OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180"

Transkript

1 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda ne zaman bir güvenlik sembolü görüldüðünde bir yaralanma riski olduðunu anlaþýlmalý ve takip eden açýklamalar dikkatlice okunarak olasý tehlikeler engellenebilir. Kaynak iþlemi sýrasýnda operatörler dýþýndaki diðer kiþileri, özelliklede çocuklarý çalýþma sahasýndan uzak tutunuz. GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI Kullaným kýlavuzunu ve makine üzerindeki etiket ve güvenlik uyarýlarýný dikkatli bir þekilde okuyunuz Makine üzerindeki uyarý etiketlerinin iyi durumda olduðundan emin olunuz. Eksik ve hasarlý etiketleri deðiþtiriniz. Makinenin nasýl çalýþtýrýldýðýný kontrollerinin doðru bir þekilde nasýl yapýlacaðýný öðrenin. Makinenizin uygun çalýþma ortamlarýnda kullanýnýz. Uygunsuz modifikasyonlar makinenizin güvenli çalýþmasýna ve ömrüne olumsuz etki eder. 2. Kurulum...6

3 GÜVENLÝK KURALLARI ELEKTRÝK ÇARPMALARI ÖLDÜREBÝLÝR! Kurulum prosedürlerinin ulusal elektrik standartlarýna ve diðer ilgili yönetmeliklere uygun olduðundan emin olunuz ve makinenin yetkili kiþiler tarafýndan kurulmasýný saðlayýnýz. Kuru ve saðlam izolasyonlu eldiven ve iþ önlüðü giyiniz. Elektroda çýplak elle dokunmayýnýz. Islak ya da hasar görmüþ eldiven ve iþ önlüklerini kesinlikle kullanmayýnýz. Elektrik taþýyan parçalara kesinlikle dokunmayýnýz. Eðer çalýþma yüzeyine, zemine ya da baþka bir makineye baðlý elektrodla temas Çalýþma yüzeyinden ve zeminden kendinizi izole ederek olasý elektrik þoklarýndan korunabilirsiniz. Çalýþtýðýnýz zemini ya da çalýþma yüzeyini kaplayarak sizinle direk temasýný engelleyecek kadar büyük, yanmayan, kuru izolasyon malzemeleri kullanýnýz (kuru ve hasarsýz tahta, kontrplak, kauçuk,... Vb.). Tek bir kaynak makinesine birden fazla elektrod yada çalýþma kablosu kesinlikle baðlamayýnýz. Makineyi kullanmadýðýnýz durumlarda kapalý tutunuz. Makine üzerinde çalýþmaya baþlamadan önce tüm güç baðlantýlarýný ve/veya baðlantý fiþlerini çýkartýnýz. Sýk aralýklarla güç kablolarýný olasý hasarlara karþý kontrol ediniz. Herhangi bir hasar tespit edildiðinde ya da izolasyonsuz bir kablo görüldüðünde derhal tamir ediniz ve/veya deðiþtiriniz. Elektrik hattýnýn topraklamasýnýn doðru yapýldýðýndan emin olunuz. DUMAN VE GAZLAR SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ZARARLI OLABÝLÝR! Kaynak ve kesme iþlemi yapýlýrken çýkan duman ve gazýn uzun süre solunmasý tehlikelidir. Gözlerde, burunda ve boðazda meydana gelen yanma hissi ve tahriþler, yetersiz havalandýrmanýn belirtileridir. Böyle bir durumla karþýlaþýldýðý zaman derhal havalandýrmayý arttýrýnýz, sorunun devam etmesi halinde kaynak iþlemini durdurunuz. Çalýþma alanýnda havalandýrma sistemi oluþturunuz. Kaynak, kesme iþlemi yapýlan yerlerde duman emme sistemi kullanýnýz, gerekiyorsa tüm atölyede biriken duman ve gazlarý dýþarýya atabilecek bir sistem kurunuz, deþarj esnasýnda çevreyi kirletmemek için uygun bir filtreleme sistemi kullanýnýz. Dar ve kapalý alanlarda çalýþýyorsanýz veya kurþun, berilyum, kadmiyum, çinko, çinko kaplý ya da boyalý malzemelerin kaynaðýný yapýyorsanýz, yukarýdaki önlemlere ilave olarak temiz hava saðlayan maskeler kullanýnýz. Küçük hacimli kapalý alanlarda mutlaka baþka bir kiþinin eþliðinde kaynak yapýnýz. Mümkün olduðu kadar bu tarz kapalý yerlerde kaynak yapmaktan kaçýnýnýz. Gaz tüpleri ayrý bir bölgede gruplandýrýlmýþsa, buralarýn iyi havalandýrýlmasýný saðlayýnýz, gaz tüpleri kullanýmda deðilken ana vanalarý kapalý tutunuz, gaz kaçaklarýna dikkat ediniz. Argon gibi koruyucu gazlar havadan daha yoðundurlar ve kapalý alanlarda kullanýldýklarý takdirde havanýn yerine solunabilirler, bu da saðlýðýnýz için tehlikelidir. Kaynak iþlemlerini yaðlama veya boyama iþlemlerinde açýða çýkan klorlu hidrokarbon buharlarýnýn olduðu ortamlarda yapmayýnýz. Sayfa 2

4 GÜVENLÝK KURALLARI ARK IÞIÐI GÖZLERÝNÝZE VE CÝLDÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR! Gözlerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun koruyucu maske ve cam filtre (TS EN 379 e göre 4 ila13) kullanýnýz. Vücudunuzun diðer çýplak kalan yerlerini (kollar, boyun, kulaklar,...vb.) uygun koruyucu giysilerle bu ýþýnlardan koruyunuz. Çevrenizdeki kiþilerin ark ýþýnlarýndan ve sýcak metallerden zarar görmemeleri için çalýþma alanýnýzý göz hizasýndan yüksek, aleve dayanýklý paravanlarla çeviriniz ve uyarý levhalarý asýnýz. SIÇRAYAN METAL PARÇALARI GÖZLERÝNÝZÝ YARALAYABÝLÝR! Kaynak yapmak, yüzey taþlamak, fýrçalamak gibi iþlemler kývýlcýmlara ve metal parçacýklarýnýn sýçramasýna neden olur. Bu nedenle oluþabilecek yaralanmalarý önlemek için kaynak maskesinin altýna onaylanmýþ kenar korumalýklarý olan koruyucu iþ gözlükleri takýnýz. GÜRÜLTÜ DUYMA YETENEÐÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR! Bazý ekipman ve iþlemlerin oluþturacaðý gürültü duyma yeteneðinize zarar verebilir. Eðer gürültü seviyesi yüksek ise onaylanmýþ kulak koruyucularýný takýnýz. SICAK PARÇALAR AÐIR YANIKLARA NEDEN OLABÝLÝR! Sýcak parçalara çýplak el ile dokunmayýnýz. Makinenin parçalarý üzerinde çalýþmadan önce soðumalarý için gerekli sürenin geçmesini bekleyiniz. HAREKETLÝ PARÇALAR YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR! Hareket halinde olan nesnelerden uzak durunuz. Makine ve cihazlara ait tüm kapak, panel, kapý,... vb. koruyucularý kapalý ve kilitli tutunuz. Aðýr cisimlerin düþme olasýlýðýna karþý metal burunlu ayakkabý giyiniz. KÜÇÜK HACÝMLÝ ve KAPALI ALANLARDA KAYNAK ve KESME ÝÞLEMÝ YAPMAK! Küçük hacimli ve kapalý alanlarda kaynak ve kesme iþlemleri yapmaktan kaçýnýnýz. Küçük hacimli ve kapalý alanlarda kaynak ve kesme iþlemlerinin yapýlmasý gerektiði durumlarda mutlaka bir baþka kiþi eþliðinde yapýnýz. Sayfa 3

5 GÜVENLÝK KURALLARI KAYNAK TELÝ YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR! Kaynak teli sargýsýný boþaltýrken torcu vücudun herhangi bir bölümüne, diðer kiþilere ya da herhangi bir metale doðru tutmayýnýz. Kaynak telini makaradan elle açarken, özellikle ince çaplardaki tel elinizden kurtulabilir, size veya çevrenizdeki kiþilere zarar verebilir. Bu iþlemi yaparken özellikle gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz, yakýn çevrenizde baþkalarýnýn bulunmamasýna dikkat ediniz. KAYNAK ÝÞLEMÝ YANGINLARA VE PATLAMALARA YOL AÇABÝLÝR! Yanýcý maddelere yakýn yerlerde kesinlikle kaynak yapmayýnýz, yangýn çýkabilir veya patlamalara neden olabilirsiniz. Kaynak iþlemine baþlamadan önce yanýcý ve patlayýcý maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýnýz veya üzerlerini yanmalarýný / harlamalarýný önleyici koruyucu örtülerle örtünüz. Tamamen kapalý tüplere ya da borulara kaynak ve kesme iþlemi uygulamayýnýz. Tüp ve kapalý cisimlere kaynak iþlemi uygulamadan önce bunlarý açýnýz, tamamýyla boþaltýp temizleyiniz. Bu tip cisimlere yapacaðýnýz kaynak iþlemlerinde dikkatli olunuz. Ýçinde patlama, yangýn ya da diðer tepkimelere neden olabilecek maddeler bulunmuþ tüp ve borulara boþ olsalar dahi kaynak iþlemi uygulamayýnýz. Kaynak ekipmanlarýnýn çalýþma esnasýnda ýsýnmalarýndan dolayý kolay yanabilecek yüzeylerin üzerine veya yakýnýna yerleþtirilmemelidir. Kaynak kývýlcýmlarý yangýna sebep olabilir. Bu nedenle yangýn söndürücü tüp, su, kum gibi malzemeleri kolay ulaþabileceðiniz yerlerde bulundurunuz. Kaynak ve kesme iþlemlerinde kullanýlan ve özellikle yanýcý, patlayýcý ve basýnçlý gaz devreleri üzerinde geri tepme ventilleri, gaz regülatörleri ve vanalarýnýn bulundurulmasýna ve bunlarýn periyodik kontrollerinin yapýlýp saðlýklý çalýþmasýna özen gösteriniz. DÜÞEN PARÇALAR YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR! Güç kaynaðýnýn ya da diðer ekipmanlarýn doðru yerleþtirilmemesi ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir. Güç kaynaðýnýn yerini deðiþtirirken her zaman tutamaklarý veya taþýma halkalarýný kullanýnýz. Torç, kablo veya hortumlardan çekmeyiniz. Gaz tüplerini ayrý taþýyýnýz. Kaynak ve kesme ekipmanlarýný taþýmadan önce tüm ara baðlantýlarýný sökünüz. Ekipmanlarý, cihaz üzerinde bulunan saplarý veya taþýma halkalarý yardýmýyla taþýyýnýz. Gerektiði durumlarda forklift gibi uygun taþýma ekipmanlarý kullanýnýz. Makinenizi eðimsiz platformlara, malzeme akýþýna engel olmayacak, kablo ve hortumlara takýlma riski oluþturmayacak, basýk ve kapalý olmayan, havalandýrýlabilecek tozsuz alanlara düþmeyecek veya devrilmeyecek þekilde yerleþtiriniz. Gaz tüplerini devrilmemeleri için, portatif makinelerde makinenin arkasýna, sabit makinelerde saðlam bir düzleme dik þekilde sabitleyiniz. Operatörlerin makine üzerindeki ayarlara ve baðlantýlara kolayca ulaþmasýný saðlayýnýz. Sayfa 4

6 GÜVENLÝK KURALLARI MAKÝNE ve APARATLARINA YETKÝSÝZ KÝÞÝLER TARAFINDAN BAKIM ve ONARIM YAPILMASI YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR! Elektrikli cihazlara yetkisiz kiþiler tarafýndan bakým ve onarým yaptýrýlmamalýdýr. Bakým ve onarým esnasýnda veya sonrasýnda yapýlabilecek hatalar kullanýmda ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. Gaz devresi elemanlarý basýnç altýnda çalýþmaktadýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan verilen bakým ve onarým hizmetleri sonucunda patlamalar gerçekleþebilir, ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabilir. UZUN SÜRELÝ KESÝNTÝSÝZ KULLANIM MAKÝNENÝN AÞIRI ISINMASINA NEDEN OLUR! Devrede kalma oranlarýna göre makinenin soðumasýný bekleyiniz. Akýmý veya devrede kalma oranýný kaynaða tekrar baþlamadan önce düþürünüz. Havalandýrma giriþlerinin önünü kapatmayýnýz. Havalandýrma giriþlerine filtre koymayýnýz. ARK KAYNAÐI ELEKTROMANYETÝK PARAZÝTE NEDEN OLABÝLÝR! Kaynak ve Kesme iþleminde oluþan elektromanyetik enerji hassas elektronik cihazlarýnýzda (bilgisayar, CNC, robot,...vb. bilgisayar kontrollü cihazlar) parazite neden olabilir. Kaynak bölgesinin elektromanyetik uyumluluða (EMC) uygun olduðundan emin olunuz. Olasý parazitlenmeleri ve etkilenmeleri azaltmak için, kaynak kablolarýnýn mümkün olduðunca kýsa, birbirine yakýn ve zeminde tutulmasýna dikkat ediniz. Olasý EMC hasarlarýný engellemek için kaynak iþlemlerinizi hassas elektronik cihazlarýnýzdan mümkün olduðunca uzakta (min. 100 m.) gerçekleþtiriniz. aynak Makinenizin kýlavuza uygun þekilde kurulup yerleþtirildiðinden emin olunuz. Eðer herhangi bir parazit, etkilenme oluþuyorsa, zýrhlý (korumalý) kablo kullanýmý, kaynak makinesinin baþka bir yere taþýnmasý, filtre kullanýmý veya çalýþma alanýnýn EMC açýsýndan korunmaya alýnmasý gibi ilave önlemler alýnýz. STATÝK ELEKTRÝK ELEKTRONÝK KARTLARA HASAR VEREBÝLÝR! Elektronik Kart ve benzeri elektronik parçalara dokunmadan önce topraklama bandýný bileðinize takýnýz. Elektronik Kart ve benzeri elektronik parçalarýn depolanmasýnda, yollanmasýnda, ambalajlamasýnda ve taþýnmasýnda uygun anti-statik poþetler kullanýnýz. KILAVUZDA YER ALAN TÜM GÜVENLÝK KURALLARINA UYULMASI MAL VE CAN GÜVENLÝÐÝNÝZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLÝDÝR! Sayfa 5

7 ELEKTROMANYETÝK EMÝSYON ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR ELEKTROMANYETÝK EMÝSYONU AZALTMAYA YÖNELÝK TAVSÝYELER Kaynak ve kesme makineleri profesyonel ve endüstriyel koþullarda kullanýlmalarý için tasarlanmýþtýr. Diðer kullaným alanlarý için üretici firmaya baþvurunuz. Kullanýcý, makinenin montajýný ve kullanýmýný kullanma kýlavuzuna uygun þekilde yapmaktan sorumludur. Elektromanyetik emisyondan kaynaklanan sorun gözlenmesi durumunda, sorunun üretici firmadan teknik destek alýnarak çözülmesi kullanýcýnýn sorumluluðu altýndadýr. Bazý durumlarda bu sorunun çözümü kaynak devresini topraklamak kadar basit olabileceði gibi bazý durumlarda da güç kaynaðýna ve giriþ filtrelerine elektromanyetik perdeleme uygulamayý kapsayabilir. Bütün durumlar için elektromanyetik emisyon seviyesi herhangi bir sorun yaratmayacak seviyeye düþürülmelidir. Güvenlik nedenlerine baðlý olarak kaynak devresinin topraklanýp topraklanmamasý kararý yetkili kiþilerce verilmelidir. Bu karar sakatlanma riskini arttýrmayacak þekilde olmalýdýr. Örneðin; paralel kaynak akýmý dönüþ yollarýna izin verilmesi diðer cihazlarýn topraklamalarýna zarar verebilir. Kaynak makineleri evler gibi yaþam mahallerinde kullanýldýklarý takdirde ilave güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Kaynak makineleri ile uyumlu bir ortamda çalýþmak için özel ölçümler yapýlmalýdýr. Ark baþlangýcý ve stabilizasyonu için zýrhlý kablo kullanýlarak yüksek frekans ölçümü yapýlmalýdýr. Robot, bilgisayar ve diðer elektrik-elektronik ekipmanlarýn kaynak makineleri ile baðlantýlarý için üretici firmadan teknik destek alýnmalýdýr. MAKÝNE ÇEVRESÝNDEKÝ ELEKTROMANYETÝK ALANLA ÝLGÝLÝ TAVSÝYELER Kaynak ve kesme makinelerini yerleþtirmeden önce çevredeki potansiyel elektromanyetik emisyona dikkat ediniz. Bunun için aþaðýdaki oluþumlarý gözden geçiriniz, gerekli hallerde çalýþma saatlerinizi çakýþmayacak þekilde ayarlayýnýz. Kaynak makinelerinin altýnda, üstünde ve yakýnýnda olan diðer güç kablolarý, kumanda kablolarý, sinyalizasyon ve telefon kablolarý. Radyo, Televizyon, Gsm, Telsiz verici ve alýcýlarý. Bilgisayar ve diðer kontrol cihazlarý. Kritik emniyet cihazlarý. Ýnsan saðlýðý ile ilgili, örneðin kalp atýþlarýný düzenleyen cihazlar, kalp pilleri, iþitmeye yardýmcý cihazlar,...vb. cihaz ve aparatlarýn bulunabilirliði. Kalibrasyon ve ölçüm yapýlan cihazlar. Ekipmanlarýn çevresiyle olan baðlantýlarý. (Kullanýcýnýn kaynak makinesinin diðer ekipmanlara uyumlu olduðundan emin olmasý gerekmektedir. Böyle durumlarda ekstra güvenlik ölçümleri gerekebilir.) Sayfa 6

8 1. TEKNÝK BÝLGÝLER 1.1 GENEL AÇIKLAMALAR Kullanýmý kolaydýr. Akým ayarýný manyetik olarak yapan düþey karakteristikli, aluminyum sargýlýdýr. Alternatif akýmda yanan tüm elektrodlarý kapasitesi ölçüsünde yakar. 1.2 KULLANIM AVANTAJLARI Düþey karakteristikli, kademesiz, hassas akým ayarý özelliðine sahiptir. Fan soðutmalý ve aþýrý ýsýnmaya karþý termik korumalýdýr. Kolay taþýnabilir Bakýr sargýlý Monofaze, kolay elektrik temin edebilme 1.3 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Þebeke Gerilimi (1 veya 2 fazlý) Þebekeden Çekilen Güç (maks.) Þebekeden Çekilen Akým (maks.) Kaynak Akým Ayarý Sahasý Anma Kaynak Akýmý (%23) Açýk Devre Gerilimi Elektrod Yakma Kapasitesi Tavsiye Edilen Þebeke Sigortasý Besleme Kablosu Boyutlar (u x g x y) Aðýrlýk 220V / 380V / 50Hz 8,5 kva / 14,8kVA 39 / 22,5 A AAC 160 AAC 50 VAC 2.00 mm mm 40 A / 25 A 2 3x2,5 mm / 2 m 440x250x290 mm 23,4 kg Koruma Sýnýfý IP STANDART AKSESUARLAR Elektrod Pensesi ve Kablosu (KM96111) Topraklama Pensesi ve Kablosu (KM96003) 2 16 mm -3 m 2 16 mm -3 m El Maskesi, Çekiç, Tel Fýrça Sayfa 7

9 1. TEKNÝK BÝLGÝLER 1.5 Ürün Etiketi 1~ 50/60 Hz 1~ 1~ U0 50V : ø mm I2 tw EN EN Hz I2 160A / 24,4V 2 mm 55 A mm 80 A 235 s 3.25 mm 115 A 130 s tr s 300 s 370 s U1 220V I1 max 39 A I1 eff 19 A U1 380V I1 max 22,5 A I1 eff 11 A IP 21 OERLIKON Kaynak Elektrodlarý ve Sanayi A.Þ. Halkalý cd. No:99 Sefaköy / ÝSTANBUL I. CL. H Ýmalat Tarihi: Aðýrlýðý 4 mm 160 A 115 s kg. Þekil 1 (Ürün Enerji Plaketi) 1~ 1~ 1 Fazlý AC Transformatör Örtülü Elektrodlarla Elle Yapýlan Metal Ark Kaynaðý Alçalan Karakteristik Þebeke Giriþi Tek Fazlý Alternatif Akým Tehlikeli Ortamlarda Çalýþmaya Uygun Uo U1 I1 max I1 eff I2 IP 21 I. CL. H. : Boþta Çalýþma Gerilimi : Þebeke Gerilimi ve Frekansý : Anma Þebeke Akýmý : Efektif Akým : Anma Kaynak Akýmý : Koruma Derecesi (TS 3033 EN 60529) : Ýzolasyon Derecesi Sayfa 8

10 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ 2.1 MAKÝNENÝN MONTAJI TESLÝM ALIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Sipariþ ettiðiniz tüm malzemelerin gelmiþ olduðundan emin olunuz. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlý olmasý halinde derhal aldýðýnýz yer ile temasa geçiniz. Hasarlý veya eksik teslimat halinde; Tutanak tutunuz, Hasarýn resmini çekiniz, Ýrsaliyenin fotokopisi ile birlikte nakliyeci firmaya ve Oerlikon a rapor ediniz (Oerlikon Faks: ). Makinenin ambalajý içinde aþaðýda belirtilen altý (6) kalem parçanýn eksiksiz olarak çýktýðýndan emin olunuz: 1) Ana makine ve Ona Baðlý Þebeke Kablosu 2) Elektrod Pensesi ve Kablosu 3) Topraklama Pensesi ve Kablosu 4) El Maskesi, Çekiç, Tel Fýrça 5) Kullanma Kýlavuzu ve Garanti Belgesi 6) Montaj Elemanlarý (El maskesi için) ÞEBEKE BAÐLANTISI Elektriksel baðlantýlarda kullanýlacak tüm ekipmanlarýn cihazýn etiketinde verilen deðerlere uygun olduðunu kontrol ediniz. Uygun olmayan baðlantýlarý kullanmayýnýz. 230V Hz Fiþi prize takmadan önce prizin etikette istenilen besleme türünde (BÝR FAZ, NÖTR ve TOPRAKLAMA HATTI) olduðunu mutlaka kontrol ediniz. 380V Hz Fiþi prize takmadan önce prizin etikette istenilen besleme türünde (ÜÇ FAZ, NÖTR ve TOPRAKLAMA HATTI) olduðunu mutlaka kontrol ediniz. Þekil 2 (1 Fazlý Enerji Beslemesi) Þekil 3 (3 Fazlý Enerji Beslemesi) 220V 230V 240V 0 380V 400V 415V Kahverengi Sarý ve Yeþil Mavi L1 N 220V 230V 240V 0 380V 400V 415V Sarý ve Yeþil Mavi Kahverengi L3 L2 L1 N Þekil 4 (Tek Fazlý Baðlantý) Þekil 5 (Üç Fazlý Baðlantý) MAKÝNENÝN ÇALIÞMA ORTAMI Verimli bir çalýþma için makinenin rahat soðumasý gerekir. Bunun için kaynak makinesinin çevresinde, en az 30 cm havalandýrma mesafesi býrakýnýz. Makineyi kapalý ve basýk alanlara yerleþtirmeyiniz. Aþýrý tozlu ve kirli ortamlardan kaçýnýnýz. Toz ve diðer maddeler cihazýn içine kaçarak kýsa sürede bozulmasýna veya performans kaybýna sebep olabilir. Makinenizi ýslak ve nemli yerlerden uzak tutunuz. Direkt güneþ ýþýnlarý, yaðmur ve rüzgar altýnda makineyi çalýþtýrmayýnýz. Ortam ýsýsýnýn 40 C yi aþmasý durumunda makineyi daha düþük kapasitede kullanýnýz. Güç kaynaðýný düþmeyecek ve devrilmeyecek þekilde saðlam bir yere yerleþtiriniz. Yüksek noktalara yerleþtirilen ekipmanlarýn düþme riskinin olduðunu unutmayýnýz. Operatörün, makine kontrollerine ve ekipman baðlantýlarýna kolay bir þekilde ulaþabilmesi saðlanmalýdýr. Sayfa 9

11 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ MAKÝNENÝN KONTROLLERÝ 230 V V A Ø m M I N A MAX Þekil 6 (Ön Görünüm) Þekil 7 (Akým Ayar Skalasý) Açma-Kapama Düðmesi (1 Faz - 3 Faz Ayarý) Akým Ayar Kolu Toprak Pensesi Prizi Elektrod Pensesi Prizi Ø : Elektrod Çapý A : Akým Deðeri Kaynak Trafosu Þekil 6 da görünen Açma-Kapama Düðmesi ile devreye alýnýr veya devreden çýkartýlýr. Akým ayar kolu yardýmýyla Þekil 7 de görünen kullanýlacak olan elektrod kesitine göre ayar yapýlýr. Cihazýn topraklama ve elektrod pensesi kablo baðlantýlarý Þekil 6 da görünmektedir. Þekil 7 de cihazýn elektrod çapý ve elektrod çapýna karþýlýk gelen akým deðeri skala (ibre) olarak gösterilmiþtir. Skalanýn (ibrenin) aþaðýya yada yukarýya hareketi akým ayar kolu aracýlýðýyla gerçekleþtirilerek uygun akým ayarý yapýlýr. Sayfa 10

12 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNANIN HAZIRLANMASI Kaynak Trafonuzun enerji beslemesinin Þekil 2 veya Þekil 3 de gösterildiði gibi yapýldýðýna emin olunuz. Topraklama pensesini Þekil 6 da görünen topraklama pensesi prizine baðlayýnýz. Daha sonra, topraklama pensesini kaynak yapýlacak bölgeye yakýn bir yerde iþ parçasýna sýkýca takýnýz. Elektrod pensesini Þekil 6 da görünen elektrod pensesi prizine takýnýz.! Kaynak pensesini iþ parçasýndan uzak/izole tutunuz.! Kaynak iþleminin verimli olabilmesi için toprak pensesini sýkýca baðlanmýþ olmasý gerekmektedir.! Kaynak yapmadýðýnýz zamanlarda, kaynak pensesini iþ parçasýndan uzak/izole tutmanýz gerekmektedir.! Kaynak pensesinin iletken kýsýmlarýný makine çalýþýrken iþ parçasýna deðmemesi gerekmektedir. Bu durum kýsa devre oluþmasýna sebep olur, elektrod penseniz ve iþ parçanýz zarar görür ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V (B) (A) (B) (A) Þekil 8 (Gerilim Ayar Kademeleri UYARI : Güç kaynaðýný þebekeye baðlamadan önce gerilim deðiþiminin þalter düðmesinde doðru ayarlandýðýný kontrol ediniz. Gerilim deðiþimi B levhasýný çevirerek yada A vidasý hareket ettirilerek saðlanýr. NOT : Eðer kaynak yapýcýnýz pilot lambasýna yada sarý/turuncu ýþýk düðmesine sahipse, bu pilot sinyallerinin sadece termostat kapandýðýnda yandýðýna dikkat ediniz Sayfa 11

13 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI Þebeke beslemesini, topraklama-elektrod pensesi baðlantýlarýn ve akým ayarýný tamamladýktan sonra Þekil 6 da görünen Açma-Kapama düðmesini besleme türüne göre uygun olan (220V veya 380V) konuma getiriniz. Cihazýnýz kaynak iþlemine hazýrdýr. Kullanacaðýnýz elektrodun örtüsü sýyrýlmýþ metal kýsmýný elektrod pensesine tutturunuz. Þekil 6 da görünen akým ayar kolunu kullanarak Þekil 5 de belirtilen skalaya (ibreye) göre kullanacaðýnýz elektroda uygun akým ayarýný yapýnýz. Yukarýda belirtilen ayarlamalar ve hazýrlýklar tamamlandýktan sonra, iþ parçasýna elektrodu deðdirdiðinizde kývýlcým çýkacak ark baþlayacaktýr. Bu sýrada elektrodu yukarý doðru çok hafifçe çekerek kaynak yapmaya baþlayabilirsiniz. KAYNAK ESNASINDA AÇMA-KAPAMA ANAHTARINI KAPATMAYINIZ VEYA ENERJÝ BESLEMESÝNÝ KESMEYÝNÝZ. BU DURUM CÝHAZINIZA CÝDDÝ ZARAR VEREBÝLÝR. Sayfa 12

14 3. BAKIM BÝLGÝLERÝ KAYNAK MAKÝNESÝNÝN FÝÞÝNÝ ÞEBEKEDEN AYIRMADAN KAPORTA KAPAKLARINI AÇMAYINIZ. MAKÝNE ENERJÝLÝYKEN MÜDAHALE EDÝLMEMESÝ VE ENERJÝLÝ KABLO UÇLARINA/KONNEKTÖRLERE TEMAS EDÝLMEMESÝ HAYATÝ ÖNEM TAÞIMAKTADIR. 3 Aylýk Periyotlarla Makine üzerindeki etiketleri temizleyiniz, eksik ve yýpranmýþ etiketleri yenileyin. Kýrýlan, kopan, yýpranan kablo, gaz hortumu ve kordonlarýn bakýmýný yapýn; gerekiyorsa yenisiyle deðiþtirin. 6 Aylýk Periyotlarla Makinenin içinin servis kapaklarýnýn açýlarak 10 barý geçmeyecek þekilde kuru hava ile temizleyiniz. Aþýrý tozlu ortamlarda bu iþlemi daha da sýk yapabilirsiniz. NOT: Periyodik bakýmýn zaman aralýklarý kullanýlan ortamýn kirlilik derecesine göre deðiþkenlik gösterebilir. Bu esnada tüm elektrik ve mekanik vidalý baðlantýlarý iyice sýkýnýz. Elektrik kablolarýnýn ve tellerinin izolasyonlarýný kontrol ediniz. Ýþ bittiðinde kaportalar derhal takýlmalý ve vidalarý iyice sýkýlmalýdýr. Asla kaynak makinesinin kapaklarý açýkken kaynak yapmayýnýz. Sayfa 13

15 4. BASÝT ARIZA VE SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ ARIZA-SORUN TANIMI KAYNAÐI ÇÖZÜMÜ Termik Lambasý Sürekli Yanýyor Termik Arýzalý Termik Deðiþimi Sigorta Attýrýyor Bobinler Arýzalý Bobin Deðiþimi Termik Çok Kýsa Sürede Devreyi Açýyor Fan Arýzalý Çalýþma çevrimine uygun akým deðeri seçilmemiþ Fan Deðiþimi Çalýþma çevrimine uygun akým deðeri seçiniz Amper Ayarý Yapmýyor Amper Ayar Mili yada Mil Ayar Somunu Arýzalý Amper Ayar Mili yada Mil Ayar Somunu Deðiþimi Makineye Enerji Gelmiyor Þalter Arýzalý Þalter Deðiþimi Sayfa 14

16 5. DEVRE ÞEMASI Sayfa 15

17 6. YEDEK PARÇA LÝSTESÝ Fan Motoru 2 Nüve 3 Primer-Seconder Sargý 4 Pako Þalter 5 Termik Lambasý 6 Amper Ayar Mili 7 Kaynak Prizi 8 Termik Sayfa 16

18 7. ARK KAYNAK PROSESÝNÝN ADIMLARI 1. Çalýþýlacak olan parça Çalýþmaya baþlamadan önce parçanýn yüzeyinin temiz olduðundan emin olun. 2. Toprak Pensesi Mümkün olduðunca kaynak noktasýna yakýn bir yere baðlayýnýz. 3. Elektrod Küçük çaplý elektrodlar büyük çaplý olanlara göre daha az akýma ihtiyaç duyarlar. Kaynak akýmýný ayarlarken elektrod üreticisinin akým önerilerini dikkate alýnýz. 4. Elektrod Pensesi 5. Elektrod Pensesinin pozisyonu 6. Ark mesafesi Bu mesafe elektrodla parça arasýndaki mesafedir. Doðru akým ayarýndaki kýsa bir ark bize keskin ve çýtýrtýlý bir ses verir. Kaynak akýmý elektrodun kaynak metaline dokunmasýyla baþlar. 7. Cüruf Kýrma çekici ve tel fýrça yardýmýyla kaynak yüzeyindeki cürufu temizleyin. Yeni bir kaynaða baþlamadan önce yapmýþ olduðunuz kaynak dikiþini kontrol edin. Sayfa 17

19 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. FABRÝKA Organize Sanayi Bölgesi 2.Kýsým MANÝSA Telefon : Faks :

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ

KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 50 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI GÜVENLÝK KURLLRI...3 ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TNIMLNMSI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüðünde,

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Expressweld Model : Inverter 251-Ultra/PFC. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU. www.askaynak.com.tr. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : Inverter 251-Ultra/PFC. Örtülü Elektrod Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU. www.askaynak.com.tr. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi 380V - 3Ph 2.5-5 mm Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (Pense ve kablolar hariç) Expressweld Model : Inverter 25-Ultra/PFC Örtülü Elektrod

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu INV 150 C

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu INV 150 C /! OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI. 2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu TURBO 370

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu TURBO 370 /! OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI. 2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

8 port 10/100 Mbps Ethernet Switch NSW-108 KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

TIG Kaynak Makineleri

TIG Kaynak Makineleri Lincoln Electric Precision TIG 275 / TIG 375 SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ PROFESYONEL TÝP TIG KAYNAK MAKÝNESÝ TIG Kaynak Makineleri KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK HASSAS KRATER DOLGUSU Precision

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOM-7001 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU KAYNAK REDRESÖRÜ Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... 2 1. TEKNİK BİLGİLER......6

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU KAYNAK REDRESÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı