SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 7 adet, 39,916 Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 10 adet ,9 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 3 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 13 adet, ,9 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 26, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 3 başvuru bulunmaktadõr. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi ,9 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi (1) (2) TOPLAM ,9 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda 1 i bu hafta olmak üzere, kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 3 e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde 4 ü bu hafta olmak üzere Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 4 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 9 dur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 3 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL., iç kaynaklardan karşõlanan tutar Milyar TL. dõr. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler 1. Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi Profilo Holding A.Ş. Hisse Senedi Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş.(**) Hisse Senedi (*) Şirket sermayesi birleşme nedeniyle artõrõlmaktadõr. (**) Şirket in tarih ve 153 numaralõ yönetim kurulu kararõ ile sermayesinin mevcut ortaklarõn yeni pay alma haklarõnõn tamamen kõsõtlanmasõ suretiyle artõrõlmasõnõ ve artõrõlan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin bir yõl içinde yurtdõşõndaki yabancõ yatõrõmcõlara satõlmasõnõ öngörmektedir. 1

2 Sitebank A.Ş. nin temsilciliğini üstelendiği Lüksemburg ta kurulu EUREKO SICAV şemsiyesi altõnda bulunan toplam 7 adet fon ve bunlarõn kurul kaydõna alõnacak pay sayõlarõ aşağõda yer almaktadõr. Fon veya Portföy Adõ Pay Sayõsõ - Eureco Sicav USD Short Term Eureco Sicav Euro Short Term Eureco Sicav USD Fixed Income Eureco Sicav Euro Fixed Income Eureco Sicav Emerging Debt Securities Eureco Sicav Euro Equities Eureco Sicav North American Equities Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacõyla Kurula Başvuran Ortaklõklar: Bu hafta içinde 1 ortaklõk mevcut kayõtlõ sermaye tavanõnõ yükseltmek amacõyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatõ incelemeye almõştõr.(tablo:3) Tablo: 3 Önceki Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Yeni Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 6 ortaklõğõn Milyar TL. bedelli, ,7 Milyar TL iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:4) Tablo: 4 Kayõtlõ Sermaye Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi Tavanõ Eski Yeni Bedelli (Nakit Artõrõm) İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz İç Temettüden Kaynaklardan 1. Hacõ Ömer Sabancõ Holding A.Ş Commercial Union Sigorta A.Ş Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş , , ,3-4. Borova Yapõ Endüstrisi A.Ş Cihan Kur İnşaat ve Sanayi ve Ticaret A.Ş Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklõğõn kayõtlõ sermaye sistemine geçme, 3 ortaklõğõn ise kayõtlõ sermaye tavanõnõ yükseltme talebini uygun görmüştür.(tablo:5) Tablo: 5 Önceki Kayõtlõ Yeni Kayõtlõ Ödenmiş veya Sermaye Tavanõ Sermaye Tavanõ Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (1) Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2) Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. (3) 2.632, ,5 4. Oysa-Niğde Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (4) (1) Şirket, 2003 yõlõnda milyar TL. bedelsiz, 2004 yõlõnda milyar TL. bedelli, milyar TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (2) Şirket, 2003 yõlõnda milyar TL. bedelli, TL. bedelsiz; 2004 yõlõnda milyar TL. bedelli, milyar TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (3) Şirket, 2003 yõlõnda milyon TL. bedelli, milyon TL. bedelsiz; 2004 yõlõnda milyon TL. bedelli, milyon TL. bedelsiz; 2005 yõlõnda milyon TL. bedelli, milyon TL. bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. (4) Şirket, yõllarõnda tamamõ Oysa-İskenderun Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşme işleminden ve bedelsiz sermaye artõrõmlarõ ile kayõtlõ sermaye tavanõna ulaşmayõ öngörmektedir. 2

3 2. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar : Kurul bu hafta 1 ortaklõk tarafõndan kurulan 3 adet yatõrõm fonunun katõlma belgelerinin Kurul kaydõna alõnmasõnõ uygun görmüştür. Kayda alõnan katõlma belgelerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo : 6) Tablo: 6 Fon Tutarõ Pay Sayõsõ Portföy Yapõsõ (Milyon) 1. Akbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (500 milyar TL. dan 2 trilyon TL. na artõrõmõ) 2. Akbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fonu milyar TL. dan milyar TL. na artõrõmõ) 3. Akbank T.A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu(10 trilyon TL. dan 20 trilyon TL. na artõrõmõ) Borçlanma Senedi Repo-Ters Repo Borçlanma Senedi Repo-Ters Repo Hisse Senedi Repo-Ters Repo D. ÖZEL DURUMLAR 1. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin Kurul kararõ doğrultusunda değiştirilmesine izin verilmiştir. - Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. - Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yavu İplik Sanayi A.Ş. - Oysa-Niğde Çimento Sanayii A.Ş. - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. 2. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Seri:I, No:26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydõna Alõnmasõ ve Satõşõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 5 ve 6 ncõ maddeleri çerçevesinde halka açõklõk oranõnõn %15 e artõrõlmasõ zorunluluğunun yerine getirilmesi için Borsa da ilk işlem gördüğü tarihinden itibaren 3 yõllõk sürenin tamamlanacağõ tarihinden başlamak üzere bir yõllõk ek süre verilmesine ilişkin talebi uygun görülmüştür. 3. Türsant Tokat Tarõm Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin Olca Gõda ve Plastik Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralamõş olduğu demirbaş ve makineleri ile birlikte fabrika için; A) Kurulumuzca, Vakõf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin kira tespit raporu ve Şirket beyanlarõ dikkate alõnarak tarihine kadar hesaplanan geçmişe dönük kira bedelleri ile fiilen ödenen bedeller arasõndaki farklarõn faizleriyle beraber birikimli şekilde toplam ,78 milyon TL olarak Olca Gõda tarafõndan Şirket e ödenmesi, ayrõca anapara tutarlarõna tarihinden itibaren Şirket in fiili tahsilat gününe kadar olan sürede TC Merkez Bankasõ tarafõndan açõklanan kõsa vadeli avans faizi hesaplanmasõ ve toplam tutarõn Kurulumuz kararõnõn tebellüğünden itibaren 1 ay içinde ödenmesi, sözkonusu ödemelerin yapõlmamasõ durumunda Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkõnda örtülü kazanç aktarõmõ konusunda Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulacağõ hususunda Şirket in uyarõlmasõ, B) tarihli kira sözleşmesinin, A maddesinde de belirtilen esaslar dikkate alõnarak yeniden düzenlenmesi ve bir örneğinin Kurul kararõnõn tebellüğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerektiğinin Şirkete bildirilmesi, C) 2003 yõlõndan itibaren Şirketçe tahsil edilen yõllõk kira bedeli ile geçmişe dönük faizleriyle beraber kira farklarõ toplamõnõ tevsik eden bilgi ve belgelerin, tahsil tarihinden itibaren 15 gün içinde Kurulumuza iletilmesi gerektiğinin Şirket e bildirilmesi, uygun görülmüştür. 4. Yaşar ÜNAL õn Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayõlõ Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 17 nci maddesi uyarõnca ortaya çõkan Ünal Tarõm Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. nin diğer ortaklarõna ait hisse senetlerini satõn almak için çağrõda bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin, - Yaşar ÜNAL õn Şirketin yönetim kurulu başkanõ ve aynõ zamanda Şirketin büyük ortağõ olan Ünal Holding A.Ş. nin ortağõ ve yönetim kurulu başkanõ olduğu, bu bağlamda Şirketin yönetim hakimiyetinin değişmediği, - Yaşar ÜNAL õn Şirket hisse senetlerini iktisabõnõn, ortaklõğõn mali yapõsõnõn güçlendirilmesi bakõmõndan zorunlu olan bir sermaye yapõsõ değişikliği gereğince gerçekleştirildiği, hususlarõ dikkate alõnarak, olumlu karşõlanmasõna karar verilmiştir. 5. Goldart Holding A.Ş. nin Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş hisse senetlerini Yalõnkaya Holding A.Ş. den ayni sermaye olarak devralmasõ sonucunda Seri:IV, No:8 Tebliğinin 17 nci maddesi uyarõnca, yönetim hakimiyetinde değişiklik olmamasõ nedeniyle, çağrõda bulunma yükümlülüğünün doğmadõğõna karar verilmiştir. 6. Ostim Endüstriyel Yatõrõmlar ve İşletme A.Ş. den alõnan tarih ve 2003/01 sayõlõ Özel Durum Açõklamasõ aşağõdadõr. Bilindiği üzere Şirketimiz hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen çok ortaklõ bir şirkettir. Şirketimiz, ana sözleşmesinde belirtilen çerçevede Ostim Bölgesini baz almak üzere farklõ konularda proje bazlõ faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünya Gazetesinin 2 Ocak 2003 tarihli Ekonominin Şeref Kürsüsü başlõğõyla yayõmlanan haberinde Şirketimiz Yõlõn Çok Ortaklõ Şirketleri arasõnda belirtilmiştir. Başarõlõ geçen 2002 yõlõ faaliyetlerimizin Türkiye çapõnda yayõn yapan saygõn bir gazete 3

4 tarafõndan yõlõn şirketleri arasõnda değerlendirilmesi gurur verici bulunmakla birlikte sözkonusu haberde yer alan bazõ ayrõntõlarõn açõklõğa kavuşturulmasõ lüzumu hissedilmiştir. Ostim OSB (Organize Sanayi Bölgesi), bazõ projelerde ortaklõk yaptõğõmõz Ostim in resmi statüsünü temsil eden kuruluştur. Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi ile organik bir bağõ bulunmamaktadõr. Sektörel Dõş Ticaret Şirketi olan OSP (Ostim İş Makinalarõ ve Yedek Parça Dõş Ticaret A.Ş.) ile de dõş ticarete yönelik proje bazõnda işbirliklerimiz olmakla birlikte Şirketimizle organik ilişkisi bulunmamaktadõr faaliyetlerimizin yer alacağõ yõllõk raporumuzda faaliyet bilgilerimiz detaylõ olarak sunulacaktõr. 7. Ostim Endüstriyel Yatõrõmlar ve İşletme A.Ş. den alõnan tarih ve 2003/02 sayõlõ Özel Durum Açõklamasõ aşağõdadõr. İlgi : tarih 01 sayõlõ yazõmõz, İlgi yazõmõzda bildirdiğimiz üzere Şirketimiz elektronik sayaç üretimi konusunda gerekli çalõşmalarõ tamamlamõştõr. Yapõlan çalõşmalar sonucu seri bir üretimle piyasaya girmenin Şirketimizin misyonu, piyasadaki rekabet şartlarõ gibi faktörler dikkate alõnarak uygun olmayacağõ, ancak proje bazõnda işbirlikleri kurulabileceği sonucuna varõlmõştõr. Bu süreçte Bölgenin elektrik dağõtõmõnõ da kendisi yürüten Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Bölgedeki mekanik sayaçlarõn elektronik sayaçlarla değişimine karar vermiştir. Bu amaçla Bölgedeki adet elektrik abonesinin sayaçlarõn ön ödemeli elektronik sayaçlarla değiştirilmesi ve sürecin bilgisayar ortamõnda takip edilmesi için yazõlõm ihalesi açmõştõr. Bu ihale sonucu projenin Manas A.Ş. ile yapõlacak işbirliği sonucu Şirketimiz tarafõndan hayata geçirilmesi kararlaştõrõlmõştõr. Proje Amerikan dolarõna mal olacaktõr. Proje en geç tarihinde Ostim OSB müdürlüğüne teslim edilecektir. 8. Ostim Endüstriyel Yatõrõmlar ve İşletme A.Ş. den alõnan tarih ve 2003/3 sayõlõ Özel Durum Açõklamasõ aşağõdadõr: 1998 yõlõnda kat karşõlõğõ müteahhide vermiş olduğumuz (42707/2 parsel) iş merkezi arsamõz üzerine 7 adet dükkan yapõlarak teslim alõnmõştõr. Maliyeti TL. olan iş merkezi bedeli sermayeye ilave edilmek üzere özel fon hesabõna alõnmõştõr. 9. Borova Yapõ Endüstrisi A.Ş.(Şirket) in iştiraklerinden Borova TML Enerji A.Ş. ile T.C. Enerji ile Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasõndaki tarihli uygulama sözleşmesinin feshi hususunu İMKB Günlük Bülteni ile kamuya açõklamayan Şirket in, daha önce Sermaye Piyasasõ Mevzuatõ na uyum konusunda uyarõldõğõ dikkate alõnarak, Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 3. maddesine aykõrõ hareketin tekrarõ nedeniyle 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu nun (47/A) maddesi uyarõnca Şirket e milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir isimli sitedeki izinsiz yatõrõm danõşmanlõğõ faaliyetleri nedeniyle Kurulumuzun tarihli toplantõsõnda alõnan karar uyarõnca hakkõnda SPKn nin 47/A-4 üncü maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulan ancak, suç duyurusuna konu olan internet sitesinin kapatõlmasõ üzerine faaliyetlerini isimli sitede devam ettiren söz konusu sitenin sahibi Kamil KANAT hakkõnda SPKn nun 47/A-4, 47 nci maddesinin son fõkrasõ ve 49 uncu maddeleri hükümleri uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna karar verilmiştir /22 sayõlõ Haftalõk Bülten ile kamuya duyurulan tarihli Kurulumuz Kararõnda, Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) nin tarihinden itibaren Güneş Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti nden kira bedeli olarak tahsil edilen yõllõk tutarlar ile DM arasõndaki fark ve bu farka 3095 sayõlõ Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun un 4/a maddesinde öngörülen oranõn uygulanmasõ suretiyle bulunan faiz tutarõ kiracõ Güneş Tekstil den tarihine kadar tahsil edilmediğinden, Boyasan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu yöneticileri Abdülkadir USLU, Seher USLU ve Mehmet EKİZLER hakkõnda SPKn nun 15 inci maddesinin son fõkrasõna aykõrõlõk nedeniyle, SPKn nun 47 ve 49 uncu maddeleri uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna ve tarihli karar doğrultusunda işlem yapõlmasõna karar verilmiştir. 12. Cihan Kur İnşaat ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin, sermaye artõrõmõ başvurusunun incelenmesi sõrasõnda; Şirket'in; a) 1998 ve 1999 yõllõ karlarõndan eksik dağõtõlan temettü tutarlarõnõn T.C.Merkez Bankasõ'nõn kõsa vadeli avanslar için uyguladõğõ faiz oranõ üzerinden hesaplanacak faiz tutarõ ile birlikte nakden ve/veya olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi suretiyle hisse senedi biçiminde dağõtõlmasõ hususunu yapõlacak ilk genel kurul toplantõsõ gündemine almasõ konusunda, b) Temettü dağõtõmõnõn geç ve eksik yapõlmasõndan dolayõ zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarõnõn saklõ olduğu hususunda ortaklarõn bilgilendirilmesi ve bu hususun yapõlacak ilk genel kurul toplantõsõ gündemine alõnmasõ gerektiği hakkõnda, c) Denetçi seçiminde esas sözleşmenin 17'nci maddesi çerçevesinde işlem yapõlmasõ gerektiği hususunda, d) Seri:IV, No:8 "Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği" hakkõnda, bilgilendirilmesi, e) Sermaye artõrõmõna ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin Seri:I, No:26 "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydõna Alõnmasõna ve Satõşõna İlişkin Esaslar Tebliği"nin 22. madddesi çerçevesinde satõşõn tamamlanmasõnõ takiben ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'nde ilan ettirilmesi gerektiği, f) Seri:XI, No:1 "Sermaye Piyasasõnda Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Tebliği" ile Seri:IV, No:27 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununa Tabi Olan Halka Açõk Anonim Ortaklõklarõn Temettü ve Temettü Avansõ Dağõtõmõnda Uyacaklarõ Esaslar Hakkõnda Tebliğ e uyum, konularõnda uyarõlmasõ, 4

5 g) Halka arza ilişkin hazõrlanan izahnamenin kar dağõtõm tablolarõna ilişkin bölümünde Kurulumuzun konuya ilişkin kararõ ile eksik kar dağõtõmõ hususuna yer verilerek yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarõnõn saklõ olduğu hususunda ortaklarõn bilgilendirilmesi, sureti ile olumlu karşõlanmasõna karar verilmiştir. 13. Milli Aydõn Bankasõ T.A.Ş.(Tarişbank) nin tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle sahip olduğu borsa dõşõnda alõm satõmõ aracõlõğõ ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. 14. As Menkul Kõymetler A.Ş. nin sermayesini 630 milyar TL. dan milyon TL. ya artõrmasõ nedeniyle ana sözleşmesinin tadiline karar verilmiş olup, bu artõrõm sõrasõnda ortaklõk yapõsõ değişikliği bulunmamaktadõr. 15. Tariş Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin ticaret unvanõnõn Tariş Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmesine izin verilmiştir. 16. Finans Gayrimenkul Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdadõr; Pay Devri Öncesi Ortaklõk Yapõsõ Pay Devri Sonrasõ Ortaklõk Yapõsõ Ortağõn Unvanõ Sermaye Miktarõ Pay Oranõ Sermaye Miktarõ Pay Oranõ Finansbank A.Ş , ,63 Fiba Bank A.Ş , Finans Leasing A.Ş , ,31 Fina Holding A.Ş ,02 Fiba Holding A.Ş , ,02 Fiba Factoring A.Ş , ,02 TOPLAM , ,00 E. YENİ FAALİYET İZNİ 1. Ata Uluslararasõ Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin sermaye piyasasõnda bağõmsõz denetimle yetkili kuruluşlar listesine alõnmasõna karar verilmiştir. F. DUYURULAR 1. (Kurulumuzun tarih ve 3/38 sayõlõ kararõ) Ortaklara dağõtõlacak birinci temettüün azalmamasõnõ teminen, Kurulumuzun Seri:IV, No:27 Sermaye Piyasasõ Kanununa Tabi Olan Halka Açõk Anonim Ortaklõklarõn Temettü ve Temettü Avansõ Dağõtõmõnda Uyacaklarõ Esaslar Hakkõnda Tebliğ inin 7 nci maddesinin 2 nci fõkrasõnõn (b) bendinde belirtilen yõl içinde yapõlan bağõşlarõn Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 15. maddesinin son fõkrasõ kapsamõna girmemesi ne ilişkin hüküm çerçevesinde, ilgili hesap yõlõ içinde yapõlan bağõşlarõn birinci temettüe esas net dağõtõlabilir dönem karõnõn matrahõna eklenmesi ve birinci temettüün bu matrah üzerinden hesaplanmasõ na ve uygulamanõn bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. 2. (Kurulumuzun tarih ve 3/59 sayõlõ kararõ) Kurulumuzun Seri:V, No: 34 Aracõ Kurumlarõn Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nin 7 nci maddesi uyarõnca aracõ kurumlarõn asgari özsermaye tutarlarõnõn, 2003 yõlõnda Maliye Bakanlõğõ tarafõndan %59 olarak ilan edilmiş olan yeniden değerleme oranõnõn %20 si oranõnda artõrõlarak tespit edilen aşağõdaki tutarlara yükseltilmesine karar verilmiştir. Yetki Belgesi Mevcut Asgari Özsermaye 2003 Yõlõ Asgari Özsermaye Alõm Satõm Aracõlõğõ Halka Arza Aracõlõk Repo-Ters Repo Portföy Yöneticiliği Yatõrõm Danõşmanlõğõ TOPLAM Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 5

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/63 HAFTALIK BÜLTEN 29/12/2003 02/01/2004 A. 1.1.2003 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003 04/07/2003 A. 1.1.2003 4.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 04.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Borsa Başkanlõğõ tarafõndan 05.09.2003 tarihlerinde yayõmlanan Genel Mektuplar: Genel Mektup No : 1421 : İMKB Uzaktan Erişim Projesi Hk. : Bilgi Sistemleri Merkezi Genel Mektup

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/28 HAFTALIK BÜLTEN 09/07/2007-13/07/2007 A. 01.01.2007 13.07.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

41,000 39,000 37,000 35,000

41,000 39,000 37,000 35,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 39,220 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 29,221 %56.4 $/YTL 1.3422 -%0.1 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.80 -%0.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.25

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Primleri Daire Başkanlõğõ SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/63761 KONU : Asgari

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI YKBNK Sermaye Piyasasõ Kurulu'nun 29.08.2003 tarih ve OFD/1405/10593 sayõlõ yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. Kurulumuzun 29.08.2003 tarih ve 45/1563 sayõlõ toplantõsõnda; Yapõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 995/3 5.6.9959.6.995 A...995 9.6.995 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..995 9.6.995 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/55 HAFTALIK BÜLTEN 23.12.2002 27.12.2002 A. 1.1.2002 27.12.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2002 27.12.2002 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/2 HAFTALIK BÜLTEN 10/01/2005 14/01/2005 A. 1.1.2005 14.01.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 14.01.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/16 15.05.2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Egeli & Co Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Aracı Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/18 HAFTALIK BÜLTEN 30/4/2001-4/5/2001 A. 1.1.2001-4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Birincil Piyasa da İhlas Holding A.Ş. ye ait IHLAS.B işlem sõrasõnda, 08.08.2003 tarihinde gerçekleşen 41.155 sayõlõ işlem İMKB Yönetmeliği'nin 23/b maddesi uyarõnca maddi hata

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI 10.03.2003 tarihinde sermaye artõrõmõ ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili haklarõ kullanõlmõş olarak işlem görecek, Yeni sõrasõ açõlacak/kapanacak hisse senedi bulunmamaktadõr.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu 99/3 HAFTALIK BÜLTEN 3.7.994.8.99 A...99 4.8.99 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ :..99 4.8.99 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 26 Kasõm 2008 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu Değerlendirme ve Uygulama Dairesi nin 03.02.2003 tarih ve BDDK.DEG/37-2,50-2-1522 sayõlõ yazõsõ aşağõya çõkarõlmõştõr. İlgi: a) 24.01.2003

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/32 HAFTALIK BÜLTEN 6/8/2001-10/8/2001 A. 1.1.2001-10.8.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-10.8.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/13 HAFTALIK BÜLTEN 24/03/2008 28/03/2008 A. 02.01.2008 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2009 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/52 HAFTALIK BÜLTEN 04/12/2006 08/12/2006 A. 1.1.2006 08.12.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI DİĞER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BROVA Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Borova Yapõ Endüstrisi A.Ş. (BROVA.E) hisse senedinin sõrasõ, şirketten gelen açõklamanõn duyurulabilmesi amacõyla Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/34 HAFTALIK BÜLTEN 09/08/2004 13/08/2004 A. 1.1.2004 13.08.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 13.08.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı