... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1"

Transkript

1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik eder ve yatõrõmcõlarõn aracõ kurumun faaliyetleri ile mali ve finansal durumu hakkõnda bilgilenmesini temin edecek diğer koşullarõ Sermaye Piyasasõ Kurulu tarafõndan yayõmlanan Seri:V, No:46 sayõlõ Aracõlõk Faaliyetleri ve Aracõ Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 11/d hükmü uyarõnca temin edeceğini taahhüt eder. Bu bilgi formunun basõlõ olarak... A.Ş. nin merkez ve merkez dõşõ örgütlerinden, internet ortamõnda ise..a.ş. nin adresinde yer alan internet sitesinden ve ve adreslerinden de temin edilmesi mümkündür. Bu bilgi formu müşterilerin veya diğer yatõrõmcõlarõn talebi üzerine masrafõ talep sahiplerine ait olmak üzere gönderilir. 1 Yatõrõmcõyõ Bilgilendirme Formu Sermaye Piyasasõ Kurulu nun.. tarih ve..sayõlõ ilke kararõna istinaden A.Ş. tarafõndan düzenlenmiştir.

2 TABLO DİZİNİ Tablo 1. Merkez Dõşõ Örgütlere İlişkin Bilgiler Tablo 2/a. Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler Tablo 2/b. Borsa Üyelik Tarihi, İMKB nda Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler Tablo 3. Ortaklõk Yapõsõ Tablo 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür Tablo 5. İMKB na ve TSPAKB ne İntikal Eden Aracõ Kurum-Müşteri Uyuşmazlõklarõ Tablo 6/a. SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Uygulanan İdari Para Cezalarõ Tablo 6/b. İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Uygulanan Diğer Disiplin Cezalarõ Tablo 7. Özel Hukuk Davalarõna İlişkin Bilgiler Tablo 8. Sermaye Piyasasõ Kurulu Tarafõndan Aracõ Kurum ve Aracõ Kurum un Ortaklarõ, Yöneticileri ve Çalõşanlarõ Aleyhine Açõlan Ceza Davalarõ Tablo Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Tablo 10. Ana Kalemler İtibarõ İle.../.../200. Tarihli Özet Bilanço Tablo 11. Ana Kalemler İtibarõ İle.../.../200. Tarihli Özet Gelir Tablosu Tablo Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõna İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Tablo 13. Aracõ Kurum un... Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ Temel Yükümlülükleri Karşõsõndaki Durumu Tablo 14. Aracõ Kurum un Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşõsõndaki Durumunun Değerlendirilmesi Tablo Tarihli Ayrõntõlõ Bilanço Tablo Tarihli Ayrõntõlõ Gelir Tablosu Tablo Tarihli Sermaye Yeterliliği Verilerinin Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşõsõndaki Durumuna İlişkin Ayrõntõlõ Tablo 2

3 TABLO DİZİNİ A. TANITICI BİLGİLER Kuruluş Tarihi ve Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer ve Tescil No: Merkez Adresi: Telefon ve Faks No: Web-sitesi: E-posta Adresi: Çağrõ Merkezi: Merkez Dõşõ Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler: Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve İMKB nda Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar: Organizasyon Şemasõ Sahip Olunan Yatõrõm Fonu/Fonlarõna İlişkin Bilgiler Ortaklõk ve Yönetim Yapõsõna İlişkin Bilgiler B.HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Aracõ Kurum a Uygulanan İdari Para Cezalarõ ile İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Aracõ Kurum a Uygulanan Diğer Disiplin Cezalarõ Aracõ Kurum u Doğrudan Veya Dolaylõ Etkileyebilecek Lehte veya Aleyhte Devam Etmekte Olan Özel Hukuk Davalarõna İlişkin Bilgiler Sermaye Piyasasõ Kurulu Tarafõndan Aracõ Kurum ve Aracõ Kurum un Ortaklarõ, Yöneticileri ve Çalõşanlarõ Aleyhine Açõlan Ceza Davalarõ C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü ve Ana Kalemler İtibarõ İle Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Ana Kalemler İtibarõ ile.. Tarihli Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Ana Kalemler İtibarõ İle Bağõmsõz Denetimden Geçmiş.. Tarihli Özet Bilanço Ana Kalemler İtibarõ İle.. Tarihli Özet Gelir Tablosu Temel Yükümlülükler İtibarõ İle Bağõmsõz Denetimden Geçmiş/Geçmemiş. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ ve Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõna İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Aracõ Kurum un.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ Temel Yükümlülükleri Karşõsõndaki Durumu D. A, B VE C BÖLÜMLERİNDEKİ BİLGİLERE İLAVE OLARAK ARACI KURUM TARAFINDAN HUKUKİ VE MALİ DURUMUNA VEYA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI İSTENEN DİĞER HUSUSLAR EK/1 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ.. TARİHLİ MALİ TABLOLAR VE AYRINTILI BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI EK/1-A.. TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VE BİLANÇO DİPNOTLARI EK/1-B.. TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU VE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI EK/2.. TARİHLİ SERMAYE YETERLİLİĞİ VERİLERİNİN SERİ:V, NO:34 SAYILI TEBLİĞ İLE ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN AYRINTILI TABLO EK/3 İLKE KARARI

4 Yatõrõmcõyõ Bilgilendirme Formu nda yer alan bilgilerin doğruluğundan Aracõ Kurum yönetim kurulu sorumlu olup, bu bilgilerin kamuya açõklanmasõ bu bilgilerin Sermaye Piyasasõ Kurulu nca tekeffülü anlamõna gelmez. A. TANITICI BİLGİLER 1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer ve Tescil No: 2. Merkez Adresi: 3. Telefon ve Faks No: 4. Web-sitesi: 5. E-posta Adresi: 6. Çağrõ Merkezi: 7. Merkez Dõşõ Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler: TABLO I Merkez Dõşõ Örgütlere İlişkin Bilgiler Merkez Dõşõ Örgüt Adõ Faaliyete Başlamasõna İlişkin İzin Tarihi Adres Müdür/Sorumlunun Adõ ve Soyadõ Telefon Numarasõ Faks Numarasõ Tablo I İle İlgili Olarak; 1) Tablo da yer alan merkez dõşõ örgütün adõ bölümünde irtibat bürosu ya da şubeler il, ilçe veya bölge adõ ile birlikte ifade edilecektir. Kõzõlay şubesi ya da Kõrõkkale irtibat bürosu gibi. 2) Acentelik sözleşmesi olan aracõ kurumlar acentelik sözleşmesi yapõlan şirket ya da şirketler ile sözleşmenin kapsamõ hakkõnda tanõtõcõ mahiyette özet bilgilere bu Tablo nun altõnda ilave açõklamalar başlõğõ altõnda yer verir. 3) Tablo da yer alan müdür/sorumlunun adõ soyadõ bölümü şubelerde müdür, irtibat bürosunda ise irtibat bürosu sorumlusunun adõ ve soyadõnõ içerir 8. Sahip Olunan Yetki Belgesi/Belgeleri ve İMKB nda Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar: TABLO II/a Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler Sahip Olunan Yetki Belgeleri Veriliş Tarihi Sayõsõ TABLO II/b Borsa Üyelik Tarihi İMKB nda Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler Borsa Üyesi Olunmasõna İlişkin İMKB Yönetim Kurulu nun Karar Tarihi Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar 9. Organizasyon Şemasõ 9 nolu Bölüm İle İlgili Olarak; Organizasyon şemasõnõn aracõ kurumda görev alan bütün yönetici ve çalõşanlarõn ad-soyad ve görevlerini içerecek şekilde doldurulmasõ 4

5 ayrõca şemanõn yatõrõmcõ ile irtibat halinde olmasõ gerekli çalõşan ve yöneticilerin telefon ve faks numaralarõ ile adreslerini de içermesi gereklidir. 10. Sahip Olunan Yatõrõm Fonu/Fonlarõna İlişkin Bilgiler 10 nolu Bölüm İle İlgili Olarak; Bu bölümde aracõ kurumun yönettiği yatõrõm fonlarõnõn tipi, türü ve sayõsõnõn belirtilmesi gerekmektedir. 11. Ortaklõk ve Yönetim Yapõsõna İlişkin Bilgiler TABLO III Ortaklõk Yapõsõ Ortağõn Ticaret Ünvanõ/Adõ Soyadõ Pay Tutarõ (Bin TL) Oran (%) Tablo III İle İlgili Olarak; 100,000 Tabloda yer alan tüzel kişi/kişilerin Aracõ Kurum da doğrudan veya dolaylõ olarak %10 ve fazlasõ oranõnda pay sahibi olmasõ durumunda, tüzel kişi/kişilerin ortaklõk yapõsõna da yer verilmesi gerekmektedir. TABLO IV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür AD VE SOYADI GÖREVİ Yönetim Kurulu Başkanõ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Tablo IV İle İlgili Olarak; Tablo nun altõnda tabloya ilişkin açõklama başlõğõ altõnda yönetim kurulu üyelerinin atanmasõna ilişkin genel kurul kararõnõn tescil tarihi ile anõlan kararõn ilan edildiği TTSG nin tarih ve sayõsõna ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. B.HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER 1. SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Aracõ Kurum a Uygulanan İdari Para Cezalarõ ile İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Aracõ Kurum a Uygulanan Diğer Disiplin Cezalarõ TABLO VI/a SPK, İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Uygulanan İdari Para Cezalarõ Uygulayan Kurum Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi Gerekçe ve İdari Para Cezasõ Uygulanmasõna İlişkin Karar Tarihi İdari Para Cezasõ Tutarõ Son Duruma İlişkin Açõklama TABLO VI/b İMKB ve TSPAKB Tarafõndan Uygulanan Diğer Disiplin Cezalarõ Uygulayan Kurum Konusu Disiplin Cezasõ Uygulanmasõna İlişkin Karar Tarihi SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği Nihai Karar 5

6 Tablo VI İle İlgili Olarak; 1) Tablo 6/a da SPK, İMKB ve TSPAKB tarafõndan son 2 yõl zarfõnda uygulanan idari para cezalarõna yer verilmesi gereklidir. 2) Tablo 6/a nõn üçüncü sütununda yer alan gerekçe bölümünde sermaye piyasasõ mevzuatõnõn hangi hükmüne/hükümlerine aykõrõlõk nedeniyle idari para cezasõnõn uygulandõğõ hususuna, son duruma ilişkin açõklama bölümünde ise idari para cezasõ uygulanmasõna karşõ idari yargõda dava açõlmasõ halinde davanõn durumuna ilişkin bilgi verilmesi gereklidir. 3) Tablo 6/b nin konu sütununda İMKB ve TSPAKB mevzuatõ uyarõnca idari para cezasõ dõşõnda kalan diğer disiplin cezalarõna yer verilmesi (uyarõ, kõnama, borsa/birlik üyeliğinden ve/veya üye temsilciliğinden geçici/sürekli çõkarma) yer verilmesi gereklidir. 2. Aracõ Kurum u Doğrudan Veya Dolaylõ Etkileyebilecek Lehte veya Aleyhte Devam Etmekte Olan Özel Hukuk Davalarõna İlişkin Bilgiler TABLO VII Özel Hukuk Davalarõna İlişkin Bilgiler Dava Konusu (değeri ile birlikte) Dava Taraflarõ Dava Açõlma Tarihi Davada Gelinen Son Aşamanõn Özetlenmesi Tablo VII İle İlgili Olarak; Tablo da, Form un EK/1 bölümünde yer alan 13 numaralõ bilanço dipnotu kapsamõnda, müşteri ile Aracõ Kurum arasõnda devam etmekte olan davalara ilişkin bilgilere müşteri ismi belirtilmeksizin yer verilecektir. 3. Sermaye Piyasasõ Kurulu Tarafõndan Aracõ Kurum ve Aracõ Kurum un Ortaklarõ, Yöneticileri ve Çalõşanlarõ Aleyhine Açõlan Ceza Davalarõ TABLO VIII Sermaye Piyasasõ Kurulu Tarafõndan Aracõ Kurum ve Aracõ Kurum un Ortaklarõ, Yöneticileri ve Çalõşanlarõ Aleyhine Açõlan Ceza Davalarõ Hakkõnda Suç Duyurusunda Gerçek /Tüzel Kişi Suç Duyurusunda Bulunan Kurum Suç Duyurusuna Konu Fiil ve Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son Aşamanõn Özetlenmesi Tablo VIII İle İlgili Olarak; 1) Ceza davasõnõn aracõ kurum tüzel kişiliği aleyhine açõlmasõ durumunda Tablo nun ilk sütununda aracõ kurumun ticaret ünvanõna, aracõ kurum ortak, yönetici ve çalõşanlarõ aleyhine açõlmasõ durumunda ilgi/ilgillerin adõ ve soyadõ ile birlikte görevine de yer verilmesi gerekmektedir. 2) Tabloda yer alacak bilgilerin SPK haftalõk bülteninden veya adresinden temin edilmesi mümkündür. C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER 1... Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü ve Ana Kalemler İtibarõ İle Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Bu Form un 1 nolu ekinde ayrõntõlõ bilanço ve gelir tablosu ile bunlara ait dipnotlara yer verilmektedir. 6

7 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü TABLO IX.. Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Bağõmsõz Denetimi Yapan Şirketin Ticaret Unvanõ Bağõmsõz Denetim Görüşü 1.2. Ana Kalemler İtibarõ ile.. Tarihli Özet Bilanço ve Gelir Tablosu Ana Kalemler İtibarõ İle Bağõmsõz Denetimden Geçmiş.. Tarihli Özet Bilanço Tablo X daki Bilanço Kalemlerini Ayrõntõlõ Olarak Gösteren Ayrõntõlõ Bilanço ve Buna İlişkin Dipnotlar (EK/1) de yer almaktadõr. TABLO X- Ana Kalemler İtibarõ İle.../.../200. Tarihli Özet Bilanço AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem.../.../ /.../ /.../ /.../200. I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ BORÇLAR A. Hazõr Değerler A. Finansal Borçlar B. Menkul Kõymetler B. Ticari Borçlar C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar D. Alõnan Sipariş Avanslarõ E. Stoklar E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ F. Diğer Dönen Varlõklar II. UZUN VADELİ BORÇLAR II. DURAN VARLIKLAR A. Finansal Borçlar A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar B. Ticari Borçlar B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar C. Finansal Duran Varlõklar D. Alõnan Sipariş Avanslarõ D. Maddi Duran Varlõklar E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar III. ÖZ SERMAYE F. Diğer Duran Varlõklar A. Ödenmiş Sermaye A K T İ F (VARLIKLAR) T O P L A M I B. Emisyon Primi C. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ E. Yedekler F. Net Dönem Karõ(Zararõ) H. Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) P A S İ F (KAYNAKLAR) TOPLAMI Tablo X İle İlgili Olarak; Tablo da yer alan önceki dönem sütununda cari dönemden bir önceki 6 aylõk döneme ilişkin verilere yer verilir Ana Kalemler İtibarõ İle.. Tarihli Özet Gelir Tablosu Tablo XI deki Gelir Tablosu Kalemlerini Ayrõntõlõ Olarak Gösteren Ayrõntõlõ Gelir Tablosu ve Buna İlişkin Dipnotlar (EK/1) de yer almaktadõr. 7

8 TABLO XI - Ana Kalemler İtibarõ İle.../.../200. Tarihli Özet Gelir Tablosu A. Brüt Satõşlar B. Satõşlardan İndirimler (-) C. Net Satõşlar D. Satõşlarõn Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) E. Faaliyet Giderleri (-) ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) H. Finansman Giderleri (-) FAALİYET KARI (ZARARI) I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) DÖNEM KARI (ZARARI) K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) NET DÖNEM KARI (ZARARI) Cari Dönem Önceki Dönem.../.../ /.../200. Tablo XI İle İlgili Olarak; Tablo da yer alan önceki dönem sütununda cari dönemden bir önceki 6 aylõk döneme ilişkin verilere yer verilir. 2. Temel Yükümlülükler İtibarõ İle Bağõmsõz Denetimden Geçmiş/Geçmemiş. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ ve Tablolara İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü C2 Bölüm Başlõğõ İle İlgili Olarak; Bu bölüm başlõğõ sermaye yeterliliği tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçip geçmediğine göre kaleme alõnacaktõr. Tablolarõn bağõmsõz denetimden geçmemesi durumunda başlõkta yer alan tablolara ilişkin bağõmsõz denetim görüşü ibaresine yer verilmesine gerek yoktur. Bu Form un 2 nolu ekinde mevcut sermaye yeterliliği tablolarõna ilişkin daha detaylõ verilere ve açõklamalara yer verilmektedir Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõna İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü TABLO XII.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõna İlişkin Bağõmsõz Denetçi Görüşü Bağõmsõz Denetimi Yapan Şirketin Ticaret Unvanõ Bağõmsõz Denetim Görüşü Tablo XII İle İlgili Olarak; Bu bölümde, eğer sermaye yeterliliği tablolarõnõn bağõmsõz denetimi yapõlmõşsa bağõmsõz denetimi yapan bağõmsõz denetim şirketinin ticaret ünvanõ ve bağõmsõz denetçi görüşüne yer verilir; Form da bağõmsõz denetime tabi olmayan sermaye yeterliliği tablolarõna yer verilmişse bu tablo boş bõrakõlarak açõklama başlõğõ altõnda 8

9 sermaye piyasasõ mevzuatõ uyarõnca ilgili tarih itibarõ ile bağõmsõz denetim yükümlülüğünün bulunmadõğõ ibaresine yer verilir Aracõ Kurum un.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ Temel Yükümlülükleri Karşõsõndaki Durumu Sermaye yeterliliği tablolarõ aracõ kurum bilançosunda oluşmasõ muhtemel bazõ riskleri Seri:V, No:34 sayõlõ Aracõ Kurumlarõn Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği ölçütleri çerçevesinde ve kõsmen tanõmlamakta olup, sermaye yeterliliği uygulamasõ Sermaye Piyasasõ Kurulu nun aracõ kurumlarõn riskini tespit ve takip etmekte kullandõğõ araçlardan sadece birisini teşkil etmektedir. Tablodaki verilerin belli bir tarihte mevzuata uygunluk arz etmesi aracõ kurum faaliyetlerinin risk içermediği anlamõna gelmediği gibi, verilerin mevzuata uygun olmamasõ da aracõ kurumun mali durumunda sadece Tebliğ ölçütleri çerçevesinde bir sõhhatsizlik olduğu anlamõna gelmektedir. TABLO XIII - Aracõ Kurum un.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarõ Temel Yükümlülükleri Karşõsõndaki Durumu A. Sermaye Yeterliliği Tabanõ Fazlasõ/Açõğõ (TL) B. Asgari Özsermaye Fazlasõ/Açõğõ (TL) C. Genel Borçlanma Sõnõrõ (%) D. Likidite Yükümlülüğü Oranõ (%) E. Ödenmiş Sermaye Fazlasõ/Açõğõ (TL) Tablo XIII İle İlgili Olarak; Tutarõ (TL) ya da Oranõ (%) Mevzuata Uygunluk 1) Tablo doldurulurken yükümlülüklerde fazla varsa ilgili satõrdaki ifadede sadece fazla ibaresi açõk varsa sadece açõk ibaresi yer alacaktõr. Örneğin sermaye yeterliliği taban fazlasõ varsa ifade sermaye yeterliliği taban fazlasõ (TL) olarak yer alacaktõr. 2) Mevzuata uygunluk sütunu doldurulurken uygundur veya uygun değildir ibarelerine yer verilerek, uygun değildir ibaresi olan yükümlülüklere ilişkin ayrõntõlõ açõklamalara Tablo XIV de yer verilecektir. TABLO XIV Aracõ Kurum un Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşõsõndaki Durumunun Değerlendirilmesi A. Aracõ Kurum un Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kõsmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklere Uygun Olup Olmadõğõ: B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklere Aykõrõlõk/Aykõrõlõklar Oluşmuşsa; B1) Hangi Yükümlülük/Yükümlülüklere Aykõrõlõk/Aykõrõlõklarõn Ortaya Çõktõğõ: B2) Açõğõn Tutarõ ya da Oranõ: B3) Aykõrõlõğõn Ortaya Çõkmasõndaki Neden/Nedenler: C. Aykõrõlõğõn Giderilmesi İçin Alõnan Tedbirler: Tablo XIV İle İlgili Olarak; 1) Tablo nun A satõrõnda yer alan soruya yanõt verilirken Aracõ Kurum un Tablo XIII de yer alan veriler bir bütün olarak Tebliğ ile öngörülen tutar ve oranlarõn üzerindeyse Tamamen Uygundur ibaresine yer verilir, bütün verilerin Tebliğ ile öngörülen yükümlülüklere aykõrõ olmasõ halinde Tamamen Aykõrõdõr, bazõ verilerin uygun bazõlarõnõn aykõrõ olmasõ halinde de Kõsmen Uygundur ifadelerine yer verilir. Satõrda Tamamen Uygundur ibaresine yer verilmesi halinde, tablonun diğer satõrlarõ boş bõrakõlõr; bunun dõşõndaki yanõtlarõn verilmesi halinde tabloda yer alan diğer satõrlarõn doldurulmasõ gereklidir. 2) Tablonun B1 satõrõnda yer alan soruya yanõt verilirken aykõrõlõk/aykõrõlõklarõn oluştuğu yükümlülükler sermaye yeterliliği taban açõğõ veya likidite açõğõ şeklinde belirtilecektir. 3) Aykõrõlõğõn asgari ölçüt karşõsõndaki durumunun değerlendirildiği Tablonun B2 satõrõnda yer alan soruya yanõt verilirken açõk tutarõ ve açõk oranõna yer verilecektir. 4) Tablo nun B3 satõrõnda yer alan soruya yanõt verilirken aykõrõlõk/aykõrõlõklarõn ortaya çõkmasõndaki neden ya da nedenlere ilişkin Aracõ Kurum un değerlendirmesine yer verilir. 9

10 5) Tablo nun C satõrõnda yer alan soruya yanõt verilirken aykõrõlõk/aykõrõlõklarõn giderilmesi için alõnan tedbirlere yer verilecektir. Örneğin sermaye yeterliliği taban açõğõ için teminat mektubu alõnmasõ durumunda.. tarihli sermaye yeterliği tablolarõmõzda ortaya çõkan.. TL tutarõnda sermaye yeterliği taban açõğõ karşõsõnda.. TL tutarõnda teminat mektubu temin edilerek İMKB Takas ve Saklama Bankasõ A.Ş. nezdinde bloke edilmiştir ifadesine yer verilmesi uygun olacaktõr. Aynõ açõk için sermaye artõrõmõna gidilmesi halinde de.. tarihli sermaye yeterliği tablolarõmõzda ortaya çõkan.. TL tutarõndaki sermaye yeterliği taban açõğõ karşõsõnda Şirketimiz yönetim kurulunun tarih ve sayõlõ kararõ uyarõnca.. TL tutarõnda sermaye artõrõmõnõn yapõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr ifadesine yer verilmesi uygun olacaktõr. 6) Tebliğe aykõrõlõk/aykõrõlõklarõn giderilmesi amacõyla alõnan tedbir ya da tedbirlere rağmen izleyen bildirim döneminde de açõğõn devam ediyor olmasõ durumunda Tablo nun C sütununda önceki tabloda yapõlan açõklamalara ilaveten son durumu tespit eden yeni açõklamalara da yer verilir. D. A, B VE C Bölümlerindeki Bilgilere İlave Olarak Aracõ Kurum Tarafõndan Hukuki ve Mali Durumuna veya Faaliyetlerine İlişkin Olarak Açõklanmasõ İstenen Diğer Hususlar (Doldurulmasõ ihtiyari olan bu bölümde formun A, B ve C bölümlerinde yer alan hususlarõn daha açõk ve anlaşõlõr olmasõnõ temin edecek hususlara yer verilir) Kanuni yetki ve sorumluluklarõmõz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Form da yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Form un şirketin cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ beyan ederiz.... A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Yetkili İmzalar Adõ Soyadõ Adõ Soyadõ Adõ Soyadõ Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza Ünvan Ünvan Ünvan Adres Adres Adres 10

11 EK/1 Bağõmsõz Denetimden Geçmiş.. Tarihli Mali Tablolar ve Ayrõntõlõ Bilanço ve Gelir Tablosu Dipnotlarõ 1 EK/1-a.. Tarihli Ayrõntõlõ Bilanço ve Bilanço Dipnotlarõ Tablo XV-.. Tarihli Ayrõntõlõ Bilanço EK/1-b.. Tarihli Ayrõntõlõ Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Dipnotlarõ Tablo XVI-.. Tarihli Ayrõntõlõ Gelir Tablosu EK/1 İle İlgili Olarak; (EK/1) de yer alan mali tablolar, bir önceki bağõmsõz denetim dönemi verileri ile kõyaslamalõ olarak sunulacaktõr. EK/2.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Verilerinin Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşõsõndaki Durumuna İlişkin Ayrõntõlõ Tablo 2... Aşağõdaki tablo...tarihli sermaye yeterliliği tablolarõnõn EK/2 ve EK/3 bölümlerinde yer alan veriler esas alõnarak hazõrlanmõştõr. TABLO XVII -.. A.Ş. nin.. Tarihli Sermaye Yeterliliği Verilerinin Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülükler Karşõsõndaki Durumuna İlişkin Ayrõntõlõ Tablo (TL) A. Özsermaye 3 B. İndirimler (Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ in 4 üncü maddesi uyarõnca) -Maddi Duran Varlõklar -Maddi Olmayan Duran Varlõklar -Finansal Duran Varlõklar -Diğer Duran Varlõklar -İlişkili Kişi ve Kurumlardan Alacaklar C. Sermaye Yeterliliği Tabanõ (A-B) D. Risk Karşõlõğõ -Pozisyon Riski -Karşõ Taraf Riski -Döviz Kuru Riski -Yoğunlaşma Riski E. Son Üç Aylõk Faaliyet Giderleri F. Toplam Borçlar G. Gerekli Asgari Özsermaye 4 Cari Dönem Önceki Dönem.../.../ /.../ Sermaye Piyasasõ Kurulu nca yayõmlanan Seri:XI, No:3 sayõlõ ve Seri:X, No:12 sayõlõ Tebliğ ler uyarõnca aracõ kurumlar altõ aylõk ara mali tablolarõ ile bağõmsõz denetim raporlarõnõ ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurul a gönderirler. Seri:XI, No:1 sayõlõ Tebliğ uyarõnca aracõ kurumlar, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 10 hafta içinde, 12 aylõk bilanço ve gelir tablolarõ ile bağõmsõz denetim raporlarõnõ Kurul a ve Borsa bülteninde yayõnlanmak üzere İMKB na gönderirler. 2 Aracõ kurumlarda sermaye yeterliliği düzenlemesi, aracõ kurumlarõn maruz kaldõklarõ risklere orantõlõ sermayeye sahip olmalarõnõ temin etmeye yöneliktir. Sermaye Yeterliliği Tablolarõnõn, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun tarih ve Mükerrer sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanan Seri:V, No:34 sayõlõ Aracõ Kurumlarõn Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarõnca 15 günde bir hazõrlanarak SPK na gönderilmesi zorunludur. Anõlan Tebliğ uyarõnca, aracõ kurumlarõn altõ aylõk ara dönem ve yõl sonu itibariyle hazõrlayacaklarõ sermaye yeterliliği tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçmesi zorunludur. Sermaye yeterliliği tablolarõ ile ilgili ayrõntõlõ bilgiye Kurulumuz internet sitesinde de ( yer alan Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ den ulaşõlmasõ mümkündür. 3 Özsermaye: Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ uyarõnca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerleme değer artõş fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karõ/zararõ kalemleri toplamõndan geçmiş yõllar zararõnõn düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarõ ifade eder. 11

12 H. Sermaye Yeterliliği Tabanõ Fazlasõ I. Asgari Özsermaye Fazlasõ 5 (A-G) j. Ödenmiş Sermaye K. Gerekli Asgari Ödenmiş Sermaye (G*0,25) 6 L. Ödenmiş Sermaye Fazlasõ (J-K) M. Genel Borçlanma Sõnõrõ 7 (Toplam Borçlar/Sermaye Yeterliliği Tabanõ) N. Likidite Yükümlülüğü Oranõ 8 (Dönen Varlõklar/Kõsa Vadeli Borçlar) Tablo XVII İle İlgili Olarak; 1) Tablo XVII ye esas sermaye yeterliliği tablolarõnõn bağõmsõz denetimden geçip geçmediği tablo altõnda yer alacak açõklama bölümünde Form un 2.1 bölümüne atõf yapõlmasõ kaydõyla yer verilmesi gereklidir. 2) Tablo da yer alan sermaye yeterliliği verilerinin karşõlaştõrmalõ sunulmasõ esastõr. Mevcut tabloda sermaye yeterliği yükümlülüklerine aykõrõlõk yoksa karşõlaştõrmaya esas olacak dönem bir önceki bağõmsõz denetim dönemi verileri olacaktõr. 3) Sermaye yeterliği yükümlülüklerine aykõrõlõk mevcutsa, aykõrõlõğõn ilk defa ilan edildiği formda mevcut sermaye yeterliliği verileri için karşõlaştõrmaya esas olacak dönem bir önceki bağõmsõz denetim dönemi verileri olurken, izleyen Form döneminde açõğõn devam etmesi halinde mevcut sermaye yeterliliği verileri için karşõlaştõrmaya esas olacak dönem bir önceki Form da yer alan ve aykõrõlõğõn tespit edildiği sermaye yeterliliği verileri olacaktõr. 4) Aykõrõlõğõn giderildiği Form döneminde mevcut sermaye yeterliliği verileri için karşõlaştõrmaya esas olacak dönem bir önceki Form da yer alan ve aykõrõlõğõ son defa gösteren sermaye yeterliliği verileri olacaktõr. EK/3 İLKE KARARI 4 A.Ş. nin sahip olduğu yetki belgeleri ile söz konusu yetki belgeleri için ilgili yõl itibarõ ile Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ uyarõnca sahip olunmasõ gereken asgari özsermaye tutarõ belirtilecektir. 5 Asgari Özsermaye Yükümlülüğü: Aracõ kurumlarõn sahip olduklarõ yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda olduklarõ özsermayenin asgari tutarõnõ ifade eder. Anõlan tutar Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ in 7 inci maddesi uyarõnca her yõl Kurul tarafõndan belirlenir. Asgari özsermaye fazlasõ ise, aracõ kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarõnõ aşan kõsmõnõ ifade eder. 6 Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ in 7 nci maddesi uyarõnca aracõ kurumlarõn asgari özsermaye tutarõnõn en az %25 i kadar ödenmiş veya çõkarõlmõş sermayeye sahip olmalarõ zorunluluğunu ifade eder. 7 Genel Borçlanma Sõnõrõ: Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ in 9 uncu maddesi uyarõnca, aracõ kurumlarõn bilançoda yer alan tüm kõsa ve uzun vadeli borçlarõ toplamõ, sermaye yeterliliği tabanlarõnõn 15 katõnõ aşamaz. 8 Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayõlõ Tebliğ in 10 uncu maddesi uyarõnca, aracõ kurumlar en az kõsa vadeli borçlarõ kadar dönen varlõk bulundurmak zorunda olup, likidite oranõ dönen varlõklarõn kõsa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anõlan oran 1 den küçük olamaz. 12

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

4.1.3.10. ARACI KURULUġLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ

4.1.3.10. ARACI KURULUġLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ 4.1.3.10. ARACI KURULUġLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Seri: V, No: 77) (30/1/2004 tarihli ve 25362 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Tebliğ değiģikliklerine iliģkin liste: 1-

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

EK-1 ARACININ/ORTAĞIN/İŞVEREN VEKİLİNİN/KANUNİ TEMSİLCİNİN/VS

EK-1 ARACININ/ORTAĞIN/İŞVEREN VEKİLİNİN/KANUNİ TEMSİLCİNİN/VS Borçlarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõna Dair Başvuru Formu EK-1 T.C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü.Sigorta/Sigorta İl Müdürlüğüne. Adõ ve Soyadõ/Ünvanõ İŞVERENİN......

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Kurumlar Vergisi Sirküleri/17. :2004 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi Tarihi :11/04/2005 Başlõk Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Tarih 11/04/2005 Sayõ KVK-17/2005-5/Kurumlar Vergisi Beyannamesi-1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/17 Konusu :2004 Vergilendirme

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyar Türk Lirasõ olarak paranõn 30 Haziran 2004 tarihindeki alõm gücüyle ifade edilmiştir.) OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 MART

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Faaliyet Raporu 2004 2004 Hesap Yõlõ Ortaklar Genel Kurul Toplantõsõ 28 Mart 2005 Kayõtlõ Sermaye 20.000.000.000.000-TL (20.000.000 YTL) Çõkarõlmõş Sermaye 3.565.000.000.000-TL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ

MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİ ÖĞR.GÖR. YAKUP SÖYLEMEZ MUHASEBE DENETİMİNİN TANIMI Bir ekonomik birime veyahut döneme ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu konuda bir

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTMALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren;

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 01 Mayıs 2008 tarihinden itibaren; TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

TÜRK PIRELLI KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİTMALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2009 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

OYAK BANK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, MALİ TABLOLAR VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

TÜRK PİRELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ( Şirket ) 1964 yõlõnda anonim şirket statüsünde; her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunlarõn yedek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Konsolide Bilanço 1-2 Konsolide Gelir Tablosu 3 Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı