ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI..."

Transkript

1 UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MASA DA MASAYMIÞ HA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ANLAMI OLMAYAN KELÝMELERÝ SIRALAMAK... Ali Osman RUM BÝR ANDA, TÜRK YAVAÞ YAVAÞ... Erdoðan Baybars TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... Bülent Aykut Kýbrýs silahsýzlanmalý Dolgun Dalgýçoðlu FELAKETÝN VE DAVUTOÐLU'NUN GÖLGESÝ Mehmet Levent Duyduk duymadýk demeyin... Her gün elektrik kesintilerinin yaþandýðý KKTC, güneye elektrik satýþý konusunda prensipte Rumlarla anlaþmaya vardý... Ister inan Soyer in kalbi tekledi n Kalp spazmý geçiren Ferdi Sabit Soyer Lefkoþa Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý, önümüzdeki hafta Ýstanbul a gönderilmesi bekleniyor... n Gazetecilere açýklama yapan Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, Soyer i Koroner Yoðun Bakým Servisi nde tedavi altýna aldýklarýný söyledi... n 6. sayfada Ister inanma Rum teknik heyeti dün kuzeye geçerek KIB-TEK yetkilileriyle güneye kuzeyden elektrik satýþýný görüþtü. Ýki taraf arasýnda prensip olarak anlaþmaya varýlmasýna raðmen henüz imzalar atýlamadý... Rum heyeti siyasilerden yetki almak için güneye döndü... Ancak anlaþmanýn bugüne kadar imzalanmasý bekleniyor... n KIB-TEK Müdür Yardýmcýsý Gürcan Erdoðan ýn basýna yaptýðý açýklamaya göre, gün boyu devam eden görüþmelerde ortaya konan kriterlerin imza aþamasýna gelindi, ancak Rum heyetin telefon trafiði sonrasý güneye geri çaðrýlmasýyla anlaþma imzalanamadý... n KKTC güneye, talebin yoðun olduðu saatlerde 90, düþük olduðu saatlerde de 110 megavat elektrik satacak. Elektriðin satýþ fiyatý ve ödemenin hangi kanalla yapýlacaðý da belirlendi... l 7.sayfada 15 Temmuz protestosu Katil Amerika Defol n Dün ABD ve Ýngiliz temsilcilikleri önünde yapýlan eylemde Katil Amerika defol sloganý atýldý ve yýlanýn kovulmasý için her iki temsilcilik önünde sarmýsak ezildi... n 3. sayfada Afrika ya kurþun Aðýr Ceza ya havale edildi n Gazetemiz Afrika nýn kurþunlanmasýyla ilgili olarak tutuklanan iki zanlýdan biri olan Erdal Polat serbest býrakýldý, saldýrgan Mustafa Yalçýn ise Aðýr Ceza da yargýlanmak üzere cezaevine gönderildi... n 6. sayfada Bir parti daha Kýsaca DGP n Tahsin Ertuðruloðlu Demokrasi ve Güven Partisi ni kurdu... Baþvurusunu dün Ýçiþleri Bakanlýðý na yapan Ertuðruloðlu partisi ile ilgili ayrýntýlarý daha sonra açýklayacak... n 4. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Mart kediliðini býrakmazlar Türkiye'ye n2. sayfada

2 YANGINLARDA 8 DÖNÜM ANIZ, 7 ADET RULO BALYA YANDI Hava sýcaklýðýnýn arttýðý bu günlerde, Geçitkale- Çamlýca köyü ile Girne- Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan arazilerde "tespit edilemeyen nedenlerden" dolayý çýkan yangýnlarda toplam 8 dönüm anýz, 7 adet de rulo balya yandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat sýralarýnda Geçitkale- Çamlýca köyü arasýnda bulunan bölgede bir þahsa ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir nedenden çýkan ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu 2 dönüm anýz ve 7 adet rulo balya yandý. Girne - Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan ve yine tespit edilemeyen bir nedenden çýkan yangýnda 6 dönüm anýz yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnlarla ilgili baþlatýlan soruþturmalar sürüyor. SICAK HAVA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, Temmuz tarihleri arasýnda ülke alçak basýnç sistemiyle güneyli sýcak hava akýmlarýnýn etkisinde kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava söz konusu tarihlerde genelde açýk ve az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý mevsim normalleri üzerinde seyredecek. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde 38-40, sahillerde ise derece dolaylarýnda bulunacak. ERCAN'DA YOLCU BAVULUNDA HÝNTKENEVÝRÝ Ercan Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan Ýran uyruklu M.H'nin (E - 55) bavulunda yapýlan aramada yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri bulundu. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan habere göre, önceki gün saat sýralarýnda Ercan Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan Ýran uyruklu M.H'ye ait bavula narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada bulunan hintkeneviri türü uyuþturucu emare olarak alýnýrken, söz konusu þahýs tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'da dün akþam saatlerinde gerçekleþtirilen hýrsýzlýk olayýnda Ahmet Metiner'e ait evden toplam 500 TL nakit para, muhtelif ziynet eþyalarý ve 1 adet altýn madalya çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saatleri arasýnda yapýlan hýrsýzlýkla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz kaç zamandýr bu dünyada yaþarým ya, en çok dikkatimi çeken ne ya da neler dersanýz, þu da vardýr: En çok sesi çýkan, haksýz olandýr. Ýster insan olsun, ister devlet olsun, ister hükümet olsun... Türkiye da bu devletlerden biridir. Son günlerde þunu tutturdu: Kýbrýs Cumhuriyeti tek baþýna Avrupa Birliði'nin dönem baþkaný olamaz. Böyle bir kural mý var? Yok. Her fýrsatta þu da söylenir Türkiye tarafýndan: Kýbrýs Cumhuriyeti tek baþýna Avrupa Birliði'ne alýnmamalýydý. Niçin alýnmamalýydý? Çünkü sorunluydu. Neydi Kýbrýs'ýn sorunu? Garantörleri Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ anlaþmalarýna aykýrý olarak, NATO'nun emrindeki Özel Harp Daireleri ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki temel toplumunu savaþa tutuþturdular ve, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yönetiminin tek baþýna Rumca konuþan Kýbrýs toplumunun eline geçmesini saðladýlar. Bu durumun yaratýlmasýnýn ana nedeni olan 4 Mart 1964 kararý, Türkiye'nin da, Ýngiltere'nin da onayý ile hayata geçen bir karardýr. Ne acýdýr ki, Kýbrýs'a bozulan Anayasal düzen, garantörler tarafýndan, anlaþmaya raðmen, müdahale edip yeniden tesis edilmedi. Türkiye 20 Temmuz 1974'de dünyaya, "Kýbrýs'ta bozulan Anayasal nizamý tesis için gidiyorum" dedi. Geldi de. Ne oldu netice? Türkiye hukukun kendisine yüklediði "bozulan Anayasal Düzeni" yeniden tesis etmedi. Ne yaptý? Türkiye Kýbrýs'ýn %37'sini iþgal edip üzerine oturdu. Uzatmayalým. Sonuç ortada... Ne kanun, ne MART KEDÝLÝÐÝNÝ BIRAKMAZLAR TÜRKÝYE'YE nizam, ne Anayasa, ne uluslar arasý hukuku sallamadý ve her yerini talan etti, ettirdi. Her türlü pisliðin merkezi haline getirdi Kýbrýs'ý... Türkiye, "Kýbrýs sorunluydu. AB'ye alýnmamalýydý" der ya, Kýbrýs'ýn sorunu, Türkiye idi. Eðer Avrupa Birliði Türk'ün bu aklý ile hareket etseydi, Avrupa Birliði olmazdý. Neden? Avrupa Birliði'ni kimler kurdu, geniþletti, yaþattý yaþatýr? Almanlar ile Fransýzlar. Kuruluþ'ta Almanya sorunlu deðil miydi? Sorunluydu. Neydi sorunu? Ýkinci Dünya savaþýnda Almanya, Doðu Almanya, Batý Almanya diye ikiye bölündü... Ve Doðu Almanya Sovyetler Birliði'nin iþgali altýndaydý. Öyle olunca da Türk aklýna göre Batý Kuruluþ'ta Almanya sorunlu deðil miydi? Sorunluydu. Neydi sorunu? Ýkinci Dünya savaþýnda Almanya, Doðu Almanya, Batý Almanya diye ikiye bölündü... Ve Doðu Almanya Sovyetler Birliði'nin iþgali altýndaydý. Öyle olunca da Türk aklýna göre Batý Almanya, Doðusundaki iþgalden sonra girebilirdi Avrupa Birliðine... Almanya, Doðusundaki iþgalden sonra girebilirdi Avrupa Birliðine... Böyle bir akýl kabul edilemezdi. Edilmemeli idi da. Peki þimdi ne olacak? Türkiye suçunu bildiði için, suçunu saklayacaðýný zannederek baðýrýr. Ancak bir hava kesmeyeceðini de bilir. Olan olacak da, bu mýzýkçýlýðýnan ne kazanýrsa kar kalýr yanýna hesabýndadýr. Ya da çözümsüzlüðü uzatma... Ya da kendisine, "hade bakalým, iþgale son ver" demesini ne kadar erteletebilirsa... Oysa, "Korkunun ecele faydasý yok." Amerika ile Ýngiltere Ortadoðu'yu denetimleri altýnda tutabildikleri, Türkiye da bu Emperyalist gücün itaatkar kulu olmayý içine sindirdiði sürece, Türkiye buralardadýr. Egemenlik Çin'e, Rus'a, geçene kadar Türkiye da Kýbrýs gibi birçok yerlerde horozlana horozlana Amerikan Ýngiliz himayesinde geçinip gider. Ama Mart kediliðini býrakmazlar Türkiye'ye... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MASA DA MASAYMIÞ HA... Adam can sýkýntýsý içinde masaya sigara paketini koydu... Bir fincan kahve ve bir bardak soðuk su koydu... Doðduðu mahalleyi ve hatýrladýðý komþularý koydu... Çok sýcaktý hava, bir çamaltýnýn serin gölgesini koydu masaya... Emine Haným'ýn ince çam dallarýna dizip getirdiði vazodaki yaseminleri koydu. Beþparmaklarýn oyulmadan önceki hali ile oyulduktan sonraki halini koydu. Tera'ya gitmek istiyordu kaç zamandýr... Tera'ya giden yollarý koydu... Babasý evdeki yataðýnda son nefesini verirken, annesinin gözyaþlarýný koydu... Bir Pazar günü hapisanede ilk kez güneþe çýkarýlan ve gökyüzünün ne kadar geniþ olduðuna þaþarak bakan, sonra saygýyla topraða oturan ve sýrtýný duvara dayadýktan sonra, "Bu anda ne düþmek dalgalara, bu anda ne hürriyet ne karým, toprak güneþ ve ben bahtiyarým" diyen Nazým Hikmet'i koydu. Hayal kýrýklýklarýný koydu adam masaya... Ýnançsýzlýklarýnýn inançlarýndan aðýr bastýðýný farkederek onlarý koydu... Madam Bovary ile Anna Karenina'yý yanyana koydu... Yanyana güzel sesler çýkaran anahtarlarýný koydu... Deniz ile Gezmiþ'i, Che ile Guevara'yý, Yýlmaz ile Güney'i, Ahmet ile Kaya'yý, Ayhan ile Hikmet'i, Ahmet ile Gürkan'ý ve Fazýl ile Önder'i yanyana koydu... Yasemin ile nar çiçekleri sarkan kerpiç bir duvarý koydu adam masaya... Aldattýðý kadýnlarla kendisini aldatan kadýnlarý koydu... Sýcak bir yaz günü testiden su içerken boðazýna sýzan suyu koydu... Masaya hüzzam faslýný koydu adam, yanýna biraz da nihavent koydu... Çoktandýr yürümek istediði, ancak yürümediði sokaklarý koydu... Eski isimleri olan bir Kýbrýs haritasýný koydu masaya... Sonra sýrtýndan vurulduðu halde doktor raporuna önden vuruldu diye yazýlan ve kayýtlara intihar olarak geçen taburdaki genci koydu... Hiçbir zaman hiçbir mitingte taþýnmayacak olan bir pankartý koydu... Kaçak mültecileri, gece kulübü kadýnlarýný ve casinolarýn önündeki Rum plakalý araçlarý koydu... Ýlkokul arkadaþýný elli sene sonra tanýyamamanýn hallerini koydu... Yeniden seyretmek istediði filmler, yeniden okumak istediði romanlar vardý, onlarý da koydu... Bükreþ garýna girerken çocuklarýn vagon pencerelerine uzanan ellerini koydu... Auschwitz'de yakýlanlarýn, Ruanda'da palalarla doðrananlarýn ve Srebrenitsa'da kurþuna dizilenlerin yanýna Dohni, Murataða, Atlýlar, Sandallar ve Balýkesir'de kurþuna dizilenleri koydu... Adam güneþin Karpaz'daki altýn kumsala doðuþunu koydu masaya... "Yalnýzlýktan da kurtulup yalnýz kalmak isterim" diyen þairi koydu... Kaç gündür dinlemek istediði Teo Angelopulos filmlerinin müziðini koydu... Bir profesörün "On dakikadan fazla mutlu olanlar yalnýz aptallardýr" cümlesini koydu... "Bunca zaman yazdýn da oldu" diyenlerle "Kendine iyi bak" diyenleri ayný yere koydu... Adam masaya Temmuz'u koydu... Yazda da yaðmurlar yaðsýn istiyordu, yaðmurun yaðýþýný koydu... Beþparmaklarýn bayraksýz resmini, Trodos'un dinleme tesisleri olmayan fotoðrafýný koydu... Mutfak penceresinden giren bir hýrsýzý Anadolu'ya baðlanan yolun üstüne koydu... Umutlarýný ve umutsuzluklarýný koydu adam masaya... Piþmanlýklarýný ve artýk üstünde durmaya deðer bulmadýklarýný koydu... Kýbrýs'ý Ortadoðu'nun burnundan alýp Pasifik Okyanus'una koydu... Kendini Fellini'nin gemisine koydu... Gemi masada yüzüyordu... Azgýn dalgalar arasýnda yüzüyordu... Adamsa habire koyuyor ve masa da bana mýsýn demiyordu... Masa da masaymýþ ha...

3 AFRÝKA dan mektup... TÜRKÝYE'DE ARAP ALEMÝ OYUNLARININ AYAK SESLERÝ... Türkiye'deki seçim zaferinin tadý erken kaçtý Erdoðan'ýn... Diyarbakýr'da 13 þehit, 7 yaralý... 7 ölü de PKK'dan var... Ancak onlarý saymadýklarý için 20 ölü demiyorlar þehit diyorlar yalnýz... Türkiye'de çok daha vahim olaylarýn habercisi gibi görünen kanlý bir olay... Erdoðan bu olaydan sonra açmýþ aðzýný, yummuþ gözünü... Diline ne gelirse söylüyor... Adeta intikam yemini ediyor... ABD'nin batýlý müttefikleriyle birlikte yeni bir þekil vermeye çalýþtýðý Arap alemine Türkiye'yi de katabileceði ve burada da ayný senaryolarý sahneye koyabileceði bilinmeyen bir þey mi? Irak bölündüyse, Sudan bölündüyse, Libya ve Suriye bölünüyorsa, Türkiye neden bölünmesin? Kendi talimatlarý dýþýna çýkabilecek güçlü yönetimler istemez hiçbir yerde ABD... Bunun için de önce besler, semirtir ve sonra da onlarý yutar... Usame Bin Ladin bir Amerikan beslemesiydi... Yutuldu... Saddam Hüseyin ABD'nin kollarýnda büyüdü yýllarca... Yutuldu... Hüsnü Mübarek tam bir Amerikan uþaðýydý... O da yutuldu... Tunus cumhurbaþkaný da epeyi okþandýktan sonra yutuldu... Tayyip Erdoðan sýranýn kendisine gelmeyeceðini mi sanýr? Amerika'nýn þefkatli kollarýnýn bir gün ahtapotun zehirli kollarýna dönüþebileceðini bilmez mi? Bakýn þimdi nasýl Suriye ile savaþa itiyorlar Türkiye'yi... "Suriye'ye daha sert davran" demekten çekinmiyorlar... Arap alemine liderlik havasý atmasýndan hoþlanmýyorlar... Ve Türkiye'yi bölme hesaplarý yapýyorlar gizli gizli... Bunun için de ellerinde her türlü fýrsat var... Ýsterlerse Türkiye'deki halký da Suriye, Mýsýr ve Libya'dakiler gibi bir günde ayaklandýrýrlar. Sonra da þimdi Suriye'deki Esad'a söyledikleri gibi "halkýn iradesine saygý göster" derler... Mübarek'e ve Kaddafi'ye de söyledikleri gibi... Ama buna da gerek kalmaz belki de... Kürtler var Türkiye'de... Bugüne dek hala insan haklarý çiðnenen Kürtler... Onlarý da daha etkili biçimde harekete geçirmek mümkün... Padiþahlýk kompleksi ile ne yaptýðýný bilmez hale gelen ve yok yere hapse týktýðý Kürt aydýnlarýný bile serbest býrakmayan; ayrýca kurduðu polis devletiyle gözüne kestirdiði her muhalifini hapse atan Erdoðan, öyle görünüyor ki, bu iþin sonunu kestiremiyor. Kana kanla karþýlýk vermekten medet umuyor. Þehit cenazeleri üstünde barýþ nutuklarý deðil, intikam yeminleri sallýyor... Bu gidiþ gidiþ deðil Türkiye için... Ama saðdyulu seslere kulak asan kalmamýþ ki artýk Ankara'da... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n SEMBOLÝK OLARAK "YILANIN KOVULMASI ÝÇÝN" ÝKÝ TEMSÝLCÝLÝK ÖNÜNDE SARMISAK EZÝLDÝ Sendikal Platforma baðlý sendikalar ve bazý siyasi partiler 15 Temmuz faþist Yunan darbesini ve adadaki Ýngiliz ve Amerikan varlýðýný protesto etmek amacýyla KKTC'deki Ýngiliz ve Amerikan temsilcilikleri önünde eylem yaptý. Eyleme katýlanlar ilk olarak Köþklüçiflik'teki Ýngiliz Yüksek Komiserliði önünde "Go Home Yankee" (Amerikalý evine dön) ve "Katil Amerika Defol" sloganlarýný içeren pankartlarýyla yer aldýlar. Ardýndan basýn açýklamalarý yaptýlar. Eylemciler, "yýlanýn yaklaþmamasý için" kullanýlan sarmýsaðý her iki temsilcilik önünde ezerek temsilciliklere siyah çelenk de býraktýlar. ELCÝL Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil eylemin Sendikal Platform ve bazý destek veren siyasi partilerin eylemi KAFASI KESÝLEREK ÝDAM Suudi Arabistan'da evli bir kadýný taciz etmekten idama mahkum edilen Suudi Arabistan vatandaþýnýn cezasý, kafasý kesilerek infaz edildi. Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Adil Bir Muhammed Asiri'nin cezasýnýn Tabuk'ta infaz edildiði belirtildi. Bu idamla, Suudi Arabistan'da yýl baþýndan beri idam edilenlerin sayýsý 31'e yükseldi. Sendikal Platform'dan Ýngiliz ve Amerikan temsilciliklerine siyah çelenk olduðunu vurguladý. Elcil, Ýngliz Yüksek Komiserliði önünde yaptýðý açýklamada adada bugüne kadar yaþanmýþ tüm sorunlarýn kökeninde emperyalist güçlerin etkileri bulunduðunu kaydetti ve 37 yýl önce bu güçlerin bir yandan Türkiye'ye adaya çýkma çaðrýsý yaparken diðer yandan da cuntanýn Kýbrýs'a gelmesini istediðini iddia etti. GÖKÇEBEL KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel de "eylemle ilgili manipülasyonlarý kýnadýklarýný" belirterek, e-posta yoluyla ulaþýlamamýþ olduklarý bazý örgütler bulunmasýna raðmen eylemin geniþ çapta ve ortak kararla gerçekleþtirilmiþ olduðunu söyledi. Gökçebel Sendikal Platformun yazýlý açýklamasýný basýna okudu ve emperyalizmin Ortadoðu'da çýkarlarýný saðlama almak ve bölgedeki zengin petrol kaynaklarýný kontrol etmek için baský sömürü ve þiddet politikalarýyla ülkeleri ve halklarý savaþlara sürüklediðini kaydetti. Ülkenin stratejik konumu ve kontrolü için Kýbrýs'taki halklarýn savaþ tuzaðýna düþürülerek kullanýldýðý ve ezildiðini savunan Gökçebel, Kýbrýs'ýn onbinlerce askerin, dikenli tellerin, mayýnlarýn ve silahlarýn bulunduðu bir askeri üs haline geldiðini ifade etti. Gökçebel ayný devletlerin adadaki enerji rezervlerinin kokusunu alarak, yeni tezgâhlarýn peþine düþtüklerini kaydederek, emperyalizmle mücadele ve adanýn yeniden birleþtirilmesi konusunda her zamankinden daha kararlý olduklarýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan Ýngiliz Yüksek Komiserliði binasýnýn arka kapýsýnda "yýlaný yaklaþtýrmamak" için kullanýlan geleneksek sarýmsak ezme yöntemi uygulandý. Þener Elcil Kýbrýs Adasýnýn 80 milyar dolarlýk potansiyel gaz rezervi bulunduðunu ve bu gaz ve petrol rezervlerinin Kýbrýslýlara ait olduðunu ifade etmek ve "yabancýlarý uzak tutmak" adýna sarýmsak ezme yöntemine baþvurduklarýný söyledi. Daha sonra kapýya üzerinde "Go Home" yazan siyah çelenk asýlarak.amerika temsilciliði önündeki eyleme geçildi. KKTC'deki Amerikan temsilciliði önünde herhangi bir açýklama yapýlmazken, sarýmsak ezme ve siyah çelenk koyma eylemleri burada da tekrarlandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL AB ile iliþkileri dondururlarmýþ Kýbrýs'a eðer dönem baþkanlýðý verilirse Bu ne akýl, bu ne mantýk ki herkes þaþýrmýþ Komþularla sýfýr sorun eðer bu ise Kalay VAROLUÞ MÜCADELESÝ MÝ, PAPATYA FALI MI BELLÝ DEÐÝL Recep Tayyip Erdoðan teþrif ediyor ya, mýymýntýlýðýmýz bir kere daha ortaya çýktý. Kimisi "misafirimizdir" diyor, kimisi "baþýmýza taç yapalým" diyor. Ama en acayip performansý "varoluþ mücadelesi" iddiasýyla yola çýkanlar gösteriyor. Protesto etsinler mi, etmesinler mi Oldu olacak yazý-tura atýn. Yazý gelirse protesto edin, tura gelirse oturun oturduðunuz yere Ya da papatyalara sorun, sever sevmez sever sevmez Sevmez çýkarsa protesto, sever çýkarsa yollarýna gül dökün Varoluþ mücadelesi mi veriyorsunuz, papatya falý mý bakýyorsunuz belli deðil Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAMI OLMAYAN KELÝMELERÝ SIRALAMAK Aðzýma gelen, anlamý olmayan kelimeleri haykýrmak istiyorum... "Amanin bav"... "Yirodo"... "Yabadabadü"... Delirdim diye düþünenlere söyleyeyim. Henüz delirmedim ama sýnýrdayým... Hiçtendir çizgiyi aþmam... Ve aþtýðýmda da, inþallah elimde birþeyler, karþýmda da birileri bulunmaz... Kurþunlanýyoruz... Sözlü olarak polise koruma isteyeceðimizi söylediðimizde bize cevabý, "Bilmem, ama bildiðim kadar yasalarýmýz buna cevaz vermez" oluyor... Kendimizi koruyalým öyleyse diye düþünüyor ve düþüncemizi Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yetkili birisine açýyoruz... Silah istiyoruz yani... Madem ki polis koruyamýyor, kendimizi biz koruyalým... Silah izinleri de durdurulmuþ diye öðreniyoruz. Adam beline takýyor silahý... Geliyor ve çekip ateþ ediyor... Sorma gir haný ya... Nasýl caný sýkýlmasýn insanýn... Devlet denen kurum seni koruyamýyor... Kendini korumana izin vermiyor... Seni kurþunlamaya geleni de önleyemiyor... O kadar laçka hale getirilmiþ... Davutoðlu, "Eðer Kýbrýs Cumhuriyeti dönem baþkanlýðýný alýrsa Türkiye AB ile olan iliþkilerini donduracak"mýþ diyor... Dingil dingil denmez de ne denir buna... Birisinin umurundaydý sanki... Ya da Avrupa Birliði Türkiye'nin bu kararýndan sonra ekonomik bunalýma mý girecek... Türkiye AB içinde cürmü kadar yer yaksa ne yakmasa ne? Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asým Akansoy, görüþmelerin olumlu gittiðini, 2. bir çözüm sürecinin net olarak ortaya çýktýðýný söyledi... Ban Ki Moon taraflarla görüþerek cesaretli bir adým atmýþtýr... Aman diyor Akansoy, sakýn hiçbirþey söylemeyin... Bulunduðunuz yerde gözlerinizi dahi kýrpmayýn, çünkü süreç çok ciddi ve hassastýr... Bir anda bozulabilir... KKTC ile TC arasýndaki iliþkilerin çok mühim olduðunu vurgulayan Akansoy Talat dönemine atýfta bulundu açýklamasýnda... Talat'ýn prenslerinden sayýlýyordu ya, iyi bilir o dönemleri... Talat görüþlerini muhafaz ederek Türkiye'nin hassasiyetlerini gözönünde bulundurarak iyi iliþkiler kurmuþ... Þimdiki durumdan çok rahatsýzmýþ... Öyle diyor... CTP'liler Eroðlu'ndan korkuyorlarmýþ... Ýþleri bozacak diye... Tüm bunlarý açýkladýktan sonra Akansoy esas anlatmak istediði konuya da deðiniyor... Eroðlu'nu cesaretlendirmek lazýmmýþ... Bunu anlayan olacaðýný sanmýyorum... Kendisi de anlatmaya çalýþsa sadece bir laf salatasý yaratýr ortaya... Eroðlu Türkiye Dýþ politikasýný engelleyebilecek bir harekette bulunabilir mi? CTP'nin iddia ettiði gibi eðer Eroðlu Türkiye'ye rest çekebilirse... Bu mümkün deðil ama, diyelim ki çekerse... Ben Eroðlu'nu ayakta alkýþlarým arkadaþ... Aðzýmý bozmadan konuyu kýsa keseyim... Bu tipler olmasa Ankara bu topraklarda tutunabilir miydi? "Amanin bav"... "Zümmera da aðabimu"... Demokrasi ve Güven Partisi kuruldu n TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU PARTÝSÝNÝN KURULUÞ DÝLEKÇESÝNÝ VE PROGRAMINI ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÇAVUÞOÐLU'NA TAKDÝM ETTÝ Kýbrýs Türk siyasi tarihine Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) adý altýnda yeni bir parti daha katýldý. Baðýmsýz Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu baþkanlýðýnda kurulan partinin baþvurusu dün Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na yapýldý. Baðýmsýz Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, eski milletvekillerinden Dr. Tanser Doratlý ve diðer kurucularla birlikte baþvuru için dün saat 14:00'de Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na geldi. Tahsin Eruðruloðlu, partisinin kuruluþ dilekçesini ve tüzüðünü Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'na takdim etti. Ertuðruloðlu bugün sadece baþvuru için Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na geldiklerini, partinin kuruluþ amacý ve vizyonuyla ilgili olarak yarýn düzenleyeceði basýn toplantýsýnda ayrýntýlý açýklamalarý kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ertuðruloðlu, "Ülkenin ihtiyacý olan bir hamle yaptýðýmýza inanýyorum. Ülkemiz, halkýmýz ve demokrasimiz için hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Hastanede 2. anjiyo merkezi hizmette Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, kalp ve damarla ilgili hemen hemen tüm vakalarýn tedavi ve ameliyatlarýnýn artýk KKTC'de yapýlabildiðini söyledi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, 2. Anjiyo Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Kaþif, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý ve Kalp Damar ve Göðüs Cerrahisi Servis Sorumlusu Ramadan Kamiloðlu ile birlikte düzenlediði toplantýda hastanede yapýlan kalp operasyonlarý hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda ayrýca önceki gün stent takýlan bir hastanýn anjiyo görüntüleri de gösterildi. Saðlýk Bakaný Kaþif ve berberindekiler, toplantýdan sonra 2. anjiyo merkezini gezdi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, toplantýda yaptýðý konuþmada, artýk kalp damarla ilgili hemen hemen tüm vakalarýn, gerek cerrahi gerek ise giriþimsel olarak, ameliyat ve tedavilerinin yapýldýðýný belirtti. Kaþif, bu operasyonlarý gerçekleþtiren ekibin tüm vakalara müdahale Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da, yeni partinin öncelikle Tahsin Ertuðruloðlu ve arkadaþlarýna hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Demokrasi ve Güven Partisi'nin þu andan itibaren kurulmuþ olduðunu ifade eden Çavuþoðlu, baþvurunun incelenip eksik bir þey olmasý durumunda gerekli bilgilendirmenin yapýlacaðýný söyledi. Çavuþoðlu, partinin ülke demokrasisi ve ülkenin aydýnlýk yarýnlarý için de hayýrlý olmasýný diledi. edebilecek donaným ve yetenekte olduðunu söyledi. Týpta teknolojinin hýzla geliþtiðine iþaret eden Kaþif, önceden çok tehlikeli görülen vakalara þimdi giriþimsel olarak müdahale edilebildiðini belirtti. Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý ve Kalp Damar ve Göðüs Cerrahisi Servis Sorumlusu Ramadan Kamiloðlu ise halkýn gerçekleþtirdikleri ameliyatlarla ilgili sürekli soru sorduklarýný belirterek baþladýðý konuþmasýnda, yaptýklarý operasyonlarla ilgili istatistiki bilgi verdi. Kamiloðlu, bugüne kadar 305 açýk kalp ameliyatý yaptýklarýný ve bunlarýn 278'inin koroner, 21'inin ise çalýþan kalpte bypass olduðunu söyledi. 2011'in ilk 7 ayýnda ise 80 hastaya müdahale edildiðini söyleyen Kamiloðlu, "11 izole kapak, 7 kapak artý koroner bypass, 4 çift kapak, 5 doðumsal kalp anomalisi, 2 Stent, 6 Evar, 3 Karotis Andarterektomi+Patchplasty, 9 Varis, 20 Fistül, 1 Fem-pop ve 1 de akut Arter Týkanýklýðý operasyonu gerçekleþtirdik" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent FELAKETÝN VE DAVUTOÐLU'NUN GÖLGESÝ Güney Kýbrýs'ta yaþanan büyük felâketin ardýndan Kuzey Kýbrýs resmi makamlarý, Rum resmi makamlarýna elektrik verme teklifinde bulundu. Güney Kýbrýs makamlarý bunun resmi düzeyde gerçekleþmesine sýcak bakmadýlar. Söylendiðine göre, Türk tarafýnýn bunu, Kýbrýs sorununda Rumlara karþý siyasi rant olarak kullanacaðý endiþesi yol açtý bu duruma. Ne yazýk ki bu endiþenin haksýz ve yersiz olduðunu düþünmek mümkün deðil. Keþke öyle olsaydý... Keþke Türk tarafýnýn bunu sadece insani amaçlarla yapmak istediðine emin olabilseydik hepimiz. Sonunda bu endiþeleri giderecek formül bulundu. Elektrik satýþýnýn, hükümetler arasýnda deðil de, iþadamlarý arasýnda gerçekleþmesi için adýmlar atýldýðý söyleniyor. Benim söylemek istediðim þu: Böylesine büyük felâketler anýnda bile, iki taraf birbirine güvenmiyorsa... Yapýlacak bir insani yardýmýn, kendilerine karþý siyasi bir avantaj olarak kullanýlacaðýna dair Rum tarafýnýn endiþeleri varsa... Ve Türk tarafý bu endiþeleri haksýz çýkaracak güveni vermemiþse... Hiç kimse, bu pozisyonlardaki taraflarýn, 5-6 ay içinde Kýbrýs sorununun çözümüne imza atmasýný beklemesin. Adanýn korkunç bir barut fýçýsýna döndürülmesi nedeniyle, güneyde veya kuzeyde, her an yaþanabilecek böylesine büyük felâketler bile, iki toplum arasýndaki güven bunalýmýný ve lânet olasý siyasetin gölgesini silemiyorsa... Siz hangi anlaþmadan, hangi referandumdan, hangi birleþik Kýbrýs'tan bahsediyorsunuz be efendiler? Baþta iþgal rejiminde yaþayan Kýbrýslýtürkler olmak üzere, bu adanýn da, insanlarýnýn da çook çekeceði var demektir. Kýbrýs, bir an önce askerden ve her türlü silâh ve mühimmattan arýndýrýlmadýðý sürece, bu ada üzerinde yaþayan her canlý, güneydeki patlama gibi, hatta daha da beter cehennemi bir patlamanýn hedefindedir. Son Cenevre zirvesinden sonra her nedense bazý kesimlerde çözüme dair aþýrý bir iyimserlik oluþtu. Hiç umudu olmayanlar bile, "Galiba bu kez tamam" demeye baþladý! "Galiba"yý da kaldýrýp, "Bu iþ bitti" diyenler bile var! Oysa böyle bir iyimserliðe kapýlmamak için çok daha fazla neden var ortada. Herþeyden önce de, güneydeki felâketin bile deðiþtiremediði art niyet kuþkularý ve güven bunalýmý... Bu durumda bile birbirlerine kuþku ile bakanlarýn, kapsamlý bir çözüme nasýl imza koyacaklarý sorusu dolaþýyor kafalarda. Davutoðlu geldi... Yýl sonuna kadar çözüm, referandum ve Birleþik Kýbrýs dedi! Ardýndan "KKTC'nin her zaman yanýnda ve destekçisi olacaðýz" dedi! Ve Rumlara da bir tehdit sallayýp gitti. "Umarým bir kez daha böyle bir harekât yapmak zorunda kalmayýz" dedi! Garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'ni "Hepsini alýrýz" diye tehdit etti! Yetmedi. Birkaç gün sonra bir tehdit de AB'ye yolladý. "Çözüm olmadan Kýbrýs'a AB Dönem Baþkanlýðý verirseniz, biz de AB ile iliþkilerimizi dondururuz" (!) Daha birkaç yýl önce AB kapýsýnda "bizi de al" diye sümük çekenler, þimdi AB'ye rest çekmeye baþladýlar! AB üyesi Kýbrýs'a tehdit üstüne tehdit, Türkiye'nin, komþularýyla sýfýr sorun iddialarýnýn bir þovdan baþka birþey olmadýðýný gösteriyor. AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Davutoðlu'nun tehdidine "Bu tip yorumlar için doðru bir zaman deðil" yanýtýný verdi. Füle kibar adam... Hastir anlamýnda birþeyler de söyleyebilirdi. Ama çok nazik ve diplomatik biçimde bunu söylemeyi tercih etti.

5 16 Temmuz 2011 Cumartesi 5 Ege Kültür Platformu, Talat'a "Kültüre, sanata ve spora" yaptýðý katkýlarýndan ötürü "Onur ve Þükran Belgesi" vermiþ. - Ýyi güzel de, Talat'ýn asýl katkýsý, ekonomiye, siyasete, barýþa, çözüme oldu. Bunlar için bir þey yok mu? Yoksa bunlarý kapsayan ödül, Eroðlu'na mý saklandý? Rum yönetimi patlamanýn sorumlularýný bulmak için "komisyon" kuruyormuþ. - Demek onlar da bizimkiler gibi iþi yokuþa sürmek istediklerinde komisyon kuruyor. Oysa komisyona hiç gerek yok. Sorumlu ortada. Hristofyas'ýn yüzü neden kýzardý sanýyorsunuz! ZEYKO'ya ait arazinin otellerden geri alýnmasýnda Büyükelçi Akça'nýn rolü varmýþ. - Þak þak þak Akça'nýn parmaðýný iyi yerlere sokmaya baþlamasý takdire deðer doðrusu. 2012'de çözüm olabilirmiþ. - Tamam, daha fazla anlatmanýza gerek yok Çünkü ayný masalý 2011 için de dinlemiþtik. Güzellik yarýþmasýnda ilk üçe girecek güzellere YDÜ yüzde yüz tam eðitim bursu verecekmiþ. - Allah razý olsun Eðitime katký dediðin de böyle olur iþte CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, halkýn UBP'ye güvenmediðini söylemiþ. - Doðru söyledi Bu halk nasýl güvensin ki UBP'ye Bir koltuk için bir ülke yakabiliyor. Patlama sonrasý elektriksiz kalan Rum tarafý KKTC'den jeneratör alýyormuþ. - Yine de þanslý sayýlýrlar Biz o karanlýk günlerde mum ya da luks ile idare etmek zorunda kalýyorduk. Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Rumlar patlayýcýlarý açýkta muhafaza ediyordu. Bunun adý "Depolarýn dolup taþmasý"dýr ve çok düþündürücüdür. RUM BÝR ANDA, TÜRK YAVAÞ YAVAÞ... Açýk denizde giden gemiyi durdurdular. Yokladýlar. Cephaneyi buldular. "Kusura bakmayýn, bu denizler bizden sorulur beyler" deyip cephaneye el koydular. Getirdiler, askeri üsse yýðdýlar Ve Baþlarýna belayý aldýlar. Ne tür bir belaya bulaþtýklarýný sonra fark ettiler ama, geçmiþ ola! Patlamadan sonra ortaya çýkan gerçekler, insanýn kanýný donduruyor. Olay daha da dramatikleþiyor. "Yokmuþ be birbirimizden farkýmýz" dedirtiyor. Bütün ilgililer tehlikenin farkýndaymýþ. Olasý riskler biliniyormuþ. Ve üç yýldýr toplantý üstüne toplantý yapýlmýþ, "biz bu beladan nasýl kurtuluruz?"un yanýtý aranmýþ. Toplanmýþlar Konuþmuþlar Arada yazýþmalar yapýlmýþ.. Yeniden toplanmýþlar Komisyonlar, heyetler kurmuþlar Tek tek toplanmýþlar Hep birlikte toplanmýþlar Sayýsýz rapor düzenlemiþler Raporlarý birbirlerine aktarmýþlar Bunca toplantý yaptýlar, kime ne fayda saðladýlar? Hiç! Onca toplantý, sonuç fiyasko! Gencecik insanlar ölüp gitti, öldüðüyle kaldý. Býrakýn onlarýn üssü, alýn bizim Teknecik santralini þimdi. Göz göre göre zehir saçýyor. Ama siz sanýyor musunuz ki; siz tehlikenin farkýndasýnýz da, "yetkililerimiz ve ilgililerimiz" bunun farkýnda deðil. Farkýndadýrlar. Siz sanýyor musunuz ki o "ilgili ve yetkililerimiz" "bize ne be" deyip de yan gelip yatýyorlar. Hayýr. Yan gelip yatmýyorlar Görmezden gelmiyorlar. Asla bir ihmalleri yoktur. Bizim ilgili ve yetkililerimiz de, týpký o Rum BÖYLE BÝR ANDI ilgili ve yetkililer gibi, toplantý üstüne toplantý yapmýþ Rapor üstüne rapor yazmýþ Bir üstündekinin dikkatine sunmuþ ve gereði için arz etmiþtir. Þimdi hangi yetkiliye gidip isteseniz, hemen çýkarýp gösterir size dosyacýklarýný ve "Aha bak ben neler yaptým, hiç ihmalim ve kusurum yoktur" der. Haklýdýr da Yazdý, çizdi, konuþtu Ama ne fayda Ýnsanlarýmýz zehirlenmeye devam etmektedir. Fark, Rumlar bir anda öldü Türkler yavaþ yavaþ ölüyor Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS 1. Filtresiz elektrik santrali. 2. Taþ ocaklarýnýn çevreye verdiði tahribat. 3. Her bölgedeki çöplüklerin zehir saçmasý. Baþka örnekler sýralamama gerek yok. Bunlar bile ömrümüzü zýmparalamaya yeter.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Kýbrýs silahsýzlanmalý (Ýstanbul)- "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde meydana gelen patlama sonrasýnda yaþanan sýkýntýlar halký ayaða kaldýrdý. Halk bu duruma isyan ederek saraya yürürken baþtakilerin de istifalarýný istedi. Bu arada gerek elektrik kesintileri ile çalýþmayan cihazlar, gerek bölgede radyoaktif sýzýntýlarý var söylentileri ile yaþanýlan korkular, halký bezdirdi. Soðuk bir bekleyiþ var þimdi Temmuz'un en sýcak günlerinde. Þimdi bandý geri sarýp olayý tekrar olmasý gerektiði þekilde yaþayalým. Çekoslovakya'dan silah alýmý için ihale açýldý, halk ayaklandý. Rusya'dan uzun menzilli füze alýmý için görüþmeler sürüyor, halk, "ne oluyoruz" dedi. ABD'den alýnacak hafif silah ve mühimmat için halk caddelerde boy gösterdi. Eldeki eskimiþ tanklarýn modernizasyonu için görüþmeler yapýlýrken halk görüþme yapýlan salonu bastý ve görüþmecileri, "alamazsýnýz" diye tehdit etti. Ayný uygulamayý kuzeyde de düþünebiliriz. Bugün kanser vakalarýnda oransal olarak dünyanýn önünde elimizde bayrak yürüyoruz. Sebep ise nedir diye kafalar hep karýþýyor. Kimisi hormonlara baðlar kanseri, kimisi kullanýlan tarýmsal ilaçlara. Kimisi artan stres ile yorumlamaya çalýþýr, kimisi ise yanan ormanlara Çevre kirliliði, egzoz ve bir sürü sayýlabilecek etkenler arasýnda askeri tatbikatlarda yapýlan atýþlar ve kullanýlan silahlardan yayýlan radyasyon da sayýlabiliyor. Nedir ki küçük ülkemizin büyüklüðü Beþparmak Daðlarý'ndaki tatbikatýn gürültüsü Kýzýlbaþ'ta duyulabiliyorsa Daða kireçle çizilip halkýn cebinden aydýnlatýlan bayraktan ötürü Lefkoþa'nin ta öteki ucundaki Kýbrýslý rahatsýzlýk duyuyorsa Elbette ki zararlý mühimmat atýklarý da atmosferimiz yolu ile akciðerlerimize kadar girip ileride bir kanserin zemini hazýrlanmýþ olabilir. Ne vardý huzur adasý dediðimiz bu yerde insan öldürmeye yönelik çalýþmalar ve çabalar olmasaydý. Tekrar günümüze dönelim Cumhurbaþkaný Dimitris Hristofyas, balkona çýkarak halka seslendi,"sakin olun". Halkýn çýldýrmasý, patlayan mühimmattan dolayý insanlarýn ölmesiydi. Halkýn isyaný yabancý bir ülkenin mühimmatýnýn bizim ülkemizde depolanmasýydý... Hele hele ABD istedi diye Ýran'a ait konteynýrlarýn alýkonulmasý ve bölgede yarattýðý belki de radyoaktif tehlikeydi. Ýsyana sebep miydi tüm bunlar? Sebepti tabii... Ölenlerin yakýnlarý yaralananlarýn yakýnlarý akrabalarý deðildi saraya yürüyen... "Bu ülkede, bu kadar silaha ne gerek var?" diye soranlar da vardý eminim. Ki ayný olay kuzeyde olsa, çoðu Rum aydýnýn ayný gerekçeyle o kalabalýða katýlacaklarýna eminim. Bu tür günleri yaþamamak için halkýn -hem de iki taraftaki halk- birlikte "bu ülkede silahýn yeri yok" deyip bugünden yürümeye hazýrlýk yapmalarý gerekir Sonuçta demeliyiz ki etimiz ne, butumuz ne. Gelen yabancý ülkeler, elimizde silahýmýz da olsa ülkemizi iþgal ediyor, olmasa da. Hiç olmazsa savaþ olmayan dönemlerde kanser olmadan ölelim bu ülkede Kanser olmadan ölmek için Kýbrýs silahsýzlanmalý Soyer, kalp spazmý nedeniyle hastaneye kaldýrýldý Ýleri tedavi için Soyer Ýstanbul a gönderiliyor Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, kalp spazmý nedeniyle Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. TAK muhabirinin edindiði bilgiye göre, önceki akþam CTP Merkez Yönetim Kurulu toplantýsý sonrasý, geçirdiði rahatsýzlýðýn ardýndan Kardiyoloji bölümünde kontrol altýna alýnan Soyer'in saðlýk durumu hakkýnda gazetecilere açýklama yapan Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, önceki akþam saat 22:00 sýralarýnda göðüs aðrýsý þikayetiyle hastaneye gelen Soyer'i, Koroner Yoðun Bakým Servisi'nde tedavi altýna aldýklarýný söyledi. Soyer'in daha önce kalp krizi geçirdiðini, bir damarýna stend takýldýðýný, ama yaptýklarý Afrika'ya kurþun... AÐIR CEZADA YARGILANACAK Afrika (Özel)- Gazetemiz 'Afrika'nýn kurþunlanmasý ile ilgili olarak tutuklanan iki zanlýdan biri olan Erdal Polat serbest býrakýlýrken, saldýrgan Mustafa Yalçýn'ýn davasý Aðýr Ceza Mahkemesi'ne havale edildi. Yargýç Fatma Þenol huzurunda EL-SEN'DEN, DAÜ-SEN'E DESTEK El-Sen, Daü-Sen'in verdiði mücadeleyi desteklediðini belirterek, "Gün güçlerimizi birleþtirerek Kýbrýs Türk halkýnýn varoluþ mücadelesini perçinleme günüdür" dedi. El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu yaptýðý açýklamada, kamu malý DAÜ ve baðlý birimleri için normal vakýf kuruluþlarýndan farklý olmasý nedeniyle özel yasa yapýldýðýný belirtti, eðitimin güvence kaynaðýnýn ise KKTC Anayasasý olduðunu Bir destek de Tabipler Birliði'nden Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkan Dr. Suphi Hüdaoðlu baþkanlýðýnda Dr. Zerrin Akalýn, Dt. Ertuð Çulluoðlu ve Dr. Mehmet Ýnan'dan oluþan heyet DAÜ-SEN yetkililerini ziyaret ederek mücadelelerinde destek belirtti. Hüdaoðlu'nun yaptýðý açýklamada, DAÜ okul öncesi eðitim merkezi DAÝ'nin ve DAK'ýn Türkiye'den özel bir okul olan Fethi Þimþek'e ve/veya Doða okuluna "peþkeþ çekildiði" iddia edilerek, bunun Kýbrýs Türk toplumuna ihanet olduðu belirtildi. "DAÜ'yü kökleþtirip geliþtirmesi tespitlerde kalp kriziyle ilgili yeni bir bulguya rastlamadýklarýný, muhtemelen kalp spazmý geçirdiðini anlatan Gülgün Vaiz, "Ülkede çok gergin saatler yaþanýyor, kendisi de çok gergin bir ortamda bulunmuþ, ama þu anda genel durumu iyi. Yaptýðýmýz tedavi ile göðüs aðrýsý giderildi" þeklinde konuþtu. ÝSTANBUL A GÖNDERÝLECEK Soyer'in 3-4 gün daha gözetim altýnda tutulacaðýný, daha önce Ýstanbul'da kendisine müdahale eden doktoruyla yaptýklarý görüþme sonucunda anjiyografi planlandýðýný açýklayan Dr. Vaiz, anjiyografi için muhtemelen önümüzdeki hafta Ýstanbul'a gideceðini söyledi. görülen davada Erdal Polat'ýn olayla ilgisi bulunmadýðý ve Mustafa Yalçýn'la sadece kýsa bir süre iþyeri arkadaþlýðý yaptýðý belirtildi. Davasý Aðýr Ceza'ya havale edilen Mustafa Yalçýn ise, üç ayý geçmemek þartýyla dün cezaevine gönderildi. vurguladý ve bu düzenlemelerin yok sayýlamayacaðýna iþaret etti. Herhangi bir iþyerinin tamamen veya kýsmen kapatýlmasýna iliþkin prosedürlerin de yasalarla düzenlendiðini, çalýþanlarýn haklarýnýn tek tek sayýldýðýný ifade eden Kalyoncu, çalýþanlarýn haklarý korunabilsin diye toplu iþ sözleþmesi düzeni oluþturulduðunu ve toplu iþ sözleþmelerinin yasal güvence altýna alýndýðýný söyledi. ve Kýbrýs Türkü'ne çaðdaþ eðitim vermesi için seçilmiþler tarafýndan görevlendirilen rektör ve yönetim kurulu üyelerinin bu ihanetleri Kýbrýs Türk tarihine geçecek" diyen Hüdaoðlu, þöyle devam etti: "Yargýya intikal etmiþ olan bu haklý mücadelenin Baþsavcý'nýn açýklamalarý, Sayýþtay'ýn görüþü, Barolar Birliði'nin mücadelenin haklý olduðuyla ilgili açýklamasý ve Kýbrýs Türk toplumunda saygýn yere sahip hukukçularýn görüþleri de alýnarak bu yanlýþýn hukuktan dönmesini beklemekteyiz. GÜNLÜK BÝR NUMARALI SANIÐI DEVLET SAKLADI Sivas Katliamý'nýn bir numaralý sanýðý Cafer Erçakmak'ýn Sivas'taki evinde öldüðü haberiyle birlikte, onun devlet tarafýndan korunduðu konuþulmaya baþlandý Türkiye'de. Erçakmak o dönemde Refah Partisi'nin Belediye Meclis üyesiydi ve itfaiye merdiveninden indirmeye çalýþtýklarý Aziz Nesin'i tekmeleyenler arasýnda olduðu kameralarca saptanmýþtý. Kimbilir belki de bu da bir oyundur. Belki de 'öldü' denilerek katliam davasýný hepten kapatacaklar. Yýllardýr sözümona aranan bir þahýs Sivas Valiliði binasýna ve Emniyet Müdürlüðüne 60 metre uzaklýktaki adreste ortaya çýkýnca bunun hesabý devletten baþka kimden sorulacak? Þeytanlara mý? Adam 33 canýn yakýlmasýna yumruðunu sallaya sallaya öncülük etti. Sonra Fransa'ya kaçtýðý söylendi ve 18 yýl boyunca Sivas'ta maaþýný çekerek yaþadý. Failleri meþhur katliamlarý meçhullere yazanlar belli AKP'nin yakanlarý kurban sayma eðilimi ortada Türkiye ileriye gidiyor, deðil mi? KATÝL AMERÝKA 15 Temmuz faþist darbesinin 37. yýldönümü her zamankinden farklý geçti Kýbrýs'ýn kuzeyinde... ABD ve Ýngiliz temsilciliklerine ilk kez siyah çelenk konuldu. Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen eylemde "Katil Amerika defol" diye slogan atýldý. DEMOKRASÝ VE GÜVEN Tahsin Ertuðruloðlu'nun partisinin adý "Demokrasi ve Güven Partisi"... Ne demokrasi, ne de güven var bu memlekette... Ama partisi olsun var þimdi... SOYER'E GEÇMÝÞ OLSUN Kalp spazmý geçiren Ferdi Sabit Soyer hastaneye kaldýrýldý... Kendisine acil þifalar diler, bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný temenni ederiz... GÜNEYE ELEKTRÝK KKTC'nin güneye elektrik satma teklifi ciddiymiþ meðer. Bolluk içinde yaþýyormuþuz da haberimiz yokmuþ demek. Sen neymiþsin be abi... MUZ VE BULLEZ Güneydeki protestocular "Muz Cumhuriyeti" yazmýþlar pankartlarýna... Onlarýnki muz cumhuriyetiyse, bizimki de bullez cumhuriyeti! Týrnak... "Bir ülkede halkýn çare aradýðý yer olarak kala kala mahkeme salonlarý kaldýysa, o ülkede siyaset ölmüþ demektir. Siyaset öldüyse ülke de ölmüþtür..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Türkiye'nin bir alt idaresi gibi böyle emir alarak yaþatacaksak prematüre bebeðin fiþini çekin ve sonrada ruhuna bir 'Fatiha' okuyarak 'Allah rahmet eylesin' deyin. Sonrasýnda da evet sonrasýnda da bir ayaðýný oluþturacaðýnýz 'Birleþik Kýbrýs'a imzayý basýn." Taner ULUTAÞ (Star) "Yaþadýðýmýz örneklere baktýðýmýzda, 'Siz yönetemezsiniz' diyerek, ulaþým Kýbrýslý Türkler'in elinden alýndý. Turizm sektörü tamamen Türkiye'den gelen sermayeye teslim edildi. Ayakta kalan birkaç yerli iþletmeci de tesislerini kapatarak, ya da devrederek, kýsa süre içinde bu durumda tamamen piyasadan çekilecek." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Ülke iflasýn eþiðinde, hiçbir radikal plan ve programý olmayan hükümet ise günlük kararlar ile ekonomi yönetiyor Kendi yandaþlarý tarafýndan alkýþlanan ve gerçeklerden uzak hayal dünyasýnda yaþayan hükümet "her þey yolunda " diyerek ülkeyi çýkmaza sürüklemeye devam ediyor." Mehmet SAYDAM (Havadis) Günün Kahramaný TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU UBP'den ihraç edildikten sonra mahkemeye baþvuran, ancak bu davayý kaybedince partisine dönemeyen Tahsin Ertuðruloðlu, uzun bir süre çeþitli spekülasyonlara neden oldu. Ve nihayet kararýný verdi. Partisini kurdu ve dün de tescil ettirdi. Ertuðruloðlu'nun partisinin adý 'Demokrasi ve Güven Partisi'. Yani kýsaca DGP... Ertuðruloðlu'nun tescil sýrasýnda Nazým Çavuþoðlu ile birlikte oldukça neþeli olduðu gözlemlendi. Çavuþoðlu, yeni partinin ülke demokrasisine ve ülkenin aydýnlýk yarýnlarýna hayýrlý olmasýný diledi...

7 16 Temmuz 2011 Cumartesi Yuvarlak Masa Salih Çelebioðlu HAZIR GELMÝÞKEN... Biz böyle heyecanla konuþmaya öyle dalmýþýz ki, yanýmýza gelen sevimli mi sevimli küçük bir köpeðin yaklaþtýðýný farketmemiþtik. Çuvava, Pomeranian karýþýmý sevimli bir yaratýk. Arkadaþým heyecanla: -Bu sizin köpecik deðil mi, dedi. -Padgie mi? Yok, dedim. Padgie'yi kaybedeli birbuçuk yýl oluyor. Ama acýsý hala yüreðimizde. Bir türlü unutamadýk. 14 yýllýk arkadaþýmýzdý o. 14 yýl ne güzel günler geçirdik onunla. Ama neylersin hastalýk. Kalbinin büyümesini bir türlü durduramadýk. Yaþlandý da. Acý sonuçtan kaçmak mümkün olmadý. Bir sabah, Tevfika, Coþkun ve ben tatildeyken Günhan'ýn kollarýnda son nefesini verdi. Günhan telefon etti, tatili býrakýp apar topar döndük. Dünya baþýmýza yýkýldý sandýk. Bahçede, çiçeklerle çevrili bir köþe var. Orayý çok severdi hep orada otururdu. Onu, sevdiði o köþeye gömdük. Tevfika daha da çiçekler ekti. Cennet gibi oldu orasý. Günhan demet demet çiçek kor mezarýna. Böylece onu içimizde yaþatmaya çalýþýyoruz. Bir an bir sessizlik oldu. Ýkimiz de sustuk. Ellerimin üzerine iki damla yaþ düþtüðünü hissettim, kendimi toparladým. Dostum da, kendimi toparlamamý bekliyormuþ meðer. -Tayyip Erdoðan da adayý ziyaret edecekmiþ öyle mi? -Haberlere bakýlýrsa öyle, dedim. Beslemelerinin ne durumda olduðunu görmeye gelecek herhalde. -Pek hayra alâmet deðil bu geliþi? -Erdoðan'dan ne hayýr gördü bu toplum ki ziyaretinden hayýr görsün. Ben yaþamým boyunca, hep, bu din, imanla uðraþan insanlardan çekindim. Onlara güvenmedim. Onlardan uzak durdum. Bu ihtiyatlý davranýþýmda da hep haklý çýktým. Tayyip, Erbakan'ýn yetiþtirdiði birisi. Erbakan'ýn zaten kendisi þaibeli. Bosna için toplanan paralarýn ortadan kaybolmasýndan sorumlu. Böyle bir insanýn yetiþtirdiði talebeleri düþün. Ne hayýr beklersin? -Bu ziyaret gürültülü geçeceðe benziyor... -Bana göre gürültülü geçmesi yanlýþ. Baðýrmak, çaðýrmak yanlýþ. Bu ziyaret bizim için bulunmaz bir fýrsat. Öyle bir karþýlama hzýrlamalýyýz ki ona istenmediðini, sevilmediðini ve hoþ karþýlanmadýðýný görsün ve anlasýn. Daha önemlisi toplumun bir "yokoluþa karþý direniþ" kavgasýnda, iþgalin hemen kalkmasý için mücadele ettiðini iyice kavrasýn. Kavrasýn ki bu kavga sadece marjinallerin deðil; tüm halkýn kavgasýdýr. Ve iþgal bitmeden, Erdoðan'lar bu toplumun yakasýndan düþmeden bu kavganýn bitmeyeceðini iyice anlasýn. Gerekirse bir tek yafta ile ona meramýmýzý anlatmayý becerebilmeliyiz. -Bazý sendika ve partiler baþka türlü düþünüyor. -Doðru baþka türlü düþünen sendikalar var. Partilerin deðiþik düþüncesini anlarým ama sendikalarýn hayýr. Madem ki bir sendikal platformun çatýsý altýnda toplanýldý, o zaman örgütün faaliyetlerine destek verilecek. Daha dün okullarý imamýn ordusuna satýldý diye kýyameti koparanlar bugün "Erdoðan misafirimizdir, onu gerektiði þekilde karþýlayacaðýz" diyemezler. Mücadele ediyorlarsa, yapýlanlara karþý çýkýyorlarsa iþte meydan. Çýksýnlar Erdoðan'ýn karþýsýna: -Efendi, yaptýklarýnýzý beðenmiyoruz. Artýk yakamýzdan düþ, desinler. Diktatörlük yolunda emin adýmlarla hýzla yürüyen adam, 20 Temmuz kanlý savaþ kutlamalarý için adaya geliyormuþ. Gelmesin efendim. Biz ne 20 Temmuz'u kutluyoruz, ne de 20 Temmuz'un adada yarattýðý rezaleti tasvip ediyoruz. 20 Temmuz, onlar için kutlanacak bir zafer olabilir. Ama bizim için, Ankara adýna üzülecek, gözyaþý dökülecek bir yüzkarasýdýr. Siyasi partilere de sözümüz var. Ýrsen'in "Erdoðan'ý baðrýmýza basarýz" sözüne gülüp geçelim. Adam kukla ne demesini bekliyoruz? Ama partiler? Onlara ne oluyor? Hala: "UBP gitsin, koltuðu bize kalsýn" havasý içinde dünyanýn en bayat komedisini oynuyorlar. Ne diyelim Allah akýl versin. -Sana sorsalar ne yafta hazýrlardýn? -Bana sormazlar ama sorsalar, þöyle bir yafta hazýrlardým: "Sayýn Takunyalý Führer, hazýr gelmiþken, askerini de, nüfusunu da, bürokratlarýný da, paketlerini de al ve git..." KKTC güneye elektrik satýyor n KKTC'DEN GÜNEY KIBRIS'A ELEKTÝK SATIÞI KONUSUNDA PRENSÝPTE ANLAÞMAYA VARILDI ANCAK ANLAÞMA ÝMZALANAMADI n RUM TEKNÝK HEYET, SÝYASÝLERDEN YETKÝ ALMAK ÜZERE GÜNEY'E DÖNDÜ ANLAÞMANIN EN GEÇ BUGÜNE ÝMZALANMASI BEKLENÝYOR Güney Kýbrýs'ýn KKTC'den elektrik satýn almasý konusunda iki tarafýn elektrik dairesi yetkilileri arasýnda prensipte uzlaþmaya varýlmasýna karþýn, Rum heyetin siyasilerden yetki talebi nedeniyle anlaþmaya imza atýlamadý. Deniz üssündeki patlama nedeniyle ana santrallerden Larnaka yakýnlarýndaki Vasiliko'nun devre dýþý kalmasýyla büyük oranda elektrik açýðý yaþayan Güney Kýbrýs, KKTC'den elektrik satýn almak için günlerden beridir yoðun giriþim yapýyor. Geçtiðimiz gün meydana gelen kazanýn ardýndan iki taraf arasýnda yapýlan ve dün gün boyu devam eden yoðun görüþmelerin ardýndan, Güney'in Kuzey'den elektrik almasý konusunda ortaya konan kriterlerde prensipte anlaþmaya varýlmasýna ve imza aþamasýna gelinmesine raðmen imzalar atýlamadý. Gün boyu devam eden toplantýlarýn ardýndan saat civarýnda Kýb-Tek Müdür Yardýmcýsý Gürcan Erdoðan basýna yaptýðý açýklamada, iki elektrik kurumu yetkilileri arasýnda gün boyu devam eden görüþmelerde kriterlerin ortaya konup imza aþamasýna kadar gelindiðini, ancak Rum heyetin telefon trafiði sonrasý Güney'e geri çaðrýlmasýyla anlaþmanýn imzalanamadýðýný söyledi. Erdoðan, "Ýmza aþamasýna kadar geldik. Ancak Rum teknik heyet yetki almayý bekliyor, bu nedenle bugün anlaþmaya imza atýlamadý. Yarýn geliþme olursa basýna bilgi verilecek" derken, Güney'e elektrik DAÜ YAZ OKULU DÜZENLÝYOR Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararasý Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýlýðý, yaz okulu düzenliyor. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, 6 Haziran - 30 Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmekte olan yaz okulu kapsamýnda farklý ülkelerden (Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Çin, Libya, Rusya, Ýran, Filistin, Türkmenistan, Ukrayna) katýlýmcýlarýn yer aldýðý kýsa dönemli Ýngilizce kurslarý çerçevesinde 2 vermeye hazýr olduklarýný vurguladý. Kýb-Tek olarak gerekli kriterleri, þartlarý ve fiyatý ortaya koyduklarýný, ancak bu konularda teknik bilgi veremeyeceklerini söyleyen Erdoðan, Rum heyetin Güney'de yapacaðý temaslarýn ardýndan kendilerine cevap vereceklerini dile getirdi. Ticaret Odalarý arasýnda baþlayan ancak daha sonra iki tarafýn elektrik kurumlarý ve heyetleri arasýnda süren görüþmelerde belli bir noktaya gelindiðini ancak basýna bugünlük bu kadar bilgi verebileceklerini söyleyen Erdoðan, anlaþmanýn duruma göre yarýn imzalanabileceðini de kaydetti. Basýn toplantýsýnda Kýb-Tek Müdür Muavini Mehmet Özçelik de katýlarak, bazý sorulara cevap verdi. Özçelik, konuyla ilgili daha detaylý bilginin anlaþmanýn durumuna göre verileceðini, fiyat konusunda bir bilgi veremeyeceklerini söyledi. 90 VE 110 MV Çeþitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, prensip anlaþmasý uyarýnca KKTC Güney Kýbrýs'a, elektriðe talebin yoðun olduðu saatlerde 90, düþük olduðu saatlerde 110 megavat elektrik enerjisi satacak. Görüþmelerde SOPAZ bölgesindeki AÝK istasyonu kanalýyla Rum tarafýna elektrik verilebileceði belirlenirken, elektriðin satýþ fiyatý ve ödemenin hangi kanalla yapýlacaðý konularý da ele alýndý. Tüm bu konularda teknik heyetler arasýnda prensipte uzlaþmaya varýlmasýna karþýn, detaylar açýklanmadý. haftadan 2 aya kadar farklý zaman dilimlerinde Ýngilizce öðrenme fýrsatý sunuluyor. Yaþ ve Ýngilizce seviyelerine göre ayrýlan gruplardan oluþan katýlýmcýlara DAÜ Ýngilizce eðitmenleri tarafýndan dersler verilecek. Hem öðrencilerin hem eðitimcilerin katýlacaðý yaz okulunda düzenlenecek olan kurslarýn yanýnda katýlýmcýlarýn boþ zamanlarýný deðerlendirebileceði çeþitli sosyal aktivite ve geziler düzenlenecek. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BAÞKALARI DA BENÝM DURUMUMA DÜÞMESÝN... Vedat Yayar isimli Maðusalý bir vatandaþýmýz gönderdiði elektronik mektupta 1 milletvekili ve 2 iþadamýna yaptýðý iþlerin karþýlýðýný alamadýðýný belirtti ve baþkalarýnýn bu duruma düþlmemesi için bu mektubu gönderdiðini yazdý... Vedat Bey'in kýsa mektubu þöyle: "Ben Vedat Yayar, Yayar Mobilya sahibi... Maðusa'dan... (Hasan Vahip ve Adil Dedeoðlu ve Ejder Aslanbaba) 1 vekil ve 2 iþadamý son veya ilk veya "Tek Durak Danýþmanlýk Bürosuna" ofis masalarý dosya dolaplarý, kitaplýklar, toplantý masasý, sekreter masasý ve dosya dolaplarý yaptýk. Bunlarýn yaný sýra kapý kilitleri ve tadilat iþlerini yaptýk. Teslim tarihimiz 15/03/2011 tarihidir. Ýnsanlýk için, haksýzlýklar için, adalet için maðdur vatandaþlarýn yanýnda olacaklar, haklarýna sahip çýkacaklar, diyorlardý. Biz bu kiþilere yaptýðýmýz iþlerin kapora dahil, malzeme dahil hiç para almadan isteklerini yaptýk ama lakin telefonlarýmýza bile bakmýyorlar. Bize ödemeleri gereken 5,500 TL gibi parayý ödemekten kaçýyorlar. Anladýk ki bu kiþiler insanlarý maðdur etmek amacýyla bu ofislerini açmýþlar. Sizden isteðim, ben zor günler geçirdim. Benden baþka kimseler bu insanlýk dýþý duruma düþmesin... Gazetenizde bir yer ayýrýrsanýz benim yazdýklarýma, sevinirim. Saygýlarýmla Vedat Yayar"... KIBRISLI'DAN BÝRÞEY OLMAZ... Gazetemize elektronik mektup gönderen Ýbrahim isimli vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ýsmim Ýbrahim... Kýbrýs'ýn güneyinde yaþanan vahim olay karþýsýnda irkildim. Ben Kýbrýslý birisiyim. Ýnsaným en basitinden... Olaya Türk veya Rum olarak bakmam... Bu gözlüklerimi çýkarýp attým. Solcu da deðilim saðcý da... Ýnsaným ve insanlara da insanca bakarým. Önce o silahlarýn, mühimmatýn oraya depolanmasýna sebep olanlar hesap vermelidirler... Ölen insanlarýn ailelerine deðil verilecek olan hesaplar... Tüm toplumadýr... Rum halký saraya yürümüþ ve Hristofyas'ýn ölmesini istemiþ... Normal karþýlamak gerekir bu öfkeyi... Bir an ben de kendimi evladý ölen bir ailenin yerine koydum. Baþýma benzer de olmasa böyle bir olay geldiði için o acýyý, öfkeyi çok iyi anlýyorum... Hristofyas o anda oradaki insanlarýn ellerine geçmiþ olsaydý herhalde kendisini paramparça ederlerdi. Bizim Kýbrýslýlarda öfke saman alevi gibidir... Yandý söndü... Ýlk andýr tehlikeli olan... Ondan sonrasý boþtur... O aný geçirdin mi birþey olmaz... Benim caným kadar sevdiðim oðlumu trafik kazasýnda kaybettim. Acýsý hala yüreðimdedir. Bitmez gitmez... Mümkünü da yoktur... Ölümüne sebep olan da sürat veya içkili falan olmasý deðildir. Gemiden çýkan bir Türkiyeli sürücünün arabasýyla Türkiye'deki trafiðe uygun olarak hareket etmesi ve doðru yolda giden oðlumu katletmesidir... Ne oldu? Hiçbir þey... Oðlum gitti, acýsý bize kaldý... Ölümünü duyduðumda içimdeki öfkeyle Türkiye'yi iþgal edebilirdim... Önüme çýkan sorumlularý bir bir öldürebilirdim o an... Sonra geçti... Ancak sorumlularý hiç affetmedim... Affetmeyeceðim de... 'Ordu Kýbrýs'a' diye Ýstanbul'da yürüyenlerdendim... Vicdan azabý da çekiyorum... Oðlumun ve onun gibi suçsuz insanlarýn öldürülmesine sebep olanlardan bir tanesi de bendim... Buradakiler istifa etmediler görevlerinden... Hristofyas da hükümeti de istifa etmedi... Kýbrýslýdan birþey olmaz dediklerinde kýzmayalým..." BÝZÝM DUVAR SÝZ GEYÝK MUHABBETÝ YAPARKEN, KURTLAR ÖRGÜTLENÝYOR Bizim Mandra Derviþ Eroðlu'nun Brüksel'deki "Tek uluslararasý kimliði olan devlet" açýklamasý, mandradaki hamasetçi cephede büyük panik yaratýr. Günde beþ vakit, "KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz" diye tafra atanlar, büyük bir þaþkýnlýk içinde birbirlerine "ne oluyoruz" diye sorup dururken, yaklaþan 20 Temmuz törenlerinde, Eroðlu'nun her zaman olduðu gibi "KKTC'yi sonsuza dek yaþatacaðýz" nutkunu atýp atmayacaðý da mandrada büyük merak konusu olur.

8 8 16 Temmuz 2011 Cumartesi Düdüklü Tencere Bülent Aykut TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI Þu an eþimin köyü, Aydýnköy'deyim. Yazýmý da, oradan yazýyorum. Aydýnköy'e gelip de, görev yaptýðý caminin duvarlarýna aþkýný ilan eden sözleri yazan imamý yazmamak olur mu? Gazetemiz ikinci defa kurþunlandý, Türkiye medyasýnda yer bulmadý ama aþýk imam, tüm Türkiye medyasýna haber oldu. Türkiye basýnýndan bu konu ile ilgili baþlýklar þöyle: "Kýbrýslý imam çýldýrdý" "Ýmam balatalarý sýyýrdý" "Kýbrýs sorunu sonunda imamý da çýldýrttý" "Ýmam aþka geldi" "Aþk imamý da çýldýrttý" "Ýmam aþkýný cami duvarýna yazdý" Yorumlarý da dinledik. Ýmam gece kulubüne gider mi, diye kýzanlar çok oldu. Ýmamýn gece kulubünde iþi ne dendi? Bu soruyu soranlar bence þunu da sormalýydý; Görevi dýþýnda polisin, gece kulübünde iþi nedir? Bir subayýn, gece kulübünde ne iþi var? Polis, subay gece kulubüne gider, ama; imam giderse olmaz mý? Avukat, öðretmen, hakim, gazeteci gece kulübüne gider mi? Örnekleri çoðaltalým; evli adam, öðrenci, doktor, esnaf gider mi? Neden, gece kulübüne gittiði için ahlaki açýdan yargýlanan sadece imam oluyor? Gece kulübüne herkes gider de, imam giderse mi ahlaki olmaz? Subay, polis erkekten sayýlýr da, imam erkekten sayýlmaz mý? Evli adamlar böyle yerlerden çýkmaz ama bekar imam giderse mi skandal olur? Yolda gelirken ondokuz gece kulübü saydým. Ýnþaatý devam eden yerler de vardý... Bu tür yerlerin çoðalmasý sonunda imamý bile, imansýz mý yaptý acaba? Köyde sinema olsaydý, imam belki sinemaya gitmeyi tercih ederdi... Tiyatro olsaydý tiyatrosever mi olurdu? Ya da kütüphane olsa kütüphaneye mi giderdi? Bu sorulara cevap da verilmez... Bilemeyiz... Ýmama, sen gece kulübüne gidemezsin diye söylendi mi? Ya da iþe alýnýrken sözlü anlaþma yapýldý mý? Ýmama sana aþýk olmak yasak mý dendi? Gönül ferman dinler mi? Dinlemez tabi. Ýmamýn bir Hristiyana aþýk olmasý mý anormal olan, yoksa aþýk olduðu kadýnýn bir pavyon kadýný olmasý mý? Yoksa, sadece aþýk olmasý mý anormal? Normal olan aþýk olmamak mý? Dinimizce gayrimüslüm bir kadýnla evlenmenin sakýncasý olmadýðý gibi, müslümanlýða geçmesini zorlamak da caiz deðildir. Gece kulübünde çalýþan bir kadýnýn, evlendikten sonra o hayatý terkedip kocasýna sadýk kalmasý koþuluyla evlenilmesinde sakýnca da yoktur dinen. Hatta bu türden evlilik yapan erkeklerin cennetlik olacaðý bile söylenir müslümanlýkta. Anormallik neresinde öyleyse? Anormallik, sadece cami duvarýna yazmasýnda mý? Burada asýl düþünmemiz gereken, imamý bu hale hangi koþullarýn getirdiðidir? Aþktan, yalnýz imam mý çýldýrýr? Aþkýn, çýldýrtmadýðý bir meslek grubu var mý? Aþk bu, herkesi çýldýrtýr... Hepimiz aþýk olmadýk mý? Hepimiz aþýk olduðumuzda bazý zamanlar da çýldýrma noktasýna gelmedik mi? Aþýkken ne çýlgýnlýklar yaptýk hepimiz de! Bu çýlgýnlýklarý kimimiz elli, kimimiz otuz, kimimiz üçbeþ sene evvel yaptýk kendi çapýmýzda... Ýmam da, bu Temmuz ayýnda yaptý yapacaðýný. Ben de yaptým zamanýnda aþk çýlgýnlýðý, nasýl yaptýðýma þimdi ben de þaþýrýyorum. Ýmamýn, ailesi mi sevdiði kadýný istemedi? Yoksa meslaktaþlarý mý, istemedi? Çevresi mi, eleþtirdi imamý? Yoksa sevdiði kadýn mý, istemedi onu? Araya giren, üçüncü bir þahýs mý var? Sebepler neydi de, sonunda olanlar oldu ve imam aþkýndan deliye döndü. Pimi çekilmiþ el bombasýný askerin eline veren ve dört askerin ölmesine sebep olan subay da acaba çýldýrmadý mý? Ýmamýn yaptýðý çýlgýnlýk ise, subayýn yaptýðý neydi? Ýmam görev yaptýðý yerin duvarlarýna yazarak aþkýný ilan etti! Duvarlar boyandý telafi edildi. Subay dört askeri katletti. Telafisi yok. Kim çýlgýn? Subay mý? Bizler mi? Memleketi idare ettiðini sananlar mý? Yoksa Temmuz ayýnda imamý da çýldýrtan; deli Temmuz mu? SODAY, GARÝP AÝLESÝNE YARDIM EDECEK- KKTC Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (SODAY), zor durumda olduklarýna iliþkin basýnda çýkan haberler üzerine Garip ailesine yardým yapacaðýný açýkladý. SODAY'ýn açýklamasýnda, Lapta'da yaþayan aileye gýda yardýmý yapýldýðý, evin tamirinin üstlenildiði ve ailenin özürlü çocuðunun tedavisi için de çalýþma baþlatýldýðý belirtildi. Erdoðan'ýn karþýlanmasýný da görüþtüler Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu dün Lefkoþa ve bölgesinde bulunan 27 dernekle ortak toplantý yaptý. Toplantýnýn amaçlarý arasýnda KKTC'yi ziyaret edecek olan Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn ortak duygu, ortak amaç doðrultusunda en iyi þeklide nasýl aðýrlanabileceðinin ele alýnmasýnýn da bulunduðu bildirildi. Bakanlýktan yapýnla açýklamaya göre, toplantýya Merkez Kaymakamý Gürsel Selengil, Lefkoþa Kaymakamý Müslüm Aykýlýç ile bakanlýkta resmi kaydý bulunan Lefkoþa ve bölgesindeki 27 derneðin baþkan ve temsilcileri katýldý. Çavuþoðlu, toplantýnýn amacýnýn; derneklerin toplumsal yaþamdaki yeri; yaþanan güncel sýkýntýlar konusunda görüþ alýþveriþi olduðunu belirterek, bunun dýþýnda toplantýnýn gündeminde özel gündem maddeleri bulunduðunu belirtti. "Yaklaþan 20 Temmuz kutlamalarý da her yýl olduðu gibi bu yýlda bizler için çok önemlidir. Bu yýlki törenlerde özellikle, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn da coþkumuza ortak olmak için aramýzda bulunacak olmasý ayrý bir önem arz etmektedir" diyen Çavuþoðlu, toplantýda Erdoðan'ýn ziyareti hakkýnda derneklere bilgi vereceðini belirtti. ALAMÝNYO, TUZLA VE TAÞPINAR ÞEHÝTLERÝ ANILACAK Alaminyo'da bir kýsmý 1967'de þehit düþen, büyük bölümü de 1974'te Barýþ Harekatý sýrasýnda Rumlar tarafýndan kurþuna dizilerek katledilen mücahitler, 21 Temmuz Perþembe, ve 1974'te kahramanca topraklarýný müdafaa ederken þehit düþen 21 Tuzla þehiti de 23 Temmuz Cumartesi günü, Taþpýnar þehitleri ise 25 Temmuz Pazartesi Taþpýnar'da düzenlenecek törenlerle anýlacak. Lefkoþa Kaymakamlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Deðirmenlik Bucaðý Alaminyo Þehitler Anýtý'ndaki tören saat 19.30'da baþlayacak. ÞANS GECESÝ Lefkoþa Türk Belediyesi ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iþbirliði ile Devlet Piyangolarý Þans Gecesi 20 Temmuz gecesi saat 21.30'da Lefkoþa Dereboyu'nda yapýlacak. Gecede KKTC sanatçýlarýnýn konserini, dans gösterileri izleyecek ve son olarak Devlet Piyangosu 20 Temmuz Özel Çekiliþi yapýlacak. ACENTELERÝN SORUNLARINA DÝKKAT ÇEKÝLDÝ Kýbrýs Türk Seyahat Acenteleri Birliði (KITSAB) Onursal Baþkaný Ahmet Necati Özkan, Kasým ayýnda gerçekleþtirilecek genel kurul öncesi acentelerin sorunlarýna dikkat çekerek çözüm önerilerini dile getirdi. Özkan, KITSAB Yönetim Kurulu'na gönderdiði ve basýna da daðýttýðý yazýsýnda görüþ ve önerilerini 15 maddede topladý. ÝRSEN KÜÇÜK'ÜN ACILI GÜNÜ- Trafik kazasý sonucu 16 Temmuz 1995'de hayatýný kaybeden Baþbakan Ýrsen Küçük'ün oðlu Kemal, dün saat 18.00'de Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki mezarý baþýnda anýldý. Anma töreninde baba Ýrsen Küçük, anne Gülin Küçük, kýzkardeþ Gözde Küçük Uçaner gözyaþlarýný tutamadý. Bazý bakan ve milletvekilleri, Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile bazý bürokratlarýn da hazýr bulunduðu törende, Kemal Küçük ile birlikte ayni kazada hayatýný kaybeden yakýn arkadaþlarý Timur Fahri ile Ahmet Keskin de anýldý. Kemal Küçük için ailenin evinde mevlit de okutuldu.

9 16 Temmuz 2011 Cumartesi 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "BURAYA ÖLMEYE GELDÝM" DEMÝÞ. Sivas katliamýnýn 1 numaralý sanýðý, 35 kiþinin katili Cafer Erçakmak 18 yýl boyunca bulun(a)madý. Katliamdan sonra, SSK'dan emekli maaþýný almaya devam etti. Emniyet Interpol'e gönderdiði dosyada Erçakmak'ý, 'örgütlü suç' yerine 'yasadýþý yürüyüþ'ten aradýðýný söyledi. Yasadýþý yürüyüþ, Avrupa'da suç deðildi. Kýsaca, sizdeyse sizde kalsýn dendi. Emniyet aradý. Evine gidip baktý, sonra dönüp "yok" dedi! Erçakmak'ýn çýkmadýðý kapýlar, her defasýnda adaletin yüzüne kapandý. Sonra bir gün Erçakmak, devletin sýnýrlarý içinde ölüverdi. Hem de Sivas'ta, yaktýðý yerin yarým kilometre ötesindeki evinde. Hikâyeye göre, yýllar sonra geldiði evinin kapýsýný çalmýþ sabaha karþý. Kendisini tanýmayan kýzýna, "buraya ölmeye geldim" demiþ. Yani, bir hafta öncesinden kalpten öleceðini bilmiþ de gelmiþ!ýnanalým mý? Gözde BEDELOÐLU (Birgün) DÝPNOT Arjantin'de eþcinsel evliliklerin yasallaþmasýnýn üzerinden bir yýl geçe, eþcinsel evliliklerin sayýsý 2 bin 697'yi buldu ÇAKICI ZATEN POLÝTÝKACIDIR, OYSA SEN POLÝTÝK BÝR ACISIN BAY HASÝPOÐLU TARÝH 13 HAZÝRAN 2010 ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý'nýn 80 milyon dolar borç ile ilgili iddialarýna, batýk Kredi Bankasý sahibi Salih Boyacý'dan yanýt geldi dolar bile borcum yok... Gözden kaçmayanlar... NÝTEKÝM TAYYÝP BEY DE ASKER DOÐMUÞTUR 20 genç çatýþmada ölüyor. Kategorize etmeye bile gerek yok, ölenler Türkiye'nin çocuklarý. Ýster Türk, ister Kürt olsun. Ýster Mehmetçik ister Memo olsun. Ýnsan olan herkesin caný yanýyor. Ýster Türk, ister Kürt, ister Kýbrýslý. AKP Türkiye'de 14 Mehmetçik 8 Kürt Herkesin caný yanýyor. Türkiye'nin muktedirlerinin kullandýðý dile bakýnca ürpermemek elde deðil. Sözümona Türkiye'yi sivilleþtiren Tayyip Erdoðan þöyle diyor: "Güvenlik güçlerimiz düne göre bugün çok daha güçlüdür. Ve bunun bedelini çok daha aðýr ödettirecektir " Her Türk asker doðar, nitekim Tayyip Erdoðan da asker doðmuþtur. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Adanalýlarýn bir dernek çatýsý altýnda toplanýp dayanýþma halinde yaþamalarý çok önemlidir." Þerife ÜNVERDÝ (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný) VÝRGÜL... KKTC MECLÝSÝ KÜLLÝYEN ÝTALÝK Türkiye'de bu aralar önce TBMM yeminini boykot eden, sonra da çarkedip yemin eden CHP'yi eleþtiriyor. Dik durmaya heves etmiþ ama yarý yoldan çarkederek eðilmiþ diyorlar. Elbette eðildi ama bizimkilerin bu konuda eleþtiri yapmaya haklarý yok ki Neresinden bakarsanýz bakýn, CHP hiç olmazsa boykota ve diklenmeye heves etti. Heves etmek de bir þeydir. KKTC Meclisi külliyen italik duruyor baksanýza. Bir kere diklenmeye heves etseler, alkýþlayacaðýz ama, nerde "Mehmet Çakýcý kendisini politikacý zannediyor." Ertuðrul HASÝPOÐLU (UBP Genel Sekreteri) Baskýn hoca sessizce imdat diyor. Duyun! Baskýn Hoca kadar küfür yiyen azdýr herhalde. Galiz yelpaze vatan hainliðinden, o çocuðuna kadar uzanýr.( ) Yýllardýr ekseriyeti e- postayla olmak üzere yýðýnla ölüm tehditi alan bir siyaset bilimi profesöründen bahsediyoruz. Baskýn Hoca, hepsini þikâyet ediyor fakat sonuç alamýyor. Bu acýklý halden sadece bir küçük örnek vereceðim. Uzattýkça ekþime vücuduma fena yayýlýyor çünkü. 24 ve 28 Mart 2006 tarihlerinde tehdit ve hakaret içeren üç e-posta nedeniyle yine savcýlýða baþvurdu Baskýn Hoca. Bu e-postalarýn saati, gönderilen bilgisayarlar belliydi. Biri Bodrum'dan, diðeri Maltepe Ýstanbul'dan, sonuncusu ise Ankara'da bir devlet dairesinden gönderilmiþti. Dikkat çekiyorum, bir devlet dairesi! Tehdit eden kiþiler yargýlandý. Fakat her mühim detayý ortada olan bu vakalar için mahkeme bilirkiþi raporu istemiþti. Buyurun 2007 tarihli o bilirkiþi raporunun kanaat bölümü: "Kablosuz internet eriþimi yaygýnlaþmýþtýr. Þifresiz kullanýcý sayýsý da bir hayli fazladýr. Bunun yaný sýra her ne kadar güvenliði þifreleme yoluyla çalýþýlsa da, küçük KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu yazýlýmlarla, çok profesyonellik istemeden bu güvenlik aþýlabilmektedir. Kablosuz að baðlantýsý üzerinden kapsama alanýna giren bir dizüstü bilgisayardan çok rahat bir þekilde bu elektronik postalar gönderilebilmektedir. Bunun dýþýnda internet üzerinde kullanýlmakta olan; dünya üzerinde herhangi bir kullanýcýnýn bilgisayarýna baðlanýlýp o bilgisayar üzerinden de mail atmak mümkündür. Casus yazýlýmlar kullanýlarak IP'yi saklamak, baþkasýnýn IP adresinden e-posta atmak da mümkündür. Bu nedenlerle söz konusu hakaret ve tehdit içerikli maillerin, bir baþka kullanýcý tarafýndan sözkonusu IP adreslerinden gönderilmiþ olabileceði görüþ ve kanaatine varýlmýþtýr." Hay bravo! Ve mahkeme bu bilirkiþi raporuna dayanarak sanýklarý beraat ettirdi. Ha demek Baskýn Hoca'ya gelince böyle. Vay be. Hiçbir musibetten ders almayan yüce polis ve yüce mahkemeler, vay be. Ýnsanýn lafý bitiyor, bazý tür aymazlýklar karþýsýnda. "Bu dosyalar virüsle gelmiþtir" bilirkiþi raporlarýný takmayýp gazetecileri içeri atmayý, sadece bir word dokümanýna binaen insanlarý tutuklamayý biliyorsunuz da Yýllardýr tehdit alan Baskýn Oran söz konusu olduðunda dijital delil kriterlerini mi hatýrlýyorsunuz? ( ) Baskýn Oran'ý öldürmeyi planladýðýný bir e-postaya döktüren, bu epostayý Ankara Emniyeti'ne yollayan (þaka deðil), yakalandýktan sonra polise 'Evet öyle yazmaya devam ederse öldüreceðim' diye ifade veren kiþinin 5 ay hapsine, kiþilik özellikleri ve bir daha suç iþlemeyeceði kanaati nedeniyle de hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna karar verildi. Özeti: Baskýn Oran'ý ölümle tehdit etmenin hiçbir cezai müeyyidesi yoktur. Rahat rahat takýlýn. Hrant Dink'i göz göre göre kaybettik. Geliyorum dedi, geldi.( ) Ergenekon davasý gerçek suç ve suçlularla ilgilenmiyor. Bir aydýnýmýz daha sessizce 'imdat' diyor. Duyun. (Bu yazý EZGÝ BAÞARAN'ýn 15/ 7/2011 tarihli "Radikal"de yayýmlanan "Demek Baskýn Oran'a gelince böyle" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 16 Temmuz 2011 Cumartesi GÜNEYDEN... ÖLEN ASKERÝN AÝLESÝ CENAZE ÝÇÝN VERÝLEN PARAYI ÝADE ETTÝ Güney Kýbrýs'taki "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde Pazartesi günü meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden 13 kiþiden 8'i önceki gün defnedilirken, 3 asker de dün defnedildi. Simerini gazetesi, defnedilenler arasýnda, üste görev yapan 18 yaþýndaki ikiz kardeþlerin bulunduðunu ve cenaze töreninde çok acý manzaralar yaþandýðýný yazdý. Politis gazetesi de, "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde görev yapan Çavuþ Andreas Papadopulos'un cenazesinde, Papadopulos'un babasýnýn, Rum Ýtfaiye Müdürü Andreas Nikolau'ya, faciada ölen Rum Ýtfaiyesi'ne baðlý arama kurtarma ekibinde görevli 6 kiþinin cenaze masraflarýnýn karþýlanmasý için verilen parayý iade ettiðini belirtti. Haravgi gazetesi ise, patlamada aðýr yaralanan ve Limasol Devlet Hastanesi'nde tedavi altýnda bulunan askerlerden birinin, durumunun kritik olmasý nedeniyle Lefkoþa Rum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiðini kaydetti. YABAN HAYATI KORUMA GÖREVLÝLERÝ GÖREVE BAÞLIYOR Avcýlýk Federasyonu'na baðlý profesyonel yaban hayatý koruma görevlileri, göreve baþlýyor. Yasak avlanmayý ve doðaya zarar veren kiþileri tespit edip polise bildirecek 20 av korucusu, aðustos baþýndan itibaren Dikmen ve Ýskele'de görev yapacak. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, bakanlýkta düzenlenen törende, yaban hayatý koruma görevi yapacak 20 kiþiye belgelerini takdim etti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, yaban hayatý koruma görevlileri yasak avlanmayý ve doðaya zarar veren kiþileri tespit edip polise bildirmek görevi üstlenecek. Ýlk etapta Dikmen'de 10, Ýskele'de 10 olmak üzere toplam 20 av korucusu görev yapacak. "YILIN KADIN GÝRÝÞÝMCÝLERÝ" SEÇÝLECEK Ýþ Kadýnlarý Derneði, Kuzey Kýbrýs Turkcell iþbirliðiyle kadýn giriþimcileri teþvik ve desteklemek amacýyla 'Yýlýn Kadýn Giriþimcileri'ni seçerek onore edecek. Ýþkadýnlarý Derneði Baþkaný Þenay Ekingen'in yaptýðý açýklamaya göre, etkinlikle kadýnýn iþ yaþamýnda rolünün önemine vurgu yapýlmasý ve giriþimciliðinin teþvik edilmesi hedefleniyor. Ýþ Kadýnlarý Derneði'nin Kuzey Kýbrýs Turkcell iþbirliði ile yürüteceði bu proje, Yýlýn Kadýn Giriþimcisi baþlýðý altýnda 2 kategoride gerçekleþtirilecektir. Ýlk kategoride yýlýn kadýn giriþimcisi olarak 3 kiþi, 2. kategoride ise Yýlýn Genç (Kadýn) giriþimcisi olarak 1 kiþi seçilecek. Ayrýca ülkenin ilk iþkadýný olan Vedia Barut'un anýsýna bir kiþiye de Onur Ödülü verilecek. Seçiçi kurul/jüri; ekonomik sivil toplum örgütlerinin göndereceði üyelerden, bir ekonomistten, Ýþ Kadýnlarý Derneði ve Kuzey Kýbrýs Turkcell temsilcilerinden oluþacak. Yýlýn giriþimci adaylarý ekonomik örgütlerin, Ýþ Kadýnlarý Dernegi ve Kuzey Kýbrýs Turkcell'in önerileriyle seçici kurul/juri tarafýndan belirlenecek ve sonuçlar Eylül ayý içerisinde basýn huzurunda açýklanacak. ALÝ CAMPBELL VE "UB40"- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, dünyaca ünlü Ýngiliz solist Ali Campbell ve "UB40"yi kabul etti. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Media Works Organizasyon tarafýndan getirilen ve bu gece Escape Beach Clup'ta konser verecek olan Ali Campbell ve "UB40" grubu, Kuzey Kýbrýs'ta bulunmaktan dolayý çok mutlu olduklarýný belirtti. Solist Ali Campbell, Kuzey Kýbrýs'ý az da olsa gezme fýrsatý bulduðunu ve çok beðendiðini söyleyerek, burada ev satýn almayý da düþündüðünü ifade etti. Buradaki turistik yerleri kendi facebook'una koyacaðýný belirten Campbell, "Böylece dünyanýn dört bir yanýndan hayranlarým Kuzey Kýbrýs'ý duyacak ve görecek" dedi. KARPAZ PLAJ ÞENLÝKLERÝ BAÞLADI- Yenierenköy Belediyesi tarafýndan düzenlenen 4'üncü Karpaz Plaj Þenlikleri önceki akþam Yenierenköy Belediye Plajý'nda baþladý. "Plajda þenlik bir baþkadýr" sloganýyla düzenlenen kortej yürüyüþle baþlayan Plaj Þenliði'nde dün akþam çocuk güzellik yarýþmasýyla, çocuk tiyatrosunun da yer aldýðý çocuk gecesi gerçekleþtirildi. Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, dördüncü kez düzenlenen þenliðin bölgenin canlanmasý, kültürel ve sosyal etkinliklerin bölge insanýna ulaþmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. POLITIS "KIBRISLI TÜRKLER SÝYASÝ VE EKONOMÝK ÝSTÝSMAR NÝYETÝ GÖSTERMEDÝ" RMMO deniz üssünde 11 Temmuz pazartesi günü meydana gelen patlamanýn ardýndan Vasiliko'daki elektik santralinin tamamen tahrip olmasý sonucunda elektrik sýkýntýsý yaþanan Güney Kýbrýs'a KKTC'den elektrik enerjisi saðlama çalýþmalarýnda anlaþmaya yaklaþýldýðý bildirildi. Rum basýný kaynaklý haberlere göre, Rum Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) Güney Kýbrýs'a elektrik enerjisi saðlanmasý amacýyla dün Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) ile uzun bir görüþme yaptý. Anlaþmaya yaklaþan taraflarýn bazý teknik nitelikli konular üzerinde çalýþtýðý kaydedildi. Bazý gazeteler ise Kýbrýs Türk tarafýnýn Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'yla yürüttüðü görüþmelerdeki tavrýna deðinerek, "yapýcý" olarak niteledi. Türk tarafýnýn "AÝK'in ve toplumun sahip olduðu uluslar arasý konumu siyasi veya ekonomik açýdan istismar etme niyeti" göstermediði bildirildi. Gazeteler ayrýca, KKTC'den Güney Kýbrýs'a jeneratör geçirilmesiyle ilgili geliþmelere de geniþ yer verdi. "RÜZGAR BÝLE ESMÝYOR" Politis, "Rüzgar Bile Esmiyor" baþlýklý haberinde Vasiliko'nun yýkýma uðradýðý pazartesi gününden beridir, Ada'nýn batýsýnda esen rüzgarlarýn Baf'ýn Orini bölgesinde kurulan Rüzgar Parký'nýn önemli ölçüde deðerlendirilmesine imkân saðlamadýðýný yazdý. Gazete, rüzgar jeneratörlerinin 82 megavat gücünde olduðunu ancak son dört gündür esen rüzgarla üretilebilen elektrik enerjisinin 20 megavatýn üzerine çýkmadýðýný kaydetti. JENERATÖRLER PÝYASADAN KAYBOLDU Alithia "Ýþgal Bölgelerinden Jeneratör Jeneratörler Piyasadan Kayboldu" baþlýklý haberinde, patlamanýn gerçekleþtiði pazartesi gününden bugüne kadar geçen süre içerisinde Güney Kýbrýs piyasasýndaki bütün jeneratörlerin tükendiðini, yakýn zamanda piyasaya yeni jeneratör girmesinin de öngörülmediðini yazdý. Gazete yaþanmakta olan olaðanüstü hal nedeniyle KEVE'nin Rum yetkili makamlarýnýn onayýndan sonra, KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki sýnýr kapýlarýndan jeneratör geçirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptýðýný belirtti. KEVE'nin, KTTO nezdinde yaptýðý sondajlarda, KKTC piyasasýnda gerek birinci el, gerek kullanýlmýþ jeneratör bulunduðu yönünde sonuçlar elde ettiðini yazan gazete, haberinde"iþgal bölgelerinde uzun yýllar önce Elektrik Santrali'nin yeterli enerji saðlamamasý dolayýsýyla çoðu iþletme jeneratör kullanýyordu. Bugün bu jeneratörler kullanýlmýyor ve özgür bölgelere satýlabilirler" ifadesine yer verdi. Fileleftheros ilgili haberine "Jeneratörler 'Kara Borsa' Ýþgal Bölgelerinden jeneratör" baþlýðýný attý.

11 16 Temmuz 2011 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... AB Türkiye'deki gazeteci davalarýný izleyecek Þýk ve Þener AB takibinde Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri Thomas Hammarberg'in Türkiye'de ifade ve basýn özgürlüðünün önündeki engelleri, sansür ve kýsýtlayýcý yasalarý konu alan raporunun ardýndan Avrupa Birliði bir heyet kurdu. Gazetecilere karþý açýlan davalarý izleyecek heyetin baþkanlýðýný Jaroslaw Leszek Walesa yapýyor. Walesa, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliðini destekleyen 35 yaþýnda Polonyalý bir politikacý. Heyette Walesa dýþýnda, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eþbaþkaný Hélène Flautre, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Michael Cashman ve Emma McClarkin yer alýyor. 13 Temmuz'da Brüksel'de yapýlan toplantýda, dava açýlan gazetecilerin duruþmalarýnýn izlenmesine karar verildi. Heyet Nedim Þener ve Ahmet Þýk davalarýný da izleyecek. Oomen-Ruijten, Mart ayýnda kabul edilen Türkiye raporunda, Þener ve Þýk davalarýnýn takibi için çaðrý yapmýþtý. Beþ kiþilik heyetin yýlda üç defa Türkiye'ye gelmesi ve AP'ye rapor sunmasý bekleniyor. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn Türkiye'yi yasa boðan 13 þehitle ilgili, "Çatýþmada el bombasýnýn atýlmasýyla çýkan yangýndan dolayý 13 askerimiz þehit olmuþtur" açýklamasý tartýþýlýyor. 'ORTADA TUHAF ÞEYLER VAR' Genelkurmay, Diyabakýr'ýn Silvan kýrsalýnda 13 askerin PKK'lilerin attýðý el bombasýyla çýkan yangýndan öldüðünü açýklarken, bir korucu, asker ve PKK'lilerin savaþ uçaklarýnýn bombardýmaný nedeniyle öldüðünü iddia ediyor. 13 asker ve 7 PKK'linin hayatýný kaybettiði çatýþmanýn ardýndan açýklama yapan Genelkurmay Baþkanlýðý ormanlýk alanda PKK'liler tarafýndan atýlan el bombalarýnýn etkisiyle çýkan yangýndan dolayý 13 askerin hayatýný kaybettiðini, ikisi aðýr yedi askerin yaralandýðýný duyurdu. Fýrat Haber Ajansý'na göre ise asker ve PKK mevzileri iki uçak tarafýndan bombalandýðýný ve bu bombardýman sonucu yangýn çýktý "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Türkiye'nin kaybý olarak görüyor ve bir an önce son bulmasýný istiyoruz" diyen Baðýmsýz Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü'ye göre, 'ortada çok fazla tuhaf þeyler var'. Kürkçü þöyle konuþtu: "Cenazeler toplu olarak Diyarbakýr'a getirilmiþ. Ýki kiþi de kavrulmuþ. Birbirleriyle iç içe geçmiþ gerillalarýn yangýn çýkartan bir malzeme kullanmalarý mümkün görünmüyor." DERÝN KUÞKULARIMIZ VAR Kürkçü'nün deðerlendirmeleri þöyle: Genelkurmay tarafýndan yapýlan resmi açýklamanýn, bu çatýþmanýn hakikati konusunda derin kuþkularýmýz var. Uçaklardan atýlan bombalarýn yangýn çýkardýðý söyleniyor. Ortada bir sürü þey var. Ýnisiyatifi elinde tutan Türk Silahlý Kuvvetleri. Barýþý istemeyen kuvvetler, savaþtan yarar umanlar vardýr. Gözümüzü barýþ hedefine dikmiþsek baþta medyanýn nefret söylemine asla tenezzül etmemesi gerektiðini düþünüyorum.savaþta ilk kurbanýn hakikat olduðu bilinir. Burada da hakikat kurban oldu. ÞANAR YURDATAPAN: "BÝZÝM ÇOCUKLARIMIZ" Müzisyen, besteci, söz yazarý, insan haklarý savunucusu Þanar Yurdatapan, 14 Temmuz'da Silvan'daki çatýþmalarda hayatýný kaybeden 20 genç için þiir formunda bir metin kaleme aldý: "Bitmek tükenmek bilmeyen hýrslarýmýz uðruna gene vuruþturmaya baþladýðýmýz çocuklarýmýzýn ardýndan./ Ha Mehmetçik, ha Memocuk/ ikisi de bizim/ ikisi de çocuk!/korkmuþ ve kanlý elleri, titreyen çeneleri, kocaman gözleriyle oðlumuz, kardeþimiz, yarimiz./ Ha Mehmetcik, ha Memocuk... bizim çocuklarýmýz!/ daha gençliðine doymadan ölen ve ajanslardaki yeri futboldaki þike haberlerinden sonra gelen çocuklar./ bizim çocuklarýmýz?.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. HRÝSTOFYAS ÖZÜR DÝLEMEDÝ n ÖZÜR DÝLEMEMESÝ SÝYASÝ PARTÝLER ARASINDA RAHATSIZLIK YARATTI n ÝSTÝFA ETMESÝNÝ ÝSTEYENLER OLDU, RUM SÖZCÜ HRÝSTOFYAS'IN ÝSTÝFASININ ÝHTÝMAL DIÞI OLMADIÐINI AÇIKLADI Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn 11 Temmuz sabahý RMMO'nun Mari-Zigi'deki deniz üssünde meydana gelen patlama ve yaþanan trajediden üç gün sonra dün yaptýðý halka sesleniþi Rum halký ve siyasileri arasýnda yeterli bulunmadý. Hristofays'ýn istifasý isteniyor. Rum Sözcü Stefanos Stefanu, yapýlacak araþtýrma sonrasýnda, cezai sorumluluðu saptanýrsa Hristofyas'ýn istifa edebileceðini açýkladý. Alithia "Özür Bile Dilemedi Baþkan Hristofyas Payýna Düþmesi Halinde Sorumluluklarýný Üstlenme Niyeti Bile Belirtmekten Kaçýndý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Hristofyas'ýn halka sesleniþinin özlü içerikten yoksun olduðunu yazdý. Gazete Hristofyas'ýn, maðdur ailelerden ve halktan özür dilemekten ýsrarla kaçýndýðýný sadece þahsý ve hükümeti adýna üzüntü ve taziye belirtmekle yetindiðini kaydetti ve þunlarý yazdý: "Herkes Baþkan'dan; payýna düþen sorumluluðu üstleneceðini söylemesini veya pek çok sorudan en azýndan birkaçýna cevap vermesini beklerken O halkýn adalet istemiyle Baþkanlýk önünde yaptýðý protesto eylemlerini aþýrý sað unsurlar, darbe ve EOKA-B ile baðdaþtýrdý. Bu gerek kendisinin gerek partisi AKEL'in argüman bulamayýnca genellikle baþvurduðu bir yöntemdir." Hristofyas halka sesleniþinde, Rum Bakanlar Kurulu'nun, patlamayla ilgili bütün olgularýn araþtýrýlmasý ve sorumlularýn bulunmasý için Polis Poliviu isimli hukukçuyu tek kiþilik soruþturma komitesine baþkan atadýðýný açýklamakla yetindi. ÖFKELÝ VATANDAÞLARIN EYLEMÝ SÜRÜYOR n EYLEMCÝLER MUZ MAKETLERÝ VE ÜZERÝNDE "MUZ CUMHURÝYETÝ" YAZILI PANKARTLARLA HÜKÜMETÝ ÝSTÝFAYA ÇAÐIRDI Güney Kýbrýs'taki "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'nde Pazartesi günü meydana gelen ve 13 kiþinin ölümüne yol açan patlamanýn ardýndan, patlamanýn olduðu günden bu yana Rum Baþkanlýk Sarayý önünde yapýlan eylemler, dün akþam da binlerce kiþinin katýlýmýyla devam etti. Alithia gazetesi; "Binlerce Vatandaþ Ýstifa Ýstiyor... Baþkanlýk Sarayý Önünde Toplananlar Hristofyas'ýn Beyanatýna Kýzgýndý" baþlýk ve spotuyla aktardýðý haberinde, Baþkanlýk Sarayý önünde toplanan binlerce kiþinin, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn patlamayla ilgili dün yapmýþ olduðu beyanata öfke kustuklarýný ve Hristofyas'ý bir kez daha istifaya çaðýrdýklarýný yazdý. Gazete, eylemcilerin Baþkanlýk Sarayý önüne muz maketleriyle geldiklerini ve ellerinde, üzerinde "Muz Cumhuriyeti" yazýlý pankartlarla sloganlar attýklarýný kaydetti. Habere göre eylemciler, Hristofyas'ýn dünkü beyanatýnda bir özür bile dilemediðini ve böyle yaparak, vatandaþlarý olay çýkarmalarý için kýþkýrttýðýný belirttiler. Eylemcilerin aðzýndan "Özür dileyeceðine bir üstlük istemediði kaldý", "Çocuklarýmýzý öldürdüler ve özür dilemek yerine EOKA - B örgütünden bahsetti", "Beyanatý sadece ve sadece küçükleri kýþkýrtmak için verdi" gibi sözler döküldü. Ancak dünkü etkinlikte, toplanan kiþilerin patlamayý protesto etmek için barýþçýl bir etkinlik düzenlemiþ olmalarýndan dolayý herhangi bir olay çýkmadý. BAÞKANLIK SARAYI ÇEVRESÝ EKSKAVATÖRLERLE TEMÝZLENDÝ Gazete, bir diðer haberinde de, Salý günü meydana gelen olaylar sýrasýnda atýlan taþlarla Buna paralel olarak; olay günü (RMMO Komutaný Korgeneral Petros Çalikidis ile birlikte) istifasýný veren Kostas Papakostas'tan boþalan Savunma Bakanlýðý görevinin de Tarým Bakaný Dimitris Ýliadis'e tevdi edildiðini söyledi. Gazete Hristofyas'ýn dünkü sesleniþinde kendisini, yaþanan trajedinin en son sorumlusu olabilecek kiþi olarak göstermeye çalýþtýðýný, kamuoyunun dikkatini meselenin özünden kaçýrmak çabasýyla "milliyetçi ve aþýrý sað gruplarýn, Baþkanlýðýn altýný oymak için halkýn acýlarýný istismar etmekle" suçladýðýný yazdý. Hristofyas'ýn önceki akþam Rum Baþkanlýk Köþkü önünde gerçekleþtirilen protesto eyleminde yaþanan ve Rum polisinin aþýrý güç ve gereksiz ölçüde kimyasal (göz yaþartýcý) kullanarak tutuklamalar yaptýðý küçük ölçekli olaylarý darbeyle özdeþleþtirdiðine dikkat çekilen haberde Hristofyas'ýn ilgili sözleri þöyle aktarýldý: "Baþkan her kim olursa olsun, Baþkanlýk Köþkü'nün hedef alýnmasýna, EOKA-B kuruludüzeni ve cunta tarafýndan baþkanlýða karþý gerçekleþtirilen, ardýndan da Türk istilasý ve iþgalinin geldiði travmatik dönemlere göndermede bulunacak olaylar çýkartýlmasýna müsaade edilemez" Gazete Hristofyas'ýn halka sesleniþinin sonunda, sandýða gitme ihtimalini açýk býraktýðý siyasi bir de mesaj verdiðini yazdý. Habere göre ilgili ifadesi Hristofyas'ýn; araþtýrma sonucunu bekleyeceði ve ona göre yeniden halka gideceði, araþtýrmalarýn kendisini sorumluluktan muaf tutmasý halinde erken seçim ilan edebileceði þeklinde yorumlandý. dolan Baþkanlýk Sarayý çemberinin dün, ekskavatörler ve küreklerle temizlendiðini yazdý. Haberde, temizlik çalýþmalarýnýn iki saatten fazla sürdüðü ve temizlik ekiplerinin, atýlacak tek bir taþ bile býrakmadýðý kaydedildi. LÝMASOL'DA DA EYLEM YAPTILAR Öte yandan Politis gazetesi, bir tepki eyleminin de Limasol'da yapýldýðýný bildirdi. Gazete, Limasol'daki "Grisgoris Afksendiu" meydanýnda, "iðne atýlsa yere düþmeyecek kadar kalabalýk" diye ifade edilen binlerce kiþinin toplanarak, hükümeti istifaya çaðýrdýðýný yazdý. LOKMACI'DA "CANLI HEYKEL" EYLEMÝ, BAÞKANLIK'TA DA "KONTEYNIR KIYAFETLÝ" PROTESTO Ayný gazete, bir diðer haberinde de, "Uzun Yol" olarak bilinen Lokmacý yolunda, 11 Temmuz kayýplarý anýsýna gelecek hafta Pazartesi günü, "canlý heykel" eylemi yapýlacaðýný yazdý. Habere göre, Güney Kýbrýs'taki "Invisible Theatre" isimli sokak tiyatrosunun öncülüðünü yapan Filistin kökenli tiyatro sanatçýsý Mohammed Awwad'ýn giriþimiyle, beyaz ve siyah giyinmiþ olan kiþiler 4 dakika boyunca hareketsiz bir þekilde durarak, patlamada hayatýný kaybeden 13 kiþiyi anacak. Etkinlik saat 18:30'da baþlayacak. Bir diðer etkinlik de gelecek hafta Salý günü yapýlacak. Eylemciler, üzerilerine giydikleri "konteynýr maketleri" ile Rum Baþkanlýk Sarayý'na yürüyecek. Kiprianu: Hedef noktasý haline getirildim Rum Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, "Evangelos Florakis" Deniz Üssü'ndeki patlayýcýlarla ilgili 10 Þubat 2011'de yapýlan toplantýya ait tutanaklarýn, kendisine patlamayla ilgili mesuliyet yüklemek hedefiyle sýzdýrýldýðýný söyledi. Fileleftheros gazetesi, Kiprianu'nun dün, patlamaya iliþkin ikinci bir açýklama yaparak, deniz üssündeki patlayýcýlarla ilgili 10 Þubat 2011'de yapýlan toplantýya ait tutanaklarýn sýzdýrýlmasýyla, birilerinin kendisini hedef noktasý haline getirmeye çalýþtýðýný söylediðini yazdý. Kiprianu, bazý kiþilerin olayý aydýnlatmak yerine konuyu saptýrdýðýný ve olayý sorgulayan kiþileri yanýltmaya çalýþtýðýný belirtirken, daha önceden yurtdýþýnda olacaðý için katýlamayacaðýný ifade ettiði Pazartesi günkü Savunma Komitesi toplantýsýna katýlacaðýný kaydetti. Habere göre Kiprianu, siyasi çýkar güdüsüyle sýzdýrýlan belgelerin ve yapýlan açýklamalarýn arkasýnda kendisinin hedefleniyor olduðunu bilse de, olaylarýn aydýnlatýlmasý için yetkili makamlarla iþbirliði yapmaya devam edeceðini ifade etti. Öte yandan Politis gazetesi, DÝKO'da koalisyondan ayrýlýk seslerinin yükselmeye baþladýðýný bildirdi.

12 12 16 Temmuz 2011 Cumartesi Þeyh Nazým "Kýbrýs'ýn tümü bizim" demiþ. Babadan miras mý kaldý, yoksa o da bazýlarý gibi kan dökerek mi aldý? Bizim Duvar Merheminiz varsa neden kelinize sürmüyorsunuz? GIDI GIDI Mehmet Levent Pano "Recepistan olmayýz" pankartýný açmanýn tam zamanýdýr. MUHABBETLÝLER ÝRÝ GÖÐÜSLERE BAKMAK -Yok anam... Ömrümüz varýsa bakalým daha neler duyacayýk bu düngyada. -Noldu be Raziye? Gene bircez dedigodu buldun gazeddada?.. -Ne dedigodusu? Araþdýrmaymýþ bu... -Söyle bakayým. Segsin yeni bir faydasýný buldular... -Eh... Onun gibi biþey... Ýri göðüslere bagmak günde 30 tayýka spora bedelmiþ. -Vay guzzum vay yaþýn üsdünde erkeklerin ömrünü 4-5 yýl uzadýrmýþ... -Yani bizi kasdeder... -Seni deðil, 40'ýn üsdündeki bütün erkegleri! giþi üsdünde denemiþler. Bir gurup günde 10 tayýka iri göðüslere bagmýþ. Diðerleri bagmamýþ... -Ee yýl sürmüþ bu durum. -Eeee!.. -Dur da heycandan galbin da duracak! -Devam Raziye devam... -Ýri göðüslere bakan erkeklerin kan basýnçlarý ve kalp atýþlarý daha düzenli çýgmýþ. Ayrýca iri göðüslere bagmak, metabolizmayý da hýzlandýrýyor ve kalp hastalýklarýna yakalanma riskini azaldýyormuþ... -Vay guzzum vay... E ben alim olacaydým be Raziye alim... -Neçün? -Neçün? E çünkü ben bilirdim bunun böyle olduðunu... Göðüs gördümüyüm 1 saniyede herþeyim deðiþir. Artýk bundan sora senin annayýþýna galdý herþey. Ýsdersan gocanýn ömrünü 4-5 sene uzadasýn tayýka, 1 çeyrecik ayýracan her gün bana... Ne sermaye ne biþey... Cabadan 4-5 sene gazanacayýk Raziye... Düþünebilin?!. -...! Asmaaltý konuþmalarý -Duydun ya haberi? -Noldu gene? Bircez manyak çýkardý haydarýný salladý gýzlara? -Yok yok... Haydar maydar meselesi deðil bu. -Ya? -Sivrisinek meselesi... -Noldu? Vazgeçiyollar en nihayet diditi sýgmagdan üstümüze?.. -Dur yahu heycannanma... -Heycannanýrým tabii. Sivrisinegleri öldürecegler diye her gece zehirleller bizi... Haftanýn Gýdýgýdýsý Ege Kültür Platformu'nun M.A. Talat'a "Kültür sanat ve spora yaptýðý katkýlardan dolayý" onur ve þükran belgesi vermesi, vatandaþlarda gülme krizine yol açmasý nedeniyle bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmiþtir. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Purumbita Mihaita (ROMANYA) O Suphi bey da canýný yedi annadmak için ama annamaz ki mangafalar. -Neysa... Benim sana söylemek isdediðim baþga... Çok önemli geliþmeler var bu iþde... Ýlim adamlarý araþdýrmýþlar. Sivrisineklerin en sevdiði koku ayak kokusuymuþ. -Yani bog kokusu deðil? -Yok. Ayak kokusu... Ýþde þimdi bu kokuyu gullanýp tuzaglar hazýrlaycaglarmýþ sineglere... -E, ne tavsiye edeller yani? -Çoraplarýný en z 10 sahat geyecen... -Ee? -Sonra çýkarýp asacan dýþarý tele... Üþüþecegler o kokunun üsdüne. Sen da rahad edecen... -Yani demek isden ayaðýn ne gadar çok kokarsa o gadar eyidir bundan sora... -Neyisa bulacaglarý tuzak... Onu bulana gadar idare edecen böyle... YOL PARASI Kadýn, arkadaþýna anlatmaktadýr: -Dün kocamla kavga ettik. Onu annemin evine gitmekle tehdit ettim. Çýkarýp bana para verdi. -Gitmemen için mi? -Hayýr, gitmem için yol parasý. KUMARBAZ KOCA Kumarbaz bir koca, karýsýna: -Karýcýðým, artýk arkadaþým Orçun'un evinde oturacaksýn. Seni kumarda kaybettim. Karýsý sorar: -Nasýl yaparsýn bunu? "Orçun kumarda hep kaybediyor" derdin. Nasýl kazandý? -Hile yaptým. MALÝYET Kadýn, arkadaþýna: -Kürkün çok nefis. Kaça mal oldu? Arkadaþý: -Bir öpücüðe. -Nasýl yani? -Kocam hizmetçiyi öpmüþtü de. Fikrinin Fikri YAÐ YETMEZ... GRASOSUNDAN DA KOY K.T. Gazeteciler Birliði Genel Sekreteri Tümay Tuðyan, "Sancýlý bir süreçten geçiyoruz" demiþ. -Hayatýmýz sancý sevgili Tümay. Doðduk doðalý sancýsýz bir gün görmedik ki bu pezevengin memleketinde... Þeyh Nazým, "Kýbrýs'ýn tümü bizim" demiþ. -Öyle mi Nazým efendi? Bubandan miras mý kaldý? Yoksa bazýlarý gibi sen da kan dökerek mi aldýn?! Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ý, en yüksek düzeyde karþýlayarak baðýrlarýna basacaklarýný söylemiþ. -Yað yetmedi herhalde... Grasosundan da koyuyor! Kýb-Tek, günde 330 megavatlýk üretim yapýlabileceðini ve bunun 60 ile 120 megavatlýk kýsmýnýn bir süre için Rum tarafýna verilebileceðini açýklamýþ. -Öyleyse her allahýn günü bir bölgede 4-5 saat süreyle elektrikleri neden kesiyorsunuz? Madem merheminiz var, neden kelinize sürmüyorsunuz? Ege Kültür Platformu M.A. Talat'a "Kültür Sanat ve Spora yaptýðý katkýlardan dolayý" onur ve þükran belgesi vermiþ. -Birþey anladýysam arap olayým... Ödül vermek için hiç mi yoktu baþka bir gerekçe? Bir gazete "Güney'e jeneratör veriyoruz" diye baþlýk atmýþ. -Anlamadým... Hediye mi ediyoruz bu jeneratörleri? Yoksa satýyor muyuz? Veriyoruz deyince akla hediye geliyor da... Eroðlu "Ekim'de anlaþabiliriz" demiþ. -Ama hangi Ekim'de Ekim'inde mi, yoksa 2050 Ekim'inde?! TC Baþbakanlýðýndan yapýlan açýklamada "KKTC iftihar kaynaðýmýz" denmiþ. -U... Beslemeler ne zamandan beri iftihar kaynaðýnýz oldu yahu? 16 yýldýr yanýnda þoför olarak çalýþtýðý patronunun banyosuna gizli kamera yerleþtirmiþ. -Kaç defa yazdýk... Yine yazalým. Birilerinin hâlâ sonsuza dek yaþatmaktan bahsettiði bu mezbelede, akla hayale gelmedik daha ne rezaletler, ne suçlar, ne pislik ve sapýklýklarla karþýlaþacaðýz kimblir. Küpdüþenler ölüme bile götürüyormuþ. -Bir bu eksikti... Ýrsen Küçük Erdoðan'ý hem baðrýna basacak, hem de baþýna taç yapacakmýþ. Maaþýný sorduðu günden beri hâlâ kendine gelemedi anlaþýlan!

13 16 Temmuz 2011 Cumartesi 13 AJANDA Temmuz Cumartesi Blues ve Rock -n- Roll Cemal Arslangazi ve Orkestrasý nýn sahne alacaðý etkinliði blues ve rock n- roll sevenlere öneririz. Giriþ: 10 TL. Rezervasyon: , Twist Bar, Lefkoþa, Arabahmet (Mýsýrlýzade Sinemasý yaný), 22: Temmuz Pazartesi Hýzlandýrýlmýþ Yoðun Ýngilizce Kursu Sidestreets in yetiþkinlere yönelik düzenlediði kurs, 25 Temmuz-26 Aðustos tarihlerinde, hafta içi her gün 18:00-20:30 saatleri arasý yer bulacak. Daha fazla bilgi için (0392) numaralý telefonu arayabilirsiniz/ Lefkoþa, Sidestreets. 20 Temmuz Çarþamba Jazz, Blues ve Soul Gecesi Piyanoda Ersen Sururi ve vokalde Zeliþ in yer aldýðý etkinliði tüm müzik severlere öneririz/ Maðusa, Laguna- Palm Beach, 21:00-23: Temmuz Cuma Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22: Temmuz Cumartesi Baba Zula Konseri Goodvibes ýn organize ettiði Backyard Concerts baþlýklý etkinlik kapsamýnda Yunanlý sanatçý Periklis Tsoukalas la birlikte sahne alacak olan Baba Zula grubunun konserinin yaný sýra, 22 Temmuz Cuma gecesi de önce Gevende grubunu, ardýndan da elektronik müziðin baþarýlý isimlerinden Rus DJ Artem Rastaveli nin çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaksýnýz/ Lefkoþa, Narnia Pub, 21:00-03:00. 5 Aðustos Cuma The Midsummer Ball DJ Ramsey & Fen, J Junior, Cutting Edge, Celil ve daha birçok farklý DJ in yer alacaðý yaz ortasý eðlencesi açýk plaj partilerini sevenler için ideal görünüyor/ Girne, Escape Club, 22:00-04:00. FODER'DE BAÞKAN YENÝDEN HÜSEYÝN SAYIL- Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði'nin (FODER) baþkanlýðýna yeniden Hüseyin Sayýl getirildi. Derneðin geçen hafta yapýlan olaðan genel kurul toplantýsýnda belirlenen yeni yönetim kurulu, dün biraraya gelerek görev daðýlýmý yaptý. Yeni çalýþma devresinde görev alan yönetim kurulu üyeleri ve görevleri þöyle oluþtu. Baþkan Hüseyin Sayýl, Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Gökyiðit, Mali Ýþler Sorumlusu Gülnur Tokay, Sekreter Altay Sayýl, Üye Tevfik Ulual. Denetleme Kurulu Mehmet Yakup (Baþkan), Hilmi Arnavut, Leman Ahmetoðlu. Disiplin Kurulu: Ayþe Baysal (Baþkan), Fergün Ulual, Ahmet Karlýtaþ. Eðitimde KKTC ile islami dayanýþma Ýslam Dayanýþma Fonu, KKTC'de, 28 Kasým- 1 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanan "Yüksek Öðrenim Forumu" için 100 bin dolarlýk maddi katkýda bulundu. Katký çeki, Ýslam Ýþbirliði Örgütü Genel Sekreteri adýna KKTC'ye gelen Ýslam Dayanýþma Fonu Direktörü Ýbrahim Abdullah Al Kuzaim, tarafýndan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'e verildi. Ýslam Ýþbirliði Örgütü (eski adýyla Ýslam Konferansý Örgütü) Ýslami Dayanýþma Fonu Direktörü Ýbrahim Abdullah Al Kuzaim dün Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün tarafýndan kabul edildi. Özgürgün kabulde yaptýðý konuþmada, Kuzaim'in Foruma yönelik katkýyý bizzat vermek için adaya gelmesinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. 28 Kasým 1 Aralýk döneminde yer alacak Yüksek Öðrenim Formunun her açýdan ülkeye ciddi katký saðlayacaðýný ifade eden Özgürgün, geniþ katýlým beklenen formun özellikle turizm ve yüksek öðretime sektörlerine olumlu etkisinin büyük olacaðýný ifade etti. Özgürgün, Formun düzenlenmesinde büyük katkýsý olan Ýslam Ýþbirliði Örgütü (ÝÝÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin Ihsanoðlu'na teþekkürlerini iletti. GÖNYELÝ FESTÝVALÝ SONA ERDÝ- 16. Gönyeli Belediyesi Uluslararasý Kültür Sanat ve Halk Danslarý Festivali, Demir Demirkan'ýn verdiði konserle sona erdi. Gönyeli Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, N-joy Cafe'de gerçekleþtirilen festivalin son gecesinde Örge Volkan'ýn ardýndan sahne alan Türkiye'nin ünlü sanatçýlarýndan Demir Demirkan hayranlarýnýn ilgi odaðý oldu. Eurovision galibi "Every Way That I can" parçasýnýn yaratýcýsý ve Türkiye'nin önde gelen sanatçýlarýndan besteci, söz yazarý, prodüktör, yorumcu Demir Demirkan'a festivalin kapanýþ konserinde vokalde Özge Fýþkýn, bas gitarda ise Levent Candaþ eþlik etti. Demirkan, 3 bin kiþiye yakýn katýlým olan gecede yaklaþýk iki saatlik sahne performansý sergiledi. ÖZKARDAÞ: "HÜKÜMET USULSÜZ ÝÞLER YAPIYOR" Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, hükümeti, "Özelleþtirme Yasasý, Rekabet Yasasý, Ýhale Yasasý ve Ýþ Mahkemeleri olmadan en stratejik kurumlarý ihalesiz ve usulsüzce yabancý sermayeye peþkeþ çekmekle" suçladý. Özkardaþ yazýlý açýklamasýnda, Doðu Akdeniz Koleji (DAK) ve Doðu Akdeniz Ýlkokulu'nun (DAÝ), DAÜ Yasasý'na, Milli Eðitim yasa ve tüzükleri ile Anayasa'ya aykýrý bir þekilde devredildiðini yineleyerek, "Yaþanan bu hukuksuzluklara cesaretle dur diyebilecek kurumlarýmýzýn hala var olduðuna inanýyoruz. Aksi durumda güven duyduðumuz en son kalemiz de yýkýlýrsa, mücadeledeki bir kanadýmýz kopmuþ olacaktýr" görüþünü dile getirdi. LYS SONUÇLARI HAFTA SONU AÇIKLANIYOR Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýný bu hafta sonu açýklamayý planlýyor. Alýnan bilgiye göre, ÖSYM, LYS ile ilgili deðerlendirme çalýþmalarýný tamamladý. Kurumun, sýnav sonuçlarýný bu hafta sonu veya en geç Pazartesi günü açýklamayý planladýðý öðrenildi. ÖSYM, ve Haziranda LYS yapmýþtý. LYS-1'e 624 bin 48, LYS-2'ye 293 bin 237, LYS-3'e 679 bin 639, LYS-4'e 377 bin 128, LYS-5'e 41 bin 580 aday katýlmýþtý. Sýnav sonuçlarý ÖSYM'nin internet sitesinden açýklanacak. Sýnavý kazanan adaylar, üniversite tercihlerini 25 Temmuz-5 Aðustos 2011 tarihleri arasýnda yapabilecek. Üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarýna toplam 759 bin 668 öðrenci alýnacak. Bu öðrencilerin 657 bin 347'si devlet üniversitelerine yerleþtirilecek. YARKÖY'DE 37 GENCE KIRSAL KESÝM ARSASI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý tarafýndan Yarköy'de 37 gence kýrsak kesim arsasý verildiði bildirildi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, 37 gence kýrsal kesim hak sahipliði belgelerinin verildiði törene Baþbakan Ýrsen Küçük ile Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da katýldý. 12 Aðustos Cuma Rock Gecesi Adanýn en iyi rock gruplarýndan Fireballs uzun bir aradan sonra verecekleri konserle yeniden bir araya gelecek. Özellikle klasik rock severlerin kaçýrmamasýný öneririz/ Girne, Old Tunnel Rock Bar, 23:30-02:30. SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SÜNNET TÖRENÝ- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ile Haspolat Muhtarlýðý köyde ikamet eden ihtiyaçlý ailelerin çocuklarý için önceki akþam sünnet töreni düzenledi. Baþbakan'ýn Eþi Gülin Küçük himayelerinde gerçekleþen sünnet törenine Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, belediye yetkilileri, Haspolat Muhtarý Cemal Ýnangil, bazý belediye meclis üyeleri ile köylüler katýldý. LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý törendeki konuþmasýnda, Haspolat'ýn LTB sýnýrlarýna dahil edilmesiyle köy sýnýfýndan çýkarýldýðýný söyledi. Yeni imar planýnda Lefkoþa ile Haspolat arasýndaki bölgenin birleþtirileceðini ve bu alana yol yapýlacaðýný ifade eden Bulutoðlularý, "Haspolat'taki kanalizasyon sorununu çözdük. Su borularýný yeniledik. Köprü yapýyoruz. Þimdi de yollarýn asfaltlanmasý ve kaldýrým yapýmlarýna baþlayacaðýz. Sosyal konutlarýn yapýmý ise sürüyor. Yine bölgenize bir okul ve dükkanlar da yapacaðýz. Kýsacasý bölgenin canlanmasý için elimizden geleni yapýyoruz. Halý sahanýz da yakýn zamanda bitecektir" dedi.

14 14 16 Temmuz 2011 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Saða sola sapmadan. Ýlâç, merhem. 2-Ters okunuþu "Bir konu veya nesnenin baþlýca özelliklerini yansýtacak biçimde hazýrlanmýþ taslaðý". Eski dilde "Yok etme, giderme". 3-Bir kimsenin elde edebildiði, sahip olabildiði þey, talih, baht. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 4-Bulmaya çalýþmak. Nikel'in kýsaltmasý. 5-Açýk seçik olan, anlaþýlmaz yaný bulunmayan. Üzerine iplik, tel, þerit gibi þeyler sarýlan, kenarlarý çýkýntýlý, ekseni boyunca delik silindir. 6-Ters okunuþu "Beyaz". Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Japonya'da intihar uçaðý. 7-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Kýlavuzluk, aracýlýk. 8-Bir araba markasý. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan, renksiz, tuzlu sývý. Radyum'un kýsaltmasý. 9-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Herhangi bir iþte, bir yarýþta birbirini geçmeye çalýþan, ayný þeyi elde etmeye uðraþan kimse. 10-Baklagillerden bir süs bitkisi. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 11-Bir davanýn mahkemece nasýl bir hükme baðlandýðýný gösteren resmi belge. Tantal'ýn kýsaltmasý. Temiz. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Hacý Ali Apt. Lemar Yolu Tel: Maðusa Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Osmanlýlarda sadrazam buyruklarýnýn ve fermanlarýnýn yazýldýðý yer (iki kelime). 2-Yaydan çýkan. Tanzimat'tan önce Osmanlý imparatorluðunun müslüman olmayan uyruklarý. Vilayet. 3-Bir veya iki çalgý için yazýlmýþ, üç veya dört bölümden oluþan müzik eseri. Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtma veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunma. 4-Acýklý, üzüntülü olaylarý, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu türü. Sona "A" konursa "Bitki özlerinden veya yaðlarýndan elde edilen hoþ koku" olur. 5-Ters okunuþu "Çoðunlukla döþemelik olarak kullanýlan, keten ve ipek karýþýmý bir tür kumaþ". Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. 6-Bir yerde oturma. Binek hayvaný. 7-Ters okunuþu "Bir tarikat veya sanatýn ilk kurucusu". Yiyecek, içecek ve erzakýn saklandýðý oda, ambar veya dolap. 8-Baþa "B" konursa "Donarak katý durumuna gelmiþ su" olur. Bir þarkýda her kýtadan sonra tekrarlanan ve bestesi deðiþmeyen parça. 9-Deniz kuvvetlerinde ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Sipersiz þapka, baþlýk. 10-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Kafkas ve Ýran Azerbaycanýnda yaþayan Türk soylu bir halk ve bu halkýn soyundan olan kimse. 11-Ticaret malý, sermaye. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Tatlý Cadý KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: NORA EPHRON Oyuncular: NICOLE KIDMAN, WILL FERREL, SHIRLEY McLAINE, MICHAEL CAINE Jack Wyatt kariyerinde düþüþ yaþayan bir Hollywood yýldýzýdýr. Eski parlak günlerin özlemini duyan Jack, bir televizyon klasiði olan Tatlý Cadý'nýn sinema uyarlamasýnda baþrolü alýnca, hayatýnýn deðiþmek üzere olduðunu fark eder. Artýk baþarýlý olmak zorundadýr. Isabel de, Jack'le beraber, filmde rol alacak ve Jack'in canlandýracaðý Darrin karakterinin cadý eþi Samantha'yý oynayacaktýr. Jack'in, yeteneðinden þüphe ettiði Isabel, aslýnda rol için biçilmiþ kaftandýr Büyük Hazine 2 STAR / Saat: 20:00 Yönetmen : Jon Turteltaub Oyuncular: Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha, Ed Harris, Helen Mirren, Harvey Keitel, Jon Voight, Yapým Yýlý: 2007 Film, eski ABD baþkanlarýndan Abraham Lincoln'e suikast düzenleyen John Wilkes Booth'un günlüðünden kaybolan 18 sayfanýn çevresinde döner. Kaybolan bu 18 sayfada, Lincoln'e yönelik suikaste Ben Gates'in atalarýndan birisinin de karýþtýðýnýn yazýlý olduðu söylentileri vardýr. Büyük büyük dedesini temize çýkartmak isteyen Ben Gates, yüzyýllardan beri bir ABD Baþkanýndan diðerine aktarýlarak bugüne ulaþtýðý söylenen Sýrlar Kitabý adlý gizli belgeyi bulmasý gerektiðini keþfeder. Bu arada olaylarýn geliþimi sonucunda ABD Baþkanýný da kaçýrmasý gerekecektir. Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan ATV / Saat: 20:00 Yapým Yýlý : 2008 Yönetmen : Andrew Adamson Türü : Macera / Aile / Fantastik Oyuncular : Ben Barnes, Tilda Swinton, William Moseley, Anna Popplewell, Eddie Izzard TV'de Ýlk Kez Hikaye, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Pevensie kardeþlerin, sinir bozucu kuzenleri Eustace Clarence Scrubb'ýn evinde kalmalarýyla baþlar. Bir gün çocuklarýn üçü de, açýk denizde duran bir geminin resmedildiði tablonun içine çekilirler. Kendilerini okyanusun altýnda bulan çocuklar gözleri önündeki görkemli Þafak Yýldýzý'ný görmek için su yüzüne çýkarlar; artýk Caspian ve Reepicheep ile beraberdirler. Caspian'ýn görevi, kötü amcasý tarafýndan sürgün edilen yedi soylu Telmarlý Narnia Lordu'nun akýbetini keþfetmektir ve Pevensie kardeþler, Eustace ve Reepicheep de ona yardým ederler. Büyüleyici macera boyunca sihirli Dufflepudlarla, kötü niyetli köle tüccarlarý, ejderhalar ve büyülü mer halkýyla baþ etmek zorundadýrlar. Narnia'nýn geleceði tehlikededir... Prenses Diana'nýn Son Günleri CNBC-E / Saat: 21:00 Orijinal Adý :DIANA: THE LAST DAYS OF A PRIN- CESS Yönetmen :Richard Dale Oyuncularý :Genevieve O'Reilly, Patrick Baladi, Shaun Dooley, James Barriscale Yapým Yýlý :2007 Prenses Diana'nýn son günleri, bir yarý-belgesel ile ekranlarda. Prenses Diana'nýn ölümünden 10 yýl sonra çekilen Diana: Last Days of a Princess, prensesin hayatýnýn son iki ayýnda olup bitenleri taþýyor ekrana. Film, kýsmen gerçek olaylara sadýk kalmakla beraber, bir yanýyla da kurgu ürünü olduðu için aðýr bir sorumluluk alýyor üzerine. Filmde yoktan var edilen sahnelerin yaný sýra, gerçek TV kayýtlarý ve kazadan sonra yapýlan röportajlara da yer veriliyor. Dolayýsýyla bir tür belgesel/ dram ile karþý karþýyayýz. Filmin öncelikli amacý, artýk pek fazla anýlmayan þok edici bir ölümü ve öncesinde yaþanan son günleri gerçekçi bir bakýþ açýsýyla yansýtmak. Diana'ya fiziksel benzerliðiyle dikkat çeken Genevieve O'Reilly, Ýrlandalý bir aktris. O'Reilly büyük Hollywood yapýmlarýnda küçük roller almasýyla ünlü. NEPAL'DE TOPRAK KAYMALARI: 6 ÖLÜ Nepal'de muson yaðmurlarý nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarýnda 6 kiþinin öldüðü, 10 kiþinin ise kayýp olduðu bildirildi. Yetkililer, baþkent Katmandu'nun 320 kilometre batýsýndaki daðlýk Purtingkada köyünde 10 evin toprak altýnda kaldýðýný, köylülerin 3 kiþinin cesedini çýkardýðýný, 5 kiþiyi ise kurtardýðýný belirtti. Toprak altýnda olduðu tahmin edilen kayýp 10 kiþinin ise arandýðý bildirildi. TÜRKÝYE'DE ÝÞSÝZLÝK ORANI YÜZDE 9,9 Türkiye'de 2011 yýlý Nisan döneminde iþsizlik oraný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 2,1 puan azalarak, yüzde 9,9 oldu. Böylece, iþsizlik oraný 2008 yýlý Temmuz ayýndan bu yana ilk kez tek haneye düþmüþ oldu. Ýþsizlik oraný 2010 Nisan döneminde yüzde 12 seviyesinde idi. CHAVEZ BREZÝLYA'DA KANSER TEDAVÝSÝ GÖRECEK Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in kanser tedavisi için Brezilya'ya gideceði bildirildi. Brezilya hükümetinden bir yetkili Reuterse yaptýðý açýklamada, Küba'da ameliyat olduktan sonra ülkesine dönen Chavez'in Brezilya'nýn kanser tedavisiyle meþhur Sirio-Libanes hastanesine hastalýðýný yenmek için geleceðini söyledi. SURÝYE'DE 14 ÖLÜ Suriye genelinde düzenlenen Devlet Baþkaný Beþþar Esad karþýtý gösterilerde ölenlerin sayýsý 14'e çýktý. Suriye'deki protestolarý izleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri sözcüsü Ömer Ýdilbi, baþkent Þam'da 7, ülkenin güneybatýsýndaki Ýdlib'de 3, ülkenin orta kesimlerindeki Humus'ta 3 ve güneydeki Dera'da bir göstericinin öldürüldüðünü belirtti. Suriye genelindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandýðý bildirilmiþti. ETÝYOPYA VE KENYA'DA ONLARCA ÇOCUK ÖLDÜ BM, Etiyopya ve Kenya'da baþgösteren kýzamýk salgýnýnda onlarca çocuðun öldüðünü bildirdi. BM Çocuklara Yardým Fonu (UNICEF) sözcüsü Marixie Mercado, Etiyopya'da yýlýn ilk yarýsýnda 17 bin 584 kýzamýk vakasý saptandýðýný, 114 kiþinin hastalýktan hayatýný kaybettiðini belirtti. SADDAM HÜSEYÝN'ÝN ÝKÝ ÜVEY KARDEÞÝ ÝDAM EDÝLECEK Amerikan güçlerinin dün Iraklý yetkililere teslim ettiði, aralarýnda devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in iki üvey kardeþinin de bulunduðu eski rejimin üst düzey beþ mensubunun, yaklaþýk bir ay içinde idam edileceði bildirildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 16 Temmuz 2011 Cumartesi Ankara müzik ve dans festivaline katýldýlar Gençlik Dairesine baðlý Vadili Gençlik Merkezi Devlet Halk Danslarý topluluðu, 10. Uluslararasý Ankara Müzik ve Dans Festivali'nde KKTC'yi temsil etti. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan, Baþkurdistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya, Romanya, Ýran-Tebriz ve Ukrayna'nýn da temsil edildiði festivalde, ekipler kaynaþarak sevgi ve dostluk mesajlarý verdi. KKTC ekibi, Anýtkabir ve Ankara Kalesi'ni de ziyaret etti. Vadili Gençlik Merkezi eðitmen ve oyuncularý ülkeye dönüþlerinin ardýndan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nu ziyaret ederek aldýklarý ödülleri takdim etti. 15 GÜNEYDEKÝ PATLAMA SEYRELTÝLMÝÞ URANYUM VE RADYASYON KORKUSU RMMO'nun "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde tutulmakta olan 98 konteyner dolusu barutun 11 Temmuz pazartesi günü patlayarak üssü ve hemen yakýnýndaki (Vasiliko'da) elektrik santralinin tahrip olmasýna yol açan þeyin aslýnda; Ýsrail'i hedef alan füzeler olduðu iddia edildi. Simerini haberi "Kýbrýs Füze Saldýrýsýna Uðradý Barutun Kendi Baþýna Patlamasý Söz Konusu Deðil Yunanistan'dan Uzmanlar Þaþkýnlýkla Döndü Meydana Gelen Patlama Üçlü Ýdi" baþlýk ve spotlarýyla yansýttý. Habere göre olay sonrasýnda Rum araþtýrma ekiplerine takviye olarak Güney'e giden ve dün Atina'ya dönen Yunan uzmanlar raporlarýný yazacak, NATO'daki meslektaþlarýnýn topladýðý bilgilerle karþýlaþtýracaklar. Olayýn nasýl meydana geldiðini araþtýrmayý halen sürdüren Yunanlý uzmanlar barutun kendi baþýna patlamasýnýn söz konusu olmadýðý görüþüne vardýlar. Gazete Güney Kýbrýs ve Yunanistan askeri çevrelerinin ve Andreas Pentaras, Yorgos Prokopiu ve diðerleri gibi emekli subaylarýn; Monchegorsk isimli gemiden müsadere edilen ve üç yýldýr üste tutulan 98 konteynerde; geminin yük beyanýnda belirtileyen baþka tehlikeli malzeme de olmasýndan korku belirttiklerini yazdý. Gazeteye göre Yunanistan Silah Sistemleri Kontrol Merkezi Müdürü Theodoros Lolios 11 Temmuz günü meydana gelen muazzam güçteki patlamanýn dünya çapýndaki en büyük konvansiyonel patlama olduðunu söyledi. Lolios'a göre devasa þok dalgasý, hava boþluðu meydana gelmesi, ölü ve yaralýlardaki yaralarýn durumu, 5 kilometre çaðýndaki alanda yer alan binalarýn davranýþý megatonluk patlamanýn delilidir. Andreas Pendaras seyreltilmiþ uranyum çubuðu kalýntýlarýnýn radyasyon yaymasý ihtimalinin araþtýrýlmasý için derhal AB'den ve NATO'dan uzmanlar çaðrýlmasýný istedi. Konteynerlerde bu tür yasaklanmýþ maddeler olmamasý dileðini de ifade eden Pendaras fakat olay yerinde kontrol edilmek üzere toplanan þüpheli malzeme bulunduðunu; tanksavar füzesi yapýmýnda kullanýlan basýnçlý metal çubuklarýn patlama yerine ve denize saçýldýðýný kaydetti. Gazete benzer malzemenin birinci Körfez Savaþý'nda kullanýldýðýný, personelin daha sonra ciddi saðlýk sorunlarý yaþamasýndan dolayý yasaklandýðýný belirterek uzmanlarýn umudunun; bu malzemenin (uranyum) zenginleþtirilmiþ olmamasý, Hisbullah'ýn Ýsrail'e yönelik saldýrýlarýnda kullandýðý roketlerin yapýmýnda kullandýðý basit borular olmasý olduðuna dikkat çekti. Gazete polis kaynaklý güvenilir bilgilere dayanarak 98 konteyner alýndýðýnda bunlardan yalnýz 23'ünün açýldýðýný ve içlerinde sadece barut olduðunun saptandýðýný, diðer konteynerlerin hiç kontrol edilmediðini kaydetti. Fileleftheros "Bomba-Yük Ýçinde Ne Vardý" baþlýklý haberinde Mari'deki olay yerinde bulunan bir metal hamurunu gösteren bir fotoðrafa yer verdi. Gazete "þekilsiz hamurun" içerisinde "kovanlar, teller, kumaþ parçalarý, silindirik metal parçalar" bulunduðunu bunlarýn havan mermisi veya füze yapýmýnda kullanýldýðýný yazdý. Gazete askeri çevrelerin; konteynerlerde; hiçbir detaylý inceleme yapýlmadýðýndan ve içlerinde neler olduðunun araþtýrýlmadýðýndan þikayet ettiklerini kaydetti. Ayný gazete "Radyasyon Olasýlýðý Paniði Saðlýk Bakanlýðý Ýnsanlarda Da Ölçüm Yapýlmasýna Karar Verdi" baþlýklý haberinde pazartesi günü patlayan konteynerlerin içeriði ve bu konudaki gizliliðin bölgede ve özellikle Vasiliko elektrik santralinde çalýþanlarýn gerek görev yapan RMMO askerlerinin saðlýðýný tehlikeye soktuðunu yazdý. Gazete RMMO resmi belgelerinin, konteynerlerin içerisinde diðer þeyler yanýnda APFSDS 125 mm itici füzeler bulunduðunu belirtirken olay yerinde inceleme yapan Yunan uzmanlarýn araþtýrmasýnda; patlayan konteynerlerde radyoaktif mermiler bulunmasý ihtimali olduðunun ortaya çýktýðýný kaydetti. DAÜ YE BAÐLI OKULLARIMIZIN SATILMASI, KAPATILMASI VEYA DEVREDÝLMESÝ NEDEN HUKUK DIÞIDIR? Çünkü Anayasaya aykýrýdýr. DAÜye baðlý bir birimin kapatýlarak kiralanmasý ve/veya iþletme hakkýnýn özel kiþiye devredilebilmesi için, bir kamu tüzel kiþiliði olan DAÜ yü temsil eden kiþinin (Rektör veya VYK Baþkaný) bu konuda Anayasa ya da yasa tarafýndan açýkça yetkilendirilmiþ olmasý gerekir. Anayasada bu konuda herhangi bir düzenleme yoktur. Kaldý ki, TC Anayasa Mahkemesi, muadilleri bizim Anayasamýzda da yer alan hükümlerden hareketle, özelleþtirmeye iliþkin yetkinin ancak yasayla verilebileceðine birçok kararýnda hükmetmiþtir. DAÜ Yasasýnda da bu konuda herhangi bir yetki düzenlenmiþ deðildir. Çünkü DAÜ yasasýna aykýrýdýr. 1. Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüðü nün 20. maddesi özel okullarda kurumun kapatýlmasýný düzenlemektedir. Bu maddeye göre bir özel hukuk tüzel kiþisi kendi kurduðu bir okulu kapatabilecektir. Ancak DAÜ için ayný þey geçerli deðildir. DAÜ bir yasayla kurulmuþ bir kamu tüzel kiþisidir. Bu kamu tüzel kiþisinin her bir organýnýn hangi yetkileri kullanabileceði DAÜ Yasasýnda tek tek sayýlmýþtýr. Bu organlar yasayla kendilerine verilen yetkilerden baþka yetki kullanamazlar. Oysa, yukarýda belirtildiði gibi, DAÜ Yasasý, amaç kýsmýnda yüksek öðrenim öncesi eðitim kurumlarý kurulmasýnýn DAÜ nün amaçlarý arasýnda olduðunu belirtmekle birlikte, bu okullarý kapatarak özel kiþilere kiraya verme ya da devretme yetkisini hiçbir organa vermemiþtir. Ýdare hukukunda kamu tüzel kiþilerinin organlarýnýn yetkilerinin kanunla düzenlenmesi, yukarýdaki alýntýdan anlaþýlabileceði gibi kural olduðundan, bu yetkinin, bir tüzük olan Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüðünden kaynaklandýðýný iddia etmek de mümkün deðildir. 2. DAÜ nün yasayla kurulmuþ bir kamu tüzel kiþisi olduðu gereðinden hareketle, bir kamu tüzel kiþisinin yürütmekte olduðu bir kamu hizmetinden vazgeçip elindeki taþýnmazý ve/veya iþletmeyi bir özel kiþiye devretmeye/kiralamaya kalkmasý durumunda, devredecek en uygun kiþiyi bulma yükümlülüðü altýnda olmasýnýn kamu hukukunun yerleþik bir ilkesi olduðunu unutmamak gerekir. Bir kamu tüzel kiþisi, bunu yapmaya yetkili olmasý halinde dahi, elindeki bir taþýnmazý ya da iþletmeyi, bir özel hukuk tüzel kiþisinden farklý olarak, þeffaf bir biçimde ve en uygun kiþiye vermek yükümlülüðü altýndadýr. Oysa söz konusu kapatma ve devir kararý verilirken þeffaflýk ilkesine uyulmamýþ, yürütme organý ve Anayasaya göre eðitim kamu hizmetinin asli sahibi olan Bakan dahi haberdar edilmeksizin, gizli pazarlýklar sonucunda belirlenen kiþiye devir yapýlmýþtýr. Ýdare hukukunun genel ilkelerinden hareketle böyle bir iþlemi hukuka uygun bulmak mümkün deðildir. Çünkü tüzüklere aykýrýdýr. 1. Okulu kapatma izni verme yetkisinin Bakan tarafýndan verilebileceði Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüðünün 20. maddesinde açýk olduðundan, DAÜ VYK nýn veya Rektörün söz konusu protokolle, bu izni almaksýzýn, okulu kapatarak devretme ya da kiralama taahhüdü altýna girmesi usulsüzdür. DAK ve DAÝ sýradan bir özel hukuk tüzel kiþisinin deðil, yasayla kurulmuþ bir kamu tüzel kiþisinindir ve bu tüzel kiþinin yetkili organlarýnýn mevzuata uygun iþlem yapma yükümlülüðü vardýr. Bundan dolayý bu kiþi ya da kiþiler hukuken sorumludur ve yaptýklarý iþlem, hele de bu iþlemi yetkileri olmayan bir konuda yapmýþ olduklarý hatýrlanýrsa, hukuka aykýrýdýr. 2. DAÜ VYK ve/veya Rektör, Tüzüðün 20. maddesindeki hükme aykýrý olarak, süresi içerisinde öðretmenleri ve öðrencileri bilgilendirme veya öðrencilerin denk bir kuruma gelmesi için önlem alma yükümlülüðünü yerine getirmemiþlerdir. Bu da kapatma kararýnýn usulsüz olduðunu göstermektedir. DAK ve DAÝ sýradan bir özel hukuk tüzel kiþisinin deðil, yasayla kurulmuþ bir kamu tüzel kiþisinindir ve bu tüzel kiþinin yetkili organlarýnýn mevzuata uygun iþlem yapma yükümlülüðü vardýr. Tüzüðün 21. maddesine göre, bu kurala uymadan kapatma kararý alan kurucuya tekrar özel ðretim kurumu ama veya bir kurumu devir alma veya ortak olma izni verilmez. Bu durumda, DAÜ VYK ve/ veya Rektör yaptýklarý usulsüz iþlemle DAÜ yü, Yasasýnda amaçlarý arasýnda düzenlenmiþ olmasýna karþýn, özel öðretim kurumu açma veya bir kurumu devir alma veya ortak olma hakkýndan yoksun býrakmýþlardýr. Bundan dolayý da bu kiþi ya da kiþiler hukuken sorumludur ve yaptýklarý iþlem, hele de bu iþlemi yetkileri olmayan bir konuda yapmýþ olduklarý hatýrlanýrsa, hukuka aykýrýdýr. DAÜ DE OKULLARIMIZIN PEÞKEÞ ÇEKÝLMESÝYLE ÝLGÝLÝ YAÞANAN HUKUKSUZLUKLARI SIRALAMAYA GAZETE SAYFALARI YETMEZ. BU HUKUKSUZLUÐU BAÞSAVCILIÐIN VE SAYIÞTAYIN ENGELLEMEYE GÜCÜ YETMEDÝ, ÝÞBÝRLÝKÇÝ KUKLA HÜKÜMETÝN CESARETÝ YETMEDÝ. BU HUKUKSUZLUÐA KÝM DUR DÝYECEK? DAÜ-SEN

16 16 16 Temmuz 2011 Cumartesi

17 16 Temmuz 2011 Cumartesi 17

18 18 16 Temmuz 2011 Cumartesi

19 16 Temmuz 2011 Cumartesi 19 KTÖS yeni eðitim yýlýna iliþkin önerilerini sýraladý n VAROÐLU: "AMACIMIZ OKULLARIN ZAMANINDA ÖÐRETMEN EKSÝÐÝ OLMADAN AÇILMASI, MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVÝNÝ TERFÝLERÝNÝN ZAMANINDA YAPILARAK OKULLARIMIZIN YÖNETÝCÝSÝZ AÇILMAMASI VE GCSE VE A LEVEL SINAVLARINI ALAN ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN TÜRKÝYE ÜNÝVERSÝTELERÝNE KAYITLARININ YAPILABÝLMESÝ" KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, eðitimdeki sorunlarla ilgili yetkilileri uyararak, amaçlarýnýn; okullarýn zamanýnda öðretmen eksiði olmadan açýlmasý, müdür ve müdür muavini terfilerinin zamanýnda yapýlarak okullarýn yöneticisiz açýlmamasý ve GCSE ve A LEVEL sýnavlarýný alan öðrencilerin Türkiye üniversitelerine kayýtlarýnýn yapýlabilmesini saðlamak olduðunu söyledi. KTÖS, dün, yeni eðitim yýlýna iliþkin sorunlar konusunda basýn toplantýsý düzenledi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yaz döneminin; tatil ve yeni eðitim - öðretim yýlýnýn eksiksiz olmasý için hazýrlýk süresi olduðunu kaydetti. Eksik öðretmen sayýsý, okullardaki inþaatlarýn KAYIP EVRAK Askeri kimliðimi, TC sürüþ ehliyetimi ve kredi kartlarýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Burak Gürçetin KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Þaban Daða KAYIP KÝMLÝK TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Rýdvan Bayanay durumu ve diðer taleplerini sürekli olarak bakanlýða ilettiklerini, nakiller konusundaki görüþmelerinin sürdüðünü kaydeden Elcil, sýkýntýlarla ilgili yetkilileri uyarmak istediklerini, Milli Eðitim Bakanlýðý'na yaptýklarý uyarýlar konusunda kamuoyunu da bilgilendirmeyi amaçladýklarýný ifade etti. KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür ise konuþmasýnda, "Atatürk Öðretmen Akademisi'nin kapatýlacaðý" iddialarýna deðinerek, baþta Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ve diðer yetkililerin kapatýlmayacaðýný açýkladýðý halde "tam tersi davrandýklarýný", öðretmenlik için 36 kadro bulunmasýna karþýn bu yýl mezun olanlarýn sayýsýnýn 60 olduðunu kaydetti. Bu durumda yeniz mezunlarýn dýþarýda kalma ihtimali olacaðýný söyleyen Özhür, bu yýl alýnacak öðrenci sayýsýnýn da henüz açýklanmamasýnýn, akademinin kapatýlmak istendiðini gösterdiðini savundu. VAROÐLU Basýn toplantýsýnda, okullarýn sorunlarýna iliþkin açýklamayý sendika baþkaný Güven Varoðlu yaptý. Varoðlu, yeni eðitim - öðretim yýlýna hazýrlýk yapýlan bu günlerde, sorumluluk gereði ortaya çýkan sorunlarý toplumla paylaþmayý bir görev bildiklerini kaydederek, okullarýn öðretmen ihtiyaçlarýnýn belirlenerek nakil çalýþmalarýnýn yapýldýðý bu günlerde tespitlerine göre okullarýn 64 öðretmene daha ihtiyacý olduðunu söyledi. Oysa Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn elinde sadece 36 öðretmen kadrosunun mevcut olduðunu ifade eden Varoðlu, "Bu da gösteriyor ki okullarýmýz yeni öðretim yýlýnda yine öðretmensiz açýlacaktýr" dedi. Varoðlu, "bu gerçek Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan bilinmesine raðmen, meclis kapanmadan önce tedbir alýnacaðý yerde Türkiye makamlarýnýn öðretmen kadrolarýndan tasarruf yapýn emrine uymanýn tercih edildiðini" iddia etti. Öðretmen kadrosu artýþýnýn yasa düzenlemesi gerektiren bir süreç olduðunu ve bunun için geç kalýndýðýný belirten Varoðlu, "Eðitimde tasarrufun çocuklarýn geleceðinden çalmak anlamýna geldiðini" savundu. Okullarda 28 müdür, 22 de müdür muavini mevkisinin boþ olduðunu söyleyen Varoðlu, bu gerçekle dört yýldan beri boðuþtuklarýný ve okullarýn yöneticisiz olmasýnýn sýkýntýlarýný yaþadýklarýný ifade ederek, UBP Hükümeti'nin öðretmenler arasýnda ayrýmcýlýk yaptýðýný savundu. UBP'nin, Öðretmenler Sýnav Tüzüðü'nün zayýf taraflarýný kullanarak kendi yandaþlarýný müdür ve müdür muavini yapmaya uðraþ verdiðini öne süren Varoðlu, bu uðraþýn Kamu Hizmeti Komisyonu'nun engeli ile karþýlaþtýðýný, þimdi de Kamu Hizmeti Komisyonu üyelerinin görev sürelerinin kýsaltýlarak "nasýl partizanlýk yaparým" anlayýþýnda okullarýn yöneticisiz býrakýldýðýný öne iddia etti. Varoðlu, tüm bu olumsuzluklarýn yanýnda, bu yýl, Türkiye üniversitelerinin GCSE, A LEVEL ile Kýbrýslý öðrencileri kabul etmelerine yönelik giriþimin de fiyasko ile sonuçlandýðýný öne sürdü. Güven Varoðlu þöyle dedi: "GCSE ve A LEVEL sonuçlarý 18 Aðustos'ta açýklanacak olmasýna raðmen, Türkiye üniversiteleri Temmuz sonuna kadar öðrenci kabul edecektir. Bu da gösteriyor ki öðrencilerimiz ancak bir yýl sonra Türkiye üniversitelerine kabul görecektir. Bu geliþmeler bilinmesine raðmen Eðitim Bakaný öðrencilerin kabul gördüðü ile ilgili toplumu yanýltan açýklamalar yapabilmektedir." Emekliye ayrýlan öðretmen sayýsýnda ciddi bir artýþ olmasýna raðmen Atatürk Öðretmen Akademisi'ne alýnacak öðretmen adaylarý için hala daha açýklama yapýlmamasýnýn, Akademi'nin kapatýlacaðýyla ilgili söylentileri doðrular nitelikte olduðunu savunan Varoðlu, konuyla ilgili olarak Eðitim Bakanlýðý yetkililerinden açýklama beklediklerini ifade etti. Varoðlu, þunlarý kaydetti: "Biz, yapýlan yanlýþlarýn düzeltilmesi için üzerimize düþen görevi yerine getirerek ilgilileri uyarmayý bir görev bilmekteyiz. Amacýmýz; okullarýn zamanýnda öðretmen eksiði olmadan açýlmasý, müdür ve müdür muavini terfilerinin zamanýnda yapýlarak okullarýmýzýn yöneticisiz açýlmamasý ve GCSE ve A LEVEL sýnavlarýný alan öðrencilerimizin Türkiye üniversitelerine kayýtlarýnýn yapýlabilmesidir. Eðitimi siyasete ve partizanlýða alet eden anlayýþa tahammülümüz kalmamýþtýr. Bu tatil dönemi hazýrlýk için önemli bir fýrsat yaratmaktadýr." OTOBÜS TURU Lefkara köyü, Hala Sultan, Larnaka... Tarih: 17 Temmuz Pazar Hareket Saati: Müracaat: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: ACÝL SATILIK Gönyeli merkezde acil satýlýk 90 metrekare 2+1 yeni tadilatlý Türk malý zemin kat daire Stg. Tel: Yeni hayat kliniði Uygun fiyatlarla sünnet yapýlýr Dr. Oben Acay GSM: UÐUREL MOZAÝK TEN MÜNHAL Banka ve daire iþlerini takip edebilecek sürüþ ehliyeti olan banka muhasebe uzmaný aranýyor KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) Devren kiralýk Maðusa Döveç Ýþ Merkez'inde Simit Dünyasý yaný devren kiralýk dükkan Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Devren satýlýk Kesin dönüþ nedeniyle 42 adet son model bilgisayar LCD, 5 tane play station, Plazma TV 84 ekran Ýrfan Bey Sok. No:34 Lefkoþa Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Beþiktaþ kupayý teslim etti Türkiye Ziraat Kupasý'ný kazanan Beþiktaþ, þike soruþturmasý devam ederken Kupayý TFF'na teslim etti. Tutukluluklarý devam eden Beþiktaþ Teknik Sorumlusu Tayfun Havutçu'nün sözleþmesi Pazartesi karþýlýklý feshedilebilir. Futbolda 'Þike soruþturmasý' kapsamýnda tutuklanan Beþiktaþ Asbaþkaný Serdal Adalý, asbaþkanlýk ve futbol komitesi baþkanlýðý görevinden istifa etti Forest sezonu açtý n Küçük Kaymaklý yeni sezon çalýþmalarýna dün baþladý. Sezon açýlýþýna A ve genç takýmdan toplam 35 futbolcu katýldý Son þampiyon Küçük Kaymaklý Futbol Sezonu çalýþmalarýna dün baþladý. Kulüp binasýnda kesilen kurbanýn kaný yönetici ve futbolcularýn alnýna sürüldükten sonra Küçük Kaymaklý Þehitler Anýtý'na gidildi ve orada Baþkan Ali Baþman anýta çelenk koyup bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Þehitler Anýtý'nýn ardýndan gidilen Þht.Hüseyin Ruso Stadý'nda toplu bir resim çekildi. Ýlk çalýþma öncesi futbolculara bir konuþma yapan Ali Baþman bu sezonun daha zorlu geçeceðini, ancak kendilerinin hedefinin hem þampiyonluk, hem de federasyon kupasýný kazanýp sezonu çifte þampiyonlukla tamamlamak olduðunu söyledi. Türkiyeli futbolcu kontenjanýný Bilal'dan yana kullandýklarýný dile getiren Baþman, yabancý iki futbolcunun da 10 gün içerisinde takýma katýlacaklarýný ifade etti. Yurtdýþý kampýnýn 1 ay sonra gerçekleþeceðini söyleyen Baþman tüm futbolculara yeni sezonun hayýrlý ve uðurlu olmasýný diledi. Lefke Türk Spor Kulübü Sözcüsü Barýþ Burcu, KOP sürecini askýya aldý Burcu: Kimse Lefke ye zavallý muamelesi yapamaz Lefke Türk Spor Kulübü Basýn Sözcüsü, Lefke Türk Spor Kulübü Genel Kurulu'nun 18 Temmuz 2011, Pazartesi günü toplanacak olmasýndan dolayý rahatsýz. Lefke Türk Spor Kulübü Sözcüsü olarak, Genel Kurul'un toplanacak olmasýný nasýl deðerlendirilmesinin sorulmasýn üzerine Barýþ Burcu, biraz sitemkar, biraz duygusal bir cevap verdi. "Lefke Genel Kurulu, bir önceki toplantýsýnda aldýðý kararlarý teyit edinceye kadar, etik anlayýþým gereði 'Lefke Türk Spor Kulübü Sözcüsü' sýfatýný kullanmak istemiyorum. Çünkü ben bu sýfatý Genel Kurul'da alýnan 2 kararýn yürütülmesinde kamuoyunu aydýnlatma çalýþmalarýna katkým olabilir diye almýþtým. O kararlar Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne baþvuru ve Kýbrýs Futbol Federasyonu'na üyelik koþullarýnýn araþtýrýlmasý þeklinde idi" dedi. "Ben hayatta yaptýðým her þeyi samimiyetle yaptým" diyen Barýþ Burcu þöyle devam etti, "Pazartesi toplanacak olan Lefke Türk Spor Kulübü Genel Kurulu ayný samimiyetle yola devam edilecek kararý alacaksa, ayný biçimde mücadelemizi sürdüreceðiz." Bu yeni geliþmeler KOP'tan 2'nci randevu isteme sürecini nasýl etkileyeceðinin sorulmasý üzerine ise, Burcu kesin ve net konuþtu. "Bütün çalýþmalarý tamamladým. Lefke Türk Spor Kulübü'nün KOP'a sormasý gereken sorularý bir mektup þeklinde yazdým. Fakat bugün gelinen noktada ne KOP'a ne de Lefke Türk Spor Kulübü'ne mektubu fakslamadým. Çünkü samimiyet koþullarýný dikkate almak istiyorum." Lefke'nin niçin Genel Kurul toplama ihtiyacý hissettiðini sorusunu cevaplarken; Urcan Vangöl Federasyon Kupasý final karþýlaþmasýna kadar geri giden Barýþ Burcu, "Lefke'nin yüzde yüz hak ettiði bir kupa, 90+4'üncü dakikada entrikalarla elinden alýndý ve görülmemiþ boyutta cezalar verildi. Bu entrikalarý bize yapanlara karþý hak arama maçýna çýktýk. Bu maçý da 90+4'e kadar deðil 1-0, 3-0 önde götürürken; spor kamuoyu önünde ve vicdanlarda mahkum olan KTFF ve Baþkan Hasan Sertoðlu, bütün tehditlerini yerine getiremeyip, sýkýþýnca istifa etmemek ve rezil olmamak için Kulüpler Birliði'ni aracý koydu. Þahsi Kanaatim odur ki, KTFF Lefke'yi ligden atamaz. Atsa, Lefke'ye hem mahkeme, hem de KOP yolu açýktý. Bunu Hasan Sertoðlu da bilir. 90+4'de çalýnan sahte penaltý kararý gibi, kulübümüz bu kez de sahte bir uzlaþma tuzaðýna düþürülmek istenmektedir" þeklinde konuþtu. "Lefke prestij kaybetti mi?" der demez, "Elbette evet" yanýtýný veren Burcu, Lefke'nin mücadelesine binlerce Kýbrýslý Türk'ün destek verdiðini hatta "Bizi de Lefke'ye üye yapýn" dediklerini, bu doðrultuda üye yazma kampanyasý baþlatma yönünde çalýþma yaptýklarýna iþaret etti. "Bugün insanlar þaþkýnlýk içerisindedir. 'Ne oldu, Lefke de mi kývýrdý?' diye soruyorlar. Hiç kimse Lefke'ye, haklý olduðu bir kavgada, aman dileyen bir zavallý muamelesi yapamaz. Bu yolla, kaybettiði eþeði bulunca sevinen durumuna düþemeyiz." Doðan sahaya indi n Ahmet Coþkun dýþýnda tam kadro olarak top baþý yaptýklarýný belirten Doðan Türk Birliði Kulüp Baþkaný Murat Girgen, "Atmosfer güzeldi. Futbolcularýmýz inançlý, hedefimiz belli ve gücümüz ortada" Girne'nin sarý lacivertli ekibi Doðan Türk Birliði Futbol Sezonu öncesi ilk antrenmanýný dün yaptý. Ahmet Coþkun dýþýnda tam kadro olarak top baþý yaptýklarýný belirten Doðan Türk Birliði Kulüp Baþkaný Murat Girgen, "Atmosfer güzeldi. Teknik Direktörümüz Caner Oshan ve yardýmcýsý Afün Girgen yönetiminde güzel ve zevkli bir antrenman yaptýk" dedi ve ekledi, "Futbolcularýmýz inançlý, hedefimiz belli ve gücümüz ortada Futbol Sezonu'nda þampiyonluk istiyoruz." DTB haftada üç antrenman ile çalýþmalarýný sürdürecek. Deneme amacýyla haftada takýma 5 yabancý futbolcu dahil edilecek. 5 yabacý futbolcudan en iyi üç futbolcu, kadroya alýnacak. 20 Temmuz Stadý'nda saat 18.00'de gerçekleþen sezon açýlýþýna 20 futbolcu katýldý. Doðan Türk Birliði 20 Temmuz 2011, Çarþamba günü hazýrlýk kampý için Türkiye'ye gidecek. UEFA 3. ön eleme tur kuralarý çekildi Bursa'nýn rakibi Gomel, Trabzon'un rakibi Benfica UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuralarý Ýsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Bursaspor'un rakibi Belarus ekibi Gomel oldu. Gaziantepspor ise, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Legia Varþova ile karþýlaþacak. Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçýný 28 Temmuz Perþembe, ikinci maçýný 4 Aðustos Perþembe günü yapacak. Trabzonspor, bu turda Portekiz'in Benfica takýmýyla eþleþti. Bordo-mavili takým rakibiyle ilk maçýný deplasmanda oynayacak. Bu turda ilk maçlar Temmuz rövanþ karþýlaþmalarý ise 2-3 Aðustos tarihlerinde yapýlacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ödeyen enayi ödemeyene af

Ödeyen enayi ödemeyene af Vergisini ödemeyenleri af ile mükafatlandýran, ödeyen vatandaþý ise af kapsamýna almayan hükümetin haberi olsun... Bundan sonra kimse ödemeyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aðustos 2014 Cuma YIL:

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3492 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÜZERÝNE BEYAZ ÝSKELET KAFASI YARAMIZ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Temmuz 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3492 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÜZERÝNE BEYAZ ÝSKELET KAFASI YARAMIZ Güneydeki askeri üste meydana gelen korkunç felaket her an bizim baþýmýza da gelebilir. Teknecik Elektrik Santralý yanýndaki cephanelikler sizce hiçbir tehlike arzetmiyor mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/ :31

Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \Sýðýr Boynuzu \ Gönderen : papatya54-29/12/ :31 Texas\'lý Klasikçilerin Vazgeçilmez Aksesuarý \"Sýðýr Boynuzu \" Gönderen : papatya54-29/12/2010 13:31 Teksas, Amerika Birleþik Devletleri 'nin güneyinde yer alan bir eyalet. Baþkenti Austin'dir. Yüzölçümü

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı