SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/ /06/2010 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , ,75 Yatırım Fonu Katılma Payı Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı KuruluĢ Varantı TOPLAM , , tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan baģvuru sayısı 18 e ulaģmıģtır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen baģvuru sayısı 8 olmuģtur. 1

2 B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. SinpaĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. Hisse Senedi Cicisan Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. Hisse Senedi Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*) Hisse Senedi Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. Hisse Senedi (**) - (*) ġirketin nakit olarak artıracağı TL nominal değerli paylar ile ortaklarından Ġsmail KATMERCĠ'nin sahibi bulunduğu paylardan TL nominal değerli kısmının halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır. (**) BaĢvuru tarihi itibariyle, halka arz tutarı ve Ģekline iliģkin ġirket tarafından alınmıģ bir karar bulunmamaktadır. 2. Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar: Tablo: 3 Hisse Senetleri BaĢvuru Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Tarihi Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul Kıymetin Türü Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Bis Enerji Elektrik Üretim A.ġ. (*) Hisse Senedi (*) Bis Enerji Elektrik Üretim A.ġ. nin halka açılma baģvurusu halka arz tutarında değiģiklik yapılacak olması sebebiyle Ģirketin talebi üzerine iģlemden kaldırılmıģtır. C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 4 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Eski Yeni Bedelli Ġç Temettüden Kaynaklardan 1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ Petkim Petrokimya Holding A.ġ Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1) Halka Açılan Ortaklıklar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Sermaye Artırımı Mevcut Hisselerin SatıĢı Nakit Ġç Kaynaklar Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen SatıĢ Fiyatı Aracılık Yüklenimini Yapan KuruluĢlar 1. ReysaĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ (*) Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ.liderliğindeki Konsorsiyum 2. Ekiz Yağ ve Sabun Sanayii A.ġ. (**) ,65 Bizim Menkul Değerler A.ġ. (*) TL nominal değerdeki pay ek satıģa konudur. (**) ġirket in mevcut sermayesini temsil eden TL nominal değerli paylarının tamamı ile artırılan sermayesi Kurul kaydına alınmıģtır. 2

3 3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) 1. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Aracı KuruluĢ Varantı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı Tablo: 7 Nominal Değeri Varant Sayısı (Adet) 1. Deutsche Bank AG Londra ġubesi D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ 1. Censa Menkul Değerler A.ġ nin Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası A.ġ. de (VOBAġ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 2. Erste Securities Ġstanbul Menkul Değerler A.ġ. nin Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. de (VOBAġ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 3. J.P. Morgan Menkul Değerler A.ġ. nin Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. de (VOBAġ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 4. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. nin Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası A.ġ. de (VOBAġ) faaliyet göstermek üzere, türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi alma talebiyle Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 5. Güney Menkul Değerler A.ġ nin Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. de (VOBAġ) faaliyet göstermek üzere türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi almak üzere Kurulumuza yapmıģ olduğu baģvuru olumlu karģılanmıģtır. 6. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin, TL baģlangıç tutarlı ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Arma Portföy Yönlü Serbest Yatırım Fonu nun kuruluģuna izin verilmiģtir. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Pancar Motor Sanayi ve Ticaret A.ġ (ġirket) nin, ,- TL olan sermayesinin tamamı nakden karģılanmak suretiyle ,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek ,- TL nominal değerli 6. tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasına iliģkin talebinin; a) ġirket in tarihli mali tablolarına göre sermayesinin %87 sinin karģılıksız kalması nedeniyle TTKn nun 324 üncü maddesi ile 05/09/2005 tarih ve 35/1105 sayılı Kurul kararı uyarınca tarihi itibarıyla aktiflerin satıģ fiyatları üzerinden Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılan değerleme sonucunda hazırlanan bilançonun ve değerleme raporunun izahname ile açıklanması, b) ġirket in 2010 yılı mali tablolarına iliģkin bağımsız denetim kuruluģunun seçiminin tarihli ġirket genel kurulunun onayına sunulmaması nedeniyle, ġirket in Seri:X, No:22 Sayılı Tebliği nin 3. Kısmının 6. Maddesine uyum konusunda uyarılması suretiyle olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 2. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. nin TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçiģi ile halka açılması amacıyla hazırlanan esas sözleģmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin tadili ile geçici madde 1-2 nin terkin edilmesine uygun görüģ verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına karar verilmiģtir. 3. DKNET Elektronik ĠletiĢim ve Bilgilendirme A.ġ. nin sermayesinin %99,99 unun 1 ortağa ait olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:39 Ġhraççıların Muafiyet ġartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 7-1/a maddesi uyarınca Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiģtir. 4. Deutsche Bank AG Londra ġubesi (Ġhraççı) tarafından ihraç edilmek istenen aracı kuruluģ varantlarının (varant), sertifikaların ve senetlerin Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karģılanmasına ve Ġhraççı nın; a) Her bir ihraç öncesinde güncel derecelendirme notunun kamuya açıklanması gerektiği, b) Bir yıllık dönem içerisinde satıģı yapılacak menkul kıymetlerle ilgili olarak, her satıģtan en az 5 iģgünü önce sirkülerin de içinde bulunduğu, Tebliğ in 2 numaralı ekinde yer alan bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi gerektiği, c) Ġhraççı tarafından izahnameye eklenmiģ olan ve ilgili konulardaki sorumlulukların hafifletilmesi ve/veya ilgili araçların niteliği gereği yatırımcıların bilgisine sunulması gereken hususların, yatırımcıların dikkatini çekecek Ģekilde (koyu puntolarla veya altı çizili olarak) sunulması gerektiği, d) i. Menkul kıymetlerin satıģ fiyatının, bu menkul kıymetlerin ĠMKB de iģlem görmeye baģlayacağı gün, seansın baģlamasından en geç yarım saat önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulabileceği, 3

4 ii. Bu durumda yapılacak özel durum açıklamasında menkul kıymetlerin satıģ fiyatına iliģkin bilginin yanında, söz konusu satıģ fiyatının sadece seansın ilk açılıģında uygulanacak fiyat olduğu, menkul kıymetlerin ĠMKB de iģlem görmeye baģlamasından itibaren satıģ fiyatının değiģiklik gösterebileceği ve seans boyunca açılıģ fiyatından iģlem görmeye devam etmesinin esas olmadığı bilgisine yer verilmesi gerektiği, iii. Sirkülerde fiyatın yer alması yerine, izahnamede yer aldığı Ģekliyle fiyatın hesaplanmasında kullanılan esas ve usullere yer verilebilmesinin ve sirkülerde fiyata iliģkin olarak yapılacak bilgilendirmede bu maddenin (ii) bendinde belirtilmiģ olan hususlara yer verilmesi gerektiği, e) Halka arza iliģkin izahnamenin Ġhraççı nın internet sitesinde yayımlanması ve ayrıca yayımlanmak üzere KAP a iletilmesi gerektiği, hususlarında bilgilendirilmesine karar verilmiģtir. 5. Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ġ. nin, Ran Lojistik Hizmetleri A.ġ. nin Kurulumuza yapmıģ olduğu halka açılma baģvurusuna iliģkin olarak aynı döneme iliģkin birden fazla ve hatalı bağımsız denetim raporu düzenlenerek Kurulumuza gönderilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanun un 47/A maddesi gereğince hatalı olarak düzenlenen bağımsız denetim raporları nedeniyle toplam TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. 6. Optimal Menkul Değerler A.ġ. nin Optimal Menkul iģletme adını kullanması uygun görülmüģtür. 7. Fortis Bank A.ġ. nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Fortis Bank A.ġ. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Ġkinci Yatırım Fonu nun tasfiye edilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. 8. Millennium Bank A.ġ. nin temsilcisi olduğu BCP Global SICAV Ģemsiyesi altında yer alan Euro Short Term Fund, USD Short Term Fund, Euro Fixed Income Fund, USD Fixed Income Fund, Emerging Markets Debt Securities Fund, North American Equities Fund ve Euro Equities Fund paylarının Kurul kaydından çıkarılması talebi olumlu karģılanmıģtır. 9. Van Et Ticari Yatırımlar Gıda Sanayi Turizm Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. (Van Et) hisse senedinde döneminde gerçekleģen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Van Et hisse senedinde gerçekleģtirilen, SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan Ġbrahim ĠġAL, ġahin DENĠZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMĠġ ve Burak SARAL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Bekir Sani KARAYAL, Serkan Kamil KIRALIOĞLU, Engin KIRALIOĞLU, Levent AĞAN, Ercan Ġbrahim ĠġAL, ġahin DENĠZ, Özgecan FIRILDAK, Hayati ÜSTÜN, Faruk MEMĠġ ve Burak SARAL hakkında sürekli iģlem yasağı getirilmesine, karar verilmiģtir. 10. Aksu Ġplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.ġ. (Aksu Ġplik) hisse senedinde döneminde gerçekleģen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Aksu Ġplik hisse senedinde gerçekleģtirilen, SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Kenan AK, Kemal AK, Bekir Sani KARAYAL ve Murat BURAN hakkında sürekli iģlem yasağı getirilmesine, karar verilmiģtir. 11. Vakıf Finansal Kiralama A.ġ. (Vakıf Finansal) hisse senedinde döneminde gerçekleģen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Vakıf Finansal hisse senedinde gerçekleģtirilen, SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ġapçi, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANĠOĞLU, Ercan Ġbrahim ĠġAL, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, ġahin DENĠZ ve ġükrü ġanlı YÜCEL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ġapçi, Bahadır KARLIDAĞ, Bekir Sani KARAYAL, Çetin GANĠOĞLU, Ercan Ġbrahim ĠġAL, Hayati ÜSTÜN, Özgecan FIRILDAK, Serhat Serdar ÜSTÜN, ġahin DENĠZ ve ġükrü ġanlı YÜCEL hakkında sürekli iģlem yasağı getirilmesine, c) SPKn nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Özgecan FIRILDAK ın, tüm lisanslarının iptal edilmesine karar verilmiģtir. 12. Viking Kağıt ve Selüloz A.ġ. (Viking) hisse senedinde döneminde gerçekleģen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; a) döneminde Viking hisse senedinde gerçekleģtirilen, SPKn nun 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle, Akın ġapçi, Bekir Sani KARAYAL, ġahin DENĠZ, Çetin SOYSAL, Ercan Ġbrahim ĠġAL, ġükrü ġanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, b) Akın ġapçi, Bekir Sani KARAYAL, ġahin DENĠZ, Çetin SOYSAL, Ercan Ġbrahim ĠġAL, ġükrü ġanlı YÜCEL, Bahadır KARLIDAĞ, Murat AKSOY, Hüseyin Uğur AKSOY, Serkan Kamil KIRALIOĞLU ve Engin KIRALIOĞLU hakkında sürekli iģlem yasağı getirilmesine, c) SPKn nun 47/I-A-2 maddesi çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulacak olan Engin KIRALIOĞLU nun tüm lisanslarının iptal edilmesine, karar verilmiģtir. 4

5 13. Polen Menkul Değerler A.ġ. aracılığıyla Sıdıka KANAT adına açılmıģ hesaplardan döneminde Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB) hisse senedi piyasasında gerçekleģtirilen iģlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği nin 9 uncu maddesine aykırılık nedeniyle Polen Menkul Değerler A.ġ. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesinde öngörülen idari para cezalarının 2010 yılı için asgari tutarı olan TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiģtir. 14. Kurulumuzun tarih ve 35/1022 sayılı Ġlke Kararı (Ġlke Kararı) nda hakkında iģlem yasağı uygulanan Ģahsın aracı kurumlara olan kredi borcunun kapatılması usulünün ortaya konulması amacıyla, i) Ġlke Kararı nın (B) bendinin 6 numaralı altbendinin; a) Kurulumuzca verilen iģlem yapma yasağı kararının Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ.(MKK) ya tebliği ile birlikte MKK dan, aracı kurumlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında iģlem yapma yasağı getirilen kiģilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibariyle kullandırılmıģ bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumca tutulan ilgili kiģilere ait kıymetlere iliģkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK ya bildirilmesinin istemesine, b) Kullandırdıkları kredilerin teminatı olan kıymetleri satarak kredi borcunu kapatmak isteyen aracı kurumların MKK ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (EK), aracı kurum imza sirküleri ve Taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtları da göndermelerine, Ġlke Kararı nın (B) bendinin 5 numaralı altbendinde belirtilen Ģekilde satıģı gerçekleģtirilecek kıymetlerin borsalarda satılabilir duruma getirilmesinde MKK nın aracı kurumlarca gönderilen taahhütnameleri dikkate almasına, ancak kıymet satıģına öncelikle suça konu olmayan paylardan baģlamayan, suça konu olmayan payların satıģı sonucu kredi borcu kapandığı halde suça konu payları da satan aracı kurum hakkında ve iģlem yasaklısı olan kiģinin aracı kuruma olan kredi borcunu kapatacak tutardan daha fazla kıymet satan aracı kurum hakkında idari ve cezai yaptırımların uygulanabileceğine, c) ĠĢlem yasağı getirilen kiģilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarına istinaden aracı kurumlarca kıymet satıģı yapılmak istenmesi halinde de yukarıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK ya gönderilmesine, kıymet dönüģümünde MKK nın aracı kurum tarafından gönderilen taahhütnameyi dikkate alarak kıymet kodlarının dönüģüm iģlemlerini gerçekleģtirmesine, d) Hakkında iģlem yasağı getirilen Ģahıstan olan alacağını tahsil etmek isteyen aracı kurum yetkililerinin iģlem yasağı getirilen Ģahsa kullandırılmıģ olan kredi miktarını ve yukarıdaki süreçler hakkındaki bilgileri ivedilikle aracı kurum yönetim kuruluna sunmalarına, Ģeklinde değiģtirilmesine, ii) Ġlke Kararı nın (B) bendinin 5 numaralı bendinde yer alan ve Seri: IV, No:28 Sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in 19 uncu maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, ibaresinin metinden çıkarılmasına, iii) Ġlke Kararı nda Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci Ģeklinde yer alan ibarelerin Seri: I, No: 40 Tebliği 8 inci maddesi Ģeklinde değiģtirilmesine, iv) Ġlke Kararı nın (A) bendinin 2 numaralı alt bendine yeni iģlem yasağının önceki iģlem yasaklı payları etkilememesine, ibaresinin eklenmesine, v) Kurulumuzca iģlem yasağı getirilmiģ olup söz konusu Ģahıslardan kredi alacağı ve temerrüt alacağı olan ve daha önce MKK ya baģvuran aracı kurumlara Kurul Karar tarihinden itibaren söz konusu borçları kapatmak için yapılacak satıģın gerçekleģtirilebilmesi amacıyla 30 günlük ek süre verilmesine, vi) Ġlke Kararı nın (B-5) bendinde yer alan ancak, bu 30 günlük sürenin, ibaresinden sonra gelen kısmın ĠĢlem yasaklıların kredili menkul kıymet iģlemlerine iliģkin olarak aracı kurumların iģlem yasaklı kiģiden olan nakit alacaklarının karģılanması için piyasalarda yapılacak satıģlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düģüģ ihtimalinin bulunması durumunda, uygulanmayacabileceğine, bu durumlarda satıģ iģlemlerinin, ilgili aracı kurumun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleģtirilmesine, ayrıca aracı kurumların bu Madde uyarınca yapacakları satıģ iģlemlerinin Seri: I, No: 40 Tebliği 8 inci maddesi kapsamında gerçekleģtirilmesine, satıģ iģlemlerine öncelikle suça konu edilmemiģ paylardan baģlanmasına, söz konusu payların satıģından elde edilen tutarın kredi borcunu karģılamaması durumunda suça konu payların satıģına geçilmesine, Ģeklinde değiģtirilmesine, vii) MKK nın tarihli baģvurusu ile Kurulumuza ibraz edilen Deniz Yatırım ın baģvurusunun mevcut Ġlke Kararının kapsamında olmaması nedeniyle reddedilmesine karar verilmiģtir. 5

6 F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin tarihi itibariyle almış oldukları karar ile Yönetim Kurulu Başkanlığı na Douglas S. Boyle un atanmıştır. 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 6

7 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Erçimsan Holding A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: Şirketimizin tarihinde yapılan, 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı aşağıdadır. 7

8 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Kombassan Holding A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 8

9 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen YibitaĢ Yozgat ĠĢçi Birliği ĠnĢaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Pancar Motor San. Ve Tic. A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: TTK nın 324 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında; TTK nın 324 üncü maddesi uyarınca satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bilançoların düzenleme esaslarının Kurulunuz finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olduğu ve Kurulunuz finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal raporların yerine geçemeyeceği; Kurulunuzun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamında kamuya duyurulması gerekli mali tablolar ektedir. 9

10 10

11 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/35 29/08/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/3 20.01.2012 A. 16.01.2012 20.01.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/2007 09/02/2007 A. 01.01.2007 09.02.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/6 22/02/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/47 06/12/2012 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/20 11/08/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ Ġġ YATIRIM - DOW JONES TÜRKĠYE EġĠT AĞIRLIKLI 15 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUġ AMACI 1.1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı