Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 NORA-MED Týbbi Ürünler Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti.

2 Coblator II Surgery System COBLATION: Minimum aðrý, hýzlý iyileþme, daha iyi sonuç Neden Bipolar Sistem? Bipolar sistemde koter uygulamalarýnda olduðu gibi hastaya, topraklama amaçlý bir plaka baðlanmamaktadýr. Plaka baðlanmadýðýndan deride ve dokuda yanma riski yoktur. -1- Bipolar sistem Basit kullaným Daha iyi hemostaz için ayarlanabilir koagulasyon Cerrahýn rahat kullanýmý için hafif kablo sistemi Ayak pedalý ile tüm fonksiyonlarýn kontrolü Tonsillektomi ve UPPP için serum fizyolojik soðutma sistemi Disposable ekonomik problar ArthroCare ENT Coblator II Surgery Sistemi otorinolaringolojiye yeni bir kontrol ve fonksiyonellik getirmektedir. Patentlenmiþ Coblation teknolojisi kullanarak, ArthroCare ENT sistemi moleküler disintegrasyon metoduyla dokularý küçültür. Doku koagulasyonu için, termal enerjiyi bipolar olarak daðýtan yeni ayarlanabilir koagulasyon ile lokalize edilmiþ terapi hýzlý ve etkili bir þekilde yapýlmaktadýr.

3 Suction Wands EVac 70 Xtra Plasma Wand Evac70 probu: Aspirasyon ve serum fizyolojik gönderme kanallarýna sahiptir. Diseksiyon Ablasyon ve Doku kesme Ýþlemleri yapýlýr. Channelling Wands ReFlex Ultra Plasma Wands -2- ReFlex 45 probu: Konka küçültülmesinde kullanýlýr. ReFlex 55 probu: Yumuþak damak ve Dil kökünde kullanýlýr. UYGULAMALAR KOBLASYON, KONKA KÜÇÜLTÜLMESÝ, HORLAMA TEDAVÝSÝ, TONSÝLLEKTOMÝ, ADENOÝDEKTOMÝ, UVULPALATOPLASTÝ

4 Entegre Kablosu ile Birlikte EVac 70 Xtra Plasma Wand (Prob) Tonsillektomi ve Adenoidektomi prosedürleri için çok yönlü bir cihaz prob çalýþma uzunluðu 6 inç Tonsillerin ve adenoitlerin her ikisinin de çýkarýlmasý için etkili çok yönlü tek cerrahi alet. Hasta için minimal aðrý ve hýzlý bir iyileþme saðlar. EVac 70 Xtra Plazma Wand(Prob) özellikleri þunlardýr: Üçlü aktif elektrot konfigürasyonu Tonsillektomi ve adenoidektomi kolayca gerçekleþtirir. Deðiþken koagulasyonla en iyi hemostazý saðlar Entegre emme portu(suction port) Daha uzun ve daha esnek eðilebilir þaft Adenoidektomi sýrasýnda choanae ya geliþtirilmiþ eriþim saðlar -3- EVac Bending Tool(EVac bükme aleti ile)esnekliði ve bükülebilirliði arttýrýldý Entegre salin hattý Hýzlý ve kolay kurulum saðlar Boyunun uzunluðu 10inç Prob çalýþma uzunluðu 6 inç Wand için doðru serum akýþ sunar Serum akýþ için herhangi bir adaptöre gerek yoktur prob üzerinde entegre kablosu ile hemen serum akýþý saðlayabilir.

5 Laringeal Lezyonlarýn Tedavisi Coblation Ýle Yapýlmaktadýr. Laringeal cerrahi konusunda daha geliþmiþ bir hassasiyet kazandýrýyor. Coblation cerrahi alanda çevreleyen dokuyu korurken yanma olmamasý ile hemostazýn avantajýný sunmaktadýr. Ablasyon, Koagülasyon, Ýrrigate(sulama) ve suction (emme) özelliklerini birlikte tek bir probda sunmasý bu tümörlerin rezeksiyonu için dikkat çekici bir teknik haline getiriyor. Coblation öðrenmesi kolay, son derece hýzlý ve efektiftir. Coblation PROcise LW Wand kullanarak, Papilloma, Tümörler ve Polipler gibi Sessil veya büyük boyutlardaki Laringeal lezyonlarýn etkili çýkarýlmasýný saðlar. Coblation laringeal lezyonlarýn tedavisinde etkin olarak kullanýlabilen ve sessile tip lezyonlarda kitle azaltmak için ideal bir araçtýr. Lamina propria ve iyileþmesi için genellikle laringeal cerrahisinde kullanýlan diðer teknolojiler ile karþýlaþtýrýlabilir. Bu Coblation doku hasarýnýn sýnýrlý olduðunu göstermiþtir. Coblation laringeal lezyonlarýn tedavisinde etkin olarak kullanýlabilir ve bunun için ideal bir araçtýr. -4- PROcise LW özellikleri þunlardýr: Kontrollü Aktif Elektrod Konfigürasyonu Yetiþkin ve pediatrik nazofaringeal ve laringeal lezyonlar Papillomlarda dahil olmak üzere etkili bir þekilde çýkartýr. Büyük veya Sessil lezyon için en uygun. Wandýn çalýþma þaftý üzerinde çapý azaltýlmýþtýr. Böylelikle cerrahi alanda görüþ arttýrýlmýþtýr. Prosedür boyunca en iyi görüþü saðlamak için Laringeal Coblation Wand standart laringoskop ve mikroskoplar ile kullanýlabilir. Biçimlendirilebilir þaftý cerrahi iþlemler sýrasýnda kolaylýk saðlamaktadýr. Laringeal Lezyonun çýkarýlmasý için Coblation avantajlarý Alttaki ve çevre dokuda minimal hasar Kansýz bir alan Solunum yolu yanýklarýnda daha az risk. Uygun maliyet.

6 ReFlexUltra Plasma Wands Üst Havayolu Týkanmasý Nazofarenks ve Orofarinks Ýçin Minimal Ýnvaziv Tedavi. -5- Hasta için minimal aðrý ve hýzlý bir iyileþme saðlar.

7 ReFlex Ultra Plazma Wands kronik burun týkanýklýðý gibi üst solunum yolu týkayýcý hastalýklar ve horlama tedavilerinde minimal invaziv prosedürleri gerçekleþtirmek için tasarlanmýþtýr. Submukozal kanalize tekniðinde çalýþan Coblation-Channelling wandlar hem dokuyu kaldýrýr hem de yumuþak dokuyu küçültür dokuyu terk ederken de mukozaya zarar vermez. -6- Ýki yönlü terapi ile hemen doku azalmasý oluþturur, hasta iyileþene kadar da doku iyileþmesi devam eder.

8 Coblation Teknolojisi Coblation ýsý odaklý olmayan kontrollü bir iþlemdir (süreçtir) salin jel gibi iletken aracýlardaki elektrolitleri uyarmak için Bipolar Radyofrekans enerjisini kullanýr, böylece kesinlikle odaklanmýþ bir plazma alaný yaratýr. Bu plazma alanýndaki enerji yüklenmiþ parçacýklar moleküler baðlarý parçalama yeteneðine sahip olduklarýndan kuþatan saðlýklý çevre dokunun bütünlüðünü bozmadan dokunun hassas diseksiyonuna veya doku ablasyonuna olanak saðlar. Coblation plazma alaný moleküler baðlarý kýrarken doku parçalama veya çýkarma iþlemini hasarsýz yapar Coblation Yöntemini Diðer Radyofrekans Teknolojilerinden Ayýran Farklar Nelerdir? Düþük ýsý plazma eksizyonuna olanak verir(tipik olarak genellikle 40 C ila 70 C arasýnda) Minimal Termal Penetrasyon çevreleyen saðlýklý dokuyu korur. -7- Yumuþak dokuyu çýkarýrken kan damarlarýnýn hemostazýný yapar kan kaybýnýn önlenmesini saðlar.

9 Kronik Burun Týkanýklýðý (Chronic Nasal Obstruction) Konka hipertrofisi nedeniyle kronik burun týkanýklýðý yaþayan yetiþkin ve pediatrik hastalara Coblation ile Konka azaltýlmasý normal nefes almaya hýzlý bir dönüþ saðlar. Geleneksel elektrocerrahi ve radyofrekans tekniklerinin dokuda yarattýklarý aþýrý ýsýnýn aksine Coblation problarý uç kýsmýnda bir plazma alaný oluþturup moleküler baðlarý düþük ýsýda parçalayarak dokunun ayrýþmasýný saðlar. Bu yapýlan iþlem esnasýnda hemen doku azalmasý oluþur, iyileþme sürecinde de doku azalmasý devam eder. Sonuç olarak güvenli minimal invaziv ve aðrýsýz teknikle nazal mukozanýn yapýsý deðiþmeden minimal morbitide ile nazal týkanýklýðý giderilir. -8- Turbinate Channelling Kronik burun týkanýklýðýnda Coblation ile Konka azaltýlmasý normal nefes almaya hýzlý bir dönüþ saðlar. Önce Sonra

10 ReFlex Ultra 45 Plazma Wand Nazal týkanýklýðýn hemen giderilmesi ile yüksek hasta memnuiyeti saðlanýr ve bu iyileþme süreci içerisinde de artarak devam eder. Tedavinin birinci haftasýnda burun týkanýklýðý yaklaþýk %50 azalýr. Nazal týkanýklýðýn derecesinde ve sýklýðýndan 3, 6 ve 12 ayda devam eden doku azalmasý gözlenir. Hastalarýn, ilk 3ayda %75inde burundan nefes almada artma, 6 ayda da %85inde burundan nefes alma ve iyileþme rapor edilmiþtir. Hýzlý kolay uygulama ile sonuçlanan yüksek hasta toleransý ve minimal morbidite. Konkanýn bütününe aterior ve posterioruna kolay eriþim. Az veya hiç kanama, kabuklanma ya da aðrý olmaz ve tampona gerek yok. Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Yetiþkin Konka Redüksiyon -9- ReFlex Ultra PTR Plazma Wand Coblation çift taraflý kanal terapi teknolojisi ile dokunun hemen çýkarýlmasýný efektif koagulasyon lezyon formasyonu ile birlikte yapar. Daha kýsa daha küçük çaplý gövde kolay eriþim saðlar. Küçük intranazal anatomili hastalarýn tedavisinde görsel kolaylýk saðlar. Sivriltilmiþ inceltilmiþ elektrot konka dokusuna kolay giriþ için dizayn edilmiþtir. Ortalama her lezyon için 5 veya 10 saniye. Pediatrik Konka Redüksiyon

11 Horlama tedavileri (Snoring Treatment) Coblation kullanýlarak yapýlan horlama tedavilerinde yumuþak damak ve uvuladaki yumuþak dokunun submukozal dokunun azaltýlmasýný saðlamak için tasarlanmýþtýr. Geleneksel cerrahideki rahatsýzlýk ve sýkýntý olmadan yumuþak damak ve uvuladaki yumuþak dokunun submukozal küçültülerek horlamanýn insidansýný azaltmak için dizayn edilmiþtir. Coblation çok kademeli tedavi konsepti hastanýzýn klinik ihtiyacýna baðlý olarak bir veya daha çok kademe seçmenize olanak saðlar. Prosedürler genellikle onbeþ dakikadan az sürer, lokal anestezi altýnda ayaktan uygulanabilir. Hastalar genelde altý hafta içinde horlamada önemli bir düþüþ deneyimi yaþar ReFlex Ultra 55 Plazma Wand Yumuþak damak dokusunda ani azalma ve zaman içerisinde artan iyileþme. Uvula ve uvula bir retraksiyon gösterecek þekilde sella alt ucu arasýndaki mesafe önemli ölçüde deðiþir. Submukozal lezyon oluþumunun bir sonucu olarak doku küçülmesi nedeniyle zamanla ek septomatik iyileþme. Hýzlý ve kolay performans sonucunda minimal morbidite ile yüksek hasta toleransý. 3 aylýk postoperatif ziyarette Eppworth Sleepiness Scales deðerlendirmesinde önemli bir geliþme. 3 aylýk postoperatif ziyarette hasta ve yatak partneri tarafýndan horlamada önemli azalma bildirilmiþtir. Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Yumuþak Damak Redüksiyon

12 ReFlex Ultra SP Plazma Wand Uvulopalatoplasti prosedürleri esnasýnda yumuþak damak dokusunun hýzlý bir þekilde diseksiyonu ve kanalize edilmesi için tasarlanmýþtýr. Geri çekilebilir salin akýþ kýlýfý tuzlu gel gereksinimini ortadan kaldýrýr. Ortalama her lezyon ve sürekli kesim için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Uvulopalatoplasti -11- Coblation-Channeling prosedürler: Kronik burun týkanýklýðý ve horlama da dahil olmak üzere üst solunum yolu týkayýcý rahatsýzlýklarýnýn tedavisi.

13 Minimal Ýnvaziv KBB Cerrahisi Türbin Küçültme Ani doku küçülmesi Daha az kabuk ve yara Submukozal giriþim ile Horlama/OSAS Minimal invaziv Lokal aneztesi Gevþek dokunun hacminin azaltýlmasý Tonsillektomi Daha az acý Hýzlý iyileþme Daha hýzla normal hayata dönüþ Turbin (Konka) Küçültme -12- Minimum aðrý ve minimum yara, hastanýn toleransýný artýrýr. Ýnce uç ile giriþ daha kontrollü ve daha doðru Hastane ameliyathane veya Muayenehane için ideal prosedür. 1. Adým: Topik anestetik 2. Adým: Anestetik uygulama

14 Türbinde Kanal Açma Türbin büyüklüðüne göre 2 veya 3 kanal Açýlan kanal lezyonlarý üst üste binmemeli Bir miktar hacim azalmasý derhal fark edilir. Olgu Pre-OP Op sonrasý 1-2 gün sonra 1 hafta Sonra 3-4 hafta Sonra Ameliyatý takiben 1 hafta içinde nazal obstrüksiyonda % 50 ye kadar azalma. Takip eden 3, 6 ve 12 aylara kadar küçülme devam eder Hastanýn rahatlamasý zaman ile artar 3,6 ve 12. aylardaki VAS skorlarý, hasta semptomlarýnýn sürekli daha iyiye gittiðini göstermektedir.

15 Yumuþak Damak Uygulamasý Horlama için Minimal Ýnvaziv Tedavi -14- Prosedürün hýzlý olmasý, hasta rahatsýzlýðýný ve hekimin yorulmasýný minimuma indirir. Ýnce giriþ noktasý tam doðruluk ve kontrol saðlar Muayenehane için ideal bir prosedür. CAUP - Coblation Assisted Upper-Airway Procedures (Coblation ile Üst Solunum Yolu Prosedürleri) Horlama ve Orta dereceli Týkayýcý Uyku Apnesi Çok Basamaklý tedavi konsepti; klinik ihtiyaca göre, hastada basamaklardan biri, bir kýsmý veya hepsi seçilebilir. Flex 55 Plasma Wand kullanýlýr CAUP = anterior-posterior pillarlarýn insizyonu ve yumuþak damakta kanal açma, uvulanýn rezeksiyonu ve kanal açýlmasý, pillarda kanal açma ve eðer gerekiyorsa tonsilde kanal açýlmasý. Prosedür alt türbinlerde kanal açýlmasý ile de birleþtirilebilir. Palat insizyonu Palatta yukarýya doðru kanal açma Uvular Rezeksiyon & Kanal açma Pillarda küçültme Tonsilde kanal açma

16 ArthroCare KBB Hastalar için Dünya Çapýnda Týbbi Çözümler Sunmaktadýr. KBB ve Coblation Coblation - Yumuþak Dokunun Kolateral Dokuda Minimum Hasar ile Diseksiyonu Tuzlu su çözeltisi ve hücresel sývýlar aktif ve pasif elektrotlar arasýndaki boþlukta bir elektrik iletkeni olarak rolünü oynar. RF enerjisi sodyum moleküllerini uyarýr ve parlak turuncu ýþýk olarak görünen, yüksek konsantrasyonlu, iyonize bir alan oluþturur. Ýyonize parçacýklar organik molekül baðlarýný kýrmak için yeterli enerjiye sahiptirler, böylece düþük sýcaklýkta (40-70 C) dokunun kesilebilmesi ve koagülasyonu saðlanýr. Coblation veya Kontrollü Kesme, yumuþak dokunun kesilip çýkarýlmasý için özel patentli bir iþlemdir. Coblation Ýþlemi -15- Moleküllerin ayrýlmasýndan önce: Tipik organik madde (protein) molekülü Moleküllerin ayrýlmasýndan sonra: elementer moleküller ve düþük molekül aðýrlýklý gazlar Parçacýklarýn enerjisi doku moleküllerinin moleküler baðlarýný kýrmakta kullanýlýr. 8 ev ye kadar enerji Moleküller karbonhidrat ve oksitlere ayrýþýr Termal Penetrasyon minimaldir.

17 Klasik Elektrokoter Yöntemi Monopolar elektro cerrahide akým, elektrot ve doku arasýnda bir ark oluþturur. Bu ark dokuyu hýzla ýsýtýr ve doku duman haline geçer, hücre parçalarý serbest hale geçer Coblation ve Klasik Elektrokoter Yöntemi Kýyas Tablosu

18 Coblation ile KBB de Diðer Uygulamalar Adenoidectomy Kansýz Choanal adenoidlere ulaþýlabilir Öztaki tüpünde termal veya fiziksel hasar yok Operasyon alanýna optimal görüþ alaný saðlanýr -17- Coblation Adenoidectomy üzerine Bir Hekimim Görüþleri Kansýz Hýzlý - tecrübe ile daha hýzlý Ekstra enstrümanlara gerek yok Enfeksiyon / Koku olmaz Antibiyotik yok Hassas ve tam doðru uygulama choanal & öztaki yastýkçýklarý Öztaki hasarý yok SMILE (Sub mucosal Minimally Invasive Lingual Excision) SMILE, Parsiyel Glossektomi veya Dil Kökünde Hacimsel Küçültülme Lingual Tonsillectomy

19 Viral benin tümör Ender görülür, USA de 1/100,000 (Bishai 2000) Potansiyel hayati tehlike arz eder Ciddi fonksiyonel sakatlýk - soluk borusu + ses Sýklýkla nüks olur, tekrarlanan prosedürler gerektirir Yara dokusu riski Güncel trend, konservatif temizleme Gold standard bir teknik mevcut deðil Laryngeal papillomata Pre Op Post Op 3 aylýk -18- Zor bir problemdir ve re-stenozizasyon yaygýndýr. Subglottic Stenosis Coblation potansiyel olarak daha az kolateral hasar verir, böylece re-stenöz riskini azaltýr. (Henüz ispatlanmýþ deðil). Kansýz bölge olmasý minimal invaziv operasyon için uygun. Gerekli enstrümanlar: Laryngeal wand, 400 mm lensli operasyon mikroskobu

20 Juvenile Angiofibroma Post-op Süreci Pansuman /Tampon gerekmez Erken Taburcu Olunur Takip Kontrol Görüntüsü Temiz Polyps -19- Rhinophyma Rhinophyma Yunanca burun anlamýndaki rhis ve büyüme anlamýndaki phyma dan türeyen bir terimdir. Rhinophyma, tipik olarak 40 ila 60 yaþýndaki erkekleri etkileyen bir hastalýktýr. Ýngiliz ve Ýrlanda soyundan gelenlerde daha çok görülür.

21 Head & Neck Tumor resection Neden, Küçük T1 T2 tümörlerine Coblation uygulanýr? Ýyi görüþ alaný saðlar Kanama kontrolü iyidir. Tam ve doðru yapýlýr. Yanma kalýntýsý az Çevre dokulara kolateral hasar az Post-op acýda daha az acý ihtimali -20- Stephen G. Langton BDS, MBChB, FDSRCS, FRCS, Royal Blackburn Hospital United Kingdom 10 Vaka 6 Squamous cell carcinoma (SCC) / Dil 4 Squamous cell carcinoma (SCC) / Aðýz tabaný Aðýzdan veya çenenin ayrýlmasý ile uygulandý Büyüklük: 8 inde > 5mm; 2 sinde 3-4mm Görünebilirlik 10 vakada da mükemmel SONUÇ: Çalýþýlan vakalarda mükemmel görüþ saðlayan yanlýþsýz bir yöntem Ve diðer endikasyonlar Tonsillar Carcinoma Palatoplasty Turbinectomy Tongue Tie (Dil Baðý) Giant Myomas of the Uterus Thyroid

22 Serum Akýþ kontrol Ünitesini Kurma Coblator II 1-Tedavi bölgesine iletken sývý ortamýn (örn. Salin, Ringer s lactate ) otomatik iletilmesinin gerekli olduðu cerrahi uygulamalarda, Serum aský direðine serum akýþ kontrol ünitesini arkasýnda bulunan kelepçe ile direðe sýkýca sabitleyin serum akýþ kontrol ünitesi kablosunu üniteye ve cihaza takýn ml steril serumu askýya asýnýz. NOT: Serum akýþ kontrol ünitesinin düzgün ve verimli çalýþmasý için hastadan en az 1 metre (3 feet=91.44cm) daha yüksek olmalýdýr. 2-Serum Akýþ Kontrol Ünite Kablo baðlantýlarýnýn, kullaným öncesi tamamý ile kuru olmasýna dikkat ediniz. Akýþ Kontrol Kablosunun bir ucunu Kontrolörün ön tarafýndaki siyah Akýþ Kontrol Kablo yuvasýna; diðer ucunu da Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin arkasýndaki yuvaya takýnýz. Akýþ Kontrol Kablosunun uçlarý birbiriyle yer deðiþtirebilir. 3-Sistemi el ile çalýþtýrmak için, Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki Akýþ Aktivasyon Switch ine basarak On pozisyonuna getiriniz. Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki yeþil ýþýk yanarak Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin çalýþtýðýný belirtecektir. IV uygulama setini Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki esnek kapakçýða geçiriniz. IV borusunun kapakçýða sýkýþtýrýlan kýsmý gerilerek bu iþlem kolaylaþtýrýlýr. Eðer mevcut ise Wand a giden sývý borusunun üzerindeki musluk açýlýr. Sývý, Wand a doðru akacak ve böylece sulama hattý tertibatýný ýslatarak, kullanmaya hazýr hale getirecektir. Kullanýlan Wand a göre istenen akýþ hýzýný saðlamak için uygulama setindeki makaralý mandal iledamlama hýzýný ayarlayýnýz NOT: Tam açýk pozisyon önerilir. 4-Sistemi durdurmak için ve sývý akýsýný durdurmak için Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki Akýþ Aktivasyon Switch ini el ile AUTO pozisyonuna getiriniz. NOT: Koagülasyon alanýnda, Wand ýnýn aktif ve dönüþ kýsýmlarý arasýnda yeterli iletken ortam varsa, iletken sývý ortamýn akýsý kullanýcýnýn isteðine göre, Kontrolörün ön panelindeki bir switch ile kapatýlabilir. Fakat iletken ortam Coblate esnasýnda tedavi bölgesine devamlý akacaktýr. 5- Coblate ve Koagülasyon Ayarlarýný istenen etkiler için uygun seviyeye getiriniz.

23 Temizlik ve Sterilizasyon Kontrolör, Akýþ Kontrol Valf Ünitesi ve Akýþ Kontrol Kablosu Sterilizasyon yapmayýnýz veya sývý içine batýrmayýnýz. Gerektiði þekilde yumuþak bir bez ve yumuþak deterjan ile siliniz. Ayak Kontrolü Sterilize etmeyiniz. Standart uygulamalara uygun þekilde deterjan ve dezenfektanlarla temizleyiniz. Klorlu solüsyonlar, iyodoforlar, glutaraldehitler ve hidrojen peroksitler gibi sývý kimyasal dezenfektanlarla dezenfekte ediniz. Konsantrasyon ve uygulama süresi için üreticinin direktiflerine uyunuz. Wand Wand steril olarak temin edilir. Wand sadece bir kullaným için dizayn edilmiþtir. Temizlemeyiniz, tekrar sterilize etmeyiniz ve tekrar kullanmayýnýz, kullanýlmasý, bozuk çalýþmaya, arýzaya, veya hastanýn yaralanmasýna, dolayýsý ile hastaya bulaþýcý hastalýk geçiþ riskine yol açabilir. SORUN GÝDERME Ayak Pedalý ortasýndaki Siyah Düðme Coblate ayarlarýný ayarlar. Saðdaki Mavi Ayak Pedalý Coagülasyon -22- Soldaki Sarý Ayak Pedalý Coblate Wand Coblation Cihazýna takýlana kadar set point ayarlama yapýlamaz. Ayak pedalý tuþuna basýldýðýnda alarm çalarsa bir þeyler takýlý deðil. Bütün þekilde tüm baðlantýlarý kontrol edin. Eðer Wand ýn uç kýsmýnda duman, kabarcýklar veya suction(emme) iþlemi yapmýyorsa Wand týkalýdýr, bu durumda týkanýklýðý ortadan kaldýrmak için Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile silin. EVAC WANDLARIN TIKANIKLIKLARINI AÇMAK ÝÇÝN 1- Coblate Ayak Pedalý (Sarý Pedal)tuþuna basýn 2- Wandýn týkanýklýðý için serum fizyolojik dolu bir çanak içinde ve dýþýnda Coblate Ayak Pedalýný aktive ediniz. 3- Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile siliniz 4- Wand ýn suction(emme)ucunu aspirasyon cihazýndan çýkarýnýz 5- Boþ þýrýngayý serum fizyolojik ile doldurun suction(emme)ucuna takýnýz, wandýn ucu serum dolu çanakta iken coblate ayak pedalýna basýnýz ve þýrýngayý etkili bir þekilde 3 4 kez enjekte edip çekiniz. 6- Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile siliniz

24 COBLATOR II SÝSTEMÝ KULLANIM KILAVUZU Taným, Kullaným Alanlarý, Taným: Coblator II, kulak burun boðaz (KBB) cerrahisinde kullaným için dizayn edilmiþ, bipolar, radyofrekans (RF) elektrocerrahi sistemidir. Sistem aþaðýdaki parçalardan oluþur: 1) bir elektrocerrahi radyofrekans kontrolörü 2) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Güç Kablosu 3) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Ayak Kontrolü 4) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Akýþ Kontrol Valve Ünitesi 5) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Akýþ Kontrol Kablosu ve 6) tek kullanýmlýk, steril Wand Kullaným Alanlarý: Coblator II, kulak burun boðaz (KBB) cerrahisinde, yumuþak dokunun alýnmasý, rezeke edilmesi, koagülasyonu ve kan damarlarýnýn hemostazý için kullanýlýr. Çalýþma Prensibi Coblator II Sistemi kontrolörü steril ve bir kez kullanýlan Wand larýn distal ucunda yer alan elektrot elemanlarýna RF enerjisi verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Elektrot elemaný ile geliþ elektrodu arasýndan geçen akým, bölgesel bir enerji alaný saðlar. Bu düzen sonucunda, çevre doku üzerine hasarý minimal olan kontrollü bir enerji saðlanýr. Tersine, monopolar sistemlerde cihaz ucunda sadece bir aktif elektrot vardýr. Akým, aktif elektrottan hastanýn vücudundan geçerek, hastanýn vücuduna tutturulan dönüþ pad ine gider. Bu, hastanýn vücudundan ve çevre dokudan önemli miktarda daha fazla -23- enerjinin geçmesine neden olur. Coblator II Sistemi RF enerjisini, tedavi edilecek dokuya yakýn veya onunla temasta olan iletken bir sývý (normal tuz çözeltisi gibi) içinden geçirerek çalýþýr. Ýletken sývý aktif ve dönüþ elektrod elemanlarý arasýnda ince bir tabaka oluþturur. Coblate modunda, yeterli enerji uygulandýðýnda, iletken sývý, enerji yüklenmiþ partiküller içeren buhar tabakasýna (plazma) dönüþür. Yüksek enerji yüklü parçacýklar doku ile temasa geçince, molekülerin ayrýþmasý ile dokunun parçalara ayrýlmasýna sebep olur. Konvansiyonel elektrocerrahi yöntemlerine kýyasla, bu tarzdaki operasyon, tedavi edilen bölgede, görece daha düþük sýcaklýða sebep olur, böylece, çevredeki tedavi uygulanmayan kolateral termal hasar sýnýrlý olur. Aktif elektrod(lar) ve hedef doku arasýnda düþük voltaj uygulandýðýnda cihazýn fonksiyonu farklý olur. Bu durumda, elektrik alaný, plazma tabakasý oluþumu için gerekli olan sýnýrýn altýndadýr, ve dirençli doku ýsýsý ortaya çýkar Bu mod daha çok termal etki gerektiði zaman faydalýdýr, örn. kandamarýnýn veya diðer vasküler dokularýn koagülasyonu için. Uygun voltaj ayarý, kullanýlan Wand ýn dizaynýna, doku tipine, ve doku için istenen etkiye göre deðiþir. Bakým Sigorta deðiþtirilmesinin haricinde, Kontrolörün kullanýcýnýn bakým yapmasýný gerektiren bir parçasý yoktur. Tutarlý çýkýþ seviyeleri saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir ve saat kristalleri, voltaj referanslarý ve sabit rezistanslar ile kalibre edilmiþtir. Cihaz içinde iç ayarlama YOKTUR ve entegre kalibrasyon yöntemleri nedeniyle, yýllýk bakým kontrolü gerekmez. Coblator II sistem kontrolörü içinde dahili bir yazýlým YOKTUR. Eðer herhangi bir parçasý arýzalanýrsa, Müþteri Servisini arayýnýz. Talep edilirse, bir servis kýlavuzu mevcuttur.

25

26 NORA-MED Týbbi Ürünler Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti.

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

IPL&Laser Platform IPL&Laser Platform UYARI 1. ULASE IPL & LAZER PLATFORMU GENEL BÝLGÝLER 1.. LAZER BAÞLIKLAR ve UYGULAMALARI 1.3. SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ 1.3.1. ENTEGRE SOÐUK HAVA ÜFLEME SÝSTEMÝ 1.3.. AKTARIM

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR

RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 79 RADYASYON ONKOLOJÝSÝNDE TEMEL YAKLAÞIMLAR Editörler Prof. Dr. Ýsmet Þahinler, Uz. Dr. Þefika Arzu Ergen 12 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Hasta Eðitimi El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Hasta Eðitimi El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı