Doktorlar Týp Bayramý'nda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktorlar Týp Bayramý'nda"

Transkript

1 Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi (SP) Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, parti yöneticileri ile meclis üyesi adaylarý ile Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Adnan Cýdýk, siyasi partilerin belediye baþkan adaylarý ile herhangi bir þahsi sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi.hizmet etmek için yola çýktýklarýný belirten Cýdýk, "Ýsteðimiz halkýmýzýn huzur ve refah içinde yaþamasý. Tabipler Odasý saðlýk sisteminde yaþanan bazý sýkýntýlarý protesto etmek için bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteði ile bir dizi etkinlik yapacak. 14 Mart Týp Bayramýna kadar "Nitelikli saðlýk ortamý için nitelikli saðlýk eðitimi gerekir" sloganýyla gerçekleþtirilecek etkinlikler kapsamýnda yaþanan sorunlar deðiþik þekillerde dile getirilecek. Doktorlar 14 Mart günü de aciller dýþýnda hizmet vermeyecekler. MHP'den Vali Baþköy'e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen nezaket ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Ziyarette konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "Mart seçim sürecinin þehrimiz ve tüm ülkemiz adýna saðlýklý huzurlu ve barýþ içerisinde geçmesini diliyorum. SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE "HÝTÝTSÝAD olarak mevcut durumdan rahatsýzýz" DE Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum TSO'yu ziyaret ettiler.ziyarette, ülkenin içerisinde bulunduðu mevcut durum istiþare edildi. Ziyarette açýklamalarda bulunan HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, iktidarýyla, muhalefetiyle, iþ dünyasýyla, çalýþanýyla herkesin ayný gemide olduðunu belirterek, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak mevcut durumdan rahatsýz olduklarýný söyledi. Çaðrý Merkezi ihalesi yapýldý Jandarma'dan Kadýnlar Günü jesti Jandarma ekipleri " Mart Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla, trafik uygulamasýnda kadýn sürücüler ile araçlardaki kadýnlara karanfil hediye ettiler. SAYFA 7 DE Meteoroloji'den Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere Zirai Don uyarýsýnda bulundu. Don olayýnýn 17 Mart tarhine kadar geçerli olduðunu ifade edildiði açýklamada... SAYFA DE Metin Önal Mengüþoðlu "Mehmet Akif 3 statükoya dik durmuþtur" Çorum Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu mart ayý olaðan toplantýsý OSB toplantý salonunda yapýldý. Toplantý da ayrýca Çaðrý Merkezi Binasý yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ve OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. SAYFA 9 DA TE DE DA SAYFA SAYFA SAYFA Necip Fazýl'ýn 'Para'sý tiyatroseverlerle buluþacak CHP'li Akkaya miting öncesi son hazýlýklarý inceldi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, dün Ýl Teþkilatýný ziyaret etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, zor bir dönemden geçildiðini ifade ederek, "0 gün sonra Türkiye'de bir demokrasi þöleni yaþanacak. Tuz kullanýmýna dikkat! 3 TE

2 "HÝTÝTSÝAD olarak mevcut durumdan rahatsýzýz" Ýmsâk : 04:7 Güneþ : 05:5 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:1 Akþam : 17:50 Yatsý : 19:09 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta Necip Fazýl'ýn 'Para'sý tiyatroseverlerle buluþacak Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Para' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Necip Fazýl Kýsakürek'in yazdýðý ve Özer Tunca'nýn yönettiði iki pedelik oyun 14 Mart Cuma günü saat 0.00'da 15 Mart Cumartesi günü ise ila 0.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek. Oyunu konusu þöyle: Oyunumuz, günümüzün maddeci anlayýþýný çeþitli yönleri ile gözler önüne serer. Þerefin, namusun, aklýn, saðlýðýn, hayatýn, hikmetin, dünya ve ahretin para ile ölçüldüðü þu zavallý günümüzde bu oyun, insanýn en iðrenç zaaflarýný anlatýr ve bizi, paraya tapan, çýkarlarýný her þeyin üstünde tutan duygusuz bir banker ile onun kadar menfaatçi çevresinin cinayete kadar giden, karanlýk maceralarýna davet eder. Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Yasin YÜCEL Sahibinden 450 M Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝT- SÝAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum TSO'yu ziyaret ettiler.ziyarette, ülkenin içerisinde bulunduðu mevcut durum istiþare edildi. Ziyarette açýklamalarda bulunan HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, iktidarýyla, muhalefetiyle, iþ dünyasýyla, çalýþanýyla herkesin ayný gemide olduðunu belirterek, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak mevcut durumdan rahatsýz olduklarýný söyledi. Mevcut çekiþmelerden belli bir tarafýn kazanmadýðýný ya da yalnýzca belli bir tarafýn kaybetmediðini, topyekun bütün ülkenin kaybetmekte olduðunu ifade eden Ahmet Benli, "Bizler, ticaret yapýyoruz. Ekonomik gidiþattan olumlu ya da olumsuz anlamda doðrudan etkilenen kesim olarak ülkenin içinde bulunduðu durumdan rahatsýzlýðýmýzý ifade etmek isterim" Dersanelerin kapatýlmasý kararýný da deðerlendiren Benli, "Dersaneler yasaklama ile kapatýlmak yerine, özel okullarý teþvik ederek, yatýrýmýný cazip hale getirilerek kapatýlmalýdýr. Özel okullar bu þekilde teþvik edilirse, dersaneye talep zaten Yýl: 9 Sayý: 77 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : düþer ve kendiliðinden kapanýr" þeklinde konuþtu. Ahmet Benli, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nden hayýrlý bir sonuç çýkmasýný temenni ettiklerini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasýnýn önünü görmek istediðini, yatýrýmlarýn buna göre þekillendirildiðini söyledi. Dersanelerin kapatýlmasý konusunda yasaklamak yerine teþvik etmek fikrinin mantýklý olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Bir sektörü yasa ile kapatmak, bir çok maðduriyetlere neden olacaktýr. Ancak bunun yerine, dersaneler yerine düþünülen özel okullarýn kurulumlarýnýn teþvik edilmesi, bu yönde bir arz-talep dengesi kurulmasý doðru bir yöntem olacaktýr" þeklinde konuþtu. "Belediyecilik Milli Görüþ kadrolarýnýn uzmanlýk alanýdýr" Saadet Partisi Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerine devam ediyor. Adnan Cýdýk'ýn bu seferki duraðý MÜSÝAD Çorum Þubesi oldu. Ziyarette yaptýðý deðerlendirme de, belediyeciliðin Milli Görüþ kadrolarýnýn uzmanlýk alaný olduðunu ve bu kadrolarýn geçmiþte bir çok baþarýya imza attýðýný dile getiren Cýdýk, AK Parti tarafýndan Çorum'da yapýlan çalýþmalarýn da Milli Görüþ belediyeciliðine ait çalýþmalar olduðunu ve Arif Ersoy zamanýnda planlandýðýný iddia etti. Cýdýk sözlerine þu ifadelerle devam etti: "Üretilen projeler Arif Ersoy'un projeleridir. Þu anki belediyenin yaptýðý ise zaman zaman bu projeleri raftan indirip hayata geçirmektir. Halkýmýzýn, esnafýn ve sanayicimizin sorunlarýný tek tek biliyoruz ve bu sorunlarý çözecek bir kadroyla hizmete talibiz. Hizmet verebilecek belediyenin halkla olduðu kadar personeliyle de barýþýk olmasý gerekirken bu belediye ile personeli arasýndaki kopukluk hala devam ediyor." MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise MÜSÝAD'ýn kuruluþ çalýþmalarýnda Necmettin Erbakan'ýn da büyük emeklerinin bulunduðunun altýný çizerek, Adnan Cýdýk'a baþarý dileklerini iletti. Yasin YÜCEL Meteoroloji'den Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere Zirai Don uyarýsýnda bulundu. Don olayýnýn 17 Mart tarhine kadar geçerli olduðunu ifade edildiði açýklamada, "Bölgemiz, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soðuk havanýn etkisine gireceði tahmin edildiðinden, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadýr, don olayýnýn meydana getireceði olumsuzlýklara karþý ziraifaaliyette bulunanlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir" denildi. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (3 9 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bir kimse gýda maddesi satýn alýp, þehre getirir ve piyasaya göre satarsa, sadaka vermiþ gibi sevap kazanýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MANÝLER Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Keçi daðda geziyor Þaþort yaðý eziyor Güzel sevgili yarým Bana mani diziyor Çoban çalar kavalý Benim yârim havalý Yâri seviyom diye Herkes bana davalý Çoban gider koyuna Çocuk girer oyuna Güzel sevgili yarým Soyu çekmiþ soyuna Çoban giymiþ abayý Güzel tutmuþ yabayý Yârini görmek için Çok harcamýþ çabayý Çoban koyunu toplar Yârin yüreði hoplar Kaþ göz iþaretiyle Sevgi saygý toplar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,4, EUR 3,07 3,07 STERLiN 3,7 3,9 JPY YENi 0,4 0, SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL ÝNÖNÜ CAD. /E - EMNÝYET SARAYI YANI SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:4 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...

3 3 Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugün ilk duraðý Çorum olacak Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak Ali Yýlmaz Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, 14 Mart Týp Bayramýnda aciller dýþýnda hizmet veremeyeceklerini söyledi. Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 30 yýlý aþkýn süredir Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesi sürecinin yaþandýðýný belirtti. 003 yýlýndan itibaren hýzlanan, hizmetlerin piyasalaþtýrýlmasý, ticarileþtirilmesi, alýnýp-satýlan ve üzerinden kar edilmesi sürecinden en çok saðlýk, sosyal hizmet, sosyal güvenlik ve eðitim hizmetlerinin etkilendiðini kaydeden Yýlmaz, "Saðlýk alanýnda hizmeti alanlarýn hizmete eriþiminin önüne birçok parasal engel çýkarýlmýþtýr. Ticari kaygýlar ve iþletme anlayýþý üzerinden yürütülen saðlýk politikalarý nedeniyle, yalnýzca vergiler üzerinden finansman sona ermiþ, saðlýk hizmeti alabilmek için ayrýca Genel Saðlýk Sigortasý Primi ödeme zorunluluðu getirilmiþ, bu yetmezmiþ gibi, hizmete ulaþmak isteyenler, neredeyse her kademede katký-katýlým payý ve ilave ücret ödeme zorunluluðu ile karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Bu dönüþüm saðlýk emekçilerine de iþ ve iþyeri güvencesinin yitirilmesi, performansa göre çalýþma sistemi nedeniyle güvencesiz, gelecek güvencesi saðlamayan ücretlendirme, aðýr bir iþ yükü ve güvensiz ortamda hizmet vermek þeklinde yansýmýþtýr. Ne yazýk ki Ýþ güvencemiz yöneticilerimizin keyfi uygulamalarýna baðýmlý hale gelmiþtir. Þýrnak ili Güçlükonak Merkez 1 No'lu Aile Saðlýðý Merkezi'nde çalýþan Dr. Mehmet Zeki Türe'nin aile hekimliði sözleþmesi feshedildi! Entegre hastanede çalýþan hekimler, aile hekimliði yanýnda gece acil serviste nöbet tutmaktadýr. Þýrnak Güçlükonak Ýlçe Kaymakamý'nýn rahatsýzlanan eþine bakmak üzere kaymakamýn evine davet edilen Dr. Zeki Türe görev yerini terk etmemiþtir, çünkü acil servis terk edilemez! Ancak talebi karþýlanmayan kaymakamýn þikayeti üzerine Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý denetim ekiplerince Güçlükonak Merkez 1 No'lu Aile Saðlýðý Merkezi'nde çalýþan Dr. Mehmet Zeki Türe'nin birimine, 10 kiþilik bir ekiple baskýn denetim yapýlýp mobbing uygulanarak 95 ceza puaný verilmiþtir. Verilen ceza yeterli bulunmamýþ olacak ki, Þýrnak Valiliði tarafýndan yapýlan ikinci soruþturma sonucunda ilave 45 ceza puaný daha verilerek, toplamda hukuki dayanaðý olmayan 140 ceza puanýyla meslektaþýmýzýn aile hekimliði sözleþmesi kanunlara aykýrý olarak feshedilmiþtir. Aile hekimi arkadaþýmýza yapýlan bu mobbing olayýný ve sözleþmesinin keyfi olarak feshedilmesini kabul etmiyoruz. Hekim arkadaþýmýz doðru davranmýþ ancak bürokratlarýn mobbingi ile kanun dýþý baský ve cezaya çarptýrýlmýþtýr. Anladýðýmýz kadarýyla köle gibi davranmazsak, mesleðimizin gereðini yaparsak ekmeðimizden olacaðýz. Bizim en önemli kaygýmýz mesleðimizi etik ve iyi hekimlik çerçevesinde icra edememektir. Saðlýk Bakanlýðý demokratik yöntemlerle hak talep eden saðlýk çalýþanýný baský altýna alarak, ASM çalýþanlarýnýn örgütlü hak alma mücadelesini zayýflatmayý, korku salmayý, onlarý yýldýrmayý amaçlamaktadýr. Bu dönüþüm konusunda yeni düzenlemeler geldikçe de bu olumsuzluklara yenileri eklenmektedir. Saðlýklý bir toplum olmak için halkýmýza nitelikli, güvenilir bir saðlýk hizmeti sunmak için mücadele etmek görevimizdir, görevimizin baþýndayýz. Bugün Saðlýk Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri olarak "Saðlýkta Dönüþüm Programý"nýn yarattýðý sorunlara yönelik sesimizi duyurabilmek için 14 Mart Týp Bayramý'na kadar yapacaðýmýz eylemleri basýn aracýlýðýyla halka ve ilgililere duyurmak için bir aradayýz. Bu süreçte Türkiye saðlýk ortamýnda öne çýkan sorunlarý ve çözüm önerilerimizi hastanelerde, aile ve toplum saðlýðý merkezlerinde, saðlýk alanýnda eðitim veren okullarda ele alacak, tartýþacak ve yurttaþlarýmýzla paylaþacaðýz. Bugünden itibaren, saðlýk alanýnda hizmet veren her meslek grubunun eðitiminde yaþanan sorunlarýn öne çýkarýlmasýný hedefleyerek "Nitelikli saðlýk ortamý için nitelikli saðlýk eðitimi gerekir" sloganýyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapýndaki eylemlerimizle duyuracaðýz. Birinci basamak saðlýk hizmetleri olarak halka sunulan ASM ve TSM'lerinde çalýþan saðlýk çalýþanýnýn yaþadýðý sorunlarý, koruyucu hekimlik alanýnda yaþananlarý konuþacaðýz. Saðlýklý bir toplum olmaktan uzaklaþan bir ülke olarak saðlýðýn belirleyicileri olan barýnma, yoksulluk, doðaya yönelik saldýrýlar, savaþ, savaþýn yarattýðý göç ve salgýn hastalýklar sorunlarýný halkýmýzla birlikte alanlarda dile getireceðiz. Saðlýk hakkýmýza, doðamýza, özgürlüklerimize ve geleceðimize sahip çýkacaðýz. Siyasi parti temsilcilerini, çevre örgütlerini, hasta haklarý örgütlerini, göçle ilgilenen dernekleri, barýþ, demokrasi mücadelesi yürüten örgütleri de bu eylemimizde yanýmýzda olmaya davet ediyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti için uygun çalýþma ortamý ve koþullar talep edeceðiz. Saðlýkta yaþanan þiddete dikkat çekecek, insanca çalýþma ortamlarý, angarya yerine tanýmlý çalýþma saatleri, iþ güvencesi, çalýþýrken ve emekli olurken gelir güvencesi talep edeceðiz. Performans denilen uygulamayý reddederek hastamýzla, öðrencimizle ve iþ arkadaþlarýmýzla barýþçýl bir iþ ortamýnda çalýþma isteðimizi ifade edeceðiz. Saðlýk çalýþanlarýnýn en maðdurlarý olan taþeron iþçilerin iþ ve gelir güvencelerini talep edeceðiz. Hekiminden diþ hekimine, hemþiresinden ebesine, saðlýk teknikerinden teknisyenine, laborantýna, biyoloðuna, diyetisyenine, sosyal hizmet uzmanýna, taþeron saðlýk emekçisine kadar tüm Saðlýk Çalýþanlarý olarak üzerimize yýkýlan iþ yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet verememekteyiz Mart arasýnda hastalarýmýza yeterli süre, en az 15 dakika ayýracaðýz. 14 Mart günü de, Týp Bayramý'nda sorunlarýmýzý ve nitelikli saðlýk hizmetinin koþullarýný tartýþacak, aciller dýþýnda hizmet veremeyeceðiz. Daha ulaþýlabilir, daha nitelikli bir saðlýk hizmeti sunmak için verdiðimiz mücadelede, tüm emekçileri, emek ve meslek örgütlerini, hizmete ulaþma konusunda parasal engeller yetmezmiþ gibi, her geçen gün yeni engellerle karþý karþýya kalan halký bizimle birlikte olmaya çaðýrýyoruz" Basýn toplantýsýna saðlýk ile ilgili bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Çorum mitingi bugün yapýlacak. Miting, YEDAÞ önünde saat 11.00'da baþlayacak. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugün 3 miting gerçekleþtireceðini ifade ederek, "Bu mitinglerin ilki büyük Çorum mitingi olacak. Sonra Genel Baþkanýmýz saat 13.00'te Amasya mitingine, saat 1.00'da da Sinop mitingine katýlacak. Mitingimiz sýrasýnda yaðmur yaðacaðýný öðrendik ve yaklaþýk 5 bin tane þemsiye ve yaðmurluk daðýtacaðýz, ümit ediyoruz ihtiyaç olmaz" Bahadýr YÜCEL Özgür Der Çorum Þubesi'nde "Kur'an Þairi Mehmet Akif Ersoy " konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Metin Önal Mengüþoðlu katýldý. Tarihi ve kiþileri deðerlendirirken sorgulamak gerektiðini ve adaletli olmanýn önemine deðinerek konuþmasýna baþlayan Metin Önal Mengüþoðlu, abartýlý övgü veya yargýnýn doðru ve ilkeli bir tavýr olmadýðýný örnekler vererek anlattý. Mehmet Akif'i de sýradan bir biyografik anlatým ile sunmanýn bir anlam ifade etmeyeceðini belirten Mengüþoðlu, Osmanlý dönemi edebiyat ortamýndan da bahsetti ve Divan edebiyatý, halk edebiyatý ve tasavvuf edebiyatý hakkýnda bilgiler aktardý. Ýslam'ýn insanlarý özgürleþtirdiðini ve dinlerini hür olarak seçmelerini saðladýðýný hatýrlatan Mengüþoðlu, Mehmet Akif'in kiþiliði, ahlaký ve düþünceleri ile çok müstesna bir þahýs olduðunu hayatýndan örnekler vererek anlattý ve sözlerine þöyle devam etti: "Mehmet Akif ülke akýbeti ve sahih Ýslam'ýn mücadelesini vermiþtir. Statükoya, saltanata karþý dik durmuþtur. Çünkü, Ýslam tarihine bakýldýðýnda saltanat sünni, imamet de þii dünyasýnýn kanýný emmiþ ve Ýslam dünyasýný mahvetmiþtir." "Mehmet Akif statükoya dik durmuþtur" Metin Önal Mengüþoðlu Program soru cevap bölümünün ardýndan sonra erdi. Yasin YÜCEL CHP'li Akkaya miting öncesi son hazýlýklarý inceldi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, dün Ýl Teþkilatýný ziyaret etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, zor bir dönemden geçildiðini ifade ederek, "0 gün sonra Türkiye'de bir demokrasi þöleni yaþanacak. Bu yolsuzluklara bulaþmýþ, hukuksuzluða bulaþmýþ AK Parti iktidarýný sandýða gömeceðiz bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn" Gittikleri her yerde Cumhuriyet Partisine olan coþkuyu gördüklerini kaydeden Akkaya, "Bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacaðýný görüyoruz. Bunun iki nedeni var. Birinci yüzü, geçtiðimiz ay Samsun'da açlýktan ölen bir bebek, hemen akabinde Konya'da donarak ölen baþka bir bebek, iþ bulamadý diye intihar eden gençlerimiz. milyona yakýn asgari ücretle çalýþan vatandaþlarýmýz yaklaþýk 10 milyona yakýn geçim sýkýntýsý çeken emeklilerimiz varken bakýyorsunuz öbür tarafta ayakkabý kutularýndan çýkan milyon dolarlar. Tapelerde görüp duyduðumuz Türkiye'yi farklý bir þekilde konumlandýrmak, þekillendirmek isteyen bakanlarýn, brokratlarýn, baþbakanýn konuþmalarý Türkiye'nin bu da farklý bir yüzü. Türkiye'ye bu olanlar yakýþmýyor. Bunlar 3 þeyle geldiler iktidara. Biz yolsuzluklarý kaldýracaðýz dediler. Biz özgürlükleri getireceðiz dediler. Yoksulluklarý ortadan kaldýracaðýz dediler. Ama bu iktidar söylediklerinin tam tersini yaptý. Onlarýn bu yaptýklarýna karþýn Cumhuriyet Halk Partisi 199'da olduðu gibi 30 Mart'ta iktidar olacaktýr biz bunu her gittiðimiz kentte görüyoruz. Elimizde çok önemli bir güç var, o da halkýn oyu. Oylarýmýza, sandýklarýmýza her þeyden önce sahip çýkmamýz gerekiyor. Görüyorsunuz duyuyorsunuz bunlarýn kafasý ancak yolsuzluklara, uðursuzluklara çalýþýyor. Bunlarýn böyle çalýþan kafalarý eðer milletin menfaatine çalýþmýþ olsaydý bugün ülkenin durumu farklý olurdu" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL MHP'den Vali Baþköy'e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen nezaket ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Ziyarette konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "Mart seçim sürecinin þehrimiz ve tüm ülkemiz adýna saðlýklý huzurlu ve barýþ içerisinde geçmesini diliyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletimiz bizleri bu kutsal görevde gördükleri taktirde de hizmetin en iyisi yapacaðýz" Vali Sabri Baþköy ise "Demokrasinin gereði olan bu rekabette adaylar hedefleri için çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Bu gayet normal bir þey çünkü herkesin bir ideali var.30 Mart akþamý bir kiþi seçilerek 5 yýllýk bir emaneti alacak" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL

4 "Can güvenliðimizi teslim ettiðimiz polislerin can güvenliðini düþünmeliyiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu adýna bir açýklama yaparak, Kýrþehir- Kayseri karayolu Mucur ilçesi giriþindeki kazada can veren üç þehit polisin acýsýný içlerinde hissettiklerini söyledi. Refüje çarparak devrilen otobüste bulunan polislerden üçü þehit düþmüþ, 'si ise yaralanmýþtý. Afat, "Kayseri'den Ankara'ya giden Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðünde görevli polis memurlarýný taþýyan otobüsün devrilmesi sonucu þehit olan 3 polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz. Yaralanan polislerimize de acil þifa dileklerimizi iletiyoruz" Polislerin çalýþma koþullarýnýn da en az gazeteciler kadar aðýr ve zor olduðunu belirten Afat, "Gazetecilerin yollarý en çok polislerle kesiþir. Gece-gündüz demeden haberci haber peþinde koþar, emniyet güçleri ise bu olaylarýn tam içerisinde yer alýr. Zamanýn büyük bölümünü yan yana geçirirler. Her ikisi de baþta siyasiler olmak üzere çýkarýna dokunduklarý kesimlerin hedefindedir. Polisler sürülmekle tehdit edilirken, gazeteciler iþten kovulmakla korkutulmaya çalýþýlýr. Bazen de böyle kazalarla can verirler. Kazanýn nedenleri yakýnda açýklanacaktýr. Ancak o otobüsü kullananýn da polis olduðu düþünüldüðünde aklýmýza kimbilir kaç saattir uyumadýðý sorusu geliyor. Can güvenliðimizi teslim ettiðimiz polislerin can güvenliðini de düþündüðümüz zaman geleceðimiz daha güzel olacaktýr. Bir kez daha þehit düþen polislerimize rahmet diliyor, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyoruz" diye konuþtu. Kur'an-ý Kerim okuma yarýþmasýnda birinci Anadolu ÝHL oldu Osmancýk' ta Ýmam Hatip Liseleri arasýnda, Kur' an-ý Kerim okuma, yarýþmasý düzenlendi.osmancýk Ýmam Hatip Lisesi koordinatörlüðünde Osmancýk Belediye Kültür Sitesi'nde yapýlan yarýþmaya Çorum ve çevre ilçelerden olmak üzere ÝHL öðrencisi katýldý.yarýþmacý'a Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, Sungurlu ÝHL'den Alim Koçak, Bayat ÝHL'den Mustafa Türk, Osmancýk ÝHL'den A.Habip Görken, Çorum Anadolu ÝHL'den Nejdet Yavuz' dan oluþan jüri üyeleri deðerlendirme yaptý.yarýþmayý Osmancýk Belediye Balkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Osmancýk Belediye Baþkaný adayý Hamza Karataþ, CHP Osmancýk Belediye Baþkaný adayý Alaattin Uður, MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, MHP Ýlçe Baþkaný Musa Kara, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým ile vatandaþlar izledi. Jüri üyeleri puanlamalarý hesaplarken, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ilahi grubuda ilahiler seslendirdi. Yarýþmada; yüzünden okuma, tecvit, mahreç, makam ve ses kategorilerinde deðerlendirilen öðrencilerden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Ýsmail Yumayak birinci, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi'nden Þuayip Çakallý ikinci ve Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Musa Ungever üçüncü oldu. Programýn sonunda yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Bahadýr YÜCEL 4 Mahir ODABAÞI EKMEK ÝSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI TOPLANTI NOTLARI-5 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Toplumun büyük bir hassasiyet gösterdiði ve memnuniyetle karþýladýðý Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý kapsamýnda; 013 Yýlý Araþtýrma Sonuçlarý kampanyanýn yýldönümü olan 17 Ocak 014 tarihinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Mehmet Akif Toplantý salonunda gerçekleþtirilen programla kamuoyuna açýklandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda gerçekleþen toplantý da; bir yýllýk süreçte yaþanan geliþmeler Sayýn Bakan Mehdi EKER tarafýndan kamuoyuyla ayrýntýlý olarak paylaþýldý. Özetle; '' yýlýnda Temmuz ayýnda yürürlüðe giren ekmek ile ilgili tebliðde deðiþiklik yapýldý. Ekmekte tuz oraný % de % 1,5 a düþürüldü. Ekmeklik buðday unundaki kepek oraný % 0 oranýnda artýrýldý. Ekmekte kullanýlmakta olan, daha önce ekmekte ekmekte - yani düþük kepek sebebiyle kepek kullanýlmýyor, kepek kullanýlmayýnca ekmekte hamur kývam tutmuyor, ekmeklik hamur oluþmuyor, bunun için katký maddesi kullanýyordu. Ekmeðe, 17 çeþit katký maddesi konuyordu. Aðartýcýdan tut, hamurun kývamýný artýrmaya kadar bir sürü katký maddesi. Biz bu 17 katký maddesinin tamamýný kullanýmda ve üretimde 013 yýlýnda yasakladýk. Böylece ekmek buðday unu, maya, su ve asgari miktarda tuz. EKMEK DEDÝÐÝN BU TANE ELEMENTTEN, dört tane girdiden oluþuyor. Diðerleri yasaklandý. Onun için biz bu ekmeðin içerisine kepek oranýný ne kadar artýrýrsak, ekmek o kadar saðlýklý olur. Hem B vitamini yönünden en ucuz ve en zengindir. Tam buðday ekmeðinde artýþ oldu, neden? Çünkü tam buðday ekmeðinde biz; zorunlu olarak bütün satýþ noktalarýnda bulunmasý zorunluluðunu getirdik. Vatandaþ normal ekmek alýrken, bu farklý ekmeði görünce ''bu nedir?'' Diye soracak ve ondanda almaya baþlayacaktýr. Ve yavaþ yavaþ sofrasýnda yer verecektir. Zamanla tam buðday ekmeðinde iyileþme saðlanacaktýr.01 yýlýnda 450 milyon tam buðday ekmeði tüketilirken, 013 yýlýnda % 93 oranýnda artýþ meydana geldi. Ve 900 milyona açýktý. Bizim topraklarýmýzda, bizim kültürümüzde yerde bir ekmek parçasý görüldüðünde, öpüp baþýmýza koyup, insanlarýn ayaðýnýn deðmediði bir yüksek yere koyma kültürüdür. '' Özetin özeti: Ýsraf hangi alanda olursa olsun insanoðlunun kaybýdýr. Günlük altý milyon ekmeðin çöpe atýldýðýný, Ýstanbul'da çöpe atýlan ekmeðin Hollanda gibi bir ülkeyi besleyebileceðini, tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesinin Ankara'yý bir öðün doyurabileceðini, çöpe atýlan ve geri dönüþümü yapýlamayan kâðýt, pet þiþe, teneke vb malzemeleri düþündüðümüzde ülke olarak neleri kaybettiðimizin farkýnda mýyýz? "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" Saadet Partisi (SP) Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, parti yöneticileri ile meclis üyesi adaylarý ile Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Adnan Cýdýk, siyasi partilerin belediye baþkan adaylarý ile herhangi bir þahsi sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi.hizmet etmek için yola çýktýklarýný belirten Cýdýk, "Ýsteðimiz halkýmýzýn huzur ve refah içinde yaþamasý. Seçimler Kýrkpýnar gibi. Bizler de baþpehlivan olmak için çalýþýyoruz. 1Nisan itibariyle halkýmýz kimi seçerse seçsin þehrin sorunlarýyla bizzat ilgileneceðiz. Çorum'da eksikler var. Seçimlerin hoþgörü içinde geçmesini istiyoruz. Seçimlere 0 gün gibi kýsa bir zaman kaldý. Bu zaman içerisinde sakin, huzurlu ve gürültü kirliðini olmayan bir seçim dönemi geçirmek istiyoruz" Seçimlerin demokrasinin direði olduðunu belirten Vali Sabri Baþköy de, belediye baþkan adaylarýnýn kendilerini en güzel þekilde tanýtmalarý gerektiðini söyledi. Baþköy, olgun, demokratik bir seçim sürecinin devam ettiðinin altýný çizerek, "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup görmüyorum. Gayet olgunluk içinde geçiyor. Bu olgunluk bizleri sevindiriyor. Seçim bölgelerinde gereken bütün tedbirlerimizi aldýk. Güvenlik güçlerimize toplantýlar yaptýk. Bu sene muhtarlýklara raðbet biraz fazla. Bir köyde 4-5 muhtar adayý bulunuyor. Güvenlik güçlerimiz gerektiðinde adaylarla bire bir konuþuyor" Yasin YÜCEL Hitit Akademi'de "Hasan Sabbah" konuþuldu Hitit Akademi Derneði'nde her hafta düzenlenen seminler devam ediyor. Bu haftaki seminer konusu "Hasan Sabbah ve Batýniler" oldu.dernek merkezinde yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk yaptý. Türk tarihinin çok önemli bir kesiti içerisinde problemli bir alan olarak yer tutan Hasan Sabbah ve hareketini bilimsel platformda, saðlýklý bir zeminde tartýþmak üzere bu konuyu seçtiklerini kaydeden Zekeriya Iþýk, Hasan Sabbah'ýn Selçuklu topraklarýna konuþlanarak yeni bir devlet kurmaya çalýþtýðýný bunu yaparkende propaganda usullerinden, fedailerin eðitimine ve motive edilmelerine, dönemin önemli siyasi, askeri ve dini önderlerinin suikastla yok edilmesine kadar zamanýnýn siyasal ve sosyal düzenini deforme eden yýkýcý bir rol oynadýðýnýn altýný çizdi.iþýk, Hitit Akademi Derneði olarak hemen her konuda her zamanki gibi kamuoyunun önüne iþinin ehli olan uzman bilim insanarýyla çýkma tutarlýlýðýný ve ilkesel yaklaþýmýný takip ettiklerini bu alanda önemli çalýþmalarý olan Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yard. Doç Dr. Ayþe Atýcý Arayancan'ý programlarýna davet ettiklerini belirtti. Yard. Doç Dr. Ayþe Atýcý Arayancan ise Hasan Sabbah, Alamut kalesi ve Nizari Ýsmailileri konusunda bilgiler verdi. Arayancan özetle, "Daðýn Efendisi, Hasan Sabbah ve fedailerinin gerçeði neydi?, Alamut Kalesi'nin keramet, Diðer taraftan ufak tefek diye önemsemediðimiz, ihtiyaçtan fazla boþa akan çeþmeler, gereðinden fazla yanan elektrik lambalarý, kýsa mesafelere bile yürümeyi unutup özel araçla gittiðimizde harcanan yakýt, vaktinde randevularýmýza gitmediðimizde zayi olan zaman, afaki geçen ömür, gençlikte gerektiði gibi saðlýðýmýza ihtimam gösterilmeyen ve yaþ kemale erince de hastane köþelerinde tedavi için çekilen sýkýntýlar vs diye sýralamaya baþlarsak sonu gelmez Netice olarak hayatýn hiçbir alanýnda israf etmemeliyiz. Ayrýca israfla cimriliði birbirine karýþtýrmamalýyýz. Birinde ben beni düþünmek yerine dünyayý, ülkemi, þehrimi, düþünmeliyim inancý vardýr. Diðerinde ise parayý çok sevme, eli cebine gitmeme türü alýþkanlýklar vardýr. Ýkisi birbirinden daðlar kadar farklýdýr EKMEK NÝMET DEMEK / NÝMETE HÜRMET GEREK / GEREKÝR ÝSRAF ETMEMEK ünü ve fonksiyonu neydi?, Alamut fedaisi gerçekte kimdi?" gibi daha bir çok sorunun cevabýnýn yanýnda "Cennet bahçesi gerçeði, Hasan Sabbah'ýn medrese öðrenciliðinden Ýsmaili liderliðine uzanan hikayesi, propaganda faaliyetleri ve metodlarý, suikastler, dinin siyasallaþtýrýlmasý, Selçuklu ve Abbasi'ye karþý verdiði mücadele gibi" Nizari Ýsmailileri ve Hasan Sabbah hakkýnda merak edilen konulara deðindi. Program soru cevap bölümü ile sona erdi. Fatih AKBAÞ Kafkas, Mersin'de etkinliklere katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bir takým incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gitti. Kafkas, ilk olarak Mersin Valiliðini ziyaret etti ve ardýndan Ýl Deðerlendirme Toplantýsý yaptý ve Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþýna katýldý. Mersin Seçim Koordinasyon Merkezi Açýlýþý'nda konuþan Kafkas, Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türk siyasetini temize çektiðini, Türkiye'de 00 yýlýnda sadece 00 tane ambulans olduðunu hatýrlatarak, "Bu ambulanslarýn yalnýzca markalarý deðiþikti, çeþitli markalarý vardý. Modelleri de deðiþikti. Ama hepsinin iki tane ortak özelliði vardý. Bir tanesi yüzde 90'ýnýn tekerleri kabaktý, ama yüzde 100'ünün de deposunda mazot yoktu. Hastanýz varsa deposunu dolduruyorsunuz ve ambulans sizin hastanýzý taþýyordu. Yoksa yoktu"

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5 Cadde No:7 ÇORUM Külcü'den, SMMMO'ya ziyaret "Türkiye üzerinde son yýllarda büyük oyunlar oynanýyor" Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Memur Sen'i ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte ziyaret ettiði Memur Sen'de Külcü, ziyarette yaptýðý konuþmada ayný dünyanýn insanlarý, ayný yöne bakan insanlar olduklarýný söyledi. Bu milletin millet olma þuuruna ulaþmasýnda, bu topraklarýn nasýl vatan yapýldýðýnýn göz önüne getirildiðinde 77 milyon insanýn bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Zaman zaman kýrgýnlýklar küskünlükler olabiliyor. Elbette bunun da ortaya çýkardýðý neticeler olabiliyor. 1 yýldýr yapýlan hizmetler ortada. 5 yýldýr Çorum'da yapýlanlarý da anlatmaya gerek yok. Türkiye üzerinde son yýllarda büyük oyunlar oynanýyor. 013 Mayýs ayýnda sanatçýnýn biri tweet atmýþtý. Gezi Parký meselesinde asýl sebebin park olmadýðýný söylemiþti. Mesele, belediyenin yapacaðý yol, park, havuz olmaktan çýktý. Mesele Türkiye'nin var olmasý mý olmamasý mý mücadelesine dönüþtü. Bizim artýk her þeyi bir kenara býrakýp, var gücümüzle çalýþmamýz gerekiyor. Mesele bu noktaya geldi" Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi de, Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlerde Külcü'ye baþarýlar dileyen Ahmet Saatçi, "009'dan beri yapmýþ odluðunuz hizmetlerden dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum'umuzu güzel bir þehir haline getirdiniz. Þehir merkezinde parklar, yollar, süs havuzlarý gibi büyük hizmetler yaptýnýz. Bundan sonra da daha güzel hizmetler vereceðinize yürekten inanýyorum. Memur Sen ailesi olarak bize ne görev düþüyse her zaman yaptýk. Bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Memur Sen ziyaretinde yaptýklarý seçim çalýþmalarý sýrasýnda Çorum halkýnýn kendilerine desteðinin, teveccühünün artarak devam ettiðini gördüklerini söyledi. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý'ný (SMMMO) ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis üyesi adaylarý, AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý ziyarette Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý yönetimide hazýr bulundu. AK Parti Belediye Baþkan adayý ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü muhasebecilerin yaptýklarý iþin ehemmiyetini bilen insanlar olduklarýný söyledi. Muhasebeciliðin esasýnda vergi dairesinin mükellef adýna hazýrlýklarýný yapan ve devletin ne kadar vergi alacaðýný hazýrlayan ve devlete arz eden bir müessese olduðunu belirten Külcü, "Büyüyen bir ekonomide sizin iþleriniz de daha fazla, daha hýzlý ve daha doðru olmak zorunda. Sizin yaptýðýnýz çalýþmalardan memnuniyet duyuyoruz. Zira üreten bir ekonomi, büyüyen bir ülke, refah seviyesi yükselen bir toplum olarak ortaya çýkacak fotoðrafý önemsiyoruz. Ülkem adýna son on yýllýk dönemde yaþanlar ülkenin kaydettiði mesafe, ilerleme çok çok önemli ve milletimiz açýsýndan da mutluluk vesilesidir" þeklinde kaydetti. Külcü, küçük esnaftan büyük fabrikalara kadar Türkiye'nin son 11 yýlda aldýðý mesafenin herkesi memnun ettiðini, insanlardaki umudun büyümesi ve heyecanýn devam etmesinin herkesin ortak emeli olduðunu söyledi. Türkiye'de yaþayan tüm insanlarýn biz bir geminin içerisindeki insanlar gibi olduðunu ifade eden Külcü, "Gemi limana ne kadar salimen ulaþýrsa o kadar huzur içerisinde olacaðýz. Eðer gemi içerisine su almaya baþlarsa hiç kimseyi ayýrt etmeksizin herkes ayný riski yaþar. Ülkemiz bu hýzýyla büyüdüðünde 03 vizyonuna koyduðu hedefleri yakalayacaktýr. Buna yürekten inanýyoruz. Büyüyen ve üreten ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak da muhasebeciler de bu sürecin içerisinde olacaklar. Bu vesileyle Muhasebeciler haftasýný da kutluyor, hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da ziyaretin kendilerini memnun ettiðini belirterek Muhasebeciler odasýnýn bundan önce Çorum Belediyesi ile çok güzel birliktelik örneði sergilediðini dile getirerek "Çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ettik. Bu zamana kadar yapmýþ olduðunuz çalýþmalardan dolayý odam adýna teþekkür ediyorum. 30 Mart'ta yapýlacak ve demokrasinin gereði olan yerel seçimlerde de sizlere baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde þiir dinletisi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde þiire gönül veren öðrenciler bu eðitim-öðretim yýlýnýn 1. dönem baþýnda Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Atilla Metin'in sorumluluðunda baþlattýklarý çalýþmalarý okul öðrencilerine sergilediler. Þiir dinletisinde Can Yücel'den Yunus Emre'ye, Nurullah Genç'ten Yavuz Bülent Bakilere'e kadar þiirleriyle gönüllere girmeyi baþaran þairlerinden seçilen güzel þiirler öðrencilerin güzel yorumlarýyla seslendirildi. Program sonunda söz alan Okul Müdürü Hüseyin Kýr bu þekilde yapýlan ders dýþý faaliyetlerin sayýsýnýn giderek arttýðýný ve okulun sosyal kimliðinin de eski havasýný kazanmaya baþladýðýný belirtti. Ayrýca programda görev alan öðrencilerin kendilerini ifade etmelerindeki baþarýyada deðinen Kýr, öðrencileri tebrik etti. Bahadýr YÜCEL Kamu Sen'den kadýnlara Mart karanfili Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan Valilik çalýþanlarýna karanfil daðýttý. Mart Dünya Kadýnlar günü sebebiyle Valilik Ek Binasýnda Kamu Sen yönetim kurulu üyeleri ile karanfil daðýtan Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ardýndan Çevre Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak'ý makamýnda ziyaret etti. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Ýdare'den kadýn personele özel kutlama " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle Ýl Özel Ýdaresi'nde görevli iþçi ve memur bayan personele yönelik bir program düzenlendi. Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde gerçekleþtirilen program Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý ile Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün katkýlarýyla hazýrlandý. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, Genel Sekreter Ömer Arslan ve eþi Meral Arslan, Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel ile iþçi ve memur bayan çalýþanlar katýldý. Programda bir konuþma yapan Genel Sekreter Ömer Arslan, kadýnýn bir elmanýn diðer yarýsý olmadýðýný, aksine hayatýn ta kendisi olduðunu söyledi. Ýlahi metinlerde ve kanunlarda kadýn haklarýný koruyucu ifadelere yer verildiðini hatýrlatan Genel Sekreter Ömer Arslan, metinlerde yazýlý ifadelerin dört duvar arasýnda þekillendiðini, bu yüzden kalplerdeki sevginin ve sevgi dilinin önemli olduðunu vurguladý. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ise kadýnlara yönelik þiddetin devam ettiðini belirtirken, kadýnlarýn haklarýný bilmeleri ve azimle çalýþarak daha iyi yerlere gelmeleri gerektiðini ifade etti. Fatma Baþköy, programa katýlan kadýnlarýn Kadýnlar Günü'nü kutlarken, ayrýca böyle bir programýn yapýlmasýnda emek veren Genel Sekreter Ömer Arslan'a ve Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel'e teþekkür etti.türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel de sendika olarak böyle bir organizasyona katký vermekten mutlu olduklarýný dile getirerek, tüm kadýnlarýn " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. Konuþmalarýn ardýndan programa katýlan personele karanfil ve hediyeler verildi. Birlikte hatýra fotoðraflarý çektirildi.

6 Usta Aþçý Ali Rýza Dölkeleþ'ten tavsiyeler Özel Ýdare Gönül Elçilerinden yaþlýlar ve engellilere jest Ýl Özel Ýdaresi Gönül Elçileri arasýndan iþçi ve memur bayan personel " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle Huzurevlerini ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti." Mart Dünya Kadýnlar Günü" kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde Türkiye Yol Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý ile Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün katkýlarýyla iþçi ve memur bayan personele yönelik düzenlenen programýn ardýndan bir dizi ziyaret gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'ün öncülüðünde Ýl Özel Ýdaresi Gönül Elçileri ekibi, Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Tuz kullanýmýna dikkat! Limak Limra Otel'in de Aþçýbaþýsý, ayný zamanda Türkiye Aþçýlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve ARGE sorumlusu Ali Rýza Dölkeleþ, Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin konuðu oldu. Okulda öðrencilerinde katýlýmýyla yemek menüsü hazýrlayan Dölkeleþ, katýlýmcýlardan tam not aldý. Kendine özgü yemek yapým tarifleri ile de büyük ilgi gören Dölkeleþ, okulda öðrenim gören öðrencilerin büyük gelecek vaat ettiklerini söyledi. Gösteri öncesi katýlýmcýlarla bir süre sohbet eden ve kendisine yöneltilen sorularýný yanýtlayan Ali Rýza Dölkeleþ, baþarýnýn azimli olmaktan geçtiðini söyledi. Mesleðinde 30 yýlý geride býraktýðýný anlatan ve okulda öðrenim gören öðrencilere de çeþitli tavsilerde bulunan Dölkeleþ, "Aþçýnýn hisleri duygu ve düþünceleri kuvvetli olmalý, icra ettiði sanata kendisinden, duygularýndan yenilikler katmalý. Bu duygu ve yenilikçiliðini barýndýramayan kiþi asla baþarýlý, seçkin, saygýn bir þef olamaz. Burada biz þeflere büyük görev düþmekte, yarýnlarda mutfaklarýmýzý býrakacaðýmýz gençlere destek vermeliyiz, sahip çýmalýyýz. Bilmeliyiz ki her bir birey yarýnlarda Türk Mutfaðýnýn birer neferi olacaktýr. Biz nasýl yetiþtirir isek o kültür ve bilgi ile bizi temsil edeceðini unutmamalýyýz. Biliyorum ki çok iyi kaliteli, yenilikçi ve zamanýn teknolojisini iyi kullanan gençlerden oluþan, mutfak timi geliyor bu bizim ve Türk mutfaðýmýz açýsýndan sevindirici. Bu gençlerimizi de mutfaklarýmýzda özgüven aþýlayarak sahip çýktýðýmýzda yarýnlarda Türk Mutfaðý adýna neler yapacaðý ne gibi baþarýlara imza atacaklarýný tahmin edebilirsiniz. Ben öðrencilerime devamlý þunu vurgulamaktayým. Baþarýlý bir þef olmak istiyorsanýz kendinize hedef olarak model bulun sizin için baþarýlý gördüðünüz kiþiyi örnek alarak bu sanatýnýzda sizin yol göstericiniz olsun, göreceksiniz ki hedeflerinize daha çabuk ulaþacaksýnýz. Asla bu meslek içerisinde dürüst olun, kiþilikli olun renkli dünyalara kapýlmayýn ve de kiþilikli olun. O zaman saygýn ve baþarýlý tarafýnda sevilen sayýlan bir þef olursunuz" Limak Limra Oteli Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan, ise Çorumlu 10 kursiyeri meslek sahibi yapmak istediklerini söyledi. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Otelcilik ve Meslek Lisesi Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle iþ garantili 'aþçý yardýmcýsý', 'garson (servis eleman yard.)' ve 'kat hizmetleri elemaný' mesleklerinde daha önce elemeler yaptýklarý ve bu mülakatlarda baþarý saðlayan kursiyerlerin bu hafta içerisinde otellerinde göreve baþlayacaklarýný anlatan Adnan Ceylan, okul müdürlüðü ve ÝÞKUR ile ortaklaþa yürüttükleri çalýþmalarda önemli iþlere imza attýklarýný söyledi. Ali Rýza Dölkeleþ'in Çorumlu olduðuna dikkat çeken ve buradan yeni Ali Rýzalar çýkarmak istediklerini kaydeden Ceylan, "Bu bölgeler çok bakir yerler. Son dönemde Çorum'da büyük çalýþmalar yaptýk. En büyük yatýrým insana yapýlan yatýrýmdýr. Çorum'da 10 vasýfsýz gencimizi iþ meslek sahibi yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu arkadaþlarýmýz önümüzdeki hafta otellerimizde iþ baþý yapacaklar. Çorum bizim için özel bir kent. Aþçý baþýmýzýnda buralý olmasý büyük bir avantaj. Bu gençlerimizi meslek sahibi yaparsan ne mutlu bize" diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'de günümüzde meslek sahibi olmanýn önemine dikkat çekerek, "Meslek artýk altýn bileziktir. Her sektörde kalifiye eleman sýkýntýsýndan söz ediliyor. Günümüzde yeme içme sektöründe büyük geliþmeler yaþanýyor. Çünkü yeme içme insan hayatýn da doðumundan ölümüne kadar ihtiyaç olan bir sektördür. Bu okulda geleceðin yeni Ali Rýzalarý yetiþecektir. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" Okul Müdürü Nizamettin Arslan'da Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde geleceðin aþçýlarýný yetiþtirildiðini belirterek, "Okulumuzun önemi her geçen gün artýyor. Türkiye'de yeme içme sektöründe büyük geliþmeler yaþanýyor. Okulumuzda öðrenim gören tüm öðrencilerimizin meslek sahibi olmasý için üzerimize düþün görevleri yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Limak Grubuna bizlere saðladýklarý desteklerden dolayý çok teþekkür ediyoruz" Daha sonra dünyaca ünlü Limak Limra Otel'in de Aþçýbaþýsý ve ayný zamanda Türkiye Aþçýlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve ARGE sorumlusu Ali Rýza Dölkeleþ, öðrencilerle birlikte birkaç çeþit yemek yaptý. Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi'ndeki kadýnlarý ziyaret ederek, karanfillerle " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutlandý. Ziyarette bir konuþma yapan Fatma Baþköy, yaþlýlarýn ve engellilerin toplumun sýrtýnda bir yük olmadýðýný, onlara hizmet etmenin önemli bir görev olduðunu söyledi ve onlarýn sadece böyle günlerde deðil, her zaman hatýrlanmasý gerektiðini, Çorum'daki gönül elçilerinin de bu tür ziyaretlerde kendisine eþlik ettiðini dile getirdi. Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý ziyarette kadýnlar, türküler eþliðinde eðlenerek güzel vakit geçirdiler. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi, Obezite Birimi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu'nda "Tuz Kullanýmý ve Obezite" konulu eðitim verdi. Eðitime konuþmacý olarak Birim personellerinden Hemþire Serap Bülbül ve Hemþire Fatma Yaðlý katýldýlar. Günlük tüketilmesi gereken 5 gr tuzun, yaklaþýk tepeleme 1 çay kaþýðý geldiðini ifade eden eðitimciler, öðrencilere ve ailelerine tuzu azaltmak için tavsiyelerde bulundular. Eðitimde, taze ve tuz eklenmemiþ besinlerin tercih edilmesi, yemeklerin tadýna bakmadan tuz eklenmemesi, tuz içeriði yüksek olan salamura (zeytin, peynir, turþu gibi) ve konserve besinlerin daha az tüketilmesi, daha fazla taze sebze ve meyve tüketilmesi, satýn alýnan hazýr besinlerin etiketlerinin mutlaka okunmasý ve daha az tuzlu olanlarýn tercih edilmesi, yemeklerin lezzetini arttýrmak için tuz yerine maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleðen, limon gibi besinler ile baharatlarýn kullanýlmasý, ev dýþýnda yemek yeniyorsa, az tuzlu besinlerin tercih edilmesi, konularý iþlendi. Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bem Bir Sen'den Mart kutlamasý Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendika Çorum Þubesi " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle geleneksel kutlama yemeði düzenlendi. Dün Pastalia Cafe&Yemek'te verilen öðle yemeðine Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Belediyesi çalýþaný sendikalý bayan bayan personel katýldý.kutlama programýnda Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Burhan Þahin ile Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýlarý Veli Singer ve Yakup Fýndýkçý da yer aldý. Programda bir konuþma yapan Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Burhan Þahin, tüm kadýnlarýn " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutlarken, kadýn maðduriyetlerinin önüne geçmek için sendika olarak yýllardýr mücadele ettiklerini ve bu Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Mart Dünya Kadýnlar günü nedeniyle kadýn üyelerini yemekte buluþturdu. Katipler Konaðýnda gerçekleþtirilen programa SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleride katýldý. Muzaffer Yýldýrým programda yaptýðý konuþmada kadýn üyelerin Kadýnlar Gününü kutladý. Kubilay Kaan YÜCEL alanda baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný söyledi. Þube Baþkaný Burhan Þahin, Bem Bir Sen'li Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Belediyesi çalýþanlarýnýn yararlanabileceði haklarla ilgili de açýklamalarda bulundu.programýn sonunda Bem Bir Sen'li kadýn çalýþanlara çiçek ve hediye takdimi gerçekleþtirildi. SMMMO, kadýn üyelerini yemekte buluþturdu

7 7 Jandarma'dan Kadýnlar Günü jesti Uðurludað'a 144 milyon liralýk yatýrým yapýldý Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði hafta sonu Ankara'da geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenledi. Toplantýya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun,Uðurludað Belediye Baþkan adayý Kenan Genç, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Kasým Aksoy, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Metin Ulcay ve Ankara'da yaþayan çok sayýda Uðurludaðlý katýldý. Programda, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çankaya Belediye Baþkan adayý Barýþ Aydýn, Uðurludað Belediye Baþkan adayý Kenan Genç birer konuþma yaptýlar. AK Parti Çankaya Belediye Baþkan adayý Barýþ Aydýn, "Sizlere hizmet etmek için aday oldum. 30 Mart'tan sonra Çankaya hak ettiði yeri bulacaktýr. Bu seçimde sizler kazanacaksýnýz" diye konuþtu. "30 Mart seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek" diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, "30 Mart seçimleri 30 Mart'tan sonra Türkiye ayný istikrarý devam mý ettirecek? Yoksa 000'li yýllara geri mi dönecek? Bunun seçimidir. Adnan Menderesin suçu neydi? Suçu Milletini sevmekti. Suçu, milletine, köylüsüne, iþçisine baraj yapýp topraklarýný sulatmak, yol yapýp uzaklarý yakýnlaþtýrmaktý. Baþka bir suçu yoktu. Ama baþkalarýna karþý suçluydu ve hunharca katlettiler. Rahmetli Özal'ýn suçu neydi? Özal'ýn suçu da Uðurludað'a elektrik getirmek. Buzdolabý, televizyonla tanýþtýrmaktý. Birilerine göre Anadolu insanýnýn bu haklara sahip olma hakký yok. Ayný zihniyet Mayýs'ta Gezi Olaylarýnda, 17 Aralýk'ta Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir siyaset oluþturmak. Zihniyetleri ayný, sadece isimler deðiþiyor. Bu zihniyetleri deðiþtireceðiz. 30 Mart gecesi Uðurludað'dan müjde bekliyorum" þeklinde kaydetti. Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði programýnda, kafasýnda, gönlünde, yüreðinde ayrýlýðý kabullenmiþ birisinin, birliði, iriliði, dirliði gerçekleþtirmesi mümkün olmadýðýný vurgulayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise "Bu seçimlerde doðru tercih yapmamýz lazým yoksa yanlýþ yaptýðýmýz zaman beþ yýlsonuna kadar o yanlýþýn faturasýný ödüyoruz. Ýnþallah bu defa yanlýþ yapmayacaðýz" Uslu Uðurludað ilçesine yapýlan hizmetler hakkýnda bilgiler vererek, "Haramidere yolunun yapýmýna baþladýk, bittiðinde Uðurludað-Çorum arasý daha da yakýnlaþacak. Bu yatýrýmýmýza yeni ihale edilen köprü hariç 3 milyon 41 bin TL harcamýþ olacaðýz ve Uðurludað olarak bu yatýrýmdan faydalanmýþ olacaktýr yýlýnda baþlayan ve 9 senede bitirilemeyen, 5 milyon 91 bin TL mal olan Devlet Hastanesini 003 yýlýnda bitirdik. yeni ambulansta Uðurludað'a gönderdik. Yaklaþýk 30 yýldýr gündemde olan Týmarlý Sulamasý. Kýsmýnýn ihale iþlemleri tamamlýyoruz. Bittiðinde.0 dekar araziyi su ile buluþturacak iþinihalesi bu sene yapýlacak. Küçükerikli Köyü, Kýzaðýlý Köyü, Kaledere Köyü, Karaevliya Köyü Kýsým, Eskiçeltek Köyü, Dereyar Deresi ve Ýlçe Merkezi Kuru Dere Takýn Korumataþkýn koruma tesislerine 4 milyon 49 bin TL. harcama yaptýk. Antrenman Spor Salonunu 1 milyon 50 bin TL mal oldu. Toplum Yararýna Çalýþma programýndan 3 hemþehrimiz yararlanarak 340 bin 541 TL ilçeye girdi saðlandý. Evde Bakým Hizmetlerinden Uðurludað ilçemizde þuan 0 ailemiz faydalanmakta, 007 yýlýndan bugüne kadar toplam milyon 90 bin TL ödeme yapýldý. Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfý'ndan 013 yýlýnda iki bin altý yüz yetmiþ altý aileye milyon 0 bin TL yardým yapýlmýþtýr. Uðurludað Belediyemize Çevre Kirliliði Giderim Yardýmý, Çöp Toplama Aracý, Kanalizasyon Borusu ve Arýtma tesisi için 30 bin 3 TL destek saðlanmýþtýr. Ýlçemize 11 yýlda faydalandýðý bitirilen, devam eden, baþlatýlan yatýrým ve desteklemeler toplamý 144 milyon 51 bin 155 TL'dir. Uðurludað bu kadar vergi vermemiþtir ama devlet bu kadar yatýrým ve katký saðlamýþtýr. Niçin? Uðurludað'a ve halkýna verdiði önemden ve gösterdiði deðerden dolayý" þeklinde kaydetti. Uslu,"5 köyün yararlanacaðý Þendere Ýçme Suyu projesini de Ýl Özel Ýdaremizden - Devlet Su Ýþlerine Devri için yapýlan çalýþmalardaki bürokratik engelleri Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýzla görüþerek çözeceðimize inanýyorum" ifadelerini kullandý. Uslu, "Recep Tayyip Erdoðan bu seçimlerde %51 alamazsa ne yapacak? Diyorlar. Sanane ne yapacaksýn. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ". parti olursak siyaseti býrakýrým" diyor. Sen ne diyorsun? Sen %10 barajý aþ, meclise gir. Mecliste bir gurup kur. Devletten yardým al. Oh ne ala memleket. Sonra yan gel yat. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ne diyor; "1. parti olmazsam siyaseti býrakýrým." Hadi hodri meydan yüreðin yetiyorsa sende deki; "1. parti olmazsam Siyaseti Býrakýrým." de. diye konuþtu. Jandarma ekipleri " Mart Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla, trafik uygulamasýnda kadýn sürücüler ile araçlardaki kadýnlara karanfil hediye ettiler.mesire ve piknik alanlarýndaki kadýnlara da karanfil veren ekiplerin bu jesti, takdir topladý. Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Merkez Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler, Çorum-Samsun kara yolu ile Ortaköy, Osmancýk ve Ýskilip kara yolu üzerinde yapýlan trafik uygulamasýnda, uygulamaya takýlan araçlarýn kadýn sürücüleri ile araçlardaki kadýnlara "Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla karanfil takdim ettiler. Kadýnlar Günü'nü kutlayan ekipler, ayrýca sürücülere emniyet kemeri kullanýmý, hýz sýnýrý, uykusuz araç kullanýlmamasý gibi konularda uyarýlarda bulundular.uygulama kapsamýnda, kadýnlarý taþýyan bir yolcu otobüsünü de durduran ekipler, kadýnlara karanfil takdim ederek, günleri kutladý. Trafik uygulamasýnda karanfil takdim edilen kadýnlar da Jandarma ekiplerine teþekkür etti. Bu arada trafik uygulamasýnýn yaný sýra yol kenarlarýndaki tesisler ile Çatak ve Sýklýk Tabiat Parklarýnda piknik yapan aileleri de ziyaret eden Jandarma ekipleri, buralardaki kadýnlara da karanfil verdiler. "Dernekler istikametlerini insandan yana oluþturmalýlar" Belediye'den Flamenco Gitar dinletisi Çorum Belediyesi, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle gitar dinletisi düzenledi. Grup Pandila, Osman Taþçý ve Begül Erhan tarafýndan gerçekleþtirilen gitar dinletisi, Mart Cumartesi günü Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Klasik gitar sanatçýlarý Begül Erhan ve Osman Ünsal Taþçý'nýn klasik gitar dinletisi ile baþlayan program Grup Murat Köseler'in dinleyenleri hayran býrakan parçalarý ve Grup Pandilla'nýn Flamenco dans gösterileri ile devam etti. Flamenco dans gösterilerinin yaný sýra Türk Müziðinin de beðenilen parçalarýndan bazýlarýný da icra eden Murat Köseler, dinleyicilerden tam not aldý. Program sonunda ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM Koro Þefi Ömer Erdal Cerit, gitar dinletisine emeði geçenlere çiçek takdim ettiler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðini ziyaret ettiler. Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Orhan Köse düzenledikleri programa katýlýmlarýndan ve derneðe yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getirerek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindekilere teþekkür etti. Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dernek yöneticilerine "Bu güzel mekanýnýzda bizleri aðýrladýðýnýzdan dolayý çok teþekkür ederiz. Faaliyetleriniz ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Çorum'a hizmet eden herkesin, her kuruluþun yanýnda olacaðýz" Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Kurulan bu hemþehri derneklerinin doðduðumuz yerlere önem vermelerini son derece önemli buluyor ve takdir ediyorum ancak ihtiyaçlara uygun daha faydalý hizmetler yapacaklarýna da inanýyorum.ankara'da oturan sizler kendinizi memleketin Valisi, kaymakamý, milletvekili, belediye baþkaný yokmuþ gibi düþünmeyin. Kendinize roller biçmeyin. Gelecek bekleyen çocuklarýmýz var. Çocuklarýmýza iyi bir gelecekle birlikte iþ piyasalarýna girecek þekilde nitelikkazandýrmamýz lazým. Derneklerimiz sadece kültür ve yardýmlaþma amaçlý deðil, ayný zamanda geleceðimizi hazýrlama amacýyla hareket ediyor olmalýdýr. Geçmiþe ait hatýralarý, nostaljileri dillendiren, resimlere bakýp hayýflanmanýn ötesinde çocuklarýmýz nasýl hazýrlanýyor, bunakafa yormalý ve buna iliþkin projeler yapmalýyýz. Bulunduðumuz yerlerde neler yapabiliriz ona bakalým. Mesela ÝÞKUR'un Meslek Edindirme Kurslarý var ve katýlýmcýlara meslek edindirmenin yanýnda belli bir ücret ödeniyor. Bunlarý takip edip hemþehrilerimizi bilgilendirmeliyiz. Artýk devir "ne iþ olsa yaparým" devri deðil. Ben þu iþi "çok iyi yaparým" demek lazým. Derneklerin biraz istikametini insandan ve gelecekten yana oluþturmak ve geliþtirmek durumundayýz" ifadelerini kullandý. Uslu, Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Ankara'da yaptýðý programa katkýsýndan dolayý teþekkür ederek, "Sizin yaptýðýnýzý hiçbir dernek yapmadý. Diðer derneklerimizde örnek oldunuz" diyerek kutladý.

8 YAÞAM Tuz, vücudun baþ düþmaný! Paket mi Yapayým? Araç muayene istasyonunda iþlemin tamamlanmasý için tam 3.5 saat bekletilen adam, sinirden periþan olup eve dönerken oðlunun yaþ gününü hatýrlar, oyuncakçýnýn önünde durup içeri dalar. Oradan alelacele bir beyzbol sopasý satýn aldýktan sonra, kasadaki uzun Kelime Avý sýra nihayet ona geldiðinde, kredi kartýný istemeden adamýn önüne fýrlatýr: - Kabalýðýmý baðýþlayýn tam 3.5 saat araç muayene istasyonunda periþan oldum da... Kasiyer sordu: - Paket edeyim mi? Yoksa buradan direk oraya mý döneceksiniz? Prof. Dr. Tekin Akpolat, günlük tuz tüketimini 5 gram ile sýnýrlamanýn birçok hastalýklardan korunmak için önemli olduðunu belirtti. Akpolat, "Birçoðumuzun düþünmeden yemeklere bol bol serptiði tuz, vücudun baþ düþmaný. Bu yüzden tuz yerine sirke, nar ekþisi ya da limon suyu kullanmalýyýz." Liv Hospital Nefroloji Bölümü Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat '11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftasý' öncesinde günlük tuz kullanýmý ile ilgili bilgiler verdi. Baharat, limon suyu, nar ekþisi ya da sirke kullanýmýna aðýrlýk vermenin tuz tüketimini sýnýrlamak açýsýndan önemli olduðunu belirten Akpolat, "Birçoðumuzun düþünmeden yemeklere bol bol serptiði tuz, vücudun baþ düþmaný. Bu yüzden tuz yerine sirke, nar ekþisi yada limon suyu kullanmalýyýz. Size sormadan çayýnýza ya da kahvenize þeker ekleyebiliyorlar mý? Öyleyse neden size sormadan yemeklerinize tuz ekliyorlar? Buna izin vermeyin, saðlýðýnýzý koruyun." þeklinde konuþtu.böbrek hastalýklarý baþta olmak üzere obezite, diyabet ve bazý kanser türlerinden korunmak amacýyla günlük tuz tüketimini azaltmanýn önemine dikkat çeken Akpolat, "Tuzun azaltýlmasý kan basýncýný kontrol altýna almanýn yaný sýra hipertansiyon geliþimini de önleyebilir. Hipertansiyon sorunu ile karþýlaþmamak için yapýlacak iþlerden birisi de tuzun azaltýlmasýdýr. Yüksek tansiyon için önemli olan sofra tuzu olarak bilinen NaCl'dür. Batý tarzý beslenmede kiþiler günde ortalama -9 gram tuz alýr. Bu tuzun günde 5 grama düþürülmesi kan basýncýnýn kontrol altýna alýnmasýný kolaylaþtýrýr. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarýnýn 01 yýlýnda yaptýðý araþtýrmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alýyoruz. En önemli tuz kaynaklarý yemek piþirilirken eklenen tuz ve ekmektir." diye konuþtu. 'YEMEÐÝN TADINA BAKMADAN TUZ KOYMAYIN' En önemli tuz kaynaklarýnýn yemek piþirilirken eklenen tuz ve ekmek olduðunu söyleyen Akpolat, tuz tüketimini azaltacak pratik önerilerde bulundu: * Yemeðin tadýna bile bakmadan tuz koymayýn. * Tuzsuz yemek çok tatsýz diyorsanýz biber, sirke, limon suyu ve deðiþik bitkilerle yemek tatlandýrýlabilir. * Tuzsuz ekmek yiyin. * Taze sebze yiyin. * Konserve, turþudan uzak durun. * Yemek piþirirken ve piþirdikten sonra Tuz koymayýn. * Tuzu azaltýlmýþ peynir yiyin. * Doktor veya eczacýya danýþarak yapay tuz kullanýn. * Dýþarýda yemek yerken seçici olun. * Nane, kekik, soðan, sarýmsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarýmsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin. * Alýþveriþ yaparken gýda etiketindeki tuz miktarýna bakýn. (CÝHAN) 19:55 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek.oyuncular : Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Þoray Uzun, Vural Çelik Yönetmen : Müfit Can Saçýntý 0:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuðu olmayan da evladýn Ne demek olduðunu bilir! Türkiye'de birçok aile, saðlýk, ekonomik ve kiþisel sebeplerden dolayý çocuk sahibi olamýyor. Çiftleri üzen bu durum, kimi kültürlerde sosyal çevreden dýþlanma sebebi oluyor. Uzmanlar, toplumun temeli olan aileye ait bu problemin siyasî söylemlerde kullanýlmamasý gerektiðini belirtiyor.yaklaþýk 11 yýllýk evli olan N.E., hasretle çocuk bekleyen yüzlerce kadýndan yalnýzca biri. Herkes anne ve baba olmak ister. Çocuðu olmayan biri eminim ki hiçbir zaman umudunu kesmiyordur. ifadesiyle duygularýný özetleyen N.E., sekiz yýldýr bebek sahibi olabilmek için tedavi görüyor. En büyük destekçilerinden biri ise eþine annelik yapan yengesi. Eþinin annesinin küçük yaþta vefat ettiðini söyleyen N.E., Eþim annesini hiç tanýmamýþ. Çok küçük yaþta vefat edince amcasý ve yengesi bakmak istemiþ, zaten eþim de yengesine hep büyük anne der. Bir insan kendi evladýna ancak bu kadar iyi bakabilirdi. diyor. Çocuðu olmayan kiþilerin de evladýn ne demek olduðunu iyi bildiðini belirten N.E., buna en büyük örnek olarak çocuðu olmadýðý halde, eþine kendi çocuðu gibi bakan kayýnvalidesini örnek gösteriyor ve ekliyor: Ýnsanlarýn birbirine kýzýp hýrsla söylediði cümleler insaný incitebilir ve acý verebilir. Türkiye de aile kurmuþ çiftlerin birçoðu çocuk sahibi olamýyor. Saðlýk sorunlarýnýn yaný sýra ekonomik yetersizlik, kariyer ve yaþam koþullarý da bu durumu etkiliyor. Türkiye genelinde ailelerin yaklaþýk yüzde 19 unun çocuksuz olduðu belirtiliyor. Bununla birlikte bazý kültürlerde çocuklarý olmayan çiftler, çevresinden dýþlanabiliyor. Toplumdaki bu ayrýþtýrýcý durumu onarmaya çalýþan sosyal hizmet uzmanlarý, psikologlar ve pedagoglar, siyasilerin seçim sürecinde çocuksuz aileleri gündeme getirmelerinin aileleri de yeniden zor durumda býraktýðýný kaydediyor. Çocuksuz ailelerin göz önüne taþýnmamasý gerektiðini söyleyen uzman pedagog Adem Güneþ, Bir kadýnýn en çok arzu ettiði þey, çocuk sahibi olmaktýr. Çocuksuzluk durumu siyasi bir malzeme haline getirilmemeli. diyor. Toplumun temeli olan ailede her bireyin çocuk sahibi olmayý isteyeceðini dile getiren Güneþ, Türkiye genelinde çocuksuz aile sayýsýnýn yüzde 19 civarýnda olduðunu belirtiyor. Çocuksuz ailelerin yaný sýra çocuklarý vefat etmiþ olup çocuksuz kalan, parçalanmýþ veyahut engelli çocuklara sahip ailelerin de olabileceðini ifade eden uzman, Evli olup da çocuk sahibi olmayý düþünmeyen çok nadir insan gördüm. Herkesin isteði ve arzusudur. Ekonomik yetersizlikler, kariyer planlarý, yaþam koþullarýndan dolayý henüz çocuk düþünmüyor olabilirler. Bu kiþisel tercihtir. Bu kiþisel tercihin nasýl yapýldýðý, neden yapýldýðý ve aile içerisinde bu tercihe neden olan þeyleri araþtýrmak yerine dýþlanmýþlýk konusu haline getirmek etik deðildir. ifadelerini kullanýyor. Aile kurumunun ne ticarete ne de siyasete malzeme edilecek bir kurum olmadýðýný dile getiren Güneþ, Birtakým kazanýmlar için bu kurumu yýpratmamak lazým. þeklinde konuþuyor. KÝMSENÝN EÞÝME GÖZYAÞI DÖKTÜRMEYE HAKKI YOK Geçtiðimiz günlerde Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, canlý yayýnda siyasete çocuk meselesinin karýþtýrýlmamasý gerektiðini dile getirerek, çocuksuz bir aile olduðunu ve bu tarz söylemlerin kendilerini çok üzdüðünü ifade etti. Bu çok hassas bir konu. Çocuksuz bir aileyim, eþim ve ben varým. Ýstedik ama Allah bize vermedi. Baþbakan ýn sözleri yüzünden eþim gözyaþý döktü, belki bizi kastetmedi ama insan ister istemez alýnýyor. Kimsenin eþime gözyaþý döktürmeye hakký yok. ifadelerini kullanan Portakal, siyasete aile ve çocuklarýn karýþtýrýlmamasý gerektiðini vurguladý. (CÝHAN) Kaçak Ertan, babasýnýn Nurgül e söylediði sözler yüzünden ondan af dilemeye gider. Nurgül ün doðum günü olduðu için çiçek alýp evine giden Serhat, Nurgül ün teyzesinden duyduklarý karþýsýnda þoke olur. Ertan, yeni sevkiyatla ilgili ekibini toplar ama bu sefer can güvenliðini riske atmayacak bir plan yapmýþtýr. Serhat'larýn baskýnýyla Ertan birçok adamýný kaybeder. Türkiye ye geri dönen Rusyalý harekete geçer. Serhat, Nazmi ve Dadaylý dan tek tek kurtulmaya çalýþan Rusyalý, iþe önce Nazmi ile baþlamaya karar verir.oyuncular : Gürkan Uygun, Berk Hakman, Mustafa Avkýran, Özlem Yýlmaz, Begüm Birgören Yönetmen : Volkan Kocatürk 0:00 Sinema Recep Ývedik 3 Babaannesinin ölümünden sonra depresyon hali hiç geçmeyecekmiþ gibi görünen Recep Ývedik'in hayatýna bir anda uzaktan akrabasý olan Zeynep girer. Zeynep, Ýstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sýkýntýsý çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaþayacaktýr. Recep ve Zeynep, ilk baþlarda pek iyi anlaþamasalar da günler geçtikçe birbilerine ýsýnýrlar ve Zeynep de Recep'in iç sýkýntýsýný geçirmek için ona yardýmcý olmaya, hayatýna renk katmaya çalýþýr. Ýkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaþamýnda hiç yer vermediði spor ve sosyal aktivitiler yapmaya baþlar. Bütün bu serüven boyunca Recep, gittiði her yerin altýný üstüne getirir. Paul Walker Paul Walker (d. 1 Eylül 1973, Glendale,Kaliforniya, ABD - ö. 30 Kasým 013, Los Angeles,Kaliforniya, ABD) ABD'li sinema oyuncusu. Eskiden modellik yapan aktör 001 yapýmý The Fast and the Furious filminde canlandýrdýðý polis memuru Brian O'Conner rolüyle üne kavuþtu.paul William Walker IV, emekli kanalizasyon müteahhiti Paul William Walker III ile eski model Cherly Crabtree nin çocuklarý olarak 1 Eylül 1973 de Glendale, Kaliforniya da dünyaya geldi. Büyükbabasý William Walker (diðer adýyla Irish Billy Walker) Pearl Harbor baskýnýndan kurtulanlardan biriydi ve ayný zamanda da donanmanýn orta siklet boks þampiyonuydu. Dedesi ise II. Dünya Savaþý nda General Patton ýn komutasýnda Ýtalya nýn istilasý sýrasýnda bir tank müfrezesini kumanda etti. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adýnda iki erkek kardeþi ve Ashlie adýnda bir kýz kardeþi olan Walker, Ahir Zaman Azizi olarak Mormon Mezhebi'ne mensup muhafazakar bir ailede yetiþti.glendale de büyüyen Walker, ilk önce Alfred Nobel Okulu na ardýndan Foreman Lisesi ne devam etti de mezun olmasýnýn ardýndan birkaç kolejlerde deniz biyolojisi okudu.geçmiþte çeþitli suçlar iþlediðinden kendisi de bahseden ünlü oyuncu, bunlarla ilgili hiçbir zaman ceza almadý.190 lerin sonunda modelliðe baþlayan Paul Walker, oyunculuk kariyerine, içlerinde Monster In The Closet (197) ve Tammy and the T- Rex in (1994) bulunduðu düþük bütçeli B sýnýfý filmlerle baþladý yýlýnda pembe dizi The Young and The Restless da (Yalan Rüzgarý) kýsa bir süre rol aldý. 199 de oynadýðý ve alaycý eleþtiriler alan Meet the Deedles daki rolüyle ilk kez geniþ bir kitleye ulaþtý. Ardýndan Reese Witherspoon'la oynadýðý ve lise takýmýnda oynayan bir basketbolcuyu canlandýrdýðý Pleasentville filmi ile iyi karþýlandý yýllarý arasýnda ise genç izleyiciye hitabeden She s All That ve Varsity Blue gibi filmlerde oynadý. BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE Malzemeler 700 gr Brüksel Lahanasý 3 Su Bardaðý Et Suyu 15 gr Ýrmik 4 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Soðan 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Defne Yapraðý 00 gr Süt Kremasý Tuz, Karabiber 4 Bonfile Yemeðin Tarifi su bardaðý et suyunu bir tencerede kaynatýn. Ýrmiði ilave edip piþirin. Büyük bir tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli karýþýmý içine dökün. Soðumasýný bekleyin.bu arada soðaný soyup küçük küpler halinde doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun. Brüksel lahanasý ve defne yapraðýný Az düþünen çok konuþur." ÝSVÝÇRE ATASÖZÜ ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10 dakika kadar piþirip tuz ve karabiberle tatlandýrýn.ýrmikli karýþýmý kareler halinde kesip tavadan alýn. Bir diðer tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp irmikli kareleri kýzartýn Soðumayacak þekilde bekletin.bonfileleri tuz ve karabiberle ovun. Bir tavada kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel lahanasý ve irmik eþliðinde servis yapýn. 07:00 Haberler 0:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 1:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 1:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 0:00 Kaçak 3:15 Ýntikamýn Bedeli Sinema 0:00 Haber Saati 0:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak Show 1:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Tv Filmi 17:45 Ana Haber 1:45 Hayat Dediðin 19:40 Doktor Civaným :30 Haber Saatþ :0 Battal Gazi nin Oðlu Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum 1.30 Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:00 Shrek 3 19:00 Ana Haber 0:00 Recep Ývedik 3 Yerli Sinema :15 Güldür Güldür 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 1:15 Gün Arasý 1:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 1:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 0:00 Küçük Aða :00 Çalýkuþu 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 1:50 1 Dakika 13:0 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 1:05 Mantý 17:0 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 19:55 Seksenler :55 Osmanlý Tokadý 05:00 Belgesel 0:00 Merhaba Yenigün 0:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 1:45 Karanlýkta Kalanlar 1:00 Ana Haber 1:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda :00 Nizama Adanmýþ Ruhlar 3:00 Maceracý

9 9 Çaðrý Merkezi ihalesi yapýldý Çorum Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu mart ayý olaðan toplantýsý OSB toplantý salonunda yapýldý. Toplantý da ayrýca Çaðrý Merkezi Binasý yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇO- SÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ve OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda, Çorum OSB'de tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý.toplantýda ayrýca Çorum Organize Sanayi Bölgesi idari ofis binasý (Çorum Çaðrý Merkezi Binasý) yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Açýk eksiltme usulü ile yapýlan ihaleyi 1 milyon 470 bin lira ile Dörtçelik PVC Ýnþat Gýda Hayvancýlýk Nakliyat ve Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi aldý. Kimya Mühendisliði öðrencileri Adli Týp Kurumunu gezdi HDP'den kadýn þenliði Halklarýn Demokratik Partisi tarafýndan Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle bir kadýn þenliði düzenlendi. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi'nde düzenlenen þenliðe HDP Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat, Emek Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Cafer Gökmen, HDP Ýl Genel Meclisi Adayý Meliha Üþüdür, Emek Partisi Kadýn Kollarý yöneticileri ile 400'e yakýn kadýn katýldý. Etkinlikte HDP Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat da bir konuþma yaptý. Kadýn olmadan mücadele edilemeyeceðini ifade eden Bolat, rüþvet ve yolsuzluk düzeninin ancak kadýnlarla birlikte deðiþtirilebileceðini dile getirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kadýnlarýn evlerinde hazýrlayýp getirdiði yiyecekler ikram edildi. Etkinlik, müzik dinletisi ile sona erdi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü öðrencileri Adli Týp Kurumu'nu gezdiler. Aletli Analiz Yöntemleri Dersi kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey eþliðinde Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na giden öðrenciler Kimya Ýhtisas Dairesi'ne baðlý Toksikolojii, Narkotik, Gýda ve Çeþitli Maddeler, Alkolmetri ve Enstrümantal Analiz ve Araþtýrma Þubeleri ile Adli Osteoloji Laboratuvarý'ný gezerek kullanýlan cihazlar, teknolojik yöntemler ve Adli Týp Kurumu'nun iþleyiþi hakkýnda bilgi aldýlar. Öðrenciler derslerde gördükleri teorik bilgilerin pratik uygulamalarýný öðrenme fýrsatý da buldular. Yasin YÜCEL BES yönetimi görev daðýlýmý yaptý Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þubesi Olaðan Genel Kurulu sonrasýnda oluþan yeni yönetim görev daðýlýmý yaptý. Mazbatasýný alan yeni yönetimde görev daðýlýmý þu þekilde oldu: Yönetim Kurulu Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Þube Sekreteri Beyhan Gülcihan, Þube Örgütlenme Sekreteri Aydýn Genç, Þube Mali Sekreteri Mustafa Yüzgeç, Þube Hukuk ve Tis Sekreteri Murat Akpunar, Þube Eðitim ve Kültür Sekreteri Emrah Azapçý, Þube Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sekreteri Deniz Güneri. Denetleme Kurulu: Baþkan Ali Rýza Nergisli, Yazman Ekrem Ekmekci, Üye Haydar Doðan. Disiplin Kurulu: Baþkan Anýl Çelik üyeler: Uður Ovacýk, Hüseyin Dikmen, Hasan Kaplan, Haydar Yýldýrým. Genel Merkez Delegeleri: Ertuðrul Alper Çorum, Beyhan Gülcihan Çorum, Uður Ovacýk Çorum, Mustafa Yüzgeç Çorum, Deniz Güner Amasya, Abbaz Sözen Tokat, Mehmet Karakütük Tokat. Radyo Hitit yayýnda Dünya üniversiteleri arasýnda yer almak için çalýþmalarýný hýzla sürdüren Hitit Üniversitesi, bünyesinde yine bir ilki gerçekleþtirdi ve Radyo Hitit yayýn hayatýna baþladý. Baþlangýçta internet üzerinden yayýn yapacak olan Radyo Hitit, bölgesel ve ulusal çapta bilimin, kültürün ve sanatýn sesi olacak. Öðrenci merkezli bir yayýn politikasý izleyecek olan Radyo Hitit, ayný zamanda, bilgi ve toplum arasýndaki iletiþimi güçlendirerek, Hitit Üniversitesi'nin her geçen gün artarak devam eden bilgi birikimi ve kültür üretimini, doðru ve güvenilir bir biçimde toplumla paylaþma imkâný sunacak. Alanýnda uzman akademisyenlerin, farkýndalýk oluþturarak, toplum yararýna yapacaðý programlarla, yalnýzca kaliteli müziðin deðil, evrensel bilimin de doðru adresi olacak. Üniversitede Scopus toplantýsý yapýldý Hitit Üniversitesi eriþimine de açýk bulunan Scopus, Science Direct ve Mendeley veri tabanlarýnýn kullanýcý eðitim toplantýsý, Elsevier yetkilisi Barýþ Oðuz Yýlmaz tarafýndan Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýda, bibliyometrik araçlarla birlikte araþtýrmaya, izlemeye, analiz etmeye ve görselleþtirmeye yarayan, hakemli yayýnlardan oluþan en büyük makale özü ve atýf veri tabaný Scopus, bilim, teknoloji ve týp alanlarýnda 15 binden fazla elektronik kitap ve 3 bin 500'den fazla elektronik dergi baþlýðý içeren Elsevier'in hakemli tam metinli veri tabaný Science Direct ve akademik makalelerin yazýlýrken referanslarýn düzenlenmesi için kullanabilecek ve bilgisayarlarda sanal kütüphaneler kurup kolayca dokümanlara ulaþabilecek Mendeley platformunun nasýl daha etkin, kolay ve verimli kullanýlabileceði konularý sunumlar eþliðinde anlatýldý. Soru ve cevaplarla sona eren toplantý akademik personelin yanýnda öðrenciler tarafýndan da ilgiyle takip edildi.

10 10 Serdar Tuncer þiirleriyle mest etti 1.olan Gençlikspor.olan Basketbol Ýhtisas Küçük Kýzlarýn Birincisi Gençlikspor Çorum Belediyesi Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle þiir dinletisi düzenledi. Devlet Tiyatro Salonunda dün gerçekleþtirilen program Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün konuþmasý ile baþladý. Konuþmanýn ardýndan Serdar Tuncer birbirinden güzel þiirleri seslendirdi. Bahadýr YÜCEL 3.olan Bayat Beld.Gençlikspor Basketbol Ýl Temsilciliði'nin faaliyet programýnda yer alan Küçük Kýzlar Basketbol Ýl Birinciliði Pazar günü oynanan karþýlaþmalarla sona erdi. Oynanan iki maç sonunda il birinciliði sona ererken Gençlikspor mutlu sona ulaþan takým oldu. Ýl Birinciliðinde ikinci Basketbol Ýhtisas olurken, Bayat Belediye Gençlikspor üçüncü, Gençlik Görkemspor ise dördüncü oldu. Oynanan son maçýn ardýndan kupa töreni de düzenlenirken, birinci olan Gençlikspor'un kupasýný Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen verdi. Ýkinci Basketbol Ýhtisas takýmýn kupasýný Gençlik Hizmetler ve Spor Ýl Müdürlüðü Sportif Eðitim Uzmaný Mustafa Çýplak verirken, üçüncü Bayat Belediye Gençlikspor'un kupasýný basketbol antrenörü Yaþar Yýlmaz ve dördüncü Gençlik Görkemspor'un kupasýný ise Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Öðretmeni Hüseyin Sakýcý verdi. Sona eren il birinciliðinin ardýndan birinci olan Gençlikspor takýmý -30 Mart tarihleri arasýnda Çankýrý'da düzenlenecek olan Küçük Kýzlar Bölge Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek. KÜÇÜK KIZLAR BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ Gençlikspor: 43 Bayat Belediye Gençlikspor: 0 HAKEMLER: Hakan Kaya, Dursun Uðral GENÇLÝKSPOR: Tuðba, Bircan, Sümerya, Sinem, Fatmanur, Simge, Zeynep, Merve, Beyza, Nisanur, Tuba BAYAT BELEDÝYE GENÇLÝKSPOR: Rahimenur, Sema, Buse, Ýlayda, Ayþegül, Sema Bilgiç, Funda, Betül, Sena, Sümeyye, Sevgi, Leyla PERÝYODLAR: 1-, 1-7, 10-4, 9-7 Basketbol Ýhtisas: 4 Gençlik Görkemspor: HAKEMLER: Hakan Kaya-Canan Özak BASKETBOL ÝHTÝSAS: Aleyna, Esra, Sevdenur, Serra, Ceren, Rabia, Damla, Sinem, Bengisu, Serranur, Dila GENÇLÝK GÖRKEMSPOR: Mervenur, Elif, Ayþegül, Didem, Fatma, Emine, Ýrem, Merve, Aleyna, Zeynep PERÝYODLAR: Armutçu: Son dakika golüyle 3 puaný býrakmak üzücü Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, son dakika golüyle býrakýlan kaybedilen 3 puan üzücü oldu Armutçu maç yorumunda þunlarý söyledi " Son haftalarda bahsettiðim inanýlmaz þansýzlýklar bu maçta da yakamýzý býrakmadý ve son dakika da kalecimizin top auta gidiyor düþüncesiyle býraktýðý top kalemizde gol oldu ve son dakikada alacaðýmýzý 3 puaný býraktýk. Futbol oynamaya elveriþli olmayan karþýlaþmada futbolcularýmýn mücadelesi gerçekten görülmeye deðer ve kutlanmayý hak ediyordu. Cezam nedeniyle saha dýþýndan takip ettiðim oyunda futbolcularýmýn kenetlenmiþliði beni çok mutlu etti. Öte yandan maçtan sonra futbolcularýmýn kendi aralarýnda gelecek hafta karþýlaþacaðýmýz Kastamonuspor maçý için galibiyet yemini etmeleri futbolcularýmýn inanmýþlýðýný bir kez daha ortaya koydu. Ýnþallah gelecek hafta Kastamonuspor galibiyeti ile kümede kalan tarafýn biz olacaðýna inanýyorum. Alacaðýmýz Kastamonuspor galibiyetiyle ligde oldukça rahatlayacaðýz. Þimdi bu maçý düþünmeye ona göre hazýrlýklar yapmaya baþladýk. Bu arada genç kardeþim Sefa'nýn sakatlýðý takýmý çok üzdü kendinse acil þifalar diliyorum Umarým en kýsa zamanda tekrar aramýzda olur." ADNAN YALÇIN Ýskilip arayý 1 puan açtý AK Partili kadýnlardan 10 bin karanfil Osmancýk AK Parti Kadýn Kollarý Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde 10 bin karanfil daðýttý. AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan adayý Hamza Karataþ, AK Parti Kadýn Kollarý ile birlikte tekstil fabrikasýný ziyaret etti. Dünyaca ünlü markalar için üretim yapan fabrikanýn yetkililerinden bilgi alan Karataþ, fabrikayý gezdi. Karataþ ve beraberindekiler, fabrikada çalýþan kadýn iþçilere karanfil hediye ederek, Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Ak Partili kadýnlar hemen hemen Osmancýk'taki tüm evleri tek tek ziyaret ederek ev hanýmlarýna karanfil verdiler. Bütün kadýnlarýn Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlayan AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan adayý Hamza Karataþ, "Bugün Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum ve kadýnlarýmýza baþarýlar diliyorum. "Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr" denilen felsefe, biz erkekleri ýslah eden, modernize eden, estetik kazandýran siz deðerli hayat paydaþlarýmýz kadýnlarsýnýz. Ýnsanlýk için, kadýnlar için, güzellik için iyi dileklerimizi karanfil olarak kadýnlara sunacaðýz. Kadýnlarýn öldüðü deðil, karanfile layýk olduðu, çiçek ve karanfil daðýttýðý, karanfil ve çiçek aldýðý günde bir araya gelmiþ güzel bir topluluðuz. Ýnþallah Osmancýk bu çizgiyi daha iyi bir noktaya götürecek. Sizler hepiniz birer çiçeksiniz. Sizler mutlu olun. Daðýttýðýmýz karanfiller daha güzel anlam kazansýn" Bahadýr YÜCEL Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da. hafta maçlarý sonunda Ýskilip Belediyespor ile Çorumspor arasýndaki puan farký 1'e çýktý. Haftanýn maçlarýnda Çorumspor'un evinde yine yüzü gülmezken, Ýskilip umutlu gittiði Aksaray Belediyespor maçýndan 1puanla döndü. Çorumspor evinde orta sýralardaki rakibi Tosya Belediyespor'a 1-3 maðlup olarak haftayý puansýz kapatýrken, Ýskilip Belediyespor'da deplasmanda 1-1 berabere kaldýðý Aksaray deplasmanýndan 3 puaný son dakikada kaybetti. Grubun zirvesinde ise sýký bir mücadele izlenirken lider Etimesgut Belediyespor deplasmanda MKE Kýrýkkalespor'u 0- yenerek 45 puanla ilk sýradaki yerini korudu. Grubun ikincisi Kýrþehirspor ise evinde zorlu bir mücadele sonunda Bartýnspor'u 3- yendi ve 4 puanla lidere yakýn takibini sürdürdü. Temsilcilerimiz. haftada yine alt sýralardan kurtulamazken, Çorumspor 13. sýrada bir haftayý daha puansýz geride býrakýrken, Ýskilip Belediyespor ise Çorumspor'un puan kaybettiði haftada arayý 1 puan daha açtý. ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Çorumspor - Tosya Bld : 1-3 Aksaray Bld - Ýskilip Bld : 1-1 Baðlum Bld - Gölbaþý Bld : 1-0 Kastamonu - Nevþehirspor : 1- Kýrýkkalespor - Etimesgut Bld : 0- Sincan Bld - Safranboluspor : 5-1 Kýrþehirspor - Bartýnspor : 3- Takýmlar Etimesgut Bld Kýrþehirspor Sincan Bld Bartýnspor Baðlum Bld. Gölbaþý Bld Tosya Bld Nevþehir Spor Kýrýkkalespor Aksaray Bld Kastamonuspor Ýskilip Bld Çorumspor Safranboluspor Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Etimesgut Bld - Çorumspor Ýskilip Bld - Kastamonuspor Bartýnspor - Sincan Bld Gölbaþý Bld - Kýrþehirspor Nevþehirspor - Baðlum Bld Safranboluspor - Kýrýkkalespor Tosya Bld - Aksaray Bld

11 SPOR Hakký Öztabað: Futbolcularým mücadeleleri övgüyü hakediyor Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, Ünyespor maçý sonrasýnda futbolcularýnýn zor saha þartlarýna raðmen mücadelelerinden ve kazandýklarýndan dolayý kutladýðýný söyledi. Gelir gelmez öncelikle moral motivasyon çalýþmalarý yaptýklarýný dile getiren Öztabað, düzgün bir zeminde oynamak adýna taktik çalýþmalarýný da Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýklarýný hatýrlatarak 'Göreve baþlar baþlamaz oldukça çöken moralleri düzeltmek adýna motivasyonu yükseltmek için çalýþmalar yaptýk. Antrenmanlarda taktik çalýþmalarýmýzý Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn zeminin bozulmamasý adýna Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýk. Ancak maç günü yaðan þiddetli yaðmur nedeniyle çalýþmalarýmýzý sahaya yansýtacak zemini bulamayýnca oldukça zorlandýk. Rakibimizin ligde bulunduðu konum nedeniyle maçýn zor geçeceðini biliyorduk. Ýlk yarýda yediðimiz golle maðlup duruma düþtük. Rakibimiz öne geçtikten sonra iyice kapandý zeminde onlar için avantaj oluþturdu. Taraftar galibiyeti özlemiþ Þampiyonluk þansýný zora sokan ve ilk 5 hedefini kovalamaya baþlayan Çorum Belediyespor'da son iç saha galibiyeti 0. Haftada Hacettepespor maçýnda yaþanmýþtý. Ligin 0. Haftasýnda Hacettepespor maçýnýn ardýndan iç sahada ancak 5. Haftada Ünyespor maçýnda galibiyet sevinci yaþayan Belediyespor taraftarlarý son dakika golü ile adeta Kýlýçcýoðlu Stadý'ný inletti. Maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarý ile doyasýya yaþan Belediyesporlu futbolcularýn ve taraftarlarýn bütünleþmesi camiayý yeniden umutlandýrdý. Helikopter ambulans sahaya indi Spor Toto 3. Lig. Grup'ta Orhangazispor ile Düzyurtspor arasýnda oynanan maç, bir hastanýn sevki için sahaya helikopter ambulans inmesi nedeniyle 15 dakika geç baþladý. Geçirdiði kalp krizi sonucu Orhangazi Devlet Hastanesine kaldýrýlan Yaþar Pala'nýn (5), ilk müdahalenin ardýndan Bursa'ya sevk edilmesine karar verildi. Pala için çaðrýlan helikopter ambulans, Spor Toto 3. Lig. Grup'taki Orhangazispor-Düzyurtspor maçýnýn baþlayacaðý saatlerde Orhangazi Ýlçe Stadý'na iniþe geçti. Bu sýrada saha içinde ýsýnan iki takým futbolcularý, hakemler ve diðer görevliler soyunma odasýna gitti. Alýnan güvenlik önlemlerinin ardýndan sahaya inen helikopter ambulans, Pala'yý aldýktan sonra Bursa'ya gitmek üzere havalandý.helikopter ambulansýn iniþi nedeniyle 15 dakika gecikmeli baþlayan maç, konuk takýmýn 4-1 üstünlüðüyle sona erdi. Maç içinde zor þartlara raðmen futbolcularým 90 dakika kazanmak için inanýlmaz mücadele verdiler. Futbolcularýmýn mücadeleleri övgüyü hak ediyor. Maçýn son dakikalarýnda hem beraberlik golü hem galibiyet golünü yakalamamýz futbolcularýmýn mücadelesinin karþýlýðýdýr. Son dakikaya kadar maçý býrakmayan futbolcularým beni çok mutlu etti. Ligde bulunduðumuz konum itibariyle böyle bir galibiyete çok ihtiyacýmýz vardý. Belki erken maçý koparsak bu kadar büyük moral olmazdý. Böyle mücadele ile kazanýlan galibiyetin takýma çok olumlu etkisi olacaðýný düþünüyorum. Ünyespor maçý ile daha yolun baþýndayýz. Önümüzdeki çok zorlu bir Bursa Nilüferspor maçý var. Sakatlarýmýz ve cezalý futbolcularýmýz çokluðu yüzünden sýkýntýlý bir hafta geçireceðiz. Birde buna ilave olarak maçýn sentetik çim sahada oynanacak olmasý dezavantajýmýz var. Tüm bu olumsuz görüntüye raðmen hedefe ulaþmak için kazanmak zorunda olduðumuzu biliyoruz ve bu bilinç içinde bugünden itibaren hazýrlýklarýmýza baþlayacaðýz' ADNAN YALÇIN Yönetim, Çorumspor taraftarýný es geçmedi Çorum Belediyespor-Ünyespor maçýnýn hemen bitiminde kapalý tribünün sað kanadýnda Belediyesporlu taraftarlarla galibiyet sevincini yaþayarak soyunma odasýna yönelen Belediyesporlu futbolcularý Baþkan Zeki Gül ve yönetimi sol tarafta bulunan ve maç boyunca Belediyespor'a destek veren Çorumspor taraftarlarýný selamlamalarý konusunda uyardýðý dikkatlerden kaçmadý. Baþkan Zeki Gül ve yönetiminin bu duyarlý davranýþý Çorumspor taraftarlarý tarafýndan alkýþlandý. ADNAN YALÇIN Adnan Yalçýn Adam Kazanmak sevindirici Çorum Belediyespor kazanmasý gereken bir maçý kazandý. Kaybettiði anda büyük ihtimalle bir sezonun emeðinin heba olacaktý. Bu nedenle Belediyespor kazanmasý gereken bir maçý kazandý. Bu maçta tüm gözler takým üzerinde olduðu kadar ilk defa teknik direktör olarak bir maça çýkan Hakký Öztabað üzerindeydi. Maçýn ikinci yarýsýnda gecikmeden kazanmak adýna Furkan- Gökhan deðiþikliði ile olumlu bir deðiþiklik yaptý. Sonrasýnda yine Ender-Oðuzhan Yalçýn deðiþikliði de olumluydu. Takýmýn oyunu iyi miydi? Bana göre yine kötü oynadýlar hele 5 dakika 10 kiþi oynayan bir takýma karþý daha çok pozisyon üretilmeliydi. Zeminin kaygan olmasý su birikintilerinin pas organizasyonlarýna izin vermemesi elbette kötü futbola nedendi. Ancak rakibinde 10 kiþi kalmasý ve zayýf bir takým olmasý bu nedenleri pek geçerli kýlmýyor diye düþünüyorum. Tabii burada yeni gelmiþ bir teknik adamý eleþtirmek haksýzlýk olur. Bu anlamda hocaya zaman vermek gerek. Fakat hocanýn takýmý bir gün önce kampa almasý bana göre çok doðru bir hareket. Hakký hoca takým içinde bir uyanýþýn olmasý gerektiðini görmüþ. Kampýn aslýnda bu anlamda uyarýcý olduðunu düþünüyorum. Hoca kamp olayýyla birlik ve beraberlik zamanýnýn geldiðinin sinyalini verdi. Bu anlamda hocayý tebrik ederim malum giden Sedat hoca bu doðrultuda futbolcularý uyandýracak böyle bir hareket yapamadý. Her zaman dediðim gibi bana göre teknik adamýn takým üzerindeki etkisi belli bir oraný geçmez, akýllý teknik adam takýmý birlik beraberlik duygusunu aþýlayarak futbolcularý motive eder. Duyduðum kadarý ile de Hakký Öztabað hoca insani iliþkileri iyi olan ve futbolcunun seveceði bir teknik adammýþ bana göre en önemlisi budur. Tabi futbolcuda karakterli olmalý. Hocanýn iyi niyetini görmeli. Formasý için, hocasý için, en önemlisi helalinden kazanmak için sahada var gücünü ortaya koymalý. Bu haftadan itibaren ligde iyi futbolun ötesinde iyi mücadele eden yüreðini ortaya koyan kazanýr. Ünyespor maçýnýn ikinci yarýsýnda Belediyesporlu BAZI futbolcular bunun sinyalini verdi. Ýnþallah bundan sonraki maçlarda herkes yüreðini koyarak oynar TAKIM olduklarýný hatýrlarlar. ÇORUMSPOR HAKEM KURBANI OLDU Tosya Belediyespor karþýlaþmasýnda Çorumspor hakem kurbaný oldu. Hakemler penaltýda ve ilk golde ofsayt kararýnda hatalýydý. Ýki golün maça etkisi büyüktü Tosya maçý kaybedildi. Ýnþallah bundan sonraki maçlar kazanýlýr diye ummaktan baþka çaremiz yok. Cemil Kaya hocanýn kendi futbolculuðundaki hýrsý takýma aþýladýðýnda ben kýrmýzý siyahlýlarýn kolay kolay maç kaybedeceðine inanmýyorum. Tabi bu sadece hocanýn hýrslý olmasýyla olmayacak. Futbolcularda en az hoca kadar baþkanlarý kadar, taraftarlarý kadar maç kazanmayý isteyecek. Futbolcu kardeþlerim þunu iyi bilsin ki bu taraftar daha Çorum'da galibiyet yüzü görmedi. Soruyorum kendi doðduðunuz illerde bu kadar destek görür müydünüz? Elbette maddi sorunlarýnýz var. Ancak bu sorunlar maç kaybederek çözülür mü? Birde unutmadan þunu hatýrlatmak isterim 'Aslan yattýðý yerden belli olur' derler. Size saygý gösterilmesini istiyorsanýz, sizde saygýlý olun. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR LÝGDE KALMAYI BÝZDEN DAHA ÇOK ÝSTÝYOR! Ýskilip Belediyespor her ne kadar Çorumspor'un ligdeki ilk rakibi olsa da onlarý da mücadelelerinden dolayý kutlamak lazým. Onlarda türlü sýkýntýlar içinde mücadele veriyorlar. Görmedim ancak duyumlarým doðrultusunda futbolcularýnýn bizim takýmdan daha çok kenetlenmiþler. Saha kazanmak için çýkýyorlar. Galibiyet yemini ediyorlar. Ligde kalacaklarýna inanmýþlar. Darýsý inþallah bizim topçularýn baþýna demekten kendimi alýkoyamýyorum. Hoþçakalýn Yýldýzlar Futbol Ýl Birinciliði'nde yarý finalistler belli oldu Okullu Yýldýzlar Futbol'da yarý finalistler belli oldu. Dört grupta 1 takýmýn mücadele ettiði ikinci tur grup maçlarý dün oynanan maçlarla sona erdi. Dün oynanan ikinci tur maçlarý sonunda Ý grubundan Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu grup birinciliði maçýnda Osmancýk Atatürk Ortaokulu'nu 3-1 yenerek yarý finale yükselmeyi baþardý. J grubundan Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu daha önce yarý final grubuna yükselmeyi baþarmýþtý. K Grubundan 3 Nisan Ortaokulu daha önce aldýðý yarý final biletini son olarak dünki maçýný kazanan Mimar Sinan Ortaokulu oldu. Yarý finalde bugün saat 10.00'da Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karþýlaþacak. Ýkinci maçta ise saat 11.30'da 3 Nisan Ortaokulu ile Mimar Sinan Ortaokulu takýmlarý finale yükselmek için karþýlaþacaklar. ADNAN YALÇIN Ispanak: Hakeme yenildik Ligin. Haftasýnda evinde Tosya Belediyespor'a 1-3 yenilen Çorumspor'un Baþkaný Rumi Ispanak maç deðerlendirmesinde þu yorumlarda bulundu. Ispanak "Maçý izleyen herkesinde hem fikir olduðu tek konu maçýn 1. Yan hakeminin maçý katlettiði oldu. Yan hakem ilk yarýda Ümit'in ofsayt olmayan pozisyonunda ofsayt kararý vererek aslýnda ilk sinyali vermiþti. Ýlk yarýda iyi mücadele ortaya koyan ve maçý kazanmaya yakýn olan taraf bizdik ancak ikinci yarýda hakem kararlarý bize çok yanýldýðýmýzý gösterdi. Ýkinci yarýda yediðimiz ilk golde herkes gördü 3 kiþi ofsayt pozisyonundaydý ancak ne hikmetse bir tek yan hakem bunu göremedi. Bu golün ardýndan yine penaltý verilen pozisyonda ayný yan hakemin, orta hakeme penaltýyý verdirmesi anlaþýlýr gibi deðildi. Kýsacasý biz Tosya Belediyespor'a deðil maçýn yan hakemi ve ona uyan orta hakemine yenildik. Bu maçta futbolcularýn mücadeleleri bizi umutlandýrýrken taraftarýmýza yine çok teþekkür ediyorum. Tüm olumsuzluklara raðmen bizi asla yalnýz býrakmýyorlar. Tosya maçýný unuttuk, artýk geride kalan 5 haftayý düþünüyoruz. Bu maçlardan puan veya puanlar bekliyorum. Ýlk olarak önümüzde liderle oynayacaðýmýz maç var elbette zor maç ancak ben futbolcularýmýn yüreklerini ortaya koyarak bu maçla birlikte puan serisine baþlayacaðýmýza inanýyorum. Ýnþallah sezon sonunda kümede kalan taraf biz olacaðýz." Dedi. ADNAN YALÇIN

12 Ulukavakspor'da baþkan Hasan Eker Geçtiðimiz hafta içinde yazýlý basýn açýklamasý ile Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan'ýn baþkanlýðý býraktýðý duyurulmuþtu. Ulukavakspor yönetiminden yapýlan son yazýlý açýklamaya göre Hasan Eker'in yeni kulüp baþkaný olduðu açýklandý. Açýklamada baþkan Hasan Eker'in sezon sonuna kadar görevde kalacaðý bildirildi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

"Reel sektör üniversite iþbirliðini

Reel sektör üniversite iþbirliðini Uyuþturucu zanlýsý terörist zannedildi 7 DE 16 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Reel sektör üniversite iþbirliðini Çorum TSO Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, SBMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya

Detaylı