Doktorlar Týp Bayramý'nda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doktorlar Týp Bayramý'nda"

Transkript

1 Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi (SP) Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, parti yöneticileri ile meclis üyesi adaylarý ile Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Adnan Cýdýk, siyasi partilerin belediye baþkan adaylarý ile herhangi bir þahsi sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi.hizmet etmek için yola çýktýklarýný belirten Cýdýk, "Ýsteðimiz halkýmýzýn huzur ve refah içinde yaþamasý. Tabipler Odasý saðlýk sisteminde yaþanan bazý sýkýntýlarý protesto etmek için bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteði ile bir dizi etkinlik yapacak. 14 Mart Týp Bayramýna kadar "Nitelikli saðlýk ortamý için nitelikli saðlýk eðitimi gerekir" sloganýyla gerçekleþtirilecek etkinlikler kapsamýnda yaþanan sorunlar deðiþik þekillerde dile getirilecek. Doktorlar 14 Mart günü de aciller dýþýnda hizmet vermeyecekler. MHP'den Vali Baþköy'e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen nezaket ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Ziyarette konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "Mart seçim sürecinin þehrimiz ve tüm ülkemiz adýna saðlýklý huzurlu ve barýþ içerisinde geçmesini diliyorum. SAYFA 3 TE SAYFA 3 TE "HÝTÝTSÝAD olarak mevcut durumdan rahatsýzýz" DE Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum TSO'yu ziyaret ettiler.ziyarette, ülkenin içerisinde bulunduðu mevcut durum istiþare edildi. Ziyarette açýklamalarda bulunan HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, iktidarýyla, muhalefetiyle, iþ dünyasýyla, çalýþanýyla herkesin ayný gemide olduðunu belirterek, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak mevcut durumdan rahatsýz olduklarýný söyledi. Çaðrý Merkezi ihalesi yapýldý Jandarma'dan Kadýnlar Günü jesti Jandarma ekipleri " Mart Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla, trafik uygulamasýnda kadýn sürücüler ile araçlardaki kadýnlara karanfil hediye ettiler. SAYFA 7 DE Meteoroloji'den Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere Zirai Don uyarýsýnda bulundu. Don olayýnýn 17 Mart tarhine kadar geçerli olduðunu ifade edildiði açýklamada... SAYFA DE Metin Önal Mengüþoðlu "Mehmet Akif 3 statükoya dik durmuþtur" Çorum Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu mart ayý olaðan toplantýsý OSB toplantý salonunda yapýldý. Toplantý da ayrýca Çaðrý Merkezi Binasý yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Onur ve OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. SAYFA 9 DA TE DE DA SAYFA SAYFA SAYFA Necip Fazýl'ýn 'Para'sý tiyatroseverlerle buluþacak CHP'li Akkaya miting öncesi son hazýlýklarý inceldi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, dün Ýl Teþkilatýný ziyaret etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, zor bir dönemden geçildiðini ifade ederek, "0 gün sonra Türkiye'de bir demokrasi þöleni yaþanacak. Tuz kullanýmýna dikkat! 3 TE

2 "HÝTÝTSÝAD olarak mevcut durumdan rahatsýzýz" Ýmsâk : 04:7 Güneþ : 05:5 Öðle : 11:57 Ýkindi : 15:1 Akþam : 17:50 Yatsý : 19:09 AJANDA Ay, 31 Gün, 9. Hafta Necip Fazýl'ýn 'Para'sý tiyatroseverlerle buluþacak Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Para' isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Necip Fazýl Kýsakürek'in yazdýðý ve Özer Tunca'nýn yönettiði iki pedelik oyun 14 Mart Cuma günü saat 0.00'da 15 Mart Cumartesi günü ise ila 0.00 saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek. Oyunu konusu þöyle: Oyunumuz, günümüzün maddeci anlayýþýný çeþitli yönleri ile gözler önüne serer. Þerefin, namusun, aklýn, saðlýðýn, hayatýn, hikmetin, dünya ve ahretin para ile ölçüldüðü þu zavallý günümüzde bu oyun, insanýn en iðrenç zaaflarýný anlatýr ve bizi, paraya tapan, çýkarlarýný her þeyin üstünde tutan duygusuz bir banker ile onun kadar menfaatçi çevresinin cinayete kadar giden, karanlýk maceralarýna davet eder. Oyunun biletleri tiyatro salonu giþesinden ve tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Yasin YÜCEL Sahibinden 450 M Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 3 ( Kakaçlar Petrol yaný ) Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Hitit Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝT- SÝAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum TSO'yu ziyaret ettiler.ziyarette, ülkenin içerisinde bulunduðu mevcut durum istiþare edildi. Ziyarette açýklamalarda bulunan HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Benli, iktidarýyla, muhalefetiyle, iþ dünyasýyla, çalýþanýyla herkesin ayný gemide olduðunu belirterek, iþ dünyasýnýn temsilcileri olarak mevcut durumdan rahatsýz olduklarýný söyledi. Mevcut çekiþmelerden belli bir tarafýn kazanmadýðýný ya da yalnýzca belli bir tarafýn kaybetmediðini, topyekun bütün ülkenin kaybetmekte olduðunu ifade eden Ahmet Benli, "Bizler, ticaret yapýyoruz. Ekonomik gidiþattan olumlu ya da olumsuz anlamda doðrudan etkilenen kesim olarak ülkenin içinde bulunduðu durumdan rahatsýzlýðýmýzý ifade etmek isterim" Dersanelerin kapatýlmasý kararýný da deðerlendiren Benli, "Dersaneler yasaklama ile kapatýlmak yerine, özel okullarý teþvik ederek, yatýrýmýný cazip hale getirilerek kapatýlmalýdýr. Özel okullar bu þekilde teþvik edilirse, dersaneye talep zaten Yýl: 9 Sayý: 77 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 4 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 00 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : düþer ve kendiliðinden kapanýr" þeklinde konuþtu. Ahmet Benli, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri'nden hayýrlý bir sonuç çýkmasýný temenni ettiklerini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, iþ dünyasýnýn önünü görmek istediðini, yatýrýmlarýn buna göre þekillendirildiðini söyledi. Dersanelerin kapatýlmasý konusunda yasaklamak yerine teþvik etmek fikrinin mantýklý olduðunu ifade eden Baþaranhýncal, "Bir sektörü yasa ile kapatmak, bir çok maðduriyetlere neden olacaktýr. Ancak bunun yerine, dersaneler yerine düþünülen özel okullarýn kurulumlarýnýn teþvik edilmesi, bu yönde bir arz-talep dengesi kurulmasý doðru bir yöntem olacaktýr" þeklinde konuþtu. "Belediyecilik Milli Görüþ kadrolarýnýn uzmanlýk alanýdýr" Saadet Partisi Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerine devam ediyor. Adnan Cýdýk'ýn bu seferki duraðý MÜSÝAD Çorum Þubesi oldu. Ziyarette yaptýðý deðerlendirme de, belediyeciliðin Milli Görüþ kadrolarýnýn uzmanlýk alaný olduðunu ve bu kadrolarýn geçmiþte bir çok baþarýya imza attýðýný dile getiren Cýdýk, AK Parti tarafýndan Çorum'da yapýlan çalýþmalarýn da Milli Görüþ belediyeciliðine ait çalýþmalar olduðunu ve Arif Ersoy zamanýnda planlandýðýný iddia etti. Cýdýk sözlerine þu ifadelerle devam etti: "Üretilen projeler Arif Ersoy'un projeleridir. Þu anki belediyenin yaptýðý ise zaman zaman bu projeleri raftan indirip hayata geçirmektir. Halkýmýzýn, esnafýn ve sanayicimizin sorunlarýný tek tek biliyoruz ve bu sorunlarý çözecek bir kadroyla hizmete talibiz. Hizmet verebilecek belediyenin halkla olduðu kadar personeliyle de barýþýk olmasý gerekirken bu belediye ile personeli arasýndaki kopukluk hala devam ediyor." MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise MÜSÝAD'ýn kuruluþ çalýþmalarýnda Necmettin Erbakan'ýn da büyük emeklerinin bulunduðunun altýný çizerek, Adnan Cýdýk'a baþarý dileklerini iletti. Yasin YÜCEL Meteoroloji'den Zirai Don uyarýsý! Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada üreticilere Zirai Don uyarýsýnda bulundu. Don olayýnýn 17 Mart tarhine kadar geçerli olduðunu ifade edildiði açýklamada, "Bölgemiz, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soðuk havanýn etkisine gireceði tahmin edildiðinden, Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadýr, don olayýnýn meydana getireceði olumsuzlýklara karþý ziraifaaliyette bulunanlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý gerekmektedir" denildi. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým (3 9 ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Bir kimse gýda maddesi satýn alýp, þehre getirir ve piyasaya göre satarsa, sadaka vermiþ gibi sevap kazanýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri MANÝLER Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Keçi daðda geziyor Þaþort yaðý eziyor Güzel sevgili yarým Bana mani diziyor Çoban çalar kavalý Benim yârim havalý Yâri seviyom diye Herkes bana davalý Çoban gider koyuna Çocuk girer oyuna Güzel sevgili yarým Soyu çekmiþ soyuna Çoban giymiþ abayý Güzel tutmuþ yabayý Yârini görmek için Çok harcamýþ çabayý Çoban koyunu toplar Yârin yüreði hoplar Kaþ göz iþaretiyle Sevgi saygý toplar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,4, EUR 3,07 3,07 STERLiN 3,7 3,9 JPY YENi 0,4 0, SAAT: 1.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL ÝNÖNÜ CAD. /E - EMNÝYET SARAYI YANI SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:4 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...11 Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma...15 Elektrik Arýza...1 Su Arýza...15 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma...10 Özel Elitpark Hastanesi...

3 3 Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugün ilk duraðý Çorum olacak Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak Ali Yýlmaz Çorum Tabip Odasý ve Çorum Aile Hekimleri Derneði Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, 14 Mart Týp Bayramýnda aciller dýþýnda hizmet veremeyeceklerini söyledi. Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz düzenlediði basýn toplantýsýnda 30 yýlý aþkýn süredir Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesi sürecinin yaþandýðýný belirtti. 003 yýlýndan itibaren hýzlanan, hizmetlerin piyasalaþtýrýlmasý, ticarileþtirilmesi, alýnýp-satýlan ve üzerinden kar edilmesi sürecinden en çok saðlýk, sosyal hizmet, sosyal güvenlik ve eðitim hizmetlerinin etkilendiðini kaydeden Yýlmaz, "Saðlýk alanýnda hizmeti alanlarýn hizmete eriþiminin önüne birçok parasal engel çýkarýlmýþtýr. Ticari kaygýlar ve iþletme anlayýþý üzerinden yürütülen saðlýk politikalarý nedeniyle, yalnýzca vergiler üzerinden finansman sona ermiþ, saðlýk hizmeti alabilmek için ayrýca Genel Saðlýk Sigortasý Primi ödeme zorunluluðu getirilmiþ, bu yetmezmiþ gibi, hizmete ulaþmak isteyenler, neredeyse her kademede katký-katýlým payý ve ilave ücret ödeme zorunluluðu ile karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Bu dönüþüm saðlýk emekçilerine de iþ ve iþyeri güvencesinin yitirilmesi, performansa göre çalýþma sistemi nedeniyle güvencesiz, gelecek güvencesi saðlamayan ücretlendirme, aðýr bir iþ yükü ve güvensiz ortamda hizmet vermek þeklinde yansýmýþtýr. Ne yazýk ki Ýþ güvencemiz yöneticilerimizin keyfi uygulamalarýna baðýmlý hale gelmiþtir. Þýrnak ili Güçlükonak Merkez 1 No'lu Aile Saðlýðý Merkezi'nde çalýþan Dr. Mehmet Zeki Türe'nin aile hekimliði sözleþmesi feshedildi! Entegre hastanede çalýþan hekimler, aile hekimliði yanýnda gece acil serviste nöbet tutmaktadýr. Þýrnak Güçlükonak Ýlçe Kaymakamý'nýn rahatsýzlanan eþine bakmak üzere kaymakamýn evine davet edilen Dr. Zeki Türe görev yerini terk etmemiþtir, çünkü acil servis terk edilemez! Ancak talebi karþýlanmayan kaymakamýn þikayeti üzerine Þýrnak Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý denetim ekiplerince Güçlükonak Merkez 1 No'lu Aile Saðlýðý Merkezi'nde çalýþan Dr. Mehmet Zeki Türe'nin birimine, 10 kiþilik bir ekiple baskýn denetim yapýlýp mobbing uygulanarak 95 ceza puaný verilmiþtir. Verilen ceza yeterli bulunmamýþ olacak ki, Þýrnak Valiliði tarafýndan yapýlan ikinci soruþturma sonucunda ilave 45 ceza puaný daha verilerek, toplamda hukuki dayanaðý olmayan 140 ceza puanýyla meslektaþýmýzýn aile hekimliði sözleþmesi kanunlara aykýrý olarak feshedilmiþtir. Aile hekimi arkadaþýmýza yapýlan bu mobbing olayýný ve sözleþmesinin keyfi olarak feshedilmesini kabul etmiyoruz. Hekim arkadaþýmýz doðru davranmýþ ancak bürokratlarýn mobbingi ile kanun dýþý baský ve cezaya çarptýrýlmýþtýr. Anladýðýmýz kadarýyla köle gibi davranmazsak, mesleðimizin gereðini yaparsak ekmeðimizden olacaðýz. Bizim en önemli kaygýmýz mesleðimizi etik ve iyi hekimlik çerçevesinde icra edememektir. Saðlýk Bakanlýðý demokratik yöntemlerle hak talep eden saðlýk çalýþanýný baský altýna alarak, ASM çalýþanlarýnýn örgütlü hak alma mücadelesini zayýflatmayý, korku salmayý, onlarý yýldýrmayý amaçlamaktadýr. Bu dönüþüm konusunda yeni düzenlemeler geldikçe de bu olumsuzluklara yenileri eklenmektedir. Saðlýklý bir toplum olmak için halkýmýza nitelikli, güvenilir bir saðlýk hizmeti sunmak için mücadele etmek görevimizdir, görevimizin baþýndayýz. Bugün Saðlýk Emek ve Meslek Örgütü Temsilcileri olarak "Saðlýkta Dönüþüm Programý"nýn yarattýðý sorunlara yönelik sesimizi duyurabilmek için 14 Mart Týp Bayramý'na kadar yapacaðýmýz eylemleri basýn aracýlýðýyla halka ve ilgililere duyurmak için bir aradayýz. Bu süreçte Türkiye saðlýk ortamýnda öne çýkan sorunlarý ve çözüm önerilerimizi hastanelerde, aile ve toplum saðlýðý merkezlerinde, saðlýk alanýnda eðitim veren okullarda ele alacak, tartýþacak ve yurttaþlarýmýzla paylaþacaðýz. Bugünden itibaren, saðlýk alanýnda hizmet veren her meslek grubunun eðitiminde yaþanan sorunlarýn öne çýkarýlmasýný hedefleyerek "Nitelikli saðlýk ortamý için nitelikli saðlýk eðitimi gerekir" sloganýyla ilgili tüm mercilere bu sorunu tüm ülke çapýndaki eylemlerimizle duyuracaðýz. Birinci basamak saðlýk hizmetleri olarak halka sunulan ASM ve TSM'lerinde çalýþan saðlýk çalýþanýnýn yaþadýðý sorunlarý, koruyucu hekimlik alanýnda yaþananlarý konuþacaðýz. Saðlýklý bir toplum olmaktan uzaklaþan bir ülke olarak saðlýðýn belirleyicileri olan barýnma, yoksulluk, doðaya yönelik saldýrýlar, savaþ, savaþýn yarattýðý göç ve salgýn hastalýklar sorunlarýný halkýmýzla birlikte alanlarda dile getireceðiz. Saðlýk hakkýmýza, doðamýza, özgürlüklerimize ve geleceðimize sahip çýkacaðýz. Siyasi parti temsilcilerini, çevre örgütlerini, hasta haklarý örgütlerini, göçle ilgilenen dernekleri, barýþ, demokrasi mücadelesi yürüten örgütleri de bu eylemimizde yanýmýzda olmaya davet ediyoruz. Nitelikli saðlýk hizmeti için uygun çalýþma ortamý ve koþullar talep edeceðiz. Saðlýkta yaþanan þiddete dikkat çekecek, insanca çalýþma ortamlarý, angarya yerine tanýmlý çalýþma saatleri, iþ güvencesi, çalýþýrken ve emekli olurken gelir güvencesi talep edeceðiz. Performans denilen uygulamayý reddederek hastamýzla, öðrencimizle ve iþ arkadaþlarýmýzla barýþçýl bir iþ ortamýnda çalýþma isteðimizi ifade edeceðiz. Saðlýk çalýþanlarýnýn en maðdurlarý olan taþeron iþçilerin iþ ve gelir güvencelerini talep edeceðiz. Hekiminden diþ hekimine, hemþiresinden ebesine, saðlýk teknikerinden teknisyenine, laborantýna, biyoloðuna, diyetisyenine, sosyal hizmet uzmanýna, taþeron saðlýk emekçisine kadar tüm Saðlýk Çalýþanlarý olarak üzerimize yýkýlan iþ yükü nedeniyle nitelikli bir hizmet verememekteyiz Mart arasýnda hastalarýmýza yeterli süre, en az 15 dakika ayýracaðýz. 14 Mart günü de, Týp Bayramý'nda sorunlarýmýzý ve nitelikli saðlýk hizmetinin koþullarýný tartýþacak, aciller dýþýnda hizmet veremeyeceðiz. Daha ulaþýlabilir, daha nitelikli bir saðlýk hizmeti sunmak için verdiðimiz mücadelede, tüm emekçileri, emek ve meslek örgütlerini, hizmete ulaþma konusunda parasal engeller yetmezmiþ gibi, her geçen gün yeni engellerle karþý karþýya kalan halký bizimle birlikte olmaya çaðýrýyoruz" Basýn toplantýsýna saðlýk ile ilgili bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Çorum mitingi bugün yapýlacak. Miting, YEDAÞ önünde saat 11.00'da baþlayacak. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugün 3 miting gerçekleþtireceðini ifade ederek, "Bu mitinglerin ilki büyük Çorum mitingi olacak. Sonra Genel Baþkanýmýz saat 13.00'te Amasya mitingine, saat 1.00'da da Sinop mitingine katýlacak. Mitingimiz sýrasýnda yaðmur yaðacaðýný öðrendik ve yaklaþýk 5 bin tane þemsiye ve yaðmurluk daðýtacaðýz, ümit ediyoruz ihtiyaç olmaz" Bahadýr YÜCEL Özgür Der Çorum Þubesi'nde "Kur'an Þairi Mehmet Akif Ersoy " konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Metin Önal Mengüþoðlu katýldý. Tarihi ve kiþileri deðerlendirirken sorgulamak gerektiðini ve adaletli olmanýn önemine deðinerek konuþmasýna baþlayan Metin Önal Mengüþoðlu, abartýlý övgü veya yargýnýn doðru ve ilkeli bir tavýr olmadýðýný örnekler vererek anlattý. Mehmet Akif'i de sýradan bir biyografik anlatým ile sunmanýn bir anlam ifade etmeyeceðini belirten Mengüþoðlu, Osmanlý dönemi edebiyat ortamýndan da bahsetti ve Divan edebiyatý, halk edebiyatý ve tasavvuf edebiyatý hakkýnda bilgiler aktardý. Ýslam'ýn insanlarý özgürleþtirdiðini ve dinlerini hür olarak seçmelerini saðladýðýný hatýrlatan Mengüþoðlu, Mehmet Akif'in kiþiliði, ahlaký ve düþünceleri ile çok müstesna bir þahýs olduðunu hayatýndan örnekler vererek anlattý ve sözlerine þöyle devam etti: "Mehmet Akif ülke akýbeti ve sahih Ýslam'ýn mücadelesini vermiþtir. Statükoya, saltanata karþý dik durmuþtur. Çünkü, Ýslam tarihine bakýldýðýnda saltanat sünni, imamet de þii dünyasýnýn kanýný emmiþ ve Ýslam dünyasýný mahvetmiþtir." "Mehmet Akif statükoya dik durmuþtur" Metin Önal Mengüþoðlu Program soru cevap bölümünün ardýndan sonra erdi. Yasin YÜCEL CHP'li Akkaya miting öncesi son hazýlýklarý inceldi CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, dün Ýl Teþkilatýný ziyaret etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Yakup Akkaya, zor bir dönemden geçildiðini ifade ederek, "0 gün sonra Türkiye'de bir demokrasi þöleni yaþanacak. Bu yolsuzluklara bulaþmýþ, hukuksuzluða bulaþmýþ AK Parti iktidarýný sandýða gömeceðiz bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn" Gittikleri her yerde Cumhuriyet Partisine olan coþkuyu gördüklerini kaydeden Akkaya, "Bu yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacaðýný görüyoruz. Bunun iki nedeni var. Birinci yüzü, geçtiðimiz ay Samsun'da açlýktan ölen bir bebek, hemen akabinde Konya'da donarak ölen baþka bir bebek, iþ bulamadý diye intihar eden gençlerimiz. milyona yakýn asgari ücretle çalýþan vatandaþlarýmýz yaklaþýk 10 milyona yakýn geçim sýkýntýsý çeken emeklilerimiz varken bakýyorsunuz öbür tarafta ayakkabý kutularýndan çýkan milyon dolarlar. Tapelerde görüp duyduðumuz Türkiye'yi farklý bir þekilde konumlandýrmak, þekillendirmek isteyen bakanlarýn, brokratlarýn, baþbakanýn konuþmalarý Türkiye'nin bu da farklý bir yüzü. Türkiye'ye bu olanlar yakýþmýyor. Bunlar 3 þeyle geldiler iktidara. Biz yolsuzluklarý kaldýracaðýz dediler. Biz özgürlükleri getireceðiz dediler. Yoksulluklarý ortadan kaldýracaðýz dediler. Ama bu iktidar söylediklerinin tam tersini yaptý. Onlarýn bu yaptýklarýna karþýn Cumhuriyet Halk Partisi 199'da olduðu gibi 30 Mart'ta iktidar olacaktýr biz bunu her gittiðimiz kentte görüyoruz. Elimizde çok önemli bir güç var, o da halkýn oyu. Oylarýmýza, sandýklarýmýza her þeyden önce sahip çýkmamýz gerekiyor. Görüyorsunuz duyuyorsunuz bunlarýn kafasý ancak yolsuzluklara, uðursuzluklara çalýþýyor. Bunlarýn böyle çalýþan kafalarý eðer milletin menfaatine çalýþmýþ olsaydý bugün ülkenin durumu farklý olurdu" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL MHP'den Vali Baþköy'e ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Dün gerçekleþen nezaket ziyaretine MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Ziyarette konuþan Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan "Mart seçim sürecinin þehrimiz ve tüm ülkemiz adýna saðlýklý huzurlu ve barýþ içerisinde geçmesini diliyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Milletimiz bizleri bu kutsal görevde gördükleri taktirde de hizmetin en iyisi yapacaðýz" Vali Sabri Baþköy ise "Demokrasinin gereði olan bu rekabette adaylar hedefleri için çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Bu gayet normal bir þey çünkü herkesin bir ideali var.30 Mart akþamý bir kiþi seçilerek 5 yýllýk bir emaneti alacak" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL

4 "Can güvenliðimizi teslim ettiðimiz polislerin can güvenliðini düþünmeliyiz" Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Dernek Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu adýna bir açýklama yaparak, Kýrþehir- Kayseri karayolu Mucur ilçesi giriþindeki kazada can veren üç þehit polisin acýsýný içlerinde hissettiklerini söyledi. Refüje çarparak devrilen otobüste bulunan polislerden üçü þehit düþmüþ, 'si ise yaralanmýþtý. Afat, "Kayseri'den Ankara'ya giden Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðünde görevli polis memurlarýný taþýyan otobüsün devrilmesi sonucu þehit olan 3 polisimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz. Yaralanan polislerimize de acil þifa dileklerimizi iletiyoruz" Polislerin çalýþma koþullarýnýn da en az gazeteciler kadar aðýr ve zor olduðunu belirten Afat, "Gazetecilerin yollarý en çok polislerle kesiþir. Gece-gündüz demeden haberci haber peþinde koþar, emniyet güçleri ise bu olaylarýn tam içerisinde yer alýr. Zamanýn büyük bölümünü yan yana geçirirler. Her ikisi de baþta siyasiler olmak üzere çýkarýna dokunduklarý kesimlerin hedefindedir. Polisler sürülmekle tehdit edilirken, gazeteciler iþten kovulmakla korkutulmaya çalýþýlýr. Bazen de böyle kazalarla can verirler. Kazanýn nedenleri yakýnda açýklanacaktýr. Ancak o otobüsü kullananýn da polis olduðu düþünüldüðünde aklýmýza kimbilir kaç saattir uyumadýðý sorusu geliyor. Can güvenliðimizi teslim ettiðimiz polislerin can güvenliðini de düþündüðümüz zaman geleceðimiz daha güzel olacaktýr. Bir kez daha þehit düþen polislerimize rahmet diliyor, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyoruz" diye konuþtu. Kur'an-ý Kerim okuma yarýþmasýnda birinci Anadolu ÝHL oldu Osmancýk' ta Ýmam Hatip Liseleri arasýnda, Kur' an-ý Kerim okuma, yarýþmasý düzenlendi.osmancýk Ýmam Hatip Lisesi koordinatörlüðünde Osmancýk Belediye Kültür Sitesi'nde yapýlan yarýþmaya Çorum ve çevre ilçelerden olmak üzere ÝHL öðrencisi katýldý.yarýþmacý'a Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, Sungurlu ÝHL'den Alim Koçak, Bayat ÝHL'den Mustafa Türk, Osmancýk ÝHL'den A.Habip Görken, Çorum Anadolu ÝHL'den Nejdet Yavuz' dan oluþan jüri üyeleri deðerlendirme yaptý.yarýþmayý Osmancýk Belediye Balkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Osmancýk Belediye Baþkaný adayý Hamza Karataþ, CHP Osmancýk Belediye Baþkaný adayý Alaattin Uður, MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, MHP Ýlçe Baþkaný Musa Kara, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Gazi Yýldýrým ile vatandaþlar izledi. Jüri üyeleri puanlamalarý hesaplarken, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ilahi grubuda ilahiler seslendirdi. Yarýþmada; yüzünden okuma, tecvit, mahreç, makam ve ses kategorilerinde deðerlendirilen öðrencilerden Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Ýsmail Yumayak birinci, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi'nden Þuayip Çakallý ikinci ve Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nden Musa Ungever üçüncü oldu. Programýn sonunda yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Bahadýr YÜCEL 4 Mahir ODABAÞI EKMEK ÝSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI TOPLANTI NOTLARI-5 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Toplumun büyük bir hassasiyet gösterdiði ve memnuniyetle karþýladýðý Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý kapsamýnda; 013 Yýlý Araþtýrma Sonuçlarý kampanyanýn yýldönümü olan 17 Ocak 014 tarihinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Mehmet Akif Toplantý salonunda gerçekleþtirilen programla kamuoyuna açýklandý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda gerçekleþen toplantý da; bir yýllýk süreçte yaþanan geliþmeler Sayýn Bakan Mehdi EKER tarafýndan kamuoyuyla ayrýntýlý olarak paylaþýldý. Özetle; '' yýlýnda Temmuz ayýnda yürürlüðe giren ekmek ile ilgili tebliðde deðiþiklik yapýldý. Ekmekte tuz oraný % de % 1,5 a düþürüldü. Ekmeklik buðday unundaki kepek oraný % 0 oranýnda artýrýldý. Ekmekte kullanýlmakta olan, daha önce ekmekte ekmekte - yani düþük kepek sebebiyle kepek kullanýlmýyor, kepek kullanýlmayýnca ekmekte hamur kývam tutmuyor, ekmeklik hamur oluþmuyor, bunun için katký maddesi kullanýyordu. Ekmeðe, 17 çeþit katký maddesi konuyordu. Aðartýcýdan tut, hamurun kývamýný artýrmaya kadar bir sürü katký maddesi. Biz bu 17 katký maddesinin tamamýný kullanýmda ve üretimde 013 yýlýnda yasakladýk. Böylece ekmek buðday unu, maya, su ve asgari miktarda tuz. EKMEK DEDÝÐÝN BU TANE ELEMENTTEN, dört tane girdiden oluþuyor. Diðerleri yasaklandý. Onun için biz bu ekmeðin içerisine kepek oranýný ne kadar artýrýrsak, ekmek o kadar saðlýklý olur. Hem B vitamini yönünden en ucuz ve en zengindir. Tam buðday ekmeðinde artýþ oldu, neden? Çünkü tam buðday ekmeðinde biz; zorunlu olarak bütün satýþ noktalarýnda bulunmasý zorunluluðunu getirdik. Vatandaþ normal ekmek alýrken, bu farklý ekmeði görünce ''bu nedir?'' Diye soracak ve ondanda almaya baþlayacaktýr. Ve yavaþ yavaþ sofrasýnda yer verecektir. Zamanla tam buðday ekmeðinde iyileþme saðlanacaktýr.01 yýlýnda 450 milyon tam buðday ekmeði tüketilirken, 013 yýlýnda % 93 oranýnda artýþ meydana geldi. Ve 900 milyona açýktý. Bizim topraklarýmýzda, bizim kültürümüzde yerde bir ekmek parçasý görüldüðünde, öpüp baþýmýza koyup, insanlarýn ayaðýnýn deðmediði bir yüksek yere koyma kültürüdür. '' Özetin özeti: Ýsraf hangi alanda olursa olsun insanoðlunun kaybýdýr. Günlük altý milyon ekmeðin çöpe atýldýðýný, Ýstanbul'da çöpe atýlan ekmeðin Hollanda gibi bir ülkeyi besleyebileceðini, tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesinin Ankara'yý bir öðün doyurabileceðini, çöpe atýlan ve geri dönüþümü yapýlamayan kâðýt, pet þiþe, teneke vb malzemeleri düþündüðümüzde ülke olarak neleri kaybettiðimizin farkýnda mýyýz? "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" Saadet Partisi (SP) Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, parti yöneticileri ile meclis üyesi adaylarý ile Vali Sabri Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. Adnan Cýdýk, siyasi partilerin belediye baþkan adaylarý ile herhangi bir þahsi sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi.hizmet etmek için yola çýktýklarýný belirten Cýdýk, "Ýsteðimiz halkýmýzýn huzur ve refah içinde yaþamasý. Seçimler Kýrkpýnar gibi. Bizler de baþpehlivan olmak için çalýþýyoruz. 1Nisan itibariyle halkýmýz kimi seçerse seçsin þehrin sorunlarýyla bizzat ilgileneceðiz. Çorum'da eksikler var. Seçimlerin hoþgörü içinde geçmesini istiyoruz. Seçimlere 0 gün gibi kýsa bir zaman kaldý. Bu zaman içerisinde sakin, huzurlu ve gürültü kirliðini olmayan bir seçim dönemi geçirmek istiyoruz" Seçimlerin demokrasinin direði olduðunu belirten Vali Sabri Baþköy de, belediye baþkan adaylarýnýn kendilerini en güzel þekilde tanýtmalarý gerektiðini söyledi. Baþköy, olgun, demokratik bir seçim sürecinin devam ettiðinin altýný çizerek, "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup görmüyorum. Gayet olgunluk içinde geçiyor. Bu olgunluk bizleri sevindiriyor. Seçim bölgelerinde gereken bütün tedbirlerimizi aldýk. Güvenlik güçlerimize toplantýlar yaptýk. Bu sene muhtarlýklara raðbet biraz fazla. Bir köyde 4-5 muhtar adayý bulunuyor. Güvenlik güçlerimiz gerektiðinde adaylarla bire bir konuþuyor" Yasin YÜCEL Hitit Akademi'de "Hasan Sabbah" konuþuldu Hitit Akademi Derneði'nde her hafta düzenlenen seminler devam ediyor. Bu haftaki seminer konusu "Hasan Sabbah ve Batýniler" oldu.dernek merkezinde yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk yaptý. Türk tarihinin çok önemli bir kesiti içerisinde problemli bir alan olarak yer tutan Hasan Sabbah ve hareketini bilimsel platformda, saðlýklý bir zeminde tartýþmak üzere bu konuyu seçtiklerini kaydeden Zekeriya Iþýk, Hasan Sabbah'ýn Selçuklu topraklarýna konuþlanarak yeni bir devlet kurmaya çalýþtýðýný bunu yaparkende propaganda usullerinden, fedailerin eðitimine ve motive edilmelerine, dönemin önemli siyasi, askeri ve dini önderlerinin suikastla yok edilmesine kadar zamanýnýn siyasal ve sosyal düzenini deforme eden yýkýcý bir rol oynadýðýnýn altýný çizdi.iþýk, Hitit Akademi Derneði olarak hemen her konuda her zamanki gibi kamuoyunun önüne iþinin ehli olan uzman bilim insanarýyla çýkma tutarlýlýðýný ve ilkesel yaklaþýmýný takip ettiklerini bu alanda önemli çalýþmalarý olan Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yard. Doç Dr. Ayþe Atýcý Arayancan'ý programlarýna davet ettiklerini belirtti. Yard. Doç Dr. Ayþe Atýcý Arayancan ise Hasan Sabbah, Alamut kalesi ve Nizari Ýsmailileri konusunda bilgiler verdi. Arayancan özetle, "Daðýn Efendisi, Hasan Sabbah ve fedailerinin gerçeði neydi?, Alamut Kalesi'nin keramet, Diðer taraftan ufak tefek diye önemsemediðimiz, ihtiyaçtan fazla boþa akan çeþmeler, gereðinden fazla yanan elektrik lambalarý, kýsa mesafelere bile yürümeyi unutup özel araçla gittiðimizde harcanan yakýt, vaktinde randevularýmýza gitmediðimizde zayi olan zaman, afaki geçen ömür, gençlikte gerektiði gibi saðlýðýmýza ihtimam gösterilmeyen ve yaþ kemale erince de hastane köþelerinde tedavi için çekilen sýkýntýlar vs diye sýralamaya baþlarsak sonu gelmez Netice olarak hayatýn hiçbir alanýnda israf etmemeliyiz. Ayrýca israfla cimriliði birbirine karýþtýrmamalýyýz. Birinde ben beni düþünmek yerine dünyayý, ülkemi, þehrimi, düþünmeliyim inancý vardýr. Diðerinde ise parayý çok sevme, eli cebine gitmeme türü alýþkanlýklar vardýr. Ýkisi birbirinden daðlar kadar farklýdýr EKMEK NÝMET DEMEK / NÝMETE HÜRMET GEREK / GEREKÝR ÝSRAF ETMEMEK ünü ve fonksiyonu neydi?, Alamut fedaisi gerçekte kimdi?" gibi daha bir çok sorunun cevabýnýn yanýnda "Cennet bahçesi gerçeði, Hasan Sabbah'ýn medrese öðrenciliðinden Ýsmaili liderliðine uzanan hikayesi, propaganda faaliyetleri ve metodlarý, suikastler, dinin siyasallaþtýrýlmasý, Selçuklu ve Abbasi'ye karþý verdiði mücadele gibi" Nizari Ýsmailileri ve Hasan Sabbah hakkýnda merak edilen konulara deðindi. Program soru cevap bölümü ile sona erdi. Fatih AKBAÞ Kafkas, Mersin'de etkinliklere katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bir takým incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gitti. Kafkas, ilk olarak Mersin Valiliðini ziyaret etti ve ardýndan Ýl Deðerlendirme Toplantýsý yaptý ve Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþýna katýldý. Mersin Seçim Koordinasyon Merkezi Açýlýþý'nda konuþan Kafkas, Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türk siyasetini temize çektiðini, Türkiye'de 00 yýlýnda sadece 00 tane ambulans olduðunu hatýrlatarak, "Bu ambulanslarýn yalnýzca markalarý deðiþikti, çeþitli markalarý vardý. Modelleri de deðiþikti. Ama hepsinin iki tane ortak özelliði vardý. Bir tanesi yüzde 90'ýnýn tekerleri kabaktý, ama yüzde 100'ünün de deposunda mazot yoktu. Hastanýz varsa deposunu dolduruyorsunuz ve ambulans sizin hastanýzý taþýyordu. Yoksa yoktu"

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 5 Cadde No:7 ÇORUM Külcü'den, SMMMO'ya ziyaret "Türkiye üzerinde son yýllarda büyük oyunlar oynanýyor" Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Memur Sen'i ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte ziyaret ettiði Memur Sen'de Külcü, ziyarette yaptýðý konuþmada ayný dünyanýn insanlarý, ayný yöne bakan insanlar olduklarýný söyledi. Bu milletin millet olma þuuruna ulaþmasýnda, bu topraklarýn nasýl vatan yapýldýðýnýn göz önüne getirildiðinde 77 milyon insanýn bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduðunu ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Zaman zaman kýrgýnlýklar küskünlükler olabiliyor. Elbette bunun da ortaya çýkardýðý neticeler olabiliyor. 1 yýldýr yapýlan hizmetler ortada. 5 yýldýr Çorum'da yapýlanlarý da anlatmaya gerek yok. Türkiye üzerinde son yýllarda büyük oyunlar oynanýyor. 013 Mayýs ayýnda sanatçýnýn biri tweet atmýþtý. Gezi Parký meselesinde asýl sebebin park olmadýðýný söylemiþti. Mesele, belediyenin yapacaðý yol, park, havuz olmaktan çýktý. Mesele Türkiye'nin var olmasý mý olmamasý mý mücadelesine dönüþtü. Bizim artýk her þeyi bir kenara býrakýp, var gücümüzle çalýþmamýz gerekiyor. Mesele bu noktaya geldi" Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi de, Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlerde Külcü'ye baþarýlar dileyen Ahmet Saatçi, "009'dan beri yapmýþ odluðunuz hizmetlerden dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum'umuzu güzel bir þehir haline getirdiniz. Þehir merkezinde parklar, yollar, süs havuzlarý gibi büyük hizmetler yaptýnýz. Bundan sonra da daha güzel hizmetler vereceðinize yürekten inanýyorum. Memur Sen ailesi olarak bize ne görev düþüyse her zaman yaptýk. Bundan sonra da yapmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Memur Sen ziyaretinde yaptýklarý seçim çalýþmalarý sýrasýnda Çorum halkýnýn kendilerine desteðinin, teveccühünün artarak devam ettiðini gördüklerini söyledi. Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý'ný (SMMMO) ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis üyesi adaylarý, AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý ziyarette Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý yönetimide hazýr bulundu. AK Parti Belediye Baþkan adayý ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü muhasebecilerin yaptýklarý iþin ehemmiyetini bilen insanlar olduklarýný söyledi. Muhasebeciliðin esasýnda vergi dairesinin mükellef adýna hazýrlýklarýný yapan ve devletin ne kadar vergi alacaðýný hazýrlayan ve devlete arz eden bir müessese olduðunu belirten Külcü, "Büyüyen bir ekonomide sizin iþleriniz de daha fazla, daha hýzlý ve daha doðru olmak zorunda. Sizin yaptýðýnýz çalýþmalardan memnuniyet duyuyoruz. Zira üreten bir ekonomi, büyüyen bir ülke, refah seviyesi yükselen bir toplum olarak ortaya çýkacak fotoðrafý önemsiyoruz. Ülkem adýna son on yýllýk dönemde yaþanlar ülkenin kaydettiði mesafe, ilerleme çok çok önemli ve milletimiz açýsýndan da mutluluk vesilesidir" þeklinde kaydetti. Külcü, küçük esnaftan büyük fabrikalara kadar Türkiye'nin son 11 yýlda aldýðý mesafenin herkesi memnun ettiðini, insanlardaki umudun büyümesi ve heyecanýn devam etmesinin herkesin ortak emeli olduðunu söyledi. Türkiye'de yaþayan tüm insanlarýn biz bir geminin içerisindeki insanlar gibi olduðunu ifade eden Külcü, "Gemi limana ne kadar salimen ulaþýrsa o kadar huzur içerisinde olacaðýz. Eðer gemi içerisine su almaya baþlarsa hiç kimseyi ayýrt etmeksizin herkes ayný riski yaþar. Ülkemiz bu hýzýyla büyüdüðünde 03 vizyonuna koyduðu hedefleri yakalayacaktýr. Buna yürekten inanýyoruz. Büyüyen ve üreten ekonominin en önemli aktörlerinden biri olarak da muhasebeciler de bu sürecin içerisinde olacaklar. Bu vesileyle Muhasebeciler haftasýný da kutluyor, hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" Serbest Muhasebeciler Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da ziyaretin kendilerini memnun ettiðini belirterek Muhasebeciler odasýnýn bundan önce Çorum Belediyesi ile çok güzel birliktelik örneði sergilediðini dile getirerek "Çalýþmalarýnýzý yakýndan takip ettik. Bu zamana kadar yapmýþ olduðunuz çalýþmalardan dolayý odam adýna teþekkür ediyorum. 30 Mart'ta yapýlacak ve demokrasinin gereði olan yerel seçimlerde de sizlere baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde þiir dinletisi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde þiire gönül veren öðrenciler bu eðitim-öðretim yýlýnýn 1. dönem baþýnda Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Atilla Metin'in sorumluluðunda baþlattýklarý çalýþmalarý okul öðrencilerine sergilediler. Þiir dinletisinde Can Yücel'den Yunus Emre'ye, Nurullah Genç'ten Yavuz Bülent Bakilere'e kadar þiirleriyle gönüllere girmeyi baþaran þairlerinden seçilen güzel þiirler öðrencilerin güzel yorumlarýyla seslendirildi. Program sonunda söz alan Okul Müdürü Hüseyin Kýr bu þekilde yapýlan ders dýþý faaliyetlerin sayýsýnýn giderek arttýðýný ve okulun sosyal kimliðinin de eski havasýný kazanmaya baþladýðýný belirtti. Ayrýca programda görev alan öðrencilerin kendilerini ifade etmelerindeki baþarýyada deðinen Kýr, öðrencileri tebrik etti. Bahadýr YÜCEL Kamu Sen'den kadýnlara Mart karanfili Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan Valilik çalýþanlarýna karanfil daðýttý. Mart Dünya Kadýnlar günü sebebiyle Valilik Ek Binasýnda Kamu Sen yönetim kurulu üyeleri ile karanfil daðýtan Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ardýndan Çevre Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak'ý makamýnda ziyaret etti. Kubilay Kaan YÜCEL Özel Ýdare'den kadýn personele özel kutlama " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle Ýl Özel Ýdaresi'nde görevli iþçi ve memur bayan personele yönelik bir program düzenlendi. Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde gerçekleþtirilen program Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý ile Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün katkýlarýyla hazýrlandý. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, Genel Sekreter Ömer Arslan ve eþi Meral Arslan, Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel ile iþçi ve memur bayan çalýþanlar katýldý. Programda bir konuþma yapan Genel Sekreter Ömer Arslan, kadýnýn bir elmanýn diðer yarýsý olmadýðýný, aksine hayatýn ta kendisi olduðunu söyledi. Ýlahi metinlerde ve kanunlarda kadýn haklarýný koruyucu ifadelere yer verildiðini hatýrlatan Genel Sekreter Ömer Arslan, metinlerde yazýlý ifadelerin dört duvar arasýnda þekillendiðini, bu yüzden kalplerdeki sevginin ve sevgi dilinin önemli olduðunu vurguladý. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ise kadýnlara yönelik þiddetin devam ettiðini belirtirken, kadýnlarýn haklarýný bilmeleri ve azimle çalýþarak daha iyi yerlere gelmeleri gerektiðini ifade etti. Fatma Baþköy, programa katýlan kadýnlarýn Kadýnlar Günü'nü kutlarken, ayrýca böyle bir programýn yapýlmasýnda emek veren Genel Sekreter Ömer Arslan'a ve Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel'e teþekkür etti.türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel de sendika olarak böyle bir organizasyona katký vermekten mutlu olduklarýný dile getirerek, tüm kadýnlarýn " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. Konuþmalarýn ardýndan programa katýlan personele karanfil ve hediyeler verildi. Birlikte hatýra fotoðraflarý çektirildi.

6 Usta Aþçý Ali Rýza Dölkeleþ'ten tavsiyeler Özel Ýdare Gönül Elçilerinden yaþlýlar ve engellilere jest Ýl Özel Ýdaresi Gönül Elçileri arasýndan iþçi ve memur bayan personel " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle Huzurevlerini ve Engelsiz Yaþam Merkezi'ni ziyaret etti." Mart Dünya Kadýnlar Günü" kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri bahçesinde Türkiye Yol Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun Nolu Þube Baþkanlýðý ile Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü'nün katkýlarýyla iþçi ve memur bayan personele yönelik düzenlenen programýn ardýndan bir dizi ziyaret gerçekleþtirildi. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'ün öncülüðünde Ýl Özel Ýdaresi Gönül Elçileri ekibi, Atýl Üzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Tuz kullanýmýna dikkat! Limak Limra Otel'in de Aþçýbaþýsý, ayný zamanda Türkiye Aþçýlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve ARGE sorumlusu Ali Rýza Dölkeleþ, Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin konuðu oldu. Okulda öðrencilerinde katýlýmýyla yemek menüsü hazýrlayan Dölkeleþ, katýlýmcýlardan tam not aldý. Kendine özgü yemek yapým tarifleri ile de büyük ilgi gören Dölkeleþ, okulda öðrenim gören öðrencilerin büyük gelecek vaat ettiklerini söyledi. Gösteri öncesi katýlýmcýlarla bir süre sohbet eden ve kendisine yöneltilen sorularýný yanýtlayan Ali Rýza Dölkeleþ, baþarýnýn azimli olmaktan geçtiðini söyledi. Mesleðinde 30 yýlý geride býraktýðýný anlatan ve okulda öðrenim gören öðrencilere de çeþitli tavsilerde bulunan Dölkeleþ, "Aþçýnýn hisleri duygu ve düþünceleri kuvvetli olmalý, icra ettiði sanata kendisinden, duygularýndan yenilikler katmalý. Bu duygu ve yenilikçiliðini barýndýramayan kiþi asla baþarýlý, seçkin, saygýn bir þef olamaz. Burada biz þeflere büyük görev düþmekte, yarýnlarda mutfaklarýmýzý býrakacaðýmýz gençlere destek vermeliyiz, sahip çýmalýyýz. Bilmeliyiz ki her bir birey yarýnlarda Türk Mutfaðýnýn birer neferi olacaktýr. Biz nasýl yetiþtirir isek o kültür ve bilgi ile bizi temsil edeceðini unutmamalýyýz. Biliyorum ki çok iyi kaliteli, yenilikçi ve zamanýn teknolojisini iyi kullanan gençlerden oluþan, mutfak timi geliyor bu bizim ve Türk mutfaðýmýz açýsýndan sevindirici. Bu gençlerimizi de mutfaklarýmýzda özgüven aþýlayarak sahip çýktýðýmýzda yarýnlarda Türk Mutfaðý adýna neler yapacaðý ne gibi baþarýlara imza atacaklarýný tahmin edebilirsiniz. Ben öðrencilerime devamlý þunu vurgulamaktayým. Baþarýlý bir þef olmak istiyorsanýz kendinize hedef olarak model bulun sizin için baþarýlý gördüðünüz kiþiyi örnek alarak bu sanatýnýzda sizin yol göstericiniz olsun, göreceksiniz ki hedeflerinize daha çabuk ulaþacaksýnýz. Asla bu meslek içerisinde dürüst olun, kiþilikli olun renkli dünyalara kapýlmayýn ve de kiþilikli olun. O zaman saygýn ve baþarýlý tarafýnda sevilen sayýlan bir þef olursunuz" Limak Limra Oteli Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Ceylan, ise Çorumlu 10 kursiyeri meslek sahibi yapmak istediklerini söyledi. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Otelcilik ve Meslek Lisesi Limak Oteller Grubu iþbirliðiyle iþ garantili 'aþçý yardýmcýsý', 'garson (servis eleman yard.)' ve 'kat hizmetleri elemaný' mesleklerinde daha önce elemeler yaptýklarý ve bu mülakatlarda baþarý saðlayan kursiyerlerin bu hafta içerisinde otellerinde göreve baþlayacaklarýný anlatan Adnan Ceylan, okul müdürlüðü ve ÝÞKUR ile ortaklaþa yürüttükleri çalýþmalarda önemli iþlere imza attýklarýný söyledi. Ali Rýza Dölkeleþ'in Çorumlu olduðuna dikkat çeken ve buradan yeni Ali Rýzalar çýkarmak istediklerini kaydeden Ceylan, "Bu bölgeler çok bakir yerler. Son dönemde Çorum'da büyük çalýþmalar yaptýk. En büyük yatýrým insana yapýlan yatýrýmdýr. Çorum'da 10 vasýfsýz gencimizi iþ meslek sahibi yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Bu arkadaþlarýmýz önümüzdeki hafta otellerimizde iþ baþý yapacaklar. Çorum bizim için özel bir kent. Aþçý baþýmýzýnda buralý olmasý büyük bir avantaj. Bu gençlerimizi meslek sahibi yaparsan ne mutlu bize" diye konuþtu. Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'de günümüzde meslek sahibi olmanýn önemine dikkat çekerek, "Meslek artýk altýn bileziktir. Her sektörde kalifiye eleman sýkýntýsýndan söz ediliyor. Günümüzde yeme içme sektöründe büyük geliþmeler yaþanýyor. Çünkü yeme içme insan hayatýn da doðumundan ölümüne kadar ihtiyaç olan bir sektördür. Bu okulda geleceðin yeni Ali Rýzalarý yetiþecektir. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" Okul Müdürü Nizamettin Arslan'da Çorum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde geleceðin aþçýlarýný yetiþtirildiðini belirterek, "Okulumuzun önemi her geçen gün artýyor. Türkiye'de yeme içme sektöründe büyük geliþmeler yaþanýyor. Okulumuzda öðrenim gören tüm öðrencilerimizin meslek sahibi olmasý için üzerimize düþün görevleri yapmak için büyük çaba gösteriyoruz. Limak Grubuna bizlere saðladýklarý desteklerden dolayý çok teþekkür ediyoruz" Daha sonra dünyaca ünlü Limak Limra Otel'in de Aþçýbaþýsý ve ayný zamanda Türkiye Aþçýlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve ARGE sorumlusu Ali Rýza Dölkeleþ, öðrencilerle birlikte birkaç çeþit yemek yaptý. Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi'ndeki kadýnlarý ziyaret ederek, karanfillerle " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutlandý. Ziyarette bir konuþma yapan Fatma Baþköy, yaþlýlarýn ve engellilerin toplumun sýrtýnda bir yük olmadýðýný, onlara hizmet etmenin önemli bir görev olduðunu söyledi ve onlarýn sadece böyle günlerde deðil, her zaman hatýrlanmasý gerektiðini, Çorum'daki gönül elçilerinin de bu tür ziyaretlerde kendisine eþlik ettiðini dile getirdi. Çeþitli ikramlarýn yapýldýðý ziyarette kadýnlar, türküler eþliðinde eðlenerek güzel vakit geçirdiler. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þubesi, Obezite Birimi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu'nda "Tuz Kullanýmý ve Obezite" konulu eðitim verdi. Eðitime konuþmacý olarak Birim personellerinden Hemþire Serap Bülbül ve Hemþire Fatma Yaðlý katýldýlar. Günlük tüketilmesi gereken 5 gr tuzun, yaklaþýk tepeleme 1 çay kaþýðý geldiðini ifade eden eðitimciler, öðrencilere ve ailelerine tuzu azaltmak için tavsiyelerde bulundular. Eðitimde, taze ve tuz eklenmemiþ besinlerin tercih edilmesi, yemeklerin tadýna bakmadan tuz eklenmemesi, tuz içeriði yüksek olan salamura (zeytin, peynir, turþu gibi) ve konserve besinlerin daha az tüketilmesi, daha fazla taze sebze ve meyve tüketilmesi, satýn alýnan hazýr besinlerin etiketlerinin mutlaka okunmasý ve daha az tuzlu olanlarýn tercih edilmesi, yemeklerin lezzetini arttýrmak için tuz yerine maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleðen, limon gibi besinler ile baharatlarýn kullanýlmasý, ev dýþýnda yemek yeniyorsa, az tuzlu besinlerin tercih edilmesi, konularý iþlendi. Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Bem Bir Sen'den Mart kutlamasý Belediye ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendika Çorum Þubesi " Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle geleneksel kutlama yemeði düzenlendi. Dün Pastalia Cafe&Yemek'te verilen öðle yemeðine Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Belediyesi çalýþaný sendikalý bayan bayan personel katýldý.kutlama programýnda Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Burhan Þahin ile Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýlarý Veli Singer ve Yakup Fýndýkçý da yer aldý. Programda bir konuþma yapan Bem Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Burhan Þahin, tüm kadýnlarýn " Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutlarken, kadýn maðduriyetlerinin önüne geçmek için sendika olarak yýllardýr mücadele ettiklerini ve bu Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Mart Dünya Kadýnlar günü nedeniyle kadýn üyelerini yemekte buluþturdu. Katipler Konaðýnda gerçekleþtirilen programa SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulu üyeleride katýldý. Muzaffer Yýldýrým programda yaptýðý konuþmada kadýn üyelerin Kadýnlar Gününü kutladý. Kubilay Kaan YÜCEL alanda baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný söyledi. Þube Baþkaný Burhan Þahin, Bem Bir Sen'li Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Belediyesi çalýþanlarýnýn yararlanabileceði haklarla ilgili de açýklamalarda bulundu.programýn sonunda Bem Bir Sen'li kadýn çalýþanlara çiçek ve hediye takdimi gerçekleþtirildi. SMMMO, kadýn üyelerini yemekte buluþturdu

7 7 Jandarma'dan Kadýnlar Günü jesti Uðurludað'a 144 milyon liralýk yatýrým yapýldý Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði hafta sonu Ankara'da geniþ katýlýmlý bir toplantý düzenledi. Toplantýya Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun,Uðurludað Belediye Baþkan adayý Kenan Genç, AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Týðlý, Kasým Aksoy, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Metin Ulcay ve Ankara'da yaþayan çok sayýda Uðurludaðlý katýldý. Programda, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çankaya Belediye Baþkan adayý Barýþ Aydýn, Uðurludað Belediye Baþkan adayý Kenan Genç birer konuþma yaptýlar. AK Parti Çankaya Belediye Baþkan adayý Barýþ Aydýn, "Sizlere hizmet etmek için aday oldum. 30 Mart'tan sonra Çankaya hak ettiði yeri bulacaktýr. Bu seçimde sizler kazanacaksýnýz" diye konuþtu. "30 Mart seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek" diyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, "30 Mart seçimleri 30 Mart'tan sonra Türkiye ayný istikrarý devam mý ettirecek? Yoksa 000'li yýllara geri mi dönecek? Bunun seçimidir. Adnan Menderesin suçu neydi? Suçu Milletini sevmekti. Suçu, milletine, köylüsüne, iþçisine baraj yapýp topraklarýný sulatmak, yol yapýp uzaklarý yakýnlaþtýrmaktý. Baþka bir suçu yoktu. Ama baþkalarýna karþý suçluydu ve hunharca katlettiler. Rahmetli Özal'ýn suçu neydi? Özal'ýn suçu da Uðurludað'a elektrik getirmek. Buzdolabý, televizyonla tanýþtýrmaktý. Birilerine göre Anadolu insanýnýn bu haklara sahip olma hakký yok. Ayný zihniyet Mayýs'ta Gezi Olaylarýnda, 17 Aralýk'ta Recep Tayyip Erdoðan'sýz bir siyaset oluþturmak. Zihniyetleri ayný, sadece isimler deðiþiyor. Bu zihniyetleri deðiþtireceðiz. 30 Mart gecesi Uðurludað'dan müjde bekliyorum" þeklinde kaydetti. Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði programýnda, kafasýnda, gönlünde, yüreðinde ayrýlýðý kabullenmiþ birisinin, birliði, iriliði, dirliði gerçekleþtirmesi mümkün olmadýðýný vurgulayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise "Bu seçimlerde doðru tercih yapmamýz lazým yoksa yanlýþ yaptýðýmýz zaman beþ yýlsonuna kadar o yanlýþýn faturasýný ödüyoruz. Ýnþallah bu defa yanlýþ yapmayacaðýz" Uslu Uðurludað ilçesine yapýlan hizmetler hakkýnda bilgiler vererek, "Haramidere yolunun yapýmýna baþladýk, bittiðinde Uðurludað-Çorum arasý daha da yakýnlaþacak. Bu yatýrýmýmýza yeni ihale edilen köprü hariç 3 milyon 41 bin TL harcamýþ olacaðýz ve Uðurludað olarak bu yatýrýmdan faydalanmýþ olacaktýr yýlýnda baþlayan ve 9 senede bitirilemeyen, 5 milyon 91 bin TL mal olan Devlet Hastanesini 003 yýlýnda bitirdik. yeni ambulansta Uðurludað'a gönderdik. Yaklaþýk 30 yýldýr gündemde olan Týmarlý Sulamasý. Kýsmýnýn ihale iþlemleri tamamlýyoruz. Bittiðinde.0 dekar araziyi su ile buluþturacak iþinihalesi bu sene yapýlacak. Küçükerikli Köyü, Kýzaðýlý Köyü, Kaledere Köyü, Karaevliya Köyü Kýsým, Eskiçeltek Köyü, Dereyar Deresi ve Ýlçe Merkezi Kuru Dere Takýn Korumataþkýn koruma tesislerine 4 milyon 49 bin TL. harcama yaptýk. Antrenman Spor Salonunu 1 milyon 50 bin TL mal oldu. Toplum Yararýna Çalýþma programýndan 3 hemþehrimiz yararlanarak 340 bin 541 TL ilçeye girdi saðlandý. Evde Bakým Hizmetlerinden Uðurludað ilçemizde þuan 0 ailemiz faydalanmakta, 007 yýlýndan bugüne kadar toplam milyon 90 bin TL ödeme yapýldý. Sosyal Yardýmlaþma Dayanýþma Vakfý'ndan 013 yýlýnda iki bin altý yüz yetmiþ altý aileye milyon 0 bin TL yardým yapýlmýþtýr. Uðurludað Belediyemize Çevre Kirliliði Giderim Yardýmý, Çöp Toplama Aracý, Kanalizasyon Borusu ve Arýtma tesisi için 30 bin 3 TL destek saðlanmýþtýr. Ýlçemize 11 yýlda faydalandýðý bitirilen, devam eden, baþlatýlan yatýrým ve desteklemeler toplamý 144 milyon 51 bin 155 TL'dir. Uðurludað bu kadar vergi vermemiþtir ama devlet bu kadar yatýrým ve katký saðlamýþtýr. Niçin? Uðurludað'a ve halkýna verdiði önemden ve gösterdiði deðerden dolayý" þeklinde kaydetti. Uslu,"5 köyün yararlanacaðý Þendere Ýçme Suyu projesini de Ýl Özel Ýdaremizden - Devlet Su Ýþlerine Devri için yapýlan çalýþmalardaki bürokratik engelleri Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýzla görüþerek çözeceðimize inanýyorum" ifadelerini kullandý. Uslu, "Recep Tayyip Erdoðan bu seçimlerde %51 alamazsa ne yapacak? Diyorlar. Sanane ne yapacaksýn. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ". parti olursak siyaseti býrakýrým" diyor. Sen ne diyorsun? Sen %10 barajý aþ, meclise gir. Mecliste bir gurup kur. Devletten yardým al. Oh ne ala memleket. Sonra yan gel yat. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ne diyor; "1. parti olmazsam siyaseti býrakýrým." Hadi hodri meydan yüreðin yetiyorsa sende deki; "1. parti olmazsam Siyaseti Býrakýrým." de. diye konuþtu. Jandarma ekipleri " Mart Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla, trafik uygulamasýnda kadýn sürücüler ile araçlardaki kadýnlara karanfil hediye ettiler.mesire ve piknik alanlarýndaki kadýnlara da karanfil veren ekiplerin bu jesti, takdir topladý. Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Merkez Jandarma Komutanlýðýna baðlý ekipler, Çorum-Samsun kara yolu ile Ortaköy, Osmancýk ve Ýskilip kara yolu üzerinde yapýlan trafik uygulamasýnda, uygulamaya takýlan araçlarýn kadýn sürücüleri ile araçlardaki kadýnlara "Dünya Kadýnlar Günü" dolayýsýyla karanfil takdim ettiler. Kadýnlar Günü'nü kutlayan ekipler, ayrýca sürücülere emniyet kemeri kullanýmý, hýz sýnýrý, uykusuz araç kullanýlmamasý gibi konularda uyarýlarda bulundular.uygulama kapsamýnda, kadýnlarý taþýyan bir yolcu otobüsünü de durduran ekipler, kadýnlara karanfil takdim ederek, günleri kutladý. Trafik uygulamasýnda karanfil takdim edilen kadýnlar da Jandarma ekiplerine teþekkür etti. Bu arada trafik uygulamasýnýn yaný sýra yol kenarlarýndaki tesisler ile Çatak ve Sýklýk Tabiat Parklarýnda piknik yapan aileleri de ziyaret eden Jandarma ekipleri, buralardaki kadýnlara da karanfil verdiler. "Dernekler istikametlerini insandan yana oluþturmalýlar" Belediye'den Flamenco Gitar dinletisi Çorum Belediyesi, Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle gitar dinletisi düzenledi. Grup Pandila, Osman Taþçý ve Begül Erhan tarafýndan gerçekleþtirilen gitar dinletisi, Mart Cumartesi günü Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Klasik gitar sanatçýlarý Begül Erhan ve Osman Ünsal Taþçý'nýn klasik gitar dinletisi ile baþlayan program Grup Murat Köseler'in dinleyenleri hayran býrakan parçalarý ve Grup Pandilla'nýn Flamenco dans gösterileri ile devam etti. Flamenco dans gösterilerinin yaný sýra Türk Müziðinin de beðenilen parçalarýndan bazýlarýný da icra eden Murat Köseler, dinleyicilerden tam not aldý. Program sonunda ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ve Belediye TSM Koro Þefi Ömer Erdal Cerit, gitar dinletisine emeði geçenlere çiçek takdim ettiler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðini ziyaret ettiler. Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Orhan Köse düzenledikleri programa katýlýmlarýndan ve derneðe yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getirerek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve beraberindekilere teþekkür etti. Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dernek yöneticilerine "Bu güzel mekanýnýzda bizleri aðýrladýðýnýzdan dolayý çok teþekkür ederiz. Faaliyetleriniz ve çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim. Çorum'a hizmet eden herkesin, her kuruluþun yanýnda olacaðýz" Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Kurulan bu hemþehri derneklerinin doðduðumuz yerlere önem vermelerini son derece önemli buluyor ve takdir ediyorum ancak ihtiyaçlara uygun daha faydalý hizmetler yapacaklarýna da inanýyorum.ankara'da oturan sizler kendinizi memleketin Valisi, kaymakamý, milletvekili, belediye baþkaný yokmuþ gibi düþünmeyin. Kendinize roller biçmeyin. Gelecek bekleyen çocuklarýmýz var. Çocuklarýmýza iyi bir gelecekle birlikte iþ piyasalarýna girecek þekilde nitelikkazandýrmamýz lazým. Derneklerimiz sadece kültür ve yardýmlaþma amaçlý deðil, ayný zamanda geleceðimizi hazýrlama amacýyla hareket ediyor olmalýdýr. Geçmiþe ait hatýralarý, nostaljileri dillendiren, resimlere bakýp hayýflanmanýn ötesinde çocuklarýmýz nasýl hazýrlanýyor, bunakafa yormalý ve buna iliþkin projeler yapmalýyýz. Bulunduðumuz yerlerde neler yapabiliriz ona bakalým. Mesela ÝÞKUR'un Meslek Edindirme Kurslarý var ve katýlýmcýlara meslek edindirmenin yanýnda belli bir ücret ödeniyor. Bunlarý takip edip hemþehrilerimizi bilgilendirmeliyiz. Artýk devir "ne iþ olsa yaparým" devri deðil. Ben þu iþi "çok iyi yaparým" demek lazým. Derneklerin biraz istikametini insandan ve gelecekten yana oluþturmak ve geliþtirmek durumundayýz" ifadelerini kullandý. Uslu, Uðurludað Kültür Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinin Ankara'da yaptýðý programa katkýsýndan dolayý teþekkür ederek, "Sizin yaptýðýnýzý hiçbir dernek yapmadý. Diðer derneklerimizde örnek oldunuz" diyerek kutladý.

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak.

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı