Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi"

Transkript

1 OCAK AOB 6028

2 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma kýlavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne müracaat ediniz. BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN VESTEL TÝCARET A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ. Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz. Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. - Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC - EMU direktifi, 2004/108/EC - CE markalama direktifi, 93/68/EEC

3 IÇiNDEKiLER 1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri 2. Uyarýlar 3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk 4. Ocaðýn Kullanýmý 5. Ocaðýn Temizlik ve Bakýmý 6. Servis ve Nakliye 1

4 Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi Ýndüksiyon ocak yüzeyi 2- Dokunmatik kumanda ünitesi 3 - Ýndüksiyon ýsýtýcý 4 - Alt muhafaza Bölüm 2: UYARILAR CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI DÝKKATLÝCE OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN. Genel Güvenlik Uyarýlarý: Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz olarak yapýlmamalýdýr. 2

5 Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna dokunmaktan kaçýnmak için özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8 yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr. UYARI: Katý veya sývý yað ile ocakta dikkatsizce yapýlan piþirme iþlemi tehlikeli olabilir veya yangýna sebep olabilir, ASLA yangýný su ile söndürmeye çalýþmayýnýz, ancak cihazýn devresi kapatýlýr ve sonra örneðin bir kapak veya bir yangýn battaniyesi ile alev örtülür. UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz. UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini kapatýnýz. Ocak kapaðý bulunan ocaklar için talimatlar, açýlmadan önce kapaktaki herhangi bir döküntünün giderilmelidir. Ve kapak kapatýlmadan önce ocak yüzeyinin soðumasý beklenmelidir. Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak üzere tasarlanmamýþtýr. Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal spatula ile temizlemeyiniz. Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir. Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir. Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlýr. kurulumun ve bakýmýn yetkili olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir. 3

6 Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn) ve cihazýn ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir. DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným gibi. Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr. Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir. Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise; DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda": - Derhal tüm gazlý yanýcýlarý, elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin. - Cihazýn yüzeyine dokunmayýn - Cihazý kullanmayýn. Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Kurulum Uyarýlarý: Cihazý, kurulumu tamalanmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu cihaz yetkili bir tesknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanacilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir. Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor vs) çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr. Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz. Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100 C olmalýdýr. Kullaným Sýrasýnda : Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn. Katý veya sývý yaðlar ile piþirirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn. 4

7 Ýndüksiyon ocaklarda býçaklar, çatallar, kaþýklar ve kapaklar gibi metal cisimler ýsýnabilecekleri için ocak yüzeyi üzerine konulmalýdýr. Ýndüksiyon ocaklarda kullanýmdan sonra ýsýtýcýlarý kontrol düðmesinden kapatýnýz ve tencere dedektörüne güvenmeyiniz. Tencereleri her zaman piþirme bölgesinin merkezi üzerinde konumlandýrýn ve tutamaklarýný devrilme çarpmaya karþý güvenli konumda tutun. Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun. Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun.temizlik ve bakým sýrasýnda: Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz. Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin. PCB içermez. Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, DAÝMA ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ HALÝNDE SADECE VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASI GEREKMEKTEDÝR. AKSI HALDE DOÐABILECEK ÜRÜN ARIZALARINDAN 5

8 Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK UYARI: Bu ürünün elektrik baðlantýsý, bu kýlavuzdaki talimatlara ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak yetkili bir servis elemanýnca yapýlmalýdýr. Uygun olmayan bir bir baðlantý ve kurulum sonucunda garanti geçersizdir. Bu cihaz, mutlaka topraklanmalýdýr. Kurulum güvenliði: Ürünün üzerinde yer alan her türlü yüzey, cihaz yüzeyinden en az 65 cm uzakta olmalýdýr. Aspiratörler üreticisinin talimatlarýna uygun yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Ürünün arkasýyla temasta olan duvar, alev almaz bir malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. Ürüne baðlanacak elektrik besleme kablosu 2 metreden uzun olmamalýdýr. Ürünün mutfak tezgahýna yerleþtirilmesi: Ürün, en az 90ºC ye dayanýklý herhangi bir mutfak tezgahýna yerleþtirilebilir. Tezgahta bir sonraki sayfada yer alan resimdeki ölçülerde bir boþaltma açtýrýn. Ürünün kenarlarý ile komþu duvarlar üründen en az 60 mm uzakta olacak þekilde boþaltma konumlandýrýlmýþ olmalýdýr. Ürün altýna denk gelen bölümde üstü açýk bir çekmece olmamalýdýr. Ürünün altýnda mobilya olacaksa tezgah düzlemi altýndan en az 175 mm uzakta yatay bir plaka yerleþtirilmelidir. Bu plaka ile ürün arasý boþ olmalý, bu bölümde herhangi bir nesne yerleþtirilmemeli, saklanmamalýdýr. Ürün, 25 ile 40 mm kalýnlýkta bir tezgaha monte edilebilir. Yan Duvarlar Ahþap Beton veya Alaturka kiremit seramik A [m m ] B [m m ]

9 Süngerli bant Vida Tezgah montaj braketleri Mutfak tezgahý üzerindeki boþaltmaya ürünü kenarlarýndan hafifçe bastýrarak yerleþtirin. Ürünün altýnda bir ankastre fýrýn varsa, üründen tam performans alabilmek için aþaðýdaki þekilde ifade edildiði gibi bir havalandýrmaya izin verecek biçimde mutfak mobilyasýnda düzenleme yapýlmalýdýr. Mutfak tezgahýnýn ön kýsmýnda tezgahýn altýndan en az 5 mm yüksekliðinde bir boþluk býrakýlmýþ olmalýdýr. 25mm-40mm Min. 40mm Min. 5mm Min. 10mm 7

10 Ürünün elektrik þebekesine baðlantýsý: Baðlantý yapmadan önce aþaðýdaki noktalara dikkat edin: Þebeke gerilimi, ürünün alt kapaðýnda yer alan kapasite etiketinde yazýlý gerilimle ayný olmalýdýr. Ürünün baðlanacaðý elektrik tesisatý, kapasite etiketinde yazýlý güç deðerini taþýyacak nitelikte olmalýdýr. Ürünün baðlanacaðý elektrik tesisatý, yürürlüktükteki düzenlemelere uygun bir toprak hattýna sahip olmalýdýr. Ürünün baðlanacaðý sigorta kutusu, ürün yerine yerleþtirildikten sonra rahatlýkla eriþilebilecek bir yerde olmalýdýr. Ürünün baðlanacaðý elektrik tesisatýnda, ürüne özel sigortalý anahtar ve þebeke baðlantý kablosu yoksa, ürün yerine yerleþtirilmeden önce gerekli tesisat yetkili bir elektrikçi tarafýndan hazýrlanmýþ olmalýdýr. Ürüne ana sigorta kutusundan gelen hat, 32 A lik bir sigortaya baðlý olmalýdýr. Hat, uygun bir kablo ile faz ve nötr hattý ayrý çift kutuplu sigortalý bir anahtara baðlý olmalýdýr. Sigortalý anahtar, ürünün üzerinde deðil, sað ya da sol yanýnda ve tezgahýn üzerinde yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Sigortalý anahtar, duvar üzerinde yerden yaklaþýk 61 cm yukarýda ve ürünün arkasýnda yer alacak bir klemens kutusuna baðlanmalýdýr. Ürünün elektrik besleme kablosunun bir ucu bu klemens kutusuna, diðer ucu ise ürünün alt kapaðý üzerinde yer alan terminal kutusuna baðlanmalýdýr. Besleme kablosundan terminal kutusuna yapýlacak baðlantý için, kutu kapaðý açýlmalý ve aþaðýda verilen baðlantý þemasý dikkate alýnmalýdýr. Elektrik besleme kablosu, direkt ýsý kaynaklarýndan uzak konumlandýrýlmalý ve hiç bir zaman oda sýcaklýðýnýn 50 derece üzerinde sýcaklýða maruz býrakýlmamalýdýr. Elektrik baðlantý þemasý: Elektrik besleme kablosu, H05VV-F, 3x2,5mm / IEC 53 uyumlu olmalýdýr. Aþa-ðýda verilen baðlantý þemasý, ürünün arka kapaðý üzerinde de yer almaktadýr. 3x2,5 mm² 220V~ 3x2,5 mm² 230V~ 3x2,5 mm² 240V~ 5x1,5 mm² 380V 3N~ 5x1,5 mm² 400V 3N~ 5x1,5 mm² 415V 3N~ Cihazýn mutlaka topraklama baðlantýsý yapýlmalýdýr. Bu baðlantý için H05VV-F besleme kablosu kullanýlmalýdýr. 8

11 Bölüm 4: OCAÐIN KULLANIMI Slider Kumanda panosu Isýtýcý Göstergesi Sol arka ýsýtýcýyý seçme Saat Göstergesi Sað arka ýsýtýcýyý seçme Zamanlayýcý seçimi Tuþ Kilidi Göstergesi Tuþ Kilidi Duraklama Sol ön ýsýtýcýyý seçme Sað ön ýsýtýcýyý seçme Hýzlý Isýtma Açma / Kapama Slider kontrol INDüKSiYON OCAÐINIZIN KULLANIMI: Bu üründe, sadece indüksiyon ocaklarýna uygun piþirme kaplarý kullanýn. Ürüne enerji verildiðinde, bütün göstergeler anlýk olarak çalýþýr. Bundan sonra ürün, bekleme moduna geçer ve artýk kullanýlmaya hazýrdýr. Ürün, dokunmatik sensörler aracýlýðý ile kontrol edilmektedir. Her bir sensör, dokunularak aktive edildiklerinde bir ses sinyali verirler. Cihazý açma: Cihaz, açma / kapama tuþuna dokunulduðunda açýlýr. Bütün ýsýtýcý göstergeleri sað alt kenarýnda noktasý yanýp sönen duraðan bir "0" gösterir (20 saniye içinde hiç bir piþirme bölgesi seçilmezse, ocak otomatik olarak kapanýr). Cihazý kapama: Cihaz, açma / kapama tuþuna dokunulduðunda her ne durumda olursa olsun kapanýr. Açma / kapama tuþunun daima önceliði vardýr. 9

12 Piþirme bölgelerini açma: Üzerinde piþirme yapmak istediðiniz bölgenin ýsýtýcý seçme tuþuna dokunun. Seçilen piþirme bölgesinin noktasý yanýp sönmeyi durdururken, diðer bölgelerin yanýp sönen noktalarý kaybolur. Isýtýcý ayarýný arttýrma ya da ýsýtýcý ayarýný azaltma tuþunu kullanarak ýsýtma derecesini seçin. Isýtýcý, þimdi piþirme yapmaya hazýrdýr. En hýzlý kaynatma süresi için "9" u seçin, daha sonra gerekli gördüðünüz düþük ayara getirin. Piþirme bölgelerini kapama: Isýtýcý seçme tuþuna basarak kapamak istediðiniz piþirme bölgesini seçin. Tuþunu kullanarak ýsýtma ayarýný "0" a indirin (Ayrýca sol ve sað tuþlarýna ayný anda basarak ýsýtma ayarýný "0" a indirebilirsiniz). Piþirme bölgesi sýcak olduðunda ilgili göstergede "0" yerine "H" gösterilir. Bütün piþirme bölgelerini kapama: Bir kerede bütün piþirme bölgelerini kapamak için, açma / kapama tuþuna basýn. Bekleme modunda, sýcak olan bütün piþirme bölgelerinin göstergelerinde "H" görünür. Hýzlý ýsýtma fonksiyonu: Piþirme seviyesi ayarlanan piþirme bölgesinde, ayarlanan sýcaklýða hýzlý bir þekilde ulaþmasý isteniyor ise, seviye ayarlandýktan sonra P tuþuna basýlarak Hýzlý Isýtma Fonksiyonu devreye alýnýr. Hýzlý Isýtma devrede olduðu sürece ilgili göstergede seviye deðeri ve P uyarýsý sýrayla gösterilir. Ayarlanansýcaklýða ulaþtýðýnda Hýzlý Isýtma otomatik olarak devredýþý kalýr ve göstergede P uyarýsý görünmez. Sýcak yüzey ikazý: Sýcak yüzey göstergesi, ilgili piþirme bölgesinde cam yüzeyin sýcaklýðýnýn dokunmak için tehlikeli olduðunu gösterir. Piþirme bölgesi kapandýktan sonra, bu bölgeye ait göstergede piþirme bölgesinde cam yüzey sýcaklýðý önceden tayin edilmiþ olan kritik sýcaklýk deðeri altýna inene dek "H" gösterilir. Güvenlik için kapama fonksiyonu: Her piþirme bölgesi aþaðýdaki tabloda verilen ýsýtma ayarýna göre önceden tanýmlý süre sonunda güvenlik amacýyla þayet ýsýtma seviyesi bu esnada deðiþtirilmezse otomatik olarak kapatýlýr. Piþirme bölgesine ait ýsýtma ayar seviyesinde yapýlacak her deðiþiklik maksimum çalýþma süresini baþlangýç deðerine geri döndürür. Maksimum çalýþma süresi seçili olan ýsýtma seviyesine baðýmlýdýr. 10

13 Çocuk kilidi: Isýtma ayarý Maksimum çalýþma süresi saat saat 4 saat 1,5 saat Cihaz açýldýktan sonra, çocuk kilidi fonksiyonu çalýþtýrýlabilir. Çocuk kilidini aktif hale getirmek için, ayný anda sað ve sol kontrol tuþuna basýlmalý ardýndan sað kontrol tuþuna basýlarak çocuk kilidi aktif hale gelir. Bütün ýsýtýcý göstergelerinde "L" belirir ve artýk kontroller deðiþtirilemez. Bir piþirici bölgesi çalýþmaz durumda ve sýcaksa göstergesinde ardýþýk olarak "L" and "H" gösterilir. Cihaz, kapatýlýp açýlsa dahi kilit iptal edilene dek kilitli konumunu sürdürür. Çocuk kilidini iptal etmek için, ilk olarak cihazý kapalý ise açýk konuma getirin. Cihaz açýldýktan sonra, çocuk kilidi fonksiyonu çalýþtýrýlabilir. Çocuk kilidini iptal etmek için, ayný anda sað ve sol kontrol tuþuna basýlmalý ardýndan sol kontrol tuþuna basýlarak çocuk kilidi iptal edilir. Bütün ýsýtýcý göstergelerinden "L" kaybolur ve cihaz kapatýlýr. Tuþ Kilidi; Tuþ kilidi fonksiyonu ocaðýnýzýn çalýþmasý durumunda kontrol panelini kilitlemek için kullanýlýr, tuþ kilidi devrede iken yanlýzca açma/kapama ( ) tuþu çalýþýr. Tuþ kilidini aktif etmek için en az 2 saniye süreyle ( ) tuþuna basýlý tutun. Sesli bir sinyal ile tuþ kilidi aktif olacaktýr. Tuþ kilidi ikaz lambasý yanacak ve kontrol paneli kilitlenecektir. Saat fonksiyonu: Süre en az 1 dakika en fazla 99 dakika olarak ayarlanabilir. Ýki farklý kullaným þekli vardýr. Süre hatýrlatma fonksiyonu: Süre hatýrlatma fonksiyonu, bütün piþirme bölgeleri kapalý iken kullanýlabilir. Saat göstergesi sað alt köþesinde yanýp sönen nokta ile "00" þeklinde kalan süreyi gösterir. Ýlk çalýþtýrma ve artan yönde süre ayarý için saat ayar tuþuna, süreyi arttýrmak için sað kontrol tuþuna basýlýr. Süreyi azaltmak için de saat süresini azaltma sol kontrol tuþuna basýn. Ayar aralýðý, 0-99 dakika arasýndadýr. 10 saniye içinde herhangi bir baþka iþlem yapýlmazsa, süre hatýrlatma fonksiyonu aktif olur ve yanýp sönen nokta kaybolur. Fonksiyon ayarlandýktan sonra, süre ayarlanan deðerden geri sayýma baþlar. Süre sona erdiðinde, ses sinyali verilir ve saat göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Ses sinyali 30 saniye sonunda otomatik olarak kesilir ya da sinyal verilirken herhangi bir tuþa dokunulduðunda sinyal durdurulur. 11

14 Süre hatýrlatma fonksiyonu ayarý, herhangi bir zaman saat ayar tuþuna ya da saat süresini azaltma sol kontrol tuþuna basýlarak deðiþtirilebilir. Cihazý açma / kapama tuþuna basmak, süre hatýrlatma fonksiyonunu da iptal edecektir. Piþirme bölgesi saat fonksiyonu: Cihaz açýldýðýnda, her bir piþirme bölgesine birbirinden baðýmsýz olarak saat fonksiyonu atanabilir. Saat, piþirme bölgesi için ayarlanan süre sonunda bölgeyi kapatma þeklinde kullanýlýr. Bunun için önce piþirme bölgesini ve ýsýtma seviyesini seçin sonra saat ayar tuþuna basýn. Artan yönde süre artýrýmý için sað kontrol tuþuna basmaya devam edin. Süreyi azaltmak için(timer süresi azaltma) sol kontrol tuþuna basýn. Saat göstergesi "00" etrafýnda piþirme bölgesine uygun konumda hangi bölge için süre ayarlandýðýný gösterir nokta belirecektir. Son iþlemden 10 saniye sonra saat göstergesi, þayet birden fazla bölge için programlama yapýlmýþsa süresi en az kalan bölgenin süre sayýmýna dönecektir. Bir piþirme bölgesi için süre sona erdiðinde, ses sinyali verilir ve saat göstergesi hem "00" hem de hangi bölge için süre sona ermiþse o bölgeye ait yanýp sönen nokta gösterir. Programlanan piþirme bölgesi kapatýlýr, bölge üzerinde cam sýcak ise bölgenin göstergesinde "H" gösterilir. Ses sinyali ve saat göstergesindeki yanýp sönen nokta ya herhangi bir tuþa basýldýðýnda ya da 30 saniye sonunda otomatik olarak kapatýlýr. Sesli uyarý fonksiyonu: Cihaz çalýþýrken aþaðýdaki aktiviteler gerçekleþtirildiðinde ses sinyali verilir: Normal tuþ operasyonlarýnda kýsa bir sinyal. 10 saniyeden daha uzun süren ve sürekli tuþ operasyonlarýnda uzun ve kesikli bir sinyal. TAVSÝYELER VE ÝPUÇLARI Piþirme kaplarý: Piþirme bölgesi ile ayný çapta kalýn, düz ve pürüzsüz tabanlý piþirme kaplarý kullanýn. Bu piþirme zamanlarýný iyileþtirecektir. Çelik, emaye kaplý çelik, döküm ya da paslanmaz çelik (indüksiyon ocaklarla kullanýma uygun olarak üreticisi tarafýndan etiketlenmiþ) piþirme kaplarý en iyi sonucu verecektir. Emaye kaplý çelik, bakýr ya da aluminyum kaplý tabana sahip piþirme kaplarý cam yüzeyde metalik bir kalýntý býrakabilir. Bu her kullanýmdan sonra temizlenmezse, sonra çýkarmak güç olabilir. Ýndüksiyon ocaða uygun piþirme kaplarýnýn tabanýna mýknatýs yapýþýr. Bu metodla kabýnýzýn uygunluðunu kontrol edebilirsiniz. Piþirme kabý, piþirme bölgesinin ortasýna yerleþtirilmelidir. Doðru yerleþtirilmediðinde ilgili piþirme bölgesinin göstergesinde iþareti belirir. 12

15 Piþirme kaplarý (tencere, çaydanlýk, cezve vb.), üreticisi tarafýndan indüksiyonla piþirmeye uygundur þeklinde iþaretlenmiþ olsa dahi aþaðýda belirtilen minimum taban çaplarýndan küçükse çalýþmayacaklardýr. Bu deðerler piþirme kabýnýn taban malzemesine göre deðiþebilir. Piþirme bölgesi çapý Minimum tencere taban çapý 160 mm 110 mm 200 mm 150 mm Enerji tasarrufu: Ýndüksiyon piþirme bölgeleri bir ölçüye kadar piþirme kabý taban ölçüsüne göre otomatik olarak uyum saðlar. Bununla birlikte piþirme kabýnýn manyetik kýsmý, piþirme bölgesinin büyüklüðüne göre minimum bir ölçüde olmalýdýr. Piþirme kabýný, ilgili ýsýtýcýyý açýk konuma getirmeden önce piþirme bölgesine yerleþtirin. Ýndüksiyon ýsýtýcýlar, piþirme kabýnýn varlýðýný algýlayan bir sensöre sahiptir. Kap konmadan çalýþtýrýldýklarýnda ýsýtma yapmazlar ve ilgili bölgenin göstergesinde iþareti belirir. Piþirme sürelerini kýsaltmak için kaplarý, kapaklarý kapalý iken kullanýn. Kaynama baþladýðýnda ýsýtma ayarýný düþürün. Piþirme süresini kýsaltmak için su ve yað miktarýný fazla tutmayýn. Piþirmeye uygun ýsýtma ayarýnda kullanýn. Piþirme uygulamasý örnekleri Aþaðýdaki tabloda verilen bilgiler sadece rehber amaçlýdýr. Isýtma ayarý A Kullaným þekli Kapalý Sýcak tutma Yavaþ ýsýtma, yavaþ piþirme Yeniden ýsýtma, hýzlý piþirme Kaynatma, sote yapma Maksimum Otomatik hýzlý ýsýtma 13

16 Bölüm 5: OCAÐIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI Ýndüksiyon Ocaðýnýzýn Temizliði: - Temizliðe baþlamadan önce ocak camýnýn tam olarak soðumasýný bekleyiniz. - Cam tablanýn temizliðinde, aþýndýrýcý bezler, korozif temizleyiciler, sprey temizleyiciler ya da keskin objeler kullanmayýn. - Yanmýþ yemek artýklarýný, nemli ve sabunlu bir bezle ve sývý deterjanla temizleyin. - Yanmýþ yemek artýklarýný ürünle birlikte verilen spatula yardýmýyla çýkarabilirsiniz. - Yapýþkan yiyecekler, cam soðumadan ve döküldüðünde vakit kaybetmeden temizlenmelidir. - Çelik temizleme telleri ile fýrçalama ocak camýnýn yüzeyine zarar verebilir. - Yüzey üzerinde oluþacak tozlanmalar nemli bir bez ile temizlenmelidir. - Seramik cam yüzey üzerinde oluþabilecek renk deðiþiklikleri ocaðýn fonksiyonel yapýsýný ve kalýcýlýðýný etkilemez. - Renk deðiþikliðinin sebebi malzemenin deðiþmesi olmayýp, yüzey üzerinde oluþan yanmýþ artýklarýn temizlenmemesinden, kullanýlan tencerelerin cam yüzeyi aþýndýrmalarýndan ve uygun olayan temizlik maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. - Temizleme spatulasý, daima kimyasal temizleme maddelerinden önce kullanýlmalýdýr. Bu spatula sayesinde ocak yüzeyi üzerindeki en ufak kirleri bile temizleyebilirsiniz. Erimiþ plastik, aðýr yaðlar, þekerli maddeler gibi temizlenmesi zor kirler spatula sayesinde kolayca temizlenir. - Spatulanýz üzerinde jilet takýlý olduðu için tehlikelidir, çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutulmalýdýr. - Spatula ile temizlik esnasýnda cam kenarlarýnda yeralan silikon yapýþtýrýcýlarýn kazýnmamasýna dikkat ediniz. - Temizlik için cam dokunulacak kadar ýlýkken, özel seramik cam temizleyici kullanýl-masý tavsiye edilir. Cam yüzey, uygulama sonrasý temiz ve kuru bir bezle ya da kaðýt havluyla silinmelidir. Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Ocak Çalýþmýyor ise; Ocaðýn fiþi çekilmiþ, sigorta atmýþ olabilir. Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen VESTEL Yetkili Servisini" arayýn. Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa; Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki taþýma iþaretlerine uyun. Ocaðý sararak kýlýfýný sabitlemek için bantlayýn. Orjinal kutusu yok ise; Ocaðýn dýþ yüzeylerine (cam yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn. Taþýma sýrasýnda ocaðýnýzý dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn. 14

17 Teknik Özellikler Ürün Boyutlarý Yükseklik x Geniþlik x Derinlik mm 53 x 590 x 520 Banko Boþaltmasý Boyutlarý Geniþlik x Derinlik mm 560 x 490 Ocak Özellikleri Ø160 mm Isýtýcý Kafa W Ø200 mm Isýtýcý Kafa W Diðer Özellikler Toplam Güç Tüketimi Kw 7,4 Voltaj V 230V~ Paket Boyutlarý( Geniþlik x Derinlik x Yükseklik) mm 624X580x142 Net Aðýrlýk Maksimum kg 11 Brüt Aðýrlýk Maksimum kg 12 AEEE yönetmeliðine uygundur. 15

18 Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ Organize Sanayi Bölgesi Manisa - TÜRKÝYE Tel: E-posta: Web: Vestel Ticaret A.Þ Zorlu Plaza Avcýlar Ýstanbul - Türkiye Tel: E-posta: Web:

19

20 Tel: E-posta: Web: /13

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı