"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr""

Transkript

1 Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin kullanýmý ciddi oranda azaldý. SAYFA 3 TE 529 müslümana yürekten destek Mýsýrlý Müslümanlarla Dayanýþma Platformu Mýsýr'daki idam kararlarýný dün düzenledikleri eylemle protesto etti. Çorum ÝHH, Özgür-Der Çorum Þubesi, Ýlke-Der, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan oluþturulan Çorum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu Cuma namazý sonrasý Ulu Camii bahçesinde, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler Teþkilatý'na üye 529 kiþinin idam kararýný protesto etmek için bir araya geldi. SAYFA 5 TE 40 KURUÞ HGYD'den Doðan'a ziyaret "Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr" Mustafa Kemal Okulu, 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda "21. Yüzyýlda Türkiye Vizyonu ve Eðitim" konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýln konferans saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Koferansýn açýlýþ konuþmasýný Mustafa Kemal Okulu Müdürü Kadir Yurttutar yaptý. SAYFA 7 DE Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 169. yýldönümü nedeniyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. SAYFA 4 TE Prof. Dr. Servet Özdemir Dinin özü samimiyettir "Çorumlular Hz. Peygamber konusunda son derece hassaslar" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 1989 yýlýndan bu yana Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu... SAYFA 2 DE Mehmet Aþýk Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasýnýn bu seneki temasýnýn "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" olarak belirlendiðini kaydeden Müftü Mehmet Aþýk... SAYFA 3 TE "Eþref Ertekin Çorum'un hafýzasýný tutmuþtur" Ziraat Odasý Baþkanlarýndan Salim Uslu'ya TMO teþekkürü ÝHH Mozambik'te Katarakt hastalarýna umut ýþýðý Çorum Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþileri" etkinlikleri kapsamýnda "Eþref Ertekin" konulu panel düzenlendi. Panelde Eþref Ertekin'in kiþiliði, karakteri, ilmi, hafýzlýðý, kitaba verdiði deðer baþta olmak üzere, örnek yaþantýsý anlatýldý. SAYFA 4 TE Ahmet Saatçi "Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasý doðru deðil" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Tam Gün yasasýyla, Aile Hekimlerine nöbet tutma mecburiyeti getiren kanuni düzenlemenin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan tarih ve 2014/12 No'lu genelgeyle uygulanmaya baþlandýðýný hatýrlatarak... SAYFA 3 TE Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile ilçe Ziraat Odasý Baþkanlarý; Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým, Fahri Arayýcýoðlu, Davut Saygý, Dursun Karslý, Fahri Güçcan, Gökhan Güngör, Cevat Yýlmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. SAYFA 2 DE ÝHH ekipleri, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'te katarakt ameliyatlarý gerçekleþtirmek amacýyla bölgede incelemelerde bulundu. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþmaya devam ediyor. SAYFA 3 TE Kutlu Doðum dolu dolu kutlanacak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Nisan arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda yapýlacak etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasý'nýn Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanarak dolu dolu geçmesinin saðlanacaðýný kaydeden Müftü Aþýk, "Ýlimiz merkez ve merkeze baðlý Lise ve Meslek Lisesi öðrencileri... SAYFA 3 TE

2 2 Ziraat Odasý Baþkanlarýndan Salim Uslu'ya TMO teþekkürü Ýmsâk : 04:29 Güneþ : 06:00 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:27 Akþam : 19:24 Yatsý : 20:48 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 15. Hafta "Çorumlular Hz. Peygamber konusunda son derece hassaslar" Ebedî olarak yaþamak isterseniz, Allahü teâlânýn emirlerini yapýp, yasaklarýndan kaçýnýn! Ali Sincârî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri ÝHTÝYAR ÂÞIK Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile beraberindeki heyet "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan 1989 yýlýndan bu yana Nisan tarihleri arasýnda kutlanan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri Þube Müdürü Abdullah Sayman, Din Hizmetleri Þefi Kadir Yelken, Diyanet Vakfý Memuru Mustafa Ersoy, Diyanet Bir- Sen Þube Baþkaný Mustafa Döncü, Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü ve Diaynet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz'dan oluþan heyet, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. "Kutlu Doðum Haftasý"nýn her yýl farklý bir tema ile kutlandýðýný ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, "Bu yýl 'Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet' temasýný iþleyeceðiz. Bu tema çercevesinde Çorum Müftülüðü olarak tüm ilimizde çeþitli etkinlikler düzenleyeceðiz. Ýlimizde Kutlu Doðum etkinlikleri Pazar günü saat 13.30'de Hürriyet parkýnda yapýlan açýlýþla baþlayacaktýr" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Kutlu Doðum Haftasý" temalarýný belirlerken toplumun ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurulduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, "Peygamber Efendimizin ifade etiði gibi "Din samimiyettir" Bugün 21.yy dünyasýnda yaþanan olaylar ýþýðýnda, insanlýðýn sevgi, saygý ve samimiyete her zamankinden daha fazla ihtiyacý var. Ýnsani iliþkilerimizinde samiane yani içten ve gönülden olmalý ve olmaya devam etmeliyiz ki kardeþliðimiz ve dostluðumuz daha da pekiþsin. Kutlu Doðum Haftasý vesilesiyle bu duygularýmýzý bir kez daha yenilerken, O'nun sevgisini de tazelemiþ oluyoruz" ifadelerini kullandý. Çorumlular'ýn Hz. Peygamber konusunda son derece hassas olduðunu vurgulayarak, tüm Çorumlularýn Kutlu Doðum Haftasýný tebrik eden Vali Baþköy, "Ben inanýyorum ki hemþerilerimiz "Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" temasýyla hazýrlanmýþ olan "Kutlu Doðum Haftasý" etkinliklerinden ve insanlýðýn iftihar tablosu olan Hz. Peygamberimizin mesajlarýndan en güzel þekilde istifade edeceklerdir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile ilçe Ziraat Odasý Baþkanlarý; Satýlmýþ Köse, Mustafa Yýldýrým, Fahri Arayýcýoðlu, Davut Saygý, Dursun Karslý, Fahri Güçcan, Gökhan Güngör, Cevat Yýlmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Baþkanlar ziyarette, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðünün ve Ajanslarýn açýlmasýndan dolayý teþekkür ettiler. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ziraai don olaylarý ile ilgili bir çalýþma yapýlmasý halinde Çorum'un da faydalandýrýlmasý, çiftçilerin çiftçi kayýt sistemine kayýt süreleri, desteklemeler için verdikleri dosyalardan alýnan ücretler ile ilgili beklenti ve taleplerini ilettiler. Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek þikayet ve talepleri Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkilileri ile görüþerek iletti. Uslu, "Hükümetimiz tarýmsal alanda desteklemelerini, sulama çalýþmalarýný hep beraber gözlemliyoruz. Ýlimiz ve çiftçilerimiz ile ilgili taleplerinizi elimden geldiði ölçüde desteðimizi ve katkýmýzý saðlamaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi AHMET KUTSÝ TECER Yýllardan beridir aðaran teller, Bu akþam parýldar þakaklarýnda. "Bu gece ömrümün en son demi, der, Büsbütün aðarsýn varsýn yarýn da..." Çýrpýnýr göðsünün içinde kalbi, Bir yaþlý aðaca sinen kuþ gibi. Nedir bu esrarlý halin sebebi? Neden parlýyor gözler?...bir oda: Yaslanmýþ, altýndan ipek bir sedir, Bir kýz ki ay ondan beyaz deðildir. Öptükçe aðaran bir gül denilir. Ýhtiyar bülbülün dudaklarýnda Yýl Cumhuriyet Ortaokulu bölge yarýþmasýna katýldý SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Ankara'da düzenlenen Halk Oyunlarý Bölgesel Grup Yarýþmalarýna katýldý. Çorum'da 3 Mart tarihinde yapýlan Ýl yarýþmalarý sonucunda birinci olan 75. Yýl Cumhuriyet Ortaokulu Halk Oyunlarý ekibi Ankara'da 8 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen Bölgesel Halk Oyunlarý Grup yarýþmalarýnda Çorum'u temsil etti. Yarýþma öncesi Anýtkabir'i gezen Halk Oyunlarý ekibi ve Kafile Baþkaný Okul Müdürü Recep Özcan, Halk Oyunlarý Öðreticisi ve Anasýnýfý Öðretmeni Yýldýz Güngör burada Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile karþýlaþtýlar. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile kýsa bir sohbet gerçekleþtiren kafile daha hatýra fotoðrafý çektirdi. Bahadýr YÜCEL Yýl: 10 Sayý: 2755 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Eleman Ýlaný Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere -En az 2 yýllýk tecrübe sahibi -Önlisans veya Lisans mezunu -Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,127 2,128 EUR 2,950 2,952 STERLiN 3,557 3,559 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: BULUT ECZANESÝ TEL: SULAR ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Dinin özü samimiyettir Mehmet Aþýk Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Nisan tarihleri arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasýnýn bu seneki temasýnýn "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" olarak belirlendiðini kaydeden Müftü Mehmet Aþýk, "Bu sebeple Çorum Ýl ve Ýlçelerinde Kutlu Doðum Haftasýnda düzenlenen çeþitli etkinliklerinde ana tema olarak "Peygamberimiz, Din ve Samimiyet" i ele alacaðýz. Samimiyet hem kendi kendisine hem de baþkalarý tarafýndan kendine duyulan saygýyý ifade eder" dedi. Hz.Peygamberin (s.a.v.) yaþamý boyunca insanlýða verdiði mesajlarda, samimiyete büyük önem verdiðini kaydeden Müftü Aþýk, "Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Þeriflerinde dini, 'din samimiyettir' þeklinde tanýmlamýþlardýr. Bunun içindir ki Ýslam dini ihlâsý, Müslümanlarýn ibadet ve davranýþlarýnýn Allah nezdinde ki temel deðerlendirme kriteri olarak benimsemiþtir. 'Din, samimiyettir.' Hadisi, mana ve muhteva bakýmýndan Ýslam'ýn temeli (medâr-ý Ýslam) olarak kabul edilen dört hadisten biri kabul edilmiþtir. Samimiyetin zýttý olarak aldatma, kandýrma, iki yüzlülük gibi davranýþlar, zaten Ýslam ahlâkýyla asla baðdaþmayan niteliklerdir. Bu bakýmdan samimiyet ve ihlâs, Müslümanlýðýn özünü oluþturmaktadýr. Bu sebeple Peygamber Efendimiz "Ameller niyetlere göredir" buyurmuþtur. Dinin özünün samimiyet ve ihlâs olduðunu gösteren pek çok ayet ve hadis bulunmaktadýr" þeklinde kaydetti. "Dinin özü samimiyettir" diyerek sözlerine devam eden Aþýk, "Bunun içindir ki Hz. Peygamber dini samimiyet olarak tanýmlamýþtýr. Samimi olmayan iman, ibadet ve amellerin Allah yanýnda hiçbir deðeri olmaz. Peygamberimiz (sav), ihlâs, samimiyet üzerinde ve insaný insan yapan deðerler üzerinde hassasiyetle durmuþ, bu deðerleri bizzat hayatýnda tatbik ederek ýþýk tutmuþ, yol göstermiþ ve bize en iyi model olmuþtur. Peygamberimizin (s.a.v) ÝHH ekipleri, "Afrika da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'te katarakt ameliyatlarý gerçekleþtirmek amacýyla bölgede incelemelerde bulundu. Özellikle Afrika'nýn kýrsal kesimlerinde týbbi yetersizlikler nedeniyle göremeyen binlerce hasta, katarakt projesi ile saðlýðýna kavuþmaya devam ediyor yýlýndan bu yana Afrika'da katarakt ameliyatlarý gerçekleþtiren, on binlerce katarak hastasýnýn ýþýða kavuþturan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, "Afrika'da Ameliyat Projesi" kapsamýnda Mozambik'in Nampula bölgesinde katarakt ameliyatlarýnýn baþlatýlmasý için Sightsavers kurumuyla bir anlaþma yaptý. ÝHH ekipleri de anlaþma doðrultusunda Nampula bölgesinde 500 kiþilik katarakt ameliyatlarýnýn baþlatýlmasý amacýyla bölgeyi ziyaret etti. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgi de, "ÝHH ekipleri, ameliyat yapýlan bölgede sadece hastaneyi deðil, medrese ile camileri de ziyaret edip bölge Müslümanlarýnýn ihtiyaçlarý ve problemleri konusunda bilgi aldýklarýný belirttiler. Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azaldý. Konu hakkýnda bilgi veren Üroloji doktoru Op. Dr. Selahattin Çalýþkan üreter taþlarýnýn tedavisinde ses dalgalarý (ESWL) ve üreterorenoskopinin yaygýnlaþmasýyla açýk cerrahi yönteminin kullanýmý ciddi oranda azaldýðýný ifade ederek, "Fakat ESWL ve üreterorenoskopi belli büyüklükteki (1,5 cm'ye kadar)taþlar için önerilmektedir. Bu yöntemle taþ lazer ile parçalanýp hastanýn taþ parçalarýný düþürülmesi beklenmektedir. Taþ boyu arttýkça, tedavi bu örnek yaþamý bizim için büyük önem arz etmektedir. Ýnsanýn meta haline dönüþtüðü, insanlarýn samimiyetten uzak durduðu günümüzde, bütün âlemleri ihlâs ve samimiyet içerisinde onurlandýrmak için gönderilen Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ihlâs ve samimiyetini insana bakýþýný yeniden anlamaya ve anlatmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz var. Ýslam'da ayrýmcýlýk, ötekileþtirme, ýrkçýlýk, þiddet, iþkence, terör, savaþ, adaletsizlik, zulüm, sömürgecilik, istismar, gibi samimi olmayan tutum ve davranýþlar yoktur. Ýnsanoðlu bilimsel ve teknolojik alanlarda gösterdiði olaðanüstü ilerlemeyi, ne yazýk ki samimiyet ve ihlas konusunda gösterememektedir. Ýslam coðrafyasýnda Yaþanan, savaþlar, zulümler, sömürgecilik, istismar, açlýk ve ayrýmcýlýk gibi onur kýrýcý durum ve samimiyetsizlik bu gün ne yazýk ki Ýslam'ý ve onun Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberini doðru bir þekilde anlayamamanýn bir sonucudur. Hal bu ki Hz. Peygamber'in üstün örnek hayatýnda, söz ve davranýþlarýnda on binlerce insana hitaben yaptýðý o tarihi veda hutbesinde, insanlarýn canlarýnýn, mallarýnýn ve ýrzlarýnýn dokunulmaz olduðunu bildirmiþtir. Ýþte Peygamberimiz (sav), insanýn yaþama ve mülkiyet hakký ile manevi kiþiliðine iliþkin bütün haklarýný ayný ölçüde güvence altýna aldýðýný ilan etmiþtir. Peygamberimize layýk bir ümmet olarak onun adýna düzenlenen bu hafta içerisinde tüm insanlýða örnek olabilecek tutum ve davranýþlar sergileyerek, birlik, beraberlik, samimiyet ve ihlas içerisinde Kutlu Doðum Haftasýný dolu dolu çeþitli etkinliklerle Ýlimiz ve Ýlçelerimizin Merkez, Kasaba ve Köylerinde tüm Din Görevlilerimizle birlikte kutlayacak ve insanlarýmýza Peygamberimizin (s.a.v.) evrensel mesajýný duyurarak, Peygamberimiz Din ve Samimiyeti anlatacaðýz. Bu vesileyle Peygamberimiz(s.a.v.)in Kutlu Doðumunun milletimize ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini diliyor, Samimiyet ve ihlâs içerisinde Allah-ü Teâlâ'ya hakiki kul Habibine en iyi ümmet olmayý temenni ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL ÝHH Mozambik'te Katarakt hastalarýna umut ýþýðý Ameliyat yapýlan bölgede tek hastane olduðunu kaydeden ekiplerimiz, "O da týbbi malzeme ve göz doktoru açýsýndan oldukça yetersiz durumdadýr. Proje kapsamýnda Mozambik dýþýndan göz doktoru getirilmek suretiyle projenin daha kýsa sürede daha çok hastaya ulaþmasý saðlanmýþtýr" dedi. Yasin YÜCEL için seans sayýsý artmaktadýr. Laparoskopik üreterolitotomi yöntemiyle de vücuda 0,5 ve 1 cm'lik kesiler yapýlarak taþa ulaþýlmakta ve taþ tamamen vücut dýþýna alýnmaktadýr. Tedavi edilen hastalarýmýzýn taþý yaklaþýk 2cm civarýnda olup, operasyonlar baþarýlý bir þekilde yapýlmaktadýr" dedi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu ise hastanede bütün branþlarda olduðu gibi Üroloji Kliniðinde de çok büyük geliþmeler saðlandýðýnýn altýný çizerek, Çorum ve çevre illerinden gelen hastalara en iyi hizmeti vermeye çalýþtýklarýný, il dýþýna yapýlan sevklerin sayýsýnýn büyük oranda azaldýðýný ve bölgenin en iyi hastanesi olma gayreti içinde olduklarýný söyledi. Uður ÇINAR Kutlu Doðum dolu dolu kutlanacak Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda Nisan arasýnda kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda yapýlacak etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Kutlu Doðum Haftasý'nýn Çorum'da çeþitli etkinliklerle kutlanarak dolu dolu geçmesinin saðlanacaðýný kaydeden Müftü Aþýk, "Ýlimiz merkez ve merkeze baðlý Lise ve Meslek Lisesi öðrencileri arasýnda "Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatý Açýsýndan Önemi" konulu ödüllü kompozisyon, Ýl merkezi ve merkeze baðlý ortaokul ve imam-hatip ortaokullarý öðrencileri arasýnda "Peygamberimiz ve Samimiyet" konulu þiir yarýþmalarý düzenlenecek. 10 Nisan 2014 tarihinde saatleri arasýnda Garantievler Camiinde ayný cami Kur'an kursu öðretici ve öðrenicileri tarafýndan bayanlara yönelik program yapýlacak ve konuþmacý olarak Ýl Vaizesi Necla Yýlmaz katýlacak. 13 Nisan 2014 Pazar günü Saat Kulesi yanýndaki Hürriyet Parkýnda saat 14.00'de Kutlu Doðum açýlýþ programý düzenlenecek Nisan 2014 tarihlerinde Hürriyet Parkýnda kan baðýþý kampanyasý düzenlenecek Nisan 2014 tarihleri arasýnda Kutlu Doðum etkinliklerinin tanýtýmý amacýyla Hürriyet Parkýnda çadýr kurulacak. 14 Nisan 2014 tarihinde saat 20.30'da Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarýnda konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ'un katýlacaðý "Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet" konulu konferans düzenlenecek ve Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilecek. 14 Nisan 2014 tarihi saatleri arasýnda Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu-Ortaokulu Konferans Salonunda erkek öðrencilere yönelik düzenlenecek olan programa Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu konuþmacý olarak katýlacak. 14 Nisan 2014 tarihinde saat 12.00'de 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonunda kýz öðrencilere yönelik düzenlenecek olan programa Ýl Vaizesi Necla Yýlmaz konuþmacý olarak katýlacak. 15 Nisan 2014 tarihinde saat 20.30'da Buharaevler Mh. Pazarýnda konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Kaþif Hamdi Okur'un katýlacaðý "Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet" konulu konferans düzenlenecek. 16 Nisan 2014 tarihinde ikindi namazý öncesi merkez Ulu Camide Mevlid-i Þerif programý düzenlenecek. 17 Nisan 2014 tarihinde saat 13.30'da Devlet Tiyatro Salonunda Ýmam-Hatip Ortaokullarý beþinci sýnýf öðrencileri arasýnda "Hz. Peygamber" konulu bilgi yarýþmasý düzenlenecek. 19 Nisan 2014 tarihinde TSO Fuar alanýnda yapýlacak olan programa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul konuþmacý olarak katýlacak ve programda mehter konseri, Kur'an ziyafeti, Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema gösterisi yapýlacak" dedi. Kutlama programý kapsamýnda Kur'an Kurslarý da çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilecek ve bazý köylerde de programlar yapýlacak. Hafta kapsamýnda Müftülük personeli cezaevi, hastane ve esnaf ziyaretleri de yapacaklar. Yasin YÜCEL "Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasý doðru deðil" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Tam Gün yasasýyla, Aile Hekimlerine nöbet tutma mecburiyeti getiren kanuni düzenlemenin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan tarih ve 2014/12 No'lu genelgeyle uygulanmaya baþlandýðýný hatýrlatarak, genelgede nöbet hizmetlerinde uyulacak hususlarada yer verildiðini belirtti. Aile Hekimlerine nöbet tutturulmasýný doðru bulmadýklarýný kaydeden Saatçi, Saðlýk Sen olarak baþtan beri Aile Hekimlerinin nöbet tutmasýna karþý çýktýklarýný ve bu uygulamadan vazgeçilmesini istediklerini kaydetti. Acil servislerdeki doktor ihtiyacýna istinaden baþlatýlmak istenilen nöbet uygulamasýnýn, sorunu çözmeyeceði gibi, yeni sorunlarý da beraberinde getireceðinin altýný çizen Saatçi, "Tam Gün Yasasý'yla kanuni alt yapýsý oluþturulan nöbet mecburiyeti her þeye raðmen yine de uygulanacaksa, ihtiyaç duyulan yerler ve gönüllülük esasý dikkate alýnarak yapýlmalýdýr. Nöbet tutacak doktorlarýn karþýlaþacaðý sorunlar bir an önce çözüme kavuþturulmalýdýr. Bunlardan biri de mesleki mali sorumluluk sigortasýdýr. Acil serviste nöbet tutan doktorlarýn kurumca ödenen zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasý bulunmaktadýr. Acil serviste nöbet tutacak olan aile hekimlerinin nöbette leki mali sorumluluk sigortalarý sorunu çözüme kavuþturulmalý, illa da nöbet tutturulacaksa aile hekimlerinin mesleki mali sorumluluk sigorta primleri de yine kurumca karþýlanmalýdýr. Özellikle kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý elemanlarýnýn hastanelerde hangi statüde nöbet tutacaðý ve hastalara nasýl müdahale edeceði de ayrý bir sorundur. Mevzuat düzenlemeleri yapýlmadan baþlatýlmak istenen uygulama, yeni sorunlarý da beraberinde getirecektir. Saðlýk Sen olarak çaðrýmýz, acil servislerdeki doktor açýðýný kapatmanýn yolu, aile hekimlerine nöbet tutturmak deðil, koruyucu saðlýk hizmetlerine aðýrlýk vermek ve birinci basamak saðlýk hizmetlerinin etkin bir þekilde sunulmasýný saðlamaktýr" ifadeleriyle açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL

4 "Eþref Ertekin Çorum'un hafýzasýný tutmuþtur" 4 Mahir ODABAÞI ÝHTÝYAÇ HALÝNDE YANGIN TAHLÝYE MERDÝVENLERÝ -3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum Valiliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen "Hitit Söyleþileri" etkinlikleri kapsamýnda "Eþref Ertekin" konulu panel düzenlendi. Panelde Eþref Ertekin'in kiþiliði, karakteri, ilmi, hafýzlýðý, kitaba verdiði deðer baþta olmak üzere, örnek yaþantýsý anlatýldý. Turgut Özal Konferans Salonunda dün yapýlan paneli Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Panele Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Alaatin Karaca ve Araþtýrmacý-Yazar Abdulkadir Ozulu konuþmacý olarak katýldýlar. Eþref Ertekin'in, Çorum'un öz malý olan el yazmasý çok deðerli kitaplarýn büyük illere götürülmesi endiþesiyle bir heyet kurularak bugün belediye binasý olarak kullanýn binanýn kütüphane olarak yaptýrýldýðýný kaydeden Ozulu, "Bütün kitaplar bu binada muhafaza altýna alýnmýþtýr. Kütüphane binasý yapýmý kitaplarý tasnif ve kayda geçirilmesi envanterinin çýkartýlmasý diðer illerde vukuu bulan kayýp ve zaiyatlar gibi olaylara meydan verilmemesi v.b. iþlemlerde Eþref Hocanýn büyük gayret ve hizmetleri olmuþtur yýllarý arasýnda bilfiil Hafýz-ý Kütüb ve kütüphane memuru olarak 39 yýl kültür hizmeti vermiþtir yýlýnda doktorlarýn kitap tozlarýndan kaynaklandýðýný ifade ettikleri saðlýk sorununa düçar olmuþtur ve yaþ haddinden emekliye ayrýlmýþtýr. Ölüm tarihi olan 1979 yýlýna kadar kütüphane ile ilgisini kesmemiþ eski eserler konusunda büyük yardýmlarý olmuþtur" þeklinde kaydetti. Daha sonra konuþan Prof. Dr. Alaatin Karaca ise, "Mektuplarýnýn bir kýsmini evraklarýnýn bir kýsmýný okuma fýrsatý buldum. Çorum Anadolu'nun Türkleþmesinde ve Müslümanlaþmasýnda ilk sýralarda olan bir þehirdir. Eþref Ertekin hoca Çorumun tarihini ve kültürünü koruyan yazýya alan bir muhafýzdýr. Bir þehrin hafýzasý kaybolursa o þehrin tarihini ve kültürünü bilemeyiz. Eþref Ertekin hoca bu þehrin hafýzasýný tutmuþ bir hocadýr. Eþref Ertekin 1892 doðumludur. 1. Dünya harbini yaþýyor. Bu devir önemli Arapça ve Farsça bilen bir alimle karþý karþýyayýz. Çok mütevazý insandý fazla ve lüzumsuz konuþmaz dinlemeyi tercih ederdi sorulduðunda kýsa ve öz yanýtlardý. Gösteriþ ve riyadan nefret ederdi. Çarþý pazar bilmez ihtiyaçlarýný yeðenleri aracýlýðýyla temin ederdi. Kýþ aylarýný kitaplarý ile baþ baþa geçirir yaz aylarýnda ise doða ile haþýr neþir olur bað evinde kalýrdý. Bu hayattan büyük zevk alýr. "Allah'ý doðada arayýn muhakkak bulursunuz" derdi. Büyük bir koleksiyoncu idi. Yerde bir kaðýt parçasý görse alýr ve ilk fýrsatta okurdu. Kendisi Ýmam hoca olduðu halde camide ön saflara geçmez çardak bölümünü tercih ederdi. Fazla yemekten kaçýnýr yoðurdu çok severdi" dedi. Yasin YÜCEL HGYD'den Doðan'a ziyaret Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, Türk Polis Teþkilatý'nýn kuruluþunun 169. yýldönümü nedeniyle Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Genel Sekreteri Hacý Odabaþ, Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç ile dernek üyeleri Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci ve Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley'den oluþan HGYD heyeti, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile bir süre görüþerek, hem Türk Polis Teþkilatý'nýn 169. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar, hem de teþkilatýn çalýþmalarý hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi Prof. Dr. Alaatin Karaca Abdulkadir Ozulu "Ülkemizde ve bölgemizde aklýselim mutlaka galip gelecektir" Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Mýsýr'da Ýhvan-ý Müslim'in 529 üyesi hakkýnda verilen idam cezasý kararýnýn kaygý verici olduðunu belirtti. Servetlerin artýþýný ve iktidarlarýn geleceklerini kendilerinden olmayan insanlarý sömürmekte gören emperyalist güçlerin yeryüzünde bozgunculuk çýkarmaya, ülkeleri ve halklarý birbirine düþürmeye devam ettiklerini dile getiren Harun kaplan, "Biz biliyoruz ki bölgemizde ve ülkemizde yaþanan her türlü kaosun ve zulmün arkasýnda bu güçlerin kendilerini daha da ayrýcalýklý kýlmaya yönelik çýkar hesaplarý var. Geçtiðimiz aylarda kardeþ ülke Bangladeþ'te yaþanan siyasi idamlardan sonra yine kardeþ ülke Mýsýr'da Ýhvan-ý Müslim'in 529 üyesi hakkýnda verilen idam cezasý kararý kaygý vericidir. Hatýrlanacaðý üzere Mýsýr'da halkýn oylarý ile seçilmiþ bir hükümet, 3 Temmuz'da darbe ile görevden uzaklaþtýrýlmýþ, akabinde darbeye tepki gösteren sivil halka karþý dünyanýn gözleri önünde katliam yapýlmýþ ve hukuksuz bir þekilde binlerce insan tutuklanmýþtý. Bu þartlar altýnda görev yapan yargýnýn baðýmsýz, güvenilir ve adil olmadýðý da aþikardýr. Kaldý ki toplam 20 dakika süren, gazetecilerin ve savunma avukatlarýnýn bulunmadýðý bir duruþmada, dakikada 26 idam kararýnýn verilmesi de kararlarýn siyasi olduðunun bir göstergesidir. Öte yandan iþgalci Ýsrail, Filistin topraklarýnda küstahça hareketlerine devam ediyor. Gazze'de yaþayan Müslümanlara yönelik ambargo giderek aðýrlaþmaktadýr. Terörist Ýsrail askerleri bu topraklarda cinayet iþlemekten geri durmamaktadýrlar. Ayný þekilde Mescid-i Aksa'ya 55 yaþýndan küçük Müslümanlarýn girmesine müsaade etmeyen Ýsrail, Batý Þeria topraklarýnda da uluslar arasý hukuku hiçe sayarak konut yapýmýna devam etmektedir. Filistinli Müslümanlar Yahudi yerleþimcilerin bulunduðu yerlere giremezken, Yahudi yerleþimciler Müslümanlarýn yaþadýðý mahallelerde her türlü mütecavizliði yaparak serbestçe dolaþabilmektedirler" dedi. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde fanatik Hýristiyan militanlarýn Müslümanlara yönelik saldýrýlarýnýn devam ettiðinin altýný çizen Kaplan, "Kadýnlar, çocuklar ve yaþlýlar acýmasýzca katledilmektedir. Yapýlan vahþete raðmen uluslar arasý toplum harekete geçmemektedir. Bölgede Fransa öncülüðündeki sözde barýþ gücü iþlenen cinayetlere seyirci kalmaktadýr. Komþumuz Irak'ta her ay ortalama Bin kiþinin yaþamýný yitirdiði mezhep savaþlarý devam etmektedir. Yine komþumuz Suriye'de iç savaþ tüm acýmasýzlýðý ile sürmektedir. Suriye'de bugüne kadar 200 bini aþkýn insan ölmüþken, milyonlarca Suriyeli uzun bir zamandýr mülteci durumundadýr. Bu ülkedeki çatýþmalarýn bir an evvel bitmesi için adýmlar atýlmasý gerekirken ülkemizdeki siyasi irade tarafýndan tam tersine bir tavýr takýnýlmýþtýr. Hava sahamýz son bir yýl içinde farklý ülkeler tarafýndan ihlal edildiðinde bunlara cevap olarak uçak düþürmeyi seçme yoluna gitmeyen siyasi irade geçtiðimiz gün bir Suriye uçaðýný bu gerekçe ile düþürmüþtür. Hava sahamýzý ihlal ettiði iddia edilen uçaðýn Suriye topraklarýna düþmesi ise ilginçtir. Ayný þekilde bu olayýn seçim meydanlarýna taþýnarak kahramanlýk edasý ile takdim edilmesi de düþündürücüdür. Aklý selim ile hareket etmek gerekirken tehlikeli sularda dolaþmaya devam edilmektedir. Bangladeþ'te, Arakan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Libya'da, Yemen'de, Somali'de sular durulmuþ deðildir. Doðu Türkistan'da Çin iþgali, Çeçenistan'da Rus iþgali sürmektedir. Bütün bu kaos ortamýnýn tek kazananý vardýr, o da ýrkçý emperyalizmdir. Baþta Müslümanlar olmak üzere mazlum durumuna düþmüþ tüm halklarýn emperyalizme karþý daha akýllýca hareket etmeleri gerekmektedir. Etnik, bölgesel ya da mezhepsel tüm savaþlarýn ardýnda emperyalizmin çýkarlarýnýn olduðunu görmek gerekir. Ayný þekilde kitle iletiþim araçlarý ile oluþturulan yapay gündemler ve gruplaþmaya yol açan çatýþmalar da emperyalizmin bir tuzaðýdýr. Olup bitenlerin çoðu bir toplum mühendisliði çalýþmasýdýr. Gerektiðinde siyasi iradeye, gerektiðinde muhalefete ve de gerektiðinde bizzat halk iradesine ayar vererek kazanýmlarýný korumanýn ve artýrmanýn peþindedirler. Her kritik dönemde farklý bir tezgahla gündemi þekillendirmekte ve insanlarýn sað duyu ile hareket etmesini engellemektedirler. Ýnsanlarýn temel hak ve özgürlüklerinden olan can emniyeti, mal emniyeti, nesil emniyeti, akýl emniyeti ve inanç emniyeti yok sayýlarak kýyýcý bir anlayýþla yeryüzüne barýþ getirmek mümkün deðildir. Zulüm ve tahakküm asla ebedi olamaz. Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada aklýselim mutlaka galip gelecektir. Bize düþen hakký üstün tutan bir anlayýþla adil bir düzene dayanan Yeni Bir Dünya'yý kurmak için yürüyüþümüze devam etmektir. Müslüman olsun ya da olmasýn tüm insanlarýn temel hak ve özgürlüklerini gözetecek Ýslam Birliði mutlaka tesis edilecektir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL 2007 yýlýnda Ýlköðretim ve Lise son sýnýflardan oluþan 650 öðrenci ile doðal afetler konusunda bir anket çalýþmasý yapmýþ ve bu çalýþmada iki soruda yangýn tahliye merdivenleriyle ilgili olarak sormuþtum. Birinci soru, bulunduðunuz apartmanda yangýn tahliye merdiveni varsa, Ý'HTÝYAÇ HA- LÝNDE KULLANILABÝLÝR OLDU- ÐUNA ÝNANIYOR MUSUNUZ? Ýdi. EVET diyenlerin oraný % 31 çýktý. Ýkinci soru ise, 'bulunduðunuz apartmanda yangýn tahliye merdiveni varsa, aile bireyleriyle beraber tatbikat amaçlý olarak hiç indiniz mi?' sorusu idi. EVET diyenlerin oraný sadece % 6 çýktý. Bu da gösteriyor ki; bu noktada hem güvensizlik var, hem de tatbikat yapmamak gibi bir eksikliðimiz var. Geliþmiþ ülkeler baktýðýmýzda, itfaiye ikinci planda kalýr. Yangýna önce evlerde müdahale edilir, yani binanýn sorumlusu dâhili söndürme imkânýný kullanýr ve itfaiye gelinceye kadar çoðunlukla yangýn söndürülür. Bu olumsuz senaryo ve bilgilerin ýþýðýnda, yangýn tahliye merdivenleri hakkýnda þu deðerlendirme ve önerileri yapabiliriz. " Temel afet bilincinin aileden baþlayýp, okulda geliþtirilip, günlük yaþamda da doðru olarak uygulanmasý noktasýnda çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bu bilinç oluþturulursa, yasal zorunluluk olmasa bile insanlar ailelerini veya bir özel kurumsa çalýþan personellerini düþünerek kullanýlabilir yangýn tahliye merdiveni yapmaya çalýþacaklardýr. " Yazýlý ve görsel basýnda olasý afetlere, yangýnlara karþý alýnmasý gereken tedbirlerin, örnek uygulamalarýn ve tatbikatlarýn zaman zaman iþlenmesi toplumda '' temel afet bilincinin '' oluþmasýna büyük oranda katký saðlayacaktýr. " 'Ön tekerleði arka tekerlek takip eder' demiþ büyüklerimiz. Bu sebeple, öncelikle resmi kurum ve kuruluþlardaki yangýn tahliye merdivenleri örnek olmalý ( güvenli tahliyeye engel teþkil edecek hiç bir husus bulunmamalý) ve yýlda en az bir defa ilgili kurumun en üst amiri ve tüm personelin katýlýmýyla tahliye tatbikatý yapýlmalýdýr. " Özel dershane, yurt, otel, ticaret merkezleri vs. de yasal zorunluluk gereði yangýn tahliye merdiveni istenmiþse mutlaka her an kullanýma hazýr konumda bulundurulup, zaman zaman (gerekirse uzman rehberliðinde ve bilgilendirilerek) tatbikat yapýlmalýdýr. " Apartmanlardaki yangýn tahliye merdivenleri ihtiyaç halinde çocuk, yaþlý, hamile, özürlü vs. insanlarýnda ihtiyaç duyabileceði hesap edilerek kullanýlabilir durumda olmalýdýr. Tahliye merdivenlerinde izinsiz deðiþiklik yapýlmamalý, kiler gibi kullanýlmamalý, daireden tahliye merdivene giriþ kapýsý açýk bulundurulmalý (içerden kolayca açýlabilecek þekilde olmalý- güvenlik gerekçesiyle saðlam bir kilitle kilitlenirse anahtar panikle o an bulunmayabilir ve kapý açýlamaz) " Apartman toplantýlarýnda, en az yýlda bir defa olmak üzere, olasý yangýnlara hazýrlýk olarak yangýn tahliye tatbikatýnýn yapýlmasý gündeme alýnmalý. Eðer, yangýn tahliye merdivenlerinin güvenli olarak kullanýlamayacaðý hususu öne çýkarsa, yukarýda izah ettiðimiz senaryonun ýþýðýnda ; neticede hepimiz bu apartmanda kalýyoruz, ZAMANINDA NÝYE YA- PILMADI HUSUNU BÝR TARAFA BI- RAKIP, çözüm üretmemiz lazým. Çünkü ihtiyaç halinde birimizin eþi, çocuðu zarar görürse hepimiz vicdanen sorumlu oluruz. O halde, darýlma deðil, dayanýþma zamaný deyip, birlik beraberlik içinde yangýn tahliye merdivenini acilen herkes tarafýndan kullanýlabilir konuma getirelim diyebilmeliyiz. " Yasal zorunluluk olmasa bile; Cuma ve bayram namazlarýnda camilerin genelde tamamen dolu olduðu, küçük yangýnlarýn hemen büyümesine etki edecek malzemelerin bulunduðu veya pencerelerin demirli olmasý nedeniyle, olasý yangýnlarda can ve mal kaybýnýn olmamasý için, özellikle üst katlara çýkýþ ve iniþi saðlayan tek merdiven olan CAMÝLERDE ÜST KAT- TAN GÜVENLÝ TAHLÝYEYÝ SAÐLA- YACAK YANGIN TAHLÝYE MERDÝ- VENLERÝNÝN YAPILMASI faydalý olacaktýr kanaatindeyim. " Okul, yurt, dershane, otel, hastane, iþ merkezleri vb. yerlerde bulunan yangýn tahliye merdivenleri gece - gündüz herkes tarafýndan görülebilecek ve dikkat çekecek þekilde ikaz iþaretleriyle iþaretlenmelidir.(bazý binalardaki tahliye merdivenlerine odalardan, sýnýflardan vs. ulaþýlabilmekte olup, ayný zamanda odanýn kapýsý ya kilitli veya tahliye merdivenine içerden ulaþýlacaðýna dair ikaz iþareti yok) Cehalet bilmemek deðil, bilmediði halde bildiðini zannetmektir. Ýnsanlar tanýmadýðý bir iþ merkezine, hastaneye, otele vs. gittiklerinde ilk olarak binayý tanýmaya çalýþmalýdýrlar. Öncelikle kendi güvenliðimiz için, bakan deðil, gören gözlerimiz olmalý. Zira bir Ýlimizde otelde yangýn çýktý, beþinci katta kalan müþteri panikle kendini balkondan aþaðý attý ve hayatýný kaybetti.halbuki, otelin yangýn tahliye merdivenin giriþi kendi kaldýðý odadan açýlmaktaydý.buna önceden dikkat etmediði için, mevcut tahliye merdivenini kullanamadý. ''Yangýndan korunmak için küçük küçük masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri, küçük küçük delikler batýrýr '' misali binalarda yangýn tahliye merdivenleri mutlaka her zaman herkes tarafýndan güvenli olarak kullanýlabilecek þekilde olmalýdýr. Afetlere, yangýnlara hazýrlýk için titiz yönetim, ciddi denetim ve eðitimden taviz vermemek gerekir. Çünkü afet tedbirlerine karþý ilgisizliðin faturasý malla baþlayýp, canla son bulabilir. Tedbir almak kadar, akýllýlýk yoktur. Denizi geçip, dere de boðulmayalým! Milyarlar vererek inþa ettiðimiz binalar için, milyonlardan kýsarak veya bir þey olmaz, boþ ver, aman sende diyerek yangýnlarda insanlarýn can ve mal kaybýna uðramasýna sebep olmayalým! '' Derin bilgi, rahatsýzlýðý, rahatsýzlýktan önce; tehlikeyi, tehlikeden önce; yýkýmý, yýkýmdan önce; felaketi felaketten önce sezebilmektir!" ''Bana güç veren, doðru olaný yaptýðýmý bilmektir'' sözü ýþýðýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü sivil savunma uzmanlýðý olarak amacýmýz; Ülkemiz ve Çorum'da yaþanabilecek olasý afetleri, yangýnlarý can ve mal kaybýna sebep olmadan, afiyette atlatabilmemiz için, þimdiden iþi ciddiye alacak, kafa yoracak ve gelecekte etkili ve yetkili olduðunda daha hassasiyet gösterecek bir neslin yetiþmesine katkýda bulunabilmektir! '' Yangýn tahliye merdivenleri, yangýn anýnda zarar görmeden binayý terk etmek için iyi gelir, tabii herkes tarafýndan güvenli olarak kullanýlabilecek þekilde faal olup; zaman zaman tatbikat yapýlýrsa '' Fiziksel olarak þeklen bulunup, olasý yangýnlarda fonksiyonel ÝÞE YA- RAMAYACAK YANGIN TAHLÝYE MERDÝVENLERÝ SÖKÜLÜP ATIL- MALIDIR. Hiç olmazsa yokluðu bilinir, güven baðlanmaz. SÖZÜN ÖZÜ: 'Kullanýlma imkaný olmayan yangýn merdiveni - PÝLÝ OL- MAYAN RADYO gibidir'

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 529 müslümana yürekten destek Mýsýrlý Müslümanlarla Dayanýþma Platformu Mýsýr'daki idam kararlarýný dün düzenledikleri eylemle protesto etti. Çorum ÝHH, Özgür-Der Çorum Þubesi, Ýlke-Der, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan oluþturulan Çorum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu Cuma namazý sonrasý Ulu Camii bahçesinde, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler Teþkilatý'na üye 529 kiþinin idam kararýný protesto etmek için bir araya geldi. Ulucami'den PTT önüne kadar yürüyen Platform üyeleri, 'Suriye'de, Mýsýr'da direniþ, Müslüman uyuma kardeþliðe sahip çýk, Seyyid Kutup, Hasan El Benna selam olsun Ýhvan'a, Zalimler korkun, intifada büyük, Zalimler için yaþasýn cehennem, Üzülme, gevþeme Allah bizimle, Çorum'dan Ýhvan'a direniþe bin selam'' sloganlarý attýlar. Protesto, ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Özgür Der adýna Av.Ömer Kýlýç ve Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Eþkil'in konuþmalarýnýn ardýndan Hafýz Yusuf Demirer'in duasý ile sona erdi. Basýn açýklamasýna MÜSÝAD Çorum Þubesi, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi, Öð-Der, AGD, Ýhsan-Der, Derman- Der, Memur Sen ile çok sayýda vatandaþ da destek verdi. Çorum ÝHH ve Ýlke-Der adýna konuþan Selim Selim Özkabakçý Özkabakçý, Mýsýr'da darbeci Firavun Sisinin mahkemesinin 3 Temmuz askeri darbesinin ardýndan sözde hukuki bir karara imza atarak 529 darbe karþýtý Müslüman gösterici için idam cezasýna hükmettiðini hatýrlatarak, "Bu kararýn gerekçesine göre söz konusu kiþiler "þiddet ve terör" suçlamasýyla bu cezayý hak ettiler. Ýnsanlýða ve hukuka aykýrý bu kararý kýnamak, 529 Mýsýrlý mazlum kardeþimizin sesini yükseltmek için tüm vicdan sahiplerini harekete geçmeye davet ediyoruz. Kimin elinden ne geliyorsa, þu anda yapmalýdýr. Halklarýn, Devletlerin, Hükümetlerin harekete geçerek bu zulmü durdurmasý gerekiyor. Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr. Zulüm karþýsýnda susmak Müslümanýn þiarýndan olamaz. Mýsýr'da 529 insanýn hayatýna son verecek olan bir kararýn birkaç ay içinde nasýl böylesine hýzlý bir yargýlama sürecine sýðdýrýldýðý soru iþaretleri ile dolu. Hukukun en temel prensiplerinden olan "savunma hakký"nýn kullanýlmasýna bile izin verilmeyen birkaç oturum ardýndan, fütursuzca ve özensiz bir karar ortaya çýkmýþtýr. Bir kýsmý tutuklu bulunan sanýklarýn göstermelik dahi olsa savunma yapmalarýna fýrsat verilmemiþtir. Ülke dýþýna kaçmak zorunda kalan kimi Müslümanlar da savunmalarý dahi alýnmadan gýyabýnda idama mahkûm olmuþtur. Cunta mahkemelerinin son karar duruþmasýnda neredeyse her dakikaya 26 idam sýðdýrarak kendi rekorunu kýran Mýsýr adaleti, kararýn ölçüsüzlüðünü izah etme ihtiyacý dahi hissetmemiþtir" dedi. -"ÇÝÇEK, BÖCEK ÝÇÝN SOKAKLARI SAVAÞ ALANINA ÇEVÝRMEYÝ ÝNSANLIK SANANLAR NEREDELER?"- Darbe karþýtlarýný dünyanýn gözleri önünde camilerin içinde katleden cuntanýn, binlerce kiþinin öldürüldüðü bu katliamlardan sað kurtulanlarý da böyle bir idam kararý ile cezalandýrdýðýnýn altýný çizen Özkabakçý, "Karar, bu devlet terörüne karþý çýkanlara bundan sonrasý için adeta gözdaðý vermektedir. Mýsýr halký ne yazýk ki tüm katliam, yaralama, yasa dýþý baský ve sindirmelere karþý yalnýz býrakýlmýþtýr. Halký yalnýz býrakmakla yetinmeyip bir de cuntaya sahip çýkan Batýlý ve bazý Arap ülkelerinin tutumu cuntayý cesaretlendirmiþtir. Son karar bu açýdan darbecilere verilen siyasi kredinin sonuçlarýdýr. Çiçek, böcek için sokaklarý savaþ alanýna çevirmeyi insanlýk sananlar, bu çapulculara destek vererek paralelde duranlar, Mýsýr'da ki idam kararlarý için utanmadan susanlar, asýl insanlýk bu idamlarýn karþýsýnda durmaktýr. Türkiye'de bir aðacýn kesilmesi yada Twitter'ýn kapatýlmasýna gösterdiði Ömer Kýlýç sertlikte Mýsýr'daki idamlara eleþtiri getirmesi beklenen Batýlý ülkeler, ikiyüzlü yaklaþýmlarý ile bir kez daha sýnýfta kalmýþtýr. Sözde demokratik deðerler üzerine inþa edildiði iddiasýndaki Batý, Mýsýr'da darbe olduðunda ses çýkarmadýðý gibi, üstelik darbecilere siyasi ve ekonomik kredi açmýþ, Müslümanlar söz konusu olduðunda demokrasi putununnasýl yenilebileceðinibir kez daha göstermiþlerdir. Batýnýn güdümündeki kimi Arap ülkeleri de, bu kervana katýlarak, Muhammet Mursi döneminde sakýndýklarý dolarlarýný, Mýsýr'ýn ekonomik sorunlarýnýn çözümünde Mýsýr cuntasýna karþý oldukça cömert olmuþlardýr. Mýsýr'daki son yargý tiyatrosu, ülkede yaþananlarý ve onun hem bölgesel hem de küresel destekçilerini bir kez daha ifþa etmiþtir. Bugün, Müslümanlar söz konusu olduðunda katliam yada hukuksuz uygulamalar hoþ görülebilmektedir. Dünyanýn neresinde olursa olsun, her dinden ve her ýrktan insanýn canýný kutsal sayan bizler, son idam kararlarýný ve buna sessiz durmanýn ötesinde destek veren tüm cunta severleri kýnýyoruz ve onlarý Allah'a havale ediyoruz. Allah! Mýsýrýn tarih yazan kahraman lideri Muhammed Mursi'nin yardýmcýsý olsun, Mýsýr'ýn katillerine 529 Müslüman kardeþimizi idam etme gücünü vermesin. Allah, bizleri zulüm karþýsýnda susanlardan eylemesin. Allah'a eþ koþanlarýn dünyasý yýkýlsýn" diyerek sözlerini tamamladý. Özgür-Der Çorum Þubesi adýna konuþan Av. Ömer Kýlýç ise 529 kiþiye 2 celse ve toplam 20 dakikalýk bir yargýlama neticesinde idam cezasý veren Minye mahkemesinin insanlýk tarihinin utanç sayfalarýnda çoktan yerini aldýðýný söyledi. Tüm dünyaya Ýslami harekete karþý düþmanlýk yürüten güçlerin ne kadar hukuksuz, ne kadar vicdansýz ve vahþi olabildiklerini bir kere daha ispatladýðýnýn altýný çizen Ömer Kýlýç, "Biz bunlarý yeni tanýmýyoruz. Kimse þaþýrmasýn, kimse bu kadarý da olmaz demesin? Darbenin hukuku budur! Sokaklarda canlý yayýnlarda yüzlerce insaný katleden, slogan atanlarýn üstüne kurþun yaðdýran, cezaevi aracýnda 37 insaný boðanlarýn, iþkencecilerin hukuku budur! Bugün insanlýk vicdaný kanamýþ ve harekete geçmiþtir. Hele þükür! Hükümetle birlikte mecliste idam kararlarýný kýnayan muhalefet partilerine de teþekkürler! Ama sormak gerekmez mi, zulme karþý çýkmak için illa da 529 idam kararýný beklemek mi lazýmdý? Öncelikle net bir þekilde, amasýz, lakinsiz darbeye karþý çýkmanýz daha yakýþýk almaz mýydý? Ýhvan'ýn terör örgütü ilan edilmesine karþý durmalý deðil miydiniz? Seçilmiþ cumhurbaþkanýnýn yargýlanmasýna itiraz etmeniz gerekmiyor muydu? Sorunun Mursi ya da Ýhvan deðil; insanlýðýmýz, adalet duygumuz, vicdanýmýz olduðunu kavramýnýz lazým deðil miydi? Bunlarý yapmadýnýz, hatta Mýsýr ile iliþkilerimiz bozulmasýn diyerek hükümetin darbecilere tavýr almasýný dahi eleþtirdiniz. Öyle ki, "Ýhvan için ülke menfaatleri tehlikeye atýlýyor" diye feryat ediyor, para ve çýkar hesaplarýný insanlýða tercih ediyordunuz! Þimdi bu kadarý da olmaz diyorsunuz? Hayýr, sadece bu kadarý deðil, hiçbiri olmamalýydý! Hepsini lanetlemeliydiniz! Bizler haklarý gasp edilenlerin, zulme maruz kalanlarýn ve direnenlerin kardeþleri olarak 3 Temmuz'dan beri iþte bunun için meydanlardaydýk. Ve yine kardeþlerimizin yanýndayýz, yanýnda olmaya da devam edeceðiz! Ne zamana kadar! Zulüm ve zorbalýk yeryüzünden silinene kadar! Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, Suudi ya da Ýran gibi iþbirlikçileri ve tüm bu katil diktatörlüklerin patronluðunu yapan ABD'sini, Rusya'sýný lanetlemeyi sürdüreceðiz. Ne mutlu ki, dün kurþunlara, katliamlara raðmen susmayan, sinmeyen kardeþlerimiz bugün de idamlar, hukuksuzluklar karþýsýnda sinmiyor, geri adým atmýyor, bilakis mücadelelerini sürdürüyorlar. Zillete boyun eðene yazýklar olsun! Ýzzete talip olanlara bin selam olsun" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

6 6 "12-18 NÝSAN KALP SAÐLIÐI HAFTASI" Kalp ve Damar Hastalýklarý ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kiþileri bu hastalýklara karþý uyarmak, kalp saðlýðýný koruma konusunda bilinçlendirmek, saðlýklý yaþam alýþkanlýklarý kazandýrabilmek ve kalp saðlýðýna dikkat çekmek amacýyla Nisan, Kalp Saðlýðý Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Günümüzde kalp saðlýðýnýn daha iyi anlaþýlmasý, taný yöntemlerindeki geliþmeler ve tedavi edici modellerdeki ilerlemelere raðmen dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenlerinin baþýnda hala kalp ve damar hastalýklarý gelmektedir. Hipertansiyon, kolesterol, obezite, þeker hastalýðý ve sigara kullanýmý kalp saðlýðýný tehdit eden unsurlar arasýnda yer almaktadýr. Sigara kullanýmý, kalp hastalýklarýna, inmeye (felç), akciðer hastalýklarýna ve çeþitli kanserlere neden olmaktadýr. Kan basýncý yüksekliði, þeker hastalýðý ve uyku bozukluðu ile ilgili olan sorunlarýn üzerinde durulmalý, kan þekeri, kolesterol ve kan basýncý gibi deðerlerin belirli seviyelerde tutulmasýna dikkat edilmelidir. Kalp hastalýklarýnýn giderek artýþ göstermesi ile birlikte koruyucu saðlýk önlemlerinin deðeri daha iyi anlaþýlmaya baþlanmýþtýr. Saðlýklý beslenme, hazýr gýdalar yerine taze besinlerin tercih edilmesi, aþýrý tuz kullanýmýnýn önüne geçilmesi, düzenli saðlýk kontrolleri, kan deðerlerine dikkat edilmesi kalp saðlýðýný koruma tedbirleri arasýndadýr. Ayrýca hayata karþý iyimser olmak, aile ve çevre ile kaliteli zaman geçirmek, uyku düzenini kontrol altýnda tutmak da önemlidir. Kalp Saðlýðýnda Beslenme " Yemekler bitkisel yaðlarla hazýrlanmalýdýr. " Yumurta haftada 2 kez haþlama olarak tüketilmelidir. " Haftada 2 kez kýrmýzý et, diðer günler organik tavuk ve balýk yenmelidir. Balýk iyi kolesterolü yükseltir, trigliseriti düþürür. " Cevizin içerisinde balýktaki gibi Omega 3 yað asitleri vardýr. Her gün yenilecek bir kaç adet ceviz, yaðlý besinlerin damarlara verdiði zararlarý azaltýr. " Meyve ve sebze bol bol tüketilmelidir. " Sarýmsak bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklý madde içermekle birlikte kan damarlarýný geniþletir ve kanýn pýhtýlaþmasýný önler. Bu nedenle sarýmsak sýk sýk tüketilmelidir. " Kuru baklagiller bol bol tüketilmelidir. " Yer fýstýðý, ceviz, badem, fýndýk, fýstýk, ay çekirdeði, kabak çekirdeði gibi kuruyemiþlerin çok faydalý olduðu unutulmamalýdýr. Ancak kilo problemi olan bireyler kuruyemiþleri aþýrý tüketmemelidir. " Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam tahýllý veya tam buðday ekmekleri tüketilmelidir. Çünkü tam buðday ununda rüþeym maddesi çýkarýlmamýþtýr ve rüþeymin koroner kalp hastalýðý riskini azaltmasý, pýhtý azaltýcý etkisiyle kanýn akýcýlýðýna, diyabetli hastalarda damar týkanýklarýnýn önlenmesine yardýmcý olabileceði belirtilmektedir. Saðlýklý bir yaþam için spor þarttýr. Sporu yaþamýmýzýn bir parçasý haline getirebilmemizin ön koþulu saðlýklý bir kalbe sahip olmaktýr. 35 yaþ üstü kiþilerin spor yapmaya baþlamadan önce kardiyak yönden deðerlendirilmesi gerekir. Fizik muayene, EKG (Elektrokardiyografi), gerekli ise ekokardiyografi ve egzersiz testleri yapýlabilir. Kalp Saðlýðýnýzý Korumak Ýçin: " Saðlýklý beslenin. " Aktif olun ve kalp saðlýðýnýzý kontrol altýna alýn. " Tütüne '' HAYIR '' deyin. " Alkol tüketimini sýnýrlayýn. " Saðlýklý vücut aðýrlýðýnýzý koruyun. " Kan basýncýnýzý kontrol altýnda tutun. " Kan deðerleri ölçümünüzü düzenli olarak yaptýrýn. Unutmayalým kalbimizi korumak, hayatýmýzý korumaktýr Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Aþk Bir Þey Deðildir" ekibinden Vali Sabri Baþköy'e ziyaret Müftü Aþýk'tan Baþkan Külcü'ye "Kutlu Doðum" ziyareti Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, beraberindeki heyetle "Kutlu Doðum Haftasý" kapsamýnda Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. "Kutlu Doðum Haftasý"nýn her yýl farklý bir tema ile kutlandýðýný ifade eden Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, "Bu yýl 'Hz. Peygamberimiz, Din ve Samimiyet' temasýný iþleyeceðiz. Bu tema çercevesinde Çorum Müftülüðü olarak tüm ilimizde çeþitli etkinlikler düzenleyeceðiz" dedi ve yapacaklarý etkinliklere Baþkan Muzaffer Külcü'yü davet etti.muzaffer Külcü ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Müftü Aþýk ve beraberindekilere teþekkür etti. Müftü Aþýk Kutlu Doðum Haftasý anýsýna Baþkan Külcü'ye gül ve kitap hediye etti. Ziyarete; Müftülük Din Hizmetleri Þube Müdürü Abdullah Salman, Din Hizmetleri Eðitim Kýsým Þefi Kadir Yelken, Ayniyat Saymaný Abdullah Sonar, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Din- Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Göncü, Türk Diyanet Vakýf Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü ve Diyenet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz'da katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL "Aþk Bir Þey Deðildir" adlý tiyatro oyunu yazar ve ekibi Valisi Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Oyun yazarlýðýný hemþerimiz Þahin Örgel'in yaptýðý ve Ali Volkan Çetinkaya'nýn yönettiði, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafýndan Türkiye'nin çeþitli bölgelerinde sahnelenen "Aþk Bir Þey Deðildir" adlý tiyatro oyununun Çorum'da ki gösterimi öncesinde oyun yazarý Þahin Örgel ve yönetmen (Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçýsý) A.Volkan Çetinkaya, Vali Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, oyun yazarý Þahin Örgel'in eþi Emine Örgel ile Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçýsý Ecehan Çetinkaya da yer aldý. "Aþk Bir Þey Deðildir" adlý tiyatro oyunu ve gösterime girdiði iller ile oyunun geri dönüþleri hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren yönetmen Volkan Çetinkaya, Vali Baþköy'e tiyatroya ve sanatçýya göstermiþ olduðu ilgiden dolayý teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Þahin Örgel tarafýndan kaleme alýnmýþ olan bir oyunun Türkiye'nin deðiþik bölgelerinde, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý tarafýndan sahnelenmesinin memnuniyet verici olduðunu belirtti ve ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Vali Sabri Baþköy ayrýca Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý Volkan Çetinkaya ve Ecehan Çetinkaya ile oyun yazarý Þahin Örgel'e günün anýsýna plaket takdim etti. Haber Servisi TBMM'de "güvenlik önlemleri" toplantýsý TBMM'de Güvenlik Önlemleri ile ilgili çalýþmalar devam ediyor.tbmm'de Güvenlik Önlemleri ile ilgili yeni bir toplantý daha Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýya TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Zeki Çatalkaya, Koruma Daire Baþkaný Mustafa Þentürk, Basýn, Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný Ali Özer ve diðer yetkililer katýldý. Yapýlan toplantý da meclise gelen ziyaretçilerin tamamýnýn Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulanmasý konusu deðerlendirilerek Emniyet Genel Müdürlüðü ile bir dizi koordineli çalýþma yapýlmasýna karar verildi. Haber Servisi Yeni Belediye Meclisi'nin ilk toplantýsý bugün 30 Mart'ta gerçekleþtirilen Mahalli Ýdareler Seçimlerinde oluþan yeni Belediye Meclisi ilk toplantýsýný bugün yapacak. Belediye Meclisi salonunda saat 16.00'da baþlayacak olan toplantýda meclis komisyonlarý belirlenecek. Fatih AKBAÞ

7 7 "Deðiþen dünya öðretmenler için yeni liderlik yaklaþýmýný gerekli kýlýyor" "Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr" Prof. Dr. Servet Özdemir Mustafa Kemal Okulu, 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda "21. Yüzyýlda Türkiye Vizyonu ve Eðitim" konulu konferans düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýln konferans saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþladý. Koferansýn açýlýþ konuþmasýný Mustafa Kemal Okulu Müdürü Kadir Yurttutar yaptý. Ardýndan konferansa konuþmacý olarak katýlan Gazi Üniversitesi öðretim üyesi Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim ve Öðretim eski Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir, "21. Yüzyýlda Türkiye Vizyonu ve Eðitim" konulu konferansýný verdi. Prof. Dr. Servet Özdemir, son zamanlarda yeniden Türk eðitim sisteminde deðiþime ve yenileþmeye gidildiðini söyledi. Prof. Dr. Özdemir, "Öncelikle kendimize birkaç soru sormamýz lazým. Yapýlan bu deðiþiklikler, ihtiyacýmýz yönünde mi? 19?uncu yüzyýlýn sistemi ve 20?nci yüzyýlýn sistemi, 21?nci yüzyýlýn ihtiyacýný karþýlýyor mu? Dünyada ekonomide 17?nci sýrada olan bir ülke neden eðitimde geride? Bu sorularýn cevaplarýný bulmamýz ve eðitim sistemimizi ona göre düzenlememiz gerekiyor" diye konuþtu. Eðitimin amacýnýn, öðrencileri birbirine benzetmek olmadýðýný, farklýlaþtýrmak olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, "Ailede baþlayan ve ölüme kadar devam eden bir öðrenmeden bahsediyoruz. Eðitimdeki felsefemiz de deðiþti artýk. Eðitim yerine öðrenme diyoruz. Bütün öðrencilere ayný sistemde, ayný kitapla, ayný bilgilerle eðitim veriyoruz. Halbuki, eðitimin merkezine öðrenciyi almamýz gerekiyor. Eðitimin merkezine öðrenciyi almak demek, öðrencinin her istediðini yapmak ya da öðrencinin caný istediði zaman öðretmek deðil, o öðrencinin ne gibi bir bilgiye, öðrenmeye ihtiyacý varsa onu belirleyip vermektir. Burada okul idarecilerinin liderlik vasfý ortaya çýkýyor. Þimdiye kadar Milli Eðitim Bakanlýðý Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerine talimat gönderir, Ýl Müdürlükleri de okul yönetimine o talimatý gönderirdi. Bakanlýk ne istiyorsa, ne emrediyorsa o yapýlýrdý. Ancak günümüzde okul idarecilerinin lider olmasý gerekir. Liderlik, alýþýlmýþýn dýþýnda düþünmek, tek baþýna kalmayý göze almaktýr" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Mustafa Kemal Okul Müdürü Kadir Yurttutar, "21. yüzyýlda hýzla deðiþen teknoloji, deðiþen çevre koþullarý, artan bilgi düzeyi, okullarda yeni eðitim ve yönetim anlayýþý ve uygulamalarýn çýkmasýna neden olmaktadýr" dedi. Mustafa Kemal Okulu tarafýndan, 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda düzenlenen "21. Yüzyýlda Türkiye Vizyonu ve Eðitim" konulu konferansta açýlýþ konuþmasýný yapan Kadir Yurttutar, "Deðiþen dünya öðretmenler için yeni liderlik yaklaþýmýný gerekli kýlmakta ve okullar deðiþime ayak uydurabilmek için bu donanýmlara sahip lider öðretmenlere ihtiyaç duymaktadýr. Geçmiþte en önemli öðretmen rolü öðreticilik olarak kabul ediliyordu. Günümüzde ise öðretim yerini öðrenmeye býrakmýþtýr. Okullar, öðrencilerin, öðretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin içinde bulunduklarý, toplumla birlikte öðrendikleri yerler olmak durumundadýr. 21. yüzyýla tanýklýk etmek, beklenenin yarattýðý heyecan, vizyon arayýþý ve bu arayýþý Kadir Yurttutar sürdürmek biz eðitimcilere yeni sorumluluklar yüklüyor" ifadelerini kullandý. Yurttutar sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Bu deðiþimden etkilenen, etkileyecek olan nesillerin yetiþmesindeki sorumluluðumuz büyük. O zaman kendimizi zihinsel olarak güçlendirmenin yollarýna baþvuracaðýz, donanýmýmýzda bir sorun varsa çeþitli yazýlým programlarýyla bu donanýmý fonksiyonel bir hale getireceðiz. Kýsacasý error veriyorsak resetleyeceðiz kendimizi." Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, TBMM yeni hizmet binasýný inceledi Öðrenci ve velilerinden resim sergisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 24 Mart 2014 tarihinde kuralarý çekilerek faaliyete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi ile birlikte incelemelerde bulundu. Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda Genel Sekreter Yardýmcýsý Haydar Çiftçi bilgiler vererek yapýlmasý gereken bazý çalýþmalar olduðunu ve bu çalýþmalarý en kýsa zamanda tamamlayacaklarýný belirtti. Salim Uslu ise yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda makamlarýnda bulunan milletvekilleri ile de sohbet ederek yeni binadan memnun olup olmadýklarýný da sordu. TBMM yeni binasýnýn yapýmýnda gerekli çalýþmalarýn içerisinde yer alan Uslu'nun etkisi gözlerden de kaçmadý. Çorum tarihini yansýtan birden fazla Hitit figürleri ile Saat KulesiTBMM yeni binasýnda yer aldý. Haber Servisi Mustafa Kemal Okulu'nda 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda açýlan ve öðrenciler ile velilerin katýldýðý resim kursu sona erdi. Kursda yapýlan eserler ise dün gerçekleþtirilen etkinlikte görücüye çýktý. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþen serginin açýlýþ kurdelesini Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Mustafa Kemal Ýlköðretim Okul Müdürü Kadir Yurttutar, Gazi Üniversitesi öðretim üyesi Milli Eðitim Bakanlýðý Eðitim ve Öðretim eski Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdemir birlikte kestiler. Sergide, Mustafa Kemal Ortaokulu öðrenci velileri tarafýndan yapýlan 71 adet, öðrencileri tarafýndan yapýlan 93 adet resim yer alýyor. Kubilay Kaan YÜCEL ÇESÝAD'dan Baþkan Ýsmail Erdem'e tebrik Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) ve Çorum Eðitim Vakfý yönetim kurulu, Sancaktepe Belediye Baþkanlýðýna seçilen Ýsmail Erdem'i makamýnda ziyaret etti. Hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý, Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir, ÇEKVA yönetiminden Prof.Dr. Dilek Yýlmazcan, ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslý, ÇESÝAD yönetiminden Hasan Berber, Hakan Berber katýldý. Ziyaret sýrasýnda Belediye Baþkaný Erdem'e Çorum leblebisi hediye edildi. Baþkan Erdem, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,çesýad ve ÇEKVA heyetine teþekkür etti. Haber Servisi Ýl Genel Meclisi yeni döneme start veriyor 30 Mart'ta yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimlerinde oluþan Ýl Genel Meclisi bugün ilk toplantýsýný yaparak çalýþmalarýna start verecek. Ýl Genel Meclisi salonunda saat 13.30'da baþlayacak olan toplantýda Meclis Baþkaný seçilecek ve komisyonlar belirlenecek. Fatih AKBAÞ

8 YAÞAM 8 Halsizliðin adý: Bahar yorgunluðu Kaç Para Büyük bir kasa soygunundan sonra çalýntý otomobille yol alan üç soyguncu, kent dýþýnda otomobilden inip tarlalar arasýnda ilerlediler. Uzun süren bu iz kaybettirme yürüyüþünden sonra ýssýz bir yer bulup oturdular. Ýçlerinden biri: - Haydi sayalým artýk, dedi. Kelime Avý Kaç milyon kaldýrdýðýmýzý merak ediyorum. Ýkincisi elini þöyle bir salladý: - Yorgunluktan öldük! Þimdi o kadar parayý saymakla ne diye uðraþalým. Yarýn gazetelerde okur öðreniriz kaç milyon kaldýrdýðýmýzý.üçüncüsü öfkeyle yerinden fýrladý:- Deli misin be. Yarýn her gazete ayrý bir rakam verir, biz de birbirimize gireriz! Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Uzmaný Dr. Hikmet Akyüz, havalarýn ýsýnmasý ve gün ýþýðýnýn artmasýnýn insanlar üzerinde ters etki oluþturduðunu söyledi. Akyüz, "Bahar yorgunluðu hemen herkesin mevsim geçiþlerinde vücut metabolizmalarýndaki deðiþikliklerle hissedebildiði halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hissidir." dedi.bahar yorgunluðunun en büyük sebebinin havalarýn ýsýnmasýyla birlikte daha fazla suyun buharlaþmasý ve buna baðlý olarak havadaki nem miktarýnýn ve elektrik yükünün artmasý olduðunu kaydeden Dahiliye Uzmaný Dr. Hikmet Akyüz, "Havadaki nem miktarýnýn ve elektrik yükünün artmasýnýn insan biyoritminde olumsuz etkiler oluþturur. Ýnsan biyoritminde oluþan bu olumsuz etkilerle birlikte kiþide ortaya çýkan beslenme bozukluðu, uykusuzluk, vitamin eksikliði ve aþýrý stres bahar yorgunluðunun daha da artmasýna yol açar. Depresif kiþilik yapýsý daha da aðýrlaþýp yorgunluðun daha fazla hissedilmesine sebep olur." diye konuþtu. Bahar yorgunluðundan korunmak için Dr. Hikmet Akyüz, "Sebze ve meyve tüketimine aðýrlýk verilmeli, aþýrý çalýþmadan uzak durulmalý, çalýþma süresinde düzenli dinlenme dönemleri olmalý, uyku düzeni iyi saptanmalý, çalýþma ve dinlenme yerlerinin havalandýrýlmasýna özen gösterilmeli, yeterli miktarda sývý tüketilmeli, alkol, sigara ve kafeinden uzak durulmalý, düzenli ve yeterli egzersiz yapýlmalýdýr." tavsiyesinde bulundu. Uzman Dr. Akyüz, "Düzenli egzersiz ile metabolizma hýzlanýr ve daha fazla enerji harcar. Bu da kalp damar ve solunum sentezinin düzenli çalýþmasýný artýrýr." diyerek, þunlarý kaydetti: "Dokular için gerekli oksijen ve besin oluþumunu kolaylaþtýrýr. Depolanmýþ enerjinin kullanýlmasýný saðlar bu da bahar yorgunluðunun hissedilmemesini veya daha az hissedilmesini saðlar. Yorgunluk, vücudumuzun fiziksel çalýþmaya, psikolojik strese, uykusuzluða verdiði fizyolojik bir cevaptýr. Yorgunluk fizyolojik bir cevap olabildiði gibi bazý hastalýklarýn belirtisi olarak da ortaya çýkabilir. Bu nedenle yorgunluk uzun sürdüðünde mutlaka altta yatan farklý nedenler olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr. Anemi, enfeksiyonlar, baðýþýklýk sistemi hastalýklarý, fibromiyalji, uyku bozukluklarý, kronikleþmiþ organ hastalýklarý, depresyon gibi çok çeþitli hastalýklar uzun süreli yorgunluk hissinin nedeni olabilmektedir. Yorgunluk, uykuyu ve kiþinin günlük aktivitesini bozuyor, okul veya iþyerindeki performansýný etkiliyorsa bahar yorgunluðu deyip geçiþtirmemek gerekir." (CÝHAN) Yerli Dizi 19:55 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sürekli yasaklar konulan çocukta Olumsuz davranýþlar artar Psikolog Dilek Kaymak, "Sürekli yasaklar konularak, eleþtirilerek, çocuk aile içinde yok sayýlarak bir tutum geliþtirilen bu ailelerde çocuklar genellikle eleþtirilen olumsuz davranýþýný katlanarak yapar." dedi.bursa Büyükþehir Belediyesi'nin Hayat Hastanesi iþbirliðiyle düzenlendiði 'Anne-Baba Okulu' eðitimleri Ýncirli Kültür Merkezi'nde baþladý. Alanýnda uzman isimlerin 6 hafta boyunca vereceði 6 haftalýk eðitimlerin ilk dersinde Psikolog Dilek Kaymak, katýlýmcýlara 'anne baba tutumlarýnýn çocuðun davranýþlarýnda etkisi" hakkýnda bilgiler verdi. Aile içi iletiþimde tutumlarýn nasýl olmasý gerektiði konusuna deðinen Kaymak, anne baba olarak yapýlan hatalý davranýþlarýn çocuklar üzerinde býraktýðý olumsuz etkilerden örnekler verdi. Aile tutumlarýndan bahseden Kaymak, "Sürekli yasaklar konularak, eleþtirilerek, çocuk aile içinde yok sayýlarak bir tutum geliþtirilen bu ailelerde çocuklar genellikle eleþtirilen olumsuz davranýþýný katlanarak yapar. Hatalarýný görmek yerine çocuðun olumlu davranýþýný görürsek, o davranýþ da yine artmaya baþlar. Çocuða genelde 'hayýr' denmez ve her istediði yapýlýr. Özellikle anneçocuk iliþkisinde baðýmlýlýk söz konusudur, anne çocuðuna kýyamaz. Ebeveynler çocuðu için sebepsiz yere aþýrý kaygý duyar. Bu kaygý onlarý aþýrý korumaya yönlendirir. Çocuðu mutlu edemeyeceklerini düþünüp endiþelenirler. Ebeveynler çocuðun bu hatalarýný görmek istemezler." diye konuþtu.kaymak, hoþgörüyle ilgisizliðin birbirine karýþtýrýlmamasý gerektiðini vurguladý. Çocuðun fikri sorulmadan her türlü kararýn verildiði 'aþýrý koruyucu' tutumun da yanlýþ olduðunu dile getiren Kaymak, bu çocuklarýn da ileriki yaþlarda içine kapanýk, çekingen, hata yapmaktan korkan, sorumluluklarýný üstlenmeyerek problemlerini tek baþýna çözemeyen bireyler olacaðýný belirtti. 'Tutarsýz-dengesiz' aile tutumlarýna da deðinen Kaymak, aile bireylerinin ortak karar verebilmesinin önemine vurgu yaptý. Kaymak, þunlarý kaydetti: "Aile ayný davranýþa farklý tepkiler gösterir ve ortak kararlar alamazsa bu davranýþ çocuðun karakterinde ruhsal dengesizlikler oluþturur. Doyumsuz, bencil, aþýrý titiz veya pis gibi uçlarda dolaþan bireyler genellikle bu ailelerden doðar." (CÝHAN) Yerli Dizi Fatih Harbiye Faiz beyin karþýsýna çýkma cesaretini gösteren Macit, beklediði karþýlýðý bulamazken Neriman, endiþe içinde babasý ve Macit in konuþmalarýný bekler. Emre nin tavrý Þinasi yi çileden çýkarýrken, onu sakinleþtirmek bu sefer Rüya ya kalacaktýr. Neriman, babasýnýn onu evlendirmek istediðini öðrenince panik içinde soluðu Gülter hanýmýn yanýnda alýr. Macit, tüm yaþananlarýn ardýndan bir karar vermek zorundadýr. Pelin, Macit in kararý ile sarsýlsa da Macit yolundan vazgeçmeyecek gibi gözükmektedir. Þahika, bir kez daha Pelin in oyununa yardýmcý olacaktýr. 20:00 Yerli Dizi Bugünün Saraylýsý Rezzan ve Savaþ ýn büyük sýrrýný bildiðini öðrenen Ata, Savaþ a karþý olan güvensizliðinde haklý olduðunu bir kere daha anlar. Artýk Savaþ ýn, Ayþen üzerinden bir plan iþlettiðine emindir. Rezzan ve Ata nýn konuþmasýna þahit olan Üftade, Rezzan ve Ata nýn dillendirdikleri gerçeklerin sadece bir kýsmýný duyar. Hiç ummadýðý bu gerçeðin Üftade üzerindeki etkisi aðýr olur, Üftade nin hazmetmek için zamana ihtiyacý vardýr. Süreyya, Rezzan a boyun eðmemekte kararlýdýr. Rezzan, Savaþ ýn Süreyya yý kullandýðýný iddia ederek oðlunu itham eder. Atýf ýn bir iþ karýþtýrdýðýný düþünen Feride, Atýf a olan güvenini artýk kaybeder. ÇÝÐ BÖREK Cansu Dere 2000 yýlýnda televizyon dünyasýna girmiþtir. Ýlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programýyla yaþamýþtýr. Ardýndan 2004 yýlýnda Show TV'de yayýnlanan Türkiye'nin Yýldýzlarý adlý yarýþmayý sunmuþtur. NTV'de yayýnlanan Life Style Moda programýnda sunuculuðun yaný sýra editörlük de yapmýþtýr. 2005'te yine NTV'de N Moda programýnýn sunuculuðunu üstlenmiþtir.2004'te Hilal Saral'ýn yönettiði Nazan'ý oynadýðý Metro Palas adlý diziyle oyunculuða adým atmýþtýr. Daha sonra Türkan Derya'nýn yönettiði Alacakaranlýk adlý dizide Irmak Bozoðlu karakterini canlandýrmýþtýr. Zeynep Günay Tan'ýn yönettiði 2005'teki Güz Yangýný dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çaðan Irmak'ýn TV filmi formatýnda çektiði Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamýþtýr.[1] yýllarý arasýnda Sýla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte baþrol oynayarak popülerliðini arttýrmýþtýr. Sýla karakteri ile yer aldýðý dizi ile hayran kazanmaya baþlamýþtýr. 2007`de Kenan Ýmirzalýoðlu ile birlikte rol aldýðý Son Osmanlý Yandým Ali adlý, Defne karakterini oynadýðý dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafýndan izlenmiþtir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yýlýnda Acý Aþk adlý, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdýðý, Taner Elhan'ýn yönettiði bir filmde rol almýþtýr. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroðlu ile baþrolleri paylaþmýþtýðý filmde Oya adlý bir fotoðrafçýyý oynamýþtýr.2009'da döneme damgasýný vuran Ezel dizisindeki Eyþan rolü ile daha da ünlenmiþtir. Yine 2009 yýlýnda Totally Spies:Casus Kýzlar Her þey Nasýl Baþladý? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiþtir.[3] 2010'da Yahþi Batý filminde Mary Lou karakterini oynamýþtýr.2011'de Serdar Akar'ýn yönettiði 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiþtir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandýrmýþtýr.[5] 2012'de El Yazýsý filminde yine baþrolü üstlenmiþtir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacýlýk yapan Zeynep rolünü üstlenmiþtir.son olarak Muhteþem Yüzyýl dizisinde Ýranlý Firuze karakteri ile yer almýþtýr. Malzemeler 4 su bardaðý un Bir tatlý kaþýðý (silme) tuz Su (hamuru için aldýðý kadar) 250 kg kýyma 1 adet soðan 1 çay kaþýðý tuz 1 çay kaþýðýndan biraz az karabiber Yarým çay bardak su Yemeðin Tarifi Bir kapta un, tuz su ilave edilerek kulakmemesi yumuþaklýðýna gelecek kývama gelinceye kadar karýþtýrýlarak hamuru hazýrlanýr. Diðer kapta soðanlar rendelenerek, üzerine kýyma, tuz, karabiber ve su karýþtýrýlarak harç hazýrlanýr. Meydana Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. (Andre Gide) gelen hamurdan ceviz büyüklüðünde parçalar alýnarak, yaklaþýk 20 cm çapýnda daireler oluþturulacak þekilde hamurlar açýlýr. Hazýrlanan harç, daire þeklinde açýlmýþ olan hamurun üzerine yarým ay þeklinde ince bir tabaka halinde sürülür.hamurun diðer kýsmý harç sürülen tarafýn üstüne kapatýlarak, harcýn dýþarýya akmamasý için yarým ay þekline gelen çiböreðin kenarlarý bir tabakla yada kapatma týrtýlý ile kesilir. Hazýrlanan çibörekler daha önce derin bir tencerede kýzdýrýlmýþ (yaklaþýk 2-3 su bardaðý) yaða atýlarak, her iki tarafý da hafif pembeleþecek þekilde kýzartýlýr Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili 07:00 Kahvaltý Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Anneleri :Alemin Kralý Zahide ile Yetiþ Hayata Ana Haber 20:00 Bugünün Saraylýsý 23:20 Yasak Yerli Dizi 05:45 Hayat Dersleri 06:30 Kanal 7 de Sabah 08:00 Zeynep 09:45 Necmettin Nursaçan 12:15 Anne Olmak Ýstiyorum 14:00 Hayat Dediðin 12:45 Gezebilsem 15:50 Hakanlar Çarpýþýyor 18:00 Haberler 19:00 Bir Kýz Sevdim 20:50 Þabaniye 22:30 Soðuk Ölüm Her Þey Dahil Cennet Mahallesi 08:30 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Misafir Ol Bana 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Fatih Harbiye 23:15 Sevdaluk Ýrfan Deðirmenci ile Günaydýn 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Boynu Bükükler Sarayýn Doktoru Sabah Haber Küçük Hanýmefendi TRT1 Stüdyosu: Eline Saðlýk Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni Osmanlý Tokadý 22:30 Stadyum Cumartesi Belgeser Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Belgesel 18:00 Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe Yerli Dizi 23:10 Ayna

9 Muhtarlardan Baþkan Çatma'ya tebrik 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde seçimi kazanan Ýskilip Mahalle Muhtarlarý Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý ziyaret ettiler. Muhtarlar ziyarette mahallelerinin ihtiyaçlarý hakkýnda da Baþkan Çatma'ya bilgi verdiler. Belediye Baþkaný Recep Çatma þehirde altyapý çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini, altyapýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan baþta çocuk oyun parklarý olmak üzere mahallelerin tamamýnda estetik çalýþmalara aðýrlýk vereceklerini, tüm talepleri yerine getireceklerini belirterek muhtarlara yeni dönemde baþarýlý çalýþmalar diledi. Haber Servisi TÜMSÝAD, Polis Teþkilatý'nýn 169. yýlýný kutladý Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, "Türk Polis Teþkilatý'nýn 169. kuruluþ yýldönümü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Aziz Milletimizin huzur ve güvenliðinin teminatý olarak gördüðü Türk Polisine minnettarlýðýmýzýn bir ifadesi olarak armaðan ettiði bir þükran günüdür" diyerek baþlayan Abdurrahman Kýlýç, "Türk polisi, baðrýndan çýktýðý bu milletin huzur ve güvenliðini saðlamak uðruna yeri geldiðinde gözünü kýrpmadan canlarýný tehlikeye atmakta, cesaretle ve fedakârca vazifesini yürütmektedir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonrada görevlerini baþarýyla devem ettireceklerine güvenimiz tamdýr. Bu duygu ve düþüncelerle Polis Teþkilatý mensuplarýnýn anlamlý gününü kutluyor, aziz þehitlerimize Allah'tan rahmet, hâlihazýrda görevi baþýnda bulunan teþkilat mensuplarýna da saðlýk, baþarý ve mutluluklar diliyorum" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL 9 Let's Active to Create ekibi ülkelerine döndü Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin proje ortaðý olan Ýspanya,Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen ve bir haftadýr ilimizde Çorum'da bulunan öðretmen ve öðrenciler ülkelerine döndüler. Dördüncü uluslar arasý toplantýya ev sahipliði yapan Cumhuriyet Anadolu Lisesi üç ülkeden gelen 32 öðretmen ve öðrenciyi Çorum'da misafir etti. Let's Active to Create proje ekibi bir hafta boyunca proje çalýþmalarý ve toplantýlarýnýn yaný sýra Çorum'u ve Türkiye'yi tanýtan çeþitli kültürel geziler yaptýlar. Proje toplantý ve çalýþmalarýnýn ardýndan okulda düzenlenen bir törenle öðretmen ve öðrencilere katýlým sertifikalarý verildi. Bir hafta boyunca Çorum'da proje çalýþmalarý yapan yabancý öðretmen ve öðrenciler Çorum'da bulunmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek teþekkür ettiler. Haber Servisi Alaca Belediyesi'nin yeni Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan Alaca Belediyesi'nde Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevine Yusuf Büküþ geldi. Muhasebeci ve Mali Müþavir Yusuf Büküþ, belediye meclisine girmesinin ardýndan Belediye Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Büküþ, görevin kendisine layýk görülmesinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. Yýllarca Alaca'da Mali Müþavir olarak görev yaptýðýný belirten Büküþ, "Bundan sonraki süreçte Belediye Baþkan Yardýmcýsý olarak ilçeme hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Görevi bana layýk gören Belediye Baþkanýmýz Muhammet Eyvaz'a teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. Haber Servisi Ýskilip Belediyesi Meclisi'nin ilk kararý alýþveriþ merkezleriyle ilgili 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinde oluþan Ýskilip Belediye Meclisi ilk toplantýsýný yaptý. Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda komisyon Özel Pýnar Koleji'nden polise 169. yýl kutlamasý Türk Polis Teþkilatýnýn 169. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Özel Pýnar Koleji idareci öðretmen ve öðrencileri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'aa kutlama ziyaretinde bulundular.emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan öðrencilere çeþitli hediyeler verirken, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Yasin YÜCEL üyeleri belirlenerek görev daðýlýmý yapýldý. Ýlk Meclis Toplantýsýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma küçük esnafý korumak amacýyla Ýskilip'e yeni açýlacak Mega Market ve Alýþveriþ Merkezlerine Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý verilirken iþyerinde çocuk emzirme odasý, satýþ alanýnýn en az yarýsý kadar otopark yeri, yeteri kadar kapalý otopark alaný, çocuk parký ve ayrýca soðuk hava deposu bulundurulmasý zorunluluðunun getirilmesi ile ilgili konuyu meclisin oyuna sundu. Gündem maddesi oy çokluðuyla kabul edildi. Diðer gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan toplantý sona erdi. Haber Servisi "11 NÝSAN DÜNYA PARKÝNSON GÜNÜ" PARKÝNSON HASTALIÐI NEDÝR, NASIL ORTAYA ÇIKAR? Hareketlerimizi, beyindeki sinir hücreleri kontrol eder. Bu hücreler hareketi baþlatmak için, nörotransmiterleri kullanarak mesajlarý birbirlerine ve vücudun geri kalanýna iletirler. Hareket kontrolüyle ilgili nörotransmiterlerden biri olan dopamin eksikliði yüzünden mesajlar düzgün bir biçimde iletilmez ve sonuç olarak Parkinson hastalýðý ortaya çýkar. Dopamin üretimi, esasen beynin substantia nigra adý verilen küçük bir bölümünde gerçekleþir. Parkinson hastalarýnda, bu hücrelerin %70 ila %80'i hasar görmüþ ve kaybedilmiþtir. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. PARKÝNSONUN BELÝRTÝLERÝ Erken belirtileri; -Elin hareketlerinde yavaþlama, yürürken kolun savrulmasýnda azalma görülebilir ve buna omuz aðrýsý eþlik edebilir. -Pek çok kiþi de ilk önceleri hafif düzeyde ve en çok dinlenme halindeyken fark edilen titremeler yaþar. Titremeler genelde elde oluþur, ancak kollar ve bacaklar da etkilenebilir. Bununla birlikte, Parkinson hastalarýnýn %15'i hastalýk seyri boyunca hiçbir zaman titreme yaþamaz. -Genellikle semptomlar vücudun tek bir tarafýnda baþlar. Vücudun baskýn tarafý etkilenirse, semptomlar en çok yazý yazma gibi alýþýlageldik bazý iþlemleri gerçekleþtirirken fark edilir. Titreme yaþayan ve semptomlarýn vücudun baskýn tarafýný etkilediði kiþilerin, doktora giderek erken teþhis ve tedaviden faydalanma olasýlýðý daha yüksektir. Bu nedenle, çok hafif düzeyde ortaya çýksa bile, vücudun baskýn olmayan tarafýný etkileyen semptomlarý görmezden gelmemek son derece önemlidir. Bunlarýn yaný sýra belirtiler, motor ve motor olmayan olarak 2'e ayrýlýr. 1-HAREKETLE ÝLGÝLÝ (MOTOR) BELÝRTÝLER; Motor semptomlar titreme, hareketin yavaþlamasý (bradikinezi) ve kaslarda kasýlma, hareket edememe (akinezi), uzuvlarda kasýlma, tutarsýz yürüyüþ ve kamburluðu kapsar. 1. Titreme: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme, Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. Elyazýsýnda küçülme: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazen yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. Hareket etmede veya yürümede zorluk: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz, veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazen ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 4. Öne eðilmek / kamburlaþmak: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. 2-HAREKETLE ÝLGÝLÝ OLMAYAN (MOTOR OLMAYAN) BELÝRTÝ LER Motor olmayan semptomlar uyku bozukluklarý, kabýzlýk, koku duyusunun kaybý, depresyon, cinsel iþlev bozukluðu ve anksiyeteyi içerir. Parkinson her hastada farklýdýr ve farklý semptomlarla ortaya çýkar. Semptomlar herhangi bir yaþta görülebilir, ancak Parkinson'un ortaya çýkma yaþý ortalama 60'týr, 30 yaþ altýndaki kiþilerde nadiren rastlanýr. 1. Koku duyusunda kayýp: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 2. Uyku sorunu: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 3. Kabýzlýk: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalete çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazen ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 4. Düþük tonlu konuþma: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. 5. Maske yüz: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 6. Baþ dönmesi ve bayýlma: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. PARKÝNSON HASTALIÐININ TANISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nörologun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi parkinsonla da yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝSÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesini saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standardýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesi

10 10 Bakan'ýn HSYK üzerindeki vesayetine AYM freni Orta Afrika da 14 bin Müslüman kuþatma altýnda Hristiyan çeteler, 14 bin Müslüman'ýn sýðýndýðý Boda kasabasýný kuþattý. Çevre köylerden Boda'ya sýðýnan binlerce insan abluka sebebiyle açlýktan ölme tehlikesiyle karþý karþýya. Daha çok hayvancýlýkla geçimlerini saðlayan Müslümanlar, canlarý tehlikeye girince sürülerini köylerinde býrakarak kaçmak zorunda kaldý. Birleþmiþ Milletler Boda'ya en son bir ay önce gýda yardýmý ulaþtýrabildi. Ýnsanlarýn açlýktan hareket edecek enerjiyi dahi bulamazken, annelerin boþ göðüsleri bebeklerini teselli etmeye yetmiyor. Hýzla yayýlan bulaþýcý hastalýklar, baðýþýklýk sistemi çöken insanlarý pençesine alýyor. Zayýf ve hastalarýn can verdiði Boda'da ayakta kalabilenler ise gelmesi muhtemel yardýmlarýn yolunu gözlüyor.boda'nýn merkezinde kurulan pazarda satýþa sunulabilen çok az þey var. Tezgah açanlar da çetelerin her an gelip bunlarý yaðmalayacaðý endiþesini taþýyor. Müslümanlarýn sadece bir mahalleye sýðýndýðý kasabada onlara açýk tek yer bu pazar yeri. Saldýrý endiþesi sebebiyle camiye bile gidemiyorlar. Bölgede görev yapan 100 kadar Fransýz askeri, þimdilik iki toplumun karþý karþýya gelmesini engelliyor. Hemen yakýndaki Hristiyan mahallelerinde de baþka bölgelerden gelip sýðýnmýþ 9 bin kadar insan yaþýyor. Buradaki pazar yeri daha zengin; müzik çalýnýyor ve insanlar daha az endiþeli. Orta Afrika'da darbeyle iþ baþýna gelen Müslüman lider Michel Djotodia, Ocak ayýnda uluslararasý baskýlar üzerine görevi býrakmak zorunda kalmýþtý. Djotodia'nýn istifasýndan sonra, Hristiyanlara zulmettiði öne sürülen Seleka savaþçýlar Boda kasabasýný terk etmiþ ve iki dinin mensuplarý arasýnda kanlý çatýþmalar baþlamýþtý.bm: Orta Afrika'da çeteler, kaçan Müslümanlara saldýrýyor BM Mülteciler Yüksek Komiserliði Sözcüsü Melissa Fleming, ülkeyi terk etmeye çalýþan Müslümanlara Hristiyan çeteler tarafýndan saldýrýldýðýný söyledi. Sözcü, komþu Kamerun'a yaralý olarak ulaþmayý baþaran 4 sýðýnmacýdan 3'ünün pala ile, diðerinin ise silahla yaralandýðýný açýkladý. Kamerun'a ulaþan Müslümanlar, çetelerin anayollarý kapatmasý sebebiyle çalýlýk bölgelerden geçmek zorunda kaldýklarýný ve ortalama 3 ay boyunca yürüdüklerini belirtti. Ýç çatýþmalar sebebiyle geçtiðimiz yýldan bu yana 300 bin insanýn Orta Afrika Cumhuriyeti'ni terk ettiði tahmin ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baþvurusu üzerine dün toplanan Mahkeme, HSYK Kanunu nun Adalet Bakanýna verilen yetkileri düzenleyen hükümlerini Anayasa ya aykýrý buldu. Adalet Akademisi ile ilgili bölümlerinin iptal istemini ise reddetti. HSYK YASASI, ADALET BAKANI'NA HANGÝ YETKÝLERÝ VERMÝÞTÝ? AK Parti'nin oylarý ile Meclis'ten geçen yeni HSYK yasasý ile Kurul'da görevli Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardýmcýsý, Teftiþ Kurulu Baþkaný, Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý, Kurul müfettiþleri, tetkik hakimleri ve idari personel ile Adalet Akademisi'ndeki tüm personelin görevleri sona ermiþti. Genel Kurul'a ait yetkiler Adalet Bakaný'na verilmiþti. Ýþte AYM'nin iptal ettiði o yetkiler: - HSYK üyelerin hangi dairede görev yapacaðýna karar verme - HSYK Baþkanvekili ve genel sekreterliðe ait olan idari personelin atanmasý yetkisinin Adalet Bakaný'na verilmesi - HSYK adýna görev yapan teftiþ kurulunun Adalet Bakaný'na baðlanmasý - Teftiþ Kurulu Baþkaný ve 3 yardýmcýsýný daha önce HSYK Genel Kurulu belirliyordu. Bu yetkinin Adalet Bakaný'na verilmesi - HSYK ve Adalet Akademesi'nde yaklaþýk 600 kiþinin görevi sona ermiþti, yeni isimleri Adalet Bakaný belirlemiþti - Türkiye Adalet Akademisi'nin baþkan ve yardýmcýlarýný, Bakanlar Kurulu yerine Adalet Bakaný'nýn belirlemesi - Beþ genel sekreter yardýmcýsýný belirleme - HSYK genel sekreteri seçimi, HSYK Genel kurulunun yetkilerinin bir bölümü - Hakim ve savcýlarýn yurt dýþý görevlendirmek... CHP'LÝ ÖZTRAK: DÜZENLEMEDE CÝDDÝ AYKIRILIK- LAR VAR CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesi'nin, HSYK'nýn yapýsýný deðiþtiren kanunun, Adalet Bakanýna verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etmesine iliþkin, "Hükümetin bugüne kadar izlediði tutuma, tavra, siyasete baktýðýnýz zaman bu gerilim artacaktýr. Belki Anayasa Mahkemesiyle ilgili Anayasa Mahkemesinin nelere bakabileceðiyle ilgili birtakým düzenlemeler yapmaya da kalkacaklardýr" dedi. Öztrak, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Anayasa Mahkemesi'nin HSYK'nýn yapýsýný deðiþtiren kanunun, Adalet Bakanýna verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etmesine iliþkin soruya Öztrak, þu yanýtýný verdi: "Baþtan beri biz söylüyorduk bu düzenlemede çok ciddi anayasaya aykýrýlýklar var, bu düzenleme yargý baðýmsýzlýðýný, hukukun üstünlüðünü tehdit ediyor diye demek ki Anayasa Mahkemesi de bunu görmüþ ve bununla ilgili bölümleri iptal etmiþ." YENÝÇERÝ: ANAYASA MAHKEMESÝ, VERMESÝ GEREKEN KARARI VERDÝ MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, Anayasa Mahkemesi'nin HSYK düzenlemesine iliþkin verdiði kýsmi iptal kararýný, olmasý gereken bir karar olarak nitelendirdi. TBMM'de basýn toplantýsý düzenleyen MHP'li Yeniçeri, yüksek mahkemenin verdiði kýsmý iptal kararýnýn sorulmasý üzerine þunlarý söyledi: "Anayasa Mahkemesi vermesi gereken bir kararý vermiþtir. Aksi bir karar vermesi durumunda mahkeme kendi amacýna ve kuruluþ felsefesine aykýrý hareket etmiþ olacaktý. Bu defalarca bizim tarafýmýzdan da gerek komisyonda gerekse genel kurulda dile getirilmesine raðmen maalesef hükümet tarafýndan ciddiye alýnmamýþtýr. 'Anayasaya aykýrýdýr, yapmayýn etmeyin' dediðimizde anayasa profesörü olan AKP'nin komisyon baþkanlarý ve vekillerinin hangi duruma düþtüðünü buradan merak ediyorum. Biz hukukçu deðiliz ama getirilen düzenlemelerin anayasaya aykýrý olduðu açýk net ortadaydý." ATÝLLA KART: HSYK KARARI OLUMLU GELÝÞME CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Mahkemesi'nin HSYK kanununu kýsmi olarak iptal etmesinin olumlu geliþme olduðunu söyledi. Hükümetin amacýna ulaþtýðýný belirten Kart, "Hükümet aslýnda bütün süreci bile bile iðfal etmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerini kötüye kullanmýþtýr." dedi. HÜSEYÝN ÇELÝK: ADALET BAKANIMIZ GEREKLÝ ÝNCELEMEYÝ YAPACAK AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin yargýyý hükümete baðlayan Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapýsýný deðiþtiren kanunun iptaline iliþkin açýklamada bulundu. Gerekçeli kararý görmeden ezbere konuþmak istemediðini söyleyen Çelik, Adalet Bakaný ve hukukçu arkadaþlarýnýn konuyu inceleyeceðini ifade etti. Kýþ lastiðini çýkarma vakti geldi Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÞOF) Baþkaný Fevzi Apaydýn, performans, güvenlik ve yakýt tüketimi açýsýndan mevsimine uygun lastik kullanýmýnýn önemine dikkat çekerek, kýþ lastiklerinin çýkarýlarak yazlýk lastiklerin takýlmasýnýn önemine iþaret etti. Apaydýn, halen kar yaðýþýnýn hüküm sürdüðü olan illerde ise kýþ lastiklerin çýkarýlmayarak, kullanýlmaya devam edilmesi gerektiðini vurguladýtþof Baþkaný Apaydýn yaptýðý yazýlý açýklamada 1 Nisan itibariyle kýþ lastiði takma zorunluluðunun kalktýðýný ve yazlýk lastiðin takýlmasýnýn araç sahiplerinin menfaatine olduðunu vurguladý. TÞOF Baþkaný Apaydýn þunlarý kaydetti: "Güneþin kendini göstermesi ve havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla birlikte, güvenliðinizi ve performansýnýzý artýrmak ve yakýt tüketimi ile çevreye olan etkileri azaltmak için mevsimine uygun lastikler kullanýlmalýdýr. Kýþýn kýþ lastiði kullandýysanýz güvenlik ve performansta kazanýlan olumlu geliþmeler yaz lastiðini zamanýnda takmakla devam edecektir. Kýþ lastiklerinden yaz lastiklerine geçerek aracýnýzý bahara hazýrlamanýn tam zamaný. Bu dönemde kýþ lastiði kullanmaya devam etmek, aracýn performans kaybý, ile daha fazla yakýt tüketimine yol açacaktýr" dedi. "ANÝ HIZLANMA VE FRENLEME- DEN KAÇINALIM" Mevsime uygun lastik kullanýmýnýn güvenlik açýsýndan da önem taþýdýðýna deðinen Fevzi Apaydýn açýklamalarýna þöyle devam etti: "Yaz lastiklerinin artý 7 derecenin üstündeki sýcak hava koþullarýnda, kuru ve ýslak zeminde daha kýsa fren mesafesi saðlamaktadýr. Havalar ýsýndýðýnda kýþ lastiði kullanýyor olmak; güvenlik ve konfordan feragat etmeniz anlamýna gelirken, yakýt tüketimini de artýrýyor. Lastikler binek otomobillerde yüzde 20 oranýnda yakýt tüketimine etki ediyor. Yaz lastiklerinin dönme direncinin kýþ lastiklerine oranla daha düþük olmasý, daha az yakýt ve daha az aþýnma anlamýna geliyor. Kontrollü hýzlanma ve ani frenlemenin sürüþ güvenliði kadar yakýt tüketimi için de çok önemi vardýr. Araç bakýmlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý gerektiðini hatýrlatýyor, yumuþak bir sürüþ tarzý benimseyerek, ani hýzlanma ve frenlemelerden kaçýnarak, araç klimasýný dikkatli kullanmak ve gerekmedikçe elektrikle çalýþan cihazlarýn kapatýlmasý konusunda da dikkatli olmak gerekiyor" diye konuþtu. Moody's Türkiyenin notunu 'negatif'e çevirdi MOODY'S'ÝN KARARININ PÝYASALARA ETKÝSÝ Kredi derecelendirme kuruluþu Moody s, Türkiye nin «Baa3» olan kredi notunun teyit ederken, görünümünü ise «duraðan» dan «negatif» e düþürüldü. Görünümdeki deðiþiklikte etkili olan faktörler: 1)Artan politik belirsizlikler ve azalan global likiditenin dýþ finansman tarafýnda baský oluþturduðu ve bunun yabancý ve yerli yatýrýmcýlarýn güvenini olumsuz etkilediði belirtiliyor. 2)Kýsa vadede büyüme görünümünün yavaþladýðý, siyasi belirsizliklerin büyümeyi destekleyici yapýsal reformlarý azaltabileceði yönündeki beklentilerin orta-uzun vadede büyüme trendine iliþkin belirsizliðe neden olduðunun altý çizildi. Moody s politik belirsizliðin 2015 te yapýlacak genel seçimlere kadar devam edeceðini deðerlendiriyor. Notun teyidinde gerekçe olarak ise; güçlü mali yapýsýborcun milli gelire oranýnýn son yýllarda önemli ölçüde düþüþ gösterdiði, borcun vade yapýsýnýn uzadýðý ve YP cinsi borçlarýn toplam içindeki payýnýn azaldýðý-, benzer ratinge sahip ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda ekonominin büyüklük gibi güçlü yanlarý olduðu vurgulandý. $/TL bu sabah, Moody s haberi sonrasý, 2,1210 seviyelerinden iþlem görüyor. Çin de tüketici fiyatlarý Mart ta aylýk %0,5 düþüþ gösterirken, yýllýk bazda artýþ ise Ocak ta %2,0 den Þubat ta %2,4 e yükseldi. Yýllýk olarak yükseliþte özellikle gýda fiyatlarý kaynaklý düþük baz etkili oldu. Döviz piyasalarýnda dolar endeksi son 4 haftanýn en düþüðüne gerilerken; /$ paritesi Yunanistan daki tahvil ihracýnýn baþarýlý geçmesinin de etkisiyle 1,39 seviyelerine yükseldi; bu sabah 1,3890 seviyelerinden iþlem görüyor. Çin in dün açýklanan dýþ ticaret verisinin büyüme endiþelerini artýrmasýyla; güvenli liman yen e olan talep de arttý; USD/JPY 101,3 seviyelerine kadar gerilerken geliþmekte olan ülke para birimlerinde de %0,9 a ulaþan kayýplar görüldü. FT nin haberine göre; Avrupa ve Ýngiltere Merkez Bankalarý finansal kurumlarýn varlýða dayalý menkul kýymetleri satýn alabilmelerine teþvik edecek adýmlar üzerinde çalýþýyor. Bu ayný zamanda, varlýk alýmlarýnýn bir politika alternatifi olarak deðerlendirilmesinin önünü açacak nitelikte. Bilindiði üzere, Draghi son faiz kararýnýn ardýndan yaptýðý basýn toplantýsýnda geleneksel olmayan politika enstrümanlarýnýn da tartýþýldýðýný belirtmiþti. ABD hisse senedi piyasalarý, teknoloji hisseleri öncülüðünde dün sert satýþlar yaþadý. S&P 500 endeksi %2,1 oranýnda gerilerken, Nasdaq endeksindeki düþüþ %3 ün üzerinde gerçekleþti. Gerileyen risk iþtahýyla ABD 10 yýllýk tahvil getirisi de %2,69 seviyelerinden %2,65 e geriledi. ABD deki satýþ dalgasýna ek olarak, Japonya Merkez Bankasý (BoJ) tutanaklarýnýn da ek teþvik ihtimalini azalmýþ olmasýyla Nikkei 225 endeksi bu sabah %2,3 lik kayýplar yaþarken haftalýk bazda kayýplarýný %7,3 e taþýdý. Hang Seng ve Senxex endeksleri de sýrasýyla %0,6 ve %0,75 kayýplar yaþýyor. Dün %1 oranýnda deðerlenen BIST 100 endeksinde bu sabah satýcýlý bir açýlýþ bekliyoruz. Benzer þekilde Avrupa borsalarýnýn da güne satýcýlý baþlamalarý bekleniyor.(akbank Araþtýrmalar Kurulu)

11 SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý þu þekilde: Oryantiring il birinciliði sona erdi Okul Sporlarý Oryantiring Ýl Birinciliði geçtiðimiz hafta içinde Mimar Sinan Bosna Parký'nda yapýlan yarýþmalarla gerçekleþtirildi. Yarýþmalara Sungurlu Anadolu Lisesinden 4, Ýskilip Atatürk Ortaokulu'ndan 9, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden 6, Turizm Meslek Lisesi'nden 3, Ticaret Meslek Lisesi'nden 3, Spor Lisesi'nden 3, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'ndan 11 toplamda 39 sporcu katýldý. Yarýþmalar sonunda Genç Erkeklerde Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi(EML) il birinciliðini elde ederken, Spor Lisesi ikinci, Turizm Meslek Lisesi üçüncü, Ticaret Meslek Lisesi ise dördüncü oldu. Genç Bayanlarda Sungurlu Anadolu Lisesi birinci olurken, Yýldýz Erkek, Yýldýz Bayan ve Küçük Erkek kategorilerinde Ýskilip Atatürk Ortaokulu takýmlarý il birincisi oldu. Yarýþmalar sonunda ferdi sýralama ise þu þekilde oldu: Genç erkekler kategorisinde: Spor Lisesi'nden Erhan Baþtuð birinci, Turizm Meslek Lisesi'nden Kubilay Gökgöz ikinci, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nden Alimcan Zorlu üçüncü oldu. Genç Bayanlar kategorisinde: Sungurlu Anadolu Lisesi'nden Esma Asar birinci, Emine Asýcýoðlu ikinci, Esra Asar üçüncü oldu. Yýldýz Erkekler kategorisinde: Ýskilip Atatürk Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Ateþ birinci, Mehmet Ensar Aküzüm ikinci, Hasan Cihat Durmaz üçüncü oldu. Yýldýz Bayanlar kategorisinde: Ýskilip Atatürk Ortaokulu'ndan Yasemin Güler birinci, Lütfiye Gül Telli 2 ikinci, Esra Durmaz üçüncü oldu. Küçük Erkekler kategorisinde: Ýskilip Atatürk Ortaokulu'ndan Ýsa Deli birinci, Erdem Þarlý ikinci, Murat Candan üçüncü oldu. SPOR SERVÝSÝ Güreþ 1. Lig müsabakalarý yarýn yapýlacak Türkiye Serbest Güreþ 1. Ligi ilk etap müsabakalarý yarýn Çorum'da yapýlacak. Üç takýmla yapýlmasý planlanan grup birinciliðine gruptaki Sivas Zara Belediyespor takýmý çekilince grup maçlarý Çorum Belediyespor ise Tokat Ýl Özel Ýdarespor arasýnda iki etap halinde yapýlacak. Çorum Belediyespor ve Tokat Ýl Özel Ýdarespor yarýn Çorum'da yapacaklarý maçýn ardýndan 3 Mayýs'ta da Tokat'ta yapacaklarý iki maç sonunda birinci olan takým final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak. Yarýn saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda yapýlacak müsabakalarda Çorum Belediyespor'da kafile baþkanlýðýný Hüseyin Teke ve antrenörler Rüþan Çetin ile Hüseyin Karakuþ yaparken güreþçiler ise Ali Müslim Him, Selim Kozan, Bünyamin Coþkun, Hamza Çaylan, Ramazan Gargi, Fatih Erdin, Ramazan Tanrýkol, Yalçýn Sözen, Bünyamin Çeker, Ömer Akbýyýk, Onur Genç, Burak Ünal, Bekir Eryücel ve Muaz Çýplak. ÇESDER'de çeyrek finaller haftasonu oynanacak ÇESDER Halý Saha Futbol Turnuvasýnda çeyrek final maçlarý hafta sonu oynanacak. Dört grupta 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvada grup maçlarý sonunda A grubunda Çorum Halk Eðitim ve Mecitözü Dostlukspor, B grubundan Uðurludaðspor ve Alaca Osmanlýgücü, C grubundan Sungurlu Hürriyet ile Eðitimciler 19, D grubundan ise Klüp Müstahden ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu takýmlarý çeyrek finale yükseldiler. Statü gereði çapraz olarak eþleyen sekiz takým bugün ve yarýn çeyrek final maçlarýnda karþýlaþacaklar. Ekol Halý Saha'da oynanacak çeyrek final maçlarýnýn programý þöyle: Bugün: Saat Eðitimciler 19 - Klüp Müstahdem. Saat Mecitözü Dostlukspor - Uðurludaðspor. Yarýn: Saat Çorum Halk Eðitim - Alaca Osmanlýgücü. Saat Sungurlu Hürriyet - Yavuz Sultan Selim Ortaokulu. Bu maçlarý kazanan dört takým yarý finale yükselecekler.

12 Dev randevu Alaca'da Çorum Amatör Küme Büyükler 1. Küme Play-Off grubunda dev randevu yarýn saat 13.00'te Alaca'da Alaca Belediyespor-Ulukavakspor takýmlarý arasýnda oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediði karþýlaþmayý Celal Bayraklý-Emrah Okan-Hakan Kaya üçlüsü yönetecek. Ligin bitimine son bir hafta kala iki takýmda 21 puandalar. Ýlk yarýda oynanan karþýlaþmayý Ulukavakspor 1-0 kazanmýþtý. Karþýlaþmayý kazananýn büyük ihtimalle ligi þampiyon bitireceði maçýn sonucu þimdiden merakla bekleniliyor. Belediyespor 6 puanlýk maça çýkýyor Çorum Belediyespor yarýn saat 14.30'da Manavgat Evrensekispor'u konuk edecek. Kýrmýzý siyahlýlar ilk beþ mücadelesinde 1 puan gerisindeki Manavgat Evrensekispor karþýsýna adeta 6 puanlýk bir maça çýkacak. Kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýda deplasmanda 1-4 yendiði Manavgat Evrenseskispor'u bir kez daha yenerek ilk beþ hedefine bir adým daha yaklaþmak istiyor. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yarýn saat 14.30'da baþlayacak olan Çorum Belediyespor ile Manavgat Evrenseskispor arasýndaki karþýlaþmayý Malatya bölgesi hakemlerinden Öner Fýrat yönetecek. Belediyespor lig sýralamasýnda 50 puanla dördüncü sýrada yer alýrken, Manavgat Evrenseskispor ise 49 puanla 6. sýrada bulunuyor. Geçtiðimiz hafta deplasmanda lider Düzyurtspor ile berabere kalarak þampiyonluk þansýný mucizelere býrakan Belediyespor'da yarýn oynanacak maçta tek hedef ilk beþ olacak. Kýrmýzý siyahlýlarda sakatlýðý süren Murathan bu maçta dinlendirilecek. Çift kale antrenmanýnda sakatlanan Oðuzhan Saraçoðlu son antrenmanda yer almasýna raðmen bu maçta oynamasý beklenmezken, belindeki aðrýlarý devam eden kaleci Çaðrý ile Yakup'un oynayýp oynamayacaðýna teknik heyet karar verecek. Ýlk 5 hedefi adýna kazanmak zorunda olduðu Manavgat Evrensekispor karþýlaþmasýna Çorum Belediyespor'un þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Çaðrý(Utku), Osman Bodur, Nedim, Yakup(Eray), Ýmam, Buðra, Oðuzhan Yalçýn, Okan, KIvanç, Murat, Emir. ADNAN YALÇIN ALTINDAÐ: DESTEK TARAFTARDAN GALÝBÝYET FUTBOLCULARDAN Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa Altýndað, Manavgat Evrensekispor maçýnda taraftar desteðinin önemine vurgu yaparak "Destek taraftarýmýzdan, galibiyet futbolculardan gelecek" dedi. Maç deðerlendirmesinde gol sorununa dikkat çeken Altýndað, Düzyurtspor maçýnda futbolcularýn kazanma isteklerinin memnuniyet verici olduðunu ancak gol sorununu çözmek zorunda olduklarýný dile getirerek 'Biz kalan tüm maçlarýmýzdan 3 puaný hedefliyoruz. Ýçerde oynayacaðýmýz maçlarda ise taraftarýn desteðini en üst düzeyde görmek istiyoruz. Onlar desteklerini verecek, bizde sahada futbolcularýmýzla onlara galibiyet vereceðiz ve hedefe ilerleyeceðiz. Kalan her maçýmýzý ayrý ayrý final havasýnda oynayacaðýz.ýlk olarak Evrensekiyi eli boþ göndermek istiyoruz.göreve geldiðim günden itibaren futbolcularýmýn kalitesi ve performansý bizi baþarýya ulaþtýracaðýna inanýyorum. Ýnþallah sezon sonunda hak ettiðimiz yere çýkacaðýz' dedi. Manavgat maçýnda hakem Öner Fýrat Çorumspor umut peþinde Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Çorumspor, Baþkent ekibi Gölbaþý Belediyespor yenerek mucizelere kalan kümede kalma umutlarýný devam ettirmek istiyor. Kýrmýzý siyahlýlarýn bu maçý kaybetmesi halinde veyahut Ýskilip Belediyespor'un Sincan Belediyespor maçýný kazanmasý halinde kýrmýzý siyahlýlarýn küme düþmesi kesinleþecek. Ligin sondan ikinci maçý olan Çorumspor ile Gölbaþý Belediyespor arasýnda yarýn saat 14.30'da 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanacak karþýlaþmayý Mardin bölgesinden Mehmet Nuri Yalçýn yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre Çorumspor-Gölbaþý Belediyespor maçýnda Yalçýn'ýn yardýmcýlýklarýný ayný ilden Ahmet Avcý ile Tunceli'den Mehmet Yýlmaz Çalýþýr yaparken, maçýn dördüncü hakemi ise Mehmet Nuri Kurdoðlu. Karþýlaþma öncesinde Çorumspor'un yeni teknik adamý Cemil Kaya, kümede kalma þanslarýnýn azaldýðýný belirterek "Biz þansýmýzý sonuna kadar zorlayacaðýz" dedi. Kýrmýzý siyahlýlarýn, Gölbaþý Belediyespor karþýsýna þu onbir ile çýkmasý bekleniliyor: Akýn, Osman Seçgin, Mehmet Ali, Moubarak, Envercan, Batuhan, Veli, Orhan, Yusuf, Hüseyin, Arif. ADNAN YALÇIN Ýskilip Belediyespor zorlu maçta Çorum Belediyespor'un yarýn sahasýnda oynayacaðý Manavgat Evrensekispor karþýlaþmasýný Malatya bölgesi hakemi Öner Fýrat yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda baþlama saati olan karþýlaþmada Fýrat'ýn yardýmcýlýklarýný ise Tunceli bölgesinden Düzgün Murat Zincidi ile Malatya bölgesinden Burak Gültek yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Mutlu Dalbudak. ADNAN YALÇIN Tuncay dikkatleri çekmeye baþladý Çorumspor'un eski futbolcusu Tuncay Kýlýç, Spor Toto 2. Lig takýmý Göztepe'nin son iki lig maçýnda formasýný giyerek gösterdiði performansý ile yerel ve ulusal basýnýn dikkatini çekmeye baþladý. Ýzmir bölgesi gazetelerinden Yeni Asýr gazetesi yaptýðý özel haber ile eski futbolcumuzu sayfalarýna taþýdý. Gazetenin yaptýðý özel haberde genç yýldýz için þu ifadeler kullanýldý "Göztepe'nin 16 yaþýndaki genç yýldýzý Tuncay Kýlýç, son 2 maçta gösterdiði performansla teknik direktör Suat Kaya'nýn gözdesi oldu Spor Toto Ýkinci Lig Beyaz Grup'ta þampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Tuncay Kýlýç, teknik direktör Suat Kaya'nýn yeni gözdesi oldu. Göztepe'ye geçen sezon devre arasýnda Çorumspor'dan altyapýya transfer edilen Tuncay Kýlýç, orta alandaki eksik nedeniyle A takýmda forma þansý buldu. Tuncay Kýlýç'ýn þansý yeni teknik adam Suat Kaya'nýn göreve baþlamasýyla döndü. Gümüþhane ve Tokat maçýnda ilk 11'de direkt forma giyen Tuncay, Kaya'nýn gözüne girerken formayý da kaptý. 16 yaþýnda kendisine verilen þansý olumlu kullanan Kýlýç, Aydýnspor 1923 maçýnda da ilk 11'de yerini alacak. Göztepe'de A takýmda forma giymenin kendisi için büyük bir þans olduðunu diye getiren Kýlýç, 'Bu þansý iyi kullanarak bana güvenen insanlarý mahcup etmeyeceðim. Göztepe formasýna layýk olmak için çok çalýþýp Süper Lig sevinci yaþamak istiyorum' dedi. ADNAN YALÇIN Ligin son iki haftasýna kümede kalma mücadelesinde rakibi Çorumspor'a karþý avantajlý giren Ýskilip Belediyespor yarýn deplasmanda Sincan Belediyespor karþýsýnda puan arayacak. Sincan Ýlçe Sahasý'nda yarýn saat 14.30'da baþlayacak olan Sincan Belediyespor ile Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýný Ýstanbul bölgesi hakemi Özer Bektaþ yönetecek. Zorlu mücadelede maçýn yardýmcý hakemleri ise Murat Güçlü, Cengiz Ata ve Abdullah Düzgün Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Sincan karþýlaþmasý maçý için "Çorumspor maçýna bakmadan kendi göbeðimizi kendimiz kesmek istiyoruz. Zorlu maçtan puan almak için elimizden geleni yapacaðýz" Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun Sincan Belediyespor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Ýbrahim, Salih Yaramýþ, Enes, Eray, Salih Saðýr, Burak, Muhammet, Y. Emre, Sefa(Turgay), Sadýk, Mustafa Veran. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ýdam kararýna tepki çýð gibi (Ç.HAK:896) Ertekin, Çorum'un * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 3 DE. Diplomaya deðil beceriye bakýlýyor

Ýdam kararýna tepki çýð gibi (Ç.HAK:896) Ertekin, Çorum'un * HABERÝ 2 DE * HABERÝ 3 DE. Diplomaya deðil beceriye bakýlýyor Ýdam kararýna tepki çýð gibi Basýn toplantýsýnda konuþan Müftü Mehmet Aþýk, Ýslâm dininin özü samimiyettir Kutlu Doðum Haftasý yarýn baþlýyor Ýslâm dininin özü samimiyet * HABERÝ 10 DA ÝHH, Özgür-Der,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür

Detaylı

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar "Üniversiteyle yakýn diyalog halindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. 10 DA Zirvem Gýda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı