ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR"

Transkript

1 Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BUNDAN SONRA SÝLAHLAR KONUÞACAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TRAFÝK RAPORLARI... Ali Osman Anlayan beri gelsin Özgün Kutalmýþ YOLCUDUR GÝDECEK FATOÞ (3) Erdoðan Baybars OYUN AYNI OYUN... Dolgun Dalgýçoðlu GERGÝNLÝK POLÝTÝKASI TAM GAZ Mehmet Levent 16 yýldýr Cafer Gürcafer in kirasýnda bulunan Maðusa daki Mimoza Otel, kira bedelinin Ýhtiyat Sandýðý na ödenmemesi nedeniyle dün icra memurlarý tarafýndan polis nezaretinde tahliye edildi... Avukata Gary Robb a 10 ay hapis n KKTC deki Rum mallarýný kullanan ve inþaat yapan Gary Robb, Rum Kaza Mahkemesi ndse 10 ay hapislik cezasýna çarptýrýldý... n Arapköy de 335 konut inþa eden AGA inþaat þirketinin direktörlerinden biri olan Robb 3 Aðustos ta Ýngiliz polisi tarafýndan Kýbrýs a teslim edilmiþti... n 3. sayfada Silahlý tehdit Yargýtayýn son kararýný beklemeden icranýn harekete geçmesine öfkelenen Cafer Gürcafer in, avukat Gilanlýoðlu nun kafasýna silah dayayarak onu tehdit ettiði, sonra da güneye kaçtýðý öne sürülüyor. Polis kayýtlarýnda güneye geçtiði, ancak henüz dönüþ yapmadýðý saptandý... n Mimoza Otel de konaklamýþ olan turistler Salamis Otel e aktarýldýktan sonra otel tamamen boþaltýldý... n Ýhtiyat Sandýðý yönetimi 2 yýl önce Cafer Gürcafer in þirketi Mim-Taþ Ltd. e karþý açtýðý davayý kazandýktan sonra tahliyeye gidildi... n Ödenmemiþ kiralarýn faizleriyle birlikte toplam 1 milyon 260 bin sterline ulaþtýðý açýklandý... n 3. sayfada Nuh un Gemisi de mahkemelik n Bafra da inþa edilen ve geçtiðimiz aylarda hizmete açýlan 5 yýldýzlý Nuhun Gemisi oteli, yaklaþýk 2 trilyonluk ödenmemiþ borcu nedeniyle alacaklý þirket tarafýndan mahkemeye verildi... Avukat Menteþ Aziz n Davacý Seydi Çýnar Mehmet Granit ve Ýnþaat Sanayi Ticaret Ltd. in avukatý Menteþ Aziz, mukayyitliðe teslim ettiði tebliðlerin bir ayý aþkýn bir süreden beri davalýya ulaþtýrýlamamasýndan dolayý þikayetçi oldu... n Nuhun Gemisi ni inþa eden Eksen Proje Ýnþaat Turizm Ticaret A.Þ. 1,857, TL tutarýndaki mermer, granit vesaire karþýlýðýndaki faturalarý hala ödemedi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Egemen Baðýþ'tan inciler... "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil" n Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük ve Hüseyin Özgürgün'le görüþen Baðýþl, "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil ki gazý kaçsýn" dedi... n "Papaza kýzýp oruç bozacak deðilzi" de diyen Baðýþ, "KKTC'de herkes þunu bilsin ki, TC yüzde yüz arkanýzdadýr" diye konuþtu... n Baðýþ: Rum tarafý Ýsrail'le baþlattýðý aramalara son verirse, biz de ayný hassasiyeti gösteririz. Devam ederlerse onlar Türkiye'nin tavrýnýn ne olacaðýný iyi bilirler... n Ýç sayfalarýmýzda ÖLÜM TEHDÝTÝ BKP tehdit mektubunu Polis Genel Müdürüne verdi n 2. sayfada

2 BAÞKASINA AÝT 2 RULO BALYAYI YAKTI Polis'in, Gönendere'de, isminin baþ harflerini T.K. (E) olan 65 yaþýndaki bir kiþiyi, baþkasý ait aðýldaki 2 rulo balyayý yakmasý üzerine, "kasti hasar" suçlamasýyla tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde, olayýn önceki gün saat 17.00'de meydana geldiði ve olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. GÜMRÜKSÜZ SÝGARALARA EL KONDU Polis, Gazimaðusa Limaný'ndaki bir gemide yaptýðý aramada bulduðu gümrüksüz 553 paket sigaraya el koyarak, sigaralarý Gümrük Dairesi'ne teslim etti. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, polis denetimi önceki gün saatleri gerçekleþtirildi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn sürdüðü belirtildi. TÜRKELÝ'DE KUNDAKLAMA Polis, Dörtyol'da Bilal Türkel'in ikamet ettiði iki odalý konteynýrýn, gaz tüpü (LPG) üzerine yanýcý madde dökülüp ateþe verildiðini bildirdi. Polis basýn bülteninde "kasten yangýn çýkarmaya teþebbüs" baþlýðýyla yer alan olayýn önceki gece saat 23.00'de meydana geldiði, olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. EBE VE HEMÞÝRELER ÇALIÞMA ÖDENEKLERÝNÝ ÝSTÝYOR Kamu - Sen, KTAMS ile K.T. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, kamuda hizmet veren ebe ve hemþirelerin Temmuz ve Aðustos aylarýna ait ek çalýþma ödeneklerinin ivedi olarak ödenmesini istedi. Üç sendika, Maliye Bakaný Ersin Tatar'a hitaben yaptýðý açýklamada, "bu ek çalýþma ödeneklerinin ödenmemesi ve bundan sonraki yasal süre limitlerinin zorlanmasý halinde eylem kararlarlarýný uygulamak zorunda kalacaklarýný" bildirdi. Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, KTAMS Baþkaný Ahmet kaptan ile K.T. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse'nin imzasýný taþýyan açýklamada, kamuda hizmet veren ebe ve hemþirelerin yasal süresi geçmesine raðmen ödenmeyen ek çalýþma ödenekleriyle ilgili olarak; sözkonusu üç sendika, Maliye Bakaný ve Saðlýk Bakaný'nýn da imzasýný taþýyan protokolün 23 Mayýs'ta imzalandýðýný anýmsattý. MERKEZÝ CEZAEVÝ ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Merkezi Cezaevi mutfaðýnda hepatitli ve tutuklu çalýþtýrýlmasýnýn sözkonusu olmadýðýný bildirdi. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan bakanlýk, bir yerel gazetede yer alan "cezaevi mutfaðýnda saðlýksýz hükümlü ve tutuklular çalýþtýrýlýyor" iddialarýnýn doðru olmadýðýný belirtti. Mahkeme emriyle cezaevine sevk edilen hükümlü ve tutuklularýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nden saðlýk kontrolünden geçirildiðine iþaret edilen açýklamada, saðlýk sorunu olan hükümlülerin tedavisi için gerekli önlemlerin alýndýðý kaydedildi. Açýklamada ayrýca, cezaevi mutfaðýnda çalýþmakta olan kadrolu personelin de her ay rutin saðlýk kontrollerinin yapýldýðýna dikkat çekildi. BKP tehdit mektubunu Polis Genel Müdürüne verdi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) yetkilileri, dün sabah Polis Genel Müdürü Günay Özan'ý ziyaret ederek, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a gönderilen ve ölüm tehditi içeren mektubu sundu. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, BKP heyeti, tehdidi gerçekleþtirenlerin ortaya çýkarýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý talebinde bulundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, görüþme sonrasý konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde antidemokratik, baskýcý bir rejim bulunduðunu, farklý görüþlerin ölüm tehditi ve çeþitli yöntemlerle susturulmaya çalýþýldýðýný" savundu. Ýzcan, "Þahsýma gönderilen bu ölüm tehditi mektubu aslýnda topluma yönelik bir tehdittir. Bizim üzerimizden topluma göz daðý verilmek isteniyor. Toplumsal kurtuluþ ve özgürlük Elcil: Ýzzet Ýzcan yalnýz deðil Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehdidi yapýldýðýný savunarak bunu eleþtirdi. Elcil'in açýklamasý aynen þöyle: "Yýllarca ülkemizde cinayet, adam kaçýrma ve terör havasý estirerek insanlarýmýzý baský altýna alan zihniyet, yurtsever insanlarýmýzý ölüm tehditleri ile susturmak için hortlamýþ görünmektedir. Sadece Kýbrýslý Türklere deðil tüm Kýbrýslýlar'a barýþ getirmek için 1974 yýlýndan beri adamýzda bulunan Türk ordusunun gözleri önünde Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Sn. Ýzzet Ýzcan'a yapýlan ölüm tehdidi adanýn kuzeyinde kurdurulan rejimin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadýr. Yakýn geçmiþte yurtsever insanlarýn faili meçhul cinayetlere kurban gittiði, gazetelerin bombalandýðý, gazetecilerin kurþunlandýðý ve tehdit mektuplarý aldýðýmýz bir gerçeklik olmakla beraber her dört kiþiye bir polis düþen adamýzýn kuzeyinde bu olaylarýn aydýnlatýlmamasý manidardýr. mücadelesi veren Kýbrýs Türk toplumu sindirilmek isteniyor" dedi. Ýzzet Ýzcan, "BKP olarak, ayrýlýkçý, militarist rejime karþý, hukuk, adalet, demokrasi, çözüm ve ülkemizin birleþtirilmesi için verdiðimiz mücadeleye kararlýlýkla devam edeceðiz. Rejime karþý çýktýðýmýz bu yolda ölümle tehdit ediliyoruz. Þunun iyice anlaþýlmasýný istiyorum. Bir milim geri adým atmayacaðýz. Bildiðimiz yolda sonuna kadar kararlýlýkla yürüyeceðiz" ifadelerini kullandý. Konuyu uluslararasý alana da taþýyacaklarýný, iliþki içerisinde olduklarý uluslararasý sol ve demokrasi güçlerine ve üyesi olduklarý Avrupa Sol Partisi'ne de bilgi vereceklerini belirten Ýzzet Ýzcan, BKP olarak barýþ ve demokrasi güçleriyle birlikte vermekte olduklarý özgürlük mücadelesine kararlýlýkla devam edeceklerini kaydetti. BKP Genel Sekreteri Sn. Ýzzet Ýzcan'a yapýlan ölüm tehdidinin her nedense Kýbrýs'ta doðalgaz ve petrol gerginliðinin yaþandýðý bu günlerde olmasý daha da anlamlýdýr. Bundan da öte Ergenekon kalýntýsý bazý çevrelerin, Sn. Ýzzet Ýzcan'ýn yaptýðý açýklamalarla ilgili olarak onu hedef göstermeleri ve "aymazlýkla" suçlamalarý, kimlerin yurtsever insanlardan hoþnut olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bilinmelidir ki Sn. Ýzzet Ýzcan'ý hedef yapýp, onu ölümle tehdit etmek, bizi'de tehdit etmektir. Sn. Ýzzet Ýzcan yalnýz deðildir ve bu tehditlerin arkasýnda olan korkak sahte milliyetçilerin ensesinde olmaya devam edeceðiz. Resmi nüfus rakamlarýnýn üçte birinin asker-polis olduðu bir ülkede, faili meçhullerin ve ölüm tehditlerinin aydýnlatýlmamasýnýn utancý ve sorumluluðu, güvenliðimizden sorumlu makamlardadýr. Bu nedenle gölgesinden korkan bu sahte milliyetci terör örgütü kalýntýlarý ne yaparlarsa yapsýnlar yurtseverler olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeye devam edeceðiz. Atalarýmýzýn dediði gibi "it ürür, kevran yürür" KAÇAK TAÞIMACILIÐA KARÞI DENETÝM- Kaçak taþýmacýlýðý önleme amaçlý Denetleme Komitesi, dün Gazimaðusa ve Girne'de denetimlerde bulundu. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, denetim sonucunda 14'ü Gazimaðusa'da, 28'i de Girne'de olmak üzere toplam 42 kiþi rapor edildi. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýk Müdürü Mehmet Yulaf, farklý noktalarda eþ zamanlý yapýlan denetimler sonucunda kaçak taþýmacýlýk ya da eksik evraktan bazý araçlarýn rapor edildiðini söyledi. Yulaf, "Bakanlýðýmýzýn son dönemde hýz verdiði bu denetimler sayesinde yasalarýn bize verdiði yetki ile kaçak taþýmacýlýðýn önüne geçme hedefindeyiz" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BUNDAN SONRA SÝLAHLAR KONUÞACAK Ülkemizde silah ithal ve satýþ izni olan yalnýz iki þirket var. Bunlardan birine sordum: -Sizce burada kaç kiþinin silah ruhsatý var? -Yaklaþýk beþyüz, dedi... Onun varsayýmý bu... Hükümet açýklarsa tam olarak da öðreniriz... Açýklarsa isimleriyle açýklamalý ayrýca... Kime neden silah ruhsatý verilmiþ bilelim... Hangi gerekçeyle? Biraz daha kurcaladým sonra konuyu... Ve hayretle bir þey daha öðrendim... Pezevenklerin silah ruhsatý varmýþ, savcýlarýn yokmuþ! Ruhsatlý beþyüz kiþinin silahý varsa, ruhsatsýz kaç kiþinin, onu da çok merak ediyorum... Gazetemize yapýlan ilk silahlý saldýrý 'Glock' marka bir tabancayla yapýlmýþtý. Ancak 'Glock' marka silahlarýn satýþý yokmuþ ülkemizde... 'Suikast tabancasý' da diyorlar buna... Saldýrýdan sonra polis bu tabancayý Ercan otoparkýnda bulmuþtu... Ama bugüne kadar bu silahla ilgili hiçbir açýklama yapmadý... Yurtdýþýndan mý getirildi? Saldýrgana burada mý verildi? Burada verildiyse ruhsatlý bir tabanca mýydý? Ruhsatlý ise, kimin adýna kayýtlýydý? Hiçbir bilgi yok... Bu saldýrýyla ilgili tutuklanan ve daha sonra kendisine dava okunarak kefaletle serbest býrakýlan kiþinin duruþmalarý baþlamadý henüz... Saldýrý Þubat'ta yapýlmýþtý... Seneyi deviriyoruz neredeyse... Hala mahkeme yok... Sabahýn erken saatlerinde dün bir haber yayýldý ortalýða... Cafer Gürcafer, avukat Gilanlýoðlu'nun kafasýna silah dayayarak tehdit etmiþ onu... Sonra da güneye kaçmýþ... Gürcafer'i bilirsiniz... Müteahhitler Birliði Baþkaný... CTP döneminde Maðusa'daki Mimoza otelinin iþletmesi verilmiþ ona... Ancak bugüne dek kirasýný ödeyemediði için mahkeme kararýyla elinden alýnmýþ... Borca harca batmýþ Gürcafer... Büyük oynamýþ, büyük kaybetmiþ... Çok çetrefilli iþler yaþamýþ bugüne kadar silahlý çetelerle... Bir ara da daða kaldýrmýþlar onu ve ölümle tehdit etmiþlerdi... Mimoza otel dün icra memurlarý tarafýndan polis nezaretinde boþaltýldý. Oteldeki birkaç turistin de Salamis'e nakledildiði söyleniyor... Gürcafer gerçekten güneye mi kaçtý bilemem... 'Güneye kaçmak' ifadesi kapýlar açýldýktan sonra biraz tuhaf geliyor bana... Gürcafer "Bu memlekette bundan sonra silahlar konuþacak" demiþ. Dediyse hiç þaþmam... Nerden bahsediyorduk? Silahtan... 'Uzi' marka silahýn satýþý da yok ülkemizde... Kutlu Adalý bir yaz gecesi evinin önünde Uzi ile vuruldu Temmuz'unda... Bugüne dek aydýnlanamayan bir cinayet oldu bu da... Kýbrýs'taki Ergenekon Türkiye'deki Ergenekon'un hiç gündemine gelmedi ki... Susurluk kahramaný Abdullah Çatlý'nýn sahte bir isimle o sýralarda neden Kýbrýs'a gelip gittiði bile araþtýrýlmadý... St. Barnabas baskýný ise esrarýný koruyor hala... Ne zaman olmuþ bu baskýn? 4 Mart 1996'da... Abdullah Çatlý'nýn Kýbrýs'a ilk geliþi ne zaman? 26 Mart'ta ayný yýlda... Eþi ve iki kýzý ile gelmiþ... VIP salonundan geçmiþ... Ýçimizdeki çok tanýnmýþ birisi karþýlamýþ kendini orada... Türkiye'de dönemin Emniyet Müdürü Mehmet Aðar organize etmiþ bu iþleri... Hangi otelde konaklamýþ Çatlý? Girne'deki Jasmine Court Otel'de numarada... Çatlý daha sonra adadan ayrýlmýþ ve 6 Temmuz'da yeniden gelmiþ buraya... Bu kez sevgilisiyle... 7 Temmuz'da ise Kutlu Adalý vurularak öldürülmüþ... Merak ediyorum... Kýbrýs defteri neden açýlmadý hala Türkiye'deki Ergenekon'da... Dokunanýn elleri mi yanar? Bu adada normal bir hayat kuramayýþýmýzýn nedeni yalnýz Rumlarla olan anlaþmazlýklarýmýz deðil 'ten beri kendi içimizde yaþadýklarýmýz ondan daha da beter deðil mi?..

3 AFRÝKA dan mektup... DÜNYA TURÝZM GÜNÜ'NE YAKIÞMADI Dünya Turizm Günü idi dün... Ve ülkemizde neler neler yaþandý... Maðusa'daki en turistik otellerimizden biri, Mimoza Otel polis nezaretinde icra memurlarý tarafýndan tahliye edildi... Otelin içi tamamen boþaltýldý... Yatak, çarþaf, abajur... Ne varsa... Kamyonlara yüklendi ve götürüldü... Ýhtiyat Sandýðý'na ait otelin kirasý yýllardýr ödenmemiþ... Kiracý Cafer Gürcafer, ki ayný zamanda Müteahhitler Birliði Baþkaný, baþlangýçta bir miktar ödeme yapmýþ, ancak gerisini getirememiþ... Devletin avukatý Ýzzet Gilanlýoðlu'nu da kafasýna silah dayayarak tehdit ettiði ve sonra da güneye kaçtýðý söyleniyor. Ancak polisten herhangi bir resmi açýklama yok henüz. Mimoza'da konaklamýþ olan turistler, dünkü boþaltma iþlemi karþýsýnda neler hissettiler acaba? Kendi ülkelerinde de var mý böyle þeyler? Dünya Turizm Günü'ne yakýþmadý kýsacasý... Cafer Gürcafer'den alýnan otelin þimdi kime kiralanacaðý hakkýnda da spekülasyonlar var... Eroðlu'nun kýzý Resmiye Canaltay ile Koral Bozkurt'un isimleri atýlýyor ortaya... Ancak yaptýðýmýz araþtýrmada þimdilik böyle bir þeyin söz konusu olmadýðýný saptadýk... Bu kadar tantanalý bir tahliyeden sonra herhalde UBP hükümeti öyle kendini dillere düþürecek bir çýlgýnlýk yapmaz... * NUHUN GEMÝSÝ Bafra'da inþa edilen ve geçtiðimiz aylarda hizmete açýlan 5 yýldýzlý Nuhun Gemisi otelinin de baþý dertte... Yaklaþýk 2 trilyonluk borç yüzünden... Mahkemeye verilmiþ... Davacý Seydi Çýnar Mermer Granit ve Ýnþaat Sanayi Ticaret Ltd. Avukat Menteþ Aziz dava dosyalamýþ Nuhun Gemisi'ne... Tasfiyesini talep ediyor þirketin... Oteli inþa eden Eksen Proje Ýnþaat Turizm Ticaret A.Þ., Seydi Çýnar'ýn þirketinden aldýðý mermer, granit vesaire gibi malzemenin karþýlýðýný hala ödememiþ... Ödenmeyen faturalarýn toplamý 1,857, TL... Avukat Menteþ Aziz ayrýca bir de þundan þikayetçi: Davalý þirkete açtýðý davalarý 17 Aðustos 2011 tarihinde, davalýya teblið edilmek üzere mukayyitliðe teslim etmiþ... Ancak davalar hala adrese teblið edilememiþ... Davalý þirketin kayýtlý olduðu adres Lefkoþa Yeniþehir bölgesinde... Çok mu zor bu adresi bulmak? Menteþ Aziz Yüksek Mahkeme Baþ Mukayyidi'ne yazýlý olarak þikayetini iletmiþ bu konuda... Ve bakýn ne demiþ: "Yapmýþ olduðum tahkikat ve almýþ olduðum duyumlara göre, icralarýn hatýr, gönül ve rüþvete dayalý yapýlmasý saðlanmaktadýr. Kabullenmeye zorluk çektiðim bu duyumlar maalesef beni bu türden dedikodulara itibara zorlamýþtýr." Böyle bir yazýlý þikayetten sonra baþka ne söylenebilir ki? Nereye uzansak her yerden rüþvet kokusu mu gelir yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE PAKÝSTAN'DAKÝ KAZADA 30 ÖÐRENCÝ ÖLDÜ Pakistan'da okul servisinin uçuruma yuvarlanmasý sonucu çoðu öðrenci 30 kiþi öldü. Polis, kazanýn Pencap eyaletinde meydana geldiðini belirtti. Geziden dönenleri taþýyan aracýn yoldan çýkarak uçuruma yuvarlanmasý sonucu 24'ü öðrenci 30 kiþinin öldüðü, 55 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Kazaya, aracýn frenlerinin boþalmasýnýn neden olduðu sanýlýyor. Mahkeme kararýyla Mimoza iþte böyle boþaltýldý Afrika (Özel)- Cafer Gürcafer'in kirasýnda bulunan Mimoza Otel, mahkeme tarafýndan tahliye edildi. Ýhtiyat Sandýðý'na ait Mimoza Otel CTP hükümeti döneminde, yani 1995 yýlýnda Cafer Gürcafer'e ait Mim- Taþ Ltd.'e kiralanmýþtý. Ancak Cafer Gürcafer'in otelin kendine devredilmesinden sonra, anlaþma gereði Ýhtiyat Sandýðý'na ödemesi gereken bedeli ödemediði bu bedelin de 1 milyon 260 bin sterlin olduðu belirtildi. Ýhtiyat Sandýðý Yönetimi, 1995 yýlýnda Mim-Taþ'a kiralanan otel için ilk baþlarda bir miktar ödeme yapýldýðýný, geriye kalan ödemelerin ise yapýlmadýðýný açýkladý. Ýlk tahliyenin 2000 yýlýnda gündeme geldiðini açýklayan Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Latifoðlu, 2002 yýlýnda bir ödeme takvimi hazýrlandýðýný ancak þirket tarafýndan buna da uyulmadýðýný belirtti. Ödenmemiþ kiralarýn faizleriyle birlikte çok yüksek bir meblað oluþturmasý karþýsýnda Ýhtiyat Sandýðý, 2 yýl önce Mim-Taþ Ltd.'e karþý açtýðý tahliye davasýný kazandý ve Salý günü avukat Ýzzet Gilanlýoðlu nezaretinde Mimoza Otel'i tahliye etme giriþiminde bulundu. Önce otelde konaklayan yaklaþýk 13 turistin Salamis Otel'e aktarýldýðý öðrenildi... Dün sabahtan itibaren kamuoyunun bilgisine getirilen haberlere göre otelin tahliyesi kararýna karþý çýkan Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in avukat Ýzzet Gilanlýoðlu'nun kafasýna silah dayayarak tehdit ettiði ve konunun polise yansýmasýyla da Cafer Gürcafer'in güneye geçtiði ve polis kayýtlarýna göre kuzeye geçmediði saptandý. Mimoza Otel, polislerin kontrolünde tahliye edildi ve haciz memurlarýnýn tespit ettiði envanter de kamyonlarla devletin ambarlarýna taþýndý... Gary Robb'a Rum mahkemesinden 10 ay hapis cezasý Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, KKTC'deki eski Rum mallarýný "gasp" da dâhil, 11 suçtan yargýladýðý Gary Rob davasýný dün karara baðladý. Rob, 10 ay hapse mahkûm edildi. Rum radyosu, Girne Kazasý'na baðlý Arapköy'de 335 konut inþa eden AGA inþaat þirketinin müdürlerinden biri olan Rob'un Ýngiltere tarafýndan Güney Kýbrýs'a 3 Aðustos'ta götürüldüðünü ve hakkýndaki yargý sürecinin 12 Aðustos itibarýyla baþladýðýný hatýrlattý. Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, Rob'un tutuklu bulunduðu sürenin cezasýndan düþülmesini de karara baðladý. Rum Polis Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunodos, Rob'un ceza süresinin bugün itibarýyla baþladýðýný açýkladý. Katsunodos, Rob'un 3 Aðustos'ta Güney'e götürüldüðünü ve mahkeme karþýsýna 11 Aðustos'ta çýkartýldýðýný, cezasýndan düþülecek sürenin de bu iki tarih arasýndaki süre kadar olduðunu söyledi. Mihalis Katsunodos, Gary Rob'un, 12 Aðustos'tan bugüne kadarki tutukluluk süresinin cezasýndan düþülmeyeceðini, çünkü bu süreyi; mahkemenin tutuksuz yargýlanmasý maksadýyla belirlediði kefaleti yatýrmadýðý için tutuklu geçirdiðini de sözlerine ekledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öðrenciler sordu "Otostop mu çekelim?" Kýymayýn, çocuklara kýymayýn efendiler Onlardýr geleceðimiz kabul edelim Ki bu devlet kazýðýný hiç haketmediler Kalay KIBRIS'TA BARIÞI ENGELLÝYORSUN RUM KARDEÞ Doðalgaz aramaktan vazgeçeceksin Rum kardeþ. "Kýbrýslýtürklerin de bu doðalgazda hakký var, paylarýný vereceðiz" demekle olmaz. Kimseyi kandýramazsýn. Denizin üstü size yetmedi mi ki, þimdi de denizin altýný karýþtýrmaya baþladýn? Kýbrýs'ta barýþý engellediðinin farkýnda deðil misin?.. Barýþ istiyorsan bu sevdadan vazgeçeceksin. Vazgeçip Türkiye'nin keyfini bekleyeceksin. Ne zaman ki, Türkiye Kýbrýs'ta çözüm yapmaya hazýr olur, o zaman baþlayacaksýn aramaya. Türkiye çözüme hiçbir zaman hazýr olmayacaðý için, doðalgazý falan unutacaksýn demek oluyor bu da. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TRAFÝK RAPORLARI... Her trafik kazasýndan sonra basýna gönderilen polis raporlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði yazar... Son kazada da rapor ayný... Raporlarý okurken aklýma gelen bir anýmý da sizinle paylaþmak istedim. Trafikle ilgili alkollü araç kullanma yasaðýnýn yeni uygulamaya geçtiði günlerdi. Ýþten geç saatlerde çýkmýþ ve arabamla gidiyordum. Bir grup polis önümü kesti. Bir tanesi, "Alkol aldýnýz mý?" dedi. Aldým, dedim. "Ne kadar?" dedi. Bir duble raký dedim. Kapýyý açtý ve arabamdaki kontak anahtarýný almaya çalýþtý. Býrakmadým. Burasý benim özelimdir. Elini çek, dedim. Doðru olan da buydu. Diðerleri geldi, kapýyý çekip açtýlar, beni yaka paça dýþarýya çýkardýlar ve yere yatýrdýlar... Alkolmetreye üflettiler. Hastaneye götürülmemi istedim. Çünkü cezayý gerektirecek alkol almadýðýma inanýyordum. Dinlemediler. Arabamý alýp gittiler ve beni de karga tulumba hücreye týktýlar. Aileme nerede olduðumu bildirmeme dahi izin vermediler. Ertesi gün þikayetçi oldum... Þikayetten sonra polis amiri bana, "Sen de polisi darbetmiþsin, düðmelerini kopartmýþ ve küfür etmiþsin, þikayetini çekersen onlar da çekecek" dedi... Bunun yalan olduðunu polis amiri benden iyi biliyordu... Çektim ama bayan amire de "yalan" olduðunu söyledim. Þimdi nasýl güveneyim polisten gelen raporlara... Sürücü dümene hakim olamamýþ... Geçmiþte alkollü araç kullanmak suç sayýlmýyordu. Puan kesilmesi, para cezasý falan yoktu... Ve direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan bu kadar insan da yoktu. Nasýl oldu da kazalar bu kadar arttý? Önce þunu belirtelim, birçok þoför okulu açýldý... Bazý þoför okullarýnýn ehliyet veren müfettiþler arasýnda adamlarý vardýr. En kolay ehliyet almanýn yollarý da yaratýldý. Ben puan meselesi ve ceza konusu ortaya çýkmadan önce bu kadar kazanýn olduðunu hatýrlamam... Eskiden içki içen insanlarýn, polis tarafýndan içki içti diye tutuklandýklarýný hatýrlamam... Puan kesildiðini, para cezasýna çarptýrýldýklarýný da... Her tarafa radar yerleþtirdiler... Sabit radarlar yanýnda seyyar polis radarlarý da devamlý kontrollerde... Ancak her gün kaza oluyor ve sýk sýk da insan ölüyor, sakat kalýyor... Puan kesilmeleri, radarlar ve trafikle ilgili getirilen önlemler, kýsacasý konuyla ilgili tüm yasalar, ölümlerin, sakatlanmalarýn, kazalarýn önleyicisi deðil, sadece KKTC maliyesine para toplanmasý düþünülerek yapýlmaktadýr... Kýbrýs'ýn kuzeyi bumbar gibi dolduruldu... Ýnsanlarla araçlar baþabaþ gidiyor. Parayý veren ehliyet alýyor... Türkiye'nin "sað trafiði"nden gelip burada adaptasyon dönemi yaþamadan yollara çýkanlar cabasý... Ondan sonra da "sen sað ben selamet"... Mesele bundan ibaret... Erdoðan'ýn geçmiþ olsun dileðini getirdi KKTC'deki temaslarýný tamamlayan Türkiye Avrupa Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, son olarak Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Rauf Denktaþ'ý ziyaret etti. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne saat sýralarýnda gelen Baðýþ'a ziyaretinde, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün eþlik etti. Baðýþ ve beraberindeki heyet; DP Genel Baþkaný ve Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof Dr. Ümit Hassan, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Sevim Erkmen, Denktaþ'ýn tedavisini sürdüren doktorlar heyeti ve hastane yetkilileri karþýladý. Egemen Baðýþ, Dentkaþ'ýn saðlýk durumuyla ilgili yetkililerden ayrýntýlý bilgi aldý. Baðýþ, Denktaþ'ý ziyareti sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn durumu hakkýnda hem doktorlardan hem YDÜ Kurucu Rektörü Günsel'den, hem de oðlu Serdar Denktaþ'tan ayrýntýlý bilgi aldýðýný söyledi. Yetkililere verdikleri bilgiden ötürü teþekkür eden Baðýþ, Denktaþ'ý ziyaretinin çok anlamlý olduðunu kaydetti. Denktaþ'ýn herkesin gönlünde ayrý bir öneme sahip efsanevi bir lider olduðunu ifade eden Baðýþ þöyle konuþtu: "New York'ta görev yaparken, Rauf beyden gelen sinyallerle haklý milli davamýzý BM önünde farklý uluslararasý toplantýlar öncesinde savunmuþ olan bir genç olarak, bugün onu burada ziyaret etmek beni hem duygulandýrdý hem de düþündürdü." Denktaþ'ýn KKTC için yaptýklarýnýn, KKTC'nin AB standartlarý üzerinde üniversitesi ve hastanesi olan bir ülke haline gelmesi üzerinde düþünülmesi gerektiðini vurgulayan Baðýþ, Denktaþ'a Allah'tan þifa diledi. Doktorlarýn Dentaþ'a çok iyi baktýðýný gözlemlediðini anlatan Baðýþ, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Denktaþ'a geçmiþ olsun dileklerini getirdiðini söyledi. Baðýþ konuþmasýnýn ardýndan Denktaþ için açýlan ziyaretçi defterini imzaladý. Baðýþ deftere þunlarý kaydetti: "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Rauf Denktaþ beyi ziyaret etmek amacýyla geldiðim bu hastanenizin standartlarý göðsümü kabarttý. Hastane ve yöneticilerini içtenlikle kutluyorum." EGEMEN BAÐIÞ AYRILDI- KKTC'deki temaslarýný tamamlayan Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ adadan ayrýldý. Baðýþ, KKTC'den ayrýlýrken açýklama yapmadý. Ata isimli özel uçakla saat sýralarýnda Ercan'dan ayrýlan Baðýþ'ý, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Özgürlük ve Reform Partisi Genel Baþkaný Turgay Avcý ile Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak uðurladý. KKTC'ye önceki akþam gelen ve dün sabah Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde "Avrupa'nýn Geleceði ve Kýbrýs'ýn Rolü" konulu ders sunumu yapan Baðýþ, resmi temaslarda da bulundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GERGÝNLÝK POLÝTÝKASI TAM GAZ Kýbrýs'ýn kuzeyini tam 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda tutacaksýn... Yüzde 36 oranýndaki bu alanda, A'dan Z'ye kadar sana baðlý ve tamamen senin egemenliðinde kukla bir devlet kuracaksýn... Dünyada hiçbir ülkenin ve uluslararasý hukukun tanýmamasý bir yana, sen bile kurduðun bu korsan devleti tanýmayacak, ama her zaman ve her plâtformda ondan "baðýmsýz, egemen, demokratik KKTC" diye bahsedeceksin... Garantörü olduðun Kýbrýs Cumhuriyeti'ne "Rum yönetimi"... Bayraðýna "Rum bayraðý"... Pasaportuna "Rum pasaportu" diyeceksin... Mitinglerde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý taþýyan Kýbrýslýtürkleri aforoz edecek ve "Sokun hepsini içeri" diye fetva vereceksin... Ve bütün bunlar yetmezmiþ gibi, dünyanýn gözünün içine baka baka, "Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kýbrýs Rum Yönetimi vardýr" diyeceksin... Sonra da bütün bunlarý inkâr edip, yerden yere vurduðun, hiç utanýp sýkýlmadan yok saydýðýný ilân ettiðin Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Kýbrýslýtürklerin de toplumsal ortaklýk haklarý bulunduðunu... Adanýn doðal zenginliklerinde Kýbrýslýtürklerin de ortaklýk paylarý olduðunu ileri sürüp, bu haklarý korumak amacýyla, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin petrol ve doðal gaz sondajýna karþý olduðunu açýklayacak ve savaþ tehditleri altýnda misillemeye kalkýþacaksýn! E "Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur" diyen sen deðil miydin be efendi? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, sen neyin garantörüsün? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, Kýbrýslýtürkler ne idüðü belirsiz bir zamazingonun mu ortaklarýdýrlar? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, nasýl olur da, olmayan bu devlette, Kýbrýslýtürklerin ortaklýk haklarý olduðundan bahsedebilirsin?.. Beyler... Kendinize geliniz... Aðzýnýzdan çýkaný kulaðýnýz duysun. Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yok saydýðýnýza göre... Sizin garantörlüðünüz de yok demektir. Kýbrýslýtürk toplumunun ortaklýk haklarý da yok demektir. O zaman da, adayý ve Akdeniz'i týpký 1974 Temmuz'unda olduðu gibi bir kez daha kana bulamak için bahaneler arýyorsunuz demektir! Türkiye suni olarak yarattýðý bu krizde A'dan Z'ye kadar bir gerginlik politikasý güdüyor. Türk savaþ gemileri Kýbrýs'ýn etrafýnda tehdit turlarý atmaya baþladý. Ancak tüm dünyanýn desteðini alan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bu tehditlerle sondajý ertelemesinin sözkonusu olmadýðý bildiriliyor. Erdoðan, Yunanistan Baþbakaný Papandreu ile telefonda görüþerek sondajýn kapsamlý çözümden sonraya býrakýlmasýný istemiþ. Papandreu ise Erdoðan'a soruna itidalle yaklaþmasýný tavsiye etmiþ. Yani bir anlamda, "Sakin ol, sinirlerine hakim ol" demiþ. Ardýndan da Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemen bir ülke olarak ne yapacaðýna karar verme hakký bulunduðunu belirtmiþ. Türk tarafý Piri Reis'in araþtýrma bölgesine vardýðýný ve sismik araþtýrmalara baþladýðýný belirtirken, Rum tarafý, "Piri Reis'in nerede olduðunu henüz saptayamadýk" diyor! Yani þimdi koca Akdeniz yarýldý da Piri Reis içine mi girdi ne? Film bayaðý heyecanlý olmaya baþladý galiba.

5 28 Eylül 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne kadar acý! Kýbrýs Türkü, ortaya ne gelirse yemek zorunda..! Tercihi, isteði sorulmuyor bile.! * Öðrenciler düzenledikleri eylemde "Okula eþekle mi gidip gelelim" diye sormuþ. - Verilecek çoook yanýt var bu soruya Mesela bir tanesi, "eþek beðenmiyorsan bisiklete bin..." * Rumlar Akdeniz'de Piri Reis'i bulamamýþ. - Neden acaba? Belki de Piri Reis Akdeniz'i bulamamýþtýr da ondan! * Avcý "Gün birlik ve beraberlik zamanýdýr" demiþ. - Öyle ya Gönüllü mücahit arayýþlarý baþladý bile! * Çiftçiler kan aðlýyormuþ. - Hayýrdýr! Yine ne oldular? Talat Güzelyurt'u birkaç defa ziyaret etti ya, millet hemen "acaba ne oluyoruz" endiþesine kapýldý Yok yok merak etmeyin. Bir þey olduðu yok. Çekirdeksiz greyfut fidaný arýyor. YOLCUDUR GÝDECEK FATOÞ (3) Evet, gençlerimiz yine, yeniden göç yollarýna düþmeye baþladý Hamitköylü Fatoþ da, gidiþ hazýrlýklarýný tamamlamýþ, tek yön Ercan-Londra biletini almýþ, zarf içinde yastýðýn altýna sokmuþ, uçmak için gün sayýyor. Tesadüfen karþýlaþtýk Tesadüfen gideceðini öðrendim Açýk, dobra ve dürüst konuþmalarý hoþuma gitti. "Bu serüveni bana anlatýr mýsýn?" dedim, severek kabul etti. Bazý þeyleri anlattý "bunlarý yazma ama" dedi. Bazý þeyleri anlattý "bunlarý mutlaka yaz" dedi.. Gel görün ki, ben hangilerini yazacaðýmý, hangilerini yazmayacaðýmý karýþtýrdým. Kusuruma bakmaz umarým Hoþ, kimseden gizlimiz saklýmýz ve bu saatten sonra korkumuz yok ki! Dün, CTP'nin bütün umut ve hayallerini nasýl yýktýðýný anlatmýþtý Fatoþ ve bir daha CTP'ye oy vermiyeceðini söylemiþti. - Kime vereceksin peki? - Bu defa oyumu BKP'ye vereceyim buradaysam.. Burda deðilsem bile gelecem kullanacam. - Gerçekten oy vermek için gelir misin? - Gelirim Ben bugüne kadar yapýlan bütün eylemlere katýldým Katýldým da n'oldu? Ben, Þener Levent tutuklandýðýnda, serbest kalmasý için imza verdim. Afrika gazetesi de yazar eder ama n'oldu? Burasý demokrat bir ülke deðil. Askeri bir kamptýr. - Gitmeye nasýl karar verdin? Zor oldu mu? - Olmaz mý? Oldu Hatta gün yaklaþtýkça daha zor oldu ama dayanýyorum artýk. Vatanýmda yabancý muamelesi - Kahvemi götürecem Yaþanmýþlýklarýmý ve anýlarýmý götürecem Bir de cemile çiçeðinden bir yaprak götürecem. Kitabýn arasýna koydum bile. görmekten bunaldým. Dün Cihangir'de bir markete girdim. Sordu bana "Kýbrýslý mýn sen?" "Evet" dedim. "Ne güzel bir Kýbrýslý satýcý gördüm" dedi bana. Çok duygulandým Birbirimize hasret kaldýk. Durmadan da gelirler daha! - Sence Kýbrýslýlar azaldý mý? - Azaldý ya n'apdý? Her gelene gucak açdýk. Bir Galavaç varýdý þu girmediler, muhtar övünür dururdu, geçen gün duydum oraya da girdiler. Gelin gitmiþ galiba! - Sen niye gidiyorsun Gidenlerin, gelenlere yer açanlarýn suçu yok mu? - N'apsýn insanlar! Kýbrýs'ta hiçbir þey olmayacaðýna inanýrým artýk.. Kýbrýslýlarýn söz hakký kalmadý. Gýzýmýzý aldýlar, oðlumuzu aldýlar ganýmýza girdiler. - Az bir zamanýn kaldý Neler hissediyorsun? - Aþýrý bir heyecan var içimde Aslýnda korkudur, heyecan deðil. - Nerden korkuyorsun? - Baþaramazsam diye korkarým. Geri dönmek istemem.. Hamitköy'de otururum ya, daðda bayrak tam karþýmýzdadýr Ona bakar bakar gülerim. Gülme gelir bana görünce nedense. - Ailen nasýl karþýladý bu kararýný? - Babam "Git" dedi. Ama tam olarak git demek deðildir Bunu bilirim. Annem istemez gideyim Býrkacan beni da gidecen der N'apayým? - Neler götürecen giderken? - Kahvemi götürecem Yaþanmýþlýklarýmý ve anýlarýmý götürecem Bir de cemile çiçeðinden bir yaprak götürecem. Kitabýn arasýna koydum bile. -Bir Galavaç varýdý þu girmediler, muhtar övünür dururdu, geçen gün duydum oraya da girdiler. Gelin gitmiþ galiba! -Daðdaki bayrak tam karþýmýzdadýr Ona bakar bakar gülerim. Gülme gelir bana görünce nedense.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu OYUN AYNI OYUN... (Ýstanbul)- Havalar soðumaya baþladý, Akdeniz'de sular ýsýnýyor, diye giriþ yapmayacaðým, çünkü gýna geldi Yatýyoruz kalkýyoruz petrol, Akdeniz, platform, Piri Reis. Bir tarafýn, "Yapamazsýnýz, arayamazsýnýz, çýkamazsýnýz" gibi tehdit dolu sözleri var.. Diðer tarafýn, "Bal gibi yaparýz, ararýz, çýkarýz" yollu dikleþen duruþlarý. Burasý huzur adasý mý olmalý, huzursuzluðun had safhaya vardýðý bir ülke mi? Ne için çalýþýyoruz Neler gelip konuyor teknemize. Ne planlarýmýz var, nereye doðru açýlýyoruz ama birileri gelip rotamýzý çeviriyor. Adeta kaptan köþküne geçip dümende keyif yaparken baþkalarý, biz alt salonlarda itiþip kakýyoruz birbirimizi. Ýçimizde de böyleyizdir. Alt tarafý yaþanacak bir ömürse dünyada, býraksalar da bizden sonra devam edilse ya bu kargaþa Býrakmýyorlar çünkü dünyada hayat sýkýntýlý olmalý. Ýlkokula giden çocuklarýmýzý bile rahat býrakmýyoruz. Neymiþ? Adam olsunlar. Sabahýn köründe kalkacaklarýna daha geç gitseler adam olmayacaklar sanki. Nedir o uykulu gözlerle camdan bakan yavrularýmýzýn halleri. Sonra da kalkýp yabancýlarýn bizim adýmýza iyi þeyleri bizim için uygun görmelerini bekleriz. Hadi caným sen de. Kýbrýs'ýn kuzeyinde yayýnlanan bir gazetenin internet sayfasýna bakarken Üye giriþi Kayýt ol Þifreniz Yazan þýklarý dikkatimi çekti. Hade üye olayým da "sevinsinler" dedim. Ýsim Soy isim; yazdým. Doðum tarihi; yazdým. adresi; onu da yazdým Ülke;? Bulamadým. Kýbrýs'ý bulamadým orada. Lesoto, Laos, Madagaskar var listelerinde, Kýbrýs yok Malavi, Somali, Pakistan var Kýbrýs yine yok. Listenin ilk ülkesi Türkiye, "T" olan sýrada yine Türkiye Ýki Türkiye yazan listede Kýbrýs yok Ama benzer bir þeyler var. Güney Kýbrýs R.Y ve K.K.T.C Gazetenin ideolojisi sol olmalý, üstelik çözümden yana olduðunu da söylüyor. Ama nedense Kýbrýs'ýn ikiye bölünmesine alýþmýþlar. Ýçerledim. Üzüldüm de. Ve düþündüm ki isteseler deðiþtirip Kýbrýs'ý koyabilirlerdi tek. Koymazlarsa demek ki statükoya ikna olmuþlar. Ýzzet Ýzcan için birkaç cümle yazmadan yazýya devam etmek olmazdý Tehdit mektubu almýþ Ýzcan. Çünkü o Kýbrýslý. Kýbrýs'ý Kýbrýslý gibi düþünüyor. Ýnsanlarý ayýrt etmiyor ama kendi ülkesinin insanlarýnýn kendi ülkelerinde söz sahibi olmalarýný savunuyor. Mektubu yazanlar kimler olabilir diye düþünürken, Derviþ Ali Kavazoðlu geldi aklýma. Ona da öldürülmeden önce gönderilen mektupta (30 Ekim 1964'te Ankara'dan adresine postalanan bir notta) þöyle yazmaktaydý: "Alçak. Canýnýn cehenneme gideceði gün yakýndýr " sürecine gittiðimiz yoldaydý bu tehdit. Þimdi de benzer þeyleri Ýzcan'a göndermiþler. Taktik ayný taktik. Ýsteseler mektubun geldiði yeri de bulurlar ama Derviþ'e göndereni bul(a)mayan zihniyet hala aramýzda. Havalar soðumaya doðru giderken Akdeniz'de sular ýsýnýyor diye giriþ yapmadým çünkü bu ülkenin baþýna gelenler hep ayný þeyler. Ha 1964'ten 74'e, ha 2011'den bilinmeze Deðiþen sadece zaman ve kiþiler, oyun ayný oyun GKK TEMSÝLCÝSÝ YERÝNÝ KORUDU BRTK Yönetim Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantýsýný gerçekleþtirdi. Ömer Köseoðlu, oy birliðiyle Baþkan, Leman Aslým ise oybirliðiyle Baþkan Vekilliðine seçildi. BRT'nin haberine göre, ilk toplantýda yasa gereði, Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Vekilliði görevleri için seçim yapýldý. Toplantýya, Köseoðlu ve Aslým'la birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'ný temsilen Albay Ali EGEMEN BAÐIÞ: Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil n "ADANIN DOÐAL KAYNAKLARI GAZOZ DEÐÝL KÝ GAZI KAÇSIN. BU KADAR ÇÖZÜME YÖNELÝK KAPSAMLI MÜZAKERELER DEVAM EDERKEN BU GAZ KAÇACAKMIÞ GÝBÝ GÝDÝP AKDENÝZ'ÝN TABANINDA DELÝKLER AÇMA ÇABASI ASLINDA ÇÖZÜMÜ GERÇEKTEN KÝMÝN ÝSTEYÝP ÝSTEMEDÝÐÝ; KÝMÝN PROVOKASYONLA, ÞANTAJLA SÜRECÝ NEREYE SÜRÜKLEMEK ÝSTEDÝÐÝNÝN ÝSPATIDIR" Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan kabul edildi. Baþbakan Küçük, kendilerinin her zaman iþbirliði elini uzattýðýna, ancak gerek müzakerelerde gerekse doðalgaz konusunda gösterdikleri yaklaþým ve iyi niyetin Güney Kýbrýs tarafýndan olumlu karþýlanmamakta olduðuna iþaret ederek, "Temennimiz ve beklentimiz, müzakerelerde saðduyulu hareket edilmesidir" dedi. Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Baðýþ da, çözümsüzlüðün artýk Türk tarafýnýn deðil; Rum tarafýnýn, AB'nin, uluslararasý kamuoyunun sorunu haline gelmeye baþladýðýna dikkat çekerek, "Bunu görüyoruz" dedi. Baðýþ, "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil ki gazý kaçsýn. Þu anda bu kadar çözüme yönelik kapsamlý müzakereler devam ederken sanki bu gaz kaçacakmýþ gibi bir anda gidip Akdeniz'in tabanýnda delikler açma Murat Doðan, Doðu Akdeniz Üniversitesi'ni temsilen Rektör Yardýmcýsý Profesör Doktor Ülker Vancý Osam, Bay-Sen Temsilcisi Mehmet Yalovalý, Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Temsilcisi Halil Davulcu ve BRTK Müdürü Özer Kanlý katýldý. BRTK Müdürü Özer Kanlý toplantýda, yönetim kuruluna BRT'nin genel durumu ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. çabasý aslýnda çözümü gerçekten kimin isteyip istemediði; kimin provokasyonla, þantajla süreci nereye sürüklemek istediðinin ispatýdýr. Uluslararasý kamuoyunun da bunu görmesi gerekir" þeklinde konuþtu. Geliþinde, Baþbakan tarafýndan Baþbakanlýk Þeref Salonu'nun giriþinde karþýlanan Baðýþ ve beraberindeki heyete, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün de eþlik etti. Görüþmede, Baþbakanlýk müsteþarlarý Hüda Aksoy ve Ömer Köseoðlu da hazýr bulundu. BOZER'DEN POLÝSE ZÝYARET- Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Meclis ve Polis teþkilatýnýn özellikle elektronik suçlar konusunda neler yapýlabileceði konusunu ele almak üzere Polis Genel Müdürlüðü'nü ziyaret edip Genel Müdür Günay Özan ve diðer üst düzey polis yetkilileriyle görüþtü. Bozer, Polis Genel Müdürlüðü'ne geliþinde Genel Müdür Günay Özan tarafýndan resmi törenle karþýlandý. Genel Müdürlüðün giriþinde yer alana ve tarihsel süreç içindeki polis kýyafetleri ve kullandýðý araç, gereç ve tesisatýn yer aldýðý küçük müzeyi ziyaret eden Bozer'in Özan ile olan görüþmesinde Polis Genel Müdürlüðü Birinci Yardýmcýsý Pervin Gürler ile Ýkinci Yardýmcý Erdal Emanet de hazýr bulundu. GÜNLÜK "TAKE YOUR MUM AND GO!" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yabancý basýn organlarý tarafýndan son dönemlerde sýk sýk "rock yýldýzý"na benzetilmesi rock severlerin de sabrýný taþýrdý. Erdoðan'ýn zaten böyle þeyleri kaldýracak kadar "þakacý" olmadýðý herkesin malumu. Son olarak CNN International'da kendisine "Siz Rock yýldýzý mýsýnýz?" diye soran tanýnmýþ gazeteci Farid Zakaria'yý "Ben rock yýldýzý deðil siyasetçiyim" diye net bir yanýtla terslerken, yüzünden düþen bin parçaydý. Rockseverler de bu rockçu benzetmesine tepki gösterdiler ama onlarýn tepkileri de mizah yüklü. Rock müziðe gönül veren müzikseverlerin oluþturduklarý internet sitelerinde Tayyip Erdoðan'ýn bu müziði yapan kiþilerle ve dinleyicileriyle benzerliðinin olamayacaðý esprili bir dile getiriliyor. Bir sitede yapýlan benzetmeden hareketle Erdoðan'ýn çýkaracaðý ilk albümün adý için isim bile buldular: "Take your mum and go!" BAÐIÞ GÜNÜ Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ORUÇ BOZMAK "Papaza kýzýp oruç bozacak deðiliz" mi dedin Sayýn Baðýþ? Yanýldýn iþte... Biz ancak hocaya kýzýnca bozarýz orucumuzu... Hem de bir 31 ile! GAZOZ VE KOLA Egemen Baðýþ'tan bir inci daha: "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil ki gazý kaçsýn..." Biz Türkiye ile Rumlar arasýnda sandüviç olduðumuza göre gazoz deðil, kola gider... BOÞUNA NEFES Eroðlu ile Hristofyas dün beþ saat görüþmüþler, ama doðalgaz ve petrolden bahsetmemiþler hiç... Akil adamlar... Biz burada boþuna nefes tüketiyoruz herhalde... TEHDÝT MEKTUBU BKP tehdit mektubunu Polis Genel Müdürü Günay Özan'a vermiþ... Islatýp da suyunu içsin diye mi? Týrnak... "ABD ve Ýngiltere gibi dev Batýlý devletlerin, büyük 'ekonomik' hesaplarý içinde, 'askeri' ve 'politik' bir tahkimat unsuru olarak rol biçtikleri Kýbrýs, þimdi parasal olarak da 'boyundan büyük' bir önem kazandý. Ada düne kadar, önemli bir coðrafyaya yakýn olmaktan kaynaklanan dolaylý ekonomik deðere sahipken, bugün kendi açýklarýnda uygun petrolün keþfiyle iyice kýymete bindi." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Eroðlu sondaj olayýna Kýbrýs'ýn ayrý gayrý KKTC Cumhurbaþkaný olarak deðil; 52 yýl geriye giderek 1960'lar Kýbrýs Cumhuriyetinin Rum Cumhurbaþkanýnýn Türk yardýmcýsý oluþu içinde yaklaþtý! Ve Hristofyas'a bu petrolde senin hakkýn kadar bizim de hakkýmýz vardýr diyerek elini uzatýp payýný istedi!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Beyaz-Yeþil Kimlik tasarýsý rafa kalkmýþ!.. Þimdi 'af' için yoðunlaþmýþ hükümet. Öyle ya, önce 'felaket' bir tasarý hazýrla, sonra meseleyi tümden rafa kaldýr!.. Yani, 'kayýt dýþý' yaþama ve 'kontrolsüz nüfus' akýþýna seyirci kalmak deðil de nedir bu?" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) Günün Kahramaný EGEMEN BAÐIÞ TC AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ damgasýný vurdu güne... DAÜ'nün yeni akademik yýlý töreni için geldi, ama gitmediði yer kalmadý ve söylemediði söz de kalmadý... Eroðlu'na da gitti, Ýrsen Küçük'e de... Hüseyin Özgürgün ile ortak bir basýn toplantýsý bile düzenledi... Ve tüm bu temaslarda öyle laflar etti ki, tarihe geçecek mutlaka... Geçti bile zaten... Rum tarafý sondaja baþlamadan önce, "Eðer kazý baþlarsa donanmamýz denize iner, donanma bunun için var" diyen o deðil miydi? Egemen Baðýþ'ýn aðzý bol laf yapar.. Bol biberli, bol turþulu... Salçasýna diyecek yok hele!

7 28 Eylül 2011 Çarþamba 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Doðalgaz ve petrolü konuþmadýlar Liderler, yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler çerçevesinde dün 5 saat süren bir görüþme gerçekleþtirdiler. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas arasýnda dün sabah 10:10'da baþlayan görüþme, saat 15:00'de tamamlandý. Lefkoþa ara bölgede BM Kýbrýs Özel Temsilcisi'nin ikametgahýnda yer alan yaklaþýk 5 saatlik görüþmede liderler "Avrupa Birliði ile Ýliþkiler" baþlýðýný ele aldý. EROÐLU Derviþ Eroðlu, Dimitris Hristofyas ile AB baþlýðýný ele aldýklarý dünkü görüþmede doðalgaz konusunun gündeme gelmediðini söyledi. Türkiye ile New York'ta imzalanan anlaþmanýn, hem KKTC'nin hem de Türkiye'nin kararlýlýðýný kamuoyuna göstermesi bakýmýndan çok önemli bir adým olduðuna iþaret eden Eroðlu, bu anlaþmanýn Rum tarafýný da etkilediðini belirtti. Derviþ Eroðlu, Hristofyas ile gerçekleþtirdiði görüþmeden dönüþte Cumhurbaþkanlýðý'nda basýna yaptýðý açýklamada, dünkü görüþmede AB baþlýðýný ele aldýklarýný söyledi. Konuyla ilgili önerilerini yazýlý olarak sunup, detaylý bir þekilde anlattýklarýný kaydeden Eroðlu, varýlacak anlaþmanýn birincil hukuk olmasý ve buna paralel olarak AB ile iliþkilerin nasýl olacaðý konusundaki görüþlerini ortaya koyduklarýný belirtti. Eroðlu, taraflarýn AB uzmanlarýnýn, Perþembe sabahý saat 10.00'da biraraya gelerek, yakýnlaþtýrma çalýþmasý yapacaðýný da söyledi. "BÝR PAYLAÞIM YAPILMADIÐI SÜRECE ADANIN HER YERÝNDE HERKESÝN HAKKI VAR" Türkiye'nin AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, "Kýbrýs konusunda hem haklý hem güçlüyüz" dedi. Baðýþ, hedeflerinin adada kalýcý bir çözüm olduðunu vurgulayarak bunu engelleyenin faturasýný ödeyeceðini söyledi. Egemen Baðýþ, baðýmsýz bir devlet olan KKTC'nin TPAO'ya doðal kaynaklarý araþtýrma ruhsatý verme hakký bulunduðunu ifade etti. Kýbrýs'ta henüz bir anlaþmaya varýlamadýðýna iþaret eden Baðýþ, bu durumda herkesin kendi münhasýr ekonomik bölgesinde araþtýrma yapabileceðini belirtti ve "Adanýn 'kuzeyi þunun', 'güneyi bunun' demek için henüz çok erken Bir paylaþým yapýlmadýðý sürece adanýn her yerinde herkesin hakký vardýr" diye konuþtu. KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye'nin AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'le ortak basýn toplantýsý düzenledi ve sorularý yanýtladý. Cuma günkü görüþmede güvenliðin iç boyutu olan "polis" konusunu tartýþacaklarýný kaydeden Eroðlu, geçmiþte elde ettikleri yakýnlaþmalarý daha da artýrma ve bu baþlýðý baðlama düþüncesinde olduklarýný belirtti. "DOÐALGAZ GERGÝNLÝÐÝ" Derviþ Eroðlu, bir soru üzerine, Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'de doðalgaz ve petrol arama giriþimiyle ilgili olarak görüþmede herhangi bir tartýþmanýn olmadýðýný söyledi. Eroðlu, "Rum tarafý açmayýnca biz de açmadýk" dedi. Eroðlu, þöyle devam etti: "Türkiye ile anlaþma yapmamýzdan önce gerçekleþen son görüþmede araþtýrmayý ertelemesini önermiþtik. Erteleme olmazsa bizim de atacaðýmýz adýmlar olacaðýný söylemiþtik. Ertelemediði için bizim attýðýmýz adýmý Baðýþ: TC ile KKTC tek yumruk n "KKTC'DE HERKES ÞUNU BÝLSÝN KÝ TC YÜZDE YÜZ ARKANIZDADIR" Derviþ Eroðlu, Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Yýlý'nýn açýlýþ dersini vermek için önceki akþam KKTC'ye gelen Türkiye Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ý kabul etti. Eroðlu, "Kýbrýs sorununa çözüm bulma konusunda sürdürdüðümüz iyi niyeti karþý taraftan da görememenin üzüntüsünü yaþýyoruz" ifadesini kullandý. da biliyorsunuz". "ANLAÞMA ÖNEMLÝ ETKÝ YAPTI" Derviþ Eroðlu, New York'ta TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ile imzaladýðý anlaþmanýn, New York'ta ve ilgili taraflar üzerinde önemli etki yaptýðýný söyledi. Eroðlu, "Hem bizim hem de Türkiye'nin bu konudaki kararlýlýðýný kamuoyuna göstermesi bakýmýndan çok önemli olmuþtur" dedi. Eroðlu, þöyle devam etti: "Mühim olan, bu anlaþmanýn yapýlýþý ve yapýldýðý merkez. Bunlar dikkate alýnýrsa, KKTC için çok önemli mesajlarýn dýþ dünyaya verildiði kendiliðinden ortaya çýkmýþ olur. Rum tarafý da atmýþ olduðumuz adýmlardan oldukça etkilenmiþtir". Adada, kalýcý siyasi eþitlere dayalý bir çözüm için çalýþýlmakta olduðuna dikkat çeken TC AB Bakaný ve Baþmüzakereci Baðýþ da, "New York'da beraberdik KKTC'de de beraberiz. Bundan sonra da hergün her yerde ve her platformda beraber olacaðýz" dedi. Baðýþ, "TC ile KKTC tek yumruk olarak birlikte ilerleyecektir...kktc'de herkes þunu bilsin ki TC yüzde 100 arkanýzdadýr" ifadelerini kullandý. ÇEVREMÝZÝ KÝRLETELÝM... Telefonla gazetemize þikayette bulunan bir vatandaþýmýz Girne Belediye Baþkaný ve belediye sorumlularýna bir öneride bulundu. Duyarlý vatandaþýmýz, Özürlüler Özel Eðitim Merkezi'ndeki daðýnýklýk ve pislik tüm þikayetlere raðmen ortadan kaldýrýlmadýðý için Girne'nin her tarafýna 'çevremizi kirletelim' tabelalarý asýlmasý gerektiðini söyledi... "Ben Girne'den arýyorum. Etrafýmýza baktýðýmýzda çeþitli tabelalar görüyoruz. Büyük çoðunluðu 'Çevremizi temiz tutalým' þeklindedir. Buradan amaç çevrenin temizliðidir. Bu tabelalarý genellikle belediyeler dikiyorlar. Vatandaþlarý uyarmak, turistleri pislikten dolayý ülkemizden uzaklaþtýrmamak amacý taþýrlar. Neyse Girne'de bu tabelalardan geçilmez. Girne'de engelli vatandaþlarýmýz için Özürlüler Özel Eðitim Merkezi bulunmaktadýr. Geçtiðimiz günlerde iþim gereði oraya gitmek zorunda kaldým. Gördüðüm manzara içler acýsýydý. Belediye çalýþanlarý oraya gelip aðaçlarý kesmiþ dallarý ortada býrakmýþ. Otlar büyümüþ, her tarafý bürümüþ, diz boyu olmuþ... Yollar darmadaðýnýk. Konuyu, yani çevrenin pisliðini falan belediyeye bildirmiþler. Hatta belediye baþkanýna da aktarmýþlar. Bir yýlý aþkýn bir süredir ki ne baþkan, ne de diðer sorumlular konuyla ilgilenmemiþler. Girne Belediye Baþkaný'na ve sorumlulara buradan bir önerim vardýr. 'Çevremizi temiz tutalým' tabelalarýný artýk asmasýnlar. Onun yerine 'çevremizi kirletelim' tabelalarý assýnlar..." KKTC DÝKMEN ÇÖPLÜÐÜNDEN BETER Telefonla gazetemizi arayan ama ismini vermeyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de kokuþmuþluktan... KKTC'nin kokuþmuþluðunun geçmiþten bugüne geldiðini... En kötü kokular saçanýn da CTP olduðunu söyledi. "Ben sade bir vatandaþým. Üniversite mezunuyum, diplomalarým var, akademisyenim diyerek kendimi baþkalarýnýn üzerinde görme niyetim de yok... Kokuþmuþluðun bu kadarýný sanýrým insanoðlu hiç bir dönemde yaþamamýþtýr. Bu kokuþmuþluk ortaya çýkmaya baþladýðýnda KKTC'de hükümet edenler CTP'lilerdi. Ben ganimet dönemini de yaþadým. Ýnsanlarýn düne kadar ayný iþyerinde þakalaþtýðý, güldüðü, eðlendiði arkadaþlarýnýn baþýna gelen felaket sonrasýnda onlarýn mallarýný nasýl gaspettiklerini de gördüm. CTP hükümete geldiðinde yaþananlar da farklý deðildir. CTP'nin bürokrat dediðimiz kesimi hem CTP'yi bitirdi, hem de toplumu. Ne karþýlýðýnda? Elde ettikleri olanaklarý kendi þahsi çýkarlarý doðrultusunda kullanma karþýlýðýnda... Ýhaleleri aldýlar... Kalkýnma Bankasý, Vakýflar Bankasý, Kooperatif Merkez Bankasý kredilerini uzun vadeli düþük kredili olarak kullandýlar veya yandaþlarýna kullandýrttýlar. Bu CTP'li bürokratlar devletin içine CTP döneminde girmediler... Ondan önceki hükümetler döneminde devlet organlarýnda yer aldýlar... UBP ile birlikteydi kokuþmuþluk... Kokuþtulardý, kendileri koltuk sahibi olunca daha da koktular... Durum ortada zaten... Yolszuluk, partizanlýk, aklýnýza ne gelirse var yaþantýmýzda... UBP, CTP, DP, TDP... Al birini vur ötekine... Erdoðan Baybars'ýn köþesindeki Fatoþ Londra'ya gitsin, arkasýndan da ben gideceðim... Dikmen çöplüðünden beterdir KKTC Devleti..." BÝZÝM DUVAR ÇÖZÜM LÜTFEN, MÜMKÜNSE GAZLI OLSUN Bizim Mandra Maliye Bakanlýðý'nýn, öðrencilerin ulaþým ücretlerini bu yýl ödemeyeceðini açýklamasý, mandranýn tüm bölgelerindeki öðrencilerin haklý olarak isyan etmesine neden olur. Lefkoþa ve Maðusa'dan sonra Güzelyurt öðrencileri de ayaklanarak bakanlýðýn kararýný protesto edip düzeltilmesi talebinde bulunurlar. Bu arada, Maðusa Kaymakamlýðýnýn ses kirliliði yarattýklarý iddiasýyla, Maðusalý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmasý tüm mandrada büyük tepkilere neden olurken, sokaktaki adam, "Yazýklar olsun, öðrencileri bile sokaða döktüler" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 28 Eylül 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Anlayan beri gelsin Çarþamba akþamý KKTC'ne gelen TC AB Bakaný ve Baþ Müzakereci Egemen Baðýþ, gerek DAÜ'de yaptýðý konuþmada, gerekse de C.baþkaný Eroðlu ve Hüseyin Özgürgün'le yaptýðý görüþmelereden sonra yaptýðý açýklamalarý anlamak ve yorumlamak mümkün deðildir. Daha ajanslara düþmeyen Küçük'le yaptýðý görüþmedeki açýklamalarýný þu satýrlarý yazdýðým anda öðrenebilmiþ deðilim. Orada acaba bizleri þaþýrtacak olan nelere temas etmiþtir? Baðýþ DAÜ'de yaptýðý uzun konuþmanýn bir yerinde "Kimsenin adanýn ortak malý ve ortak zenginliði üzerinde tek taraflý hak iddia edemeyeceðini belirterek, hak iddia eden hatta bu doðrultuda tek taraflý harekette bulunursa da Türkiye'den karþýlýðýný görür" diyor. Burada Baðýþ'a sormak gerekir. Adanýn ortak malý ve ortak zenginliði sadece petrol ve gaz mý? Daðlar ve ormanlarla birlikte güzelim kýyýlar da ortak mal ve zenginlik deðil mi? Kýbrýs'ýn en güzel ve uzun kýyýlarýna Rumlarý ortak ediyor muyuz? Baðýþ Özgürgün'le yaptýðý görüþmeden sonra, henüz anlaþmaya varýlamadýðý için herkesin kendi münhasýr ekonomik bölgesinde araþtýrma yapabileceðini söyledi. O zaman Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kendi bölgesinde baþlattýðý araþtýrma için niçin cellâlleniyorsunuz? Adanýn Kuzeyi þunun, Güneyi bunun demek için henüz çok erken. Bir paylaþým yapýlmadýðý sürece adanýn her yerinde herkesin hakký vardýr. Baðýþ henüz bir anlaþmaya varýlamadýðý için, herkesin kendi münhasýr ekonomik bölgesinde araþtýrma yapabileceðini belirtti. Öyleyse Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýnýn kendi münhasýr ekonomik bölgesinde yaptýðý araþtýrmalara neden karþý çýkýyorsunuz? Baðýþ bir paylaþým yapýlmadýðý için adanýn her yerinde herkesin hakký vardýr diyor. O zaman Girne açýklarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti'nin araþtýrma yapmasýna da karþý deðilsiniz demektir. Hani o yok saydýðýnýz ama tüm dünyada kabul gören Kýbrýs Cumhuriyeti'nin. Baðýþ hedeflerinin adada kalýcý bir çözüm olduðunu vurgulayarak, bunu engelleyenin faturasýný ödeyeceðini de söyledi. Breh breh. Duyan da sanacak ki Türk tarafý çözüm için parçalanýyor. AKP hükümet olduktan sonra gerek Talat zamanýnda, gerekse de þimdi Eroðlu zamanýnda yapýlan yoðunlaþtýrýlmýþ veya yoðunlaþtýrýlmamýþ görüþmelerde bugüne kadar bir arpa boyu yol alýnamamýþtýr. Çözüm hep Kaf Daðý'nýn ardýnda kalmýþtýr. AKP siyasetinin Kýbrýs görüþmelerinde hep bir adým önde olmak ve kazan kazan politikasýndan baþka birþey göremedik. Mademki TC kalýcý bir çözüm için yanýp tutuþuyor o zaman Baðýþ, çözümü engelleyenlere bunun faturasýný hemen þimdi ödetsin. Kýbrýs Türkleri figüran bile olamadýklarý bu gaz iþinde yine bedel ödemekle karþý karþýyadýrlar. Yarým asrý aþkýndýr kanlý çatýþmalarýn içinde olan ve 37 yýldýr ateþkes koþullarýnda yaþayan Kýbrýs Türkü yeni bir kanlý hesaplaþmanýn içerisine çekilmek isteniyor. Tüm kuruluþlarýmýz bu konuda uyanýk olmalý ve bulunmasý muhtemel zenginliklerin bizi felâkete deðil, refah götürmesi için katký koymalýdýrlar. Hayvan üreticileri Pazartesi süresiz eylem baþlatacak Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði, üreticilerin sýkýntýlarýyla ilgili hükümete sunduklarý taleplerin yerine getirilene kadar 3 Ekim Pazartesinden itibaren süresiz eylem baþlatacaðýný açýkladý. Birlik Baþkaný Mustafa Naimoðullarý, üreticilerin sýkýntýlarý konusunda Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile yapýlan görüþmelere raðmen bakanlýðýn "yine de kendi bildiðini" okuduðunu ve hiç bir konuda anlaþmaya varýlmadýðýný iddia ederek, "Hayvancýlar Birliði Yönetim Kurulu almýþ olduðu kararla 3 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren görüþmeler sonuçlanýncaya kadar ve üyelerimizin istekleri kabul görene kadar eylem yapmaya karar vermiþtir. Bizler tükenmek deðil üretmek istiyoruz" dedi. Birlik baþkaný Mustafa Naimoðullarý bugün birlik yönetim kurulu ve birlik üyeleriyle düzenlediði basýn toplantýsýnda, tarým alanýnda faaliyet gösteren üretim sektörünün zamlar ve dövizde yaþanan artýþ dolayýsýyla batma noktasýna geldiðini söyledi. Naimoðullarý, aylardýr ekonomik sýkýntýlar içinde olan üreticinin gerek dövizin yükselmesiyle gerekse hükümetin mazota, arpaya ve hammaddeye yaptýðý zamlarýn hayvancýlýk sektörünü çok büyük sýkýntýlar içine soktuðunu dile getirdi. Yaklaþýk 5 aydýr üreticinin 4 milyon TL olan çið süt bedelinin Tarým Bakanlýðý ve Süt kurumu tarafýndan ödenmediðini savunan Naimoðullarý, bu sýkýntýnýn yaný sýra bir ay önce 40 kuruþ olan arpa fiyatlarýnýn ise þimdi 50 kuruþa yükseltildiðini kaydetti. Bugün itibariyle Toprak Ürünleri Kurumu ambarlarýnda 45 bin ton arpa bulunduðunu, bu arpanýn da "bir tüccar gibi" 8 kuruþ kar konarak 50 kuruþa satýlacaðýný savunan Naimoðullarý, böylece üreticinin "ensesinden" 4 milyon kar etmek istendiðini öne sürdü. Naimoðullarý, bunun yanýnda küçükbaþ hayvancýlarýna aylardýr Doðrudan Gelir Desteðinin ödenmediðini, 8 TL hayvan baþýna destek priminin ne zaman ödeneceðinin halen daha Gözler ''Piri Reis''te n GEMÝ KAPTANI UMUT YENÝCE: ''PLANLANDIÐI GÝBÝ SÝSMÝK ARAÞTIRMALAR BAÞLADI VE 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR'' n ''YAKINIMIZDAKÝ TÜRK FÝRKATEYNLERÝYLE SIK SIK ÝRTÝBAT KURUYORUZ, ÞU ANA KADAR SORUNSUZ DEVAM EDÝYORUZ'' Petrol sondajý için gerekli sismik araþtýrmalarý yapmak üzere Doðu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin kaptaný Umut Yenice, planlandýðý gibi sismik verileri toplamaya baþladýklarýný bildirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesindeki Koca Piri Reis Gemisi'nin kaptaný Yenice, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Doðu Akdeniz'de Kýbrýs adasýnýn yaklaþýk 50 mil açýðýndaki bölgeye dün ulaþtýklarýný belirtti. Gemide Doç. Dr. Derman Dondurur baþkanlýðýndaki araþtýrma ekibinin dün saat 16.00'dan itibaren araþtýrma çalýþmalarýna baþladýðýný bildiren Yenice, ''Bin kilometrelik bir hat üzerinde çalýþma planlanmýþ. Dünden bu yana yaklaþýk 150 kilometrelik alanda sismik çalýþmayý tamamladýk. Çalýþmalar 24 saat aralýksýz sürdürülüyor'' dedi. Yenice, toplanan sismik verilerin iþleme sürecine gemide baþlandýðýný, araþtýrma tamamlandýktan sonra ülkeye dönünce, sonuç bilinmediðini ifade ederek, bu konularda yaptýklarý bütün görüþmelere raðmen ciddi bir çalýþma olmadýðýný ve yapýlan bu kadar zamma karþýlýk üreticiye gerek yeni çið süt fiyatlarý konusunda gerekse küçükbaþ hayvancýya verilecek desteðin ne olacaðý konusunda bilgi verilmediðini anlattý. Naimoðullarý, birlik olarak "eðer arpanýn fiyatý 45 kuruþ/kg'dan 50 kuruþ /kg'a yükseltilerek satýlmaya devam ederse" isteklerinin; çið süt fiyatlarýna 14 kuruþ /lt artýþ, üreticinin 5 aydýr alamadýðý 4 milyon tl çið süt bedelinin 5 aylýk faiziyle birlikte üreticiye hemen ödenmesi, küçükbaþ hayvancýya 4 ay önce ödenmesi gereken 8 tl hayvan baþýna destek priminin, yani 2 milyon TL'nin hemen ödenmesi, Temmuz- Aralýk ayý için þu anki arpa fiyatlarýna ve yem fiyatlarýna göre 25 TL koyun baþýna destek verilmesi, Ekim ayýndan baþlamak suretiyle küçükbaþ hayvancýya 6 aylýk faizsiz yemlik arpa verilmesi" olduðunu söyledi. Mustafa Naimoðullarý, ancak "eðer arpanýn fiyatý tekrar 45 kuruþ/kg'a düþürülerek satýlacaksa" da isteklerinin; "çið süt fiyatlarýna 10 kuruþ /lt artýþ verilmesi, üreticinin 5 aydýr alamadýðý 4 milyon tl çið süt bedelinin 5 aylýk faiziyle birlikte üreticiye hemen ödenmesi, küçükbaþ hayvancýya 4 ay önce ödenmesi gereken 8 tl hayvan baþýna destek priminin, yani 2 milyon tl'nin hemen ödenmesi, Temmuz- Aralýk ayý için þu anki arpa fiyatlarýna ve yem fiyatlarýna göre 20 tl koyun baþýna destek verilmesi, Ekim ayýndan baþlamak suretiyle küçükbaþ hayvancýya 6 aylýk faizsiz yemlik arpa verilmesi" olduðunu kaydetti. Birlik Baþkaný Naimoðullarý, bu konularda Tarým Bakanlýðý ile yapýlan bütün görüþmelere raðmen bakanlýðýn "yine de kendi bildiðini" okuduðunu ve hiç bir konuda anlaþmaya varýlmadýðýný iddia ederek, "Hayvancýlar Birliði Yönetim Kurulu almýþ olduðu kararla 3 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren görüþmeler sonuçlanýncaya kadar ve üyelerimizin istekleri kabul görene kadar eylem yapmaya karar vermiþtir. Bizler tükenmek deðil üretmek istiyoruz" dedi. deðerlendirmesinin yapýlacaðýný kaydetti. Gemide bulunan 21 personelinin saðlýk ve moral durumlarýnýn çok iyi olduðunu vurgulayan Yenice, kendilerine eþlik eden Türk firkateynleri ile sýk sýk irtibat kurduklarýný, zaman zaman da Türk uçaklarýnýn bölgede uçtuðunu ifade etti. Çalýþmanýn yürütülüþ þekliyle ilgili bilgi veren DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü yetkilileri de geminin en önemli ekipmanlarýndan olan 1500 metre uzunluðundaki ''sismik alýcý kablo''nun gemiden deniz yüzeyine býrakýldýðýný anlattý. Yetkililer, daha sonra elektrik akýmýndan üretilen ve ''patlama'' olarak tabir edilen ses dalgalarý oluþturulduðunu, bu ses dalgasýnýn deniz zemininden yansýmalarýnýn ''sismik alýcý kablo'' tarafýndan algýlandýðýný bildirdi. Sismik alýcý kablodan bilgisayara yüklenen bu verilerin uzun süren ayrýntýlý bir incelemeden geçirildiði ve yansýmalardan gelen yoðunluða baðlý olarak, zeminin kilometrelerce altýndaki fay, gaz, petrol gibi sedimanlarýn ayýrt edilebildiði kaydedildi. Kalem Yalçýn Okut BARAKA da mý?.. Olmadý Sevgili Münür Arkadaþ, olmadý Sevgili Baraka'lý yoldaþlar M. Hasgüler'le ayný çizgiye nasýl gelir, ayný tonda nasýl bildiri yayýmlarsýnýz?.. Basýna yansýdýðý ya da sýzdýrýldýðý kadarýyla, 1977'den beri bilinmekteydi Kýbrýs'ýn açýklarýndaki denizlerde devasa doðal kaynak rezervleri olduðu. Ne var ki, Hristofias hükümetine gelinceye dek iþbaþýnda olan saðcý hükümetler cesaret edememiþlerdi o doðal kaynaklarý yeryüzüne çýkarmaya; yeryüzüne çýkarýp da hem biz Kýbrýslýlarý yararlandýrmaya, hem de - vaktiyle Gaddafi'nin yaptýðý gibi- yoksul ülkeler ve antiemperyalist hareketlere yardým etmeye Gaddafi, o çok yoksul Afrika ülkelerine yaptýðý yardýmlar, özellikle de antiemperyalist hareketlere saðladýðý olanaklar nedeniyle çok fena cezalandýrýldý yüzlerce yýllýk Fransýz ve Ýngiliz emperyalistleri artý diðer NATO üyesi ülkeler tarafýndan Hatta, cehennemin ucundaki -sözde barýþçý Kanada bile- katýldý o cehennemî bombardýmanlara Ve küçük bir ülke olan ve fakat petrolü ve "diktatörü" ile ünlü olan Libya'yý cehenneme çevirdiler. Týpký, vaktiyle ABD militarizminin Vietnam'da yaptýðý gibi, en sofistike savaþ uçaklarýyla havadan yaðmur gibi bomba yaðdýrdýlar Vietnam'da gerillalarýn saklanacaklarý ormanlar vardý, daðlar vardý Ve en önemlisi de: Ho Amca gibi hem hümanist bir þair, hem de müthiþ bir savaþ taktisyeni komünist bir komutanlarý vardý Vietnamlý direniþçi gerillalarýn Libyacýk ise bunlarýn üçünden de yoksundu Ne Gaddafi komünist idi, ne de dað ve orman vardý Libya'da Gaddafi olsa olsa anti-emperyalist milliyetçi bir lider idi. Fakat her milliyetçilik gibi, Libya milliyetçiliði de çamura saplanmaya mahkûmdu Sungur Savran, geçen haftaki Afrika Pazar'da çýkan yazýsýnda farklý bir boyut getirdi NATO'nun Libya'ya saldýrmasýna. "Tunus ve Mýsýr'da baþlayan ayaklanmalara karþý Libya'yý fethederek bu iki ülkenin arasýna bir hançer soktu emperyalizm" diyor, özet olarak. Ýlginç ve irdelenmesi gereken bir tez Kýbrýs'a ve BARAKA'ya dönelim Sýnýf savaþýmlarý dünyanýn her yerinde de, ama özellikle de Ortadoðu'da çok harlý bir þekilde devam ederken; ve de adamýzda þimdilerde görüþmeler sürüyor diye doðal kaynaklarý yeryüzüne çýkarma çalýþmalarýný erteletmek çaðrýsý ne iþe yarar?.. Bu çaðrý, aynen UBP-Eroðlu-Ankara üçlüsünün talebi deðil midir?.. En önemli argümanýnýz olan: "Çok uluslu þirketlerin kârlarý uðruna ülkemizin baþýnda savaþ bulutlarý istemiyoruz" argümaný yabana atýlacak bir argüman deðildir. Ne ki, 1977'den beri bilinen o milyarlarca dolarlýk devasa doðal kaynaklarý da sittin sene denizin diplerinde uykuda býrakmak da 'akýl kârý' deðildir Ya herru, ya merru diyerek; kuþaklar boyu Kýbrýslýlarý da Türkiye ve Yunanistan'ý da ihya edecek olan, yedi kat yerin dibinde de olsa o zenginlikler neden deðerlendirilmesin ki? , yýl sonra biz bu dünyada olmayacaðýz. Sizlerin daha o þansýnýz var. Fakat, son tahlilde her þey ekonomiye endekslenmiyor mu?.. Niye sizin kuþak da ve sizlerden sonra gelen kuþaklar da yararlanmasýn o zenginlikten?.. Uluslararasý dev þirketlerin kâr kavgasý diyorsunuz. Okey O teknoloji onlarda varsa, ki onlarda vardýr; Kýbrýs gibi kýtipiyoz ülkeciklerde olabilir miydi?.. Askercil savaþlarda diþe diþ savaþmak da vardýr; fakat, o yapýlamadýðý zamanlardaysa 'compromise' yapmak da mubahtýr Sosyal sýnýf savaþýmlarýnda da öyle deðil midir?.. Týpký, Mustafa Kemal'in Ýtalyan ve Fransýz'larla yaptýðý 'compromise' gibi

9 28 Eylül 2011 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar KÜRT HALKININ BURNUNU SÜRTMEK Her gün onlarca BDP yöneticisi hapse týkýlýyor. Koskoca bir halk tehdit altýnda yaþatýlýyor. Hükümet, BDP ile görüþmeyi reddediyor. O partiyi ve temsil ettiklerini yok hükmünde sayýyor. Ana dilini hâlâ pazarlýk konusu ediyor. Kürt halkýyla barýþmak deðil, onun burnunu sürtmek istiyor. Gururunu kýrmak, özgüvenini zedelemek istiyor. Yenmek istiyor. Sýrtýný yere getirmek istiyor. Sesini kýsmak istiyor. Bu hükümet, bu Baþbakan Kürt halkýnýn oylarýný da geçerli görmüyor. Bu halk özgür iradeden yoksun. Bundan tanýk olmaz. Seçmen olmaz. Kýsacasý vatandaþ olmaz. Bunlar Kýzýlderili. Vahþi yerliler. Barýþa ikna etmemiz gereken hükümetin Kürtlere ve Kürt siyasetine bakýþý hâlâ budur. YILDIRIM TÜRKER (Radikal) DÝPNOT Ýslam Hukuku Konseyi'nin açýklamasýna göre Ýngiltere'de hem çokeþlilik artýyor, hem de çokeþlilik nedeniyle boþanmak isteyen kadýnlarýn sayýsý BÜTÜN RUMLAR YALANCIDIR, NE MUTLU TÜRKÜM DÝYENE TARÝH 25 AÐUSTOS 2010 Türkiye'den gelen raporlarda eroinle ilgili kiþilerin telefon numaralarýna kadar herþey var. Hem fezleke, hem de ses kayýt dosyasý... Eroin dosyasý 300 sayfalýk... Gözden kaçmayanlar... "BEN YAPARIM" DEMEKLE OLSAYDI Derviþ Eroðlu halký bilgilendirmeden gitmiþ de, New York'larda Tayyip Erdoðan'la kýta sahanlýðý sýnýrlandýrma anlaþmasý imzalamýþ. Bu yüzden "Ben yaparým mantýðýyla hareket eden Eroðlu'nu sorgulayalým" diyor da baþka bir þey demiyor CTP Genel Sekreteri Asým Akansoy. Yahu Asým kardeþ sen ne bakýyorsun Derviþ beyin "Ben yaparým" dediðine. CTP'nin 5 yýllýk hükümetçilik döneminde senin partin de defalarca "Ben yaparým" demedi mi? Peki ne yaptý? Hiç. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "UBP döneminde 1200 civarýnda istihdam yapýldý, CTP döneminde ise 5700 kiþi kamuya alýndý." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) VÝRGÜL... KIYTIRIK MUHALEFET Gündemde resmen savaþ varken, Türkiye tehdit savurmaya devam ederken, barýþý ve çözümü neredeyse tekellerinde tutan siyasi partiler, koltuklara dikilmiþ gözleriyle, kýytýrýk bir muhalefeti sürdürmeye devam ediyorlar. Eroðlu'nun Kýbrýslýtürkleri nereye götüreceði belli deðilmiþ Lafa bakýn Recep Tayyip Erdoðan ve AKP'sinin Kýbrýslýtürkleri nereye sürüklemeye çalýþtýðýný görmeyecek, konuþmayacaksanýz, kapatýn artýk dükkânlarýnýzý. "Hristofyas, 'bu zenginliði çýkaracaðýz ve Türklerle paylaþacaðýz' dedi ama buna inanmak mümkün deðil." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) AKP hükümeti kendini yeni Truva atý olarak pazarlarken, iki düðünde birden dans ediyor Osmanlý hilafeti, 1920'lerde resmen kaldýrýldý ve laik Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi; ancak imparatorluk hayali, Türkiye'deki bazý güçlerin zihninden hiç çýkmadý. Gerçi Türkiye, Soðuk Savaþ döneminde NATO üyesi olmuþtu; ancak ülkenin dini kimliði ve insan haklarýndaki siyasi sicili, kendisini 'Hýristiyan Kulübü' vasfýný koruyan AB'nin üyeliðine ehil kýlmadý. Türk siyasetçiler, tarihsel ve kültürel olarak Doðu'ya ait olduklarýný hatýrladýlar. Türkiye'nin dönüþünün, bir maskeli balosu olmalýydý. Bu da Atatürkçü enerjisini bir kenara koyup, yoðun bakýmda kalan klasik Osmanlý fesine dönüþünü gerektiriyordu. AKP hükümeti, kendisini Batý'nýn laikliðiyle Doðu'nun maneviyatý arasýnda uyum içinde göstererek, yeni bir Truva atý oldu. Bu pazarlamadaki hedef, Batý'nýn ritmi ve Doðu'nun dansýyla birlikte iki düðünde birden dans etmekti. Bu yeni imaj ve istismar kanalýyla Türk siyasiler, iki konudan istifade ederek somut bir baþarý elde etti. Bölgede Mýsýr'ýn rolünün gerilemesiyle stratejik bir boþluk yaþanýyordu. Ýsrail'in inatçý tavrýyla eþzamanlý olarak geliþen anlaþmazlýklarýn gölgesinde, KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Filistin kartý azami düzeyde istismara açýktý. Türkiye, milyonlarca Arap ve Müslüman'ýn sevgisini kazanmak için Filistin koltuðuna oturma fýrsatýný kaçýrmadý. Özellikle Gazze ablukasý, Türkiye'ye bu kartý etkin biçimde kullanmasý için ilave bir fýrsat saðladý. Uzun lafýn kýsasý Türk siyasetçiler, pragmatist politikalarla Arap ve Müslümanlarýn hisleriyle uðraþtý; tutumlarýndaki çeliþki de bunun kanýtý. Bir Türkün, bir yandan komþularýnýn sýnýrýna Amerikan radarlarý dikilirken, diðer yandan Filistinli, Suriyeli ve Ýranlýyla beraber olmasý nasýl mümkün olabilir? Özellikle de Ýsrail oluþumu, Türkiye'nin de etkin temel üyesi olduðu NATO'nun korumasýndan beslenirken... Bir diðer konu da Türklerin büyük bir kesiminin, bir yandan ülkedeki azýnlýklarýn dilsel ve dinsel özgürlükleriyle ilgili temel haklardan yararlanmasýný engellerken, diðer yandan demokrasi ve insan haklarý reçeteleri daðýtmasý. Türk politikasýndan ve onun çeliþkilerinden bahsedildiðinde, birçok soru yöneltmek mümkün. Türkler, Davutoðlu'nun 'sýfýr sorun' politikasýný izlemek istiyorsa, yeni bir þiþeye eski þarap koyma yoluyla pazarlayacaklarýný düþündükleri saklý tarihi hayallerini bir kenara býrakmalý. Türk siyasetçilerin, bölgeye girmeye çalýþýrken, bölgenin aslýnda krizlerle dolu ve her an tutuþmaya elveriþli gerginlik noktalarý olduðunu da görmesi gerekir. Bölgedeki hiç kimse, bu yangýnlarýndan kurtulamaz. Türkiye, komþularýyla, dostluk ve ortak çýkarlar mantýðýyla iliþki kurduðunda, halk ve siyasiler tarafýndan olumlu karþýlanýyor. Batý'da ekstra rol ve Doðu'da da þef rolü oynamasý ise nesnel açýdan imkânsýz. (HALEF ALÝ EL MÝFTAH/ Suriye gazetesi Savra)

10 10 28 Eylül 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... HÝPERMARKETÝN PARASI SÝLAHLI SALDIRIYLA ÇALINDI Baf'ta bulunan "Orfanidis" hipermarketinin müdürüne saldýran iki soyguncu, marketin haftasonu cirosunun bulunduðu çantayý çaldý. Simerini ve diðer gazeteler, dün Baf'ta film gibi bir soyun gerçekleþtiðini, "Orfanidis" isimli hipermarketin haftasonu cirosunu bankaya yatýrmak üzere marketin park yerinden ayrýlmakta olan market müdürüne iki silahlý soyguncunun saldýrdýðýný yazdýlar. Habere göre soyguncular, müdür ve iki veznedarýn içerisinde bulunduklarý aracýn camýný kýrarak müdürü darp ettiler ve içerisinde 50 bin Euro bulunan çantayý alarak kayýplara karýþtýlar. Gazete, polisin araþtýrmalarýnýn sürdüðünü, soyguncularýn maskeli ve silahlý olduklarýný ifade etti. Öðretmen açýðý Cuma'ya kadar giderilecek Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, en geç Perþembe veya Cuma gününe kadar tüm okullardaki öðretmen açýðýnýn giderileceðini bildirdi. Dürüst, bugün, Dörtyol Ýlkokulu, Çanakkale Ortaokulu ve Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre Dürüst, ziyaretler sýrasýnda yaptýðý konuþmada, en geç Perþembe veya Cuma gününe kadar tüm okullardaki öðretmen açýðýnýn giderileceðini söyledi. Dürüst, "Öðrencilerin maðdur olmamasý için elimizden geleni yapacaðýz" dedi. Dürüst ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Dörtyol Ýlkokulu ardýndan da Çanakkale Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Dürüst, daha sonra da Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'ne geçti. Burada birkaç öðrencinin bulunduklarý sýnýftan pankart açarak, 15 yaþ üstü öðrencilerinin otobüs ücretlerini ödememe kararýný protesto etmesiyle karþýlaþan Bakan Dürüst, Gazimaðusa Öðrenci Temsilcisi Konseyi Baþkaný Rüya Sakallý isimli öðrencinin bu yöndeki görüþme talebini de geri çevirmedi. Rüya isimli öðrenci ile bir süre görüþen Dürüst, öðrencilerin maðdur olmamasý için elinden gelen çabayý göstereceðini vurguladý. Bakan Dürüst, "Rüya isimli öðrenci bana talepte bulundu. Bu talep okul taþýmacýlýðýyla ilgili hükümetin aldýðý bir karara yönelikti. Tabiî ki bu taþýmacýlýkla ilgili konuda öðrencilerimizin maðdur olmamasý adýna biz, bize gelen bu çaðrýlara cevap verebilmek adýna Bakanlar Kurulu'nda bunu bir kez daha deðerlendireceðiz" dedi. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun en geç TATAR'DAN VERGÝ MÜKELLEFLERÝNE ÇAÐRI: Yükümlülüklerinizi zamanýnda yerine getirin Maliye Bakaný Ersin Tatar, vergi mükelleflerine yükümlülüklerini zamanýnda yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulunarak, "Devletin kalkýnabilmesinde verginin önemi büyüktür" dedi. Tatar, Lefkoþa Vergi Dairesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldý. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Maliye Bakaný Tatar ziyaretinde, hem vergi mükellefleri hem muhasip murakýplar hem de vergi dairesi çalýþanlarýna önemli mesajlar verdi. Tatar, vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini zamanýnda yerine getirmeleri çaðrýsýnda bulundu, bu hususta muhasip ve murakýplarýn vergi Perþembe veya Cuma gününe kadar tüm okullardaki öðretmenlerin tayinlerini yapacaðýný ifade eden Dürüst, böylelikle okullarda yaþanan öðretmen açýðý sorununun ortadan kalkacaðýný vurguladý. Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'nin çok önemli bir yere sahip olduðunu anlatan Bakan Dürüst, bu okula sportif konuda katký yapacaðý sözünü verdi. mükelleflerine yol göstererek yardýmcý olmalarý gerektiðinin önemine dikkat çekti. Tatar, murakýp ve muhasiplerin yaptýðý görevle ilgili olarak, "Onlar bir bakýma devletin gözü ve kulaðýdýr devletin bu gelirlere ihtiyacý vardýr" þeklinde konuþtu. Maliye Bakanlýðý'nýn 2012 yýlý bütçe çalýþmalarýnýn baþladýðýný anlatan Maliye Bakaný Tatar, kurum ve kuruluþlardan da beyanlarýný zamanýnda yerine getirmelerini istedi. Yapýlan bazý incelemelerde önemli kaçaklarýn tespit edildiðini belirten Tatar, halka hizmet etme noktasýnda bu gelirlerin toplanmasýnýn önemine iþaret ederek þöyle konuþtu: Okula sportif tesis yapýlmasý için çalýþma baþlatacaðýný dile getiren Dürüst, söz konusu okulda bulunan eksikliklerin süratle giderileceðini sözlerine ekledi. Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'nde 4 öðretmen açýðý bulunduðunu söyleyen Dürüst, bu arada bugünkü ziyaretleri çerçevesinde gittiði Çanakkale Ortaokulu'nda ise acil bir eksikliðin bulunmadýðýný, bunun da sevindirici olduðunu kaydetti "Kaçaklarý tespit etmek, kayýt dýþýlýðý önlemek bizim görevimizdir ve hali ile hükümetimizin, devletimizin payýna düþen bu gelirlerin toplanma noktasýnda bu çalýþmalarýn daha da etkin hale getirileceðini bir kez daha paylaþmak istiyorum." Bakan Tatar, bazý sýkýntýlarýn olabileceðini, ancak vergi dairesinin çalýþmalarýnda kurumsallaþan þirket sayýsýndaki artýþlarýn sevindirici olduðunu kaydetti. Ersin Tatar, tüm faaliyetlerin kayýt altýna alýndýðý ve doðru beyanlarýn zamanýnda verildiði takdirde Vergi Dairesi'nin gelirlerinde son zamanlarda olduðu gibi artýþlarýn süreceðine dikkat çekti. KAROYAN: AB, TÜRKÝYE'YE NET MESAJ GÖNDERMELÝ DÝKO Baþkaný Marios Karoyan, AB'ýn Türkiye'ye "tehditler" konusunda net bir mesaj göndermesi gerektiðini söyledi. Fileleftheros gazetesi, Karoyan'ýn bu açýklamayý Ýspanya'nýn yeni Güney Kýbrýs Büyükelçisi Ana Solomon'la gerçekleþtirdiði görüþmede yaptýðýný yazdý. Habere göre Karoyan, AB'ýn; AB üyesi bir ülkeye tehdit savurmasý veya þantajda bulunmasýnýn mümkün olmadýðý konusunda Türkiye'ye net mesaj göndermesi gerektiðini savundu. Karoyan ayrýca AB içerisinde Ýspanya'nýn Güney Kýbrýs'a verdiði desteðe yönelik duyduðu minnettarlýðý da dile getirdi. "KIBRIS'IN KURTULUÞU" ÝÇÝN AÇLIK GREVÝNDE 15'ÝNCÝ GÜN Kostas Pastelas isimli Rumun 'ýn, "Kýbrýs'ýn kurtuluþu" talebiyle Ledra Palas sýnýr kapýsýnda baþlattýðý açlýk grevinin 15'inci gününde olduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Açlýk Grevinde 15 Gün" baþlýðýyla verdiði haberinde, Vadili göçmeni Pastelas'ýn önceden iki kez daha açlýk grevine girdiðini belirterek, Pastelas'ýn söylediði üzere, bunun sonuncu açlýk grevi olacaðýný kaydetti. "PÝRÝ REÝS'TEN 12. PARSELDE KÜSTAHLIK" KKTC ve Türkiye'nin kararýyla petrol sondajýnýn yapýlabilmesi için gerekli sismik araþtýrmalarý yapacak olan ''Piri Reis'' gemisinin dün Doðu Akdeniz'de petrol, doðalgaz araþtýrmalarýna baþlamasý da; Rum gazetelerinin gündeminden düþmüyor. Fileleftheros gazetesi "Piri Reis'ten 12. Parselde Küstahlýk... Amerikan Casus Gemisinin Platform Bölgesindeki Hareketleri" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Piri Reis araþtýrma gemisinin dün akþama kadar "Noble Homer Ferrington" platformuna yönelik istikrarlý seyrine devam ettiðini ve Piri Reis'in platformdan itibaren 500 metre olan izin verilen minimum mesafeden geçmesinin beklendiðini öne sürdü. Gazete, dün sabah erken saatlerden itibaren Mersin körfezine doðru seyreden Piri Reis'in güneye yol aldýðýný ve sabah erken saatlerde Baf kýyýlarýnýn 30 deniz mili ötesinden ve Baf'ýn güney batýsýndan geçtikten sonra; dün sabah 10'da Limasol'a baðlý Dimi'nin güney batýsýnda bulunduðunu haber verdi. Piri Reis'in Limasol'a baðlý Pissuri açýklarýna doðru devam ettiðini yazan gazete, Piri Reis'in 8-8,5 deniz mili hýzla yol alarak; platforma doðru yol aldýðýný öne sürdü. Gazete, geminin bu hýzda yol almasýnýn, araþtýrmala yapmadýðýný gösterdiðini iddia etti. Elde ettiði bilgilere dayanarak, Türkiye'nin hiçbir savaþ gemisinin Piri Reis'i takip etmediðini ve gemilerin sondaj yapýlan bölgeye oldukça uzak bir mesafede bulunmakta olduklarýný kaydeden gazete, gemilerin kýyýlardan mil mesafede, Kýbrýs'ýn güney doðu ve güney batýsýnda; sondaja yaklaþmadan dün bütün gün boyunca orada bulunduklarýný ileri sürdü.

11 28 Eylül 2011 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Tutuklu Gazeteciler: Ýddianamelerin içi boþ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yöneticileri, Silivri Cezaevi'nde Nedim Þener, Ahmet Þýk, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a destek ziyaretinde bulundu. TGC Yönetim Kurulu'ndan Turgay Olcayto, Ahmet Özdemir ve Gülseren Ergezer Güver'in ziyaret ettiði gazeteciler, haklarýndaki iddianamelerde doðru, somut, gerçekle iliþkili tek bir iddia bile bulunmadýðýný savunarak "Dýþardaki meslektaþlarýmýz, köþe yazarlarý iddianameleri iyi okusunlar. Dikkatle baktýklarýnda çok malzeme bulacaklar. Yüzlerce sayfalýk iddianamenin içinin bomboþ olduðunu, çeliþtiðini, terörle, silahla, örgütle iliþki olduðunu gösteren tek satýr bulunmadýðýný görecekler" dedi. NEDÝM ÞENER: "BAKAN YANIT VERSÝN" Þener, "kitap yargýlamasý"ný anlamanýn mümkün olmadýðýný belirterek, Bakan'ý yanýt vermeye çaðýrdý:"adalet Bakaný Sadullah Ergin, 'Bu gözaltýlar gazetecilikten deðil. Sadece gazetecilikten alýnýrlarsa basýna darbe olur' demiþti. 134 sayfalýk iddianamem açýklandý. Benim terörle, örgütle iliþkim olmuþ mu? Yok. Hanefi Avcý'nýn örgüt dokümaný denilen kitabý gerçekten örgüt dokümaný ise neden satýþta?" AHMET ÞIK: "CEZAEVÝNDE TECRÝT VAR" Þýk "yüzlerce sayfalýk iddianamede PINAR SELEK DAVASI 13 yýldýr devam eden iþkence Sosyolog ve yazar Pýnar Selek'in üç kez beraat ettiði Mýsýr Çarþýsý davasýnýn duruþmasý bugün. Yeni savcýyla görülecek ilk duruþma için, "Hala Tanýðýz Platformu" destek çaðrýsý yaptý. Mýsýr Çarþýsý davasý ile birleþen diðer davalara iliþkin yargýlama Beþiktaþ Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruþma öncesi "Hala Tanýðýz Platformu", Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nede taþýnan davanýn önemine deðinerek, kamuoyunu süreci yakýndan takip etmeye davet etti. Çaðrý metninde þöyle dendi: "Uzun ve adil olmayan yargýlama sürecindeki uygulamalarýyla Pýnar Selek'in maðduriyetinin artarak devam etmesine yol açan bu dava; iþkence, adil olmayan yargýlama nedeniyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne de taþýndý. 28 Eylül'de duyarlý kamuoyunu süreci yakýndan takibe davet ediyoruz. Bu davada adaletin tam olarak tecelli etmesi nasýl bir Türkiye'de yaþayacaðýmýzýn da meslektaþlarýmýzýn haber yapabileceði çok zengin malzeme var" diyerek cezaevi koþullarýna dikkat çekti: "Bir komplo sonucu içerde tutuluyoruz. Ziyaretçilerimiz dýþýnda sadece Þener ve Doðan Yurdakul'la görüþebiliyorum. Burada tecrit var. Yasal olarak haftada 10 saat diðer tutuklularla sosyalleþme amaçlý zaman geçirme hakkýmýz olduðu halde 'Can güvenliði sorunu olabilir' diyerek hukuksuz bir gerekçeyle bu hakký kullanmamýz engelleniyor. Ayda sadece dokuz saat bilgisayar kullanabiliyoruz. Hakkýmýzdaki yüzlerce sayfalýk iddianamelere, elle savunma yazmak zorundayýz." MUSTAFA BALBAY: "ULUSLAR ARASI HUKUK HÝÇE SAYILIYOR" Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan, "iddianamelerin içinin boþ olduðunu" belirterek "Meslektaþlarýmýz lütfen iyi okusunlar. Orada somut hiçbir suç yok. Örgüt baðlantýsý yok" dedi. Tutukluluðunun 937. gününe giren Balbay, gazetecilerin özgür çalýþma koþullarýyla ilgili çok sayýda uluslararasý görüþ ve karar bulunduðunu ancak Türkiye'nin bunu dikkate almadýðýný söyledi. Özkan ise "özellikle burada yaþadýkça örgütlenmenin basýn mesleðinde ne denli önemli olduðunu gördüm" dedi. (bianet.org) göstergesi ve teminatý olacaktýr." 13 YILDIR DEVAM EDEN ÝÞKENCE On üç yýldýr süren davanýn 22 Haziran 2011'de görülen son duruþmasýnda, mahkeme diðer sanýklarýn Yargýtay Ceza Genel Kurulu'nun bozma kararýna karþý diyeceklerini bildirmek üzere ifadelerinin alýnmasýna karar vermiþ ve duruþmayý 28 Eylül 2011'e ertelemiþti. 28 Eylül'deki duruþmada, Mýsýr Çarþýsý davasýna eklenen diðer davalar ele alýnacak. Polisteki ifadesiyle Pýnar Selek'in Mýsýr Çarþýsý davasýnda yargýlanmasýna sebep olan Abdülmecit Öztürk dinlenecek. Öztürk, daha önce, Pýnar Selek'i suçladýðý polisteki ifadesinin iþkence altýnda alýndýðýný ve Selek'in suçlu olmadýðýný mahkemeye bildirmiþti. Öztürk, Selek'le birlikte beraat etmiþ, artýk davada bulunmayacak olan savcý Nuri Ahmet Saraç, Öztürk'ün beraat kararýný onaylamýþ, Pýnar Selek'e ise itiraz etmiþti. 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. RUM TARAFI: Eroðlu'nun önerisi "kabul edilemez" Derviþ Eroðlu'nun "doðalgaz kararlarýnýn iki tarafýn kuracaðý bir komite tarafýndan alýnmasý ve elde edilecek gelirin mülkiyet baþlýðýnýn çözümünde kaynak olarak kullanýlmasý" þeklindeki önerisi Rum hükümeti ve siyasi partileri tarafýndan "kabul edilemez" þeklinde nitelendirildi. Haravgi ve diðer gazeteler; gerek Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu gerekse siyasi parti temsilcilerinin dün yaptýklarý açýklamalarda Eroðlu'nun önerisini reddettiklerini yazdýlar. Habere göre Stefanu, dünkü açýklamasýnda; Eroðlu'nun söz konusu önerisinin, "BM ve AB üyesi olan bir ülkenin bir egemenlik hakkýný iki toplumlu bir konuya indirgemeye çalýþtýðýný, bu yüzden kabul edilmesinin söz konusu olamayacaðýný" savundu. Güney Kýbrýs'ýn, Türkiye'nin imzalamadýðý ve kabul etmediði BM Deniz Hukuku Anlaþmasýna göre hareket ettiðini öne süren Stefanu; hükümet olarak Türkiye'nin tepkilerini yakýndan takip ettiklerini ve gerek politik gerekse diplomatik alanda tüm önlemleri almakta olduklarýný vurguladý. KASÝNÝS BAKAN YALANLADI Sondajýn ertelenmesi konuþuldu Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, sondajýn baþlamasýnýn ertelenmesi konusunun konuþulduðuna iliþkin basýnda çýkan haberleri teyit ederken, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakaný Praksula Andoniadu bu haberlerin "kurgudan ibaret olduðundan" söyledi. Simerini gazetesi "Görüþmeler Uðruna Sondajý Feda Edeceklerdi... Solon Kasinis, 'Simerini'nin Ýfþalarýný Teyit Etti..." baþlýklarý altýnda verdiði haberinde; Kasinis'in, sondajýn baþlamasýnýn ertelenmesinin ele alýndýðýna iliþkin Pazar günü gazetede çýkan haberleri teyit ettiðini yazdý. Habere göre Kasinis, Rum Hükümetinin, ertelenme kararýnýn alýnmasýna doðru yöneldiðini doðruladý. Ertelemeye gidilmemesindeki rolüne iliþkin bir soruya Kasinis, "Ben her zaman (sondajýn yapýlmasýnda) ilerlememiz gerektiði görüþünü savundum" dedi. "Erteleme durumunda ne olacaðý, hangi tazminatlarý ödeyeceklerinin v.s incelendiðini" söyleyen Kasinis, "kendisinin, bu görüþmelerde yer almadýðýný, bu görüþmelerin Bakanlar Kurlunda yapýldýðýný" dile getirdi. Kasinis "(konunun) yetkili bakanla birlikte, bakanlýkta da görüþüldüðünü, ancak nihai kararýn alýnmasý için toplantýnýn yapýldýðý yerin Bakanlar Kurulu olduðunu" belirterek "Ben ertelemeye gitmemizin doðru olmayacaðýný, çünkü þu anda ertelersek, asla sondaj yapamayacaðýmýzý söyledim" dedi. Kasinis tüm bunlarýn, Hristofyas'ýn sondaj yapacaklarýna dair açýklamasýndan üç gün önce olduðunu belirtti. Alithia gazetesi de Kasinis'in; Andoniadu ve Hristofyas'ýn, Amerikan Noble Energy þirketinin çalýþmalara baþlamasýnýn ilan edilmesinden üç gün önce, Türk tehditleri ve Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik yürütülen görüþmelerin havaya uçmasý tehlikesi bulunduðundan dolayý (sondajýn baþlamasýnýn) ertelenmesi konusunu gündeme getirdiðine iliþkin Stefanu; doðalgaz çýkarma çalýþmalarýnýn sona erdirilmesinin de söz konusu olmadýðýný vurgulayarak, "tüm koþullarý düþünüp tarttýklarýný ve araþtýrma sondajýnýn devam etmesi kararý aldýklarýný" ifade ederek; "Þimdi bu inceleme sondajýnýn devamý aþamasýnda bulunuyoruz. Nokta" þeklinde konuþtu. Doðalgaz aramalarýnda ikinci tur ihaleye çýkýlmasýnýn geciktiði yönünde eleþtirilerin sorulmasý üzerine ise Stefanu; bugüne kadar gerek doðalgaz kazýlarýnýn baþlamasý gerekse Ýsrail'le Münhasýr Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaþmasýnýn imzalanmasý konularýnda da benzer iddialarýn gündeme geldiðini, ancak tüm bularýn zamanýnda, hatta daha erken gerçekleþtiðini söyledi. Ayný þeyin ikinci tur ihale için de geçerli olduðunu belirten Stefanu; ikinci turun ne zaman yapýlacaðý belli olduðunda, bunun açýklamasýnýn yapýlacaðýný ifade etti. Stefanu; çýkarýlacak doðalgazý deðerlendirilmesi konusunda Ýsrail'in yaný sýra baþka önerilerin de mevcut olduðunu, tüm önerilerin deðerlendirilerek bir karara varýlacaðýný sözlerine ekledi. haberleri teyit ettiðini yazdý. Haberi "Praksula Kasinis'in Efsane Yazarý Olduðunu Söylüyor... Ticaret Bakaný, Görüþmelerden Dolay 'Afrodit' Parselindeki Sondajýn Ertelenmesi Konusunu Ortaya Koyduðunu Yalanladý" baþlýklarý altýnda veren gazete, geçtiðimiz günlerde basýnda çýkan haberlerde, Kasinis'in, sondajýn ertelenmesi konusunun gündeme getirilmesi üzerine sert tepkiler gösterdiðini ve erteleme kararýnýn alýnmasý durumunda basýn toplantýsý düzenleyerek her þeyi anlatmakla tehdit ettiðini anýmsattý. Habere göre Kasinis, dün yaptýðý açýklamalarda "böyle bir kararý (sondajýn baþlamasýnýn ertelenmesi) kabul edemezdim, çünkü tüm hayatýmý bu konuya, Kýbrýs'ýn kendi petrol ve doðalgazýný bulmaya adadým" þeklinde konuþtu. ANDONÝADU: "HABERLER KURGUDAN ÝBARET" Andoniadu ise söz konusu haberlerin "kurgudan ibaret olduðunu" belirterek, "Kýbrýs Cumhuriyeti böyle önemli bir adým atarken bu tür þeylerin söylenmesinin üzücü olduðunu" ifade etti. Araþtýrma sondajlarýnýn baþta yapýlan planlamadan iki hafta önce baþladýðýna iþaret eden Andoniadu; Hristofyas ve Rum Hükümetinin konuyu büyük bir dikkat ve sorumlulukla ele aldýðýný söyledi. Andoniadu, bazý konularýn, etkili bir þekilde ilerleyebilmeleri için, kamuya açýklanmadýðýndan da bahsetti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, sondaj çalýþmalarýnýn ertelenmesine iliþkin önerisini yorumlayan Andoniadu, "benim sorumluluðum -ki biz bunu yapýyoruz- araþtýrma sondajýnýn devam etmesine iliþkin plana göre ilerlemek ve maden yataklarý bulunduðunda bunlarýn deðerlendirilmesine gidilmesidir" dedi. 12. Parseldeki sondaja devam Amerikan Noble Energy þirketi tarafýndan, Rum tarafýnýn ileri sürdüðü münhasýr ekonomik bölgesindeki 12. parselde gerçekleþtirilmekte olan sondaj çalýþmalarýnýn sorunsuz devam etmekte olduðu ve 20 inç çapýndaki ikinci borunun yerleþtirilmesi iþleminin sürdüðü bildirildi. Haberinde "Afrodit'teki Ýþlemler Sorunsuz Devam Ediyor" baþlýðýný kullanan Simerini'ye göre, Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis açýklamasýnda, 20 inçlik ikinci borunun yerleþtirilmesi iþleminin olmasý gerektiði gibi devam etmekte olduðunu söyledi ve ilk 25 gün içerisinde numuneler almaya baþlayacaklarýný ifade etti. Kasinis, alýnacak olan numunelerin, 12. parseldeki doðal gazýn niteliðini ve miktarýný belirlemesinin beklendiðini belirtti. Haritalar kullanan Alithia'nýn haberine göre ise Kasinis, açýklamasýnda, sondajýn toplam 2 bin 625 metreye ulaþtýðýný söyledi. Gazeteye göre Kasinis, her þeyin sorunsuz bir þekilde iyi gitmekte olduðunu ve þu an yapýlan þeyin; deniz altýndaki borunun betonla sabitleþtirilmesi ve basýnçla ilgili olarak emniyet vanalarýnýn gözden geçirilmesi olduðunu belirtti. Herhangi bir sýzma olup olmadýðýna bakýlmak için borunun gözden geçirilmekte olduðunu dile getiren Kasinis, platformda bulunan ekibin her gün Enerji Dairesini ve kendisini bilgilendirmekte olduklarýný ekledi. Þu ana kadar ciddi bir sorun yaþanmadýðýný da söyleyen Kasinis, Türk donanmasýnýn herhangi bir hareketi gözlemlenmediði gibi, herhangi bir tacizde bulunulmadýðýný da ifade etti. Fileleftheros ise konuyla ilgili haberinde, platformdaki her þeyin normal seyretmekte olduðunu ve dün akþamüzerinden itibaren; deniz tabanýnýn altýnda bin 300 metreye ulaþmýþ olan kuyunun (çukurun) "betonlaþtýrýlmasý" iþleminin baþladýðýný haber verdi. Deniz yüzeyinden yaklaþýk olarak 3 bin metre aþaðýya inildiðini yazan ve doðal gaz yataklarýna kadar olan yarý mesafenin neredeyse kat edildiðini kaydeden gazete, kuyunun betonlaþtýrýlmasý ve izole edilmesi iþleminin bir hafta kadar sürmesinin beklendiðini belirtti. Gazete, kuyunun betonlaþtýrýlmasý ve izole edilmesi iþlemlerinin yanýnda; ilerleyen zamanlarda sýzýntý olmamasý için güvenlik testleri yapýlmakta olduðunu da ekledi.

12 12 28 Eylül 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Gözünde sürmesi var Yanagda gamzesi var Bir bakýþý mesteder Uzagdan süzmesi var Þebnem Hüseyin Altuntaþ PINAR YAYINLARI "Okumak insana olgunluk, konuþma canlýlýk, yazmak ise açýklýk verir." Bacon Bir mermi de benden aslaným Bir mermi de benden Bir mermi de benden zafer toplarý Mukaddes namlular! Daha gelmesin mi bahar Daha gülmesin mi aðlayanlar? Yýllardýr kan içinde, sargý içinde Unuttunuz mu Sevmesini, þakalaþmasýný? Enver Gökçe "Ýlk adým" adlý þiirinden AJANDA 28 Eylül Çarþamba Yeþilçam Pop Gecesi Senden Baþka, Delisin, Çilli Bom ve daha birçok hafýzalarda yer etmiþ olan Yeþilçam þarkýsýný Öldüren Þampanya grubundan dinleme þansý bulacaðýnýz bir etkinlik/ Girne, Mood Bar, 21:30-24:30. Sergi/ Düþüme Engel Olma Zihinsel engelli çocuklara destek amacýyla düzenlenen Düþüme Engel Olma baþlýklý sergi, belgesel ve fotoðraflarýn yer alacaðý iki bölümden oluþuyor. Toplum olarak eksikliklerimizle yüzleþme fýrsatý bulacaðýnýz bu sergiyi kaçýrmamanýzý öneririz. Sergi, 27 Eylül e kadar devam edecek/ Lefkoþa, Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu. 29 Eylül Perþembe Jazz Gecesi Piyano ve kemanda Ersen Sururi, gitarda Kadir Evre ve vokalde Zeliþ Þenol un yer alacaðý müzik programý, keyifli bir haftasonu gecesi geçirmek isteyenler için ideal bir etkinlik/ Ozanköy, Corner House, 20:30-23:30. Quintet Bir Dönüþün Beþlemesi/ Tiyatro Oyunu Lefkoþa Türk Belediyesi nin bu yýl 9. kez düzenlenlediði Kýbrýs Tiyatro Festivali, Tiyatro Pera nýn Quintet Bir Dönüþün Beþlemesi isimli oyunu ile devam ediyor. Oyun 23 Eylül Cuma günü de sahnelenecek. Tüm oyunlarýn saat 21:00 de YDÜ AKKM de sergileneceði tiyatro festivali 30 Eylül e kadar devam edecek. 30 Eylül Cuma Niyal Öztürk & Umut Karacaoðlu Latin ve jazz parçalarýn yanýsýra, Türkçe þarkýlarý da kendi tarzlarýnda yorumlayan ikiliyi her Cuma Casablanca nýn sýcak ortamýnda dinleyebilirsiniz/ Girne Belediye Pazarý nýn yanýndan (sola dönüþ) 50 metre ilerde, 22:30-01:00. Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02:00. 1 Ekim Cumartesi Klasik Rock & Blues Gecesi Adanýn dinlemesi en keyifli rock gruplarýndan Fireballs un çalacaðý parçalarý dinlerken, mekanýn hoþ manzarasýnýn da tadýný çýkarma þansý bulacaksýnýz/ Ozanköy, The Corner House, 21:00-23: lar ve 70 ler Partisi Mehmet Cavit in 60 lý ve 70 li yýllarýn müziklerini çalacaðý geceye siz de o dönemlere ait kýyafetlerinizle katýlabilirsiniz. Fiz menü fiyatý (içki hariç): 45 TL. Rezervasyon: / Alsancak, Capitano Restaurant, 20:00-23:00. 8 Ekim Cumartesi Müzik Dinletisi ve Sergi Mehmet Öke anýsýna düzenlenecek olan klasik müzik dinletisi ve sergiden elde edilecek olan gelirin Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar Vakfý na verileceðini belirtelim/ Lefkoþa, YDÜ Kütüphanesi, Salon 4, 20:00-23:00. Brian Self'in resim sergisi 7 Ekim'de Saçaklý Ev'de Yaþamýný 1998'den beri Lapta'da sürdüren Ýngiliz sanatçý Brian Self, 7 Ekim'de Lefkoþa'da Saçaklý Ev'de resim sergisi açýyor. Self'in resim sergisi, saat 18.30'da açýlacak ve 14 Ekim'e kadar saatleri arasýnda gezilebilecek. Sergisini bu yýl Haziran ayýnda Kýbrýs'ta hayatýn kaybeden Elke Sander Self'in anýsýna açacak sanatçý, 1942'de Ýngiltere'de doðdu. Mimarlýk eðitimi alan Self, Kanada, ABD, Ýngiltere, Yunanistan, Almanya ve birçok Ortadoðu ülkesinde çalýþtý ve yaþadý yýlýnda Bellapais'ta da sergi açan Brian Self'in deneme ve gazete köþe yazýlarýnýn yer aldýðý "Untidy Essays, A Joruneyman in Cyprus" adlý bir de kitabý bulunuyor. "Türk sinemasý kýsa filmde performans gösteremiyor" 18. Uluslararasý Altýn Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Öðrenci Film Yarýþmasý' jüri üyeliði yapan yönetmen Reis Çelik, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de film yapmak için bol malzeme olduðunu, ancak yeterince üretimin gerçekleþmediðini söyledi. Özellikle kýsa film üretiminin çok az olduðunu vurgulayan Çelik, Ýran'da geçen yýl 2 bin 200 kýsa film üretilirken, bu rakamýn Türkiye'de sadece 500 olduðunu, bu sayýnýn ise yetersiz kaldýðýný ifade etti. Çelik, Türkiye'nin çok geniþ konu zenginliðine, siyasi ve kültürel birikime sahip olduðunu belirterek, "Bizde maalesef çok daðýnýk bir yapý var. Usta çýrak iliþkileri kopmuþ durumda. Herkes kendi özgür iradesi içinde bir þeyler yapmaya çalýþýyor. Birinin yanýna çýrak durma ve bir stilde geliþme yapýsý biz de yok" dedi. 'FÝLM YAPMAKTA SIKINTI ÇEKÝYORUZ' Çelik, konu zenginliðin senaryolara da yansýdýðýný belirterek, þöyle devam etti: "O kadar geniþ bir malzemenin olduðu ülkenin üzerinde oturuyoruz ki ömrümüzün yetmeyeceði kadar bir dokümana sahibiz. Senaryo üretmekte sýkýntýmýz yok. Ancak film yapmakta sýkýntý çekiyoruz." FÝLMLERDE SES DÜZENÝ EKSÝK Çelik, filmlerde en dikkati çeken konunun düzenindeki eksiklikler olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: "Filmde çok güzel bir konu anlatýlsa da, ses kaydýna gerektiði kadar önem verilmiyor. Mikrofona ne düþtüyse o kullanýlýyor. Film, fotoðraf ve sesin bir araya gelmesiyle vurucu silahýný kullanýr. Uzun metrajlý sinemalarda da böyle sýkýntýmýz var. Bu ciddi bir eksiklik." ''2011 TÜRKÝYE'DE KUZEY KIBRIS YILI'' RÜYA TANER, 17 EKÝM'DE SÜREYYA OPERASI'NDA KONSER VERECEK ''2011 Türkiye'de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Yýlý'' etkinlikleri kapsamýnda piyanist Rüya Taner, 17 Ekim'de Kadýköy'deki Süreyya Operasý'nda konser verecek. Süreyya Operasý'ndan yapýlan açýklamaya göre 2011 yýlý, ''Türkiye'de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Yýlý'' olarak çeþitli etkinliklere ev sahipliði yaptý. Bu kapsamda, 17 Ekimde Süreyya Operasý'nda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin genç kuþak piyanistlerinden Rüya Taner sevenleriyle buluþacak. Sanatçý konserde Schumann ve Liszt'in eserlerinin yaný sýra Kamran Ýnce'nin ''Kapýlar'' adlý eserini de seslendirecek. Kamran Ýnce'nin, Rüya Taner'in sipariþi üzerine ''Avrupa'nýn Tatlý Sularý'' CD projesinde yer almasý için bestelenen eser, Kýbrýs adasýndaki iki farklý toplumu yansýtýyor. PANÝKOS NEOKLEUS'UN "TARÝHE IÞIK TUTAN ANILAR" KÝTABI ÝSTANBUL'DA TANITILACAK Kýbrýslý Rum Panikos Neokleus'un Khora Yayýnlarýndan çýkan son kitabý "Tarihe Iþýk Tutan Anýlar", Ýstanbul'daki Taksim Hill Otel'de yapýlacak bir etkinlikte tanýtýlacak. Khora Cafe'den yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul KIBES ve Atina OKOE örgütlerinin birlikte düzenledikleri etkinlik, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'de baþlayacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria KORKU GECESÝ ( ) 1. salon Kara Büyü ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Kovboylar ve Uzaylýlar ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Babamýn Penguenleri ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon KORKU GECESÝ ( ) 2. salon

13 28 Eylül 2011 Çarþamba KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Lisede okumak için köyünden yola çýkan bir öðrenci günde ortalama TL'yi baslara (otobüs) veriyor. Bu rakam ayda 300 TL'yi aþabiliyor. Gün içinde kantinde yapýlan harcamalar, kýrtasiye masraflarý, kýyafet gibi giderler ve özel ihtiyaçlarý, harçlýðý da düþünüldüðünde bir öðrencinin aylýk gideri neredeyse asgari ücrete eþdeðer... Daha okullara eðitimden bütçe ayrýlmamasýndan kaynaklý olarak yaratýlan bilet, baðýþ vb. soygunculuk yöntemlerini saymýyoruz bile... Geçtiðimiz yýllarda yaþadýk, baðýþýný vermeyen okula kayýt yaptýramadý, biletini satmayan karnesini alamadý. Devletin elini eðitimden giderek çekiyor olmasý, tüm gücünü polis, asker, özel kuvvet gibi kolluk kuvvetlerine yoðunlaþtýrmasý; neo-liberal sözde serbest piyasa ortamýnýn birinci kuralý. Hani "kuralsýz" "serbest" falan derler ya, koca bir yalan... Serbest piyasanýn o kadar çok kuralý var ki... Devlet eðitimle uðraþmayacak, ulaþýmla, saðlýkla, barýnmayla, ýsýnmayla, elektrikle, telefonla uðraþmayacak... Devlet, sadece halký iliðine kadar sömüren bir grup iþbirlikçi ve yabancýyý koruyacak, bu duruma itiraz edenin suratýna yumruk olup vuracak, gözüne gaz olup girecek, kafasýna cop olup inecek... Ulaþým ücretlerine itiraz eden lise öðrencilerinin baþýna da farklý bir þey gelmedi. Çoðunlukla kendiliðinden bir þekilde yollara dökülen öðrenciler için eðitim GÝRNE KIYI ÞERÝDÝNDE YENÝ DÜZENLEME Girne Kýyý Þeridi Kentsel Tasarým ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ilk etabý, Girne Kalesi arkasýnda bulunan Karakýz otoparkýnda baþlatýlan sondaj çalýþmalarýyla baþladý. Girne Belediyesi Bayýndýrlýk ve Ýmar Bölümü'nden yapýlan açýklamada, topraðýn durumu hakkýnda bilgi sahibi olmak ve projenin zemine uygunluðunun saðlanmasý için çalýþma baþlatýldýðý, projenin ilk etabýnýn sene sonuna kadar tamamlanmasýnýn hedeflendiði belirtildi. Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn konuyla ilgili yaptýðý açýklamada; "Uzun zamandýr üzerinde çalýþtýðýmýz ve Girne kentini gerçek anlamda turistik bir kent yapacak olan 16 km'lik sahil projesi, TC'nin katkýlarýyla yaklaþýk 500 bin TL harcanarak bir yýl önce tamamlandý.tamamlanan bu projenin uygulanmasý ve hayata geçirilmesi ile birlikte, yýllardýr deniz kenarýnda, sadece eski Girne Limaný ile turizme hizmet veren bu kent, bu proje ile birlikte tüm kýyýlarýný turizme açmýþ olacaktýr''dedi. Direnenler De Var Bu Havalarda bakanlýðý okullardan rapor istedi. Eylem günü kimler gitmemiþ okula... Maðusa'nýn pek bir muhterem kaymakam hanýmefendisi bir adým daha ileri gitti. Öðrencileri polise þikayet etti. Gerekçe: Öðrenciler eylemlerinde megafon kullanmýþ... Gördünüz mü ne büyük kabahat... Neyse ki, bu ihbarýn gereðini yerine getiren kahraman polis teþkilatýmýz hemen olaya el koydu ve bu büyük suçu iþleyen lise öðrencilerine dava okudu. Böylece megafon gibi tehlikeli bir aracý, eylem gibi uygunsuz bir yerde kullanan bu densizlere mahkeme yolu açýldý. Devlet, vatandaþlarýnýn eðitim, ulaþým gibi temel haklarýný güvence altýna almak için deðil; baský, þiddet ve göz korkutma için var olduðunu bir kez daha hatýrlattý bizlere. Þimdi mahkemeden beklentimiz, bu davayý hýzla sonuçlandýrýp suçlulara haddini bildirmesidir. Yoksa ortalýk eylemlerde megafon kullanan haylazlarla dolabilir! Lise öðrencileri, en temel haklarýný en meþru yollarla ararken; polisinden kaymakamýna, eðitim bakanlýðýndan okul müdürlerine kadar ciddi bir rahatsýzlýk yarattýlar. "Müþteri Deðil Öðrenciyiz" diyorlar... "Parasýz Eðitim Parasýz Ulaþým" diyorlar... "Eðitim Haktýr Satýlamaz" diyorlar... Bunlarý söylerken, temel, açýk ve samimi ihtiyaçlarýný dile getiriyorlar. O kadar temel þeyler söylüyorlar ki, sistemi temelinden sallýyorlar. O kadar açýk ifade ediyorlar ki, egemenleri çýrýlçýplak býrakýyorlar. O kadar samimi istiyorlar ki, zalimlerin ikiyüzlülüðünü gösteriyorlar. O kadar rahatsýzlýk veriyorlar ki, koskoca kaymakamý makamýnda hop oturtup hop kaldýrýyorlar. Polis; uyuþturucu satýcýlarýný, kumarhane ve kerhane sahiplerini býrakýp onlarla uðraþýyor. Eðitim bakanlýðý ise okulöðretmen-müfredat sorunlarýndan çok daha önemli bu disiplin konusuna odaklanýyor! Lise öðrencileri bizlere yol gösteriyor, öðretiyor ve mesaj veriyorlar. Lise öðrencileri, bize yol gösteriyor: Kendi sorunlarýmýzý sahiplenmemiz, birlik olup sokaklara dökülmememiz, mücadelenin neþesini kaybetmememiz, taleplerimizi dolambaçlý yollara girmeden ifade etmemiz için örnek oluyorlar. Lise öðrencileri, öðretmenlerine, müdürlerine öðretiyor: Korkmadan doðru bildiklerini söylemleri, bireysel deðil kolektif çýkarlarýný ön plana almalarý, yaptýklarý mesleðin onurunu yerlerde süründürmemeleri, korkarak deðil inanarak yaþamalarý için örnek oluyorlar. Lise öðrencileri, polise, kaymakama mesaj veriyor: Bu halkýn hizmetinde olup olmadýklarýna, kimin için çalýþtýklarýna, kendi insanlarýnýn en temel taleplerine nasýl yanýt verdiklerine ve ne kadar insan olduklarýna karar vermelerine yardýmcý oluyorlar... Lise öðrencileri, yol göstermek, öðretmek ve mesaj vermek için sokaklara dökülmediler oysa... Lise öðrencileri, sadece okullarýna soyulmadan, sömürülmeden, para kesesi olarak görülmeden rahatça ulaþabilmek istiyorlar. Ýnsanýn evinden çýkýp okuluna varmasýnýn bir gelir kaynaðý olarak görüldüðü; birileri için maliyet diðerleri için zenginlik fýrsatý olarak algýlandýðý bir ülkede büyümek istemiyorlar. "Direnenler de var bu havalarda" demiþti þair... Lise öðrencileri bize benzememek için direniyorlar... Maðusa'ya 18 yaþ üstü rehabilitasyon merkezi Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, dün Gazimaðusa'da açýlmasý planlanan 18 yaþ üstü rehabilitasyon merkezi ile ilgili inceleme yaptý, Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti. Bakanlýk açýklamasýna göre, Dürüst ziyaretinde, Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimaðusa Müdürü Vacide Cibo'dan açýlmasý planlanan merkez hakkýnda bilgi aldý. 18 yaþ üstü rehabilitasyon merkezinin Gazimaðusa'da faaliyet göstermesi yönünde talepler bulunduðunu dile getiren Bakan Dürüst, bu konuyla ilgili olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ve Baþbakan Ýrsen Küçük ile görüþeceðini ve konuyu Bakanlar Kurulu'na taþýyacaðýný kaydetti. Söz konusu merkezin en kýsa sürede açýlmasý için elinden geleni yapacaðýný vurgulayan Dürüst, özel eðitime muhtaç olan gençlerin 18 yaþýndan sonra da eðitimlerinin devam etmesi gerektiðini söyledi. Ulusal Birlik Partisi Gazimaðusa Milletvekili ve UBP Gazimaðusa Ýlçe Baþkaný Ahmet Eti de konuþmalarýnda, özel eðitime verdiði destek ve katkýdan dolayý Dürüst'te teþekkür ederek, Gazimaðusa'da böylesi bir merkezin açýlmasý gerektiðini belirtti. Bakan Dürüst ve beraberindekiler daha sonra da Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Burada çocuklarla yakýndan ilgilenen ve onlarla sohbet eden Dürüst, bakanlýk olarak söz konusu merkezde tadilat gerçekleþtirdiklerini dile getirerek, herkesin özel eðitime olan ilgi ve desteklerini arttýrmasý gerektiðini vurguladý. Merkezde eðitim alan bir çocuk, Bakan Dürüst'te çizdiði resmi hediye etti ve Dürüst'e sevgi gösterisinde bulundu. 13 ÜNVERDÝ ÇÝFTÇÝLER BÝRLÝÐÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝ... Çlýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Kýbrýs Türk Çiftçiler Birliði'ni ziyaret etti. Sosyal güvenlik sistemindeki reform çalýþmalarý nedeniyle ilgili sektör temsilcilerine ziyaretler düzenleyen Bakan Ünverdi, Çiftçiler Birliði'ne ziyaretinde, çiftçilerin sýkýntýlarýný dikkate alacak bir sosyal güvenlik sistemi için çalýþmak istediklerini dile getirdi. DÝYABET DERNEÐÝ'NÝN PERÞEMBE SOHBETLERÝ BAÞLIYOR Kýbrýs Türk Diyabet Derneði'nin yaz aylarýnda ara verdiði Perþembe sohbet toplantýlarýna, bu hafta "Diyabette yeni tedavi yöntemleri" konusuyla yeniden baþlanýyor. Dernek Baþkaný Caner Arca'nýn açýklamasýna göre, 29 Eylül Perþembe günü saat 18.00'de Lefkoþa Burhan Devlet Nalbantoðlu Hastanesi, Endokrin Merkezi üst katýnda yer alan dernek salonunda yapýlacak toplantýda, Ýç Hastalýklarý Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Dr. Serap Ýnançlý konuk edilecek. Sohbet toplantýlarýný her ayýn ilk perþembesinde düzenlediklerini ancak bu toplantýyý görülen gerek üzerine 29 Eylül'de yapacaklarýný kaydeden Arca, diyabet hastalarý yanýnda hastalýðý öðrenmek isteyenleri de toplantýya davet etti. PATATES ÜRETÝCÝLERÝ ÝÇÝN "SAÐLIKLI PATATES YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ" KÝTABI Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü, patatesle ilgili geniþ bilgiler içeren "Saðlýklý Patates Yetiþtiriciliði" adlý kitap hazýrlayarak bastýrdý. Kitap, üreticilere ücretsiz daðýtýlýyor. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn açýklamasýna göre, ülke ihtiyaçlarý doðrultusunda yeni çeþitlerin kazandýrýlmasýna ve tarýmsal sorunlarýn bilimsel çözümüne yönelik çeþitli projeler yürüten Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, ülke çiftçilerinin ve bilimsel çevrelerin rahatlýkla kullanabileceði kýlavuz niteliðindeki "Saðlýklý Patates Yetiþtiriciliði" adlý kitabýn yazým ve basýmýný gerçekleþtirerek ülke tarýmýnýn hizmetine sundu. ÜNVERDÝ: HERKES ELÝNÝ TAÞIN ALTINA KOYMALI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Meclis alt komitesinde görüþülecek olan Sosyal Sigortalar Yasasý ile ilgili fikir alýþveriþinde bulunmak üzere dün sivil toplum örgütlerine baþlattýðý ziyaretler kapsamýnda Kýbrýs Türk Hayvan Yetiþtiricileri ve Üreticileri Birliði'ni ziyaret etti. Ünverdi, birlik baþkaný Naimoðullarý ve birlik üyelerine yeni Sosyal Sigortalar Yasasý hakkýnda bilgi verirken yaptýðý konuþmada, Sosyal Sigortalar ile ilgili sorunlar bulunduðunu ve yapýsal bir reform yapýlmasý, bunun için de herkesin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini ifade etti. YORGANCIOÐLU, ÝNGÝLTERE'DE Ýngiliz Ýþçi Partisi'nin yýllýk kongresine katýlmak için Liverpool'da bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP - BG) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, Ýngiltere'deki temaslarýný sürdürüyor. CTP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Yorgancýoðlu ve beraberindeki CTP - BG Dýþ Ýiþkiler Sekreteri Özdil Nami ie Kadýn Örgütü Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Fazilet Özdenefe'den oluþan heyet, bugün Ýngiliz Ýþçi Partisi eski lideri Lord Neil Kinnock'un oturum baþkanlýðý yaptýðý Ýþçi Partisi ve Kardeþ Partiler toplantýsýna katýldý. ÝZCAN'A TEHDÝTE GÜÇ- SEN'DEN PROTESTO Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN) Baþkaný Memduh Çeto, Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a tehdit mektubu gönderilmesini protesto ederek, gerekli önlemlerin alýnmasý için ilgili mercilerin hemen harekete geçmesini istedi. Konuyla ilgili olarak bugün yazýlý açýklama yaðan Çeto, özgür düþünce ve görüþlerini açýklayan kurumlara ve bu kurumlarýn yöneticilerine yapýlan tehdit içeren saldýrýlarla karalamalarýn arttýðýný söyledi. Bu yol ile kurumlar ve kiþileri susturacaðýný zannedenlerin "hasta ruhlu güruhlar" olduðunu iddia eden Çeto, ülkede yaratýlan kaos ortamýnda bu gibi tehditlerin ciddiye alýnmasýný istedi.

14 14 28 Eylül 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Güçlü, istediðini yapabilen, sözü geçer kimseler için söylenir (iki kelime). 2-Zamaný gösteren alet. Bir müzik sesini belirtmeye yarayan iþaret. 3-Eðlenmek, görmek, öðrenmek için bakmak, seyretmek. Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde baþlýk. 4-Radyum'un kýsaltmasý. Manda pastýrmasý. Bir nota. 5-Kül rengi. Bolluk, rahatlýk ve varlýk içinde yaþama. 6-Vücudunda hasta veya eksik bir yaný olan canlý. Rumcada "Bir". 7-Yüzü güzelleþtirmek için yapýlan boyama, yüz bakýmý. Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 8-Baþlangýcý belli olmayan zaman, öncesizlik. Karý, eþ. 9-Gemilere ve yakýn kýyýlara yük taþýyan güvertesiz büyük tekne. 10-Temel düþünce, temel inanç, prensip. Ýþçi. 11- Beraber. Kabul etmeme. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Taþkýnköy (Metropol Yaný) Tel: Oba Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu, Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Rýzký Eczanesi: Naci Talat Cad. No:3 Foto Berkant Yaný-Astro Süpermarket Karþýsý Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir þeyi yapmaktan veya vermekten kaçýnmak. 2-Belli kimselerde olduðuna inanýlan, insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke zarar veren, bakýþtaki çarpýcý ve öldürücü güç. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Vilayet. 3-Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. Sandalye. 4-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Ýþsiz, boþ gezen, avare. 5-Herhangi bir ürünün resim, harf veya yazý ile yapýlan, yalnýz o ürüne ait iþareti. Bir emir. 6-Etinden ve sütünden yararlanýlan büyükbaþ evcil hayvan. Bir devlet veya kuruluþun gizli amaçlarý için çalýþan kimse, casus. 7-Asker þapkalarýna takýlan ve rengi uluslara göre deðiþen iþaret. Bir iþi yerine getirmek için verilen söz. 8-Binek hayvaný. Harf okunuþu. Namus. 9-Söz, lakýrdý. Büyük zarar, üzüntü ve sýkýntýlara yol açan olay veya durum. 10-Birine veya bir yere korunmak için býrakýlan eþya veya kimse. Bir nota. 11-Bir kimseye yapmasý veya yapmamasý gereken þeyler için söylenen söz, öðüt. Japon para birimi. TV'DE BU AKÞAM Þifre Çözücü CINE 5 / Saat:20:40 Morgan Sullivan adli son derece siradan bir adam Digicorp adli yuksek teknoloji urunler ureten bir firmaya is basvurusu yapiyor.bir dizi testten gectikten sonra ise uygun bulunuyor ve konusu firma adina teknoloji casuslugu yapmak olan ise aliniyor.ancak gittigi son derece sýkýcý toplantilar gorunuste isiyle pek bagdasmiyor.bir sure sonra ise Rita adli gizemli bir kadin olaya dahil oluyor. Tehlikeli Miras TV 8 / Saat:21:00 Yönetmen :Jerome Salle / 2008 Oyuncular :Radivoje Bukvic,Anne Consigny,Andre Agius Ýþ adamý Nerio Winch ölünce, þirketinde iktidar savaþý baþlar. Yönetim kurulu üyeleri eski patronlarýnýn herkesten gizlediði Largo adýnda bir oðlu olduðunu öðrenince þaþýrýrlar. Maceraperest, isyankâr ve savaþçý bir ruha sahip Largo, tehlikeli bir yaþam sürmektedir. Babasýnýn öldüðünü öðrenince, þirketin kontrolünü ele geçirmek için amansýz bir mücadeleye giriþir. Bay Whicher ve Þüpheliler CNBC-E / Saat:22:00 Yönetmen: JAMES HAWES Oyuncular: PADDY CONSIDINE, PETER CAPALDI, TOM GEORGESON, WILLIAM BECK Yapým Yýlý: 2011 Gerçek bir olaya dayanan The Suspicions of Mr Whicher'da bir Scotland Yard müfettiþi iþbaþýnda. The Suspicions of Mr Whicher, 150 yýl öncesinde yaþanan korkunç bir cinayeti anlatýyor. 1860'da Scotland Yard müfettiþi, "hafiyelerin prensi" Jack Whicher (Paddy Considine), kýrsal kesimdeki Wiltshire'a görevli olarak gönderiliyor. Görevi, yataðýndan alýnan ve öldürülen üç yaþýndaki Saville Kent'in ölümünü araþtýrmak. Þüpheler daha çok çocuðun dadýsý Elizabeth Gough (Kate O'Flynn) üzerinde toplanýyor. Gerçi kanýt yok ama, yerel polisten Baþmüfettiþ Foley (Tom Georgeson) bu iþi bir yabancýnýn yapmadýðýndan emin. Üstelik, modern yöntemlerden de hiç hazzetmiyor. Saville'in üvey ablasý ve aðabeyi ise hem ondan hem de onlarýn üvey annesi olan annesi Mary'den (Emma Fielding) nefret ediyorlar. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Casus Oyunu TNT / Saat:20:45 Çin'de tutuklanan ve CIA'in feda ettiði bir ajaný kurtarmak, emekli olmak üzere olan eski ortaðýna düþer. O: Brad Pitt, Robert Redford. Y: Tony Scott. MEKSÝKA'DA 25 BÝN YILLIK AYAK ÝZÝ BULUNDU Meksika'da, 25 bin yýllýk olduðu tahmin edilen insan ayak izleri bulundu. Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsünden yapýlan açýklamada, ayak izlerinin dört yetiþkin ve bir çocuða ait olduðu bildirildi. Arkeologlar, ayak izlerinin sahiplerinin tam yaþýnýn ise laboratuvarda yapýlacak testlerden sonra tayin edileceðini belirtti. KOLOMBÝYA'DA TOPRAK KAYMASI: 6 ÖLÜ Kolombiya'da aþýrý yaðýþlarýn neden olduðu toprak kaymasýnda 6 kiþi öldü. Yerel yetkililerden John Freddy Rendon, toprak kaymasýnda, ülkenin kuzeybatýsýndaki Angostura bölgesinde ayný aileden 6 kiþinin öldüðünü belirtti. 7 saat süren yaðýþtan sonra anne, baba ve 4 çocuðun yýkýlan evlerinin enkazý altýnda kaldýðý bildirildi. ÝRLANDA AÇIKLARINDA HAZÝNE HEYECANI Hazine avcýlarý, Ýrlanda açýklarýnda tespit ettikleri batýkta yaklaþýk 240 ton külçe gümüþ bulunduðunu belirtti. Amerikan Odyssey Marine Exploration þirketi, Ýkinci Dünya savaþý sýrasýnda bir Alman denizaltýsý tarafýndan batýrýlan Ýngiliz "SS Gairsoppa" gemisinin yerini tam olarak tespit ettiklerini, robot denizaltýlarla batýðý araþtýrdýklarýný ve belgelere göre, geminin yaklaþýk 240 ton külçe gümüþ taþýdýðýný açýkladý. Þirket, eski belgelerdeki bilgilerin doðru olmasý halinde çýkarýlacak hazinenin yaklaþýk 150 milyon avro deðerinde olduðunu belirtti. AVUSTRALYALI KADIN ASKERLER DE CEPHEDE Avustralya, ordu içindeki cinsiyete iliþkin tüm engelleri kaldýrarak, kadýnlarýn orduda muharip görevler üstlenmesine izin verdi. Avustralya hükümeti, kadýn askerlerin gelecek 5 yýl içinde Afganistan'daki özel kuvvetler de dahil olmak üzere tüm muharebe görevlerine katýlmasýna izin verileceðini duyurdu. ÞANGHAY METROSUNDAKÝ KAZA: 245 YARALI Çin'in Þanghay metrosundaki iki trenin çarpýþmasý sonucu 245 kiþi yaralandý. Þanghay metrosunun 10. hattýnda meydana gelen kazanýn 14:51'de olduðu belirtilirken, Þanghay Þýntong Metro Group þirketi kazaya 10. hattaki bir duraktaki sinyalizasyon hatasýnýn yol açtýðýný kaydetti. Kazanýn arkadan gelen bir trenin öndeki trene çarpmasý sonucu meydana geldiði ifade edildi. Kazada yaralananlarýn þehir genelinde 10 hastanede tedavi altýnda alýndýðýný aktaran yetkililer, yaralýlarýn durumunun aðýr olmadýðýný belirttiler. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 28 Eylül 2011 Çarþamba 15

16 16 28 Eylül 2011 Çarþamba

17 28 Eylül 2011 Çarþamba 17

18 18 28 Eylül 2011 Çarþamba

19 28 Eylül 2011 Çarþamba 19 EGEMEN BAÐIÞ DAÜ'DE KONUÞTU: Rumlar kazdýklarý çukurlara düþecekler n "RUM TARAFI ÝSRAÝLLE BAÞLATTIÐI ARAMALARA SON VERÝRSE BÝZ DE AYNI HASSASÝYETÝ GÖSTERÝRÝZ. DEVAM EDERLERSE ONLAR TÜRKÝYE'NÝN TAVRININ NE OLACAÐINI ÝYÝ BÝLÝRLER" Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Güney Kýbrýs'ýn Türkiye için "yok" hükmünde olduðunu vurgulayarak, Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðý döneminde Türkiye'nin "yok" saydýðý bir ülkeyle iliþkiye girmesinin mümkün olmadýðýný kaydetti. Baðýþ, Türkiye'nin AB dönem baþkaný ülkelere iliþkisinin fasýl açma ve kapama konularýnda olduðuna dikkat çekerek, "Macaristan'ýn dönem baþkanlýðýnda da fasýl açmadýk, boyumuz kýsalmadý. Güney Kýbrýs'ýn baþkanlýðý döneminde de 6 ay fasýl açmayýz. Reformlarýmýzý ve geliþmemizi sürdürürüz. Yok saydýðýmýz bir ülkeyle iliþkiye girmeyiz" dedi. Rum tarafýnýn, kapsamlý müzakerelerin yoðunlaþtýrýldýðý bir dönemde, Doðu Akdeniz'de petrol arama faaliyetleriyle müzakereleri provoke ettiðini kaydeden Baðýþ, "Akdeniz'in tabanýnda çukurlar açarak çözüm bulunmaz. Çukurlarý açanlar o çukurlara kendileri düþerler" diye konuþtu. Baðýþ, Rum tarafýnýn Ýsrail'le baþlattýðý petrol ve doðal gaz aramalarýna son vermesi durumunda Türkiye'nin de ayný hassasiyeti göstereceðini kaydederek, Rum tarafýnýn tavrýný sürdürmesi halinde ise Türkiye'nin tavrýnýn ne olacaðýný iyi bildiðini vurguladý. Baðýþ, Avrupa Birliði'nin geleceðinin Türkiye ve KKTC'den baðýmsýz olmadýðýný kaydederek, TC ATÝNA BÜYÜKELÇÝSÝ KERÝM URAS TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Kýbrýs ve Yunanistan Dairesi Genel Müdür Yardýmcýsý Kerim Uras, Atina Büyükelçisi olarak atandý. 66. Dönem BM Genel Kurulu toplantýlarý nedeniyle New York'ta bulunan Dýþiþleri Bakanlýðý heyetinde yer alan Kerim Uras'a, söz konusu atama, Türkiye'nin ev sahipliðinde düzenlenen Asya'da Ýþbirliði ve Güven Artýrýcý Önlemler Konferansý (AÝGK-CICA) bakanlar toplantýsýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu tarafýndan teblið edildi. Kerim Uras, geçen yýl Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanmýþ, ancak Ýsrail'in Mavi Marmara saldýrýsý nedeniyle görevine baþlayamamýþtý. KAYIP Sivil Havacýlýk Birliði ne ait Arpon giriþ kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Reþat Kýrmýzý AB'nin sürdürülebilirliðini korumasýnda Türkiye ve KKTC'nbin büyük önem taþýdýðýný, TC ve KKTC'siz AB'nin "topal ördek" olacaðýný kaydetti. SATILIK ARABA Honda CRV 2005 MODEL JEEP 13500STG SANDROFLU Kiralýk iþyeri Lefkoþa Organize Sanayi bölgesinde 32 metrekare ofis metrekare ticari ambar kiralýktýr Dolar Tel: Türkiye'nin her zaman KKTC'ye desteðini sürdüreceðini vurgulayan Baðýþ, Türkiye'nin kendi güvenliði ve refahýný KKTC'den ayrý görmediðini kaydetti. TEREKE ÝLANI Lefkoþa Kaza Mahkemesinde Tereke Tenfiz Salahiyeti Tereke Ýstida No:207/2011 Merhum Zalihe Hayýrsever n/d Þahide Ali n/d Þahide Hasan Meselesi Hakkýnda; Ýþbu ilan tarihinden itibaren 8(sekiz) gün içerisinde yukarýda ünvan ve numarasý verilen terekenin Tereke Ýdare Memurluðu için Lefkoþa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Mukayyitliðine müracaat edileceði ilgililere duyurulur. Evren Hayýrsever Müstedi ÇOCUK BAKILIR Çocuk geliþim dönemini bilen psikolojik danýþmaným. Kendi evimde çocuk bakmak istiyorum. Tel: RMMO MÜHÝMMAT KUTUSUNDAN ÝNSAN KAFATASI VE KEMÝKLERÝ ÇIKTI Limasol'un Yerasa köyü mezarlýðý karþýsýndaki bir maðarada, RMMO'nun askeri mühimmat saklamakta kullandýðý metal bir kutu içerisinde insan kafatasý ve kemikleri bulundu. Rum radyosu, insan kemikleri bulunduðu haberi üzerine alarma geçen Limasol polisi tarafýndan yapýlan araþtýrmada metal kutu içerisinde bir kafatasý ve iki kemik bulunduðunu duyurdu. Adli tabip; kafatasý ve kemikleri incelemesi sonrasýnda açýklama yapmadý. RMMO mühimmat kutusundan kafatasý ve kemikler yanýnda bir kadýn çantasý, "Kýbrýs Lirasý" cinsinden bir miktar banknot ve üzerinde kurukafa simgeleri bulunan bir fular da çýktý. GÜNEY KIBRIS'TA ÖÐRETMENLER MECLÝSE YÜRÜDÜ Güney Kýbrýs'ta, OELMEK (Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý), OLTEK (Teknik Okul Öðretmenler Sendikasý) ve POED (Ýlkokul Öðretmenler Sendikasý) üyesi öðretmenler, kamuda çalýþan öðretmenlerin maaþlarýný olumsuz etkilediði gerekçesiyle Hristofyas hükümetinin ekonomik tedbirlerini protesto için dün Rum meclisine yürüdü. Rum radyosu, ortaokul ve lise öðretmenlerinin 24 saatlik grev baþlattýklarýný, ilkokul öðretmenlerinin ise iki saatlik ders boykotu yaptýðýný duyurdu. KADDAFÝ: LÝBYA'DAYIM VE ÞEHÝT OLMAK ÝSTÝYORUM Libya'nýn devrik lideri Muammer Kaddafi, hala Libya'da olduðunu ve þehit olmayý arzu ettiðini bildirdi. Eski rejim yanlýsý televizyon kanalý ElLibya'nýn internet sitesinde yer alan habere göre, Albay Kaddafi, son kalelerinden Beni Velid'de yerel bir radyo tarafýndan yayýnlanan açýklamasýnda, "Kahramanlar direniyor ve þehit düþüyor, biz de þehit olmayý bekliyoruz" dedi. Kaddafi, haftalardýr Trablus'un 170 km güneydoðusundaki Beni Velid'de yeni rejime karþý savaþan Libya'nýn en büyük aþiretlerinden Varfala mensuplarýna hitaben yaptýðý açýklamasýnda, "Cihadýnýzla, atalarýnýzýn üstün baþarýsýný yeniden yazýyorsunuz. Sizin gibi benim de savaþ alanýnda olduðumu bilin. Kaddafi Venezuela'da, Nijer'de diye yalan söylüyorlar. Halkýmýn arasýndayým" diye konuþtu. ELEMAN ARANIYOR Restorantýmýza Ýngilizce ve bilgisayar bilen, bayan eleman alýnacaktýr. Çalýþma saatlerimiz esnek, maaþ da tatminkardýr... Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel:

20 Basketbolda seminer baþlýyor Türkiye Basketbol Federasyonu'na baðlý A klasman hakemlerin ve KKTC Basketbol Federasyonu'na baðlý koþan hakemlerin adamýzda yapýlacak olan hakem semineri, KKTC Milli Eðitim ve Gençlik Spor Bakaný Kemal Dürüst tarafýndan bugün saat 09:30 da Jasmine Court otelde açýlýþ konuþmasý ile baþlayacak. Lige baþlarken derbi maçýný kaybeden sarý-kýrmýzýlýlarda moraller bozuk Yenilere uyarý geldi... n Baþkentin sarý-kýrmýzýlý ekibi Çetinkaya'da sezonun ilk maçýnda alýnan Kaymaklý maðlubiyeti moralleri bozdu. Þampiyonluðun en güçlü adaylarýndan biri olan Çetinkaya'da Baþkan Mehmet Tatar futbolcularla bir toplantý yaptý. Toplantýda özellikle yeni transferlerin dikkati çekildi Þampiyonluðun en güçlü adaylarýndan biri olan Çetinkaya'da kötü futbol ve kaybedilen Kaymaklý maçý sonrasý Baþkan Mehmet Tatar Bilardonun þampiyonu Macaristan'da düzenlenecek "Euro Tour"a katýlacak Magem "Euro Tour"da mücadele edecek Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu tarafýndan düzenlenen Vakýflar Bankasý Bilardo Ligi'ni þampiyon olarak tamamlayan Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) takýmý Macaristan'da düzenlenecek "Euro Tour"da mücadele edecek. Macaristan'ýn Eger kentinde gerçekleþtirilecek "Euro Tour"a katýlmak üzere bugün adamýzdan ayrýlacak olan Mehmet Þanlýsoy, Mustafa Ýnce, Doða Kayalp, Olcayto Seyis ve Mehmetali Sözgen'den oluþan sporcu kafilesine Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu Baþkaný Aþkýn Burcu eþlik edecek. 35 ülkeden 256 sporcunun mücadele edeceði "Euro Tour" "10 Top" disiplininde, "Beassy 9 Ball World Class" ise "9 Top" disiplininde gerçekleþtirilecek. MAGEM bilardo kafilesi turnuvalarýn ardýndan 5 Ekim, Çarþamba günü adaya dönecek. devreye girerek futbolcularla bir toplantý yaptý. Toplantýda özellikle yeni transferlerin dikkati çekildi. Mehmet Tatar'ýn kazanýlmýþ olmasýna raðmen Süper Kupada ve kaybedilen ligin ilk maçýndaki futbolu hiç beðenmediði ve futbolculara bu konuda uyarýlarda bulunduðu öðrenildi. YENÝ TRANSFERLERE UYARI Geçtiðimiz Pazartesi günü yapýlan ilk idman öncesinde sahaya gelerek oyunculara konuþan Mehmet Tatar, toplantýnýn ardýndan sorularýmýzý yanýtladý. Tatar yaptýðý açýklamada son iki maçta oynanan futbolu beðenmediðini süper kupa maçýna göre nispeten Kaymaklý karþýsýnda daha iyi oynadýklarýný söyledi. Tatar "Özellikle yeni transferlerimizden tam kapasite ile verim alamýyoruz. Bu durumu onlar da kabul ediyor. Ancak bunlar aþýlmayacak konular deðil. Mehmet Hocamýz da durumun farkýnda. Cihangir maçý ile birlikte bütün sorunlarýn biteceðine inanýyorum" diye konuþtu. FATÝH SONKAYA ALMANYA'YA GÝTTÝ Çetinkaya'nýn yeni transferi Fatih Sonkaya, Kaymaklý maçý sonrasý eþyalarýný toplamak ve özel iþlerini halletmek amacý ile Almanya'ya gitti. Sonkaya'nýn bugün adaya geri dönmesi bekleniyor. Masa tenisinde deplasmanlý lig baþlýyor Masa tenisi genç erkekler liginde dördüncü haftada oynanacak iki karþýlaþma ile devam edecek. Hafta sonu Muðla'da Ýkinci Lig maçlarýna katýlacak olan Lider GAÜ, bugün Yakýn Doðu Üniversitesi'nde YDÜ ile karþýlaþacak. Cuma günü ise lig ikincisi Levent Spor Lefke'de LAÜ ile oynayacak. Masa Tenisi Federasyonu Baþkaný Yusuf Karayusufoðlu dün yaptýðý basýn açýklamasýnda masa tenisinde deplasmanlý lige baþlayacaklarýný belirtti. Karayusufoðlu açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Ýki yýldýr kulüplerin talebi üzerine deplasmanlý lige "Gençler Ligi" ile baþlýyoruz. Kulüplerin deplasmanlý ligi oynayacak koþullara sahip olduðunu görmekteyiz. Deplasmanlý lig tüm yaþ gruplarýnda uygulanacak. Maçlarýn sadece merkezde deðil, kulüplerin olduðu bölgelerde de oynayacak olmasý masa tenisine canlýlýk getireceðine inanýyoruz. Bölgelerde aile, sporseverlerin ve yöneticilerinin sporcularýný izleyeceðini düþünüyoruz. Üniversitelere ve bölgelere sosyal yaþama artý bir zenginlik daha gelecek. Tüm kulüplerimize ve sporumuza hayýrlý olmasýný dilerim". Bu haftanýn maç programý: Bugün YDÜ-GAÜ (YDÜ Spor Salonu) Saat 18.00'de 30 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.00'de LAÜ-Levent (LAÜ Spor Salonu) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Amfibi (suda ve karada giden) Klasik Arabalar Gönderen : bigshark - 08/02/2008 18:10 http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/01_amfibii_110110.jpg http://dl.ziza.ru/other/092007/28/amfibii/02_amfibii_88030.jpg

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un

Karpaz Cimbomun Girne Trabzon un Sokaklara dökülmüþler buldozerlerle... Ýhaleler Ankara'da açýlamazmýþ! Neden! Et ve týrnak gibi deðil miyiz? Yoksa Kýbrýslý Türk olduðunuzu siz de mi hatýrladýnýz sonunda? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3515 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MACERA. Sýcaklýk kýrk derece... Þeytan diyor ki, ne duruyorsun be... At kendini denize... Yelken ol, kürek ol, balýk ol, su ol... Git yüreðinin götürdüðü yere... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Kasým 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3243 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÖYLE MAZERET MÝ OLUR YAHU! 2000 yýlýnda bizi 'Rum casusu' diye tutuklayan GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý intihar etmiþ, ama ölmemiþ. Biz yaþamaya deðer birþeyler bulduk bu dünyada... O bulamadý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3465 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AMA DÜNYAYA. Kiliseden dönme camiler hükümetin bir ayýbýymýþ Zorlu Töre'ye göre... Anlaþýlan Zorlu, Selimiye ile Lala Mustafa Paþa'yý kiliseden camiye kimin çevirdiðini unuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Haziran

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı