SMMMO sandýk baþýna gidecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMMO sandýk baþýna gidecek"

Transkript

1 SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak. Bugün saat 13.30'da genel kurul bölümü yarýn ise saatleri arasýnda seçim bölümü gerçekleþtirilecek. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : "TSO üyeleri istikrarý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan genel kurulda yeniden Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnda seçilen Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu'nun da katýldýðý ziyarette konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýcal, siyaset olmadan hiçbirþeyi yapma þansýnýn olmadýðýný dile getirerek, "Sorunlarýn çözümünde siyaseti yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi. Yýldýrým yeniden SMMMO'ya aday Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mayýs tarihlerinde yapýlacak 19 Mayýs coþkuyla kutlanacak 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Çorum'da yarýn çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak saat 10.00'da Saat Kulesi önünden anýtý gençlik yürüyüþü yapýlacak. SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE tercih ettiler" olan 21. Olaðan Genel Kurul'da gurubuyla birlikte yeniden aday olduðunu açýkladý. SAYFA 5 TE CHP'nin Gençlik Þöleni yarýn Cumhuriyet Halk Partisi tarafýndan düzenlenen Gençlik Þöleni yarýn gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Gençlik Kollarý'nýn görev alacaðý "1. Gençlik Þöleni" yarýn Fuar Alaný'da düzenlenecek. SAYFA 5 TE "Engelliler yeteneklerine uygun iþlerde verimli olurlar" ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz "Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek. Ama bu nüfusun... SAYFA 6 DA 19 Mayýs milletimizin dönüm noktalarýndan biridir Vali Sabri Baþköy "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Bir milletin tarihinde çok önemli dönüm noktalarý vardýr. Ýþte milletimiz için 19 Mayýs 1919 tarihi de, dönüm noktalarýndan biridir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Düþman iþgaline karþý Anadolu'nun her köþesinde yükselen baðýmsýzlýk ruhunun ateþlendiði bu tarih, milletimizin esarete karþý direniþini ortaya koyduðu, özünden aldýðý güçle topyekûn bir varoluþ mücadelesi baþlattýðý gündür. "Mesleki standartlarý yükseltmek için adayým" Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir Alican Doðan bu hafta sonu yapýlacak olan SMMMO Genel Kurulunda aday olduðunu belirtti.konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Yeni dönemde her meslektaþýmýza yenilikçi, etkin, tutarlý, eleþtirilebilir ve katýlýmcý bir anlayýþla, yepyeni bir heyecan ve deðiþim ruhu ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn yönetimine adayýz" diyen Doðan... SAYFA 10 DA SAYFA 5 TE ANALÝZ SMMMO da Seçimi kim kazanýr! Nadir YÜCEL TSO, TB derken yarýn seçim sýrasý Kýsa adý SMMMO olan Serbest Muhasebeci Mali Muþavirler Oda Yönetimi ve baþkanlýðýnda. SMMO nýn kuruluþ tarihi 23 Haziran 1990 oda 23 yýl da 7 Baþkan gördü. Mevcut Baþkan Muzaffer yýldýrým 3 yýl önce 4 adaylý seçimde 103 oy alarak seçilmiþti. Yarýn yapýlacak seçimler adýna 391 üyeli SMMO da 3 aday yarýþacak. Adaylar Muzaffer Yýldýrým, Murat Metin ve Ali Can Doðan. Bir önceki dönemde 4 adaylý iken daha çekiþmeli geçmesi beklenen seçimde dahi kullanýlan oy 300 civarýnda idi. Yarýn yapýlacak seçimler adýna katýlýmýn artý eksi 15 yanýlma payý ile yine 300 olacaðýný ön görüyoruz. Bize göre Muzaffer Yýldýrým Katýlýmýn yüzde 50 ila 52 oranýnda ki oylarý alacaðýný tahmin ediyoruz. Buna göre artý eksi 15 yanýlma payý ile Muzaffer Yýldýrým 150 oy alabilir. Buna göre Diðer adaylardan aralarýnda Hüseyin Esenyel ve geçen dönem seçimlerde aday olup 73 oy alan Ýsmail Yurdakul'un da aralarýnda bulunduðu MHP kökenli Muhasebicilerden bazýlarý AK Parti Ýl Yönetimde bulunan Murat Metin'i destekliyorlar. Murat Metin'in ise yine artý, eksi 15 yanýlma payý ile 76 oy alacaðýný ön görüyoruz. Diðer aday Ali Can Doðan'ýn ise 70 oy alacaðýný öngörüyoruz. Bu ön görüye göre Yönetime Muzaffer Yýldýrým 3, Murat Metin ve Ali Can Doðan da 1 er üye verirler. SMMMO seçimlerinde Milletvekili seçimleri gibi 'Dont' sistemi uygulanýyor. Sistemi yukarý da yaptýðýmýz tahmin sayýlarýmýz ile açýklayacak olur isek ilk alýnan oylar önce 2 ye bölünüyor sonra adaylarýn yine aldýðý ana oylar tekrar 3 e bölünüyor. Ve çýkan sonuçlardan ilk 5 büyük sonucu alanlar yönetimi oluþturuyor. Yani 150 önce 2 ye bölünecek ve çýkan sayý 75 sayýsý baz alýnacak. Sonra ise 150 Oy sayýsý tekrar 3 e bölününce 50 çýkacak. Bu duruma göre 150 ile 1, 75 ile 2, 50 oy sayýsý ile de 3. Üyesini çýkarmýþ olacak. Diðer adaylar da 1 er üye vermiþ olacaklar. Zayýf ihtimal de olsa Süpriz tahminimizde yer alýyor. Diðer yandan Muzaffer Yýldýrým Baþkanlýðý boyunca yaptýðý çalýþmalar ve Temsil noktasýnda kendisini seven sevmeyen meslektaþlarýnýn büyük bir çoðunluðu tarafýndan baþarýlý bulunuyor. En önemli icraatlarý ise Oda ya 'Nezih ve þýk bir oda binasýnýn kazandýrýlmasý oldu.' Oda olarak çok sayýda Programlarýn Çorum'a alýnmasýný saðladý. Yine Türkiye geneline katký saðlayarak Yanlýþ Teþvik hesaplamalarýndan dolayý müteþebbislerden alýnacak olan ( eski para birimi ile ) Trilyonlarca lira nýn ödenmesine mani oldu. Ve Çorum SMMMO nun Türkiye ye farkýndalýðýný gösterdi. Muhalefet içerisinde yer alan ve eleþtiri de bulunan bazý meslektaþlarý Muzaffer Yýldýrým'ýn baþarýlý dönemini bilinç altý hazmedemeyerek ön yargýlý muhalefet te bulunuyorlar. Bazýlarý ise Muzaffer Yýldýrým'ý ' Ben'merkezli olarak görüyorlar. Bu görüþe katýlmayanlar ise Muzaffer Yýldýrým'ýn Doðal halinin yanlýþ anlaþýldýðýný belirterek ilk Kez Danýþma Meclisi nin bu dönemde kurulduðunu vurguluyorlar. Muzaffer Yýldýrým ise kendisini uyaran dostlarýna 'Böyle bir intiba uyandýrmýþ isek kendimize cek up yapmamýz gerekir. Eleþtirileri saygý ile karþýlýyorum þeklinde görüþ belirtiyor. Seçimlerin Çorum'a hayýrlar getirmesi temennisi ile Adaylara baþarýlar dileriz. Geleceðin bilim insanlarý projelerini sergiliyor "Ticaretin geliþmesi için demiryolu þart" SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA

2 "Gençler gelecek demektir" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan,19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný her yýl olduðu gibi bu yýlda kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Türk milleti tarihimizde zaferler, fetihler ve büyük medeniyetler kurma yanýnda sýkýntýlý dönemlerde yaþamýþtýr. Milli mücadelenin baþladýðý tarihlerde yine büyük sýkýntýlarýn yaþandýðý bir tarihtir. 19 Mayýs 1919'da milletimizin adeta yeniden doðduðu bir gündür" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Ülkemizin geleceðini gençlerde gören Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayýs'ý gençlere hediye etmiþtir. Gençler gelecek demektir. Hükümetimiz bütçeleri yapýlýrken de milli eðitime büyük paylar ayýrmaktadýr. Bu yapýlýrken de gençlere büyük görevler düþmektedir. Geleceðe iyi hazýrlanmalýyýz. Gelecekte ülkemizi þimdiki gençlik yönetecek. Büyük devlet adamlarý, siyasetçiler, komutanlar, sanatçýlar, sporcular, bilim adamlara çýkacak ve o zaman Türkiye daha güçlü ve daha iyi olacak. Geleceðin çok daha iyi olmasýný, ülkemiz ve bütün insanlýk için temenni ediyor, Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi rahmet, minnet ve saygýyla anýyor, gençlerimizin bayramýný kutluyorum" dedi. 2 HABER Murat Metin Muzaffer Yýldýrým SMMMO sandýk baþýna gidecek Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak. Bugün saat 13.30'da genel kurul bölümü yarýn ise saatleri arasýnda seçim bölümü gerçekleþtirilecek. Seçimlerde 391 üye oy kullanacak.nisbi Temsil sistemine göre yapýlacak olan seçimlerde 5 yönetim, 5 Disiplin ile Genel Merkez Delegeleri seçilecek. Seçimlerde, Muzaffer Yýldýrým, Alican Doðan ve Murat Metin'in gruplarý yarýþacak. Ýmsâk :3:08 Güneþ :5:14 Ýþrak :6:05 Öðle :12:48 Ýkindi :16:44 Akþam :20:01 Yatsý :21:50 O gün gelsin neþemiz tazelensin de gör Dünyayý hele sen bir barýþ olsun da gör Seyreyle gülü bülbülü Çifter çifter aylar gökyüzünde Her gece ayýn on dördü Kuþlar geçecek damlarýn üstünden Kuþlar konacak dallara Kanat seslerini duyup uyanýrlarsa Gene kuþlarla uyusun çocuklar Olaný biteni anlatma. Hiç görmediðim þey bu Kurdun gözü yýlmýþ sürüden Elmanýn yarýsý soðuk yarýsý sýcak Aðulu bitkilere dolanmýþ salkým Güneþten yaðmur boþanacak 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 20. Hafta Allahým! Bana doðru olaný ilham et ve beni nefsimin þerrinden koru. (Tirmizi, "De avat", 70) Günün Þiiri OLSUN DA GÖR YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdaný Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cahit oðlu 1996 Çorum Doðumlu Sefa Erdem Kayý SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Aykaç, Çaðrý'da Kimse Yok Mu'yu anlattý Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, Çaðrý FM'in konuðu oldu. Radyo sunucusu Abdulkerim Tiryaki'nin sorularýný cevaplayan Aykaç, genel olarak Kimse Yok Mu Derneði hakkýnda bilgi verirken derneðin misyonu,vizyonu,çalýþma alanlarý,faaliyetleri,su kuyusu kampanyasý ve genel baðýþlarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Yýl: 9 Sayý: 2480 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Son olarak da kendilerine bu fýrsatý veren Çaðrý FM yetkililerine teþekkür eden Aykaç, derneklerinin kýsa süre içerisinde bu günlere gelmesinde emeði geçen yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Amasyalý, Zekeriya Yurttaþ, Mehmet Çatar, Halil Benli, Ömer Daldal, Hüseyin Doðan, Osman Poyraz ve Kerim Topþahin'e teþekkür etti. "19 Mayýs, insanýmýz için umut dolu bir baþlangýçtýr" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu 19 Mayýs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýnýn 94. yýl dönümünü kutladý. Uslu yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda "19 Mayýs, milletimizin kaderini deðiþtiren, insanýmýz için umut dolu bir baþlangýcý simgeleyen dönüm noktalarýndan biridir.bu milli bayramýmýzda, þanlý tarihimizle ve ecdadýmýzýn baþarýlarýyla bir kez daha kývanç duyuyoruz. Böyle günler, baðýmsýzlýk için ne bedeller ödediðimizi, nereden gelip nereye gittiðimizi, atalarýmýzýn býraktýðý mirasý, bu ülkeyi nerelere taþýmamýz gerektiðini düþünmemizi de saðlýyor. Atýlan adýmlar, gösterilen tüm gayretler, genç nesillerin yaþayacaklarý büyük Türkiye'yi bugünden inþa etmeye yöneliktir. Çünkü en büyük zenginliðimiz, gücümüz, umudumuz; çocuklarýmýz ve gençlerimizdir. Ülkemizi çok daha yükseklere taþýyacak, tüm dünyada Türkiye'nin adýndan baþarýyla söz ettirecek olanlar gençlerimizdir" dedi. Uslu açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bilginin, demokrasinin, insan haklarýnýn, hukukun üstünlüðünün geliþmenin temel dinamiði haline geldiði günümüz dünyasýnda, ülkeler gibi, bireylerin de kendi içine kapanarak hedeflerini gerçekleþtirmesi mümkün deðildir. Bu nedenle dýþa açýk olmalý, dünyadaki deðiþimleri anlamak ve kendinizi çaðýn þartlarýna hazýrlamak için her zamankinden daha çok gayret göstermelisiniz. Bu duygu ve düþüncelerle siz sevgili gençlerimizin ve tüm halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." Uður ÇINAR Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yetsin demir çaðýnýn beyliði Yeni bir gün baþlýyor demek Yeryüzünde korkusuz yaþamak Ýki milyar kiþiye bir dünya Ýki milyar kiþiye iki milyar ekmek Yazýk olur bu düþ yarý kalýrsa Barýþ günü insan hakký yenirse Köroðlu' nun sözü dinlenmelidir Sivas ilinin Banaz köyünden Pir Sultan Abdal dirilmelidir Ah günüm yetse görmeye seni Seni övmeye gücüm yetse Barýþ çaðý altýn çað Son ozaný ben olayým bu özlemin Bu özlem bitse O gün gelsin neþemiz tazelensin de gör Dünyayý hele sen bir barýþ olsun da gör Seyreyle deli ozaný Baþtan baþa sevda, baþtan baþa tutku Dili baldan tatlý Melih Cevdet ANDAY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,834 1,844 EUR 2,349 2,364 STERLiN 2,78 2,82 JPY YENi 0,0177 0,018 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT ECZANESÝ TEL: BULUT ECZANESÝ TEL: YASEMÝN ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Basýn: 478

4 HABER 4 Ýlimizde ilk defa merkez Ulucami de sinevizyon eþliðinde ''Deprem ve Korunma'' konularýnda konferans verildi. Konferansýn Ulucami de sinevizyonla diðer camilerde ise merkezi ses sistemiyle dinlenmesi hedef kitleye ulaþýlmasý açýsýndan ayrý bir önem arz etmektedir. Doðumdan ölüme kadar hayatýn her safhasýnda lazým olabilecek bilgilerle beraber, genelde ülkemizin özelde ilimizin deprem hassasiyeti nedeniyle önem arz eden ama baþa gelmediði müddetçe toplum olarak ta pekte önemsenmeyen bir konuda bizleri cemaatle veya farklý cepheden baktýðýmýzla öðrenci velilerimizle buluþturan, Ýl müftümüz Sayýn Mehmet AÞIK ve Müftü yardýmcýmýz Sayýn Abdullah PAMUKLU Beylere kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Zira ''Essebeü kelfail - sebep olan yapan gibidir'' sýrrýnca bu programdan bir fayda saðlanmýþsa baþta müftülüðümüzün Cuma namazý öncesi rutin yapýlan vaaz yerine bu etkinliðe müsaade etmelerindendir. Ýnsan bir þey istediði zaman ya aynýsý, ya farklýsý ya da dünyada zararý dokunacaðý için karþýlýðý ahrete býrakýlýrmýþ. Bu meyanda daha öðrencilik yýllarýmda gazetelerin makale bölümlerini okumasýný severdim. Gazetecilik okuluna gitmeyi istemiþtim ama nasip olmadý. Yýllar sonra yazý ile çizi ile de olsa basýnla iliþkimiz oldu. Yine Çorum imam hatip lisesinde okurken, öðretmenlerimiz zaman zaman vaaz ederdi bende imrenir bir gün bizlerde nasip olur mu diye hayal ederim. ''Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardýr'' misali yýllar sonra, kürsüden olmasa da mihrap önünden farklý bir konuyla cemaatin karþýsýna çýkmak nasip oldu. Nasýl olsa, hayal etmek izne tabi deðil ya? Bende, Rabbim nasip eder mi bilmem amma ANKARA KOCATE- PE CAMÝSÝNDE 'DEPREM VE KORUNMA- YI' SÝNEVÝZYON EÞLÝÐÝNDE ANLATMAYI HAYAL EDÝYORUM. Ulucami'deki etkinliði deðerlendirmek gerekirse; " Bu programý Devlet tiyatro salonunda yapsaydýk, bilbodlara ilan assaydýk gönüllü katýlýmcý sayýsý 20'yi bulmazdý. Çünkü bu tür konular maalesef hemen getirisi olmadýðý için pek raðbet görmez. Ancak bir deprem yaþandýðýnda gündemin bir numarasý olarak basýnda ve beynimizde zamanla unutulmak üzere dolaþýr. " Daha önceden yüzlerce konferans vermiþ olmama raðmen, 45 dakikalýk bu konuþma için, sunusundan örnek seçimine kadar belki 50 saatlik ayrý bir uðraþý verdim. Zamanýn kýsýtlý, konunun çok geniþ muhtevalý olmasý nedeniyle hazýrlýðýmýn 10/1'ni ancak anlatabildim. Elektrik gidebilir, laptop bozulabilir türü olumsuzluklara karþý, alternatif sinevizyonsuz plan hazýrladým. " Türkiye'de ilk defa Çorum Ulucami'de sinevizyon eþliðinde deprem anlatýldý. Rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe camisinde depremle ilgili sinevizyonsuz konuþma yapmýþtý. Sunudaki resimler ve mini videolar özellikle yaþlý cemaatin dikkatini çekti. Dýþarýda sohbet konusu oldu. " ''Büyük yangýnlar küçük bir kývýlcýmla baþlar'' sýrrýnca, muhtemel ki, gelecek günlerde ilimizde ve diðer illerimizde camilerimizde farklý konularda (kene, yangýn, basit ilk yardým, güvenlik, trafik gibi) iþin uzmanlarý konuþma yapacaktýr. Bu nokta da beni en çok etkileyen, hasta yataðýnda yatan bir meslektaþýmýn ''sizi tebrik ediyorum, ben çok arzu etmiþtim ama nasip olmadý'' cümleleri oldu. " 2004 yýlýnda Çorum merkezdeki 14 kuran kursunda, camilerde tepegöz eþliðinde bayan kursiyerlere depremi, yangýný anlatmýþtýk. Ýlk defa duyduklarý için çok memnun Mahir ODABAÞI ÇORUM ULUCAMÝDEN TÜRKÝYEYE DEPREM YANSIMASI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kalmýþlardý. " Konuþmada bilinçli olarak, yöresel kelimelerle hayatýn içinden yaþanmýþ örnekler anlatýlmasý yaþlý cemaatin ilgisini çekip, aklýnda kalmasýna vesile oldu. Bu noktada özellikle öðretmenlerimiz ve genç imam arkadaþlarýmýzdan olumlu tepki geldi. Haberin internete düþmesi ve sosyal paylaþým sitelerinde paylaþýlmasýyla Ýl içi ve il dýþýndan (Elazýð, Rize, Malatya vs.) mesajlar, yorumlar ve keþke bizim ilimize de gelebilseniz diye temenniler geldi. " Talep olmasý halinde, merkezde bulunan camilerimizde, ( bazý imam arkadaþlar arzu ediyor) ÝLÇELERÝMÝZDE veya diðer illerimizde ''deprem - ev kazalarý ve korunma'' konularýnda ayný tür konuþmayý, hiçbir maddi beklenti olmadan seve seve yapabilirim. " Bu etkinliðin ilk defa olmasý nedeniyle mahalli ve ulusal basýnýn ilgisi büyük oldu. Adýyaman'dan Edirne'ye, Zonguldak'tan, Antalya'ya kadar birçok internet haber sitelerinde ''Çorum müftülüðünden vaaz yerine deprem etkinliði diye '' yer aldý. " 25 sene önce Osmancýk- Kýþla camisinde kütüphane açan imamý, cemaat eleþtirmiþti. Sebep ''Efendim, kütüphanede bulunan kitaplarýn arasýnda EÞÞEK RESMÝ var. Bu camide olur mu?'' Diye. Ama þimdi Ulucami'de resim, video eþliðinde konuþma yapýldý. En ufak bir eleþtiri gelmedi. Belki de cemaatin bakýþ açýsýnýn deðiþimine vesile oldu. " ''Kem aletle, kemalat olmaz'' hesabý ümit ediyorum ki, yeni hizmete girecek Meydan camisinde sabit projeksiyon cihazý, perdesi olacak, Vaiz, namaz, abdest konusunu anlatýrken cemaatte ekrandan ayný zamanda uygulanýþýný görebilecektir. " Ulucami'de yapýlan konuþmada mesela ''depremden sonra özel araçlarýnýzla, ana yollara çýkmayýnýz'' uyarýsýnýn mesaj olarak aþaðýda belirtilen þekilde hedef kitleye ulaþýldýðý senaryosu üzerinde kafa yoralým. Ve sonuca bakalým; kiþiye merkezi sistemle bire bir ulaþýldý, kiþiye ( x3 herkes akþam eþi ve 2 çocuðuyla paylaþtý) ulaþýldý, kiþiye (konuþmayý dinleyen herkes en az bir arkadaþýyla paylaþtý) ulaþýldý toplam etti mi? Birde buna, + **.*** Mahalli gazete, internet haber siteleri ve sosyal paylaþým siteleri vesilesiyle ulaþýlmasý??.??? Hayat kurtaracak bir cümle BASIN YOLUYLA binlere ulaþýnca bakarsýnýz CAN kurtarýr..! Ve toplumda temel afet bilincinin oluþmasýna vesile olur. Afetlerin afiyet yüzü yansýmaya baþlar. * Þunu bütün samimiyetlimle ifade edeyim ki, emekliliðe merdiven dayamýþ birisi olarak hiçbir makam mevki beklentisi içerisinde deðilim. Zaman zaman kulaðýmýza geliyor, (SA- DECE ÜZÜLÜYORUM) bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlýþ yorumlamalar yapýlabiliyor ama bilinmeli ki, rutin görevin dýþýnda yapýlan çalýþmalar sevilmeden, zevk almadan yapýlacak iþler deðildir. Çünkü bedenden çok ruhen yorulursunuz ve bazen 'let it be!- býrak kalsýn!' dersiniz ama temelde alýþmýþsanýz ve vicdanen mutlu olabiliyorsanýz býrakamazsýnýz Allah'a þükrediyorum ki, memuriyete baþladýðým ilk günle, bugün arasýnda severek çalýþma, yeni bir þeyler üretebilme arayýþý açýsýndan bir eksilme yok. Dileðim, ''Eðitimcinin emeklisi olmaz'' hesabý ömrümüzün sonuna kadar toplum yararýna bir þeyler yapabilmenin çabasýyla geçmesi ve baki aleme giderken geride hoþ bir seda býrakabilmek. Yoksa, gerisi afaki.. * ''Duyuyorum ki; yapýlan faaliyetlere kimi ÖZVERÝ, kimi REKLAM diyormuþ, Bende bir bilene sordum. Dedi kafana takma: ''Ameller niyetlere göre iþliyormuþ'' (Ýletiþim: ) SGK'dan iþyeri ziyaretleri Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü yöneticileri Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda iþyeri ziyaretleri yaptýlar. SGK heyetleri ADS Döküm Sanayi yetkilisi Selahattin Açýkgöz, Kemal Öz Gýda Sanayi Genel Müdürü Bülent Özdoðan, Orta Anadolu Tarým Gýda Sanayi yetkilisi Tekin Mengüç, Öz-Ak Gýda AÞ.Yetkilisi Mehmet Özdoðan ve Sosyal Güvenlik Kurumu eski Ýl Müdürü Onur Tavukçuluk yetkilisi Ayhan Yürüyen, iþyerlerinde ziyaret ettiler. Ziyaretlere SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Birol Özkan, Ali Þahan ile Þef Asude Akpýnar, Þef Ömer Tök katýldýlar. "Anadolu'dan Doðan Güneþ Hitit" sergisi açýldý "Anadolu'dan Doðan Güneþ Hitit" isimli karma sergi dün açýldý. Çorum Müzesinde açýlýþý gerçekleþtirilen serginin kurdelesini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat kesti. Açýlýþ törenine Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan ve davetliler katýldý. Sergide çok sayýda akademisyenin eserleri yer alýyor. Yasin YÜCEL

5 HABER 5 19 Mayýs milletimizin dönüm noktalarýndan biridir Vali Sabri Baþköy "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Bir milletin tarihinde çok önemli dönüm noktalarý vardýr. Ýþte milletimiz için 19 Mayýs 1919 tarihi de, dönüm noktalarýndan biridir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Düþman iþgaline karþý Anadolu'nun her köþesinde yükselen baðýmsýzlýk ruhunun ateþlendiði bu tarih, milletimizin esarete karþý direniþini ortaya koyduðu, özünden aldýðý güçle topyekûn bir varoluþ mücadelesi baþlattýðý gündür. Atatürk iþte bu tarihi günü, fikri ve vicdaný hür genç nesillere armaðan etmiþtir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý olarak kutladýðýmýz 19 Mayýs, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatýrasý, hem de yüzünü geleceðe dönmüþ nesillerin en büyük ilham kaynaðýdýr. Türk gençliði, bu ilhamdan aldýðý ýþýkla Türkiye' yi aydýnlýk yarýnlara taþýyacak, dünyaya örnek olacak uygarlýk adýmlarýný atacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere tüm þehit ve gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum" ifadelerini kullandý. Yýldýrým yeniden SMMMO'ya aday Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan 21. Olaðan Genel Kurul'da gurubuyla birlikte yeniden aday olduðunu açýkladý. Bürosunda düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýðý ile ilgili açýklamalarda bulunan Yýldýrým, "2010'da baþladýðým SMMMO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevimde 3. yýlýmýzý tamamladýk ve genel kurul yapýyoruz. 21. Olaðan Genel Kurulda Oda üyelerimizin meslek standartlarýný yükseltmek, birlik ve beraberlik ortamýný saðlamak, güçlü bir oda, tahsilat sorunlarýnýn çözmek, mutlu ve müreffeh bir Oda için genel kurulda ekibimle beraber yeniden adayým" dedi. Yýldýrým, görev yaptýðý süre içerisinde Odanýn fiziki mekan sorununu çözdüklerini ve Türkiye'nin en modern Odalarýndan birini oluþturduklarýný dile getirerek, "Ayrýca SMMMO bünyesinde eðitim için TESMER Þubesini açtýk. Odamýzý bir akademiye dönüþtürmeye çalýþtýk" ifadelerini kullandý. Yýldýrým diðer iki adaya da baþarý dileklerini ileterek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Barýþ ve Mutluluðu" resimle anlattýlar CHP'nin Gençlik Þöleni yarýn 19 Mayýs coþkuyla kutlanacak 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Çorum'da yarýn çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak saat 10.00'da Saat Kulesi önünden anýtý gençlik yürüyüþü yapýlacak 'te Atatürk Anýtýnda yapýlacak çelenk sunma törenin ardýndan 10.30'da Atatürk Spor Salonunda Gençlik Þöleni gerçekleþtirilecek. Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi "Barýþ ve Mutluluk" konulu canlý performans resim yarýþmasý ve resim sergisi düzenlendi. Sergide Gençlik Merkezi bünyesinde açýlan resim kursunda devam eden öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalar ve gerçekleþtirilen canlý performans resim yarýþmasýna katýlan eserler yer aldý. Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya açýlýþta yaptýðý konuþmada, "Bu kapsamda þimdiye kadar 30'a yakýn öðrenciyi üniversiteye yetenek sýnavý ile alan Güzel Sanatlar Fakültelerini kazanmalarýna vesile olduk" dedi. Yarýþmada 1. Güzel Sanatlar Lisesi öðrencisi Emre Þahin ödülünü Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebilioðlu'ndan, 2. Çorum Fatih Lisesi öðrencisi Rabia Çürük ödülünü Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'den, 3. Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Orhun Özcan ise ödülünü Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal'ýn elinden aldý. Ayrýca teþvik ödüllerini ise Fatih Lisesi öðrencisi Sema Sol, Mecitözü Lisesi Atalay Keskiner, Osmancýk Anadolu Lisesi Muhammed Yedekçi, Güzel Sanatlar Lisesi Burcu Dilsiz ve Selim Varan ödüllerini Selahattin Güven, Hacý Celal Bozkurt, Mehrinur Karakaya, Ahmet Güngör, Hacý Hüseyin Hastaoðlu'ndan aldýlar. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi tarafýndan düzenlenen Gençlik Þöleni yarýn gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Gençlik Kollarý'nýn görev alacaðý "1. Gençlik Þöleni" yarýn Fuar Alaný'da düzenlenecek. Þölene Merhum Aþýk Mahzuni Þerif'in torunu Yiðit Mahzuni de katýlarak konser verecek.amatör müzik grubunun da sahne alacaðý þölende ayrýca kermes düzenlenecek. Þölene katýlýmlarýn ücretsiz olduðunu bildiren CHP'li Gençler, tüm Çorumlularý ve gençlere þölene davet etti.ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 19 Mayýs Pazar günü saat 16.00'da Hürriyet Parký önünde toplanacaklarýný, ardýndan Atatürk Anýtý'na kadar yürüyeceklerini belirterek, saygý duruþunda bulunduktan sonra da Fuar Alaný'na geçeceklerini ve Gençlik Þöleni'ne katýlacaklarýný dile getirdi.23 Nisanlarý, 19 Mayýslarý, 30 Aðustoslarý, 29 Ekimleri unutturmak isteyenlere inat alanlarda olacaklarýný ifade eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Partimizin ve ülkemizin kurucusu ve kurtarýcýsý Ulu Önder Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceðiz. Birlik ve beraberliðimize göz diken iç ve dýþ unsurlara meydan býrakmayacaðýz. Okyanus ötesinden icazet alanlara da bombalarla aramýza girmeye çalýþanlara da fýrsat vermeyeceðiz. Atatürk'ten hiçbir þekilde vazgeçmeyeceðiz. 19 Mayýslarýn, 29 Ekimlerin, 30 Aðustoslarýn hepimizin olduðunun bilinciyle hareket edeceðiz" dedi. Uður Iþýlak konseri iptal Çorum Belediyesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri kapsamýnda düzenleyeceði Uður Iþýlak konserini iptal etti. 19 Mayýs Pazar günü Çorum Belediyesi tarafýndan Atatürk Spor Salonu'nda saat 20.30'da düzenlenecek olan Uður Iþýlak konseri Hatay-Reyhanlý'da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden vatandaþlara saygý için iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn toplumsal hassasiyetin bir gereði olarak tüm ülkedeki konser ve kutlamalarý iptal ettiklerini açýklamasýnýn ardýndan Çorum Belediyesi de 19 Mayýs'ta düzenleyeceði konseri iptal etti.

6 HABER TEK 6 Engelli istihdamýný masaya yatýrdýlar Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Engelliler yeteneklerine uygun iþlerde verimli olurlar" ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi ve Hitit Üniversitesi iþbirliði ile "Ýstihdam ve Çalýþma Hayatýnda Engellilerinin Sorunlarý" konulu panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda yapýlan panele Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin ve engelliler katýldý. Panel'in oturum baþkanlýðýný "Çalýþma Hayatý ve Sosyal Güvenlik Açýsýndan Engelli Haklarý" konu baþlýðý altýnda Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Menekþe Þahin gerçekleþtirdi. Panele konuþmacý olarak ise Psikolog Melda Dönertaþ, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet Çýtak, Ýþ ve Meslek Danýþmaný Okan Keklik ve engelli Bade Güler katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Ardýndan açýlýþ konuþmasýný ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz gerçekleþtirdi. Eyvaz "Baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi olmak üzere bir çok belge engellilik sorununu temelde bir insan haklarý sorunu olarak ele almaktadýr. Bizim anayasamýz ve yasalarýmýz da özürlülere iliþkin olarak evrensel deðerlerle paralel düzenlemeleri ön görmüþ, devleti engellilerin sorunlarýna yönelik yükümlü kýlmýþtýr. Devletimizin evrensel ölçülerde engellilerine sahiplenme çabasý, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteði ile anlamlý ve gerçek bir boyuta ulaþacaktýr" dedi. Program soru-cevap bölümünün ardýndan kokteyl ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz "Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek. Ama bu nüfusun ne kadarýný engelli bireylerimizin oluþturduðunu çoðumuz bilmeyiz. Araþtýrmalar sonucunda ortaya çýkan tablo hiç de önemsenmeyecek gibi deðildir" dedi. Engelliler Haftasý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Ýstihdam ve Çalýþma Hayatýnda Engellilerinin Sorunlarý" konulu panelde konuþan Eyvaz "Ülkemizdeki engelli bireylerin oraný yüzde 12 civarýndadýr. Bu rakam herhalde bizlerin engelli bireylerimiz için ne kadar çalýþmamýz gerektiði hakkýnda bilgi vermektedir. Ayrýca her insanýn bir özürlü adayý olduðunu düþünürsek herhalde yapýlacak çalýþmalarý çok daha fazla önemsemek gerekir. Ülkemizdeki özürlü bireylerimizin çoðunluðunu yüzde 3.5 oranýyla konuþma engelli bireylerimiz oluþturmaktadýr" ifadelerini kullandý. Eyvaz sözlerine þöyle devam etti: "Engelli bireylerimizin, ülke nüfusuna oranýnýn bu kadar çok olmasý son yýllarda yapýlan düzenlemelerle engellilerin eðitimi ve iþ imkanlarý saðlanmasýna raðmen yine de yeterli deðildir. Bu alanda çalýþmalarýmýz sürdürülmektedir. Bu noktada, eðitimde fýrsat eþitliði çalýþma hakký ilkesine ne kadar dikkat ettiðimizi oturup düþünmeli ve bu ilkenin gereðini yerine getirmek için neler yapmamýz gerektiðini plânlamalýyýz. Günlük yaþamýnýzda engelli bireylerle muhakkak karþýlaþmýþsýnýzdýr. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyenleri, kimi zaman iþaretlerle etrafýndakilere derdini anlatmaya çalýþanlarý, tekerlekli sandalye ile kaldýrýmlarý ve pek çok engelleri aþmak için zahmet görmüþsünüzdür iþte bu kiþilerin ne gibi dertleri, sýkýntýlarý var? Acaba iþleri var mý çalýþabiliyorlar mý, eðitim görüyorlar mý, eðitim ve iþ görmeleri için neler yapmak gerekir hiç düþündünüz mü? Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak sorunudur." Ýnsanlarýn engelli olmalarýnýn çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olduðunu kaydeden Eyvaz, "Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaþlara acýma duygularý ile yaklaþmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliþtirilmesi esas alýnmalýdýr. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir" dedi. Eyvaz sözlerini þu ifadelerle tamamladý:"engelli bireylerimizi topluma kazandýrmak ve hayatlarýný kolaylaþtýrabilmek için inanýn küçük büyük bütün bireylerin yapabileceði pek çok þey vardýr. Örneðin çevre düzenlemelerinin engelli bireylere uygun þekilde yapýlmasý, günlük yaþamýmýzda sürekli kullandýðýmýz alýþveriþ merkezlerinin engelli bireylere uygun olarak dizayn edilmesi, trafik ýþýklarýna kurulan sesli düzeneklerin yaygýnlaþtýrýlmasý, onlara yapabilecekleri iþlerin sunulmasý engelli bireylerimizin hayatlarýný bir nebze de olsa kolaylaþtýracaktýr. Engellilerin beceri ve yetenekleri doðrultusunda iþ imkâný saðlayarak onlarý üretken ve verimli hâle getirebilir." Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, Bakan Çelik'le TESK'i ziyaret etti Çorum Milletvekili Salim Uslu Bakan Çelik ile TESK ziyaret ettiler. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Malatya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný Mücahit Fýndýklý ve Türk Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný ve Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'i ziyaret ettiler. Ziyarette Esnaf ve SGK iliþkileri konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Geleceðin bilim insanlarý projelerini sergiliyor Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜ- BÝTAK iþbirliðiyle Çorum'da organize edilen TÜBÝTAK Bilim Fuarýnýn 11. si TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'nda açýldý. Bilim Fuarýnýn açýlýþ kurdelesini Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan kesti. Açýlýþa Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Emniyet ve Milli Eðitim Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Emniyet Müdürlüðü personeli katýldý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan stantlarý tek tek gezerek projeler hakkýnda bilgi aldý. Doðan, Emniyet Müdürlüðü ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'nun kardeþ kurum olduðunu belirterek, kardeþ kurumlarýnýn ortaya koymuþ olduðu ve öðrencilerde bilimsel düþünce yeteneðini geliþtirmeye dönük olan bu etkinlikten çok etkilendiðini, Emniyet Müdürlüðü olarak okula her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrýca, Bilim Fuarýnda projeleri yer alan öðrencilerin, sunumlarýnýn çok iyi olduðunu belirten Doðan geleceðin bilim adamlarý ile sohbet etmekten çok mutlu olduðunu belirtti. Doðan sergi açýlýþýndan sonra okul yöneticileri ve öðretmenlerle sohbet ederek, okulun çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin stantlarý gezerek projeler hakkýnda bilgi aldý. Projelerin ve öðrencilerin çok baþarýlý bulduðunu belirten Girgin bu fuarlarla öðrencilerin bilimsel araþtýrma projeleri hazýrlamalarý ve böylelikle öðrencilerin bilim olan ilgileri artýrýlarak bilimin tabana yayýlmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Okul Müdürü Ayhan Geylani is Bilim Fuarýnda Fen ve Teknoloji dersinden 10 proje, Teknoloji ve Tasarým dersinden 7 proje, Matematik dersinden 3 proje, Sosyal Bilgiler dersinden 2 proje, Türkçe ve Ýngilizce derslerinden birer proje olmak üzere 24 proje sergilendiðini belirtti. "19 Mayýs, tarihimizin dönüm noktasýdýr" Ali Karabacak Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Baþkaný Ali Karabacak ve Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladýlar. Karabacak ve Çifçi, 19 Mayýs nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda þu ifadeleri kullandýlar: "Ulusumuzun kurtuluþ mücadelesinin baþladýðý gün olan 19 Mayýs 1919'un 94. yýldönümünü gurur ve coþkuyla kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan 19 Mayýs, kurtuluþ ve baðýmsýzlýk meþalesinin yakýldýðý gündür. 19 Mayýs 1919' da Samsun'da yakýlan baðýmsýzlýk ateþi, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneþi olmuþtur. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün 'Ben 19 Mayýs' ta doðdum' sözleri bu günün önemini en güzel þekilde ifade etmektedir. 19 Mayýs'ý daha da anlamlý kýlan bir diðer unsurda, Gazi Mustafa Kemal'in bugünü gençliðe Bayram olarak armaðan ederek ölümsüzleþtirmesidir. Cumhuriyetin geleceðini gençlerde gören Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil! Ýstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz' diyerek gençlere duyduðu güven ve sevginin ne kadar büyük olduðu göstermiþ ve Cumhuriyeti onlara emanet etmiþtir. Gençlerimize düþen en büyük görevde; Atamýzýn bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve sonsuza dek yaþatmak, ülkemizi Atatürk'ün gösterdiði muasýr medeniyetler seviyesine "Güney sýnýrlarýmýz zafiyete uðratýldý" MHP MKYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu, kýsa bir süre önce Çorum'da faaliyete geçen Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Kermesini ziyaret etti. "Yardým bir duadýr gösteriþten uzak þah damarýndan yakýn" parolasý ile yola çýktýklarýný belirten Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, hayýr hizmetlerini desteklemek amacýyla Hürriyet parkýnda bulunan kitap fuarýnda gönüllülerin hazýrladýðý yiyecek ve içeceklerden oluþan bir gýda kermesi açtýklarýný söyledi. Fuar süresince açýk kalacak kermese gönüllü olan kadýnlarýn hazýrladýklarý ürünler ve gözleme satýþý yapýlýyor. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarýnýn da bulunduðu kalabalýk bir grupla gelen Vahapoðlu, Reyhanlý'da yaþananlarý deðerlendirdi. Patlamanýn hemen ardýndan alelacele muhalif Suriyelileri aklayan açýklamalarýn inandýrýcý gelmediðini belirten Vahapoðlu, "Türkiye'de resmi rakamlarla 190 bin, yansýmayan 350 bin Suriyeli yaþýyor. Güney sýnýrlarýmýz her bakýmdan zafiyete uðratýldý. Ortadoðu'da deðiþik bölgelerde çatýþmalara girenlerin bugün Türkiye ile Suriye sýnýrýnda savaþa katýldýðýný biliyoruz. Türkiye Ortadoðu bataðýna büyük bir hýzla sürükleniyor. Reyhanlý'daki yaþananlarýn günler öncesinde o bölge halký arasýnda konuþulduðunu biliyoruz. Ne hikmetse halkýn kahvehanelerde konuþtuðu bilgiyi deðerlendiremeyen güvenlik güçleri patlamanýn hemen ardýndan olayýn faillerinin isimlerini açýklayýp yakaladýðýný açýklayabiliyor. Bu durum elbette þüpheler yaratýyor" dedi. Haydar Çifçi taþýmak için çok çalýþmaktýr.bu duygu ve düþüncelerimle baþta geleceðimizin teminatý olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý ile tüm þehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum."

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı