ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR"

Transkript

1 Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BUNDAN SONRA SÝLAHLAR KONUÞACAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... TRAFÝK RAPORLARI... Ali Osman Anlayan beri gelsin Özgün Kutalmýþ YOLCUDUR GÝDECEK FATOÞ (3) Erdoðan Baybars OYUN AYNI OYUN... Dolgun Dalgýçoðlu GERGÝNLÝK POLÝTÝKASI TAM GAZ Mehmet Levent 16 yýldýr Cafer Gürcafer in kirasýnda bulunan Maðusa daki Mimoza Otel, kira bedelinin Ýhtiyat Sandýðý na ödenmemesi nedeniyle dün icra memurlarý tarafýndan polis nezaretinde tahliye edildi... Avukata Gary Robb a 10 ay hapis n KKTC deki Rum mallarýný kullanan ve inþaat yapan Gary Robb, Rum Kaza Mahkemesi ndse 10 ay hapislik cezasýna çarptýrýldý... n Arapköy de 335 konut inþa eden AGA inþaat þirketinin direktörlerinden biri olan Robb 3 Aðustos ta Ýngiliz polisi tarafýndan Kýbrýs a teslim edilmiþti... n 3. sayfada Silahlý tehdit Yargýtayýn son kararýný beklemeden icranýn harekete geçmesine öfkelenen Cafer Gürcafer in, avukat Gilanlýoðlu nun kafasýna silah dayayarak onu tehdit ettiði, sonra da güneye kaçtýðý öne sürülüyor. Polis kayýtlarýnda güneye geçtiði, ancak henüz dönüþ yapmadýðý saptandý... n Mimoza Otel de konaklamýþ olan turistler Salamis Otel e aktarýldýktan sonra otel tamamen boþaltýldý... n Ýhtiyat Sandýðý yönetimi 2 yýl önce Cafer Gürcafer in þirketi Mim-Taþ Ltd. e karþý açtýðý davayý kazandýktan sonra tahliyeye gidildi... n Ödenmemiþ kiralarýn faizleriyle birlikte toplam 1 milyon 260 bin sterline ulaþtýðý açýklandý... n 3. sayfada Nuh un Gemisi de mahkemelik n Bafra da inþa edilen ve geçtiðimiz aylarda hizmete açýlan 5 yýldýzlý Nuhun Gemisi oteli, yaklaþýk 2 trilyonluk ödenmemiþ borcu nedeniyle alacaklý þirket tarafýndan mahkemeye verildi... Avukat Menteþ Aziz n Davacý Seydi Çýnar Mehmet Granit ve Ýnþaat Sanayi Ticaret Ltd. in avukatý Menteþ Aziz, mukayyitliðe teslim ettiði tebliðlerin bir ayý aþkýn bir süreden beri davalýya ulaþtýrýlamamasýndan dolayý þikayetçi oldu... n Nuhun Gemisi ni inþa eden Eksen Proje Ýnþaat Turizm Ticaret A.Þ. 1,857, TL tutarýndaki mermer, granit vesaire karþýlýðýndaki faturalarý hala ödemedi... n 3. sayfada Afrika dan Mektup ta Egemen Baðýþ'tan inciler... "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil" n Derviþ Eroðlu, Ýrsen Küçük ve Hüseyin Özgürgün'le görüþen Baðýþl, "Adanýn doðal kaynaklarý gazoz deðil ki gazý kaçsýn" dedi... n "Papaza kýzýp oruç bozacak deðilzi" de diyen Baðýþ, "KKTC'de herkes þunu bilsin ki, TC yüzde yüz arkanýzdadýr" diye konuþtu... n Baðýþ: Rum tarafý Ýsrail'le baþlattýðý aramalara son verirse, biz de ayný hassasiyeti gösteririz. Devam ederlerse onlar Türkiye'nin tavrýnýn ne olacaðýný iyi bilirler... n Ýç sayfalarýmýzda ÖLÜM TEHDÝTÝ BKP tehdit mektubunu Polis Genel Müdürüne verdi n 2. sayfada

2 BAÞKASINA AÝT 2 RULO BALYAYI YAKTI Polis'in, Gönendere'de, isminin baþ harflerini T.K. (E) olan 65 yaþýndaki bir kiþiyi, baþkasý ait aðýldaki 2 rulo balyayý yakmasý üzerine, "kasti hasar" suçlamasýyla tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde, olayýn önceki gün saat 17.00'de meydana geldiði ve olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. GÜMRÜKSÜZ SÝGARALARA EL KONDU Polis, Gazimaðusa Limaný'ndaki bir gemide yaptýðý aramada bulduðu gümrüksüz 553 paket sigaraya el koyarak, sigaralarý Gümrük Dairesi'ne teslim etti. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, polis denetimi önceki gün saatleri gerçekleþtirildi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn sürdüðü belirtildi. TÜRKELÝ'DE KUNDAKLAMA Polis, Dörtyol'da Bilal Türkel'in ikamet ettiði iki odalý konteynýrýn, gaz tüpü (LPG) üzerine yanýcý madde dökülüp ateþe verildiðini bildirdi. Polis basýn bülteninde "kasten yangýn çýkarmaya teþebbüs" baþlýðýyla yer alan olayýn önceki gece saat 23.00'de meydana geldiði, olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. EBE VE HEMÞÝRELER ÇALIÞMA ÖDENEKLERÝNÝ ÝSTÝYOR Kamu - Sen, KTAMS ile K.T. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, kamuda hizmet veren ebe ve hemþirelerin Temmuz ve Aðustos aylarýna ait ek çalýþma ödeneklerinin ivedi olarak ödenmesini istedi. Üç sendika, Maliye Bakaný Ersin Tatar'a hitaben yaptýðý açýklamada, "bu ek çalýþma ödeneklerinin ödenmemesi ve bundan sonraki yasal süre limitlerinin zorlanmasý halinde eylem kararlarlarýný uygulamak zorunda kalacaklarýný" bildirdi. Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, KTAMS Baþkaný Ahmet kaptan ile K.T. Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse'nin imzasýný taþýyan açýklamada, kamuda hizmet veren ebe ve hemþirelerin yasal süresi geçmesine raðmen ödenmeyen ek çalýþma ödenekleriyle ilgili olarak; sözkonusu üç sendika, Maliye Bakaný ve Saðlýk Bakaný'nýn da imzasýný taþýyan protokolün 23 Mayýs'ta imzalandýðýný anýmsattý. MERKEZÝ CEZAEVÝ ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Merkezi Cezaevi mutfaðýnda hepatitli ve tutuklu çalýþtýrýlmasýnýn sözkonusu olmadýðýný bildirdi. Konuyla ilgili olarak yazýlý bir açýklama yapan bakanlýk, bir yerel gazetede yer alan "cezaevi mutfaðýnda saðlýksýz hükümlü ve tutuklular çalýþtýrýlýyor" iddialarýnýn doðru olmadýðýný belirtti. Mahkeme emriyle cezaevine sevk edilen hükümlü ve tutuklularýn Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nden saðlýk kontrolünden geçirildiðine iþaret edilen açýklamada, saðlýk sorunu olan hükümlülerin tedavisi için gerekli önlemlerin alýndýðý kaydedildi. Açýklamada ayrýca, cezaevi mutfaðýnda çalýþmakta olan kadrolu personelin de her ay rutin saðlýk kontrollerinin yapýldýðýna dikkat çekildi. BKP tehdit mektubunu Polis Genel Müdürüne verdi Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) yetkilileri, dün sabah Polis Genel Müdürü Günay Özan'ý ziyaret ederek, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a gönderilen ve ölüm tehditi içeren mektubu sundu. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, BKP heyeti, tehdidi gerçekleþtirenlerin ortaya çýkarýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý talebinde bulundu. Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, görüþme sonrasý konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Kýbrýs'ýn kuzeyinde antidemokratik, baskýcý bir rejim bulunduðunu, farklý görüþlerin ölüm tehditi ve çeþitli yöntemlerle susturulmaya çalýþýldýðýný" savundu. Ýzcan, "Þahsýma gönderilen bu ölüm tehditi mektubu aslýnda topluma yönelik bir tehdittir. Bizim üzerimizden topluma göz daðý verilmek isteniyor. Toplumsal kurtuluþ ve özgürlük Elcil: Ýzzet Ýzcan yalnýz deðil Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan'a ölüm tehdidi yapýldýðýný savunarak bunu eleþtirdi. Elcil'in açýklamasý aynen þöyle: "Yýllarca ülkemizde cinayet, adam kaçýrma ve terör havasý estirerek insanlarýmýzý baský altýna alan zihniyet, yurtsever insanlarýmýzý ölüm tehditleri ile susturmak için hortlamýþ görünmektedir. Sadece Kýbrýslý Türklere deðil tüm Kýbrýslýlar'a barýþ getirmek için 1974 yýlýndan beri adamýzda bulunan Türk ordusunun gözleri önünde Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Sekreteri Sn. Ýzzet Ýzcan'a yapýlan ölüm tehdidi adanýn kuzeyinde kurdurulan rejimin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadýr. Yakýn geçmiþte yurtsever insanlarýn faili meçhul cinayetlere kurban gittiði, gazetelerin bombalandýðý, gazetecilerin kurþunlandýðý ve tehdit mektuplarý aldýðýmýz bir gerçeklik olmakla beraber her dört kiþiye bir polis düþen adamýzýn kuzeyinde bu olaylarýn aydýnlatýlmamasý manidardýr. mücadelesi veren Kýbrýs Türk toplumu sindirilmek isteniyor" dedi. Ýzzet Ýzcan, "BKP olarak, ayrýlýkçý, militarist rejime karþý, hukuk, adalet, demokrasi, çözüm ve ülkemizin birleþtirilmesi için verdiðimiz mücadeleye kararlýlýkla devam edeceðiz. Rejime karþý çýktýðýmýz bu yolda ölümle tehdit ediliyoruz. Þunun iyice anlaþýlmasýný istiyorum. Bir milim geri adým atmayacaðýz. Bildiðimiz yolda sonuna kadar kararlýlýkla yürüyeceðiz" ifadelerini kullandý. Konuyu uluslararasý alana da taþýyacaklarýný, iliþki içerisinde olduklarý uluslararasý sol ve demokrasi güçlerine ve üyesi olduklarý Avrupa Sol Partisi'ne de bilgi vereceklerini belirten Ýzzet Ýzcan, BKP olarak barýþ ve demokrasi güçleriyle birlikte vermekte olduklarý özgürlük mücadelesine kararlýlýkla devam edeceklerini kaydetti. BKP Genel Sekreteri Sn. Ýzzet Ýzcan'a yapýlan ölüm tehdidinin her nedense Kýbrýs'ta doðalgaz ve petrol gerginliðinin yaþandýðý bu günlerde olmasý daha da anlamlýdýr. Bundan da öte Ergenekon kalýntýsý bazý çevrelerin, Sn. Ýzzet Ýzcan'ýn yaptýðý açýklamalarla ilgili olarak onu hedef göstermeleri ve "aymazlýkla" suçlamalarý, kimlerin yurtsever insanlardan hoþnut olmadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bilinmelidir ki Sn. Ýzzet Ýzcan'ý hedef yapýp, onu ölümle tehdit etmek, bizi'de tehdit etmektir. Sn. Ýzzet Ýzcan yalnýz deðildir ve bu tehditlerin arkasýnda olan korkak sahte milliyetçilerin ensesinde olmaya devam edeceðiz. Resmi nüfus rakamlarýnýn üçte birinin asker-polis olduðu bir ülkede, faili meçhullerin ve ölüm tehditlerinin aydýnlatýlmamasýnýn utancý ve sorumluluðu, güvenliðimizden sorumlu makamlardadýr. Bu nedenle gölgesinden korkan bu sahte milliyetci terör örgütü kalýntýlarý ne yaparlarsa yapsýnlar yurtseverler olarak sesimizi ve mücadelemizi yükseltmeye devam edeceðiz. Atalarýmýzýn dediði gibi "it ürür, kevran yürür" KAÇAK TAÞIMACILIÐA KARÞI DENETÝM- Kaçak taþýmacýlýðý önleme amaçlý Denetleme Komitesi, dün Gazimaðusa ve Girne'de denetimlerde bulundu. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, denetim sonucunda 14'ü Gazimaðusa'da, 28'i de Girne'de olmak üzere toplam 42 kiþi rapor edildi. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýk Müdürü Mehmet Yulaf, farklý noktalarda eþ zamanlý yapýlan denetimler sonucunda kaçak taþýmacýlýk ya da eksik evraktan bazý araçlarýn rapor edildiðini söyledi. Yulaf, "Bakanlýðýmýzýn son dönemde hýz verdiði bu denetimler sayesinde yasalarýn bize verdiði yetki ile kaçak taþýmacýlýðýn önüne geçme hedefindeyiz" dedi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BUNDAN SONRA SÝLAHLAR KONUÞACAK Ülkemizde silah ithal ve satýþ izni olan yalnýz iki þirket var. Bunlardan birine sordum: -Sizce burada kaç kiþinin silah ruhsatý var? -Yaklaþýk beþyüz, dedi... Onun varsayýmý bu... Hükümet açýklarsa tam olarak da öðreniriz... Açýklarsa isimleriyle açýklamalý ayrýca... Kime neden silah ruhsatý verilmiþ bilelim... Hangi gerekçeyle? Biraz daha kurcaladým sonra konuyu... Ve hayretle bir þey daha öðrendim... Pezevenklerin silah ruhsatý varmýþ, savcýlarýn yokmuþ! Ruhsatlý beþyüz kiþinin silahý varsa, ruhsatsýz kaç kiþinin, onu da çok merak ediyorum... Gazetemize yapýlan ilk silahlý saldýrý 'Glock' marka bir tabancayla yapýlmýþtý. Ancak 'Glock' marka silahlarýn satýþý yokmuþ ülkemizde... 'Suikast tabancasý' da diyorlar buna... Saldýrýdan sonra polis bu tabancayý Ercan otoparkýnda bulmuþtu... Ama bugüne kadar bu silahla ilgili hiçbir açýklama yapmadý... Yurtdýþýndan mý getirildi? Saldýrgana burada mý verildi? Burada verildiyse ruhsatlý bir tabanca mýydý? Ruhsatlý ise, kimin adýna kayýtlýydý? Hiçbir bilgi yok... Bu saldýrýyla ilgili tutuklanan ve daha sonra kendisine dava okunarak kefaletle serbest býrakýlan kiþinin duruþmalarý baþlamadý henüz... Saldýrý Þubat'ta yapýlmýþtý... Seneyi deviriyoruz neredeyse... Hala mahkeme yok... Sabahýn erken saatlerinde dün bir haber yayýldý ortalýða... Cafer Gürcafer, avukat Gilanlýoðlu'nun kafasýna silah dayayarak tehdit etmiþ onu... Sonra da güneye kaçmýþ... Gürcafer'i bilirsiniz... Müteahhitler Birliði Baþkaný... CTP döneminde Maðusa'daki Mimoza otelinin iþletmesi verilmiþ ona... Ancak bugüne dek kirasýný ödeyemediði için mahkeme kararýyla elinden alýnmýþ... Borca harca batmýþ Gürcafer... Büyük oynamýþ, büyük kaybetmiþ... Çok çetrefilli iþler yaþamýþ bugüne kadar silahlý çetelerle... Bir ara da daða kaldýrmýþlar onu ve ölümle tehdit etmiþlerdi... Mimoza otel dün icra memurlarý tarafýndan polis nezaretinde boþaltýldý. Oteldeki birkaç turistin de Salamis'e nakledildiði söyleniyor... Gürcafer gerçekten güneye mi kaçtý bilemem... 'Güneye kaçmak' ifadesi kapýlar açýldýktan sonra biraz tuhaf geliyor bana... Gürcafer "Bu memlekette bundan sonra silahlar konuþacak" demiþ. Dediyse hiç þaþmam... Nerden bahsediyorduk? Silahtan... 'Uzi' marka silahýn satýþý da yok ülkemizde... Kutlu Adalý bir yaz gecesi evinin önünde Uzi ile vuruldu Temmuz'unda... Bugüne dek aydýnlanamayan bir cinayet oldu bu da... Kýbrýs'taki Ergenekon Türkiye'deki Ergenekon'un hiç gündemine gelmedi ki... Susurluk kahramaný Abdullah Çatlý'nýn sahte bir isimle o sýralarda neden Kýbrýs'a gelip gittiði bile araþtýrýlmadý... St. Barnabas baskýný ise esrarýný koruyor hala... Ne zaman olmuþ bu baskýn? 4 Mart 1996'da... Abdullah Çatlý'nýn Kýbrýs'a ilk geliþi ne zaman? 26 Mart'ta ayný yýlda... Eþi ve iki kýzý ile gelmiþ... VIP salonundan geçmiþ... Ýçimizdeki çok tanýnmýþ birisi karþýlamýþ kendini orada... Türkiye'de dönemin Emniyet Müdürü Mehmet Aðar organize etmiþ bu iþleri... Hangi otelde konaklamýþ Çatlý? Girne'deki Jasmine Court Otel'de numarada... Çatlý daha sonra adadan ayrýlmýþ ve 6 Temmuz'da yeniden gelmiþ buraya... Bu kez sevgilisiyle... 7 Temmuz'da ise Kutlu Adalý vurularak öldürülmüþ... Merak ediyorum... Kýbrýs defteri neden açýlmadý hala Türkiye'deki Ergenekon'da... Dokunanýn elleri mi yanar? Bu adada normal bir hayat kuramayýþýmýzýn nedeni yalnýz Rumlarla olan anlaþmazlýklarýmýz deðil 'ten beri kendi içimizde yaþadýklarýmýz ondan daha da beter deðil mi?..

3 AFRÝKA dan mektup... DÜNYA TURÝZM GÜNÜ'NE YAKIÞMADI Dünya Turizm Günü idi dün... Ve ülkemizde neler neler yaþandý... Maðusa'daki en turistik otellerimizden biri, Mimoza Otel polis nezaretinde icra memurlarý tarafýndan tahliye edildi... Otelin içi tamamen boþaltýldý... Yatak, çarþaf, abajur... Ne varsa... Kamyonlara yüklendi ve götürüldü... Ýhtiyat Sandýðý'na ait otelin kirasý yýllardýr ödenmemiþ... Kiracý Cafer Gürcafer, ki ayný zamanda Müteahhitler Birliði Baþkaný, baþlangýçta bir miktar ödeme yapmýþ, ancak gerisini getirememiþ... Devletin avukatý Ýzzet Gilanlýoðlu'nu da kafasýna silah dayayarak tehdit ettiði ve sonra da güneye kaçtýðý söyleniyor. Ancak polisten herhangi bir resmi açýklama yok henüz. Mimoza'da konaklamýþ olan turistler, dünkü boþaltma iþlemi karþýsýnda neler hissettiler acaba? Kendi ülkelerinde de var mý böyle þeyler? Dünya Turizm Günü'ne yakýþmadý kýsacasý... Cafer Gürcafer'den alýnan otelin þimdi kime kiralanacaðý hakkýnda da spekülasyonlar var... Eroðlu'nun kýzý Resmiye Canaltay ile Koral Bozkurt'un isimleri atýlýyor ortaya... Ancak yaptýðýmýz araþtýrmada þimdilik böyle bir þeyin söz konusu olmadýðýný saptadýk... Bu kadar tantanalý bir tahliyeden sonra herhalde UBP hükümeti öyle kendini dillere düþürecek bir çýlgýnlýk yapmaz... * NUHUN GEMÝSÝ Bafra'da inþa edilen ve geçtiðimiz aylarda hizmete açýlan 5 yýldýzlý Nuhun Gemisi otelinin de baþý dertte... Yaklaþýk 2 trilyonluk borç yüzünden... Mahkemeye verilmiþ... Davacý Seydi Çýnar Mermer Granit ve Ýnþaat Sanayi Ticaret Ltd. Avukat Menteþ Aziz dava dosyalamýþ Nuhun Gemisi'ne... Tasfiyesini talep ediyor þirketin... Oteli inþa eden Eksen Proje Ýnþaat Turizm Ticaret A.Þ., Seydi Çýnar'ýn þirketinden aldýðý mermer, granit vesaire gibi malzemenin karþýlýðýný hala ödememiþ... Ödenmeyen faturalarýn toplamý 1,857, TL... Avukat Menteþ Aziz ayrýca bir de þundan þikayetçi: Davalý þirkete açtýðý davalarý 17 Aðustos 2011 tarihinde, davalýya teblið edilmek üzere mukayyitliðe teslim etmiþ... Ancak davalar hala adrese teblið edilememiþ... Davalý þirketin kayýtlý olduðu adres Lefkoþa Yeniþehir bölgesinde... Çok mu zor bu adresi bulmak? Menteþ Aziz Yüksek Mahkeme Baþ Mukayyidi'ne yazýlý olarak þikayetini iletmiþ bu konuda... Ve bakýn ne demiþ: "Yapmýþ olduðum tahkikat ve almýþ olduðum duyumlara göre, icralarýn hatýr, gönül ve rüþvete dayalý yapýlmasý saðlanmaktadýr. Kabullenmeye zorluk çektiðim bu duyumlar maalesef beni bu türden dedikodulara itibara zorlamýþtýr." Böyle bir yazýlý þikayetten sonra baþka ne söylenebilir ki? Nereye uzansak her yerden rüþvet kokusu mu gelir yoksa? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE PAKÝSTAN'DAKÝ KAZADA 30 ÖÐRENCÝ ÖLDÜ Pakistan'da okul servisinin uçuruma yuvarlanmasý sonucu çoðu öðrenci 30 kiþi öldü. Polis, kazanýn Pencap eyaletinde meydana geldiðini belirtti. Geziden dönenleri taþýyan aracýn yoldan çýkarak uçuruma yuvarlanmasý sonucu 24'ü öðrenci 30 kiþinin öldüðü, 55 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Kazaya, aracýn frenlerinin boþalmasýnýn neden olduðu sanýlýyor. Mahkeme kararýyla Mimoza iþte böyle boþaltýldý Afrika (Özel)- Cafer Gürcafer'in kirasýnda bulunan Mimoza Otel, mahkeme tarafýndan tahliye edildi. Ýhtiyat Sandýðý'na ait Mimoza Otel CTP hükümeti döneminde, yani 1995 yýlýnda Cafer Gürcafer'e ait Mim- Taþ Ltd.'e kiralanmýþtý. Ancak Cafer Gürcafer'in otelin kendine devredilmesinden sonra, anlaþma gereði Ýhtiyat Sandýðý'na ödemesi gereken bedeli ödemediði bu bedelin de 1 milyon 260 bin sterlin olduðu belirtildi. Ýhtiyat Sandýðý Yönetimi, 1995 yýlýnda Mim-Taþ'a kiralanan otel için ilk baþlarda bir miktar ödeme yapýldýðýný, geriye kalan ödemelerin ise yapýlmadýðýný açýkladý. Ýlk tahliyenin 2000 yýlýnda gündeme geldiðini açýklayan Ýhtiyat Sandýðý Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Latifoðlu, 2002 yýlýnda bir ödeme takvimi hazýrlandýðýný ancak þirket tarafýndan buna da uyulmadýðýný belirtti. Ödenmemiþ kiralarýn faizleriyle birlikte çok yüksek bir meblað oluþturmasý karþýsýnda Ýhtiyat Sandýðý, 2 yýl önce Mim-Taþ Ltd.'e karþý açtýðý tahliye davasýný kazandý ve Salý günü avukat Ýzzet Gilanlýoðlu nezaretinde Mimoza Otel'i tahliye etme giriþiminde bulundu. Önce otelde konaklayan yaklaþýk 13 turistin Salamis Otel'e aktarýldýðý öðrenildi... Dün sabahtan itibaren kamuoyunun bilgisine getirilen haberlere göre otelin tahliyesi kararýna karþý çýkan Müteahhitler Birliði Baþkaný Cafer Gürcafer'in avukat Ýzzet Gilanlýoðlu'nun kafasýna silah dayayarak tehdit ettiði ve konunun polise yansýmasýyla da Cafer Gürcafer'in güneye geçtiði ve polis kayýtlarýna göre kuzeye geçmediði saptandý. Mimoza Otel, polislerin kontrolünde tahliye edildi ve haciz memurlarýnýn tespit ettiði envanter de kamyonlarla devletin ambarlarýna taþýndý... Gary Robb'a Rum mahkemesinden 10 ay hapis cezasý Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, KKTC'deki eski Rum mallarýný "gasp" da dâhil, 11 suçtan yargýladýðý Gary Rob davasýný dün karara baðladý. Rob, 10 ay hapse mahkûm edildi. Rum radyosu, Girne Kazasý'na baðlý Arapköy'de 335 konut inþa eden AGA inþaat þirketinin müdürlerinden biri olan Rob'un Ýngiltere tarafýndan Güney Kýbrýs'a 3 Aðustos'ta götürüldüðünü ve hakkýndaki yargý sürecinin 12 Aðustos itibarýyla baþladýðýný hatýrlattý. Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi, Rob'un tutuklu bulunduðu sürenin cezasýndan düþülmesini de karara baðladý. Rum Polis Basýn Sözcüsü Mihalis Katsunodos, Rob'un ceza süresinin bugün itibarýyla baþladýðýný açýkladý. Katsunodos, Rob'un 3 Aðustos'ta Güney'e götürüldüðünü ve mahkeme karþýsýna 11 Aðustos'ta çýkartýldýðýný, cezasýndan düþülecek sürenin de bu iki tarih arasýndaki süre kadar olduðunu söyledi. Mihalis Katsunodos, Gary Rob'un, 12 Aðustos'tan bugüne kadarki tutukluluk süresinin cezasýndan düþülmeyeceðini, çünkü bu süreyi; mahkemenin tutuksuz yargýlanmasý maksadýyla belirlediði kefaleti yatýrmadýðý için tutuklu geçirdiðini de sözlerine ekledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öðrenciler sordu "Otostop mu çekelim?" Kýymayýn, çocuklara kýymayýn efendiler Onlardýr geleceðimiz kabul edelim Ki bu devlet kazýðýný hiç haketmediler Kalay KIBRIS'TA BARIÞI ENGELLÝYORSUN RUM KARDEÞ Doðalgaz aramaktan vazgeçeceksin Rum kardeþ. "Kýbrýslýtürklerin de bu doðalgazda hakký var, paylarýný vereceðiz" demekle olmaz. Kimseyi kandýramazsýn. Denizin üstü size yetmedi mi ki, þimdi de denizin altýný karýþtýrmaya baþladýn? Kýbrýs'ta barýþý engellediðinin farkýnda deðil misin?.. Barýþ istiyorsan bu sevdadan vazgeçeceksin. Vazgeçip Türkiye'nin keyfini bekleyeceksin. Ne zaman ki, Türkiye Kýbrýs'ta çözüm yapmaya hazýr olur, o zaman baþlayacaksýn aramaya. Türkiye çözüme hiçbir zaman hazýr olmayacaðý için, doðalgazý falan unutacaksýn demek oluyor bu da. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik TRAFÝK RAPORLARI... Her trafik kazasýndan sonra basýna gönderilen polis raporlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði yazar... Son kazada da rapor ayný... Raporlarý okurken aklýma gelen bir anýmý da sizinle paylaþmak istedim. Trafikle ilgili alkollü araç kullanma yasaðýnýn yeni uygulamaya geçtiði günlerdi. Ýþten geç saatlerde çýkmýþ ve arabamla gidiyordum. Bir grup polis önümü kesti. Bir tanesi, "Alkol aldýnýz mý?" dedi. Aldým, dedim. "Ne kadar?" dedi. Bir duble raký dedim. Kapýyý açtý ve arabamdaki kontak anahtarýný almaya çalýþtý. Býrakmadým. Burasý benim özelimdir. Elini çek, dedim. Doðru olan da buydu. Diðerleri geldi, kapýyý çekip açtýlar, beni yaka paça dýþarýya çýkardýlar ve yere yatýrdýlar... Alkolmetreye üflettiler. Hastaneye götürülmemi istedim. Çünkü cezayý gerektirecek alkol almadýðýma inanýyordum. Dinlemediler. Arabamý alýp gittiler ve beni de karga tulumba hücreye týktýlar. Aileme nerede olduðumu bildirmeme dahi izin vermediler. Ertesi gün þikayetçi oldum... Þikayetten sonra polis amiri bana, "Sen de polisi darbetmiþsin, düðmelerini kopartmýþ ve küfür etmiþsin, þikayetini çekersen onlar da çekecek" dedi... Bunun yalan olduðunu polis amiri benden iyi biliyordu... Çektim ama bayan amire de "yalan" olduðunu söyledim. Þimdi nasýl güveneyim polisten gelen raporlara... Sürücü dümene hakim olamamýþ... Geçmiþte alkollü araç kullanmak suç sayýlmýyordu. Puan kesilmesi, para cezasý falan yoktu... Ve direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan bu kadar insan da yoktu. Nasýl oldu da kazalar bu kadar arttý? Önce þunu belirtelim, birçok þoför okulu açýldý... Bazý þoför okullarýnýn ehliyet veren müfettiþler arasýnda adamlarý vardýr. En kolay ehliyet almanýn yollarý da yaratýldý. Ben puan meselesi ve ceza konusu ortaya çýkmadan önce bu kadar kazanýn olduðunu hatýrlamam... Eskiden içki içen insanlarýn, polis tarafýndan içki içti diye tutuklandýklarýný hatýrlamam... Puan kesildiðini, para cezasýna çarptýrýldýklarýný da... Her tarafa radar yerleþtirdiler... Sabit radarlar yanýnda seyyar polis radarlarý da devamlý kontrollerde... Ancak her gün kaza oluyor ve sýk sýk da insan ölüyor, sakat kalýyor... Puan kesilmeleri, radarlar ve trafikle ilgili getirilen önlemler, kýsacasý konuyla ilgili tüm yasalar, ölümlerin, sakatlanmalarýn, kazalarýn önleyicisi deðil, sadece KKTC maliyesine para toplanmasý düþünülerek yapýlmaktadýr... Kýbrýs'ýn kuzeyi bumbar gibi dolduruldu... Ýnsanlarla araçlar baþabaþ gidiyor. Parayý veren ehliyet alýyor... Türkiye'nin "sað trafiði"nden gelip burada adaptasyon dönemi yaþamadan yollara çýkanlar cabasý... Ondan sonra da "sen sað ben selamet"... Mesele bundan ibaret... Erdoðan'ýn geçmiþ olsun dileðini getirdi KKTC'deki temaslarýný tamamlayan Türkiye Avrupa Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, son olarak Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Rauf Denktaþ'ý ziyaret etti. Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi'ne saat sýralarýnda gelen Baðýþ'a ziyaretinde, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ve Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün eþlik etti. Baðýþ ve beraberindeki heyet; DP Genel Baþkaný ve Denktaþ'ýn oðlu Serdar Denktaþ, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, YDÜ Rektörü Prof Dr. Ümit Hassan, YDÜ Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Sevim Erkmen, Denktaþ'ýn tedavisini sürdüren doktorlar heyeti ve hastane yetkilileri karþýladý. Egemen Baðýþ, Dentkaþ'ýn saðlýk durumuyla ilgili yetkililerden ayrýntýlý bilgi aldý. Baðýþ, Denktaþ'ý ziyareti sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Kurucu Cumhurbaþkaný Denktaþ'ýn durumu hakkýnda hem doktorlardan hem YDÜ Kurucu Rektörü Günsel'den, hem de oðlu Serdar Denktaþ'tan ayrýntýlý bilgi aldýðýný söyledi. Yetkililere verdikleri bilgiden ötürü teþekkür eden Baðýþ, Denktaþ'ý ziyaretinin çok anlamlý olduðunu kaydetti. Denktaþ'ýn herkesin gönlünde ayrý bir öneme sahip efsanevi bir lider olduðunu ifade eden Baðýþ þöyle konuþtu: "New York'ta görev yaparken, Rauf beyden gelen sinyallerle haklý milli davamýzý BM önünde farklý uluslararasý toplantýlar öncesinde savunmuþ olan bir genç olarak, bugün onu burada ziyaret etmek beni hem duygulandýrdý hem de düþündürdü." Denktaþ'ýn KKTC için yaptýklarýnýn, KKTC'nin AB standartlarý üzerinde üniversitesi ve hastanesi olan bir ülke haline gelmesi üzerinde düþünülmesi gerektiðini vurgulayan Baðýþ, Denktaþ'a Allah'tan þifa diledi. Doktorlarýn Dentaþ'a çok iyi baktýðýný gözlemlediðini anlatan Baðýþ, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Denktaþ'a geçmiþ olsun dileklerini getirdiðini söyledi. Baðýþ konuþmasýnýn ardýndan Denktaþ için açýlan ziyaretçi defterini imzaladý. Baðýþ deftere þunlarý kaydetti: "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Rauf Denktaþ beyi ziyaret etmek amacýyla geldiðim bu hastanenizin standartlarý göðsümü kabarttý. Hastane ve yöneticilerini içtenlikle kutluyorum." EGEMEN BAÐIÞ AYRILDI- KKTC'deki temaslarýný tamamlayan Türkiye AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ adadan ayrýldý. Baðýþ, KKTC'den ayrýlýrken açýklama yapmadý. Ata isimli özel uçakla saat sýralarýnda Ercan'dan ayrýlan Baðýþ'ý, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Özgürlük ve Reform Partisi Genel Baþkaný Turgay Avcý ile Doðu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak uðurladý. KKTC'ye önceki akþam gelen ve dün sabah Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde "Avrupa'nýn Geleceði ve Kýbrýs'ýn Rolü" konulu ders sunumu yapan Baðýþ, resmi temaslarda da bulundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent GERGÝNLÝK POLÝTÝKASI TAM GAZ Kýbrýs'ýn kuzeyini tam 37 yýldýr askeri ve sivil iþgal altýnda tutacaksýn... Yüzde 36 oranýndaki bu alanda, A'dan Z'ye kadar sana baðlý ve tamamen senin egemenliðinde kukla bir devlet kuracaksýn... Dünyada hiçbir ülkenin ve uluslararasý hukukun tanýmamasý bir yana, sen bile kurduðun bu korsan devleti tanýmayacak, ama her zaman ve her plâtformda ondan "baðýmsýz, egemen, demokratik KKTC" diye bahsedeceksin... Garantörü olduðun Kýbrýs Cumhuriyeti'ne "Rum yönetimi"... Bayraðýna "Rum bayraðý"... Pasaportuna "Rum pasaportu" diyeceksin... Mitinglerde Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý taþýyan Kýbrýslýtürkleri aforoz edecek ve "Sokun hepsini içeri" diye fetva vereceksin... Ve bütün bunlar yetmezmiþ gibi, dünyanýn gözünün içine baka baka, "Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kýbrýs Rum Yönetimi vardýr" diyeceksin... Sonra da bütün bunlarý inkâr edip, yerden yere vurduðun, hiç utanýp sýkýlmadan yok saydýðýný ilân ettiðin Kýbrýs Cumhuriyeti'nde Kýbrýslýtürklerin de toplumsal ortaklýk haklarý bulunduðunu... Adanýn doðal zenginliklerinde Kýbrýslýtürklerin de ortaklýk paylarý olduðunu ileri sürüp, bu haklarý korumak amacýyla, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin petrol ve doðal gaz sondajýna karþý olduðunu açýklayacak ve savaþ tehditleri altýnda misillemeye kalkýþacaksýn! E "Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoktur" diyen sen deðil miydin be efendi? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, sen neyin garantörüsün? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, Kýbrýslýtürkler ne idüðü belirsiz bir zamazingonun mu ortaklarýdýrlar? Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet yoksa, nasýl olur da, olmayan bu devlette, Kýbrýslýtürklerin ortaklýk haklarý olduðundan bahsedebilirsin?.. Beyler... Kendinize geliniz... Aðzýnýzdan çýkaný kulaðýnýz duysun. Kýbrýs Cumhuriyeti'ni yok saydýðýnýza göre... Sizin garantörlüðünüz de yok demektir. Kýbrýslýtürk toplumunun ortaklýk haklarý da yok demektir. O zaman da, adayý ve Akdeniz'i týpký 1974 Temmuz'unda olduðu gibi bir kez daha kana bulamak için bahaneler arýyorsunuz demektir! Türkiye suni olarak yarattýðý bu krizde A'dan Z'ye kadar bir gerginlik politikasý güdüyor. Türk savaþ gemileri Kýbrýs'ýn etrafýnda tehdit turlarý atmaya baþladý. Ancak tüm dünyanýn desteðini alan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin bu tehditlerle sondajý ertelemesinin sözkonusu olmadýðý bildiriliyor. Erdoðan, Yunanistan Baþbakaný Papandreu ile telefonda görüþerek sondajýn kapsamlý çözümden sonraya býrakýlmasýný istemiþ. Papandreu ise Erdoðan'a soruna itidalle yaklaþmasýný tavsiye etmiþ. Yani bir anlamda, "Sakin ol, sinirlerine hakim ol" demiþ. Ardýndan da Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemen bir ülke olarak ne yapacaðýna karar verme hakký bulunduðunu belirtmiþ. Türk tarafý Piri Reis'in araþtýrma bölgesine vardýðýný ve sismik araþtýrmalara baþladýðýný belirtirken, Rum tarafý, "Piri Reis'in nerede olduðunu henüz saptayamadýk" diyor! Yani þimdi koca Akdeniz yarýldý da Piri Reis içine mi girdi ne? Film bayaðý heyecanlý olmaya baþladý galiba.

5 28 Eylül 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne kadar acý! Kýbrýs Türkü, ortaya ne gelirse yemek zorunda..! Tercihi, isteði sorulmuyor bile.! * Öðrenciler düzenledikleri eylemde "Okula eþekle mi gidip gelelim" diye sormuþ. - Verilecek çoook yanýt var bu soruya Mesela bir tanesi, "eþek beðenmiyorsan bisiklete bin..." * Rumlar Akdeniz'de Piri Reis'i bulamamýþ. - Neden acaba? Belki de Piri Reis Akdeniz'i bulamamýþtýr da ondan! * Avcý "Gün birlik ve beraberlik zamanýdýr" demiþ. - Öyle ya Gönüllü mücahit arayýþlarý baþladý bile! * Çiftçiler kan aðlýyormuþ. - Hayýrdýr! Yine ne oldular? Talat Güzelyurt'u birkaç defa ziyaret etti ya, millet hemen "acaba ne oluyoruz" endiþesine kapýldý Yok yok merak etmeyin. Bir þey olduðu yok. Çekirdeksiz greyfut fidaný arýyor. YOLCUDUR GÝDECEK FATOÞ (3) Evet, gençlerimiz yine, yeniden göç yollarýna düþmeye baþladý Hamitköylü Fatoþ da, gidiþ hazýrlýklarýný tamamlamýþ, tek yön Ercan-Londra biletini almýþ, zarf içinde yastýðýn altýna sokmuþ, uçmak için gün sayýyor. Tesadüfen karþýlaþtýk Tesadüfen gideceðini öðrendim Açýk, dobra ve dürüst konuþmalarý hoþuma gitti. "Bu serüveni bana anlatýr mýsýn?" dedim, severek kabul etti. Bazý þeyleri anlattý "bunlarý yazma ama" dedi. Bazý þeyleri anlattý "bunlarý mutlaka yaz" dedi.. Gel görün ki, ben hangilerini yazacaðýmý, hangilerini yazmayacaðýmý karýþtýrdým. Kusuruma bakmaz umarým Hoþ, kimseden gizlimiz saklýmýz ve bu saatten sonra korkumuz yok ki! Dün, CTP'nin bütün umut ve hayallerini nasýl yýktýðýný anlatmýþtý Fatoþ ve bir daha CTP'ye oy vermiyeceðini söylemiþti. - Kime vereceksin peki? - Bu defa oyumu BKP'ye vereceyim buradaysam.. Burda deðilsem bile gelecem kullanacam. - Gerçekten oy vermek için gelir misin? - Gelirim Ben bugüne kadar yapýlan bütün eylemlere katýldým Katýldým da n'oldu? Ben, Þener Levent tutuklandýðýnda, serbest kalmasý için imza verdim. Afrika gazetesi de yazar eder ama n'oldu? Burasý demokrat bir ülke deðil. Askeri bir kamptýr. - Gitmeye nasýl karar verdin? Zor oldu mu? - Olmaz mý? Oldu Hatta gün yaklaþtýkça daha zor oldu ama dayanýyorum artýk. Vatanýmda yabancý muamelesi - Kahvemi götürecem Yaþanmýþlýklarýmý ve anýlarýmý götürecem Bir de cemile çiçeðinden bir yaprak götürecem. Kitabýn arasýna koydum bile. görmekten bunaldým. Dün Cihangir'de bir markete girdim. Sordu bana "Kýbrýslý mýn sen?" "Evet" dedim. "Ne güzel bir Kýbrýslý satýcý gördüm" dedi bana. Çok duygulandým Birbirimize hasret kaldýk. Durmadan da gelirler daha! - Sence Kýbrýslýlar azaldý mý? - Azaldý ya n'apdý? Her gelene gucak açdýk. Bir Galavaç varýdý þu girmediler, muhtar övünür dururdu, geçen gün duydum oraya da girdiler. Gelin gitmiþ galiba! - Sen niye gidiyorsun Gidenlerin, gelenlere yer açanlarýn suçu yok mu? - N'apsýn insanlar! Kýbrýs'ta hiçbir þey olmayacaðýna inanýrým artýk.. Kýbrýslýlarýn söz hakký kalmadý. Gýzýmýzý aldýlar, oðlumuzu aldýlar ganýmýza girdiler. - Az bir zamanýn kaldý Neler hissediyorsun? - Aþýrý bir heyecan var içimde Aslýnda korkudur, heyecan deðil. - Nerden korkuyorsun? - Baþaramazsam diye korkarým. Geri dönmek istemem.. Hamitköy'de otururum ya, daðda bayrak tam karþýmýzdadýr Ona bakar bakar gülerim. Gülme gelir bana görünce nedense. - Ailen nasýl karþýladý bu kararýný? - Babam "Git" dedi. Ama tam olarak git demek deðildir Bunu bilirim. Annem istemez gideyim Býrkacan beni da gidecen der N'apayým? - Neler götürecen giderken? - Kahvemi götürecem Yaþanmýþlýklarýmý ve anýlarýmý götürecem Bir de cemile çiçeðinden bir yaprak götürecem. Kitabýn arasýna koydum bile. -Bir Galavaç varýdý þu girmediler, muhtar övünür dururdu, geçen gün duydum oraya da girdiler. Gelin gitmiþ galiba! -Daðdaki bayrak tam karþýmýzdadýr Ona bakar bakar gülerim. Gülme gelir bana görünce nedense.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 23 Eylül 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4291 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Çýralý çýra gibi yanýk konuþtu... Narenciye ülkesiyiz, ama yýlda 4 milyon dolarlýk portokal suyu ithal ediyormuþuz! Maþallah! Narenciyeyi çürüttük, suyunu da dýþarýdan içiyoruz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı