OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI TURBO 180"

Transkript

1 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. Kullanma Kýlavuzu HALKALI

2 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Güvenlik Kurallarý...2 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda ne zaman bir güvenlik sembolü görüldüðünde bir yaralanma riski olduðunu anlaþýlmalý ve takip eden açýklamalar dikkatlice okunarak olasý tehlikeler engellenebilir. Kaynak iþlemi sýrasýnda operatörler dýþýndaki diðer kiþileri, özelliklede çocuklarý çalýþma sahasýndan uzak tutunuz. GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI Kullaným kýlavuzunu ve makine üzerindeki etiket ve güvenlik uyarýlarýný dikkatli bir þekilde okuyunuz Makine üzerindeki uyarý etiketlerinin iyi durumda olduðundan emin olunuz. Eksik ve hasarlý etiketleri deðiþtiriniz. Makinenin nasýl çalýþtýrýldýðýný kontrollerinin doðru bir þekilde nasýl yapýlacaðýný öðrenin. Makinenizin uygun çalýþma ortamlarýnda kullanýnýz. Uygunsuz modifikasyonlar makinenizin güvenli çalýþmasýna ve ömrüne olumsuz etki eder. 2. Kurulum...6

3 GÜVENLÝK KURALLARI ELEKTRÝK ÇARPMALARI ÖLDÜREBÝLÝR! Kurulum prosedürlerinin ulusal elektrik standartlarýna ve diðer ilgili yönetmeliklere uygun olduðundan emin olunuz ve makinenin yetkili kiþiler tarafýndan kurulmasýný saðlayýnýz. Kuru ve saðlam izolasyonlu eldiven ve iþ önlüðü giyiniz. Elektroda çýplak elle dokunmayýnýz. Islak ya da hasar görmüþ eldiven ve iþ önlüklerini kesinlikle kullanmayýnýz. Elektrik taþýyan parçalara kesinlikle dokunmayýnýz. Eðer çalýþma yüzeyine, zemine ya da baþka bir makineye baðlý elektrodla temas Çalýþma yüzeyinden ve zeminden kendinizi izole ederek olasý elektrik þoklarýndan korunabilirsiniz. Çalýþtýðýnýz zemini ya da çalýþma yüzeyini kaplayarak sizinle direk temasýný engelleyecek kadar büyük, yanmayan, kuru izolasyon malzemeleri kullanýnýz (kuru ve hasarsýz tahta, kontrplak, kauçuk,... Vb.). Tek bir kaynak makinesine birden fazla elektrod yada çalýþma kablosu kesinlikle baðlamayýnýz. Makineyi kullanmadýðýnýz durumlarda kapalý tutunuz. Makine üzerinde çalýþmaya baþlamadan önce tüm güç baðlantýlarýný ve/veya baðlantý fiþlerini çýkartýnýz. Sýk aralýklarla güç kablolarýný olasý hasarlara karþý kontrol ediniz. Herhangi bir hasar tespit edildiðinde ya da izolasyonsuz bir kablo görüldüðünde derhal tamir ediniz ve/veya deðiþtiriniz. Elektrik hattýnýn topraklamasýnýn doðru yapýldýðýndan emin olunuz. DUMAN VE GAZLAR SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ZARARLI OLABÝLÝR! Kaynak ve kesme iþlemi yapýlýrken çýkan duman ve gazýn uzun süre solunmasý tehlikelidir. Gözlerde, burunda ve boðazda meydana gelen yanma hissi ve tahriþler, yetersiz havalandýrmanýn belirtileridir. Böyle bir durumla karþýlaþýldýðý zaman derhal havalandýrmayý arttýrýnýz, sorunun devam etmesi halinde kaynak iþlemini durdurunuz. Çalýþma alanýnda havalandýrma sistemi oluþturunuz. Kaynak, kesme iþlemi yapýlan yerlerde duman emme sistemi kullanýnýz, gerekiyorsa tüm atölyede biriken duman ve gazlarý dýþarýya atabilecek bir sistem kurunuz, deþarj esnasýnda çevreyi kirletmemek için uygun bir filtreleme sistemi kullanýnýz. Dar ve kapalý alanlarda çalýþýyorsanýz veya kurþun, berilyum, kadmiyum, çinko, çinko kaplý ya da boyalý malzemelerin kaynaðýný yapýyorsanýz, yukarýdaki önlemlere ilave olarak temiz hava saðlayan maskeler kullanýnýz. Küçük hacimli kapalý alanlarda mutlaka baþka bir kiþinin eþliðinde kaynak yapýnýz. Mümkün olduðu kadar bu tarz kapalý yerlerde kaynak yapmaktan kaçýnýnýz. Gaz tüpleri ayrý bir bölgede gruplandýrýlmýþsa, buralarýn iyi havalandýrýlmasýný saðlayýnýz, gaz tüpleri kullanýmda deðilken ana vanalarý kapalý tutunuz, gaz kaçaklarýna dikkat ediniz. Argon gibi koruyucu gazlar havadan daha yoðundurlar ve kapalý alanlarda kullanýldýklarý takdirde havanýn yerine solunabilirler, bu da saðlýðýnýz için tehlikelidir. Kaynak iþlemlerini yaðlama veya boyama iþlemlerinde açýða çýkan klorlu hidrokarbon buharlarýnýn olduðu ortamlarda yapmayýnýz. Sayfa 2

4 GÜVENLÝK KURALLARI ARK IÞIÐI GÖZLERÝNÝZE VE CÝLDÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR! Gözlerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun koruyucu maske ve cam filtre (TS EN 379 e göre 4 ila13) kullanýnýz. Vücudunuzun diðer çýplak kalan yerlerini (kollar, boyun, kulaklar,...vb.) uygun koruyucu giysilerle bu ýþýnlardan koruyunuz. Çevrenizdeki kiþilerin ark ýþýnlarýndan ve sýcak metallerden zarar görmemeleri için çalýþma alanýnýzý göz hizasýndan yüksek, aleve dayanýklý paravanlarla çeviriniz ve uyarý levhalarý asýnýz. SIÇRAYAN METAL PARÇALARI GÖZLERÝNÝZÝ YARALAYABÝLÝR! Kaynak yapmak, yüzey taþlamak, fýrçalamak gibi iþlemler kývýlcýmlara ve metal parçacýklarýnýn sýçramasýna neden olur. Bu nedenle oluþabilecek yaralanmalarý önlemek için kaynak maskesinin altýna onaylanmýþ kenar korumalýklarý olan koruyucu iþ gözlükleri takýnýz. GÜRÜLTÜ DUYMA YETENEÐÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR! Bazý ekipman ve iþlemlerin oluþturacaðý gürültü duyma yeteneðinize zarar verebilir. Eðer gürültü seviyesi yüksek ise onaylanmýþ kulak koruyucularýný takýnýz. SICAK PARÇALAR AÐIR YANIKLARA NEDEN OLABÝLÝR! Sýcak parçalara çýplak el ile dokunmayýnýz. Makinenin parçalarý üzerinde çalýþmadan önce soðumalarý için gerekli sürenin geçmesini bekleyiniz. HAREKETLÝ PARÇALAR YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR! Hareket halinde olan nesnelerden uzak durunuz. Makine ve cihazlara ait tüm kapak, panel, kapý,... vb. koruyucularý kapalý ve kilitli tutunuz. Aðýr cisimlerin düþme olasýlýðýna karþý metal burunlu ayakkabý giyiniz. KÜÇÜK HACÝMLÝ ve KAPALI ALANLARDA KAYNAK ve KESME ÝÞLEMÝ YAPMAK! Küçük hacimli ve kapalý alanlarda kaynak ve kesme iþlemleri yapmaktan kaçýnýnýz. Küçük hacimli ve kapalý alanlarda kaynak ve kesme iþlemlerinin yapýlmasý gerektiði durumlarda mutlaka bir baþka kiþi eþliðinde yapýnýz. Sayfa 3

5 GÜVENLÝK KURALLARI KAYNAK TELÝ YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR! Kaynak teli sargýsýný boþaltýrken torcu vücudun herhangi bir bölümüne, diðer kiþilere ya da herhangi bir metale doðru tutmayýnýz. Kaynak telini makaradan elle açarken, özellikle ince çaplardaki tel elinizden kurtulabilir, size veya çevrenizdeki kiþilere zarar verebilir. Bu iþlemi yaparken özellikle gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz, yakýn çevrenizde baþkalarýnýn bulunmamasýna dikkat ediniz. KAYNAK ÝÞLEMÝ YANGINLARA VE PATLAMALARA YOL AÇABÝLÝR! Yanýcý maddelere yakýn yerlerde kesinlikle kaynak yapmayýnýz, yangýn çýkabilir veya patlamalara neden olabilirsiniz. Kaynak iþlemine baþlamadan önce yanýcý ve patlayýcý maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýnýz veya üzerlerini yanmalarýný / harlamalarýný önleyici koruyucu örtülerle örtünüz. Tamamen kapalý tüplere ya da borulara kaynak ve kesme iþlemi uygulamayýnýz. Tüp ve kapalý cisimlere kaynak iþlemi uygulamadan önce bunlarý açýnýz, tamamýyla boþaltýp temizleyiniz. Bu tip cisimlere yapacaðýnýz kaynak iþlemlerinde dikkatli olunuz. Ýçinde patlama, yangýn ya da diðer tepkimelere neden olabilecek maddeler bulunmuþ tüp ve borulara boþ olsalar dahi kaynak iþlemi uygulamayýnýz. Kaynak ekipmanlarýnýn çalýþma esnasýnda ýsýnmalarýndan dolayý kolay yanabilecek yüzeylerin üzerine veya yakýnýna yerleþtirilmemelidir. Kaynak kývýlcýmlarý yangýna sebep olabilir. Bu nedenle yangýn söndürücü tüp, su, kum gibi malzemeleri kolay ulaþabileceðiniz yerlerde bulundurunuz. Kaynak ve kesme iþlemlerinde kullanýlan ve özellikle yanýcý, patlayýcý ve basýnçlý gaz devreleri üzerinde geri tepme ventilleri, gaz regülatörleri ve vanalarýnýn bulundurulmasýna ve bunlarýn periyodik kontrollerinin yapýlýp saðlýklý çalýþmasýna özen gösteriniz. DÜÞEN PARÇALAR YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR! Güç kaynaðýnýn ya da diðer ekipmanlarýn doðru yerleþtirilmemesi ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir. Güç kaynaðýnýn yerini deðiþtirirken her zaman tutamaklarý veya taþýma halkalarýný kullanýnýz. Torç, kablo veya hortumlardan çekmeyiniz. Gaz tüplerini ayrý taþýyýnýz. Kaynak ve kesme ekipmanlarýný taþýmadan önce tüm ara baðlantýlarýný sökünüz. Ekipmanlarý, cihaz üzerinde bulunan saplarý veya taþýma halkalarý yardýmýyla taþýyýnýz. Gerektiði durumlarda forklift gibi uygun taþýma ekipmanlarý kullanýnýz. Makinenizi eðimsiz platformlara, malzeme akýþýna engel olmayacak, kablo ve hortumlara takýlma riski oluþturmayacak, basýk ve kapalý olmayan, havalandýrýlabilecek tozsuz alanlara düþmeyecek veya devrilmeyecek þekilde yerleþtiriniz. Gaz tüplerini devrilmemeleri için, portatif makinelerde makinenin arkasýna, sabit makinelerde saðlam bir düzleme dik þekilde sabitleyiniz. Operatörlerin makine üzerindeki ayarlara ve baðlantýlara kolayca ulaþmasýný saðlayýnýz. Sayfa 4

6 GÜVENLÝK KURALLARI MAKÝNE ve APARATLARINA YETKÝSÝZ KÝÞÝLER TARAFINDAN BAKIM ve ONARIM YAPILMASI YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR! Elektrikli cihazlara yetkisiz kiþiler tarafýndan bakým ve onarým yaptýrýlmamalýdýr. Bakým ve onarým esnasýnda veya sonrasýnda yapýlabilecek hatalar kullanýmda ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. Gaz devresi elemanlarý basýnç altýnda çalýþmaktadýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan verilen bakým ve onarým hizmetleri sonucunda patlamalar gerçekleþebilir, ciddi yaralanma ve ölümlere neden olabilir. UZUN SÜRELÝ KESÝNTÝSÝZ KULLANIM MAKÝNENÝN AÞIRI ISINMASINA NEDEN OLUR! Devrede kalma oranlarýna göre makinenin soðumasýný bekleyiniz. Akýmý veya devrede kalma oranýný kaynaða tekrar baþlamadan önce düþürünüz. Havalandýrma giriþlerinin önünü kapatmayýnýz. Havalandýrma giriþlerine filtre koymayýnýz. ARK KAYNAÐI ELEKTROMANYETÝK PARAZÝTE NEDEN OLABÝLÝR! Kaynak ve Kesme iþleminde oluþan elektromanyetik enerji hassas elektronik cihazlarýnýzda (bilgisayar, CNC, robot,...vb. bilgisayar kontrollü cihazlar) parazite neden olabilir. Kaynak bölgesinin elektromanyetik uyumluluða (EMC) uygun olduðundan emin olunuz. Olasý parazitlenmeleri ve etkilenmeleri azaltmak için, kaynak kablolarýnýn mümkün olduðunca kýsa, birbirine yakýn ve zeminde tutulmasýna dikkat ediniz. Olasý EMC hasarlarýný engellemek için kaynak iþlemlerinizi hassas elektronik cihazlarýnýzdan mümkün olduðunca uzakta (min. 100 m.) gerçekleþtiriniz. aynak Makinenizin kýlavuza uygun þekilde kurulup yerleþtirildiðinden emin olunuz. Eðer herhangi bir parazit, etkilenme oluþuyorsa, zýrhlý (korumalý) kablo kullanýmý, kaynak makinesinin baþka bir yere taþýnmasý, filtre kullanýmý veya çalýþma alanýnýn EMC açýsýndan korunmaya alýnmasý gibi ilave önlemler alýnýz. STATÝK ELEKTRÝK ELEKTRONÝK KARTLARA HASAR VEREBÝLÝR! Elektronik Kart ve benzeri elektronik parçalara dokunmadan önce topraklama bandýný bileðinize takýnýz. Elektronik Kart ve benzeri elektronik parçalarýn depolanmasýnda, yollanmasýnda, ambalajlamasýnda ve taþýnmasýnda uygun anti-statik poþetler kullanýnýz. KILAVUZDA YER ALAN TÜM GÜVENLÝK KURALLARINA UYULMASI MAL VE CAN GÜVENLÝÐÝNÝZ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLÝDÝR! Sayfa 5

7 ELEKTROMANYETÝK EMÝSYON ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR ELEKTROMANYETÝK EMÝSYONU AZALTMAYA YÖNELÝK TAVSÝYELER Kaynak ve kesme makineleri profesyonel ve endüstriyel koþullarda kullanýlmalarý için tasarlanmýþtýr. Diðer kullaným alanlarý için üretici firmaya baþvurunuz. Kullanýcý, makinenin montajýný ve kullanýmýný kullanma kýlavuzuna uygun þekilde yapmaktan sorumludur. Elektromanyetik emisyondan kaynaklanan sorun gözlenmesi durumunda, sorunun üretici firmadan teknik destek alýnarak çözülmesi kullanýcýnýn sorumluluðu altýndadýr. Bazý durumlarda bu sorunun çözümü kaynak devresini topraklamak kadar basit olabileceði gibi bazý durumlarda da güç kaynaðýna ve giriþ filtrelerine elektromanyetik perdeleme uygulamayý kapsayabilir. Bütün durumlar için elektromanyetik emisyon seviyesi herhangi bir sorun yaratmayacak seviyeye düþürülmelidir. Güvenlik nedenlerine baðlý olarak kaynak devresinin topraklanýp topraklanmamasý kararý yetkili kiþilerce verilmelidir. Bu karar sakatlanma riskini arttýrmayacak þekilde olmalýdýr. Örneðin; paralel kaynak akýmý dönüþ yollarýna izin verilmesi diðer cihazlarýn topraklamalarýna zarar verebilir. Kaynak makineleri evler gibi yaþam mahallerinde kullanýldýklarý takdirde ilave güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Kaynak makineleri ile uyumlu bir ortamda çalýþmak için özel ölçümler yapýlmalýdýr. Ark baþlangýcý ve stabilizasyonu için zýrhlý kablo kullanýlarak yüksek frekans ölçümü yapýlmalýdýr. Robot, bilgisayar ve diðer elektrik-elektronik ekipmanlarýn kaynak makineleri ile baðlantýlarý için üretici firmadan teknik destek alýnmalýdýr. MAKÝNE ÇEVRESÝNDEKÝ ELEKTROMANYETÝK ALANLA ÝLGÝLÝ TAVSÝYELER Kaynak ve kesme makinelerini yerleþtirmeden önce çevredeki potansiyel elektromanyetik emisyona dikkat ediniz. Bunun için aþaðýdaki oluþumlarý gözden geçiriniz, gerekli hallerde çalýþma saatlerinizi çakýþmayacak þekilde ayarlayýnýz. Kaynak makinelerinin altýnda, üstünde ve yakýnýnda olan diðer güç kablolarý, kumanda kablolarý, sinyalizasyon ve telefon kablolarý. Radyo, Televizyon, Gsm, Telsiz verici ve alýcýlarý. Bilgisayar ve diðer kontrol cihazlarý. Kritik emniyet cihazlarý. Ýnsan saðlýðý ile ilgili, örneðin kalp atýþlarýný düzenleyen cihazlar, kalp pilleri, iþitmeye yardýmcý cihazlar,...vb. cihaz ve aparatlarýn bulunabilirliði. Kalibrasyon ve ölçüm yapýlan cihazlar. Ekipmanlarýn çevresiyle olan baðlantýlarý. (Kullanýcýnýn kaynak makinesinin diðer ekipmanlara uyumlu olduðundan emin olmasý gerekmektedir. Böyle durumlarda ekstra güvenlik ölçümleri gerekebilir.) Sayfa 6

8 1. TEKNÝK BÝLGÝLER 1.1 GENEL AÇIKLAMALAR Kullanýmý kolaydýr. Akým ayarýný manyetik olarak yapan düþey karakteristikli, aluminyum sargýlýdýr. Alternatif akýmda yanan tüm elektrodlarý kapasitesi ölçüsünde yakar. 1.2 KULLANIM AVANTAJLARI Düþey karakteristikli, kademesiz, hassas akým ayarý özelliðine sahiptir. Fan soðutmalý ve aþýrý ýsýnmaya karþý termik korumalýdýr. Kolay taþýnabilir Bakýr sargýlý Monofaze, kolay elektrik temin edebilme 1.3 TEKNÝK ÖZELLÝKLER Þebeke Gerilimi (1 veya 2 fazlý) Þebekeden Çekilen Güç (maks.) Þebekeden Çekilen Akým (maks.) Kaynak Akým Ayarý Sahasý Anma Kaynak Akýmý (%23) Açýk Devre Gerilimi Elektrod Yakma Kapasitesi Tavsiye Edilen Þebeke Sigortasý Besleme Kablosu Boyutlar (u x g x y) Aðýrlýk 220V / 380V / 50Hz 8,5 kva / 14,8kVA 39 / 22,5 A AAC 160 AAC 50 VAC 2.00 mm mm 40 A / 25 A 2 3x2,5 mm / 2 m 440x250x290 mm 23,4 kg Koruma Sýnýfý IP STANDART AKSESUARLAR Elektrod Pensesi ve Kablosu (KM96111) Topraklama Pensesi ve Kablosu (KM96003) 2 16 mm -3 m 2 16 mm -3 m El Maskesi, Çekiç, Tel Fýrça Sayfa 7

9 1. TEKNÝK BÝLGÝLER 1.5 Ürün Etiketi 1~ 50/60 Hz 1~ 1~ U0 50V : ø mm I2 tw EN EN Hz I2 160A / 24,4V 2 mm 55 A mm 80 A 235 s 3.25 mm 115 A 130 s tr s 300 s 370 s U1 220V I1 max 39 A I1 eff 19 A U1 380V I1 max 22,5 A I1 eff 11 A IP 21 OERLIKON Kaynak Elektrodlarý ve Sanayi A.Þ. Halkalý cd. No:99 Sefaköy / ÝSTANBUL I. CL. H Ýmalat Tarihi: Aðýrlýðý 4 mm 160 A 115 s kg. Þekil 1 (Ürün Enerji Plaketi) 1~ 1~ 1 Fazlý AC Transformatör Örtülü Elektrodlarla Elle Yapýlan Metal Ark Kaynaðý Alçalan Karakteristik Þebeke Giriþi Tek Fazlý Alternatif Akým Tehlikeli Ortamlarda Çalýþmaya Uygun Uo U1 I1 max I1 eff I2 IP 21 I. CL. H. : Boþta Çalýþma Gerilimi : Þebeke Gerilimi ve Frekansý : Anma Þebeke Akýmý : Efektif Akým : Anma Kaynak Akýmý : Koruma Derecesi (TS 3033 EN 60529) : Ýzolasyon Derecesi Sayfa 8

10 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ 2.1 MAKÝNENÝN MONTAJI TESLÝM ALIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Sipariþ ettiðiniz tüm malzemelerin gelmiþ olduðundan emin olunuz. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlý olmasý halinde derhal aldýðýnýz yer ile temasa geçiniz. Hasarlý veya eksik teslimat halinde; Tutanak tutunuz, Hasarýn resmini çekiniz, Ýrsaliyenin fotokopisi ile birlikte nakliyeci firmaya ve Oerlikon a rapor ediniz (Oerlikon Faks: ). Makinenin ambalajý içinde aþaðýda belirtilen altý (6) kalem parçanýn eksiksiz olarak çýktýðýndan emin olunuz: 1) Ana makine ve Ona Baðlý Þebeke Kablosu 2) Elektrod Pensesi ve Kablosu 3) Topraklama Pensesi ve Kablosu 4) El Maskesi, Çekiç, Tel Fýrça 5) Kullanma Kýlavuzu ve Garanti Belgesi 6) Montaj Elemanlarý (El maskesi için) ÞEBEKE BAÐLANTISI Elektriksel baðlantýlarda kullanýlacak tüm ekipmanlarýn cihazýn etiketinde verilen deðerlere uygun olduðunu kontrol ediniz. Uygun olmayan baðlantýlarý kullanmayýnýz. 230V Hz Fiþi prize takmadan önce prizin etikette istenilen besleme türünde (BÝR FAZ, NÖTR ve TOPRAKLAMA HATTI) olduðunu mutlaka kontrol ediniz. 380V Hz Fiþi prize takmadan önce prizin etikette istenilen besleme türünde (ÜÇ FAZ, NÖTR ve TOPRAKLAMA HATTI) olduðunu mutlaka kontrol ediniz. Þekil 2 (1 Fazlý Enerji Beslemesi) Þekil 3 (3 Fazlý Enerji Beslemesi) 220V 230V 240V 0 380V 400V 415V Kahverengi Sarý ve Yeþil Mavi L1 N 220V 230V 240V 0 380V 400V 415V Sarý ve Yeþil Mavi Kahverengi L3 L2 L1 N Þekil 4 (Tek Fazlý Baðlantý) Þekil 5 (Üç Fazlý Baðlantý) MAKÝNENÝN ÇALIÞMA ORTAMI Verimli bir çalýþma için makinenin rahat soðumasý gerekir. Bunun için kaynak makinesinin çevresinde, en az 30 cm havalandýrma mesafesi býrakýnýz. Makineyi kapalý ve basýk alanlara yerleþtirmeyiniz. Aþýrý tozlu ve kirli ortamlardan kaçýnýnýz. Toz ve diðer maddeler cihazýn içine kaçarak kýsa sürede bozulmasýna veya performans kaybýna sebep olabilir. Makinenizi ýslak ve nemli yerlerden uzak tutunuz. Direkt güneþ ýþýnlarý, yaðmur ve rüzgar altýnda makineyi çalýþtýrmayýnýz. Ortam ýsýsýnýn 40 C yi aþmasý durumunda makineyi daha düþük kapasitede kullanýnýz. Güç kaynaðýný düþmeyecek ve devrilmeyecek þekilde saðlam bir yere yerleþtiriniz. Yüksek noktalara yerleþtirilen ekipmanlarýn düþme riskinin olduðunu unutmayýnýz. Operatörün, makine kontrollerine ve ekipman baðlantýlarýna kolay bir þekilde ulaþabilmesi saðlanmalýdýr. Sayfa 9

11 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ MAKÝNENÝN KONTROLLERÝ 230 V V A Ø m M I N A MAX Þekil 6 (Ön Görünüm) Þekil 7 (Akým Ayar Skalasý) Açma-Kapama Düðmesi (1 Faz - 3 Faz Ayarý) Akým Ayar Kolu Toprak Pensesi Prizi Elektrod Pensesi Prizi Ø : Elektrod Çapý A : Akým Deðeri Kaynak Trafosu Þekil 6 da görünen Açma-Kapama Düðmesi ile devreye alýnýr veya devreden çýkartýlýr. Akým ayar kolu yardýmýyla Þekil 7 de görünen kullanýlacak olan elektrod kesitine göre ayar yapýlýr. Cihazýn topraklama ve elektrod pensesi kablo baðlantýlarý Þekil 6 da görünmektedir. Þekil 7 de cihazýn elektrod çapý ve elektrod çapýna karþýlýk gelen akým deðeri skala (ibre) olarak gösterilmiþtir. Skalanýn (ibrenin) aþaðýya yada yukarýya hareketi akým ayar kolu aracýlýðýyla gerçekleþtirilerek uygun akým ayarý yapýlýr. Sayfa 10

12 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNANIN HAZIRLANMASI Kaynak Trafonuzun enerji beslemesinin Þekil 2 veya Þekil 3 de gösterildiði gibi yapýldýðýna emin olunuz. Topraklama pensesini Þekil 6 da görünen topraklama pensesi prizine baðlayýnýz. Daha sonra, topraklama pensesini kaynak yapýlacak bölgeye yakýn bir yerde iþ parçasýna sýkýca takýnýz. Elektrod pensesini Þekil 6 da görünen elektrod pensesi prizine takýnýz.! Kaynak pensesini iþ parçasýndan uzak/izole tutunuz.! Kaynak iþleminin verimli olabilmesi için toprak pensesini sýkýca baðlanmýþ olmasý gerekmektedir.! Kaynak yapmadýðýnýz zamanlarda, kaynak pensesini iþ parçasýndan uzak/izole tutmanýz gerekmektedir.! Kaynak pensesinin iletken kýsýmlarýný makine çalýþýrken iþ parçasýna deðmemesi gerekmektedir. Bu durum kýsa devre oluþmasýna sebep olur, elektrod penseniz ve iþ parçanýz zarar görür ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI V 400 V 230 V 230 V 400 V 400 V (B) (A) (B) (A) Þekil 8 (Gerilim Ayar Kademeleri UYARI : Güç kaynaðýný þebekeye baðlamadan önce gerilim deðiþiminin þalter düðmesinde doðru ayarlandýðýný kontrol ediniz. Gerilim deðiþimi B levhasýný çevirerek yada A vidasý hareket ettirilerek saðlanýr. NOT : Eðer kaynak yapýcýnýz pilot lambasýna yada sarý/turuncu ýþýk düðmesine sahipse, bu pilot sinyallerinin sadece termostat kapandýðýnda yandýðýna dikkat ediniz Sayfa 11

13 2. KURULUM BÝLGÝLERÝ ELEKTROD KAYNAÐI ÝÇÝN MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI Þebeke beslemesini, topraklama-elektrod pensesi baðlantýlarýn ve akým ayarýný tamamladýktan sonra Þekil 6 da görünen Açma-Kapama düðmesini besleme türüne göre uygun olan (220V veya 380V) konuma getiriniz. Cihazýnýz kaynak iþlemine hazýrdýr. Kullanacaðýnýz elektrodun örtüsü sýyrýlmýþ metal kýsmýný elektrod pensesine tutturunuz. Þekil 6 da görünen akým ayar kolunu kullanarak Þekil 5 de belirtilen skalaya (ibreye) göre kullanacaðýnýz elektroda uygun akým ayarýný yapýnýz. Yukarýda belirtilen ayarlamalar ve hazýrlýklar tamamlandýktan sonra, iþ parçasýna elektrodu deðdirdiðinizde kývýlcým çýkacak ark baþlayacaktýr. Bu sýrada elektrodu yukarý doðru çok hafifçe çekerek kaynak yapmaya baþlayabilirsiniz. KAYNAK ESNASINDA AÇMA-KAPAMA ANAHTARINI KAPATMAYINIZ VEYA ENERJÝ BESLEMESÝNÝ KESMEYÝNÝZ. BU DURUM CÝHAZINIZA CÝDDÝ ZARAR VEREBÝLÝR. Sayfa 12

14 3. BAKIM BÝLGÝLERÝ KAYNAK MAKÝNESÝNÝN FÝÞÝNÝ ÞEBEKEDEN AYIRMADAN KAPORTA KAPAKLARINI AÇMAYINIZ. MAKÝNE ENERJÝLÝYKEN MÜDAHALE EDÝLMEMESÝ VE ENERJÝLÝ KABLO UÇLARINA/KONNEKTÖRLERE TEMAS EDÝLMEMESÝ HAYATÝ ÖNEM TAÞIMAKTADIR. 3 Aylýk Periyotlarla Makine üzerindeki etiketleri temizleyiniz, eksik ve yýpranmýþ etiketleri yenileyin. Kýrýlan, kopan, yýpranan kablo, gaz hortumu ve kordonlarýn bakýmýný yapýn; gerekiyorsa yenisiyle deðiþtirin. 6 Aylýk Periyotlarla Makinenin içinin servis kapaklarýnýn açýlarak 10 barý geçmeyecek þekilde kuru hava ile temizleyiniz. Aþýrý tozlu ortamlarda bu iþlemi daha da sýk yapabilirsiniz. NOT: Periyodik bakýmýn zaman aralýklarý kullanýlan ortamýn kirlilik derecesine göre deðiþkenlik gösterebilir. Bu esnada tüm elektrik ve mekanik vidalý baðlantýlarý iyice sýkýnýz. Elektrik kablolarýnýn ve tellerinin izolasyonlarýný kontrol ediniz. Ýþ bittiðinde kaportalar derhal takýlmalý ve vidalarý iyice sýkýlmalýdýr. Asla kaynak makinesinin kapaklarý açýkken kaynak yapmayýnýz. Sayfa 13

15 4. BASÝT ARIZA VE SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ ARIZA-SORUN TANIMI KAYNAÐI ÇÖZÜMÜ Termik Lambasý Sürekli Yanýyor Termik Arýzalý Termik Deðiþimi Sigorta Attýrýyor Bobinler Arýzalý Bobin Deðiþimi Termik Çok Kýsa Sürede Devreyi Açýyor Fan Arýzalý Çalýþma çevrimine uygun akým deðeri seçilmemiþ Fan Deðiþimi Çalýþma çevrimine uygun akým deðeri seçiniz Amper Ayarý Yapmýyor Amper Ayar Mili yada Mil Ayar Somunu Arýzalý Amper Ayar Mili yada Mil Ayar Somunu Deðiþimi Makineye Enerji Gelmiyor Þalter Arýzalý Þalter Deðiþimi Sayfa 14

16 5. DEVRE ÞEMASI Sayfa 15

17 6. YEDEK PARÇA LÝSTESÝ Fan Motoru 2 Nüve 3 Primer-Seconder Sargý 4 Pako Þalter 5 Termik Lambasý 6 Amper Ayar Mili 7 Kaynak Prizi 8 Termik Sayfa 16

18 7. ARK KAYNAK PROSESÝNÝN ADIMLARI 1. Çalýþýlacak olan parça Çalýþmaya baþlamadan önce parçanýn yüzeyinin temiz olduðundan emin olun. 2. Toprak Pensesi Mümkün olduðunca kaynak noktasýna yakýn bir yere baðlayýnýz. 3. Elektrod Küçük çaplý elektrodlar büyük çaplý olanlara göre daha az akýma ihtiyaç duyarlar. Kaynak akýmýný ayarlarken elektrod üreticisinin akým önerilerini dikkate alýnýz. 4. Elektrod Pensesi 5. Elektrod Pensesinin pozisyonu 6. Ark mesafesi Bu mesafe elektrodla parça arasýndaki mesafedir. Doðru akým ayarýndaki kýsa bir ark bize keskin ve çýtýrtýlý bir ses verir. Kaynak akýmý elektrodun kaynak metaline dokunmasýyla baþlar. 7. Cüruf Kýrma çekici ve tel fýrça yardýmýyla kaynak yüzeyindeki cürufu temizleyin. Yeni bir kaynaða baþlamadan önce yapmýþ olduðunuz kaynak dikiþini kontrol edin. Sayfa 17

19 OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ. FABRÝKA Organize Sanayi Bölgesi 2.Kýsým MANÝSA Telefon : Faks :

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RA 300 E RA 400 E RA 650 E KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU RA 300 E RA 400 E RA 650 E KAYNAK REDRESÖRÜ KULLNM KILVUZU R 300 E R 400 E R 650 E KYNK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURLLRI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TNIMLNMSI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı