Biri bahar misali zeminiyle yemyeþil, Biri kavruk hâliyle dirilmezliðe delil; Siretler çift çift, suretlerde yansýyan da o; Biri her mevsim canlý,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biri bahar misali zeminiyle yemyeþil, Biri kavruk hâliyle dirilmezliðe delil; Siretler çift çift, suretlerde yansýyan da o; Biri her mevsim canlý,"

Transkript

1 - Biri bahar misali zeminiyle yemyeþil, Biri kavruk hâliyle dirilmezliðe delil; Siretler çift çift, suretlerde yansýyan da o; Biri her mevsim canlý, öbürü hep kupkuru...

2 Seni Bir Kere Daha Derince Duyduk Vilâdetin, insanlýðýn da vilâdeti oldu. Dost-düþman herkes doðrularýný, yanlýþlarýný Senin neþrettiðin nur sayesinde görüp deðerlendirme imkânýný elde etti; etti ve belli ölçüde de olsa itmi nana ulaþtý. Biz hepimiz, gönüllerimizde hissettiðimiz Cennet i ve ondaki ebedî saadeti, ancak Senin o semavî beyanýn vasýtasýyla doðru anlayýp doðru duyabildik; duyabildik ve o füsunlu beyan çaðlayanýn sayesinde Hak muradýný anlama ufkuna yöneldik. Eðer bugün þöyle-böyle gözlerimiz Hakk ý takdis ve takdirle açýlýp kapanýyor ve gönüllerimiz vuslat heyecanýyla çarpýyorsa, bu yüksek duygu ve düþünceleri tetikleyen Sensin.. Sensin bize gerçek insan olma zirvelerini gösteren, ruhlarýmýza sevda korlarý saçarak bize aþk u vuslat neþvesini birden tattýran; tattýrýp iklimine saygýyla yönelenlere hakikî var olma sýrrýný duyuran.. dahasý, milyonlarca, milyarlarca insanýn takrîr, takdîr ve tasvîbini arkasýna alarak, insaflý ruhlara bir kýsým sâbiteler vererek herkese kendi olarak kalma yollarýný gösteren. Senin sayende mâneviyâta ve sevgiye uyanan gönüller, sanki sadece sevgi ve saygý solukluyormuþçasýna ruhlarýndan yükselen ulvî sesler ve insanî enginliklerini dillendiren sözlerle asýrlar ve asýrlar boyu insanî deðerlerin yanýltmayan temsilcileri oldular. Büyük çoðunluðu 54 2

3 hep sevmek ve sevilmekten dem vuruyor; sönmüþ gibi görünen insanî alâka ve irtibatlarý canlandýrýyor, aþk u muhabbeti körüklüyor; asýrlardan beri sinelerde uyuyagelen yüksek insanî duygularý uyarýp harekete geçiriyor ve bütün insanlarý bir kere daha kendi iç derinlikleriyle buluþturarak onlarý kendi kadirlerini takdir etmeye yönlendiriyordu. Senin o içten ve samimî soluklarýn, sevgiye, ümide, mutluluða susamýþ gönülleri canlandýrýyor; mesajýný saygýyla karþýlayan teþne sinelerde kudsî bir heyecan meydana getiriyor, yüksek ruhlarý, Hakk a kulluk hummasýyla ciddî mi ciddî tecessüslere, tefahhuslara sevk ediyor ve aydýnlýk arayan dimaðlarýn yürüdüðü yollarda par par parlýyordu. Sen hemen her zaman herhangi bir bent ve engel tanýmayan o müthiþ imanýn, azmin, cesaretin, kararlýlýðýn ve arkana aldýðýn vefalý arkadaþlarýnla bütün insanlýða sesini duyurma gibi seviyeler üstü ve aþkýn emeller peþinde olmuþtun. Öyle ki, hayat-ý seniyyenin hemen her faslýnda þahsî imkân ve iktidarýnýn çok çok üstünde bütün insanlýðý ebedî saadete erdirme niyet ve cehdiyle hep soluk soluða yaþadýn ve o engin vefa ve sadakatin adýna hiç mi hiç duraksamadýn; duraksayamazdýn da, zira Sen bütün insanî rüyalarýn gerçekleþmesi, çalýþýp çabalamalarýn bir deðer ifade etmesi, ebediyete teþne ruhlarýn arzularýnýn yerine getirilmesi mesajýyla gelmiþtin. Ýnsanlýðýn kalbî, ruhî ve bedenî ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, sevme-sevilme hülyalarýnýn gerçekleþmesi, burada ve ötede mutlu olma emellerinin tahakkuk ettirilmesi vaadi, Senin mesajýnýn önemli bir derinliðini teþkil ediyordu.. ve Sen bu hususlarda kararlýydýn. Mesajýn evrenseldi ve hemen herkes duyup deðerlendirdiði ölçüde onu kendi gönlünün hususî iklimine olabildiðine uygun buluyordu. O, özündeki tabiîliði, ihtiva ettiði teþriî emirlerin tekvînî kurallara uygun olmasý, kalb, ruh ve aklýn birleþik noktasýnda bu letâife muvâfýk bir hâl almasý ve bunlarýn hepsine ait bir þive hâline gelmesi sâyesinde, her vicdan onu fýtratýna uyitibarýyla insanlýk âlemi onlarýn seslerinde ve sözlerinde, o güne kadar keþfedemediði vicdanýnýn heyecanlarýný duydu ve kendi iç derinliðine muttali oldu. Evet, Senin sayende birbirinden oldukça farklý görünen bütün insanlar, hatta bir mânâda cinler ve ruhanîler, o zamana dek bir türlü hissedemedikleri, hissedip söyleyemedikleri, söylemeye muvaffak olup da yerli yerince dillendiremedikleri her þeyi seslendirebiliyor ve büyük ölçüde pek çok problemi çözebiliyordu Sen -gönüllerimiz tahtýn- dünyayý þereflendirdiðin andan itibaren insanoðlunun ahsen-i takvîm remziyle ifade edilen mânâ ve mahiyet derinliðindeki esrarý deþifre ederek dilleri çözdün; saksaðanlara bülbül olma âdâbýný öðrettin ve dost-düþman hemen herkeste farklý zâviyelerden de olsa kendilerini iç derinlikleriyle duyup ifade etme düþüncesini uyardýn. Evrensel insanî müþtereklerin ortaya çýkmasýný saðlayarak binlerce yorumu ve anlayýþý bir potada mezcedip, bir ruh etrafýnda toplayýp herkese kendi gönül ufkundan pek çok þeyler duyurdun. Bu sayede topyekün insanlýk, hatta cinler ve ruhanîler Senin mesajýndan süzülen öz ve mânâlarla, kalýplaþmýþ anlayýþlardan sýyrýlarak bir deðiþimler vetiresine giriverdi. Herkes farkýna varsýn-varmasýn, büyük çoðunluðu itibarýyla insanlýk, Senin ortaya koyduðun iman sistemi ve gösterdiðin insanî hedefler sayesinde pek çok yenilikler gerçekleþtirdi ve pek çok baþarýya imza attý. Senin insanlýk ufkunda tulû edeceðin güne kadar her yer karanlýktý; herkes yokluk vahþetiyle tir tir titriyordu ve üst üste çözüm bekleyen problemlerle de tedirgindi. Senin, bütün problemleri çözen, bütün ihtiyaçlara cevap veren ve bütün emelleri gerçekleþtirme vaadiyle içlere inþirah salan mesajýnla bir anda ruhlar ümitle þahlandý. Yeisle kývranan gönüllerde ümit esintileri duyulmaya baþladý ve her yanda teselli naðmeleri yankýlandý. Öyle ki, artýk her tarafta bir meltem tesiriyle duyulan bu sihirli naðmeler, maðmum gönüllere sürekli saadet vaad ediyor; 3 55

4 gun buluyor ve onun aydýnlýk ikliminde varlýðýn sýrlarýna daha bir derince muttali oluyordu. Evet, Senden duyduðumuz, tavýr ve davranýþlarýnda okuduðumuz her þey, kaynaðý onca müteâl olmasýna raðmen, bizim kavrayýp zevk edeceðimiz, anlayýp yorumlayacaðýmýz çerçevede tenezzül dalga boyuyla her zaman bizi kucakladý, hissiyatýmýzý okþayýverdi; gönül iklimimizde yetiþmiþ gibi yakýnlýðýný bütün benliðimize duyurdu ve sinelerimizin bir yanýndan fýþkýrýyormuþçasýna sýcaklýðýný hep hissettirdi. Mahiyet-i insaniyemizi kucakladý, gözlerimizin içine baktý, tat ve þivesiyle bizi tepeden týrnaða mest ederek âdeta büyüledi. Bunlar, Senin hususiyetlerindi ve bu konuda Sen bînazîrdin. Ýnsanlar arasýnda özel karakterlerin ve hususî kültürlerin üstünde, hiç kimseye ters düþmeyecek þekilde fâik, hatta müteâl bir üslupla herkese seslenebilen, seslenip müstaid ruhlarý tesir altýna alan ve kendine mahsus remizlerle, iþaretlerle, îmalarla sýnýrlý ifadeleri katlayýp muzaaflaþtýran, daha derinleþtirip birer mük ap beyan hâline getiren Sen, arkadan gelenlere eþyâ ve hâdiselerin sihirli kapýlarýný araladýn, hatta bazýlarýna o kapýlarý ardýna kadar açtýn ve inanan gönüllere ötelerin eriþilmez neþvesini duyurdun. Hâlâ ruhlarýmýzda mahremiyetlerini koruyarak mahfuz bulunan semavî armaðanlarýn, çaðýn gereklerine göre bir kýsým yeni açýlýmlarla her seslendiriliþinde Seni bir kere, bin kere daha yâd ediyor, -tahtýn sinelerimizin en mûtenâ tepesi- huzur-u mehâbetinde saygýyla iki büklüm oluyoruz. Bu Senin hakkýn, sineleri vefa hisleriyle çarpan kapýkullarýnýn da vazifesidir. Sen, Yüce Yaratýcý nýn bütün kâinatlara eþimenendi bulunmayan bir armaðanýsýn; mesajýn ve öðretilerin de O nun emanetidir. Bunu böyle bilenler Seni her zaman canlarýndan aziz saydý ve ömür boyu Sana karþý hep medyuniyet solukladýlar; solukladý ve vefalarýnýn karþýlýðýný da kat kat buldular. Ama, bir gün geldi nereden çýktýklarý belli olmayan, bilmem hangi kültürün çocuðu bir kýsým densizler kalblerindeki küfrü telaffuz etmeye durdu ve Sana sataþmaya baþladýlar: Zâtýna -yüz bin defa hâþâ- bede.., öteler ötesinin sesi-soluðu kutlu mesajýna çöl ka... ve, Seni dar bir zaman dilimine hapsederek o güne ve o kavme aitti deme küstahlýðýnda bulundular; cesaretlendirdiler kinle-nefretle köpüren bir dünyayý.. kapý araladýlar saygýsýzca karikatürlere ve küstahça resimlere. Sen kendi dünyanýn vefasýzlýðýyla, hasým bir cephenin saldýrýsýna birden maruz kalmýþtýn. Atalarýmýzýn mübeccel gayreti mahfuz, milletçe Seni anlatamamýþtýk. Þimdilerde küfür ve küfranýn Senin dünyanda tetiklendiðini düþündükçe kendi kendimize hayýflanýyor, Meðer ne kadar da vefasýz insanlarmýþýz! diye mýrýldanýyoruz. Her þeye raðmen, ruh ve mânâ kökleri saðlam; genlerinde atalarýnýn safveti; suyu, topraðý, havasý yeni bir gül devrine açýk bu dünyanýn er-geç dönüp-dolaþýp Senin þefkat ve merhamet ikliminde yeni bir ba sü ba del mevt e ereceðinde þüphem yok. Daha þimdiden, binler-yüz binler böyle bir eþref saat beklentisiyle nefes alýp veriyorlar. Ne benim ne de baþkalarýnýn Senden af dilemeye yüzümüz yok; ama kereminin enginliðinde de hiç þüpheye düþmedik. Ufkumuzun karardýðý, her yaný hazanýn sardýðý, yollarýn yýkýlýp köprülerin harap olduðu durumlarda bile gözlerimiz izlerini takipten hiçbir zaman dûr olmadý. Azîzim, rehberim, pîrim, efendim, þem -i tâbâným / Ziya-i himmetimdir her iki âlemde devrâným / Benimle müttefiktir bu recâda cümle ihvaným. (Ketencizâde) deyip Sana karþý vefa ve sadakatimizi seslendirmeye çalýþtýk. Eksiðimiz, kusurumuz hadsizdi; ama yine de Senin engin müsamahan yanýnda deryada damla kalýrdý. Öyle ise gel; Kerem kýl, kesme Sultaným keremin bînevâlerden, Keremkâne yakýþýr mý kerem kesmek gedâlerden!.. (M. Lütfî) SIZINTI 56 4

5 Elmas gibi ruhlarýn, kömür tabiatlý kimselerden ayrýlmasý imtihana baðlýdýr. Ýmtihanýn olmadýðý bir yerde, altýný taþtan, topraktan; elmasý da kömürden tefrik etmeye imkân yoktur. BEDENÝMÝZDE ÝÞLETÝLEN OTOMAT SÝSTEMLER Dr. Arslan Mayda * Vücudumuzda biz farkýnda olmadan vazife yapan otomatik sigortalardan ve bunlarýn faaliyetlerinden ne kadar haberdârýz? * Ýdrarýn irademiz dýþýnda boþalmasý nasýl engellenmektedir? * Ýnsan vücudundaki zýt tesirlerle kurulmuþ insicam billerde, devresine sýcaklýða hassas bir termometre baðlanan motor, hava soðuk olduðu zaman, kendiliðinden devreye girerek daha fazla gaz verilmesini uyarýr ve böylece motorun çalýþmasýný ayarlar. Otomobilin içi ýsýnýnca da derecesi yükselen termometrenin devreye Günlük hayatýmýzý kolaylaþtýran birçok makinenin çalýþma sistemi, beynimizdeki otonom sinir sistemi ilhâm alýnarak yapýlmýþtýr. Vücudumuzun bazý faaliyetlerinin saðlýklý yürütülmesi için, düzenli kontrol edilmesine ihtiyaç vardýr, bu vazife sinir sistemimize verilmiþtir. Ýki alt sistemden meydana gelen sinir sisteminin birinci kýsmý, iradî olarak (isteðimizle) çalýþýrken; diðer kýsmý, isteðimiz dýþýnda (otomatik) çalýþýr. Ýsteðimiz dýþýnda, vücudumuzdaki hayatî faaliyetlerin kontrolü ile meþgul olan bu sisteme, otonom sinir sistemi denir. Günlük hayatýmýzý kolaylaþtýran birçok makinenin çalýþma sistemi, beynimizdeki otonom sinir sistemi ilhâm alýnarak yapýlmýþtýr. Meselâ termostatlý klimalarý olan otomosoktuðu hassas sistem, gazý normale düþürerek motorun çalýþma hýzýný yavaþlatýr. Ýnsanda da otonom sistemine yerleþtirilmiþ sempatik ve parasempatik sinirlere, vücudumuzun dengesini bozacak þekilde çalýþmaya baþlamýþ olan organlarý tekrar denge seviyesine getirmede bir regülatör vazifesi verilmiþtir. Bundan dolayý bu sistem, vücudun normal iþleyiþi için bir sigortadýr. Göze fazla ýþýk geldiðinde, görüntü netliði normalde kaybolur. Yoðun ýþýk altýnda retina tabakasý tahrip olacak derecede aþýrý uyarýldýðýnda, gözümüzün hassas tabakalarýný korumak ve görüntünün netleþmesini saðlamak için, para- 5 57

6 Sempatik ve parasempatik sistemde her þey, organ, doku ve sistemleri, kýsaca bütün vücudu koruma ve kollama üzerine düzenlenmiþtir. sempatik sinirler göz bebeklerini daraltacak uyarýlarý gözümüze gönderecek þekilde çalýþtýrýlýr. Karanlýkta veya loþ ýþýkta ise görüntünün net olmasý için bu sefer sempatik sinirlere vazife verilerek göz bebekleri geniþletilir. Ýnsana bahþedilen sempatik-parasempatik (otonom) sinir sistemi, gözümüzün deðiþik ýþýk þartlarýnda mümkün olan en net görüntüyü almasýnda rol alýr. Parasempatik sinirler; tükürük ve gözyaþý bezlerinin, burun, mide, baðýrsak, pankreas gibi organlarda bulunan bezlerin salgý yapmasý gerektiði zaman bol miktarda sývý salgýlamalarýný uyaracak þekilde yaratýlmýþtýr. Bu bezlerin salgýsý ihtiyaçtan fazla olduðunda veya dengeyi zorlayacak miktarlara yükseldiðinde ise, bez kanallarý büzülerek salgýnýn azaltýlmasý yönünde çalýþtýrýlýr. Bu sistem olmasaydý; mikroplar artar yediklerimiz aðýzda yumuþatýlamaz, besinler midemizde parçalanamaz, midemizin iç duvarýný asitten koruyucu mukus tabakasý salgýlanamaz, alýnan gýdalarýn, baðýrsakta emilmesi için son ürünlere ayrýþmasý gerçekleþmezdi. Benzer þekilde gözyaþýmýz olmasaydý, gözümüzde yaralar, iltihaplar oluþur; burun salgýlarýmýz olmasaydý, havadaki toz zerrecikleri ve mikroplar kolayca akciðerlerimize kadar giderdi. Akciðerlerin korunmasý ve normal fizyolojik iþleyiþi de sempatik ve parasempatik sinir sistemi vasýtasýyla saðlanýr. Akciðerlerimizde, havanýn geçtiði tüpçükler (bronþlar) bulunur. Dokularýn oksijen ihtiyacý arttýðýnda sempatik sinir sistem aktif hâle geçirilir. Bronþlar geniþletilerek daha fazla havanýn akciðerlere girmesi, dolayýsýyla daha fazla oksijen alýnmasý saðlanýr. Solunum yoluna zararlý gaz, toz ve sigara dumaný girdiðinde veya bronþlar iltihap ve tahriþ edici maddelere mâruz kaldýðýnda hemen parasempatik sistem devreye girerek bronþlar bir miktar daraltýlýr. Bu þekilde bronþlardaki salgý miktarý artýrýlarak zararlý maddelerin akciðerlerin derinlerine inmesine öncelikle mâni olunur. Daha sonra da zararlý maddeler, salgý ve öksürük refleksi ile dýþarý atýlýr. Herhangi bir sebeple (kanama, ilâç, pozisyon) tansiyon 50 mm Hg nýn altýna düþtüðü zaman, kalbe ve beyne kan göndermek için, hemen sempatik sinir sistemi devreye girer. Öncelikle hayatî organlardan kalbin ve beynin korunmasý için buralara giden kanýn artmasý saðlanýr. Kapalý bir dolaþým sistemine sahip olarak yaratýlan vücudumuzun kan miktarý belli olduðundan, bir organa fazla kan göndermek, diðer organlara gönderilen kan miktarýnýn azaltýlmasý demektir. Bunun için ayný sinir (sempatik) devreye girerek, geniþleme yerine daralma yapar. Sindirim için gýdalar mideye geldiðinde hemen parasempatik sistem uyarýlarak mide damarlarý geniþletilir ve daha fazla kanýn bu bölgeye gitmesine vesile olunur. Sempatik ve parasempatik sistemde her þey, organ, doku ve sistemleri, kýsaca bütün vücudu koruma ve kollama üzerine düzenlenmiþtir. Bir insanda tansiyon yükseldiði zaman, damarlar üzerinde bulunan basýncý algýlayan (baroreseptörler) hücreler uyarýlýr ve tehlikeyi gidermek için sempatik sistemin damarlarý büzücü ve tansiyonu artýrýcý tesiri baskýlanýr. Bu þekilde tansiyonun damar çeperlerine yaptýðý basýnç ortadan kaldýrýlýr. Egzersiz anýnda, stres, sýkýntý, üzüntü hâllerinde dokular fazla miktarda oksijen kullandýðýndan, sempatik uyarý devreye alýnýr. Do- Sempatik Sistem Otonom sistemine yerleþtirilmiþ sempatik ve parasempatik sinirlere, vücudumuzun dengesini bozacak þekilde çalýþmaya baþlamýþ olan organlarý tekrar denge seviyesine getirmede bir regülatör vazifesi verilmiþtir. 58 6

7 kularýn enerji ihtiyacýný karþýlamak üzere hýzlý kan pompalanýr. Uyku esnasýnda daha az enerji ihtiyacý olduðundan metabolizma yavaþtýr, dolayýsýyla kalbin yavaþ atýmý gereklidir (bradikardi). Derin solunum yaparken stres ve korku sebebiyle sempatik uyarýlara yapýlan baský arttýðýndan, parasempatik sistem devreye sokularak kalb atýmý ve dokulara gönderilen kan miktarý düþürülür. Sempatik sistem baðýrsak hareketlerinde azalmaya sebep olurken, parasempatik sistemle baðýrsak hareketlerinin de artýþýna yol açýlýr. Boru þeklindeki yapýlara sahip organlarýn aðýzlarýný büzüp açmaya yarayan sfinkter olarak isimlendirilen kaslar, sempatik uyarýlarla kasýlýp sýkýþmaya ve yerleþtirildiði deliði kapatmaya sebep olurken, parasempatik uyarýlar gevþemeye ve açýlmaya yol açar. Sempatik Parasempatik Sistem uyarý sistemi olmasaydý veya düzgün çalýþmasaydý, böbrekte üretilen idrar tutulamayacaðýndan altýmýzýn ýslanmasýna sebep olurdu. Halbuki böbrek yeterli miktarda idrar ürettikten sonra, sempatik sistemle kontrol edilen iki sfinkter irademiz dýþýnda kasýlarak zamanlý zamansýz idrarýn boþalmasýný engeller. Sindirim kanalýnda midenin hemen çýkýþýna yerleþtirilmiþ ve irademiz dýþýnda çalýþan pylorik sphincter ile baðýrsaðýn son kýsmýna konan iç anal sfinkterler ve bunlarýn kontrolü için vazifelendirilmiþ sempatik sinir sistemi olmasaydý, aldýðýmýz gýdalar, emilmeleri için kana geçtikleri yer olan baðýrsaklarda bekletilmeden boþalýrdý. Aksine parasempatik sinirler olmasaydý, bu durumda da sýkýþmadan dolayý karýn bölgemizde baðýrsak düðümlenmesi veya yýrtýlmalarý gözlenirdi. Boþaltým organlarýnda irademiz dýþýnda çalýþan parasempatik sistem olmasaydý, idrar torbasý ve yollarýnda biriken idrar, geri teperek böbrek fonksiyonlarýnýn bozulmasýna sebep olurdu. Vücudumuzda cereyan eden yaðlarýn parçalanmasý (lipoliz), piloerektör kaslarýn kasýlýp meni atýlmasý, zihin aktivitesinin artmasý, iskelet kaslarýnýn kasýlmasý gibi iþlerde kontrol sistemi, sadece sempatik sinir sisteminden meydana gelir. Zîrâ bu hâdiselerde kontrol sistemine parasempatik sinirlerin dahil edilmesi vücuda zarar vereceðinden, parasempatik sisteme ihtiyaç duyulmamýþ ve sisteme konulmamýþtýr. Bu sebepten sadece sempatik sistem yeterli olmaktadýr. Dýþ ve iç ortamýn tesiriyle hâlden hâle geçen bir vücudu saðlýklý ve dengede tutmak için, zýt tesirleri insicam içinde yaratan Sonsuz Kudret Sahibi Zât, bütün sistemlerimizi en güzel þekilde yarat- Göze fazla ýþýk geldiðinde, görüntü netliði normalde kaybolur. Yoðun ýþýk altýnda retina tabakasý tahrip olacak derecede aþýrý uyarýldýðýnda, gözümüzün hassas tabakalarýný korumak ve görüntünün netleþmesini saðlamak için, parasempatik sinirler göz bebeklerini daraltacak uyarýlarý gözümüze gönderecek þekilde çalýþtýrýlýr. Karanlýkta veya loþ ýþýkta ise görüntünün net olmasý için bu sefer sempatik sinirlere vazife verilerek göz bebekleri geniþletilir. mýþ ve kusursuz þekilde çalýþmalarý için gereken her unsuru sisteme yerleþtirmiþtir. Âdeta birer otomatik sigorta olan sempatik ve parasempatik sinir sistemi, vücûdumuzda, þuurumuzun haricinde geliþen binlerce hâdiseyi kontrol etmede vazife almaktadýr. Bedende gerçekleþen binlerce hâdisede binlerce ihtimal içinde düzenli ve isabetli bir þekilde en doðru olanýn seçilmesi tesadüfî olabilir mi? Veya bütün bunlar akýlsýz ve þuursuz sebeplere verilebilir 7 59

8 Niyazi Sanlý - Dr. Hasan Aydýnlý Girdiði hipermarkette parlak ýþýklar ve çalan müzik eþliðinde alýþ-veriþ yapýyordu. Kasaya yaklaþtýðýnda, istemeden birçok ürünü sepete koyduðunu fark etti. Halbuki cebinde bunlarý alacak kadar para yoktu. Neyse kredi kartlarý vardý. Bir tanesinin limiti dolmuþtu; ama diðerlerini kullanabilirdi. Benzer hâdiseleri günümüz insanýnýn hayatýnda sýkça müþahade ediyoruz. Reklâmlarýn aldýðýmýz ürünlere tesiri nedir? Tesir altýnda kalmadan ne kadar ürün almaktayýz? Tüketimin esiri olmamak için reklâmýn günlük hayatla baðlantýsýný anlamamýz ve yukarýdaki sorularý kendimize sormamýz gerekir. Dilimize, Fransýzca, reclame kelimesinden giren reklâm; bir ürün, mesaj ve düþüncenin kitlelere iletilebilmesi maksadýyla oluþturulan çeþitli duyurularýn bir bedel karþýlýðýnda deðiþik iletiþim kanallarýnda yayýmlanmasý þeklinde tarif edilebilir. Reklâm kelimesi gerek Türkçede gerekse Fransýzcada; Dürüst olmayan, kaba metotlarla ikna gibi menfî bir mânâya da sahiptir. 1 Birçok þeyin hayalimize düþmesine sebep olan reklâmlar, belli bir süre tekrarlandýðýnda, düþünce, duygu ve davranýþlarýmýza tesir etmeye baþlar. Tanýtýmdan ziyade, ezberletme metodunu benimseyen reklâmlar, âdeta hayatýmýza müdahale etmektedir. Bu sebeple, iletiþim ötesi mesajlar ile ürünün satýlmasýný saðlama (metakominikasyon) teknikleri, reklâm hazýrlama ile uðraþanlarýn temel hareket noktasýdýr. Þuuraltýna ve duygulara hitap eden reklâmlar, farkýnda olmadan in- Þuuraltýna ve duygulara hitap eden reklâmlar, farkýnda olmadan insanlarý þartlandýrmakta ve bu ürünleri almayý dolaylý olarak dayatmaktadýr. Bir ürünün iyi olduðu ile ilgili kararý bizim adýmýza verme, reklâmlarda sýk karþýlaþýlan bir durumdur. sanlarý þartlandýrmakta ve bu ürünleri almayý dolaylý olarak dayatmaktadýr. Bir ürünün iyi olduðu ile ilgili kararý bizim adýmýza verme, reklâmlarda sýk karþýlaþýlan bir durumdur. Bu düþünce çoðunlukla, Bu ürünü almanýz konusunda biz, sizin adýnýza düþündük ve karar verdik. þeklindedir. Reklâmlarda ayrýca bu ürünü aldýðýnýz zaman mutlu olacaksýnýz, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz gibi mesajlar da verilir. Ýnsanlarýn his ve düþünce dünyalarýna hattâ þuuraltlarýna hitap eden bu mesajlar, reklâmýn tesirini daha da artýrýr. Reklâmcýlýk sektörü medya organlarýnýn geliþmesine paralel olarak büyümüþtür. Son verilere göre Türkiye de kiþi baþýna reklâm harcamasý yýlda 17 dolardýr te Türkiye deki toplam reklâm harcamasý, Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla nýn yüzde 0,4 ü oranýnda gerçekleþmiþtir ki bu rakam, yaklaþýk l milyar 250 milyon dolara karþýlýk gelir. Reklâmcýlar Derneði istatistiklerine göre 2004 yýlýnda ölçülebilir net yayýn gelirleri 2,4 milyar YTL dir in ilk yarýsýnda ise 980 milyon YTL lik bir reklâm harcamasý yapýlmýþtýr. Reklâm harcamalarý hýzla büyümektedir. 2 Araþtýrma þirketleri, bilim adamlarý ve teknoloji, reklâmcýlýk sektörünün hizmetine girmiþtir. Tv lerdeki reklâm oranlarý o kadar artmýþtýr ki reklâmlar, günlük yayýnýn % 17 sini aþmayacak þekilde sýnýrlandýrýlmýþtýr. Mutluluðun aðýrlýklý olarak tüketime endekslendiði günümüzde, üretilenlerin satýlmasýný kolaylaþtýran en önemli unsurlar; iyi ambalajlama, 60 8

9 sunma ve tanýtmadýr. Reklâm verenler; ajanslar ve araþtýrma þirketleri vasýtasýyla ürünlerini nasýl pazarlayacaklarýna dâir araþtýrma yaparlar ve strateji geliþtirirler. Çalýþmalarda farklý aþamalar vardýr. Birinci aþamada reklâm ajansý elemanlarý halkýn içinde dolaþýp araþtýrmalar yapar. Ýkinci aþamada reklâmýn senaryosu yazýlýr, kurgusu yapýlýr. Reklâm filmlerinde medya, spor ve sanat dünyasýnýn yýldýzlarý tercih edilir, bu þekilde ürünün satýlmasý ve tanýtýlmasýna katký saðlanýr. Bu kiþileri örnek alanlar, þuuraltý olarak o ürüne yakýnlaþmaktadýr. Pazarlanan ürünün kaliteli, saðlýklý, kullanýlabilir, ucuz ve faydalý olup olmamasý bir reklâmcý için herhangi bir deðer ifade etmez. Reklâmcýnýn vazifesi, ürünü allayýp pullayýp onun satýn alýnmasýný saðlamaktýr. Ayný kalite ve maliyette iki farklý üründen reklâmý daha fazla ve iyi yapýlan kesinlikle diðerinden daha yüksek fiyata satýlmaktadýr. Ürünler, reklâmcýlarýn elinde bir markaya dönüþür. Reklâm maliyetleri ürünün fiyatýna yansýtýldýðýndan, reklâmý yapýlan ürünü alanlardan daha fazla para çýkmaktadýr. Ergenlik çaðýndakilere hitap eden reklâmlarda marka aþýrý vurgulanmakta, markayla gençlerin kimlik anlayýþý bütünleþtirilmektedir. Vurgu yapýlan markayý giymediðinde þahsiyetinde eksiklik hisseden genç, markayý almak uðruna ailesiyle çatýþabilmektedir. Reklâmlar, serbest piyasa ekonomisi ve onun üretim-tüketim anlayýþý ile doðrudan baðlantýlýdýr. Çünkü kiþi, ilgili ürüne ait ne kadar çok reklâma mâruz kalýrsa, onu o kadar çok tüketecektir. Günümüz insaný, reklâm verenler, reklâmý yayýmlayanlar ve reklâm arasýnda sýkýþýp kalmýþtýr. Bütçemiz ve ruh saðlýðýmýz onlar için çok önemli deðildir. Reklâmcýlýk bilgilendirme ve tanýtým ile sýnýrlandýrýlmadýðý takdirde, toplum saðlýðý açýsýndan tehlikeli neticeler doðurabilir. Hedefe giden her yol mübahtýr. gibi Makyavelist bir reklâmcýlýk anlayýþýnda, her türlü reklâm stratejisi, ürünün pazarlanmasý ve satýn alýnmasý üzerine temellendirilir. Kalitesi ve vasýflarý ne olursa olsun, ürünün mümkün olduðunca tanýtýlmasý ve satýlmasý tek hedef hâline gelir. Bu tarz reklâm anlayýþýnda ürünlerin iyi taraflarý seçilerek ürünler son derece abartýlý olarak tanýtýlýr. Tek taraflý mesaja mâruz kalan kitleler, o ürünün gerçek yüzüyle aldýktan sonra karþýlaþýrlar. Duyarlý kitlelerin yanlýþ yönlendirmelere, uygun tepkisi haftalar sonra netice verdiðinden reklâmýn yanlýþ mesajýna karþý tedbirler 9 61

10 geç alýnabilmektedir. Günümüzdeki tüketici dernekleri ve tüketici haklarý, bu olumsuzluklarý azaltmaya yö0- neliktir. Reklâmlarda sadece reklâmý yapýlan ürünün tanýtýmýný izlemiyoruz, ayný zamanda bazý menfî mesajlara da mâruz kalýyoruz. Reklâmlardan en büyük zararý çocuklar görmektedir. Çocuklarýn dillerine dolanan slogan reklâm cümleleri, reklâm yýldýzlarýný taklit etmeleri, reklâmda gördüðü çikolata, dondurma veya oyuncaðý istemeleri âþina olduðumuz bir durumdur. Çocuklarýn ruh dünyalarýna hitap eden ve onlarýn çocukça duygularýný istismar eden reklâmlar, aile içi problemlere sebep olabilir. Nitekim almaya ve tüketmeye aþýrý derecede özendirilen çocuklarýn ailelerine yaptýklarý baský bilinen bir durumdur. Reklâm konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar Reklâmlarýn olumsuz tesirlerinden korunma için reklâm çýktýðýnda tv yi kapatabiliriz; ama bu hiçbir zaman yeterli çözüm deðildir. Çünkü normal yayýn sürerken de bant ve logo þeklinde reklâmlar girmektedir. Radyo dinlerken aniden giren reklâmlara karþý yapabileceðimiz fazla bir þey yok. Okuduðumuz gazetelerdeki profesyonelce hazýrlanmýþ reklâmlarý bir þekilde algýlarýz. Bizim dikkatimizi çekecek þekilde tasarlanmýþ dev panolardaki reklâmlara bir þekilde mâruz kalmaktayýz. Bütün bu olumsuz tesirlerden korunmak için, reklâm izlerken Pazarlanan ürünün kaliteli, saðlýklý, kullanýlabilir, ucuz ve faydalý olup olmamasý bir reklâmcý için herhangi bir deðer ifade etmez. Reklâmcýnýn vazifesi, ürünü allayýp pullayýp onun satýn alýnmasýný saðlamaktýr. þuuraltý kirlenme ve içtimaî dejenerasyona karþý ahlâkî kurallara dikkat etmek mecburî hâle gelmiþtir. Çocuklarýn mâsum duygularý reklâmlarla istismar edilmemeli, reklâm hazýrlanýrken onlarýn bakýþ açýlarý ve dünyalarý hesaba katýlmalýdýr. Ayrýca çocuklar, animistik (canlandýrma) ve müþahhas (somut) düþünce yapýlarý dolayýsýyla reklâmlardaki mübalaðalarý gerçek sanabilir. Çocuklara hitap eden reklâmlarýn ciddi þekilde uzmanlarýn denetiminden geçirilmesi gerekmektedir. Ergenlik çaðýndakilere hitap eden reklâmlarda marka aþýrý vurgulanmakta, markayla gençlerin kimlik anlayýþý bütünleþtirilmektedir. Vurgu yapýlan markayý giymediðinde þahsiyetinde eksiklik hisseden genç, markayý almak uðruna ailesiyle çatýþabilmektedir. Anne, baba ve eðitimcilerin marka takýntýsýný azaltan mesajlarý gençlerde bu tür problemleri azaltýr. Dinî ve millî deðerler ile çatýþan reklâmlar, kiþide dinî ve millî deðerlere ciddi bir baðlýlýk var ise, þuuraltý refleksleriyle reddedilecektir. Reklâmlarýn ahlâkî deðerlere uyup uymadýðý ciddi olarak denetlenmeli, özellikle ailelerin yoðun olarak tv seyrettiði zamanlardaki reklâmlarda bu mevzuda daha hassas olunmalýdýr. Televizyondaki hayatlarý kurgulanmýþ kabul edersek, bunlarla gerçek arasýnda büyük fark vardýr. Anne-babalarýn tv konusundaki hassasiyeti, çocuklarýn reklâmlardan göreceði zararý azaltabilir. Devletin de bu konuda üzerine düþeni yapmasý gerekir

11 Birçok Avrupa ülkesinde, televizyonlarýn çok seyredildiði saatlerde, ancak uygun reklâmlarýn yayýnýna izin verilmektedir. Bazý ülkelerde ise, sözü edilen saatlerde hiçbir reklâmýn yayýnýna izin verilmemektedir. Özellikle 0-3 yaþta aþýrý tv, bilhassa reklâm izleyen çocuklarýn öðrenme, dikkat, lisan kabiliyetleri bozulmakta ve onlarýn geliþme sürecinde ciddi aksamalar olmaktadýr. 3 Her fert yeni çýkan ürünlerden haberdâr olmak ve onlarý tanýmak ister. Ýnsanlarýn bu ihtiyacýnýn, deðerlerimizle çatýþmayacak þekilde karþýlanmasý gerekir. Reklâmda esas olan; ürünün kullanýmý ve özellikleri hususunda tüketiciye yardýmcý olmaktýr. Reklâmlarda bir ürünün zararlarý, yan tesirleri, imalâtýnda kullanýlan maddeler, nerede ve nasýl muhafaza edileceði dürüstlükle anlatýlmalýdýr. Gerçek dýþý reklâmlar tüketiciyi yanlýþ yönlendirmektedir. Tanýtýmda mübalaðadan kaçýnýlmalý, bunun bir yalan türü olduðu unutulmamalýdýr. Mübalaða ihtiva eden reklâmlara, tüketici dernekleri ve duyarlý fertler vasýtasýyla uygun tepki verilmelidir. Ýnsana saygý prensibinden yola çýkan reklâmcýlarýn, reklâmlarda duygularý istismar etmeden insanýmýzýn ruh ve kalb dünyalarýna hitap edecek mesajlar vermesi, meyvelerini uzun Dipnotlar 1- Yalçýn Çetinkaya, Reklâmcýlýk, Aðaç yay, 1992, s Eylül Dr. Hasan Aydýnlý, Hayatýn Ýlk Yýllarý ve Televizyon, Sýzýntý Dergisi, Ocak 2005, sayý

12 Ýnsanýn dünyaya geliþ gâyesi imtihandýr. O sýk sýk elenecek, kalburdan geçirilecek ve böylece saf ruhlar saf olmayanlardan ayrýlacak; elmaslar kömürden tefrik edilecek; þeytan yapýlý insanlarla melek ruhlu insanlar ortaya çýkacak ve böylece dünyanýn kuruluþ gâyesi tahakkuk etmiþ olacaktýr. Dr. Kemal Serçe * Yürümemize vesile olan sistem ve mekanizmalarýn faaliyetlerinden ne kadar haberdarýz? * Yürürken dengede kalabilmemiz için vazifelendirilmiþ organlar ve iþleyiþleri... * Düztabanlarýn yürümede güçlük çekmelerinin ve çabuk yorulmalarýnýn sebepleri... Ýnsan hareketlerini taklit ederek yürüyebilen robotlar yapmak için maliyeti yüksek Ar-Ge çalýþmalarý yýllardan beri dünyanýn çeþitli merkezlerinde yapýlmaktadýr. Otomobil üreticisi firmalar, insan gibi iki ayaðý üstünde dik yürüyebilen, merdiven çýkabilen bir robotu, ancak 14 yýl süren çalýþmalar sonunda yapabilmiþtir. Ýlim çevrelerinden büyük takdir alan Asimo isimli bu robot, kamuoyunun da dikkatini çekti. Robota yaptýrýlan hareketlerin daha mükemmelini bir yaþýndaki çocuk kolayca yaptýðý hâlde, robotun bu hareketleri yapmasý büyük bir baþarý olarak görüldü. Bu çalýþmalar sýrasýnda yaþanan zorluklar, alýþýlmýþ, olaðan bir hareket olarak algýlanan yürüme hâdisesinin ne kadar büyük bir mu cize olduðunu açýkça gösterdi. Her gün yüzlerce defa tekrarladýðýmýz yürüme, koþma, eðilme, oturma, kalkma gibi hareketlerin insana verilmiþ sonsuz þükür gerektiren nimetler olduðunu, ancak hareket kabiliyetini kaybetmiþ birini gördüðümüzde anlarýz. Canlýlarýn çoðu öne eðik bir iskelet yapýsýna sahiptir ve dört ayak üzerinde yürür; iki ayak üzerine sadece ihtiyaç duydukla- rýnda kalkarlar ki, bu da onlar için çok sýnýrlý bir hareket kabiliyetidir. Karný üzerinde sürünen, iki veya dört ayak üzerinde yürüyen milyonlarca canlý içinde, hareket tarzý ve kabiliyetleri yönüyle insan, onca mahlukâtýn efendisi, en ehemmiyet verileni, en þerefli kýlýnanýdýr. Varlýklar içinde Yaratýcý ya ait sýfat ve isimler, insanda yoðun þekilde tecelli eder. Ýnsanýn iki ayak üzerinde alýmlý, canlý, asil duruþu ve hareketleri kolayca yapabilmesi, yaratýlmýþlarýn en üstünü olduðunun önemli delillerindendir. Ýskelet sisteminin yaratýlýþtan 64 12

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Akçaköylü, bir Fakir Baykurt

Akçaköylü, bir Fakir Baykurt Hacýbektaþ Emniyet Müdürlüðü olarak trafik ekiplerimizle, alkol alan vatandaþlarýn araç kullanmasýna engel olacak kontrolleri, gerekli noktalarda sürekli yapacaðýz. Alkol alan vatandaþlarda araç kullanmama

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı