okumayý öðreniyorlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "okumayý öðreniyorlar"

Transkript

1 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10 DA 40 KURUÞ Kendi dillerinde Kur'an okumayý öðreniyorlar SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan teþvik açýklamasý Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum'da 2016 yýlýna kadar uzatýlan teþvikin detaylarý hakkýnda açýklamalarda bulundu sayýlý yasa hükümlerine göre uygulanmakta olan, 10 ve üzeri iþçi çalýþtýran özel sektöre ait iþyerlerini kapsayan SSK Prim Teþviki 2013/4966 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 14 Temmuz 2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým... SAYFA 2 DE l Müftülüðü iþitme engelliler için Kur'an Kursu açtý. Ulu Camide açýlan kursa 12 iþitme engelli Kur'an-ý Kerim öðrenmek için geliyor. Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen düzenlediði basýn toplantýsýnda kurs hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýþitme Engeliler Derneðiyle irtibata geçerek bu kursu açtýklarýný belirten Süzen, "Þu ana kadar 12 katýlýmcýmýz var. "Kadastro yenileme çalýþmalarýnda baþarýlý iller arasýndayýz" Ahmet Süzen SAYFA 3 TE "Ramazan birlik, beraberlik ve diri olma ayýdýr" Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlenen iftar programý önceki akþam yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Çimento Fabrikasý yanýnda bulunan Ens Park'ta düzenlenen iftar yemeðine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Vali Yardýmcýlarý Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan... SAYFA 3 TE Çorum Kadastro Müdürlüðünün 2013 yýlý çalýþma programýnda olan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi yapýlan yenileme kadastrosu çalýþmalarý öncesinde bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Sungurlu Özel Ýdare konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya yenileme kadastro çalýþmalarýnýn yapýlacaðý Arifegazili ve Kavþut Beldeleri, Mahalleleri ile Akçakoyunlu, Akpýnar, Aydoðan, Bahþýlý, Beþkýz, Beylice, Beyyurdu, Çiftlik, Kemallý, Sarýkaya, Tirkeþ, Yanýcak köylerinin muhtar, bilirkiþi ve halký katýldý. SAYFA 5 TE TKDK hibe desteði imzalarý bugün atýlýyor SAYFA 3 TE Tekstil iþçileri eylemde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yýldýr faaliyetini sürdüren ve dün çalýþtýrdýðý 250 iþçiyi kapýdan içeri almayarak yýllýk izne gönderen, iþçilerin de yaklaþýk 3 aylýk maaþlarýný ödemeyen Mac Tekstil ve Nüans Tekstil firmasýnýn iþçileri eylem yaptýlar. Sabahtan öðle saatlerine kadar fabrika önünde bekleyen ve içeri alýnmayan iþçiler, alacaklarýný alabilmek için sokaða döküldü. SAYFA 5 TE Belediyeden asansör kontrolü uyarýsý! Çorum Belediyesi basýn bürosundan yapýlan açýklamada asansörlerin bakýmý ve periyodik kontrolü uyarýsýnda bulunuldu. "Demokrasilerde hesaplaþma sokaklarda deðil, sandýklarda olur" AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ortaköy ilçesinde Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan... Baro'dan Kýzýlay'a yardým Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu tarafýndan Baro bünyesinde Kýzýlay'a giysi yardýmý kampanyasý düzenlendi. SAYFA 2 DE SAYFA 6 DA SAYFA 2 DE

2 SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan teþvik açýklamasý 2 HABER Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum'da 2016 yýlýna kadar uzatýlan teþvikin detaylarý hakkýnda açýklamalarda bulundu sayýlý yasa hükümlerine göre uygulanmakta olan, 10 ve üzeri iþçi çalýþtýran özel sektöre ait iþyerlerini kapsayan SSK Prim Teþviki 2013/4966 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden 14 Temmuz 2013 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini hatýrlatan SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Prim Teþviki halen uygulanmakta olan malülük, yaþlýlýk, ölüm sigorta primi iþveren hissisinde 5 puanlýk prim teþvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sýnýrý üzerinden hesaplanmak üzere ilave 6 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktýr. Buna göre teþvikten yararlanma hakkýna sahip iþyerleri asgari ücret üzerinden Ocak Haziran 2013 aylarý için % 5'lik prim teþviklerine ilave olarak iþçi baþýna aylýk 58,72 TL, Temmuz 2013'den itibaren aylýk 61,29 TL, ilave teþvikten yararlanacaklardýr. Böylece iþverenlerimiz Temmuz 2013'ten itibaren asgari ücret üzerinden iþçi baþý aylýk toplam 112,37 TL, teþvikten yararlanma hakkýna sahip olacaklardýr" dedi. Teþvikin Çorum'da 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralýk 2016 tarihine kadar uygulanacaðýný dile getiren Yýldýrým, "Sigorta primi teþviki kapsamýna girmeyen iþyerleri; 5510 sayýlý Kanunun 81 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (ý) bendi gereðince kuruma borcu olan (yapýlandýrýlan borçlar hariç) iþyerleri ve ayný Kanunun ek 2 nci maddesine göre yatýrým teþvikine istinaden prim desteðinden yararlanan iþyerleri bu teþvikten yararlanamayacaktýr. Uygulama ile ilgili iþlemler ve denetim;sigorta primi iþveren hissesi desteðinin uygulanmasý ile ilgili iþlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatý çerçevesinde yürütülecek olup, yapýlan kontrol ve denetimlerde, çalýþtýrdýðý kiþileri sigortalý olarak bildirmediði veya bildirilen sigortalýnýn fiilen çalýþmadýðýnýn tespit edilmesi halinde, bu iþverenler, bir yýl süreyle destek unsurlarýndan yararlanamayacaktýr. Sigorta primi teþvikinden usulsüz olarak faydalanýldýðýnýn tespiti halinde, yararlanýlan teþvik tutarý, 5510 sayýlý Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezasý ve gecikme zammý ile birlikte iþverenden tahsil edilecek ve ayrýca 1 yýl süre ile destek primlerinden faydalandýrýlmayacaktýr" ifadelerini kullandý. YÝTÝK Çorum Nufüs Müdürlüðünden almýþ olduðum nufüs cüzdanýmý kaybettim Doðumlu Ömer kýzý Ayþegül Erciyas Þahinkaya HÜKÜMSÜZDÜR Sahibinden Asya Kentte Satýlýk Lüx Daireler Buhara evler Ýbrahim Çayýrý 30. Sk. No 55 üzerinde bulunan Asya Kent Sitesinde Sahibinden Tapusu Hazýr Kredi kullanmaya müsait Lüx Daireler satýlýktýr. Belediyeden asansör kontrolü uyarýsý! Çorum Belediyesi basýn bürosundan yapýlan açýklamada asansörlerin bakýmý ve periyodik kontrolü uyarýsýnda bulunuldu. Asansörlerin yýllýk periyodik kontrolünün Asansör Yönetmeliði (95/16/AT) kapsamýnda monte edilmiþ asansörleri ve ayný yönetmeliðin yürürlüðe girmesinden önce monte edilmiþ ve halen faal olan asansörleri kapsadýðýnýn ifade edildiði açýklamada, "Bina sorumlusu; asansörün ilgili Yönetmeliðe uygun olarak güvenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak amacýyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakýmýný yaptýrmaktan ve kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasý amacý ile gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yýllýk kontrolünün, asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere yaptýrmaktan sorumludur. Yönetmelik gereði, yýllýk kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin yýlýk kontrol ücretinin karþýlanmasýna dair sorumluluk, asansörün bulunduðu yapýdaki bina sorumlusuna aittir. Ayný yönetmelik gereði; bina sorumlusu, montajý yapýlan asansörün bakým ve servis hizmetlerini garanti süresi içerisinde monte eden ('CE' belgesine sahip asansör firmasý ) veya onun yetkili servisi (monte eden firmanýn noterden yetki verdiði hizmet yeterlilik belgesine sahip firma) ile aylýk bakým ve servis hizmetleri sözleþmesi yapmak zorundadýr. Bina sorumlusu, garanti süresinin bitiminden sonra da, asansörün monte eden veya onun yetkili servisi ile veya bir baþka veya monte eden veya onun yetkili servisi ile bakým ve servis hizmetleri sözleþmesi yapmak zorundadýr. Asansör monte eden, yönetmenlik gereði yetkili servisi noterden, sorumlusu kendisine ait olmak üzere sadece bakým ve servis konularýnda yetki verebilecektir. Bina sorumlularý asansörlerin bakýmýný yaptýrýrken; asansör firmalarýnýn' CE' belgesine sahip olup olmadýklarýna yada yetkili servis ise noter onaylý yetkilerinin ve hizmet yeterlilik belgelerinin olup olmadýðýný kontrol etmek gerekmektedir. Yýllýk kontrol, asansörün bakýmýný üstlenen, asansör monte eden ('CE' Belgesine Sahip Asansör Firmasý) veya onun yetkili servisi(monte eden firmanýn noterden yetki verdiði hizmet yeterlilik verdiði belgesine verdiði firma ) nezaretinde gerçekleþtirilecektir. Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalýþmasýný can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmeyecek, buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumlu olacaktýr" denildi. Çorum Belediyesi ile KONTEST Mühendislik Mak. Ýnþ. Gýda Hay. San. ve Tic.Ltd.Þti. arasýnda imzalanan "Asansörlerin Yýllýk Kontrolleri Hakkýnda Protokol" ile yýllarýnda Çorum'da bulunan bütün asansör tesislerinin, güvenli iþletme yönünden uygun þekilde çalýþtýðýnýn tespitinin kontrol edileceðinin dile getirildiði açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Bina sorumlularý, asansörlerin kontrolünü yaptýrmak için KONTEST Mühendislik Ltd. Þti.- Adres: Gazi Cad. Sarýgül Apt. No:15/14 Kat:4- Tel: (0364) firmasýna müracaat etmeleri gerekmektedir. Asansör tesislerinin kontrolü için ödenecek tutar; alýnan teklifler sonuncu en düþük bedel olan asansör 100 TL (KDV dâhil ) olup, yapýlan kontroller sonuncunda iþletme yönünden uygun olmayan asansör tesisleri bina sorumlusu ve bakým yapan firmaya, uygun hale getirilmesi için belirli bir süre tanýnacaktýr. Bu süre içinde uygun hale getirilmeyen ve ilk kontrol sonrasý can güvenliði olmayan asansör tesisleri mühürlenerek kullanýma kapatýlacaktýr." Ýmsâk :3:06 Güneþ :5:17 Ýþrak :6:09 Öðle :12:58 Ýkindi :16:55 Akþam :20:18 Yatsý :22:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 29. Hafta Þükrün esasý, nîmetin sahibini bilmek, bunu kalb ile kabul etmek ve dil ile de söylemektir. Abdülkadir-i Geylânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GURBETE Gurbete kaçacaðým O lâcivert ülkeye O üzünç denizine Uzayan iskeleye Ansýzýn sormaksýzýn Neler kalýr geriye Gurbete kaçacaðým O kimsesiz ülkeye O geri dönülmeze Baðlanan ilk köprüye Umarsýz durmaksýzýn Acýlar tüketmeye Gurbete kaçacaðým O duvaksýz tepeye O yolunda gözyaþý Çeþmesi kuru köye Kopup yalnýzlýðýmdan Kopup sonsuzluðumdan Gurbete kaçacaðým Gurbete tükenmeye Yaþar MÝRAÇ HAVA DURUMU Müracaat: Ahmet Kaya Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Baro'dan Kýzýlay'a yardým Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Hukuku Komisyonu tarafýndan Baro bünyesinde Kýzýlay'a giysi yardýmý kampanyasý düzenlendi. Kampanya sonucunda toplanan 10 koli ve 10 çanta giysi ile eþyalar Kýzýlay Çorum Þubesi Giysi Yýl: 9 Sayý: 2531 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Bankasýna Kadýn ve çocuk Hukuku Komisyon Baþkaný Av. Neslihan Boyabatlý, komisyon üyeleri Av. Hale Demir ve Av. Elif Canbolat tarafýndan teslim edildi. Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkan Sedat Canbolat ise yardýmlardan dolayý teþekkür etti. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,92 1,93 EUR 2,518 2,533 STERLiN 2,89 2,94 JPY YENi 0,0192 0,0195 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MAH. MAVRAL SOK. NO:107 KULE ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:6 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Teþekkür Rahatsýzlýðý nedeni ile tedavi gören sevgili oðlum Mehmet Eren Yýldýz'ý baþarýyla Ameliyat eden Üroloji Uzman Dr. Sn. Mustafa Sungur Bey'e, ekip arkadaþlarý ve servis hemþirelerine, geçmiþ olsun ziyaretine gelen ve telefonla arayan tüm akraba ve dostlarýmýza teþekkür ederiz. Sevgi - Ramazan Yýldýz "Ramazan birlik, beraberlik ve diri olma ayýdýr" Kendi dillerinde Kur'an okumayý öðreniyorlar Ýl Müftülüðü tarafýndan düzenlenen iftar programý önceki akþam yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Çimento Fabrikasý yanýnda bulunan Ens Park'ta düzenlenen iftar yemeðine Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Vali Yardýmcýlarý Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, fakülte dekanlarý, daire müdürleri, kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Diyanet mensuplarý, imamlar ve çok sayýda davetli katýldý. Hasan Çakmak yönetiminde Türk Tasavvuf Musikisi konseri ile baþlayan programda, daha sonra Kur'an-ý Kerim tilaveti yapýldý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmezin Ramazan ayý ile ilgili mesajýnýn da okunduðu iftarda Türkiye Diyanet Vakfý'ný tanýtýcý film gösterimi de yapýldý. Ýftar yemeðinde bir konuþma yapan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ramazan ayýnýn kardeþlik, dostluk ve maðfiret ayý olduðunu belirtti. Ýftarda bir araya gelmenin aradaki kardeþlik baðlarýný daha da güçlendireceðine dikkat çeken Aþýk, etkinliklere destek veren hayýrsever iþ adamlarýna teþekkür etti. Aþýk, Ramazan ayýnýn birlik ve beraberlik ayý, bir olma, iri olma, diri olma ayý olduðunu hatýrlatarak, tüm Ýslam Alemini birlik ve kardeþlik içinde hareket etmeye çaðýrdý. Kubilay Kaan YÜCEL TKDK hibe desteði imzalarý bugün atýlýyor Ýl Müftülüðü iþitme engelliler için Kur'an Kursu açtý. Ulu Camide açýlan kursa 12 iþitme engelli Kur'an-ý Kerim öðrenmek için geliyor. Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen düzenlediði basýn toplantýsýnda kurs hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ýþitme Engeliler Derneðiyle irtibata geçerek bu kursu açtýklarýný belirten Süzen, "Þu ana kadar 12 katýlýmcýmýz var. Ulu Camide, iþaret dilini bilen öðreticilerimizle kursa devam ediyoruz. Katýlýmcýlar da kendi dillerinde Kur'an-ý Kerim okumayý öðreniyorlar" dedi. Süzen, "Diyanet iþlerinin düzenlemiþ olduðu en güzel etkinliklerden biride yaz Kur'an Kurslarýdýr. Bu kurslarla çocuklarýmýz dinini öðreniyorlar. Çocuklarýný Kur'an Kurslarýna gönderen velilere teþekkür ediyoruz. Engellilerimizle ilgili yaz Kur'an Kursu baþlattýk. Ayrýca asýl teþekkürü camilere ve Kur'an Kurslarýmýza gelen Kur'anla kardeþ olan çocuklarýmýza teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu. -YAZ KUR'AN KURSLARINA 24 BÝN ÖÐRENCÝ GÝDÝYOR- Bu sene açtýklarý 386 yaz Kur'an Kursunda, 586 öðreticinin görev yaptýðýný dile getiren Süzen, bu kurslarda il merkezinde 11 bin il genelinde ise 24 bin öðrencinin Kur'an-ý Kerim eðitimi aldýðýný kaydetti. Yasin YÜCEL Ahmet Süzen Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) 9. Çaðrý Döneminde onaylanan 8 projenin imzalarý bugün saat 14.00'de TKDK Ýl Koordinatörlüðü binasýnda gerçekleþtirilecek basýn toplantýsýyla atacak. TKDK Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada 9. Baþvuru Çaðrý Dönemi kapsamýnda imzalanacak olan 8 adet hibe sözleþmesinin toplam mali büyüklüðü 10 milyon 811 bin 114 TL verilen destek miktarý da toplamda 5 milyon 945 bin 510 lira. TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun onaylanan ve imzasý atýlacak projelerin Çorum için önemine vurgu yaparak, "Bizlerin yatýrýmcýlarýmýza desteklerimiz artarak devam edecektir. Ýmzalanacak projeler sadece yatýrýmcýlarýmýzýn açýsýndan deðil Çorum açýsýndan da önemli. TKDK olarak desteklediðimiz her proje ilimizin ekonomik geliþimini her geçen gün biraz daha yukarýlara çekmektedir. Bunun bilincinde ve sorumluluðunda olarak yatýrýmcýlarýmýzý her zaman desteklemeye hazýrýz" dedi. "Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu olarak 9. Çaðrý Döneminde onaylanacak 8 projenin imzalarýný atacaðýz. Yatýrýmcýlarýmýza þimdiden TKDK olarak teþekkür ediyorum" diyen Kurþun, "Bu iþletmelerimizin hepsi Avrupa Birliði standartlarýndadýr. Bundan dolayý da iþletmelerimizin yatýrýmý hem bugünün hem de geleceðin yatýrýmlarý olarak ön plana çýkmaktadýr. Bu sayede Türkiye'nin AB'ye girmesiyle birlikte standart eksikliðinden kaynaklý olasý pazar kaybýnýn önüne geçilecektir" ifadelerini kullandý. Alacalýlar Ankara'da iftarda buluþtu Alacalýlar geleneksel iftar yemeðinde Ankara'da bir araya geldiler. Ýftara, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Alaca Belediye Baþkaný Esat Eyvaz, Alaca eski Belediye Baþkaný Mahmut Köksal, AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, iþadamlarý Galip Yeþilbaþ çok sayýda bürokrat ve iþadamý katýldý. Alacalýlar Vakfý yöneticisi Bahattin Iþýk iftara katýlanlara teþekkür ederek, Ýþadamý Avni Çelik tarafýndan yapým çalýþmalarýna baþlanýlan, ancak teknik nedenlerden dolayý bir süre ara verilen Alaca Meslek Yüksek Okulu ile ilgili geliþmeler hakkýnda bilgiler verdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Alaca'ya yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Uslu, "Öncelikle Alacamýza modern Meslek Yüksek Okulu binalarý kazandýracaðý için Ýþadamý Avni Çelik beye teþekkür ediyorum. Alaca için oldukça önem arz eden Meslek Yüksek Okulumuzun büyümesi ve geliþmesi adýna yeni bölümlerin açýlmasýyla ilgili Rektörümüz Reha Metin Alkan ile görüþmelerde bulunarak, Aþçýlýk Bölümünün de açýlmasý için çalýþmalarý baþlattýk. Öðrencilerin yurt, staj, kütüphane vs. imkânlarýnýn artýrýlmasý da önceliklerimiz arasýnda. Ayrýca bir öðrencinin memnuniyeti ayný zamanda baþka öðrencilerin Alaca MYO'nu tercih etmeleri içinde önemli bir referans olacaktýr. Yurtkur'un baðlý olduðu Gençlik ve Spor Bakanýmýz Suat Kýlýç ile görüþmelerimiz oldu, inþallah Çorum'un yurt imkânlarýný yeni yatýrým programýnda daha da artýracaðýz. DSÝ, Karayollarý, Doðalgaz, Orman, Saðlýk, Eðitim ve diðer kamusal hizmetler sürece yönelik takiplerimiz farklý aþamalarda olup ilgi ve katkýmýz devam etmektedir" dedi.

4 HABER 4 Türk Saðlýk Sen'den Saðlýk Sen'e "lisans tamamlama" tepkisi! Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök, Saðlýk Sen ve Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi'nin Türk Saðlýk Sen ve Kamu Sen'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Tüm sendikal kariyerleri bir siyasi iktidara baðlý olan sendikacýlýkta en büyük icraatlarý Saðlýk Bakaný ile pinpon oynamak, siyasetçiler ve bürokratlarla poz vermek olanlarýn, kendi yaptýklarýný anlatmak yerine her fýrsatta Türk Saðlýk Sen'i dillerinden düþürmediklerini ve "hiçbir þey yapmýyoruz bari çamur atalým" dediklerini iddia eden Fatih Gök, "Lisans tamamlamaya da çamurlarýný ve iftiralarýný bulaþtýrmýþlardýr. Lisans tamamlama meselesinde öncelikle belirtmek isteriz ki Türk Saðlýk Sen bu iþin mücadelesini yýllardýr vermektedir. Yürüttüðü mücadele ile 2009 yýlýnda hemþire, ebe, saðlýk memurlarý ve saðlýk eðitim enstitüsü mezunlarýna tanýnan lisans tamamlama programýnýn hayata geçmesini saðlayan sendikamýz tüm saðlýk çalýþanlarýna lisans tamamlama hakký verilmesini önceliklerinden biri olarak belirlenmiþ ve her platformda lisans tamamlamanýn hayata geçmesi için gayret göstermiþ ve göstermeye de devam edecektir. Türk Saðlýk Sen'in bu mücadelesini sadece izleyen, sendikacýlýk adýna hiçbir þey üretmeyenler inandýrýcý bulmadýklarýndan olsa gerek kendi sitelerinden yayýnlamaya cesaret edemedikleri ve abonesi olduklarý yani para karþýlýðý (bir haber deðeri olsaydý tüm ajanslar servis ederdi ) bir ajansa servis ettirdikleri haberin peþine takýlýp biz kazandýk naralarý atmaya baþladýlar. Bu hazin durumu internet sitelerine bakýp görebilirsiniz. 3 internet sitesinde çýkan haberlerine link verenler ayný haberin kendi internet sitelerindeki linkini niye koyamadýlar çünkü öyle bir haber yok. Bu nasýl bir zihniyettir, nasýl bir anlayýþtýr onu da çalýþanlarýn takdirine býrakýyoruz" ifadelerini kullandý. "Siyasetin gölgesinde, makamýn köþesine sinerek sendikacýlýk yapýp hormonlu olarak büyüyenlerin açýklamalarýnda hem lisans tamamlama bizim baþarýmýzdýr diyorlar, hem de henüz neticelenmedi, nihai sonuç elde edilmedi diyorlar" diyerek açýklamasýna devam eden Gök, "Yani ne dediklerini dahi bilmiyorlar. Bizim yazdýðýmýzý da iyi okumuyorlar. Bu kadar paniðe gerek yok. Biz yaptýðýmýz haberlerde lisans tamamlama çalýþmalarýmýz ile bilgilendirme yaptýk. Gelinen son durumu çalýþanlarla paylaþtýk. Sizin gibi tutuþmuþ bir biçimde "aman biz kazandýk" demedik. Ortada da zaten kesin bir durum yok. Anlamýna son derece uzak olduklarý emek sözcüðünü bile sadece hýrsýzlýkla bir araya getirebilmek maharetini gösterenler baþkalarýnýn mücadelesini verdiði iþleri, "Bakaný ziyaret ettik çözdük. Müsteþara çýtlattýk hallettik" gibi ifadelerle sahiplenmeye çalýþan ziyaret sendikacýlarý, hiç merak etmeyin bu alanda elinize hiç kimse su dökemez" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL "Devlet fiilen Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinden çekildi!" TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, 24. Dönem 3. Yasama Yýlýný düzenlediði basýn toplantýsýyla deðerlendirdi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Çiçek'in deðerlendirme toplantýsýna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Genel Sekreter Dr. Ýrfan Neziroðlu, genel sekreter yardýmcýlarý ve bürokratlar katýldý. Çiçek, "1 Ekim Temmuz 2013 dönemini kapsayan 24. Dönem 3. Yasama Yýlý, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en temel kurumu olan Türkiye Büyük Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, bugün devletin fiilen Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinden çekildiðini öne sürdü. Konu hakkýnda yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Bir süreç yaþýyoruz buna birileri çözüm süreci diyebilir, bilileri açýlým diyebilir ama biz baþýndan buyana ihanet süreci dedik" diyen Çam, "Çünkü bu sürecin Türk Milletine fayda saðlamayacaðý, meselenin terör sorunu olduðu, meselenin Türk mührü vurulmuþ vatan topraðý yapýlmýþ Anadolu'dan Türk ü çýkartýp atmak olduðu, meselenin Sultan Alparslanla, meselenin Kýlýç Arslanla ve dahi meselenin Mustafa Kemal olduðunu söyledik. Ýþte bu sebepten bu süreç ihanet sürecidir. Beraber yaþadýðýmýz et ve týrnak olduðumuz, bir olduðumuz, millet olduðumuz bin yýldýr beraber yaþadýðýmýz kardeþlerimizi biz den ayrýþtýrmak, bir birine düþman eylemek ve amaçlarýna ulaþmak için bu coðrafyada hep kardeþ kavgasý çýkartmak istenmektedir. Bunun taþeronluðu da PKK terör örgütüne verilmiþtir. 35 bin insanýmýzý 10 bin Mehmetçiði, binlerce polisimizi, imamýmýzý, öðretmenimizi ve kamu çalýþanlarýný katleden terör örgütünün lideri bugün nerede ise milli kahraman ilan edilecek hale gelmiþtir. Bulunduðu yerden her nasýlsa açlýk grevi bitiriyor, kandil yönetimini deðiþtiriyor, ülkenin geleceðinin yol haritasýný çizer olmuþtur" dedi. Bugün devletin fiilen Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesinden çekildiðini iddia eden Çam, "Açýlým sevdasýna ülkemizin bir bölümü tamamen PKK terör örgütüne býrakýlmýþtýr. Nitekim bugün bazý basýn yayýn organlarýnda yayýnlanan haberlerde PKK terör örgütü bugün Vatan topraklarýnda marþlarla þehitlik açmaktadýr. 298 karakol kapatýlmýþ olup, açýlýmýn sonucu PKK terör örgütünün çekileceði yerde TSK çekilme iþlemine baþlamýþtýr. Tokat Reþadiye ilçesinde 2009 yýlýnda 7 askerimizin þehit olduðu karakol dahi kapatýlmýþtýr. Þehitlerimin kemikleri sýzlamaktadýr. Askerin çekildiði bölgelerin hâkimiyeti PKK terör örgütüne ve Hizbullah yapýlanmasýna terk edilmiþtir. Halk çaresiz bir ortam da PKK'lý olmak zorunda kalmakta ya da öyle görünmek zorunda. Çünkü devletin bölgede etkinliðini PKK devredeceði inancý yaygýnlaþmýþtýr. Devlet iþleri PKK'nýn oluþturduðu yapý üzerinden halletmeye ve devleti karýþtýrmadan ikinci bir devlet yapýsý ile KCK çalýþmaktadýr. Tüm sivil toplum örgütleri ve Meslek Odalarý seçimlerine doðrudan müdahil olunup, tehdit ve baský ile kendi örgüt mensuplarý seçtirilmektedir" þeklinde kaydetti. Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Dün devletin yanýnda yer alan koruyucular, esnaf ve toplumun diðer katmanlarýndan kiþiler devletini ve milletini savunan þahýslar tek tek infaz edilmektedir. Bizler bugün iç de Gezi olaylarý dýþta Mýsýr'da ki darbe ile gündem olurken asýl büyük tehlike ve gündemi görmezden gelmekteyiz. Bu süreç telafisi mümkün bir noktaya doðru gitmektedir. Türk Büro Sen olarak ülkemizin gidiþatýndan endiþe duymaktayýz. Kapanan karakollarýn ne maksatla ve hangi öngörü ile yoksa Ýmralý görüþmelerinin bir sonucumu, verilen sözlere binaen mi kapatýlmaktadýr bunu yetkililerin kamuoyuna açýklanmasý beklemekteyiz." Uður ÇINAR Millet Meclisinin millet adýna yürüttüðü yasama, denetim ve temsil görevleri açýsýndan yoðun çalýþmalarla dolu bir yýl olmuþtur. Siyasi Partilerimizin Genel Baþkanlarýna, Meclis Baþkanvekillerimize, Baþkanlýk Divaný üyelerimize, Partilerimizin Grup Baþkanvekillerine, Komisyon Baþkanlarýmýza, bütün Milletvekillerimize, idari teþkilat çalýþanlarýna ve Meclis çalýþmalarýnýn kamuoyuna aktarýlmasýnda bizimle beraber yoðun çaba gösteren siz çok deðerli basýn mensuplarýmýza da teþekkür etmek istiyorum" dedi. TBMM Baþkaný Çiçek, gelecek yasama yýlýnda daha yapýcý bir üslubun Genel Kurul'a hâkim olmasýný temenni ederek, bu konuda herkesi göreve ve sorumluluða çaðýrdý. Meclis'in, kaba sözlerin kullanýldýðý mekânlar olamayacaðýna iþaret eden Çiçek, "Meclis, eylemlerin yeri deðil" dedi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, geçen dönemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda bu yasama döneminin çok daha gergin ve üslup bakýmýndan kýrýcý geçtiðini belirtti seçimlerinden sonra, TBMM Genel Kurulu'nda yapýlan konuþmalarda, kaba ve yaralayýcý sözlere yönelik bir tarama yaptýklarýný anýmsatan Çiçek, bu çalýþmayý da 27 Þubat 2013'te liderlere gönderdiðini anýmsattý. Ancak, aradan geçen süre zarfýnda Genel Kurul'da kullanýlan ifadelere bakýldýðýnda, maalesef olumlu bir geliþme olmadýðý, asla tasvip edilmeyecek ifadelerin hala kullanýldýðýný kaydeden Çiçek, "Milli mücadeleyi yürüten gazi Meclis'e ve aziz Türk Milletinin temsilcilerine yakýþmayan bu ifadelerin Meclis'in, milletvekillerinin ve genel olarak siyaset kurumunun halk nezdindeki itibarýný zedelediðini üzüntüyle müþahede ediyorum" þeklinde kaydetti. Bu beyanlarýn sadece Meclis kürsüsünde kalmadýðýný, internet üzerinde de yapýldýðýný dile getiren Çiçek, bunlarýn milletvekili sýfatýyla baðdaþmadýðýný kaydetti. TBMM Baþkaný Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýný da deðerlendirdi. Çiçek, "Ýn TL Uslu, Cemil Çiçek'in deðerlendirme toplantýsýna katýldý san onurunu esas alan, hak ve özgürlüklerin standardýný yükselterek onlarý teminat altýna alacak olan, etkin ve verimli bir devlet hizmetini temin için, dengeleri iyi kurulmuþ yeni bir anayasa hazýrlamak milletimize taahhüdümüzdür. Bunun sorumluluðu omuzlarýmýzdadýr, taahhüdümüzü yerine getirinceye kadar da omuzlarýmýzda durmaya devam edecektir. Anayasa toplumsal talep olmanýn ötesinde zaruret haline gelmiþtir" diye konuþtu. Meclis Baþkanlýðýna bu yasama yýlýnda 149 kanun tasarýsý ile 947 kanun teklifi sunulduðunu belirten Çiçek, þöyle dedi: "Bu kanun tasarýlarýndan 142'si, kanun tekliflerinden ise 55'i kanunlaþmýþtýr. Halen 208 tasarý, 9 teklif Genel Kurul gündeminde bulunmaktadýr. 23. Yasama Döneminden intikal edenlerle birlikte 24. Yasama Döneminde gelen 270 KHK'den 2'si kanunlaþmýþ olup, halen 268 KHK ilgili komisyonlarda bulunmaktadýr. 24. Dönem 3. Yasama Yýlýnda Baþkanlýðýmýza 225 yasama dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý hakkýnda Baþbakanlýk Tezkeresi gelmiþtir. 15 tezkere Baþbakanlýða iade edilmiþ olup, halen 965 dokunulmazlýk dosyasý, tezkeresi komisyonda bulunmaktadýr. Genel Kurul'da 143 kanun kabul edilmiþ olup toplam madde sayýsý 1662'dir. Ayrýca bu dönemde, 22 Meclis kararý alýnmýþtýr. Bir önceki yasama dönemine göre Baþkanlýðýmýza gelen yazýlý soru önergeleri yüzde 39.2 oranýnda artmýþtýr. Sözlü soru önergesi ise 23. yasama dönemine göre yüzde 90 oranýnda bir artýþ göstermiþtir. Meclis araþtýrmasý önergesindeki artýþ ise yüzde 81'dir. Gensoru önergesindeki artýþ ise yüzde 115'tir. Mevcut Yasama yýlýnda Baþkanlýðýmýza 2 bin 306 sözlü soru önergesi verilmiþtir. Bunlardan 360'ý Genel Kurulda cevaplandýrýlmýþ, 5'i geri alýnmýþtýr. 164 önerge Genel Kurul gündemine girecek olup, 1.777'si Genel Kurul gündeminde bulunmaktadýr. Baþkanlýðýmýza sunulan yazýlý soru önergesi sayýsý 18 bin 578 olup bunlardan 5'i geri alýnmýþtýr. 2 bin 792 yazýlý soru önergesi süresi içerisinde ve 6 bin 206'sý süresi geçtikten sonra cevaplandýrýlmýþtýr. Süresi geçtikten sonra cevaplandýrýlanlar hariç olmak üzere 6 bin 128 soru önergesi Gelen Kâðýtlarda yayýnlanmýþ olup, 3 bin 447 yazýlý soru önergesinin iþlemleri devam etmektedir." Meclisi bu yasama yýlýnda 458 bin 770 kiþi ziyaret ettiðini belirten Çiçek, "16 Mart 2013 tarihinde baþlatýlan 'Halk Günü' kapsamýnda da 2 bin 948 kiþi TBMM'yi ziyaret etmiþtir. Ülkemizin dört bir yanýndan gelen 236 bin 495 öðrenci ve konuðumuza rehberlerimiz aracýlýðý ile Meclis gezdirilmiþtir" diye konuþtu.

5 HABER 5 "Kadastro yenileme çalýþmalarýnda baþarýlý iller arasýndayýz" Çorum Kadastro Müdürlüðünün 2013 yýlý çalýþma programýnda olan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan ihalesi yapýlan yenileme kadastrosu çalýþmalarý öncesinde bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Sungurlu Özel Ýdare konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya yenileme kadastro çalýþmalarýnýn yapýlacaðý Arifegazili ve Kavþut Beldeleri, Mahalleleri ile Akçakoyunlu, Akpýnar, Aydoðan, Bahþýlý, Beþkýz, Beylice, Beyyurdu, Çiftlik, Kemallý, Sarýkaya, Tirkeþ, Yanýcak köylerinin muhtar, bilirkiþi ve halký katýldý. Toplantýya Tapu ve Kadastro 22.Bölge Müdürü Ömer Þahingöz, Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kocabaþlýlar, Çorum Kadastro Müdürü Tonguç Genç ve sorumlu Kontrol Mühendisi Ýbrahim Özdemir konuþmacý olarak katýldý. Bölge Müdürü Ömer Þahingöz, yapýlacak olan kadastro çalýþmalarýna muhtar, bilirkiþi ve vatandaþlarýn katýlýmlarýnýn önemine vurgu yaparak en doðru sonuca ulaþýlabilmesi için mümkün olduðunca katýlýmýn fazla olmasý gerektiðini ifade etti. Çorum Kadastro Müdürü Tonguç Genç ise konuþmasýnda toplamda 17 adet köy ve mahallede yaklaþýk parselde yapýlacak olan kadastro çalýþmalarý ile birlikte þu anda Ýl Merkezi, Ortaköy, Osmancýk, Ýskilip, Sungurlu ve Boðazkale Ýlçelerinde kadastrolarýn yapýldýðýný ifade etti. Türkiye'de kadastro çalýþmalarýnýn en yoðun olarak yapýldýðý illerden birisinin Çorum olduðunu dile getiren Genç, alýnan sonuçlarýn çok iyi olduðunu, amaçlarýnýn burada yapýlacak olan çalýþmalar sonucunda da baþarý seviyelerini korumak olduðunu söyledi. Sorumlu Kontrol Mühendisi Ýbrahim Özdemir ise yapýlacak çalýþmalarýn önemine dikkat çekerek vatandaþlarýn lehine birçok iþin bu çalýþmalar esnasýnda yapýlabileceðini belirti ve çalýþmalarýn vatandaþlara bizzat takip edilmesini istedi. Toplantý soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Grup Çaðrý ilahi ve ezgilerle mest etti Hatice Külcü ve meclis üyelerinden hastane ziyareti Çorum Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen ve Ramazan Þenliklerinin 7. gününde Grup Çaðrý sahne aldý. Ramazan Sokaðý'nda iftar sonrasý vatandaþlar Grup Çaðrý'nýn konserini büyük bir coþku ile izlediler. Ýlahilerden ve ezgilerden oluþan repertuardan örneklerin sunulduðu konseri okuduklarý þiirlerle süsleyen Grup Çaðrý, gecenin ilerleyen saatlerine kadar konserine devam etti. Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan ile çok sayýda vatandaþýn katýldýðý konserde izleyenler unutulmaz bir gece yaþadý. Her akþam farklý bir eðlenceye ve farklý konserlere sahne olan Ramazan Sokaðý'nda dün akþamýn konuðu olan Grup Çaðrý'nýn söylediði birbirinden güzel ilahi ve ezgilerle izleyenleri adeta büyüledi. Konser sonunda Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan Grup Çaðrý üyelerine çiçek takdim etti. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen 5. Geleneksel Ramazan etkinliklerinde eðlence Ramazan Sokaðýnda tüm hýzýyla devam ediyor. Ramazan akþamlarýnýn unutulmazlarý arasýnda yapýlan oyunlar ve gösteriler yer alýyor. Her akþamüstü Ramazan Sokaðý etkinliklerinde yapýlan oyunlar ve gösterilerde zaman zaman çocuklar, gençler sahneye çýkarak gerçekleþtirilen oyunlara katýlýyorlar. Müzik, eðlence ve kahkahanýn bol olduðu etkinliklerde yapýlan gösteriler izleyenlere neþeli dakikalar yaþanmasýný saðlýyor. Ayrýca yeni yeteneklerinde sergilenmesine fýrsat verilen programda yeteneklerine güvenenler kimi zaman türkü, þarký ve þiirler okuyarak Ramazan eðlencelerine ortak oluyorlar. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yýldýr faaliyetini sürdüren ve dün çalýþtýrdýðý 250 iþçiyi kapýdan içeri almayarak yýllýk izne gönderen, iþçilerin de yaklaþýk 3 aylýk maaþlarýný ödemeyen Mac Tekstil ve Nüans Tekstil firmasýnýn iþçileri eylem yaptýlar. Sabahtan öðle saatlerine kadar fabrika önünde bekleyen ve içeri alýnmayan iþçiler, alacaklarýný alabilmek için sokaða döküldü. Dün saat 13.30'da Çarþamba Pazarý önünde bir araya gelen iþçiler, çeþitli sloganlar atarak Çorum Valiliðine kadar yürüdü. Ýnönü ve Gazi Caddesi üzerinde yürüyüþ yapan 250 iþçi slogan atarak Valiliðe kadar yürüdüler. Ýþçilerin eylemine, Emek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Halklarýn Demokratik Kongresi, Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile çok sayýda sendikacý ve siyasi parti üyesi de destek verdi. Sloganlar ve alkýþlar eþliðinde Çorum Valiliði önüne kadar yürüyen iþçiler valilik binasýnýn önünde basýn açýklamasý yaptýlar. "SABAHLARA KADAR ÇALIÞTIK, HAKKIMIZI ALAMADIK" Valilik binasý önünde birer konuþma yaparak sýkýntýlarýný dile getiren Mac Tekstil ve Nüans Tekstil iþçileri, Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, baþta olmak üzere tüm Çorum kamuoyunun kendilerine sahip çýkmalarýný istedi. 8 saat boyunca evlerine gidemeyen iþçilerin olduðunu dile getiren tekstil çalýþanlarý, ''Þimdi patron bizi kapý dýþarý etti. Yýllardýr çalýþýyoruz. Karþýlýðý bu mu?" dediler. "TÜRK-ÝÞ ÝÞÇÝLERÝN YANINDA" Çorum Valiliði önünde düzenlenen eylem ve basýn açýklamasý sýrasýnda iþçilerin yanýna gelen Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, sonuna kadar isçinin yanýnda olduklarýný söyledi. Ýþçilere yasal haklarý hakkýnda bilgiler veren Sefer Kahraman, her zaman ve her yerde iþçinin yanýnda yer alacaklarýný açýkladý. Kahraman, daha sonra iþçilerle birlikte sendika binasýna giderek, onlara yasal haklarý konusunda bilgilerini paylaþtý. Haklarýný alana kadar eyleme devam edeceklerini, valiyi, belediye baþkanýný, milletvekillerini ve AK Parti yöneticilerini yanlarýnda görmek istediklerini belirten iþçiler, bugün saat 13.00'de PTT önünde eylem yapacaklarýný açýkladýlar. Ýþçiler tüm tekstil çalýþanlarýný, ailelerini, sendikalarý, siyasi partileri, sivil toplum kuruluþlarýný ve halký eyleme destek vermeye davet ettiler. Yasin YÜCEL Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ile Belediye Meclis Üyeleri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum ve Çocuk Bölümünde anneleri ziyaret ettiler. Hatice Külcü ilk olarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'yu ziyaret etti. Hastane hakkýnda Baþhekim Musa Zorlu'dan bilgi alan Hatice Külcü, daha sonra çocuk servisini gezdi. Hatice Külcü ile Belediye Meclis Üyeleri Bedriye Çayýr, Seyhan Günhan ile birlikte Kadýn Doðum ve Çocuk Bölümünü ziyaret ederek anneleri tebrik ederek çeþitli hediyeler verdi. Hatice Külcü tüm servisi gezerek genç anneleri tek tek ziyaret edip annelerle sohbet ederken, özellikle normal doðum yapan anneleri kutlayan Hatice Külcü, týbbi gereksinim olmadan normal doðum yapýlmasýnýn anne ve çocuk için daha iyi olacaðýný söyledi. Hatice Külcü, "Tüm annelerimizi kutluyorum. Çocuklarý ile birlikte uzun ve hayýrlý ömürler diliyorum" dedi. Yeni doðan çocuklarýda kucaðýna alarak seven Hatice Külcü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ailelere tavsiye ettiði 3 çocuk önerisini annelerede tekrarlayarak, "Çocuklar geleceðimiz, Türkiyemizin geleceði için nüfusumuz genç olmalý ve genç nüfus içinde ailelerimiz çocuk konusunda iyi düþünmeli ve mutlaka Baþbakanýmýzýn tavsiyesi üç çocuðu düþünmeli" diye konuþtu. Tekstil iþçileri eylemde

6 HABER TEK 6 Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubundan Mýsýr'a darbe tepkisi! Çorum Milletvekili ve Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým, Mýsýr tarihinde ilk defa halkýn oylarý ve serbest seçimlerle iþ baþýna gelen, bir yýl gibi kýsa bir süredir halkýna hizmet eden Cumhurbaþkaný Dr. Muhammed Mursi'nin askeri bir darbeyle iktidardan indirilmesinin, Þura Meclisi'nin feshedilmesinin, yine halkýn oylarý ile kabul edilen Anayasa'nýn ortadan kaldýrýlmasýnýn sadece Mýsýr halkýna deðil, tüm insanlýða karþý yapýlmýþ bir zulüm olduðunu belirtti. Demokrasilerde seçilmiþ iktidarlarýn ancak yine önceden belirlenmiþ kurallarla el deðiþtirdiklerini ifade eden Murat Yýldýrým, "Bunun dýþýnda yapýlan her türlü müdahale demokrasiye, hukuka ve insan haklarýna aykýrýdýr. Mýsýr halkýnýn iradesine karþý gerçekleþtirilen askeri darbenin kabul edilmesi mümkün deðildir. Cumhurbaþkaný Sayýn Muhammed Mursi yýllardýr açýk hava hapishanesine çevrilen Gazze bölgesinin hayat damarý olan Rafah Sýnýr Kapýsý'ný Mýsýr halkýnýn istekleri doðrultusunda açmýþtýr. Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu olarak bu geliþmeyi sevinçle karþýlamýþ ve gerek Mýsýr halkýna gerekse Sayýn Mursi'ye yürekten Gazze halký adýna teþekkür etmiþtik" dedi. Halkýn oylarýný ve iradesini hiçe sayarak namlu gücü ile iktidarý ele geçiren, sözde cumhurbaþkaný ve baþbakan atayan askeri cunta yönetiminin ilk iþinin Refah Sýnýr Kapýsý'ný kapatarak Gazze halkýna mübarek Ramazan ayýnda bile zulüm etmek olduðunu vurgulayan Yýldýrým, "Bu karar ile Gazze'de tekrar eski ambargo günlerine dönülmesi bizzat Mýsýr'ýn cuntacý yönetimi eliyle gerçekleþtirilmiþtir. Ýþgalci Ýsrail'in bu durum karþýsýndaki memnuniyetinin farkýndayýz. Yaþananlar bize þunu gösteriyor ki, Mýsýr'da cuntanýn arkasýnda bizzat Ýsrail desteði bulunmaktadýr. Halkýnýn iradesini hiçe sayan, Müslüman kardeþinin, yetim çocuklarýn, hastalarýn, yaþlýlarýn hayat damarlarýný kesen bir yönetiminin Ýsrail'in desteðini arkasýna alarak meþruluk kazanacaðýný düþünmesi bölgenin dinamiklerinin de, dünyanýn gidiþatýnýn da farkýnda olmadýðýnýn göstergesidir. Günlerdir sokaklarda iradesine sahip çýkan Mýsýr halkýný darbe karþýsýnda ortaya koyduðu büyük duruþundan dolayý kutluyoruz. Bu barýþçýl gösteriler halklarýn iradesine karþý tanklarýn, tüfeklerin ve hukuksuzluklarýn iþlemeyeceði, demokrasi ve özgürlüklerin kýsa süreli inkýtaya uðrasa da suyun mecraýnda akacaðý ve tekrar yönetimin halka teslim edilmek zorunda kalýnacaðýnýn göstergesidir. Bu sebeple Mýsýr'da halkýn iradesini yok eden askeri yönetimi biran önce geri çekilmeye, halkýn iradesinin temsili Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'yi tutulu bulunduðu yerden çýkartarak, tekrar halkýn idarecisi olarak kabul etmeye çaðýrýyoruz. Yine Refah Sýnýr Kapýsý'nýn þartsýz açýlmasýný ve Gazze halkýnýn özgürlüðünün saðlanmasýný bekliyoruz. Türkiye halkýnýn kardeþi kadim Mýsýr halkýný saygý ve muhabbetle selamlýyor, Refah Sýnýr kapýsýnýn kapatýlmasýný ve darbeyi þiddetle kýnýyor ve protesto ediyoruz" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Yozgat Hizmet Ýþ'ten Uslu'ya tebrik Hizmet Ýþ Sendikasý Yozgat Þube Baþkaný Ferman Zararsýz, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek yeniden Ýdare Amiri seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Zararsýz ziyarette Hizmet - Ýþ Sendikasý Þube yönetimi olarak Yozgat'ta yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Bizlere geçmiþte ve þimdi vermiþ olduðunuz katký ve desteklerden dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yaptýklarý çalýþmalara yönelik tavsiye ve önerilerde bulundu. Uslu, "Ýþverenleri karþýnýza almak yerine,sendikanýn gerekliliðini anlatýn. Hak - Ýþ Konfederasyonu aslýna 3 tane sendikadan birisi deðil. Sadece toplu sözleþme yapan, örgütlenme mücadelesi veren rekabetin tarafý deðil. Hak-Ýþ sendikal anlayýþýn felsefesini deðiþtiriyor. Verimli, diyalogdan yana, ideolojinin yerine ülkenin ve toplumun çýkarlarýný koruyabilen sorumlu sendikacýlýk nasýl olur onu gösteriyor. Yeni sendikal anlayýþ, sorunun parçasý olmak, sorunun üzerinden pozisyon, siyaset üretmek, yakýnmak yerine çözüm üretip çözümü iþverenin ya da siyasetin önüne koymak gerekir. Yeni sendikal anlayýþ budur" dedi. Benzine 8 kuruþ zam Camilere bakým ve çevre düzenlemesi Benzinin litre fiyatýna 8 kuruþ zam yapýldý. Benzine sekiz gün aradan sonra ikinci kez zam yapýldý. Zam bu gece yarýsýndan itibaren geçerli oldu. Daðýtým þirketlerinin 98 oktan benzini 5,03 liradan satacaðý öðrenildi. Böylelikle benzin fiyatlarý 5 liranýn üzerine çýkmýþ oldu. 95 oktan benzinin pompa fiyatlarý 8 kuruþ artacak. 95 oktan benzinin litre satýþ fiyatý ise 4,91 kuruþa çýkacak. Benzine en son zam 8 Temmuz'da yapýlmýþ ve fiyatlar 11 kuruþ artýrýlmýþtý. 10 Temmuz'da ise motorine 7 kuruþ zam yapýlmýþtý. Osmancýk Belediyesi gerçekleþtirdiði çevre düzenlemesi ve yenileme çalýþmalarýný cami bahçelerine de taþýdý. Tekkealtý Camisi'nin lavabo ve abdest alma yerleri yeniden düzenlenirken bahçesi de yenilendi. Osmancýk Belediyesi parklar ve okul bahçelerinde yaptýðý çevre düzenlemesi ve yenileme çalýþmalarýný cami bahçelerinde de yürütmeye devam ediyor. Tekkealtý Camisi'nin tuvalet, lavabo ve abdest alma yerleri yenilenirken, bahçesinde de çevre düzenlemesi çalýþmalarý tamamlandý. Gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Belediye olarak sadece büyük iþleri yürütmüyor, tarihi sorunlara çözümler bulmuyoruz. Öte yandan gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyan cami bahçelerimizle birlikte, eðitim yuvalarýmýz okullarýmýz ve parklarýmýzda da çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Sadece Osmancýk'ýn büyük sorunlarýyla deðil, küçük yatýrým ve onarýmlara ihtiyaç duyan bölgelerimize de çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Geniþ bir hizmet yelpazesinde yatýrýmlarýmýzý gerçekleþtiriyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Ýskilip'in en büyük alt yapý projesine start Ýskilip'in þimdiye kadar yapýlan en büyük alt yapý projesinde ilk kazma vuruldu. Ýhalesinin ardýndan ön incelemesi yapýlan, geçtiðimiz hafta þantiyesi kurulan, iþ makineleri ve personelleri gelen yüklenici firma çalýþmalarýna baþladý. Kalabalýk ekip ve ekipmanlarla iþe baþlayan yüklenici firma Kaçak mevkii Kazanlý yolunda çalýþmaya baþladý. Daha önce Belediye tarafýndan bölgede eski algun sistemi kaldýrýlmýþ, yeni kanalizasyon borularý döþenmiþti. Çalýþmada betonun kýsa sürede mukavemet kazanmasý için uygulanan yöntemle üretilen buhar kürlü, (buharý içinde tutarak sývýlaþmasýný saðlayan) özel borular kullanýlýyor. Ýleride arýzaya neden olacak etkenleri ortadan kaldýrmak için çalýþma alanýnda geliþmiþ teknoloji kullanýlarak titiz ölçümler yapýlýyor. Bu tarihi altyapý projesinin zamanýnda bitirilmesi için Ýskilip Belediyesi üzerine düþen her katkýyý saðlýyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer bu günün ve gelecek kuþaðýn saðlýðýný yakýndan ilgilendiren bu projenin bitmesiyle birlikte Ýskilip tarihine önemli bir not düþüleceðinin altýný çizerek, bu süreçte Ýskiliplilerden sabýr ve anlayýþ beklediklerini belirtti. Baþkan Sezer, çalýþma esnasýnda sýkýntý yaþanmamasý için belediye olarak her türlü tedbiri aldýklarýný, kazýlan yerlerin kýsa sürede kapatýlacaðýný dile getirerek, tüm önlemlere raðmen doðabilecek sýkýntýlar için þimdiden Ýskilip halkýndan özür diledi.

7 HABER 7 Abdullah Kýyak için iftar verecekler "Demokrasilerde hesaplaþma sokaklarda deðil, sandýklarda olur" Ramazan ayýnda alt ve üst yapý çalýþmalarýný aksatmadan sürdüren Karahacip Belediyesi, icracý birimler için çalýþma saatlerini yeniden düzenledi. Karahacip Belediyesince idari büroda görevli memur ve iþçiler normal mesai yaparken Fen Ýþlerinde çalýþan iþçiler gece mesai yapýyor. Günün her saatinin çalýþma yapýldýðý beldede gece parke taþý döþeme çalýþmalarý yapýlýyor. Gece mesaisi yapan ekipleri ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, iþçilerle sohbet etti. Ceylan, iþçilerden parke çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yolun medeniyet olduðunu dile geti- AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ortaköy ilçesinde Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý. Toplantýya Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katýldý. Gezi olaylarýnýn gündeme damga vurduðu danýþma meclisinde AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, demokrasilerde hesaplaþmanýn sokaklarda deðil, sandýklarda olduðunu söyledi. Türkiye'nin IMF olan borcunun bitmesi ve göbek baðýnýn kesilmesiyle birlikte düðmeye basýldýðýný dile getiren Ceylan, Gezi Parký'ndaki aðaçlarýn bahane edilerek insanlarýn sokaða çekilmeye çalýþýldýðýna dikkat çekti. Ülkede aralarýnda holdingler ve tüzel kiþilerinde bulunduðu 5 bin üyesi bulunan faiz lobisinin son 10 yýlda 645 milyar dolar zarara uðradýðýný dile getiren Ceylan, faiz lobisine gitmeyen bu paralarýn millete hizmet olarak geri döndüðüne dikkat çekti. Gezi Parký olaylarýnda karanlýk mihraklar tarafýndan sokaklara gençlerin sürülmeye çalýþýldýðýna vurgu yapan Ceylan, ailelerden çocuklarýna sahip çýkmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ailelere Türkiye'nin yaþadýðý karanlýk dönemleri ve o dönemlerde yaþanan zorluklarý anlatmalarýný isteyen Ceylan, "Gençler bu ülkenin geleceði. Bugün sokaklara indirilmeye çalýþýlan gençlerimiz geçmiþteki zor zamanlardan geçmedi ve o günleri yaþamadý. Rahat yetiþtiler ve zorluk görmediler. Onun için bir davul sesi duyunca sokaklara koþuyorlar. Gençlerimize sahip çýkacaðýz. Onlarý bu ülkeyi karanlýk gömmek isteyen veya bu ülkede kardeþlik ortamýný bozmaya çalýþan mihraklara yem etmeyeceðiz" dedi. Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin ise yýllardýr ilçede büyük bir sorun oluþturan alt yapý sorununa el attýklarýný söyledi. Ýlçedeki kanalizasyon hattýnýn tamamen yenilendiðini dile getiren Baþkan Ergin, 22 kilometre uzunluðundaki kanalizasyon hattýnýn tamamýnýn 2014 yýlýnýn ilk aylarýnda bitirilmesinin planlandýðýný belirtti. Halkýn taleplerine göre politikalar üretilerek hizmet edilmesi gerektiðini dile getiren Ergin, aksi taktirde halkýn ihtiyaçlarýna cevap vermeyen idarecilere cevabýný sandýkta vereceðini dile getirdi. "Yerel yönetimler arasýnda ayrým yapmýyoruz" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Karacahip beldesinde incelemelerde bulundu. Parti çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy ilçesine giden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ'ý ziyaret etti. Ziyarette Bektaþ, belediye çalýþmalarý hakkýnda AK Partili yöneticilere bilgi verdi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, hedeflerinin kentleri sosyal, ekonomik olarak büyütmek, insanlara daha güzel ve yaþanabilir mekanlar oluþturmak olduðunu belirterek, AK Parti hükümetinin hiçbir belediye arasýnda ayrým yapmadýðýný söyledi. Yerel yönetimlerin insanlarýn devlet kurumlarýyla karþýlaþtýðý ilk nokta olduðunu dile getiren Ceylan, "O yüzden yerel yönetimlerin insanýmýza bakýþý önemlidir. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn prensibiyle hareket eden AK Partili yerel yönetimler halkla iliþkilere diðer siyasi rakiplerinden daha çok dikkat etmelidirler. Yerel yönetimler, insanlarýn doðumundan ölümüne kadar hizmetinde olan birimlerdir. Bu açýdan yerel yönetimlerin insan hayatýndaki fonksiyonu diðer kamu kurumlarý gibi belirli zaman aralýklarýyla deðil her zaman devam ediyor" dedi. Yerel yönetimler arasýnda yapýlacak bir ayrýmýn Türk insanýna yapýlabilecek en büyük kötülük olduðunu vurgulayan Ceylan, "AK Parti asla böyle bir sakat anlayýþýn içinde olmaz. Hedefimiz kentlerimizi sosyal, ekonomik olarak büyütmek, insanlarýmýza daha güzel ve yaþanabilir mekanlar oluþturmaktýr" diye konuþtu. Ceylan, merkezi hükümet ve yerelden verilen desteklerle Karahacip beldesinde çok güzel çalýþmalara imza atýldýðýný söyledi. Beldeye kazandýrýlan spor sahasýnýn geçtiðimiz yýl açýlýþýnýn yapýldýðýný hatýrlatan Ceylan, Belediye Baþkaný Bektaþ'ý özverili çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Karahacip Belediyesi'nden gece mesaisi Aðustos'ta yapýlacaðýný açýkladý. Ceylan, ilk etapta ihalesi yapýlacak 36 kilometrelik yolda çalýþmalarýn tamamlanmasýnýn ardýndan geriye kalan 22 kilometrelik alanda çalýþma baþlatýlacaðýný belirtti. 7 kilometreden oluþan Ortaköy-Karahacip yol baðlantýsýnýn 3 kilometrelik bölümünün turizm yol aðý bulunmasýndan dolayý ihalesinin yapýldýðýný Ceylan, geri kalan bölümün takiplerinde olduðunu dile getirerek, en kýsa sürede Ortaköy-Karahacip yolunun tamamýný asfaltlayacaklarýný sözlerine ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bürokratlarýndan Ali Osman Kýyak gazetemizi ziyaret ederek Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ile görüþtü. Ali Osman Kýyak vefat eden babasý Abdullah Kýyak için vereceði iftara Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel'i davet etti. Kýyak iki gün üst üste iftar verecek. Ýlk iftar 26 Temmuz Cuma günü Sungurlu'nun Salman köyünde ikinci iftar ise Sungurlu Belediyesi iftar çadýrýnda 27 Temmuz Cumartesi günü verilecek. ÇORUM MERKEZ SAKARYA ÝLKOKULU VE GAZÝPAÞA ÝLKOKULUNA ENGELLÝ PLATFORM ASANSÖRÜ YAPIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Sakarya Ýlkokulu ve Gazipaþa Ýlkokuluna engelli platform asansörü yapýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapý larak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU ' MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 CORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN C III GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisliði veya Makine Mühendisliði 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDA- RESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ - MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 75 TRY (Türk Lirasý)doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝ- NAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: 790 Resmi ilanlar de

8 YAÞAM Safra yolu ve pankreas Hastalýklarýnýn En belirgin bulgusu sarýlýk 8 Akýllý Eþek Milletvekilinin biri bir köyü gezerken, baðlý olduðu deðirmeni döndüren bir eþek görmüþ. Yanýndaki köylüye sormuþ: -Bu eþeðin boynundaki zil ne iþe yarýyor? -Efendim, demiþ köylü. O zil sustuðunda eþeðin durduðunu anlýyorum. Müdahale edince tekrar harekete baþlýyor.-akýllýca,demiþ vekil. Peki eþek olduðu yerde durupta baþýný saða sola sallarsa nereden anlayacaksýn durduðunu? -Anlayamam ama, ne gezer efendim sizin gibi akýllý eþek buralarda... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Acýbadem Kayseri Hastanesi Gastroentereloji Uzmaný Prof. Dr. Mevlüt Baþkol, safra yolu ve pankreas hastalýklarýnda en belirgin ve en sýk bilinen bulgunun sarýlýk olduðunu ifade ederek; bunu aðrý, ateþ ve titremenin takip ettiðini söyledi. ve darlýk gibi durumlarda da bu iþlem yapýlýyor. Safra kanalýndan örnek alýnýp tümör varlýðý ortaya konuyor. Darlýk, stent konularak aþýlýyor ve buna baðlý sarýlýk ortadan kalkýyor. Hastalýk nedeniyle safra kesesi çýkarýlanlarda özellikle laporoskopik Safra yolu ve pankreas hastalýklarýnýn cerrahi sonrasýnda nadiren de olsa kaçaklar tedavisinde önemli bir yeri olan ERCP yönteminden, geçmiþte görüntüleme ve tanýda faydalanýlýrken, artýk safra taþlarýnýn düþürülmesinden, tümör ve darlýklarýn tedavi edilmesine kadar pek çok alanda kullanýlýyor. Daha çok sarýlýk, aðrý, ateþ ve titreme ile kendini gösteren safra yolu ve pankreas hastalýklarýnýn görülebiliyor. Safra kaçaklarý da ERCP yöntemiyle stent konularak tedavi ediliyor.prof. Baþkol, safra yolu ve pankreas hastalýklarýnda en belirgin ve en sýk bilinen bulgunun sarýlýk olduðunu ifade ederek, "Bunu aðrý, ateþ ve titreme takip ediyor. Buna da kolanjit adý veriliyor. Bazen de hastada hiçbir þikayet ya da belirti görülmüyor. tedavisinde kullanýlan Baþka bir nedenle yapýlan tomografi ERCP, hastanýn kýsa ya da MR kolanjiyografi tetki- sürede ayaða kalkmasýný ki ile safra ve pankreas kanalý saðlýyor. Endoskopik patolojileri saptanabiliyor. Burada yolla aðýzdan girilerek öncelikli olarak þunu vurgulamak safra yollarýnýn ve gerekli; ileri derecede sistemik pankreasýn görüntülenmesini hastalýðý olan yani akciðer ve kalp ve buradaki rahatsýzlýðý bulunan kiþilere rahatsýzlýklarýn tedavi anestezi uzmanlarý tarafýndan edilmesini saðlayan onay verilmesi gerekiyor. Eðer bu yöntem, 1960'lardan bu yana kullanýlsa da týp teknolojisindeki geliþmeler nedeniyle son 20 yýlda daha önemli hale geldi.ercp yöntemi hakkýnda bilgi veren Prof. uzmanlar iþlemi riskli görürse, ERCP yapýlamýyor. Bunun yaný sýra kanama bozukluðu olan hastalarda iþlem öncesinde gerekli tedbirler alýnýyor. Kan sulandýrýcý ilaç kullanýmýnýn da iþlemden belli bir Baþkol, endoskopik retrograd kolanjiyopankreotografi süre öncesi kesilmesi isteniyor. Hastanýn aç olmasý yani ERCP'nin 1960'larda taný yöntemi olarak kullanýlmaya baþlanan ancak günümüzde daha çok tedavi için baþvurulan bir endoskopik görüntüleme yöntemi olduðunu söyledi. Tedavide Duodenoskop adý verilen özel bir alet kullanýldýðýný ifade eden Prof. Baþkol, þu bilgileri verdi: "12 parmak baðýrsaðýnda, safra yollarýnýn ve pankreas kanalýnýn açýldýðý papilla adý verilen bölüme ulaþýlarak safra yollarý ve pankreas kanalý görüntüleniyor. Bu bölgede patoloji olup olmadýðýna bakýlýyor. ERCP tetkiki, safra yolu ve pankreas kanalý hastalýklarýnda kullanýlýyor. Safra kesesinden ana safra kanalýna düþen taþlara müdahale edilebiliyor. Papilla bölgesinde görülen tümör gerekiyor." dedi. ERCP'NÝN DÝÐER TEDAVÝ YÖNTEMLERÝNE GÖRE ÜSTÜNLÜÐÜ NEDÝR? Prof. Dr. Mevlüt Baþkol, safra yolu taþlarý ve darlýklarýnda radyoloji hekimleri perkütan yolla safra yolunun gösterilmesi yöntemini kullandýðýný belirterek, "Bu iþlemde karaciðerden küçük bir kýlavuzla girilerek safra yollarý gösteriliyor. Yine bu yolla karaciðer içinde ERCP ile ulaþýlamayacak bölgedeki kötü huylu tümörlere de ulaþýlýyor. Ancak ERCP'nin yan etkisi çok daha az ve hasta kýsa sürede taburcu ediliyor. Ayrýca daha az enfeksiyon riski bulunuyor." ifadesini kullandý. Zehirli böcek ýsýrmalarýnda turnike yerine buz tedavisi yapýn Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Acil Týp Bölümü Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Okan Aktur, yaz aylarýnda zehirli böcek ýsýrmalarýnda hastaneye gidene kadarki ilk yardýmda, turnike yerine buz tedavisi uygulamasýný önerdi.böcek ýsýrmalarý, özellikle yaz aylarýnda tatil ve piknik yapanlar için keyif kaçýrýcý, bazen de yaþamý tehdit edici bir sýkýntý olabiliyor. Türkiye'de ve Çanakkale özelinde önemli böcek ýsýrmalarý arasýnda arý, kene, akrep ve yýlan yer alýyor. Doç. Dr. Aktur, zehirli böceklerin ýsýrmalarýndan sonra yapýlacak müdahaleler hakkýnda bilgi verdi. En önemli ve ilk belirtinin, böceðin ýsýrdýðý yerde ortaya çýkan kýzarýklýk ve kaþýntýlar olduðunu, kiþinin bünyesine göre bulgularýn deðiþebileceðini söyledi. Aktur, "Böceðin türü de bu noktada önemlidir. Yaþadýðýnýz yöre, çevre ve böceðin tipine göre bulgularda deðiþiklik görülebilir. Alerjik bünyeye sahip kiþilerde, daha önce saman nezlesi olan ya da bu tür olaylara ciddi reaksiyon veren hastalarda çok daha þiddetli bulgulara yol açabilir. Tüm vücudu saran kaþýntý, hattâ boðaz aðrýsý, nefes darlýðý, gýrtlakta þiþlik gibi çok daha ölümcül sonuçlara yol açabilir." þeklinde konuþtu.bir yýlan ya da akrep ýsýrmasýndan sonra türünü öðrenmek için kesinlikle arkasýndan gidip yakalamaya çalýþýlmamasýný tavsiye eden Doç. Dr. Aktur, çünkü ikinci, üçüncü sokmalarla karþýlaþýlabileceðini söyledi. Yapýlmasý gereken ilk ve en önemli uygulamanýn, ýsýrýlan bölgenin bol suyla hýzlý bir þekilde yýkanmasý olduðunu belirten Aktur, daha sonra yapýlacaklarý ise þöyle anlattý: "Eðer yýlan, akrep ya da arý sokmasýysa, yani zehiri cilt yoluyla ileten bir canlý tarafýndan ýsýrýldýysak buz uygulamasý yapmak gerekiyor. Buz uygulamasýný da þu þekilde öneriyoruz: Mutlaka bir poþetin içerisinde, doðrudan cilde temas etmeden uygulama yapmalýyýz. Bu þekilde zehrin geçiþini bir miktar yavaþlatabiliyoruz. Artýk ilk yardým uygulamalarýnda turnike önerilmiyor. Turnikeden kastým, elimiz eðer bir canlý tarafýndan ýsýrýldýysa zehrin kana karýþýmýný engellemek amacýyla yaptýðýmýz, tek kemikli yerlerden sýkma hareketi; yani atar damarý sýkýyoruz. Bunun çok daha zararlý olduðu ortaya çýkarýldý, çünkü sýkma hareketini býraktýðýmýzda bulunduðu bölgede biriken zehirin daha hýzlý vücuda yayýldýðý ve hastada þok tablosunu daha da hýzlý gösterdiði ortaya konuldu. Bunun yerine buz tatbiki yapýyoruz. Kesinlikle oradaki zehiri emip tükürmek, karþýlaþtýðýmýz için söylüyorum, ýsýrýlan bölgenin jiletle kesilmesi gibi uygulamalar yapmýyoruz. Yapabileceðimiz bol suyla yýkamak, varsa buz uygulamasý yaparak en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmak. Burada þunu da vurgulamak gerekiyor. Bize baþvuran hastalarýn hepsine rutin olarak panzehir uygulamýyoruz, çünkü elimizdeki panzehirler belli türdeki yýlanlar ve akreplere karþý." Yarýþma Yerlidizi 20:00 Rekorlar Dünyasý, hafýzalardan silinmeyecek en ilginç gösteriler ve görenleri hayrete düþüren en inanýlmaz insanlarla, algýlarý altüst eden bir þov programý. Dünyanýn en kýsa boylu kadýnýndan en uzun burunlu adamýna, beton bloklarý bisküvi gibi kýran insanlardan, sakallý kadýna kadar, dünyanýn rekortmenleri Rekorlar Dünyasý'nda!Saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Eðlence (Eðlence Programý) 21:00 Rekorlar Dünyasý Doksanlar Mustafa ve Tuðba nýn niþan günü gelip çatmýþ, herkes niþan gecesi için hazýrlýk telaþýna baþlamýþtýr. Mustafa nýn babasý Nuri ile küs olan amca Bekir in niþana gelip gelmeyeceði ise son ana kadar büyük merak konusudur. Ýki oðlunun küs olmasýndan son derece mutsuz olan Mustafa Dede, Bekir in Mustafa nýn niþanýna gitmesi için elinden geleni yaparken, Bekir in son anda yaptýðý bir sürpriz herkesi þaþkýna çevirir. Öte yandan Tuðba nýn niþan elbisesini deðiþtirdiðinden haberi olmayan Mustafa nýn annesi Þükran, Tuðba yý kendi seçtiði niþanlýk içinde görmeyince küplere biner. Bin bir yalan Mustafa için bu niþan çok zor geçecek gibidir. 21:00 Pis Yedili Trafo, telefoncuda yakaladýðý Karabiber e ona karþý bir þeyler hissettiðini söyler. Ertesi gün okul çýkýþý yalnýz kalsalar da bir türlü birbirlerine tam olarak açýlamazlar. Etkin, brunch ayarlamýþtýr ve okuldaki herkesi davet eder. Ýkoncanlar, Pis Yedili yi aralarýnda istemezler ve Furkan gelmelerini engeller. Pis Yedili de onlara inat brunch yapýlacak yerin yakýnýnda pikniðe gider. Ceyhun, zorunlu staj için gittiði inþaatta atýþtýðý kiþinin kim olduðunu gün sonunda öðrendiðinde, stajýn zorlu geçeceðini anlayacaktýr. Saat : 21:00-23:15 (135 dakika) Tür : Dizi (Komedi, Dram) Oyuncular : Ayþegül Aldinç, Kadir Doðulu, Asuman Dabak, Bükre Atala Yönetmen : Doðan Ümit Karaca Tarýk Akan Ferit Eken, Damat Ferit veya Ferit, Rýfat Ilgaz'ýn Hababam Sýnýfý adlý romanýnda uyarlanan ayný isimdeki film serisinde, roman içinde bulunmasa da senarist Umur Bugay tarafýndan yaratýlan hayalî karakter. Tarýk Akan tarafýndan canlandýrýlan karakter, sadece Hababam Sýnýfý ve Hababam Sýnýfý Sýnýfta Kaldý filmlerinde bulunmuþtur. Ayrýca bu filmlerden sonra Tarýk Akan, birçok sinema filminde "Ferit" karakterini canlandýrmýþtýr. Sýnýfta Güdük Necmi ile ayný sýrayý paylaþmýþtýr. Çoðunlukla Ýnek Þaban ve Güdük Necmi ile birlikte dolaþýr. "Damat" lakabý okul dýþýnda kýzlarla iliþkilerinden dolayý kullanýlmaktadýr. Sýnýftaki en yakýþýklý kiþidir ve evlidir. Ayrýca daha altý aylýk bir kýzý vardýr. Fakat bunu ailesine söylememiþtir ve her hafta evli olmasý nedeniyle okuldan kaçmaktadýr. Ayrýca eþinin Ýzmir'e gitmesi ve bakýcýnýn kaçmasý yüzünden belli bir süre kýzýný Özel Çamlýca Lisesi'ne gizlice getirmiþtir. Hafize Ana'nýn yardýmý ile kýza bakan Ferit ve Hababam Sýnýfý olayý bir süre Kel Mahmut'tan saklamaya çalýþsa da sonunda kendi öðrenmiþ ve kýzýn okulda kalmasýna izin vermiþti. Buna raðmen Müdür olayý öðrenip Ferit'i okuldan kovmaya çalýþýnca Mahmut Hoca duruma karþý çýkýp fenalaþarak hastaneye kaldýrýlmýþtýr.[1] Sinema serisinde Ferit karhababam Sýnýfý Güle Güle, "Hababam Sýnýfý" serisinin 2000'li yýllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmidir. Filmin yönetmenliðini Ertem Eðilmez yapmýþtýr. Bu film; serinin altýncý filmi olmak üzere "Ýnek Þaban", "Güdük Necmi", "Damat Ferit" karakterlerini canlandýran Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarýk Akan üçlüsünün olmadýðý ikinci film olmasýnýn yanýsýra, "Kel Mahmut" karakteriyle ünlenen Münir Özkul'un yer almadýðý tek "Hababam Sýnýfý" filmidir. Filmin baþrollerinde Ýlyas Salman, Adile Naþit, Þevket Altuð, Ayþen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Hüseyin Kutman, Fulya Özcan, Yaprak Özdemiroðlu ve Savaþ Dinçel bulunmaktadýr.akteri olgun tavýrlý, giyimi, konuþma gücü, rahat tavýrlarý, biraz daha yol yordam bilmesi ile üstün bir yapýya sahiptir. Hocayla bir þey konuþulacaksa, ilk olarak kendisi görevlendirilir. Ayrýca Þaban'a yapýlan "Ýnek" þakalarýnda Güdük Necmi'nin bir numaralý ortaðýdýr. Þaban'a yollanan sahte aþk mektuplarýnda Necmi'ye yardým eder. Fakat Þaban bu duruma raðmen, daha çok Güdük Necmi'nin peþine takýlýr ve Bu durumlarda ona ya küfürle ya da üzerine yürüyerek karþýlýk verir. Ferit ise olaylarý gülerek izler. Kendi diðer Hababamlýlar gibi tembel bir öðrencidir. Derste ukalalýktan baþka bir þey yapmaz. ZEYTÝNYAÐLI PATLICANLI PÝLAV Bütün bildiklerini söyleme, Ama söylediðin her þeyi bil. Matthias Cladius Malzemeler 1/2 kg Pirinç 1/2 kg Patlýcan 2-3 Çarliston Biber 1 Su Bardaðý (225 gr) Zeytinyaðý 3-4 Domates 1 Tatlý Kaþýðý Tozþeker 3 Su Bardaðý (750 mi) Et Suyu Kýzartma Ýçin Sývýyað Tuz Yemeðin Tarifi Pirinci ýlýk tuzlu suda yarým saat kadar bekletin. Bol su ile 2-3 kez yýkayýp süzgece alýn. Patlýcanlarý alacalý soyup kesme þeker büyüklüðünde doðrayýn. Acýsýný çýkarmak için tuzlu suda yarým saat beketin. Bol suda yýkayýp süzgece alýn. Çarliston biberleri temizleyip küçük kareler þeklinde doðrayýn. Domateslerin kabuklarýný soyup küp küp doðrayýn. Sývýyaðý tavada kýzdýrýn. Patlýcanlarý kurulayýp kýzgýn yaðda kýzartýn. Fazla yaðýný çekmesi için kaðýt havlu üzerine alýn. Baþka bir tavada 3 çorba kaþýðý zeytinyaðýný ýsýtýp biberleri kavurun. Domatesleri ilave edip 1-2 dakika karýþtýrýn. Et suyunu ekleyip kaynamaya býrakýn. Kalan zeytinyaðýný tencerede ýsýtýp pirinci ilave edin. Tuz ekleyip orta ateþte 10 dakika kavurun. Kaynamakta olan domatesli et suyunu pirince ilave edip karýþtýrýn. Tozþekeri ekleyip karýþtýrýn. Kapaðý kapalý olarak kaynamaya býrakýn. Ateþi kýsýp 10 dakika piþirin. Ateþten alýp dakika dinlendirin. Kýzarmýþ patlýcanlarý pilava ekleyip pirinçleri ezmemeye dikkat ederek harmanlayýn. Sýcak olarak servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Nihat Hatipoðlu 21:00 Doksanlar 23:45 Robinson Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar Saati 21:45 On Emir Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:15 Herþey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Rekorlar Dünyasý 23:15 Arkandayýz Yarýþma 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:35 Spor 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Ana Haber Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:55 Ýftar Zamaný 20:55 Þefkat Tepe 23:00 Ayna Gezi Programý

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Ancak, iman edip de sâlih ameller iþleyenler, birbirlerine hakký tavsiye edenler, birbirlerine sabrý tavsiye edenler baþka (Onlar ziyanda deðillerdir. Asr,103/3 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Allahým! Bana kendi sevgini ve senin yanýnda sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Tirmizî, Deavât,73 Ramazan Damlalarý FETHULLAH GÜLEN Ramazan, bütün Müslümanlar için ayrý ve hususi bir önem arz eder. Bundan dolayý her Müslüman, Ramazan'ý farklý deðerlendirmek ister. Bu vesileyle kimisi Mekke-Medine gibi kudsî mekanlara giderek, kimisi de bulunduðu yerde ibadet ü taatýný artýrarak ona ayrý bir derinlik katmaya çalýþýr.. çalýþýr ve niyetinin hulûsu ölçüsünde Cenab-ý Hakk'ýn lütfuna mazhar olur. Çocukluk dönemi itibariyle ben, Ramazan günlerini çok iyi hatýrlamýyorum. Ancak, 7-8 yaþlarýnda idim. Ramazan'ýn on dokuzuncu günü, susuzluða dayanamayýp baþýmý bir su çukuruna sokarak, kana kana su içtiðimi hiç unutamam. Ýftarlar ve sahurlar ayrý bir âlem olarak yaþanýr; teravihler, ona yeniden baþlamanýn hâsýl ettiði bir orijinalite ile gürül gürül eda edilir ve etrafta yanký yapar. Þimdilerde -bana göre- çok daha engince duyulan o teravihler, o günlerde, muhit hattýnda duyulabilecek bir teravih neþvesini hissettirirdi. Bütün bu farklý duymalar ve hassaten iftar vakitlerinde çocuklarýn damlar üzerine çýkarak 'ezan ezan' diye nida etmeleri, benim ruhumda büyük izler býrakmýþtýr. Ramazan, insanýn dünyada olduðu halde, yýlda bir ay müddetince cennet yamaçlarýnda seyahat etmesi gibi gelir insana. Her gün cuma yamaçlarýna koþup, Cenâb-ý Hakk'ýn cemalini müþahede yarýþý gibi, iftar beklentileri de, Cenâb-ý RAMAZAN DÜÞÜNCELERÝ Hakk'ýn cemalini müþahede beklentisi hissini uyarýr. Bir ay boyunca sahurlara kalkýþ, haþr ü neþr kalkýþý gibi duyulur vicdanlarda. Onun için de Ramazan Bayramlarý, birer sevinç günleri olmasýna raðmen, bütün bu duyuþ ve seziþler gidiyor diye o günleri bizler, hüzün yumaðý halinde yaþarýz.. ve keþke Ramazan bitmeseydi deriz. Diðer taraftan Ramazan ayý, sadece bir ay gibi kýsa bir müddet olmasýna raðmen, on bir aylýk alýþkanlýklarýmýza galebe çalar ve onlarý unutturuverir. 'Zamanýn en deðerli dilimi benim' der ve üzerimizde on bir aydan daha fazla tesir icra eder. Zamana bütünüyle hükmeder. Onun bu kadar kýymet ve deðeri, sadece bu aydaki oruç ve teravihlerden gelmemektedir. Ayný zamanda o bir Kur'ân ayýdýr ve bu itibarla Ramazanda Cenâb-ý Hakk'ýn farklý bir buudda bize yakýnlýðý da söz konusudur. O, gecenin belli bir vaktinde yeryüzü semasýnda tecellî eder ve 'Yok mu tevbe eden, tevbesini kabul edeyim! Yok mu bir þey isteyen? Ýstediðini vereyim..' der; der ve her gecesinde bize -tasavvufî ifadesiyle- bir kurbet yaþatýr. Bütün bu haller bizim vicdanýmýzý, latîfe-i Rabbaniyemizi, his ve þuurumuzu sarar, onlarý gerçek müþahedeye; Rabb'le mülâki olmaya hazýrlar. RAMAZAN YAZILARI DUA Allah'ým! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karnýný doyurmayý, karþýma çýkan herkese Selâm vermeyi ve deðerli insanlarla oturup kalkmayý bana nasip eyle; iyilik ve ihsanýnla, ey arzu edenlerin sýðýnaðý. Amin MANÝ Pilavýn kokusu var, Mâninin arkasý var, Bahþiþimi yollayýn. Gözümün uykusu var RAMAZAN VE KUR'ÂN Kur'ân-ý Kerim'in Ramazan ayýnda ve Kadir Gecesi'nde indirildiðini biliyoruz. Bu mübarek kitabýn tamamý bir günde gelmediðine, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) peygamberlik hayatý boyunca yaklaþýk yirmi üç senede tamamlandýðýna göre, Kadir Gecesi'nde gelmesini "gelmeye, vahyedilmeye baþlamasý" þeklinde anlamamýz gerekecektir. Allah Teâlâ Kur'ân'ýn gelmeye baþladýðý geceyi "mübarek bir gece" olarak nitelemektedir. Mübarek, "kutlu, bereketli, insana maddî ve manevî imkânlar bahþeden, fýrsatlar sunan" demektir. Kur'ân'ýn böyle bir gecede inmeye baþlamasý hem o gecenin ve onu ihtivâ eden Ramazan ayýnýn hem de Kur'ân'ýn önem ve deðerini açýkça ortaya koymaktadýr. Deðerli ödüller önemli günlerde verilir; Kur'ân Allah'ýn, kullarýna en büyük lûtfu, eþsiz nimetidir ve bu ödül Rahmet Peygamberi aracýlýðý ile ümmetine Ramazan ayýnda verilmiþtir. Kur'ân'ýn Ramazan ayýnda gelmiþ olmasý ve her Ramazan gecesi Cebrail'in Hz. Peygamber'e (s.a.v.) gelerek Kur'ân'ý müzakere etmeleri, karþýlýklý birbirlerine okumalarý güzel bir geleneðin de kaynaðý olmuþtur; bu geleneðe "mukâbele" denilmektedir. Þimdilerde uygulamasý azalan bu gelenek yerleþim bölgesinin büyük câmîlerinde icrâ edilirdi. Daha çok sabah ve ikindi namazýndan önce ve sonra belli sayýda hafýz, en kuvvetli bir hafýz baþkanýn yönetiminde halkalanýr, sýrayla belli miktarda ezbere Kur'ân okurlar, cemâat de ya Kur'ân'a bakarak veya bakmadan bu okumayý takip eder, dinlerdi. Hali vakti müsait olan bazý aileler de evlerinde mukâbele okuturlar, konu komþu toplanarak bunu dinlerdi. Yavuz Sultan Selim zamanýnda hilâfetle beraber mukaddes emanetler de Osmanlý'ya intikâl edince içlerinde Yavuz'un da bulunduðu kýrk kadar hafýz, Hýrka-i Saâdet Dairesi'nde Kur'ân hatmine baþlamýþlar ve bu hatim -ki bu da bir nevi mukâbeledir- devletin hayatý boyunca devam etmiþtir. Oruç ayný zamanda bir irâde terbiyesi, Kur'ân da ilâhî emrin alýndýðý yer, bulunduðu kaynaktýr; emri alýp güçlü bir irâde ile uygulamanýn ödülü ise iki cihanda saâdettir. Elbette Kur'ân müminin baþucu kitabýdýr, o bir düzgün hayat, makbûl kulluk kýlavuzudur, bu sebeple her zaman okunmalýdýr, fakat Ramazan'la olan sýký iliþkisi sebebiyle bu ayda daha ziyade okunmalý, dinlenmeli; üzerinde, Ramazan rûhaniyetinin bahþettiði ilhamlý bir zihin ve gönül ile düþünülmelidir. Prof.Dr. Hayrettin Karaman 11 Ekim 2006 Ramazan Yemeði TAVUK KOKOREÇ Yapýlýþý: 2-3 cm boyunda ve kalem kalýnlýðýnda kestiðimiz tavuk etlerini bir miktar ince kýyýlmýþ iç yað ile kavurmaya baþlayalým. Etler suyunu salýp da çektiði zaman ufak, ufak kestiðimiz sivri biberleri de tencereye ilave edip karýþtýrarak birazcýk renk almasýný saðlayalým. Kabuðunu soyup ufak kuþbaþý kestiðimiz domatesleri de koyup bir iki sefer karýþtýrdýktan sonra baharatlarýný atýp sýcak lavaþ ekmeðe veya pideye oda olmazsa yarým ekmeðe salçasý ile birlikte koyup sýcak olarak afiyetle yiyelim. (salçasý için hazýr domates püresi kullanýlýr, kaynatýlarak lavaþa sürülür.) Not:Tavuk etlerinin rengi et rengine dönmeli ve biraz acý olarak tüketmek daha iyi olur. Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:24 20:18 22:01 FÝTRE MÝKTARI 9.25 TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Tavuk eti (But kýsmýndan) Ýç yaðý ve sade yað Sivri biber Domates Tuz Kýrmýzý pul biber Kekik *Sevenler için Kimyon ve ince kýyýlmýþ taze soðan hatta 1-2 diþ sarýmsak B AYRAM NAMAZI: 06: 26

10 HABER yýlda 81 can, boðuldu Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. Vali Sabri Baþköy, okullarýn yaz tatiline girmesi ve havalarýn ýsýnmasýyla birlikte vatandaþlarýn, serinlemek amacýyla ýrmak, baraj, gölet ve benzeri su birikintilerine girmesi sonucu yaþanabilecek boðulma olaylarýný önlemek amacýyla bir genelge yayýnladý. Genelge kapsamýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, 3'ü emniyet bölgesi, 76'sý da jandarma bölgesi olmak üzere 10 yýlda toplam 81 kiþinin boðularak can verdiðini ifade eden Vali Sabri Baþköy, yýllýk ortalama 8 kiþi olan boðulma vakalarýný toplumda oluþturulacak farkýndalýk ile daha da azaltýlabileceðini belirtti. Ýl Özel Ýdaresi'nin il merkezi ve ilçelerde bulunan göletlerdeki boðulma vakalarýna karþý güvenlik önlemleri almaya baþlattýðýna dikkat çeken Vali Baþköy, 8 Temmuz'da baþlayan çalýþmalarýnýn en kýsa sürede tamamlanacaðýný vurgulayarak, belediyelerinde kendi sorumluluk alanlarýnda ayný çalýþmayý yapacaklarýný ifade etti. Vali Sabri Baþköy imzalý genelgede, Ýlde bulunan ýrmak, baraj, gölet ve benzeri su birikintilerinin tatlý su olmasýndan kaynaklanan suyun kaldýrma kuvvetinin düþüklüðü, dip girdaplarý, bataklýk ve balçýklaþmalar dolayýsýyla boðulma olaylarýnýn yaþandýðýna dikkat çekildi. Genelgede, boðulma olaylarýnýn tekerrür etmemesi, bu hususta gerekli tedbirlerin alýnmasý konusunda Valiliðin zaman zaman kamu kurum ve kuruluþlarýnýn uyarýlmalarý ile boðulma olaylarýnýn önlenebildiðine iþaret edilerek, yaz sezonunun baþlamasý ve havalarýn ýsýnmasý ile birlikte boðulma olaylarýnýn meydana gelmemesi, can kayýplarý olmamasý için Valilik tarafýndan bir dizi önlemler alýnmasýnýn uygun görüldüðü belirtildi. Vali Baþköy imzalý genelgede alýnmasý istenen tedbirler þöyle sýralandý: "Boðulmayý önlemek amacýyla mevcut tabelalara ilave olarak, Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan çalýþma ile ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan 97 gölet ve barajýn çevresine "Dikkat! Bu Gölete Girmek Tehlikeli ve Yasaktýr" gibi yazýlarý ihtiva eden resimli uyarý levhalarý 8 Temmuz 2013 Pazartesi gününden itibaren yerleþtirilmeye baþlanmýþtýr. Belediye sorumluluk alanlarý içinde bulunan ve boðulma olaylarýnýn yaþanabileceði ýrmak, baraj, gölet, kanal, hafriyat çukuru ve benzeri yerlere ilgili belediyelerce uyarýcý levhalar veya þeritler konulacak ve bu çalýþma en kýsa sürede bitirilecektir. Belediyelerin veya Ýl Özel Ýdaresinin sorumluluk alanýnda açýlan inþaat çukurlarý ile madencilik faaliyetleri (taþ, toprak, kum, çakýl, kömür ve benzeri ocaklar) sýrasýnda su birikmesine ve göletçik oluþmasýna ilgili belediye veya taþ ve toprak ocaðý iþletenince meydan verilmeyecek; eðer buralarda yeraltý suyu, yaðmur ve sel gibi nedenlerle oluþmuþ sular var ise hemen tahliye edilecek, tahliye edilemiyor ise buralara girme veya düþme ihtimaline karþý ilgililerce güvenlik önlemleri mutlaka alýnacaktýr. Ýlçelerde Kaymakamlarýn baþkanlýðýnda; belediye baþkanlarý, kolluk ve saðlýk biriminin amirleri bir araya gelerek ilave hangi önlemleri alacaklarýný kararlaþtýracaklardýr. Kamu kurumlarý ve özel eðitim kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen yaz okullarýnda öðrenciler ve velilerin boðulmaya karþý bilinçlendirilmesi amacýyla toplantýlar yapýlacak ve konu ile ilgili farkýndalýk ve duyarlýlýðýn arttýrýlmasýna yönelik eðitim ve etkinlikler yapýlacaktýr. Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünce, ilimiz genelinde boðulma olaylarý meydana geldiðinde, ekiplerinin olay yerine en kýsa sürede ulaþmasý ve boðulan kiþinin en kýsa sürede kurtarýlmasý ve çýkarýlmasý için gereken tedbirler süratle alýnacaktýr. Ýl Özel Ýdaresi ve belediyelerin sorumluluk alanlarý içinde bulunan ve boðulma olaylarýnýn yaþanabileceði ýrmak, baraj, gölet, kanal, hafriyat çukuru ve benzeri yerlere ilgili kurumlarca konulan uyarýcý levhalarýn ve þeritlerin sökülme veya tahrip edilmeye karþý korunmalarý konusunda köy ve mahalle muhtarlarý dikkatli davranacaklar, bunlarý sökenleri veya tahrip edenleri ilgili kolluða hemen bildireceklerdir." Þapinuva ziyarete hazýr Þapinuva ören yerinde 2013 yýlý kazý çalýþmalarýnýn baþlamasý sebebiyle Þapinuva Kazý Baþkaný Prof.Dr. Aygül Süel, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlýðý Temsilcisi Sedef Ayyýldýz ve Niðde Müzesi Arkeologu Yakup Ünlüer de hazýr bulundu. 11 Temmuz Perþembe gününün itibaren düzenleme çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade eden kazý baþkaný Süel, 17 Temmuz Çarþamba günü baþlayacak olan saha çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi ve Vali Sabri Baþköy'ü kazý alanýna davet etti. Þapinuva ören yerinin Çorum turizmine kazandýrýlmasýnýn deðerlendirildiði ziyarette Vali Baþköy, kazý çalýþmalarý devam eden Þapinuva ören yerinin tarihi eserler bakýmýndan çok yüksek potansiyele sahip olduðunu ve ören yeri yolunun kilittaþý yapýldýðýný, elektrik ve su ihtiyacýnýn giderildiðini belirterek, ziyarete açýlmasý konusunda iþlemlerin tamamlanmak üzere olduðunu ifade etti ve ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için mücadele edeceðiz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkaný Fatih Gök tarafýndan kendilerine yönelik yapýlan eleþtirilere tepki gösterdi. Ahmet Saatçi açýklamasýna kamu çalýþanlarýnýn lafa deðil hizmete baktýðýný belirterek baþladý. Memur Sen üyelerinin kimin laf kimin hizmet ürettiðini çok iyi bildiklerini dile getiren Saatçi, "Memur Sen'i tercih edenleri sendikadan dolayý yaftalama giriþiminde bulunanlar unutmamalý ki tercih sebepleri yapýlan hizmetlerdir. Önümüzde toplu sözleþme süreci var. Yetkili olduklarý dönemde çözemedikleri sorunlarý çözdüðümüz gibi bundan sonra da kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için mücadele edeceðiz. Boþ laf üretenlerle kaybedecek zamanýmýz yok. Yapýlan sataþma ve atýlan sözlere karþýn, hizmet kervaný yürümeye devam edecek. Sahiplenmeye çalýþtýklarý bir konuda gerçekleri göstermemize bile tahammül edemeyenler ne söylesek anlamayacaklar. Bundan sonra mecbur kalmadýkça bu tür polemiklerle kaybedecek vaktimiz olmadýðýný belirtirken üyelerimiz ve kamu çalýþanlarýnýn her türlü konuda taleplerini dile getirecekleri ve sonuçlarýný takip edecekleri platformun Memur Sen olduðunu bir kez daha hatýrlatýyoruz" dedi. Çiftçiye 25 milyon lira destek Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, 2012 ürünü yaðlý tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemelerinin baþladýðý müjdesini verdi. Türkiye Tarým Havzalarý Üretim ve Destekleme Modeline göre 2012 yýlý ürünü yaðlý tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil fark ödemeleri baþladý yýlý ürünü, hububat (çeltik, buðday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale), baklagil (nohut, mercimek) ve yaðlý tohumlar (yaðlýk ayçiçeði) fark ödemesi desteklemelerine ait alýnan son icmallere göre 2012 yýlý ürünü desteklemesi olarak 25 milyon 576 bin 304 lira ödeme yapýlacaðýný açýklayan Ermiþ, "Bu ödemenin 17 milyon 808 bin 099 TL'si hububat baklagil, 7 milyon 768 bin 205TL'si yaðlý tohumlar desteklemesidir. Destek miktarlarý 12 Temmuz 2013 tarihi itibarýyla, Ziraat Bankalarýnýn ilgili hesaplarýna yatýrýlmýþ olup, desteklemeden faydalanan çiftçilerin destekleme primlerini almak için, baðlý bulunduklarý Ýl veya Ýlçe Ziraat Bankasý Þubelerine Nüfus Cüzdaný ile birlikte baþvurmalarý gerekmektedir" dedi. Kredi kartý dolandýrýcýlarýna karþý uyarý Ekonomist Adnan Öztekin, Ramazan Bayramý alýþveriþlerinde kredi kartý ve banka kartý (maaþ kartý) kullanmayý tercih edecek vatandaþlarýn dikkatli olmasý gerektiðini belirterek, "Vatandaþlarýmýz yaptýklarý alýþveriþlerini öderken, kullandýklarý kartýn karþý firma görevlisi tarafýndan güvenli bir þekilde pos cihazýndan geçirilmesine çok dikkat etmeli, kartlarýnýn pos cihazý dýþýnda bir cihazdan geçirilmemesine izin vermemelidir" dedi. -"KOPYALAMA TARZI DOLANDIRICILIK ARTIYOR"- Ekonomist Öztekin, yaptýðý açýklamada, Türkiye genelinde kullanýlan banka kartý (maaþ kartý) sayýsýnýn 83 milyona, kredi kartý sayýsýnýn ise; 55 milyona ulaþtýðýný vurgulayarak, bu kartlarý kullanan vatandaþlarýn maðdur duruma düþmemeleri için bazý tedbirler almalarý gerektiðini belirtti. Ekonomist Öztekin, kredi kartlarý ve maaþ kartlarýnýn kullanýmýnýn bayram alýþveriþinin gelmesiyle önümüzdeki günlerde daha da artacaðýna dikkat çekerek, "Bayramlarýnýn zehir olmasýný istemeyen vatandaþlarýmýz yapacaklarý kartlý alýþveriþlerde çok dikkatli olmalýdýrlar. baþta bayramlar olmak üzere, tatil zamanlarýnda alýþveriþlerin artmasýný fýrsat bilen bazý kötü niyetli kiþilerin organize ettiði 'kopyalama' tarzý dolandýrýcýlýk olaylarý sýkça yaþanmaktadýr. Bu nedenle yapacaðýnýz her alýþveriþte kullandýðýnýz kartýnýzýn, bankalarýn POS (Satýþ Noktasý Terminali) makinesi haricindeki cihazlardan geçirilmesine izin vermeyin. Kartýn ikinci bir cihaza takýlmasý büyük risktir. Kartýnýzýn ikinci bir cihaza takýlmasý baþka amaçla kullanmasýnýn önünü açmak demektir. O yüzden vatandaþlarýmýz kartlarýnýn POS cihazý haricinde baþka hiçbir cihazdan geçirilmesine izin vermemelidir" açýklamasýnda bulundu. -"KART BÝLGÝLERÝ HÝÇ KÝMSEYLE PAYLAÞILMAMALI"- Vatandaþlarýmýn gerek alýþveriþ esnasýnda gerekse sonrasýnda sýkýntý yaþamamasý için alýþveriþlerini banka kartý (maaþ kartý) veya kredi kartý ile yapacaksa kart kopyalama ve dolandýrýcýlýðýna karþý uyanýk olmalarý gerektiðini ifade eden Öztekin, þunlarý kaydetti: "Kiþi ne þartta olursa olsun kartlarýnýn þifre ve güvenlik numarasý baþta olmak üzere kart bilgilerini hiç kimseyle veya kurumla paylaþmamalýdýr. Kart þifrelerinin baþkalarý tarafýndan öðrenildiði düþünen vatandaþlarýmýz vakit kaybetmeden þifrelerini deðiþtirmelidirler. Yapýlan alýþveriþlerde kartla yapýlacak iþlemler gözler takip edilmeli, eðer kasiyer veya satýþ görevlisi vatandaþa ait kartý POS makinesi haricinde bir baþka cihazdan geçirmek isterse buna engel olunmalýdýr. Alýþveriþlerden sonra pos makinesince verilen müþteri nüshalarý saklanmalý ve aylýk ekstrayla karþýlaþtýrýlmalýdýr. Banka kartý (maaþ kartý) veya kredi kartýnýn kaybedilmesi veya çaldýrýlmasý durumunda vakit kaybedilmeden kartýn ait olduðu banka aranmalý ve kullaným iþlemi iptal ettirilmelidir. Tüm bunlarla birlikte ATM'de iþlem yapmak için takýlan kartlarýn sýkýþmasý durumunda kart sahibi kesinlikle ATM'den ayrýlmamalý ve ATM'nin ait olduðu bankanýn müþteri hizmetleri telefonla aranarak durumu bildirilmelidir. Böyle durumlarda size yardým etmek isteyen banka görevlisi de dahil olmak üzere hiçbir kimseye kart þifresi söylenilmemelidir. Ayrýca ATM'lerde þifre girilirken þifreyi girdiðimiz elimizin üzeri diðer elimizce kapatýlmalýdýr. Bu harekette þifrenizin gizlenmesine yardýmcý olacaktýr."

11 SPOR 11 Darýca'dan bir transfer daha Osmancýk'ta kulüpler birleþti. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý iki kulübün birleþtiðini duyurdu. BAÞKAN YAZICI: "GÜÇ BÝRLÝÐÝ OSMANCIK SPORUNU DAHA ÝLERÝ GÖTÜRECEKTÝR" Amatör kümede mücadele eden Osmancýk Gücü ile Osmancýk Belediyespor yýllardýr bekleneni gerçekleþtirerek birleþme kararý aldý. Ýki spor kulübünün birleþmesi ve güç birliði yaptýðýnýn açýklandýðý toplantýda konuþan Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, birleþmenin ileride bir bütünleþmeye dönüþeceðini ve Osmancýk sporunun bu güç birliði ile daha ileri noktalara geleceðine vurgu yaptýlar. Osmancýk spor camiasýnda uzun yýllardýr konuþulan spor kulüplerinin birleþerek tek yürek olmasý için ter dökülen çalýþmalar sonuç verdi. Osmancýk Gücü ile Osmancýk Belediyespor birleþme kararý aldý. Böylece 1'inci Amatör Kümede Osmancýk Belediyespor mücadele ederken, alt yapý kategorilerinde ise Osmancýk Gücü ter dökecek. Önceki akþam gerçekleþtirilen iftar yemeði programýnda her iki takýmýn yöneticileri ve futbolcularý bir araya gelerek güç birliði açýklamasý yaptýlar. Programda Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çýplak, Osmancýk Gücü Spor Kulübü Baþkaný Bayram Ýlhan, Ýþadamlarý Selami Çaylak ve Aytaç Baba gerçekleþtirilen toplantýda güç birliði ve birleþme konularýnda deðerlendirmelerde bulundular. "OSMANCIK SPORUNDA EKSÝK GÜÇ BÝRLÝÐÝ ÝDÝ" Toplantýda yaptýðý konuþmada iki spor kulübünün birleþmesi ile ortaya çýkan güç birliðinin Osmancýk sporunu daha ileri götüreceðinin altýný çizen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, birleþme düþüncesinin daha önceki yýllarda da gündeme geldiðini ancak bu kararýn olgunlaþmadýðýný ve olgunlaþmadan da bu adýmý atmak istemediklerini kaydetti. Bu kararýn þimdi olgulaþtýðýný ve her iki spor kulübünün yöneticilerinden futbolcularýna herkesin önemli bir adým attýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Osmancýk sporunun önü ve geleceði açýk. Eksik güç birliði idi onu da bugün gerçekleþtiriyoruz. Üç yýl önce de benzer bir adým atýlmýþ ve olgunlaþmadýðý için ertelenmiþti. O zaman da söyledim birleþme olmadý diyenlere hayýr birleþme olacak olgulaþmadýðý için ertelendi diye. Þimdi bu olgunlaþma saðlandýðý ve güç birliðine imza atýldý. Bu konuda büyük bir þansýmýz da spora ve futbola büyük katkýlarý olan Ýbrahim Küçük gibi bir kaymakamýmýzýn olmasý idi. Bu konuda gerek mülki amirlerimize, gerek ilçe teþkilatýmýza ve gerekse bu konuda emeði geçen tüm spor kulüpleri baþkanlarý ile yöneticilerine teþekkür ediyorum" dedi. "GENÇLERÝMÝZ AYNI AMAÇ ÝÇÝN TER DÖKECEK, KOL KOLA GEZECEK" Birleþmenin ilerleyen zamanda bütünleþmeye dönüþeceðine inandýklarýnýn altýný çizen Kaymakam Ýbrahim Küçük ise, "Artýk Osmancýk iki önemli takýmý tek ve ortak bir amaç için Osmancýk futbolunun üst seviyelere taþýnmasý için ter dökecek ve gençlerimiz kol kola omuz omuza bu amaç için mücadele verecek. Bu karar önemli bir karardýr. Osmancýk sporu bu karar ile önemli baþarýlara imza atacaktýr ve ligde de bu kararýn meyvesi olan baþarý elde edilecektir. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da üzerimize düþenin fazlasýný yapmaya her zaman hazýrýz. Bu olayda imzasý olan baþta iki kulübümüzün yöneticilerini, futbolcularýný ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Osmancýk Gücü Spor Kulübü Baþkaný Bayram Ýlhan da birleþmenin Osmancýk sporuna güç katacaðýna inandýklarýný ve bu noktada her zaman kendilerine destek olan Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkür ettiklerini belirtti. 10 yýldýr yürüttüðü Spor Kulübü baþkanlýðýný býrakacaðýný da sözlerine ekleyen Ýlhan, "Bundan sonra da üzerimize düþeni yapmaya her zaman hazýrým" dedi. SPOR SERVÝSÝ Gebzespor'un 7 yýl formasýný giyen Tayfun Keskinoðlu, Darýca Gençlerbirliði ile anlaþtý yýlýnda ÇayýrovaGümüþspor`da futbolla tanýþan 2006 yýlýnda Gebzespor`a transfer olan Tayfun Keskinoðlu 7 yýl formasýný giydiði mor menekþeyle yollarýný ayýrýp Darýca Gençlerbirliði`ne imza attý. Gebzepsor`da yýldýzý parladýðý dönemde, talihsiz bir sakatlýk yaþayan ve geçen sezon uzun süre forma giyemeyen Tayfur Keskinoðlu sarý yeþilli yönetimle anlaþarak transfer oldu. Genç yýldýz, yeniden eski formuma kavuþup Darýca Gençlerbirliði`n de bana gösterilen deðerin karþýlýðýný vermek istiyorum diyerek "Gebzespor`da acý tatlý günlerim oldu. Her þeye raðmen kimseye kýrgýn deðilim. Bugünlere gelmemde mor menekþenin payý çok büyük, ancak bende geleceðimi düþünmek zorundayým"dedi. Ýdmanlarýn en hýrslý futbolcusu olarak dikkat çeken Tayfun Gebzespor`da altyapýlarda dahil 7 yýl forma giymiþti. SPOR SERVÝSÝ Elazýð Belediye sessizliðini koruyor Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazýð Belediyespor'da yeni sezon öncesi hiçbir hareketlilik yaþanmýyor. Kulübün yeni sezon öncesi Elazýðspor'un bünyesinde mi lige gireceði yoksa kongre yapýp yeni oluþacak yönetim kurulu ile Belediye bünyesinde mi lige katýlacaðý sorularýnýn cevaplarý bulunamýyor. Elazýðspor Yönetim Kurulu Baþkaný Selçuk Cengiz Öztürk, bir süre önce yaptýðý açýklamada, "Belediyespor önümüzdeki yýl bizim bünyemizde lige katýlacak. Bu konuda Elazýð Belediyespor yönetimi ve Belediye Baþkaný ile görüþmelerimiz sürüyor" ifadesini kullanmýþtý. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Belediyespor'unElazýðspor yönetiminden bir talep gelmemesi durumunda en kýsa sürede genel kurul yapacaðý ve oluþturulacak yeni yönetimle lige hazýrlanacaðý bilgileri kamuoyunda yer almaya baþladý. Yeni sezon için hiçbir hareketin yaþanmadýðý Belediyespor'un yeni sezonda sýkýntý yaþamadan ligde mücadele vermesi için biran önce belirsizliðin giderilmesi ve atýlacak adýmlar sonucunda hazýrlýklarýn yapýlmasý bekleniyor. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor Ahmet Burak Kömürcü'yü renklerine baðladý! Belediyespor'danÇES OB'a destek ziyareti Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn ziyaretinin ardýndan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret ederek destek istedi.kulüp Baþkaný Zeki Gül, Çorum Belediyespor'a her kesimin destek olmasý gerektiðini ifade ederek, "Çorum Belediyespor, kentimizin bir paydasý olarak her kesimin desteðini bekliyoruz. Özellikle ÇE- SOB'un desteðini bekliyoruz" þeklinde konuþtu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise Belediyespor'a gereken desteði saðlayacaklarýný söyledi. Yalçýn Kýlýç, "Belediyespor'u Çorum'un ortak paydasý olarak görüyoruz ve üzerimize düþen desteði saðlamaya hazýrýz" diye konuþtu. Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül, ÇE- SOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn isminin yazýlý olduðu 19 Numaralý Belediyespor Formasý hediye etti. YÖNETÝM TESÝSLERÝ ÝNCELEDÝ Çorum Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediyespor'lu futbolcularýn kalacaðý tesislerde incelemelerde bulundu.kulüp Baþkaný Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Teke, Ýsmail Hakký Melendiz, Mustafa Kanat, Fahri Yandýk, Mustafa Ercan ve Hamit Iþýk, Çorumspor'dan devralýnan ve þuanda tadilat yapýlan tesislerde incelemelerde bulunarak, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. SPOR SERVÝSÝ Spor Toto 3.Lig için transfer çalýþmalarýný sürdüren Ünyespor Gaziantep Büyükþehir Belediyesporluforvet Ahmet Burak Kömürcü ile sözleþme imzaladý. Ünye'de 1. etap kamp çalýþmalarýný sürdüren Ünyespor diðer yandan da transfer çalýþmalarýný devam ettiriyor. Yeþil-beyazlýlar transfer çalýþmalarýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyesporluforvet Ahmet Burak Kömürcü'ye de imzayý attýrdý. Ünyespor Kulüp binasýnda yapýlan imza töreninde iki yýllýk sözleþmeye imza atan Ahmet Burak Kömürcü geçtiðimiz sezon ligin ikinci yarýsýnda 3.lig ekiplerinden Adýyamanspor'a kiralýk olarak gönderilmiþti. Kendisini iki yýllýðýna yeþil-beyazlý renklere baðlayan sözleþmeye imza atan Ahmet Burak Kömürcü Ünyesporlu olmaktan büyük mutluluk duyduðunu, yeþil-beyazlý formayla baþarýlý olmak istediðini ifade etti. Ünyespor'un yeni transferi Gaziantep Büyükþehir Belediyesporluforvet Ahmet Burak Kömürcü 3.lig'de oynadýðý 86 maçta 16 gol kaydetti doðumlu futbolcu Medical Park Antalyaspor'da baþladýðý futbol yaþantýsýnda Ankara Demirspor formasý ile profesyonel oldu. Ankara Demirspor'dan sonra Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'a transfer olan genç futbolcu geçtiðimiz sezon Adýyamanspor'da kiralýk olarak forma giydi. Geçtiðimiz sezon Gaziantep Büyükþehir Belediyespor A-2 takýmýyla çýktýðý 7 maçta 7 gol atan Ahmet Burak ligin ikinci yarýsý kiralýk olarak gittiði Adýyamanspor'da 9 maçta 2 gol kaydetti. SPOR SERVÝSÝ Elibol Sandýklýspor bombayý patlattý Elibol Sandýklýspor, bir çok kulübün transfer listesinde yer alan forvet Mustafa Aydoðdu ile her konuda anlaþtý. Ligin en iyi santraforu olarak gösterilen ve 3.ligde 48 maçta 22 gol atan 24 yaþýnda ki futbolcu ile ElibolSandýklýspor önemli bir transfere daha imza attý. 2.lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'dan transfer edilen genç forvet Kulüp Onursal Baþkaný Ýsmail Elibol'un yoðun uðraþýlarýylka kulübe kazandýrýldý. 3.ligde çok zor bir gruba düþmesine raðmen iddialý bir kadro oluþturmaya çalýþan kýrmýzý beyazlýlar da transfer çalýþmalarý sürüyor. SPORSRVÝSÝ

12 Yasin ve Samet görüþmeye gidiyor Çorumsporlu Samet Bayrak ile Yasin Özkarslý yine transfer görüþmesine gittiler. Ýlk olarak Samet Bayrak'ýn Pazarspor ile görüþeceði haberi gelirken Bucaspor ile yapýlan görüþmede ufak pürüzler yaþandýðý haberleri alýnan Yasin Özkarslý'nýn da Ýstanbulspor ile görüþeceði öðrenildi. Futbolcularýn menajerliðini yapan Bekir Takkaç, genç futbolcular için en doðru hamleyi yapmak istediklerini söyledi. Belediyespor yönetimi nezaket ve destek ziyaretlerine dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ile devam etti Belediyespor ziyarete Külcü ile baþladý Muzaffer Külcü: Ýnþallah sezonu istediðiniz yerde tamamlarsýnýz Beldiyespor yönetimini makamýnda kabul eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü konuþmasýna Allah muaffaketsin sözleri ile balarken, þunlarý söyledi. ÇORUMSPOR YÖNETÝCÝLERÝNE GÖNDERME Külcü "Gelecek sezon mücadelenizde Allah Muaffak etsin diyorum. Önceden 2 profesyonel takýmýmýz vardý sürekli kýsýr çekiþmeler yaþandý. Keþke 2 takým olarak profesyonel ligde mücadele etseydik. Bu sezon inþallah yine kýsýr çekiþmeler yaþanmaz. Fakat hala basýndan okuyorum. 2. Lig yöneticileri gibi birileri tesislerdeki televizyonun hesabýný yapýyor. Orada bulunan televizyonlarý biz ellerimizle yerleþtirdik. Eðer Çorumspor'un televizyona ihtiyacý malzemelere ihtiyacý varsa yine veririz sorun deðil. Bu çekiþmeleri býrakalým. Bizim bu çekiþmeleri býrakýp üstteki profesyonel takýmý besleyecek altyapýlar kurmalýyýz. Alt yapýdaki amatör sporcularýn sorumluluklarý bizim için daha önemli. Tüm amatör kulüplere ayný mesafedeyiz hepsi bizim için ayný deðerdedir. Bizim için Çorumspor'un, Yeni Çorumspor'unUlukavakspor'un veya bir baþka amatör kulübümüzün birbirinden farký yoktur. Bu kulüplerdeki evlatlarýmýz için önceden olduðu gibi her zaman onlar için elimizden geleni yapacaðýz. Belediyespor'da profesyonel takým olarak amatör takýmlara abilik yapacaktýr. Belediyespor yönetimindeki arkadaþlarým artýk her söylemlerinde daha hassas olmalýdýr. Her adýmlarýný daha dikkatli atmalýdýr. Kýrgýnlýklar olmasýn" dedi. ÇORUMLU FUTBOLCULAR HAYIRLI OLSUN Transfer hakkýnda da konuþan Baþkan Külcü "Çorumlu futbolcularýmýz hayýrlý olsun. Çorumspor'dan ve Çorum dýþýnda oynayan Çorumlu futbolcularý takýma katmak önemli bir adým. Transferde genç futbolcularda aðýrlýk verilmesi taraftarýyým. Milliyetçilik gütmeden transfer yapýlmalý. Elbette benim için Çorumlu futbolcularýn olmasý benim içinde çok önemli" TESÝSLEÞME VE KURUMSALLAÞMA ÇOK ÖNEMLÝ Tesisleþme ve kurumsallaþmanýn çok önemli olduðuna vurgu yapan Baþkan Külcü " Benim için tesisleþme ve kulüpte kurumsal kimlik her þeyden daha önemli. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO olarak her projeye katký veririz Baþaranhýncal: Kaynak saðlayacak her projeye varýz Çorum Belediyespor yönetimin gerçekleþtirdiði ziyaretten memnuniyetini dile getirerek konuþmasýna baþlayan Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal þunlarý söyledi " Geçtiðimiz dönemlerde iþadamlarý ve spor camiasý arasýnda bazý sýkýntýlar yaþandý. Ancak bu sýkýntýlarýn þeffaf bir yönetim gösteren Belediyespor'da yaþanacaðýný düþünmüyorum. Çorum Belediyespor'a siyasi bir kulüp olarak bakmýyorum. Çorum Belediyespor Çorum'un takýmýdýr. Yarýn baþka bir siyasi parti Belediyenin yönetimine de gelebilir. O zamandabelediyespor Çorum'un takýmý olacaktýr. Futbolda nasýl kolektif oynayan takým ruhuyla oynayan baþarýlý oluyorsa bizde lig yarýþýnda rakiplerimize karþý takým ruhu bütünlüðü ile mücadele etmeliyiz. Çorumlu iþadamlarýmýz kolay para kazanmýyor diþleri ile týrnaklarý ile kazanýyorlar tabiki destek vereceðiz. Maddi katký saðlayacak her projede varýz. Ancak maalesef TSO'nun bütçesinden bir yardým yapmamýz mümkün deðil.yönetime 2 isim verdik onlar bizleri temsil ediyorlar. Biz para isteyen olmak istemiyoruz. Ancak her projeye destek veririz. Belediyespor'da da ilk olarak takým ruhunu ve birlikteliði kendi içerisinde saðlamalý ki tüm þehir olarak birlik içerisinde diðer illere karþý üstün olabilelim. Futbol ilin tanýtýmý için çok önemli. Bu yüzden ilimizin tek profesyonel takýmýna sahip çýkýlmasý gerekir.stattan baþka her kesimi bir araya getiren baþka bir platformumuzda yok. Bununda kýymetini bilelim" dedi. Ýyi bir yönetimin göreve geldiðini belirten Baþaranhýncal, konuþmasýný ziyaretlerinden dolayý Belediyespor yönetimine teþekkür ederek bitirdi. Ziyaret Çetin Baþaranhýncal'ýn konuþmasýnýn ardýndan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün Baþkan Çetin Baþaranhýncal'aBelediyespor formasý hediye etmesi ile sona erdi. ADNAN YALÇIN Skorlardan geçici sportif baþarýlardan daha önemli. Ýnþallah bu baðlamda Aðustos ayýnýn ortalarýnda 15 bin kiþilik yeni stat, kiþilik spor salonu ve yanýnda spor eðitim merkezimizin ihalesini yapacaðýz. Ýnþallah muhteþem bir spor kompleksini hayata geçireceðiz. Sporcularýmýz için kalýcý tesisi yapacaðýz. Bu yolla spora katký vereceðiz.yeni yönetime de baþarýlar diliyorum. Ýnþallah sezonu arzuladýklarý yerde tamamlarlar" diyerek konuþmasýný tamamladý. ADNAN YALÇIN Emniyet Müdürü Doðan: 'Çorum'da seyirci potansiyeli var' Belediyespor yönetimi dün bir ziyarette Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a gerçekleþtirdi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün az seyirci izlediði için olayýnda olmadýðýna deðinerek yaptýðý konuþmasýnýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'da bir konuþma yaptý. Doðan, Belediyespor'a daha fazla seyirci önünde maçlarýný oynamasý dileðinde bulunurken, çok daha fazla seyirci sayýsýnýn aslýnda Çorum'da olduðunu dile getirdi. Hedefi olan bir takýmýn seyirciyi de sahaya çekeceðine inandýðýný belirten Emniyet Müdürü Doðan, Emniyet teþkilatý olarak kendilerinin de güvenliði ve huzuru saðlamak adýna gayret göstereceklerini söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, ziyaretin sonunda Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a, Belediyespor formasý hediye etti. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor Yönetimi yeni sezon öncesinde nezaket ve destek ziyaretlerine dünde devam etti. Ýlk ziyareti Vali Sabri Baþköy'e gerçekleþtiren Belediyespor yönetimi dünde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a ziyarette bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ziyaret saat 11.00'de gerçekleþtirilirken, ziyarette Belediyespor yönetimi adýna Zeki Gül'ün Baþkanlýðýnda, yönetimden Mustafa Özbayram, Fahri Yandýk, Mustafa Ercan, Mustafa Kanat, Hüseyin teke, Ý. Hakký Melendiz ve Hamit Iþýk yer aldý. Ziyaret sýrasýnda konuþan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yeni bir yönetim ve yeni bir anlayýþla yola devam ettiklerini belirtirken, takýma sahip çýkýlmasý gerektiðine vurgu yaptý.yapýlan kongre sonrasýnda yeni bir yönetim anlayýþýyla bu sene çok daha profesyonel bir ekip kurmaya çalýþtýklarýný dile getiren Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de spor konusunda kendilerini serbest býraktýðýný ve kendilerine güvendiðini belirterek Külcü'ye teþekkür etti. Zeki Gül, Külcü'nün kendilerine destek verdiðini görmenin kendilerine güç verdiðini söyleyerek konuþmasýný tamamladý. ADNAN YALÇIN GÜL: TSO'YU HER ZAMAN YANIMIZDA GÖRDÜK TEÞEKKÜR EDÝYORUZ Nezaket ziyaretlerine devam eden Çorum Belediyespor yönetimi Zeki Gül baþkanlýðýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ziyaretinin hemen ardýndan Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO)Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý da ziyaret ederek yönetimin oluþmasýnda desteklerinden dolayý Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür etti. TSO ziyaretinde konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý "Çetin Bey'e yönetimin oluþmasýnda bulunduðu katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Belediyespor olarak ilimizi en iyi þekilde temsil etmek istiyoruz. Transferlerimizde elimizden geldiði kadar titiz davranýyoruz. Gelecek sezon öncesinde maddi kaynak yaratmak adýna kombine bilet satýþlarýný yapacaðýz. Biz kimseden para talep etmeyeceðiz. Projelerimizle kaynak yaratmak ve projelerimize destek bekliyoruz. Bilet satýþlarýmýzda 300 bilet alýndýðý takdirde maçlarýmýzý en az 300 kiþi izleyecek demektir. Reklam ve tabela çalýþmalarýmýz da var. Tüm kesimlerin birleþtiði tek yer olan stadýmýzda oynayacaðýmýz maçlara herkesi bekliyoruz. Amatör bir yönetim yapýsýndan profesyonel yönetim anlayýþýna yavaþ yavaþ geçtiðimizi düþünüyorum. Tesislerde ve kulüp binasýnda yeni düzenlemeler gerçekleþtiriyoruz. Böylelikle tam anlamýyla profesyonelliðe geçiþ yapacaðýz. Ben baþkanýmýz çetin Baþaranhýncal'ý Çorum'a destek noktasýnda hep ön sýralarda gördük. Ýlimiz için her zamöan elinden geleni yaptý. Bu doðrultuda Çorum Belediyespor'a da desteiðini bekliyoruz." Dedi. Belediyespor Mali Asbaþkaný Mustafa Özbayram'da söz alarak kendilerine tanýdýklarý imkanlardan ve desteklerden dolayý TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür etti. ADNAN YALÇIN Balçova gaza bastý Kýrmýzý-beyazlý takým, Gümüþordu'dan Osman'ý alýrken, iç transferde 4 futbolcuyla anlaþtý. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Balçova Belediyespor transferde harekete geçti. Kýrmýzý-beyazlý yöneticiler, teknik heyetin verdiði rapor doðrultusunda iç transferde Engin, Þükrü, Hakan ve Burak ile anlaþma saðladý. Güçlü bir kadro kurmanýn planlarýný yapan Balçova Belediyespor dýþ transferde ise Gümüþordu'dan Osman Kandemir'i renklerine kattý. Orta sahada görev yapan 28 yaþýndaki oyuncu Ýzmirspor, Altýnordu, Yeni Bornova ve Gümüþordu (Bozyaka Yeþiltepe) kulüplerinde forma giydi. Osman Kandemir, 3. Lig'de 120 maçta 11 gol, 2. Lig'de 28 karþýlaþma, BAL'da ise 37 maçta 4'er kez rakip fileleri havalandýrdý. Balçova Belediyespor yöneticisi Hasan Yýldýrým, "Grubumuz belli olduktan sonra transfer çalýþmalarýmýza hýz verdik. Gelecek hafta prensip anlaþmasýna vardýðýmýz oyuncular ile birkez daha görüþüp imzalarý attýrmak istiyoruz. Zorlu bir gruptayýz ancak iddialý olacak bir kadro kurmanýn hesaplarýný yapýyoruz" dedi. SPOR SEVÝSÝ

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝHALE KOMÝSYONU KARARI

ÝHALE KOMÝSYONU KARARI Karar No : 10479 Sayfa : 1 / 9 Ýhale Kayýt Numarasý Ýdarenin Adý Ýþin Adý Ýhale Tarih Ve Saati Ýhale Usulü Toplam Teklif Sayýsý Geçerli Teklif Sayýsý ÝHALE KOMÝSYONU KARARI : 2013-36402 : Türkiye Yüksek

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı