TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S"

Transkript

1

2 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: Beyo lu- STANBUL Tel: (PBX) Faks: Elektronik A : E-posta:

3 MÜS AD Araflt rma Raporlar : 75 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren Ctp, Bask ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No: 25 kitelli- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Grafik Tasar m Mehmet Kaman Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m 2011 ISBN Her türlü yay n hakk MÜS AD a aittir. MÜS AD dan izin almak veya MUS AD kaynak gösterilmek suretiyle telif mevzuat çerçevesinde al nt yap labilir.

4 çindekiler Ç NDEK LER ÖNSÖZ...08 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE I. Biçimsel Özellikler...15 A. Kazuistik De il Çerçeve Anayasa...15 B. Karmafl k De il Basit Bir Sistematik...17 C. Sade ve Anlafl l r Bir Dil...17 II. Esasa Yönelik Özellikler...19 A. Bafllang ç...19 B. Genel Esaslar Devletin fiekli ve Niteliklerinin De iflmezli i Egemenli in Millete Ait Oldu unun Vazgeçilmezli i Kanun Önünde Eflitlik ve Pozitif Ayr mc l k Devletin Öncelikli Görevi nsan Onuruna Sayg...30 C. Temel Hak ve Özgürlükler Özgürlükleri Tam Koruma, stisnai S n rlama Kiflisel ve Siyasal Haklar n Güçlendirilmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar n Geniflletilmesi...37 D. Cumhuriyetin Temel Organlar Güçlendirilmifl Parlamentarizm ve Kat l mc Demokrasi Hükümet Sisteminde Fren ve Dengeler Tam Ba ms z ve Tarafs z Yarg...45 E. Anayasan n De ifltirilmesinde Halk n radesi...48 SONUÇ...50 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S BAfiLANGIÇ...59 B R NC KISIM: GENEL ESASLAR...60 Madde 1 - Devletin flekli ve nitelikleri...60 Madde 2 - Egemenlik ve kullan lmas...60 Madde 3 - Eflitlik ve ayr mc l k yasa...61 Madde 4 - Devletin temel amaç ve görevleri

5 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi K NC KISIM: TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...62 B R NC BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...62 Madde 5 - Hak ve özgürlüklerin niteli i...62 Madde 6 - S n rlama güvenceleri...62 Madde 7 - Ola anüstü yönetim güvenceleri...63 Madde 8 - Temel hak ve özgürlüklerin korunmas...63 K NC BÖLÜM: K fi SEL VE S YASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...65 Madde 9 - Yaflama hakk...65 Madde 10 - flkence ve kötü muamele yasa...65 Madde 11 - Kölelik ve zorla çal flt rma yasa...65 Madde 12 - Özgürlük ve güvenlik hakk...66 Madde 13 - Adil yarg lanma hakk...67 Madde 14 - Suç ve cezalar n yasall...68 Madde 15 - Özel hayat n ve aile hayat n n korunmas...69 Madde 16 - Din ve vicdan özgürlü ü...69 Madde 17 - Düflünce, kanaat ve ifade özgürlü ü...70 Madde 18 - Dernek kurma ve toplant özgürlü ü...71 Madde 19 - Serbest dolafl m ve yerleflme özgürlü ü...71 Madde 20 - Bas n ve yay n özgürlü ü...72 Madde 21 - Mülkiyet hakk...73 Madde 22 - Bilgi edinme, dilekçe ve baflvuru hakk...74 Madde 23 - Vatandafll k...74 Madde 24 - Seçme, seçilme, kamu yönetimine kat lma ve hizmetine girme hakk...74 Madde 25 - Siyasi parti özgürlü ü...75 Madde 26 - Vergi ödevi...76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EKONOM K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR...77 Madde 27 - Aile ve annelik hakk...77 Madde 28 - Çocuk haklar...77 Madde 29 - Engelli haklar...78 Madde 30 - Yafll lar n haklar...79 Madde 31 - E itim hakk...79 Madde 32 - Çal flma ve özel teflebbüs kurma hakk...80 Madde 33 - Sendika kurma hakk...81 Madde 34 - Toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk...81 Madde 35 - Sosyal güvenlik hakk...82 Madde 36 - Sa l k hakk...82 Madde 37 - Konut hakk...83 Madde 38 - Çevre hakk...83 Madde 39 - Kültürden yararlanma hakk...84 Madde 40 - Tüketici haklar

6 çindekiler ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHUR YET N TEMEL ORGANLARI...85 B R NC BÖLÜM: YASAMA...85 Madde 41 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluflu...85 Madde 42 - Seçimlerin yenilenmesi, ertelenmesi ve ara seçimler...85 Madde 43 - Andiçme...86 Madde 44 - Ödenek ve yolluklar...86 Madde 45 - Milletvekilli inin düflmesi...86 Madde 46 - Yasama sorumsuzlu u ve dokunulmazl...87 Madde 47 - Görev ve yetkiler...87 Madde 48 - Baflkanl k Divan...88 Madde 49 - Çal flma düzeni...89 Madde 50 - Bilgi edinme ve denetim yollar...90 K NC BÖLÜM: YÜRÜTME...91 Madde 51 - Cumhurbaflkan n n nitelikleri ve seçimi...91 Madde 52 - Görev ve yetkiler...92 Madde 53 - Sorumluluk ve sorumsuzluk hali...93 Madde 54 - Cumhurbaflkan na vekâlet...93 Madde 55 - Bakanlar Kurulunun kuruluflu ve göreve bafllamas...94 Madde 56 - Baflbakan ve Bakanlar n siyasi sorumlulu u...94 Madde 57 - Milli güvenlik ve savunma...95 Madde 58 - Tüzükler ve yönetmelikler...96 Madde 59 - darenin kurulufl ve esaslar...96 Madde 60 - Kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklar...97 Madde 61 - darenin yarg sal denetimi...98 Madde 62 - Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar...98 Madde 63 - Kamu Denetçili i Kurumu...99 Madde 64 - Düzenleyici ve denetleyici kurumlar...99 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YARGI Madde 65 - Yarg ba ms zl ve tarafs zl Madde 66 - Hâkimlik ve savc l k teminat Madde 67 - Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Madde 68 - Yüksek Seçim Kurulu Madde 69 - Say fltay Madde 70 - Yüksek Mahkemeler Madde 71 - Anayasa Mahkemesinin kuruluflu Madde 72 - Üyelerin görev süresi ve üyeli in sona ermesi Madde 73 - Görev ve yetkiler Madde 74 - ptal davas Madde 75 - tiraz yolu Madde 76 - Anayasa Mahkemesi kararlar DÖRDÜNCÜ KISIM: SON HÜKÜMLER Madde 77 - Anayasan n de ifltirilmesi Madde 78 - Bafllang ç ve kenar bafll klar

7 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S MADDE GEREKÇELER 06 Madde 1 Devletin flekli ve nitelikleri Madde 2 Egemenlik ve kullan lmas Madde 3 Eflitlik ve ayr mc l k yasa Madde 4 Devletin temel amaç ve görevleri Madde 5 Hak ve özgürlüklerin niteli i Madde 6 S n rlama güvenceleri Madde 7 Ola anüstü yönetim güvenceleri Madde 8 Temel hak ve özgürlüklerin korunmas Madde 9 Yaflama hakk Madde 10 flkence ve kötü muamele yasa Madde 11 Kölelik ve zorla çal flt rma yasa Madde 12 Özgürlük ve güvenlik hakk Madde 13 Adil yarg lanma hakk Madde 14 Suç ve cezalar n yasall Madde 15 Özel hayat n ve aile hayat n n korunmas Madde 16 Din ve vicdan özgürlü ü Madde 17 Düflünce, kanaat ve ifade özgürlü ü Madde 18 Dernek kurma ve toplant özgürlü ü Madde 19 Serbest dolafl m ve yerleflme özgürlü ü Madde 20 Bas n ve yay n özgürlü ü Madde 21 Mülkiyet hakk Madde 22 Bilgi edinme, dilekçe ve baflvuru hakk Madde 23 Vatandafll k Madde 24 Seçme, seçilme, kamu yönetimine kat lma ve hizmetine girme hakk Madde 25 Siyasi parti özgürlü ü Madde 26 Vergi ödevi Madde 27 Aile ve annelik hakk Madde 28 Çocuk haklar Madde 29 Engelli haklar Madde 30 Yafll lar n haklar Madde 31 E itim hakk Madde 32 Çal flma ve özel teflebbüs kurma hakk Madde 33 Sendika kurma hakk Madde 34 Toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk Madde 35 Sosyal güvenlik hakk Madde 36 Sa l k hakk Madde 37 Konut hakk Madde 38 Çevre hakk Madde 39 Kültürden yararlanma hakk Madde 40 Tüketici haklar Madde 41 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kuruluflu Madde 42 Seçimlerin yenilenmesi, geriye b rak lmas ve ara seçimler...144

8 çindekiler Madde 43 Milletvekili And Madde 44 Ödenek ve yolluklar Madde 45 Milletvekilli inin düflmesi Madde 46 Yasama sorumsuzlu u ve dokunulmazl Madde 47 Görev ve yetkileri Madde 48 Baflkanl k Divan Madde 49 Çal flma düzeni Madde 50 Bilgi edinme ve denetim yollar Madde 51 Cumhurbaflkan n n nitelikleri ve seçimi Madde 52 Görev ve yetkiler Madde 53 Sorumluluk ve sorumsuzluk hali Madde 54 Cumhurbaflkan na vekâlet Madde 55 Bakanlar Kurulunun kuruluflu ve göreve bafllamas Madde 56 Baflbakan ve Bakanlar n siyasi sorumlulu u Madde 57 Milli güvenlik ve savunma Madde 58 Tüzükler ve yönetmelikler Madde 59 darenin kurulufl ve esaslar Madde 60 Kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklar Madde 61 darenin yarg sal denetimi Madde 62 Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar Madde 63 Kamu Denetçili i Kurumu Madde 64 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Madde 65 Yarg ba ms zl ve tarafs zl Madde 66 Hâkimlik ve savc l k teminat Madde 67 Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Madde 68 Yüksek Seçim Kurulu Madde 69 Say fltay Madde 70 Yüksek mahkemeler Madde 71 Anayasa Mahkemesinin kuruluflu Madde 72 Üyelerin görev süresi ve üyeli in sona ermesi Madde 73 Görev ve yetkiler Madde 74 ptal davas Madde 75 tiraz yolu Madde 76 Anayasa Mahkemesi kararlar Madde 77 Anayasan n de ifltirilmesi Madde 78 Bafllang ç ve kenar bafll klar

9 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi ÖNSÖZ M üstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD); hakk n ve hukukun, adaletin ve eflitli in, bar fl n ve güvenin, refah n ve mutlulu un sa land ; tarihe ve topluma mal olmufl mahalli ve evrensel de erlerin korundu u, gözetildi i; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada sayg n bir Türkiye için yola ç kan hassasiyet sahibi ifladamlar n n, 5 May s 1990 tarihinde stanbul da kurduklar bir ifladamlar derne i dir. MÜS AD ayn zamanda, kiflilerin ve kurumlar n, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyan n sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalk nmas na katk da bulunmak amac yla oluflturulan bir geliflimdiyalog-iflbirli i-güçbirli i platformu dur. Baflta evrensel de erler olmak üzere, milletimizin geçmifline, kültürüne ve kimli ine sayg y esas alarak, ulusal ve uluslararas düzeyde ba ms z yap m z muhafaza ederek geliflmeyi; politika oluflturma süreçlerinde; kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çözüm aramas gerekti ini, kendisine misyon edinmifltir. MÜS AD, kiflilerin ve kurumlar n kazanmas ve kalk nmas ile birlikte; ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden kazanmas ve kalk nmas na; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir ülke, toplum düzeyine ç kmas na katk da bulunmay amaçlamaktad r. Bu vizyon, misyon ve amaç do rultusunda MÜS AD, 21 y l boyunca, sosyal sorumluluk bilinciyle birçok önemli çal flma yapm fl ve yapmaya devam etmektedir. 08 Bu ba lamda MÜS AD, ülkemizin bugün dünya konjonktüründe hem siyasal hem de ekonomik anlamda geldi i konumu itibariyle ve ileriye dönük alî hedefleri do rultusunda, yapmas gereken yap sal reformlara iflaret etmekte ve bunlardan bugün için en önemlisinin yeni anayasa oldu unu uzun zamand r dile getirmektedir.

10 Genel Gerekçe MÜS AD, bugün tüm kamuoyu taraf ndan tart fl lan, toplumsal uzlaflmaya dayal sivil bir yeni anayasa idealini can gönülden paylaflmaktad r. Bu anayasan n, toplumda var lacak mutabakata dayal, sivil siyasetçe flekillendirilen ve halk n onay yla kabul edilen, bir toplum sözleflmesi olmas gerekti ine inanmaktad r. Türkiye de 1876 tarihli ilk Anayasadan 1982 tarihli son Anayasaya kadar, yap lan befl Anayasan n ortak noktas, yap m sürecinde siyasal kat l m eksikli idir. Toplumsal kat l m sa lamak yerine, topluma dayat lan Anayasalar, demokratik meflruiyetten mahrum kalm flt r. MÜS AD, bugüne kadar, 1982 Anayasas nda özgürlükler lehine yap lan k sm de iflikliklere tam destek vermifltir. Ancak bugün, güçlenen Türkiye nin önünü açacak ve toplumsal uzlaflmay sa layacak, yeni anayasa yap lmas gerekti i yönünde inanc tamd r. Bu inançla haz rlanan bu çal flma, yeni anayasaya iliflkin MÜS AD n somut önerilerini içermektedir. Yeni bir anayasan n gereklili i konusunda, toplumda art k herhangi bir tereddüdün kalmad anlafl lmaktad r. Dolay s yla yeni anayasa bir söylem olmaktan ç k p, eyleme dönüflmelidir. Yeni anayasan n, özgürlükleri ayr nt lara bo mayan, anlafl l r ve sade bir sistemati e sahip olmas gerekti i paylafl lan bir kan d r. Resmi ideolojiden ar nm fl, tüm toplumu kucaklayan, devletin temel niteliklerini koruyan, özgürlükleri evrensel normlar seviyesine ç kartan, tam demokratik kurumsallaflmay sa layan ve siyasal kat l m kanallar n açan bir içerik, yeni anayasaya iliflkin ortak beklentilerdir. Beklentilerin karfl lanabilmesi, önerilerin somutlaflmas na ba l d r. MÜS AD gelinen bu noktada, art k beklentilerin de il, çözümün konuflulmas gerekti ini düflünmektedir. Mecliste temsil edilen partilerin, yeni bir anayasa yap m na iliflkin uzlaflma aray fl nda att klar ilk ad m, sivil toplumun gelifltirece i somut önerilerle desteklenmelidir. MÜS AD birçok sivil toplum örgütü gibi yeni anayasadan beklentilerine iliflkin taleplerini, daha önce haz rlam fl oldu u genel raporlar ve iki ana çal flmayla dile getirmifltir. Bu çal flmada ise, temsil etti i toplum kesimlerinin görüflleri do rultusunda, yeni anayasaya iliflkin çözüm önerilerini somutlaflt rmakta ve bir bütün olarak anayasa taslak önerisi sunmaktad r. Yeni anayasa, benim ya da ötekinin de il, bizim anayasam z olmal d r. Günümüzde, özgür birey, ço ulcu toplum ve tarafs z devlet, anayasal demokrasilerin temel ilkeleridir. Özgür birey düflüncesi, farkl l klara sayg y zorunlu k lar. Farkl l klara sayg, ancak ço ulcu bir toplumda gerçekleflir. Ço ulcu bir toplum ise, devletin tüm düflüncelere ve inançlara tarafs z ve eflit mesafede kalmas ile mümkündür. Anayasalar toplumdaki farkl l klar ortadan kald ran de il, var olan ço ulcu yap y koruyan bir içeri e sahip olmal d r. Bu nedenle, anayasalar toplumu biçimlendirmeye de il, tüm toplumu kucaklamaya çal flmal d r. Her sorun, anayasa üzerinden çözüme ba lanmaya çal fl lmamal d r. Bu do rultuda MÜS AD, çözüme yönelik önerilerini gelifltirirken, yaln zca kendi hassasiyetlerini de il, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini de gözetmifltir. Ayr flt r c de il kucaklay c olmaya çal flm flt r. 09

11 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, yaklafl k alt ayl k kolektif bir çaban n ürünüdür. May s 2011 tarihinde yeni anayasa çal flmas yapmak üzere, kendi üyeleri aras ndan, Anayasa Ön Çal flma Komisyonu oluflturulmufltur. Bu Komisyon öncelikle, MÜS AD n bugüne kadar yapm fl oldu u çal flmalar ve üyelerle yap lan temaslar do rultusunda, yeni anayasaya iliflkin beklentileri belirlemifltir. Daha sonra, bu beklentileri somutlaflt racak bir ön çal flma tasla haz rlanmas na karar verilmifltir. Bu do rultuda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ö retim üyesi olan Doç. Dr. Abdurrahman Eren e Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Taslak Metin adl bir bilimsel çal flma haz rlat lm flt r. Taslak Metnin, A ustos bafl nda tamamlanmas ndan sonra, kat lmak isteyen tüm üyelere aç k, geniflletilmifl bir Yeni Anayasa Komisyonu oluflturulmufltur. Komisyon, haz rlanan taslak metin üzerinde ilk de erlendirmeleri ald ktan sonra, tüm MÜS AD üyelerine, yeni anayasaya iliflkin görüfllerini sormufltur. Gelen önerilerle birlikte, yaklafl k iki ayl k süreçte yap lan de erlendirme toplant lar ile, çal flma son haline getirilmifltir. Yeni Anayasa yap m sürecinde, toplumsal uzlaflmaya bir katk sa lamak ad na yap lan bu çal flmay, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ve kamuoyunun takdirlerine sunarken; çal flmada eme i geçen tüm Yönetim Kuruluna, görüfl ve önerileri ile çal flmaya destek veren üyelerimize, bilimsel destek sa layan de erli hocam za teflekkür ediyoruz. Bu çal flman n ülkemize hay rl olmas n diliyoruz. Ömer Cihad VARDAN Genel Baflkan MÜS AD 10

12 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE

13

14 Genel Gerekçe TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE A nayasalar n iki boyutu vard r. Siyasi boyutuyla toplumsal sözleflme, hukuki boyutuyla devletin statüsünü belirleyen üstün ve ba lay c kurallar bütünüdür. Anayasan n bir toplum sözleflmesi olabilmesi temelde iki unsura dayan r. Bunlar; yap m yöntemi bak m ndan demokratik kat l m, içerik bak m ndan Anayasada resmi ideolojiye yer verilmemesidir. Resmi ideoloji, demokratik devletin yans zl k ve ço ulculuk ilkeleriyle ba daflmaz. Ço ulcu toplum, tüm düflüncelerin serbest rekabetine dayan r. Anayasa ile bir düflünce sistemine üstünlük tan nmas, haks z rekabete yol açar ve devletin tarafs zl na gölge düflürür. Hukuki boyutuyla anayasa, devletin kurucu belgesidir. Demokrasilerde kurucu belgeyi yapan kurucu iktidar ise halkt r. Anayasadan yetkilerini alan devlet organlar egemenli in sahibi de il, onun kullan c s d r. Anayasan n temel ifllevi, devlet organlar n n yetkilerini s n rlamak ve birey hak ve özgürlüklerini güvenceye almakt r. Bu nedenle Anayasan n bir toplum sözleflmesi olabilmesi, ço ulcu toplumun mutabakat n yans tmas na ve birey hak ve özgürlüklerini güvence alt na almas na ba l d r. Anayasalar, üç temel konuyu düzenler ve üç temel kaynaktan beslenir. Devletin temel ilkeleri, temel hak ve özgürlükler ve devletin temel organlar, anayasalarda yer alan üç ana konudur. Bu konular n düzenlenmesinde, toplumsal ve hukuksal birikimden, uluslararas hukuk ve karfl laflt rmal hukuktan yararlan l r. Devletin flekli ve niteliklerinin tespitinde, tarihsel gerçeklikler, kültürel birikim ve devlet gelene i belirleyicidir. Temel hak ve özgürlükler düzenlenirken ana kaynak, uluslararas insan haklar hukukudur. nsan haklar na sayg l devlet olmak, insan haklar sözleflmelerine taraf olmak ve bunlar n gere ini iç hukukta yapmaktan geçmektedir. Devletin temel organlar n n düzenlenmesinde ise, ça dafl demokratik ülkelerdeki uygulamalar mihenk tafl d r. Yap lan tercihler, kabul edilebilir olandan çok, en iyi uygulamalar yönünde olmal d r. En iyi uygulaman n tercihinde, sadece teorik yaklafl m de il, ülke gerçeklerinin de göz önünde tutulmas gerekir. 13

15 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Türkiye de yeni ve sivil bir anayasa talebi hiç gündemden düflmemektedir. lk Anayasan n bundan 135 y l önce 1876 y l nda yap lm fl olmas na ra men, anayasal sistemimiz istikrar kazanamam flt r 1. lk Anayasadan sonra 1921, 1924, 1961 ve 1982 tarihlerinde dört Anayasa daha yap lm flt r. En son yap lan 1982 Anayasas nda, 1995, 2001 ve 2010 tarihlerinde üç köklü de ifliklik yan nda, toplamda Anayasan n yar ya yak n maddesi de iflmifltir de ifliklikleri ile kat l mc demokrasinin önündeki engeller kald r lm fl, 2001 de ifliklikleri ile özgürlükler rejimi güçlendirilmifl ve 2010 de ifliklikleri ile de yarg reformu gerçeklefltirilmifltir. Befl yeni Anayasa ve bunlarda yap lan de iflikliklere ra men, yeni anayasa taleplerinin devam etmesinin ana nedeni, demokratik kat l m eksikli idir. Darbeler ve bir önceki düzene duyulan tepkilerin ürünü olan Anayasalar, genifl kat l ml bir müzakere sürecine ve ortak akla dayanmam flt r. Giderek artm fl olan sivil anayasa söylemi, özünde iki talebi bar nd rmaktad r. Bunlardan biri, askeri darbelerle yap lm fl anayasa yerine, sivil toplumun kat l m ile bir anayasa yap lmas ; bir di eri de, demokratik kurumlar üzerindeki askeri vesayet görüntüsüne son verilmesidir lk Anayasa 23 Aral k 1876 (7 Zilhicce 1293) tarihinde, II. Abdülhamit taraf ndan kabul edilen bir fermanla ilan edilen Kanun- Esasi dir. Kanun- Esasi, Mithat Pafla baflkanl nda 28 kifliden oluflan bir Komisyon (Encümen-i Mahsusa) taraf ndan haz rlanm flt r Anayasas 29 y ll k süre zarf nda ilki 1987 y l nda sonuncusu 2010 da olmak üzere, 177 maddenin 83 ünde 17 kez de ifliklik yap lm flt r y l nda referandumla kabul edilen ilk de ifliklik, siyasi partilere iliflkin 10 y ll k siyaset yasa n n kald r lmas hakk nda olmufltur. Anayasan n yap m sürecine kat lmayan yasakl partilerin tekrar siyaset hayat na dönmesi ile birlikte, yeni anayasa talebi gündeme gelmifltir y l nda TBMM de temsil edilen siyasi partiler Anayasa De iflikli i Teklifleri haz rlarken, ayn flekilde Anayasan n yap m sürecinde aktif rol alamayan sivil toplum örgütleri de yeni anayasa çal flmalar na destek vermifllerdir y l nda TÜS AD tam metin bir anayasa önerisi haz rlarken, TÜRK- fi, HAK- fi, T SK ve Bas n Konseyi, Anayasa de iflikliklerine iliflkin genel öneriler de bulunmufllard r. Yeni anayasa taleplerine iliflkin partiler aras uzlaflma sa lanamad ndan bu çabalar 1995 Anayasa de ifliklikleri ile sonuçlanm flt r Avrupa Birli i sürecinin h zlanmas ile yeni anayasa aray fllar yeniden ivme kazanm flt r. Temel hak ve özgürlükler rejiminin Avrupa Birli i standartlar na uygun hale getirilmesi ihtiyac 2001 Anayasa de iflikliklerini ortaya ç karm flt r Seçimlerinden sonra, sivil iktidar n güçlenmesi, yeni anayasa taleplerini sivil anayasa söylemiyle örtüfltürmüfltür. Bu sürece destek amac yla 2000 y l nda TOBB, 2001 ve 2007 y l nda Türkiye Barolar Birli i ve 2007 y l nda Bilim Kurulu tam metin anayasa önerileri haz rlam fllard r. Bu sürece TÜS AD, MÜS AD, TÜRKONFED gibi ifladamlar dernekleri yan nda, D SK, KESK, HAK- fi gibi sendikalar da, haz rlatt klar anayasa raporlar ile destek vermifllerdir. Sivilleflme karfl s nda, bürokrasinin direnci, 2010 Anayasa de ifliklikleri ile k smen k r lm fl ise de, askeri vesayetin sivil siyaset üzerindeki gölgesi tamamen kalm fl de ildir. Günümüzde sivil anayasa, resmi ideolojiden ar nma ve askeri vesayet görüntüsüne son verme taleplerinde yo unlaflmaktad r. Bu da, yeni anayasa taleplerinin özünde yatan sivilleflme arzusunun k smî de iflikliklerle bast r lamayaca n göstermektedir.

16 Genel Gerekçe Tarihin önemli bir dönüm noktas nda, hem yap m süreci hem de içeri i ile model bir anayasa yapabilme sorumlulu u tüm topluma aittir. Yeni anayasa yap m süreci, haz rlanan anayasa önerileri, genel raporlar, düzenlenen ulusal ve uluslararas konferanslar, seminerler, yaz lan makaleler ve medya deste i ile devam etmektedir. Bu süreç, uzlaflma ve ayr flma noktalar n belirginlefltirirken, toplumsal gerçekliklerle de yüzleflmemize yard mc olmaktad r. Bu süreçten uzlaflma yerine ayr flma ve d fllamay umanlar oldu u gibi kendi ayr cal kl konumlar n sürdürmek isteyenlerin de bulundu u görülmektedir. Siyaset kurumu toplumsal taleplere göre flekillenir. Toplumda uzlaflma sa lanmadan siyasi partilerin uzlaflmas zordur. Bu noktada uzlaflma aray fl nda as l rol sivil topluma düflmektedir. Anayasan n kabulünde asli kurucu iktidar olarak son sözü söyleyecek olan toplum, anayasan n haz rlanmas nda da ilk sözü söylemek durumundad r. Bu sorumluluk bilinciyle haz rlanan bu anayasa önerisi, anayasal tart flmalara bir katk sa lamay amaçlamaktad r. Bu çal flma, bütüncül bir anayasa de iflikli i önerisidir. Anayasan n yap m yöntemi konusunda tart flmalara girilmemektedir. Kurucu meclis kurma önerileri, ola an ve uygulanabilir bir yöntem olarak görülmemektedir. Anayasay ola an yöntemler kullanarak yapabilmek, demokrasimiz aç s ndan da önemli bir s nav olacakt r. Temsil sorunu bulunmayan mevcut Parlamentoda flekillendirilecek bir anayasan n, halk taraf ndan onaylanmas, en do al ve uygulanabilir yöntem kabul edilmektedir. Bu kapsamda çal flman n amac, anayasan n hem biçim hem de içeri ine yönelik üzerinde tart fl labilecek öneriler getirebilmektir. I. Biçimsel Özellikler Yeni anayasan n biçimsel özelliklerine iliflkin temel beklenti, k sa, özlü ve anlafl l r bir anayasad r. Bu özellikler anayasan n bafllang ç ve madde say s na, diline ve sistemati ine yans mal d r. A. Kazuistik De il Çerçeve Anayasa Bu öneride, kazuistik de il, çerçeve anayasa yönünde bir tercihte bulunulmufltur. Kazuistik yöntem anayasan n anlafl lmas n ve uygulanmas n zorlaflt rd gibi de iflimin de önünü t kayabilmektedir. Anayasalar uygulamaya yönelik detaylara yer vermek yerine, genel çerçeveyi çizmelidir. Anayasalar n kazuistik olup olmad her zaman madde say lar na bak larak anlafl lmaz. Baz ülkelerde madde say s çok olmakla birlikte, maddelerin içerikleri k sa olabilmekte, baz ülkelerde madde say s az oldu u halde madde içerikleri fazla olabilmektedir. Örne in, talya 15

17 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi (136), Letonya (116), Litvanya (154), Estonya (168), Belçika (198) gibi Avrupa ülkelerinde madde say lar fazla olmakla birlikte madde içerikleri oldukça k sad r. Öte yandan, rlanda da madde say s 50 olmakla birlikte madde içeri i fazlad r Anayasas 177 maddeden oluflan ve madde içerikleri de oldukça kapsaml, kazuistik bir anayasad r 4. ki maddesi mülga edilmifl ve birçok maddesinde de ifliklik yap lm fl olmas na ra men, bu özelli ini korumaktad r 5. Askeri darbenin ürünü olan Anayasa, birey yerine devleti, özgürlük yerine güvenli i önceleyen bir yap ya sahiptir. Bu öncelikle, anayasan n diline ve sistemati ine de yans m flt r. Toplumsal tehdit alg s, özgürlüklerin kötüye kullan laca anlay fl na yol açm fl ve özgürlüklerin as l, s n rlamalar n istisna oldu u ilkesi tersine çevirilmifltir. Böylece, ayr nt l düzenlemeler yap larak, birey ve topluma karfl, devlet korunmak istenmifltir. Bu çal flmada 78 maddelik çerçeve anayasa önerilmektedir Anayasas n n mant tersine çevrilerek, devlet yerine birey, güvenlik yerine özgürlük, kötü niyet yerine iyi niyet öncelik haline getirilmifltir. Mevcut Anayasa yaklafl k 100 madde k salt lm fl olmakla birlikte, içeri i boflalt lm fl de ildir. Bir anayasada düzenlenmesi gereken zorunlu konulara yer verilmifltir. Anayasa üzerinden sorunlar çözme de il, anayasay çözümün önünde engel olmaktan ç karma mant ile hareket edilmifltir. Gereksiz tekrarlardan kaç n lm fl, söylenmemesi hiçbir boflluk do urmayan ifadeler anayasaya konulmam flt r. Böylece mutlaka söylenilmesi gerekenlerle s n rl kal nm flt r. Konu bütünlü ü gözetilerek, ayn konuya iliflkin hükümler tek bir maddede toplanm flt r. Bu yöntemle, madde say s n n azalt lmas, dilinin sadelefltirilmesi ve sistemati inin basitlefltirilmesi amaçlanm flt r Avrupa Birli i ülkelerinin Anayasalar n n madde say s yaklafl k olarak flöyledir: rlanda 50, Macaristan 79, Çek Cumhuriyeti 89, Fransa 89, Danimarka 89, Letonya 116, Yunanistan 120, Lüksemburg 120, Malta 124, Finlandiya 131, talya 136, Hollanda 142, Almanya 146, Avusturya 151, sveç 154, Litvanya 154, Romanya 156, Slovakya 156, Estonya 168, spanya 169, Bulgaristan 169, Slovenya 174, Belçika 198, Polonya 243, Portekiz Madde say s aç s ndan Osmanl -Türk Anayasalar na bakt m zda, 1876 Kanun- Esasi 119, 1921 Teflkilat- Esasiye Kanunu 24, 1924 Teflkilat- Esasiye Kanunu 105, 1961 Anayasas 157 maddedir Anayasas Bafllang ç, 177 madde ve 17 Geçici maddeden oluflmaktad r tarih ve 4121 say l Kanunla Sendikal faaliyet kenar bafll kl 52. Madde ile tarih ve 5170 say l Kanunla Devlet Güvenlik Mahkemeleri kenar bafll kl 143. Madde mülga edilmifltir. 6. Bugüne kadar yap lan tam metin anayasa önerilerinde, Anayasan n madde say s nda önemli bir azaltma önerilmemifltir y l nda TOBB önerisinde mevcut Anayasan n madde say s nda bir azaltmaya gidilmedi i gibi yap lan ilavelerle daha da ayr nt l bir öneri sunulmufltur. TBB önerisi, bafllang ç ve 190 maddeden oluflmaktad r. Bu öneri mevcut anayasadan 15 madde fazla olmas yan nda, madde içerikleri de daha ayr nt l d r. Bilim Kurulunca haz rlanan öneri, 136 maddeden oluflmaktad r.

18 Genel Gerekçe B. Karmafl k De il Basit Bir Sistematik 1982 Anayasas n n sistemati i, yar ya yak n maddesinde yap lan de ifliklik ve eklemelerle iyice bozulmufltur. Anayasa; bafllang ç, 7 k s m, k s mlar n alt nda bölümler, bölümlerin alt nda roma rakamlar, onlar n alt nda büyük harfler, onlar n alt nda maddelerden oluflmaktad r. Roma rakam ve büyük harflerle gösterilen konu bafll klar alt nda, madde kenar bafll klar yer almaktad r. K s mlar aras nda da bir denge yoktur. Anayasa n n beflinci k sm, nk lap kanunlar n n korunmas kenar bafll ile sadece bir maddeden oluflmaktad r. Geçici hükümler, bir k s m olarak, son hükümleri düzenleyen yedinci k s mdan önce gelmektedir. Maddeler yap land r l rken f kralar numaraland r lmad ndan, uzun maddelerin uygulanmas zorlaflmaktad r. Mülga edilen maddeler, konu bütünlü ü gözetilmeden eklenen f kralar ya da f kralarda yap lan de ifliklikler, Anayasa n n sözü ve özüyle bütünlü ünü zedelemifltir. Bu öneride 78 maddelik anayasa; bafllang ç, 3 k s m ve son hükümlerden oluflmaktad r. Genel esaslar düzenleyen birinci k s m 4 maddeden oluflmaktad r. Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ikinci k s m, üç bölümdür. Bunlar; genel hükümler, kiflisel ve siyasal haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklard r 7. Üçüncü k s mda, devletin temel organlar üç bölümde düzenlenmektedir. Bunlar; yasama, yürütme ve yarg bölümleridir. Bölümler alt nda roma rakam ya da büyük harfle bafllayan konu bafll klar kullan lmam flt r. Maddeler kenar bafll klar ve alt f kralar fleklinde düzenlenmifltir. Madde f kralar n numaraland rmak kanun yaz m nda yayg n uygulamad r 8. Son hükümler bafll alt nda, Anayasan n de ifltirilmesi ve kenar bafll klara iliflkin iki madde bulunmaktad r. Buraya yürürlük maddesi ve geçici maddeler ilave edilebilir. Sistematikte kolayl k sa lamak amac yla, her konu tek madde alt nda düzenlenmeye çal fl lm flt r. C. Sade ve Anlafl l r Bir Dil 1982 Anayasas, otoriter, yasakç ve keyfi yorumlara imkân veren bir dile sahiptir. Anayasan n bafllang c ndan son hükümlerine kadar bu dili görmek mümkündür. 7. Temel hak ve özgürlüklere iliflkin k sm n düzenlenmesinde, çeflitli öneriler bulunmaktad r. Bilim Kurulu, genel hükümler, kiflinin haklar ve hürriyetleri, siyasal haklar ve hürriyetler, sosyal ve ekonomik haklar ve hürriyetler fleklinde bir öneride bulunmufltur. Dolay s yla, sadece siyasal haklar n yerini de ifltirmifltir. D SK ve TBB önerilerinde, yeni bir s n fland rma önerilmektedir. S ras yla, genel hükümler; kifli özgürlükleri ve siyasal haklar; iktisadi, sosyal ve kültürel hak ve özgürlükler ve son bölümde çevre, bar fl ve geliflme haklar na yer verilmifltir. Böylece üçüncü kuflak haklar olarak nitelendirilen baz haklar n ayr bir bölümde düzenlenmesi önerilmifltir. TOBB ve TÜS AD n önerilerinde temel haklar konusunda farkl bir sistematik bulunmamaktad r. 8. Bilim Kurulunca haz rlanan öneride de, f kra numaralar kullan lm flt r. 17

19 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Bafllang çta, devleti kutsallaflt ran, kutsal Türk Devleti ifadesi, yüce Türk Devleti olarak 1995 y l nda de ifltirilmifl olsa bile, birey yerine devleti önceleyen otoriter dil sürmektedir. Anayasa ya hâkim olan yasakç dil, adeta bir askeri talimatnameyi and rmaktad r. Topluma ve bireye güvenmeyen bu anlay fl, her özgürlü ün kötüye kullan laca ndan hareket ederek, özgürlükten çok yasaklamalara yer vermifltir. Bu kapsamda, Anayasa n n 14. maddesinde genel olarak kötüye kullanma yasa düzenlenmifl olmakla yetinilmemifl, özgürlüklerin düzenlendi i maddelerde de ayr ca kötüye kullanma ifadelerine yer verilmifltir 9. Özgürlüklerin hep kötüye kullan laca anlay fl, toplum ve birey karfl s nda devleti koruma refleksinden kaynaklanmaktad r. Anayasada mu lak bir dil kullan larak, kurumlar n keyfi yorumlar na imkân sa lanm flt r. Özellikle siyaset kurumuna beslenen güvensizlik, siyasi haklar üzerinde, yasakç bir dile yol açm flt r. Bu yasakç dilin bir k sm 1995 anayasa de ifliklikleri ile giderilmifl olsa da, Anayasan n ruhuna sinmifl bu anlay fl sürmektedir 10. Bu öneride, olumlu ve anlafl l r bir dil kullan lmaya çal fl lm flt r. Otoriter dilden uzaklafl lmaya, resmi ideolojiyi ça r flt ran ifadeler ay klanmaya gayret edilmifltir 11. Bu çerçevede sade, k sa ve uzlaflmac bir dile sahip bafllang ç hedeflenmifltir. Maddelerde yer alan yasaklar, özgürlükler lehine, devletin yetkilerini kötüye kullanmas aleyhinedir. Bu anlay fl güçlendirmek amac yla, ayr bir kötüye kullanma yasa düzenlenmemifltir. Haklar n niteli inin belirlendi i maddede, haklar n niteli inin kötüye kullanmay korumad n n söylenmesi ile yetinilmifltir. Anayasada keyfi yorumlara imkân veren tüm ifadeler kald r lmaya çal fl lm flt r. Eklemeler ve ç karmalarla Anayasan n bozulan dili, olabildi ince sade ve aç k bir yaz mla ve konu bütünlü üne dikkat edilerek yenilenmifltir Örne in, Anayasan n 24. maddesinde ikinci kez, din ve vicdan özgürlü üne iliflkin, Kimse dince kutsal say lan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz denilmektedir. 10. Bunun son örne i, milletvekili dokunulmazl klar n düzenleyen maddede, dokunulmazl klar n istisnalar belirlenirken, soyut bir düzenleme içeren 14. maddeye yap lan göndermedir. Ayn flekilde, Anayasada siyasi partilere iliflkin yasaklar ve kapatma davas na iliflkin yöntem, keyfi yorumlara imkân verecek flekilde düzenlenmifltir. 11. Terminoloji olarak, Bilim Kurulu mevcut Anayasan n tercihleri ile paralel bir dil kullanm flt r. TBB ise, Arapça kökenli kelimeler yerine öz Türkçe olarak nitelendirilen kelimeleri tercih etmifltir. Bu çal flmada kelimenin kökeninden çok, uygulamada bu kullan m n yerleflip yerleflmedi ine bak lm flt r. Örne in hürriyet kelimesi yerine özgürlük kelimesi tercih edilmifltir. Günümüzde özgürlük kelimesi yayg n kullan ma sahiptir. Ayn flekilde, yarg ç yerine hâkim, yasa yerine kanun kelimeleri, yerleflik kullan mlar ndan dolay tercih edilmifltir.

20 Genel Gerekçe II. Esasa Yönelik Özellikler Anayasa içerik olarak; bafllang ç, genel esaslar, temel hak ve özgürlükler ve devletin temel organlar n düzenlemektedir. çerik yönünde beklentiler; uzlaflmac, özgürlükçü, ifllevsel ve sivil bir anayasad r. A. Bafllang ç Bafllang ç k sm, anayasalar n temel felsefesini yans t r. Ço ulcu demokratik bir toplumda, devlet, tüm ideoloji ve fikirlere yans z olur 12. Bir ideolojinin benimsenmesi, farkl fikirleri savunanlar aç s ndan anayasay bir toplum sözleflmesi olmaktan ç kar r. Bu da, anayasay sürekli tart fl l r k lar. Bu nedenle anayasalar, su gibi renksiz ve tats z; ama herkesin yarar na olmal d r. Anayasalara bafllang ç yazma, anayasa için olmazsa olmaz bir konu de ildir. Dünya anayasalar nda, bafllang ca yer verenler oldu u gibi vermeyenler de bulunmaktad r. Örne in Avrupa Birli i ülkelerinin Anayasalar na bakt m zda, Birli e üye onbefl ülkenin Anayasas nda bafllang ç bulunurken, onbir tanesinde bulunmamaktad r 13. Bafllang ç bulunan ülkelerde, genellikle bafllang ç k s mlar k sa ve özlü yaz lm flt r. Avrupa da hiçbir ülkenin anayasas n n bafllang ç k sm, 1982 Anayasas n n bafllang c kadar uzun de ildir. Bafllang çlarda insan haklar, adalet, ortak tarih, demokrasi, hukukun üstünlü ü, müflterek yaflama arzusu gibi baz ortak ilkelere iflaret edilmekle yetinilmektedir. Öne ç kan de erler, her ülkenin anayasas n n haz rlanmas sürecindeki kendine özgü koflullar yans t r. Anayasalar n toplum sözleflmesi yönü bafllang çlar n yaz lmas nda karfl m za ç kmaktad r. Genellikle uzlaflmac ve toplumu kucaklayan bir dil kullan l r. Her fleyden önce, anayasalar n devlet de il, toplum iradesinin ürünü oldu u gösterilir. 12. Ço ulcu demokrasiyi benimsemifl tam demokratik ülkelerde, hukuk yoluyla topluma bir ideoloji benimsetilmeye çal fl lmaz. kinci Dünya Savafl sonras y k lan, faflizm, nasyonal sosyalizm gibi totaliter rejimlerden sonra, 1990 l y llarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i nin da lmas yla otoriter komünist rejimler de çökmüfltür. Bu çöküflün ard ndan haz rlanan yeni Post-Sosyalist Cumhuriyet Anayasalar nda, ço ulcu demokrasiye geçilmifl, temel hak ve özgürlükler herkes için tan n r hale gelmifltir. Yirmibirinci yüzy l n bafllar nda ise, Arap Bahar olarak adland r lan de iflim rüzgâr, Arap yar madas ve Afrika da, otoriter rejimleri sallamakta ve demokrasinin etki alan n güçlendirmektedir. 13. Anayasalar nda bafllang ç bölümü olan ülkeler; Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, rlanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, spanya d r. Bafllang ç bölümüne yer vermeyen Avrupa Birli i ülkeleri; Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, sveç, talya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Romanya, Slovenya d r. 19

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ BÖLÜM 2 TEMEL KAVRAMLAR, KURUMLAR VE İLKELER İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KURAMSAL BAKIŞ 1. 'Parlamento' sözcüğünün anlamı ve kökeni nedir? Parlamentolu her siyasal rejim için parlamentarizm geçerli midir? 1 2. Dünya parlamentolarını bir laf üretme makinesi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI

Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI I Prof. Dr. Necmi YÜZBAfiIO LU Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyesi ANAYASA HUKUKU EL K TABI II III Yay n No : 2029 Hukuk Dizisi : 947 1. Bask - Ocak 2007 - STANBUL

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Türkiye de Yükseköğretim Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Sorunu Prof. Dr. Serap Yazıcı Türkiye uzun bir süreden beri Milli Güvenlik Konseyi yönetiminden devraldığı otoriter ve vesayetçi hukuk mirasını

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı