"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr""

Transkript

1 Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin kullanýmý ciddi oranda azaldý. SAYFA 3 TE 529 müslümana yürekten destek Mýsýrlý Müslümanlarla Dayanýþma Platformu Mýsýr'daki idam kararlarýný dün düzenledikleri eylemle protesto etti. Çorum ÝHH, Özgür-Der Çorum Þubesi, Ýlke-Der, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan oluþturulan Çorum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu Cuma namazý sonrasý Ulu Camii bahçesinde, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler Teþkilatý'na üye 529 kiþinin idam kararýný protesto etmek için bir araya geldi. SAYFA 5 TE 40 KURUÞ HGYD'den Doðan'a ziyaret "Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr" Mustafa Kemal Okulu, 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda "21. Yüzyýlda Türkiye Vizyonu ve Eðitim" konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýln konferans saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Koferansýn açýlýþ konuþmasýný Mustafa Kemal Okulu Müdürü Kadir Yurttutar yaptý. SAYFA 7 DE Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 169. yýldönümü nedeniyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. SAYFA 4 TE Prof. Dr. Servet Özdemir Dinin özü samimiyettir "Çorumlular Hz. Peygamber konusunda son derece hassaslar" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 1989 yýlýndan bu yana Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu... SAYFA 2 DE Mehmet Aþýk Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasýnýn bu seneki temasýnýn "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" olarak belirlendiðini kaydeden Müftü Mehmet Aþýk... SAYFA 3 TE "Eþref Ertekin Çorum'un hafýzasýný tutmuþtur" Ziraat Odasý Baþkanlarýndan Salim Uslu'ya TMO teþekkürü ÝHH Mozambik'te Katarakt hastalarýna umut ýþýðý Çorum Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþileri" etkinlikleri kapsamýnda "Eþref Ertekin" konulu panel düzenlendi. Panelde Eþref Ertekin'in kiþiliði, karakteri, ilmi, hafýzlýðý, kitaba verdiði deðer baþta olmak üzere, örnek yaþantýsý anlatýldý. SAYFA 4 TE Ahmet Saatçi "Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasý doðru deðil" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Tam Gün yasasýyla, Aile Hekimlerine nöbet tutma mecburiyeti getiren kanuni düzenlemenin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan tarih ve 2014/12 No'lu genelgeyle uygulanmaya baþlandýðýný hatýrlatarak... SAYFA 3 TE Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile ilçe Ziraat Odasý Baþkanlarý; Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým, Fahri Arayýcýoðlu, Davut Saygý, Dursun Karslý, Fahri Güçcan, Gökhan Güngör, Cevat Yýlmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. SAYFA 2 DE ÝHH ekipleri, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'te katarakt ameliyatlarý gerçekleþtirmek amacýyla bölgede incelemelerde bulundu. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþmaya devam ediyor. SAYFA 3 TE Kutlu Doðum dolu dolu kutlanacak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Nisan arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda yapýlacak etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasý'nýn Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanarak dolu dolu geçmesinin saðlanacaðýný kaydeden Müftü Aþýk, "Ýlimiz merkez ve merkeze baðlý Lise ve Meslek Lisesi öðrencileri... SAYFA 3 TE

2 2 Ziraat Odasý Baþkanlarýndan Salim Uslu'ya TMO teþekkürü Ýmsâk : 04:29 Güneþ : 06:00 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:27 Akþam : 19:24 Yatsý : 20:48 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 15. Hafta "Çorumlular Hz. Peygamber konusunda son derece hassaslar" Ebedî olarak yaþamak isterseniz, Allahü teâlânýn emirlerini yapýp, yasaklarýndan kaçýnýn! Ali Sincârî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 1989 yýlýndan bu yana Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri Þube Müdürü Abdullah Sayman, Din Hizmetleri Þefi Kadir Yelken, Diyanet Vakfý Memuru Mustafa Ersoy, Diyanet Bir- Sen Þube Baþkaný Mustafa Döncü, Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü ve Diaynet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz'dan oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. "Kutlu Doðum Haftasý"nýn her yýl farklý bir tema ile kutlandýðýný ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, "Bu yýl 'Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet' temasýný iþleyeceðiz. Bu tema çercevesinde Çorum Müftülüðü olarak tüm ilimizde çeþitli etkinlikler düzenleyeceðiz. Ýlimizde Kutlu Doðum etkinlikleri Pazar günü saat 13.30'de Hürriyet parkýnda yapýlan açýlýþla baþlayacaktýr" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Kutlu Doðum Haftasý" temalarýný belirlerken toplumun ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurulduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Peygamber Efendimizin ifade etiði gibi "Din samimiyettir" Bugün 21.yy dünyasýnda yaþanan olaylar ýþýðýnda, insanlýðýn sevgi, saygý ve samimiyete her zamankinden daha fazla ihtiyacý var. Ýnsani iliþkilerimizinde samiane yani içten ve gönülden olmalý ve olmaya devam etmeliyiz ki kardeþliðimiz ve dostluðumuz daha da pekiþsin. Kutlu Doðum Haftasý vesilesiyle bu duygularýmýzý bir kez daha yenilerken, O'nun sevgisini de tazelemiþ oluyoruz" ifadelerini kullandý. Çorumlular'ýn Hz. Peygamber konusunda son derece hassas olduðunu vurgulayarak, tüm Çorumlularýn Kutlu Doðum Haftasýný tebrik eden Vali Baþköy, "Ben inanýyorum ki hemþerilerimiz "Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" temasýyla hazýrlanmýþ olan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinliklerinden ve insanlýðýn iftihar tablosu olan Hz. Peygamberimizin mesajlarýndan en güzel þekilde istifade edeceklerdir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile ilçe Ziraat Odasý Baþkanlarý; Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým, Fahri Arayýcýoðlu, Davut Saygý, Dursun Karslý, Fahri Güçcan, Gökhan Güngör, Cevat Yýlmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Baþkanlar ziyarette, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðünün ve Ajanslarýn açýlmasýndan dolayý teþekkür ettiler. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ziraai don olaylarý ile ilgili bir çalýþma yapýlmasý halinde Çorum'un da faydalandýrýlmasý, çiftçilerin çiftçi kayýt sistemine kayýt süreleri, desteklemeler için verdikleri dosyalardan alýnan ücretler ile ilgili beklenti ve taleplerini ilettiler. Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek þikayet ve talepleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkilileri ile görüþerek iletti. Uslu, "Hükümetimiz tarýmsal alanda desteklemelerini, sulama çalýþmalarýný hep beraber gözlemliyoruz. Ýlimiz ve çiftçilerimiz ile ilgili taleplerinizi elimden geldiði ölçüde desteðimizi ve katkýmýzý saðlamaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda Yýl Cumhuriyet Ortaokulu bölge yarýþmasýna katýldý SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Ankara'da düzenlenen Halk Oyunlarý Bölgesel Grup Yarýþmalarýna katýldý. Çorum'da 3 Mart tarihinde yapýlan Ýl yarýþmalarý sonucunda birinci olan 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Halk Oyunlarý ekibi Ankara'da 8 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen Bölgesel Halk Oyunlarý Grup yarýþmalarýnda Çorum'u temsil etti. Yarýþma öncesi Anýtkabir'i gezen Halk Oyunlarý ekibi ve Kafile Baþkaný Okul Müdürü Recep Özcan, Halk Oyunlarý Öðreticisi ve Anasýnýfý Öðretmeni Yýldýz Güngör burada Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile karþýlaþtýlar. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile kýsa bir sohbet gerçekleþtiren kafile daha hatýra fotoðrafý çektirdi. Bahadýr YÜCEL Yýl: 10 Sayý: 2755 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,127 2,128 EUR 2,950 2,952 STERLiN 3,557 3,559 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: BULUT ECZANESÝ TEL: SULAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Dinin özü samimiyettir Mehmet Aþýk Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasýnýn bu seneki temasýnýn "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" olarak belirlendiðini kaydeden Müftü Mehmet Aþýk, "Bu sebeple Çorum Ýl ve Ýlçelerinde Kutlu Doðum Haftasýnda düzenlenen çeþitli etkinliklerinde ana tema olarak "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" i ele alacaðýz. Samimiyet hem kendi kendisine hem de baþkalarý tarafýndan kendine duyulan saygýyý ifade eder" dedi. Hz.Peygamberin (s.a.v.) yaþamý boyunca insanlýða verdiði mesajlarda, samimiyete büyük önem verdiðini kaydeden Müftü Aþýk, "Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Þeriflerinde dini, 'din samimiyettir' þeklinde tanýmlamýþlardýr. Bunun içindir ki Ýslam dini ihlâsý, Müslümanlarýn ibadet ve davranýþlarýnýn Allah nezdinde ki temel deðerlendirme kriteri olarak benimsemiþtir. 'Din, samimiyettir.' Hadisi, mana ve muhteva bakýmýndan Ýslam'ýn temeli (medâr-ý Ýslam) olarak kabul edilen dört hadisten biri kabul edilmiþtir. Samimiyetin zýttý olarak aldatma, kandýrma, iki yüzlülük gibi davranýþlar, zaten Ýslam ahlâkýyla asla baðdaþmayan niteliklerdir. Bu bakýmdan samimiyet ve ihlâs, Müslümanlýðýn özünü oluþturmaktadýr. Bu sebeple Peygamber Efendimiz "Ameller niyetlere göredir" buyurmuþtur. Dinin özünün samimiyet ve ihlâs olduðunu gösteren pek çok ayet ve hadis bulunmaktadýr" þeklinde kaydetti. "Dinin özü samimiyettir" diyerek sözlerine devam eden Aþýk, "Bunun içindir ki Hz. Peygamber dini samimiyet olarak tanýmlamýþtýr. Samimi olmayan iman, ibadet ve amellerin Allah yanýnda hiçbir deðeri olmaz. Peygamberimiz (sav), ihlâs, samimiyet üzerinde ve insaný insan yapan deðerler üzerinde hassasiyetle durmuþ, bu deðerleri bizzat hayatýnda tatbik ederek ýþýk tutmuþ, yol göstermiþ ve bize en iyi model olmuþtur. Peygamberimizin (s.a.v) ÝHH ekipleri, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'te katarakt ameliyatlarý gerçekleþtirmek amacýyla bölgede incelemelerde bulundu. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþmaya devam ediyor yýlýndan bu yana Afrika'da katarakt ameliyatlarý gerçekleþtiren, on binlerce katarak hastasýnýn ýþýða kavuþturan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika'da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'in Nampula bölgesinde katarakt ameliyatlarýnýn baþlatýlmasý için Sightsavers kurumuyla bir anlaþma yaptý. ÝHH ekipleri de anlaþma doðrultusunda Nampula bölgesinde 500 kiþilik katarakt ameliyatlarýnýn baþlatýlmasý amacýyla bölgeyi ziyaret etti. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgi de, "ÝHH ekipleri, ameliyat yapýlan bölgede sadece hastaneyi deðil, medrese ile camileri de ziyaret edip bölge Müslümanlarýnýn ihtiyaçlarý ve problemleri konusunda bilgi aldýklarýný belirttiler. Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azaldý. Konu hakkýnda bilgi veren Üroloji doktoru Op. Dr. Selahattin Çalýþkan üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azaldýðýný ifade ederek, "Fakat ESWL ve üreterorenoskopi belli büyüklükteki (1,5 cm'ye kadar)taþlar için önerilmektedir. Bu yöntemle taþ lazer ile parçalanýp hastanýn taþ parçalarýný düþürülmesi beklenmektedir. Taþ boyu arttýkça, tedavi bu örnek yaþamý bizim için büyük önem arz etmektedir. Ýnsanýn meta haline dönüþtüðü, insanlarýn samimiyetten uzak durduðu günümüzde, bütün âlemleri ihlâs ve samimiyet içerisinde onurlandýrmak için gönderilen Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ihlâs ve samimiyetini insana bakýþýný yeniden anlamaya ve anlatmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz var. Ýslam'da ayrýmcýlýk, ötekileþtirme, ýrkçýlýk, þiddet, iþkence, terör, savaþ, adaletsizlik, zulüm, sömürgecilik, istismar, gibi samimi olmayan tutum ve davranýþlar yoktur. Ýnsanoðlu bilimsel ve teknolojik alanlarda gösterdiði olaðanüstü ilerlemeyi, ne yazýk ki samimiyet ve ihlas konusunda gösterememektedir. Ýslam coðrafyasýnda Yaþanan, savaþlar, zulümler, sömürgecilik, istismar, açlýk ve ayrýmcýlýk gibi onur kýrýcý durum ve samimiyetsizlik bu gün ne yazýk ki Ýslam'ý ve onun Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberini doðru bir þekilde anlayamamanýn bir sonucudur. Hal bu ki Hz. Peygamber'in üstün örnek hayatýnda, söz ve davranýþlarýnda on binlerce insana hitaben yaptýðý o tarihi veda hutbesinde, insanlarýn canlarýnýn, mallarýnýn ve ýrzlarýnýn dokunulmaz olduðunu bildirmiþtir. Ýþte Peygamberimiz (sav), insanýn yaþama ve mülkiyet hakký ile manevi kiþiliðine iliþkin bütün haklarýný ayný ölçüde güvence altýna aldýðýný ilan etmiþtir. Peygamberimize layýk bir ümmet olarak onun adýna düzenlenen bu hafta içerisinde tüm insanlýða örnek olabilecek tutum ve davranýþlar sergileyerek, birlik, beraberlik, samimiyet ve ihlas içerisinde Kutlu Doðum Haftasýný dolu dolu çeþitli etkinliklerle Ýlimiz ve Ýlçelerimizin Merkez, Kasaba ve Köylerinde tüm Din Görevlilerimizle birlikte kutlayacak ve insanlarýmýza Peygamberimizin (s.a.v.) evrensel mesajýný duyurarak, Peygamberimiz Din ve Samimiyeti anlatacaðýz. Bu vesileyle Peygamberimiz(s.a.v.)in Kutlu Doðumunun milletimize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, Samimiyet ve ihlâs içerisinde Allah-ü Teâlâ'ya hakiki kul Habibine en iyi ümmet olmayý temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL ÝHH Mozambik'te Katarakt hastalarýna umut ýþýðý Ameliyat yapýlan bölgede tek hastane olduðunu kaydeden ekiplerimiz, "O da týbbi malzeme ve göz doktoru açýsýndan oldukça yetersiz durumdadýr. Proje kapsamýnda Mozambik dýþýndan göz doktoru getirilmek suretiyle projenin daha kýsa sürede daha çok hastaya ulaþmasý saðlanmýþtýr" dedi. Yasin YÜCEL için seans sayýsý artmaktadýr. Laparoskopik üreterolitotomi yöntemiyle de vücuda 0,5 ve 1 cm'lik kesiler yapýlarak taþa ulaþýlmakta ve taþ tamamen vücut dýþýna alýnmaktadýr. Tedavi edilen hastalarýmýzýn taþý yaklaþýk 2cm civarýnda olup, operasyonlar baþarýlý bir þekilde yapýlmaktadýr" dedi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu ise hastanede bütün branþlarda olduðu gibi Üroloji Kliniðinde de çok büyük geliþmeler saðlandýðýnýn altýný çizerek, Çorum ve çevre illerinden gelen hastalara en iyi hizmeti vermeye çalýþtýklarýný, il dýþýna yapýlan sevklerin sayýsýnýn büyük oranda azaldýðýný ve bölgenin en iyi hastanesi olma gayreti içinde olduklarýný söyledi. Uður ÇINAR Kutlu Doðum dolu dolu kutlanacak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Nisan arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda yapýlacak etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasý'nýn Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanarak dolu dolu geçmesinin saðlanacaðýný kaydeden Müftü Aþýk, "Ýlimiz merkez ve merkeze baðlý Lise ve Meslek Lisesi öðrencileri arasýnda "Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatý Açýsýndan Önemi" konulu ödüllü kompozisyon, Ýl merkezi ve merkeze baðlý ortaokul ve imam-hatip ortaokullarý öðrencileri arasýnda "Peygamberimiz ve Samimiyet" konulu þiir yarýþmalarý düzenlenecek. 10 Nisan 2014 tarihinde saatleri arasýnda Garantievler Camiinde ayný cami Kur'an kursu öðretici ve öðrenicileri tarafýndan bayanlara yönelik program yapýlacak ve konuþmacý olarak Ýl Vaizesi Necla Yýlmaz katýlacak. 13 Nisan 2014 Pazar günü Saat Kulesi yanýndaki Hürriyet Parkýnda saat 14.00'de Kutlu Doðum açýlýþ programý düzenlenecek Nisan 2014 tarihlerinde Hürriyet Parkýnda kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek Nisan 2014 tarihleri arasýnda Kutlu Doðum etkinliklerinin tanýtýmý amacýyla Hürriyet Parkýnda çadýr kurulacak. 14 Nisan 2014 tarihinde saat 20.30'da Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarýnda konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ'un katýlacaðý "Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet" konulu konferans düzenlenecek ve Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilecek. 14 Nisan 2014 tarihi saatleri arasýnda Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu-Ortaokulu Konferans Salonunda erkek öðrencilere yönelik düzenlenecek olan programa Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu konuþmacý olarak katýlacak. 14 Nisan 2014 tarihinde saat 12.00'de 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonunda kýz öðrencilere yönelik düzenlenecek olan programa Ýl Vaizesi Necla Yýlmaz konuþmacý olarak katýlacak. 15 Nisan 2014 tarihinde saat 20.30'da Buharaevler Mh. Pazarýnda konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Kaþif Hamdi Okur'un katýlacaðý "Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet" konulu konferans düzenlenecek. 16 Nisan 2014 tarihinde ikindi namazý öncesi merkez Ulu Camide Mevlid-i Þerif programý düzenlenecek. 17 Nisan 2014 tarihinde saat 13.30'da Devlet Tiyatro Salonunda Ýmam-Hatip Ortaokullarý beþinci sýnýf öðrencileri arasýnda "Hz. Peygamber" konulu bilgi yarýþmasý düzenlenecek. 19 Nisan 2014 tarihinde TSO Fuar alanýnda yapýlacak olan programa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul konuþmacý olarak katýlacak ve programda mehter konseri, Kur'an ziyafeti, Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema gösterisi yapýlacak" dedi. Kutlama programý kapsamýnda Kur'an Kurslarý da çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilecek ve bazý köylerde de programlar yapýlacak. Hafta kapsamýnda Müftülük personeli cezaevi, hastane ve esnaf ziyaretleri de yapacaklar. Yasin YÜCEL "Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasý doðru deðil" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Tam Gün yasasýyla, Aile Hekimlerine nöbet tutma mecburiyeti getiren kanuni düzenlemenin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan tarih ve 2014/12 No'lu genelgeyle uygulanmaya baþlandýðýný hatýrlatarak, genelgede nöbet hizmetlerinde uyulacak hususlarada yer verildiðini belirtti. Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasýný doðru bulmadýklarýný kaydeden Saatçi, Saðlýk Sen olarak baþtan beri Aile Hekimlerinin nöbet tutmasýna karþý çýktýklarýný ve bu uygulamadan vazgeçilmesini istediklerini kaydetti. Acil servislerdeki doktor ihtiyacýna istinaden baþlatýlmak istenilen nöbet uygulamasýnýn, sorunu çözmeyeceði gibi, yeni sorunlarý da beraberinde getireceðinin altýný çizen Saatçi, "Tam Gün Yasasý'yla kanuni alt yapýsý oluþturulan nöbet mecburiyeti her þeye raðmen yine de uygulanacaksa, ihtiyaç duyulan yerler ve gönüllülük esasý dikkate alýnarak yapýlmalýdýr. Nöbet tutacak doktorlarýn karþýlaþacaðý sorunlar bir an önce çözüme kavuþturulmalýdýr. Bunlardan biri de mesleki mali sorumluluk sigortasýdýr. Acil serviste nöbet tutan doktorlarýn kurumca ödenen zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasý bulunmaktadýr. Acil serviste nöbet tutacak olan aile hekimlerinin nöbette leki mali sorumluluk sigortalarý sorunu çözüme kavuþturulmalý, illa da nöbet tutturulacaksa aile hekimlerinin mesleki mali sorumluluk sigorta primleri de yine kurumca karþýlanmalýdýr. Özellikle kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý elemanlarýnýn hastanelerde hangi statüde nöbet tutacaðý ve hastalara nasýl müdahale edeceði de ayrý bir sorundur. Mevzuat düzenlemeleri yapýlmadan baþlatýlmak istenen uygulama, yeni sorunlarý da beraberinde getirecektir. Saðlýk Sen olarak çaðrýmýz, acil servislerdeki doktor açýðýný kapatmanýn yolu, aile hekimlerine nöbet tutturmak deðil, koruyucu saðlýk hizmetlerine aðýrlýk vermek ve birinci basamak saðlýk hizmetlerinin etkin bir þekilde sunulmasýný saðlamaktýr" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL

4 "Eþref Ertekin Çorum'un hafýzasýný tutmuþtur" 4 Mahir ODABAÞI ÝHTÝYAÇ HALÝNDE YANGIN TAHLÝYE MERDÝVENLERÝ -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþileri" etkinlikleri kapsamýnda "Eþref Ertekin" konulu panel düzenlendi. Panelde Eþref Ertekin'in kiþiliði, karakteri, ilmi, hafýzlýðý, kitaba verdiði deðer baþta olmak üzere, örnek yaþantýsý anlatýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan paneli Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Panele Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Alaatin Karaca ve Araþtýrmacý-Yazar Abdulkadir Ozulu konuþmacý olarak katýldýlar. Eþref Ertekin'in, Çorum'un öz malý olan el yazmasý çok deðerli kitaplarýn büyük illere götürülmesi endiþesiyle bir heyet kurularak bugün belediye binasý olarak kullanýn binanýn kütüphane olarak yaptýrýldýðýný kaydeden Ozulu, "Bütün kitaplar bu binada muhafaza altýna alýnmýþtýr. Kütüphane binasý yapýmý kitaplarý tasnif ve kayda geçirilmesi envanterinin çýkartýlmasý diðer illerde vukuu bulan kayýp ve zaiyatlar gibi olaylara meydan verilmemesi v.b. iþlemlerde Eþref Hocanýn büyük gayret ve hizmetleri olmuþtur yýllarý arasýnda bilfiil Hafýz-ý Kütüb ve kütüphane memuru olarak 39 yýl kültür hizmeti vermiþtir yýlýnda doktorlarýn kitap tozlarýndan kaynaklandýðýný ifade ettikleri saðlýk sorununa düçar olmuþtur ve yaþ haddinden emekliye ayrýlmýþtýr. Ölüm tarihi olan 1979 yýlýna kadar kütüphane ile ilgisini kesmemiþ eski eserler konusunda büyük yardýmlarý olmuþtur" þeklinde kaydetti. Daha sonra konuþan Prof. Dr. Alaatin Karaca ise, "Mektuplarýnýn bir kýsmini evraklarýnýn bir kýsmýný okuma fýrsatý buldum. Çorum Anadolu'nun Türkleþmesinde ve Müslümanlaþmasýnda ilk sýralarda olan bir þehirdir. Eþref Ertekin hoca Çorumun tarihini ve kültürünü koruyan yazýya alan bir muhafýzdýr. Bir þehrin hafýzasý kaybolursa o þehrin tarihini ve kültürünü bilemeyiz. Eþref Ertekin hoca bu þehrin hafýzasýný tutmuþ bir hocadýr. Eþref Ertekin 1892 doðumludur. 1. Dünya harbini yaþýyor. Bu devir önemli Arapça ve Farsça bilen bir alimle karþý karþýyayýz. Çok mütevazý insandý fazla ve lüzumsuz konuþmaz dinlemeyi tercih ederdi sorulduðunda kýsa ve öz yanýtlardý. Gösteriþ ve riyadan nefret ederdi. Çarþý pazar bilmez ihtiyaçlarýný yeðenleri aracýlýðýyla temin ederdi. Kýþ aylarýný kitaplarý ile baþ baþa geçirir yaz aylarýnda ise doða ile haþýr neþir olur bað evinde kalýrdý. Bu hayattan büyük zevk alýr. "Allah'ý doðada arayýn muhakkak bulursunuz" derdi. Büyük bir koleksiyoncu idi. Yerde bir kaðýt parçasý görse alýr ve ilk fýrsatta okurdu. Kendisi Ýmam hoca olduðu halde camide ön saflara geçmez çardak bölümünü tercih ederdi. Fazla yemekten kaçýnýr yoðurdu çok severdi" dedi. Yasin YÜCEL HGYD'den Doðan'a ziyaret Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 169. yýldönümü nedeniyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Genel Sekreteri Hacý Odabaþ, Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç ile dernek üyeleri Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci ve Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley'den oluþan HGYD heyeti, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile bir süre görüþerek, hem Türk Polis Teþkilatý'nýn 169. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar, hem de teþkilatýn çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi Prof. Dr. Alaatin Karaca Abdulkadir Ozulu "Ülkemizde ve bölgemizde aklýselim mutlaka galip gelecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Mýsýr'da Ýhvan-ý Müslim'in 529 üyesi hakkýnda verilen idam cezasý kararýnýn kaygý verici olduðunu belirtti. Servetlerin artýþýný ve iktidarlarýn geleceklerini kendilerinden olmayan insanlarý sömürmekte gören emperyalist güçlerin yeryüzünde bozgunculuk çýkarmaya, ülkeleri ve halklarý birbirine düþürmeye devam ettiklerini dile getiren Harun kaplan, "Biz biliyoruz ki bölgemizde ve ülkemizde yaþanan her türlü kaosun ve zulmün arkasýnda bu güçlerin kendilerini daha da ayrýcalýklý kýlmaya yönelik çýkar hesaplarý var. Geçtiðimiz aylarda kardeþ ülke Bangladeþ'te yaþanan siyasi idamlardan sonra yine kardeþ ülke Mýsýr'da Ýhvan-ý Müslim'in 529 üyesi hakkýnda verilen idam cezasý kararý kaygý vericidir. Hatýrlanacaðý üzere Mýsýr'da halkýn oylarý ile seçilmiþ bir hükümet, 3 Temmuz'da darbe ile görevden uzaklaþtýrýlmýþ, akabinde darbeye tepki gösteren sivil halka karþý dünyanýn gözleri önünde katliam yapýlmýþ ve hukuksuz bir þekilde binlerce insan tutuklanmýþtý. Bu þartlar altýnda görev yapan yargýnýn baðýmsýz, güvenilir ve adil olmadýðý da aþikardýr. Kaldý ki toplam 20 dakika süren, gazetecilerin ve savunma avukatlarýnýn bulunmadýðý bir duruþmada, dakikada 26 idam kararýnýn verilmesi de kararlarýn siyasi olduðunun bir göstergesidir. Öte yandan iþgalci Ýsrail, Filistin topraklarýnda küstahça hareketlerine devam ediyor. Gazze'de yaþayan Müslümanlara yönelik ambargo giderek aðýrlaþmaktadýr. Terörist Ýsrail askerleri bu topraklarda cinayet iþlemekten geri durmamaktadýrlar. Ayný þekilde Mescid-i Aksa'ya 55 yaþýndan küçük Müslümanlarýn girmesine müsaade etmeyen Ýsrail, Batý Þeria topraklarýnda da uluslar arasý hukuku hiçe sayarak konut yapýmýna devam etmektedir. Filistinli Müslümanlar Yahudi yerleþimcilerin bulunduðu yerlere giremezken, Yahudi yerleþimciler Müslümanlarýn yaþadýðý mahallelerde her türlü mütecavizliði yaparak serbestçe dolaþabilmektedirler" dedi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde fanatik Hýristiyan militanlarýn Müslümanlara yönelik saldýrýlarýnýn devam ettiðinin altýný çizen Kaplan, "Kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar acýmasýzca katledilmektedir. Yapýlan vahþete raðmen uluslar arasý toplum harekete geçmemektedir. Bölgede Fransa öncülüðündeki sözde barýþ gücü iþlenen cinayetlere seyirci kalmaktadýr. Komþumuz Irak'ta her ay ortalama Bin kiþinin yaþamýný yitirdiði mezhep savaþlarý devam etmektedir. Yine komþumuz Suriye'de iç savaþ tüm acýmasýzlýðý ile sürmektedir. Suriye'de bugüne kadar 200 bini aþkýn insan ölmüþken, milyonlarca Suriyeli uzun bir zamandýr mülteci durumundadýr. Bu ülkedeki çatýþmalarýn bir an evvel bitmesi için adýmlar atýlmasý gerekirken ülkemizdeki siyasi irade tarafýndan tam tersine bir tavýr takýnýlmýþtýr. Hava sahamýz son bir yýl içinde farklý ülkeler tarafýndan ihlal edildiðinde bunlara cevap olarak uçak düþürmeyi seçme yoluna gitmeyen siyasi irade geçtiðimiz gün bir Suriye uçaðýný bu gerekçe ile düþürmüþtür. Hava sahamýzý ihlal ettiði iddia edilen uçaðýn Suriye topraklarýna düþmesi ise ilginçtir. Ayný þekilde bu olayýn seçim meydanlarýna taþýnarak kahramanlýk edasý ile takdim edilmesi de düþündürücüdür. Aklý selim ile hareket etmek gerekirken tehlikeli sularda dolaþmaya devam edilmektedir. Bangladeþ'te, Arakan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Libya'da, Yemen'de, Somali'de sular durulmuþ deðildir. Doðu Türkistan'da Çin iþgali, Çeçenistan'da Rus iþgali sürmektedir. Bütün bu kaos ortamýnýn tek kazananý vardýr, o da ýrkçý emperyalizmdir. Baþta Müslümanlar olmak üzere mazlum durumuna düþmüþ tüm halklarýn emperyalizme karþý daha akýllýca hareket etmeleri gerekmektedir. Etnik, bölgesel ya da mezhepsel tüm savaþlarýn ardýnda emperyalizmin çýkarlarýnýn olduðunu görmek gerekir. Ayný þekilde kitle iletiþim araçlarý ile oluþturulan yapay gündemler ve gruplaþmaya yol açan çatýþmalar da emperyalizmin bir tuzaðýdýr. Olup bitenlerin çoðu bir toplum mühendisliði çalýþmasýdýr. Gerektiðinde siyasi iradeye, gerektiðinde muhalefete ve de gerektiðinde bizzat halk iradesine ayar vererek kazanýmlarýný korumanýn ve artýrmanýn peþindedirler. Her kritik dönemde farklý bir tezgahla gündemi þekillendirmekte ve insanlarýn sað duyu ile hareket etmesini engellemektedirler. Ýnsanlarýn temel hak ve özgürlüklerinden olan can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti, akýl emniyeti ve inanç emniyeti yok sayýlarak kýyýcý bir anlayýþla yeryüzüne barýþ getirmek mümkün deðildir. Zulüm ve tahakküm asla ebedi olamaz. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada aklýselim mutlaka galip gelecektir. Bize düþen hakký üstün tutan bir anlayýþla adil bir düzene dayanan Yeni Bir Dünya'yý kurmak için yürüyüþümüze devam etmektir. Müslüman olsun ya da olmasýn tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerini gözetecek Ýslam Birliði mutlaka tesis edilecektir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL 2007 yýlýnda Ýlköðretim ve Lise son sýnýflardan oluþan 650 öðrenci ile doðal afetler konusunda bir anket çalýþmasý yapmýþ ve bu çalýþmada iki soruda yangýn tahliye merdivenleriyle ilgili olarak sormuþtum. Birinci soru, bulunduðunuz apartmanda yangýn tahliye merdiveni varsa, Ý'HTÝYAÇ HA- LÝNDE KULLANILABÝLÝR OLDU- ÐUNA ÝNANIYOR MUSUNUZ? Ýdi. EVET diyenlerin oraný % 31 çýktý. Ýkinci soru ise, 'bulunduðunuz apartmanda yangýn tahliye merdiveni varsa, aile bireyleriyle beraber tatbikat amaçlý olarak hiç indiniz mi?' sorusu idi. EVET diyenlerin oraný sadece % 6 çýktý. Bu da gösteriyor ki; bu noktada hem güvensizlik var, hem de tatbikat yapmamak gibi bir eksikliðimiz var. Geliþmiþ ülkeler baktýðýmýzda, itfaiye ikinci planda kalýr. Yangýna önce evlerde müdahale edilir, yani binanýn sorumlusu dâhili söndürme imkânýný kullanýr ve itfaiye gelinceye kadar çoðunlukla yangýn söndürülür. Bu olumsuz senaryo ve bilgilerin ýþýðýnda, yangýn tahliye merdivenleri hakkýnda þu deðerlendirme ve önerileri yapabiliriz. " Temel afet bilincinin aileden baþlayýp, okulda geliþtirilip, günlük yaþamda da doðru olarak uygulanmasý noktasýnda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu bilinç oluþturulursa, yasal zorunluluk olmasa bile insanlar ailelerini veya bir özel kurumsa çalýþan personellerini düþünerek kullanýlabilir yangýn tahliye merdiveni yapmaya çalýþacaklardýr. " Yazýlý ve görsel basýnda olasý afetlere, yangýnlara karþý alýnmasý gereken tedbirlerin, örnek uygulamalarýn ve tatbikatlarýn zaman zaman iþlenmesi toplumda '' temel afet bilincinin '' oluþmasýna büyük oranda katký saðlayacaktýr. " 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' demiþ büyüklerimiz. Bu sebeple, öncelikle resmi kurum ve kuruluþlardaki yangýn tahliye merdivenleri örnek olmalý ( güvenli tahliyeye engel teþkil edecek hiç bir husus bulunmamalý) ve yýlda en az bir defa ilgili kurumun en üst amiri ve tüm personelin katýlýmýyla tahliye tatbikatý yapýlmalýdýr. " Özel dershane, yurt, otel, ticaret merkezleri vs. de yasal zorunluluk gereði yangýn tahliye merdiveni istenmiþse mutlaka her an kullanýma hazýr konumda bulundurulup, zaman zaman (gerekirse uzman rehberliðinde ve bilgilendirilerek) tatbikat yapýlmalýdýr. " Apartmanlardaki yangýn tahliye merdivenleri ihtiyaç halinde çocuk, yaþlý, hamile, özürlü vs. insanlarýnda ihtiyaç duyabileceði hesap edilerek kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Tahliye merdivenlerinde izinsiz deðiþiklik yapýlmamalý, kiler gibi kullanýlmamalý, daireden tahliye merdivene giriþ kapýsý açýk bulundurulmalý (içerden kolayca açýlabilecek þekilde olmalý- güvenlik gerekçesiyle saðlam bir kilitle kilitlenirse anahtar panikle o an bulunmayabilir ve kapý açýlamaz) " Apartman toplantýlarýnda, en az yýlda bir defa olmak üzere, olasý yangýnlara hazýrlýk olarak yangýn tahliye tatbikatýnýn yapýlmasý gündeme alýnmalý. Eðer, yangýn tahliye merdivenlerinin güvenli olarak kullanýlamayacaðý hususu öne çýkarsa, yukarýda izah ettiðimiz senaryonun ýþýðýnda ; neticede hepimiz bu apartmanda kalýyoruz, ZAMANINDA NÝYE YA- PILMADI HUSUNU BÝR TARAFA BI- RAKIP, çözüm üretmemiz lazým. Çünkü ihtiyaç halinde birimizin eþi, çocuðu zarar görürse hepimiz vicdanen sorumlu oluruz. O halde, darýlma deðil, dayanýþma zamaný deyip, birlik beraberlik içinde yangýn tahliye merdivenini acilen herkes tarafýndan kullanýlabilir konuma getirelim diyebilmeliyiz. " Yasal zorunluluk olmasa bile; Cuma ve bayram namazlarýnda camilerin genelde tamamen dolu olduðu, küçük yangýnlarýn hemen büyümesine etki edecek malzemelerin bulunduðu veya pencerelerin demirli olmasý nedeniyle, olasý yangýnlarda can ve mal kaybýnýn olmamasý için, özellikle üst katlara çýkýþ ve iniþi saðlayan tek merdiven olan CAMÝLERDE ÜST KAT- TAN GÜVENLÝ TAHLÝYEYÝ SAÐLA- YACAK YANGIN TAHLÝYE MERDÝ- VENLERÝNÝN YAPILMASI faydalý olacaktýr kanaatindeyim. " Okul, yurt, dershane, otel, hastane, iþ merkezleri vb. yerlerde bulunan yangýn tahliye merdivenleri gece - gündüz herkes tarafýndan görülebilecek ve dikkat çekecek þekilde ikaz iþaretleriyle iþaretlenmelidir.(bazý binalardaki tahliye merdivenlerine odalardan, sýnýflardan vs. ulaþýlabilmekte olup, ayný zamanda odanýn kapýsý ya kilitli veya tahliye merdivenine içerden ulaþýlacaðýna dair ikaz iþareti yok) Cehalet bilmemek deðil, bilmediði halde bildiðini zannetmektir. Ýnsanlar tanýmadýðý bir iþ merkezine, hastaneye, otele vs. gittiklerinde ilk olarak binayý tanýmaya çalýþmalýdýrlar. Öncelikle kendi güvenliðimiz için, bakan deðil, gören gözlerimiz olmalý. Zira bir Ýlimizde otelde yangýn çýktý, beþinci katta kalan müþteri panikle kendini balkondan aþaðý attý ve hayatýný kaybetti.halbuki, otelin yangýn tahliye merdivenin giriþi kendi kaldýðý odadan açýlmaktaydý.buna önceden dikkat etmediði için, mevcut tahliye merdivenini kullanamadý. ''Yangýndan korunmak için küçük küçük masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri, küçük küçük delikler batýrýr '' misali binalarda yangýn tahliye merdivenleri mutlaka her zaman herkes tarafýndan güvenli olarak kullanýlabilecek þekilde olmalýdýr. Afetlere, yangýnlara hazýrlýk için titiz yönetim, ciddi denetim ve eðitimden taviz vermemek gerekir. Çünkü afet tedbirlerine karþý ilgisizliðin faturasý malla baþlayýp, canla son bulabilir. Tedbir almak kadar, akýllýlýk yoktur. Denizi geçip, dere de boðulmayalým! Milyarlar vererek inþa ettiðimiz binalar için, milyonlardan kýsarak veya bir þey olmaz, boþ ver, aman sende diyerek yangýnlarda insanlarýn can ve mal kaybýna uðramasýna sebep olmayalým! '' Derin bilgi, rahatsýzlýðý, rahatsýzlýktan önce; tehlikeyi, tehlikeden önce; yýkýmý, yýkýmdan önce; felaketi felaketten önce sezebilmektir!" ''Bana güç veren, doðru olaný yaptýðýmý bilmektir'' sözü ýþýðýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü sivil savunma uzmanlýðý olarak amacýmýz; Ülkemiz ve Çorum'da yaþanabilecek olasý afetleri, yangýnlarý can ve mal kaybýna sebep olmadan, afiyette atlatabilmemiz için, þimdiden iþi ciddiye alacak, kafa yoracak ve gelecekte etkili ve yetkili olduðunda daha hassasiyet gösterecek bir neslin yetiþmesine katkýda bulunabilmektir! '' Yangýn tahliye merdivenleri, yangýn anýnda zarar görmeden binayý terk etmek için iyi gelir, tabii herkes tarafýndan güvenli olarak kullanýlabilecek þekilde faal olup; zaman zaman tatbikat yapýlýrsa '' Fiziksel olarak þeklen bulunup, olasý yangýnlarda fonksiyonel ÝÞE YA- RAMAYACAK YANGIN TAHLÝYE MERDÝVENLERÝ SÖKÜLÜP ATIL- MALIDIR. Hiç olmazsa yokluðu bilinir, güven baðlanmaz. SÖZÜN ÖZÜ: 'Kullanýlma imkaný olmayan yangýn merdiveni - PÝLÝ OL- MAYAN RADYO gibidir'

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

korumalý ve sahip çýkmalýdýr"

korumalý ve sahip çýkmalýdýr MÜSÝAD Çorum Þubesi bugün açýlýyor Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'nin Çorum Þubesi, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn katýlýmýyla bugün yapýlacak. Açýlýþ öncesinde MÜSÝAD Genel Baþkaný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı