Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!"

Transkript

1 Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili genel seçimine gidiyor. Hepimizin kendimize göre siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz, oy vereceðimiz farklý farklý siyasi partiler var. Biz; Türkiye Barolar Birliði, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn, hangi mazeret gösterilirse gösterilsin þiddetin karþýsýndayýz. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür bireylerin yaþatabileceði bir rejimdir. Þiddet ve düþünce hürriyeti yan yana barýnamaz. Dolayýsýyla, þiddet ve demokrasi asla baðdaþtýrýlamaz. Bizler; bütün gücümüzle baþta yaþam hakký ve düþünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri korumaya, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin güvenli bir þekilde yapýlmasý için üzerimize düþen her ödevi yerine getirmeye hazýrýz" diyerek açýklamasýna baþlayan Altan Akpýnar... SAYFA 2 DE Altan Pýnar "Çevre gelecek nesillerden ödünç aldýðýmýz varlýðýmýzdýr" 08 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Müdürlük çalýþmalarý ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapacaklarý etkinlikler hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdiler. SAYFA 7 DE AKP tek baþýna iktidar gücünü kaybetti Çorumda Sungurlu kendi AKP Konvoyu geçerken MHP li vatandaþ "Hýrsýz var" diye baðýrdý adayýna sahip çýkmadý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði yürüyüþte "Hýrsýz var" diye baðýran MHP'liye AK Partililer karanfil verdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý "Ýstikrar sürsün...sayfa 4 DE Sungurlu'da 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Tufan Köse Sungurlu'da önceki akþam saatlerinde etkili olan kuvvetli yaðýþ nedeniyle 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý. Akþam saatlerinde baþlayan ve 1 saatten fazla süren kuvvetli yaðmur Sungurlu'da hayatý olumsuz etkiledi.sungurlu Ýtfaiye Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre... SAYFA 7 DE Kadastro Müdürlüðü hizmetleri artýk nette Osmancýk OSB'nin sanayi parselleri Bakanlýk onayýnda Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin þehir plancýsý tarafýndan hazýrlanan imar planlarýnýn bakanlýk onayýna gönderildiðini belirtti. SAYFA 2 DE Dün yapýlan Genel seçim sonuçlarýnda haber yayýna hazýrlandýðý saatlerde sandýklarýn yüzde 96 sý açýldýðýnda Resmi olmayan sonuçlara göre AKP yüzde 40.6 larda oy alarak 257 milletvekilliði çýkardý. 7 haziran seçimlerinin en kazançlý partisi ise yüzde 12.8 oy oraný ile 80 Milletvekili çýkaran HDP oldu. MHP Yüzde 16.6 oy oraný ile 82 Milletvekili çýkarttý. CHP ise yüzde 25.3 oy oraný ile 131 milletvekili çýkartýyor. Mecliste nasýl bir aritmetik çýkacaðý nasýl bir Hükümet kurulacaðý ise seçim sonuçlarý ile birlikte tartýþýlmaya baþladý.seçimlerin Çorum 7 haziran seçimleri adýna en heyecanlý ve çekiþmeli yerler arasýnda yer aldý toplam sandýktan açýlan 1677 sandýk sonuçlarýna göre 2011 seçimlerinde 210 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi.288 oy alan AKP ye oy çýktý. CHP MHP ise, oy aldýlar. Bir anlamda MHP sadece Bin oy ile Çorumda 1 milletvekilliðini kaçýran parti oldu. Çorumda mi, 3-1 mi tartýþmalarýnýn sonucunu bir anlamda Sungurlu seçmeni belirlemiþ oldu Seçimlerin Sungurlu sonuçlarýnda AKP 18 Bin 49 oy aldý. MHP ise 8 Bin 5 Yüz 45 aldý. Çorum Kadastro Müdürlüðü hizmetlerini vatandaþa duyurmak için internet sitesi açtý. SAYFA 3 DE Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle... SAYFA 7 DE Yine parmak bebek doðdu Çorum'da 3 gün önce 670 gram olarak doðan bebeðin ardýndan cumartesi günüde 600 gram aðýrlýðýnda bir bebek daha dünyaya geldi. " SAYFA 5 De Baro'dan Ýstiklal'de þiir dinletisi 6 Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu'ya "ÖSYM Sýnav Merkezi" ve Çaðrý Merkezi kurulacak Ahmet Saatçi 6 3 Memur Sen, toplu sözleþme öncesi taleplerini açýkladý DA DA TE geleneksel kahvaltý Çorum Barosu geleneksel kahvaltýsý Hazan Zahir Et Lokantasýnda yapýldý. Etkinliðe çok sayýda avukat stajyer avukat ve baro personeli aileleriyle beraber katýldý... SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:05 05:03 12:46 16:43 20:17 22: Muhammed aleyhisselâmýn (Mîlâdî tarihe göre) vefâtý (632) - Emekli Sandýðýnýn kuruluþu (1949) Osmancýk OSB'nin sanayi parselleri Bakanlýk onayýnda Gözü harama bakmaktan ve baþkalarýnýn ayýplarýný görmekten korumalýdýr! Bâyezîd-i Bistâmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Hayat Bana Yalan Söyledi Ýlk kez hesaplaþýyorum kendimle... Tuhaftýr kalemi,kâðýdý ve seni Onca sevmeme raðmen, Sana ilk kez yazýyorum... Þimdi sen yoksun, seni düþünmek var. Çocukkende seni düþünürdüm her gece, Radyo dinler, þiir yazardým, Her Çarþamba pazara giderdik annemle, Babam maaþ aldýðýnda baklava yerdik. Dondurmayý da çok severdik, Ablam üç top yerdi, ben iki top, Yalnýzca bu yüzden kavga ederdik. Oysa, oysa hayatýmýn vaz geçilmeziydi ablam, Onun da yüzü hiç gülmedi, Hayýrsýzýn birine kaçýp mahvetti hayatýný, Aklýmdan hiç çýkmaz gittiði günkü karanlýklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi deðil, Gözlerimde hâlâ bir çocuk aðlar, Düþlerimi gezdirdiðim bulutlar, Bir tohumun özlemiydi çiçeðe, Ve hâlâ kulaklarýmda annemin sesi, Bitirsen þu okulu, bir iþe girsen... Þiirle karýn doymadýðý doðruydu, Bak Cemil okudu mühendis oldu, En güzel kýzýyla evlendi Üsküdar ýn, Evinide aldý arabasýný da... Ben ise baðlama çalardým kendi halimce, Sesim güzelmiþ öyle derlerdi, Nereden bilirdim, Hep hüzünlü türküleri söyleyeceðimi? Hayat bana yalan söyledi. Fatih Kýsaparmak Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin þehir plancýsý tarafýndan hazýrlanan imar planlarýnýn bakanlýk onayýna gönderildiðini belirtti. Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini kaydeden Karataþ, þehir plancýsý tarafýndan imar planlarýnýn hazýrlandýðýný ve 39 adet sanayi parselinin bakanlýk onayýna sunulduðunu ifade etti. Ýmar planlarýnýn onaylanmasýnýn ardýndan yatýrýmcýlar için tahsislere baþlanacaðýný kaydeden Karataþ "Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parsellerinin belirlenmesi için çalýþmalar sürüyor. OSB alanýn yaklaþýk yüzde 43'ü olan 200 dönümlük alanda 39 sanayi parseli oluþturuldu. Bakanlýk onayýnýn ardýndan mütevelli heyetimiz yatýrýmcýlarýmýz için arsa tahsislerine baþlayacaktýr" dedi.osmancýk'ýn sanayi alanýnda da önemli geliþmeler gösterdiðini kaydeden Karataþ "Son yýllarda tekstil sanayisinin geliþmesi ilçemize önemli katký saðlamýþtýr. Osmancýk'ýn gerek D100 Karayolu gibi önemli bir güzergahta bulunmasý, gerekse liman ve havaalanýna yakýnlýðý, büyükþehirlere ulaþým kolaylýðý gibi avantajlarý nedeniyle yatýrýmcýlar için bir cazibe merkezi konumundadýr. Organize Sanayi Bölgesi, yatýrýmcý ile bu avantajý bir araya getirecek ve þehrimiz sanayide bölgenin yýldýzý olacaktýr inþallah" diye konuþtu. Osmancýk OSB'de yer tahsislerine baþlanmasý ile kýsa sürede ilçeye yeni fabrikalarýn kazandýrýlacaðýna inandýðýný kaydeden Karataþ, OSB'nin saðlayacaðý yeni iþ alanlarý ile Osmancýk'ýn artan nüfusunun da hýz kazanacaðýný vurguladý. Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili genel seçimine gidiyor. Hepimizin kendimize göre siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz, oy vereceðimiz farklý farklý siyasi partiler var. Biz; Türkiye Barolar Birliði, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn, hangi mazeret gösterilirse gösterilsin þiddetin karþýsýndayýz. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür bireylerin yaþatabileceði bir rejimdir. Þiddet ve düþünce hürriyeti yan yana barýnamaz. Dolayýsýyla, þiddet ve demokrasi asla baðdaþtýrýlamaz. Bizler; bütün gücümüzle baþta yaþam hakký ve düþünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri korumaya, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin güvenli bir þekilde yapýlmasý için üzerimize düþen her ödevi yerine getirmeye hazýrýz" diyerek açýklamasýna baþlayan Altan Akpýnar, "Bu çerçevede, seçimin her türlü þaibeden uzak bir þekilde neticelenmesi için ülkenin her yerinde seçim güvenliði konusunda uzman avukatlarla örgütlendiðimizi halkýmýzýn bilgisine sunuyoruz. Baþta devletin en üst kademelerindeki yöneticiler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere ilgili herkesi saðduyulu olmaya davet ediyoruz. Vatandaþlarýmýza, hiçbir tahrike kapýlmamalarýný, demokrasinin ancak bu þekilde korunabileceðini hatýrlatmayý görev biliyoruz. Diyarbakýr'da bir siyasi partinin mitinginde patlayan bombalar sonucunda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar, seçimlerin ülkemize hayýrlý neticeler doðurmasýný diliyoruz" dedi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Bayat Çayý ýslah ediliyor Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Bayat Ýlçesi'nde Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði ve halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti ilçemize kazandýrdýk. Yine bir ilk olan 1 köprü yapýmý ve çay ýslahý kapsamýnda çift taraflý istinat duvar yapým iþinin baþlamasýyla bir sorun daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve çay Islahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederim" dedi.ünlü, "Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Yeni köprümüz ve çay ýslahý çalýþmalarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Memur Sen, toplu sözleþme öncesi taleplerini açýkladý Kadastro Müdürlüðü hizmetleri artýk nette Çorum Kadastro Müdürlüðü hizmetlerini vatandaþa duyurmak için internet sitesi açtý. Vatandaþlar siteden Çorum Kadastro Müdürlüðü'nün faaliyetlerini ve hizmetleri takip edip faydalanabilirler. Çorum Kadastro Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý:"çorum Kadastro Müdürlüðü resmi internet sitesini yayýna baþlatmýþ bulunuyoruz. isimli sitemiz aracýlýðýyla vatandaþlarýmýz kadastro faaliyetleri hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Kurumumuzun yapmýþ olduðu çalýþmalarý yakýndan takip edip kendileri ile ilgili olan çalýþmalarda özellikle gurbette yaþayan vatandaþlarýmýz bilgi sahibi olacaklar." " Yeni Çorum'un inþasý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaklaþan Toplu Sözleþme görüþmeleri öncesinde talepleri taleplerini açýkladý. Ahmet Saatcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Memur Sen'in, üyelerinin ortak mali ve sosyal, mesleki ve özlük hak ve menfaatlerini koruyup geliþtirmek için uyguladýðý çaðdaþ hizmet sendikacýlýðý ve çözümü önceleyen anlayýþla elde etmiþ olduklarý yetki sonucu aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine de yetkili Konfederasyon olarak katýlacaklarýný dile getirerek, "Bununla birlikte hizmet kolu toplu sözleþmelerine genel yetkiye sahip Memur Sen'e baðlý onbir sendikanýn taraf olarak katýlacaðý 15 Mayýs üye sayým tutanaklarýyla belli oldu. Memur Sen, üyelerinin vermiþ olduðu güç ve yetkiyle, Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýnda kazaným haline dönüþmesi için yoðun gayret gösterdiði talepleriyle beraber kamu görevlileri için birçok yeni kazaným elde etmek için 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri hazýrlýklarýna baþlamýþ, teþkilatlarýyla yapmýþ olduðu toplantýlar sonucu taleplerinin büyük bir kýsmýný tamamlamýþtýr. Bu baðlamda öncelikli olarak Memur Sen; Ek gösterge oranlarýnýn yükseltilmesi,ek ödemelerin emekliliði yansýtýlmasý, disiplin cezalarýnýn affý ve disiplin cezalarýna baðlý olarak mali ve sosyal haklarda kesinti yapýlmamasý, 4/C'li, 4/B'li personel ile tüm sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamu görevlileri emeklilerine aile yardýmýnýn verilmesi (eþ ve çocuk), kýdem aylýðýnda yýl sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve gösterge rakamýnýn artýrýlmasý, ulaþým ve kreþ yardýmýnýn verilmesi, derece sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý, engelli kamu görevlilerine 5 yýlda 1 derece verilmesi ve emekliye ayrýlmalarý durumunda ikramiyelerinin 25 yýl üzerinden hesaplanmasý, kadýn kamu görevlilerinin doðum öncesi ve sonrasý izin sürelerinin artýrýlmasý ve ilave mali ve sosyal haklarýn saðlanmasý, iþçi statüsünde geçirilen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðý ve emekli keseneðine esas aylýkta deðerlendirilmesi, konularýnýn kazaným halini almasý için ilkesel olarak sergilediði kararlý ve ýsrarlý tutumunu 3. dönem toplu sözleþme görüþmelerinde de sergilemeye devam edecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bekiroðlu'dan seçim kampanyasý teþekkürü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda oyunu kullandýktan sonra Fatih Caddesi ve Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret etti. Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'le birlikte esnafýn hatýrýný soran Baþkan Külcü, oyunu henüz kullanmayanlara da bir an evvel oyunu kullanmalarý tavsiyesinde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaptýklarý çalýþmalarý hep esnafla iþbirliði içeresinde yürüttüklerini, esnafýn önerilerini her zaman dikkate aldýklarýný vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, esnaf gezisi sýrasýnda Yazýçarþý esnafýyla birlikte çay içti. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de katýldýðý çay sohbetinde mahalle sakinleri mahallelerine yapýlan hizmetler nedeniyle Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum'da bulunan tüm mahallelere eþit hizmet etmeye gayret ettiklerini, Çorum'un tüm mahalleleriyle birlikte geliþtiðini vurgulayarak "Hemþehrilerimiz, vatandaþlarýmýz en güzel hizmetlere layýklar. Çorum Belediyesi olarak bizler Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, Sayýn Baþbakanýmýzýn gösterdiði yolda emin adýmlarla ilerliyoruz. Yeni Türkiye'nin inþasý için, Yeni Çorum'un inþasý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Hemþehrilerimiz de her zaman bizlerine yanýnda yer alýyor, bizlere destek veriyor. Ýnþallah hep birlikte daha güzel bir Çorum inþa edeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, seçim sürecinin tamamlanmasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Seçim kampanyamýz sürecinde, merkezimizde, ilçelerimizde köylerimizde bizleri yalnýz býrakmayan destekleyen güç veren, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Seçim kampanyalarýnýn demokrasinin bir gereði olduðunu dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Kampanya sürecinde gördük ki halkýmýz laf üreten ile hizmet üretenleri ayrý tutmaktadýr. Laf baþka icraat baþka bir þeydir. Halkýmýz lafa deðil icraata bakmaktadýr.ýçerde ve dýþarý da AK Parti politikalarýndan rahatsýz olanlar var.türkiye'nin büyümesinden, çözüm sürecinden ve bu milletin kardeþliðinden, küresel projeler icra etmesinden rahatsýz olanlar var. Türkiye'yi istikrarsýzlaþtýrmak, zayýflatarak, Türkiye'de kaos, kriz belirsizlik oluþturarak millete kaybettirmek isteyenler var. Bizler demokrasinin güç kazanmasýný istikrarýn sürmesini istiyoruz. AK Parti bu millete efendi olmaya deðil, hizmet için yola çýkmýþtýr. Amaç bu büyük milletin birliði beraberliði, dirlik ve düzeni, baðýmsýz, büyük, güçlü Türkiye'dir. Hemþehrilerimiz milli iradeyi zayýflatmaya yönelik bütün tuzaklara raðmen istiklal, istikrar, istikbal istemektedir. Ondan dolayýdýr ki bu seçimler ülkemiz için önemlidir. Bu kampanya sürecinde öncelikle yoðun çalýþmalarýmýz sýrasýnda istemeyerek incittiðim hemþehrilerimiz ve dava arkadaþlarým oldu ise onlardan helallik istiyorum. Tekrar kampanya boyunca bizlerden emeðini, zamanýný esirgemeyerek gece gündüz, soðuk sýcak demeden bizleri yalnýz býrakmayarak destek veren baþta gönüllü hemþehrilerim olmak üzere bütün teþkilatlarýmýza belediye baþkanlarýmýza, belediye meclis üyelerimize,il genel meclis üyelerimize sivil toplum kuruluþlarýmýza teþekkür ediyor bu seçimlerin kentimize, ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum" þeklinde kaydetti. Bayat Mehmet Akif Ersoy'dan yýl sonu sergisi Bayat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri tarafýndan geleneksel yýlsonu sergisi açýldý. Bayat Belediyesi salonunda Teknoloji Tasarým ve Görsel Sanatlar derslerinde yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi açýldý. Serginin bir yýllýk çalýþmanýn ürünü olduðunu belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Teknoloji ve Tasarým öðretmeni Hasan Karakoca, "Sergimiz iki gün sürecektir. 200'ye yakýn teknoloji, tasarým ve görsel sanatlar çalýþmalarý burada sergilenmektedir. Düzen Kuþaðý, Kurgu Kuþaðý, Yapým Kuþaðý, karakalem, pastel ve sulu boya çalýþmalarýný sergilemekteyiz. Sergimizin amacý öðrencilerimize neler yapabileceklerini göstermektir. Böylece onlara özgüven duygusunu aþýlamayý amaçlýyoruz. Bu sergi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun geleneksel yýlsonu sergisidir "dedi. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye meclis üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun çalýþmalarýyla ilgili sergiye destek verdi. Baþkan Ünlü, stantlarý tek tek gezerek öðrencilerin çalýþmalarýný inceledi ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.

4 MHP son mitingi Sungurlu'da yaptý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim öncesinde son mitingini Sungurlu'da yaptý. Mitingde konuþan MHP Çorum 1. sýra Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, vatandaþlardan 25 bin oy istedi. Yolu sizden kaçýranlara, cenazenize, düðününüze gelmeyenlere 24 bin oy verdiniz diyen Kayrýcý, "O halde 25 bin oy istemek benim hakkým. Ben sizden 25 bin istiyorum" dedi. Elif Tuba Sitesi önünde toplanan kalabalýk grup, yürüyerek miting alanýna geldi. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda ilk olarak Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner konuþtu. Þahiner konuþmasýnda, "MHP'nin iktidar yürüyüþüne hoþ geldiniz. Allah sizlerden razý olsun. 30 Mart'ta Sungurlu birliðini gösterdi, þahsýmý Belediye Baþkaný yaptý. Bugün tarihi bir an daha yaþýyoruz. 7 Haziran'da kendi evladýmýz, kendi kardeþimiz Vahit Kayrýcý'yý meclise yolluyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayýz. Kötü tarihini kýrmak için buradayýz. Milletvekili belediyesiyle beraber hep beraber yürüyemeye var mýyýz? 1987 de il olacaktýk. 120 bin nüfusumuz vardý. Ama 2002'den sonra 10 seneden sonra 40 bin göç verdik. Dýþarýda 400 bin Sungurlulu var. Þu 123 senelik iktidarda Sungurlu hizmet gelmedi. Gelen hizmetinde önüne geçtiler. 12 gün önce Sungurlu otobaný açýkladým. 3 sene önce çizilen otoban. Þu yol boyunda 4 tesisimiz var. Bu yol boyunda 500 kardeþimiz var. Bu otoban oradan geçerse 500 insanýmýz aç kalacak. Ama bunun hesabýný soracaðýz. Sizlere bir kere yemin ettim. Her zaman huzuruna baþým dik olarak geleceðim dedim. 14 ayda bu þekilde geldim. Otobaný açýkladým diye müfettiþ yoluyorlar. Ama suçlama 6 tane camimizin tadilatýný yaptýk diye, genç kardeþlerimizi Çanakkale'ye yolladýk diye, gariban insanlarýmýza yardým ettik diye suçladýlar. Allah'tan korkun, Kadir Þahiner ekibiyle çalýyor, yiyor diyemediniz. Bunu diyemezsiniz de. Bugünde yardým edeceðim, yarýn da yardým edeceðim. Her gün þikayet edin. MHP, AKP, CHP herkes tek vücut oldu, Sungurlu evladýna sahip çýkýyor. Pazartesi günü itibariyle sizler için çalýþmaya devam edeceðiz. Biz burada toplama kalabalýkla miting yapmýyoruz, Sungurlu'nun evlatlarýyla miting yapýyoruz. Sungurlu'nun evladýyým diyor 3. sýra adayý hanýmefendi. Bugüne kadar Sungurlu'ya geldin mi. Kendi kardeþlerini dedesinin mezarýný dahi bilmiyor. Çorum'da Sungurlular Derneði'ni mahkeme kararýyla dýþarýya arttýrýyorsun. Sungurlu sana gerekli dersi verecektir" dedi. Þahiner'in konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý'nýn hedefinde AK Parti vardý. Kayrýcý, "3 dönem hiç kimseye nasip olmadý. Bu ülke kimsenin babasýnýn malý deðil. Bu ülkede demokrasi var. Bu ülkeyi yerle bir edemeyecekler, ettirmeyeceðiz. Bizler birlik olduðumuz müddetçe, kimse dirliðimizi bozamaz. Türkiye'yi Tayyip efendinin çiftliðine çevirdiler" dedi. Sungurlu 40 yýl milletvekili çýkaramamýþtý diyen Kayrýcý, "Bizi çýkardý. Bunlar gibi yattýk mý? Hýrsýzlýk mý yaptýk? haydutluk mu yaptýk? Gittik adam gibi çalýþtýk. Sungurlumuzu ayaða kaldýracak iþler yaptýk. Yolumuzu bitirdik, Üniversite için çok mücadele ettik. OSB çok önemliydi. 2 yýl içinde OSB'yi bitirdik. Ama 7,5 yýl elektrik trafo yapmadýlar, bir tane fabrika gelmedi. Þimdi Sungurlunun evladý olmuþlar. Otoyolu Sungurlu dýþýndan geçirecekler. Bunun hesabýný bunlardan sorun. Hastanelerin temeli biz attýk. Çorum'u 5 ambulansla teslim aldýk diyorlar. 46 sýfýr ambulans teslim ettim yediniz mi onlarý. Bir tane saðlýk ocaðýnda ebe eksik varsa hemen istifa ederim. Ýlçeleri saðlýk ocaðýna çevirdiler" þeklinde kaydetti. AKP Konvoyu geçerken MHP li vatandaþ "Hýrsýz var" diye baðýrdý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði yürüyüþte "Hýrsýz var" diye baðýran MHP'liye AK Partililer karanfil verdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý "Ýstikrar sürsün Türkiye büyüsün" temalý "Sevgi Yürüyüþü" düzenledi. Ýhsan Emralioðlu Parký yanýnda toplanan partililer Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan öncülüðünde yürüyüþe baþladýlar.konvoyun belediye önünden geçtiði esnada MHP'li bir partili Bozkurt iþareti yaparak "Hýrsýz var" diye kalabalýða baðýrdý. Almanya Ýkinci Dünya savaþýndan sonra topyekün bir kalkýnma hamlesi baþlatmýþ, milli sermayeyi oluþturmak için, önce satabileceði her þeyi ihraç etmiþ, sonra da yýkýlan fabrikalarýný yeniden faaliyete geçirerek hem halkýný kalkýndýrmýþ, hem de dünya ekonomisinde büyük bir güç olmuþtur. Asla bizden daha zeki olduklarýna inanmýyorum. Ama bizden daha iyi eðitilmiþ bir toplum olduklarýnda da þüphem yok. Çünkü; ne istediklerini, nasýl çalýþmalarý gerektiðini biliyorlardý. Öyle eðitilmiþlerdi. Zamanlarýný oynayarak geçiren çocuklarýmýzý gören Alman Profesör Rustow; sizin ne fevkalade eðitim sisteminiz var ki, þu parlak zekalarý on yýl içinde iþlemez hale getiriyor'' derken aslýnda güçlerinin kaynaðýný da ifþa ediyor. Japonya'nýn durumu daha anlamlý. Önce bir Uzakdoðu ülkesi. Sonra geleneklerine ölümcül derecede sýký sýký baðlý. Onlarda her iki savaþýn maðlubu.hatta bir insanlýk trajedisi olan atom bombalarýnýn maðduru.batýyla hiçbir kültür ve inanç birliði yok.yani bir çok yönden bize benziyorlar. Ancak, onlarýn önce ' toplumsal ortak aklý ' sonra da 'bireysel aklý' bizden daha iyi kullandýklarý kesin. Dünyanýn içinde sürüklendiði süreci çok iyi kavradýklarý ve geleceklerini kýsa sürede ona göre yeniden kurguladýklarý ve eðitime verdikleri önemle geleceðin insanlarýný yetiþtirmeyi baþardýklarýný görüyoruz. Hem de geleneksel kültürleriyle hiçbir sürtüþme, zýtlaþma içine girmeden. Hatta kültürlerini baþarýlarýna temel yaptýklarýný görüyoruz. Yýllar önce Japonya'dan batý ülkelerine eðitime gelen gençlerin baþarýsýzlýða tahammül edemeyerek bunu milli bir onur meselesi yapýp intihar ettiklerini çok okumuþuzdur. '' Türkiye'ye 1985 yýlýnda Japonya'dan '' gençlere milli þuur nasýl verilir'' hususlarýnda temas ve incelemeler yapmak için bir heyet gelir. Ýncelemelerden sonra bir Japon uzman anlatýr.'' Biz çocuklarýmýza daha okula baþlamadan önce þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi hýzlý giden trenlere bindirir, bir tur yaptýrýrýz. Mini mini çocuklar teknolojinin bu baþ döndürürcü neticesini görünce þok olurlar.bundan sonra ikinci dünya savaþýnda atom bombasý atýlmýþ olan Hiroþima'ya götürürüz.burada deðil hayvan bitki bile yeþermediðini ve hiçbir canlýya hayat hakký tanýmayan yerleri gösteririz ve deriz ki; eðer siz daha çok çalýþýrsanýz, bizi geçer ve bu bindiðiniz trenlerden daha hýzlý giden trenler yapabilirsiniz. Çok çalýþarak her alanda güçlü olursanýz böyle bombalanmýþ þehir gelecekte görmezsiniz, düþmanlarýnýz bile sizi güçlü görünce, sizinle dost olmaya çalýþýr deriz ve böylece ikinci bir þok daha yaþarlar ve daha çok çalýþmaya gayret gösterirler'' der. Yetkililerin; '' peki Türkiye için bir tespitiniz var mý? '' sorusuna þöyle cevap verir.elbette var.bizimkinden de önemli.bir tanesi Çanakkale savaþýnýn geçtiði bölge, iðneden ipliðe çocuklara gezdirilir ve anlatýlýrsa þok olmalarýna yeter ve artar bile.bir metre kareye altý bin merminin düþtüðü savaþta en son teknolojiye ve donanmaya karþý inancýn, vatan sevgisinin nasýl galip geldiðinin ispatý yapýlýr ve denir ki; eðer 4 ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞINDAN SONRA, 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sizler çalýþmazsanýz düþmanlar geçmiþte Çanakkale'ye geldiði gibi, gelecekte de baþka yerlere gelir ve size yaþam hakký tanýmazlar.ama çok çalýþýrsanýz memleketinizi müreffeh hale sokarsýnýz.'' Japonlarýn Ýkinci Dünya savaþýndan sonra hýzlý bir ekonomik yükseliþ trendi yakalamasý, onlarý ne hale koyduðunu en iyi bilen Amerika'yý hayrete düþürmüþ ve durumu anlamak için ciddi araþtýrmalar baþlatmýþlardýr.araþtýrmalar sonunda Amerikalarý; Japonlarýn eðitim alanýnda yaptýklarý yatýrýmlara ve eðitime verdikleri öneme götürmüþtür.bu yatýrýmlar dünyanýn en büyük ekonomisi Amerika'yý tehdit edecek duruma ulaþýnca, Amerika yüzyýlýn en büyük eðitim hamlesini baþlatmýþtýr. Ülkemiz dünyanýn en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olup; özellikle eðitimden, doðal afetlere kadar, Japonya örneðinden çýkarabileceði çok ders vardýr.bir düþünürün ifadesiyle, 'Onlar Avrupa'nýn ilmini, fennini alýrken, kendi milli örf ve adetlerini asla terk etmediler.' 1923 kanto depreminde yüz bin kiþiyi kaybeden Japonya, bugün ayný ölçekli depremleri hiç can kaybý vermeden atlatabiliyor ve afet sonrasý yardýmlarda önceden hazýrlanan depolara kendi baþýna giriyor ama ihtiyacý olmayan malzemeyi asla almýyor.çünkü, halkýyla yazýlý olmayan sosyal bir sözleþmesi var.' Ben sadece beni düþünürüm demek yerine, ben benimle tüm Japon halkýný düþünmek zorundayým ' inancýný kendisine rehber edinmiþ. Netice olarak þunu ifade edebiliriz ki; Doðunun büyük rehavetle uykuya daldýðý zamanlarda, onlar içinde bulunduðu karanlýðý çok iyi deðerlendirmiþ ve yarýþta favori tavþan, kaplumbaðaya maðlup olmuþtur.ýbn-i Sina diyor ki, ' Bilim, sanat takdir edilmediði yerden göç eder. ' Batýlýlar bu göç yollarýný tutmayý baþarmýþtýr. Sonra da Balzac'ýn; ' Bilimin efendisi olmak için, çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr.' sözünün gereðini býkmadan usanmadan yerine getirmiþtir. * * Her milletin kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardýr.hiçbir millet aynen diðer bir milletin taklitçisi olmamalýdýr.çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiði milletin ayný olabilir, ne kendi milleti içinde kalabilir.bunun neticesi þüphesiz ki acýdýr. ( Atatürk) * * 'Bir millete gidecekleri yolu gösterirken, dünyanýn her türlü ilminden keþiflerinden, ilerlemelerinden istifade edelim. Lakin unutmayalým ki, asýl temeli kendi içimizden çýkarmak zorundayýz.' (Atatürk) Ben Japonlarla, Almanlarla ilgili nerede ne görürsem okumaya ve kendime göre ders çýkarmaya çalýþýrým Ve torunlarýn, torunlarýnýn olasý afetleri, afiyette atlatabilmesi için, sizlere de tavsiye ederim. Saygýlarýmla

5 5 Baðcý Osmancýk'ta Uslu, Kurt ve Ceylan merkezde oy kullandý Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Milletvekili adaylarýndan Cahit Baðcý oyunu Osmancýk Osmangazi Ý.Ö.O'da kullandý. Baðcý oyunu kullandýktan sonra yaptýðý kýsa açýklamada "Oyunuzu kullandýk.ülkemize ve milletimize hayýrlý olsun" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise oyunu Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde kullandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne gelen ve 1428 nolu sandýkta oyunu kullanan Milletvekili Salim Uslu, seçimlerin milleti için hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Ülkemizde demokrasi þöleni yaþandýðýný dile getiren Uslu, bugün söz milletin olduðunu ve milletin ülkenin geleceðine iliþkin iradesini ortaya koyduðunu söyledi. Halkýn tercihine herkesin saygý duymasýný isteyen Uslu, "Tüm dünyanýn gözü Türkiye'nin üzerinde. Eski Türkiye'yi özleyenlere en güzel cevabý millet verecektir" dedi.milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise oyunu Bahçelievler Ortaokulunda kullandý.milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise oyunu eþi Ebru Ceylan ve kýzýyla birlikte kullandý Kayrýcý, oyunu Sungurlu'da kullandý Külcü oyunu eþi ve kýzýyla kullandý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner oyunu Sungurlu ilçesinde ayný sandýkta kullandý. Saat 11.00' da Sungurlu Anadolu Lisesine gelen Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner oylarýný 1058 nolu sandýkta kullandýlar. Oyunu kullanan Kayrýcý, "Seçimlerin Sungurlumuz, Çorumumuz ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Ayný sandýkta oyunu kullanan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ise eminim ki Sungurlu gerekeni yapacaktýr diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu eþi Hatice Külcü ve kýzýyla birlikte kullandý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda 1420 numaralý sandýkta oyunu eþi Hatice Külcü ve kýzý Zeynep ile birlikte kullanan Baþkan Külcü, sonuçlarýn Çorum'a ve Türkiye'ye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Baþkan Külcü'ye oy verme iþlemi sýrasýnda Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Zeki Gül ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem de eþlik etti. Haber Servisi "Geleceðe emin adýmlarla yürüyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen'in kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Deðerler sendikacýlýðý uðruna çýktýðýmýz yolculukta 20 altýn yýlý geride býrakmanýn haklý gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Medeniyet deðerlerimizin ýþýðý doðrultusunda, kadim medeniyetin temsilcisi dava arkadaþlarýmýz ve aðabeylerimizin 20 yýl önce baþlattýklarý bu kutlu yolculuk, Allah'a hamd olsun ki, ilk günkü heyecanýyla amacýna uygun þekilde sürüyor" dedi. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn en büyük temsilcisi, onlarýn hak ve kazanýmlarýnýn vazgeçilmez adresinin Saðlýk Sen olduðunu belirten Lafcý, "Bundan sonra da inandýðý deðerlerden taviz vermeden, geleceðe emin adýmlarla yürüyecek, yeni kazanýmlarýn adresi olmaya devam edecektir. Kamu görevlileri adýna sendikacýlýk yaparken, milletini, ülkesini ve dünya mazlumlarýný düþünmekten geri kalmayan ve mazlumlarýn yardým çaðrýlarýna duyarsýz kalmayan Saðlýk Sen, bu anlamda da büyük bir sorumluluk almýþ, üyelerimizin ve kamu görevlilerinin vicdaný olarak çalýþmýþtýr. Yardým kampanyalarýnýn, baþörtüsüne özgürlüðe giden yolun, katsayý engelinin kaldýrýlmasýnýn, Filistin'in, Myanmar'ýn, Doðu Türkistan'ýn öncülüðünü yapmýþtýr. Ülkesi, milleti ve dünya mazlumlarý adýna sendikacýlýk yapan Saðlýk Sen, aldýðý sorumluluðun bilinciyle hareket etmiþ, kendisine güvenen üyelerini, kamu görevlilerini ve milletimizi mahcup etmemiþtir. Bu kutlu yolculukta kervanýn bir ferdi olan ve kadim medeniyet deðerlerimizin yeniden inþasýnda sorumluluk alarak, þimdiye kadar bizimle yürüyen ve bundan sonra da yürüyecek olan herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz" þeklinde kaydetti.lafcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Biz Saðlýk Sen olarak, Büyük Türkiye'nin yeniden inþasýnda, deðerlerimizin daha ileriye taþýnmasýnda, öncelikle saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yeni hak ve kazanýmlar elde etmesinde, þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da ayný ruh ve heyecanla çalýþacaðýmýzý ifade ediyor, varlýklarýyla bize büyük güç ve destek veren üyelerimize; bu davanýn asýl yüklenicisi, fedakârlýðý ile her yýl yeniden yazýlan destanlarýn görünen ve görünmeyen kahramaný olan teþkilatýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz." Yine parmak bebek doðdu Çorum'da 3 gün önce 670 gram olarak doðan bebeðin ardýndan cumartesi günüde 600 gram aðýrlýðýnda bir bebek daha dünyaya geldi. "Parmak bebek" Saðlýk Bakanlýðý'na ait hava ambulansý ile Ankara'ya sevk edildi.çorum'da yine bir "parmak bebek" vakasý yaþandý. 3 gün önce Mehmet ve Elif Þahin çiftinin bebekleri henüz 24 haftalýkken dünyaya geldi. 670 gram aðýrlýðýndaki erkek bebek tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Ýkinci parmak bebek vakasý ise cumartesi günü yaþandý. Gece saatlerinde Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne yatan Ümmügülsüm Þemþek erken doðum yaptý. 600 gram aðýrlýðýnda dünyaya gelen Þemsek bebeðin ambulans helikopterle Ankara Özel Koru Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaþtýrýldý. Bunun üzerine Çorum'a gönderilen hava ambulansý, saat sýralarýnda fuar alanýna iniþ yaptý. Kuvöz içerisindeki 600 gram aðýrlýðýndaki parmak bebek, saðlýk görevlileri tarafýndan ambulanstan alýnarak helikopterdeki kuvöze taþýndý.büyük bir titizlikle taþýnan minik bebek, helikopterle Ankara'daki Özel Koru Hastanesi'ne götürüldü. Baþkan Karataþ oyunu Atatürk Ortaokulunda kullandý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, oyunu Atatürk Ortaokulunda 1031 nolu sandýkta kullandý. Baþkan Karataþ eþi Hamide Karataþ ile birlikte oy verme iþlemi için Atatürk Ortaokuluna gitti. Yoðunluk nedeniyle bir süre sýrada bekleyen Karataþ, oyunu 1031 nolu sandýkta kullandý.baþkan Karataþ, ilçede seçimin hoþgörü ve sükunet içerisinde geçtiðini belirterek, seçim sonuçlarýnýn tüm Türkiye için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz

Oy devþirmek için deðil terörle mücadele için yapýlacak her hamleye destek veririz Kültür Merkezine ihtiyaç var Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Þef Osman Keser Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.salim Uslu'nun

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı