SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/ /10/2003 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; hisse senedi için 164 adet, ,7 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 48 adet ,94 Milyar TL. ve emeklilik yatõrõm fonu payõ için 67 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 279 adet ,64 Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise hisse senedi için 148 adet ,6 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 45 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL. dõr) ve emeklilik yatõrõm fonu payõ için 42 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 235 adet ,6 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 25, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 3 başvuru bulunmaktadõr. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi , ,6 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi , , (1) (2) Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ TOPLAM , , ,6 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL. dõr tarihleri arasõnda kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 47 dir. Aynõ dönem içinde Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 48 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 9 dur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 4 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL., iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz dağõtõlacak hisse senedi tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo:2) 1

2 Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler 1. Yetaş Yapõ Elemanlarõ Endüstri ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi (*) 2. Tansaş Parakende Mağazacõlõk Ticaret Hisse Senedi A.Ş.(**) 3. Oysa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Garanti Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. Hisse Senedi (*) Şirketin nakit olarak artõrõlan sermayesinin Milyon TL. lõk kõsmõnõn Büyüközer Kimya ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne, Milyon TL. lõk kõsmõnõn ise Afyon İl Özel İdaresi Müdürlüğü ne tahsis edilmesi talep edilmektedir. (**) Şirketin nakit olarak artõrõlan sermayesinin tamamõnõn primli fiyattan tahsisli olarak satõşõ için izin talep edilmektedir. 2. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi ve Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde emeklilik yatõrõm fonu payõ ihracõ nedeniyle 12 adet ve yatõrõm fonu katõlma belgesi ihracõ nedeniyle 2 adet fon için 4 ortaklõk Kurul kaydõna alõnmak üzere Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarõ ,94 Milyar TL. dõr. (Tablo:3) Fon Unvanõ Tablo: 3 İhraç Edilecek Sermaye Piyasasõ Aracõ Toplam Pay/Katõlma Belgesi Sayõsõ (Milyon adet) Toplam Tutar 1.Başak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 2. Başak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatõrõm Fonu Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Başak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlõ Hisse Senedi Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 4. Başak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Araçlarõ (Döviz) Emeklilik Yatõrõm Fonu 5. Başak Emeklilik A.Ş. Likit Kamu Emeklilik Yatõrõm Fonu Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Kamu Borçlanma Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 7.Doğan Emeklilik A.Ş. Para Piyasalarõ Likit Kamu Emeklilik Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Yatõrõm Fonu 8.Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Döviz Cinsinden Yatõrõm Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 9.Doğan Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmõş İMKB Ulusal Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Endeksi Emeklilik Yatõrõm Fonu 10.Doğan Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatõrõm Fonu Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Doğan Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlõ Döviz Cinsinden Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Kamu Borçlanma Araçlarõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 12.Doğan Emeklilik A.Ş. Para Piyasasõ Emanet Likit-Karma Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ Emeklilik Yatõrõm Fonu 13.Oyak Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi 400, , Türkiye İş Bankasõ A.Ş. B Tipi Likit Fonu Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi

3 3. İMKB de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklõklarõn; Kurul Kaydõnda Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Borsa da Satõşõ Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklõklar: Bu hafta içinde, hisse senetleri İMKB de işlem gören 1 ortaklõğõn, ortağõ tarafõndan portföyünde bulunan hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõ için Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatõ incelemeye almõştõr. Kurul kaydõna alõnmasõ istenen hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ 25,5 Milyar TL. dõr. (Tablo:4) Tablo: 4 Ortaklõğõn Unvanõ Ortağõn Adõ Soyadõ / Unvanõ Kayda Alõnmasõ Talep Edilen Hisse Senedi Tutarõ Vakõf Menkul Kõymetler Yat. Ort. A.Ş. Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş. 25,5 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ İçin Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 3 ortaklõğõn Milyar TL. iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo : 5) Tablo: 5 Ödenmiş veya Kayõtlõ Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklõğõn Unvanõ Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanõ Eski Yeni (Nakit İç Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden 1. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş Yenice Gõda Sanayii A.Ş Ersu Meyve ve Gõda Sanayi A.Ş Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi ve Emeklilik Yatõrõm Fonu Payõ İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar : Kurul bu hafta 3 ortaklõk tarafõndan kurulan 5 adet adet yatõrõm fonunun katõlma belgelerinin Kurul kaydõna alõnmasõnõ uygun görmüştür. Kayda alõnan yatõrõm fonu toplam tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo : 6) Yatõrõm Fonunun Unvanõ 1- Akbank T.A.Ş. B Tipi Değişken Fon (50 Trilyon dan 100 Trilyon a artõrõmõ) 2- Dõş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu 3- Dõş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 4- Dõş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu 5- Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Tablo: 6 Fon Tutarõ Pay Sayõsõ Portföy Yapõsõ (Milyon) (%) Borçlanma Senedi 72 Ters Repo

4 D. ÖZEL DURUMLAR: 1. Yenice Gõda Sanayii A.Ş. nin; A) Esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 inci maddelerinin tadili ile 46 maddesinin iptaline Kurulumuzca izin verilmesine, B) Sermaye artõrõmõnõn tamamen iç kaynaklardan yapõlacağõ ve madde tadil metninin bu aşamada genel kurulca onaylanmadõğõ dikkate alõnarak, madde tadiline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ izni ve madde tadilinin genel kurulca da onaylanmasõ suretiyle, ihraç edilecek TL nominal değerli 4 üncü tertip hisse senetlerinin Kurul kaydõna alõnmasõna; ancak kayda alma belgesinin esas sözleşmenin tadil edilecek maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ'nõn onayõndan geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasõnõ takiben ilgili belgelerin Kurulumuza iletilmesinin ardõndan verilmesine, C) Seri:IV, No:27 Sermaye Piyasasõ Kanununa Tabi Olan Halka Açõk Anonim Ortaklõklarõn Temettü ve Temettü Avansõ Dağõtõmõnda Uyacaklarõ Esaslar Hakkõnda Tebliğ ve genel olarak sermaye piyasasõ mevzuatõna uyum konusunda uyarõlmasõna ve yapõlacak ilk genel kurul toplantõsõnda, temettü dağõtõmõnõn geç ve eksik yapõlmasõndan dolayõ zarar görenlerin, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarõnõn saklõ olduğu hususunda bilgilendirilmesi gerektiğinin Şirkete bildirilmesine, 2. A) Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. nin bütün aktif ve pasifiyle KVK nun uncu maddeleri ile TTK nun 451 inci maddesi kapsamõnda Cam Pazarlama A.Ş. ne devir olmasõ nedeniyle, aktifinde kayõtlõ bulunan ve Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %26,09 unu temsil eden hisse senetlerinin söz konusu devir işlemi nedeniyle Cam Pazarlama A.Ş. ye geçmesi sonucunda, Kurulumuzun Seri:IV, No:8 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarõnca Cam Pazarlama A.Ş. için, Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin diğer ortaklarõna ait hisse senetlerini satõn almak üzere çağrõda bulunma yükümlülüğü doğmakla birlikte, anõlan Tebliğ in aynõ maddesinin 3 üncü fõkrasõ çerçevesinde ortaklõğõn yönetim hakimiyetinde değişiklik olmamasõ sebebiyle, talebi üzerine Cam Pazarlama A.Ş. ye Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin diğer ortaklarõna ait hisse senetlerini satõn almak üzere çağrõda bulunma yükümlülüğünden muafiyet tanõnmasõna, B) Cam Pazarlama A.Ş. nin Seri:IV, No:8 Tebliği ne aykõrõ olarak muafiyet başvurusunu gecikmeli olarak yapmasõ nedeniyle ve özel durumlarõn kamuya açõklanmasõna ilişkin Kurulumuz düzenlemelerine uymasõ için gerekli dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarõlmasõna, 3. Credit Suisse First Boston Merkezi Zürih İsviçre Türkiye İstanbul Şubesi nin talebi üzerine sahip olduğu borsa dõşõ alõm satõma aracõlõk ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine 4. Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş. nin (İhlas Finans, Şirket veya Kurum) işlemlerinin Sermaye Piyasasõ Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat uyarõnca denetlenmesi sonucunda; Şirket in periyodik mali tablolarõnda, sermaye artõrõmlarõnda izahname ve sirküler ile Şirket hisse senedinin değerini etkileyebilecek Şirket in grup şirketleri ile borç alacak ilişkisi, Şirket aktifleri ve karlõlõğõ ile ilgili olarak kamuya süreklilik arzeden bir şekilde yalan, yanlõş, yanõltõcõ ve mesnetsiz açõklamada bulunan Şirket yöneticileri Ahmet Mücahit ÖREN, Ayhan APAK ve Ali Tubay GÖLBAŞI hakkõnda SPK nun 47/A-3 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere 49 ncu madde uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna 5. Alfa Menkul Değerler A.Ş. (Aracõ Kurum) nezdinde 4487 sayõlõ Kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapõlan incelemeler neticesinde; A) Aracõ Kurum nezdinde bazõ müşteri hesaplarõnda gerçek mahiyetine aykõrõ kayõtlar açõlmasõ ve söz konusu aykõrõlõklarõn iki yõldan beri sürmesi nedenleriyle Aracõ Kurum hakkõnda Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi uyarõnca TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, B) Aracõ Kurum çalõşanõ Billur FENERCİ nin çeşitli müşterilerden vekaletname almak suretiyle müşteri adõna işlem yapmasõna olanak verilmesi nedeniyle Aracõ Kurum hakkõnda Kurulumuzca SPKn. nun 47/A maddesi hükmü uyarõnca TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, 4

5 C) Aracõ Kurum kayõtlarõnda hesaplarõndan nakit çekilip kendilerine ödeme yapõldõğõ görülen müşteriler ile ilgili olarak belge düzenlenmemesi nedeniyle Aracõ Kurum hakkõnda Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi hükmü uyarõnca TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, D) Aracõ Kurum aleyhine Evre Alarm İzleme Ltd. Şti tarafõndan açõlmõş olan alacak davasõnõ Kurulumuza bildirmemesi nedeniyle Aracõ Kurum hakkõnda Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi hükmü uyarõnca TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, E) İlgili dönemde geçerli olan Seri:V; No:46 Tebliği nin 32 nci maddesi uyarõnca iç kontrol prosedürlerinin uygulanmasõndan sorumlu olan Aracõ Kurum Genel Müdürü Aziz KARADENİZ hakkõnda Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi uyarõnca TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, F) Aracõ Kurum un teftişinden sorumlu eski Genel Müdür Yardõmcõsõ Mesut ÖZMAĞDEN hakkõnda, Aracõ Kurum un faaliyetlerinin Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği hususunda gerekli denetimleri yapmamasõ ve Billur FENERCİ tarafõndan yapõlan işlemlere ilişkin olarak üst yönetimi bilgilendirmemesi nedenleriyle Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi uyarõnca TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, G) Aracõ Kurum un iç kontrolünden sorumlu eski Genel Müdür Yardõmcõsõ Nilgün PAKKAN hakkõnda yapõlan işlemlerin Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna uygun olup olmadõğõ konusunda gerekli kontrolleri yapmamõş olmasõ nedeniyle Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi uyarõnca TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, 6. Şeker Piliç ve Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şeker Piliç veya Şirket) hisse senedi piyasasõnda döneminde meydana gelen olağandõşõ fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Şeker Piliç hisse senedinde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanõmlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasõna ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarõnõ içeren fiilleri nedeniyle, (1964 Youkovo- Bulgaristan doğumlu, Mehmet-Emine oğlu, T.C. Kimlik No: ) Ahmet ÖZGÜR, (1965 Cuhumen-Bulgaristan doğumlu, Ahmet-Fevziye oğlu, T.C. Kimlik No: ) Vahdet GÜLER, (1971 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, İbrahim- Hatice oğlu, T.C. Kimlik No: ) Metin ÇOLAK, (1963 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, Ömer-Ümmügül oğlu, T.C. Kimlik No: ) Metin ÖZGÜR ve (1971 Beyoğlu doğumlu, Erdoğan-Şerife kõzõ, T.C. Kimlik No: ) Nilgün ÜÇKAYA hakkõnda SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere 49 ncu madde uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, B) SPKn nun 46 ncõ maddesinin 1 nci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca, Ahmet ÖZGÜR, Vahdet GÜLER, Metin ÇOLAK, Metin ÖZGÜR ve Nilgün ÜÇKAYA hakkõnda Kurulumuz Karar Organõ nõn daha önceki kararlarõyla verilmiş bulunan borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağõnõn tekrarlanmasõna, 7. Çelebi Hava Servisi A.Ş. (Şirket) hisse senedinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasasõ Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapõlan denetim sonucunda; inceleme dönemi itibariyle yürürlükte olan Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Tebliği 3/C-i maddesi uyarõnca özel durum açõklamasõnõ aynõ Tebliğ in 8 inci maddesine aykõrõ olarak geç yapan ve Kurulumuzun 1996/17 sayõlõ ilke kararõ hükümlerine aykõrõ olarak açõklamakla yükümlü olduğu hususlarõ açõklamayan Şirket hakkõnda SPKn. nun 47/A madde hükmü uyarõnca her bir aykõrõlõk için ayrõ ayrõ TL tutarõnda olmak üzere, toplam TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 8. Altõnyağ Kombinalarõ A.Ş. (Şirket veya Alyağ) hisse senedinde döneminde gözlenen olağan dõşõ fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili olarak, i) döneminde Altõnyağ Kombinalarõ A.Ş. hisse senedine ilişkin olarak İMKB de gerçekleştirdikleri ve SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanõmlanan suçun maddi ve manevi unsurlarõnõ içeren fiilleri nedeniyle, (Osman-Gülender oğlu, 1962 Tirebolu doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ) Ahmet YILMAZ, (Mustafa-Ayşe oğlu, 1965 Ordu doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ) Cemal ENGİNYURT, (Tevfik-Huriye oğlu, 1969 Ordu doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ) Üzeyir KESKİN isimli şahõslar hakkõnda, SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere, aynõ Kanunun 49 uncu maddesi uyarõnca ilgili yer Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, ii) SPKn nun 46 ncõ maddesinin (i) bendi uyarõnca, Ahmet YILMAZ, Cemal ENGİNYURT ve Üzeyir KESKİN isimli şahõslar hakkõnda, daha önceki Kurulumuz kararõ ile getirilen borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda geçici olarak işlem yapma yasağõnõn tekrarlanmasõna, 5

6 9. Ersu Meyve ve Gõda Sanayi A.Ş. nin (Ersu veya Şirket) hisse senedi piyasasõnda döneminde meydana gelen olağandõşõ fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Ersu hisse senedinde SPKn nun 47/A-2 maddesinde tanõmlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasõna ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarõnõ içeren fiilleri nedeniyle; (Mehmet-Emine oğlu, 1964 Yovkovo-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Ahmet ÖZGÜR, (Ömer-Ümmügül oğlu, 1963 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Metin ÖZGÜR, (İbrahim-Hatice oğlu, 1971 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Metin ÇOLAK, (Salih-Fatma oğlu, 1969 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Sezgin COŞKUN, (Muharrem-Fatma oğlu, 1965 Kubrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Sezgin AYIK, (Erdoğan- Şerife kõzõ, 1971 Beyoğlu doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Nilgün ÜÇKAYA, (Tayip-Hava oğlu, 1966 Tirebolu doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Ömer HACIİBRAHİMOĞLU, (Sabri-Havva oğlu, 1964 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Erol ÇALIŞKAN, (Halidun-Yüksel oğlu, 1961 İstanbul doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Mustafa Ülkan DELİKAN, (Zülküf-Emine oğlu, 1960 Razgrat-Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Rüştü SİLAHLI, (Rasim- Gülçin oğlu, 1971 Tirebolu doğumlu, T.C. Kimlik No: ) Bahri ÜÇÜNCÜ ve (İbrahim ve Hacce oğlu, 1967 Razgrat- Bulgaristan doğumlu, T.C. Kimlik Numarasõ ) Mechur ÇOLAK hakkõnda SPKn nun 47/A-2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere 49 ncu madde uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, B) SPKn nun 46 ncõ maddesinin 1 inci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca, Kurulumuzun daha önceki kararlarõyla haklarõnda işlem yasağõ getirilmiş olan Ahmet ÖZGÜR, Metin ÇOLAK, Metin ÖZGÜR, Nilgün ÜÇKAYA, Sezgin AYIK, Ömer HACIİBRAHİMOĞLU, Erol ÇALIŞKAN, Mechur ÇOLAK ve Rüştü SİLAHLI isimli şahõslar hakkõndaki işlem yapma yasaklarõnõn tekrarlanmasõna; Sezgin COŞKUN, Mustafa Ülkan DELİKAN ve Bahri ÜÇÜNCÜ isimli şahõslar hakkõnda ise, borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda tarihi saat:12.00 itibariyle geçici olarak işlem yapma yasağõ getirilmesine ve adõ geçen şahõslarõn hesaplarõnda bulunan hisse senetlerinin haklarõnda işlem yapma yasağõ getirildiği tarih ve saat itibariyle Kurulumuz kaydõndan çõkarõlmasõna, E. YENİ FAALİYET İZNİ: 1. İnfo Menkul Değerler A.Ş. ne repo-ters repo yetki belgesi verilmesi uygun görülmüştür. F. DUYURU: BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI TÜRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ DUYURU Kurulumuzun tarih ve 22/646 sayõlõ kararõ çerçevesinde emeklilik yatõrõm fonlarõ türleri ile ilgili olarak 2002/19 sayõlõ Haftalõk Bülten de ilan edilmiş olan açõklamada, aşağõda yer alan hususlar Kurulumuzun tarih ve 55/1256 sayõlõ kararõ çerçevesinde aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir.. C. Para Piyasasõ Fonlarõ: Devamlõ olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmõş likiditesi yüksek para ve sermaye piyasasõ araçlarõ yer alan ve portföyünün ağõrlõklõ ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlardõr. 6. Dövize Endeksli Borçlanma Senetleri ve Eurobondlarõn Devlet İç Borçlanma Senetleri kapsamõnda değerlendirilmesine ilişkin olarak: Asgari %30 luk sõnõrlamanõn uygulanmasõnda dikkate alõnacak Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonu portföylerinin en az %80 i ve Likit Fon-Kamu portföylerinin tamamõ ters repo ve dövize endeksli devlet borçlanma senetleri dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşacaktõr. Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan ihraç edilen Eurobondlar ise, devlet dõş borçlanma senedi olup, yabancõ menkul kõymet kategorisine girmemektedir. Bu nedenle, belirlenmiş olan yatõrõm stratejisi ve portföy sõnõrlamalarõ kapsamõnda, fonlarõn sözkonusu Eurobondlarõ portföylerine dahil edebilmeleri mümkündür. Eurobondlar, devlet iç borçlanma senedi sayõlmadõğõndan, Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonlarõ portföylerine en az %80 oranõnda ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri aldõktan sonra, portföy sõnõrlamalarõna uygun bir şekilde, sözkonusu Eurobondlarõ %20 oranõnda portföylerine dahil edebilirler. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağõ Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN 06.01.2003 10.01.2003 A. 1.1.2003 10.01.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 10.01.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003 04/07/2003 A. 1.1.2003 4.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 04.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/63 HAFTALIK BÜLTEN 29/12/2003 02/01/2004 A. 1.1.2003 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/11 HAFTALIK BÜLTEN 15/03/2004 19/03/2004 A. 1.1.2004 19.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 19.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/2 HAFTALIK BÜLTEN 12/01/2004 16/01/2004 A. 01.01.2004 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/9 HAFTALIK BÜLTEN 01/03/2004 05/03/2004 A. 01.01.2004 05.03.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 05.03.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/31 HAFTALIK BÜLTEN 23/06/2003 27/06/2003 A. 1.1.2003 27.6.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 27.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/5 HAFTALIK BÜLTEN 26/01/2004 30/01/2004 A. 1.1.2004 30.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004-30.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2008 Yılı 01/01/2008 31/12/2008 2008 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. İNSAN KAYNAKLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/32 HAFTALIK BÜLTEN 17/07/2006 21/07/2006 A. 1.1.2006 21.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/11 31/03/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 2008/3 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 04.09.2015 16:17:07 2015-117

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 04.09.2015 16:17:07 2015-117 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 04.09.2015 16:17:07 2015-117 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / : ANKARA Telefon ve Faks Numarası : 0-312

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ZRY: 0,000007875 TCZ: 0,000105 19,831.06

ZRY: 0,000007875 TCZ: 0,000105 19,831.06 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU ÖDENEN / TOPLAM DEĞERİ (%) TCZ: 0,000105 19,831.06 VOB İşlemleri 0.00021 0.00 Hisse Senedi işlemleri 0.00105 0.00 1,065,095,168.36 Ters Repo İşlemleri (0,00000525)*Gün

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 2008/2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 31/03/2008 2008/1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 5 1.3. ÜST YÖNETİM 5 1.4. ESAS SÖZLEŞME TADİLATI 6

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı