SMMMO sandýk baþýna gidecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SMMMO sandýk baþýna gidecek"

Transkript

1 SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak. Bugün saat 13.30'da genel kurul bölümü yarýn ise saatleri arasýnda seçim bölümü gerçekleþtirilecek. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : "TSO üyeleri istikrarý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan genel kurulda yeniden Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnda seçilen Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu'nun da katýldýðý ziyarette konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýcal, siyaset olmadan hiçbirþeyi yapma þansýnýn olmadýðýný dile getirerek, "Sorunlarýn çözümünde siyaseti yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi. Yýldýrým yeniden SMMMO'ya aday Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mayýs tarihlerinde yapýlacak 19 Mayýs coþkuyla kutlanacak 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Çorum'da yarýn çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak saat 10.00'da Saat Kulesi önünden anýtý gençlik yürüyüþü yapýlacak. SAYFA 5 TE SAYFA 7 DE tercih ettiler" olan 21. Olaðan Genel Kurul'da gurubuyla birlikte yeniden aday olduðunu açýkladý. SAYFA 5 TE CHP'nin Gençlik Þöleni yarýn Cumhuriyet Halk Partisi tarafýndan düzenlenen Gençlik Þöleni yarýn gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Gençlik Kollarý'nýn görev alacaðý "1. Gençlik Þöleni" yarýn Fuar Alaný'da düzenlenecek. SAYFA 5 TE "Engelliler yeteneklerine uygun iþlerde verimli olurlar" ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz "Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek. Ama bu nüfusun... SAYFA 6 DA 19 Mayýs milletimizin dönüm noktalarýndan biridir Vali Sabri Baþköy "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Bir milletin tarihinde çok önemli dönüm noktalarý vardýr. Ýþte milletimiz için 19 Mayýs 1919 tarihi de, dönüm noktalarýndan biridir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Düþman iþgaline karþý Anadolu'nun her köþesinde yükselen baðýmsýzlýk ruhunun ateþlendiði bu tarih, milletimizin esarete karþý direniþini ortaya koyduðu, özünden aldýðý güçle topyekûn bir varoluþ mücadelesi baþlattýðý gündür. "Mesleki standartlarý yükseltmek için adayým" Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir Alican Doðan bu hafta sonu yapýlacak olan SMMMO Genel Kurulunda aday olduðunu belirtti.konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Yeni dönemde her meslektaþýmýza yenilikçi, etkin, tutarlý, eleþtirilebilir ve katýlýmcý bir anlayýþla, yepyeni bir heyecan ve deðiþim ruhu ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn yönetimine adayýz" diyen Doðan... SAYFA 10 DA SAYFA 5 TE ANALÝZ SMMMO da Seçimi kim kazanýr! Nadir YÜCEL TSO, TB derken yarýn seçim sýrasý Kýsa adý SMMMO olan Serbest Muhasebeci Mali Muþavirler Oda Yönetimi ve baþkanlýðýnda. SMMO nýn kuruluþ tarihi 23 Haziran 1990 oda 23 yýl da 7 Baþkan gördü. Mevcut Baþkan Muzaffer yýldýrým 3 yýl önce 4 adaylý seçimde 103 oy alarak seçilmiþti. Yarýn yapýlacak seçimler adýna 391 üyeli SMMO da 3 aday yarýþacak. Adaylar Muzaffer Yýldýrým, Murat Metin ve Ali Can Doðan. Bir önceki dönemde 4 adaylý iken daha çekiþmeli geçmesi beklenen seçimde dahi kullanýlan oy 300 civarýnda idi. Yarýn yapýlacak seçimler adýna katýlýmýn artý eksi 15 yanýlma payý ile yine 300 olacaðýný ön görüyoruz. Bize göre Muzaffer Yýldýrým Katýlýmýn yüzde 50 ila 52 oranýnda ki oylarý alacaðýný tahmin ediyoruz. Buna göre artý eksi 15 yanýlma payý ile Muzaffer Yýldýrým 150 oy alabilir. Buna göre Diðer adaylardan aralarýnda Hüseyin Esenyel ve geçen dönem seçimlerde aday olup 73 oy alan Ýsmail Yurdakul'un da aralarýnda bulunduðu MHP kökenli Muhasebicilerden bazýlarý AK Parti Ýl Yönetimde bulunan Murat Metin'i destekliyorlar. Murat Metin'in ise yine artý, eksi 15 yanýlma payý ile 76 oy alacaðýný ön görüyoruz. Diðer aday Ali Can Doðan'ýn ise 70 oy alacaðýný öngörüyoruz. Bu ön görüye göre Yönetime Muzaffer Yýldýrým 3, Murat Metin ve Ali Can Doðan da 1 er üye verirler. SMMMO seçimlerinde Milletvekili seçimleri gibi 'Dont' sistemi uygulanýyor. Sistemi yukarý da yaptýðýmýz tahmin sayýlarýmýz ile açýklayacak olur isek ilk alýnan oylar önce 2 ye bölünüyor sonra adaylarýn yine aldýðý ana oylar tekrar 3 e bölünüyor. Ve çýkan sonuçlardan ilk 5 büyük sonucu alanlar yönetimi oluþturuyor. Yani 150 önce 2 ye bölünecek ve çýkan sayý 75 sayýsý baz alýnacak. Sonra ise 150 Oy sayýsý tekrar 3 e bölününce 50 çýkacak. Bu duruma göre 150 ile 1, 75 ile 2, 50 oy sayýsý ile de 3. Üyesini çýkarmýþ olacak. Diðer adaylar da 1 er üye vermiþ olacaklar. Zayýf ihtimal de olsa Süpriz tahminimizde yer alýyor. Diðer yandan Muzaffer Yýldýrým Baþkanlýðý boyunca yaptýðý çalýþmalar ve Temsil noktasýnda kendisini seven sevmeyen meslektaþlarýnýn büyük bir çoðunluðu tarafýndan baþarýlý bulunuyor. En önemli icraatlarý ise Oda ya 'Nezih ve þýk bir oda binasýnýn kazandýrýlmasý oldu.' Oda olarak çok sayýda Programlarýn Çorum'a alýnmasýný saðladý. Yine Türkiye geneline katký saðlayarak Yanlýþ Teþvik hesaplamalarýndan dolayý müteþebbislerden alýnacak olan ( eski para birimi ile ) Trilyonlarca lira nýn ödenmesine mani oldu. Ve Çorum SMMMO nun Türkiye ye farkýndalýðýný gösterdi. Muhalefet içerisinde yer alan ve eleþtiri de bulunan bazý meslektaþlarý Muzaffer Yýldýrým'ýn baþarýlý dönemini bilinç altý hazmedemeyerek ön yargýlý muhalefet te bulunuyorlar. Bazýlarý ise Muzaffer Yýldýrým'ý ' Ben'merkezli olarak görüyorlar. Bu görüþe katýlmayanlar ise Muzaffer Yýldýrým'ýn Doðal halinin yanlýþ anlaþýldýðýný belirterek ilk Kez Danýþma Meclisi nin bu dönemde kurulduðunu vurguluyorlar. Muzaffer Yýldýrým ise kendisini uyaran dostlarýna 'Böyle bir intiba uyandýrmýþ isek kendimize cek up yapmamýz gerekir. Eleþtirileri saygý ile karþýlýyorum þeklinde görüþ belirtiyor. Seçimlerin Çorum'a hayýrlar getirmesi temennisi ile Adaylara baþarýlar dileriz. Geleceðin bilim insanlarý projelerini sergiliyor "Ticaretin geliþmesi için demiryolu þart" SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA

2 "Gençler gelecek demektir" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. "Tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan,19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný her yýl olduðu gibi bu yýlda kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Türk milleti tarihimizde zaferler, fetihler ve büyük medeniyetler kurma yanýnda sýkýntýlý dönemlerde yaþamýþtýr. Milli mücadelenin baþladýðý tarihlerde yine büyük sýkýntýlarýn yaþandýðý bir tarihtir. 19 Mayýs 1919'da milletimizin adeta yeniden doðduðu bir gündür" diyerek mesajýna baþlayan Ahmet Sami Ceylan, "Ülkemizin geleceðini gençlerde gören Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayýs'ý gençlere hediye etmiþtir. Gençler gelecek demektir. Hükümetimiz bütçeleri yapýlýrken de milli eðitime büyük paylar ayýrmaktadýr. Bu yapýlýrken de gençlere büyük görevler düþmektedir. Geleceðe iyi hazýrlanmalýyýz. Gelecekte ülkemizi þimdiki gençlik yönetecek. Büyük devlet adamlarý, siyasetçiler, komutanlar, sanatçýlar, sporcular, bilim adamlara çýkacak ve o zaman Türkiye daha güçlü ve daha iyi olacak. Geleceðin çok daha iyi olmasýný, ülkemiz ve bütün insanlýk için temenni ediyor, Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizi rahmet, minnet ve saygýyla anýyor, gençlerimizin bayramýný kutluyorum" dedi. 2 HABER Murat Metin Muzaffer Yýldýrým SMMMO sandýk baþýna gidecek Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak. Bugün saat 13.30'da genel kurul bölümü yarýn ise saatleri arasýnda seçim bölümü gerçekleþtirilecek. Seçimlerde 391 üye oy kullanacak.nisbi Temsil sistemine göre yapýlacak olan seçimlerde 5 yönetim, 5 Disiplin ile Genel Merkez Delegeleri seçilecek. Seçimlerde, Muzaffer Yýldýrým, Alican Doðan ve Murat Metin'in gruplarý yarýþacak. Ýmsâk :3:08 Güneþ :5:14 Ýþrak :6:05 Öðle :12:48 Ýkindi :16:44 Akþam :20:01 Yatsý :21:50 O gün gelsin neþemiz tazelensin de gör Dünyayý hele sen bir barýþ olsun da gör Seyreyle gülü bülbülü Çifter çifter aylar gökyüzünde Her gece ayýn on dördü Kuþlar geçecek damlarýn üstünden Kuþlar konacak dallara Kanat seslerini duyup uyanýrlarsa Gene kuþlarla uyusun çocuklar Olaný biteni anlatma. Hiç görmediðim þey bu Kurdun gözü yýlmýþ sürüden Elmanýn yarýsý soðuk yarýsý sýcak Aðulu bitkilere dolanmýþ salkým Güneþten yaðmur boþanacak 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 20. Hafta Allahým! Bana doðru olaný ilham et ve beni nefsimin þerrinden koru. (Tirmizi, "De avat", 70) Günün Þiiri OLSUN DA GÖR YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdaný Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cahit oðlu 1996 Çorum Doðumlu Sefa Erdem Kayý SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Aykaç, Çaðrý'da Kimse Yok Mu'yu anlattý Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, Çaðrý FM'in konuðu oldu. Radyo sunucusu Abdulkerim Tiryaki'nin sorularýný cevaplayan Aykaç, genel olarak Kimse Yok Mu Derneði hakkýnda bilgi verirken derneðin misyonu,vizyonu,çalýþma alanlarý,faaliyetleri,su kuyusu kampanyasý ve genel baðýþlarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Yýl: 9 Sayý: 2480 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Son olarak da kendilerine bu fýrsatý veren Çaðrý FM yetkililerine teþekkür eden Aykaç, derneklerinin kýsa süre içerisinde bu günlere gelmesinde emeði geçen yönetim kurulu üyeleri, Mustafa Amasyalý, Zekeriya Yurttaþ, Mehmet Çatar, Halil Benli, Ömer Daldal, Hüseyin Doðan, Osman Poyraz ve Kerim Topþahin'e teþekkür etti. "19 Mayýs, insanýmýz için umut dolu bir baþlangýçtýr" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu 19 Mayýs Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýnýn 94. yýl dönümünü kutladý. Uslu yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda "19 Mayýs, milletimizin kaderini deðiþtiren, insanýmýz için umut dolu bir baþlangýcý simgeleyen dönüm noktalarýndan biridir.bu milli bayramýmýzda, þanlý tarihimizle ve ecdadýmýzýn baþarýlarýyla bir kez daha kývanç duyuyoruz. Böyle günler, baðýmsýzlýk için ne bedeller ödediðimizi, nereden gelip nereye gittiðimizi, atalarýmýzýn býraktýðý mirasý, bu ülkeyi nerelere taþýmamýz gerektiðini düþünmemizi de saðlýyor. Atýlan adýmlar, gösterilen tüm gayretler, genç nesillerin yaþayacaklarý büyük Türkiye'yi bugünden inþa etmeye yöneliktir. Çünkü en büyük zenginliðimiz, gücümüz, umudumuz; çocuklarýmýz ve gençlerimizdir. Ülkemizi çok daha yükseklere taþýyacak, tüm dünyada Türkiye'nin adýndan baþarýyla söz ettirecek olanlar gençlerimizdir" dedi. Uslu açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bilginin, demokrasinin, insan haklarýnýn, hukukun üstünlüðünün geliþmenin temel dinamiði haline geldiði günümüz dünyasýnda, ülkeler gibi, bireylerin de kendi içine kapanarak hedeflerini gerçekleþtirmesi mümkün deðildir. Bu nedenle dýþa açýk olmalý, dünyadaki deðiþimleri anlamak ve kendinizi çaðýn þartlarýna hazýrlamak için her zamankinden daha çok gayret göstermelisiniz. Bu duygu ve düþüncelerle siz sevgili gençlerimizin ve tüm halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum." Uður ÇINAR Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yetsin demir çaðýnýn beyliði Yeni bir gün baþlýyor demek Yeryüzünde korkusuz yaþamak Ýki milyar kiþiye bir dünya Ýki milyar kiþiye iki milyar ekmek Yazýk olur bu düþ yarý kalýrsa Barýþ günü insan hakký yenirse Köroðlu' nun sözü dinlenmelidir Sivas ilinin Banaz köyünden Pir Sultan Abdal dirilmelidir Ah günüm yetse görmeye seni Seni övmeye gücüm yetse Barýþ çaðý altýn çað Son ozaný ben olayým bu özlemin Bu özlem bitse O gün gelsin neþemiz tazelensin de gör Dünyayý hele sen bir barýþ olsun da gör Seyreyle deli ozaný Baþtan baþa sevda, baþtan baþa tutku Dili baldan tatlý Melih Cevdet ANDAY HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,834 1,844 EUR 2,349 2,364 STERLiN 2,78 2,82 JPY YENi 0,0177 0,018 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT ECZANESÝ TEL: BULUT ECZANESÝ TEL: YASEMÝN ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Basýn: 478

4 HABER 4 Ýlimizde ilk defa merkez Ulucami de sinevizyon eþliðinde ''Deprem ve Korunma'' konularýnda konferans verildi. Konferansýn Ulucami de sinevizyonla diðer camilerde ise merkezi ses sistemiyle dinlenmesi hedef kitleye ulaþýlmasý açýsýndan ayrý bir önem arz etmektedir. Doðumdan ölüme kadar hayatýn her safhasýnda lazým olabilecek bilgilerle beraber, genelde ülkemizin özelde ilimizin deprem hassasiyeti nedeniyle önem arz eden ama baþa gelmediði müddetçe toplum olarak ta pekte önemsenmeyen bir konuda bizleri cemaatle veya farklý cepheden baktýðýmýzla öðrenci velilerimizle buluþturan, Ýl müftümüz Sayýn Mehmet AÞIK ve Müftü yardýmcýmýz Sayýn Abdullah PAMUKLU Beylere kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Zira ''Essebeü kelfail - sebep olan yapan gibidir'' sýrrýnca bu programdan bir fayda saðlanmýþsa baþta müftülüðümüzün Cuma namazý öncesi rutin yapýlan vaaz yerine bu etkinliðe müsaade etmelerindendir. Ýnsan bir þey istediði zaman ya aynýsý, ya farklýsý ya da dünyada zararý dokunacaðý için karþýlýðý ahrete býrakýlýrmýþ. Bu meyanda daha öðrencilik yýllarýmda gazetelerin makale bölümlerini okumasýný severdim. Gazetecilik okuluna gitmeyi istemiþtim ama nasip olmadý. Yýllar sonra yazý ile çizi ile de olsa basýnla iliþkimiz oldu. Yine Çorum imam hatip lisesinde okurken, öðretmenlerimiz zaman zaman vaaz ederdi bende imrenir bir gün bizlerde nasip olur mu diye hayal ederim. ''Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardýr'' misali yýllar sonra, kürsüden olmasa da mihrap önünden farklý bir konuyla cemaatin karþýsýna çýkmak nasip oldu. Nasýl olsa, hayal etmek izne tabi deðil ya? Bende, Rabbim nasip eder mi bilmem amma ANKARA KOCATE- PE CAMÝSÝNDE 'DEPREM VE KORUNMA- YI' SÝNEVÝZYON EÞLÝÐÝNDE ANLATMAYI HAYAL EDÝYORUM. Ulucami'deki etkinliði deðerlendirmek gerekirse; " Bu programý Devlet tiyatro salonunda yapsaydýk, bilbodlara ilan assaydýk gönüllü katýlýmcý sayýsý 20'yi bulmazdý. Çünkü bu tür konular maalesef hemen getirisi olmadýðý için pek raðbet görmez. Ancak bir deprem yaþandýðýnda gündemin bir numarasý olarak basýnda ve beynimizde zamanla unutulmak üzere dolaþýr. " Daha önceden yüzlerce konferans vermiþ olmama raðmen, 45 dakikalýk bu konuþma için, sunusundan örnek seçimine kadar belki 50 saatlik ayrý bir uðraþý verdim. Zamanýn kýsýtlý, konunun çok geniþ muhtevalý olmasý nedeniyle hazýrlýðýmýn 10/1'ni ancak anlatabildim. Elektrik gidebilir, laptop bozulabilir türü olumsuzluklara karþý, alternatif sinevizyonsuz plan hazýrladým. " Türkiye'de ilk defa Çorum Ulucami'de sinevizyon eþliðinde deprem anlatýldý. Rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe camisinde depremle ilgili sinevizyonsuz konuþma yapmýþtý. Sunudaki resimler ve mini videolar özellikle yaþlý cemaatin dikkatini çekti. Dýþarýda sohbet konusu oldu. " ''Büyük yangýnlar küçük bir kývýlcýmla baþlar'' sýrrýnca, muhtemel ki, gelecek günlerde ilimizde ve diðer illerimizde camilerimizde farklý konularda (kene, yangýn, basit ilk yardým, güvenlik, trafik gibi) iþin uzmanlarý konuþma yapacaktýr. Bu nokta da beni en çok etkileyen, hasta yataðýnda yatan bir meslektaþýmýn ''sizi tebrik ediyorum, ben çok arzu etmiþtim ama nasip olmadý'' cümleleri oldu. " 2004 yýlýnda Çorum merkezdeki 14 kuran kursunda, camilerde tepegöz eþliðinde bayan kursiyerlere depremi, yangýný anlatmýþtýk. Ýlk defa duyduklarý için çok memnun Mahir ODABAÞI ÇORUM ULUCAMÝDEN TÜRKÝYEYE DEPREM YANSIMASI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný kalmýþlardý. " Konuþmada bilinçli olarak, yöresel kelimelerle hayatýn içinden yaþanmýþ örnekler anlatýlmasý yaþlý cemaatin ilgisini çekip, aklýnda kalmasýna vesile oldu. Bu noktada özellikle öðretmenlerimiz ve genç imam arkadaþlarýmýzdan olumlu tepki geldi. Haberin internete düþmesi ve sosyal paylaþým sitelerinde paylaþýlmasýyla Ýl içi ve il dýþýndan (Elazýð, Rize, Malatya vs.) mesajlar, yorumlar ve keþke bizim ilimize de gelebilseniz diye temenniler geldi. " Talep olmasý halinde, merkezde bulunan camilerimizde, ( bazý imam arkadaþlar arzu ediyor) ÝLÇELERÝMÝZDE veya diðer illerimizde ''deprem - ev kazalarý ve korunma'' konularýnda ayný tür konuþmayý, hiçbir maddi beklenti olmadan seve seve yapabilirim. " Bu etkinliðin ilk defa olmasý nedeniyle mahalli ve ulusal basýnýn ilgisi büyük oldu. Adýyaman'dan Edirne'ye, Zonguldak'tan, Antalya'ya kadar birçok internet haber sitelerinde ''Çorum müftülüðünden vaaz yerine deprem etkinliði diye '' yer aldý. " 25 sene önce Osmancýk- Kýþla camisinde kütüphane açan imamý, cemaat eleþtirmiþti. Sebep ''Efendim, kütüphanede bulunan kitaplarýn arasýnda EÞÞEK RESMÝ var. Bu camide olur mu?'' Diye. Ama þimdi Ulucami'de resim, video eþliðinde konuþma yapýldý. En ufak bir eleþtiri gelmedi. Belki de cemaatin bakýþ açýsýnýn deðiþimine vesile oldu. " ''Kem aletle, kemalat olmaz'' hesabý ümit ediyorum ki, yeni hizmete girecek Meydan camisinde sabit projeksiyon cihazý, perdesi olacak, Vaiz, namaz, abdest konusunu anlatýrken cemaatte ekrandan ayný zamanda uygulanýþýný görebilecektir. " Ulucami'de yapýlan konuþmada mesela ''depremden sonra özel araçlarýnýzla, ana yollara çýkmayýnýz'' uyarýsýnýn mesaj olarak aþaðýda belirtilen þekilde hedef kitleye ulaþýldýðý senaryosu üzerinde kafa yoralým. Ve sonuca bakalým; kiþiye merkezi sistemle bire bir ulaþýldý, kiþiye ( x3 herkes akþam eþi ve 2 çocuðuyla paylaþtý) ulaþýldý, kiþiye (konuþmayý dinleyen herkes en az bir arkadaþýyla paylaþtý) ulaþýldý toplam etti mi? Birde buna, + **.*** Mahalli gazete, internet haber siteleri ve sosyal paylaþým siteleri vesilesiyle ulaþýlmasý??.??? Hayat kurtaracak bir cümle BASIN YOLUYLA binlere ulaþýnca bakarsýnýz CAN kurtarýr..! Ve toplumda temel afet bilincinin oluþmasýna vesile olur. Afetlerin afiyet yüzü yansýmaya baþlar. * Þunu bütün samimiyetlimle ifade edeyim ki, emekliliðe merdiven dayamýþ birisi olarak hiçbir makam mevki beklentisi içerisinde deðilim. Zaman zaman kulaðýmýza geliyor, (SA- DECE ÜZÜLÜYORUM) bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlýþ yorumlamalar yapýlabiliyor ama bilinmeli ki, rutin görevin dýþýnda yapýlan çalýþmalar sevilmeden, zevk almadan yapýlacak iþler deðildir. Çünkü bedenden çok ruhen yorulursunuz ve bazen 'let it be!- býrak kalsýn!' dersiniz ama temelde alýþmýþsanýz ve vicdanen mutlu olabiliyorsanýz býrakamazsýnýz Allah'a þükrediyorum ki, memuriyete baþladýðým ilk günle, bugün arasýnda severek çalýþma, yeni bir þeyler üretebilme arayýþý açýsýndan bir eksilme yok. Dileðim, ''Eðitimcinin emeklisi olmaz'' hesabý ömrümüzün sonuna kadar toplum yararýna bir þeyler yapabilmenin çabasýyla geçmesi ve baki aleme giderken geride hoþ bir seda býrakabilmek. Yoksa, gerisi afaki.. * ''Duyuyorum ki; yapýlan faaliyetlere kimi ÖZVERÝ, kimi REKLAM diyormuþ, Bende bir bilene sordum. Dedi kafana takma: ''Ameller niyetlere göre iþliyormuþ'' (Ýletiþim: ) SGK'dan iþyeri ziyaretleri Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürlüðü yöneticileri Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda iþyeri ziyaretleri yaptýlar. SGK heyetleri ADS Döküm Sanayi yetkilisi Selahattin Açýkgöz, Kemal Öz Gýda Sanayi Genel Müdürü Bülent Özdoðan, Orta Anadolu Tarým Gýda Sanayi yetkilisi Tekin Mengüç, Öz-Ak Gýda AÞ.Yetkilisi Mehmet Özdoðan ve Sosyal Güvenlik Kurumu eski Ýl Müdürü Onur Tavukçuluk yetkilisi Ayhan Yürüyen, iþyerlerinde ziyaret ettiler. Ziyaretlere SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Birol Özkan, Ali Þahan ile Þef Asude Akpýnar, Þef Ömer Tök katýldýlar. "Anadolu'dan Doðan Güneþ Hitit" sergisi açýldý "Anadolu'dan Doðan Güneþ Hitit" isimli karma sergi dün açýldý. Çorum Müzesinde açýlýþý gerçekleþtirilen serginin kurdelesini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat kesti. Açýlýþ törenine Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan ve davetliler katýldý. Sergide çok sayýda akademisyenin eserleri yer alýyor. Yasin YÜCEL

5 HABER 5 19 Mayýs milletimizin dönüm noktalarýndan biridir Vali Sabri Baþköy "19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna, "Bir milletin tarihinde çok önemli dönüm noktalarý vardýr. Ýþte milletimiz için 19 Mayýs 1919 tarihi de, dönüm noktalarýndan biridir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "Düþman iþgaline karþý Anadolu'nun her köþesinde yükselen baðýmsýzlýk ruhunun ateþlendiði bu tarih, milletimizin esarete karþý direniþini ortaya koyduðu, özünden aldýðý güçle topyekûn bir varoluþ mücadelesi baþlattýðý gündür. Atatürk iþte bu tarihi günü, fikri ve vicdaný hür genç nesillere armaðan etmiþtir. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý olarak kutladýðýmýz 19 Mayýs, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatýrasý, hem de yüzünü geleceðe dönmüþ nesillerin en büyük ilham kaynaðýdýr. Türk gençliði, bu ilhamdan aldýðý ýþýkla Türkiye' yi aydýnlýk yarýnlara taþýyacak, dünyaya örnek olacak uygarlýk adýmlarýný atacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere tüm þehit ve gazilerimizi minnet ve þükranla anýyorum" ifadelerini kullandý. Yýldýrým yeniden SMMMO'ya aday Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Mayýs tarihlerinde yapýlacak olan 21. Olaðan Genel Kurul'da gurubuyla birlikte yeniden aday olduðunu açýkladý. Bürosunda düzenlediði basýn toplantýsýnda adaylýðý ile ilgili açýklamalarda bulunan Yýldýrým, "2010'da baþladýðým SMMMO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevimde 3. yýlýmýzý tamamladýk ve genel kurul yapýyoruz. 21. Olaðan Genel Kurulda Oda üyelerimizin meslek standartlarýný yükseltmek, birlik ve beraberlik ortamýný saðlamak, güçlü bir oda, tahsilat sorunlarýnýn çözmek, mutlu ve müreffeh bir Oda için genel kurulda ekibimle beraber yeniden adayým" dedi. Yýldýrým, görev yaptýðý süre içerisinde Odanýn fiziki mekan sorununu çözdüklerini ve Türkiye'nin en modern Odalarýndan birini oluþturduklarýný dile getirerek, "Ayrýca SMMMO bünyesinde eðitim için TESMER Þubesini açtýk. Odamýzý bir akademiye dönüþtürmeye çalýþtýk" ifadelerini kullandý. Yýldýrým diðer iki adaya da baþarý dileklerini ileterek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ "Barýþ ve Mutluluðu" resimle anlattýlar CHP'nin Gençlik Þöleni yarýn 19 Mayýs coþkuyla kutlanacak 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Çorum'da yarýn çeþitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamýnda ilk olarak saat 10.00'da Saat Kulesi önünden anýtý gençlik yürüyüþü yapýlacak 'te Atatürk Anýtýnda yapýlacak çelenk sunma törenin ardýndan 10.30'da Atatürk Spor Salonunda Gençlik Þöleni gerçekleþtirilecek. Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Mahmut Atalay Gençlik Merkezi "Barýþ ve Mutluluk" konulu canlý performans resim yarýþmasý ve resim sergisi düzenlendi. Sergide Gençlik Merkezi bünyesinde açýlan resim kursunda devam eden öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý çalýþmalar ve gerçekleþtirilen canlý performans resim yarýþmasýna katýlan eserler yer aldý. Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya açýlýþta yaptýðý konuþmada, "Bu kapsamda þimdiye kadar 30'a yakýn öðrenciyi üniversiteye yetenek sýnavý ile alan Güzel Sanatlar Fakültelerini kazanmalarýna vesile olduk" dedi. Yarýþmada 1. Güzel Sanatlar Lisesi öðrencisi Emre Þahin ödülünü Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebilioðlu'ndan, 2. Çorum Fatih Lisesi öðrencisi Rabia Çürük ödülünü Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer'den, 3. Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Orhun Özcan ise ödülünü Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal'ýn elinden aldý. Ayrýca teþvik ödüllerini ise Fatih Lisesi öðrencisi Sema Sol, Mecitözü Lisesi Atalay Keskiner, Osmancýk Anadolu Lisesi Muhammed Yedekçi, Güzel Sanatlar Lisesi Burcu Dilsiz ve Selim Varan ödüllerini Selahattin Güven, Hacý Celal Bozkurt, Mehrinur Karakaya, Ahmet Güngör, Hacý Hüseyin Hastaoðlu'ndan aldýlar. Yasin YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi tarafýndan düzenlenen Gençlik Þöleni yarýn gerçekleþtirilecek. CHP Ýl Gençlik Kollarý'nýn görev alacaðý "1. Gençlik Þöleni" yarýn Fuar Alaný'da düzenlenecek. Þölene Merhum Aþýk Mahzuni Þerif'in torunu Yiðit Mahzuni de katýlarak konser verecek.amatör müzik grubunun da sahne alacaðý þölende ayrýca kermes düzenlenecek. Þölene katýlýmlarýn ücretsiz olduðunu bildiren CHP'li Gençler, tüm Çorumlularý ve gençlere þölene davet etti.ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 19 Mayýs Pazar günü saat 16.00'da Hürriyet Parký önünde toplanacaklarýný, ardýndan Atatürk Anýtý'na kadar yürüyeceklerini belirterek, saygý duruþunda bulunduktan sonra da Fuar Alaný'na geçeceklerini ve Gençlik Þöleni'ne katýlacaklarýný dile getirdi.23 Nisanlarý, 19 Mayýslarý, 30 Aðustoslarý, 29 Ekimleri unutturmak isteyenlere inat alanlarda olacaklarýný ifade eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Partimizin ve ülkemizin kurucusu ve kurtarýcýsý Ulu Önder Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceðiz. Birlik ve beraberliðimize göz diken iç ve dýþ unsurlara meydan býrakmayacaðýz. Okyanus ötesinden icazet alanlara da bombalarla aramýza girmeye çalýþanlara da fýrsat vermeyeceðiz. Atatürk'ten hiçbir þekilde vazgeçmeyeceðiz. 19 Mayýslarýn, 29 Ekimlerin, 30 Aðustoslarýn hepimizin olduðunun bilinciyle hareket edeceðiz" dedi. Uður Iþýlak konseri iptal Çorum Belediyesi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri kapsamýnda düzenleyeceði Uður Iþýlak konserini iptal etti. 19 Mayýs Pazar günü Çorum Belediyesi tarafýndan Atatürk Spor Salonu'nda saat 20.30'da düzenlenecek olan Uður Iþýlak konseri Hatay-Reyhanlý'da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden vatandaþlara saygý için iptal edildi. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn toplumsal hassasiyetin bir gereði olarak tüm ülkedeki konser ve kutlamalarý iptal ettiklerini açýklamasýnýn ardýndan Çorum Belediyesi de 19 Mayýs'ta düzenleyeceði konseri iptal etti.

6 HABER TEK 6 Engelli istihdamýný masaya yatýrdýlar Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Engelliler yeteneklerine uygun iþlerde verimli olurlar" ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þubesi ve Hitit Üniversitesi iþbirliði ile "Ýstihdam ve Çalýþma Hayatýnda Engellilerinin Sorunlarý" konulu panel düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda yapýlan panele Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin ve engelliler katýldý. Panel'in oturum baþkanlýðýný "Çalýþma Hayatý ve Sosyal Güvenlik Açýsýndan Engelli Haklarý" konu baþlýðý altýnda Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Menekþe Þahin gerçekleþtirdi. Panele konuþmacý olarak ise Psikolog Melda Dönertaþ, Türkiye Sakatlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, Ýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet Çýtak, Ýþ ve Meslek Danýþmaný Okan Keklik ve engelli Bade Güler katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Ardýndan açýlýþ konuþmasýný ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz gerçekleþtirdi. Eyvaz "Baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi olmak üzere bir çok belge engellilik sorununu temelde bir insan haklarý sorunu olarak ele almaktadýr. Bizim anayasamýz ve yasalarýmýz da özürlülere iliþkin olarak evrensel deðerlerle paralel düzenlemeleri ön görmüþ, devleti engellilerin sorunlarýna yönelik yükümlü kýlmýþtýr. Devletimizin evrensel ölçülerde engellilerine sahiplenme çabasý, toplumsal bilinçlenme ve kamuoyu desteði ile anlamlý ve gerçek bir boyuta ulaþacaktýr" dedi. Program soru-cevap bölümünün ardýndan kokteyl ile sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz "Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek. Ama bu nüfusun ne kadarýný engelli bireylerimizin oluþturduðunu çoðumuz bilmeyiz. Araþtýrmalar sonucunda ortaya çýkan tablo hiç de önemsenmeyecek gibi deðildir" dedi. Engelliler Haftasý kapsamýnda gerçekleþtirilen "Ýstihdam ve Çalýþma Hayatýnda Engellilerinin Sorunlarý" konulu panelde konuþan Eyvaz "Ülkemizdeki engelli bireylerin oraný yüzde 12 civarýndadýr. Bu rakam herhalde bizlerin engelli bireylerimiz için ne kadar çalýþmamýz gerektiði hakkýnda bilgi vermektedir. Ayrýca her insanýn bir özürlü adayý olduðunu düþünürsek herhalde yapýlacak çalýþmalarý çok daha fazla önemsemek gerekir. Ülkemizdeki özürlü bireylerimizin çoðunluðunu yüzde 3.5 oranýyla konuþma engelli bireylerimiz oluþturmaktadýr" ifadelerini kullandý. Eyvaz sözlerine þöyle devam etti: "Engelli bireylerimizin, ülke nüfusuna oranýnýn bu kadar çok olmasý son yýllarda yapýlan düzenlemelerle engellilerin eðitimi ve iþ imkanlarý saðlanmasýna raðmen yine de yeterli deðildir. Bu alanda çalýþmalarýmýz sürdürülmektedir. Bu noktada, eðitimde fýrsat eþitliði çalýþma hakký ilkesine ne kadar dikkat ettiðimizi oturup düþünmeli ve bu ilkenin gereðini yerine getirmek için neler yapmamýz gerektiðini plânlamalýyýz. Günlük yaþamýnýzda engelli bireylerle muhakkak karþýlaþmýþsýnýzdýr. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyenleri, kimi zaman iþaretlerle etrafýndakilere derdini anlatmaya çalýþanlarý, tekerlekli sandalye ile kaldýrýmlarý ve pek çok engelleri aþmak için zahmet görmüþsünüzdür iþte bu kiþilerin ne gibi dertleri, sýkýntýlarý var? Acaba iþleri var mý çalýþabiliyorlar mý, eðitim görüyorlar mý, eðitim ve iþ görmeleri için neler yapmak gerekir hiç düþündünüz mü? Engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak sorunudur." Ýnsanlarýn engelli olmalarýnýn çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olduðunu kaydeden Eyvaz, "Engellilerin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkündür. Bu anlamda, engelli vatandaþlara acýma duygularý ile yaklaþmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliþtirilmesi esas alýnmalýdýr. Bu nedenle engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir" dedi. Eyvaz sözlerini þu ifadelerle tamamladý:"engelli bireylerimizi topluma kazandýrmak ve hayatlarýný kolaylaþtýrabilmek için inanýn küçük büyük bütün bireylerin yapabileceði pek çok þey vardýr. Örneðin çevre düzenlemelerinin engelli bireylere uygun þekilde yapýlmasý, günlük yaþamýmýzda sürekli kullandýðýmýz alýþveriþ merkezlerinin engelli bireylere uygun olarak dizayn edilmesi, trafik ýþýklarýna kurulan sesli düzeneklerin yaygýnlaþtýrýlmasý, onlara yapabilecekleri iþlerin sunulmasý engelli bireylerimizin hayatlarýný bir nebze de olsa kolaylaþtýracaktýr. Engellilerin beceri ve yetenekleri doðrultusunda iþ imkâný saðlayarak onlarý üretken ve verimli hâle getirebilir." Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, Bakan Çelik'le TESK'i ziyaret etti Çorum Milletvekili Salim Uslu Bakan Çelik ile TESK ziyaret ettiler. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Malatya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný Mücahit Fýndýklý ve Türk Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný ve Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Baþkaný Bendevi Palandöken'i ziyaret ettiler. Ziyarette Esnaf ve SGK iliþkileri konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Geleceðin bilim insanlarý projelerini sergiliyor Milli Eðitim Bakanlýðý ve TÜ- BÝTAK iþbirliðiyle Çorum'da organize edilen TÜBÝTAK Bilim Fuarýnýn 11. si TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'nda açýldý. Bilim Fuarýnýn açýlýþ kurdelesini Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan kesti. Açýlýþa Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýl Emniyet ve Milli Eðitim Þube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Emniyet Müdürlüðü personeli katýldý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan stantlarý tek tek gezerek projeler hakkýnda bilgi aldý. Doðan, Emniyet Müdürlüðü ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu'nun kardeþ kurum olduðunu belirterek, kardeþ kurumlarýnýn ortaya koymuþ olduðu ve öðrencilerde bilimsel düþünce yeteneðini geliþtirmeye dönük olan bu etkinlikten çok etkilendiðini, Emniyet Müdürlüðü olarak okula her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrýca, Bilim Fuarýnda projeleri yer alan öðrencilerin, sunumlarýnýn çok iyi olduðunu belirten Doðan geleceðin bilim adamlarý ile sohbet etmekten çok mutlu olduðunu belirtti. Doðan sergi açýlýþýndan sonra okul yöneticileri ve öðretmenlerle sohbet ederek, okulun çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin stantlarý gezerek projeler hakkýnda bilgi aldý. Projelerin ve öðrencilerin çok baþarýlý bulduðunu belirten Girgin bu fuarlarla öðrencilerin bilimsel araþtýrma projeleri hazýrlamalarý ve böylelikle öðrencilerin bilim olan ilgileri artýrýlarak bilimin tabana yayýlmasýnýn hedeflendiðini söyledi. Okul Müdürü Ayhan Geylani is Bilim Fuarýnda Fen ve Teknoloji dersinden 10 proje, Teknoloji ve Tasarým dersinden 7 proje, Matematik dersinden 3 proje, Sosyal Bilgiler dersinden 2 proje, Türkçe ve Ýngilizce derslerinden birer proje olmak üzere 24 proje sergilendiðini belirtti. "19 Mayýs, tarihimizin dönüm noktasýdýr" Ali Karabacak Halkýn Yükseliþi Partisi Ýl Baþkaný Ali Karabacak ve Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladýlar. Karabacak ve Çifçi, 19 Mayýs nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda þu ifadeleri kullandýlar: "Ulusumuzun kurtuluþ mücadelesinin baþladýðý gün olan 19 Mayýs 1919'un 94. yýldönümünü gurur ve coþkuyla kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Tarihimizin dönüm noktalarýndan biri olan 19 Mayýs, kurtuluþ ve baðýmsýzlýk meþalesinin yakýldýðý gündür. 19 Mayýs 1919' da Samsun'da yakýlan baðýmsýzlýk ateþi, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneþi olmuþtur. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün 'Ben 19 Mayýs' ta doðdum' sözleri bu günün önemini en güzel þekilde ifade etmektedir. 19 Mayýs'ý daha da anlamlý kýlan bir diðer unsurda, Gazi Mustafa Kemal'in bugünü gençliðe Bayram olarak armaðan ederek ölümsüzleþtirmesidir. Cumhuriyetin geleceðini gençlerde gören Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil! Ýstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz' diyerek gençlere duyduðu güven ve sevginin ne kadar büyük olduðu göstermiþ ve Cumhuriyeti onlara emanet etmiþtir. Gençlerimize düþen en büyük görevde; Atamýzýn bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve sonsuza dek yaþatmak, ülkemizi Atatürk'ün gösterdiði muasýr medeniyetler seviyesine "Güney sýnýrlarýmýz zafiyete uðratýldý" MHP MKYK Üyesi Hidayet Vahapoðlu, kýsa bir süre önce Çorum'da faaliyete geçen Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Kermesini ziyaret etti. "Yardým bir duadýr gösteriþten uzak þah damarýndan yakýn" parolasý ile yola çýktýklarýný belirten Dernek Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, hayýr hizmetlerini desteklemek amacýyla Hürriyet parkýnda bulunan kitap fuarýnda gönüllülerin hazýrladýðý yiyecek ve içeceklerden oluþan bir gýda kermesi açtýklarýný söyledi. Fuar süresince açýk kalacak kermese gönüllü olan kadýnlarýn hazýrladýklarý ürünler ve gözleme satýþý yapýlýyor. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarýnýn da bulunduðu kalabalýk bir grupla gelen Vahapoðlu, Reyhanlý'da yaþananlarý deðerlendirdi. Patlamanýn hemen ardýndan alelacele muhalif Suriyelileri aklayan açýklamalarýn inandýrýcý gelmediðini belirten Vahapoðlu, "Türkiye'de resmi rakamlarla 190 bin, yansýmayan 350 bin Suriyeli yaþýyor. Güney sýnýrlarýmýz her bakýmdan zafiyete uðratýldý. Ortadoðu'da deðiþik bölgelerde çatýþmalara girenlerin bugün Türkiye ile Suriye sýnýrýnda savaþa katýldýðýný biliyoruz. Türkiye Ortadoðu bataðýna büyük bir hýzla sürükleniyor. Reyhanlý'daki yaþananlarýn günler öncesinde o bölge halký arasýnda konuþulduðunu biliyoruz. Ne hikmetse halkýn kahvehanelerde konuþtuðu bilgiyi deðerlendiremeyen güvenlik güçleri patlamanýn hemen ardýndan olayýn faillerinin isimlerini açýklayýp yakaladýðýný açýklayabiliyor. Bu durum elbette þüpheler yaratýyor" dedi. Haydar Çifçi taþýmak için çok çalýþmaktýr.bu duygu ve düþüncelerimle baþta geleceðimizin teminatý olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý ile tüm þehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum."

7 "TSO üyeleri istikrarý tercih ettiler" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan genel kurulda yeniden Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýnda seçilen Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulunu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu'nun da katýldýðý ziyarette konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýcal, siyaset olmadan hiçbirþeyi yapma þansýnýn olmadýðýný dile getirerek, "Sorunlarýn çözümünde siyaseti yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi. Baþaranhýncal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise yeni meclis üyelerini tebrik ederek, "Ortak payda Çorum için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise TSO seçim sürecinde dile getirilen bazý sloganlarýn 60'lý 70'li yýllardan kaldýðýný belirterek, üyelerin bunlara itibar etmediðini söyledi. "TSO üyeleri bu genel kurulda istikrarý tercih ettiler. 'Baþlatýn çalýþmalar tamamlansýn' dediler. TSO üyelerini kutluyorum. Ben profesyonel bir siyasetçi olmadým olmayacaðým da. Bu kongrede þunu gördüm ki 60'lý 70'li yýllarýn argümanlarýna Çorum halký itibar etmemiþtir. Halkýmýz kararlýlýðýný ortaya koymuþtur. Çorum halký yenileþmeye açýk olarak geleceðe güvenle yürüyecektir" dedi. Tayvan Büyükelçisinin 24 Mayýs Cuma günü Çorum'a geleceðini de açýklayan Uslu, "Tayvan 25 milyonluk bir pazar ve Çorum için fýrsatlar olabilir. Hem bu pazardan hemde teknolojiden pay almak için çalýþacaðýz. Yatýrýmcýlarýn önünde ki engelleri açmak ve bürokrasiyi kolaylaþtýrmak bizim iþimizdir. Kentimizin kalkýnma sürecine katkýda bulunacak her þeye açýðýz. TSO'nun kongre sonuçlarý hem nitelik olarak hemde nicelik olarak bize verdiði mesajlar vardýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Uslu'dan Canbek'e ziyaret HABER 7 T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü KONU : Menkul Mal Satýþ Ýlaný 6183 sayýlý A.A.T.U.H.Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrmasý günü saat 10:00 da Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde 5.kat satýþ salonunu ÇORUM adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin %40 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr. b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. d) Satýþa çýkartýlan menkul mallarý Karakeçili Mah Karakeçili Sk No 57 Kültür Yedieminlik Hizmetleri ÇORUM adresinde görülebilir. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur. SIRA TÜRÜ ÖZELLÝKLERÝ MÝKTARI BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ 1 OTO 2007 SKODA SUBERB , ,00 ELEGANCE 1.9 TDI Basýn: 472 Resmi ilanlar de S.S. ÇORUM AHÝ EVRAN SANAYÝ ÞEHRÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ 2012 YILI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÝLANIDIR. Ýlimiz merkezinde kurulu bulunan S.S. ÇORUM AHÝ EVRAN SANAYÝ ÞEHRÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ mizin 2012 yýlý olaðan genel kurul toplantýsý aþaðýda belirtilen gündemi görüþmek üzere ilk toplantýsýný 21/06/2013 tarihinde Cuma günü Saat 20,00' de Çepni Mah. 8.Çelik Sk. No:2 Esnaf Sarayý Toplantý Salonu ÇORUM adresinde yapýlacak. Gerekli çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 2. Toplantýsýný 29/06/2013 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM : 1-Açýlýþ ve yoklama, 2-Divan heyetinin teþekkülü ve divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi, 3-Yönetim kurulu ve Denetim kurullarý tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunmasý ve görüþülmesi, yýlý Bilançosu, Envanter ve Gelir Gider hesaplarýnýn incelenmesi ile onanmasý veya reddi. 5-Yönetim ve Denetim kurullarýnýn ibrasý, yýlý üye aidatlarýnýn belirlenerek aidatlarýný süresinde ödemeyen üyelerden gecikme zammý alýnarak buna göre 2013 yýlý tahmini bütçesinin karara baðlanýlmasý, 7-Dilek temenniler, 8-Kapanýþ, YÖNETÝM KURULU Yalçýn Kýlýç Adnan Týðlý Necmettin Uzun Koop. Baþkaný Baþkan Yard. Muhassip Ömer Latif Akdað Erdoðan Sarýoðlu Kadir Akdað Yön. Kur. Üye Yön. Kur. Üye Yön. Kur. Üye Murat Gazel Erol Bayraklý Nazmi Kaya Yön. Kur. Üye Yön. Kur. Üye Yön. Kur. Üye AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kefalet Kooperatifi'ne nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Dün gerçekleþen ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de hazýr bulundu. Salim Uslu "Ocak ayýnda tekrar baþkanlýða seçilerek esnaflarýn ve Çorum halkýnýn güvenini tazeleyen Canbek'e görevinde baþarýlar diliyorum" dedi. Uslu, "Ýstikrarlý bir þekilde yürüdüðünüz bu yolda halkýn teveccühünü tekrar almanýz onure edici birþeydir. Esnafýn memnun olduðu hizmetten bizlerde memnun oluruz. Türkiye önemli süreçlerden geçiyor ülkemizin bulunmuþ olduðu coðrafya içerisinde karýþýklýklar meydana geliyor. Komþumuz huzursuz iken bizlerin huzurlu olmasý mümkün deðildir. Türkiye soðuk kanlýlýkla ciddi kararlar alýyor. Ülkemizin ekonomik anlamda sýkýntý bozukluklar meydana gelmeyecektir. Bu konuyla ilgili siyaset yapmaya gerek yok ülkemizin ekonomik anlamda istikrarý ortadadýr" þeklinde kaydetti.çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirerek esnafýn her sýkýntýsýný çözmede ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kubilay Kaan YÜCEL Emeklilerden Bektaþ'a tebrik Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Ticaret Borsasý seçimleri sonrasýnda göreve gelen Borsa Baþkaný Ali Bektaþ'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.ali Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, büyüklerin her zaman yanlarýnda olmasýndan mutlu olduklarýný söyledi. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise Ali Bektaþ ve yönetim kurulunu yeni görevlerinden dolaysý kutladý. Bahadýr YÜCEL "Ticaretin geliþmesi için demiryolu þart" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile birlikte Ticaret Borsasý Baþkaný seçilen Ali Bektaþ'ý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik etti. Ziyarette konuþan Ahmet Sami Ceylan "Ýþ adamlarýmýzýn önceliði tarým, tarým deyince aklýma gelen her þey giriyor. Tavukçuluk, hayvancýlýk, çiftçilik, yumurtacýlýk vb. gibi þeyler bu iþlere ben biraz duygusal bakýyorum sizlerin de bildiði üzere ben de Ziraat Mühendisi olduðum için biraz farklý bakýyorum. Sözü fazla uzatmadan bundan önceki arkadaþlarla nasýl çalýþtýk ise sizlerle de öyle çalýþacaðýz hep birlikte istiþare içerisinde birlik beraberlik içerisinde yolumuza bakacaðýz" dedi. Milletvekili Salim Uslu ise "Çorumlu hemþerilerimi tebrik ediyorum. Çorumlular bu kongrede istikrarý tercih etmiþlerdir. Çorum'un seçtiði yönetim bizim yol haritamýzdýr artýk. Sizleri çiftçilerle tüccarlarla buluþturan faktör olarak görüyoruz. Tarým dünya da giderek önem kazandý hep silahlar bahsediliyor ama tarýmda artýk önemli rol oynamaktadýr. Asýl hedefimiz sulanabilir arazileri artýrmaktýr. Tarým sektöründe sürekli büyüme yaþýyoruz" ifadelerini kullandý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise Çorum'da ticaretin geliþimi için demiryolunun öneminin büyük olduðunu en yakýnýmýzdaki il ve ilçelerde bulunan demiryolu ulaþýmýnýn en kýsa sürede Çorum'da getirilmesi konusunda yardým beklediklerini ifade ederek, "Tarýma dayalý sanayimizde ödenen navlunun demiryolu olmamasý sebebiyle oldukça yüksek olmasý un, yem ve çeltik fabrikalarýný olumsuz etkilemektedir. Bu durum da un ve çeltik yumurta sektörü besicilik sektörü olumsuz etkilemekte, rekabet gücünü azaltmaktadýr. Hayvancýlýðýn geliþtirilmesi ve güçlendirilmesi için, gerek desteklemeler gerekse yem fiyatlarýnda gereken teþviklerin saðlanmasý için desteklerinizi bekliyoruz. Yumurta fiyatlarýnda yaþanan istikrarsýzlýklar nedeniyle üreticilerimizin sýkýntýlarý vardýr çözümü için yardýmlarýnýzý bekliyoruz. Çiftçilerimize saðlanan desteklerin arttýrýlarak alternatif sanayiye dayalý ürün ekiminin yaygýnlaþtýrýlmasý için desteklerin çeþitlendirilmesi gerekmektedir. Sanayiye dayalý ürün ekimi sanayi ve tarýmý buluþturacaktýr bu konuda da destek ve yardýmlarýnýzý beklemekteyiz. Uluslararasý borsalarla yarýþabilmemiz için olmazsa olmaz olan elektronik ortamda ürün senedi alým satýmýný yapabilmemiz için gereken yardým ve destekleri de bekliyoruz. Tarým ve hayvancýlýkla ilgili yardýmlar hususunda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýzla aramýzda köprü olabilmek adýna gerekli yardýmlarýnýzý bekliyoruz" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL

8 YAÞAM Parkinson riskini Artýran nedenler 8 10 Liram Eksik Muhi ile Maho Ýstanbul'a dilencilik yapmak için gelmiþ iki arkadaþ, þehrin farklý yerlerinde dileniyorlar, Muhi günde 8-9 lirayý zor toplarken Maho her gün 10 liralýk kaðýt paralarla dolu bir bavul ile dönüyor evine "Nasýl yapýyorsun?" diye merak ediyor Muhi, "Biz üç Kelime Avý kuruþu zor toplarken?" "Dileniþ sloganýn yanlýþ" diye cevap veriyor Maho "Ýþsizim, karým ve 6 çocuðum var.bi sadaka lütfen' diyorsun Olur mu? Yanlýþ burda " "Peki sen nasýl dileniyorsun?" 'Aðabey' diyorum, "Vallah memlekete dönecem 10 liram eksik!" Günün Sudoku Bulmacasý Nöroloji Uzmaný Dr. Ali Özkan, Parkinsona erkeklerin yakalanma oranýnýn kadýnlara oranla daha yüksek olduðunu belirterek, "Birinci derece akrabalarýnda Parkinson hastalýðý olanlarýn hastalýða yakalanma riski daha da artmaktadýr." dedi.bursa Özel Bahar Hastanesi'nden Nöroloji Uzmaný Dr. Ali Özkan, Parkinson hastalýðýnýn 1817'de James Parkinson tarafýndan tanýmlandýðýný söyledi. Hastalýðýn yaþlýlýkta aðýr özürlülük oluþturan hastalýklardan olduðuna dikkat çeken Uzm. Dr. Özkan, "Hastalýk 100 bin de 200 oranýnda görülür. 70 yaþ üstü insanlarýn yüzde 1'inde görülür. Hastalýðýn görülme sýklýðý yaþla artmaktadýr. Erkeklerin yakalanma oraný kadýnlardan 1,5 kat fazladýr. Özellikle birinci derece akrabalarýnda Parkinson hastalýðý olanlar daha yüksek risk artmaktadýr. Hastalýða yakalanma riski iki kat artar. Çevresel ve genetik faktörlerden kombinasyonu hastalýða yakalanma riskini oluþturur. Günümüzde Parkinson hastalýðýna yol açan 18 ayrý genetik bozukluk saptanmýþtýr. Parkinson hastalýðýnda sýklýkla ilk belirti istirahat esnasýnda daha ziyade ellerde parmaklarda titremedir. Ancak hastalarýn yüzde 30 kadarýnda ilk belirti titreme (tremor) deðildir. Parkinson hastalýðýnýn bir diðer belirtisi de akinezi hareketi baþlatmada zorluk, hareket yapmada yavaþlýktýr. Bu bulgu Parkinson hastalýðýnýn en özürleyici ve ilerleyici bulgusudur. Öncelikle düðme iliklemek, yazý yazmak gibi ince hareketleri etkiler sonralarý yazý giderek küçülür (mikrografi). Hareketler azdýr, yavaþlar. Bir veya iki kol yürüme sýrasýnda sallanmamaya baþlar. Parkinson hastalýðýnda yürümede etkilenir. Hastalar yürümeye baþlama güçlüðü çekerler ve yürürken de küçük adýmlarla ayaklarýný sürüyerek yürürler. Hasta birden hýzlanýr sonradan aniden durur. Hastanýn yüzü giderek ifadesizleþir, göz kýrpma sýklýðý azalmýþtýr. Kýsýk sesle monoton konuþma oluþur. Ses tonu azalmýþ, konuþma zaman zaman tekrarlayýcý karakter kazanmýþtýr. Hastalar bazen kas katýlýðý ve aðrýdan þikâyet ederler. Parkinson hastalýðýnýn teþhisinde BT ve MR çok yararlý olmaz. Tek taraflý Parkinsonizm, atipik bulgular, ek nörolojik bulgular olduðu zaman çekilebilir." diye konuþtu. TEDAVÝYE ERKEN BAYLAYAN HASTALAR SAÐLIÐINA DAHA ÇABUK KAVUÞUYOR Parkinson hastalýðýnda tedaviye taný konulduðunda baþlanmasý gerektiðini anlatan Uzm. Dr. Ali Özkan, taný konulduðunda hemen tedaviye baþlanan hastalarda yaþam kalitesinin tedaviye geç baþlananlara göre daha iyi olduðunu gösterdiðinin araþtýrmalarla ortaya çýkarýldýðýný dile getirdi. Parkinson hastalýðýnýn son dönemlerinde ilaç etkinliði azaldýðýný belirten Dr. Özkan þunlarý kaydetti: "Özellikle halüsinasyonlar gibi yan etkiler artar. Tedavinin optimizasyonu dikkatle gözden geçirilir. Parkinson hastalarýnýn günlük hayatta dikkat etmesi gereken pek çok nokta var. Bunlardan en önemlileri ilaçlarýný zamanýnda almalarý ve doktor tavsiyesine göre ilaç kullanmalarý, günlük egzersiz yapmalarý, bizim nonmotor bulgular dediðimiz hareketlerdeki yavaþlama dýþýndaki yakýnmalarýn (örn. depresyon) tedavisi ve çevre düzenlemesi yer alýr. Bunlarýn yaný sýra baklanýnda Parkinson hastalarýna fayda saðladýðý tespit edilmektedir. Baklanýn yeþil kabuklarý ve yapraklarý, vücutta dopamine çevrilerek kullanýlan levodopa maddesi içermektedir: 40 gram bakla yaklaþýk 130 miligram levodopa içerir. Baklanýn tanelerinde levodopa bulunmaz. Levodopa içeren ilaçlar levodopanýn baðýrsak sisteminde kullanýlmasýný önleyen maddeler (benserazid, karbidopa, entakapon) içerir. Bu sayede levodopa kan- beyin seddini aþarak beyne kolayca ulaþýr. Oysa baklada saf levodopa mevcut olup, söz konusu kimyasal maddeler bulunmaz." (CÝHAN) 20:00 19:50 Osmanlý Tokadý Her þey 28 Mayýs 1453 tarihinde, yani Ýstanbul'un fethinden bir gün önce baþlar. Doðan Bey ve Þahin Bey, Ýstanbul surlarýna dayanan Osmanlý ordusunun birbirine tamamen zýt karakterde iki yeniçerisidir. Tek ortak yönleri ise surlara sancaðý diken nefer olmak istemeleridir. Fakat olaylar hiç de bekledikleri gibi geliþmez. Sürekli birbiriyle didiþip duran Doðan ve Þahin görev yerlerini terk ederler. Bu hatalarýnýn bedeli pahalýya patlayacaktýr. Görev yerlerini terk ettikleri için af ve aman dileyen yeniçeriler her þeye raðmen son bir fýrsat isterler. Akþemsettin Hazretleri o halde beyaz tavþaný takip edin diyerek onlara hayatlarýnýn fýrsatýný verir. Yaðmurdan Kaçarken Erdi'nin yaralanmasýnýn ardýndan herkes hastaneye gider. Korkmaz ve Carlos Yýlmaz'ý merak eden Lidya ve kýzlarýn da hastaneye gitmesi, talihsiz karþýlaþmalarýn yaþanmasýna neden olur. Ýdil, kocasýnýn gece nerede olduðu konusunda yalan söylediðini düþünmektedir ama Aynur kendi kocasýna toz kondurmaz. Ancak daha sonra Korkmaz'ýn cebinde bulacaðý telefon numarasý, Aynur'un da þüphelenmeye baþlamasýný saðlayacaktýr. Korkmaz ve Carlos Yýlmaz, Erdi'yi döven adamlarýn peþine düþerken, Ýdil ve Aynur da kocalarýnýn peþine düþer. Bu takip, Carlos Yýlmaz'ýn Ýdil'in yepyeni bir yönüyle tanýþmasýna neden olur, Kayýsý nektarý için, cildiniz güzelleþsin Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýnsan saðlýðý için yararlarý saymakla bitmeyen kayýsýnýn saðlýklý bir cilde sahip olmak isteyenler için büyük fýrsat sunduðu belirtildi. Uzmanlar, günde bir bardak kayýsý nektarý ve kayýsý suyunun günlük A vitamini ihtiyacýnýn büyük bölümünü karþýladýðýný söylüyor.uzmanlarýn verdiði bilgilere göre, saðlýksýz ve mat bir ciltten kurtulmak için günde bir bardak kayýsý nektarý tüketilmesi gerekiyor. Kayýsý nektarýnýn vitamin ve mineral açýsýndan son derece zengin olmasýnýn, pürüzsüz bir cilt için önemli olduðunun altýný çizen Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, kayýsý nektarýnýn vücuttaki zararlý toksinleri atmaya yardýmcý olduðunun altýný çizdi. Kayýsý nektarýnýn içinde bol miktarda potasyum, kalsiyum, demir ve A vitaminine dönüþebilen beta-karoten bulunduðunu söyleyen Ýnanç, kayýsý mevyesi ve çekirdeðinin eski çaðlarda cilt bakým ürünü olarak da kullanýldýðý ifade etti. Ýnanç, "Kayýsý nektarý içeriðinde bulunan betakarotenler, vitamin ve mineraller açýsýndan oldukça zengin bir gýdadýr. Vücuttaki toksik maddelerin atýlmasýna yardýmcý olan beta-karotenler, derinin tazelenmesini, canlý ve parlak bir görünüme kavuþmasýný saðlar. Ayrýca bir bardak kayýsý nektarýnýn içeriðinde yüksek A vitamini bulunmaktadýr. Bu oran ile vücudun günlük ihtiyaç duyduðu A vitamininin yaklaþýk yarýsýný karþýlamaktadýr. Kayýsý nektarý tüm bunlarýn yaný sýra içerdiði C vitamini ile de baðýþýklýk sisteminin güçlendirmeye yardýmcý olur. Günde bir bardak kayýsý nektarý içmek saðlýklý bir cilde ve dayanýklý bir baðýþýklýk sistemine kavuþmayý mümkün kýlýyor" dedi. (CÝHAN) Yarýþma 20:00 Benzemez Kimse Sana Benzemez Kimse Sana'da bu hafta þu performanslara yer veriliyor: Gamze Topuz-Sertap Erener, Nuri Alço-Kayahan, Ayþenur Yazýcý-Ajda Pekkan ve Doðuþ-Athena... Programýn ünlü konuðu ise Eurovision þarký yarýþmasýnýn sunuculuðunu üstlenen Bülent Özveren... Üç erkek ve dört kadýn ünlü; Ýbrahim Tatlýses ten Ajda Pekkan a, Britney Spears tan Elvis Presley'e 'ikonik' sanatçýlarýn en popüler þarkýlarýný canlý performanslarla sahneliyor. Ayþin Zeren, Gamze Topuz, Ayþenur Yazýcý, Baþak Akbay, Doðuþ, Ýrfan Kangý ve Nuri Alço, her hafta canlý performanslarýyla ekrana geliyor. Metehan Çin kaynaklarýnda anlatýlan bir olaya göre, Asya Hun imparatorluðu'nun kurucusu olan Teoman, oðlu Metehan'ýn kendisi yerine üvey annesi Yenþi'nin oðlunu tahta çýkarmak istedi.törelerine göre Türk hatundan olan, has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ýn Üvey Annesi Çin'liydi. Yani Çinli kadýndan olan erkek çocuk tahta geçemezdi. Bu durumdan dolayý üvey annesi Metehan'ýn babasýný doldurdu ve Mete'yi komþu kavim olan Yüeçiler'e (Yuezhi) rehin olarak gönderdi. Babasý, ardýndan Yuezhi'lere savaþ ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete, babasý Teoman Yuezhi'lerin topraklarýna girmeden Yuezhi'lerin elinden kaçtý. Babasý bu kadar zorluklarý atlatmasýnýn ardýndan hakkýný vermek için emrine on bin çadýrlýk bir birlik verdi. Sonunda da Mete öz babasýný, üvey annesi ve kardeþlerini öldürüp kaðan oldu (MÖ 209) Ok hikâyesi Daha sonra pek çok göçebe kavimin kullandýðý çavuþ oku adý verilen ýslýklý okun mucidinin Mete olduðu kabul edilir. Çin kaynaklarýna göre eðer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiði atýna çevirdi. Askerlerinden bazýlarý tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sýrayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atýna ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atýlan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadýðý okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartýþýlmazlýðýný da perçinledi. Bir gün emrinde demir disiplini ile yetiþtirdiði 10 bin askeri varken okunu ava çýkan babasýnýn üzerine çevirdiðinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemiþti. FIRINDA SOÐANLI YUMURTA Malzemeler 6 Yumurta 2 Su Bardaðý Süt 1.5 Kahve Fincaný Tereyaðý 1 Yemek Kaþýðý Un 2 Yemek Kaþýðý Krema 2 Soðan Tuz Karabiber Toz Müskat Yemeðin Tarifi Yumurtalarý soðuk su dolu derin bir kaba yerleþtirip katý þekilde piþirin. Tavada 2 yemek kaþýðý tereyaðýný eritip unu ekleyerek kýsýk ateþte çevirin. Sütü yavaþ yavaþ ve devamlý karýþtýrarak ilave edin. Pütürsüz bir beþamel sos Oyun bittiðinde Þah ve piyon ayný kutuya girer. Ýtalyan atasözü elde edinceye kadar, sürekli karýþtýrarak 10 dakika piþirin. Tuz, karabiber ve müskat ekleyip ateþten alýn. Yumurtalarý soðutup kabuklarýný soyun ve yuvarlak dilimleyin. Soðanlarý ince halkalar þeklinde kesin. Kalan tereyaðýný eritip soðanlarý pembeleþtirin. azýrladýðýnýz beþamel sosu ekleyin. Ýçine yumurta dilimleri ilave edin. Yayvan bir fýrýn kalýbýný yaðlayýn. Yumurta dilimlerini soslu olarak fýrýn kalýbýna dizin. Kalan sosu üzerine dökün. Önceden kýzdýrýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda 6 dakika kýzartýn. Not: Müskat, diðer adýyla hint cevizi, toz veya tane olarak satýlýr. Tane satýn alýrsanýz kabuðunu ince bir rende ile rendeleyebilirsiniz. Toz olarak almanýz aroma açýsýndan daha etkilidir. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Yaðmurdan Kaçarken 22:45 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Benzemez Kimse Sana 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Böyle Bitmesin 22:40 Stadyum Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Þefkat Tepe 22:00 Ayna 23:05 Ayna

9 HABER 9 "Ülkemizin geleceðinde söz sahibi olmaya kararlýyýz" AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Gençlik Haftasý nedeniyle yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Siyasette de aktif, bilinçli, saðduyulu duruþumuzla ülkemiz geleceðinde söz sahibi olmanýn kararlýlýðý içerisindeyiz" dedi. 19 Mayýs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çýkýþý ile baþlayan kurtuluþ mücadelesinin 94. yýl dönümünde gençlerle beraber bu kutlu mücadeleyi bir kez daha yaþamanýn gururu içerisinde olduklarýný kaydeden Akar, "AK Parti ailesinin heyecaný, dinamizmi ve geleceði olan gençlerimiz geçmiþimiz üzerine inþa edeceðimiz 2023'lerin, 2071'lerin temellerini oluþturmaktadýr. AK Parti bu kadar önem atfettiði gençleri siyasette önemli bir konuma getirmiþ, siyasette kalabalýklar olmaktan öte deðer verilen, fikir alýnan, yol gösteren bir unsur olarak görmüþtür. Bizler AK Parti'nin bize yüklediði bu önemli deðerin farkýnda olan gençler olarak, hayatýn her alanýnda olduðu gibi, siyasette de aktif, bilinçli, saðduyulu duruþumuzla ülkemiz geleceðinde söz sahibi olmanýn kararlýlýðý içerisindeyiz. Bu vesileyle tüm gençlerimizin Mayýs Gençlik Haftasý'ný kutluyor, 2023, 2071 ve nice Gençlik Haftalarýna eriþmemizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Yaðmur Damlasý kermes açtý Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Yönetimi Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgini makamýnda ziyaret etti. Ziyarete DES Ýl Baþkaný Nihat Örs ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel Tavukcý, Fatih Mehmet Göçmen, Yüksel Say, Gazi Gevþek, Kenan Taþkýn ve Eyüp Biçer katýldý. DES Ýl Baþkaný Nihat Örs hizmete giren Milli Eðitim binasýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Örs, Çorum'da yýllardýr milli eðitim çalýþanlarýnýn yeni binadan önce kötü þartlarda ve birbirinden uzak iki farklý binada hizmet vermeye çalýþtýðýný, bunun da çalýþanlar açýsýndan sýkýntýlara sebep olduðunu belirterek, "Milli Eðitim çalýþanlarýnýn daha rahat ortamda çalýþabilmeleri hizmet birliði ve kalitesi açýsýndan yeni binanýn hizmete girmesi sýkýntýlarý büyük oranda ortadan kaldýrmýþtýr. Milli Eðitim camiasýna hayýrlý olsun diyoruz" dedi. DES Ýl Baþkaný Nihat Örs ziyarette milli eðitimin güncel konularýna da deðindi. Örs norm fazlasý öðretmenlerin maðduriyetinin giderilmesi için norm güncellemelerinin deðiþen okul þartlarý, öðrenci sayýsý, uygulanan yeni sistemler göz önünde bulundurularak yapýlmasý gerektiðini söyledi sisteminin katsayý engelinin kaldýrýlmasý, kademeli eðitim gibi konularda yerinde olduðunu ancak taþýmalý okullarda, bina yetersizliði nedeniyle ikili eðitim yapmak zorunda kalýnan okullarda sýkýntýlara sebep olduðunu belirtti. Nihat Örs bazý okullarda hizmetlilere yönelik ayrýmcýlýk ve psikolojik baskýlar olduðu konusunda bilgilerin kendilerine DES'ten Girgin'e hayýrlý olsun ziyareti ulaþtýðýný ifade ederek bu konuda ziyaretler yaptýklarýný, düzelmeler olmazsa üyelerinin maðdur olmamasý için gerekli giriþimde bulunacaklarýný söyledi. Örs,"Okullar kimsenin istediði gibi hareket edeceði yerler deðil. Ýyi niyet çerçevesinde halledilmeyen meselelerde üyelerimizin her zaman yanýnda olacaðýz" dedi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Milli Eðitim binasýnýn Çorum'un kanayan bir yarasý olduðunu bu sorunun kendilerinin döneminde çözülmüþ olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Amaçlarýnýn daha kaliteli bir çalýþma ortamýnýn oluþmasýný ve böylece daha hýzlý bir hizmet aðýnýn kurulmasýný saðlamak olduðunu belirtti. Girgin konuþmasýnda "Milli Eðitim büyük bir camia. Dolayýsýyla sorunlarý da büyük. Elimizden geldiðince özveri ile çalýþarak eðitim camiasýnýn içinde bulunduðu sorunlara çözüm üretmeye çalýþýyoruz. Yeni yatýrýmlarla bina sorununu da çözeceðiz" dedi. Girgin, eðitim sisteminin yeni bir sistem olduðunu ve köklü deðiþiklikler içerdiðini kaydederek, bu deðiþimin beraberinde çeþitli sorunlar üretmesinin de doðal olduðunu kaydetti.bu geçiþ sürecinin en az sorunla atlatýlabilmesi için Milli Eðitim Müdürlüðü olarak büyük gayret sarfettiklerini dile getiren Girgin "Yeni yatýrýmlarla okul binasý sorununu da çözeceðiz. Ýkili eðitim gören okullarda bu sayede rahatlama olacak" dedi. Kýsa bir süre önce Çorum'da faaliyete geçen Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Kermes açtý. "Yardým bir duadýr gösteriþten uzak þah damarýndan yakýn" parolasý ile yola çýkan Yaðmur Damlasý Derneði hayýr hizmetlerini desteklemek amacýyla Hürriyet parkýnda bulunan kitap fuarýnda gönüllülerin hazýrladýðý yiyecek ve içeceklerden oluþan bir gýda kermesi açtý. Fuar sürecinde açýk kalacak kermese gönüllü olan bayanlarýn hazýrladýklarý ürünler ve gözleme satýþý yapýlýyor. Yaðmur Damlasý Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, kermes hakkýnda verdiði bilgide, "Herkesin gönlünden kopan Yaðmur Damlasý misali yardýmlar kermesimizde birleþip inþallah yardým denizini oluþturacaktýr. Kermesimize evlerinde ürün hazýrlayarak getiren dostlarýmýza ve kermes alanýnda emek veren bayanlar komitemize en kalbi teþekkürlerimizi sunarýz" dedi. Türk Tarým Orman Sen bayan üyelerini yemekte buluþturdu Türk Tarým Orman Sen kadýn üyelerini Anneler Gününde yenmekte buluþturdu. Türk Tarým Orman Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün konu hakkýnda verdiði bilgide, "Bilindiði gibi 12 Mayýs Anneler Günü olarak kutlandý. Her zaman olduðu gibi deðiþik nutuklar atýldý. Gün bitti, anmada bitti. Ama bizim inancýmýz gereði her anýmýzý anneler günü gibi yaþamamýz gerekmektedir. Kâinatýn efendisi Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hadisi þeriflerinde; Ana-babasýna hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun olur onlara karþý gelenin, âsî olanýn ömrü bereketsiz ve kýsa olur, ana-babasýný dîne uygun hizmetleriyle râzý eden kimse, Allahý râzý etmiþ olur, onlarý gazaplandýran, Allahý gazaplandýrmýþ olur. Anasýna-babasýna âsî olan mel'ûndur Ana-babasý, yanýnda ihtiyârladýðý hâlde, [onlarýn rýzâlarýný alamayýp] Cenneti kazanamayanýn burnu sürtülsün Ana-babasýnýn ihtiyâcýný karþýlamak veya onlarý insanlara muhtaç etmemek için çalýþan kimse, Allah yolunda çalýþýyor demektir, buyurmaktadýr. Sadece birkaç örnek verdiðim Hadisi þeriflerden sonra bizim söz söylemek haddimize deðildir" dedi. Armoni'den kandil programlarý Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði Regaip Kandili nedeniyle camilerde mevlit programý düzenledi. Armoni Deneði tarafýndan Regaip Kandilinde Emre Cami, Tevhid Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camilerinde mevlidi þerif okundu, ilahiler söylenip daðýtýlan hatmi þerifler dualandý. Kandil programýnda konuþan Ýl Vaizesi Selime Ergüven "Regaip Kandili, her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý, raðbetlerimizi iyiye, doðruya, güzele, faydalý olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltmek, bütün iþlerimizi Cenab-ý Hakk'ýn rýzasýna uygun hale getirme çabasýdýr" ifadelerini kullandý. Atatürk Anadolu'da, Gençlik Haftasý sunumu 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Anadolu Lisesinde bir konferans düzenlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Okulun Edebiyat Öðretmenlerinden Þahin Ertürk sunum yaptý. Ertürk öncelikle Atatürk'ü ve yaptýklarýný anlattý. O'nun "Beni görmek behemehâl yüzümü görmek deðildir. Benim fikirlerimi anlýyorsanýz bu yeterlidir." sözünü hatýrlattý. Neden Atatürk'ü anlamak gerektiði üzerinde durdu. O'nun çok yönlü ve çok çalýþkan olduðuna vurgu yaptý ve gençlere de o'nu örnek gösterdi. 19 Mayýs öncesinde ve sonrasýnda zaten sýnýflarda Atatürk'ün anlatýldýðýný ve anlaþýldýðýný söyleyen Ertürk, O'na layýk bir gençlik olunmasý dileðini dile getirdi. Gemici Ýlkokulu Ýngiltere yolcusu Osmancýk Gemici Ýlkokulu öðretmen ve öðrencileri, devam eden AB Comenius Projesi kapsamýnda Ýngiltere'de yapýlacak olan proje çalýþmalarýna katýlacaklar. Gemici Ýlkokulunun ortaðý olarak Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðýna sunulan ve Ulusal Ajans tarafýndan kabul edilerek uygulamaya konulan Comenius Projesi kapsamýnda 3. proje çalýþma ziyaretleri Ýngiltere'de gerçekleþtirilecek. Ýtalya'nýn koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen projeye Ýtalya, Ýngiltere Fransa, Ýspanya ve Macaristan ve Türkiye olmak üzere 6 ülke katýlýyor. Projenin ilk toplantýsý kasým ayýnda Ýtalya'da gerçekleþtirilmiþti. Projenin ikinci faaliyeti ise mart ayýnda Macaristan'da yapýldý Mayýs tarihlerinde Ýngiltere'nin Bushey þehrinde yapýlacak proje faaliyetlerine, Okul Müdürü Müjdat Öztürk, Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan, öðrenciler Damla Halat ve Ýremnur Yalçýn katýlacak. Proje içeriðinde öðrenme faaliyetleri, ziyaretler, inceleme gezileri, çalýþma toplantýlarý ve sunumlar yapýlacak. Haber Servisleri

10 HABER 10 Güzel Sanatlardan yýlsonu konseri Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi yýlsonu Türk Halk Müziði konseri önceki akþam gerçekleþtirildi. Devlet Tiyatrosu Salonun da yapýlan konser öncesinde öðrenciler tarafýndan yapýlan resimlerin yer aldýðý sergi açýldý. Konserde öðrenciler deðiþik bölgelerin türkülerini seslendirdiler. Konseri Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, öðrenciler ve veliler izledi. Bahadýr YÜCEL Anadolu ÝHL'de 'Trafik' konferansý Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Trafik Güvenliði Kulübü "Trafik Haftasý" nedeniyle Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün katkýsýyla öðrencilerin, yayalarýn uymasý gereken trafik kurallarý konusunda öðrencilere konferans düzenledi. Okulun konferans salonunda yapýlan programa konuþmacý olarak Trafik Denetleme Þube Müdürlüðünden Zülfikar Kýymet katýldý. Zülfikar Kýymet, özellikle servis araçlarýndaki yolculuklarda ve yaya olarak uyulmasý gereken kurallar ile trafik kazalarýný önlemede insan faktörünün önemi üzerinde durdu. Kulüp Danýþman Öðretmeni Hayrettin Kaynar konferansýndan dolayý Zülfikar Kýymet'e ve Ýl Emniyet Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti. Uður ÇINAR "Mesleki standartlarý yükseltmek için adayým" Cesur, Sosyal Güvelik Haftasý etkinliklerini deðerlendirdi Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir Alican Doðan bu hafta sonu yapýlacak olan SMMMO Genel Kurulunda aday olduðunu belirtti. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Yeni dönemde her meslektaþýmýza yenilikçi, etkin, tutarlý, eleþtirilebilir ve katýlýmcý bir anlayýþla, yepyeni bir heyecan ve deðiþim ruhu ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn yönetimine adayýz" diyen Doðan, "Meslektaþlarýmýzýn ve stajyerlerimizin sýkýntýlarýný biliyoruz. Öncelikli olarak demokratik yönetim anlayýþý içerisinde meslektaþlar arasýndaki beraberliði saðlamak, haksýz rekabeti önlemek, mesleki standartlarý yükseltmek için Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý'nýn yönetimine talibiz" dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur düzenlediði basýn toplantýsýnda Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda yaptýklarý etkinlikler hakkýnda açýklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Haftasý çerçevesinde gerek sivil toplum kuruluþlarýna gerekse iþyerlerine ziyaretlerde bulunduklarýný kaydeden Cesur, "Ovasaray köyünde öðrencilere seminer verdik. Ve ilk defa kendi eðitim salonumuzda eðitim verdik. Cuma günü ise Cuma namazý hutbesinde bazý konulara deðinilmesini saðladýk" dedi. Yasin YÜCEL AÇARAY Roman, eðitim programýna katýldý Mayýs 2013 tarihinde Ankara Hilton Otelde gerçekleþtirilen ve Roman vatandaþlar için proje üretmeye yönelik eðitime Çorum'u temsilen AÇARAY Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý katýldý. Özsaçmacý bu eðitim sonunda gerçekleþtirilen törenle sertifikasýný Avrupa Birliði Türkiye Delegasyonu Birinci Kâtip, Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Mali Ýþbirliði, Altyapý Sosyal ve Bölgesel Projeler Sorumlusu Virve Vimpari'den aldý. Törene ÇSGB Faruk Çelik'i temsilen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Halil Etyemez katýldý. Tören sonrasý görüþmelerde bulunan Eþref Burçin Özsaçmacý Çorum'un bu tür projelerde her zaman isminin duyurulmasý için her programa katýlým saðlayacaklarýný belirtti. Özsaçmacý, AB Bakanlýðý tarafýndan hafta sonu Diyarbakýr'da gerçekleþtirilecek olan ve 5 gün sürecek Avrupa Vatandaþlýðý'na yönelik eðitim programýna da Çorum'u temsilen Açaray'ýn bir üyesinin katýlacaðýný açýkladý. Türkiye Ýlahiyat Fakülteleri Birliði (TÝ- FÖB) tarafýndan Isparta'da 21 Nisan 2013 tarihinde gerçekleþtirilen "Kur'an'ý Güzel Okuma Yarýþmasý"nda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ni temsil eden Ýlahiyat Fakültesi 2. sýnýf öðrencisi Þenol Öz yarýþmada dördüncü oldu. Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu'nun organizasyonuyla gerçekleþtirilen Hitit Üniversitesi aþamasýnýn ödül töreni ise 16 Mayýs "Kur'an-ý Güzel Okuma Yarýþmasý" ödülleri verildi 2013 Perþembe tarihinde Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Ödül töreni Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa Býyýk, Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ferit Uslu, Temel Ýslam Bilimleri Bölüm Baþkaný Mahmut Kavaklýoðlu, Ýslam Tarihi ve Sanatlarý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Azimli, Ýslam Hukuku Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur, Tasavvuf Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, Arap Dili ve Belagati Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan, Tefsir Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Baþkan ve Felsefe ve Tarih Topluluðu Danýþmaný Ýslam Felsefesi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri Osman Aykutlu, Fatih Özüdoðru, Hasan Çelik, Ferhat Turhanoðlu, Ramazan Altun, Yavuz Selim Özden, Mehmet Saraçoðlu, Þenol Öz, Ahmet Baþ ve Muhammed Key'e ödülleri takdim edildi. Felsefe ve Tarih Topluluðu "Uyku ve Rüya'nýn Mahiyeti"ni konuþtu Hitit Üniversitesi Felsefe ve Tarih Topluluðu "Uyku ve Rüya'nýn Mahiyeti" baþlýklý okuma etkinliði gerçekleþtirdi. 16 Mayýs 2013 tarihinde gerçekleþtirilen "Uyku ve Rüyanýn Mahiyeti" baþlýklý tartýþma programý Felsefe ve Tarih Topluluðu Baþkaný Alparslan Onbasi'nýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Oturum Baþkanlýðýný Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol'un yaptýðý müzakerede Emine Üzümcü, Esra Fýrat, Abdullah Özkul'un yaptýklarý sunumlarýn ardýndan müzakere kýsmýna geçildi. Program "Klasiði Yeniden Okuma" tartýþma programý ile sona erdi. Ýlk Ýslam filozofu olarak da kabul edilen Kindi'nin (ö. 866) "Uyku ve Rüya'nýn Mahiyeti" baþlýklý risalesi Ýslam Felsefesindeki felsefi psikolojik eserler arasýnda zikrediliyor. Eserde insanýn ruh ve beden bütünlüðü içerisinde uyku ve rüya kavramlarýnýn ne anlama geldiði deðerlendiriliyor. Kindi risalesinde uyku ve rüya konusunu çeþitli örneklerle herkesin anlayacaðý bir üslupla okuyucuya sunuyor. Risalenin Felsefi arka planýna bakýldýðýnda ise Ýslam Felsefesindeki nefis beden iliþkisi, varlýk tasavvuru, insanýn varlýktaki rolü ile fikirleri uyku ve rüya iliþkisi baðlamýnda inceleniyor.

11 SPOR 11 Þampiyonluk için dalacaklar PTT Gençlikspor kupasýný bugün alacak Çorum Amatör Küme U13 Futbol Ligi þampiyonu PTT Gençlikspor bugün son playoff maçýnýn ardýndan kupasýný alacak. Bugün oynanmasý gereken PTT Gençlikspor Gençlikspor maçýna 1907 Gençlikspor'un çýkmama kararý almasý nedeniyle karþýlaþmada hükmen galip ayrýlacak olan PTT Gençlikspor U13 Futbol Ligi þampiyonu olarak bugün kupasýný havaya kaldýracak.ptt Gençlikspor'un þampiyonluk kupasý bugün saat 13.00'te Gençlerbirliði ile Mimar Sinan Gençlikspor maçýnýn ardýndan düzenlenecek kupa töreni ile verilecek. PTT Gençlikspor U13play-off grubunu aldýðý 1 maðlubiyetle 15 puanla tamamladý.adnan Yalçýn Serbest Dalýþ Paletli Dinamik Apnea ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyonasý bugün baþlýyor. Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu tarafýndan bu hafta sonu ilimiz olimpik yüzme havuzunda Serbest Dalýþ Paletli Dinamik Apnea ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyonasý düzenlenecek, Þampiyonaya deðiþik illerden gelecek sporcularýn yaný sýra Ýlimizden de Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü üç sporcu ile yarýþmalara katýlacak Mayýs tarihinde ise Olimpik Yüzme havuzunda yarýþmalar yapýlacak. Sualtý sporlarý federasyonu tarafýndan ilimizde 2012 yýlýnda düzenlenen Dinamik Apnea ve Statik Apnea Türkiye Yarýþmalarýnda beklenen ilgi ve alakanýn yüksek olmasýndan dolayý ilimize tekrar Türkiye Þampiyonasý vermeleri sevindirici olarak nitelendirildi. Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Mesut Çetinoðlu ilk defa su altý sporlarýnda bir yarýþmaya katýlacaklarýný, þu anda önlerinde her hangi bir hedef bulunmadýðýný ileriki zamanlarda hedeflerini belirleyeceklerini söyledi. Çetinoðlu "Þimdi bir hedef koymanýn bir anlamý yok. ilk defa katýlacaðýmýz Türkiye Þampiyonasý'nda gerekli malzemelere sahip deðiliz, malzeme konusunda yetersiz durumdayýz, bu yüzden dolayý ileriki zamanlarda dinamik apnea ve statik apnea dallarýnda iddialý bir kulüp haline gelmek için elimizden gelini yapacaðýz, amacýmýz ilimizde bir su altý hokey katýmý oluþturmak, böyle bir takýmý oluþturmadan önce gerekli malzemeleri temin etmemiz gerekiyor. Maalesef sponsor arayýþlarýmýz ise boþa çýkmakta. Neden ilimizden bir sualtý hokey takýmý oluþturmasýn bunun için bir engel yok. Hafta sonu ilimizde yapýlacak olan Serbest dalýþ paletli dinamik apnea ve hýz apnea Türkiye Þampiyonasýna katýlacak olan tüm sporculara ve kulüplere baþarýlar dilemek istiyorum" dedi Spor servisi U14 2. Kademe Grup maçlarý dün ilimizde baþladý Ýlk gün galipleri 1461 Trabzon ve Sakaryagücü Pazar 2. Lig'e koþuyor Mavi-Beyazlýlar, Fatih Karagümrük'ü penaltý atýþlarý sonunda devirip adýný finale yazdýrdý Pazarspor, Play-Off yarý final ilk maçýnda dün karþý karþýya geldiði Fatih karagümrük'ü penaltý atýþlarý sonunda 5-4 maðlup etmeyi baþararak adýný finale yazdýrdý. Maça etkili baþlayan Mavi-Beyazlýlar, aradýðý gole 17. dakikada kavuþtu. Bu dakikada Levent frikikten attýðý golle takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýda bu skorla sona erdi. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda ise Pazarspor, rakibinin 82. dakikada Gökhan ile bulduðu gole engel olamadý. FÝNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ Maçýn 90 dakikasý da karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 tamamlandý. Karþýlaþmanýn uzatma dakikalarýnda da gol sesi çýkmayýnca penaltý atýþlarýna geçildi. Rakibini penaltý atýþlarý sonunda 5-4 maðlup etmeyi baþaran Pazarspor, adýný finale yazdýran taraf oldu. Finale kalmayý baþaran Mavi-Beyazlýlar'da büyük bir sevinç yaþandý. Pazarspor, Pazar günü final maçýnda karþý karþýya geleceði Tekirova Belediyespor'u da maðlup ederek adýný 2. Lig'e yazdýrmak istiyor. Spor servisi ASGD'de baþvurular sona erdi 18 grup merkezinde 62 ilden 103 takýmýn katýlýmýyla oynanan U14 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarý'nýn ardýndan bir ayaðý da Çorum'da yapýlan 2. Kademe müsabakalarý dün oynanan maçlarla baþladý. 3 gün sürecek olan müsabakalar dün 1 Nolu Sahada oynanan ve 15.00'de baþlayan Samsun Kadýköyspor-1461 Trabzonspor maçýyla baþladý. Bu karþýlaþmanýn ardýndan da saat 17.00'de Sakarya Gücüspor-Ýstanbul Silivrispor maçý oynandý. Günün ilk maçýnda1461 Trabzonspor rakibi Samsun Kadýköyspor'u ilk yarýnýn 25. Dakikasýnda Doðukan'ýn attýðý þýk golle yenerek 3 puaný aldý. Günün ikinci maçýnda ise Sakaryagücüspor Ýstanbul ekibi Silivrispor'u 60 dakikada Abdulkadir ve 70. Dakikada Berkay'ýn attýðý goller ile 2-1 maðlup etti. Silivrispor'un tek golünü 45. Dakikada Ahmet Erkan attý. Müsabakalara bugün yine 1 Nolu Sahada saat 15.00'de 1641 Trabzonspor-Sakarya Gücüspor, saat 17.00'de Ýstanbul Silivrispor-Samsun Kadýköyspor maçlarla devam edilecek. Adnan Yalçýn Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 18.'si düzenlenecek olan Geleneksel Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'na baþvurular sona erdi. Dün sona eren baþvurularda 22 takým mücadele etmek için baþvurdu. Turnuvada dün sona eren baþvurularda Balaban Makina, Cezaevi, Çorum Barosu, Abdalata Köyü, Boyyem, Kalehisarspor, Iþýk Otomotiv ve Özgür Çelik Kapý, Çatalhavuz, Güleryüz Restaurant, Çorum Sürücü Kursu, Göktuð Mobilya, Ýþ-Kur, Anitta Otel, Örnek Tur, Ay-Ka Enerji, Ayanoðlu Emlak Ýnþaat, Saraç Sigorta Niþantaþý, Pizza Pizzaspor, Dekorum Mobilya, Ulusoy Dað Tesisleri ve Türk Telekom. Turnuvanýn teknik toplantýsý bugün saat 11.00'de sentetik sahalar yanýnda bulunan Hakem Derneði Lokali'nde yapýlacak. Toplantýya turnuvada mücadele edecek tüm takýmlarýn birer temsilci ile katýlmasý istendi. Teknik Toplantýda gruplar için kura çekimi yapýlacak ve statü ile diðer konularda bilgiler verilecek. Spor servisi Garnizon Komutaný Saraç'ta izleyiciler arasýndaydý Ýlimizde dün baþlayan U14 Türkiye Futbol Þampiyonasý 2. Kademe maçlarýný Trabzonlu Garnizon Komutaný Hakan Saraç'ta izledi. Çorum Garnizon Komutaný Hakan Saraç ile birlikte Federasyon temsilcileri, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ile birlikte konuk takým teknik heyetleri bazý futbol severlerde grubun ilk maçý olan 1461 Trabzonspor-Samsun Kadýköyspor karþýlaþmasýný izledi. Adnan Yalçýn Diyarbakýrspor kapatýlsýn diye dilekçe verdiler 2009 Yýlýnýn süper lig ekiplerinden Diyarbakýrspor kötü yönetimler sonucu 4 yýl içinde kendini bir anda amatör ligde buldu. Kulübün borçlarýndan ötürü kimsenin sahiplenmek istemediði Diyarbakýrspor'da, Mahkeme Abdulkadir Duran'ý kayyum olarak atamýþtý. Son gelen bilgilere göre bir kýsým kulüp çalýþaný mahkeme heyetine kulübün kapatýlmasý yönünde dilekçe sunduðu öðrenildi. Yaklaþýk 1.5 yýldýr maaþ alamadýklarýný gerekçe göstererek, 45 yýllýk Diyarbakýrspor'un kapatýlmasý için mahkemeye dilekçe sunan kulüp çalýþanlarý, kulüp adýna kayýtlý bulunan arsanýn icra yoluyla satýlarak, maaþlarýnýn vermelerini istedikleri iddia ediliyor. "YASAL OLARAK MÜMKÜN DEÐÝL" Çalýþanlarýn bu tutumuna karþýlýk, Kayyum Abdulkadir Duran, "Çalýþanlarýn veya herhangi birinin isteðiyle kulübün kapanmasý mümkün deðil. Dernekler Kanunu ve yönetmeliklere göre buna karar verecek olan sadece kulübün gerçek sahipleri olan baþta halk, sonra kulüp delegeleridir. Böyle bir durum yokken, bu þekilde dilekçe ile kulübün kapatmak hiç kimsenin tasarrufunda deðildir. Mahkeme heyetine, bende bu kulübün Kayyum Baþkaný olarak kimsenin böyle bir tasarrufu olamayacaðýna dair yazý göndereceðim. Bizler yýllarýn köklü kulübü, kente ve bölgeye namzet olmuþ Diyarbakýrspor'u nasýl kurtarabiliriz, ne yapabiliriz diye düþünürken bir de böyle iþlerle karþýlaþýyoruz" dedi. "ÝHANET ETTÝLER" Öte yandan Diyarbakýrsporlu taraftarda duruma tepki göstererek, kýnama mesajý yayýnladýlar. Diyarbakýrspor Dernekler Birliði Yönetimi adýna konuþan, Dernek Baþkaný Ramazan Tugay þunlarý söyledi: "Kimsenin bu kulübü kapatmaya gücü yetmez. Çalýþanlar kendi menfaatleri için koca Diyarbakýrspor'u kapattýrmak istemeleri ihanetten baþka bir þey deðildir. Zaten yasal olmayan bu durumu mahkemenin de kabul etmeyeceði inancýndayýz. Çalýþanlarýn yaptýklarýný kýnýyoruz. yazýklar olsun. Ayrýca geçtiðimiz gün kulübün boþaltýlmasý için, kulüp demirbaþlarý sayým iþlemi yapýldý. Ben maalesef gözyaþlarýmý tutamadým Ýçim sýzlýyor, yüreðim titriyor. Bu kadar zalim bir kent görmedim. Diyarbakýrspor kimlere basamak oldu, kimlerin ceplerini doldurdu, bugün bir paçavra köþeye atýldý ve yok olmanýn eþiðine getirildi.. Herkes baþýný kuma gömmüþ, yazýklar olsun. Baþka bir þey demeye dilim varmýyor. Organizasyon düzenleyerek ödül daðýtanlar neden çýkýpta bu duruma tepki göstermiyorlar, bu da bu memleketin gerçeði ve acý kaderidir." Spor servisi

12 Sefa, U20 Milli Takým Aday Kadrosunda Çorumspor'un eski futbolcusu, Çorumlu futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük, U20 Milli Takým Aday Kadrosu'na çaðrýldý. FÝFA 2013 U20 Dünya Kupasý'na hazýrlanan U20 Milli Takýmýmýz, Mayýs tarihleri arasýnda Ýstanbul'da hazýrlýk kampý yapacak. Hazýrlýk Kampýnýn aday kadrosunda yer alan ve Giresunspor'da kiralýk olarak oynayan Çorumlu futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük ve aday kadroya çaðrýlan diðer futbolcular 20 Mayýs 2013 Pazartesi günü saat 13.00'te Ýstanbul Polat RenaissanceHotel'de toplanacak. Bahadýr ve Anapal ile yollar ayrýlýyor Habip Anapal-Savaþ Bahadýr Ýþte Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor'un muhtemel rakipleri Çorum Belediyespor'da yardýmcý hocalar ile yollar ayrýlýyor.. Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör olarak görev yapan Savaþ Bahadýr ve kaleci antrenörü Habip Anapal ile yollar ayrýlýyor. Teknik Direktör Halit Kýlýç ile yeni sezona girecek olan Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör Savaþ Bahadýr ve kaleci antrenörü Habip Anapal ile yeni sezonda çalýþýlmayacak. Her iki teknik adama bu açýklamanýn bizzat Halit Kýlýç tarafýndan yapýldýðý ifade edildi. KILIÇ KENDÝ EKÝBÝNÝ KURUYOR Halit Kýlýç Teknik Direktör Halit Kýlýç'ýn yeni sezona kendi ekibi ile gireceði bu doðrultuda kendi ekibini kuracaðý öðrenildi. Yeni ekibini kurma çalýþmalarýný yürüten teknik adamýn ekibinde yer alacak iki isimde belli oldu. Hafta içinde Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile bir görüþme yapan Halit Kýlýç teknik ekibinde yer alacak yeni isimleri bildirdiði ve yönetiminde bu isimlerle anlaþma saðladýðý öðrenildi. Buna göre yeni sezonda kaleci antrenörü Duran Kaplan olurken, yardýmcý antrenör ise Sunay Güneþ oldu. Teknik Direktör Halit Kýlýç ile daha önceden de çalýþan yardýmcý antrenörlerin önümüzdeki günlerde Çorum'a gelerek sözleþme imzalayacaðý öðrenildi. Yardýmcý antrenör Sunay Güneþ geçtiðimiz yýl Altay takýmýnda görev alýrken, kaleci antrenörü Duran Kaplan ise son olarak son olarak Gümüþhanespor'da çalýþtý. Adnan Yalçýn Ýþe alýnan tüm futbolcularýn iþten çýkarýldýlar iddiasý Ýskilip Belediyesi'nde neler oluyor! Çorumspor'un grubundan 2. Lige yükselecek 2. takým bugün belli olacak 46 yýllýk tarihinde ikinci kez amatör lige düþen Çorumspor ve geçtiðimiz sezon ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ýskilip Belediyespor'un gelecek yýl ayný grupta mücadele edeceði muhtemel rakipleri 3 takým dýþýnda belli oldu. Geçtiðimiz yýl Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Ýskilip Belediyespor ve daha önceki sezonda Çorum Beldiyespor'un mücadele ettiði Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden takýmlar göz önüne alýnarak yapýlan grup tahmininde muhtemel rakiplerimiz þu takýmlarýn olmasý bekleniliyor. Son 2 sezonda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden takýmlar dikkate alýnarak yapýlan tahminde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri þu takýmlar olacak: Zonguldak Kömürspor, Sincan Belediyespor, Kozlu Belediyespor Gölbaþý Belediyespor, Mudurnuspor, Bartýnspor, Tosya Belediyespor, Sorgun Belediyespor, MKE Kýrýkkalespor, Nevþehir Gençlikspor, Zara Belediyespor, Çarþambaspor-Ladikspor galibi, Yeni Amasyaspor-Merzifonspðor galibi ve Erbaa Güreþ Ýhtisasspor-Tokat Özel Ýdarespor galibi. Adnan Yalçýn Pazarspor mu, Tekirova Belediyespor mu? Çorumspor'un küme düþtüðü Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 2. Lige yükselen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un ardýndan 2. Lige yükselecek 2. Takým bugün oynanacak play-off final maçý ile belli olacak. Spor Toto 3. Lig 1. Grup play-off yarý final maçýnda Fatih Karagümrük'ü penaltý atýþlarý sonucu 5-4 maðlup eden Pazarspor finalde Ýstanbulspor'u 4-1 maðlup eden Tekirova Belediyespor'un rakibi oldu. Malatya Ýnönü Stadý'nda oynanan karþýlaþmanýn normal süresi, Pazarspor'dan Levent Kale'nin 18. dakikada ve Fatih Karagümrük'ten Gökhan Þen'in 82. dakikada attýðý gollerle 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarýnda da eþitlik bozulmayýnca penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarý sonucu Fatih Karagümrük'ü 5-4 maðlup eden Pazarspor, Tekirova Belediyespor'un finaldeki rakibi oldu. Final karþýlaþmasý, 19 Mayýs Pazar günü Ýnönü Stadý'nda oynanacak. SPOR TOTO 3. LÝG 1. VE 2. GRUP FÝNAL MAÇ PROGRAMI ÞÖYLE Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son 2 takýmýn belli olacaðý Spor Toto 3. Lig 1. Ve 2. grup final karþýlaþmalarý bugün ve yarýn oynanacak. Malatya'da oynanan Play-Off 1. Grup Yarý Final maçlarý sonunda Tekirova Belediyespor ile Pazarspor maçý yarýn saat 16.00'da Malatya Ýnönü Stadý'nda oynanýrken, Antalya'da oynanan Play- Off 2. Grup Yarý Final maçlarý sonunda Dardanelspor A.Þ. ile Ümraniyespor maçý ise bugün saat 16.00'da Alanaya Oba Stadý'nda oynanacak. Spor servisi Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun ani istifa kararýnýn ardýndan yaptýðýmýz 'Armutçu istifasýnýn perde arkasý' baþlýklý haberde ortaya atýlan iddialara göre iþe alýnan futbolcularýn iþten çýkarýlacaklarý ileri sürülmüþtü. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Ýskilip Belediyespor'da iþe alýnan futbolcularýn tamamýnýn iþten çýkarýldýðý iddia edildi. Dün bir basýn açýklamasý yapan futbolcular Ýskilip Belediyespor yönetimine ve Ýskilip Belediye baþkaný Numan Sezer'e açýklamalarý ile sitem ettiler. Sezon boyunca çok sýkýntýlý günler geçirdiklerini dile getiren futbolcular son bir aya girilinceye kadar her gün iþe alýnacaklarý yalanýyla antrenmanlara ve maçlara çýktýklarýný ifade ettiler. Birçok deplasmanda takýmýn baþýnda yönetici bulamadýklarýný yemeðin bile sorun olduðunu yemek paralarýný takým þoförünün kredi kartýndan ödendiðini belirten futbolcular yönetimin kul hakký yediðini hesabýný ise Allah'a býraktýklarýný söylediler. Çimentospor ile oynadýklarý baraj karþýlaþmasý öncesinde Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in kendilerine hiçbir alacaðýnýn kalmayacaðý yönünde þeref namus sözleri verildiðini iddia eden futbolcular evlerine götürecek bir lokma ekmek parasýna muhtaç kaldýklarýný üzgün bir dille açýklayarak basýn açýklamalarýný sona erdirdiler. Adnan Yalçýn Tuncay'dan üzücü haber Sezon baþýnda Çorumspor formasý giydikten sonra ara transfer döneminde Göztepe takýmýna transfer olan Tuncay Kýlýç, U16 Milli takýmý ile oynadýðý son karþýlaþmada sakatlanarak karþýlaþmayý tamamlayamadý. U16 Milli Takýmýzla Ukranya'da düzenlenen Victor Bannikov Turnuvasý'ndaki ikinci karþýlaþmasýndapolanya'ya karþý mücadele eden Tuncay bu karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda sakatlanarak saha kenarýna alýndý. Yapýlan ilk müdahalede sakatlýðýnýn ciddi olabileceði ifade edilen Tuncay'ýn bugün oynanacak Belarus maçýnda oynamasýnýn zor olduðu belirtildi. Adnan Yalçýn

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı 24 Kasım Öğretmenler Günü Beykoz'da Coşkuyla Kutlandı Sabancı Öğretmenevi, Akşam Sanat Okulu Salonu'nda gerçekleşen Öğretmenler Günü, Saygı duruşu ve İstiklal Marş'ımızın okunması ile başladı. 1 / 7 Emekli

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı