YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

2 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008

3 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIġAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUġLAR olarak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuģ Vakıflar ile Derneklerin kendi tüzük ve senetlerinde belirtilen özgün amaç ve hizmet konularını etkin olarak gerçekleģtirebilmelerine, uyum ve iģbirliği içinde ülke yararına hizmet edebilmelerine, aralarında bir iletiģim ve hizmet ağı oluģturmalarına katkıda bulunmak; bu suretle söz konusu kuruluģlardan oluģan bağımsız sektörün, kamu sektörü ve kâr amaçlı özel sektör yanında, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR olarak güçlenmesini ve bu sektörün benzeri uluslararası kuruluģlarda, özellikle Avrupa nın yeniden yapılanmasında hızla örgütlenen Avrupa Üçüncü Sektör Hareketi içinde yer almasını sağlamaktadır. TÜSEV Resmi Senedi: Madde 3

4 BÖLÜM 1: YÖNETĠM ORGANLARI TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 Mütevelliler Heyeti Başkanlık Divanı Prof.Dr.Üstün Ergüder : BaĢkan Rahmi M.Koç ve Güler Sabancı : BaĢkan Vekilleri Yönetim Kurulu (alfabetik isim sırasında) Prof.Dr.Üstün Ergüder (Başkan) Ġnal Avcı (Başkan Yardımcısı) Timur Erk (Başkan Yardımcısı) Candan Fetvacı (Yönetim Kurulu Üyesi) Derya Akalın (Yönetim Kurulu Üyesi) Hasan SubaĢı (Yönetim Kurulu Üyesi) Hüseyin Topa (Yönetim Kurulu Üyesi) Nurdan ġahin (Yönetim Kurulu Üyesi) Oral Turanoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) Osman Çetin Evranuz (Yönetim Kurulu Üyesi) Prof.Dr.Tosun Terzioğlu (Yönetim Kurulu Üyesi) Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Vehbi Koç Vakfı Türk Böbrek Vakfı Aydın Doğan Vakfı Anne Çocuk Eğitim Vakfı Hisar Eğitim Vakfı Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türk Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği Elginkan Vakfı Hacı Ömer Sabancı Vakfı Denetçiler Kurulu Gün Han BaĢik (Başkan) Ayhan Ergin aaaaaaaaaaaa (Denetçiler Kurulu Üyesi) Kamil Özden (Denetçiler Kurulu Üyesi) Feyziye Mektepleri Vakfı Türkiye Eğitim Vakıfları DayanıĢma Konseyi Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Sekreter Namık Ceylanoğlu

5 BÖLÜM 2: GENEL DEĞERLENDĠRME Değerli Mütevellimiz, Çok önemli bir yılı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz yılın TÜSEV i ilgilendiren geliģmelerini ve ortak konularımızı her zaman yaptığımız gibi bir araya gelerek siz değerli mütevellilerimizle konuģmayı ve geçmiģle gelecekteki faaliyetlerimiz arasında bir köprü kurarak birçok Ģeyi paylaģmayı önemli bir fırsat olarak görmekteyiz. Mütevelliler Heyeti toplantımıza çok önem veriyoruz. ġeffaflığı, katılımı ve paylaģmayı hedefleyen TÜSEV için her yıl yaptığımız bu toplantılar bulunmaz bir nimettir. Bu vesileyle katılımınız için teģekkür ederiz. Bizim için bir mutluluk kaynağı olan bu buluģmamızın özünde hepimizin; gönülden sivil toplumcu, aktif vatandaģ ve ülkemizi seven bireyler olmamız yatmaktadır yılının bizim için ayrı bir önemi vardı: Vakfımız 15. kuruluģ yıldönümünü kutladı. Bu 15 yılda TÜSEV olarak çok yol aldık. TÜSEV artık hem Türkiye de hem de dünyada tanınan bir kuruluģ haline geldi. Ülke içinde dikkatle, sabırla çalıģarak Ģeffaf, güven veren, kurucularımıza ve mütevellilerimize hizmeti ön planda tutan bir stratejiyle saygınlık kazandık. Faaliyetlerimiz ve çabalarımız yalnız mütevelliler heyeti üyelerimizle sınırlı kalmadı. Diğer sivil toplum kuruluģlarına da hizmet götürdük ve genelde Türk sivil toplum hayatının geliģmesi ve pekiģmesi için araģtırmalar ürettik, yayın yaptık. Ankara da hükümetlerle hep çağdaģ ve sabırlı bir diyalog içinde olup mütevellilerimiz ve Türk sivil toplumunun sorunlarını bıkmadan, usanmadan anlattık. BaĢarılı olduğumuzu düģünüyoruz. Ancak yapmamız gereken iģler hiç de bitmiģ değil sayılı Dernekler Kanunu nun yürürlüğünün beģinci yılı olmasına rağmen kanunun uygulanmasında bazı sorunlar olduğu gözlemlenmektedir. Kanunun getirdiği olumlu katkılara rağmen bürokrasimize hakim merkeziyetçiliğe dayanan kontrol kültürü; cezalara dayanan kısıtlayıcı, yasaklayıcı bir tutumu uygulamada beraberinde getirmiģtir. Bu durum, ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün demokratik bir hak değil yürütmenin bir takdiri olduğunun ve derneklere duyulan güvensizliğin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin iģleyiģ ve karar mekanizmalarını kabul ederek uluslararası sözleģmelere imza koymuģ bir ülke olarak bu tablo çok iç açıcı değildir. Bu nedenle 2009 yılı Dernekler Kanununun; hak ve özgürlükler ile örgütlenme özgürlüğü düzlemine çekilmesine iliģkin önemli çalıģmaların yapılmasının gerektiği bir olacaktır sayılı Vakıflar Kanunu ise önceki kanuna göre önemli yenilikler ve uygulama rahatlıkları getirmesine rağmen yönetmeliğin kanunu zorlayacak Ģekilde geniģ tutulması, muhasebe iç denetim, raporlama, iktisadi iģletme ve vergi muafiyeti gibi konuların yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu konuda temaslarımız sürmektedir. Özellikle yeni Vakıflar Kanununda vakıflarda iç denetimin esas olduğunun vurgulanması ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü bir iç denetçilik kurumu ihdas etmiģtir. Vakıflar Yönetmeliğinde ise iç denetimin kapsamı ve boyutları kanuna rağmen zorlanarak geniģletilmiģ ve bu durum iktisadi iģletmesi, Ģirketleri veya iģtirakleri olan vakıfları tedirgin etmiģtir. Bu bağlamda sekiz büyük vakıf iç denetim ve iç denetçilerin yetki boyutlarından kaynaklanan sorunları yargıya taģımıģtır.

6 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 Geçtiğimiz yılın önemli geliģmelerinden biri de on beģ üyeden oluģan Vakıflar Meclisinin hayata geçirilmesi olmuģtur. Genelde olumlu karģıladığımız bu geliģmenin de önemli sorunları olup bunların kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin geç yayımlanması seçimin sadece Ankara da yapılması, seçim sistemi ve ilgili uygulamaların sakıncalarının olması, devletin vali ve kaymakamlarının yönetimindeki Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarının da tüm itirazlara rağmen yapılan seçimde Türk Medeni Kanununa göre kurulmuģ vakıf olarak bu seçime sokulması gözlemlediğimiz aksaklıklardır. Ayrıca seçim günü ( 25 Aralık 2008) ağır kıģ Ģartlarının hakim olması da katılımı düģürmüģtür. BaĢbakan ve Vakıflar Genel Müdürü tarafından atanan toplam on kiģiye ilaveten beģ üyelik için yapılan seçimler sonucunda Vakıflar Meclisi vakıf temsilcilerinin azınlıkta, bürokratların ise çoğunlukta olduğu kapalı bir yapıya dönüģmüģtür. Umudumuz bu seçim sisteminin akılcı bir Ģekilde yeniden masaya yatırılması ve aksaklıkların düzeltilmesi, ileride daha sağlıklı ve sivil toplum ağırlıklı bir seçim yapılmasıdır. TÜSEV bu yönde elinden geleni yapmaya gayret edecektir. Bu bağlamda siz mütevellilerimize bize destek verdiğiniz için teģekkür etmek istiyoruz. Birçok mütevellimiz Ankara da adlarına oy kullanmak üzere Genel Sekreterimiz Namık Ceylanoğlu na vekâlet verdiler. Çok zor Ģartlara rağmen verdiğiniz destek sayesinde adayımız Tevfik BaĢak Ersen birinci yedek üye olarak sıralamaya girebildi. O günün Ģartlarına ve seçim sisteminin azizliklerine rağmen biz bunu bir baģarı olarak kabul ediyoruz. Kısa baģlıklar halinde vermeye çalıģtığımız ve 2008 e genel bir bakıģ ve değerlendirme bağlamında bilgilerinize sunduğumuz bu hususların yanı sıra TÜSEV olarak önemli iģler yapılmıģtır. Öncelikle Mayıs 2008 tarihlerinde Ġstanbul da yapılan Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Genel Kurul ve Konferansı, EFC nin bu güne kadar yaptığı en katılımlı ve en zengin gündemli toplantısı olmuģtur. Ülkemizin tanıtımı ve Türk vakıflarının gücü açısından çok beğenilen ve takdir edilen bu konferans TÜSEV in saygınlığı, güvenirliliği ve yaptıklarının batı dünyası ile paylaģılması açısından önemli fırsatların doğmasına ve tanınırlığının ve duyulan güvenin pekiģtirilmesine neden olan bir faaliyetimiz olmuģtur. Bu faaliyetlerin gerçekleģtirilmesinde büyük katkıları bulunan Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, T.C. BaĢbakanlık Tanıtma Fonu, Elginkan Vakfı, Borusan Kocabıyık Vakfı, Türkiye Vodafone Vakfı, Kıbrıs Evkaf Ġdaresi, German Marshall Fund, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Ġhsan Doğramacı Vakfı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne minnettarız. Sizlerin destekleri ile TÜSEV tarafından gerçekleģtirilen bu önemli organizasyon Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) için bir standart, bir baģarı örneği olmuģtur. TÜSEV in 2008 yılı faaliyetleri ve bu bağlamda Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansına iliģkin kapsamlı bilgiler bu raporun ileriki sayfalarında bilgilerinize sunulmaktadır. Bu organizasyon hepimiz için bir gurur ve övünç vesilesi olup tüm TÜSEV topluluğunun ortak dayanıģmasının bir baģarısıdır. Bu nedenle hepinize teģekkür ediyor, çalıģmalarınızda baģarılar diliyoruz. TÜSEV Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

7 BÖLÜM 3: 2008 YILI FAALĠYEERĠMĠZ 2008 yılı faaliyetlerimizle ilgili daha detaylı bilgilere web sitemizden ulaģabilirsiniz TÜSEV Mütevelliler Heyeti Toplantısı: Mütevelliler Heyeti toplantısı 7 Nisan 2008 tarihinde Sabancı Center da gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıya katılan Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt yeni Vakıflar Kanunuyla ilgili bir sunum yaparak kanunun getirdiği yenilikler, cemaat vakıfları ve yabancıların vakıf kurmaları gibi merak edilen konularda önemli açıklamalarda bulunmuģ ve sorulara cevap vermiģtir. 2. TÜSEV Mütevelliler Heyetine Yeni Katılan Vakıf ve Dernekler: Alfabetik sırada ÇağdaĢ Kadın ve Gençlik Vakfı Deniz Temiz Derneği Deloitte Eğitim Vakfı Doğal Hayatı Koruma Vakfı Ġbrahim Çeçen Vakfı Ġstanbul Sanayi Odası Vakfı Kadir Has Vakfı Özel Sektör Gönüllüler Derneği Rahmi M.Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Türkiye Kadın GiriĢimciler Derneği Türkiye Vodafone Vakfı Yıl Faaliyetleri a. Toplantılar i. 22 Ekim 2008, TÜSEV 15. Yıl Toplantısı, Gaziantep: Mütevellilerimizden Gaziantep Kolej Vakfı ev sahipliğinde 22 Ekim 2008 ÇarĢamba günü Gaziantep Ticaret Odası Meclis Salonu nda bir günlük bir bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapılmıģtır. 60 dan fazla temsilcinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Üstün Ergüder TÜSEV çalıģmalarıyla ilgili bilgi verirken, Zeynep Meydanoğlu TÜSEV araģtırmalarını sunmuģ, Namık Ceylanoğlu ve BaĢak

8 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 Ersen yeni vakıf mevzuatıyla ilgili bir sunum gerçekleģtirmiģlerdir. Toplantıda ayrıca Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Duygu Erten vakıflarda kapasite geliģtirme eğitimi vermiģtir. ii. 25 Ekim 2008, TÜSEV 15. Yıl Toplantısı, Van: Mütevellilerimizden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı nın (TEGV) iģbirliği ile Van Ticaret Borsası nda bir günlük eğitim semineri gerçekleģtirilmiģtir. Van da faaliyet gösteren dernek ve ilgi duyan 25 sivil toplum kuruluģu temsilcisi ile çalıģmalarımızın paylaģıldığı toplantıda TÜSEV araģtırmaları ve dernekler mevzuatı hakkında sunumlar yapılmıģtır. iii. 19 Kasım 2008, TÜSEV 15. Yıl Toplantısı, Ankara: Mütevellilerimizden Ġbrahim Çeçen Vakfının iģbirliği ile Ankara da vakıflarımızın yeni vakıflar mevzuatı ile TÜSEV in sivil toplum ve hayırseverlik araģtırmaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bir toplantı yapılmıģtır. TÜSEV program alanlarının ve son çalıģmalarının TÜSEV Genel Sekreteri Namık Ceylanoğlu tarafından sunulmasıyla baģlayan etkinlikte, daha sonra katılımcılar yeni vakıflar mevzuatı konusunda TÜSEV Yasal ÇalıĢmalar Proje Koordinatörü Tevfik BaĢak Ersen tarafından bilgilendirilmiģtir. TÜSEV'in yıllarında yürüttüğü ve 2009 yılında yenileyeceği sivil toplum araģtırmaları ise Proje Koordinatörü Zeynep Meydanoğlu tarafından sunulmuģtur. Toplantıya 100 e yakın vakıf temsilcisi katılırken Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy ve Mülhak ve Yeni Vakıflar ġube Müdürü Nevzat Ağaoğlu yeni mevzuat ve Vakıflar Meclisi seçimleriyle ilgili sorulara cevap vermiģtir.

9 iv. 27 Kasım 2008, Türkiye de Üçüncü Sektör ve Eğitim Konferansı, Ġstanbul: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu GiriĢimi (ERG) 27 Kasım 2008 PerĢembe günü saatlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde Türkiye de Üçüncü Sektör ve Eğitim konulu bir konferans düzenlemiģtir. Kadir Has Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanı Can Has ile TÜSEV Yönetim Kurulu BaĢkanı ve ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder in yaptıkları açılıģ konuģmalarıyla baģlayan etkinliğin amacını, sivil toplum kuruluģlarının eğitim konusundaki son bulgulardan, ulusal ve uluslararası iyi örneklerden, yenilikçi uygulamalardan ve eğilimlerden haberdar olmasını sağlamak; dernek ve vakıflar arasında eğitim konusunda bilgi paylaģımını artırmak oluģturmuģtur. Konferansın konuģmacıları arasında Prof.Dr. Ziya Selçuk, ERG Koordinatörü Neyyir Berktay ve Koordinatör Yardımcısı Batuhan Aydagül, Gaziantep Kolej Vakfı Genel Müdürü Yrd.Doç.Dr. Necmiye KarataĢ, AÇEV Genel Müdürü Derya Akalın, TAP Vakfı Genel Koordinatör Yardımcısı Nurcan Müftüoğlu ve TEGV Genel Müdürü Nurdan ġahin yer almıģtır. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Namık Ceylanoğlu ve Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu BaĢkanı Candan Fetvacı ise oturum baģkanlığı görevini üstlenmiģlerdir. b. 15.Yıl Materyalleri 15.yılı vesilesiyle TÜSEV için Yazıhane Reklam Tasarım tarafından kurumsal kimlik hazırlanmıģtır. Ayrıca TÜSEV in 15 yıllık faaliyetlerini özetleyen Türkçe ve Ġngilizce broģür hazırlanmıģ, TÜSEV web sitesi yeni kurumsal kimliğe uygun hale getirilmiģtir. 4. ĠletiĢim ÇalıĢmaları: a. Bülten ve Websitesi: TÜSEV e-bültenleri ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluģları ve diğer paydaģlarla bilgi paylaģımı 2008 yılı boyunca devam etmiģtir. Uluslararası iliģkilerimizi geliģtirmek adına ise üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bültenin ilk sayısı Haziran ayında yayınlanmıģtır. b. Basın ĠliĢkileri: 2008 yılında yazılı basında TÜSEV hakkında özellikle 60 a yakın haber yer almıģtır. TÜSEV bu haberlerde daha çok EFC Genel Kurul ve Konferansına ev sahipliği yapması nedeniyle yer almıģtır. TÜSEV ev sahipliğinde Ġstanbul da gerçekleģen Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Genel Kurul ve Konferansı, ülkemizin ve vakıflarımızın tanıtılması ve görünürlüklerinin arttırılması için bir fırsat olarak değerlendirilerek Global Tanıtım Halkla ĠliĢkiler in danıģmanlığında altı aylık bir basın çalıģması yürütülmüģtür. Bu çalıģma dahilinde basın bültenleriyle düzenli olarak bilgilendirme yapılmıģ ve üst düzey basın mensuplarına konferans hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. Ayrıca EFC EFFECT, Alliance Magazine, Chronical of Philanthropy gibi dünyada sektöre yönelik süreli yayın yapan kuruluģlar Türk vakıflarını tanıtıcı çeģitli makaleler ve röportajlara yer vermiģtir. Ayrıca Global Tanıtım basının vakıflarla ilgili bilgisini bir medya araģtırması ile ölçmüģtür. Buna göre yazılı basında ġubat ile Haziran ayları arasında 40 haber ve röportaj, 3 televizyon röportajı ve 10 televizyon haberi yayımlanmıģ ve Türkiye de uzun bir geçmiģi bulunan vakıfçılık geleneği

10 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 kamuoyuyla paylaģılmıģtır. Toplantı ve diğer faaliyetlerimize basının davet edilmesi ve bilgilendirilmesi yoluyla basınla iliģkilerimiz devam etmektedir. Bu faaliyetlerin, yayınların ve diğer çalıģmaların basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Ocak ayından itibaren Interpress firmasına basın takibi yaptırılmıģtır. c. ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla iletiģim listeleri güncellenmiģ ve geliģtirilmiģtir. Sivil toplum, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluģlar gibi farklı alanlarda çalıģan temsilcilerden oluģan 1600 kiģilik bir adres bankası oluģturulmuģ ayrıca basın listesi güncellenmiģ ve geliģtirilmiģtir. d. TÜSEV Bilgi Bankası: Ülkemizin önde gelen vakıf ve derneklerinden oluģan mütevellilerimizin kurumsal profillerini içeren Türkçe ve Ġngilizce bir veritabanı projesi olan TÜSEV Bilgi Bankası tamamlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuģtur. YönetiĢim ilkelerini oluģturan açıklık, Ģeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde sivil toplumun tüm faaliyet ve hesaplarının uluslararası standartlar içinde dünyanın bilgisine sunulması sivil toplumun gücünü ve potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca, TÜSEV Bilgi Bankası mütevellilerimizin tanıtım, iletiģim, iģbirliği kapasiteleri ile uluslararası bağlantılarının geliģmesinde bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır. TÜSEV Bilgi Bankası na adresinden ulaģılabilmektedir. 5. Ġnsan Kaynakları 2008 yılının ilk aylarında Filiz Bikmen proje direktörlüğü, Ani Bakır ise Mart 2008 itibarıyla sekreterlik görevinden ayrılmıģtır. Kendilerine hizmetleri nedeniyle teģekkür ederiz. Ani Bakır ın yerine sekreterlik pozisyonuna RuĢen Efe getirilmiģtir yılında Sivil toplum alanına ve TÜSEV çalıģmalarına ilgi duyan üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlanmıģtır. Emrah Keskin (Sabancı Üniversitesi), Hanzade Germiyanoğlu (Koç Üniversitesi), Serra Çelikkan (University of Nottingham-Ġngiltere), Asuman Kemiksiz (Ġstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Tessa Slagter (Vrije Universiteit-Hollanda, Sabancı Üniversitesi değiģim öğrencisi) TÜSEV de dönemsel ve yarı zamanlı olarak staj yapmıģlardır. 6. Teknik Ġhtiyaçlar TÜSEV de hissedilen teknik destek ihtiyacının karģılanması amacıyla altı adet bilgisayar, bir adet faks ve yazıcı satın alınmıģtır. Yeni bilgisayarların alınmasını takiben eski bilgisayarlar ve bir adet faks Moda Tasarımcıları Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve GaziosmanpaĢa 75. Yıl Ġlköğretim Okulu na bağıģlanmıģtır. Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0ve1 BiliĢim Sistemleri ile anlaģılarak web sitesinin altyapısı geliģtirilmiģ ve teknik kaynaklardan en verimli Ģekilde faydalanılmıģtır.

11 1. Yasal GeliĢmeler a. Vakıflar Kanunu, 27 ġubat 2008: Vakıflar Kanununun (Kanun No:5737) veto edilen dokuz maddesi yoğun tartıģmaların ardından TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiģtir. Kanun CumhurbaĢkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanarak tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Eski ve yeni vakıf mevzuatının karģılaģtırıldığı tablo TÜSEV tarafından hazırlanarak web sitesi aracılığıyla mütevellilerimiz ve kamuoyu bilgilendirilmiģtir. Ayrıca vakıf ve dernekleri ilgilendiren yasal mevzuattaki değiģiklikler kronolojik olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun tarihinde kabulünden itibaren izlenmiģ ve web sitesine eklenmiģtir. Bu mevzuat dizini ayrıca bu rapor ekinde de bulunmaktadır. b. Anayasa Mahkemesi nin Vakıflarda Üyelikle Ġlgili Kararı, 28 Haziran 2008: Anayasa Mahkemesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/92 sayılı kararı ile Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen vakıflarda üyelik olmaz hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etmiģtir. Bu karardan sonra vakıfların üye almalarının önündeki engeller kaldırılmıģ ve yeni üye almaları vakıf senetlerinde hüküm bulunması koģuluyla serbest bırakılmıģtır. c. Vakıflar Yönetmeliği, 27 Eylül 2008: 5737 sayılı Vakıflar Kanununun yeni vakıfların kuruluģu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimleri ile ilgili usul ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği Vakıflar Yönetmeliği 27 Eylül 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Yönetmelik 185 madde ve 22 adet ek belge ile üç geçici maddeden oluģmaktadır. Vakıflar Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler ve yükümlülükler ile ilgili olarak hazırlanan bilgi notu web sayfamızda yayınlanmıģtır. d. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008: Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iģ ve iģlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Yönetmelik; kalkınma ajansları tarafından kamu kurum ve kuruluģlarına, sivil toplum kuruluģlarına ve diğer gerçek veya tüzel kiģilere sağlanacak mali ve teknik destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine iliģkin usul ve esasları kapsamaktadır. e. Vakıf Meclisi Seçimleri, 28 Aralık 2008: 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 41inci maddesi ile on beģ üyeden oluģacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü nün en üst karar organı olacak bir Vakıf Meclisi kurulması öngörülmekteydi. Kanun gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü nden beģ üye ile BaĢbakan tarafından atanacak beģ üyenin atamaları ortak kararname ile yapılmıģ, bu meclisin diğer üç asıl, üç yedek üyesi ise Yeni Vakıfların (T.C. Medeni Kanununa göre kurulmuş vakıflar) gösterdikleri adaylar arasından seçilmiģtir yeni vakıf, 180 mülhak vakıf, 141 cemaat vakfının temsilcileri ile katıldığı seçimlerde yeni vakıflardan Ahmet ġiģman (Ensar Vakfı Başkanı), Ġslam Emiroğlu (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdür Yardımcısı) ve Süleyman Dinç (İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü eski çalışanı); mülhak vakıflardan Abdülkadir Sokullu ve Cemaat Vakıflarından Pandeli Laki Vingas Vakıflar Meclisi üyeliğine seçilmiģtir. Yedek üyeliklere ise yeni vakıflardan Tevfik BaĢak Ersen (TÜSEV), Süleyman Savat, Sezai Cinokur; mülhak vakıflardan Rıfat Güpgüpoğlu ve Cemaat Vakıflarından Simon Çekem seçilmiģtir. Seçim sistemindeki yanlıģlıklar ve oy kullanma hakkının temsilcilere devredilmesi ve seçmen iradesinin temsilci yoluyla ortadan kaldırılması nedeniyle cemaat, tarikat ve bölgesel iliģkilere kadar uzanan ve örneği hiçbir seçimde olmayan bu sistem çerçevesinde sadece Ankara da oy verilebilmesi, Vakıflar Bölge Müdürlükleri nde seçim yapılmaması, Ankara daki

12 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 vakıflarımızın dahi seçime yeterli ilgiyi göstermemesi, temsilci belgesi çıkarılması konusunda vakıfların karģılaģtıkları bürokratik zorluklar, Sosyal DayanıĢma ve YardımlaĢma Vakıflarının seçime dahil edilmesi, 657 sayılı Devlet Personel Kanununun yanlıģ uygulanması seçim sonuçlarını olumsuz etkilemiģtir. 2. Toplantılar a. Vakıflar Kanunu Toplantısı, 15 Ocak 2008, Ankara: Ankara da Vakıflar Kanunu ile ilgili bir dizi ziyaret gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretlerde, VGM, Vakıflardan Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, BaĢbakanlık Özel Kalem Müdürü ve TBMM de CHP li Adalet Komisyonu üyelerine Yeni Vakıflar Kanununa iliģkin açıklamalarda bulunulmuģtur. b. Demokrasi Forumu, 4-5 ġubat 2008, Ġstanbul: Ġstanbul da düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ġstanbul Bilgi Üniversitesinin ortaklaģa düzenledikleri Demokrasi Forumu nda TÜSEV temsil edilmiģtir. c. Ġyi YönetiĢim Konferansı, 13 Mart 2008, Ankara: 13 Mart 2008 tarihinde Dünya Bankası, ĠçiĢleri Bakanlığı ve TESEV tarafından Ankara da düzenlenen Ġyi YönetiĢim Konferansı nda Namık Ceylanoğlu Stratejik Planlamada Ġyi YönetiĢim konusunda bir konuģma yapmıģtır. d. Vakıf ve Derneklere ĠliĢkin Vergi ve Kamu Yararı Raporu Toplantıları, 25 Mart 2008, Ankara: Hazırlanan rapor; Türk Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, Ġhsan Doğramacı Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Feyziye Mektepleri Vakfı, Elginkan Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı yetkililerinden oluģan TÜSEV heyeti tarafından Ankara da Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanına, Vergi Konseyi BaĢkanlığına, Vakıflar Genel Müdürüne ve vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı ya verilmiģ, yaģanan sıkıntılar anlatılmıģtır. Diğer taraftan Vergi ve Kamu Yararı Raporu 15 Nisan 2008 günü Vergi Konseyi ile yapılan toplantıda detaylı bir Ģekilde görüģülmüģtür. Bu raporla ilgili görüģmeler devam etmekte olup, Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TÜSEV in birlikte bir çalıģma yapması için çalıģmalar devam etmektedir. e. Türkiye nin AB Üyelik sürecinde Yerel Yönetimlerin, STK ların, Üniversitelerin ve Meslek Odalarının Rolü, Mart 2008, Gaziantep: TBMM ve AB Komisyonu tarafından Gaziantep te düzenlenen Türkiye nin AB Üyelik sürecinde Yerel yönetimlerin, STK ların, Üniversitelerin ve Meslek Odalarının Rolü toplantısına Namık Ceylanoğlu konuģmacı olarak katılmıģtır. f. Vakıflar Yönetmeliği Toplantısı, 3 Haziran 2008, Ankara: 3 Haziran 2008 tarihinde Ankara da Vakıflar Yönetmeliği üzerine bir toplantı gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıda Vakıflar Yönetmeliğinde yer alacak raporlamaya iliģkin tablolar tartıģılmıģ ve TÜSEV görüģü sunulmuģtur. g. Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Toplantısı, 7 Ekim 2008, Ankara: UNDP Türkiye, BaĢbakanlık, Parlamenter DanıĢmanlar Derneği (PDD) ve Yasama Derneği nin (YASADER) ortak yürüttüğü "Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım" Projesi 8 Ekim ÇarĢamba günü Ankara'da düzenlenen bir konferans ile baģlamıģtır. h Ulusal Program Taslağı DanıĢma Toplantısı, 24 Ekim 2008, Ankara: 2008 yılı Ulusal Program taslağı DıĢiĢleri Bakanı ve BaĢmüzakereci Ali Babacan ın baģkanlığında toplanan ve taslakla ilgili görüģlerini daha önce ABGS ye (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) yazılı olarak veren ve aralarında TÜSEV in de bulunduğu 51 sivil toplum kuruluģu temsilcisinin katılımı ile 24 Ekim 2008 tarihinde Ankara da yapılmıģtır. Toplantıda AB sürecindeki yavaģlama, bazı mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi, uygulamaların izlenmesi, ekonomik kriz ve diğer konular hakkında farklı görüģler ifade edilerek reformlara devam edilmesinin önemi vurgulanmıģtır.

13 i. 20 Kasım 2008, Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu nda Yeni Vakıflara ĠliĢkin DeğiĢiklikler ve Uygulama Paneli, Ġstanbul: 20 Kasım 2008 ÇarĢamba günü BahçeĢehir Üniversitesi ve Türkiye Ekonomik Hukuk AraĢtırmaları Vakfı (TEHAV) iģbirliğinde Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu nda Yeni Vakıflara ĠliĢkin DeğiĢiklikler ve Uygulama konulu panele Namık Ceylanoğlu konuģmacı olarak katılmıģtır. 3. Yayınlar a. Vakıf ve Derneklere ĠliĢkin Vergi ve Kamu Yararı Raporu AB Ülkeleri ve Türkiye deki Uygulamalar ve Öneriler, Mart 2008: Vakıf ve dernekleri ilgilendiren vergiler ve kamu yararı konusunda AB ülkelerindeki durum da dikkate alınarak hazırlanan Vakıf ve Dernekleri Ġlgilendiren Vergilerde DeğiĢiklik Yapılmasına iliģkin mukayeseli TÜSEV raporu Mart ayında tamamlanmıģtır. b. Vakıflar Mevzuatı, Ekim 2008: Vakıflar Kanunu nun ardından Vakıflar Yönetmeliği nin de yürürlüğe girmesiyle vakıfları ilgilendiren mevzuat bir araya getirilerek yayınlanmıģ ve mütevellilerimize dağıtılmıģtır. 4. AB Projesi a. Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi Ġçin Metodoloji GeliĢtirilmesi Projesi (Monitoring): Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Demokrasi ve Ġnsan Hakları Ġçin Avrupa Aracı Türkiye Programı kapsamında izleme (monitoring) ön hazırlığı yürütülmesine dair Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi(STGM) iģbirliğiyle hazırlanan Euro bedelli TÜSEV projesi kabul edilmiģtir. Projeye, 1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla baģlanmıģtır. Proje sonucunda sivil toplum ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla ülkemizde örgütlenme özgürlüğünün takip edilmesi için en uygun metodolojinin hazırlanması hedeflenmektedir. 1. Bolu BağıĢçılar Vakfı Teknik Destek ve DanıĢmanlık ÇalıĢmaları KuruluĢ çalıģmaları Aralık 2006 dan beri devam eden ve Türkiye nin sosyal yatırım vakfı (Community Foundation) modelinde çalıģacak ilk vakfı olan Bolu BağıĢçılar Vakfı (BBV) 5 Haziran 2008 de kurulmuģtur. Bu yeni süreçte ABD de yerleģik Turkish Philanthrophic Fund a bir proje teklifi yazılmıģ ve vakfın iģlerliğini kazanmasına yönelik 6 aylık bir koçluk projesi baģlatılmıģtır. Böylece BBV ye verilen destek çeģitlendirilerek devam ettirilmekte, bu kapsamda aģağıda hizmetler verilmektedir: a. Aylık Eğitimler ve Kapasite GeliĢtirme: Vakıf mevzuatı, vakıf yönetimi ve iyi yönetiģim, kurumsal geliģim, fon geliģtirme, iletiģim gibi alanlarda eğitimler verilmeye baģlanmıģ olup, Almanya daki bazı sosyal yatırım vakıflarına 2009 yılında saha gezileri yapılması planlanmaktadır. b. Sosyal Yatırım Fonları için Teknik Destek: Vakfa kuruluģundan önce verilmeye baģlanan teknik desteğe devam edilmiģtir. c. Diğer: Bolu BağıĢçılar Vakfı nın web sitesinin içeriğinin hazırlanması ve uluslararası iliģkilerinin geliģtirilmesine yönelik destek verilmektedir. Web sitesi tasarımı tamamlanmıģtır, içeriğin geliģtirilmesi konusundaki çalıģmalar devam etmektedir. 2. Sosyal Yatırım Konusunda Bilgi PaylaĢımı a. Web sitesi ve e-bülten: Bu iki güçlü iletiģim aracıyla Türkiye de ve uluslararası arenada sosyal yatırım alanından haberler geniģ bir paydaģ kitlesiyle paylaģılmaktadır. b. Toplantılar: TÜSEV, hayırseverlik ve STK lara kaynak aktarımı konusunda çeģitli toplantılara katılımcı ve konuģmacı olarak katılmaktadır.

14 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 i. Kurumsal Sosyal Sorumluluk En Ġyi Uygulamalar Paneli, 6 Mayıs 2008, Ġstanbul: Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, mevcut uygulamaları ve raporlanması konusundaki toplantıya katılınmıģtır. ii. Turkish Cultural Foundation Türkiye Ġzleme Toplantıları, 1 ve 29 Temmuz 2008: Turkish Cultural Foundation (Türk Kültür Vakfı) merkezinde 1 ve 29 Temmuz 2008 tarihlerinde, ABD nin çeģitli bölgelerinden gelen 40 ar kiģilik öğretmen gruplarına Türkiye de sivil toplum ve hayırseverlik konulu sunumlar gerçekleģtirilmiģtir. 1. TÜSEV in Yeni Katıldığı KuruluĢ ve Ağlar a. International Society for Third Sector Research (ISTR): Üçüncü sektör, filantropi ve sivil toplum alanlarında araģtırma ve eğitim dallarında çalıģmalar yapan önde gelen bir uluslararası kuruluģtur. ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi bünyesinde yerleģik olan ISTR, üçüncü sektöre dair araģtırmalar yürütülmesi, bu yöndeki çalıģmaların paylaģılması için kalıcı bir platform oluģturulması, iletiģim ve iģbirliklerinin teģvik edilmesi için çalıģmaktadır. ISTR'ın yaklaģık 800 birey, enstitü, üniversite ve sivil toplum kuruluģundan oluģan üye ağı bulunmaktadır. TÜSEV, üye olarak geliģtirdiği iliģkilerde ISTR ın iki yılda bir gerçekleģen ve üçüncü sektör üzerine araģtırma yapan kuruluģları bir araya getiren uluslararası konferansına 2010 yılında ev sahipliği yapacaktır. Toplantı; uluslararası platformda TÜSEV in görünürlüğünü ve prestijini arttırmak, ülkemizde araģtırma yapan sivil toplum kuruluģları ve akademisyenlerin uluslararası mukabilleriyle bir araya gelmesini sağlamak adına önemli bir adımdır. Daha fazla bilgi için: b. Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE): 2006 da EFC bünyesinde enformel bir ağ olarak kurulan DAFNE Avrupa daki bağıģçı kuruluģ ve vakıfları bir araya getirmeyi ve ulusal düzeyde vakıflar ve diğer hibe veren kuruluģlara hizmet vermeyi amaçlamaktadır. DAFNE hem bireysel bağıģçılar arasında, hem de Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) ve üçüncü taraflar arasında iki ya da çok taraflı iģbirliğini güçlendirecek bir platform sağlamaktadır. DAFNE sekreteryasını EFC yürütmekte ve etkinlikleri EFC tarafından organize edilmektedir. DAFNE biri kıģ dönemi, diğeri EFC Genel Kurul ve Konferansı sırasında olmak üzere yılda iki kere toplanmaktadır. DAFNE üyeliği ile Avrupa nın en önemli vakıfları ile bağıģçılık, hibe tahsisi, filantropi alanlarında bilgi paylaģımı yapılması, TÜSEV in uluslararası iliģkilerinin geliģtirilmesi mümkün olacaktır. Daha fazla bilgi için: c. Affinity Group of National Associations (AGNA): CIVICUS bünyesinde 2004 yılında kurulmuģ olan AGNA (The CIVICUS Affinity Group of National Associations) 55 ülkenin ulusal çatı kuruluģlarını bir araya getiren bir oluģumdur. AGNA nın amacı ulusal çatı kuruluģları arasında bilgi ve tecrübe paylaģımı sağlanması ile ortak fırsat ve sorunların belirlenmesi ve tartıģılmasını sağlamaktır. AGNA faaliyetleri, üyeler arasında ortaklıklar kurulması, benzer kuruluģların birbirlerinin tecrübe ve birikimlerinden faydalanması, bu kuruluģların çalıģmaları için elveriģli ortamlar yaratılması olarak özetlenebilir. AGNA Genel Kurulu her yıl CIVICUS World Assembly öncesinde toplanmaktadır. TÜSEV, AGNA ya katılarak dünyanın 60 ülkesinde benzer alanlarda çalıģan ulusal kuruluģlarla sürekli olarak bilgi paylaģmakta, AGNA iletiģim ağlarını kullanarak üçüncü

15 sektörden haberleri ve TÜSEV çalıģmalarını içeren Ġngilizce bülteni daha geniģ kitlelere ulaģtırmaktadır. Daha fazla bilgi için: d. Global Partner Network (GPN): Dünyanın 65 ülkesinden 120 kuruluģun katıldığı Global Partner Network(GPN), Ġngiltere de yerleģik Business in the Community (BITC) tarafından uluslararası düzeyde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütebilecek paydaģları bir araya getirme amacını taģımaktadır. GPN in, bu ağa katılan ortaklara ağ kurma, eğitim ve kapasite geliģtirme konularında destek vermek, paylaģmak, web sitesi üzerinden uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak gibi imkanlar sağlamaktadır. Sivil topluma fon aktarımının önemli bir aracı haline gelen kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalıģan kuruluģlarla bilgi paylaģımı ve ağ geliģtirme çalıģmaları yürütülmektedir. Daha fazla bilgi için: e. Sosyal Bütçeyi Ġzliyoruz Platformu: Sosyal devlet e kamu kaynaklarından ayrılan payı izlemek, bu alandaki politikaların nasıl hayata geçirildiğini görmek ve değerlendirmek amacıyla bir grup bağımsız savunu ve araģtırma kuruluģu bir araya gelerek Sosyal Bütçeyi Ġzliyoruz platformunu oluģturmuģtur. Bu kapsamda yurttaģlık hakları, sosyal politikalarla desteklenen sürdürülebilir büyüme ve Ģeffaf sosyal bütçe üzerine ortak çalıģmalar yürütülecek ve öneriler geliģtirilecektir. TÜSEV in de yer aldığı platformdaki diğer kuruluģlar arasında ise Eğitim Reformu GiriĢimi (ERG), Gündem Çocuk Derneği, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk ÇalıĢmaları Birimi (ÇoÇa), Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik ÇalıĢmaları Birimi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu (SPF), Engelliler.Biz Platformu ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) bulunmaktadır. 2. Uluslararası Toplantılar a. Güneydoğu Avrupa da Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Konferansı, Nisan 2008, Belçika: Avrupa Komisyonu tarafından Nisan 2008 de Brüksel de gerçekleģen Güneydoğu Avrupa da Sivil Toplumun GeliĢtirilmesi Konulu Konferansa katılarak, bölge ülkelerindeki yeni iģbirliği ve fon imkanları araģtırılarak, bölge ülkelerinden katılan kiģi ve kurumlarla olumlu iliģkiler kurulmuģtur. b. Avrupa Vakıflar Merkezi Genel Kurul ve Konferansı, Mayıs 2008, Türkiye: Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Yıllık Genel Kurulu ve Konferansı na Mayıs tarihlerinde Ġstanbul da ev sahipliği yapılmıģtır. Bu kapsamda; Kaynak geliģtirme faaliyetleri sonucunda T.C. BaĢbakanlık Tanıtma Fonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı(AKKEV), Aydın Doğan Vakfı, Elginkan Vakfı, Kıbrıs Evkaf Ġdaresi, German Marshall Fund of the United States, Hüsnü Özyeğin Vakfı, Ġhsan Doğramacı Vakfı, Sabancı Vakfı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı nın katkılarıyla konferans giderleri karģılanmıģtır. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Türk Böbrek Vakfı da toplantı hazırlıklarına yardımcı olmuģtur. - Sabancı Vakfı ve Aydın Doğan Vakfı birer oturum organize ederek tecrübelerini Avrupalı meslektaģlarıyla paylaģmıģlardır. Konferansın açılıģını BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ġrlanda eski CumhurbaĢkanı Mary Robinson yapmıģtır. KapanıĢa katılması beklenen CumhurbaĢkanı Abdullah Gül ise katılamamıģtır. Konferansı yerli ve yabancı altmıģtan fazla basın mensubu takip etmiģtir. - Konferans süresince eski ve çağdaģ Türk vakıflarını temsil eden iki vakfımıza ziyaretler gerçekleģtirilmiģ, ayrıca bir Ģehir turu düzenlenmiģtir. Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfı nın ev sahipliğinde delegelere Rahmi M. Koç ve Sakıp Sabancı müzelerinde iki akģam yemeği verilmiģtir. MihriĢah Valide Sultan Vakfı saha gezisi Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Lucienne ġenocak ın rehberliğinde 40 kiģinin katılımıyla gerçekleģirken, TEGV Genel Müdürü Nurdan ġahin in rehberliğinde 30 kiģinin katılımıyla TEGV Fındıkzade Eğitim Parkı ziyaret edilmiģtir.

16 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 EFC Konferans logosu olarak Bülent Erkmen in Ġsim adlı eseri kullanılmıģtır. Kendisine bir kez daha teģekkür ederiz. c. CIVICUS Küresel Konferansı, Haziran 2008, Ġskoçya: Her yıl dünyanın çeģitli bölgelerinden katılımcıların sosyal, ekonomik ve politik sorunları sivil toplum perspektifinden tartıģtıkları CIVICUS Küresel Konferansı, Haziran 2008 tarihlerinde Glasgow da gerçekleģtirilmiģtir. Adil bir Dünya için Birlikte Hareket genel teması altında VatandaĢlar, Katılım ve Güç! baģlığı üzerinden Milenyum Kalkınma Hedefleri nden Ģeffaflığa, devlet-sivil toplum iliģkilerinden gönüllülüğe pek çok konunun tartıģıldığı etkinliğe 1000 e yakın sivil toplum kuruluģu temsilcisiyle birlikte hükümet, özel sektör ve uluslararası kuruluģ temsilcileri de katılmıģtır. d. ISTR ve EMES Konferansları, 9-12 Temmuz 2008, Ġspanya: Barselona Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ev sahipliğinde 9-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında gerçekleģen 8. International Society for Third Sector Research (ISTR) ve 2. EMES (European Research Network) Konferansları sivil toplum, filantropi, gönüllülük ve üçüncü sektör üzerine araģtırma yapan 650 yi aģkın akademisyen, öğrenci, bağımsız araģtırmacı ve sahadan uzmanı biraraya getirmiģtir. Üçüncü Sektör ve Sürdürülebilir Sosyal DeğiĢim: Yeni Ufuklar teması altında toplanan Konferans ta sunulan 360 dan fazla makale üzerinden sivil toplum kuruluģlarının iç dinamikleri, dıģ aktörler ve diğer sektörlerle iliģkileri, bu iliģkileri yönlendiren yasal mevzuat ve sosyo-ekonomik koģullar tartıģılmıģtır. Akdeniz de VatandaĢ Katılımı, Akdeniz de Gençlik ve Sosyal GiriĢimcilik ve Türkiye ve Mısır da Sosyal Yatırım Vakıfları baģlıklı oturumlarda sunumlar gerçekleģtirilmiģtir. e. Türkiye-Afrika STK Forumu, Ağustos 2008, Türkiye: TASAM (Türk Asya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi) tarafından Ġstanbul da düzenlenen Türkiye-Afrika STK Forumu, 44 Afrika ülkesinden 100 e yakın kuruluģu Türkiye den STK temsilcileriyle buluģturmuģtur. Forumda ekonomi, ticaret, eğitim, sağlık, insan hakları, demokrasi ve çevre gibi bir çok konu tartıģılmıģtır.

17 f. EFC Yönetim Kurulu Toplantısı, 10 Kasım 2008, Belçika: Her yıl iki defa yapılan ve 2008 de ikincisi Brüksel de düzenlenen EFC Yönetim Kurulu Toplantısındaki ana gündem maddelerini bütçe ve Mayıs 2009 tarihlerinde Roma da yapılacak Yönetim Kurulu seçimleri için adayların belirlenmesi oluģturmuģtur. TÜSEV in görev süresi Mayıs 2009 da dolacaktır, ancak TÜSEV EFC ye üye diğer vakıflar tarafından tekrar aday gösterilmiģtir. g. Riksbankens Jubileumsfond Ġstanbul Toplantısı, 14 Kasım 2008: Ġsveç te yerleģik bir vakıf olan Riksbankens Jubileumsfond (Ġsveç Merkez Bankası Vakfı) Avrupa da sosyal bilimler alanındaki araģtırmalara yüksek miktarda fon sağlayan kuruluģlardan biri olup, aynı zamanda Avrupa Vakıflar Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. Programları kapsamında TÜSEV i de ziyaret eden ve yaklaģık 20 vakıf yöneticisi ve çalıģanını kapsayan gruba TÜSEV ve ülkemizde vakıfların köklü tarihi ve günümüz Türkiye sinde üstlendiği rol konulu sunumlar yapılmıģ ve Ġsveç üçüncü sektörü hakkında bilgi alınmıģtır. h. European Forum on Philanthropy and Research Funding, 2 Aralık 2008, Ġtalya: EFC öncülüğünde Milano da düzenlenen European Forum on Philanthropy and Research Funding araģtırma alanında çalıģan vakıf ve sivil toplum kuruluģlarını bir araya getirmiģtir. 3. Ulusal Toplantılar a. Gepgenç Festival, Nisan 2008, Ġstanbul: TÜSEV in Düzenleme Komitesi içinde yer aldığı ve 50 den fazla sivil toplum kuruluģunun iģbirliğiyle gerçekleģen Gepgenç Festivali Nisan 2008 tarihleri arasında Santral Ġstanbul da gerçekleģmiģtir. b. Genç Liderler Akademisi ĠĢbirliği Toplantısı, 24 Temmuz 2008, Ġstanbul: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ġstanbul Valiliği ve Habitat için Gençlik Derneği iģbirliğiyle genç liderler yetiģtirmek amacı ile kuruluģ çalıģmaları devam eden Ġstanbul Genç Liderler Akademisi süreci hakkında bilgilendirmek ve projeyi birlikte geliģtirmek amacıyla 24 Temmuz 2008 tarihinde bir toplantı düzenlemiģtir. c. Türkiye de Sivil Toplum: Bir DeğiĢim Süreci, 17 Ekim 2008, Ġstanbul: YönetiĢim ve sivil toplum, sürdürülebilir kalkınmada sivil toplumun rolü konularında panellerin yapıldığı; ĠPM, DEĠK, Sabancı Üniversitesi gibi kuruluģların ortaklığıyla gerçekleģen Türkiye de Sivil Toplum: Bir DeğiĢim Süreci baģlıklı toplantıda TÜSEV araģtırmaları sunulmuģtur. d. Ġstanbul Kalkınma Ajansı Toplantısı, 16 Aralık 2008, Ġstanbul: TÜSEV inde üyesi olduğu, misyonunu illerin kalkınması için kamu ve sivil toplumu bir araya getirmesi amaçlanan Ġstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun boģ olan üyeliklerinin belirlenmesi için 16 Aralık 2008 de seçim yapılmıģtır. Seçimlerde Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) BaĢkanı Mehmet BüyükekĢi, Müstakil Sanayiciler ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) BaĢkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu nu (TUSKON) temsilen Fuat Özbekli yönetime girmiģtir. 4. ĠĢbirlikleri ve Diğer Konular a. ECAS AraĢtırma Bursu: Zeynep Meydanoğlu ECAS (European Citizen Service Action) tarafından düzenlenen ve sivil toplum liderlerine AB kurum ve mekanizmaları hakkında araģtırma yapma fırsatı veren burs programına katılmaya hak kazanarak, 25 ġubat -18 Mart 2008 tarihlerinde Brüksel de gerçekleģtirilen programı baģarıyla tamamlamıģtır. Program süresince 20 yi aģkın AB, STK ve basın temsilcisiyle görüģmeler gerçekleģtirmiģ ve araģtırma yapmıģtır. Program sonunda hazırladığı AB kurumlarının Türkiye deki sivil toplumla iliģkileri ve Türk STK larının Brüksel deki görünürlük ve etkinliğine değinen rapor Ingilizce olarak ECAS tarafından yayınlanmıģtır. b. Avrupa Komisyonu People to People Programı, Eylül 2008, Belçika: Avrupa Komisyonu tarafından 2008 de baģlanan yeni Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik grup ziyareti temelli yeni bir program olan People to People (P2P) Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisi (TAIEX) tarafından uygulanmaya baģlanmıģtır. Program ile sivil toplumun güçlendirilmesi; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplumun aktif bir Ģekilde teģvik edilmesi amaçlanmıģtır.

18 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 c. Dünya Bankası Temsilcileri GörüĢmesi, 14 Kasım 2008: Dünya Bankası Washington ofisinden Kristyn Schrader ile 14 Kasım 2008 de TÜSEV ofisinde görüģülmüģtür. 4-8 Ekim 2009 tarihlerinde Ġstanbul da yapılacak IMF-Dünya Bankası toplantıları sırasında düzenlenecek Sivil Toplum KuruluĢları Forumu na TÜSEV in gerek organizasyon gerek içerik olarak katkısı istenmiģtir. d ISTR Konferansı Ev sahipliği: TÜSEV in üyesi olduğu kuruluģlardan olan International Society for Third Sector Research(ISTR), EFC Konferansı nın baģarısı üzerine 2010 daki uluslararası konferansını Ġstanbul da yapacaktır. ISTR Direktörü Margery Daniels Ekim tarihlerinde Ġstanbul a gelmiģ ve çeģitli lojistik toplantıları gerçekleģtirmiģtir. e Ocak 2009, Avrupa Konseyi STK DanıĢma Semineri, Ġstanbul: Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum KuruluĢları Semineri, Güneydoğu Avrupa STK DanıĢma Toplantısı Ġstanbul da TÜSEV ev sahipliğinde gerçekleģtirilmiģtir. Karar alma süreçlerine sivil toplumun katılımı konusunda Sivil Katılım Üzerine Ġyi Uygulamalar Belgesi tartıģıldığı seminer, Ocak tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir.15 Avrupa ülkesinden 60 temsilcinin bir araya geldiği seminere Türkiye den 15 kadar temsilci katılmıģtır. 1. Makaleler a. EFC EFFECT Dergisi: EFC Genel Kurul ve Konferansı öncesinde EFC EFFECT dergisi ilkbahar 2008 sayısında ülkemiz vakıflarına geniģ yer ayrılmıģtır. Bu kapsamda Prof.Dr.Üstün Ergüder in Civil society organisations in Turkey: from tradition to modernity ; Filiz Bikmen in Current trends and a futurist perspective: Foundations and philanthropy in Turkey adlı makaleleri yayınlanırken Yeni Vakıflar Kanunuyla ilgili olarak BaĢak Ersen in Turkey s New Foundation Law baģlıklı makalesi EFC EFFECT dergisi bahar 2008 sayısında yayımlanmıģtır. b. Yenilenen Yasal Altyapı, YeĢil Ufuklar: Yasal ÇalıĢmalar Proje Koordinatörü BaĢak Ersen in Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi nin (REC) yayımladığı YeĢil Ufuklar dergisinin Temmuz-Eylül 2008 sayısında Yenilenen Yasal Altyapı baģlıklı makalesi yayımlanmıģtır. 2. Sivil Toplum Endeksi Projesinin Güncellenmesi yıllarında yapılan CIVICUS araģtırmasının 2009 yılında yenilenmesi için çalıģmalar devam etmektedir. a. Proje ve AraĢtırma Ekibi: Koç Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ġçduygu ve Dr. Deniz ġenol Sert AraĢtırma Koordinatörü olarak; Koç Üniversitesi nden Erdem Aytaç ve Özlem BaĢdoğan araģtırma asistanı olarak projede yer alacaktır. b. DanıĢma Kurulu: DanıĢma Kurulu, her biri kendi alanında uzman ve sivil toplum deneyimine sahip kiģiden oluģan bir kuruldur. Kurul üyeleri çeģitli faaliyet alanlarından ve sivil toplum deneyimine sahip kiģilerin yanı sıra, kamu, özel sektör, medya ve akademiden de isimler arasından seçilmekte ve böylece tüm ilgili paydaģların katılımı sağlanmaktadır. DanıĢma Kurulu, projenin genel yönünün ve çerçevesinin çizilmesini sağlamakta ve yaygın olarak paylaģılması için aracılık görevi üstlenmektedir. Projenin ilk aģamalarından olan DanıĢma Kurulu toplantısı 27 Aralık 2008 günü gerçekleģtirilmiģtir. Toplantıda DanıĢma Kurulu üyelerine TÜSEV, CIVICUS ve STEP araģtırması hakkında bilgi verilmiģ ve STEP kapsamında incelenecek konu baģlıkları sunulmuģtur. STEP 2009 DanıĢma Kurulu üyeleri; Aycan Akdeniz (AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu), Ayhan Bilgen (Adalet ve Siyaset AraĢtırmaları Derneği),

19 Aysun Sayın (KA-DER), Derya Akalın (AÇEV), Dilek Kurban (TESEV), Filiz Bikmen (Sabancı Vakfı), Levent Korkut (Sivil Toplum GeliĢtirme Merkezi), Meral Tamer (Milliyet Gazetesi), Nurdan ġahin (TEGV), Osman Kavala (Anadolu Kültür), ġentürk Uzun (ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanı), Umut Güner (KAOS GL), Uygar Özesmi (Greenpeace Akdeniz), Yörük Kurtaran (Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik ÇalıĢmaları Birimi), Zehra TaĢkesenlioğlu (Zeytinburnu Belediyesi) olarak belirlenmiģtir. c. Fon GeliĢtirme ÇalıĢmaları: Türkiye nin önde gelen vakıfları ile uluslararası bağıģçı kuruluģlar ile görüģmeler devam etmektedir.

20 TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 BÖLÜM 4: 2009 YILI ÇALIġMA PROGRAMI Yıl Faaliyetleri Mart ayında 2008 yılında baģlanan eğitim ve bilgilendirme amaçlı toplantılara devam edilmesi planlanmıģtır. 2. ĠletiĢim ÇalıĢmaları: a. Bülten ve Websitesi: Her ayın sonunda yayımlanan aylık Türkçe e-bülten, üç ayda bir yayınlanan Ġngilizce e-bülten ve düzenli olarak güncellenen web sitemiz ile çeģitli paydaģlarla bilgi paylaģımı devam edecektir. TÜSEV yeni kurumsal kimliği e-bültene de uygulanacaktır. b. Basın ĠliĢkileri: TÜSEV faaliyetlerinin, yayınlarının ve diğer çalıģmaların basındaki yansımalarını takip etmek amacıyla Interpress ile imzalanan basın takibi sözleģmesinin yenilenmesi planlanmaktadır. c. ĠletiĢim Altyapısının GeliĢtirilmesi: TÜSEV in iletiģim kapasitesini arttırmak amacıyla program alanları bazında basın ve iletiģim adres bankaları güncellenmeye ve geliģtirilmeye devam edilecektir. d. TÜSEV Bilgi Bankası: TÜSEV Bilgi Bankası altyapısının tamamlanmasının ardından mütevellilerimizin tamamının kurumsal profillerinin veritabanında yer alması hedeflenmektedir. Bugüne kadar 73 kuruluģumuz Bilgi Bankası na katılarak baģta mali bilgileri olmak üzere kurumsal profillerini ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmuģ, kurumlarının görünürlüklerini arttırmıģ; kamuoyuna güven vermiģ ve diğer sivil toplum kuruluģlarına öncülük etmiģlerdir. Özellikle sivil toplum kuruluģlarının ne derece Ģeffaf ve hesapverebilir olduklarının gündeme geldiği bir dönemde Bilgi Bankası nın ayrı bir anlam ve önem kazandığına inanıyor, Bilgi Bankası na diğer vakıf ve derneklerimizin de gerekli ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. 3. Ġnsan Kaynakları Sivil Toplum Endeksi Projesi ile Örgütlenme Özgürlüğünün Ġzlenmesi Ġçin Metodoloji GeliĢtirilmesi Projesi kapsamında bu projelere destek verecek uzmanlar ile dönemsel olarak çalıģılacaktır. 4. Teknik Ġhtiyaçlar Teknik destek, yazılım desteği, web hosting ve mail hosting hizmetleri konusunda 0ve1 BiliĢim Sistemleri ile çalıģılmaya devam edilmesi öngörülmektedir. 1. Genel ÇalıĢmalar: Mevzuat takibi ve paylaģılması ile dernek ve vakıflarımıza yasal ve mali konularda danıģmanlık verilmesi çalıģmalarımız devam edecektir.

TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI. 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye

TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI. 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye TÜSEV MÜTEVELLĠLER HEYETĠ TOPLANTISI 16 Nisan 2009, Perşembe 16.00-18.00 Borusan Oto, İstinye Gündem Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Yeni Mütevelliler Heyeti üyelerinin tanıtılması 2008 yılı Faaliyet Raporu

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya 06550, Ankara Tel: 0 (312) 440 99 02 Faks: 0 (312) 212 11 48

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul

BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 13 Aralık 2014. Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 13 Aralık 2014 Taşkışla- İstanbul BİZİM AVRUPA DERNEĞİ V. GENEL KURULU 2014 YILINDA BİZİM AVRUPA DERNEĞİ Bizim Avrupa Derneği (Europa Nostra

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) Ocak 2011 1 EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ (Personel, Organlar ve Yararlanıcılar) EDUSER DanıĢmanlık AraĢtırma

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı