BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi iþbirliði yapacak 5 TE Afganistan'ýn Celalabad þehrinde bulunan Khurasan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmad Tariq Kamal, Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Uluslararasý arenada marka üniversite olma yolunda ilerleyen Hitit Üniversitesinin birimlerini gezerek bilgi alýþveriþinde bulunan Rektör Prof. Dr. Kamal, birim ziyaretlerinin ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile görüþtü. 30 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Kule vinçte Çorum'da yapýmý devam 650 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaatýnda çalýþan bir iþçi, maaþýný alamadýðý iddiasýyla kule vincin merdivenlerine týrmanarak intihara kalkýþtý. intihar giriþimi Hatice Külcü'den eþine jest Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin (KKSM) hazýrladýðý 5. yýlsonu sergisini gezdi. Buhara Kültür Merkezi'ndeki sergiyi eþi Hatice Külcü ve Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu ile birlikte gezen Baþkan Külcü, kadýnlarýn el emeði göz nuru eserlerini beðeniyle inceledi. 10 DA Öte yandan olayý görüntülemek isteyen basýn mensuplarýný engellemeye çalýþan yüklenici firma personelleri ile inþaat iþçileri arasýnda kavga çýktý. Firma yetkilileri ise daha sonra yaptýklarý açýlamada iþçinin alt yüklenicileri olan bir firmada çalýþtýðýný ifade ettiler. Firma yetkilileri kendilerine Ýl Özel Ýdaresinin ödemeleri zamanýnda yaptýðýný kendilerinin de alt yüklenici firmaya ödemeleri yaptýklarýný dile getirdiler. 11 DE "Bu seçim Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir" Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) seçmenleriyle buluþmaya devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, Sami Çam, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð, DA Eðitim Bir Sen Rektör Alkan'ý kutladý Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Hitit Üniversitesi Rektörü Ahmet Akýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. 7 DE Çorum'un yeni Müftüsü Ahmet Akýn Bir süredir gündem de olan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn Denizli Ýl Müftülüðüne atanmasý gerçekleþti. Atama kararý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. 5 TE Ýkbal Kaya "Affedin saðlýk problemlerinden kurtulun" Ýþ Kadýnlarý Derneðinin düzenlediði "Affet" konulu seminer büyük ilgi topladý. Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirilen seminere Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Semrin Kaleli ve dernek üyeleri katýldý. Seminere konuþmacý olarak Kiþisel Geliþim Uzmaný Ýkbal Kaya katýldý. 9 DA Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre ihracat 2015 yýlý Nisan ayýnda... 5 TE Özkan'dan otoban açýklamasý Ýlyas Özkan AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ankara-Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yapýlan eleþtirilere cevap verdi. 2 DE "Ortak Kararýmýz: Türkiye'nin Ýstikrarý" Ortak Akýl Platformu adýna basýn açýklamasýný yapan Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, Platform olarak ortak kararlarýnýn Türkiye'nin istikrarý olduðunu belirterek, "Milletin egemenliðini çalarak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine asla fýrsat vermeyeceðiz" dedi. 5 TE "Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýk" 4 TE NFK þiir ve mektup yarýþmasý ödülleri verildi Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði "Doðumunun 111. yýlýnda Üstadýn Ýzinde, 5 Eser, 5 Yazar" projesi kapsamýnda ortaokullar ve liselerarasý þiir okuma ve mektup yazma yarýþmasý düzenlendi. 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:12 05:06 12:45 16:40 20:11 21: Sultan Abdülazîz Hân'ýn hal'i (1876) - Kabak Meltemi - Sultan Alaeddin Keykubat'ýn vefâtý (1236) Eshâbýma dil uzatanlardan baþka, herkese þefâat edebilirim. Hadis-i þerîf Günün Þiiri BÝR ÖMÜR YETMEZ Bahtý teninden yanýk bir serencamdý Bir ömrün bana giydirdikleri Kaçamadým þerrinden þamarýndan feleðin Daha tüysüz bir çocukken dilim daðlandý Yasaklarla korumaya alýndý bütün düþlerim Ardýmsýra kurallar devriyeler gezerdi Baþým üç numara traþ trahomlu gözlerim Babamýn ters-yüz ceketi gibiydi hayat Acýsý bol bir aðýt gibi dururdu bedenimde Ya da sokaklarýma dar gelirdi. Parçalanmýþ bir aynada büyüttüm kendi kendimi Kurþun eritilirdi baþýmda okunmuþ sular içerdim Boynumdaki muskaya havaleydi bütün hâllerim NFK þiir ve mektup yarýþmasý ödülleri verildi Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði "Doðumunun 111. yýlýnda Üstadýn Ýzinde, 5 Eser, 5 Yazar" projesi kapsamýnda ortaokullar ve liselerarasý þiir okuma ve mektup yazma yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya katýlan gençler Buhara Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Tarým eski Bakaný Sami Güçlü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Haþim Eðer, okul müdürleri, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci de gençleri yalnýz býrakmadý. Þiir yarýþmasýna katýlan ortaokul ve lise öðrencileri Üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in "Sakarya Türküsü" adlý þiirini okudu. Üstad'ýn dizelerini birbirinden farklý ve etkili bir þekilde yorumlayan gençler büyük alkýþ aldý.þiir yarýþmasýnýn ardýndan "Üstad'a Mektup" yarýþmasýna katýlan lise öðrencileri yazdýklarý mektuplar ile üstada seslendi. Müzik dinletisinin ardýndan yapýlan ödül töreninde ise þiir dalýnda dereceye giren ortaokul öðrencilerine ödüllerini Tarým eski Bakaný Sami Güçlü takdim etti. Gençleri kutlayan eski Bakan, okunan þiirlerin kendisini üniversite yýllarýna götürdüðünü söyledi. Þiir dalýnda dereceye giren lise öðrencilerine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Üstada Mektup" dalýnda dereceye giren gençlere ise Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ödüllerini verdi. Derece giren öðrenciler ve okullarý ise þöyle: Ortaokullar -Þiir 1. Seda Nur Demir -Merkez YÝBO 2. Ayþegül Yýlmaz-Baþöðretmen Anadolu Ýmam-Hatip Ortaokulu 3. Hakan Kýlýç- Ýnkýlap Ortaokulu Lise-Þiir 1-Nisa Koçak- Özejder Sosyal Bilimler Lisesi 2.Nisa Nur Boyasý- Mehmetçik Anadolu Lisesi 3.Efsa Keser- Çorum Anadolu Lisesi Mektup Dalýnda- Lise 1.Esma Beþikçi-Çorum Fen Lisesi 2.Þevval Yaþar -Bilge Kaan Meslek Lisesi 3. Merve Kayadibi - Atatürk Anadolu Lisesi Hem takdir hem tekdirlik bir mektepliydim on beþimde Yaðmurlar ve þarkýlar kardeþ gibiydi Þarapla tanýþtýðým rüzgâra bulaþtýðým bir takvimdi Hepsi bir þiirin eskizleriydi belki Sonraki yaralarýma sargý bezleri Ten çýra olmamýþtý yazgým henüz bakirdi Giz yüzle tanýþtý sonra boynunu sýktý muska Bir tren yolculuðunda bozdum bekâretini Sonrasý âhir zaman kahýr mevsimi Yenildiðim yýllardý kapýlar kilitliydi Rüzgârsýz kaldým dilim paslandý otuzumda Tezgahlarda boylu boyunca ertelendim yarýna Gözlerinin düsturuyla kýrdým gecenin çemberini Kaç arkadaþ daha silindi kütüðünden Notalara söz oldular þiirlerle kutsandý isimleri Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6604 2,6616 EUR 2,9179 2,9204 STERLiN 4,0576 4,0610 2,1467 2, JPY YENi A. Hicri ÝZGÖREN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: DOÐA ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Özkan'dan otoban açýklamasý AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ankara- Samsun otobanýn Sungurlu geçiþi hakkýnda yapýlan eleþtirilere cevap verdi. Özkan, yaptýðý yazýlý açýklamada þunlarý kaydetti: "Öncelikle, ilçemizden geçecek olan Ankara-Kýrýkkale- Delice Otobaný ile ilgili olarak bilbortlardan "Sungurlu'ya sahip çýkýn" þeklinde yapýlan haksýz eleþtirileri kýnadýðýmý belirtmek istiyorum. Ayrýca, bu haksýz eleþtirilere ilgili kurum yetkililerden aldýðým bilgiler ýþýðýnda cevap verdiðim hususunun bilinmesini istiyorum. Ýkinci husus olarak da konuya yabancý olanlarý da bilgilendirmek amaçlý olarak, otoyolun ne olduðunun kýsa bir tarifini yaparak iþe baþlamak istiyorum. Otobanlar; genellikle 6 ya da 8 þeritten oluþan eriþim kontrollü yollardýr. Her noktadan giriþ- çýkýþ yapýlamayan yollardýr. Giriþ-çýkýþ sadece "Baðlantý Noktasý"ndan yapýlabilir. Ankara- Samsun arasýndaki bu otoban yolun bütün bölgeleri dâhil, en kýsa baðlantý noktasý; ilçemiz Sungurlu olup; bu otoban yolun, Kemallý köyü-beþevler mevkiinden Sungurlu'ya uzaklýðý ise 3,2 km.dir. Ne garip ki bilbortlarda bu husus hiç belirtilmemiþ. Otobanlar; mevcut devlet yollarýnýn yüksek standartlý alternatifleridir.ve ücretlidir.kenarlarý canlýlarýn geçmesine mani olmak için çit tellerle korunaklýdýr. Otoban yollarýn yerleþim yerlerinin, plansal geliþime izin vermesi bakýmýndan, mümkün olduðu kadar yerleþim yerlerine uzak olmasý tercih edilmektedir. Önemli olan, baðlantý noktasýnýn yerleþim yerine yakýnlýðýdýr. Yapýlacak olan otoban yolun ilçemiz Sungurlu'ya en uzak mesafesi, Alaca-Boðazkale-Salman köyü kavþaðý olup 14 km.dir. Bu alan içerisinde, Kýrankýþla köyünden baþlayarak, Alaca-Boðazkale- Salman köyü kavþaðýna kadar olan kýsým; yapýmý gerçekleþtirilecek olan Sungurlu Barajý'nýn su toplama alanýdýr. Sungurlu Barajý'nýn baþlangýç noktasýndan baþlayýp; Sungurlu-Çorum-Samsun karayoluna kadar olan kýsma ise yapýlacak olan Hýzlý Tren Hattý ve yapýmý planlanmakta olan Çevre Yolu alaný denk gelmektedir. Asýl mesele; bilbortlardan harita yayýnlayýp oy avcýlýðýna çýkmak deðildir. Önemli olan; gerçeðe ve bilimselliðe dayanmayan mesnetsiz iddialarýn, burada olduðu gibi çürütülmeye mahkûm olduklarýnýn bilinmesidir. Elbette ki yalancýnýn mumu yatsýya kadar yanmaktadýr. Þark kurnazlýðý günümüz Türkiye'sinde artýk prim yapmamaktadýr. Halkýmýzda gayet iyi biliyor ki; güneþ asla balçýkla sývanmaz! Saygýlarýmla." Ýlyas Özkan Fetih medeniyet tarihinin adýdýr Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 29 Mayýs Ýstanbul'un fethiyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "29 Mayýs 1453 Ýstanbul'un Fethi'nin 562.yýldönümü hem Ýslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasýdýr. Büyük fetihle sadece tarihin akýþý deðiþmemiþ, bir çað açýp, baþka bir çað kapanmýþtýr. Asya ile Avrupa'yý bir birine baðlamýþ binlerce yýllýk medeniyetin baþkenti Ýstanbul dünya milletlerine hoþgörü, barýþ ve kardeþliðin en güzel örneðinin merkezi olmuþtur. Büyük fethin 562. yýldönümünü kutlamanýn mutluluðunu ve onurunu yaþarken; büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'ý ve þanlý askerlerini rahmet ve minnetle anýyoruz" dedi. Þanlý ecdadýmýzýn fetih amacý, kýrýp, düzeltmek olduðunu ifade eden Saatcý, "Bugün de bize düþen þanlý ecdadýmýza ve tarihimize yakýþýr nesiller yetiþtirmek, ilimde, fende, kültürde, barýþ ve kardeþlikte gönülleri fethetmektir."ya ben Ýstanbul'u alýrým ya da Ýstanbul beni!" diyerek fetih için azim ve kararlýlýðýný gösteren, Hz Peygamberin, " Ýstanbul Ahmet Saatcý mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" müjdesine mazhar olan büyük komutan, genç nesillere örnek teþkil etmektedir. Hedefine ulaþmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmýþ þanlý ecdadýn torunlarý olarak, onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkmak ve onlara layýk olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalýdýr þeklinde kaydetti. Saatcý açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak, bu duygularla Âlemlerin sultaný Hz. Muhammed Mustafa (sav)'in övdüðü Ýstanbul'un Fethi'nin 562. yýldönümünü kutluyor, bu büyük mirasý bizlere býrakan baþta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadýmýzý rah- Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 - Baþörtüsünü hallettik diye övünen AKP Zinayý suç olmaktan çýkartarak, adeta zinayý Serbest býraktý. Sosyal ve Ekonomik çöküntü ile Boþanmalar arttý. Milyonlarca vatandaþýmýzý icra kapýlarýna mahkum ettiler. - Þunu yaptýk, bunu yaptýk diye üfüren AKP Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük Özelleþtirilmesini yaparak, 13 yýlda Kritik Kamu Kaynaklarýný 72 Milyar Dolara sattý. Elde edilen Gelirler yandaþlara, Millete küfür eden Müteahhitlere hovardaca peþkeþ çekildi. Çöplükten ekmek arayanlarý unuttular, Kaçak Saray yapma derdine düþtüler. - Ýþsizlik ile Çorumdan göç arttý. Nüfusumuz azaldý. - Biz MHP liler: Çalmayacaðýz, Çaldýrmayacaðýz. - Biz MHP liler : Hýrsýzlara ve zalimlere hesap soracaðýz. - Mazot 1 lira 75 kuruþ olacak ve Çiftcimizin yüzü gülecek. - Asgari ücreti net 1400 liraya çýkaracaðýz. - Kamuda çalýþan taþeron iþçiler, 4/C'liler, vekil, sözleþmeli ile geçici statüde çalýþanlar kadroya geçecek. - Emeklilere Mart ve Eylül aylarýnda 1400'er lira olmak üzere yýllýk iki asgari ücret tutarýnda emekli desteði hakký tanýyacaðýz. - Ayrýca 'Muhtaç ailelere'harcama kartý hilal kart imkaný sunulacaðýz. - Kamu arazilerini Rantçýlara deðil, yoksul vatandaþlarýmýza tahsis edeceðiz. - MHP Ýktidarý ile birlikte Yetim ve öksüz çocuklara aylýk 100 lira baðlanacak.

4 HABER 4 Ceritoðlu'dan Bahabey turu "Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýk" Kamu kurum ve kuruluþlarýyla birlikte esnafý ziyaret etmek üzere Alaca'ya giden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yapýlan hizmetleri vatandaþlara aktardý. Alaca'ya 13 yýlda 800 milyon TL'lik yatýrým yaptýklarýný vurgulayan Uslu, "Gerek hükümetimiz tarafýndan yapýlan hizmetlerle gerekse belediye hizmetleriyle Alaca kabuðunu kýrýyor" dedi. Ýlk olarak Belediyeyi ziyaret eden Uslu, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'dan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Ardýndan Kaymakam Ramazan Kurtyemez'i makamýnda ziyaret eden Uslu, burada da çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Kamu ziyaretlerinin ardýndan esnaf ve vatandaþlarla kucaklaþan Uslu, daha sonra ise sivil toplum kuruluþlarýný gezdi. Burada ilk olarak Alaca TSO'ya ziyarette bulunan Uslu, TSO Baþkaný Günser Þirin ile görüþtü. Uslu ardýndan sýrasýyla Esnaf Odalarý Birliði, Þoförler Odasý ve Ziraat Odasý'ný ziyaret etti. Ziraat Odasý'nda baþkanlýða seçilen Ýlhan Yýlmaz'ý tebrik eden Uslu, tarýmsal çalýþmalar hakkýnda hem bilgiler aldý hemde bilgilendirme yaptý. Sulu tarýmla birlikte tohum sorununun da önemli ölçüde ortadan kalkacaðýný anlatan Uslu, sulu tarýmla birlikte ürün ve mahsüllerde de geliþme olacaðýný vurguladý. PANKOBÝRLÝK'in Alaca'da olmasýný istediklerini kaydeden Salim Uslu, "Teknik hizmet önemli. PANKOBÝRLÝK Ziraat Odasý ile iþbirliði yaparak önemli çalýþmalara imza atabilir. Bilinçli tarým büyük öneme sahip. Bu sayede Ayçiçek Fabrikasý'ný da ilçemize kazandýrmayý hedefliyoruz" dedi. Kongrenin geride kaldýðýný anlatan Salim Uslu, "Þimdi artýk çalýþma, hizmet üretme vakti. Bizler belde ilçe ayrýmý yapmadan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ýl Özel Ýdaresinin bütçesi 10 Milyon TL idi. Þimdi ise bütçe 76 milyon TL'ye çýktý. Bu sayede köylerimize daha çok hizmet götüreceðiz. Projelerimiz hazýr. Alaca kabuðunu kýrýyor. Bizim için aslolan hizmet" þeklinde konuþtu. Uslu, daha sonra PANKOBÝRLÝK Alaca Þube Baþkaný Ünal Coþkun'u ziyaret etti. Uslu, PANKOBÝRLÝK çalýþmalarý hakkýnda bilgiler alýrken, tarýmsal yatýrýmlar ve Alaca'da yapýlan faaliyetler bilgiler verdi. Uslu, son olarak TOKÝ konutlarýnda vatandaþlarla biraraya geldi. Burada konuþan Uslu, Alaca'ya yapýlan faaliyetlerden bahsederken, TOKÝ'nin ikinci etabýyla ilgili de açýklamalarda bulundu. TOKÝ yöneticisi Sedat Toprakçý ise Uslu'ya hizmetlerinden dolayý plaket verdi.milletvekili Uslu'ya ziyaretleri esnasýnda Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ali Þafak, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Erhan Akar, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve parti üyeleri eþlik etti.þoförler Odasý ziyaretinde konuþan Uslu, Çorum yolunda bulunan ilk kavþaðýn kaldýrýlarak sanayiye daha yakýn bir yere getirilmesi için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Karayollarý Bölge Müdürü ile telefon görüþmesi gerçekleþtiren Uslu, kavþaðýn taþýnmasýyla ilgili isteði iletti. Bugün veya yarýn Alaca'ya bir heyetin geleceðini söyleyen Uslu, kavþakla ilgili çalýþma yapacaklarýný belirtti. TANJU ÇOLAK ALACA'YA GELÝYOR Milletvekili Uslu, daha önce Çorum'a gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ýn Pazartesi günü de Alaca'ya geleceðini söyledi. Çorum programý sýrasýnda Alacalýlardan yoðun bir istek aldýklarýný belirten Uslu, "Bu isteði kendisine ilettim ve Alaca'ya gelmek istediðini söyledi. Ýnþallah pazartesi günü buraya birlikte gelerek ziyaretler yapacaðýz" diye konuþtu. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Bahabey Caddesi'ne çýkarma yaptý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz ve Gençlik Kollarý üyeleriyle caddedeki tüm esnaflarý ziyaret eden milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti ve kendisine destek istedi. Ziyaret ettiði iþyerlerinde vatandaþlarla bir araya gelen Ceritoðlu, hem esnaflarý dinledi, hem de vatandaþlar gelen talepleri not aldý. Kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiði Ceritoðlu, milletvekili seçildiði taktirde yapacaðý projeler hakkýnda bilgi verdi. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'u bir ve bütün olarak gördüklerini dile getiren Ceritoðlu, Çorum'un bütün kesimleriyle el ele vererek, ortak aklý ön plana çýkarýp kenti geleceðe taþýyacaklarýný söyledi. Esnafla birlikte Çorum'un ekonomisini geliþtireceklerini dile getiren Ceritoðlu, "Sadece seçim dönemlerinde deðil, seçimden sonrada vatandaþlarýmýzla birlikte olacaðýz. Ben Çorum'a hizmet etmek için yola çýktým" dedi. Konuþmasýnda birlik ve beraberlik mesajlarý da veren Ceritoðlu, "Zaman zaman bir kýsým çevreler kardeþlik hukukumuza zarar verecek giriþimlerde bulunuyor. Kim olursa olsun bu tür kirli giriþimlere asla prim vermeyeceðiz. Siyasi düþüncelerimiz, dünya görüþlerimiz farklý olabilir. Farklýlýklarýmýz üzerinden bizi ayrýþtýrmaya çalýþanlara izin vermeyiz. Biz bir, beraber olup kardeþliðimizi koruyarak aramýza nifak tohumu ekmek isteyenlere fýrsat vermeyeceðiz. Ayný topraklar üzerinde yüzyýllardýr birlik ve beraberlik içinde yaþadýk yaþamaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Milletvekili olduðu takdirde mecliste gençlerin ve kadýnlarýn sesi olacaðýný dile getiren Ceritoðlu, vatandaþlardan seçimlerde kendisine destek olmalarýný istedi. "Ýstanbul Türkiye'nin gurur kaynaðý ve Dünya'ya açýlan penceresidir" AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu Ýstanbul'un Fethi'nin 562.yýlý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Türk Milletinin tarihte kurduðu en büyük devlet olan Osmanlý Ýmparatorluðuna da 470 yýl baþkentlik yapan, Türk Ýslam Medeniyetini zirve þehirlerinden Ýstanbul'un milli varlýðýmýzýn bir parçasý oluþunun 562.yýlýný kutladýklarýný dile getirerek mesajýna baþlayan Rumi Bekiroðlu, "Tarih boyunca nice büyük zaferlere imza atan aziz milletimizin en önemli adýmlarýndan birisi de Ýstanbul'un fethidir.dünya Medeniyetinin eþsiz þehirlerinden biri olan Ýstanbul Fethin büyük komutaný ''Ya ben Ýstanbul'u alýrým, yada Ýstanbul beni''diyen Fatih Sultan Mehmet tarafýndan 29 Mayýs 1953'te kazanýlan büyük zaferle Türk Milletine emanet edilmiþtir.bu gün ''Bir gün Ýstanbul mutlaka fethedilecektir,onu fethedecek kumandan ne güzel bir kumandan ve onun ordusu ne güzel bir ordudur'' müjdesini veren kainatýn Efendisi Hz.Peygamberimiz' in bir mucizesinin de tahakkuk ettiði gündür.bu kutlu fetih Dünya tarihinde de en anlamlý hadiseler arasýndadýr.fethin mimari Peygamberimizin methine mazhar olmuþ Fatih Sultan Mehmet han askeri Av.Rumi Bekiroðlu dehasý,eþsiz savaþ stratejisi ve fetih sonrasý adil ve hoþgörülü yöntem anlayýþýyla farklý din,dil ve ýrktan oluþan topluluklarýn barýþ içinde birlikte yaþamalarýna imkan saðlayarak da dünyanýn en büyük liderleri arasýnda yer almýþtýr. Ýstanbul'un Fethi milli tarihimiz için önemli olduðu kadar,dünya tarihi içinde bir dönüm noktasýný teþkil etmektedir.büyük Ýmparatorluklarýn uðruna savaþtýðý kýtalarý ve kültürleri buluþturan stratejik konumunun yaný sýra tarihi ve kültürleriyle de adýndan söz ettiren Ýstanbul'un fethedilmesi milletimiz için þüphesiz büyük deðer taþýmaktadýr.sadece coðrafi olarak deðil ayný zamanda tarih,kültür ve medeniyet deðerleri itibarýyla da Asya ve Avrupa arasýnda bir köprü iþlevine sahip olan Ýstanbul, þehir estetiðine iliþkin milletimizin meydana getirdiði en somut eserlere sahip, her karýþýnda kültür ve medeniyetimizin izlerinin yaþadýðý bir þehirdir.ýnsanlýk için daima ilham kaynaðý teþkil eden Ýstanbul bugün de büyüyen geliþen Türkiye'nin gurur kaynaðý ve Dünya'ya açýlan penceresidir. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet baþta olmak üzere Ýstanbul'u Ýstanbul yapan ecdadýmýzý bir kez daha rahmetle ve minnetle anýyorum" dedi. Belediye, okullara oyun alaný çizgileri çizdi Çorum Belediyesi okul bahçelerini, çocuklarýn ders saatleri dýþýnda da vakit geçirebilecekleri bir alan haline getirmek için çalýþýyor. Bu kapsamda belediye 17 okulun hem spor sahalarýnýn çizgilerini yeniledi hem de oyun alaný çizgileri çizdi. Belediye Ulaþtýrma Müdürlüðü, Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, Atatürk Ýlkokulu, Bahçelievler Ýlkokulu, Toki Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu, Karþýyaka Ýlkokulu, Bekir Aksoy Ýlkokulu, 19 Mayýs Ýlkokulu, Ýstiklal Ýlkokulu, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu, Yahya Kemal Beyatlý Ýlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Baþöðretmen Ýlkokulu, Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu, Özel Pýnar Ýlkokulu ve Kredi Yurtlar Kurumu'nun toplam m2 bahçe alaný için toplam 950 kg boya kullandý. Çizgi çalýþmalarýný büyük bir merakla izleyen öðrenciler okullarýnýn ihtiyaçlarýný gideren belediyeye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çocuklarý, okul bahçelerinde çeþit çeþit oyunlar oynarken görmek bizleri mutlu ediyor diyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ise "Okullarýn pek çok ihtiyacýný gideriyor, bahçelerini asfaltlýyoruz. Spor sahasý çizgileri ile oyun alaný çizgilerini de çizerek gençlerin daha iyi ortamlarda eðlenmelerini amaçlýyoruz" diye konuþtu. Dodurga ÇPAL'dan okul tanýtýmý Dodurga Çok Programlý Anadolu Lisesi'nde okul tanýtým etkinliði düzenlendi. Programa, Okul Müdürü Neval Erkoç, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Ýlçe Garnizon Komutaný Ünal Aktaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Þube Müdürü Mehmet Yasin Eriþ, Ýlçe Emniyet Amiri Uður Çorumlu, Ýlçe Müftüsü Murat Akçay katýldý. Programda okulda bulunan bölümler tanýtýldý. Tanýtým kapsamýnda, meslek öðretmenleri ve öðrencilerin hazýrlamýþ olduklarý projeler sergilendi. Anadolu Lisesi, Metal Teknolojileri, Mobilya ve Tasarým, Elektrik, Biliþim Teknolojileri ve Çocuk Geliþimi Bölümleri ile ilgili olarak davetlilere bilgi verildi. Öðrenciler tarafýndan tesisat-kumanda, ahþap süsleme ve iskelet imalatý, çelik yapýlandýrma ve metal doðrama atölyelerinde hazýrlanarak tanýtýma sunulan ürünler davetlilerin büyük beðenisini toplarken yapýlan ikramlarla tanýtým sonlandýrýldý. Haber Servisi

5 HABER 5 Hitit ile Khurasan Üniversitesi iþbirliði yapacak Koyunbaba sempozyumu yapýlmalý Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinin en tecrübeli 26 milletvekilinden birisi olacak olan AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Çorum Milletvekili adayý Dr. Cahit Baðcý seçim Dr. Cahit Baðcý çalýþmalarý nedeni ile Osmancýk'ta bulunduðu sýrada Hz. Koyunbaba'nýn tarihten gelen misyonu ile ilgili açýklamalarda bulundu. Koyunbaba Hazretlerinin Türkmen olduðunu ve Ýslamý yaygýnlaþtýrmak için Anadolu'ya geldiðini ifade eden Baðcý, "Bu coðrafyadaki bütün önemli alperenler Koyunbaba'nýn çaðdaþýdýr. Dodurga'da Hüsem dede, Laçin'de Ahmet Dede ve Obruk köyünde Mehmet Dede bunlara örnektir. Manevi yaþantýmýza ýþýk veren bütün bu önemli þahsiyetler ile ilgili yapýlacak olan çalýþmalarý desteklemek bizim görevimiz. Dodurga'da Hüsem Dede türbesinde bir proje dahilinde iyileþtirmeler yapýyoruz. Bu baðlamda Hüsem Dede türbesi inanç turizmine kazandýrýlacak. Önümüzdeki dönemde yerelden proje gelmesi halinde kesinlikle Laçin Ahmet Dede türbesinin de inanç turizmine kazandýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalarý destekleriz. Tamamýna yakýný, Dodurga, Kargý, Avþar, karkeçili gibi Türkmen boyu olan bu coðrafyada hiç þüphesiz Koyunbaba hazretleri bölgedeki evliyalarýn merkezi konumunda. Bu açýdan Koyunbaba hazretleri ile ilgili mutlaka bir sempozyum yapýlmasý gerekir. Çeþitli üniversitelerimizde Koyunbaba ile ilgili akademik çalýþma yapan çok deðerli akademisyenler var. Bunlarýn Koyunbaba ile ilgili çalýþmalarý var. Çalýþmanýn bir sempozyum olmasý halinde bütün üniversiteler yönünün Osmancýk'a dönecek. Bildiri sunmak ve sunum yapmak için akademisyenler yarýþý olacak. Yerelde böyle bir projenin olgunlaþmasý halinde desteklemek görevimizdir" dedi. Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre ihracat 2015 yýlý Nisan ayýnda, 2014 yýlýnýn ayný göre %0,2 artarak 13 milyar 392 milyon dolar, ithalat %11,1 azalarak 18 milyar 358 milyon dolar olarak gerçekleþti. Nisan ayýnda dýþ ticaret açýðý %31,9 azalarak 7 milyar 287 milyon dolardan 4 milyar 966 milyon dolara düþtü. Çorum'da ise ihracat %111,1, ithalat %37,7 arttý. Çorum'da ithalat 16 milyon 752 dolar olurken ihracat ise 51 milyon 115 dolar olarak gerçekleþti. Haber Servisi Afganistan'ýn Celalabad þehrinde bulunan Khurasan Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmad Tariq Kamal, Hitit Üniversitesini ziyaret etti. Uluslararasý arenada marka üniversite olma yolunda ilerleyen Hitit Üniversitesinin birimlerini gezerek bilgi alýþveriþinde bulunan Rektör Prof. Dr. Kamal, birim ziyaretlerinin ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile görüþtü. Ýki üniversite arasýnda daha önceden imzalanmýþ iþ birliði protokolünün somut adýmlara dönüþtürülmesini hedeflediðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kamal, Hitit Üniversitesine yapmýþ olduðu ziyareti özellikle önemsediðini, ortak kültür ve deðerlere sahip olduklarý için ileride yapacaklarý iþbirliklerinin kendileri için oldukça önemli olduðunu Bir süredir gündem de olan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn Denizli Ýl Müftülüðüne atanmasý gerçekleþti. Atama kararý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Denizli Ýl Müftüsü Veysel Çaký'nýn Samsun Ýl Müftülüðüne atanmasý ile boþalan Denizli Ýl Müftülüðüne Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk atandý yýlýnda Kahramanmaraþ Ýl Müftülüðü görevini yürütürken Ýsviçre'nin Bern þehrinde Din Hizmetleri Müþavirliðine atanan Dr. Ahmet Akýn, Türkiye dönüþü Çorum'a Ýl Müftüsü olarak atandý. DR. AHMET AKIN KÝMDÝR? 1956 yýlýnda Isparta Eðirdir'de doðdu. Ýlkokulu köyünde, Ýmam-Hatip Okulu'nu Isparta'da, liseyi Ýzmir Buca'da bitirdi. Ýlk memuriyetine 1974 yýlýnda Ýzmir merkez Belenbaþý Köyü camii imam-hatibi olarak baþladý. Bu sýrada Yüksek Ýslam Enstitüsü'ne devam etti yýlýnda mezun olduktan sonra yýllarýnda Muðla Bodrum, yýllarýnda Ýzmir Foça ilçe müftülükleri görevlerinde bulundu yýllarý arasýnda Ýzmir Kemalpaþa vâizi iken Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca yetiþtirilmek üzere 2 yýllýðýna Ýngiltere'ye gönderildi. Birmingham Üniversitesi'nde "Malezya'da Çaðdaþ Ýs- ve her iki ülkenin bundan faydalanmasý gerektiðini vurguladý. Hitit Üniversitesinde uluslararasýlaþma çerçevesinde yoðun ve baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýný ve bu çerçevede Hitit Üniversitesine öðrenci göndermek istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kamal, göstermiþ olduðu yakýnlýktan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Hitit Üniversitesi olarak uluslararasý iþbirliklerine büyük önem verdiklerini ve hedeflerinin bu iþbirliklerini yararlý somut adýmlara dönüþtürmek olduðunu ve özellikle sanayi ve ticaret alanýnda paydaþlarýn da katýlabileceði akademik projelerle her iki ülke yararýna önemli adýmlar atýlabileceðini belirtti. Eðitimin uluslararasýlaþmasý çalýþmalarýnýn en önemli bileþenlerinden birisi olan öðrenci deðiþimi kapsamýnda Hitit Üniversitesine her geçen gün gelen uluslararasý öðrenci sayýsýnýn artmakta olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Khurasan Üniversitesi öðrencilerinin de Hitit Üniversitesinde öðrenim görmesinden büyük bir memnuniyet duyacaðýný ifade etti. Görüþmelerin ardýndan Hitit Üniversitesi ve Khurasan Üniversitesi arasýnda Mevlana Deðiþim Programý Protokolü imzalandý. Bugüne kadar 4 farklý kýtada 44 farklý ülke ile toplam 64 ikili iþbirliði, 56 Mevlana Deðiþim Programý ve 28 Erasmus Deðiþim Programý protokolü imzalayan Hitit Üniversitesi uluslararasý iþbirliklerini her geçen gün arttýrmakta. Çorum'un yeni Müftüsü Ahmet Akýn Mehmet Aþýk Ahmet Akýn lamî Hareketler" konulu tezi ile yüksek lisans yaptý tarihleri arasýnda Balýkesir Susurluk, tarihleri arasýnda Ankara Nallýhan ilçe müftülüðü yaptý yýllarýnda Almanya Essen'de Din Hizmetleri Ataþeliði görevini yürüttü yýlýnda Bursa Uludað Üniversitesi'nde " Yýllarýna Ait Bursa Þer'iye Sicillerine Göre Din Görevlisinin Sosyal Hayattaki Rolü" tezi ile doktorasýný tamamladý yýlýnda Kýrýkkale cezaevi vaizliðine, tarihinde Kýrýkkale Yahþihan, tarihinde Ýzmir Bornova ilçe müftülüðüne, tarihinde de Kahramanmaraþ il müftüsü olarak görev yaptý. Haber Servisi "Ortak Kararýmýz: Türkiye'nin Ýstikrarý" Osman Yüztgeç Ortak Akýl Platformu adýna basýn açýklamasýný yapan Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, Platform olarak ortak kararlarýnýn Türkiye'nin istikrarý olduðunu belirterek, "Milletin egemenliðini çalarak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine asla fýrsat vermeyeceðiz" dedi. Tüm Türkiye genelinde ayný anda Çorum Ortak Akýl Platformu üyeleri Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) adýna bir basýn açýklamasý yaptý. Memur-Sen Ýl binasýnda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýna, Ortak Akýl Platformu üyesi sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Ortak Akýl Platformu adýna açýklama yapan, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Baþkaný Osman Yüztgeç, yaptýðý açýklamada vesayet zeminlerine, darbe(ci)lere, yasaklara ve "kutsal devlet" yalanýna; milletin egemenliðinin elinden alýnmasýna, istiklalinin riske atýlmasýna, tehditlere, tertiplere maruz býrakýlmasý için hayata geçirildiðini görerek milletle birlikte gerekli cevabý verdiklerini söyledi. Yüztgeç, "Menderes'in 1946'da "Yeter Söz Milletindir" itirazýyla baþlattýðý "vesayeti ifþa ve imha" yolculuðunun, son dönemde gerçekleþtirilen sessiz devrimlerle "Artýk Söz Sadece Milletindir" sonucuyla taçlanmasýnýn paydaþý olduk" dedi. Yüztgeç, milletin bununla yetinmeyip "Yeniden Büyük Türkiye'yi inþa" ve "Adil Bir Dünya" hedefleriyle yeni ufuklara doðru yol alacaðýna inandýklarýný ifade ederek, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Özgürleþme, sivilleþme ve demokratikleþme adýmlarý nedeniyle merhum Turgut Özal'a yaþatýlanlarý, 54. Hükümetin Baþbakaný Merhum Necmettin Erbakan'a 28 Þubat'ýn kirli kararlan üzerinden dayatýlanlarý unutmadýk, unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz. Sivil iradeyi iþlevsiz hale getirmek, millet iradesini yok etmek için kurulan tezgahlara, hazýrlanan kumpaslara bir daha düþmeyeceðiz, bir daha asla izin vermeyeceðiz. Milletin egemenliðini çalmak, birliðimizi yok etmek isteyen küresel aktörlere ve onlarýn içerdeki iþbirlikçilerine de asla fýrsat vermeyeceðiz. Bir asra yakýn süre milleti, deðerlerini ve devleti esir alan ve milletin yeniden egemen olmasýyla son bulan vesayet ikliminin, tekrar hakim olmasýna izin vermeyeceðiz. Türkiye'yi IMF ve emperyal güçlere muhtaç edenler ile milletin sesini ve medeniyetimizin sözünü yükseltenlere darbeye yeltenenlerin ayný odaðýn mensubu olduðunu artýk biliyoruz. Büyük bedeller ödememize, yoksullaþmamýza, özgürlüklerimizden, deðerlerimizden yoksun kalmamýza neden olan o kara günleri geri getirmek isteyenlere sessiz kalmayacaðýz. Bu idrakle; 27 Nisan'da e-muhtýra üzerinden gerçekleþtirilen vesayet kalkýþmasýna karþý dik duranlarýn yanýnda olacaðýz. Dýþarýda yazýlýp içende sahneye konmak istenen Gezi Kalkýþmasý senaryosuna bütün sahneleri kapatan kararlý her duruþun arkasýnda duracaðýz. "Vesayete imkan yok; darbe fýrsatý oluþturalým" hezeyanýyla okyanus ötesinden planlanan Aralýk darbe giriþimlerini püskürtenleri, bu giriþimlerin faili paralel tetikçilere hadlerini bildirenleri yalnýz býrakmayacaðýz. Mütedeyyin Kürt kardeþlerimizi sindirme ve Çözüm Sürecini bitirme amacýyla 6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle sahaya sürülen "Beyaz Türk-Beyaz Kürt" iþbirliðini çökerten sivil siyasi iradeye desteðimizi sürdüreceðiz. Siyasi ve ekonomik istikrarýn devletler açýsýndan, varlýklarýnýn devamý güçlerinin artmasý noktasýnda temel parametre olduðunu düþünüyoruz. Siyasi ve ekonomik istikrarsýzlýðýn "makus talih" olarak pazarlandýðý, özgürlüklerin risk olarak algýlandýðý, ötekileþtirmenin zirve yaptýðý, dýþa baðýmlý, ekonominin kýsýr döngüye mahkum, siyasetin cübbeli veya üniformalý vesayete mecbur býrakýldýðý Türkiye fotoðrafýnýn, artýk mazide kalmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Siyasette, ekonomide istikrar saðlayamayan ve dýþ politikada kararlý duruþ ortaya koyamayan ülkelerin içine düþtüðü durumu yakýndan gözlüyoruz. Suriye'de, Ýrak'ta, Mýsýr'da yaþananlarýn vatandaþlarýna ödettiði aðýr bedelleri takip ediyoruz. Ýnsanlarýna vatandaþý olmanýn onurunu yaþatan bugünün Türkiye'sinin, öncelikle son on yýllýk süreçte devam eden siyasi ve ekonomik istikrarýn sonucu olduðunu bir kez daha vurguluyoruz. Ýstikrarýný sürdüren Türkiye'nin; sadece kendi ülkemiz ve milletimiz için deðil Filistin, Suriye, Bosna, Kosova, Makedonya, Somali, Myanrnar. Arakan, Doðu Türkistan ve medeniyet paydaþýmýz bütün ülkeler için, merhamet ve adalet bekleyen dünya mazlumlarý için de büyük bir güvence olduðuna inanýyoruz. Medeniyet havzamýzla birlikte insanlýðýn da adalet ve merhamet beklentilerinin umut ülkesi "Yeniden Büyük Türkiye" hedefine hiç olmadýðý kadar yakýn olduðumuzu düþünüyoruz. Bu nedenle, eski Türkiye hayali kuranlara, etnik kimlik siyaseti yapanlara, milleti ve deðerlerini yok sayanlara, yok etmeyi planlayanlara itibar etmeyeceðiz. Eþit yurttaþlýðýn hayata geçmesine, ötekileþtirme zihniyetinin bütünüyle sona ermesine, bin yýllýk kardeþliðin pekiþmesine, Çanakkale Ruhu'nun yeniden tesisine imkan saðlayacak Çözüm Sürecine milletimizle birlikte destek olacaðýz. Etnik kimlik, din, dil ve cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn Türkiye'yi, bütün vatandaþlarýmýzýn öz vataný, öz yurdu, ortak mirasý kabul ediyoruz. Bu çerçevede, demokratikleþme, özgürleþme ve sivilleþme hamleleriyle insan haklan, eþit vatandaþlýk ve insanlýk onuru noktasýnda Türkiye'yi zirveye taþýma iradesinin yanýnda yer alacaðýz. Yeni Anayasa'yý Yeniden Büyük Türkiye'nin önsözü ve yol haritasý olarak görüyoruz. Bu anlayýþla sivil, özgürlükçü, demokratik Yeni Anayasa konusunda kararlý olacaðýz. Yeniden Büyük Türkiye için koalisyonlara "hayýr", seçmenlerin koalisyonuna dayalý hükümete "evet" diyoruz. Medeniyet paydaþlarýmýzla güçlü iliþkiler kurmaya "evet", medeniyet havzamýzdaki mazlumlara sýrt dönmeye "hayýr" diyoruz. Ensar ahlakýnýn bu çaðdaki temsilcileri olarak, muhacir hükmündeki Suriyeli kardeþlerimize sahip çýkmayý önemsiyor, onlarý sýnýr dýþýna çýkarmayý düþünenlere, katil Esed'e teslim etmeye heveslenenlere milletimizin teveccüh göstermeyeceðine inanýyoruz. Kudüsü Yahudi'lerin mekaný olarak görmek/göstermek gafletine düþenlere milletimizin Kudüs'ün kendisi için ne kadar önemli olduðunu öðreteceðini düþünüyoruz. Milletimizin, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný kaldýrma adý altýnda deðerlerimize saldýranlara geçit vermeyeceðine yürekten inanýyoruz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini müfredattan çýkarmayý vaat sananlara, milletimizin itibar edeceðini sanmýyoruz. Kutsalýmýz Kabe ile dünyevi meydanlarý bir tutanlarýn, milletimizin gönlünde yer tutmayacaðýna inanýyoruz. Ýmam-Hatip okullarýndaki gençlerin hayallerini yýkmak ve kesintisiz eðitime yeniden geçmek isteyenlere, milletimizle birlikte geçit vermeyeceðiz. Baþörtülü memura, öðretmene ve doktora kendi reklamlarýnda dahi yer vermekten kaçýnanlara, milletin deðerleriyle barýþma fýrsatýný kaçýrdýklarýný hatýrlatmak istiyoruz. Tek baþýna iktidar ya da iktidar ortaðý olduklarý dönemlerde hukuksuz uygulamalarýyla vicdanlarýmýzý kanatanlarýn, kaynaðýný açýklamaya zorlandýklarý vaatlerle cüzdanýmýzý kabartacaklarý iddiasýna milletimizin itibar etmeyeceðini görüyoruz." Bahadýr YÜCEL

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı