DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ"

Transkript

1 Çam: Bugün Kýzýlelma Karabað dýr Teknik adamlar konuþtu: OYUN VE SKOR HiÇ ÖRTÜÞMEDi Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, düzenlediði basýn toplantýsýnda Ermenistan'ýn Azerbaycan'a yaptýðý saldýrýyý þiddetle kýnadýklarýný söyledi. 5 TE Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya Kocaelispor'un 3-0 üstünlüðüyle tamamlanan Kocaelispor-Çorum Futbol Kulübü karþýlaþmasýnýn ardýndan konuþan Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya "Gerçekten ilk yarý oynanan oyun ve maçýn sonundaki skor birbiriyle asla örtüþmedi. Çok kez öne geçme fýrsatý yakaladýðýmýz müsabakada, ikinci yarýnýn baþýnda yediðimiz golle çok çabuk oyundan düþtük, kýrýlganlýðýmýzý göz önüne koyduk" dedi. Kocaelispor Teknik Direktörü Taner Güleri ise maçý þu þekilde yorumladý; "Kocaelispor'un oyunun ilk 16 dakikasýnda olmadýðýný belirterek, "Dört gün önce göreve geldik. Oyuncu arkadaþlarýmýzýn mental yorgunluklarý vardý. Maçta iki farklý yarý oldu. Ýlk yarýnýn ilk 16 dakikasýný hiç saymýyorum.ýstediðimiz Kocaelispor ikinci yarýdaki Kocaelispor." 8 DE Kocaelispor Teknik Direktörü Taner Güleri KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE / 75 Kuruþ Ana caddelerde çift WannaWanna Adasý'na yapýlacak caminin her açýsý kýbleyi gösterir Osmancýk'ta yaþayan heykeltýraþ Kerim Kaplan dünyada Kabe'ye 360 derece kýble açýsý olan bir kara parçasý olduðunu iddia etti. Osmancýk'ta yaþayan balmumu heykel sanatçýsý Kerim Kaplan dünyada Müslümanlarýn namaz kýlarken yöneldikleri Kabe'yi 360 derece açý ile görebilen bir kara parçasý olduðunu öne sürdü. 5 TE sýra parka izin yok Gazetemizin 27 Eylül Pazar günü çýkan sayýsýnda yer alan "Otobüs þoförleri dert küpü" baþlýklý haberde þehir içi taþýmacýlýk yapan halk otobüsü þoförlerinin sorunlarý yer almýþtý. Halk otobüsü þoförlerinin dile getirdiði en büyük sorunlarýndan olan çift sýra park ve otobüs duruklarýna yapýlan araç parklarý ile ilgili ciddi tedbirler alýndý. Çorum Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç haberimiz üzerine yaptýðý açýklamada çift park sorununun ortadan kaldýrýlmasý amacýyla sivil trafik ekipleri görevlendirildiði ifade etti. Vali Yardýmcýsý Erdinç açýklamasýnda ayrýca Gazi ve Ýnönü Caddelerinde 2 sabit trafik ekibinin de görev yaptýðýna vurgu yaparak ikinci sýra park yapýlmasýndan dolayý geçen yýlýn ilk sekiz ayýna göre yüzde 60 daha fazla cezai iþlem yapýldýðýný da belirtti. 2 DE CHP'lilerden Babacan'a leblebi CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, DEVA Partisi'nin 1. Olaðan Ýl Kongresine katýlarak kongre sonunda DEVA Partisi Genel Baþkaný Ali Babacan'a Çorum leblebisi hediye etti. 4 TE Belediye Baþkaný Aþgýn'ýn seçim dönemi taahhütlerinden olan "Gençlik Kamplarý" projesi hayata geçiyor Çatak ta gençlik kampý yapýlacak Doða Koruma ve Milli Parklar Çorum Þube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Valiliði AB ve Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Ömer Arslan ve Belediye Baþkan Yardýmcýlarýyla birlikte Çatak Tabiat Parký'nda incelemelerde bulunan Baþkan Aþgýn, kýsa süre içinde fizibilite çalýþmalarýný tamamlayýp gençlik kamplarý projesine baþlayacaklarýný söyledi. 5 TE Dudu Ceylan vefat etti Gazetemizin sayfa editörü arkadaþýmýz Ali Ceylani Kolaç'ýn anneannesi Dudu Ceylan (84) hayatýný kaybetti. Bir süredir tedavi gördüðü Ankara Þehir Hastanesinde önceki gün hayatýný kaybeden Dudu Ceylan'ýn cenazesi dün Çorum Hacýbektaþ Derneðine getirilerek kýlýnan cenaze namazýnýn ardýnda Mecitözü Ýlçesi Emirbað Köyü'nde defnedildi. 3 TE Fadime Ekici Nergis Ay'ýn annesi vefat etti Çorum'un yerel sanatçýlarýndan Nergis Ay'ýn annesi Fadime Ekici (65) Ýstanbul'da bir hastanede tedavi gördüðü sýrada hayata veda etti. Nergis Ay, annesinin yaþama tutunmasý için 10 gün önce böbreðini baðýþladý. Böbrek uyum saðladý ancak Fadime Ekici'nin kalbi daha fazla dayanamayarak durdu. 3 TE Dede Halil Bektaþ vefat etti Hasan ve Abidin Bektaþ; Zekine Kýlýç, Güllü Doðan ve Zeynep Arslan'ýn babalarý, ayný zamanda CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn eþi Perinay Gazioðlu Tahtasýz'ýn akrabasý, Þah Ýbrahim ocaðýndan dede Halil Bektaþ hayata veda etti. Merhumun cenazesi dün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'ndan alýnarak Evciyenikýþla Köyü'nde topraða verildi. 3 TE Varinli Caddesi'ne yeni asfalt Çorum'un yoðun trafiðe sahip caddelerinden Varinli Caddesi'nin asfaltý yenilendi. Çorum Belediyesi'ne baðlý asfalt ekipleri Ulukavak Mahallesi sýnýrlarýnda yer alan caddeyi yeni asfaltladý. 4 TE HOÞÇA-KAL Yusuf DEMiRLENK HADÝSELER VE AYAKLAR - YAZISI 2 DE Pir Baba Sosyal Tesisleri törenle hizmete açýldý Kaya: Çorum her zaman hükümetin gözdesi olmuþtur AK Parti Milletvekili Av.Oðuzhan Kaya "Çorum hükümetten yeterince destek alamýyor" tartýþmalarýna iliþkin konuþtu. Kaya, Çorum'a 19 yýlda 20 milyar liralýk yatýrým yapýldýðýný söyleyerek, Çorum hükümetin her zaman gözdesi olmuþtur dedi. AK Parti Milletvekili Av.Oðuzhan Kaya, katýldýðý Pir Baba Sosyal Tesisleri'nin açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada "biz Çorum'da birliði, beraberliði tesis ederek hizmetlerin daha kolay gelmesi için gayret ediyoruz. Birilerinin dediði gibi hükümetten istediðini alamamýþ deðildir. Hükümet 20 milyarlýk yatýrýmla Çorum'un her zaman yanýnda olmuþtur. Çorum, hükümetin her zaman gözdesi olmuþtur" dedi. 4 TE Mezarlara bari dokunmayýn Çorum Osmancýk yolunun Kýrkdilim köyü geçiþinde güzergahýn deðiþmesi üzerine köyün mezarlarýnýn üzerinden yolun geçeceði öne sürüldü. Kýrkdilim köyü giriþine yapýlacak olan kavþaðýn mezarlýk bölgesi yerine karþý tarafa yapýlmasýnýn daha uygun olacaðýný dile getiren köy sakinleri, mezarlýðýn karþý tarafýnda müsait bir alan olmasýna raðmen kavþaðýn mezarlarýmýzý ortadan kaldýracak þekilde yapýlmasýný geçmiþimize karþý yapýlan saygýsýzlýk olarak görüyoruz, atalarýmýzýn mezarlarýnýn yerlerinden kaldýrýlmalarýný kesinlikle kabul etmiyoruz ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi. 3 TE ERDOÐAN'DAN YÜZ YÜZE EÐÝTÝM AÇIKLAMASI! 2 DE BERBERLERÝN KAPANIÞ SAATÝ DEÐÝÞTÝ 2 DE ALACA'DAKÝ SU KESÝNTÝSÝ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR 3 TE SARI, OKUL MÜDÜRLERÝ ÝLE GÖRÜÞTÜ 6 DA

2 2 HOÞÇA-KAL HADÝSELER VE AYAKLAR Berberlerin kapanýþ saati deðiþti Çorum'da berber esnafý 6 Ekim salý gününden itibaren kýþ saati uygulamasýna geçecek. Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu Ýþletmecileri Odasý Baþkaný Mustafa Köse 6 Ekim Salý gününden itibaren berber esnafýnýn kapanýþ saatlerinin 21'den 20'ye çekildiðini bildirdi.oda Baþkaný Köse berber esnafýna yeni saat uygulamasýna uymalarýný tavsiye ederek; hayýrlý, bereketli ve bol kazançlý günler diledi. Zaman zaman bir ah çeker boþ bakýþlarla seyrederiz etrafýmýzý. Kalp yorulmuþ, zihin karýncalanmýþ, ümitler kýrýk, beklentiler karþýlamaz arzularý ve baþlarsýn bandý geri geri sarmaya; bir, iki, üç derken bir anda bin, ikibin, üçbin, yüzbin adým atmýþsýndýr. Maziye gözündeki süzgeçten geçenler akýla aktarýr süzdüklerini. Evvela bin piþmanlýkla gelen kýrgýnlýklar bir anda patlar, öfke kývýlcýmlarý saçar etrafýna. Puslu bir gecede yolunu kaybetmiþçesine titrer dudaðýndan dökülen mýrýldanmalarla düþünceler daða çarpmýþ tren gibi vagonlarý üst üste çýkmýþ demir yýðýntýsý halinde soðuk ve hurda. Birden vagondaki yolcular gelir aklýna. Yýðýntýlarý toplamaya vagonlarý birbirine eklemeye baþlarsýn. Birleþtirdiðini, her vagonda rahatladýðýný gördükçe bir çýrpýda treni raylara koyar tekrar yoluna devam eder. Ederken de durduðun her istasyonda yeni yolcularla, yeni umutlara doðru düdüðünün gök gürültüsünü andýran çýðýrtkanlýðý ile yol almaya baþlarsýn. Öfkenin yerini tebessüm alýrken kalp düzenli ritmini yakalamýþ zihin sadeleþmiþtir. Yine aðýr basmýþ vicdanýmýzdaki rahatlama huzur ve olumlu yöndeki hal, hareket ve icraatlarýmýz. Ne kadar garip; bir kaç dakika önce anýlardaki olumsuzluklarla rahatsýz olduðumuz kirli düþüncelerin yýkanmasý ile bir anda kendimizdeki rahatlýðýn farký bile sýhhatli bir nefes alabilmemiz için yaptýðýmýz her güzel davranýþ ve sözleri karþýmýzdaki hak etmese de kendimiz için kendi huzurumuz için yaptýðýmýzýn ispatý oluyor belki de. Öyle ise iyilik yapýn, iyilik yapýn, iyilik yapýn... AL- LAH CC. iyilik yapmayý emrediyor, iyilik yapmayý tavsiye ediyor ve bunu yapanýn kazanacaðýný da bize bu þekilde ispat ediyor. Peki nasýl kurtuluruz bu olumsuz, kötü, yýkýcý olumlardan, kýskançlýk ve hasetlikten tam burada abdest giriyor devreye hadesten taharet diyoruz ya hani yani hadiselerden tahareti hatýrlatýyor bize. aklýmýzdaki fikrimizdeki kalbimizdeki gönlümüzdeki kötü düþüncelerden kurtulabilmemiz için beraberce ayaklarýmýzla birlikte bu hadiseleri de yýkayarak kurtuluyoruz. Vücut temizliðimizi yaparken ayaklarýmýza geldiðinde hadesten tahareti bu niyetle yapýp tamamlamýþ oluyoruz. Yusuf DEMiRLENK Nasýl baþýmýzý mesd ederken ALLAH'ým senden gelen baþým üstüne. Peygamber efendimizin senden getirdikleri baþým üstüne, diyorsak nasýl abdestte niyet edip ellerimizi yýkayarak baþlarken ALLAH'ým ellerim, yüzlerim, kalbim, gönlüm, ayaklarým, aklým-fikrim senin ve senin habibinin dýþýnda neye inanmýþ neye güvenmiþ neye hizmet etmiþ neye iman etmiþse tövbe istiðfar ederim diyorsak. Ýþte ayaklarýmýza da bu þekilde dikkat ederek kurtulabiliriz kötü düþüncelerimizden. HZ Ýsa peygamber havarilerinin ayaklarýný yýkarmýþ o gün bunu tevazu gösteriyor diye düþünmüþler ama bizler abdestimizi alýrken ayaklarýmýzý niye yýkadýðýmýzý bilerek yapýyoruz. Peygamber efendimiz HZ MUHAMMED MUSTAFA SAV. beynine hükmeden büyük insandýr diye buyurmuþ, beynine hükmeden insan aklýna fikrine kalbine gönlüne de hükmetmesini bilir. Saygýlarýmla... Pir Baba Sosyal Tesisleri açýldý ANA CADDELERDE ÇiFT SIRA PARKA izin YOK Gazetemizin 27 Eylül Pazar günü çýkan sayýsýnda yer alan "Otobüs þoförleri dert küpü" baþlýklý haberde yer alan þehir içi taþýmacýlýk yapan otobüs þoförlerinin en büyük sorunlarýndan birisi olarak görünen otobüs duraklarýna park yapýlmasýna ve çift sýra parka iliþkin Çorum Valiliði bir açýklama yaptý. Çift sýra park sorunu ile ilgili olarak Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü tarafýndan sivil trafik polislerinin görevlendirildiði ifade edilen açýklamada sivil trafik polislerince otobüs duraklarýna parkýn fotoðraflanarak idari para cezasý uygulandýðý belirtildi. Çorum Vali Yardýmcýsý Murat Çaðrý Erdinç imzasýyla yapýlan açýklamada ayrýca trafiðin yoðun olduðu "Gazi ve ÝnönüCaddelerinde 2 sabit trafik ekibi tarafýndan gün boyu ikinci sýra duraklamalara izinverilmemekle birlikte, 2019 yýlýnda 623 araca, 2020 yýlýnda ise araca ikinci sýrayapark etmekten iþlem yapýlmýþ olduðu, yapýlan iþlemin bir önceki yýlýn ilk 8ayýna göre yüzde 66 oranýnda arttýrýldýðý anlaþýlmýþtýr" denildi. (Fatih Yýldýrým) Çorum Belediyesi'ne ait Pir Baba Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle hizmete açýldý. Açýlýþ törenine; Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Ýl Jandarma Komutaný Alb. Ýlhan Uzunoðlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katýldý. Törende açýlýþ konuþmasýný Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe yaptý. Belediyenin yaptýðý hizmetlerden memnun olduklarýný dile getiren Kýzýltepe, belediye yöneticilerine teþekkür etti. "HAK EDÝLEN HÝZMET DÜÞÜK MALÝYETE ALINACAK" Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn ise Pir Baba Çamlýðý'nýn kentin merkezi olduðunu kaydetti. Çorumlularýn hak ettiði hizmeti düþük maliyetle alacaðýný vurgulayan Aþgýn baþka sosyal tesis açmayacaklarýný söyledi. Milletvekili Oðuzhan Kaya ise hükümetin Çorum'a yaptýðý yatýrýmlardan bahsetti. Milletvekili Kaya "Hükümetimiz 19 yýl boyunca Çorum'a 20 milyar liralýk yatýrým yaptý. Hükümet 20 milyarlýk yatýrýmla Çorum'un her zaman yanýnda olmuþtur. Çorum, hükümetin her zaman gözdesi olmuþtur" dedi. Vali Mustafa Çiftçi de belediyenin kýrsaldaki çalýþmalara da destek verdiðini ifade ederek teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri sosyal tesisi gezerek Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn'dan bilgi aldý. (Fatih Yýldýrým) Pir Baba Sosyal Tesisleri törenle hizmete açýldý Sungurlu'da kan baðýþý kampanyasý baþladý Türkiye Kýzýlay Derneði Çorum kan baðýþ merkezi tarafýndan Sungurlu'da dört gün süreyle kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Çorum Kan Baðýþý Merkezinden gelen ekip Atatürk Meydaný'nda baðýþta bulunmak isteyen gönüllülerden kan almaya baþladý. Kýzýlay görevlileri 5-9 Ekim tarihleri arasýnda saatleri arasý kan baðýþý alacak. Kan baðýþý sonrasýnda AIDS, Hepatit C, Hepatit B, frengi testi ve kan grubu testlerinin de ücretsiz yapýldýðýný, baðýþlanan kanlarýn gerekli olan tetkikler yapýldýktan sonra talasemi, hemofili, anemi ve lösemi hastalarýnda kullanýldýðýný dile getiren Çorum Kýzýlay yetkilileri 'Kan hizmetlerinde vatandaþlarýmýzdan gereken ilgiyi göstermelerini bekliyoruz. Unutmasýnlar ki bir ünite kan üç hayat kurtarabilir' þeklinde konuþtu. (Fatih Yýldýrým) Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan yüz yüze eðitim açýklamasý! Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Bugün yüz yüze eðitimin kapsamýný geniþletme kararý aldýk. Ýlkokul birinci sýnýflarýn yaný sýra ikinci, üçüncü ve dördüncü sýnýflarda da yüz yüze eðitimi belirlenen kurallar çerçevesinde baþlatýyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci ve lise 12. sýnýflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eðitime geçilecek dedi. Cumhurbaþkanlýðý Kabinesi Toplantýsý'nýn ardýndan kameralarýn karþýsýna geçen Cumhurbaþkaný Erdoðan, yüz yüze eðitimde alýnan yeni kararlarý açýkladý. Havalarýn soðumasýyla birlikte artacak mevsim hastalýklarýnýn Covid-19 ile benzerlikler taþýdýðý için süreci çok daha dikkatli þekilde yürütmeleri gerektiðinin farkýnda olduklarýnýn altýný çizen Erdoðan, "Ayný zamanda eðitimden ticarete, spordan sosyal faaliyetlere kadar pek çok hususta ertelenen ihtiyaçlarýn yol açtýðý sýkýntýlarýn da bilincindeyiz. Saðlýk önceliklerimizden taviz vermeyecek þekilde bu sýkýntýlarý da aþamalý olarak çözüme kavuþturacak yöntemler geliþtiriyoruz. Eðitimde daha önce okul öncesi ve birinci sýnýflarda yüz yüze eðitimi sýnýrlý þekilde baþlatmýþtýk. Diðer sýnýflarda da uzaktan eðitim yoluyla eðitim öðretime geçilmesini temin etmiþtik. Bugün yüz yüze eðitimin kapsamýný geniþletme kararý aldýk. Ýlkokul birinci sýnýflarýn yaný sýra ikinci, üçüncü ve dördüncü sýnýflarda da yüz yüze eðitimi belirlenen kurallar çerçevesinde baþlatýyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul sekizinci ve lise 12. sýnýflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eðitime geçilecek. Ayrýca özel eðitim okullarý ile Ýl Hýfzýssýhha Kurullarýnýn uygun bulduðu köy okullarýnda da yüz yüze eðitimin önünde herhangi bir engel olmadýðý görülmüþtür. Diðer sýnýflarla ilgili kararý geliþmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceðiz diye konuþtu. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn uzaktan eðitim öðrencilerinden bilgisayar ihtiyacý olanlar için bir çalýþma yürüttüðünü belirten Erdoðan, Ýlk etapta 500 bin öðrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceðimiz bir süreci baþlattýk. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öðrencilerimize Milli Eðitim Bakanlýðý olarak daðýtmaya baþlýyoruz. Ülkemizin internet alt yapýsýný da bu ihtiyaca uygun seviyeye çýkartmak için ayrý bir çalýþmayý Ulaþtýrma Bakanlýðýmýz yürütüyor þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

3 3 BAÞSAÐLIÐI Gazetemizin sayfa editörü arkadaþýmýz Ali Ceylani Kolaç'ýn anneannesi Dudu CEYLAN ýn vefatýndan üzüntü duyduk. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. KESiN KARAR GAZETESi Dudu Ceylan vefat etti Gazetemizin sayfa editörü arkadaþýmýz Ali Ceylani Kolaç'ýn anneannesi Dudu Ceylan (84) hayatýný kaybetti. Merhum Ali Ceylan'ýn eþi, Mahi Kolaç, Zekine Tepe, Mustafa Ceylan, Orhan Ceylan, Yýldýz Alayvaz ve Derya Kaya'nýn annesi Dudu Ceylan bir süredir tedavi gördüðü Ankara Þehir Hastanesinde önceki gün hayatýný kaybetti. Dudu Ceylan'ýn cenazesi dün Çorum Hacýbektaþ Derneðine getirilerek kýlýnan cenaze namazýnýn ardýnda Mecitözü Ýlçesi Emirbað Köyü'nde defnedildi. (Bahattin Sümüþ) MEZARLARA BARi DOKUNMAYIN Çorum Osmancýk yolunun yapýmý devam ederken, bazý bölgelerde yol güzergâhýnýn deðiþmesi çeþitli maðduriyetleri de gündeme getirdi. Çorum Osmancýk yolunun Kýrkdilim köyü geçiþinde güzergahýn deðiþmesi üzerine köyün mezarlarýnýn üzerinden yolun geçeceði öne sürüldü. Çorum istikametinden Osmancýk istikametine gidiþ yönünde Kýrkdilim köyünün sol tarafýndan geçmesi planlamýþ olan yolun sað tarafa alýnmasýnýn üzerine köyün mezarlýðýnýn bir bölümü kaldýrýlacak. Kýrkdilim köyü giriþine yapýlacak olan kavþaðýn mezarlýk bölgesi yerine karþý tarafa yapýlmasýnýn daha uygun olacaðýný dile getiren köy sakinleri, mezarlýðýn karþý tarafýnda müsait bir alan olmasýna raðmen kavþaðýn mezarlarýmýzý ortadan kaldýracak þekilde yapýlmasýný geçmiþimize karþý yapýlan saygýsýzlýk olarak görüyoruz, atalarýmýzýn mezarlarýnýn yerlerinden kaldýrýlmalarýný kesinlikle kabul etmiyoruz ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Mart 2021 tarihinde mezarlarýn bir bölümünün taþýnmasý planlanýyor. (Fatih Yýldýrým) Fadime Ekici Nergis Ay'ýn annesi vefat etti Çorum'un sevilen yerel sanatçýlarýndan Nergis Ay annesini kaybetti. Sanatçý Nergis Ay'ýn annesi Fadime Ekici (65) Ýstanbul'da bir hastanede tedavi gördüðü sýrada hayata veda etti. ANNESÝ ÝÇÝN BÖBREÐÝNÝ BAÐIÞLAMIÞTI Nergis Ay Yýllardýr þeker hastalýðý, böbrek yetmezliði, tansiyon ve kalp rahatsýzlýðý bulunan Fadime Ekici, Ýstanbul'da tedavi görüyordu. Nergis Ay, annesinin yaþama tutunmasý için 10 gün önce böbreðini baðýþladý. Kýzýnýn böbreði Fadime Ekici'ye nakledildi. Böbrek uyum saðladý ancak Fadime Ekici'nin kalbi daha fazla dayanamayarak durdu. Hastanede vefat eden Fadime Ekici'nin cenazesi Mecitözü Cemevi'nden alýnarak ilçeye baðlý Köseeyüp Köyü'nde topraða verildi. Alaca'daki su kesintisi sorunu çözülüyor Alaca Belediyesi içme suyu hattýnda yaþanan su kesintisinin sebebinin Devlet Su Ýþleri adýna Çorum içme suyu hattýnda çalýþma yapan firmanýn içme suyu hattýný patlatmasýndan kaynaklandýðýný açýkladý. Alaca Belediyesi geçtiðimiz cuma günü itibarýyla su hattýnda yaþanan patlamaya anýnda müdahale ettiklerini ve tekrar su verilmeye baþlandýðýný duyurdu. Alaca Belediyesi'nden yapýlan açýklamada konuyla ilgili þu bilgiler verildi: Alaca içme suyu hattýnda yaþanan kesintinin sebebi Devlet Su Ýþleri adýna Çorum içme suyu hattýnda çalýþma yapan firmanýn ilçemiz içme suyu hattýný patlatmasýndan kaynaklanmaktadýr. Ekiplerimiz geçtiðimiz cuma günü itibarýyla su hattýnda yaþanan patlamaya anýnda müdahale etmiþ ve tekrar su verilmeye baþlanmýþtýr. Sistemimiz hava yaptýðýndan dolayý 4. ve 5. katlara su vermekte problemler yaþanýyor. Ekiplerimiz sistemdeki havayý almak için çalýþmalarýna devam etmektedir. En kýsa zamanda problem çözülecektir. Göstermiþ olduðunuz anlayýþ için teþekkür ederiz. (Fatih Yýldýrým) Köpeðe çarpan araç hurdaya döndü Sungurlu'da meydana gelen kazada otomobilin çarptýðý köpek telef olurken, otomobil ise hurdaya döndü. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, aniden yola çýkan köpeðe çarptý. Çarpmanýn etkisiyle köpek telef olurken, otomobilde büyük çaplý hasar meydana geldi. (ÝHA) Dede Halil Bektaþ vefat etti Þah Ýbrahim ocaðýndan dede Halil Bektaþ vefat etti. Hasan ve Abidin Bektaþ; Zekine Kýlýç, Güllü Doðan ve Zeynep Arslan'ýn babalarý, ayný zamanda CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz'ýn eþi Perinay Gazioðlu Tahtasýz'ýn akrabasý, Þah Ýbrahim ocaðýndan dede Halil Bektaþ hayata veda etti. Merhumun cenazesi dün Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'ndan alýnarak Evciyenikýþla Köyü'nde topraða verildi. (Fatih Yýldýrým) Týra arkadan çarptý: Ýki yaralý Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 20. kilometresindeki Bahþýlý köyü mevkinde meydana geldi. E.G. (61) yönetimdeki 19 ABH 981 plakalý otomobil, ayný istikamette seyir halinde olan N.A. (30) yönetimindeki 03 ZC 817 plakalý týra arkadan çarptý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. (64) yaralandý. Yaralýlar kaza yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili olarak baþlatýlan soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

4 4 Çorum her zaman hükümetin gözdesi olmuþtur AK Parti Milletvekili Av.Oðuzhan Kaya "Çorum hükümetten yeterince destek alamýyor" tartýþmalarýna iliþkin konuþtu. Kaya, Çorum'a 19 yýlda 20 milyar liralýk yatýrým yapýldýðýný söyledi. AK Parti Milletvekili Av.Oðuzhan Kaya, Pir Baba Sosyal Tesisleri'nin açýlýþ törenine katýldý. Burada bir konuþma yapan Milletvekili Kaya muhalefetin "Çorum, hükümetten yeterince destek alamýyor" iddialarýna deðindi. 19 yýlda 20 milyar liralýk yatýrým yapýldýðýný kaydeden Kaya, hýzlý tren projesinin de 2021 yýlýnda ihale edileceðini söyledi. AK Parti Milletvekili Av.Oðuzhan Kaya "HIZLI TREN 2021'DE ÝHALE EDÝLECEK" Milletvekili Kaya "Hükümetimiz 19 yýl boyunca Çorum'a 20 milyar liralýk yatýrým yaptý. Sadece þu anda karayollarýnda 11 þantiyede 3 milyarlýk yatýrýmla devam ediyoruz. Hem sulama hem ulaþým hem milli eðitim hem de sosyal yardýmlar yapýlýyor. Bunlar yapýlýrken Çorum'a hýzlý trenin gelmesi için her türlü giriþimi yapýyoruz. Projesi tamamlanan hýzlý trenin de ihalesini yapacaðýz. Bir an önce tamamlattýrýp Delice'den Samsun'a kadar olan kýsmý hemþehrilerimizin hizmetine sunacaðýz. Biz Çorum'da birliði, beraberliði tesis ederek hizmetlerin daha kolay gelmesi için gayret ediyoruz. Birilerinin dediði gibi hükümetten istediðini alamamýþ deðildir. Hükümet 20 milyarlýk yatýrýmla Çorum'un her zaman yanýnda olmuþtur. Çorum, hükümetin her zaman gözdesi olmuþtur" dedi. "AZERBAYCAN'IN BU HAKLI MÜCADELESÝNDE HER DAÝM YANINDAYIZ" Azerbaycan ile Ermenistan arasýndaki çatýþmalara da deðinen Milletvekili Oðuzhan Kaya, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ýn yanýnda olduðunu vurguladý. Milletvekili Kaya "Dünyada birçok geliþme oluyor. En son Azerbaycan ile Ermenistan arasýndaki çatýþmalar baþladý. Ermenistan'ýn 30 yýldýr iþgal altýnda tuttuðu topraklardan atýlmasý için Azerbaycan'ýn mücadelesine biz de tüm kalbimizle katýlýyoruz. Azerbaycan'ýn bu haklý mücadelesinde her daim yanýndayýz. Biz iki devlet bir milletiz. Bunun için ne gerekiyorsa devletimizce yapýlacaktýr" ifadelerini kullandý. "21. YÜZYILIN TÜRK YÜZYILI OLDU- ÐUNU DÜNYAYA GÖSTERECEÐÝZ" Libya ile Türkiye arasýnda yapýlan anlaþmanýn Birleþmiþ Milletler tarafýndan onaylandýðýný hatýrlatan Kaya, "Ýnþallah Türkiye'nin Akdeniz'e hapsedilmek istenmesinin önünü keseceðiz. Cumhurbaþkanýmýzýn liderliðinde 21. yüzyýlýn Türk yüzyýlý olduðunu dünyaya göstermiþ olacaðýz" þeklinde konuþtu. CHP, sokak hayvanlarý için mama baðýþý yaptý CHP'lilerden Babacan'a leblebi CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, DEVA Partisi'nin 1. Olaðan Ýl Kongresine katýldý. DEVA Partisi Genel Baþkaný Ali Babacan'ýn da katýlýmý ile gerçekleþtirilen kongrede mevcut Ýl Baþkaný Orhan Vargeloðlu güven tazeleyerek tekrar göreve seçildi. Kongre sonunda CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz ve Merkez Ýlçe Baþkaný Tokgöz tarafýndan Ali Babacan'a Çorum leblebisi hediye edildi. Hediye için teþekkür eden Babacan, Tahtasýz ve Tokgöz ile bir süre sohbet etti. CHP'den Mimarlar Odasý'na kutlama ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz ve yönetimi Dünya Mimarlar Günü nedeniyle Mimarlar Odasý Çorum Ýl Temsilciliðini ziyaret etti. Mimarlar Odasý Ýl Temsilcisi Hasan Levent Çöphüseyinoðlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Ulaþ Tokgöz Dünya Mimarlar Günü'nü kutladý. Ayný zamanda odanýn eski il temsilcisi olan Ulaþ Tokgöz oda yönetimi ile birlikte mesleki sorunlar ve geliþmeler üzerine görüþ alýþveriþinde bulundu. Ýl Temsilcisi Çöphüseyinoðlu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tokgöz ve beraberindeki heyete teþekkür etti. (Fatih Yýldýrým) Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, 4 Ekim Dünya Hayvanlarý Koruma Günü nedeniyle hayvan severleri ziyaret ederek sokak hayvanlarý için mama baðýþý yaptý. CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, beraberinde Merkez Ýlçe Baþkaný Ulaþ Tokgöz, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Onur Topkül, Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Uður Eke ve bazý partililerle birlikte Karadeniz Hayvan Haklarý Federasyonu Çorum Temsilcisi Þeyda Çimen'i ve hayvan severleri ziyaret ederek, gönüllü olarak sokak hayvanlarýna sahip çýktýklarýndan ve örnek bir davranýþ sergilediklerinden dolayý teþekkür etti. CHP heyeti, sokak hayvanlarýna daðýtýlmak üzere mama desteðinde bulundu. SAHÝPSÝZ HAYVAN POPÜLASYONU KONTROL ALTINA ALINMALI CHP Ýl Baþkaný Tahtasýz, yaptýðý açýklamada ise þu ifadelere yer verdi: Sokak hayvanlarý konusunda pek çok STK kýsýrlaþtýrýlma konusunun hýzlandýrýlmasýný istemektedir. Ýlimizde tam olarak kaç tane kedi, köpek gibi sokak hayvaný var tam olarak bilemiyoruz. Bunun için belediyeler, valilik, özel idare, muhtarlýklar vasýtasý ile öncelikle sokak hayvanlarýnýn sayýsý belirlenmelidir. Bu belirlendikten sonra da kýsýrlaþtýrma seferberliði ilan edilerek, sokaktaki sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altýna alýnmalý ve bu konuda vicdanýmýzý sýzlatan görüntülerin önüne geçilmelidir. STK'ler "Büyük barýnaklarýn çözüm olmadýðýný, ilçelerin büyük barýnaklara götürme kýlýfý ile hayvanlarý toplayýp kýrsala ve baþka ilçelere attýðýný, CHP Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, hayvan severleri ziyaret ederek sokak hayvanlarý için mama baðýþý yaptý illerdeki bakýmevlerine götürme bahanesi ile ilçe dýþýna çýkarýlan hayvanlarýn, atýldýklarý yerlerde de üreyip çoðalýnca sahipsiz hayvan sayýsýnýn katlanarak arttýðýný kanýtlarýyla ortaya koymaktadýr. TAM TEÞEKKÜLLÜ HAYVAN HASTANESÝ KURULMALI Benzer þekilde köylerde kontrolsüz þekilde çoðalan sahipli/sahipsiz hayvanlar da ilçe merkezlerine býrakýlmaktadýr. Devam eden bu kýsýr döngünün kýrýlmasý için il merkezi yanýnda ilçelerde de kýsýrlaþtýrma ve tedavi merkezleri kurulmalýdýr. Özellikle bütçesi yeterli olmayan nüfusu az küçük ilçe ve beldelerde, belediyelerin tam teþekküllü bakýmevi kurmasý imkânsýz olduðu için, il özel idarelerin desteðiyle köylerdeki sahipsiz hayvanlara da kýsýrlaþtýrma ve tedavi hizmeti verecek küçük ölçekli merkezler oluþturmalýdýr. Ýl merkezinde ise tam teþekküllü hayvan hastanesi kurulmalýdýr. Varinli Caddesi'ne yeni asfalt Çorum'un yoðun trafiðe sahip caddelerinden Varinli Caddesi'nin asfaltý yenilendi. Çorum Belediyesi'ne baðlý asfalt ekipleri Ulukavak Mahallesi sýnýrlarýnda yer alan caddeyi yeni asfaltladý. Þehrin tüm mahallelerinde altyapý ve asfalt çalýþmalarýna devam eden belediye bu çalýþmalar kapsamýnda araç ve yaya trafiði bakýmýndan yoðun olan Varinli Caddesi'nin asfaltýný da yeniledi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile birlikte asfalt çalýþmasýný inceleyen Baþkan Aþgýn "Tüm mahallelerimizde asfalt sezonunu sona ermeden program dahilinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Hemþehrilerimizin daha kaliteli, daha konforlu yollarý kullanmalarý için gece-gündüz demeden yoðun bir tempo ile çalýþýyoruz" dedi. 350 metre uzunluðundaki Varinli Caddesi'nde 635 ton sýcak asfalt serimi gerçekleþtirildi. Yeniden Refah Partisi, Dodurga'da sorun dinledi Yeniden Refah Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý, Dodurga'ya çýkarma yaptý. Yeniden Refah Partisi Ýl Baþkaný Yakup Taþ ve yönetim kurulu üyeleri, Dodurga halkýnýn sorun ve taleplerini dinleyerek, parti politikalarý hakkýnda bilgi verdi. Esnaf ve vatandaþlarla görüþen Ýl Baþkaný Yakup Taþ, Genel Baþkan Fatih Erbakan'ýn selamlarýný iletti. Yakup Taþ, Çorum'un tüm ilçelerini ziyaret edeceklerini ifade etti. (Fatih Yýldýrým)

5 5 Bakanlýk demiryolu için OLUMLU kararý verdi "Bugün Kýzýlelma Karabað'dýr" Türk Büro-Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Ermenistan'ýn Azerbaycan'a yaptýðý saldýrýyý þiddetle kýnadýklarýný söyledi. Sami Çam "Katil Ermenilerin yaptýðý zulümleri dünya bilmese de görmezden de gelse biz bunu dün de çok iyi biliyorduk bugün de çok iyi biliyoruz" dedi. Kardeþ ülke Azerbaycan'ýn yanýnda olduklarýný vurgulayan Çam "Geçmiþte yapýlan ve bugün de Azerbaycan'da yapýlmaya devam eden vahþet ve katliamlar, bize sadece Türk'ün, Türk'ten baþka dostu olmadýðýný bir kez daha hatýrlamamýza vesile olmuþtur. Bugün de Türk'ün baþýna bir hal gelse yine bize bizden baþka dost olmadýðý bilinmesi lazým" ifadesini kullandý. Sami Çam'ýn konuyla ilgili açýklamasý þu þekilde: 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenilerin Azerbaycan topraklarýna saldýrýsý sonucu baþlayan çatýþmalar gün geçtikçe þiddetini artýrarak devam etmektedir. Azerbaycan Türk kardeþlerimiz bu saldýrýlar sonucu kendisini savunmak ve iþgal altýdaki topraklarýný kurtarmak adýna taarruza geçerek yedi günün sonunda yaklaþýk 15 yerleþim bölgesini ve stratejik öneme sahip bazý yerleri kurtarmýþtýr. Biz Türk Milleti ve devleti olarak geçmiþte ayrýlýkçý Ermeniler tarafýndan yapýlanlarý hiç unutmadýk ve unutmayacaðýz. 1. Dünya Savaþý yýllarýnda Erzurum'da, Van'da, Aðrý'da, Muþ'ta ve hatta Adana'da yaptýðý katliamlar daha dün gibi Türk milletinin hafýzasýndadýr. Asala terör örgütünün dünyanýn çeþitli yerlerinde diplomatlarýmýzý ve sivil vatandaþlarýmýzý nasýl katlettiðini biz hiç unutmadýk. 90'lý yýllarýn baþýnda Aðdam'da ve Hocalý'da yapýlan soykýrýmlarý benliðimize kazýdýk. Ayrýlýkçý, katil Ermenilerin yaptýðý zulümleri dünya bilmese de görmezden gelse de biz dün de çok iyi biliyorduk, bugün de çok iyi biliyoruz. UNUTMADIK, UNUTMAYACAÐIZ Geçmiþte yapýlan ve bugün de Azerbaycan'da yapýlmaya devam eden vahþet ve katliamlar, bize sadece Türk'ün, Türk'ten baþka dostu olmadýðýný bir kez daha hatýrlamamýza vesile olmuþtur. Bugün de Türk'ün baþýna bir hal gelse yine bize bizden baþka dost olmadýðý bilinmesi lazým. Karabað'da olan savaþ Azerbaycan için ne anlam ifade ediyorsa Türkiye Cumhuriyeti için de ayný anlam ifade etmektedir. Kardeþ Azerbaycan yalnýz olmadýðýný Türk Devleti dünyaya bir kez daha beyan etmiþtir. Neticede "Ya Karabað ya ölüm. Baþka yolu yoktur" denilmiþtir. Geçmiþte, Enver Paþa'nýn talimatýyla, kardeþi Nuri Paþa komutasýndaki "Kafkas Ýslam Ordusu" nasýl Bakü'yü Ermenilerden ve Bolþeviklerden kurtarýp baðýmsýzlýðýný ilan edip þanlý Azerbaycan Bayraðýný göndere çektiyse, Mehmed Emin Resulzade'nin deyiþiyle 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecektir' "TÜRK MÝLLETÝNÝN KIZIL ELMASI BUGÜN ÝÇÝN KARABAÐ'DIR" Bugün Türk milleti düne göre daha güçlüdür. Dolayýsýyla hem Türkiye Cumhuriyeti, hem Azerbaycan hiçbir düþmana aman vermeyecek kadar güçlüdür. Tek millet, iki devlet anlayýþý bugün gelinen noktada çok daha büyük bir anlam ifade etmektedir. Türk milletinin Kýzýl Elmasý bugün için Karabað'dýr. Hepinizin malumu olduðu üzere, Ermenistan, uluslararasý hukuku hiçe sayarak 30 yýlý aþkýn bir süredir Karabað'da iþgalci olarak bulunmaktadýr. Bu yetmezmiþ gibi yine uluslararasý hukuku hiçe sayarak yine Azerbaycan topraklarýna saldýrmýþ ve bu saldýrýlarýna yenilerini eklemeye devam etmiþtir. Diðer taraftan Türkiyemiz Suriye, Doðu Akdeniz, Libya baþta olmak üzere dört bir yandan kuþatma altýna alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Söz konusu kuþatmalar, yine geçmiþte olduðu gibi bugün de Türk Milleti tarafýndan bertaraf edilecektir. Bunun için içeride ve dýþarýda Türk devletinin ve milletinin bakasý adýna bir olacaðýz iri olacaðýz diri olacaðýz kardeþ olacaðýz büyüyüp turan olacaðýz. BAYRAK ASTILAR Bizler Türk Büro-Sen mensuplarý olarak yüreðimizle kardeþ Azerbaycan'ýn yanýnda olduðumuzun niþanesi olarak bu þanlý büyük Türk Bayraklarýný binamýza asýyoruz. Þunun da bilinmesini isteriz ki bütün Türk devletlerinin bayraklarý her bir mensubumuzun gönlünde daima dalgalanacak, bu þuur nesilden nesile aktarýlacaktýr. Bu vesile ile dâhilde ve hariçte "Bayrak inmesin, vatan bölünmesin" diye þehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayýrlý ve uzun ömürler diliyoruz." (Fatih Yýldýrým) Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan "Kýrýkkale-Çorum- Merzifon-Samsun Demiryolu Projesi" ile ilgili olarak Ulaþtýrma ve Altyapý Bakanlýðýna sunulan ÇED Raporu ile ilgili "olumlu" karar çýktý. Konu ile ilgili Çorum Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada "Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan 'Kýrýkkale-Çorum-Merzifon-Samsun Demiryolu Projesi' ile ilgili olarak Bakanlýðýmýza sunulan ÇED Raporu, Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu tarafýndan incelenmiþ ve deðerlendirilmiþtir tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Çevresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði'nin 14.maddesi gereðince 'Kýrýkkale-Çorum-Merzifon-Samsun Demiryolu' projesine Bakanlýðýmýz tarafýndan 'Çevresel Etki Deðerlendirmesi Olumlu Kararý' verilmiþtir" denildi. Çatak'ta gençlik kampý yapýlacak Çorum Belediyesi, Çatak Tabiat Parký'nda gençlik kamplarý yapacak. Baþkan Aþgýn'ýn seçim dönemi taahhütlerinden olan "Gençlik Kamplarý" projesi hayata geçiyor. Doða Koruma ve Milli Parklar Çorum Þube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Valiliði AB ve Dýþ Ýliþkiler Koordinatörü Ömer Arslan ve Belediye Baþkan Yardýmcýlarýyla birlikte Çatak Tabiat Parký'nda incelemelerde bulunan Baþkan Aþgýn, kýsa süre içinde fizibilite çalýþmalarýný tamamlayýp gençlik kamplarý projesine baþlayacaklarýný söyledi. "Ülkemizin en büyük zenginliði geleceðimizin teminatý olan gençlerimizdir" diyen Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, gençlerin serbest zamanlarýný çeþitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle deðerlendirecekleri gençlik kamp merkezleri yapmak için çalýþmalara baþladýklarýný ifade etti. Osmancýk'ta yaþayan heykeltýraþ Kerim Kaplan dünyada Kabe'ye 360 derece kýble açýsý olan bir kara parçasý olduðunu iddia etti. Osmancýk'ta yaþayan balmumu heykel sanatçýsý Kerim Kaplan dünyada Müslümanlarýn namaz kýlarken yöneldikleri Kabe'yi 360 derece açý ile görebilen bir kara parçasý olduðunu öne sürdü. Kaplan, Büyük Okyanus üzerinde bulunan Fransýz Polinezyasý'na baðlý Wanna Wanna Adasý'na yapýlacak bir caminin her açýsýnýn kýbleyi göstereceðini belirtti. "KABE'NÝN ZIT KUTUP NOKTASINI HESAPLADIM" 19 Mayýs Üniversitesi Görsel Sanatlar Öðretmenliði Bölümü mezunu 31 yaþýndaki sanatçý Kerim Kaplan Aþgýn, seçim öncesi gençlere yönelik verdikleri sözler arasýnda olan gençlik kamplarý projesinin hayata geçmesiyle birlikte gençlerin Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn seçim dönemi taahhütlerinden olan "Gençlik Kamplarý" projesi hayata geçiyor hem saðlýklý bir þekilde zihinsel ve bedensel geliþimlerini tamamlamalarý hem de sosyalleþmeleri için çok önemli bir merkezi Çorum'a kazandýrmýþ olacaklarýný ifade etti. Çatak Tabiat Parký içinde belirledikleri alan içerisinde gençlik kamplarýný inþa edeceklerini ifade eden Baþkan Aþgýn "Seçim dönemi verdiðimiz sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Bu sözlerimizden biri de gençlik kamplarý idi. Baþkan Yardýmcýlarýmýz ve ilgili personelimizle birlikte Çorumumuza kazandýracaðýmýz Gençlik Kamplarý için inceleme çalýþmasý yaptýk" dedi. Proje üzerinde yoðun olarak çalýþtýklarýnýn altýný çizen Baþkan Aþgýn "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn da açýklamýþ olduðu gençlik kamplarýmýzla ilgili ilk çalýþmayý baþlatýyoruz. Gençlerimizi belirli programlarla kamplara alýp onlarýn kiþisel geliþimlerine katký saðlamayý amaçlýyoruz" diye konuþtu. (Fatih Yýldýrým) KABE'YE 360 DERECE KIBLE AÇISI OLAN KARA PARÇASI iddiasi Osmancýk'ta yaþayan balmumu heykel sanatçýsý Kerim Kaplan dünyada Müslümanlarýn namaz kýlarken yöneldikleri Kabe'yi 360 derece açý ile görebilen bir kara parçasý olduðunu öne sürdü 10 yýldýr balmumu heykel iþi ile ilgilendiðini, koronavirüs süresince araþtýrma konularýna ilgi duyduðunu kaydetti. Kaplan "Dünyayý etkisi altýna alan koronavirüs salgýný sanatýmý da etkiledi. Bu süre zarfýnda farklý araþtýrma konularýna ilgi duymaya baþladým. Tüm Ýslam dünyasýný ilgilendiren keþif niteliði taþýyan bir konuyu araþtýrmaya baþladým. Dünyamýzda her noktanýn zýt kutup noktasý var. Ben de Kabe'nin zýt kutup noktasýný hesapladým. Bu nokta Büyük Okyanus'ta Fransýz Polinezyasý'na baðlý Wanna Wanna Adasý'dýr. Bu ada her yönden 360 derece kýbleye olan kuþ uçuþu mesafe ayný olduðu için bu adaya yapýlacak bir caminin kýblesi de 360 derece olur. Bu camide namaz kýlacak insanlar ne tarafa dönerse dönsün yönü kýbleye dönük olacaktýr" dedi. "HERKES BURAYI ZÝYARET EDER" Yaptýðý çeþitli hesaplar ve yöntemlerle kýblenin zýt kutup noktasýný teyit ettiðini belirten Kaplan "Bu hesaplamalarýn saðlamasýný da yaptýk. Buraya bir cami yapýldýðýndan tüm Müslümanlarýn, hatta tüm dünyadaki insanlarýn burayý ziyaret edeceklerini düþünüyorum. Ýslam dünyasýna böyle bir cami yapýlýp kazandýrýlmasýný temenni ediyorum. Bu projede dünyada bilimsel mantýða dayanarak, mantýksal olarak sadece bu adaya yapýlabiliyor. Bu dünyada bir ilk olacak. Konunun tüm Ýslam dünyasýný ilgilendirdiðini düþünüyorum" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

6 6 Sarý, okul müdürleri ile görüþtü Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý baþkanlýðýnda, okul müdürlerinin katýlýmlarý ile video konferans yapýldý Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý baþkanlýðýnda, Çorum Merkez ve ilçelerde bulunan okul müdürlerinin katýlýmlarý ile iki oturum halinde video konferans yapýldý. Toplantýda iþ saðlýðý ve güvenliði konularý, "Okulum Temiz" belgesi için yapýlan çalýþmalar, uzaktan ve yüz yüze eðitim faaliyetleri, destekleme ve yetiþtirme kurslarýnýn (DYK) kurslarý gibi birçok konu görüþüldü. "YÜZ YÜZE EÐÝTÝMÝN YERÝNE GEÇEMEZ" Okul öncesi ve ilkokul 1.sýnýflarda yüz yüze eðitimin üçüncü haftasýnda olduklarýný ve bu zamana kadar okullarýmýzda herhangi bir problemle karþýlaþýlmadýðýný belirten Ýl Milli Eðitim Müdürü Sarý "Yüz yüze eðitimin yerine geçecek eðitim modeli olmadýðý aþikâr olup temennimiz pandeminin bitip okullarýmýzýn öðrencilerimize tamamen açýlmasý" dedi. DYK'DEN 148 KURS AÇIK Sarý, ayrýca 8. ve 12.sýnýflarýmýza yönelik açýlan DYK'nin devam ettiðini belirterek, ortaokullarda 95, liselerde ise 53 okulda kurslarýn açýldýðýný söyledi. "Önceliðimiz öðretmenimizin ve öðrencimizin saðlýðý, mutluluðu ve huzurudur" diyen Sarý bu yüzden tüm okullarýn "Okulum Temiz" belgesi için gerekli tüm çalýþmalarý yaparak, okullarýn hijyen açýsýndan bir standarda kavuþmasýný saðlamak olduðunu belirtti. ZERDEÇAL -2- HAFIZANIZI KUVVETLENDÝRÝR! Çabuk öðrenmek, belleðin güçlü olmasý beyinle alakalýdýr. Ayný zamanda birþeyleri hatýrlamamak da insanlarý üzer ve yorar. Bu þifalý bitki çabuk öðrenmeye, öðrenme kabiliyetinin artmasýna yardým eder. Ayný zamanda hafýzayý güçlendirir, unutkanlýk ve alzheimer'a karþý iyi gelir. Beyine iyi gelir, beyin fonksiyonlarýný geliþtirir. Beþ okul "Okulum Temiz" belgesi aldý Milli Eðitim Bakanlýðý ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý arasýnda imzalanan "Eðitim Kurumlarýnda Hijyen Þartlarýnýn Geliþtirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iþ birliði protokolü kapsamýnda "Okulum Temiz" belgesine baþvuran ve belge almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi. Çorum Merkez Nenehatun Anaokulu, Çorum Merkez Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Çorum Merkez Ýsmail Kakaç Ýlkokulu ile Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi belgeyi almaya hak kazandý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde gerçekleþtirilen törende, Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý "Eðitim kurumlarýmýz uzman denetim personelleri aracýlýðý ile kýlavuzda belirlenen þartlara uygunluðu denetlenerek gerekli deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Bu deðerlendirmeler ve raporlamalar neticesinde kýlavuza uygun þekilde eðitim kurumlarýmýz belge almaya hak kazanmýþlardýr. Belge alan eðitim kurumlarýnýn kalite standartlarýný sürdürmeleri için zanan beþ okulumuza belgelerini teslim ediyoruz. "Okulum Temiz" belgesini almaya sinde öncülük ettikleri için teþekkür rý hazýrlamak. Bu amaca ortak olarak 19 ile mücadelede bilinç yerleþme- gereken izleme ve rehberlik çalýþmalarý sürdürülecektir. Saha çalýþmalarý Amacýmýz çocuklarýmýza güvenilir hak kazanan okul müdürlerimize, eder, baþarýlarýn devamýný dilerim" tamamlanan ve belge almaya hak ka- ve temizlik bakýmýnda en iyi ortamla- okullarýmýzýn tüm personeline Covid- dedi. (Fatih Yýldýrým) Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksinde artýþ Yurt içi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) yýllýk %14,33, aylýk %2,65 arttý. YÝ-ÜFE (2003=100) 2020 yýlý eylül ayýnda bir önceki aya göre %2,65, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre %13,44, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %14,33 ve 12 aylýk ortalamalara göre %7,71 artýþ gösterdi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yýllýk %15,52 arttý. Sanayinin dört sektörünün yýllýk deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðýnda %16,87, imalatta %15,52 artýþ, elektrik, gaz üretimi ve daðýtýmýnda %2,62 azalýþ ve su temininde %13,25 artýþ olarak gerçekleþti. Ana sanayi gruplarýnýn yýllýk deðiþimleri; ara malýnda %17,91, dayanýklý tüketim malýnda %19,72, dayanýksýz tüketim malýnda %12,74, sermaye malýnda %21,09 artýþ; enerjide %4,23 azalýþ olarak gerçekleþti. Sanayinin dört sektörünün aylýk deðiþimleri; madencilik ve taþocakçýlýðýnda %2,29, imalatta %2,83, elektrik, gaz üretimi ve daðýtýmýnda %0,19 ve su temininde %1,96 artýþ olarak gerçekleþti. Ana sanayi gruplarýnýn aylýk deðiþimleri; ara malýnda %3,63, dayanýklý tüketim malýnda %2,63, dayanýksýz tüketim malýnda %1,75, sermaye malýnda %2,90 artýþ; enerjide %0,01 azalýþ olarak gerçekleþti. Yýllýk en fazla azalýþ; %13,73 ile tütün ürünleri, %12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleþti. Buna karþýlýk metal cevherleri %46,21, diðer mamul eþyalar %32,35, ana metaller %25,87 ile endekslerin en fazla arttýðý alt sektörler oldu. Aylýk azalýþ; %1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleþti. Buna karþýlýk ana metaller %5,74, ham petrol ve doðal gaz %5,69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %4,49 ile endekslerin en fazla arttýðý alt sektörler oldu. (Haber Merkezi) Kaymakam ve baþkan okullarý gezdi Bayat Kaymakamý Mustafa Çelik ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü yüz yüze eðitim yapýlan okullarda incelemelerde bulundu. Atatürk ve Cumhuriyet Ýlkokullarýný ziyaret eden kaymakam Çelik ve baþkan Ünlü, koronavirüs kapsamýnda alýnan tedbirleri yerinde inceledi. Sýnýflarý da gezerek öðrencilerle bir araya gelen Çelik ve Ünlü çocuklara kitap hediye etti. Pandemi nedeniyle yeni eðitim öðretim yýlýnda farklý bir sürecin yaþandýðýný dile getiren Çelik; çocuklarýn, öðrencilerin ve velilerin saðlýðý için her türlü tedbirin alýndýðýný belirtti. Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerektiðini ifade Baþkan Ünlü de, vatandaþlara maske, mesafe ve hijyen kurallarýna uymalarý için çaðrýda bulundu. (ÝHA) ZERDEÇAL NASIL TÜKETÝLÝR? Yazýmýzda birçok faydasýndan bahsettiðimiz zerdeçal, günlük hayatýmýzda birçok yerde kullanýlabilir. Peki zerdeçal kullanýmýnerelerde olmalýdýr? Ýþte bu sorunun yanýtý çok basittir. Öncelikle yapýlan yemeklerde, turþularda baharat olarak kullanmak mümkündür. Hatta keklerde bile kullanabilirsiniz. Özellikle zerdeçallý pilav herkesin denemesi gereken bir yemektir. Bunun dýþýnda dana, kuzu gibi çeþitli et yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Yemeklerde ve salatalarda baharat olarak da kullanýlabilir. Diðer bir soru ise zerdeçalýn nasýl kullanýlacaðý ve zerdeçalýn nasýl tüketileceði sorusudur. Yemeklerinize aðýz tadýnýza göre 1-2 çay kaþýðý zerdeçalý baharat olarak kullanmanýz mümkündür. Baharat eklediðiniz birçok yemeðe ilave edebilirsiniz. Örneðin kýsýr, dolma ve hatta köftelerin içine bile koyabilirsiniz. Balla karýþtýrarak da zerdeçal tüketebilirsiniz. Sadece 1-2 çay kaþýðý zerdeçal ile kanser baþta olmak üzere birçok hastalýða þifa bulabilir, birçok hastalýðý ise önleyebilirsiniz. Ayrýca zerdeçalý, zerdeçal çayý veya zerdeçal maskesi olarak da kullanabilirsiniz. ZERDEÇALIN ZARARLARI VE YAN ETKÝLERÝ NELERDÝR? Bilinen büyük bir zararý veya yan etkisi yoktur. Fakat bilindiði gibi her þeyin fazlasý zarardýr, bu yüzden zerdeçalýn da aþýrý kullanýmýndan kaçýnmak gerekir. Yüksek miktarda kullanýlýrsa kusmaya sebep olabilir. Kan sulandýrýcý ilaçlarla birlikte kullanýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. Ayrýca safra kesesinde taþ olanlar ile gastrit, ülser gibi mide rahatsýzlýðý bulunan kiþiler de kullanmaktan kaçýnmalýdýrlar. Karaciðer iltihabý olan kiþilerin de zerdeçal tüketmesi tavsiye edilmez. Hamile kadýnlar doktorlarýna danýþýp zerdeçal tüketmelidir. ZERDEÇAL FARKLI ÝSÝMLERLE DE ANILIR! Birçok farklý isimle adlandýrýlýr. Özellikle Hindistan'da yetiþtirilmesi ve kullanýlmasý sebebiyle zerdeçala 'Hint Safraný' adý verilir. Ayrýca zerdeçav, kurkuma, sarýboya, sarýkök, zerdeçöp isimleriyle de anýlýr. Safrana benzemesi sebebiyle ise safran kökü de denir. BROKOLÝ NEDÝR VE FAYDALARI Brokoli, küçük ve yeþil yumrular halinde olup, salatasý ve haþlanarak yemeði hazýrlanan bir tür sebze çeþididir. Brokoli bitkisi içerisinde bulundurduðu A, C ve E vitaminleri olmak üzere bol miktarda vitamin içermesi ile diðer bitkilerden ayýran en büyük özelliði olmuþtur. Ayrýca demir, bakýr, potasyum ve kalsiyum mineralleri açýsýndan da oldukça zengin bir besindir. Brokoli bitkisi adýndan da anlaþýlacaðý üzere Ýtalyan kökenli bir bitkidir. Genellikle Ýtalya ve çevresinde yetiþmektedir. BROKOLÝ BÝTKÝSÝNÝN VÜCUDA FAYDALARI - Brokoli bitkisinin en büyük özelliði Lifli yapýsý ile sindirimi kolaylaþtýrarak baðýþýklýk sistemimizi önemli ölçüde güçlendirmektedir. - Obazite ve þiþmanlýðý engeller ve vücuttaki mikroplarý öldürür. - Baþta meme, akciðer ve baðýrsak kanseri olmak üzere, kansere karþý çok iyi bir koruyucu ve engelleyicidir - Doðuþtan belkemiðinde açýklýk hastalýðýnýn önlenmesinde etkilidir. - Ýdrar yolu hastalýklarý ve prostata karþý koruyucudur. - Cinsel gücü arttýrýr. Özellikle yaþlý kýsýmlarda daha etkilidir. - Ýktidarsýzlýk ve kýsýrlýkta faydalýdýr. - Kemik erimesi ve kansýzlýða iyi gelir. K.K.001

7 7 Ceylan'ýn kongre seyahatleri sürüyor Salih Sabri Demirkan Osmancýk Ýcra Müdürü görevine baþladý Osmancýk Ýcra Müdürü Salih Sabri Demirkan yeni görevine baþladý. Demirkan, bu görevinden önce Ýstanbul Kartal Anadolu Adliyesi Ýcra Müdür Yardýmcýlýðý görevini yapýyordu. Tokat doðumlu olan; ilkokul, ortaokul ve liseyi Tokat'ta okuyan Demirkan evli ve iki çocuk babasý. (Haber Merkezi) AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Teþkilat Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Erhan Kandemir ile programlara katýlmaya devam ediyor. Ýki günde beþ kentteki yedi ayrý programa katýlan Ceylan; Bursa Osmangazi Kongresi, Kütahya Merkez Ýlçe Kongresi, Kütahya Ýl ve Ýlçe Baþkanlarý Ýstiþare Toplantýsý, Düzce Merkez Ýlçe Kongresi, Denizli Merkez Efendi Ýlçe Kongresi, Uþak Ýl Baþkaný, Ýlçe Baþkanlarý ve Milletvekilleri ile istiþare toplantýsý olmak üzere yedi ayrý programda çalýþmalara destek verdi. "BU DAVAYA HÝZMET ETMEK- TEN ONU DUYUYORUM" Bursa Osmangazi Kongresi'nde konuþan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin Türkiye'de sadece bir siyasi parti olmadýðýný, tüm dünyadaki insanlarýn adalete kavuþmasý, tüm mazlum coðrafyalarýn, ezilen insanlarýn kalkýnma hareketi olduðunu vurguladý. Ceylan, bu davada mücadele etmekten onur duyduðunu sözlerine ekledi. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. Kuruluþ yýldönümü olan 2023 yýlýnda dünyanýn en iddialý ülkesi arasýna girecektir. Bizler inançla yaparýz yaptýðýmýz iþi. Bize oy versin vermesin hangi mezhepten meþrepten olursa olsun bu coðrafyaya bu millete borcumuz var. Eðer biz milletimiz bize bir ders vermiþ ise kendimizde buluruz kabahati. Þapkamýzý önümüze koyarýz neyi eksik anlattýk nerede yanlýþ yaptýk bizim kabahatimiz nedir diye bir yol haritasý çýkartýrýz" dedi. BUGÜN VEFAT EDENLER - Bakkal esnafýndan Rüstem, Þahin, Ýhsan ve Yaþar GÖZÜBÜYÜK ün babasý, Hüseyin GÖZÜBÜYÜK. - Karapürçek köyünden gelme, Kaportacý esnafýndan Lokman ve Numan SUCU nun annesi Halime SUCU. - Ayakkabýcý esnafýndan merhum Necip SEÇGEN in eþi, Kamil SEÇGEN in annesi, muhasebeci Mustafa DAMAR ýn kayýnvalidesi Güldane SEÇGEN. - Murat DOÐAN ýn babasý Veysal DOÐAN - Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü çalýþaný, Orhan AKÇA nýn annesi, Tarhankozlusu köyünden Ýsmail AKÇA ýn eþi Hacer AKÇA. - Ýsmail köyünden gelme, Fýrýncý esnafýndan Sinan, Kenan ve Recep CAN ýn babasý, Süleyman ALKAÇ ýn kayýnpederi Abdullah CAN. KESiN Imsak Gunes Ögle Ýkindi Akþam Yatsý TARiHTE BUGÜN Ýstanbul'da ilk otomobil Beyoðlu'nda görüldü Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlýðý'ndan istifa ettiðini Enver Paþa'ya bildirdi Þükrü Naili Paþa komutasýndaki Türk birlikleri Ýstanbul'a girdi Damat Ferit Paþa, Fransa'nýn Nis kentinde öldü Ýstanbul'un kurtuluþu Kayseri'de ilk uçak fabrikasý kuruldu ABD baþkaný John Fitzgerald Kennedy' nin eþi Jacqueline Kennedy Ýstanbul'a geldi Birinci Antalya Altýn Portakal Film Þenliði baþladý Akdeniz Oyunlarý, Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay tarafýndan Ýzmir'de törenle açýldý TV'nin ikinci kanalý çeþitli eðlence programlarýyla resmen açýldý Sosyaldemokrat Halkçý Parti (SHP) parti meclisi üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok, kendisine kargoyla gönderilen bombalý bir paketin patlamasý sonucu yaþamýný yitirdi.üçok 71 yaþýndaydý. KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ YIL: 5 / SAYI: 1519 Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan AYKANAT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Ömer Faruk SÖYLEMEZ Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý: Ali Ceylani KOLAÇ kep: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk - Promosyon Adres: Yavruturna Mah. Maliye 1. Sk. No: 2/B ÇORUM Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz Sok. Kavukcu Ýþmerkezi 3/42 Çorum Tel&Fax: web: e-posta: Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþmerkezi No: 27/46 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý (maktu) Birinci sayfa (maktu ilan 4st.x6cm) ABONE FÝYATLARI 05:11 06:35 12:33 15:46 18:22 19:40 5 TL 100 TL 30 TL 75 TL 500 TL 300 TL Yýllýk: 200 TL 6 Aylýk : 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 400 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 200 TL Yurt Dýþý Yýllýk: 150 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 75 EURO Organize Sanayi Yýllýk: 250 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 125 TL TÜFE yýllýk %11,75, aylýk %0,97 arttý Samsun, Tokat, Çorum, Amasya illerinin dahil olduðu bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yýllýk %13,14 aylýk %1,23 arttý. Ülkemizde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yýllýk %11,75, aylýk %0,97 arttý. TÜFE'de (2003=100) 2020 yýlý eylül ayýnda bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre %8,33, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %11,75 ve 12 aylýk ortalamalara göre %11,47 artýþ gerçekleþti. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre; yýllýk en düþük artýþ %0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleþti. Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn düþük olduðu diðer ana gruplar sýrasýyla, %6,74 ile haberleþme, %6,91 ile giyim ve ayakkabý ve %7,55 ile eðitim oldu. Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn yüksek olduðu ana gruplar ise sýrasýyla, %25,17 ile çeþitli mal ve hizmetler, %15,09 ile saðlýk ve %14,95 ile gýda ve alkolsüz içecekler oldu. Ana harcama gruplarý itibarýyla 2020 yýlý Eylül ayýnda azalýþ gösteren diðer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabý oldu. Buna karþýlýk, ana harcama gruplarý itibarýyla 2020 yýlý eylül ayýnda artýþýn yüksek olduðu gruplar ise sýrasýyla, %3,02 ile ev eþyasý, %1,84 ile ulaþtýrma ve %0,93 ile konut oldu. Eylül 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 62 maddenin ortalama fiyatýnda düþüþ gerçekleþirken, 42 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 314 maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti. Ýþlenmemiþ gýda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE'de 2020 yýlý eylül ayýnda bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre %8,75, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %11,57 ve on iki aylýk ortalamalara göre %10,81 artýþ gerçekleþti. (Haber Merkezi) K.K.173 SATILIK DAiRE-OFiS Gazi Caddesi Kulaksýz Sokak Özkorkmaz Apartmaný Kat: 7 Ýrtibat Tel: ÝLAÇLAMA HÝZMETÝ ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Ýlaçlama Hizmeti Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alýnacaktýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: ÝKN : 2020/ Ýdarenin a) Adý : ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ b) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüs MERKEZ/ÇORUM c) Telefon ve faks numarasý : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve e-imza kullanýlarak indirilebileceði internet sayfasý : 2-Ýhale konusu hizmet alýmýn a) Adý : Ýlaçlama Hizmeti Alýmý b) Niteliði, türü ve miktarý : Rektörlük ve baðlý birimlerin (ilçe ve yemekhaneler dahil) 12 ay süre ile Ýlaçlama Hizmeti Alýmý iþidir.personel sayýsý yüklenici tarafýndan belirlenecek, çalýþma süresi kýsmi zamanlý olacak ve iþin teknik gereklerine göre iþ planlamasý yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. c) Yapýlacaðý/teslim edileceði yer: Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Ýç Hizmetler Þube Müdürlüðü ç) Süresi/teslim tarihi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi d) Ýþe baþlama tarihi : Ýhalenin a) Ýhale (son teklif verme) tarih ve saati : :00 b) Ýhale komisyonunun toplantý yeri : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Rektörlük Binasý (e-tekliflerin açýlacaðý adres) 1. Kat Toplantý Salonu 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dýþý unsurlara iliþkin bilgileri e-teklifleri kapsamýnda beyan etmeleri gerekmektedir Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýstekliler; - Biyosidal Ürün Uygulama Ýzin Belgesi, - Mesul Müdürlük Belgesi, - Biyosidal Ürün Uygulayýcý Sertifikasýný (Uygulayýcýlara ait) teklifleri ile birlikte sunacaklardýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine iliþkin bilgileri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerine iliþkin bilgiler, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belgeye iliþkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgelere iliþkin bilgiler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektöre yapýlan her türlü ilaçlama hizmeti benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümaný EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanýný indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazýrlandýktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliþkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. Ýstekliler tekliflerini, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucunda, üzerine ihale yapýlan istekli ile birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 11. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (R) : Diðer Hizmetler/0,80 Aþýrý düþük teklif deðerlendirme yöntemi: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi ilanlar de BASIN:

8 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFLI GAZETE / 75 Kuruþ BUGÜN FUNDA ECZ. (TEL: ) BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI KALENDER (TEL: ) BAHCELEVLER MH. BAHABEY CAD. NO: 11/C OYA ECZ. (TEL: ) ULUKAVAK MAH. DR. SADIK AHMET CAD. NO: 1/B ÇORUM HAVA TAHMiNi Oyun ve skor hiç örtüþmedi Kocaelispor'un 3-0 üstünlüðüyle tamamlanan Kocaelispor-Çorum Futbol Kulübü karþýlaþmasýnýn ardýndan teknik direktörler maçý deðerlendirdi. "Oyun ve skor hiç örtüþmedi" diyen Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya basýn toplantýsýnda Kocaelispor'u tebrik ederek baþladý. Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, "Gerçekten ilk yarý oynanan oyun ve maçýn sonundaki skor birbiriyle asla örtüþmedi. Çok kez öne geçme fýrsatý yakaladýðýmýz müsabakada, ikinci yarýnýn baþýnda yediðimiz golle çok çabuk oyundan düþtük, kýrýlganlýðýmýzý göz önüne koyduk. Buna raðmen yine pozisyonumuz ve 1-0'dan sonra 1-1 yapabileceðimiz ataklarýmýz oldu. Maalesef istediðimizi elde edemedik. Ardýndan 2-0 ve 3-0 geldi. Aslýnda oyun olarak hak etmediðimiz skor aldýk. Maalesef futbolda böyle þeyler var. Üç haftada sýfýr puan beni de camiamýzý da çok üzüyor. Teknik adamlar konuþtu: En kýsa sürede toparlanýp bu oynanan iyi oyunu golle sonuçlandýrýp galibiyetler almak zorundayýz. Bunu yapabilecek oyuncu kadromuz ve kapasitemiz var. Yeter ki bunu gerçekleþtirelim. Gerçekten oyun olarak hak etmediðimiz skorla evimize dönüyoruz. Bu kadar sýkýntýlý durumda yakaladýðýmýz rakibimizi alaþaðý edebilirdik. Maalesef futbol þansý da çok fazla rakipten yanaydý. Rakibimizi tekrar tebrik ediyorum" þeklinde konuþtu. Kocaelispor Teknik Direktörü Taner Güleri, Kocaelispor'un oyunun ilk 16 dakikasýnda olmadýðýný belirterek, "Dört gün önce göreve geldik. Oyuncu arkadaþlarýmýzýn mental yorgunluklarý vardý. Bunu gidermek için iyi çalýþtýk. Maçta iki farklý yarý oldu. Ýlk yarýnýn ilk 16 dakikasýný hiç saymýyorum. Birbirimize hiç uyum saðlayamadýk. Bireysel olarak çok iyi oyuncularýmýz var ama birlikte oynamayý beceremedik. Sonrasýnda biraz toparlandýk. Ýlk yarýyý üst düzey oyun olmasa da, çok pozisyon bulamasak da berabere bitirdik. Ýkinci yarý çok farklý oldu. Ýstediðimiz Kocaelispor ikinci yarýdaki Kocaelispor. Ýnþallah daha farklý olacak. Çünkü çok kýsa sürede bu geliþimi saðladýk. Beraber çalýþtýkça daha farklý olacak. Bu hafta bayýz. Önümüzde 10 günlük çok deðerli süre var. Aramýza katýlacak arkadaþlar da olacak. Geçmiþi baþarýlarla dolu Kocaelispor'u layýk olduðu yere getireceðiz" dedi. "Takým kondisyon anlamýnda tam anlamýyla hazýr deðil" ifadelerine yer veren Güleri "Gözle görünüyor zaten dakika oynayacak oyuncularýmýzý deðiþtirip yerine diri arkadaþlarýmýzý aldýk. Onlar da çok faydalý oldu. Ýstemeleri çok önemliydi. Ýstediler. Demek ki isteyince oluyormuþ. Çok güzel galibiyet oldu. Daha iyi Kocaelispor izletmek için yedi gün 24 saat çalýþacaðýz. Geçen yýl takýmý izledik ama bu yýl izlemedik. Geçen yýlki takýmýn çoðu bu sezon yok. Göreve geldikten sonra ilk iki haftaki maçlarýn videosunu izledik ve bu maçýn pozisyonunu ona göre aldýk. Covid'den dolayý statlara giremiyoruz. Ýþimiz bu olduðu için maçlarý izliyoruz. Geçen sezon Kocaelispor maçlarýnýn çoðunu izledik. Çünkü doðuþtan Kocaelisporluyuz" diye konuþtu. (ÝHA) TRANSFER DÖNEMi BiTTi 4 Aðustos 2020 Salý günü baþlayan transfer dönemi gece yarýsý itibarýyla sona erdi. Transfer döneminin son gününde Genç kaleci Onur Tekin'e kulüp bulunup kiralanmasý durumunda Çorum FK bir kaleci daha transfer etmeyi düþünüyor. de tüm kulüpler adýna olduðu gibi Çorum FK'de de hareketli saatler yaþandý. Geride býraktýðýmýz haftada kulüpte yaþanan ani ayrýlýklarýn ardýndan bir yandan takviye transferler yapan Çorum FK'de diðer yandan kendilerine takým bulmalarý istenen oyuncular için de görüþmeler gerçekleþtirildi. Onur Tekin Yakup Alkan Kocaelispor Teknik Direktörü Taner Güleri KALECÝ ONUR KÝRALANIYOR Teknik Direktör Bahri Kaya ile görüþen ve oynamak istediðini söyleyen kaleci Onur Tekin teknik heyetin verdiði rapor doðrultusunda süresiz kadro dýþý býrakýlmýþtý. Yaþanan geliþmelerin ardýndan kiralanmasý kararlaþtýrýlan Onur Tekin için birkaç kulübün devrede olduðu, oyuncunun 100 bin TL'lik kiralama bedeli ile ilgili indirim istendiði öðrenilen haberler arasýnda. Haberin hazýrlandýðý saatlerde konu ile ilgili henüz resmi bir açýklama "Çorum FK'ye gönlümüzü verdik" ÝYÝ Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Çaðdaþ Doðan gerek parti olarak gerekse kiþisel olarak her zaman ve her koþulda Çorum FK'nin yanýnda olacaklarýný bildirdi. Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda oynadýðý ve sahadan 3-0 yenik ayrýldýðý Kocaeli maçýný taraftarlarla birlikte izleyen Çaðdaþ Doðan "Bizler protokolde yerimiz varken taraftarlar arasýnda maç izlemeyi tercih ediyoruz. Sahamýzda oynaðýmýz maçlarýn tümüne biletimizi de alarak katýlýrken, deplasman maçlarýný da mümkün olduðunca izlemeye, maçlara katýlmaya çalýþýyoruz. Elimizden geldiðince maddi-manevi her konuda kýrmýzý-siyahlý takýmýn yanýnda olmaya çalýþýyoruz" dedi. "EN BÜYÜK TEMENNÝMÝZ ÜST LÝG" En büyük temennilerinin Çorum FK'yý bir üst ligde görmek olduðunu vurgulayan Doðan, tüm protokol mensuplarýný, kamu kurum ve kuruluþlarýný, sivil toplum kuruluþlarýný, siyasi partileri, esnaf ve sanayicileri ve Çorum halkýný Çorum FK'ye sahip çýkmaya davet etti. Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya gelmedi. Onur'un da transfer dönemi sona ermeden bir takýma kiralanmasýný hedefleniyor. BÝR KALECÝ TRANSFERÝ PLANLANIYOR YAKUP'UN TAKIMI BELLÝ OLDU Bu sezon baþý anlaþma saðlanan ancak teknik heyetin raporu doðrultusunda yetersiz bulunduðu gerekçesi ile kendisine kulüp bulmasý istenen Yakup Alkan'ýn yeni adresi belli oldu. Çorum FK'de gol krallýðý da yaþayan golcü oyuncu Fethiyespor ile anlaþtý. Fethiyespor Misli.com 3.Lig 2.Grup'ta mücadele ediyor. Bugün biten yaz transfer döneminin ardýndan gözler ara transfer dönemine çevrildi ancak Türkiye Futbol Federasyonu ikinci transfer döneminin tarihi ile ilgili henüz resmi bir açýklama yapmadý. Afjet Afyonspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 3.hafta maçýnda deplasmanda Kocaelispor ile karþýlaþan ve maçtan ikinci yarýda gollerle 3-0 maðlup ayrýlan Çorum FK hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Ligin 4.haftasýnda sahasýnda Afjet Afyonspor ile karþýlaþacak olan Çorum FK bu maçýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý. Çorum FK, Afjet Afyonspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla baþladý ÖTKÜN'ÜN CEZASI BÝTTÝ 10 Ekim Cumartesi 15'te baþlayacak maç için tesislerde ilk antrenmanýný yapan Çorum FK geçtiðimiz sezon forma giydiði Ýnegölspor'da aldýðý kart cezasý nedeniyle ilk iki hafta takýmýný yalnýz býrakan kanat oyuncusu Cengiz Ötkün de görev verilmesi halinde sahada olabilecek. RAKiPLERDEN HABERLER Manisa FK 3'te 3 yaptý Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-0 maðlup eden Manisa FK, oynadýðý üç maçý da kazanarak puanýný dokuz yaptý. Toplam 12 gol atmayý baþaran Manisa FK kalesinde biri Çorum FK'den olmak üzere sadece iki gol gördü. Manisa FK hafta sonu kendi evinde Ýnegölspor'u konuk edecek. Ýnegölspor ise üç maçta iki puan toplayabildi. Uþakspor bir puanla döndü Ýlk iki maçýný kazanan Uþakspor deplasmanda Sancaktepe FK ile 1-1 berabere kaldý. Ýlk yarýyý 1-0 önde kapatan Uþakspor 83.dakikada yediði golle sezonun ilk beraberliðini almýþ oldu. Uþakspor bu karþýlamada beþ sarý kart görürken, Sancaktepe FK bir sarý kart gördü. Uþakspor bu hafta evinde Amed Sportif'i konuk edecek. Ankara derbisinde kazanan Ankara Demir oldu Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta bu hafta Ankara derbisi oynandý. Karþýlama öncesi Ankara Demirspor rakibi Hacettepespor'un bir puan gerisinde yer alýrken 33.dakikada bulduðu golle karþýlaþmayý 1-0 kazanmayý bildi ve puanýný 6'ya yükselti. Ankara Demirspor bu hafta deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Ergene Velimeþe ilk puanýný aldý Ergene Velimeþe bu sezon oynadýðý 2 maçý da kaybederken bu hafta ilk puanýný Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalarak almýþ oldu. Ýlk yarýsý 0-0 biten karþýlaþmanýn 53.dakikasýnda 1-0 geriye düþen Ergene Velimeþe, 68.dakikada bulduðu golle maçýn 1-1 bitmesini saðladý. Ergene Velimeþe hafta sonu deplasmanda Gümüþhane ile karþýlaþacak Bu hafta gol olmayan tek maç Kahramanmaraþspor ve Hekimoðlu Trabzon maçýnda iki takým da bir puana razý oldu. Kahramanmaraþspor bu hafta Þanlýurfaspor'a konuk olurken, Hekimoðlu Trabzon ise evinde 24Erzicanspor'u konuk edecek. Niðde Anadolu FK ilk kez kazandý Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta oynadýðý iki maçtan bir maðlubiyet bir yenilgi alan Niðde Anadolu FK, evinde konuk ettiði Gümüþhanespor'u 15.dakikada penaltýdan bulduðu golle 1-0 maðlup etmeyi baþardý. Niðde Anadolu FK bu hafta Sarýyer'e konuk olacak. Sarýyer üç maçta üç puan toplayabildi Sarýyer deplasmanda Ýnegölspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon çýktýðý üç maçta da berabere kaldý. Geçen hafta 10 kiþi kalan rakibini yenemeyen Sarýyer bu hafta ise kendi evinde Niðde Anadolu FK'yi konuk edecek. Amed Sportif üç puanla tanýþtý Amed Sportif kendi evinde konuk ettiði Þanlýurfaspor'u 2-1 yenmeyi baþardý. Ýlk yarýsý 1-1 biten karþýlamada galibiyet golü 52 dakika Oðuzhan Öztürk ile geldi. Bu sonuçla Amed Sportif üç puaný almayý baþarýrken Þanlýurfaspor ile Çorum FK sýfýr puanda kaldý. Amed Sportif bu hafta Uþakspor'a konuk olacak.

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SAYFA 15 11 EYLÜL 2018 Milli raketler Çorum'da Masa Tenisi Milli Takýmý 18-23 Eylül tarihleri arasýnda Ýspanya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý öncesi Çorum'da kampa girdi. Metin Bekar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SAYFA 12 7 ARALIK 2018 Okullararasý Yýldýz Erkekler Atatürk Kupasý heyecaný sona erdi Merkez YBO þampiyon Okullararasý düzenlenen Yýldýz Erkekler Atatürk'ü Anma Hentbol Turnuvasý'nda Kerebi Gazi Ýmam Hatip

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1 Sinmiþ analar, kavruk çocuklar Her sene bazý çevreler ve kiþiler "kadýnlar günü de ne demek, erkekler günü diye bir sey var mý ki'' "Aslýnda bir gün deðil, her gün kadýnlar günü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu

TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Neden Grip Aşısı Yaptırmalıyız? Grip her yýl görülür ve günlük yaþamý etkiler Her yýl trafik kazalarýndan daha fazla insan grip nedeniyle ölmektedir. Özellikle çocuklar,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü?

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? Hükümetler birinci basamak saðlýk hizmetleri konusundaki yasalarý açýkça çiðnemektedir. Türkiye saðlýk sisteminde, birinci basamaktaki kurumlar (saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1)

Bolkar Daðlarý. AKD054 Acil Gerileme (-1) Bolkar Daðlarý AKD054 Acil Gerileme (-1) Ali Ýhsan Gökçen Yüzölçümü : 399366 ha Yükseklik : 210 m - 3524 m Boylam : 34,46ºD Ýl(ler) : Mersin, Niðde, Konya Enlem : 37,26ºK Ýlçe(ler) : Ereðli, Pozantý, Ulukýþla,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

hüseyin akdeniz tarafından yazıldı Çarşamba, 02 Şubat :27 - Son Güncelleme Cumartesi, 05 Şubat :13

hüseyin akdeniz tarafından yazıldı Çarşamba, 02 Şubat :27 - Son Güncelleme Cumartesi, 05 Şubat :13 Divan Başkanlığını Belediye Meclis Üyesi Yusuf Uzunlar,Başkan Yardımcılığını, Fatsa Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Özgen,Katip Üyeliklerini,Perşembe Muhtarlar Dernek Başkanı Namık Canik ve Korgan muhtarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı