Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý"

Transkript

1 Belçika nýn nabzý burada atýyor Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit Baþkaný olarak son röportajlardan birini biz yaptýk. Partisinin yeni yýl resepsiyonunda baþörtösü yasaðýný protesto etmek amacýyla türban takýnca Ýslam için fahiþelik yaptýðý suçlamalarýna maruz kalan Geysen, olayýn arka yüzünü Binfikir e anlattý. Baþörtüsü yasaðýna açýkça karþý olan tek partinin Spirit olduðunu belirten Geysen, kaçaklara af, hükümet, muhalefet gibi konularda görüþlerini aktardý te 5. sayfaya connecting the world Okuyun, bir fikir edinin Sayý 28 - Nisan 2008 Bu sayýmýzda kültür-sanat söyleþimizi halk müziði sanatçýlarý Lütfü ve Emre Gültekin ile yaptýk 14 te Kaçaklara umut ýþýðý Hükümet anlaþmasýnda yer alan sýðýnma ve göç konusundaki düzenlemenin ayrýntýlarýnýn Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom tarafýndan birkaç hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Belçika da yaþayan binlerce oturumsuz kaçaðýn aylardýr, hatta yýllardýr beklediði gün, beklediði söz (af) geliyor mu? Henüz kesin bir þey söylemek için bir süre daha beklemek gerekiyor. Ancak, Belçika daki tüm kaçaklarý ilgilendirmese de, söz konusu affýnson anda bir deðiþiklik yapýlmazsa- iþ=oturum af ý yavaþ yavaþ rengini belirtiyor diyebiliriz. Kurulan Hükümet teki koalisyon partileri arasýnda Mart ayýndaki görüþmede, göç politikasý ve kaçaklarýn (kâðýtsýzlarýn) durumuna bir çözüm amacý ile bir anlaþmaya varýldý. Bu anlaþma birçok kiþiye umut verse de, özellikle kâðýtsýzlar için mücadele eden kuruluþlar için kesin bir garanti olmayýp, belirsizliklerle dolu bir anlaþma olarak nitelendirilmekte. Arkadaþýmýz Nihat Dursun konuyu köþesine taþýyarak ayrýntýlý bir þekilde irdeledi. Konuyla ilgili Brüksel Bölgesi Bakaný Emir Kýr arkadaþýmýz Erdinç Utku nun köþesinde Hükümetin uygulamayý baþlatmasý bekleniyor. 31 Mart 2007 den önce resmi yollardan Belçika ya gelenlerden iþçi ya da giriþimci olanlara oturum ve çalýþma izni verilecek. Sýðýnmacýlara ya da özel sebeplerden oturum isteyenlerden ise sosyal hayata katýlmýþ olmalarý koþulu istenecek derken, Federal Milletvekilleri Meyrem Almacý (Groen!) ve Hilal Yalçýn (CD&V) da diðer sayfalarýmýzda görüþlerini açýkladý. Meryem Almacý hükümet anlaþmasýný muðlak olarak nitelendirirken, Hilal Yalçýn birkaç hafta daha sabredilmesini istedi ve sonuçta zaten çalýþan Türk kaçaklarýn çoðunun bu düzenlemeden yararlanabileceðini ifade etti. Orta sayfa röportajý yaptýðýmýz Flaman Sosyalist Partisi SP.A nýn ittifak ortaðý Liberal Sol Flaman partisi Spirit Baþkaný Bettina Geysen ise parti olarak hükümet anlaþmasýný yetersiz bulduklarýný, genel af istediklerini söyledi. 6, 7, 12,13 ve 22 de 23 Nisan coþkusu Avrupa da da yaþanýyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Avrupa nýn birçok yerleþim biriminde kutlama hazýrlýklarý yapýlýyor. Anvers, Genç, Brüksel, Lommel, Beringen ve Gent gibi þehirlerde tören ve þenlik heyecaný herkesi sarmýþ durumda. Köþe yazarlarýmýz Erdinç Utku 6 Adnan Yýldýz 10 Mustafa KÖR 11 Ýlknur CENGÝZ 14 Mehmet AYDOÐDU 15 Haydar ABÝ 18 Nihat DURSUN 22 editör den 4 te Geçtiðimiz ay, doðum sancýlarý ile dolu bir sayý oldu. Ben anneliðe ilk adýmýn sancýlarýný çekerken, arkadaþýmýz Erdem Resne nin editörlüðünde gazetemiz de 27. sayýsýný çýkarmanýn sancýlarýný çekiyordu. 3 te Liege de maðdurlara yardým merkezi Mayýs ayýnýn ortalarýnda Liege de «Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi» adý altýnda bir saðlýk ve tedavi ocaðý açýlacak. Liege þehrinin en iþlek bulvarýndan biri olan Boulevard d Avroy daki Merkez, aile içi þiddete maruz kalmýþ, hukuksal haksýzlýklara uðramýþ ya da psikolojik tedaviye ihtiyacý olanlar için birçok tedavi yöntemini uygulamayý hedefliyor. Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi nin yaratýcýsý ve yöneticisi Lucréce Henrard bu fikrin nasýl oluþtuðunu Binfikir e anlattý. 16 da 23 Nisan Belçika da da kutlanýyor!

2 HİZMETİAYAĞINIZA GETİRDİK İKİNCİŞUBEMİZPLACELIEDTS DEAÇILDI HERKESE,HER KESEYEUYGUNÇÖZÜMLER KAYNAK KREDİ DE ŞenolAbız(GSM):0476/ RahmiyeKutlu(GSM):0476/ Merkez:RueMarie-Christine, Laeken Tel:02/ Faks:02/ Şube:PlaceLiedts18B,1030Schaerbeek Tel:02/ GSM:0486/ Protestoluevsahiplerine evkredisiveşahsikrediimkanı Mevcutkredilerinizitekkredide toplayıpyükünüzühafifletiyoruz Türkiye denevveyaarsaalmak isteyenlerekredikolaylığı Uygunfaizoranlarıile tamirat vearabakredileri Batibouw tarifelerimizdenyararlanmak içinaceleedin

3 Nisan 2008 GÜNDEM Nisan tarihleri arasýnda yapýlan ve 1305 kiþinin katýldýðý RTBF televizyonu ve Le Soir Gazetesi nin yaptýðý son kamuoyu yoklamasýna göre Frankofon Liberalleri MR ve Frankofon Sosyalistleri PS oy kaybýna uðrarken Frankofon Hristiyan Demokrat Parti CDH Valon Bölgesi nde ve özellikle de Brüksel de önemli ölçüde oy sýçramasý yaptý. Yoklamaya göre CDH Valon Bölgesi nde oylarýný yüzde 4 arttýrarak yüzde 15.8 den yüzde 20.2 ye çýkardý. Brüksel deki artýþ daha da dikkat çekici. CDH CDH yükseliþte oylarýný yüzde 14.5 den yüzde 18.7 e çýkararak PS i geride býraktý ve 2. parti konumuna yükseldi. PS hem Valon Bölgesi nde hem de Brüksel de oy kaybýna uðradý. Brüksel de PS in oylarý yüzde 21.5 den yüzde 17.9 a düþtü. Valon Bölgesi nde ise PS oylarý yüzde 29.5 den yüzde 26.8 e indi. MR oy kaybetmesine karþýn Valon Bölgesi ve Brüksel de birinci parti olma konumunu sürdürüyor. MR in oylarý Valon Bölgesi nde yüzde 31.2 den yüzde 28.4 e düþtü. Brüksel de ise MR oylarý çok az bir düþüþle yüzde 32 den yüzde 31.2 ye indi. Ecolo Brüksel ve Valon Bölgesi nde oylarýný arttýrdý. Flaman Bölgesi nde ise CD&V/N-VA oylarý azalýrken Vlaams Belang ve Lijst Dedecker oylarýný arttýrdý. Kamuoyu yoklamasýna katýlanlarýn yüzde 55 i Leterme I hükümetinin bir sonraki seçimlere kadar ülke yönetiminde kalmasýný umduklarýný söylediler. Öðrenciler kendi bölümlerini tanýttýlar Brüksel Üniversitesi nin (ULB) Türk öðrencileri tarafýndan kurulan ve ULB tarafýndan resmi olarak tanýnan La Turquoise Öðrenci Derneði Brüksel de Diyanet Vakfý Konferans Salonu nda Türk asýllý lise öðrencilere ve velilere farklý fakülteleri ve bölümleri tanýttý. editör den Nerede kalmýþtýk? Geçtiðimiz ay, doðum sancýlarý ile dolu bir sayý oldu. Ben anneliðe ilk adýmýn sancýlarýný çekerken, arkadaþýmýz Erdem Resne nin editörlüðünde gazetemiz de 27. sayýsýný çýkarmanýn sancýlarýný çekiyordu. Eþimse doðumhaneden iki doðumun da baþarýyla sonuçlanmasý için gerekli çabayý sarfediyordu. 27. sayýmýz arkadaþýmýz Erdem in baþarýlý editörlüðünde okuyucularýmýza ulaþýrken, oðlumuz Emre de saðlýklý bir þekilde dünyamýza merhaba dedi. 28. Sayýmýzla ben de sizlere tekrar editörden merhaba diyorum. Yaklaþýk üç yýldýr Belçika da yerel yayýncýlýðýn içindeyim. Bu süre içinde Belçika Türk toplumunun sorumlu ve objektif yayýncýlýða olan açlýðýný gözlemliyorum. Maalesef Belçika yerel medyasýnda haber yapýlýrken, ya yayýn organý sahiplerinin kiþisel duygularý ile haberi bir saldýrý unsuru olarak kullandýklarý ya da yakýnlýk duyduklarý kiþi ya da kurumlarla ilgili haberlerde, taraflý haber yayýnladýklarý, veya hiç yayýnlamadýklarý gibi tavýrlarla karþýlaþýyoruz. Arkadaþýmýz Erdinç Utku nun yaptýðý cenaze fonu ile ilgili haberde, habere konu olan, suçlanan, suçlayan tüm taraflarýn görüþlerine yer vermesi, Binfikir in bugüne kadar izlediði objektif habercilik anlayýþýnýn bir ürünüdür. Habere emek veren yaklaþýmýmýz ile gelen tüm basýn iletilerini olduðu gibi yayýnlamamak, basýn olarak bize ulaþan iletileri önce sorgulayýp, sonra da habere taraf olan kiþi ya da kurumlar var ise onlarýn da görüþlerine yer vererek, haberi iþleyip ona artý bir deðer katan tavrýmýzýn doðruluðu diðer haberlerimizde olduðu gibi bu haberle bir kez daha kanýtlanmýþ oldu. Arkadaþýmýzýn haberini 8. sayfamýzda okuyabilirsiniz. Diðer taraftan 22. sayfamýzda Sosyal Rehber köþesiyle vatandaþlarýn yasal, sosyal sorunlarýna yönelik yazýlarýyla tandýðýnýz Nihat Dursun, bu sayýmýzda kaçaklarýn durumunu ele aldý. Hükümetin üzerinde anlaþmaya vardýðý kaçaklara af konusunun detaylarýný arkadaþýmýzýn köþesinde bulabileceðiniz gibi konuyu manþet haberimizde de irdeledik. Gerek hükümet gerekse muhalefet tarafýndan politikacýlarýn konuyla ilgili deðerlendirmelerini de bu haberimizde okuyabilirsiniz. Yine dolu dolu bir sayý ile kahvenizde, caminizde, derneðinizde, iþyerinizde, sokaðýnýzdayýz.. Ýyi okumalar... Hastanýn mali yükü artýyor Týbbi giderlerden hastalarýn kendilerinin ödediði kýsým gittikçe artýyor. Hastane faturasýný ödeyemeyenlerin sayýsýnýn da arttýðý 400 milyon Euro luk faturanýn ödenemediði belirtildi. VRT Haber Dairesi 89 Hasta Derneðini bünyesinde bulunduran Hastalar Plartformuna dayanarak verdiði bilgilere göre hastalarýn ödemek zorunda kaldýðý hasta payý týbbi giderlerin yüzde 26 sýný oluþturuyor. Hasta payý hastanýn doktora gittiðinde, ilaç satýn aldýðýnda ya da hastanede yattýðýnda kendisinin ödediði miktarý oluþturuyor. Kalan kýsým ise ilgili saðlýk sigortasý tarafýndan ödeniyor. Özellikle hastaneye yatýldýðýnda hasta payý artýyor. Doktorlarýn faturaya yaptýðý yüksek miktarlardaki ekler faturayý þiþiriyor. Aðýr hasta olduðu tespit edilen kiþilerin serbest piyasada hastane giderleri sigortasý yaptýrabilmesi çok zor. Bu kiþiler hastalýklarý nedeniyle dýþlanýyorlar. Kendi saðlýk sigortasýna hastane giderleri sigortasý yaptýrabilen bu kiþilerin ise hastane sigortasý yaptýrabilmesi için 65 yaþýndan küçük olmasý gerekiyor. Spirit Baþkaný Bettina Geysen, baþörtüsü yasaðýný baþörtüsüyle protesto etti. FOTO POLÝTÝKA

4 4 GÜNDEM Nisan Nisan Belçika da da coþkuyla kutlanacak ANVERS Anvers te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 27 Nisan Cumartesi günü Mechelsesteenweg Anvers adresindeki Harmonie salonunda kutlanacak. Türk Dernekler Birliði nin organize ettiði ve saat 14:00 de baþlayacak olan programda þiirler, palyaço, yüz boyama, balon sihirbazý, Nasrettin Hoca, Çin Ejderha dans gösterisi, Belçika ve Afrikalý çocuk dans gruplarý ve çeþitli animasyonlar yer alýyor. GENT 19 Nisan Cumartesi günü Gent þehrimizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Gent te De Centrale Kültür merkezinde törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Belçika nýn birçok yerleþim biriminde yapýlacak tören ve þenliklerle kutlanacak. kutlanacak. FZO-Vl ( Özdernekler Birliði Federasyonu), Gent Türk Kültür Öðretmenleri ve 10 dan fazla dernekle ortaklaþa hazýrlanan programa Türkiye, Belçika, Sudan, Filipinler, Tunus ve Slovakya dan temsilciler katýlacak. Saat 13:30 da baþlayacak olan programda geleneksel halk oyunlarý, dans gösterileri, þiirler, skeçler ile türkü ve þarkýlar yer alýyor. BRÜKSEL Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliði Brüksel Bölgesi Türkçe ve Türk Kültürü Öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýnýn, 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 14.30'da «23 rue Ravenstein 1000 Bruxelles» adresinde bulunan Güzel Sanatlar Sarayý nda (Palais des Beaux-Arts - BOZAR) gerçekleþtirileceði bildirildi. LOMMEL Lommel da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 26 Nisan günü saat de CC De Adelberg/Adelbergpark 1, 3920 Lommel adresinde kutlanacak. Çocuk korteji saat te kilise önünde baþlayacak. Bayramý Belçika Türk Dernekler Birliði (BTDB),Lommel Camii Derneði ve Türk Veliler Derneði birlikte düzenliyor. BERÝNGEN Beringen de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 23 Nisan günü saat de Casino Beringen Kioskplein 25, 3582 Beringen adresinde kutlanacak. Saat da ise Fatih Camii önünden çocuk korteji yürüyüþe baþlayacak. Bayramýn düzenlenmesinde Beringen halký, Türkçe ve Türk Kültürü Öðretmenleri katkýda bulunuyor. GENK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Genk te 27 Nisan da kutlanacak Programda çocuk dans gruplarýnýn gösterileri, palyaço, atlama kulesi, yemek çadýrý ve folklör yer alýyor. Emiel Van Dorenlaan 144 adresindeki Genk Spor Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan kutlama saat te baþlayacak. Limburg da tiyatro heyecaný at nlay Hem güldürdüler hem aðlattýlar Limburg Bölgesi'nde baþarýlý çalýþmalarýný sürdüren Kardeþlik Tiyartrosu "Eh Pes Yani Þinasi" adlý oyunlarý ile tiyatroseverlerle buluþtu. Heusden- Zolder Kültür Merkezinde sahnelenen Ayhan Aliustaoðlu nun yazýp yönettiði oyun yoðun ilgiyle karþýlandý. Tiyatro izlemek için gelenlerin bir bölümünün billet bulamadýðý için oyunu izleyemediði gözlendi. Ýstanbul da yaþayan tipik bir ailenin günlük yaþamlarýnýn konu edildiði oyun, Þinasi Bey ve eþi merkezinde aile hallerini sergiliyor. Mizahi bir yaklaþýmla kaleme alýnan ve sahneye konulan oyunun sonu aileden birinin Kuzey Irak ta þehit düþmesi ile dramatik bir þekilde sonuçlanýyor. Her alanda yozlaþmanýn büyüklü küçüklü esprilerle iðnelendiði oyundan elde edilen gelirin tamamý Türk Silahlý Kuvvetleri Þehit Aileleri Vakfý na baðýþlanacak. Ayakta alkýþlanan oyun sonunda bir konuþma yapan yazar-yönetmen ve oyuncu Ayhan Aliustaoðlu, gösterilen yoðun ilgiye teþekkür ederek Kimimizin dedesi, kimilerimizin ise babalarý bu topraklara kýrkbeþ yýl önce gelerek bir fidan diktiler. Bu fidan topraða kök salarak yarým asýrlýk bir ulu çýnar olma yolunda. Bizler de bu ulu çýnarýn yeþeren dallarýndan bir tanesiyiz. Bütün dünyaya kardeþliði, dostluðu, barýþý haykýrýyoruz. Gelin sizler de o ulu çýnarýn yeþeren öbür dallarý olun ve beraberce seslenelim, sesimizin ulaþtýðý yerlere dedi. Oyunun önümüzdeki günlerde baþta Gent olmak üzere Belçika nýn baþka kentlerinde de sahnelenmesi için çalýþmalara baþlandýðý bildirildi. Kardeþlik Tiyatrosu geçtiðimiz yýllarda da Tuvaletler Müdürü Bay Murtaza yý sahneye koymuþtu. Çanakkale Destaný ný canlandýrdýlar TGT (Türk Gençlik Tiyatrosu) ekibinin lideri Veli Arslan oyun öncesi yaptýðý konuþmada, yaptýklarý çalýþmalar ve karþýlaþtýklarý zorluklar hakkýnda bilgiler sunarak, 3 gün devam edecek gösterilerin ardýndan 2008 Mayýs ayý sonuna doðru bir baþka oyun ile tiyatroseverlerin huzuruna çýkacaklarýný belirtti. Arslan konuþmasýnda ÇÝLEK TARLASI adlý oyunla seyircileri kahkaha tufanýna boðacaklarýný ifade etti. TGT tiyatro grubu tarafýndan Çanakkale Destanýnýn farklý boyutlarý ile sahnelendiði oyun öncesi þehitlerimiz için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Ardýndan hep birlikte okunan Ýstiklal Marþý sonrasý açýlan perde ile oldukça heyaecanlý bir savaþ fýrtýnasý baþladý. Oyun sonunda seyirciler yönetici ve oyuncularý ayakta alkýþladýlar. Çanakkale Destaný adlý oyunda TGT tiyatro grubu üyeleri yanýnda ayný zamanda Limburg Bölgesinde Kardeþlik Tiyatrosu olarak uzun bir zamandýr baþarýlý oyunlar sergileyen grubun baþkaný Ayhan Aliustaoðlu misafir sanatçý olarak üstlendiði M. Kemal Atatürk rolünü baþarýlý ve ustaca sergilemesi dikkat çekti.

5 18:00 06:00 SAATLERİ ARASINDA BÜTÜN ULUSLARARASI ARAMALARDA %50 İNDİRİM FAS 'I 0,22 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,11 Sent AVRUPA 'YI 0,12 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,06 Sent POLONYA 'YI 0,12 ARAMANIN YERİNE DAKİKASI ARTIK 0,06 Sent NİJERYA 'YI 0,19 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,09 Sent ROMANYA 'YI 0,18 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,09 Sent FİLİPİNLERİ 'İ ARAMANIN DAKİKASI 0,25 YERİNE ARTIK 0,12 Sent TÜRKİYE 'Yİ ARAMANIN DAKİKASI 0,17 YERİNE ARTIK 0,08 Sent CEZAYİR 'İ ARAMANIN DAKİKASI 0,26 YERİNE ARTIK 0,13 Sent RUSYA 'YI 0,15 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,07 Sent TUNUS 'U ARAMANIN DAKİKASI 0,29 YERİNE ARTIK 0,14 Sent KONGO CUMHURİYETİ 'Nİ 0,40 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,20 Sent ARAMANIN DAKİKASI ÇİN 'İ 0,12 YERİNE ARTIK 0,06 Sent BU İNDİRİM 1 MART HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR TARİFELER 1 MART 2008 DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR BAĞLANTI ÜCRETİ ARAMA BAŞINA 7 SENT'TİR ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR KONTÖR ARTIŞ PERİYODU BİR DAKİKADIR TARİFELERİN TAM LİSTESİNİ VE EK BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

6 6 Emir Kýr, Türk toplumunun nabzýný tutan, onlarla çok yakýn iliþkileri olan ama görevi gereði de tüm Belçikalýlara hizmet götüren bir siyasetçi. Belçika nýn bölünmesini saðduyulu devlet adamý Guy Verhoftstadt ve PS in özverili tutumu önledi. Oy kaybýna uðramýþ PS in iktidarda yer almasý uygun deðildi ama ülkenin geleceði konusundaki kaygýlar nedeniyle hükümette yer aldýk. PS in olduðu bir hükümette sosyal haklara dokunulamaz, yabancýlar ve ekonomi konusunda PS bir garanti diye giriyor söze Kýr. Ama ödün vermek zorunda kalmadýnýz mý? diye giriyorum araya. Hükümet anlaþmasýnda hiçbir partinin dediði tam olmadý. PS koalisyonun yüzde 20 sini oluþturuyor. Sosyal haklar, saðlýk, çalýþma hayatý ve yabancýlar konularýnda istediðini aldý diyerek hükümet anlaþmasýnda yer alan noktalarý sýralýyor: -Hayat pahalýlýðý: tüketici endeksinde yer almayan ama fiyatlarý arttýðý için gizli bir enflasyon yaratan gýdalarýn endeks sepetine alýnmasý için yani enflasyonun daha gerçekçi bir þekilde belirlenmesi için çalýþma baþlatýldý. -Geçim sýkýntýsýný hafifletmek için 1970 lerde uygulanan bir uygulama tekrar baþlatýlacak ve 13. ay çocuk parasý verilecek. -Avrupa da en düþük emeklilik maaþlarý Belçika da idi. En düþük emekli maaþý yükseltilecek. -Göç Belçika nýn çýkarýna. Liberal partilerin kafasýndaki kalifiye eleman yani beyin göçü. Biz buna karþýyýz. Sadece beyin göçüne öncelik verirsek geliþmekte olan ülkelere ihanet etmiþ oluruz. Ancak bazý koþullarý yerine getirenlere oturum verilmesi konusu hükümet anlaþmasýnda yer aldý. Hükümetin uygulamayý baþlatmasý bekleniyor. 31 Mart 2007 den önce resmi yollardan Belçika ya gelenlerden iþçi ya da giriþimci olanlara oturum ve çalýþma izni verilecek. Sýðýnmacýlara ya da özel sebeplerden oturum isteyenlerden ise sosyal hayata katýlmýþ olmalarý koþulu GÜNDEM KIR: Hükümette sosyal haklarýn güvencesiyiz PS, koalisyona girerek CDH ile birlikte hükümete daha sosyal bir boyut kazandýrdý. istenecek. -Ýþsizlik parasýnýn kýsýtlanmasýna engel olduk. Ýþ arama zorunluluðu devam ediyor. -Laurette Onkelinx saðlýk bakaný olarak 15 yaþýna kadar olanlara ve emeklilere tüm diþ bakýmýný bedava yaptý. Hükümetin geleceði konusunda kaygýlarýn olduðu bir dönemde doðal olarak ben de Leterme I Hükümeti nin geleceðini soruyorum. Kýr 7. ayda reformlar konusunda mutlaka çatlak sesler çýkacak ama bu hükümet bu haliyle sonuna kadar devam edecek. Çok Nisan 2008 ciddi ve kapsamlý bir hükümet anlaþmasý var ortada diye yanýtlýyor. Emir Kýr a yapýlan son bir kamuoyu yoklamasýnda PS oy kaybederken CDH ýn Valon Bölgesi ve Brüksel de oylarýný arttýrmasýný hatýrlatýyorum. Bu yoklama sabit telefonu olanlarla görüþülerek yapýlýyor. Bizim tabanýmýzýn çoðunda sabit telefon yok. Baþka daha kapsamlý bir kamuoyu yoklamasý sonuçlarýna bakmak lazým. Tabii PS in de bir þeyler yapmasý gerek. Özellikle Philippe Moureaux nun Le Soir da söylediði önerileri dikkate alýnmalý diye konuþuyor. PS in ikinci adamý Moureaux, hakkýnda yakýt kartýný baþka amaçlarla kullanma suçlamasý bulunan Yoksullukla Mücadele Devlet Bakaný Frédéric Laloux un görevden alýnmasýný istemiþ ve PS de kýsa vadede olumsuz sonuç doðursa bile bir temizlik harekatý yapýlmasýný istemiþti. Moureaux bunun uzun vadede partinin yararýna sonuçlar doðuracaðýný düþünüyor. PS, koalisyona girerek CDH ile birlikte hükümete daha sosyal bir boyut kazandýrdý. Bunun Belçika daki Türk toplumu yararýna olacaðý konusunda þüphem yok. Ancak uzun yýllardýr iktidarda olmanýn bedelini geçen seçimlerde aðýr yenilgi ile ödeyen PS tekrar koalisyona evet diyerek büyük bir risk aldý. Hükümete iyi baþlayan PS, biraz da SPA gibi parti içi yapýlanmayý gözden geçirip yeni açýlýmlara giderse iktidarda olmasýna raðmen baþarýlý olabilir. Brüksel e Türk-Flaman kültürevi Flaman Kültür Bakaný Bert Anciaux nun Türk danýþmaný Söhret Yýldýrým, bakanlýk kabine þefi yardýmcýsý Jan Denolf, Belçika Türk Dernekler Birliði Baþkaný Rýfat Can ve 2. baþkaný Hüseyin Aydýnlý T.C. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ý makamýnda ziyaret ederek, Flaman Hükümeti ile Türkiye arasýnda kültür antlaþmasý imzalanmasýný ve Brüksel e bir Türk Flaman Kültür Evi açýlmasý konularýný konuþtular. Prensipte anlaþýldýðý ve iki bakanýn bir araya gelerek konuyu sonuçlandýracaklarýný belirten Þöhret Yýldýrým, Bakan Bert Anciaux ve Bakan Ertuðrul Günaydýn ýn görüþmesini saglayacaðýz ve konuyu bir basýn toplantýsý ile açýklayacaðýz dedi 50. yýlýna doðru Avrupalý Türkler toplantýsý Avrupa Türk Koordinasyon Kurullarý, Türk Dünyasý Vakfý (TÜ- DEV), Doðu-Batý Enstitüsü (EAST- WEST INSTITUTE) ve Türk Kadýnlar Derneði (AIMEE) iþbirliði ile hazýrlanan ve Türkiye ve Avrupa dan davetlilerin katýlacaðý «50. Yýlýna Doðru Avrupa Türklerinin Durumu ve Türkiye Avrupa Birliði Ýliþkilerindeki Etkileri» konulu toplantýnýn 3 Mayýs 2008 Cumartesi günü Brüksel de Rue du Petit Sablon 6, 1000 Bruxelles adresindeki Egmont sarayýnda yapýlacaðý açýklandý. Hazýrlýk Komitesi Adýna Enver Arslan tarafýndan yapýlan açýklamada toplantýnýn TürkShow televizyonu tarafýndan naklen yayýnlanacaðý da duyuruldu. Toplantý ile ilgili ayrýntýlý bilginin (Kenan Daðgün), (Esma Caner) ve (Enver Arslan) nolu telefonlardan alýnabileceði bildirildi.

7 Nisan 2008 ALMACI: HENÜZ HÝÇBÝR ÞEY BELLÝ DEÐÝL Groen! Federal Milletvekili Meryem Almacý liberallerin aðýrlýðýný hissettirdiði koalisyonda hükümet anlaþmasýna göre ekonomik göçün ön plana çýktýðýný vurgulayarak Ekonomi göçü istiyorlar. Geliþmekte olan ülkelerden iyi eðitim görmüþ kalifiye insanlarý Belçika da ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam etmek istiyorlar dedi. Kaçaklarýn açlýk grevlerinin artarak sürdüðünü belirten Almacý bu belirsizliðe bir son verilmeli. Aileler geleceklerini burada Belçika da kurmak istiyorlar. Burada bulunup da çalýþmak isteyenlere de gerekli kolaylýklar saðlanmalý. Gerekirse bu kiþilere formasyon verilerek iþ olanaðý verilmeli. Hükümet anlaþmasý bu konuda çok muðlak. Sadece eðitim alanlar deðil, Belçika daki tüm kaçaklara dönük bir program hazýrlanmalýdýr þeklinde konuþtu. Geçici hükümet programýnda kriz bölgelerinden insanlara güvence saðlamak amacýyla bu kiþilerin Belçika ya getirilip geçici ikameti ve çalýþmasý olanaðý varken bu yeni hükümet anlaþmasýnda görünmüyor diyerek anlaþmayý eleþtiren Almacý kaçaklarýn çocuklarý ile birlikte kapalý merkezlere konulmasý uygulamasýna da son verilmesini istedi. Bunun Avrupa Çocuk Haklarý Beyannamesi ne aykýrý olduðunu belirten Almacý Çocuklar anne babalarýnýn hatalarý yüzünden bir yere kapatýlamaz yazýyor bu beyannamede. Kapalý merkezlerdeki çocuklarýn psikolojileri bozuluyor. Bu çocuklarýn eðitim almalarý, oynamalarý gerek diyerek hükümet anlaþmasýnda bu soruna çözüm getirilmeliydi dedi. Hiçbir þeyin daha belli olmadýðýný söyleyen Almacý, birkaç yýldýr Belçika da kalan ve sosyal baðlantýlarý olduðunu belgeleyenler engellenmeyecek. Örneðin iþi olan ya da çocuklarý okula gidenlere kolaylýklar saðlanabilecek diye konuþtu. YALÇIN: BÝRAZ DAHA SABREDÝN Ýktidardaki CD&V partisinin Federal Milletvekili Hilal Yalçýn cami cami dolaþarak hükümet programýný Türklere anlattýðýný ve bu toplantýlarda en sýk rastladýðý sorunun hükümet anlaþmasýnda göçle ilgili yeni düzenleme olduðunu söyledi. Anlaþmanýn belirsizlik içinde yaþayan insanlar için bir açýlým yaptýðýný ifade eden Yalçýn, genel bir GÜNDEM Belirsizlik kaçaklarý kaygýlandýrýyor Federal milletvekilleri Meyrem Almacý (Groen!) ve Hilal Yalçýn a (CD&V) yeni sýðýnma ve göç düzenlemesi ile ilgili olarak görüþlerini sorduk. Meryem Almacý hükümet anlaþmasýný muðlak olarak nitelendirirken, Hilal Yalçýn birkaç hafta daha sabredilmesini istedi ve sonuçta zaten çalýþan Türk kaçaklarýn çoðunun bu düzenlemeden yararlanabileceðini ifade etti. Bilim Fuarý Lucerne Okullarý çeþitli üniversiteler, iþadamý dernekleri ve þirketlerin desteði ile Nisan tarihinde Brüksel de bir Bilim Fuarý düzenliyor. Jubelpark 11, 1000 Brüksel adresindeki AUTOWORLD otomobil müzesinde gerçekleþecek olan fuar saat 10:00-19:00 arasý gezilebilecek. Bahar kermesi çerçeve çizildi, ayrýntýlar daha sonra belli olacak. Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom konuyla ilgili yönetmelik hazýrlayarak ayrýntýlarý belirleyecek. Hükümet konuya önem verdiðini özel bir bakan atayarak gösterdi. Daha önce bu konular Ýçiþleri Bakanlýðý nýn sorumluluk alanýndaydý diye konuþtu. Anlaþmada ekonomi göçüne olanak saðlandýðýný söyleyen Yalçýn Belçika da ihtiyaç duyulan alanlar için kalifiye eleman alýnabilecek. Buradaki kaçaklardan da kalifiye olanlar bu imkandan yararlanabilecek dedi. Yalçýn 31 Mart 2007 den önce Belçika ya gelmiþ olanlar Belçika ile sosyal baðlarý varsa örneðin çocuklarý okula baþlamýþsa ya da kendileri Flamanca ya da Fransýzca öðrenmeye gayret göstermiþse ve 4-6 ay içerisinde iþçi ya da küçük esnaf olarak çalýþabileceðini belgelemiþse oturum ve çalýþma hakký verilecek saptamasýnda bulundu. Hükümet anlaþmasýndaki sýðýnma ve göç düzenlemelerinden umutlu olduðunu söyleyen Yalçýn, Türk kaçaklarýn çoðu zaten çalýþýyor. Onlar göçle ilgili yeni düzenlemeden yararlanabilirler. Partimiz kaçaklara genel bir af istemiyordu. Sýðýnma baþvurularýnýn açýk kriterlerle ve hýzlý bir þekilde deðerlendirilmesi ve sonuçlandýrýlmasýný talep ediyorduk. Bu konuda isteðimiz gerçekleþiyor. Prosedür net ve hýzlý. Belirsizlik içinde yaþayan insanlarý belirli bir süreden sonra ülkesine geri göndermek de insani deðil. Biz düzenlemeden memnunuz. Genel kurallar tatmin etti ama tabii ki ayrýntýlarý bekliyoruz. Türk kaçaklar açýsýndan çok umutluyum. Benim gözlemlerime göre Türk kaçaklarýn çoðu çalýþýyor. Benim önerim birkaç hafta daha düzenlemenin ayrýntýlarýnýn belli olmasýný beklemeleri. Yýllardýr sabrettiler, biraz daha sabretsinler. Belçika Ýslam Kültür Merkezleri Birliði Nisan tarihlerinde Hamidiye Külliyesi yararýna 2008 Geleneksel Bahar Kermesi düzenliyor. Chaussee de Haecht 101, 1030 Schaerbeek adresinde gerçekleþtirilecek olan kermes saat 11:00-20:00 arasýnda gezilebilecek. Kermesle ilgili ayrýntýlý bilginin ve nolu telefonlardan alýnabileceði bildirildi. Baþka bölgede çalýþana prim 7 Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet (CDH) kendi bölgesi dýþýnda iþ gücüne ihtiyaç duyulan baþka bir bölgede çalýþmak isteyen iþsizlere ayda net 75 Euro ek prim verilmesini istedi. Milquet yapmak istediklerini ve planlarýný Meclis e sunacak. 200 bin yeni iþ yaratmanýn zor bir görev olduðunun farkýnda olan Milquet en azýndan ortalama Avrupa aktivite derecesine ulaþmayý hedefliyor. Bu nedenle de Belçika daki aktif nüfusun yüzde 65 inin çalýþmasý gerekiyor. Bu oran Belçika da þu anda yüzde 61. Bakan Milquet iþsizleri çalýþmaya yönlendirmek için çaba harcayacak. Özellikle de Valon ve Brüksel Bölgelerindeki genç iþsizlere yoðunlaþacak. Bakan aylýk net 75 Euro ek primin yüksek iþsizlik oraný bulunan bir bölgede yaþayan iþsizlerin baþka bölgelerde çalýþmasýný teþvik edeceðini düþünüyor. Valonlar sorumlu tutulamaz Bölgesel ekonomik kalkýnma uzmaný Prof. Michel Quévit (UCL), Valon Bölgesi ve Flaman Bölgesi arasýndaki ekonomik kalkýnma uçurumu konusunda tüm ezberleri ve kliþeleri bozacak açýklamalarda bulundu. Prof. Quévit Valonlarý bölgelerinin ekonomik olarak daha az kalkýnmasý nedeniyle suçlamak için ortada hiçbir objektif gerekçenin olmadýðýný söyleyerek Valon Bölgesi ekonomik göstergelerinin endüstriyel geleneðe sahip diðer bölgelerle kýyaslandýðýnda standarlarda seyrettiðini belirtti. Ýspanya, Fransa veya Kuzey Pas-de-Calais (Fransa) bölgelerini örnek olarak gösterdi. Prof. Quévit Valon Bölgesi nde yaþanan ekonomik zorluklarýn Avrupa ve dünya çapýnda yaþanan ekonomik deðiþimden kaynaklandýðýný, sadece yerel faktörlerle açýklanamayacaðýný söyledi. Belgacom % 3 zam yaptý Belgacom 1 Temmuz dan itibaren yurtiçi ve yurtdýþý telefon görüþmesi fiyatlarýný artýrýyor. Data News ün web sitesinde yazdýðýna göre yurtiçi görüþmeler yüzde 3, yurtdýþý telefon görüþmeleri ise yüzde 3.9 oranýnda arttýrýldý. Belgacom dan yapýlan açýklamada fiyat artýþýnýn sadece telefon görüþmelerinde yapýldýðý, ADSL ve Belgacom TV fiyatlarýnda bir deðiþim olmadýðý özellikle vurgulandý. Vergi dilimleri endekslenmedi Haftalýk Trends dergisi vergi dilimlerinin alt ve üst seviyelerinin endekslenmediði için bu yýl Belçikalýlarýn 400 milyon Euro daha fazla vergi ödeyeceðini yazdý. Yüksek enflasyon nedeniyle maaþlar iki kez endekslenerek ortalama yüzde 4.5 lik bir maaþ artýþý yapýldý. Fakat vergi dilimleri ancak önümüzdeki yýl endekslenecek. Bu nedenle de bu yýl yüksek vergi diliminde yer alacak olan Belçikalýlarýn sayýsý artacak ve daha fazla vergi ödeyecekler. Her ne kadar hükümet vergi yükünü azaltmak için önlemler alsa da bunun otomatik vergi artýþýný karþýlamaya yetmeyeceði belirtiliyor. Dokunulmazlýðý kaldýrýlacak Adalet Bakaný Jo Vandeurzen Avrupa Parlamentosu ndan eski Vlaams Belang Baþkaný Frank Vanhecke nin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Sint-Niklaas Belediye Baþkaný Freddy Willockx partinin yayýn organýnda üç yýl önce yayýmlanan bir makale nedeniyle ýrkçýlýkla mücadele yasasýný ihlal ettiði için Vanhecke hakkýnda dava açmýþtý. Frank Vanhecke nin sorumlu yayýmcý olduðu yayýn organýnda vandalizm suçlusu kiþilerin yabancý kökenliler olduðu iddia edilmiþti. Irkçýlýktan yargýlanýp suçlu bulunmasý halinde Vanhecke Avrupa Parlamentosu Milletvekilliðini kaybedebilecek.

8 8 GÜNDEM Nisan 2008 Alternatif Cenaze Fonu geniþ yanký uyandýrdý Hainaut Bölgesinde Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý na tepki olarak kurulan yeni bir Cenaze fonunun yayýmladýðý bildiri geniþ yanký uyandýrdý. Suçlamalara maruz kalan Fani þirketi yetkilileri dava açacaklarýný söylerken, Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý adýna konuþan Din Ýþleri Müþaviri Prof. Dr. Halife Keskin ise isteyen istediði yerde istediði kurumu kurar, Belçika Diyanet Vakfý bu tartýþmanýn tarafý deðildir þeklinde konuþtu. Erdinç Utku YENÝ FON YÖNETÝCÝLERÝ: VAKIF, CENAZELERÝMÝZÝ HIRSIZLIKLA SUÇLANAN BÝRÝNE TESLÝM ETTÝ Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý na ismi hýrsýzlýkla eþleþtirilen ve bundan dolayý iþinden kovulan çalýþtýðý firma tarafýndan mahkemeye verilen birine göz bebeðimiz gibi koruduðumuz Vakýf cenazelerimizi teslim etti diyerek tepki gösteren bir grup La Louviere de HAINAUT BÖGESÝ TÜRK CENAZE YARDIMLAÞMA FONU ismini taþýyan yeni bir cenaze fonu kurdu. Belçika daki yerel medyaya kuruluþ bildirisini gönderen ve derneðin sitesinde (http://www.cenazenakilfonu.be) de bunlarý yayýmlayan oluþum, söz konusu cenaze nakil firmasýnýn altyapýsýnýn yetersiz olduðunu ve cenazelere gerekli özenin gösterilmediðini ileri sürerek cenaze nakil firmasý deðiþikliðinden sonra hizmet kalitesinde düþme olduðunu ifade etti. Oluþum, ayrýca Diyanet Vakfý ný 1982 yýlýndan beri üyelerine mali konularda bilgi vermemekle ve þeffaf olmamakla suçladý. KESKÝN: TARTIÞMANIN TARAFI DEÐÝLÝZ Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý adýna konuþan Din Ýþleri Müþaviri Prof. Dr. Halife Keskin ise isteyen istediði Prof.Dr. Halife Keskin yerde istediði kurumu kurar. Diyanet Vakýf derneklerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Daha geçen hafta Çanakkale programý düzenledik. Önümüzdeki hafta Kutlu Doðum Haftasý var. Eðitim kurumlarý kurmak için mekan arayýþýmýz sürüyor. Vatandaþýmýz da bundan memnun diyerek Diyanet Vakfý Cenaze Fonuna son aylarda 845 yeni üye kaydedildiðini söyledi. Böyle bir habere adýmýz karýþtýðý için üzgünüz diyen Keskin Ýhale yapýlmýþ, ihaleyi Türk firmasý kazanmýþ. Sýkýntý çýkýncaya ya da yeni bir ihale açýlýncaya kadar FANÝ þirketi ile devam ederiz. FANÝ cenazelerde daha iyi hizmet sunuyor. Üstelik bu iþi daha ucuza ve kaliteli bir þekilde yapýyor. Mahkemece suçu kesinleþinceye kadar suçlanan insanlar masumdur. Bizim muhatabýmýz kiþi deðil, þirkettir. Þirket de Belçika yasalarýna göre kurulmuþ meþru bir þirket. Ben 2 aydýr görevdeyim. Benden önce ihale yapýlmýþ ve 3 þirketin katýldýðý ihalede en uygun teklifi veren FA- NÝ þirketi ihaleyi kazanmýþ. Bildiriyi hukukçularýmýza inceletiyoruz. Bu konuda yasal hakkýmýz saklýdýr þeklinde konuþtu yýlýndan beri mali konularda þeffaf olunmadýðý iddialarýna ise Vakfýmýz her 2 yýlda bir Genel Kurul yapýyor. Burada Mali konular, muhasebe incelenir. Tüm iþlemlerimiz hukuka uygun olarak resmi yollardan yapýlýyor üyesi olan bir fonun tüm üyelere tek tek bilgi sunmasý mümkün deðil"diyerek karþýlýk veren ve "Bölge dernek baþkanlarýnýn kendi aralarýnda seçtiði baþkanlardan oluþan genel kurul üyelerinin genel kurulda mali raporu ibra ettiðini" belirten Keskin, "Vakfýn Denetleme Kurulu baþkanlýðýný Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn yaptýðýný, bunun yanýnda Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkaný nýn denetim kurulunu oluþturduðunu söyledi ve tüm iþlemlerin denetimden geçtiðini" belirtti. 2 yýl önce Genel Kurul yapýldýðýný söyleyen Keskin, 10 Mayýs 2008 tarihinde Genel Kurul yapacaklarýný ve bu kurulda da yine mali raporun ibra edileceðini açýkladý. Keskin Bizim için esas olan vatandaþlarýmýzýn iþlemlerinin hýzlý, kaliteli ve en iyi bir þekilde yapýlmasýdýr. Bunun aksi bir durum ortaya çýkýncaya kadar yeni arayýþlara girmeyiz. Belçika Diyanet Vakfý Belçika'daki Türklerin en büyük sivil toplum kuruluþudur. Dil kurslarýndan ehliyet kurslarýna, sempozyum ve panellere kadar çok geniþ bir alanda hizmet vermektedir. Bir iki kiþinin maksadý ne olduðu bilinmeyen bu güzide kurumumuza zarar verecek yaklaþýmlardan hassasiyetle uzak durulmalýdýr. Belçika Diyanet Vakfý bu tartýþmanýn tarafý deðildir. Sadece halkýmýzý ayýnlatmak için bazý husulara açýklýk getirdik dedi. Cenaze namazýný kýldýrmayýz, camiden yararlandýrtmayýz ve imam göndermeyiz gibi tehdit etme iddialarýný da yalanlayan Keskin Camilerimizde müslüman diye getirilen herkesin namazý kýlýnýr. Kadrosu olan her yere devletimiz din görevlisi görevlendiriyor dedi. EDEER: DAVA AÇACAÐIZ FANÝ þirketi müdürü Metin Edeer suçlamalar nedeniyle Hainaut Bölgesi Cenaze Fonu yöneticileri hakkýnda yayýn yoluyla kendilerine hakaret ettikleri için dava açacaklarýný söyleyerek Eðer çalýþanýmýz Zeki Doðan hýrsýz idiyse niçin 15 yýldýr çalýþtýrdýlar ve bu olay ancak þirketimiz kurulunca meydana çýktý dedi. Duvivier þirketinin Fani þirketinin kurulmasýný engellemeye yönelik açtýðý 4 dava hakkýnda takipsizlik kararý verildiðini söyleyen Edeer, þirketlerinin gerekli altyapýsý olduðunu ve günde 10 cenazeyi bile eksiksiz nakil edebildiklerini söyledi. Kargo þirketi ile anlaþmalarý olduðunu söyleyen Edeer, hizmet konusunda önceki þirketten aþaðý kalýr bir yönümüz bulunmamaktadýr dedi. Zeki Doðan DOÐAN: SADECE VAKIF DEÐÝL, DÝÐER KURULUÞLAR DA BÝZÝ TERCÝH EDÝYOR Zeki Doðan ise Binfikir e FANÝ þirketi olarak yazýlý bir açýklama yaparak iddialara yanýt vereceklerini açýkladý. Doðan 7 gün 24 saat tüm bölgelere hizmet verdiklerini ve hiçbir sýkýntý yaþamadýklarýný söyledi. Ýddia edildiði gibi otopsi yapýlmasý halinde cenaze firmasýnýn naþý dikmediðini, bunun doktorlar tarafýndan yapýldýðýný belirten Doðan sadece Diyanet Vakfýnýn deðil, Milli görüþ, Türk Federasyonu, Avrupa Türk Ýslam Birliði ve diðer bazý özel cenaze fonlarýnýn da kendileri ile çalýþtýðýný söyledi. Doðan hizmetlerinden herkesin memnun olduðunu tekrarladý. Hakkýnda devam eden bir dava olduðunu kabul eden Doðan Cenaze nakil iþlerinde komisyon almak gayet normal bir uygulama, Duvivier þirketinde çalýþýrken ben de komisyon aldým. Ancak benden önce de bu þirket kendisi komisyon alýyormuþ. Aldýðým komisyonlar nedeniyle beni mahkemeye verdiler dedi. Doðan davanýn 1 yýl içinde sonuçlanmasýný beklediðini ifade etti. Doðan ayrýca La Louviere de P-F Donota, Charleroi da Despigeleer ve Mons da da Bruno morglarýyla çalýþtýklarýný ve Belçika genelinde bir sýkýntýlarý bulunmadýðýný söyledi. Verviers te Kutlu Doðum Kutlamasý Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý Verviers Orhan Gazi Camii Derneði 25 Nisan Cuma günü Verviers'te Kutlu Dogum programý düzenliyor. Programýn içeriði ile ilgili olarak Binfikir e bilgi veren Baþkan Mahmut Bostan Türkiye den üç hoca gelecek, ses getirecek bir program olacak inþallah. Vatandaþýn memnun olmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Akþam yatsý arasý düzenleyeceðimiz faaliyette kur an mevlüd ve vaazu nasihatlar iþlenecek. Cuma namazýnda bu üç hoca efendiler vaaz ezan ve hutbe görevini üstlenecekler. Yani Cuma namazýndan itibaren dolu dolu bir program olacak. Ýnþallah peygamber efendimize yakýþýr bir kutlama yapacaðýz. Gündüz ise kermes düzenliyoruz. Kermes sabah saat 09:00 da baþlayýp gün boyu sürecek dedi. Ýslam medeniyetinde birlikte yaþama tecrübesi paneli Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda 18 Nisan Cuma günü Ýslam Medeniyeti nde Birlikte Yaþama Tecrübesi konulu bir panel düzenledi. Chaussee De Haecht Brüksel adresindeki Vakýf salonunda gerçekleþtirilecek olan panele Prof. Dr. Halife Keskin, Prof. Dr. Nevzat Aþýk ve Prof. Dr. Osman Ateþ konuþmacý olarak katýlacaklar. Konuyla ilgili ayrýntýlý bilginin nolu telefondan alýnabileceði bildirildi.

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Belçika diken üstünde

Belçika diken üstünde Geç kalmadan Bayraðým tanýðýmsýn Eski köye yeni gazete Ýstifa çözüm deðil Bütün sanatlarýn birleþtiði sinemaya bir süre geç kaldým. Bir obur gibi geçtim ekranýn karþýsýna. Düþüncelerimiz veya inandýklarýmýz

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil-

Dev organizasyon. OTOPARK a konuþan vatandaþlar, ilçe yolcularýnýn bekleme noktalarýna durak yapýlmasýný istedil- Hitit e 300 konut yolda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve ilgili dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Hitit Üniversitesi

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı