lik 2 "Þu aðabeylerine söylesen de þu risaleleri sadeleþtirsek?" der. Zaten bu arzu ve istekte bulunan hoca efendi, Kirazlý Mescid Dershanesi nde bulunan Zübeyir aðabeye gelir ve durumu anlatýr ve bu gerekçenin mümkün olmadýðýný delilleri ile isbat ettikten sonra, ýsrar üzerine azarlandýðýný " dile getirir hoca efendi. Sadelikten uzaklaþma emel ve düþünceleri yeni deðildir. Mazisi çok eskidir. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Sonra bu meseleyi vücuda çýkaranlarda olmuþtur. Ama, buna iltifat edenlerde az olmuþtur yýlýnda Cenab-ý Hak kýsmet etti Hac vazifemi ifa ettim Bu esnada Hollanda dan yeni Müslüman olan, ismini Abdurrahman olarak deðiþtiren bir genç ile tanýþtým dershanede.. Çok þevkli ve heyecanlý idi. Müslüman olduktan sonra dokuz ay gibi bir küçük zamanda Türkçeyi öðrenmiþ, risaleleri asýl dili ile okumak için. Dedim; "Abdurrahman neden Türkçeyi öðrendin, kendi lisanýn ile tercüme edilmiþ risaleler yok mu idi?" Cevabý enteresandý: "Aðabey her þeyi asli vaziyeti ile bilmek kadar lezzetli bir þey yoktur." Ýþte görüyoruz, ne kadar büyük bir nimet ki risaleler dilimize göre telif edilmiþ. Oysa, bunun kýymetini bilmemek tam bir gaflettir. Risaleler sadece akli ve imani mesele deðil, kalbi ve ruhi bir mesaili imaniyedir. Siz siz olun" sade"likten ayrýlmayýn. Ondan daha lezzetli bir þey tasavvur edemiyorum. (Son) 24 ayar ALIÞ 96, ,7610 SAIÞ 97,20 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Ýstanbul da Çorum konuþuluyor Ýstanbul Çorumlular Derneði nin sponsorluðunda uydudan yayýn yapan Medya TV de gerçekleþtirilen Ortak Noktamýz Çorum isimli programýn, hem Çorum hem de Çorum dýþýnda yaþayan Çorumlular ýn yoðun ilgi ve teveccühünü kazandýðý bildirildi. Ýstanbul Çorumlular Derneði yöneticileri hemþehrilerimiz Süleyman Gökçe, Mustafa Karakartal ve Osman Atuk un özveriyle destek verdiði, Televizyon sunucusu ve spor yorumcusu Kemal Bolat ýn üstün bir performansla sunuculuðunu üstlendiði programa, genç jenerasyondan yetenekli Alper Hayta da katký veriyor. Edinilen bilgilere göre, Medya TV de bugüne kadar yayýnlanan programlar ses getirmeyi baþardý. Çorumlular ý televizyon programýnda buluþturan organizasyon, yaz sezonunda Çorum merkez ve her hafta ilçelerde çekimler yapýlarak yöresel tanýtým yapýlacak. Öte yandan 25 mart veya 1 Nisan da Vali Nurullah Çakýr ýn Ýstanbul da programa katýlmasý bekleniyor. Süleyman Gökçe. Mustafa Karakartal Osman Artu Kemal Bolat Alper Hayta. Hemþehrimiz Asayiþ Daire Baþkaný oldu Trafik kazasý, 1 yaralý Çorum'da bir otomobilin yolcu minibüsü ile çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 19 M 4080 plakalý yolcu minibüsü ile B.D. yönetimindeki 19 TY847 plakalý otomobil, Çorum-Ýskilip karayolunun Danaderesi mevkisinde aþýrý buzlanma ve kar yaðýþý nedeniyle kafa kafaya çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü B.D. yaralanýrken, minibüs sürücüsü ve yolcular kazayý yara almadan atlattý. Kazanýn ardýndan yaralý sürücü, olay yerine çaðrýlan saðlýk görevlileri tarafýndan Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Jandarma ekipleri karayolunda trafiði bir süre kontrollü olarak verirken, kazaya karýþan otomobil ve minibüste büyük çaplý maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) HDK park ve lise için eylem yapacak Halklarýn Demokratik Kongresi, Cumartesi Pazarý nýn park olmasý ve Bahçelievler Mahallesi ne lise yapýlmasý konusunda basýn açýklamasý düzenleyecek. Her hafta belirli bir konu üzerine basýn açýklamasý gerçekleþtirerek kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken HDK, bu hafta da eski pazaryerine park yapýlmasý talebinde bulunacak. Basýn açýklamasý bugün saat 13.00'de eski pazaryerinde gerçekleþtirilecek. Mehmet Tüzel Emniyet Genel Asayiþ Dairesi Baþkanlýðý görevine atanan Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel için veda yemeði düzenlendi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün onayý ile 4 Þubat 2012 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýnlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiþ Dairesi Baþkaný olarak atanan Erzincan Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel için veda yemeði düzenlendi.grand Simay Otel de düzenlenen veda yemeðine Vali Selman Yenigün ve eþi Gülsen Yenigün, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, 3 ncü Ordu Kurmay Baþkaný ve Garnizon Komutaný Tümg. Berkay Turgut, Erzincan Belediye Baþkaný Yüksel Çakýr ve eþi Yasemin Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þafak, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mustafa Sarýgedik, Vali Yardýmcýsý Tülay Baydar Bilgihan, Vali Yardýmcýsý Abdullah Çiftçi, Vali Yardýmcýsý Mehmet Kurt, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ünal Tuygun, Ýl Jandarma Komutaný J.Kurm.Alb. Mehmet Artar, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Eleman, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Habip Yýlmaz, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Aydýn Yalvaç ve eþleri katýldý.yemekte Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel in görev yaptýðý süre içerisinde birçok baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný kaydeden Vali Selman Yenigün; Ýl Emniyet Müdürümüz ve deðerli çalýþma arkadaþýmýz olan Mehmet daha üst bir göreve atanmasý; kendi amirlerinin de dikkatini çektiðini, kendi amirlerince de deðerli çalýþmalar ve iyi bir performans sergilediðinin göstergesidir. Bir devlet memurunun en çok arzu ettiði sonuçta budur. Bir yandan çalýþtýðý yerdeki vatandaþlarýn kendisi hakkýndaki iyi duygularý, diðer yandan da hizmet verdiði kurumun yetkilileri, amirleri tarafýndan takdir edilmesidir. Bu iki güzel unsur bir araya gelmesi devlet memuru için herhalde en güzel neticedir. Erzincan Valisi olarak görevde bulunduðum yaklaþýk 6 aylýk süre içerisinde deðerli arkadaþýmýn hakikaten görevini en iyi þekilde yapmaya çalýþtýðýný, çok iyi niyetle projeler ürettiðini ve bunlarý uygulamaya koyduðunu biliyorum. Bu anlamda deðerli Emniyet Müdürümüz iz býrakacak çalýþmalar yapmýþtýr. Erzincan ýn kendisini unutmayacaðýný düþünüyorum. Önemli ve kritik bir göreve gidiyor, Emniyet Genel müzün Asayiþ Daire Baþkanlýðýna gidiyor ki; bütün Türkiye nin asayiþinin fotoðrafýnýn çekildiði bir dairedir, bu anlamda aðýr bir görevde yükleniyor. Ama biz bu aðýr görevi de hakkýyla yerine getireceðine inanýyoruz. Burada ki çalýþmalarý dolayýsýyla kendilerine teþekkür ediyorum. Bundan sonraki çalýþma hayatýnda üstün baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Eþ ve çocuklarýna hayýrlý olmasýný diliyor ve saðlýklar diliyorum. þeklinde konuþtu.konuþmalarýn ardýndan Vali Selman Yenigün Asayiþ Daire Baþkanlýðýna atanan Mehmet Tüzel e üstün ve gayretli çalýþmalarýndan dolayý Baþarý Belgesi ile günün anýsýna bakýr iþlemeli tabak hediye etti. Yemekte ayrýca Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, 3 ncü Ordu Kurmay Baþkaný ve Garnizon Komutaný Tümg. Berkay Turgut, Erzincan Belediye Baþkaný Yüksel Çakýr, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þafak ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Aydýn Yalvaç ta günün anýsýna hediyeler verdiler. (ÝHA) Otomobil yolcu minibüsü ile çarpýþtý. Kazada bir kiþi yaralanýrken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çorum Umut Tiyatrosu, Entrikalý Dolap Komedyasý adlý yeni oyunu sahneleyecek. Entrikalý Dolap Komedyasý yarýn Çorum Umut Tiyatrosu, Entrikalý Dolap Komedyasý adlý yeni oyunu ile yarýn ve Pazartesi günü sahneye çýkýyor. Çorum'da 2008 yýlýndan beri kendi imkanlarýyla birçok tiyatro oyununu sanatseverlerle buluþturan Umut Tiyatro Topluluðu, 2012 yýlýnda da Etrikalý Dolap Komedyasý adlý oyun ile sezona merhaba diyecek. Bugüne kadar genç ve yetenekli kadrosuyla tiyatro severlerin beðenisini kazanan Umut Tiyatro ekibi Þubat tarihlerinde "Entrikalý Dolap Komedyasý" isimli kahkaha dolu bir oyunla seyircisiyle buluþacak. Geçtiðimiz haftalarda Van Devlet Tiyatrosu tarafýndan Çorum da sahnelenen ve büyük beðeni toplayan oyun, bu kez Çorumlu tiyatro oyuncularý tarafýndan izleyicinin beðenisine sunulacak. Yazar Yunus Emre Gümüþ tarafýndan kaleme alýnan "Entrikalý Dolap Komedyasý" tiyatro oyununun yönetmenliðini ise Mustafa Taþkýran yapýyor Þubat tarihlerinde saat 20.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda sergilenecek tiyatro oyununda 12 oyuncu yer alýyor. Yaklaþýk 3 aydýr bu oyun için hazýrlýk yapan Umut Osmancýk Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne ''Efor Testi Cihazý'' alýndý. Hastane Baþhekimi Yüksel Yücel AA muhabirine yaptýðý açýklamada, ilçede büyük ihtiyaç duyulan Kardiyoloji Bölümü'ne kýsa süre önce hizmete açýldýðýný, Kardiyoloji Uzmaný Dr. Aytekin Aksakal'ýn da göreve baþladýðýný söyledi. Son teknolojiye sahip efor testi cihazýnýn da Tiyatro ekibi heyecanla oyunun sahneleneceði günü bekliyor. KÜÇÜK BÝR DOLABIN ETRAFINDA DÖNEN BÜYÜK BÝR ENTRÝKA Oyun hakkýnda bilgi veren Yönetmen Mustafa Taþkýran, oyunun iki gün gösterimde kalacaðýnýn altýný çizerek, "Entrikalý Dolap Komedyasý, gerçekten de çok entrika dolu bir oyun. Ýnsanýn hem iyi hem de kötü yanýný gözler önüne seren bu oyunda iyilik ve kötülük kavramýnýn aslýnda insandan ibaret olduðunu anlýyorsunuz. Bu oyun için ekibimizle birlikte çok yoðun bir çalýþma süreci geçirdik. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için gayret gösteriyoruz. hastaneye kazandýrýldýðýný belirten Yücel, efor Oyun yarýn ve pazartesi günü sahneye çýkýyor. Sahneye çýkmamýza son iki hafta kaldý. Artýk son hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Hepimiz heyecanla o günün gelmesini bekliyoruz" dedi. Oyunla ilgili bir ipucu da veren Taþkýran, "Bu oyunda küçük bir dolap etrafýnda dönen büyük bir entrika göreceksiniz. Her þey yaþlý kadýnýn salonda uyuyup kalmasýyla baþlýyor. Oyunun her anýnda izleyicilerin kahkahalara boðulacaðýndan eminiz." ifadelerini kullandý. ENTRÝKALI DOLAP KOMEDYASI "Ýyilik ve kötülük denen kavramlar her insanda vuku bulan karþýtlýklardýr. Melek gibi bir insan mýsýnýz, yoksa daha çok þeytana mý uyuyorsunuz? Hayýr hayýr, bu bir moda testinin kalbe baðlý damarlarýn hastalýklarýnýn dergisi testi deðil. Oyunumuz bu soruyu seyircisine soruyor. Peki bu soruyla ölü bir kadýnýn ne alakasý var? Mübeccel mi, o da kim? Ya iki hýrsýz güpegündüz bu evde ne arýyor? Eski koca mý? Bir de eski koca mý var? Hay Allah, bir dolap dönüyor ama... Neyse, izleyince çýkar kokusu. Tüm izleyicilerimizi bu kahkahasý bol, eðlenceli komediyi paylaþmaya davet ediyoruz." Yazan: Yunus Emre Gümüþ Yönetmen: Mustafa Taþkýran Oyuncular: Görkem Nergiz, Hasan Yavuz, Murat Ergen, Cesur Uzuner, Burak Uzan, Cansu Akveran, Tuðba Daþtan, Canan Çokatak, Sezgin Çalýþkan, Seçkin Çalýþkan, K. Oðuzhan Söylemez, Deniz Yýldýz. Osmancýk a Efor Testi Cihazý Kardiyoloji Bölümü'ne ''Efor Testi Cihazý'' alýndý. araþtýrýlmasýnda kullanýldýðýný kaydetti. (A.A.)

15 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT BELDE GAZETESÝ Çorum Belediyesi Belde Gazetesi, Çorum Belediyesi Halkýn Hizmetinde baþlýklarý ile aylýk gazete olarak 20 Aralýk 1985 tarihinden itibaren yayýmlanmaya baþlandý. Sahibi, dönemin Belediye Baþkaný Necdet Diken, Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Belediye Baþkan Yardýmcýsý A. Ýhsan Ozulu oldu. Gazetenin Genel Yayýn Yönetmenliðini ilk on sayýsýnýn yayýnýnda M. Remzi Demirbaþ yaptý. 11'inci sayýdan son sayý olan (32-33)'e kadar Belde, bir yayýn yönetmeni ismi belirtmedi. 15. sayýdan itibaren Belde Yayýn Kurulu olarak Osman Aksel ve Ümit Leblebici isimleri Belde nüshalarýnda belirtildi. Baþlangýçta dizgi ve baskýsý Çorum Ýlk Adým Basýmevi'nde yapýlan Belde 20'inci sayýsýndan itibaren Mine Ofset Ankara'da basýldý. Belde gazetesi Çorum Basýn Tarihi notlarý 16 baþlangýçta 28x41 cm boyutunda çýkarýlýrken daha sonralarý, 41X57, 33x49 gibi muhtelif boylarda 8,6,4,2 gibi deðiþik sayfa sayýlarýyla yayýnlandý. Her bir sayýsý 3000 adet basýlan gazete baþtan sona bedava daðýtýldý. BELDE'nin ilk sayýsýna yazdýðý " Ýnsana Hizmet" baþlýklý baþyazýda Belediye Baþkaný Necdet Diken "Belediye hizmetlerinin temelde insana hizmet olduðunu, bu hizmetten zevk aldýklarýný þükranla" dile getiriyor. Birlik beraberlik mesajlarý ve yaptýklarý hizmet görevlerini yerine getirirken halkýmýzýn gösterdiði uyumlu, anlayýþlý ve olumlu yaklaþýmlara teþekkür ediyor ve yerel basýn çalýþanlarýna de hizmetlerin yerine getirilmesinde verdikleri katkýlarýný takdirle karþýladýklarýný belirtiyor. BELDE'nin çýkarýlmasýnýn lüzumunu da bu yayýn vasýtasýyla hem hizmetlerin duyurulmasýnýn Halk denetimine açýlmak olacaðý hem de daha fazla hizmet alabilmek için Çorum dýþýna Çorum'un ihtiyaçlarýný duyurabilmek amacýna yönelik olduðunu BELDE'nin siyasi ve politik hiçbir amacý bulunmadýðýný ve olmamasýnýn da gerektiðini vurguluyor. Belde'nin ilk sayýsýnda gazetenin neden yayýnlandýðýný Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü olarak A. Ýhsan Ozulu'da "Ayýn Yazýsý" baþlýklý yazýsýnda okuyuculara þöyle anlatýyor: "Evet. Belediyemiz bünyesinde Basýn ve Halkla Ýliþkiler bürosu kuruldu. Büromuz Belediye ile Halk arasýndaki baðlarýn daha sýcak ve çabuk kurulmasýný saðlarken, yerel gazetelerin ve muhabirlerin Belediye çalýþmalarýndan daha detaylý, geniþ ve çabuk bilgi sahibi olmalarýna yardýmcý olacaktýr. Belediye Basýn ve Halkla Ýliþkiler Bürosu bunlarýn yaný sýra ilk sayýsýný okuduðunuz aylýk üç bin baskýlý Çorum Belediyesi " BELDE" gazetesini çýkartacaktýr. Bedava daðýtýlacak gazeteniz BELDE Çorum Belediyesi çalýþmalarýnýn yaný sýra Ýlçe Belediyelerinin faaliyetlerini ve þehir haberciliðinde de bulunacaktýr. Ýlk sayýmýzda dikkatinizi çektiði gibi "19 Çorum" baþlýðý altýnda okuyucu köþesi açtýk. Sizlerin dilek-temenni, eleþtiri ve isteklerinize açýk olan bu köþemize yazýlarýnýzý bekliyoruz. Yine ilk sayýmýzda öðrencilerimizi düþünerek onlar için bir yarýþma açtýk. Öðrencilerimizi yarýþmaya davet ederken, Okul müdür ve Öðretmenlerini yardýma çaðýrýyoruz. Bu sayýmýzý Milli Eðitim, Ýçiþleri ve Ulaþtýrma Bakanlarýmýzýn önemli ziyaretlerine ayýrdýk. BELDE gazetesi olarak yeni yýlýnýzý kutlar, 1986 yýlýnýn hepimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný dileriz. Bir ay sonra buluþmak üzere " Belde gazetesi yayýnda kaldýðý süre içerisinde Çorum içinden pek çok yazar tarafýndan desteklenmiþtir. Çorumdaki kültür varlýklarý sayfasýna Osman Ünsal, Ahmet Ertekin, Týp Köþesinde Op. Dr. Mehmet Topakoðlu, Op. Dr. Tevfik Çelik, Op. Dr. Mehmet Çaðlar, Dr. Metin Karahan, Op. Dr. Mithat Cerit, Diþ Hekimi Mustafa Ebil, Dr. Ýsrafil Þimþek, Dr. Ali Güler, Dr. Vedat Çekkaya, Çorum Tarihi üzerine Mustafa Bakan, Av. Ýhsan Sabuncuoðlu, Hukuk Köþesinde Öðretmen seçme kýlavuzu yeni maðduriyetlere sebebiyet verecek Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamada Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan kaynaklarý genel 'nce Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diðer Anadolu Liseleri Öðretmen Seçme Sýnavý e-kýlavuzunun yayýnlandýðý belirtilerek bu kýlavuzunçeþitli maðduriyetlere sebebiyet vereceði bildirildi. Yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Kýlavuzda da görüleceði üzere söz konusu sýnavýn dayanaðý, tarih ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öðretmenleri ile Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eðitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öðretmenlerinin Seçimi Ve Atanmalarýna Dair Yönetmelik'tir. Ancak bu Yönetmeliðin 'Yer Deðiþtirmeler' baþlýklý 21'inci maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan; "Bu Yönetmelik kapsamýnda sayýlan eðitim kurumlarýnda görev yapan öðretmenler yer deðiþtirmelerinde, fen liseleri arasýnda ya da fen liselerinden sosyal bilimler liselerine, sosyal bilimler liseleri arasýnda ya da sosyal bilimler liselerinden fen liselerine yer deðiþtirme suretiyle atama isteðinde bulunabilirler. Yer deðiþtirme suretiyle atamalarda kapsamda sayýlan eðitim kurumlarýna hizmet puaný yetersizliði ya da ihtiyaç bulunmamasý nedeniyle atanamayan öðretmenler istemeleri halinde kapsam dýþýndaki eðitim kurumlarýna da atanabilirler." hükmünün yürütmesi, her türdeki Anadolu Liselerine yer verilmemesi yönüyle eksik düzenlendiðinden bahisle, Danýþtay Ýkinci Dairesi'nin 2011/1486 Esas Sayýlý kararýyla durdurulmuþtur. Yine ayný Yönetmeliðin "Kazanýlmýþ Haklar" baþlýklý Geçici 1'inci maddesinde yer alan; "(1) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte bu Yönetmelik kapsamýnda sayýlan eðitim kurumlarýna ilgili mevzuatý uyarýnca atanmýþ olanlarýn kazanýlmýþ haklarý saklýdýr. (2) Bu Yönetmelik kapsamýnda sayýlan eðitim kurumlarýnda görev yapmakta iken, bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrýlmýþ olanlardan kapsamda sayýlan eðitim kurumlarýna yeniden atanmak isteyenler hakkýnda bu Yönetmelik hükümlerine göre iþlem yapýlýr. (3) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazýlý, sözlü ya da mülakat/uygulama sýnavlarý sonucuna göre atanarak bu liselerde görev yapan öðretmenler, 19 uncu madde kapsamýndaki atamalar için bu Yönetmelik kapsamýnda sayýlan eðitim kurumlarýna baþvuruda bulunabilirler. Bu öðretmenlerin baþvuru ve atamalarý, 19 uncu madde kapsamýnda belirtilen adaylar ile birlikte deðerlendirilir. (4) Güzel sanatlar ve spor liselerinin müzik, görsel sanatlar/resim ve beden eðitimi öðretmenliklerine daha önce bu eðitim kurumlarýnda görev yapmýþ olan öðretmenler baþvurabilir." hükmü, Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce ilgili mevzuatýna göre her türlü Anadolu Liselerine yazýlý, sözlü ya da mülakat/uygulama sýnavlarý sonucuna göre atanarak, bu liselerde görev yapmakta iken çeþitli nedenlerle kapsam dýþýndaki eðitim kurumlarýna atananlarýn 19. madde kapsamýndaki atamalar için bu Yönetmelik kapsamýnda sayýlan eðitim kurumlarýna baþvuruda bulunabileceklerine dair düzenlemeye yer verilmemesi yönüyle eksik düzenlendiðinden bahisle, Danýþtay Ýkinci Dairesi'nin 2011/1488 Esas Sayýlý kararýyla yürütmesi durdurulmuþtur. Yargý kararlarýyla yürütmesinin durdurulmasýna karar verilen hükümler ve bunlarýn düzenlediði konular hakkýnda mevcut Yönetmelikte yargý kararlarý doðrultusunda gerekli düzenlemeler yapýlmamýþ iken; Bakanlýkça sýnav kararý alýnmasýnýn yanlýþlýðýný daha önce gerekli mercilere iletmiþ idik tarihinde Bakanlýkça düzenlenen Sýnav Komisyonu teþkili konulu toplantýda itirazlarýmýzý ve yapýlmasý gerekenleri ileterek toplantý kararlarýna þerh koymuþ idik. Sonrasýnda ise ilgili Bakanlýk birimleri nezdinde konu hakkýndaki itirazlarýmýzý, görüþlerimizi ve yapýlmasý gerekenleri birebir ilettik. Ancak gelinen noktada Bakanlýðýn, bütün bu görüþmelere raðmen yargý sürecini gerekçe göstererek sýnav ve baþvuru þartlarý konusunda kendi hatalý görüþlerinden geri adým atmadýðý görülmüþtür. Bu sýnavýn ilgili Yönetmelikte Danýþtay kararý ile yürütmesi durdurulan konularda düzenleme yapýlmaksýzýn gerçekleþtirilmesi ileride onbinlerce öðretmenimizi zor durumda býrakacak, telafi edilemeyecek zararlar verecektir. Zira dönüþtürülen okullara, dönüþmeden önceki hizmet puanýyla atamalarý yapýlan ancak Anadolu statüsünde olmayan ve dönüþtürülmeyle birlikte Anadolu lisesi öðretmeni statüsünü kazanan öðretmenler ile ilk atama kapsamýnda KPSS puanýyla Anadolu statülü okullara puan üstünlüðü esasýna göre Anadolu lisesi öðretmeni olarak atanan öðretmenler, yönünden kazanýlmýþ haklarýn varlýðý ortadadýr. Sýnavýn Yönetmeliðin bu haliyle gerçekleþtirilmesi, bu durumda olan onbinlerce öðretmeni olumsuz etkileyeceði gibi eðitim-öðretim sürecini de ayný þekilde olumsuz etkileyecektir. Bakanlýðýn öncelikle yürütmenin durdurulmasý kararýnýn gerekçelerini dikkate alarak Yönetmeliði güncellemesi gerekirken ve 657 sayýlý Kanun'da 6111 sayýlý Kanun ile getirilen deðiþiklikleri yansýtmadan acelece sýnav yapmýþ olmasý, yürütmenin durdurulmasý kararý üzerine Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na yapmýþ olduðu itirazýn neticelenmesini beklememesi, daha önce örneklerini pek çok gördüðümüz maðduriyetlere sebebiyet verecektir. Yine söz konusu Kýlavuza göre sýnav tarihinde yapýlacaktýr. 10 Mart tarihi duyuru tarihine göre çok erken bir tarih olmasý, sýnava hazýrlýk için adaylara yeterli bir zaman býrakýlmamýþtýr. Söz konusu Kýlavuza göre sýnava girecek adaylarda en az 3 yýl öðretmenlik yapmýþ olmak þartý aranmaktadýr. Bu þart, ilk atama ve dönüþtürülme yoluyla atanan öðretmenleri süre yönüyle maðdur etmektedir. Bu þart nedeniyle 2011 yýlýnda KPSS puan üstünlüðüne göre yapýlan öðretmen atamalarýnda KPSS puanýna göre atamasý yapýlmýþ öðretmenlerimiz yönünden hak ihlali teþkil etmektedir. Bahsi geçen öðretmenlerimiz süre þartý nedeniyle bu sýnava giremedikleri gibi atanmýþ bulunduklarý okullarýndaki kadrolardan mahrum kalma tehlikesi ile de karþý karþýyadýrlar. Yine bu Kýlavuz, genel liselerin Anadolu liselerine dönüþtürülmesi neticesi genel lise öðretmeni iken dönüþtürülme sonucu Anadolu lise öðretmeni statüsü kazanmýþ olan, ancak yýllardýr ayný eðitim kurumunda görev yapan öðretmenlerimizi, adeta kazanýlmýþ haklarýný tekrardan kazanmak için yeniden sýnava girmek zorunda býrakacaktýr. Kýlavuzda sýnav ücretinin 80.TL gibi oldukça yüksek bir rakam olarak belirlenmesi de kabulü hiçbir surette mümkün olmayan bir uygulamadýr yýlýnda gerçekleþtirilen sýnavýn ücreti 30.-TL iken aradan geçen 3 yýlda sýnav ücretinde meydana gelen 2,5 kat oranýnda artýþ izaha muhtaçtýr. Mezun olduklarý alan itibariyle Anadolu liselerine öðretmen olarak atanabilecek durumda olanlara, daha önce bu sýnava girme hakký tanýnmýþ iken bu sýnava girme haklarý verilmemesi önemli bir eksikliktir. Kýlavuz ekinde yer alan Ek-1 Deðerlendirme Formu'nda takdir belgesi vermeye yetkili amirlerce verilmiþ bulunan teþekkür ve takdir belgeleri 6111 sayýlý Kanunla kaldýrýlmýþ olup bunlarýn yerine baþarý belgeleri getirilmiþtir sayýlý Kanun'un yürürlüðe girdiði Þubat 2011 tarihinden bu yana bu belgelerin verilmediði de bir gerçektir. Bu nedenle 6111 sayýlý Kanun'un yürürlüðe girmesinden sonra verilmeye baþlanan baþarý ve üstün baþarý belgelerine, Ek-1 Deðerlendirme Formu'nda yer verilmemesi önemli bir eksiklik olup, olumsuz hukuki sonuçlara sebebiyet verecektir. Bakanlýðýn bu türden düzenlemelerde ilgili yasal deðiþiklikleri ve mevzuatý takip etmesi gerekmektedir. Yine Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim Kurumlarý Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði eki Aðustos 2011 tarihinde deðiþen Ek-2 Yönetici Deðerlendirme Formu'nda 6111 sayýlý Kanunla getirilen deðiþiklik gereði "baþarý-üstün baþarý belgeleri"ne yer verilmiþ olmasýna yani Bakanlýðýn deðiþikliðin farkýnda olmasýna raðmen halen teþekkür ve takdir belgelerinin deðerlendirmede esas alýnmasý hukuka ve hakkaniyete aykýrýdýr. Sendika olarak öðretmenlerimizi bekleyen tehlikenin farkýna daha ilk aþamada vararak, tarihinde Bakanlýkça düzenlenen Sýnav Komisyonu teþkili konulu toplantýda itirazlarýmýzý ve yapýlmasý gerekenleri ileterek toplantý kararlarýna þerh koymuþ idik. Uyarýlarýmýzý dikkate alýnmamasýndan öðretmenlerimiz adýna ziyadesiyle rahatsýzýz. Eðitim-Sen'in dönüþtürülmüþ okullar konusunda açtýðý davanýn neden olduðu maðduriyetler henüz tüm canlýlýðýyla ortada iken yeni maðduriyetlerin gerçekleþmesi kabul edilemez. Eðitim çalýþanlarý daha önce de pek çok kez Bakanlýk-yargý kýskacý arasýnda kalarak yargý kararlarýnýn uygulanmasýndan da uygulanmamasýndan da zarar görmüþ idiler. Maalesef bir kýsým sendikalar, sonu enine-boyuna düþünülmeyen ve iyi takip edilemeyen dava süreçleri nedeniyle buna aracý olmuþlardýr. 2005/73 sayýlý Genelge'nin Türk-Eðitim-Sen ve Eðitim-Sen tarafýndan açýlan davalar üzerine iptali neticesi, atanmalarýnýn üzerinden 3 yýldan fazla zaman geçtikten sonra görevden alýnan, eski kurumlarýna geri dönemeyen, norm kadro fazlasý olma riski ile karþýlaþan 6000'nin üzerindeki öðretmenlerimiz hala söz konusu yargý kararýnýn yol açtýðý maðduriyeti yaþamaya devam ediyorlar. Benzer maðduriyetlerin yeniden yaþanmamasý için Bakanlýðýn yetkili sendika dâhil paydaþ kuruluþlarca dikkate almasý gerekmektedir." Avukat Ramazan Pek, Dini konularda, Müftü Ýbrahim Acar, Ulu Camii Ýmam Hatibi H. Recep Camcý, Türk büyükleri üzerine yazdýðý yazýlarla Abdulkadir Ozulu, Zabýta haber ve yazýlarý ile Osman Aksel, Spor haberleri ile Ýsmail Çevik, Tuncer Þenses, Hür Karadað gibi isimler yazý desteðinde bulunmuþlardýr. Belde gazetesinde Metal Sanatçýsý Hasan Tuluk, Av. Ýhsan Sabuncuoðlu ile yapýlmýþ röportajlar Çorum kültür ve sanat tarihi açýsýndan önemlidir. BELDE'nin Yýl: 3 Sayý: sayýsý son yayýn olmuþtur. Bu son sayýda tarih yoktur 'üncü birleþik sayýlý BELDE'nin 1989 yýlý baþýnda çýkarýldýðý bilinmektedir. 31-Haber'e Haber ÇORUM 19 Aylýk aktüalite, magazin, siyaset gazetesi Mayýs 1986 Sayý:1 Sahibi: Ýlhami Ilýman Genel Yayýn Yönetmeni: Sedat Benderli Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürleri: Bülent Özkaleli- Selma Küçükyardýmcý Müessese Müdürü: Erol Kulucan Merkez Büro: Kýbrýs Cad. No: 23 Çorum Ýrtibat Bürosu: Çilingirler Arastasý No:77/A Dizgi ve Baský: Çorum Gazetesi tesisleri 28x40 boyutunda 4 sayfa. Ýlk sayý tanýtým sayýsý olarak düþünülmüþ olmalýdýr ki, gazetenin fiyatý belirlenmemiþtir. Gazetecilikte iddialý olduklarýný açýkça söyleyerek yola çýkan "Çorum 19" çok uzun süre yayýnda kalan bir gazete olamamýþtýr. Gazetenin ilk sayýsýndaki "Baþyazý" köþe baþlýðý altýnda: " Yeni bir gazete çýkarýyoruz. Ýlk sayýsý elinizde. Çorum'da basýný güçlendirmek ve halkýn, haklýnýn sesini duyurmada etkili bir ses olmak iddiasýndayýz. Bunu da baþaracaðýz iddia ediyoruz. En iyi biz biliriz, en iyi gazeteci biziz, en büyüðüz gibi laflarla bulutlarda gezenlere gazeteciliði öðreteceðiz. Bu nedenle adýmýz Habere Haber Çorum 19. Yerel basýnda ayrýmcýlýk yaparak en iyi olmak iddiasýný taþýyanlarýn bizden öðrenecekleri çok þey var. Çünkü biz gazeteciliði onlardan daha iyi biliyoruz. Bunu da göstereceðiz. Yerel basýnýn ne olduðunu öðrenmek isteyenler, bu konuda iddialý olduklarýný söyleyenler, haberin ne olduðunu bilmek isteyenler, gazeteciliði çevrelerinde ne olup bittiðini bilmek isteyenler yani genç-yaþlý, kadýn -erkek herkes bu gazeteyi okumalýdýr. Saygýlarýmýzla." (Haber'e Haber Gazetesi- Sayý: 1 -Mayýs 1986-) 32-ÇORUM OLAY Aylýk Siyasi Magazin Aktüalite Yýl 1-Sayý: Sahipleri: Kadir Serdaoðlu- Muammer Avcý ( Son sayýda Remzi Demirbaþ) Genel Yayýn Yönetmeni: Bülent Özkaleli (Son üç sayýda Mahmut Tunaboylu) Günlük Abdulkadir Ozulu Yazý Ýþleri Müdürü: Selma Küçükyardýmcý Merkez Büro: Balaban Pasajý- Çorum Büyük boy 4 sayfa. Dizgi Baský: Ýlkadým Basýmevi- Çorum 9 sayý çýkan gazete tarihli 9'uncu sayý ile yayýnýna son vermiþtir. Þarkýdan Gazele 22 Þubat ta Çorum Belediyesi, Naðmeler Topluluðu Besteleri ve Türk Müziði nin çeþitli formlarýndan örneklerin yer alacaðý Þarkýdan Gazele konseri düzenleyecek. Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli nin vereceði konserde kanunda Muharrem Hafýz; gitarda Emre Iþýk; Ailemi Kuruyorum Eðitim Programý iptal edildi Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Ailemi Kuruyorum Eðitim Programý iptal edildi. Bugün gerçekleþtirilecek olan eðitim programýnýn, hava þartlarý nedeniyle katýlýmcýlarýn gelemeyeceði sebebiyle iptal edildiði belirtildi. Yayaya çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada aracýn çarptýðý yaya yaralandý. Y.E.Ç. araçla Güney Mahallesi Atatürk Caddesi nde giderken, aniden yola çýkan A.D. ye çarptý. Yaralanan A.D. sürücüden davacý oldu. kemanda Semih Özdemir; udda Ömer Faruk Canural; piyanoda Halit Kaplan; ritimlerde ise Tayyip Durceylan ve Ahmet Þafak El-Ýmam olacak. Konser, 22 Þubat Çarþamba günü saat 19:00 da Devlet Tiyatro Salonu nda müzikseverlerle buluþacak. Albayrak Caddesi nde kaza Albayrak Caddesi nde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. C.Þ. nin araçla Albayrak Caddesi nde giderken Ý.Y. ýn kullandýðý motosikletle çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu E.A. yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý. Alkollü sürücü yakalandý Osmancýk ta trafikte alkollü seyreden sürücü yakalandý. Tehkileli araç kullandýðý görülen B.B. Çorum Caddesi nde trafik görevlilerince durduruldu. Sürücünün 184 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafiði tehlikeyi düþürmekten iþlem yapýldý.

16 16 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Urfa-Diyarbakýr dostluðu Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Tepecikspor'da, playoff'a yükselmenin hesaplarý yapýlmaya baþlandý. Gaziosmanpaþaspor ile 19 Þubat Pazar günü sahasýnda karþýlaþacak olan Tepecikspor'un teknik direktörü Armaðan Turhan, bu maçý kazanmalarý durumunda play-off þanslarýnýn yükseleceðini söyledi. Altay maðlubiyetinin ardýndan ardý ardýna kazanýlan puanlarýn kendilerini yeniden iddialý duruma getirdiðini kaydeden Turhan, þöyle konuþtu: ''Diyarbakýrspor karþýlaþmasýndan aldýðýmýz 3 puan Gaziosmanpaþaspor maçý öncesi büyük moral oldu. Seri galibiyetler elde ederek, grupta ilk Yýldýz Erkekler Basketbol da yarý finalistler belli oldu Kulüplü Yýldýzlar Basketbolda gruplarda mücadele sona erdi. Ýki grupta yapýlan müsabakalar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarý finale yükseldiler. A grubundan Basketbol Ýhtisas B ve Ýl Özel Ýdarespor, B grubundan ise Özel Pýnarspor ile Gençlikspor takýmlarý SALON : Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim Coþkun, Haluk Yakýn. DSÝSPOR : Ahmet, Merih, Burak, Okay, Hakan, Talha, Alperen, Ferdi, Gökalp, Göksel, Ali, Mert. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Burak, Uðurcan, Abdullatif, Akýn, SALON : Atatürk. HAKEMLER: Hakan Kaya, Ayhan Bolkan. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Furkan, Barýþ, Erhan, Bilal, Ýbrahim, Bilal Coþkun, Salim, Utku, Mehmet, Levent, Abdülkerim. HE KÜLTÜRSPOR : Ömer, Ömür, 5'teki yerimizi garanti altýna almak için mücadele vereceðiz. Kendi sahasýnda maç kaybetmeyen Bozüyükspor'dan sonra ikinci takým biziz. Ýç saha avantajýmýzý lig sonuna kadar sürdürüp play-off oynamayý çok arzu ediyoruz.'' Armaðan Turhan, takým olarak her geçen gün daha iyi konuma geldiklerini kaydederek, ''Kazanmaya yakýn oyunumuzla bu ligde iddialý konumda olmaya devam edeceðiz. Yeni transferlerin de takýma uyum süreci de tamamlandý. Gaziosmanpaþaspor maçý ile çýkýþýmýzý sürdürmeyi amaçlýyoruz. Elimize gelen bu þansý sonuna kadar sürdürüp, Tepecikspor'a tarihinde ilk kez Bank Asya 1. Lig için play-off oynatmak istiyoruz'' ifadelerini kullandý. yarý finale yükseldiler. Yarý finalde Basketbol Ýhtisas B takýmý ile Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor ile Özel Pýnarspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçlarý kazanan takýmlar finalde kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Serhat, Berkay, Orhan, Mert, Samet, Cafer, Sergen. PERÝYOTLAR: 1. Periyot : (Ýl Özel Ýdarespor) 2. Periyot : (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot : 1611 (DSÝspor) 4. Periyot: (DSÝspor) Basketbol Ýhtisas B :71 - HE Kültürspor: 23 Can, Nuri, Enes, Baki, Sertaç, Furkan, Cengizhan, Savas, Yiðit, Yunus PERÝYOTLAR: 1. Periyot :13-6 (Basketbol Ýhtisas B) 2. Periyot:12-5 (Basketbol Ýhtisas B) 3. Periyot:20-3 (Basketbol Ýhtisas B) 4. Periyot:26-9 (Basketbol Ýhtisas B). 63 Urfaspor Taraftarlar Derneði Baþkaný Ali Çiçek, Þanlýurfaspor un yarýn GAP Arena Stadyumu'nda oynayacaðý Diyarbakýrspor maçýna tüm Urfalýlar'ý davet ederek, "Gün birlik ve beraberlik günüdür. Takýmýza sahip çýkalým ve GAPArena Stadyumu'nu týklým týklým dolduralým" dedi. 63 Urfaspor Taraftarlar Derneði Baþkaný Ali Çiçek, yaptýðý açýklamada, ligin 21. haftasýnda komþu Diyarbakýrspor u aðýrlayacaklarýný hatýrlatarak, "Geçen hafta Balýkesirspor a yenildiðimizden dolayý Diyarbakýrspor maçý bizim için çok önemli bir karþýlaþma olacak. Balýkesir yenilgisini Diyarbakýr maçý ile telafi etmemiz lazým. Bundan dolayý bize yani taraftarlara bu maçta büyük bir görev düþüyor. Tüm Þanlýurfalýlar'ý Diyarbakýr maçýnda GAP Arena da görmek istiyoruz" dedi. Diyarbakýrspor un þu anda maddi yönden sýkýntýlý bir sezon geçirdiðini belirten Baþkan Çiçek, "Zor günler yaþayan dostumuz Diyarbakýrspor a SMS desteði ile destek veriyoruz. Diyarbakýrspor un kesinlikle ligden düþmesini istemiyoruz. Ýnþallah bu kötü günleri de en kýsa zamanda atlatýr. Bu karþýlaþmaya Diyarbakýrsporlu dostlarýmýzý da bekliyoruz. Gerekirse, Þanlýurfa ya gelecek olan misafir takým seyircilerinin biletlerini de biz kendi cebimizden temin edeceðiz. Çünkü bu karþýlaþmada Diyarbakýrspor lu taraftarlarý da görmek istiyoruz. Ýnþallah güzel ve dostça bir mücadele olur. Maçý hak eden takým kazansýn" þeklinde konuþtu. Malatya da Çorumspor galibiyeti her þeyi unutturdu Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Pazar günü deplasmanda Ýskenderun Demir Çelikspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný tamamladý. Sahasýnda Çorumspor'u yenerek rahat bir nefes alan Sarý-siyahlý ekip, deplasmanda oynayacaðý Ýskenderun Demir Çelikspor maçýndan da puan veya puanlar alarak, alt sýralardan uzaklaþmak istiyor. Yeni Malatyaspor'un oyuncusu Yasin Palaz, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayarak, takým olarak iyi bir kaynaþma saðladýklarýný ve kýsa sürede üst sýralara týrmanacaklarýný söyledi. Tecrübeli futbolcu, Çorumspor maçýndan aldýklarý galibiyetle þeytanýn bacaðýný kýrdýklarýný ifade ederek, "Küme düþme gibi bir durumu hiç aklýmýza getirmedik. Kesinlikle aklýmýzda böyle bir þey yok. Ne kadar çok galip gelirsek, üst sýralara o kadar çabuk týrmanýrýz. Takým olarak böyle düþünüyoruz. Her maça kazanmak için çýkýyoruz. Ortaya koyduðumuz performansta bunu gösteriyor. Oynadýðýmýz karþýlaþmalarda ufak tefek þansýzlýklar yaþadýk. Gerek hakem hatalarý gerekse de bireysel hatalarýmýzdan dolayý puan kaybettiðimiz karþýlaþmalar oldu. Ama bunlarda kaynaþma evresinde bizim için itici güç oldu. Neticede ilk galibiyetimizi de Çorumspor karþýsýnda aldýk. Bir nevi þeytanýn bacaðýný kýrdýk. Þimdi de yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde Ýskenderun Demir Çelikspor maçý var. Ýnþallah bu karþýlaþmadan da 3 puanla ayrýlacaðýz. Galibiyetten baþka bir þey düþünmüyoruz. Küme düþme gibi bir endiþemiz yok. Ýlk hedefimiz grupta üstlere doðru týrmanmak. Ýnþallah bunu kýsa süre içerisinde gerçekleþtireceðiz" dedi. Yeni Malatyaspor'da forma giyen bir diðer oyuncu Ercan Ünal ise, iyi bir ekip olduklarýný vurgulayarak, "Ýhtiyacýmýz olan sadece bir galibiyetti. Bu galibiyeti de Çorumspor karþýlaþmasýnda aldýk. Bundan sonra her þeyin daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Ýyi bir ekibiz. Takýmdaki dayanýþmanýn da çok iyi olduðunu düþünüyorum. Ýnþallah bunu sezon sonuna kadar deðerlendirip, takýmýmýzý üst sýralara taþýyacaðýz. Malatya futbol anlamýnda çok büyük baþarýlara imza atmýþ. Yeni Malatyaspor'da büyük bir camia. Bu seneyi bir þekilde iyi bir yerde bitirip, gelecek senenin planlarý yapýlmaya baþlandý. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu sezonu iyi bir yerde bitireceðiz ve gelecek sene daha iyi olacaðýz. Ýskenderun Demir Çelikspor ile deplasmanda karþýlaþacaðýz. Zorlu bir karþýlaþma olacak. Takým iyi bir ivme kazandý. En azýndan özgüvenimiz yerine geldi. Artýk kolay kolay kimse Yeni Malatyaspor'u yenemeyecek" dedi. Yeni Malatyaspor'da forma giyen bir diðer oyuncu Ercan Ünal ise, iyi bir ekip olduklarýný vurgulayarak, "Ýhtiyacýmýz olan sadece bir galibiyetti. Bu galibiyeti de Çorumspor karþýlaþmasýnda aldýk. Bundan sonra her þeyin daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Ýyi bir ekibiz. Takýmdaki dayanýþmanýn da çok iyi olduðunu düþünüyorum. Ýnþallah bunu sezon sonuna kadar deðerlendirip, takýmýmýzý üst sýralara taþýyacaðýz. Malatya futbol anlamýnda çok büyük baþarýlara imza atmýþ. Yeni Malatyaspor'da büyük bir camia. Bu seneyi bir þekilde iyi bir yerde bitirip, gelecek senenin planlarý yapýlmaya baþlandý. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu sezonu iyi bir yerde bitireceðiz ve gelecek sene daha iyi olacaðýz. Ýskenderun Demir Çelikspor ile deplasmanda karþýlaþacaðýz. Zorlu bir karþýlaþma olacak. Takým iyi bir ivme kazandý. En azýndan özgüvenimiz yerine geldi. Artýk kolay kolay kimse Yeni Malatyaspor'u yenemeyecek" ifadelerini kullandý. Ýpek Bilardo turnuvasýnda Murat Aytekin birinci oldu Ýpek Bilardo tarafýndan ikincisi düzenlenen Amerikan Bilardo Turnuvasýnda 32 sporcu mücadelesi altý gün sürde ve turnuvana þampiyonluðu Murat Aytekin kazandý. Ýpek Bilardo tarafýndan düzenlenen Amerikan Bilardo Turnuvasýnda birinciliði Murat Aytekin kazandý. Bu yýl ikincisi düzenlenen turnuvada toplam 32 sporcu mücadele etti ve müsabakalar altý gün sürdü. Altý gün süren müsabakalar sonunda Murat Aytekin birinciliði kazanýrken Hasan Ergin ikinci Yunus Emre Boyraz ise üçünçülük kupasýnýn sahibi oldu. Ýpek Bilardo sahibi Hüseyin Ýpek, salon olarak geçtiðimiz yýl düzenledikleri turnuvanýn bu yýl ikincisini yaptýklarýný katýlýmdan ve mücadeleden son derece memnun olduklarýný söyledi. Ýpek, bundan sonra her ayýn 10 unda turnuvayý geleneksel hale getireceklerini belirterek tüm bilardo severleri bu turnuvalara katýlmaya davet etti. Turnuvada final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupalarý verildi. Küçük Bilardocu Raþit Kara ya centilmenlik ödülünü turnuva birincisi Murat Aytekin verdi Küçük bilardocuya centilmenlik ödülü Ýpek Bilardo tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen Amerikan Turnuvasýnda dereceye giren sporcularýn yaný sýra centilmen sporcuyada ödül verildi. Turnuvada mücadele eden en küçük bilardocu Raþit Kara ya turnuva organizatörleri tarafýndan centilmen sporcu ödülü verildi. Turgutluspor maçý hazýrlýklarýný sürdüren Tokatspor'da, kulüp basýn sözcüsü Emrah Altun açýklamalarda bulundu. 2. Lig'in Türk futbolunun geçiþ noktasý olduðunu vurgulayan Altun, hakemler üzerinden prim yapmak isteyen bir camia olmadýklarýný belirterek, "Emek hýrsýzlýðýna soyunmak Türk hakemlerine yakýþan bir tavýr olmaz" dedi. Tokatspor Basýn Sözcüsü Emrah Altun ise antrenman esnasýnda basýn mensuplarýna yaptýðý Turnuvada birinci olan Murat Aytekin in kupasýný Ýpek Bilardo sahibi Hüseyin Ýpek verdi Turnuvada ikinci olan Hasan Ergin in kupasýný sporcu Fatih Keskin tarafýndan verildi Üçüncü olan Yunus Emre Boyraz ýn telefonunu Cin Ali verdi Altun: Hakemler üzerinden prim yapmayýz Akan: Bu maçý Ýskenderun Demirçelikspor Teknik Direktörü Bülent Akan, Yeni Malatyaspor maçýnýn en önemli karþýlaþmalarýndan biri olduðunu belirtti. Akan yaptýðý açýklamada, Pazar günü Ýskenderun 5 Temmuz Stadý'nda yapacaklarý Yeni Malatyaspor maçýnýn hazýrlýklarýnýn ÝSDEMÝR Tesisleri'nde sürdüðünü söyledi. Maça günde çift antrenmanla hazýrlandýklarýný ifade eden Akan, ''Yeni Malatyaspor karþýlaþmasý en önemli maçlarýmýzdan biri. Bu maçý çok önemsiyoruz. Takýmýn motivasyonu üst seviyede. Özelikle oynadýðýmýz Çorumspor, Kocaelispor ve Altay maçýnýn mücadelesini, coþkusunu ve kazanma arzusunu bu maçta da sahaya yansýtmamýz gerekiyor'' diye konuþtu. açýklamada ikinci yarý farklý bir kadro ile sahadaki yerini alan Tokatspor un oyunu ile futbol severlerin beðenisini kazanan bir ekip olduðunu söyledi. Tokatspor un hedefinin ligde kalmak olduðunun altýný çizen Altun, bu anlamda takýma ve teknik heyete güvendiklerini kaydetti. Türk hakemlerine de güvendiklerinin de altýný çizen Altun, "Takýmlarýn sahaya yansýttýklarý emeði bir düdükle harcamayacaklarýna olan inancýmýz hala tam. O yüzden hakemlerimize güveniyoruz. Ama hakemlerimizin de ellerini vicdanlarýna koyarak sahaya yansýtýlan futbolun gerçek deðerini hissederek kendilerini dýþ etkenlerden soyutlayarak maça çýkmalarýný arzu ediyoruz" dedi.

17 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT Yýldýz kýzlar Voleybol da yarý final maçlarý oynandý Yýldýz Kýzlar voleybolda yarý final maçlarýný kazanan Osmancýk Akþemsettin ile Osmancýk Nenehatun okullarý finalde karþýlaþmaya hak kazandýlar. Ýlköðretimli Yýldýz kýzlar voleybolda finale iki Osmancýk takýmý çýkmayý baþardý. Dün oynanan yarý final maçlarýný kazanan Osmancýk Akþemsettin ile Osmancýk Nenehatun Ýlköðretim finalde karþýlaþmaya hak kazandý. Günün ilk yarý final maçýnda iki Osmancýk temsilcisi Akþemsettin ve Osmangazi Ýlköðretim arasýndaki maçtan geçen yýlýn þampiyonu Akþemsettin Ýlkðretim ve 25-9 luk setlerle 2-0 galip ayrýlarak finale yükselen ilk takým ol- Liseli Gençler futbolda tek maçlý eleminasyon için dün takýmlar kura ile rakiplerini belirlediler Gençler futbolda eleminasyon maçlarý kurasý dün çekildi Liseli Gençler Futbol il birinciliðinde tek maçlý eleminasyon kuralarý dün çekildi. Daha önce gruplar için çekilen kura ve fikstür kötü hava ve saha þartlarý nedeniyle ertelenerek takvimin yetiþmeyecek olmasý üzerine Tertip Kurulu tek maçlý eleminasyon sistemine geçilmesine karar verilmiþti. Dün Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Toplantý Salonu nda yapýlan kura çekimine Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, Okul Futbol Koordinatörü Nihat Armutçu ile okullarýn beden eðitimi öðretmenleri katýldý. Toplantýda yapýlan görüþmeler sonunda geçen yýlýn iki finalisti Atatürk Anadolu ve Eti Anadolu Lisesi nin seri baþý yapýlmasýna karar verildi. Sungurlu da altý okulun mücadele edecek olmasý nedeniyle eleme maçlarýnýn Sungurlu da oynatýlmasýna buradan çýkacak birincininde Çorum da üçüncü turdan fikstüre dahil olmasýna karar verildi. Çekilen kura sonucunda 21 okul olduðu için Atatürk Anadolu Lisesi ilk turu bay geçti. Çekilen kura sonucunda oluþan eþleþmeler ve maçlarýn oynanacaðý tarihler þöyle belirlendi: Küçükler Hentbol bugün baþlýyor Kulüplü Küçükler hentbol il birinciliði iki kulüp ve dört takýmýn mücadelesi ile bugün baþlýyor. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak maçlarda Ulukavakspor ve Gençlik Görkemspor A ve B takýmlarý kýzlar ve erkeklerde mücadele edecekler. Küçük erkeklerde ve kýzlarda oynanacak müsabakalarýn ilk günki programý þöyle: Saat Ulukavakspor A Gençlik Görkemspor A (Küçük Kýz) Saat Ulukavakspor A Gençlik Görkemspor B (Küçük Kýz) Saat Ulukavakspor A Gençlik Görkemspor A (Küçük erkek). Saat Ulukavakspor B Gençlik görkemspor B (Küçük erkek) 20 Þubat pazartesi: Saat Merkez Ýmam Hatip Lisesi Ticaret Lisesi. Saat Laçin Çamlýca Metem Merkez Endüstri Meslek Lisesi. Saat Güzel Sanatlar ve Spor Liisesi - Mehmetcik Anadolu Lisesi. 21 Þubat Salý: Saat Saðlýk Meslek Lisesi - Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi. Saat Alaca Ýmam Hatip Lisesi Alaca METEM. Saat Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi - Fatih Lisesi. Saat Mukadder Akaydýn Anadolu Lsesi - Eti Anadolu Lisesi. Sungurlu Sahasýnda oynanacak ilk tur maçlarýn programý ise þöyle: 21 Þubat Salý: Saat Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi - Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi. Saat Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi Sungurlu Lisesi. Saat Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi. Bu maçlar sonunda kazanan takýmlar ikinci tura yükselecek. Müsabakalar 29 Þubat çarþamba günü oynanacak final maçý ile Ay Yýldýz ýn konuðu Eskiþehir Halk Eðitim Hentbol Bayanlar 1. liginde Çorum Ay Yýldýzspor yarýn saat de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda Eskiþehir Halk Eðitimspor ile puan mücadelesi yapacak. Hentbol Bayanlar 1. liginde mücadele eden Ay Yýldýz yarýn Eskiþehir Anadolu Üniversitesi ni konuk edecek. Grupta son sýrada bulunan Çorum Ay Yýldýzspor Eskiþehir Halk Eðitim ile Tevfik Kýþ Spor Salonu nda karþýlaþacak. Grupta yedinci sýrada bulunan Eskiþehir temsilcisi 8 puana sahip Çorum Ay Yýldýzspor ise 2 puanla son sýrada bulunuyor. Ýki takým yarýn saat de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda baþlayacak maçta karþý karþýya gelecekler. Çorum Ay Yýldýzspor ile Eskiþehir Halk Eðitim arasýndaki maçý Ankara bölgesi hakemleri Yaþar Kalmeci ile Suat Þanlý yönetecek. Maçýn gözlemciside Ankara dan Battal Yýlmaz. Grupta yarýn oynanacak diðer maçlarda Ankara Polatlý Belediyespor - Antalya Telekom, Kastamonu Üniversitesi - Muðla Engelsizler, Kastamonu Araç Belediyespor - Ankara Anatolya, Muðla Yalýkavak Belediyespor ve Maltepe Belediye Gençlikspor karþý karþýya gelecekler. Bilek Güreþi il birinciliði hafta sonunda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu nda yapýlacak. Gençler, büyükler ve ustalar kategorisinde yapýlacak olan il birinciliðinin tartýsý dün akþam yapýldý. Ýl birinciliðinde mücadele bugün saat da Mahmut Atalay Spor Salonu nda baþlayacak. Ýl birinciliði pazar günü yapýlacak müsabakalar ile sona erecek. Ýl birinciliði sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verilecek. geçti. Ýkinci sette Bahçelievler luk skorla önde tamamlayarak 1-1 beraberliði saðladý. Maçýn üçüncü setinde ise zorlu mücadele sonunda lik skorla kazanan Türkiyem Ýlköðretim finalde 23 Nisan ýn rakibi oldu. Ýl birinciliðinde pazartesi günü 23 Nisan ile Türkiyem þampiyonluk için mücadele ederken Ýskilip Atatürk ile Bahçelievler ise üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Türkiyem: 2 - Bahçelievler: 1 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut Uysal, Ünal Akyurt. TÜRKÝYEM ÝLKÖÐRETÝM : Fatma, Sema, Sena, Betül, Duygu, Tuð- 23 Nisan: 2 - Ýskilip Atatürk: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut ba, Tuba, Zeynep, Özge, Zeynep Kaya Uysal, Ünal Akyurt. 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM : Ceren, Merve, Ezgi, Ýrem, Nidanur, Dilru- ÝSKÝLÝP ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM : Þerife, Gamze, Mehtap, Tülay, Betül, Emine, Ebru, Dilara, Esra, SETLER: 1. Set: 21-5, 2. Set: 21-5 (23 Nisan Ýlköðretim). Akþemsettin: 2 - Osmangazi: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Nurþen Kýlýç, Tü- lay Coþkuner. OSMANCIK AKÞEMSEDDÝN ÝLKÖÐRETÝM : Kübra, Büþra, Merve Sever, Sinem, Sevda, Mihriban, Merve Nisa, Filiz. OSMANCIK OSMANGAZÝ ÝLKÖÐRETÝM : Semanur, Nisa, Berna, Gülþen, Ýlayda, Gülsüm, Aslýhan, Kübra, Haticenur. SETLER : 1. Set: 25-16, 2. Set: 259 (Osmancýk Akþemseddin). Bilek güreþi il birinciliði bugün Küçük kýzlar Voleybol da finalin adý konuldu Ýlköðretimli Küçük Kýzlar voleybol il birinciliðinde finalin adý kondu. Yarý final maçlarýný kazanan 23 Nisan ve Türkiyem finale yükseldiler. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda dün oynanan yarý final maçlarýnda ilk olarak 23 Nisan, Ýskilip Atatürk Ýlköðretim karþýsýnda zorlanmadan 21-5 ve 21-5 lik skorlarla 2-0 galip ayrýlarak finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Türkiyem Ýlköðretim ile Bahçelievler Ýlköðretim karþýlaþtý. Maçta ist seti lük skorla kazanan Türkiyem 1-0 öne du. Ýkinci yarý final maçýnda ise Osmancýk Nenehatun sile Yýldýrým Beyazýt finalist olmak için karþýlaþtý. Ýlk seti 2515 kazanan Nenehatun maçta 1-0 öne geçti. Ýkinci seti alan Yýldýrým Beyazýt maça ortak oldu. Üçüncü sette Nenehatun rakibini 15-9 yenerek finalde Akþemsettin in rakibi oldu. Yýldýz Kýzlarda da þampiyon pazartesi günü oynanacak maçlardan sonra belli olacak. Nenehatun: 2 - Yýldýrým Beyazýt:1 SALON : Beyzanur. Atatürk. HAKEMLER : Hasan Öztürk, Nurþen Kýlýç. OSMANCIK NENE HATUN ÝLKÖÐRETÝM : Nesrin, Buket, Ýremnur, Seda, Serap, Öznur, Gülben, Rabia, YILDIRIM BEYAZIT ÝLKÖÐRETÝM : Betül, Zehra, Gülþah, Kübra, Meryem, Fatmanur, Seda, Zeynep. SETLER : 1. Set: 25-15, 3. Set: 159 (Osmancýk Nene Hatun). 2. Set: (Yýldýrým). Yýldýz erkekler Voleybol da ba, Gözde, Figen. BAHÇELÝREVLER ÝLKÖÐRETÝM : Dilan, Selen, Elif, Doða, Iþýl, Esra, Eylül, Deniz, Sanem, Dilan Kaya SETLER: 21-14, 19-21, Mecitözü Atatürk: 2 - Sakarya: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Nurþen Kýlýç, Tü- lay Coþkuner. MECÝTÖZÜ ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM : Furkan, Berkay Kartal, Ahmet, Metin, Okan, Altan, Çaðlar, Berkay Ünal, Hürriyet, Türker, Naci. SAKARYA ÝLKÖÐRETÝM : Ertuðrul, Kerim, Ahmet, Burak, Bekir, Fahri, Enes, Samet. SETLER : 1. Set: 26-24, 2. Set: 2516 (Mecitözü Atatürk).

18 18 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Bölgesel Voleybol Liginde sekizinci hafta maçlarý yarýn oynanacak Hitit rahat, Ýl Özel Ýdare sýkýntýlý Bayanlar Bölgesel liginde yarýn saat de Atatürk Spor Salonu nda Hitit Üniversitesi Ankara Genç Bakýþ ý konuk edecek. Hitit in sultanlarý grupta rahat durumda bulunuyor. Bu maçýn ardýndan ise saat de Ýl Özel Ýdarespor erkek takýmý grupta namaðlup lider durumda bulunan Ankara Maliye Okulu önünde final grubu umutlarýný artýracak puan veya puanlarý almak istiyor. Ýl Özel Ýdarespor yarýn final grubuna yükselme yolunda önem taþýyan maçta grubun namaðlup lideri Maliye Okulu ile karþýlaþacak Coca Cola Akademi Liginde bu hafta sonunda Çorumspor, Çaykur Rizespor ile dört ayrý kategoride puan mücadelesi verecek. Ýki takým bugün Rize de yarýn ise Çorum da ikiþer 1. Amatör Küme Final Grubunda bir haftalýk aranýn ardýndan heyecan yarýn oynanacak maç yapacaklar. Bugün ilk maçta U 14 kategorisinde Çaykur Rizespor ile Çorumspor takýmlarý Rize Güneysu Ýlçe sahasýnda saat de karþý karþýya gelecekler. Bu kategori- üç maçla devam edecek. Final Grubunda oynanacak üç maçtan ikisi merkezde oynanýrken diðer maç ise Alaca ilçe sahasýnda oynanacak. Haftanýn en zorlu maçýnda lider Osmancýkgücüspor ile ikinci sýradaki Alaca Belediyespor yarýn Alaca ilçe sahasýnda karþýlaþacak. Ýki maçýnýda kazanan Osmancýkgücüspor üçüncü maçýnýda kazanarak þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamak istiyor. Ev sahibi Alaca Belediyespor ise grupta liderliðe yükselmek için sahasýnda oynayacaðý maçý kazanmak istiyor. Maç Alaca ilçe sahasýnda saat da Bölgesel Voleybol Liginde sekizinci hafta maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Hitit Üniversitesi bayan takýmý grupta rahat durumda bulunuyor. Ýl Özel Ýdarespor erkek takýmý ise final grubu 1. Küme Final Grubunda üçüncü hafta maçlarý yarýn Heyecan kaldýðý yerden devam Alaca Belediyespor-Osmancýkgücüspor Alaca da Çimentospor - Osmancýk Belediyespor ve Ýskilipgücü- Ulukavakspor maçlarý ise yarý 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak. Serbest Güreþ Milli Takýmý nda iki Çorumlu Ahmet Peker Büyükler Serbest Güreþ milli takým kampýna iki Çorumlu güreþçi çaðrýldý. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 16 Þubat ile 4 Mart tarihleri arasýnda Antalya Kaya Serdar Çatal Belek Otel de kampta kalacak olan milli takým kampýna Çorumlu güreþçiler Ahmet Peker ve Serdar Çatal katýldý. Geçtiðimiz ay yapýlan yýlýn ilk kampýna Çorumlu dört sporcu çaðrýlýrken ikinci kampa çaðrýlan isimler ikiye düþtü. Kampta Ahmet Peker 55 Kg da Serdar Çatal ise 74 Kg da milli mayoyu giymek için mücadele edecekler. Kamp sonunda milli takýmda bulunan sporcularýn turnuva ve þampiyonalara katýlarak gösterecekleri performansa göre milli takým kadrosu þekillenmiþ olacak. baþlayacak. Grupta üçüncü sýrada bulunan Ýskilipgücüspor ise yarýn saat da ayný puana sahip Ulukavakspor ile 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacak. Kazanan takým þampiyonluk umutlarýný devam ettirirken kaybeden takým ise büyük yara alacak. Final grubunda haftanýn ilk maçýnda ise yarýn saat da 1 nolu sentetik çim sahada puan durumunda son iki sýrada bulunan Çimentospor ile Osmancýk Belediyespor puan mücadelesi verecekler. de Rizespor 19 puanla üçüncü sýrada yer alýrken Çorumspor ise 12 puanla altýncý sýrada bulunuyor. Maçý Rize bölgesinden Savaþhan Özer, Mehmet Yýlmaz ve Kadir Uzun yönetecek. Saat de ayný sahada Rizespor ile Çorumspor U 15 takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu kategoride Rizespor takýmý 8 puanla altýncý sýrada yer alýrken Çorumspor ise 6 puanla yedinci sýrada bulunuyor. Ayný sahada oynanacak bu maçý ise Osman Ýlhamhan Barýþ Denizoðlu, Mehmet Yýlmaz ve Kadir Uzun hakem üçlüsü yönetecek. Ýki takým yarýn Çorum Nazmi Avluca Sahasýnda ise saat de ilk maçta U 16 kategorisinde puan mücadelesi yapacaklar. U 16 kategorisinde Çorumspor 10 puanla son sýrada yer alýrken Çaykur Rizespor ise 18 puanla üçüncü sýrada bulunuyor. Bu karþýlaþmayý Özgür Demirci, Gökhan Yumlu ve Furkan Alagöz hakem triosu yönetecek. Haftanýn son Çorumspor - Çaykur Rizespor maçýnda ise Nazmi Avluca sahasýnda U 17 kategorisinde puan mücadelesi olacak. Bu kategoride Çorumspor 7 puanla altýncý sýrada bulunurken Rizespor ise 19 puanla dördüncü sýrada yer aldý. Saat de baþlayacak bu maçýda Gökhan Yumlu, Özgür Demirci ve Furkan Alagöz yönetecek. U 16 Liginde mücadele baþlýyor U 16 futbolda mücadele yarýn oynanacak altý maçla baþlayacak. Ýki grupta toplam 12 takýmýn mücadele edeceði U 16 liginde iki grupta ilk iki sýraý alacak dört takým final grubuna yükselecek. Grup maçlarý tek devreli lig statüsünde oynanýrken final grubu maçlarý ise çift devreli lig statüsünde oynanacak. Ligde ilk hafta maçlarýnýn yarýnki programý þöyle: Kýrmýzý Grupta Osmancýkgücü, Gençlik Çepnispor, 1907 Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, Ulukavakspor ve Turgutspor, siyah grupta ise Gençlerbirliði, Çorum Belediyespor, He Kültürspor, Çimentospor, Osmancýk Belediyespor, Yetiþtirme Yurduspor mücadele edecek. Mmar Sinan Sahasý: Saat Ulukavakspor - Gençlik Çepnispor. Saat Gençlikspor - Ýl Özel Ýdarespor. Saat Turgutspor - Osmancýkgücüspor. 2 Nolu Saha: Saat Yetiþtirme Yurdu-Gençlerbirliði. Saat HE Kültürspor - Çimentospor. Saat Osmancýk Belediyespor - Çorum Belediyespor. için zorlu maçta grubun namaðlup lideri Ankara Maliye Okulu önünde puan veya puan mücadelesi verecek. Bayanlar H grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi bayan takýmý son üç hafta maçlarý öncesinde final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantiledi. Temsilcimiz kalan üç maçýndan birini kazandýðý takdirde gruptan çýkmayý garantileyecek. Hitit in sultanlarý gruptan birinci çýkmak için ligde kalan üç maçýnýda kazanarak yoluna kayýpsýz devam etmek istiyor. Bugün saat de Atatürk Spor Salonu nda baþlayacak maçta Ankara Genç Bakýþ takýmý ile karþýlaþacak olan Hitit Üniversitesi bayan takýmý bu maçý kazanarak geçen hafta aldýðý ilk maðlubiyetin üzüntüsünü unutmak istiyor. Karþýlaþmayý Çorum bölgesi hakemlerinden Hasan Öztürk ile Metin Küçükakman hakem ikilisi yönetecek. Bu maçýn ardýndan ise saat de Ýl Özel Ýdarespor erkek takýmý, grubun namaðlup lideri Ankara Maliye Okulu ile karþýlaþacak. Ankara Maliye Okulu grupta oynadýðý 7 maçýda kazanarak 20 puanla lider durumda ve final grubuna yükselmeyi garantiledi. Çorum Ýl Özel Ýdarespor ise grupta Çankýrý Cezaevi ile ikincilik mücadelesi veriyor. Ýl Özel Ýdarespor yarýn oynayacaðý Ankara Maliye Okulu maçýndan en azýndan skoru 3-2 ye taþýmanýn hesaplarýný yapýyor. Ýl Özel Ýdarespor bu maçtan en azýndan bir puan alarak önümüzdeki hafta sonu Çankýrý Cezaevi deplasmanýna avantajlý gitmek istiyor. Konuk takým açýsýndan prestij niteliðindeki maç Ýl Özel Ýdarespor açýsýndan büyük önem taþýyor Gençlikspor U 14 de þampiyonluða çok yakýn gürünüyor Karþýlaþmaya Çorumlu voleybol severlerin büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Maçý Mahmut Uysal ve Ömer Karabýdak hakem ikilisi yönetecek. U 14 de kupa günü 1907 Gençlikspor avantajlý, Gençlerbirliði sürpriz bekliyor U 14 Final Grubunda mücadele bugün oynanacak iki maçla sona erecek ve kupalar sahiplerini bulacak. Son maçlar öncesinde 1907 Gençlikspor þampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip. Ýkinci Gençlerbirliði ise rakibinin kaybedip kendisi kazanmayý amaçlýyor. Final Grubunda son maçlar öncesinde 1907 Gençlikspor 12 puanla lider durumda bulunuyor. Son maçýnda bugün saat de Turgutspor ile karþýlaþacak. Sarý lacivertli takým bu maçtan bir puanla bile ayrýlsa grupta þampiyonluðu garantileyecek ve ilimizi gruplarda temsil etme hakký kazanacak. Bu maçýn sonucuna göre ikinci maç ya þampiyonu belirleyecek yada ikinci ve üçüncü olacak takýmý. Dokuzar puana sahip Gençlerbirliði ve Çorum Belediyespor saat de karþýlaþacaklar. Ýlk maçta 1907 takýmý kaybetmesi halinde Gençlerbirliði, Çorum Belediyespor maçýný kazanmasý halinde ikili averajda üstünlüðüyle þampiyonluðu kazanacak maçtan puanla ayrýlmasý halinde ise bu maç Alaca Belediye-Osmancýkgücü Ýlimiz 1. Amatör Küme Final Grubunda yarýn oynanacak Alaca Belediyespor -Osmancýkgücüspor arasýndaki zorlu maçý ilimiz Bölgesel Yardýmcý hakemlerinden Mahmut Selçok yönetecek. Ýl Hakem Komitesi ilimiz U 17, U 16 ve U 14 Final Grubu ile 1. Amatör Küme Final grubunda bugün vve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve bu maçlarý yönetecek hakemler þöyle: U 17 LÝGÝ: Hitit Gençlikspor - HE Kültürspor: Mahmut Selçok, Ömür Soytemiz, Altuð Ataþ. Eti Lisesi Gençlikspor - Yetiþtirme Yurdu: Yunus Emre Öztaþ, Mehmet Ali Cýrýl, Ekre Alagöz. Ulukavakspor - Alaca Belediyespor: Ýlhan Aycan, M. Zeki Sevim, Serhat Sarkandý. Çorum Belediyespor - Osmancýk Belediyespor: Hakan Kaya, Veli Türkmen, Soner Derviþoðlu. U 16 LÝGÝ: Ulukavakspor - Gençlik Çepnispor: Halil Sönmez, Ömür Soytemiz, Mustafa Eves Gençlikspor- Ýl Özel Ýdarespor: M. Zeki Sevim, Halil Sönmez, Mustafa Eves. Turgutspor - Osmancýkgücüspor: Mehmet Ali Cýrýl, Serhat Sarkandý, Soner Derviþoðlu. Yetiþtirme Yurdu- Gençlerbirliði: Emre Alagöz, Erdoðan Yandým, Veli Türkmen. HE Kültürspor - Çimentospor: Erdoðan Yandým, Emre Alagöz, Veli Türkmen. Osmancýk Belediyespor - Çorum Belediyespor: Özkan Kaya, Ahmet Kandemir, Altuð Ataþ. U 14 FÝNAL GRUBU: Turgutspor Gençlikspor: Aykut Hacýoðlu. Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði: Özkan Kaya. ikincilik kupasýnýn sahibini belirleyecek. Çorum Belediyespor, 1907 takýmýna karþý ikili averaj dezavantjý olduðu için þampiyonluk þansý bulunmuyor. Mavi beyazlý takým Gençlerbirliði karþýsýnda ikincilik için mücadele edecek. Bu maçýn ardýndan ise düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupalarý ASFK yönetimi tarafýndan verilecek. U 14 Final Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Gençlik Gençlerbirliði Çorum Belediye Turgutspor Þubat Pazar : Saat Gençlikspor-Turgutspor Saat Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor

19 (Ç.HAK:527) (Ç.HAK:526) (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:529) CUMARTESÝ 18 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ ÞUBAT T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Ayarýk Mah. cilt no 45 sayfa 4389 ada 2834 parsel 10 da kayýtlý 535,16 m2 alanýnda cins tahsisi yapýlmamýþ olan taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 15:00-15:10 Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum merkezde bulunan 9 adet okul arsasýnýn jeolojik, jeoteknik ve jeofizik zemin etüdlerinin yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Paln Proje Yatýrým ve Ýnþaat toplantý salonu Saat: 14:00 Çorum Belediye Baþkanlýðý Gülabibey mahallesi, Eski Ankara caddesi ile Milönü caddesine cepheli 34 pafta, 1034 ada, 119 parselde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý Meclis salonu Encümen huzurunda yapýlacak. Saat: 14:00 21 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi yýllarý kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 23 ÞUBAT T. C. Çorum 3. Ýcra 55 BV 483 plakalý 2011 model Ford Focus marka gri renkte aracýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi yemekhane tadilat yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonu T. C. Adalet Bakanlýðý Çorum 4. Ýcra 19 TL 323 plakalý 2009 model gri renkli Opel Insignia aracýn satýþý iþi Yer: ÇorumAdliyesi -10:10 T. C. Çorum 1. Ýcra 19 KN 708 plakalý, Ford marka, 2005 model kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Saat: 15:00-15:10 24 ÞUBAT T. C. Çorum 3. Ýcra 19 TV 214 plakalý 2000 model Ford marka minibüsün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat:14:00-14:10 T. C. Çorum 3. Ýcra 06 MPJ 55 plakalý, 2008 model Citroen marka siyah renkli kamyonetin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 15:00-15:10 Çorum Belediye Baþkanlýðý Karo dökümü yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý ihale salonu Saat: 14:00 27 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi yýlý 15 kalem muhtelif gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 28 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý Ýhale odasý Saat: 14:00 29 ÞUBAT Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý Patoloji servisi 22 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 2 MART T. C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçesi Ýnalözü köyü P1 pafta, 133 ada, 12 parsel, 584,64 m2 taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Yer: Çorum Adliyesi -10:10 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 29 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi toplantý salonu 5 MART T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Üçtutlar Mah ada, 2 parsel (23) nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Saat: 15:00-15:10 Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý 75 kalem, kýrtasiye, kartuþ, toner ve basýlý evraklar alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 6 MART T. C. Çorum (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Tepecik Mahallesi, 2059 ada, 9 parselde kayýtlý, 325,82 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý ihale salonu Saat: 11:00-11:10 T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Gülabibey Mah. cilt no 32, sayfa 3168, ada 1250, parsel 2 de kayýtlý 1.013,00 m2 alanýnda arsada 1/22 arsa payda/zemin (baðýmsýz bölüm no 3) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 15:00-15:10 Çorum Devlet Hastanesi yýllarýkit karþýlýðý mikrobiyoloji laboratuvarý nefelometre cihazý kullanma uygulama alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 7 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Çimento alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý ihale salonu Saat: 14:00 Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Ýncesu Kanyonu turizmini geliþtirme projesi (Çelik kontrüksiyon iþleri) yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonu T. C. Çorum 1. Ýcra 19 TL 739 plakalý, 1989 model Ford Transit satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Saat: 15:00-15:10 9 MART T. C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çoraklýk ELEMAN ARANIYOR Hancýlar Et Lokantasý nda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli garson alýnacaktýr. (Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.) Tel: (Ç.HAK:518) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa ALACA Abdullah oðlu Çorum Tarhankozlu Köyü Doðumlu T.C.No: YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan KAYMIÞ Osman oðlu 1948 Çorum Doðumlu YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Güllü Selda CAN Muhammet Hanifi kýzý 1987 Adana Doðumlu YÝTÝK Çorum Çýraklýk Eðitim Merkezinden almýþ olduðum Ustalýk Eðitici Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Reþit AVÞAR Hüseyin oðlu 1960 Çorum Doðumlu Mahallesi Ýçeridere Mevkiinde kain, 222 ada, 96 parselde kayýtlý, 1.599,00 m2 baðýn satýþý iþi ,16 Saat: 11:00-11:10 T. C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez Karakeçili Mahallesi, cilt 20, sayfa 1916, ada 1794, parsel 15, 2. kat baðýmsýz bölüm 8 de kayýtlý, mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý 13 kalem temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi baþtabipliði ihale salonu Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamyon ve iþ makinesi kiralanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý ihale salonu Saat: 14:00 12 MART T. C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili merkez Yavruturna Mahallesi, Köpeklikte Ýsmail Pýnarý mevkii, cilt 17, sayfa 1618, ada 1984, parsel 6, kat 2, baðýmsýz bölüm 4 te kayýtlý mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 13 MART Çorum PTT Baþmüdürlüðü Ýþçilik hizmeti alýmý Yer: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Çorum Devlet Hastanesi 2012 yýlý 17 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði ihale salonu 19 MART T. C. Çorum 1. Ýcra Çorum merkez Gülabibey mahallesi 297 ada, 25 parselde kayýtlý Nurettin Bey 2. sokak No:7 adresindeki 86,63 m2 alanýnda ahþap evin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:4138) (Ç.HAK:528) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Saat: 15:00-15:10 20 MART T. C. Çorum 4. Ýcra Yavruturna mahallesi Sülüklü mevki 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi -10:10 T. C. Çorum 4. Ýcra Çöplü mahallesi 12 ada, 40 parselde kayýtlý zemin dahil üç katlý binanýn zemin kat 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 10:20-10:30 27 MART T. C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mah. ada 708, parsel 24 de kayýtlý 85,50 m2 miktarýnda arsanýn satýþý iþi ,27 Yer: Adalet Sarayý ihale salonu Saat: 11:00-11:10 4 NÝSAN 1. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 181 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:00-11:10 2. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 182 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:20-11:30 3. Taþýnmaz: Çorum Ýli Merkez Tarhan Köyü 183 parselde kayýtlý m2, tarla vasfýndaki kýraç tarým arazisinin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý ihale salonu Saat: 11:40-11:50 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere gaz altýaleminyum kaynak yapabilen vasýflý elamanlar ve montaj elemanlarý alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ONUR AJANS K.S.S. 3. Cad. No: (Ç.HAK:456) KÝRALIK DAÝRE Vali Konaðý ile Polis karakolu arasýnda, Milli Kütüphane bitiþiðindeki apartmanda bir tarafý Bahçelievlere, bir tarafý Çamlýða bakan 4. kat daire kiralýktýr. Müracaat: (Ç.HAK:502) (Ç.HAK:516) (Ç.HAK:512) (Ç.HAK:482) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: HAYVAN BAKICISI ALINACAKTIR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere, traktör kullanmasýný iyi derecede bilen, ailesiyle birlikte çiftlikte kalacak (Ç.HAK:436) DEVREN SATILIK Çarþý merkezinde faal durumda 2 katlý çikolata þeker üzerine faaliyet gösteren iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:68) Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire 23 Nisan Ý.Ö.O karþýsýnda, ýsý yalýtýmlý, güney batý cephe, Çorum manzaralý, çift banyolu, 6+1 dubleks sýfýr daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: FABRÝKAMIZDA DEVAMLI ÇALIÞACAK ELEKTRÝK USTASI ALINACAKTIR. ÇALIÞMAK ÝSTEYENLERÝN ÞAHSEN MÜRACAAT ETMELERÝ RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:485) Hançerliler Bakýr Sanayi Tel: Cengiz Topel Cad. No: ÇORUM Satýlýk Depo Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: Büyükbaþ Besi Çiftliðine bakýcý aile aranýyor SSK + Dolgun Ücret OTELÝMÝZÝN RECEPTÝON VE RESTORAN BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE TECRÜBELÝ BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. OTEL PÝTHANA Tel: hayvan bakýcýsý alýnacaktýr Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam Eyalet yönetiminde kaldý. Bu sebepten yörede yerleþmiþ Bizans gelenek ve göreneklerini yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþtu. Bizans imparatorluk geleneklerinde Taht'a varis olmasý, Ýmparator ölünce onun yerini almasý öngörülen kimse imparatorun iradesi ve onun onayý ile "Naib" ilan ediliyor, o kimse geleceðin imparatoru olarak "Taç" ve "Taht"a varis oluyor ve o unvan ile saygý görüyordu. Ýmparator öldüðünde Naib hemen onun yerini alýyor, yetkilerini kullanmaya baþlýyordu. Böylece imparatorluk iç kavgalardan ve parçalanmalardan korunmuþ oluyordu. Suriye eyaletinde çok iyi bilinen, yöre halkýnýn kültürüne ve anlayýþýna yerleþmiþ olan bu uygulama Emir Muaviye'nin siyaset anlayýþýna da çok uygundu. O, bu anlayýþtan hareket ederek oðlu Yezidi saðlýðýnda "Veliaht" ilan edip ona halktan biat aldý. Ýmam'ý Azam Ebu Hanife (r.a) kendi zamanýnda, zor kullanýlarak halktan alýnacak biatin geçerli ve yasal olmayacaðýný bildirekcektir! Ama kimse Onu dinlemeyecek, yasal olmadýðý bildirilen sistem iþletilmeye devam edilecektir. Emeviler den sonra iktidar olan Abbasiler de benzer bir veraset sistemini Sasani'lerden devir teslim alacaklardýr. Abbasiler in idari ve siyasi sistemleri Irak ve Ýran topraklarýna hakim olmuþ Sasani, Mecusi geleneklerine göre þekillenip yürüyecektir. Emevi ve Abbasi sultanlarýnýn üstünde bir de Halifelik unvaný bulunmuþtu; ama bu Halifelik Hz. Peygamberin gerçek Halifeleri tarafýndan temsil edilen nitelikte bir Hilafet deðildi. Gerek Emevi ve gerekse Abbasi Sultanlarý bu unvaný halký idareye baðlamak, kendilerine ve iktidarlarýna yasallýk kazandrmak, bu yoldan iktidarlarýný tahkim etmek amacýyla kullanmaya özen gösteriyorlardý. Allah Resulü'nün gerçek Halifesi idarede bilgiyi, ehliyeti ve danýþmayý ön plana alýyor, her konuda bilen herkesin fikrini dinliyor, danýþmayý ihmal etmiyordu. Herkese fikir serbestisi içinde olmalarýný düþüncelerini serbestçe söylemelerini telkin ediyor, "Bana danýþmada yardýmcý olun, benimle istiþare edin, istiþaresiz Hilafet olmaz, aramýzda danýþma olmazsa ben de sizden biri olurum" diyordu. Emeviler, daha sonra da Abbasiler zamanýnda Monarþiye, saltanat idaresine kayýlmasaydý, Ýslam'ýn öngördüðü ve Hz. Peygamberin kurduðu, Raþit Halifelerin baþarýyla yürüttüðü istiþareye ve halk rýzasýna dayalý "Halk idaresi" tüm kurum ve kurallarýyla geliþip Müslümanlarýn yönetimini üslenebilmiþ olsaydý eminiz Ýslam aleminin ve dünya siyasetinin bugünkü durumlarý çok farklý olacaktý. Nasýl olacaktý? sorusunun cevabý çok hacimli çalýþmalarýnýn konusudur. Sýffiyn savaþýndan itabaren sönmeye baþlayan, Hz. Hasan'ýn istifasýyla terkedilen "Ýslam'ý halk idaresi" ni Kur'an ve Sünnetten yararlanarak ortaya koymak, tüm kurum ve kurallarýný tesbit etmek dünya Müslümanlarý üzerinde bir borç olarak durmaktadýr! (Ç.HAK:466) (Ç.HAK:497) (Ç.HAK:163) ÖÐRETMEN ARANIYOR Özel bir Eðitim kurumunda çalýþmak üzere eðitime kendini adamýþ özverili Ýngilizce öðretmenleri ve Ýlköðretim sýnýf öðretmenleri alýnacaktýr. Baþvuru için Telefon: (Ç.HAK:230) SATILIK DAÝRE Azapahmet Sokak Athena Otel yaný 4. kat 3+1, 125 m2 kombili, bakýmlý daire satýlýktýr. Mür. Tel: ACÝL SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. No: 3 de 2 katlý 389 m2 3 yola cepheli iþyeri satýlýktýr. Not: Fiyat TL Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere 30 yaþýný aþmamýþ yüksekokul veya teknik lise mezunu askerlikle iliþiði olmayan MAKÝNA TEKNÝKERLERÝ Alýnacaktýr. Mür. Tel: Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Bulvarý No: 3 ÇORUM

20 CUMARTESÝ 18 ÞUBAT 2012 Çorumspor U 14 ve U 15 takýmlarý bugün oynayacaklarý Rizespor maçý için çýktýklarý yolculukta Kavak yakýnlarýnda geçirdiði kaza sonucunda yolda kaldý. Kazada ölen olmazken 8 aracýn katýldýðý zincirleme kazada Çorumspor kafilesi ufak sýyrýklarla atlattý. Çorumspor kazanýn ardýndan Federasyon a baþvurdu maç ertelendi ve kafile Samsun dan ayarlanan bir otobüs tarafýndan Çorum a geri getirildi. Kasap et derdinde koyun can O G B M A Y P 3. Balýkesirspor Çorumspor Çorumspor Muhtemel Onbiri Emrah Osman Bodur Volkan Oðuz Fatih Osman Seçkin Alihan Ceyhun Ali Koçak Erol Ali Köse 2. Lig Beyaz Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn: Çorumspor - Balýkesir:Bülent Birincioðlu (Trabzon) Bozüyükspor-K. Torku:Bülent Çenet (Osmaniye) Bugsaþspor - Ofspor: Özgür Bayýr (Edirne) Kocaelispor- Altay: Emre Yýldýrým (Gaziantep) Ýskenderun-Yeni Malatya: Yiðit Peþin (Ankara) Urfaspor-Diyarbakýrspor:Murat Türker (Manisa) Tepecik-Gaziosmanpaþa:Erdoðan Özkaya (Ýstanbul) Turgutluspor-Tokatspor:Serkan Bal (Ankara) Çorumspor yarýn ligin 20. haftasýnda grubun þampiyonluk adaylarýndan Balýkesirspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþýlaþacak. Ligde kalma mücadelesi veren ve sahasýnda oynayacaðý maçlarda alacaðý puanlar büyük önem taþýyan Çorumspor da bu zorlu maçta sarý kart cezalýsý Ömür ve Özkan forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor maçýnda sakatlanarak oyundan çýkan Veysi dün yapýlan kontrolde oynayamayacaðý belli olunca maç kadrosuna alýnmadý. Çorumspor Teknik Direktörü Sedat Özbað her maça olduðu gibi bu maçada puan için çýkacaklarýný ve güçlü rakipleri önünde puan almak için ellerinden gelen Bülent Birincioðlu ilk kez Çorum da düdük çalacak Çorumspor un yarýn Balýkesirspor ile sahasýnda oynayacaðý Balýkesirspor maçýný Trabzon bölgesi hakemlerinden Bülent Birincioðlu yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre Çorumspor - Balýkesirspor maçýný yönetecek Bülent Birincioðlu bundan önce iki kez kýrmýzý siyahlý takýmýn deplasman maçýnda görev yapmýþ. Ýlk kez 8 Mart 2009 tarihinde kýrmýzý siyahlý takýmýn 2. Lig Yükselme Grubunda Tarsus Ýdman Yurdu ile deplasmanda oynadýðý ve 4-2 kazandýðý mücadeleyi vereceklerini söyledi. Teknik Direktör Özbað, ligde bulunduklarý konum itibariyle alacaklarý her puanýn altýn deðerinde olduðunu belirterek Sahamýzda oynayacaðýmýz Balýkesirspor maçý rakibimiz açýsýndan da büyük önem taþýyor. Onlar þampiyonluk için biz ise ligde kalmak için puana ihtiyacýmýz var. Cezalý Ömür ve Kýrmýzý Siyahlý takým Yeni Malatyaspor maçýnýn son dakikalarýna kadar golsüz berabere girmesine karþýn peþ peþe yediði gollerle sahadan puansýz ayrýlýnca puan sýralamasýndaki yerini deðiþtiremedi. Sahasýnda oynayacaðý maçý kazanarak puan sýralamasýnda kendine üstlerde yer bulmak istiyor. Konuk Balýkesirspor ise grupta þampiyonluk mücadelesi veriyor. Geçtiðimiz hafta sahasýnda konuk ettiði Þanlý Urfaspor önünde ilk yarýsýný 1-0 maðlup tamamlamasýna karþýn ikinci yarýdaki futbolu ile sahadan 3-1 lik galibiyetle ayrýlan Balýkesirspor rakibini liderlikten indirmiþti. Bu maçýn verdiði moralle Çorumspor karþýsýnda üç puan arayacak olan Balýkesirspor da moraller yüksek. Özkan ile sakatlýðý geçmeyen Veysi yarýnki maçta forma giyemeyecek. Ligde kalma yolundaki rakiplerimiz deplasmanda oynayacaklar biz ise sahamýzda. Bunu iyi deðerlendirerek puan yada puanlar almak için mücadele edeceðiz. Saha þartlarý oldukça zor olacak. Rakibimizinde kazanmak isteyeceði maçta sahada puanla ayrýlmak adýna elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Tabiki sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçta taraftarýmýzýnda takýmýna gereken desteði vermesi halinde istediðimizi sahadan alarak ayrýlacaðýmýza inanýyorum dedi. Çorum Belediyespor ligin 16. haftasýnda bugün saat da Nevþehir Gençlikspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stad ýnda karþýlaþacak. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 3-0 yendiði rakibini evinde de yenerek takipçileri arasýndaki puan farkýný korumaya amaçlayan Çorum Belediyespor tüm hesaplarý üç puan üzerine yapýyor. Nevþehirspor un en büyük silahý ise devre arasýnda kadrosuna kattýðý eski Belediyespor lu Mustafa Veran olacak. Bölgesel Amatör Lig 6. grupta 16. hafta maçlarý bugün ve yarýn oynanacak. Çorum Belediyespor bugün Nevþehir Gençlikspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda karþý karþýya gelecek. Grupta 38 puanla lider durumda bulunan ve en yakýn rakibi Zara Belediyespor un dört puan önünde bulunan Çorum Belediyespor evinde oynayacaðý bu maçý kazanarak rakipleri ile arasýndaki puan farkýný korumayý amaçlýyor. Ligde geçtiðimiz Çorum Belediyespor bugün Nevþehir önünde galibiyet için mücadele edecek Çorumspor yarýn saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda grubun þampiyonluk adaylarýndan Balýkesirspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda cezalý Ömür ve Özkan ile sakatlýðý geçmeyen Veysi bu maçta forma giyemeyecekler. Özbað: Puan için mücadele edeceðiz olarak görev yapan Bülent Birincioðlu ilk düdüðü ise 27 Þubat 2011 de 2. ligde Körfez Belediyespor deplasmanýnda çalmýþ. Bu maçta Çorumspor sahadan 3-2 lik maðlubiyetle ayrýlmýþ. hafta içinde iki deplasman maçý oynayan ve bu maçlardan altý puan alarak büyük moral bulan Çorum Belediyespor sahasýndaki bu maçýda kazanarak yoluna kayýpsýz devam etmek istiyor. Çorum Belediyespor da hastalýðý olan Metin Fidan dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Bu futbolcununda hastalýðýnýn geçtiði ve forma giyebilecek duruma geldiði öðrenildi. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda rakibini 3-0 yenen Çorum Belediyespor evindeki maçýda kazanmak istiyor. Konuk Nevþehir Gençlikspor ise ikinci yarýda kadrosuna yaptýðý takviyelerle büyük bir çýkýþ yaptý ve aldýðý sürpriz sonuçlarla üst sýralara doðru týrmanýþa geçti. Nevþehirspor un en büyük silahý ise devre arasýnda Çorum Belediyespor Teknik Heyeti tarafýndan serbest býrakýldýktan sonra kadrosuna kattýðý Mustafa Veran olacak. Ýkinci yarýda oynadýðý dört maçta takýmýnýn dört golüne imza atan Mustafa Veran bugün eski takýmýna karþý forma giyecek ve gollerini devam ettirmek isteyecek. Altýncý grupta yarýn oynanacak diðer maçlarda, Türk Metal Gençlikspor - Zara Belediyespor, Kazan Belediyespor - Kýrþehirspor, Þirin Kýrþehirspor - Sincan Belediyespor, Sivas Ýl Özel Ýdarespor - Sorgun Belediyespor, Akyurt Belediyespor - 68 Yeni Aksarayspor maçlarý oynanacak. Hakem Ýstanbul dan Bugün Çorum Belediyespor un sahasýnda oynayacaðý Nevþehir Kerem Altýnçiçek Gençlikspor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Kerem Altýnçiçek yönetecek. MHK den yapýlan açýklamaya göre bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda oynanacak maçta Kerem Altýnçiçek in yardýmcýlýklarýný ise Ertan Baþdað ve Özgür Þahinoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Yüksel Basar. Çorumspor Akademi takýmlarýnýn geçirdiði kaza yürekleði aðza getirdi. Kýrmýzý Siyahlý kafile dün Kavak yakýnlarýnda yolun buzlanmasýndan dolayý dokuz aracýn katýldýðý karýþtýðý kazadan ufak sýyrýklarla atlatan Çorumspor kafilesi yaklaaþýk beþ saatlik beklemenin ardýndan ayarlanan baþka bir otobüsle Çorum a döndü. Çaykur Rizespor ile U 14 ve U 15 kategorilerinde oynayacaklarý maçlar için dün öðlen saatlerinde Çorum dan yola çýkan Çorumspor kafilesi saat sýralarýnda Kavak yakýnlarýnda yolun buzla kaplý olmasýndan dolayý önceden kayarak yoldan çýkan bir týr ve ona çarpan bir pikaba arkadan çarptý ve durdu. 19 KE 278 plakalý Çorumspor u taþýyan otobüsün ardýndan beþ araç daha birbirine arkadan vurdu ve dokuz araçlý zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza anýnda otobüsde 40 kiþi bulunan Çorumspor kafilesinde ayakta bulunan bazý sporcularýn ufak sýyrýklarla atlattýlar. Kaza sonrasýnda ön camý kýrýlan ve hasar meydana gelen otobüs yola devam edemeyeceði anlaþýlýnca Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli Futbol Federasyonu nu arayarak kazadan dolayý maçýn tehir edilmesini talep etti ve Federasyon da bunu kabul etti ve maçý tehir itti. Maçýn ertelenmesinin ardýndan kafileyi geri getirecek otobüs temini için Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Samsunspor kulübü ile temasa geçti. Yapýlan görüþmeler sonunda Samsun dan ayarlanan bir otobüs Kavak yakýnlarýndaki kaza yerine gelerek Çorumspor kafilesini aldý. Kaza sonrasýnda yaklaþýk 2,5 saat camý kýrýk otobüs içinde bekleyen Çorumspor alt yapý kafilesi daha sonra otobüse gerekli tedbirler alýnarak yakýnda bulunan bir tesise kadar gitti Futbol hakemleri van Kurulu na Kahraman Ölçer, Nizamettin Mustafa Alagöz le devam. Türkiye Faal Fut- Alagöz, Murat Sarýkoca Bülent Birincioðlu yarýn ilk kez Çorum da düdük çalacak. Bu maçta yarbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Ço- Seçimin ardýndan yöne- ve Servet Ataþ seçildi. dýmcýlýklarýný ise Trabzon dan Soner Akgün ve rum Þubesi nin Olaðan tim kurulu faaliyet raporu, Aðrý dan Selkan Sabancý yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Tokat tan Cenk Özgümüþ. Genel Kurulu önceki akþam Dernek Turan Atlamaz Toplantý Salonu nda yapýldý. Toplantýya gelir gider bütçesi ve denetim kurullarý tek tek okunarak kabul edildi. Maçýn gözlemcisi Dernek Üyelerin- Yeni Yönetim, De- Ankara dan Kemal Yetiþgen, temsilcileri ise Ankara dan Ahmet Sonad ve Sivas tan den 17 si katýldý. Açýlýþ ve yoklamanýn ardýndan Divan Henetim Kurulu ve üst kurul delegelikleri için seçime geçildiðinde ise Mahmut Kayhan. yeti oluþturuldu. Verilen tek liste divana verildi. maçta dördüncü hakem Bülent Birincioðlu önerge sonucunda Di- Tek liste ile yapýlan oy- Belediyespor un konuðu Nevþehir lama sonucunda oy birliðiyle Mustafa Alagöz baþkanlýðýndaki yönetim kurulu bir deðiþiklikle göreve devam dedi. Mustafa Alagöz baþkanlýðýnda oluþturulan listede önceki dönemden Ahmet Damar, Durmuþ Buyruk ve Yüksel Basar bu dönemde göreve devam ederken Gökhan Yumlu yönetime giren yeni isim oldu. Denetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Býçakcý, Murat Sarýkoca ve Ýbrahim Altýnel seçilirken genel merkez delegeliðine ise doðal delege olarak Mustafa Alagözle birlikte Kahraman Ölçer seçildi. Genel Kurul sýrasýnda Dernek Genel Baþkan Yardýmcýsý Muammer Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Siinan Özdilli kafilenin geçirdiði kazanýn ardýndan yaptýðý giriþimler sonucunda kafileyi Çorum a döndermek için araç ayarladý ve futbolcular burada Samsun dan gelecek otobüsü beklediler. Samsun dan gelen otobüs o yönde meydana gelen kaza nedeniyle 50 km mesafeyi 2 saatte gelebildi. Çorumspor kafilesi dün gece geç saatlerde Çorum a getirdi. Uslu dan geçmiþ olsun mesaji Çorumspor U 14 ve U 15 takýmlarýnýn Rizeye giderken kaza geçirmesini öðrenen TBMM Ýdari Amiri Salum Uslu geçmiþ olsun mesajý yayýnladý. Uslu, Çorumspor alt yapýsýnýn geçirdiði trafik kazasý nedeniyle üzüntüsünün büyük olduðunu tek tesellilerinin ise kafilenin kazayý hafif atlatmasý olduðunu söyledi. Uslu, Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban ý da arayarak geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Tokat ile Bölge Sorumlusu Talat Akbulut, yeniden þube baþkanlýðýna seçilen Mustafa Alagöz e telefonla tebrik ederek yeni yönetime baþarý dileklerini ilettiler. Mustafa Alagöz baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde kendi arasýnda toplanarak görev daðýlýmýný yapacak. Mustafa Alagöz yeniden baþkanlýý seçildi Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Yönetimi Ýl Hakem Komitesi baþkaný Recai Kuzey ile birlikte görülüyor

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak? On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 23 Aralık 2016 Cuma (oluşturma : 1/15/2017) Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016

Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 8 Aralık 2016 Ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yayın Tarihi : 8 Aralık 2016 Perşembe

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı