Gülü seven dikenine katlanýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülü seven dikenine katlanýr"

Transkript

1 Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3079 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TUTSAKLARA GÜNDEM DÝYE BÝÇÝLEN KEFEN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KILAVUZU "SABÝT" OLANIN SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE Özlem Güneyli Tatar ve asgari ücret Özgün Kutalmýþ DENÝZE DÜÞTÜK YAÐMURDAN KORKUMUZ NE? Erdoðan Baybars GÖRÜÞMELER BAÞLARKEN... Zübeyir Aðaoðlu BÝR PASAPORT REZALETÝ DAHA Mehmet Levent Gülü seven dikenine katlanýr Al gülüm ver gülüm n Eroðlu ile Hristofyas dün akþam baþlangýcý yemekle yaptýlar... Ara bölgedeki restoranda biraraya gelen iki liderin ilk buluþmasýný oldukça kalabalýk bir basýn ordusu izledi... Hristofyas bu tanýþma merasiminde Meral Eroðlu'na kýrmýzý güller sundu... n Yemekte zengin bir mönünün olduðu gözlerden kaçmadý. Nar soslu roka salatasý, pesto ve mango soslu ýzgara tavuk ve dün akþam için uçakla özel olarak getirilen siyah Cod balýðý veya bonfile flömünyon... Tatlý olarak ekmek kadayýfý, taze meyve ve dondurma... Foto: Mustafa Erkan n Liderler için Avustralya'dan þarap da getiren Downer'e gazeteciler "Kanguru da var mý?" diye sordu. Downer, "Ne yazýk yok" dedi... n Müzakere masasý için sahne yeniden kuruldu. Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat'tan sonra sýra Derviþ Eroðlu'nda... Siftahý bugün yapýyor... Ýþe mülkiyetle baþlanýyor... n Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi dün ara bölgede bir basýn açýklamasý yaparak müzakere sürecine destek verdi... l 3 ve 13. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: "Sen sað ben selamet" n2. sayfada

2 Talat, Maraþ'la ilgili Rum iddialarýný yanýtladý 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, 2006 yýlýnda Ýspanya'nýn AB dönem baþkanlýðýnda "Maraþ'la ilgili gizli bir anlaþmaya varýldýðý, fakat bunun Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan engellendiði" yönünde Rum basýnýnda yer alan iddialarýn tamamen gerçek dýþý olduðunu bildirdi. Talat, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, gerek Lüksemburg, gerek Finlandiya, gerekse de Ýspanya'nýn, Maraþ ile Gazimaðusa Limaný'nýn kullanýmý arasýnda iliþki kurmaya çalýþtýklarý, bunun için de kendisiyle ve TC yetkilileriyle görüþmeler yaptýklarýnýn doðru olduðunu belirterek, "Her 3 ülkenin de giriþimlerinde, Maraþ- Gazimaðusa Limaný iliþkisi kurmak bir yana, - Papadopulos'un daha önce önerdiði gibi- Limanýn Rum tarafýyla ortak çalýþtýrýlmasý söz konusu edildiði için görüþmelerde hiçbir þekilde bir yakýnlaþma saðlanamamýþtýr" dedi. Talat, döneminde, Türk tarafýnýn þaþmaz tutumunun her zaman "Gazimaðusa Limaný'nýn serbest kullanýmý hakkýmýzdýr ve karþýlýðýnda vereceðimiz bir þey yoktur" þeklinde olduðunu, nitekim AB Konseyi'nin de 26 Nisan 2004'te izolasyonlarý kaldýrma kararý alarak bu haklarýný tescil ettiðini anýmsatarak, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Maraþ ise, bütünlüklü çözümün 'Toprak' baþlýðýnýn bir konusudur ve ancak o çerçevede ele alýnýr. Tekrar vurgulanmasý gerekirse, Rum basýnýnda yayýnlanan þekliyle haber, bilgi kýrýntýlarýndan hareketle uydurulmuþtur ve gerçek dýþýdýr; Sayýn Erdoðan'ýn 2. Cumhurbaþkaný Sayýn Talat'ý bu konuyla ilgili olarak aradýðý da tamamen hayal ürünüdür. Rum tarafý, Maraþ konusunu sýkça ortaya atarak konuyu manipüle etmeye çalýþmaktadýr. Rum tarafýnýn bu çabalarýna aldanýlmamalý ve 2004 yýlýnda BM Bütünlüklü Çözüm Planý'ný reddetmek suretiyle devam etmesine yol açtýklarý Maraþ sorununun sorumluluðunun Türk tarafýnda olduðu izlenimi yaratmalarýna çanak tutulmamalýdýr." MÜTEAHHÝTLER DARP OLAYINI KINADI Orman Dairesi'nde mühendis Cemil Karzaoðlu'nun bir fidan dikim müteahhidi tarafýndan darp edilmesi bazý fidan dikim müteahhitleri tarafýndan da kýnandý. Fidan dikim müteahhitleri Hüseyin Öztürk, Fýrat Ender, Birtan Yarkýn ve Kamuran Ender, bu tür olaylarý tasvip etmediklerini ve kýnadýklarýný bildiren ortak bir bildiri yayýnladýlar. TARLAYI HEM OÐLUNA HEM BAÞKASINA DEVRETTÝ Lefkoþa'da M.U'nun (E-63), Arýdamý köyünde bulunan koçanlý 15 dönüm tarlayý oðluna devretmesine raðmen, yalan beyanda bulunduðu ve borcuna karþýlýk bir baþkasýna tarlayý devrettiðini gösteren vekâletnameyi sahte olarak düzenleyip, tedavüle sürdüðü bildirildi. EVDEN PARA ÇALINDI Yeþiltepe'de Alistair Christie Dey'in (E-66) evinden 50 sterlin çalýndý. Önceki gece, açýlan pencereden girilerek gerçekleþtirilen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma sürüyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bölgemizde neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Dünyada, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra kurulan dengeler, yýkýldý, yýkýlýyor. Sovyetler Birliði'ni yýkan sarsýntý orada durmadý. Dünyaya yayýldý ve yeni dengelerin örülmesine baþlandý. Sovyetler Birliði yýkýlýrken veya yýkýldýktan sonra Ýngiltere'nin Ýkinci Dünya Savaþý'nýn Baþbakaný Churchill hayatta olsaydý acaba ne derdi? Kitaplarda yazýlanlar doðruysa Churchill, Ýsmet Paþa'yý Ýkinci Dünya Savaþý'na Türkiye'yi sokmaya ikna etmek için bir kez da Adana'da görüþtü. Yazýlanlara göre görüþme, bir tren vagonunda gerçekleþti. Ve tabii ki anlaþamadýlar. Görüþmenin sonunda Churchill yanýnda yaveri kendi vagonuna geçerken yaverine þöyle der: "Biz galiba Osmanlý Ýmparatorluðu'nu yýkmakta hata ettik." Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'ni yýkma çabalarýný sürdürenlerin sevinçleri, uzun sürmedi. Kursaklarýnda kaldý... Bu sarsýntý dalga dalga dünyaya yayýldý. Ve her geçen gün kendini daha güçlü hissettirmeye baþladý... Amerika, Sovyetler Birliði'nin boþalttýðý yerleri dolduramadý. "Turuncu Darbeleri" bir boka yaramadý. Ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra kurulan dengeler, yýkýldý. Allemgallem Mansura... Bu yýkýntýnýn altýndan, elbette birileri çýkýp yükselecekti. Hiç kuþkusuz, eski dünyayý sallayan ve her geçen gün harabeyi geniþleten nedenler ekonomiktir. Derler ki, "yýkmadan yerine yensini koyamazsýn"... Biz "mandra"ya, ya da Süleyman Demirel'in deyiþi ile "Esir kampý"na kapatýlmýþ insanlar olarak dünyadaki "SEN SAÐ BEN SELAMET" deðiþimi, kuþkusuz yeterince izleyemeyiz. Ama her oyunun bir kuralý vardýr. Ve bu kural iþlemeden ne yýkým olur, ne de yeniden yeni bir oluþuma geçilebilir. Bir kere yeni bir deðiþim için "Altyapý"nýn deðiþmesi gerekir. Yani üretim araçlarýnda, üretici güçlerde önemli bir deðiþim gerekir. O zaman "Üstyapý" kurumlarýnýn baza tutturmalarý mümkün deðildir. Onlar da kaçýnýlmaz olarak alttan gelen tazyike dayanamazlar ve yýkýlýr giderler... Sovyetler Birliði kendini hýzlý bir þekilde toparladý, toparlayýyor. Çin, Hindistan birer ekonomik güç olarak yükseliþte... Avrupa'nýn, Amerika'nýn iþi zor. Amerika Türkiye batma durumuna gelen gemiden yeni gemiye atlama provasý yapar gibi. Amerika ile Ýngiltere bunu içlerine sindirebilecekler mi? Ortadoðu'daki nüfuzlarýný nasýl koruyacaklar? Türkiye'nin Ýran, Rusya, Çin ittifaký Amerika ile Ýngiltere'nin Ortadoðu'da at oynatmasýna izin vermez. O zaman petrolün, Ýsrail'in durumu ne olur? kendini kurtarsa da Avrupa'yý kurtarabilecek mi? Zor bir iþ... Türkiye batma durumuna gelen gemiden yeni gemiye atlama provasý yapar gibi. Amerika ile Ýngiltere bunu içlerine sindirebilecekler mi? Ortadoðu'daki nüfuzlarýný nasýl koruyacaklar? Türkiye'nin Ýran, Rusya, Çin ittifaký Amerika ile Ýngiltere'nin Ortadoðu'da at oynatmasýna izin vermez. O zaman petrolün, Ýsrail'in durumu ne olur? Bu durumda Amerika Türkiye'de bir askeri darbeye teþebbüs eder mi? Ya da sivil darbeye... Ya da yeni bir dümen mi icadeder, çevirir? Herhalde Kýbrýs da bu deðiþimden payýna düþeni alacaktýr. O nedenle Türkiye'de olup bitenleri olacak olanlarý yakýndan izleyelim. Amerika derenin yataðýný deðiþtirebilecek mi? Rusya'yý üçücü kez yanýna çekebilecek mi? Kuþkusuz küresel ýsýnma faciasýný epey gerilere iterek yaparýk bu hesaplarý... Tutmazsa, "sen sað ben selamet"... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TUTSAKLARA GÜNDEM DÝYE BÝÇÝLEN KEFEN Tam yazýya baþlarken usta fotoðrafçýmýz Mustafa girdi içeri... Beni biraz da düþünür vaziyette yakalayýnca, taþý gediðine koydu hemen. -Gündemi mi düþünüyorsun, dedi. -Hayýr, dedim, tam tersine gündemin dýþýnda olmaya çalýþýyorum... Gündem býkkýnlýk vermiþ artýk... Yakamý ondan sýyýrmanýn yolunu bulamazsam soluksuz kalýrým... Ýlerleyen, ama dýþarýdaki manzarasý hiç deðiþmeyen bir tren penceresinde hissediyorum çünkü kendimi... Hayat ilerliyor... O tren gibi... Ama pencereden görünen manzara hep ayný... Moskova'dan Orta Asya'ya yollanan trenlerde çok yaþadým bu duyguyu... Üç gün üç gecelik yoldu... Ýlk günden sonra Rusya ormanlarý biter ve artýk stepler baþlardý... Ýki vagonun arasýndaki daracýk koridorda sigara içer ve dýþarýya bakardým... Sanki hiç deðiþmezdi manzara... Kocaman bir boþluk... Ve bazan bu boþlukta uçup giden bir atlý... Tren ilerlediði halde hep ayný yerde sayar gibiydik... Engin denizlerdeki gemi yolculuklarýnda da böyledir bu... Kara parçasý görünene kadar etraf hep su... Gündem boðuyor bizi... Öldürüyor... Gazeteciliði de... Yazarlýðý da... Her gün ayný sözlerle ayný demeçleri veren bir politikacýdan hiçbir farkýmýz kalmýyor. Yazý biraz da edebiyat tütmedikten sonra ne iþe yarar? Ne kalýcýlýðý olur böyle bir yazýnýn? Bir gün bile sürmez ömrü... Kaybolur gider eski gazete yýðýnlarý arasýnda... Bir kitaba girse de pek tat vermez... O gündem çoktan eskimiþtir çünkü artýk... Ve tarihçilerden baþka kimsenin iþine yaramaz... Yazý, yýllar sonra da keyifle dinlenen bir þarký gibi olmalý... Yalnýz bir kere okunup çöpe atýlmamalý... Gündemin esiri olarak nasýl ulaþýlabilir ki buna? Gündem hiç deðiþmiyor bizim burada... Bir tren gibi ilerliyor raylarda hayat, ama dýþarýdaki tekdüze manzara deðiþmiyor hiç... Bir yerden baþka bir yere taþýnan esir kampýnýn mahkumlarý gibiyiz... Bizden önce baþkalarý da geçip gitmiþ bu yollardan... Ayný acýyý yaþamýþ, ayný þeyleri duyumsamýþ onlar da... Hiç þüphem yok bundan... Ayný sorunu yaza yaza tüketmiþler koskoca bir ömrü... Ve sonra göçüp gitmiþler aramýzdan... Gerçekleþemeyen hayalleriyle gömülmüþler... Bir yazar olarak deðil... Siyasilerin gündeminin bir tutsaðý olarak... Binlerce yazý yazmýþlar da bir teki bile kalmamýþ yarýna... Gündem dýþý yazýlar belki hiç sarmaz dedikoduya ve entrikaya meraklý Kýbrýslý milletini... Yarýna da birþeyler býrakmak heyecaný duyan bir yazar ile okuru arasýndaki bir barikattýr bu... Ama aþýlmalý mutlaka... Kendimiz yaratmalýyýz kendi gündemimizi... Tutsaðý olmamalýyýz bize dikte edilen gündemin... Siyasilerin peþinden sürükleneceðimize kendi peþimizden sürüklemeliyiz onlarý... Kendi yaratýcýlýðýmýzýn... Ki bu da ömrü bir günlük olmayan yazýlarla mümkündür ancak... Gündemin dýþýnda kalmak istiyorsam, bunun için istiyorum iþte... Gündem onlarýn ise, bu köþe de benim... Onlar ýslýk çalarsa, benim de ýslýk çalmam þart deðil... Türkü söylerim... Ve dinlerler belki yüz yýl sonra gelecek olanlar da...

3 AFRÝKA dan mektup... EROÐLU'NA DEÐÝL, ANKARA'YA GÜVENÝYORLAR Sahne yeniden kurulmuþ... Ve bugün bir baþlangýç daha yapýlýyor. Sýrada Derviþ Eroðlu... Denktaþ denedi... Talat da denedi... Bir de Eroðlu deneyecek þimdi... Rum tarafýndan deneyenler daha çok oldu. Makarios, Kiprianu, Vasiliu, Klerides, Papadopulos... Ve de Hristofyas... Halen de Hristofyas sýrada... * Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi ara bölgede toplanarak bir basýn açýklamasý yapmýþ dün. Yeni müzakere sürecine destek vermiþ... Ancak bu destek daha önce Talat- Hristofyas'a verilen destekten farklý... Ýnisiyatif Talat'a güveniyordu... Eroðlu'na ise güvenmiyor... Ya kime güveniyor? Türkiye'ye! Ankara'daki hükümete! Eroðlu'nun iplerinin onda olmasýna güveniyor... Yani, "Ýyi ki Türkiye var da Eroðlu dilediðini yapamayacak" havasýnda... Açýkça da ifade ediyor bunu zaten... Ýnisiyatifin sözcüsü Þener Elcil þöyle diyor: "Derviþ Eroðlu, inanýyoruz ki kiþi olarak her zaman ayrýlýkçý olacak, ancak etkisi altýnda olduðu Türkiye'nin dýþ politikasý çok açýktýr. Ýki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm istiyorlar. Çözüm isteyen Türkiye ve dýþ güçlerin Eroðlu'nu iki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm için teþvik edeceðine inanýyorum." Elcil'in bu sözleri çok manidar doðrusu... Her zaman þikayetçi olduðumuz dýþ güçlerin bu kez gerçekten iyiniyetli olduðuna ve çözüm istediðine inanýyor. Hatta Türkiye'nin... Bizi rehin aldý ve irademizi gasbetti diye yakýnýp durduðumuz Türkiye içtenlikle çözüm istiyormuþ meðer! Ve Eroðlu takoz koymazsa vaziyet tamam! Bu yaklaþýma þaþýrmadýk dersek yalan... Türkiye gerçekten çözüm isteseydi, Eroðlu sahnede yokken, yani Talat zamanýnda bitirmez miydi bu iþi? Neden bitirmedi? Hem Eroðlu Ankara'ya raðmen mi o koltuða oturdu? Dýþ güçlere gelince... Bu güçlerin çözüm istediklerini nerden çýkarýyorsunuz? Ýsteselerdi, 36 yýlda dünyayý allem gallem ettikleri gibi, bu adada da bir þey yapamazlar mýydý? Biz, onlarýn gerçekten çözüm istediklerine dair ciddi bir sinyal göremedik henüz... * Eroðlu-Hristofyas görüþmeleri farklý bir Ortadoðu konjonktüründe baþlýyor... Türkiye'de AKP hükümeti Ýran'la girdiði iliþkiler nedeniyle Amerika ve Ýsrail topunun aðzýnda... Düðmeye basýldý, CHP diriltildi... Ahmedinejat'la kucaklaþan Erdoðan'ý affetmeleri mümkün mü? Bir yandan da Yunanistan, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaþýyor... Bu ortamda baþlýyor iþte müzakereler... Bakalým nereye kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Elçilikte resepsiyon... 3 Cumhurbaþkaný ilk kez birarada Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý'nýn Türk-KKTC Ýþ Konseyi onuruna verdiði resepsiyon Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan üç Cumhurbaþkanýný bir araya getirdi. Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu resepsiyonu izleyen medya mensuplarýnýn ilgi odaðý oldular. DENKTAÞ Gecede konuþan Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Cumhurbaþkanlýðý'nýn bir görev deðiþimi olduðunu, ancak önemli olanýn halkýn iyiliði güzelliði olduðunu vurguladý. Denktaþ, "Rumun esiri olmamak için çalýþýyoruz, onun için yeni Cumhurbaþkanýmýza elimizden gelen yardýmý yapacaðýz" dedi. TALAT Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise Cumhurbaþkanlýðý'nýn bir görev devir teslimi olduðunu ve bunu gerçekleþtirdiklerini ifade etti. "Bayraðý alan yola devam eder" diyen Talat, kendisinin görevini baþarý ile tamamladýðýna olan inancýný belirtti. Görevini huzur içinde devrettiðini kaydeden Talat, bundan sonraki yaþamýnda da elinden gelen destek ve katkýyý Kýbrýs Türk halký için yapma kararlýlýðýnda olduðunu söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da,müzakere sürecinde her iki Cumhurbaþkanýndan yararlanmak istediðini belirtti. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn kalýcý olmadýðýna iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, önemli olanýn Cumhurbaþkaný iken baþarýlara imza atmak olduðunu söyledi. Müzakere sürecinde Kýbrýs Türk halkýnýn haklarýný en iyi þekilde savunmak, savunurken de bu görevi daha önce üstlenenlerden faydalanmayý hedeflediðini de ifade eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn arzuladýðý þekilde bir anlaþmaya imza atmak istediðini vurguladý. Eroðlu ile Hristofyas yemekte buluþtu Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, bugünkü görüþme öncesinde, ara bölgedeki Shateau Status Restaurant'daki yemekte ilk kez bir araya geldi. Restorana dün saat 19.50'de BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer, 20.00'de Hristofyas'ýn Temsilcisi Yorgo Yakovu ve Jennifer Yakovu, 20.05'te Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu ile Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve eþi Aliye Özersay, saat 20.10'da Dimitris Hristofyas ve eþi Elsi Hristofyas katýldýlar. Oldukça kalabalýk bir basýn ordusunun takip ettiði yemekte liderlere geniþ bir seçim olanaðýnýn sunulduðu bir menü takdim edildi. Menüde nar soslu roka salatasý, limon sorbe, ana yemek olarak pesto ve mango soslu ýzgara tavuk, bugün için uçakla özel olarak getirtilen siyah cod balýðý veya bonfile flömünyon sunuldu. Yemekte tatlý olarak ekmek kadayýfý, taze meyve ve dondurma bulunduruldu. Ýçecekler arasýnda, Downer'in dün Cumhurbaþkanlýðýndan ayrýlýrken bahsettiði Avustralya'dan getirtilen þarap da yer aldý. Liderler herhangi bir açýklama yapmadý ancak yemek öncesi el sýkýþarak basýna poz verdi. Basýna, yemeðe katýlanlarýn toplu olarak fotoðrafýný almasýna da izin verildi. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ KILAVUZU "SABÝT" OLANIN SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE Harýl harýl CHP tartýþýlýyor Türkiye'de/ CHP'nin yýllardýr içinde debelendiði/ dönüp durduðu kýsýr döngü dökülüyor dudaklardan. Ama saðlýklý tartýþmalar CHP'nin içinde DEÐÝL dýþýnda/ Saðlýklý analizler de CHP'nin içinden DEÐÝL dýþýndan. CHP'nin içi geçmiþ / içi kalmamýþ demek ki... Ben þahsen/ 1 adým ileriye atacaðýna 10 adým geriye attýðý halde/2010'un Deniz Baykal'ý olamadýðý için/ 1930'larýn bulanýk sularýndaki Ýsmet Paþa'sý olmakta karar kýlan/ Hatta Onur Öymen ile birlikte Dersim'e 1 Tunç Eli harekatý yapmaya bile hazýr olan/ Ve böyle olduðu halde/ Ýlla KÝ koltukta oturmaya devam edenin akýbetini Deniz Baykal'ýn gidiþinde gördüm. (Ay yoruldum/ hiç gelemem böyle uzun cümlelere) Bunu benim görmem mühim deðil./ Mühim olan SÝZÝN görmeniz./ SÝZ ki CTP'siniz/ Göreceksiniz/ Görmelisiniz. Onca yenilgiye/ onca falsoya/ gafa-pota raðmen koltukta oturmaya devam eden Ferdi Sabit Soyer hazretlerinin DE 1 zahmet benim gördüðümü görmesi lazým. Kendisi için DEÐÝL tabii/ VATAN için. Sadece onun DA deðil/ Ferdi Sabit Soyer'e SABÝTLENMÝÞ tavanýn/ tabanýn/ yayýn organýnýn/ yayýn organýnda köþe dolduranlarýn ve elbette MEYEKA dedikleri tezgahýn DA görmesi lazým. Yani gerektiðinde gitmesini bilmek: Kýsaca bu. Gitmesi gerekeni yolcu etmesini bilmek: 1 de bu. Hükümet koltuklarýný kaybettikten sonra CTP camiasýnda baþgösteren bocalama/ Saray'daki koltuðu da kaybedince tam 1 þaþkýnlýða dönüþtü. Nereye/ kime/nasýl saldýracaðýný/ kimi kime þikayet edeceðini bilememenin þaþkýnlýðý. (Bkz. Ferdi Sabit Soyer hazretlerinin KKTC Þehir Tiyatrosu'nda sergilemeye baþladýðý Yaseminlere ve Afrika'ya sataþma replikleri...) Nereye/kime/nasýl ve ne þekilde muhalefet edeceðinin pusulasýný kaybetmenin þaþkýnlýðý. (Bkz. Talat'ýn seçim kaybetmesi nedeniyle CTP camiasýnda uzayýp giden günah keçisi arama seanslarý/ VE bu seanslarda AFRÝKA'yý günah keçisi ilân etmek suretiyle ulaþýlan sahte rahatlama. 1 DE yeni peydahlanan ÜLKER FAHRÝ SENDROMU. 1 DE 7'den 70'e eli kalem tutan ama yazan ama yazamayan bütün CTP'li köþecilerin ortak sorusu: Ne iþi var Türkiyeye iþgalci diyenlerin Derviþ beyin danýþma kurulunda/ Ne iþleri var onlarýn sarayda: BENÝ AL TÜRKÝYE/ BENÝ AL/ BENÝ AL ONU ALMA!!!!!!!!) Bu hýrçýnlýk gitmeyi kendine yedirememekten kaynaklanýyor/ FAKAT yedireceksin kendine gitmeyi/ Yedireceksin KÝ/ 1 daha kýsmet olur DA dönersen o koltuða/ koltuðun DA gönül kapýsý açýk olsun KÝ oturabilesin o koltuða/ Hazým sorunu yaþamayasýn/ YANÝ hazmetmek mühimdir. Ferdi Beye bakýyorum o meydanlarda BARRAA diye kükrediði zamanlardan bu zamanlara/ bayaðý 1 düþmüþ performansý./ Onun performansý düþünce/ izinden giden gençlerin DE performansý düþüyor./ KILAVUZU "SABÝT" OLANIN/ SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Pasaportlar aldýk da Ýstanbul'dan geçemedik Ne AB'yi tanýrlarmýþ ne de Ýngiliz'i Kýbrýslýtürk olmanýn cezasýymýþ bilemedik "Gâvur" olarak mý görürler acaba bizi? Kalay AVRUPA BÝRLÝÐÝ DAÐILAMAZ MI YANÝ? TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, UBP ile DP'yi eleþtirirken potlar kýrýyor, gaflar yapýyor. Mesela AB'ye karþý olmaklarýný söyleyen UBP ile DP'nin sürekli AB'nin daðýlacaðýný söylemeleri Çakýcý'ya göre hiç þýk deðilmiþ. Bunu sadece UBP ile DP demiyor ki!.. Avrupa fokur fokur kaynýyor sayýn Çakýcý... Yunanistan'daki kriz, Ýtalya'ya, Ýspanya'ya doðru ilerliyor. Euro'nun tehlikeye girdiðini söylüyor uzmanlar. Sadece "Ortam" okumayýn caným, arada bir dünya basýnýna da bir göz atýn ki, AB'nin nasýl kritik bir süreçten geçtiðini göresiniz... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÜLEYMAN UNUTULMASIN... Süleyman Demirel, Haydar Aliyev ve Rauf Denktaþ... "Türklük dünyasý"nýn üç önemli lideri... Bunlarýn liderlik yaptýðý toplumlar iflah olmadý... Hala komþularýyla kavgalý, hala sorunlu... Herkese düþman pozisyonda. Türkiye'de bu liderleri anýmsatacak birþey var mý bilemem... Ama burada mevcut... Burasý Özel Harp Dairesi'nin at oynattýðý, antreman yaptýðý bir alan... Haydar Aliyev Caddesi, eski "araba mezarlýðý"nýn olduðu bölgedeki geniþ caddedir. Þimdilerde o caddenin Kýzýlbaþ Kilisesi'ne, yeni adýyla Gençlik Merkezi'ne doðru yapýmýna devam ediliyor... Kendisini Allah sanan Türkmenbaþý'nýn yaptýklarýný bilmem ama saðlýðýnda kendi heykelinin açýlýþýný yapan kiþidir Denktaþ... Belki de bir ilktir. Haydar Aliyev'in, Rauf Denktaþ'ýn isimlerini topluma enjekte etmek için uðraþýp duranlar üçüncü büyük Türk liderini unuttular anlaþýlan... Süleyman Demirel'i... Eh, artýk bu eksikliði de tamamlamak farz oldu... Kenan Evren'lerin, Bedrettin Demirel'lerin... Nurettin Ersin Paþa'larýn isimleri caddelere, camilere verildi de bu büyük Türk liderinin adý neden bir caddemize verilmedi dersiniz? Amerika'ya yaptýðý hizmetler burada kaale alýnmadý mý yoksa? Bir zamanlar, "Doktor Küçük, Osman Örek, Rauf Denktaþ/ Üç arkadaþ/ Anlaþtýlar gardaþ gardaþ" diye bir tekerleme vardý... "Gardaþ gardaþ" anlaþamadýklarýný zaman içinde öðrendik. Dr. Küçük'le Denktaþ'ýn arasýndan toplum liderliði konusunda kara kedi geçtiðini bilmeyen yok... Denktaþ'ýn, Osman Örek'in cenazesine neden katýlmadýðý sorgulandý... Denktaþ, Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nde Baþsavcý Yardýmcýlýðý'yla atýldý Kýbrýslý Türklerin önüne... Birer birer devirdi kendisine rakip olabilecekleri ve yarým asýr toplumu yönlendirdi. Bu küçük adada barýþtan, birlikte yaþamaktan ziyade ayrýlýkçýlýðý körükledi durdu... "Ya taksim ya ölüm" diyen yeraltý örgütünün en önemli liderlerinden birisiydi.. Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasýný isteyen faþist, ýrkçý Rumlara karþý baðýmsýzlýðý savunacaðýna, Türkiye'ye ilhaký gündeme getirdi hep 'lerde hastanede ziyaret ettiði yaralýlarýn baþýnda, "davamýz için bunlar gerekliydi" diyerek kan akýtýlmasýna onay verdiði söylenmektedir. Bir kenara çekilmesine raðmen hala daha sözünü dinletiyor... Aslýnda o tekerleme tam bunlar için... "Süleyman Demirel, Haydar Aliyev, Rauf Denktaþ/Anasýný bellediler toplumlarýnýn/ Gardaþ gardaþ..." Aslýnda Haydar Aliyev Caddesi'ni Gönyeli'de, içinde Rauf Denktaþ'ýn heykelinin de bulunduðu çembere baðlamak gerekir. Çemberdeki heykelle Haydar Aliyev Caddesi arasýndaki baðlantýya da Süleyman Demirel Caddesi ismi verilmeli... Kenan Evrenler, Bedrettin Demireller, Nurettin Ersin Paþa'lar, Haydar Aliyev'ler, Rauf Denktaþ'lar eksik kalmasýn... Süleyman Demirel sakýn unutulmasýn! KKTC'ye de bu yakýþýr! Poliklinik hizmetleri yenilendi n Hastalar sabah 07.30'dan itibaren poliklinikten sýra numarasý alarak hizmet alabilecekler... n Laboratuar hizmeti almak isteyen hastalar ise; önceden randevu alarak iþlemlerini saatleri arasýnda yaptýrabilecekler... Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ndeki poliklinik hizmetleri, hastalarýn daha çaðdaþ, kolay ve hýzlý hizmet alabilmesi amacýyla yenilendi. Yeni düzenlemeye göre, hastalarýn sabah erken saatlerinde, diðer bir deyiþle saatlerinde hastaneye gelip sýra beklemesi gerekmeyecek. Hastalar, saat 07.30'dan itibaren poliklinikten sýra numarasý alarak hizmet alabilecekler. Laboratuar hizmeti almak isteyen hastalar ise; önceden randevu alarak iþlemlerini saatleri arasýnda yaptýrabilecekler. Randevusuz ve acil hastalar ise; laboratuar iþlemlerini saat 09.00'dan sonra yaptýrabilecekler. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Rifat Siber ve Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Ersan Berksel, dün basýn toplantýsý düzenleyerek poliklinikte yapýlan yeni düzenleme hakkýnda bilgi verdiler. SÝBER Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Dr. Rifat Siber, selden sonra polikliniðin fiziki altyapýsýnýn yenilendiðini belirterek, hastalarýn daha çaðdaþ, hýzlý ve kolay hizmet alabilmeleri için sistemde de bazý deðiþikliklere gidildiðini belirtti. Hizmetleri hasta açýsýndan kolaylaþtýrmanýn görevleri olduðunu söyleyen Dr. Siber, devlet hastanelerinin misyonunun halka hizmet vermek olduðunu, kendilerinin de bunun için çalýþtýklarýný kaydetti. BERKSEL Yeni düzenlemeler hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren Dr. Ersan Berksel ise, poliklinik hizmetlerini gözden geçirirken 4 tane ana amaçlarý bulunduðuna dikkat çekerek, bu amaçlarýn; polikliniðe gelen tüm hastalarýn muayene olabilmesi, sabah çok erken vakitte hastaneye gelip beklenmemesi, numaralarýn önceden ayrýlmasýnýn önüne geçilmesi ve hastalarýn zamanýnda muayene olabilmesi olduðunu söyledi. LABORATUAR HÝZMETLERÝ ÝÇÝN RANDEVU ALINMALI Laboratuar hizmetlerinde ise randevu sistemiyle çalýþýldýðýný anlatan Dr. Berksel, hastalarýn önceden randevu alarak laboratuar hizmetlerinden ve saatleri arasýnda hizmet alabileceklerini söyledi. Laboratuar hizmetlerine erken baþlanmasýnýn sebebinin, þeker hastalarýnýn maðdur olmamasý ve iþe yetiþecek insanlarýn sýkýntý yaþamamalarý olduðunu ifade eden Berksel, vatandaþlarýn laboratuar için randevuyu telefondan da alabileceklerine iþaret etti. Randevu almak isteyen vatandaþlarýn, numaralý telefonla arayýp kimlik kartý numaralarýný söyleyerek istedikleri gün ve saate randevu alabileceklerine dikkat çeken Berksel, randevusuz veya acil hastalarýn laboratuar hizmetlerinden saat 09.00'dan sonra, yani randevulu hastalar bittikten sonra yararlanabileceklerini kaydetti. Þu anda laboratuar hizmetlerindeki kapasitenin 135 hasta olduðunu belirten Berksel, bu sayýnýn 180'e kadar sýkýþtýrýlabileceðini söyledi. Konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýyla poliklinik binasýnda incelemelerde bulunan Berksel, sistemin nasýl çalýþtýðý hakkýnda bilgi verdi. Poliklinik kapýlarýnýn saat 07.30'da açýldýðýný ifade eden Berksel, hastalarýn saat 10.00'da da gelse muayene olabileceklerini belirti. Dr. Berksel, poliklinik kapýsýnda hastalara banka sistemi gibi sýra numarasý verildiðini, salonda bulunan panoda ise ayrýntýlý bilgiler verildiðini ve sýrayla hastalarýn muayenesinin yapýldýðýný kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR PASAPORT REZALETÝ DAHA Adana Havaalaný'nda Kýbrýslýtürk aileye reva görülen o rezilce muamelenin üstünden onbeþ gün ya geçti ya geçmedi. Ayný rezalet bu kez Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'nda baþka bir vatandaþýmýzýn baþýna geldi. Bir hatýrlayalým isterseniz... Neydi Adana Havaalanýnda yaþananlar? Kuzey Kýbrýs'ta tatil yapan Ýngiliz vatandaþý Kýbrýslýtürk aile, Ýngiltere'ye geri dönüþte, Adana'da evli olan teyzelerini görmek için uçakla Adana'ya gitmiþler. Ancak uçak alanýnda, Ýngiltere'den aldýklarý AB pasaportlarý oradaki görevliler tarafýndan kabul edilmemiþ. Ne dediler, ne yaptýlarsa meram anlatamamýþlar. Lor demiþ peynir dememiþ asil ve kahraman Türk görevliler... Ve uçaða koyduklarý gibi aileyi Kýbrýs'a geri göndermiþler! Ercan'a geldiklerinde, durumu Ýngiltere'deki makamlara þikâyet etmiþ aile. Devreye girmiþler hemen Ýngiliz yetkililer. Yapýlan temaslar sonucunda aileye isterlerse hemen Türkiye'ye geri dönebilecekleri bildirilmiþ. Reddetmiþler bunu. Baþlarýndan geçenleri "Afrika"ya anlatýrken, Ýngiltere'ye döndüklerinde Türkiye aleyhine dava açacaklarýný söylemiþlerdi. Bu konuda yeni bir haber ulaþmadý bize. Ama Adana Havaalanýnda Kýbrýslýtürk aileye reva görülen rezalet bu kez Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'nda baþka bir Kýbrýslýtürkün baþýna sarýldý. 20 yýldýr Belçika'da yaþayan Selvet Durmuþ, elindeki Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ve Belçika kimliði kabul edilmeyince, Ýstanbul üzerinden Belçika'ya ailesinin yanýna gidemedi! Tüm haklýlýðýna raðmen, ne kadar yalvar yakar olduysa hiçbir iþe yaramadý. Nuh dediler peygamber demediler! Ve týpký Adana'da yaptýklarý gibi onu da uçaða koyup Kýbrýs'a geri gönderdiler! Kýbrýs Cumhuriyeti bir AB ülkesi. Tabii pasaportu da AB pasaportu. Bu pasaportla dünyanýn her yerine hiçbir sorunla karþýlaþmadan gidilebilir. Yalnýz Türkiye'den çýkýþta, bir AB pasaportu olan Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportunu kullanamaz hiçbir Kýbrýslýtürk! Pasaportun üstünde Kýbrýs Cumhuriyeti yazmasý ve altýnda da bu devletin amblemi olmasý, onun TC limanlarýnda tanýnmayýp kabul edilmemesi için yeter de artar bile! Hele hele bu pasaportu taþýyan bir Kýbrýslýtürkse asla ve kata Türkün limanlarýndan geçemez! Hiç gözünün yaþýna bakmadan... Uðrayacaðý maddi ve manevi zararý hiç umursamadan, uçaða koyduklarý gibi "Geldiðin yere git" derler! Türkün havasý bu iþte... Beðenen beðenir, beðenmeyen baþýna baþka tarak arar. Kimse bu pasaportu cebine koyup karþýmýza gelmesin, diyor Türk! Eroðlu ile Hristofyas iþte böyle bir havada baþlýyor bugün. Dün akþam da yeyip içip birbirlerine ýsýnmaya çalýþmýþlar güya. Türkiye limanlarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportunun üstüne karlar yaðarken, ne yerlerse yeyip içsinler, Hristofyas'la Eroðlu'nun ýsýnmasý mümkün mü? En yüksek kalorili menüler bile yetmez buna! Bir de þu Davutoðlu çýkýp "Kýbrýs'ta bütün sýnýrlarýn kaldýrýlmasýný istiyoruz" demez mi? Artýk zevkten mi içersiniz... Yoksa dertten ve kahýrdan mý? Varýn onu da siz düþünün.

5 26 Mayýs 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Ankara'nýn 1 Hayýr'ý, Lefkoþa'nýn 1000 evetine bedeldir. * Kýbrýslý Türkler uyanýk ve bilinçli olmalýymýþ. - Öyledirler zaten Ýþlerine geldiði zaman ama. * Dr. Kývanç Buhara "Doktor ile hasta arasýna para girmemelidir" demiþ. - Son zamanlardaki uygulama bu yöndedir zaten. Hasta parayý doktora deðil, sekretere veriyor artýk. * DÝKO Milletvekili Stelios, Maraþ'taki mülkünü almak için tank kullanabilirmiþ - Ben size bu Rum akýllanmaz diyorum da dudak büzüyorsunuz Alýn, iþte en akýllýlarýndan birinin tutumu ortada. * Maraþ eski sahiplerine iade edileck, Maðusa Limaný da ortak idare edilecekmiþ. - Ýyi ki Erdoðan kabul etmedi.. Limaný zaten kullanýyoruz, bari direk uçuþ için Maraþ'ý gözden çýkarsaydý Talat. * Ankara, Lefkoþa'nýn kararlarýna saygý göstermiyormuþ. - Bizi daha çocuk görüyor da ondan. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DENÝZE DÜÞTÜK YAÐMURDAN KORKUMUZ NE? Ben "oh be.." deyip de ayaklarýmýzý uzattýðýmýz bir dönem anýmsamýyorum "Ben hatýrlýyorum" diyen varsa yalan söyler. Olmadý. Olamaz da zaten. Her dönemde mutlaka baþýmýzda bir sýkýntý vardý. Hiçbir zaman "Ahýmýz Ofumuz " eksilmedi. Ve "offf anam"ýz, "oh be"mizden çok oldu her zaman. Bizi hep "baþýmýz ellerimiz arasýnda" hindi gibi düþünürken gördüler. Hep çare aradýk Hep çýkýþ aradýk Hep kurtuluþ aradýk.. Ayný çýkmaz sokaða, "Aha çýkýþý bulduk" diye 100 defa girip döndüðümüzü bilirim. Üstelik her defasýnda, yol göstericimiz bir baþka "kýlavuz" idi. Ve hüsranla biten her denemeden sonra "yandýk, bittik mahvolduk" çýðlýklarý attýk. Baþta da gazeteciler tabii. Yangýna körükle gitme huyumuz ünlüdür. Kýsa bir süre önce engelleri deðiþtiren bir seçim yaþadýk. Bütün taþlar yerinden oynadý. Þimdi yeni denge arayýþlarý var. Doðal olarak, yalpalýyoruz, devriliyoruz, batýyor-çýkýyoruz ama göreceksiniz, günün sonunda suyun yüzünde kalmayý baþaracaðýz yine. Ülke "karamsar"dan geçilmiyor. Kime desen ki "nasýl memleketin durumu" surat hemen asýlýyor. Þikayetin bini bir para. Hastanelerdeki ilaç yokluðundan tutun da, açlýktan ölen eþeklere kadar her þeyi dert etmiþ benim insaným. Nasýl koalisyon kurulacaðý da ayrý bir dert. Þu olacakmýþ, bu olacakmýþ, demokrasi lekelenecekmiþ.. E bir tuhafsýnýz be arkadaþlar yani.. Dert mi yahu bu Ne önemi var yahu bunun? Kim kurarsa kurar yahu. Nasýl kurarsa kurar yahu. Kurulacak hiçbir koalisyon, kurulmuþ olan CTP-ÖRP koalisyonu kadar þey (ne diyeceðimi bulamadým) olamaz. CTP-ÖRP koalisyonu ile denize düþüp ýslandýk biz. Haa.. Denize düþtük ýslandýk Yani yaðmurdan korkacak bir durumumuz yok. ÖRP'ten sonrakiler, hangi þaibe ile kurulursa kurulsun, daha fazla ýslatamaz ki "demokrasiciðimizi"... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SORUN BELLÝ... Eski Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakan'ý Hasan Taçoy, KTHY'ndan çýkartýlan ve sonra da yeniden iþlerine alýnan çalýþanlar için "Hem seçim arifesi olduðu için hem de yapýlan eylemlerden dolayý hükümet 137 kiþiyi tekrar iþe aldý" dedi. Üzüldüm. 800 kiþi bir þirkette çalýþýyor ve bu çalýþanlarýn en doðal haklarýdýr oradan emekli olana kadar çalýþýp emekli olmalarý... Ayrýca 13. maaþ ile ikramiye istemek ve tatil yapmak da haklarý. Kýsýtlayamazsýnýz çalýþandan. Alýrken düþüneceksiniz yani hepsini. Bir þirketin, iþ yerinin veya bir kuruluþun açýlmadan daha çalýþtýrýlacak personelinin kaç kiþi olacaðý önceden hesaplanmasý ve ona göre istihdam yapýlmasý gerekir. Bu dünyanýn her yerinde böyle olmalý.. Sýrf iþe almak için, iþe iþçi alýnmamalý. Sonra hüsran olabilir ki, oldu da. Bu hüsran hem iþçi adýna hem de iþyeri adýnadýr. Ýþyeri de devlet KKTC'yi kuranlar ve sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyenler, kurduklarý ve söylemleri ile yücelttikleri devletlerinin geleceðinden emin bile deðiller. Emin olsalardý eðer günlük politikalarla kendi menfaatlerini öne çýkartacaklarýna geleceði düþünerek günlerini kurtarmaya yönelik davranýþ içine girmezlerdi. Kaldý ki bugün masaya çözüm için görüþeceðim diyenler de inanmýyor devletlerine. Ýnansalardý o masaya oturmazlardý. Oturmazlardý çünkü olasý bir çözümde savunduklarý devletin buhar olacaðýný bilmeliler. Ýþte onun içindir ki devletteki istihdamlar, Kýbrýs'ýn kuzeyine doldurup kendi sayýlarýnýn kat kat fazlasý yerleþiðe KKTC vatandaþlýðý vermeleri gibi günlerini kurtarmaya yöneliktir. Geleceðini düþünen önce iradesini saðlama almalý. Her neyse Hasan Taçoy'un söylediði aslýnda Kýbrýs'ýn kuzeyindeki doðrulardý. Ve "Kýbrýs'ýn baþýna ne geldiyse"nin sebebi o zihniyetti Gereðinden fazla istihdam Her dönemde, her iktidar, var olana yenilerini ekleyerek devlet kadrolarýný þiþirdiler. Hatýrlarým bir sezon önceki seçimlerde, dolaþtýðým köylerde, vatandaþlarýn söylediklerini. "Gardaþ biz bunlara oy vereceyik ama benim oðlancýðý iþe alacaklar mý?". Bu sözler seçim öncesi de sonrasý da hep yaþandý. Çünkü beklenti bu. Halk hükümetten irade yerine maaþ bekler. Ancak ne Taçoy, ne diðer parti önde gelenleri bu gerçeði deðiþtirmek için uðraþmadý. Uðraþamadý çünkü istenen buydu. Toplum bir yerlere baðlý olmalý! Emir gibiydi bu gerçek. Þimdiyse Ankara'dan para gelmezse tüm iþler duruyor. Halbuki irademizi ayakta tutabilecek sanayimiz, turizmimiz ve en önemlisi tarýmýmýz ayakta olsaydý muhtaç olur muyduk? Ýrademiz olsaydý eðer bugün oy uðruna þiþirilen kadrolar da, iradesizlik de, Taçoy'un sözleri de olamazdý. Deniz Baykal, kendisini Antalya'da ziyaret eden partililere nasihatte bulunmuþ. - "Nasýl iktidar olunur" diye öðüt verebilecek bir durumu yok. Dese dese Bir iþe soyunmadan, içerde kamera olup olmadýðýný mutlaka kontrol edin demiþtir. Eh, bu da yabana atýlacak Bir nasihat deðil doðrusu... Vay be Demek Talat Maraþ'ý vermiþ ha Hiç ummazdým... SATILIK Az kullanýlmýþ 15 inç Samsung LCD-TFT monitör 140 TL ve Fender USA Stratocaster Highway One elektro gitar, (sapýnda küçük bir sorun olduðundan dolayý) 800 TL

6 Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Tel: Akþam saat yedideydi galiba randevu.. Derviþ Bey ile Hristofias yemekte buluþmuþ olmalýlar.. Yanlarýna eþlerini de alýp yemek yemeleri beklenirdi.. Downer'in eþinin Kýbrýs'ta olduðunu duymadým.. Olsaydý herhalde Downer de eþiyle gelirdi yemeðe.. Ne yediler ne içtiler bugün öðreniriz herhalde.. Bugün baþlayacak toplumlararasý görüþmeler öncesi yemek yemeleri.. Birbirlerini daha yakýndan tanýmalarý iyiye alamettir.. Zaten Derviþ Bey bunu düþündüðü için Hristofias'ý evine davet etmiþti.. Nedense Hristofias bu davete icabet etmedi.. Bence etmeliydi.. xxx Genel Hastane'de, yani güneydeki hastanede çalýþýr Andreas.. Andreas Mikellides diye bir arkadaþým, Teknik Daire'de Müdür.. Ýmkan bulduk mu buluþuruz Andreas ile.. Anna Planý devresinde onlara planý anlatýrdým.. Ýnanamazsýnýz ama Rum tarafýnda insanlar bizim kadar politize olmadýlar.. Yapacak iþleri vardýr da bu konulara zaman mý ayýrmazlar?.. Yoksa bizim kadar çözüm ile alakadar mý deðiller, bilemem.. Ama bildiðim normal hayatlarýnda bu konulara fazla zaman ayýrdýklarý yok.. Ýþte Andrea ile son zamanlarda Talat-Hristofias görüþmelerini tartýþýrdýk.. Hatýrlarsanýz Talat ikide bir yeni öneriler sunardý Hristofias'a.. Bazan, "dörtlü konferans" toplansýn derdi Talat.. Bazan da beþli konferanstan bahsederdi.. Durur durur, "Dýþ dünya müdahale etmezse bu iþ bitmez" dediði olurdu.. Ben Talat'ý suçlardým bu öneriler KKTC YÝ TC BAYRAÐIYLA TANITTILAR KKTC Tanýtma Derneði Gençlik Kollarý dün, Gönyeli Çemberinde hedeflerini içeren bildiri daðýttý. KKTC Tanýtma Derneði Gençlik Kollarý Baþkaný Serkan Bilgi yaptýðý yazýlý açýklamada, bu sabah Gönyeli Çemberinde "Ya Tanýnacak, Ya Tanýnacak" sloganý altýnda hazýrladýklarý bildirileri daðýttýklarýný belirtti. 80 bin imza ve tanýnma kampanyalarýnýn devam ettiðini ifade eden Bilgi, gelecek haftalar içerisinde KKTC Tanýtma Konseyi Üst Yönetim Kurulu'nun açýklayacaðý 200 köyü kapsayan 80 günlük gezi programý gerçekleþtireceklerini belirtti. ÞÝÞLÝ MUHTARLARI DA GELDÝ Baþbakan Ýrsen Küçük, Ýstanbul Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Sezgi baþkanlýðýndaki Þiþli bölgesi muhtarlarýný Meclis'te kabul etti. Küçük, Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabulünde yaptýðý konuþmada, Sezgi'yi ve Þiþli'nin tüm muhtarlarýný KKTC'de görmekten dolayý büyük mutluluk duyduðunu, bu ziyaretlerin sýklaþtýrýlmasýnýn Kýbrýs Türklerine moral vereceðini ifade etti. Sezgi ise, Küçük'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Mustafa Sarýgül'ün Kýbrýs'a yýllardan beri büyük önem verdiðini belirten Küçük, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yarýn ilk defa Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'la bir araya geleceðine, ara verilen görüþmelerin yarýndan itibaren baþlayacaðýna iþaret ederek, "Dolayýsýyla bu dönemde yaptýðýnýz bu ziyaret büyük bir önem taþýmaktadýr" dedi. GÖRÜÞMELER BAÞLARKEN... için.. Hristofias ile görüþmelerin baþýnda anlaþtýklarý prensipleri niye terkeder derdim.. Hatýrlarsanýz Hristofias, gayet ustalýkla, hakem ve takvimi kabul etmemiþti.. Görüþmelerde varabileceði noktaya kadar varacak.. Varýlacak nihai belgeyi de toplumuna onaylatacaktý.. Papadopullos gibi sonunda istemediði bir belgeyle karþý karþýya gelmek ve dönüp bu belgeye "hayýr" deyin demek durumunda kalmak istemiyordu.. Talat Hristofias'ýn bu þartlarýný kabul etmiþti.. Hristofias'ýn reddedeceðini bilmesine raðmen yine de öneride bulunuyordu.. Andreas benden farklý düþünüyordu.. "Bu taktiðiniz iyidir ve bizi zora sokar" derdi bana.. Kimse geçmiþte varýlan mutabakatlara bakmaz.. Herkes reddeden taraf Hristofias'týr diye görür.. Ýþte bu nedenle Hristofias'ýn yemek davetini reddetmesi bile hanesine eksi olarak geçti.. xxx Neyse ki Downer araya girip, ne þiþ yansýn ne kebap misali ara bölgede yemek ayarladý.. Temenni edelim ki yemek iyi geçti.. Tanýdýðým Derviþ Bey ve eþi Meral Haným gereken güler yüzü göstermiþ olmalýlar.. Diðer taraftan Hristofias Kýbrýslý bir Rum olarak gayet sosyal birisidir aslýnda.. Eminim birbirlerine iyice ýsýnacaklar.. Bugünkü ilk toplantý böylece samimi bir ortamda baþlayacak.. Ne kadar mutlu olurdum ki bu görüþmelerin iyi niyetle baþladýðýna inanabilseydim.. Ama iyimser olmam için hiçbir gereçe düþünemiyorum.. Bir defa Türkiye'nin Kýbrýs sorununu bitirmesi için nedeni yok bugün için.. Yunanistan derseniz bu günlerde canýný kurtarma peþinde.. Kýbrýs sorununa ayýracak zamaný yok.. Esas sorundan etkilenecek olan toplumlar yönünden bakalým olaya.. Kýbrýs Rum toplumu, kýrk yýldýr kullandýðý hükümetin kendine ait olduðuna inanmýþ.. "Türk askeri gitsin, gelin beraber yaþayalým" diyecek kadar hakikatlerden uzak.. Buna karþýlýk Kýbrýs Türkleri olarak biz de boþ hayallerle avunmayý tercih ediyoruz.. Yok izolasyonlar kalkacak ve "Taiwan modeli" gelecek.. Yok "kýrk yýldýr kullandýðýmýz topraklar artýk bizim" manasýnda mahkeme kararý var diyor.. Kýbrýs'ýn bir AB ülkesi olduðu kabul edilemiyor.. Güneydeki otorite dünyaca "Kýbrýs Cumhuriyeti" olarak tanýnýyor.. Bizimkiler bunu da kabul etmiyor "Güney Kýbrýs Rum Yönetimi" deyip gidiyor.. xxx Bence iki tarafta da çözüm istenci olsa bu mümkündür 'te Türkiye hangi gerekçe ile gelmiþse onu yapabilir.. Bozulan 1960 Anayasasý günün þartlarýna göre yeniden tesis edilir.. Kýbrýs, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyona dönüþür.. Kuzeyi Kýbrýs Türk Cemaat Meclisi.. Güneyi de Kýbrýs Rum Cemaat Meclisi idare eder.. Bu esasta anlaþtýktan sonra diðer hususlar kendiliðinden çözülür.. Gerisi fasa fiso ve zaman öldürmek.. Hepinize mutlu günler dilerim.. GÜNLÜK YAZIKLAR OLSUN, 27 MAYIS'A "DEVRÝM" MUÂMELESÝ YAPANLARA Bugün 27 Mayýs 1960 darbesinin 50'nci yýlý. 16 Eylül 1961'de Dönemin Dýþiþleri Bakaný Fatin Rüþtü Zorlu ile Maliye Bakaný Hasan Polatkan, 17 Eylül 1961'de de Baþbakan Adnan Menderes,adeta keyifle idam edildiler. Yassýada duruþmalarýnda yaþananlar, büyük bir utanç olarak yazýldý tarihe. Þimdi, Baykal'ýn video skandalý nedeniyle, Menderes'in opera sanatçýsý Ayhan Aydan ile yaþadýðý aþký hatýrlayanlar, CHP'nin 27 Mayýs 1960'ta ilkeli davrandýðýný yazýyorlar. Oysa Ýsmet Paþa'nýn CHP'si darbecilerin yanýndaydý. Yýllar sonra duruþma tutanaklarýnda okuduklarýmýz ("bebek davasý", "külot davasý") karþýsýnda þaþkýna dönecek, ürperecektik. 27 Mayýs darbesinin, 12 Eylül ve 12 Mart gibi tepki gördüðüne tanýk olmamýþtýk. Üstelik, senelerce 27 Mayýs resmi tatil olarak kabul edilmiþ, "Hürriyet ve Anayasa Bayramý" olarak kutlanmýþtý. Solcu çevrelerde çoðunlukla "devrim" olarak anýlýyordu. En kötüsü 50 sene önce darbecilerin yanýnda duran CHP'nin, bugün de Ergenekoncularýn yanýnda durmasýydý. CHP'nin, ne çok özür borcu varmýþ aslýnda, ne çok... YALAKA VE YALANCI Mehmet Çakýcý mecliste Turgay Avcý'ya "yalaka" demiþ. Avcý da ona "Yalancý" diye karþlýlýk vermiþ... Biri bir adým önde... Bilin bakalým hangisi? ARÝF OLAN Arif Albayrak zahmet edip saymýþ. Tam 726 tane "cek-cak" varmýþ hükümet programýnda... Aptal hükümetler yaptýklarýný, uyanýk olanlar da yapacaklarýný sayarlar Arif'im... Arif olan anlar... Sen Arif deðil misin? MÝLLÝ BÝRLÝK RUHU 3 cumhurbaþkaný, Denktaþ, Talat ve Eroðlu resepsiyonda biraraya gelmiþ. Kimin resepsiyonunda? Büyükelçi Fakýlý'nýn. Türkiye böyle bütünleþtiricidir iþte... Milli birlik ruhunu ayakta tutar her zaman... SÝFTAH Eroðlu ile Hristofyas siftahý yapýyorlar bugün... Ancak ucuz satýþ mevsimi geçti. Þimdi yaz sezonunu bekleyin... ÞARAP Liderlere Avustralya þarabý ikram edilmiþ dün. Neden? Kýbrýs þarabýnýn tadý mý kaçtý? Týrnak... "CTP iktidara geldiðinde 'memleketi kurtaracaðý' umudunu hiçbir iktidarda yaþatmadýðýmýzca yaþadýydýk. Çünkü 'Kýbrýs sevdalýsý' olduklarýný sandýydýk. Oysa UBP yirmi yýlda batýrdýydý, CTP ise dört yýlda!" Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) ". Makinist Mustafa diye bildiðim bir tanýdýðým daima sürdüðü motosikleti ile karþýdan geliyordu. Bir evin tamirat kumlarý yolun içine kadar yayýlmýþtý. Motor kaydý ve Mustafa motordan düþtü... Kan man yoktu. Üstünü sildi, motoruna bindi, gitti. Ertesi sabah acý haberi gelmiþti. Mustafa o akþam öldü. Bu kimin maliyeti, miktarý ne? Kim ödeyecek?" Ünal AKÝFLER (Havadis) "Onlar yiyip içecek, konuþacak, Denktaþ-Klerides gibi zaman zaman þakalaþacak, biz de hava mý alacaðýz? Yok arkadaþlar. Bizler de yiyip içelim, keyfe bakalým." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Ne olaydý da birileri de çýkýp umutlu olduðunu, sorunun artýk çözüm aþamasýna geldiðini söyleyebilseydi. Yani kýsaca iþsizlik sorununda olduðu gibi, Kýbrýs konusunda da ufukta bir çözüm görünmüyor." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný ARÝF ALBAYRAK Þair ve çok yönlü sanatçý kiþiliðiyle de tanýnan CTP Maðusa Milletvekili Arif Albayrak, hükümet programýnýn görüþülmesi sýrasýnda dün mecliste yaptýðý konuþmada UBP hükümetine þöyle hitap etti: "Biz seçimle gittik, ama sanýrým siz dayakla gideceksiniz." Albayrak, bu zihniyetle gidildiði takdirde, baþbakanlýkýn ve meclisin halk tarafýndan basýlacaðýný söyledi. "Bir partilinin partisine nasýl öfke duyduðunu görmek isterseniz bize bakýn" diyerek CTP'yi örnek gösteren Albayrak, bu ifadesiyle CTP'lilerin CTP yönetimine nasýl bir tepki içinde olduklarýný da ortaya serdi. Arif Albayrak'ýn bu konuþmasý, son zamanlarda mecliste yapýlan en iyi konuþmalardan biri olarak dikkati çekti.

7 26 Mayýs 2010 Çarþamba 7 DEV-ÝÞ'TEN TATAR'A TEPKÝ Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ) Genel Baþkaný Mehmet Seyis, "KKTC Gelecek Stratejileri" konferansýnda, "Asgari Ücreti artýrma niyetlerinin olmadýðý" þeklinde söylemlerde bulunduðu gerekçesi ile Maliye Bakaný Ersin Tatar'ý kýnadý. Seyis, açýklamasýnda, hükümeti "Hükümetin, herkesin hükümeti olduðu" yalanýný söyleyip iþçi ve çalýþan kesimleri hala daha uyutmaya uðraþmakla suçlayarak, Maliye Bakaný'nýn "sermaye temsilcisi - iþçi düþmaný" üslup ve söylemlerinin hükümetin iþçilere bakýþýnýn görülmesi açýsýndan önemli olduðunu savundu. DAÜ'DE VERÝMLÝLÝK GÜNÜ DÜZENLENDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliði Kulübü ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) iþbirliðiyle "Verimlilik Günü" etkinliði düzenlendi. Panel, konferans ve çalýþtay olarak düzenlenen etkinlik "Verimlilik Ýçin Farkýndalýk" baþlýðýyla DAÜ Mehmet Tahiroðlu Salonu'nda (Mavi Salon) gerçekleþtirildi. DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan Amca, etkinliðin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, verimliliðin hayatýn deðiþmezi olduðunu vurgulayarak, giriþimciliðin öðrenciler açýsýndan önemine deðindi. MPM Teknik Müþaviri Dr. Mustafa Kemal Akgül de, verimliliðin zor bir süreç olduðunu ifade ederek sürece iliþkin açýklamalarda bulundu. DAÜ Tanýtým ve Geliþimden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Halil Nadiri de, ekonomide anahtar kelimenin verimlilik olduðunu belirterek, DAÜ'de özellikle son 7 aydýr öðrenci memnuniyeti ve verimliliðini artýrmak için önemli çalýþmalarda bulunulduðunun altýný çizdi. LATÝFOÐLU: KAZANILMIÞ HAKLAR GERÝ GÖTÜRÜLEMEZ Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, yaz mesaisin kaldýrýlmasý, ikramiye ve kýdem tazminatlarýna sýnýrlama içerecek ekonomik önlemler paketinin kabul edilmesinin mümkün olmadýðýný söyledi. Latifoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, ekonomik önlemler çerçevesinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin gündeminde, Sosyal Sigortalar için yeni düzenleme, çalýþma saatlerinde yaz mesaisinin kaldýrýlmasý, ikramiye ve kýdem tazminatlarýna sýnýrlama getirilmesinin bulunduðunu iddia etti. Latifoðlu, "Toplu sözleþme ile kazanýlmýþ haklarý geri götürecek ve bu hususlarda bugünkü uygulamalarýn gerisinde bir düzenlemeyi Hür-Ýþ olarak þiddetle reddederiz... Çalýþanlarýn kazanýmlarýný geriye götürecek her türlü kararýn karþýsýnda olacaðýmýzý ve gerektiðinde en þiddetli tepkiyi koymaktan kaçýnmayacaðýmýzý kamuoyuna duyururuz" dedi. KIBRIS'TA ARTIK ÝNGÝLÝZ PASAPORTU VERÝLMEYECEK Kýbrýs'taki Ýngiliz Yüksek Komiserliði'nin 1 Haziran'dan itibaren, Ýngiliz pasaportu vermeyeceði, pasaport baþvurularýnýn Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'e gönderileceði ve iþlemlerin tamamlanmasýndan sonra pasaportlarýn bu merkezden Kýbrýs'a geri yollanacaðý kaydedildi. Ýngiltere Yüksek Komiserliði'nin dün yaptýðý yazýlý açýklamada, karara gerekçe olarak; "maliyeti düþürmek, pasaport verilen yerlerin sayýnsý azaltarak, sahtekarlýk riskini azaltmak, istikrarlý servisi saðlamak" gibi bir çok neden sýralanýyor. Karar sadece Kýbrýs için deðil Avrupa da dahil bir çok ülke için geçerli olacak. Açýklamaya göre, daha önce pasaport iþlemlerinin Madrid'e gönderildiði Fransa ve Portekiz'in yanýna Belçika, Hollanda, Ýsviçre, Lüksemburg, Ýtalya ve Malta'nýn da ORMAN DAÝRESÝ'NDE ÝÞ BIRAKMA EYLEMÝ Kamu Çalýþanlarý Sendikasý (Kamu- Sen) üyesi Orman Dairesi Müdürlüðü çalýþanlarý, bir iþ arkadaþlarýnýn darp edilmesi olayýna "devlet yetkililerinin yeterli ilgiyi göstermemesini" protesto etmek amacýyla dün iþ býrakma eylemi gerçekleþtirdi. Ýþ býrakma eylemi sýrasýnda Kamu- Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ basýn açýklamasý yaptý. Darp olayý, 18 Mayýs'ta Orman Dairesi Müdürlüðü ile özel bir þirket arasýndaki sözleþme konusunda Müdürlük personeli ile özel þirket temsilcisi arasýnda yaþanan eklendiði belirtildi ve yeni sistemin bu ülkelerde çok saðlýklý iþlediði vurgulandý. Kýbrýs'taki Yüksek Komiserlik, "adada" pasaport yenileme iþlemi için 28 Mayýs'a kadar baþvuru kabul edecek. Ancak bu tarihten sonraki baþvurular karar çerçevesinde Madrid'e gönderilecek. Buna karþýn, Ýngiliz Yüksek Komiserliði, Ýngiliz vatandaþlarýna gerekmesi halinde "Acil Seyahat Belgesi" verebilecek. Bu belgelerin verilmesi sýnýrlý olacak ve "aciliyetin ispatlanmasý halinde" verilecek. Daha ayrýntýlý bilgi "ukincyprus.fco.gov.uk" internet adresinden saðlanabilecek. Açýklamada, Ýngiliz vatandaþlarýna taahhüt edildiði gibi 10 iþgünü içerisinde yeni pasaportlarýn çýkarýlmasýnýn hedeflendiði kaydedildi. tartýþma sonrasý gerçekleþmiþti. Özkardaþ açýklamasýnda, KKTC'nin bir hukuk devleti olduðunu, gerekçe ne olursa olsun kamu görevlisini darp etmenin nedeninin olamayacaðýný ve sendikanýn buna müsamaha göstermeyeceðini ifade etti. Olayýn üzerine sendika tarafýndan yapýlan açýklamanýn basýnda yer almamasýný eleþtiren Özkardaþ, devlet yetkililerine çalýþanlarýnýn arkasýnda durmasý çaðrýsýnda bulundu. Özkardaþ, yaþanan olaydan üzüntü duyduklarýný da belirterek þiddetle kýnadý. KADINLAR PLATFORMU'NDAN SÜRECE DESTEK Kýbrýs'ta Çözümü Destekleyen Kadýnlar Platformu, Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas arasýnda baþlayacak, Kýbrýs sorununa çözüm bulma müzakerelerdeki yeni sürece destek belirtti. Platform temsilcileri, sürece destek belirtmek için Lokmacý Sýnýr Kapýsý'nýn kuzeyinde toplandý ve açýklama yaptý. Platform açýklamasýnda, "görüþmelerde liderlerden beklentilerinin, Kýbrýs'ta kalýcý barýþýn yolunu açacak Birleþmiþ Milletler parametrelerinde öngörülen siyasi eþitlik temelinde iki bölgeli, iki toplumlu, iki kurucu devleti, tek uluslararasý kimlik ve vatandaþlýðý olan Federal Kýbrýs Cumhuriyetini hayta geçirecek bir anlaþmayý, yýl sonuna kadar hazýr etmek olduðu" kaydedildi. Adada kalýcý bir barýþ için her tür giriþimi desteklemeyi kendine misyon edindiðini belirten Platform, açýklamasýnda, "iki liderin bu sürece titizlik ve samimiyetle yaklaþmasý en büyük temennimizdir" denildi. GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ SÝGORTACININ ÇARESÝ... Sel felaketine uðrayan bir vatandaþýmýz gazeteye kadar gelerek þikayette bulundu. Mustafa Avþar isimli vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben Güzelyurt'tan Mustafa Avþar'ým. Benim þikayetim Can Sigorta ile ilgili. Benim Toyota Saynus marka bir aracým vardýr. Bu aracýmý ilgili sigortada full sigorta yaptýrdým. Belli bir süre sonra herkesin bildiði gibi bir sel felaketine uðradýk. Arabam da zarar gördü. Sigortacýlara bildirdim. Gelip gördüler, yerinde tespit ettiler ve birkaç gün sonra da alýp gittiler. Arabasýz kaldým. Eþim de hamile. Þubelere her fýrsatta arabamýn durumunu sormaktayým. Her konuþtuðumda veya aradýðýmda þirket direktörünün ya toplantýda olduðunu veya içeride olmadýðýný söylüyorlar. Pazartesi gün Lefkoþa ana bayiye geldim. Mehmet Can Bey'le görüþmek istedim. Görüþtük. Bana ne istediðimi sordu. Ben de arabamý alýp gittiklerini, benim de arabasýz kaldýðýmý söyledim. Arabam yok, parasýný ödemediler, parçasý yokmuþ. Benim sorunum deðil bunlar. Sorunlarý çözmek sigortamýn iþi... Mehmet Can Bey, 'Ýstersen git mahkemeye ver. Senin hurda arabaný full sigorta yaptýk, daha ne isten?' dedi. Benim arabam hurda ise neden full sigorta yaptýlar? Seli ben mi yarattým? Arabayý alýrken parçasý olup olmadýðýný sormadým ki? Sigortacýlýk bu mudur? Ben kime güveneyim? Sigortacýnýn bana sunduðu çareye bakýn... Ýsterseymiþim mahkemeye gideyim... Mehmet Can Bey öyle bir konuþma yaptý ki, benim arabamý full sigorta yaparken þereflendirmiþ gibi... Oysa hiç de öyle deðil. Full sigorta parasý alarak aracýmý sigorta ettirdi. Full sigorta yaptýðý aracýmýn durumunu öðrenmek istediðimde de beni mahkemeye gönderiyor." LEFKOÞA'NIN YOLLARI Telefonla gazetemizi arayan ve yollardaki rögarlara dikkat çeken Hüseyin Erdemoðlu isimli vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Belediye baþkanlýðý seçimi öncesinde yollardaki tamir ve düzenlemeler hýzla yapýlmakta. Ýnsanýn bunlarý gördüðü zaman keþke her gün seçim olsa diyeceði geliyor. Ama benim þikayetim de bu yapýlanlarla alakalý. Arabamla Küçük Kaymaklý'da geliyorum. Yol içerisinde bulunan rögarlar üstüste dökülen asfalt nedeniyle aþaðýda kalmýþ. Arabamýn sol ön tekerleði, biraz dalgýnlýðýma ve dikkatsizliðime geldiði bir sýrada, bu çukurlardan birisinin içine düþtü, çýkan gümbürtü ve çatýrtýdan arabamýn parçalandýðýný sandým. Kenara çekip durdum. Oradakiler de ilgilendi. Tekerlekler saðlamdý, sadece rögar kenarýna çarpmaktan dolayý hem taslar, hem tekerlek lastikleri çizilmiþti. Yollarý asfaltlamak böyle deðildir. Bizleri tehlikelerden korumak için yollar düzenlenir. Oysa burada tehlikeye atýlýyoruz. Benim þikayetim Cemal Bulutoðlularý'nýn gereken önlemi almasý içindir. Yollarýn asfaltlanmasý için ihaleyi alan þirketler dikkatli iþ yapmýyorlar. Araçlarý düþünen yok. Ne kadar ucuza kapatýrsam o kadar iyidir diye düþünerek iþ yapýyorlar... Sayýn Baþkanýmýz lütfen bunlara da gerekeni söylesin veya yaptýrsýn..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR HA HAYALÝ ÝHRACAT, HA HAYALÝ TÝRAJ Bizim Mandra Mandradaki cumhurbaþkanlýðý seçimi dolayýsýyla 2 aydýr ara verilmiþ olan müzakereler, yeni cumhurbaþkaný Eroðlu ile Hristofyas arasýnda bugün yeniden baþlar. Eroðlu'nun önceden yerleþmiþ barýþ ve çözüm karþýtý imzajý nedeniyle uluslararasý toplum yeni döneme ihtiyatlý bir iyimserlikle yaklaþmaktadýr. Çözümün anahtarýnýn Eroðlu'nun deðil de tamamen Ankara'nýn elinde olduðunu bilenlerde ise hiçbir umut ve heyecan gözlemlenmezken, sokaktaki adam "Bu sorun 74 kuþaðýný da yer... Da Allah kerim" diye kendi kendine söylenir.

8 8 26 Mayýs 2010 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Tatar ve asgari ücret Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu'nun (DEÝK) düzenlediði "KKTC Gelecek Stratejileri" konulu konferansta, diðer konuþmacýlar yanýnda Maliye Bakaný Sayýn Tatar da konuþtu. Sayýn Tatar'ýn konuþmasýnda 3 nokta çok dikkat çekici ve düþündürücü idi. Birinci noktada Sn Tatar "Kýbrýs Türkleri köklerini güçlendirdikçe ekonomik ve siyasal olarak da güçlenecek" demiþ. Þimdi Sn Tatar'a sormak lâzým. Kýbrýs Türkleri köklerini nasýl güçlendirecek? Sahip olduðu birçok kurumlar özelleþtirme adý altýnda Türkiye'nin dev sermayesine peþkeþ çekilerek ve üretimden koparýlarak mý güçlendirecek? Girne'nin batýsýnda yer alan ve hemen hemen hepsi de Kýbrýslý Türklere ait oteller boþ veya kapalý olduðu halde Türkiye'nin sermayedarlarýna 5 yýldýzlý kumarhanesi olan yeni oteller kurmalarý için teþvik verilerek mi Kýbrýslý Türkler köklerini güçlendirecek? Geçmiþte yapýlan hatalý kambiyo yasasý ile Kýbrýslý narenciye ihracatçýlarý bir bir paketleme evlerinin kapýlarýna kilit vurup bu sektörden çekilirken, onlarýn yerini alan Türkiyeli ihracatçýlar onca teþviðe raðmen bu yýl narenciyemizi pazarlayamamýþlar ve binlerce ton narenciye ürünü aðaçlarda kalmýþtýr. Narenciyesini satamayan üreticilerimiz köklerini nasýl güçlendirecektir? Ýhalesi Ankara'da açýlan her türlü inþaat iþlerine teklif vermesi bile engellenen inþaat müteahhitlerimiz de köklerini nasýl güçlendirecektir? Yakýnda açýlýþý yapýlacak olan TED Koleji Ýngilizce öðretmenleri hariç, yasalarýmýza raðmen diðer tüm öðretmenlerini Türkiye'den getirecekmiþ. Bu durumda sayýlarý binleri bulan iþsiz Kýbrýslý Türk öðretmen adaylarý bu adaya kök salýp köklerini nasýl güçlendirecektir? Misalleri çoðaltmaya bu sütun yetmez. Ýkinci nokta ise, ayni konferansta Sn Tatar "Maliyenin her þeye raðmen maaþ ve diðer ödemelerini her ay yerine getirdiðini belirterek, halimize þükredelim" demiþ. Yani Sn Bakan asli görevi olan ve devlet çarkýnýn dönmesi için yanýnda çalýþtýrdýðý insanlara maaþ ödemesini veya satýn aldýðý hizmetlere karþý yaptýðý ödemeleri bir lûtuf saymamýzý ve bundan dolayý da halimize þükretmemizi istiyor. Siyasilerin yarattýðý yolsuzluk bataklýklarýndan ve kara deliklerden dolayý devlet bütçesi sürekli açýk verirse ve artan hayat pahalýlýðýna raðmen yýllardýr sýfýr zam yapýlan maaþlarý her ay alanlar niye hallerine þükretsinler ki? Hükümette olanlar ve yakýn çevreleri sürekli lale devri yaþarken, bir kuru maaþa talim edenler ve hayat pahalýlýðýndan dolayý bedel ödeyenler niye hak ettikleri maaþlarý ay baþýnda alýyorlar diye hallerine þükretsinler ki? Sn Tatar'ýn konferansta yaptýðý konuþmada dikkati çeken üçüncü nokta ise asgari ücretle ilgili söyledikleridir. Sn Tatar "Sendikalarýn asgari ücretin artýrýlmasý yönündeki taleplerine karþýlýk da siyasilerin dik durmasý gerekir" demiþ. Yani Sn Tatar dik durarak asgari ücretin ne pahasýna olursa olsun artmasýný engeleyecekmiþ. O zaman Sn Tatar'ýn hayat pahalýlýðýndaki artýþýn da engellenmesi için maliye bakaný olarak dik durmasý gerekir. Hem de dim dik. Ancak bakýyoruz ki bizi yönetme iddiasýnda bulunanlarýn gücü sadece gariban çalýþanlara geçmekte ve gariban çalýþanlarýn karþýsýnda dik duruþ sergilemektedirler. Bugün sosyal ve ekonomik birçok sorunumuzun en büyük sebebi kontrolsuz nüfus artýþýdýr. Sn Tatar'ýn ve hükümetinin gücü yetiyor ve yürekleri de söylüyorsa kontrolsuz nüfus artýþýnýn karþýsýnda dik duruþ sergilesinler. Kontrolsuz nüfus artýþýný önleyerek birçok olumsuzluðu ortadan kaldýrsýnlar. Bunlarý yapmadan sanki de tüm sorunlarýmýzýn sorumlusu asgari ücret imiþ gibi asgari ücretin günah keçisi ilân edilmesi kabul edilemezdir ve asla inandýrýcý da deðildir. Yukarýdaki paragrafta da yazdým. Girne'nin batýsýnda Lapta bölgesinde yer alan otellerin kapanmasý asgari ücret yüzünden midir? Sanayi Odasý'nýn üyeleri arasýnda yaptýðý ankette ortaya çýkan %50'nin üzerinde tesisin %25 kapasitenin altýnda çalýþmasýnýn da mý sebebi asgari ücrettir? Mutfaktaki yangýn devam ederken, ailelerin her ay ödemekle yükümlü olduklarý faturalarýn miktarlarý artarken asgari ücretin artmamasýný savunmak bu ülke gerçeklerine sýrt çevirmek demektir. Siz asgari ücret konusunda ne kadar dik durursanýz durun Sn Tatar, eðer sendikalar birlikte hareket ederler ve onlar da dik duruþ sergilerse, isteseniz istemeseniz de asgari ücreti artýrmak zorunda kalacaksýnýz. Ekonomik paket... Sendikalar partilerden destek istedi TC-KKTC arasýnda imzalanan protokolle ortaya çýkan "Ekonomik Paket" ile "Göç Yasasý" diye nitelendirdikleri Kamu Çalýþanlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'ndaki düzenlemelere karþý çýkan sendikalarýn temsilcileri, dün, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni ziyaret etti. Aralarýnda TÜRK-SEN ve baðlý sendikalar, DEV-ÝÞ ve baðlý sendikalar, KTAMS, KTÖS, BES, EL-SEN, ÇAÐ-SEN, TEL-SEN, BANK- SEN, GIDA-SEN, GÜÇ-SEN ve DAÜ-SEN'in de bulunduðu sendikalar adýna konuþan TÜRK- SEN Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, ülkenin sorunlarýnýn herkesin sorunlarý olduðunu ifade ederek, bunlarýn artarak sürdüðünü savundu. Kamu Çalýþanlarý (Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý'nýn geçirdiði süreci anlatan Býçaklý, Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat tarafýndan Meclis'e iade edilen ve "Göç Yasasý" olarak gördükleri yasa tasarýsýnýn yakýnda yeniden Meclis gündemine geleceðini kaydetti. Bu tasarýnýn hayata geçmesi halinde ülkeyi devredecek genç bulamayacaklarýný öne süren Býçaklý, gündemde Asgari Ücret konusunun da bulunduðunu, 1 Ocak'ta yürürlüðe girmesi gereken yeni Asgari Ücret'le ilgili bir geliþme olmadýðýný söyledi. ÇAKICI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý ise konuþmasýnda, duruþlarýnýn çok net olduðunu ifade ederek, "Göç Yasasý" diye nitelendirilen tasarýya karþý geçmiþteki net duruþlarýný yine sürdüreceklerini, buna karþý koyulmasý gerektiðini belirtti. UBP'nin koalisyon arayýþý sýrasýnda partilere yaptýðý ziyaretlerde kendilerinden randevu istendiðinde, "Çalýþanlarýn ve emeklilerin haklarý geri gidecekse, 13'üncü maaþ kaldýrýlacaksa bizi ziyaret etmeyin" dediklerini anlattý. Her þeye "hayýr" demek gibi bir tavýrlarý olmadýðýný, doðru gördükleri süreçlere "evet" de diyerek destek verebileceklerini ifade eden Çakýcý, makam, koltuk mücadelesinde olmadýklarýný, tavýrlarýnýn çalýþandan yana olduðunu söyledi. Sosyal Demokrat, ilerici sol bir parti olduklarýný kaydeden Çakýcý, "Anayasa'nýn 162'nci maddesinin deðiþtirilmesi teþebbüsünde nasýl ki sivil toplum örgütleriyle birlikte dik durarak bunu gerilettilerse, ayný þeyi Göç Yasasý konusunda da yapacaklarýný ve çalýþanlarýn haklarýnýn geri gitmesini önleyeceklerini" kaydetti. CTP Sendikalarýn temsilcileri Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ardýndan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçleri (CTP-BG) de ziyaret ederek destek istedi. CTP-BG Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer de görüþmede yaptýðý konuþmada, bir ülkede ekonomik sýkýntý olmasý halinde ve geliþme tüm insanlar için gerekli ise ekonomik konularda emek dünyasýnýn, iþ dünyasý ve üreten kesimlerin diyalog içinde olmasý gerektiðini ifade ederek, "Hükümetin görevi de tek bir kesimi budayarak çýkýþ yolu aramak olmamalý" dedi. Doðru bilgiyi halka net ve þeffaf olarak vermek gerektiðini de kaydeden Soyer, TC ile KKTC arasýnda imzalanan iþbirliði protokolünün 5 Ocak 2010'da Resmi Gazete'de yayýnlanmasýna raðmen aslýnda Kasým 2009'da imzalandýðýný, ancak bunun halktan gizlendiðini savundu. Konunun halkýn bilgisine getirilmeden Resmi Gazete'de yayýnlandýðýný, seçim nedeniyle halka açýklanmadýðýný iddia eden Soyer, TC Büyükelçiliðinin bu nedenle protokolü kitap olarak basarak daðýtmaya baþladýðýný ileri sürdü. Soyer, "Bu, yapýlan en büyük ayýptýr" dedi. DP Sendikalarýn temsilcileri, daha sonra Demokrat Parti'yi de ziyaret etti ve tasarýnýn yasallaþtýrýlmamasý için destek istedi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ da, söz konusu yasa tasarýsýna "hiçbir iþe yaramayacak bir yasa" olduðu için karþý çýktýklarýný ve yasaya karþý tavýrlarýnýn aynen devam ettiðini belirterek, "Bize danýþýlmadan ve uzlaþý saðlanmadan Meclis'ten hiçbir yasanýn geçirilmesine izin vermeyeceðiz, aksi taktirde bu hükümet uzun sürmez" dedi. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, Sendikalar Platformu adýna ülkedeki sorunlarý Meclis'te temsil edilen partilere anlatmak için ziyaretlere baþladýklarýný belirterek, ülkede yaþanan sorunlarýn herkesin sorunlarý olduðunu ve bu sorunlarýn artarak sürdüðünü savundu. Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu ÝÇ HESAPLAÞMA (7) Ýçimdeki "ben" her zamanki gibi yine sitem etmeye baþladý: -Hafta sonunu bahane ederek yine yan çizmiþsin. Devam etmedin yazýlara... -Etmedim deðil; edemedim. Sen de biliyorsun hafta sonlarý çok hareketli olur bizim ev. Cumartesi sabahlarý torunu "Türk okuluna" götür, oradan bir yerlere öðle yemeðine, Pazar günleri futbol maçýna derken, tatil geçip gidiyor. Hem bu hafta sonu biliyorsun özel bir konuðumuz vardý. Sevgili Mehmet Levent'in eþi burada... Hem ülkeyi görmek, hem de oðlu ile özlem gidermek için gelmiþ. Oðlu Sydney'de yaþýyor. Yýllar önce gelmiþ, bizim gibi o da kendine yeni bir hayat kurmuþ bu yeni dünyada. Çok güzel geçti hafta sonumuz. Bol bol Kýbrýs'tan, geliþmelerden, Afrika'dan konuþtuk. Bizim için arayýp da bulamadýðýmýz bir fýrsat. Bunun için herhalde beni kýnamazsýn deðil mi? -Yok caným! Niye kýnayým? Kýbrýs'tan gelen ziyaretçilerin ne kadar kýymetli olduðunu, ne kadar önemsendiðini biliyorum. Yalnýz bir þeye takýldým. Kýbrýs'tan gelenler senin için bu kadar önemlidir de iki yýl önce gelen heyetle neden pek ilgilenmek gereðini duymadýn? -Hani þu Turgay Avcý ile gelen heyeti mi kastediyorsun? -Evet. -Heyette ilgilenmem gerekenlerle ilgilenmeye çalýþtým. Örneðin Hasan Hastürer'le bol bol buluþup konuþtuk. Deðerli bir arkadaþ. Bilinçli olarak yapýyor yaptýðýný. Bu arada TAK'tan Perihan'ýn da geldiðini öðrendim ama görüþmek mümkün olmadý. Avcý ile dersen... Fazla lâf etmeyim bu konuda. Görüþmemin bir anlamý olmazdý, onun için görüþmedim. Þimdi tatmin oldun mu? -Oldum. Dilersen þu kaldýðýn yerden devam edelim 1964 sonrasýna... Hani gazetecilerin "huzura" çaðrýldýklarý günlere. -Ha, evet. Rahmetli Selahattin Sonat'ý anlatýyordum. Bir devrin "Ali kýran, baþ kesen"i. Araþtýrmýþtým ben bir ara bu adamýn ne olduðunu, nereden gelip nereye gittiðini... Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti'ne takýlýyormuþ devamlý olarak. Orada gönüllü olarak birþeyler yapýyormuþ. Cemiyetin piyango biletlerini satmak, cemiyetin düzenlediði balo ve özel geceler hazýrlanmasýnda getir-götür iþlerini yapmak gibi. Þimdilerde buna "office-boy" diyorlar. Herhangi bir gazetede yazdýðýný görmedim ve duymadým sonlarý veya 64 baþlarý olacak, birdenbire Kýbrýs'ta "TC Basýn Ataþeliði"ne atandýðýný görüyoruz. Bu arada TMT'de de olduðunu öðreniyoruz, ama bu sýfatý, adaya gelmeden önce mi yoksa geldikten sonra mý aldýðýný kesin olarak bilmiyorum. Bildiðim birþey varsa, o da görevden alýndýktan sonra 1969 yýlýnda, eþimi ameliyat için götürdüðüm Ankara'da beni gelip bularak, Özel Harp Dairesi binasýna beni götürmüþ olmasýdýr. Genelde kötü bir insan deðildi ama, iyi kimselerin elinde iyi, kötü niyetlilerin elinde de kötü olabilecek bir yapýya sahipti. Üzerimizde býraktýðý etki, Türk basýnýn üzerinde "Demokles'in kýlýcý" gibi durarak basýnýn baský altýna alýnmasýnda önemli bir rol oynadýðýdýr. -Bu iþ sadece Selâhattin Sonat tarafýndan yapýlmadý ama deðil mi? -Elbette. Bu iþ Emin Dýrvana ile baþladý. Ondan önce Baþkonsolos Burhan Iþýn tarafýndan böyle bir þey yapýldýðýný duymadým. Zaten o devreler lisede talebe idim. Dýrvana devrini de Ankara'da geçirdim. Ama duydum. Basýnda çýkan beðenmediði yazýlardan ötürü gazetecileri "huzura" çaðýrarak baðýrýp çaðýrdýðýný. Hatta gazeteci tokatladýðýný duydum. Ondan sonra yerine gelen Mazhar Özkal da bu yolu denedi. Çaðrýlanlar arasýnda ben de vardým. Ýsim vermeden bana, Nacak gazetesi aleyhine yazdýðým bir yazýdan ötürü gözdaðý verdi. Sesimi çýkarmadým. Dediðim gibi isim zikretmemiþti. Mazhar Özkal zaten 63 olaylarýna yakýn gelmiþti. Bir süre sonra olaylar patladý. O gittikten sonra da Sefaret, maslahatgüzarlarla temsil edilmeye baþlandý. SÜRECEK

9 26 Mayýs 2010 Çarþamba Tünel ALINTI ECEVÝT RELOADED Kýlýçdaroðlu'nun kurultaydaki konuþmasý, "klasik" CHP'nin üzerine "klasik" sol hamuru döküp bir CHP'li sol turtasý yapma eðiliminde olduðunu gösterdi. Daha önce Ecevit'in denediði türden. Oysa, artýk 70'lerde deðiliz. Demokratik sol anlayýþ, klasik solun bütün mevzularý altyapýya indirgeyip üstyapýyý görmezden gelmesine karþý bir tutum olarak belirmiþti. Klasik solun, misal, "Kürt kimliði mi, hayýr o sorun kimlik filan deðil yoksulluk meselesi", "Baþörtüsü sorunu mu, hayýr o inanç özgürlüðü filan deðil, yoksulluk meselesi" gibi noktalardaki indirgemeciliðini aþmak adýna; keþke demokratik hak ve özgürlüklere önem vermekle beraber üretim iliþkilerini yeniden düzenlemeyi, emeðin sömürülmesinin önüne geçmeyi planlayan bir hareketin gerekliliðine iliþkin bir bilincin kalkýþmasýna tanýklýk ediyor olsaydýk. NÝHAL BENGÝSU KARACA (haberturk.com) DÝPNOT Ledra Palace Oteli ndeki kurþun delikleri tarihi bir aný olarak saklanýyor... ARÞÝV TARÝH 15 NÝSAN, 2009 CTP sizi iþte böyle soyup soðana çevirdi... Seçim gündemini sarsacak þok haber!.. Vakýflar Bankasý'ndan CTP'nin uçurduðu para 300 trilyon... Gözden kaçmayanlar... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yeni görüþmeler baþlarken Türk tarafý Hristofyas'ýn yalanlarýna kulak asmamalý, taviz vermemelidir." Rauf DENKTAÞ Aklýnýzda bulunsun Susuzluk beyni yaþlandýrýyor Ýngiliz King's College Psikiyatri Enstitüsü'nün araþtýrmasýna göre yeterince su içmemek, beyindeki gri maddenin azalmasýna neden oluyor. Bu durum sadece beynin ebatlarýný deðil, beynin çalýþmasýný da olumsuz etkiliyor, düþünmeyi zorlaþtýrýyor. Araþtýrma ekibi, bazýsý oldukça kalýn giyinen bir grup gencin beyinlerini bir buçuk saatlik bisiklet egzersizi sonrasýnda inceledi. Kat kat giyinen ve haliyle daha fazla terleyen gençlerin beyinlerinde daha fazla daralma görüldü. Araþtýrmaya göre sadece 90 dakika süren bir terleme bile, beyinde bir yýllýk yaþlanma etkisi yaratabiliyor. Zaman ilerledikçe beyindeki sývý yetersizliði iþ yaþantýsýný, okulu, sýnav sonuçlarýný etkiliyor. ALÝ BABANIN BÝR ÇÝFTLÝÐÝ VAR... "ANA"DA DARBE PÝÞÝNCE, "YAVRU"YA NE DÜÞER? CHP'de kimler biraraya gelecek? Bu Kurtuluþ Savaþý'ný kimler yürütecek? Büyük medya, TSK'nýn büyük generalleri, büyük yargý, AKP'den hazzetmeyen Kürtler, Aleviler, AKP'ye gýcýk olan Sunniler, darbe isteyenler, darbe organize edenler, belki TEKEL iþçileri, belki yerin 500 metre altýnda harcanan maden iþçilerinin yakýnlarý, laiklik elden gidecek diye korkanlar ve elbette Kýbrýs Türktür Türk Kalacaktýr'cýlarla, 'Bir çakýltaþý vermeyiz'ciler falan. "Anavatan" darbeden beter olaylara gebe olunca, "Yavru"yu da çok sancýlý günler bekliyor demektir. TÜK'ü çiftlik gibi kullanan kim? 301 personelle devralýp 164 personelle devreden biz mi, yoksa þimdi 300'leri aþan personele çýkaranlar mý? Önder SENNAROÐLU Memleketimden manzaralar 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... KÜÇÜK HESAPLARIN RÜZGÂRI TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý küçük hesaplarýn cýlýz rüzgarlarýna kapýlmýþ gidiyor. Turgay Avcý ile bitmek bilmiyor aralarýndaki polemik. CTP ile oturduðu pazarlýktan da kârlý çýkmadý. Hatta, CTP ile Lefkoþa'da tek aday çýkarmayý bile baþaramadýlar. Durum böyle olduðu halde Çakýcý, Maðusa'da CTP'nin adayýný destekleme kararý aldý. Bunun karþýlýðýnda, CTP'den de Maðusa'da çýkaracaklarý milletvekili adayýna destek bekliyor. UBP ile DP kadar bile olamadýnýz. Bu kadarcýk dayanýþmayý yapamayan, hiçbirþey yapamaz... Jonathan Freedland "The Guardian'da yazdý 'Kurban, Gordon Brown deðil, sosyal yardýma ihtiyaç duyan emeklilerdir' Her þeyin mümkün göründüðü bir dünyada öylece asýlý kalýp düþteymiþ gibi geçen beþ günün ardýndan, gerçekliðin sert tokadý yüzümüze çarptý. Birçoklarýnýn korktuðu þey oldu: Baþbakanlýk binasýna 1979'da Thatcher'dan beri Ýþçi Partili bir baþbakaný koltuðundan eden ilk Muhafazakâr Cameron girdi. Bu eski Ýþçi Partili bakanlar için önemli deðil; olan, Ýþçi Partisine bel baðlamýþ insanlara olacak. Kurban, Gordon Brown deðil, sosyal yardýma ihtiyaç duyan emekliler. Solcu seçmenler yine de avunabilirler. Evet, Cameron can attýðý mevkiyi elde etmeyi baþardý, fakat, umduðu kadar büyük bir zafer kazanamadý. Bitiþ çizgisini Liberal Demokratlar'ýn omuzuna basarak aþabildi. Muazzam tavizler vermek zorunda kalacak. "Daily Mail" Cameron'ýn Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... Britanya'nýn en zengin 3 bin ailesine vadettiði veraset vergisi armaðanýndan vazgeçmesi karþýsýnda kýyameti koparacak. Muhafazakâr Parti lideri iktidarý elde etti, fakat kendi tabanýyla çatýþacak. Liberal Demokratlar, 70 yýllýk iktidar orucunu bozduklarý için kutlama yapacaklar, fakat bunun da bedeli aðýr olacak. Parti üyeleri yaygara çýkarmýyor fakat Liberal Demokratlara oy vermenin Muhafazakârlara karþý çýkmak olduðuna inanmýþ çok sayýda Britanyalý için ayný þey söylenemez. Bunun Liberal Demokratlara faturasý milyonlarca oy olabilir. Uzun zamandýr, Liberal Demokratlar siyasetin iyi adamlarý yerine konuyordu. Nick Clegg seçim kampanyasýnda Bay Temiz pozlarý kesti. Kapalý kapýlar ardýnda yürütülen ikiyüzlü pazarlýklarýn ardýndan, bu imaj yara aldý. Muhafazakârlar veya Ýþçi Partisi bundan zarar görmez: Herkes onlarýn kirli siyaset sanatýný iyi icra eden üçkaðýtçýlar olduðunu zaten biliyor. Fakat bu imaj Liberal Demokrat markasýna uymuyor. Liberal Demokratlar Muhafazakâr efendilerinin insafýna kalacaklar. Meseleyi iki devlet acemisinin anlayacaðý þekilde söyleyelim: Clegg Cameron'ýn yaveri oldu. Ýþçi Partisinin, en uzun kesintisiz iktidar dönemi sona erdi. Ýþçi Partisi destekçileri Muhafazakârlarýn býçaklarýný bileyip bütçeye dalmasýyla emeklinin baþýna geleceklerden korkuyorlar. Ancak melankoliye kapýlmaya gerek yok. Her iþte bir hayýr var. Bank of England'ýn Baþkaný Mervyn King'e göre, yeni hükümet o kadar ýstýraplý kesintiler yapmak zorunda kalacak ki, bir daha 'iktidar yüzü göremeyecek'. Kýsa vadede Ýþçi Partisi'nin görüþmelerin neden çöktüðüne dair hikâyeyi yazmasý, uzun vadede ise daha önce Liberal Demokratlarýn iþgal ettiði alana hareket etmesi gerekecek. Yeni Ýþçi Partisi dönemi kapandý. Þimdi risklerle dolu bir Muhafazakâr-Liberal dönemi baþlýyor ve bu dönem Ýþçi Partisine kendisini yenileme þansý sunuyor. (20 Mayýs 2010)

10 10 26 Mayýs 2010 Çarþamba ANTALYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRÝLDÝ: 16 ÖLÜ, 25 YARALI Antalya'da tur otobüsünün Aksu Çayý'na düþmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda ilk belirlemelere göre 16 ölü, 25 yaralý olduðu bildirildi. Olay yerinde bulunan Antalya Vali Yardýmcýsý Mehmet Seyman AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Alanya'dan Pamukkale'ye Rus turistleri taþýyan 41 DP 006 plakalý tur otobüsünün, Aksu Çayý'na düþtüðünü belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre 16 ölü, 25 yaralý bulunduðunu belirten Seyman, "Otobüsün içinde bulunan ölü ve yaralýlarý çýkarmaya çalýþýyoruz. Görevliler otobüsü parçalayarak, içindekileri çýkarmaya çalýþýyorlar" dedi. Öte yandan, otobüsten yaralý çýkarýlan turistler, çeþitli hastanelerde tedavi altýna alýndý. ERDOÐAN, SUUDÝ KRALI ÝLE GÖRÜÞTÜ TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, dün akþam Suudi Arabistan Kralý Abdullah ile bir telefon görüþmesi yaptý. Alýnan bilgiye göre, Erdoðan, Kral Abdullah ile Ýran'ýn nükleer programýyla ilgili geliþmeleri ele aldý. URANYUM TAKASI... ANLAÞMAYI UYGULAMAK MÜMKÜN DEÐÝLMÝÞ Ýran, Türkiye ve Brezilya'nýn uranyum takasýna iliþkin anlaþmasýnýn uygulanmasýnýn teknik olarak mümkün olmadýðý ileri sürüldü. New York'taki Batýlý bir diplomat, bir yýllýk zaman diliminin uranyum zenginleþtirmek için çok kýsa olmasý nedeniyle anlaþmanýn uygulanamayacaðýný kaydetti. Adýnýn açýklanmasýný istemeyen diplomat, "Bu anlaþma teknik olarak gerçekleþtirilemez. Ýranlýlar yakýt çubuðunun bir yýla kadar üretilmesini istiyor, oysa en az 1,5 yýl gerekli" diye konuþtu. Tahran'da 17 Mayýsta imzalanan anlaþma, Ýran'ýn düþük oranda zenginleþtirdiði 1200 kilogram uranyumu 120 kilogram yakýtla deðiþtirmeyi kabulünü öngörüyor. YUNANÝSTAN'DAN SONRA SIRADA ÝSPANYA Uluslararasý Para Fonu (IMF), "Ýspanya'nýn, ekonomisinin düzelmesini saðlamak için kapsamlý reformlara ihtiyacý bulunduðunu" bildirdi. IMF'den yapýlan açýklamada, Ýspanya'nýn "ciddi" güçlüklerle karþý karþýya bulunduðu, bu güçlüklerin, iþlevsel olmayan istihdam piyasasý, patlayan emlak balonu, büyük mali açýk, zayýf verimlilik büyümesi, zayýf rekabet edebilirlik ve bankacýlýk sektörü olduðu belirtildi. Büyümeyi artýrýcý yapýsal reformlara ihtiyaç bulunduðu, mal piyasasý ve konut sektöründe iyileþme saðlanmasý, özellikle istihdam piyasasýnýn revizyondan geçirilmesi gerektiði kaydedilen açýklamada, emeklilik reformunun hýzla uygulanmasý, bankacýlýk sisteminin saðlamlaþtýrýlmasý ve reformdan geçirilmesinin hýzlandýrýlmasýna ihtiyaç bulunduðu ifade edildi. Uranyum anlaþmasý... Erdoðan, Sarkozy'den de destek istedi n Erdoðan: Mutabakatýn uygulanmasý için Fransa'nýn desteðini bekliyoruz... n Sarkozy: Uluslararasý camianýn size teþekkür etmesi gerekiyor. Uranyumu Türkiye'de depolamayý kabul etmiþ olmanýz çok büyük bir sorumluluk... TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ile yaptýðý görüþmede, Ýran'ý nükleer programýyla ilgili uranyum takasý anlaþmasý ele alýnýrken, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ve Viyana Grubu mensubu olarak Fransa'nýn, bu mutabakatýn uygulanmasý için desteðini beklediðini bildirdiði duyuruldu. TC Baþbakanlýk Basýn Merkezi'nin internet sitesinde yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Erdoðan, dün akþam Ýran'ýn nükleer programý çerçevesinde Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ile bir telefon görüþmesi gerçekleþtirdi. TC Baþbakaný Erdoðan'ýn, görüþmede Ýran'ýn bugün Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý'na (UAEA)resmi kanallarla mutabakatýný bildirerek süreci baþlattýðýný kaydettiði ve "Bu noktada Viyana Grubu'nun cevabý çok ciddi önem taþýmaktadýr. Kýlýçdaroðlu: Baykal siyaseti býrakýrsa hayatý býrakýr CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Siyasetçi halka hesap verecekse, siyasete atýldýktan sonra zenginleþecekse bunun birileri tarafýndan sorgulanmasý lazým. O sorgulamanýn bir unsuru olarak 'Recep Bey' figürü kullanýlmýþtýr" dedi. Kýlýçdaroðlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamýnda, dün akþam Kanal D Ana Haber Bülteni canlý yayýnýna katýlarak Mehmet Ali Birand'ýn sorularýný yanýtladý. Makam masasýný iþaret eden Birand'ýn, "Her þey bu masa için öyle deðil mi?" sorusu üzerine Kýlýçdaroðlu, "Bu masa bana ait deðil, ben buraya geçici olarak geldim. Bu masa halka ait" dedi. Ziyaretinde Baykal'ý nasýl gördüðünün GÜL KAZAKÝSTAN'DA- Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleþtiren TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaþkaný Nursultan Nazarbayev tarafýndan resmi törenle karþýlandý. Kazakistan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý Akorda'daki törende, Türkiye ve Kazakistan'ýn milli marþlarý çalýndý. Cumhurbaþkaný Gül, tören kýtasýný denetledikten sonra Nazarbayev ile baþ baþa görüþmeye geçti. Gül ve Nazarbayev, baþkanlýk edecekleri heyetler arasý görüþmelerin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenleyecek. PANAMA HÜKÜMETÝ DÝKTATÖRLÜK DÖNEMÝNDE ÝÞLENEN SUÇLAR ÝÇÝN ÖZÜR DÝLEDÝ Panama hükümeti, yýllarý arasýndaki diktatörlük döneminde iþlenen suçlarla ilgili demokrasiye geçilmesinden yaklaþýk 20 yýl sonra "ilk kez" özür diledi. Devlet Baþkaný Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Juan Carlos Varela, diktatörlük döneminin kaybolanlardan biri olan Heliodoro Portugal anýsýna bir tabelanýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, "Devlet olarak sizlere karþý bir sorumluluðumuz var ve bu tören de Panama Devleti adýna özür dilemek içindir" ifadesini kullandý. Düzenlenen törenin askeri dikta döneminde kaybolanlarýn hepsi için olduðunu da belirten Juan Carlos Varela, "Bu tören, devlet olarak düþünmek, af dilemek ve bütün Panamalýlarý hatalarýný kabul edip bu sayfayý kapatmaya çaðýrmak içindir" diye konuþtu. Juan Carlos Varela, "bunun bir daha asla BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve Viyana grubu mensubu olarak Fransa'nýn bu mutabakatýn uygulanmasý için desteðini bekliyoruz. Temelini böylece attýðýmýz bu yeni zeminin olumlu biçimdesonuçlandýrýlmasý, Ýran kadar P5 1;in dikkatli ve kararlý müteakip adýmlarýna baðlý olacaktýr" dediði belirtildi. Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy'nin ise Türkiye'nin Brezilya ile yaptýðý anlaþmanýn çok olumlu bir adým olduðunu vurgulayarak, "Uluslararasý camianýn size teþekkür etmesi gerekiyor. Uranyumu Türkiye'de depolamayý kabul etmiþ olmanýz gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Ancak insanlarýn bu anlaþma konusunda kaygýlarý var. Ýran yüzde 20'lik zenginleþtirmeden de vazgeçmeli. Biz her halükarda yaptýklarýnýzýn önemli olduðunu deðerlendiriyoruz. Birbirimizle temas içinde kalalým ve diyaloða biraz zaman tanýyalým" ifadesini kullandýðý kaydedildi. sorulmasý üzerine Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: "Bugün sizin gördüðünüz gibi, son derece heyecanlý, hayata baðlý siyasete baðlý, olaylarý yakýndan izleyen izlemeye kararlý olan bir genel baþkanla karþýlaþtým. Son derece mutluyum. Kurultayýmýzdan da son derece mutlu. Burada sayýn Baykal zaten siyaseti býrakýrsa bana göre hayatý býrakýr. Yaþamý büyük mücadelelerle geçmiþ, hapse girmiþ çýkmýþ, kararlýlýðýný sürdürmüþ, siyasetin dýþýna itildiðinde de siyasetle baðýný koparmamýþ, saðlýklý baðlantýlarý kurmuþ olan bir Baykal var." Birand'ýn, "Rakibiniz de var galiba orada" ifadesi üzerine Kýlýçdaroðlu, "Olabilir ben rakip olarak görmüyorum onu" dedi. tekrarlanmamasý için" gelecek kuþaklarýn, General Omar Torrijos ( ) ve Manuel Antonio Noriega ( ) askeri hükümetlerinde yaþananlarý objektif olarak bilmeleri gerektiðini de sözlerine ekledi. General Torrijos'un döneminde devlet baþkanlýðý yapan oðlu Martin Torrijos diktatörlük döneminde iþlenen suçlarý kabul etmiþ ancak "af" sözünü dile getirmemiþti. Bir Amerikan askeri müdahalesiyle iktidardan uzaklaþtýrýlan 76 yaþýndaki Noriega ise Panama'da yýllarý arasýnda muhaliflerin ortadan kaybolmalarýna ve cinayetlere karýþtýðý gerekçesiyle 54 yýl hapse mahkum edilmiþti. Uyuþturucu kaçakçýlýðýndan yaklaþýk 20 yýl ABD'de hapis yatan Noriega, geçen ay uyuþturucu parasýný aklamak suçundan yeniden yargýlanmak üzere Fransa'ya iade edilmiþti. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Filin sabah banyosu ABD'li fotoðrafçý Cesare Naldi, Hint Okyanusu'ndaki Havelock Adasý'nda 60 yaþýndaki Rajan isimli fille bakýcýsýnýn sabah banyosu sefasýný görüntüledi. Naldi, "Suyun içinde ayaklarýný son derece hýzlý bir biçimde kullanmasý çok ilginçti. Fotoðraflarýný çekmeye çalýþýrken, benimle göz temasýný hiç kaybetmedi.baþýný suyun altýnda tutup hortumu yardýmýyla nefes alýyordu" dedi. Bakýcý Nasru'yu Rajan'ýn diþlerinin üzerinde otururken görüntüleyen Naldi, bu fotoðrafla uluslararasý fotoðrafçýlýk ödülü kazanmýþtý. Ailenin üç kuþaðý ayný günde doðdu Ýngiltere'de babasý Harry Fox gibi 8 Mayýs'ta doðan Lee Fox ayný tarihte baba oldu. Essex'te mühendis olan 35 yaþýndaki Lee Fox, sevgilisi Lisa'nýn hamile kaldýðýný öðrenince beraber doktora gittiler. Doktor "Doðum, 8 Mayýs'ta gerçekleþecek" dediðinde þaþkýnlýk içinde kaldýlar. Lee, "Yok artýk. Benim ve babamýn doðum günü de ayný" dedi. Mutlu baba, Benjamin ismini verdikleri çocuðun kendisi için muhteþem bir doðum günü hediyesi olduðunu belirtirken, 61 yaþýndaki dede Harry Fox, "Þimdi hep birlikte doðum günü partisi düzenleyeceðiz" dedi. 111'in sýrrý balda 111'in sýrrý balda 111 yaþýndaki Eunice Bowman, Ýngiltere'nin en yaþlý insaný. Uzun yaþamasýnýn sýrrýnýn 'bal' olduðunu söyleyen 1898 doðumlu Bowman, þimdiye kadar 22 baþbakan gördüðünü, 6 çocuða, 17 toruna, 32 büyük toruna ve 5 büyük büyük toruna sahip olduðunu açýkladý. Hiçbir zaman sigara ya da içki içmediðini de belirten Bowman, "Basit bir hayatým oldu ancak harika anýlar yaþadým" dedi. Gezegen yutan yýldýz Uzay teleskobu Hubble'ýn topladýðý veriler sayesinde, Güneþ benzeri bir yýldýzýn, yakýnýndan geçen bir gezegeni yutmasý ilk kez görüntülendi. Ýngiliz astronomlarýn ortaya çýkardýðý görüntüyü yorumlayan ekip baþkaný Dr. Carole Haswell, Dünya'ya 600 ýþýk yýlý uzaklýktaki Auriga takým yýldýzýnda meydana gelen olayda, Wasp- 12b adý verilen gezegenin, etrafýnda döndüðü güneþ benzeri yýldýz tarafýndan tamamen yutulduðunu söyledi. Dr. Haswell, "Gezegenin en az 10 milyon yýl daha ömrü vardý. Yýldýz, önce gezegenin atmosferini çekti. Bu sýrada, güneþ sistemi dýþýnda rastlanmayan kimyasal elementler keþfettik" dedi. Üçüncü kalbi Amy'yi kurtardý Ýngiltere'de Amy Ferguson isimli kýz çocuðu, altý yaþýnda olmasýna raðmen iki kez kalp nakli oldu. Doktorlar, vücudun yeni kalbi kabul etmediði ilk nakil operasyonundan sonra çocuðun öleceðini söylemiþlerdi. Amy, ilk kez iki yaþýndayken rahatsýzlandý. Nadir görülen bir enfeksiyona yakalanan Amy'nin aortu hasar görmüþtü ve kalbe zarar veriyordu. Kalp nakli olmasýna karar verilen Amy'nin bünyesi nakledilen yeni kalbi reddetti. Tüm risklere karþýn doktorlar, bir nakil daha yapmaya karar verdi. Geçtiðimiz Haziran ayýnda ikinci kez kalp nakil operasyonu geçiren Amy, artýk tamamen iyileþti. Doðduðu yer olan Ýrlanda'nýn Tallaght kentinde okula gidiyor ve diðer çocuklarla birlikte oynayabiliyor.

11 26 Mayýs 2010 Çarþamba 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS... TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA BAÞVURULARIN ARTTIÐI ÝDDÝA EDÝLDÝ Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Kýbrýslý Rumlarýn mülklerine iliþkin tazminat taleplerini içeren davalarý KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na havale eden kararýnýn ardýndan, Kýbrýslý Rumlarýn Komisyona baþvurularýnda büyük artýþ yaþandýðý iddia edildi. Alithia gazetesinin iddiasýna göre, son iki ayda yüzlerce Kýbrýslý Rum Komisyona baþvuruda bulundu. Gazete, Komisyonun Kýbrýslý Rum baþvurularýný sonuca baðlamayý hýzlandýrdýðý yönündeki bilgilerin Kýbrýslý Rumlarýn baþvurularýnýn artmasýnda etkili olduðunu, baþvuru yapanlarýn yaný sýra birçok Kýbrýslý Rum'un da gerek Kýbrýslý Rum gerekse Kýbrýslý Türk avukatlara bilgi almak amacýyla baþvurduklarýný ileri sürdü. Rum ve Türk avukatlarýn iþbirliði yaptýklarýný da savunan gazete, Komisyonun ise son 3 haftada dört Kýbrýslý Rum baþvurusunu karara baðladýðýný ifade etti. Gazete, Komisyonla anlaþmaya varan Kýbrýslý Rumlarýn Girne'de araziler, evler, iki otel ve bir fabrika sahibi varlýklý insanlar olduklarýný ve Komisyon'dan toplamda 20 milyon Euro tazminat talep ettiklerini, Komisyonun ise her biriyle, 2 ile 5 milyon Sterlinlik meblaðlar arasýnda anlaþmaya vardýðýný savundu. Haberde, anlaþma gereði öngörülen tazminatlardan birinin KKTC'de þubesi bulunan bir Türk bankasýnýn hesabýna yatýrýldýðý da ileri sürüldü. YANGIN "Kofinu"(Geçitkale) mezbahasý bölgesinde dün öðlen çýkan ve yoðun uðraþlar sonunda söndürülen yangýnda sonucunda 18 hektarlýk alan yandý. Mahi gazetesi, yangýn söndürme çalýþmalarýna 8 itfaiye aracý, üç helikopter ile Orman Dairesi'ne ait küçük bir uçaðýn katýldýðýný yazdý. EKONOMÝK ÖNLEMLERLE ÝLGÝLÝ TOPLANTI PASÝDÝ (Rum Amme Memurlarý Sendikasý), PEO (Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu) ve SEK (Rum Saðcý Ýþçi Sendikalarý), Rum hükümetinin almýþ olduðu ekonomik önlemler ile ilgili "kritik" olarak nitelendirilen bir toplantý yapacak. Sendikalar, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas ile geçtiðimiz hafta bir toplantý yapmýþtý. Toplantýda Hristofyas, sendikalara maaþlarýn dondurulmasý ile ilgili öneriler sunmuþ, sendikalar ise bu konuyu bugün yapacaklarý toplantýda görüþeceklerini belirtmiþlerdi. Alithia gazetesi, sendikalarýn bugün yapacaðý toplantýnýn odak noktasýnýn, ekonomik önlemler paketine iliþkin ortak bir çizgi belirlemek ve ilerleyen günlerde yapýlacak olan Sendikalar Genel Kurulu'nda sunulacak olan öneri ile ilgili ön hazýrlýklarý tamamlamak olduðunu yazdý. Çözüm olacaðýna inanýlmýyor Güney Kýbrýs'ta, 5 þirket, milletvekilliði seçimleri öncesinde Rum siyasi sahnesinde neler olabileceði, ekonomik durum, Kýbrýs sorunu ve Hristofyas hükümetine iliþkin vatandaþýn nabzýný tutan anketler yaptýrdý. Ýsmi verilmeyen þirketler tarafýndan yapýlan anketleri yayýnlayan Alithia gazetesi, söz konusu þirketlerin isimlerinin yayýmlanmamasýnýn sebebinin, anketleri yaptýran kiþilerin, bu anketleri yayýmlamak amacýyla deðil, kendi kullanýmlarý için yaptýrmalarý olduðunu yazdý. Gazete, 5 anketin ortalamasýna göre, katýlýmcýlarýn yüzde 80'inin, Kýbrýs sorununa çözüm bulunacaðýna inanmadýðýný yazdý. Ankete göre, bununla birlikte katýlýmcýlarýn yaklaþýk olarak yüzde 60'ý, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn kurmuþ olduðu hükümete güvenmediðini belirtti. Katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu, Rum ekonomisinin, eðer önlemler zamanýnda alýnmazsa giderek Yunanistan'daki ekonomiye benzeyeceði konusundaki endiþesini dile getirdi. Rum siyasi sahnesinde desteklenen parti konusunda ise, yüzde 35'lik oranla ana muhalefet partisi DÝSÝ baþý çekiyor. DÝSÝ'yi sýrasýyla AKEL, DÝKO, KS EDEK, EVRO. KO ve Çevreciler ve Ekologlar Hareketi takip ediyor. Ýki Kýbrýslý Rumun baþvurusuna iliþkin karar... AÝHM kararý yarýn açýklayacak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM), iki Kýbrýslý Rum'un baþvurusunu buzdan çýkararak, 27 Mayýs Perþembe (yarýn) günü davalar hakkýndaki kararýný açýklayacaðýný duyurduðu bildirildi. Politis gazetesi, söz konusu iki baþvurunun, "Asprofta ve Petrakidu" olarak anýlan iki Kýbrýslý Rum'un 1990 yýlýnda Türkiye aleyhine AÝHM'e yaptýklarý ve "kýsmi kabul edilebilir" olarak nitelendiren baþvurular olduðunu belirtti. Gazete haberinde, AÝHM'in Kýbrýslý Rumlarýn Türkiye aleyhindeki baþvurularý karþýsýndaki tuhaf tutumunu sürdürdüðünü ve Türkiye aleyhine tazminat kararý verilen 32 baþvurunun dýþýnda tutulan bu iki davanýn, "Lordos ve diðer 12 baþvuru" olarak adlandýrýlan baþvurularla iliþkilendirildiðini savundu. Gazete, Türkiye'nin bu iki dava ile "Lordos ve diðer 12 baþvurunun" AÝHM'den düþürülerek KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na gönderilmesi talebinin olmasý ve AÝHM'in Türkiye'nin bu talebini kabul edip etmeyeceðinin belli olmamasý sebebiyle, bu davalar hakkýnda karar alýnacaðýnýn açýklanmasýnýn Rum hükümetini paniðe soktuðunu belirtti. Haberde, Tasos Asprofta ve Marianna Petrakidu isimli Rumlarýn AÝHM'deki davalarýnýn iki bölümden oluþtuðu; bunlardan ilkinin, Türkiye'nin KKTC'deki eski taþýnmazlarýný kullanmalarýna izin vermediði, ikincisinin ise 1989 yýlýnda Lefkoþa'nýn Okullar Bölgesi'nde (Ay. Kassiano) Kýbrýslý Rumlarýn yaptýklarý gösteri sýrasýnda KKTC polisi tarafýndan yasadýþý olarak tutuklanýp yargýlandýklarý iddiasýný taþýdýðý ifade edildi. Öte yandan Fileleftheros, AÝHM'in söz konusu iki davaya iliþkin kararýný yarýn açýklayacaðýný duyurdu. Gazete, mülkiyetin kullanýmýna iliþkin olmasý sebebiyle diðer davalardan ayrýlan bu iki baþvurunun kritik önem taþýdýðýný, daha önce kullaným hakkýna iliþkin AÝHM'in tek deðinmesinin, "Diamondopulos ve diðerleri" isimli davada mahkemenin Ariana Lordos'un baþvurusuna atýfta bulunmasýyla gerçekleþtiðini vurguladý. AÝHM'in Ariana Lordos için, Lordos'un söz konusu evden ayrýldýðý sýrada 2 yaþýnda olmasýndan ötürü evle bir baðlantýsýnýn olmadýðý deðerlendirmesinde bulunduðunu ifade eden gazete, ancak Asprofta ve Petrakidu'nun 1974'te 11 yaþýnda olmalarýndan ötürü kararýn önem taþýdýðýný belirtti. Gazete, AÝHM'in bu davalarda kullaným hakkýnýn çiðnendiðine karar vermesi durumunda, 1974 öncesinde Kuzey'de yaþamýþ olan ancak oturduklarý yer kendilerine ait olmayan tüm Kýbrýslý Rumlar için de yeni koþullarýn ortaya çýkacaðýný savundu. Haberde ayrýca, davanýn ikinci ayaðý olan Okullar Bölgesi'ndeki gösteri sýrasýnda tutuklanma konusunda ise, AÝHM'in bu konuda daha önceki benzer Rum baþvurularýnda olumsuz karar almýþ olmasýndan ötürü, bu baþvuruda da Kýbrýslý Rumlar lehine karar çýkmasýnýn beklenmediði ifade edildi. PAPA ÝÇÝN YAPILACAK KARÞILAMADA KARIÞIKLIK Limasol Metropoliti Athanasios'un Papa 16'ncý Benedict'in, Haziran ayýnda adaya yapacaðý ziyarete iliþkin karþýlama törenine katýlmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan dört baþrahip daha ayný görüþü dile getirdi. Fileleftheros gazetesi, aldýðý bilgilere dayanarak, sözde "Girne Metropoliti" Pavlos, Trimithunda Metropoliti Varnavas, sözde "Karpaz Bölge Piskoposu" Hristoforos ve Amathunda Bölge Piskoposu Nikolaos'un karþýlama törenine katýlmama yönünde görüþ ortaya koyduklarýný yazdý. Gazete, Katolik Kilisesi'nin, "Unionism" (Birlikçi Kilise) aracýlýðýyla, Ortodoksluk aleyhine dini telkinlerde (dini yönlendirme) bulunmakla eleþtirildiðini anýmsatarak, söz konusu metropolitlerin Papa'nýn karþýlanmasýna iliþkin tavrýnýn bunla ilgili olabileceðini yazdý. DÜNYADAN... DÜNYADAN milyon arýyý taþýyan kamyon devrildi ABD'nin Minne sota eyaletinde 17 milyon bal arýsýný taþýyan kamyonun bir zincirleme trafik kazasýnda devrilmesi üzerine, kurtarma görevlileri kýzgýn arýlara itfaiye hortumlarýyla müdahale etmek zorunda kaldý. Yetkililerin açýklamalarýna göre, eyaletin Lakeville ile Minnepolis kentleri arasýnda biri 7 bin arý kovanýný taþýyan kamyon olan dört aracýn yaptýðý kazada, 1 kiþi öldü, 1 kiþi yaralandý. Kaç arýnýn kaçtýðý bilinmezken, arýlarýn itfaiye hortumlarýyla su püskürten kurtarma görevlilerinin bazýlarýný soktuðu belirtildi. Gerçek köpekbalýðý! ABD'de köpek sörfü mevsimi, beþinci kez düzenlenen yarýþmayla baþladý. Coronado Koyu'ndaki yarýþmaya California'dan katýlan 12 yaþýndaki Buddy, 10 yýldýr sörf yapan bir köpek. 53 yaþýndaki sahibi Bruce Hooker, "Sörf konusunda gerçekten tutkulu. Onun dalgalarýn üstesinden diðer köpeklerden çok daha iyi þekilde geleceðine eminim" diyor. Kendisi de denizci olan, köpeði Buddy'ye koçluk ve gözcülük yapan Hooker, "Benim iþim onu dalganýn kritik bölümüne getirmek" diye anlatýyor. Organizatörler pek çok köpek sörfü yarýþmasý gibi bu etkinliðin gelirinin de hayvanlar için düzenlenen hayýr amaçlý iþlerde kullanýlacaðýný söylüyor. Bu yýlki yarýþýn geliriyse San Diego Polis Köpekleri birimine baðýþlanacak. Everest'e týrmanmak zorlaþýyor "Dünyanýn Damý" Everest'e 20 kez týrmanarak rekor kýran Nepalli Þerpa, küresel ýsýnma yüzünden zirveye çýkmanýn her geçen gün zorlaþtýðýný söyledi. Þerpa Apa gazetecilere yaptýðý açýklamada, artan ýsýnýn zirveye giden patikalardaki buzullarla karýn büyük bölümünü erittiðini belirterek, bunun, daðcýlarýn üzerinde buzullarýn bulunmadýðý kayalýk yüzeylerde kramponlarýný kullanarak týrmanmalarýný zorlaþtýrdýðýný söyledi. Cumartesi günü zirveye 20. kez çýkarak kendi rekorunu kýran Apa, Everest'e ilk kez týrmandýðýnda zirveye giden patikada çýplak kayalýklarýn pek bulunmadýðýný, þimdiyse yolun çýplak kayalarla dolu olduðunu belirtti. Apa, buzullarýn erimesinin ayrýca derin yarýklarýn açýlmasýna yol açtýðýný, bunun da daðcýlarý tehlikeye attýðýný kaydetti. Þimdi de "seks kitabý" þoku... Carla Bruni, Fransa'nýn First Lady'si olduktan sonra, renkli geçmiþinin unutulacaðýný umuyordu. Ancak YouTube'da yayýnlanmaya baþlanan bir video, bu umutlarý yok etti. 42 yaþýndaki eski süpermodelin, video yapýmcýsý Thomas Cazals'ýn videoyu internette yayýnlamasýnýn ardýndan "þok olduðu ve ümitsizliðe kapýldýðý" söyleniyor yýlýnda yayýnlanan Eurotrash adlý televizyon programýndan görüntüler içeren klipte, Carla Bruni çantasýndan çýkardýðý kitaplar tartýþýlýyor. Çantadan çýkan iki kitabýn da baþlýðý ayný: "Uluslararasý sýcak seks rehberi". Yedi farklý dili içeren kitaptaki dört dili Bruni konuþabiliyor; Almanca, Ýtalyanca, Ýspanyolca ve Ýngilizce. Bruni, kitaplarý þöyle açýklýyor: "Bu tür bir kitaba ihtiyacýmýz var çünkü dünyanýn etrafýnda bolca geziyor, her gün yeni insanlarla tanýþýyoruz ve eðer onlarla yataða gireceksek, onlara ne söylememiz gerektiðini bilmeliyiz." Klipte konuyla ilgili örnek veren Bruni, bir Almanla birlikteyken 'Beni azdýrýyorsun' cümlesinin nasýl Almanca söyleneceðini gösteriyor. Bruni, klipteki görüntülerde 'Göðüslerimi beðendin mi?" cümlesini de dört farklý dilde söylüyor ve ardýndan bir cinsel iliþkiye nasýl girilmesi gerektiðini açýklýyor...

12 12 26 Mayýs 2010 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Küp içinde bulgurum Eðri fese vurgunum Eller ne derse desin Ben seninle uygunum RUGAN AYAKKABILI TEÐMEN Haluk Ýnanýcý Everest Yayýnlarý sayfa "En zor þey, karanlýk bir odada bir kara kediyi bulmaktýr; özellikle odada kedi yoksa!" Konfüçyüs Neden sefalete tutsak kýlar kendini eller niçin saltanatýn kölesi olur eller niçin bencilliðin kaldýrým çanaðý ve niçin para hesaplarýnýn kalem aðasý olur eller? Halbuki ellerdi sevginin avuç içi ellerdi cefakarlýðýn küçük bedeni ellerdi özveri ve iyilik onlarý biz deli ettik. Ümit Ýnatçý "Ellerin parmak ötesi" adlý þiirinden AJANDA 26 Mayýs Çarþamba Foundeep - Lösemili çocuklara yardým gecesi Gecede ayrýca Uður, DJ Cem Taþkýran ve Dj Ozan Arýcý'yý da dinleme þansý bulacaksýnýz. Giriþ: 5 TL - Tamamý Kemal Saraçoðlu Lösemi ve Kanserle Savaþ Vakfýna baðýþlanacak/ Picobelle Bar (UKÜ Güngör yolu üzeri, çiftlik yaný), 20:00-02:30 27 Mayýs Perþembe 'Ten Tacticts' gösterimi & Guerilla Mediamaking Workshop Alana Kakoiyannis ve Vasia Markides'in 'gerilla' usulü film yapýmýnýn taktiklerini anlatacaklarý workshop. CCMC konferans salonu/ gösterim: 15:00-18:00, workshop: 18:15-20: kiþiyle sýnýrlý katýlýmcýlar listesinde adýnýzýn yer almasý için veya adreslerine yazýnýz. Dans Atölyesi/ Atelier Danse Karim Reggad eþliðinde doðal hareketler - Afrika danslarý- deðiþim dansý etkinlikleri. Atölye, her düzeyde dans severe açýktýr. Ücret: 8-18 yaþ: 15 TL, büyükler: 20 TL. Kýbrýs Türk Fransýz Kültür Derneði bahçesi, 18: Mayýs-6 Haziran Ex-libris Sergi açýlýþý Sidestreets'in düzenlediði sergide, DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarým Bölümü tarafýndan organize edilmiþ '1. Uluslararasý exlibris yarýþmasý - Kuzey Kýbrýs 2010' neticesinde sergilenmeye deðer çalýþmalarý ve diðer özel koleksiyonlarý görme þansý bulacaksýnýz /19:30. Sergi 28 Mayýs- 7 Haziran arasýnda (Pazar hariç) her gün 09:30-18:00 saatleri arasýnda izlenebilir. (Tel: /1) Esentepe Zardali Festivali Her akþam nefis Kýbrýs Þeftali kebap ve diðer kebap çeþitlerini tatmak isteyenlere /18:00-01:00 30 Mayýs Pazar Kültür Üzerine... Sidestreets'in 11. 'Kültür üzerine konuþmalar' etkinliði þair Ravi Shankar'ýn sunumuyla devam ediyor. Sunum + Pazar yemeði: 30 TL (rezervasyon: /1) / Onar Village, 12:00. 5 Haziran Cumartesi Dur Demek Lazým Dünya Çevre Gününde Dikmen çöplüðüne isyan konseri. Dikmen çöplük alaný, 18:00-20:00. AZÝZ NESÝN'ÝN "YAÞAR NE YAÞAR NE YAÞAMAZ" OYUNU 29 MAYIS'TA ÝZLEYÝCÝ ÝLE BULUÞUYOR Aziz Nesin'in "Yaþar Ne Yaþar Ne Yaþamaz" oyunu 29 Mayýs'ta izleyiciyle buluþacak. YDÜ Sahne Sanatlarý Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden verilen bilgiye göre, tiyatro bölümü öðrencilerinin sergileyeceði oyun, saat 18.00'de Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak. Oyuna giriþin ücretsiz olduðu belirtildi. BELLAPAÝS MÜZÝK FESTÝVALÝ'NDE CERNA VE FRANCOVÝC RESÝTALÝ Uluslararasý Bellapais Müzik Festivali'nde dün akþam Slovakya'nýn usta keman ve piyano sanatçýlarý Jana Cerna ve Ladislaw Fancovic resital verdi. Müzik Vakfý tarafýndan düzenlenen festivalde, sanatçýlar Mozart, Dohnanyi, Irshai ve Brahms'ýn eserlerini seslendirdi. Festival boyunca tüm konserlerin biletleri 20 TL'den Lefkoþa'da Oya Laboratuarý, Þifa Taner, Toros Center; Girne'de Toros Home Store; Bellapais'ta Kybele Restaurant, Bellapais Gardens Restaurant,, Tree of Idleness Restaurant ve Bellapais Manastýrý giþesinden temin edilebiliyor. 55. EUROVISION ÞARKI YARIÞMASI... OSLO'DA TÜRK GECESÝ ÝLGÝ GÖRDÜ Norveç'in baþkenti Oslo'da yapýlacak 55. Eurovision Þarký Yarýþmasý kapsamýnda Türk gecesi düzenledi. Oslo'nun merkezindeki Opera Bar adlý kulüpteki geceye yaklaþýk 350 kiþi katýldý. Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Hayati Güven'in de katýldýðý gecede Manga grubunun tüm parçalarý çalýndý. Grup üyeleri "We Could Be The Same" adlý parçanýn CD'lerini imzaladý. Geceye Manga'yý desteklemek amaçla gelen Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan delegasyonlarýnýn sanatçýlarý birlikte dans ederek eðlendi. Gürcistan delegasyonunun menajeri Murat Tümer, gecenin güzel geçtiðini, iki ülkenin sanatçýlarýnýn iyi anlaþtýðýný, Manga grubuyla yýllardýr kardeþ gibi olduklarýný ifade etti. Tümer, Gürcistan'ýn Manga'yý sonunda kadar desteklediðini sözlerine ekledi. LTB Türk Müziði Korosu'ndan "Beraber ve Solo Þarkýlar" konseri Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Türk Müziði Korosu bu akþam Yakýn Doðu Üniversitesi'nde "Beraber ve solo þarkýlar" adý altýnda bir konser verecek. Ulus Yeþilada yönetiminde gerçekleþtirilecek konser saat 20.30'da baþlayacak. Sunuculuðunu Hüseyin Kanatlý ile þair Havva Tekin'in yapacaðý konser Atatürk Kültür Merkezi Kongre salonunda gerçekleþtirilecek. 1 Nisan 2009 yýlýnda kurulan koronun en önemli amacýnýn ülkemiz için ses ve saz sanatçýlarý yetiþtirmek olduðunu belirten Koro Þefi Ulus Yeþilada, bu amaçla ücretsiz Türk Müziði çalgý kurslarý verdiklerini belirtti. Söz konusu derslerin halen sürmekte olduðun ifade eden Yeþilada, Türk Müziði'ne gönül vermiþ herkese kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Prince of Persia ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Aþk Çeþmesi ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Muhtar Yusuf Galleria Robin Hood ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Siyah Beyaz ( Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Iron Men 2 ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon Green Zone ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 26 Mayýs 2010 Çarþamba ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM SEMÝNERLERÝ Taþ Ocaklarý Vakfý (TAÞOVA), Cuma günü Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 31 Mayýs Pazartesi günü de Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim semineri düzenleyecek. TAÞOVA'dan yapýlan açýklamaya göre, Cuma GAÜ Millenium Senato Salonu'nda ve Pazartesi LAÜ Teknoloji Merkezi Konferans Salonu'nda yer alacak seminerler saat 09.30'da baþlayacak. Açýklamaya göre, TAÞOVA'nýn söz konusu programý finansal olarak AB tarafýndan destekleniyor. KÜÇÜK, AHMET GÖKSAN'I KABUL ETTÝ Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye'de faaliyet gösteren Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nin Genel Baþkaný Ahmet Göksan'ý Meclis'te kabul etti. Göksan, yurtdýþýnda yaþayan Kýbrýslý Türklerin sýkýntýlarýna dikkat çekerek, "Türkiye ve diðer bazý ülkelerde yaþayan Türklere bulunduklarý yerlerde oy kullanma hakkýnýn tanýnmasý" hususuna vurgu yaptý. Göksan, bu noktada yardýmlarýn esirgenmemesini, Kýbrýslý yurttaþlarýn vergilerini ödeyip, askerliklerini yaptýklarýný; eksik olan tek þeyin oy kullanamamalarý olduðunu ifade etti. DAÜ POLONYA'DAKÝ BÝR KONFERANSTA TEMSÝL EDÝLDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Polonya'daki bir konferansta temsil edildi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Polonya'nýn Poznan Üniversitesi Ýþletme Fakültesi'nde gerçekleþen "Yeni Giriþim ve Ýþbirlikleri" adlý konferansa davetli konuþmacý olarak katýlan DAÜ Uluslararasý Ýþler Koordinatörü Derya Sabriler, "DAÜ'deki Giriþimcilik ve Ýþbirlikçilik" konulu sunum yaptý. Farklý ülkelerden 42 üniversitenin katýldýðý konferansta konuþan Sabriler, KKTC'ye uygulanan ambargolara raðmen DAÜ'nün devlet üniversitesi olarak uluslararasý üniversite olmayý baþardýðýný vurguladý. ÜRETÝCÝLER EN GEÇ 28 MAYIS'A KADAR CYPFRUVEX'E BAÞVURMALI Valensiya ürünü bulunan üreticilerin, ürünlerinin deðerlendirilebilmesi için en geç 28 Mayýs tarihine kadar Cypfruvex iþletmecilik tesislerine müracaat etmeleri gerektiði duyuruldu. Cypfruvex'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, narenciye hasat sezonunun sonuna gelindiðinden Meysan Konsantre Tesisleri'nin 1 Haziran'da kapatýlmasýnýn planlandýðýna dikkat çekilerek, tesisler kapandýktan sonra ürün alýmý yapýlamayacaðý duyuruldu. "ANADOLU YEMEK KÜLTÜRÜ" KAYIT ALTINA ALINACAK Anadolu Halk Mutfaðý Derneði Baþkaný Adnan Þahin, Türkiye'nin her ilinde 100'e yakýn yöresel yemek bulunduðunu belirterek, bunlarýn kayýt altýna alýnarak dünya mutfaðýyla paylaþacaklarýný bildirdi. Þahin, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 2004 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren derneðin 109 üyesinin bulunduðunu, kuruluþ amaçlarýnýn Türk mutfaðýný tanýtmak, sektörde görev yapan kiþi ve kurumlarýn dayanýþmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Türkiye'de yaklaþýk 8 bin çeþit yöresel yemek bulunduðunu, bunlara birer "kültürel miras" gözüyle bakmak gerektiðini dile getiren Þahin, þöyle devam etti: "Her ilimizde ortalama 100'e yakýn yöresel yemek çeþidi var. Bunlarý kayýt altýna alýp, dünya mutfaðýyla paylaþacaðýz. Özellikle yöresel yemeklerin yapýlýþý, içine konulan malzemeler, piþirme teknikleri gibi konularý saptadýktan sonra bunlarýn görüntülerini çekeceðiz, kitaplar hazýrlayacaðýz. Oluþturulacak verileri baþta Orta Doðu ülkeleri olmak üzere, ABD ve Avrupa ile paylaþacaðýz. Türk mutfaðýný dünyaya açacaðýz. Zaten yurt dýþýnda Türk yemeklerine karþý bir hayranlýk var. Bu ilgiyi daha geniþ kitlelere yaymayý hedefliyoruz. Asýrlardýr birçok uygarlýða ev sahipliði yapan bu coðrafyada zengin bir yemek kültürü var. KRUVAZÝYER TURÝZMÝNE BÜYÜK ÝLGÝ- Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu tarafýndan, öðrencilerin ve mezun adaylarýnýn bilgilendirilmesine yönelik olarak kruvaziyer (cruise) turizmi semineri düzenlendi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, seminerde, gemi filolarýndan Royal Caribbean Cruises'ýn Türkiye Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Muammer Songur konuþtu. Songur, konuþmasýnda kruvaziyer turizminin son yirmi yýlda kaydettiði geliþme hakkýnda bilgi vererek, bugünkü ulaþýlan noktada grostonluk gemilerle 6000 yolcu kapasitesi ve 3000 çalýþanla birlikte dev bir yüzer þehir kapasitesine ulaþýldýðýný belirtti. Kýbrýs müzakereleri... Birleþik Kýbrýs-Ýki Toplumlu Barýþ Ýnsiyatifi'nden sürece destek Birleþik Kýbrýs-Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi yolundaki hareketin daha da güçlendirilmesi, yoðunlaþtýrýlmasý, geniþletilmesi ve vatandaþlarýn varmak istediði çözüm için eylemlilik içinde olma taahhüdünde bulundu. Ýnisiyatif, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un son açýklamalarýna vurgu yaparak KKTC'deki cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlarýnýn müzakereleri olumsuz etkilemeyeceði ve müzakerelerin devam edeceði yönünde inanç belirtti. Bazý Kýbrýslý Türk ve Rum sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu inisiyatif, Cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle ara verilen Kýbrýs müzakerelerinin yeniden baþlamasý nedeniyle dün, Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas'ýn dün akþam yemekte bir araya geldikleri ara bölgedeki Cheatau Status Restaurant'ta bir basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda Birleþik Kýbrýs-Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi'nin ortak açýklamasýný KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile Sosyalist Ýnisiyatif'ten Takis Hadjidimitriu okudu. Elcil ile Hadjidimitriu, ortak açýklamanýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. ELCÝL Elcil, ortak açýklamayý okumadan önce yaptýðý kýsa giriþte, Kýbrýs'ta çözümün gerçekleþmesi ve adanýn birleþmesi mücadelesi veren inisiyatifin, adada barýþ isteyen herkesin mücadele ve güç birliði içinde olmasý için çaba harcadýðýný söyledi. Þener Elcil, "Adada yaþanan þovenizm, nefret, ýrkçýlýk ve buna benzer ayrýlýkçý anlayýþlarýn ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Yeniden birleþme için en önemli kilit noktasý, güçlerimizi, birliðimizi ve eylemlerimizi birleþtirerek, tüm ada Kýbrýslýlarýn, Kýbrýs Türk ve Rumlarýn birliðini vurgulamak gerekir" dedi. Elcil, basýn toplantýsýný, iki liderin bu akþam yemek yiyeceði binada yaparken, dünyaya "Biz adamýzýn birleþtirilmesine, adada yaþayan herkesin kardeþçe yaþamasýna inanýyoruz. Görüþme sürecinin derhal sonuçlanmasýný ve hedeflenen birleþmenin gerçekleþmesini istiyoruz" mesajý verdiðini söyledi. EROÐLU'NUN SÜRECE ETKÝSÝ Þener Elcil, gazetecilerin "KKTC'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlarý müzakere sürecini nasýl etkiler?" yönündeki sorusuna yanýtýnda, parti liderliði döneminde ayrýlýkçý bir duruþ sergileyen ve partisinin de en iyi çözümün konfederasyon olduðu yönünde kararý bulunan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun seçildikten sonra çözümden yana olduðu ve müzakereleri kaldýðý yerden sürdüreceði açýklamalarýnda bulunduðuna iþaret etti. Elcil, "Ýnanýyoruz ki kiþi olarak her zaman ayrýlýkçý olacak ancak etkisi altýnda olduðu Türkiye'nin dýþ politikasý çok açýktýr. Ýki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm istiyorlar. Çözüm isteyen Türkiye ve diðer dýþ güçlerin Eroðlu'nu iki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm için teþvik edeceðine inanýyorum" dedi. Þener Elcil, sadece Kýbrýslý Türklerin deðil, Türkiye'nin de haklarýný savunan Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, eski Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn baþlattýðý yoldan ilerleyeceðinden emin olduðunu söyledi. Takis Hadjidimitriu da ayný yöndeki soruyu yanýtlarken, Kuzey Kýbrýs'taki Cumhurbaþkanlýðý seçiminin süreci etkileyen birçok faktörden sadece biri olduðunu belirterek, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun "Görüþmeler kaldýðý yerden devam edecek" yönündeki açýklamasýnýn önemine iþaret etti. Müzakerelerin devam edeceðine vurgu yapan Takis Hadjidimitriu, örgütlerin de bu müzakerelerde çözüme ulaþýlmasý için elinden geleni yapacaðýný söyledi. 13 ORTAK AÇIKLAMA Birleþik Kýbrýs-Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi'nin ortak açýklamasýna þu noktalara vurgu yapýldý: "Tüm bölümlerde anlaþmaya varýlan noktalarý savunmak zorundayýz. Özellikle yönetim konusu, ileriye atýlacak olan çok büyük bir adýmdýr. Çünkü Kýbrýslýlarýn kendileri arasýnda gücü paylaþmaya yönelik yapýlacak olan ilk anlaþmadýr. Ortak vatandaþlýk için atýlan bir adým olmakla birlikte ayný zamanda siyasi eþitliðe de saygý ve baðlý kalýnacak iki bölgeli, iki toplumlu ve tek vatandaþlýða, tek egemenliðe ve tek uluslar arasý kimliðe dayalý federasyona dayalý bir çözüm olmalýdýr. Müzakere sürecinin hemen baþlamasý ve hem uzlaþmayla acilen bir çözüme ulaþýlmasý adýna hýzlý bir þekilde devam etmesi, hem de Türkiye'de ve Kýbrýs'ta seçimlerin süreç için ilerleyen aþamada engeller oluþturabileceði gerçeðini göz önüne almak gerekmektedir. Ýlerleme kaydedebilme ve baþarýya ulaþabilme için en favori uluslar arasý iklim her an deðiþebileceði için bu süreci daha fazla ertelemek için hiçbir bahane kalmamýþtýr. Bunun için iki toplumlu hareket, çözüme hýzlý bir þekilde ulaþabilmek için sürekli tetikte olmaya devam edecek. Süreç, sürekli olarak yeniden deðerlendirilmeli ve bir sonraki müzakere süreci için temel oluþturacak nitelikte ve iki toplum arasýnda bir anlaþma olmasý derecesinde olmalýdýr. Baský unsuru oluþturarak, barýþ ve Kýbrýslýlarýn yeniden birleþmesi için kalýcý giriþimlerin olmasýný garanti edeceðiz. Eðitimde reformlar için bazý düzenlemeler, askeri harcamalarý dondurmak ve askeri birlikleri azaltmak, askeri hizmette azaltma gibi giriþimler. Bu çözüm için bir iklim yaratacaktýr. Yunanistan ve Türkiye arasýnda ilerleyen iliþkilerden avantaj saðlamanýn yollarýný düþünerek, kendi hareketimizi onlarla birleþtirmek." ÝKÝ TOPLUMLU BARIÞ ÝNSÝYATÝFÝ- BÝRLEÞÝK KIBRIS Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi-Birleþik Kýbrýs þu örgütlerden oluþuyor: KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, ÇAÐ-SEN, DAÜ-BÝR-SEN, KTAMS, Kýbrýs Yayýncýlar Birliði, Limasol Sivil Ýnisiyatifi, Birleþik Kýbrýslý Türk ve Rum Öðretmenler Platformu, Ýskele Sivil Ýnisiyatifi, BES, Yöneticilik Merkezi, CTP, TDP, BKP, Sosyalist inisiyatif, YKP, Ýki Toplumlu Kayýp Yakýnlarý Ýnisiyatifi, Uzlaþma, Barýþ Derneði, Yeni Kýbrýs Derneði, Sol Kanat, Kýbrýs Türk Sanatçý ve Yazarlar Birliði, Yunanistan'daki Kýbrýslý Örgütleri Federasyonu, Yunanistan'daki Kýbrýslý Gençlik Örgütleri Federasyonu, Ýki Toplumlu Koro, Týp-Ýþ, Basýn- Sen, Baraka Kültür Merkezi, Koop-Sen, Kýbrýs Türk Demokrasi Derneði, KIBES, KGP, Kýbrýs Gençlik Platformu, Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi, Kýbrýs'ýn Yeniden Birleþmesi Hareketi, Alman-Kýbrýs Formu, Ýþçi Demokrasisi, Kýbrýs Türk Ýnsan Haklarý Vakfý, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, Yurtsever Kadýnlar Birliði, NGO Destek Merkezi.

14 14 26 Mayýs 2010 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Genellikle istenmeyen veya yolsuz görülen þeyler edinmek. 2-Gözü görmeyen, kör. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Tantal'ýn kýsaltmasý. 3-Bir çeþit þekerli pirinç peltesi. Ýsa Peygamber'in doðduðu gün. 4-Karý veya koca için "Eþine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek". Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 5-Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. Hayvan yuvasý. Birçok kalýn direk yanyana baðlanarak yapýlan düz ve korkuluksuz deniz veya ýrmak taþýtý. 6-Bir nota. Harf okunuþu. Damak sesleriyle baþlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuþan. 7-Ýstek duymak, özlemek. 8-Ters okunuþu "Birine, görev karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk". Kabul etmeme. Ýskambil oyununda "Birli". 9-Horoz, hindi gibi hayvanlarýn tepesinde bulunan kýrmýzý deri uzantýsý. Ters okunuþu "Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen". 10-Sýva veya boyadan önce vurulan kat. Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. 11-Harf okunuþu. Aþýrý ölçüde sarhoþ (iki kelime). Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 (Otobüs Terminali Yaný) Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Ömür Eczanesi: Silahlý Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No:2 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Yaný Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir fiyat üzerinde anlaþmak. 2- Gerçekleþmesi zamana baðlý istek. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Selenyum'un kýsaltmasý. 3-Yaklaþýk olarak 91 cm gelen Ýngiliz uzunluk ölçü birimi. Eski dilde "Çoðaltan, artýran". 4-Dumaný toplayýp bacaya vermeye yarayan çýkýntý. 5-Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. Yabancý. Olaðandan daha hacimli, olaðaný aþan büyüklüðü olan. 6-Herhangi bir þeyin birdenbire hatýrlandýðýný anlatýr. Bir nota. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. 7-Gemilerin barýnarak yük alýp boþaltmalarýna, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluþlarý olan doðal veya yapay sýðýnak. Kuzu sesi. Alýþýlmýþ olandan, umulandan veya gerekenden eksik. 8-Yüzük taþý, mühür gibi þeyler yapmakta kullanýlan, saydam, parlak ve deðerli bir taþ. Bir yapýda, iki döþeme arasýnda yer alan daire ve odalarýn bütünü. Ters okunuþu "Vücutta beliren þiþlik". 9-Ýçine su veya baþka bir sývý karýþtýrýlmamýþ içki. Pislik. 10-Tayin etmek. Meydan, saha. 11-Ýradenin yitimi, dýþ etkenlere karþý duygunluðun ortadan kalkmasý ve hareket organlarýna verilen herhangi bir durumun olduðu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom. TV'DE BU AKÞAM Düþüþ Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22: yüzyýl baþlarýnýn Los Angeles ýnda bir saðlýk yurdu. Beþ yaþýndaki küçük, þirin Alexandria (Catinca Untaru), kolu kýrýldýðý için burada. Hastanede dolaþýrken, tehlikeli sahnelerde dublörlük yapan Roy Walker ýn odasýna gidiyor. Sevdiði kýzý etkilemek için demir bir köprü ve bir atla zor bir numara yapan Roy, düþüp sýrtýný incitmiþtir... Tarsem Singh daha filmin baþýnda bize sepya tonunda bir Los Angeles sunar. Pushing Daisies ten tanýdýðýmýz Lee Pace in oynadýðý Roy, Alexandria ya akýllara zarar hikayeler anlatýr. Bu noktada aklýmýza onun dizideki karakterinin, ölülere bir dakikalýðýna can verme þeklindeki tuhaf yeteneði gelir. Çünkü Pace, burada da gerçeküstü güçlere sahip bir karakteri oynuyor. Orijinal Adý : The Fall Yönetmen : Tarsem Singh Oyuncular: Catinca Untaru, Justine Waddell, Lee Pace, Kim Uylenbroek,Sean Gilder Yapým : 2006 Macera Dram - Fantezi Kurþunlar Arasýnda Türü: Yabancý Sinema KANALTURK / 19:50 Orin Boyd kurallarý kendine pek dert edinmeyen, hep kendi kanununu uygulamayý yeðleyen sert bir polis memurudur. Yine aldýðý emirlerin hepsini ihlal ettiði bir operasyonun ardýndan - üstelik her zaman olduðu gibi baþarý da kazanmýþ olmasýna karþýn- þehrin en kötü bölgelerinden birine gönderilir. Burada polislerin pekçoðunun mafya ve uyuþturucu satýcýlarýyla iþbirliði içinde olduðunu görür. Kime güvenebileceði, kimin iyi kimin kötü olduðu hiç belli olmamaktadýr. Orin`in bölgenin en güçlü uyuþturucu mafyasýna savaþ açabilmesi için bir suçlu olan Latrell`la beraber çalýþmak zorunda kalmasý iþleri daha da karýþtýrmaktadýr. Ancak Latrell`in da baþý derttedir ve Orin`le çalýþmaya istemeye istemeye razý olmuþtur. Ýntikam Ateþi Türü: Yabancý Sinema CINE5 / 20:45 Sokaktaki sert taktikleri yüzünden "silahþörler" takma adýyla anýlan iki polis Sean Vetter ve ortaðý Demetrius Hicks Birleþik Devletler- Meksika sýnýrý boyunca uzanan uyuþturucu hattýna karþý mücadeleye giriþirler. Bu iki ajanýnýn mücadelesi meyvesini verecek ve Baja Cartel'in en önemli adamlarýndan Memo Lucero yakalanacaktýr.ancak Lucero'nun tutuklanmasýnýn hemen ardýndan, sadece Diablo olarak bilinen gizemli bir figür ortaya çýkar. Vetter ile Hicks, bu tehlikeli ve ele geçmez yeni oyuncuyu teþhis etmeyi ve durdurmayý kafaya koyunca, Diablo bu mücadeleyi kiþiselleþtirir ve Vetter in elinden, onun hayatýna anlam veren bir kiþiyi karýsý Stacy'i alýr. Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Kýrýk Çiçekler Türü: Yabancý Sinema TV8 / 21:15 Broken Flowers 11 ödüle aday gösterilmiþ dört ödül almýþ bir film Senelerce Don Juan gibi yaþamýþ bir adamýn tükenmiþ hayatý, gizemli bir mektup ile tekrar ivme kazanýr. Yönetmen : Jim Jarmusch Oyuncular : Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone ÇÝN'DE SEL: 115 ÖLÜ Çin'in güneyinde þiddetli yaðýþlarýn neden olduðu sellerden 115 kiþinin öldüðü bildirildi. Yetkililer, üç haftadýr etkili olan yaðýþlarýn þiddetini azaltmaya baþladýðýný, kurtarma ekiplerinin tahliye edilen 685 bin kiþiye yardým için bölgeye sevk edildiðini belirtti. Çinli yetkililer, sellerde 21 kiþinin de kaybolduðunu ifade ederek, felaketin verdiði zararýn 2.2 milyar dolar olarak hesap edildiðini kaydetti. TALÝBAN 5 'CASUS'U ÖLDÜRDÜ Afganistan'ýn güneydoðusundaki Host vilayetinde Taliban militanlarýnýn 5 kiþiyi öldürdüðü bildirildi. Görgü tanýklarý, militanlarýn, öldürdükleri kiþileri Afgan hükümeti ve yabancý birliklere casusluk yapmakla suçladýðýný belirtti. KUZEY KORE ORDUSU ALARMDA Güney Kore donanmasýna ait bir geminin batýrýlmasýndan sorumlu tutulan Kuzey Kore ordusunun alarm durumuna geçirildiði bildirildi. Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli bir sýðýnmacý grubunun açýklamasýna göre, Kuzey Kore Ulusal Savunma Bakan Yardýmcýsý O Kuk-Ryol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in geçen perþembe günü orduya alarm durumuna geçme talimatý verdiðini belirtti. KOLOMBÝYA'DA FARC SALDIRISI: 9 ÖLÜ Kolombiya'nýn güneyinde, Marksist Farc gerillalarýnca gerçekleþtirildiði bildirilen bir saldýrýda dokuz asker öldü. Askeri kaynaklar, Farc'ýn seçim yapýlacak 30 Mayýs günü kullanacaðý düþünülen gizli silah ve patlayýcýlarý arayan askerlerin güneydeki Caqueta bölgesinin kýrsal alanýnda saldýrýya uðradýðýný bildirdi. PETROL BORU HATTI HAVAYA UÇTU Yemen'deki bir aþiretin üyeleri, Kýzýldeniz'e petrol taþýyan bir petrol boru hattýný havaya uçurdu. Ýsmi gizli kalmak koþuluyla açýklamada bulunan bir yetkili, aþiret mensuplarýnýn, Sefir bölgesindeki petrolü, Kýzýldeniz kýyýsýndaki Ras Ýsa limanýna taþýyan boru hattýný havaya uçurduklarýný söyledi. Yetkili, aþiret üyelerinin, Maarib vali yardýmcýsýnýn, El Kaide'ye karþý düzenlenen bir hava saldýrýsýnda yanlýþlýkla öldürülmesine tepki olarak petrol boru hattýný havaya uçurduklarýný sözlerine ekledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Mayýs 2010 Çarþamba DOWNER: YEMEK SONRASI AÇIKLAMA YOK Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Temsilcisi Alexander Downer ile görüþtü. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, Downer'i dün saat 12:00'de kabul etti. Görüþme sonrasýnda basýna açýklamada bulunan Downer, Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas'ýn bugün ilk kez bir araya gelecekleri yemekten sonra resmi bir açýklamanýn yapýlmayacaðýný söyledi. Downer, iki toplum liderlerinin eþlerinin ve temsilcilerinin de katýlacaðý sosyal amaçlý yemekte, liderlerin kiþisel düzeyde birbirlerini tanýmak için iyi bir fýrsat bulacaklarýný belirtti. Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan bugün ilk kez baþlayacak olan doðrundan müzakerelere de deðinen Downer, görüþmenin iki toplum liderinin isteði üzerine "Mülkiyet" baþlýðýyla baþlayacaðýný söyledi. Görüþmenin ardýndan, görüþmelerin zeminini teyit eden ortak bir açýklamanýn yapýlýp yapýlmayacaðý sorusuna ise Downer, "böyle bir þeyi görüþmediklerini" ifade etti. TÜRK TARAFI BM GENEL SEKRETERÝ'NÝN RAPORUNDAN MEMNUN Cumhurbaþkanlýðý, Kýbrýs Türk tarafýnýn kaldýðý yerden devam edecek müzakerelerde beklenen yapýcý katkýyý koyacaðýný belirterek, hedefin; BM parametreleriyle belirtilen çerçevenin içini, halkýn haklarýný gözetecek biçimde doldurarak kabul edilebilir, adil ve kalýcý bir barýþa ulaþmak olduðunu açýkladý sonuna kadar çözüm hedefine vurgu yapan Cumhurbaþkanlýðý, Kýbrýs Türk halký üzerindeki haksýz izolasyon ve kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasýnýn, Kýbrýs Rum tarafýný motive edeceðine dikkat çekti. Cumhurbaþkanlýðý, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs konusundaki iyi niyet göreviyle ilgili 11 Mayýs 2010 tarihli raporunu deðerlendirdi. "RAPOR MEMNUNÝYET VERÝCÝ" Konuyla ilgili yazýlý açýklamasýnda raporu memnuniyet verici bulan Cumhurbaþkanlýðý, BM Genel Sekreteri'nin BM parametreleri çerçevesinde bir çözüme verdiði desteði olumlu bulduðunu açýkladý. Görüþmelerin 2010 yýlý sonunda bir neticeye varmasý hedefini samimiyetle destekleyen Türk tarafýnýn görüþmelerin süratlenmesinden yana olduðuna vurgu yapýlan açýklamada, Genel Sekreter'in de zamanýn önemine iþaret ettiðine dikkat çekildi. Açýklamada, mevcut sürecin tarihçesiyle son dönemde yer alan geliþmelerin anlatýlýp, geleceðe yönelik gözlem ve temennilerde bulunulan raporda teknik komitelerin faaliyet sahasýna giren güven yaratýcý önlemler çerçevesinden yürütülen çalýþmalarla ilgili bilgi verildiði kaydedildi. Cumhurbaþkanlýðý; raporda, KKTC'de yer alan demokratik seçimler sonucu Dr. Derviþ Eroðlu'nun yeni Cumhurbaþkaný olarak seçilmesine atýf yapýlýp, olasý bir uzlaþýnýn 2 halkýn ayrý ayrý ve eþ zamanlý referanduma sunulacaðýnýn belirtilmesini de memnuniyetle karþýladý. HUBBLE TELESKOBU, GEZEGENÝNÝ "YÝYEN" YILDIZI TESPÝT ETTÝ Yörüngedeki Hubble uzay teleskopu, Samanyolu'nda bir gezegenin, çevresinde döndüðü güneþ benzeri yýldýzý tarafýndan "yutulmakta" olduðunu tespit etti. Yýldýzlarýn yörüngelerinde dönen gezegenleri yutabildiklerini bilen astronomlar, ilk kez bu olayý böylesine açýk "gördüler". Yýldýzý tarafýndan "yenen" gezegen çok uzak olduðu için, Hubble bu olayý fotoðraflayamadý. Bilim adamlarý, teleskobun verilerinin analizi ýþýðýnda bunun bir görüntüsünü oluþturdu. Ýngiliz bilim adamlarý tarafýndan yapýlan keþif, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayýnlandý. Araþtýrmacýlar, 1500 derecelik yüzey ýsýsýyla Samanyolu'nun bilinen en sýcak gezegeni olan Wasp-12b adlý gezegenin yýldýzý tarafýndan tamamen yutulmasýnýn, 10 milyon yýl içinde tamamlanabileceðini belirttiler. Arif Albayrak: Biz seçimle gittik ama, siz dayakla gideceksiniz CTP Gazimaðusa Milletvekili Arif Albayrak, UBP'nin geride kalan bir yýlýnda akýlda kalan güzel yasa olmadýðýný, güzel yasalarýn bekletildiðini savundu. Albayrak, 726 tane "cek-cak ifadesi yer alan" hükümet programýna çeþitli eleþtiriler getirdi. Hükümet programýyla ilgili konuþmasýnda, "biz seçimle gittik ama sanýrým siz dayakla gideceksiniz" ifadelerine yer veren Albayarak, programýn aceleyle ve acemice yazýldýðý görüþünü belirterek, Baþbakan Ýrsen Küçük'e baþarý diledi. "726 CEK-CAK" "Gemiyi buz daðýna çarparlarsa Titanic de olsa biz de gideceðiz. O yüzden baþarsýn da varsýn Ýrsen Bey baþarsýn, yürekten baþarý diliyorum" þeklinde konuþan Albayrak, programda 726 tane "cek-cak"; 78 tane de "AB uyumu ve çalýþmalarý" ile ilgili konuya atýfta bulunulduðunu; bunlarýn "UBP'nin yaþadýðý depresyon açýsýndan deðerlendirilmesi gerektiðini" savundu. Albayrak, joker gibi bakanlarýn deðiþtiðini belirterek, kendisinin de hükümet programýný her yönden deðerlendireceðini belirtti. "SEÇTÝNÝZ DE KURTULDUNUZ MU?" Cumhurbaþkanlýðý'na Derviþ Eroðlu'nun seçilmesi konusunda "Seçtiniz de kurtuldunuz mu? Seçtiniz ama kurtulamadýnýz ve kurtulamayacaksýnýz" diyen Arif Albayrak, bir kýsým belediye baþkan adayýnýn "Saray'da belirlendiði" söylemleri bulunduðunu kaydetti. "Saray'ýn topluma deðil, sanki UBP'ye açýldýðýný; UBP Maðusa milletvekili adaylýðý için 45 dakikada 5 aday çýktýðýný; sonra aniden aday sayýsýnýn bire düþtüðünü" iddia eden Albayrak, siyasetin "komedi haline düþtüðünü"; bir parti baþkanýnýn bir þehrin belediye baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladýðýný; 15 dakika sonra çektiðini söyledi. BÝR YILDA AKILDA KALANLAR Arif Albayrak, yeni hükümetin eskisinin devamý olacaðýnýn yazýldýðýna iþaret ederek, bir yýlda aklýnda kalan kaç yasa olduðunu sordu. Albayrak, Sayýþtay Yasasý ve "çalýþanlarýn haklarýný budayan" yasalarýn geçirildiðini; güzel yasalarýn ise bekletildiðini savundu. Albayrak, doping kullanan gençler TATAR: HÜKÜMET BÜTÇE AÇIÐINI KAPATACAK Maliye Bakaný Ersin Tatar ekonominin daha iyi noktalara getirilmesi için cesur adýmlar atýlmasý gerektiðini, var olan bütçe açýðýný gidermek için hükümetin gerekli cesareti göstereceðini söyledi. Tatar, "Bu konuda gerek meclis içinde gerek meclis dýþýnda bir takým gayretler içerisine gireceðimiz aþikârdýr" dedi. Asgari ücret konusunun siyasetten arýndýrýlmasý gerektiðini de ifade eden Tatar, yasal zorunluluktur diye asgari ücrette artýþ talep etmenin gerçekçi olmadýðýný belirterek, asgari ücreti artýrmanýn faturasýnýn iþsizlik olduðunu, artýþ olduðu takdirde iþverenlerin, yanýnda çalýþanlarýn sayýsýný azaltma yoluna gideceðini söyledi. Tatar, Ali Çýralý baþkanlýðýndaki Sanayi Odasý heyetini Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da kabul etti. ÇIRALI Kabul sýrasýnda konuþan Sanayi Odasý Baþkaný Ali Çýralý, yeni kabinede Ersin Tatar'ý Maliye Bakaný olarak görmekten mutluluk duyduklarýný söyledi ve geçen dönemde olduðu gibi yine bakanlýkla istiþare ve iþbirliði içerisinde çalýþacaklarýný ifade etti. Hükümetin üretimde kullanýlan girdilerin bulunduðunu, ama buna karþý önlem alýnmadýðýný; ihalelerde þaibeler yaþandýðýný; yurttaþlýklarýn geliþigüzel daðýtýldýðýný, doðanýn katledildiðini; tarih kitaplarýnýn kötüleþtirildiðini; insanlarýn biber gazýyla tanýþtýðýný ileri sürdü. CTP'nin hükümet döneminde "eðri zeminde doðru çizgi çizmeye çalýþtýklarýný", sonra da halkýn demokratik þekilde kendilerine muhalefet görevi verdiðini ve onu yaptýklarýný belirten CTP Gazimaðusa Milletvekili Albayrak, hükümet programýndaki "hesap sorulacak" ifadelerini yorumladý. "BÝZ SEÇÝMLE GÝTTÝK AMA SÝZ DAYAKLA " "Zannetmeyin ki kendi partiliniz size öfke duymaz Bir partilinin partisine öfke duyduðunu görmek isterseniz bize bakýn" diyen Albayrak, bu zihniyetle gidilirse Baþbakanlýk'ýn ve Meclis'in basýlacaðýný savundu. Albayrak, "Biz seçimle gittik ama sanýrým siz dayakla gideceksiniz" dedi. Albayrak, hükümet programýna bakýldýðýnda "yalancý politikacý" profili çizildiðini öne sürerek, þimdiki Cumhurbaþkaný bir önceki hükümetin Baþbakanýnýn, sendikalarla bir anlaþma yaptýðýný ve imzaladýðýný, ancak bunlarýn þimdi kabul edilmediðini; bu tür olaylar yüzünden halkýn siyasetçiye inanýrlýðýný yitirdiðini söyledi. Hükümet programýndaki medyayla ilgili ifadeleri yorumlarken, "Devletin medyaya katkýlarý eþit mi?" diye soran Albayrak, sel baskýný sýrasýnda BRT Müdürü'nün halký kýþkýrtýcý açýklamasýyla hata yaptýðýný; özür dilemediði sürece bunu eleþtirmeye devam edeceðini belirtti. "LEVHALARA RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DE YAZILSIN" Trafikte ihmalden ölen birinin cenazesine bir bakan gidiyorsa, halkýn onu tutup dövmesi gerektiðini savunan Albayrak, hükümeti trafik konusunda duyarsýzlýkla suçladý. Mimar olan þimdiki Ulaþtýrma Bakaný'nýn kavþaklarla ilgili önlem almasýný isteyen Arif Albayrak, trafik levhalarýnda standardizasyonun yakalanmasýný ve yerleþim birimlerinin adýnýn Rumca ve Ýngilizce de yazýlmasýný önerdi. Albayrak, barýþ için bunun gerekli olduðunu söyledi. ucuzlatýlmasý, yerli üreticilerin rekabet gücünün artýrýlmasý yönünde yaptýðý çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný belirten Çýralý, yeni hükümetin de özel sektör odaklý ve üretime dayalý büyüme stratejisinin destekçisi olacaklarýný dile getirdi. TATAR Maliye Bakaný Ersin Tatar da bir önceki hükümet programýnda yer alan görüþlerinin devam ettiðini söyledi. Sanayicilerin tüm ambargolara raðmen sektörde ortaya koyduðu mücadelenin önemli olduðunu dile getiren Tatar, kendilerinin de tüm imkânlarýný zorlayarak, ellerinden geleni yaparak onlara yardýmcý olacaklarýný söyledi. Asgari ücret konusunun siyasetten arýndýrýlmasý gerektiðini ifade eden Tatar, "Bugün TL'nin güçlendiði bir noktada yasal zorunluluktur diye asgari ücret konusunu tekrar gündeme getirmek ve artýþ talep etmek bana göre çok gerçekçi deðil. Artýk bu konuda bencil davranýlmamasý gerekir" dedi. Asgari ücreti artýrmanýn faturasýnýn iþsizlik olduðunu söyleyen Tatar, artýþ olduðu takdirde iþverenlerin yanýnda çalýþanlarýn sayýsýný azaltma yoluna gideceðini kaydetti. 15 DP, SEÇÝM STARTI VERDÝ Demokrat Parti (DP) önceki akþam seçim startýný verdi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "Benim bütün Belediye Meclis üyesi adaylarýmýzdan ricam sloganýmýz olan 'Birlikte Baþaralým, Birlikte Yönetelim' anlayýþýyla çalýþmalarýdýr, birlikte hareket etmeleridir" dedi. 27 Haziran'da gerçekleþecek Belediye Baþkanlýðý seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile dayanýþma içine giren DP 8 bölgede Belediye Baþkan adaylarý ile 25 bölgede ise Belediye Meclis üyeleri ile yarýþacak. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre dün akþam ilk ziyaretini Ýskele ve Gazimaðusa ilçelerine gerçekleþtiren DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a Erhan Arýklý eþlik etti. Denktaþ bölgelere yaptýðý ziyarette, yerel seçimlerin önemine iþaret ederek UBP ile yapýlan iþbirliðine dikkat çekti. "Birlikte Baþaralým, Birlikte Yönetelim" sloganýyla yola çýktýklarýna vurgu da yapan Denktaþ, gerçekleþtirdiði ziyaretlerde ayrýca Belediye Meclis Üye adaylarýnýn birbirini tanýmasýnýn, birlikte çalýþmasýnýn gerekliliðini vurguladý. AÞIK BES'Ý ZÝYARET ETTÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Lefkoþa Belediye Baþkan Adayý Kamil Simavi Aþýk, Lefkoþa Belediye Baþkaný seçildiðinde Lefkoþa'ya hizmet eden hiçbir LTB çalýþanýn iþten durdurulmayacaðýný belirtti. CTP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, CTP-BG Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Simavi Aþýk, CTP- BG meclis üyesi adaylarý, CTP milletvekilleri Kadri Fellahoðlu ve Özkan Yorgancýoðlu ile birlikte önceki akþam Belediye Emekçileri Sendikasý'ný (BES) ziyaret etti. Ziyarette konuþan Aþýk, ilk kez uzun süre belediye meclis üyeliði yapmýþ bir kiþinin belediye baþkanlýðýna aday olduðunun belirterek, hem Lefkoþa'nýn hem de belediye personelinin sorunlarýný çok iyi bildiðinin söyledi. Kamil Simavi Aþýk, son dönemde personelin yatýrýmlarýnýn aksadýðýný savunarak, kendisi baþkan olunca sosyal haklarla ilgili yatýrýmlarýn düzene gireceðini kaydetti. "Bu iþ çözülmelidir, çözülecektir" diyen Aþýk, LTB'de mutlu çalýþanlar yaratacaklarýnýn sözünü verdi. EMÝROÐLULARI: AZINLIK HÜKÜMETÝYLE BAÞ BAÞA KALDIK Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Mustafa Emiroðlularý, ülkedeki mevcut sorunlarýn ve sýkýntýlarýn aþýlabilmesi için saðlam bir hükümete ihtiyaç olduðunu "ancak saðlam bir hükümet beklerken azýnlýk hükümetiyle baþ baþa kaldýklarýný" belirtti. Emiroðlularý,"Kasýmda ne olacaðý beli olmayan bir siyasi yapýyla maalesef bu hükümet programýnýn neresinden baþlayýp nereye kadar gideceði meçhul" þeklinde konuþtu. "Hanedanlýk, saltanat dönemi yaþandýðý" iddiasýnda bulunan Emiroðlularý, halkýn 27 Haziran'da buna "dur diyeceði" ümidini dile getirerek UBP'lilerin de gerek kendi partilerinin, gerek ülkenin geleceði için buna karþý çýkmasý gerektiði görüþünü savundu. Ergenekon Komitesi'nin bir an önce çalýþmalarýný neticelendirmesi gerektiðini ifade eden Emiroðlularý, KTHY'yla ilgili komitenin de çalýþmalarýnýn hýzlanmasýný ve dikkate alýnmasýný istedi. Hükümet Programý'nda da yer alan, "Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a gönderdiði mektuba destek verildiði" þeklindeki ifadelere atýfta bulunan Emiroðlularý, mektubun, "tek egemenlik, tek vatandaþlýðý da içerdiðini", dolayýsýyla Küçük baþkanlýðýndaki hükümetin de buna destek vermiþ olduðunu ileri sürdü ve "Sayýn Baþbakan bu dönüþünüzün sebebini topluma açýklamanýz lazým" ifadelerini kullandý. Emiroðlularý, kendisinin bu "deðiþim ve dönüþten" memnun olduðunu dile getirdi. Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun neyi denetleyeceðini merak ettiðini söyleyen Emiroðlularý, bu kurulun bir an önce faaliyete geçmesini istedi.

16 16 26 Mayýs 2010 Çarþamba

17 26 Mayýs 2010 Çarþamba 17

18 18 26 Mayýs 2010 Çarþamba

19 26 Mayýs 2010 Çarþamba 19 Test yarýþlarý yapýldý ORTOPEDÝK ÖZÜRLÜLER VE KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ YARARINA BÝR DÝZÝ ETKÝNLÝK Kanser Hastalarýna Yardým Derneði ile Ortopedik Özürlüler Derneði yararýna bir dizi etkinlik düzenleniyor. Etkinlikler; Kýbrýs Sanat Okulu, Girne Liman Rotaryact Kulübü, Ortopedik Özürlüler Derneði ve Kanser Hastalarýna Yardým Derneði tarafýndan organize edildi. Ortopedik Özürlüler Derneði'nde dün düzenlenen basýn toplantýsýnda etkinliklerle ilgili bilgi verildi ve halka etkinliklere katýlým çaðrýsýnda bulunuldu. Basýn toplantýsýnda Kýbrýs Sanat Okulu Yöneticisi Turgay Hilmi, Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail ile Girne Liman Rotaryact Kulübü Baþkaný Burak Kayant birer konuþma yaptý. HÝLMÝ Kýbrýs Sanat Okulu Yöneticisi Turgay Hilmi, Kýbrýs Sanat Okulu ile 3 sivil toplum örgütünün dernekler yararýna güzel bir etkinlik için bir araya geldiðini ifade ederek etkinliklerin 19 Haziran Cumartesi ve 20 Haziran Pazar günleri yer alacaðýný belirtti. Hilmi, 19 Haziran'da saat 18:00'de ve 20 Haziran'da saat 11:00'de iki konser düzenleneceðini; 20 Haziran'da saat 18:00'de ise bir bale gösterisi yer alacaðýný kaydetti. Etkinliklerin Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn himayelerinde gerçekleþtireceðini söyleyen Hilmi, Kýbrýs Sanat Okulu'nun son yýllarda birçok sivil toplum örgütüne yardým saðladýðýný söyledi. Konser ve bale gösterisinin Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacaðýný söyleyen Hilmi, sponsorlara da teþekkür etti ve 20 TL'ye alýnacak bir biletle 3 etkinliðin de izlenebileceðini kaydetti. ÇELÝK Ortopedik Özürlüler Derneði Baþkaný Mustafa Çelik de, Turgay Hilmi'ye kendilerine yaptýðý yardýmlardan dolayý teþekkür etti ve gerçekleþtirilecek etkinliðin yararlý olacaðýna inandýðýný kaydetti. KOCAÝSMAÝL Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail de, Turgay Hilmi'nin kendilerine sürekli destek verdiðini belirterek, kanser hastalarýnýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için yaptýðý yardýmlardan dolayý Hilmi'ye teþekkür etti. Turgay Hilmi'nin meme kanseri olan hastalar için gerekli olan yaklaþýk 10 protezi bugün kendilerine teslim etiðini de açýklayan Kocaismail, bunun çok makbule geçtiðini belitti. KAYANT Girne Liman Rotaryact Kulübü Baþkaný Burak Kayant ise, bunun ilk toplum hizmet projeleri olduðunu ifade ederek, yeni kurulan kulüplerinin Kýbrýs'ta geliþtirilerek yararlý etkinlikler düzenlemek için çalýþacaklarýný kaydetti. KAYIP BELGE Kalfalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Suthiye Atalay TC kimlik No: Cimnastik Federasyonu tarafýndan düzenlenen test yarýþlarý hafta sonu gerçekleþtirildi. Cimnastik Federasyonu Salonu'nda saat arasýnda, 6 kategoride gerçekleþtirilen alt yapý sporcularýna yönelik Monitör Test yarýþlarýna 74 lisanslý sporcu katýldý. Yarýþmalar, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan, Federasyon Asbaþkaný Tümer Öztürk'ün konuþmasý ile baþladý. Konuþmasýnda, tüm ailelere cimnastik sporuna yaptýklarý katkýdan dolayý teþekkür eden Tümer Öztürk, "Kötü alýþkanlýklarýn tavan yaptýðý günümüz dünyasýnda çocuklarýmýzý spora yönlendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak tutmamýz gerekiyor" dedi. Yarýþmalarýn sonunda milli sporcularýn gerçekleþtirdikleri gösteri ilgi ile izlendi ve büyük beðeni toplayarak, alkýþ aldý. Yarýþma bitiminde gerçekleþtirilen ödül töreninde dereceye giren sporcularýn madalyalarýný Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem, kulüp baþkan ve temsilcileri ile Federasyon Baþkaný Fatoþ Türkel verdi. Monitör Test Yarýþlarýnda Elde edilen Dereceler Þöyle: 5-6 Yaþ Erkekler: Puan : 1. Kuzey BAYKARA Ali BEDENSEL Mustafa SAKALLI Yaþ Kategorisi Kýzlar : 1.Perin DÝNÇ Azra ÇETÝNKAYA Begüm BAÐCI Yaþ Kategorisi Erkekler : 1.Ýsmail AMCA Mehmet Kaan ÖZBAY Mustafa Ali ALÝOÐLU Yaþ Kategorisi Kýzlar : 1.Ýzgi ONAR Ezgü ONAR Birsu BENGÝHAN Yaþ Kategorisi Erkekler: 1.Berksu BAKKAL Ahmet DEMÝR Saim Mert ÝNANLI Yaþ Kategorisi Kýzlar: 1.Doða GECEYATMAZ Güzlem MERT Ayten YAVUZ 510 Taze koyun hellimi yapýlýr. (Kilosu 15 TL) Tel: DUYURU Puan ve arsa alýnýr, satýlýr. Tel: Kýnalar Selülit yaðý Deniz yaðlarý Bitkisel yaðlar Þifalý bitkiler Doðal taþlar El ve vücut kremleri Bitkisel masaj yaðlarý Bitkisel þampuanlar Ýlvina salyangoz kremleri Atatürk Caddesi No:22 B1 Lefkoþa - Yeniþehir (1001 Çeþit Maðazalarý karþýsý...) Tel: MELÝ EMLAK SATILIK 1)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr asansörlü apartman dairesi peþinatta esnek stg 2)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 3)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 4)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Filede kral DAÜ, kraliçe YDÜ Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan düzenlenmekte olan "Üniversite Oyunlarý 2010"nda bir þampiyonluk daha tamamlandý. "Üniversite Oyunlarý 2010 Voleybol Þampiyonasý"nýn bayanlar kategorisinde Yakýn Doðu Üniversitesi, erkekler kategorisinde ise, Doðu Akdeniz Üniversitesi þampiyon oldular. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþen þampiyonanýn son gününde karþýlaþmalar zevkli, renkli ve heyecanlý geçti. Hem bayanlar, hem de erkekler finalinde YDÜ ile DAÜ'nün final oynamasý, þampiyonadaki rekabeti daha da artýrdý. Bayanlar finalinde rakibi DAÜ'yü 28-26, ve 25-20'lik setlerle 3-0 maðlup eden YDÜ Bayan voleybol takýmý þampiyonluðun sahibi oldu. Erkekler final maçýnda ise, karþýlaþmaya iyi baþlayan ve 25-23, 25-22'lik setlerle 2-0 öne geçmeyi baþaran YDÜ Erkekler Voleybol takýmý bu üstünlüðünü koruyamadý. Üst üste ve 25-20'lik skorla aldýðý setlerle 2-2'lik beraberlik saðlayan DAÜ erkekler voleybol takýmý, üçüncü seti de alarak, þampiyonluða ismini yazdýrdý. Erkeklerde üçüncülük maçýný Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) kazanýrken bayanlarda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bayan takýmý üçüncü oldular. Ödül töreni Þampiyonada baþarýlý olan takým ve sporculara madalyalarýný, final karþýlaþmalarý sonrasý düzenlenen törenle verildi. Ödülleri LAÜ Spor Koordinatörü Ýlhan Terzioðlu, DAÜ Spor Müdürü Cemal Konnolu,, YDÜ Spor Eðitmeni Umar Göker, UKÜ Spor Eðitmeni Hasan Özenkaya ve Federasyon Baþkaný Beyhan Gürgöze verdiler.

20 Çaðlar Galatasaray'da Galatasaray, Denizlispor'un sol beki Çaðlar Birinci'nin transferini gerçekleþtirdi. Milli Takým'ýn Amerika kampýnda bulunan Çaðlar ile sarýkýrmýzýlý kulübün kesin anlaþma saðladýðý öðrenilirken, ayný zamanda Denizlispor Kulübü ile yapýlan görüþmeler de olumlu sonuçlandý. Kartal yeni sezonun dosyasýný açtý n Yenicami yönetim kurulu sezonu için þimdiden kollarý sývadý. Bu yýl ligde kalabilme hedefine ulaþýldýðý, ancak gelecek sezon hedefin mutlaka þampiyonluk olacaðý açýklandý. Play out maçlarýnda Yeþilova maðlubiyetinden sonra teknik sorumlu Mustafa Özarabacýlar ile yollarýný ayýran Yenicami, Görneç maçýna Ulus Nasýroðlu ile çýkacak n Yenicami yönetimi bu aþamada Gönyeli'den Kemal Uçaner, Kaymaklý'dan Emrah Þehsuvaroðlu ve Doðan Türk Birliði'nden Erdinç Börekçi ile de yeni sezon için sözleþme imzaladýðýný duyurmuþtu... Yenicami'de yönetim sezonu için radikal kararlar aldý. Yeni sezonda kulübe daha fazla gelir getirecek kaynaklar yaratmaya çalýþan yönetim, futbol takýmý konusunda da hedef büyülttü. Dün yapýlan basýn açýklamasý aynen þöyle: "Yönetim kurulumuzun 24 Mayýs 2010 tarihinde yapmýþ olduðu toplantý sonucunda sezonu için bir dizi karar üretmiþtir. Amacýmýz kulübümüzü her açýdan güçlendirmek ve camiamýzý hak ettiði bir seviyeye getirmektir. Kalýcý baþarýlarýn elde edilmesi hedefimiz olacaktýr. Hedeflerimize ulaþabilmek güçlü bir Yönetim Kurulu'ndan geçmektedir. Kamuoyundan gelen olumlu tepkilere raðmen bizler tekrardan revize etme ve daha etkin çalýþma arkadaþlarýmýzla desteklemek durumundayýz. Yeni yönetim çalýþmamýz genel kurulumuz öncesi netleþecektir. Saðlýklý ve kalýcý büyümenin denk bütçeden geçtiði bir gerçektir. Buna göre yatýrýmlarýmýz þekillenecek ve ihtiyaç olan maddi kaynak akýmý süreklilik kazanacaktýr. Bize göre bir spor kulübünün en önemli sermayesi olmasý gereken 'Özkaynak' çalýþmasýný bitirmiþ durumdayýz. Bu çalýþmanýn neticesinde 'Yenicami Spor Akademisi' yaz ayýnda faaliyete geçmiþ olacaktýr. Özkaynaðýmýza olacak olan yatýrýmýmýzýn verimini üç ile beþ yýl içerisinde almak planlanmýþtýr. 'Yenicami Spor Akademisi' ile ilgili çok yakýnda daha detaylý açýklama yapýlacaktýr. "A" futbol takýmýzla ilgili yeni yapýlanma Salonda Koop-Gönyeli Oþan çekiþmesi n Basketbolda önceki akþam oynanan serinin 5. maçýnda oyunun tamamlanmasýna 2 dakika 53 saniye kala Gönyeli Oþan önde iken Koop Spor sahadan çekildi. Konuyu akþam geç saatlere kadar görüþen Basketbol Federasyonu maçýn skorunu olarak tescil etti ve skor 3-2 Gönyeli lehine oldu Siemens Büyük Erkekler Basketbol Ligi final serisinin beþinci karþýlaþmasýna gölge düþtü. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda önceki akþam oynanan karþýlaþma Gönyeli sürecimizi baþlatmýþ bulunmaktayýz. Bu yýl hedefimiz olan Ligde kalmayý hocamýz Mustafa Özarabacýlar'la birlikte gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz. Seneye olan hedeflerimiz doðrultusunda hocamýzla yaptýðýmýz istiþare sonucunda ortak karar alarak yollarýmýzý ayýrdýk. Bu hafta sonu oynanacak olan Görneç maçýna Ulus Nasýroðlu ile hazýrlanacaðýz. Son maçýmýzda bizim alacaðýmýz sonuç yanýnda rakiplerimizinde alacaðý sonuç birinci lige çýkma ihtimalinini ortadan kaldýrýrsa, seneye hedefimiz ikinci ligde þampiyon olarak birinci lige çýkma yanýnda kupada da gelebileceðimiz en iyi yere gelmektir. Bu doðrultuda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler muhakkak yapýlacaktýr. Branþlaþma ile ilgili bu yýl kulübümüz bünyesinde "Eskrim bölümü" önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir. Futbol dýþýndaki faaliyet alanlarýna olan yatýrýmýmýz geniþletilecektir. Dýþ iliþkilerimizi geliþtirme yanýnda kulüp tüzüðümüz çaðdaþ ve günün ihtiyaçlarýna göre tadil edilecektir". Yenicami yönetimi bu aþamada Gönyeli'den Kemal Uçaner, Kaymaklý'dan Emrah Þehsuvaroðlu ve Doðan Türk Birliði'nden Erdinç Börekçi ile de yeni sezon için sözleþme imzaladýðýný duyurmuþtu. Yapýlan sözleþmede bu üç futbolcu takým 2. Lig'de de kalsa 1. Lig'e de yükselse siyah-beyazlý formayý giyeceklerine imza atýlar. Yenicami daha önce de Hakan Altýn, Mehmet Çil ve Hasan'ý renklerine baðlamýþtý. Oþan'ýn rakibi Koop Spor karþýsýnda önde olduðu üçüncü periyodun tamamlanmasýna 2 dakika 53 saniye kala Koop Spor'un sahadan çekilmesiyle tamamlanamadý. Karþýlaþmanýn hakemleri bir süre Koop Spor'un tekrar sahaya dönmesi beklediyse de Koop Spor sahaya dönmeyince düdüðü çalarak karþýlaþmayý sona erdirdiler. Koop takýmýnýn sahadan çekilmesini akþam geç saatlere kadar görüþen Basketbol Federasyonu maçýn skorunu olarak tescil etti ve skor 3-2 Gönyeli lehine oldu. Final serisin 6. maçý bu akþam Atatürk Spor Salonu'nda saat 19.30'da oynanacak.. Easykart için 3. buluþma hafta sonu n Zet Uluslararasý Karting Pisti'nin P14 kodlu, 1080 metrelik parkurunun kullanýlacaðý "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Þampiyonasý"nda 3'üncü yarýþýnda elde edilecek puanlar, Ýtalya'daki Dünya Easykart Þampiyonasý'na katýlacak sporcularý belirleyebilir... Zet Karting Kulübü'nün, Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurum ile birlikte düzenlediði "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Karting Cup"ýn 3'üncü yarýþý Mayýs 2010 tarihlerinde gerçekleþecek. 20 Mayýs 2010 tarihinde açýlan kayýtlarýn devam ettiði 3'üncü yarýþ için son kayýt 29 Mayýs 2010, Cumartesi günü saat 16.00'ya kadar yapýlabilecek. ZET Uluslararasý Karting Pisti'nin P14 kodlu, 1080 metrelik parkurunun kullanýlacaðý "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Þampiyonasý"nda 3'üncü yarýþýnda elde edilecek puanlar, Ýtalya'daki Dünya Easykart Þampiyonasý'na katýlacak sporcularý belirleyebilir. Dünya Easykart Þampiyonasý'na katýlým hakkýný son haftalara býrakmak istemeyen sporcular, hafta sonu gerçekleþecek yarýþta iyi derece elde edip, daha çok puan alabilme mücadelesi verecekler. "KKTC 2010 Hyundai ASOK Easykart Þampiyonasý"nýn programý þöyle: Mayýs Haziran Eylül 2010 (iki yarýþ birden) Ekim 2010 (Ýtalya - Castelleto) ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3021 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KÝM KAZANACAK BELLÝ... Derviþ Eroðlu, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn kendisini desteklemek için 350 bin lira istediðini söylüyor. Avcý av mevsimi ile seçim mevsimini karýþtýrmýþ olmalý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Mart

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı