K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K TABEV 532. Kapak Minyatür / Onur Sönmez. Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n"

Transkript

1

2 K TABEV 532 Kapak Minyatür / Onur Sönmez Dizgi/ ç Düzen Hülya Aflk n Bask - Cilt Çal fl Ofset Davutpafla Caddesi No: 8 Topkap - stanbul Sertifika No: Bask 600 Adet stanbul, 2013 ISBN T.C. Kültür ve Turizm Bakanl Sertifika No: Online Sat fl Çatalçeflme Sk. No: 46/A Ca alo lu STANBUL Tel: (0212) Faks: (022)

3 Geçmiflten Gelece e Türkçe Elginkan Vakf 1. Türk Dili ve Edebiyat Kurultay Bildirileri Nisan 2013 K TABEV

4

5 V Ç NDEK LER Elginkan Vakf Müdürü lhan Üttü Elginkan Vakf Ad na 1X Kurultay Program XV Türkçede flyeri Adlar Hakk nda Kemal Eraslan 1 Türkçeyi Yaflatan Özellikler Ve Bize Düflen Görevler Nuri Yüce 5 Gelece in Türkçesini Bekleyen Tehlikeler Saim Sakao lu 15 Türkçenin Gelece ine Yönelik Sorunlar, Tehditler ve Biliflim Teknolojisi çeren Çözüm Yöntemleri Haluk Kul 25 Geçmiflten Gele e Edebiyat Terimleri Üzerine Baz Dikkatler Kâz m Yetifl 39 Uygur Hukuk Belgelerine Göre Türklerde Toprak Mülkiyeti ve Bununla lgili Terimler Üzerine A. Melek Özyetgin 45 Eski Anadolu Türkçesi T p Metinlerinde Türkçenin Bilim Dili Olarak Kullan m na Hulâsa dan Örnekler Binnur Erda Do uer 61

6 Yanl fl Dil Tutumlar Günay Karaa aç 67 Edilgen Ve Etken Sözlükler Ba lam nda Türk Dilinin Geliflim Sürecine Bir Bak fl Erdo an Boz 79 Baflka Dillere Maledilmek stenen Türkçe Sözcükler Tuncer Gülensoy 91 Türkçede Çal flmak Kavram ve Söz Kökeni Üzerine Bir nceleme Mustafa Öner 111 ya ba - Sözü Üzerine brahim Tafl Yüzy llarda K pçakça Yaz lm fl Belgelerden Hareketle K pçak Türklerinin Dil ve Kültürü Nadejda Özakda 131 Osmanl Anayasalar nda Türkçe Tart flmalar Ahmet O uz 147 Türkçeleflme Aç s ndan Türk Hukuk Dili brahim K br s 153 Dede Korkut ta Yeni Okuma Önerileri Ve Düzeltmeleri Üzerine Sultan Tulu 171 Bâkî Divan nda -lik Eki ve Farsça -î li fiekiler ( fllev ve Kullan mlar Üzerine Bir Çözümleme) Ezgi S rt 183 Eski Bir Renk Ad Oluflturma Sistemi: Renk Ad + {+man} (Alman, Bozman, Çakman, Germen, K rman, Torman vb.) brahim fiahin 199 smail Gasp ral n n Tercüman Gazetesinde Yay mlanan Yaz lar nda Ortak Söz ve Yap lar Y lmaz Özkaya 229 Eklerin Telaffuzda Ses De iflimine Etkileri fiener Mete 243

7 Türkçede S fat Biçimleri ve Kullan m Yerleri le S fat-ad Diziliflleri Üzerine Semahat Yüksel 253 Gelecek Zaman ve fiimdiki Zaman Kiplerinin Önümüzdeki Süreçte Fonetik Olarak De iflebilirli i Ayfle lker 269 Orta Ö retimde Kelime Gruplar n n Ö retilmesi Sorunu Münür Erten 277 Cumhuriyet Dönemi lkö retim II. Kademe Türkçe Dersi Ö retim Programlar n n Anlatma ve Anlatma Becerileri Yönüyle De erlendirilmesi Hasan Ba c 285 Ö retici ve Ö renici Anketleri Ifl nda Türkçe Ö renen Yabanc lara Sosyokültürel Unsurlar n S n f çinde Ö retimi Mustafa Çetin 313 Geçmiflten Gelece e Kültürel Aktar m Sürecinde Türkülerin Sembol Dili F. Gülay Mirzao lu 325 Türkçenin Yabanc Dil Olarak Ö retiminde fiark ve Türkülerimizin Yeri Hayrettin Parlaky ld z 349 Dizilerin Dilinde ve Müzik Dilinde Türkçe Bengül Erdamar 369 Aç k Oturum Konuflmalar : Geçmiflten Gelece e Türkçe Bengü Tafllar Ahmet Bican Ercilasun 373 Osmanl Türkçesi Üzerine Mertol Tulum 379 Türk Dünyas n n Alfabeleri Gülden Sa ol Yüksekkaya 393 Türkçenin Gelece i fiükrü Haluk Akal n 411

8

9 Elginkan Vakf Ad na Elginkan Vakf olarak kurucumuz H. Ekrem Elginkan n Vak f Senedi nde vakf n ilk amac olarak ortaya koydu u Türkçemizi araflt rmak ilkesi çerçevesinde 28 y ld r birçok çal flmaya destek oluyoruz. Elginkan Vakf n n kurulufl amaçlar Vak f Senedi nde flöyle ifade edilmifltir: Kültür de erlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi de erlerimizi ve Türkçemizi araflt rmak, araflt rmalar desteklemek, korumak, yaflatmak ve tan tmak. Bilim, teknoloji ve e itim alan ndaki faaliyetleri teflvik etmek. Ülke sanayiinin ihtiyaç duydu u vas fl iflgücü yetifltirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlar n art r c e itim çal flmalar na katk da bulunmak için okullar, e itim kurumlar açmak, iflletmektir. Elginkan Vakf, Türk kültürü ile teknoloji ve sanayi uygulamalar na dönük araflt rma, çal flma ve hizmetlerin de erlendirilmesi, teflvik edilmesi ve böylelikle Türk toplumuna kazand r lmas amac yla 2006 y l nda Türk Kültürü Araflt rma ve Teknoloji Ödülleri Program n tesis etmifltir. Bu program, Elginkan Vakf Senedi nin Vak f Amaçlar ile ilgili 2. maddesinin Kültür de erlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf adet ve manevi de erlerimizi ve Türkçemizi araflt rmak, araflt rmalar desteklemek, korumak, yaflatmak ve tan tmak ve Bilim, Teknoloji ve E itim alan ndaki faaliyetleri teflvik etmek olarak tan mlanan birinci ve ikinci bendlerine dayan larak haz rlanm flt r. Elginkan Vakf n n kurulufl amaçlar do rultusunda, Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katk da bulunan araflt rmac lar n desteklenmesi anlay fl yla, 2006 y l ndan beri her y l vermifl oldu u Türk Kültürü Araflt rma Ödülü sahipleri ve ödül gerekçeleri flöyledir: 2006 da Prof. Dr. nci Enginün (Üniversitedeki çal flmalar ve de erli yay nlar yla Türk Edebiyat na katk lar ndan dolay ), Prof. Dr. Günay Kut (Kültür Bakanl -

10 X Geçmiflten Gelece e Türkçe 'na ba l yazma kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça, Farsça ve di er dillerdeki yazma eserlerin kataloglanmas ), 2007 de Prof. Dr. Sad k Tural, Prof. Dr. fiükrü Elçin, Prof. Dr. Önder Göçgün, Prof. Dr. Osman Horata, Dr. Müjgan Cunbur, Dr. Hüseyin A ca, Doç. Dr. Naciye Y ld z, Doç. Dr. Güzin Tural, Yrd. Doç. Dr. Kayahan Özgül (Türk Dünyas Ortak Edebiyat isimli proje ile), 2008 de Türk Kültürü alan nda Prof. Dr. Bozkurt Güvenç (Türk Kimli i: Kültür Tarihinin Kaynaklar adl kitab ile), Prof. Dr. Saim Sakao lu (Türk Kültürü ve Türk dili üzerine yapm fl oldu u çal flmalar ve Türk Kültürüne katk lar ile), Türk Dili alan nda ise lhan Ayverdi (Misalli Büyük Türkçe Sözlük ile), Prof. Dr. Bülent Sankur (Haz rlad ngilizce-türkçe Ansiklopedik Biliflim Sözlü ü ile), 2009 da Prof. Dr. Fikret Türkmen (Kültür, halk bilimi, edebiyat, sanat, dil ve tarih konusunda yapm fl oldu u çal flmalar ile) Prof. h.c. U ur Derman (Türk Hat Sanat n n tan t m için yapm fl oldu u çal flmalar yla) Yrd. Doç. Dr. Hatice fiirin User (Köktürk ve Ötüken Uygur Ka anl Yaz tlar isimli kitab ile), 2010 da Prof. Dr. Kemal Eraslan (Türk Diline ve Kültürüne hizmetleri ve eserlerinden dolay ), Prof. Dr. Günay Karaa aç (Özellikle Türk Dili konusunda öncü eserler haz rlay p gerek Türkiye Türkolojisi, gerekse uluslararas Türkoloji için yapt çal flmalar ndan dolay ) Yrd. Doç. Dr. Cahit Telci (Türk flehir hayat, mimarl k tarihi, meslekler gibi konulara fl k tutan Ücra Yerde ve Deniz Kenar nda, htiyatlu Mahalde Bir fiehir: Ayasulu adl eseriyle) 2011 de Prof. Dr. Ali Aky ld z (Türk Tarihi ile ilgili yapm fl oldu u çal flmalar ve araflt rmalar nedeniyle), Yücel Feyzio lu (Yay mlad masal kitaplar ile çocuklar m z n, kültürümüzü tan mas n ve ba kurmas n sa lamak amac yla yapt çal flmalar ve eserlerindeki güzel Türkçesi dolay s yla), Nevzat Köso lu (Türk tarihi ve kültürüne önemli hizmetleri ve katk lar ndan dolay ), Prof. Dr. smail Erünsal (Türk kültürü alan ndaki araflt rma ve yay nlar nedeniyle) 2012 de Prof. Dr. Fuat Sezgin (Türk bilim ve kültür tarihine yapm fl oldu u katk lar nedeniyle), Prof. Dr. Orhan Okay (Türk Edebiyat na yapm fl oldu u katk lar nedeniyle) Prof. Dr. Cem Dilçin (Eski Türk Edebiyat na yapt katk lar ve Sözlükçülük çal flmalar nedeniyle). Yine ayn anlay flla, Elginkan Vakf, Türkçe konusunda çal flan doktora ö rencilerin çal flmalar n doktora bursu ile desteklemektedir. Dil konusunda çal flma ve araflt rma yapan, e itim veren kifli ve / veya gruplar da desteklenmektedir ve 2011 y llar nda stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Yeni Türk Edebiyat Anabilim Dal taraf ndan düzenlenen Türk Edebiyat nda Tarihi Roman Yazar Olarak Kemal Tahir, Nam k Kemal Yüzy l Yeniden

11 Elginkan Vakf Ad na XI Düflünmek ve Do umunun 110. Y l nda Ahmet Hamdi Tanp nar isimli sempozyumlar Vakf m zca desteklenmifltir y l nda Kubbealt Akademisi Kültür ve Sanat Vakf, Bahçeflehir Üniversitesi Medeniyet Araflt rmalar Merkezi ve Elginkan Vakf iflbirli inde, Türkiye de ve Dünyada Sözlük Yaz m ve Araflt rmalar konulu uluslararas sempozyum desteklenmifltir y l nda Milli E itim Bakanl ve Türk Dil Kurumu iflbirli inde ilkö retim okulu ö rencilerinin Türkçemizi do ru ö renmeleri ve kullanmalar na katk da bulunmak amac yla Manisa k rsal kesim okullar n n 4. ve 5. s n flar na 2000 set halinde Türkçe Sözlük ve Yaz m K lavuzu da t m yap lm flt r. Bütün bunlar n yan s ra Türk dili ve edebiyat konusunda üniversitelerimizin yapm fl oldu u farkl ölçekteki pek çok bilimsel toplant desteklenmifltir. Y llar içinde edindi imiz bu tecrübelerin daha büyük organizasyonlara dönüflmesi düflüncesiyle, Nisan 2013 tarihleri aras nda de erli akademisyenlerimizin deste iyle Elginkan Vakf 1. Türk Dili ve Edebiyat Kurultay n düzenledik. lk kurultay m z n konusu Geçmiflten Gelece e Türkçe oldu. Bundan sonra yap lacak her kurultay için ayr bir teman n belirlenmesi ve bu kurultaylar n tekli y llarda tekrarlanmas karar al nd. Bu kurultayda Türkçenin hayatiyeti, terim konular, bilim dili konular nda bildiriler sunuldu. Akademik ve bilimsel tart flma ortam ndan ayr lmamak en önemli kriterimiz oldu. Akademik sunumlar n yan s ra, herkesin kat - l m n sa layacak güncel tan t mlara da yer verildi. Elginkan Vakf, di er birçok hizmetin yan nda bu kurultaylarla, Türkçeye ve Türk Kültürüne katk sa lamaya ve geliflmesine yard mc olmaya devam edecektir. Kurultayda sunulan tüm çal flmalar n yer ald bu kitab n Türk Dili ne hizmet edenlere bir kaynak olmas n diliyoruz. Bu çal flmalarda yan m zda olan ve içten katk lar yla bize güç veren tüm hocalar m za ve Türkçeye gönül verenlere teflekkürü bir borç biliyorum. As l mesle i mühendislik olan ama Türkçeye özel bir önem veren ve Vakf n birinci amac olarak bu ülküye gönül koyan rahmetli kurucumuz H. Ekrem Elginkan n ve ailesinin önünde sayg yla e iliyorum. Onlar n idealleri do rultusunda kurduklar ve yap s itibariyle herkese örnek olan bu vakf n hizmetlerinin kesintisiz sürmesi en önemli hedefimizdir. Bu hedef do rultusunda, flimdiye kadar oldu u gibi, bundan sonra da çal flmalar m z artarak ve geliflerek devam edecek ve Elginkan Vakf, Türk Milletine M. Kemal Atatürk taraf ndan çizilen ça dafl yolda ilerlemeye devam edecektir. lhan Üttü Elginkan Vakf Müdürü

12

13 Kurucular m z Ahmet Elginkan Hayriye Ümmühan Elginkan ( ) ( ) Hüseyin Ekrem Elginkan Hüseyin Cahit Elginkan ( ) ( )

14

15 Elginkan Vakf Türk Dili ve Edebiyat Kurultay Nisan 2013 Program Ak fl Türk Dili ve Edebiyat Kurultay I. Gün Kay t Aç l fl Töreni ve Aç fl Konuflmalar Aç k Oturum "Sanat Dilinde Türkçe Oturum Yöneticisi Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n Mesut Mertcan, Levent Ülgen, Bengül Erdamar, Murat Kürüz Ö le Yeme i 1. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. nci Enginün - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Prof. Dr. Kemal Eraslan "Türkiye'de fl ve Mesken Adlar Hakk nda" Prof. Dr. Nuri Yüce "Türkçeyi Yaflatan Özellikler ve Bize Düflen Görevler" Prof. Dr. Saim Sakao lu "Gelece in Türkçesini Bekleyen Tehlikeler" Yard.Doç. Dr. Haluk R. Kul "Türkçenin Gelece ine Yönelik Sorunlar, Tehditler ve Biliflim Teknolojisi çeren Çözüm Yöntemleri" Çay Kahve Aras 2. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Günay Kut - Prof. Dr. Kemal Eraslan

16 XVI Geçmiflten Gelece e Türkçe Prof. Dr. Kaz m Yetifl "Geçmiflten Gelece e Edebiyat Terimleri Üzerine Baz Dikkatler" Prof. Dr. Melek Özyetgin "Uygur Hukuk Belgelerine Göre Türklerde Toprak Mülkiyeti ve Bununla lgili Terimler Üzerine" Dr. Binnur Erda Do uer "Eski Anadolu Türkçesi T p Metinlerinde Türkçenin Bilim Dal Olarak Kullan m na Hulâsâ'dan Örnekler" Çay Kahve Aras 3. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali - Prof. Dr. Nuri Yüce Prof. Dr. Günay Karaa aç "Dil Kullan m nda Yanl fl Tutumlar" Prof. Dr. Erdo an Boz "Edilgen ve Etken Sözlükler Ba lam nda Türk Dilinin Geliflim Sürecine Bir Bak fl" Doç. Dr. Özkan Öztekten "Yeni Bir Bak fl Aç s yla Kar fl k Dillilik" A rlama Konser " stanbul Devlet Türk Müzi i Araflt rma ve Uygulama Toplulu u" Türk Dili ve Edebiyat Kurultay II. Gün 4. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Kâz m Yetifl - Prof. Dr. Melek Özyetgin Prof. Dr. Tuncer Gülensoy "Baflka Dillere Maledilmek stenen Türkçe Sözcükler" Prof. Dr. Mustafa Öner "Türkçede Çal flmak Kavram ve Söz Kökeni Üzerine Bir nceleme" Doç. Dr. brahim Tafl "-k ya bak- Sözü Üzerine" Ö le Yeme i 5. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Gülden Sa ol Yüksekkaya - Prof. Dr. Saim Sakao lu Yrd. Doç. Dr. Nadejda Özakda "XVI-XVII Yüzy llarda K pçakça Yaz lm fl Belgelerden Hareketle K pçak Türklerinin Dil ve Kültürü" Yrd. Doç. Dr. Ahmet O uz "Osmanl Anayasalar nda Türkçe Tart flmalar " Yrd. Doç. Dr. brahim K br s "Türkçeleflme Aç s ndan Türk Hukuk Dili" Çay Kahve Aras

17 Elginkan Vakf Türk Dili ve Edebiyat Kurultay XVII 6. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Mustafa Özkan - Prof. Dr. Mustafa Öner Prof. Dr. Sultan Tulu "Dede Korkut'ta Yeni Okuma Önerileri" Ezgi S rt "Bâkî Divân nda LIK eki ve Farsça -î'li fiekiller ( fllev ve Kullan mlar Üzerine Bir Çözümleme)" Yrd. Doç. Dr. brahim fiahin "Eski Bir Renk Ad Oluflturma Sistemi: Renk Ad +Man (Alman, Bozman, K rman Torman vs.) Ö r. Gör. Y lmaz Özkaya " smail Gasp ral 'n n Tercüman Gazetesinde Yay mlanan Yaz lar nda Ortak Söz ve Yap lar" Tekne Turu Türk Dili ve Edebiyat Kurultay III. Gün 7. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Sema U urcan - Prof. Dr. Zehra Toska Ö r. Gör. fiener Mete "Eklerin Telaffuzda Ses De iflimine Etkileri" Prof. Dr. Semahat Yüksel "Türkçede S fat Biçimleri ve Kullan m Yerleri ile S fat-ad Diziliflleri Üzerine" Prof. Dr. Ayfle lker "Gelecek Zaman ve fiimdiki Zaman Çekimlerinin Önümüzdeki Süreçte Fonetik Olarak De iflebilirli i" Yrd. Doç. Dr. Münür Erten "Ortaö retimde Kelime Gruplar n n Ö retilmemesi Sorunu" Ö le Yeme i 8. Oturum Baflkanlar Prof. Dr. Günay Karaa aç - Prof. Dr. Ayfle lker Yrd. Doç. Dr. Hasan Ba c Cumhuriyet Dönemi lk-ö retim II. Kademe Türkçe Dersi Ö retim Programlar n n Anlama ve Anlatma Becerileri Yönüyle De erlendirilmesi Ö r.gör. Dr. Mustafa Çetin Türkçe Ö renen Yabanc lara Sosyokültürel Unsurlar n S n f çinde Ö retimi Doç. Dr. Gülay Mirzao lu Geçmiflten Gelece e Kültürel Aktar m Sürecinde Türkülerin Sembol Dili Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Parlaky ld z Türkçenin Yabanc Dil Olarak Ö retiminde fiark ve Türkülerimizin Yeri Çay Kahve Aras

18 XVIII Geçmiflten Gelece e Türkçe Aç k Oturum Geçmiflten Gelece e Türkçe Oturum Yöneticisi lhan Üttü Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Mertol Tulum, Prof. Dr. Gülden Sa ol Yüksekkaya, Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n

19 Türkçede flyeri Adlar Hakk nda Kemal Eraslan * flyeri adlar hakk ndaki düflüncelerime geçmeden önce bir hususu belirtmek istiyorum. Geçmiflten gelece e Türkçe konusunu ele alan toplant n n büyük ölçüde günümüz Türkçesi üzerinde durmas isabetli olur. Sabahki oturumda bir mikdar bu hususta görüfller ileri sürüldü, muhakkak hepsi de erli görüfllerdir. Ama iflin ciddiyeti düflünülürse bir hayli üzücü neticeye var laca kesindir. Bir defa günümüz konuflma Türkçesinde afl r bir argolaflma mevcuttur. Genç k zlar dahi ya hu sözünü pek çok kullan yor. Bu ise nezaket ve inceli in kaybolmas neticesini düflündürür. Televizyon dizilerinde argoya fazlas yla yer verilmesi baz flark c lar n Türkçeyi geveler gibi kullanmalar, vurgu ve telaffuzlara dikkat etmemeleri Türkçe aleyhine üzüntü veren tespitlerdir. Normal vatandafl olarak Türkçeyi ne ölçüde bildi imizin ve ne ölçüde do ru ve güzel konufltu umuzun üzerinde uzun uzun düflünmek gerekir. Dil düflünce dünyam z ve bilgi ufkumuzun anahtar d r. Kelimeler ses kümelerinin ötesinde kavramlar ifadesidir. Kavramlar n arkas nda bilgi y n, tecrübe ve geçmiflten gelece e akan bir düflünce silsilesi yatar. Bir kaç bin kelime ile konuflan acaba kaç insan m z var? Öyle tahmin ediyorum ki günümüz edebi eserlerinin kelime çeflidi on bini geçmez. Halbuki üstün bir edebiyat için en az yirmi, otuz bin kelime gerekir. Adland rma önemli bir dil hadisesidir. Toplumun tarihini, sosyal ve kültürel hayat n, ruhsal durumunu, zevkini yans tt gibi beklentilerini de yans t r. Zaman içinde de iflen toplum yap s na, yaflay fl tarz na ve tercihlerine ba l olarak dildeki de ifliklikler adland rmalarda da kendisini gösterir. Bunda özentinin ve modan n ya- * Prof. Dr. Kemal Eraslan, stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü emekli ö retim üyesi, stanbul.

20 2 Geçmiflten Gelece e Türkçe n s ra kendine, geçmifline ve de erlerine ba l l n zay flamas veya kuvvetlenmesi de rol oynar. Günümüzde moda ve reklam sosyal, kültürel ve ticari hayat n oluflmas nda en önemli faktörlerdir. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel yönden yap lacak ciddi araflt rmalar flafl rt c tespitlere imkân verecektir. Bu durumun sebep oldu u dildeki yozlaflmay ve bozulmay e itimin sa layaca kuvvetli bir dil fluuru ve sevgisiyle önlemek mümkün olacakt r. Baz semtlerde kullan lan yabanc ifl yeri adlar n n çoklu u insan hayrete düflürmekte ve yabanc bir ülkede olma hissini uyand rmaktad r. Avrupa da hiç kimsenin kendi dilinin bir kenara atarak yabanc bir dille ifl yerine ad verdi i görülmez. Bir Frans z n kendi dükkan na Almanca bir ad vermesi için adam n akl ndan zorunun olmas laz m. Tespit etti imiz, Türk dilinin yap s na ve zevkine ayk r adland rmalar yan nda güzel ve sevimli adland rmalar n oldu unu da belirtmemiz gerekir. Maalesef bu örnekler azd r. Bu yozlaflman n hangi kesimde s kça görüldü ü de ürkütücüdür. D fla aç k kesimlerde yozlaflma daha çok, muhafazakar kesimlerde daha azd r. Ancak burada da ileride belirtece imiz baflka bir sak nca dikkati çekecektir. Mahdut ölçüde yapt m z derlemelerde, tespit etti imiz adland rmalar dokuz grup alt nda toplad k. Genifl çapta yap lacak ciddi bir tarama çok daha düflündürücü gerçekleri ortaya koyacakt r. Buna ra men, mahdut tespitlerimiz bir fikir verecek kanaatindeyim. Birinci gruba isme dayal adland rmalar ald k. Bu gruba dahil adland rmalar ifl yerinin sahibinin ad na nisbet edilerek verilmifltir: Bektafl Elver H rdavat, Otel fiamil, Paçac Mahmut, Sami Çekirdekçi fl Merkezi, Salon Ayhan, Peynirci Mehmet, Kaz m Pastanesi gibi. kinci adland rma grubu semte dayal adland rmalard r. Bu tür adland rmalarda ifl yerinin bulundu u semt, ifl yerine alem olmufltur. Mesela Çengelköy Bal kç s, Fatih Erkek Kuaförü, Sar yer Börekçisi, Binbirdirek Kokoreç gibi. Üçüncü grup adland rmalar güven sa lama gayesini tafl maktad r: Do ruluk Kasab, Kanaat Manav, Temizifl Terzisi gibi. Dördüncü grup, Türkçe ve yabanc dildeki isimlere dayal adland rmalard r. Bu durum komik, komik oldu u da ürküntü vericidir. ki katl köhne bir evden bozulmufl oteline Paris Oteli veya Venedik Oteli ad n n verilmesi insan hayrete düflürmektedir. Beflinci grup adland rmalar tamamen yabanc isimlerden oluflmaktad r. Bookshop, Cosmocity, Worldcenter, Panine Ristorente Italiano, Ottoman Art, Hotel Theodara, The Costantine Hotel, Medusa Silver, Komagene Çi Köfte, Crispino, Hamurabi, Traditional Restaurant. Bu adlar vermelerinin sebebi turistleri celbet-

21 Kemal Eraslan 3 mek, dolay s yla bir menfaat sa lamakt r. Türkçe yaz p da alt na yabanc fleklini parantez içinde yazmak mümkün oldu u halde düflünemiyor. Düflünecek olmad gibi, ona yol gösteren de yok. Yol göstermeye kalksan z dinleyen de yok. Velhas l neresinden tutsan z berbat bir durum. Alt nc grup k saltmalara dayal ifl yeri adlar : Hemen hemen bütün flirket adlar k saltmaya dayal d r. Bu arada k saltmaya dayal güzel ifl yeri ad n n oldu unu da belirtmeliyiz. Mesela rahmetli zzet Baysal n ad n k salt lmas yla zsal fl Han. Yahut Marafl dondurmas n n Mado k saltmas yla belirtilmesi. Bolulu Hasan Usta sütlü mamüllerinin BHU mamülleri ad n almas gibi. Yedinci grup ciddiyetten uzak adland rmalar: Mesela sahibinin Adanal oluflunu belli eden Abovv Kebap, Pierre Mardin, Gentilmen Han, Cigeristan, Köftehane, Cafe Fokurtu, gibi. Sekinci grup sak ncal adland rmalar: Furkan Dan flmanl k, Tekbir Giyim, Tevhid Optik, rflad Han, Haf z Ahmet, Hicret Kebap. Bu adland rmalarda menfaat esas na dayanan ifl yerine dini kavramlar ça r flt ran isimlerin verilmesini mahsurlu bulmaktay m. Dokuzuncu grup adland rmalar ise Türk dilinin yap s na ayk r adland rmalard r. Eczane Çarfl, Hotel Sultanahmet, Oto Kuaför gibi. Sonuç olarak dil fluurunu, e itim yoluyla gelifltirmemiz, bas n, görsel yay n, televizyon yoluyla al flt rmam z, güzel örnekleri sunmam z gerekir. Türkçenin kötü, zararl kullan l fl na yozlaflmas na karfl uyar c, e itici programlar yap lmas gerekir. nflallah bu temennilerimiz gerçek olur.

22

23 Türkçeyi Yaflatan Özellikler ve Bize Düflen Görevler Nuri Yüce * Türkler, tarih sahnesinde göründükleri en eski zamanlardan günümüze kadar bulunduklar co rafyalarda her zaman hakim bir güç olarak devletler kurmufllar ve baflka dilleri konuflan farkl etnik gruplar da yönetmifllerdir. Yönetime hakim olan bir milletin dil ve kültürünün, yönetilenlerinkine etki etmesi ola and r. Etkinin sebepleri aras nda, yönetici zümre dilinin resmi yaz flmalarda kullan lmas, iletiflim veya kültür dili olmas, o dili konuflanlar n ülke halk n n ekseriyetini teflkil etmesi, ekonomi ve ticarette güçlü olmas vs say labilir. Hakimiyeti elinde tutanlar n kendi dil ve kültür de erlerinin kabul edilmesini teflvik etti i, hatta türlü yöntemlerle zorlad da olmaktad r. Ancak Türklerin kurduklar imparatorluklarda, böyle bir uygulamada bulunduklar görülmez. Üstelik, Türkler kendi dillerini, askerlik alan nda ve halk n günlük konuflma dilinde kullanmakla yetinmifller; yönettikleri miletlerin kültürünün etkisinde kal p onlar n dilini yaz flma ve ilim dili olarak kendi ana dillerinden daha öne ç kard klar bile olmufltur. slam dini yoluyla Arapçan n ilmî alandaki yayg nl, edebiyat sahas nda Fars dili ve kültürünün etkisi, bunun bilinen en bariz örnekleridir. Her ne kadar 11. yüzy lda Kaflgarl Mahmut kendi kiflisel gayretiyle çok önemli bir eser olan Divanü Lugati t-türk ü 1 (Atalay 1939: 3-8; ayr ca Cafero lu 1972: XI- * Prof. Dr. Nuri Yüce, Emekli Türkolog, stanbul. 1 Kaflgarl Mahmud un bu konudaki eseri Divanü lugati t-türk için bkz. Kaflgari, Mahmud b. Hüseyn: Divanü lugat-it -Türk. T pk bas m Faksimile. Ankara S., 8+5 S. (Türk Dil Kurumu); daha temiz olarak Divanü lûgat'it -Türk. T pk bas m / Facsimile. Ankara S. (Kültür Bakanl Yay nlar 1205, Klasik Eserler Dizisi 11); Çevirileri: Divanü lugat-it -Türk tercümesi. Çeviren: Besim Atalay. Cilt I: Ankara S.; Cilt II: Ankara S.; Cilt III: Ankara S.; Cilt IV: Divanü lugat-it -Türk Dizini Endeks. Ankara S (Yanl fl-do ru listesi), 886 S.

24 6 Geçmiflten Gelece e Türkçe XXII) yazarak, 15. yüzy lda devlet yönetiminde etkin görev alan Ali fiir Nevâyî Türkçenin üstünlü ünü 2 (Barutçu-Özönder 1996: 1-244) vurgulayarak, 20. yüzy lda Mustafa Kemal Atatürk Türk Dil Kurumunu kurarak, ileri görüfllü bir fluurla Türkçeye sahip ç km fl iseler de, Türk dilinin yaz l metinlerinin sürekli var olageldi i 1400 y ll k zaman içinde, Türk devletlerinin Türkçeyi yaymak konusunda millî denebilecek kal c bir politikalar olmad gibi Türkçeyi korumak için sürekli bir gayret gösterdikleri de söylenemez. Buna ra men Türkçe ayakta kalabilmifl ve bugünlere kadar gelebilmifltir. Acaba bu nas l mümkün olmufltur? Türk dilinin tamamen teorik tahminlere dayanan ve elde mevcut hiç bir malzemesi olmayan karanl k devirlerini bir yana b rak p, yaz l metinlerinin bulundu u devirlerine bak ld zaman, bütün metinlerde, sa lam ve esasta de iflmeyen, müflterek bir yap oldu u görülür. Türkçenin bu yap s n yüzy llardan beri her türlü y prat c, afl nd r c ve bozucu etkenlerden koruyan baz özellikleri var. Bir dili yaflatan her fleyden önce o dili konuflan insanlar n var olmalar ve varl klar n sürdürebilmeleridir. Onlar Türk olan veya olmayan, fakat Türkçe konuflan insanlard r. Ancak bir dili konuflanlar n, onu kullanmay devam ettirmeleri ve o dilin yabanc lar taraf ndan da kolayca ö renilebilmesi için, sisteminin tutarl ve kolay olmas gerekir. Bir baflka deyiflle dilin özelliklerinin insan mant n n çal flma sistemine uygun olmas önemlidir. Kanaatimize ve tespitlerimize göre Türkçeyi koruyan ve yaflamas n sa layan da iflte onun sa lam yap s, basit ve kolay gramer özellikleridir. Bunlar flöyle özetlenebilir: *1) Türkçede erkek, difli, eflya diye kelime cinsiyeti yoktur 3 (Räsänen 1957: 51-52; Yüce 1987: 473; Yüce 2012: 497b). Yani Türkçe, kelimeler aras ndaki eflitli i dikkate alan demokratik bir dildir. Kelimelerde cinsiyet olmay nca artikel (harfitarif) de yoktur, bundan dolay fiil çekiminde, isim çekiminde, s fat çekiminde herhangi bir ayr cal k, karmafla ve güçlük görülmez. 2 3 (TDK); Diwan lugat at-turk / Compendium of the Turkic dialects. Ed. and translated by R. Dankoff in collaboration with J. Kelly. Part 1. Cambridge, Mass p Sources of Oriental languages and literatures, 7 (I). - Turkish sources, 7 (I). Part 2. Cambridge, Mass p. 4. Part 3. (Final vol.): Indices. Cambridge, Mass p., 7 microfiches in pocket 4. Ali fiir Nevâyî nin bu konudaki eseri Muhâkemetü l-lü ateyn için bkz. Barutçu-Özönder, Sema: Ali fiir Nevâyi, Muhakemetü l-lugateyn, Haz rlayan Sema Barutçu-Özönder, Türk Dil Kurumu Yay nlar, Ankara 1996, 244+XVI S. Räsänen, Martti: Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. (StO XXI.), Helsinki 1957, s ; Yüce, Nuri, Türk Dili ve Lehçeleri, A 12 / 2 (= slam Ansiklopedisi), MEB Yay nlar, stanbul 1987, s. 473; Yüce, Nuri, Dil ve Edebiyat. Dil: Bafllang çtan Cumhuriyete kadar, D A 41 ( stanbul 2012), 497b.

25 Nuri Yüce 7 *2) Türkçede kelimeler, kök+ek+ek+ek düzenine göre oluflur ve buna göre çal - fl r 4 (Wendt 1968: 318). Eklerin kapsad klar alan, t pk matematik gibi, büyükten küçü e, yani en kapsaml dan en dara do ru s ralan r. Bundan dolay Türkçe, mant - a, matemati e ve bilgisayara en uyumlu dildir. *3) Baflka dillerdeki gayrik yasi, yani kurald fl fiiller 5 (Wahrig 1975: 33a-42b; Steuerwald ve Köprülü 1966: ) Türkçede yoktur; isim ve fiil çekiminde hiçbir uyumsuzluk bulunmaz. *4) Türkçenin kedisine özel ve mükemmel ses uyumu 6 (Räsänen 1949: 50-51; Ergin 1962: 67-75) sa lam kurallara ba l oldu undan, hem kelimeye gelen ekler sistemlidir, hem kelimelerin telaffuzu kolayd r. *5) Baz dillerdeki s fat-mevsuf iliflkisinden do an zorunlu çekim kurallar n n oluflturdu u güçlükler Türkçede yoktur. *6) simlerin çokluk hali, ilgili ismin ses yap s na göre +lar veya +ler olur 7 (Grönbech 1936: 60-65; Räsänen 1957: 52-54). Tesniye (ikililik, ikili hal = dual) söz konusu de ildir. *7) Türkçe tutumlu bir dildir; k sa sözlerle çok kavram ifade imkan na sahiptir. Yabanc dillerdeki 100 sayfal k bir kitap Türkçeye çevirildi inde sayfa kadar bir yer tutar. Çünkü pek çok dilde, kelimelerle yaz lan yard mc fiiller vs, Türkçede bir veya birkaç harften oluflan eklerle karfl lan r. Bu kadar mükemmel bir dile sahip oldu umuz halde acaba biz bu dile lay k faaliyetler olarak ne yapt k? Türkçenin kendisini koruyup varl n sürdürmesinin herfleyden önce yap s ndaki bu ola anüstü mükemmellik sayesinde oldu unu bir kez daha hat rlatal m Wendt, Heinz F.: Das Fischer Lexikon, Sprachen, verfasst und herausgegeben von Dr. Heinz F. Wendt, Fischer Bücherei, Frankfurt / M und Hamburg 1968, s Almanca, ngilizce, Frans zca, Rusça ve daha baflka dillerde kurals z fiillerin say s pek çoktur. Almancadakiler için bkz. Wahrig, Gerhard (1975): Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexicon-Verlag, München 1975, [Kurals z filler s. 33a-42b, 177 adet]; ngilizcede 200 kadard r; bkz. 4u.de / de / cram-up / grammar / irregular-verbs (Eriflim: ); Böyle fiiller o dillerin ö renilmesinde önemli güçlükler oluflturmaktad r. Räsänen, Martti: Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen. (StO XV.), Helsinki 1949, s , , ; Ergin, Muharrem: Türk Dil Bilgisi,.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay nlar, 2. bs., 1962, s Grönbech, K[aare], Der Türkische Sprachbau. Levin & Munksgaard, Kopenhagen 1936, s ; Räsänen, Martti: Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. (StO XXI.), Helsinki 1957, s

26 8 Geçmiflten Gelece e Türkçe Türkçeyi konuflan insanlar olarak bizler, adeta bir mirasyedi gibi dilimizi sadece kullan yoruz, fakat onu inciten ve bozan muz r faaliyetlere karfl duyars z kalarak görevimizi gerekti i biçimde yapm yoruz. Geçmifle bakt m z zaman millî ve siyasî varl m z, iktisadî ç karlar m z muhafaza ve idame ettirebilmek için, tarih sahnesinde var oldu umuzdan beri, her zaman mücadele etti imizi görürüz. Komflu devletlerle yap lan say s z savafllar bunun kan tlar d r. Fakat, nedendir bilinmez, dilimizi ve kültürümüzü muhafaza etmek veya onu yaymak konusunda ayn hassasiyeti göstermemifliz. Eski Türk yaz tlar nda, Çinli k zlarla evlenmenin, Çinliler gibi yaflama özentisinin, Türk kimli i ve varl için nas l bir tehlike yaratt, sonraki nesillere bir vasiyetname mahiyetinde vurgulan yor. Çinliler gibi olma kompleksinde, elbette Türkçenin göçebe ve köylü dili diye horlanarak, Çince konuflma özentisi de var. Uygurlar aras nda Budac l k inanc n n benimsenmesi, Türkçeye, dinî metinler vas tas yla Sanskritçe, Toharca, So dca ve Çince terimlerin girmesine sebep oldu. slamiyetin Asya içlerine kadar yay lmas neticesinde müslüman oluflumuz ise, bizim yepyeni ve farkl bir dünya ile tan flmam z sa lad. Türkçe bu kez daha etkili ve biribirinden farkl iki önemli dilin nüfuz alan na girdi. Bunlardan biri Arapça di eri Farsça idi. Türklerin, ranl larla münasebeti slamiyetten önce de vard. Fakat, randaki Fars egemenli inin müslüman Araplar taraf ndan ortadan kald r lmas sonucunda Türkler slamiyetle ve Araplarla do rudan do ruya tan flt lar. Türk karakteriyle tam bir uyum sa layan slam dininin Türkler taraf ndan benimsenmesinden dolay Arapça, din ve ilim dili olarak Türklerin e itim kurumlar nda kullan ld. Bunun sonucu olarak Türkçe, e itimliler aras nda bir konuflma dili olarak kald. Fakat halk ile ba güçlü olan okumufllar n yaz l, okumam fllar n sözlü eserleri yine Türkçe olarak devam etti. Dînî ve ilmî eserlerin pek ço u Arapça yaz ld. Eskiden beri fliir ve edebiyat dili olma özelli ini sürdüren Farsça, Türklerin okumufl zümre edebiyat nda etkili oldu. Böylece Türkçeye, bir yandan Arapça ve Farsçadan pek çok dil unsurlar girdi; gerekli gereksiz binlerce kelime ve terkip kullan ld. Osmanl devletinin e itimli kesiminin yaz dilinde, özellikle stanbul un fethinden sonraki bir kaç yüzy l boyunca Türkçedeki Arapça ve Farsça dil unsurlar daha da ço ald ve e itimlilerin yaz diliyle halk n konuflma dili aras ndaki uzaklaflma iyice aç ld.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test

Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test 1 FARKLI YAYINCILIK Okuyorum Yaz yorum Seti Okuma Sevinci 10 lu kitap Pekifltirme Kitab m H zl Okuyorum Bilgi Transferi Farkl Zekâ Farkl Test Okuyorum Yaz yorum Seti 10 kitaptan d r. oluflmakta ine Göre

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı