Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Cihaz Modelleri...4 KM KM 5803 / KM KM 5805 / KM KM 5813 / KM 5814 / KM 5815 / KM KM 5817 / KM KM 5821 / KM 5822 / KM 5823 / KM 5824 / KM 5825 / KM Kumanda Paneli Ocak Bilgileri...12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...20 Ýlk Kullanýmdan Önce...21 Ýlk Temizlik...21 Çalýþtýrma...21 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Kullaným...23 Kullaným Yöntemleri...23 Açma...24 Ayarlar...25 Piþirmeye Baþlama Otomatý...26 Ýlave Ocak Açma...28 Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi...30 Piþirme Kaplarý...31 Enerji Tasarrufu Yöntemleri...32 Timer...33 Kýsa Süre...34 Ocaðýn Otomatik Kapanmasý Timer Seçeneklerinin Ayný Zamanda Kullanýmý...38 Güvenlik Sistemleri...39 Kilitleme / Çalýþtýrma Kilidi Stop and Go Güvenlik Kapatmasý Aþýrý Isýnma Emniyeti...42 Temizlik ve Bakým...43 Programlama...45 Ne Yapmalý, eðer...?

3 Ýçindekiler Piþirme Gücünün Kontrolü...52 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...54 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri...55 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar...60 Montaj Ölçüleri KM 5801 / KM 5803 / KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM Montaj...72 Harici Þebeke Baðlantý Kutusu...75 Alana Baðlý Cihazlar Montaj Ölçüleri KM KM KM Montaj...79 Elektrik Baðlantýsý...82 Baðlantý Kablosu...83 Baðlantý þemasý...84 Müþteri Hizmetleri / Tip Etiketi

4 Cihazýn Tanýtýmý Cihaz Modelleri KM 5801 abcd Tek-Halkalý-Ocaklar e Kumanda Paneli 4

5 Cihazýn Tanýtýmý KM 5803 / KM 5804 abd Tek-Halkalý-Ocaklar c Ýki-Halkalý-Ocak e Kumanda Paneli 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 5805 / KM 5807 ac Ýki-Halkalý-Ocaklar bd Tek-Halkalý-Ocaklar e Kumanda Paneli 6

7 Cihazýn Tanýtýmý KM 5813 / KM 5814 / KM 5815 / KM 5816 a Ýki-Halkalý-Ocak bd Tek-Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 7

8 Cihazýn Tanýtýmý KM 5817 / KM 5818 a üç-halkalý-ocak b Tek-Halkalý-Ocak c Tek-Halkalý-Ocak, b ile kombine edilerek kýzartma alaný geniþletilir 8

9 KM 5821 / KM 5822 / KM 5823 / KM 5824 / KM 5825 / KM 5826 Cihazýn Tanýtýmý a Ýki-Halkalý-Ocak bd Tek-Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 9

10 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli 10

11 Sensörlü Tuþlar a Ocaðý Açma/Kapama Tuþu b Kumanda cetveli - Isý kademe ayarý - Süre ayarý c Kilitleme d Ocak ilavesi (cihaza göre) e Ocak seçimi f Stop and Go g - Timer Seçimi - Timer iþlemlerinin deðiþimi - Kapatma saati seçimi ("Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý" bölümüne bakýnýz) h Saat göstergesi Kontrol Iþýklarý i Kilitleme j Ocak ilavesi Cihazýn Tanýtýmý Ocak Göstergesi k 0 = Ocak çalýþmaya hazýr 1 ile 9 arasý= Isý gücü kademesi # = Kalan ýsý A = Geniþletilmiþ ýsý kademelerinde þok piþirme otomatý l Þok piþirme veya geniþletilmiþ ýsý kademeleri kontrol ýþýðý ("Programlama" bölümüne bakýnýz) Timer Göstergesi m Ocak düzeni kontrol ýþýðý, örneðin sað arka ocak gibi n 00 ile 99 arasý = Süre/Dakika 0.^ ile 9^ arasý = Süre/Saat PS = Programlama (ilgili bölüme bakýnýz) F = Hata ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz) o 99 dakikadan fazla olan kýsa süre seçiminde yarým saatleri gösteren kontrol ýþýðý 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Bilgileri Ocak KM 5801 KM 5803 / KM 5804 C cm Watt 230 V C cm Watt 230 V y 18, , w 14, , x 21, ,0 / 21,0 750 / 2200 z 14, , Toplam: 6400 Toplam: 6400 Ocak KM 5805 / KM 5807 KM 5813 / KM 5814 / KM 5815 / KM 5816 C cm Watt 230 V C cm Watt 230 V y 10,0 / 18,0 600 / ,0 / 21,0 750 / 2200 w 14, , x 12,0 / 21,0 750 / ,0 / 17,0 x 26, / 2400 z 14, , Toplam: 6400 Toplam: 7000 Ocak KM 5817 / KM 5818 C cm Watt 230 V f 14,5 / 21,0 / 27, / 2050 / 3200 x 18, z 18, z + x 18,0 x 41, Toplam:

13 Cihazýn Tanýtýmý Ocak KM 5821 / KM 5822 / KM 5823 / KM 5824 / KM 5825 / KM 5826 C cm Watt 230 V y 12,0 / 21,0 750 / 2200 w 14, x 17,0 / 17,0 x 29, / 2600 z 18, Toplam:

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Burada cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Ocaðý sadece evde ve kullaným kýlavuzunda belirtilen iþler için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikeli olabilir. Üretici firma kurallara aykýrý veya hatalý kullanýmdan kaynaklanacak hasar ve zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 14

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar ~ Çocuklarýn sizin kontrolünüz dýþýnda ocaðý açmamalarý veya ayarlarý deðiþtirmemeleri için kilitleme sisteminden yararlanýnýz. ~ Ocaðýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak ocaðýn nasýl güvenle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencereleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz.haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný tezgaha doðru çeviriniz! Özel bir çocuk kafesi bu tehlikenin oluþmasýný önler. ~ Ambalaj malzemeleri (folyo, stropor gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden dýþarý çýkartýnýz. ~ Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi açýsýndan ocak soðuyuncaya kadar çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. ~ Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn üstüne veya arkasýna koymayýnýz. Aksi halde çocuk onu almak için ocaðýn üstüne çýkmaya çalýþacaktýr. Yanýk tehlikesi! 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik ~ Ocaðýn montajýný yapmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ocaðý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. ~ Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir hatta baðlanmalýdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse uzman bir elektrikçiye evdeki elektrik tesisatýný kontrol ettirebilirsiniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin elektrik çarpmasý gibi). ~ Ocaðýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketinde yazýlý olan baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) evdeki elektrik þebekesi verileri ile kýyaslayýnýz. Cihazýnda bir arýza meydana gelmemesi için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Uzman ve yetkili personele danýþýnýz. ~ Ocaðýn kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten parçalara temas edilmesi veya elektrikli veya mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi sonucunda ocak bozulabilir. ~ Montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üretici firma tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- bakým ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Montaj-, bakým ve tamir iþlerinde cihazýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki önlemlerden birini alýnýz, ancak o zaman cihaza gelen elektrik kapatýlmýþ olur: evdeki sigortayý kapatýnýz, vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz, fiþi prizden çýkartýnýz. Bunu yaparken kablodan tutarak fiþi prizden çýkarmaya çalýþmayýnýz, sadece fiþi tutunuz. ~ Ocak ancak monte edildikten sonra güvenle kullanýlabilir. 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Garanti süresi içinde yapýlacak bir tamir iþi sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna girmeyecektir. ~ Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Ocaðýn elektrik kablosu hasar gördüðü zaman H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) model özel bir kablo ile yenilenebilir, bu kabloyu yetkili servislerde bulabilirsiniz. ~ Ocaðýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu bir priz veya uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gereken güvenliði saðlayamazlar (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). ~ Bir arýza veya seramik camýn çatlamasý, kýrýlmasý durumunda cihazý çalýþtýrmayýnýz ve hemen kapatýnýz. Cihaza gelen cereyaný kesiniz. Aksi halde elektrik çarpma tehlikesi olabilir! Doðru Kullaným ~ Cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve bir süre daha sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesinin ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. ~ Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Ýçi boþ tencerelerin çalýþan ocak üzerinde kalmasý cam seramiðin zarar görmesine sebep olur ve üretici firma bu sorumluluðu kabul etmez. Kýzgýn yað alev alabilir ve yangýna sebep olabilir. ~ Kýzgýn yað alev alýrsa, bunu asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Bunu bir tencere kapaðý, ýslak bir mutfak bezi veya benzeri ile söndürmeye çalýþýnýz. ~ Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn çevresindeki eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn dayanma ömrü kýsalabilir. ~ Cihazýn uzun süre yoðun olarak kullanýlmasý sonucunda çerçevesi çok ýsýnýr ve hatta kumanda paneli de ýsýnabilir. Bu normal bir durumdur, ocaðýn hatalý çalýþtýðý anlamýna gelmez. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Sýcak ocakta çalýþýrken ellerinizi ýsý izolasyonlu mutfak eldivenleri veya tencere tutacaklarý ile koruyunuz. Bu bezlerin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Islak bezlerin ýsý iletimi çok fazladýr ve yanýklara sebep olabilir. ~ Bir davlumbazýn altýnda alevle bir yiyecek hazýrlamayýnýz. Alevler davlumbazýn yanmasýna sebep olabilir. ~ Ocaðý tezgah olarak kullanmayýnýz. Býçak, çatal, kaþýk veya diðer metal eþyalarý ocaðýn üzerinde býrakmayýnýz. Ocak çalýþýyorsa, veya yanlýþlýkla açýlmýþsa veya kalan ýsý metal eþyalarýn ýsýnmasýna sebep olabilir (yanýk tehlikesi!). Bunun dýþýndaki malzemeler de eriyebilir veya alev alabilir. Islak tencere ocaða yapýþabilir. Kullandýktan sonra ocaðýnýzý mutlaka kapatýnýz! ~ Ocaðýn üzerini asla bir örtü veya koruyucu bir folyo ile kapatmayýnýz. Ocaðýn aþýrý ýsýnmasý sonucunda yangýn çýkabilir. ~ Plastik veya aluminyum folyo çatal býçak kaþýk kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! ~ Ocaðýnýzýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Meydana gelecek yüksek basýnç sonucunda kutu patlayabilir, yaralanma ve haþlanma tehlikesi! ~ Bu ocakta kullandýðýnýz tencere ve tavanýn tabaný düz ve pürüzsüz olmalýdýr. Tabaný iyi perdahlanmamýþ ve çapaklý kalmýþ tencere ve tavalar çam seramiði çizebilir. ~ Aluminyum tencereler veya aluminyum tabanlý tencereler metalik parlayan lekeler oluþturabilir. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile çýkartabilirsiniz ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). ~ Ýçi boþ tencere ve tavalarý üreticileri açýkça izin vermedikçe asla ýsýtmayýnýz! Ýnduksiyonun yüksek ve hýzlý ýsýnma özelliði nedeniyle tencerenin tabaný en kýsa sürede týpký aþýrý ýsýnan yaðda olduðu gibi kendi kendine tutuþma derecesine ulaþýr. ~ Ocaklarý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzeleri ayýklarken dökülen toprak ocaðýn çizilmesine sebep olabilir. ~ Sýcak tencere ve tavalarý asla kumanda alaný üzerine koymayýnýz. Aksi halde kumanda alanýnýn altýndaki elektronik zarar görecektir. ~ Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzeme veya kabýn düþmemesine dikkat ediniz. Örneðin bir tuzluk bile düþse seramik yüzey çatlayabilir veya kýrýlabilir. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Ocaðýn üstüne dökülen yemeklerin yanmamasý için hemen bir bezle alýnýz ve tencereleri ocaða oturturken tencere ve tava diplerinin temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. ~ Sýcak ocaðýn üzerine þeker, þekerli yiyecekler, plastikler veya aluminyum folyo gibi maddeler deðmemelidir. Ocak henüz sýcakken cam kazýyýcý ile bunlarý kazýyýnýz. Ocak soðuduktan sonra bunlarý çýkarmak zor olacaktýr, seramik çatlayabilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Ocaklar soðuduktan sonra bir bezle siliniz. ~ Cihazýn yakýnýndaki bir prizi kullanýrken kablonun sýcak ocak ile temas etmemesine dikkat ediniz. Kablodaki izolasyon bozulur. Elektrik çarpma tehlikesi! ~ Cihazýn altýnda bir çekmece varsa, burada sprey kutularý veya kolay tutuþabilen maddeler ve malzemeler bulundurmayýnýz. Hatta buradaki çatal-kaþýk utusu bile ýsýya dayanýklý olmalýdýr. ~ Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerde bulunabilecek olasý bakteriler ancak yüksek dereceli ýsýlarda ve yeterli sürede yok olabilirler. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlar bölümünde yazýlý kurallara dikkat edilmemesi sonucunda meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. 19

20 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli veya elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 20

21 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan "Tip Etiketini" ait olduðu sayfaya yapýþtýrýnýz. Eðer varsa koruyucu folyoyu ve yapýþtýrýlan etiketleri çýkartýnýz. Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cam seramik yüzeylerini deterjanlý suyla silmeyiniz, mavimsi lekeler oluþabilir. Çalýþtýrma Sadece fasetli ocaklarda (cam kenarlarý perdahlý): Cihazýn montajýndan sonraki ilk birkaç gün ocak ile tezgah arasýnda çok az bir aralýk görülebilir. Cihaz kullanýldýkça bu boþluk daralýr. Bu küçük aralýða raðmen cihazýn elektrik emniyeti saðlanmýþtýr. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. BU nedenle cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðýnda geçici bir koku duyulur. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya hatalý baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 21

22 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Tek Halkalý-Ocak Tek-halkalý ocaklar bir ýsýtma bandý, iki halkalý-ocaklar ve kýzartma alanlarý iki ýsýtma bandý ile donatýlmýþtýr. Modele baðlý olarak ýsý bantlarý bir halka ile ayrýlabilir. Her ocakta bir aþýrý ýsýnmaya karþý bir emniyet sistemi vardýr (Ýç ýsý limiti), bu sistem cam seramik yüzeyin aþýrý ýsýnmasýný önler ( "Aþýrý ýsýnma emniyeti" böl.bak.). Bir ýsý kademesi ayarlandýðýnda, rezistans çalýþmaya baþlar ve ýsý bandý cam seramik yüzeyden görülebilir. Ocaklarýn ýsý gücü ayarlanan ýsý kademesine baðlýdýr ve elektrik olarak kumanda edilir. Bu ocaðýn yanma "ritmini" etkiler: rezistans açýlýr- ve kapanýr. a Aþýrý ýsýnma emniyeti b Isý bandý Ýki Halkalý-Ocaklar a Teknik olarak gereklidir, arýza deðil b Aþýrý ýsýnma emniyeti c Dýþ ýsý bandý d Ýzolasyon halkasý e Ýç ýsý bandý 22

23 Kullaným Yöntemleri Kullaným Cam-seramik-ocaðýnýz parmak dokunuþu ile çalýþan elektronik sensörlü tuþlarla donatýlmýþtýr. Çalýþtýrmak istediðiniz ocaðýn sensörlü tuþuna parmaðýnýzla dokunarak ocaðý açýnýz. Tuþa her dokunuþta akustik bir onay sesi duyulacaktýr. Bir ýsý kademesi veya süre ayarlamak veya deðiþtirmek için ocaklar ve Timer "açýk" olmalýdýr. Bir ocak veya Timer açýlmak istendiðinde o ocaðýn ve Timer tuþuna dokunulmalýdýr. Seçme tuþuna dokunduktan sonra seçtiðiniz ocak ve Timer göstergeleri yanýp sönmeye baþlar. Gösterge yanýp söndüðü sürece ocak ve Timer "açýktýr" ve þimdi ýsý kademesi ve süre ayarý yapýlabilir. Ýstisna: Sadece bir ocak çalýþýyorsa, ýsý gücü kademesi ocak açýlmadan da deðiþtirilebilir. Kumanda paneli temiz tutulmalý ve üzerinde herhangi bir malzeme bulunmamalýdýr. Aksi halde sensörlü tuþlar çalýþmaz veya kontrolsüz olarak birdenbire bir ocak açýlabilir veya cihaz otomatik olarak kapatýlýr ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz). Sensörlü tuþlarýn üzerine asla sýcak tencere veya tava koymayýnýz. Kumanda paneli altýnda elektronik zarar görebilir. 23

24 Kullaným Açma Önce cihazý daha sonra da istediðiniz ocaðý açmanýz gerekir. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Cihazýn Açýlmasý ^ Sensörlü s tuþuna dokununuz. Bütün ocak göstergelerinde 0 görülür. Baþka bir giriþ yapýlmadýðý takdirde ocak güvenlik nedeniyle birkaç saniye sonra tekrar kapanýr. Ocaðýn Açýlmasý, Isý Gücü Ayarý ^ Ýstediðiniz ocaðýn sensörlü tuþuna kýsaca dokununuz. Ocak göstergesinde 0 yanýp söner. ^ Kullaným cetvelindeki sayýlara dokunarak istediðiniz ýsý gücü kademesini ayarlayýnýz. Bir ara kademe ayarlamak için ("Ayar Alaný" bölümüne bakýnýz) sayýlar arasýna dokunmanýz gerekir. Ayarlanan ýsý kademesi bir kaç saniye yanýp söner ve sonra devamlý yanar. Isý Kademesi Deðiþimi ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Ocak göstergesindeki ýsý kademesi yanýp söner. ^ Kullaným cetvelindeki sayýlara dokunarak istediðiniz ýsý kademesini ayarlayýnýz. Sadece bir ocak çalýþacaksa, ýsý kademesi ocak açýlmadan da deðiþtirilebilir. 24

25 Ayarlar Cihaz fabrikadan teslim edilirken 9 ýsý gücü kademesine programlanmýþtýr. Daha ince bir ayar yapmak istiyorsanýz, ýsý gücü kademesi çerçevesini geniþletebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ara kademeler sayýlarýn yanýnda ýþýklý bir nokta ile gösterilir. Ýþlemler Tereyaðý, çikolata v.s. eritilir, Jelatin çözülür Yoðurt yapýlýr Yumurta sarýsý ve tereyaðlý sos hazýrlanýr Az miktarda su ýsýtýlýr Çabuk soðuyan yemekler ýsýtýlýr Pilav demlenir Sulu ve yarý katý yemekler ýsýtýlýr Krema ve sos hazýrlanýr Puding piþirilir Omlet ve sahanda yumurta piþirilir Buharda meyve yumuþatýlýr Dondurulmuþ besin çözülür Sebze, balýk buðulanýr Hamur kabartýlýr, baklagiller ve tahýllar yumuþatýlýr Büyük miktarda yemekler piþirmeye baþlanýr ve daha sonra piþirmeye devam edilir Balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta (yaðý aþýrý kýzdýrmadan) hazýrlanýr Fabrika çýkýþý (9 Isý Gücü Kademesi) Ayarlar Geniþletilmiþ (17 Isý Gücü Kademesi) Kullaným Krep, patates köftesi piþirilir Çok miktarda su kaynatýlýr Hýzla kaynatýlýr * Bu deðerler ortalama deðerlerdir ve dört kiþilik porsiyonlara göre hesaplanmýþtýr. Daha derin tencereler, kapaksýz piþirmeler ve yiyecek miktarýnýn fazla olmasý durumunda daha yüksek bir ýsý ayarý gerekir. Piþirilecek yiyecek miktarý fazla deðilse daha düþük bir ýsý ayarý seçilmelidir. 25

26 Kullaným Piþirmeye Baþlama Otomatý Devreye Alma Piþirmeye baþlama otomatý devrede ise ocak otomatik olarak en yüksek ýsý gücü ile (þok piþirme) çalýþýr ve sonra ayarlanan ýsý gücü kademesine = piþirmeye devam ýsý ayarýna iner. Piþirmeye baþlama süresi ayarlanan piþirmeye devam ýsý ayarýna baðlýdýr (Tabloya bakýnýz). Piþirmeye devam ýsý ayarý yüksek ise, süresi de kýsa olacaktýr, çünkü bu ayarlarda genellikle boþ tava kýzartma için ýsýtýlýr. ^ Ýstediðiniz ocaðýn sensörlü tuþuna dokununuz. Ocak göstergesi yanýp söner. ^ Bir sinyal duyuluncaya ve ocak göstergesinde piþirmeye devam kademesinin saðýndaki ýþýk yanýncaya kadar istediðiniz piþirmeye devam sayýsýnýn tuþuna dokununuz. Piþirmeye baþlama süresi sona erdikten sonra piþirmeye devam kademesinin saðýndaki kontrol ýþýðý söner. Geniþletilmiþ ýsý gücü kademelerinde ("Programlama" bölümüne bakýnýz) piþirmeye baþlama sürecinde A ile piþirmeye devam kademesi ýþýðý deðiþimli olarak yanýp söner. Piþirmeye devam kademesini deðiþtirmekle piþirmeye baþlama iþlemi devreden çýkarýlýr. Devreden Çýkarma Piþirmeye baþlama süresi þok piþirmeyi kapatabilirsiniz. ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçime tuþuna kýsaca dokununuz. Ocak göstergesi yanýp söner. ^ Ayarlanan piþirmeye devam kademesine, kontrol ýþýðý ve A sönünceye kadar dokununuz; veya baþka bir ýsý güç kademesi ayarlayýnýz. 26

27 Kullaným Piþirmeye Devam Ayarý* Piþirmeye Baþlama Süresi dak. ve san. (yakl.) 1 1: :00 2 2: :25 3 4: :45 4 5: :10 5 6: :10 6 1: :00 7 2: :45 8 2: : * Piþirmeye devam ýsý kademesinin yanýndaki nokta iþareti geniþletilmiþ ýsý kademelerini gösterir (" Programlama" bölümüne bakýnýz). 27

28 Kullaným Ýlave Ocak Açma Büyük tencere ve kaplar kullanýldýðýnda ocak donanýmý buna uygunsa piþirme- ve kýzartma alanlarýna ("Cihaz Tanýtýmý" bölümüne bakýnýz) ikinci ve üçüncü bir ýsýtma halkasý ilave edebilirsiniz. Büyütülmüþ kýzartma alanýnda arka arkaya bulunan iki ocak aradaki bir köprü rezistans ile birlikte açýlýr. Geniþletilmiþ kýzartma ocaðý sadece saðda önde bulunan ocak üzerinden kullanýlýr. Bir rezistans ilave edildiðinde ocak göstergesindeki ýsý gücü kademesi yanýp söndüðü sürece kontrol ýþýðý yanar. Isý gücü kademesi devamlý yanmaya baþladýðýnda kontrol ýþýðý söner. Üç-halkalý-ocakta göstergede ikinci ve üçüncü ýsýtma halkasýnda bir fark yoktur. Bir ocak kapatýldýðýnda ilave ýsýtma halkasý da kapanýr. Ýki-Halkalý-Ocak /Kýzartma-Ocaðý ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. ^ Ýstediðiniz ýsý gücü kademesini ayarlayýnýz. ^ Ocak göstergesinde ýsý gücü kademesi yanýp söndüðü sürece sensörlü n tuþuna dokununuz. Geniþletilmiþ-Kýzartma-Ocaðý ^ Sað öndeki ocaðýn seçme düðmesine dokununuz. ^ Ýstediðiniz ýsý gücü kademesini ayarlayýnýz. ^ Ocak göstergesinde ýsý gücü kademesi yanýp söndüðü sürece sensörlü n tuþuna dokununuz. Ayarlanan ýsý gücü kademesi her iki ocak göstergesinde gösterilir. 28

29 Kullaným Üç-Halkalý-Ocak ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. ^ Ýstediðiniz ýsý gücü kademesini ayarlayýnýz. ^ Ocak göstergesinde ýsý gücü kademesi yanýp söndüðü sürece sensörlü n tuþuna istediðiniz sayýda ocak halkasý açýlýncaya kadar dokununuz. Ýlave Ocaðýn Kapatýlmasý ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ocak göstergesinde ýsý gücü kademesinin ýþýðý yanýp söner ve ilave edilen ocaðýn kontrol ýþýðý yanar. ^ Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü n tuþuna dokununuz. 29

30 Kullaným Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi Ocaðýn Kapatýlmasý ^ Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna 2-defa dokununuz. Ocak göstergesinde birkaç saniye için bir 0 görülür. Ocak henüz sýcaksa, kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanar. Cihazýn-Kapatýlmasý ^ Sensörlü s tuþuna dokununuz. Böylece tüm ocaklar kapanýr. Henüz sýcak olan ocaklarýn kalan ýsý göstergelerinin ýþýðý yanar. Kalan Isý Göstergesi Kalan ýsý göstergesindeki çizgiler ocak soðudukça arka arkaya söner. Son çizgi ocak elinizi yakmayacak kadar soðuduktan sonra söner. Kalan ýsý göstergelerinin ýþýklarý yandýðý sürece ocaklarý ellemeyiniz ve ýsýya dayanýklý olmayan maddeleri ocaðýn üzerine koymayýnýz. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Bir elektrik kesintisinden sonra kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp söner. 30

31 Piþirme Kaplarý Piþirme kaplarý içinde en uygun olanlar kalýn tabanlý ve soðukken içe doðru kavisli metal tencere ve tavalardýr. Isýnýnca taban genleþir ve ocaðýn üzerinde düzgün durur. Böylece ýsý iletimi mükemmel olur. soðuk sýcak Daha az uygun olanlar cam, seramik veya toprak kaplardýr. Bu malzemeler ýsýyý çok iyi iletmezler. Uygun olmayan kaplar ise plastik veya aluminyum folyodan yapýlan kaplardýr. Yüksek ýsýlarda bu kaplar erir. Aluminyum piþirme kaplarý veya aluminyum tabanlý kaplar metalikparlayan lekelere sebep olabilirler. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilirler ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Sadece pürüzsüz ve düzgün tabanlý tencere ve tavalar kullanýnýz. Altý çapaklý tencere ve tavalar cam seramik tablayý çizerler. Tencerenin yerini deðiþtirmek için kulpundan tutarak kaldýrýnýz. Cam seramik yüzeyin üzerinde bir yerden bir yere sürerek çekmeyiniz. Böylece çizilmeleri önlemiþ olursunuz. Tava ve tencere satýn alýrken genellikle maksimum veya üst çap ölçüsünün verildiðini unutmayýnýz. Fakat önemli olan (genelde daha küçük) taban çapýdýr. 31

32 Enerji Tasarrufu Yöntemleri Tencere veya tava tabanýnýn ocak boyutuna uygun olmasýna veya biraz büyük olmasýna dikkat ediniz. Böylece ýsý gereksiz yere tüketilmeyecektir. Çok küçük uygun Yemeklerinizi mümkün olduðu kadar kapaklý tencere veya tavalarda piþiriniz. Böylece yemek piþerken oluþan ýsý kabýn içinde kalacaktýr. açýk kapalý Az miktardaki yemeðinizi küçük tencerelerde piþiriniz. Küçük bir ocaðýn üzerindeki küçük bir tencerenin enerji ihtiyacý büyük bir ocaðýn üzerindeki az doldurulmuþ büyük bir tencerede için gerekli olan enerjiden daha azdýr. Yemeðinize az su koyunuz ve ilk piþirme veya kýzartma dakikalarýndan sonra daha düþük bir ýsý kademesine indiriniz. Uzun süreli piþirme iþlemlerinde piþirme süresi sona ermeden 5 ile 10 dakika önceden ocaðý kapatýnýz. Bu sayede kalan ýsýdan faydalanýlýr. 32

33 Timer Timer seçeneðinden faydalanmak için ocak açýk olmalýdýr. Timer iki iþlem için kullanýlabilir: Kýsa süre ayarý için bir ocaðýn otomatik kapatýlmasý için. Bir dakika (01) ile (9^) arasýnda bir ayar yapabilirsiniz. 99 dakikaya kadar dakika olarak ayarlanýr ve gösterilir. Örnek: 99 dakikadan fazla olan sürelerde Timer (h) göstergesine çevrilmelidir. Süre yarýmþar saatlik dilimlerle ilerler. Yarým saatler saylarýn yanýnda bir nokta olarak gösterilir. Örnek (2 sa. 30 dak.): h Ayarlanan sürenin sonunda Timer göstergesinde 00 görülür ve birkaç saniye bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini zamanýndan önce kapatmak isterseniz, m tuþuna dokununuz. 33

34 Timer Kýsa Süre Ayarý Dakika Örnek: 15 dakikaya ayarlamak istiyorsunuz. ^ Önce cihazý açýnýz. ^ Sensörlü m tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 görülür, saðdaki 0 yanýp söner. h Önce onlar hanesi-, daha sonra birler hanesi ayarlanýr. ^ Kumanda cetveli üzerinde onlar hanesindeki sayýya (burada 1)dokununuz. Timer göstergesi deðiþir, saðda 1 yanýp söner. h ^ Kumanda cetvelinde birler hanesinde duran sayýya (burada 5) dokununuz. Timer göstergesi deðiþir, 1 sola "atlar" ve saðda 5 görülür. Kýsa süre ilerlemeye baþlar. h 34

35 Saat Tam saat ayarlamak için kullaným cetvelindeki saylardan birine dokununuz. Yarým saat ayarlamak için kullaným cetvelinde iki sayý arasýndaki boþluða dokununuz. Örnek: 2 saat 30 dakika ayarlamak istiyorsunuz: ^ Önce cihazý açýnýz. ^ Sensörlü m tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 görülür, saðda 0 yanýp söner. Timer h ^ Göstergeyi saate çevirmek için sensörlü h tuþuna dokununuz. h ^ Kullaným cetvelinde 2 ve 3 sayýlarý arasýndaki boþluða dokununuz. h Birkaç saniye sonra Timer göstergesi devamlý yanmaya baþlar. Kýsa süre ilerlemeye baþlar. 35

36 Timer Deðiþtirme Silme ^ Sensörlü m tuþuna dokununuz. ^ Daha önce yazýldýðý gibi istediðiniz saati ayarlayýnýz. ^ 2-defa sensörlü m tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 görülür. 36

37 Timer Ocaðýn Otomatik Kapanmasý Ocaðýnýzýn otomatik kapanmasý için önceden bir saat ayarlamanýz gerekir. Bütün ocaklar ayný zamanda programlanabilir. Programlanan saat ocak için öngörülen maksimum çalýþma saatinden daha uzunsa ocak güvenlik nedeniyle (ilgili bölüme bakýnýz) kapatýlýr. ^ Ýstediðiniz ocaðýn ýsý gücü kademesini ayarlayýnýz. ^ Bu ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. Birkaç ocak açýlmýþsa, kontrol ýþýklarý sol ön ocaktan baþlayarak saat göstergesi yönünde yanýp söner. ^ Ýstediðiniz saati ayarlayýnýz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerlemeye baþlar. Kalan süreyi Timer göstergesinde izleyebilir ve her an deðiþtirebilirsiniz. Baþka bir ocaðýn daha otomatik olarak kapanmasýný istiyorsanýz, yukarýda yazýlanlarý uygulayýnýz. Birden fazla kapanma saati programlanmýþsa, ekranda kalan en kýsa süre gösterilir ve kendisine ait kontrol ýþýðý yanýp söner. Diðer kontrol ýþýklarý devamlý yanar. Arka planda ilerlemekte olan kalan sürelerin gösterilmesini isterseniz, istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. 37

38 Timer Timer Seçeneklerinin Ayný Zamanda Kullanýmý Kýsa süre ve otomatik kapanma seçeneklerinden ayný zamanda yararlanýlabilir. Bir veya birkaç otomatik kapatma saati programlamýþ ve ayrýca bir kýsa süre ayarlamak istiyorsanýz: Programlanan ocaklarýn kontrol ýþýklarý devamlý yanýncaya ve Timer göstergesinde 00 görülünceye kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. Bir kýsa süre ayarlamýþ ve ayrýca bir veya daha fazla otomatik kapatma saati programlamak istiyorsanýz: Ýstediðiniz ocaðýn kontrol ýþýðý devamlý yanýncaya kadar sensörlü m tuþuna dokununuz. Son giriþten sonra Timer göstergesi en kýsa kalan süreyi gösterir. Arka planda ilerleyen kalan sürelerin gösterilmesini istiyorsanýz, sensörlü m tuþuna : - istediðiniz ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar (otomatik kapatma), - sadece Timer göstergesi yanýp sönünceye kadar (kýsa süre) dokununuz. Ekranda görülen en kýsa kalan süreden hareket ederek bütün açýlan ocaklar ve kýsa süreler saat göstergesi yönünde sýrayla gösterilir. 38

39 Kilitleme / Çalýþtýrma Kilidi Güvenlik Sistemleri Cihaz ve ocaklarýn yanlýþlýkla açýlmamasý ve ayarlarýn deðiþtirilmemesi için cihaz bir adet kilitleme sistemi ile donatýlmýþtýr. Kilitleme iþlemi cihaz açýldýktan sonra yapýlýr. Kilitleme sistemi devreye alýndýktan sonra cihaz ancak belirli þartlarda çalýþabilir: Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý artýk deðiþtirilemez. Ocaklar, cihaz ve Timer kapatýlabilir fakat daha sonra artýk açýlamaz. Çalýþtýrma kilidi ocak kapalý iken devreye alýnýr. Bu kilitleme sistemi devrede olduðu zaman cihaz artýk açýlamaz ve Timer kullanýlamaz. Programlamada yapýlan ayara göre çalýþtýrma kilidi elle devreye alýnýr. Ýsterseniz bu ayarý cihaz kapandýktan 5 dakika sonra çalýþtýrma kilidi devreye girecek gibi deðiþtirebilirsiniz ("Programlama" böl.bak.). Kilitleme veya çalýþtýrma kilidi devrede iken uygun olmayan sensörlü bir tuþa dokunulduðunda kontrol ýþýðý yanar. Kilitleme ve çalýþtýrma kilidi bir elektrik kesintisinden sonra devreden çýkar. Devreye Alma ^ Kontrol ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa bir süre sonra kontrol ýþýðý söner. Cihaz kumandasýný çocuklar için zorlaþtýrmak amacýyla ayarý tek parmaktan üç parmak kumandaya çevirebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Devreden Çýkarma ^ Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 39

40 Güvenlik Sistemleri Stop and Go Cihazýnýz tüm ocaklar çalýþýrken ýsý kademelerini 1 seviyesine indirebilecek bir sistemle donatýlmýþtýr. Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý deðiþtirilemez, sadece cihaz kapatýlabilir. Devreden çýkarýldýðýnda ocaklar yine son ayarlanan ýsý kademesinde çalýþmaya devam eder. RBu fonksiyon devreden çýkarýlmazsa cihaz bir saat sonra kapanýr. "Stop and Go" devreye alýnýrsa - Otomatik kapatma için ayarlanan saat ilerlemesi durdurulur. Devreden çýkarýldýðýnda süre ilerlemeye devam eder. - kýsa süre durmadan ilerlemeye devam eder. Devreye Alma ^ Sensörlü tuþuna dokununuz. Açýlan ocaklarýn ýsý gücü 1 kademesine indirilir. Kilitlemenin kontrol ýþýðý yanýp söner. Devreden Çýkarma ^ Sensörlü tuþuna dokununuz. Kilitlemenin kontrol ýþýðý söner ve ocaklar son ayarlanan ýsý gücü kademesinde çalýþýr. 40

41 Güvenlik Kapatmasý Güvenlik Sistemleri Uzun Süreli Kullaným Bir ocak normalin üzerinde uzun bir süre (tabloya bakýnýz) ayný ýsý gücü kademesinde çalýþmaya devam ederse, cihaz otomatik olarak kapanýr ve kalan ýsý göstergesinin ýþýðý görülür. Ocaðý yeniden çalýþtýrmak istediðinizde, her zaman yaptýðýnýz gibi ocaðýnýzý tekrar açabilirsiniz. Isý Kademesi* Maksimum Çalýþma Saati 1/ /2. 5 3/3. 5 4/4. 4 5/5. 3 6/6. 2 7/7. 2 8/ * Yanýnda nokta iþareti olan ýsý kademeleri ancak geniþletilmiþ çerçevede bulunur (" Programlama" bölümüne bakýnýz). Sensörlü Tuþ Paneli Bir veya birkaç senörlü tuþun üstü parmak temasý, taþan yemekler veya tuþlarýn üzerine býrakýlmýþ malzemeler nedeniyle yaklaþýk 10 saniyeden fazla bir süre kapalý kalýrsa, cihaz otomatik olarak kapanýr. Timer göstergesinde bir F yanýp söner. Ayný zamanda her 30 saniyede bir (en fazla 10 dakika) bir sinyal sesi duyulur. ^ Kumanda panelini temizleyiniz ve üstündeki eþyalarý kaldýrýnýz. Sinyal durur ve F harfi söner. Cihazý tekrar çalýþtýrabilirsiniz. 41

42 Güvenlik Sistemleri Aþýrý Isýnma Emniyeti Her ocak bir aþýrý ýsýnma sigortasý ile donatýlmýþtýr. Cam seramik tabla aþýrý ýsýnmadan bu sigorta ocaðýn rezistansýný otomatik olarak kapatýr. Aþýrý ýsýnma sigortasý atarken rezistans ayarlanan en yüksek ýsý kademesinde bile açýlýr ve kapanýr. Cam seramik tabla yeterince soðuduktan sonra rezistans tekrar otomatik olarak açýlýr. Aþýrý ýsýnma sigortasý þu koþullarda atar: ocak üstünde bir kap olmadan açýlmýþsa, ocaðýn üzerindeki tencere veya tava boþ olarak ýsýtýlýyorsa. tencere veya tavanýn tabaný ocaðýn üzerinde düz durmuyorsa. tencere veya tava ýsýyý iyi iletmiyorsa. 42

43 Temizlik ve Bakým,Temizlik iþlemi için asla buharlý bir temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye neden olabilir. Her kullanýmdan sonra tüm cihazý temizleyiniz. Bunun için önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. Her ýslak temizlikten sonra cihazý kuru bir bezle silerek kireç kalýntýlarýný alýnýz. Yüzeylere zarar vermemek için aþaðýdaki temizlik ürünlerini kullanmayýnýz: Elde yýkama deterjaný soda-, alkali-, amonyak-, asit- veya klor içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü temizlik maddeleri, leke ve pas sökücüler, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü madde içeren deterjanlar, bulaþýk makinesi deterjanlarý, Gril- ve fýrýn spreyleri, cam temizleme ürünleri, aþýndýrýcý sert süngerler ve fýrçalar (bulaþýk süngeri gibi), sivri uçlu malzemeler (cam seramik ile çerçeve arasýndaki lastik conta zarar görebilir). 43

44 Temizlik ve Bakým Cam Seramik Cam seramik üzerindeki bütün kaba kirleri bir ýslak bezle silip alýnýz, yapýþan kirleri bir cam kazýyýcý ile temizleyiniz. Daha sonra ocaðý özel bir cam seramik ve çelik temizleme maddesi ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" bölümüne bakýnýz) ve kaðýt havlu veya temiz bir bezle siliniz. Bu maddeyi sýcak ocaðýn üzerine dökmeyiniz, lekeler oluþabilir. Temizlik maddesi üreticisinin verdiði bilgileri dikkate alýnýz. Sonunda ocaðý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Ocak üzerinde deterjan artýklarýnýn kalmamasýna dikkat ediniz. Bunlar ocak ýsýndýðýnda yanar ve cam seramiði zarar verir. Kireç, su ve aluminyum kalýntýlarý gibi lekeler (metalik parlak lekeler) cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile çýkarýlabilir. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, plastik veya aluminyum folyo gibi maddeler temas ederse, cihazý kapatýnýz. Bu maddeleri daha ocak sýcakken bir cam kazýyýcý ile hemen kazýyýnýz. Dikkat yanýk tehlikesi! Ocak soðuduktan sonra yukarýda yazýldýðý gibi ocaðý temizleyiniz. 44

45 Programlama Cihazýn programlamasýný deðiþtirebilirsiniz (Tabloya bakýnýz). Bir çok ayarý arka arkaya deðiþtirebilirsiniz. Programlama seçildikten sonra Timer göstergesinde P (Program) ve S (Statü) görülür; üç ocaklý cihazlarda arkada solda ayrýca bir gösterge görülür. Sol ön ve sol arka ocak göstergelerinde program gösterilir. Örnek: Program 03 = sol ön 0, sol arka 3 Program 14 = sol ön 1, sol arka 4 Sað ön ocak göstergesinde statü gösterilir. Programlamanýn Seçilmesi ^ Ocak kapalý iken kilitleme kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar sensörlü s ve tuþlarýna ayný anda dokununuz. Program Ayarý ^ Birler hanesini ayarlamak için önce sol arka ocaðýn seçme düðmesine ve sonra kullaným cetvelinde ona ait sayýya dokununuz. ^ Onlar hanesini ayarlamak için sol ön ocaðýn seçme düðmesine ve sonra kullaným cetvelinde ona ait sayýya dokununuz. Statü Ayarý ^ Ocaðýn sað ön seçme tuþuna ve sonra kullaným cetvelinde ona ait sayýya dokununuz. Ayarlarýn Hafýzaya Alýnmasý ^ Gösterge ýþýklarý sönünceye kadar sensörlü s tuþuna dokununuz. Ayarlarýn Hafýzaya Alýnmamasý ^ Gösterge ýþýklarý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 45

46 Programlama Program* Statü** Ayar P 00 Fuar modu ve fabrika ayarý S 0 Fuar modu açýk (ocak açýldýktan sonra Timer göstergesinde birkaç saniye "de" görülür) S 1 Fuar modu kapalý S 9 Fabrika ayarlarýna dönüþ P 02 Isý kademesi çerçevesi S 0 9 Isý gücü kademesi (1, 2, 3...ile 9 arasý) S 1 17 Isý gücü kademesi (1, 1., 2, 2., 3... ile 9 arasý) Bunun sonucunda: Þok piþirme göstergesinde piþirmeye devam kademesi ile A deðiþimli olarak yanýp söner. P 04 Sensörlü tuþ onay sesi S 0 kapalý S 1 hafif S 2 orta S 3 sesli P 05 Timer sinyali S 0 kapalý S 1 hafif, 10 saniye S 2 orta, 10 saniye S 3 sesli, 10 saniye P 06 Kilitleme S 0 üzerinden tek-parmakla-kilitleme S 1 ile saðdaki ocaklarýn tuþlarýna ayný anda dokunarak üç-parmakla-kilitleme. * Adý geçmeyen programlar /statü doldurulmamýþtýr. ** Fabrikada ayarlanan statü koyu renk basýlmýþtýr. 46

47 Programlama Program* Statü** Ayar P 07 Çalýþtýrma kilidi S 0 Çalýþtýrma kilidinin elle devreye alýnmasý S 1 Çalýþtýrma kilidinin otomatik devreye alýnmasý P 08 Piþirmeye baþlama S 0 kapalý otomatý S 1 açýk P 11 Sol ön ocaðýn ikinci S 0 birlikte açýlmaz ýsýtma halkasý S 1 daima birlikte açýlýr P 12 Sol ön ocaðýn ikinci S 0 birlikte açýlmaz ýsýtma halkasý S 1 daima birlikte açýlýr P 13 Arka ocaðýn ikinci ýsýtma S 0 birlikte açýlmaz halkasý S 1 daima birlikte açýlýr P 14 Arka orta ocaðýn ikinci S 0 birlikte açýlmaz ýsýtma halkasý S 1 daima birlikte açýlýr P 16 Sensörlü tuþlarýn S 0 yavaþ reaksiyon hýzý S 1 normal (300 ms) S 2 hýzlý * Adý geçmeyen programlarý kapsamaz. ** Fabrikada ayarlanan statü koyu renk basýlmýþtýr. 47

48 Ne Yapmalý, eðer...? Günlük kullanýmda ortaya çýkan çoðu arýza ve hatayý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için para ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablo size bir arýzanýn sebeplerini bulup onu çözmenizde yardýmcý olacaktýr. Fakat þunu da unutmamanýz gerekir:,tamir iþleri sadece yetkili ve uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Hatalý ve yanlýþ tamir iþlemleri sonucunda cihazý kullanan kiþi için büyük tehlikeler ortaya çýkabilir. Problem Sebep Çözüm Cihaz veya ocaklar açýlmýyorsa? Çalýþtýrma kilidi devrede olabilir. Sigorta atmýþ olabilir. Teknik bir arýza meydana gelmiþ olabilir. Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarýnýz ("Kilitleme/Çalýþtýrma Kilidi" bölümüne bakýnýz). Sigortayý devreye alýnýz (en düþük sigorta için tip etiketine bakýnýz). Teknik bir arýza meydana gelmiþ olabilir. Yaklaþýk 1 dakika için cihaza gele elektriði kesiniz, bunu için: cihaza ait sigortanýn þalterini kapatýnýz veya vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz veya FI-Koruma þalterini kapatýnýz (hatalý akým koruma þalteri). Sigorta þalterini tekrar açýktan veya vidalý sigortayý yuvasýna taktýktan sonra cihaz yine de çalýþmazsa, o zaman Miele yetkili teknik servisini çaðýrýnýz. 48

49 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Ocak açýldýktan sonra birkaç saniye için Timer göstergesinde "de") görülüyorsa? Ocaklar ýsýnmýyorsa? Cihaz kullaným sýrasýnda kapanýyorsa? Bir ocaðýn rezistansý açýlýyor ve kapanýyorsa? Cihaz fuar modunda olabilir. Bir ocak normalden daha uzun bir süre çalýþýyor olabilir. Isý gücü kademleri: 1 ile 8 arasý: Bu bir hata deðildir! Isý gücü kademesi 9: Hata! Aþýrý ýsýnma sigortasý atmýþ olabilir. Fuar modunu devreden çýkarýnýz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Yok! Ocaklarý tekrar çalýþtýrabilirsiniz ("Güvenlik Kapatmasý" bölümüne bakýnýz). Yok! Rezistansýn bu "açýlýp-kapanmalarý" normaldir. Isýtma gücünün elektronik ayarý ile ilgilidir ("Ocaklarýn Çalýþma Þekli" bölümüne bakýnýz). Yok! Cam seramik tabla fazla ýsýnmadan aþýrý ýsýnma sigortasý ocaðýn rezistansýný kapatýr. Cam seramik yüzey soður soðumaz rezistans otomatik olarak tekrar açýlýr ("Aþýrý Isýnma Sigortasý" böl.bak.). 49

50 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Cihaz kullanýlýrken kapanýyorsa, Timer göstergesinde bir F yanýp sönüyor ve bir sinyal sesi duyuluyorsa? Þok piþirme açýldýktan sonra tencerenin içindeki malzeme piþmeye baþlamýyorsa? Bir veya birkaç kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanýp sönüyorsa? Tencerenin içindeki malzemenin piþme süresi çok uzun sürüyorsa? Birkaç tane sensörlü tuþun üstü parmak temasý, yemek artýklarý veya üstüne býrakýlmýþ eþyalarla kapatýlmýþ olabilir. Büyük miktarda yiyecek piþirilmektedir. Piþirme kabý ýsýyý iyi iletmemektedir. Ocak çalýþýrken elektrik kesilmiþ olabilir, cihaz kapanmýþtýr. Programlamayý seçerken kalan ýsý göstergelerinin ýþýklarý yanar. Kumanda panelni temizleyiniz ve üstündeki eþyalarý kaldýrýnýz ( "Güvenlik Kapatmasý" böl.bak.). En yüksek ýsý gücünde piþiriniz ve sonra elle bu kademeyi geri alýnýz. Yok! Cihazý tekrar açabilirsiniz. Ocaklarý tekrar açmadan önce elektrik kesintisinden dolayý piþmekte olan yemeklerin durumunu kontrol ediniz. Yok! Maksimum kalan ýsý süresi bitinceye kadar ve ocak seçilinceye ve açýlýncaya kadar göstergenin ýþýðý yanar. Ocaðýn ýsý gücü kademesini kontrol edebilirsiniz ("Piþirme Gücü Kontrolü"). 50

51 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Sensörlü tuþlar aþýrý duyarlý veya duyarsýz ise? Timer göstergesinde FE ve sayýlar deðiþimli olarak yanýp sönüyorsa? Sensörlü tuþlarýn duyarlýlýk derecesi deðiþmiþ olabilir. Elektronikte bir arýza meydana gelmiþ olabilir. Cihazýn doðrudan ýþýk altýnda (güneþ ýþýðý veya yapay ýþýk) veya çok karanlýk ortamda olmamasýna dikkat ediniz. Bütün cihazýn veya sensörlü tuþlarýn üstünün örtülmemesine dikkat ediniz. Ocaðýn üstünü temizleyiz ve üstündeki kaplarý kaldýrýnýz. Cihaza gelen cereyaný yaklaþýk bir (1) dakika için kesiniz. Buna raðmen problem devam ederse lütfen yetkili teknik servisi çaðýrýnýz. Cihaza gelen cereyaný yaklaþýk 1 dakika için kesiniz. Cereyan tekrar geldikten sonra problem devam ederse lütfen yetkili teknik servisi çaðýrýnýz. 51

52 Piþirme Gücünün Kontrolü Bir ocaðýn piþirme gücünü kontrol edebilirsiniz. Bunun için bir tencerenin içine belirli miktarda su koyunuz ve bunun için gerekli süreyi ölçünüz. Kullanýlan tencere (kapaklý) çelik veya emaye olmalýdýr. Tabaný ocaða uygun ve düz veya içe doðru hafif kavisli olmalýdýr. ^ Kontrol edilecek ocaðýn çapýný ve gücünü belirleyiniz ("Ocak Verileri" bölümüne bakýnýz). ^ Tencereyi tabloda verilen miktarda suyla doldurunuz. Suyu sýcaklýðý yaklaþýk 20 C olmalýdýr. ^ Kapaðýný kapatýnýz ve tencereyi ocaðýn üstüne oturtunuz. ^ En yüksek ýsý kademesini ayarlayýnýz. ^ Su kaynayýncaya kadar olan zamaný ölçünüz. Su tabloda verilen süre içinde kaynarsa, ocaðýn ýsýtma gücü normal demektir. Bu süre þu koþullarda deðiþebilir: - düþük veya yüksek voltajda. - kullanýlan su çok soðuk ise. - uygun olmayan bir tencere kullanýlýyorsa. - ölçüm kapaksýz yapýlýyorsa. 52

53 Piþirme Gücünün Kontrolü C Ocak/cm 230 V Gücünde Watt Su Miktarý Litre Süre* Dakika 10, ,5 11,0 12,0 700 / 750 1,0 13,0 14, / ,0 9,0 14, ,0 8,5 14, ,0 8,0 17, ,5 9,5 18, ,5 11,0 18, / ,5 9,0 21, ,0 10,5 21, / ,0 9,5 23, ,0 9,0 27, ,0 13,0 27, ,0 12,0 * Uygun koþullarda maksimum süre. 53

54 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Miele cihazlarý kullanýcýlarýný mutlu kýlacak ve uzun süre problemsiz çalýþacak ve mükemmel sonuçlar verebilecek þekilde geliþtirilmiþtir. Bu hedefe varabilmek için bütün faktörlerin uyumu þarttýr. Bu nedenle Miele kendi cihazlarý ile uyumlu olabilecek geniþ bir aksesuar listesi hazýrlamýþtýr. Her cihaz için özel bakým ürünleri belirlenmiþtir. Bu ürünleri Miele müþteri hizmetlerinden satýn alabilirsiniz: Bakým Ürünleri Cam Seramik- ve Çelik Temizleme Maddesi 250 ml Güçlü kirleri, kireç lekelerini ve aluminyum kalýntýlarýný yok eder. Her Ýþde Kullanýlan-Mikrofazerli Bez Parmak izlerini ve hafif kirleri temizler. 54

55 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri Cihaz ancak yetkili ve uzman bir personel tarafýndan elektrik þebekesine baðlanabilir. Cihazýn zarar görmemesi için mutfak üst dolabýnýn ve davlumbazýn montajýndan sonra tezgahta kendisi için açýlan kesite oturtulmalýdýr. ~ Tezgah kaplamasýnýn açýlmamasý ve bozulmamasý için ýsýya dayanýklý (100 C) bir yapýþtýrýcý kullanýlmalýdýr. Duvar baðlantý çýtalarý da ayný þekilde ýsýya dayanýklý olmalýdýr. ~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak ocaðýn güvenle çalýþmasýný saðlayacak uzman ve yetkili firma/personel tarafýndan yapýlabilir. ~ Ocaðýn soðutucu, bulaþýk makinesi veya çamaþýr yýkama ve kurutma makineleri üzerine montajý yapýlamaz. ~ Ocaðýn elektrik baðlantý kablosu montajdan sonra taban sacýna temas etmemeli ve mekanik yüklemeler yapýlmamalýdýr. ~ Bundan sonraki sayfalarda sözü edilen güvenlik önlemlerine titizlikle uyulmalýdýr. Bütün ölçüler mm olarak verilmiþtir. 55

56 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri Ara Taban için Güvenlik Mesafesi Ocaðýn altýna bir ara taban gerekli deðildir. Ocaðýn altýna bir ara taban konulacaksa, tezgah üst kenarý ile ara taban üst kenarý arasý en az 110 mm olmalýdýr. Ara taban arkasýnda ve dolap arkasýnda kablo geçiþi için en az 10 mm býrakýlmalýdýr. Ocaðýn baðlantý kutusu dýþarýda ise bu boþluk en az 30 mm olmalýdýr. Ocak Üstü Güvenlik Mesafesi Cihazla üstündeki davlumbaz arasýnda üretici firma tarafýndan verilen güvenlik mesafesine mutlaka dikkat edilmelidir. Davlumbaz üreticisi tarafýndan herhangi bir ölçü verilmemiþse veya ocaðýn üzerinde kolay alev alabilecek raflar bulunuyorsa, bu mesafe en az 760 mm olmalýdýr. Bir davlumbaz altýnda farklý cihazlar (Wok brülörü ve elektrikli ocak gibi) bulunuyorsa, bunlarýn arasýndan güvenlik mesafesi en büyük olaný seçiniz. 56

57 Ocak Yanýnda/Arkasýnda Güvenlik Mesafesi Montaj sýrasýnda ocaðýn yanýnda (sað veya sol) bir yüksek dolap veya duvar bulunabilir (Resme bakýnýz). Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri a Tezgah kesitinden tezgah arka kenarýna kadar arkadaki en kýsa mesafe 50 mm olmalýdýr. Ýzin verilmez! b Tezgah kesitinden yandaki mutfak dolabýna (örneðin bir yüksek dolaba) veya duvara kadar saðdaki en kýsa mesafe 50 mm olmalýdýr. c Tezgah kesitinden yandaki mutfak dolabýna (örneðin bir yüksek dolap) veya duvara kadar soldaki en kýsa mesafe : 50 mm = KM 5801 / 5803 / 5804 KM 5805 / 5807 / 5813 KM 5814 / 5815 / 5816 KM 5821 / 5822 / 5823 KM 5824 / mm = KM 5817 / 5818 Özellikle tavsiye edilir! Tavsiye edilmez! Tavsiye edilmez! 57

58 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri Niþ Kaplamasý Güvenlik Mesafesi Niþ kaplamasýnýn yüksek ýsýdan zarar görmemesi için tezgah ile kaplama arasýnda en düþük bir güvenlik mesafesi býrakýlmalýdýr. Kaplamada yanýcý bir malzeme (ahþap gibi)kullanýlýrsa tezgah ile niþ kaplamasý arasýnda en düþük mesafe e olarak 50 mm lik bir boþluk býrakýlmalýdýr. Kaplamada yanmayan bir malzeme (metal, doðaltaþ, seramik gibi) kullanýlmýþsa tezgah kesiti ile niþ kaplamasý arasýndaki en düþük mesafeyi e bulmak için niþ kaplamasý kalýnlýðýný 50mm den çýkartýnýz- 50 mm - 15 mm = en düþük mesafe 35 mm Alana Baðlý Cihazlar Çerçeveli-/Façetalý Cihazlar a Duvar iþi b Niþ kaplamasý Ölçü x = Niþ kaplamasý kalýnlýðý c Tezgah d Tezgahta kesit e En düþük mesafe: Yanýcý malzemelerde 50 mm Yanýcý olmayan malzemelerde 50 mm x ölçüsü 58

59 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri Çerçeveli-/Façetalý Cihazlar Fayans Tezgah Ocak ile Tezgah Arasýndaki Conta Cihazýn üstündeki bant tezgahla cihaz arasýnda yeterli sýzdýrmazlýðý saðlar. Ocaðýn kesit içine düzgün oturabilmesi için aralýklar a ve ocaðýn altý düz olmalýdýr. Bu sayede cihazýn üzerindeki conta tezgahla ocak arasýnda yeterli sýzdýrmazlýðý saðlar. Bunun dýþýnda ocak aralýðý için asla bir dolgu maddesi (silikon) kullanmayýnýz. Ocak yerinden çýkarýlacaðý zaman ocak ve tezgah zarar görebilir. 59

60 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar Montaj Ölçüleri KM 5801 / KM 5803 / KM 5805 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 60

61 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5804 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 61

62 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5813 a Kýskaç-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 62

63 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5814 a Kýskaç-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 63

64 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5816 a Kýskaç-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 1440 mm d Ön e Emniyet sacý 64

65 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5817 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Kablo çýkýþý yüksekliði d Akým baðlantý kutusu ve kablosu, Uzunluk = 1440 mm e Kablo aðacý = 1550 mm f Ön 65

66 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5818 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Kablo çýkýþý yüksekliði d Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm e Kablo aðacý = 1550 mm f Ön 66

67 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5821 a Kýskaç yaylarý b Montaj yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 67

68 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5822 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 68

69 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5823 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 69

70 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5824 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön 70

71 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar KM 5826 a Kýskaç yaylarý b Montaj-yüksekliði c Akým baðlantý kutusu ve kablosu,uzunluk = 1440 mm d Ön e Emniyet sacý 71

72 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar Montaj Kýskaçlarýn ve sabitleme saclarýnýn kesin yerlerini (sadece façetalý ocaklar için) ocaðýn ölçü resimlerinde göreceksiniz. Façetalý ocaklar: Uygun bir sýzdýrmazlýk bandý ocaðýn tezgah kesitine kaymadan oturmasýný saðlar. Çerçeve ile tezgah arasýndaki aralýk zamanla azalýr. ^ Tezgah kesitini resimdeki ölçülere göre hazýrlayýnýz. Güvenlik mesafesini dikkate alýnýz ("Montaj için Güvenlik Önerileri" bölümüne bakýnýz). Ahþap Tezgah ^ Ahþap tezgahlarýn kesitlerini nemden korumak amacýyla vernik, silikon ve reçine sürünüz. Bu maddelerin tezgahýn üstüne temas etmemesine dikkat ediniz. ^ Cihazla verilen kýskaç yaylarýný ve sabitleme sacýný (sadece façetalý ocaklar için) kesitin üst kenarýna takýnýz. ^ Kýskaç yaylarýný a ve sabitleme sacýný 3,5 x 25 mm sabitleyiniz. 72

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı