Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 2

3 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Cihaz Modelleri...5 KM KM KM KM KM KM KM KM 5617 / KM Kumanda Panelleri Ocak Bilgileri...14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Çevre Korumaya Katkýnýz...21 Ýlk Kullanýmdan Önce...22 Ýlk Temizlik...22 Çalýþtýrma...22 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Kullaným...24 Kullaným Kurallarý...24 Cihazýn ve Ocaðýn Açýlmasý...25 Ayarlar...26 Piþirmeye Baþlama Otomatiði...27 Ýlave Piþirme Halkalarý...29 Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi...30 Piþirme Kaplarý...31 Enerji Tasarrufu Yöntemleri...32 Timer...33 Kýsa Süre...33 Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý...34 Timer Fonksiyonlarýndan Ayný Anda Yararlanma Güvenlik Sistemleri...36 Kilitleme/ Çalýþtýrma Kilidi Güvenlik Kapatmasý Aþýrý Isýnma Emniyeti...39 Temizlik ve Bakým

4 Ýçindekiler Ýlave Fonksiyonlar...42 Reset...42 Programlama...43 Ne Yapmalý, eðer...?...45 Piþirme Gücünün Kontrolü...49 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...51 Montaj Ýçin Güvenlik Önerileri...52 Çerçeveli-/ Façetalý Cihazlar...57 Montaj Ölçüsü...57 KM KM 5603 / KM 5612 / KM KM KM 5607 / KM Montaj...61 Harici Þebeke Baðlantý Kutusu...64 Alan Baðlantýlý Cihazlar...65 Montaj Ölçüleri KM Montaj...66 Elektrik Baðlantýsý...69 Baðlantý Kablosu...70 Baðlantý þemasý...71 Müþteri Hizmetleri / Tip Etiketi

5 Cihazýn Tanýtýmý Cihaz Modelleri KM 5600 abcd Tek Halkalý-Ocaklar e Kumanda Paneli 5

6 Cihazýn Tanýtýmý KM 5603 b c a a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Alaný e d 6

7 Cihazýn Tanýtýmý KM 5604 a Üç Halkalý-Ocak bc Tek Halkalý-Ocaklar d Kumanda Paneli 7

8 Cihazýn Tanýtýmý KM 5607 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 8

9 Cihazýn Tanýtýmý KM 5612 abd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 9

10 Cihazýn Tanýtýmý KM 5613 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 10

11 Cihazýn Tanýtýmý KM KM 5617 / KM 5618 a Ýki Halkalý-Ocak bd Tek Halkalý-Ocaklar c Kýzartma Alaný e Kumanda Paneli 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Panelleri Geniþletilebilen Ocaklar Geniþletilemeyen Ocaklar g h d a c b 12

13 Sensörlü Tuþlar a Ocaðý Açma-/Kapama Tuþu b - Isý Gücü Ayarý - Kilitleme (Geniþletilebilen ocaklarda) - Süre Ayarý (Timer fonksiyonu olan cihazlar) c Ýkinci ýsýtma halkasýnýn açýlmasý Kilitleme d Ocak Seçimi e - Timer seçimi - Timer-Fonksiyonlarýný deðiþtirme - Kapatma saatinin seçimi ("Ocaðýn Otomatik Kapanmasý" bölümüne bakýnýz) Kontrol ýþýklarý f - Kilitleme (Geniþletilemeyen ocaklarda) - Ýkinci ýsýtma halkasýnýn açýlmasý (Geniþletilebilen ocaklarda) Ocak Göstergesi g 0 = Ocaðýn çalýþmaya hazýr olmasý 1 ile 9 arasý = Güç kademesi # = Kalan ýsý F = Hata ("Emniyet kapatmasý/otomatik kapatma" böl.bak.) A = Geliþtirilmiþ güç kademesinde otomatik piþirmeye baþlama h Otomatik piþirmeye baþlama kontrol ýþýðý veya geniþletilmiþ güç kademelerinin kontrol ýþýklarý ("Programlama" böl.bak.), örneðin: sol ön ocak gibi. Timer göstergesi i Süre j Ocak düzeninde kontrol ýþýðý, örneðin sað arka ocak gibi k Kýsa süre kontrol ýþýðý l 99 dakikadan fazla kýsa sürelerde yarým saat için kontrol ýþýðý Cihazýn Tanýtýmý 13

14 Cihazýn Tanýtýmý Ocak Bilgileri Ocak KM 5600 KM 5612 cm Güç: Watt / 230 V cm Güç: Watt / 230 V 18, , , , , ,0 / 17,0 x 26, / , , Toplam:6400 Toplam:7000 Ocak KM 5603 / KM 5613 KM 5607 / KM 5617 / KM 5618 cm Güç: Watt / 230 V cm Güç: Watt / 230 V 12,0 / 21,0 750 / ,0 / 21,0 750 / , , ,0 / 17,0 x 26, / ,0 / 17,0 x 26, / , , Toplam:7000 Toplam:7600 Ocak KM 5604 cm Güç: Watt / 230 V 14,5 / 21,0 / 27, / 1950 / , , Toplam:

15 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu ocak yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Ocaðý çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Burada cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece hem kendinizi korumuþ hem de cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerekirse ocaðýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu ocak evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer iþ yerlerinde, çiftlik evlerinde, otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer benzeri yerlerde. Ocaðý sadece evlerde yiyeceklerin hazýrlanmasý, sýcak tutulmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez. Miele firmasý kurallara aykýrý veya yanlýþ kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 15

16 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklarýn sizin kontrolünüz dýþýnda ocaðý açmamalarý veya ayarlarý deðiþtirmemeleri için kilitleme sisteminden yararlanýnýz. Ocaðýn çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak ocaðýn nasýl güvenle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklarýn çok sýcak olan tava ve tencereleri aþaðýya çekmemeleri için çok dikkat ediniz.haþlanma ve yanýklara meydan vermemek için tavalarýn saplarýný tezgaha doðru çeviriniz! Özel bir çocuk kafesi bu tehlikenin oluþmasýný önler. Ambalaj malzemeleri (folyo, stropor gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý bir yerde saklayýnýz ve mümkün olduðu kadar çabuk evden dýþarý çýkartýnýz. Ocak çalýþýrken çok ýsýnýr ve kapatýldýktan sonra bile bir süre sýcak kalýr. Yanýk tehlikesi açýsýndan ocak soðuyuncaya kadar çocuklarý cihazdan uzak tutunuz. Çocuklarýn ilgisini çekebilecek eþyalarý ocaðýn üstüne veya arkasýna koymayýnýz. Aksi halde çocuk onu almak için ocaðýn üstüne çýkmaya çalýþacaktýr. Yanýk tehlikesi! 16

17 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Ocaðýn montajýný yapmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ocaðý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun olarak döþenmiþ koruyucu bir hatta baðlanmalýdýr. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Gerekirse uzman bir elektrikçiye evdeki elektrik tesisatýný kontrol ettirebilirsiniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz (örneðin elektrik çarpmasý gibi). Ocaðýn elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketinde yazýlý olan baðlantý deðerlerini (frekans ve akým) evdeki elektrik þebekesi verileri ile kýyaslayýnýz. Cihazýnda bir arýza meydana gelmemesi için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Uzman ve yetkili personele danýþýnýz. Ocaðýn kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten parçalara temas edilmesi veya elektrikli veya mekanik parçalarýn deðiþtirilmesi sonucunda ocak bozulabilir. Montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üretici firma tarafýndan yapýlabilir. Hatalý montaj- bakým ve tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Montaj-, bakým ve tamir iþlerinde cihazýn elektrik baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki önlemlerden birini alýnýz, ancak o zaman cihaza gelen elektrik kapatýlmýþ olur: evdeki sigortayý kapatýnýz, vidalý sigortayý yuvasýndan tamamen çýkartýnýz, fiþi prizden çýkartýnýz. Bunu yaparken kablodan tutarak fiþi prizden çýkarmaya çalýþmayýnýz, sadece fiþi tutunuz. Ocak ancak monte edildikten sonra güvenle kullanýlabilir. 17

18 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Garanti süresi içinde yapýlacak bir tamir iþi sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna girmeyecektir. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Ocaðýn elektrik kablosu hasar gördüðü zaman H 05 VV-F (PVC-izolasyonlu) model özel bir kablo ile yenilenebilir, bu kabloyu yetkili servislerde bulabilirsiniz. Ocaðýn elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu bir priz veya uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gereken güvenliði saðlayamazlar (örneðin: aþýrý ýsýnma gibi). Bir arýza veya seramik camýn çatlamasý, kýrýlmasý durumunda cihazý çalýþtýrmayýnýz ve hemen kapatýnýz. Cihaza gelen cereyaný kesiniz. Aksi halde elektrik çarpma tehlikesi olabilir! Doðru Kullaným Cihaz çalýþýrken çok ýsýnýr ve bir süre daha sýcak kalýr. Ancak kalan ýsý göstergesinin ýþýðý söndükten sonra yanýk tehlikesi ortadan kalkar. Ocak çalýþýrken kontrolsüz býrakmayýnýz! Ýçi boþ tencerelerin çalýþan ocak üzerinde kalmasý cam seramiðin zarar görmesine sebep olur ve üretici firma bu sorumluluðu kabul etmez. Kýzgýn yað alev alabilir ve yangýna sebep olabilir. Kýzgýn yað alev alýrsa, bunu asla su ile söndürmeye çalýþmayýnýz! Bunu bir tencere kapaðý, ýslak bir mutfak bezi veya benzeri ile söndürmeye çalýþýnýz. Ocaðý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle ocaðýn çevresindeki eþyalar tutuþabilir. Bunun dýþýnda cihazýn dayanma ömrü kýsalabilir. Kumanda paneli ve ocak çerçevesi (facetli ocaklarda) aþaðýdaki faktörler nedenile çok fazla ýsýnabilir. Örneðin: çalýþma süresi, yüksek güç kademesi, büyük piþirme kaplarý ve çalýþan ocak sayýsý gibi. 18

19 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sýcak ocakta çalýþýrken ellerinizi ýsý izolasyonlu mutfak eldivenleri veya tencere tutacaklarý ile koruyunuz. Bu bezlerin ýslak olmamasýna dikkat ediniz. Islak bezlerin ýsý iletimi çok fazladýr ve yanýklara sebep olabilir. Bir davlumbazýn altýnda alevle bir yiyecek hazýrlamayýnýz. Alevler davlumbazýn yanmasýna sebep olabilir. Ocaðý tezgah olarak kullanmayýnýz. Býçak, çatal, kaþýk veya diðer metal eþyalarý ocaðýn üzerinde býrakmayýnýz. Ocak çalýþýyorsa, veya yanlýþlýkla açýlmýþsa veya kalan ýsý metal eþyalarýn ýsýnmasýna sebep olabilir (yanýk tehlikesi!). Bunun dýþýndaki malzemeler de eriyebilir veya alev alabilir. Islak tencere ocaða yapýþabilir. Kullandýktan sonra ocaðýnýzý mutlaka kapatýnýz! Ocaðýn üzerini asla bir örtü veya koruyucu bir folyo ile kapatmayýnýz. Ocaðýn aþýrý ýsýnmasý sonucunda yangýn çýkabilir. Plastik veya aluminyum folyo çatal býçak kaþýk kullanmayýnýz. Yüksek ýsýda bunlar erir. Ayrýca yangýn tehlikesi vardýr! Ocaðýnýzýn üzerinde konserve kutularý gibi kapalý kaplarý ýsýtmayýnýz. Meydana gelecek yüksek basýnç sonucunda kutu patlayabilir, yaralanma ve haþlanma tehlikesi! Bu ocakta kullandýðýnýz tencere ve tavanýn tabaný düz ve pürüzsüz olmalýdýr. Tabaný iyi perdahlanmamýþ ve çapaklý kalmýþ tencere ve tavalar çam seramiði çizebilir. Aluminyum tencereler veya aluminyum tabanlý tencereler metalik parlayan lekeler oluþturabilir. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile çýkartabilirsiniz ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). Ýçi boþ tencere ve tavalarý üreticileri açýkça izin vermedikçe asla ýsýtmayýnýz! Ýnduksiyonun yüksek ve hýzlý ýsýnma özelliði nedeniyle tencerenin tabaný en kýsa sürede týpký aþýrý ýsýnan yaðda olduðu gibi kendi kendine tutuþma derecesine ulaþýr. Ocaklarý temiz tutunuz. Tuz, þeker veya sebzeleri ayýklarken dökülen toprak ocaðýn çizilmesine sebep olabilir. Sýcak tencere ve tavalarý asla kumanda alaný üzerine koymayýnýz. Aksi halde kumanda alanýnýn altýndaki elektronik zarar görecektir. Cam seramik ocaðýn üzerine herhangi bir malzeme veya kabýn düþmemesine dikkat ediniz. Örneðin bir tuzluk bile düþse seramik yüzey çatlayabilir veya kýrýlabilir. 19

20 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Ocaðýn üstüne dökülen yemeklerin yanmamasý için hemen bir bezle alýnýz ve tencereleri ocaða oturturken tencere ve tava diplerinin temiz ve kuru olmasýna dikkat ediniz. Sýcak ocaðýn üzerine þeker, þekerli yiyecekler, plastikler veya aluminyum folyo gibi maddeler deðmemelidir. Ocak henüz sýcakken cam kazýyýcý ile bunlarý kazýyýnýz. Ocak soðuduktan sonra bunlarý çýkarmak zor olacaktýr, seramik çatlayabilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Ocaklar soðuduktan sonra bir bezle siliniz. Cihazýn yakýnýndaki bir prizi kullanýrken kablonun sýcak ocak ile temas etmemesine dikkat ediniz. Kablodaki izolasyon bozulur. Elektrik çarpma tehlikesi! Cihazýn altýnda bir çekmece varsa, burada sprey kutularý veya kolay tutuþabilen maddeler ve malzemeler bulundurmayýnýz. Hatta buradaki çatal-kaþýk utusu bile ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Yemekleri her zaman yeterli derecede ýsýtýnýz. Yiyeceklerde bulunabilecek olasý bakteriler ancak yüksek dereceli ýsýlarda ve yeterli sürede yok olabilirler. Cihaz bir dolap kapaðý arkasýna monte edilmiþse, o zaman sadece kapak açýkken kullanýlabilir. Dolap kapaðýný ancak cihazý kapattýktan sonra ve ýsý göstergesinin ýþýðý söndükten sonra kapatabilirsiniz. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlar bölümünde yazýlý kurallara dikkat edilmemesi sonucunda meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. 20

21 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli veya elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 21

22 Ýlk Kullanýmdan Önce Ýlk Temizlik Cihazýn belgeleri arasýnda bulunan "Tip Etiketini" ait olduðu sayfaya yapýþtýrýnýz. Eðer varsa koruyucu folyoyu ve yapýþtýrýlan etiketleri çýkartýnýz. Ýlk kullanýmdan önce cihazý ýslak bir bezle siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Cam seramik yüzeylerini deterjanlý suyla silmeyiniz, mavimsi lekeler oluþabilir. Çalýþtýrma Sadece fasetli ocaklarda (cam kenarlarý perdahlý): Cihazýn montajýndan sonraki ilk birkaç gün ocak ile tezgah arasýnda çok az bir aralýk görülebilir. Cihaz kullanýldýkça bu boþluk daralýr. Bu küçük aralýða raðmen cihazýn elektrik emniyeti saðlanmýþtýr. Cihazýn metal parçalarý koruyucu bir bakým maddesi ile kaplanmýþtýr. BU nedenle cihaz ilk kez çalýþtýrýldýðýnda geçici bir koku duyulur. Duyulan bu koku ve görülen duman cihazýn bozuk olduðunu veya hatalý baðlandýðýný göstermez ve saðlýk açýsýndan zararlý deðildir. 22

23 Ocaklar Nasýl Çalýþýr Tek Halkalý-Ocak Tek-halkalý ocaklar bir ýsýtma bandý, iki halkalý-ocaklar ve kýzartma alanlarý iki ýsýtma bandý ile donatýlmýþtýr. Modele baðlý olarak ýsý bantlarý bir halka ile ayrýlabilir. Her ocakta bir aþýrý ýsýnmaya karþý bir emniyet sistemi vardýr (Ýç ýsý limiti), bu sistem cam seramik yüzeyin aþýrý ýsýnmasýný önler ( "Aþýrý ýsýnma emniyeti" böl.bak.). Bir ýsý kademesi ayarlandýðýnda, rezistans çalýþmaya baþlar ve ýsý bandý cam seramik yüzeyden görülebilir. Ocaklarýn ýsý gücü ayarlanan ýsý kademesine baðlýdýr ve elektrik olarak kumanda edilir. Bu ocaðýn yanma "ritmini" etkiler: rezistans açýlýr- ve kapanýr. a Aþýrý ýsýnma emniyeti b Isý bandý Ýki Halkalý-Ocaklar a Teknik olarak gereklidir, arýza deðil b Aþýrý ýsýnma emniyeti c Dýþ ýsý bandý d Ýzolasyon halkasý e Ýç ýsý bandý 23

24 Kullaným Kullaným Kurallarý Cam seramik ocaðýnýz elektronik dokunmatik sensörlü tuþlarla donatýlmýþtýr. Ocaðý istediðiniz sensörlü tuþa dokunarak kumanda edebilirsiniz. Tuþlara basýldýðýnda akustik bir sinyal sesi duyulur. Bir ýsý kademesi veya zaman ayarý yapýldýðýnda ve deðiþtirildiðinde ocaklar ve Timer "devrede" olmalýdýr. Bir ocak veya Timer devreye alýnacaðý zaman bunlar ait seçme tuþuna dokunmak gerekir. Seçme tuþuna dokunduktan sonra ocak- ve Timer göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Gösterge yanýp söndüðü sürece ocak ve Timer "devrededir" ve ýsý kademesi ve zaman ayarý yapýlabilir. Kumanda paneli temiz olmalý ve üzerinde hiçbir þey býrakýlmamalýdýr. Aksi halde sensörlü tuþlar çalýþamaz veya istenilmeyen ocaklar çalýþmaya baþlayabilir ve hatta ocaklar otomatik olarak kapanabilir ("Otomatik Kapatma" böl.bak.). Sensörlü tuþlarýn üzerine asla sýcak tencere veya tava koymayýnýz. Tuþlarýn altýndaki elektronik zarar görebilir. 24

25 Kullaným Cihazýn ve Ocaðýn Açýlmasý Önce cihazý daha sonra istediðiniz ocaðý açýnýz. Cihaz çalýþýrken kontrolsüz býrakýlmamalýdýr! Cihazýn Açýlmasý Sensörlü tuþuna dokununuz. Bütün ocaklarýn göstergelerinde bir 0, Timer göstergesinde 00 görülür. Baþka bir giriþ yapýlmazsa güvenlik açýsýndan ocak birkaç saniye sonra tekrar kapanýr. Ocaðýn Açýlmasý, Isý Kademesi Ayarý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Ocak göstergesinde 0 görülür. Göstergede 0 yanýp söndüðü sürece sensörlü - veya + tuþuna dokunarak bir ýsý kademesi ayarlayýnýz. - ile baþlarsanýz piþirmeyi "Þok Piþirme") ile seçiniz. + ile baþlarsanýz piþirmeyi otomatik þok piþirme olmadan seçiniz. Ayarlanan ýsý kademesi birkaç saniye için yanýp söner ve sonra devamlý yanmaya baþlar. Isý Kademesinin Deðiþtirilmesi Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Isý kademesi yanýp söner. Sensörlü - veya + tuþlarýna dokunarak istediðiniz ýsý kademesini ayarlayýnýz. 25

26 Kullaným Ayarlar Bu cihaz fabrikada 9 güç kademesine göre programlanmýþtýr. Daha ince bir ayar yapmak isterseniz, güç kademesi çerçevesini geniþletebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Ara kademeler rakamýn yanýnda yanan bir nokta ile gösterilir. Piþirme Ýþlemi Tereyaðý, çikolata v.s. eritme. Jelatin çözme Yoðurt yapma Yumurta sarýsý ve tereyaðlý soslarý çýrpma Az miktarda suyu ýsýtma Çabuk donan yemekleri sýcak tutma Pirinç ýslatma Sulu ve yarý katý yemekleri ýsýtma Krema ve soslarý çýrpma Hollandez sos yapma Puding piþirme Omlet ve sahanda yumurta piþirme Meyve yumuþatma Dondurulmuþ besinleri çözme Sebzeleri, balýklarý buharda piþirme Hamur kabartma, kuru baklagilleri yumuþatma Tahýllarý yumuþatma Fabrika Çýkýþý (9 Isý Kademesi) Ayarlar* Geniþletilmiþ (17 Isý Kademesi) Çok miktarda yemek piþirme ve piþirmeye devam etme 5 5. Yaðý fazla yakmadan balýk, þnitzel, sosis, sahanda yumurta v.s piþirme v.s. Patates mücveri, krep v.s. piþirme Çok miktarda su kaynatma * Bu deðerler ortalama deðerlerdir ve dört kiþilik normal porsiyonlara göre hesaplanmýþtýr. Tencerelerin derin olmasý, yemeklerin kapaksýz piþirilmes ve yiyecek miktarýnýn fazla olmasý durumunda daha yüksek bir ýsý ayarý gerekir. Az miktarda yiyecek piþirilecekse daha düþük bir ýsý ayarý seçilmelidir. 26

27 Piþirmeye Baþlama Otomatiði Devreye Alma Piþirmeye baþlama otomatiði devreye alýnmýþsa ocak en yüksek ýsý gücünde çalýþýr (þok piþirme) ve daha sonra seçmiþ olduðunuz piþirmeye devam ýsý ayarýna geri döner. Piþirmeye baþlama süresi ayarlanan piþirmeye devam süresine baðlýdýr (Tabloya bakýnýz). Piþirmeye devam ýsý kademesi yüksekse piþirme baþlama süresi kýsa tutulmalýdýr, çünkü bu ýsý ayarýnda genellikle boþ tava kýzartma iþlemi için ýsýtýlýr. Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ocaðýn gösterge ýþýðý yanýp söner. Ýstediðiniz piþirmeye devam kademesini sensörlü - tuþuna dokunarak ayarlayýnýz, örneðin: 6 gibi. Piþirmeye baþlama süresi içinde piþirmeye devam kademesinin yanýndaki kontrol ýþýðý yanar. Süre sona erdikten sonra ýþýk söner. Geniþletilmiþ güç kademesi çerçevesinde ("Programlama" bölümüne bakýnýz) piþirmeye baþlama sürecinde piþirmeye devam kademesi ile deðiþimli olarak A yanýp söner. Piþirmeye devam kademesini deðiþtirerek piþirmeye baþlama otomatiði devreden çýkarýlýr. Devreden Çýkarma Þok piþirmeyi süre sona ermeden kapatabilirsiniz. Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna kýsaca dokununuz. Güç kademesinin ýþýðý yanýp söner. Baþka bir güç kademesi ayarlayýnýz. Kullaným 27

28 Kullaným Piþirmeye devam kademesi* Piþirmeye Baþlama Süresi dak. ve san. (yakl.) 1 1: :00 2 2: :25 3 4: :45 4 5: :10 5 6: :10 6 1: :00 7 2: :45 8 2: : * Noktalý piþirmeye devam kademeleri sadece geniþletilmiþ güç kademlerinde ("Programlama" bölümüne bakýnýz) vardýr. 28

29 Ýlave Piþirme Halkalarý Kullaným Büyük tabanlý tencere veya tavalar için uygun donanýmlý ocaklarýn ("Cihazýn Tanýtýmý" bölümüne bakýnýz) kullanýmýnda ikinci ve üçüncü ýsýtma halkasýný devreye sokabilirsiniz. Bir ýsýtma halkasý daha devreye alýndýðýnda ocaðýn göstergesindeki güç kademesi yanýp söndüðü sürece kontrol lambasý yanar. Güç kademesi statik olarak yandýðýnda, kontrol lambasý söner. Üç-halkalý ocak göstergesinde ikinci ve üçüncü ýsýtma halkasý arasýnda bir fark yoktur. Bir ocak kapandýðýnda ilave edilen ýsý halkasý da kapatýlýr. Ýki-Halkalý-Ocak/Kýzartma Alaný Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz güç kademesini ayarlayýnýz. Güç kademesi ýþýðý yanýp söndüðü sürece sensörlü tuþuna dokununuz. Üç-Halkalý-Ocak Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz güç kademesini ayarlayýnýz. Güç kademesi yanýp söndüðü sürece istediðiniz kadar ýsý halkasý açýlýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Ýlave Ocaklarýn Kapatýlmasý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna dokununuz. Ýlave edilen ocaðýn güç kademesi ve kontrol lambasý yanýp söner. Kontrol lambasý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. 29

30 Kullaným Kapatma ve Kalan Isý Göstergesi Ocaðýn Kapatýlmasý Ýstediðiniz ocaðýn seçme tuþuna 2 defa dokununuz. Ocak göstergesinde birkaç saniye bir 0 görülür. Ocak hala sýcak ise, kalan ýsý gösterilir. Cihazýn Kapatýlmasý Sensörlü tuþuna dokununuz. Böylece bütün ocaklar kapanýr. Henüz sýcak olan ocaklarýn kalan ýsý göstergesinin ýþýðý yanar. Kalan Isý Göstergesi Ocaklar soðudukça kalan ýsý göstergelerinin ýþýklarý arka arkaya söner. Ocak el deðecek kadar soðuduktan sonra son çizgi de söner. Kalan ýsý ýþýklarý yandýðý sürece ocaklara el sürülmemelidir, ýsýya dayanýklý olmayan malzemeler ocak üzerine konulmamalýdýr. Yanýk ve yangýn tehlikesi! Bir elektrik kesintisinden sonra kalan ýsý ýþýklarý yanýp sönerek gösterilir. 30

31 Piþirme Kaplarý Piþirme kaplarý içinde en uygun olanlar kalýn tabanlý ve soðukken içe doðru kavisli metal tencere ve tavalardýr. Isýnýnca taban genleþir ve ocaðýn üzerinde düzgün durur. Böylece ýsý iletimi mükemmel olur. soðuk sýcak Daha az uygun olanlar cam, seramik veya toprak kaplardýr. Bu malzemeler ýsýyý çok iyi iletmezler. Uygun olmayan kaplar ise plastik veya aluminyum folyodan yapýlan kaplardýr. Yüksek ýsýlarda bu kaplar erir. Aluminyum piþirme kaplarý veya aluminyum tabanlý kaplar metalikparlayan lekelere sebep olabilirler. Bu lekeleri cam seramik- ve çelik temizleme maddesi ile yok edilebilirler ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Sadece pürüzsüz ve düzgün tabanlý tencere ve tavalar kullanýnýz. Altý çapaklý tencere ve tavalar cam seramik tablayý çizerler. Tencerenin yerini deðiþtirmek için kulpundan tutarak kaldýrýnýz. Cam seramik yüzeyin üzerinde bir yerden bir yere sürerek çekmeyiniz. Böylece çizilmeleri önlemiþ olursunuz. Tava ve tencere satýn alýrken genellikle maksimum veya üst çap ölçüsünün verildiðini unutmayýnýz. Fakat önemli olan (genelde daha küçük) taban çapýdýr. 31

32 Enerji Tasarrufu Yöntemleri Tencere veya tava tabanýnýn ocak boyutuna uygun olmasýna veya biraz büyük olmasýna dikkat ediniz. Böylece ýsý gereksiz yere tüketilmeyecektir. Çok küçük uygun Yemeklerinizi mümkün olduðu kadar kapaklý tencere veya tavalarda piþiriniz. Böylece yemek piþerken oluþan ýsý kabýn içinde kalacaktýr. açýk kapalý Az miktardaki yemeðinizi küçük tencerelerde piþiriniz. Küçük bir ocaðýn üzerindeki küçük bir tencerenin enerji ihtiyacý büyük bir ocaðýn üzerindeki az doldurulmuþ büyük bir tencerede için gerekli olan enerjiden daha azdýr. Yemeðinize az su koyunuz ve ilk piþirme veya kýzartma dakikalarýndan sonra daha düþük bir ýsý kademesine indiriniz. Uzun süreli piþirme iþlemlerinde piþirme süresi sona ermeden 5 ile 10 dakika önceden ocaðý kapatýnýz. Bu sayede kalan ýsýdan faydalanýlýr. 32

33 Timer Kýsa Süre Ayar Deðiþtirme Silme Timer fonksiyonundan faydalanmak istiyorsanýz ocak açýk olmalýdýr. Timer iki fonksiyon için kullanýlabilir: - kýsa süre ayarý için - bir ocaðýn otomatik kapatýlmasý için. Bir dakika (01) ile 9 1 / 2 (9.^) saat arasý bir süre ayarý yapabilirsiniz. 99 dakikadan (99) fazla bir süre ayarlandýðýnda süre yarým saatlik dilimler halinde ilerler. Yarým saatler sayýlarýn arkasýndaki noktalarla gösterilir. Sensörlü - tuþu ile süreyi 9.^ dan 00 a kadar azaltabilirsiniz, sensörlü + tuþu ile süreyi 00 dan 9.^ a kadar yükseltebilirsiniz. 2 saat ve 99 dakikada bir durma görülür. Ayarý devam ettirebilmek için kýsa bir süre için parmaðýnýzý sensörlü tuþtan kaldýrýnýz ve sonra yeniden dokununuz. Ayarlanan süre geçtikten sonra Timer göstergesinde birkaç saniye için 00 görülür, ayný zamanda birkaç saniye bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini zamanýndan önce kapatmak istiyorsanýz, sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Sensörlü - veya + tuþuna istediðiniz zaman dilimi görülünceye kadar dokununuz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerler. Kalan süreyi Timer göstergesinden okuyabilirsiniz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - veya + tuþuna dokunarak istediðiniz zaman dilimini ayarlayýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - ve + tuþuna ayný zamanda dokununuz. 33

34 Timer Ocaðýn Otomatik Kapatýlmasý Bir ocaðýn otomatik olarak kapatýlmasý için bir zaman dilimi ayarlayabilirsiniz. Bütün ocaklar ayný zamanda programlanabilir. Programlanan süre maksimum çalýþma saatini aþarsa ocak güvenlik açýsýndan kapatýlýr (ilgili bölüme bakýnýz). Ýstediðiniz ocaðýn ýsý ayarýný yapýnýz. Sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde 00 ve kýsa süre kontrol ýþýðý yanýp söner. Yeniden sensörlü tuþuna dokununuz. Timer göstergesinde kýsa süre kontrol ýþýðý söner ve yönlendirilen ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp söner. Birden fazla ocak açýlmýþsa, sensörlü tuþuna istediðiniz ocaðýn ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz (örn.: sað arka). Açýlan ocaklarýn kontrol ýþýklarý sol önden baþlayarak saat göstergesi yönünde görülür. Sensörlü - veya + tuþuna istediðiniz zaman dilimi görülünceye kadar (örneðin: 15 dakika) dokununuz. Ayarlanan süre dakika olarak ilerler. Kalan süreyi Timer göstergesinden okuyabilirsiniz. Baþka bir ocaðýn da otomatik olarak kapatýlmasýný istiyorsanýz, yukarýda yazýlanlarý uygulayýnýz. 34

35 Timer Birden fazla kapatma saati belirlenmiþse, ekranda geriye kalan en kýsa süre gösterilir ve o ocaðýn kontrol ýþýðý yanýp söner. Diðer kontrol ýþýklarý statik olarak yanar. Arka planda ilerleyen kalan sürenin gösterilmesini isterseniz, sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. Deðiþtirme Ýstediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Sensörlü - veya + tuþuna dokunarak istediðiniz süreyi ayarlayýnýz. Timer Fonksiyonlarýndan Ayný Anda Yararlanma Kýsa süre ve otomatik kapatma fonksiyonlarýndan ayný anda yararlanýlabilir. Bir veya birden fazla kapatma saati programladýðýnýzda ve buna ilave olarak bir kýsa süre ayarlamak istediðinizde: Kýsa süre kontrol lambasý yanýp sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Bir kýsa süre ayarladýðýnýzda ve buna ilave olarak bir veya birden fazla kapatma saati programlamak istediðinizde: Ýstediðiniz ocaðýn kontrol ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Son giriþten sonra Timer göstergesi geriye kalan en kýsa süreyi gösterir. Geri planda geçmekte olan kalan sürenin gösterilmesini istiyorsanýz sensörlü tuþuna istediðiniz kontrol ýþýðý yanýp sönünceye kadar dokununuz. Gösterilen en kýsa kalan süreden yola çýkarak açýlan bütün ocaklar ve kýsa süre saat göstergesi yönünde seçilir. 35

36 Güvenlik Sistemleri Kilitleme/ Çalýþtýrma Kilidi Cihaz ve ocaklarýn yanlýþlýkla açýlmamasý veya ayarlarýn deðiþtirilmemesi için cihazýnýz kilitleme sistemi ve çalýþtýrma kilidi ile donatýlmýþtýr. Kilitleme cihaz açýldýktan sonra devreye alýnýr. Kilitleme sistemi devreye alýndýðýnda cihaz ancak belirli þartlarda kullanýlabilir: Ocaklarýn ýsý gücü kademeleri ve Timer ayarý deðiþtirilemez. Ocaklar, cihaz ve Timer ancak bir daha açýlmayacaksa kapatýlabilir. Çalýþtýrma kilidi ocak kapalý durumda iken devreye alýnýr. Bu kilit devrede olduðu zaman cihaz çalýþtýrýlamaz ve Timer kullanýlamaz. Programlamada çalýþtýrma kilidi elle devreye alýnacak gibi ayarlanmýþtýr. Ýsterseniz bu ayarý cihaz kapandýktan 5 dakika sonra çalýþtýrma kilidi otomatik olarak devreye girecek gibi deðiþtirebilirsiniz ("Programlama" bölümüne bakýnýz). Kilitleme veya çalýþtýrma kilidi devrede olduðu zaman kullanýlmamasý gereken sensörlü bir tuþa dokunulmuþsa, yaklaþýk 3 saniye için sol ön ocak göstergesinde L ve sað ön ocak göstergesinde C görülür. Onay sesi normal onay sesinden daha uzun sürer (geniþletilebilen ocaklar). kontrol ýþýklarý görülür (geniþletilemeyen ocaklar). Kilitleme ve çalýþtýrma kilidi bir elektrik kesintisinden sonra devreden çýkar. 36

37 Güvenlik Sistemleri Geniþletilemeyen Ocaklar Devreye Alma Kendisine ait kontrol ýþýðý yanýncaya ve bir sinyal sesi duyuluncaya kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa bir süre sonra kontrol ýþýðý söner. Devreden Çýkarma Kontrol ýþýðý sönünceye kadar sensörlü tuþuna dokununuz. Geniþletilebilen Ocaklar Devreye Alma Uzun bir sinyal sesi duyuncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. Devreden Çýkarma Bir sinyal sesi duyuncaya kadar sensörlü - ve + tuþlarýna ayný anda dokununuz. 37

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı