* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi."

Transkript

1 Uslu, O zat haddini bilmeli TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik söylediði aðýr sözleri eleþtirdi. Salim Uslu * HABERÝ 6 DA Alperenler Baþkan Külcü yü bekliyor Muhsin Yazýcýoðlu Çorum Belediye Meclisi'nin Türkiye'nin yetiþtirdiði önemli siyaset ve devlet adamý þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu'nun ismini yaþatmak için yapacaðý icraatý beklenirken, kentte bir müteahhit inþaatýný tamamladýðý apartmana 'Muhsin Yazýcýoðlu' adýný verdi. Alperen Ocaklarý ise, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Muhsin Baþkan isminin Akþemseddin Camii yanýndaki parka verileceði sözünü yerine getirmesini bekliyor. * HABERÝ 6 DA Muzaffer Külcü MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na merkez ilçe yönetiminden Ahmet Yaðmur Çýrak getiril- Sinan Özcan, bayraðý Ahmet Çýrak a devretti * HABERÝ 9 DA TECRÜBELÝ ÝÇÝNÝZDEN BÝRÝ ÇORUM Günlük Siyasi Gazete AK PARTÝ Çorum Milletvekili Aday Adayý Fiyatý : 40 Kuruþ Hititler Avrupa nýn gözdesi olmaya aday Çorum, Avrupa Birliði'nin yarýþmalý projesi EDEN 2015 Seçkin Destinasyonlar Programýna katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt un verdiði bilgiye göre,, Kasým ayýna kadar sonuçlanacak yarýþma sonucunda Çorum ilk üçe girerse Brüksel'de yapýlacak ödül töreni ile Avrupa Seçkin Destinasyonlar aðýna dahil olacak. Kalp çarpýntýsýna yakma tedavisi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anjiyografi Ünitesi nde yenilikçi bir tedavi hizmeti baþladý. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 2 DE ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. Güney Koreli iþ adamlarý geliyor Çorum Valiliði ve Kore Büyükelçiliði ortaklýðýnda Kore-Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý projesi hazýrlandý. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anjiyografi Ünitesi nde yenilikçi bir tedavi hizmeti 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. ÝHL den üniversite adaylarýna tam destek * HABERÝ 8 DE Kybele kabartmasý definecilerin hedefinde Çorum un Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu içerisinde bulunan ve eski çaðlarda "tanrýlarýn anasý" olarak bilinen üç metre boyundaki yaklaþýk 2 bin 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn meraký nedeniyle büyük ölçüde tahrip edildi. Dýþ yüzeyi tamamen tahrip edilen, yüzü, karný ve ayaklarý parçalanan kabartmanýn alt tarafý ve çevresindeki topraðýn da kazýldýðý tespit edildi. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 4 DE Vali Ahmet Kara Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, otomobil tutkunlarýnýn hasretini sona erdiriyor Külcü, Hitit Rallisi ni 41 yýl sonra öz vatanýna getirtti BÜYÜK ÞOV EYLÜL DE BAÞLIYOR Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü (ANOK) tarafýndan 41 yýldýr Ankara'da düzenlenen Türkiye'nin en prestijli rallisi unvanýna sahip Hitit Rallisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün daveti üzerine Çorum'a alýndý. Büyük þovun Eylül de start alacaðý Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, 19 Eylül de saat 18,00 de fuar alanýnda özel seyirci etabýyla baþlayacak. * HABERÝ 7 DE Demir Döküm Çorum yetkili satýcýsý Ýntegral Mühendislik in yeni maðazasý, düzenlenen törenle hizmete Bu okul kendi yeni maðaza elektriðini üretti Ýntegral den Demir Döküm Showroom dualarla açýldý * HABERÝ 9 DA * HABERÝ 8 DE KURBAN KESMEYEN KALMASIN! ÞOK FÝYAT 11 (canlý/kg) * Ücretsiz kesim Kurbanlýk küçükbaþ hayvan satýþlarýmýz baþlamýþtýr. Çetin CEYLAN Tel: Ahmet TURGUT Tel: Adres: Ovakarapýnar Köyü ÇORUM (Ç.HAK:2443) Ýlksen Ceritoðlu Kurt (Ç.HAK:2403) Dr. Fatih TUNCEL 17 EYLÜL 2015 PERÞEMBE

2 2 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Hititler Avrupa nýn seçkin destinasyon aðýna aday Çorum, Avrupa Birliði'nin yarýþmalý projesi EDEN 2015 Seçkin Destinasyonlar Programýna katýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un önerisi üzerine gastronomi alanýnda katýlaca- Ýlksen Ceritoðlu Kurt ðýmýz program için Çorum Valiliði, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreterliði, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Çorum Belediyesi, Ýlçe Belediyeleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak hazýrladýðý dosya ile baþvuru yapýldý. Kasým ayýna kadar sonuçlanacak yarýþma sonucunda Çorum ilk üçe girerse Brüksel'de yapýlacak ödül töreni ile Avrupa Seçkin Destinasyonlar aðýna dahil olacak ve Hititler den günümüze ulaþan zengin mutfak kültürünün tanýtýlmasý ve turizm potansiyelinin artýrýlmasý için son derece önemli bir network içinde yer almýþ olacak. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un önerisi üzerine yarýþmaya katýlým saðlandý. Çorum Hititler in baþkenti olarak turizmin de baþkenti olmalý AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum'un zengin tarihsel ve kültürel deðerlerinin daha iyi tanýtýlmasýnýn turizm gelirlerinin artmasý için önemli olduðunu söyledi. Çorum dünya miras listesinde yer alan önemli bir tarihsel mirasa sahip ve bunun yanýnda çok farklý kültürlerin zengin bir bileþimi diyen Kurt, bu amaçla Çorum'un tarihsel ve kültürel miras deðerlerini tanýtýcý televizyon programlarýnýn yapýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Daha çok kiþiye ulaþmanýn artýk televizyon sayesinde mümkün olduðu düþünülerek ilk etapta Kanal A Televizyonu Gafur Uzuner'le Gezelim Tozalým programýnýn Eylül 2015 tarihlerinde Çorum da çekimler yapacaðý haberini veren Milletvekili Kurt, Tanýtým faaliyetleri için Çorum'da yaþayan herkesin bu iþin ucundan tutmasý gerekir. Çorum un tanýtýmý için bu çalýþmalar devam eder ve artarak geliþirse Çorum, turizm alanýnda hak ettiði yere ulaþýr. Baðcý dan 2 yol haberi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, DodurgaOsmancýk Yolu na ikinci kat asfalt yapýldýðýný, Boyabat Sahil Yolu'nda da çalýþma yapýldýðýný bildirdi. Baðcý, açýklamasýnda þöyle dedi: "Maliye Bakanlýðý'ndan temin edilen ödenekle geniþletme çalýþmalarý yapýlan DodurgaOsmancýk arasý 15 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Özellikle yaz aylarýnda yoðun bir þekilde kullanýlan ve ayný zamanda ambulans güzergahý da olan kýsa yolun kýþ öncesi yapýlmasý için yoðun bir çaba sarf edilmiþtir. Bayram öncesi çalýþmalarý yapan Ýl Özel Ýdare'ye teþekkür ederim. Ayrýca Boyabat Barajý yolu sað koridorda Osmancýk Aþýkbükü Köyü ve Aþaðý Zeytin Köyü arasýnda güzergah deðiþikliði yapýlmak üzere çalýþmalara baþlanmýþtýr. Yolda meydana gelen çökme ve toprak kaymalarý nedeniyle yaklaþýk 2 kilometrelik yeni yol yapýmýna baþlanmýþtýr. Çalýþma yýl sonuna tamamlanacak olup, yaklaþýk 3.5 milyon liraya mal olacaktýr. Her iki çalýþmanýn hemþehrilerimize hayýrlý olmasýný dilerim" Boyabat Sahil Yolu'ndaçalýþma baþladý. Dodurga-Osmancýk Yolu na ikinci kat asfalt yapýlýyor. Boyabat Sahil Yolu nda çalýþma 3.5 milyon liraya mal olacak. AK Parti þehitlerimizi andý AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý 'Þehitlerimizi Anma ve Gençlik Buluþmasý' düzenledi. AK Parti Çorum Ýl Gençlik Kollarý 'Þehitlerimizi Anma ve Gençlik Buluþmasý' gerçekleþtirdi. Kur'aný Kerim tilaveti ve dualar eþliðinde þehitlerimiz anýldý. Gençlere þehitlik mertebesinin önemi hakkýnda bilgiler verildi. Programda konuþan AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým þöyle dedi: "AK Gençlik bir nesil hareketidir. Bu nesil demokratikleþmeyi sýrtlanmýþ ve siyasetin gençlere dayattýðý zorluklara raðmen, AK Parti ile baþlayan büyük dönüþümün geleceðe taþýnmasý hususunda milletin inanç ve deðerlerini üstlenen omurga olmaya taliptir. AK Gençliðin ülkemize dair heyecanlarý, beklentileri, istekleri, düþünceleri, ümidi ve dertleri bulunmaktadýr. Dertliyiz çünkü biz bu cennet vataný çok seviyoruz. Heyecanlýyýz çünkü büyük dönüþümü fark ediyoruz. Ýstiyoruz ve çalýþýyoruz. Çünkü bu topraklarda yaþayan herkesin adalete ihtiyacý var. Herkesin insanca yaþamaya hakký var. Düþünüyoruz çünkü akýl ile gitmeyen hiçbir þey tutarlý bir Gençlere þehitlerimizin önemi hakkýnda bilgiler verildi. Programda AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým konuþtu. sonuca varamaz. Ümitliyiz çünkü hiçbir etkinin doðrunun ve güzelin karþýsýnda kazanamayacaðýn inancýmýz var. Cesaretliyiz çünkü bu yolda nelerle karþýlaþacaðýmýzý biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Bizler bu mukaddes davamýzý Fatih'in torunlarý olarak nesilden nesle aktarmalýyýz. Cihad haktýr. Vatanýmýzýn, kardeþ ülkelerimizin, kutsal beldelerimizin her bir karýþý þehitlerimizin kanlarý ile bezenmiþken, siyonist leþlerinin iki günde sahip olmasýna göz yummamalýyýz. Onlarý ülkemizde söz sahibi yapmamalýyýz. Ezelden ebede hiç durmadan sürmeye devam edecek olan "Hak-batýl" davasýnda duruþumuzu belli edip mücadeleci yüreklerle her nerede olursak olalým kutlu direniþimiz ile mazlumlarýn ve maðdurlarýn yanlarýnda olmalýyýz. Cenab-ý Allah buyuruyor ki; 'Benim rýzam için yapýlan iþlerde çokluðun olduðu yere Rahmetimi indiririm.' Bu rahmetten geri kalmaksýzýn tek bir yürek ile Hazreti Ömer misali adaletli Hazreti Ali misali cesaretli olmalýyýz. Abilere özel görev Baþbakan Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýndaki üst komisyon, milletvekili aday listeleri üzerinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Parti genel merkezinde son rötuþlarýn yapýldýðý listede adaylar projeksiyonlu sunumla tek tek inceleniyor. Partinin önde gelen isimleri 7 Haziran da oy düþüþünün yaþandýðý yerlerden aday gösterilmesi planlanýyor. Baþbakan Davutoðlu, dün de AK Parti Genel Merkezi'nde seçim hazýrlýklarýný sürdürdü. Davutoðlu, aralarýnda Siyasi ve Hukuki Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, Seçim Ýþlerinden Partinin önde gelen isimleri oy kaybý yaþanan illerden aday gösterilecek Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Teþkilattan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ataþ, Genel Sekreter Abdülhamit Gül'ün de olduðu üst komisyonla 550 kiþilik listeyi hazýrlýyor. ÜÇ DÖNEMLÝKLER MEMLEKETLERÝ NDEN Partinin aðýr isimlerinin birçoðu ise adaylýk için memleketini tercih etti. Taner Yýldýz, Mustafa Elitaþ, Sadýk Yakut, Ömer Çelik, Mevlüt Çavuþoðlu, Nurettin Canikli, Mehdi Eker, Bekir Bozdað gibi birçok isim memleketlerinden aday adaylýðýný koydu. ABÝLERE ÖZEL GÖREV Kimi memleketinden kimi büyükþehirlerden aday adaylýðýný açýklayan partinin aðýr abilerinin farklý illerden aday gösterilebileceði belirtiliyor. Üst komisyonun partinin önde gelen isimlerini özellikle 7 Haziran'da oy düþüþünün yaþandýðý illerden aday yapabileceði konuþuluyor. Kaynak : Yeni Þafak

3 PERÞEMBE 17 EYLÜL Kybele kabartmasý definecilerin hedefinde Çorum un Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu'nda bulunan ve eski çaðlarda "tanrýlarýn anasý" olarak bilinen üç metre boyundaki yaklaþýk 2 bin 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Hitit medeniyetine ev sahipliði yapan Çorum'un yaný sýra Anadolu'nun az bilinen doðal güzelliklerinden biri olarak keþfedilmeyi bekleyen Ortaköy ilçesindeki Ýncesu Kanyonu, her iki tarafýný çevreleyen sarp kayalýklar arasýnda bulunuyor. Yaklaþýk 12 kilometre uzunluðundaki kanyonla ilgili yapýlan araþtýrmalarda, bölgede Hititlerin yaný sýra 8 farklý medeniyetin yaþadýðý tespit edilirken, deðiþik dönemlere ait yüzlerce maðara ve anýtýn bulunduðu kanyona önem katan tarihi deðerlerin baþýnda Kybele kabartmasý geliyor. Kanyonun giriþinden yaklaþýk 1,5 kilometre uzaklýktaki kabartmanýn, 1985 yýlýnda odun toplayan köylüler tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan yapýlan araþtýrmalarda yaklaþýk 2 bin 200 yýllýk olduðu tahmin ediliyor. Uzunluðu 3 metreden fazla olan Kybele kabartmasý, bir taht üzerinde oturan ve sol elinde bir aslan yavrusunu tutan "ana tanrýça"yý tasvir ediyor. Medeniyetin baþlangýcýna ev sahipliði yapan, birçok uygarlýðýn birleþim yeri olan Anadolu topluluklarýnda bir dini inanýþa ait olduðu bilinen kabartma, içinde ve çevresinde altýn olabileceðini düþünen define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Dýþ yüzeyi tamamen tahrip edilen, yüzü, karný ve ayaklarý parçalanan kabartmanýn alt tarafý ve çevresindeki topraðýn kazýldýðý, kabartmanýn yakýnýnda bulunan tanýtým levhasýnýn üzerine yazýlar yazýlýp, silahla ateþ edildiði belirlendi. Ziyaretçilerin Kybele kabartmasýna rahatça ulaþýlabilmesi için yapýlan bin 700 kilometrelik Türkiye'nin en uzun ahþap yürüyüþ platformunun bir bölümü de düþen kayalar nedeniyle parçalandý. - "Güvenlik kameralarý yerleþtirilebilir" Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, tarihi kabartmanýn daha fazla tahribata uðramamasý için bölgeye güvenlik kameralarý yerleþtirilebileceðini söyledi. Kanyonun turizme kazandýrýlmasý amacýyla birkaç yýl içerisinde yürüyüþ yolu, kýr konaðý, çocuk oyun gruplarý, kamelya, otopark ve piknik alanlarýnýn yapýldýðýný anýmsatan Özüdoðru, kanyonun akþam saatlerinde de ziyaret edilebilmesi amacýyla Ortaköy Kaymakamlýðý tarafýndan aydýnlatma sistemi kurulmasý için çalýþma yürütüldüðünü ifade etti. Özüdoðru, Kybele'nin yer aldýðý bölgede kaçak kazýlar yapýldýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Elimizden geldiði kadar tahribatý önlemek için çaba gösteriyoruz. Gelen ihbarlarý anýnda güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Ancak kanyonun büyük ve ýssýz olmasý özellikle gece saatlerinde de kimsenin girememesi bizler açýsýndan dezavantaj. Bölgedeki aydýnlatma çalýþmalarýna paralel olarak Kybele'nin bulunduðu alana güvenlik kameralarý yerleþtirilebilir. Bu konuda yöre halkýnýn da daha bilinçli ve duyarlý davranmasýný temenni ediyoruz." 200 yýllýk Kybele kabartmasý, define avcýlarýnýn hedefi haline geldi. Temmuz da araç sayýsý 153 bin oldu - "Turistten daha çok define avcýlarý geliyor" Türkiye de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Temmuz ayý sonu itibarýyla 19 milyon 541 bin 369 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, bölge iller arasýnda Samsun da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Temmuz ayý sonu itibarýyla 295 bin 324 olurken, Çorum da 153 bin 145, Tokat ta 152 bin 510 ve Amasya da 98 bin 211 oldu. TÜÝK ten yapýlan açýklamada þu bilgiler yer aldý: Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 541 bin 369 adet taþýtýn %52,7 sini otomobil, %16,3 ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,5 ini traktör, %4,1 ini kamyon, %2,2 sini minibüs, %1,1 ini otobüs, %0,2 sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Ukrayna'dan gelen arkadaþlarýna kanyonu gezdiren Kemal Ceylan ise kanyonu çok beðendiðini ancak Kybele kabartmasýndaki tahribatý görünce üzüldüðünü anlattý. Bölgeyi daha önce de gezdiðini, kabartmadaki tahribatýn sürekli arttýðýný öne süren Ceylan, "Burasý gerçekten çok güzel bir yer ama turistten daha çok define avcýlarý geliyor. Kabartmanýn halini görünce üzüldüm. Kybele, verilen zararla tanýnmayacak hale gelmiþ. Midesinde altýn olduðunu düþünüp heykeli parçalayanlarýn, çevresini kazanlarýn olduðunu biliyoruz. Bunlar bizim tarihimiz, mirasýmýz. Bunlara sahip çýkmalýyýz" Ýncesu Kanyonu yaklaþýk 12 kilometre uzunluðunda. Kanyonda 200 yýllýk Kybele kabartmasý görülüyor. Ýsrail Kudüs te iþgal gücünü artýrýyor Son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini arttýran Ýsrail iþgal güçleri, Kudüs'teki polis sayýsýný da arttýracak. Ýsrail'in Mescid-i Aksa'da yaþanan olaylar nedeniyle, Kudüs'teki polis sayýsýný arttýracaðý belirtildi. Ýsrail radyosunun haberine göre, Kudüs'teki güvenlik durumunun deðerlendirildiði toplantýnýn kapanýþýnda konuþan Ýsrail Polisi Genel Müdür Vekili Bentzi Sau, Kudüs tümeninin yüzlerce polisle güçlendirileceðini bildirdi. Yahudiler için yýlbaþý olarak kabul edilen "Roþ Aþana" tatili Temmuz ayýnda 141 bin 786 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý Temmuz ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 141 bin 786 taþýt Çorum da 153 bin 145 araç kaydý bulunuyor. içinde otomobil %61 ile gerçekleþti. Traktörde ilk sýrada yer aldý. Bunu ise %21,9 azalýþ oldu. sýrasýyla %15,9 ile motemmuz ayýnda tosiklet, %14,1 ile kamgeçen yýlýn ayný ayýna yonet, %3,5 ile traktör göre trafiðe kaydý yapýtakip etti. Taþýtlarýn lan taþýt sayýsýnda %5,5 ini ise minibüs, %29,5 artýþ gerçekleþti. otobüs, kamyon ve özel Bu artýþ otomobilde amaçlý taþýtlar oluþturdu. %37,7, minibüste %15, Trafiðe kaydý yapý- otobüste %79,1, kamyolan taþýt sayýsý bir önceki nette %42,8, kamyonda aya göre %57,2 arttý %42,8, özel amaçlý taþýtlarda %105,8, traktörde Temmuz ayýnda ise %12,8 olarak gertrafiðe kaydý yapýlan taçekleþti. Motosiklette þýt sayýsý Haziran ayýna ise %1,1 azalýþ oldu. göre %57,2 arttý. Bu artýþ otomobilde %78,7, 490 bin 764 adet minibüste %24,1, ototaþýtýn devri yapýldý büste %76,8, kamyonetdevri yapýlan topte %80,8, kamyonda lam 490 bin 764 adet ta%46,5, motosiklette þýt içinde otomobil %19,1, özel amaçlý taþýt%69,9 ile ilk sýrada yer larda ise %14,7 olarak aldý. Otomobili sýrasýyla %15,1 ile kamyonet, %6,8 ile motosiklet, %2,8 ile traktör takip etti. Temmuz ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %5,4 ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG li otomobil oraný %40,7 oldu Temmuz ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 10 milyon 303 bin 593 adet otomobilin %40,7 si LPG, %30,7 si dizel, %28,1 i benzin yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,4 tür. Ýsrail iþgal güçleri, Kudüs'te polis sayýsýný arttýrýyor. nedeniyle yaklaþýk 50 Yahudi yerleþimci Tarým Bakaný Uri Ariel eþliðinde geçen pazar Mescid-i Aksa'ya girmiþ, yerleþimcilerin Aksa'ya alýnmasýný protesto eden ve içeri girmek isteyen Filistin- lilere, askerler ses bombasý, göz yaþartýcý gaz ve plastik mermiyle müdahale etmiþti. Müdahale sýrasýnda aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu çok sayýda kiþi yaralanmýþtý. Gerginlik pazar gününden bu yana devam ederken bu sabah Ýsrail iþgal güçleri postallarýyla Mescid-i Aksa'nýn etrafý camekanla çevrili minberinin yakýnýna kadar girmiþ ve çatýsýna çýkmýþtý.(dünya Bülteni) Mustafa Köse Çorum'da faaliyet gösteren berber ve kuaför esnafýnýn mesai saatleri Kurban Bayramý dolayýsýyla bugün itibariyle serbest býrakýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinin 17 Eylül Perþembe gününden itibaren serbest býrakýldýðýný bildirdi. Tüm berber ve kuaför esnafýnýn Kurban Bayramý'ný da þimdiden kutlayan Mustafa Köse, berber ve kuaför esnafýna iþlerinde bol kazanç, saðlýk ve mutluluk temenni etti. (Ç.HAK:2459) Berber ve kuaförlere bayram mesaisi Kesim : Tarým Et Kombinesinde

4 4 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Güney Koreli iþ adamlarý geliyor Çorum Valiliði ve Kore Büyükelçiliði ortaklýðýnda Kore- Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý projesi hazýrlandý. Baþbakanlýk Tanýtma Fonu tarafindan desteklenen proje, 7-8 Ekim'de Çorum'da gerçekleþtirilecek. Proje ile Hititler ve Çorum Koreliler e tanýtýlacak. Konuya iliþkin açýklama yapan Vali Ahmet Kara, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüz tarafindan hazýrlanan "Kore-Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý" projesi 7 Ekim 2015 tarihinde Çorum Müzesi'nde ve 8 Ekim 2015 tarihinde Alacahöyük Kanal A Televizyonu nda yayýnlanan ve daha çok ekonomi aðýrlýklý olan Apks Programý Yönetmeni Hüseyin Gülçehre, ekibiyle birlikte Çorum'a gelerek Vali Ahmet Kara ile röportaj yaptý. Çorum'un tarihi kültürel mirasý itibariyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduðunu belirten Vali kara, 120 ülkeye ihracat ve 70 ülkeye ithalat yapýldýðýný, kentin ticaret ve sanayisini geliþtirmiþ ve hýzla geliþtirmekte olan dinamik bir yapýya sahip olduðunu ifade etti. Çorum'un asayiþ ve huzur yönünden en yaþanabilir þehirler arasýnda bulunduðunu anlatan Kara, yapýlmasý planlanan ve önümüzdeki yýllarda inþaatýna baþlanacak olan demir yolu ve hýzlý tren hattý ile de sanayide ve ticarette önemli bir ivme kazanýlacaðýný dile getirdi. Çorum'a kalkýnma ajansý kurulmasý gerektiðini Deli Mehmet Vali yi ziyaret etti Lokantacý esnafýndan Deli Mehmet lakabý ile tanýnan Mehmet Coþkun, Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Vali Ahmet Kara, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kapýsýnýn tüm esnaf ve vatandaþlara açýk olduðunu söyledi. ve Boðazkale'de yapýlacak bir dizi etkinlik ile iki ülke insaný arasýnda kültürel ve ticari baðlar kurulmasý, farklý kültürlere ve medeniyetlere mesken olan Anadolu coðrafyasýnda köklü tarihi ve zengin vurgulayan Kara, Türkiye'nin en uzun ýrmaðý olan Kýzýlmak' ýn Çorum sýnýrlarý içerisinde 182 kilometre yol kat ettiðini, Kýzýlýrmak Vadisi'nin, Kýzýlýrmak Havzasýnýn bir kalkýnma idaresi þeklinde organize olmasý ve Orta Karadeniz Vali Ahmet Kara kültürel varlýklarý ile önemli bir yer edinen ilimiz Çorum'un tanýtýmý yapýlacaktýr. Çorum'da yapýlacak etkinliklere Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliði Çorum merkezli kalkýnma idaresi Kanal A da yayýnlanan ekonomi programý Apks yöneticileri Vali Kara yý ziyaret etti. Vali Kara, Kanal A ya röportaj verdi. Bölgesi'nde Çorum merkezli bir Kýzýlýrmak Kalkýnma Birliði'nin kurulmasýnýn bölgenin geliþmesi için gerekli olduðunu kaydetti. Vali Kara ilde dezavantajlý kesimlere yönelik çalýþmalarýn sosyal Lokantacý esnafýndan Deli Mehmet lakabý ile tanýnan Mehmet Coþkun, Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Müsteþarý Dongwoo Cho, Kore Turizm Organizasyonu istanbul Ofisi Müdürü Kuensoo Kim ile birlikte Koreli beþ seyahat acentesi müdürü, ayrýca Koreli iþ ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinden 27 kiþi olmak üzere toplam 35 Koreli konuk katýlacaktýr. Ýlimize ve Hitit medeniyetine Uzak Doðulu turistlerin ilgisi her geçen gün artmakta olup Japonlar dan sonra Koreliler in de ilgi duymaya baþladýðý ilimizin daha fazla tanýtýmýn yapýlmasý için büyükelçiliklerle benzer projeler yapýlarak ilimize daha fazla turist gelmesine çalýþýlacaktýr. devlet anlayýþý içerisinde titizlikle üstünde durulduðunu belirtirken, Son olarak ta ülkenin içinde bulunduðu durum ile ilgili açýklamalarda bulundu. Vali Kara, Apks Programý Ekibi'ne Çorum ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Yýldýzlar Altýnda Hitit Karadeniz'de sezonun açýlmasýyla birlikte hamsi, istavrit, mezgit ve palamut avlanmaya baþlandý. Samsun Büyükþehir Belediyesi Balýk Hali'nde kilogramý 3,5 liraya satýlan hamsi ve istavrit, tezgahta 5 liradan alýcý buluyor. Palamudun tanesi 5-10 lira, mezgitin kilogramý ise 10 liradan satýlýyor. Samsun Balýk Hali Komisyoncularý Derneði Baþkaný Davut Kýyak, AA muhabirine, balýkçýlarýn Samsun ve Ordu açýklarýnda bol miktarda avlanmaya baþlandýðýný söyledi. Bu yýl hamsi ile mezgit, istavrit, palamut ve kalkanýn bol olacaðýný düþündüklerin anlatan Kýyak, "Havalarýn uygun gitmesi halinde önümüzdeki Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Þükrü Aðbal, Vali Kara ya Hititler le ilgili bir fotoðraf hediye etti. Çorum da yeni kurulan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) Baþkaný Gürkan Yaðmur ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret ettti. Ziyarette derneðin yaptýðý çalýþmalar, eðitimler, sosyal projeler ve etkinlikler hakkýnda Vali Kara ya bilgiler sunuldu. Dernek üyeleri çektikleri fotoðraf ve çoruma ait ileriye dönük projelerinin sunumunu yaptýlar. Ayrýca dernek üyesi fotoðraf sanatçýsý Þükrü Aðbal ýn Alacahöyük te çekmiþ olduðu Yýldýzlar Altýnda Hitit isimli fotoðrafýný Vali Kara ya hediye etti. Vali Ahmet Kara da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek,çorum da bir eksiðin kapatýldýðýný ve derneðin güzel fotoðraflarla kültür ve turizme katký saðlayacaðýný ifade etti. ÇOFSAD Baþkaný Gürkan Yaðmur, Çorum'da ilk defa kapsamlý ve düzenli bir fotoðraf derneði kurulduðunu, kýsa bir süre önce faaliyete geçen ÇOF- SAD ýn ilimizin fotoðraf sanatýnda sosyal bir eksikliðini giderdiðini, düzenledikleri etkinliklerle kendisinden söz ettirdiðini söyledi. Ýlk fotoðraf gezisini 19 Mayýs'ta Samsun'a, ardýndan 12 Haziran'da Doðu Karadeniz e,01 Aðustos'ta Tokat'a, 30 Aðustos tarihinde Kapadokya-Aksaray-Tuz Gölü'ne düzenleyen ÇOFSAD'ýn, gezi etkinliklerinin yanýsýra sosyal sorumluluk projelerine de imza atarak, mayýs ayýnda Çeþmeören Köyü Ýlkokulu öðrencilerine giyim, kýrtasiye yardýmýnda bulunduklarýný belirten Yaðmur, derneðin fotoðraf sanatýna ve sanatçýsýna saygýnlýk kazandýrmayý amaçladýðýný, bilimsel ve sanatsal bakýmdan fotoðrafýn ve tüm görsel sanatlarýn kapsamlý biçimde iþlendiðini, geliþmesinin ve yaygýnlaþmasýnýn saðlandýðýný; bu çalýþmalar yoluyla bireysel ve toplumsal niteliklerin geliþtirilmesi için çaba gösterildiðini ifade etti. Çorum ve çevresini tanýtmaya ve bu kapsamda arþiv oluþturmaya, belirli dönemlerde dernek üyelerinin kiþisel ya da topluca veya ulusal düzeyde bu sanat dallarýyla ilgili usta sanatçýlarýn yapýtlarýný sergileyerek yöre halkýna fotoðraf ve tüm görsel sanatlarý sevdirmeyi hedeflediklerini, onlarýn da ilgi ve katýlýmlarýný temin ederek dernek üyeleri ve fotoðrafçýlýða ilgi duyanlar arasýnda yakýnlaþma ve dayanýþma saðladýklarýný söyledi. Derneðin kaybolup gitmekte olan eski fotoðraf, yayýn ve araç gereçleri toplayarak koruduðunu, bunlarýn sosyal ve bilimsel açýdan deðerlendirilmesini saðladýðýný, eðitim kurumlarý, galeriler, müzeler ve diðer kamu ve özel kuruluþlar ile iliþkiler kurarak, dernek amaçlarý yönünde ortak çalýþmalar yapmak, desteklerini saðlamak veya onlarýn çalýþmalarýna destek olmayý istediðini, kurum ve kuruluþlar nezdinde fotoðraf sanatý ile ilgili bilirkiþilik görevi yapmayý hedeflediðini belirten Yaðmur, amacýn gerçekleþtirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayýnlarý temin ettiðini, dokümantasyon merkezi oluþturulduðunu, çalýþmalarýný duyurmak için amaçlarý doðrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayýnlar çýkarmak için çalýþmalarda bulunulduðunu kaydetti. Gaziler Günü mesajý Vali Ahmet Kara Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Türk milletinin baðýmsýzlýðýný þehit ve gazilere borçlu olduðunu belirten Kara, açýklamasýnda þöyle dedi: Bugün millet olarak þanlý bayraðýmýzýn altýnda birlik ve beraberlik içinde, baðýmsýz olarak yaþýyorsak, bunu aziz þehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Gaziler Günü vesilesiyle, bu kutsal emanete karalýlýkla sahip çýkarak ülkemizi en güçlü þekilde geleceðe taþýmak için elbirliði ile çalýþmalýyýz. Yaþadýðýmýz Anadolu coðrafyasýnýn jeopolitik konumu nedeniyle her devirde olduðu gibi bu gün Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði yönetimi Vali Kara yý ziyaret etti. de ülkemizin huzurunu bozmak isteyen iç ve dýþ düþmanlar her zaman olabilecek ve bu uður da geçmiþte bedel ödeyen milletimiz bundan sonrada hiç düþünmeden canýný ortaya koyacaktýr. Türk milletinin medar-ý iftiharý olan gazilerimize ve þehit ailelerimize bu güne kadar olduðu gibi, bundan sonra da layýk olduklarý kýymeti devlet ve millet olarak vermeye devam edeceðiz. Bu düþüncelerle, Gaziler Günü'nü kutluyor, vataný için canýný feda eden tüm aziz þehitlerimizi, ahrete intikal etmiþ gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyor aramýzda bulunan bütün gazilerimize cenabý haktan huzurlu saðlýklý uzun ömürler diliyorum. Hamsi 5 liraya düþtü Karadeniz'de sezonun açýlmasýyla birlikte hamsi, istavrit, günlerde tezgahta balýk daha bol ve ucuz olacak. Havalarýn soðumasýyla palamudun da artacaðýný düþünüyoruz. Yine istavrit, mezgit ve kalkanýn da bu yýl bol olacaðýný tahmin ediyoruz. Zaten fiyatlarýn düþmesi balý- mezgit ve palamut avlanmaya baþlandý. ðýn bol olduðunu gösteriyor" Kentte balýk satýcýlýðý yapan Yaþar Koca ise hamsinin "doðal antibiyotik" olduðunu ifade etti. Koca, denizden bol miktarda hamsi ve istavrit çýktýðý için kilogram fiyatýnýn 5 liraya düþtüðünü belirterek, "Trol avcýlýðý yasaðý da bugün sona eriyor. Trol teknelerinin denize açýlmasýyla avlanan balýk türleri artacak. Böylece diðer balýk türlerinde de fiyatlar düþecektir" diye konuþtu. Kaynak : AA

5 Kurban Bayramý na sayýlý günler kala Hayvcan Pazarý nda hareketlilik artarken, Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý yaþanmadýðý belirtildi. Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý yok ülkemizde insan saðlýðýnýn yanýnda hayvan saðlýðý da dikkate alýnarak yerel yönetimlerce dini müeyyideler ve hijyen kurallarýna uygun kesim yerleri hazýrlanarak halkýmýzýn kurbanlarýný rahat bir þekilde kesmeleri ve kurban etlerini daha saðlýklý olarak elde etmeleri için bazý kurallara uyulmasý gerektiðini dile getiren Ermiþ, Kurbanlýk hayvan alýmlarý veteriner Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ Saðlýk Raporu veya Besiciler bayramýn son haftasýndan umutlu. hayvan pasaportu Gýda, Tarým ve dýþýna kurbanlýk hayvan alýnmamasý yerlerinde kullanýlacak yakýnýnýn akýtýlmasý, olmayan, küpesiz, çok Hayvancýlýk Ýl Müdürü sevkiyatýnýn yapýldýðýný gerekmektedir sular yeterli ve içilebilir kesim ve yüzüm zayýf olan, gebe olan, Erkan Elfaz Ermiþ, açýklayan Ermiþ, bu Kursan kesim özellikte olmalýdýr. Ete iþleminin daha temiz ve yeni doðum yapmýþ Çorum da kurbanlýk yýlda rakamlarýn ayný yerleri hakkýnda da bilgi temas eden býçak ve satýr saðlýklý bir þekilde olan, yüksek ateþi olan, hayvan sýkýntýsý seviyede olacaðýný veren Ermiþ, Hayvan gibi aletler temiz olmalý, yapýlmasý saðlanmýþ kýllarý karýþýk ve mat bulunmadýðýný açýkladý. tahmin ettiklerini kesimleri Gýda,Tarým ve kesim iþini yapacak olacaktýr ifadelerini halde olan, bakýþlarý ve Kurban Bayramý na kaydetti. Hayvancýlýk olanlar kiþisel kullandý. dýþ görünümü canlý sayýlý günler kala bir Çorum da Bakanlýðýndan ruhsat temizliklerinde titizlik Kurban Bayramý olmayan, salya ve gözde açýklama yapan Gýda, kurbanlýk hayvan alýnmýþ mezbaha ve göstermelidirler. Kesim süresince kurum akýntýsý bulunan, pis Tarým ve Hayvancýlýk Ýl sýkýntýsýnýn kombinalarda veya sonrasý oluþan atýk ve veterinerlerinin belediye kokulu ishali olan, Müdürü Erkan Elfaz bulunmadýðýný dile geçici kesim yerlerinde artýklarýn depolanmasý öksürük, nefes darlýðý, görevlileri ile koordineli Ermiþ, 2014 yýlýnda 10 getiren Ermiþ, Hayvan yapýlmalýdýr. Kesim ve bertarafý için gerekli pis kokulu burun akýntýsý bir þekilde çalýþacaðýný bin büyükbaþ, 11 bin Pazarý nda da yapýlacak yerler kolay çevre düzenlemeleri olan, çevreye karþý aþýrý ve herhangi bir sorun 500 küçükbaþ kurbanlýk önümüzdeki günlerden temizlenebilen ve yapýlmalýdýr. Kesim tepkili veya çok duyarsýz yaþandýðýnda hayvan kesimi itibaren tam zamanlý dezenfekte edilebilen iþlemi mümkün olan, yara, þiþlik ve yapýldýðýný söyledi. kurbanlýk satýþlarýnýn malzemeden yapýlmýþ olduðunca hayvanlar vatandaþlardan ödemi olan, cinsiyet Ayrýca geçtiðimiz 9 baþlayacaðýný belirtti. olmalýdýr. Zeminde su ve askýya alýnarak kendilerine ulaþmalarýný organlarý ve memede kanýn birikmemesi yapýlmalýdýr. Böylece isteyen Ermiþ, Kurban bin 105 büyükbaþ, 4 bin Çevre bilincinin kötü kokulu akýntýsý saðlanmalýdýr. Kesim kanýn mümkün Bayramý nýn hayýrlara 500 adette küçükbaþ il hýzla geliþmekte olduðu olan, hayvanlarýn satýn olduðunca tamamýna vesile olmasýný temenni Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Kurban kesim yerleri belirlendi Çorum'un Sungurlu Ýlçesi Kurban Hizmetleri Komisyon kararýna göre Kurban Bayramý'nda halkýn kurbanlarýný tespit edilen 5 ayrý yerde kesebileceði belirtildi. Yapýlan açýklama da Sungurlu'da kurban kesim yerleri, Ankara Samsun Asfaltý Baktat Tesisleri karþýsýnda bulunan Yeni Mezbahane, Hacettepe Mahallesi 1100 Sokak'ta bulunan Pazaryeri olarak ayrýlan yer (Elif Tuðba siteleri arkasý kömür daðýtým yeri), Fatih Mahallesi 3003 Sokak Yavuz Selim Ýlkokulu karþýsý, Bahçelievler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 2027 Sokak ofis karþýsý ve Turan Mahallesi Þehit Nuri Bayav Caddesi Altýnoðlu Cami karþýsý kesim yeri olarak belirlendi. Kurban Bayramý boyunca kurbanlýklarýný Sungurlu Belediyesi mezbaha tesislerinde kestirmek isteyen vatandaþlarýn komisyonun belirlediði ücret karþýlýðýnda kesim yaptýrabilecekleri hatýrlatan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, halkýn huzurlu bir Bayram geçirmesi için Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceðini ifade etti. Halkýn ve esnaflarýn kolaylýkla alýþ veriþlerini yapabilecekleri canlý hayvan pazarýný ekiplerin sürekli denetim altýnda tuttuðunu belirten Baþkan Þahiner, "Açýk alanlarda halkýmýzýn et çekimi yapmamalarýný ve kötü görüntü sergilememelerini rica ediyoruz. Halkýmýzýn dini vecibelerini yerine getirirken çevreye karþý daha duyarlý davranacaklarýna inanýyorum. Kurban kesimi nedeniyle ilçede oluþabilecek kötü görüntülerden korunmak için ekiplerimiz saat baþý görev baþýnda olacaktýr. Kesim yerleri dýþýnda, çarþý içinde veya mahalle aralarýnda kesim yapýlmamasýný tüm Sungurlu halkýnda rica ediyoruz. Kurbanlarýn dini vecibelere uygun, saðlýk ve çevre þartlarýný taþýyan yerlerde kesilmesi gerekmektedir. Kesim sonunda da temizliðe azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir" (ÝHA) Baldýzýný öldüren polis tutuklandý Samsun'da baldýzýný tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdüðü iddiasýyla adliyeye sevk edilen 16 yýllýk polis memuru, çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akþam saat sýralarýnda meydana geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden ve Körfez Ýlçe Emniyet Müdürlüðü bünyesinde görev yapan 16 yýllýk polis Erdoðan K. (42), ailevi sorunlardan dolayý 3 ay önce kendisinden ayrýlan ve boþanma davalarý devam eden 2 çocuk annesi eþi Sevilay K.'nin (40) Samsun'da kaldýðý kýz kardeþinin evine gitti. Eþiyle barýþmak ve çocuklarýný da görmek isteyen Erdoðan K. ile barýþmak istemeyen eþi, çocuklarýný da göstermek istemedi. Erdoðan K., çýkan tartýþmada 1 çocuk annesi baldýzý Hatice Þahin'i tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü. Olayýn ardýndan kaçan Erdoðan K., Çorum'da yakalanarak Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüðü'nde sorgulanmasýnýn ardýndan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Erdoðan K., çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan "kasten adam öldürmek" suçundan saat sýralarýnda tutuklanarak Samsun Kapalý Cezaevi'ne gönderildi.(ýha) Mardin davasý duruþmasý Mardin Cezaevi önünde önceki yýl 3'ü çocuk 2'si kadýn 5 kiþinin yaþamýný yitirdiði saldýrýya iliþkin 6'sý tutuklu 11 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmaya tutuklu sanýklar A.E. (16) ile Abdulkadir (40), Mehmet Sýraç (35), Mehmet Masum (26), Diyaeddin (20) ve Abdulselam Erkan (29) katýlmadý. Tutuksuz sanýklar Ramazan (54), Hasan (45), Mehmet Emin (46) ve Mehmet Erkan (25) ile Cevzat Dað (38) da duruþmaya gelmedi. Sanýklardan A.E'nin yaþýnýn küçük olmasý nedeniyle kapalý görülen duruþmaya, basýn mensuplarý ve Mardin'den gelen sanýk yakýnlarý alýnmadý. Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruþma salonunun bulunduðu katta güvenlik önlemi aldý. Bazý taraf avukatlarýnýn mazeret bildirmesi nedeniyle mahkeme heyeti karar için duruþmayý erteledi. - Ýddianame Ýddianamede, saldýrýnýn Erkan, Sürer ve Ýpek aileleri arasýnda, arazilerindeki su kuyusundan kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleþtirildiði belirtilerek, aileler arasýnda daha önce yaþanan kavgada Ali Ýhsan ve Osman Erkan'ýn yaþamýný yitirdiði, Ali ve Celal Sürer ile Mehmet Ýpek'in de bu olay nedeniyle tutuklandýðý ifade edilmiþti. Ayrýca þüpheliler Mehmet Masum, Mehmet Sýraç, Abdulkadir, Mehmet Emin, Ramazan, Abdulselam ve Hasan Erkan'ýn "kan gütme saiki" ile hareket ederek, aile meclisinde Sürer ve Ýpek ailelerinden cezaevine ziyaret için gelenlerin öldürülmesi kararý alýndýðý ileri sürülmüþtü. - Sanýklar için istenen cezalar Erdoðan K. Ýddianamede, saldýrýyý gerçekleþtirdikleri gerekçesiyle Mehmet ve Diyaeddin Erkan hakkýnda TCK'nýn "tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme", "adam yaralama" ve "ruhsatsýz silah taþýma" suçlarýndan 5'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ile 6'þar yýl hapis cezasý talep ediliyor. Sanýklar Abdulkadir, Mehmet Sýraç, Mehmet Emin, Mehmet Masum ve Abdulselam Erkan ile tutuksuz yargýlanan sanýklar Ramazan ve Hasan Erkan için de "adam öldürme suçunu azmettirdikleri" gerekçesiyle 5'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý isteniyor. Sanýk Cevzat Dað'ýn "tasarlayarak, kan gütme saikiyle, çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme" suçlarýna yardým ettiði gerekçesiyle cezalandýrýlmasýnýn istendiði iddianamede, yaþý küçük sanýk A.E'ye ise "tasarlayarak, kan gütme saikiyle çocuðu veya beden, ruh bakýmýndan kendini savunamayacak kiþiyi öldürme", "adam yaralama" ve "ruhsatsýz silah taþýma" suçlarýndan ceza verilmesi talep ediliyor. - Olay Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi önünde, 19 Eylül 2013'te gerçekleþtirilen silahlý saldýrýda, Emine Ýpek (27), çocuklarý Narin (10) ve Nizamettin Ýpek (7) ile Ayþe Sürer (38) ve oðlu Süleyman Fýrat Sürer (4) hayatýný kaybetmiþ, ölenlerle bir yakýnlýðý bulunmayan Hasibe Amak da yaralanmýþtý. Olaydan sonra tutuklanan 9 sanýktan Cevzat Dað ve Mehmet Emin Erkan ilk duruþmada, Mehmet Erkan da haziran ayýndaki duruþmada tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý.(a.a.) PERÞEMBE 17 EYLÜL Motosiklet sürücüsü kaza yaptý Laçin'den Osmancýk'a motosikletiyle giden 17 yaþýndaki H.M.A. kaza yaparak yaralandý. Genç sürücü, dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek þarampole devrildi. Yoldan geçenlerin müdahale ederek, 112 servisine durumu bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan genç sürücü tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Beton bariyerlere çarptý Tosya-Osmancýk istikametinde giden kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarýnda bulunan beton bariyerlere çarptý. Önceki gün saat 09,15'te yaþanan kazada araç sürücüsü Z.G. (52) ve araçta yolcu olarak bulunan T.G. (23) yaralý olarak Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. (Haber Merkezi) Traktör kamyonete çarptý Çorum-Ýskilip istikametinde seyreden traktör, ayný istikamette giden kamyonete arkadan çarptý. Kazada 11 yaþýndaki bir çocuk yaralandý. Saat 21,00 de yaþanan trafik kazasýnda, M.A. (47) nýn kullandýðý traktör, dikkatsizlik nedeniyle önde giden A.O.G. (59) nin kullandýðý kamyonete çarptý. Meydana gelen trafik kazasýnda, kamyonette bulunan 11 yaþýndaki U.Z.Ç. yaralandý. Yaralý çocuk Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Þoförün üzerine tomruk düþtü OSB de kamyonundaki tomruklarý boþaltan þoför, üzerine düþen tomruðun altýnda kaldý. Mesai arkadaþlarýnca yaralý olarak tomruðun altýndan kurtarýlan Y.P. (65), Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde gördüðü tedavisinin ardýndan taburcu edildi. (Haber Merkezi) Orta refüjü atlayýp karþý þeritten gelen araca çarptý Sungurlu'dan Kýrýkkale'ye giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü atlayýp, karþý þeritten gelen otomobile çarptý. Sungurlu istikametine giderken, Akpýnar Köyü mevkiinde karþý þeritten üzerine gelen otomobili görünce direksiyonunu saða kýrmasýna raðmen kazadan kurtulamayan M.G. (39), kazayý yaralanmadan atlatýrken, orta refüjü atlayan otomobilin sürücüsü S.Þ. (45) kazayý ucuz atlattý. Hafif yaralanan S.Þ.'nin tedavisi Sungurlu Devlet Hastanesi'nde yapýldý. (Haber Merkezi) Fazla ilaç zehirledi Baþ aðrýsýna dayanamayýp, fazla ilaç içen 17 yaþýndaki genç zehirlendi. Eve gelen annesine durumu anlatan 17 yaþýndaki H.E., annesiyle gittiði Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi edildi. (Haber Merkezi) Yine elektrikli bisiklet kazasý; 1 yaralý Elektrikli bisiklet kullanýmýndaki yaygýnlýða baðlý olarak hemen her gün yaþanan trafik kazasýna bir yenisi daha eklendi. Ehliyet gerektirmediði için küçük çocuklarýn da aðýrlýklý olarak kullandýðý elektrik bisikletinde, bu kez 15 yaþýndaki kýz çocuðu yaralandý. Damat Þükrü Sokak'ta yaþanan kazada, 15 yaþýndaki B.N.K.'ya, 19 yaþýndaki Ö.Ö. aracýyla çarptý. Yaþanan kazada genç kýz yaralý olarak kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber

6 6 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 MHP bu zata derhal soruþturma baþlatmalý TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün teröre tepki yürüyüþünde yaptýðý konuþmada Ýskilipli Atýf Hoca'ya yönelik söylediði aðýr sözleri eleþtirdi. Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Hüseyin Sözlü nün Ýskilipli Atýf Hoca ya yönelik sözlerini ayak üstü söylenmiþ sözler olarak deðerlendiren ve MHP nin de Hüseyin Sözlü yü kýnamasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýskilip te çok sayýda derneðin ayaða kalktýðýný, hatta Ýskilipli Atýf Hoca nýn torunlarýndan olan Ülkü Ocaklarý Baþkanýnýn da Ben bir hainin torunu deðilim diyerek tepki gösterdiðini kaydeden Salim Uslu, MHP nin belediye baþkaný hakkýnda soruþturma baþlatmasýný istedi. SAYIN BELEDÝYE BAÞKANI HADDÝNÝ AÞ- MIÞTIR Teröre karþý düzenlenen bir mitingde Atýf Hoca nýn dolgu malzemesi olarak kullanýlmasýnýn büyük yanlýþ olduðunu deðerlendiren Salim Uslu, Sayýn Belediye Baþkaný bence haddini aþmýþtýr. Eðer bilmeden söylediyse burada ciddi bir cehalet var, Atýf Hoca yý ve onun mücadelesini tanýmýyor demektir. Tanýmasa bile o mücadele ve o insana hukuksuz bir þekilde idam edildiði için saygý duymasý ve Atýf Hoca nýn bir ilim adamý olduðunu bilmesi gerekir. Eðer bilerek yaptýysa bunun kabul edilebilir ve tolere edilebilir bir yaný yoktur. Çünkü, Ýþbirlikçi Atýf Hoca iddiasýnda bulunmuþtur ve kalleþ ruhlu olmakla itham etmiþtir. Oysa Atýf Hoca Ýstiklal Harbinde Kuva-i Milliye yi destekleyen açýklamalar yapmýþtýr. Kuva-i Milliye aleyhinde yayýnlanan bildirilere imza koymamýþtýr ve kendisi ile ilgili spekülasyonlarý da o günkü gazetelerde tekzip etmiþtir. Daha sonra bilahare alýnmak üzere idam kararý verilmiþtir, 4 gün içinde yargýlanýp, savunmasý dahi alýnmadan idam edilmiþtir. Ýdamýndan 1.5 yýl önce yazdýðý bir kitaptan dolayý, yani düþüncesinden dolayý. Oysa düþünceye özgürlük denilen bir ortamda, üstelikte bir ilim erbabýnýn, bir müderrisin düþüncelerine karþý bir tahammülsüzlük vardýr ve nitekim Meclis te bulunan Ýstiklal Mahkemesi zabýtlarý incelendiðinde, Atýf Hoca nýn kitaplarý incelendiðinde gerçek ortaya çýkmaktadýr. Ama belli ki, Sayýn Belediye Baþkaný Atýf Hoca yý tanýmýyor, yazdýklarýný bilmiyor. Teröre karþý bir mitingde Atýf Hoca nýn TBMM Ýdari Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma. dolgu malzemesi yapýlýyor olmasý yanlýþtýr GÖNDERDÝÐÝMÝZ KÝTAPLARI OKUYA- RAK ATIF HOCA NIN KENDÝ AÐZINDAN VE KALEMÝNDEN ÖÐRENÝR Ýskilipli Atýf Hoca nýn bir devrin din mazlumu, özgürlük mücadelesinde bayrak olmuþ bir isim olduðunu kaydeden Salim Uslu, Atýf Hoca her ne kadar Ýskilipli ise de ayný zamanda bütün ümmetin gönlünde taht kurmuþ bir alimdir. Milli Mücadeleye katký vermiþ bir alimdir. Türkiye de Cumhuriyetin ve demokratik deðerlerin doðru oturmasý konusunda katký vermiþ bir isimdir. Ama ne yazýk ki, hukukçu bile olmayan, kimi milletvekillerinin Ýstiklal Mahkemelerine atanmasýyla birlikte idamýna karar verilmiþtir. Ben bunu ayak üzeri söylenmiþ sözler olarak kabul ediyorum. Gönderdiðimiz kitaplarý okuyarak Atýf Hoca nýn kendi aðzýndan ve kaleminden öðrenir diye konuþtu. MHP NÝN DERHAL BU ZATA KARÞI GE- REKEN GÝRÝÞÝMLERÝ BAÞLATMASI GEREKÝ- YOR MHP nin belediye baþkaný hakkýnda gereken iþlemleri baþlatmasý gerektiðinin altýný çizen Salim Uslu, Yapýlmasý gereken, Atýf Hoca yý ve onun gibi mazlumlara, maðdurlara sahip çýkmak adýna, hukukun üstünlüðü adýna MHP nin derhal bir soruþturma baþlatmasý, ya bu zatýn kamuoyundan derhal özür dilemesi ya da kendi iç tüzüklerini iþleterek bu zat hakkýnda gereken iþlemi yapmasý gerekir. Geçmiþe söverek, geçmiþteki ayýplarý ve defolarý karartarak, yalan söyleyen bir tarihin aðzý ile konuþuyor olmak modern toplum bireylerine yakýþmayan bir davranýþtýr. Hele de kendisini milliyetçi ve muhafazakar olarak tanýmlayan bir siyasi parti ile asla baðdaþmaz. MHP nin derhal bu zata karþý gereken giriþimleri baþlatmasý gerekiyor þeklinde konuþtu. ÇORUMLULARDAN, ÝSKÝLÝPLÝLERDEN VE HALKIMIZDAN ÖZÜR DÝLEYECEÐÝNÝ DÜ- ÞÜNÜYORUZ Atýf Hoca nýn halka mal olmuþ bir isim olduðunu kaydeden ve birlik ve kardeþliðe ihtiyaç duyulduðu bir dönemde Atýf Hoca nýn bu þekilde anýlmasýnýn kendilerini üzdüðünü belirten Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn bilgi eksikliðinden dolayý böyle bir tavýr içinde olduðunu düþünüyorum. Kendisini basýn yoluyla Ýskilip e Atýf Hoca yý ve ailesini daha iyi tanýmasý adýna davet ettik. Kendisine Atýf Hoca nýn kitaplarýný gönderdik. Kendisinin Çorumlulardan, Ýskiliplilerden ve halkýmýzdan özür dileyeceðini düþünüyoruz. Yapýlan talihsiz açýklama hem AK Partilileri hem MHP lileri son derece üzmüþtür açýklamasýnda bulundu.(ýha) Ensarioðlu ndan çarpýcý tespitler Galip Ensarioðlu 7 Haziran seçimlerinde liste dýþý kalan ancak hafta sonu yapýlan kongreyle AK Parti yönetimine giren Galip Ensarioðlu'ndan seçim sonuçlarýna iliþkin çarpýcý açýklamalarda bulundu. AK Parti'nin 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayý listelerini hazýrlarken hata yaptýðýný, özellikle Güneydoðu'da kötü listeler oluþturulduðunu söyleyen Ensarioðlu, "Doðru listeler yapýlsaydý HDP barajý yüzde 13 ile aþamazdý" HDP'NÝN OYLARI ERÝYOR AK Parti'nin elindeki en son anket sonuçlarýna da deðinen Ensarioðlu, HDP'nin batý illerinde oy kaybettiðini söyledi. Ensarioðlu, "Batý da ve Doðu da HDP nin oyunun çok ciddi anlamda eridiði belirtiliyor" diye konuþtu. 1 KASIM SEÇÝM SONUCU TAHMÝNÝ Ensarioðlu, 1 Kasým seçim sonuçlarýna iliþkin ise "AK Parti tek baþýna iktidar olacak. Bütün taþlar yerine oturacak, bütün bu hamleler de boþa çýkacak" öngörüsünde bulundu. Aljazeera'ya konuþan Ensarioðlu'nun açýklamalarýnýn detaylarý þöyle: KÖTÜ LÝSTELER HAZIRLANDI Bize seçmen bir ikazda bulundu. Bunu sadece listelere, söyleme baðlamak belki tek baþýna çok doðru olmaz ama çýkarýlabilecek bir çok sonuç var. Bunlardan biri de listelerin kötü olduðu kesindi. Tercihler çok iyi yapýlamadý. Çünkü parti bir süreç yaþadý orada. 13 yýlýn sonunda bu partinin genel baþkaný deðiþti. Hemen arkasýndan seçime gidildi. LÝSTELER DOÐRU YAPILSAYDI HDP BARAJI GEÇEMEZ MÝYDÝ? Kesinlikle HDPyine barajý aþardý ama yüzde 13 ile aþamazdý. Belki AK Parti tek baþýna iktidar olurdu. Neticede bir süreç yaþandý, bunun çok fazla detaylarýna girmeye de gerek yok. Buradan ciddi bir ders çýkarýp, yeniden yapýlanmak lazým. Bunu da Parti yapmýþtýr. Seçmenin ne demek istediðinin analizi yapýldý. Bu seçimde tüm yaþanmýþlýklardan ders çýkararak sandýða gidiyoruz. Az önce de dedim CHPve MHPbýrakýn iktidar olmayý muhalefet dahi olamadýlar. O yüzden AK Parti bu halkýn umududur ve bunun gereðinin yapýlmasý lazým. Ben müracaatýmý yaptým, partim takdir ederse adayýz. KÜRT SEÇMEN TAMAMAN HDP'YE MÝ KAY- DI? galip-ensarioglu.jpg Sadece doðuda deðil batýda da Ama Kürt seçmen AK Parti den vazgeçti ama HDP ye karar verdi, böyle bir þey de yok. AK Parti li olduðu halde, Ben HDP ye oy vermezsem, barajý aþamazsa þiddet olur, çatýþma yaþanýr kaygýsý vardý. Kimi, Bu defa oy verelim barajý aþsýnlar gibi iyi bir niyetle oy verdi. O gün konjonktür ve bizim adaylarýmýzýn yanlýþlýðý ile oy veren de oldu. HDP böyle bir süreçte oy aldý. Ama hemen ondan sonraki süreçte HDP ye siyaset yapma, Türkiyelileþme fýrsatý verilmeden HDP80 kiþiyle siyasetin merkezine oturduðu halde PKK devreye girdi. Meclis in açýlmasýný bile beklemeden ateþkesi bozdu ve saldýrýlara baþladý. Bütün bölge yeniden þiddet sarmalýna girdi. Bu HDP yi çok boþa çýkaran bir hamleydi. ERDOÐAN'IN AÇIKLAMALARI OY KAYBI YARATTI MI? Ne Cumhurbaþkaný Erdoðan, ne Baþbakan Ahmet Davutoðlu ne de bir AK Parti yetkilisi Çözüm süreci bitti, bitiriyoruz, bitecek lafýný hiç bir zaman kullanmadý. Ama PKK cephesinden binlerce defa, bitiyor, bitecek, böyle giderse bitiririz ifadeleri kullanýldý. Bu ayný zamanda bir niyet beyanýdýr. Hükümet ise her zaman tam tersi, Tek baþýmýza kalsak da yürürüz Bunca ölüm olmasýna raðmen bitti demedi Sayýn Cumhurbaþkaný. Buzdolabýna koyduk. Silahlar gömülmeden müzâkere olmaz HDP BATIDA OY KAYBEDÝYOR Batý da ve Doðu da HDP nin oyunun çok ciddi anlamda eridiði belirtiliyor. HDP nin siyasetinin çok ciddi anlamda iflasýdýr bu. Bizim kendi tespitlerimiz var. Maksatlý bir takým kamuoyu yoklamalarý olduðunu, bunlarýn yönlendirme amaçlý yapýldýðýný da biliyoruz biz. HDP ye barajý aþýp siyaset yapsýnlar diye oy verildiði halde, bu hamlenin HDP nin siyasetine ve Öcalan a karþý yapýlmýþ olduðunu görüyoruz. HDP çok ciddi bir ikilem içinde, siyasi bir bunalým içindedir. O tarafa bir þey diyemiyor. Eli kolu baðlý siyaset yapamýyor, HDP çok zor durumda. Halkta da çok ciddi bir býkkýnlýk var. Halk çözüm istiyordu. Sen ateþkesi niye bozdun, Türkiye de sorunlar olabilir ama var olan sorunlarý siyaset zemini içinde çözersin. HDP gitsin Ankara da Meclis te kýyameti koparsýn. Ülkeyi yeniden þiddet sarmalýna soktular. Madem soktun bugün neden 'Müzâkereye hazýrým' diyorsun? Bugün Türkiye nin gündemi dünden çok mu iyidir? Dün daha iyiydi. Ýyiyken bozuyorsun sonra müzâkereye hazýrým diyorsun. 1 KASIM'DA NE OLUR? AK Parti tek baþýna iktidar olacak. Bütün taþlar yerine oturacak, bütün bu hamleler de boþa çýkacak. Bunu yapanlar anca dýþarýdaki bir takým odaklara hizmet etmektedir. Cemaati de PKK si de ayný þeyi yapýyor. HDP BARAJA TAKILIR MI? HDP baraj sorunu yaþayabilir. Ortaya doðru bir tavýr koyamazsa, bu ölümleri durdurmazsa millet faturasýný onlara keser. Sýrtýmýzý yasladýk diyorsa bu þiddeti durduracak. Sýrtýný yasladýðý yere sözünü geçirecek.(en son haber) Muhsin Yazýcýoðlu Muzaffer Külcü Alperenler Baþkan Külcü yü bekliyor bir kalabalýk eþliðinde Ankara'ya hareket edeceðiz.'' Karaçil, Ankara' da düzenlenecek olan programa katýlmak isteyenlerin Sungurlu Ticaret Borsasý Özel Kalem Müdürlüðü ne müracaat edebileceklerini kaydetti. MUSTAFA DEMÝ- RER Çorum Belediye Meclisi'nin Türkiye'nin yetiþtirdiði önemli siyaset ve devlet adamý þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu'nun ismini yaþatmak için yapacaðý icraatý beklenirken, kentte bir müteahhit inþaatýný tamamladýðý apartmana 'Muhsin Yazýcýoðlu' adýný verdi. Çorum'da bir müteahhit yeni yaptýrdýðý binaya bir süre önce þehit lider Muhsin Baþkan'ýn ismini verdi. Çorum Alperen Ocaklarý, söz konusu müteahhide hassasiyetinden dolayý teþekkür Alperenler den Baþkan Külcü ye hatýrlatma Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih dir. Yücel, merhum lider Muhsin Yazýcýoðlu nun isminin Akþemseddin Camii ci- uyan gerçek liderlerden biri idi... Ýþte Muhsin Yazýcýoðlu bu tarife varýnda yeni yapýlacak olan parka verilmesini istedi. 30 yýlý aþkýn siyasi yaþamýnda milletimiz ne yazýk ki kendisinin kýymetini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün isim sözünü hatýrlatarak, Türk partisine ülke yönetiminde ihtiyacý oldu- bilememiþtir. Halkýmýz, Yazýcýoðlu ve halkýnýn vefatýndan sonra da olsa Yazýcýoðlu nu, siyasi hayatýn unutulmaz isimna olan güvenini asla kaybetmemiþtir ve ðu desteðini vermemiþtir. Ama O, halkýleri arasýnda en mutena yerde bulunduracaðýna inandýðýný ifade eden Yücel, þu mýþtýr. ömrünü bu millete hizmet yolunda harca- açýklamayý yaptý: Halkýmýzýn, siyaset dünyamýza ismini altýn harflerle kazýyan Sayýn Muh- Merhum Muhsin Yazýcýoðlu son 30 yýlýn siyasi yaþamýnda dik durabilmeyi baþaran birkaç örnek devlet adamýndan ne; tutarlý, dengeli ve güvenli tutum ve Fatih Yücel sin Yazýcýoðlu gerçeðini artýk göreceði- biri idi. Bu dik duruþunda siyaset sahnesinde çektiði davranýþlarý ile siyasi yaþantýmýza ciddiyeti sokan, siyasi ahlak kavramýný örnek davranýþlarý ile uygulayan büyük acýlarýn ve edindiði tecrübelerin rolü vardý. MHP de Ülkü Ocaklarý kurucu genel baþkanlýðý ile Muhsin Yazýcýoðlu nu vefatýndan sonra da olsa siyasi baþladýðý siyasi kariyerindeki çizgisini hiç deðiþtirmeden, inandýðý Türk-Ýslam felsefesi hedefinden hiç þaþ- yerde bulunduracaðýna inanýyorum. hayatýmýzýn unutulmaz isimleri arasýnda en mutena madan sürdürdüðü siyasi yaþamýný yine bir siyasi görev esnasýnda meydana gelen hain bir suikast ile nok- Muhsin Yazýcýoðlu artýk aramýzda deðildir. Ama O nun fikir ve düþünceleri Türk milletinin zihinlerinde yaþayacak ve ülkemizin geleceðine yön verecek en taladý. Bilindiði gibi gerçek liderler; toplumlarý arkalarýndan sürükleyen, onlarýn ufkunu açan, yeniliklere önemli yapý taþlarýndan birini oluþturacaktýr.. Rahmetli þehit liderimizi ve onunla birlikte hayatýný kaybeden abilerimizi, tüm þehitlerimizi rahmetle açýk olan, basma kalýplara takýlý kalmayan, sürekli kendini yenileyen ve sorunlarýn çözümüne en hýzlý, en minnetle þükranla anarken bu vesileyle Çorum Belediye Baþkanýmýza geçmiþte vermiþ olduðu sözü hatýrla- pratik yollarla çözüm üreten, topluluklarý pozitif motive edebilen kimselerdir. Gerçek lider, kendi düþüncelerini, istek ve iradesini yanýndaki kiþilerin sevgi, saytarak Muhsin Yazýcýoðlu nun isminin Akþemsettin Camii civarýnda yeni yapýlacak olan parka verilmesini talegý ve güvenini kazanarak onlara kabul ettirebilen kiþi- ediyoruz. Çorum da bir müteahhit inþaatýný tamamladýðý apartmana 'Muhsin Yazýcýoðlu' adýný verdi. ederken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de Çorum'a yakýþýr bir yere Muhsin Yazýcýoðlu ismini vermesini ümit ediyor. Hatýrlanacaðý üzere, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaklaþýk iki yýlý aþkýn Sungurlu Ticaret Borsasý, 'Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet programýna katýlmak üzere Ankara'ya gidiyor. Türkiye genelinde bulunan sivil toplum örgütlerinin Ankara'da düzenleyeceði Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet programýna Sungurlu Ticaret Borsasý ndan da katýlým saðlanacak. OYNANAN OYUNUN FARKIN- DAYIZ Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, Bizler, bu topraklarýn ve bu milletin sevdalýsý Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu çok yakýndan takip ediyoruz. Deðerlerimizi, inancýmýzý, birliðimizi ve kardeþliðimizi hedef alan bölücü terör örgütüne karþý dik durmayý, kimden gelirse gelsin, hangi maskenin ardýna saklanmýþ olursa olsun, her türlü terörü lanetlemeyi, terör karþýsýnda bir ve beraber olmayý sürdüreceðiz. Terörün, ezeli kardeþliðimizi zedelemesine izin vermeyeceðiz. Irkçýlýk bir hastalýktýr; bu hastalýðýn kardeþlerimiz arasýnda yayýlmasýna seyirci kalmayacaðýz. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte bu organizasyona katýlým göstermeyi kendimize bir borç bildik. 17 Eylül Perþembe günü yoðun bir süredir Muhsin Yazýcýoðlu ismini þehrin belirginbir cadde veya parkýna vermesi bekleniyor. Teröre karþý bir ve beraberiz Sungurlu Ticaret Borsasý 'Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet programýna katýlmak üzere Ankara'ya gidiyor.

7 PERÞEMBE 17 EYLÜL Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, otomobil tutkunlarýnýn hasretini sona erdiriyor Külcü, Hitit Rallisi ni 41 yýl sonra öz vatanýna getirtti BÜYÜK ÞOV EYLÜL DE BAÞLIYOR EROL TAÞKAN Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü (ANOK) tarafýndan 41 yýldýr Ankara'da düzenlenen Türkiye'nin en prestijli rallisi unvanýna sahip Hitit Rallisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün daveti üzerine Çorum'a alýndý. Büyük þovun Eylül de start alacaðý Çorum Belediyesi Hitit Rallisi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 18,00 de Fuar alanýnda özel seyirci etabýyla baþlayacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ankara Otomobil Sporlarý Kulübü Baþkaný Metin Ertuðrul ve kulüp yöneticileri ile yaptýðý görüþmede Hitit Rallisi'nin yýllar sonra Çorum'a kazandýrýlmasýný saðlamýþ oldu. ÞAMPÝYONAYA REKOR KATILIM Hitit Medeniyeti'nin baþkenti olan Çorum, 41 yýldan sonra Hitit Rallisi'ne ev sahipliði yapacak Eylül tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan 42. Hitit Rallisi'ne Çorum Belediyesi damgasýný vurdu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün davetiyle vatanýna dönen Hitit Rallisi, Çorum Belediyesi Hitit Rallisi adý ile düzenlenecek. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum'da ilk kez düzenlenecek olan Çorum Belediyesi Hitit Rallisi'ne, 43 takýmýn katýlacaðýný ve bu sayýnýn yarýþ camiasýnca rekor olarak ifade edildiðini söyledi. Külcü, bu hafta sonu otomobil yarýþlarýnýn kalbinin Çorum'da atacaðýný kaydetti. SEYÝRCÝ ETABINDA ÖZEL YARIÞ Hitit Rallisi'nin Kýrkdilim ve Çatak etabýnýn zorlu yollarýnda yarýþacak olan usta sürücülerin 19 Eylül Cumartesi günü Fuar Alaný'nda saat 18.00'de yapýlacak start töreni ile gaza basacaðýný belirten Külcü, Fuar Alaný'nda oluþturulan özel seyirci etabýnda gösteri yarýþýna katýlacak birbirinden güçlü otomobillerin otomobil tutkunlarýna görsel þov sunacaðýný kaydetti. GECE YARIÞINDA GÖRSEL ÞOV Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi Hitit Rallisi'nin ilk günü olan 19 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de bir ilke daha imza atýlarak, zorlu yarýþ gece etabýyla baþlayacaðýný ifade etti. ÖDÜL TÖRENÝ GAZÝ CADDESÝ NDE Yarýþýn ikinci günü olan 20 Eylül Pazar günü, Kýrkdilim ve Çatak etaplarýnýn tamamlanacaðýný ve ödül töreninin Gazi Caddesi'nde yapýlacaðýný belirten Külcü, "Yarýþ sonu Çorum Belediyesi önünde kurulacak finish noktasýna 17.03'te gelecek olan pilotlar, burada düzenlenecek kupa töreniyle madalyalarýna kavuþacak. Gazi Caddesi, büyük bir görselliðe ev sahipliði yapmýþ olacak. Tüm hemþehrilerimizi bu önemli otomobil yarýþýna davet ediyoruz. Ýnþallah hafta sonu yapýlacak olan yarýþlarýn otomobil severlerin beklentilerine cevap verecektir" 7 BÝN YILLIK MEDENÝYETÝN TOZLU YOLLARI HÝTÝT RALLÝSÝ YLE BULUÞUYOR TÝ T Ý B ET LLÝ SÝ R S A H ÝT RA A HÝT ORUM D Ç

8 8 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Ýntegral Mühendislik ten yeni maðaza Demir Döküm açýldý RECEP MEBET Demir Döküm Çorum yetkili satýcýsý Ýntegral Mühendislik in yeni maðazasý dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Çiftlik Caddesi numara 24 te gerçekleþen açýlýþa Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, bazý daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, inþaat þirketi sahipleri ve müteahhitler ile çok sayýda davetli katýldý. Demir Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Ankara Bölge Satýþ Müdürü Muzaffer Hakan Özkan, Bölge Servis Müdürü Alper Menemencioðlu ve bölge satýþ temsilcilerinin de katýldýðý açýlýþta þehitler için saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Sunuculuðunu Bülent Özkömürcü nün yaptýðý törende açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan dua edilerek kurban kesildi. DEMÝR DÖKÜM KALÝTESÝ ÇORUM DA Babasý Mesut Sabur ve Ýnþaat Mühendisi kardeþi Gökhan Sabur la birlikte tebrikleri kabul eden Ýntegral Mühendislik Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný A. Serkan Sabur, yaptýðý selamlama konuþmasýnda Demir Döküm ürünlerini Çorum halkýnýn beðenisine sunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Serkan ve Gökhan Sabur (solda) kardeþler tebrikleri kabul ettiler. Açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Yapýlan dualarýn ardýndan maðaza hizmete sunuldu. Açýlýþa katýlan davetlilere ikramlarda bulunuldu. Demir Döküm ün Türkiye nin ýsýtma sektöründeki öncü markalarýndan olduðunu vurgulayan Makine Mühendisi Serkan Sabur, ürün ve hizmetleri hakkýnda bilgiler vererek açýlýþa katýlan davetlilere þükranlarýný sundu. YENÝLÝKLERÝMÝZ, DÝNAMÝK YÜZÜMÜZÜ YANSITIYOR Demir Döküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, Hayata geçirdiðimiz yenilikler, Demir Döküm ün dinamik yüzünü yansýtýyor Ýntegral Mühendislik in yeni maðaza açýlýþýnda konuþan Erdem Ertuna, Demir Döküm ailesinin geniþlemeye devam ettiðini söyledi. Köklü ve tecrübeli bir yetkili satýcý aðýna sahip Demir Döküm, Ýntegral Mühendislik in yeni maðazasýnda Çorum halkýyla buluþuyor diyen Ertuna, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Vaillant Group bünyesine katýlmasýndan bu yana hýzlý bir deðiþim yaþanan Demir Döküm'de, ürün kalitesinin yaný sýra hizmet kalitesi de arttý. Demir Döküm ve Türkiye, Vaillant için büyük önem taþýyor ve grup içinde çok özel bir yere sahip. Demir Döküm, 61 yýldýr gerek yurtiçinde gerekse yurt dýþýnda gösterdiði performansla büyük baþarýlara imza attý. Son yýllarda ürünlerimizdeki kalite standardýný yükseltmenin yaný sýra yetkili satýcý ve servis yapýlanmamýzda da büyük deðiþimler gerçekleþtirdik. Baþtan aþaðý yenilenen yetkili satýcýlýk sistemimiz, Demir Döküm'ün dinamik yüzünü yansýtýyor. Demir Döküm ün tüm yeniliklerini Çorum halkýna sunacak olan Ýntegral Mühendislik in yeni maðazasýnýn hayýrlý olmasýný diliyor, Makine Mühendisi Serkan Sabur ve ekibini tebrik ediyorum. ÝNTEGRAL, ÇITA- YI YÜKSELTMEYE DE- VAM EDÝYOR Belediye Baþkan Yar- Çiftlik Caddesi numara 24 te gerçekleþen açýlýþa çok sayýda davetli katýldý. dýmcýsý Turhan Candan, Ýntegral Mühendislik, yeni maðaza ve yatýrýmlarýyla çýtayý yükseltmeye devam ediyor Çiftlik Caddesi nde gerçekleþtirilen Demir Döküm maðazasý açýlýþýnda konuþan Turhan Candan, Türkiye de yaþanan hain terör eylemlerine raðmen ekonominin çarklarýnýn dönmeye devam ettiðini söyledi. Ülkenin huzur ve refahýnýn ekonomi açýsýndan da önem taþýdýðýný vurgulayan Candan, açýlan her bir iþletmenin Çorum halkýna hizmet ve istihdam açýsýndan da büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Ýntegral Mühendislik yetkililerine hayýrlý olsun dileklerini ileten Candan, bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Hýdýrlýk Talebe Yurdu Müdürü Ahmet Þahin in yaptýðý dua eþliðinde gerçekleþen açýlýþta kurdeleyi protokol üyeleri ve Demir Döküm yöneticileri birlikte kesti. Maðazayý gezen davetlilere Ýntegral Mühendislik çalýþanlarý tarafýndan bilgiler verildi. Açýlýþ töreni, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi. Demir Döküm Çorum yetkili satýcýsý Ýntegral Mühendislik in yeni maðazasý, düzenlenen törenle hizmete açýldý. ÝHL den üniversite adaylarýna tam destek Hüseyin Kýr RECEP MEBET Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nde üniversite adaylarý için açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. Katýlýmýn ücretsiz olduðu kurs hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Üniversite sýnavlarýna hazýrlanan öðrencilerimize etkin bir eðitim desteði sunuyoruz 27 Temmuz 2015 tarihinde baþlayan kursa, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) na hazýrlanan 12 nci sýnýf öðrencilerinin katýldýðýný anlatan Hüseyin Kýr, okul binasýnda verilen destek eðitimine ilginin büyük olduðunu söyledi. ÜNÝVERSÝTE SINAVINA KADAR SÜRECEK 200 ü aþkýn öðrencinin katýldýðý kursta ÝHLkadrosunda yer alan branþ öðretmenlerinin görev aldýðýný belirten Kýr, eðitim programýnýn üniversite sýnavlarýna kadar süreceðini kaydetti. ÝHLMüdürü Kýr, Sözelde Edebiyat, Tarih, Coðrafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, sayýsalda ise Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin yer aldýðý kursta konu anlatýmýnýn yaný sýra sýnavlarýn içeriði ve soru teknikleri ile ilgili bilgiler de veriliyor diye konuþtu Eðitim Öðretim Yýlý nýn baþlamasýyla birlikte tüm son sýnýflar için Destekleme ve Yetiþtirme Kursu düzenleyeceklerini vurgulayan Kýr, detaylý bilgi almak isteyen öðrencilerin okul idaresine baþvurabileceklerini hatýrlattý. ÖÐRENCÝLERDEN TEÞEKKÜR Ýyilik Aðacý bugün tanýtýlacak MURAT ÇETÝN Deniz Feneri Çorum Genç Ýyilik Hareketi, yoksul çocuklar için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Ýyilik Aðacý adlý proje bugün saat 14.00'te ÝHL de açýlan Destekleme ve Yetiþtirme Kursu devam ediyor. Ücretsiz olarak düzenlenen kursta ÝHL öðretmenleri görev alýyor. Öðrenciler, üniversiteye hazýrlýk açýsýndan da istifade ettikleri kurslardan memnun. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan kurs programý ile ilgili düþüncelerini paylaþan öðrenciler, Destekleme ve Yetiþtirme Kursu nun düzenlenmesinde emeði geçen idareci ve öðretmenlere teþekkür ettiler. Derslerdeki eksikliklerini telafi etme imkaný bulduklarý kursta, üniversite sýnavlarý ile ilgili aydýnlatýcý bilgiler de edindiklerini anlatan öðrenciler, ücretsiz olarak sunulan eðitim desteðinden herkesin faydalanabildiðini ifade ettiler. Seçkin üniversitelerin gözde bölümlerinde yükseköðrenim görmeyi amaçladýklarýný vurgulayan öðrenciler, hedeflerine ulaþmada düzenlenen kursun büyük katkýsý olacaðýna inandýklarýný sözlerine eklediler. Hürriyet Meydaný PTT Merkez Müdürlüðü yanýnda düzenlenecek etkinlikle tanýtýlacak. Ýyi niyet dileklerinin paylaþýlacaðý ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarýna hediyeler verilmesinin amaçlandýðý etkinliðe tüm hayýrseverler davet edildi.

9 PERÞEMBE 17 EYLÜL Ýskilip MTAL kendi elektriðini üretiyor Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir proje imza attý Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý proje- si kapsamýnda okula 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2 KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kurdurdu. Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nin yaptýðý güneþ enerjisi sistemi, son günlerde pek çok yatýrýmcýnýn giriþimde bulunduðu ve yatýrým yaptýðý alanda çevreye güzel bir uygulama örneði oldu. Kurulan sistemler ile okulun yýllýk elektrik tüketiminin tamamýnýn karþýlanmasý hedefleniyor. Okul Müdür Baþ Yardýmcýsý ve ayný zamanda projenin koordinatörü Bayram Gökbulut, þu ana kadar tükettikleri elektrikten daha fazlasýný ürettiklerini belirterek, þu bilgileri verdi: Bir yýldýr devam eden ve oldukça baþarýlý olduðunu düþündüðüm "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projemiz 31 Aðustos 2015 tarihinde sona ermiþ bulunmaktadýr. Proje kapsamýnda okulumuza 15 KW'lýk güneþ enerjisi ve 3.2 KW'lýk rüzgar enerjisi sistemleri kurduk. Kurulan sistem on-grid olarak çalýþmakta ve üretilen elektriðin tamamý YEDAÞ'ýn sistemine baðlanmýþ durumdadýr. Kurduðumuz sistem Samsun TEDAÞ Bölge Müdürlüðü tarafýndan onaylanmýþ ve kabul edilmiþtir. Þu Okul kendi elektiriðini üreterek önemli bir baþarýya imza attý. anda YEDAÞ'la sözleþme imzalama aþamasýndayýz. Sözleþme imzalandýktan sonra her ay sonunda mahsuplaþma yöntemi ile elektrik kullanýmýný gerçekleþtireceðiz. Bir hafta içerisinde kurduðumuz sistem yaklaþýk 880 KWh elektrik üretmiþ bulunmakta, okul olarak tükettiðimiz elektrik miktarý ise 640 KWh civarýndadýr. Yani tükettiðimizden fazla elektrik üretmiþ bulunmaktayýz. Tabi ki bu oranlar kýþ aylarýnda düþecektir ama yýllýk ortalama bir hesap yaptýðýmýzda okulun bütün elektrik ihtiyacýný karþýlamayý hedefliyoruz. Bu da bizi oldukça memnun etmektedir. ÝLK ÇORUM DA BÝR Okulumuza kurduðumuz sistem Çorum ilinde kamu kurumlarý arasýnda bir ilk olma özelliði taþýmaktadýr. Çorum'da þu ana kadar TEDAÞ özel sektörden 3 firmaya izin vermiþ bulunmaktadýr. Kurduðumuz sistemler çevreye örnek bir proje olmuþtur. Bu konuda bizlere pek çok soru gelmekte bizlerde elimizden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþmaktayýz. ÖÐRETMENLER ÝÇÝN EÐÝTÝM KURSLARI Uyguladýðýmýz proje kapsamýnda yurt içerisinde ve yurt dýþýnda güneþ ve rüzgar enerjisi sistemleri hakkýnda eðitimler aldýk. Bu eðitimlerden okulumuzdan 10 öðretmenimiz faydalandý. Aldýðýmýz bu eðitimleri diðer meslektaþlarýmýz ile paylaþmak için Türkiye genelinde öðretmenlere yönelik hizmetiçi eðitim kurslarý açmayý planlýyoruz. Bu kurslar gerçekleþtiði takdirde pek çok öðretmen bu eðitimlerden faydalanmýþ olacak. Proje kapsamýnda okulumuza yenilenebilir enerji eðitim setleri aldýk. Bu eðitim setlerinde öðrencilerimize eðitimler vermeye baþladýk. Ayný zamanda okul tanýtým haftasýnda Ýskilip'te bulunan 250 ortaokul öðrencisine Alternatif Enerji konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla eðitimler verdik. 8 bin ton karpuz ürettik 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2 KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kuruldu. Türkiye de geçen yýl ekilen 954 bin 627 dekar alanda 3 milyon 885 bin 617 ton karpuz üretildi. Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr en fazla karpuz üretilen iller oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Türkiye de 2014 yýlýnda ekilen 954 bin 627 dekar alanda 3 milyon 885 bin 617 ton karpuz ekildi. Adana 726 bin 30 ton karpuz üretimiyle ilk sýrada yer alýrken, Adana yý 403 bin 759 bin ton ile Antalya, 238 bin 5 ton ile Ýzmir ve 172 bin 893 ton ile Diyarbakýr izledi. En az karpuz üretimi 105 ton ile Bayburt, 107 ton ile Karabük ve 119 ton ile Kastamonu izledi. Diðer illerin ton bazlý üretim rakamlarý þöyle: Samsun 135 bin, Mersin 135 bin, Þanlýurfa 125 bin, Manisa 124 bin 705, Bursa 121 bin 220, Mardin 118 bin 458, Ankara 115 bin 993, Balýkesir Çorum da 8 bin 595 kilogram karpuz üretimi yapýldý. 99 bin 393, Muðla 99 bin bin 613, Kahramanmaraþ 39, Karaman 87 bin 960, 22 bin 845, Osmaniye 22 Denizli 86 bin 780, Adýyabin 100, Kýrklareli 20 bin man 80 bin 980, Edirne , Kýrýkkale 16 bin 664, bin 769, Bilecik 71 bin Isparta 15 bin 387, Koca614, Batman 68 bin 356, eli 14 bin 565, Malatya 13 Aydýn 62 bin 601, Konya bin 517, Elazýð 12 bin 784, 54 bin 306, Tekirdað 54 Þýrnak 12 bin 154, Erzinbin 219, Muþ 46 bin 296, can 12 bin 118, Niðde 9 Gaziantep 45 bin 866, Tobin 897, Kilis 9 bin 744, kat 41 bin 125, Ýstanbul 35 Sinop 9 bin 315, Yozgat 8 bin 092, Burdur 33 bin bin 751, Çorum 8 bin 595, 277, Çanakkale 30 bin Eskiþehir 8 bin 99, Afyon 398, Uþak 30 bin 302, Ið7 bin 583, Kütahya 7 bin dýr 29 bin 710, Sakarya , Bingöl 7 bin 153, Amasya 6 bin 203, Aksaray 5 bin 847, Hatay 5 bin 641, Bitlis 5 bin 550, Kayseri 5 bin 26, Kýrþehir 4 bin 975, Siirt 4 bin 449, Van 4 bin 322, Aðrý 4 bin 115, Hakkari 3 bin 608, Çankýrý 3 bin 267, Tunceli 3 bin 54, Sivas 2 bin 147, Düzce bin 764, Yalova bin 446, Nevþehir bin 304, Erzurum bin 20, Bartýn 965, Zonguldak 363, Bolu 188, Artvin 165.(ÝHA) MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na merkez ilçe yönetiminden Ahmet Yaðmur Çýrak getirildi. MHP Merkez Ýlçe de devir teslim Sinan Özcan, bayraðý Ahmet Yaðmur Çýrak a devretti EROL TAÞKAN MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na merkez ilçe yönetiminden Ahmet Yaðmur Çýrak getirildi. MHP Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen devir teslim töreniyle görevini eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan'dan devralan yeni Merkez Ýlçe Baþkaný Ahmet Yaðmur Çýrak, "Partimizin baþlattýðý gönül seferberliði devam edecek." MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, hizmetleri nedeniyle plaketle teþekkür ettiði MHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan'ýn hizmet bayraðýný þerefiyle taþýdýðýný belirterek, "Bu bir hizmet yarýþýdýr. Yönetim kendi arasýnda Ahmet Yaðmur Çýrak kardeþimize bu görevi Parti binasýnda görev teslimi yapýldý verdi. Sinan kardeþimiz bu bayraðý þerefiyle taþýdý. Ahmet baþkanýmýzýn da bu hizmet bayraðýný daha ilerilere taþýyacaðýna inanýyorum." diye konuþtu. Yeni görevlendirilen Ahmet Yaðmur Çýrak da devir teslim töreninde yaptýðý konuþma- sýnda, partisinin bayraðýný daha ilerilere taþýma sözü vererek, þahsýna gösterilen teveccühten dolayý, yönetimdeki arkadaþlarýna teþekkür etti. Kardeþi MHP'den Milletvekili Aday Adayý olmasýyla, takdir edilir bir etik davranýþa imza atarak, görevinden istifa eden MHP eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan da, yeni göreve baþlayan Ahmet Yaðmur Çýrak'ý tebrik ederek, "Bugünden sonra partili bir nefer olarak, partime hizmet etmeye devam edeceðim." Ser-Koop ta yeni yönetim 1990 yýlýndan beri Çorum halkýna hizmet veren Ser-Koop, geçtiðimiz haftasonu genel kurul toplantýsýný yaptý. Toplantýda Ser-Koop Yönetim Kurulu baþkanlýðýna Tarkan Aydoðan getirildi. Ser-Koop un yeni yüzüyle ve yönetimiyle kaliteli hizmet anlayýþýna emin adýmlarla devam ettiðii belirten Tarkan Aydoðan, Çorum'un tek otobüs kooparatifi Ser-Koop kaliteli hizmet anlayýþýyla müþterilerinin takdirini topluyor. Yeni araçlarla tüm iþyeri ve halkýmýza servis adýna hizmet vermeye hazýrýz. Ser-Koop Yönetim Kurulu baþkanlýðýna Tarkan Aydoðan getirildi. Personel taþýma, düðün, D2-D4 belgeli araçlarýmýzla eðlenceli turlarýmýz olacaktýr. Tarkan Aydoðan baþkanlýðýndaki yönetim; Baþkan Yardýmcýsý Haydar Yýlmaz, Muhasebeci Hüseyin Yýlmaz dan, Denetim Kurulu ise Osman Güleç ve Pehlül Yýlmaz dan oluþtu. Okulda baþarý teknolojiyi azaltmaya baðlý Ekonomik Ýþbirliði ve Geliþtirme Örgütü taralar ise sýklýkla kullananlara kýyasla "daha iyi sonuçfýndan yapýlan araþtýrmalarda teknolojinin en az lar alýyor". kullanýldýðý Asya ülkelerinde okul baþarýsýnýn arttýschleicher, aradaki sosyo-ekonomik farkýn kaðý görüldü patýlmasýnda iyi bir okuma ve matematik bilgisinin, Paris merkezli 34 ülkenin üye olduðu Ekonoteknolojiye eriþimden daha etkili olduðunu söyledi. mik Ýþbirliði ve Geliþtirme Örgütü'nün (OECD) tasýnýftaki teknolojinin ilgiyi daðýttýðýný kaydeden rafýndan gerçekleþtirilen uluslararasý araþtýrma soschleicher, öðrencilerin ev ödevlerinde internetten nuçlarýnda, daha fazla teknoloji kullanýlan okullarda bulduklarý bilgileri "kopyalayýp yapýþtýrdýklarýna" öðrencilerin baþarýlarýnýn artmadýðý, aksine düþtüðü dikkat çekti. ortaya çýktý. En çok teknoloji kullanan ülkeler arasýnda OECD, Türkiye dahil 70'ten fazla ülkede yapýavustralya, Yeni Zelanda ve Ýsveç'teki öðrencilerin lan uluslararasý testlerde teknoloji kullanýmýnýn etokuma performanslarýnda "önemli düþüþler yaþankisini araþtýrdý. Sonuçlar, bilgi ve iletiþim teknolojidýðý" görüldü. Ýspanya, Norveç ve Danimarka'daki sine büyük yatýrým yapan eðitim sistemlerinde öðrencilerin test sonuçlarýnda ise "ilerleme kaydet"gözle görülür bir geliþme kaydedilmediðini" ortamedikleri" gözlemlendi. Okullarda daha az teknoloya koydu. ji kullanan Güney Kore, Þangay, Hong Kong ve Japonya'daki öðrencilerin ise uluslararasý testlerde en Uluslararasý testlerde en baþarýlý olan Asya eðibaþarýlý olduklarý kaydedildi.(dünya Bülteni) tim sisteminde çok az teknoloji kullanýldýðýna da dikkat çekildi. Güney Kore ve Çin gibi daha az bilgisayar kullanýlan eðitim sistemlerinde baþarý oranýnýn çok daha yüksek olduðu gözlemleniyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre bilgisayarý sýklýkla kullanan okullar, uluslararasý testlerde en kötü sonuçlarý aldý. Bilgisayarý haftada 1 ya da 2 kez kullanan okulteknolojinin en az kullanýldýðý Asya ülkelerinde okul baþarýsýnýn arttýðý görüldü

10 10 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Kalp çarpýntýsýna yakma tedavisi Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anjiyografi Ünitesi nde yenilikçi bir tedavi hizmeti baþladý. Anjiyografi Ünitesi nde ritim (kalp çarpýntýsý) problemi olan hastalarýn çarpýntýlarýný kalýcý olarak gidermek için ablasyon (yakma) iþlemi yapýlmaya baþlandý. Tedaviye iliþkin yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; 2012 sonu itibari ile hastanemiz bünyesinde aktif çalýþan Anjiyografi Ünitemizde, kalp krizi anýnda acil stent takma gibi hayat kurtarýcý iþlemlerin yaný sýra kalp deliði olan hastalarýn kasýktan kalp deliðini kapatma iþlemi gibi bir çoðu sadece Ankara, Ýstanbul gibi büyük illerdeki merkezlerde yapýlabilen müdahaleler Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi nde baþarý ile uygulanmaktadýr. Anjiyografi Ünitemizin son yenilikçi hizmetlerinden biri de ritim (kalp çarpýntýsý) problemi olan hastalarýmýzýn çarpýntýlarýný kalýcý olarak gidermek için ablasyon (yakma) iþleminin yapýlmasýdýr. Kalp çarpýntýsý hastalarý acile getiren en önemli nedenlerden biridir. Kalp çarpýntýsý olan hastalarda kasýktan damarlar içerisine yerleþtirilen ince kýlýflar kullanýlarak, kalp içerisine kateter adý verilen kablolar yerleþtirilir ve ileti sistemi deðerlendirilir. Kateter çoðunlukla sað kasýk toplardamarýndan yerleþtirilir. Aðrýlý bir iþlem deðildir. Yalnýz kasýk bölgesini uyuþturmak için lokal anestezinin iðnesi hissedilir. Hastalarýn iþlem süresince bilinçleri açýktýr. ABLASYON (YAKMA) TEDAVÝSÝ Bu ritim bozukluðunun kaynaklandýðý bölgeler radyofrekans enerjisiyle ýsýtýlarak yada dondurarak ortadan kaldýrýlýr. Ablasyon (yakma) kalýcý bir tedavi yöntemidir ve birçok ritim bozukluðunda %98 baþarý saðlar. Ablasyon iþlemi ardýndan hasta çarpýntý ataklarýndan tamamen kurtulabilir ve ilaç kullanmasýna gerek kalmaz. Ýþlem hastalýðýn türüne göre 1-2 saat arasýnda sürebilir. Ritim problemlerinde yakma tedavisinin üniversite hastanemiz bünyesinde yapýlmasý hastalarýmýzýn bu iþlem için il dýþýna sevklerini azaltýp önemli oranda maðduriyetlerini gidermektedir. Bu iþlem sonrasýnda hastalar çarpýntý ve bu ritim problemleri olmadan konforlu bir þekilde yaþamlarýna devam edebilmektedir. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anjiyografi Ünitesi nde yenilikçi bir tedavi hizmeti baþladý. Saðlýk Sen den YÖK e itiraz Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, lisans tamamlama kayýtlarýnda yaþanan maðduriyet için YÖK'e baþvurduklarýný bildirdi. Lafcý, lisans tamamlama kayýtlarýnda yaþanan sorunlarla ilgili yaptýðý açýklamada, "Saðlýk çalýþanlarýnýn lisans tamamlamada diploma puanlarýndaki çeþitlilikten dolayý bazý adaylarýn, kayýt aþamasýnda karþýlaþtýklarý sorunlar ve olasý maðduriyetlerin giderilmesi için Hacý Nuri Lafcý YÖK'e baþvurduk. Diploma puanlarýnýn çeþitliliði sýkýntýya neden oldu. Tercih sürecinde adaylarýn diploma puanlarý konusunda puan çeþitliliðinin fazla olmasýndan dolayý YÖK'ün sisteme girdiði diploma puanlarýný kullanmýþtýr. Bu durum lisans tamamlamada tercih yapanlarýn maðduriyetine neden olmuþtur. Sendikamýz adaylarýn maðduriyetinin giderilmesi için YÖK Baþkanlýðý'na baþvurdu. ifadelerine yer verdi. Eczacý Odasý mazbata aldý 7. Seçimli Olaðan Genel Kurulu nu yaparak yeni yönetimini belirleyen Çorum Eczasý Odasý mazbata aldý. 7. Seçimli Olaðan Genel Kurulu nu yaparak yeni yönetimini belirleyen Çorum Eczasý Odasý mazbata aldý. Olaðan Genel Kurulu resmi seçim sonuçlarý ile göreve gelen Yönetim Kurulu nun mazbatasý geçtiðimiz Çarþamba günü Yüksek Seçim Kuru- lu ndan alýndý. Mazbata teslim törenine Ecz. Sönmez Çalýþkan, Ecz. Feyzullah Yýldýrým, Ecz. Olcay Çorumlu, Ecz. Senem Deveci Aksoy, Ecz. Mahmut Özhan Arslan katýldý. Mecitözü nde 2 ayrý kurs ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliði ile Peynir Ýmal Ýþçisi ve Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi mesleklerinde mesleki eðitim kurslarý açacak. Mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü'nde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve Pazartesi'den Cuma'ya haftada 5 gün ve günde 8 saat ( ) yapýlacak. Peynir Ýmal Ýþçisi kursu 1 Ekim 2015 tarihinde baþlayýp 17 aralýk 2015 tarihinde sona erecek. Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi kursu 1 Ekim 2015 tarihinde baþlayýp 23 Aralýk 2015 tarihinde sona erecek. Kurslara katýlma þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, okuryazar olmak, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekecek. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Kurs için son baþvuru tarihi 28 Eylül 2015 olarak belirlendi. Mülakatlar ise 29 Eylül 2015 tarihinde saat da Mecitözü Halk Eðitimi Merkezi nde yapýlacak. Çocuklarýn mutluðu bizi mutlu ediyor Çorum Belediyesi yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bu bayramda da 1571 çocuðu sevindirdi. Çorum Belediyesi yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bu bayramda da 1571 çocuðu sevindirdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan her Ramazan ve Kurban bayramý öncesi ihtiyacý olan çocuklara bayram hediyesi verildiðini ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, uygulamaya koyduklarý sosyal projelerin her kesime hitap ettiðini ve bu proje ile de Çorum'daki ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaþattýðýný söyledi. Her zaman Çorum halkýnýn yanýnda olmaya devam edeceklerini belirten Baþkaný Külcü, Çocuklarýmýzýn bayramda yeni kýyafetler giymesi, onlarýn mutlu olmasý bizi de mutlu ediyor yýlýnda baþlattýðýmýz kýyafet daðýtýmý ile bu zamana kadar 8213 çocuðumuza bayram hediyesi verdik. Bundan sonraki bayramlarda da bu uygulamamýzý devam ettireceðiz" Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü bayram hediyesi daðýttý yýlýndan bu yana 8213 çocuðumuza bayram hediyesi verildi. Kent Konseyi Genel Kurulu bugün Çocuklar bayram öncesi sevindirildi. Çorum Kent Konseyi Olaðan Genel Kurul Toplantýsý bugün yapýlacak. Saat 17.30'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans 'nda gerçekleþtirilecek olan genel kurulda çalýþma yönergeleri görüþülüp oylanacak ve faaliyet raporu görüþülecek. Genel Kurulla ilgili açýklama yapan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, "Kent Konseyi Baþkanlýðý ile ilgili ilimizde bulunan bankalarda hesap açma iþlemleriyle ilgili Kent Konseyi Baþkaný veya Kent Konseyi Baþkanýnýn Yürütme Kurulu Üyelerinden görevlendireceði bir kiþiye yetki verilmesi konusunu görüþeceðiz" Ýlçelerde enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Bayat ve Sungurlu ilçelerinde yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Bu kapsamda yarýn saatleri arasýnda Bayat ýn Eski Alibey köyü TR1 civarýna, saatleri arasýnda Bayat ýn Barak köyü civarýna, saatleri arasýnda Sungurlu Akpýnar köyü, Güvendik Mezra, Bahþýlý köyü, Kuzucak köyü, Güvendik köyü, Denizli köyü, Turgutlu köyü, Ýnegazili köyü, Baðdatlý köyü, Kuþçalý köyü, Terzili köyü, Bozyayla köyü, Karaçay köyüne, 29 Eylül 2015 tarihinde saatleri arasýnda Bayat Akseki köyü, Akseki Hacýlar Mahallesi, Akseki Güllü Gazi, Çerkeþ köyü civarýna enerji verilemeyecek.

11 PERÞEMBE 17 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Zil-Hicce 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:04 Eylül 1431 Hýzýr: EYLÜL Kabûl olan bir hac, geçmiþ günâhlarý yok eder. Hadis-i Þerif ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sýcaklarýn azalmaya baþlamasý - Eski Baþbakan Adnan Menderes'in idâmý (1961) Eðitim Nerede Baþlar? Hayatýmýz da en önemli bir basamaktýr. Eðitim Tefekkür Ýnsanlar bu hayati deðeri Dünyamýz anladýklarý zaman insan oldular. Çünkü ilk emir "OKU"idi. "Rabbinin adý ile OKU, o insaný bir kan pýhtýsýndan yarattý." Raþit Yücel Öyle bildik-öyle okuduk. Hayat, sadece bilgiden corumhakimiyet. net ibaret deðil. Bilginin hayata yansýmasý, bilgi kadar önemlidir. Anne karnýndaki yavrudan önce, anne ve babanýn duruþu önemlidir. Hela kazanç-helal lokma. Dokuz aydan sonra dünyaya gelen yavru bu aldýðý gýdalar ile hayatta kalacak, anneden görecek, babadan görecek, kardeþlerinden görecek. Hayatý bu yaþadýðý çevreden öðrenecek. Sonra okuldan aldýðý bilgilerden, hatta kreþteki öðrendiklerinden. Üniversite bittiði zaman hayat artýk gördüðü ve bildiði tarzda devam edecek. Onun da çocuklarý olacak. Onun da çevresi kendi gibileri olacak. Toplun hayatý iþte bunlardan meydana gelecek. Bu bakýmdan, ailenin verdiði terbiye oldukça önemlidir. O, insana bir temel teþkil etmektedir. O temel üzerine her þey teþekkül edecektir. Tek kanatlý mý yaþayacak? Çift kanatlý mý yaþayacak? Sadece dünya hayatýný mý yaþayacak? Ahirete ait yaþantýsý da olacak mý? Bu hatlar serbest býrakýlmýþtýr. Ýmtihanýný kabirde verecektir. Gram 3,3945 3,3960 ALIÞ 108,02 3,0034 3,0043 SATIÞ 108,10 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ 2075 Yýlýndaki Torunlarýmýza Mektup 3 Sevgili torunlarýmýzýn torunlarý, ''Tarih deðil, hatalar tekerrür eder''(ii. Abdülhamit) ''En iyi okul tecrübedir ama okul masrafý birazcýk çoktur''(t.willer) Dedelerin hatasýný torunlar çeker hesabý bizden öncekiler ve bizim kuþak temel afet bilincinden bi haber büyüdüler. Ben kendi adýma eðitim öðretim hayatýmda bir tatbikat veya bu konularla ilgili bir bilgilendirme hatýrlamýyorum. Dünden bugüne durum böyle olunca 'Marmara depreminde devlet sýnýfta kaldý' diye gazetelerde haberler okuduk. Daha doðrusu toplum olarak temel afet bilincini önceliklerimiz arasýna maalesef almadýk. Belki de bunun yansýmasýyla Marmara ve diðer depremlerde binlerce vatandaþýmýz bilinçsiz hareket tarzý nedeniyle ya hayatýný kaybetti ya da yaralý, sakat olarak kalan ömrünü tamamlamak zorunda kalýnca keþkeler bir bir sýralandý. Ama nafile! Heyhat! Gitti bir kere Bilmem amma bireysel veya toplumsal olarak dünden bugüne belki de kaderci düþündük. Aman sende ''Ecel gelmiþ cihana, baþ aðrýsý bahane'' veya ''Let it be!'' (býrak kalsýn) misali boþ ver dedik. Ya olursa diye emek vererek öneri sunanlarý, kurumlarda, okullarda, basýnda, sosyal paylaþým sitelerinde gündemde tutmaya çalýþanlarý da sui zanla iþgüzarlýkla eleþtiriverdik. Denetimlerde çok afakî düþünüyorsun, kapýda afet mi var diye tutulan raporlarýna sitem ettik.(geçmiþte bir ilimizde denetimci, kazan dairesine araç park edildiðini görünce, olasý yangýn tehlikesine karþý raporuna yazar. Okul müdürü denetimciye kýzar ama bir hafta sonra kazan dairesinde yangýn çýkýnca içerdeki aracýn çýkarýlmasýna sebep olup, daha büyük tehlikeden kurtardýðý için ayný denetimciden özür diler ve teþekkür eder.) Belki de arkalarýndan dedi kodularýný yaparak bilmeden moral ve isteklendirmelerinin düþmelerine bile vesile olduk... Kim bilir ihtiyaç halinde hayat kurtaracak bir cümlenin muhatabýna ulaþmamasýna bile vesile olarak vebal altýna girdik Benim de çok sevdiðim ve meslek hayatýmda çalýþmalarýný örnek aldýðým emektar hocam; 1999 depreminde canla baþla görev yapar. Sivil savunma ve diðer Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ilgili personelin hiçbir beklenti içinde olmadan, mesai mefhumu düþünmeden arama - kurtarma faaliyetleri içerisinde bir caný canlý kurtarabilmenin özlemi içerisinde yanarken, iþ bitip yaralýnýn enkazdan çýkarýlma aþamasýnda oluþan reklam kalabalýðýndan, gerçek çalýþanlarýn kenarda kaldýðýný görünce çok ama çok üzülür Afet öncesi, aný ve sonrasýnda acilen çok baþlýlýktan tek baþlýlýða dönüþümünün gerçekleþmesi gerektiðini düþünür. Bu baðlamda epey kafa yorar ve sýcaðý sýcaðýna gelecek adýna ayný tür sýkýntýlarýn yaþanmamasý için üç sayfalýk bir öneri mektubu hazýrlar. Bu mektubu tanýdýðý bir bakana bizzat teslim edip, gerekçeleriyle beraber açýklayýp, bu noktada genel yardým ister. Bakan bey, dinleyince güzel öneriler diye takdir eder. Böyle olunca öðretmenimiz heyecanla gelecek olumlu sonucu beklerken, bu öneri bir üst yazý ile ekte sunulmuþtur diye baþka bir alt yetkiliye iade edilir Sonuç mu? Bu öneriyi sunan hocamýza, amiri 'Birde böyle þeyler çýkarmayýn ' der ve iþgüzarlýkla eleþtirir... Yýllar sonra bu hususu kendinden dinlediðimde boþa geçen yýllarýn üzüntüsünü hala taþýdýðýný hissettim. Ýþin güzel tarafý ise o önerilerin deðiþik versiyonunun 2010 yýlýnda gerçekleþtiðini görmesidir. Fakat hocamýz o dönemlerde emekliliðe adým atmýþtýr. (E.Akdemir-Emekli sivil sav. kolej öðretmeni) Vesselam belki bizim dedelerimiz zaman zaman bilerek bilmeyerek hata edince bedelini bizler depremlerde, yangýnlarda, sellerde, heyelanlarda canýmýzla, malýmýzla ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Çünkü 'Alýþkanlýklarý kýrmak, anahtarý kaybolmuþ kilit gibidir' Kilidi tekrar açmak çok zaman alýr ama anahtarlarýn içerisinde kilidi açacak varsa pes etmeden, zaman kaybetmeden uðraþmak gerekir. Yoksa kilit hep kapalý kalacaktýr. Yukarýda da ifade etiðim gibi, sene sonra teknoloji daha çok deðiþmiþ olacak ve bundan ülkemizde nasibini alacaktýr. Her amelin ana maddesi olan insanoðlu da bundan etkilenecektir. Bu etkilenme savaþ ve afetlerden uzak, rahat ve huzur içerisinde yaþanýlabilir bir dünyanýn ihyasý için olmalýdýr. Doðru, dürüst, sadýk vatanýný milletini, ezanýný, bayraðýný karþýlýksýz seven mükâfat hakkýysa düþmanýna, ceza hakkýysa dostuna verebilecek özellikte olmasý hepimizin ortak temennisidir. Zaman akýþýna býrakmak Saygý deðer Hakimiyet okurlarý zaman, zaman hepimiz hayatýn zorluklarýndan bahsederiz.ve bu zorluklar karþýsýnda bazen çaresiz ka- ruhunla hissetmeyi bilmektir,akýþýna býrakmak..:: KARÝYER ::. 8-Maskeni çýkarýp,kim olduðunla yüzleþebilmektir,akýþýna býrakmaklýr,depresyona gireriz.veya bu zorluklarla baþ etmeye çalýþýrken hem kendimizi,hem de çevremizdekileri yýpratýrýz. 9-Bir kelebeðin uçuþuyla mutlu oalabilmektir,akýþýna býrakmak. Bu hafta sizlerle hayat ne kadar zor olursa olsun,bazen akýþýna býrakmak gerektiðinden bahsetmek istiyorum. 10-Hayatta yaptýðýmýz þeyleri güzel olmasý umuduyla yapmaktýr,akýþýna býrakmak. 1-Sürekli gelecek kaygýsý güdüp aný kaçýrmak yerine,anýn tadýna varmayý bilmektir akýþýna býrakmak. 11-Kendi hayal gücüne güvenmektir,akýþýna býrakmak. 2-Rüzgarýn esintisiyle,aðacýndan ayrýlan bir yapraðýn yavaþça Fuat AYKAÇ 12-Hiçbir þeye körü körüne baðlanmamaktýr,akýþýna býrakmak. ineceðine güvenmektir, akýþýna býrakmak. Yaþam Koçu 13-Ýyi bir baþlangýç için gereken aný kollamaktýr;ve o baþlangýçtan sonra zaferi düþünmek yerine sadece yapýlan iþe konsantre 3-Ayakkabýlarýný çýkarýp,topraða basmaktýr, akýþýna býrakmak. 4-Bir dalganýn kýyýya vurmasýný seyretmektir,onun sakinleþtirici etkisidir, akýþýna býrakmak. olabilmektir,akýþýna býrakmak. 14-Kimi zaman kontrolü býrakmak gibi görülsede,aksine kendini o 5-Gözlerini kapatýp,hiçbir þey söylemeden kendini dünyanýn dönüþüne býrakmaktýr,akýþýna býrakmak. mektir,akýþýna býrakmak. þeyden çekip"dýþ" göz olarak bütünü görmesini veya öyle karar verebil- 6-Baþkalarý ne der korkusu yaþamamaktýr,akýþýna býrakmak. Haftaya baþka bir konuyu paylaþmak üzere þimdiden mübarek Kurban 7-Ýçindeki tüm kötülükleri arýndýrýp,selamlamaktýr, bedeninden çok Bayramýnýzý tebrik eder saygýlar sunarým. Yýlan panzehiri Türkiye'den karþýlanabilecek Alzheimer bulaþýcý bir hastalýk mý? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Ersin Erdoðan, alzheimer hastalýðýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Son zamanlarda alzheimerin bulaþýcýlýðý konusunda yapýlan tartýþmalara Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Ersin Erdoðan da katýldý. Erdoðan yaptýðý açýklamada, "Genellikle Ýngiliz gazetelerinde Alzheimer in bulaþabileceði konusunda yoðun yazýlarla baþlayan bu haber trafiði, özellikle beyin ameliyatlarý sonrasýnda ya da kan transfüzyonlarý ile ya da diþ tedavileri sonrasýnda bulaþabileceði iddia edilmektedir. Bu kesinlikle yanlýþtýr. Gazetelerin atýfta bulunduklarý Nature dergisinde yayýmlanan yazýnýn sahibi Dr. Simon Mead özel bir kanalda verdiði röportajda gazete baþlýklarýný görünce þok olduðunu ifade etmiþtir. Yayýna bakýldýðýnda ve yazýyý yazan kiþinin ifadelerinde alzheimer hastalýðýnýn ameliyat ya da diþ tedavisi ya da kan transfüzyonu ile bulaþýcýlýðý konusunda herhangi bir ifade olmadýðý görülmektedir. Burada ifade edilmeye çalýþýlan 1985 de yasaklanmýþ olan insandan elde edilen hormon tedavilerinin sonrasýnda deli dana hastalýðý olarak ifade edilen Creutzfeld-Jakob hastalýðýna yakalanmýþ olmalarý ve bu hastalarýn hiçbirinde otopsi öncesi alzheimer hastalýðý olmamasýdýr Bu konuda bazý detaylarýn atlandýðýný kaydeden Erdoðan sözlerini þöyle tamamladý: "Buradaki kafa karýþýklýðýnýn bu iki hastalýkta da amyloid denilen protein birikiminin beyinde olmasýdýr. Ama bulaþýcý olan Creutzfeld-Jakob hastalýðýdýr alzheimer deðil. Amyloid, Creutzfeld-Jakob hastalýðýnda bulaþarak olabildiði gibi alzheimerde kendiliðinden olabilir ya da arka arkaya olan kafa travmalarý sonrasýnda da (Amerikan futbolu, boks gibi sporlarda) beyinde birikebilir. Ama kiþinin beyninde amiloid plaklarýnýn olmuþ olmasý kiþinin alzheimer olacaðý anlamýna da gelmez. ÝHA Prof. Dr. Baran, yýlan sokmalarýna karþý iki yýldýr üretilmeyen etkili tek panzehirin Türkiye'den karþýlanabileceðini söyledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eðitim Fakültesi Biyoloji Eðitimi Anabilim Dalýndan emekli Prof. Dr. Ýbrahim Baran, yýlan sokmalarýna karþý iki yýldýr üretilmeyen etkili tek panzehrin Türkiye'den karþýlanabileceðini söyledi. ''Yýlancý Hoca'' olarak anýlan Prof. Dr. Baran, Sýnýr Tanýmayan Doktorlar (MSF) yetkililerinin, yýlan sokmasýna karþý panzehir üreten dünyadaki tek firmanýn maddi gerekçelerden dolayý 2 yýldýr üretim yapmadýðýný açýkladýðýný hatýrlattý. Bu durumun dünya açýsýndan kriz anlamýna geldiðini ve bu alanda büyük bir boþluk oluþtuðunu savunan Baran, Türkiye'nin bu krizi fýrsata çevirebileceðini vurguladý. Prof. Dr. Baran, Türkiye'nin bu alanda yeterli potansiyele sahip olduðunu aktararak, "Zehirli yýlanlar sýcak bölgelerde yaþýyor. Türkiye de sýcak kuþakta yer alan bir ülke. Ülkemizdeki yýlan çeþidi ve sayýsý, serum ihtiyacýný karþýlayacak miktardadýr. Bulunduðumuz coðrafya açýsýndan da akýllýca bir planlama yapýlabilirse bu alanda bir numara oluruz" "Türkiye bu alanda potansiyeli var" Baran, panzehir alanýndaki açýðýn dünya açýsýndan tehlikeli bir durum gibi görüldüðünü ancak Türkiye'nin erken bir hamleyle bunu bertaraf edebileceðini belirterek, "Yýllardýr, Türkiye'nin bu alanda yeteri kadar potansiyeli ve zenginliði olduðunu söylüyoruz. Ancak nedense bu potansiyel kullanýlamadý. Þimdi ise büyük bir fýrsat önümüzde duruyor. Kendi ihtiyacýmýzý karþýlayýp, dünyanýn birçok bölgesine ihraç edebilecek duruma gelebiliriz" diye konuþtu. Devletin ve özel sektörün panzehir alanýndaki çalýþmalara hemen baþlamasý gerektiðini ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Türkiye'de 10'un üzerinde saðýlabilecek zehirli yýlan çeþidi var. Bunlarla ilgili daha önce çalýþma yaptýk. Gayet kaliteli ve yeterli bir zehir bunlardan elde ediliyor. Tabii bunun için iyi bir altyapý ve tesis kurulmasý lazým. Profesyonel bir þekilde bu konunun ele alýnmasý önemli. Doðal bir zenginliðimiz bu. Yanýlmýyorsam yaklaþýk 10 bin toz panzehir yurtdýþýndan alýyoruz. Üstelik soðuk zincir ürünü olduklarý için 2 yýllýk ömürleri var. Çok önemli ve þu anda boþta olan bir konu. Bu iþe el atýlýrsa bundan ülkemiz kazançlý çýkar." (AA) VEFAT EDENLER 1-Mislerovacýðý Köyü' nden gelme, Belgüzar, Fadime, Nazik ve Ali Rýza KILIÇOÐLU' nýn annesi; Mehri KI- LIÇOÐLU. 2-Elicek Köyü'nden gelme, Çimento Fabrikasý çalýþaný Mustafa ÇETÝNKAYA' nýn babasý; Bekir ÇETÝNKA- YA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER MURAT ECZANESÝ TURGUT OVA (TEL: ) OSMANCIK CD. NO: 86 - YAZI ÇARÞI SÖNMEZ ECZANESÝ SÖNMEZ ÇALIÞKAN (TEL: ) DOÐUM EVÝ KARÞISI - HÝTÝT ÜNÝV. EÐT. VE ARAÞT. HAST. YANI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:26 Sayý: EYLÜL 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Hacýlar kutsal topraklarda Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi, ikinci gurubu hacca uðurladý. Kafile 5 Ekim 2015 tarihin Medine den ayrýlarak yurda dönecek. Alper, Mücadeleye devam Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi, 2015 döneminin 2. hac grubunu kutsal topraklara uðurladý. Hacý adaylarýna þirket yetkililerinden Mehmet Karal da eþlik etti. 13 Eylül gecesi da Cidde uçaðýyla havalanan hacýlarýn Mekke ye ulaþtýklarýný belirten Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi sahibi Ýsmail Karal, Bizim için bizimle hac ve umre görevini yapan herkes ailemizden biridir. Böyle kutsal bir yolda insanlara hizmet etmenin gururunu yaþýyoruz. Hac grubunun ikinci kafilesi olan grup, 22 günlük hac vazifesinin ardýndan 5 Ekim 2015 tarihin Medine den ayrýlarak yurda dönecek. Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, 7 Haziran genel seçimleri sonrasý ortaya çýkan halk iradesinden hükümet çýkarmamak için her yolu deneyenler, ülkemizi tarihinin en hýzlý erken seçimi ile karþý karþýya býrakmýþlardýr. 1 Kasým'dan sonra hangi hükümet kurulursa kurulsun talepleri için mücadele kararlýlýðý içerisinde olacaklarýný belirten BES Çorum Þube Baþkaný Alper, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; 1 Kasým'da yapýlacak seçimlere gidilirken ülkemiz yangýn yeridir. 13 yýllýk AKP iktidarýnda barýþý dilinden düþürmeyenler, barýþ süreci için siyasi geleceðimize mal olsa da bu süreçten vazgeçmeyiz diyenler, söz konusu siyasi ikballeri olunca gözlerini kýrpmadan ülkemizi bir kaos ve çatýþma ortamýna sürüklemekten geri durmamýþlardýr. 90'lý yýllar olarak ifade edilen çatýþma sürecine paralel ülkemizde yaþananlar kanýmýzý dondurmaktadýr. Etnik kimliðinden dolayý linçe uðrayan siviller, esnaflar, hareket halindeki otobüslere yönelik taþlý saldýrýlar, bir arada yaþam kültürümüzü zedelemektedir. Son günlerde gündeme oturan Cizre'de yaþanan sokaða çýkma yasaðý, hastaneye götürülemediði için ölen bebekler, defnedilemediði için buzdolabýnda saklanan cesetler yaþadýðýmýz yüzyýlla baðdaþmamaktadýr. Ortaya çýkan linç kültürü sonrasýnda herkes suçu birbirine ata dursun, burada yok edilmek istenen kardeþliðimiz ve bir arada yaþama irademizdir. Asker, polis ve sivil yurttaþlarýmýzýn cenazelerinde Türkçe, Kürtçe aðýtlarýn birbirine karýþtýðý bir süreçte, siyasi iktidara yönelen tepkiler ortadadýr. Herkes birbirine 7 Haziran'dan sonra ne deðiþti? sorusunu sormaktadýr. Acýlý insanlarýmýzýn feryatlarýna bile tahammül gösteremeyen siyasi iktidar, asker ve polis ailelerini bile hedef gösterebilmektedir. Buradan bir kez daha bu süreçte kaybettiðimiz tüm yurttaþlarýmýzýn üzüntüsünü paylaþýyor, ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz. Barýþ ve kardeþlik içerisinde bir arada yaþayacaðýmýz bir Türkiye özlemini kamuoyu ile bir kez daha paylaþýyoruz. 1 Kasým'da yapýlacak erken genel seçime giderken ülke ekonomisinin de kýrmýzý alarm verdiði bizzat Maliye Bakaný tarafýndan da ifade edilmektedir. Dolar tarihi rekorlarýna her geçen gün yenisini eklemektedir. Baþta dolar olmak üzere döviz artýþlarýnýn emekçilere hayat pahalýlýðý olarak yansýdýðý ortadadýr. Her geçen gün satýn alma gücümüz düþmekte, yoksulluk sýnýrý rakamý altýnda çalýþmaya mahkûm edilen kamu emekçilerinin yaþamlarý zorlaþmaktadýr. Eðitim yýlýnýn açýlmasý ve kýþ koþullarýnýn yaklaþýyor olmasý da daha kötü günlerin habercisidir. Bugün 15 Eylül; milyonlarca kamu emekçisinin maaþlarý hesaplarýna yatmýþ bulunmaktadýr. Belki de tarihte ilk defa imzalanan bir toplu sözleþmesinin ilk sonucu olarak maaþlarýmýzda emekli keseneði artýþýndan kaynaklý 20 TL düþüþü hep birlikte yaþayacaðýz. Ayný zamanda milyonlarca kamu emekçisinin maaþý Eylül ayý itibariyle bir üst vergi dilimine gireceðinden, %5'lik bir kayýp ta bizleri beklemektedir. Bunun adý hýrsýzlýktýr, bunun adý vergi adaletsizliðidir ve 2017 yýllarýna iliþkin toplu sözleþme süreci meþruluðu tartýþmalý hükümetin milletvekili bile olmayan çalýþma bakaný ile AKP hükümetinin memur kollarý Memur-Sen arasýnda imzalanmýþtýr. Memur-Sen Genel Baþkaný tarafýndan imzalan toplu sözleþme kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunularak, kamu emekçileri ve emeklilerle adeta dalga geçilmiþ, AKPhükümetine koltuk deðnekliði yapýlmaya devam edilmiþtir. Sendikamýz tarafýndan "Tarihi Satýþ" olarak nitelendirilen toplu sözleþme ile ilgili AKPve Memur-Sen' e soruyoruz! Kamu emekçilerinin gasp edilen 2014 yýlý enflasyon farkýnýn üzerini örtmek midir tarihi baþarý? 666 sayýlý KHK ile gasp edilen, fazla mesai ücretleri ve yargý kararlarýna raðmen ödenmeyen ikramiye taleplerimizi yok saymak mýdýr tarihi baþarý? Özelikle iþkolumuzda yaþanan ücret adaletsizliklerini gündeme bile getirmeyip, ücret adaletsizliðini arttýracak uygulamalarýn altýna imza atmak mýdýr tarihi baþarý? Kamuda liyakatin yerini sadakatin aldýðý bir süreçte emekçilerin ayrýmcýlýða karþý adalet ve eþitlik taleplerini yok saymak mýdýr tarihi baþarý? 2013 yýlýnda imzaladýðýnýz toplu sözleþme ile hesap bilmeyen sendika, hükümetin teklifinin altýnda bir zamma imza atarak kamuoyunda alay konusu olan siz deðil miydiniz? Þimdi de 2016 yýlý için kamu emekçilerinin alacaðý zam 8.76 iken %11 olarak ifade edip algý operasyonu yaratmak mýdýr tarihi baþarý? Hesap bilmeyen sendika olarak tescilli bir sendika olmanýza raðmen, toplu görüþme sürecinin baþladýðý 3 Aðustos tarihindeki dolar kuru ile þimdiki dolar kurunun farkýnda mýsýnýz? Zaman zaman açýkladýðýnýz, yoksulluk ve açlýk sýnýrý rakamlarýný niçin açýklýyorsunuz? Madem açýklýyorsunuz yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki maaþ zamlarýný kamu emekçilerine dayatýrken hiç mi utanmýyor sunuz? Kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunulan, tarihi bir satýþla karþý karþýyayýz! Ertuðrul Alper Bugün iþyerlerimizden baþlattýðýmýz duruþu, tarihi satýþa karþý tarihi bir direniþle taçlandýrmak hepimizin görevi olmalýdýr. Eþitlik, barýþ, adalet ve insanca bir yaþam talebimizin hayata geçmesi için doðru zeminde doðru taleplerin ardýnda birlikte mücadele etmekten baþka bir seçeneðimiz yoktur. Buradan bir kez daha AKP hükümetini uyarýyor, 1 Kasým'dan sonra da hangi hükümet kurulursa kurulsun taleplerimiz için mücadele kararlýlýðý içerisinde olacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz. Yatýrýmcý ve bürokrasi entegre olmalý Serbest Piyasa Dinamikleri ve Uluslararasý Avrupa Enerji Piyasalarýna Entegrasyonu temalý Stratejik Teknik Ekonomik Araþtýrmalar Merkezi (STEAM) tarafýndan düzenlenen ve Çalýk Holding, Çalýk Enerji ve YEDAÞ'ýn desteklediði 16. Uluslararasý Enerji Arenasý, Avrupa'dan ve Türkiye'den enerji sektörüne yön veren büyük þirketlerin yöneticilerinin ve uzmanlarýnýn katýlýmýyla Ýstanbul'daki InterContinental Hotel'de gerçekleþti. Türkiye'nin Enerji Piyasasýndaki Geleceði ve Avrupa Enerji Piyasasýna Entegrasyonu'nun gündeme alýndýðý 16. Uluslararasý Enerji Arenasý'na konuþmacý olarak katýlan ve 'Türk Enerji Piyasasýnýn Geleceði' baþlýklý oturumda katýlýmcýlara paylaþýmlarda bulunan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, daðýtým þirketlerinin son zamanlarda karþýlaþtýðý en önemli sorunlarýna dikkat çekti. Türkoðlu, "Ýstikrarsýzlýktan kaynaklý ekonomik yansýmalarýn sonuçlarýndan biri olan ve son günlerde artan kur farklarý, daðýtým þirketlerinin en dikkat çeken sorunudur" YATIRIMCI 'GÜÇLÜ VE ÝSTÝKRARLI' YÖNETÝM BEKLENTÝSÝ ÝÇERÝSÝNDEDÝR Yatýrýmcýnýn her zaman güçlü ve istikrarlý bir yönetim beklentisi içerisinde olduðunu belirten Türkoðlu, "Enerji strateji planlamalarýnýzýn yaklaþýk 5 yýlda bir revize edildiði düþünüldüðünde; bu süreç içerisinde olasý tüm deðiþim ve mevzuat deðiþikliðine ihtiyaç duyan unsurlarýn aslýnda strateji planýnýn da önünde olduðu ve bu doðrultuda oluþan ihtiyacýnýzýn güçlü ve istikrarlý yönetimlerce karþýlanabileceði algýsý son derece önemlidir" Türkoðlu, "Esas olanýn; deðiþimin sürdürülebilirliði ve entegrasyonu olduðu düþünüldüðünde; bürokratýn ve bürokrasinin ne kadar etkin ve önemli olduðu veya olacaðý da aþikârdýr. Yani; teknik ve mevzuat deðiþimi ve dönüþümleri eþ zamanlý olmalýdýr" diye konuþtu. KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ENTEGRAS- YONU ÜLKENÝN GELECEÐÝNDE ROL ALIR Konya ve Ankara'dan sonra buðday üretiminde üçüncü sýrada yer alan Sivas'ta, yaðýþlarýn istenilen seviyede olmasýyla rekoltede son 4 yýlýn en yüksek miktarýna ulaþýldý. Türkiye7nin önemli buðday üretim merkezlerinden birisi olan Çorum da da rekoltenin iyi olduðu öðrenildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ýhsan Aslan, yaptýðý açýklamada, Sivas'ta yaklaþýk 11 milyon dekarlýk alanda tarýmsal faaliyet yürütüldüðünü söyledi. Yaklaþýk 3 milyon 650 bin dekarlýk alanda hububat üretimi gerçekleþtirildiðini belirten Aslan, bunun 2 milyon 800 bin dekarlýk kýsmýnda buðday ekildiðini anlattý. Buðdayýn kentte en fazla yetiþtirilen ürün olduðuna iþaret eden Aslan, bu yýlki rekoltenin beklentilerin üzerinde olduðunu ifade etti. Aslan, yaðýþlarýn özellikle bahar döneminde istenilen seviyede olduðunu belirterek, þunlarý kaydetti: "Rekolte itibarýyla baktýðýmýzda 2014 Etkinlik tratejik Teknik Ekonomik Araþtýrmalar Merkezi tarafýndan düzenlendi. yýlýnda kuraklýktan kaynaklanan sýkýntýdan dolayý 629 bin tonluk bir üretimimiz vardý. Bu sene yaðýþlar özellikle bahar döneminde fazlaydý. Üretim miktarýmýz daha kesinleþmedi, ancak bu yýl 950 bin tona yakýn bir rekolte oldu. Hasat bitip alan çalýþmalarýmýz tamamlandýðýnda net verileri ve üretim miktarýmýzý ortaya koyacaðýz. Hububat üretiminde Türkiye'de 3. sýradayýz. Birinci sýrada Konya, ikinci sýrada Ankara var. Üretilen buðdayýn büyük kýsmý ekmeklik, az bir alanda da makarnalýk buðday üretimi söz konusu. Buðdayda 2012'de 600 bin, 2013'te 900 bin, 2014'te 630 bin, bu yýl ise 950 bin tona "Enerji sorunlarýndan ve geleceðinden ziyade dünya ölçeðinde geliþen tüm teknik ve bürokratik geliþmelerin eþ zamanlý olmasý gerekmektedir" diyen Türkoðlu, "Geliþmiþ ülkelerin kalkýnma ve geliþme süreçleri incelendiðinde bu sürecin hem ulusal hem de uluslararasý yatýrýmcý açýsýndan öncelikli bir beklenti olduðu görülmüþtür. Kamu ve özel sektör ayrýmý yapýlmaksýzýn ülkenin önceliklerine önem verilmelidir. Kamu ve özel sektörün entegrasyonu çok önemlidir ve ülkenin geleceðinde rol alýr. Bu noktada ülkemiz deðiþimi ve geliþmesi için oluþabilecek tüm önceliklerin ortak bir sinerjide buluþturularak, yönetilmesi doðru yol haritasý olacaktýr. þeklinde konuþtu. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, elektrik daðýtýmý yapan þirketlerin genel sorunlarýna vurgu yaparak, "Operasyonel yatýrýmlar, kullanýlan teknoloji ve entegrasyonlarý ile kaliteli hizmet olarak tüketiciye yansýyan bu operasyonel iþlemlerdeki yön birliði ve ortak akýl ile olmasý gereken hemojen bir yapýnýn olmadýðýdýr. Bu sorunlar uzun vadede çözülebilir de olsa bu çözümler için ortak bir platform oluþturulabilir. Ancak bu dönemde daðýtým þirketlerini etkileyen en önemli unsur, yine herkesin sorunu olan ve þu anda belirsizlik sonucu yükseliþ gösteren 'Kur Riski' baþta olmak üzere gelir kaybý, ödemeler dengesi büyük sorun olarak gösterilebilir. STEAM Enerji Arenalarý Onursal Baþkaný Haldun Atýf Danýþman'ýn "Elektrik fiyatlarýndaki düþüþün, müþteriye yansýmasý gerekiyordu. Bu aradaki ciddi fark nereye gitti?" sorusuna cevap veren YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Halihazýrda uygulanan ulusal tarifeden kaynaklanýyor. Baþta kayýp kaçak farklýlýklarý ve operasyonel verimlilikler göz önüne alýndýðýnda 21 farklý tarifenin olmasý halinde bu fark, daha net olarak tüketiciye yansýyacaktýr" Buðdayda son 4 yýlýn en iyi rekoltesi Çorum da da buðday rekoltesininnin iyi olduðu öðrenildi. yakýn bir rekolte oldu." Çiftçilerin bu yýl verimli bir sezon geçirdiðine dikkati çeken Aslan, "Buðday fiyatlarý ofis alýmlarýnda 70 kuruþ civarýndaydý. Çiftçilerimiz satmýþ olduklarý ürün makbuzunu getirdikleri takdirde 5 kuruþ da biz destek veriyoruz. Çiftçilerimiz oldukça mutlu ve verimli bir sezon geçirdi" Aslan, rekoltenin yüksek olmasýna karþýn protein oranýnda düþüþ yaþandýðýna deðinerek, bunun en büyük sebebinin üst gübrelemenin doðru çeþitlerle yapýlmamasý olduðunu dile getirdi. TMO son 5 yýlýn en yüksek alýmýný yaptý Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sivas Þube Müdürü Hasan Bolat da yaðýþlardan dolayý hububat veriminde büyük bir artýþ yaþandýðýna iþaret etti. Önceki yýllarda dönüme kilogram buðday alýnýrken bu yýl rakamýn kilograma yükseldiðini vurgulayan Bolat, TMO'nun buðday alýmlarýný ilçelerde sürdürdüðünü söyledi. TMO'nun buðday alýmlarýna Sivas'ta 9 Temmuz'da baþladýðýný anýmsatan Bolat, "Bugüne kadar Sivas genelinde 125 bin ton dolayýnda hububat satýn aldýk" diye konuþtu. Kaynak : AA

13 Usta dan Çýrak a ziyaret Çorum da görev yaptýðý süre içinde bir çok branþta aktif olarak hizmet veren ve spor camiasýnýn ustalarýndan Yýlmaz Gül emekli olduktan sonra yerleþtiði Samsun da Tekvando Grand Prix turnuvasý için milli takým kampýnda bulunan öðrencisi Ýlhan Aþkýn ý ziyaret ederek hasret giderdi. PERÞEMBE 17 EYLÜL Yýlmaz Gül, öðrencisi ve milli takým antrenörü olan Ýlhan Aþkýn ý ziyaretinde Kastamonuspor un alt yapý hamlesi Kastamonuspor 1966, U-11, U-12, U-13, U-14, U-15 kategorilerinde alt yapý takýmlarýný kurdu. Ýsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde düzenlenen basýn toplantýsýyla Kastamonuspor 1966 ýn alt yapýsýnýn kurulduðunu açýklayan Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, Kastamonu için spor adýna bir oluþumu gerçekleþtirdiklerini belirterek, Hep söylediðim gibi bir profesyonel takýmýmýz varda bunun getirisi ne olur diye sormuþtum. 1 incisi Kastamonu çocuðunu alt yapýsýndan yetiþtirebilmesidir. 2 incisi spor faaliyetleri. 3 üncüsü ise Kastamonu ekonomisine veya Hentbol il hakemlerine Süper Lig de masa görevi Hentbol Ýl Hakemlerine Süper Lig maçlarýnda masa hakemliði görevi verildi. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre 19 Eylül Cumartesi günü Amasya da oynanacak iki Süper Lig maçýnda masa hakemleri Çorum dan. Selman Topuz ve Muammer Ekin e Taþova da görev Taþova Spor nda saat de baþlayacak Amasya Taþovaspor - Göztepe maçýný Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Sivas tan Turgut Demirkan. Bu maçta masa hakemi olarak ilimizden Selman Topuz ve Muammer Ekmen ikilisi görev yapacak. Suluova Spor nda saat de oynanacak Merzifon Belediyesi - Trabzonspor maçýný Serdar Özen ve Yunus Tokmak hakem ikilisi yönetecek. Gözlemci ise Malatya dan Abdulkadir Altunsoy. Bu maçta masa hakemi olarak ise Ömür Soytemiz ve Yasin Keskin yapacaklar. turizmine saðlayacaðý katký ve tanýtýmýdýr. Bunlar arka arkaya bir anda geliþir. Biz bunu yapmaya baþladýk. Sporu sevmiyorum diyende var ama biz hep sporu Kastamonu da bir adým daha nasýl ileri götürebiliriz onu düþündük ve yaptýk Kendisine spor iþinin baþýna bela olacaðý þeklinde çok fazla eleþtiri geldiðini hatýrlatan Tahsin Babaþ, "Bana bu iþ baþýna bela olur diyen çok oldu. Ama ben sporun hiç baþýma o kadar iþ arasýnda bela olmadýðýný aksine de Kastamonu halkýnýn desteði sayesinde baþardýk. Ben hedeften hiçbir þekilde sapmadým. Sapmakta istemiyorum. Doðru bir yoldayýz ve baþarýyoruz. Daha da ileriye götüreceðiz. Þu anda temsilcimiz lider durumda ama hiç destek göremiyorlar. Heyecan yok. Takýmýn bu gidiþine destek güler yüz vermek gerekli. Bu bile onlara moral olarak çok iyi gelecektir diye konuþtu. Kastamonuspor un alt yapýsýný oluþturarak Kastamonu nun geleceðini de oluþturduklarýna dikkat çeken Tahsin Babaþ, "5 branþta 80 sporcumuzla baþlamýþ bulunmaktayýz. Alt yapýnýn hocalarýný da Kastamonuspor a aldýk. Çalýþmalar baþladý. Kastamonu Belediye Baþkaný olarak ben bu iþi sonuna kadar destekliyor ve takip ediyorum. Bu iþe kimse engel olamaz. Kastamonu hepimizin. Hak ettiði yerde olacaktýr. Yönetim Kastamonuspor alt yapý ataðýna geçti Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünde görev yaptýðý süre içinde bir çok branþta aktif olarak görev alan il temsilciliði ve antrenör olarak hizmet veren Yýlmaz Gül, Samsun da tekvando milli takým antrenörü olarak bulunan öðrencisi Ýlhan Aþkýn ý ziyaret ederek hasret giderdi. Çorum da özellikle Tekvando ve Judo branþýnda yaptýðý çalýþmalarla bir çok antrenör, sporcu ve hakem yetiþtiren Yýlmaz Gül emekli olduktan sonra Samsun a yerleþti. Sportif çalýþmalarýný buradada sürdüren Yýlmaz Gül önümüzdeki günlerde Samsun da yapýlacak olan Dünya Grand Prix Tekvanda müsabakalarý için bu ilde kampta bulunan milli takým antrenörü olarak görev yapan öðrencisi Ýlhan Aþkýn ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Yýlmaz Gül öðrencisi Ýlhan Aþkýn ýn milli takým antrenörü olarak görev almasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek kendisine ve milli takýma Samsun da yapýlacak müsabakalarda baþarýlar diledi. Tekvando Milli takým antrenörü Ýlhan Aþkýn da bugünlere gelmesinde çok büyük emeði bulunan hocasý Yýlmaz Gül ün kendisini ziyarete gelmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve usta çýrak geçmiþ anýlarý tazeleyerek hoþ bir sohbet yaptýlar. Kuruluyla her gece 1-2 saat burada görüþmeler yapýyoruz. Takýmýmýzda gayet iyi durumda. Baþarýyý da kýskananlara söylüyorum. Kastamonu için baþarý hepimizindir. Gelin el verin bu baþarýya diyorum. Kastamonuspor da alt yapýyý kurduklarýný açýklayan Kastamonu Belediyesi Spor Ýþleri Müdürü Metehan Babaþ ise, Yýllardýr yapýlamayan ve baþarýlamayan, Kastamonuspor un geleceðine yön verecek olan, Kastamonuspor 1966 ýn alt yapýsýný oluþturmak ve sürekliliðini saðlamaktýr. -Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü olarak amatör bir kulüp olmaktan çýkýp hak ettiði yere ulaþtýklarýný belirten Metehan Babaþ, þunlarý kaydetti: Bu yapýnýn devamlýlýðýný için alt yapý takýmlarýmýzý kurduk. Toplam da 80 sporcumuzla bugün itibariyle Kastamonuspor 1966 bünyesinde hizmet vermeye baþladýk. Bu oluþumla beraber artýk kurumsal bir kimlik kazandý. Sami Öncel ve Taner Adýkdý Ankara da görev yapacak Öncel ve Adýkdý ya 1. Lig de görev Hentbol Klasman hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Adýkdý ya ligin ikinci haftasýnda da görev. Geçtiðimiz hafta ilk hafta Rize de 1. lig maçýnda görev yapan Sami Öncel ve Taner Adýkdý bu haftada bayanlar 1. liginde düdük çalacaklar. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Ankara Prof. Yaþar Sevim Spor nda saat de Metropolspor ile Muðla Yalýkavakspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Sami Öncel ve Taner Adýkdý hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Ankara dan Ayhan Çolak. Manavgat, Gölcek e bileniyor Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Manavgatspor, Gölcükspor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor Manavgatspor, 5. Hafta da deplasmanda oynayacaðý Gölcükspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hazýrlýklarýný Evrenseki de bulunan tesislerinde sürdüren Manavgatspor da hedef, Gölcük deplasmanýndan puan ya da puanlarla dönmek. Bayburt Özel Ýdarespor karþýlaþmasý öncesinde son idmanda sakatlanan ve bu karþýlaþmada oynayamayan Alican Tez in doktor kontrollerinde kasýðýnda yýrtýða rastlandýðý, bu oyuncunun Gölcük karþýsýnda takýmdaki yerini alamayacaðýný belirtildi. Manavgatspor kulüp baþkaný Mahmut Þeker, Takýmýmýzda Alican dýþýnda eksik oyuncu bulunmuyor. Forma þansý bulan oyuncularýmýz Alican ýn eksikliðini hissettirmeyecektir. Gölcük deplasmanýndan puan ya da puanlarla dönerek hafta içerisinde Adana Demirspor ile oynayacaðýmýz Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur maçýna bu moralle çýkmak istiyoruz Çorum FB de Yaza veda turnuvasý Turnuvada mücadele eden sporcu velileride müsabakalara büyük ilgi gösteriyor Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen dönem sonu turnuvasý baþladý. Yaza veda turnuvasýnda her zaman olduðu gibi dört ayrý kategýride üçer takým mücadele ediyor. Dönem boyunca yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarýný görmek, sporcularýn becerilerini gözlemlemek, oyun bilgilerini geliþtirmek ve velilerin çocuklarýnýn maçlarýný izlemesine imkan saðlamak amacýyla düzenlenen turnuva salý akþamý oynanan maçlarla baþladý. Minik, Küçük, Yýldýz ve gençler kategorilerinde oynanan maçlarda ilk gün A ve C Yaza Veda turnuvasýnda mücadele eden minikler maçlar öncesinde antrenörleriyle birlikte toplu halde görülüyor takýmlarý mücadele ettiler. Ýlk gün oynanan maçlarda Minik A takýmý Minik C takýmýný yendi. Küçük A takýmý ise Küçük C takýmý önünde lük galibiyete ulaþtý. Yýldýz kategorisinde ise A takýmý C takýmýný yenerken gençlerde ise Genç C takýmý Genç A takýmý önünde lik skorla galip gelmeyi baþardý. Turnuva dün akþam oynanan üç maç ve bu akþam oynanacak üç maçla sona erecek. Turnuva sonunda mücadele eden tüm sporcularý katýlým belgeleri verilecek. Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarý katýlan sporcu velileride çalýþmalardan son derece mennunlar. Yiðit Sapankaya nýn velisi Günseri Sapankaya, çocuðunun çalýþmalara baþladýktan sonra daha disiplinli olmayý, beslenmenin önemini çok daha iyi öðrendiðini belirterek, Çocuðum her fýrsatta kitap okuma alýþkanlýðý kazandý. Bir anne ve veli olarak Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýndan memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Antrenman disiplini ve devamlýlýðý bizim için çok önemli ve bu konuda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum Arda Selbes in velisi Elif Selbes ise çocuðunun arkadaþý Yiðit Sapankaya nýn tavsiyesi ile Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýna baþladýðýný ve antrenmanlarý kaçýrmadan çok disiplinli bir þekilde çalýþmalara devam ettiðini söyledi. Elif Selbes Basketbolü çalýþmalara katýldýktan kýsa süre sonra çok daha fazla sevmeye baþladý ve her alanda olumlu geliþmeler gördüðüm çocuðuma verilen katký nedeniyle tüm antrenörlerine çok teþekkür ediyorum Onur ve Baþar Bozkurt un velisi Necip Bozkurt ise çocuklarýnýn Fenerbahçe Basketbol Okulu çalýþmalarýnda basketbol tekniklerinin yanýnda özgüven, güzel ahlak, centilmenlik eðitim ve saðlýk gibi konularda büyük geliþim gösterdiklerini belirterek antrenörleri teþekkür etti ve Fenerbahçe Basketbol ailesinin bir ferdi olmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Bozkurt ailesi iki çocuðuyla turnuva maçlarýný izliyor

14 14 PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 ÝSKÝLÝPLÝ ATIF HOCA YURT YEMEKHANESÝ NDE VE KANTÝNÝ NDE ÇALIÞACAK * AÞÇI, * GARSON, * BULAÞIKÇI * MUTFAK PERSONELLERÝ (Ç.HAK:2463)ÝLETÝÞÝM: 0549 T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/5266 ESAS ALINACAKTIR TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri :Çorum Ýli, Merkez Ýlçe, 2530 Ada No, 870 Parsel No, Yavruturna Mahallesi. Sülüklü Mevkii, Cilt No:74, Sayfa No:7253, l Nolu Baðýmsýz Bölüm - Satýþa konu taþýnmaz; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavruturna Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy 2. Sokak, Serkan Apartmaný, No: 13/1 adresinde bulunmaktadýr. Taþýnmazýn bulunduðu parsel üzerinde bodrum+zemin+2 normal kattan oluþan yapý yer almaktadýr. Yapýnýn her katýnda 2, þer adet mesken yeralmakta olup binanýn giriþi bodrum kattan saðlanmaktadýr. Binada asansör ve yangýn merdiveni mevcut deðildir. Elektirik, su, kanalizasyon ve telefon gibi altyapý hizmetlerinin mevcut olduðu tespit edile bina, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu yapý yaklaþýk birim maliyetlerine göre, 3/A yapý gurubuna dahildir.satýþý yapýlacak mesken; bulunduðu binanýn güney-batý cephesinde bulunmaktadýr. Mesken 2 oda+salon+mutfak+banyo+1 balkon olmak üzere yaklaþýk 90m2 kullaným alanýna sahiptir. Meskende yer döþemeleri laminant parke,ýslak hacimlerde seramik kaplýdýr. Duvarlar alçý üzeri saten boyalýdýr.meskende mutfak dolaplarý MDF, tezgahý granittir. Banyo ve wc. tavana kadar seramik kaplý, pencereleri PVC doðrama, Isýnmasý müstakil kombi ile saðlanmaktadýr. Adresi : Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yavruturna Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy 2. Sokak, Serkan Apartmaný, No: 13/1 Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Payý : 140/2400 Ýmar Durumu : Ayrýk nizam 3 kat konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. 1.Satýþ Günü : 03/11/2015 günü 14:30-14:40 arasý 2.Satýþ Günü : 30/11/2015 günü 14:30-14:40 arasý Satýþ Yeri : Çorum Adalet Sarayý Adliye Mezat Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/5266 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 10/09/2015 (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. SATILIK Prefabrik Þantiye Binasý * Þantiye, ofis, bað-köy evi olabilecek durumda * Ýkinci el * 145 m2 * 6 oda, 1 mutfak * 3 lavabo, 3 wc ve duþ * Betopan panelli * Çok temiz * Sökme ve montaj alýcýya aittir * 25 bin TL (Ç.HAK:2451) Mür. Ahmet Süngü Tel: Kurbanlýk Büyükbaþ Satýþlarýmýz Baþlamýþtýr Et kilo 300 kð. ile 400 kð. arasýnda hayvanlarýmýz. Et kilo fiyatý Canlý et kilo Çomarbaþý Köyü Samsun Yolu 10. km. ÇORUM ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 17 EYLÜL Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 1313 adat basýlý yabancý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen Edb. Fak. Yerleþkesi) Saat: EYLÜL Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý-Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Mecitözü ve Ýskilip Ýlçe Jandarma Komutanlýklarý er/erbaþ mutfak ve yemekhane tadilat yapým iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EYLÜL T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý - TOKÝ Kütahya ve Kocaeli Ýllerinde Ýmar Planýna Esas Jeolojik, Jeoteknik ve Jeofizik Etüd Raporu Hazýrlatýlmasý iþi ve Kahramanmaraþ, Çorum, Kýrýkkale, Samsun, Düzce ve Bursa Ýllerinde Zemin Etüd Raporlarý Hazýrlatýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Halkalý Atakent Mahallesi Küçükçekmece/Ýstanbul Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mevlana Spor Tesisleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 740 adet (çift) muhtelif marka, model, numara ve renklerde bayan ayakkabýlarýnýn satýþý iþi. : 27.00TL : 16.50TL Dursun Durkaya Abdullah Erci Yasin Durkaya (Ç.HAK:2471) Muhammen bedel: Yer: Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. No: 42 Çorum Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Öðretmenevi ve Akþam Sanat Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak Kayýt Bürosu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167) Saat: EYLÜL Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý bardak su alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 TN 9110 plakalý, 2011 model, NEOPLAN marka, NEOPLAN N 2216 SHD TOURLINER tipli, beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otoparký Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Mahalle kurs binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Çöp konteyneri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: EKÝM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2016 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 UD 108 plakalý, Newhollant marka T480 tipinde mavi renk 2011 model traktörün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1815 ada no, 5 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, Bahçelievler köyündeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 186 ada no, 9 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezta Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Yeniyol Mahallesi, 725 Ada No, 38 Parsel No, Kadastral parsel konumunda, tamamýna bitiþik nizam 2 katlý imar izni verilen taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2632 ada no, 309 parsel no, Gülabibey Mah. Fitne Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede ÝHALE ÝPTAL ÝLANI Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, 746 ada, 32 parselde bodrum kat 1 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez, Gülabibey Mahallesi, 3722 ada, 392 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: DERGÝ BASIM HÝZMETÝ ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ DERGÝ BASIM HÝZMETÝ ALIMI ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý maddesine göre iptal edilmiþtir. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampus MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik posta adresi : 2-ÝptaI edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ : ÇORUM HAKÝMÝYET GAZETESÝ VE ÇORUM HABER ise): GAZETESÝ Ýhale Ýptal Tarihi : Ýptal nedeni veya nedenleri Teknik Þartnamenin Uygun Olmamasý Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) Resmi Ýlanlar: de (Basýn: )

15 ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE FAALÝYETTE BULUNAN LAVAÞ (TORTÝLLA) ÜRETÝM FABRÝKAMIZDA ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE; AÞAÐIDA BELÝRTÝLEN ÖZELLÝKLERÝ TAÞIYAN GIDA MÜHENDÝSÝ ÝLE VASIFSIZ 35 YAÞINI AÞMAMIÞ ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ. ÝLGÝLENENLERÝN RANDEVU ALARAK ÞAHSEN BAÞVURMALARI RÝCA OLUNUR. * Tercihen Ýngilizce bilen, * 35 yaþýný aþmamýþ BAY / BAYAN, * Esnek çalýþma modeline yatkýn ve uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * Erkeklerde askerlik görevini tamamlamýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Gýda Güvenliði Mevzuatý, Belgelendirilmesi ve sertifikasyonlarý konusunda deneyimli, Ýletiþim : MUTLUKAL GIDA SAN.TÝC.A.Þ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CADDE NO : 10 ÇORUM (Ç.HAK:2466) (Ç.HAK:2325) (Ç.HAK:2407) PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde görevlendirilmek üzere;. Tercihen Meslek Lisesi mezunu,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Otomotiv, Bakým - Onarým konularinda tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, Mekanik Usta Personeli alýnacaktýr Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM HAKÝKÝ KARS DANASI KURBANLIK BULUNUR (Ç.HAK:2495) TEL : ( PBX ) FAX : * Kesim hanemiz mevcuttur * Veteriner hekim kontrolünde * Hijyenik þartlarda kurbanlýk * Kesimi yapýlýr. Mür. Tel: Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü) Eleman Aranýyor Muhasebe bürosunda görevlendirilmek üzere eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Yavruturna Mah. Kulaksýz Sokak Kavukcu Ýþ Merkezi 3. kat No: 35 TOKÝ DE ACÝL SATILIK DAÝRE Full yapýlý, 3+1, 3. kat doðu-güney-kuzey cepheli daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:2469) Not: Araçla takas olur. Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sünbül KOCABAÞ (Ç.HAK:2501) Ömer kýzý 1964 Çorum Doðumlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra AVCU (Ç.HAK:2498) Mustafa kýzý Doðumlu YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet TEKÝN (Ç.HAK:2499) Osman oðlu 1949 Çorum Doðumlu PERSONEL ALINACAKTIR Ovasaray yerleþkesinde bulunan Çiftliðimizde görevlendirilmek üzere;. Traktör kullanmayý bilen,. Tercihen 40 yaþýný aþmamýþ,. Tarým ve hayvancýlýk konusunda tecrübeli,. Çiftliðin genel bakýmýyla ve Tarla iþleriyle ilgilenebilecek, DENEYÝMLÝ, BAY Personel Alýnacaktýr (Ç.HAK:2452) KURBANLIK BÜYÜKBAÞ SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Kesim Yapýlýr Köprüalan Köyü (Gürcü) (Ç.HAK:2376) ÞAHÝN BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ, hakiki Kars danasý. Ücretsiz kesim yapýlýr. Selahattin Þahin Seydim Köyü/ÇORUM (Ç.HAK:2346) (Ç.HAK:2330) ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANIYOR Yeni adresimizde görevlendirilmek üzere * Kaporta, * Boya, * Mekanik ve Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Dr. Klinik Otomotiv Adres: Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 9 ÇORUM Tel: ÝÞ ÝLANI Kurumumuzda görevlendirilmek üzere rehberlik sertifikasý olan öðretmen ve halkla iliþkiler personeli alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2428) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:2461) (Ç.HAK:2478) Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere alüminyum ve PVC doðrama iþinden anlayan USTALAR alýnacaktýr. Aykaç Alüminyum Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. (Ç.HAK:2448) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anadolu Apart Ýnönü Cad. No: 24 No: 17/A (Endüstri Meslek Lisesi Karþýsý) Tel: Sýnav Lisesi Alis Düðün Karþýsý (Ç.HAK:2387) (Ç.HAK:2479) (Ç.HAK:2484) (Ç.HAK:2465) (Ç.HAK:2308) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat Çam Kerestesi * 1.5 metrelik 5x10, 0,25 * 2,50 pleymut 2,80 metrelik 10x10 * 2,50 metrelik ve 2,80 metrelik tabliye direði Ahmet Süngü ÞEN ORTAKLAR BESÝCÝLÝK Kurbanlýk büyükbaþ hayvan bulunur. Çiftliðimizde kesim yapýlýr. Kasým EREN Selçuk TATAR Selim YÜCEL Merkez/ÇORUM HABER SÝTESÝNE ELEMAN ARANIYOR Yerel internet haber sitesine güncel haber akýþýný saðlayacak, Photoshop bilen, haber alanýnda yetiþtirilmek üzere eleman aranýyor. (Ç.HAK:2345) Eleman Aranýyor Kum ocaðýnda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Tuncer Ýnþaat Tel: Adres: Cengiz Topel Cad. No: 47 Milönü Elemanlar Aranýyor * 4x4 hidromek kepçe operatörü * damperli kamyon þoförü aranýyor. Bayrak Hafriyat Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 4/A Tel: Satýlýk Villa Arsasý Köþe baþý yola cephe tel örgü ve çevre düzenlemesi yapýlmýþ 1000 m2 (Ç.HAK:2249) Kalvaltýda Çakallý menemeni ve çorba çeþitleri Eleman Aranýyor Þirketimiz muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. * Luca programýný iyi derecede bilen * Muhasebe konusunda tecrübeli * E-defter iþlemlerini takip edebilecek * En az lise mezunu * Askerliðini yapmýþ Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Serra Beton Osmancýk Yolu üzeri 3. Km. ÇORUM villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Baþvurular için müracaat Tel: (Ç.HAK:2429) (Ç.HAK:2350) PERÞEMBE 17 EYLÜL Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemeklerinde bize uðramadan karar vermeyin! LEZZET SARAYI Lezzeti sunmak sanat, tatmak ise mutluluktur Burhan BALCI ALO PAKET : ZENGÝN IZGARA ÇEÞÝTLERÝ ve EV YEMEKLERÝ KIYMASIZ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE Adres: Gülabibey Mah. Uður Mumcu Cd. No: 8 (Hocazade karþýsý) Multinet, Sedcard, Ticket geçerlidir. Online sipariþ: SATILIK BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ HIDIR YILMAZ Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2500) ELEMAN ARANIYOR Doðan Av Pazarý nda çalýþtýrýlmak üzere tezgahtar ve iþletme mezunu eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A (Ç.HAK:2477) (Ç.HAK:2490) Adaklýk Kurbanlýk (Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý) Tel: ÞOFÖRLER ARANIYOR E SINIFI EHLÝYETLÝ, SRC BELGELÝ, AÐIR TÝCARÝ ARAÇ ve VÝNÇ TECRÜBESÝ OLAN ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÞOFÖRLER ARANIYOR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN YAPILACAKTIR. CAN OTO KURTARMA HÝZMETLERÝ ÇEPNÝ MH FEN LÝSESÝ CD NO 33 (ÇORUM FEN LÝSESÝ KARÞISI) TEL : BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan sekreter aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 1 No: 3 Tel: Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarý þahsen yapýlmasý rica olunur. REEL MOBÝLYA DAY. TÜK. MALL. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. (Ç.HAK:2487) (Ç.HAK:2502) ADRES: Çöplü mah. çöplü cad. no:4 TEL: Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Ankara Asansör Mür. Tel:

16 Taktik çalýþmaya devam Cumartesi günü sahasýnda Sandýklýspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda saat 11 de baþlayan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Dizindeki aðrý nedeniyle Buðra takýmdan ayrý olarak düz koþuya devam etti. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanýn ardýndan saha kenarýnda kurulan koordinasyon aletlerinde iki seri olarak çalýþan kýrmýzý siyahlý takým daha sonra taktik çalýþmaya geçti. Bu çalýþmada San- dýklýspor maçýnda oynayacaklarý oyun taktiði üzerinde duran Sayhan savunma ve ön libero oyuncularýný savunmada tutarken kanat ve forvet oyuncularý ile rakip kaleye baský ve hýzlý çýkma çalýþmasý yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Fahrettin Say- han ýn Sandýklýspor maçýnda bazý mevkiler için arayýþ içinde olduðu gözlendi. Taktik çalýþma sýrasýnda sýk sýk oyuncu deðiþikliði yapan Sayhan daha sonra sahayý küçülterek kontrol pas þeklinde çift kale maç yaptý. Çorum Belediyespor, Sandýklýspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat da yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. PERÞEMBE 17 EYLÜL 2015 Taktik çalýþma sýrasýnda forma rekabetinin oldukça yüksek olduðu gözlendi Geliþim Ligleri baþlangýçý bayram sonuna ertelendi Futbol Federasyonu yanlýþtan döndü. Geliþim Liglerinin baþlangýç tarihini kurban bayramý sonrasýna erteledi. Bu hafta sonu baþlayacak olan liglerin fikstürünü pazartesi gecesi açýklayan futbol federasyonu bir gün sonra ise kulüplerden gelen talepler üzerine liglerin baþlama tarihini kurban bayramý sonrasýna erteledi. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre bu hafta sonu baþlayacaðý açýklanan Geliþim Ligleri Federasyonumuzca lig planlamalarýnýn Kurban Bayramý sonrasýnda yeniden yapýlmasý ve müsabakalarýn bayram sonrasýna býrakýlmasý nedeniyle ileri bir tarihi ertelendi. Bölgesel Geliþim Liglerinin sezon planlamalarý ve müsabaka programlarý Federasyon tarafýndan daha sonra açýklanacak. U 17 Elit Akademi Liginde ise müsabakalar daha önce planladýðý gibi bu hafta sonundan itibaren oynanmaya baþlayacak. Hafta sonu baþlayacak olan Geliþim Ligleri nedeniyle Çorum Belediyespor kulübü alt yapý sorumlularý lisans ve diðer iþlemler için yoðun çalýþma temposu içindeydi. Lisanslarý tamamlayan kýrmýzý siyahlý kulübün alt yapý sorumlularý bu erteleme kararý ile biraz rahat nefes aldýlar. Tribün liderlerinden destek sözü Çorum Belediyespor tribün liderlerinden kýrmýzý siyahlý takýma destek sözü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn önceki akþam Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmaný ziyaret eden Tribün liderleri takým kaptanlarý ve Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile görüþtüler. Antrenman sonunda takým kaptanlarý Serkan, Buðra, Turgay ve Oðuzhan ile görüþen tri- bün liderleri onlara olan güvenlerini dile getirerek cumartesi günü oynayacaklarý Sandýklýspor maçýnda galibiyet beklediklerini söylediler. Kaptanlarda tribün liderlerine Sandýklýspor maçýný kazanarak çýkýþlarýný sürdüreceklerinin sözünü verdiler. Tribün liderleri daha sonra Teknik Direktör Fahrettin Sayhan la görüþerek Çanakkale de uðradýðý saldýrý nedeniy- le geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Sayhan da kendilerine teþekkür etti ve o maçýn geride kaldýðýný belirterek cumartesi günü evlerinde oynayacaklarý Sandýklýspor maçýnda taraftarýnýn önemine dikkat çekerek tüm Çorumlularý maça davet etti. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn tribün liderleride cumartesi günki maçta taraftarlar olarak takýmlarýnýn yanýnda olacakla- rýný belirterek galibiyet sevincini hep birlikte yaþamak istediklerini belirttiler. Osmancýk sahasýna onay Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Osmancýkspor un maçlarýný oynayacaðý ilçe sahasýna onay çýktý. Geçtiðimiz ay içinde yapýlan incelemede belirlenen eksikler dün yeniden kontrol edildi. Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven, Samsun ASKF Baþkaný Þener Aydýn, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Osmancýk Ýlçe Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancýkspor Genel Kaptaný Gökhan Kent, Osmancýkspor Teknik Direktörü Lütfullah Demir ile birlikte saha, soyunma odalarý ve tribünlerde incelemelerde bulundu. Federasyon yetkilileri geçtiðimiz incelemede belirledikleri eksikleri gezdiler. Tribünde konuk Osmancýk ilçe sahasýnda yapýlan incelemede eksiklerin giderildiði rapor edildi takým taraftarlarý için yer ayrýlmasý, soyunma odalarý ile sahaya giriþ arasýndaki güvenlik koridoru ve diðer eksikleri inceleyen Federasyon yetkilile- ri Osmancýk Ýlçe sahasýna BAL maçý oynanýr raporu verdiler. Bu hafta sonu baþlayacak olan Bölgesel Amatör Lig de ilk haftayý deplasmanda geçirecek olan Osmancýkspor 4 Ekim pazar günü kendi sahasýndaki ilk maçta Ladik Belediyespor ile karþýlaþacak. Önce tartýþtýlar Çorum Belediyespor Tribün liderleri Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile birlikte Çorum Belediyespor un dünki antrenmanýnda Eray ile Turgay arasýndaki tartýþmayý Teknik Direktör Fahrettin Sayhan tatlýya baðladý. Taktik çalýþma sýrasýnda ayný takýmda olmalarýna karþýn birbirlerine attýklarý pas yüzünden Eray ve Turgay arasýndaki tartýþmanýn ardýndan Eray, yardýmcý hocaya Ben çýkýyorum kalýrsam birisiyle kavga edeceðim sözleri üzerine Teknik Direktör Fahrettin Sayhan devreye girdi. Orta alandan gelerek iki futbolcuyu bir araya getiren Sayhan, tartýþmanýn normal olduðunu ancak bu þekilde olmamasý gerektiðini belirterek iki futbolcunun sýralarak birbirlerinden özür dilemelerini istedi. Sayhan iki futbolcuyu birbiri ile kucaklaþtýrdýktan sonra antrenman kaldýðý yerden devam etti. sonra sarýldýlar Ýki futbolcuyu Fahrettin hoca bir araya getirdi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Ýþte milletvekili adaylarýmýz

Ýþte milletvekili adaylarýmýz Cemiyet ten Çorum Haber e kutlama Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Haber Gazetesi'nin 31. yýlýný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar'ýn 45. meslek

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Çorum'a atanan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý görevine baþladý. * HABERÝ 5 DE. Salim Uslu

Çorum'a atanan Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý görevine baþladý. * HABERÝ 5 DE. Salim Uslu Ezaný güzel okumada yarýþtýlar Düsturumuz bayraðý daha ileri taþýmaktýr' Çorum Emniyet Müdürü olarak yeni görevine baþlayan Salih Erkan Tarancý, devlette devamlýlýðýn esas olduðunu vurguladýðý açýklamasýnda,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı