Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 2

3 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaz Modelleri...5 KM KM KM KM KM KM KM KM 5617 / KM Kumanda Panelleri Ocak Bilgileri...14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...21 Ýlk Kullanýmdan Önce...22 Ýlk Temizlik...22 Çalýþtýrma...22 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Kullaným...24 Kullaným Kurallarý...24 Cihazýn ve Ocaðýn Açýlmasý...25 Ayarlar...26 Piþirmeye Baþlama Otomatiði...27 Ýlave Piþirme Halkalarý...29 Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi...30 Piþirme Kaplarý...31 Enerji Tasarrufu Yöntemleri...32 Timer...33 Kýsa Süre...33 Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý...34 Timer Fonksiyonlarýndan Ayný Anda Yararlanma Güvenlik Sistemleri...36 Kilitleme/ Çalýþtýrma Kilidi Güvenlik Kapatmasý Aþýrý Isýnma Emniyeti...39 Temizlik ve Bakým

4 Ýçindekiler Ýlave Fonksiyonlar...42 Reset...42 Programlama...43 Ne Yapmalý, eðer...?...45 Piþirme Gücünün Kontrolü...49 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...51 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri...52 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar...57 Montaj Ölçüsü...57 KM KM 5603 / KM 5612 / KM KM KM 5607 / KM Montaj...61 Harici Þebeke Baðlantý Kutusu...64 Alan Baðlantýlý Cihazlar...65 Montaj Ölçüleri KM Montaj...66 Elektrik Baðlantýsý...69 Baðlantý Kablosu...70 Baðlantý þemasý...71 Müþteri Hizmetleri / Tip Etiketi

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaz Modelleri KM 5600 abcd Tek Halkalý-Ocaklar e Kumanda Paneli 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 5603 b c a a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Alaný e d 6

7 Cihazýn Tanýtýmý KM 5604 a Üç Halkalý-Ocak bc Tek Halkalý-Ocaklar d Kumanda Paneli 7

8 Cihazýn Tanýtýmý KM 5607 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 8

9 Cihazýn Tanýtýmý KM 5612 abd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 9

10 Cihazýn Tanýtýmý KM 5613 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 10

11 Cihazýn Tanýtýmý KM KM 5617 / KM 5618 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Panelleri Geniþletilebilen Ocaklar Geniþletilemeyen Ocaklar g h d a c b 12

13 Sensörlü Tuþlar a Ocaðý Açma-/Kapama Tuþu b - Isý Gücü Ayarý - Kilitleme (Geniþletilebilen ocaklarda) - Süre Ayarý (Timer fonksiyonu olan cihazlar) c Ýkinci ýsýtma halkasýnýn açýlmasý Kilitleme d Ocak Seçimi e - Timer seçimi - Timer-Fonksiyonlarýný deðiþtirme - Kapatma saatinin seçimi ("Ocaðýn Otomatik Kapanmasý" bölümüne bakýnýz) Kontrol ýþýklarý f - Kilitleme (Geniþletilemeyen ocaklarda) - Ýkinci ýsýtma halkasýnýn açýlmasý (Geniþletilebilen ocaklarda) Ocak Göstergesi g 0 = Ocaðýn çalýþmaya hazýr olmasý 1 ile 9 arasý = Güç kademesi # = Kalan ýsý F = Hata ("Emniyet kapatmasý/otomatik kapatma" böl.bak.) A = Geliþtirilmiþ güç kademesinde otomatik piþirmeye baþlama h Otomatik piþirmeye baþlama kontrol ýþýðý veya geniþletilmiþ güç kademelerinin kontrol ýþýklarý ("Programlama" böl.bak.), örneðin: sol ön ocak gibi. Timer göstergesi i Süre j Ocak düzeninde kontrol ýþýðý, örneðin sað arka ocak gibi k Kýsa süre kontrol ýþýðý l 99 dakikadan fazla kýsa sürelerde yarým saat için kontrol ýþýðý Cihazýn Tanýtýmý 13

14 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Bilgileri Ocak KM 5600 KM 5612 cm Güç: Watt / 230 V cm Güç: Watt / 230 V 18, , , , , ,0 / 17,0 x 26, / , , Toplam:6400 Toplam:7000 Ocak KM 5603 / KM 5613 KM 5607 / KM 5617 / KM 5618 cm Güç: Watt / 230 V cm Güç: Watt / 230 V 12,0 / 21,0 750 / ,0 / 21,0 750 / , , ,0 / 17,0 x 26, / ,0 / 17,0 x 26, / , , Toplam:7000 Toplam:7600 Ocak KM 5604 cm Güç: Watt / 230 V 14,5 / 21,0 / 27, / 1950 / , , Toplam:

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Burada cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu ocak evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer iþ yerlerinde, çiftlik evlerinde, otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer benzeri yerlerde. Ocaðý sadece evlerde yiyeceklerin hazýrlanmasý, sýcak tutulmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez. Miele firmasý kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn sizin kontrolünüz dýþýnda ocaðý açmamalarý veya ayarlarý deðiþtirmemeleri için kilitleme sisteminden yararlanýnýz. Ocaðýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak ocaðýn nasýl güvenle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencereleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz.haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný tezgaha doðru çeviriniz! Özel bir çocuk kafesi bu tehlikenin oluþmasýný önler. Ambalaj malzemeleri (folyo, stropor gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden dýþarý çýkartýnýz. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi açýsýndan ocak soðuyuncaya kadar çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn üstüne veya arkasýna koymayýnýz. Aksi halde çocuk onu almak için ocaðýn üstüne çýkmaya çalýþacaktýr. Yanýk tehlikesi! 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Ocaðýn montajýný yapmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ocaðý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir hatta baðlanmalýdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse uzman bir elektrikçiye evdeki elektrik tesisatýný kontrol ettirebilirsiniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Ocaðýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketinde yazýlý olan baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) evdeki elektrik þebekesi verileri ile kýyaslayýnýz. Cihazýnda bir arýza meydana gelmemesi için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Uzman ve yetkili personele danýþýnýz. Ocaðýn kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten parçalara temas edilmesi veya elektrikli veya mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi sonucunda ocak bozulabilir. Montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üretici firma tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- bakým ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Montaj-, bakým ve tamir iþlerinde cihazýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki önlemlerden birini alýnýz, ancak o zaman cihaza gelen elektrik kapatýlmýþ olur: evdeki sigortayý kapatýnýz, vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz, fiþi prizden çýkartýnýz. Bunu yaparken kablodan tutarak fiþi prizden çýkarmaya çalýþmayýnýz, sadece fiþi tutunuz. Ocak ancak monte edildikten sonra güvenle kullanýlabilir. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Garanti süresi içinde yapýlacak bir tamir iþi sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna girmeyecektir. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Ocaðýn elektrik kablosu hasar gördüðü zaman H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) model özel bir kablo ile yenilenebilir, bu kabloyu yetkili servislerde bulabilirsiniz. Ocaðýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu bir priz veya uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gereken güvenliði saðlayamazlar (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Bir arýza veya seramik camýn çatlamasý, kýrýlmasý durumunda cihazý çalýþtýrmayýnýz ve hemen kapatýnýz. Cihaza gelen cereyaný kesiniz. Aksi halde elektrik çarpma tehlikesi olabilir! Doðru Kullaným Cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve bir süre daha sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesinin ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Ýçi boþ tencerelerin çalýþan ocak üzerinde kalmasý cam seramiðin zarar görmesine sebep olur ve üretici firma bu sorumluluðu kabul etmez. Kýzgýn yað alev alabilir ve yangýna sebep olabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa, bunu asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Bunu bir tencere kapaðý, ýslak bir mutfak bezi veya benzeri ile söndürmeye çalýþýnýz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn çevresindeki eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn dayanma ömrü kýsalabilir. Kumanda paneli ve ocak çerçevesi (facetli ocaklarda) aþaðýdaki faktörler nedenile çok fazla ýsýnabilir. Örneðin: çalýþma süresi, yüksek güç kademesi, büyük piþirme kaplarý ve çalýþan ocak sayýsý gibi. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak ocakta çalýþýrken ellerinizi ýsý izolasyonlu mutfak eldivenleri veya tencere tutacaklarý ile koruyunuz. Bu bezlerin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Islak bezlerin ýsý iletimi çok fazladýr ve yanýklara sebep olabilir. Bir davlumbazýn altýnda alevle bir yiyecek hazýrlamayýnýz. Alevler davlumbazýn yanmasýna sebep olabilir. Ocaðý tezgah olarak kullanmayýnýz. Býçak, çatal, kaþýk veya diðer metal eþyalarý ocaðýn üzerinde býrakmayýnýz. Ocak çalýþýyorsa, veya yanlýþlýkla açýlmýþsa veya kalan ýsý metal eþyalarýn ýsýnmasýna sebep olabilir (yanýk tehlikesi!). Bunun dýþýndaki malzemeler de eriyebilir veya alev alabilir. Islak tencere ocaða yapýþabilir. Kullandýktan sonra ocaðýnýzý mutlaka kapatýnýz! Ocaðýn üzerini asla bir örtü veya koruyucu bir folyo ile kapatmayýnýz. Ocaðýn aþýrý ýsýnmasý sonucunda yangýn çýkabilir. Plastik veya aluminyum folyo çatal býçak kaþýk kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Ocaðýnýzýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Meydana gelecek yüksek basýnç sonucunda kutu patlayabilir, yaralanma ve haþlanma tehlikesi! Bu ocakta kullandýðýnýz tencere ve tavanýn tabaný düz ve pürüzsüz olmalýdýr. Tabaný iyi perdahlanmamýþ ve çapaklý kalmýþ tencere ve tavalar çam seramiði çizebilir. Aluminyum tencereler veya aluminyum tabanlý tencereler metalik parlayan lekeler oluþturabilir. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile çýkartabilirsiniz ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). Ýçi boþ tencere ve tavalarý üreticileri açýkça izin vermedikçe asla ýsýtmayýnýz! Ýnduksiyonun yüksek ve hýzlý ýsýnma özelliði nedeniyle tencerenin tabaný en kýsa sürede týpký aþýrý ýsýnan yaðda olduðu gibi kendi kendine tutuþma derecesine ulaþýr. Ocaklarý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzeleri ayýklarken dökülen toprak ocaðýn çizilmesine sebep olabilir. Sýcak tencere ve tavalarý asla kumanda alaný üzerine koymayýnýz. Aksi halde kumanda alanýnýn altýndaki elektronik zarar görecektir. Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzeme veya kabýn düþmemesine dikkat ediniz. Örneðin bir tuzluk bile düþse seramik yüzey çatlayabilir veya kýrýlabilir. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocaðýn üstüne dökülen yemeklerin yanmamasý için hemen bir bezle alýnýz ve tencereleri ocaða oturturken tencere ve tava diplerinin temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, þekerli yiyecekler, plastikler veya aluminyum folyo gibi maddeler deðmemelidir. Ocak henüz sýcakken cam kazýyýcý ile bunlarý kazýyýnýz. Ocak soðuduktan sonra bunlarý çýkarmak zor olacaktýr, seramik çatlayabilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Ocaklar soðuduktan sonra bir bezle siliniz. Cihazýn yakýnýndaki bir prizi kullanýrken kablonun sýcak ocak ile temas etmemesine dikkat ediniz. Kablodaki izolasyon bozulur. Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazýn altýnda bir çekmece varsa, burada sprey kutularý veya kolay tutuþabilen maddeler ve malzemeler bulundurmayýnýz. Hatta buradaki çatal-kaþýk utusu bile ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerde bulunabilecek olasý bakteriler ancak yüksek dereceli ýsýlarda ve yeterli sürede yok olabilirler. Cihaz bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, o zaman sadece kapak açýkken kullanýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihazý kapattýktan sonra ve ýsý göstergesinin ýþýðý söndükten sonra kapatabilirsiniz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlar bölümünde yazýlý kurallara dikkat edilmemesi sonucunda meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. 20

21 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli veya elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 21

22 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan "Tip Etiketini" ait olduðu sayfaya yapýþtýrýnýz. Eðer varsa koruyucu folyoyu ve yapýþtýrýlan etiketleri çýkartýnýz. Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cam seramik yüzeylerini deterjanlý suyla silmeyiniz, mavimsi lekeler oluþabilir. Çalýþtýrma Sadece fasetli ocaklarda (cam kenarlarý perdahlý): Cihazýn montajýndan sonraki ilk birkaç gün ocak ile tezgah arasýnda çok az bir aralýk görülebilir. Cihaz kullanýldýkça bu boþluk daralýr. Bu küçük aralýða raðmen cihazýn elektrik emniyeti saðlanmýþtýr. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. BU nedenle cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðýnda geçici bir koku duyulur. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya hatalý baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 22

23 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Tek Halkalý-Ocak Tek-halkalý ocaklar bir ýsýtma bandý, iki halkalý-ocaklar ve kýzartma alanlarý iki ýsýtma bandý ile donatýlmýþtýr. Modele baðlý olarak ýsý bantlarý bir halka ile ayrýlabilir. Her ocakta bir aþýrý ýsýnmaya karþý bir emniyet sistemi vardýr (Ýç ýsý limiti), bu sistem cam seramik yüzeyin aþýrý ýsýnmasýný önler ( "Aþýrý ýsýnma emniyeti" böl.bak.). Bir ýsý kademesi ayarlandýðýnda, rezistans çalýþmaya baþlar ve ýsý bandý cam seramik yüzeyden görülebilir. Ocaklarýn ýsý gücü ayarlanan ýsý kademesine baðlýdýr ve elektrik olarak kumanda edilir. Bu ocaðýn yanma "ritmini" etkiler: rezistans açýlýr- ve kapanýr. a Aþýrý ýsýnma emniyeti b Isý bandý Ýki Halkalý-Ocaklar a Teknik olarak gereklidir, arýza deðil b Aþýrý ýsýnma emniyeti c Dýþ ýsý bandý d Ýzolasyon halkasý e Ýç ýsý bandý 23

24 Kullaným Kullaným Kurallarý Cam seramik ocaðýnýz elektronik dokunmatik sensörlü tuþlarla donatýlmýþtýr. Ocaðý istediðiniz sensörlü tuþa dokunarak kumanda edebilirsiniz. Tuþlara basýldýðýnda akustik bir sinyal sesi duyulur. Bir ýsý kademesi veya zaman ayarý yapýldýðýnda ve deðiþtirildiðinde ocaklar ve Timer "devrede" olmalýdýr. Bir ocak veya Timer devreye alýnacaðý zaman bunlar ait seçme tuþuna dokunmak gerekir. Seçme tuþuna dokunduktan sonra ocak- ve Timer göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Gösterge yanýp söndüðü sürece ocak ve Timer "devrededir" ve ýsý kademesi ve zaman ayarý yapýlabilir. Kumanda paneli temiz olmalý ve üzerinde hiçbir þey býrakýlmamalýdýr. Aksi halde sensörlü tuþlar çalýþamaz veya istenilmeyen ocaklar çalýþmaya baþlayabilir ve hatta ocaklar otomatik olarak kapanabilir ("Otomatik Kapatma" böl.bak.). Sensörlü tuþlarýn üzerine asla sýcak tencere veya tava koymayýnýz. Tuþlarýn altýndaki elektronik zarar görebilir. 24

25 Kullaným Cihazýn ve Ocaðýn Açýlmasý Önce cihazý daha sonra istediðiniz ocaðý açýnýz. Cihaz çalýþýrken kontrolsüz býrakýlmamalýdýr! Cihazýn Açýlmasý Sensörlü tuþuna dokununuz. Bütün ocaklarýn göstergelerinde bir 0, Timer göstergesinde 00 görülür. Baþka bir giriþ yapýlmazsa güvenlik açýsýndan ocak birkaç saniye sonra tekrar kapanýr. Ocaðýn Açýlmasý, Isý Kademesi Ayarý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Ocak göstergesinde 0 görülür. Göstergede 0 yanýp söndüðü sürece sensörlü - veya + tuþuna dokunarak bir ýsý kademesi ayarlayýnýz. - ile baþlarsanýz piþirmeyi "Þok Piþirme") ile seçiniz. + ile baþlarsanýz piþirmeyi otomatik þok piþirme olmadan seçiniz. Ayarlanan ýsý kademesi birkaç saniye için yanýp söner ve sonra devamlý yanmaya baþlar. Isý Kademesinin Deðiþtirilmesi Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Isý kademesi yanýp söner. Sensörlü - veya + tuþlarýna dokunarak istediðiniz ýsý kademesini ayarlayýnýz. 25

26 Kullaným Ayarlar Bu cihaz fabrikada 9 güç kademesine göre programlanmýþtýr. Daha ince bir ayar yapmak isterseniz, güç kademesi çerçevesini geniþletebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ara kademeler rakamýn yanýnda yanan bir nokta ile gösterilir. Piþirme Ýþlemi Tereyaðý, çikolata v.s. eritme. Jelatin çözme Yoðurt yapma Yumurta sarýsý ve tereyaðlý soslarý çýrpma Az miktarda suyu ýsýtma Çabuk donan yemekleri sýcak tutma Pirinç ýslatma Sulu ve yarý katý yemekleri ýsýtma Krema ve soslarý çýrpma Hollandez sos yapma Puding piþirme Omlet ve sahanda yumurta piþirme Meyve yumuþatma Dondurulmuþ besinleri çözme Sebzeleri, balýklarý buharda piþirme Hamur kabartma, kuru baklagilleri yumuþatma Tahýllarý yumuþatma Fabrika Çýkýþý (9 Isý Kademesi) Ayarlar* Geniþletilmiþ (17 Isý Kademesi) Çok miktarda yemek piþirme ve piþirmeye devam etme 5 5. Yaðý fazla yakmadan balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta v.s piþirme v.s. Patates mücveri, krep v.s. piþirme Çok miktarda su kaynatma * Bu deðerler ortalama deðerlerdir ve dört kiþilik normal porsiyonlara göre hesaplanmýþtýr. Tencerelerin derin olmasý, yemeklerin kapaksýz piþirilmes ve yiyecek miktarýnýn fazla olmasý durumunda daha yüksek bir ýsý ayarý gerekir. Az miktarda yiyecek piþirilecekse daha düþük bir ýsý ayarý seçilmelidir. 26

27 Piþirmeye Baþlama Otomatiði Devreye Alma Piþirmeye baþlama otomatiði devreye alýnmýþsa ocak en yüksek ýsý gücünde çalýþýr (þok piþirme) ve daha sonra seçmiþ olduðunuz piþirmeye devam ýsý ayarýna geri döner. Piþirmeye baþlama süresi ayarlanan piþirmeye devam süresine baðlýdýr (Tabloya bakýnýz). Piþirmeye devam ýsý kademesi yüksekse piþirme baþlama süresi kýsa tutulmalýdýr, çünkü bu ýsý ayarýnda genellikle boþ tava kýzartma iþlemi için ýsýtýlýr. Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ocaðýn gösterge ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz piþirmeye devam kademesini sensörlü - tuþuna dokunarak ayarlayýnýz, örneðin: 6 gibi. Piþirmeye baþlama süresi içinde piþirmeye devam kademesinin yanýndaki kontrol ýþýðý yanar. Süre sona erdikten sonra ýþýk söner. Geniþletilmiþ güç kademesi çerçevesinde ("Programlama" bölümüne bakýnýz) piþirmeye baþlama sürecinde piþirmeye devam kademesi ile deðiþimli olarak A yanýp söner. Piþirmeye devam kademesini deðiþtirerek piþirmeye baþlama otomatiði devreden çýkarýlýr. Devreden Çýkarma Þok piþirmeyi süre sona ermeden kapatabilirsiniz. Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Güç kademesinin ýþýðý yanýp söner. Baþka bir güç kademesi ayarlayýnýz. Kullaným 27

28 Kullaným Piþirmeye devam kademesi* Piþirmeye Baþlama Süresi dak. ve san. (yakl.) 1 1: :00 2 2: :25 3 4: :45 4 5: :10 5 6: :10 6 1: :00 7 2: :45 8 2: : * Noktalý piþirmeye devam kademeleri sadece geniþletilmiþ güç kademlerinde ("Programlama" bölümüne bakýnýz) vardýr. 28

29 Ýlave Piþirme Halkalarý Kullaným Büyük tabanlý tencere veya tavalar için uygun donanýmlý ocaklarýn ("Cihazýn Tanýtýmý" bölümüne bakýnýz) kullanýmýnda ikinci ve üçüncü ýsýtma halkasýný devreye sokabilirsiniz. Bir ýsýtma halkasý daha devreye alýndýðýnda ocaðýn göstergesindeki güç kademesi yanýp söndüðü sürece kontrol lambasý yanar. Güç kademesi statik olarak yandýðýnda, kontrol lambasý söner. Üç-halkalý ocak göstergesinde ikinci ve üçüncü ýsýtma halkasý arasýnda bir fark yoktur. Bir ocak kapandýðýnda ilave edilen ýsý halkasý da kapatýlýr. Ýki-Halkalý-Ocak/Kýzartma Alaný Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz güç kademesini ayarlayýnýz. Güç kademesi ýþýðý yanýp söndüðü sürece sensörlü tuþuna dokununuz. Üç-Halkalý-Ocak Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz güç kademesini ayarlayýnýz. Güç kademesi yanýp söndüðü sürece istediðiniz kadar ýsý halkasý açýlýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Ýlave Ocaklarýn Kapatýlmasý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýlave edilen ocaðýn güç kademesi ve kontrol lambasý yanýp söner. Kontrol lambasý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 29

30 Kullaným Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi Ocaðýn Kapatýlmasý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna 2 defa dokununuz. Ocak göstergesinde birkaç saniye bir 0 görülür. Ocak hala sýcak ise, kalan ýsý gösterilir. Cihazýn Kapatýlmasý Sensörlü tuþuna dokununuz. Böylece bütün ocaklar kapanýr. Henüz sýcak olan ocaklarýn kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanar. Kalan Isý Göstergesi Ocaklar soðudukça kalan ýsý göstergelerinin ýþýklarý arka arkaya söner. Ocak el deðecek kadar soðuduktan sonra son çizgi de söner. Kalan ýsý ýþýklarý yandýðý sürece ocaklara el sürülmemelidir, ýsýya dayanýklý olmayan malzemeler ocak üzerine konulmamalýdýr. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Bir elektrik kesintisinden sonra kalan ýsý ýþýklarý yanýp sönerek gösterilir. 30

31 Piþirme Kaplarý Piþirme kaplarý içinde en uygun olanlar kalýn tabanlý ve soðukken içe doðru kavisli metal tencere ve tavalardýr. Isýnýnca taban genleþir ve ocaðýn üzerinde düzgün durur. Böylece ýsý iletimi mükemmel olur. soðuk sýcak Daha az uygun olanlar cam, seramik veya toprak kaplardýr. Bu malzemeler ýsýyý çok iyi iletmezler. Uygun olmayan kaplar ise plastik veya aluminyum folyodan yapýlan kaplardýr. Yüksek ýsýlarda bu kaplar erir. Aluminyum piþirme kaplarý veya aluminyum tabanlý kaplar metalikparlayan lekelere sebep olabilirler. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilirler ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Sadece pürüzsüz ve düzgün tabanlý tencere ve tavalar kullanýnýz. Altý çapaklý tencere ve tavalar cam seramik tablayý çizerler. Tencerenin yerini deðiþtirmek için kulpundan tutarak kaldýrýnýz. Cam seramik yüzeyin üzerinde bir yerden bir yere sürerek çekmeyiniz. Böylece çizilmeleri önlemiþ olursunuz. Tava ve tencere satýn alýrken genellikle maksimum veya üst çap ölçüsünün verildiðini unutmayýnýz. Fakat önemli olan (genelde daha küçük) taban çapýdýr. 31

32 Enerji Tasarrufu Yöntemleri Tencere veya tava tabanýnýn ocak boyutuna uygun olmasýna veya biraz büyük olmasýna dikkat ediniz. Böylece ýsý gereksiz yere tüketilmeyecektir. Çok küçük uygun Yemeklerinizi mümkün olduðu kadar kapaklý tencere veya tavalarda piþiriniz. Böylece yemek piþerken oluþan ýsý kabýn içinde kalacaktýr. açýk kapalý Az miktardaki yemeðinizi küçük tencerelerde piþiriniz. Küçük bir ocaðýn üzerindeki küçük bir tencerenin enerji ihtiyacý büyük bir ocaðýn üzerindeki az doldurulmuþ büyük bir tencerede için gerekli olan enerjiden daha azdýr. Yemeðinize az su koyunuz ve ilk piþirme veya kýzartma dakikalarýndan sonra daha düþük bir ýsý kademesine indiriniz. Uzun süreli piþirme iþlemlerinde piþirme süresi sona ermeden 5 ile 10 dakika önceden ocaðý kapatýnýz. Bu sayede kalan ýsýdan faydalanýlýr. 32

33 Timer Kýsa Süre Ayar Deðiþtirme Silme Timer fonksiyonundan faydalanmak istiyorsanýz ocak açýk olmalýdýr. Timer iki fonksiyon için kullanýlabilir: - kýsa süre ayarý için - bir ocaðýn otomatik kapatýlmasý için. Bir dakika (01) ile 9 1 / 2 (9.^) saat arasý bir süre ayarý yapabilirsiniz. 99 dakikadan (99) fazla bir süre ayarlandýðýnda süre yarým saatlik dilimler halinde ilerler. Yarým saatler sayýlarýn arkasýndaki noktalarla gösterilir. Sensörlü - tuþu ile süreyi 9.^ dan 00 a kadar azaltabilirsiniz, sensörlü + tuþu ile süreyi 00 dan 9.^ a kadar yükseltebilirsiniz. 2 saat ve 99 dakikada bir durma görülür. Ayarý devam ettirebilmek için kýsa bir süre için parmaðýnýzý sensörlü tuþtan kaldýrýnýz ve sonra yeniden dokununuz. Ayarlanan süre geçtikten sonra Timer göstergesinde birkaç saniye için 00 görülür, ayný zamanda birkaç saniye bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini zamanýndan önce kapatmak istiyorsanýz, sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Sensörlü - veya + tuþuna istediðiniz zaman dilimi görülünceye kadar dokununuz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerler. Kalan süreyi Timer göstergesinden okuyabilirsiniz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - veya + tuþuna dokunarak istediðiniz zaman dilimini ayarlayýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - ve + tuþuna ayný zamanda dokununuz. 33

34 Timer Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý Bir ocaðýn otomatik olarak kapatýlmasý için bir zaman dilimi ayarlayabilirsiniz. Bütün ocaklar ayný zamanda programlanabilir. Programlanan süre maksimum çalýþma saatini aþarsa ocak güvenlik açýsýndan kapatýlýr (ilgili bölüme bakýnýz). Ýstediðiniz ocaðýn ýsý ayarýný yapýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Yeniden sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde kýsa süre kontrol ýþýðý söner ve yönlendirilen ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp söner. Birden fazla ocak açýlmýþsa, sensörlü tuþuna istediðiniz ocaðýn ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz (örn.: sað arka). Açýlan ocaklarýn kontrol ýþýklarý sol önden baþlayarak saat göstergesi yönünde görülür. Sensörlü - veya + tuþuna istediðiniz zaman dilimi görülünceye kadar (örneðin: 15 dakika) dokununuz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerler. Kalan süreyi Timer göstergesinden okuyabilirsiniz. Baþka bir ocaðýn da otomatik olarak kapatýlmasýný istiyorsanýz, yukarýda yazýlanlarý uygulayýnýz. 34

35 Timer Birden fazla kapatma saati belirlenmiþse, ekranda geriye kalan en kýsa süre gösterilir ve o ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp söner. Diðer kontrol ýþýklarý statik olarak yanar. Arka planda ilerleyen kalan sürenin gösterilmesini isterseniz, sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. Deðiþtirme Ýstediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - veya + tuþuna dokunarak istediðiniz süreyi ayarlayýnýz. Timer Fonksiyonlarýndan Ayný Anda Yararlanma Kýsa süre ve otomatik kapatma fonksiyonlarýndan ayný anda yararlanýlabilir. Bir veya birden fazla kapatma saati programladýðýnýzda ve buna ilave olarak bir kýsa süre ayarlamak istediðinizde: Kýsa süre kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Bir kýsa süre ayarladýðýnýzda ve buna ilave olarak bir veya birden fazla kapatma saati programlamak istediðinizde: Ýstediðiniz ocaðýn kontrol ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Son giriþten sonra Timer göstergesi geriye kalan en kýsa süreyi gösterir. Geri planda geçmekte olan kalan sürenin gösterilmesini istiyorsanýz sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. Gösterilen en kýsa kalan süreden yola çýkarak açýlan bütün ocaklar ve kýsa süre saat göstergesi yönünde seçilir. 35

36 Güvenlik Sistemleri Kilitleme/ Çalýþtýrma Kilidi Cihaz ve ocaklarýn yanlýþlýkla açýlmamasý veya ayarlarýn deðiþtirilmemesi için cihazýnýz kilitleme sistemi ve çalýþtýrma kilidi ile donatýlmýþtýr. Kilitleme cihaz açýldýktan sonra devreye alýnýr. Kilitleme sistemi devreye alýndýðýnda cihaz ancak belirli þartlarda kullanýlabilir: Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý deðiþtirilemez. Ocaklar, cihaz ve Timer ancak bir daha açýlmayacaksa kapatýlabilir. Çalýþtýrma kilidi ocak kapalý durumda iken devreye alýnýr. Bu kilit devrede olduðu zaman cihaz çalýþtýrýlamaz ve Timer kullanýlamaz. Programlamada çalýþtýrma kilidi elle devreye alýnacak gibi ayarlanmýþtýr. Ýsterseniz bu ayarý cihaz kapandýktan 5 dakika sonra çalýþtýrma kilidi otomatik olarak devreye girecek gibi deðiþtirebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Kilitleme veya çalýþtýrma kilidi devrede olduðu zaman kullanýlmamasý gereken sensörlü bir tuþa dokunulmuþsa, yaklaþýk 3 saniye için sol ön ocak göstergesinde L ve sað ön ocak göstergesinde C görülür. Onay sesi normal onay sesinden daha uzun sürer (geniþletilebilen ocaklar). kontrol ýþýklarý görülür (geniþletilemeyen ocaklar). Kilitleme ve çalýþtýrma kilidi bir elektrik kesintisinden sonra devreden çýkar. 36

37 Güvenlik Sistemleri Geniþletilemeyen Ocaklar Devreye Alma Kendisine ait kontrol ýþýðý yanýncaya ve bir sinyal sesi duyuluncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa bir süre sonra kontrol ýþýðý söner. Devreden Çýkarma Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Geniþletilebilen Ocaklar Devreye Alma Uzun bir sinyal sesi duyuncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. Devreden Çýkarma Bir sinyal sesi duyuncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. 37

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Tabak/Fincan Isýtma Çekmecesi EGW 6210 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı