BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi iþbirliði yapacak 5 TE Afganistan'ýn Celalabad þehrinde bulunan Khurasan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmad Tariq Kamal, Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Uluslararasý arenada marka üniversite olma yolunda ilerleyen Hitit Üniversitesinin birimlerini gezerek bilgi alýþveriþinde bulunan Rektör Prof. Dr. Kamal, birim ziyaretlerinin ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile görüþtü. 30 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Kule vinçte Çorum'da yapýmý devam 650 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatýnda çalýþan bir iþçi, maaþýný alamadýðý iddiasýyla kule vincin merdivenlerine týrmanarak intihara kalkýþtý. intihar giriþimi Hatice Külcü'den eþine jest Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin (KKSM) hazýrladýðý 5. yýlsonu sergisini gezdi. Buhara Kültür Merkezi'ndeki sergiyi eþi Hatice Külcü ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu ile birlikte gezen Baþkan Külcü, kadýnlarýn el emeði göz nuru eserlerini beðeniyle inceledi. 10 DA Öte yandan olayý görüntülemek isteyen basýn mensuplarýný engellemeye çalýþan yüklenici firma personelleri ile inþaat iþçileri arasýnda kavga çýktý. Firma yetkilileri ise daha sonra yaptýklarý açýlamada iþçinin alt yüklenicileri olan bir firmada çalýþtýðýný ifade ettiler. Firma yetkilileri kendilerine Ýl Özel Ýdaresinin ödemeleri zamanýnda yaptýðýný kendilerinin de alt yüklenici firmaya ödemeleri yaptýklarýný dile getirdiler. 11 DE "Bu seçim Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir" Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçmenleriyle buluþmaya devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, DA Eðitim Bir Sen Rektör Alkan'ý kutladý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Ahmet Akýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. 7 DE Çorum'un yeni Müftüsü Ahmet Akýn Bir süredir gündem de olan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn Denizli Ýl Müftülüðüne atanmasý gerçekleþti. Atama kararý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. 5 TE Ýkbal Kaya "Affedin saðlýk problemlerinden kurtulun" Ýþ Kadýnlarý Derneðinin düzenlediði "Affet" konulu seminer büyük ilgi topladý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen seminere Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve dernek üyeleri katýldý. Seminere konuþmacý olarak Kiþisel Geliþim Uzmaný Ýkbal Kaya katýldý. 9 DA Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre ihracat 2015 yýlý Nisan ayýnda... 5 TE Özkan'dan otoban açýklamasý Ýlyas Özkan AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ankara-Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yapýlan eleþtirilere cevap verdi. 2 DE "Ortak Kararýmýz: Türkiye'nin Ýstikrarý" Ortak Akýl Platformu adýna basýn açýklamasýný yapan Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, Platform olarak ortak kararlarýnýn Türkiye'nin istikrarý olduðunu belirterek, "Milletin egemenliðini çalarak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine asla fýrsat vermeyeceðiz" dedi. 5 TE "Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýk" 4 TE NFK þiir ve mektup yarýþmasý ödülleri verildi Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði "Doðumunun 111. yýlýnda Üstadýn Ýzinde, 5 Eser, 5 Yazar" projesi kapsamýnda ortaokullar ve liselerarasý þiir okuma ve mektup yazma yarýþmasý düzenlendi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:12 05:06 12:45 16:40 20:11 21: Sultan Abdülazîz Hân'ýn hal'i (1876) - Kabak Meltemi - Sultan Alaeddin Keykubat'ýn vefâtý (1236) Eshâbýma dil uzatanlardan baþka, herkese þefâat edebilirim. Hadis-i þerîf Günün Þiiri BÝR ÖMÜR YETMEZ Bahtý teninden yanýk bir serencamdý Bir ömrün bana giydirdikleri Kaçamadým þerrinden þamarýndan feleðin Daha tüysüz bir çocukken dilim daðlandý Yasaklarla korumaya alýndý bütün düþlerim Ardýmsýra kurallar devriyeler gezerdi Baþým üç numara traþ trahomlu gözlerim Babamýn ters-yüz ceketi gibiydi hayat Acýsý bol bir aðýt gibi dururdu bedenimde Ya da sokaklarýma dar gelirdi. Parçalanmýþ bir aynada büyüttüm kendi kendimi Kurþun eritilirdi baþýmda okunmuþ sular içerdim Boynumdaki muskaya havaleydi bütün hâllerim NFK þiir ve mektup yarýþmasý ödülleri verildi Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði "Doðumunun 111. yýlýnda Üstadýn Ýzinde, 5 Eser, 5 Yazar" projesi kapsamýnda ortaokullar ve liselerarasý þiir okuma ve mektup yazma yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya katýlan gençler Buhara Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Tarým eski Bakaný Sami Güçlü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci de gençleri yalnýz býrakmadý. Þiir yarýþmasýna katýlan ortaokul ve lise öðrencileri Üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in "Sakarya Türküsü" adlý þiirini okudu. Üstad'ýn dizelerini birbirinden farklý ve etkili bir þekilde yorumlayan gençler büyük alkýþ aldý.þiir yarýþmasýnýn ardýndan "Üstad'a Mektup" yarýþmasýna katýlan lise öðrencileri yazdýklarý mektuplar ile üstada seslendi. Müzik dinletisinin ardýndan yapýlan ödül töreninde ise þiir dalýnda dereceye giren ortaokul öðrencilerine ödüllerini Tarým eski Bakaný Sami Güçlü takdim etti. Gençleri kutlayan eski Bakan, okunan þiirlerin kendisini üniversite yýllarýna götürdüðünü söyledi. Þiir dalýnda dereceye giren lise öðrencilerine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Üstada Mektup" dalýnda dereceye giren gençlere ise Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ödüllerini verdi. Derece giren öðrenciler ve okullarý ise þöyle: Ortaokullar -Þiir 1. Seda Nur Demir -Merkez YÝBO 2. Ayþegül Yýlmaz-Baþöðretmen Anadolu Ýmam-Hatip Ortaokulu 3. Hakan Kýlýç- Ýnkýlap Ortaokulu Lise-Þiir 1-Nisa Koçak- Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 2.Nisa Nur Boyasý- Mehmetçik Anadolu Lisesi 3.Efsa Keser- Çorum Anadolu Lisesi Mektup Dalýnda- Lise 1.Esma Beþikçi-Çorum Fen Lisesi 2.Þevval Yaþar -Bilge Kaan Meslek Lisesi 3. Merve Kayadibi - Atatürk Anadolu Lisesi Hem takdir hem tekdirlik bir mektepliydim on beþimde Yaðmurlar ve þarkýlar kardeþ gibiydi Þarapla tanýþtýðým rüzgâra bulaþtýðým bir takvimdi Hepsi bir þiirin eskizleriydi belki Sonraki yaralarýma sargý bezleri Ten çýra olmamýþtý yazgým henüz bakirdi Giz yüzle tanýþtý sonra boynunu sýktý muska Bir tren yolculuðunda bozdum bekâretini Sonrasý âhir zaman kahýr mevsimi Yenildiðim yýllardý kapýlar kilitliydi Rüzgârsýz kaldým dilim paslandý otuzumda Tezgahlarda boylu boyunca ertelendim yarýna Gözlerinin düsturuyla kýrdým gecenin çemberini Kaç arkadaþ daha silindi kütüðünden Notalara söz oldular þiirlerle kutsandý isimleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6604 2,6616 EUR 2,9179 2,9204 STERLiN 4,0576 4,0610 2,1467 2, JPY YENi A. Hicri ÝZGÖREN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: DOÐA ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Özkan'dan otoban açýklamasý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ankara- Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yapýlan eleþtirilere cevap verdi. Özkan, yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý kaydetti: "Öncelikle, ilçemizden geçecek olan Ankara-Kýrýkkale- Delice Otobaný ile ilgili olarak bilbortlardan "Sungurlu'ya sahip çýkýn" þeklinde yapýlan haksýz eleþtirileri kýnadýðýmý belirtmek istiyorum. Ayrýca, bu haksýz eleþtirilere ilgili kurum yetkililerden aldýðým bilgiler ýþýðýnda cevap verdiðim hususunun bilinmesini istiyorum. Ýkinci husus olarak da konuya yabancý olanlarý da bilgilendirmek amaçlý olarak, otoyolun ne olduðunun kýsa bir tarifini yaparak iþe baþlamak istiyorum. Otobanlar; genellikle 6 ya da 8 þeritten oluþan eriþim kontrollü yollardýr. Her noktadan giriþ- çýkýþ yapýlamayan yollardýr. Giriþ-çýkýþ sadece "Baðlantý Noktasý"ndan yapýlabilir. Ankara- Samsun arasýndaki bu otoban yolun bütün bölgeleri dâhil, en kýsa baðlantý noktasý; ilçemiz Sungurlu olup; bu otoban yolun, Kemallý köyü-beþevler mevkiinden Sungurlu'ya uzaklýðý ise 3,2 km.dir. Ne garip ki bilbortlarda bu husus hiç belirtilmemiþ. Otobanlar; mevcut devlet yollarýnýn yüksek standartlý alternatifleridir.ve ücretlidir.kenarlarý canlýlarýn geçmesine mani olmak için çit tellerle korunaklýdýr. Otoban yollarýn yerleþim yerlerinin, plansal geliþime izin vermesi bakýmýndan, mümkün olduðu kadar yerleþim yerlerine uzak olmasý tercih edilmektedir. Önemli olan, baðlantý noktasýnýn yerleþim yerine yakýnlýðýdýr. Yapýlacak olan otoban yolun ilçemiz Sungurlu'ya en uzak mesafesi, Alaca-Boðazkale-Salman köyü kavþaðý olup 14 km.dir. Bu alan içerisinde, Kýrankýþla köyünden baþlayarak, Alaca-Boðazkale- Salman köyü kavþaðýna kadar olan kýsým; yapýmý gerçekleþtirilecek olan Sungurlu Barajý'nýn su toplama alanýdýr. Sungurlu Barajý'nýn baþlangýç noktasýndan baþlayýp; Sungurlu-Çorum-Samsun karayoluna kadar olan kýsma ise yapýlacak olan Hýzlý Tren Hattý ve yapýmý planlanmakta olan Çevre Yolu alaný denk gelmektedir. Asýl mesele; bilbortlardan harita yayýnlayýp oy avcýlýðýna çýkmak deðildir. Önemli olan; gerçeðe ve bilimselliðe dayanmayan mesnetsiz iddialarýn, burada olduðu gibi çürütülmeye mahkûm olduklarýnýn bilinmesidir. Elbette ki yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanmaktadýr. Þark kurnazlýðý günümüz Türkiye'sinde artýk prim yapmamaktadýr. Halkýmýzda gayet iyi biliyor ki; güneþ asla balçýkla sývanmaz! Saygýlarýmla." Ýlyas Özkan Fetih medeniyet tarihinin adýdýr Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 29 Mayýs Ýstanbul'un fethiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "29 Mayýs 1453 Ýstanbul'un Fethi'nin 562.yýldönümü hem Ýslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasýdýr. Büyük fetihle sadece tarihin akýþý deðiþmemiþ, bir çað açýp, baþka bir çað kapanmýþtýr. Asya ile Avrupa'yý bir birine baðlamýþ binlerce yýllýk medeniyetin baþkenti Ýstanbul dünya milletlerine hoþgörü, barýþ ve kardeþliðin en güzel örneðinin merkezi olmuþtur. Büyük fethin 562. yýldönümünü kutlamanýn mutluluðunu ve onurunu yaþarken; büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'ý ve þanlý askerlerini rahmet ve minnetle anýyoruz" dedi. Þanlý ecdadýmýzýn fetih amacý, kýrýp, düzeltmek olduðunu ifade eden Saatcý, "Bugün de bize düþen þanlý ecdadýmýza ve tarihimize yakýþýr nesiller yetiþtirmek, ilimde, fende, kültürde, barýþ ve kardeþlikte gönülleri fethetmektir."ya ben Ýstanbul'u alýrým ya da Ýstanbul beni!" diyerek fetih için azim ve kararlýlýðýný gösteren, Hz Peygamberin, " Ýstanbul Ahmet Saatcý mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" müjdesine mazhar olan büyük komutan, genç nesillere örnek teþkil etmektedir. Hedefine ulaþmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmýþ þanlý ecdadýn torunlarý olarak, onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkmak ve onlara layýk olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalýdýr þeklinde kaydetti. Saatcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak, bu duygularla Âlemlerin sultaný Hz. Muhammed Mustafa (sav)'in övdüðü Ýstanbul'un Fethi'nin 562. yýldönümünü kutluyor, bu büyük mirasý bizlere býrakan baþta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadýmýzý rah- Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 - Baþörtüsünü hallettik diye övünen AKP Zinayý suç olmaktan çýkartarak, adeta zinayý Serbest býraktý. Sosyal ve Ekonomik çöküntü ile Boþanmalar arttý. Milyonlarca vatandaþýmýzý icra kapýlarýna mahkum ettiler. - Þunu yaptýk, bunu yaptýk diye üfüren AKP Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük Özelleþtirilmesini yaparak, 13 yýlda Kritik Kamu Kaynaklarýný 72 Milyar Dolara sattý. Elde edilen Gelirler yandaþlara, Millete küfür eden Müteahhitlere hovardaca peþkeþ çekildi. Çöplükten ekmek arayanlarý unuttular, Kaçak Saray yapma derdine düþtüler. - Ýþsizlik ile Çorumdan göç arttý. Nüfusumuz azaldý. - Biz MHP liler: Çalmayacaðýz, Çaldýrmayacaðýz. - Biz MHP liler : Hýrsýzlara ve zalimlere hesap soracaðýz. - Mazot 1 lira 75 kuruþ olacak ve Çiftcimizin yüzü gülecek. - Asgari ücreti net 1400 liraya çýkaracaðýz. - Kamuda çalýþan taþeron iþçiler, 4/C'liler, vekil, sözleþmeli ile geçici statüde çalýþanlar kadroya geçecek. - Emeklilere Mart ve Eylül aylarýnda 1400'er lira olmak üzere yýllýk iki asgari ücret tutarýnda emekli desteði hakký tanýyacaðýz. - Ayrýca 'Muhtaç ailelere'harcama kartý hilal kart imkaný sunulacaðýz. - Kamu arazilerini Rantçýlara deðil, yoksul vatandaþlarýmýza tahsis edeceðiz. - MHP Ýktidarý ile birlikte Yetim ve öksüz çocuklara aylýk 100 lira baðlanacak.

4 HABER 4 Ceritoðlu'dan Bahabey turu "Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýk" Kamu kurum ve kuruluþlarýyla birlikte esnafý ziyaret etmek üzere Alaca'ya giden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan hizmetleri vatandaþlara aktardý. Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýklarýný vurgulayan Uslu, "Gerek hükümetimiz tarafýndan yapýlan hizmetlerle gerekse belediye hizmetleriyle Alaca kabuðunu kýrýyor" dedi. Ýlk olarak Belediyeyi ziyaret eden Uslu, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Ardýndan Kaymakam Ramazan Kurtyemez'i makamýnda ziyaret eden Uslu, burada da çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Kamu ziyaretlerinin ardýndan esnaf ve vatandaþlarla kucaklaþan Uslu, daha sonra ise sivil toplum kuruluþlarýný gezdi. Burada ilk olarak Alaca TSO'ya ziyarette bulunan Uslu, TSO Baþkaný Günser Þirin ile görüþtü. Uslu ardýndan sýrasýyla Esnaf Odalarý Birliði, Þoförler Odasý ve Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. Ziraat Odasý'nda baþkanlýða seçilen Ýlhan Yýlmaz'ý tebrik eden Uslu, tarýmsal çalýþmalar hakkýnda hem bilgiler aldý hemde bilgilendirme yaptý. Sulu tarýmla birlikte tohum sorununun da önemli ölçüde ortadan kalkacaðýný anlatan Uslu, sulu tarýmla birlikte ürün ve mahsüllerde de geliþme olacaðýný vurguladý. PANKOBÝRLÝK'in Alaca'da olmasýný istediklerini kaydeden Salim Uslu, "Teknik hizmet önemli. PANKOBÝRLÝK Ziraat Odasý ile iþbirliði yaparak önemli çalýþmalara imza atabilir. Bilinçli tarým büyük öneme sahip. Bu sayede Ayçiçek Fabrikasý'ný da ilçemize kazandýrmayý hedefliyoruz" dedi. Kongrenin geride kaldýðýný anlatan Salim Uslu, "Þimdi artýk çalýþma, hizmet üretme vakti. Bizler belde ilçe ayrýmý yapmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ýl Özel Ýdaresinin bütçesi 10 Milyon TL idi. Þimdi ise bütçe 76 milyon TL'ye çýktý. Bu sayede köylerimize daha çok hizmet götüreceðiz. Projelerimiz hazýr. Alaca kabuðunu kýrýyor. Bizim için aslolan hizmet" þeklinde konuþtu. Uslu, daha sonra PANKOBÝRLÝK Alaca Þube Baþkaný Ünal Coþkun'u ziyaret etti. Uslu, PANKOBÝRLÝK çalýþmalarý hakkýnda bilgiler alýrken, tarýmsal yatýrýmlar ve Alaca'da yapýlan faaliyetler bilgiler verdi. Uslu, son olarak TOKÝ konutlarýnda vatandaþlarla biraraya geldi. Burada konuþan Uslu, Alaca'ya yapýlan faaliyetlerden bahsederken, TOKÝ'nin ikinci etabýyla ilgili de açýklamalarda bulundu. TOKÝ yöneticisi Sedat Toprakçý ise Uslu'ya hizmetlerinden dolayý plaket verdi.milletvekili Uslu'ya ziyaretleri esnasýnda Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ali Þafak, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Erhan Akar, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve parti üyeleri eþlik etti.þoförler Odasý ziyaretinde konuþan Uslu, Çorum yolunda bulunan ilk kavþaðýn kaldýrýlarak sanayiye daha yakýn bir yere getirilmesi için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Karayollarý Bölge Müdürü ile telefon görüþmesi gerçekleþtiren Uslu, kavþaðýn taþýnmasýyla ilgili isteði iletti. Bugün veya yarýn Alaca'ya bir heyetin geleceðini söyleyen Uslu, kavþakla ilgili çalýþma yapacaklarýný belirtti. TANJU ÇOLAK ALACA'YA GELÝYOR Milletvekili Uslu, daha önce Çorum'a gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ýn Pazartesi günü de Alaca'ya geleceðini söyledi. Çorum programý sýrasýnda Alacalýlardan yoðun bir istek aldýklarýný belirten Uslu, "Bu isteði kendisine ilettim ve Alaca'ya gelmek istediðini söyledi. Ýnþallah pazartesi günü buraya birlikte gelerek ziyaretler yapacaðýz" diye konuþtu. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Bahabey Caddesi'ne çýkarma yaptý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz ve Gençlik Kollarý üyeleriyle caddedeki tüm esnaflarý ziyaret eden milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti ve kendisine destek istedi. Ziyaret ettiði iþyerlerinde vatandaþlarla bir araya gelen Ceritoðlu, hem esnaflarý dinledi, hem de vatandaþlar gelen talepleri not aldý. Kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiði Ceritoðlu, milletvekili seçildiði taktirde yapacaðý projeler hakkýnda bilgi verdi. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'u bir ve bütün olarak gördüklerini dile getiren Ceritoðlu, Çorum'un bütün kesimleriyle el ele vererek, ortak aklý ön plana çýkarýp kenti geleceðe taþýyacaklarýný söyledi. Esnafla birlikte Çorum'un ekonomisini geliþtireceklerini dile getiren Ceritoðlu, "Sadece seçim dönemlerinde deðil, seçimden sonrada vatandaþlarýmýzla birlikte olacaðýz. Ben Çorum'a hizmet etmek için yola çýktým" dedi. Konuþmasýnda birlik ve beraberlik mesajlarý da veren Ceritoðlu, "Zaman zaman bir kýsým çevreler kardeþlik hukukumuza zarar verecek giriþimlerde bulunuyor. Kim olursa olsun bu tür kirli giriþimlere asla prim vermeyeceðiz. Siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz farklý olabilir. Farklýlýklarýmýz üzerinden bizi ayrýþtýrmaya çalýþanlara izin vermeyiz. Biz bir, beraber olup kardeþliðimizi koruyarak aramýza nifak tohumu ekmek isteyenlere fýrsat vermeyeceðiz. Ayný topraklar üzerinde yüzyýllardýr birlik ve beraberlik içinde yaþadýk yaþamaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Milletvekili olduðu takdirde mecliste gençlerin ve kadýnlarýn sesi olacaðýný dile getiren Ceritoðlu, vatandaþlardan seçimlerde kendisine destek olmalarýný istedi. "Ýstanbul Türkiye'nin gurur kaynaðý ve Dünya'ya açýlan penceresidir" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Ýstanbul'un Fethi'nin 562.yýlý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Türk Milletinin tarihte kurduðu en büyük devlet olan Osmanlý Ýmparatorluðuna da 470 yýl baþkentlik yapan, Türk Ýslam Medeniyetini zirve þehirlerinden Ýstanbul'un milli varlýðýmýzýn bir parçasý oluþunun 562.yýlýný kutladýklarýný dile getirerek mesajýna baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Tarih boyunca nice büyük zaferlere imza atan aziz milletimizin en önemli adýmlarýndan birisi de Ýstanbul'un fethidir.dünya Medeniyetinin eþsiz þehirlerinden biri olan Ýstanbul Fethin büyük komutaný ''Ya ben Ýstanbul'u alýrým, yada Ýstanbul beni''diyen Fatih Sultan Mehmet tarafýndan 29 Mayýs 1953'te kazanýlan büyük zaferle Türk Milletine emanet edilmiþtir.bu gün ''Bir gün Ýstanbul mutlaka fethedilecektir,onu fethedecek kumandan ne güzel bir kumandan ve onun ordusu ne güzel bir ordudur'' müjdesini veren kainatýn Efendisi Hz.Peygamberimiz' in bir mucizesinin de tahakkuk ettiði gündür.bu kutlu fetih Dünya tarihinde de en anlamlý hadiseler arasýndadýr.fethin mimari Peygamberimizin methine mazhar olmuþ Fatih Sultan Mehmet han askeri Av.Rumi Bekiroðlu dehasý,eþsiz savaþ stratejisi ve fetih sonrasý adil ve hoþgörülü yöntem anlayýþýyla farklý din,dil ve ýrktan oluþan topluluklarýn barýþ içinde birlikte yaþamalarýna imkan saðlayarak da dünyanýn en büyük liderleri arasýnda yer almýþtýr. Ýstanbul'un Fethi milli tarihimiz için önemli olduðu kadar,dünya tarihi içinde bir dönüm noktasýný teþkil etmektedir.büyük Ýmparatorluklarýn uðruna savaþtýðý kýtalarý ve kültürleri buluþturan stratejik konumunun yaný sýra tarihi ve kültürleriyle de adýndan söz ettiren Ýstanbul'un fethedilmesi milletimiz için þüphesiz büyük deðer taþýmaktadýr.sadece coðrafi olarak deðil ayný zamanda tarih,kültür ve medeniyet deðerleri itibarýyla da Asya ve Avrupa arasýnda bir köprü iþlevine sahip olan Ýstanbul, þehir estetiðine iliþkin milletimizin meydana getirdiði en somut eserlere sahip, her karýþýnda kültür ve medeniyetimizin izlerinin yaþadýðý bir þehirdir.ýnsanlýk için daima ilham kaynaðý teþkil eden Ýstanbul bugün de büyüyen geliþen Türkiye'nin gurur kaynaðý ve Dünya'ya açýlan penceresidir. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet baþta olmak üzere Ýstanbul'u Ýstanbul yapan ecdadýmýzý bir kez daha rahmetle ve minnetle anýyorum" dedi. Belediye, okullara oyun alaný çizgileri çizdi Çorum Belediyesi okul bahçelerini, çocuklarýn ders saatleri dýþýnda da vakit geçirebilecekleri bir alan haline getirmek için çalýþýyor. Bu kapsamda belediye 17 okulun hem spor sahalarýnýn çizgilerini yeniledi hem de oyun alaný çizgileri çizdi. Belediye Ulaþtýrma Müdürlüðü, Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Ýlkokulu, Bahçelievler Ýlkokulu, Toki Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu, Karþýyaka Ýlkokulu, Bekir Aksoy Ýlkokulu, 19 Mayýs Ýlkokulu, Ýstiklal Ýlkokulu, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu, Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Baþöðretmen Ýlkokulu, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu, Özel Pýnar Ýlkokulu ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun toplam m2 bahçe alaný için toplam 950 kg boya kullandý. Çizgi çalýþmalarýný büyük bir merakla izleyen öðrenciler okullarýnýn ihtiyaçlarýný gideren belediyeye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çocuklarý, okul bahçelerinde çeþit çeþit oyunlar oynarken görmek bizleri mutlu ediyor diyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise "Okullarýn pek çok ihtiyacýný gideriyor, bahçelerini asfaltlýyoruz. Spor sahasý çizgileri ile oyun alaný çizgilerini de çizerek gençlerin daha iyi ortamlarda eðlenmelerini amaçlýyoruz" diye konuþtu. Dodurga ÇPAL'dan okul tanýtýmý Dodurga Çok Programlý Anadolu Lisesi'nde okul tanýtým etkinliði düzenlendi. Programa, Okul Müdürü Neval Erkoç, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Þube Müdürü Mehmet Yasin Eriþ, Ýlçe Emniyet Amiri Uður Çorumlu, Ýlçe Müftüsü Murat Akçay katýldý. Programda okulda bulunan bölümler tanýtýldý. Tanýtým kapsamýnda, meslek öðretmenleri ve öðrencilerin hazýrlamýþ olduklarý projeler sergilendi. Anadolu Lisesi, Metal Teknolojileri, Mobilya ve Tasarým, Elektrik, Biliþim Teknolojileri ve Çocuk Geliþimi Bölümleri ile ilgili olarak davetlilere bilgi verildi. Öðrenciler tarafýndan tesisat-kumanda, ahþap süsleme ve iskelet imalatý, çelik yapýlandýrma ve metal doðrama atölyelerinde hazýrlanarak tanýtýma sunulan ürünler davetlilerin büyük beðenisini toplarken yapýlan ikramlarla tanýtým sonlandýrýldý. Haber Servisi

5 HABER 5 Hitit ile Khurasan Üniversitesi iþbirliði yapacak Koyunbaba sempozyumu yapýlmalý Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin en tecrübeli 26 milletvekilinden birisi olacak olan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Çorum Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý seçim Dr. Cahit Baðcý çalýþmalarý nedeni ile Osmancýk'ta bulunduðu sýrada Hz. Koyunbaba'nýn tarihten gelen misyonu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Koyunbaba Hazretlerinin Türkmen olduðunu ve Ýslamý yaygýnlaþtýrmak için Anadolu'ya geldiðini ifade eden Baðcý, "Bu coðrafyadaki bütün önemli alperenler Koyunbaba'nýn çaðdaþýdýr. Dodurga'da Hüsem dede, Laçin'de Ahmet Dede ve Obruk köyünde Mehmet Dede bunlara örnektir. Manevi yaþantýmýza ýþýk veren bütün bu önemli þahsiyetler ile ilgili yapýlacak olan çalýþmalarý desteklemek bizim görevimiz. Dodurga'da Hüsem Dede türbesinde bir proje dahilinde iyileþtirmeler yapýyoruz. Bu baðlamda Hüsem Dede türbesi inanç turizmine kazandýrýlacak. Önümüzdeki dönemde yerelden proje gelmesi halinde kesinlikle Laçin Ahmet Dede türbesinin de inanç turizmine kazandýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalarý destekleriz. Tamamýna yakýný, Dodurga, Kargý, Avþar, karkeçili gibi Türkmen boyu olan bu coðrafyada hiç þüphesiz Koyunbaba hazretleri bölgedeki evliyalarýn merkezi konumunda. Bu açýdan Koyunbaba hazretleri ile ilgili mutlaka bir sempozyum yapýlmasý gerekir. Çeþitli üniversitelerimizde Koyunbaba ile ilgili akademik çalýþma yapan çok deðerli akademisyenler var. Bunlarýn Koyunbaba ile ilgili çalýþmalarý var. Çalýþmanýn bir sempozyum olmasý halinde bütün üniversiteler yönünün Osmancýk'a dönecek. Bildiri sunmak ve sunum yapmak için akademisyenler yarýþý olacak. Yerelde böyle bir projenin olgunlaþmasý halinde desteklemek görevimizdir" dedi. Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre ihracat 2015 yýlý Nisan ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný göre %0,2 artarak 13 milyar 392 milyon dolar, ithalat %11,1 azalarak 18 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleþti. Nisan ayýnda dýþ ticaret açýðý %31,9 azalarak 7 milyar 287 milyon dolardan 4 milyar 966 milyon dolara düþtü. Çorum'da ise ihracat %111,1, ithalat %37,7 arttý. Çorum'da ithalat 16 milyon 752 dolar olurken ihracat ise 51 milyon 115 dolar olarak gerçekleþti. Haber Servisi Afganistan'ýn Celalabad þehrinde bulunan Khurasan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmad Tariq Kamal, Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Uluslararasý arenada marka üniversite olma yolunda ilerleyen Hitit Üniversitesinin birimlerini gezerek bilgi alýþveriþinde bulunan Rektör Prof. Dr. Kamal, birim ziyaretlerinin ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile görüþtü. Ýki üniversite arasýnda daha önceden imzalanmýþ iþ birliði protokolünün somut adýmlara dönüþtürülmesini hedeflediðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kamal, Hitit Üniversitesine yapmýþ olduðu ziyareti özellikle önemsediðini, ortak kültür ve deðerlere sahip olduklarý için ileride yapacaklarý iþbirliklerinin kendileri için oldukça önemli olduðunu Bir süredir gündem de olan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn Denizli Ýl Müftülüðüne atanmasý gerçekleþti. Atama kararý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Denizli Ýl Müftüsü Veysel Çaký'nýn Samsun Ýl Müftülüðüne atanmasý ile boþalan Denizli Ýl Müftülüðüne Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk atandý yýlýnda Kahramanmaraþ Ýl Müftülüðü görevini yürütürken Ýsviçre'nin Bern þehrinde Din Hizmetleri Müþavirliðine atanan Dr. Ahmet Akýn, Türkiye dönüþü Çorum'a Ýl Müftüsü olarak atandý. DR. AHMET AKIN KÝMDÝR? 1956 yýlýnda Isparta Eðirdir'de doðdu. Ýlkokulu köyünde, Ýmam-Hatip Okulu'nu Isparta'da, liseyi Ýzmir Buca'da bitirdi. Ýlk memuriyetine 1974 yýlýnda Ýzmir merkez Belenbaþý Köyü camii imam-hatibi olarak baþladý. Bu sýrada Yüksek Ýslam Enstitüsü'ne devam etti yýlýnda mezun olduktan sonra yýllarýnda Muðla Bodrum, yýllarýnda Ýzmir Foça ilçe müftülükleri görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Ýzmir Kemalpaþa vâizi iken Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca yetiþtirilmek üzere 2 yýllýðýna Ýngiltere'ye gönderildi. Birmingham Üniversitesi'nde "Malezya'da Çaðdaþ Ýs- ve her iki ülkenin bundan faydalanmasý gerektiðini vurguladý. Hitit Üniversitesinde uluslararasýlaþma çerçevesinde yoðun ve baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýný ve bu çerçevede Hitit Üniversitesine öðrenci göndermek istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kamal, göstermiþ olduðu yakýnlýktan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Hitit Üniversitesi olarak uluslararasý iþbirliklerine büyük önem verdiklerini ve hedeflerinin bu iþbirliklerini yararlý somut adýmlara dönüþtürmek olduðunu ve özellikle sanayi ve ticaret alanýnda paydaþlarýn da katýlabileceði akademik projelerle her iki ülke yararýna önemli adýmlar atýlabileceðini belirtti. Eðitimin uluslararasýlaþmasý çalýþmalarýnýn en önemli bileþenlerinden birisi olan öðrenci deðiþimi kapsamýnda Hitit Üniversitesine her geçen gün gelen uluslararasý öðrenci sayýsýnýn artmakta olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Khurasan Üniversitesi öðrencilerinin de Hitit Üniversitesinde öðrenim görmesinden büyük bir memnuniyet duyacaðýný ifade etti. Görüþmelerin ardýndan Hitit Üniversitesi ve Khurasan Üniversitesi arasýnda Mevlana Deðiþim Programý Protokolü imzalandý. Bugüne kadar 4 farklý kýtada 44 farklý ülke ile toplam 64 ikili iþbirliði, 56 Mevlana Deðiþim Programý ve 28 Erasmus Deðiþim Programý protokolü imzalayan Hitit Üniversitesi uluslararasý iþbirliklerini her geçen gün arttýrmakta. Çorum'un yeni Müftüsü Ahmet Akýn Mehmet Aþýk Ahmet Akýn lamî Hareketler" konulu tezi ile yüksek lisans yaptý tarihleri arasýnda Balýkesir Susurluk, tarihleri arasýnda Ankara Nallýhan ilçe müftülüðü yaptý yýllarýnda Almanya Essen'de Din Hizmetleri Ataþeliði görevini yürüttü yýlýnda Bursa Uludað Üniversitesi'nde " Yýllarýna Ait Bursa Þer'iye Sicillerine Göre Din Görevlisinin Sosyal Hayattaki Rolü" tezi ile doktorasýný tamamladý yýlýnda Kýrýkkale cezaevi vaizliðine, tarihinde Kýrýkkale Yahþihan, tarihinde Ýzmir Bornova ilçe müftülüðüne, tarihinde de Kahramanmaraþ il müftüsü olarak görev yaptý. Haber Servisi "Ortak Kararýmýz: Türkiye'nin Ýstikrarý" Osman Yüztgeç Ortak Akýl Platformu adýna basýn açýklamasýný yapan Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, Platform olarak ortak kararlarýnýn Türkiye'nin istikrarý olduðunu belirterek, "Milletin egemenliðini çalarak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine asla fýrsat vermeyeceðiz" dedi. Tüm Türkiye genelinde ayný anda Çorum Ortak Akýl Platformu üyeleri Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) adýna bir basýn açýklamasý yaptý. Memur-Sen Ýl binasýnda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna, Ortak Akýl Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Ortak Akýl Platformu adýna açýklama yapan, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, yaptýðý açýklamada vesayet zeminlerine, darbe(ci)lere, yasaklara ve "kutsal devlet" yalanýna; milletin egemenliðinin elinden alýnmasýna, istiklalinin riske atýlmasýna, tehditlere, tertiplere maruz býrakýlmasý için hayata geçirildiðini görerek milletle birlikte gerekli cevabý verdiklerini söyledi. Yüztgeç, "Menderes'in 1946'da "Yeter Söz Milletindir" itirazýyla baþlattýðý "vesayeti ifþa ve imha" yolculuðunun, son dönemde gerçekleþtirilen sessiz devrimlerle "Artýk Söz Sadece Milletindir" sonucuyla taçlanmasýnýn paydaþý olduk" dedi. Yüztgeç, milletin bununla yetinmeyip "Yeniden Büyük Türkiye'yi inþa" ve "Adil Bir Dünya" hedefleriyle yeni ufuklara doðru yol alacaðýna inandýklarýný ifade ederek, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Özgürleþme, sivilleþme ve demokratikleþme adýmlarý nedeniyle merhum Turgut Özal'a yaþatýlanlarý, 54. Hükümetin Baþbakaný Merhum Necmettin Erbakan'a 28 Þubat'ýn kirli kararlan üzerinden dayatýlanlarý unutmadýk, unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Sivil iradeyi iþlevsiz hale getirmek, millet iradesini yok etmek için kurulan tezgahlara, hazýrlanan kumpaslara bir daha düþmeyeceðiz, bir daha asla izin vermeyeceðiz. Milletin egemenliðini çalmak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine de asla fýrsat vermeyeceðiz. Bir asra yakýn süre milleti, deðerlerini ve devleti esir alan ve milletin yeniden egemen olmasýyla son bulan vesayet ikliminin, tekrar hakim olmasýna izin vermeyeceðiz. Türkiye'yi IMF ve emperyal güçlere muhtaç edenler ile milletin sesini ve medeniyetimizin sözünü yükseltenlere darbeye yeltenenlerin ayný odaðýn mensubu olduðunu artýk biliyoruz. Büyük bedeller ödememize, yoksullaþmamýza, özgürlüklerimizden, deðerlerimizden yoksun kalmamýza neden olan o kara günleri geri getirmek isteyenlere sessiz kalmayacaðýz. Bu idrakle; 27 Nisan'da e-muhtýra üzerinden gerçekleþtirilen vesayet kalkýþmasýna karþý dik duranlarýn yanýnda olacaðýz. Dýþarýda yazýlýp içende sahneye konmak istenen Gezi Kalkýþmasý senaryosuna bütün sahneleri kapatan kararlý her duruþun arkasýnda duracaðýz. "Vesayete imkan yok; darbe fýrsatý oluþturalým" hezeyanýyla okyanus ötesinden planlanan Aralýk darbe giriþimlerini püskürtenleri, bu giriþimlerin faili paralel tetikçilere hadlerini bildirenleri yalnýz býrakmayacaðýz. Mütedeyyin Kürt kardeþlerimizi sindirme ve Çözüm Sürecini bitirme amacýyla 6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle sahaya sürülen "Beyaz Türk-Beyaz Kürt" iþbirliðini çökerten sivil siyasi iradeye desteðimizi sürdüreceðiz. Siyasi ve ekonomik istikrarýn devletler açýsýndan, varlýklarýnýn devamý güçlerinin artmasý noktasýnda temel parametre olduðunu düþünüyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrarsýzlýðýn "makus talih" olarak pazarlandýðý, özgürlüklerin risk olarak algýlandýðý, ötekileþtirmenin zirve yaptýðý, dýþa baðýmlý, ekonominin kýsýr döngüye mahkum, siyasetin cübbeli veya üniformalý vesayete mecbur býrakýldýðý Türkiye fotoðrafýnýn, artýk mazide kalmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Siyasette, ekonomide istikrar saðlayamayan ve dýþ politikada kararlý duruþ ortaya koyamayan ülkelerin içine düþtüðü durumu yakýndan gözlüyoruz. Suriye'de, Ýrak'ta, Mýsýr'da yaþananlarýn vatandaþlarýna ödettiði aðýr bedelleri takip ediyoruz. Ýnsanlarýna vatandaþý olmanýn onurunu yaþatan bugünün Türkiye'sinin, öncelikle son on yýllýk süreçte devam eden siyasi ve ekonomik istikrarýn sonucu olduðunu bir kez daha vurguluyoruz. Ýstikrarýný sürdüren Türkiye'nin; sadece kendi ülkemiz ve milletimiz için deðil Filistin, Suriye, Bosna, Kosova, Makedonya, Somali, Myanrnar. Arakan, Doðu Türkistan ve medeniyet paydaþýmýz bütün ülkeler için, merhamet ve adalet bekleyen dünya mazlumlarý için de büyük bir güvence olduðuna inanýyoruz. Medeniyet havzamýzla birlikte insanlýðýn da adalet ve merhamet beklentilerinin umut ülkesi "Yeniden Büyük Türkiye" hedefine hiç olmadýðý kadar yakýn olduðumuzu düþünüyoruz. Bu nedenle, eski Türkiye hayali kuranlara, etnik kimlik siyaseti yapanlara, milleti ve deðerlerini yok sayanlara, yok etmeyi planlayanlara itibar etmeyeceðiz. Eþit yurttaþlýðýn hayata geçmesine, ötekileþtirme zihniyetinin bütünüyle sona ermesine, bin yýllýk kardeþliðin pekiþmesine, Çanakkale Ruhu'nun yeniden tesisine imkan saðlayacak Çözüm Sürecine milletimizle birlikte destek olacaðýz. Etnik kimlik, din, dil ve cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn Türkiye'yi, bütün vatandaþlarýmýzýn öz vataný, öz yurdu, ortak mirasý kabul ediyoruz. Bu çerçevede, demokratikleþme, özgürleþme ve sivilleþme hamleleriyle insan haklan, eþit vatandaþlýk ve insanlýk onuru noktasýnda Türkiye'yi zirveye taþýma iradesinin yanýnda yer alacaðýz. Yeni Anayasa'yý Yeniden Büyük Türkiye'nin önsözü ve yol haritasý olarak görüyoruz. Bu anlayýþla sivil, özgürlükçü, demokratik Yeni Anayasa konusunda kararlý olacaðýz. Yeniden Büyük Türkiye için koalisyonlara "hayýr", seçmenlerin koalisyonuna dayalý hükümete "evet" diyoruz. Medeniyet paydaþlarýmýzla güçlü iliþkiler kurmaya "evet", medeniyet havzamýzdaki mazlumlara sýrt dönmeye "hayýr" diyoruz. Ensar ahlakýnýn bu çaðdaki temsilcileri olarak, muhacir hükmündeki Suriyeli kardeþlerimize sahip çýkmayý önemsiyor, onlarý sýnýr dýþýna çýkarmayý düþünenlere, katil Esed'e teslim etmeye heveslenenlere milletimizin teveccüh göstermeyeceðine inanýyoruz. Kudüsü Yahudi'lerin mekaný olarak görmek/göstermek gafletine düþenlere milletimizin Kudüs'ün kendisi için ne kadar önemli olduðunu öðreteceðini düþünüyoruz. Milletimizin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný kaldýrma adý altýnda deðerlerimize saldýranlara geçit vermeyeceðine yürekten inanýyoruz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini müfredattan çýkarmayý vaat sananlara, milletimizin itibar edeceðini sanmýyoruz. Kutsalýmýz Kabe ile dünyevi meydanlarý bir tutanlarýn, milletimizin gönlünde yer tutmayacaðýna inanýyoruz. Ýmam-Hatip okullarýndaki gençlerin hayallerini yýkmak ve kesintisiz eðitime yeniden geçmek isteyenlere, milletimizle birlikte geçit vermeyeceðiz. Baþörtülü memura, öðretmene ve doktora kendi reklamlarýnda dahi yer vermekten kaçýnanlara, milletin deðerleriyle barýþma fýrsatýný kaçýrdýklarýný hatýrlatmak istiyoruz. Tek baþýna iktidar ya da iktidar ortaðý olduklarý dönemlerde hukuksuz uygulamalarýyla vicdanlarýmýzý kanatanlarýn, kaynaðýný açýklamaya zorlandýklarý vaatlerle cüzdanýmýzý kabartacaklarý iddiasýna milletimizin itibar etmeyeceðini görüyoruz." Bahadýr YÜCEL

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step "Ýskilip turizmde marka olacak" Vali Kara'dan Erzincan Valisi Kahraman'a ziyaret Çorum Valisi Ahmet Kara, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Kahraman, Vali Kara'nýn geçtiðimiz yýl sonunda memleketi olan Erzincan ile Valilik görevini yürüttüðü Çorum ili arasýnda kültürel ve turizm iþbirliði saðlanmasý amacýyla gerçekleþtirdiði ziyarete atýfta bulunarak Erzincan ile Çorum arasýnda gerçekleþtirilmesi planlanan iþbirlikleri ile iki ilinde turizm alanýnda hatýrý sayýlýr bir konuma geleceðine inandýðýný ifade etti. Çorum Valisi Ahmet Kara ise konuþmasýnda Erzincan'da bulunmaktan dolayý duyduðu mutluluðunu ifade ederek Erzincan ile Çorum'un birbirine benzeyen kültür yapýsýna sahip olduðunu belirterek kültür ve turizm alanlarýnda yapýlacak iþbirlikleri ile her iki ilin de hem ekonomik hem de turizm açýsýndan daha hýzlý geliþeceðini belirtti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Ýskilip'in turizmde marka kent olacaðýný söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda bir taraftan il merkezinde esnaf ziyareti ve sivil kuruluþlarýný ziyaret eden Ceritoðlu, geri kalan zamanlarda ise ilçelere çýkarma yapýyor. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 7 Haziran genel seçimleri öncesi Ýskilip'e giden Ceritoðlu, Yoðurt Pazarý, Sebze Pazarý ve Pýrtý Pazarý'ný ziyaret etti. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve bir grup partili ile pazarcý esnafýný tek tek ziyaret ederek bol kazanç dileyen Ceritoðlu, bazý esnaflardan da alýþveriþ yaptý. Pazar ziyaretlerinde AK Parti'nin halkýn gönlünde yer ettiðini gördüklerini dile getiren Ceritoðlu, partisi ve kendisine ilgi, teveccüh ve alaka gösteren esnaflar ve vatandaþlara teþekkür etti. Milletin AK Parti'ye destek vermeye devam ettikleri sürece, kendilerinin de Türkiye'nin ve Çorum'un önünü açmak için elimizden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Ceritoðlu, "Ýskilip yapýlan ve yapýlacak yeni yatýrýmlarla turizmde marka bir kent olacak. Ýlçenin sahip olduðunu tarihi ve kültürel deðerleri tanýtýmýný yaparak ilçenin turizmin her alanýnda cazibe merkezi olmasýný saðlayacaðýz. Ýskilip Anadolu'da bir marka olacak" dedi. Ceritoðlu, pazar ziyaretlerinin ardýndan, mahalle ve köy muhtarlarý ile bir araya geldi. Kýrsa kesimde yaþanan alt yapý sorunlarý hakkýnda bilgi alan Ceritoðlu, " yýllarý arasýnda milyon TL'lik Köy-Des yatýrýmý yaptýk. Kýrsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak için amacýyla Cumhuriyet tarihini en büyük kýrsa kalkýnma hamlesini baþlattýk yýlýnda hayata geçirilen Köy- Des projesi kapsamýnda kýrsal alanlarla yaþanan alt yapý sorunlarýný çözüme kavuþturmak için yatýrým seferberliði baþlattýk. Koçhisar'dan sonra ikinci büyük sulama projesi olan Kýzýlýrmak Týmarlý Sulamasý projesiyle bölge hayat bulacak. Ýskilip, Bayat ve Uðurludað ilçelerimizde 77 bin dekar arazisini sulu tarýmla buluþturacak olan bu projeyle, bölgede tarýmsal kalkýnmaya büyük katký saðlanacak" dedi. Ýskilip ziyaretleri kapsamýnda Ceritoðlu, son olarak ilçede bir evde kadýnlar tarafýndan düzenlenen ev toplantýsýna katýldý. Ceritoðlu'na yakýn ilgi gösteren kadýnlar, mecliste görmek istediklerini belirttiler. AK Parti'nin kuruluþundan kadýný önemseyen bir siyasi parti olduðunu vurgulayan Ceritoðlu, "AK Parti iktidarýnda yapýlan yasal düzenlemelerde toplumda kadýnýn statüsü yükseldi. Kadýný görmezden gelen hiçbir siyasi hareket ve toplum baþarýlý olamaz. AK Parti'nin bugünlere gelmesinde kadýnlarýmýzýn büyük emekleri var. 7 Haziran seçimleri öncesi tüm kadýnlarýmýzdan sahaya inerek çalýþma yapmalarýný istiyorum. AK Parti'nin bu kutlu yürüyüþüne destek bekliyorum. Ev ev ziyaret ederek, AK Parti'nin hizmetlerini anlatacaðýz. Yeni Türkiye'yi beraber inþa edeceðiz" diye konuþtu. Karikatür yarýþmasýnda Çorumlu öðrenciye ödül Ýzmir Kuþ Cennetini Koruma ve Geliþtirme Birliði'nin bu yýl 6.sýný düzenlediði Karikatür Yarýþmasýnda Türkiye genelinde18 Yaþ Altý grubunda 2 kiþiye verilen Baþarý ödülünden biri Çorum'a geldi. Ýsmail Kakaç Ortaokulu, Tebeþir Karikatür Grubu'ndan 4. sýnýf öðrencisi Eylül Baylan'ýn kazandýðý ödül iki hafta sonra Ýzmir'de verilecek.ulusal çapta düzenlenen yarýþmaya 240 çizer 415 karikatür ile katýldý. Ödül kazanan ve sergilemeye deðer görülen karikatürler bir kitapçýkta toplanacak ve tüm katýlýmcýlara gönderilecek. Osmancýk'ta okulöncesi coþkusu Osmancýk'ta okulöncesi þenliklerinin son günü oldukça renkli geçti. Okulöncesi öðrencileri ve velilerinin yaný sýra ilkokul öðrencilerinin de yoðun ilgi gösterdiði programda çocuklar, yüz boyama, oyun hamuru, balon gibi etkinlik stantlarýna hücum ettiler. daha sonra animasyon gösterilerini izleyen çocuklar kendilerini ziyarete gelen AK Parti Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý ve MHP Milletvekili adayý Aybüke Topçubaþý ile de fotoðraf çekindiler. 5 Mayýs'ta baþlayan Osmancýk okulöncesi þenliklerinin ilk iki gününde Hacivat Karagöz gölge oyunu, üçüncü günde Cesur Civciv çocuk filmi ve okul öncesi eðitiminin önemi konulu panel düzenlenmiþti. Þenliklerin son günü ise animasyon gösterileri ve etkinlik stantlarý ile adeta çocuk bayramýna dönüþtü. Mimar Sinan'da projeler görücüye çýktý TÜBÝTAK'ýn bu yýl ülke geneline yaydýðý ve Bin okula maddi destek sunarak gerçekleþtirilen "4006 Bilim Fuarlarý" kapsamýnda Mimar Sinan Ortaokulu'da bilim fuarý açtý. Ülke genelinde ortaokullara yayýlan bu çalýþmada öðrenciler ders içi etkinliklerde geliþtirdikleri fikirleri projelendirerek sergiliyor. Mimar Sinan Ortaokulu Spor Salonu'nda yapýlan proje sergisine ilgi Belediye damper alacak Çorum Belediyesi damper ihalesi yapýldý. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðünde kullanýlmak üzere alýnacak 4 adet yarým boru tipi damper ihalesine 5 firma katýldý. de yoðun oldu. Öðrenciler geliþtirdikleri fikirlerini projeye dönüþtürerek salonda bulunanlara aktarýyorlar. Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü Ayhan Geylani, yapýlan projeler hakkýnda bilgiler verirken çalýþmada 90'a yakýn projenin öðrenciler tarafýndan yapýlýp tanýtýldýðýný kaydetti. Ayhan Geylani her projede 6 öðrencinin uðraþ verdiði düþünüldüðünde bu rakýmýn da okulda ki öðrenci sayýsýnýn %90'ýna tekabül ettiðini söyledi. Öðrencilerin eðlenerek öðrenmenin zevkini yaþadýklarýný belirten Geylani, okul spor salonunda gerçekleþtirilen organizasyonun faydalý geçtiðini dile getirdi. Haber Servisi 129 bin 333 lira tahmini bedelle yapýlan ihalede en düþük teklifi 103 bin 960 lira ile Gürkan Karaman verdi. Bahadýr YÜCEL

7 HABER 7 Hatice Külcü'den eþine jest Kent Konseyi'nden Sevgi Evleri öðrencilerine jest Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi ile Sevgi Evleri, koruyucu aileliði teþvik için Sýklýk Tabiat Parký'nda anlamlý bir piknik düzenledi. Sevgi evlerinde kalan çocuklarýn sýcak bir aile ortamýnda eðlenmesi amacýyla düzenlenen etkinlikte, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün eþi Halime Gül, Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Þahiste Uçar ve Kent Konseyi Kadýn Meclisi Üyeleri ile Sevgi Evleri Müdiresi Zeliha Uzun da gençlerin eðlencesine ortak oldu. Sevgi evlerinde kalan gençlerin manevi anne olarak kabul ettikleri Hatice Külcü, gençlerle bol bol sohbet etti, sýkýntýlarýný dinledi. Devletin koruyucu aile olmak isteyenlere büyük destek verdiðini, gençlerin de bu þekilde bir aile ortamýnda yetiþtiðine dikkat çeken Hatice Külcü, "Sevgi evlerinde kalan evlatlarýmýzýn bütün ihtiyaçlarý eksiksiz karþýlanýyor. Ama ne yaparsanýz yapýn bir aile ortamý oluþturamýyorsunuz. Bu gençlere sahip çýkalým. Koruyucu aile olarak onlarýn sýcak bir ortamda yetiþmesine katkýda bulunalým" diye konuþtu.piknikte sevgi evlerinde kalan gençler gönüllerince eðlenerek güzel bir gün geçirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin (KKSM) hazýrladýðý 5. yýlsonu sergisini gezdi. Buhara Kültür Merkezi'ndeki sergiyi eþi Hatice Külcü ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu ile birlikte gezen Baþkan Külcü, kadýnlarýn el emeði göz nuru eserlerini beðeniyle inceledi. Ürünler hakkýnda KKSM Koordinatörü Nuran Hakyemez'den bilgi alan Baþkan Külcü, serginin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere ve kursiyerlere teþekkür etti. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kursiyerlerin yýl boyunca çok çalýþarak, güzel iþler ortaya çýkardýðýný söyleyen Baþkan Külcü, "Amacýmýz Çorumlu kadýnlarýn kendini geliþtirmesine, bir meslek edinerek aile bütçesine katkýda bulunmasýný saðlamak. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerimizin bu amaca hizmet ettiðini görmek, sizlerin bu yerlere sahip çýktýðýný görmek bizleri son derece mutlu ediyor" dedi. Hatice Külcü ise sergiyi gezen eþi Baþkan Külcü'ye kendi elleriyle yaptýðý rahleyi hediye etti. Hediyeyi, ihtiyaç sahibi kursiyerlere verilmek þartýyla parasýný ödeyerek kabul eden Baþkan Külcü, eþine teþekkür etti. Kursiyerlerle yakýndan ilgilenen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eðitim veren usta öðreticilerle hatýra fotoðrafý çekindi. Kuaför seçmeleri için son baþvuru 1 Haziran Türkiye Milli Takým Bay ve Bayan Kuaför Yarýþmasý için seçmeler 2 Haziran'da yapýlacak. Yaptýðý açýklamada Samsun'da gerçekleþtirilecek olan seçmelerle ilgili bilgi veren Çorum Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yarýþmaya katýlmak isteyen erkek ve bayan kuaförle- Mustafa Köse rin 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar Oda'ya baþvurmalarýný istedi. Bayan kuaförlerin kesim ve renklendirme, salon topuz, yüksek fantezi, gelin makyajý, show makyajý ve tesettür kategorisinde yarýþacaklarýný ifade eden Mustafa Köse, erkek berberlerin ise kesim ve þekillendirme kategorisinde yarýþacaklarýný kaydetti. Yarýþmaya katýlmak isteyenler baþvuru formlarýný odadan temin edebilecekler. Eðitim Bir Sen Rektör Alkan'ý kutladý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn kesintisiz hizmetine devam etmesinden duyduklarý memnuniyeti ifade eden Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, üniversite ile yapýlacak her türlü iþ birliðine hazýr olduklarýný ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Üniversite olarak STK'larý çok önemsediðimizi ve ilimizdeki STK'larla her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan ise ziyaretlerinden dolayý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi "AK Parti'den önce neredeyse iflas etmiþ bir Türkiye vardý" AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý Seydim köyünü ziyaret etti. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýnda hazýr bulunduðu köy ziyaretinde Ceritoðlu'na, vatandaþlarýn ilgisi yoðun oldu. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 2002 yýlýndan bugüne kadar Türkiye'nin çok büyük mesafe kat ettiðini dile getiren Ceritoðlu, "AK Parti'den önce neredeyse iflas etmiþ bir Türkiye vardý. Yazar kasalarýn fýrlatýldýðý, borcunu ödeyemediði için insanlarýn kendini yaktýðý bir ülke vardý. Hastanelerin durumu içler acýsýydý. Ýnsanlar hastane kuyruklarýnda hayatlarýný kaybediyordu. Yollarýn durumu hepiniz biliyorsunuz. Bugün ülkenin her tarafýna duble yollar yapýldý. Hastanelerde insanlarýmýz rehin kalmýyor. Öðrencilerimiz kitaplarýný sýralarýnda buluyor. Kýsacasý AK Parti ile Türkiye çað atladý. Birileri konuþtu, AK Parti hizmet üretti" þeklinde konuþtu. Çorum'un kalkýnmasýnda kadýnlara büyük görevler düþtüðünü kaydeden Ceritoðlu, milletvekili seçildiðinde kadýn ve gençlerin önünü açacak, istihdamlarýný artýracak projeler üzerinde çalýþacaklarý açýkladý. 7 Haziran seçimlerinde Seydimlilere sandýða gitmelerini çaðrýsýnda bulunan Ceritoðlu, "Özellikle haným kardeþlerimize seslenmek istiyorum.bu seçimler önemli. Sadece Çorum deðil, Türkiye için deðil dünya mazlumlarý için de bu seçimler son derece önemli. Bu yüzden ev ev gezeceðiz, kapý kapý dolaþacaðýz. Türkiye'nin nereden gelip, bugün nereye gittiðini Türkiye'de istikrar ortamýnýn bozulmasý halinde ülkenin neler kaybedeceðini anlatacaðýz. Türkiye'de güven ve istikrar ortamýnýn devam etmesi için AK Parti'nin bu seçimlerden de zaferle çýkmasý gerekiyor. Bu seçim beraberinde yeni anayasayý ve baþkanlýk sistemini beraberinde getirecek. Sandýklara sahip çýkacaðýz. Sadece partimize deðil, davamýza da sahip çýkacaðýz" dedi. Vali Kara'dan Berat Kandili mesajý Vali Ahmet Kara Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Cenâb-ý Allah, mekânlar içinde mukaddes mekânlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmýþtýr. Ramazan ayýnýn habercisi olan Berat Gecesi de bu önemli zamanlardan biridir" diyerek baþlayan Vali Kara, "Dinimizde özel bir yeri olan bu mübarek zamanlarýn ihyasý, Rabbimize karþý kulluk vazifelerimizi yapýp yapmadýðýmýz hususunda kendimizi bir muhasebeye çekme fýrsatý ve görevlerimizi yeniden hatýrlatma imkâný bulmamýz noktasýnda büyük bir öneme haizdir. Bu duygularla, Çorumlu hemþehrilerimizin ve tüm Ýslâm Âleminin günahlardan kurtulmasýna, manen temize çýkmasýna, ilâhî af ve rahmete ulaþmasýna vesile olan Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlý gecenin aramýzdaki gönül baðlarýný, birlik ve beraberliðimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi.

8 YAÞAM 8 Cinsel suçlardaki patlamanýn 100 Hamsi Dursun Temel'e sormuþ : -Uþaðum oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun? Temel : 100 tane yerim valla... Dursun: Hadi oradan yesen yesen 1 tane yersin geriye kalan 99 hamsiyi oruçsuz yersin... Bu espri Temel'in acaip hoþuna gitmiþ.yolda Cemal'i görmüþ ve hemen sormuþ: - Oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilirsin? Cemal: 50 tane yerim ben...temel: Tüh be. 100 deseydin sana müthiþ bir espiri yapacaktým... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Türkiye önceki gün Elazýð ýn bir köyündeki 8 yaþýndaki kýz çocuðunun yaþadýðý büyük drama þahit oldu. 7 yýl boyunca istismar edilen küçük kýza annesi destek olmadýðý gibi yaþadýklarý karþýsýnda bir de onu suçladý. Tüm köyün sessiz kaldýðý bu çirkin olaya dikkat çeken uzmanlar, bakanlýða baðlý sosyal hizmet birimlerinin bölgede inceleme yapmasý gerektiðini belirtiyor. Türkiye de son yýllarda Cinsel suçlarda ciddi bir artýþ var. Bu cinsel saldýrýlarýn en büyük maðduru ise Çocuklar ve kadýnlar. Eski Adalet Bakaný Bekir Bozdað ýn 2014 yýlýnda bir soru önergesine verdiði cevap da bunun kanýtý oldu. Bozdað, çocuklara yönelik cinsel istismarýn 3 yýlda yüzde 290 arttýðýný kaydetti. Cinsel saldýrýlarýn ise yüzde 61 oranýnda çoðaldýðýný belirtti. Geride býraktýðýmýz iki gün içerisinde yaþanan olaylar ve görülen istismar davalarý ise sorunun çözümden ne kadar uzak olduðunu gözler önüne serdi. Zira Diyarbakýr da 3 çocuða cinsel istismarda bulunan kiþi için savcý sadece 10 yýl ceza istedi. Bahçelievler de 6 ile 13 yaþ arasý 10 kýz çocuðuna cinsel istismarda bulunan tutuklu sanýk için ise 4 yýl süren yargýlama sonucunda 183 yýl hapis cezasý verildi. Bu cezaya da iyi hal indirimi yapýlarak 151 yýla indirildi. Türkiye Kadýn Dernekleri Federasyonu Baþkaný Canan Güllü, Elazýð da yaþanan olayla ilgili þunlarý kaydediyor: Buradan cumhuriyet savcýsýna sesleniyorum: Sadece istismar vakasýnda ismi geçen 20 kiþi deðil, bütün bir köy bu vahþete göz yumduðu için yargýlanmalý. Bir köy 7 yýl boyunca bu istismarý seyretti çünkü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý da buraya sosyal destek uzmanlarýndan oluþan bir heyet göndermeli ve davaya kesinlikle müdahil olmalý. 3 YILDA 52 BÝN CÝNSEL ÞÝDDET MAÐDURU BÝZE ULAÞTI Canan Güllü, Þiddeti takip ettiðimiz yardým hattýna tam 52 bin cinsel þiddet vakasý geldi den beri rakam tutuyoruz ve ciddi bir artýþ var. Kadýn üzerinden siyaset yapýldýðý için cinsel suçlar artýyor. Toplumsal þiddet artýyor. ifadelerini kullanýyor. Bu istismarlarýn önüne geçmek için çalýþma yaptýklarýný kaydeden Güllü, þunlarý öneriyor: Hukuksal reformlar yapýlmalý. Þiddet ve istismar ile ilgili risk gruplarý tanýmlanmalý. Risk altýndaki kiþilere danýþmanlýk ve koruyucu hizmetler saðlanmalý. Çocuk haklarý ulusal mevzuatta eksiksiz uygulanmalý. Çocukla ilgili birimler profesyonel eðitimden geçirilmeli. Ayrýca toplum bilinçlendirilmeli ve özellikle çocuklarýn bilinçlenmesine yönelik eðitim çalýþmalarý yapýlmalý. O SEMT PSÝKOLOJÝK OLARAK GÖZDEN GEÇÝRÝLMELÝ Uzman pedagog Adem Güneþ ise olayýn yaþandýðý yerdeki ahlaki bozulmaya iþaret ediyor. Güneþ, daha vahim bir konuya da þöyle deðiniyor: Köy yerinde böylesi davranýþlarda bulunan kiþiler hoþ karþýlanýyorsa, kahve sohbetlerinde bu þakalaþmaya dönüþmüþ demektir. Bu durum sanal âlemde kötü videolar izlemekten daha etkilidir. Kýz çocuðunun ruh durumunun da göz ardý edilmemesi gerektiðini kaydeden Güneþ, Annesi kýzým suçludur diyor. Hâlbuki Maðduru çocuklar saðlýklý bir anne þunu söylemeli: Çocuðumu mahvettiler. Ruh saðlýðý da bozuldu. Akýl saðlýðý da bozuldu. Bu yaþadýðý anormal durumu normal sanýyor! Bu da ayrý bir cehalettir. Cehaletin de ötesinde anne hissinin de kaybolmasý O semt psikolojik olarak gözden geçirilmeli. ifadelerini kullanýyor.bu kýz çocuðuna devletin sahip çýkmasý gerektiðini kaydeden uzman pedagog, Uzmanlarýn desteðiyle yeniden yaþama döndürülebilmesi için en az 5-6 yýl süren, belki bütün bir ömrü boyunca da takip edilebilen bir güven merkezinde çocuk yeniden hayata döndürülmeli. diye konuþuyor. BU OLAYLARIN SEBEBÝ, AÝLE ÝÇÝNDE DÝKKAT EDÝLMEYEN MAHREMÝYET Mahremiyet eðitiminin kuþatýcý olduðunu aktaran Adem Güneþ, Mahremiyet eðitiminden eksik býraktýklarýmýzýn kurbanýyýz. Kiþinin kendi alanýnýn olmasý, aile içerisinde herkesin ayný oda içerisinde yatýyor kalkýyor olmasý, buna bir tetikleyici sebeptir. Halbuki bir genç kýz ayrý odada yatmalý, mahremiyet gereðidir bu. diyor. Toplum içinde mahrem konuþmalarýn aleni þekilde paylaþýlmasýnýn mahremiyet hissini yok ettiðini dile getiren Güneþ, þunlarý kaydediyor: Mahremiyet hissi çocuðun kendini korumasýna da sebep olur. Bu hisle yetiþmiþ olsaydý, o zaman kendisine yönelecek olan kiþiye tepki gösterir, kendisini koruyamayacaksa bu durumu mutlaka paylaþýrdý. Annenin çocuðunu suçlamasý da bir kere mahremiyet hissi, tamamen yok demektir böyle bir kadýnda. Olayýn farkýnda olmasýna raðmen etrafýnda yardým telaþýna düþmüyorsa bu kadýncaðýzýn da mahremiyet hissinin sorgulanmasý lazým. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüðü nün hazýrladýðý rapora göre cinsel suçlardan dolayý ceza alanlarýn sayýsýnda da büyük bir artýþ var. Buna göre, 2009 da 7 bin 100 kiþi cinsel suçlardan dolayý tutuklanýrken, bu rakam 2013 sonu itibariyle 12 bin 585 e yükseliyor. Raporda bir suçtan dolayý ceza alan bir tutuklunun, cezasý bittikten sonra ayný su-ça yeniden teþebbüsettiði belirtiliyor. NE DE OLSA ÇOCUK DEMEYÝN! Cinsel istismarýn eskiye nazaran daha görünür olduðunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Özlem Bugur ise þunlara dikkat çekiyor: Bu tür vakalardaki maðdurlar mahremiyet noktasýnda ciddi problemlerin ve ihmallerin yaþandýðý ev ortamlarýnda kalabiliyor. Bununla ilgili gelen danýþanlardan duyduklarýmýz dehþet verici oluyor. Aileler kesinlikle mahremiyet eðitimi almalý. Bununla ilgili okullara veya yetkili olabilecek makamlara ulaþmalý. Yetiþkinler de mahremiyetle ilgili çocuklarýný bilgilendirmeli. Sýnýrlarý net çizip ne de olsa çocuk bakýþ açýsýndan kurtulmalý, o da bir birey bakýþ açýsýyla yaklaþýp mümkün olduðunca kendilerinin mahrem alanýný ve mahrem alanlarýna gelebilecek herhangi bir saldýrý durumunda ne yapacaklarýný öðretmeliler. Son olarak cinsel istismar, maðdurun hatasý veya ayýbý deðildir. Muhakkak benzer durumlarda uzman desteðine ve gerekli yerlere baþvurulmalý. Sinema 19:55 Alvin Ve Sincaplar 3 Lüks bir Mavi Yolculuk gemisinde, ortalýðý birbirine katarak seyahat ederken baþlarýný gene belaya sokan sincaplar kendilerini bu kez ýssýz, tropik bir adada buluyorlar. Saat : 19:55-21:50 (115 dakika) Tür : Sinema (Animasyon) Yönetmen : Mike Mitchel Sinema 20:00 Madagaskar 3 Bizim dörtlüye yine Amerika yolu görünür. Bu sefer kahramanlarýmýz bir sirk satýn alýp geldikleri yere geri dönme planlarý içerisindedirler. Fakat peþlerinde dünyanýn en iyi hayvan polisi varken bunu baþarmak gerçekten zordur. Bu polis, Alex'le kafayý bozmuþ ve psikopat denecek kadar iþine baðlý bir kadýndýr. Uzun bir sirk seyahati ve yeni baþlayacak olan aþklar ile birlikte macera tam gaz devam ediyor. Ultraviolet 19:50 Sinema 21. yüzyýl sonlarýnda insanlýk çok deðiþmiþtir. Hemofaj denilen hastalýk dolayýsýyla genetik olarak deðiþmiþ yeni bir insan türü ortaya çýkar. Bu deðiþiklik onlarýn çok daha hýzlý, inanýlmaz derecede kuvvetli ve keskin bir zekaya sahip olmalarýný saðlar. Onlar 'normal' ve 'saðlýklý' insanlardan ayrý düþtüklerinde dünya, insanlar ve hemofajlar arasýnda yepyeni bir sivil savaþýn eþiðine gelir. Bu savaþta amaç, 'hastalýklý' olanlarýn yok edilmesidir. Bu çapraz ateþin arasýnda kalan bir hemofaj olan Violet bir anda kendini hükumet tarafýndan iþaretlenmiþ dokuz yaþýnda bir çocuðu onlardan korumaya çalýþýrken bulur. Açe Seferi Eskiden Hindistan'dan alýnan mallar ya Kýzýl Deniz yoluyla Mýsýr'ýn Ýskenderiye limanýna, ya da Basra Körfezi yoluyla Suriye limanlarýna getiriliyor ve burada bulunan Venedik ve Ceneviz gemilerine yüklenerek Avrupa limanlarýna ulaþtýrýlýyordu. Ancak çok uzaklardan gelen ve birçok ülkenin limanýndan geçen mallarýn (özellikle baharat), Avrupa pazarlarýna ulaþýncaya kadar fiyatlarý çok yükseliyor ve dolayýsýyla bu mallar Avrupalýlar'a pahalýya geliyordu.avrupalýlar, bu nedenlerden dolayý doðrudan ve kýsa yoldan Hindistan'a ulaþmak için yeni yollar arayýþýna girdiler. Bunu, coðrafi keþiflere yatkýn ve yetiþtirdiði ünlü kaþiflerle tanýnan Portekizliler 15. asrýn sonlarýna doðru Ümit Burnu'nu keþfederek ve Hindistan'a ulaþan yeni bir yol bularak baþardýlar. Böylece Hint ticaret yolunu da deðiþtirme olanaðý yakaladýlar. Portekizliler'in Hint ticaret yolunu deðiþtirmesi, özellikle o dönem Mýsýr'ý ellerinde tutan Memlükler'in ekonomik yönden sarsýlmasýna neden oldu. Memlük Donanmasý'nýn Portekiz Donanmasý ile boy ölçüþebilecek bir durumda olmamasý nedeniyle zamanla bölgedeki etkinliklerini artýran Portekizli denizciler civar Ýslam þehirlerine ve ticaret gemilerine zarar vermeye baþladýlar. 1517'de Mýsýr'ý fetheden Osmanlýlar bölgede Memlükler'in yerini aldýlar. Bölgede güçlü bir donanma bulundurulmasý gerektiðine inanarak Süveyþ'de bir tersane kurdular. KIYMALI BURMA BÖREK Malzemeler 5 yaprak yufka Yarým paket margarin veya tereyaðý 300 gr orta yaðlý kýyma 2 yemek kaþýðý çam fýstýðý 1 adet orta boy soðan Yeteri kadar tuz, karabiber, tatlý toz biber Üzeri için: 2 yemek kaþýðý katý yoðurt 1 yumurta sarýsý 2 yemek kaþýðý sývý yað Yemeðin Tarifi Yarým margarinin yarýsýný kýyma, sogan, çam fýstýðý ile kavurun. Yarým paket margarinin yarýsýný da Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide eritip yoðurt ile karýþtýrýn. Yufkanýn ortasýna sürün. Her bir yufkayý ortadan ikiye kesin. Tam ortasýna kýyma harcýný doldurun. Yaðlý yoðurttan fýrça ile sürün. Oklavayý geniþ kýsýmdan sararak dolayýn. Elinizle büzerek çýkarýn. Fýrýn kabýna döndürerek döþeyin. Üzerine yumurta sarýsý sürün. Sývý yaðý gezdirip fýrýna verin. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Ultraviolet 21:40 Tehlikeli Sular 23:30 Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Hz.Yusuf Sinema 21:00 Þangalý Kovboy 23:00 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Madagaskar 3 21:45 G.O.R.A 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Alvin Ve Sincaplar 3 21:50 Stadyum 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 22:45 Dil Ve Kültür Festivali

9 HABER 9 "Aldýðýmýz yetki, eðitim çalýþanlarýnýn verdiði emanettir" Semrin Kaleli "Affedin saðlýk problemlerinden kurtulun" Ýþ Kadýnlarý Derneðinin düzenlediði "Affet" konulu seminer büyük ilgi topladý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen seminere Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve dernek üyeleri katýldý. Seminere konuþmacý olarak Kiþisel Geliþim Uzmaný Ýkbal Kaya katýldý. Seminer Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semrin Kaleli kýsa bir konuþma yapmasýyla baþladý. Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semrin Kaleli'nin konuþmasýnýn ardýndan söz alan Kiþisel Geliþim Uzmaný Ýkbal Kaya, çok geç olmadan uzlaþmacý bir kimliðin yaralarý saracaðý bir toplumsal bilinç geliþtirilmesinin önemine vurgu yaptý ve bunun da yolunun affetmekten geçtiðine dikkat çekerek "Affederek kendinizi gelecekte Ýkbal Kaya karþýlaþýlmasý olasý onlarca saðlýk probleminden de kurtarmýþ olursunuz. Kanser, ülser, reflü, alzheimer, sinirsel rahatsýzlýklar, mide ve sindirim problemleri gibi birçok saðlýk sorununa 'Dur' demiþ olursunuz. Affettiðinizde insanlarýn acýdýðý, üzüldüðü, güçsüz ve zavallý biri olma imajýný yýkmýþ olursunuz. Affettiðinizde hayatýnýzda yepyeni bir sayfa açarsýnýz, insanlar sizin yýkýlmadýðýnýzý, dimdik ayakta durduðunuzu görürler. Affetmiþ olmakla kendinize çok büyük deðer vermiþ olursunuz. Geçmiþin kýrýntýlarýyla yaþayan biri deðil, geleceðe umutla bakan biri olursunuz. Bu da kendinize verebileceðiniz en büyük hediyedir. Affederek önünüzde yepyeni olasýlýklarý var etmeye baþlarsýnýz. Çekim yasasýnýn olumsuz anlamda iþlemesini saðlayan en büyük virüsten kendinizi kurtarýrsýnýz. Affetmekle size zarar verdiðini düþündüðünüz insanlara karþý küçülmeyerek, kendi gücünüzü farkýnda olursunuz. Çoktan geçip gitmiþ acýlara yapýþýp kalmayý býrakmak neden bu kadar zor? Ýnsanlar nefret ettikleri þeyleri taþýmaya devam ediyorlar. Nefretlerinin içinde yaþýyorlar. Yaralarýna sürekli parmak basarak iyileþmesine izin vermiyorlar. Þimdide yaþamaya baþlamadýkça, geçmiþi unutmayý ve baðýþlamayý baþarmak mümkün deðil. Oysa affetmek uzun yaþamýn ilk anahtarý. Affetmenin gücünü bilin, hissedin. Baþkalarýnýn sizi affetmesini beklemeyin, siz affedin. Unutmayýn, affetmek özgürleþmektir." Yýlmaz MERT BTP Çorum Milletvekili adaylarý Avukat Mustafa Pak, Eðitimci Yazar Ahmet Öztürk, Ýþ adamý Abdullah Þahin, Kamu Emeklisi Þaban Demir ve partililer Ayakkabýcýlar Arastasý ve kahvehane esnafý ziyaret etti. Çorum Milletvekili adayý Av. Mustafa Pak ziyaretlerde yaptýðý konuþmada Baðýmsýz Türkiye Partisi olarak vatandaþlara buluþmaya devam ettiklerini belirterek, "Baðýmsýz Türkiye Partisi ve Lideri Prof. Dr. Hasan Hüseyin Erdoðan BTP'den Arasta'da seçim çalýþmasý Haydar Baþ sadece ülke siyasetine deðil dünya siyasetine yön veriyor. Rus, Yunan, Fransýz, Þili, ABD, Almanya gibi birçok ülkelerin siyasi partilerini, lider ve söylemlerini incelediðimizde bunu rahatlýkla görebiliriz. Birçok ülkedeki siyasetçiler, Sayýn Baþ'ýn model ve projelerini dillendirirken, Sayýn Baþ'ý zikretmekten de kaçýnmýyorlar. Yani yiðide hakkýný veriyorlar. Ne hazindir ki, ülkemiz Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hasan Hüseyin Erdoðan, yaptýðý açýklamada, "Eðitim çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerinin korunmasý ve geliþtirilmesi yönünde sendikal mücadeleyi kuþanmakla birlikte Türkiye'nin ve dünyanýn sosyal ve siyasal meselelerine iliþkin yüksek duyarlýlýk gösteren bir örgüt olmak hedefiyle kurulan Eðitim Bir Sen, 23 yýllýk hak ve özgürlük mücadelesinde, emeðinin, kazanýmlarýnýn ve mücadelesinin neticesinde Milli Eðitim Bakanlýðý'nda yeni bir destan yazmýþtýr" dedi. Her zaman milletin yanýnda yer alan, millet iradesinin çizdiði rotayý takip eden, hak ve özgürlüklerin geliþmesi için eðitim çalýþanlarý adýna mücadele vererek onlarca kazaným elde eden, maðdurlarýn hak arama adresi, mazlumlarýn güçlü sesi haline gelen Eðitim Bir Sen'in, eðitimcilerin teveccühüne mazhar olduðunu ve istikrarlý büyümesini sürdürerek 310 bin 873 üye sayýsýna ulaþtýðýný dile getiren Erdoðan, "15 Mayýs 2015 itibarýyla en yakýn sendika ile arasýndaki farký daha da açan Eðitim Bir Sen, eðitim hizmet kolunda yetkisini sürdürmüþ ve eðitim çalýþanlarýnýn hizmet sendikacýlýðýný ideolojik sendikacýlýða tercih ettiðini tescillemiþtir. Ýnsanca bir hayat için gerekli olan sosyal haklarýn, mali iyileþtirmelerin de yapýlmasý noktasýndaki duruþumuzu ve talepleri kazanýma dönüþtürme mücadelemizi þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da kararlýlýkla sürdüreceðiz. Sendikacýlýðý çaðýn ihtiyaçlarý ile örtüþen yeni bir sivil toplum örgütü anlayýþýyla yöneterek gücüne güç katmaya; yeri geldiðinde müzakereyi, yeri geldiðinde mücadeleyi elden býrakmadan, hiçbir ideolojiye angaje olmadan, hizmet odaklý, çözüm merkezli, zarif cesaret ve mutedil akýlla eðitim çalýþanlarýnýn haklarý için mücadelemizi hýz kesmeden devam ettireceðiz. Aldýðýmýz yetki, milletimizin deðerleriyle barýþýk tüm eðitim çalýþanlarýnýn verdiði emanettir. Bu yetkiyi kullanýrken, eðitim çalýþanlarýnýn deðerleri rehberimiz, emeklerinin karþýlýðý olan hak mücadelesi misyonumuz, üyelerimizin gayretinin en büyük mücadele gücümüz olduðu bilinciyle hareket edeceðiz. Ýllegal yapýlanmalara ve onlara ev sahipliði yapanlara karþý duruþumuzdan taviz vermeden, herkesi kucaklama anlayýþýyla çalýþanlarýmýzý temsil etmenin gayreti içerisinde olacaðýz. "Sendikal mücadelemiz, Türkiye'nin geleceðini yeniden inþa etmek adýna erdemliler hareketidir" sözleriyle vizyonumuzu belirleyen Mehmet Akif Ýnan'ýn, milletimizin mutabakat metnini yazan Mehmet Akif Ersoy'un mirasçýlarý olarak, maðdur ve mazlumlarýn sesi, kazanýmlarýn adresi olmaya, Eðitim Bir Sen'i zirveden yeni ufuklara taþýmaya devam edeceðiz. Özlük ve özgürlük mücadelemize hayatiyet veren, sendikamýzýn her geçen yýl daha da büyümesinde emeði olan Þube baþkanlarýmýzdan yönetim kurulu üyelerine, ilçe temsilcilerimizden yönetimlerine ve iþyeri temsilcilerimize, bütün üyelerimize teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. siyasetine musallat olan ben hastalýðý, tek adamlýk hastalýðý, bencilliðe, kendinden baþkasýný kabul etmemeye yol açtý" dedi. Sevgi Evleri çocuklarýndan yýlsonu gösterisi Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý, Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu ve Erkek Yetiþtirme Yurdunun birlikte hazýrladýðý yýl sonu programý büyük beðeni topladý. Programa Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Meclis Ýdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ýç Denetçisi Metin Duran,Kamu Kurumlarýnýn Yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Diner ve çok sayýda davetli katýldý. Program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürü Zeliha Uzun yaptý. Hedeflerinin çocuklarýn sadece yaþam hakkýný korumak ve fiziki ihtiyaçlarýný karþýlamak olmadýðýný kaydeden Uzun, "Devlete ve millete faydalý bir fert olarak yetiþtirebilmek gayesiyle, örf, adet, inanç ve milli ahlaka sahip, bunun için kendisine güvenen, insan sevgi ve saygýsýyla dolu bireyler yetiþtirmek en büyük hedefimiz olmuþtur. Çocuklarýmýzýn okul baþarýlarýnýn artýrýlmasý yanýnda, olumlu sosyal iliþkiler kurmalarý için çeþitli sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle belirli deðerler, tutum ve davranýþlar kazandýrmaktýr" dedi. Yýl sonu etkinliði,türk büyüklerinin rontu, "Nasrettin Hoca Bize Geldi" adlý tiyatro, þiir dinletisi ve halk oyunlarý gösterileri ile sona erdi. Yýl sonu etkinliðinde görev alan ve çeþitli sportif ve kültürel faaliyetlerde baþarýlý olan 48 çocuða ise çeþitli ödüller protokol üyeleri tarafýndan verdi. Haber Servisi YEDAÞ'tan Kargý'da elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Kargý ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintinin yapýlacaðý yerler saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý, Beygircioðlu, Çeltiközü, Arýk, Günyazý, Kabakcý, Pelitcik, Oðuz ve Bademce köylerine, Tuðrel Otomotiv Can-Su, Beygicioðlu, Ýçme suyu, Turkcell, Avea, Vodafone tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi þehir merkezinin bir kýsmýna ve Bilginler Çeltik, Köseller Çeltik." CHP'den seçim ziyaretleri CHP Çorum Milletvekili ve Milletvekili adayý Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Çorum Milletvekili adaylarý, Muharrem Bozdoðan, Dinçer Solmaz,Saim Topgül, Ýl Genel Meclis üyesi Yýldýz Bek, Belediye Meclis Üyeleri, Nejdet Biçer, Mehmet Tahtasýz ve parti yöneticileri 7 Haziran Milletvekilliði Genel seçimleri kapsamýnda Ýl Merkezinde bazý kurum, çeþitli sivil toplum kuruluþlarý, esnaf, ilçe, köy ziyaretleri yaptýlar. Milletvekili Köse ve beraberindekiler seçim çalýþmalarý kapsamýnda Pazar esnafý, Emekli Astsubaylar Derneði, Çorum Belediye Ýþ Sendikasý, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü ve Þeker Ýþ Sendikasýný ziyaret ederek iþçilerin ve sendikalarýn sorunlarý hakkýnda bilgi aldýlar. Daha sonra Osmancýk Ýlçesi Halk Pazarý ve Osmancýk esnafýný ziyaret eden Milletvekili Av. Tufan Köse, milletvekili adaylarý ve parti yöneticileri esnaf ve vatandaþlarla da uzun uzun sohbet ettiler.

10 HABER 10 "Bu seçim Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir" Oy ve Ötesi hareketi eðitim toplantýsý yapacak 30 Mart yerel seçimlerinde Ýstanbul, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ýstanbul ile birlikte 6 ilde yapýlanan, bunun neticesinde seçim sürecine son derece hakim 50 bin gönüllü yetiþtiren Oy ve Ötesi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Türkiye'nin oylarýnýn %62'sini gözlemlemeyi hedefliyor. Toplam seçmen sayýsýnýn yaklaþýk 52 milyonu bulacaðý 7 Haziran 2015 seçimlerinde, Oy ve Ötesi 30 milyona yakýn oyun þeffaf ve adil bir þekilde verildiðinden ve sayýldýðýndan emin olacak. 120 bin gönüllüyle verilen oylarýn gözlemciliðini yapacak. Haziran genel seçimlerinde Çorum'da Merkez'de yapýlanarak 600 gönüllü ile 190 bin seçmenin oylarýný gözlemlemek ve saymak. Oy ve Ötesi Çorum eðitim toplantýlarýnýn üçüncüsü bugün saat14.00'da Sera Otel'de yapacak. "Yeni dönemde yeni projelerle Milletimize hizmet edeceðiz" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Dr Cahit Baðcý seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ziyaret öncesinde Osmancýk Seçim Koordinasyon Merkezinde bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya AK Parti Ýl Yönetim Kurulu üyesi Adem Candan Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar önceki Ýlçe Baþkaný Av.Oðuzhan Kaya Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl genel meclis üyeleri Mehmet Yücel Celalettin Aksan, Osmancýk Kadýn Kollarý Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri,belediye Meclis üyeleri, Ýl ve ilçe gençlik kollarý üyeleri katýldý. Daha sonra Baðcý ve beraberindeki Osmancýk teþkilatý ile esnaf ziyareti ve köy ürünleri pazarý ile sebze ve meyve pazarýna ziyaret de bulundu. Baðcý, esnaf ziyaretinde son 4 yýlda Osmancýða yapýlanlarýn anlatýldýðý broþürü tek Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçmenleriyle buluþmaya devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, MHP Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'- dan oluþan heyet, Gülabibey Mahallesi, Çepni Mahallesi, Sobacýlar Arastasý'ný ziyaret etti. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre çalýþmalar kapsamýnda esnafýn sorunlarýný dinleyen milletvekili adaylarý kendilerine yetki verildiðinde mecliste sorunlarýn çözümü noktasýnda ellerinden geleni yapacaklarýnýn altýný çizdiler. Ziyaret esnasýnda vatandaþlardan bazýlarý, "Biz tarýmla uðraþýyorduk. Bizi bitirdiler. Hayvancýlýðý bitirdiler. Sizi mecliste görmek Tarihi projede ilk kazma vuruluyor Ýskilip'in Þehir Ýçme Suyu Þebekesi yenileme iþinin ihalesi 29 Aralýk 2014 tarihinde Ýller Bankasý tarafýndan yapýlmýþtý. Kenti kansorejen madde içeren asbestli borulardan kurtaracak alt yapý projesinin yer teslimi ise 8 Nisan 2015 tarihinde Ýskilip Belediyesi tarafýndan yapýlmýþtý. Geçtiðimiz Nisan ayýnda Ýskilip'e gelen Ýller Bankasý ve ihaleyi alan yüklenici firma yetkilileri önce Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etmiþ, burada yapýlan görüþmede baþlayacak çalýþmalar öncesi bilgi vermiþ, alt yapý çalýþmalarýna en kýsa sürede baþlanacaðýný söylemiþti. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ihaleyi alan firmaya Ýskilip Belediyesi Kazanlý Meyve Bahçesinde bulunan bina þantiye olarak tahsis edildi. Kanserojen madde içeren saðlýksýz borularýn yerini alacak PE 'luk polietilen plastik borular kente gelen týrlardan þantiye sahasýna indirildi. Ýskilip'i saðlýksýz kansorejen madde içeren asbestli borulardan su içmekten kurtaracak bu tarihi projede ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. tek esnafa ve caddedeki vatandaþlara daðýttý. Esnafýn yoðun ilgi ve desteði ile karþýlaþan Baðcý desteklerinden dolayý teþekkür etti. Baðcý, "Yeni dönemde yeni projelerle Milletimize hizmet edeceðiz" diyerek Çorum Bu çalýþma ayný zamanda evlere yivlik suyu kalitesi de getirecek. Ýskilip'i saðlýksýz borulardan su içmekten kurtaracak proje, saðlýklý ve temiz su tüketimine imkan saðlayacak. Yer altýnda yaþanan su sýzýntýlarýný da giderecek çalýþma, su israfýnýn da önüne geçecek. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, çalýþma ile birlikte Ýskilip'te içme suyu hattýnda bulunan kanserojen asbest borularýn tarihe karýþacaðýný, 500, 800 ve 2 Bin tonluk depolardan þehre su verileceðini söyledi. Þehir Ýçme Suyu altyapý çalýþmasý kapsamýnda 10 metre küplük maslak, 2 klor binasý, 10 tahliye sistemi, 1 Vantuz, 3 Debimetre, 4 basýnç kýrýcý vana ve 2 Klor odasý yapýlacaðýný ifade eden Çatma, çalýþmalara önümüzdeki günlerde baþlanacaðýný kaydetti. Belediye Baþkaný Recep Çatma "Ýhalenin gerçekleþtirilmesinde ve yapým aþamasýna getirilmesinde desteklerinden dolayý baþta Ak Parti Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ederim. Ýskilip'imize ve hemþerilerimize hayýrlý olsun" dedi. Osmancýk yolunun da ihale edildiði müjdesini verdi. Osmancýk bölgesine bir OSB kurulduðundan da bahseden Milletvekili Baðcý, "Osmancýk AK Parti iktidarýnda daha da geliþecektir" dedi. istiyoruz. Sizin vatanseverliðiniz, Atatürkçülüðünüz yeter. Oyumuz size. AKP gitsin artýk. Baþka isteðimiz yok. Bu ülkenin sizlere ihtiyacý var. Helal olsun size. Ayný milletvekillerini ýsýtýp ýsýtýp önümüze sunuyorlar. Sanki baþka insan yokmuþ, memlekette insan kalmamýþ gibi" dediler. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý ise, "Bu seçim Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir. Biz Türkiye için varýz. Ýnþallah destekleriniz sayesinde sizi temsil etme þerefine eriþeceðiz" þeklinde kaydetti. MS'Ý FARK EDÝN! MS HASTALIÐI NEDÝR? MS hastalýðý, diðer bir adýyla multiple skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalýðýdýr. Bu hastalýða multiple skleroz denmesinin nedeni hastalýk beyin ve omuriliðin birçok yerinde sertleþmiþ dokular oluþturmasýdýr. Merkezi sinir sistemi sinirler boyunca vücudumuzun farklý yerlerinde elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santrali gibidir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm hareketlerimizi kontrol eder. MS hastalýðý da bu mesajlarýn düzgün bir þekilde iletilmesini bozar. Saðlýklý sinir liflerinin çoðu mesajlarýn iletilmesini kolaylaþtýran miyelin denen yaðlý bir madde ile çevrelenmiþtir. Bu doku sinir liflerinin elektrik uyarýlarýný iletmelerine yardýmcý olur. MS hastalýðýnda miyelin parçalanýr ve miyelinin yerini sertleþmiþ dokular alýr. Böylece mesajýn geçiþi engellenir ya da sapar. Sonuçta vücut fonksiyonlarý kontrol edilemez hale gelir, çünkü mesajlar yanlýþ yere gittiði için gerektiði þekilde iletilemez. MS hastalýðýný,þu örnekle tanýmlayabiliriz. "Elektrik kablolarýný düþünün. Tellerin üzeri, yalýtýmý saðlayan plastikle kaplýdýr. Bir sebepten kablolarýn üzerindeki plastik sýyrýlýr veya yer yer açýlýr. Bu durumda çýplak teller birbirine deðer ve kýsa devre olur. Ýnsan vücudunda da binlerce kilometre sinir vardýr ve bu sinirlerin üzeri miyelin denen yaðlý bir madde ile çevrelidir. MS'te bu miyelin yer yer yok olur ve vücutta kýsa devre oluþur." MS HASTALIÐININ NEDENÝ NEDÝR? Hastalýðýn tam olarak nedeni saptanamamýþtýr ancak bir takým teoriler ortaya konmuþtur. Virüs saldýrýsý: Vücudumuza giren virüsler hücrelerde hýzla çoðalýr ve bir hastalýða sebep olur fakat bazý virüsler vücutta yavaþça aylar ya da yýllar içinde vücutta kalarak yeni hastalýklar oluþturabilir. MS bu virüs tahribatý sonucunda ortaya çýkabilir. Baðýþýklýk Sistemi: Vücudumuzun savunma yani baðýþýklýk sistemi zaman içinde zayýflayýp geri tepebilir ve bunun sonucunda kendi hücrelerine saldýrýr. Buna Oto-Ýmmun Reaksiyon denir. MS hastalýðý vücudun kendi dokusuna saldýrdýðý reaksiyon sonucunda da ortaya çýkýyor olabilir. MS HASTALIÐI KÝMLERDE GÖRÜLÜR? Türkiye' de yaklaþýk bin kiþide, A.B.D'de 350 bin kiþide, bütün dünyada bir milyonun üzerinde MS' li bulunmaktadýr. MS' i olanlarýn çoðunluðu ilk belirtileri yaþlarý arasýnda yaþarlar. MS kadýnlarda daha sýk görülür Ilýman iklim kuþaðýnda hastalýk daha sýktýr. Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa, Kuzey Avusturalya' da hastalýk daha sýk görülürken, Ekvator, kutuplar gibi bölgelerde seyrektir. MS bulaþýcý ve kalýtsal deðildir, fakat MS'e yatkýnlýk MS'li kiþilerin aile bireylerinde artar. Diðer önemli nedenler cinsiyet ve sigara kullanýmýdýr. MS HASTALIÐININ BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR? Hastalýðýn belirtileri merkezi sinir sisteminin hangi bölgesinin etkilendiðine baðlý olarak deðiþebilir. Belirtiler kiþiden kiþiye deðiþiklik gösterdiði gibi ayný kiþide zaman içinde farklý belirtiler de gösterebilmektedir. **En yaygýn belirtisi hissizliktir. Bununla birlikte MS; Halsizlik, Karýncalanma, Koordinasyon zayýflýðý, Titreme, Kas sertleþmesi, Konuþma bozukluðu, Yorgunluk, Görme bozukluðu, Denge problemleri, Baðýrsak ya da mesane sorunlarý, Ýstemsiz hýzlý görme (nistagmus), Yürümede bozukluk, Cinsel iþlev bozukluklarý, Hafýza kaybý, Isýya hassasiyet gibi belirtilerle de ortaya çýkabilir. MS hastalarý bu belirtilerin tamamýný yaþamaz ama her hastada farklý belirtilerle ortaya çýkar. MS HASTALIÐININ TEDAVÝSÝ MS merkezi sinir sisteminde iltihabi deðiþikliklere neden olabilir. Hastalýk çoðunlukla ataklarla ve düzelmelerle seyreder, bu bazýlarýnda yavaþ, bazýlarýnda da hýzlý ve sürekli ilerler. Hastalýk beynin beyaz cevherinde ve merkezi sinir sisteminde hýzlý iletimi saðlayan sinirsel yapýlarý kaplayan kýlýflarda (myelin) hasar meydana getirir. Hastalýðýn geliþiminde baðýþýklýk sisteminin myelin kýlýfýný yanlýþlýkla yabancý gibi tanýyarak savunma mekanizmasýný çalýþtýrmasýnýn etkili olabileceði düþünülmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

11 2 AÐUS- 30 MAYIS 2015 CUMARTESÝ HABER 11 Kule vinçte intihar giriþimi Çorum'da yapýmý devam 650 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatýnda çalýþan bir iþçi, maaþýný alamadýðý iddiasýyla kule vincin merdivenlerine týrmanarak intihara kalkýþtý. Öte yandan olayý görüntülemek isteyen basýn mensuplarýný engellemeye çalýþan yüklenici firma personelleri ile inþaat iþçileri arasýnda kavga çýktý. Firma yetkilileri ise daha sonra yaptýklarý açýlamada iþçinin alt yüklenicileri olan bir firmada çalýþtýðýný ifade ettiler. Firma yetkilileri kendilerine Ýl Özel Ýdaresinin ödemeleri zamanýnda yaptýðýný kendilerinin de alt yüklenici firmaya ödemeleri yaptýklarýný dile getirdiler. Mart 2014'de temeli atýlan ve Ýl Özel Ýdaresi ile Saðlýk Bakanlýðý kontrolünde yürütülen 650 yataklý Çorum Eðitim ve Rektör Alkan'a tebrik Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim kurulu üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeniden rektörlüðe atanmasýndan dolayý tebrik ettiler. Ziyarete Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cinbek, Muhasip Üye Ali Yýlmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil Yýlmaz katýldý. Birlik Baþkaný Hüseyin Cinbek ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri birliðin iþleyiþi hakkýnda Rektör Reha Metin Alkan'ý bilgilendirdiler. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Araþtýrma Hastanesi inþaatý ikinci kez iþçi eylemine þahit oldu. Geçtiðimiz nisan ayýnda inþaatta çalýþmalarýna raðmen paralarýný alamadýklarýný iddia eden iþçiler, çalýþmalarý durdurmuþ ve ertesi günü iþe yeniden baþlamýþlardý. Eylemden tam 1 ay sonra bu kez yine ayný gerekçeyi öne süren bir iþçi, þantiyedeki kule vincin merdivenlerine týrmanarak intihar giriþiminde bulundu. Ýntihar giriþimi üzerine þantiye alanýna çok sayýda polis ve itfaiye ekibi gelerek çevrede önlem aldý. Kule vincin ortasýna kadar týrmanan iþçi ile telefonda irtibat kuran polis ekipleri, parasýnýn ödeneceðini söyleyerek ikna çalýþmalarýnda bulundu. Bu sýrada itfaiye ekipleri, iþçinin atlama ihtimaline karþý hava yastýðý açarak önlem aldý. Polisin iþçiyi ikna çalýþmalarý sürerken, þantiye dýþýndan görüntü almak isteyen basýn mensuplarý, firma çalýþaný olduðu öðrenilen kiþiler tarafýndan engellenmeye çalýþýldý. Ýnþaat iþçileri ise maaþlarýný alamadýklarýný ve maðdur olduklarýný söyleyerek, basýnýn çekim yapmasýný istedi. Basýna saldýrý giriþiminde bulunan yüklenici firma çalýþanlarý ile inþaat iþçileri arasýnda yumruk yumruða kavga çýktý. Kavga polisin araya girmesi ile güçlükle önlendi. Basýn mensuplarý, firma çalýþanlarý hakkýnda þikayetçi oldu. Bir saat boyunca vinç üzerinde bekleyen iþçi, uzun uðraþlar sonucu ikna edilerek týrmandýðý yerden aþaðý indi. Ýþçinin intihar giriþimi esnasýnda týrmandýðý kule vincin hiçbir þey olmamýþ gibi çalýþmaya devam etmesi ise dikkat çekti. FÝRMADAN AÇIKLAMA Daha sonra yazýlý bir açýklama yapan Þantiye Þefi Gökhan Evcil þu ifadeleri kullandý: "Hastane þantiyemizde bugün meydana gelen olayýn asýl sorumlusu olan Faruk Gökden isimli ekip baþý, Ýlkel Mühendislik adýna alt yüklenicimizde çalýþmakta idi. Ýlkel Mühendisliðe ait diðer illerde iþ yapmakta olan Faruk Gökden'in, mekanik iþler alt yüklenicisi Ýlkel Mühendislikten, Çorum E.A.H Ýnþaatý adýna alacaðý bulunmamaktadýr. Olaya sebep olan alacak meselesi çalýþtýðý diðer iþlerden kaynaklanmaktadýr. Ayrýca Ýlkel Mühendislik adýna çalýþan Faruk Gökden'in diðer iþler ile birlikte toplamda Ýlkel Mühendislik'ten alacaðý bulunmamakta aksine Ýlkel Mühendisliðe borcu bulunmaktadýr. Sorunun asýl sebebi ise Faruk Gökden'in sorumlusu olduðu ekibin tarihinden beri çalýþmamasýna raðmen tarihine kadar olan yevmiyelerini talep etmeleri ve bu nedenle alt yüklenicimiz olan Ýlkel Mühendislik ve Faruk Gökden'in anlaþma saðlayamamasýdýr. Buna raðmen alt yüklenicimiz, bu olayýn çözülmesi ve olayýn kapanmasý adýna mevcut borcunu göz ardý etmiþ ve tüm çalýþanlara paralarýný ödeyerek memleketlerine göndermiþtir. Önemle belirtmek gerekir ki Ýl Özel Ýdare tarafýndan tarafýmýza yapýlan idari hakkediþlerde ve tarafýmýzdan alt yüklenicilere yapýlan hakediþlerde herhangi bir sorun olmamakla birlikle ödemeler zamanýnda tam ve eksiz olarak yapýlmýþ olup ayný þekilde ödenmeye devam edilecektir. Durum böle iken oluþan stresli ortamdan dolayý gazeteci arkadaþlarýmýz ile çalýþanlarýmýz arasýnda sözlü münakaþa yaþanmýþ olup bu durumun olayýn gerginliðinden kaynaklandýðýný belirtmemiz gerekir." Haber Servisi 40 yýllýk hasreti giderdiler Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden eðitim öðretim yýlýnda mezun olan öðrencileri "40. yýl Buluþmasý" adý altýnda program düzenlediler. Bir grup öðrencinin giriþimiyle planlanan programa çok sayýda öðrenci, o dönemde görev yapan idareci ve öðretmenler katýldý. Program katýlýmcýlarý 40 yýl sonra, öðrencilik yaptýklarý sýnýflara girerek kendilerine ait olan sýralara oturarak anýlarýný tazelediler. Okul Müdürü Halise Akay tarafýndan hazýrlanan Özel Mezunlar Defterine anýlarýný, duygu ve düþüncelerini yazdýlar. Baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin uzak illerinden programa katýlan misafirler. Bu etkinliðin her yýl yapýlmasý planlanarak, toplantýdan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Okul Müdiresi Halise Akay'a programa katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek çiçek takdim ettiler. Mimar Sinan Ýlkokulu'na üçüncülük ödülü Merkez Mimar Sinan Ýlkokulu, geleneksel çocuk oyunlarýndan kaleli yakan top ve yað satarým branþýnda üçüncülük aldý. Milli Eðitim Bakanlýðý ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereðince düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunlarý Þenliði tamamlandý. Eski geleneksel çocuk oyunlarýnýn yaþatýlmasý, çocuklarý bilgisayar ve teknoloji baðýmlýlýðýndan kurtarmak, eskiden sokak ve meydanlarda oylanan çocuk oyunlarýnýn saðlamak amacýyla düzenlenen yarýþmalardan Mimar Sinan Ýlkokulu da ödülle döndü.okul Müdürü Ahmet Çek, öðretmenlerden Feride Tepençelik, Emine Arlý ve öðrencileri üçüncülük ödülü aldý. Öðretmenler ve öðrenciler, baþarýlarýný Bambu Cafe'de kutladýlar.okul Müdürü Ahmet Çek, yarýþmalarda okulu baþarýyla temsil eden ve dereceye giren öðrencileri tebrik etti. "31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ" Saðlýklý bir hayat için, TER- CÝHÝNÝ YAP! Tütün kullanýmý, dünya genelinde olduðu gibi ülkemizde de önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan geliþtirilen ve bu konudaki ilk uluslararasý anlaþma niteliði taþýyan " Tütün Kontrol Çerçeve Sözleþmesi (TKÇS) ülkemiz tarafýndan 2003 yýlýnda imzalanmýþtýr. TKÇS'yi temel alarak ülkemizde kamu kurum ve kuruluþlarý, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin katýlýmý ile "Ulusal Tütün Kontrol Programý (UTKP)" hazýrlanarak hayata geçirilmiþ ve baþarýlý bir þekilde uygulanarak ülkemiz " Lider Ülke " konumuna yükselmiþtir. Geliþmiþ ülkelerde sigara kullanýmý azalýrken, az geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde artmaktadýr. Bu durum insan saðlýðýný tehdit etmektedir yýllarý içerisinde 150 milyon insanýn sigaraya baðlý hastalýklardan öleceði tahmin edilmektedir. Sigaranýn zararlarý nedeniyle ortaya çýkan hastalýklarýn tedavisine yýlda 5 milyar dolar harcanmaktadýr. Tütün kullanýmý, önlenebilir ölümlere neden olmaktadýr. Yýlda dünyada 5 milyondan fazla insan tütünle baðlantýlý kalp krizi, felç, kanser, akciðer rahatsýzlýklarý ve diðer hastalýklardan ölmektedir. Bu nedenlerle sigara kullanýmýnýn önlenmesi çalýþmalarý önemi her geçen gün artmaktadýr. Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarý hakkýnda toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla 31 Mayýs tarihi Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan " Dünya Tütünsüz Günü " olarak ilan edilmiþ olup tüm dünyada 1987 yýlýndan beri çeþitli etkinliklerle kutlanmaktadýr. 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü programýnýn bu yýlki temasý "Sigara Býrakma" olarak belirlenmiþtir. Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak "31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü" etkinliklerimiz; Ýnsanlarýn yoðun olarak kullandýðý yerlerde kurulacak stantlarda isteyen vatandaþlara karbonmonoksit (CO) ölçümü yapýlarak; sigaranýn zararlarý, ALO 171 Sigara Býrakma Danýþma Hattý ve kapalý alanlarda tütün ürünü kullanýmý durumunda vatandaþlarýn ihbarda bulunabilecekleri ALO 184 SABÝM hattý hakkýnda gerekli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. Farkýndalýk oluþturmak adýna tüm saðlýk kuruluþlarýmýz ile vatandaþlarýn yoðun olarak kullandýklarý yerlerde dumansýz hava sahasý ve sigaranýn zararlarýnýn anlatýldýðý afiþ ve benzeri bilgilendirme materyalleri asýlarak dikkat çekilmeye çalýþýldý. Belediye otobüs duraklarýna "SÝGARA ÝÇÝLMEZ" afiþleri asýlarak vatandaþlarýmýz bilgilendirildi. Tütün kullanýmý ve zararlarý ile sigara kullananlarýn nasýl býrakacaklarý konusunda toplumun farkýndalýðýnýn artýrýlmasý amacýyla hazýrlanan; ilimizdeki "Sigara Býrakma Poliklinik" bilgilerinin ve "Ýlaç Daðýtým Birimi"nin tanýtým broþürü, baþta Aile Hekimlikleri olmak üzere vatandaþlarýmýza daðýtýldý. Sigarayý býrakmak isteyen vatandaþlarýmýz Sigara Býrakma Polikliniklerinde muayene olduktan sonra ilaçlarýný ücretsiz olarak Ýlaç Daðýtým Merkezimizden temin edebilmektedir. Zararlý alýþkanlýklardan en güzel korunma yolu: HÝÇ BAÞLAMAMAKTIR! Tütün ve tütün ürünlerinin zararlarý hakkýnda toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla eðitim faaliyetlerinden bir tanesini de Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleþtirildi. Eðitim, Toplum Saðlýðý Merkezi hekimi Dr.Gözde Nur YURTTAÞ tarafýndan 100 kiþilik bir öðrenci grubuna verildi. Ýlimizde "4207 Sayýlý Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü Hakkýnda Kanun" kapsamýnda denetim ve bilgilendirme çalýþmalarý düzenli olarak devam etmektedir. Tüm bu çalýþmalarýn amacý, saðlýklý bir toplum ve saðlýklý bir nesil yetiþtirmektir. Sigara içen bireyleri, "31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü"nü sigarasýz ve saðlýklý bir hayat için yeni bir baþlangýç kabul ederek, ailemizi toplumumuzu ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarýndan koruyarak, en temel haklarýmýzdan biri olan temiz hava solunabilmesini saðlamak amacýyla sigarayý býrakmaya davet ediyoruz. Sigara içiyor musunuz? Sigaraya vereceðiniz parayla neler yapýlabileceðini düþünün Yýlda kaç gün "sigara parasý" için çalýþtýðýnýzý biliyor musunuz? Sigara paketi ortalama 7 lira desek, günde bir paketten yýlda toplam 2555 lira eder lira gelirli bir aile 2.5 aylýk alýn terini her yýl sigara ile kül ediyor. 20 yaþýndaki bir genç, günde bir paket içmek yerine bu parayý (aylýk 210 TL'yi) Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yatýrsa 56 yaþýna geldiði zaman bugünkü iyimser tabloyla (devlet katkýsý dahil) 600 bin lira civarýnda parasý birikmiþ oluyor. Sigarayý hemen býraksanýz, ay sonunda tasarruf edeceðiniz para ile bir aylýk temel gýda ihtiyaçlarýný karþýlayabilirsiniz. 1 senelik sigara parasý olan 2555 lira ile neler yapabilirsiniz: Sadece 1 kiþinin sigarayý býrakmasýyla günde 7 lira tasarruf ederek, Ailece yaz tatili yapabilirsiniz. Evin yýllýk elektrik, su ve doðalgaz faturalarýný ödeyebilirsiniz. Beyaz eþyalarý veya salon mobilyalarýný yenileyebilirsiniz. Çocuðunuzun yýllýk okul masraflarýný karþýlayabilirsiniz. Ailenizin giyim masraflarýna harcayabilirsiniz. Son model bilgisayar veya büyük ekran televizyon sahibi olabilirsiniz. Yaklaþýk 16 tane çeyrek altýn alabilirsiniz. Senelerdir içen birisi bu paralarla neler alabilirdi? Eðer 20 yýldýr sigara içiyorsanýz en az 50 bin liranýz kül oldu demektir. Eðer evde iki kiþi, karý koca sigara içiyorsanýz bu miktar 100 bin lirayý geçer. Bu parayla çok rahat evaraba alabilirdiniz. 30 yýldýr sigara içiyorsanýz tek baþýnýza yaklaþýk bin lirayý dumanla savurdunuz demektir. Eðer sigara kullanýyor iseniz, bunun bir hastalýk olduðunu bilmeli ve bir an önce bu alýþkanlýðýnýzdan kurtulmalýsýnýz. Unutmayýn ki; "yakýlan her sigaranýn ucunda ateþ, sonunda ölüm vardýr" PARAYLA, ÖLÜMÜ SA- TIN ALMAYIN! Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

12 30 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 2.Lig'e son çýkan takým belli oldu 2.Lig'e son çýkan geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor'da forma giyen Murat Akgül'lü Sivas 4 Eylül oldu. Spor Toto 3.lig 2. Grup play-off final müsabakasýnda Sivas 4 Eylül Belediyespor, Denizli Büyükþehir Belediyespor'u 1-0 maðlup ederek Spor Toto 2. Lig'e yükseldi. Sakarya Atatürk Stadý'nda oynanan maç sonrasýnda Sivas 4 Eylül Belediyespor kupasýný müsabakanýn ardýndan düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu 2. Baþkanvekili Arif Koþar'dan aldý. Koþar, müsabakanýn hakemleri Özgür Yankaya ve ekibine de plaket verdi. Ýncedal dönemi resmen bitti Çorum Belediyespor yönetimi Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile yollarý resmen ayýrdý. Ýstanbulspor maçý sonrasýnda görevden ayrýlmasý beklenen Yavuz Ýncedal ile Çorum Beledieyspor yönetimi yollarý ayýrdý. Dün bir araya gelen Çorum Belediyespor yönetimi ortak karara varýrken yeni sezona yeni teknik heyet ile baþlanacak. Çorum Belediyespor basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram yaptýðý açýklamada " Teknik Direktörümüz Yavuz Ýncedal bu sezon bizlere çok þey katmýþtýr. Ancak yönetim olarak kan deðiþikliðinin takýmýmýza fayda getireceðini düþündük ve Yavuz Ýncedal hocamýzla yollarý ayýrma kararý aldýk. Bu kararý yönetim olarak aldýk ve Teknik Direktörümüz Yavuz Ýncedal'a da bildirdik. Yavuz Ýncedal hocamýza 1 sezon boyunca verdiði emekler nedeniyle teþekkür ediyoruz. Yeni teknik Direktörümüzle ilgili çalýþmalara hemen baþlayarak, bir an evvel bu sorunu çözeceðiz. Yeni sezona yeni teknik heyetimizin oluþturacaðý kadro yapýsý ile baþlayacaðýz. Bu yýl Play- Off finali oynayan takýmýmýzýn gelecek sezon doðrudan 2.Lig'e çýkacaðýna olan inancýmýz tam. Ben bir kez daha yönetimimiz adýna Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyor, gelecek sezon görev alacaðý yeni takýmýnda baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. Spor Servisi Gruplarda son maçlar oynanacak En baþarýlý sezon Play-Off final maçýnda Ýstanbulspor'a yenilerek elenen ve gelecek sezonda da 3.Lig'de mücadele edecek olan Çorum Belediyespor, profesyonel liglerde ki en baþarýlý sezonunu geçirdi. Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel liglere 3 sezon önce çýkan Çorum Belediyespor mücadele ettiði ilk sezonu son haftalarda aldýðý sonuçlarla orta sýralarda tamamladý. Ligden düþme korkusu yaþayan ve göreve geçtiðimiz aylarda hayatýný kaybeden Halit Kýlýç'ýn getirildiði Çorum Belediyespor, ligde kalmayý baþardý sezonu ilk maçýna Halit Kýlýç idaresinde çýkan ancak ilk maçýnda maðlup olduktan sonra Teknik Direktör Sedat Özbað ile kan deðiþimine giden Kýrmýzý- Siyahlýlar bu sezonda 4 teknik adamla çalýþtý. Sedat Özbað'ýn istifasýnýn ardýndan Hakký Öztabað'ýn geldiði Çorum Belediyespor'da Hakký hoca dönemi de kýsa sürdü. Ligin bitimine 4 hafta kala görev baþýna getirilen Mustafa Altýndað, takýmý Play-Off'a taþýmayý baþaramazken Çorum Belediyespor, lige Erzurum deplasmanýnda aldýðý maðlubiyetle veda etti. Bu sezona ise geçtiðimiz sezonun iskelet kadrosunu bozmadan takviyelerle baþlayan Çorum Belediyespor, ligin ilk maçýnda Denizli temsilcisi Kýzýlcabölükspor'a 3-2 maðlup oldu. Ligin ilk yarýsýnda aldýðý skorlarla ligi 2.sýrada tamamlayan Kýrmýzý-Siyahlýlar özellikle ikinci ayrýnýn baþýnda aldýklarý kötü sonuçlarla 8.sýraya kadar geriledi. Son haftalarda yeniden bir çýkýþ yakalayan Çorum Belediyespor, Bursa deplasmanýnda oynadýðý son hafta maçýnda Nilüferspor ile berabere kalarak, Play-Off biletini aldý. 3 sezondur 3.Lig'de mücadele eden Çorum Belediyespor bu sezon Play- Off finali oynayacak en baþarýlý sezonunu tamamlamýþ oldu. Spor Servisi 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý bu akþam oynanacak 4 maçla devam ederken, A ve B Grubunda çýkan takýmlar belli olacak. B Grubunda Hýþýroðlu Kuruyemiþ son maçlar öncesinde gruptan lider olarak çýkmayý garantilerken, gruptan çýkan son takým bugün oynanacak maçlardan sonra belli olacak. B Grubunda Kalehisar Köyü ve Anitta Otel 4'er puanla 2.ve3.sýrada yer alýrken, gruptan çýkma iddiasý bulunan Çorum Barosu ve Osmancýk Kale Otel'in ise 3'er puaný bulunuyor. B grubunda oynanacak olan 2 karþýlaþmada saat 19.00'da baþlayacak. Kalehisar Köyü ile Çorum Barosu 1 Nolu Sahada saat 19.00'da karþý karþýya gelirken, Osmancýk Kale Otel ile Anitta Otel takýmlarý ise 2 NoluSaha'da karþýlaþacak. Bu maçlarda alýnacak sonuçlarýn ardýndan B Grubu'ndan çýkan 2.takým da netleþecek. A Grubunda oynanacak olan maçlar ise saat 17.30'da baþlayacak. Grupta 7 puanla lider konumda bulunan Fen- Ýþ Yolspor ile Öncü Ýnþaat 2 Nolu Sahada karþýlaþýrken, Hasanpaþa MTAL ile ÞellaleCafe Efe Döþeme takýmlarý 1 Nolu Sahada karþýlaþacak. C ve D Grubunda ise son maçlar yarýn akþam oynanacak. Turnuvada bugün ve yarýn oynanacak olan maçlarýn programý þöyle: BUGÜN: 1 Nolu Saha Saat Hasanpaþa MTAL-ÞellaleCafe Efe Döþeme 2 Nolu Saha Saat Fen-Ýþ Yolspor-Öncü Ýnþaat 1 Nolu Saha Saat Kalehisar Köyü-Çorum Barosu 2 Nolu Saha Saat Osmancýk Kale Otel-Anitta Otel YARIN: 1 Nolu Saha Saat Ayka Enerji-Abdalata Koçak Makine 1 Nolu Saha Saat Metyol Yapý-Çorum Time 2 Nolu Saha Saat Beden Eðitimi Öðretmenleri Çorum Park- 3N Dizayn 2 Nolu Saha Saat Özgür Çelik Kapý Çiçek Cam-Balaban Makina. Spor Servisi ASGD Orta Kuþakta günün sonuçlarý "Herkese eþit mesafedeyiz" Spor-Toto 3.Lig'de mücadele eden Zonguldakspor'un Kulüp Baþkaný Zonguldakspor'un menfaatleri doðrultusunda hareket ettiklerini, herkese eþit mesafede olduklarýný belirtti. Caner kendisini için bir þey istemediklerini, Zonguldakspor'a bir fayda saðlamak için çalýþtýklarýný belirterek þöyle konuþtu, "Ben Zonguldakspor için uðraþýyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Birilerine forma - atký hediye ediyorsam Zonguldakspor'un menfaatleri içindir.bizi birilerine forma verdi diye eleþtirenler oluyor. Ben bunu Zonguldakspor'un menfaatleri için yapýyorum. Biz her türlü ön yargýdan uzak siyasi parti ayrýmý yapmadan hepsine eþit mesafedeyiz. Biz destek nerden bulabilirsek oralara forma-atký hediye ediyoruz. Zonguldakspor için bir kuruþ yardým yapan bir çivi çakan kim olursa olsun biz onun peþindeyiz. Bu konuda bir kaprisimiz ve egomuz olmaz.bizim amacýmýz Zonguldakspor'u iyi yerlere getirmek. Bu böyle bilinsin. Ön yargýlardýn sýyrýlalým. Millet artýk beni tanýsýn. Eðer hala tanýmadýlarsa buna üzülüyorum. Ben Zonguldakspor için uðraþýyorum. Enerji Bakaný ile kendi iþim için görüþmedim. Diðer partilerin vekillerine kendi iþim için gitmiyorum. Zonguldakspor'un menfaati için gidiyorum. Yorum yaparken veya eleþtiri yaparken lütfen kýrýcý olmayalým. Tüm yukarýda saydýklarýmý göz önünde bulunduralým. Benim þevkimi kimse kýrmasýn. Bizim amacýmýz Zonguldakspor'u iyi yerlere getirmek. Anlamsýz eleþtiriler var. Ben Zonguldakspor'un menfaati için bakanýn kapýsýna gideceðim orada bekleyip derdimizi anlatacaðým. Yada diðer partilerin vekillerine derdimizi anlatacaðýz. Ana Muhalefet lideri buraya geldi. Ben ayný gün Zonguldakspor'un çok önemli bir iþi için Ankara'ya gitmek durumunda kaldým. Ama gitmeden önce 3 adet formasýný hazýrlattým. 3 Adet atký býraktým. Muhalefet partisinin genel Baþkanýna verilsin diye. Ben hiçbir parti ayrýmý yapmýyorum.zonguldakspor'a destek için uðraþýyorum. Siyasilerde öyle. AK Partilisi olsun, MHP'lisi olsun, CHP'lisi olsun. Hepsi Zonguldakspor'a azda olsa ellerinden geldiðince katký saðlamak için çalýþýyorlar. Ben Kulüp Baþkaný olarak insanlara sen þu partidensin, öteki bu partiden diye ayrým yapabilirmiyim? Yapamam. Zonguldakspor'un menfaatleri için hepsine eþit mesafede olmam lazým. Tekrar söylüyorum. Ne yapýyorsak Zonguldakspor'a bir katký saðlamak adýna yapýyoruz " Balaban Makine: 3 Çorumpark-Bed. Eðt.Öðrt.:4 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Abdülselam Koçak, Harun Tecimer. BALAKAN MAKÝNE: Emin, Muhammed, Halil, Erkan, Ö.Faruk, Arif, Ramazan, Murat Durmuþ, Taner, Mustafa, Bahri, Samet, Murat Doðruöz, Ýlhami. ÇORUMPARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝ: Serkan, Hasan, Alper, Ersel, Ýbrahim, Deniz, Yalçýn, Osman, Fatih Evli, Menderes, Çetin, Hamit, Erdoðan, Ahmet, Fatih Tuncalý, Selman, Mustafa Mustafa. GOLLER: Dk. 7 Murat Durmuþ, Dk. 34 Taner, Dk. 35 Mustafa (Balaban Makine), Dk. 23 ve 43 Osman, Dk. 41 Menderes, Dk. 54 Hasan. Özgür Çelik Kapý: 2 Ýþkur: 5 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Yunus Dursun, Baran Avcý, Abdülselam Koçak. ÖZGÜR ÇELÝK KAPI-ÇÝÇEK CAM: Murat Bayar, Vedat, Ali, Mehmet, Aslan, Hayati, Murat Küyük, Ýbrahim, Levent, Hüseyin, Cihan, Alparslan, Nevzat, Ramazan. ÝÞKUR: Alper, Ali, Ahmet, Muttalip, Mustafa, Tuncay, Mesut, Yýlmaz, Emrah, Eser, Sinan, Þeref, Mehmet, Abdurrahman, Gültekin. GOLLER: Dk. 26 Muttalip, Dk. 35 ve 54 Ahmet, Dk. 43 Gültekin, Dk. 48 Emrah (Ýþkur), Dk.38 Vedat, Dk. 60 Hüseyin (Özgür Çelik Kapý). KIRMIZI KART: Dk. 60 Mehmet (Özgür Çelik Kapý). Ayka Enerji: 6 Çorum Time: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Serhat Sarkandý, Abdullah Akkoyun, Fatih Derviþoðlu. AYKA ENERJÝ: Semih, Mustafa Çam, Mustafa Kýlçak, Selçuk, Ýbrahim, Serkan, Hasan, Emre Erbaþ, Þahin, Samet, Kadir, Hüseyin, Yýldýrým, Emre Köle. ÇORUM TÝME: Mesut, Uygar, Þaban, Ceyhun, Serdar Bilal, Murat, Ömer, Mehmet, Arif, Adil, Bektaþ, Yusuf, Serdar Göksel, Sami. GOLLER: Dk. 19 Kadir, Dk. 27, 52 ve 55 Hasan, Dk. 30 Samet, Dk. 50 Ýbrahim (Ayka Enerji), Dk. 20 Bektaþ (Çorum Time). Metyol Yapý Ýnþaat: 3 Cadde Dominos: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: M.AliCýrýl, M.Zeki Sevim, Furkan Alagöz. METYOL YAPI ÝNÞAAT: Murat, Selahattin, Beytullah, Yasin Ünal, Cafer, Sefer, Kenan, Hakverdi, Yunus, Orhan, Erol, Yasin Erbaþ, Mustafa, Aykut, Harun, Adem. CADDE DOMÝNOS AKMAZ KÖ- MÜRCÜLÜK: Ferhat, Vedat, Sezai, Ýsa, Muhammed, Ahmet, Serkan, Yaþar, Serdar, Murat, Burak, Raþit, Faik. GOLLER: Dk. 9 ve 20 Yunus, Dk. 55 Harun (Metyol), Dk. 15 Ahmet (Cadde Dominos). KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Ahmet (Cadde Dominos), Dk. 60 Erol (Metyol).

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýhracatýmýzda rekor artýþ

Ýhracatýmýzda rekor artýþ Ýhracatýmýzda rekor artýþ Mayýs Dünya Tütünsüz Günü programýnýn bu yýlki temasý Sigara Býrakma olarak belirlendi. En güzeli hiç baþlamamak Mayýs Dünya Tütünsüz Günü programýnýn bu yýlki temasý Sigara Býrakma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Türk Sanat Müziði Topluluðu'nun "Tarafsýz" Cumhurbaþkaný Erdoðan, muhalefeti eleþtirdi Tarafsýz" Cumhurbaþkaný olacaðýna yemin eden Erdoðan, Siirt'te muhalefeti adeta topa tuttu. Erdoðan'ýn bu çýkýþlarý, Davutoðlu'ndan memnun deðil mi

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı