e-mor ERP Si stem i i l e Ta?er on Sözl e?m esi ve Ta?er on Hak edi?i Yönet i m i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-mor ERP Si stem i i l e Ta?er on Sözl e?m esi ve Ta?er on Hak edi?i Yönet i m i"

Transkript

1 e-mor ERP Si stem i i l e Ta?er on Sözl e?m esi ve Ta?er on Hak edi?i Yönet i m i

2 e-mor Ta?er on Sözl e?m esi ve Hak edi?i Yönet i m i Sayesi nde??l er i ni z Çok Kol ayl a?acak Ta?er onlar?n?zla ger çekle?tir di?iniz sözle?me ve hakedi? sür ecinizi daha ver imli yönetmek istemez misiniz? e-mor olar ak 15 y?ld?r Tür kiye'de ve bölge ülkeler de büyük ve or ta ölçekli?ir ketle çal???yor uz. Sundu?umuz çözümler sayesinde mü?ter iler imiz sür eçler ini çok iyi yönetiyor ve ver imlilik ar t??? sa?l?yor. Ta?er onlar?n?zla olan ili?kiler inizi daha etkili yönetmenizin yolu sür eçler inizin entegr asyonundan geçer. e-mor sayesinde ta?er on sözle?mesi-zeyilname-ta?er on hakedi?i-fatur a-ödem e zincir inizi entegr e bir?ekilde yönetebilir siniz. Pr oje plan?n?zdaki aktiviteler i ta?er on sözle?mesinde kullanabilir, ta?er ona hangi aktiviteler i ver ece?inizi belir leyebilir siniz. Ta?er on sözle?mesinde belir ledi?iniz?ar tlar a ve sahada ger çekle?en i? iler lemeler ine istinaden ta?er on hakedi?inizi otomatik olar ak olu?tur abilir siniz. Ta?er on hakedi?inize ba?l? ta?er on fatur as?n? alabilir, maliyetler i aktiviteler inize da??tabilir siniz. Ta?er on sözle?mesinden ve hakedi?ten fatur aya gelen ödeme plan? hem nakit ak?? plan?n?za yans?r hem de zaman? geldi?inde ödeme talebine dönü?ür. e-mor'da ta?er on sözle?mesi ve hakedi?i yönetimi sür ecinin her ad?m?nda dijital onay sistem i kullanabilir siniz.?ir ketinize Kazand?r aca?? Faydalar : - Ta?er on sözle?mesinin olu?tur ulmas? s?r as?nda yap?lan hatalar?n azalt?lm as?, - Ta?er on hakedi?inin sözle?me?ar tlar?na ba?l? ve sözle?meyle uyumlu yap?lmas? sayesinde maliyet tasar r ufu, - Ta?er on hakedi?inin sahadaki i? iler lemesiyle uyumlu yap?lmas? sayesinde m aliyet tasar r ufu, - Hakedi?in do?r u olu?tur ulup olu?tur ulmad???n?n mer kezden daha etkili takibi sayesinde maliyet tasar r ufu, - Hakedi? maliyetler inin aktivite baz?nda takibi sayesinde daha sa?l?kl? bütçe kontr olü ve takibi

3 Nel er Yapabi l i r si ni z? Ta?er on Sözl e?m el er i ni zi Yönet i n Ta?er onlar?n?zla yapt???n?z sözle?meler i e-mor sayesinde etkili bir?ekilde yönetebilir siniz. Ta?er onlar?n?zla yapaca??n?z sözle?meler i e-mor'da kay?t alt?na alabilir siniz. Sözle?meyle ilgili bilgiler i kay?t alt?na alabilir, hangi i?ler i ta?er ona hangi?ar tlar la ver di?inizi belir tebilir siniz. e-mor Temel Pr ensipler i: 1. Sektör el Uzmanla?ma 2. Entegr e Çözüm 3. Esneklik ve Geli?tir ilebilir lik 4. Yak?n Destek Ta?er on sözle?menizde ta?er ona ver ece?iniz i?ler le pr ojenizdeki pr oje aktiviteler i ar as?nda ili?ki kur abilir siniz. Pr oje plan?n?zdaki hangi aktiviteyi bu sözle?me kapsam?nda hangi maliyetle ver ece?inizi belir tmeniz pr oje aktiviteler inizin bütçeler iyle sözle?m e aktiviteler inin bütçe uyum unu k?yaslam an?za im kan ver ir. Hangi sor umluluklar?n ta?er ona, hangi sor umluluklar?n size ait oldu?unu belir leyebilir, hakedi?ler s?r as?nda bu bilgiler in otomatik olar ak hakedi?ler e yans?m as?n? sa?layabilir siniz. Ta?er on Sözl e?m el er i ni zi n Mat bu Ç?k t?l ar?n? Otom at i k Ol ar ak Ür et i n Ta?er onlar?n?zla yapt???n?z sözle?meler i standar tla?t?r mak olu?abilecek per sonel hatalar?n? azaltacakt?r. e-mor sayesinde ta?er onlar?n?zla yapt???n?z sözle?meler in matbu ç?kt?lar?n? standar tla?t?r abilir siniz. Ta?er on sözle?mesi kaydetti?inizde matbu ç?kt? otomatik olar ak olu?acakt?r. Olu?an matbu ç?kt?y? yaz?c?dan döktür er ek imzalayabilir, imzal? sözle?meyi tar ay?c?dan geçir er ek e-mor'a yükleyebilir siniz. Böylece ta?er on sözle?meler inizi standar t hale getir ebilir, çal??anlar?n?z?n sözle?m eler e hatal? m addeler koym a r iskini dü?ür ebilir siniz.

4 '?ir ketler in ihtiyaçlar? zaman içer isinde de?i?ir. Bu nedenle?ir ketler in kulland?klar? kur umsal i? yaz?l?mlar? de?i?ime dayan?kl? olm al?d?r.' Ta?er on Sözl e?m el er i ni zi n Zeyi l nam el er i ni Tak i p Edi n Ta?er on sözle?meler inizin zaman içer isinde olu?an zeyilnameler ini takip edebilir siniz. Zeyilnamede de?i?ikli?e u?r ayan maddeler hakedi?e yans?yacak, yeni hakedi?ler zeyilnam eye istinaden hesaplanacakt?r. Ta?er on Sözl e?m el er i ni zi ve Zeyi l nam el er i ni zi Onay Sür eci nden Geçi r i n e-mor'da ta?er on sözle?meler inizi ve zeyilnameler inizi onay sistemi kullanar ak yönetebilir siniz. Bir sözle?me kaydedildi?i zaman önce kimin önüne gidecek, onun onay?ndan sonr a kimin onay?na sunulacak, daha sonr a kimler in onay?na sunulacak belir leyebilir siniz. Tüm pr ojeler inizde ayn? onay hiyer ar?isini kur mak zor unda de?ilsiniz.?ster seniz far kl? pr ojeler inizde far kl? onay hiyer ar?isi ve r otalar? kullanabilir siniz. Bu sayede sözle?me kontr ol sür ecinizi daha etkili bir hale getir ebilir, ar zu edilmeyen?ar tlar içer en sözle?meler in gözden kaçmas?na ve yür ür lü?e gir m esine engel olabilir siniz.

5 Ta?er onl ar?n?z?n Sözl e?m eye?st i naden Yapt?k l ar????l er l em el er i ni Kay?t Al t?na Al?n Ta?er onlar?n?za ver di?iniz i?ler i takip eder ek ta?er on hakedi?ini olu?tur abilir siniz.?? iler lemeler ini günlük, haftal?k veya ayl?k?ekilde kay?t alt?na alabilir siniz. Ta?er onlar?n?z?n i? iler lemeler ini günlük olar ak tutman?z sadece hakedi? kontr olü ve bütçe takibi aç?s?ndan önem ta??mamaktad?r. Ayn? zamanda size iler lemesi olar ak pr oje plan?n?n iler isinde mi oldu?unuza yoksa ger isinde mi kald???n?za da???k tutar. 'e-mor kaliteli ve yak?n deste?i en ön planda tutar. e-mor yat?r?m? yapan bir?ir ket her zam an kaliteli destek al?r.' Ta?er on Hak edi?l er i ni zi Sa?l?k l? Bi r?ek i l de Ol u?t ur un e-mor sayesinde hakedi? olu?tur ma ve hakedi? kontr olü sür eçler inizi daha r ahat bir?ekilde ger çekle?tir ebilir siniz. Ta?er on hakedi?ler inizi?antiyede gir ilen i? iler lemesi fi?ler ine ve ta?er onla olan sözle?menize istinaden otomatik olar ak hesaplayabilir siniz. Bu yöntemle olu?tur du?unuz ta?er on hakedi?ler i daha sa?l?kl? ve ger çe?i yans?tan hesaplar içer ecek, ger eksiz ve yanl?? ödeme yap?lma r iskiniz de minimuma inecektir.

6 Ta?er on Hak edi?l er i ni zi Onay Sür eci nden Geçi r i n Ta?er on hakedi?ler iniz için onay sistemi kur abilir siniz. Ta?er on hakedi?ler ini önce?antiyenizde onaya sunabilir, sonr a da mer kez ofisinizdeki ilgili yetkili ve yöneticiler inizin onay?nda geçir ebilir siniz. Ta?er on Hak edi?l er i ni n Ç?k t?l ar?n? Otom at i k Ür et i n e-mor sayesinde ta?er on hakedi?ler inizin ç?kt?lar?n? otomatik olar ak ür etebilir siniz. 'e-mor içer isinde geni? kapsaml? or ganizasyon?emas? yönetimi ve i? ak??? yönetimi uygulam alar? bar?nd?r?r.' Hakedi? kontr ol tablosu, ön kapak, ar ka kapak, ye?il defter gibi hakedi? belgeler inizin ç?kt?lar?n? yaz?c?dan ç?kar tabilir siniz. Hak edi? Fat ur al ar?n?z? Tak i p Edi n Ta?er onlar?n?z?n hakedi?ler ine istinaden kestikler i fatur alar? kay?t alt?na alar ak takip edebilir siniz.

7 Ta?er on Hak edi?i Mal iyet l er i ni zi Ak t ivi tel er e Da??t?n e-mor çok güçlü bir pr oje maliyet takip çözümü sunmaktad?r. e-mor'da ta?er on hakedi?ler ini aktivite maliyetler ine da??tar ak pr oje aktiviteler inizin maliyetler ini detayl? ve sa?l?kl? bir?ekilde takip edebilir siniz. Bu sayede pr oje aktiviteler inizin planlanan bütçe- ger çekle?en maliyet k?yaslam as?n? r ahatça ger çekle?tir ebilir siniz. 'e-mor sayesinde pr ojeler inizde aktivite baz?nda planlanan bütçe-ger çekle?en maliyet kar??la?t?r malar?n? yapabilir siniz.' Sözl e?m el er i ni zi n ve Hak edi?l er i ni zi n Ç?k t?l ar?n? Dok üm an Yönet i m i Si stem i ni zl e Entegr e Edi n Sözle?meler inizi ve hakedi? ç?kt?lar?n?z? doküman yönetimi sisteminize otomatik olar ak aktar abilir siniz. e-mor kendi doküman yönetimi çözümü olan e-mor InteGRa doküman yönetimi sistemiyle tam entegr e çal??maktad?r. E?er?ir ketinizde ba?ka bir doküman yönetimi sistemi kullan?yor san?z e-mor'da olu?tur du?unuz sözle?meler i hem de sözle?meler in meta-ver iler ini kendi doküman yönetimi sisteminize de aktar abilir siniz.

8 Si zi n?çi n Avant ajlar? Nel er di r? 'e-mor Tür kiye'nin önde gelen büyük ve or ta ölçekli in?aat?ir ketler i tar af?ndan geni? bir uluslar ar as? co?r afyada ba?ar?yla kullan?lm aktad?r. - e-mor'da i? sür eçler i bir bir iyle entegr edir. Ör ne?in, sözle?me - iler leme - hakedi? - fatur a - ödeme - muhasebe zincir inizi çok etkili ve ver imli bir?ekilde yönetebilir siniz. - Ta?er on hakedi?ler ini ta?er on sözle?mesine ba?l? olar ak ve sahadaki i? iler lemesine istinaden otomatik olar ak hesaplayabilir siniz. - D?? sistemler le entegr asyon kur abilir siniz. Ör ne?in, e-mor'da olu?tur du?unuz sözle?meler i, zeyilnameler i ve hakedi?ler i doküman yönetimi sisteminize veya ba?ka sistemler inize otomatik olar ak aktar abilir siniz. - Çok detayl? onay ak??lar? kur gulayabilir siniz. Onay ak??lar?n?z? pr oje bazl? veya fir m a bazl? olu?tur abilir siniz. - Detayl? bir yetki yönetimi ger çekle?tir ebilir, kullan?c?lar?n?z?n yapabilecekler i ve yapam ayacaklar? i?lem ler i belir leyebilir siniz. -?? kur allar? olu?tur abilir, kullan?c?lar?n?z?n i?lemler ini belir ledi?iniz kur allar çer çevesinde ger çekle?tir meler ini denetim alt?na alabilir siniz. - Sözle?m eler inizin zeyilnam eler ini olu?tur abilir ve takip edebilir siniz. - Sözle?m eler inizle ilgili r apor lar a er i?ebilir siniz. - Hakedi?ler le ilgili r apor lar a er i?ebilir siniz. - e-mor geni? kapsaml? bir ERP platfor mudur.?çer isindeki çözümler e kendi ihtiyaçlar?n?za gör e yenilikler ekletmek ister seniz yaz?l?m geli?tir me hizmetinden yar ar lanar ak h?zla ve uygun maliyetle kendinize özelle?tir ebilir siniz. - e-mor ekibinden yur t içinde ve yur t d???nda yak?n destek alabilir siniz. -?lk implementasyon s?r as?nda da y?llar boyu kullan?m s?r as?nda da kendi IT ekibinizi kullanabilir, e-mor ekibinden minimum destek alar ak i?ler inizi yür ütebilir siniz.

9 Çözümlerimiz - e-mor ERP çözümleri. Sektörel bazl?e-mor ERP çözümleri sayesinde?irketinizin kontrolü art?k elinizde. Süreçlerinizi iyile?tirebilir, birimlerinizin entegre çal??malar?n?sa?layabilir, kaynaklar?n?z?daha etkili yönetebilirsiniz. - e-mor CRM çözümleri. e-mor CRM kullanarak sat??lar?n?z?art?r?n. Sat?? sürecinizi iyile?tirebilir, daha fazla f?rsat?sat??a çevirebilir, sat?? ekibinizi yönetebilirsiniz. - e-mor InteGRa Doküman Yönetimi çözümleri. Doküman karma?as?ndan kurtulun. e-mor InteGRa sayesinde dokümanlar?n?z?etkili yönetebilir, i? ak??lar?n?z?iyile?tirebilir ve gelen-giden evraklar?n?z?takip edebilirsiniz. - Visiontek veri toplama ve haberle?me yönetimi çözümleri. Ak?ll?uzaktan okuma sistemleri sayesinde sahadan daha fazla, daha kolay ve daha kaliteli veri toplay?n. Hizmetlerimiz - Kurumsal Yönetim Sistemi Geli?tirme ve?mplementasyon.? irketinizin performans?n? art?rmaya, maliyetlerini dü?ürmeye, karl?l???n?art?rmaya yönelik kurumsal çözümlerin geli?tirilmesi ve?irketinizde implementasyonunun gerçekle?tirilmesi. - Yurt?çinde ve Yurt D???nda?mplementasyon. Sadece Türkiye'de de?il, Rusya, Türkmenistan, Cezayir, Gana gibi çok say?da bölge ülkelerde implementasyon faaliyetleri. - E?itim ve Dan??manl?k. Kurumsal uygulamalar?n kullan?c?ve anahtar kullan?c?e?itimleri, sektörünüze özel en iyi uygulama ve yöntemlerin aktar?ld???süreç dan??manl?klar?. - Teknik Destek. Kurumsal yaz?l?m sisteminizi?irketinizde etkili bir?ekilde y?llar boyu kullanabilmeniz için yak?n teknik destek. Mü?terilerimizden Baz?Örnekler Aqvila Sof tware Yaz?l?m A.?. Küçükbakkalköy Mah. Mücella Sok. No: Ata?ehir?stanbul, Türkiye Tel: Faks:

EN KAPSAMLI. İnşaat ERP Sistemi

EN KAPSAMLI. İnşaat ERP Sistemi EN KAPSAMLI İnşaat ERP Sistemi Şirketinizi ve projelerinizi etkili yönetin. Kaynaklarınızı verimli kullanın. Güncel raporlara erişin. Süreçlerinizi entegre edin. Şantiyelerinizi entegre edin. İşlerinizi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Parçalı fiyat değişim fişleri

Parçalı fiyat değişim fişleri Günümüz ekonomik koşullarının sonucu oluşan rekabet ve risk ortamında, perakende sektöründeki işletmelerin tehditleri iyi analiz etmesi ve fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada işletmeler

Detaylı

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR www.itadvisor.com.tr HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim. ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası...

Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim. ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası... Portal içinde gerçek zamanlı yönetişim ERP, CRM, HR, Project Management, Digital Assets, Physical Assets, SCM, CMS, LMS, B2B, B2C ve daha fazlası... Workcube, Web in gücünü kurumsal performansa dönüştürür.

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI. 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. Mikro ERP 1 2012 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKRO ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI İşletmenizi geleceğe taşıyacak yeni teknolojiler... MİKRO ERP

Detaylı

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA www.itadvisor.com.tr EYLÜL 2010 SAYI 10 Intel in McAfee yi sat n almas, güvenli in i lemci düzeyine ta nmas için önemli bir ad m olabilir ama kurumsal mü terilerin güvenini

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur. ALLANZ YAAM VE EMEKLLK A.. ESAS SÖZLEMES MADDE 1:KURULU Aada adlar, soyadlar, ikametgahlar ve uyruklar yazl kurucular arasnda Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerine göre bir anonim irket kurulmutur.

Detaylı