Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç"

Transkript

1 Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç

2

3 EFQM Mükemmellik Modeli

4 Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük 3.firma YTL ve USD satlarnda en büyük 5.firma Doktorlarn reçete tercih sralamasnda en büyük 3.firma

5 Bilim laç 2006 sonu verilerine göre ihracatmz: 33 ülkeye Çeitli ülkelerde 360 dan fazla ruhsatl ürün 17 Milyon USD 0hracat

6 Bilim laç 58 Tedavi alannda 88 farkl ilaçla pazarda 24 ilaç kendi segmentinde lider 16 ilaç doktorlarn reçete tercihinde lider

7 Genel Müdür Mesaj çkt5mz yolculukta bir var noktas koymadk. Ödül bize heyecan vermekle birlikte, önümüzde daha uzun bir yolun bulundu5unu kurulu olarak çok iyi biliyoruz. Biz kendi içimizde yaratt5mz bu olumlu havay gelitirerek yaygnlatrmak, sektörümüzde örnek olmak, yol gösterici rolü üstlenmek ve böylece misyonumuzu gerçekletirmek istiyoruz. Bizler bu ödüle bavurmakla Modeli benimsedi5imizi, sonu olmayacak bir yolculukta azimle ilerleyece5imizi taahhüt ettik tüm paydalarmza. Bu yüzden sorumluluumuzun her gün daha da arttnn bilincinde olmalyz.

8 Toplumun,irketleri Deerlendirme Kriterleri Deiiyor Soru : Bir irket hakknda pozitif bir fikir edinmeniz için en önemli etkenler nelerdir? Sosyal Sorumluluu (çal anlar, çevre, toplum ve etik deerlere kar ) 56% Ürün /marka kalitesi ve deeri 40% Operasyonel ve finansal performans 34% Kaynak: 23 ülkede 25,000 yetikin, Mays 1999 (The Millennium Poll)

9 Neden tibar Yönetimi Yapmalyz?

10 Neden tibar Yönetimi Yapmalyz?

11 Neden tibar Yönetimi Yapmalyz? 0tibar, sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez unsurudur. 0tibar oluturan dinamikler genelde elle tutulamayan de5erlerdir. Sa5lk, itibarn en fazla belirleyici oldu5u sektörlerin banda yer alr.

12 Neden tibar Yönetimi Yapmalyz? Toplam Kaliteyi, itibar yönetimi ile ilikilendirmek kaçnlmazdr. Bilim 0laç, Ulusal Kalite Büyük Ödülü ile kazand5 itibar yönetmek durumundadr.

13 Kurumsal tibarnz Yönetiyor musunuz?

14 Günlük Yaamdan Baz Sorular... Çalanlarmz, bize ve irketimize güven duyuyorlar m? Yaknlarna nasl bir iyerinde çaltklarn söylüyorlar? En çok çallmak istenen irket miyiz? Gelecek vaat eden gençlerin ilk bavuraca irketler arasnda myz? Anadolu nun çeitli yerlerinde saha tekilatmz, doktorlar ve eczaclar nezdinde bizi ve kurum de5erlerini nasl temsil ediyorlar?

15 Günlük Yaamdan Baz Sorular... Kamuoyunu etkileyen konularda fikirlerimize bavuruluyor mu? Medya bizimle ilgili haber yapmak için çaba harcyor mu? Meslek odalar kurumlarmzdan temsilci talep ediliyor mu? Yönetim kalitesi ile ilgili ödüllere aday gösterilen kurulular arasnda myz? Kamuoyunda nasl alglanyoruz? Biz nasl alglanmak istiyoruz? Kamuoyundaki alglamamz kim yönetiyor? Biz mi, rakiplerimiz mi? Yatrmclarn ilk aklna gelen ve bize referans olduklar irketler arasnda myz?

16 Günlük Yaamdan Baz Sorular... Elle tutulamayan deerlerimizi biliyor muyuz? Bu de5erlerin kaç para etti5inin farknda myz? Bu de5erler bir rekabet avantaj kazandryor mu? Kurumsal logomuz yatrmclar, müteriler ve çalanlar için hangi kurum kültür ve de5erlerini ça5rtryor? Toplum karsnda inandrc ve güvenilir miyiz?

17 Günlük Yaamdan Baz Sorular... Ksacas; Kurumsal itibarmz yönetiyor muyuz? 0tibarmzn hangi kriterlerden olutu5unu biliyor muyuz? Bu kriterlere yönelik kurumsal performansmz ölçümleniyor mu? Dolaysyla; Kurumsal iletiimimizi kurumumuzda kimin sorumlulu5unda, hangi süreçlerle yönetiyoruz?

18 Kurumsal tibar Kriterleri

19 Fortune Dergisi Kurumsal tibar Kriterleri Yönetimin kalitesi Ürün ve hizmetlerinin kalitesi Finansal dinginlik, sa5lamlk Uzun vadeli yatrm de5eri Kurumsal kaynaklarn kullanm Yaratclk ve geliim 0nsan kaynaklar kalitesi ve süreklili5i Sosyal sorumluluk (topluma ve çevreye kar)

20 FT/PwC Kurumsal 0tibar Kriterleri Dünyada en çok sayg duyulan Kendi sektöründe dünyada en saygn olan Hissedarlarna en yüksek deeri salayan En yaratc/yenilikçi ürün ve hizmetleri sunan En etkili kurumsal yönetiim (iyi yönetim) yapan En yüksek sosyal sorumluluk duyarllna sahip olan

21 Reputation Institute Kurumsal tibar Kriterleri Rakiplerinden Üstün Olan Karll Kaytl Olan Düük Riskli Yatrm Yapan Büyüme Potansiyeli Gösteren yi Amaçlar Destekleyen Çevreye Kar Sorumluluk Topluma Kar Sorumluluk Hayranlk duyulan Beenilen ve Saygn Güvenilir Ürün & Hizmetler Finansal Performans Çalma Ortam Sosyal Sorumluluk Vizyon & Liderlik Duygusal Özellikler Yüksek Kalite Fiyat Yaratc ve Yenilikçi Arkasnda Duran Çalann Ödüllendiren yi Çalma Ortamna Sahip Nitelikli Çalanlar Pazar Frsatlarn Deerlendiren Mükemmel Liderlikle Yönetilen Gelecekle lgili Net Vizyon Sahibi

22 Capital-Best Kurumsal tibar Kriterleri Bilgi ve teknoloji yat r mlar Çal anlar n nitelikleri Hizmet veya ürün kalitesi Rekabette etik davranma Finansal sa laml k Çal an memnuniyeti Yeni ürün geli tirme, yenilikçilik Mü teri memnuniyeti Yönetim kalitesi Yönetim ve irket effafl Çal an na sundu u sosyal imkanlar ve haklar Ücret politikas ve seviyesi Çal anlar n niteliklerini geli tirme Pazarlama ve sat stratejileri leti im ve halkla ili kiler Yat r mc ya de er yaratma Toplumsal sorumluluk Uluslararas pazarlara entegrasyonu Bölgeye, ekonomiye i gücü ve yat r mlar ile katk s

23 Kurumsal tibar Kriterleri Yönetim Kalitesi Gelecek vaat eden ve güven veren liderlie sahip olmas Yüksek teknoloji sahibi, yenilikçi ve yaratc olmas Dürüst, etik, effaf, açk ve hesap verebilir olma gibi kurumsal ilkelerle yönetilmesi Kurumsallam bir firma olmas Ürün Ve Hizmet Kalitesi Ürün / hizmetleri ödenen fiyata deer olmas Ürün/ hizmetlerinin kalitesi ve nitelikleri ile global pazarlarda rekabet edebilir olmas Müteri memnuniyetine önemsemesi, faaliyetlerinde müteri beklentilerini esas almas Güvenilir, sözünün arkasnda duran bir firma olmas

24 Kurumsal tibar Kriterleri Çalanlar En çok çallmak istenen firma olmas Çalanlarnn irkete ballnn yüksek olmas Finansal Salamlk Finansal kredibilitesi olmas Sosyal Sorumluluklar Toplumun deerlerini ve duyarllklarn önemsemesi Sosyal sorumluluk projelerini ticari beklentileri ile ilikilendirmemesi Duygusal Ballk Sempati duyulan ve yakn hissedilen bir firma olmas

25 Ne Hedefliyoruz?

26 Ne Hedefliyoruz? En çok çallmak istenen irketlerden biri olmak Çalan ba5ll5n sürdürülebilir klmak Hekimler ve Eczaclar ile uzun yllara yaylacak yapc ibirli5i ortam oluturmak

27 Ne Hedefliyoruz? Sosyal projelerde Sivil Toplum ile elele tutuabilmek Müteri memnuniyetini sürekli iyiletirmek 0laç sektörünün toplum nezdindeki algsna olumlu katk sa5lamak Tedarikçiler ve lisansörler ile karlkl güvene dayal ilikiler gelitirmek

28 Gelecek Deeri Gelecek Planndan Gelecek Deerine... Kurumsal Süreçler )li ki Süreçleri ) Sonuçlar Kurum )tibar ) Süreçleri )leti im Süreçleri Kurum (Kültür ve Deerler) Kimlii ) Hedefleri Gelecek Planlar Bilgi Süreçleri

29 Ne Elde Edeceiz?

30 Kurumsal tibar Yönetimi Sir Robert Worcester Ipsos MORI

31 Ne Elde Edeceiz? Toplumun tüm kesimleri tarafndan takdir edilen bir irket olmak Etkin bir itibar yönetimi performans ile irketin i sonuçlarnda deer yaratmak ve neticede irketin pazar deerini artrmak

32 Kurumsal tibar Yönetimi Bileenleri

33 Kurumsal tibar Yönetimi Bileenleri Kurumsal vizyon Kurumsal itibar etkileyen öncelikli kriterler Yönetim kalitesi Ürün ve hizmetlerin kalitesi Sosyal sorumluluk performans Finansal Sa5lamlk Çalan Kalitesi Kurum kimlii Kurum kültürü Kurumsal de5erler Kurumsal görsel kimlik Kriz yönetimi ve kriz iletiimi performans

34 tibar Yönetimi letiimcilerin Yönetecei Bir Deildir! Sosyal sorumluluk iletiimcilerin yönetmesi gereken bir alan deildir. Çalan markas stratejisi; çalan dinamikleri ile yatrmc dinamiklerinin ortak payda da yönetilmesi gereken bir alandr. ÇALI,ANLAR Sosyal sorumluluk bu dinamiklerin en bata gelen ortak paydasdr. SOSYAL SORUMLULUK CEO

35 Sosyal Paydalarmz Kimler? letiim Öncelii Belirlenecek Sosyal Paydalarmz Yönetilecek letiim Konularmz Elçilik Ballk Memnuniyet )li ki Güven Tannma Farkndalk Çalanlarnz Yatrmclar Medya Bayiler/Sat Noktalar Tedarikçiler Tüketiciler Yerel Toplum Belediyeler Sivil Toplum Kurulular Meslek Odalar Milletvekili/Bürokratlar Akademisyenler

36 Kurumsal letiim im YönetimiY Net bir kimlik olutur Vizyon, misyon, deerler, kültürü tanmla Kredibilite yarat Kurumsal itibarn yönet likileri yönet Kimler nezdinde deer yaratlacak, belirle Kendini ifade et Kurum içi ve d iletiim planlamas yap Kurumsal marka yarat Markann sürdürülebilirliini güvence altna al

37 Nasl Yapyoruz? Kurumsal 0letiim Yöneticili5i Bölümünün kurulmas Profesyonel danmanlk hizmeti alnmas

38 Nasl Yapyoruz? Yol haritas,irketin itibar kriterlerinin belirlenmesi tibar kriterlerin destekleyecek politikalarn gelitirilmesi Sosyal paydalar alg aratrmas letiimi yönetilecek konularn belirlenmesi Kurum içi iletiim modellemesi Eiticilerin Eitimi Kurumsal deerlerin davranlara dönümesi eitimi

39 Nasl Yapyoruz? Sosyal Sorumluluk Kriz 0letiimi

40 Sosyal Sorumluluk

41 Elçilik Ballk Memnuniyet liki Güven Tannma Farkndalk Nasl Yapyoruz?

42 Kurumsal Deil Sadece Sosyal Sorumluluk... Önce bireysel sorumluluk Ve samimiyet Kavramn bandaki kurumsal sözcü5ü günümüzde dümütür. Sosyal sorumluluk bir yönetim felsefesidir. Firketlerin CEO larnn bata olmak üzere, di5er yöneticilerinin kendilerine ve topluma kar bir duru biçimidir.

43 Modelimizin çinde Varsa Sosyal Sorumluluktur! Sosyal sorumluluk ile i dünyasnn i modelleri de5imitir. Buradan hareketle artk sosyal sorumluluk extra yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk de5ildir. 0i yaparken Yönetirken Sonuçlandrrken Toplumla paylarken

44 Doal Kaynaklar Tüketmemizi Bekleyenler Var! Kaynaklar sürdürülebilirlik ilkelerine yönlendiriliyor mu? Hedef; sadece bizim de5il, herkesin yaam kalitesidir. Dünyann hangi co5rafyasnda olursa olsun, insanca yaamann en temel ihtiyaçlarnn karlanmasdr. Gelecek nesiller için yaanabilir bir yeryüzü braklmasdr. 0 dünyasnn bu kavramla ilgili eylem planlar (projeleri vb. süreçleri) bu amaca hizmet etti5i sürece sosyal sorumluluktan söz edilebilir.

45 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Magnum Fotoraflar ile Türkiye Sergisi Tarih Vakf-AB ile Projelenen Akdeniz in Sesleri Sponsorluu Gençleri Uyuturucuya Kar Bilinçlendirmek amaçl Film Yaplmas 9.Uluslararas stanbul Bienali ne Bienal Destekçisi Kadn Eserleri Kütüphanesinin Bilgisayar altyapsnn oluturulmas

46 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Edirne Zihinsel Engelliler Okulu na Spor Salonu kurulmas Çocuk ve,iddet,iddete Hayr kampanyasna destek lköretim Kurumlarnda Salk Taramasna Doktor ve laç Destei Spor Federasyonlar Sponsorluu Kimsesiz Minik Kalpler çin Elele SHÇEK Projesi Sponsorluu

47

48 Bilim laç Toplum Gönüllüleri Projeleri Bilim in Kardeleri Projeleri kapsamnda 1772 çocua krtasiye destei Hayatn Fidanlar ve çnarlar elele projesi kapsamnda KASEV e bal Huzurevi ne Bahar,enlii Organizasyonu Bilim in Kardeleri Projesi kapsamnda 23 Nisan için 1500 çocua kitap destei

49 Bilim laç Toplum Gönüllüleri Projeleri Bilim in Kardeleri Projesi kapsamnda ÇYDD ile Fatih Yunus Emre lköretim Okulu na sürekli destek Bir Çocuk Deiirse, Türkiye Deiecek gönüllü eitmen projesi

50

51

52

53 Çevreye Sorumluluk Bilinci 1999 yl Çevre Bakanl5 Çevre Berat 2000 Yl 0stanbul Sanayi Odas Çevre özendirme ödülü 2003 yl Çerkezköy Sanayi ve Ticaret odas Çevre Ödülü

54 Sonuç Olarak tibar Yönetimi tibar yönetimi irket içinde balar. Kurum itibarmz toplumun duyarllklarna kar sergilediimiz duru tur. Kurum kültürüne ve deerlerine uygun bir durua liderlik etmeliyiz. tibar yönetimi sürdürülebilir büyümenin sigortasdr!!!

55

56

57

58

59

60 Son Söz

61 tibar Yönetimi Sürdürülebilir Mükemmelliin Ve Büyümenin Güvencesidir.

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması. 22 Temmuz 2013

İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması. 22 Temmuz 2013 İşletmelerde Kurumsal İtibar Araştırması 22 Temmuz 2013 Proje Yönetimi İtibar Yönetimi Enstitüsü Orhan SAMAST Nurettin YAY Yaşar YİĞİT Raşit SARIKAYA Oben İNCELER ERA Research & Consultancy Elvan OKTAR

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma

Bo lu u doldurmak. Kan ttan eyleme. Kan ta dayal uygulamay anlama. kaynaklar. De im için vakay olu turma ULUSLARARASI HEMRELER KONSEY Boluu doldurmak Kanttan eyleme Kanta dayal uygulamay anlama Kant kaynaklar Deim için vakay oluturma Kanttan eyleme Uluslararas Hemireler Günü 12 Mays 2012 BOLUU DOLDURMAK:

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1

Türkiye Kalite Dernei 2004 Yl Faaliyet Raporu 1 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... 1 MSYON-VZYON... 2 2004 YILI DEERLENDRMES... 3 KalDer MERKEZ YÖNETM KURULU ÜYELER... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELER... 6 ULUSAL KALTE HAREKET (UKH)... 7

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE***

HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA* PUBLIC RELATIONS MANAGERS AND EMOTIONAL INTELLIGENCE Deniz SEZGIN** Sezgin ATE*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HALKLA LKLER YÖNETCLER VE DUYGUSAL ZEKA*

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı