Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar"

Transkript

1 Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar D R. F A T H Ö Z K A F A Selçuk Üniversitesi 1. Girifl Üsküdar, stanbul un en çok selâtin camii bulunan ilçelerindendir. Padiflahlar, han m sultanlar veya flehzadeler taraf ndan yapt r lan selâtin camileri ise Osmanl mimarisinin en önemli örneklerini teflkil eder. stanbul un köklü ve sayg n yerleflim bölgelerinden biri olmas, sultanlar n ve yak nlar n n Üsküdar da külliyeler ve camiler infla ettirmelerine etki etmifltir. Bu eserler, siyasi ve kültürel önemleri gere i genellikle en iyi mimarlar, ustalar ve sanatkârlar taraf ndan meydana getirilmifltir. Kuflak yaz lar, hat sanat n n mimarideki gelifliminin daha iyi anlafl lmas n sa layan celî yaz lard r. Bununla birlikte, camilerin genellikle iç mekânlar nda yer alan ve dikkat çekici boyutlarda olan kuflak yaz lar, infla kitabelerinin bilgilendirici fonksiyonlar ndan farkl olarak, içerikleriyle mekâna anlam katan, estetik zenginlikleriyle dekorasyonun bask n tezyinî unsurlar ndan olan ve özellikle camilerin birer ibadethane hüviyeti kazanmas nda önemli paya sahip olan yaz - lard r. Kuflak yaz lar n n, engin bir hattatl k tecrübesi ve zor, titiz bir iflçilik gerektirmesi, bu yaz lara hat sanat ve mimari dekorasyon aç s ndan özel bir önem atfedilmesine sebep olmufltur. Hat sanat n n en iyi icra edildi i flehir olarak kabul edilegelen stanbul da, mümtaz hattatlar n yaflad Üsküdar a yap lm fl olan selâtin camilerindeki kuflak yaz lar n n, Türk sanat bak m ndan ne kadar büyük bir öneminin oldu u ise ortadad r. Kuflak yaz lar n n bir di er özelli i, baflka yaz - lar ve kitabeler için ayr lacak yerden daha fazla, daha özel bir alan n kuflak yaz s için ayr lmas zaruretidir. Bu zaruret, di er yaz lara göre kuflak yaz lar n

2 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I mimari tasar m ile daha çok ba lant l hale getirmifltir. Yani, baz mimari tasar m örnekleri, kuflak yaz s için elveriflli olmayabilmektedir. Hem bu sebeple hem de uygulamas ndaki zorluklar sebebiyle kuflak yaz lar na her yap da yer verilmemifltir. Üsküdar da kuflak yaz s bulunan selâtin camileri, Atik Vâlide Camii, Çinili Cami, Beylerbeyi Hamidiye Camii ve Üsküdar Selimiye Camii dir. 2. Kuflak Yaz s Kuflak, kelime olarak bir fleyin etraf na sar lan, boyu enine göre daha uzun flerit anlam na gelir. Bu kelime gerçek ve mecazî olarak, birçok alana yönelik anlamlar kazanm flt r. Hat sanat nda kuflak yaz s denilince akla ilk olarak mimaride yer alan uzun yaz fleritleri gelir. Dolay s yla kuflak yaz s tabirinin, mimari eserlerle birlikte düflünülmesi gerekir. Bir slâm sanat olan hat sanat n n, di er slâm sanatlar yla birlikte cami, türbe gibi yap lar tezyin edece i tabiîdir. Hangi yaz lar n kuflak yaz s olarak nitelendirilebilece i, hangilerinin ise kuflak yaz s say lamayaca konusunda, kaynaklarda ayr nt l bir malûmat yoktur. Ancak kaynaklarda kuflak yaz s olarak nitelendirilmifl olan yaz lar inceledi imizde ortaya ç kan sonuca göre; bir kuflak yaz s n n mümkün oldu unca kesintiye u ramaks z n, uzunca ve birbiriyle devaml l k arz eden bir metni ihtiva etmifl olmas 1 gerekti i anlafl lm flt r. Bu tabir, hat uzmanlar ve hattatlar aras nda da genellikle böyle anlafl lmaktad r. 2 Kuflak yaz s n di er yaz lardan ay rdetmek için flu kriterleri esas alabiliriz: Kavuflma: Yaz n n zarûret d fl nda kesintiye u ramaks z n devam ederek mümkünse metnin bafllad noktaya kadar gelip burada sona ermesi. Uzunluk: Yaz n n, kuflak halinde alg lanabilecek belli bir uzunlu a sahip olmas. fiekil Birli i: En, malzeme, teknik, yaz çeflidi, kalem kal nl ve renk bak m ndan yaz n n birlik sergilemesi. Anlam Bütünlü ü: Metnin birbiriyle anlam bak m ndan ba lant l olan parçalardan meydana gelmesi. Kesintisizlik (Süreklilik): Yaz n n ilk bak flta, aralar nda bariz fas lalar olan ve birbirinden kopuk panolar halinde de il, uzunca bir kuflak izlenimi verebilecek bütünlükte alg lanmas. 3 Bu durumda; pano görünümündeki kap üstü yaz lar n, pencere al nl klar ndaki yar m daire veya dikdötgen alanlara yaz lm fl yaz lar, mihrap üstü yaz lar n, minber kap s ndaki yaz lar, çehar yâr- güzîn levhalar n, yap infla ve tamir kitabelerini 4 kuflak yaz lar s n f na dahil edemeyiz. Kubbe göbe indeki yaz lar 5 da bir merkez etraf nda dönen dairevî yaz lar oldu u ve kubbe yaz lar olarak adland r ld için kuflak yaz lar s n f na girmez. Kuflak yaz s diyebilece imiz yaz lar; kubbe kasnaklar nda, kubbe eteklerinde, cami hariminin duvarlar nda, son cemaat mahallinde, hünkâr mahfilinde, bü- 204

3 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I yük filayaklar nda, türbe duvarlar nda, çeflme duvarlar nda karfl laflabilece imiz ve yukar da say lan kriterlere büyük ölçüde uyan uzun, birbiriyle ba lant l ve yekâhenk yaz lard r. Ayn zamanda bu büyük çapl ve emek mahsülü yaz programlar, hattatlar n istif hünerlerini sergiledikleri önemli celî yaz lar içerdi i için, celînin geliflimini ve hattatlar n gücünü ortaya koyan en dikkat çekici örneklerdir. 3. Üsküdar Atik Valide Camii 3.1. Camiin Mimarî Özellikleri Camiin baniyesi Nurbânû Sultan d r ki, kendisi Sultan III. Murad n annesi ve Sultan II. Selim in zevcesidir. Nurbânû Sultan, Venedik as ll d r; fakat gayet dindar bir kimse oldu u bilinir. Mimar Sinan eseri olan ve yap m na 1577 de bafllanan külliye, 1583 (991 h.) te tamamlanm flt r. 6 III. Murad, Koca Sinan n gördü ü son padiflaht r ve bu cami de Sinan n yapt son eserlerdendir. Camiin plan dikdörtgen olup mihrab d flar ya ç k nt l d r. Mabedin tek kubbesi, alt sütun üstündedir ve iki yandan birbirine bitiflik ikifler yar m kubbeyle çevrelenmifltir. Mihrap sofas üzerinde de beflinci yar m kubbe vard r. Kubbe, köflelere çeyrek kubbelerle ba lan r. Üç tarafta galeriler ve üst mahfiller vard r. Parmakl klarla kapat lm fl hünkâr mahfili bat taraftad r. Bu mahfiller 32 sütun üzerine oturtulmufltur. Ferah bir iç atmosfer sözkonusudur. 7 Hadîka da cami asl nda tek kubbeli ve etraf yar m kubbelerle çevrili bir plana sahipti. Ancak Mütevellî Pîr Ali, iki tarafa birer kubbe ilâve ettirmifltir denilmektedir. Yap n n, plan ve ilk inflaat ndan sonra Mimar Davud A a taraf ndan tamamland n kaydedenler de vard r. Son cemaat yeri alt sütuna dayal befl kubbeli olup önünde yine sütunlar üzerine yap lm fl ilâve bir saçak vard r. Bu saçak, son cemaat yerini üç taraftan çevrelemektedir. Cami bu görüntüsüyle, yine bir Mimar Sinan eseri olan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ni hat rlatmaktad r. Cami, di er selâtin camiler gibi merkezî bir yerde de ildir. Denize hâkim bir tepe üzerine, tenha sokaklar aras na infla edilmifl, huzur ve sükûn ortam bahfleden bir muhit meydana getirmifltir. Çifte minareli olan caminin flad rvan avlusunun üç taraf nda, 31 sütuna dayanan ve 40 kubbeyle örtülü medrese odalar bulunmaktad r. Mimarinin verdi i genifllik, iç mekândaki tezyinat ile desteklenmektedir. Sinan n hemen bütün eserlerinde oldu u gibi, Atik (Eski) Valide Sultan Camii nde de nispetlerin ahengi ile anlam kazanan d fl cephelerde tezyinat çok azd r. Buna karfl l k, iç mekânda oldukça zengin bir tezyinat ve yaz program göze çarpar. Meselâ mahfil tavan nefis motiflerle süslenmifltir. 8 Atik Valide Camii nin bu kalemiflleri, çinileri kadar önemli ve görülmeye de er idi. Ancak flu anda bu motifli k s mlar n sadece bir bölümü mevcuttur ve di er k s mlar ya l boya ile boyanm flt r. lki 1930 larda yap lan restorasyonda orijinal tezyinata sad k kal nmam fl; son derece kaba hatayîler ve formlar bozuk rûmîler uygulanm flt r. 205

4 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I 3.2. Mihrap Sofas ndaki Kuflak Yaz s Hattat: Hasan Üsküdarî (ö. 1614) Yaz Çeflidi: Celî sülüs Malzeme ve Teknik: Çini üzerine s ralt tekni i Renk: Lâcivert zemin üzerine beyaz Dil: Arapça Metnin Türkçe Anlam Rahmân ve Rahîm olan Allah n ad yla. Allah kendisinden baflka hiçbir ilâh olmayand r. Diridir, kayyumdur. O nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku! Göklerdeki her fley, yerdeki her fley O nundur. zni olmaks z n onun kat nda flefaatte bulunacak kimdir? O, kullar n önlerindekileri ve arkalar ndakileri (yapt klar n ve yapacaklar n ) bilir. Onlar O nun ilminden, kendisinin diledi i kadar ndan baflka bir fley kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplay p kuflatm flt r. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. 9 Allah do ru söyledi. De erlendirme Kuflakta imzas bulunmamas na ra men, kuflak yaz s ndan baflka celîler de ihtiva eden 10 Üsküdar Atik Valide Camii celîlerinin hattat olarak kaynaklarda Hasan Üsküdarî nin 11 ad geçmektedir. Dört asr aflk n bir zamand r camii süsleyen celî sülüs kuflak yaz s n n üzerinde bulundu u çiniler renk ve desen itibariyle ender niteliktedir. znik çinicili inin en parlak dönemlerini yaflad XV. ve XVI. yüzy llar n kalitesini yans tan bu çiniler, hem teknik hem de renk ve kompozisyon aç s ndan oldukça baflar l örneklerdir. Bu dönemde, klasik renkler olan kobalt mavisi ve beyaz n yan s ra yeflil, turkuaz, firuze ve ilk örnekleri Süleymaniye Camii ile Hürrem Sultan Türbesi çinilerinde görülen kabar k k rm z (mercan k rm z s ) da kullan lm flt r. Kabar k k rm z n n znik moru yaln zca yirmi y l kadar kullan lm fl; k rm z bulunduktan sonra bir daha görülmemifltir. K rm - z, s ralt renkler içinde belki de en zor elde edilen renkti. Baz znik çinilerinde görülen parlak domates ya da mercan k rm z s na baflka hiçbir seramik gelene- inde rastlanmam flt r. 12 Atik Valide Camii de bu önemli ça n son y llar nda yap lm fl ve hepsi s ralt tekni iyle imâl edilmifl en güzel çini örnekleri ile bezenmifltir. Camideki çini tezyinat unsurlar içinde en önemlileri, mihrap sofas n n yan duvarlar nda yer alan birbirinin ayn iki büyük panodur. Müzehhip Karamemi 13 etkili bu panolarda mercan k rm z s zemin üzerine beyaz rûmîlerle süslü bir vazodan birbirlerine ba l iki flemse ç kmaktad r. fiemselerin içinde lâcivert zemin üzerine beyaz, k rm z noktal lâle, menekfle, karanfil, gül motifleri ve yeflil yapraklarla 206

5 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I Atik Valide Camii kuflak hatlar ndan örnekler 207

6 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I zenginlefltirilmifl bir kompozisyon yer almaktad r. Vazo ve iki flemsenin d fl n zarif k vr mlarla yükselen bahar dallar sarmalar. Bahar a ac motifi, Çin den ran yoluyla Osmanl tezyinat na girmifl ve ilk defa fiehzâde Mehmed e ithaf edilen K rk Hadis yazmas nda kullan lm flt. 14 Çini üzerine yaz lar n nas l geçirildi ine daha önceki bölümde de inilmiflti. Camiin mihrap sofas ndaki kuflak yaz s da sözkonusu safhalardan geçerek Camii süslemifltir. znik çinicili inde karfl m za ç kan ve daha önce k saca bahsetti imiz geliflmelerin etkisi, kuflak yaz lar na da yans m flt r. Çünkü yeni icat edilmifl olan baz teknikler ve renkler ilgi çekici olmalar sebebiyle, özellikle icat edilifllerinin hemen ard ndan daha fazla kullan l r. Bu yenilikler ilk bafllarda, uygun olan ya da olmayan pek çok yerde görülse de zamanla olgunlaflarak en do ru yerini ve en ideal k - vam n bulur. Zira, tezyinî çinilerde kullan lan renklerin, bu camideki yaz kufla çevresinde de kullan lm fl olmas normal ve uyumlu görülse bile istiflerin aras ndaki çeflitli motiflerin, geometrik flekillerin ve hançer yapraklar n n, o dönemde yeni geliflen üsluplar n ve tekniklerin etkisiyle bolca kullan lmas ilginç gelmektedir. Bunun yan s ra yaz lar n aras na serpifltirilen hançer yapraklar, saz üslubunun en güzel örneklerini sergiler. Saz üslubu yaprak, Osmanl tezyinat na y llar aras nda saray baflnakkafl olan Tebrizli fiahkulu 15 taraf ndan kazand r lm flt r. Bat yönünden ve minberin hemen yan ndan bafllayarak mihrapta kesilen ve mihrab n solundan itibaren tekrar devam eden kuflak yaz s lâcivert zemin üzerine beyaz renkle yaz lm flt r. Çini üzerinde yaz varsa genellikle zemin koyu mavi veya lâcivert, yaz ise beyazd r. Çok renkli s r tekni inde tüm duvarlar n kaplanmas Mimar Sinan yap lar n n birço unda, zemin renklerinin koyulu u sebebiyle tercih edilmemifl olabilir. Çünkü Sinan sadelik ve ferahl k arayan bir mimard. Günlük kullan m eflyas üretiminde de kullan lan beyaz zeminli, çok renkli s ralt tekni iyle duvar çinisi imal edilmesine Mimar Sinan öncü olmufltur, denilebilir. 16 Lâcivert zeminli kuflak yaz s n n etraf na mercan k rm z s ile ince bir cetvel çekilmifltir. Bunun d fl na da turkuaz zemin üzerine lâcivert, beyaz ve mercan k rm z s ile renklendirilmifl motifler uygulanm flt r. Bütün çini yaz lar çevreleyen bordürde hurde rûmîler ters simetri yaparak zarif bir mekik formu oluflturmufltur. Devrinin karakteristik kompozisyonu olan bu form, günümüz müzehhiplerinin çal flmalar na da kaynak olmaktad r. Bu çinilerden baz lar k r lm fl, sökülmüfl ya da dökülmüfl vaziyettedir. Bunlar n yerlerine orijinaline uymayan parçalar monte edilmifltir. Ayr ca yaz n n zemininde de yer yer harflerin aras ndan geçen k rm z, yeflil ve beyaz renkli hançer yapraklarla küçük çiçekler, rozetler ve geometrik geçmeler yer almaktad r. Bu görüntü bize, tezyinatla yaz n n iç içe vaziyette s kça kullan ld Selçuklu döneminni hat rlatmaktad r. Camiin yap m tarihini de dikkate alacak olursak, yaz dan henüz Selçuklu etkilerinin tamamen silinmedi i anlafl l r. Bu camideki kuflak yaz s nda karfl m za ç kan, Selçuklu dönemine nispetle farkl bir uygulamaya örnek, vesi a kelimesindeki ayn n karn na yap lm fl geometrik geçmeli motiftir (F. 6). Atik Vâlide Camii nin kuflak yaz s, harim zemininden 2.65 m. yüksektedir. Kufla n kal nl 92 cm., yaz n n kalem kal nl ise yaklafl k 4 cm. dir. Mihrap so- 208

7 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I fas n n bat ve do u duvar nda her biri 3.1 m., mihrap duvar nda ise 1.6 m. si mihrab n sa nda, 1.6 m. si de solunda olmak üzere 3.2 m. uzunlu unda kuflak yaz s mevcuttur (F. 2). Dolay s yla toplam 9.4 metre kadar uzunlu a sahip olan bir kuflak sözkonusudur. Bununla birlikte, gerek Camiin içindeki gerekse son cemaat yerindeki pencere al nl klar nda, yine çini üzerinde ve yine Hasan Üsküdarî ye ait olan yaz lar mevcuttur; ancak bunlar kuflak yaz lar s n f na girmemektedir. Kuflak, Besmele ile bafllam fl ve devam nda Âyete l-kürsi yaz lm flt r. 17 Bu âyetin faziletleri hakk nda hadis-i flerifler vard r. Sözkonusu âyet namazlardan sonra da okundu u için cami ile ba lant s aç kt r. Ebû Hureyre (r.a.) den yap lan rivayete göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) flöyle buyurmufltur: Her fleyin bir flerefesi var. Kur ân- Kerîm in flerefesi de Bakara Sûresi dir. Bu sûrede bir âyet vard r ki Kur an âyetlerinin efendisidir: Âyete l-kürsî. 18 Bu camideki yaz kufla n n sat r düzeni, ne bafltan bafla tek sat r ne çift sat r ne de üç sat r fleklinde tam olarak izah edilebilir. Çünkü yer yer tek sat r halinde ilerleyen yaz, baz yerlerde üç, hatta dört sat ra kadar ç kmaktad r. Yine kelimelerin istiflenmesinde istikrarl bir düzen takip edilmemifl; kelimeler baz yerlerde afla dan yukar ya, baz yerlerde yukar dan afla ya do ru okunacak flekilde istiflenmifltir. Yaz ya ilk bak flta, üst k s mda iki paralel çizgi halinde iki cephe boyunca uzanan yâ-y ma kûslar dikkati çekmektedir (F. 5). Bunlar, fi s-semâvât ve fi lard kelimelerinde geçen fî harf-i cer ine ait yâ harflerinin keflidesidir. Bu çizgisel keflidenin baz noktalar nda, monotonluktan kurtulmak için olsa gerek, çeflitli flekillerde geçmeler vard r (Çizim 1). Böyle geçmelerle, önceki dönemlerde daha ziyade kûfî yaz da rastlamak mümkündür. Ancak, yaz n n tezyinî motiflerden tamamen ar n p yaln zca harflerle, harekelerle ve mühmel iflaretlerle kendi estetik hüviyetine kavuflmas için henüz erkendir. Üstelik bu kuflakta hareke ve di er iflaretler az kullan lm fl, hattâ ihmal edilmifl olmas na ra men bu flekilde tezyinata yer verilmesi ilginçtir. Çünkü öncelik s ras, teflrifat kaideleri icab nca evvelâ noktalarla harekelerin, sonra da di er iflaretlerle mühmel harflerindir. Kuflak, harf anatomileri bak m ndan incelendi inde, harflerin olgun estetik yap lar na tam olarak kavuflamad anlafl lmaktad r. Çünkü yaz n n süzüle süzüle en güzel k vama eriflmesi için henüz yüzy llar vard r. Yaz kufla Besmele ile bafllam fl ve Besmele k sm, üstünden geçen iki yâ çizgisini saymazsak tek sat r halinde yaz lm flt r (F. 3, Çizim 1). Elif, lâm gibi dikey harfler, kalem c l zl sebebiyle yatay harflere oranla fazlaca uzun görünmektedir. 19 Bu durumda, ancak yaz n n daha olgun oldu u devrelerde ideal ölçüsünü ve biçimini bulan Lafzatullah da, lâm harfleri ile elif harfi aras ndaki tenasüp, elifin nispeten uzun olmas sebebiyle bozuktur. Özellikle âyetin bafl ndaki Lafzatullah da bu orans zl k daha da belirgindir (F. 3, Çizim 1). Yine dikey harflerde bir çizgisellik hâkimdir. Baz harekeler ihmal edilmifltir. fiedde, hemze, ötre gibi iflaretler net bir flekle kavuflmam flt r. Çift ötre, daha sonralar yayg nlaflan 209

8 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I Atik Valide Camii kuflak hatlar ndan örnekler yaz m flekillerindeki gibi de il, iki tane ötre üstüste konarak yaz lm flt r. Zülfelerde ise bir sertlik göze çarpmaktad r. Vemâ fi l-ard daki vav ile mim harflerinin bafl müflterek kullan lm flt r ki; harflerin bu flekilde yaz lmas na tetâbuk denmektedir (F. 4). Ancak benzer harflerin anatomileri de zamanla birbirlerinden net bir flekilde farkl lafl nca, önceleri s kça karfl lafl lan bu tür tetâbuklu yaz l fllar terk edilmifltir. Çünkü vav n bafl ile mim in bafl birbirinden farkl flekiller alarak geliflmifltir. Men ze l-lezî deki zâl harfleri ile, ölçüleri benzer oldu u için meselâ vav lar karfl laflt racak olursak, zâl lerin ne kadar küçük kald n görürüz (F. 4). Demek ki bu dönemde, istif alan ndaki zaruretler sebebiyle harflerin boyutlar yla oynanmas caiz görülebiliyordu. Hatta Selçuklu dönemine ait yaz larda bununla çok daha s k olarak karfl laflmak mümkündür. Bu kuflakta dikkatimizi çeken bir baflka husus, ayn, lâmelif, he, vav, fe, kaf, mim gibi küçük gözlü harflerin ço unun göz boflluklar n n firuze veya mercan k rm - z s renkleriyle doldurulmufl olmas d r. Cezmlerin ve ötrelerin gözlerinde de ayn uygulama vard r (F. 5). Buna mukabil, sad, dat, t, z, ha (müselles ve goncevî ha) gibi iri gözlü harflerde ise böyle bir yönteme baflvurulmam flt r. Bunun sebebi, renkli iri gözlerin fazlaca dikkat çekmesini engellemek olabilir. Mihrab n solundan devam eden kuflakta da uzun ve düz keflideler kullan lm flt r ve böylelikle bu k s m ile mihrab n sa taraf aras nda bir uyum yakalanm flt r. Buradaki keflideler de yâ ve te harflerine verilmifltir. Fakat sa taraftaki keflidelerin birbirleriyle aralar ndaki mesafelerle, sol taraftakilerin birbirleriyle aralar ndaki mesafeler farkl d r. 210

9 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I Kalem kal nl na göre harflerin büyüklükleri farkl farkl d r. Buna örnek olarak, âyetin sonundaki sadekallahü l- azîm in sadekallah k sm n gösterebiliriz (F. 7). Yine, aliyyü l-azîm ile sadekallahü l- azîm k s mlar ndaki ay n lar n boyutlar nda da hemen göze çarpan bir farkl l k sözkonusudur. Ayr ca sad, t, z gibi harflerde de orans zl k vard r. Bu özellikler bizi, harflerde istikrar n henüz geliflmedi i fikrine götürmektedir. Yani hattat, istif alan ndaki dar ya da genifl boflluklar, harflerin boyutlar yla oynayarak doldurma yolunu seçmifltir. Bu yola sadece harflerde de il noktalarda da baflvurulmufltur. Meselâ sadeka daki kaf n noktalar oldukça küçük ve yuvarlak yap lm flt r. Buna karfl l k azîm kelimelerindeki her ik z harfinin de noktas konulmam flt r (F. 7). llâ bimâ flâe deki lâmelif harfinin zülfesi içinden flâe nin elif i ilginç bir flekilde geçmifltir (F. 6). Bu kuflaktaki harf gözlerinin renklendirilmesi ve kelime aralar na motiflerin, k vr k dallar n serpifltirilmesi gibi tasarruflar n Hattat Hasan Üsküdarî nin iste i ya da bilgisi dahilinde yap l p yap lmad ve hattat n yaz kal plar n çini ustalar na teslim ettikten sonra tekrar kontrol edip etmedi i kesin olarak bilinmemektedir. Ancak fluras unutulmamal d r ki; hattatlar cami yaz lar n n kal plar - n yazarlarken, aksi gerekmedikçe siyah mürekkep kullan rlar ve harf gözlerini farkl renklerle doldurmak gibi bir yönteme baflvurmazlar. Hattâ, istifteki boflluklar hareke ve di er tezyinî unsurlarla kendileri doldururlar. Çünkü bu da istif iflleminin bir parças d r. Bu yüzden sözkonusu kuflaktaki motiflerin, k vr k dal vb. çiçeklerin, harf gözlerindeki renklendirmenin hattat taraf ndan de il; çini ustalar taraf ndan yap lm fl olmas ihtimali yüksektir. 4. Üsküdar Çinili Cami Plan No: 2 Foto raf No: 8-15 Çizim No: Camiin Mimarî Özellikleri Üsküdar, Nuhkuyusu, Çinili Mescit Sokak ta bulunan Çinili Cami nin baniyesi, Sultan I. Ahmed in zevcesi, Sultan IV. Murad ile Sultan brahim in valideleri olan Mahpeyker Kösem Sultan d r ki; de öldürülmüfltür. Kitabesindeki tarih m sra ndan (1050 h.) y l nda tamamland anlafl lan bu Camiin mimar Kas m A a d r. Cami kare planl ve tek kubbelidir. Ön cepheyi, ahflap sütunlar üzerine oturan bir saçak çevrelemektedir. Küçük bir külliye olarak düflünülen yap da, 22 Cami ile ayn avlu içinde yer alan medrese, ayr bir blok halinde asimetrik planda güneydo u köfle üçgenine yerleflmifltir. Camiin mihrab ve duvarlar, dönemin özelliklerini tafl yan çeflitli çinilerle bezelidir. Mermer minberi de nefis bir eser olup külah yine çinilidir. Son cemaat yeri de çinilidir. Bu zengin çinilerinden dolay cami Çinili Cami olarak tan nm flt r. Bu çinilerde 211

10 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I Atik Valide Camii kuflak hatlar ndan örnekler 212

11 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I XVI. yüzy l motiflerinin XVII. yüzy l ortalar nda mavi ve gri renklerle s n rlanm fl bir devam sözkonusudur. Tek flerefeli bir minaresi, flad rvan ve hünkâr mahfili vard r. 23 Ancak flad rvan, Camiin küçüklü üne k yasla nispetsiz bir büyüklüktedir Camiin Kuflak Yaz s Hattat: Kuflak yaz s nda hattat imzas yoktur. Kaynaklarda da bu kuflak yaz s - n n hattat hakk nda herhangi bir bilgi bulunamam flt r. Yaz Çeflidi: Celî sülüs Malzeme ve Teknik: Çini üzerine s ralt tekni i Renk: Mavi zemin üzerine beyaz Dil: Arapça Metnin Türkçe Anlam Rahmân ve Rahîm olan Allah n ad yla. 1. fiüphesiz biz sana apaç k bir fetih verdik Tâ ki Allah, senin geçmifl ve gelecek günahlar n ba fllas n, sana olan nimetini tamamlas n, seni do ru yola iletsin ve Allah sana flanl bir zaferle yard m etsin. 4. O, inananlar n imanlar n kat kat art rmalar için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin ordular Allah nd r. Allah hakk yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. 5. Bütün bunlar Allah n; inanan erkek ve kad nlar, içlerinden rmaklar akan, içinde temelli kalacaklar cennetlere koymas, onlar n kötülüklerini örtmesi içindir. flte bu, Allah kat nda büyük bir baflar d r. 6. Bir de, Allah n, hakk nda kötü zanda bulunan münaf k erkeklere ve münaf k kad nlara, Allah a ortak koflan erkeklere ve Allah a ortak koflan kad nlara azap etmesi içindir. Kötülük girdab onlar n bafl na olsun! Allah onlara gazap etmifl, onlar lanetlemifl ve kendilerine cehennemi haz rlam flt r. Oras ne kötü bir var fl yeridir! 7. Göklerin ve yerin ordular Allah nd r. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 15. Onlar, bizi k skan yorsunuz diyeceklerdir. Hay r, onlar pek az anlarlar. 16. Bedevîlerin (savafltan) geri b rak lanlar na de ki: Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karfl teslim oluncaya kadar savaflmaya ça r lacaks n z. E er itaat ederseniz Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndü ünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba u rat r. 17. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savafla kat lmak zorunda de illerdir.) Kim Allah a ve Peygamber ine itaat ederse, 213

12 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I Allah onu, içlerinden rmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba u rat r. 18. fiüphesiz Allah (a aç alt nda sana bîat ederlerken inananlardan) hoflnut olmufltur 25 De erlendirme Camiin ana mekân, mihrap dahil, zeminden bafllayarak üst pencerelere kadar Kütahya çinileriyle kapl d r. S ralt tekni iyle yap lan beyaz zemin üzerine mavi, firuze ve yeflil rengin hâkim oldu u flakay k, lâle ve sümbüllerden oluflan natüralist kompozisyonlu çiniler, klasik Türk çini sanat n n son örneklerini teflkil etmeleri aç s ndan ayr bir önem tafl rlar. 26 Mavi, firuze ve yeflilin hâkim oldu u çinilerin camiye girer girmez insan saran atmosferi, pencere al nl klar ndaki yaz l çini panolarla ve cami üç yandan çevreleyen kuflak yaz lar yla daha s cak bir görünüme kavuflmaktad r. Ancak bu çiniler, klasik znik çinilerinden olmad için kalite bak m ndan elbette biraz düflüktür. Pencere al nl klar ndaki panolar n ve buradaki yaz lar n irili i, kuflak yaz s ndan daha fazla dikkat çekmektedir. Ancak baz çini al nl klar tam olarak pencere üzerine denk gelecek flekilde tasarlanmam fl durumdad r. Meselâ; mihrapla minber aras ndaki büyük al nl k buna örnektir. Bunun sebebi ise, minberin pencere önünü ve üstünü kapatmas olsa gerektir. Aksi takdirde, al nl kta yaz lar n olmas bir anlam ifade etmeyecekti ve yaz lar minberin arkas nda kalaca için okunamayacakt. Ço u orijinal olan çiniler üzerindeki celî sülüs yaz kufla, mihrab n sa ndan Besmele ile bafllamaktad r. Kuflak paftalar n n bafl ve son k s mlar nda içleri bulut motifleriyle süslenmifl köflebentler yer almaktad r. Besmelenin yaz l oldu- u çiniler muhtemelen sonradan yap ld ndan renkler soluk ve kirli görünmektedir. Bu Besmelenin daha net alg lanabilmesi ve di er kuflak yaz lar ndaki Besmelelerle karfl laflt r labilmesi için çizimi yap lm flt r (Çizim 3). Yine kuflak yaz - s n n bu bölgesindeki zencerek motifinin bozuklu u da baz çinilerin sonradan yap lan bir restorasyonda eklenmifl olabilece i ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ne yaz k ki; kuflak yaz lar n n malzemesi ne olursa olsun yap lan restorasyonlara iliflkin bir tamir kitabesine hiçbir camide rastlanmam flt r. Bu ihmal, araflt rmac lar n teknik ve üslup konusunda bazen yanl fl hükümler vererek bilimsel yan lg lara düflmeleri tehlikesini beraberinde getirecek kadar ciddi sorunlar do- urabilir. Kuflak yaz s, harim zemininden 3.5 metre yukar da bafllam flt r ve kufla n kal nl 22 cm. dir. Kuflak yaz s n n 1.7 m. lik bölümü, mihrapla minber aras ndaki bafllang ç k sm nda, 3.6 m. lik bölümü mihrab n sol k sm ndad r. Buradan camiin do u duvar na dönen kuflak 6.1 m. daha devam etmektedir. Bat duvar ndan tekrar bafllayan kuflak yaz s n n 6.1 metresi de bu duvardad r. Kuflak yaz s - n n son k sm ise, bat duvar ile minber aras na yaz lm fl olup sadece 80 cm. 214

13 Ü S K Ü D A R D A K S E L Â T N C A M L E R N N K U fi A K Y A Z I L A R I uzunlu a sahiptir. Böylece, Camideki yaz kufla n n toplam uzunlu u 18.7 metreyi bulmaktad r. Çinili Cami deki yaz kufla nda istif genellikle iki sat r halindedir. Harflerin anatomileri ile hareke ve tefrifl unsurlar n n bünyeleri, bu devrin ulaflm fl oldu u seviyenin nispeten gerisindedir. Harf noktalar bazen harf kaleminden daha küçük bir kalemle konulmufltur. Bu küçük noktalar baklava dilimi fleklinde de il, yuvarlakt r. 27 Hareke seyrek olarak kullan lm fl olup ço unlukla ihmal edilmifltir. Birbirini kesen harflerin di erini delip geçiyormufl gibi görünmesini sa layan tahrirler çizilmifltir. Ra, ze, sin, fl n, sad, dat, kaf, kef, lâm, mim, nun, vav gibi harflerin çanaklar ve kuyruklar ile kef lerin serenleri ço unlukla sat ra fazla meyil yapmaks z n, hatta nerdeyse paralel biçimde yap lm flt r. Baz harflerin noktalar konulmam flt r. Baz harflerin birbirleriyle orant s bozuktur. Meselâ; nasran azîzâ daki ze harfi ile hemen arkas ndan gelen hüvellezî enzele deki vav ve ze nin büyüklüklerini mukayese edecek olursak, dikkat çekici bir orans zl n oldu u fark edilir. Yine kânellahü alîmen hakîmâ daki üç kelimenin iflgal etti i alan ile hemen sa ndaki tek bir harfin, lâmelifin iflgal etti i alan nerdeyse birbirine denktir. Lilmuhallefîn in bafl ndaki iki lâm harfinin boyu haddinden fazla k sa tutulmufltur. Lafzatullah larda he harfinin çengelli de denilen mahdûde flekli de il; kestaneye benzetilen mukastale flekli kullan lm flt r. Elif, lâm gibi dikey harfler bazen sa a bazen sola meyilli yap lm fl; bazen uzun bazen çok k sa tutulmufltur ve birbirlerine göre istikrarl bir paralellik sözkonusu de ildir. Harfler, inceliklerine fazla riayet edilmeksizin ve küt biçimde yaz lm flt r. Harflerin bozuklu una ve orans zl - na buna benzer pek çok örnek vard r. Yapt m z bu de erlendirmeler bizi, Çinili Cami deki kuflak yaz lar n n, döneme göre iyi bir seviyede olmad ve bu yaz lar n hattat n n güçlü bir sanatkâr olmad sonuçlar na ulaflt rmaktad r. Etraf zencerekle çevrili olan ve beyaz renkle yaz lm fl olan kuflak yaz s n n zemini lâciverttir. Bununla birlikte, cim, ha, h, sad, dat, t, z, ayn, ayn, fe, kaf, kef, mim, vav, lâmelif ve he gibi gözlü harflerin (yahut baz hallerde gözlü olarak yaz lan harflerin) ve cezm, ötre gibi harekelerin gözleri yeflille doldurulmufltur. Bu yap l rken, daima yap ld gibi, bu gözlerin tamamen kapal olmas esas al nm flt r. Buna ilâveten, beflinci âyette geçen cennâtin tecrî deki elif ile yân n aras nda oluflan boflluk bile yeflil renkle doldurulmufltur. stifte, tek bir harfe ait olmay p birden fazla harfin kesiflmesi sonucu oluflmufl baflka boflluklar da olmas na ra men sadece sözkonusu yerdeki bofllu un doldurulmufl olmas ilginçtir. Bunun sebebi, çini ustas n n dikkat etmeyerek bu bofllu u da bir harf gözü zannedip yeflile boyamas olabilir. Yahut bu sadece bir estetik espridir. Nitekim yaz kufla ndaki bütün gözlü harflerin gözleri doldurulmam flt r. Çinili Cami deki kuflak yaz s nda tercih edilen âyetlerin Fetih Sûresi nden seçilmifl olmas n n da bu camiyle ya da camiin baniyesiyle herhangi özel bir iliflkisinin olmad n tahmin ediyoruz. Fetih Sûresi, Kur an- Kerim in en çok bilinen, ezberlenen ve hattatlar taraf ndan yaz lm fl sûrelerinden biridir. Çünkü sûrenin fazîletleri hakk nda hadis-i flerifler rivayet edilmifltir. Fetih Sûresi yle ilgili bir rivayet flöyledir: Enes (r.a.) anlat yor: fiüphesiz biz sana apaç k bir fetih verdik. 215

14 Ü S K Ü D A R S E M P O Z Y U M U V I Çinili Camii kuflak hatlar ndan örnekler 216