Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 NORA-MED Týbbi Ürünler Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti.

2 Coblator II Surgery System COBLATION: Minimum aðrý, hýzlý iyileþme, daha iyi sonuç Neden Bipolar Sistem? Bipolar sistemde koter uygulamalarýnda olduðu gibi hastaya, topraklama amaçlý bir plaka baðlanmamaktadýr. Plaka baðlanmadýðýndan deride ve dokuda yanma riski yoktur. -1- Bipolar sistem Basit kullaným Daha iyi hemostaz için ayarlanabilir koagulasyon Cerrahýn rahat kullanýmý için hafif kablo sistemi Ayak pedalý ile tüm fonksiyonlarýn kontrolü Tonsillektomi ve UPPP için serum fizyolojik soðutma sistemi Disposable ekonomik problar ArthroCare ENT Coblator II Surgery Sistemi otorinolaringolojiye yeni bir kontrol ve fonksiyonellik getirmektedir. Patentlenmiþ Coblation teknolojisi kullanarak, ArthroCare ENT sistemi moleküler disintegrasyon metoduyla dokularý küçültür. Doku koagulasyonu için, termal enerjiyi bipolar olarak daðýtan yeni ayarlanabilir koagulasyon ile lokalize edilmiþ terapi hýzlý ve etkili bir þekilde yapýlmaktadýr.

3 Suction Wands EVac 70 Xtra Plasma Wand Evac70 probu: Aspirasyon ve serum fizyolojik gönderme kanallarýna sahiptir. Diseksiyon Ablasyon ve Doku kesme Ýþlemleri yapýlýr. Channelling Wands ReFlex Ultra Plasma Wands -2- ReFlex 45 probu: Konka küçültülmesinde kullanýlýr. ReFlex 55 probu: Yumuþak damak ve Dil kökünde kullanýlýr. UYGULAMALAR KOBLASYON, KONKA KÜÇÜLTÜLMESÝ, HORLAMA TEDAVÝSÝ, TONSÝLLEKTOMÝ, ADENOÝDEKTOMÝ, UVULPALATOPLASTÝ

4 Entegre Kablosu ile Birlikte EVac 70 Xtra Plasma Wand (Prob) Tonsillektomi ve Adenoidektomi prosedürleri için çok yönlü bir cihaz prob çalýþma uzunluðu 6 inç Tonsillerin ve adenoitlerin her ikisinin de çýkarýlmasý için etkili çok yönlü tek cerrahi alet. Hasta için minimal aðrý ve hýzlý bir iyileþme saðlar. EVac 70 Xtra Plazma Wand(Prob) özellikleri þunlardýr: Üçlü aktif elektrot konfigürasyonu Tonsillektomi ve adenoidektomi kolayca gerçekleþtirir. Deðiþken koagulasyonla en iyi hemostazý saðlar Entegre emme portu(suction port) Daha uzun ve daha esnek eðilebilir þaft Adenoidektomi sýrasýnda choanae ya geliþtirilmiþ eriþim saðlar -3- EVac Bending Tool(EVac bükme aleti ile)esnekliði ve bükülebilirliði arttýrýldý Entegre salin hattý Hýzlý ve kolay kurulum saðlar Boyunun uzunluðu 10inç Prob çalýþma uzunluðu 6 inç Wand için doðru serum akýþ sunar Serum akýþ için herhangi bir adaptöre gerek yoktur prob üzerinde entegre kablosu ile hemen serum akýþý saðlayabilir.

5 Laringeal Lezyonlarýn Tedavisi Coblation Ýle Yapýlmaktadýr. Laringeal cerrahi konusunda daha geliþmiþ bir hassasiyet kazandýrýyor. Coblation cerrahi alanda çevreleyen dokuyu korurken yanma olmamasý ile hemostazýn avantajýný sunmaktadýr. Ablasyon, Koagülasyon, Ýrrigate(sulama) ve suction (emme) özelliklerini birlikte tek bir probda sunmasý bu tümörlerin rezeksiyonu için dikkat çekici bir teknik haline getiriyor. Coblation öðrenmesi kolay, son derece hýzlý ve efektiftir. Coblation PROcise LW Wand kullanarak, Papilloma, Tümörler ve Polipler gibi Sessil veya büyük boyutlardaki Laringeal lezyonlarýn etkili çýkarýlmasýný saðlar. Coblation laringeal lezyonlarýn tedavisinde etkin olarak kullanýlabilen ve sessile tip lezyonlarda kitle azaltmak için ideal bir araçtýr. Lamina propria ve iyileþmesi için genellikle laringeal cerrahisinde kullanýlan diðer teknolojiler ile karþýlaþtýrýlabilir. Bu Coblation doku hasarýnýn sýnýrlý olduðunu göstermiþtir. Coblation laringeal lezyonlarýn tedavisinde etkin olarak kullanýlabilir ve bunun için ideal bir araçtýr. -4- PROcise LW özellikleri þunlardýr: Kontrollü Aktif Elektrod Konfigürasyonu Yetiþkin ve pediatrik nazofaringeal ve laringeal lezyonlar Papillomlarda dahil olmak üzere etkili bir þekilde çýkartýr. Büyük veya Sessil lezyon için en uygun. Wandýn çalýþma þaftý üzerinde çapý azaltýlmýþtýr. Böylelikle cerrahi alanda görüþ arttýrýlmýþtýr. Prosedür boyunca en iyi görüþü saðlamak için Laringeal Coblation Wand standart laringoskop ve mikroskoplar ile kullanýlabilir. Biçimlendirilebilir þaftý cerrahi iþlemler sýrasýnda kolaylýk saðlamaktadýr. Laringeal Lezyonun çýkarýlmasý için Coblation avantajlarý Alttaki ve çevre dokuda minimal hasar Kansýz bir alan Solunum yolu yanýklarýnda daha az risk. Uygun maliyet.

6 ReFlexUltra Plasma Wands Üst Havayolu Týkanmasý Nazofarenks ve Orofarinks Ýçin Minimal Ýnvaziv Tedavi. -5- Hasta için minimal aðrý ve hýzlý bir iyileþme saðlar.

7 ReFlex Ultra Plazma Wands kronik burun týkanýklýðý gibi üst solunum yolu týkayýcý hastalýklar ve horlama tedavilerinde minimal invaziv prosedürleri gerçekleþtirmek için tasarlanmýþtýr. Submukozal kanalize tekniðinde çalýþan Coblation-Channelling wandlar hem dokuyu kaldýrýr hem de yumuþak dokuyu küçültür dokuyu terk ederken de mukozaya zarar vermez. -6- Ýki yönlü terapi ile hemen doku azalmasý oluþturur, hasta iyileþene kadar da doku iyileþmesi devam eder.

8 Coblation Teknolojisi Coblation ýsý odaklý olmayan kontrollü bir iþlemdir (süreçtir) salin jel gibi iletken aracýlardaki elektrolitleri uyarmak için Bipolar Radyofrekans enerjisini kullanýr, böylece kesinlikle odaklanmýþ bir plazma alaný yaratýr. Bu plazma alanýndaki enerji yüklenmiþ parçacýklar moleküler baðlarý parçalama yeteneðine sahip olduklarýndan kuþatan saðlýklý çevre dokunun bütünlüðünü bozmadan dokunun hassas diseksiyonuna veya doku ablasyonuna olanak saðlar. Coblation plazma alaný moleküler baðlarý kýrarken doku parçalama veya çýkarma iþlemini hasarsýz yapar Coblation Yöntemini Diðer Radyofrekans Teknolojilerinden Ayýran Farklar Nelerdir? Düþük ýsý plazma eksizyonuna olanak verir(tipik olarak genellikle 40 C ila 70 C arasýnda) Minimal Termal Penetrasyon çevreleyen saðlýklý dokuyu korur. -7- Yumuþak dokuyu çýkarýrken kan damarlarýnýn hemostazýný yapar kan kaybýnýn önlenmesini saðlar.

9 Kronik Burun Týkanýklýðý (Chronic Nasal Obstruction) Konka hipertrofisi nedeniyle kronik burun týkanýklýðý yaþayan yetiþkin ve pediatrik hastalara Coblation ile Konka azaltýlmasý normal nefes almaya hýzlý bir dönüþ saðlar. Geleneksel elektrocerrahi ve radyofrekans tekniklerinin dokuda yarattýklarý aþýrý ýsýnýn aksine Coblation problarý uç kýsmýnda bir plazma alaný oluþturup moleküler baðlarý düþük ýsýda parçalayarak dokunun ayrýþmasýný saðlar. Bu yapýlan iþlem esnasýnda hemen doku azalmasý oluþur, iyileþme sürecinde de doku azalmasý devam eder. Sonuç olarak güvenli minimal invaziv ve aðrýsýz teknikle nazal mukozanýn yapýsý deðiþmeden minimal morbitide ile nazal týkanýklýðý giderilir. -8- Turbinate Channelling Kronik burun týkanýklýðýnda Coblation ile Konka azaltýlmasý normal nefes almaya hýzlý bir dönüþ saðlar. Önce Sonra

10 ReFlex Ultra 45 Plazma Wand Nazal týkanýklýðýn hemen giderilmesi ile yüksek hasta memnuiyeti saðlanýr ve bu iyileþme süreci içerisinde de artarak devam eder. Tedavinin birinci haftasýnda burun týkanýklýðý yaklaþýk %50 azalýr. Nazal týkanýklýðýn derecesinde ve sýklýðýndan 3, 6 ve 12 ayda devam eden doku azalmasý gözlenir. Hastalarýn, ilk 3ayda %75inde burundan nefes almada artma, 6 ayda da %85inde burundan nefes alma ve iyileþme rapor edilmiþtir. Hýzlý kolay uygulama ile sonuçlanan yüksek hasta toleransý ve minimal morbidite. Konkanýn bütününe aterior ve posterioruna kolay eriþim. Az veya hiç kanama, kabuklanma ya da aðrý olmaz ve tampona gerek yok. Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Yetiþkin Konka Redüksiyon -9- ReFlex Ultra PTR Plazma Wand Coblation çift taraflý kanal terapi teknolojisi ile dokunun hemen çýkarýlmasýný efektif koagulasyon lezyon formasyonu ile birlikte yapar. Daha kýsa daha küçük çaplý gövde kolay eriþim saðlar. Küçük intranazal anatomili hastalarýn tedavisinde görsel kolaylýk saðlar. Sivriltilmiþ inceltilmiþ elektrot konka dokusuna kolay giriþ için dizayn edilmiþtir. Ortalama her lezyon için 5 veya 10 saniye. Pediatrik Konka Redüksiyon

11 Horlama tedavileri (Snoring Treatment) Coblation kullanýlarak yapýlan horlama tedavilerinde yumuþak damak ve uvuladaki yumuþak dokunun submukozal dokunun azaltýlmasýný saðlamak için tasarlanmýþtýr. Geleneksel cerrahideki rahatsýzlýk ve sýkýntý olmadan yumuþak damak ve uvuladaki yumuþak dokunun submukozal küçültülerek horlamanýn insidansýný azaltmak için dizayn edilmiþtir. Coblation çok kademeli tedavi konsepti hastanýzýn klinik ihtiyacýna baðlý olarak bir veya daha çok kademe seçmenize olanak saðlar. Prosedürler genellikle onbeþ dakikadan az sürer, lokal anestezi altýnda ayaktan uygulanabilir. Hastalar genelde altý hafta içinde horlamada önemli bir düþüþ deneyimi yaþar ReFlex Ultra 55 Plazma Wand Yumuþak damak dokusunda ani azalma ve zaman içerisinde artan iyileþme. Uvula ve uvula bir retraksiyon gösterecek þekilde sella alt ucu arasýndaki mesafe önemli ölçüde deðiþir. Submukozal lezyon oluþumunun bir sonucu olarak doku küçülmesi nedeniyle zamanla ek septomatik iyileþme. Hýzlý ve kolay performans sonucunda minimal morbidite ile yüksek hasta toleransý. 3 aylýk postoperatif ziyarette Eppworth Sleepiness Scales deðerlendirmesinde önemli bir geliþme. 3 aylýk postoperatif ziyarette hasta ve yatak partneri tarafýndan horlamada önemli azalma bildirilmiþtir. Ortalama her lezyon için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Yumuþak Damak Redüksiyon

12 ReFlex Ultra SP Plazma Wand Uvulopalatoplasti prosedürleri esnasýnda yumuþak damak dokusunun hýzlý bir þekilde diseksiyonu ve kanalize edilmesi için tasarlanmýþtýr. Geri çekilebilir salin akýþ kýlýfý tuzlu gel gereksinimini ortadan kaldýrýr. Ortalama her lezyon ve sürekli kesim için 10 veya 15 saniye. Lokal anestezi altýnda muayenehane veya ameliyathanede uygulanabilme. Uvulopalatoplasti -11- Coblation-Channeling prosedürler: Kronik burun týkanýklýðý ve horlama da dahil olmak üzere üst solunum yolu týkayýcý rahatsýzlýklarýnýn tedavisi.

13 Minimal Ýnvaziv KBB Cerrahisi Türbin Küçültme Ani doku küçülmesi Daha az kabuk ve yara Submukozal giriþim ile Horlama/OSAS Minimal invaziv Lokal aneztesi Gevþek dokunun hacminin azaltýlmasý Tonsillektomi Daha az acý Hýzlý iyileþme Daha hýzla normal hayata dönüþ Turbin (Konka) Küçültme -12- Minimum aðrý ve minimum yara, hastanýn toleransýný artýrýr. Ýnce uç ile giriþ daha kontrollü ve daha doðru Hastane ameliyathane veya Muayenehane için ideal prosedür. 1. Adým: Topik anestetik 2. Adým: Anestetik uygulama

14 Türbinde Kanal Açma Türbin büyüklüðüne göre 2 veya 3 kanal Açýlan kanal lezyonlarý üst üste binmemeli Bir miktar hacim azalmasý derhal fark edilir. Olgu Pre-OP Op sonrasý 1-2 gün sonra 1 hafta Sonra 3-4 hafta Sonra Ameliyatý takiben 1 hafta içinde nazal obstrüksiyonda % 50 ye kadar azalma. Takip eden 3, 6 ve 12 aylara kadar küçülme devam eder Hastanýn rahatlamasý zaman ile artar 3,6 ve 12. aylardaki VAS skorlarý, hasta semptomlarýnýn sürekli daha iyiye gittiðini göstermektedir.

15 Yumuþak Damak Uygulamasý Horlama için Minimal Ýnvaziv Tedavi -14- Prosedürün hýzlý olmasý, hasta rahatsýzlýðýný ve hekimin yorulmasýný minimuma indirir. Ýnce giriþ noktasý tam doðruluk ve kontrol saðlar Muayenehane için ideal bir prosedür. CAUP - Coblation Assisted Upper-Airway Procedures (Coblation ile Üst Solunum Yolu Prosedürleri) Horlama ve Orta dereceli Týkayýcý Uyku Apnesi Çok Basamaklý tedavi konsepti; klinik ihtiyaca göre, hastada basamaklardan biri, bir kýsmý veya hepsi seçilebilir. Flex 55 Plasma Wand kullanýlýr CAUP = anterior-posterior pillarlarýn insizyonu ve yumuþak damakta kanal açma, uvulanýn rezeksiyonu ve kanal açýlmasý, pillarda kanal açma ve eðer gerekiyorsa tonsilde kanal açýlmasý. Prosedür alt türbinlerde kanal açýlmasý ile de birleþtirilebilir. Palat insizyonu Palatta yukarýya doðru kanal açma Uvular Rezeksiyon & Kanal açma Pillarda küçültme Tonsilde kanal açma

16 ArthroCare KBB Hastalar için Dünya Çapýnda Týbbi Çözümler Sunmaktadýr. KBB ve Coblation Coblation - Yumuþak Dokunun Kolateral Dokuda Minimum Hasar ile Diseksiyonu Tuzlu su çözeltisi ve hücresel sývýlar aktif ve pasif elektrotlar arasýndaki boþlukta bir elektrik iletkeni olarak rolünü oynar. RF enerjisi sodyum moleküllerini uyarýr ve parlak turuncu ýþýk olarak görünen, yüksek konsantrasyonlu, iyonize bir alan oluþturur. Ýyonize parçacýklar organik molekül baðlarýný kýrmak için yeterli enerjiye sahiptirler, böylece düþük sýcaklýkta (40-70 C) dokunun kesilebilmesi ve koagülasyonu saðlanýr. Coblation veya Kontrollü Kesme, yumuþak dokunun kesilip çýkarýlmasý için özel patentli bir iþlemdir. Coblation Ýþlemi -15- Moleküllerin ayrýlmasýndan önce: Tipik organik madde (protein) molekülü Moleküllerin ayrýlmasýndan sonra: elementer moleküller ve düþük molekül aðýrlýklý gazlar Parçacýklarýn enerjisi doku moleküllerinin moleküler baðlarýný kýrmakta kullanýlýr. 8 ev ye kadar enerji Moleküller karbonhidrat ve oksitlere ayrýþýr Termal Penetrasyon minimaldir.

17 Klasik Elektrokoter Yöntemi Monopolar elektro cerrahide akým, elektrot ve doku arasýnda bir ark oluþturur. Bu ark dokuyu hýzla ýsýtýr ve doku duman haline geçer, hücre parçalarý serbest hale geçer Coblation ve Klasik Elektrokoter Yöntemi Kýyas Tablosu

18 Coblation ile KBB de Diðer Uygulamalar Adenoidectomy Kansýz Choanal adenoidlere ulaþýlabilir Öztaki tüpünde termal veya fiziksel hasar yok Operasyon alanýna optimal görüþ alaný saðlanýr -17- Coblation Adenoidectomy üzerine Bir Hekimim Görüþleri Kansýz Hýzlý - tecrübe ile daha hýzlý Ekstra enstrümanlara gerek yok Enfeksiyon / Koku olmaz Antibiyotik yok Hassas ve tam doðru uygulama choanal & öztaki yastýkçýklarý Öztaki hasarý yok SMILE (Sub mucosal Minimally Invasive Lingual Excision) SMILE, Parsiyel Glossektomi veya Dil Kökünde Hacimsel Küçültülme Lingual Tonsillectomy

19 Viral benin tümör Ender görülür, USA de 1/100,000 (Bishai 2000) Potansiyel hayati tehlike arz eder Ciddi fonksiyonel sakatlýk - soluk borusu + ses Sýklýkla nüks olur, tekrarlanan prosedürler gerektirir Yara dokusu riski Güncel trend, konservatif temizleme Gold standard bir teknik mevcut deðil Laryngeal papillomata Pre Op Post Op 3 aylýk -18- Zor bir problemdir ve re-stenozizasyon yaygýndýr. Subglottic Stenosis Coblation potansiyel olarak daha az kolateral hasar verir, böylece re-stenöz riskini azaltýr. (Henüz ispatlanmýþ deðil). Kansýz bölge olmasý minimal invaziv operasyon için uygun. Gerekli enstrümanlar: Laryngeal wand, 400 mm lensli operasyon mikroskobu

20 Juvenile Angiofibroma Post-op Süreci Pansuman /Tampon gerekmez Erken Taburcu Olunur Takip Kontrol Görüntüsü Temiz Polyps -19- Rhinophyma Rhinophyma Yunanca burun anlamýndaki rhis ve büyüme anlamýndaki phyma dan türeyen bir terimdir. Rhinophyma, tipik olarak 40 ila 60 yaþýndaki erkekleri etkileyen bir hastalýktýr. Ýngiliz ve Ýrlanda soyundan gelenlerde daha çok görülür.

21 Head & Neck Tumor resection Neden, Küçük T1 T2 tümörlerine Coblation uygulanýr? Ýyi görüþ alaný saðlar Kanama kontrolü iyidir. Tam ve doðru yapýlýr. Yanma kalýntýsý az Çevre dokulara kolateral hasar az Post-op acýda daha az acý ihtimali -20- Stephen G. Langton BDS, MBChB, FDSRCS, FRCS, Royal Blackburn Hospital United Kingdom 10 Vaka 6 Squamous cell carcinoma (SCC) / Dil 4 Squamous cell carcinoma (SCC) / Aðýz tabaný Aðýzdan veya çenenin ayrýlmasý ile uygulandý Büyüklük: 8 inde > 5mm; 2 sinde 3-4mm Görünebilirlik 10 vakada da mükemmel SONUÇ: Çalýþýlan vakalarda mükemmel görüþ saðlayan yanlýþsýz bir yöntem Ve diðer endikasyonlar Tonsillar Carcinoma Palatoplasty Turbinectomy Tongue Tie (Dil Baðý) Giant Myomas of the Uterus Thyroid

22 Serum Akýþ kontrol Ünitesini Kurma Coblator II 1-Tedavi bölgesine iletken sývý ortamýn (örn. Salin, Ringer s lactate ) otomatik iletilmesinin gerekli olduðu cerrahi uygulamalarda, Serum aský direðine serum akýþ kontrol ünitesini arkasýnda bulunan kelepçe ile direðe sýkýca sabitleyin serum akýþ kontrol ünitesi kablosunu üniteye ve cihaza takýn ml steril serumu askýya asýnýz. NOT: Serum akýþ kontrol ünitesinin düzgün ve verimli çalýþmasý için hastadan en az 1 metre (3 feet=91.44cm) daha yüksek olmalýdýr. 2-Serum Akýþ Kontrol Ünite Kablo baðlantýlarýnýn, kullaným öncesi tamamý ile kuru olmasýna dikkat ediniz. Akýþ Kontrol Kablosunun bir ucunu Kontrolörün ön tarafýndaki siyah Akýþ Kontrol Kablo yuvasýna; diðer ucunu da Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin arkasýndaki yuvaya takýnýz. Akýþ Kontrol Kablosunun uçlarý birbiriyle yer deðiþtirebilir. 3-Sistemi el ile çalýþtýrmak için, Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki Akýþ Aktivasyon Switch ine basarak On pozisyonuna getiriniz. Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki yeþil ýþýk yanarak Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin çalýþtýðýný belirtecektir. IV uygulama setini Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki esnek kapakçýða geçiriniz. IV borusunun kapakçýða sýkýþtýrýlan kýsmý gerilerek bu iþlem kolaylaþtýrýlýr. Eðer mevcut ise Wand a giden sývý borusunun üzerindeki musluk açýlýr. Sývý, Wand a doðru akacak ve böylece sulama hattý tertibatýný ýslatarak, kullanmaya hazýr hale getirecektir. Kullanýlan Wand a göre istenen akýþ hýzýný saðlamak için uygulama setindeki makaralý mandal iledamlama hýzýný ayarlayýnýz NOT: Tam açýk pozisyon önerilir. 4-Sistemi durdurmak için ve sývý akýsýný durdurmak için Akýþ Kontrol Valf Ünitesinin ön tarafýndaki Akýþ Aktivasyon Switch ini el ile AUTO pozisyonuna getiriniz. NOT: Koagülasyon alanýnda, Wand ýnýn aktif ve dönüþ kýsýmlarý arasýnda yeterli iletken ortam varsa, iletken sývý ortamýn akýsý kullanýcýnýn isteðine göre, Kontrolörün ön panelindeki bir switch ile kapatýlabilir. Fakat iletken ortam Coblate esnasýnda tedavi bölgesine devamlý akacaktýr. 5- Coblate ve Koagülasyon Ayarlarýný istenen etkiler için uygun seviyeye getiriniz.

23 Temizlik ve Sterilizasyon Kontrolör, Akýþ Kontrol Valf Ünitesi ve Akýþ Kontrol Kablosu Sterilizasyon yapmayýnýz veya sývý içine batýrmayýnýz. Gerektiði þekilde yumuþak bir bez ve yumuþak deterjan ile siliniz. Ayak Kontrolü Sterilize etmeyiniz. Standart uygulamalara uygun þekilde deterjan ve dezenfektanlarla temizleyiniz. Klorlu solüsyonlar, iyodoforlar, glutaraldehitler ve hidrojen peroksitler gibi sývý kimyasal dezenfektanlarla dezenfekte ediniz. Konsantrasyon ve uygulama süresi için üreticinin direktiflerine uyunuz. Wand Wand steril olarak temin edilir. Wand sadece bir kullaným için dizayn edilmiþtir. Temizlemeyiniz, tekrar sterilize etmeyiniz ve tekrar kullanmayýnýz, kullanýlmasý, bozuk çalýþmaya, arýzaya, veya hastanýn yaralanmasýna, dolayýsý ile hastaya bulaþýcý hastalýk geçiþ riskine yol açabilir. SORUN GÝDERME Ayak Pedalý ortasýndaki Siyah Düðme Coblate ayarlarýný ayarlar. Saðdaki Mavi Ayak Pedalý Coagülasyon -22- Soldaki Sarý Ayak Pedalý Coblate Wand Coblation Cihazýna takýlana kadar set point ayarlama yapýlamaz. Ayak pedalý tuþuna basýldýðýnda alarm çalarsa bir þeyler takýlý deðil. Bütün þekilde tüm baðlantýlarý kontrol edin. Eðer Wand ýn uç kýsmýnda duman, kabarcýklar veya suction(emme) iþlemi yapmýyorsa Wand týkalýdýr, bu durumda týkanýklýðý ortadan kaldýrmak için Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile silin. EVAC WANDLARIN TIKANIKLIKLARINI AÇMAK ÝÇÝN 1- Coblate Ayak Pedalý (Sarý Pedal)tuþuna basýn 2- Wandýn týkanýklýðý için serum fizyolojik dolu bir çanak içinde ve dýþýnda Coblate Ayak Pedalýný aktive ediniz. 3- Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile siliniz 4- Wand ýn suction(emme)ucunu aspirasyon cihazýndan çýkarýnýz 5- Boþ þýrýngayý serum fizyolojik ile doldurun suction(emme)ucuna takýnýz, wandýn ucu serum dolu çanakta iken coblate ayak pedalýna basýnýz ve þýrýngayý etkili bir þekilde 3 4 kez enjekte edip çekiniz. 6- Wand ýn ucunu ýslak gazlý bez ile siliniz

24 COBLATOR II SÝSTEMÝ KULLANIM KILAVUZU Taným, Kullaným Alanlarý, Taným: Coblator II, kulak burun boðaz (KBB) cerrahisinde kullaným için dizayn edilmiþ, bipolar, radyofrekans (RF) elektrocerrahi sistemidir. Sistem aþaðýdaki parçalardan oluþur: 1) bir elektrocerrahi radyofrekans kontrolörü 2) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Güç Kablosu 3) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Ayak Kontrolü 4) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Akýþ Kontrol Valve Ünitesi 5) tekrar kullanýlabilen, steril olmayan bir Akýþ Kontrol Kablosu ve 6) tek kullanýmlýk, steril Wand Kullaným Alanlarý: Coblator II, kulak burun boðaz (KBB) cerrahisinde, yumuþak dokunun alýnmasý, rezeke edilmesi, koagülasyonu ve kan damarlarýnýn hemostazý için kullanýlýr. Çalýþma Prensibi Coblator II Sistemi kontrolörü steril ve bir kez kullanýlan Wand larýn distal ucunda yer alan elektrot elemanlarýna RF enerjisi verecek þekilde tasarlanmýþtýr. Elektrot elemaný ile geliþ elektrodu arasýndan geçen akým, bölgesel bir enerji alaný saðlar. Bu düzen sonucunda, çevre doku üzerine hasarý minimal olan kontrollü bir enerji saðlanýr. Tersine, monopolar sistemlerde cihaz ucunda sadece bir aktif elektrot vardýr. Akým, aktif elektrottan hastanýn vücudundan geçerek, hastanýn vücuduna tutturulan dönüþ pad ine gider. Bu, hastanýn vücudundan ve çevre dokudan önemli miktarda daha fazla -23- enerjinin geçmesine neden olur. Coblator II Sistemi RF enerjisini, tedavi edilecek dokuya yakýn veya onunla temasta olan iletken bir sývý (normal tuz çözeltisi gibi) içinden geçirerek çalýþýr. Ýletken sývý aktif ve dönüþ elektrod elemanlarý arasýnda ince bir tabaka oluþturur. Coblate modunda, yeterli enerji uygulandýðýnda, iletken sývý, enerji yüklenmiþ partiküller içeren buhar tabakasýna (plazma) dönüþür. Yüksek enerji yüklü parçacýklar doku ile temasa geçince, molekülerin ayrýþmasý ile dokunun parçalara ayrýlmasýna sebep olur. Konvansiyonel elektrocerrahi yöntemlerine kýyasla, bu tarzdaki operasyon, tedavi edilen bölgede, görece daha düþük sýcaklýða sebep olur, böylece, çevredeki tedavi uygulanmayan kolateral termal hasar sýnýrlý olur. Aktif elektrod(lar) ve hedef doku arasýnda düþük voltaj uygulandýðýnda cihazýn fonksiyonu farklý olur. Bu durumda, elektrik alaný, plazma tabakasý oluþumu için gerekli olan sýnýrýn altýndadýr, ve dirençli doku ýsýsý ortaya çýkar Bu mod daha çok termal etki gerektiði zaman faydalýdýr, örn. kandamarýnýn veya diðer vasküler dokularýn koagülasyonu için. Uygun voltaj ayarý, kullanýlan Wand ýn dizaynýna, doku tipine, ve doku için istenen etkiye göre deðiþir. Bakým Sigorta deðiþtirilmesinin haricinde, Kontrolörün kullanýcýnýn bakým yapmasýný gerektiren bir parçasý yoktur. Tutarlý çýkýþ seviyeleri saðlayacak þekilde dizayn edilmiþtir ve saat kristalleri, voltaj referanslarý ve sabit rezistanslar ile kalibre edilmiþtir. Cihaz içinde iç ayarlama YOKTUR ve entegre kalibrasyon yöntemleri nedeniyle, yýllýk bakým kontrolü gerekmez. Coblator II sistem kontrolörü içinde dahili bir yazýlým YOKTUR. Eðer herhangi bir parçasý arýzalanýrsa, Müþteri Servisini arayýnýz. Talep edilirse, bir servis kýlavuzu mevcuttur.

25

26 NORA-MED Týbbi Ürünler Ýnþ. Ýth. Ýhr. San. ve Tic. Ltd. Þti.

COBLATION II RADYOFREKANS

COBLATION II RADYOFREKANS KBB ve Coblation COBLATION II RADYOFREKANS CERRAHİ SİSTEMİ Coblator II, Kulak Burun Boğaz (KBB) cerrahisinde kullanım m için i in dizayn edilmiş,, Bipolar, Radyofrekans (RF) elektrocerrahi sistemidir Sistem

Detaylı

Radyo frekans cerrahi

Radyo frekans cerrahi ATMOS RS 221 ENT Radyo frekans cerrahi MAKSIMUM HASSASIYET ATMOS RS 221 ENT Radyo frekans cerrahi: horlama tedavisi, bademcik ameliyati, koagülasyon, diger bir çok KBB uygulamasi için KBB cerrahide radyo

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

VIO S. Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI

VIO S. Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO S Klinik veya uzman hekim ameliyathanesi için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO 300 S ve VIO 200 S: Kullanıcı ihtiyacına göre mükemmelleştirilmiş yüksek frekans cerrahi. Erbe, VIO

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz.

Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz. Birlikte daha iyiyiz. En kritik anları kontrol ediyoruz. ELEKTROKOTER CİHAZLARI ELEKTROKOTER CİHAZLARI ELEKTROKOTER CİHAZLARI Üzümcü marka EK-410 ve EK-250 model elektrokoter cihazları 400 W ve 250 W maksimum

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Editör / Prof. Dr. Cemal Cingi 44 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XIV+434 Sayfa 162 Resim ve fiekil, 25 Tablo ISBN 978-975-8882-23-6 Deomed,

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

VIO D. Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI

VIO D. Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO D Cerrahi ve endoskopik girişimler için yüksek frekans cerrahi sistemi HF-ELEKTROCERRAHI VIO 300 D ve VIO 200 D: kullanıcı ihtiyacına göre ükemmelleştirilmiş yüksek frekans cerrahi. Erbe, VIO yüksek

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

ELECTA Classic. 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - www.estemarket.net

ELECTA Classic. 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - www.estemarket.net ELECTA Classic 9 FONKSİYONLU CİLT BAKIM CİHAZI - Kullanım Kılavuzu - 1 1 PANEL DİAGRAMI 1. Zaman göstergesi 2. Zaman ayarı 3. Power On/Off 4. Ultrasonik güç göstergesi 5. Göz probu ışığı 6. Yüz probu ışığı

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Perkütan Lazer Disk Sistemi

Perkütan Lazer Disk Sistemi Perkütan Lazer Disk Sistemi Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent Binası B Blok No: 74 / 12 Turkey / ERZURUM Tel: +90 442 234 20 50 Fax:+90 234 40 10 Perkütan Lazer Disk Dekompresyonu Perkütan Lazer Disk

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı