Gülü seven dikenine katlanýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülü seven dikenine katlanýr"

Transkript

1 Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3079 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TUTSAKLARA GÜNDEM DÝYE BÝÇÝLEN KEFEN l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KILAVUZU "SABÝT" OLANIN SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE Özlem Güneyli Tatar ve asgari ücret Özgün Kutalmýþ DENÝZE DÜÞTÜK YAÐMURDAN KORKUMUZ NE? Erdoðan Baybars GÖRÜÞMELER BAÞLARKEN... Zübeyir Aðaoðlu BÝR PASAPORT REZALETÝ DAHA Mehmet Levent Gülü seven dikenine katlanýr Al gülüm ver gülüm n Eroðlu ile Hristofyas dün akþam baþlangýcý yemekle yaptýlar... Ara bölgedeki restoranda biraraya gelen iki liderin ilk buluþmasýný oldukça kalabalýk bir basýn ordusu izledi... Hristofyas bu tanýþma merasiminde Meral Eroðlu'na kýrmýzý güller sundu... n Yemekte zengin bir mönünün olduðu gözlerden kaçmadý. Nar soslu roka salatasý, pesto ve mango soslu ýzgara tavuk ve dün akþam için uçakla özel olarak getirilen siyah Cod balýðý veya bonfile flömünyon... Tatlý olarak ekmek kadayýfý, taze meyve ve dondurma... Foto: Mustafa Erkan n Liderler için Avustralya'dan þarap da getiren Downer'e gazeteciler "Kanguru da var mý?" diye sordu. Downer, "Ne yazýk yok" dedi... n Müzakere masasý için sahne yeniden kuruldu. Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat'tan sonra sýra Derviþ Eroðlu'nda... Siftahý bugün yapýyor... Ýþe mülkiyetle baþlanýyor... n Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi dün ara bölgede bir basýn açýklamasý yaparak müzakere sürecine destek verdi... l 3 ve 13. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: "Sen sað ben selamet" n2. sayfada

2 Talat, Maraþ'la ilgili Rum iddialarýný yanýtladý 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, 2006 yýlýnda Ýspanya'nýn AB dönem baþkanlýðýnda "Maraþ'la ilgili gizli bir anlaþmaya varýldýðý, fakat bunun Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan engellendiði" yönünde Rum basýnýnda yer alan iddialarýn tamamen gerçek dýþý olduðunu bildirdi. Talat, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, gerek Lüksemburg, gerek Finlandiya, gerekse de Ýspanya'nýn, Maraþ ile Gazimaðusa Limaný'nýn kullanýmý arasýnda iliþki kurmaya çalýþtýklarý, bunun için de kendisiyle ve TC yetkilileriyle görüþmeler yaptýklarýnýn doðru olduðunu belirterek, "Her 3 ülkenin de giriþimlerinde, Maraþ- Gazimaðusa Limaný iliþkisi kurmak bir yana, - Papadopulos'un daha önce önerdiði gibi- Limanýn Rum tarafýyla ortak çalýþtýrýlmasý söz konusu edildiði için görüþmelerde hiçbir þekilde bir yakýnlaþma saðlanamamýþtýr" dedi. Talat, döneminde, Türk tarafýnýn þaþmaz tutumunun her zaman "Gazimaðusa Limaný'nýn serbest kullanýmý hakkýmýzdýr ve karþýlýðýnda vereceðimiz bir þey yoktur" þeklinde olduðunu, nitekim AB Konseyi'nin de 26 Nisan 2004'te izolasyonlarý kaldýrma kararý alarak bu haklarýný tescil ettiðini anýmsatarak, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Maraþ ise, bütünlüklü çözümün 'Toprak' baþlýðýnýn bir konusudur ve ancak o çerçevede ele alýnýr. Tekrar vurgulanmasý gerekirse, Rum basýnýnda yayýnlanan þekliyle haber, bilgi kýrýntýlarýndan hareketle uydurulmuþtur ve gerçek dýþýdýr; Sayýn Erdoðan'ýn 2. Cumhurbaþkaný Sayýn Talat'ý bu konuyla ilgili olarak aradýðý da tamamen hayal ürünüdür. Rum tarafý, Maraþ konusunu sýkça ortaya atarak konuyu manipüle etmeye çalýþmaktadýr. Rum tarafýnýn bu çabalarýna aldanýlmamalý ve 2004 yýlýnda BM Bütünlüklü Çözüm Planý'ný reddetmek suretiyle devam etmesine yol açtýklarý Maraþ sorununun sorumluluðunun Türk tarafýnda olduðu izlenimi yaratmalarýna çanak tutulmamalýdýr." MÜTEAHHÝTLER DARP OLAYINI KINADI Orman Dairesi'nde mühendis Cemil Karzaoðlu'nun bir fidan dikim müteahhidi tarafýndan darp edilmesi bazý fidan dikim müteahhitleri tarafýndan da kýnandý. Fidan dikim müteahhitleri Hüseyin Öztürk, Fýrat Ender, Birtan Yarkýn ve Kamuran Ender, bu tür olaylarý tasvip etmediklerini ve kýnadýklarýný bildiren ortak bir bildiri yayýnladýlar. TARLAYI HEM OÐLUNA HEM BAÞKASINA DEVRETTÝ Lefkoþa'da M.U'nun (E-63), Arýdamý köyünde bulunan koçanlý 15 dönüm tarlayý oðluna devretmesine raðmen, yalan beyanda bulunduðu ve borcuna karþýlýk bir baþkasýna tarlayý devrettiðini gösteren vekâletnameyi sahte olarak düzenleyip, tedavüle sürdüðü bildirildi. EVDEN PARA ÇALINDI Yeþiltepe'de Alistair Christie Dey'in (E-66) evinden 50 sterlin çalýndý. Önceki gece, açýlan pencereden girilerek gerçekleþtirilen hýrsýzlýk olayýyla ilgili soruþturma sürüyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bölgemizde neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Dünyada, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra kurulan dengeler, yýkýldý, yýkýlýyor. Sovyetler Birliði'ni yýkan sarsýntý orada durmadý. Dünyaya yayýldý ve yeni dengelerin örülmesine baþlandý. Sovyetler Birliði yýkýlýrken veya yýkýldýktan sonra Ýngiltere'nin Ýkinci Dünya Savaþý'nýn Baþbakaný Churchill hayatta olsaydý acaba ne derdi? Kitaplarda yazýlanlar doðruysa Churchill, Ýsmet Paþa'yý Ýkinci Dünya Savaþý'na Türkiye'yi sokmaya ikna etmek için bir kez da Adana'da görüþtü. Yazýlanlara göre görüþme, bir tren vagonunda gerçekleþti. Ve tabii ki anlaþamadýlar. Görüþmenin sonunda Churchill yanýnda yaveri kendi vagonuna geçerken yaverine þöyle der: "Biz galiba Osmanlý Ýmparatorluðu'nu yýkmakta hata ettik." Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'ni yýkma çabalarýný sürdürenlerin sevinçleri, uzun sürmedi. Kursaklarýnda kaldý... Bu sarsýntý dalga dalga dünyaya yayýldý. Ve her geçen gün kendini daha güçlü hissettirmeye baþladý... Amerika, Sovyetler Birliði'nin boþalttýðý yerleri dolduramadý. "Turuncu Darbeleri" bir boka yaramadý. Ve Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra kurulan dengeler, yýkýldý. Allemgallem Mansura... Bu yýkýntýnýn altýndan, elbette birileri çýkýp yükselecekti. Hiç kuþkusuz, eski dünyayý sallayan ve her geçen gün harabeyi geniþleten nedenler ekonomiktir. Derler ki, "yýkmadan yerine yensini koyamazsýn"... Biz "mandra"ya, ya da Süleyman Demirel'in deyiþi ile "Esir kampý"na kapatýlmýþ insanlar olarak dünyadaki "SEN SAÐ BEN SELAMET" deðiþimi, kuþkusuz yeterince izleyemeyiz. Ama her oyunun bir kuralý vardýr. Ve bu kural iþlemeden ne yýkým olur, ne de yeniden yeni bir oluþuma geçilebilir. Bir kere yeni bir deðiþim için "Altyapý"nýn deðiþmesi gerekir. Yani üretim araçlarýnda, üretici güçlerde önemli bir deðiþim gerekir. O zaman "Üstyapý" kurumlarýnýn baza tutturmalarý mümkün deðildir. Onlar da kaçýnýlmaz olarak alttan gelen tazyike dayanamazlar ve yýkýlýr giderler... Sovyetler Birliði kendini hýzlý bir þekilde toparladý, toparlayýyor. Çin, Hindistan birer ekonomik güç olarak yükseliþte... Avrupa'nýn, Amerika'nýn iþi zor. Amerika Türkiye batma durumuna gelen gemiden yeni gemiye atlama provasý yapar gibi. Amerika ile Ýngiltere bunu içlerine sindirebilecekler mi? Ortadoðu'daki nüfuzlarýný nasýl koruyacaklar? Türkiye'nin Ýran, Rusya, Çin ittifaký Amerika ile Ýngiltere'nin Ortadoðu'da at oynatmasýna izin vermez. O zaman petrolün, Ýsrail'in durumu ne olur? kendini kurtarsa da Avrupa'yý kurtarabilecek mi? Zor bir iþ... Türkiye batma durumuna gelen gemiden yeni gemiye atlama provasý yapar gibi. Amerika ile Ýngiltere bunu içlerine sindirebilecekler mi? Ortadoðu'daki nüfuzlarýný nasýl koruyacaklar? Türkiye'nin Ýran, Rusya, Çin ittifaký Amerika ile Ýngiltere'nin Ortadoðu'da at oynatmasýna izin vermez. O zaman petrolün, Ýsrail'in durumu ne olur? Bu durumda Amerika Türkiye'de bir askeri darbeye teþebbüs eder mi? Ya da sivil darbeye... Ya da yeni bir dümen mi icadeder, çevirir? Herhalde Kýbrýs da bu deðiþimden payýna düþeni alacaktýr. O nedenle Türkiye'de olup bitenleri olacak olanlarý yakýndan izleyelim. Amerika derenin yataðýný deðiþtirebilecek mi? Rusya'yý üçücü kez yanýna çekebilecek mi? Kuþkusuz küresel ýsýnma faciasýný epey gerilere iterek yaparýk bu hesaplarý... Tutmazsa, "sen sað ben selamet"... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TUTSAKLARA GÜNDEM DÝYE BÝÇÝLEN KEFEN Tam yazýya baþlarken usta fotoðrafçýmýz Mustafa girdi içeri... Beni biraz da düþünür vaziyette yakalayýnca, taþý gediðine koydu hemen. -Gündemi mi düþünüyorsun, dedi. -Hayýr, dedim, tam tersine gündemin dýþýnda olmaya çalýþýyorum... Gündem býkkýnlýk vermiþ artýk... Yakamý ondan sýyýrmanýn yolunu bulamazsam soluksuz kalýrým... Ýlerleyen, ama dýþarýdaki manzarasý hiç deðiþmeyen bir tren penceresinde hissediyorum çünkü kendimi... Hayat ilerliyor... O tren gibi... Ama pencereden görünen manzara hep ayný... Moskova'dan Orta Asya'ya yollanan trenlerde çok yaþadým bu duyguyu... Üç gün üç gecelik yoldu... Ýlk günden sonra Rusya ormanlarý biter ve artýk stepler baþlardý... Ýki vagonun arasýndaki daracýk koridorda sigara içer ve dýþarýya bakardým... Sanki hiç deðiþmezdi manzara... Kocaman bir boþluk... Ve bazan bu boþlukta uçup giden bir atlý... Tren ilerlediði halde hep ayný yerde sayar gibiydik... Engin denizlerdeki gemi yolculuklarýnda da böyledir bu... Kara parçasý görünene kadar etraf hep su... Gündem boðuyor bizi... Öldürüyor... Gazeteciliði de... Yazarlýðý da... Her gün ayný sözlerle ayný demeçleri veren bir politikacýdan hiçbir farkýmýz kalmýyor. Yazý biraz da edebiyat tütmedikten sonra ne iþe yarar? Ne kalýcýlýðý olur böyle bir yazýnýn? Bir gün bile sürmez ömrü... Kaybolur gider eski gazete yýðýnlarý arasýnda... Bir kitaba girse de pek tat vermez... O gündem çoktan eskimiþtir çünkü artýk... Ve tarihçilerden baþka kimsenin iþine yaramaz... Yazý, yýllar sonra da keyifle dinlenen bir þarký gibi olmalý... Yalnýz bir kere okunup çöpe atýlmamalý... Gündemin esiri olarak nasýl ulaþýlabilir ki buna? Gündem hiç deðiþmiyor bizim burada... Bir tren gibi ilerliyor raylarda hayat, ama dýþarýdaki tekdüze manzara deðiþmiyor hiç... Bir yerden baþka bir yere taþýnan esir kampýnýn mahkumlarý gibiyiz... Bizden önce baþkalarý da geçip gitmiþ bu yollardan... Ayný acýyý yaþamýþ, ayný þeyleri duyumsamýþ onlar da... Hiç þüphem yok bundan... Ayný sorunu yaza yaza tüketmiþler koskoca bir ömrü... Ve sonra göçüp gitmiþler aramýzdan... Gerçekleþemeyen hayalleriyle gömülmüþler... Bir yazar olarak deðil... Siyasilerin gündeminin bir tutsaðý olarak... Binlerce yazý yazmýþlar da bir teki bile kalmamýþ yarýna... Gündem dýþý yazýlar belki hiç sarmaz dedikoduya ve entrikaya meraklý Kýbrýslý milletini... Yarýna da birþeyler býrakmak heyecaný duyan bir yazar ile okuru arasýndaki bir barikattýr bu... Ama aþýlmalý mutlaka... Kendimiz yaratmalýyýz kendi gündemimizi... Tutsaðý olmamalýyýz bize dikte edilen gündemin... Siyasilerin peþinden sürükleneceðimize kendi peþimizden sürüklemeliyiz onlarý... Kendi yaratýcýlýðýmýzýn... Ki bu da ömrü bir günlük olmayan yazýlarla mümkündür ancak... Gündemin dýþýnda kalmak istiyorsam, bunun için istiyorum iþte... Gündem onlarýn ise, bu köþe de benim... Onlar ýslýk çalarsa, benim de ýslýk çalmam þart deðil... Türkü söylerim... Ve dinlerler belki yüz yýl sonra gelecek olanlar da...

3 AFRÝKA dan mektup... EROÐLU'NA DEÐÝL, ANKARA'YA GÜVENÝYORLAR Sahne yeniden kurulmuþ... Ve bugün bir baþlangýç daha yapýlýyor. Sýrada Derviþ Eroðlu... Denktaþ denedi... Talat da denedi... Bir de Eroðlu deneyecek þimdi... Rum tarafýndan deneyenler daha çok oldu. Makarios, Kiprianu, Vasiliu, Klerides, Papadopulos... Ve de Hristofyas... Halen de Hristofyas sýrada... * Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi ara bölgede toplanarak bir basýn açýklamasý yapmýþ dün. Yeni müzakere sürecine destek vermiþ... Ancak bu destek daha önce Talat- Hristofyas'a verilen destekten farklý... Ýnisiyatif Talat'a güveniyordu... Eroðlu'na ise güvenmiyor... Ya kime güveniyor? Türkiye'ye! Ankara'daki hükümete! Eroðlu'nun iplerinin onda olmasýna güveniyor... Yani, "Ýyi ki Türkiye var da Eroðlu dilediðini yapamayacak" havasýnda... Açýkça da ifade ediyor bunu zaten... Ýnisiyatifin sözcüsü Þener Elcil þöyle diyor: "Derviþ Eroðlu, inanýyoruz ki kiþi olarak her zaman ayrýlýkçý olacak, ancak etkisi altýnda olduðu Türkiye'nin dýþ politikasý çok açýktýr. Ýki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm istiyorlar. Çözüm isteyen Türkiye ve dýþ güçlerin Eroðlu'nu iki bölgeli ve iki toplumlu federasyona dayalý bir çözüm için teþvik edeceðine inanýyorum." Elcil'in bu sözleri çok manidar doðrusu... Her zaman þikayetçi olduðumuz dýþ güçlerin bu kez gerçekten iyiniyetli olduðuna ve çözüm istediðine inanýyor. Hatta Türkiye'nin... Bizi rehin aldý ve irademizi gasbetti diye yakýnýp durduðumuz Türkiye içtenlikle çözüm istiyormuþ meðer! Ve Eroðlu takoz koymazsa vaziyet tamam! Bu yaklaþýma þaþýrmadýk dersek yalan... Türkiye gerçekten çözüm isteseydi, Eroðlu sahnede yokken, yani Talat zamanýnda bitirmez miydi bu iþi? Neden bitirmedi? Hem Eroðlu Ankara'ya raðmen mi o koltuða oturdu? Dýþ güçlere gelince... Bu güçlerin çözüm istediklerini nerden çýkarýyorsunuz? Ýsteselerdi, 36 yýlda dünyayý allem gallem ettikleri gibi, bu adada da bir þey yapamazlar mýydý? Biz, onlarýn gerçekten çözüm istediklerine dair ciddi bir sinyal göremedik henüz... * Eroðlu-Hristofyas görüþmeleri farklý bir Ortadoðu konjonktüründe baþlýyor... Türkiye'de AKP hükümeti Ýran'la girdiði iliþkiler nedeniyle Amerika ve Ýsrail topunun aðzýnda... Düðmeye basýldý, CHP diriltildi... Ahmedinejat'la kucaklaþan Erdoðan'ý affetmeleri mümkün mü? Bir yandan da Yunanistan, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaþýyor... Bu ortamda baþlýyor iþte müzakereler... Bakalým nereye kadar... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Elçilikte resepsiyon... 3 Cumhurbaþkaný ilk kez birarada Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Þakir Fakýlý'nýn Türk-KKTC Ýþ Konseyi onuruna verdiði resepsiyon Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapan üç Cumhurbaþkanýný bir araya getirdi. Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu resepsiyonu izleyen medya mensuplarýnýn ilgi odaðý oldular. DENKTAÞ Gecede konuþan Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, Cumhurbaþkanlýðý'nýn bir görev deðiþimi olduðunu, ancak önemli olanýn halkýn iyiliði güzelliði olduðunu vurguladý. Denktaþ, "Rumun esiri olmamak için çalýþýyoruz, onun için yeni Cumhurbaþkanýmýza elimizden gelen yardýmý yapacaðýz" dedi. TALAT Ýkinci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ise Cumhurbaþkanlýðý'nýn bir görev devir teslimi olduðunu ve bunu gerçekleþtirdiklerini ifade etti. "Bayraðý alan yola devam eder" diyen Talat, kendisinin görevini baþarý ile tamamladýðýna olan inancýný belirtti. Görevini huzur içinde devrettiðini kaydeden Talat, bundan sonraki yaþamýnda da elinden gelen destek ve katkýyý Kýbrýs Türk halký için yapma kararlýlýðýnda olduðunu söyledi. EROÐLU Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu da,müzakere sürecinde her iki Cumhurbaþkanýndan yararlanmak istediðini belirtti. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn kalýcý olmadýðýna iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, önemli olanýn Cumhurbaþkaný iken baþarýlara imza atmak olduðunu söyledi. Müzakere sürecinde Kýbrýs Türk halkýnýn haklarýný en iyi þekilde savunmak, savunurken de bu görevi daha önce üstlenenlerden faydalanmayý hedeflediðini de ifade eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, Kýbrýs Türk halkýnýn arzuladýðý þekilde bir anlaþmaya imza atmak istediðini vurguladý. Eroðlu ile Hristofyas yemekte buluþtu Derviþ Eroðlu ve Dimitris Hristofyas, bugünkü görüþme öncesinde, ara bölgedeki Shateau Status Restaurant'daki yemekte ilk kez bir araya geldi. Restorana dün saat 19.50'de BM Genel Sekreterinin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer, 20.00'de Hristofyas'ýn Temsilcisi Yorgo Yakovu ve Jennifer Yakovu, 20.05'te Derviþ Eroðlu ve eþi Meral Eroðlu ile Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve eþi Aliye Özersay, saat 20.10'da Dimitris Hristofyas ve eþi Elsi Hristofyas katýldýlar. Oldukça kalabalýk bir basýn ordusunun takip ettiði yemekte liderlere geniþ bir seçim olanaðýnýn sunulduðu bir menü takdim edildi. Menüde nar soslu roka salatasý, limon sorbe, ana yemek olarak pesto ve mango soslu ýzgara tavuk, bugün için uçakla özel olarak getirtilen siyah cod balýðý veya bonfile flömünyon sunuldu. Yemekte tatlý olarak ekmek kadayýfý, taze meyve ve dondurma bulunduruldu. Ýçecekler arasýnda, Downer'in dün Cumhurbaþkanlýðýndan ayrýlýrken bahsettiði Avustralya'dan getirtilen þarap da yer aldý. Liderler herhangi bir açýklama yapmadý ancak yemek öncesi el sýkýþarak basýna poz verdi. Basýna, yemeðe katýlanlarýn toplu olarak fotoðrafýný almasýna da izin verildi. POLEMÝK Özlem GÜNEYLÝ KILAVUZU "SABÝT" OLANIN SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE Harýl harýl CHP tartýþýlýyor Türkiye'de/ CHP'nin yýllardýr içinde debelendiði/ dönüp durduðu kýsýr döngü dökülüyor dudaklardan. Ama saðlýklý tartýþmalar CHP'nin içinde DEÐÝL dýþýnda/ Saðlýklý analizler de CHP'nin içinden DEÐÝL dýþýndan. CHP'nin içi geçmiþ / içi kalmamýþ demek ki... Ben þahsen/ 1 adým ileriye atacaðýna 10 adým geriye attýðý halde/2010'un Deniz Baykal'ý olamadýðý için/ 1930'larýn bulanýk sularýndaki Ýsmet Paþa'sý olmakta karar kýlan/ Hatta Onur Öymen ile birlikte Dersim'e 1 Tunç Eli harekatý yapmaya bile hazýr olan/ Ve böyle olduðu halde/ Ýlla KÝ koltukta oturmaya devam edenin akýbetini Deniz Baykal'ýn gidiþinde gördüm. (Ay yoruldum/ hiç gelemem böyle uzun cümlelere) Bunu benim görmem mühim deðil./ Mühim olan SÝZÝN görmeniz./ SÝZ ki CTP'siniz/ Göreceksiniz/ Görmelisiniz. Onca yenilgiye/ onca falsoya/ gafa-pota raðmen koltukta oturmaya devam eden Ferdi Sabit Soyer hazretlerinin DE 1 zahmet benim gördüðümü görmesi lazým. Kendisi için DEÐÝL tabii/ VATAN için. Sadece onun DA deðil/ Ferdi Sabit Soyer'e SABÝTLENMÝÞ tavanýn/ tabanýn/ yayýn organýnýn/ yayýn organýnda köþe dolduranlarýn ve elbette MEYEKA dedikleri tezgahýn DA görmesi lazým. Yani gerektiðinde gitmesini bilmek: Kýsaca bu. Gitmesi gerekeni yolcu etmesini bilmek: 1 de bu. Hükümet koltuklarýný kaybettikten sonra CTP camiasýnda baþgösteren bocalama/ Saray'daki koltuðu da kaybedince tam 1 þaþkýnlýða dönüþtü. Nereye/ kime/nasýl saldýracaðýný/ kimi kime þikayet edeceðini bilememenin þaþkýnlýðý. (Bkz. Ferdi Sabit Soyer hazretlerinin KKTC Þehir Tiyatrosu'nda sergilemeye baþladýðý Yaseminlere ve Afrika'ya sataþma replikleri...) Nereye/kime/nasýl ve ne þekilde muhalefet edeceðinin pusulasýný kaybetmenin þaþkýnlýðý. (Bkz. Talat'ýn seçim kaybetmesi nedeniyle CTP camiasýnda uzayýp giden günah keçisi arama seanslarý/ VE bu seanslarda AFRÝKA'yý günah keçisi ilân etmek suretiyle ulaþýlan sahte rahatlama. 1 DE yeni peydahlanan ÜLKER FAHRÝ SENDROMU. 1 DE 7'den 70'e eli kalem tutan ama yazan ama yazamayan bütün CTP'li köþecilerin ortak sorusu: Ne iþi var Türkiyeye iþgalci diyenlerin Derviþ beyin danýþma kurulunda/ Ne iþleri var onlarýn sarayda: BENÝ AL TÜRKÝYE/ BENÝ AL/ BENÝ AL ONU ALMA!!!!!!!!) Bu hýrçýnlýk gitmeyi kendine yedirememekten kaynaklanýyor/ FAKAT yedireceksin kendine gitmeyi/ Yedireceksin KÝ/ 1 daha kýsmet olur DA dönersen o koltuða/ koltuðun DA gönül kapýsý açýk olsun KÝ oturabilesin o koltuða/ Hazým sorunu yaþamayasýn/ YANÝ hazmetmek mühimdir. Ferdi Beye bakýyorum o meydanlarda BARRAA diye kükrediði zamanlardan bu zamanlara/ bayaðý 1 düþmüþ performansý./ Onun performansý düþünce/ izinden giden gençlerin DE performansý düþüyor./ KILAVUZU "SABÝT" OLANIN/ SABÝT OLUR FÝKÝRLERÝ DE...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Pasaportlar aldýk da Ýstanbul'dan geçemedik Ne AB'yi tanýrlarmýþ ne de Ýngiliz'i Kýbrýslýtürk olmanýn cezasýymýþ bilemedik "Gâvur" olarak mý görürler acaba bizi? Kalay AVRUPA BÝRLÝÐÝ DAÐILAMAZ MI YANÝ? TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, UBP ile DP'yi eleþtirirken potlar kýrýyor, gaflar yapýyor. Mesela AB'ye karþý olmaklarýný söyleyen UBP ile DP'nin sürekli AB'nin daðýlacaðýný söylemeleri Çakýcý'ya göre hiç þýk deðilmiþ. Bunu sadece UBP ile DP demiyor ki!.. Avrupa fokur fokur kaynýyor sayýn Çakýcý... Yunanistan'daki kriz, Ýtalya'ya, Ýspanya'ya doðru ilerliyor. Euro'nun tehlikeye girdiðini söylüyor uzmanlar. Sadece "Ortam" okumayýn caným, arada bir dünya basýnýna da bir göz atýn ki, AB'nin nasýl kritik bir süreçten geçtiðini göresiniz... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SÜLEYMAN UNUTULMASIN... Süleyman Demirel, Haydar Aliyev ve Rauf Denktaþ... "Türklük dünyasý"nýn üç önemli lideri... Bunlarýn liderlik yaptýðý toplumlar iflah olmadý... Hala komþularýyla kavgalý, hala sorunlu... Herkese düþman pozisyonda. Türkiye'de bu liderleri anýmsatacak birþey var mý bilemem... Ama burada mevcut... Burasý Özel Harp Dairesi'nin at oynattýðý, antreman yaptýðý bir alan... Haydar Aliyev Caddesi, eski "araba mezarlýðý"nýn olduðu bölgedeki geniþ caddedir. Þimdilerde o caddenin Kýzýlbaþ Kilisesi'ne, yeni adýyla Gençlik Merkezi'ne doðru yapýmýna devam ediliyor... Kendisini Allah sanan Türkmenbaþý'nýn yaptýklarýný bilmem ama saðlýðýnda kendi heykelinin açýlýþýný yapan kiþidir Denktaþ... Belki de bir ilktir. Haydar Aliyev'in, Rauf Denktaþ'ýn isimlerini topluma enjekte etmek için uðraþýp duranlar üçüncü büyük Türk liderini unuttular anlaþýlan... Süleyman Demirel'i... Eh, artýk bu eksikliði de tamamlamak farz oldu... Kenan Evren'lerin, Bedrettin Demirel'lerin... Nurettin Ersin Paþa'larýn isimleri caddelere, camilere verildi de bu büyük Türk liderinin adý neden bir caddemize verilmedi dersiniz? Amerika'ya yaptýðý hizmetler burada kaale alýnmadý mý yoksa? Bir zamanlar, "Doktor Küçük, Osman Örek, Rauf Denktaþ/ Üç arkadaþ/ Anlaþtýlar gardaþ gardaþ" diye bir tekerleme vardý... "Gardaþ gardaþ" anlaþamadýklarýný zaman içinde öðrendik. Dr. Küçük'le Denktaþ'ýn arasýndan toplum liderliði konusunda kara kedi geçtiðini bilmeyen yok... Denktaþ'ýn, Osman Örek'in cenazesine neden katýlmadýðý sorgulandý... Denktaþ, Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nde Baþsavcý Yardýmcýlýðý'yla atýldý Kýbrýslý Türklerin önüne... Birer birer devirdi kendisine rakip olabilecekleri ve yarým asýr toplumu yönlendirdi. Bu küçük adada barýþtan, birlikte yaþamaktan ziyade ayrýlýkçýlýðý körükledi durdu... "Ya taksim ya ölüm" diyen yeraltý örgütünün en önemli liderlerinden birisiydi.. Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasýný isteyen faþist, ýrkçý Rumlara karþý baðýmsýzlýðý savunacaðýna, Türkiye'ye ilhaký gündeme getirdi hep 'lerde hastanede ziyaret ettiði yaralýlarýn baþýnda, "davamýz için bunlar gerekliydi" diyerek kan akýtýlmasýna onay verdiði söylenmektedir. Bir kenara çekilmesine raðmen hala daha sözünü dinletiyor... Aslýnda o tekerleme tam bunlar için... "Süleyman Demirel, Haydar Aliyev, Rauf Denktaþ/Anasýný bellediler toplumlarýnýn/ Gardaþ gardaþ..." Aslýnda Haydar Aliyev Caddesi'ni Gönyeli'de, içinde Rauf Denktaþ'ýn heykelinin de bulunduðu çembere baðlamak gerekir. Çemberdeki heykelle Haydar Aliyev Caddesi arasýndaki baðlantýya da Süleyman Demirel Caddesi ismi verilmeli... Kenan Evrenler, Bedrettin Demireller, Nurettin Ersin Paþa'lar, Haydar Aliyev'ler, Rauf Denktaþ'lar eksik kalmasýn... Süleyman Demirel sakýn unutulmasýn! KKTC'ye de bu yakýþýr! Poliklinik hizmetleri yenilendi n Hastalar sabah 07.30'dan itibaren poliklinikten sýra numarasý alarak hizmet alabilecekler... n Laboratuar hizmeti almak isteyen hastalar ise; önceden randevu alarak iþlemlerini saatleri arasýnda yaptýrabilecekler... Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ndeki poliklinik hizmetleri, hastalarýn daha çaðdaþ, kolay ve hýzlý hizmet alabilmesi amacýyla yenilendi. Yeni düzenlemeye göre, hastalarýn sabah erken saatlerinde, diðer bir deyiþle saatlerinde hastaneye gelip sýra beklemesi gerekmeyecek. Hastalar, saat 07.30'dan itibaren poliklinikten sýra numarasý alarak hizmet alabilecekler. Laboratuar hizmeti almak isteyen hastalar ise; önceden randevu alarak iþlemlerini saatleri arasýnda yaptýrabilecekler. Randevusuz ve acil hastalar ise; laboratuar iþlemlerini saat 09.00'dan sonra yaptýrabilecekler. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Rifat Siber ve Baþhekim Yardýmcýsý Dr. Ersan Berksel, dün basýn toplantýsý düzenleyerek poliklinikte yapýlan yeni düzenleme hakkýnda bilgi verdiler. SÝBER Basýn toplantýsýnda ilk sözü alan Dr. Rifat Siber, selden sonra polikliniðin fiziki altyapýsýnýn yenilendiðini belirterek, hastalarýn daha çaðdaþ, hýzlý ve kolay hizmet alabilmeleri için sistemde de bazý deðiþikliklere gidildiðini belirtti. Hizmetleri hasta açýsýndan kolaylaþtýrmanýn görevleri olduðunu söyleyen Dr. Siber, devlet hastanelerinin misyonunun halka hizmet vermek olduðunu, kendilerinin de bunun için çalýþtýklarýný kaydetti. BERKSEL Yeni düzenlemeler hakkýnda ayrýntýlý bilgi veren Dr. Ersan Berksel ise, poliklinik hizmetlerini gözden geçirirken 4 tane ana amaçlarý bulunduðuna dikkat çekerek, bu amaçlarýn; polikliniðe gelen tüm hastalarýn muayene olabilmesi, sabah çok erken vakitte hastaneye gelip beklenmemesi, numaralarýn önceden ayrýlmasýnýn önüne geçilmesi ve hastalarýn zamanýnda muayene olabilmesi olduðunu söyledi. LABORATUAR HÝZMETLERÝ ÝÇÝN RANDEVU ALINMALI Laboratuar hizmetlerinde ise randevu sistemiyle çalýþýldýðýný anlatan Dr. Berksel, hastalarýn önceden randevu alarak laboratuar hizmetlerinden ve saatleri arasýnda hizmet alabileceklerini söyledi. Laboratuar hizmetlerine erken baþlanmasýnýn sebebinin, þeker hastalarýnýn maðdur olmamasý ve iþe yetiþecek insanlarýn sýkýntý yaþamamalarý olduðunu ifade eden Berksel, vatandaþlarýn laboratuar için randevuyu telefondan da alabileceklerine iþaret etti. Randevu almak isteyen vatandaþlarýn, numaralý telefonla arayýp kimlik kartý numaralarýný söyleyerek istedikleri gün ve saate randevu alabileceklerine dikkat çeken Berksel, randevusuz veya acil hastalarýn laboratuar hizmetlerinden saat 09.00'dan sonra, yani randevulu hastalar bittikten sonra yararlanabileceklerini kaydetti. Þu anda laboratuar hizmetlerindeki kapasitenin 135 hasta olduðunu belirten Berksel, bu sayýnýn 180'e kadar sýkýþtýrýlabileceðini söyledi. Konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýyla poliklinik binasýnda incelemelerde bulunan Berksel, sistemin nasýl çalýþtýðý hakkýnda bilgi verdi. Poliklinik kapýlarýnýn saat 07.30'da açýldýðýný ifade eden Berksel, hastalarýn saat 10.00'da da gelse muayene olabileceklerini belirti. Dr. Berksel, poliklinik kapýsýnda hastalara banka sistemi gibi sýra numarasý verildiðini, salonda bulunan panoda ise ayrýntýlý bilgiler verildiðini ve sýrayla hastalarýn muayenesinin yapýldýðýný kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent BÝR PASAPORT REZALETÝ DAHA Adana Havaalaný'nda Kýbrýslýtürk aileye reva görülen o rezilce muamelenin üstünden onbeþ gün ya geçti ya geçmedi. Ayný rezalet bu kez Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'nda baþka bir vatandaþýmýzýn baþýna geldi. Bir hatýrlayalým isterseniz... Neydi Adana Havaalanýnda yaþananlar? Kuzey Kýbrýs'ta tatil yapan Ýngiliz vatandaþý Kýbrýslýtürk aile, Ýngiltere'ye geri dönüþte, Adana'da evli olan teyzelerini görmek için uçakla Adana'ya gitmiþler. Ancak uçak alanýnda, Ýngiltere'den aldýklarý AB pasaportlarý oradaki görevliler tarafýndan kabul edilmemiþ. Ne dediler, ne yaptýlarsa meram anlatamamýþlar. Lor demiþ peynir dememiþ asil ve kahraman Türk görevliler... Ve uçaða koyduklarý gibi aileyi Kýbrýs'a geri göndermiþler! Ercan'a geldiklerinde, durumu Ýngiltere'deki makamlara þikâyet etmiþ aile. Devreye girmiþler hemen Ýngiliz yetkililer. Yapýlan temaslar sonucunda aileye isterlerse hemen Türkiye'ye geri dönebilecekleri bildirilmiþ. Reddetmiþler bunu. Baþlarýndan geçenleri "Afrika"ya anlatýrken, Ýngiltere'ye döndüklerinde Türkiye aleyhine dava açacaklarýný söylemiþlerdi. Bu konuda yeni bir haber ulaþmadý bize. Ama Adana Havaalanýnda Kýbrýslýtürk aileye reva görülen rezalet bu kez Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'nda baþka bir Kýbrýslýtürkün baþýna sarýldý. 20 yýldýr Belçika'da yaþayan Selvet Durmuþ, elindeki Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ve Belçika kimliði kabul edilmeyince, Ýstanbul üzerinden Belçika'ya ailesinin yanýna gidemedi! Tüm haklýlýðýna raðmen, ne kadar yalvar yakar olduysa hiçbir iþe yaramadý. Nuh dediler peygamber demediler! Ve týpký Adana'da yaptýklarý gibi onu da uçaða koyup Kýbrýs'a geri gönderdiler! Kýbrýs Cumhuriyeti bir AB ülkesi. Tabii pasaportu da AB pasaportu. Bu pasaportla dünyanýn her yerine hiçbir sorunla karþýlaþmadan gidilebilir. Yalnýz Türkiye'den çýkýþta, bir AB pasaportu olan Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportunu kullanamaz hiçbir Kýbrýslýtürk! Pasaportun üstünde Kýbrýs Cumhuriyeti yazmasý ve altýnda da bu devletin amblemi olmasý, onun TC limanlarýnda tanýnmayýp kabul edilmemesi için yeter de artar bile! Hele hele bu pasaportu taþýyan bir Kýbrýslýtürkse asla ve kata Türkün limanlarýndan geçemez! Hiç gözünün yaþýna bakmadan... Uðrayacaðý maddi ve manevi zararý hiç umursamadan, uçaða koyduklarý gibi "Geldiðin yere git" derler! Türkün havasý bu iþte... Beðenen beðenir, beðenmeyen baþýna baþka tarak arar. Kimse bu pasaportu cebine koyup karþýmýza gelmesin, diyor Türk! Eroðlu ile Hristofyas iþte böyle bir havada baþlýyor bugün. Dün akþam da yeyip içip birbirlerine ýsýnmaya çalýþmýþlar güya. Türkiye limanlarýnda Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportunun üstüne karlar yaðarken, ne yerlerse yeyip içsinler, Hristofyas'la Eroðlu'nun ýsýnmasý mümkün mü? En yüksek kalorili menüler bile yetmez buna! Bir de þu Davutoðlu çýkýp "Kýbrýs'ta bütün sýnýrlarýn kaldýrýlmasýný istiyoruz" demez mi? Artýk zevkten mi içersiniz... Yoksa dertten ve kahýrdan mý? Varýn onu da siz düþünün.

5 26 Mayýs 2010 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Ankara'nýn 1 Hayýr'ý, Lefkoþa'nýn 1000 evetine bedeldir. * Kýbrýslý Türkler uyanýk ve bilinçli olmalýymýþ. - Öyledirler zaten Ýþlerine geldiði zaman ama. * Dr. Kývanç Buhara "Doktor ile hasta arasýna para girmemelidir" demiþ. - Son zamanlardaki uygulama bu yöndedir zaten. Hasta parayý doktora deðil, sekretere veriyor artýk. * DÝKO Milletvekili Stelios, Maraþ'taki mülkünü almak için tank kullanabilirmiþ - Ben size bu Rum akýllanmaz diyorum da dudak büzüyorsunuz Alýn, iþte en akýllýlarýndan birinin tutumu ortada. * Maraþ eski sahiplerine iade edileck, Maðusa Limaný da ortak idare edilecekmiþ. - Ýyi ki Erdoðan kabul etmedi.. Limaný zaten kullanýyoruz, bari direk uçuþ için Maraþ'ý gözden çýkarsaydý Talat. * Ankara, Lefkoþa'nýn kararlarýna saygý göstermiyormuþ. - Bizi daha çocuk görüyor da ondan. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI DENÝZE DÜÞTÜK YAÐMURDAN KORKUMUZ NE? Ben "oh be.." deyip de ayaklarýmýzý uzattýðýmýz bir dönem anýmsamýyorum "Ben hatýrlýyorum" diyen varsa yalan söyler. Olmadý. Olamaz da zaten. Her dönemde mutlaka baþýmýzda bir sýkýntý vardý. Hiçbir zaman "Ahýmýz Ofumuz " eksilmedi. Ve "offf anam"ýz, "oh be"mizden çok oldu her zaman. Bizi hep "baþýmýz ellerimiz arasýnda" hindi gibi düþünürken gördüler. Hep çare aradýk Hep çýkýþ aradýk Hep kurtuluþ aradýk.. Ayný çýkmaz sokaða, "Aha çýkýþý bulduk" diye 100 defa girip döndüðümüzü bilirim. Üstelik her defasýnda, yol göstericimiz bir baþka "kýlavuz" idi. Ve hüsranla biten her denemeden sonra "yandýk, bittik mahvolduk" çýðlýklarý attýk. Baþta da gazeteciler tabii. Yangýna körükle gitme huyumuz ünlüdür. Kýsa bir süre önce engelleri deðiþtiren bir seçim yaþadýk. Bütün taþlar yerinden oynadý. Þimdi yeni denge arayýþlarý var. Doðal olarak, yalpalýyoruz, devriliyoruz, batýyor-çýkýyoruz ama göreceksiniz, günün sonunda suyun yüzünde kalmayý baþaracaðýz yine. Ülke "karamsar"dan geçilmiyor. Kime desen ki "nasýl memleketin durumu" surat hemen asýlýyor. Þikayetin bini bir para. Hastanelerdeki ilaç yokluðundan tutun da, açlýktan ölen eþeklere kadar her þeyi dert etmiþ benim insaným. Nasýl koalisyon kurulacaðý da ayrý bir dert. Þu olacakmýþ, bu olacakmýþ, demokrasi lekelenecekmiþ.. E bir tuhafsýnýz be arkadaþlar yani.. Dert mi yahu bu Ne önemi var yahu bunun? Kim kurarsa kurar yahu. Nasýl kurarsa kurar yahu. Kurulacak hiçbir koalisyon, kurulmuþ olan CTP-ÖRP koalisyonu kadar þey (ne diyeceðimi bulamadým) olamaz. CTP-ÖRP koalisyonu ile denize düþüp ýslandýk biz. Haa.. Denize düþtük ýslandýk Yani yaðmurdan korkacak bir durumumuz yok. ÖRP'ten sonrakiler, hangi þaibe ile kurulursa kurulsun, daha fazla ýslatamaz ki "demokrasiciðimizi"... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SORUN BELLÝ... Eski Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakan'ý Hasan Taçoy, KTHY'ndan çýkartýlan ve sonra da yeniden iþlerine alýnan çalýþanlar için "Hem seçim arifesi olduðu için hem de yapýlan eylemlerden dolayý hükümet 137 kiþiyi tekrar iþe aldý" dedi. Üzüldüm. 800 kiþi bir þirkette çalýþýyor ve bu çalýþanlarýn en doðal haklarýdýr oradan emekli olana kadar çalýþýp emekli olmalarý... Ayrýca 13. maaþ ile ikramiye istemek ve tatil yapmak da haklarý. Kýsýtlayamazsýnýz çalýþandan. Alýrken düþüneceksiniz yani hepsini. Bir þirketin, iþ yerinin veya bir kuruluþun açýlmadan daha çalýþtýrýlacak personelinin kaç kiþi olacaðý önceden hesaplanmasý ve ona göre istihdam yapýlmasý gerekir. Bu dünyanýn her yerinde böyle olmalý.. Sýrf iþe almak için, iþe iþçi alýnmamalý. Sonra hüsran olabilir ki, oldu da. Bu hüsran hem iþçi adýna hem de iþyeri adýnadýr. Ýþyeri de devlet KKTC'yi kuranlar ve sonsuza kadar yaþatacaklarýný söyleyenler, kurduklarý ve söylemleri ile yücelttikleri devletlerinin geleceðinden emin bile deðiller. Emin olsalardý eðer günlük politikalarla kendi menfaatlerini öne çýkartacaklarýna geleceði düþünerek günlerini kurtarmaya yönelik davranýþ içine girmezlerdi. Kaldý ki bugün masaya çözüm için görüþeceðim diyenler de inanmýyor devletlerine. Ýnansalardý o masaya oturmazlardý. Oturmazlardý çünkü olasý bir çözümde savunduklarý devletin buhar olacaðýný bilmeliler. Ýþte onun içindir ki devletteki istihdamlar, Kýbrýs'ýn kuzeyine doldurup kendi sayýlarýnýn kat kat fazlasý yerleþiðe KKTC vatandaþlýðý vermeleri gibi günlerini kurtarmaya yöneliktir. Geleceðini düþünen önce iradesini saðlama almalý. Her neyse Hasan Taçoy'un söylediði aslýnda Kýbrýs'ýn kuzeyindeki doðrulardý. Ve "Kýbrýs'ýn baþýna ne geldiyse"nin sebebi o zihniyetti Gereðinden fazla istihdam Her dönemde, her iktidar, var olana yenilerini ekleyerek devlet kadrolarýný þiþirdiler. Hatýrlarým bir sezon önceki seçimlerde, dolaþtýðým köylerde, vatandaþlarýn söylediklerini. "Gardaþ biz bunlara oy vereceyik ama benim oðlancýðý iþe alacaklar mý?". Bu sözler seçim öncesi de sonrasý da hep yaþandý. Çünkü beklenti bu. Halk hükümetten irade yerine maaþ bekler. Ancak ne Taçoy, ne diðer parti önde gelenleri bu gerçeði deðiþtirmek için uðraþmadý. Uðraþamadý çünkü istenen buydu. Toplum bir yerlere baðlý olmalý! Emir gibiydi bu gerçek. Þimdiyse Ankara'dan para gelmezse tüm iþler duruyor. Halbuki irademizi ayakta tutabilecek sanayimiz, turizmimiz ve en önemlisi tarýmýmýz ayakta olsaydý muhtaç olur muyduk? Ýrademiz olsaydý eðer bugün oy uðruna þiþirilen kadrolar da, iradesizlik de, Taçoy'un sözleri de olamazdý. Deniz Baykal, kendisini Antalya'da ziyaret eden partililere nasihatte bulunmuþ. - "Nasýl iktidar olunur" diye öðüt verebilecek bir durumu yok. Dese dese Bir iþe soyunmadan, içerde kamera olup olmadýðýný mutlaka kontrol edin demiþtir. Eh, bu da yabana atýlacak Bir nasihat deðil doðrusu... Vay be Demek Talat Maraþ'ý vermiþ ha Hiç ummazdým... SATILIK Az kullanýlmýþ 15 inç Samsung LCD-TFT monitör 140 TL ve Fender USA Stratocaster Highway One elektro gitar, (sapýnda küçük bir sorun olduðundan dolayý) 800 TL

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3069 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YOLA ÇIKTIK... Papandreu iki ülke arasýndaki vizesiz uygulama konusunda "One day" deyince, Erdoðan "Two days" demiþ... Ýngilizcesinin 'van minit' kadar olmadýðýný ispat etmiþ böylelikle! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý!

Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça yý da elektrik çarptý! Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça'nýn aslýnda vali olduðunu bilenler dün söylediklerine hayret etmediler. Ama KKTC'yi hala baðýmsýz ve egemen bir devlet zannedenler buna çok þaþtýlar deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 3 Eylül 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3179 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzda geniþ tabanlý bir hükümet için yanýp tutuþanlar var. Geniþ taban için en iyi seçenek UBP-CTP koalisyonu... Böylelikle yalnýz geniþ tabanlý deðil, yüksek topuklu da olur ayný zamanda! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı