Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý"

Transkript

1 Belçika nýn nabzý burada atýyor Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit Baþkaný olarak son röportajlardan birini biz yaptýk. Partisinin yeni yýl resepsiyonunda baþörtösü yasaðýný protesto etmek amacýyla türban takýnca Ýslam için fahiþelik yaptýðý suçlamalarýna maruz kalan Geysen, olayýn arka yüzünü Binfikir e anlattý. Baþörtüsü yasaðýna açýkça karþý olan tek partinin Spirit olduðunu belirten Geysen, kaçaklara af, hükümet, muhalefet gibi konularda görüþlerini aktardý te 5. sayfaya connecting the world Okuyun, bir fikir edinin Sayý 28 - Nisan 2008 Bu sayýmýzda kültür-sanat söyleþimizi halk müziði sanatçýlarý Lütfü ve Emre Gültekin ile yaptýk 14 te Kaçaklara umut ýþýðý Hükümet anlaþmasýnda yer alan sýðýnma ve göç konusundaki düzenlemenin ayrýntýlarýnýn Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom tarafýndan birkaç hafta içinde belirlenmesi bekleniyor. Belçika da yaþayan binlerce oturumsuz kaçaðýn aylardýr, hatta yýllardýr beklediði gün, beklediði söz (af) geliyor mu? Henüz kesin bir þey söylemek için bir süre daha beklemek gerekiyor. Ancak, Belçika daki tüm kaçaklarý ilgilendirmese de, söz konusu affýnson anda bir deðiþiklik yapýlmazsa- iþ=oturum af ý yavaþ yavaþ rengini belirtiyor diyebiliriz. Kurulan Hükümet teki koalisyon partileri arasýnda Mart ayýndaki görüþmede, göç politikasý ve kaçaklarýn (kâðýtsýzlarýn) durumuna bir çözüm amacý ile bir anlaþmaya varýldý. Bu anlaþma birçok kiþiye umut verse de, özellikle kâðýtsýzlar için mücadele eden kuruluþlar için kesin bir garanti olmayýp, belirsizliklerle dolu bir anlaþma olarak nitelendirilmekte. Arkadaþýmýz Nihat Dursun konuyu köþesine taþýyarak ayrýntýlý bir þekilde irdeledi. Konuyla ilgili Brüksel Bölgesi Bakaný Emir Kýr arkadaþýmýz Erdinç Utku nun köþesinde Hükümetin uygulamayý baþlatmasý bekleniyor. 31 Mart 2007 den önce resmi yollardan Belçika ya gelenlerden iþçi ya da giriþimci olanlara oturum ve çalýþma izni verilecek. Sýðýnmacýlara ya da özel sebeplerden oturum isteyenlerden ise sosyal hayata katýlmýþ olmalarý koþulu istenecek derken, Federal Milletvekilleri Meyrem Almacý (Groen!) ve Hilal Yalçýn (CD&V) da diðer sayfalarýmýzda görüþlerini açýkladý. Meryem Almacý hükümet anlaþmasýný muðlak olarak nitelendirirken, Hilal Yalçýn birkaç hafta daha sabredilmesini istedi ve sonuçta zaten çalýþan Türk kaçaklarýn çoðunun bu düzenlemeden yararlanabileceðini ifade etti. Orta sayfa röportajý yaptýðýmýz Flaman Sosyalist Partisi SP.A nýn ittifak ortaðý Liberal Sol Flaman partisi Spirit Baþkaný Bettina Geysen ise parti olarak hükümet anlaþmasýný yetersiz bulduklarýný, genel af istediklerini söyledi. 6, 7, 12,13 ve 22 de 23 Nisan coþkusu Avrupa da da yaþanýyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Avrupa nýn birçok yerleþim biriminde kutlama hazýrlýklarý yapýlýyor. Anvers, Genç, Brüksel, Lommel, Beringen ve Gent gibi þehirlerde tören ve þenlik heyecaný herkesi sarmýþ durumda. Köþe yazarlarýmýz Erdinç Utku 6 Adnan Yýldýz 10 Mustafa KÖR 11 Ýlknur CENGÝZ 14 Mehmet AYDOÐDU 15 Haydar ABÝ 18 Nihat DURSUN 22 editör den 4 te Geçtiðimiz ay, doðum sancýlarý ile dolu bir sayý oldu. Ben anneliðe ilk adýmýn sancýlarýný çekerken, arkadaþýmýz Erdem Resne nin editörlüðünde gazetemiz de 27. sayýsýný çýkarmanýn sancýlarýný çekiyordu. 3 te Liege de maðdurlara yardým merkezi Mayýs ayýnýn ortalarýnda Liege de «Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi» adý altýnda bir saðlýk ve tedavi ocaðý açýlacak. Liege þehrinin en iþlek bulvarýndan biri olan Boulevard d Avroy daki Merkez, aile içi þiddete maruz kalmýþ, hukuksal haksýzlýklara uðramýþ ya da psikolojik tedaviye ihtiyacý olanlar için birçok tedavi yöntemini uygulamayý hedefliyor. Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi nin yaratýcýsý ve yöneticisi Lucréce Henrard bu fikrin nasýl oluþtuðunu Binfikir e anlattý. 16 da 23 Nisan Belçika da da kutlanýyor!

2 HİZMETİAYAĞINIZA GETİRDİK İKİNCİŞUBEMİZPLACELIEDTS DEAÇILDI HERKESE,HER KESEYEUYGUNÇÖZÜMLER KAYNAK KREDİ DE ŞenolAbız(GSM):0476/ RahmiyeKutlu(GSM):0476/ Merkez:RueMarie-Christine, Laeken Tel:02/ Faks:02/ Şube:PlaceLiedts18B,1030Schaerbeek Tel:02/ GSM:0486/ Protestoluevsahiplerine evkredisiveşahsikrediimkanı Mevcutkredilerinizitekkredide toplayıpyükünüzühafifletiyoruz Türkiye denevveyaarsaalmak isteyenlerekredikolaylığı Uygunfaizoranlarıile tamirat vearabakredileri Batibouw tarifelerimizdenyararlanmak içinaceleedin

3 Nisan 2008 GÜNDEM Nisan tarihleri arasýnda yapýlan ve 1305 kiþinin katýldýðý RTBF televizyonu ve Le Soir Gazetesi nin yaptýðý son kamuoyu yoklamasýna göre Frankofon Liberalleri MR ve Frankofon Sosyalistleri PS oy kaybýna uðrarken Frankofon Hristiyan Demokrat Parti CDH Valon Bölgesi nde ve özellikle de Brüksel de önemli ölçüde oy sýçramasý yaptý. Yoklamaya göre CDH Valon Bölgesi nde oylarýný yüzde 4 arttýrarak yüzde 15.8 den yüzde 20.2 ye çýkardý. Brüksel deki artýþ daha da dikkat çekici. CDH CDH yükseliþte oylarýný yüzde 14.5 den yüzde 18.7 e çýkararak PS i geride býraktý ve 2. parti konumuna yükseldi. PS hem Valon Bölgesi nde hem de Brüksel de oy kaybýna uðradý. Brüksel de PS in oylarý yüzde 21.5 den yüzde 17.9 a düþtü. Valon Bölgesi nde ise PS oylarý yüzde 29.5 den yüzde 26.8 e indi. MR oy kaybetmesine karþýn Valon Bölgesi ve Brüksel de birinci parti olma konumunu sürdürüyor. MR in oylarý Valon Bölgesi nde yüzde 31.2 den yüzde 28.4 e düþtü. Brüksel de ise MR oylarý çok az bir düþüþle yüzde 32 den yüzde 31.2 ye indi. Ecolo Brüksel ve Valon Bölgesi nde oylarýný arttýrdý. Flaman Bölgesi nde ise CD&V/N-VA oylarý azalýrken Vlaams Belang ve Lijst Dedecker oylarýný arttýrdý. Kamuoyu yoklamasýna katýlanlarýn yüzde 55 i Leterme I hükümetinin bir sonraki seçimlere kadar ülke yönetiminde kalmasýný umduklarýný söylediler. Öðrenciler kendi bölümlerini tanýttýlar Brüksel Üniversitesi nin (ULB) Türk öðrencileri tarafýndan kurulan ve ULB tarafýndan resmi olarak tanýnan La Turquoise Öðrenci Derneði Brüksel de Diyanet Vakfý Konferans Salonu nda Türk asýllý lise öðrencilere ve velilere farklý fakülteleri ve bölümleri tanýttý. editör den Nerede kalmýþtýk? Geçtiðimiz ay, doðum sancýlarý ile dolu bir sayý oldu. Ben anneliðe ilk adýmýn sancýlarýný çekerken, arkadaþýmýz Erdem Resne nin editörlüðünde gazetemiz de 27. sayýsýný çýkarmanýn sancýlarýný çekiyordu. Eþimse doðumhaneden iki doðumun da baþarýyla sonuçlanmasý için gerekli çabayý sarfediyordu. 27. sayýmýz arkadaþýmýz Erdem in baþarýlý editörlüðünde okuyucularýmýza ulaþýrken, oðlumuz Emre de saðlýklý bir þekilde dünyamýza merhaba dedi. 28. Sayýmýzla ben de sizlere tekrar editörden merhaba diyorum. Yaklaþýk üç yýldýr Belçika da yerel yayýncýlýðýn içindeyim. Bu süre içinde Belçika Türk toplumunun sorumlu ve objektif yayýncýlýða olan açlýðýný gözlemliyorum. Maalesef Belçika yerel medyasýnda haber yapýlýrken, ya yayýn organý sahiplerinin kiþisel duygularý ile haberi bir saldýrý unsuru olarak kullandýklarý ya da yakýnlýk duyduklarý kiþi ya da kurumlarla ilgili haberlerde, taraflý haber yayýnladýklarý, veya hiç yayýnlamadýklarý gibi tavýrlarla karþýlaþýyoruz. Arkadaþýmýz Erdinç Utku nun yaptýðý cenaze fonu ile ilgili haberde, habere konu olan, suçlanan, suçlayan tüm taraflarýn görüþlerine yer vermesi, Binfikir in bugüne kadar izlediði objektif habercilik anlayýþýnýn bir ürünüdür. Habere emek veren yaklaþýmýmýz ile gelen tüm basýn iletilerini olduðu gibi yayýnlamamak, basýn olarak bize ulaþan iletileri önce sorgulayýp, sonra da habere taraf olan kiþi ya da kurumlar var ise onlarýn da görüþlerine yer vererek, haberi iþleyip ona artý bir deðer katan tavrýmýzýn doðruluðu diðer haberlerimizde olduðu gibi bu haberle bir kez daha kanýtlanmýþ oldu. Arkadaþýmýzýn haberini 8. sayfamýzda okuyabilirsiniz. Diðer taraftan 22. sayfamýzda Sosyal Rehber köþesiyle vatandaþlarýn yasal, sosyal sorunlarýna yönelik yazýlarýyla tandýðýnýz Nihat Dursun, bu sayýmýzda kaçaklarýn durumunu ele aldý. Hükümetin üzerinde anlaþmaya vardýðý kaçaklara af konusunun detaylarýný arkadaþýmýzýn köþesinde bulabileceðiniz gibi konuyu manþet haberimizde de irdeledik. Gerek hükümet gerekse muhalefet tarafýndan politikacýlarýn konuyla ilgili deðerlendirmelerini de bu haberimizde okuyabilirsiniz. Yine dolu dolu bir sayý ile kahvenizde, caminizde, derneðinizde, iþyerinizde, sokaðýnýzdayýz.. Ýyi okumalar... Hastanýn mali yükü artýyor Týbbi giderlerden hastalarýn kendilerinin ödediði kýsým gittikçe artýyor. Hastane faturasýný ödeyemeyenlerin sayýsýnýn da arttýðý 400 milyon Euro luk faturanýn ödenemediði belirtildi. VRT Haber Dairesi 89 Hasta Derneðini bünyesinde bulunduran Hastalar Plartformuna dayanarak verdiði bilgilere göre hastalarýn ödemek zorunda kaldýðý hasta payý týbbi giderlerin yüzde 26 sýný oluþturuyor. Hasta payý hastanýn doktora gittiðinde, ilaç satýn aldýðýnda ya da hastanede yattýðýnda kendisinin ödediði miktarý oluþturuyor. Kalan kýsým ise ilgili saðlýk sigortasý tarafýndan ödeniyor. Özellikle hastaneye yatýldýðýnda hasta payý artýyor. Doktorlarýn faturaya yaptýðý yüksek miktarlardaki ekler faturayý þiþiriyor. Aðýr hasta olduðu tespit edilen kiþilerin serbest piyasada hastane giderleri sigortasý yaptýrabilmesi çok zor. Bu kiþiler hastalýklarý nedeniyle dýþlanýyorlar. Kendi saðlýk sigortasýna hastane giderleri sigortasý yaptýrabilen bu kiþilerin ise hastane sigortasý yaptýrabilmesi için 65 yaþýndan küçük olmasý gerekiyor. Spirit Baþkaný Bettina Geysen, baþörtüsü yasaðýný baþörtüsüyle protesto etti. FOTO POLÝTÝKA

4 4 GÜNDEM Nisan Nisan Belçika da da coþkuyla kutlanacak ANVERS Anvers te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 27 Nisan Cumartesi günü Mechelsesteenweg Anvers adresindeki Harmonie salonunda kutlanacak. Türk Dernekler Birliði nin organize ettiði ve saat 14:00 de baþlayacak olan programda þiirler, palyaço, yüz boyama, balon sihirbazý, Nasrettin Hoca, Çin Ejderha dans gösterisi, Belçika ve Afrikalý çocuk dans gruplarý ve çeþitli animasyonlar yer alýyor. GENT 19 Nisan Cumartesi günü Gent þehrimizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Gent te De Centrale Kültür merkezinde törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Belçika nýn birçok yerleþim biriminde yapýlacak tören ve þenliklerle kutlanacak. kutlanacak. FZO-Vl ( Özdernekler Birliði Federasyonu), Gent Türk Kültür Öðretmenleri ve 10 dan fazla dernekle ortaklaþa hazýrlanan programa Türkiye, Belçika, Sudan, Filipinler, Tunus ve Slovakya dan temsilciler katýlacak. Saat 13:30 da baþlayacak olan programda geleneksel halk oyunlarý, dans gösterileri, þiirler, skeçler ile türkü ve þarkýlar yer alýyor. BRÜKSEL Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliði Brüksel Bölgesi Türkçe ve Türk Kültürü Öðretmenleri tarafýndan hazýrlanan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýnýn, 26 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 14.30'da «23 rue Ravenstein 1000 Bruxelles» adresinde bulunan Güzel Sanatlar Sarayý nda (Palais des Beaux-Arts - BOZAR) gerçekleþtirileceði bildirildi. LOMMEL Lommel da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 26 Nisan günü saat de CC De Adelberg/Adelbergpark 1, 3920 Lommel adresinde kutlanacak. Çocuk korteji saat te kilise önünde baþlayacak. Bayramý Belçika Türk Dernekler Birliði (BTDB),Lommel Camii Derneði ve Türk Veliler Derneði birlikte düzenliyor. BERÝNGEN Beringen de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý 23 Nisan günü saat de Casino Beringen Kioskplein 25, 3582 Beringen adresinde kutlanacak. Saat da ise Fatih Camii önünden çocuk korteji yürüyüþe baþlayacak. Bayramýn düzenlenmesinde Beringen halký, Türkçe ve Türk Kültürü Öðretmenleri katkýda bulunuyor. GENK 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Genk te 27 Nisan da kutlanacak Programda çocuk dans gruplarýnýn gösterileri, palyaço, atlama kulesi, yemek çadýrý ve folklör yer alýyor. Emiel Van Dorenlaan 144 adresindeki Genk Spor Merkezi nde gerçekleþtirilecek olan kutlama saat te baþlayacak. Limburg da tiyatro heyecaný at nlay Hem güldürdüler hem aðlattýlar Limburg Bölgesi'nde baþarýlý çalýþmalarýný sürdüren Kardeþlik Tiyartrosu "Eh Pes Yani Þinasi" adlý oyunlarý ile tiyatroseverlerle buluþtu. Heusden- Zolder Kültür Merkezinde sahnelenen Ayhan Aliustaoðlu nun yazýp yönettiði oyun yoðun ilgiyle karþýlandý. Tiyatro izlemek için gelenlerin bir bölümünün billet bulamadýðý için oyunu izleyemediði gözlendi. Ýstanbul da yaþayan tipik bir ailenin günlük yaþamlarýnýn konu edildiði oyun, Þinasi Bey ve eþi merkezinde aile hallerini sergiliyor. Mizahi bir yaklaþýmla kaleme alýnan ve sahneye konulan oyunun sonu aileden birinin Kuzey Irak ta þehit düþmesi ile dramatik bir þekilde sonuçlanýyor. Her alanda yozlaþmanýn büyüklü küçüklü esprilerle iðnelendiði oyundan elde edilen gelirin tamamý Türk Silahlý Kuvvetleri Þehit Aileleri Vakfý na baðýþlanacak. Ayakta alkýþlanan oyun sonunda bir konuþma yapan yazar-yönetmen ve oyuncu Ayhan Aliustaoðlu, gösterilen yoðun ilgiye teþekkür ederek Kimimizin dedesi, kimilerimizin ise babalarý bu topraklara kýrkbeþ yýl önce gelerek bir fidan diktiler. Bu fidan topraða kök salarak yarým asýrlýk bir ulu çýnar olma yolunda. Bizler de bu ulu çýnarýn yeþeren dallarýndan bir tanesiyiz. Bütün dünyaya kardeþliði, dostluðu, barýþý haykýrýyoruz. Gelin sizler de o ulu çýnarýn yeþeren öbür dallarý olun ve beraberce seslenelim, sesimizin ulaþtýðý yerlere dedi. Oyunun önümüzdeki günlerde baþta Gent olmak üzere Belçika nýn baþka kentlerinde de sahnelenmesi için çalýþmalara baþlandýðý bildirildi. Kardeþlik Tiyatrosu geçtiðimiz yýllarda da Tuvaletler Müdürü Bay Murtaza yý sahneye koymuþtu. Çanakkale Destaný ný canlandýrdýlar TGT (Türk Gençlik Tiyatrosu) ekibinin lideri Veli Arslan oyun öncesi yaptýðý konuþmada, yaptýklarý çalýþmalar ve karþýlaþtýklarý zorluklar hakkýnda bilgiler sunarak, 3 gün devam edecek gösterilerin ardýndan 2008 Mayýs ayý sonuna doðru bir baþka oyun ile tiyatroseverlerin huzuruna çýkacaklarýný belirtti. Arslan konuþmasýnda ÇÝLEK TARLASI adlý oyunla seyircileri kahkaha tufanýna boðacaklarýný ifade etti. TGT tiyatro grubu tarafýndan Çanakkale Destanýnýn farklý boyutlarý ile sahnelendiði oyun öncesi þehitlerimiz için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Ardýndan hep birlikte okunan Ýstiklal Marþý sonrasý açýlan perde ile oldukça heyaecanlý bir savaþ fýrtýnasý baþladý. Oyun sonunda seyirciler yönetici ve oyuncularý ayakta alkýþladýlar. Çanakkale Destaný adlý oyunda TGT tiyatro grubu üyeleri yanýnda ayný zamanda Limburg Bölgesinde Kardeþlik Tiyatrosu olarak uzun bir zamandýr baþarýlý oyunlar sergileyen grubun baþkaný Ayhan Aliustaoðlu misafir sanatçý olarak üstlendiði M. Kemal Atatürk rolünü baþarýlý ve ustaca sergilemesi dikkat çekti.

5 18:00 06:00 SAATLERİ ARASINDA BÜTÜN ULUSLARARASI ARAMALARDA %50 İNDİRİM FAS 'I 0,22 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,11 Sent AVRUPA 'YI 0,12 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,06 Sent POLONYA 'YI 0,12 ARAMANIN YERİNE DAKİKASI ARTIK 0,06 Sent NİJERYA 'YI 0,19 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,09 Sent ROMANYA 'YI 0,18 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,09 Sent FİLİPİNLERİ 'İ ARAMANIN DAKİKASI 0,25 YERİNE ARTIK 0,12 Sent TÜRKİYE 'Yİ ARAMANIN DAKİKASI 0,17 YERİNE ARTIK 0,08 Sent CEZAYİR 'İ ARAMANIN DAKİKASI 0,26 YERİNE ARTIK 0,13 Sent RUSYA 'YI 0,15 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,07 Sent TUNUS 'U ARAMANIN DAKİKASI 0,29 YERİNE ARTIK 0,14 Sent KONGO CUMHURİYETİ 'Nİ 0,40 ARAMANIN DAKİKASI YERİNE ARTIK 0,20 Sent ARAMANIN DAKİKASI ÇİN 'İ 0,12 YERİNE ARTIK 0,06 Sent BU İNDİRİM 1 MART HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR TARİFELER 1 MART 2008 DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR BAĞLANTI ÜCRETİ ARAMA BAŞINA 7 SENT'TİR ÜCRETLERE KDV DAHİLDİR KONTÖR ARTIŞ PERİYODU BİR DAKİKADIR TARİFELERİN TAM LİSTESİNİ VE EK BİLGİLERİ GÖRMEK İÇİN ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

6 6 Emir Kýr, Türk toplumunun nabzýný tutan, onlarla çok yakýn iliþkileri olan ama görevi gereði de tüm Belçikalýlara hizmet götüren bir siyasetçi. Belçika nýn bölünmesini saðduyulu devlet adamý Guy Verhoftstadt ve PS in özverili tutumu önledi. Oy kaybýna uðramýþ PS in iktidarda yer almasý uygun deðildi ama ülkenin geleceði konusundaki kaygýlar nedeniyle hükümette yer aldýk. PS in olduðu bir hükümette sosyal haklara dokunulamaz, yabancýlar ve ekonomi konusunda PS bir garanti diye giriyor söze Kýr. Ama ödün vermek zorunda kalmadýnýz mý? diye giriyorum araya. Hükümet anlaþmasýnda hiçbir partinin dediði tam olmadý. PS koalisyonun yüzde 20 sini oluþturuyor. Sosyal haklar, saðlýk, çalýþma hayatý ve yabancýlar konularýnda istediðini aldý diyerek hükümet anlaþmasýnda yer alan noktalarý sýralýyor: -Hayat pahalýlýðý: tüketici endeksinde yer almayan ama fiyatlarý arttýðý için gizli bir enflasyon yaratan gýdalarýn endeks sepetine alýnmasý için yani enflasyonun daha gerçekçi bir þekilde belirlenmesi için çalýþma baþlatýldý. -Geçim sýkýntýsýný hafifletmek için 1970 lerde uygulanan bir uygulama tekrar baþlatýlacak ve 13. ay çocuk parasý verilecek. -Avrupa da en düþük emeklilik maaþlarý Belçika da idi. En düþük emekli maaþý yükseltilecek. -Göç Belçika nýn çýkarýna. Liberal partilerin kafasýndaki kalifiye eleman yani beyin göçü. Biz buna karþýyýz. Sadece beyin göçüne öncelik verirsek geliþmekte olan ülkelere ihanet etmiþ oluruz. Ancak bazý koþullarý yerine getirenlere oturum verilmesi konusu hükümet anlaþmasýnda yer aldý. Hükümetin uygulamayý baþlatmasý bekleniyor. 31 Mart 2007 den önce resmi yollardan Belçika ya gelenlerden iþçi ya da giriþimci olanlara oturum ve çalýþma izni verilecek. Sýðýnmacýlara ya da özel sebeplerden oturum isteyenlerden ise sosyal hayata katýlmýþ olmalarý koþulu GÜNDEM KIR: Hükümette sosyal haklarýn güvencesiyiz PS, koalisyona girerek CDH ile birlikte hükümete daha sosyal bir boyut kazandýrdý. istenecek. -Ýþsizlik parasýnýn kýsýtlanmasýna engel olduk. Ýþ arama zorunluluðu devam ediyor. -Laurette Onkelinx saðlýk bakaný olarak 15 yaþýna kadar olanlara ve emeklilere tüm diþ bakýmýný bedava yaptý. Hükümetin geleceði konusunda kaygýlarýn olduðu bir dönemde doðal olarak ben de Leterme I Hükümeti nin geleceðini soruyorum. Kýr 7. ayda reformlar konusunda mutlaka çatlak sesler çýkacak ama bu hükümet bu haliyle sonuna kadar devam edecek. Çok Nisan 2008 ciddi ve kapsamlý bir hükümet anlaþmasý var ortada diye yanýtlýyor. Emir Kýr a yapýlan son bir kamuoyu yoklamasýnda PS oy kaybederken CDH ýn Valon Bölgesi ve Brüksel de oylarýný arttýrmasýný hatýrlatýyorum. Bu yoklama sabit telefonu olanlarla görüþülerek yapýlýyor. Bizim tabanýmýzýn çoðunda sabit telefon yok. Baþka daha kapsamlý bir kamuoyu yoklamasý sonuçlarýna bakmak lazým. Tabii PS in de bir þeyler yapmasý gerek. Özellikle Philippe Moureaux nun Le Soir da söylediði önerileri dikkate alýnmalý diye konuþuyor. PS in ikinci adamý Moureaux, hakkýnda yakýt kartýný baþka amaçlarla kullanma suçlamasý bulunan Yoksullukla Mücadele Devlet Bakaný Frédéric Laloux un görevden alýnmasýný istemiþ ve PS de kýsa vadede olumsuz sonuç doðursa bile bir temizlik harekatý yapýlmasýný istemiþti. Moureaux bunun uzun vadede partinin yararýna sonuçlar doðuracaðýný düþünüyor. PS, koalisyona girerek CDH ile birlikte hükümete daha sosyal bir boyut kazandýrdý. Bunun Belçika daki Türk toplumu yararýna olacaðý konusunda þüphem yok. Ancak uzun yýllardýr iktidarda olmanýn bedelini geçen seçimlerde aðýr yenilgi ile ödeyen PS tekrar koalisyona evet diyerek büyük bir risk aldý. Hükümete iyi baþlayan PS, biraz da SPA gibi parti içi yapýlanmayý gözden geçirip yeni açýlýmlara giderse iktidarda olmasýna raðmen baþarýlý olabilir. Brüksel e Türk-Flaman kültürevi Flaman Kültür Bakaný Bert Anciaux nun Türk danýþmaný Söhret Yýldýrým, bakanlýk kabine þefi yardýmcýsý Jan Denolf, Belçika Türk Dernekler Birliði Baþkaný Rýfat Can ve 2. baþkaný Hüseyin Aydýnlý T.C. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ý makamýnda ziyaret ederek, Flaman Hükümeti ile Türkiye arasýnda kültür antlaþmasý imzalanmasýný ve Brüksel e bir Türk Flaman Kültür Evi açýlmasý konularýný konuþtular. Prensipte anlaþýldýðý ve iki bakanýn bir araya gelerek konuyu sonuçlandýracaklarýný belirten Þöhret Yýldýrým, Bakan Bert Anciaux ve Bakan Ertuðrul Günaydýn ýn görüþmesini saglayacaðýz ve konuyu bir basýn toplantýsý ile açýklayacaðýz dedi 50. yýlýna doðru Avrupalý Türkler toplantýsý Avrupa Türk Koordinasyon Kurullarý, Türk Dünyasý Vakfý (TÜ- DEV), Doðu-Batý Enstitüsü (EAST- WEST INSTITUTE) ve Türk Kadýnlar Derneði (AIMEE) iþbirliði ile hazýrlanan ve Türkiye ve Avrupa dan davetlilerin katýlacaðý «50. Yýlýna Doðru Avrupa Türklerinin Durumu ve Türkiye Avrupa Birliði Ýliþkilerindeki Etkileri» konulu toplantýnýn 3 Mayýs 2008 Cumartesi günü Brüksel de Rue du Petit Sablon 6, 1000 Bruxelles adresindeki Egmont sarayýnda yapýlacaðý açýklandý. Hazýrlýk Komitesi Adýna Enver Arslan tarafýndan yapýlan açýklamada toplantýnýn TürkShow televizyonu tarafýndan naklen yayýnlanacaðý da duyuruldu. Toplantý ile ilgili ayrýntýlý bilginin (Kenan Daðgün), (Esma Caner) ve (Enver Arslan) nolu telefonlardan alýnabileceði bildirildi.

7 Nisan 2008 ALMACI: HENÜZ HÝÇBÝR ÞEY BELLÝ DEÐÝL Groen! Federal Milletvekili Meryem Almacý liberallerin aðýrlýðýný hissettirdiði koalisyonda hükümet anlaþmasýna göre ekonomik göçün ön plana çýktýðýný vurgulayarak Ekonomi göçü istiyorlar. Geliþmekte olan ülkelerden iyi eðitim görmüþ kalifiye insanlarý Belçika da ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam etmek istiyorlar dedi. Kaçaklarýn açlýk grevlerinin artarak sürdüðünü belirten Almacý bu belirsizliðe bir son verilmeli. Aileler geleceklerini burada Belçika da kurmak istiyorlar. Burada bulunup da çalýþmak isteyenlere de gerekli kolaylýklar saðlanmalý. Gerekirse bu kiþilere formasyon verilerek iþ olanaðý verilmeli. Hükümet anlaþmasý bu konuda çok muðlak. Sadece eðitim alanlar deðil, Belçika daki tüm kaçaklara dönük bir program hazýrlanmalýdýr þeklinde konuþtu. Geçici hükümet programýnda kriz bölgelerinden insanlara güvence saðlamak amacýyla bu kiþilerin Belçika ya getirilip geçici ikameti ve çalýþmasý olanaðý varken bu yeni hükümet anlaþmasýnda görünmüyor diyerek anlaþmayý eleþtiren Almacý kaçaklarýn çocuklarý ile birlikte kapalý merkezlere konulmasý uygulamasýna da son verilmesini istedi. Bunun Avrupa Çocuk Haklarý Beyannamesi ne aykýrý olduðunu belirten Almacý Çocuklar anne babalarýnýn hatalarý yüzünden bir yere kapatýlamaz yazýyor bu beyannamede. Kapalý merkezlerdeki çocuklarýn psikolojileri bozuluyor. Bu çocuklarýn eðitim almalarý, oynamalarý gerek diyerek hükümet anlaþmasýnda bu soruna çözüm getirilmeliydi dedi. Hiçbir þeyin daha belli olmadýðýný söyleyen Almacý, birkaç yýldýr Belçika da kalan ve sosyal baðlantýlarý olduðunu belgeleyenler engellenmeyecek. Örneðin iþi olan ya da çocuklarý okula gidenlere kolaylýklar saðlanabilecek diye konuþtu. YALÇIN: BÝRAZ DAHA SABREDÝN Ýktidardaki CD&V partisinin Federal Milletvekili Hilal Yalçýn cami cami dolaþarak hükümet programýný Türklere anlattýðýný ve bu toplantýlarda en sýk rastladýðý sorunun hükümet anlaþmasýnda göçle ilgili yeni düzenleme olduðunu söyledi. Anlaþmanýn belirsizlik içinde yaþayan insanlar için bir açýlým yaptýðýný ifade eden Yalçýn, genel bir GÜNDEM Belirsizlik kaçaklarý kaygýlandýrýyor Federal milletvekilleri Meyrem Almacý (Groen!) ve Hilal Yalçýn a (CD&V) yeni sýðýnma ve göç düzenlemesi ile ilgili olarak görüþlerini sorduk. Meryem Almacý hükümet anlaþmasýný muðlak olarak nitelendirirken, Hilal Yalçýn birkaç hafta daha sabredilmesini istedi ve sonuçta zaten çalýþan Türk kaçaklarýn çoðunun bu düzenlemeden yararlanabileceðini ifade etti. Bilim Fuarý Lucerne Okullarý çeþitli üniversiteler, iþadamý dernekleri ve þirketlerin desteði ile Nisan tarihinde Brüksel de bir Bilim Fuarý düzenliyor. Jubelpark 11, 1000 Brüksel adresindeki AUTOWORLD otomobil müzesinde gerçekleþecek olan fuar saat 10:00-19:00 arasý gezilebilecek. Bahar kermesi çerçeve çizildi, ayrýntýlar daha sonra belli olacak. Göç ve Sýðýnma Politikasý Bakaný Annemie Turtelboom konuyla ilgili yönetmelik hazýrlayarak ayrýntýlarý belirleyecek. Hükümet konuya önem verdiðini özel bir bakan atayarak gösterdi. Daha önce bu konular Ýçiþleri Bakanlýðý nýn sorumluluk alanýndaydý diye konuþtu. Anlaþmada ekonomi göçüne olanak saðlandýðýný söyleyen Yalçýn Belçika da ihtiyaç duyulan alanlar için kalifiye eleman alýnabilecek. Buradaki kaçaklardan da kalifiye olanlar bu imkandan yararlanabilecek dedi. Yalçýn 31 Mart 2007 den önce Belçika ya gelmiþ olanlar Belçika ile sosyal baðlarý varsa örneðin çocuklarý okula baþlamýþsa ya da kendileri Flamanca ya da Fransýzca öðrenmeye gayret göstermiþse ve 4-6 ay içerisinde iþçi ya da küçük esnaf olarak çalýþabileceðini belgelemiþse oturum ve çalýþma hakký verilecek saptamasýnda bulundu. Hükümet anlaþmasýndaki sýðýnma ve göç düzenlemelerinden umutlu olduðunu söyleyen Yalçýn, Türk kaçaklarýn çoðu zaten çalýþýyor. Onlar göçle ilgili yeni düzenlemeden yararlanabilirler. Partimiz kaçaklara genel bir af istemiyordu. Sýðýnma baþvurularýnýn açýk kriterlerle ve hýzlý bir þekilde deðerlendirilmesi ve sonuçlandýrýlmasýný talep ediyorduk. Bu konuda isteðimiz gerçekleþiyor. Prosedür net ve hýzlý. Belirsizlik içinde yaþayan insanlarý belirli bir süreden sonra ülkesine geri göndermek de insani deðil. Biz düzenlemeden memnunuz. Genel kurallar tatmin etti ama tabii ki ayrýntýlarý bekliyoruz. Türk kaçaklar açýsýndan çok umutluyum. Benim gözlemlerime göre Türk kaçaklarýn çoðu çalýþýyor. Benim önerim birkaç hafta daha düzenlemenin ayrýntýlarýnýn belli olmasýný beklemeleri. Yýllardýr sabrettiler, biraz daha sabretsinler. Belçika Ýslam Kültür Merkezleri Birliði Nisan tarihlerinde Hamidiye Külliyesi yararýna 2008 Geleneksel Bahar Kermesi düzenliyor. Chaussee de Haecht 101, 1030 Schaerbeek adresinde gerçekleþtirilecek olan kermes saat 11:00-20:00 arasýnda gezilebilecek. Kermesle ilgili ayrýntýlý bilginin ve nolu telefonlardan alýnabileceði bildirildi. Baþka bölgede çalýþana prim 7 Çalýþma Bakaný Joëlle Milquet (CDH) kendi bölgesi dýþýnda iþ gücüne ihtiyaç duyulan baþka bir bölgede çalýþmak isteyen iþsizlere ayda net 75 Euro ek prim verilmesini istedi. Milquet yapmak istediklerini ve planlarýný Meclis e sunacak. 200 bin yeni iþ yaratmanýn zor bir görev olduðunun farkýnda olan Milquet en azýndan ortalama Avrupa aktivite derecesine ulaþmayý hedefliyor. Bu nedenle de Belçika daki aktif nüfusun yüzde 65 inin çalýþmasý gerekiyor. Bu oran Belçika da þu anda yüzde 61. Bakan Milquet iþsizleri çalýþmaya yönlendirmek için çaba harcayacak. Özellikle de Valon ve Brüksel Bölgelerindeki genç iþsizlere yoðunlaþacak. Bakan aylýk net 75 Euro ek primin yüksek iþsizlik oraný bulunan bir bölgede yaþayan iþsizlerin baþka bölgelerde çalýþmasýný teþvik edeceðini düþünüyor. Valonlar sorumlu tutulamaz Bölgesel ekonomik kalkýnma uzmaný Prof. Michel Quévit (UCL), Valon Bölgesi ve Flaman Bölgesi arasýndaki ekonomik kalkýnma uçurumu konusunda tüm ezberleri ve kliþeleri bozacak açýklamalarda bulundu. Prof. Quévit Valonlarý bölgelerinin ekonomik olarak daha az kalkýnmasý nedeniyle suçlamak için ortada hiçbir objektif gerekçenin olmadýðýný söyleyerek Valon Bölgesi ekonomik göstergelerinin endüstriyel geleneðe sahip diðer bölgelerle kýyaslandýðýnda standarlarda seyrettiðini belirtti. Ýspanya, Fransa veya Kuzey Pas-de-Calais (Fransa) bölgelerini örnek olarak gösterdi. Prof. Quévit Valon Bölgesi nde yaþanan ekonomik zorluklarýn Avrupa ve dünya çapýnda yaþanan ekonomik deðiþimden kaynaklandýðýný, sadece yerel faktörlerle açýklanamayacaðýný söyledi. Belgacom % 3 zam yaptý Belgacom 1 Temmuz dan itibaren yurtiçi ve yurtdýþý telefon görüþmesi fiyatlarýný artýrýyor. Data News ün web sitesinde yazdýðýna göre yurtiçi görüþmeler yüzde 3, yurtdýþý telefon görüþmeleri ise yüzde 3.9 oranýnda arttýrýldý. Belgacom dan yapýlan açýklamada fiyat artýþýnýn sadece telefon görüþmelerinde yapýldýðý, ADSL ve Belgacom TV fiyatlarýnda bir deðiþim olmadýðý özellikle vurgulandý. Vergi dilimleri endekslenmedi Haftalýk Trends dergisi vergi dilimlerinin alt ve üst seviyelerinin endekslenmediði için bu yýl Belçikalýlarýn 400 milyon Euro daha fazla vergi ödeyeceðini yazdý. Yüksek enflasyon nedeniyle maaþlar iki kez endekslenerek ortalama yüzde 4.5 lik bir maaþ artýþý yapýldý. Fakat vergi dilimleri ancak önümüzdeki yýl endekslenecek. Bu nedenle de bu yýl yüksek vergi diliminde yer alacak olan Belçikalýlarýn sayýsý artacak ve daha fazla vergi ödeyecekler. Her ne kadar hükümet vergi yükünü azaltmak için önlemler alsa da bunun otomatik vergi artýþýný karþýlamaya yetmeyeceði belirtiliyor. Dokunulmazlýðý kaldýrýlacak Adalet Bakaný Jo Vandeurzen Avrupa Parlamentosu ndan eski Vlaams Belang Baþkaný Frank Vanhecke nin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Sint-Niklaas Belediye Baþkaný Freddy Willockx partinin yayýn organýnda üç yýl önce yayýmlanan bir makale nedeniyle ýrkçýlýkla mücadele yasasýný ihlal ettiði için Vanhecke hakkýnda dava açmýþtý. Frank Vanhecke nin sorumlu yayýmcý olduðu yayýn organýnda vandalizm suçlusu kiþilerin yabancý kökenliler olduðu iddia edilmiþti. Irkçýlýktan yargýlanýp suçlu bulunmasý halinde Vanhecke Avrupa Parlamentosu Milletvekilliðini kaybedebilecek.

8 8 GÜNDEM Nisan 2008 Alternatif Cenaze Fonu geniþ yanký uyandýrdý Hainaut Bölgesinde Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý na tepki olarak kurulan yeni bir Cenaze fonunun yayýmladýðý bildiri geniþ yanký uyandýrdý. Suçlamalara maruz kalan Fani þirketi yetkilileri dava açacaklarýný söylerken, Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý adýna konuþan Din Ýþleri Müþaviri Prof. Dr. Halife Keskin ise isteyen istediði yerde istediði kurumu kurar, Belçika Diyanet Vakfý bu tartýþmanýn tarafý deðildir þeklinde konuþtu. Erdinç Utku YENÝ FON YÖNETÝCÝLERÝ: VAKIF, CENAZELERÝMÝZÝ HIRSIZLIKLA SUÇLANAN BÝRÝNE TESLÝM ETTÝ Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý na ismi hýrsýzlýkla eþleþtirilen ve bundan dolayý iþinden kovulan çalýþtýðý firma tarafýndan mahkemeye verilen birine göz bebeðimiz gibi koruduðumuz Vakýf cenazelerimizi teslim etti diyerek tepki gösteren bir grup La Louviere de HAINAUT BÖGESÝ TÜRK CENAZE YARDIMLAÞMA FONU ismini taþýyan yeni bir cenaze fonu kurdu. Belçika daki yerel medyaya kuruluþ bildirisini gönderen ve derneðin sitesinde ( de bunlarý yayýmlayan oluþum, söz konusu cenaze nakil firmasýnýn altyapýsýnýn yetersiz olduðunu ve cenazelere gerekli özenin gösterilmediðini ileri sürerek cenaze nakil firmasý deðiþikliðinden sonra hizmet kalitesinde düþme olduðunu ifade etti. Oluþum, ayrýca Diyanet Vakfý ný 1982 yýlýndan beri üyelerine mali konularda bilgi vermemekle ve þeffaf olmamakla suçladý. KESKÝN: TARTIÞMANIN TARAFI DEÐÝLÝZ Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý adýna konuþan Din Ýþleri Müþaviri Prof. Dr. Halife Keskin ise isteyen istediði Prof.Dr. Halife Keskin yerde istediði kurumu kurar. Diyanet Vakýf derneklerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Daha geçen hafta Çanakkale programý düzenledik. Önümüzdeki hafta Kutlu Doðum Haftasý var. Eðitim kurumlarý kurmak için mekan arayýþýmýz sürüyor. Vatandaþýmýz da bundan memnun diyerek Diyanet Vakfý Cenaze Fonuna son aylarda 845 yeni üye kaydedildiðini söyledi. Böyle bir habere adýmýz karýþtýðý için üzgünüz diyen Keskin Ýhale yapýlmýþ, ihaleyi Türk firmasý kazanmýþ. Sýkýntý çýkýncaya ya da yeni bir ihale açýlýncaya kadar FANÝ þirketi ile devam ederiz. FANÝ cenazelerde daha iyi hizmet sunuyor. Üstelik bu iþi daha ucuza ve kaliteli bir þekilde yapýyor. Mahkemece suçu kesinleþinceye kadar suçlanan insanlar masumdur. Bizim muhatabýmýz kiþi deðil, þirkettir. Þirket de Belçika yasalarýna göre kurulmuþ meþru bir þirket. Ben 2 aydýr görevdeyim. Benden önce ihale yapýlmýþ ve 3 þirketin katýldýðý ihalede en uygun teklifi veren FA- NÝ þirketi ihaleyi kazanmýþ. Bildiriyi hukukçularýmýza inceletiyoruz. Bu konuda yasal hakkýmýz saklýdýr þeklinde konuþtu yýlýndan beri mali konularda þeffaf olunmadýðý iddialarýna ise Vakfýmýz her 2 yýlda bir Genel Kurul yapýyor. Burada Mali konular, muhasebe incelenir. Tüm iþlemlerimiz hukuka uygun olarak resmi yollardan yapýlýyor üyesi olan bir fonun tüm üyelere tek tek bilgi sunmasý mümkün deðil"diyerek karþýlýk veren ve "Bölge dernek baþkanlarýnýn kendi aralarýnda seçtiði baþkanlardan oluþan genel kurul üyelerinin genel kurulda mali raporu ibra ettiðini" belirten Keskin, "Vakfýn Denetleme Kurulu baþkanlýðýný Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn yaptýðýný, bunun yanýnda Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkaný nýn denetim kurulunu oluþturduðunu söyledi ve tüm iþlemlerin denetimden geçtiðini" belirtti. 2 yýl önce Genel Kurul yapýldýðýný söyleyen Keskin, 10 Mayýs 2008 tarihinde Genel Kurul yapacaklarýný ve bu kurulda da yine mali raporun ibra edileceðini açýkladý. Keskin Bizim için esas olan vatandaþlarýmýzýn iþlemlerinin hýzlý, kaliteli ve en iyi bir þekilde yapýlmasýdýr. Bunun aksi bir durum ortaya çýkýncaya kadar yeni arayýþlara girmeyiz. Belçika Diyanet Vakfý Belçika'daki Türklerin en büyük sivil toplum kuruluþudur. Dil kurslarýndan ehliyet kurslarýna, sempozyum ve panellere kadar çok geniþ bir alanda hizmet vermektedir. Bir iki kiþinin maksadý ne olduðu bilinmeyen bu güzide kurumumuza zarar verecek yaklaþýmlardan hassasiyetle uzak durulmalýdýr. Belçika Diyanet Vakfý bu tartýþmanýn tarafý deðildir. Sadece halkýmýzý ayýnlatmak için bazý husulara açýklýk getirdik dedi. Cenaze namazýný kýldýrmayýz, camiden yararlandýrtmayýz ve imam göndermeyiz gibi tehdit etme iddialarýný da yalanlayan Keskin Camilerimizde müslüman diye getirilen herkesin namazý kýlýnýr. Kadrosu olan her yere devletimiz din görevlisi görevlendiriyor dedi. EDEER: DAVA AÇACAÐIZ FANÝ þirketi müdürü Metin Edeer suçlamalar nedeniyle Hainaut Bölgesi Cenaze Fonu yöneticileri hakkýnda yayýn yoluyla kendilerine hakaret ettikleri için dava açacaklarýný söyleyerek Eðer çalýþanýmýz Zeki Doðan hýrsýz idiyse niçin 15 yýldýr çalýþtýrdýlar ve bu olay ancak þirketimiz kurulunca meydana çýktý dedi. Duvivier þirketinin Fani þirketinin kurulmasýný engellemeye yönelik açtýðý 4 dava hakkýnda takipsizlik kararý verildiðini söyleyen Edeer, þirketlerinin gerekli altyapýsý olduðunu ve günde 10 cenazeyi bile eksiksiz nakil edebildiklerini söyledi. Kargo þirketi ile anlaþmalarý olduðunu söyleyen Edeer, hizmet konusunda önceki þirketten aþaðý kalýr bir yönümüz bulunmamaktadýr dedi. Zeki Doðan DOÐAN: SADECE VAKIF DEÐÝL, DÝÐER KURULUÞLAR DA BÝZÝ TERCÝH EDÝYOR Zeki Doðan ise Binfikir e FANÝ þirketi olarak yazýlý bir açýklama yaparak iddialara yanýt vereceklerini açýkladý. Doðan 7 gün 24 saat tüm bölgelere hizmet verdiklerini ve hiçbir sýkýntý yaþamadýklarýný söyledi. Ýddia edildiði gibi otopsi yapýlmasý halinde cenaze firmasýnýn naþý dikmediðini, bunun doktorlar tarafýndan yapýldýðýný belirten Doðan sadece Diyanet Vakfýnýn deðil, Milli görüþ, Türk Federasyonu, Avrupa Türk Ýslam Birliði ve diðer bazý özel cenaze fonlarýnýn da kendileri ile çalýþtýðýný söyledi. Doðan hizmetlerinden herkesin memnun olduðunu tekrarladý. Hakkýnda devam eden bir dava olduðunu kabul eden Doðan Cenaze nakil iþlerinde komisyon almak gayet normal bir uygulama, Duvivier þirketinde çalýþýrken ben de komisyon aldým. Ancak benden önce de bu þirket kendisi komisyon alýyormuþ. Aldýðým komisyonlar nedeniyle beni mahkemeye verdiler dedi. Doðan davanýn 1 yýl içinde sonuçlanmasýný beklediðini ifade etti. Doðan ayrýca La Louviere de P-F Donota, Charleroi da Despigeleer ve Mons da da Bruno morglarýyla çalýþtýklarýný ve Belçika genelinde bir sýkýntýlarý bulunmadýðýný söyledi. Verviers te Kutlu Doðum Kutlamasý Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý Verviers Orhan Gazi Camii Derneði 25 Nisan Cuma günü Verviers'te Kutlu Dogum programý düzenliyor. Programýn içeriði ile ilgili olarak Binfikir e bilgi veren Baþkan Mahmut Bostan Türkiye den üç hoca gelecek, ses getirecek bir program olacak inþallah. Vatandaþýn memnun olmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Akþam yatsý arasý düzenleyeceðimiz faaliyette kur an mevlüd ve vaazu nasihatlar iþlenecek. Cuma namazýnda bu üç hoca efendiler vaaz ezan ve hutbe görevini üstlenecekler. Yani Cuma namazýndan itibaren dolu dolu bir program olacak. Ýnþallah peygamber efendimize yakýþýr bir kutlama yapacaðýz. Gündüz ise kermes düzenliyoruz. Kermes sabah saat 09:00 da baþlayýp gün boyu sürecek dedi. Ýslam medeniyetinde birlikte yaþama tecrübesi paneli Belçika Türk Ýslam Diyanet Vakfý Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda 18 Nisan Cuma günü Ýslam Medeniyeti nde Birlikte Yaþama Tecrübesi konulu bir panel düzenledi. Chaussee De Haecht Brüksel adresindeki Vakýf salonunda gerçekleþtirilecek olan panele Prof. Dr. Halife Keskin, Prof. Dr. Nevzat Aþýk ve Prof. Dr. Osman Ateþ konuþmacý olarak katýlacaklar. Konuyla ilgili ayrýntýlý bilginin nolu telefondan alýnabileceði bildirildi.

9 foto: Dienst Voorlichting Stad Gent Zoveel variatie binnen handbereik! In samenwerking met: OCMW GENT

10 10 Sivil Toplum Nisan 2008 Fitna... Fitne fesat dolu Sonunda Wilders ýn FITNA filmi yayýna sunuldu. Film önemli deðil diyenler oldu ama yanýldýlar. Yayýna sunulduktan sonra ilk üç saatte 3 milyon insan seyretti, yani saat baþý 1 milyon kiþi. Bu azýmsanacak bir rakam deðil. Þok edici deðil diyenler oldu. Korktuðumuz kadar kötü deðil diyenler oldu. Adam gerçekleri gösterdi diyenler de... Peki filmin içeriðine baktýðýmýzda ne görüyoruz? Ýsmini güzel vermiþ, FÝTNE görüyoruz. Baþtan aþaðý Müslümanlarý kötüleyen, rencide eden, Müslümanlýkta olmayan þeyleri Çok azýnlýkta Müslümanlar böyledir diye gösterdi. Kuran-ý Kerim den ayetleri, olan aþýrý uçlarýn yaptýklarý önüne arkasýna bakmadan, ayet niçin, ne zaman indi diye düþünülmeden ve en önemlisi yanlýþ Müslümanlara mal edilemez. tercüme ile yorumlandý. Müslümanlar da Filme bakýnýz... Ýslamiyet e, Müslümanlara bakýnýz. Kaçýmýz olaylarý ne sahiplenmeli, ne önemlisi tasdik ettik? Neredeyse gördüðümüz olaylarý yaptýk? En sorumluluk hissi hiçbirimiz. O zaman neden bizi böyle uyanmalý, ne de gösterdi de biz de küçümsedik? hesap vermeli. Bundan daha kötüsü ne olurdu? Yalan ve hakaretler olurdu, o da bu kadar etki yapmazdý. Müslümanlarý tanýmayan milyonlarca kiþi filme baktýktan sonra, Ýslamiyet ten ve Müslümanlardan çekinir olmuþ. Çok azýnlýkta olan aþýrý uçlarýn yaptýklarý Müslümanlara mal edilemez. Müslümanlar da olaylarý ne sahiplenmeli, ne sorumluluk hissi uyanmalý, ne de hesap vermeli. Tasvip etmediðim halde olaylara baþka bir açýdan bakmak istiyorum. Fikir hürriyetini kullanarak þimdi bir film yapýlsa (hayal gücünüzü kulanýn lütfen), Hristiyanlýk ve Hristiyanlar diye... Ýncil i göstererek, eski haçlý seferinden bugüne gelerek; Irak taki Amerikalý askerlerin hapishanede yaptýklarý, Afganistan da yapýlan Irak takine benzer olaylar gösterilse, Ýsrail de Yahudilerin Filistinlilere yaptýklarý, Bosna da Müslümanlara yapýlanlar, Belçika da Marc Dutroux nun çocuklara yaptýklarý, Fransýz Michel Fourniret nin seri cinayetleri, Almanya da adamý öldürüp etini yiyeni, Amerika da polislerin zencilere yaptýklarýný, vs. vs. gösterse... Ve bu filmi Müslüman ülkelerde Hristiyanlar böyle diye göstersek ne olur? Batýyý, Hristiyanlarý doðru dürüst tanýmayan Müslümanlar, Hristiyanlar ne cani! demez mi? Ýþte tüm Hristiyanlarýn deðil, sadece birkaç kiþinin bu kötülükleri yaptýðý gerçeði gibi, Müslümanlar da Wilders in FITNA filminde gösterdiði gibi deðil. Sadece birkaç kiþinin yaptýklarýdýr onlar. Biz Müslümanlar yukarýdaki olaylara hep onlarý yapan kiþiler diye yaklaþtýk. Hristiyanlar böyle diye yaklaþmadýk. Burada Batý dan da böyle bir þey beklerdim. Çoðunun dediði gibi fikir hürriyetidir demelerini deðil. Yani burada göründüðü gibi böyle filmler, fikir hürriyeti olamaz, ancak fitne, fesat olur. Ýnsanlarý birbirine düþürür. Türkler yeterince temsil edilmiyor Ayla Buyuran Kuruluþ çalýþmalarýna 1998 yýlýnda baþlayan TÖSED, fikri anlamda daha da eskilere gidiyor. O dönemde baþlayan çalýþmalar 1999 yýlýnda bir dostluk derneðinin oluþumu ile sonuçlanmýþtýr. Kurucular, derneðin bu yapýsý ile çocukluk dönemini geçirmesini, daha sonra belli bir olgunluk düzeyinde þirketlenmesini öngörmüþlerdir. Bu dönemin baþarýyla atlatýlmasý ve üyelerin ilgisinin devam ettiðinin görülmesi üzerine 2005 yýlýnda TÖSED bir derneðe dönüþtürülmüþtür. TÖSED amaçlarýný; üyeler arasýnda dostluk iliþkileri ve mesleki iletiþimin arttýrýlmasý, üyeleri Avrupa nýn seçkin iþ, kültür ve siyaset insanlarý ile bir araya getirerek aralarýnda anlayýþ ve gönül köprüleri kuracak, sosyal ve mesleki çevrelerini geliþtirecek ortam ve imkanlar yaratmak olarak belirlemiþtir. Türkiye nin Avrupa Birliði'ne üyelik sürecini güçlendirecek olumlu çabalara destek verecek faaliyetlerde bulunmak, yakýn çevremizden baþlamak üzere, Belçika da (ve mümkün olursa giderek daha geniþ çevrelerde) olumlu bir Türk imajý nýn yaratýlmasýna katkýda bulunmak, üyelerin Türkiye ye olan ilgilerini canlý tutmak, Türkiye bilgilerini derinleþtirmek ve Türkiye ile iliþkilerinin etkinliðini artýrmak ve Belçika Türk toplumuna destek olacak imkanlar yaratmak da yine TÖSED in hedefleri arasýnda yer almýþtýr. 98 kayýtlý faal üyesi bulunan TÖSED'e, iþ dünyasýyla baðlantýlý, mesleðinde ve toplumda olumlu özellikler gösteren, tüzükte yer alan ilkeler ve amaçlar doðrultusunda derneðe içten katkýda bulunmayý ve dernek faaliyetlerine düzenli þekilde katýlmayý arzu ve taahhüt eden kiþilerin TÖSED'e üye olabileceklerini söyleyen Baþkan Daðdeviren, ayný zamanda derneðin tüm faaliyetlerini politik görüþlerden baðýmsýz olarak, siyasi partilerle ve hareketlerle herhangi bir organik iliþki olmaksýzýn sürdürdüðünü ifade ediyor. Derneðin amaçlarý doðrultusunda her yýl yaptýklarý Birlik Toplantýlarý dýþýnda, bugüne kadar pekçok faaliyette bulunmuþ TÖSED. Tekfen Filarmoni TÖSED Yönetim Kurulu Baþkaný Vakur Daðdeviren: Geçtiðimiz Þubat ayýnda yeni yönetimini belirleyen Türk Özel Sektör Dostluk Grubu TÖSED in yeni Yönetim Kurulu Baþkaný Vakur Daðdeviren Binfikir okuyucularý için TÖSED i anlattý. Vakur Daðdeviren Orkestrasý nýn bir konserini organize etmiþ, Fikir Kulübu toplantýlarý çatýsý altýnda Türkiye'den gelen milletvekilleriyle, Belçikalý bakanlarla, fikir adamlarýyla toplantýlar düzenlemiþ. Örneðin, eski baþbakanlardan Avrupa Hristiyan Demokrat Partileri Grubu Baþkaný Wilfried MARTENS in Türkiye nin AB deki yerine iliþkin görüþlerinin yer aldýðý bir toplantý, Eþit Haklar Bakaný Brigitte Grouwels ile Türk Toplumu nun Belçika'ya ve Belçika Politik Hayatýna Entegrasyonu, Vecdi Gönül ile Expo 2015 üzerine toplantýlar organize etmiþ olan TÖSED, yine Fikir Kulübü çatýsý altýnda yazar Özdemir Ýnce ve Nedim Gürsel i konuk etmiþ. Ýçimizden Biri programý içinde Ekrem Ýnözü nün Dünya Turu gösterisini gerçekleþtirmiþ. Önümüzdeki günlerde yeni toplantýlarýn ve faaliyetlerin hazýrlýðý içinde olan TÖSED, 23 Nisan da Brüksel Bölge Hükümeti Ekonomi ve Çalýþma Bakaný Benoît Cerexhe'i konuþmacý ve onur konuðu olarak aðýrlayacak. 29 Ekim de önemli bir konser, çocuklara yönelik bir resim yarýþmasý ve genç yatýrýmcý yarýþmasý düzenleneceðini bildiriyor Baþkan Daðdeviren. Belçika'daki diðer Türk Ýþadamlarý dernekleri ile iþbirliði yapýp yapmadýklarý sorumuzu, Baþkan Daðdeviren Þu ana kadar somut bir iþbirliðimiz olmadý ama bu olmayacak anlamýna gelmiyor. Amaçlarýmýza ve yapýmýza uygun derneklerle, katma deðer yaratacaðýna inanýrsak iþbirliði yapmaya her zaman hazýrýz diyerek yanýtladý. Belçikalý iþadamlarý dernekleri ve kuruluþlar ile diyalog içinde olduklarýný söyleyen Baþkan, Bu konuda ileride olduðumuzu söyleyebiliriz. Belki de üye yapýmýzdan gelen bir özelliðimiz olsa gerek, hem Belçikalý hem de Belçika'da yerleþik uluslararasý kuruluþlarla üst düzey bir diyaloðumuz mevcut dedi. Görüþmemizin sonunda Baþkan Daðdeviren'e Belçika'daki Türklerin konumu ve sorunlarý hakkýnda görüþlerini sorduk: Ýlk olarak, Türklerin Belçika'da kesinlikle nüfuslarý ve dinamizmleri oranýnda bir siyasi temsile sahip olmadýðý düþüncesindeyim. Bunun yaný sýra, ayný önemde bir diðer sorunumuz da uyum. Almanya'daki kadar olmasa da birçok sorunumuz var ve uyum düzeyimizin daha da artmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bunun anahtarý da eðitim, meslek sahibi olmalarýný saðlayacak nitelikleri kazandýrmak ve lisan sorununu çözmek. Türk ve Türk kökenliler arasýnda daha yüksek olan iþsizlik sorunu da bu þekilde hafifletilebilir. Tabii ki uyum iki yönlü olacak, Belçika'nýn da baðýrlarýnda yaþayan bu insanlarý eþitleri olarak kabul etmeleri, bunun için de birtakým önyargýlardan arýnmalarý, yanlýþ bilgilerden kurtulup yerine doðrularýný edinmeleri lazým. Ýþte bu noktalarda bizimki ve benzeri kuruluþlara önemli görevler düþüyor.

11 Nisan 2008 SÝZbize 11 Baþarýlý bir eðitimde anne babanýn rolü önemli Bu ay yüksekokul ve üniversite eðitimi alan Türk gençlerinin sayýlarýnýn neden az olduðu konusunda halkýn nabzýný tuttuk. Menduh Can / iþsiz Bence bu konuda Türk toplumundaki en büyük sýkýntý aile yapýsýndan gelmektedir. Anne ve babalarýn eðitime daha çok önem vermelerinin çocuklarý üzerinde pozitif etki yaratacaðýndan eminim. Ailenin maddi ve manevi potansiyalinin bir kýsmýnýn çocuklarýmýz için kullanýlmasýnda büyük yarar görüyorum. Onlar bizim geleceðimizdir ve onlara yüksek eðitim þansýný yaratmak anne ve babaya düþmektedir. Belçika'da Türk toplumunun varlýðýnýn da çocuklardan, gençlerden geçmekte olduðunu bilmeliyiz. Levent Tuðrul / esnaf Yüksekokula gidemeyen gençlerin bu durumu ailelerinden kaynaklanýyor. Sorumsuzluk, yani çocuklarýn geleceðini umursamamaktan ileri geliyor. Mesela ben yüksekokul mezunuyum, beni annem babam zorla göndermedi, ben kendim seçtim, yani bu iþ biraz da içinden gelecek. Ben öyle bir okulu bitirdiðim için de mutluyum. Bütün gençlere de tavsiyem, okumaktan zarar gelmez. Okumanýn iyisi kötüsü, yaþý olmaz. Yüksekokula gitmelerini tavsiye ederim. Haydar Sarýdoðan / müdür LIEGE BRÜKSEL Eðitim konusunda özellikle ikinci nesil, yani ilk gelen göçmenlerin çocuklarý pek baþarý gösteremediler. Bu baþarýsýzlýðýn nedeni ise anne ve babalarýn çocuklarýnýn eðitiminde gereken ilgi ve yardýmý gösterememesidir. Annebabalarýn Fransýzca bilmemesi, okul ve eðitim sistemi konusunda gerekli bilgilere sahip olmamasý, önceliðin aile ekonomisi ve iþe verilmesi vs. nedenlerden dolayý gerekli yardým gösterilmedi çocuklara. Ancak sorunlar çözülmemiþ olsa da yeni nesiller eðitimde daha iyi baþarýlar saðlamaktadýr. Seyfettin Çaðlý / esnaf Bu sadece ortam bozukluðuyla ilgili. Çevre bozuldu, gençler birbirine bakarak etkileniyor. Çocuðuma, okula git diyorum, tamam baba diyor, oradan çýkýp geliyor buraya, bakýyor arkadaþlarý okula gitmiyor. O zaman kendi de gitmiyor. Çevre bozukluðu bu, ana babayla ilgili deðil. Ýçinden gelecek. Ýstekle ilgili. Çocukta istek olmadý mý hiçbir þey olmuyor. Ýstekli olduktan sonra önünde hiçbir duvar, hiçbir demir, insan duramaz. CHARLEROI Derya Özdemir / öðrenci Sorun biraz da gençlerin kendilerinden kaynaklýdýr. Onlarýn eðitime olan ilgilerinden biraz þüpheliyim, çünkü daha çok eðlenmeyi ve iyi vakit geçirmeyi düþünmekteler. Ýkinci sorun ise aile ortamýndan gelmektedir. Birçok ailede eðitime verilen önem sözde kalmaktadýr. Üçüncü sorun ise aile içindeki ekonomik durumdur bence. Varlýklý denebilecek ailelerin çocuklarý eðitime aldýrýþ etmiyor, ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarý ise eðitimi býrakmak zorunda kalýyor. Bu konuda bizlere yardýmcý olunmalý. Ramazan Sanak / esnaf Eðitimdeki baþarýsýzlýðýn nedenleri ekonomik nedenler olabilir. Çocuklara, ögrencilere gerekli yardým, ilgi gösterilmemiþ olabilir. Diðer taraftan Fransýzca yý yeterince bilmemek, öðrenmedeki eksiklikler öðrencinin eðitimini etkilemektedir elbette. Küçükken çocuklara Fransýzca yý iyi öðretmek onlarýn eðitimlerindeki baþarýlarýný arttýrýr. A.Buyuran/N. Dursun/M. Aydoðdu Torpil Uzun süredir tartýþýlan ve hayati önem taþýyan konu, Belçika nýn sonunun geldiði idi. Geldi mi acaba? Son hükümet kurma çekiþmelerinde ortaya çýkan gerginlikler, ayrýlýkçý ve milliyetçi düþünen kesimlerin çeliþkileri ve þu küçücük ülkenin deðiþik halklarý arasýnda epey zamandýr ortaya çýkan çýkmaz. Doðrusu ben de bu dereceye geldiðini tahmin etmemiþtim. Hemen yatýþtýrayým; korkmayýn, Belçika daha epey uzun yýllar varolacak. Bunun için çok deðerli kurumlar, güçler, çýkarlar var; öyle bir iki deyip ortadan ayýrmak olmadýðý gibi, olsa da inanýlmaz büyük bir kriz ve hata olur. Ama... Evet bir ama sý var Siyasetten kaynaklanmasa da korkarým güzelim Belçikamýzýn günleri sayýlý. Ve bunun sebebi kaçýnýlmaz, gelmiþ geçmiþ aðalýk, saltanat, imparatorluk veya kraliyetin göçmesine neden zehir: torpil Kim demiþ Belçika da torpil yok, diye? Avrupa nýn göbeði, nizam intizam, demokrasi, insan haklarý, kýsacasý büyük deðerlerin temel Siyasetten kaynaklanmasa da korkarým güzelim Belçikamýzýn günleri sayýlý. Ve bunun sebebi kaçýnýlmaz, gelmiþ geçmiþ aðalýk, saltanat, imparatorluk veya kraliyetin göçmesine neden zehir: torpil ocaðý Belçika da, belki bilinen klasik þekli olmasa da, bal gibi torpil var. Genel kavramýndan farký: torpil sýfatý. Torpil, rüþvetin kamufle edilmiþ hali, yani entel hali, yani daha iðnelisi. Açýklýyorum. Geçenlerde sigortalýk bir iþim oldu, hasta kalmýþtým. Yýllýk kontrolüm için yurt dýþýndaki doktoruma görünebilmem için özel bir döküman gerekiyordu. Daha önceleri yaptýðým gibi müracaat ettim. Ama bu sefer sonuç olumsuzdu. Telefondaki bayanýn açýklamasýna göre kanun deðiþmiþti ve benim statümde bir þahsýn bu dökümaný almaya artýk hakký yoktu. Dolayýsýyla masraflarý kendim karþýlamam gerekiyordu. Anlayacaðýnýz, can sýkýcý ve tuzlu bir durum. Ne mi yaptým? Sosyal bir kurumda görevli bir arkadaþýmý aradým, durumu açýkladým. Asýl gayem bilgi edinmekti. Çünkü sigortadaki telefon görüþmesi yaptýðým hanýmefendi nedense bana karþý bir hayli iþtahsýz, olumsuz ama en önemlisi de terbiyesiz konuþuyordu ve bu durumdan rahatsýz olmuþtum. Dostlar sað olsun, arkadaþým ilgilendi. Doðma büyüme yerli, öz Flaman asýllý arkadaþým, iki telefon görüþmesi sonrasý bana haber gönderdiðinde þu sözleri söyledi: sigortayý aradým, durumu izah ettikten sonra yetkiliyle görüþtüm. Ona X partisinden X kiþinin ismini verip bu þahsýn onlarýn organizasyonlarý için ne önem taþýdýðýný alafranga bir þekilde bildirdim. Birkaç adresi verdim ve kendi bilgilerimi de gönderdim. Yani, güzel arkadaþým, yarýn kendi ellerimle gereken dökümaný almaya gidicem, sonra doðru senin yanýna gelip acý bir kahve içeceðiz. Nasýl? Evet. Bu durumda ne yapmalý? Taa buralara kadar kafa kaþýyýcý düþünlerinizi bekliyorum. Bu arada, ben artýk hasta deðilim.

12 12 SÖYLEÞTÝK Nisan 2008 Her türlü baþörtüsü yasaðýna açýkça karþý olan tek parti biziz Diðer siyasi partileri baþörtüsü konusunda açýk bir tutum takýnmamakla suçlayan Bettina Geysen, Vlaams Belang ýn tavrý da net, onlar da hiçbir þekilde baþörtüsüne izin vermek istemiyorlar. Ancak artýk diðer partiler de tutumlarýný belirlemeli þeklinde konuþtu. Erdinç Utku Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Geysen ile, önümüzdeki günlerde adýný deðiþtirecek olan Spirit in Baþkaný olarak son röportajlardan birini biz yaptýk. Biz baþörtüsü yasaðýna tamamen karþý olan tek partiyiz. Diðer partiler ya konuyu deðerlendirmeliyiz ya da yerel düzeyde çözmeliyiz diyorlar. SP.A, VLD ve CD&V de parti içinde ayrýlýða düþüyorlar. Baþörtüsü konusunda Vlaams Belang da net. Onlar da baþörtüsüne tamamen karþýlar diyen Geysen baþörtüsü tartýþmalarýnýn Flaman Bölgesi düzeyine taþýnmasýna olumlu yaklaþýyor. Þimdi partiler net bir þekilde baþörtüsüne karþý olup olmadýklarýný açýklasýnlar. Kimin ne düþündüðü ortaya çýksýn. Böylece diðer partiler de baþörtüsü konusunda çizgilerini belirlemiþ olurlar diyor Geysen. Vlaams Belang ýn genel baþörtüsü yasaðý önergesini skandal olarak nitelendiren Geysen hiç kimsenin baþörtüsü yasaklanamaz, ayný þekilde baþörtüsü takmaya da zorlanamaz diyerek önergenin þansýnýn olmadýðýný, ancak bu önergenin partileri baþörtüsü konusunda tutumlarýný belirlemeye zorlayacaðýný, bunun da olumlu bir geliþme olacaðýný ifade etti. POLÝTÝKAYA KADIN ELÝ DEÐMESÝ OLUMLU SP.A, Spirit, Groen!, CDH, Ecolo (eþbaþkan) partilerinden sonra CD&V ye de bir kadýn baþkan seçilecek olmasýný olumlu bir geliþme olarak deðerlendiren Geysen, Lijst Dedecker ya da Vlaams Belang ta kadýn baþkan hayal edemiyorum. Özellikle ilerici partiler kadýnlarý baþkan yapmaya, onlara þans vermeye cesaret edebiliyorlardý, CD&V nin de kadýn baþkan seçmek istemesi umarým bir pazarlama ya da imaj çalýþmasý deðildir. Tüm kadýn baþkanlar ilerici partilerde. Onlar da dengelemek istemiþ olabilirler diyerek kaygýlarýný dile getirdi. FEDERAL SEÇÝMLERDE KENDÝMÝZÝ ÝYÝ ANLATAMADIK Baþkanýn kadýn ya da erkek olmasýndan daha önemlisinin yeterli ve becerikli biri olmak olduðunu söyleyen Geysen, genel seçimlerdeki yenilgilerinin birçok nedeni bulunduðunu ifade etti. Uzun süredir ilericilerin iktidarýyla yönetilen Belçika bu kez de muhafazakar bir yönetim tercih etti. Seçimlerde SP.A- Spirit listelerinde çekici isimlere yer vermedik. Açýk olmayan bir seçim programýyla seçime gittik. Ja (Evet) kampanyasý yaptýk ama kampanyanýn hedefi net deðildi ve yeterince somut deðildi. Ayrýca seçimler sanki Verhofstadt ve Leterme arasýnda bir seçimmiþ gibi geçti. Deðiþim istiyorsan Leterme, statüko istiyorsan Verhofstadt þeklinde geçti seçimler. Sanki baþbakanlýk seçimi gibi, SP.A-Spirit de arada kaldý diyen Geysen, SP.A ile ittifak yapmalarýnýn olumlu yanlarýnýn yanýnda olumsuz etkilerinin de bulunduðunu söyledi. SP.A için oy vermek isteyenler Spirit yüzünden oy vermekten vazgeçmedi ama Spirit e oy verecek olan birçok kiþi SP.A nedeniyle ittifaka oy vermedi. Bu bir dezavantaj olarak görülebilir ama diðer taraftan ilerici iki partinin muhafazakar partilere karþý gücünü birleþtirmesi ise ittifakýn yararý olarak deðerlendirilebilir. Ancak son seçimlerde muhafazakar partilere karþý verdiðimiz yanýtlar yeterince açýk ve anlaþýlýr deðildi. ÝLERÝCÝ FLAMAN PARTÝSÝYÝZ Partisini ilerici olarak nitelendiren Geysen, Flaman bir partiyiz ama ayrýlýkçý deðiliz. Flaman ilericileri olarak baðýmsýz bir Flaman Devleti istemiyoruz. Biz Valonlarla birlikte Belçika yý yönetmekten yanayýz. Devlet reformlarýný destekliyoruz ancak bu ayrýmcýlýða kadar varmamalý diyerek ayrýlýkçýlarla aralarýna mesafe koyuyor BÖLGESEL SEÇÝMLERÝNDE HEDEF %5 ÝN ÜZERÝNE ÇIKMAK Baþkan olduðunda partisine yeni bir açýlým kazandýrmak istediðini açýklamýþ olan Geysen, hedefinin 2009 Bölgesel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin oylarýný arttýrmak olduðunu söylemiþti. Geysen Hedefimiz en azýndan %5. Neden daha fazlasý, örneðin %10 olmasýn diyerek iyimser bir tutum sergiliyor. SP.A ile ittifaka devam edeceklerinin sinyalini yeren Geysen, yaz aylarýnda seçim yenilgisinin ve SP.A ile ittifakýn analizini yaptýk. Kendimizle ilgili sorunlarý tespit ettik. Parti ile ilgili konularda çalýþmak üzere parti içi çalýþma gruplarý oluþturduk. Ýletiþim, ideoloji, eðitim, yerel deðiþim ve parti yapýsý hakkýnda çalýþmalar yaptý bu gruplar. 19 Nisan da bu çalýþmalarýn sonucu parti kongremize sunulacak. Ýnandýrýcý ve anlaþýlýr bir þekilde seçmene gideceðiz. Liberal Sol un ne olduðu yeterince anlaþýlamadý. Buna açýklýk getirmeliyiz diyerek parti yönetimi olarak boþ durmadýklarýný anlatýyor. Ýletiþim eðitimi almýþ ve VRT de üst düzey yöneticlik yapmýþ olan Geysen, partisinin temel ilkelerini anlayan insanlarýn partisine oy vereceðini ifade ediyor ve partisinin gerçekleri ile tanýnmadýðýný söylüyor. Geysen kendi görevinin partisini seçmene açýk ve anlaþýlýr bir þekilde tanýtmak olduðunu özellikle vurguluyor. YENÝ FLAMANLAR FLAMAN BÖLGESÝNÝ RENKLENDÝRÝYOR Çeþitliliðe inandýðýný söyleyen Geysen farklý kökenden Flamanlarý yeni Flamanlar olarak tanýmlýyor ve asimilasyon yerine bu insanlarýn kökenleri ile baðlarýný koruyarak toplumsal yaþamda yerlerini almasýný destekliyor. Flaman Bölgesi nin Vlaams Belang ýn istediði gibi tamamen beyaz olmayacaðýný, yeni Flamanlarýn Flaman Bölgesi ni renklendireceðini ifade ediyor. Baþörtüsünü de bu nedenle önemsediðini söyleyen Geysen, partisinde yeterince yabancý kökenli politikacý bulunduðunu isim isim sayarak listeliyor ve Ýlknur Cengiz arkadaþýmýzý özellikle vurguluyor. Spirit adýný deðiþtiriyor Flaman Sosyalist Partisi SP.A nýn ittifak ortaðý Liberal Sol Flaman Partisi Spirit, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleþtireceði kongrede gelecek projelerini ve partinin yeni adýný duyuracak. Parti adý deðiþtirme kararýnýn 2007 federal seçimleri yenilgisi nedeniyle alýndýðý bildirildi. Seçim sonrasýnda parti üyelerinin görüþü alýnarak bir seçim deðerlendirme raporu hazýrlanmýþtý. Zaten Bettina Geysen e baþkanlýk teklifi de bu rapor çerçevesinde yapýlmýþtý. Bu sayýmýzda Spirit partisini tepeden týrnaða elden geçiren ve partiye yeni bir ruh veren baþkan Bettina Geysen ile görüþtük yýlýnda doðan genç baþkan, iletiþim eðitimi aldýktan sonra gazetecilik kariyerine 1989 yýlýnda Flaman Devlet Radyosu nda baþladý ve daha sonra televizyona geçerek VRT nin en üst basamaklarýna kadar týrmandý. SP.A-Spirit ittifakýnýn 2007 federal seçimlerindeki yenilgisinden sonra Geert Lambert in yerine oylarýn yüzde 88 ini alarak baþkan oldu. Spirit partisinde geçtiðimiz üç ay boyunca parti programýnýn içeriðini belirlemek için çalýþma gruplarý oluþturulmuþtu. Partinin atacaðý adýmlardan en önemlisi partinin adýný deðiþtirmek olacak. Spirit 2001 yýlýnda o zamanki Volksunie partisinin daðýlmasýndan sonra partideki bir kanadýn insiyatifi ile doðmuþtu. Ulaþtýðýmýz kaynaklar kongreye kadar sýký bir konuþma yasaðý getirilmesi nedeniyle yeni isim konusunda bilgi vermekten kaçýndýlar. Geysen ile Spirit baþkaný olarak yapýlan son söyleþilerden birini de biz yapmýþ oluyoruz. 19 Nisan dan sonra artýk Spirit baþka bir adla anýlacak.

13 Nisan BAÞÖRTÜSÜ TAKMA FÝKRÝ TAMAMEN BANA AÝT Geysen yeni yýl resepsiyonunda baþörtüsü ile konuþma fikrinin tamamen kendisine ait olduðunu açýkladý. Uzun süredir bu düþüncesi olduðunu belirten Geysen, Vlaams Belang ýn baþörtüsü ile nefret, tahammülsüzlük, korku ve toplumu ikiye bölme çabalarýna çok kýzmýþtým. Aylardýr bu fikir kafamdaydý ama uygun bir zamaný kolladým. Yeni yýl resepsiyonunu seçtim. Bir akþam önce Fouad Ahidar a telefon ederek ertesi günkü resepsiyonda baþörtüsü takacaðýmý kendisine söyledim ve bu davranýþýmýn Müslümanlarý rencide edip etmeyeceðini sordum. Müslüman olmayan bir kadýn olarak baþörtüsü takarsam Müslüman kadýnlarý kýrýlabilir mi, diye sordum. Fouad da Ýlknur Cengiz e haber verdi. Bana çeþit çeþit baþörtüsü buldular diyerek çok dikkat çeken protesto eyleminin perde arkasýný Binfikir e anlattý. Baþörtüsü takýp konuþtu ÝKTÝDAR PARTÝLERÝNÝN BÝRBÝRLERÝYLE KAVGASI YÜZÜNDEN MUHALEFETÝN SESÝ DUYULMUYOR PS in iktidarda olmasý nedeniyle muhalefetteki SP.A nýn iþinin hiç de kolay olmadýðýný söyleyen Geysen, iktidar partilerinin sürekli birbirleri ile kavga etmeleri yüzünden aslýnda tüm muhalefet partilerinin muhalefet yapmakta zorlandýklarýný belirtti ve Ýktidar partilerinin kavgalarý yüzünden bizim söylediklerimiz arada kaynayýp gidiyor diye konuþtu. Hükümet programýný da eleþtiren Geysen, bütçesini onaylamamýþ olan bir hükümetin hükümet programýný uygulamasýnýn zor olduðunu ifade etti. Bütçenin normal bir bakan düzeyinde deðil ama Devlet Sekreteri düzeyinde ele alýnmasýný eleþtiren Geysen, devlet reformlarý konusunda da çokça vaadde bulunuldu ama uygulamasýný göremiyoruz dedi. Geysen, hükümetin 2009 Bölgesel seçimlerine kadar ancak dayanabileceðini söyledi ve devlet Baþörtüsü yasaðýna tepki olarak yeni yýl resepsiyonu konuþmasýný baþörtüsü ile yapan Geysen i ýrkçýlar Ýslam için fahiþelik yapmak la suçladýlar. Liberal Sol Parti Spirit Genel Baþkaný Bettina Geysen, partisinin ýrkçýlarýn kalesi Anvers te düzenlediði yýlbaþý resepsiyonunda konuþmasýný baþörtüsü ile yaparak, Gent kentinde uygulanmaya baþlanan kamusal alanda türban yasaðýný protesto etmiþ ve ýrkçý parti Vlaams Belang ýn aðýr toplarýndan Filip Dewinter, Geysen in çoðulculuk ve hoþgörü maskesi altýnda Anverslileri kýþkýrttýðýný iddia etmiþti. Dewinter, Geysen in Ýslam için fahiþelik yaptýðýný söylemiþti. Ancak Vlaams Belang baþörtüsünü Nisan ayý baþýnda genel baþörtüsü yasaðý isteyerek tekrar gündeme taþýdý. Vlaams Belang önerge hazýrlýðý ile yerel düzeydeki baþörtüsü tartýþmalarýný Bölgesel ve Federal düzeye taþýmaya çalýþtý. reformlarýnýn ikinci aþamasýnýn gerçekleþemeyeceðini ifade etti. KAÇAKLARA GENEL AF ÝSTÝYORUZ Sýðýnma politikasý konusundaki görüþlerini ise biz Spirit olarak kaçaklara genel aftan yanayýz. Hýzlý bir þekilde sýrada bekleyen dosyalar ele alýnmalý ve sonuçlandýrýlmalý. Kriterler çok açýk bir þekilde belirlenmeli ve dosyalar çok hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýlmalý. Ýnsanlarý 8 yýl oyalayýp sonra da ülkesine geri göndermek bizim için kabul edilemez bir durum. Ýnsanlar buraya kendileri ve çocuklarý için bir gelecek kurmak için geliyorlar. Onlarý belirsizlikte býrakmak hoþ deðil. Çocuklarýn sýðýnma merkezlerine kapatýlmasýný da insanca bulmuyoruz. Çocuklar eðitilmeli, oynamalý. Tabii sýnýrlarýn herkese açýlmasýna da karþýyýz. Oturum kararlarý bu nedenle çok çabuk verilmeli. Yýllar sonra çocuklar dil öðrendikten, okula baþladýktan sonra karar verilmesi insani nedenlerden dolayý kabul edilemez. Hýz ve açýklýk çok önemli diyerek açýklýyor Geysen. PARTÝMÝZ TEKRAR ÝNANDIRICILIK KAZANDI Þimdiye kadarki parti baþkanlýðýný deðerlendiren Geysen parti tekrar inandýrýcýlýk kazandý. Bunda benim gazeteci kökenli olmam katký yaptý diyerek, baþörtüsü eylemi, 35. madde eylemi gibi atýlýmlarla dikkat çektiklerini ve tek kiþi üzerine parti kurulamayacaðýný, bir ekip partisi olduklarýný söyledi. BAÞÖRTÜLÜ TV SUNUCUSU OLABÝLÝR Ben VRT deyken ekranýn toplumun aynasý olmasýný istiyordum ama yeterince Flamanca bilen eleman bulmakta zorlandýk. Ancak yarýþma ve seyircili programlarda bu daha kolay. Bir söyleþide baþörtülü sunucu olabileceðini söylemiþtim. Tabii ki her þeyden önce güzel, çekici ve iyi bir sunucu olmalý.

14 14 ARTfikir Dersim üç tel içinde Cüneyt Tamoðullarý Nisan 2008 Büyümek...Ve hayal kýrýklýðýnýn öldürücü olmadýðýný kanýksayýp, en sevdiklerinin de yalan söyleyebileceðinin farkýna varýþýndýr. Güvendiðin insanlarýn birer maske taktýðýný görmektir. Evin en büyüðü olunca, büyüyüp büyümemek sizin elinizde olmuyor. Benden bir yaþ küçük kardeþimin dünyaya gelmesiyle ben de bir nevi büyümüþ oldum. Çünkü büyümek alýnmasý gereken sorumlulukla alakalýymýþ gibi kabul edilir. Bir yaþýmda iken herhangi bir sorumluluk hissettiðimi hatýrlamýyorum, fakat 6-7 yaþlarýmdaki tavýrlarýmý çok iyi hatýrlýyorum: Otoriter bir ablaydým. Yine de bunun uzun sürmesine izin vermedim. Çünkü bu durumdan benim kadar kardeþlerim de hoþnut deðillerdi. Ve 14 yaþýmdan itibaren artýk abla olmayý istemediðimi hatýrlýyorum. Hepimiz çocukken büyümek için can atmýþýzdýr. Fakat tercih þansýmýz olsaydý, birçoðumuzun çocuk kalmak isteyeceðine eminim. Çünkü çocukluk uzun cümlelere gerek duymadan, sýcak sarýlmalarla iletiþim kurduðun andýr. Çocukluk anlamaya çalýþmaktýr. Çocukken yalaný gerçekten ayýramaz, her þeye inanýrdýk... Hatta savaþý oyun sanýp silah sesleri çýkarmak için bam bam bam diye baðýrýrdýk. Büyümek savaþýn oyun olmadýðýný fark etmekmiþ meðer... Büyüyenler yalanlarýn yalan olduðunu bilir, inanmýþ gibi yaparlar... Maalesef büyümek içtenliðin, safiyetin ve masumiyetin de yok olmasýný içeren bir süreçmiþ. Çok sonralarý anladým ki büyümenin yaþla veya sana verilmek istenen sorumluluklarla alakasý yok. Büyümek hissettiðini fark etmektir. Uzaklarýn aslýnda o kadar da uzak olmadýðýný anladýðýn gün, mesafelerin de sessizlikler gibi anlatýlamaz olduðunu hissettiðin andýr. Büyümek, dünyanýn yuvarlak olduðunu ve tarif edilemez bir hýzda döndüðünü keþfettiðin andýr. Bazen de bir kaçýþtýr büyümek... Kaçýp çocukluðuna sýkýþmýþ hayalleri tekrar kurmak: Alis e inanýp arkasýndan harikalar diyarýna kaymak mesela. Büyümek, o diyarýn yalan olduðunu görmektir. Bir þeyi yapmadan önce eskisinden daha çok düþünmeye baþlamak, yaþamýn kolay olmadýðýný ve küçükken oynadýðýn oyunlarýn anlamsýzlaþtýðýný fark etmendir. Ýþte o an bir þey yapmýyor ya da yapamýyorsan, farkýndalýk yorar insaný. Büyümek yorucudur. Kurduðun hayallerin hayal olarak kalacaðýný öðrenip, hayal kýrýklýðýna uðradýðýn andýr büyümek. Ve hayal kýrýklýðýnýn öldürücü olmadýðýný kanýksayýp, en sevdiklerinin de yalan söyleyebileceðinin farkýna varýþýndýr. Güvendiðin insanlarýn birer maske taktýðýný görmektir. Kaybetmeye baþlamak, kayýplara alýþmaktýr büyümek... Tek baþýna ayakta durabilmektir. Bazen sendeleyerek, bazen de düþerek. Her þeye raðmen dizinin üzerine düþtükten sonra, yeniden kalkabilmektir. Artýk istesen de kanayan dizine aðlayamamaktýr. Büyümek kaldýrmasý zor bir görevdir, acý verir. Emre Gültekin ve Lütfü Gültekin Yanýbaþýmýzda bulunan deðerlerin bazen farkýnda bile olmuyoruz. Lütfü Gültekin ve Emre Gültekin de o deðerlerden sadece ikisi. Gültekinler söyleþi için Binfikir e kapýlarýný açtý. Salona girdiðimde dikkatimi çeken ilk unsur bir duvarý kaplayan sazlar oldu; her biri özenle asýlmýþ Anadolu miraslarý. Aslen Tuncelili olan Lütfü Gültekin 1969 yýlýnda gelmiþ Belçika ya, kalmak deðilmiþ niyeti ama evlenmiþ ve yerleþmiþ gurbet ellere. Bir baþka göç hikayesi onunkisi yýlýydý. 6. Filo Marmara ya gelmiþti. Protesto için binlerce genç sokaða dökülmüþtü, rahmetli Deniz Gezmiþ ler grubun önündeydi, aramýzda 500 metre olduðundan görme fýrsatým olmadý. Kabataþ a doðru yürüdük, derken Deniz ler Amerikan askerlerinin kulübelerini yýktýlar. O yýllar çok farklýydý. Ýþte o dönemlerde Berlin de yaþayan rahmetli eniþtem beni aldý ve Almanya ya götürdü. Benim de gazetecilik okuma niyetim vardý, bir buçuk yýl kadar Almanya da kaldým ama ekonomik sýkýntýlardan dolayý okulu bitiremedim, bunun üzerine Belçika ya geldim. Niyetim burda yaþayan ablamý görüp dönmekti ama olmadý, evlenip Belçika ya yerleþtim. Belçika da yaþamaya baþlayan ozan madenlerde çalýþmýþ; önce Zolder, ardýndan da Charleroi da. Ama hastalýklardan dolayý malülen emekli olmuþ. Madenlerde çalýþan bir halk ozaný, bir sanatçý her ne kadar kulaða hoþ gelse de, bizden biri gibi algýlansa da, aslýnda sanatçýmýza verdiðimiz deðerin trajik bir yansýmasý. Ülkemizin þartlarý belli, nüfusun neredeyse % 90 ý açlýk sýnýrýnda, bu durumdan sanatçýlarýmýz da nasibini alýyor. Avrupa da durum farklý, onlar sanatçýlarýna deðer veriyor, farklý bir yerde tutuyor, ama bizde durum malesef pek iyi deðil. Lütfü Gültekin de birçok halk ozaný gibi MESAM a kayýtlý. Eserlerinin telif hakkýný bu kurum saðlýyor. Aslýnda sanata ve sanatçýmýza verdiðimiz deðerin en büyük göstergesi de kurumun sanatçýlara yaptýðý ödemeler: Kurumun bana gönderdiði dosyaya bakýn, eserlerim ulusal kanallarda ve albüm kayýtlarýnda defalarca okunmuþ, karþýlýðýnda aldýðým ücret bu ay için 156 YTL, kesintilerden sonra 106 YTL yatmýþ hesabýma. Yine de kýzmýyor, gönül koymuyor; bazý þarkýcýlar tarafýndan eserleri bazen katledilse de ona yetiyor sadece gönül adamý olmak, halk ozaný olmak: Bir sürü gariban genç eserlerimi okuyor, onlardan bir þey beklemek haksýzlýk olur. Fotoðraflar biriktirmiþ bir sürü, içinde sevinçler, hüzünler var. Birçok tanýdýk isim dikkatimi çekiyor; derken Hasret Gültekin e takýlýyor gözlerim. Lütfü Gültekin hüzünleniyor o anda, boðazýnda yutulamamýþ bir lokma ekmek olmuþ Hasret Gültekin. Oðlunun yüzünü göremeden katledilmiþ Sivas da Madýmak Otelinde: Hasret i ben uðurlamýþtým, bilmeden ölüme uðurlamýþým. Sebep ne olursa olsun insanlar öldürülmesin. Bu olaydan sonra Almanya da Aziz Nesin ile buluþtuk, gazeteciler saðlýk durumunu sorduðunda Artýk yaþamýyorum, Madýmak tan sonra yaþamýþým yaþamamýþým ne fark eder? cevabýný vermiþti. Umarým bu tür olaylarý bir daha yaþamayýz. Lütfü Gültekin de diðer halk aydýnlarý gibi ortaçað baskýsýndan nasibini almýþ. 6 yýl süresince ülkesine girememiþ. 70 li yýllarda düzenlediðimiz her etkinlik konsolosluða bildiriliyordu, baský döneminde benim de birkaç eserim sýkýyönetim mahkemesince yasaklandý ve hakkýmda soruþturmalar yapýldý ama sonra aklandým. Aklýnda sürekli olarak çok sevdiði ülkesine dönmek varmýþ aklýnda; iki defa denemiþ ancak hep geri dönüþler olmuþ yýlýnda temelli döndüm ama bir yýl sonra geri geldim. Daha sonra 1990 yýlýnda bir kez daha denedim ama olmadý, bir buçuk yýl sonra yine geri döndüm. Bu dönüþlerde Türkiye deki yozlaþma önemli etkendir. Bu gidiþler ve dönüþler ozanýn hayatýnda çok sýkýntýlý dönemler olmuþ. Bundan müzisyen olan beþinci çocuðu Emre Gültekin de nasibini almýþ. Ýlk gidiþte Emre daha çocukmuþ, ikinci gidiþte ise lise çaðýnda bir genç. Lise 2. sýnýfý Ýstanbul da okudum, benim için çok zordu uyum saðlamak, bu yüzden bir yýlýn sonunda geri döndüm diyor, müziðiyle babasýnýn izinden giden Emre. Emre Gültekin çok genç yaþta baþlamýþ müziðe. Ozan bir babanýn oðlu olma getirisini eðitimiyle pekiþtirmiþ. 13 yaþýnda babasýnýn ilk kaydýný gerçekleþtirmiþ: Okul tabii ki önemli ama yeteneðin ve isteðin insanýn kendi içinde olmasý gerekir. Üstadlardan feyz almak, alaylý bir þekilde yetiþmek çok daha önemli ama þunu da söylemem lazým; ses mühendisi olmamýn faydalarýný da gördüm; evimi tutarken salonun akustik yapýsýna göre seçtim. Konser salonlarýnda ses düzenlemeleri açýsýndan okullu olmam bana büyük bir getiri saðladý.

15 Nisan 2008 ARTfikir 15 Müzik çalýþmalarýnda çýkýþ noktasý Anadolu olsa bile, genç ozan dünyanýn bütün renklerini tanýma ve tatma adýna çalýþmalarýna yön vermiþ. Afrika, Orta Asya müzisyenleriyle çalýþmalar yapan Emre Gültekin bir dünya sanatçýsý olacaðýnýn sinyallerini bu günden veriyor. Halk müzikleri bölgesel farklýlýklar taþýsa da aslýnda kökeninde yaþanmýþlýklarýyla, anlatýmlarýyla ve týnýlarýyla çok büyük benzerlikler gösterir; bu anlamda saz her toplumun halk müziðine uyum saðlayabilecek bir çalgýdýr. Bildiklerini insanlara aktarmak adýna müzik dersleri veren Emre Gültekin son günlerde sazlarýna tamburu da eklemiþ. Farklý seslerdeki arayýþlarýný genç ozan þu sözleriyle açýklýyor: Tambur Türk müziðinin inceliklerini sergilemek adýna gerekli bir çalgý; birçok perdeye sahip ve makamlarýn doðru verilmesinde etkin bir yeri var. 800 ü aþkýn kayýtlý eseri olan Lütfü Gültekin Duygularým Ýzmir yolcusu Reflet Tiyatro Oluþumu - nun Herstal Kültür Merkezi ile birlikte gerçekleþtirdiði ve Belçika da beðeniyle izlenen, Cihan Çöl ün yazýp yine Cihan Çöl ve Martin Sarah ýn oynadýklarý Duygularým adlý oyun 18 Nisan da Ýzmir de Kültürpark ta Ýzmir Sanat Evinde sanatseverlerle buluþacak. Oyun için Fransýz yurttaþý oyuncu Martin Sarah ve yönetmen yardýmcýsý ile Türkiye ye gidecek olan Cihan Çöl Oyunumu Ýzmir için tekrar gözden geçirdik ve bu kez çok daha iyi bir oyun ortaya koyacaðýmýza inanýyorum dedi. TÜGÖK ten sýra gecesi Limburg Bölgesi nde uzun süredir faaliyetlerini sürdüren ve kýsa adý TÜGÖK olan Türk Gençlik ve Öðrenci Kuþaðý adlý öðrenci derneði 19 Nisan Cumartesi günü bir sýra gecesi düzenliyor. Minderbroederstraat 4a 3600 Genk adresindeki gece saat da baþlayacak. Etkinlikle ilgili ayrýntýlý bilginin adresinden alýnabileceði bildirildi. daha düzenlenmeyi bekleyen 100 ü aþkýn eseri hazýrlamaya devam ediyor. Son dönemde Gül Türküleri ve Gültekinler adýndaki iki albümü Kalan Müzik aracýlýðýyla müzik severlere sunan sanatçý son yaptýðý eserden bahsederken gözlerinde bir pýrýltý beliriyor, sanki ilk eserini yapmýþcasýna ayný heyacaný taþýyor gözleri: Bir Dersim türküsü yapayým dedim, bizim oralarýn güzelliðini anlatmak istedim. Bu güzel eseri herkesten önce dinleme ayrýcalýðýný buldum. Sýra gecesi kokularý taþýyan curcuna eser beni Elazýð, Tunceli, Urfa ve Kerkük e kadar götürdü, hiç görmediðim yerleri özlemek gibi anlatamayacaðým bir duygu yarattý bende. Dersim in orta yerinden Munzur akar ne güzel Efsanesi var ezelden Ovacýk baþka güzel Güzel güzel ne güzel Yaylasý, daðý güzel Sazý söze ekledik Muhabbet demde güzel Halk ozaný, gönül adamý olmanýn yaný sýra Lütfü Gültekin iyi bir arþivci in üzerinde plak, eski TRT kayýtlarý, kasetler, zamana meydan okurcasýna tüm heybetiyle arþiv odasýndaki yerini alan ilk kullandýðý kayýt aleti, ozanýn en büyük hazinesi. Lütfü Gültekin, bizi uðurlarken, bu arþivi her zaman kullanabileceðimizi vurguluyor. Gültekinler in evinden çýkarken anlýyorum; aslýnda açtýklarý kapý evlerinin kapýsý deðildi, açýlan gönüllerinin kapýsýydý. Muammer Ketencioðlu ile ortak mirasa bakýþ Dünya Kültüleri Merkezi Wereldculturencentrum un katkýlarýyla Muammer Ketencioðlu 27 Nisan akþamý saat 20:30 da bizleri Balkan, Anadolu ve Yunan müzikleri arasýnda bir keþif yolculuðuna davet ediyor. Ýzmir doðumlu akordeon virtüözü Muammer Ketencioðlu, dünya genelindeki halk müziklerine olan tutkusunu yirmi yýldýr dinleyici kitlesiyle paylaþýyor. Ketencioðlu, Balkan halk müziði, Batý-Anadolu zeybekleri, Yunan laika ve rembetiko ile Yahudi klezmer kültürleri arasýnda köprü oluþturmasýyla tanýnýyor. Müzisyen kiþiliðinin yaný sýra Ketencoðlu, etnik müzik Benim adým kýrmýzý konferansý Marie Haps Enstitüsü Türk Dili ve Uygarlýðý Merkezi (Centre de Langue et de Civilisation turques de l'institut libre Marie Haps) Orhan Pamuk un «Benim Adým Kýrmýzý» romanýnýn çevirisi konusunda bir konferans düzenledi. Bilkent Üniversitesi nden Uygulamalý Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tanju ÝNAL ve Doçent Dr. Mümtaz KAYA nýn vereceði konferans 24 Nisan 2008 tarihinde saat 19:30 da Rue d'arlon 5, 1050 Ixelles adresinde gerçekleþtirilecek. araþtýrmacýlýðý ve radyoculuðu ile de ön plana çýkýyor ve yýllar geçtikçe oluþturduðu devasa halk kültür arþivini dinleyicilerine aktarýyor. Ketencioðlu, aralarýnda Mikis Theodorakis in de bulunduðu dünyaca ünlü müzisyenlere eþlik etti. Ketencoðlu 2007 yýlýnda da Gent te eþi Deniz Ketencioðlu ve usta Yunan yorumcu Stelyo Berberakis ile birlikte zeybek aðýrlýklý bir konserle Belçika sahnelerinde boy göstermiþti. Rezaevasyon için bilgi: 03/ , Adres: Timmerwerfstraat 40 Waalse Kaai 14, Antwerpen Salyangoz satýcýlarý Bu yazýmla birlikte gelecek Binfikir sayýlarýnda özelde Belçika ama genelde Avrupa olmak üzere siyasi ve kamusal çevrede sanatsal kirlilik konusuna deðineceðim. Burada bir ön giriþ yapacaðým. Sanat ve çevre iliþkileri üzerine polemikler çok olsa da ben bu konuyu iki ana düþünce ekseninde ele alacaðým. Birincisi elit ve popüler kültür arasýndaki sistematik ayrýmýn çökmesiyle birlikte ortaya çýkan belgesiz, hatta çarpýk sanat ve kültür yapýlaþma anlayýþý bunun içine çeþitli kültürel kimliði barýndýran çevreyi de eklemek çok doðal olacaktýr. Ýkincisi de 1970 yýllarýndan itibaren baþlayan bu çöküþ sürecine karþý bugüne kadar duyarsýz kalabilen bir siyaset ortamýný ve devlet kurumlarýný sorgulamaktýr. Öte yandan, sanat ve kültür ile çevre iliþkilerine, popüler kültür, ideoloji ve toplumsal düzenin yarattýðý ve de muhtemelen eþitsel daðýlýmýný yaptýðý maddi ve böylece siyasi temelleri açýsýndan bakmak daha saðlýklý olacaktýr. Bence "sanat" unsuru içinde bir duygunun, bir düþüncenin anlatýmýnýda kullanýlan yöntemlerin tümünü kapsayan çok geniþ bir kavram biçiminde ele almaktayým. Hiç sanmayýn ki, demokratik bir sistem içinde yaþýyoruz diye "ideoloji" bitmiþtir. Ýdeolojisi olmayan siyasi istemler uzunca yaþayamazlar. Baksanýza Belçika siyasi ortamý için ideoloji kavramýnýn açýlýmý sistematik bir fikir yapýsý veya anlatmasý deðildir. Onu yaþamda ve biçimde gerçekleri olduðu gibi yansýtmayan bir fikir yapýsý biçiminde kullanýlmaktadýr. Bu aldatýcý tabir yetmiyormuþ gibi popüler kültür, yýðýnlarýn beðenisine uygun, yakýn geçmiþin herhangi bir geleneðinin gelecekte kabul görüp görmeyeceði garantisi olmadýðý halde, gelenek durumundaki her türlü yaþayýþ, düþünce ve kültür varlýklarýný kapsayan bir kavrama her birimizi baðlamaya kalkýþýyor olmalarýdýr. Belçika'nýn kaderiyle oynayan Yves Leterme gibi bir sahsiyetin ülkeye herhangi bir kültürel proje vermeden koltuðu oturmasýný bir fareye benzetiyorum. Çünkü bu vatandaþ yakýþýklý, temiz yüzlü, tipi sayesinde bir çok anne ve baba onu damat seçebilir, gösterilse, kazancýyla ilim ve kültür tahsil ederler. Ama bu tür insanlarý ben fareye benzetirim.her tarafý talan ederler ama, insani deðerlerden habersizlerdir. Ýþte bu açýdan bakýldýðýnda sanat, kültür ile çevresel iliþkilerde müthiþ bir kirliklik söz konusudur... Sayýn Baþbakan! Bir Türk atasözü vardýr: Her þey incelikten, insan kalýnlýktan kýrýlýr... Deðilse salyangoz satýcýlarý... sizi bekliyor.

16 16 GÜNDEM Nisan 2008 Gaibin nefesi Erdem Resne Ressam ve plastik sanatçý Mehmet Aydoðdu, 29 Nisan da yeni bir sergi ile sanatseverlerle buluþacak. Gaip, insan uykusunda solunur adlý sergi, sanatçýnýn 2004 yýlýndan bu yana ürettiði eserleri sunacak. Sergiyi düzenleyecek olan Centre Rops Kültür Merkezi yetkilileri, büyük bir ifade ve tasarým özgürlüðü taþýyan Mehmet Aydoðdu nun eserlerini, izleyicileri görüntü, þiirsellik ve felsefeyle beslenmeye davet eden yapýtlar olarak deðerlendiriyor. Sanatçý Aydoðdu, sergi için hazýrlanan tanýtýmda eserleri hakkýnda þu ifadeleri kullanýyor: Eserlerim ýþýk ve maddelerin parýltýsýnda tasarlanan sessiz gökyüzleri, topraklar ve konuþkanlardýr. Kaos tan doðmuþ bir sanatçýyým. Hiçlik le boðuþmayý seviyorum. Hiçlik le karþýlaþýnca insan ya bekler, ya kýpýrdanýr, ya da düþünür. Ama aradýðý cevaplar sadece kendinde gizlidir. Ben tüm bu olgular arasýnda diðerleri gibi sade bir nefesim. Bu yüzden modern yaþamý sorgulamam güvensizlikten deðil, güncelliðe daima katkýda bulunmak istememdendir. Kendi tabiatýma ulaþmak için en iyi yaptýðým þeyle uðraþýyorum: üretiyorum. Sanat benim teneffüsüm, bedensel ihtiyacým, yaþama ritmim. Geçmiþte 70 kiþisel ve 8 retrospektif sergiyle onurlandýrýlan Mehmet Aydoðdu nun bu son sergisi çerçevesinde Belçikalý sanat tarihçisi Didier Paternoster, sanatçý hakkýnda bir deneme yayýnladý. Paternoster, Aydoðdu nun sanatýnýn evrensel unsurlar taþýdýðýný ve her daim en düzgün ifadeyi yakala- Mayýs ayýnýn ortalarýnda Liege de «Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi» adý altýnda bir saðlýk ve tedavi ocaðý açýlacak. Belçika da bir ilki teþkil edecek olan bu giriþimle, aile içinde þiddete maruz kalmýþ, adalet veya sigortalarla ilgili sorunlar yaþamýþ ve daha baþka konularda problemlere yenik düþmüþ veya haksýzlýða uðramýþ olanlarýn yaný sýra psikolojik tedaviye ihtiyacý olanlar ve birçok deðiþik tedavi yöntemini ayný saðlýk merkezi kapsamýnda almak isteyen tüm maðdurlara açýk bir yer olacak burasý. Uygulanacak tedavi yöntemleri arasýnda sohbetsel terapi, doðayla uyum, müziksel hareketlilik veya derin uyku terapisi gibi çok yeni ve ilginç uygulamalar bulunuyor. Liege þehrinin en iþlek bulvarýndan biri olan Boulevard d Avroy 87 numarada bulunan Maðdurlara Yardým ve Saðlýk Merkezi nin yaratýcýsý ve yöneticisi, ayný zamanda avukat olan Lucréce Henrard konuyla ilgili olarak Binfikir e þunlarý söyledi: «Ben yýllarca adalet çarký içinde çýrpýnan insanlarý gördüm. Hem bir avukat olarak hem de bir insan olarak onlara yapabildiðim kadarýyla yardýmcý oldum. Yine yetersiz kalmanýn tatminsizliðiyle karþý karþýya kaldýðým bir gün böyle bir yardým merkezini kurmayý ma amacýnda olduðunu belirtiyor: Aydoðdu doðasý nedeniyle rüya alemine yönelse de, eserleri büyük bir akýllýlýk, bir þiddet ve korkunç bir güzellik taþýyor. Mehmet Aydoðdu nun diyaloða verdiði önemden dolayý sergi, ziyaretçilerle karþýlýklý etkileþim saðlayan çeþitli konferans, atölye ve söyleþilerle bezenecek. Çünkü duvarýn sözü olmayabilir, fakat kiþiye ve yerine göre her seferinde deðiþiklik gösteren siddetli ve estetik bir sohbete giriþebilir. Centre Rops 9, Rue Brialmont, 1210 Brüksel Perþembe-Pazar günleri arasý 15:00-18:00 Bilgi: + 32 (0) Liege de maðdurlara yardým merkezi kafama koydum. Yýllar sonra, Liege de yaþanan ve Belçika nýn en kötü ve karanlýk yüzü olan Nathalie ile Stacy sübyancýlýk olayýnda davacý ailelerden birinin vekili seçildim. Sevdikleri çocuklarýný kaybetmeleri yetmiyormuþ gibi, adalet ailelere yanlýzca kanunlarý yerine Lucrece HENRARD, Jean-Pierre GOFFIN ve Liege Belediye Meclis üyelerinden Mehmet AYDOGDU. getirmekten bahsederken, böylesine þiddetli ve yýkýcý bir durumu yaþayan ailelerin psikolojik ve sosyal yýkýmlarýný hiçe saymalarýna þahit oldum. Bu duruma daha fazla dayanamadým ve burayý kurdum» dedi. Henrard sözlerine söyle devam etti: «Bu yardým merkezi apolitik olup, yanlýzca özel kiþiler ile kurum ve kuruluþlardan yardým toplayacak ve hizmet alýp verecektir. Bunun en güzel örneði olarak bu merkezin idaresinde toplumun her kesimini temsil eden kiþilere yer verilmiþtir. Merkezimizin herkese ve her gün, hafta sonu dahil olmak üzere, saat arasýnda açýk olduðunu tekrar etmek isterim.»

17 Sanat Festivali 0090 sunar Fatima SPAR Mano Mundo festivalinde 11 Mayıs Pazar günü saat 15'te Sanat Festivali 0090 ve 3hoek.be işbirliği ile : Dj Merdan Taplak 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde her konser arasında Coctail Bar'da sizlerle Mano Mundo festivali Adres: De Schorre, Kapelstraat 83, 2850 Boom Festival girişi : Ücretsizdir Mano Mundo

18 18 Nisan 2008 Hayt Huyt Park - Haydar Abi Delikanlý adamýn köþesi... Lightlar ve yumuþaklar okumasýn! BÝR ÖDÜL DAHA ALDIM Bakýn arkadaþlar, bugün Haydar Abi gazeteciliðini herkes biliyor. Bizim ne mal olduðumuz ortada. Hatta geçen saðolsun Hüseyinciðim lütfetmiþ ödül bile verdi. Ben gidemedim ödülü almaya ama Leyla Ertorun kýzýmýzý gönderdim. Ama Binfikirciler beleþe yemek buldular ya, Haydar Abi kontenjanýndan salonu doldurmuþlar. Erdem, Cüneyt, Erdinç... Bu adamlar beyaz zehir görseler raký deyip götürecekler. Neyse, Leyla kýzýmýz gerekeni yapmýþ ve beni en iyi þekilde temsil etmiþ. Saðolsun, ödülü de bana ulaþtýrdý. Haydar Abi nizin ödülünü küçümsemek isteyen bazý çevreler, salonda kiþi baþýna iki ödül düþüyordu diye yorum yapmýþlar. Hem beleþe karnýný doyurup, rakýlarý götüreceksin hem de þom aðzýný açýp yamuk yorumlar yapacaksýn. Bu delikanlýlýða sýðmaz. Tabii biz öyle ödül aldýk diye havalara giren gazeteci türünden deðiliz. Daha Adana da gazetecilik yaparken ödül almaya baþlamýþtým. Allah sizi inandýrsýn aldýðým ödül sayýsýný ben bile unuttum. Hatta bizim Yalkavuk geçenlerde Haydar Abi nin aldýðý ödüller müzesi kuralým bile dedi. Biz öyle yamuk çizer Ýsmail gibi FC Anadolu 95 den bir plaket aldým diye havalanan cinsten deðiliz. Þahsen arkadaþým Kral Albert ara sýra Haydarcýðým sana artýk bir kraliyet niþaný verme zamaný geldi diyor ama ben istemiyorum. MATHILDE YÝNE DOÐURDU Kardeþim Allah aþkýna bu nedir yahu? Prens Filip ve Mathilde nin evi ev deðil sanki Devlet Üretme Çiftliði. 4. çocuklarý Eleonore da doðdu. Tayyipciðim bile 3 rakamýnda karar kýlmýþtý. Bunlar bu gidiþle bir düzine çocuk yaparlar. Hele þu koyduklarý isme bir bakýn: Eleonore! Bana Elidor þampuanlarýný hatýrlatýyor. BRÜKSEL E TÜRK-FLAMAN KÜLTÜR MERKEZÝ Fena da olmaz hani. Saðolsun Þöhretciðim ve Rýfatcýðým gidip gerekli görüþmeleri yapmýþlar. Sanýrým bu merkezde bir de Haydar Abi Okey Uzmanlýðý Bölümü olur. Ben Flamanlara okey öðretirim, onlar da benim kahve falýma bakarlar. Vlaams Belangcý Filip Dewinter gelsin ona iki el okey, birkaç el de insanlýk öðreteyim. Gerekirse delikanlýlýk dersleri de veririm. Geçenlerde Radyo Anatolya da benim de aralarýnda bulunduðum Dünya Delikanlýlýk Üst Kurulu olarak hazýrladýðýmýz ve internette, yani sanal alemde tüm delikanlýlýk aleminin kullanýmýna sunduðumuz DELÝKANLI ADAMIN EL KÝTABI ný tüm delikanlý adaylarý ve entoþ dantoþ takýmý için okumuþtum. Bunu sitedeki köþemden mutlaka okuyun. Filip Dewinter denyosu da bana bir dingillik yapýp, kahve falýma baktýðýnda Haydar Abi sana 3 vakte kadar yol görünüyor diyerek soðuk bir espri yapmasýn! SANDELYEMÝ BÝR GÜNLÜÐÜNE ÇOCUKLARA VERECEÐÝM 23 Nisan münasebetiyle haliyle ben de bir güzellik yapayým istedim. 23 Nisan da kahvede okey masasýndaki sandalyemi bir günlüðüne bir çocuðumuza vereceðim. Aðaç yaþken eðilir, delikanlýlýk alemine ne kadar erken adým atýlýrsa o kadar iyidir! Anadolu 95 ten çizerimiz Doðan a plaket Þampiyonluðunu Brüksel de bir balo düzenleyerek kutlayan Anadolu 95 Kulübü nün yöneticileri çizerimiz Ýsmail Doðan a bir plaket verdi. mieka

19 Nisan 2008 Türkçe gazete ilaný "müþterisi tamamen Belçikalý..." diye baþlýyor. Diðeri "ilk sahibi Belçikalý... marka satýlýk oto...". Biri "benim oturduðum semtin tümü Belçikalý..." Diðeri "benim marketin tüm müþterisi Belçikalý..." Öbürü "benim lokantanýn müþterileri hep Belçikalý..." Bir baþkasý "ben akþamlarý þu kahveye çýkarým, gelenlerin hepsi Belçikalý..." Speakers Corner Hani Türk ün Türk ten baþka dostu yok tu! Ýnþaat iþçisi "benim patron Belçikalý..." Su tesisatçýsý "yok kardeþim,iþ yapacaksan Belçikalýlara..." Toptan satýcý "Belçikalýlara mal satacaksýn..." Diðeri "arabamý Belçikalýya yaptýrýyorum, kafam rahat..." Öbürü "para kazanmak istersen Belçikalýya dönük iþ yapacaksýn..." Ve böyle daha nice yorumlarý hepimiz her gün duyuyoruz... Çýkan sonuç þu: Belçikalýlarýn daha iyi olduðu, Türklerin ise sýnýfta kaldýðý. Pekala bizler bunlarý söylerken birbirimizi suçladýðýmýzýn, deþifre ettiðimizin, rencide ettiðimizin farkýna varamýyor muyuz? Hani "Türk'ün Türk'ten baþka dostu yok"tu! Bir yanlýþlýk yok mu bu iþte? Bana biraz battý da... Gürkan KURT/Anvers Avrupa da Türk olmanýn avantajlarý da var... Avrupa'da Türk olmak, hiçbir yere ait olamamak demektir. Ne asla Avrupalý olabilirsiniz, ne de tam anlamýyla Türk. Kendini hep ispatlamak durumunda kalýrsýnýz. Almanya da Türk olmak ile Belçika, Norveç ya da Ýsveç te Türk olmak arasýnda çok büyük farklar vardýr. Kendi sosyal statünüze ve kiþiliðinize de baðlýdýr Avrupa da Türk olmak. Avrupa'da 400 milyonu aþkýn insan yaþýyor; her sakallýyý Hans, her sarýþýný da Helga sanmamak lazým. Avrupalý nýn da iyisi vardýr, kötüsü domuzu vardýr. Ayný bizim Türklerde olduðu gibi. Þimdi yerlerde sürünmesine bakmayýn, eskiden yani Kurtuluþ Savaþý nýn ardýndan 60 lara kadar olan sürede Türk imajý gerçekten saygýnmýþ. þiirleriniz ÝTHAL AÞKLARIN TERCÜMESÝ Ýthal aþklarýn Tercümesi bir acayip olur. Ya aþk Ya sen Mutlak bir tanesi kaybolur, Güme gider çeviride Lost in translation durumlarý Yaþýyor evlilik kurumlarý Ýthal hüzünlerin Tercümesi olmaz Tecrübesi belki... Ýthal hayatlarýn Gümrük muhafaza memurlarý Rüþvet olarak Ne alabilirler ki! aforizmalar Dünyada en iyi dostum yalnýzlýðým Çünkü beni hiç yalnýz býrakmadý. Afedersiniz, aþk mý dediniz? Ýyi tanýrým o sahtekarý Bir zamanlar beni de çarpmýþtý. Bu tarihlerde Avrupa ya okumaya gidip de "ben Türk üm" diyene gýptaylar bakýlýr, Atatürk ün çoçuklarýndansýn yani denirmiþ. Sonrasýný hepimiz biliyoruz. Þu anki halimizi de. Her ne kadar dezavantajlarý yararlarýndan fazla olsa da Avrupa da Türk olmaktan kaynaklanan bazý faydalar da vardýr: -Hiçbir Avrupa dilini bilmeden sadece Türkçe olarak Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa v.b belli baþlý ülkelerde hiçbir iletiþim sorunu yaþamadan anlaþabilirsiniz. -Nahoþ, gerilimli bir ortam oluþmasý halinde Türk olduðunuzun anlaþýlmasý elinizi güçlendirir. Karþý taraf týrsar. (Tabii adý daha belalýya çýkmýþ bir milletten deðilse!) -Türkiye de bulabileceðiniz her türlü sebze, meyve ve bakliyatý ve KENDÝ KENDÝME O ülke ne kadar yabancýysa Bu ülke de o kadar yabancý bana. Nereye gidersem Geliyor benimle yalnýzlýðým. Göçmen kuþlar romantizmi yok Bizim göçmen mahallesinde Çanak antendir kültür bayraðý Hepimizin hanesinde Ey kefen! Öyle üþüyorum ki Ölümün sýcaklýðýyla ýsýt beni Ama sevdiklerimi de yakma. Gözyaþlarýmýn bir damlasý bile seni boðmaya yeter Ama ne yapayým, bu plajýn cankurtaraný benim. de bilumum yiyeceði Avrupa da kolaylýkla bulursunuz. -Türklere dönük iþlerde Türk olmanýz birden aranýlan bir özellik olarak ortaya çýkabilir. -Gazetelerin Avrupa baskýlarýnda en ufak etkinliðinizi bile haber yaptýrabilirsiniz. -Aðzýnýz laf yapýyorsa, biraz da okumuþsanýz, koyunun olmadýðý yerde Abdurrahman Çelebi muamelesi görebilirsiniz. -Ayný anda hem gazeteci, hem radyocu, hem televizyoncu v.b birçok mesleði icra edebilirsiniz. -Avrupalýnýn iki bayramý, Avrupalý Türk ün ise bunlara ek iki dini bayramý daha, yani toplam dört bayramý vardýr.... Hasan BÝLÝCAN Mahalle baskýsý yapýlýr hayatýn 3 öðün ve her merasimde Kendimizden geçemiyoruz Kendimden gidesim var Kendime göçesim var Kendime göç Kendime Kendim Kendim ettim Kendime! Giderken götürdüðün bavulumdan çýkmadý mý GÜLÜCÜKLERÝM? Sen gittikten sonra inan ben hiç gülmedim Þiir, yazý ve karikatürlerinizi bekliyoruz: Cafer BULUT Brüksel Ahmet ALKAN-Brüksel NOT: Ahmet Alkan ýn yazýsý Mart sayýmýzda yanlýþlýkla Ali Aktan adýyla yayýnlanmýþtýr. ZEVKLÝ SEÇÝMLER! Kasým ayýnda çok beklenen bir seçim var! Haberiniz yok mu? Yok yok merak etmeyin, bu kez Belçika da deðil! Oy kullanmanýz ve 9 ay hükümet kurulmasýný beklemeniz gerekmeyecek. Sadece Super Talk Show halinde izleyebileceðiniz bir seçim! Anladýnýz, Amerika Birleþik Devletleri nin Baþkan seçiminden bahsediyorum. Sizi bilmiyorum ama ben bu seçimlerden çok keyif alýyorum. Bir yandan Cumhuriyetçiler, bir yandan Demokratlar... Oy toplamak için, aday adaylarý ülkenin tüm eyaletlerini teker teker gezip, toplantý üstüne toplantý düzenliyorlar, televizyonlara çýkýyorlar ve birbirlerinin hakkýnda sert açýklamalarda bulunuyorlar! Cumhuriyetçi Parti nin adayý çoktan belli oldu: John McCain pek zorlanmadan adaylýðýný garantiledi ve kasým ayýný rahat bir þekilde bekliyor. Demokrat Parti ye gelirsek iþler biraz zorlaþýyor; pardon biraz deðil, bayaðý zorlaþýyor! Demokrat Parti nin Baþkan adaylýðý için yarýþan iki Senatör, Barack Obama ve Hillary Clinton'ýn birbirlerine yönelik suçlama kampanyalarý öyle bir hale geldi ki, iki tarafýn birtakým destekçileri "gerekirse oyumu Cumhuriyetçi Partili adaya kullanýrým!" diyerek düþüncelerini açýkladýlar Mart günleri arasýnda yapýlan anketlere göre, Hillary Clinton ý destekleyen Demokrat Partililerin yüzde 28'i, Obama'nýn partinin adaylýðýný kazanmasý halinde oyunu rakip Parti'nin adayý Mc Cain'e vereceðini söyledi. Ayný þekilde Obama'yý destekleyen Demokrat Partililerin ise yüzde 19'u, Hillary adaylýðý kazanýrsa oyunu Mc Cain' e vereceðini açýkladý. Ne kadar ilginç deðil mi? Ýki Demokrat adayýn arasýndaki karþýlýklý sözlü saldýrýlar, seçim kampanyasýnda gerginliði iyice arttýrdý ve dolaysýyla Demokrat Partilileri de bölüyor. Ne Hillary Clinton ne de Barack Obama çekilme niyetinde, ikisi de sonuna kadar devam edeceklerini defalarca açýkladýlar. Bu durum da Cumhuriyetçi McCain'e yarýyor: elini kolunu sallayarak kasým ayýnda Demokrat destekçilerden oy toplamasý bekleniyor. Herkes bir Demokrat ABD Baþkaný beklerken, bu tartýþmalar yüzünden bir Cumhuriyetçi seçilebilir! Cumhuriyetçi ABD Baþkaný George W. Bush un gerek ülkenin ekonomik durumu gerekse Irak'taki sorumluluðu çerçevesinde hiç de popüler olmamasýna raðmen Demokratlarýn Bush'un partisine oy verme derecesine gelmesi bence çok þaþýrtýcý. Anlayacaðýnýz, Demokratlarýn iç savaþlarýndan dolayý, aylardýr hiç þans tanýnmayan Bush'un partisi sürpriz yapabilir. Çok yazýk olacak. Selin SALÜN-Brüksel 19

20 20 Music Club ve BTSF den Özyýldýz a veda yemeði Brüksel de onuruna verilen bir yemekte Belçika Türk Spor Federasyonu(BTSF) Baþkaný Hüseyin Dönmez Federasyon adýna Kongo Cumhuriyeti ne Büyükelçi olarak atanan Brüksel Baþkonsolosu Mehmet Özyýldýz a bir teþekkür plaketi sundu. Yemekte ayrýca sitesinin seçtiði En lerde yer alan kiþilere plaket verildi. Yemeðe siyasiler, sivil toplum temsilcileri, gazeteciler ve BTSF üyeleri katýldý. Beringen Music Club tarafýndan Brüksel Baþkonsolosu Mehmet Özyýldýz a verilen veda yemeðinde ise bir taraftan sazlý sözlü eðlenirken, diðer taraftan duygusal anlar yaþandý. Music Club lokalini Seni Unutmayacaðýz v.b. fotolarla süsleyen Ýsmail Erdoðdu Özyýldýz ile vedalaþýrken gözyaþlarýna hakim olamadý. GÜNDEM TÜZMEN: Ticaretteki geliþme siyasette de yaþanmalý Cüneyt Tamoðullarý Nisan 2008 Belçika Türk Ýþadamlarý Derneði (BETÝAD) Brüksel de T.C. Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen in de katýldýðý «Avrupa daki Ýþadamlarýmýzýn Türkiye Ekonomisi ne ve Dýþ Ticaretine Katkýlarý»konulu yemekli bir toplantý düzenledi. Toplantýda bir konuþma yapan BETÝAD Baþkaný Hüseyin Þahin 40 yýllýk süreçte Belçikalý Türkler büyük geliþim göstermiþlerdir. Þu anda Avrupa da ki iþadamlarýmýz her alanda birinci derecede yer almaktadýr. Türkiye ile Avrupa arasýndaki iþ hacmi giderek artmaktadýr. Bu potansiyelin deðerlendirilmesi adýna bilgilendirici yol gösterici ufuk açýcý programlarýn geliþtirilmesi kanaatinde olduðumuz için bu akþam birlikteyiz. Türkiye nin ihracatýnýn geliþtirilmesi, iç hacminin arttýrýlmasý, Türk mamüllerinin Benelüx ve Avrupa pazarýna ulaþtýrýlmasýnda Belçikalý iþadamlarý olarak üzeremize düþenlerin idrakindeyiz. Bu baðlamda Türkiye nin bizlere saðlayacaðý desteðe inancýmýz tamdýr dedi. Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen ise konuþmasýnda Türkiye nin son dönemlerde dýþ ticaret hacmini arttýrdýðýný söyledi ve 1982 ve1983 yýllarýyla kýyasladý. Avrupalý Türklerin iþ dünyasýnda sürekli geliþen yapýsýndan bahsetti ve bu geliþmenin sürmesi için Türkiye Avrupa arasýnda bir köprü yaratýlmasýnýn gerekliliðinden bahsetti. Avrupa da yaþayan Türklerin ticarette geliþtirdiði geliþimi siyasette yakalayamadýðýný vurgulurken bu konunun Türkiye nin Avrupa daki lobi faaliyetleri açýsýndan önemli olduðunu söyledi.

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor

Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor Binfikir Tiyatro Okulu Açýlýyor Bir sosyalleþme projesi olan Binfikir oluþumu, 5 Ekim de açýlacak olan tiyatro okulu ile topluma deðiþik alanlarda da hizmet etmeye baþlýyor. 2 perdelik müzikli danslý çocuk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Hükümet sancýlý doðacak

Hükümet sancýlý doðacak Belçika gündemini en sýk güncellenen Türkçe haber sitesi www.binfikir.be ile takip edin Hadise kültür elçisi seçildi Türk kökenli þarkýcý Hadise, Flaman Kültür Bakaný Bert Anciaux tarafýndan kültür elçisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Onlara bir gelecek verin!

Onlara bir gelecek verin! Tiyatronun genç yüzü Türk Gençlik Tiyatrosu'nun kurucusu Veli Arslan, sokak tiyatrosuyla baþlayan tiyatro serüvenini Binfikir e anlattý. 14 te 50. yýla doðru Avrupalý Türklerin sorunlarý Avrupa da bulunan

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý

Seçimlere Yeni Türk kadýný damgasý Baþbakanla röportaj Belçika seçim sistemi TÜRK ADAYLARLA ÖZEL SEÇÝM SÖYLEÞÝLERÝ Son iki dönemin Baþbakaný Guy Verhofstadt, 8 yýllýk hükümet bilançosunu Binfikir için deðerlendirdi. Baþbakan kaçaklardan

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı