Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki!"

Transkript

1 Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili genel seçimine gidiyor. Hepimizin kendimize göre siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz, oy vereceðimiz farklý farklý siyasi partiler var. Biz; Türkiye Barolar Birliði, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn, hangi mazeret gösterilirse gösterilsin þiddetin karþýsýndayýz. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür bireylerin yaþatabileceði bir rejimdir. Þiddet ve düþünce hürriyeti yan yana barýnamaz. Dolayýsýyla, þiddet ve demokrasi asla baðdaþtýrýlamaz. Bizler; bütün gücümüzle baþta yaþam hakký ve düþünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri korumaya, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin güvenli bir þekilde yapýlmasý için üzerimize düþen her ödevi yerine getirmeye hazýrýz" diyerek açýklamasýna baþlayan Altan Akpýnar... SAYFA 2 DE Altan Pýnar "Çevre gelecek nesillerden ödünç aldýðýmýz varlýðýmýzdýr" 08 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Müdürlük çalýþmalarý ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapacaklarý etkinlikler hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdiler. SAYFA 7 DE AKP tek baþýna iktidar gücünü kaybetti Çorumda Sungurlu kendi AKP Konvoyu geçerken MHP li vatandaþ "Hýrsýz var" diye baðýrdý adayýna sahip çýkmadý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði yürüyüþte "Hýrsýz var" diye baðýran MHP'liye AK Partililer karanfil verdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý "Ýstikrar sürsün...sayfa 4 DE Sungurlu'da 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý Salim Uslu Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Tufan Köse Sungurlu'da önceki akþam saatlerinde etkili olan kuvvetli yaðýþ nedeniyle 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý. Akþam saatlerinde baþlayan ve 1 saatten fazla süren kuvvetli yaðmur Sungurlu'da hayatý olumsuz etkiledi.sungurlu Ýtfaiye Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre... SAYFA 7 DE Kadastro Müdürlüðü hizmetleri artýk nette Osmancýk OSB'nin sanayi parselleri Bakanlýk onayýnda Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin þehir plancýsý tarafýndan hazýrlanan imar planlarýnýn bakanlýk onayýna gönderildiðini belirtti. SAYFA 2 DE Dün yapýlan Genel seçim sonuçlarýnda haber yayýna hazýrlandýðý saatlerde sandýklarýn yüzde 96 sý açýldýðýnda Resmi olmayan sonuçlara göre AKP yüzde 40.6 larda oy alarak 257 milletvekilliði çýkardý. 7 haziran seçimlerinin en kazançlý partisi ise yüzde 12.8 oy oraný ile 80 Milletvekili çýkaran HDP oldu. MHP Yüzde 16.6 oy oraný ile 82 Milletvekili çýkarttý. CHP ise yüzde 25.3 oy oraný ile 131 milletvekili çýkartýyor. Mecliste nasýl bir aritmetik çýkacaðý nasýl bir Hükümet kurulacaðý ise seçim sonuçlarý ile birlikte tartýþýlmaya baþladý.seçimlerin Çorum 7 haziran seçimleri adýna en heyecanlý ve çekiþmeli yerler arasýnda yer aldý toplam sandýktan açýlan 1677 sandýk sonuçlarýna göre 2011 seçimlerinde 210 YEDAÞ'tan elektrik kesintisi.288 oy alan AKP ye oy çýktý. CHP MHP ise, oy aldýlar. Bir anlamda MHP sadece Bin oy ile Çorumda 1 milletvekilliðini kaçýran parti oldu. Çorumda mi, 3-1 mi tartýþmalarýnýn sonucunu bir anlamda Sungurlu seçmeni belirlemiþ oldu Seçimlerin Sungurlu sonuçlarýnda AKP 18 Bin 49 oy aldý. MHP ise 8 Bin 5 Yüz 45 aldý. Çorum Kadastro Müdürlüðü hizmetlerini vatandaþa duyurmak için internet sitesi açtý. SAYFA 3 DE Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle... SAYFA 7 DE Yine parmak bebek doðdu Çorum'da 3 gün önce 670 gram olarak doðan bebeðin ardýndan cumartesi günüde 600 gram aðýrlýðýnda bir bebek daha dünyaya geldi. " SAYFA 5 De Baro'dan Ýstiklal'de þiir dinletisi 6 Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt Sungurlu'ya "ÖSYM Sýnav Merkezi" ve Çaðrý Merkezi kurulacak Ahmet Saatçi 6 3 Memur Sen, toplu sözleþme öncesi taleplerini açýkladý DA DA TE geleneksel kahvaltý Çorum Barosu geleneksel kahvaltýsý Hazan Zahir Et Lokantasýnda yapýldý. Etkinliðe çok sayýda avukat stajyer avukat ve baro personeli aileleriyle beraber katýldý... SAYFA 6 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:05 05:03 12:46 16:43 20:17 22: Muhammed aleyhisselâmýn (Mîlâdî tarihe göre) vefâtý (632) - Emekli Sandýðýnýn kuruluþu (1949) Osmancýk OSB'nin sanayi parselleri Bakanlýk onayýnda Gözü harama bakmaktan ve baþkalarýnýn ayýplarýný görmekten korumalýdýr! Bâyezîd-i Bistâmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri Hayat Bana Yalan Söyledi Ýlk kez hesaplaþýyorum kendimle... Tuhaftýr kalemi,kâðýdý ve seni Onca sevmeme raðmen, Sana ilk kez yazýyorum... Þimdi sen yoksun, seni düþünmek var. Çocukkende seni düþünürdüm her gece, Radyo dinler, þiir yazardým, Her Çarþamba pazara giderdik annemle, Babam maaþ aldýðýnda baklava yerdik. Dondurmayý da çok severdik, Ablam üç top yerdi, ben iki top, Yalnýzca bu yüzden kavga ederdik. Oysa, oysa hayatýmýn vaz geçilmeziydi ablam, Onun da yüzü hiç gülmedi, Hayýrsýzýn birine kaçýp mahvetti hayatýný, Aklýmdan hiç çýkmaz gittiði günkü karanlýklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi deðil, Gözlerimde hâlâ bir çocuk aðlar, Düþlerimi gezdirdiðim bulutlar, Bir tohumun özlemiydi çiçeðe, Ve hâlâ kulaklarýmda annemin sesi, Bitirsen þu okulu, bir iþe girsen... Þiirle karýn doymadýðý doðruydu, Bak Cemil okudu mühendis oldu, En güzel kýzýyla evlendi Üsküdar ýn, Evinide aldý arabasýný da... Ben ise baðlama çalardým kendi halimce, Sesim güzelmiþ öyle derlerdi, Nereden bilirdim, Hep hüzünlü türküleri söyleyeceðimi? Hayat bana yalan söyledi. Fatih Kýsaparmak Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinin þehir plancýsý tarafýndan hazýrlanan imar planlarýnýn bakanlýk onayýna gönderildiðini belirtti. Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde çalýþmalarýn aralýksýz devam ettiðini kaydeden Karataþ, þehir plancýsý tarafýndan imar planlarýnýn hazýrlandýðýný ve 39 adet sanayi parselinin bakanlýk onayýna sunulduðunu ifade etti. Ýmar planlarýnýn onaylanmasýnýn ardýndan yatýrýmcýlar için tahsislere baþlanacaðýný kaydeden Karataþ "Osmancýk Organize Sanayi Bölgesinde sanayi parsellerinin belirlenmesi için çalýþmalar sürüyor. OSB alanýn yaklaþýk yüzde 43'ü olan 200 dönümlük alanda 39 sanayi parseli oluþturuldu. Bakanlýk onayýnýn ardýndan mütevelli heyetimiz yatýrýmcýlarýmýz için arsa tahsislerine baþlayacaktýr" dedi.osmancýk'ýn sanayi alanýnda da önemli geliþmeler gösterdiðini kaydeden Karataþ "Son yýllarda tekstil sanayisinin geliþmesi ilçemize önemli katký saðlamýþtýr. Osmancýk'ýn gerek D100 Karayolu gibi önemli bir güzergahta bulunmasý, gerekse liman ve havaalanýna yakýnlýðý, büyükþehirlere ulaþým kolaylýðý gibi avantajlarý nedeniyle yatýrýmcýlar için bir cazibe merkezi konumundadýr. Organize Sanayi Bölgesi, yatýrýmcý ile bu avantajý bir araya getirecek ve þehrimiz sanayide bölgenin yýldýzý olacaktýr inþallah" diye konuþtu. Osmancýk OSB'de yer tahsislerine baþlanmasý ile kýsa sürede ilçeye yeni fabrikalarýn kazandýrýlacaðýna inandýðýný kaydeden Karataþ, OSB'nin saðlayacaðý yeni iþ alanlarý ile Osmancýk'ýn artan nüfusunun da hýz kazanacaðýný vurguladý. Çorum Barosu'ndan HDP'ye yapýlan saldýrýya tepki! Çorum Barosu Baþkaný Altan Akpýnar, yayýmladýðý basýn açýklamasýnda HDP'nin mitinginde yapýlan bombalý saldýrýya tepki gösterdi. "Türkiye, milletvekili genel seçimine gidiyor. Hepimizin kendimize göre siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz, oy vereceðimiz farklý farklý siyasi partiler var. Biz; Türkiye Barolar Birliði, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden gelirse gelsin, kime yapýlýrsa yapýlsýn, hangi mazeret gösterilirse gösterilsin þiddetin karþýsýndayýz. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, fikri hür, vicdaný hür, irfaný hür bireylerin yaþatabileceði bir rejimdir. Þiddet ve düþünce hürriyeti yan yana barýnamaz. Dolayýsýyla, þiddet ve demokrasi asla baðdaþtýrýlamaz. Bizler; bütün gücümüzle baþta yaþam hakký ve düþünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri korumaya, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin güvenli bir þekilde yapýlmasý için üzerimize düþen her ödevi yerine getirmeye hazýrýz" diyerek açýklamasýna baþlayan Altan Akpýnar, "Bu çerçevede, seçimin her türlü þaibeden uzak bir þekilde neticelenmesi için ülkenin her yerinde seçim güvenliði konusunda uzman avukatlarla örgütlendiðimizi halkýmýzýn bilgisine sunuyoruz. Baþta devletin en üst kademelerindeki yöneticiler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere ilgili herkesi saðduyulu olmaya davet ediyoruz. Vatandaþlarýmýza, hiçbir tahrike kapýlmamalarýný, demokrasinin ancak bu þekilde korunabileceðini hatýrlatmayý görev biliyoruz. Diyarbakýr'da bir siyasi partinin mitinginde patlayan bombalar sonucunda hayatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar, seçimlerin ülkemize hayýrlý neticeler doðurmasýný diliyoruz" dedi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Bayat Çayý ýslah ediliyor Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Bayat Ýlçesi'nde Bayat Çayý üzerinde yýllardýr bekleyen yarým köprünün yapýmý ve çay ýslahý çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýlçemizin yýllardýr özlemini çektiði ve halkýmýz için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti ilçemize kazandýrdýk. Yine bir ilk olan 1 köprü yapýmý ve çay ýslahý kapsamýnda çift taraflý istinat duvar yapým iþinin baþlamasýyla bir sorun daha çözümlenmiþ olacaktýr. Köprü ve çay Islahýnýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeði geçen, Milletvekillerimiz Sayýn Salim Uslu, Sayýn Cahit Baðcý, Sayýn Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkanýmýz Sayýn Rumi Bekiroðlu ve ekibine, AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Fatih Balcýoðlu ve ekibine Bayat halký adýna teþekkür ederim" dedi.ünlü, "Görev süremizce biz geçici tedbirlerden ziyade vatandaþýmýzýn asli ihtiyaçlarýna uzun vadeli çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Sadece milletimizin hayýr duasýna talip oluyoruz. Bunun için yegâne þiarýmýz ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bu millete hizmetkâr olmaya devam edeceðiz. Yeni köprümüz ve çay ýslahý çalýþmalarýmýz halkýmýza hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Memur Sen, toplu sözleþme öncesi taleplerini açýkladý Kadastro Müdürlüðü hizmetleri artýk nette Çorum Kadastro Müdürlüðü hizmetlerini vatandaþa duyurmak için internet sitesi açtý. Vatandaþlar siteden Çorum Kadastro Müdürlüðü'nün faaliyetlerini ve hizmetleri takip edip faydalanabilirler. Çorum Kadastro Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý:"çorum Kadastro Müdürlüðü resmi internet sitesini yayýna baþlatmýþ bulunuyoruz. isimli sitemiz aracýlýðýyla vatandaþlarýmýz kadastro faaliyetleri hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Kurumumuzun yapmýþ olduðu çalýþmalarý yakýndan takip edip kendileri ile ilgili olan çalýþmalarda özellikle gurbette yaþayan vatandaþlarýmýz bilgi sahibi olacaklar." " Yeni Çorum'un inþasý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý yaklaþan Toplu Sözleþme görüþmeleri öncesinde talepleri taleplerini açýkladý. Ahmet Saatcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Memur Sen'in, üyelerinin ortak mali ve sosyal, mesleki ve özlük hak ve menfaatlerini koruyup geliþtirmek için uyguladýðý çaðdaþ hizmet sendikacýlýðý ve çözümü önceleyen anlayýþla elde etmiþ olduklarý yetki sonucu aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerine de yetkili Konfederasyon olarak katýlacaklarýný dile getirerek, "Bununla birlikte hizmet kolu toplu sözleþmelerine genel yetkiye sahip Memur Sen'e baðlý onbir sendikanýn taraf olarak katýlacaðý 15 Mayýs üye sayým tutanaklarýyla belli oldu. Memur Sen, üyelerinin vermiþ olduðu güç ve yetkiyle, Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýnda kazaným haline dönüþmesi için yoðun gayret gösterdiði talepleriyle beraber kamu görevlileri için birçok yeni kazaným elde etmek için 3. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri hazýrlýklarýna baþlamýþ, teþkilatlarýyla yapmýþ olduðu toplantýlar sonucu taleplerinin büyük bir kýsmýný tamamlamýþtýr. Bu baðlamda öncelikli olarak Memur Sen; Ek gösterge oranlarýnýn yükseltilmesi,ek ödemelerin emekliliði yansýtýlmasý, disiplin cezalarýnýn affý ve disiplin cezalarýna baðlý olarak mali ve sosyal haklarda kesinti yapýlmamasý, 4/C'li, 4/B'li personel ile tüm sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamu görevlileri emeklilerine aile yardýmýnýn verilmesi (eþ ve çocuk), kýdem aylýðýnda yýl sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve gösterge rakamýnýn artýrýlmasý, ulaþým ve kreþ yardýmýnýn verilmesi, derece sýnýrlamasýnýn kaldýrýlmasý, engelli kamu görevlilerine 5 yýlda 1 derece verilmesi ve emekliye ayrýlmalarý durumunda ikramiyelerinin 25 yýl üzerinden hesaplanmasý, kadýn kamu görevlilerinin doðum öncesi ve sonrasý izin sürelerinin artýrýlmasý ve ilave mali ve sosyal haklarýn saðlanmasý, iþçi statüsünde geçirilen sürelerin kazanýlmýþ hak aylýðý ve emekli keseneðine esas aylýkta deðerlendirilmesi, konularýnýn kazaným halini almasý için ilkesel olarak sergilediði kararlý ve ýsrarlý tutumunu 3. dönem toplu sözleþme görüþmelerinde de sergilemeye devam edecektir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bekiroðlu'dan seçim kampanyasý teþekkürü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda oyunu kullandýktan sonra Fatih Caddesi ve Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret etti. Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'le birlikte esnafýn hatýrýný soran Baþkan Külcü, oyunu henüz kullanmayanlara da bir an evvel oyunu kullanmalarý tavsiyesinde bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaptýklarý çalýþmalarý hep esnafla iþbirliði içeresinde yürüttüklerini, esnafýn önerilerini her zaman dikkate aldýklarýný vurguladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, esnaf gezisi sýrasýnda Yazýçarþý esnafýyla birlikte çay içti. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de katýldýðý çay sohbetinde mahalle sakinleri mahallelerine yapýlan hizmetler nedeniyle Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum'da bulunan tüm mahallelere eþit hizmet etmeye gayret ettiklerini, Çorum'un tüm mahalleleriyle birlikte geliþtiðini vurgulayarak "Hemþehrilerimiz, vatandaþlarýmýz en güzel hizmetlere layýklar. Çorum Belediyesi olarak bizler Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, Sayýn Baþbakanýmýzýn gösterdiði yolda emin adýmlarla ilerliyoruz. Yeni Türkiye'nin inþasý için, Yeni Çorum'un inþasý için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþýyoruz. Hemþehrilerimiz de her zaman bizlerine yanýnda yer alýyor, bizlere destek veriyor. Ýnþallah hep birlikte daha güzel bir Çorum inþa edeceðiz" þeklinde kaydetti. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, seçim sürecinin tamamlanmasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Seçim kampanyamýz sürecinde, merkezimizde, ilçelerimizde köylerimizde bizleri yalnýz býrakmayan destekleyen güç veren, emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. Seçim kampanyalarýnýn demokrasinin bir gereði olduðunu dile getiren Rumi Bekiroðlu, "Kampanya sürecinde gördük ki halkýmýz laf üreten ile hizmet üretenleri ayrý tutmaktadýr. Laf baþka icraat baþka bir þeydir. Halkýmýz lafa deðil icraata bakmaktadýr.ýçerde ve dýþarý da AK Parti politikalarýndan rahatsýz olanlar var.türkiye'nin büyümesinden, çözüm sürecinden ve bu milletin kardeþliðinden, küresel projeler icra etmesinden rahatsýz olanlar var. Türkiye'yi istikrarsýzlaþtýrmak, zayýflatarak, Türkiye'de kaos, kriz belirsizlik oluþturarak millete kaybettirmek isteyenler var. Bizler demokrasinin güç kazanmasýný istikrarýn sürmesini istiyoruz. AK Parti bu millete efendi olmaya deðil, hizmet için yola çýkmýþtýr. Amaç bu büyük milletin birliði beraberliði, dirlik ve düzeni, baðýmsýz, büyük, güçlü Türkiye'dir. Hemþehrilerimiz milli iradeyi zayýflatmaya yönelik bütün tuzaklara raðmen istiklal, istikrar, istikbal istemektedir. Ondan dolayýdýr ki bu seçimler ülkemiz için önemlidir. Bu kampanya sürecinde öncelikle yoðun çalýþmalarýmýz sýrasýnda istemeyerek incittiðim hemþehrilerimiz ve dava arkadaþlarým oldu ise onlardan helallik istiyorum. Tekrar kampanya boyunca bizlerden emeðini, zamanýný esirgemeyerek gece gündüz, soðuk sýcak demeden bizleri yalnýz býrakmayarak destek veren baþta gönüllü hemþehrilerim olmak üzere bütün teþkilatlarýmýza belediye baþkanlarýmýza, belediye meclis üyelerimize,il genel meclis üyelerimize sivil toplum kuruluþlarýmýza teþekkür ediyor bu seçimlerin kentimize, ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum" þeklinde kaydetti. Bayat Mehmet Akif Ersoy'dan yýl sonu sergisi Bayat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öðrencileri tarafýndan geleneksel yýlsonu sergisi açýldý. Bayat Belediyesi salonunda Teknoloji Tasarým ve Görsel Sanatlar derslerinde yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi açýldý. Serginin bir yýllýk çalýþmanýn ürünü olduðunu belirten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Teknoloji ve Tasarým öðretmeni Hasan Karakoca, "Sergimiz iki gün sürecektir. 200'ye yakýn teknoloji, tasarým ve görsel sanatlar çalýþmalarý burada sergilenmektedir. Düzen Kuþaðý, Kurgu Kuþaðý, Yapým Kuþaðý, karakalem, pastel ve sulu boya çalýþmalarýný sergilemekteyiz. Sergimizin amacý öðrencilerimize neler yapabileceklerini göstermektir. Böylece onlara özgüven duygusunu aþýlamayý amaçlýyoruz. Bu sergi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun geleneksel yýlsonu sergisidir "dedi. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye meclis üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun çalýþmalarýyla ilgili sergiye destek verdi. Baþkan Ünlü, stantlarý tek tek gezerek öðrencilerin çalýþmalarýný inceledi ve çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý.

4 MHP son mitingi Sungurlu'da yaptý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim öncesinde son mitingini Sungurlu'da yaptý. Mitingde konuþan MHP Çorum 1. sýra Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, vatandaþlardan 25 bin oy istedi. Yolu sizden kaçýranlara, cenazenize, düðününüze gelmeyenlere 24 bin oy verdiniz diyen Kayrýcý, "O halde 25 bin oy istemek benim hakkým. Ben sizden 25 bin istiyorum" dedi. Elif Tuba Sitesi önünde toplanan kalabalýk grup, yürüyerek miting alanýna geldi. Saygý duruþu ve Ýstiklal marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda ilk olarak Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner konuþtu. Þahiner konuþmasýnda, "MHP'nin iktidar yürüyüþüne hoþ geldiniz. Allah sizlerden razý olsun. 30 Mart'ta Sungurlu birliðini gösterdi, þahsýmý Belediye Baþkaný yaptý. Bugün tarihi bir an daha yaþýyoruz. 7 Haziran'da kendi evladýmýz, kendi kardeþimiz Vahit Kayrýcý'yý meclise yolluyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayýz. Kötü tarihini kýrmak için buradayýz. Milletvekili belediyesiyle beraber hep beraber yürüyemeye var mýyýz? 1987 de il olacaktýk. 120 bin nüfusumuz vardý. Ama 2002'den sonra 10 seneden sonra 40 bin göç verdik. Dýþarýda 400 bin Sungurlulu var. Þu 123 senelik iktidarda Sungurlu hizmet gelmedi. Gelen hizmetinde önüne geçtiler. 12 gün önce Sungurlu otobaný açýkladým. 3 sene önce çizilen otoban. Þu yol boyunda 4 tesisimiz var. Bu yol boyunda 500 kardeþimiz var. Bu otoban oradan geçerse 500 insanýmýz aç kalacak. Ama bunun hesabýný soracaðýz. Sizlere bir kere yemin ettim. Her zaman huzuruna baþým dik olarak geleceðim dedim. 14 ayda bu þekilde geldim. Otobaný açýkladým diye müfettiþ yoluyorlar. Ama suçlama 6 tane camimizin tadilatýný yaptýk diye, genç kardeþlerimizi Çanakkale'ye yolladýk diye, gariban insanlarýmýza yardým ettik diye suçladýlar. Allah'tan korkun, Kadir Þahiner ekibiyle çalýyor, yiyor diyemediniz. Bunu diyemezsiniz de. Bugünde yardým edeceðim, yarýn da yardým edeceðim. Her gün þikayet edin. MHP, AKP, CHP herkes tek vücut oldu, Sungurlu evladýna sahip çýkýyor. Pazartesi günü itibariyle sizler için çalýþmaya devam edeceðiz. Biz burada toplama kalabalýkla miting yapmýyoruz, Sungurlu'nun evlatlarýyla miting yapýyoruz. Sungurlu'nun evladýyým diyor 3. sýra adayý hanýmefendi. Bugüne kadar Sungurlu'ya geldin mi. Kendi kardeþlerini dedesinin mezarýný dahi bilmiyor. Çorum'da Sungurlular Derneði'ni mahkeme kararýyla dýþarýya arttýrýyorsun. Sungurlu sana gerekli dersi verecektir" dedi. Þahiner'in konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Çorum Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý'nýn hedefinde AK Parti vardý. Kayrýcý, "3 dönem hiç kimseye nasip olmadý. Bu ülke kimsenin babasýnýn malý deðil. Bu ülkede demokrasi var. Bu ülkeyi yerle bir edemeyecekler, ettirmeyeceðiz. Bizler birlik olduðumuz müddetçe, kimse dirliðimizi bozamaz. Türkiye'yi Tayyip efendinin çiftliðine çevirdiler" dedi. Sungurlu 40 yýl milletvekili çýkaramamýþtý diyen Kayrýcý, "Bizi çýkardý. Bunlar gibi yattýk mý? Hýrsýzlýk mý yaptýk? haydutluk mu yaptýk? Gittik adam gibi çalýþtýk. Sungurlumuzu ayaða kaldýracak iþler yaptýk. Yolumuzu bitirdik, Üniversite için çok mücadele ettik. OSB çok önemliydi. 2 yýl içinde OSB'yi bitirdik. Ama 7,5 yýl elektrik trafo yapmadýlar, bir tane fabrika gelmedi. Þimdi Sungurlunun evladý olmuþlar. Otoyolu Sungurlu dýþýndan geçirecekler. Bunun hesabýný bunlardan sorun. Hastanelerin temeli biz attýk. Çorum'u 5 ambulansla teslim aldýk diyorlar. 46 sýfýr ambulans teslim ettim yediniz mi onlarý. Bir tane saðlýk ocaðýnda ebe eksik varsa hemen istifa ederim. Ýlçeleri saðlýk ocaðýna çevirdiler" þeklinde kaydetti. AKP Konvoyu geçerken MHP li vatandaþ "Hýrsýz var" diye baðýrdý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðýnýn düzenlediði yürüyüþte "Hýrsýz var" diye baðýran MHP'liye AK Partililer karanfil verdi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý "Ýstikrar sürsün Türkiye büyüsün" temalý "Sevgi Yürüyüþü" düzenledi. Ýhsan Emralioðlu Parký yanýnda toplanan partililer Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan öncülüðünde yürüyüþe baþladýlar.konvoyun belediye önünden geçtiði esnada MHP'li bir partili Bozkurt iþareti yaparak "Hýrsýz var" diye kalabalýða baðýrdý. Almanya Ýkinci Dünya savaþýndan sonra topyekün bir kalkýnma hamlesi baþlatmýþ, milli sermayeyi oluþturmak için, önce satabileceði her þeyi ihraç etmiþ, sonra da yýkýlan fabrikalarýný yeniden faaliyete geçirerek hem halkýný kalkýndýrmýþ, hem de dünya ekonomisinde büyük bir güç olmuþtur. Asla bizden daha zeki olduklarýna inanmýyorum. Ama bizden daha iyi eðitilmiþ bir toplum olduklarýnda da þüphem yok. Çünkü; ne istediklerini, nasýl çalýþmalarý gerektiðini biliyorlardý. Öyle eðitilmiþlerdi. Zamanlarýný oynayarak geçiren çocuklarýmýzý gören Alman Profesör Rustow; sizin ne fevkalade eðitim sisteminiz var ki, þu parlak zekalarý on yýl içinde iþlemez hale getiriyor'' derken aslýnda güçlerinin kaynaðýný da ifþa ediyor. Japonya'nýn durumu daha anlamlý. Önce bir Uzakdoðu ülkesi. Sonra geleneklerine ölümcül derecede sýký sýký baðlý. Onlarda her iki savaþýn maðlubu.hatta bir insanlýk trajedisi olan atom bombalarýnýn maðduru.batýyla hiçbir kültür ve inanç birliði yok.yani bir çok yönden bize benziyorlar. Ancak, onlarýn önce ' toplumsal ortak aklý ' sonra da 'bireysel aklý' bizden daha iyi kullandýklarý kesin. Dünyanýn içinde sürüklendiði süreci çok iyi kavradýklarý ve geleceklerini kýsa sürede ona göre yeniden kurguladýklarý ve eðitime verdikleri önemle geleceðin insanlarýný yetiþtirmeyi baþardýklarýný görüyoruz. Hem de geleneksel kültürleriyle hiçbir sürtüþme, zýtlaþma içine girmeden. Hatta kültürlerini baþarýlarýna temel yaptýklarýný görüyoruz. Yýllar önce Japonya'dan batý ülkelerine eðitime gelen gençlerin baþarýsýzlýða tahammül edemeyerek bunu milli bir onur meselesi yapýp intihar ettiklerini çok okumuþuzdur. '' Türkiye'ye 1985 yýlýnda Japonya'dan '' gençlere milli þuur nasýl verilir'' hususlarýnda temas ve incelemeler yapmak için bir heyet gelir. Ýncelemelerden sonra bir Japon uzman anlatýr.'' Biz çocuklarýmýza daha okula baþlamadan önce þok testler uygularýz. Mesela uçak gibi hýzlý giden trenlere bindirir, bir tur yaptýrýrýz. Mini mini çocuklar teknolojinin bu baþ döndürürcü neticesini görünce þok olurlar.bundan sonra ikinci dünya savaþýnda atom bombasý atýlmýþ olan Hiroþima'ya götürürüz.burada deðil hayvan bitki bile yeþermediðini ve hiçbir canlýya hayat hakký tanýmayan yerleri gösteririz ve deriz ki; eðer siz daha çok çalýþýrsanýz, bizi geçer ve bu bindiðiniz trenlerden daha hýzlý giden trenler yapabilirsiniz. Çok çalýþarak her alanda güçlü olursanýz böyle bombalanmýþ þehir gelecekte görmezsiniz, düþmanlarýnýz bile sizi güçlü görünce, sizinle dost olmaya çalýþýr deriz ve böylece ikinci bir þok daha yaþarlar ve daha çok çalýþmaya gayret gösterirler'' der. Yetkililerin; '' peki Türkiye için bir tespitiniz var mý? '' sorusuna þöyle cevap verir.elbette var.bizimkinden de önemli.bir tanesi Çanakkale savaþýnýn geçtiði bölge, iðneden ipliðe çocuklara gezdirilir ve anlatýlýrsa þok olmalarýna yeter ve artar bile.bir metre kareye altý bin merminin düþtüðü savaþta en son teknolojiye ve donanmaya karþý inancýn, vatan sevgisinin nasýl galip geldiðinin ispatý yapýlýr ve denir ki; eðer 4 ÝKÝNCÝ DÜNYA SAVAÞINDAN SONRA, 'JAPONYA VE ALMANYA' Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sizler çalýþmazsanýz düþmanlar geçmiþte Çanakkale'ye geldiði gibi, gelecekte de baþka yerlere gelir ve size yaþam hakký tanýmazlar.ama çok çalýþýrsanýz memleketinizi müreffeh hale sokarsýnýz.'' Japonlarýn Ýkinci Dünya savaþýndan sonra hýzlý bir ekonomik yükseliþ trendi yakalamasý, onlarý ne hale koyduðunu en iyi bilen Amerika'yý hayrete düþürmüþ ve durumu anlamak için ciddi araþtýrmalar baþlatmýþlardýr.araþtýrmalar sonunda Amerikalarý; Japonlarýn eðitim alanýnda yaptýklarý yatýrýmlara ve eðitime verdikleri öneme götürmüþtür.bu yatýrýmlar dünyanýn en büyük ekonomisi Amerika'yý tehdit edecek duruma ulaþýnca, Amerika yüzyýlýn en büyük eðitim hamlesini baþlatmýþtýr. Ülkemiz dünyanýn en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olup; özellikle eðitimden, doðal afetlere kadar, Japonya örneðinden çýkarabileceði çok ders vardýr.bir düþünürün ifadesiyle, 'Onlar Avrupa'nýn ilmini, fennini alýrken, kendi milli örf ve adetlerini asla terk etmediler.' 1923 kanto depreminde yüz bin kiþiyi kaybeden Japonya, bugün ayný ölçekli depremleri hiç can kaybý vermeden atlatabiliyor ve afet sonrasý yardýmlarda önceden hazýrlanan depolara kendi baþýna giriyor ama ihtiyacý olmayan malzemeyi asla almýyor.çünkü, halkýyla yazýlý olmayan sosyal bir sözleþmesi var.' Ben sadece beni düþünürüm demek yerine, ben benimle tüm Japon halkýný düþünmek zorundayým ' inancýný kendisine rehber edinmiþ. Netice olarak þunu ifade edebiliriz ki; Doðunun büyük rehavetle uykuya daldýðý zamanlarda, onlar içinde bulunduðu karanlýðý çok iyi deðerlendirmiþ ve yarýþta favori tavþan, kaplumbaðaya maðlup olmuþtur.ýbn-i Sina diyor ki, ' Bilim, sanat takdir edilmediði yerden göç eder. ' Batýlýlar bu göç yollarýný tutmayý baþarmýþtýr. Sonra da Balzac'ýn; ' Bilimin efendisi olmak için, çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr.' sözünün gereðini býkmadan usanmadan yerine getirmiþtir. * * Her milletin kendine mahsus adetleri, kendine göre milli hususiyetleri vardýr.hiçbir millet aynen diðer bir milletin taklitçisi olmamalýdýr.çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiði milletin ayný olabilir, ne kendi milleti içinde kalabilir.bunun neticesi þüphesiz ki acýdýr. ( Atatürk) * * 'Bir millete gidecekleri yolu gösterirken, dünyanýn her türlü ilminden keþiflerinden, ilerlemelerinden istifade edelim. Lakin unutmayalým ki, asýl temeli kendi içimizden çýkarmak zorundayýz.' (Atatürk) Ben Japonlarla, Almanlarla ilgili nerede ne görürsem okumaya ve kendime göre ders çýkarmaya çalýþýrým Ve torunlarýn, torunlarýnýn olasý afetleri, afiyette atlatabilmesi için, sizlere de tavsiye ederim. Saygýlarýmla

5 5 Baðcý Osmancýk'ta Uslu, Kurt ve Ceylan merkezde oy kullandý Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Milletvekili adaylarýndan Cahit Baðcý oyunu Osmancýk Osmangazi Ý.Ö.O'da kullandý. Baðcý oyunu kullandýktan sonra yaptýðý kýsa açýklamada "Oyunuzu kullandýk.ülkemize ve milletimize hayýrlý olsun" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise oyunu Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde kullandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne gelen ve 1428 nolu sandýkta oyunu kullanan Milletvekili Salim Uslu, seçimlerin milleti için hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Ülkemizde demokrasi þöleni yaþandýðýný dile getiren Uslu, bugün söz milletin olduðunu ve milletin ülkenin geleceðine iliþkin iradesini ortaya koyduðunu söyledi. Halkýn tercihine herkesin saygý duymasýný isteyen Uslu, "Tüm dünyanýn gözü Türkiye'nin üzerinde. Eski Türkiye'yi özleyenlere en güzel cevabý millet verecektir" dedi.milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ise oyunu Bahçelievler Ortaokulunda kullandý.milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ise oyunu eþi Ebru Ceylan ve kýzýyla birlikte kullandý Kayrýcý, oyunu Sungurlu'da kullandý Külcü oyunu eþi ve kýzýyla kullandý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner oyunu Sungurlu ilçesinde ayný sandýkta kullandý. Saat 11.00' da Sungurlu Anadolu Lisesine gelen Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ve Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner oylarýný 1058 nolu sandýkta kullandýlar. Oyunu kullanan Kayrýcý, "Seçimlerin Sungurlumuz, Çorumumuz ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Ayný sandýkta oyunu kullanan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ise eminim ki Sungurlu gerekeni yapacaktýr diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu eþi Hatice Külcü ve kýzýyla birlikte kullandý. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'nda 1420 numaralý sandýkta oyunu eþi Hatice Külcü ve kýzý Zeynep ile birlikte kullanan Baþkan Külcü, sonuçlarýn Çorum'a ve Türkiye'ye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Baþkan Külcü'ye oy verme iþlemi sýrasýnda Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Yabacýoðlu, Zeki Gül ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem de eþlik etti. Haber Servisi "Geleceðe emin adýmlarla yürüyoruz" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen'in kuruluþ yýldönümü nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Deðerler sendikacýlýðý uðruna çýktýðýmýz yolculukta 20 altýn yýlý geride býrakmanýn haklý gurur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Medeniyet deðerlerimizin ýþýðý doðrultusunda, kadim medeniyetin temsilcisi dava arkadaþlarýmýz ve aðabeylerimizin 20 yýl önce baþlattýklarý bu kutlu yolculuk, Allah'a hamd olsun ki, ilk günkü heyecanýyla amacýna uygun þekilde sürüyor" dedi. Saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn en büyük temsilcisi, onlarýn hak ve kazanýmlarýnýn vazgeçilmez adresinin Saðlýk Sen olduðunu belirten Lafcý, "Bundan sonra da inandýðý deðerlerden taviz vermeden, geleceðe emin adýmlarla yürüyecek, yeni kazanýmlarýn adresi olmaya devam edecektir. Kamu görevlileri adýna sendikacýlýk yaparken, milletini, ülkesini ve dünya mazlumlarýný düþünmekten geri kalmayan ve mazlumlarýn yardým çaðrýlarýna duyarsýz kalmayan Saðlýk Sen, bu anlamda da büyük bir sorumluluk almýþ, üyelerimizin ve kamu görevlilerinin vicdaný olarak çalýþmýþtýr. Yardým kampanyalarýnýn, baþörtüsüne özgürlüðe giden yolun, katsayý engelinin kaldýrýlmasýnýn, Filistin'in, Myanmar'ýn, Doðu Türkistan'ýn öncülüðünü yapmýþtýr. Ülkesi, milleti ve dünya mazlumlarý adýna sendikacýlýk yapan Saðlýk Sen, aldýðý sorumluluðun bilinciyle hareket etmiþ, kendisine güvenen üyelerini, kamu görevlilerini ve milletimizi mahcup etmemiþtir. Bu kutlu yolculukta kervanýn bir ferdi olan ve kadim medeniyet deðerlerimizin yeniden inþasýnda sorumluluk alarak, þimdiye kadar bizimle yürüyen ve bundan sonra da yürüyecek olan herkese teþekkürlerimizi sunuyoruz" þeklinde kaydetti.lafcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Biz Saðlýk Sen olarak, Büyük Türkiye'nin yeniden inþasýnda, deðerlerimizin daha ileriye taþýnmasýnda, öncelikle saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn yeni hak ve kazanýmlar elde etmesinde, þimdiye kadar olduðu gibi þimdiden sonra da ayný ruh ve heyecanla çalýþacaðýmýzý ifade ediyor, varlýklarýyla bize büyük güç ve destek veren üyelerimize; bu davanýn asýl yüklenicisi, fedakârlýðý ile her yýl yeniden yazýlan destanlarýn görünen ve görünmeyen kahramaný olan teþkilatýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz." Yine parmak bebek doðdu Çorum'da 3 gün önce 670 gram olarak doðan bebeðin ardýndan cumartesi günüde 600 gram aðýrlýðýnda bir bebek daha dünyaya geldi. "Parmak bebek" Saðlýk Bakanlýðý'na ait hava ambulansý ile Ankara'ya sevk edildi.çorum'da yine bir "parmak bebek" vakasý yaþandý. 3 gün önce Mehmet ve Elif Þahin çiftinin bebekleri henüz 24 haftalýkken dünyaya geldi. 670 gram aðýrlýðýndaki erkek bebek tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Ýkinci parmak bebek vakasý ise cumartesi günü yaþandý. Gece saatlerinde Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne yatan Ümmügülsüm Þemþek erken doðum yaptý. 600 gram aðýrlýðýnda dünyaya gelen Þemsek bebeðin ambulans helikopterle Ankara Özel Koru Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaþtýrýldý. Bunun üzerine Çorum'a gönderilen hava ambulansý, saat sýralarýnda fuar alanýna iniþ yaptý. Kuvöz içerisindeki 600 gram aðýrlýðýndaki parmak bebek, saðlýk görevlileri tarafýndan ambulanstan alýnarak helikopterdeki kuvöze taþýndý.büyük bir titizlikle taþýnan minik bebek, helikopterle Ankara'daki Özel Koru Hastanesi'ne götürüldü. Baþkan Karataþ oyunu Atatürk Ortaokulunda kullandý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, oyunu Atatürk Ortaokulunda 1031 nolu sandýkta kullandý. Baþkan Karataþ eþi Hamide Karataþ ile birlikte oy verme iþlemi için Atatürk Ortaokuluna gitti. Yoðunluk nedeniyle bir süre sýrada bekleyen Karataþ, oyunu 1031 nolu sandýkta kullandý.baþkan Karataþ, ilçede seçimin hoþgörü ve sükunet içerisinde geçtiðini belirterek, seçim sonuçlarýnýn tüm Türkiye için hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

6 Baro'dan geleneksel kahvaltý 6 Çorum Barosu geleneksel kahvaltýsý Hazan Zahir Et Lokantasýnda yapýldý. Etkinliðe çok sayýda avukat stajyer avukat ve baro personeli aileleriyle beraber katýldý. Geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirilen etkinlikte kýsa bir konuþma yapan Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar "Çorum Barosu büyük bir ailedir. Geleneksel kahvaltýmýzý çok sayýda meslektaþýmýzýn ve stajyerlerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirdik. Zaman ayýrýp katýlan tüm meslektaþlarýma, ailelerine ve stajyer avukatlarýmýza teþekkürler" dedi. Ýstiklal'de þiir dinletisi Sungurlu'ya "ÖSYM Sýnav Merkezi" ve Çaðrý Merkezi kurulacak Ýstiklal Ýlkokulu'nda 2.sýnýf öðrencileri, velilere þiir ziyafeti verdi. Þiir dinletisinde Yahya Kemal Beyatlý'dan, Arif Nihat Asya'dan þiirler okunduðu gibi Yunus Emre'den, Pir Sultan Abdal'dan da þiirler vardý. Yaþayan þairlerden Yavuz Bülent Bakiler'den de þiirler seslendirildi. Velilerin ilgiyle izledikleri þiir dinletisinde Hz. Peygambere yazýlan "Gelseydin" þiirini yorumlayan 2.sýnýf öðrencisi Elif Sena Bora, izleyenlere duygulu anlar yaþattý. Yaklaþýk bir saat süren þiir dinletisi Tarýk Buðra Özçam'ýn "Akýncýlar" þiirini okumasýyla sona erdi. AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Sungurlu'nun "ÖSYM Sýnav Merkezi" olmasý için giriþimlere baþladýklarýný belirterek, ayrýca ilçede 150 kiþinin çalýþacaðý Çaðrý Merkezi kurulmasý içinde çalýþmalarýn son aþamaya gelindiðini söyledi. Kurt, yaptýðý açýklamada Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile yaptýklarý görüþmede Sungurlu'nun "ÖSYM Sýnav Merkezi" olmasý konusunda mutabýk kaldýklarýný belirterek, bu konu hakkýnda çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Sungurlu'nun "ÖSYM Sýnav Merkezi" olmasý ile ilçede tüm sýnavlarýn yapýlacaðýný belirten Kurt, ilçe halkýnýn ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlar için Çorum ve diðer illere gitmek zorunda kalmayacaðýný hepsinin ilçede yapýlacaðýný ifade etti. Diðer taraftan 150 kiþinin istihdam edileceði Çaðrý Merkezi içinde çalýþmalarda son aþamaya geldiklerini anlatan Kurt, Çaðrý Merkezinin kýsa sürede hizmete gireceðini vurguladý. AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, "ÖSYM Sýnav Merkezi" ve Çaðrý Merkezinin ilçe halkýna hayýrlý olmasýný diledi. 10 yaþ daha genç görünmenin sýrrý ýþýkta saklý Ciltteki lekeleri ve sarkmalarý ýþýk ile geçiren BBL teknolojisi, özellikle kadýnlarý mutlu ediyor. Öðlen tatilinde dakika içerisinde uygulanabilen yöntemin cilt üzerinde herhangi bir yan etkisi de olmuyor. Uygulamadan sonra güneþe çýkmak da yasak deðil, üstelik kanserden koruyor. Kim 10 yaþ daha genç görünmek istemez ki? Yaþlanmayý yavaþlatýp daima genç bir görünüme sahip olmak artýk hayal olmaktan çýkýp bir gerçeðe dönüþüyor. Anestezi ve Medikal Estetik Uzmaný Dr. Yasemin Hizarcý, birçok cilt problemi ile sýkýlaþmada güvenilir ve etkili sonuçlar veren BBL ýþýn teknolojisi hakkýnda bilgi verdi... BBL (Geniþ Band Iþýk) yöntemi nedir? Amerika'da 10 yýldýr uygulanan ve geniþ band ýþýk kaynaðý olarak adlandýrýlan BBL, cilt problemlerini çözerken ayný zamanda cildin genetik materyalini de yenileyerek cildi kalýcý olarak gençleþtiriyor. BBL deðiþik dalga boylarýna sahip deðiþebilen filtreleri sayesinde hýzlý atýmlý ve soðumalý baþlýk teknolojisiyle deðiþik cilt problemlerine ayný anda etki edebilen bir ýþýk sistemidir. Kiþinin cilt tipine ve tonuna göre uygulanan filtre sistemi ile uygun dalga boyu ve enerji seçilerek hýzlý atýmlý geliþmiþ bir teknolojiye sahiptir. Birçok cilt problemi ve sýkýlaþmada güvenilir ve etkili sonuç veriyor. Deðiþebilen filtreler cildin deðiþik problemlerine etki edebilmektedir. Mesela cilt lekeleri (güneþ ve hamilelik lekeleri), ince kýrýþýklýklar, ciltteki damarsal kaynaklý lezyonlar (vasküler), kýzarýklýklar (rosesea) ve ayrýca ciltteki aktif akne lezyonlarýný da tedavi edebilir. Stanford Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrma ile BBL tedavisinin cilt hücrelerindeki (binden fazla) gen yapýsýný onarýp yenileyerek cildi gençleþtirdiði ve yenilediði saptanmýþtýr. BBL hangi bölgelere uygulanýyor? BBL, öncelikle yüz ve boyun ile beraber kolbacak içleri ve karýna da uygulanabilen vücut sýkýlaþtýrýcý ve yenileyici bir yöntemdir. Bilhassa kol ve bacak sarkýklýklarýnda çok etkili oluyor. Gebelik sonrasýnda da karýn sarkmalarýndan kurtulmak için faydalý bir yöntem olarak karþýmýza çýkýyor. BBL kaç seansta, ne kadar aralýklarla uygulanýyor? Ortalama dört seans protokolü var dakikada gerçekleþtirilen tedavide; hastanýn cilt yaþlanma derecesine baðlý olarak altý ay ya da yýlda bir kez tekrarlanarak kalýcý gençlik saðlanýyor. BBL'in ömrü ne kadar? Botoks gibi yýlda iki-üç kez tekrarlanýyor mu? Toplam dört seanslýk protokolü tamamladýktan sonra cildin yaþlýlýk durumu ve yapýsýna göre senede iki defa yaptýrarak, ömür boyu genç kalmayý saðlamak mümkün oluyor. Cildi 10 yýl kadar genç bir görünüme kavuþturuyor. Uygulama belli bir yaþ grubunu mu içeriyor? Her insanda cilt yaþlanmasý genelde 25-30'lu yaþlarda baþlýyor. 35 yaþýndan itibaren cilt hasarý oluþmasýyla birlikte bu yöntem rahatlýkla uygulanabiliyor. Hatta 70 yaþýna kadar bile bu iþlemi yaptýrabilirler; yaþ sýnýrý yok. Bu yöntem botoksu ortadan kaldýran bir yöntem mi? BBL'in ciltteki hücreleri ve DNA'yý gençleþtirdiði için yoðunlukla botoksun da yapýldýðý alýn ve kaz ayaðý bölgesindeki yoðunlaþmýþ çizgilerde iyileþtirici bir etkisi vardýr. Dolayýsýyla oluþmuþ çizgilerin derinliðini de azalttýðý için botoksun etkisini de destekleyici ve uzatýcý bir etkisi oluyor. Göz etrafýnda oluþmuþ olan çizgileri de iyileþtirmede de faydasý var. Ciltteki çizgilerin azalmasý ve hatta silinmesine etkisi olduðu için botoksun etkisini kolaylaþtýrýcý sinerjik bir etki gösteriyor. Bu çizgilerin derinleþmesini engellediði gibi düzelmesi ve açýlmasýna da faydasý oluyor. BBL yöntemi ameliyatsýz yüz germe iþlemine alternatif midir? BBL uygulamasý sonrasýnda ciltte kolejen ve elastin liflerin yapýmý uyarýldýðý ve cildin sýkýlaþtýðý gözlemlenmiþtir. Bunun yanýnda ciltteki genetik materyalin tamiri sonucu ciltte 10 yýl kadar gençleþme saðlanýyor. Cerrahi operasyonlarda saðlanan cilt gerginleþmesine ek olarak cilt yenilenmesi ve gençleþmesi de saðlanýyor. Cilt germe operasyonlarýnda fazla olan sarkmýþ deri parçasý çýkarýlýyor. Ama cilt kalitesinde bir iyileþme saðlanmýyor. Ama BBL tedavisinde hem ciltteki sarkýklýk tedavi ediliyor, hem de cilt parlak ve genç bir görünüme sahip oluyor. Çift taraflý bir kazaným gerçekleþiyor. Ýþlem sýrasýnda aðrý, kýzarýklýk oluyor mu? Çalýþan kiþiler için öðle arasýnda bile aðrýsýz uygulanan BBL iþlemi sýrasýnda ufak bir kýzarýklýk oluþabiliyor. Bu da dakika içerisinde geçiyor. Sýkýlaþtýrmada kullanýlan dalga boyu, Ýnfrared ýþýnýdýr. Böylelikle çok zor ciltlerde bile sýkýlaþma saðlayabiliyoruz. Cilt rengine ve uygulanan enerjiye göre cildi etkili bir þekilde soðutan baþlýk sistemi, ciltte herhangi bir yan etki yaratmýyor. BBL iþlemini yaptýrdýktan sonra yüzde kabuklanma, ödem gibi oluþumlar yaratmayan yöntem ile kiþi günlük yaþamýna kaldýðý yerden devam edebiliyor. BBL kimlere uygulanamýyor? Öncelikle hamilelere ve cildinde yara ya da aktif enfeksiyonu olan ve ýþýða karþý duyarlý olan kiþiler ile sara hikayesi olan kiþilerde uygulanmasý uygun görülmüyor. BBL yazýn uygulanabilir mi? Yazýn rahatlýkla uygulanabilen bir yöntem olan BBL, tedavi sonrasýnda kabuklanma, kýzarýklýk ve ödem gibi etkiler yaratmadýðý için ve ayrýca cilt hücrelerindeki genleri uyarýp onardýðý için cilt kanseri oluþumunda da koruyucu etki yaratýyor. Tedavi sonrasýnda nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Cildin derin tabakasýnda çalýþýldýðý için iþlem yapýldýðý gün aþýrý sýcak su ile duþ alýnmamasý, sauna, buhar banyosu gibi aktivitelerde bulunulmamasý gerekiyor.

7 "Çevre gelecek nesillerden ödünç aldýðýmýz varlýðýmýzdýr" 7 Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Müdürlük çalýþmalarý ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yapacaklarý etkinlikler hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdiler. Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Vali Ahmet Kara, çevre kirliliðinin önlenmesi ve çevre bilincinin oluþmasý için Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn iþbirliði içerisinde çalýþmalarý gerektiðini belirterek, "Bizim hem inancýmýzdan hem hukukumuzdan kaynaklanan, çevre ile ilgili bizi baðlayan bir sürü hüküm var. Tarihimizde Selçuklu ve Osmanlý'nýn çevrecilikleri meþhurdu. Osmanlý'da çevre ile ilgili vakýflar vardý. Son yýllarda çevre duyarlýlýðýmýz iyi. Vatandaþlarýmýzda çevre bilinci oluþtu. Vatandaþlarýmýz artýk çevre sorunlarýný kendine mesele edinip bizlere bildiriyor. Bu bizler için fevkalade önemli. Çevre bizim gelecek nesillerden ödünç aldýðýmýz varlýðýmýzdýr. Bizler gelecek nesillere temiz bir çevre býrakmak zorundayýz" dedi. Daha iyi bir çevre, daha duyarlý bir insan yapýsý temenni eden Vali Ahmet Kara, tüm Çorumlularý çevreyle ilgili duyarlý olmaya davet etti. Pýnar Koleji'nden Sinop ve Samsun turu Sungurlu'da 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý Pýnar Koleji 5. ve 6. sýnýflarý Sinop ve Samsun'u gezdiler. Geziye 3 öðretmen,1 idareci ve 43 öðrenci katýldý. Kafile ilk olarak Sinop'a gitti. Rehber eþliðinde Sinop'un tarihi ve turistik yerlerini gezen kafile Türkiye'nin en kuzey noktasý olan Sinop'un Ýnceburun mevkiini de gezdiler. Kafile daha sonra Samsun'a geçti. Bandýrma Vapuru ve Hayvanat Bahçesi'ni gezen kafile daha sonra Çorum'a döndü. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Sungurlu'da önceki akþam saatlerinde etkili olan kuvvetli yaðýþ nedeniyle 30'a yakýn ev ve iþyerini su bastý. Akþam saatlerinde baþlayan ve 1 saatten fazla süren kuvvetli yaðmur Sungurlu'da hayatý olumsuz etkiledi.sungurlu Ýtfaiye Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, 30'a yakýn su baskýný ihbarý geldiðini belirten yetililer 20 itfaiye personelinin yaný sýra Fen Ýþleri ve Temizlik Ýþlerine baðlý ekip ve araçlarla sabaha kadar çalýþarak su tahliyesinde bulunulduðu belirtildi. Diðer taraftan ev ve iþyerlerine dolan suyu vatandaþlarýn çoðu kendi imkanlarý ile tahliye etmeye çalýþtý. Necmettin Erbakan Caddesindeki çok sayýda iþyerlerini su bastý. Aralarýnda noterinde bulunduðu iþyerlerinden su tahliyesi uzun süre devam etti. Belediye konutlarýnýn olduðu bölgede bulunan alt geçidi de su bastý.baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan (AFAD) ilçeye gelen ekipler incelemelerde bulunarak zarar tespiti yapýyorlar.sungurlugündem Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yeler þöyle: " tarihleri ve saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Ýsmail Köyü, Çanakçý Köyü ve Çukurören Köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum Bayat ilçesine baðlý Kunduzlu Yeþil Yaylasý."

8 YAÞAM 8 Telsiz Telefon Temel bilim adamý iken bir arkeoloji araþtýrmalarý konferansýna davet edilir. Amerikalýlar anlatmaya baþlar; -Biz ülkemizde yaptýðýmýz kazýlarda 25 metre aþaðý indik ve telefon kablolarý bulduk. Öyleyse bizim atalarýmýz asýrlar Kelime Avý önce telefon kullanmýþlardýr. Sýra Türkiye`ye gelir ve Temel baþlar anlatmaya: -Biz ülkemizde yaptýðýmýz kazýlarda 50 metre aþaðýya indik ama hiç birþey bulamadýk. Öyleyse bizim atalarýmýz telsiz telefon kullanmýþlardýr. Günün Sudoku Bulmacasý Havuz sularý Mikrop saçýyor! Yaz mevsiminin gelmesiyel birlikte tatil planlarý yapmaya baþlayan aileleri büyük bir tehlike bekliyor. Kulak Burun ve Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Mansur Sezginer, havuz sularýnýn kullanma þartlarýna uyulmadýðý için birçok mikrobun bulaþmasýný kolaylaþtýrdýðýný belirterek, "Havuzlarda kulak, burun, boðaz enfeksiyonlarý ve deri enfeksiyonlarý meydana gelebilir" diye vatandaþlarý uyardý.dr. Sezginer, yaptýðý açýklamada tatilde havuza girme planlarý yapan ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Havuzdan ziyade imkan varsa öncelikle denizi tercih etmekte fayda olduðunu kaydeden Sezginer, "havuz suyunun temizlenmesi için koyulan klorun bir çok yan etkileri olduðu biliniyor. Havuzu kullananlarýn da, ne kadar temizlik kurallarýna, havuzu kullanma þartlarýna uyduðunu bilmek zor. Suyunun temiz olmasý, kullananlarýn da kurallara uygun davranmasý her yerde pek mümkün olmamaktadýr. Bu durumda göz, kulak ve diðer sistemlerde rahatsýzlýða da neden olur." dedi.havuz suyundan birçok mikrobun bulaþmasýnýn tatilcileri tehdit ettiðini ifade eden Sezginer, "Özellikle hafta sonlarý çok fazla kiþi havuzlarý ayný anda kullanýyor. Bu gibi durumlarda baþta kulak, burun, boðaz enfeksiyonlarý ve deri enfeksiyonlarý meydana gelebiliyor." deðerlendirmesinde bulundu. HAVUZDA UZUN SÜRE KALMAYIN Havuza girilecekse bile en kalabalýk olduðu dönemde girilmemesi gerektiðini söyleyen Sezginer, "Çok uzun süre kalýnmamalý. Havuzun temizliði, bakýmýyla ilgili mutlaka yetkililerden bilgi alýnmalý. Özellikle çocuklar fazla girdiði için orta kulak, dýþ kulak, sinüzit gibi birçok hastalýk görülüyor." dedi.havuzda dikkat edilmesi gereken konulardan birinin de mantar enfeksiyonlarý olduðunu belirten Sezginer, "Mantar enfeksiyonlarý ayný þekilde kaþýma suretiyle kulakta da geliþebiliyor. Kulak enfeksiyonu varken havuza ve denize dalmada kulak zarýnda delinmeler olabiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekir." þeklinde konuþtu. DENÝZ SUYU SÝNÜZÜTE ÝYÝ GELÝYOR Deniz suyu içinde ise belirli bir oranda tuz olmasý nedeniyle buruna girdiði zaman burundaki kabuklanmayý önlediðini ve nemlilik saðladýðýný vurgulayan Sezginer, "Deniz suyu bizim gözle göremediðimiz ve burun sývýsýnýn atýlmasýný saðlayan çok küçük titrek tüycüklerin rahat hareket etmesini saðlar. Bu nedenle temiz olan deniz suyunu, sinüzit ve nezle gibi gripal durumlarda öneriyoruz. Deniz suyu sayesinde burun týkanmýyor, burun salgýsý temizleniyor ve kolaylýkla atýlýyor." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) 35 yaþ üstü hamilelikte down Sendromlu bebek riski artýyor Sinema 23:00 Eðlence Kartal Göz Shia LaBeouf ve Michelle Monaghan ýn baþrollerini paylaþtýðý, adrenalin dozu yüksek bir gerilim Ýþsiz ve sorumsuz bir adam olan Jerry nin (Shia LaBeouf), baþarýlý ve zengin bir ikiz kardeþi vardýr. Ancak talihsiz bir kaza sonucu kardeþi ölünce baþýna tuhaf olaylar gelmeye baþlar. Banka hesabýnda servet deðerinde para, evine gönderilen silahlar ve telesekreterine býrakýlan, polisin yolda olduðunu söyleyen bir mesaj ve daha önce hiç görmediði bir kadýnla beraber çýktýðý ani yolculuk 20:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.saat : 20:00-20:45 (45 dakika) Tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kadýnlarda 35 yaþ üstü gebelik, bazý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ileri yaþ hamileliklerde down sendromlu bebek riskinin arttýðýný kaydediyor. Ayrýca yüksek tansiyon ve diyabet de anne ve bebek saðlýðýný olumsuz etkiliyor.ýþ hayatýnda aktif rol aldýðý için birçok kadýn Anne olmayý erteliyor. Ancak uzmanlar, özellikle 35 yaþýndan sonraki hamileliklerde down sendromlu Bebek riskinin arttýðýna dikkat çekiyor.acýbadem Bursa Hastanesi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ebru Füsun Donat, hamilelikte yüksek tansiyonun risklerine dikkat çekerek, ilaçlarla kontrol altýna alýnmasý gerektiðini kaydetti.diyabet konusunda ise gebeliðe baðlý þekerin oluþup oluþmamasýna yönelik tetkiklerin 24 ile 26. haftada yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Donat, þu bilgileri verdi: 24. haftadan önce ortaya çýkan þeker, genellikle gebeliðe baðlý deðildir. Bu durum daha önceden tespit edilmemiþ bir diyabet hastalýðý varlýðýna baðlýdýr. Gebeliðe baðlý þeker genellikle 24. haftadan sonra meydana gelir ve gebelik sonrasýnda geçer. Doðumdan sonra diyeti býrakabiliriz. Gebelikle ortaya çýkan diyabet, diyetle çözümlenebilir. Ancak nadir durumlarda insülin gibi ek yöntemlere baþvurulabilir. Diyabetik anne adaylarýnýn çocuklarýnda özellikle kalple ilgili doðumsal anomali görülme riski vardýr. Bu nedenle bu hastalara gebelik takipleri süresince diðerlerinden farklý olarak 24. hafta civarýnda fetal Eko ile bebeðin kalbinin detaylý incelemesi yapýlýr. Diyabetik hastalarda ayrýca böbrek fonksiyonlarý takip edilmeli, diyabetik retinopati açýsýndan göz muayenesi yapýlmalýdýr. Bunun dýþýnda diyabetik anne adaylarýnda gebelik süresince kan þekerleri regüle edildiði takdirde risk minimale indirgenir. Kadýnlarýn birçoðunun kariyer yaptýðý ve iþ hayatýnda aktif rol aldýðý için anne olmayý ertelediðini ifade eden Donat, þu uyarýyý yaptý: Ýlk çocuðun ve ikinci çocuðun doðumu sýrasýnda anne yaþý 30 u hatta 35 i geçiyor. Özellikle 35 yaþýndan sonra bebekte down sendromu riskinin artýþý nedeniyle anne yaþý önem taþýyor. Ýkili, üçlü, dörtlü gibi genetik tarama testlerinin yaný sýra ekstra tetkikler yaparak doðacak çocukta genetik bir problem var mý yok mu tespit edebiliyoruz. 3:10 Treni 19:45 Sinema Özel tim uzmaný Paul Cutler, Detroit þehrindeki S.W.A.T ekibini eðitmek amacýyla bir göreve gider. Operasyon sýrasýnda rehinelerden birinin ölümü sonrasýnda, kurbanýn erkek arkadaþý olan yüksek yetkili devlet ajaný, Cutler ve ekibinden intikamýný almaya karar verir. Saat : 19:45-21:30 (105 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Oyuncular : Kristanna Loken, Robert Patrick, Gabriel Macht, Carly Pope Yönetmen : Benny Boom Paul Gauguin Eugène Henri Paul Gauguin, 7 Haziran 1848, Paris te doðan, Post-Empresyonist bir ressamdýr de ailesiyle birlikte Peru ya yerleþir. Babasý yolculuklarý esnasýnda ölür, Lima, Peru da annesi ve kýzkardeþi ve amcasýnýn ailesiyle birlikte 4 yýl yaþayan Paul ve ailesi 1855 te Paris e döner. 17 yaþýnda pilot asistanlýðý yapan Paul sonrasýnda bir süre donanmada çalýþýr de Gauguin, Paris e dönerek borsacýlýk yapmaya baþlar te Mette Sophie Gad adlý Danimarkalý bir kadýnla evlenen Gauguin in sonralarý 5 çocuðu olur. Gauguin çocukluðundan itibaren sanata meraklýdýr. Boþ zamanlarýnda resim yapar. Gauguin, Camille Pissarro ile arkadaþlýk kurar. Sanatýnda ilerlemeye baþlayýnca bir stüdyo kiralar, yýllarý arasýnda düzenlenen Empresyonist sergilerde eserleri sergilenir. Bir süre yazlarý Pissarro ve Paul Cézanne ile resim yapar e geldiðimizde Gauguin ailesi ile Kopenhag a taþýnýr. Burada iþ alanýndaki yaþadýðý baþarýsýzlýklar onu tüm zamanýnda resim yapmaya yöneltir ve ailesini burada býrakarak büyük oðlu ile birlikte Paris e geri döner. Bu dönemde Vincent Van Gogh, Gauguin i Arles e çaðýrýr ve burada 9 haftayý resim yaparak birlikte geçirirler. Ancak sonrasýnda yalnýz kalmanýn etkisiyle depresyona girer ve intihara kalkýþýr. Empresyonizm Gauguin e istediklerini veremez olmuþtur bundan dolayý Afrika ve Asya sanatý kendisine daha mistik ve çekici gelir özellikle de Japon kültürü. Folklorik sanat ve Japon sanatýnýn etkisi altýna girer. TAVUK HAÞLAMA Malzemeler 2 Adet Havuç 2 Adet Orta Boy Patates 2 Adet Soðan Yarým Kilo Tavuðun Beyaz Eti 1 Adet Yumurta Sarýsý 1 Çorba Kaþýðý Un 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Yemeðin Tarifi Tavuðun beyaz etini, derisinden ayýrýn. Bir hafta buzlukta bekletin. Havucun, soðanýn ve patatesin kabuklarýný soyarak, iri iri doðrayýn. Çözüldükten sonra iri parçalar halinde kestiðiniz tavuk etlerini ilk önce kýzgýn yaðda soteleyin. Baþka bir tencereye aldýðýnýz yað ile birlikte havuç Odun yanýnca kül olur, insan yanýnca kul olur. Hz.Mevlana ve soðaný kavurun. Üzerine yeterince su ilave ederek kaynatýn. Soðan ve havuç kaynadýktan ve biraz piþmeye baþladýktan sonra tavuk ve patatesleri ilave edin. Ayrý bir kap içinde yumurta sarýsýný ve unu karýþtýrýn. Malzemelerin piþmesine yakýn bu karýþýmý tencereye ekleyin. Bir süre kaynattýktan sonra sýcak sýcak servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:45 Özel Tim : Çatýþma 21:30 Sýra Dýþý 23:30 Mercek Altý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Orman Kaçkýný 20:45 Sosyete Þaban Sinema 22:30 Pembe Panter 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 20:45 Türkiye-Bulgaristan 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Yerli Dizi Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Yerli Dizi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 20:00 Yeþil Deniz 23:00 Kartal Göz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:25 Ötesiz Ýnsanlar 23:15 Ýyi Seyirler

9 Lohusalýkta kemik aðrýlarý kader deðil 9 Uzmanlar lohusalýkta görülebilecek belkas-eklem aðrýlarýný hafifletmenin yolunun doðru beslenme ve egzersizden geçtiðini söylüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk, hamilelikten sonraki lohusalýk döneminde omurgadaki ve vücuttaki deðiþimlere baðlý rahatsýzlýklarýn önüne geçmenin yollarýný açýklýyor. Çaðatay Öztürk'e göre özellikle hamilelik döneminde vücuttaki iskeletin uyumu aylar içinde geliþiyor. Eþ zamanlý olarak kemik çatý güç kaybedeceði için yýkýlýma uðramasý, yaygýn kemik aðrýlarýna sebep olabiliyor. Gevþemeye baþlayan bað yapýlarý, eklemlerin hareket sýrasýnda limitlerini zorlamasýna ve yaralanmalara neden gösteriliyor. Omurga eklemlerinin gevþeyen baðlar ve disk üzerine yaptýðý aþýrý yüklenme ise çeperde yýrtýklara ve bel-boyun fýtýklarýna yol açabiliyor. Hamilelik döneminde vücudun aðýrlýk merkezi yer deðiþtirdiði için omurgada postür bozukluklarý görülüyor. Bazý lohusalar bebeklerine daha fazla süt vermek için hamilelik döneminden daha fazla kilo alabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk'e göre lohusalýkta, hamilelikte alýnan kilolarýn verilmeye baþlanmasý gerekiyor ki omurgaya binen yük azalsýn. Lohusalýkta hamileyken alýnmýþ kilolarýn hala kadýnlarýn üzerinde olmasý ve vücudun bu kiloya alýþkýn olmamasý sebebiyle bel ve sýrt aðrýlarý görülebiliyor. Bebekleri kaldýrmak, taþýmak ve emzirmek zorunda olan anneler için bu aðrýlar daha da kaçýnýlmaz oluyor. Lohusalarýn bu tarz aðrýlarýný bir nebze de olsa hafifletebilmesi için kalsiyum ve protein aðýrlýklý beslenmesi gerekiyor. Hamilelik sonrasýndaki 3-6 haftalýk dönemin iskeletin hýzlý iyileþme ve yenilenme süreci olmasý sebebiyle iskeletin ihtiyaçlarýný az kalorili, zengin içeriklerle karþýlamak gerekiyor. EMZÝREN ANNELERDE OMURGA AÐRI- LARI DAHA ÇABUK HAFÝFLÝYOR Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk, omurgaya binen yükü ve olasý þekil bozukluklarýný önlemek için spor yapmanýn en iyi çözümlerden olduðunu söylüyor. Bel aðrýsý ve kilitlenmeyi gidermenin etkili yollarýndan biri olarak ise pilates yapmayý gösteriyor. Lohusalarda pilates, duruþu düzelterek duruþ bozukluklarýnýn yol açabileceði kas-iskelet sistemi problemlerinin önüne geçiyor; ayrýca tüm eklem hareketleri üzerinde kontrol saðlýyor. Anne emziremiyorsa ilaç tedavileri ile bel aðrýsýnýn geçiþi azaltabiliyor; emziren anneler ise doðal aðrý kesicilerden faydalanýyor. Emzirmek omurga aðrýlarýnýn hafiflemesi, yenilenme sürecini hýzlandýrmak için önemli bir avantaj oluþturuyor. Emziren anne ileride osteoporoz (kemik erimesi) riskinden da korunmuþ oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Çaðatay Öztürk, doðum sonrasý kemik aðrýlarýnýn sebebinin D vitamini eksikliði de olabileceðinin altýný çiziyor. Bebeði emzirme döneminde gittikçe artan eklem aðrýlarýna sebep olabilen bu durum için Çaðatay Öztürk, beslenmeye ek olarak ilaç takviyesi ve güneþ ýþýðýna çýkmayý öneriyor. Bebek dünyaya geldikten sonra barsak hareketlerindeki yavaþlama ve kabýzlýk da omurgaya yük bindiriyor. Bu nedenle dýþkýyý yumuþatan lifli gýdalar ve bol sývý alýnmasý kabýzlýðý önlemek açýsýndan fayda saðlýyor.haber7 Eski Nokia telefonlar yok satýyor Askeri birliklerdeki cep telefonu yasaðýnýn kalkmasýyla birinci nesil cep telefonlarý da yeniden gözde oldu.askeri sýnýrlar içinde kamerasýz olmak kaydýyla cep telefonu serbestiyeti getirilmesi, ucuz telefonlara talebi de artýrdý. Ýlk nesil kamerasýz telefonlar, ikinci el ürün satan internet sitelerinde ve cep telefonu bayilerinde adeta yok satmaya baþladý.askerlerin ve asker adaylarýnýn telefon tercihlerinde ise, Nokia nýn ilk modellerinin zirvede yer aldýðý görüldü. GSM operatörleri de askerlere özel konuþma tarifeleri ve cihaz kampanyalarý baþlattý. 2015'in en iyi robotu Güney Kore'den DARPA'nýn düzenlediði Robotik Yarýþý'nda Güney Kore'nin KAIST takýmý birinci oldu. 23 ekibin katýldýðý yarýþmada keyifli anlar yaþandý. Robotlarýn birçok basamakta sürekli düþmeleri yarýþmanýn en eðlenceli görüntülerini oluþturdu. Almanya, Japonya, Güney Kore, Ýtalya, Hong Kong ve Amerika'dan 23 robot araþtýrma ekibinin katýldýðý yarýþmada, robotlar ayný anda dört ayrý platformda verilen komutlarý yerine getirmek için çaba harcadý. Sekiz aþamalý görevi yerine getirmek üzere her robot ve takýmýna birer saat süre verilen yarýþta robotlardan sýrasýyla, araba sürmeleri, arabadan inmeleri, kapýyý açýp binaya giriþ yapmalarý, vanayý bulup kapatmalarý, duvarda bir delik açmalarý, önlerine çýkan enkazý aþmalarý, binadan ayrýlmalarý ve son aþamada merdivenden çýkmalarý beklendi. Robotlara yarýþma öncesi her bir komut için yarým saat pratik yapma hakký tanýnýrken, yarýþ esnasýnda yere düþen robotlardan kendi çabalarýyla ayaða kalkmalarý istendi. Ayaða kalkmayý baþaramayan ve takým üyelerinin yardýmýyla eski pozisyonuna dönen robotlar, yarýþmada kalan sürelerinden 10 dakika kesilerek cezalandýrýldý. Kore Ýleri Teknoloji Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile Rainbow firmasýnýn geliþtirdiði HUBO adlý robot, DARPA robotik yarýþmasýnýn birincisi oldu. 1,75 boyunda ve 80 kilo olan HUBO, yürüyebildiði gibi dizlerini kýrarak tekerleri üzerinde de hareket edebiliyor. HUBO, birinci gelerek geliþtiricilerine 2 milyon dolar ödül kazandýrýrken, ikinci sýrada gelen IHHM Robotics firmasý 1 milyon dolar ödül aldý. Carneige Mellon Üniversitesine baðlý Tartan Rescue üçüncü olarak 500 bin dolar ödül aldý. Birçok farklý basamakta hünerlerini sergileyen robotlar, yürümek ve kapý açmak gibi iþlemlerin yaný sýra karmaþýk görevleri tamamlaya çalýþtý. HUBO matkabýyla duvarda delik açýp fiþleri prize takabilirken, NASA'nýn geliþtirdiði RoboSimian, direksiyon baþýna geçerek araç bile kullandý ancak insansý robotlarýn yanýnda dereceye giremedi. ABD Savunma Bakanlýðý'na baðlý AR-GE kurumu olan DARPA tarafýndan her yýl gerçekleþtirilen yarýþma, küresel alandaki robotik projelerin geliþtirilmesini amaçlýyor. Haber7 Beyin tümöründe erken teþhise dikkat Adana Ortadoðu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Beyin Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Derviþ Mansuri Yýlmaz, Meningioma'nýn (beyin tümörü) büyük boyutlara ulaþýncaya kadar belirti vermediðini kaydederek, 'Çok büyük boyutlara ulaþtýðýnda da çevre beyin dokusu ve damarlara zarar vermeden çýkarýlmasý çok güç olmaktadýr' dedi. Doç. Dr. Yýlmaz, Edip Tokgöz isimli hastanýn baþ aðrýsý, sað kol ve bacakta güçsüzlük ve konuþma bozukluðu þikayetleri ile beyin ve sinir cerrahisi polikliniðine müracaat ettiðini kaydederek, "Hastamýza Niðde'de gittikleri hastanede çekilen beyin filmlerinde, beyin tümörü tanýsý konulmuþ. Beyin tümörünün büyük ve önemli beyin bölgesinde yerleþim gösteren tümör hasta yakýnlarýna ifade edilmiþ ve ileri tedavi amacýyla kliniðimize gönderilmiþti. Hastamýzý kabul ettikten sonra gerekli muayene ve ileri tetkiklerini tamamladýk. Beynin hassas bölgesine yerleþim gösteren, ileri derece beyin dokusuna baský yapan kitleyi baþarýlý bir þekilde çýkardýk" diye konuþtu. Beyin tümörlerinin baþ aðrýsý, tam veya kýsmi felçlik, epilepsi, görme bozukluðu, dengesizlik, iþitme kaybý ve daha birçok semptomlarla belirtiler verebileceðine dikkat çeken Doç. Dr. Yýlmaz, 'Beyin tümörleri iyi huyluda kötü huyluda olabilir. Hastamýzýn patoloji sonucu Meningioma olduðu belirlendi. Beyin zarýndan köken alan tümördü. Bu tümörler genellikle iyi huylu tümörlerdir. Ancak çok büyük boyutlara ulaþýncaya kadar belirti vermeden fark edilmeyebilirler. Çok büyük boyutlara ulaþtýðýnda da çevre beyin dokusu ve damarlara zarar vermeden çýkarýlmasý çok güç olmaktadýr. Hastamýz Edip beyde mikrocerrahi teknikle ciddi bir ekip çalýþmasý ile tümör cerrahi olarak baþarýlý bir þekilde çýkardýk. Hastamýz ameliyattan sonra þikayetleri düzeldi ve ameliyattan 5 gün sonra taburcu ettik' ifadelerini kullandý. Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý fizikte yeni bir çýðýr açmaya hazýr Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý iki yýldýr süren geliþtirme çalýþmalarý ardýndan yeniden tam faaliyete geçiyor. Fransa-Ýsviçre sýnýrýnda, yerin 100 metre altýnda bulunan CERN tesislerinde çalýþan bilim insanlarý daha önce görülmemiþ bir hýzla protonlarý çarpýþtýracak. Bilim insanlarýnýn amacý, evrenin büyük bölümünü oluþturan karanlýk madde hakkýnda yeni bilgilere ulaþmak. Bu yöndeki bulgularýn Albert Einstein ýn izafiyet teorisinden bu yana, fizik alanýnda en büyük devrimi yaratacaðýna inanýlýyor.cern de yapýlan deneylerle, Mart 2013 te, evrenin oluþumu hakkýndaki en büyük sýrlardan biri olduðu kabul edilen atom altý parçacýk Higgs Bozonu keþfedilmiþti. abugün Cenevre de kumanda odasýndan, iki proton ýþýný Büyük Hadron Çarpýþtýrýcýsý nýn çevresine yönlendirilecek ve daha sonra 27 kilometrelik yeraltý tünelinde önceden belirlenmiþ noktalarda birbirleriyle çarpýþtýrýlacak. Bu noktalara yerleþtirilen dev detektörler çarpýþmanýn yarattýðý enerjiyi kaydedecek ve ortaya çýkacak proton enkazýnda yer alacak yepyeni parçacýklarýn ne olduðunun saptanmasý için gereken bilgileri toplayacak. Sheffield Üniversitesi nden Fizik Profesörü Dan Tovey, Bu aþama, 13 TeV (trilyon elektron volt) çarpýþtýrmasýndan ilk önemli bilgileri almaya baþlayacaðýmýz dönem olacak. Bu biraz musluðu açmaya benziyor. Ama sadece iþin baþlangýcý. dedi.(bbc)

10 10 Uzaydan Dünya ya elmas yaðýyor Uzaydan dünyaya düþen bazý göktaþlarýnda az miktarda elmasa rastlanýyor. SanDisk, çýðýr açan USB 3.0 flaþ belleklerini tanýttý Flaþ depolama çözümleri alanýnda bir dünya lider olan SanDisk þirketi (NAS- DAQ: SNDK), iki yeni flaþ belleðini piyasaya sundu. Bunlardan ilki dünyanýn en küçük USB 3.0 flaþ belleði 128GB* SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Drive modeli diðeri ise þirketin bugüne kadarki en yüksek kapasiteye sahip flaþ belleði 256GB SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive. Yeni ürünler SanDisk'in ödül sahibi USB ürünlerinin etkileyici kapasitesini ve performansýný daha da geliþtirerek standart USB 2.0 belleklere kýyasla 10 kat daha hýzlý hale getiriyor. 1 Bu yüksek kapasiteler ile müþteriler dizüstü bilgisayarlarýnda, TV'lerinde, oyun konsollarýnda veya diðer eðlence sistemlerinde artýk sevdikleri daha fazla videoyu, fotoðrafý ve müziði saklayabilecek. Konuyla ilgili açýklama yapan SanDisk Ürün Pazarlama Direktörü Philippe Willams, "Tüketicilerin yarattýðý ve tükettiði içerik kalitesi artmaya devam ederken daha sofistike dijital depolamaya talebi de artýrýyor. Dikkat çekici USB 3.0 hýz ve kompakt tasarýmlara sahip yeni yüksek kapasiteli USB'lerimiz sayesinde kullanýcýlar cihazlarýndaki boþ yer miktarýndan endiþe duymadan sevdikleri daha fazla içeriðin keyfini çýkaracak. SanDisk sürekli flaþ hafýza deneyimimizi geliþtirmeye çalýþýrken tüketicinin günlük yaþamýnda gerçekten fark yaratacak yenilikçi ve güvenilir çözümler de sunuyor." dedi. Ödül sahibi SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Drive 128GB kapasite ile gelirken 16 saatlik bir Full HD videoyu2 bir sentten daha küçük bir alana sýðdýrýyor. Göze batmayan ve tak-çalýþtýr tasarýmý ile bu küçücük flaþ bellek notebook, tablet, TV, otomobil ses sistemi, oyun konsolu ve daha fazla cihazýn depolama alanýný geniþletmek isteyen medya tutkunlarýna etkileyici kapasiteyi yüksek veri transfer hýzý ile birlikte sunuyor. SanDisk, 64GB kapasite ile ilk kez piyasaya sürmesinin üzerinden bir yýl geçtikten sonra kullanýcýlarýn sistemlerinde daha fazla alan talebine paralel olarak ürünün kapasitesini iki katýna çýkardý. Yeni bellek olaðanüstü bir performans da sunuyor. 128GB SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Drive, 130MB/s'ye** kadar çarpýcý bir hýz ortaya koyuyor. Bu hýz kullanýcýlarýn içeriklerini standart USB 2.01 belleklere kýyasla 10 kadar daha hýzlý aktarmasýna imkan veriyor. Örneðin bu ürün ile tam boy bir film 40 saniyeden daha az bir sürede transfer edilebiliyor. 3 SANDÝSK'ÝN EN YÜKSEK KAPASÝTELÝ FLAÞ BELLEÐÝ Devasa dosyalarý taþýmanýn en popüler tercihi olan parlak SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive'ýn kapasitesi þimdi 256GB'ta çýkarýldý. SanDisk'in ilk 256GB'lýk kapasiteye sahip USB ürünü tüketicilerin daha fazla dijital alan talebini karþýlamayý amaçlýyor. Kullanýcýlar artýk içerisinde yüksek çözünürlüklü fotoðraflar, MP3'ler, videolar, sunumlar ve grafik dosyalarýnýn olduðu sevdikleri tüm medyayý yanlarýnda taþýyabilecek. 100MB/s'ye** kadar sunduðu hýz ile SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive, flaþ bellekten bilgisayara dosya aktarýrken bekleme süresini düþürüyor. SanDisk Ultra Fit 3.0 Flash Drive ürününde olduðu gibi bu ürün de ayný þekilde daha büyük dosyalarý standart USB 2.0 belleklere kýyasla 10 kata kadar daha hýzlý aktarabiliyor. SanDisk'in yeni USB 3.0 ürünleri beþ yýl garanti4 ve özel dosyalarýn güveliðini þifre korumasý ile saðlamak için 128 bit þifrelemeye5 sahip SanDisk SecureAccess yazýlýmý ile geliyor. Kullanýcýlarýn bozulmuþ veya silinmiþ verilerini kurtarabilmeleri amacýyla RescuePRO yazýlýmý6 için bir yýllýk üyelik de veriliyor. FÝYAT VE BULUNABÝLÝRLÝK 128GB SanDisk Ultra Fit USB 3.0 Flash Drive belleðin tavsiye edilen fiyatý dolar, 256GB SanDisk Ultra USB 3.0 belleðin ise tavsiye edilen fiyatý ayný þekilde $ Yeni ürünler online olarak ya da dünya genelindeki satýþ noktalarý üzerinden satýn alýnabilir. Online olarak bulunabilecek yerlerin listesi için: sitesini ziyaret ediniz. Çið köfte pazar hacmi 630 milyonu geçti Gençlerin hýzlý tüketim ürünü (fast food) olarak tüketmesiyle ivme yakalayan çið köfte pazarý 630 milyon tl'yi geçti. Güneydoðu mutfaðýnýn vazgeçilmezi, 2000'li yýllarda sektör haline geldikten sonraki en büyük çýkýþýný gerçekleþtirerek pazar hacmini katladý. Son 3 yýlda 2 katýndan fazla büyüme yakalayan sektörün yaygýnlaþmasýnda bayilik verme (franching) de etkili oldu. 750'den fazla þubesi ile pazar liderliðini üstlenen Komegene, altyapýsý, üretim tesisleri ve soðuk zincir daðýtým sistemi ile global ölçekte atýlým sesini duyurmaya baþladý. Gerek üretim tesisleri gerekse nakliye araçlarýna yaptýðý yatýrýmlarla dikkat çeken Komagene, hijyen koþullarýna uygun ve katký maddesi kullanýlmadan ürettikleri çið köfteyi soðuk zincir araçlarý sayesinde 750'den fazla bayisine ulaþtýrýyor. Etsiz çið köftenin bakteri geliþimine uygun bir besin olduðunun altýný çizen Komagene Genel Müdürü Çetin Tekdemir, çið köftenin +4 derecede taþýnmasýnýn önemine dikkat çekti. Tekdemir, çið köftenin etsiz olmasýna raðmen bozulabileceði uyarýsýnda bulunarak üretilen çið köftenin bayiye ulaþtýrýlmasý sürecinin en kritik aþama olduðunu ve bu süreç için altyapý yatýrýmlarý yaptýklarýný söyledi. Çið köftenin içeriði, yapýlýþý ve daðýtýmý ile tüketicilere güven verdiklerini altýný çizen Tekdemir merak edilen sorularý yanýtladý: "Çið köftenin içinde bulunan her madde; bulgurundan salçasýna, soðanýndan sarýmsaðýna, baharatýna varana kadar 1. kalite malzemelerden seçiliyor. Ýkinci olarak da biz et yerine ceviz, badem, fýndýk ve 21 çeþit özel baharatýmýzý tercih ediyoruz. % 100 vejeteryan, hiçbir hayvansal ürün içermiyor. Et aromasý denilen, son dönemde saðlýksýz olduðu yönünde haberler çýkan bulyon maddesi ve çin tuzu baþta olmak üzere hiçbir katký maddesi kullanmýyoruz" Yeni araþtýrmalar, bu elmaslarýn uzun zaman önce parçalanan gezegenimsi bir yapýda oluþmuþ olabileceðine iþaret ediyor de dünyaya düþen bir göktaþý atmosfere girince parçalanmýþ ve Sudan daki Nubian Çölü üzerine düþmüþtü.ýlk kez bir göktaþý dünyaya düþmeden önce tespit edilip takibe alýnmýþtý. Göktaþý avcýlarý bölgeye akýn etti. Almahatta Sitta adý verilen göktaþýnýn birçok parçasý bulundu çölde. Bu kaya parçalarýnda elmas olduðu tespit edildi. Çoðu göktaþý elmas içerdiði için bunda þaþýlacak bir þey yoktu. Fakat yeni bir araþtýrma, bu elmaslarýn daha önce göktaþlarýnda görülenlerden çok daha büyük olduðunu ortaya koyuyor. Buradan yola çýkan bilim insanlarý bu elmaslarýn farklý bir biçimde oluþtuðu sonucuna vardý. Büyük elmaslar genellikle gezegen büyüklüðündeki kaya parçalarýnýn içinde oluþur. Bilim insanlarýnýn tezleri doðrulanýrsa bu elmaslarýn güneþ sistemimiz oluþtuðu sýrada var olan ve sonra parçalanan bir gezegenden geldiði sonucuna varýlacak., Araþtýrmanýn sonuçlarý Geochimica et Cosmochimica Acta adlý dergide yayýmlandý. Japonya nýn Hiroþima Üniversitesi nden Masaaki Miyahara ve ekibi göktaþý örneklerini inceledi. Elmaslarýn 40 ila 100 mikrometre (metrenin milyonda biri) büyüklükte olduðu görüldü. Fakat bazýlarý parçalanmýþ görünüyordu ve farklý kristallerin tümü ayný tarafa yönelmiþti. Bu ise bazý küçük elmaslarýn daha büyük bir elmasýn parçalarý olduðu anlamýna geliyordu. Uzayda elmas parçacýklarý Göktaþlarýndaki elmaslarýn küçük gezegenler olarak da bilinen asteroidlerin çarpýþmasý sonucu oluþtuðuna inanýlýyor. Çarpmanýn etkisi öyle güçlü oluyor ki gezegendeki karbonu minik elmaslara dönüþtürecek halde sýkýþtýrýyor. Fakat bu göktaþýnda bulunan elmaslar çok büyük olduðundan bu þekilde oluþmuþ olamazlardý. Araþtýrmayý kaleme alanlar bunun ancak iki yoldan mümkün olabileceði kanýsýnda. Birincisi, bu elmaslar tek tek karbon atomlarýnýn uzay boþluðundaki seyrek gazlarýn içinde yavaþ yavaþ birikmesi sonucu oluþmuþ olabilir. Fakat bu olasýlýða fazla þans verilmiyor. Daha olasý bir açýklama ise elmaslarýn gezegenlerin etrafýndaki küçük gezegenimsi yapýlar içinde oluþmuþ olmasý. Bu yapýlar gezegenden küçük, asteroidden büyük kaya parçalarýdýr. Uzaydaki ufak kaya parçacýklarý bir araya gelerek gezegenleri oluþturuyor. Bu yapýlar güneþ sisteminin ilk oluþtuðu dönemlerde, gezegenler henüz tamamýyla oluþup yörüngelerine oturmamýþken vardý. Eðer bu açýklama doðru ise bu gezegenimsi yapý çok uzun zaman önce parçalanmýþ ve Almahata Sitta göktaþý da onun küçük bir parçasý olmalý. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiðimiz bir þey var ki o da gezegenlerin ilk oluþtuðu dönemler kaya ve buz parçalarýnýn ortalýkta dönüp durduðu ve birbiriyle çarpýþtýðý oldukça çalkantýlý dönemlerdi.(bbc) Ham petrolde þifa arýyorlar Son yüzyýlýn en önemli enerji kaynaklarýndan kabul edilen petrol, Azerbaycan'da þifa kaynaðý olarak da kullanýlýyor. Azeri doktorlara göre çok sayýda hastalýkta kullanýlan ham petrol banyosundan yüz güldüren sonuçlar alýnýyor. Azerbaycan'ýn Naftalan bölgesinde çýkan ham petrol, bazý hastalýklarýn tedavisinde destek amaçlý kullanýlýyor. Bölgedeki saðlýk merkezlerinde uygulanan petrol banyolarýnýn, özellikle sedef, egzama, eklem rahatsýzlýklarý, kadýn hastalýklarý ve romatizma gibi sorunlarda etkili olduðu belirtiliyor. Tedavi için gelen hastalar, öncelikle doktor kontrolünden geçiriliyor. Hastaya uygulanacak tedavi, petrol banyosunun süresinden petrolle masaja, fizik tedavi hatta yiyeceði yemeklere kadar tamamen doktor kontrolünde gerçekleþiyor. Petrol banyosunun süresi en fazla 10 dakika olurken, petrolün sýcaklýðýnýn vücut ýsýsýyla ayný, yani 36 ilâ 38 derece olmasýna dikkat ediliyor. Petrol banyosunun yapýlacaðý mekana girildiðinde hissedilen aðýr koku dolayýsýyla banyonun hiç de kolay olmadýðý anlaþýlabiliyor. Ýçerisi ham petrolle doldurulmuþ küvete hasta baþý dýþarýda kalacak þekilde giriyor. Doktorun belirlediði süre kadar ham petrolün içerisinde kalan hastanýn banyodan çýkmasý da oldukça meþakkatli bir süreç. Vücudun petrolle kaplanan bölgeleri, öncelikle bir ayakkabý çekeceði yardýmýyla sýyrýlýyor. Daha sonra emiciliði normal peçeteden daha fazla olan özel bir kaðýtla vücudun tamamý siliniyor. En sonunda ise özel bir þampuanla vücut tamamen yýkanýyor. Tüm temizlik iþlemlerine raðmen vücutta belirli bir miktar petrol atýðý kalmasý sebebiyle banyodan birkaç gün sonrasýna kadar beyaz kýyafet giyilmemesi tavsiye ediliyor. ''AMAN NAZAR DEÐMESÝN'' Tedavi için Moskova'dan gelen Lyudmila Anatolyevna hastalýðýyla ilgili yaþadýðý olumlu geliþmeleri nazar deðmesinden endiþe ettiði için yakýnlarýna anlatamadýðýný söylüyor. Yaklaþýk 30 yýl önce geçirdiði aðýr gribal enfeksiyona baðlý felç olduðunu bildiren Anatolyevna þimdiye kadar Rusya, Almanya ve Çin'deki bir çok merkeze gittiðini ancak hastalýðýna þifa bulamadýðýný ifade ediyor. Anatolyevna, petrol tedavisi ve yýllardýr her türlü ihtiyacýný büyük bir özveri ile yerine getirerek yanýndan bir an olsun ayrýlmayan eþi Yuri'nin sevgisiyle iyileþeceðinden emin olduðunu belirtiyor. Özbekistan'ýn baþkenti Taþkent'ten gelen Siraceddin Rahimov ise Naftalan'a ayak, bel ve eklem aðrýlarý nedeniyle geldiðini ifade ediyor. Ýki haftalýk bir tedavi sürecini geride býraktýðýný bildiren Rahimov, artýk kendisini çok daha iyi hissettiðini söylüyor. Petrol banyosu yaptýran merkezin doktoru Afet Demirova, Naftalan petrolü kullanarak yaptýklarý yöntemin, eklem hastalýklarý, romatizma, sinir hastalýklarý, zührevi rahatsýzlýklar, sedef ve egzema baþta olmak üzere, deri hastalýklarýnýn tedavisinde etkili olduðunu söylüyor. Kalp damar hastalarý, guatr rahatsýzlýðý bulunanlar ile böbreðinde ve safra kesesinde taþ bulunan hastalara petrol banyosu önermediklerini bildiren Demirova, ham petrolün insan vücuduna olan pozitif etkisinin 4 ay süresince devam ettiðini ve bu süre zarfýnda vücuttaki iltihabi durumlarý durduðunu söyledi. Dünyada sadece Naftalan Bölgesindeki 12 kuyudan çýkan tedavi edici petrol türü, Sovyetler Birliði döneminde de en zor tedavi edilen hastalýklarýn rehabilitasyon sürecinde kullanýlýyordu.

11 Üniversiteye geçiþin ikinci adýmý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý na (LYS) sayýlý günler kaldý. Ýki hafta sürecek sýnavlarýn ilki 13 Haziran da gerçekleþecek. Üniversiteye giriþte LYS lerden alýnan puanýn daha belirleyici nitelikte olduðunu söyleyen FEM Yayýn Merkezi Rehberlik Koordinatörü Faruk Ardýç, Adaylarýn sýnavda yüksek puan alabilmeleri için strateji belirlemeleri ve morallerini yüksek tutmalarý gerekiyor. Kalan sürede tüm adaylar için bilgileri hatýrlama ve uygulama, sýnav kaygýsýna hâkim olma, zamaný verimli kullanma ve doðru kodlama gibi sýnav stratejileri baþarýlarýnda önemli rol oynayacak. diyor. 2 milyonu aþkýn aday üniversiteli olma yolunda iki hafta boyunca ter dökecek. Faruk Ardýç, baþarý için sýnav kaygýsýnýn belli bir düzeyde olmasý gerektiðini belirtiyor. Ardýç, Sýnava doðru adaylarýn çoðunda kazanamama endiþesi mutlaka olur. Bu tür kaygýnýn normal olduðunu unutmamalý. Ancak kaygý günlük hayat akýþýný aksatacak derecedeyse bir uzman doktora görünmekte fayda vardýr. þeklinde konuþuyor. Sorularý iyi okuyarak dikkatini toplayan adaylarýn daha avantajlý olacaðýný ifade eden Ardýç, Yanlýþlarýn çoðu, soruyu iyi 2 AÐUS- 08 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ LYS ye bir hafta kaldý aile desteði önemli okuyamadýðý için anlayamamaktan kaynaklanýr. Genelde olumlu soru cümlelerine alýþkýn olan öðrenci, olumsuz soru kökünü olumlu gibi okuyabilir ve çözebileceði bir soruyu yanlýþ yanýtlayabilir. diye konuþuyor. UZUN SORULAR- DAN KORKMAYIN! Tüm seçenekleri okunmadan iþaretleme yapýlmamasýný tavsiye eden rehberlik uzmaný, þöyle devam ediyor: Özellikle sözel sorularda tüm seçenekler doðru izlenimi uyandýrabilir. Bu nedenle verilen tüm seçenekler okunmalý. Ayrýca bazý sorular, özellikle uzun sorular ilk bakýþta zor gözükebilir. Ancak uzun sorular iyi açýklanmýþ sorulardýr ve iyi okunduðunda sanýldýðý gibi zor olmadýðý görülür. Bu nedenle uzun sorulardan korkmayýn. Sýnav sürecinde aile desteðinin de çok önemli olduðuna dikkat çeken Faruk Ardýç, ebeveynlerin adaylarý rahatlatýcý bir dil kullanmasýný öneriyor. Ardýç, Aile olarak gençle kullanýlacak iletiþim biçimi etkin dinleme sürecinde sana güveniyorum, elinden geleni göstereceðine inanýyorum ifadeleri de öðrencinin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Öðrencilerimiz bu dönemde ailelerin ilgi ve desteðine daha çok ihtiyaç duyacaklardýr. diye konuþuyor. LYS tarihleri LYS 4 (Sosyal Bilimler) 13 Haziran 2015 LYS 1 (Matematik) 14 Haziran 2015 LYS 5 (Yabancý Dil) 14 Haziran 2015 LYS 2 (Fen Bilimleri) 20 Haziran 2015 LYS 3 (Edebiyat Coðrafya) 21 Haziran 2015 Kadýnlarda 35 yaþ üstü gebelik, bazý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ileri yaþ hamileliklerde down sendromlu bebek riskinin arttýðýný kaydediyor. Ayrýca yüksek tansiyon ve diyabet de anne ve bebek saðlýðýný olumsuz etkiliyor. Ýþ hayatýnda aktif rol aldýðý için birçok kadýn Anne olmayý erteliyor. Ancak uzmanlar, özellikle 35 yaþýndan sonraki hamileliklerde down sendromlu Bebek riskinin arttýðýna dikkat çekiyor.acýbadem Bursa Hastanesi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ebru Füsun Donat, hamilelikte yüksek tansiyonun risklerine dikkat çekerek, ilaçlarla kontrol altýna alýnmasý gerektiðini kaydetti.diyabet konusunda ise gebeliðe baðlý þekerin oluþup oluþmamasýna yönelik tetkiklerin 24 ile Batman'ýn merkeze baðlý Yolveren köyünde bugünkü seçimde sadece muhtarýn oy kullandýðý öðrenildi. Yolveren köyündeki oy verme iþlemi güvenlik gerekçesiyle Yakýtlý köyünde gerçekleþti. 16 seçmenin 14'ünün köyde olmadýðý, bir kiþinin de hasta olduðu köyde sadece Yolveren köyü muhtarý oy kullandý. Ýlk kez köyünün dýþýnda bir köyde oy kullandýðýný belirten Yolveren Köyü 26. haftada yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Donat, þu bilgileri verdi: 24. haftadan önce ortaya çýkan þeker, genellikle gebeliðe baðlý deðildir. Bu durum daha önceden tespit edilmemiþ bir diyabet hastalýðý varlýðýna baðlýdýr. Gebeliðe baðlý þeker genellikle 24. haftadan sonra meydana gelir ve gebelik sonrasýnda geçer. Doðumdan sonra diyeti býrakabiliriz. Gebelikle ortaya çýkan diyabet, diyetle çözümlenebilir. Ancak nadir durumlarda insülin gibi ek yöntemlere baþvurulabilir. Diyabetik anne adaylarýnýn çocuklarýnda özellikle kalple ilgili doðumsal anomali görülme riski vardýr. Bu nedenle bu hastalara gebelik takipleri süresince diðerlerinden farklý olarak 24. hafta civarýnda fetal Eko ile bebeðin kalbinin detaylý incelemesi yapýlýr yaþ üstü hamilelikte down sendromlu bebek riski artýyor Muhtarý Mehmet Alcu (76) yýllardan beri köyünde oy kullandýðýný, ilk kez Yakýtlý köyünde oy kullanmaya geldiðini ifade etti. Alcu, eþinin hasta olduðunu, bundan dolayý oy vermeye gelemediðini anlattý. Yakýtlý Köyü Muhtarý Samet Gezici (56) ise "Güvenlik gerekçesiyle her yýl Yolveren köyünde kurulan sandýk bu yýl köyümüze getirildi. Muhtar Mehmet Alcu eþiyle birlikte köyde yaþýyor. Köyün 16 seçmeni Diyabetik hastalarda ayrýca böbrek fonksiyonlarý takip edilmeli, diyabetik retinopati açýsýndan göz muayenesi yapýlmalýdýr. Bunun dýþýnda diyabetik anne adaylarýnda gebelik süresince kan þekerleri regüle edildiði takdirde risk minimale indirgenir. Kadýnlarýn birçoðunun kariyer yaptýðý ve iþ hayatýnda aktif rol aldýðý için anne olmayý ertelediðini ifade eden Donat, þu uyarýyý yaptý: Ýlk çocuðun ve ikinci çocuðun doðumu sýrasýnda anne yaþý 30 u hatta 35 i geçiyor. Özellikle 35 yaþýndan sonra bebekte down sendromu riskinin artýþý nedeniyle anne yaþý önem taþýyor. Ýkili, üçlü, dörtlü gibi genetik tarama testlerinin yaný sýra ekstra tetkikler yaparak doðacak çocukta genetik bir problem var mý yok mu tespit edebiliyoruz. Batman'ýn bir köyünde tek bir kiþi oy kullandý var. Ancak 14 seçmen köyde olmadýðýndan geriye iki seçmen kalmýþ. Muhtarýn eþi de hasta olduðundan oy kullanmaya gelemedi. Muhtar Mehmet Alcu, gelip oyunu kullanýp gitti." diye konuþtu. Menopoz döneminde kilo, kader deðil! TÜBÝTAK'ta, partilerin seçim sistemlerini çökertmek için özel bir ekip mi kuruldu? Muhalefet partilerinin oy hýrsýzlýðýný engellemek için kurduðu seçim sistemlerine siber saldýrý düzenlemek için TÜBÝTAK'ta özel bir ekip kurulduðu ve AKP'nin oylarýnýn düþük çýkmasý durumunda sistemlerin bu ekip tarafýndan çökertileceði iddia edildi Aktif Haber'in haberine göre, YSK da ciddi þekilde yapýlanan AKP son yýllarda seçim sonuçlarýný kolayca kendi lehine manipüle etmeye baþladý. PARTÝLER KENDÝ SÝSTEMÝNÝ KURMUÞ- TU Özellikle 30 Mart yerel seçimlerinde ciddi þaibeler kamuoyuna yansýmýþtý. Bunun üzerine bildiðiniz gibi siyasi partiler (CHP, MHP ve HDP) seçimlerde sonuçlarý kendi takip etmek üzere bilgisayar sistemleri hazýrlattýlar. Sandýklarda görevlendirdikleri kendi parti temsilcilerinden aldýklarý sandýk sonuçlarýný kendi sistemlerine yükletecekler. Partiler bu iþ için özel yazýlýmlar hazýrlattý ve sunucular (server) kiraladýlar. Ve bu konuyu da kamuoyu ile paylaþmýþlardý. Bu þekilde sandýklara sahip çýkýlmasý bekleniyor. Diðer partilerin kendi sistemlerini kurmalarý AKP yi rahatsýz ettiði ve karþý tedbir almaya sevkettiði belirtiliyor. PARTÝLERÝN SÝSTEMLERÝNE SÝBER SALDIRI DÜZENLEYECEKLER Ýddialara göre AKP bu konuda biliþimcilerin olduðu özel bir ekip kurdu. Bu ekibin amacý diðer partilerin ve seçim sonuçlarýný takip eden sivil toplum kuruluþlarýnýn bilgisayar sistemlerini seçim gecesi siber saldýrýlar ile çökertmek ve bu þekilde veri giriþi yapýlmasýnýn önüne geçmek Hedef olarak Oy ve Ötesi, CHP nin Sistemi, HDP nin Sistemi, Cihan Haber Ajansý seçildi. Bu iþ için çeþitli hacker lardan ve TÜBÝTAK tan destek istedikleri belirtiliyor. TÜBÝTAK'TA ÜS KURULDU TÜBÝTAK ýn yüksek hýzlý internet altyapýsý ve baþka yerlerden takip edilememesinin bu iþler için çok uygun olduðu görüldü. Gözü TÜBÝTAK Baþkanlýðý nda olan BÝLGEM Baþkaný A.E nin bu konuda aktif destek verdiði iddia ediliyor. TÜBÝTAK'TA HACKER'LAR OLUÞAN ÖZEL EKÝP Bu konuda çalýþmak için TÜBÝTAK ta özel bir ekip kurulduðu de iddialar arasýnda. Bu ekibin kullanmasý için Ankara dan TÜBÝTAK Gebze yerleþkesine özel bilgisayarlar gönderildi. Konudan haberi olmayan güvenlik görevlileri bu bilgisayarlarý kayýt edilmeden içeri almak istemeyince ve A.E ye ulaþamayýnca bizzat Efkan Ala tarafýndan talimat geldiði belirtiliyor. Bu konunun kurum içinde duyulduðu ve dedikodulara sebep olduðu öðrenildi. Peki o bilgisayarlar nasýl devreye sokuldu? Bir hafta sonu bu özel bilgisayarlarý devreye almak için dýþarýdan biliþimci ekip geleceðinde personele elektrik kesintisi duyurusu yapýldý ve personelin hafta sonu kuruma gelmesi yasaklandý.seçim gecesi TÜBÝTAK bilgisayarlarý üzerinden yurtdýþý baðlantýlar yapýlarak, botnet aðlarý kullanýlacak, saldýrýlar oradan yönlendirilerek saldýrýnýn TÜBÝTAK tan yapýldýðýnýn da anlaþýlmamasýnýn planlandýðý ortaya çýktý.a.e nin siber saldýrý yapacak hackerler la özel görüþmeler yürüttüðü ve hatta bu görüþmelerin deþifre olmamasý için bazýlarýný gözlerden uzak bir yatta gerçekleþtirdiði iddia edildi.kurumda bu tür iþler için özel oda hazýrlandý. Buralarda seçim gecesi yapýlacak siber atak ile illegal iþlerin teknik hazýrlýðýnýn yapýldýðý belirtildi. Bundan dolayý da bu odalara giriþ-çýkýþ için kozmik oda muamelesi yapýlýyor. Ýstenmeyen kilolar hemen hemen her yaþta sinir bozucu olabilir ancak menopozun herhangi bir evresindeyseniz bunun kaçýnýlmaz bir son olduðunu düþünüyor olabilirsiniz. Meydan Gazetesi'nde yer alan; özellikle östrojen hormonunun düzensizlikleri, stres, yetersiz uyku bazý menopoz dönemindeki kadýnlarda çoðunlukla karýn bölgesinde gözlenen kilo artýþýna sebebiyet verebilir. Yaþ ilerledikçe kaslar, yað oluyor Uzman Diyetisyen Þebnem Kandýralý, bu dönemdeki kilo artýþý ve karýn bölgesindeki yaðlanmanýn kalp hastalýðý, yüksek kan basýncý, insulin direnciyle sonuçlanýp diyabet riskini arttýracaðýný söylüyor. Yaþlandýkça kas kütlesinde kayýp olduðunu belirten Kandýralý, Eðer kaybolan kaslarýmýzý yerine koymazsak daha az kasýmýz ve daha çok yaðýmýz olur. Bu da metabolik hýzýmýzý yavaþlatýr. 50 li yaþlarda 30 ve 40 lý yaþlarýnýzda aldýðýnýzdan 200 kalori daha eksik almanýz gerekmektedir diyor. Menopoz döneminde Akdeniz tarzý beslenin Yapýlan bir çalýþmaya göre Akdeniz tarzý diyetle beslenen menopoz dönemindeki kadýnlarda gece terlemelerinin ve sýcak basmalarýnýn yüzde 20 daha az olduðu saptanmýþ. Þebnem Kandýralý ya göre fiziksel aktivite günlük rutinin bir parçasý haline gelmeli. Haftada en azýndan 3 kez dakikalýk bir aerobik aktivite ve en azýndan haftada iki kez aðýrlýk egzersizleri tavsiye eden Kandýralý, þu bilgileri veriyor: Bu egzersizler sadece kaybolan kas kütlenizi kazanmanýza yardýmcý olmakla kalmayýp ayný zamanda kemiklerinizdeki mineral kaybýný önleyecek ve osteoporozdan (kemik erimesi) korunmanýzý saðlayacaktýr. Bir koþu bandýnýn kölesi olmanýza gerek yok, size zevk veren bir aktivite elbette ki vardýr. En basitinden merdiven inip çýkabilir, düzenli yürüyüþler yapabilirsiniz. Gemi taþýmacýlýðý fiyatlarý son 30 yýlýn düþük seviyesinde Denizcilik sektörünün en önemli gelirlerinden navlun, son 30 yýlýn en düþük seviyesine geriledi. Konteyner navlunu 658 dolara kadar indi. En son 1980 yýlýnda bu kadar dip yapmýþtý. Sektör temsilcileri, navlun piyasasýnda 2017 den önce düzelme beklemiyor. Denizcilik sektöründe karamsar havanýn devam ettiðini belirten ÝMEAK Deniz Ticaret Odasý Ýzmir Þubesi Baþkaný Yusuf Öztürk, Navlun piyasalarý, konteyner ve kuru dökme yük segmentinde tarihi dipleri yaþýyor. Konteyner navlunlarýyla ilgili bir örnek vermek gerekirse bu yýlýn 21. haftasýnda ana rota olan Asya-Kuzey Avrupa taþýmalarýnda yýlbaþýna göre navlun fiyatlarý yaklaþýk yüzde 25 düþtü. 20 lik konteyner navlunu 658 dolara kadar geriledi. Þanghay Konteyner Navlun Endeksi gösterdi ki bu seviye, 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 50 daha düþük. dedi. Yýlbaþýndan bu yana Asya limanlarýndan Akdeniz e konteyner taþýmalarýnýn yaklaþýk yüzde 23, ABD batý kýyýlarýna yaklaþýk yüzde 8, ABD doðu kýyýlarýna ise yaklaþýk yüzde 3 düþtüðünü kaydeden Öztürk, özellikle Maersk gibi büyük taþýyýcýlarýn, yakýn ve orta gelecekte navlunun iyileþmesi bakýmýndan hiçbir ümit ýþýðý görmediðini aktardý.

12 08 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ Elmas'ta sessizlik hakim Spor-Toto Üçüncü ligde mücadele eden Zonguldakspor'da yeni sezon öncesinde sessizlik sürüyor.üçüncü lig birinci grupta normal sezonu üçüncü sýrada tamamlayarak ikinci lige yükselmek için Play-Off maçý oynamaya hak kazanan Zonguldakspor, Play-Off maçýnda Ýstanbulspor'a 0-0 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmiþti. Yeni sezon öncesinde yeni bir yönetim oluþturarak sezona baþlamayý amaçlayan Kýrmýzý- Lacivertlilerde bir sessizlik hakim. Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, kongre hazýrlýklarýnýn sürdüðünü,yeni sezon için Teknik Direktör Cahit Terzi ile yeniden anlaþtýklarýný açýklamýþtý.aradan geçen zaman zarfýnda Terzi ile resmi sözleþme imzalanmadý. Ýmzanýn kongre sonrasý atýlmasý bekleniyor. Bozboða Çorum Park Met-Yol Yarý finalistler belli oldu 20.ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda çeyrek final heyecaný geçtiðimiz cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlanýrken, çeyrek finale çýkan takýmlar belli oldu. 20 takýmýn 4 grupta mücadelesi ile baþlayan ve gruplarýnda ilk 2 sýrayý alan takýmlarýn çeyrek finale çýktýðý ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda geçtiðimiz Perþembe günü oynanan maçta yarý finale adýný yazdýran ilk takým olan Metyol Yapý Ýnþaat'ýn ardýndan yarý finale yükselen diðer takýmlarda belli oldu.geçtiðimiz Cuma akþamý oynanan maçta Hýþýroðlu Kuruyemiþ rakibi Abdalata Koçak Makine'yý yenerek adýný yarý finale yazdýrmayý baþardý. Cumartesi akþamý oynanan maçlarýn ardýndan ise Çorum Park, Þellale Cafe Efe Döþeme'yi 2-1'lik skorla elerken, Bozboða Köyü ise Fen Ýþ Yolspor'u eleyerek adýný yarý finale yazdýrdý. Salý akþamý oynanacak olan yarý final eþleþmelerinde ise Bozboða Köyü, Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile karþýlaþýrken, Metyol Yapý Ýnþaat ise Çorum Park takýmýyla karþýlaþacak. Yarý final programý þöyle; 1 Nolu Saha Saat17.00 Bozboða Köyü-Hýþýroðlu Kuruyemiþ. 1 Nolu Saha Saat Metyol Yapý Ýnþaat- Çorum Park hýþýroðlu kuruyemiþ Darýca'da Baþkan, Abdullah Örs ASGD Çeyrek Final Maçlarý Çorum Park Beden Eðt. Öðr: 2 Þellale Cafe Efe Döþeme: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Fatih Derviþoðlu, Baran Avcý. ÇORUM PARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ: Serkan, Çetin, Ýbrahim, Alper, Osman, Fatih Evli, Hasan, Menderes, Fatih Tuncalý, Erdoðan, Ömer, Ahmet, Deniz, Mustafa, Selman. ÞELLALE CAFE EFE DÖÞEME: Burak, Tekin, Hasan, Halit, Hanefi, Ayhan, Nurullah, Bünyamin, Sedat, Ramazan Daþcý, Serkan, Fatih, Ramazan Aslan, Murat, Engin. GOLLER: Dk. 5 Bünyamin (Þellale cafe). Dk. 35 Menderes, Dk. 51 Ömer ). KIRMIZI KART: Dk. Maç sonu - Ayhan (Þellale cafe). Ýþ Kur Bozboðaspor: 5 Fen Ýþ Yolspor: 3 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Emre Alagöz, Tarýk Bozkurt. ÝÞKUR BOZBOÐASPOR: Alper, Halil, Ahmet, Emrah, Mesut, Muttalip, Eser, Kerim, Gültekin, Ali, Mustafa Tekkeþin, Yýlmaz, Sinan, Mehmet, Mustafa Ceylan. FEN ÝÞ YOLSPOR: Ferhat, Murat Söðütcü, Murat Karabayýr, Ýlhan, Yasin, Ekrem, Fatih Özkaya, Davut, Oktay, Mesut, Hamdi, Fatih Çalýþkan, Talat, Ömer, Hakký, Fatih Özmen. GOLLER: Dk. 4 Gültekin (Penaltýdan). (Ýþkur). Dk. 45 Ekrem (Penaltýdan).(Fen Ýþ Yolspor). Normal Süresi 1-1 Biten Maç Penaltýlarda 5-3 iþkur aldý. Hýþýroðlu Kuruyemiþ: 4 Abdalata Koçak Makina: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ahmet Ecevit, Mehmet Tuðluk. HIÞIROÐLU KURUYEMÝÞ: Selahattin, Aytekin, Mustafa Tiryaki, Remzi, Uður, Ünal, Yasin, Ýsmail, Mustafa Doðan, Hüseyin, Hasan, Þükrü, Erkan, Ahmet, Osman, Ender, Erkan Erkoç. ABDALATA-KOÇAK MAKÝNA: Zafer Özkaya, Ýsmet, Hasan, Egemen, Emrah, Zafer Pelit, Bülent, Ömer Bulcun, Ömer Cihan, Rifat, Yasin, Arif, Yakup, Rýza, Nurettin. GOLLER: Dk. 13 Yasin, Dk. 16 Hüseyin, Dk. 27 ve 42 Mustafa Doðan. Darýca Gençler Birliði'nin kongresi sonrasý Abdullah Örs dönemi resmen baþladý. Önümüzdeki sezonun tahmini bütçesi ise 2 milyon 500 bin TL olarak onaylandý. Darýca Gençler Birliði'nde baþkanlýða Abdullah Örs seçildi. Darýca Belediye Meclis Salonu'ndaki kongrede Baþkan Özcan Dal yeniden aday olmazken seçime Abdullah Örs baþkanlýðýndaki tek listeyle gidildi. 255 üyeden 50'sinin katýldýðý, katýlým çoðunluðu aranmaksýzýn gerçekleþen kongrede divan Ahmet Saðlam baþkanlýðýnda Bilal Ulusoy ve Özkan Keçecioðlu'ndan oluþtu. KASKF DELEGELERÝ BELÝRLENDÝ Divan oluþumunun ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam eden kongrede ilk olarak Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun önümüzdeki sene gerçekleþecek kongresinde kulübün Mücahit Vural, Ahmet Saðlam ve Burak Anar tarafýndan temsil edilmesine iliþkin önerge gündeme getirildi ve kabul edildi. 14 Þubat - 30 Mayýs tarihleri arasýndaki Özcan Dal baþkanlýðýndaki yönetimin faaliyet ve denetleme kurulu raporlarý okunup onaylandý. TAHMÝNÝ BÜTÇE Yine bu zaman dilimindeki bütçe gelir ve giderde 5 milyon 079 bin 254 TL olarak onaylandý ve 2016 sezonunun tahmini bütçesi ise 2 milyon 750 bin TL olarak onaylandý. Baþkan ve yönetiminin seçiminin ardýndan ise dilek ve temenniler bölümüne geçildi. YÖNETÝM KURULU ASÝL Abdullah Örs (Baþkan), Mustafa Öztürk, Cem Hikmet Çeliker, Özcan Dal, Yakup Yönten, Hasan Polat, Yakup Törk, Mehmet Uzun, Ferudun Bayar, Zeki Sarý, Kemal Öztanýk, Hakan Höbek, Hakan Özcan, Nevzat Gülten, Volkan Demir, Muhammet Ali Özdað, Fadýl Terzi, Benhur Baðdaçiçek, Ýlhan Yýldýrým, Metin Ýnan YÖNETÝM KURULU YEDEK Yasin Altay, Fatih Karadayý, Ahmet Hakan Hocaoðlu, Mustafa Ýltekin, Rýdvan Karabacak, Fatih Taþdemir, Erdem Aydoðdu, Tunç Koban, Cüneyt Þentürk, Aziz Türkcan, Güven Dede, Selahattin Örs, Eyüp Türkcan, Ömer Anar, Osman Demir, Bircan Yetim, Ali Akduman, Emrah Örs, Numan Karaman, Ýsrafil Kamacý. DENETÝM KURULU ASÝL Mücahid Vural, Bilal Ulusoy, Bekir Güven DENETÝM KURULU YEDEK Bülent Anar, Ýbrahim Özkul, Ýsmail Topçu Veteranlar Basketbol Turnuvasý Baro: 45 Hitit Kültür Merkezi: 79 Hakemler-Dursun Uðral-Candan Yýlmaz BARO: Serkan, Arslan, Dinçer Öncül, Ýbrahim, Satýlmýþ, Ufuk, Dinçer Solmaz, Adem, Doðan, Mete, Turan, Fatih. HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ:Mesut,Bekir,Ömer,Turgut,Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Onur. PERÝYODLAR: 10-18, 5-20, 11-21, Salim Akaydýn: 33 Votorantim Çimento: 29 Hakemler-Dursun Uðral-Furkan Alagöz B. SALÝM AKAYDIN O. O.: Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ. VOTORANTÝM ÇÝMENTO: Güray, Murat, Celal, Fatih, Birol, Ýbrahim, Hakan, Menderes, Kenan, Behçet. PERÝYODLAR: 9-3, 5-10, 10-10, 9-6.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Çorum da tablo deðiþmedi

Çorum da tablo deðiþmedi Türkiye yeniden siyasal çalkantý dönemine girdi Milletvekili Salim Uslu, AK Parti binasý önünde toplanan partililere hitaben bir konuþma yaptý. AK Parti Milletvekili Salim Uslu, seçim sonuçlarýný deðerlendirdiði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü.

Doðan, Koalisyondan kaçan namerttir dedi. MHP Milletvekili adaylarý. Fatih Özcan, Muhsin Kocaraç. geldi. sürdürdü. 14 EKÝM 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Facebook'u en çok kullanan üçüncü ülkeyiz" Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde "Ýnternet ve Sosyal Medya" konulu konferans

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir'

'Ayyuka çýkan Demokratik uygulamalar endiþe vericidir' AK Parti'den gövde gösterisi Hakan Körpýnar AK Parti Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. Atatürk Spor Salonunda gerçekleþtirilen

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı