Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER ÖNSÖZ... vii YAZARLAR... ix Bölüm 1 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES... 1 Yazar : Lale Delilbafl Bölüm 2 EMBR YOLOJ LABORATUVARININ KURULUfiU Yazar : Ayfle Arvas Bölüm 3 IVF LABORATUVARINDA KAL TE KONTROL Yazar : Ayça Ifl k Bölüm 4 SPERMATOGENEZ S Yazar : Engin Enginsu, Nuh Kerem Pilavc ERKEK NFERT L TES NDE TANIYA YÖNEL K TESTLER VE SPERM HAZIRLAMA PROTOKOLLARI Yazar : Engin Enginsu Bölüm 5 OOGENEZ S, OOS T TOPLAMA PROSEDÜRÜ, OOS T MORFOLOJ S ve N V TRO MATÜRASYON Yazar : Oya Karabulut, Lale Delilbafl Bölüm 6 FERT L ZASYON Yazar : Lale Karakoç Sökmensüer, Lale Delilbafl Bölüm 7 EMBR YONER GEL fi M Yazar : Cenk Özcan Bölüm 8 KLAS K N V TRO FERT L ZASYON Yazar : Handan Devrim Kara Bölüm 9 M KROMAN PÜLASYON TEKN KLER Yazar : Gülleyla K l ç Bölüm 10 NTRAS TOPLAZM K SPERM ENJEKS YONU Yazar : Çölban Hünerli Kandur, Pelin Macit Kutlu v

3 vi Ç NDEK LER Bölüm 11 EMBR YO SEÇ M KR TERLER - I Yazar : Seda Y lmaz Bölüm 12 EMBR YO SEÇ M KR TERLER - II Yazar : Nadir Ç ray Bölüm 13 EMBR YO TRANSFER Yazar : Mehmet C nc k Bölüm 14 KR YOPREZERVASYON Yazar : Baflak Balaban Bölüm 15 NSAN EMBR YO GEL fi M NDE KULLANILAN KÜLTÜR ORTAMLARI Yazar : Cem Korkmaz, Bar fl Baykal Bölüm 16 MPLANTASYON Yazar : Tülay rez Bölüm 17 PRE MPLANTASYON GENET K TANI Yazar : Muhterem Bahçe Bölüm 18 IVF VE GELECEK TEKNOLOJ Yazar : Ertan Kervanc o lu Bölüm 19 EMBR YON K KÖK HÜCRELER Yazar : Firdevs Gürer Bölüm 20 KORDON KANI KÖK HÜCRELER VE KORDON KANI BANKACILI I TAR HÇES Yazar : Erdal Karaöz NDEKS

4 ÖNSÖZ Dünyaya tan t ld 1978den itibaren bütün dünyada baflar yla uygulanan ve say s z çift için umut ve çözüm olabilen n Vitro Fertilizasyon (IVF) teknikleri, özellikle son 20 y lda çok büyük geliflmelere sahne olmufltur. Bunlar n bir bölümü klinik uygulamalar ve endokrinolojide kaydedilirken; daha büyük bölümü ise laboratuvar teknikleri, kullan lan malzemeler ve mediumlar n gelifltirilmesi fleklinde olmufltur. Bilimselli in ayr lmaz parças olan araflt rma ve tekni i iyiye götürme çabalar yla elde edilen verileri bilimsel kriterler dahilinde yorumlayarak sunan makalelerin say s her gün artmaktad r. Konuya ilgi duyanlara klasikleflmifl temel bilgilerin sunuldu u kitaplar ise kaynak oluflturmakta ve bu konuda da eserler verilmektedir. Ülkemizde IVF laboratuvar bilgilerini içeren ilk Türkçe kitap 1997 y l nda yay nlanm fl ve bunu di erleri izlemifltir. Zaman içinde geliflen teknolojinin IVFde kullan lmaya bafllanmas ile IVFin kullan m alanlar genifllemifl ve çeflitli bilim dallar n n katk s ile daha farkl alanlarda aç l mlar yaflanm flt r. Dolay s yla daha genifl kapsaml ve güncel bilgileri içeren kitaplara gereksinim do mufltur. Bu nedenle elinizdeki kitap, her bir bölümü bir baflka embriyolog taraf ndan kaleme al narak haz rlanm flt r. Bugün IVFdeki geliflmeleri içeren kitab n haz rlanmas nda eme i geçen tüm arkadafllar ma teflekkür ediyorum. Henüz kitab n düflünce aflamas ndan itibaren öneri ve elefltirileri ile beni yönlendiren, ancak deste ini hiç esirgemeyen, çal flma arkadafl m say n Prof. Dr. Rifat Gürsoy a en içten teflekkürlerimi sunuyorum. laç endüstrisindeki geliflimler konusunda bilgi ak fl sa layan Ferring, Organon ve Serono ilaç flirketleriyle, medium haz rl konusundaki hassas ve hatta belge olarak kullan labilecek resimlerini bizlerle paylaflan Vitrolife firmas na çal flma arkadafllar ma ve kitab n bas m n titizlikle gerçeklefltiren Günefl T p Kitabevleri çal flanlar na ve say n Ali Çelik e teflekkür etmek isterim. Kitab n okuyan, bilgiye ulaflmak isteyen herkese yard mc olmas dile iyle. Doç. Dr. Lale Delilbafl Ankara, 2007 vii

5 NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES 1. Lale Delilbafl B Ö L Ü M ÇA LAR BOYUNCA NFERT L TE Tarih öncesinin ayd nlanabilen en gerilerine gidildi inde, Akdeniz çevresinde tüm kültür ve uygarl klarda çeflitli isimlerle an lan, ancak hep ayn özellikleri tafl yan bir ana tanr ça, Kibele (Kybele) ile karfl lafl l r. Genellikle ayakta, oturmufl ya da uzanm fl olarak tasvir edilen ana tanr ça genifl kalçal ve kar nl, iri gö üslü ve daima ç plakt r. Kalça ve gö üsle birlikte vurgulanan üreme organlar anal, üremeyi, hayat n sürmesini ve diflili i simgeler (Resim 1-1). Ana tanr ça, heykellerinin bir bölümünde do um yaparken gösterilirken bazen de gö sünün üzerinde veya kollar nda bir erkek çocuk tafl r. Ana tanr çaya tap nmaya gelenler, simgeledi i bereket ve do urganl ktan pay alabilmek için Kibele nin ve iki yan ndaki aslanlar n üreme organlar na dokunurlar. Bereket ana veya toprak ana olarak da bilinen ana tanr ça, ilerleyen dönemlerde farkl isimlerle (Cybele, Kubileya, Kybebe gibi) an lsa da sonuçta bereket ve bollu un simgesi olarak mitolojide ad ndan oldukça s k söz edilmektedir. Anadolu da tarihin bafllang c ndan itibaren var olan ana tanr ça, sadece insanlarda do urganl ve üremeyi de il, ayn zamanda tüm do an n bereketini de ifade etmifltir. nsano lunun üremenin sadece kad n n gücü oldu- u, erke in olaya katk s n bilmedi i ve anaerkil aile düzeninin sürdü ü dönemlerde, kad n n üreme ve bolluk-bereket sembolü olarak gösterilmesi uzun süre devam etmifltir. Daha ileriki dönemlerde Ege de ana tanr - ça Artemis de yine do a ile iç içe yaflayan, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilmifltir. Kibele den farkl olarak Artemis tac ile kad n n geliflimini de simgeler: Hilal yeni do mufl bir k z, yar may genç k zl a geçifli, dolunay ise olgunlu u, do urganl ve anal anlat r. Bu üç özelli i ile Artemis, ataerkil düzenin ona verdi i yeni nitelikleri; bakireli i, kad nl ve anal ayn vücutta tafl r. Artemis, heykellerinde bollu u ve bereketi temsil etmek ve kendisine atfedilen tüm özellikleri bir arada göstermek amac yla çok memeli olarak tan mlanm flt r 1 (Resim 1-2 ve 1-3). Eski Yunan kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen bir de erkek tanr vard r: Priapus. Priapus tüm heykellerinde ç plakt r ve iri cinsel organ yla erkek olman n Resim 1-1: Kibele. Resim 1-2: Efes de bollu u, bereketi ve ço almay simgeleyen Artemis heykeli. 1

6 2 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES Resim 1-5: Hindistan da çocuksuz kad nlar n tap nd klar Tanr heykeli. Resim 1-3: Artemis, heykellerinde bafl nda kad nl n üç ayr dönemini vurgulayan tac ve do urganl n n simgesi olarak çok say daki memesi ile resmedilmifltir. gücünü göstermesinin yan nda insano lunun üremesinde erke in rolünü de belirtmektedir 1 (Resim 1-4). Ayn flekilde tasvir edilen ve Hindistan daki Siva tap na nda bulunan tanr heykeli de erkek olarak tan mlanm fl ve yine iri cinsel organ yla üretkenli in sembolü olmufltur. Tap na a gelen çocuksuz kad nlar n ç plak Resim 1-4: Yunan mitolojisindeki erkek tanr : Priapus. vücutlar n bu heykelin fallusuna sürterek k s rl k sorunlar na çare arad klar bilinmektedir 2 (Resim 1-5). Bizde evlilikler çok eski zamanlardan beri tan klar önünde yaz l olarak yap lan bir sözleflme ile yasal olur. Sözleflmesi olmayan bir evlilik yasal say lmad için, boflanma halinde tazminat al nmaz. Bir erkek yasal olarak tek kad nla evlenebilir. Ancak kar s kad nl k görevinin yapamayacak kadar hasta ise veya çocu u olmuyorsa, kar s n n izniyle baflka kad nla evlenebilir. Fakat ilk kar s na, ömrünün sonuna kadar bakmak zorunlulu undad r. Sumer kanununa göre k s r bir kad n n kocas na verdi- i cariyesi çocuk do urunca han m na karfl büyüklük taslayamaz, öyle yapmaya kalkarsa cezaland r l r. 3 nsano lunun günümüze ulaflan ilk yaz tlar M.Ö y l na ait Sumer tabletleridir. Bu tabletlerin okunmas yla, günümüzden 6-7 bin y l öncesinde de toplumsal düzeni sa lamak üzere gelifltirilen yasalarda ve aile içi düzende de çocuksuz olma durumu ve çözüm aray fllar netlefltirilebilmifltir. 3 nsanl k tarihinin bafllang c ndan bu yana çocuk; soyun devam ve ana-baban n yafll l ktaki güvencesi olarak görülmekte ve evlilik törenlerinde çocuk için de dileklerde bulunulmaktad r. Çocuk sahibi olman n önemi, çeflitli kültürlerde farkl özdeyifllerle dile getirilmifl ve k s rl k genellikle kad ndan kaynaklanan bir sorun olarak görülmüfltür. Bu görüflün; do urgan olan n kad n olmas ve erke in cinsel fonksiyonlar n yerine getiriyor olmas n n çocuk sahibi olabilmek için yeterli oldu- u düflüncesinden kaynaklanmas muhtemeldir. Bu nedenle kad n, çocuk sahibi olamad durumlarda suçluluk hissetmifl, d fllanm fll k ve k nanma duygusuyla eflinin bir baflka kad ndan çocuk sahibi olmas n kabul et-

7 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES 3 mifltir. Örne in Tevrat ta (genesis 16:1, 18:10, 21:2, 25:21 ve 30: 1,2,22) üç kuflak boyunca gözlenen infertilite sorunu kad nlar n efllerine çocuk sahibi olabilmeleri için baflka kad nlarla birlikte olmalar n önermeleriyle çözülebilmifltir. Benzer anlat mlara ncil de de rastlanmaktad r. 4 Bugün Anadolu da halen çocuksuz kad nlar n çocuk sahibi olabilmek için efllerinin ikinci bir kad nla birlikteli ini kabullenmeleri yukar da sözü edilen çok eski geleneklerden kaynaklan yor olsa gerek. Nitekim Do u ve Güney Do u Anadolu da çok eflli evliliklerin nedenlerini araflt ran bir çal flmada da çocuksuzluk (ya da k - s rl k) ikinci s rada yer almaktad r. 5 lkel toplumlarda infertilitenin epidemiyolojik boyutlara ulaflt dönemlerde insano lu soyunun devam için bir baflka yol seçerek, kad nlar n önceden çocuk sahibi olmalar halinde aile kurmas na flans vermifltir. lkel toplumlarda s kça karfl lafl lan bu olguda, do an çocuk daha sonra annesinin evlendi i erkek taraf ndan evlat olarak kabul edilmektedir. Kapal toplumlarda infertilitenin epidemiyolojik boyutlara ulaflmas ; cinselli- in, çok eflli olarak yaflanmas ndan dolay cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar nedeniyledir. 2 nsano lu, türünün devam için üremenin önemini tarihinin ilk dönemlerinden itibaren benimseyerek k s rl a çareler aramaya devam etmifl ve uzunca bir süre kendilerinden daha güçlü oldu unu gördükleri yarat klara, yat rlara, k sacas kutsal sayd klar nesnelere dileklerde bulunmufl, adaklar adam flt r. K s rl k (infertilite) her geçen gün daha fazla çifti etkileyen bir sorun olarak gündemde kalmaya devam ederken bir yandan da dünya nüfusu h zla artmaya devam etmekte. Her ikisini birlikte düflünmek ya da ayn anda yaz ya dökmek çeliflki gibi görünse de k s rl k; insanl k tarihi boyunca çeflitli çözüm önerileriyle güncelli ini koruyan en önemli sorunlardan biri olmufltur ve olmaya da devam etmektedir. K s rl n sadece kad ndan kaynaklanmad, erke in de k s rl k sorunu olabilece i gerçe i ise; modern t pta infertilite tan yöntemlerinin gelifltirilmesi ve kullan lmas yla mümkün olmufltur. Bugün dünyan n çeflitli bölgelerinde de iflen oranlarda olmakla birlikte, ortalama %15 oran nda karfl lafl - lan infertilite sorunu gelifltirilen t bbi yöntemlerle büyük ölçüde çözülebilmektedir. Say lar her geçen gün artan IVF (In Vitro Fertilization) merkezleri çocuk istemi olan ve do al yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere yard m edebilmekte, Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite modern t bb n en önemli geliflmelerinin yafland bir dal olarak güncelli ini korumaktad r. Çocuk sahibi olmay çok arzu ettikleri ya da kendilerini ebeveyn olmaya haz r hissettikleri dönemde karfl laflt klar infertilite sorunu, çiftlerde çok çeflitli duygusal yans malara neden olabilmektedir. Çift bu gerçekle karfl laflt nda flok geçirebilmekte, içinde bulundu u durumu kabullenmeme, inkar etme gibi davran fl özelliklerini sergileyebilmekte ve sonuçta çaresizli ine çözüm aramaya çal flmaktad r. nfertilite tedavisinin güncelleflmesi ve infertilitenin birincil bir sa l k sorunu olarak kabullenilmesi uzun zaman alm flsa da; bugün ülkemizde de kabul edilen Üreme Haklar Bildirgesi nde belirtilen ilkeler do rultusunda çiftlerin infertilite tedavilerinden yararlanma hakk na sahip olduklar belirtilmektedir. Üreme Haklar Bildirgesi nde; Tüm bireylerin genifl kapsaml bir sa l k hizmeti alma hakk na sahip oldu u ve bu hizmetin gebeli in güvenli sonland r lmas da dahil, do- urganl düzenleyen tüm yöntemler ve infertilite (çocuk sahibi olamama) ve AIDS de dahil olmak üzere cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar n tan s ve tedavisini içerir denilmektedir. Yine ayn bildirgede bu haklar; tüm kad nlar; yans z olarak sunulan bilgilere dayanarak kendi kararlar n vermelerini sa layacak infertilite ve gebelik dan flmanl alma hakk - na sahiptir; tüm bireyler, infertilite, gebeli in önlenmesi ve gebeli in sonland r lmas n da kapsayan konularda üreme sa l teknolojisinden yararlanma hakk na sahiptir; k s r olanlar ya da cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar nedeniyle do- urganl aksam fl olanlar da dahil olmak üzere tüm bireyler, üreme sa l hizmetlerinden yararlanma hakk na sahiptir fleklinde vurgulanmaktad r. 6 Tüm dünyada giderek yayg nlaflan oranlarda kullan lmakla birlikte infertilite tedavisi oldukça pahal bir yöntem olmas nedeniyle birçok ülkede ücretsiz sa l k hizmetleri kapsam ndan ç kar lm fl ve sigorta flirketleri de bu tedavi masraflar n karfl lamama yoluna gitmifllerdir. Ancak zamanla özellikle nüfusu azalan veya yafllanan ülkelerde sa l k hizmetinin bütünlü ü de dikkate al narak, giderlerin bir bölümü olsa da karfl lanmaya çal fl lm flt r. Ülkemizde de ilk IVF merkezinin aç ld 1988 y l ndan bu yana hastalar n infertilite tedavilerinin giderlerini kendilerinin karfl lamas kabul edilmifl ise de; 2005 y l nda al nan bir kararla infertilite tedavisi gören hastalar n belirli koflullara sahip olmalar durumunda, üç deneme giderleri devlet bütçesinden karfl lanmaktad r. nfertilite tedavilerinin yürütüldü ü merkezler ileri teknoloji ile donan m gerektirmekte, e itimli ve deneyimli personelin birlikteli i ile baflar l sonuçlar alabilmektedir. Bu nedenle di er ülkelerde oldu u gibi Türkiye de de Sa l k Bakanl Üremeye Yard mc Tedavi Merkezleri Yönetmeli i nde ( tarih ve say l Resmi Gazete de yay nm fl; tarih ve say l Resmi Gazete de, tarih ve say l Resmi Gazete de, tarih ve say l Resmi Gazete de, tarih ve say l Resmi Gazete de ve tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanan flekliyle de ifliklik yap lm flt r) IVF merkezi yap land rmas n ayr nt land rm flt r ve merkezler ancak bu yönetmelikte belirtilen koflullar sa lad ktan sonra çal flma ruhsat alabilmektedir. Ülkemizde aç lan ilk IVF merkezlerinde çal flanlar yurt d fl ndaki

8 4 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES merkezlerde e itim alm fl ve halen birço u alanlar nda çal flmaya devam etmektedir. Ancak, artan talep karfl - s nda aç lacak yeni merkezlere gereken personelin sa lanabilmesi için yukar da an lan yönetmeliklerde personel e itiminin nitelikleri ve süresi belirlenerek e itim verecek IVF merkezleri seçilmifltir. Bugün ülkemizde ruhsat alarak çal flmalar na devam eden 80 merkez vard r ve y lda yaklafl k çifte IVF uygulamas yap lmaktad r. Baflar lar n n yan s ra bu merkezler, dünyadaki geliflmeleri yak ndan izleyerek uygulamaya geçirmekte ve dünyan n önde gelen dergilerinde yay nlanan bilimsel makaleleriyle baflar lar n uluslararas alanda da sergilemektedir. ÜREME ENDOKR NOLOJ S VE NFERT L TE Dünyada in vitro fertilizasyon (In Vitro Fertilization, IVF) tekniklerinin gelifltirilmesine yönelik çal flmalar n bafllad dönemde, üreme fizyolojisi ve endokrinolojisi de çeflitli araflt rmalara konu olmufl ve deneysel çal flmalar n sonuçlar n n yorumlanmas yla çok önemli geliflmeler kaydedilmifltir. Bu bilgilerin fl alt nda insanda, infertilite tedavisinde, ovulasyon indüksiyonu için kullan labilecek çeflitli preparatlar gelifltirilmifl ve ilerleyen dönemde bir yandan bu preparatlar n kullan m için protokollar oluflturulurken di er yandan da yeni jenerasyon preparatlar n üretilmesiyle çok önemli ad mlar at lm flt r. Tarihsel geliflim süreci içinde incelendi- inde; bu çal flmalar n geçmifli 1900lü y llar n bafllar na kadar uzanmaktad r ve bugün klinik baflar lar nedeniyle güvenle kullan lan son ürün preparatlar n gelifltirilmesi ise; çal flmalar n bafllamas ndan itibaren yaklafl k bir as rl k bir sürece yay lmakla birlikte en önemli geliflmeler son on y ll k dönemde gerçeklefltirilmifltir. Genital organlar n fizyolojisinde hipofizin olas etkileri konusundaki ilk deneysel çal flmalar 1909 y l nda Crow, Cushing ve Homans 7 taraf ndan bafllat lm flt r. Ergin köpeklerde hipofiz ablasyonunun genital organlarda atrofiye neden oldu unun gösterilmesi ve benzer çal flmalar n bulgular, erkek üreme organlar n n hipofizin kontrolu alt nda oldu u fikrinin benimsenmesine yol açm flt r y l nda Zondek ve Aschheim insan ve koyun hipofiz ön lobundan ald klar doku parçalar n infantil farelere implante ederek yaklafl k 100 saat sonra östrusun olufltu unu gözlemlemifl ve gonadlar uyaran bu hipofizer yap lar Prolan A ve Prolan B olarak isimlendirmifllerdir. 8,9 Ayn dönemde bir baflka araflt rma grubu da hipofizektomize immatür erkek ve difli hayvanlarda seksüel geliflimin gerçekleflmedi ini; ayn kofluldaki ergin hayvanlarda ise seksüel karakteristiklerin h zla geriledi ini göstermifllerdir y l na gelindi inde kad nlarda menstrüel siklusda gözlenen siklik de iflikliklerin hipofiz ve overler aras ndaki etkileflim sonucu flekillendi i bilgisi kabul edilmifltir. Bu bilgilere göre; hipofizer gonadotropinler overlerde folliküllerin büyümelerini stimüle etmekte ve büyüyen folliküllerden salg lanan östrojen de endometriyumu muhtemel gebelik için haz rlamaktad r. Gonadotropinler, follikülleri olgunlaflt rarak ovulasyonun meydana gelmesinde ve daha sonra korpus luteumdan salg lanan progesteron da endometriyumda sekretuvar de iflikliklerin gerçekleflmesinde rol oynamaktad r. Bu bilgiler, gonadotropinlerin ovaryan siklusdaki önemini gözleyen araflt rmac lar, follikül stimüle edici hormonun yeterince saflaflt r lmas halinde; gonadotropik yetmezlik nedeniyle infertilite problemi olan hastalarda ovulasyonun uyar lmas amac yla kullan labilece i fikrini gelifltirmifltir. Bu dönemde dört grup gonadotropik hormonun varl saptanm flt r. Bunlar: 1) Follikül stimüle edici hormon (Follicle Stimulating Hormone, FSH), 2) Luteinlefltirici hormon (Luteinizing Hormone, LH), 3) nterstisiyel hücreleri uyaran hormon (Interstitiel Cell Stimulating Hormone, ICSH) ve 4) nsan koryonik gonadotropinidir (Human Chorionic Gonadotrophin, hcg). FSH, LH ve ICSH hipofiz ön lobundan salg lan rken; hcg çok farkl bir kaynaktan, trofoblastlardan salg lan r. Gebe k sraklar n endometriyumundan salg lanan, FSH ve LH aktivitesine sahip gebe k srak serum gonadotropini de (Pregnant Mare Serum Gonadotrophin, PMSG) ilk kez 1925 y l nda, atlardan elde edilerek, klinik çal flmalarda kullan lacak preparat haline getirilmifltir (Metformon, Organon). Bafllang çta biyolojik amaçl araflt rmalarda kullan lan PMSG 1934 y l ndan itibaren klinikte de kullan lmaya bafllanm flt r. Ancak PMSG nin insanda ovaryan yan t azaltan anti-hormon salg lanmas na neden oldu u ve bu salg lanman n kullan m süresinin uzamas na ba l olarak artt n n gösterilmesine ra men 11, PMSG nin kullan ld ilk sikluslarda elde edilen gebelikler nedeniyle, PMSG ve di er hayvan orijinli gonadotropinler infertilite tedavisinde yaklafl k 30 y l kadar kullan lm flt r. Bu kadar uzun süreli kullan lmas n n bir di er nedeni de insan kaynakl gonadotropinlere göre FSH/LH oran n n daha düflük oluflundan kaynaklanmaktad r Groot-Wassink in çal flmas nda 12 insan kaynakl gonadotropinlerde FSH/LH oran n n 11/1 olmas na karfl n hayvanlardan elde edilen gonadotropinlerde bu oran 70/1 olarak saptanm flt r. Bu araflt rma ayn zamanda ovulasyon indüksiyonunda LH n n önemini vurgulayan ilk çal flma olmas nedeniyle de önemlidir. nfertilite Tedavisinde Kullan lan Preparatlar n Gelifltirilmesi 1927de Zondek ve Aschheim gebe kad nlar n idrar yla hayvanlarda ovaryan stimülasyon sa lam flken de Gemzell 14 insan hipofizer FSH s n n amenoreik kad nlara verildi inde folliküler büyümeyle birlikte östrojen sal n m n da uyard n göstermifltir. Gemzell in ça-

9 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES 5 Resim 1-6: Üriner FSH preparatlar n n üretilmesi amac yla postmenopozal kad nlardan idrar toplanmas. l flmas, 1949da Li ve arkadafllar n n 15 çal flmas nda da gösterildi i gibi insan hipofizinden FSH n n izole edilebilece ini ve bunun terapötik amaçla kullan labilece ini kan tlam flt r. Nitekim Gemzell ve çal flma grubu 16 insan hipofizer gonadotropinlerini kullanarak elde ettikleri ilk gebeli i 1958de bildirmifllerdir. 1957de Donini ve arkadafllar 17 menopozal kad nlar n idrar ndan gonadotropinleri ayr flt rmay baflarm fllarsa da, elde edilen ilk ürünlerin pirojenik olmas dolay s yla hastalarda protein reaksiyonu geliflmifltir. Donini daha sonra saf preparatlar da üreterek klinik kullan ma sunmufltur. Lunenfeld 18 postmenopozal kad nlar n idrar ndan elde edilen gonadotropinlerin biyolojik olarak aktif olduklar n ispatlayarak 1958den itibaren amenoreik kad nlarda ovulasyonu uyarmak amac yla kullanmaya bafllam flt r. nsan menopozal gonadotropinlerinin (human Menopausal Gonadotrophin, hmg) farmakolojik ve klinik etkilerini çeflitli toplant larda sunan Lunenfeld, hmg ile birlikte hcg kullan m n n avantajlar n hipopitüer hipogonadotropik amenoreik kad nlardaki baflar lar yla sergilemifltir. 19 hmg ve hcg kullan larak srail de ilk gebeli in 1961 de gerçekleflmesinin ard ndan 19 ABD ve Avrupa da da bu kombinasyon ile elde edilen baflar l sonuçlar 20,21 Lunenfeld in klinik deneyimlerini do rulam flt r. Bütün bu geliflmeler yaflan rken farmakoloji endüstrisi de gonadotropinlerin iki ana kayna ndan (insan otopsi materyali ve menopozal kad nlar n idrar ) hangisinden daha kolay ve fazla miktarda elde edilerek üretime geçilebilece ini araflt rmaya bafllam flt r. Do al olarak otopsi materyallerine zaman nda ulaflmak ve hipofiz ekstrelerini elde etmek etik ve yasal boyutlar yla irdelenmesi gereken önemli bir konu olmufl ve üretimde kullan lmas halinde yeterli olamayabilece i düflünülmüfltür. Öte yandan postmenopozal kad nlardan idrar toplanmas ve depolanmas gibi sorunlarla karfl lafl laca öngörülmesine ra men, preparatlara olan talebin artaca dikkate al narak bu yönde karar al nm flt r. 22 Kald ki otopsi materyallerinden elde edilecek hipofiz ekstrelerinden Creutzfeldt-Jacob hastal n n, önemi henüz bu erken dönemde bilinmemesine ra men, geçifli de böylelikle engellenmifltir. 23 Önceleri menopozdaki rahibelerin idrarlar n n toplanmas yeterli olmuflsa da zamanla artan ve tahminlerin de ötesine geçen tedavi gören infertil çift say s nedeniyle Çin, Hindistan gibi nüfus yo unlu- unun fazla oldu u yörelerdeki postmenopozal kad nlar n idrar toplanmaya bafllanm flt r (Resim 1-6). Donini nin araflt rma bölüm baflkanl n yürüttü ü Serono (1906da Roma da canl dokular ve s v lardan hormon ekstreleri elde etmek ve bunlar saflaflt rmak amac yla faaliyete geçmifltir) firmas gonadotropinlerle ilgili tüm araflt rmalar destekleme karar alarak bu hormonlar n klinik kullan m için yeterli özelliklere sahip oldu unun kan tlanmas halinde Dünya Sa l k Örgütü nce (World Health Organization, WHO) standardizasyonun belgelendirilmesini kabul etmifltir. lk kez 1957de Donini ile iflbirli i sonucunda Serono taraf ndan üretilen saflaflt r lm fl hmg, Pergonal olarak adland r lm fl; 1974de de klinik kullan m için WHO standartlar - na uygunlu u kabul edilerek belgelendirilmifltir y l ndan itibaren Organon firmas taraf ndan üretimi gerçeklefltirilen Humegon da yine postmenopozal kad nlar n idrar ndan elde edilen ve FSH aktivitesine sahip bir ürün olarak piyasaya sürülmüfltür. Üriner FSH preparatlar ndan bir di eri de ilk gebelik haberleri klinik çal flmalar n yap ld dönemlerde elde edilmifl olan Menogon dur tarihinde Almanya da ruhsatland - r lan Menogon Ferring firmas taraf ndan üretilmektedir. 1968de 6. Dünya Fertilite ve Sterilite Kongresi nde Lunenfeld, infertil hasta popülasyonunda optimal tedaviyi elde edebilmek amac yla diagnostik klasifikasyon sistemini önermifltir. 22 Bu sistemi oluflturmaktaki amaç; gonadotropin tedavisi uygulanacak hastalarda uygun bir ovulasyon indüksiyon protokolu gelifltirerek, her hasta grubu için maksimum avantaj sa layabilecek dozaj flemas oluflturmakt r. Her ne kadar hastaya özel doz kullan m n n avantaj sa layaca belirtilse de; araflt rmac lar saf FSH preparatlar ile ovulasyon indüksiyonunun daha iyi kontrol edilebilece ini düflünmüfllerdir. Çünkü ovulasyon indüksiyonunda tek bafl na hmg nin

10 6 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES kullan lmas, hmgde FSHya eflit miktarda bulunan LH aktivitesine ilave olarak folliküler evrede endojen LH n n da kat l m yla prematür luteinizasyona ve sonuçta androjenik etkileflimle folliküler atreziye neden olabilmektedir. Endojen LHn n bask lanmas gereklili i, 1967 y l ndan itibaren gonadotropinlerin ba land ovaryan reseptörlerin gösterildi i çal flmalarla daha da netleflmifltir. Sonuçta Eskhol ve Lunenfeld hmgdeki FSH ve LHy ay rarak her ikisini de saf halde elde edebilmifllerdir. 25 nsan kaynakl biyolojik aktif saf FSHn n etkisini araflt ran çal flmalar nda Lunenfeld ve ekibi, endojen LH aktivitesinden yoksun hayvanlarda FSHn n folliküllerde östrojen sal n m n uyarmad n göstermifllerdir. Bu gözlem, Ryan n iki-gonadotropin-iki hücre teorisi ile de desteklenmifltir. 26 Ovulasyon ndüksiyonunda Kullan lan Di er Preparatlar Ovulasyon indüksiyonunda hormonal uyar dan farkl olarak kimyasal preparatlar n kullan m 1960 l y llarda önerilmifltir. 27 Klomifen sitrat (Clomiphene Citrate, CC) non-steroidal bir ajan olup, moleküler yap s dietistilbesterole benzer ve zay f östrojenik etkili olmakla beraber östrojen reseptörlerine s k ca ba lanarak reseptörleri uzunca bir süre bloke eder. lk kez 1956 y l nda sentezlenen klomifen sitrat, 1960 y l ndan itibaren klinik kullan m için önerilmifltir. 28 Bafllang çta MRL/41 olarak isimlendirilen klomifen sitrat n kullan ld ilk uygulamalarda 36 kad ndan 28inde ovulasyonun sa land - n n gösterilmesine karfl n 27, ancak 1967 y l nda FDA (Food and Drug Administration) belgesi alabilmifltir. Klomifen sitrat n yar lanma ömrünün uzun olmas dolay s yla günlük dozunun 250 mg. aflmamas önerilmifl ve bu da klinik anlamda efektif olmas na karfl n kullan - m na s n rlama getirmifltir. Bugün klomifen sitrat n rutin kullan mda olmamas n n bafll ca nedenleri genital sistemde östrojen reseptörü içeren servikal mukus ve endometriyum üzerindeki antiöstrojenik etkileri ve luteal faz disfonksiyonlar na neden olmas kadar, karaci- er ve görme fonksiyonlar ndaki yan etkilerinden de kaynaklanmaktad r. 29 Gonadotropin Salg lat c Hormonlar (Gonadotrophin Releasing Hormones) ve nfertilite Tedavisindeki Yeri Hipofizin hormonal aktivitesinin hipotalamusdan salg - lanan hormonlar n kontrolu alt nda oldu u 1947 y l ndan itibaren bilinmesine karfl n; hipotalamik hormonlar n yap s ve özellikleri ilk kez 1971de gösterilebilmifltir. Schally 30 hipotalamusdan salg lanan hormonlar n yap - s n ve özelliklerini gösterirken; Guillemin 31 ise bu hormonlar sentetik olarak elde edebilmifltir. Her iki araflt rmac da birbirlerinden ba ms z olarak yapt klar bu çal flmalar yla Nobel ödülünü kazanm fllard r. Hipotalamusdan salg lanan ve gonadotropin salg lat c hormon (Gonadotrophin Releasing Hormone, GnRH) olarak isimlendirilen bu hormonlar dekapeptit yap dad r. Çeflitli memeli türlerinde hipofizer gonadotropinlerin (FSH ve LH) GnRHin pulsatil sal n m n n etkisiyle sentezlenip salg land n n saptanmas 32 sonras nda, insandaki özellikleri de araflt rmalara konu olmufltur. 33 nsanda GnRH salg lanmas n n menstrüel siklus boyunca farkl l klar gösterdi i; geç folliküler fazda daha k sa aral klarla (71 dakika) salg lan rken geç luteal fazda bu sürenin 216 dakika oldu u belirtilmifltir. 34 Uzun süreli ve sürekli GnRH salg lanmas n n hipofiz bezinden FSH ve LHn n normal oranlarda salg lanmas n engelledi i gösterildi inde; gonadal steroidlerle proteinlere duyarl olan gonadotropin salg lat c hormonlar n (GnRH), insanda da hipofizer gonadotropinlerin salg lanmas n kontrol etti i sonucuna ulafl lm flt r. 35 GnRHde kapeptit yap da, 10 aminoasit zincirinden meydana gelmifltir. Bu molekülün 1,6 ve 10. aminoasitleri reseptör ba lama özellikleri tafl r, ancak molekülün do al formunda reseptör ba laman n 2 ile 5 dakika gibi çok k sa bir sürede tamamlanmas, tedavi sürecinde beklenen etkinin gerçekleflmesine engel olmufltur. Bu nedenle reseptöre ba lanma ömrünün uzat larak etkileflim süresinin artt r lmas amac yla 6. ve 10. aminoasitlerdeki yap lar n modifikasyonu ile sentetik olarak GnRH analoglar (GnRH-a) üretilmifltir. Burada amaçlanan, hipofizi daha fazla uyarmak ve gonadotropinlerin daha fazla salg lanmas n sa layarak ovaryan stimülasyonun gerçeklefltirilmesidir. Ancak gerçekler o zamanki araflt rmac larca tam anlam yla bilinemedi inden aksi yönde bir geliflme yaflanm fl ve hipofizer down regülasyon geliflmifltir. fiaflk nl kla karfl lanan bu durumda bilim adamlar ürettikleri yeni molekülü bu kez ovaryan stimülasyon de il fakat hipofizer down regülasyonla ovaryan steroidogenezisin bask lanmas gerekti i durumlarda (endometriozis, myoma uteri ve tüp bebekte oldu u gibi) kullanmay öngörmüfllerdir. Bu analoglar n birço u yukar da belirtilen özelliklerinden dolay FSH ve LH sal n m n uzun süreli olarak düzenleme özelli ine sahiptir. GnRH agonistlerinin infertilite tedavisinde yo un olarak kullan lmalar da FSH ve LH üzerinde GnRHlere göre bu üstünlü ünden kaynaklanmaktad r. GnRH agonistlerinin uzun süre kullan lmas yla hipofiz bezi desensitize edilebilmekte ve sonuçta serum gonadotropin düzeyi düflerek ovaryan steroidogenezis ve folliküler büyüme inhibe olmaktad r. Bugün IVF program yürüten merkezlerin birço unda tercih edilen GnRH agonistleri 1984 y l ndan itibaren klinikte kullan lmaya bafllanm flt r. 36 lk kullan ld günlerden bu yana GnRH kullan m n n spontan LH peakini engelliyor olmas en büyük avantaj olarak gösterilmifltir. Günümüzde klinikte kullan lan GnRH-a preparatlar ara-

11 BÖLÜM 1: NFERT L TE VE NFERT L TE TEDAV LER N N TAR HÇES 7 s nda non-peptit yap daki leuprolide (Lupron, Lucrin; Abbott), buserelin (Suprefact; Aventis Pharma) ve gosarelin (Zoladex; Astra Zeneca) ve peptit yap da olanlar da: nafarelin (Synarel, Aris) ve triptofelindir (Decapeptyl, Ferring). GnRH agonistlerinin yukar daki ticari isimler alt nda; nazal sprey veya intramuskuler (IM) ya da subkutan (sc) olmak üzere parenteral yolla kullan - ma haz r formlar vard r. Daha sonra intramuskuler ve subkutan kullan lanlar n n uzun etkili depo formlar gelifltirilmifltir ve amaca yönelik olarak sadece ovulasyon indüksiyonunda de il fakat daha birçok hastal n tedavisinde de kullan lmaktad r. Ovaryan stimülasyon programlar nda kullan lan GnRH agonistleri genellikle uzun bir desensitizasyon süresi gerektirir. Yaklafl k 14 gün süren desensitizasyon sürecinden sonra FSH içeren gonadotropinlerle veya rekombinant follikül stimüle edici hormonlarla (-rfsh) follikül stimülasyonu sa lan r. Bu protokollar n seçiminden amaçlanan; prematür luteinizasyonun önlenmesi ve yeterli say da oosit elde ederek iyi kalitede ve az say da embriyo transferiyle gebelik oran n n düflürmeden ço ul gebeliklerin önüne geçmektir. GnRH agonistlerinin bir di er avantaj da IVF tedavisindeki hastalar n daha iyi programlanabilmesidir. Bu avantajlar n n yan nda GnRH-a kullan m n n kompleks oluflu ve ovulasyon indüksiyonu s ras nda fazla miktarda eksojen gonadotropinlerin kullan lmas nedeniyle maliyetin artmas ve allerji gibi yan etkilerinin yan s ra luteal faz yetmezli inin görülmesi de dezavantajlar d r. Sentetik GnRH agonistlerinin hipofizde down regülasyona neden olmas na karfl n bir bölüm GnRH analoglar da kompetitif reseptör ba lanmas ile hipofizer gonadotropinlerde ani bir düflüfle neden olur ve GnRH antagonistleri (GnRH-ant) olarak isimlendirilirler. GnRH antagonistlerinde do al GnRH molekülündeki 6. ve 10. aminoasitlerle birlikte 1, 2, 3 ve 8. aminoasitlerde de modifikasyonlar gerçeklefltirilmifltir. GnRH-a kullan m n n yukar da say lan dezavantajalar dolay s yla GnRH antagonistlerinin kullan ld protokollar da gelifltirilmifltir. 37 GnRH antagonistleri hipofizer gonadotropin seviyesinin aniden düflmesine neden olurlarken kullan ma devam edilmemesi halinde bu etkileri de 2-4 gün içinde kaybolur. GnRH antagonistleri GnRH reseptörlerinde spesifik ve kompetitif blokaja neden olmalar dolay s yla FSH ve LH supresyonunda daha etkili olarak de erlendirilirler. Metabolik olarak stabil olan ve histamin deflarj na ba l olarak geliflen allerjik reaksiyona neden olmayan üçüncü jenerasyon GnRH antagonistlerinden iki tanesi, cetrorelix (Cetrotide, önceleri ASTA Medika taraf ndan üretilen ve 2000 y l nda ruhsatland r lan bu preparat n da t m ve sat fl hakk n daha sonra Serono alm flt r) ve ganirelix (Orgalutron, Organon) klinik kullan ma sunulmufltur. GnRH antagonistlerinin fizyolojik mekanizmalar n n özelli i gere i sadece LH peakinin muhtemel oldu u dönemlerde k sa süreli kullan m yeterli olabilmektedir. Üreme fizyolojisinde hipotalamo-hipofizer-gonadal aks n etkileflim mekanizmalar n n saptanarak uygun preparatlar n gelifltirilip infertilite tedavisinde kullan - labilece i fikri, bugünkü tedavi protokollar n n temelini oluflturmufltur. Günümüzde kontrollu ovaryan hiperstimülasyon (Controlled Ovarian Hyperstimulation, COH) protokollar n n ve kullan lacak preparatlar n seçiminde; ovaryan hiperstimülasyon sendromunun (Ovarian Hyperstimulation Syndrome, OHSS) önlenmesi, siklus iptalinin azalt lmas, gebelik oran n düflürmeden ço ul gebeliklerin önlenebilmesi ve hastalara kullan m kolayl sa lamas gibi kriterler dikkate al nmaktad r. Önceleri GnRH analog programlar na üstün olabilece i düflünülerek heyecanla karfl lanan ve uygulanmas na bafllan lan GnRH-ant protokollar n n proliferasyon evresinde minimal de olsa progesteron sal n m - n engelleyememesi veya kullan m modellerine ba l olarak önceden var olan progesteronun folliküler geliflimi bozmas nedeniyle beklentileri karfl layabildi ini söylemek için henüz çok erkendir. Bu nedenle de özellikle GnRH-a ve GnRH antagonistlerinin (GnRH-ant) kullan ld protokollar n, avantaj ve dezavantajlar yla irdelendi i araflt rmalar devam etmektedir. Progesteron ve Östrojen 19. yüzy l n bafllar nda yap lan hayvan deneylerinde, gebeli in ilk günlerinde korpus luteumun ç kar lmas - n n abortusa neden oldu u gözlemlenmifltir. 38 Bu çal flman n verilerinden yararlan larak yap lan bir baflka çal flmada da overleri al nm fl gebe hayvanlara korpus luteum ekstresi verilmesi halinde gebeli in devam etti i ve endometriyumda da progestasyonel de iflikliklerin meydana geldi i izlenmifltir. Böylece korpus luteumdan salg lanan progesteronun gebeli in devam için gerekli oldu u kabul edilmifl ve kristal formda sentezlenmesi de 1934 de gerçeklefltirilmifltir. 39 Ovaryan steroid hormonlar; progesteron (P) ve östrojen (E), uterusu implantasyon için haz rlayarak ve gebelik sürecinde de endometriyumu stabilize ederek ifllev görürler. Gebe olmayan kad nlarda progesteron, ovulasyondan dört gün sonra (luteal fazda) peak yapar ve bir hafta kadar bu düzeyde kald ktan sonra menstrüasyondan birkaç gün önce miktar azalmaya bafllar. Gebelik oluflmas halinde de progesteron üretimi azalabilir fakat trofoblastlardan salg lanan hcg, korpus luteumu uyararak progesteron salg lanmas n sa lar ve bu özellik gebeli in haftalar na kadar devam eder. 40 Progesteron daha sonra plasenta taraf ndan salg lanarak tüm gebelik boyunca ifllevini sürdürür. Ovaryan stimülasyon programlar nda luteal faz, natürel siklusa göre iki önemli farkl l k gösterir: 1) Overlerin stimülasyonu sonucunda çok say da folliküler geli-

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi.

Sanofi Pasteur Aflı Tic. A.fi. ÖNSÖZ Afl ile önlenebilir hastal klardan ölümleri azaltmay misyon edinmifl sanofi pasteur, Afl lar Tüm Bilmek stedikleriniz isimli kitab n 1. bask s n n k sa zamanda tükenmesi, say n hekimlerimizden ve

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z

ÇEVREC N N REHBER. Haklar m z - Fonlar m z ÇEVREC N N REHBER Haklar m z - Fonlar m z Editör: Prof. Dr. Nükhet Turgut Yazarlar Nükhet Turgut - Güneflin Aydemir Bu kitap Küresel Denge Derne i taraf ndan Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP)

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER

YEN TOPLUMSAL HAREKETLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2345 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1342 YEN TOPLUMSAL HAREKETLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aylin AKPINAR (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz GÖKTUNA YAYLACI (Ünite 2, 3, 4) Prof.Dr.

Detaylı

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR

MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR MAYIS 2014 YIL 1 SAYI 1 HUMANITE PS K YATR TIP MERKEZ N N YAYINIDIR Cinsel Sa l k Stres Kanser ve Psikolojimiz Aflk n çocukluktaki iz düflümleri Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Arabuluculuk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı