TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)"

Transkript

1 Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý AKDENÝZ'ÝN EN BAHTSIZ ADASI l 2. sayfada Yenierenköy'de, adamýzýn en müstesna yerlerinden birinde çürümeye terkedilen bir tatil sitesi: Club Cyprus Pearl... Mülteci kaçakçýlarýnýn Yuvasý mý oldu? n 1996 yýlýnda Yenierenköy sahilinde 49 yýllýðýna kiralanan 111 dönüm arazi üzerinde 126 bungalow ve yan tesislerinden oluþan bir tatil sitesi kuran TC'li iþadamý Tuðrul Yasasever gazetemize önemli açýklamalarda bulundu... n 2010 yýlýnda 6 aylýðýna geçici müdür tayin ettiði Zekai Soyadlý'yý bugüne kadar oradan çýkaramayan Tuðrul Yasasever'in tesisine girmesine de polis izin vermiyor... n Geçtiðimiz yýlýn Aðustos ayýnda 6 Suriyeli mültecinin ölümüyle sonuçlanan deniz faciasýndan sonra tesisi çalýþtýran ve ayný zamanda batan teknenin sahibi olan Zekai Soyadlý da tutuklanmýþtý... Ahmet Kaþif n Polis Müfettiþ Muavini Ceyhan Paþa mahkemede verdiði ifadede, Soyadlý'yý "onaylanmýþ olmayan bir limandan KKTC sýnýrlarýna giriþ ve çýkýþa yardýmcý olmakla" suçlamýþtý... n Tatil sitesinin mülteci kaçakçýlýðý için kullanýldýðý ve adaya sokulan göçmenlerin burada gizlice barýndýrýldýktan sonra güneye kaçýrýldýðý iddia ediliyor... n Suriyeli göçmen trajedisinden sonra tutuklananlardan biri olan Abdullah Temiz basýna yaptýðý açýklamada "Boþ yere beni suçluyorlar. Bu iþi polisler yapar. Herkes de bunu iyi bilir" demiþti... n Yenierenköy Belediyesi geçtiðimiz yýl kötüleþen hijyenik koþullardan dolayý bungalowlarýn çoðunu mühürledi, ancak hala orayý kullananlar var... n 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ercan ihalesinin sözleþmeleri gözden geçiriliyor... n 11. sayfada

2 UYUÞTURUCU Girne Turizm Limanýnda, önceki gün KKTC'ye giriþ yapan Þ.C.'nin (E-22) üzerinde polis tarafýndan yapýnla aramada, yaklaþýk dört gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulundu. Söz konusu þahýs tutuklanmýþ olup, soruþturma devam ediyor. MERÝÇ'TE EV AÇMA Meriç'te 8 Aðustos ile 21 Eyül arasýnda Gülizar Gökaydýn'a ait ikametgâhtan meçhul þahýs/þahýslar tarafýndan muhtelif ziynet eþyalarý çalýndý. Polisin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma devam ediyor. AHMET ELBASAN ANILIYOR Trafik kazasý sonucunda hayatýný kaybeden Demokrat Parti Milletvekili Ahmet Elbasan, ölüm yýldönümü olan bugün kabri baþýnda anýlacak. Ailesi tarafýndan verilen bilgiye göre, Elbasan için Ýskele Kabristanlýðý'nda saat 17.00'de anma töreni gerçekleþtirilecek. Kabristanlýktaki töreninin ardýndan saat 18.00'de Elbasan'ýn evinde mevlit okutulacak. GAÜ ORYANTASYON GÜNLERÝ BAÞLIYOR Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) yeni gelen öðrencilerin üniversiteye ve KKTC'ye uyum sürecine yardýmcý olmaya yönelik olarak organize ettiði "Oryantasyon Günleri", Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilecek. GAÜ'den verilen bilgiye göre, oryantasyon etkinlikleri dýþýnda kampusta öðrencilerin danýþabileceði "Ask Me" stantlarý kuruldu. Cameot Beach Club'ta 4 Ekim Cuma günü saat 20:30'da yer alacak Hoþgeldin Partisi'ne Türkiye'den Grup Mayday Ýstanbul katýlacak. Ana konser öncesinde Kýbrýs'ýn ünlü Dj'leriden Barýþ Gören sahne alarak yeni gelen öðrencilere hareketli mixleri ile "hoþ geldin" diyecek. KALKANLI ÇAKÝSDEZ FESTÝVALÝ EYLÜL'DE Kalkanlý Çakisdez Festivali'nin ikincisi bu yýl Eylül tarihlerinde Kalkanlý köy meydanýnda yapýlýyor. Festival Komitesinden yapýlan açýklamaya göre, Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarýný Koruma Birliði (KAZAK-Bir) ve Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KAYDER) tarafýndan düzenlenen festivalin açýlýþý, 27 Eylül Cuma günü saat 18:00 de yapýlacak. Birçok yerel ürünün tanýtýlacaðý stantlarýn kurulacaðý festival alanýnda bu yýl tarýmsal alet ve ekipmanlar da sergilenecek. Bunlar arasýnda güneþ enerji sistemleri, zeytin hasat makinesi, çakisdez kýrma makinesi ile zeytin boyutlama makinesi yer alacak. Festivalde Arda Gündüz, SOS, Grup Sahil, Grup Baria ve Kýbrýs Müzik Yolcularý'nýn yaný sýra Türkiye'den Düþbaz Müzik Grubu da sahne alacak. Güzelyurt Belediyesi, ODTÜ, Girne Belediyesi, Lapta Belediyesi ve K.Türk Çiftçiler Birliði gibi kurumlarýn katký koyduðu festivale, Kýrný Piliçleri, Akyürek Mermer, Talihsiz Mobilya, Girne Con Kahve, Cabacaba Yenilenebilir Enerji sistemleri ve CYS SOLAR gibi firmalar da sponsor olarak destek veriyor. Ýþadamý 600 bin dolarlýk otomobiliyle gömülecek Brezilyalý milyarder bir iþadamý, öldükten sonra "öbür dünyada kullanmak üzer ere" e" lüks aracýný acýný gömdür ömdürme meye e karar ver erdi... Firavunlarýn deðerli eþyalarýyla birlikte defnedildiðini anlatan bir belgeseli izledikten sonra bu radikal kararý alan Count Scarpa adlý iþadamý, Sao Paulo'nun en zengin semtlerinden Jardin'deki malikanesinin bahçesine Bentley Continental marka aracý için "mezar" bile kazdýrdý. Kendisine ait Facebook sayfasýndan kararý duyuran 62 yaþýndaki Count Scarpa, sahip olduðu zenginliði ve imkânlarý öldükten sonra da kullanabilmek için bu adýmý atacaðýný söyledi. Yeni aldýðý Bentley Continental için cenaze töreni bile düzenlemek istediðini belirten Pakistan da kitle katliamý Kiliseye intihar saldýrýsý: 56 ölü Pakistan'ýn Peþaver þehrinde bir kiliseye düzenlenen intihar saldýrýsýnda en az 56 kiþi öldü 100 kiþi de yaralandý. Saldýrganlarýn iki kiþi olduðu öðrenildi. Kurbanlar arasýnda kadýnlar ve çocuklar da olduðu bildirildi. Emniyet Müdür Yardýmcýsý Zahirul Ýslam Pakistan kanalý GeoTV'ye yaptýðý açýklamada, "Patlama olduðu sýrada içeride 600 kiþi vardý" dedi. Üst düzey polis yetkilisi Necib Bogvi de, "Ayin bittikten sonra insanlar dýþarý çýkmaya baþladýðý sýrada intihar bombacýsý onlara doðru koþmuþ" dedi. Polis ölenlerin en az dördünün çocuk, ikisinin polis memuru, altýsýnýn ise Scarpa,"Kararýmdan kimse þüphe etmesin. Hafta sonunda, aracým gömülmüþ olacak" dedi. Sýradýþý iþadamýnýn Facebook iletisi, kýsa süre içinde 6 bin defadan fazla paylaþýldý. Ekonomi dalýnda akademik eðitimi bulunan Count Scarpa, kararýnýn nedenini þöyle anlattý: "Mýsýr firavunlarýyla ilgili bir belgesel izliyordum. Firavunlarýn, sahip olduklarý en kýymetli þeyleri öbür dünyada rahat etmek için kendileriyle birlikte gömdürdüklerini gördüm ve bundan çok etkilendim. Benim sahip olduðum en kýymetli þeylerden biri de arabamdý." kadýn olduðunu açýkladý. Ölü ve yaralý sayýsýnýn artabileceðinden endiþe ediliyor. Saldýrýnýn pazar ayini sýrasýnda düzenlendiði belirtildi. Bomba imha ekibinden bir görevli, iki saldýrganýn iki ayrý bomba patlattýðýný söyledi. Bazý vatandaþlar saldýrýnýn hemen ardýndan protesto gösterileri için sokaða çýktý. Pakistan'da Hristiyanlar nüfusun yaklaþýk yüzde 1,6'sýna tekabül ediyor. Bu olay Baþbakan Navaz Þerif'in Haziran ayýnda göreve geliþinden bu yana yaþanan en kanlý din saldýrýsý oldu. Geçmiþte düzenlenen Hristiyan azýnlýða yönelik böyle saldýrýlardan Ýslamcý militanlar sorumlu tutulmuþtu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý AKDENÝZ'ÝN EN BAHTSIZ ADASI Gidip gelenler Malta'yý anlatýyorlar... Kýbrýs'ýn üçte biri kadar bir adacýk... Görülmeye deðermiþ ancak... Tertemiz, düzgün, þýk bir ülke... Tarihi boyunca bizim gibi iþgallere uðramýþ... Son iþgalci Ýngiliz 179 yýl kalmýþ orda... Ve son Ýngiliz askeri 1979 Nisan'ýnda terketmiþ adayý... Baðýmsýzlýðýna 1964'te kavuþmuþ, cumhuriyetini ise 1974'te kurmuþ... Babutsadan raký yapmýþlar... Tarihi bir dokunun içinde yudumluyorlar... Maltalýlar, Ýtalyanlar, Araplar ve Fransýzlar... Kavga gürültü yok... Barýþ içinde yaþayýp gidiyorlar... Bir yaný Afrika, bir yaný Avrupa olan Akdeniz'in tüm adalarý birbirine benzer... Havasý, denizi, sahilleri, bitki örtüsü ve hatta yaþam tarzý pek farklý deðil birbirinden... Bu coðrafyada þekillenen Akdeniz insaný hiçbir yerde yabancý gelmez bize... Sardunya, Sicilya, Rodos, Girit... Akraba sayýlýrýz hepsiyle... En bahtsýz olan kim bu denizde? Kýbrýs deðil mi? Neden Kýbrýs? Düþündünüz mü hiç? Eðer Osmanlýlar 1571'de gelip bu adayý zaptetmeselerdi, Kýbrýs da Akdeniz'deki diðer adalar gibi bir ada olurdu þimdi herhalde... O zaman iki toplumlu deðil, bir toplumlu olurdu... O toplum da isterse Yunanistan'a baðlanýr, isterse baðlanmazdý... Kýbrýslýrumlarýn Yunanistan'a baðlanma isteði sanýrým burada Kýbrýslýtürklerin bulunmasýndan ileri geldi. Anayurtla bütünleþme arzusundan çok herhalde bu güvenlikle ilgiliydi... Ancak tek toplum olsalar, belki de Ýngilizin buradan gitmesini hiç istemezlerdi... Cebelitarýklýlar, Falklandlýlar ve Hongkonglular gibi... Ýngiliz adayý refaha boðsa neden olmasýn ki? Baðýmsýzlýk paradan puldan daha mý tatlý? Keþke öyle olsaydý... Kýbrýs'ta Ýngilizi kovup cumhuriyeti kurduðumuz sýralarda pek çoklarý acý acý söylenmiþti: -Çok arayacaðýz Ýngilizi... Doðrusunu isterseniz, bugün bile arayanlar var hala... Hele de Ýngiliz'den sonraki durumlarý gördükten sonra... Bu belalarý baþýmýza Ýngilizin açtýðýný bile bile hem de... Ýngiliz zamanýnda ne bu kadar yolsuzluk, ne bu kadar rüþvet, ne bu kadar çevre tahribatý, ne bu kadar uyuþturucu varmýþ... Polis polismiþ, kanun da kanun... Kýbrýs'ýn ilk ahalisinin kimler olduðu belirlenememiþ þimdiye kadar... Ama Kýbrýslýrumlara kalýrsa kendileriymiþ... Ben Rus kaynaklarýnda okudum... Hem de Sovyet döneminin kitaplarýnda... Ýlk ahali belli deðilmiþ... Yunanistan 300 yýlý aþkýn bir süre kaldý Osmanlýlarýn elinde... Osmanlýlar önce 1571'de Kýbrýs'ý, 1669'da da Girit'i zaptederek kendilerine baðladýlar. Girit 1821'de kurtuluþ savaþýna baþlayýnca Kýbrýs'ta da kýpýrdanmalar oldu... Ancak çok sert ve acýmasýz biçimde bastýrýldý yüzyýlýn sonunda adalarýyla birlikte tüm Yunanistan Osmanlý egemenliðinden kurtulurken, Kýbrýs bunun dýþýnda kaldý. Ve Ýngilizin eline geçtikten sonra da bölünmeye doðru yol almaya baþladý... Akdeniz'deki adalarýn en bahtsýzýdýr Kýbrýs adasý... Burada milliyetçiliði ile meþhur iki ulusal topluluk yaþar çünkü... Bu yüzden baðýmsýzlýðýna yarým asýr önce kavuþtuðu halde rahat yüzü görmedi hiç... Böyle giderse göreceðini de hiç sanmam... Kapý komþusu olduðumuz ve kavga etmediðimiz eski zamanlarýmýzý da övgüye deðer bulmam... Hatta utanmamýz gereken bir þey sayarým onu da... Sömürgecilik zamanlarýydý çünkü o zamanlar... Baþýmýzda hep Kýbrýslý olmayan bir vali vardý.. Ada hiçbirimizin deðil, onundu... Bizim olunca kavga çýktý... Paylaþamadýk... Türkiye 1974'te adanýn yarýsýný deðil, tümünü alsaydý, o zaman iþgal yalnýz birimizin deðil, hepimizin derdi olurdu... Birleþir de hep birlikte mücadele eder miydik acaba?

3 AFRÝKA dan mektup... TATÝL SÝTESÝ MÜLTECÝ KAÇAKÇILARINA MI YARADI? Akdeniz'in en müstesna yerlerinden biri... Yenierenköy sahili metre kumluk... Büyüleyici mi büyüleyici yýlýnda yapýlan bir sözleþmeyle 49 yýllýðýna TC'li iþadamý Tuðrul Yasasever'e kiralandý. Almanya'da da birçok inþaatlara imza atmýþ olan Yasasever oraya bir tatil sitesi yapmaya karar verdi... Yaptý da... Club Cyprus Pearl bungalow, yan tesisler vesaire 'de siteyi açtý ve çalýþtýrmaya da baþladý. Ancak bir süre sonra geçirdiði ciddi rahatsýzlýk ve de Almanya'daki iþlerinin kötüye gitmesiyle adaya gelemedi. Tesisine Zekai Soyadlý'yý altý aylýðýna geçici müdür tayin etti 2010'da... Bu kararý da ona çok pahalýya patladý... Soyadlý tesise girdi, bir daha da çýkmadý... Konu mahkemede... Bugünkü manzara þu: O muhteþem tatil köyü çürümeye terkedilmiþ vaziyette... Zekai Soyadlý orada kalmaya devam ediyor... Tesisin sahibi Tuðrul Yasasever ise tesisine giremiyor... Polis yasakladý... Giriþine izin vermiyor... Hatta bir keresinde girmeye kalkýnca polis onu tutukladý... Tuðrul Yasasever oraya 20 milyon dolar harcamýþ... Bir de Kalkýnma Bankasý'ndan iki ayrý dilimde aldýðý yaklaþýk 3 milyon dolarý eklemiþ buna... Gazetemize geldi... Bugüne dek yaþadýklarýný anlattý... Çok çarpýcý açýklamalarda ve iddialarda bulundu... * Bu tatil sitesinin uzun bir süre mülteci kaçakçýlýðý için kullanýldýðý ileri sürülüyor... Hatýrlayacaksýnýz... Geçtiðimiz yýlýn Aðustos ayýnda Karpaz denizinde bir facia yaþanmýþtý... Suriyeli mültecileri taþýyan tekne alabora olmuþ ve altý kiþi de boðularak can vermiþti... O teknenin sahibi olan Zekai Soyadlý da tutuklanmýþtý o sýralarda... Ancak mahkemede Soyadlý'nýn ailesi teknenin diðer zanlýlar tarafýndan çalýndýðýný iddia etmiþlerdi... Tanýk olarak dinlenen Polis Müfettiþ Muavini Ceyhan Paþa ise Soyadlý'yý "Haziran 2012 ve Aðustos 2012 tarihleri arasýnda onaylanmýþ olmayan bir limandan KKTC sýnýrlarýna giriþ ve çýkýþa yardýmcý olmakla" suçlamýþtý... Bu arada çok dikkat çekici baþka bir þey daha oldu bu olayda... Tutuklananlardan Abdullah Temiz isimli zanlý basýna konuþarak þöyle dedi: "Boþ yere beni suçluyorlar... Bu iþi polisler yapar. Herkes de bunu iyi bilir. Denizden ne çýkarsa þimdi üstüme kalacak." Tüm zanlýlar 2013 Mayýs'ýnda Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde açýklanan kararla delil ve þahadet yetersizliðinden beraat etti... * Yenierenköy Belediyesi kötüye giden hijyenik koþullardan dolayý geçtiðimiz yýl Club Cyprus Tatil Sitesi'nin bungalowlarýnýn çoðunu mühürledi... Ancak orada kalanlar var hala... Ve aralarýnda bazý polislerin de olduðu söyleniyor... Zekai Soyadlý da 2010 yýlýnda oraya 6 aylýðýna geçici müdür atandýðý halde hala orda... Tesisi inþa eden Tuðrul Yasasever ise tesisine giremiyor... Ne iþler bunlar böyle... ABD ve Türkiye tarafýndan Suriye de desteklenen El Kaidecilerin Kenya daki baþka bir marifeti Kenya'da alýþveriþ merkezine silahlý saldýrý Kenya'nýn baþkenti Nairobi'de önceki gün lüks bir alýþveriþ merkezine düzenlenen kanlý baskýnda en az 59 kiþi öldürüldü, en az 175 kiþi yaralandý BBC'nin verdiði haberlere göre saldýrganlar, alýþveriþ merkezinde Müslüman olanlarýn dýþarý çýkmasýný isteyerek Müslüman olmayanlarý rehin aldý. Sabaha kadar alýþveriþ merkezinden patlama ve silah sesleri duyuldu. AK-47 tipi tüfekli, maskeli 10'dan fazla saldýrgan, Nairobi'nin merkezinde zengin Kenyalýlarýn ve yabancýlarýn gittiði Westgate alýþveriþ merkezine baskýn düzenleyip alýþveriþ yapanlara, yemek yiyenlere, maðaza çalýþanlarýna rastgele ateþ açtý. Kenya Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada bin kiþinin alýþveriþ merkezinden kurtarýldýðý belirtildi. Saldýrganlarýn sayýsýnýn 10 ila 15 arasýnda olduðu ve rehinelerle beraber halen AVM'nin içinde olduklarý açýklanýrken, güvenlik kameralarýnýn kontrolünün polislerin elinde olduðu söylendi. Operasyonun devam ettiði binadan yeniden silah sesleri duyulduðu kaydedildi. EL ÞEBAB ÜSTLENDÝ Temmuz ayý sonunda Mogadiþu'da Türk Büyükelçili'ne düzenlediði intihar saldýrýsýnda bir Türk polisi þehit eden, 4 polisin de yaralanmasýna yol açan Somali'deki El Kaide yanlýsý El Þebab terör örgütü, bu saldýrýdan tam iki ay sonra dün, Kenya'nýn baþkenti Nairobi'deki alýþveriþ merkezindeki saldýrýyý da üstlendi. ÖLÜ SAYISI ARTIYOR Alýþveriþ merkezine düzenlenen silahlý saldýrýda, ölü ve yaralý sayýsý artýyor. Kenya Kýzýl Haç Baþkaný Abbas Gulet, söz konusu saldýrýda en az 59 kiþinin öldüðünü, 175 kiþinin yaralandýðýný belirtti. ABD VE ÝNGÝLTERE AYAÐA KALKTI Kenya'daki saldýrý kurbanlarý arasýnda Amerikalý ve Ýngilizlerin bulunduðunun açýklanmasý ile ABD ve Ýngiltere ayaða kalktý. Nairobi'deki Westgate Merkezi'ne giren bir grup silahlý saldýrganýn sivil halkýn üzerine el bombalarý atmasý ve otomatik silahlarla ateþ açmasý sonucu aralarýnda yabancýlarýn da bulunduðu çok sayýda ölen ve yaralanan olmuþtu. 'MÜSLÜMANLARIN ÇIKMASINA ÝZÝN VERDÝLER' ÝDDÝASI BBC'nin verdiði haberlere göre saldýrganlar, alýþveriþ merkezinde Müslüman olanlarýn dýþarý çýkmasýný isteyerek Müslüman olmayanlarý rehin aldý. Sabaha kadar alýþveriþ merkezinden patlama ve silah sesleri duyuldu. Rehine sayýsý tahmin edilemiyor. Güvenlik güçlerinin teröristlerle pazarlýk yapýp yapmadýðý da merak ediliyor. El Þebab'ýn saldýrý taktiklerini bilenler, örgütün pazarlýk etmektense ölmeyi tercih edeceðine dikkat çekiyorlar. THE MAÝL ON SUNDAY: HZ MUHAMMED'ÝN ANNESÝ 'AMÝNE'YÝ BÝLMEYENLERÝ VURDULAR The Mail on Sunday'de çýkan habere göre Nike, Adidad, Woolworth, Converse gibi ünlü markalarýn bulunduðu Nairobi'deki Westgate Mall Alýþveriþ Merkezi'ni basan maskeli El Þebab terör örgütüne mensup teröristler, kaçmaya kalkýþanlara Hz. Muhammed'in annesinin ismini sordular, "Amine" yanýtýný veremeyenlere kurþunu sýktýlar. ÝNGÝLTERE KENYA'YA ÖZEL KOMANDO TÝMÝ GÖNDERDÝ Nairobi'yi ziyaret eden Ýngiliz turist Hannah Chisholm, silahlý saldýrganlarla karþýlaþmamak için 60 kiþiyle birlikte kendilerini büyük bir depoya kapattýklarýný BBC'ye þöyle anlattý: "Deðiþik yönlere koþtuk fakat silah sesleri iyice yükselince kendimize büyük bir depoda barikat kurduk. Bizle beraber saklanan çocuklar da vardý. Ýçimizden biri vuruldu" Ýngiltere'nin Kenya'ya özel bir komando timi gönderdiði öðrenildi. El Þebab'ýn Somali'de, 4 bin Kenyalý askerin bulunmasýna tepki olarak bu saldýrýyý yaptýðý belirtiliyor.

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Yokmuþ gibi sanki da yapacak baþka iþi En az 3 çocuk diye takmýþ kafayý yine Bas gaza vatandaþ tak fiþi bitir iþi Üç de olur ama ödül var beþleyene Kalay KIBRIS HARÝÇ BÜTÜN ADALAR ERDOÐAN'A DÝRENÝYOR Türkiye'de Adalar Tayyip Erdoðan'a ve hükümetine direniyor. Adalýlar, adalarý imara açmak isteyen Erdoðan'a "Adamýza el sürdürmeyiz" diye sesleniyor. Erdoðan, "Ne cüretle adalar bizimdir diyorsun, sen kimsin ya?" diye karþýlýk veriyor. Bize de ayný soruyu sormuþtu Hünkâr. Biz "Afrika" olarak cevabýmýzý vermiþtik ama gelin görün ki, Kýbrýslýlardan "týk" yok. Yassýada, Heybeliada, Büyükada, Sivriada, Marmara denizindeki bütün adalar direniyor ama Akdeniz'deki Kýbrýs direnemiyor. "Kýbrýs bizimdir çek elini Tayyip Kýbrýs'tan" diyenlere de "ýrkçýlýk yapma" diyorlar zaten alaycý AliOSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KIBRIS CUMHURÝYETÝ'NÝ BAL GÝBÝ DE TANIYORSUNUZ ÞANS DÖNGÜSÜ Geçenlerde polis bülteninde bir sirkat olayý gözüme çarptý... Kiþiler sadece baþ harfleriyle yazýldýðý için kim olduklarýný çýkaramadým. Olay yaþadýðým yere yakýndý. Bu gençlerin kim olduklarýný ve en çok da bunu neden yaptýklarýný merak ettim. Babalarý tanýdýk çýktý... Bir tanesi eþinden ayrýymýþ... Ayrýlma sebebi de kumarmýþ... Kumarýn ailelerin parçalanmasýnýn en büyük nedeni olduðunu sanýrým bilmeyen yok... Bet office'ler, kumarhaneler insanlarýmýzýn iliðini sömürüyor. Kumar hastalýðýna yakalananlarýn aileleri parçalanmasa bile huzurlu bir ortamlarý olmuyor. Ailelerin de ekonomik güçleri çok zayýfladýðýndan, çocuklar, gençler ya uyuþturucuya, ya da hýrsýzlýða yönelirler... Tümü de böyledir demek istemiyorum, ama genel görüntü budur. Bir arkadaþým sohbetlerimizin birinde bana kumarýn nasýl bir hastalýk olduðunu anlatmýþtý... Ben de size onun aðzýndan aktarayým. "Ben Londra'da yaþýyorum. Londra dýþýnda arkadaþlarým, akrabalarým var. Telefonlaþýyoruz... Ýþyerinden birkaç gün izin almýþtým, onlarý aradým... 'Atla trene gel', dediler. Öyle yaptým. Gittiðim zaman ilk iþim telefonda anlaþtýðýmýz gibi akrabamýn iþyerine uðramak oldu. Ýþ çýkýþýna kadar orda bekleyecek, dükkaný kapattýktan sonra da evine gidecektik. Geceyarýsý dükkaný kapattý. Kasayý saydý, gün boyunca kazandýðý yaklaþýk 1000 sterlini de cebine koydu. Arabasýna bindik. Konuþarak giderken bir kumarhanenin önünde durdu. Ne oluyoruz demeye kalmadan sorumun cevabýný o verdi. 'Ýçerde birkaç tek atar, biraz da eðleniriz', dedi... Ben kumar oynamayacaðýmý, kumara karþý olduðumu söylememe raðmen cebinden çýkardýðý beþ sterlini bana uzattý. 'Al bir de sen þansýný dene' dedi. Ben oynamadým. Kýsa sürede kasadan aldýðý parayý kumar masasýnda kaybetti. 'Çýkalým' dedi, çýktýk. Arabaya binip evine giderken bir numarayla kaç kez kaybettiðini söyledi durdu. Cebindeki tüm parayý verip vermediðini sordum. 'Verdim' deyince, bana verdiði beþ sterlini uzattým ona... Al, dedim, ben oynamadým. Bu senin bana verdiðin para... Aldý, ama keþke vermeseydim. Bir yol ayýrýmýndan tekrar geri kumarhaneye döndü. Yolda da bana 'Bu parayý Allah gönderdi. Þans döngüsüdür bu. Bak gör, þimdi kaybettiðim parayý da geri alacak, kâra da geçeceðiz' dedi. Ama tam tersi oldu. Beþ dakikada beþ sterlini de masaya verip geri döndük!" Arkadaþýmýn dediði gibi kumar kanserden beterdir. Zamaný geldiðinde öldürmez, hep süründürür! Bu hastalýðýn tedavisi var mý bilmem, ancak zararýný da büyük oranda baþkalarý çekiyor. Bu iki çocuðun sirkat olayý bana bunlarý yazdýrdý bugün. Beþparmaklar da kültür sanat günleri Çatalköy Belediyesi'nin bu yýl 4'üncüsü düzenlediði "Beþparmaklar Kültür Sanat Günleri" önceki gün baþladý. Etkinliklere saat 18:00'de köy giriþinden kültür sanat günlerinin gerçekleþtirileceði meydana yapýlan kortej yürüyüþüyle start verildi. Bunu Derviþ Eroðlu ile Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu'nun yaptýðý açýlýþ konuþmalarý izledi. Mersin dallarýndan oluþan kurdelenin kesilerek etkinliklere start verilmesinden sonra, ilk gösteriyi Çatalköy Belediyesi Küçükler Halka Danslarý Topluluðu sundu. Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su'nun "Beþparmak Daðlarý Efsanesi"ni sahnelemesinin ardýndan Osman Bulun ve ekibi gecede Kýbrýs Þarkýlarýndan oluþan bir konser verdi. Ýlk gün etkinlikleri, Ýtalyan 'Silence' Tiyatro ekibinin Kýbrýs þarkýlarý eþliðinde sahnelediði "Beyaz Kanatlý Melekler" adlý oyunla sona erdi. "Beþparmaklar Kültür Sanat Günleri"nin açýlýþýna, Derviþ Eroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, Çatalköy Muhtarý Raif Görgünel, Arapköy Muhtarý Ali Tüfekçi, bazý milletvekili ve üst düzey yetkililerle çok sayýda yerli ve yabancý katýldý. UEFA kupasý için Limasol'un Apollon takýmýyla karþýlaþan Trabzonspor kafilesini taþýyan uçaðýn, Trabzon'dan kalkýp, direkt uçuþla Larnaka'ya indiðini hâlâ inkâr ediyor TC yetkilileri! Milletin gözünün içine baka baka hâlâ mesel ve de gazel okumaya devam ediyorlar. TC Dýþiþleri Bakanlýðý, "Türkiye'den kalkan herhangi bir uçaðýn, doðrudan Güney Kýbrýs Rum kesimine inmesi mümkün deðil" diyor. Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü'nün buna izni yokmuþ. Neden? Çünkü R.T. Erdoðan hazretlerinden öyle öðrenmiþler! Dünyada Kýbrýs diye bir ülke ve Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur ve Türkiye böyle bir ülke ve devleti tanýmýyor! Öteyandan TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'a bakýyoruz... O Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn "mümkün deðil" dediðinin gerçekleþtiðini þöyle itiraf ediyor: "Uçak, Türk hava sahasýný terkettikten sonra Trabzon-Rodos ayaðýný atlayarak rotayý direkt Larnaka'ya çevirdi." Sanki bir pilot, ayrýldýðý ve gideceði hava limanlarý yetkililerine haber vermeksizin, önceden çizilmiþ rotasýný bunu deðiþtirmeyi gerektirecek hiçbir sorun yaþanmadýðý halde kendi keyfine göre deðiþtirebilirmiþ gibi! Asýl mümkün olmayan budur iþte. Bir pilotun, ortada hiçbir neden yokken ve yetkililerden hiçbir talimat almadan, rotasýný kendi keyfine göre deðiþtirmesi! Kýbrýs diye bir ülkeyi ve Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devleti tanýmýyorlarmýþ! Bal gibi de tanýyorsunuz iþte. Ama alýþtýnýz yýllardýr Kýbrýslýtürklere uyguladýðýnýz "Gandýr çocuðu da taksim istesin" politikasýna! Ve biz onlarý tanýmýyoruz, KKTC'yi tanýyoruz masalýyla Kýbrýslýtürkleri kandýrmaya! Ama bu yalana kargalar bile gülüyor artýk. Ev sahipliðini yaptýðýnýz bütün uluslararasý müsabakalara tanýmadýðýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ni davet ederken, tanýdýðýnýz KKTC'yi neden davet etmiyorsunuz? Tanýmadýðýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti'ne gelip bu devletin takýmnlarýyla resmi zeminde her türlü spor karþýlaþmasýný yaparken, KKTC ile neden bir tek dostluk maçý bile yapamýyorsunuz? Tanýmadýðýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti ile ticari iliþkilerinizi her geçen gün daha ileriye götürür ve yükseltirken, tanýdýðýnýzý söylediðiniz KKTC ile ayný düzeyde ve dengede bir ticari iliþkiyi neden kurmuyorsunuz? Örnekleri çoðaltmak mümkün... Ama anlamak istemeyene davul zurna da kâr etmez. Beyler... Çekinmeyin... "Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet tanýmýyorum" demek sizi yüceltip kahraman yapmaz. Aksine cüceleþtirir. Kabul edin... Trabzon'dan kalktýnýz... Larnaka'ya indiniz. Ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Apollon takýmýyla resmi maç yaptýnýz. Bu, Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devleti tanýyor ve kabul ediyorum demektir. Trabzon'dan kalkýp direkt Larnaka'ya inmekle, 40 yýlda bir doðru va hayýrýn bir iþ yaptýnýz. Bunu da hâlâ "Tanýmýyoruz" diyerek inkâr ve yalanlarla kirletmeyin. Normalleþmeye ve çözüme katkýda bulunabilecek yeni adýmlar atýn. Dünya yýllardýr okuduðunuz mesel ve gazelden usandý artýk... Zira kimsede bu nefreti makamýný dinleyecek sabýr ve tahammül kalmadý.

5 5 23 Eylül 2013 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hade ama Bütünlüklü çözüm bahane Buzullar erimeden verin þu Maraþ'ý yasal sahiplerine (çok severim bu lafcýðý) de, sulara gömülmeden, insanlar biraz rahat yüzü görsün. MÝÞ-MIÞLAR * Saðlýk Bakaný Gülle; "Saðlýkta bir vizyon ve hedef oluþturulmalý" demiþ. - Hadi buyurun, oluþturun öyleyse.. Bu görev sizin! * Saatler geri alýnacakmýþ. - Yeter ama artýk. Yýllardýr yapýlýyor, bir faydasýný görmedik. Mümkünse yýllarý geri alýn artýk! * BES eylem uyarýsý yapmýþ. - Bunlar da boþuna dövünüyor, çiftçiler de Uyarýlar bir kulaktan giriyor, diðerinden çýkýyor. * Ertan Ersan; iþsiz þehit yakýnlarýnýn iþe alýnmasýný istemiþ. - Hayret Hala daha var mý iþsiz þehit yakýný ana baba, çoçuk, torun Yoksa sýra yeðenlere mi geldi?! * TOMA konusu kapanmýþ. - Hiç sanmam Daha çok su kaldýrýr o mesele Yapacaðýnýz ilk eylemdeki tutumunuza baðlý Laftan baþka bir þey atarsanýz, TOMA'yý anýnda getirirler bilmiþ olun. * Maðusa Limaný'ndaki çevre sorunlarý taraflarýn iyi niyeti ile çözülecekmiþ. - Hiiiç sanmam "Niyet" olsun yeter Ýyi kötü olmasý þart deðil ki.. * Apollon seyircisi, maç boyu iþgale karþý olduðunu haykýrmýþ. - N'apsýn biçareler Maçtan maça olsun tepki koymak sinirlerini yatýþtýrýyor da gene! * Gemikonaðý'nda 7 kiþi fuhuþtan yakalanmýþ. - Biraz garip doðrusu Bu tür olaylar hep o taraflarda yaþanýyor, Karpaz'dan týk yok. Yoksa onlar o iþin para ile yapýlabildiðini bilmiyor mu daha! Dolum tesisini hallettik. TOMA'yý hallettik Var mý Küçük'ten kalma baþka icraat. Onlarý da bir an önce temizleyelim de, biz bize diz dize oturalým artýk. Kayýp eþeðimiz bulundu Teþekkürler baþbakaným.! BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Ohhhh be Dünya varmýþ. Meðer hep bu TOMA yüzündenmiþ günlerdir süren huzursuzluðumuz. Çok þükür Bitti de kurtulduk. Biþey yapacaðýmýzdan Sokaklara dökülüp; taþa, sopaya sarýlacaðýmýzdan Ya da molotof kokteyli falan atacaðýmýzdan deðil. Ama eskaza katýlacaðýmýz bir eylemde de, ýslanmak istemezdik doðrusu. Allah razý olsun Baþbakanýmýz Yorgancýoðlu, kararlý ve ilkeli davrandý da, komutanlara bir adým geri attýrmayý becerdi. Sanýrým bu habere en çok sevinenlerin baþýnda, Ýrsen Küçük gelmektedir. Yeni baþbakaný kutlarken, eskisinden de özür diliyoruz. Biliyorsunuz o dönemin baþbakaný idi Küçük. Günahýna girdik. Çoðu zaman olduðu gibi, topluma atýlan bu kazýðý da ondan bildik. Günahsýzmýþ! Haberi bile yokmuþ! Aslýnda pek çok konuda günahsýzdý da; meramýný anlatamadý arkasýndan estirilen rüzgara! Neyse TOMA gelmiyor. Umarým siz de rahatladýnýz.. Sizin de sinirleriniz gevþedi bu haberden sonra.. Ve sanýrým siz de takdir ettiniz baþbakanýmýzýn bu baþarýsýný. Etmedinizse, lütfen acele edin! Kayýp eþeðimizi bulmasý, az marifet deðil doðrusu. Ben tekrar yürekten kutlar, kurultayda da üstün baþarýlar dilerim.. NOT 1: Bu yazý; Baþbakan Yorgancýoðlu'na teþekkür etmek ve hak ettiði övgüyü sunmak için yazýlmýþtýr. NOT 2: Acele olarak gündem oluþturacak yeni bir þeyler yaratýn da, günlerimiz boþa geçmesin.

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun KIRINTILAR GÜNLÜK ABD ve Avrupa neden, saða-sola "demokrasi ve insan haklarý" götürmeye uðraþýyor dersiniz?! Libya'ya demokrasiyi ne için götürdüðü ayan beyan ortada... Sonra da Ortadoðu Projesi... Irak'ta taþ üstünde taþ kalmadý. Her gün onlarca insan hayatýný kaybediyor, ABD'nin getirdiði demokraside! Bu karmaþa içinde de bölgenin petrolu, önümüzdeki en az 50 yýl daha, ABD ve Avrupa'nýn hizmetinde Bölgede petrol olduðu sürece, ABD bölgeye "demokrasi ve insan haklarý" taþýmaya devam edecek!. Kýbrýs'ta hareketlilik, Maraþ'ýn sahiplerine iade edilmesi hazýrlýklarý, neyin nesi durup dururken?! Arif Hoca'nýn dediði gibi bu "ince ayar" niye? Tabii ki bir nedeni var. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin denizdeki "münhasýr ekonomik bölgesinde" bulunan doðal gaz. Taraf olanlar, bir þeklide bu yer altý zenginliklerinden mümkün olan en büyük payý koparabilme gayretinde. Doðal gazdan kaynaklanan Doðrudan Selma Bolayýr Kiþinin yaptýðý yorumlar... Dünya görüþü, yaþam biçimi, Kiþilik yapýsý, birikimi ve özellikle beklentileri doðrultusundadýr... Ve yalnýzca yorumu yapan kiþi hakkýnda fikir verir... Ne kadar çok insan varsa o kadar da yorum var dense yanlýþ sayýlmaz.. Bu çerçevede deðerlendirildiðinde kiþi; aslý astarý olmasa bile inanmak istediði þeye inanýr da denebilir. Yani kendini kandýrýr.. Örneðin; Türk mallarý, güneydeki marketlerde satýlýyor.. Zara Home'daki albenili eþyalarýn hepsi de "abo din Turkiya" diyor gizlice, Baflý olduðunu bildiðim tezgahtar çocuk... Neden gizli gizli söylediði de ayrý bir yazý konusudur... Ýsmi lazým deðil, sattýðý arabalarý Türkiye'den ithal ediyor.. Baþka bir tanýdýðým, Kýbrýs Cumhuriyeti ile Türkiye takýmlarý arasýnda spor karþýlaþmalarý yapýlýyor... Gidiyorlar, geliyorlar... Bayraklarýný dalgalandýrýp, milli marþlarý, (Yunanistan / Türkiye) eþliðinde saygý duruþuna geçiyorlar... Tüm bu gerçekler ayan beyan ortadayken... UBP Genel Baþkaný'nýn dediði gibi, "Türkiye'nin Güneyi tanýdýðý anlamýna gelmez" mi gerçekten? Yoksa tamamen aksi... Türkiye'nin "Rum yönetimini" tanýdýðý anlamýna mý gelir? Kim tanýmadýklarý ile maç yapar, ticaret yapar ki? Öte yanda Türkiye, altýna imza koyduðu Uluslararasý yasalar yüzünden eli mahkum.. "KKTC" ile maç yapmýyor. Hiç bir malýný almýyorsa... Üstüne üstlük... Kültürüne de insanýna da saygýsý yoksa.. Bunlar Türkiye'nin "KKTC" yi tanýdýðý anlamýna mý gelir? ekonomik alandaki geliþme ve hareketlilik, siyasi hareketliliði tetikledi. Peki Suriye'deki planlar neye yönelik? Daha da büyük bir hesap. Avrupa, doðal gaz bakýmýndan çok büyük oranda Rusya'ya baðýmlý. Rusya, hele bir vanayý kapatsýn Avrupa feleðini þaþýrýr. Rus doðal gazý ile Suriye'nin ne baðlantýsý var? Tabii ki var. Ýsrail'in münhasýr ekonomik bölgesinde çýkacak gaz, Rus gazýna alternatif. Bu gazýn Avrupa'ya güvenli bir yoldan ulaþmasý gerekir. Peki bu gazý, ABD ve Avrupa'nýn nüfuzunda bulunmayan bir ülkeden geçirme riskine girilir mi? Girilmeyeceði muhakkak. Bu yüzden, Rus nüfuzunda bulunan Suriye'deki idarenin bertaraf edilmesi gerekmekte. Buradaki iktidar, ABD nüfuzuna girmeli. Suriye devlet baþkaný Esad ile ekibinin ille de iktidardan düþürülmek istenmesinin nedenlerinden biri bu. Esad'a karþý yaratýlan "muhalif güçler" bu yüzden þiddetle desteklenmektedir. Adeta, Suriye'nin yasal yönetimi HEM HALKINA, HEM TÜRKÝYE'YE ÝHANET Bu çarpýk ve ters yüz edilmiþ mantýkla politikacýlar ancak kendilerini kandýrabilirler. Halkýn onlardan beklentisi... Öncelikle Kýbrýs halkýnýn çýkarlarýný korumalarýdýr. Türkiye zaten kendi haklarýný koruyacak güçte bir ülke... Davranýþlarý ile, çýkarcý ve halkýna ihanet içinde onursuzluk örneði sergileyen yerli malý politikacýlarýn desteðine hiç ihtiyacý yok... O tiplerin layýðý ancak; alay konusu olmaktýr.. Geçmiþimizi ve bu günü kendi öznel beklentileri ile iyi deðerlendiremeyenler halka nasýl güvenli bir gelecek verebilirler? Leymosun'unAppollon takýmý ile maç yapan Trabzonspor'un... Larnaka'ya direkt mi, yoksa Rodos'tan mý geldiði deðildir önemli olan.. Önemli olan bu barýþ sürecinde, olayý politikacýlarýn nasýl deðerlendirdikleridir... Adada barýþý gerçekleþtirmek isterseniz gerçekten Türkiye'yi güya aklamak, sözde desteklemek adýna... Gerçekleri çarpýtarak yalanlar söylemek yerine... Ýki komþu arasýndaki direkt uçuþlarý kalýcý kýlmak gibi insanlarý kaynaþtýrýcý, barýþtýrýcý amaçlarýn baþlangýcý olarak kullanýlabilirdi... TOMA olayý, eðer istenir ve kararlý olunursa... Gücün halkýn elinde olduðunun göstergesidir... TOMA 'nýn adaya geliþi durdurulunca... Türkiye; Taksim Gezi'sinde yaptýðý yanlýþtan döndürüldü.. Arada; Kýbrýs'tan yükselen seslerin duyulup ciddiye alýnmasý Türkiye'nin yararýnadýr... Bana göre halkýn beklentilerine, sözde Türkiye'ye yaranmak adýna ses çýkarmayan politikacý, hem vatan hainidir, hem halkýna, hem de Türkiye'ye ihanet içindedir... Bir ilave daha... Önünde pohpohlanýrken, arkasýndan gülünerek alay edilesi bir yaratýktýr... sayýlmaktadýrlar. Uygulanan provakasyonlar, Esad'ýn kimyasal silah kullandýðý iddialarý, dünyada kamuoyu yaratmaya yönelik. Emperyalizmin krallarý ABD ve Avrupa ve onlarýn kuyrukçularý Demokrasi ve insan haklarýný savunmada çifte standart kullanmakta bir sakýnca görmezler. Suriye'ye saldýrýnýn en hararetli savunucusu Türkiye'deki iktidara bakýnýz Mýsýr'da iktidardan uzaklaþtýrýlan Mursi'ye, "Seçimle gelen adam" diye arka çýkarak Demokrasiyi diline dolamýþ, Mýsýr'da iktidarý ele geçirenlere ateþ püskürüyor. Diðer yandan, Suriye konusunda Esad'ý, seçim dýþý bir yöntemle görevinden uzaklaþtýrmak için yanýp tutuþuyor. Zorla, hatta savaþ yolu dahil Bir þekilde iktidardan düþürülmesi için her allahýn günü Esad'a yükleniyor. Ýki yüzlü ve çirkin politikaya güzel bir örnek. Mýsýr'ýn Muhammed Mursi'si seçilmiþ kiþidir de Esad seçime karþý mý ki? Kaldý ki Esad, Suriye'de iç savaþ bugünkü kadar alevlenmeden Seçim yapýlmasýný ve halk istiyorsa, iktidarý býrakmayý, soruna çözüm yolu olarak göstermiþti. Ancak ABD ve onun kuyruðunda olanlar, bu yol ile Esad'ýn kaybedeceðinden emin olamadýklarý için Bu önerisine hiç itibar etmediler. Bir seçim yapýlmasý ve Esad'ýn halkýndan onay almasý halinde Onu iktidardan uzaklaþtýrmak için uydurulacak tüm provakasyonlarýn neticesiz kalacaðýndan emindirler. Halkýndan onay almýþ bir Esad ile sözde de olsa uluslar arasý hukuk çerçevesinde savaþmak kolay olmayacaktý. Seçimle konumunu daha güçlendirmiþ Esad karþýsýnda, bugün sürdürdükleri "yýpratma" politikasýný sürdüremezlerdi. "Muhalif güç" adý altýnda Suriye dýþýndan beslenen güçler Bir anda resmen "terörist" konumuna düþeceklerdi. Bu yüzden Esad, þimdiki hali ile "muhalif güçler" ve diðer terör örgütlerinin terörü ile yýpratýlýp iktidardan edilmeye çalýþýlýyor. Ýç savaþ yaþanan Suriye'de, ibreyi muhalifler lehine, Esad'ýn aleyhine döndürecek esas güç ABD'nin ve ondan daha istekli Erdoðan'ýn kollarý, Rusya faktörü ile baðlandý. Rusya'nýn onay vermemesi, Suriye'ye askeri harekâtý, seçenek olmaktan çýkardý. Rusya, Ortadoðu'nun Avrupa'ya karadan baðýný saðlayan yol üstündeki tek muhalif ve kendi safýndaki ülkenin "yem" olmasýna izin vermedi. Ülkemiz Kýbrýs'ta da ayni kavga ve pazarlýk. Yer altý zenginliklerinin paylaþýmý söz konusu. ABD, Avrupa, "anavatanlar", Kýbrýslýrum kardeþlerimiz haklarýný bir tamam almak için uðraþýyor. Bu paylaþýmda konuþma, pazarlýk ve hak istemede, kýsaca masada sadece Kýbrýslýtürkler yok. Maraþ verilirken "bir þeyler koparýlacaksa", Kýbrýslýtürkler'in deðil, baþkasýnýn kursaðý içindir. Kýbrýslýtürkler'in payý, belki "bofayalar" olur. Yani herkes yedikten sonra arta kalanlar, kýrýntýlar. Kendi hakkýný aranmasýný bilmeyen Kendini yetersiz bulup "hak arama hakkýný" baþkalarýna devredene, bu kýrýntýlar bile çok. "ABD SENDELÝYOR, RUSYA YENÝDEN DOÐUYOR" Time Dergisi, Rusya Devlet Baþkaný Viladimir Putin'i derginin kapaðýna taþýdý. Suriye'de iki yýlý aþkýn süredir devam eden iç savaþta Suriye Devlet Baþkaný Esad'dan yana tavýr koyan Putin, daha önce de New York Times'te bir yazý yayýnlamýþ ve tüm dünyada gündeme oturmuþtu. Putin, G20 zirvesi sonrasý "kimyasal silahlarýn teslimi" üzerine anlaþma saðlamasýnda büyük rol oynamýþtý. Derginin yayýnladýðý "Vladimir Putin'e göre dünya" baþlýklý yazýda, "ABD zayýf ve sendeliyor, Rusya zengin ve yeniden doðuyor" denildi. Dergide, Simon Shuster'in Putin hakkýndaki yazýsýna da yer verildi. Putin'in amaçlarý arasýnda 21'inci yüzyýlý Rusya'nýn yeniden diriliþ çaðý yapmanýn bulunduðunu belirten Shuster, Kremlin'in politikalarýnda deðiþiklikler görülmeye baþlandýðýna dikkat çekti. Shuster'e göre Putin, artýk daha sert politika izliyor ve Batý ile karþý karþýya gelmekten çekinmiyor. ÖBÜR DÜNYADA Duydunuz mu? Brezilya'da bir iþadamý 600 bin dolarlýk Bentley Continental marka arabasýyla birlikte gömülecek... Öbür dünyada böyle bir araba sürmek herhalde baþka! PAZARLIK MI YAPILDI? Özkan Yorgancýoðlu, "uzun deðerlendirmeler sonucu" TOMA'nýn savuþturulduðunu söyledi. Pazarlýk mý yapýldý? Ekonomik protokolün deðiþtirilmeden uygulanacaðýna dair bizden söz almadýlar deðil mi? NEW YORK YOLCULARI Derviþ Eroðlu, Özdil Nami ile New York'a gitti. Bakalým kim kimi etkileyecek... Eroðlu Nami'yi mi, Nami Eroðlu'nu mu? BEÞÝKTAÞLILAR Elçilik önündeki Þehitler Abidesi çevresinde dün eylem vardý. Kimin mi? Beþiktaþlýlarýn! Çaðýrdýklarý devrimci marþlara bakýlýrsa, Ýstanbul'daki çarþý takýmý adaya taþýnýyor! NARENCÝYE BATAÐI Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyoruz. Maþallah! Portokalý çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! Týrnak... "Sanýrsýnýz ki doðma büyüme Kýbrýslý. Halbuki sorsanýz o tipler hayatlarýnda kolokas yememiþlerdir. Pirohunun ne olduðunu dahi bilmezler. Sumada deseniz araba aksesuarý sanýrlar. Gancelliyi köy adý. Lamarinayý restoran." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Çaðlar boyunca susmayan, tabulara karþý duran, baþý belaya girecek olsa bile onlarý cesaretle haykýran insanlar olmuþtur. Acýmasýzca davranýlmýþtýr onlarýn pek çoðuna... Sonra gün gelmiþ onlarýn bir zamanlar cesaretle söylediklerini herkes benimser ve söyler olmuþtur Neþe YAÞIN (Yenidüzen) "Kýbrýs sorunu mutlaka çözülmelidir... Býrakýn Maraþ'ý; üzerinde devlet kurduðunu sandýðýnýz topraklarýn belki de yüzde 85'i Rum vatandaþlarýn mülkleridir... Yasal mülkleri... Bunu söyleyen ben deðilim... Gidin, Türkiye'ye baðlý olarak faaliyetlerini yürüten Mal Tazmin Komisyonu'na sorun. Sonra harmanlarda övünürsünüz. Maraþ kiminmiþ? Lala Mustafa Paþa Vakfý'nýn mý? Hadi ordan masalcý amcalar! Yeter artýk!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný SAVAÞ BOZAT Cemal Bulutoðlularý'nýn gidiþi ile Lefkoþa Belediyesi'nde herþeyin düzeleceði sanýlýyordu. Ancak "Cemal gitsin, bu iþ bitsin" diyenler umduklarýný bulamadý... Yeni Baþkan Kadri Fellahoðlu tüm iyiniyetli çabalarýna raðmen iþçilerin taleplerini karþýlayamadý. Karþýlamasý da mümkün gibi görünmüyordu zaten. Sonunda "Benim elimde sihirli deðnek yok" dedi. Çalýþanlarýn ödenmemiþ iki aylýðý duruyor hala. Yatýrýlmayan sosyal primleri de askýda. BES Baþkaný Savaþ Bozat yeni bir mücadeleye hazýrlanýyor. Anlaþýlan Lefkoþa'nýn yine çekeceði var!

7 23 Eylül 2013 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GÜNDEM DEÐÝÞÝNCE (Ýstanbul)- TOMA ile açtýðýmýz haftayý TOMA ile kapattýk. Bu iyi bir þey TOMA günlerce tartýþýldý. Televizyonlar, gazeteler, yazarlar ve çizerler. Ýyi konu bulmuþlardý kendilerine. O haftayý iyi idare etmiþlerdi. Araya giren Trabzonspor takýmýnýn Larnaka'ya direkt inmesi bile hýzlarýný düþürmemiþti. Hatta Suriye savaþý Ne bileyim ODTÜ'deki öðrencilere gaz sýkmalarý. RTE'nin aðaç ve çevre için mücadele verenlere ormaný göstermesi. Ormaný gösterirken ortada orman býrakmadýðýný atlamasý ve herkesi atlattýðýný sanmasý Bu arada Kýbrýs görüþmelerinin tekrardan baþlamak üzere olduðunu Derviþ Eroðlu'nun New York'a gidecek olmasý. Kýbrýs meselesinin çözülebilir mesajlarýnýn ortaya atýlmasýnýn ama neye dayanarak ortaya atýldýðýnýn belirtilmemesi. AB'nin açýklanacak raporunda Türkiye için gerek Suriye gerek Gezi Parký eylemlerine dokundurulmadan geçilecek olmasý. Of Meðer ne kadar çok sorunumuz varmýþ. Hani sabah kalktýðýnda gerinmek Gerindikten sonra tekrar yatmak Biraz sonra yeniden kalkýp pencereyi açmak... Temiz hava almak. Gerinmek tekrardan. Bandoflalarý giymek. Aþaðý inmek. Dýþarý çýkmak Tekrar içeri girmek, yukarý çýkmak... Tekrar aþaðý inmek Sýký kahvaltý sonrasý arabaya binerek sahilde tur atmak Bugün kim trafik kazasý geçirip ölecek veya yaralanacak diye düþünmemek... Bugün hangi mala ne zam yapýldý diye kafa yormamak... Birayý, içkiyi söylerken kazýk yiyecek korkusu taþýmamak. Maaþlar dert olmasa. Kesintiler lugatýmýzdan çýksa. Sürpriz benzin zamlarýný düþünmesek... Öyle bir coðrafyada bulunuyoruz ki hem sakin hem karmakarýþýk. Etrafýmýz temiz olmasýna temiz. Keyifli olmasýna keyifli Ama siyasi açýdan kirletilmiþ. Sanki baþka yer kalmamýþ gibi tüm ülkelerin gözleri bizim üstümüzde. Dünyanýn merkezi sanýyorduk bir zamanlar, gerçekten öyleymiþ. Hep bunu gördük, gösterdiler. TOMA ile açtýðýmýz haftayý TOMA ile kapattýk. Bu iyi bir þey Ýyi bir þey de tam alýþmýþtýk TOMA'ya, þimdi TOMA iþi bitti dediler. Bittiyse hangi sorundan baþlayacaðýz? Ýyisi mi beklemek ve görmek. Ya hep birden baþka bir konuya kanalize olup birkaç hafta götüreceðiz Ya da TOMA neden gönderilmedi. Hükümetin baþarýsý mý, yoksa bir tarafýmýza baþka bir þeylerle yeniden vurmak için bir mola mý verildi? Þimdilik burada duralým. Eroðlu, New York'a gitti Derviþ Eroðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu çalýþmalarý çerçevesinde çeþitli temaslarda bulunmak amacýyla, dün New York'a gitmek üzere saat 09.45'de KKTC'den ayrýldý. New York'ta üst düzey temaslarda bulunacak Eroðlu'na, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami de eþlik ediyor. Eroðlu'nu Ercan Havaalaný'ndan, Meclis Baþkaný Sibel Siber, BES eyleme hazýrlanýyor BES, EYLEM PROGRAMINI BELÝRLEMEK ÜZERE BAÞLATTIÐI TOPLANTILARI SÜRDÜRÜYOR Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), eylem programýný belirlemek üzere iþçi temsilcileri, LTB Þube Amirleri ve belediye çalýþanlarýyla baþlattýðý toplantýlarý sürdürüyor. Bu kapsamda önce iþçi temsilcileriyle görüþen sendika bugün LTB Þube Amirleri ve en son olarak 25 Eylül Çarþamba günü saat 14.00'de de tüm çalýþanlar ile durum deðerlendirmesi yapacak. BES Baþkaný Savaþ Bozat yaptýðý açýklamada, BES olarak seçiminden baþarý ile çýkan Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu'nun her türlü mücadelede yanýnda olduklarýný ifade ederek, Belediye çalýþanlarýnýn, iki Bakýrcý çevre ile ilgili giriþimler yapacak Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý, çevre ile ilgili bilinçlendirmenin yeterli yapýlamadýðýna iþaret ederek, görev süresince özellikle çevre bilincini geliþtirme konusunda giriþimler yapacaðýný söyledi. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Bakan Bakýrcý, katýldýðý bir televizyon programýnda çevre ile ilgili ülkede pek çok sorun bulunduðunu, hava kirliliði baþta olmak üzere, çöp ve benzeri sorunlarýn bugün hala ülke gündeminde yer aldýðýný söyledi. Çevre ile ilgili bilinçlendirmenin bugüne kadar yeterli derecede yapýlamadýðýný kaydeden Bakýrcý, Bakanlýk görevi boyunca özellikle bu konuda giriþimler yapacaklarýný belirtti. Bilinçlenmedeki problemin özellikle çöp konusunda yaþandýðýný KAN BAÐIÞI ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ Güreþseverler Derneði ile Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi, kan baðýþý kampanyasý çerçevesinde iþbirliði yapmaya karar verdi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Güreþseverler Derneði Baþkaný Barýþ Mustafa Toprakçý ile Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya, iki derneðin toplumsal duyarlýlýklarýný ortaya koyarak birlikte hareket etme konusunda görüþ birliðine vardý. Güreþseverler Derneði Baþkaný Barýþ Mustafa Toprakçý, 24 Eylül Salý günü saat 10.00'da Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ndeki Kan Bankasý'nda yapýlacak kan baðýþýna güreþseverleri katkýda bulunmaya çaðýrdý. YDÜ ile Gagauzya arasýnda eðitim ve saðlýk alanýnda iþbirliði KKTC Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Eðitim Bakanlýðý arasýnda eðitim ve saðlýk alanlarýný kapsayan yeni bir protokol imzalandý. Yakýn Doðu Üniversitesi (Near East Universty Nicosia Cyprus) Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Eðitim Bakanlýðý ile YDÜ arasýnda saðlýk ve eðitim alanlarýnda iþbirliðinin geliþtirilmesine yönelik olarak 2014 yýlýný kapsayan yeni bir protokol Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Ýçiþleri Bakaný Teberrükken Uluçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Erdinç Korkuter ve Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör uðurladý. Eroðlu, yaklaþýk bir hafta sürecek temaslarýn ardýndan 30 Eylül Pazartesi günü adaya dönmesi bekleniyor. aylýk geriye dönük maaþlarýný alamamýþ olmalarýna raðmen çalýþmaya devam ettiðini anýmsatmýþtý. 12 Eylül tarihinde sýrasýyla Baþbakanlýk, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ýç Ýþleri Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan randevu talep ettiklerini, randevu taleplerine sadece Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndan onay geldiðini ve Belediye çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýný aktarma fýrsatý bulduklarýný belirten Bozat, Baþbakanlýktan randevu taleplerine halen cevap verilmediðini kaydetmiþti. ifade eden Bakýrcý, çöp adýna kiþi kurum ya da kuruluþlarýn bireysel olarak sorunlarýný çözerken, toplumsal olarak verilen zararý hesaplamadýklarýný söyledi. Bakýrcý, çevre ile ilgili yasanýn pek çok eksikliði olduðunu belirterek, göreve gelir gelmez yasa ve tüzükleri incelediklerini ve günün koþullarýna uyum saðlayabilmesi adýna gerekli deðiþikliklerin yapýlmasý için giriþim baþlatacaklarýný belirtti. Çevreyi bütünlüklü baþlýklarla ele almak gerektiðini kaydeden Bakýrcý, çünkü insan, hayvan ve doðanýn sürekli birbiri ile etkileþim halinde olduðunu, bu nedenle bir tarafý korurken diðer tarafa zarar verici bir adým atmak istemediklerini belirterek "Bu dengeyi her zaman saðlamak istiyoruz" dedi. imzalandý. Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda gerçekleþtirildiði belirtilen etkinlikte protokole, YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel ile Gagauzya Eðitim Bakaný Vera Balova imza koydu. Törende, Cumhurbaþkaný Formozal ve I. Yardýmcýsý, milletvekilleri yaný sýra, Kurucu Rektör Dr. Suat Ý. Günsel, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Fahreddin Sadýkoðlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaþan, burslu öðrenciler ve velilerin hazýr bulunduðu ifade edildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ'NE TEÞEKKÜR Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde yaþayan Ahmet Baytaroðlu isimli okurumuz yaptýðý þikayeti deðerlendiren Lefkoþa Türk Belediyesi ekiplerine ekonomik nedenlerden dolayý zor þartlar altýnda görev yapmalarýna raðmen þikayetini dikkate alýp gerekeni yaptýklarýndan dolayý teþekkür etti. Baytaroðlu'nun gazetemize gönderdiði elektronik mektubu þöyle: "Ýsmim Ahmet Baytaroðlu. Þu anda Lefkoþa'nýn Çaðlayan bölgesinde itfaiye binasý yanýndaki bir apartmanda ikamet etmekteyim ve her Lefkoþa aþýðý gibi çevremizin düzensizliðinden ve özellikle de pisliðinden ben de þikayet etmekteyim. Bu arada, çevrenin düzen ve temizliðinden belediyenin mi, yoksa Çevre Dairesi'nin mi sorumlu olduðunu hala tam olarak bilememekteyim. Oturduðum apartman ile itfaiye binasý arasýnda, oradaki banka ve iþ yerlerine gelen ve çevrede ikamet etmekte olan þahýslarýn araçlarýný park ettikleri boþ bir arazi bulunmaktadýr. Zaman içerisinde bu arazi sadece araçlarýn park ettiði bir alan halinden çýkmýþ, çevredeki banka, iþyeri ve evlerden atýlan çör çöp ve molozlarýn döküldüðü bir alan haline gelmiþtir. Durum böyle olunca duyarlý bir vatandaþ olarak, pek ümidim olmasa da Lefkoþa Türk Belediyesi'ne telefon açma ihtiyacý hissettim ve oradaki manzarayý belediyenin Temizlik ve Zabýta þubelerine aktardým. Pek inanmayacaksýnýz ama yaklaþýk 5-6 gün sonra akþam üzeri eve geldiðim zaman her tarafýn tertemiz olduðunu gördüm ve çok mutlu oldum. Demek ki hala zor koþullar altýnda da olsa belediyemiz bir þeyler yapmaya çalýþmaktadýr. kendilerine sizin vasýtanýzla çok müteþekkir olduðumu belirtmek isterim. Eðer 'Alo Afrika Hattý'nda yayýnlarsanýz sevinirim." BALIKESÝR'DEKÝ PÝS KOKULAR "Ben Balýkesir'de yaþamaktayým. Bir müddet önce gazetenizde yayýnlanan bir haber vardý. Boðaz'daki arazilere dökülen tavuk gübrelerinin ve atýklarýnýn yarattýðý pis kokudan bahsediliyordu. Ayný kokuyla þimdi biz karþý karþýyayýz. Ne kapý, ne de pencere açabiliyoruz. Ayný þahýslarýn Balýkesir topraðýnda da arazileri vardýr ve eminim ki bu atýklarý ve pislikleri gübre niyetine buradaki arazilerine de dökmüþlerdir. Çok rahatsýz durumdayýz. Evlerimiz güya da gübre yýðýnlarý üzerindedir. Ya da biz gübre yýðýnýnda yatýp kalkýyor, yemek yiyormuþuz gibiyiz. Ne kadar pis kokuyu giderici önlem alsak da hiçbir faydasý olmuyor. Burasý nasýl bir memleket oldu böyle? Kimsenin kimseye saygýsý kalmadý " HASPOLAT BELEDÝYE EVLERÝ'NDEKÝ KÖPEKLER Haspolat'tan arayan bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti de baþýboþ köpeklerden "Ben Haspolat'tan arýyorum. En büyük sorunumuz köpekler. Kime baþvurduksa çare olmuyor. Geçen gün bu köpeklerden birisi komþumu ýsýrdý. Kadýn iþine gideceði yerde hastaneye gitti. Haspolat köyünde yaþayan insanlarýn baþýboþ býraktýðý köpekler bizim sosyal konutlarý mekan eylediler. Gözümüzün önünde sokaktan geçen bir kediyi birkaç köpek paramparça etti. Ne kovduksa gittiler ne baðýrdýksa Silah alýp öyle mi sokaða çýkalým. Zýrh mý giyelim? Biri çýkýp bize ne yapýlmasý gerektiðini söylesin. Baþýboþ köpekleri de mi ýslah edemiyor bu yönetim?" BÝZÝM DUVAR FARKINDA MISINIZ, DÝRENÝÞ YOK! Bizim Mandra Meteorolojinin verdiði bilgilere göre mandrada yaðmurlu havanýn eli kulaðýndayken, belediyenin týkalý yaðmur suyu drenaj kanallarýnýn açýlmasý yönünde henüz gözle görülür bir çalýþma içinde olmadýðý gözlemlenmektedir. Bazý vatandaþlar, evlerinin önünde bulunan yaðmur suyu drenaj kanalý giriþlerinin üzerine asfalt dökülüp kapatýldýðýný ve iki yýldýr hâlâ açýlmadýðýný belirterek sel endiþesiyle yaþarken, sokaktaki adam, "Bu kanallarý açmak da mý para iþidir?" diye imalý imalý söylenir.

8 Arada Bir Özgün Kutalmýþ Aceleniz neydi? 28 Temmuz seçimlerinden sonra yeni hükümet kurulup meclisten güven oyu da aldýktan sonra, iþe sýký baþlayýp dað gibi yýðýlan sorunlara el atacak sandýk. Bilhassa neredeyse efsane baþbakan ilân edilecek olan, TC Elçisi'nin taleblerine yazýlý taahhüt veren Sibel Siber'in Meclis Baþkaný seçilmesiyle de, meclisin de çalýþacaðýný sandýk. Hele meclis tatili kýsa kesilip, yeni yasama yýlýna baþlanmasý ile de meclisin geçmiþ kötü imajýnýn silineceðini zannettik. Ne gezer. Geçen Perþembe yapýlan meclis toplantýsýnda, Pazartesi günü meclisin yasama görevini yapmasý ile ilgili toplantýsýnýn Genel Kurul'a sunulacak yasa tasarýsý olmadýðý için oybirliðiyle ertelendiðini gördük. Þimdi yeni hükümete sormak gerkmez mi? Madem ki elinizde acilen yasalaþmasýný istediðiniz yasa tasarýlarý yoktur, neden meclisin tatilini yarýda kestirdiniz? Týpký geçmiþ UBP hükümeti döneminde olduðu gibi, yasama günündeki meclis toplantýsýný erteleterek, meclisin UBP dönemindeki iþ yapmaz görüntüsünü halkýn gözüne soktunuz. E bravo Reform Hükümetine! Ancak para yok gerekçesi ile halka kemer sýktýrýlýrken, niteliklerine bakýlmaksýzýn, partili yandaþlarýnýzý üçlü kararnamelerle üst kademe yöneticisi olarak atamaya son sürat devam ediyorsunuz. Yüzlerce olan müþavir ordusuna yeni müþavirler katýyorsunuz. Utanmadan atamalarýn kamu içinden yapýldýðý için bütçeye ilâve mali yük getirmeyeceði yalanýný söylüyorsunuz. Öyle ya siz açýkgöz, geri kalanlar saf ve aptal. Kamu içinde müþavir olanlardan atama yapsaydýnýz bütçeye yük binmeyecekti. Ancak daha önce üst kademe yöneticiliði yapmamýþ yandaþlarý atayýnca yeni baremden maaþ çekecekleri ve makam tahsisatý da alacaklarý için bütçeye ilâve yük getireceklerdir. Diðer taraftan dýþtan yapýlan atamalar ise bütçeye daha çok mali yük getirecektir. Dumura uðramýþ, çalýþamaz durumdaki kamu yönetimi bakalým bu yeni atamalarla ne yapabilecektir? Arabacýoðlu Dürüst Politikacý mý? Eðitim Bakaný olarak atanan DP Milletvekili Mustafa Arabacýoðlu'nun dürüst politikacý olduðu söylenir. Þimdi Arabacýoðlu'nun önünde dürüstlüðünü ispatlayacak geçici öðretmen atamalarý vardýr. Sýnava yüzlerce öðretmen adayý katýldý. Kaç kiþinin geçtiðini bilmiyorum. Sýnavý geçenler içinden sözlüye çaðrýlacak 49 öðretmen adayý, sözde sözlü sýnavýnda da baþarýlý bulunurlarsa atamalarý yapýlacak. Bana göre sözlü sýnavlarý yandaþlarýn iþe alýnmalarý için yapýlan bir þovdur. Umarým Arabacýoðlu, herkesi, baþta Baþbakan olmak üzere rahatsýz eden polis sýnavlarýnda olduðu gibi yazýlý sýnavý geçen her adayý sözlü sýnava çaðýrmaz. Yazýlýyý geçenler arasýndan mademki 49 adayýn sözlüden sonra atamasý yapýlacak, o zaman yazýlýyý geçen ilk 60 kiþi sözlü sýnava çaðrýlsýn. Arabacýoðlu yazýlý sýnavýn tartýþmasýz güvenilir olduðunu söylüyor. Ayni garantiyi sözlü sýnav için de verebilir mi? Ýþte Arabacýoðlu'nun dürüstlük sýnavý þimdi baþlýyor. Eðer öðretmen sýnavýna giren ve yazýlýda geçenlerin tümü de týpký polis sýnavlarýnda olduðu gibi sözlü sýnava çaðrýlýrsa, o sözlü sýnavlarýn güvenirliði ile birlikte Arabacýoðlu'nun da hem güvenirliði hem de dürüstlüðü tartýþma konusu olacak. Lütfen partili olmayan veya politikayla ilgilenmeyen anne babalarýn çocuklarýna da þans tanýyýn Eylül 2013 Pazartesi "BM ekspres çözüm istiyor" Kýbrýs sorununa iliþkin müzakereler "sahnesinin" yavaþ yavaþ kurulmaya baþladýðý, BM'nin, sürecin Ekim ayýnda baþlamasýný istediði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, "BM Ekspres Süreç Ýstiyor- Amerikalýlar Kendi Gündemleriyle Yeniden Geliyor-Kýbrýs Sorununa Ýliþkin Motorlar Isýnýyor" baþlýklý haberinde, Kýbrýs sorununa iliþkin müzakereler sahnesinin yavaþ yavaþ kurulmaya baþladýðýný, esas oyuncularýn, taktik oyunlarý yaptýðýný yazdý. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak, BM'nin perde gerisinde faaliyetlerde bulunarak müzakereler sürecinin Ekim ayýnda baþlamasýný istediðini belirtti. Bugünkü koþullara göre, "baþ rol oyuncularýnýn", kendi eylem çerçevelerini belirleme koþullarýný þekillendirmek için, müzakereler baþlamadan önce çeþitli düzeylerde faaliyet göstererek puan kazanmaya çalýþtýklarýný belirten gazete, BM'de söz konusu planlamanýn, birkaç ay sürecek ekspres bir süreci içerdiðini, sonucun ise ister çözüm olsun veya olmasýn, yolun sonunda deðerlendirileceðini yazdý. Güney Kýbrýs'ýn ise, Nikos Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri'ne, Avrupa Konseyi ve Komisyonu Baþkanlarý'na gönderdiði mektuplarla, faaliyetlerinin çerçevesini belirlediðini yazan gazete, bunun, müzakereler zeminini belirlemesinin ötesinde sürecin, iyi bir hazýrlýk olmadan baþlamayacaðý konusunu da netleþtirdiðini belirtti. Söz konusu "oyuna", bölgede istikrar olmasý ve Kýbrýs sorunundaki geliþmelerin enerji alanýnda olanlarý olumsuz etkilememesine ilgi duyan Amerikalýlarýn da girdiðini belirten gazete, Washington'un, bazý Türk hareketlerinden rahatsýz olduðunun görüldüðünü, Tel Aviv'in planlarýný desteklediðini ve buna baðlý olarak Güney Kýbrýs'a yaklaþtýðýný iddia etti. Gazete, Amerikalýlarýn, Kýbrýs sorunundaki bir anlaþmanýn içeriðine ilgi duyduklarýnýn görülmediðini belirtti. ANASTASÝADÝS: Maraþ'ýn iadesi ortamý deðiþtirecek Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Maraþ'ýn iadesinin ortamý deðiþtireceðini, ekonominin iyileþmesine ve de ayrýca Kýbrýslý Türkler ve Kýbrýslý Rumlar arasýndaki iþbirliðinin vurgulanmasý fýrsatý saðlayacaðýný söyledi. Alithia gazetesine göre, New York temaslarý öncesinde Ýngiltere'ye uðrayan Anastasiadis, Ýngiltere Rum Federasyonu'nun düzenlediði bir etkinlikte yaptýðý konuþmada, Maraþ önerisinin Türkiye tarafýndan yanýtlanmasý temennisinde de bulundu. Anastasiadis, KKTC'deki Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yönelik endiþelerini dile getirerek, birçok Kýbrýslý Rum'un, zorunlu olarak Komisyon'a baþvurduðunu söyledi. Ýki devlet varlýðýna iliþkin söylemlerin Doruk Anlaþmalarý'yla iliþkili olmamakla birlikte, olumlu bir ortamýn þekillendirilmesine de katký koymadýðýný savunan Anastasiadis, diðer tarafýn bunu kast ettiðini ancak kendilerinin Doruk Anlaþmalarý, BM kararlarý ve 8 Temmuz Avrupa Komisyonu ekonomi ile çözümü baðdaþtýrýyor Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs'a 200 milyon Euro yardým önerisinin, Kýbrýs sorunu için izleme grubu oluþturulmasýnýn ve Barroso'nun "hemen þimdi çözüm" mesajýnýn ayný zamana denk gelmesini tamamen tesadüf diye nitelemesine karþýn, AB çevrelerinin "Avrupa politikasýnda tesadüfler yoktur" vurgusu yaptýðý haber verildi. Fileleftheros Brüksel çýkýþlý haberini "Komisyon: 'Çözüm Kýbrýs'ýn Ekonomik Perspektifini Açacak'... Fileleftheros'a Barroso'nun Mesajýyla Ýlgili Açýklamalar- Kamuoyunun Hazýrlanmasýnda Israr" baþlýðýyla aktardý. Gazete Avrupa Komisyonu'nun Güney Kýbrýs'a 200 milyon Euro ekonomik destek verme önerisini ve Kýbrýs sorunu için 'izleme grubu (Steering group)' toplantýsýný ayný tarihe, 18 Eylül'e denk getirmesinin, Güney Kýbrýs'ýn ekonomik durumunu Kýbrýs sorununun çözümüyle baðdaþtýrdýðý ve bununla da kalmayýp ekonomik krizi, içeriðine bakmaksýzýn bir çözümü dayatmak için baský unsuru olarak kullanacaðý yönündeki bilgileri pekiþtirdiðini yazdý. Gazete bu bilgilerin, Komisyon Baþkaný Jose Manouel Barroso'nun 'hemen þimdi çözüm' mesajýný vermeye özen gösterdiði yazýlý Habere göre Kýbrýs sorunun çözümlenmemesi durumunda, Amerikalýlar için daha önde gelen nokta, bölgeye iliþkin planlara yönelik olumsuz etkilerin, gerginliðin ve karýþýklýðýn olmamasýdýr. Ankara'nýn, müzakerelerin baþlamasý ýþýnda iyi bir ortam muhafaza etmekle birlikte Maraþ konusundaki kartlarýný henüz kapalý tuttuðunu yazan gazete Maraþ konusunun, sürecin baþlamasýndan önce "oynanmasýnýn" mümkün olmadýðýnýn Türkiye'de bilindiðini belirtti. Habere göre Maraþ konusunda, Toprak konusunun görüþülmesine atýfta bulunuluyor. Ancak Kýbrýs Rum tarafýnýn Maraþ konusundaki önerisi de diplomatik yöntemle ret edilmiyor. Türk tarafýnca hidrokarbon konusunun da gündeme getirildiðini, perde gerisinde, bu konunun görüþmeler gündemine alýnmasýnýn istendiðini yazan gazete, bu konun ayrýca (hidrokarbon) Maraþ ile iliþkilendirildiðini ve bunlarýn müzakereler çerçevesinde paralel bir þekilde ele alýnmasýnýn talep edildiðini savundu. Gelen bilgilerin, Ankara'nýn, Kýbrýs sorunundaki sürecin yeniden baþlamasý konusunda endiþe duymaksýzýn, alçak tonlarý (yumuþak açýklamalarý) tercih ettiðini, ayrýca müzakerelerin baþlamasýna yönelik hazýrlýklarý etkileyecek açýklamalardan kaçýndýðý yönünde olduðunu yazan gazete, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, Ankara'da kýsa bir süre önce bir araya geldiði BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'a "Bizi, sürecin bir an evvel baþlamasý ilgilendiriyor" dediðini belirtti. Gazete ayrýca KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun ise iki devlete dayalý çözüme iliþkin görüþlerini ortaya koyduðunu yazdý. Eroðlu'nun, Downer'in belgesini, çözüm belgesi olarak kabul etmesine karþýn, ayný zamanda bir þemsiye altýnda iþbirliði yapacak olan iki oluþumdan söz ettiðini yazan gazete, Eroðlu'nun ayrýca iç siyasi sorunlar ve Ankara ile karþý karþýya bulunduðunu da savundu. Anlaþmasý temelinde çözüm istediklerini ifade etti. Anastasiadis, bunlar temelinde "Kýbrýs Cumhuriyeti'"nin federal devlete dönüþmesinin arzuladýklarýný söyledi. Herhangi yeni bir sürecin, "Kýbrýs'ýn Avrupa devleti olarak" sýfatýný görmezden gelmemesi gerektiðini söyleyen Anastasiadis, müzakerecilerin atanmasýndan bahsederek liderlerin, özlü bir ilerleme ve siyasi bir karar alýnmasý gerektiði zaman görüþeceðini ifade etti. Anastasiadis açýklamasýnda ayrýca Londra'da Ýngiltere Baþbakaný David Cameron ile Kasým ayý sonunda görüþmeyi umut ettiðini söyledi ve Ýngiltere'nin Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýný desteklemesi gerektiðini vurguladý. Anastasiadis geleneksel müttefiklerin ayrýca, koþullarýn mümkün kýlmasý durumunda birkaç hafta içerisinde baþlayacak olan görüþmelerin sonuç vermesi için Türkiye'ye yönelik nüfuzlarýný kullanmasýný istedi. açýklamasýnýn da buna 'katma deðer' olduðunun altýný çizdi. Gazete bütün bunlarý sorduðu AB'nin geniþlemeden sorumlu komiseri Stefan Füle'nin Sözcüsü Peter Stano'nun Avrupa Komisyonu'nun, Kýbrýs sorununa bulunacak kapsamlý bir çözümün Ada'nýn ekonomik perspektifini bütün Kýbrýslýlarýn menfaatine açacaðý görüþünde olduðuna iþaret ettiðini yazdý, özetle þunlarý aktardý. FÜLE'NÝN SÖZCÜSÜ "TAMAMEN TESADÜF" Buna karþýn AB'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne yönelik ekonomik desteðinin Kýbrýs sorununun çözümüyle hiçbir baðlantýsý olmadýðýný da savunan Stano, Brüksel'in çözüm için müþterek kabul görecek uzlaþýlarý gerekli bulduðunu, bütün taraflarýn kendi rollerini oynayarak kamuoyunu çözüme hazýrlamasý gerektiðine inandýðýný kaydetti. Gazetemizin sorularýna karþýlýk Komisyon'un Kýbrýs sorunu izleme grubunun toplanmasý ile 200 milyon Euro tutarýnda ekonomik destek verilmesi önerisinin ayný zamana denk gelmesini 'tamamen tesadüf' (pure coincidence) olarak niteledi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir 90'LARA DÖNMEK Türkiye'de önce 80'ler diye bir televizyon dizisi çýktý Þimdi ise 90'lar Yani geçmiþi sadece biz Kýbrýslýlar deðil, neredeyse dünyanýn geneli özlüyor "Nasýl olur Türkiye Halký darbe yýllarýný mý özlüyor?" demeyiniz Elbette ki özlemiyor Týpký bizlerin 63 ve 74 yýllarýnda yaþananlarý özlemediðimiz gibi Tamamý ile o dönemki saflýða dayalý yaþamý özlüyoruz Mesela ben 90'larý özlüyorum O dönemki þarkýlarý, filmleri, insan iliþkilerini, izlediðim maçlarý ve filmleri Daha doðrusu çocukluðumu özlüyorum Çünkü saftým, dünya ve ülke gerçeklerinden habersizdim Týpký þimdi oðlumun habersiz olduðu gibi Dünyada her gün yüzlerce çocuk açlýktan ölüyor Ama o bundan habersiz ve yiyeceði yemeðin tercihini yapýyor Kaldý ki bu adaletsizlikten biz büyükler ne kadar haberdarýz! Ya da ne kadar bu konulara karþý duyarlýyýz "Tok açýn halinden anlamaz" söyleminin ne kadar doðru olduðunu anlýyoruz Bir süre önce "kimyasal silahlarla" katledilen bebeler O fotoðrafý görüp de insanlýðýndan utanmayan kaldý mý? Kaldýysa zaten ona insan demenin bir anlamý kalmaz Evet, eski Kýbrýs'ý özlüyorum Hani o yasemin kokan baþkent Lefkoþa'yý Annem anlatýr, "ah o Lefkoþa'yý görecektin" diye Göremedim ve belki de asla göremeyeceðim Çünkü bana anlattýðý o masum Lefkoþa yok artýk "Lefkoþa bana çok yabancýlaþtý" diyenlerin sayýsý her geçen gün artýyor Haksýz deðiller ancak bunu söyleyenler suçsuz da deðiller Kendi ellerimizle teslim ettik bu güzelim þehri Ve hala kendi ellerimiz ile çöplüðe çeviriyoruz yaþadýðýmýz bu yeri Lefkoþa'ya, sadece bu ülkeyi yönetenler deðil, bizler de ihanet ettik Daha lüks yaþam sürebilmek için býrakýp kaçmadýk mý evlerimizi? Ah dede ah Taksim sahasýnýn aðzý dili olsa da konuþsa Anlatsa bize o sahayý nasýl çizdiðini Unutur mu o dönemin çocuklarý onlara sattýðýn dondurmalarý Unutmaz elbet Zaten unutamadýklarýndan deðil midir hep o günlerden bahsetmelerinin nedeni Biz Lefkoþa'ya ihanet ettik Ve þimdi o da bize bu ihanetin bedelini ödetiyor Hem kokusu, hem de dokusu ile Ýnsan sevdiðine ihanet eder mi? Biz ettik iþte, hem de geleceði düþünmeden Belki altýmýzda son model arabalar yoktu Hatta takýlacak mekan sayýsý ikiyi geçmezdi Ama gerçek Lefkoþa o günlerdeydi Belki de bizler hiç büyümeyen çocuklarýz Hala etrafýmýzda olup bitenlerin farkýnda deðiliz Hep kurtarýlmayý bekliyoruz Birisi çýkacak ve düþtüðümüz kötü durumdan bizleri kurtaracak Hem de hiçbir karþýlýk beklemeden Ýþte kurtarýlmamýzýn karþýlýðý olarak aldýlar memleketimizi elimizden Yabancýlaþtýrdýlar ve kopardýlar bizi baþkentimizden.

9 9 23 Eylül 2013 Pazartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV YAMYAMLARI DESTEKLEYEN ÜLKE OLDUK Türkiye Türkiye olalý herhalde Doç. Dr. Ahmet Davutoðlu kadar kötü bir dýþiþleri bakaný görmedi. Kendisi döneminde komþularýmýzla iliþkilerimiz bozulmakla kalmadý, savaþmak için can atan, öldürdükleri insanýn kalbini yiyen yamyamlarý destekleyen ülke olduk. Bunlar normal bir ülkede olsa Ahmet Bey kulaðýndan tutulduðu gibi bakanlýktan atýlýrdý. Türkiye'de niçin olmuyor? Türkiye'de herhangi bir standard yok. Türkiye ölçüsüz bir ülkedir. Ölçüsüz Türkiye bilimsiz Türkiye'dir. Bir yazarýn Davutoðlu için "kýymetli bir akademisyen" ifadesini kullanmasý üzerine araþtýrdým. Ahmet Bey ömür boyu üniversite adýna layýk tek bir üniversiteye gitmedi. Diplomalarýný Türkiye'deki üniversitelerden almýþ, doçentliðini de dünyada ciddi üniversite kalmamýþ gibi Malezya'daki Ýslâm üniversitesinden temin etmiþtir. Ahmet Bey'i 'kýymetli bir akademisyen' yapan nedir? Kendisine bu sýfatý layýk gören yazarýmýzla ayný politik (ve dini) görüþü paylaþmasýdýr. Bunlar bir akademisyenin kýymetini tayin edemezler. Profesör Celal ÞENGÖR (Cumhuriyet) TARÝH 23 AÐUSTOS 2012 Masumiyetini kanýtlamak için gittiði Londra'da kendi isteðiyle yargýlanan Asil Nadir, 13 suçlamanýn 3'ünden aklandý, 10'undan ise suçlu bulundu... Halen tutuklu bulunan Asil Nadir'e verilen cezayý mahkeme bugün açýklayacak... Gözden kaçmayanlar... DENÝZ, MÜSTEÞARLIK VE KOLTUK "Deniz Müsteþarlýðý" oluþturacaklarmýþ. Kulaða çok hoþ geliyor gerçekten. Neden mi? Nihayet Kýbrýs'ýn da dört yanýnýn deniz olduðunu, Kýbrýs'ýn da bir ada olduðunu anladýlar diye deðil Hiç deðil Niçin o zaman? Müsteþarlýk demek "koltuk" demek, "istihdam" demek Aç müsteþarlýðý, bir da bakanlýk aç, doldur taraftarlarýný. Deniz Müsteþarlýðý'nýn baþýna da bir "doktor" oturt Kadýn Hastalýklarý Uzmaný da olabilir, Kulak Burun Boðaz Uzmaný da Kim dutar seni??? Acaba hangisinin tadýna baksam... "Suriye'de kriz sona yaklaþtýkça krize giren AKP, Ortadoðu çukurunda debeleniyor" Dünyanýn gündemine, kurtlar sofrasýnýn tam ortasýna oturmuþ güzel ülkenin kalbine, Þam'a geldim yeniden Hani duvara sýkýþtýrdýðýnýz küçük bir kedi en son noktada size döner, kendini þiþirir, týrnaklarýný çýkartýr ve kendini cesurca savunur ya, buna benzetiyorum Suriye'yi. Ülkeye Lübnan üzerinden karayolunu kullanarak geldim çünkü Þam Havaalaný ile þehir merkezi arasýndaki yolda, geçen araçlara ateþ açarak insan avlayan El Nusra'ya tabi keskin niþancýlar vardý. Ancak bu yolun son günlerde keskin niþancýlardan tamamen arýndýrýldýðý haberleri geldi birkaç gün önce. Güzel haberler geliyor. Sýnýrdan itibaren yol da tamamen ordunun kontrolünde, güvenli. Yol boyunca sýk aralýklarla askeri kontrol noktalarý bulunuyor, askerler araçlarý didik didik arýyor. Sahadaki kazanýmlar sürerken dýþarýdan askeri operasyon ihtimalinin rafa kalkmasýyla insanlarýn yüzü biraz daha gülüyor. ABD ve müttefiklerinin hedeflerine ulaþmak için her dümeni devreye sokabilecekleri akýllarýnýn bir köþesinde dursa da halk, Rusya'nýn DÝPNOT TC Orman Bakaný Veysel Eroðlu'nun açýklamasýna göre, Ýstanbul'da yapýlacak 3'üncü köprü ve havaalaný için yaklaþýk 2.7 milyon adet aðaç kesilecek. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Biz tencere tavacý yetiþtirmeyeceðiz. Biz inançlý bir nesil yetiþtirmek istiyoruz, tinerci bir nesil deðil." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) VÝRGÜL... PEYGAMBERÝN HAYATI'NI OKU ADAM OL Tayyip Erdoðan her þeye maydanoz. Kadýnlarýn kaç çocuk doðuracaðýna, doðumun normal mi sezaryen mi olacaðýna, insanlarýn içkisine, sigarasýna Þimdi de velilere hangi seçmeli dersi seçmeleri gerektiðini söylüyor. Hangisi? Tabii ki Peygamberin Hayatý deðiþikliði ile zorunlu din dersinin yanýna 3 seçmeli din dersi daha eklenmiþti. Seçmeli dersler az olduðu için, öðrenciler zorunlu din dersi yanýnda, bir de seçmeli din dersi okumak zorunda kalýyor. DÝREKT UÇUÞ YETMEDÝ, DÝREKT TEMAS DA ÝSTER "Ankara ile direkt temasýmýz olmasýný arzu ediyoruz." Andreas MAVROYANNÝS (Müzakereci/ Büyükelçi) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu diplomatik zaferinden sonra batýlý ülkelerin frene basmasýyla biraz daha rahatlatmýþ durumda. Batýlý ülkeler bastý da, frene basamayan tek ülke bizimki oldu. Savaþ için elinden geleni yapan ancak baþaramayan AKP, Suriye'de destek verdiði eli kanlý örgütlerin gerçekleþtirdiði "baþarýlar"la veya helikopter düþürerek kendini tatmin etmeye çalýþýyor. Suriye'ye ait helikopterin düþürülmesiyle atýlan intikam naralarý ilkel ve çirkin olduðu kadar, helikopterin düþmesinin ardýndan pilotlarýn Nusralý haydutlarca vahþice katledilmeleri AKP-Nusra iþbirliðini bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki, AKP Þam'a neyin bedelini ödetiyor? Çok deðil, birkaç gün önce Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Perez, Suriye'de kullanýlan kimyasal silah konusunu yorumlarken açýk açýk þu cümleyi kurdu "Þam, bugün Ýsrail ile barýþý reddetmenin bedelini ödüyor". Suriye krizinin özü budur. Irak savaþýndan önce o zamanki ABD Dýþiþleri Bakaný Colin Powell da, Esad'a "Ýsrail ile barýþ yapýp Golan'ý almasýný" teklif etmiþ, "Biz Ýsrail'in güvenliðini istiyoruz" demiþti. Þam diðer Arap ülkeleri gibi Filistin davasýndan vazgeçseydi, bugün yaþananlarýn hiçbiri olmayacaktý. Ama Amerika'nýn bu taleplerini yerine getirmedi. Söyleyecek baþka þeyleri olmadýðý için Suriye halkýnýn Esad tarafýndan zalimce katledildiði yalanýna sýðýnmak zorunda olanlara inananlar, lütfen uyanýn! Suriye'de kriz sona yaklaþtýkça krize giren AKP; ABD ve Ýsrail menfaatlerinden baþka bir þeye hizmet etmiyor yýlýna kadar Þam ile yakýnlaþýp bir anda duruþ deðiþtiren; insanlarýn kafalarýný kesen, katleden, yol kesip hýrsýzlýk yapan haydutlarý desteklemekten geri durmayan, Büyük Ýsrail Projesine hizmette sýnýr tanýmayan ancak tüm çabalarýna raðmen yürüttüðü siyaset iflas eden AKP, þimdi Ortadoðu çukurunda debeleniyor. (Bu yazý Sevra Baklacý'nýn sol'da yayýmlanan "AKP Þam'a neyin bedelini ödetiyor?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Eylül 2013 Pazartesi GÜNEYDEN... YAHUDÝ LOBÝSÝ ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ YÖNTEMLERÝ Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi'nin, sözlü olarak iletilen karþýlýklý destek ifadesinin, pratiðe geçilmesi için ABD'deki Yahudi lobisiyle iþbirliði yapma yöntemleri aradýðýný yazdý. Gazete elde ettiði güvenilir bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'in bu hafta içerisinde Yahudi lobisi unsurlarýyla bir dizi görüþmeler gerçekleþtireceðini belirtti. Habere göre Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in bugün, American Ýsrael Public Affairs Comittee heyeti ile görüþmesi bekleniyor. Anastasiadis Perþembe günü ise American Jewish Comittee üyeleri ile birlikte öðle yemeðinde bir araya gelecek. VENÝZELOS'UN GÜNDEMÝNDE DE KIBRIS SORUNU 'Saçaklý Ev' Polonyalýlarý misafir etti Kathimerini gazetesi, Yunanistan Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Evangelos Venizelos'un, BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta gerçekleþtireceði temaslarýn gündeminde, Kýbrýs sorununun da bulunduðunu yazdý. Habere göre Venizelos, bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, yarýn ise TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'yla gerçekleþtireceði görüþmelerde, Kýbrýs sorununu ayrýntýlý bir þekilde ele alacak. Venizelos Çarþamba günü ise Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis ile Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis ile bir araya gelecek. AKEL AÞIRI SAÐ ÖRGÜTLER KONUSUNDA TEHLÝKE GÖRÜYOR (Mustafa ERKAN)- Lefkoþa'nýn Surlar içi Selimiye Mahallesi Kütüphane Sokak'ta bulunan 'Saçaklý Ev' turistlerin uðradýklarý yerlerin en önemlilerindendir. Yapým tarihi kesin olarak bilinmeyen yapýnýn restorasyon aþamasýnda ortaya çýkan Gotik kemerden, geçmiþinin Orta Çaða dayandýðý anlaþýlmaktadýr. Osmanlý konut mimarisi özellikli bir yapý olan bu köþk geçtiðimiz gün Polonyalý turistleri misafir etti. 35 yýldýr ülkemizde yaþamýný sürdüren ve Polonya, Ýngilizce, Türkçe dillerini konuþabilen Polonyalý Danuta Halina rehberliðinde gezdirilen tur katýlýmcýlarý Kýbrýs'ý çok sevdiklerini belirterek gazetemiz aracýlýðýyla "Kýbrýs'ýn sýcak insanlarýna Polonya'dan selam gönderiyoruz" dediler. Ziyaret ettikleri 'Saçaklý Ev'de hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmediler. Ahmet Kaþif: Ercan ihalesini inceliyoruz ve ihraç edilmesini hedeflediklerini kaydetti. n "GAZÝMAÐUSA LÝMANINDAKÝ SERBEST BÖLGENÝN YAÞAM ALANINDAN ÇIKARILMASI ARTIK ELZEM OLDU, GEÇ BÝLE KALINDI" (T.A.K.-Emir Ertorun Fotoðraf: Erol Uysal): Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Gazimaðusa Limaný'nda yer alan ve insan saðlýðý açýsýndan tehlike yaratan serbest bölgenin, insan yaþam alanýndan þehir dýþýna çýkarýlmasýnýn artýk kaçýnýlmaz ve elzem olduðunu, hatta geç bile kalýndýðýný belirterek, serbest bölgenin taþýnmasý için yer tespiti çalýþmasý baþlattýklarýný açýkladý. Kaþif, serbest bölgenin, bir an önce þehir dýþýnda, insanlarýn saðlýðýný tehdit etmeyecek bir yerde düzenlenmesi ve þekillendirilmesi gerektiðini, bu yapýlýrken serbest bölgede turistlerin de gelip alýþveriþ yapabileceði, gezebileceði bir iþ merkezleri oluþturulabileceðini ifade ederek, bunun yapýlmasý durumunda ülke turizmi ve ekonomisinin geliþmesine çok katký konacaðýna inanç belirtti. Bu projeleri üretecek ve ülkede ihtiyaç duyulan "Deniz Müsteþarlýðý"nýn oluþturulmasý için çalýþma baþlatýldýðýný da açýklayan Kaþif, müsteþarlýðýn oluþturulmasýnýn, limanlarýn geliþtirilmesi ve ülke denizlerinin korunmasý açýsýndan þart olduðunu kaydetti. Bakan Kaþif, Ercan Ýhalesini ve imzalanan sözleþmeleri gözden geçirdiklerini, eðer hukuksal bir hata, hukuk ve yasaya bir uygunsuzluk, süistimal varsa yasal olarak yapýlmasý gereken ne ise yapýlacaðýný ifade ederek, "Ýhale ile ilgili yapýlan iþlemlerde eðer yüklenici firmanýn veya ihale YAT LÝMANLARI TEÞVÝK EDÝLECEK edenlerin yasal sýkýntý yaratabilecek durumu varsa onlar soruþturulup araþtýrýlacak, eðer birþey varsa da hukuk ne derse o yapýlýr" dedi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Türk Ajansý Kýbrýs'a (TAK), yeni göreve geldiði bakanlýðýnýn çalýþmalarý ve kendisinin bakanlýðý süresince hayata geçirmek için belirlediði hedefler hakkýnda açýklamalarda bulundu. LÝMANLAR Kaþif, ilk olarak limanlarla ilgili hedeflerine deðindi. Kaþif, limanlarla ilgili projeleri üretecek, denizleri koruyacak ve ülkede büyük ihtiyaç duyulan "Deniz Müsteþarlýðý"nýn oluþturulmasý için çalýþma baþlatýldýðýný ifade ederek, müsteþarlýðýn oluþturulmasýnýn; limanlarýn geliþtirilmesi ve ülke denizlerinin korunmasý açýsýndan þart olduðunu kaydetti. Kaþif, Gazimaðusa Limaný'nda her zaman kirli yük, toz, toprak, çimento, hurda, hububat ve benzeri yüklerin gündeme geldiðine iþaret ederek, bu gibi yüklerin ayrýþtýrýlacaðý yeni bir limanýn yapýlmasýnýn ve bu tip yüklerin o limandan ithal Kaþif, KKTC'de yat limanlarýný teþvik edeceklerini ifade ederek, yatçýlýðýn geliþtirilmesinin ve ülke etrafýndan transit geçen yatlarýn ülkede konuþlanmasý için yatçýlýðýn teþvik edilmesi gerektiðini söyledi. KKTC'nin Doðu Akdeniz'de bir sýðýnma yeri olduðuna dikkat çeken Kaþif, tüm gemiler için bunun geçerli olduðunu, bu yüzden tüm gemilerden yararlanýlabilecek ve hizmet verebilecek bir liman yaratabileceklerini kaydetti. Maðusa körfezinde bu gibi bir liman yapýlabileceðini, denizde zora düþen gemilere hizmet verilebileceðini ifade eden Kaþif, böyle bir limanýn KKTC'ye kazandýrýlmasýnýn hem turizme hem de ekonomiye katký saðlayacaðýna vurgu yaptý. KALECÝK'TE PETROL BOÞALTIMI DENÝZDE YAPILMAYACAK Gazimaðusa Limaný'ndaki serbest bölgenin taþýnmasý için yeni yer tespiti yapmaya çalýþtýklarýný, Kalecik'teki petrol aktarýmýnýn da artýk denizde þamandýradan yapýlmayacaðýný ifade eden Kaþif, boþaltýmlarýn rýhtýma baðlanýp yapýlacaðý bir çalýþma yapacaklarýný söyledi. "BUGÜN SÖYLENDÝ YARIN YAPILACAK DÝYE BÝRÞEY YOK" Kaþif, bu projelerin tümünün ileriye yönelik projeler olduðunu, "bugün söylendi yarýn yapýlacak" diye bir þey olmadýðýný, ancak ileriye yönelik projeler düþünmeden, üretmeden ülkenin ileriye gidemeyeceðini ülke insanýnýn refaha ulaþtýrýlamayacaðýný kaydetti. AKEL, neo faþizm olaylarýnýn göðüslenmesi politikasý için mücadele etmeye devam edeceklerini açýkladý. Fileleftheros gazetesine göre AKEL Merkez Komite üyesi Valentinos Polikarpos yaptýðý açýklamada aþýrý sað örgütlerin faaliyetlerinin, demokrasi için tehlike arz ettiðini söyledi. AKEL'in, Yunanistan'daki faþist "Hrisi Avgi" (Altýn Þafak) örgütünün, Güney Kýbrýs'taki kardeþ örgütlerin -ki kendileri de bunu kabul etti- örgütlendikleri, eðitim aldýklarý ve faaliyet gösterdiklerini ortaya koyan verileri Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Ýonas Nikolau'ya teslim ettiðini anýmsatan Polikarpos, bu verilerin bugünkü veriler olmadýðýna da dikkati çekti. Gazete AKEL'in, yapmýþ olduðu þikayetlerin araþtýrýlmasýný istediðini de yazdý. Habere göre AKEL açýklamasýnda ayrýca bu örgütlerin yasalar dýþýnda faaliyet göstermesi durumunda AKEL'in, devlet ve yargýdan buna paralel olarak hareket etmesini beklediðini ifade etti. SURÝYE KRÝZÝ VE GÜNEY KIBRIS Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin, Suriye krizi dolayýsýyla diplomatik hareketlerle, endiþelere neden olan eksikliklerini sýnýrlandýrmaya çalýþtýðý, bu yönde iþbirliklerine gittiði ifade edildi. Haftalýk olarak yayýmlanan Kathimerini gazetesi "Londra Ýle Kara-Hava Ýþbirliði... Üslerin Muhafýz Ordusu Tarafýndan Füzesavar Korumasý ve Kýbrýs'ýn RAF'ýn Eurofighter Savaþ Uçaklarý Tarafýndan Hava Þemsiyesi... Savaþa Az Kala Kritik Saatler ve Lefkoþa'nýn Endiþesi" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde, silahlar konuþmadan önce Suriye'deki krizin nefes aldýðý bir dönemde Lefkoþa Rum kesiminin tutumunun, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn üçüncü katýnda hakim olan yeni bir felsefeyi yükselttiðini yazdý. Alýþýlageldik yansýzlýðýnýn bir kenara konduðunu ve yerini "Avrupa ve Batý'ya aidiz" dogmasýnýn aldýðýný belirten gazete, bu mantýkta Aðustos ayý içerisinde Rum Yönetimi'ne ait Trodos'taki yazlýk konutta evrensel bir toplantý düzenlendiðini belirterek, ortaya konan tüm görüþlere raðmen en çok ediþe verenin, bir yandan Þam rejiminin ya da uç örgütlerin Kýbrýs topraklarýna muhtemel etkisi olacak olasý bir acele tepkisi ve diðer yandan Güney Kýbrýs'ýn güvenli bir sýðýnak olduðu ve Avrupa vatandaþlarý ve diðer dost ülkelerin vatandaþlarýnýn ülkelerine güvenlik bir þekilde gitmeleri için transit istasyon olarak faaliyet göstereceði mantýðýnda koþullar nedeniyle Kýbrýs'ýn etkili korunmasý olduðunu aktardý.

11 23 Eylül 2013 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Rusya Dýþiþleri Bakaný Lavrov: "ABD bize þantaj yapmaya baþladý" Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov katýldýðý TV programýnda ABD'nin, Suriye'ye askeri müdahaleye imkan saðlayacak bir BM kararýnýn kabul edilmesi için Rusya'ya baský yaptýðýný belirtti T24 Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahaleye imkan saðlayacak bir BM Güvenlik Konseyi kararýnýn kabulünü saðlamak için kendilerine baský yaptýðýný söyledi. Lavrov ayrýca BM müfettiþlerinin güvenliðini saðlamak için Suriye'ye asker göndermeye hazýr olduklarýný da belirtti. Rusya'nýn Kanal 1 televizyonunda Pazar Zamaný programýna konuk olan Lavrov, "Amerikalý ortaklarýmýz bize þantaj yapmaya baþladý. 'Rusya yedinci madde kapsamýnda bir kararý onaylamazsa biz de Suriye'nin Kimyasal Silahlarýn Engellenmesi Örgütü'ne giriþine verdiðimiz desteði çekeriz' diyorlar. Bu bizim ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry'le yaptýðýmýz anlaþmanýn tam tersi" diye konuþtu. BM Þartý'nýn yedinci maddesi "barýþý tehdit" baþlýðý altýnda Suriye'ye bir askeri müdahale düzenlenmesi ihtimalini doðuruyor. Lavrov, "Ortaklarýmýzýn gözü ideolojik bir rejim deðiþikliði misyonu nedeniyle kör olmuþ durumda" dedi. Batý'nýn Libya ve Irak'taki müdahalelerini de kýnayan Rusya Dýþiþleri Bakaný, yeni bir müdahalenin sonucunun sadece felaket olacaðýný belirtti. Lavrov, "Ýnanýyorum ki Batýlý ülkeler bunu Ortadoðu'da sözü geçenin kendileri olduðunu göstermek için yapýyor. Bu tamamen siyasi bir yaklaþým" dedi. TOMA suyunda kimyasal kullanýldýðý belgelendi Adana'da ODTÜ'ye destek vermek isteyen eylemcilere müdahale sýrasýnda TOMA'dan sýkýlan suda kimyasal kullanýldýðý belgelendi. O kimyasal madde ölüme yol açabiliyor. Adana'da 8 Eylül'de Atatürk Parký'nda ODTÜ eylemlerine destek vermek amacýyla toplanmak isteyen göstericilere polis müdahale etmiþti. Müdahale sonrasýnda bir çok kiþi yanma hissi ve epilepsi nöbeti rahatsýzlýðý yaþadýðýný belirterek hastaneye baþvurmuþtu. Çukurova Týp Fakültesi TOMA'dan sýkýlan suda kimyasal madde kullanýldýðýný tespit etti ve ölüme yol açabileceðini belirtti. Olaylardan sonra CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüþ, Çukurova Týp Fakültesi'ne baþvurmuþ, konuyla ilgili bir çalýþma yapýlmasýný istemiþti. Týp Fakültesi'nden alýnan belgeye göre "Gömleðin yapýlan toksilojik incelemesindeki" bulgularda, "Oleoresin Capsicum, kýrmýzýmsý kahverengi renginde, yaðýmsýz sývý þeklinde, suda çözülmediði, sadece metanol, aseton, kloroform çözücülerle çözüldüðü" kaydedildi. "ÖLÜME NEDEN OLABÝLÝR" Keza, Emniyet Müdürlüðü'nün Türk Tabipler Birliði'ne yaptýðý açýklamaya göre eylemlerde OC (Oleoresin Capsicum) ve CS gazý kullanýlýyor. Raporda kimyasal maddeye maruz kalanlar üzerinde etkiler sýralanýrken, "hatta bazý olgularda ölüme neden olduðu belirtilmektedir" ifadelerine yer verildi. OC (OLEORESÝN CAPSÝCUM BÝBER GAZI) VE CS (CHLORO BENZYLÝDENE MALONONÝTRÝLE)'NÝN SAÐLIK ÜSTÜNDEKÝ ETKÝLERÝ NELERDÝR? Solunum sistemi üstünde: CS'ye baðlý olarak burun akýntýsý, hapþýrma, öksürme, nefes darlýðý, akciðer ödemi, tüm gazlara baðlý farenjit, trakeit, astým ataðý, Kardiyovasküler sistem üstünde: CS'e baðlý hipertansiyon, tüm gazlara baðlý kalp yetmezliði, beyin kanamasý, Göz üstünde: OC'ye baðlý göz yaþarmasý, yanma, aðrý, kornea ödemi, göz ülserleri, Deri üstünde: CS'e baðlý kýzarýklýk, þiþlik, yanma, bül (deride kabarcýk), tüm gazlara baðlý cilt hastalýðý olanlarýn bulgularýnýn aðýrlaþmasý, Sindirim sistemi üstünde: CS'e baðlý tükrük artýþý, karaciðer hasarý, tüm gazlara baðlý yutkunma güçlüðü, aðrýlý yutkunma, Sinir sistemi üstünde: Tüm gazlara baðlý ajitasyon, anksiyete, histerik reaksiyon, panik atak gibi etkileri var. (sol) Apostolos Andreas'taki iþbirliði gelecek için umut yarattý Kültürle Miras Teknik Komitesi'ndeki Rum Temsilci Takis Hacýdimitriu, Apostolos Andreas Manastýrý'nýn restorasyonuna iþaret ederek, iki toplum arasýndaki iþbirliklerinin önemine dikkat çekti. Politis gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde Hacýdimitriu'nun Apostolos Andreas Manastýrý, iki toplum arasýndaki iþbirlikleri, Kýbrýs sorunu ve diðer konulardan bahsettiði demecine yer verdi. Habere göre Apostolos Andreas Manastýrý'yla ilgili anlaþma imzalandýðýna iþaret edilerek, bu çabada nelerin farklý olduðu sorusuna Hacýdimitriu, çalýþtýklarýný ve netice elde edebildiklerini belirtti. Bir soru üzerine Kýbrýslý Rumlar ve Kýbrýslý Türkler arasýnda iþbirliði olmadan hiçbir þey yapýlamayacaðýný söyleyen Hacýdimitriu, "Bugün Apostolos Andreas Manastýrý konusunda baþarýya ulaþmak için tüm önkoþullar vardýr. Sadece eðer sabote edersek baþarýsýzlýða uðrayacak" diyerek, o zaman tarih ve uluslararasý faktör karþýsýnda hesap vermeye sorumlu olacaklarýný belirtti. RUM MÜZAKERECÝ MAVROYANNÝS: Ankara ile direkt temas istiyorum Anastasiadis hükümeti tarafýndan Kýbrýs müzakerelerinde Rum tarafýnýn müzakerecisi atadýðý büyükelçi Andreas Mavroyannis Ankara'yla doðrudan görüþmek istediðini açýkladý. Mavroyannis "Özü görmeyip detaylar üzerinde sonu gelmez görüþmeler yapýlamayacaðý, kapsamlý ve bütünsel bir yaklaþým benimsenmesi gerektiði" görüþünü ortaya koyarak "Dýþ kaynaklý planlar aracýlýðýyla hakemliði kabul etmeyeceðiz" ifadesini kullandý. Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn müzakere masasýnda olmadýðýný iddia ederek bulunacak çözümün, AB içerisinde iþleyiþi güvence altýna almasý ve devletin bütün iþleyiþlerinin Avrupa boyutuna yatýrým yapmasý gerektiðini savundu. Fileleftheros Mavroyannis'le yaptýðý söyleþiyi okurlarýna "Dýþtan Planlar Aracýlýðýyla Hakemliði Kabul Etmeyeceðiz... Andreas D. Mavroyannis: Ankara Ýle Direkt Temasýmýz Olmasýný Arzuluyoruz" baþlýðýyla okurlarýna aktardý. Gazetenin "Zor iþlerin adamý mýsýnýz?" sorusuna karþýlýk, hayatý boyunca çeþitli meydan okumalarla karþýlaþtýðýný, konulara zorluk veya kolaylýk þartlarýyla yaklaþmadýðýný, kendisine bir görev verildiðinde, bunu yerine getirmek için bütün gücüyle çalýþtýðýný anlatan Mavroyannis "Bu müzakerecilik en zor görev mi?" sorusuna ise þu cevabý verdi. "Müzakereciliðe atanmam benim için büyük bir onurdur. Bende bir dehþet yaratýyor ancak zorluk derecesi pratikte ortaya çýkacak. Nasýl geliþeceði ve hangi sonuçlar vereceði sadece bir kiþiye baðlý deðildir, sadece bizim tarafa da baðlý deðildir. Bu, çoðu bizim kontrolümüz altýnda olmayan birçok unsura ve oluþuma baðlýdýr." Mavroyannis "Karar vericilerle görüþmek için Ankara'ya gidecek misiniz" sorusuna "Kýbrýs sorununun toprak, güvenlik, garantiler, yerleþikler, kapalý Maraþ kentinin iadesi gibi bazý önemli baþlýklarýnýn anahtarý Ankara'da olduðuna göre arzumuz, karar alanlarla görüþebilmek ve direkt temas saðlamaktýr" cevabýný verdi. Türkiye'nin bunu kabul edip etmeyeceði sorusuna karþýlýk da "Bunu göreceðiz ancak bütün konular için 'it takes two to tango' (tango Muhabirin "Apostolos Andreas Manastýrý'yla ilgili çabayý Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin görüþmelerin yeniden baþlama tarihiyle iliþkilendiriyor musunuz?" sorusuna ise Hacýdimitriu, "Kýbrýs'ta hiçbir þey tesadüf ve parça parça deðildir" yanýtýný verdi. Apostolos Andreas Manastýrý'yla ilgili anlaþmanýn, iþbirliðinin mümkün olduðu ve bu ülkede sadece olumsuz deðil, olumlu geliþmelerin de olabileceði mesajýný verdiðinden söz eden Hacýdimitriu, "Eðer biz de uzlaþmazlýk arasaydýk bir milyon uzlaþmazlýk bulabilirdik. Teknik komitede bir taktik izliyoruz. Sorunlarla karþýlaþtýðýmýzda bunlarýn çýkmaza gitmesine izin vermiyoruz. Karþýlýklý anlayýþla her zaman ara çözüm arýyoruz" dedi. "Baþpiskopos'un, EVKAF'ýn kendi adýna (EVKAF) vermesine kararlaþtýrýlan paralarý tahsis edip etmeyeceðine iliþkin kuþkularýný dile getirdiðini duydum" ifadesi üzerine ise Hacýdimitriu, "Baþpiskopos'un konularý nasýl yorumladýðýyla ilgili tartýþmaya girmek istemiyorum. Bu onun görüþleri" dedi. için iki kiþi gerekir) derler. Edindiðim duygu, Türkiye tarafýnda daha gerçekçi bir yaklaþým olduðudur. Zannederim olumsuz olmayacak" dedi. Mavroyannis'e Anastasiadis'in seçim öncesi taahhütleri ile koalisyondaki diðer partiler arasýnda ip cambazý olmaktan endiþe duyup duymadýðý soruldu. Bir koalisyon hükümetinde, koalisyonu oluþturan taraflarýn her birinin özel hassasiyet göstermesi gereken konular her zaman olduðuna dikkat çekti ancak bu meselenin (Kýbrýs sorunu) doðrudan Anastasiadis'in yetkisinde olduðunu söyledi. Mavroyannis "Baþkan Anastasiadis ne kadar çok siyasi güçle birlikte olmayý ve Kýbrýs sorununda geniþ destek almayý baþarýrsa hepimiz için o kadar iyi olur" ifadesini kullandý. "Osman Ertuð ile ilk görüþmeleriniz nasýldý?" sorusuna karþýlýk Rum müzakereci þunlarý söyledi: "Çok iyi. Yýllardan beri tanýþýyoruz. Elbette çok farklý görüþlerimiz var ancak görüþmeler çok özlüydü ve liderlerin ekim ayýnda yapacaðý, müzakerelerin zemini, özü ve usul konularýyla ilgili somut sonuçlarý olmasý gereken ilk görüþmenin hazýrlýklarýný hedefliyordu. Çýkmazýn süratle kaldýrýlmasý için yeni prosedürde dönüm noktasý olmasý (ilk liderler görüþmesinin) gerekiyor. Çabanýn baþladýðýna ve Kýbrýs sorununun çözüm müzakerelerinin Lefkoþa Havaalaný'ndaki görüþmelerle tüketilmeyeceðine inanýyorum. Müzakere benim atanmamla deðil çok daha önce uluslararasýnda, Maraþ konusuyla ilgili paralel süreçler yaratýlmasýyla baþladý. Kýbrýs sorunu sadece bir masada oturulup taraflarýn birbirlerine tezlerini söylemeleriyle çözülmez. Bu nedenle konularý kendi aralarýnda iliþkilendirmek suretiyle kapsamlý ve bütünsel yaklaþýmdan söz ediyoruz. Her þey kapalý kaplar teorisindeki gibi birbirine paralel, birbiriyle baðlantýlý, birbirine baðlý ve birbirini zenginleþtirecek þekilde olmalýdýr ki çözümü getirecek dinamik yaratýlsýn. Bu istikamete katký koyacak her þey benim için çok önemlidir. Benim rolüm öncelikle, öteki tarafýn temsilcisiyle müzakere etmektir ancak müzakere bende bitmeyecek." Anastasiadis-Biden görüþmesi Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ile Washington'da gerçekleþtireceði görüþmeye yer verdi. Haberi "Baþkan Yýllar Sonra Beyaz Saray'da" baþlýklarýyla veren gazete, Anastasiadis'in, Biden ile 27 Eylül'de yapacaðý görüþmeye deðinerek, Anastasiadis'in ilk Amerika ziyaretinin, önceki seleflerine göre farklý olduðuna da dikkati çekti. Gazete Anastasiadis'ten önceki iki Rum Yönetimi Baþkaný'nýn, çeþitli nedenlerden dolayý, ABD Baþkaný veya Baþkan Yardýmcýsý ile görüþmek için Beyaz Saray'a çýkmayý baþaramadýðýný belirtti. Gazete Rum Yönetimi eski Baþkaný Dimitris Hrsitofyas'ýn 2009 yýlýnda, Prag'ta, ABD Baþkaný Barack Obama ile birkaç dakika görüþtüðünü anýmsattý. ANASTASÝADÝS-BAN GÖRÜÞMESÝ Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile görüþmesi ve Güvenlik Konseyi'nin beþ daimi üyesiyle yemekte buluþmasýnýn Pazartesi (yarýn) akþamý gerçekleþtirileceðini anýmsattý. Anastasiadis'in bu temaslarýnýn, müzakerelerin yeniden baþlamasý hazýrlýklarýnýn geliþim halinde olduðu bir döneme rast geldiðine dikkati çekerek, BM Genel Sekreteri Ban'ýn Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in Kýbrýs'ta, liderlerle ve müzakereciler Mavroyannis ile Ertuð'la gerçekleþtirdiði görüþmelerin uzlaþmayla sonuçlanmadýðýný da yazdý.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Emine Hür Hem doludur hem kardýr Hem boldur hem de dardýr Madem ki gurbet kader Ayrýlýklar da vardýr Kapýdaki Fýrtýna Stefan Merrill Block KÝTABÝX 23 Eylül 2013 Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Þu dünyada soluk alan yürüyen yaratýklar arasýnda insandan daha acýnacak bir yaratýk yoktur." Homeros Her sabah uyandýðýmda tüfekler ve sorularla dolu bir Akdeniz günü karþýlýyor beni Nasýl bir gün karþýlýyor senin aþktan çýn çýn öten dünya güzeli gözlerini Fikret Demirað "Her sabah uyandýðýmda" adlý þiirinden EMAA'NIN "MAVÝ AY" SERGÝSÝ SALI GÜNÜ AÇILACAK Küçük Prens de ayakta alkýþlandý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan düzenlenen 11. Kýbrýs Tiyatro Festivali, önceki akþam, Bitiyatro'nun sahneye koyduðu "Küçük Prens" oyunuyla devam etti. LTB'den verilen bilgiye göre, Saint Exupéry'nin yazdýðý, Roberto Ciulli'in yönettiði oyunda sahne alan deneyimli oyuncular Nihat Ýleri ve Laçin Ceylan baþarýlý performanslarýyla tiyatro severler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Festival Komitesi Baþkaný Yaþar Ersoy, Bitiyatro adýna Nihat Ýleri'ye festival plaketini ve Laçin Ceylan'a çiçek taktim etti. 11. Kýbrýs Tiyatro Festivali, Eylül akþamý Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun"Ada" oyunuyla devam edecek. Akdeniz Avrupa Sanat Derneði (EMAA) sonbahar ve yaz aylarýnda çocuk ve yetiþkinlere yönelik açtýðý kurslarda yapýlan eserleri; "Mavi Ay" adý altýnda sergileyecek. EMAA'dan yapýlan açýklamaya göre, derneðin kurs süresince yapýlan eserlerden seçtiði eserleri, 24 Eylül Salý saat 18:00 de EMAA Baþkent Sanat Merkezi'nde (Eski LTB Binasý) açacaðý 'Mavi Ay' adlý sergide sergileyeceðini bildirdi. Sergide, çocuklarýn katýldýðý "Heykelin Halleri", "Benim Eserim" ve "Seramik Atölyesi" kurslarý ile yetiþkinlerin gerçekleþtirdiði "Deneysel Özgün Baský Resim" kursunun eserleri bulunacak. Sergi, 28 Eylül tarihine dek açýk olacak ve hafta içi 17:00-19:00, Cumartesi günü ise 10:00-14:00 saatleri arasýnda gezilebilecek. Fotoðraf: Panikos Neokleus (Ortak yurdumuzun cennet köþeleri) "Kaybolan Lefkoþa Çeþmelerinin Ýzinde Dolaþýrken" Alashia Terracotta Sanat Topluluðu Derneði bugün Bedesten'de "Kaybolan Lefkoþa Çeþmelerinin Ýzinde Dolaþýrken" adlý sergi açýyor. Alashia Terracotta Sanat Topluluðu Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, derneðin Avrupa Birliði'nin finansmanlýðýnda, BM Kalkýnma Programý'nýn katkýlarýyla Bandabuliya'da gerçekleþtirdiði seramik çalýþmalarýndan oluþan sergi, bugün saat 17:00'de Bedesten'de açýlacak. Alashia Terracotta Sanat Topluluðu Dernek Baþkaný, Proje Küratörü Ayhatun Ateþin, Lefkoþa'nýn fiziki yapýsý, mahalle dokusu oluþumu ve geliþiminde çeþmelerin önemli ve belirleyici yeri olduðunu belirterek, el sanatlarýnýn geçmiþ kültürlerin izlerini gelecek kuþaklara aktarmada iyi bir iletiþim aracý olduðu düþüncesiyle seramik çalýþtayý düzenlediklerini kaydetti.

13 23 Eylül 2013 Pazartesi Çocukluðumda hep duyardým, Van Muradiye, Baþkale ve civar köylerde kýzlar satýlýyor diye. Hiçbir anlam veremezdim, doðrusu içimde hep bir korku vardý, acaba erkek çocuklar da satýlýyor mu diye, ya satýlýyorsa, ailem beni de satar mý? Ergenliðe ulaþtýðýmda bu acý gerçeðin nasýl olduðunu anlamaya baþladým ve Kýbrýs'a geldiðimde bu acý gerçeðin burada da yaþandýðýný duydum ve ilk iþim Neriman Cahit'in kitabýný aramak oldu. Araplara satýlan Kýbrýslý Türk kýzlarý... Kýbrýs tarihinin bu az bilinen sayfalarýna ýþýk tutanlarýn baþýnda emekli edebiyat öðretmeni ve yazar Neriman Cahit geliyor. Neriman Cahit hiç bilmedikleri diyarlara, hem de satýlarak gönderilen kýzlarýn öykülerini topladý ve "Araplara Satýlan Kýzlarýmýz" adlý bir kitapta yayýmladý. Bu öyküler ayrýmcýlýðýn, yoksulluðun ve acýmasýzlýðýn öyküleri; nice çocuk gelinin öyküsü gibi ile 1950 yýllarý arasýnda, Kýbrýs bir Ýngiliz sömürgesiyken, yaklaþýk 4 bin Türk kýzý Filistinli Araplara anne babalarý tarafýndan satýldý. Bu kýzlarýn çok azý geri dönebildiler. Geri dönemeyenlerin çoðu evlerinin, köylerinin, memleketlerinin özlemi ile yaþadýlar ve kaderlerine küstüler. Neriman Cahit kitaba varan süreci þöyle anlatýyor: "Ben yýllardýr bu kýzlarý merak ediyordum. Öðretmenlik yaptýðým köylerde, çalýþtýðým kadýn örgütlerinde hep izlerini sürmeye çalýþtým. Fakat müthiþ bir suskunluk vardý. Bu kýzlar, yaþýnda henüz sek sek oynarken aileleri tarafýndan para karþýlýðý taliplileri hiç araþtýrýlmadan, neyin nesi olduklarý bilinmeden Araplarla evlendiriliyordu. Dr. Haþmet Gürkan'ýn araþtýrmacý yönü çok güçlüdür. Bir yazýsýnda bu kýzlardan bahsediyordu. Hep ona sorular sorardým. Bir gün bana: Sen bu iþin peþini býrakmayacaksýn. Ama lütfen meselenin adýný doðru koy; 'Biz bu kýzlarý sattýk' dedi." Ve þimdi Güney Kürdistan'da tarihe düþen ayný acýyý öðrendim, "Saddam Hüseyin rejimi tarafýndan çeyrek asýr önce seks kölesi olarak 18 Kürt kýzýnýn zorla Mýsýr'a satýlmasýnýn hikayesini konu alan "Friendly Fire" dizisi, Kürt liderlerinin dahi gizli tuttuðu bir gerçeði açýða çýkardý." Kürt kýzlarýnýn gece kulüplerine satýlmasýyla ilgili Irak gizli servisine ait dökümanlar, sosyal iletiþim aðlarýnda paylaþýldý ve Kerkük Valiliði Bürosu, Irak Ýstihbarat Servisi'nin Kürt kýzlarýnýn Baðdat tarafýndan satýldýðýný gösteren, yaþlarý arasýnda bulunan kadýnlarýn belgelerini isimleriyle doðruladý. 20 Aralýk 1989 tarihli Genel Ýstihbarat Dairesine gönderilen, Kerkük ofisine ait mektup: Birinci Enfal'da yakalanan Kürt kýzlarý (19-24 yaþ grubu), emriniz üzerine Mýsýr Cumhuriyeti2ndeki gece kulübü ve genelevlere gönderilmiþtir: Ýsimleri ve yaþlarý sizin referansýnýzla eklenmiþtir. O yýllarda genç kýz ve kadýnlarýn hayatta kalan aileleri ve sevdiklerinin Enfal kampanyasýnda öldürüldükleri istihbarat belgelerinde iþaretlenmiþ. Ýþte günümüz yani 2013, herkes Suriye'nin kimyasallarýný, çetelerin vahþetini, ABD, Rusya anlaþmasýný ve savaþ teknolojilerini konuþurken, gözlerini Suriye'nin yaþlarý 12 ile 15 arasý satýlan küçük kýz çocuklarýna kapatýyor. Bu vahþete sadece seyirci kalýp bir nevi ortak oluyorlar. Herkes bu konuya saðýr dilsiz ve kör! Savaþtan kaçýp dört bir yana daðýlan Suriyeli aileler açlýk sýnýrýnýn da altýnda yaþam ile mücadele ederken, bazý aileler bu mücadeleye yenik düþüp, çocuklarýný satmak zorunda kalýyor. Araplara $ karþýlýðý yaþ arasý kýz çocuklarýný satmak zorunda kaldýklarýný ifade ediyorlar. Ayný durum Türkiye'nin çeþitli illerine SURÝYE'NÝN SATILAN KIZLARI daðýlan Suriyeli ailelerde de görülüyor. Bir haftalýðýna gittiðim Kobani'nin çevre köylerinde aileler kendi aralarýnda birbirlerinin kulaklarýna bunu fýsýldýyorlar! Adýnýn Zozan olduðunu söyleyen bir kadýn, cesaretini toplayýp bize konuþmaya karar veriyor. Ýki odalý kerpiç bir evin arka odasýnda cýlýz bir gaz lambasýnýn ýþýðý altýnda, kýsýk bir sesle þunlarý söylüyor, "Evet duyduklarýnýz doðrudur, göç eden bazý aileler maalesef bu rezilliði yaþýyor. Benim ablam ve eniþtem geçen yýl Hatay'a gittiler, oradan da Bursa'ya, bir türlü hayata tutunamadýlar, 6 çocuðu var, 2 erkek 4 kýz, en büyük kýzý 16 yaþýnda. Maalesef bu kýzý satmak zorunda kaldýlar, 3000 $ karþýlýðý Ýzmir, Kadifekale denen bir yere sattýlar, Mardin'li bir ailenin zihinsel engelli 42 yaþýndaki bir ferdine verdiler." Ve göz yaþlarý içinde ellerini yukarý kaldýrýp aðýt yakýyor, "Voyyy, ez çý xuli serê xo bý kem, cerge mîn þewýtit, çawe mýn gore bît, oyyy ez o xeri boooo." "Vay ben ne kül döküm baþýma, ciðerim parçalanýyor, gözüm kör olsun, oyyy ben garibim." Kadýn göz yaþlarý ile bu aðýtlarý yakarken, benimle beraber gelen Rubar arkadaþ ile bir birimize baktýk ikimizin de gözleri dolmuþ aðlamak üzereydik. Odada küçük çocuk olduðundan dolayý, Rubar arkadaþa dýþarýyý iþaret ettim ve bir sigara içelim dedim. Dýþarý çýktýk, zifiri karanlýk, köpek sesleri uzaktan geliyor. Sigaralarýmýzý yakarken çok karmaþýk düþünceler içindeydim, ikimizden de ses çýkmýyor, sadece sessiz duruyoz ve sigaradan birkaç nefes çekiyoruz sadece. Bir yandan Zozan'ýn anlattýklarý kulaklarýmda takrarlanýyor, diðer yandan El Nursa denen hayvanlarýn her an saldýrabileceði tehlikesini düþünüyorumm. Þafak sökene kadar dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþanan bu tür rezillikler beynimi meþgul etti. Kýbrýs'ýn satýlan kýzlarý, Güney Kürdistan'ýn satýlan kýzlarý ve þimdi de Suriye'nin satýlan kýzlarý Buna kim dur diyecek bilmiyorum ama þunu iyi biliyorum ki, bu rezalete susan rejimler de en az bu rezaleti yapanlar kadar rezildir. 13 ÇÝN EFSANE SÝYASETÇÝ BO'YA MÜEBBET CEZASI VERÝLDÝ Çin'in eski Ticaret Bakaný ve Çongçing kenti Valisi Bo Þilay'a müebbet hapis ve siyasi haklarýndan ömür boyu mahrumiyet cezasý verildi. Ülkenin doðusundaki Þandong eyaletinin baþkenti Cinan'da Orta Halk Mahkemesi, Bo Þilay'ýn "Yolsuzluk, rüþvet ve görevini kötüye kullanma" suçlarýný iþlediðine hükmetti. Mahkeme, suçlarý sabit görülen Bo'yu ömür boyu hapis ve siyasi haklarýndan ömür boyu mahrumiyet cezasýna çarptýrdý. "Asrýn davasý" olarak nitelendirilen dava sonucunda Bo'nun, 20,44 milyon yüen (yaklaþýk 3,3 milyon dolar) rüþvet kabul ettiði açýklandý. Ayrýca Bo'nun uçak bilet ücretlerini de rüþvet olarak kabul ettiði ifade edildi. FRANSA HOLLANDE'IN POPÜLARÝTESÝ DÝBE VURDU Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araþtýrmasý, Cumhurbaþkaný François Hollande'ýn popülaritesinin yüzde 23'e düþtüðünü ortaya koydu. Ifop kamuoyu araþtýrma þirketine göre, Hollande'ýn popülaritesi son bir ayda yüzde 5 oranýnda düþüþ gösterdi. Seçmenlerin, Baþbakan Jean- Marc Ayrault'ya yönelik desteði ise yüzde 30 civarýnda. Giderek artan iþsizlik ve vergiler, ekonomik büyümenin saðlanamamasý sosyalist iktidara desteðin azalmasýnda en önemli etkenler arasýnda gösteriliyor. AVUSTRALYA 15 MÝLYON DOLARLIK AT Palloubet d'halong isimli safkan binicilik engel atlama yarýþý atý, birçok yýldýz sporcunun deðerine fark atarak 15 milyon dolara satýldý. 55 adet Ferrari otomobil deðerindeki at, Avustralyalý binici Edwina Tops-Alexande için eþi Jan Tops tarafýndan satýn alýndý. 26 yaþýndaki Ýsveçli binici Janika Sprunger'ýn yetiþtirdiði 10 yaþýndaki at, pek çok önemli yarýþta baþarýlara imza atarak at severlerin gözdesi haline geldi. Janika'nýn babasý Hansueli Sprunger, Palloubet d'halong isimli at için, uzun yýllardýr milyon dolarlýk teklifler yapýldýðýný, ancak atýn sahibi Georg Kähny'nin atý Janika'ya saklamak için bu teklifleri hep geri çevirdiðini ifade etti. Hansueli Sprunger, Palloubet d'halong'un özellikle Avrupa Þampiyonasý'ndaki performansýndan sonra deðerinin ciddi biçimde arttýðýný ve sonunda satýlmaya karar verildiðini belirtti. FRANSA UÇAÐINDA 270 MÝLYON DOLARLIK 1,3 TON KOKAÝN ELE GEÇÝRÝLDÝ Fransýz ulusal havayolu þirketi Air France'ýn, Venezuela'nýn baþkenti Karakas'tan Paris'e gelen uçaðýnda yapýlan aramada 1,3 ton kokain ele geçirildi. Ýçiþleri Bakaný Manuel Valls, bunun, þimdiye kadar Fransa'da bir uçakta ele geçirilen en yüklü miktarda uyuþturucu olduðunu açýkladý. Valls, operasyonun, Ýngiliz, Hollandalý ve Ýspanyol yetkililerle yapýlan iþbirliði sonucu düzenlediðini duyurdu. Operasyonda bazý kiþilerin gözaltýna alýndýðýný belirten Valls, ayrýntý vermezken ele geçirilen kokainin deðerinin 270 milyon Dolar olduðu ifade edildi. ALMANYA HALK SANDIK BAÞINA GÝTTÝ Almanya'da seçmenler, 18. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) oluþturmak için sandýk baþýna gitti. Seçimlere 34 parti katýlýyor, 4451 aday 598 sandalyeli Bundestag'a girmek için yarýþýyor. Almanya'da 16 eyalette 299 seçim bölgesi bulunuyor. 299 milletvekili doðrudan seçilecek, diðer 299'u ise partilerin hazýrladýðý eyalet listelerinden Bundestag'a girecek. Mevcut seçim sistemine göre tek baþýna iktidara gelmek neredeyse imkansýz. Ülkede 61,8 milyon kiþinin oy kullanma hakký bulunuyor ve beþ seçmenden biri 70 yaþýndan büyük. Seçimde yeni nesil Türk asýllý politikacýlarýn katýlýmýyla Türk göçmenlerin federal parlamentodaki sayýsýnýn artmasý bekleniyor. Siyasi partilerin, ülkede yaþayan yabancý kökenlinin oylarýný alabilmek için düzenlediði kampanyalarýn ve aday gösterilen yabancý kökenlilerin sayýsýndaki artýþýn etkisiyle parlamentoda çok sayýda yabancý kökenli milletvekilinin yer alacaðý tahmin ediliyor.

14 14 23 Eylül 2013 Pazartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Taþkýnköy (Derya ButikMetropol Yolu Arasý) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Þýk Prenses KarþýsýKaya Telefon Yaný Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Yalnýz kendini 1 2 düþünmek, kendi çýkarlarýný 1 herkesinkinden üstün tutmak (iki kelime). 2-Dolaylý anlatým. 2 Neon'un kýsaltmasý. Toplum içindeki en 3 küçük birlik. 3-Çok etkili, coþkun, genellikle 4 kiþisel duygularý dile getiren edebiyat. Halk 5 dilinde "Ýþte burada". 4-Yorgunluk, kýrýklýk, 6 kas aðrýlarý ve ateþle beliren, bulaþýcý, salgýn 7 hastalýk. Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 8 5-Ters okunuþu "Rüzgar gücünden yararlanarak geniþ bir yüzey 9 oluþturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin 10 direðine uygun bir biçimde takýlarak onu 11 hareket ettiren kumaþ". Harf okunuþu. 6Selenyum'un kýsaltmasý. Sona "S" konursa "Adale" olur. Namus. 7-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Bir vadi, bir ýrmak üstünden bir demir yolunun veya karayolunun geçiþini saðlayan, ayaklar üzerine oturtulmuþ, yüksek ve uzun köprü. 8-Ne olduðunu, nerede bulunduðunu bilememek, kaybetmek. Uzaklýk bildirir. 9-Kolaylýkla kandýrýlabilen veya aldatýlabilen. Birine verilen görev veya ondan istenen hizmet. 10-Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. Osmanlý imparatorluðunda tersanedeki gemilerin bakýmý ile görevli kimse. 11-Türk kadýn pop sanatçýsý. Toplum töresine uygun davranma, incelik. Dünün çözümü BRÜKSEL'DE OTOMOBÝLSÝZ GÜN- Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de halk bugün araçsýz günün keyfini çýkartýyor. Motorlu araçlara kapatýlan bölgedeki tüm yollar yaya ve bisiklet geçiþine açýldý. Belçika'da her yýl eylül ayýnýn üçüncü pazar günü düzenlenen "Arabasýz Gün" etkinlikleri bu yýl da renkli geçiyor. Bugün saat 09.00'dan 19.00'a kadar Brüksel'in 19 belediyesi motorlu araç kullanýmýna kapatýldý. Bu yasak LPG'li, 2, 3 veya 4 tekerlekli elektrikli araçlar dahil, tüm motorlu araçlarý kapsýyor. Brüksel'in 19 belediye alaný içinde sadece özel izin ve geçerli sebeplerle araçlarýn trafiðe çýkmasýna izin veriliyor. Zorunlu durumlar dýþýnda toplu taþýma araçlarý, ambulans ve itfaiye ise þehir içinde saatte 30 kilometreden daha fazla hýzla gitmeyecek. KÝRALIK DAÝRE DEVREN KREÞ Lefkoþa Kermiya da 3+1 ful eþyalý salonu klimalý 1. kat daire. Lefkoþa'da acilen saðlýk nedeniyle faal durumda devren satýlýk kreþ ACÝLEN SATILIK Hamile ve yeni doðurmuþ koyunlar, ayrýca UKÜ karþýsý Taþkent yolu, tam teþekküllü çiftlik sahibinden satýlýktýr. Tel:0542/ Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kompüter. 2-Buyruk. Ermenistan'ýn baþkenti. 3-Ýnce yapýlý, nazik. Birini bir göreve getirme, tayin etme. 4-Ayný isimli böceðin kozalarý çözülerek çýkarýlan ve dokumacýlýkta kullanýlan çok ince, esnek ve parlak tel. Hayvan yuvasý. 5-Ýngilizce "Mürekkep". Her yönünü anlama, iyice anlama, tam anlama. 6-Harf okunuþu. Yabancý. Yararlanýlan uygun þart veya durum, olanak. 7-Zanaatçýlarýn veya resim, heykel sanatlarýyla uðraþanlarýn çalýþtýðý yer. 8-Ayný isimli Adalet Divaný'nýn çalýþmalarýný sürdürdüðü, Hollanda'nýn büyük bir þehri. Þekerin kaynatýlarak aðda durumuna getirilmesi yolu ile yapýlmýþ, aðýzda güç eriyen þeker. 9-Ters okunuþu "Ayakta duran, var olan". Ýsim. Eski dilde "Sevinçli, neþeli". 10-Kýrmýzý. Kesintisi yapýlmamýþ para için kullanýlýr. Seryum'un kýsaltmasý. 11-Mecazi anlamda "Derece, radde". Bir þeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç. Tel: EMÝNE OTOBÜS TURU 6 Ekim Pazar muhteþem bir güne hazýr mýsýnýz? Afanya köyünde üzüm ve þarap festivali, Gagopetria'da kahve molasý ve köy gezisi, kuþ cennetinin keþfi. Ücret 30 TL. Hareket sabah 08.30, dönüþ Müracaat:

15 23 Eylül 2013 Pazartesi 15 Kalem Yalçýn Okut En usturuplu yalan: Demokrasi! Kaþarlanmýþ burjuva ideologlarý yüzyýllardýr bir demokrasi mavalýdýr tutturmuþlar, tekrarlayýp duruyorlar. Demokrasinin faziletlerini sayýp sayýp bitiremiyorlar. Demokrasi þöyle mükemmelmiþ, böyle mükemmelmiþ, onsuz olunazmýþ; onsuz geri kalýnýrmýþ, kalkýnma olmazmýþ ve diktatörlüklere yol açýlýrmýþ vesaire vesaire... Fransýz Ýhtilali'nden beri biliyoruz: Demokrasi daha önceki Köleci ve Feodal düzenlerden daha ileridir. Eyvallah... Fakat demokrasilerde yalanýn bini bir para; bunu da biliyoruz... Antik Atina'da demokrasi sadece has Atinalýlar arasýnda geçerli olan bir sistemdi. Atina dýþýndan gelenlere ne söz ne de seçilme hakký vardý. Kölelere ise, ne demokrasisi; su bile Efendilerinin izni ile verilirdi. Ve has Atinalýlarýn itibarý sahip olduklarý köle sayýsý ile artar veya eksilirdi. Ne kadar çok kölen var, o kadar çok muteber ve muhteremsin!.. Alýn size demokrasi!.. LAPTA'DA MTG HATIRASI Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, Gençlik Dairesi'ne baðlý Lapta Gençlik Kampý'nda kamp yapan Maðusa Türk Gücü (MTG) futbol takýmýný ziyaret etti. Gençlik Dairesi basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu yaptýðý ziyarette MTG teknik heyeti ve futbolcularla görüþtü. Görüþmede, futbolculara takým ruhunun önemli olduðu ve futbolda baþarýnýn; "sevgi, birliktelik, çalýþma ve disiplin" ile yakalanabileceðini ifade eden Eroðlu, yakýn bir süre sonra açýlacak futbol sezonunda takým ile futbolculara baþarý diledi. Gencay Eroðlu, çocukluðunun MTG'nin maçlarýyla geçtiðini de sözlerine ekledi. MTG Teknik heyetinin de kendilerine saðlanan imkanlardan dolayý Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'na teþekkür ederek, takýmýn sezona hazýrlýk ve birliktelik açýsýndan güzel bir kamp yaptýðýný söylediði ifade edildi. ABD ve DEMOKRASÝ... Zamanla, muhterem ve muteber olmanýn yolu, köle sayýsý yerine mal-mük-para varlýðý ile ölçülür oldu. Ne kadar çok malýn-mülkün-paran varsa, o kadar çok muteber ve muhteremsin... En zengin ülke ABD olduðuna göre, en muteber ve muhterem de o'dur... Dönemin ABD baþkaný Baba Bush'un salak olduðu herkesçe bilinmektedir; keza oðul Bush'un da... Baba Bush'un baþkan olduðu günlerde bir yerlerde, dünyaca ünlü ve hep ilk sýralara konan Yale Üniversitesi'nden mezun olduðunu okuduðumda, o günlerde K. Kýbrýs'ta yaþamakta olan bir Ýngiliz gazeteci arkadaþýma sormuþtum: 'Yahu Gary, bu kadar gerzek bir kiþi Yale'den nasýl mezun olur, olabilir?' -- 'Yalçýn, senden bu soruyu beklemezdim' dedi. Ben 'niye' diye üsteleyince de: -- 'O aile petrol milyarderidir. Baba Bush'un babasý Yale Üniversitesi'ne birkaç milyon dolarcýk 'baðýþ' yaparsa, elbette mezun olur, hatta plaket bile alabilir.' Alýn size demokrasi!.. Yale gibi dünyada parmakla gösterilen bir üniversite de böyle yaparsa; ve ondan sonra o gerzek Yale diplomasý ile ve binbir türlü alaveredalavere ile ABD Baþkaný olur ve petrol þirketleri ile savaþ sanayisi tekellerinin çýkarlarý gereði (ve emirleri üzre) Irak'a saldýrýr ve bir buçuk milyon Iraklý'nýn canýna kýyarak, askerleri tarafýndan da onbinlerce kýza-kadýna tecavüz edilerek, hatta müzeleri bile soydurularak Irak'a demokrasi götürdükleri yalanýný Batý insaný nasýl yutar?.. Yutar. Hem de kolaylýkla yutar. Uluslararasý tekeller oligarþisinin milyon kollu ahtabotu olan medyasý Batý insanýný her koluyla sarmýþ, esir almýþtýr. Batý'nýn yüzmilyonlarca insanýný da, yoksul ülkelerdeki milyarlarý da... Hep ne mavalýyla?.. Hep demokrasi mavalýyla... VE ÜLKEMÝZDE DEMOKRASÝ Ve geldik ülkemize... Küçücük ülkemizin kuzeyinde demokrasi hak getire... Bir sayýn yargýç, gazetemizde çýkan fotoðraflarýyla ayan beyan ortada olan insanlýk dýþý iþkencelerin faillerini sorgulayýp kovuþturmak yerine, sanýnða: "O fotoðraflarý o gazeteye sen mi verdin?" diye sorarsa vay baþýmýza gelenlere?.. Vay "demokrasi"mize... Güney daha mý farklýdýr?.. Bir zamanlar çok beðendiðimiz Güney de demokrasiden nasibini alamamýþtýr. Üstelik de, kendilerini ünlü Atina demokrasisinin torunlarý ve mirasçýlarý olarak görmelerine raðmen... Neo-Faþist olduklarýný fütursuzca deklâre eden ELAM örgütü militanlarýna Trodos'taki kamplarýnda paramiliter eðitim yaptýrýldýðý bizim yerli basýnda da fotoðraflarýyla yayýnlandý. Yunanistan'daki faþist örgüt Hrisi Avgi'nin kolu olduklarýný iftiharla beyan eden ELAM sürüleri aldýklarý o askeri eðitimlerle her gün, her an herkese saldýrmaya hazýr hale getiriliyorlar ve Kýbrýs Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Anastasiadis Efendi'nin kýlý kýpýrdamýyor. Nasýl sesi çýksýn ki?.. Baþkaný olduðu parti DÝSÝ, faþist EOKA 2'nin azýlý militanlarýný koltuðu altýna aldý, koruyup kollamaktadýr; bazýlarýný milletvekili bile seçtirmiþtir. Sayýn Anastasiadis de o faþistlerin oylarý ile seçilmiþtir. Alýn size demokrasi!..

16 16 23 Eylül 2013 Pazartesi

17 23 Eylül 2013 Pazartesi 17

18 18 23 Eylül 2013 Pazartesi

19 23 Eylül 2013 Pazartesi 19 SANAYÝ ODASI BAÞKANI ÇIRALI, KIBRIS TÜRK SANAYÝSÝNÝN DURUMUNU ANLATTI... "Üretmek ve satmak istiyoruz ama 100 alýyor, 6 satýyoruz" "ÝHRACATIN ÝTHALATI KARÞILAMA ORANI ABAD KARARI ÖNCESÝ YÜZDE 50'LERE KADAR YÜKSELMÝÞKEN BUGÜN YÜZDE 6'LARDA SEYREDÝYOR" "SANAYÝCÝLERÝMÝZÝN YÜZDE 90'ININ STANDART BELGELERÝ VAR... ÜRÜNLERÝMÝZ KALÝTELÝDÝR, AKSÝ SÖYLEMLERE KATILMIYORUM" "NARENCÝYE ÜLKESÝYÝZ AMA YILDA 4 MÝLYON DOLARLIK PORTAKAL SUYU ÝTHAL EDÝYORUZ" T.A.K.-Özgül Gürkut MUTLUYAKALI- Fotoðraflar: Erol UYSAL): Avrupa Birliði (AB) ülkelerine ihracatý Avrupa Birliði Adalet Divaný'nýn (ABAD) 1994 yýlýnda aldýðý kararla engellenen KKTC'de, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný, 1977'de yüzde 50'ye kadar yükselmiþken bugün yüzde 6 civarýna geriledi. Ürettiðini satamayan ülkede neredeyse tüm üretici sektörlerde üretimin azaldýðý görülüyor. Sanayiciler, ithal ürünlerle rekabet etmekte zorlandýklarýndan yakýnýyor. Kýbrýslý Türk sanayiciler, "üretmek ve satmak istiyoruz" derken, ihracatýn önündeki engellerin sadece ABAD kararýndan kaynaklanmadýðýný belirterek; "girdi maliyetlerinin düþürülmesi; finansmana kolay eriþim saðlanmasý; üretim standartlarýnýn ve teknoloji seviyesinin geliþtirilmesi; yerli ürün bilincinin artýrýlmasý, yerli ürünlerin desteklenip korunmasý ve yatýrým ortamýnýn geliþtirilmesi" gibi taleplerinin hayat bulmasýný bekliyor. ABAD kararý, KKTC'den AB üyesi ülkelere yapýlan ihracata vurulan önemli darbe olarak etkisini sürdürürken, sanayiciler, ihracat için tek kapýnýn AB ülkeleri olmadýðýna, ayrýca gýda dýþýndaki ürünlerin de ihraç edilebileceðine dikkat çekerek, gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istiyor. DIÞ TÝCARET AÇIÐI 28 KAT ARTTI ABAD'ýn 1994'te "Kuzey Kýbrýs makamlarýnýn gýda ürünleri için verdiði saðlýk sertifikasýnýn tanýnmadýðýna iliþkin kararý" öncesinde dýþ ticaret açýðý bugünkü kadar yüksek olmayan Kuzey Kýbrýs'ta 1977'de 25 milyon dolar olan ihracat, 2011'de 120 milyon dolara çýktý. Ancak ithalat da 82 milyon dolardan, 1 milyar 75 milyon dolara yükseldi. Ayný dönemde dýþ ticaret açýðý 57 milyon dolardan 1 milyar 62 milyon dolara çýkarak yaklaþýk 28 kat arttý. KKTC, ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnda en iyi rakama yüzde ile 1980 yýlýnda ulaþtý. Ancak 2004'ten itibaren oran tek rakamlý sayýlara indi ve 2006'daki yüzde 5.42'li oran en düþük rakam oldu. Geçtiðimiz yýl Yeþil Hat ticaretinden Güney Kýbrýs'a yapýlan satýþlar hariç ihraç ürünlerinin yüzde 54,06'sýný tarýmsal sanayi; yüzde 29,79'unu tarým ve yüzde 16,15'ini de sanayi sektörü ürünleri oluþturdu. KKTC'nin ihracatýnda geçtiðimiz yýl yüzde 25,58 ile süt ürünleri, yüzde 22,63'le narenciye ve yüzde 9,09'la raký baþý çekerken, hurda, piliç eti, yumurta, konsantre, konfeksiyon, alçý taþý, patates, sebze, deri de ihraç ürünleri arasýnda yer aldý VERÝLERÝNE GÖRE TURÝZM ADALARINDA DIÞ TÝCARET Sanayi Odasý'nýn "2012 Kuzey Kýbrýs Ýhracat Raporu"nda yer alan verilere göre, 2011 yýlýnda turizm adalarýnda dýþ ticaret rakamlarýnda, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný en yüksek ada yüzde 147,31 ile Trinidad ve Tobago olurken, ikinci sýrayý yüzde 111,96 ile Singapur aldý. Türkiye'de 2011 yýlýnda ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 56,02 olurken, Güney Kýbrýs'ýnki ise yüzde 21,21 olarak kayýtlara geçti. KKTC ise, yüzde 6,87 ile listenin oldukça gerilerinde yer bulabildi. ÇIRALI: "DÜNYA AB'DEN ÝBARET DEÐÝL" Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, TAK muhabirinin, sanayi sektöründeki durumla ilgili sorularýný yanýtladý, odanýn bazý verilerini paylaþtý. Çýralý, "ABAD kararýndan önce ithalatýmýzýn ihracatýmýzý karþýlama oraný yüzde 50 idi, bugün yüzde 6'lara düþtü. Ürünlerimizin kalitesi daha iyidir ama ne oldu da bu oran düþtü? Ürünlerimizi illa ki AB'ye satmak zorunda deðiliz. Dünya AB'den ibaret deðil. Ülkemize çok farklý ülkelerden mallar geliyor, biz niye onlara göndermeyelim" diye sordu. "ÝHRACATI DESTEKLEME FONU VE ÝHRACAT MECLÝSÝ OLUÞMALI" Ambargolarýn arkasýna gizlenip "ihracat olmaz" dememek gerektiðini vurgulayan Çýralý, "Bu yönde çalýþýrsak, aþarýz. Devlet'in de ihracata önem vermesi lazým. Ýhracatý destekleme fonu ve ihracat meclisi oluþmasý lazým" dedi. Narenciye üretiminin yýllar içinde 200 bin tondan 100 bin tona; patatesin 200 bin tondan 5 bin tona; harnupun da 10 bin tondan 2 bin tona düþtüðünü kaydeden Sanayi Odasý Baþkaný Çýralý, "Kendi ayaklarýmýz üzerinde durabilmemizin yegâne yolu, cari açýðý azaltmaktan geçer. Ýthalatý azaltýp, ihracatý azaltacaksýnýz, turizm gelirlerinizi artýracaksýnýz" diye konuþtu. Otellerde ithal ürünlerin tüketilmesinin turist için de cazip olmadýðýný; bir turistin gittiði ülkeye özgü þeyler tatmak istediðini vurgulayan Ali Çýralý, yerel ürünlerin turizm ve yüksek öðrenim sektöründe kullaným alanlarýný artýrmak gerektiðini söyledi. "ÜRETTÝÐÝNÝ SATMALI KÝ EVLADINI MEMUR YAPMA UÐRAÞINA GÝRMESÝN" Ali Çýralý, "Üretici, ürettiðini satabilmeli, cebine para girmeli ki herkes evladýný memur yapma uðraþýna girmesin" dedi. Gýda dýþýndaki ürünlerin ihracatýnda ise yüksek oranlý vergilerle karþýlaþtýklarýný anlatan Çýralý, "Örneðin Ýngiltere'ye giriþte ürünlerimiz için yüzde 14.5 vergi ödüyoruz ama ayný ürün Güney Kýbrýs'tan giderse onlar vergi ödemiyor. Ýngiltere bu vergiyi kendi tekstilcilerini korumak için uyguluyor" diye konuþtu. Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, bugünkü yapýyla KKTC'nin Türkiye'nin parasýna muhtaç olduðunu belirterek, ülkenin bütçesinin de aile bütçesine benzediðini; kazanýlan paradan daha fazlasý harcanýrsa açýk oluþtuðunu anlattý. Ülkeye giren ve çýkan paraya bakýlmasý gerektiðini kaydeden Çýralý, resmi rakamlara göre ithalat için 1 milyar 7 milyon dolar ödendiðini, bunun gerçekte 2 milyar dolara da ulaþtýðýný; ihracatýn ise 120 milyon dolarda kaldýðýný ifade etti. "100 ALIYOR, 6 SATIYORUZ" Çýralý, "Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 6'dýr. Yani 100 liralýk alýyoruz, 6 liralýk satýyoruz" dedi. Turizm gelirlerinin 400 milyon dolar; yüksek öðrenimden de milyon dolar gelir saðlandýðýný anlatan Ali Çýralý, KKTC'nin 120 milyon dolarlýk ihracat gelirinin ise düþük olduðuna iþaret etti. Baþka ülkelerin gelir kaynaklarý arasýnda yer alan "yabancý sermaye"nin ise KKTC'de olmadýðýný belirten Sanayi Odasý Baþkaný Çýralý, ülkenin 800 milyon dolarlýk gidergelir farkýnýn ise Türkiye tarafýndan karþýlandýðýný söyledi. Ali Çýralý, ülkede tüm üretici kesimlerde geriye gidiþ bulunduðunu, sadece sanayi deðil, tarým, tarýmsal sanayi, hayvancýlýk sektörlerinde de gerileme görüldüðünü; sanayideki gerilemenin en önemli nedeninin ithal ürünlerle rekabette zorlanýlmasý olduðunu vurguladý. Katma Deðer Vergisi (KDV) farký gibi yerli ürünleri koruyan düzenleme ve fonlarýn deðiþmesinin rekabet güçlerini zayýflattýðýný anlatan Çýralý, "Burada üretilen mallar satýlmýyor da ithal ürünler satýlýyor. En basiti kahve çeþit kahve üretiliyor ama Türkiye'den bir marka geldi ve piyasanýn neredeyse yüzde 30'unu aldý. Fon var mý, çok cüzi var. Kuruyemiþte de durum böyle" diye konuþtu. Odanýn hazýrladýðý "Yerli Ürünlerin Sürdürülebilirliði Projesi"nin devam ettiðini kaydeden Çýralý, bu amaçla bir yerli ürün logosu hazýrladýklarýný, gerekli kriterleri (ölçütleri) taþýyan, standartlara uygun ürünlerin bu logoyu taþýyacaðýný bildirdi. Ali Çýralý, böylece tüketicilere de güven geleceðini belirtti. "ÜRÜNLERÝMÝZ KALÝTELÝ" Sanayi Odasý Baþkaný Çýralý, Kýbrýslý Türk sanayicilerin yüzde 90'ýnda gerekli standart belgelerin bulunduðunu ve ürünlerinin kaliteli olduðunu vurgulayarak, aksi söylemlere katýlmadýðýný ifade etti. Yatýrýmlarýn geliþmesi için düþük faizli kredilere ihtiyaç duyduklarýný belirten Ali Çýralý, Hükümet'ten beklentileri konusunda "Rekabette zorlanýyoruz, üretim girdi maliyetlerinin düþürülmesini istiyoruz. Enerji giderlerimiz, çalýþanlarla ilgili sosyal fonlar yüksektir. Ýhracatçýlar meclisi ve ihracatý geliþtirme fonu kurulmasýný istiyoruz. Ayrýca hammaddesi yüzde yüz ülkemizden karþýlanan ürünlere kýsýtlama getirilmesi gerekiyor" dedi. "SADECE PORTAKAL SUYU ÝÇÝN YILDA 4 MÝLYON DOLAR" Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, ülkeye yýlda 4 milyon dolarlýk portakal suyu ithali yapýldýðýný bildirerek, "Bu adada portakal yok mu? Bizim portakal sularýmýz tüketilmiyor bile. Cari açýðý kapatmanýn yolu buna karþý önlem almaktýr" diye konuþtu. Piyasanýn canlanmasý için para dolaþýmý gerektiðini belirten Çýralý, kamu çalýþanlarýnýn ayýn ilk haftasýnda harcadýðý paranýn da, tüccar tarafýndan toplanýp yurt dýþýna gönderildiðini, ülkede sirküle edilemediðini söyledi. "DENETÝMDEN GEÇMEYENLER HELLÝM ADINI KULLANAMAYACAK" Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, hellimle ilgili sorulara karþýlýk, hellimin ülke için önemli, kültürel bir ürün olduðuna; halkýn yüzde 15'inin bu sektörden kazanç saðladýðýna iþaret etti. Ülkenin toplam ihracatýnýn yüzde 15'ini hellimin oluþturduðunu kaydeden Çýralý, hellimin coðrafi tescilini yaptýrdýklarýný, standartlarýnýn belirlendiðini ve odanýn denetimlerini de yaparak tescile uygun olanlara belge verdiðini anlattý. Çýralý, yýlsonuna kadar denetimlerin biteceðini, denetimde eksikliði görülenlere süre tanýndýðýný ve eksiklerini tamamlamalarýnýn istendiðini; ek süreye raðmen gerekli koþullarý taþýmadýðý saptananlarýn ise üretimlerinde "hellim" adýný kullanamayacaðýný bildirdi. SATILIK ARSALAR Lefke Avrupa Üniversitesi'ne bitiþik Türk koçanlý, altyapýsý hazýr, deniz manzaralý, yurt, site veya villa yapýmý için müsait. Müracaat: Cemal Kuvvetlioðlu Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere aile aranýyor. Tel: HEMÞÝRELÝK HÝZMETLERÝ Evde bakým, refakatçi kalýnmasý, serum ve sonda takýlmasý, pansuman yapýlmasý, enjeksiyon iþlemleri, TA þeker ölçülmesi, hemþirelik hizmetleri deneyimli hemþireler tarafýndan yapýlýr. Tel: ÞOK KAMPANYA Sahibinden Gönyeli giriþinde Türk malý 145 metrekare daireler. Her dairenin 40 metrekare oto parký bulunmaktadýr. Dairelerin KDV'leri ödenmiþtir fiyatlar Stg.'dir ve sterlin kuru da 2800 TL'de sabit tutulmaktadýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire * Yenikent'te 3+1 full eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 3+1 full yeni eþyalý daire * Gönyeli'de 3+1 full eþyalý dubleks ev * Metropol bölgesinde 3+1 müstakil ev Satýlýk Hamitköy'de kat yeni daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev eþdeðer

20 Formula'da Vettel rüzgarý sürüyor! Formula 1 pistlerinde Vettel rüzgarý devam ediyor... Singapur Grand Prix'sinde damalý bayraðý ilk gören isim olan Alman pilot, üst üste 3. yarýþýný kazanarak en yakýn rakibi Alonso ile arasýndaki farký 60 puana yükseltti. Olimpiyat'ta futbol terörü Beþiktaþ-Galatasaray maçýnýn son dakikasýnda taraftar sahaya indi. Galatasaray'ýn 2-1 üstünlüðüyle devam eden derbi maçta son dakika Melo'nun kýrmýzý kart görmesinin ardýndan Beþiktaþlý taraftarlar sahaya girdi. Maç durdu, futbolcular soyunma odalarýna gitti. Taraftarlar emniyet güçleri ile sahada uzun süre çatýþtý Beþiktaþ-Galatasaray derbisinde olaylar çýktý! Galatasaray'ýn 2-1 üstünlüðüyle devam eden derbi maçta kronometrelen 90+3'ü gösterirken Melo'nun kýrmýzý kart görmesinin ardýndan gerilim yükseldi. Önce bazý Beþiktaþlý taraftarlar sahaya girdi. Maç durdu, Galatasaraylý oyuncular soyunma odasýna gitti. Olaylar daha da büyüdü ve sahaya atlayan taraftar sayýsý giderek arttý. Saha içinde Beþiktaþlý taraftarlar ile emniyet güçleri arasýnda sert olaylar yaþandý. Binlerce taraftarýn sahaya akýn etmesi ile futbolcular ve hakemler sahayý terketti. Maçýn hakemi Fýrat Aydunus ise maçý tatil etti. Maç ile ilgili kararý Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Denizli'nin hedefi 1. Lig Yeni sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala çalýþmalarýna ara vermeden devam eden 2'inci Lig ekiplerinden Denizli'de planlar, play off oynamadan bir üst lige yükselmek üzerine yapýldý K-PET 2'inci Liginin güçlü ekiplerinden Denizli sezonundan oldukça umutlu. Geçtiðimiz sezonlarda play off oynamalarýna raðmen bir türlü 1'inci lige yükselmeyi baþaramayan 2'inci ligin güçlü ekibi Denizli'de yeni sezon hedefi bir üst lige çýkmak üzerine kuruldu. Çalýþmalarýna antrenör Tuncay Sarýyer nezaretinde aralýksýz devam eden Batý bölgesi ekibi, geçen sezonki kadrosunu koruyarak alt yapýdan ve bölge takýmlarýndan yaptýðý transferlerle daha da güçlendi. Denizli Kulübü'nün Baþkaný Nazým Ced maddi zorluklar içerisinde olmalarýna raðmen takýmlarýný geçen sezona göre daha da güçlendirdiklerini ve bu sezon baþarýlý olacaklarýna inandýðýný söyledi. Ced takým olarak çok iyi bir ekip olduklarýný ve 1'inci Lige yükselecek kalitenin futbolcularýnda bulunduðunu söyledi. Nazým Ced geçmiþte olan bir hadise nedeniyle Denizli Kulübü için söylenenlerin aksine çok centilmen bir kulüp olduklarýný ve yapýlan bir hata nedeniyle bir kulübün uzun süre cezalandýrýlmamasý gerektiðini vurguladý. Tecrübeli Baþkan son olarak yeni sezonda yer alacak olan tüm kulüplere, futbolcular ve hakemlere baþarýlar dilerken, hak edenin kazanacaðý bir sezonun yaþanmasýný temenni etti. Çetinkaya Spor Kulübü eleþtrilere cevap verdi "Kimse bize kupa alacaksýnýz demedi" Çetinkaya Spor Kulübü dün yaptýðý basýn açýklamasýnda Süper Kupa maçýný kazanan Yenicami'yi kutladý. Ayrýca seremoniye çýkmadýklarý için yapýlan eleþtirilere de cevap verdi. "Kimse bize 2. lik kupasý verilecek demedi. Biz de sahadan ayrýldýk" açýklamasý yapýldý. Çetinkaya Spor Kulübü geçtiðimiz gün Güzelyurt Zafer Stadý'nda oynanan Super Kupa finali sonrasý seremoniye çýkmamalarýndan dolayý yapýlan eleþtirilere cevap verdi. Çetinkaya Spor Kulübü adýna Asbaþkan Bülent Dizdarlý'nýn yapmýþ olduðu açýklama þöyle: "Öncelikle kupayý çok iyi oyundan sonra kazanan rakibimizi tebrik ederiz. Kupa törenine katýlmamamýzýn nedenine gelince, ne maç öncesi ne maç sýrasýnda, ne de maç sonrasý hiçbir yetkili bizlere maðlup takýma da kupa ve/veya madalya verileceðini söylemedi. Maç bitti ve kapýlar açýldý. Bir anda haklý olarak Y.A.K taraftarý sahaya girdi. Yine bizim oyuncularýmýz ise soyunma odasýna yöneldi. Bu sýrada da kimse bize törene katýlmamýz gerektiðini söylemedi. Dakikalar sonra Sayýn Kral'ýn sesiyle sahaya çaðrýldýðýmýzda oyuncularýmýzýn yarýsýndan çoðu formalarýný çýkarmýþ otobüse yerleþmiþti. Zaten haksýzlýða uðradýklarýný düþünen sporcularýmýzý sahaya döndürmek bu saatten sonra mümkün olmamýþtýr". ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı