lgs dönem konuları %100 lgs Tamamı yen nes l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lgs dönem konuları %100 lgs Tamamı yen nes l"

Transkript

1 k ders tek k tap lgs dönem knuları %100 lgs Tamamı yen nes l

2 LGS l a s ı say v de çözümlü matemat k B r yüzü

3 çarpanlar ve katlar 1. B r turnuvada kun sabet ett ğ yere göre yuncuların alacağı puanlar hedef tahtasının üzer nde ver lm şt r. Hedef Oyunlar takım hal nde ynanmaktadır. Her takım yuncudan luşmakta ve her b r yuncu 3 atış yapmaktadır. Yapılan atışlar snunda b r takımın aldığı puan aşağıdak g b hesaplanmaktadır. 1. yuncunun yaptığı atışlar snunda hedef üzer nde vurulan bölgeler üzer ndek fadeler çarpılır.. yuncunun yaptığı atışlar snunda hedef üzer nde vurulan bölgeler üzer ndek fadeler çarpılır. Daha snra 1. ve. yuncunun almış lduğu puanların EBOB u kadar puan takımın hanes ne yazılır. Hedefe sabet etmeyen atışlar hesaba katılmamaktadır. Yapılan atışlar snunda aynı takımdak k yuncunun klarının sabet ett ğ bölgeler aşağıdak g b d r. 1. yucunun vurduğu bölgeler. yucunun vurduğu bölgeler Ok z Yukarıdak atışları yapan takım kaç puan almıştır? A) 3.5 B) C) D) Aşağıda b r da resel p st ve bu p st n başlangıç nktasından sprcu geçt ğ nde ftğraf çeken b r kamera ver lm şt r. 0 sn Eymen D lara 0 tur 0 tur Başlangıç Kşu başladığında çek len ftğraf Sab t b r nktada bulunan kameranın çekt ğ ftğrafta bu nktadan geçen sprcuların bazen kştukları tur sayısı bazen de bu nktadan geçme süreler yazılmaktadır. Eymen ve D lara aynı anda başlangıç ç zg s nden başlayarak aynı yönde kşmaya başlamışlardır. Eymen b r turu 36 san yede D lara se 3 san ye de tamamlamaktadır. Buna göre aşağıda çek len res mlerden hang s yanlıştır? A) B) C) 18 sn 576 sn D) 0 tur 5 tur 10 tur

4 üslü fadeler 3. B r markette raflardak ürünler n ser numarası ve kullanım (raf) ömrü aşağıdak g b düzenlenmekted r. Ser numarasının lk hanes Y, A ve G harfler nden, d ğer haneler se rakamlardan luşmaktadır. Ser numarasındak Y harfi yılı, A harfi ayı, G harfi se günü bel rtmekted r. Ser numarasındak 0'ların adetler taban, 1'ler n adetler üs lacak b ç mde yazılarak üslü faden n değer hesaplanıp ser numarasının lk hanes ndek harfe göre ürünün raf ömrü bel rlenecekt r. Örneğ n, G ser numaralı ürünün kullanım(raf) ömrü 3 gün yan 81 gündür. Aşağıda bu market n raflarında bulunan bazı ürünler n ser numaraları ver lm şt r. Y100 G A A Buna göre hang ürünün raf ömrü daha uzundur? A) G B) A D) C) A Y100. Kdlama ders alan Al ve Burak, prje görev ç n farklı k b lg sayar prgramı yazıyrlar. Al, =TOPLA(n tane n) yazarak sayı g r bölümüne g r len sayıyı kend s kadar tplayan b r prgram, Burak, =ÇARP(n tane n) yazarak sayı g r bölümüne g r len sayıyı kend s yle kend s kadar çarpan yapan b r prgram hazırlamıştır. Hazırladıkları prgramları test eden Al ve Burak sayı g r bölümüne yazınca aşağıdak snuçları bulmuştur. Al n n yazdığı prgram Sayı g r: Burak ın yazdığı prgram Sayı g r: Hesapla Snuç: Hesapla Snuç: Buna göre Al n n prgramına 81 yazıldığında elde ed len snucun Burak ın prgramına 7 yazıldığında elde ed lecek snuca ranı aşağıdak lerden hang s lur? A) 3-73 B) C) 3 D) 3 73

5 kareköklü fadeler 5. Cv d-19 salgınının çk hızlı yayılması neden yle alınacak en öneml tedb r evde kalıp skağa çıkmamaktır. Zrunlu ht yaçlar ç n skağa çıkılacaksa da d ğer nsanlardan en az metre uzakta durmak hem kend sağlığımız hem de d ğer b reyler n sağlığı ç n ldukça öneml d r. Cv t-19 bel rt ler n yaşayan Fat h, gerekl önlemler alarak en yakın hastaneye başvurmuştur. Hastanede de ssyal mesafen n krunduğunu ve b reyler n b rb rler nden eş t b r mesafede durduklarını gören Fat h, şlemler yapılırken etrafındak tüm b reylere eş t mesafede b r nktada beklemekted r. Aşağıda Fat h n d ğer k ş lere lan mesafeler ver lm şt r. m Fat h m m Masanın ve kltukların gen şl kler metre ve. kltukta bekleyen k ş n n hastane çalışanına lan uzaklığı 18 metre lduğuna göre 1.kltukta bekleyen k ş n n hastane çalışanına uzaklığı kaç metred r? A) cm B) 5 cm C) 6 cm D) 7 cm 6. Yarıçapı r lan çember n çevres.p.r le hesaplanır. A B C Yukarıdak 88 cm uzunluğundak dem r çubuk dört eş parçaya ayrılacak b ç mde çubuk üzer nde A, B ve C nktaları şaretlen yr. Daha snra çubuğun uçlarından b r aşağıdak şek l luşturuluyr. A nktasına, d ğer C ntasına gelecek b ç mde da resel larak kıvrılarak D A E B C Oluşan şek lde da reler n b rb r ne en yakın nktaları D ve E larak s mlend r ld ğ ne göre DE kaç cm d r? (p=3 alınız.) A) 3 cm B) cm C) 5 cm D) 6 cm

6 ver anal z 7.Beyaz eşya üreten b r firma p yasaya sürecek ürünler n tüketeceğ elektr k m ktarını ölçmek ç n labratuvar rtamında ürünler test etm şt r. Elektr ğe takılı aşağıdak ürünler n ne kadarlık sürede kaç k lwatt lık (kw) elektr k tükett ğ n bel rl aralıklarla nt etm ş ve aşağıdak ver ler elde etm şt r.. Elektr kl Fırın Çamaşır Mak nes Bulaşık Mak nes Elektr ğe Takılı Kaldığı Süre (Saat) 5 3,5 6 Tüket len Elektr k (kw) 3 7, 7,5 7, Yukarıdak ver lere göre bu ürünler n b r saatl k rtalama elektr k tüket m m ktarları b r da re grafiğ nde göster ld ğ nde bu grafik aşağıdak lerden hang s lur? A) B) Elektr kl Fırın Çamaşır Mak nes Bulaşık Mak nes C) 150 Elektr kl Fırın Çamaşır Mak nes Bulaşık Mak nes D) Elektr kl Fırın Çamaşır Mak nes Bulaşık Mak nes Elektr kl Fırın Çamaşır Mak nes Bulaşık Mak nes B r fabr kanın üret m, kntrl ve dep bölümler nde çalışan şç sayıları aşağıdak sütun grafiğ nde ver lm şt r. Fabr ka müdürü bölümlerde çalışan şç sayısını eş tlemek ç n ş başvurusunda bulunan şç ler aşağıdak da re grafiğ nde çalışacakları bölümlere göre dağıtmıştır. Grafik: Fabr kanın Bölümler nde Çalışan İşç ler n Sayısı Çalışan İşç Sayısı Grafik: İş Başvurusunda Bulunan İşç ler n Çalışacakları Bölümlere Dağıtımı 100 Üret m Kntrl 10 Üret m Kntrl Dep Dep Bölümler Buna göre fabr kanın tüm bölümler ndek şç sayıları eş tlend ğ nde fabr kada çalışan tplam şç sayısı kaç lacaktır? A) 050 B) 00 C) 500 D) 560

7 lasılık 9. B r kul yapacağı Tüb tak B l m Fuarı Serg s n 8 Haz ran - 1 Haz ran tar hler arasında (bu günler de dah l) art arda gün sürecek b ç mde yapmayı plânlamaktadır. Serg n n yapılacağı k günde de yağmur yağmaması hal nde serg y kul bahçes nde, herhang b r günde yağmur yağması hal nde se serg y kulun spr salnunda yapacaklardır. 8 Haz ran - 1 Haz ran tar hler arasında hava tahm n rapru aşağıdak g b d r. 8 Haz ran 9 Haz ran 10 Haz ran 11 Haz ran 1 Haz ran Buna göre bu kulun Tüb tak B l m Fuarı Serg s n kul bahçes nde yapma lasılığı aşağıdak lerden hang s ne eş tt r? A) 1 5 B) 1 C) 5 D) Recep öğretmen öğrenc ler ne 1'den 10'a kadar numara ver yr ve her öğrenc s nden numarasının karekökü hesaplamalarını st yr. Öğrenc ler n yaptığı hesaplamanın; snucu b r tam sayı se snuç kadar, snucu b r tam sayı değ l se karekökünün en yakın lduğu tam sayı kadar kâğıda numaralarını yazmalarını st yr. Örneğ n, numarası 7 lan öğrenc tesl m ed yr. 7 fades 3'e yakın lduğu ç n 3 tane kâğıdın üzer ne 7 yazıp öğretmen ne Recep öğretmen tpladığı özdeş kâğıtları b r trbanın ç ne atıp bu trbadan rastgele b r kâğıt çek yr. Buna göre çek len kâğıdın üzer nde asal sayı yazma lasılığı kaçtır? A) 11 B) 7 C) 8 11 D) 1

8 ceb rsel fadeler 11. Aşağıda taban merkezler çakışacak şek lde üst üste knulmuş üç kareye a t bazı ölçüler ver lm şt r. x+6 cm x+ cm 3x- cm Buna göre rtadak pembe karen n alanını veren ceb rsel faden n özdeş aşağıdak lerden hang s d r? A) 5x - C) 5x - 0x + B) 5x + D) 5x + 0x + 1. Aşağıda b r tane tekerlek le bu tekerleklerden şek ldek g b k sıra üst üste knulduğunda luşan yapının yüksekl kler ceb rsel fade larak ver lm şt r. 1. sıra 6x+13 cm 1. sıra 5x+11 cm. sıra Oluşturulan yapılardan her b r sıra b r üstündek sıradan 1 tekerlek fazla lacak şek lde aşağıdak g b x sıra üst üste knuluyr. 1. sıra Oluşturulan Yapı. sıra sıra... x. sıra Buna göre x sıra le luşturulan yapının yüksekl ğ n veren özdeşl k aşağıdak lerden hang s d r? A) (x-3) = x -6x+9 B) x -9 = (x-3).(x+3) C) x -3 = (x-3).(x+3) D) (x+3) = x +6x+9

SINIF MATEMATİK TAM SAYILAR-1 A B C D E F G H I. Telat B l can

SINIF MATEMATİK TAM SAYILAR-1 A B C D E F G H I. Telat B l can TM SYILR-. şağıdak lerden hang s yanlıştır? ) 800 l ra gel r (+800) B) 70 l ra borç (-70) C) 700 metre ler (+700) D) 60 metre den z sev yes n n altı (+60) 6. + + 0 Yukarıdak sayıların tamamının poz t f

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler Üslü fadeler 1 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? A) 5 n kares C) çarpı 5 4 Aşağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? A) 4 4'ün kares B) 5 üssü C) üssü 5 B) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

LKS Deneme Sınavı-6. Bu deneme Ales Sorularından seç lm şt r. ( ), çarpma ( x ) 8 Matemat k

LKS Deneme Sınavı-6. Bu deneme Ales Sorularından seç lm şt r. ( ), çarpma ( x ) 8 Matemat k S eneme Sınavı-6 r tmet k şlemler n yer aldığı b r oyunda oklar ve çemberlerden oluşmuş şek ller kullanılmaktadır. Her veya bölme ( ) şlem n n yapılma- ç ne yazılması gerekmekted r. x + ) 6 ) ) 5 b r üçgen

Detaylı

MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar

MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar Çarpanlar ve Katlar 4 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? 4 0 sayısının en büyük k bölen n n toplamı kaçtır? Alanı sant metrekare olan d kdörtgen n kenar uzunlukları, sant metre c ns nden kaç

Detaylı

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1

TEOG 1 Açık Uçlu Sorular Denemes -1 Açık Uçlu Sorular Denemes - 9 9 9 9 fades 'ün kaçıncı kuvvet ne eş tt r? 0 sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı kaçtır? 5 Al kalemler n üçer üçer veya beşer beşer saydığında her sefer nde kalem

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler TEST Üslü fadeler 0 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? ) 5 n kares C) çarpı 5 4 şağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? ) 4 4'ün kares ) 5 üssü C) üssü 5 ) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

KONU ANLATIM FÖYÜ MATEMATİĞİN ALTIN ORANI MATEMATİK

KONU ANLATIM FÖYÜ MATEMATİĞİN ALTIN ORANI MATEMATİK SN İ KONU ANLATM ÖYÜ MATEMATİĞİN ALTN ORAN TAM KARE POZİTİ TAM SAYLAR VE KAREKÖKLERİ TAM KARE POZİTİ TAM SAYLAR UYGULUYORUM - ÇÖZÜYORUM Aşağıdak sayıların kareler n ( k nc kuvvetler n ) bulunuz. B r tam

Detaylı

OLASILIK 1. TEST. B r torbada eş t büyüklükte 15 kırmızı, 19 sarı, 11 mav ve 14 yeş l top vardır. Hang renk topun çek lme olasılığı daha azdır?

OLASILIK 1. TEST. B r torbada eş t büyüklükte 15 kırmızı, 19 sarı, 11 mav ve 14 yeş l top vardır. Hang renk topun çek lme olasılığı daha azdır? . TEST B r torbada eş t büyüklükte kırmızı, sarı, mav ve yeş l top vardır. Hang renk topun çek lme olasılığı daha azdır? Sarı Mav 7 B r torbada eş t büyüklükte mav, 7 kırmızı top vardır. Torbadan en az

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

ab, cde HAP BİLGİ Unutma!

ab, cde HAP BİLGİ Unutma! İ KONU ANLATM ÖYÜ MATEMATİĞİN ALTN ORAN ONDALK GÖSTERİMLERİ 10'UN KUVVETLERİNİ KULLANARAK LEME ONDALK SAYLARN BASAMAK DEĞERLERİ 205,63 sayısındak rakamların basamak değerler n yazınız. ab,cde şekl ndek

Detaylı

1. Kız SINIF MATEMATİK DAİRE GRAFİĞİ. Telat B l can. Erkek. Elma. Havuç %35 % o %40. Y yecek 120 o. G y m. Taks t Yol.

1. Kız SINIF MATEMATİK DAİRE GRAFİĞİ. Telat B l can. Erkek. Elma. Havuç %35 % o %40. Y yecek 120 o. G y m. Taks t Yol. DAİRE GRAFİĞİ Kız. G y m Y yecek Erkek Taks t Yl K ra Yukarıdak da re graf ğ 3 k ş l k b r sınıfa a tt r. Buna göre bu sınıfta erkekler kızlardan kaç fazladır? A) 9 B) C) D) 7 0 l ra maaş alan b r k ş

Detaylı

MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla Toplama İşlem

MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla Toplama İşlem Doğal Sayılarla Toplama İşlem 1 23 417 + 3 202 4 Yukarıdak toplama şlem n n sonucu kaçtır? Yukarıdak toplama şlem n n sonucu kaçtır? 41 618 + 5 702 Yukarıdak toplama şlem n n sonucu kaçtır? 3 5 2 33 333

Detaylı

BENZERSİZ BİR MATEMATİK UYGULAMASI ÖRNEK SORU. Bu soruda öğrenc den beklenen şekl z hn nde canlandırarak oluşan parça sayısına ulaşmasıdır.

BENZERSİZ BİR MATEMATİK UYGULAMASI ÖRNEK SORU. Bu soruda öğrenc den beklenen şekl z hn nde canlandırarak oluşan parça sayısına ulaşmasıdır. ÖRNEK SORU Adnan, şek ldek g b ver len kağıt parçasını ortadan k ye katlıyor.sonra katladığı bu kağıt parçasını b r makas le ortadan k ye kes yor son durumda kaç kağıt parçası oluşmuştur? Bu soruda öğrenc

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

SINIF MATEMATİK ÇEMBERDE AÇI. Telat B l can. 70 o. x 20. Yukarıdak şek lde O merkezl çemberde A, B ve C çember üzer nde

SINIF MATEMATİK ÇEMBERDE AÇI. Telat B l can. 70 o. x 20. Yukarıdak şek lde O merkezl çemberde A, B ve C çember üzer nde 7. SINIF MTEMTİK ÇEMERE ÇI 1. 70 o 6. 20 Yukarıdak şek lde merkezl çemberde ve çember üzer nde una göre kaç dereced r? ) 20 ) 70 ) 110 ) 290 Yukarıdak şek lde merkezl çemberde, çember üzer nde una göre

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

Fİ MATEMATİK MATEMATİĞİN ALTIN ORANI

Fİ MATEMATİK MATEMATİĞİN ALTIN ORANI DOĞAL SAYILARIN ÇARPANLARI VE KATLARI Bölen: B r doğal sayıyı tam olarak (kalansız) bölen sayma sayılarına o sayının bölenler den r. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARI (BÖLENLERİ) Çarpan: Her doğal sayı k sayının

Detaylı

10. 5.SINIF MATEMATİK YÜZDELER-1. Telat B l can. A B 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 20 D) 25

10. 5.SINIF MATEMATİK YÜZDELER-1. Telat B l can. A B 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 12 B) 15 C) 20 D) 25 5.SINIF YÜZDELER-. 5 2 A) = %5 B) = %2 00 00 49 40 C) = %49 D) = %4 00 00 6. A B = %25, = %50 8 20 se, A + B toplamı kaçtır? A) 2 B) 5 C) 20 D) 25 2. 3 A) = %75 B) = %50 4 2 7 3 C) = %35 D) = %65 25 20

Detaylı

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 2015-2016 Eğ t m Öğret m Yılı 28 Mayıs 2016 Var Mısın

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 26 Şubat 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30344 Kalkınma Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

B r salonda 32 erkek, 14 bayan vardır. Salona kaç evl ç ft (karı-koca) gel rse salondak bayanların sayısı erkekler n sayısının yarısına eş t olur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Ahmet n b lyeler n n sayısı Serkan

Detaylı

1. Y ortamından Z ortamına gönder len M ve R. 4. Şek ldek kaplarda bulunan suların kütleler ve

1. Y ortamından Z ortamına gönder len M ve R. 4. Şek ldek kaplarda bulunan suların kütleler ve . Aşağıda M ve R ortamlarından ortamına 1. ortamından Z ortamına gönder len M ve R ışınları şek ldek yolları zlem şt r. M gönder len ışınların zled ğ yollar ver lm şt r. R 400 ortamı Z ortamı 600 M R Şek

Detaylı

Enler tablosu Genel bakış. Haftanın günler ne göre rapor. En çok kullanılan programlar Performans tablosu. Ayın günler ne göre rapor

Enler tablosu Genel bakış. Haftanın günler ne göre rapor. En çok kullanılan programlar Performans tablosu. Ayın günler ne göre rapor OFİS Zaman değerlidir... O nu boşa harcamayın. Eğ l mler Haftanın günler ne göre rapor Enler tablosu Genel bakış Ayın günler ne göre rapor En çok kullanılan programlar Performans tablosu Yılın aylarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Syadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ : 40

Detaylı

YÖNETMELİK MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 24 Şubat 2018 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30342 Mal ye Bakanlığından: YÖNETMELİK MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/12/2014 tar hl ve 29218 mükerrer

Detaylı

Mal Müşav rl k Mesleğ n n Geleceğ Tehl kede M?

Mal Müşav rl k Mesleğ n n Geleceğ Tehl kede M? 06.10.2018 Mal Müşav rl k Mesleğ n n Geleceğ Tehl kede M? İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com Mal Müşav rl k Mesleğ n n Geleceğ Tehl kede M? Tarih: 16/05/2016 Sevg l meslektaşlarım,

Detaylı

1. Öğretmen tahtaya per yod k tablonun b r bölümünü ç zm şt r. A,B ve C n n atom numaraları sırasıyla; 10, 9 ve 17 d r.

1. Öğretmen tahtaya per yod k tablonun b r bölümünü ç zm şt r. A,B ve C n n atom numaraları sırasıyla; 10, 9 ve 17 d r. . Öğretmen tahtaya per yd k tablnun b r bölümünü ç zm şt r. A,B ve C n n atm numaraları sırasıyla;, 9 ve d r. 8A B A C D Arda B ve C elementler arasında luşan b leş ğ n en küçük tanec ğ mleküler yapılıdır.

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Haz ran 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30453 (Mükerrer) Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tar hl ve

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 151 EK 01M-8851261200 Bu ürün çevreye saygılı modern tes slerde doğaya zarar vermeden üret lm şt r. AEEE Yönetmel ğ ne Uygundur. PCB çermez. Elektr k devres ne,beyan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

ÇGE 330 YAZ STAJI TALİMATLARI. Staj süres nce aşağıdak hususlara t t zl kle uymanızı r ca eder; başarılar d ler z.

ÇGE 330 YAZ STAJI TALİMATLARI. Staj süres nce aşağıdak hususlara t t zl kle uymanızı r ca eder; başarılar d ler z. ÇGE 330 YAZ STAJI TALİMATLARI Staj süres nce aşağıdak hususlara t t zl kle uymanızı r ca eder; başarılar d ler z. A. Staj Önces Hazırlıklar 1. Yaz stajınızı öncel k sırasına göre danışman öğret m elemanın

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Yen Nes l Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yen Nes l Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yen Nes l Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu ALL n 9-36 kg yen nes l oto koltuğu, ECE R44/04 standardı uyarınca I, II ve III yaş grupları ç n oto çocuk koltuğu olarak kullanımına z n ver lm şt

Detaylı

SÖZLEŞMESİNE GÖRE YILLARA YAYGIN OLMAYAN

SÖZLEŞMESİNE GÖRE YILLARA YAYGIN OLMAYAN Sözleşmes ne Göre Yıllara Yaygın Olmayan İnşaatların Sonradan Yıllara Yaygın Hüv yet Kazanması Durumunda Yapılacak Verg Kes nt s n n Zamanı-I SÖZLEŞMESİNE GÖRE YILLARA YAYGIN OLMAYAN İNŞAATLARIN SONRADAN

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. c) B r m yönet c s : Rektörlüğe bağlı akadem k ve dar b r mler n yönet c ler n,

YÖNETMELİK. c) B r m yönet c s : Rektörlüğe bağlı akadem k ve dar b r mler n yönet c ler n, 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK İstanbul Gel ş m Ün vers tes nden: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ BİZ KİMİZ? HAKKIMIZDA Ver kar Yazılım 2015 yılında kurulmuştur. Otomot v sektöründe rekabet n artmasıyla ortaya çıkan b lg ht yacını karşılamayı hedefleyen firmamız, ürett ğ b lg çözümler yle kurumsal ve

Detaylı

Özel B lkent L ses 19 Kasım - 23 Kasım 2018 Bülten

Özel B lkent L ses 19 Kasım - 23 Kasım 2018 Bülten Web sürümü Terc hler güncelle Abonel kten çık Özel B lkent L ses 19 Kasım - 23 Kasım 2018 Bülten TABLE OF CONTENTS ERASMUS+ MOTION IN THE SCIENCE OCEAN (MISO) ALİ AKTÜRK ÖZEL EĞİTİM OKULU SOSYAL ETKİNLİĞİMİZ

Detaylı

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ

LAMARCK TEORİSİ VE GÖRÜŞLERİ Evr m İle İlg l Görüşler (Darw n ve Lamarck Teor s ) İlk canlının oluşumunu açıklamaya çalışan b l m nsanları, yapmış oldukları gözlemler ve çalışmalar sonucunda farklı evr m görüşler ortaya atmışlardır.

Detaylı

Bağımsız Denet m Değ ş me Hazırlanıyor!

Bağımsız Denet m Değ ş me Hazırlanıyor! 19.01.2019 Bağımsız Denet m Değ ş me Hazırlanıyor! İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com Bağımsız Denet m Değ ş me Hazırlanıyor! Değerl meslektaşlarım, lafı h ç uzatmadan konuya

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

Mal Mühend sl k. İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r l.com Mal Mühend sl k

Mal Mühend sl k. İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r l.com Mal Mühend sl k 06.10.2018 Mal Mühend sl k İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com Mal Mühend sl k Tarih: 11/03/2016 I.GİRİŞ Değ ş m 21. Yüzyıla damgasını vuran b r kavramdır. Ülkem zde mesleğ

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

Blockcha n Teknoloj s le Muhasebe ve Denet m S l Baştan!

Blockcha n Teknoloj s le Muhasebe ve Denet m S l Baştan! 06.10.2018 Blockcha n Teknoloj s le Muhasebe ve Denet m S l Baştan! İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com Blockcha n Teknoloj s le Muhasebe ve Denet m S l Baştan! Blockcha n

Detaylı

karşılaştırma tablosu

karşılaştırma tablosu ISO/ıeC 17025 STANDART REVİZYONU BİLGİLENDİRME KILAVUZU karşılaştırma tablosu * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından kaynaklanab lecek hatalardan ve yükümlülüklerden TÜRKAK sorumlu

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

Olasılık Föyü KAZANIMLAR

Olasılık Föyü KAZANIMLAR Olasılık Föyü KAZANIMLAR Bir olaya ait olası durumları belirler. Daha fazla, eşit, daha az olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin

Detaylı

YÜKLEME KÖRÜĞÜ MONTAJ&KULLANIM&BAKIM KILAVUZU

YÜKLEME KÖRÜĞÜ MONTAJ&KULLANIM&BAKIM KILAVUZU YÜKLEME KÖRÜĞÜ MONTAJ&KULLANIM&BAKIM KILAVUZU Sayın Müşter m z; Öncel kle GOXU eder z. markasını seçt ğ n z ç n teşekkür Aşağıda bel rtt ğ m z amaçlar doğrultusunda bu k tapçığı hazırlamak ht yacı duyulmuştur.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

KILAVUZU. ISO/ıeC BİLGİLENDİRME STANDART REVİZYONU. karar kuralı. * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından

KILAVUZU. ISO/ıeC BİLGİLENDİRME STANDART REVİZYONU. karar kuralı. * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından ISO/ıeC 17025 STANDART REVİZYONU BİLGİLENDİRME * KILAVUZU karar kuralı * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından kaynaklanab lecek hatalardan ve yükümlülüklerden TÜRKAK sorumlu

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017 BATIOYO OCAK HAZİRAN 2017 MÜDÜRÜN MESAJI Doç. Dr. Umut BALCI BATIOYO Müdür V. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BATIOYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

Mutfak Tem zl ğ nde Yen B r Anlayış KATALOG. concept TÜRKÇE

Mutfak Tem zl ğ nde Yen B r Anlayış KATALOG. concept TÜRKÇE Mutfak Tem zl ğ nde Yen B r Anlayış KATALOG TÜRKÇE concept Unutmayalım.. Endüstr yel mutfak s stemler davlumbaz, asp ratör, baca ve kanallarla donatılmıştır. F ltre ve yağlı kanallarda b r km ş k r ve

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 16.03.2007 28.12.2009 Lig_1001 28.12.2010 Lig_1002 TTF Kulüpler Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURULARDA VE KURUMSAL FİRMALARA İMAR BARIŞI PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

BİREYSEL BAŞVURULARDA VE KURUMSAL FİRMALARA İMAR BARIŞI PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİREYSEL BAŞVURULARDA VE KURUMSAL FİRMALARA İMAR BARIŞI PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI www.projeimarbarisi.com ÇALIŞMA ALANLARIMIZ İmar Barışı Ofis m z; 3194 İmar Kanunu geç c 16.Maddes le düzenlenen İmar Barışı

Detaylı

9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM

9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM TÜBİTAK tarafından hazırlanan L se Matemat k Ders Müfredatına Ugundur. 9. SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME DEFTERİ I. DÖNEM M ll Eğ t m Bakanlığı Tal m ve Terb e Kurulu Başkanlığı nın.. tar h ve 9 saılı kararı

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1018165 İlanın Çıkılacağı yer GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ--->TORUL MESLEK

Detaylı

Matematik Örnek Soruları

Matematik Örnek Soruları Matematik Örnek Soruları. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a b = a 2 b dir. Kerem oyuncak arabasının boyunu 0 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre

Detaylı

D j tal Muhasebe Okuryazarlığı

D j tal Muhasebe Okuryazarlığı 06.10.2018 D j tal Muhasebe Okuryazarlığı İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com D j tal Muhasebe Okuryazarlığı 1. GİRİŞ Y rm b r nc yüzyılın s h rl kavramlarında b r s de tartışmasız

Detaylı

Matematik Örnek Soruları

Matematik Örnek Soruları Matematik Örnek Soruları. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a b = a b dir. Kerem oyuncak arabasının boyunu 0 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre oyuncak arabanın boyu santimetre

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021598 İlanın Çıkılacağı yer ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1

LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR DENEME 1 LGS MATEMATİK DENEME SINAVI 1 İÇERDİĞİ KONULAR 1. ÇARPANLAR VE KATLAR 2. ÜSLÜ İFADELER 3. KAREKÖKLÜ İFADELER 4. BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI ADI SOYADI ALDIĞI NOT DENEME 1 C1CELL 8. SINIF LGS MATEMATİK

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU INSTALLATION GUIDE

MONTAJ KILAVUZU INSTALLATION GUIDE MONTAJ KILAVUZU INSTALLATION GUIDE İÇİNDEKİLER 1 - TEKNİK ÖZELLİKLER...1 2 - MEKANİZMA TİPİ SEÇİM TABLOSU...1 3 - DUVAR İÇİ TAŞIYICI PROFİL ÖLÇÜLENDİRMESİ...2 4 - SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ...3 5 - HARİCİ AKSESUARLAR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020745 İlanın Çıkılacağı yer ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 16.03.2007 28.12.2009 Lig_1001 TTF Kulüpler Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam Bu

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

Fransızca Kursları. Ankara

Fransızca Kursları. Ankara Fransızca Kursları Ankara Fransızca Kursları Türk ye Fransız Kültür Merkez, Fransızca sev yen ze, prof l n ze ve takv m n ze göre s ze en uygun kursları sunar. Eğ t m ek b m z, Fransızca öğret m nde d

Detaylı

s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1022091 İlanın Çıkılacağı yer AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Yapay Zeka Tarafından Yapılan Beyanlar Geçerl M?

Yapay Zeka Tarafından Yapılan Beyanlar Geçerl M? 06.10.2018 Yapay Zeka Tarafından Yapılan Beyanlar Geçerl M? İsma l Tekbaş Serbest Muhasebec Mal Müşav r tekbas333@hotma l.com Yapay Zeka Tarafından Yapılan Beyanlar Geçerl M? John McCarthy zeka olgusunu,

Detaylı

2. 1- B r c sm n yüklü olup olmadığını, şayet yüklü se yükünün türünü bel rlemeye yarayan araç.

2. 1- B r c sm n yüklü olup olmadığını, şayet yüklü se yükünün türünü bel rlemeye yarayan araç. . En az b r yüzü küresel olan k yüzey arasında kalan cam ya da saydam plast k ortamlara mercek den r. Mercekler k ye ayrılır: İnce kenarlı mercek ve alın kenarlı mercek. İnce kenarlı mercekler ışığı toplama

Detaylı

L ortamının kırıcılığı M ortamından daha

L ortamının kırıcılığı M ortamından daha .. ses dalgaları N N ortamı ortamı ortamı M ortamı ses dalgaları ultra GS deneme Ses A) ortamının kırıcılığı M ortamından daha B) C) D). Görselde havadak karbond oks t m ktarını azaltan ve arttıran olaylar

Detaylı

ULTRAFEN. Liselere Hazırlık 8. SINIF. Ultra Denemeler

ULTRAFEN. Liselere Hazırlık 8. SINIF. Ultra Denemeler PN : dı Soyadı : ı : Numarası : LTRFEN Liselere Hazırlık SINIF ltra ler 1. şağıda kl m ve hava olayları le lg l k yorum ver lm şt r.. Hasan bey dağ yamacında bulunan,l,m ve N bölgeler nde yer alan bahçeler

Detaylı

KILAVUZU. ISO/ıeC BİLGİLENDİRME STANDART REVİZYONU TEMEL DEĞİŞİKLİKLER. * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından

KILAVUZU. ISO/ıeC BİLGİLENDİRME STANDART REVİZYONU TEMEL DEĞİŞİKLİKLER. * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından ISO/ıeC 17025 STANDART REVİZYONU BİLGİLENDİRME * KILAVUZU * Bu kılavuz b lg lend rme amaçlıdır, bu b lg ler n kullanımından kaynaklanab lecek hatalardan ve yükümlülüklerden TÜRKAK sorumlu değ ld r. Uluslararası

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı