ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI..."

Transkript

1 UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý MASA DA MASAYMIÞ HA... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ANLAMI OLMAYAN KELÝMELERÝ SIRALAMAK... Ali Osman RUM BÝR ANDA, TÜRK YAVAÞ YAVAÞ... Erdoðan Baybars TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... Bülent Aykut Kýbrýs silahsýzlanmalý Dolgun Dalgýçoðlu FELAKETÝN VE DAVUTOÐLU'NUN GÖLGESÝ Mehmet Levent Duyduk duymadýk demeyin... Her gün elektrik kesintilerinin yaþandýðý KKTC, güneye elektrik satýþý konusunda prensipte Rumlarla anlaþmaya vardý... Ister inan Soyer in kalbi tekledi n Kalp spazmý geçiren Ferdi Sabit Soyer Lefkoþa Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý, önümüzdeki hafta Ýstanbul a gönderilmesi bekleniyor... n Gazetecilere açýklama yapan Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, Soyer i Koroner Yoðun Bakým Servisi nde tedavi altýna aldýklarýný söyledi... n 6. sayfada Ister inanma Rum teknik heyeti dün kuzeye geçerek KIB-TEK yetkilileriyle güneye kuzeyden elektrik satýþýný görüþtü. Ýki taraf arasýnda prensip olarak anlaþmaya varýlmasýna raðmen henüz imzalar atýlamadý... Rum heyeti siyasilerden yetki almak için güneye döndü... Ancak anlaþmanýn bugüne kadar imzalanmasý bekleniyor... n KIB-TEK Müdür Yardýmcýsý Gürcan Erdoðan ýn basýna yaptýðý açýklamaya göre, gün boyu devam eden görüþmelerde ortaya konan kriterlerin imza aþamasýna gelindi, ancak Rum heyetin telefon trafiði sonrasý güneye geri çaðrýlmasýyla anlaþma imzalanamadý... n KKTC güneye, talebin yoðun olduðu saatlerde 90, düþük olduðu saatlerde de 110 megavat elektrik satacak. Elektriðin satýþ fiyatý ve ödemenin hangi kanalla yapýlacaðý da belirlendi... l 7.sayfada 15 Temmuz protestosu Katil Amerika Defol n Dün ABD ve Ýngiliz temsilcilikleri önünde yapýlan eylemde Katil Amerika defol sloganý atýldý ve yýlanýn kovulmasý için her iki temsilcilik önünde sarmýsak ezildi... n 3. sayfada Afrika ya kurþun Aðýr Ceza ya havale edildi n Gazetemiz Afrika nýn kurþunlanmasýyla ilgili olarak tutuklanan iki zanlýdan biri olan Erdal Polat serbest býrakýldý, saldýrgan Mustafa Yalçýn ise Aðýr Ceza da yargýlanmak üzere cezaevine gönderildi... n 6. sayfada Bir parti daha Kýsaca DGP n Tahsin Ertuðruloðlu Demokrasi ve Güven Partisi ni kurdu... Baþvurusunu dün Ýçiþleri Bakanlýðý na yapan Ertuðruloðlu partisi ile ilgili ayrýntýlarý daha sonra açýklayacak... n 4. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Mart kediliðini býrakmazlar Türkiye'ye n2. sayfada

2 YANGINLARDA 8 DÖNÜM ANIZ, 7 ADET RULO BALYA YANDI Hava sýcaklýðýnýn arttýðý bu günlerde, Geçitkale- Çamlýca köyü ile Girne- Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan arazilerde "tespit edilemeyen nedenlerden" dolayý çýkan yangýnlarda toplam 8 dönüm anýz, 7 adet de rulo balya yandý. Polis Basýn Bülteni'ne göre, önceki gün saat sýralarýnda Geçitkale- Çamlýca köyü arasýnda bulunan bölgede bir þahsa ait arazi içerisinde tespit edilemeyen bir nedenden çýkan ve itfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýn sonucu 2 dönüm anýz ve 7 adet rulo balya yandý. Girne - Lefkoþa anayolu üzerinde bulunan ve yine tespit edilemeyen bir nedenden çýkan yangýnda 6 dönüm anýz yandý. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan söndürülen yangýnlarla ilgili baþlatýlan soruþturmalar sürüyor. SICAK HAVA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, Temmuz tarihleri arasýnda ülke alçak basýnç sistemiyle güneyli sýcak hava akýmlarýnýn etkisinde kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava söz konusu tarihlerde genelde açýk ve az bulutlu olacak. Hava sýcaklýðý mevsim normalleri üzerinde seyredecek. En yüksek hava sýcaklýðý; iç kesimlerde 38-40, sahillerde ise derece dolaylarýnda bulunacak. ERCAN'DA YOLCU BAVULUNDA HÝNTKENEVÝRÝ Ercan Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan Ýran uyruklu M.H'nin (E - 55) bavulunda yapýlan aramada yaklaþýk 5 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri bulundu. Polis Basýn Bülteni'nde yer alan habere göre, önceki gün saat sýralarýnda Ercan Havalimaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan Ýran uyruklu M.H'ye ait bavula narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada bulunan hintkeneviri türü uyuþturucu emare olarak alýnýrken, söz konusu þahýs tutuklandý. Soruþturma devam ediyor. LEFKOÞA'DA HIRSIZLIK Lefkoþa'da dün akþam saatlerinde gerçekleþtirilen hýrsýzlýk olayýnda Ahmet Metiner'e ait evden toplam 500 TL nakit para, muhtelif ziynet eþyalarý ve 1 adet altýn madalya çalýndý. Polis Basýn Bültenine göre, önceki gün saatleri arasýnda yapýlan hýrsýzlýkla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz kaç zamandýr bu dünyada yaþarým ya, en çok dikkatimi çeken ne ya da neler dersanýz, þu da vardýr: En çok sesi çýkan, haksýz olandýr. Ýster insan olsun, ister devlet olsun, ister hükümet olsun... Türkiye da bu devletlerden biridir. Son günlerde þunu tutturdu: Kýbrýs Cumhuriyeti tek baþýna Avrupa Birliði'nin dönem baþkaný olamaz. Böyle bir kural mý var? Yok. Her fýrsatta þu da söylenir Türkiye tarafýndan: Kýbrýs Cumhuriyeti tek baþýna Avrupa Birliði'ne alýnmamalýydý. Niçin alýnmamalýydý? Çünkü sorunluydu. Neydi Kýbrýs'ýn sorunu? Garantörleri Türkiye, Yunanistan ve Ýngiltere, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kuruluþ anlaþmalarýna aykýrý olarak, NATO'nun emrindeki Özel Harp Daireleri ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki temel toplumunu savaþa tutuþturdular ve, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yönetiminin tek baþýna Rumca konuþan Kýbrýs toplumunun eline geçmesini saðladýlar. Bu durumun yaratýlmasýnýn ana nedeni olan 4 Mart 1964 kararý, Türkiye'nin da, Ýngiltere'nin da onayý ile hayata geçen bir karardýr. Ne acýdýr ki, Kýbrýs'a bozulan Anayasal düzen, garantörler tarafýndan, anlaþmaya raðmen, müdahale edip yeniden tesis edilmedi. Türkiye 20 Temmuz 1974'de dünyaya, "Kýbrýs'ta bozulan Anayasal nizamý tesis için gidiyorum" dedi. Geldi de. Ne oldu netice? Türkiye hukukun kendisine yüklediði "bozulan Anayasal Düzeni" yeniden tesis etmedi. Ne yaptý? Türkiye Kýbrýs'ýn %37'sini iþgal edip üzerine oturdu. Uzatmayalým. Sonuç ortada... Ne kanun, ne MART KEDÝLÝÐÝNÝ BIRAKMAZLAR TÜRKÝYE'YE nizam, ne Anayasa, ne uluslar arasý hukuku sallamadý ve her yerini talan etti, ettirdi. Her türlü pisliðin merkezi haline getirdi Kýbrýs'ý... Türkiye, "Kýbrýs sorunluydu. AB'ye alýnmamalýydý" der ya, Kýbrýs'ýn sorunu, Türkiye idi. Eðer Avrupa Birliði Türk'ün bu aklý ile hareket etseydi, Avrupa Birliði olmazdý. Neden? Avrupa Birliði'ni kimler kurdu, geniþletti, yaþattý yaþatýr? Almanlar ile Fransýzlar. Kuruluþ'ta Almanya sorunlu deðil miydi? Sorunluydu. Neydi sorunu? Ýkinci Dünya savaþýnda Almanya, Doðu Almanya, Batý Almanya diye ikiye bölündü... Ve Doðu Almanya Sovyetler Birliði'nin iþgali altýndaydý. Öyle olunca da Türk aklýna göre Batý Kuruluþ'ta Almanya sorunlu deðil miydi? Sorunluydu. Neydi sorunu? Ýkinci Dünya savaþýnda Almanya, Doðu Almanya, Batý Almanya diye ikiye bölündü... Ve Doðu Almanya Sovyetler Birliði'nin iþgali altýndaydý. Öyle olunca da Türk aklýna göre Batý Almanya, Doðusundaki iþgalden sonra girebilirdi Avrupa Birliðine... Almanya, Doðusundaki iþgalden sonra girebilirdi Avrupa Birliðine... Böyle bir akýl kabul edilemezdi. Edilmemeli idi da. Peki þimdi ne olacak? Türkiye suçunu bildiði için, suçunu saklayacaðýný zannederek baðýrýr. Ancak bir hava kesmeyeceðini de bilir. Olan olacak da, bu mýzýkçýlýðýnan ne kazanýrsa kar kalýr yanýna hesabýndadýr. Ya da çözümsüzlüðü uzatma... Ya da kendisine, "hade bakalým, iþgale son ver" demesini ne kadar erteletebilirsa... Oysa, "Korkunun ecele faydasý yok." Amerika ile Ýngiltere Ortadoðu'yu denetimleri altýnda tutabildikleri, Türkiye da bu Emperyalist gücün itaatkar kulu olmayý içine sindirdiði sürece, Türkiye buralardadýr. Egemenlik Çin'e, Rus'a, geçene kadar Türkiye da Kýbrýs gibi birçok yerlerde horozlana horozlana Amerikan Ýngiliz himayesinde geçinip gider. Ama Mart kediliðini býrakmazlar Türkiye'ye... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý MASA DA MASAYMIÞ HA... Adam can sýkýntýsý içinde masaya sigara paketini koydu... Bir fincan kahve ve bir bardak soðuk su koydu... Doðduðu mahalleyi ve hatýrladýðý komþularý koydu... Çok sýcaktý hava, bir çamaltýnýn serin gölgesini koydu masaya... Emine Haným'ýn ince çam dallarýna dizip getirdiði vazodaki yaseminleri koydu. Beþparmaklarýn oyulmadan önceki hali ile oyulduktan sonraki halini koydu. Tera'ya gitmek istiyordu kaç zamandýr... Tera'ya giden yollarý koydu... Babasý evdeki yataðýnda son nefesini verirken, annesinin gözyaþlarýný koydu... Bir Pazar günü hapisanede ilk kez güneþe çýkarýlan ve gökyüzünün ne kadar geniþ olduðuna þaþarak bakan, sonra saygýyla topraða oturan ve sýrtýný duvara dayadýktan sonra, "Bu anda ne düþmek dalgalara, bu anda ne hürriyet ne karým, toprak güneþ ve ben bahtiyarým" diyen Nazým Hikmet'i koydu. Hayal kýrýklýklarýný koydu adam masaya... Ýnançsýzlýklarýnýn inançlarýndan aðýr bastýðýný farkederek onlarý koydu... Madam Bovary ile Anna Karenina'yý yanyana koydu... Yanyana güzel sesler çýkaran anahtarlarýný koydu... Deniz ile Gezmiþ'i, Che ile Guevara'yý, Yýlmaz ile Güney'i, Ahmet ile Kaya'yý, Ayhan ile Hikmet'i, Ahmet ile Gürkan'ý ve Fazýl ile Önder'i yanyana koydu... Yasemin ile nar çiçekleri sarkan kerpiç bir duvarý koydu adam masaya... Aldattýðý kadýnlarla kendisini aldatan kadýnlarý koydu... Sýcak bir yaz günü testiden su içerken boðazýna sýzan suyu koydu... Masaya hüzzam faslýný koydu adam, yanýna biraz da nihavent koydu... Çoktandýr yürümek istediði, ancak yürümediði sokaklarý koydu... Eski isimleri olan bir Kýbrýs haritasýný koydu masaya... Sonra sýrtýndan vurulduðu halde doktor raporuna önden vuruldu diye yazýlan ve kayýtlara intihar olarak geçen taburdaki genci koydu... Hiçbir zaman hiçbir mitingte taþýnmayacak olan bir pankartý koydu... Kaçak mültecileri, gece kulübü kadýnlarýný ve casinolarýn önündeki Rum plakalý araçlarý koydu... Ýlkokul arkadaþýný elli sene sonra tanýyamamanýn hallerini koydu... Yeniden seyretmek istediði filmler, yeniden okumak istediði romanlar vardý, onlarý da koydu... Bükreþ garýna girerken çocuklarýn vagon pencerelerine uzanan ellerini koydu... Auschwitz'de yakýlanlarýn, Ruanda'da palalarla doðrananlarýn ve Srebrenitsa'da kurþuna dizilenlerin yanýna Dohni, Murataða, Atlýlar, Sandallar ve Balýkesir'de kurþuna dizilenleri koydu... Adam güneþin Karpaz'daki altýn kumsala doðuþunu koydu masaya... "Yalnýzlýktan da kurtulup yalnýz kalmak isterim" diyen þairi koydu... Kaç gündür dinlemek istediði Teo Angelopulos filmlerinin müziðini koydu... Bir profesörün "On dakikadan fazla mutlu olanlar yalnýz aptallardýr" cümlesini koydu... "Bunca zaman yazdýn da oldu" diyenlerle "Kendine iyi bak" diyenleri ayný yere koydu... Adam masaya Temmuz'u koydu... Yazda da yaðmurlar yaðsýn istiyordu, yaðmurun yaðýþýný koydu... Beþparmaklarýn bayraksýz resmini, Trodos'un dinleme tesisleri olmayan fotoðrafýný koydu... Mutfak penceresinden giren bir hýrsýzý Anadolu'ya baðlanan yolun üstüne koydu... Umutlarýný ve umutsuzluklarýný koydu adam masaya... Piþmanlýklarýný ve artýk üstünde durmaya deðer bulmadýklarýný koydu... Kýbrýs'ý Ortadoðu'nun burnundan alýp Pasifik Okyanus'una koydu... Kendini Fellini'nin gemisine koydu... Gemi masada yüzüyordu... Azgýn dalgalar arasýnda yüzüyordu... Adamsa habire koyuyor ve masa da bana mýsýn demiyordu... Masa da masaymýþ ha...

3 AFRÝKA dan mektup... TÜRKÝYE'DE ARAP ALEMÝ OYUNLARININ AYAK SESLERÝ... Türkiye'deki seçim zaferinin tadý erken kaçtý Erdoðan'ýn... Diyarbakýr'da 13 þehit, 7 yaralý... 7 ölü de PKK'dan var... Ancak onlarý saymadýklarý için 20 ölü demiyorlar þehit diyorlar yalnýz... Türkiye'de çok daha vahim olaylarýn habercisi gibi görünen kanlý bir olay... Erdoðan bu olaydan sonra açmýþ aðzýný, yummuþ gözünü... Diline ne gelirse söylüyor... Adeta intikam yemini ediyor... ABD'nin batýlý müttefikleriyle birlikte yeni bir þekil vermeye çalýþtýðý Arap alemine Türkiye'yi de katabileceði ve burada da ayný senaryolarý sahneye koyabileceði bilinmeyen bir þey mi? Irak bölündüyse, Sudan bölündüyse, Libya ve Suriye bölünüyorsa, Türkiye neden bölünmesin? Kendi talimatlarý dýþýna çýkabilecek güçlü yönetimler istemez hiçbir yerde ABD... Bunun için de önce besler, semirtir ve sonra da onlarý yutar... Usame Bin Ladin bir Amerikan beslemesiydi... Yutuldu... Saddam Hüseyin ABD'nin kollarýnda büyüdü yýllarca... Yutuldu... Hüsnü Mübarek tam bir Amerikan uþaðýydý... O da yutuldu... Tunus cumhurbaþkaný da epeyi okþandýktan sonra yutuldu... Tayyip Erdoðan sýranýn kendisine gelmeyeceðini mi sanýr? Amerika'nýn þefkatli kollarýnýn bir gün ahtapotun zehirli kollarýna dönüþebileceðini bilmez mi? Bakýn þimdi nasýl Suriye ile savaþa itiyorlar Türkiye'yi... "Suriye'ye daha sert davran" demekten çekinmiyorlar... Arap alemine liderlik havasý atmasýndan hoþlanmýyorlar... Ve Türkiye'yi bölme hesaplarý yapýyorlar gizli gizli... Bunun için de ellerinde her türlü fýrsat var... Ýsterlerse Türkiye'deki halký da Suriye, Mýsýr ve Libya'dakiler gibi bir günde ayaklandýrýrlar. Sonra da þimdi Suriye'deki Esad'a söyledikleri gibi "halkýn iradesine saygý göster" derler... Mübarek'e ve Kaddafi'ye de söyledikleri gibi... Ama buna da gerek kalmaz belki de... Kürtler var Türkiye'de... Bugüne dek hala insan haklarý çiðnenen Kürtler... Onlarý da daha etkili biçimde harekete geçirmek mümkün... Padiþahlýk kompleksi ile ne yaptýðýný bilmez hale gelen ve yok yere hapse týktýðý Kürt aydýnlarýný bile serbest býrakmayan; ayrýca kurduðu polis devletiyle gözüne kestirdiði her muhalifini hapse atan Erdoðan, öyle görünüyor ki, bu iþin sonunu kestiremiyor. Kana kanla karþýlýk vermekten medet umuyor. Þehit cenazeleri üstünde barýþ nutuklarý deðil, intikam yeminleri sallýyor... Bu gidiþ gidiþ deðil Türkiye için... Ama saðdyulu seslere kulak asan kalmamýþ ki artýk Ankara'da... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE n SEMBOLÝK OLARAK "YILANIN KOVULMASI ÝÇÝN" ÝKÝ TEMSÝLCÝLÝK ÖNÜNDE SARMISAK EZÝLDÝ Sendikal Platforma baðlý sendikalar ve bazý siyasi partiler 15 Temmuz faþist Yunan darbesini ve adadaki Ýngiliz ve Amerikan varlýðýný protesto etmek amacýyla KKTC'deki Ýngiliz ve Amerikan temsilcilikleri önünde eylem yaptý. Eyleme katýlanlar ilk olarak Köþklüçiflik'teki Ýngiliz Yüksek Komiserliði önünde "Go Home Yankee" (Amerikalý evine dön) ve "Katil Amerika Defol" sloganlarýný içeren pankartlarýyla yer aldýlar. Ardýndan basýn açýklamalarý yaptýlar. Eylemciler, "yýlanýn yaklaþmamasý için" kullanýlan sarmýsaðý her iki temsilcilik önünde ezerek temsilciliklere siyah çelenk de býraktýlar. ELCÝL Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil eylemin Sendikal Platform ve bazý destek veren siyasi partilerin eylemi KAFASI KESÝLEREK ÝDAM Suudi Arabistan'da evli bir kadýný taciz etmekten idama mahkum edilen Suudi Arabistan vatandaþýnýn cezasý, kafasý kesilerek infaz edildi. Suudi Arabistan Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Adil Bir Muhammed Asiri'nin cezasýnýn Tabuk'ta infaz edildiði belirtildi. Bu idamla, Suudi Arabistan'da yýl baþýndan beri idam edilenlerin sayýsý 31'e yükseldi. Sendikal Platform'dan Ýngiliz ve Amerikan temsilciliklerine siyah çelenk olduðunu vurguladý. Elcil, Ýngliz Yüksek Komiserliði önünde yaptýðý açýklamada adada bugüne kadar yaþanmýþ tüm sorunlarýn kökeninde emperyalist güçlerin etkileri bulunduðunu kaydetti ve 37 yýl önce bu güçlerin bir yandan Türkiye'ye adaya çýkma çaðrýsý yaparken diðer yandan da cuntanýn Kýbrýs'a gelmesini istediðini iddia etti. GÖKÇEBEL KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel de "eylemle ilgili manipülasyonlarý kýnadýklarýný" belirterek, e-posta yoluyla ulaþýlamamýþ olduklarý bazý örgütler bulunmasýna raðmen eylemin geniþ çapta ve ortak kararla gerçekleþtirilmiþ olduðunu söyledi. Gökçebel Sendikal Platformun yazýlý açýklamasýný basýna okudu ve emperyalizmin Ortadoðu'da çýkarlarýný saðlama almak ve bölgedeki zengin petrol kaynaklarýný kontrol etmek için baský sömürü ve þiddet politikalarýyla ülkeleri ve halklarý savaþlara sürüklediðini kaydetti. Ülkenin stratejik konumu ve kontrolü için Kýbrýs'taki halklarýn savaþ tuzaðýna düþürülerek kullanýldýðý ve ezildiðini savunan Gökçebel, Kýbrýs'ýn onbinlerce askerin, dikenli tellerin, mayýnlarýn ve silahlarýn bulunduðu bir askeri üs haline geldiðini ifade etti. Gökçebel ayný devletlerin adadaki enerji rezervlerinin kokusunu alarak, yeni tezgâhlarýn peþine düþtüklerini kaydederek, emperyalizmle mücadele ve adanýn yeniden birleþtirilmesi konusunda her zamankinden daha kararlý olduklarýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan Ýngiliz Yüksek Komiserliði binasýnýn arka kapýsýnda "yýlaný yaklaþtýrmamak" için kullanýlan geleneksek sarýmsak ezme yöntemi uygulandý. Þener Elcil Kýbrýs Adasýnýn 80 milyar dolarlýk potansiyel gaz rezervi bulunduðunu ve bu gaz ve petrol rezervlerinin Kýbrýslýlara ait olduðunu ifade etmek ve "yabancýlarý uzak tutmak" adýna sarýmsak ezme yöntemine baþvurduklarýný söyledi. Daha sonra kapýya üzerinde "Go Home" yazan siyah çelenk asýlarak.amerika temsilciliði önündeki eyleme geçildi. KKTC'deki Amerikan temsilciliði önünde herhangi bir açýklama yapýlmazken, sarýmsak ezme ve siyah çelenk koyma eylemleri burada da tekrarlandý.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL AB ile iliþkileri dondururlarmýþ Kýbrýs'a eðer dönem baþkanlýðý verilirse Bu ne akýl, bu ne mantýk ki herkes þaþýrmýþ Komþularla sýfýr sorun eðer bu ise Kalay VAROLUÞ MÜCADELESÝ MÝ, PAPATYA FALI MI BELLÝ DEÐÝL Recep Tayyip Erdoðan teþrif ediyor ya, mýymýntýlýðýmýz bir kere daha ortaya çýktý. Kimisi "misafirimizdir" diyor, kimisi "baþýmýza taç yapalým" diyor. Ama en acayip performansý "varoluþ mücadelesi" iddiasýyla yola çýkanlar gösteriyor. Protesto etsinler mi, etmesinler mi Oldu olacak yazý-tura atýn. Yazý gelirse protesto edin, tura gelirse oturun oturduðunuz yere Ya da papatyalara sorun, sever sevmez sever sevmez Sevmez çýkarsa protesto, sever çýkarsa yollarýna gül dökün Varoluþ mücadelesi mi veriyorsunuz, papatya falý mý bakýyorsunuz belli deðil Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ANLAMI OLMAYAN KELÝMELERÝ SIRALAMAK Aðzýma gelen, anlamý olmayan kelimeleri haykýrmak istiyorum... "Amanin bav"... "Yirodo"... "Yabadabadü"... Delirdim diye düþünenlere söyleyeyim. Henüz delirmedim ama sýnýrdayým... Hiçtendir çizgiyi aþmam... Ve aþtýðýmda da, inþallah elimde birþeyler, karþýmda da birileri bulunmaz... Kurþunlanýyoruz... Sözlü olarak polise koruma isteyeceðimizi söylediðimizde bize cevabý, "Bilmem, ama bildiðim kadar yasalarýmýz buna cevaz vermez" oluyor... Kendimizi koruyalým öyleyse diye düþünüyor ve düþüncemizi Ýçiþleri Bakanlýðý'nda yetkili birisine açýyoruz... Silah istiyoruz yani... Madem ki polis koruyamýyor, kendimizi biz koruyalým... Silah izinleri de durdurulmuþ diye öðreniyoruz. Adam beline takýyor silahý... Geliyor ve çekip ateþ ediyor... Sorma gir haný ya... Nasýl caný sýkýlmasýn insanýn... Devlet denen kurum seni koruyamýyor... Kendini korumana izin vermiyor... Seni kurþunlamaya geleni de önleyemiyor... O kadar laçka hale getirilmiþ... Davutoðlu, "Eðer Kýbrýs Cumhuriyeti dönem baþkanlýðýný alýrsa Türkiye AB ile olan iliþkilerini donduracak"mýþ diyor... Dingil dingil denmez de ne denir buna... Birisinin umurundaydý sanki... Ya da Avrupa Birliði Türkiye'nin bu kararýndan sonra ekonomik bunalýma mý girecek... Türkiye AB içinde cürmü kadar yer yaksa ne yakmasa ne? Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asým Akansoy, görüþmelerin olumlu gittiðini, 2. bir çözüm sürecinin net olarak ortaya çýktýðýný söyledi... Ban Ki Moon taraflarla görüþerek cesaretli bir adým atmýþtýr... Aman diyor Akansoy, sakýn hiçbirþey söylemeyin... Bulunduðunuz yerde gözlerinizi dahi kýrpmayýn, çünkü süreç çok ciddi ve hassastýr... Bir anda bozulabilir... KKTC ile TC arasýndaki iliþkilerin çok mühim olduðunu vurgulayan Akansoy Talat dönemine atýfta bulundu açýklamasýnda... Talat'ýn prenslerinden sayýlýyordu ya, iyi bilir o dönemleri... Talat görüþlerini muhafaz ederek Türkiye'nin hassasiyetlerini gözönünde bulundurarak iyi iliþkiler kurmuþ... Þimdiki durumdan çok rahatsýzmýþ... Öyle diyor... CTP'liler Eroðlu'ndan korkuyorlarmýþ... Ýþleri bozacak diye... Tüm bunlarý açýkladýktan sonra Akansoy esas anlatmak istediði konuya da deðiniyor... Eroðlu'nu cesaretlendirmek lazýmmýþ... Bunu anlayan olacaðýný sanmýyorum... Kendisi de anlatmaya çalýþsa sadece bir laf salatasý yaratýr ortaya... Eroðlu Türkiye Dýþ politikasýný engelleyebilecek bir harekette bulunabilir mi? CTP'nin iddia ettiði gibi eðer Eroðlu Türkiye'ye rest çekebilirse... Bu mümkün deðil ama, diyelim ki çekerse... Ben Eroðlu'nu ayakta alkýþlarým arkadaþ... Aðzýmý bozmadan konuyu kýsa keseyim... Bu tipler olmasa Ankara bu topraklarda tutunabilir miydi? "Amanin bav"... "Zümmera da aðabimu"... Demokrasi ve Güven Partisi kuruldu n TAHSÝN ERTUÐRULOÐLU PARTÝSÝNÝN KURULUÞ DÝLEKÇESÝNÝ VE PROGRAMINI ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÇAVUÞOÐLU'NA TAKDÝM ETTÝ Kýbrýs Türk siyasi tarihine Demokrasi ve Güven Partisi (DGP) adý altýnda yeni bir parti daha katýldý. Baðýmsýz Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu baþkanlýðýnda kurulan partinin baþvurusu dün Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na yapýldý. Baðýmsýz Milletvekili Tahsin Ertuðruloðlu, eski milletvekillerinden Dr. Tanser Doratlý ve diðer kurucularla birlikte baþvuru için dün saat 14:00'de Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na geldi. Tahsin Eruðruloðlu, partisinin kuruluþ dilekçesini ve tüzüðünü Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'na takdim etti. Ertuðruloðlu bugün sadece baþvuru için Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'na geldiklerini, partinin kuruluþ amacý ve vizyonuyla ilgili olarak yarýn düzenleyeceði basýn toplantýsýnda ayrýntýlý açýklamalarý kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ertuðruloðlu, "Ülkenin ihtiyacý olan bir hamle yaptýðýmýza inanýyorum. Ülkemiz, halkýmýz ve demokrasimiz için hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. Hastanede 2. anjiyo merkezi hizmette Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, kalp ve damarla ilgili hemen hemen tüm vakalarýn tedavi ve ameliyatlarýnýn artýk KKTC'de yapýlabildiðini söyledi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, 2. Anjiyo Merkezi'nin hizmete girmesi nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Kaþif, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý ve Kalp Damar ve Göðüs Cerrahisi Servis Sorumlusu Ramadan Kamiloðlu ile birlikte düzenlediði toplantýda hastanede yapýlan kalp operasyonlarý hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda ayrýca önceki gün stent takýlan bir hastanýn anjiyo görüntüleri de gösterildi. Saðlýk Bakaný Kaþif ve berberindekiler, toplantýdan sonra 2. anjiyo merkezini gezdi. Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, toplantýda yaptýðý konuþmada, artýk kalp damarla ilgili hemen hemen tüm vakalarýn, gerek cerrahi gerek ise giriþimsel olarak, ameliyat ve tedavilerinin yapýldýðýný belirtti. Kaþif, bu operasyonlarý gerçekleþtiren ekibin tüm vakalara müdahale Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da, yeni partinin öncelikle Tahsin Ertuðruloðlu ve arkadaþlarýna hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Demokrasi ve Güven Partisi'nin þu andan itibaren kurulmuþ olduðunu ifade eden Çavuþoðlu, baþvurunun incelenip eksik bir þey olmasý durumunda gerekli bilgilendirmenin yapýlacaðýný söyledi. Çavuþoðlu, partinin ülke demokrasisi ve ülkenin aydýnlýk yarýnlarý için de hayýrlý olmasýný diledi. edebilecek donaným ve yetenekte olduðunu söyledi. Týpta teknolojinin hýzla geliþtiðine iþaret eden Kaþif, önceden çok tehlikeli görülen vakalara þimdi giriþimsel olarak müdahale edilebildiðini belirtti. Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý ve Kalp Damar ve Göðüs Cerrahisi Servis Sorumlusu Ramadan Kamiloðlu ise halkýn gerçekleþtirdikleri ameliyatlarla ilgili sürekli soru sorduklarýný belirterek baþladýðý konuþmasýnda, yaptýklarý operasyonlarla ilgili istatistiki bilgi verdi. Kamiloðlu, bugüne kadar 305 açýk kalp ameliyatý yaptýklarýný ve bunlarýn 278'inin koroner, 21'inin ise çalýþan kalpte bypass olduðunu söyledi. 2011'in ilk 7 ayýnda ise 80 hastaya müdahale edildiðini söyleyen Kamiloðlu, "11 izole kapak, 7 kapak artý koroner bypass, 4 çift kapak, 5 doðumsal kalp anomalisi, 2 Stent, 6 Evar, 3 Karotis Andarterektomi+Patchplasty, 9 Varis, 20 Fistül, 1 Fem-pop ve 1 de akut Arter Týkanýklýðý operasyonu gerçekleþtirdik" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent FELAKETÝN VE DAVUTOÐLU'NUN GÖLGESÝ Güney Kýbrýs'ta yaþanan büyük felâketin ardýndan Kuzey Kýbrýs resmi makamlarý, Rum resmi makamlarýna elektrik verme teklifinde bulundu. Güney Kýbrýs makamlarý bunun resmi düzeyde gerçekleþmesine sýcak bakmadýlar. Söylendiðine göre, Türk tarafýnýn bunu, Kýbrýs sorununda Rumlara karþý siyasi rant olarak kullanacaðý endiþesi yol açtý bu duruma. Ne yazýk ki bu endiþenin haksýz ve yersiz olduðunu düþünmek mümkün deðil. Keþke öyle olsaydý... Keþke Türk tarafýnýn bunu sadece insani amaçlarla yapmak istediðine emin olabilseydik hepimiz. Sonunda bu endiþeleri giderecek formül bulundu. Elektrik satýþýnýn, hükümetler arasýnda deðil de, iþadamlarý arasýnda gerçekleþmesi için adýmlar atýldýðý söyleniyor. Benim söylemek istediðim þu: Böylesine büyük felâketler anýnda bile, iki taraf birbirine güvenmiyorsa... Yapýlacak bir insani yardýmýn, kendilerine karþý siyasi bir avantaj olarak kullanýlacaðýna dair Rum tarafýnýn endiþeleri varsa... Ve Türk tarafý bu endiþeleri haksýz çýkaracak güveni vermemiþse... Hiç kimse, bu pozisyonlardaki taraflarýn, 5-6 ay içinde Kýbrýs sorununun çözümüne imza atmasýný beklemesin. Adanýn korkunç bir barut fýçýsýna döndürülmesi nedeniyle, güneyde veya kuzeyde, her an yaþanabilecek böylesine büyük felâketler bile, iki toplum arasýndaki güven bunalýmýný ve lânet olasý siyasetin gölgesini silemiyorsa... Siz hangi anlaþmadan, hangi referandumdan, hangi birleþik Kýbrýs'tan bahsediyorsunuz be efendiler? Baþta iþgal rejiminde yaþayan Kýbrýslýtürkler olmak üzere, bu adanýn da, insanlarýnýn da çook çekeceði var demektir. Kýbrýs, bir an önce askerden ve her türlü silâh ve mühimmattan arýndýrýlmadýðý sürece, bu ada üzerinde yaþayan her canlý, güneydeki patlama gibi, hatta daha da beter cehennemi bir patlamanýn hedefindedir. Son Cenevre zirvesinden sonra her nedense bazý kesimlerde çözüme dair aþýrý bir iyimserlik oluþtu. Hiç umudu olmayanlar bile, "Galiba bu kez tamam" demeye baþladý! "Galiba"yý da kaldýrýp, "Bu iþ bitti" diyenler bile var! Oysa böyle bir iyimserliðe kapýlmamak için çok daha fazla neden var ortada. Herþeyden önce de, güneydeki felâketin bile deðiþtiremediði art niyet kuþkularý ve güven bunalýmý... Bu durumda bile birbirlerine kuþku ile bakanlarýn, kapsamlý bir çözüme nasýl imza koyacaklarý sorusu dolaþýyor kafalarda. Davutoðlu geldi... Yýl sonuna kadar çözüm, referandum ve Birleþik Kýbrýs dedi! Ardýndan "KKTC'nin her zaman yanýnda ve destekçisi olacaðýz" dedi! Ve Rumlara da bir tehdit sallayýp gitti. "Umarým bir kez daha böyle bir harekât yapmak zorunda kalmayýz" dedi! Garantörü olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'ni "Hepsini alýrýz" diye tehdit etti! Yetmedi. Birkaç gün sonra bir tehdit de AB'ye yolladý. "Çözüm olmadan Kýbrýs'a AB Dönem Baþkanlýðý verirseniz, biz de AB ile iliþkilerimizi dondururuz" (!) Daha birkaç yýl önce AB kapýsýnda "bizi de al" diye sümük çekenler, þimdi AB'ye rest çekmeye baþladýlar! AB üyesi Kýbrýs'a tehdit üstüne tehdit, Türkiye'nin, komþularýyla sýfýr sorun iddialarýnýn bir þovdan baþka birþey olmadýðýný gösteriyor. AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Davutoðlu'nun tehdidine "Bu tip yorumlar için doðru bir zaman deðil" yanýtýný verdi. Füle kibar adam... Hastir anlamýnda birþeyler de söyleyebilirdi. Ama çok nazik ve diplomatik biçimde bunu söylemeyi tercih etti.

5 16 Temmuz 2011 Cumartesi 5 Ege Kültür Platformu, Talat'a "Kültüre, sanata ve spora" yaptýðý katkýlarýndan ötürü "Onur ve Þükran Belgesi" vermiþ. - Ýyi güzel de, Talat'ýn asýl katkýsý, ekonomiye, siyasete, barýþa, çözüme oldu. Bunlar için bir þey yok mu? Yoksa bunlarý kapsayan ödül, Eroðlu'na mý saklandý? Rum yönetimi patlamanýn sorumlularýný bulmak için "komisyon" kuruyormuþ. - Demek onlar da bizimkiler gibi iþi yokuþa sürmek istediklerinde komisyon kuruyor. Oysa komisyona hiç gerek yok. Sorumlu ortada. Hristofyas'ýn yüzü neden kýzardý sanýyorsunuz! ZEYKO'ya ait arazinin otellerden geri alýnmasýnda Büyükelçi Akça'nýn rolü varmýþ. - Þak þak þak Akça'nýn parmaðýný iyi yerlere sokmaya baþlamasý takdire deðer doðrusu. 2012'de çözüm olabilirmiþ. - Tamam, daha fazla anlatmanýza gerek yok Çünkü ayný masalý 2011 için de dinlemiþtik. Güzellik yarýþmasýnda ilk üçe girecek güzellere YDÜ yüzde yüz tam eðitim bursu verecekmiþ. - Allah razý olsun Eðitime katký dediðin de böyle olur iþte CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, halkýn UBP'ye güvenmediðini söylemiþ. - Doðru söyledi Bu halk nasýl güvensin ki UBP'ye Bir koltuk için bir ülke yakabiliyor. Patlama sonrasý elektriksiz kalan Rum tarafý KKTC'den jeneratör alýyormuþ. - Yine de þanslý sayýlýrlar Biz o karanlýk günlerde mum ya da luks ile idare etmek zorunda kalýyorduk. Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Rumlar patlayýcýlarý açýkta muhafaza ediyordu. Bunun adý "Depolarýn dolup taþmasý"dýr ve çok düþündürücüdür. RUM BÝR ANDA, TÜRK YAVAÞ YAVAÞ... Açýk denizde giden gemiyi durdurdular. Yokladýlar. Cephaneyi buldular. "Kusura bakmayýn, bu denizler bizden sorulur beyler" deyip cephaneye el koydular. Getirdiler, askeri üsse yýðdýlar Ve Baþlarýna belayý aldýlar. Ne tür bir belaya bulaþtýklarýný sonra fark ettiler ama, geçmiþ ola! Patlamadan sonra ortaya çýkan gerçekler, insanýn kanýný donduruyor. Olay daha da dramatikleþiyor. "Yokmuþ be birbirimizden farkýmýz" dedirtiyor. Bütün ilgililer tehlikenin farkýndaymýþ. Olasý riskler biliniyormuþ. Ve üç yýldýr toplantý üstüne toplantý yapýlmýþ, "biz bu beladan nasýl kurtuluruz?"un yanýtý aranmýþ. Toplanmýþlar Konuþmuþlar Arada yazýþmalar yapýlmýþ.. Yeniden toplanmýþlar Komisyonlar, heyetler kurmuþlar Tek tek toplanmýþlar Hep birlikte toplanmýþlar Sayýsýz rapor düzenlemiþler Raporlarý birbirlerine aktarmýþlar Bunca toplantý yaptýlar, kime ne fayda saðladýlar? Hiç! Onca toplantý, sonuç fiyasko! Gencecik insanlar ölüp gitti, öldüðüyle kaldý. Býrakýn onlarýn üssü, alýn bizim Teknecik santralini þimdi. Göz göre göre zehir saçýyor. Ama siz sanýyor musunuz ki; siz tehlikenin farkýndasýnýz da, "yetkililerimiz ve ilgililerimiz" bunun farkýnda deðil. Farkýndadýrlar. Siz sanýyor musunuz ki o "ilgili ve yetkililerimiz" "bize ne be" deyip de yan gelip yatýyorlar. Hayýr. Yan gelip yatmýyorlar Görmezden gelmiyorlar. Asla bir ihmalleri yoktur. Bizim ilgili ve yetkililerimiz de, týpký o Rum BÖYLE BÝR ANDI ilgili ve yetkililer gibi, toplantý üstüne toplantý yapmýþ Rapor üstüne rapor yazmýþ Bir üstündekinin dikkatine sunmuþ ve gereði için arz etmiþtir. Þimdi hangi yetkiliye gidip isteseniz, hemen çýkarýp gösterir size dosyacýklarýný ve "Aha bak ben neler yaptým, hiç ihmalim ve kusurum yoktur" der. Haklýdýr da Yazdý, çizdi, konuþtu Ama ne fayda Ýnsanlarýmýz zehirlenmeye devam etmektedir. Fark, Rumlar bir anda öldü Türkler yavaþ yavaþ ölüyor Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS 1. Filtresiz elektrik santrali. 2. Taþ ocaklarýnýn çevreye verdiði tahribat. 3. Her bölgedeki çöplüklerin zehir saçmasý. Baþka örnekler sýralamama gerek yok. Bunlar bile ömrümüzü zýmparalamaya yeter.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3361 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Engin Ardýç, Kýbrýslýlar bizi istemiyor, oradan çekilelim, ama giderken de onlara, Sakýn bir daha baþýnýz sýkýþýrsa bizi çaðýrmayýn, bir gece ansýzýn gelmeyiz diyelim diyor. Çaðýrýrsak gelmeyin! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı