TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S"

Transkript

1

2 75 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce M. mrahor C. No: Beyo lu- STANBUL Tel: (PBX) Faks: Elektronik A : E-posta:

3 MÜS AD Araflt rma Raporlar : 75 Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi Haz rlayan MÜS AD Anayasa Çal flma Komitesi ve Doç. Dr. Abdurrahman Eren Ctp, Bask ve Cilt Organize Sanayi Bölgesi Eskoop Sanayi Sitesi C1 Blok No: 25 kitelli- STANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) Grafik Tasar m Mehmet Kaman Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Kas m 2011 ISBN Her türlü yay n hakk MÜS AD a aittir. MÜS AD dan izin almak veya MUS AD kaynak gösterilmek suretiyle telif mevzuat çerçevesinde al nt yap labilir.

4 çindekiler Ç NDEK LER ÖNSÖZ...08 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE I. Biçimsel Özellikler...15 A. Kazuistik De il Çerçeve Anayasa...15 B. Karmafl k De il Basit Bir Sistematik...17 C. Sade ve Anlafl l r Bir Dil...17 II. Esasa Yönelik Özellikler...19 A. Bafllang ç...19 B. Genel Esaslar Devletin fiekli ve Niteliklerinin De iflmezli i Egemenli in Millete Ait Oldu unun Vazgeçilmezli i Kanun Önünde Eflitlik ve Pozitif Ayr mc l k Devletin Öncelikli Görevi nsan Onuruna Sayg...30 C. Temel Hak ve Özgürlükler Özgürlükleri Tam Koruma, stisnai S n rlama Kiflisel ve Siyasal Haklar n Güçlendirilmesi Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar n Geniflletilmesi...37 D. Cumhuriyetin Temel Organlar Güçlendirilmifl Parlamentarizm ve Kat l mc Demokrasi Hükümet Sisteminde Fren ve Dengeler Tam Ba ms z ve Tarafs z Yarg...45 E. Anayasan n De ifltirilmesinde Halk n radesi...48 SONUÇ...50 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S BAfiLANGIÇ...59 B R NC KISIM: GENEL ESASLAR...60 Madde 1 - Devletin flekli ve nitelikleri...60 Madde 2 - Egemenlik ve kullan lmas...60 Madde 3 - Eflitlik ve ayr mc l k yasa...61 Madde 4 - Devletin temel amaç ve görevleri

5 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi K NC KISIM: TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...62 B R NC BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...62 Madde 5 - Hak ve özgürlüklerin niteli i...62 Madde 6 - S n rlama güvenceleri...62 Madde 7 - Ola anüstü yönetim güvenceleri...63 Madde 8 - Temel hak ve özgürlüklerin korunmas...63 K NC BÖLÜM: K fi SEL VE S YASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...65 Madde 9 - Yaflama hakk...65 Madde 10 - flkence ve kötü muamele yasa...65 Madde 11 - Kölelik ve zorla çal flt rma yasa...65 Madde 12 - Özgürlük ve güvenlik hakk...66 Madde 13 - Adil yarg lanma hakk...67 Madde 14 - Suç ve cezalar n yasall...68 Madde 15 - Özel hayat n ve aile hayat n n korunmas...69 Madde 16 - Din ve vicdan özgürlü ü...69 Madde 17 - Düflünce, kanaat ve ifade özgürlü ü...70 Madde 18 - Dernek kurma ve toplant özgürlü ü...71 Madde 19 - Serbest dolafl m ve yerleflme özgürlü ü...71 Madde 20 - Bas n ve yay n özgürlü ü...72 Madde 21 - Mülkiyet hakk...73 Madde 22 - Bilgi edinme, dilekçe ve baflvuru hakk...74 Madde 23 - Vatandafll k...74 Madde 24 - Seçme, seçilme, kamu yönetimine kat lma ve hizmetine girme hakk...74 Madde 25 - Siyasi parti özgürlü ü...75 Madde 26 - Vergi ödevi...76 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EKONOM K, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR...77 Madde 27 - Aile ve annelik hakk...77 Madde 28 - Çocuk haklar...77 Madde 29 - Engelli haklar...78 Madde 30 - Yafll lar n haklar...79 Madde 31 - E itim hakk...79 Madde 32 - Çal flma ve özel teflebbüs kurma hakk...80 Madde 33 - Sendika kurma hakk...81 Madde 34 - Toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk...81 Madde 35 - Sosyal güvenlik hakk...82 Madde 36 - Sa l k hakk...82 Madde 37 - Konut hakk...83 Madde 38 - Çevre hakk...83 Madde 39 - Kültürden yararlanma hakk...84 Madde 40 - Tüketici haklar

6 çindekiler ÜÇÜNCÜ KISIM: CUMHUR YET N TEMEL ORGANLARI...85 B R NC BÖLÜM: YASAMA...85 Madde 41 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluflu...85 Madde 42 - Seçimlerin yenilenmesi, ertelenmesi ve ara seçimler...85 Madde 43 - Andiçme...86 Madde 44 - Ödenek ve yolluklar...86 Madde 45 - Milletvekilli inin düflmesi...86 Madde 46 - Yasama sorumsuzlu u ve dokunulmazl...87 Madde 47 - Görev ve yetkiler...87 Madde 48 - Baflkanl k Divan...88 Madde 49 - Çal flma düzeni...89 Madde 50 - Bilgi edinme ve denetim yollar...90 K NC BÖLÜM: YÜRÜTME...91 Madde 51 - Cumhurbaflkan n n nitelikleri ve seçimi...91 Madde 52 - Görev ve yetkiler...92 Madde 53 - Sorumluluk ve sorumsuzluk hali...93 Madde 54 - Cumhurbaflkan na vekâlet...93 Madde 55 - Bakanlar Kurulunun kuruluflu ve göreve bafllamas...94 Madde 56 - Baflbakan ve Bakanlar n siyasi sorumlulu u...94 Madde 57 - Milli güvenlik ve savunma...95 Madde 58 - Tüzükler ve yönetmelikler...96 Madde 59 - darenin kurulufl ve esaslar...96 Madde 60 - Kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklar...97 Madde 61 - darenin yarg sal denetimi...98 Madde 62 - Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar...98 Madde 63 - Kamu Denetçili i Kurumu...99 Madde 64 - Düzenleyici ve denetleyici kurumlar...99 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YARGI Madde 65 - Yarg ba ms zl ve tarafs zl Madde 66 - Hâkimlik ve savc l k teminat Madde 67 - Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Madde 68 - Yüksek Seçim Kurulu Madde 69 - Say fltay Madde 70 - Yüksek Mahkemeler Madde 71 - Anayasa Mahkemesinin kuruluflu Madde 72 - Üyelerin görev süresi ve üyeli in sona ermesi Madde 73 - Görev ve yetkiler Madde 74 - ptal davas Madde 75 - tiraz yolu Madde 76 - Anayasa Mahkemesi kararlar DÖRDÜNCÜ KISIM: SON HÜKÜMLER Madde 77 - Anayasan n de ifltirilmesi Madde 78 - Bafllang ç ve kenar bafll klar

7 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S MADDE GEREKÇELER 06 Madde 1 Devletin flekli ve nitelikleri Madde 2 Egemenlik ve kullan lmas Madde 3 Eflitlik ve ayr mc l k yasa Madde 4 Devletin temel amaç ve görevleri Madde 5 Hak ve özgürlüklerin niteli i Madde 6 S n rlama güvenceleri Madde 7 Ola anüstü yönetim güvenceleri Madde 8 Temel hak ve özgürlüklerin korunmas Madde 9 Yaflama hakk Madde 10 flkence ve kötü muamele yasa Madde 11 Kölelik ve zorla çal flt rma yasa Madde 12 Özgürlük ve güvenlik hakk Madde 13 Adil yarg lanma hakk Madde 14 Suç ve cezalar n yasall Madde 15 Özel hayat n ve aile hayat n n korunmas Madde 16 Din ve vicdan özgürlü ü Madde 17 Düflünce, kanaat ve ifade özgürlü ü Madde 18 Dernek kurma ve toplant özgürlü ü Madde 19 Serbest dolafl m ve yerleflme özgürlü ü Madde 20 Bas n ve yay n özgürlü ü Madde 21 Mülkiyet hakk Madde 22 Bilgi edinme, dilekçe ve baflvuru hakk Madde 23 Vatandafll k Madde 24 Seçme, seçilme, kamu yönetimine kat lma ve hizmetine girme hakk Madde 25 Siyasi parti özgürlü ü Madde 26 Vergi ödevi Madde 27 Aile ve annelik hakk Madde 28 Çocuk haklar Madde 29 Engelli haklar Madde 30 Yafll lar n haklar Madde 31 E itim hakk Madde 32 Çal flma ve özel teflebbüs kurma hakk Madde 33 Sendika kurma hakk Madde 34 Toplu ifl sözleflmesi ve grev hakk Madde 35 Sosyal güvenlik hakk Madde 36 Sa l k hakk Madde 37 Konut hakk Madde 38 Çevre hakk Madde 39 Kültürden yararlanma hakk Madde 40 Tüketici haklar Madde 41 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kuruluflu Madde 42 Seçimlerin yenilenmesi, geriye b rak lmas ve ara seçimler...144

8 çindekiler Madde 43 Milletvekili And Madde 44 Ödenek ve yolluklar Madde 45 Milletvekilli inin düflmesi Madde 46 Yasama sorumsuzlu u ve dokunulmazl Madde 47 Görev ve yetkileri Madde 48 Baflkanl k Divan Madde 49 Çal flma düzeni Madde 50 Bilgi edinme ve denetim yollar Madde 51 Cumhurbaflkan n n nitelikleri ve seçimi Madde 52 Görev ve yetkiler Madde 53 Sorumluluk ve sorumsuzluk hali Madde 54 Cumhurbaflkan na vekâlet Madde 55 Bakanlar Kurulunun kuruluflu ve göreve bafllamas Madde 56 Baflbakan ve Bakanlar n siyasi sorumlulu u Madde 57 Milli güvenlik ve savunma Madde 58 Tüzükler ve yönetmelikler Madde 59 darenin kurulufl ve esaslar Madde 60 Kamu hizmeti görevlilerinin görev ve sorumluluklar Madde 61 darenin yarg sal denetimi Madde 62 Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar Madde 63 Kamu Denetçili i Kurumu Madde 64 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar Madde 65 Yarg ba ms zl ve tarafs zl Madde 66 Hâkimlik ve savc l k teminat Madde 67 Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu Madde 68 Yüksek Seçim Kurulu Madde 69 Say fltay Madde 70 Yüksek mahkemeler Madde 71 Anayasa Mahkemesinin kuruluflu Madde 72 Üyelerin görev süresi ve üyeli in sona ermesi Madde 73 Görev ve yetkiler Madde 74 ptal davas Madde 75 tiraz yolu Madde 76 Anayasa Mahkemesi kararlar Madde 77 Anayasan n de ifltirilmesi Madde 78 Bafllang ç ve kenar bafll klar

9 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi ÖNSÖZ M üstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD); hakk n ve hukukun, adaletin ve eflitli in, bar fl n ve güvenin, refah n ve mutlulu un sa land ; tarihe ve topluma mal olmufl mahalli ve evrensel de erlerin korundu u, gözetildi i; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada sayg n bir Türkiye için yola ç kan hassasiyet sahibi ifladamlar n n, 5 May s 1990 tarihinde stanbul da kurduklar bir ifladamlar derne i dir. MÜS AD ayn zamanda, kiflilerin ve kurumlar n, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyan n sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalk nmas na katk da bulunmak amac yla oluflturulan bir geliflimdiyalog-iflbirli i-güçbirli i platformu dur. Baflta evrensel de erler olmak üzere, milletimizin geçmifline, kültürüne ve kimli ine sayg y esas alarak, ulusal ve uluslararas düzeyde ba ms z yap m z muhafaza ederek geliflmeyi; politika oluflturma süreçlerinde; kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çözüm aramas gerekti ini, kendisine misyon edinmifltir. MÜS AD, kiflilerin ve kurumlar n kazanmas ve kalk nmas ile birlikte; ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik yönlerden kazanmas ve kalk nmas na; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü ve muteber bir ülke, toplum düzeyine ç kmas na katk da bulunmay amaçlamaktad r. Bu vizyon, misyon ve amaç do rultusunda MÜS AD, 21 y l boyunca, sosyal sorumluluk bilinciyle birçok önemli çal flma yapm fl ve yapmaya devam etmektedir. 08 Bu ba lamda MÜS AD, ülkemizin bugün dünya konjonktüründe hem siyasal hem de ekonomik anlamda geldi i konumu itibariyle ve ileriye dönük alî hedefleri do rultusunda, yapmas gereken yap sal reformlara iflaret etmekte ve bunlardan bugün için en önemlisinin yeni anayasa oldu unu uzun zamand r dile getirmektedir.

10 Genel Gerekçe MÜS AD, bugün tüm kamuoyu taraf ndan tart fl lan, toplumsal uzlaflmaya dayal sivil bir yeni anayasa idealini can gönülden paylaflmaktad r. Bu anayasan n, toplumda var lacak mutabakata dayal, sivil siyasetçe flekillendirilen ve halk n onay yla kabul edilen, bir toplum sözleflmesi olmas gerekti ine inanmaktad r. Türkiye de 1876 tarihli ilk Anayasadan 1982 tarihli son Anayasaya kadar, yap lan befl Anayasan n ortak noktas, yap m sürecinde siyasal kat l m eksikli idir. Toplumsal kat l m sa lamak yerine, topluma dayat lan Anayasalar, demokratik meflruiyetten mahrum kalm flt r. MÜS AD, bugüne kadar, 1982 Anayasas nda özgürlükler lehine yap lan k sm de iflikliklere tam destek vermifltir. Ancak bugün, güçlenen Türkiye nin önünü açacak ve toplumsal uzlaflmay sa layacak, yeni anayasa yap lmas gerekti i yönünde inanc tamd r. Bu inançla haz rlanan bu çal flma, yeni anayasaya iliflkin MÜS AD n somut önerilerini içermektedir. Yeni bir anayasan n gereklili i konusunda, toplumda art k herhangi bir tereddüdün kalmad anlafl lmaktad r. Dolay s yla yeni anayasa bir söylem olmaktan ç k p, eyleme dönüflmelidir. Yeni anayasan n, özgürlükleri ayr nt lara bo mayan, anlafl l r ve sade bir sistemati e sahip olmas gerekti i paylafl lan bir kan d r. Resmi ideolojiden ar nm fl, tüm toplumu kucaklayan, devletin temel niteliklerini koruyan, özgürlükleri evrensel normlar seviyesine ç kartan, tam demokratik kurumsallaflmay sa layan ve siyasal kat l m kanallar n açan bir içerik, yeni anayasaya iliflkin ortak beklentilerdir. Beklentilerin karfl lanabilmesi, önerilerin somutlaflmas na ba l d r. MÜS AD gelinen bu noktada, art k beklentilerin de il, çözümün konuflulmas gerekti ini düflünmektedir. Mecliste temsil edilen partilerin, yeni bir anayasa yap m na iliflkin uzlaflma aray fl nda att klar ilk ad m, sivil toplumun gelifltirece i somut önerilerle desteklenmelidir. MÜS AD birçok sivil toplum örgütü gibi yeni anayasadan beklentilerine iliflkin taleplerini, daha önce haz rlam fl oldu u genel raporlar ve iki ana çal flmayla dile getirmifltir. Bu çal flmada ise, temsil etti i toplum kesimlerinin görüflleri do rultusunda, yeni anayasaya iliflkin çözüm önerilerini somutlaflt rmakta ve bir bütün olarak anayasa taslak önerisi sunmaktad r. Yeni anayasa, benim ya da ötekinin de il, bizim anayasam z olmal d r. Günümüzde, özgür birey, ço ulcu toplum ve tarafs z devlet, anayasal demokrasilerin temel ilkeleridir. Özgür birey düflüncesi, farkl l klara sayg y zorunlu k lar. Farkl l klara sayg, ancak ço ulcu bir toplumda gerçekleflir. Ço ulcu bir toplum ise, devletin tüm düflüncelere ve inançlara tarafs z ve eflit mesafede kalmas ile mümkündür. Anayasalar toplumdaki farkl l klar ortadan kald ran de il, var olan ço ulcu yap y koruyan bir içeri e sahip olmal d r. Bu nedenle, anayasalar toplumu biçimlendirmeye de il, tüm toplumu kucaklamaya çal flmal d r. Her sorun, anayasa üzerinden çözüme ba lanmaya çal fl lmamal d r. Bu do rultuda MÜS AD, çözüme yönelik önerilerini gelifltirirken, yaln zca kendi hassasiyetlerini de il, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini de gözetmifltir. Ayr flt r c de il kucaklay c olmaya çal flm flt r. 09

11 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, yaklafl k alt ayl k kolektif bir çaban n ürünüdür. May s 2011 tarihinde yeni anayasa çal flmas yapmak üzere, kendi üyeleri aras ndan, Anayasa Ön Çal flma Komisyonu oluflturulmufltur. Bu Komisyon öncelikle, MÜS AD n bugüne kadar yapm fl oldu u çal flmalar ve üyelerle yap lan temaslar do rultusunda, yeni anayasaya iliflkin beklentileri belirlemifltir. Daha sonra, bu beklentileri somutlaflt racak bir ön çal flma tasla haz rlanmas na karar verilmifltir. Bu do rultuda, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ö retim üyesi olan Doç. Dr. Abdurrahman Eren e Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Taslak Metin adl bir bilimsel çal flma haz rlat lm flt r. Taslak Metnin, A ustos bafl nda tamamlanmas ndan sonra, kat lmak isteyen tüm üyelere aç k, geniflletilmifl bir Yeni Anayasa Komisyonu oluflturulmufltur. Komisyon, haz rlanan taslak metin üzerinde ilk de erlendirmeleri ald ktan sonra, tüm MÜS AD üyelerine, yeni anayasaya iliflkin görüfllerini sormufltur. Gelen önerilerle birlikte, yaklafl k iki ayl k süreçte yap lan de erlendirme toplant lar ile, çal flma son haline getirilmifltir. Yeni Anayasa yap m sürecinde, toplumsal uzlaflmaya bir katk sa lamak ad na yap lan bu çal flmay, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin ve kamuoyunun takdirlerine sunarken; çal flmada eme i geçen tüm Yönetim Kuruluna, görüfl ve önerileri ile çal flmaya destek veren üyelerimize, bilimsel destek sa layan de erli hocam za teflekkür ediyoruz. Bu çal flman n ülkemize hay rl olmas n diliyoruz. Ömer Cihad VARDAN Genel Baflkan MÜS AD 10

12 TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE

13

14 Genel Gerekçe TÜRK YE CUMHUR YET ANAYASA ÖNER S GENEL GEREKÇE A nayasalar n iki boyutu vard r. Siyasi boyutuyla toplumsal sözleflme, hukuki boyutuyla devletin statüsünü belirleyen üstün ve ba lay c kurallar bütünüdür. Anayasan n bir toplum sözleflmesi olabilmesi temelde iki unsura dayan r. Bunlar; yap m yöntemi bak m ndan demokratik kat l m, içerik bak m ndan Anayasada resmi ideolojiye yer verilmemesidir. Resmi ideoloji, demokratik devletin yans zl k ve ço ulculuk ilkeleriyle ba daflmaz. Ço ulcu toplum, tüm düflüncelerin serbest rekabetine dayan r. Anayasa ile bir düflünce sistemine üstünlük tan nmas, haks z rekabete yol açar ve devletin tarafs zl na gölge düflürür. Hukuki boyutuyla anayasa, devletin kurucu belgesidir. Demokrasilerde kurucu belgeyi yapan kurucu iktidar ise halkt r. Anayasadan yetkilerini alan devlet organlar egemenli in sahibi de il, onun kullan c s d r. Anayasan n temel ifllevi, devlet organlar n n yetkilerini s n rlamak ve birey hak ve özgürlüklerini güvenceye almakt r. Bu nedenle Anayasan n bir toplum sözleflmesi olabilmesi, ço ulcu toplumun mutabakat n yans tmas na ve birey hak ve özgürlüklerini güvence alt na almas na ba l d r. Anayasalar, üç temel konuyu düzenler ve üç temel kaynaktan beslenir. Devletin temel ilkeleri, temel hak ve özgürlükler ve devletin temel organlar, anayasalarda yer alan üç ana konudur. Bu konular n düzenlenmesinde, toplumsal ve hukuksal birikimden, uluslararas hukuk ve karfl laflt rmal hukuktan yararlan l r. Devletin flekli ve niteliklerinin tespitinde, tarihsel gerçeklikler, kültürel birikim ve devlet gelene i belirleyicidir. Temel hak ve özgürlükler düzenlenirken ana kaynak, uluslararas insan haklar hukukudur. nsan haklar na sayg l devlet olmak, insan haklar sözleflmelerine taraf olmak ve bunlar n gere ini iç hukukta yapmaktan geçmektedir. Devletin temel organlar n n düzenlenmesinde ise, ça dafl demokratik ülkelerdeki uygulamalar mihenk tafl d r. Yap lan tercihler, kabul edilebilir olandan çok, en iyi uygulamalar yönünde olmal d r. En iyi uygulaman n tercihinde, sadece teorik yaklafl m de il, ülke gerçeklerinin de göz önünde tutulmas gerekir. 13

15 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Türkiye de yeni ve sivil bir anayasa talebi hiç gündemden düflmemektedir. lk Anayasan n bundan 135 y l önce 1876 y l nda yap lm fl olmas na ra men, anayasal sistemimiz istikrar kazanamam flt r 1. lk Anayasadan sonra 1921, 1924, 1961 ve 1982 tarihlerinde dört Anayasa daha yap lm flt r. En son yap lan 1982 Anayasas nda, 1995, 2001 ve 2010 tarihlerinde üç köklü de ifliklik yan nda, toplamda Anayasan n yar ya yak n maddesi de iflmifltir de ifliklikleri ile kat l mc demokrasinin önündeki engeller kald r lm fl, 2001 de ifliklikleri ile özgürlükler rejimi güçlendirilmifl ve 2010 de ifliklikleri ile de yarg reformu gerçeklefltirilmifltir. Befl yeni Anayasa ve bunlarda yap lan de iflikliklere ra men, yeni anayasa taleplerinin devam etmesinin ana nedeni, demokratik kat l m eksikli idir. Darbeler ve bir önceki düzene duyulan tepkilerin ürünü olan Anayasalar, genifl kat l ml bir müzakere sürecine ve ortak akla dayanmam flt r. Giderek artm fl olan sivil anayasa söylemi, özünde iki talebi bar nd rmaktad r. Bunlardan biri, askeri darbelerle yap lm fl anayasa yerine, sivil toplumun kat l m ile bir anayasa yap lmas ; bir di eri de, demokratik kurumlar üzerindeki askeri vesayet görüntüsüne son verilmesidir lk Anayasa 23 Aral k 1876 (7 Zilhicce 1293) tarihinde, II. Abdülhamit taraf ndan kabul edilen bir fermanla ilan edilen Kanun- Esasi dir. Kanun- Esasi, Mithat Pafla baflkanl nda 28 kifliden oluflan bir Komisyon (Encümen-i Mahsusa) taraf ndan haz rlanm flt r Anayasas 29 y ll k süre zarf nda ilki 1987 y l nda sonuncusu 2010 da olmak üzere, 177 maddenin 83 ünde 17 kez de ifliklik yap lm flt r y l nda referandumla kabul edilen ilk de ifliklik, siyasi partilere iliflkin 10 y ll k siyaset yasa n n kald r lmas hakk nda olmufltur. Anayasan n yap m sürecine kat lmayan yasakl partilerin tekrar siyaset hayat na dönmesi ile birlikte, yeni anayasa talebi gündeme gelmifltir y l nda TBMM de temsil edilen siyasi partiler Anayasa De iflikli i Teklifleri haz rlarken, ayn flekilde Anayasan n yap m sürecinde aktif rol alamayan sivil toplum örgütleri de yeni anayasa çal flmalar na destek vermifllerdir y l nda TÜS AD tam metin bir anayasa önerisi haz rlarken, TÜRK- fi, HAK- fi, T SK ve Bas n Konseyi, Anayasa de iflikliklerine iliflkin genel öneriler de bulunmufllard r. Yeni anayasa taleplerine iliflkin partiler aras uzlaflma sa lanamad ndan bu çabalar 1995 Anayasa de ifliklikleri ile sonuçlanm flt r Avrupa Birli i sürecinin h zlanmas ile yeni anayasa aray fllar yeniden ivme kazanm flt r. Temel hak ve özgürlükler rejiminin Avrupa Birli i standartlar na uygun hale getirilmesi ihtiyac 2001 Anayasa de iflikliklerini ortaya ç karm flt r Seçimlerinden sonra, sivil iktidar n güçlenmesi, yeni anayasa taleplerini sivil anayasa söylemiyle örtüfltürmüfltür. Bu sürece destek amac yla 2000 y l nda TOBB, 2001 ve 2007 y l nda Türkiye Barolar Birli i ve 2007 y l nda Bilim Kurulu tam metin anayasa önerileri haz rlam fllard r. Bu sürece TÜS AD, MÜS AD, TÜRKONFED gibi ifladamlar dernekleri yan nda, D SK, KESK, HAK- fi gibi sendikalar da, haz rlatt klar anayasa raporlar ile destek vermifllerdir. Sivilleflme karfl s nda, bürokrasinin direnci, 2010 Anayasa de ifliklikleri ile k smen k r lm fl ise de, askeri vesayetin sivil siyaset üzerindeki gölgesi tamamen kalm fl de ildir. Günümüzde sivil anayasa, resmi ideolojiden ar nma ve askeri vesayet görüntüsüne son verme taleplerinde yo unlaflmaktad r. Bu da, yeni anayasa taleplerinin özünde yatan sivilleflme arzusunun k smî de iflikliklerle bast r lamayaca n göstermektedir.

16 Genel Gerekçe Tarihin önemli bir dönüm noktas nda, hem yap m süreci hem de içeri i ile model bir anayasa yapabilme sorumlulu u tüm topluma aittir. Yeni anayasa yap m süreci, haz rlanan anayasa önerileri, genel raporlar, düzenlenen ulusal ve uluslararas konferanslar, seminerler, yaz lan makaleler ve medya deste i ile devam etmektedir. Bu süreç, uzlaflma ve ayr flma noktalar n belirginlefltirirken, toplumsal gerçekliklerle de yüzleflmemize yard mc olmaktad r. Bu süreçten uzlaflma yerine ayr flma ve d fllamay umanlar oldu u gibi kendi ayr cal kl konumlar n sürdürmek isteyenlerin de bulundu u görülmektedir. Siyaset kurumu toplumsal taleplere göre flekillenir. Toplumda uzlaflma sa lanmadan siyasi partilerin uzlaflmas zordur. Bu noktada uzlaflma aray fl nda as l rol sivil topluma düflmektedir. Anayasan n kabulünde asli kurucu iktidar olarak son sözü söyleyecek olan toplum, anayasan n haz rlanmas nda da ilk sözü söylemek durumundad r. Bu sorumluluk bilinciyle haz rlanan bu anayasa önerisi, anayasal tart flmalara bir katk sa lamay amaçlamaktad r. Bu çal flma, bütüncül bir anayasa de iflikli i önerisidir. Anayasan n yap m yöntemi konusunda tart flmalara girilmemektedir. Kurucu meclis kurma önerileri, ola an ve uygulanabilir bir yöntem olarak görülmemektedir. Anayasay ola an yöntemler kullanarak yapabilmek, demokrasimiz aç s ndan da önemli bir s nav olacakt r. Temsil sorunu bulunmayan mevcut Parlamentoda flekillendirilecek bir anayasan n, halk taraf ndan onaylanmas, en do al ve uygulanabilir yöntem kabul edilmektedir. Bu kapsamda çal flman n amac, anayasan n hem biçim hem de içeri ine yönelik üzerinde tart fl labilecek öneriler getirebilmektir. I. Biçimsel Özellikler Yeni anayasan n biçimsel özelliklerine iliflkin temel beklenti, k sa, özlü ve anlafl l r bir anayasad r. Bu özellikler anayasan n bafllang ç ve madde say s na, diline ve sistemati ine yans mal d r. A. Kazuistik De il Çerçeve Anayasa Bu öneride, kazuistik de il, çerçeve anayasa yönünde bir tercihte bulunulmufltur. Kazuistik yöntem anayasan n anlafl lmas n ve uygulanmas n zorlaflt rd gibi de iflimin de önünü t kayabilmektedir. Anayasalar uygulamaya yönelik detaylara yer vermek yerine, genel çerçeveyi çizmelidir. Anayasalar n kazuistik olup olmad her zaman madde say lar na bak larak anlafl lmaz. Baz ülkelerde madde say s çok olmakla birlikte, maddelerin içerikleri k sa olabilmekte, baz ülkelerde madde say s az oldu u halde madde içerikleri fazla olabilmektedir. Örne in, talya 15

17 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi (136), Letonya (116), Litvanya (154), Estonya (168), Belçika (198) gibi Avrupa ülkelerinde madde say lar fazla olmakla birlikte madde içerikleri oldukça k sad r. Öte yandan, rlanda da madde say s 50 olmakla birlikte madde içeri i fazlad r Anayasas 177 maddeden oluflan ve madde içerikleri de oldukça kapsaml, kazuistik bir anayasad r 4. ki maddesi mülga edilmifl ve birçok maddesinde de ifliklik yap lm fl olmas na ra men, bu özelli ini korumaktad r 5. Askeri darbenin ürünü olan Anayasa, birey yerine devleti, özgürlük yerine güvenli i önceleyen bir yap ya sahiptir. Bu öncelikle, anayasan n diline ve sistemati ine de yans m flt r. Toplumsal tehdit alg s, özgürlüklerin kötüye kullan laca anlay fl na yol açm fl ve özgürlüklerin as l, s n rlamalar n istisna oldu u ilkesi tersine çevirilmifltir. Böylece, ayr nt l düzenlemeler yap larak, birey ve topluma karfl, devlet korunmak istenmifltir. Bu çal flmada 78 maddelik çerçeve anayasa önerilmektedir Anayasas n n mant tersine çevrilerek, devlet yerine birey, güvenlik yerine özgürlük, kötü niyet yerine iyi niyet öncelik haline getirilmifltir. Mevcut Anayasa yaklafl k 100 madde k salt lm fl olmakla birlikte, içeri i boflalt lm fl de ildir. Bir anayasada düzenlenmesi gereken zorunlu konulara yer verilmifltir. Anayasa üzerinden sorunlar çözme de il, anayasay çözümün önünde engel olmaktan ç karma mant ile hareket edilmifltir. Gereksiz tekrarlardan kaç n lm fl, söylenmemesi hiçbir boflluk do urmayan ifadeler anayasaya konulmam flt r. Böylece mutlaka söylenilmesi gerekenlerle s n rl kal nm flt r. Konu bütünlü ü gözetilerek, ayn konuya iliflkin hükümler tek bir maddede toplanm flt r. Bu yöntemle, madde say s n n azalt lmas, dilinin sadelefltirilmesi ve sistemati inin basitlefltirilmesi amaçlanm flt r Avrupa Birli i ülkelerinin Anayasalar n n madde say s yaklafl k olarak flöyledir: rlanda 50, Macaristan 79, Çek Cumhuriyeti 89, Fransa 89, Danimarka 89, Letonya 116, Yunanistan 120, Lüksemburg 120, Malta 124, Finlandiya 131, talya 136, Hollanda 142, Almanya 146, Avusturya 151, sveç 154, Litvanya 154, Romanya 156, Slovakya 156, Estonya 168, spanya 169, Bulgaristan 169, Slovenya 174, Belçika 198, Polonya 243, Portekiz Madde say s aç s ndan Osmanl -Türk Anayasalar na bakt m zda, 1876 Kanun- Esasi 119, 1921 Teflkilat- Esasiye Kanunu 24, 1924 Teflkilat- Esasiye Kanunu 105, 1961 Anayasas 157 maddedir Anayasas Bafllang ç, 177 madde ve 17 Geçici maddeden oluflmaktad r tarih ve 4121 say l Kanunla Sendikal faaliyet kenar bafll kl 52. Madde ile tarih ve 5170 say l Kanunla Devlet Güvenlik Mahkemeleri kenar bafll kl 143. Madde mülga edilmifltir. 6. Bugüne kadar yap lan tam metin anayasa önerilerinde, Anayasan n madde say s nda önemli bir azaltma önerilmemifltir y l nda TOBB önerisinde mevcut Anayasan n madde say s nda bir azaltmaya gidilmedi i gibi yap lan ilavelerle daha da ayr nt l bir öneri sunulmufltur. TBB önerisi, bafllang ç ve 190 maddeden oluflmaktad r. Bu öneri mevcut anayasadan 15 madde fazla olmas yan nda, madde içerikleri de daha ayr nt l d r. Bilim Kurulunca haz rlanan öneri, 136 maddeden oluflmaktad r.

18 Genel Gerekçe B. Karmafl k De il Basit Bir Sistematik 1982 Anayasas n n sistemati i, yar ya yak n maddesinde yap lan de ifliklik ve eklemelerle iyice bozulmufltur. Anayasa; bafllang ç, 7 k s m, k s mlar n alt nda bölümler, bölümlerin alt nda roma rakamlar, onlar n alt nda büyük harfler, onlar n alt nda maddelerden oluflmaktad r. Roma rakam ve büyük harflerle gösterilen konu bafll klar alt nda, madde kenar bafll klar yer almaktad r. K s mlar aras nda da bir denge yoktur. Anayasa n n beflinci k sm, nk lap kanunlar n n korunmas kenar bafll ile sadece bir maddeden oluflmaktad r. Geçici hükümler, bir k s m olarak, son hükümleri düzenleyen yedinci k s mdan önce gelmektedir. Maddeler yap land r l rken f kralar numaraland r lmad ndan, uzun maddelerin uygulanmas zorlaflmaktad r. Mülga edilen maddeler, konu bütünlü ü gözetilmeden eklenen f kralar ya da f kralarda yap lan de ifliklikler, Anayasa n n sözü ve özüyle bütünlü ünü zedelemifltir. Bu öneride 78 maddelik anayasa; bafllang ç, 3 k s m ve son hükümlerden oluflmaktad r. Genel esaslar düzenleyen birinci k s m 4 maddeden oluflmaktad r. Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ikinci k s m, üç bölümdür. Bunlar; genel hükümler, kiflisel ve siyasal haklar ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklard r 7. Üçüncü k s mda, devletin temel organlar üç bölümde düzenlenmektedir. Bunlar; yasama, yürütme ve yarg bölümleridir. Bölümler alt nda roma rakam ya da büyük harfle bafllayan konu bafll klar kullan lmam flt r. Maddeler kenar bafll klar ve alt f kralar fleklinde düzenlenmifltir. Madde f kralar n numaraland rmak kanun yaz m nda yayg n uygulamad r 8. Son hükümler bafll alt nda, Anayasan n de ifltirilmesi ve kenar bafll klara iliflkin iki madde bulunmaktad r. Buraya yürürlük maddesi ve geçici maddeler ilave edilebilir. Sistematikte kolayl k sa lamak amac yla, her konu tek madde alt nda düzenlenmeye çal fl lm flt r. C. Sade ve Anlafl l r Bir Dil 1982 Anayasas, otoriter, yasakç ve keyfi yorumlara imkân veren bir dile sahiptir. Anayasan n bafllang c ndan son hükümlerine kadar bu dili görmek mümkündür. 7. Temel hak ve özgürlüklere iliflkin k sm n düzenlenmesinde, çeflitli öneriler bulunmaktad r. Bilim Kurulu, genel hükümler, kiflinin haklar ve hürriyetleri, siyasal haklar ve hürriyetler, sosyal ve ekonomik haklar ve hürriyetler fleklinde bir öneride bulunmufltur. Dolay s yla, sadece siyasal haklar n yerini de ifltirmifltir. D SK ve TBB önerilerinde, yeni bir s n fland rma önerilmektedir. S ras yla, genel hükümler; kifli özgürlükleri ve siyasal haklar; iktisadi, sosyal ve kültürel hak ve özgürlükler ve son bölümde çevre, bar fl ve geliflme haklar na yer verilmifltir. Böylece üçüncü kuflak haklar olarak nitelendirilen baz haklar n ayr bir bölümde düzenlenmesi önerilmifltir. TOBB ve TÜS AD n önerilerinde temel haklar konusunda farkl bir sistematik bulunmamaktad r. 8. Bilim Kurulunca haz rlanan öneride de, f kra numaralar kullan lm flt r. 17

19 MÜS AD T.C. Anayasa Önerisi Bafllang çta, devleti kutsallaflt ran, kutsal Türk Devleti ifadesi, yüce Türk Devleti olarak 1995 y l nda de ifltirilmifl olsa bile, birey yerine devleti önceleyen otoriter dil sürmektedir. Anayasa ya hâkim olan yasakç dil, adeta bir askeri talimatnameyi and rmaktad r. Topluma ve bireye güvenmeyen bu anlay fl, her özgürlü ün kötüye kullan laca ndan hareket ederek, özgürlükten çok yasaklamalara yer vermifltir. Bu kapsamda, Anayasa n n 14. maddesinde genel olarak kötüye kullanma yasa düzenlenmifl olmakla yetinilmemifl, özgürlüklerin düzenlendi i maddelerde de ayr ca kötüye kullanma ifadelerine yer verilmifltir 9. Özgürlüklerin hep kötüye kullan laca anlay fl, toplum ve birey karfl s nda devleti koruma refleksinden kaynaklanmaktad r. Anayasada mu lak bir dil kullan larak, kurumlar n keyfi yorumlar na imkân sa lanm flt r. Özellikle siyaset kurumuna beslenen güvensizlik, siyasi haklar üzerinde, yasakç bir dile yol açm flt r. Bu yasakç dilin bir k sm 1995 anayasa de ifliklikleri ile giderilmifl olsa da, Anayasan n ruhuna sinmifl bu anlay fl sürmektedir 10. Bu öneride, olumlu ve anlafl l r bir dil kullan lmaya çal fl lm flt r. Otoriter dilden uzaklafl lmaya, resmi ideolojiyi ça r flt ran ifadeler ay klanmaya gayret edilmifltir 11. Bu çerçevede sade, k sa ve uzlaflmac bir dile sahip bafllang ç hedeflenmifltir. Maddelerde yer alan yasaklar, özgürlükler lehine, devletin yetkilerini kötüye kullanmas aleyhinedir. Bu anlay fl güçlendirmek amac yla, ayr bir kötüye kullanma yasa düzenlenmemifltir. Haklar n niteli inin belirlendi i maddede, haklar n niteli inin kötüye kullanmay korumad n n söylenmesi ile yetinilmifltir. Anayasada keyfi yorumlara imkân veren tüm ifadeler kald r lmaya çal fl lm flt r. Eklemeler ve ç karmalarla Anayasan n bozulan dili, olabildi ince sade ve aç k bir yaz mla ve konu bütünlü üne dikkat edilerek yenilenmifltir Örne in, Anayasan n 24. maddesinde ikinci kez, din ve vicdan özgürlü üne iliflkin, Kimse dince kutsal say lan fleyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz denilmektedir. 10. Bunun son örne i, milletvekili dokunulmazl klar n düzenleyen maddede, dokunulmazl klar n istisnalar belirlenirken, soyut bir düzenleme içeren 14. maddeye yap lan göndermedir. Ayn flekilde, Anayasada siyasi partilere iliflkin yasaklar ve kapatma davas na iliflkin yöntem, keyfi yorumlara imkân verecek flekilde düzenlenmifltir. 11. Terminoloji olarak, Bilim Kurulu mevcut Anayasan n tercihleri ile paralel bir dil kullanm flt r. TBB ise, Arapça kökenli kelimeler yerine öz Türkçe olarak nitelendirilen kelimeleri tercih etmifltir. Bu çal flmada kelimenin kökeninden çok, uygulamada bu kullan m n yerleflip yerleflmedi ine bak lm flt r. Örne in hürriyet kelimesi yerine özgürlük kelimesi tercih edilmifltir. Günümüzde özgürlük kelimesi yayg n kullan ma sahiptir. Ayn flekilde, yarg ç yerine hâkim, yasa yerine kanun kelimeleri, yerleflik kullan mlar ndan dolay tercih edilmifltir.

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER

TÜRK YE DE KÜRTLER. BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER TÜRK YE DE KÜRTLER BARIfi SÜREC Ç N TEMEL GEREKS N MLER Heinrich Böll Stiftung Derne i Türkiye Temsilcili i nönü Caddesi, Hac Han m Sk. No: 10/12

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı