Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN"

Transkript

1 Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA Hüseyin Avni Akça Karýndan aldýðý yað ile kulak yaptý iþçi111kadromevsimlik bekliyor Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniði Op. Doktor Hasan Ateþ, katýldýðý kurultayda isminden sýkça söz ettirerek, Çorum'a birincilik ödülü ile döndü. * HABERÝ 3 DE Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Çorum Þeker Fabrikasý nda mevsimlik olarak görev yapan 111 geçici iþçinin kadro beklediðini söyledi. Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný * HABERÝ 10 DA Sefer Kahraman ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Sosyal konut müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci dönem seçim vaatleri arasýnda yer alan Sosyal Konut Projesi nde tüm pürüzlerin aþýldýðýný, mutlu sona yaklaþýldýðýný açýkladý. Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM Tartýþtýðý eþini öldürdü Çorum un Sungurlu ilçesinde 3 çocuk annesi kadýn tartýþtýðý eþi tarafýndan tabancayla vurularak öldürüldü. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 5 DE (Ç.HAK:514) 20 KASIM 2014 PERÞEMBE Olay, Sungurlu Fatih Mahallesi'nde meydana Bozdað temel atacak bir de müjde verecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin Yolu üzerinde esnafa yönelik 440 iþyeri hakkýnda bilgi verdi. * HABERÝ 5 DE Meslek lisesi kýzlar, engellileri sevindirdiler. Bekir Bozdað Çukuröz ü TBMM ye taþýdý CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dýþý söz alarak Çorum un sorunlarýna ve Bayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen yangýna iliþkin konuþma yaptý. * HABERÝ 14 DE Meslek liseli kýzlardan sosyal sorumluluk örneði Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öðrencileri, Engelsiz Yaþam Merkezi nde gerçekleþtirdikleri sosyal sorumluluk çalýþmasýyla takdir topladý. * HABERÝ 11 DE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi nin yapýlandýrýlma kapsamýna giren veya günü geldiði halde ödenmeyen su, çevre temizlik ve emlak vergisi alacaðýnýn 20 milyon lira olduðunu açýkladý. * HABERÝ 5 DE Alacahöyük te yeni proje Tufan Köse Baðcý, Osmancýk OSB de sona geldik AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Osmancýk olmak üzere bölge ilçelerden ve Çorum dan göçü azaltacaðý düþünülen OSB yapýmýnda sona gelindiðini bildirdi. * HABERÝ 7 DE Belediye nin 20 milyon alacaðý var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, örnek bir projeyi basýn mensuplarýna gösterdi. Vali Ahmet Kara, Alacahöyük Müzesi, Alacahöyük Örenyeri ve Hitit Barajý ný ziyaret etti. * HABERÝ 2 DE Minik öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðý anlatýldý. Miniklere aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi Ö zel Güneþ Kreþ ve Gündüz Bakýmevi nde dün Aðýz ve Diþ Saðlýðý konulu eðitim etkinliði düzenlendi. * HABERÝ 11 DE Vali Ahmet Kara, Alacahöyük Müzesi, Alacahöyük Örenyeri ve Hitit Barajý ný ziyaret etti. SGK dan iþverenlere duyuru Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýþverenlerin kendi iþyerlerinde 4/a (SSK) sigortalý bildirilememesi hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Cahit Baðcý * HABERÝ 17 DE Çorum ve 12 il için vekilden öneri Ýstanbul'un her geçen gün artan nüfusuna karþýn Türkiye'de de 13 þehrimizin de nüfusu sürekli azalýyor. Kentler arasýnda Çorum da yer alýyor. * HABERÝ 6 DA

2 2 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Alacahöyük te yeni proje V Vali Kara, müzede yer alan eserler hakkýnda bilgi aldý. Alacahöyük Açýk Hava Müzesi nde çevre düzenlemesi yapýlýyor. (Ç.HAK:3266) Vali Kara ile beraberindeki heyet Hitit Barajý ný inceledi. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Vali Ahmet Kara, ilçe ziyaretlerine Dodurga, Oðuzlar ve Sungurlu dan sonra Alaca ile devam etti. Alaca da brifing aldý V ali Ahmet Kara, ilçe ziyaretlerine Dodurga, Oðuzlar ve Sungurlu dan sonra Alaca ile devam etti. Vali Kara nýn Alaca ya ziyaretine Garnizon Komutaný Jandarma Kýd. Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer katýldý. Vali Kara ilk olarak Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez i ziyaret etti. Ziyaret öncesi Kaymakamlýk bünyesindeki Nüfus nü gezen Kara. çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Kaymakam Kurtyemez Alaca hakkýnda Vali ye brifing verdi. Kara, Türkiye genelinde anaokulu eðitimini arttýrmak için Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan kapsamlý bir çalýþma yürütüldüðünü, gerek il gerekse ilçe milli eðitim müdürlüklerinin açabildikleri kadar anaokulu açmasý gerektiðini dile getirdi. Beþikten mezara kadar eðitimin þart olduðunu belirten Vali Kara, Alaca da Halk Eðitim bünyesinde kursiyere mesleki kurslar verildiðini ve bu rakamýn büyük bir baþarý olduðunu ifade etti. Alaca nýn bir tarým kenti olmasý münasebetiyle Tarým Ýl ve Halk Eðitim tarafýndan Alacalýlara tarýmsal alanda mesleki kurslar (Ç.HAK:2502) Vali Ahmet Kara, Alacahöyük Müzesi, Alacahöyük Örenyeri ve Hitit Barajý ný ziyaret etti. ali Ahmet Kara, Alacahöyük Müzesi, Alacahöyük Örenyeri ve Hitit Barajý ný ziyaret etti. Vali Kara nýn ziyaretlerine Jandarma Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Tarým Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer eþlik etti. Vali Kara, Alacahöyük Açýk Hava Müzesi hakkýnda Müze Müdürü Önder Ýpek ten eserler hakkýnda bilgi aldý. Alacahöyük müzesindeki eserler ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda kendisine verilen brifingde konuþan Vali Kara, Mustafa Kemal Atatürk ün Alacahöyük ören yerine son derece önem verdiðini, meclisin kurulmasýnýn ardýndan sýkça Alacahöyük ören yerini gündeme getirdiðini belirterek,türkiye nin yurt dýþýna seyahat etmeyen tek liderinin Atatürk olduðunu ve tüm dünya liderlerinin görüþmek üzere Atatürk ün yanýna geldiðini kaydetti. Müze Müdürü Önder Ýpek, Kültür ve Turizm Ýl, Müze ve Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Alacahöyük Açýk Hava Müzesinin çevre düzenlemesinin yapýlacaðýný bu düzenlemeler kapsamýnda gezi yollarý yapýmý, yarý açýk sergi alanlarýnýn yapýmý, görselleþtirme ve grafik tasarýmý, 10 adet dýþ mekân bilgilendirme ünitesi, 13 adet dýþ mekân genel uyarý ünitesi ve 6 adet dýþ mekan çocuk bilgilendirme ünitesinin yapýlacaðýný, bu projenin TL lik maliyetinin Kültür Bakanlýðý tarafýndan karþýlanacaðýný, hazýrlanan proje maliyetinin toplamda ,63 TL olduðu bilgisini vererek, 2015 Aðustos ayýnda çevre düzenlemesinin tamamlanmýþ olacaðýný belirtti. Açýk hava Müzesi ile Müze tarafýndan korumaya alýnarak sergilenen eserleri inceleyen Vali Kara, tarihin bilinen ilk sulama barajýný Hititlerin yaptýðýný hatýrlatarak, Hititler tarafýndan yapýlan Hitit Barajý ný gezdi. Vali Kara, tarihte insanlar tarafýndan yapýlmýþ bilinen ilk sulama barajýna yapýlan ziyarette, Hitit Barajý hakkýnda Müze Müdürü Önder Ýpek ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan dan bilgiler aldý. verilmesini ve açýlan kurs sayýsýnýn artmasý gerektiðine deðinen Kara, Kaymakam Ramazan Kurtyemez den Halk Eðitim nün denetlenmesini istedi. Kar, Kaymakamlýk ziyareti ardýndan Alaca da Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ý makamýnda ziyaret etti. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, kendisine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek belediye çalýþmalarý hakkýnda Vali Kara ya brifing verdi. Vali Kara, Alaca Ýlçesinde Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz la Alaca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdür Vekili Cumhur Atalýk la, Alaca ilçe Jandarma Komutaný Üsteðmen Kurtuluþ Doruk la ve Alaca da Emniyet Müdür Vekili ve Emniyet Amiri Mustafa Var ile görüþerek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra Vali Kara, Can Tarým Zirai Ýlaç Bayi sahibi Selahattin Yýldýrým ýn Kurmuþ Olduðu kaz çiftliðini ziyaret etti. Vali Kara, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ný ziyaret etti. Vali Kara, Can Tarým Zirai Ýlaç Bayi sahibi Selahattin Yýldýrým ýn Kurmuþ Olduðu kaz çiftliðini ziyaret etti. Vali Kara, HEM çalýþmalarýný deðerlendirdi.

3 PERÞEMBE 20 KASIM Karýndan aldýðý yað ile kulak yaptý M.ALÝ CEYLAN S aðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniði Op. Doktor Hasan Ateþ, katýldýðý kurultayda isminden sýkça söz ettirerek, Çorum'a birincilik ödülü ile döndü. Op. Dr. Hasan Ateþ, 29 Ekim-1 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi'nde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneði (TRPECD) tarafýndan düzenlenen 36. Ulusal Kurultay'da TPRECD Uzman Araþtýrma Yarýþmasý Deneysel Dal'da birincilik ödülüne layýk görüldü. Kurultayda, "Adipöz Kökenli Eriþkin Kök Hücre Ekilmiþ Kollajen-Elastin Matriks Yardýmý ile Kondroid Doku Elde Edilmesi" araþtýrmasý yani Karýndan Yað Alma (Liposuction) ile elde ettiði kök hücrelerden kulak dokusu oluþturulmasý ile Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneði (TPRECD) yönetimi tarafýndan TPRECD Uzman Araþtýrma Yarýþmasý Deneysel Dal Birincilik Ödülü alan Dr. Hasan Ateþ, dün düzenlenen basýn toplantýsýyla konuyla ilgili olarak bilgiler verdi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Plastik Cerrahi Polikliniði'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Op. Dr. Hasan Ateþ, yaptýðý araþtýrma ve uygulama ile birincilik ödülüne layýk görüldüðünü ifade ederek, "Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýk. Plastik cerrahide estetik amaçlý yað alma (liposuction) yýllardýr uygulanan bir tedavi yöntemidir. Alýnan bu yaðlar (bazen yine estetik amaçla kullanýlsa da) çoðunlukla atýlýrdý. Bu araþtýrmamada vücutta gereksiz olarak görülen bu fazla yaðlarýn aslýnda fazla olmadýðýný gerçek anlamda kullanýldýðý takdirde vücuttaki diðer yetmezliklere çare olabileceðini ispatlamýþ olduk. Eskiden kýkýrdak yetmezliklerin tedavisinde kaburgalardan alýnan elastik olmayan kýkýrdaklarla tedaviler uyguluyorduk. Bu yeni yöntemle derideki elastik dokularýnda yardýmýyla karýndan alýnan yað dokusu özel iþlemlerden geçirildikten sonra laboratuvar ortamýnda kulak dokusuna çevirmiþ olduk. Elde ettiðimiz bu dokuyla kulakta baþarýyla onarým yaptýk. Bu yöntemin bir farký da eriþkin saðlýklý hayvanlarda yaptýðýmýz bu çalýþmanýn baþarýyla insanda da uygulanabilecek olmasýdýr. Bununla ilgili çalýþmalarda hýzla devam etmektedir" dedi. Dr. Hasan Ateþ, þöyle devam etti: "Bu yöntem sayesinde elde edilecek kýkýrdak doku diz gibi bütün eklem hastalýklarýna da çare bulunabilir. Bu yöntemle elde edilen kýkýrdak dokuyla oluþturulacak yeni eklemler, özellikle diz protezi ameliyatlarýna alternatif olabilir. Hücre kültürü uzun zamandýr kullanýlan bir yöntemdir. Ancak en büyük dezavantajý mutlaka vücutta ayný hücreden örnek alýnýp çoðaltýlmasý esasýna dayalý olmasýdýr. Kýkýrdak, sinir ve kemik gibi dokularda bu sýkýntý yaratmaktadýr. Daha anne rahmindeyken bütün vücudumuz bu hücrelerden oluþurken, biz büyüdükçe bu hücrelerin birçoðu da yetiþkin hale gelmektedir. Ancak eriþkin insanlarda dahi vücutta her yerde bulunan, gerektiði durumlarda çoðalarak olaylara müdahale eden yedek hücreler olarak ta bulunmaktadýrlar. Son yýllarda bu kadar popüler olmasýnýn nedeni de üreme ve diðer hücrelere deðiþme potansiyellerinin normal hücrelere göre çok yüksek olmasýdýr. Bu nedenle de bilimsel tedavilerin bir sonraki basamaðýnda yerlerini korumaktadýrlar. Kök hücreler tek baþlarýna dokuyu elde etmek için yetersiz kalmaktadýr. Bu hücreleri dokuyu inþa etmek için kullanan yeni bilim dalýna 'Doku Mühendisliði' diyoruz. Son yapýlan çalýþmalarda kalp, akciðer gibi organlar üç boyutlu olarak üretilmiþ, ancak hücrelerin uyumlu çalýþmasý için araþtýrmalar halen devam etmektedir. Bir sonraki araþtýrmam için TÜBÝTAK ile ortak bir proje hazýrlýyorum. Bu araþtýrma ile kemik dokulardaki yetmezliklere çare bulmaya çalýþacaðým. HASTANEDE UYGULANAN TEDAVÝLER Plastik cerrah deyince akla öncelikle estetik operasyonlar (Burun estetiði, meme büyültme, küçültme vb ) geliyor. Oysaki bu iþimizin sadece bir kýsmýný oluþturmaktadýr. Diðer kýsmý ise, "Rekonstrüksiyon" dur. Kas-iskelet sistemini de içeren, dokularýn yeniden þekillendirilmesi ve eksikliklerin tamirini ifade eder. Bunun içinde; Dudak ve damak yarýklarý, yara, yanýk, el ve parmak kopma ve yaralanmalarý, yüz kemiði kýrýklarý, yüz ve kol nakilleri, cilt kanserlerinin cerrahi tedavileri, cinsiyet deðiþimi ameliyatlarý gibi çok geniþ bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Ýnsanlar ancak bu hastalýklara yakalandýklarýnda bizim iþimizi bütün incelikleri ile görmekte ve þaþýrmaktadýrlar. Artýk Çorum'dan baþka illere hasta sevki yok denecek kadar azdýr. Hastanemizde de her türlü plastik cerrahi operasyonu baþarýyla gerçekleþtirilmektedir" HASAN ATEÞ KÝMDÝR? Hasan Ateþ 1981 Konya Kulu doðumlu, evli ve bir çocuk babasý. Hasan Ateþ, 2007 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Arabilim Dalý'nda araþtýrma görevlisi olarak görev yaptý. Burada baþarý ile uzmanlýðýný alan Hasan Ateþ, 2014 Eylül ayýnda Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde göreve baþladý. Ateþ'in çok sayýda makale ve ulusal olarak yayýnlanmýþ bildirileri mevcuttur. Opr. Dr. Hasan Ateþ, Çorum a ödülle döndü. Çocuklarýmýz geleceðe güvenle bakmalý 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü nedeniyle açýklama yapan Kadýn Haklarý ve Çocuk Hukuku Komisyonu Baþkaný Av. Yusuf Ahlatçý, Ülkemiz genelinde ve ilimizde yarýnlarýmýz olan çocuklarýmýzýn geleceðe güvenle bakacaðý daha mutlu günler diler, Çorum Barosu olarak daha önce olduðu gibi bundan sonra da konuyla ilgili kamu kurumu ve diðer kuruluþlarla birlikte müþterek çalýþmalarda yer alacaðýmýzý bildiririz. dedi. Açýklamasýnda, 20 Kasým 1989 tarihinde onaylanan Çocuk Haklarý Sözleþmesiyle ilgili bilgiler veren Av. Ahlatçý, þunlarý kaydetti; Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme tarihte en geniþ kabul gören insan haklarý belgesidir. 20 Kasým 1989 tarihinde onaylanan bu sözleþme sayesinde artýk çocuklarýn haklarý yasalarca da tanýnýyor. 20 Kasým günü tüm dünyada Çocuk Haklarý Günü olarak kutlanmaktadýr. Türkiye, Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme'yi 1990 yýlýnda imzalamýþtýr. Av. Yusuf Ahlatçý Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, nerede doðduklarýna, kim olduklarýna; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakýlmaksýzýn bütün çocuklarýn haklarýný tanýmlamaktadýr. Sözleþme bunlarý kapsamaktadýr: yaþama hakký; eksiksiz biçimde geliþme hakký; zararlý etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakký; aile, kültür ve sosyal yaþama eksiksiz katýlma haklarýdýr. Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarýný en geniþ biçimde tanýmlamaktadýr. Bu sözleþmeye yön veren temel deðerler þunlardýr: ayrým gözetmeme; çocuðun yararýnýn gözetilmesi; yaþama ve geliþme; katýlýmdýr. Çocuk Haklarýna Dair Sözleþme, on sekiz yaþýn altýnda olanlarý çocuk olarak tanýmlayarak baþlamaktadýr. Sözleþmede ele alýnan baþlýca konular þunlardýr: Ana-babanýn rolü ve sorumluluðu; bunun ihmal edildiði durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluðu; bir isme ve vatandaþlýða sahip olma ve bunu koruma hakký; yaþama ve geliþme hakký; saðlýk hizmetlerine eriþim hakký; eðitime eriþim hakký; insana yakýþýr bir yaþam standardýna eriþim hakký; eðlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakký; istismar ve ihmalden korunma hakký; uyuþturucu baðýmlýlýðýndan korunma hakký; ekonomik sömürü- den korunma hakký; ifade özgürlüðü hakký; düþünce özgürlüðü hakký; dernek kurma özgürlükleri hakký; çocuklarýn kendileriyle ilgili konularda görüþlerini dile getirme hakký; özel gereksinimleri olan çocuklarýn haklarý: Özürlü çocuklarýn haklarý olmak üzere sýralanmaktadýr. Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný belirtti. Kursiyerlere KOAH eðitimi alk Saðlýðý Bulaþýcý Olmayan HastaH lýklar Programlar ve Kanser Þube / Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi tarafýndan Çorum Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine KOAH konulu halk eðitimi yapýldý. Birim Sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel tarafýndan gerçekleþtirilen sunumda KOAH ýn EN ÖLÜMCÜL YANI, BÝLÝNMEZLÝÐÝ temasý vurgulandý. Kronik Obstrüktif Akciðer Hastalýðý (KOAH) hastalarýnýn bir çoðunun kendisinde bu hastalýðýn olduðunu bilmedikleri, oysa ki KOAH ýn önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýk olduðunu, erken taný ve etkin tedaviyle hasta ve yakýnlarýna verilecek KOAH la Yaþam eðitimiyle, hastalýkla daha kolay baþ edilebileceði vurgulandý. Kursiyerler ve halk eðitim merkezi öðretmenlerinin katýldýðý toplantýda 105 kiþi bilgilendirildi. Yoðun ilgi gösterilen toplantýnýn sonunda, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandý. Eðitim öncesi konu ile ilgili broþür daðýtýldý. (Haber Merkezi) Çorum Halk Eðitim Merkezi kursiyerlerine KOAH konulu halk eðitimi yapýldý. KOAH ýn tehlikeli bir hastalýk olduðu belirtildi.

4 4 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Hitit Akademi de Kent Konseyi konuþuldu itit Akademi HDerneði'nin bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan oldu. Programýn açýlýþýnda konuþan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Zekeriya Iþýk, geleneksel toplumlarýn temel problemlerinden birisi olan modernleþme ve bu paradigmanýn önemli bir ayaðýný oluþturan kentleþme ve kentlilik olgusunun önemli bir mesele olduðunu söyledi. Iþýk, kentte yaþayan hemen her bireyin sosyal hayattaki yeri ve mevkii ne olursa olsun saðlýklý, güvenli ve hoþgörülü bir yaþam ve yaþam alanlarýnýn oluþturulmasý noktasýnda sorumluluklarý olduðunu ifade etti. Bu noktada sivil toplum kuruluþlarýnýn, hatta tek tek bireylerin iþin içine dahil olabildikleri, görüþ ve önerilerini, yapýcý eleþtirilerini þehri yöneten merkezlere iletebilmelerine vasýta olabilecek her bir kurum olarak Kent Konseyi'nin de son derece önemli bir iþlevi olduðunu kaydetti. Hitit Akademi Derneði'nin de bu baðlamda Kent Konseyi'ne üye olan onlarca STK'dan birisi olduðunu hatýrlatan Iþýk, Kent Konseyi'nin þehrin, toplumun ve insanlarýn sorunlarýný çözme noktasýndaki bütün çalýþmalarýna her türlü desteði vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ise, Kent Konseyi'nin Rektör BESYO ile devam etti itit Üniversitesi HRektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerine Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile devam etti. Beden Eðitimi ve Spor yüksekokulu Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Yüksekokul akademik personeli katýldý. BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Rektör Prof. Dr. Alkan'a verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. Öðretim elemanlarýnýn görüþ ve taleplerini dinleyerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, kýsa sayýlacak bir sürede büyük geliþmeler kaydeden Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'nun 12. Üniversiteler arasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn (WUC ) Çorum'a kazandýrýlmasýndan büyük mutluluk duyduðunu ve yüksekokulun bu ve bunun gibi pek çok baþarýlý organizasyona imza atacaðýna inandýðýný söyledi. Kontenjanlarýn doluluk oranýna bakýlarak, Hitit Üniversitesi'nin tercih edilen üniversite olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, istihdam odaklý ve geleceðe dönük yeni açýlan bölümlerle/programlarla üniversitenin geliþimine vurgu yaparak inþaatý devam eden kapalý spor salonun tamamlanmasýyla eðitimle ilgili olarakta lisans ve lisansüstü düzeyinde daha da hýzla büyüyeceðine inandýðýný belirtti. Üniversitede yapýlan çalýþmalarý deðerlendiren Prof. Dr. Alkan, yapýmý hýzla devam eden MYO, Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üstyapý çalýþmalarý, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM), TEKNOKENT, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarýna iliþkin hangi yasal zeminde ve ne tür gayelere hizmet etmek amacýyla kurulduðunu izah ederek baþladýðý sunumuna konseyin çalýþmalarýyla ilgili bilgiler vererek sürdürdü. Kent Konseyi'nin temel amacýnýn kentlilik bilinci oluþturmak ve bu bilinci þehrin bütün mahallelerine yayarak toplumsal bir farkýndalýk yaratmak olduðunu belirten Candan, bu amaçla belediyenin mahallelere Kültür Merkezleri açtýðýný hatýrlattý. Candan, Kent Konseyi bünyesinde Kadýn, Genç, Çocuk ve Engelli olmak üzere dört meclis kurulduðunu ve her birinin bir yürütme organýnýn olduðunu belirterek, Kent Konseyi'nin yürütme Hitit Akademi Derneði'nin bu haftaki konuðu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan oldu. Kent Konseyi nin amaçlarý anlatýldý. organý içerisinde üniversite gençliðini temsilen iki öðrencinin de yer aldýðýný anlatan Candan, konseyin bütün siyasi, parti, dernek, vakýf ve sorumluluk bilinciyle hareket eden vatandaþlarýn görüþ ve önerilerine açýk olduðunu dile getirdi. Candan, bu meclisler dýþýnda bir de çalýþma gruplarýnýn olduðunu belirterek, bunlar hakkýnda bilgiler verdi. Bir çalýþma grubunun þehrimizde yaþayan Suriyeli göçmenlerin þehre adapte olmalarý, Türkçe öðrenmeleri, toplumla saðlýklý iletiþim kurmalarýyla ilgili çalýþmalar yaptýðýný belirten Candan, diðer bir çalýþma grubunun da giderek yaygýnlaþan uyuþturucu baðýmlýlýðý ve sentetik maddeler ile aktif mücadele üzerinde çalýþtýðýný belirtti. Bu amaçla akademisyen ve uzmanlarýn katýldýðý bir panel düzenlediklerini anlatan Candan, panele özellikle gençlerin, öðrencilerin katýlýmýný saðladýklarýný ifade etti. Üçüncü bir çalýþma grubunun ise özellikle amatör spor kulüplerinin sorunlarý ve çözümleri konusunda çalýþtýðýný kaydeden Candan, bütün bunlardan baþka Çorumlular'ýn kurduðu il dýþýndaki derneklerin envanter çalýþmasýnýn tamamlandýðýný ve bu derneklerle iletiþime geçilerek bir çalýþtay yapmayý hedeflediklerini söyledi. Amaçlarýnýn Çorum'un tanýtýmýna katký saðlayacak ortak çalýþma zemini yaratmak olduðunu belirten Candan, konseyin bütün Çorum'a ve Çorumlular'a katma deðer saðlamak amacýnda olduðunu kaydetti. (Haber Merkezi) Reha Metin Alkan, akademik birim ziyaretlerine Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile devam etti. bilgi paylaþýmýnda bulundu. Rektör Alkan, HUZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane'nin elektronik kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon çalýþmalarý hakkýnda da Yüksekokul öðretim elemanlarýna bilgiler verdi. Yurt dýþý bilimsel etkinlikleri destekleme programlarýna verilen desteklere dikkat çeken Alkan, yurt dýþý imkânýndan yararlanarak eðitim almayý, ders vermeyi ve yayýn yapmayý çok önemsediklerini ifade etti. Alkan, Üniversitenin yakaladýðý bu baþarý tablosunun iyi bir þekilde koordine edilerek gayretli çalýþmalar ile daha iyi yerlere gelinebileceðini belirtti. Üniversitenin spor faaliyetlerinde göstermiþ olduðu baþarýlardan dolayý yüksekokul öðretim elemanlarýný tebrik ederek bu baþarýnýn artarak devam edeceðine inandýðýný belirten Alkan, BESYO öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek, þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da her türlü desteði vereceðini sözlerine ekledi. Almanya'da çalýþma ve izleme ziyareti gerçekleþtiren heyet izlenimlerini aktardý. Almanya da robot teknolojisini incelediler E RPE-METEG kapsamýnda Almanya'da çalýþma ve izleme ziyareti gerçekleþtiren heyet, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. "Endüstriyel Robot Programlama Eðitimi ile Mesleki ve Teknik Eðitimin Güçlendirilmesi Projesi (ERPE-METEG)" kapsamýnda Kasým 2014 tarihinde Almanya'da çalýþma ve izleme ziyareti gerçekleþtiren heyet, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite olarak her zaman bu ve bunun gibi projelerle çaðýn gerektirdiði teknolojik geliþmelerin yakýndan takip edildiðini açýkladý. Ýnovasyonun öneminin bilincinden hareketle inovatif çalýþmalara üniversite olarak gerekli desteði vermekte olduklarýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, faaliyete geçecek olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) ve TEKNOKENT'in hem Çorum açýsýndan hem de makro düzeyde ülke açýsýndan araþtýrmageliþtirme ve inovasyon odaklý çalýþmalara büyük katký saðlayacaðýný söyledi. Endüstriyel Robotlarýn üretilmesi, Çorum Hitit Vakfý 2015 yýlýnda daha etkin olacak dýný "Çorum AHitit Vakfý" olarak deðiþtirme kararý almýþ olan 28 yýllýk Çorum Vakfý için, 2015 daha etkin bir yýl olacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ýn Akademisyenler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. programlanmasý ve uygulama alanlarý olmak üzere, mesleki ve teknik eðitimdeki yenilikçi uygulamalarý yerinde görme ve proje kapsamýnda geliþtirilecek program ve müfredatlar konusunda projede yer alan aktörlere vizyon kazandýrýlmasý amacýyla yapýlan çalýþma ve izleme ziyareti; proje yürütücüsü Hitit Üniversitesi, proje ortaðý Çorum Organize baþkanlýðýnda, Baþkan Yardýmcýsý Doç.Dr. Naki Çolak, Sekreter Yrd.Doç.Dr. Ýlknur Tosun, Sayman Yrd.Doç.Dr.Mustaf a Bilgin, üyeler Yrd.Doç.Dr. Tolga Çýrak, Mustafa Yaðlý, Osman Samsunlu ve Mehmet Heyet Almanya da robot kteknolojisini inceledi. Sanayi Bölgesi, proje paydaþlarý Ece Banyo ve Çorum Endüstri Meslek Lisesi temsilcilerinden oluþan 10 kiþilik uzman ekip tarafýndan gerçekleþtirildi. Proje kapsamýnda Kasým 2014 tarihleri arasýnda Almanya'nýn farklý þehirlerinde gerçekleþtirilen çalýþma ziyaretinde; Stuttgart þehrinde bulunan Mercedes-Benz üretim Yolyapar'dan oluþan Yönetim Kurulu, aylýk olaðan toplantýlarýndan sonuncusunu önceki akþam yaptý. Vakýf çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantýda, burs programýnýn Çorum Hitit Vakfý Yönetim Kurulu, Prof.Alkan'ýn baþkanlýðýnda toplanmýþtý. fabrikasý ve müzesi, Porsche Fabrikasý ve müzesi, Augsburg þehrinde KUKARobot Fabrikasý ve KUKA Robot Koleji, Münih þehrinde Alman Bilim Teknik Müzesi, BMW Fabrikasý ve müzesi ziyaret edildi Kasým 2014'de Münih'te düzenlenen "Electronica 2014 Fuarý - Münih Elektrik ve Elektronik Fuarý"na katýlým saðlandý.(haber Merkezi) sorunsuz devam ettiði belirtilirken, 2015 yýlýnda vakfýn daha aktif olacaðý, ayrýca eski yöneticilere ve katkýda bulunanlara teþekkür amacýyla önümüzdeki günlerde bir toplantýnýn planlandýðý vurgulandý.

5 PERÞEMBE 20 KASIM Sosyal Konut müjdesi MUSTAFA DEMÝRER elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci dönem se- vaatleri arasýnda yer alan Sosyal Konut Proje- Bçim si nde tüm pürüzlerin aþýldýðýný, mutlu sona yaklaþýldýðýný açýkladý. Baþkan Külcü, dün saat da makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Sosyal Konut Projesi dahil beþ ayrý konuda bilgi verdi. ÇORUM DA BAZI KONUT PROJELERÝ Çorum da Binevler, Yenikent, Ýkbal ve Buharaevler toplu konut tecrübelerinin bulunduðunu hatýrlatan Külcü, inþaattan anlamayanlara sorulsa bile en doðru projenin Buharaevler olduðunu kabul edeceðini ifade etti. KONUTLAR M2 ARASINDA OLA- CAK Sosyal Konut Projesi nin Mimar Sinan Mahallesi nin batýsýna cepheli askeri kýþlaya tahsisli atýþ poligonu olarak belirlendiðini aktaran Külcü, bölgede Buharaevler modeline yakýn bir proje uygulanacaðýný, konutlarýn 80 m2 den baþlayýp 125 m2 ye kadar çýkacaðýný, talepleri toplamaya baþladýktan sonra imar planý ve konut adedinin netleþeceðini dile getirdi KRÝTÝK EÞÝÐÝ AÞTIK Atýþ poligonunun 87 bin m2 sinin Milli Emlak, 150 m2 sinin belediyeye ait olduðunu, toplam 237 bin m2 alanda kritik eþiði, iþin zor kýsmýný aþtýklarýný açýklayan Külcü, projenin detaylarý ile ilgili þu bilgileri verdi: ÝNÞAAT ALANI % 25 OLACAK, GERÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, örnek bir projeyi basýn mensuplarýna gösterdi. Sosyal Konut Projesi eski kýþla güneyi, Mimar Sinan Mahallesi batýsýnda kalan atýþ poligonu sahasýna yapýlacak. SOSYAL DONATI Güney Kampüs Asfalt Þantiyesi ni üniversiteye verirken kafamýzda bu alaný trampa etmek vardý. Mülkiyetimizden feragat edeceðiz. Yeni mülkiyeti alacaðýz. Bir kaç ay içinde tahsis iþlemleri tamamlanacak. Kurguladýðýmýz her þeyden ilgili kurumlarýn haberi var. Sosyal Konut Projesi nde arsanýn yüzde 25 lik kýsmýný inþaat yapacaðýz. Yani yaklaþýk 60 bin m2 alan yapýlaþmaya açýlacak. Yüzde 75 lik kýsým yeþil alan, okul, cami gibi sosyal donatý alanlarý olacak. 6 YILLIK VÝZYONUMUZLA UYUÞMASI LAZIM 6 yýllýk dönemde ortaya koyduðumuz belediye vizyonunun uyuþmasý lazým. Ýnsan, medeniyet ve þehir gibi deðerlerimizin altýný doldurmamýz gerekiyor. Yoksa mikrofonu elimize alýp þehir ve medeniyetten bahsetmek olmaz. Sýklýk bölgesi gibi bir yapýlaþmaya asla müsaade etmeyeceðiz. ARSADAN ANAHTAR TESLÝMÝNE KADAR BELEDÝYE Sosyal konutlarýn yapým iþi belediye için tecrübe olacak. Çorum da konut projelerinde farklý modeller uygulandý. TOKÝ ve kooperatif sistemi uygulanan yapýlaþmalar oldu. Biz ilk kez sosyal konutlarda yüklenici olacaðýz. Ankara ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin kurduðu þirketler aracýlýðýyla yaptýðý konut projeleri gibi arsa temininden anahtar teslimine kadar her iþi belediye üstlenecek. Çorum Belediyesi nin Tansa adlý kuruluþu var. Ayrý bir muhasebe sistemi yapacaðýz. Bu projenin uygulayýcýsýnýn Emekliler Derneði olduðuna dair duyumlar doðru deðil. Kanunen bir vakfa, derneðe ve sivil toplum kuruluþuna arsayý vererek konut yapýlmasýný talep etme yetkimiz kanunen yok. Biz belediye olarak gerekli açýklamayý yaptýk. Sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmaya açýðýz. AKSÝLÝK OLMAZ- SA KONUTLARIN TE- MELÝ BÝR YIL SONRA Sosyal konutlarda lira aylýk taksitlerle üyelik yapýlacaðý söylentileri de doðru deðil. Önce hesap yaparak maliyeti ortaya çýkaracaðýz. Ondan sonra kaç lira para ödeneceði ve vadeler belirlenecek. Bu tür projelerde finansmanda çözüm ortaðý büyük finans kurumlarý oluyor. Banka veya katýlým bankasý olabilir. Biz projeyi ve maliyeti götürüp teklifleri alacaðýz. Ýþin sahibi vatandaþ olacak. Talebe göre konutlarýn durumu belirlenecek. Konutlarda yerel mimari ile Selçuklu ve Osmanlý mimarisi önceliðimiz olacak. Bu proje bittiði zaman örnek olacak. Bir aksilik olmazsa bir yýl sonra sosyal konutlarýn temelini atacaðýmýzý düþünüyoruz. Bozdað temel atacak bir de müjde verecek elediye Baþkaný BMuzaffer Külcü, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda Küçük Sanayi Sitesi Yaydiðin Yolu üzerinde esnafa yönelik 440 iþyeri hakkýnda bilgi verdi. 440 ÝÞYERÝNÝN TEMELÝ ATILACAK Sanayi sitesinde 162 dükkanýn tamamlandýðýný, ikinci aþamada Yaydiðin Yolu üzerinde bulunan 440 iþyerinin temelinin atýlacaðýný hatýrlatan Külcü, 29 Kasým 2014 Cumartesi günü saat de yapýlacak temel atma törenine Adalet Bakaný Bekir Bozdaðý ýn katýlacaðýný, ayrýca o gün Bakan ýn bir de güzel haber vereceðini söyledi. AÞAÐI SANAYÝ ESNAFINA UYARI Külcü, konuþmasýnda Gelecek yýllarý planlayýp projeksiyon ortaya koyacaðýz. Bekir Bozdað Terminal, Hal, Kamyon Garajý, Traktörcüler Sitesi bitti. Aþaðý Sanayi esnafýna hatýrlatalým. Aþaðý Sanayi de bulunan esnaf kardeþlerimiz sýkýntý yaþamamalarý hazýrlýklarýný yapsýnlar. Sanayi sitesinde 162 dükkan yeni sahiplerine teslim edildi. Ýkinci aþamada temeli atýlacak 440 iþyeri iki yýl içinde tamamlanacak. Ýþyerlerinin tamamý sahiplerine verilecek. Bundan sonra biz Aþaðý Sanayi de Bismillah diyeceðiz. Aþaðý Sanayi de kapattýðýmýz yolu esnafýn samimiyetine güvenerek tekrar açtýk. Yolu açarken taþýnma hazýrlýklarýný yapmalarý için uyardýk. Bizi dinleyenler dinledi. Dinlemeyenler iki yýlda hazýrlýklarýný yapsýnlar. Biz bu konuda üzerimize düþeni yaparýz. diye konuþtu. Külcü, Uslu ya müteþekkir elediye Baþkaný Mu- Külcü, Sosyal Bzaffer Konut Projesi nin önündeki bürokratik engellerin aþýlmasýnda saðladýðý desteklerden dolayý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya özel olarak teþekkür etti. SEÇÝM ÖNCESÝ UCU UCUNA YETÝÞ- TÝRDÝK Sosyal Konut Projesi nin hem belediye hem de þahsý için önemli bir proje olduðunun altýný çizen Külcü, geçtiðimiz dönem seçim vaadlerine bakýldýðýnda projelerin bir çoðunda temel atma ve seçim öncesi ucu ucuna yetiþtirerek bitirme aþamasýna geldiklerini söyledi. ADAPTASYON, TANIMA, ÖÐRENME DÖNEMÝ YAÞADIK Terminal, Buhara Kültür Merkezi, Nikah Sarayý, Hal gibi yatýrýmlarý örnek gösteren Külcü, Birinci dönemimizi cümle alemin bildiði belediyeyi tanýma, öðrenme, adabtasyon dönemi olarak yaþadýk. Baþkan ve yöneticiler yeni olabilir, ancak kurumlarýn hafýzalarý vardýr. Proje stoku olmasý lazým. Ýkinci 5 yýla baþladýðýmýzda proje safhasýnda çok büyük sorunlar yaþamadýk. Vatandaþa taahhüdümüz ne varsa, basýna yansýyanlar veya Belediye nin 20 milyon alacaðý var elediye Baþkaný Muzaffer BKülcü, Çorum Belediyesi nin yapýlandýrýlma kapsamýna giren veya günü geldiði halde ödenmeyen su, çevre temizlik ve emlak vergisi alacaðýnýn 20 milyon lira olduðunu açýkladý. Hükümetin yeniden yapýlandýrma takvimini açýkladýðýný hatýrlatan Külcü, çevre temizlik, su ve emlak vergi si borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlarak 18 taksit, 36 ayda ödene fýrsatý bulunduðunu söyledi. Çorum Belediyesi nin yeniden yapýlandýrma kapsamýna giden 14 milyon 205 bin 737 lira alacaðý bulunduðunu belirten Külcü, 15 bin mükellefi ilgilendiren mevzuda son 10 güne girildiðini ifade etti. Külcü, Bugüne kadar yeniden yapýlandýrmaya 3 bin 100 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye alacaklarý ile ilgili bilgiler verdi. mükeellef baþvurdu. Baþvuru liraya ulaþýyor. Hemþehrilerimiz sayýsý 2.5 milyon liraya tekabül belediyemize baþvursunlar. ediyor. Yani borçlarýn yüzde Yapýlandýrma fýrsatýndan 17 si yapýlandýrýldý. yararlansýnlar. Son 10 gün Yapýlandýrma 30 Kasým da sona olduðu için iletiþim araçlarý ile erecek. Ayrýca yapýlandýrma duyurular yapacaðýz. dýþýnda kalan günü gelmiþ YApýlandýrma sayesinde bazý borçlar var. Bunlarla beraber borçlar yarýya düþebiliyor. dedi. belediyenin alacaðý 20 milyon Tek sicil zorunlu olacak elediye Baþkaný Muzaffer BKülcü, Çorum Belediyesi de tek sicil uygulamasýnýn son 31 Arýlk 2014 tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceðini, tek sicile geçmeyen mükelleflerin belediye iþlemlerinin yapýlmayacaðýný duyurdu. Sicil birleþtirme çalýþmalarýný iki yýldýr sürdürdüklerini belirten Külcü, Veri tabanýmýzda 383 bin 530 farklý sicil var. Son iki yýldýr Baþkan Külcü, basýn toplantýsýnda 5 ayrý konuya deðindi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bakan Ýsmet Yýlmaz ile Çorum Milletvekili Salim Uslu ya teþekkür etti. 383 bin farklý sicilin 96 binini tek sicil yapmýþýz. Yani dörtte bir oranýnda yüzde 23 lük bir sonuç. Bu oran çok düþük. 95 binsu abonemiz var. 103 bin emlak mükellefimiz var. 383 bin farklý sicili 80 bine indirmeyi hedefliyoruz. Bu hýzla gidersek bitiremeyiz. 31 Aralýk 2014 ten itibaren tek sicile geçiþ zorunluluðu getireceðiz. Vatandaþ tek sicile geçecek. Belediye de tüm konuþulan iþleri yürüttük. Özel hayatýmda dikkat ettiðim bir ilke var. Yaptýðýnýz iþ ciddiyet kazanmadan kamuoyu ile hiç paylaþmam. Ayný anlayýþla yolumuza devam ediyoruz. dedi. KÜLCÜ EMEÐÝ GEÇENLERE MÜTE- ÞEKKÝR Sosyal Konut Projesi nde safahatý özetleyen Külcü, þöyle devam etti; Sosyal Konutlar söz verdiðimiz bir projeydi. Bir yýla aþkýn süredir çalýþmalarýmýz var. Ciddi ilerleme, mesafe kaydettik. Sosyal Konut Projesi ni Atýþ Poligonu olarak bilinen eski askeri kýþlanýn güneyi, Mimar Sinan Mahallesi nin batýsýna düþündük. Mülkiyet meselesi aþýlmasý gereken en önemli mesele. Milli Savunma Bakanlýðý nýn tahsisten vazgeçmesi gerekiyordu. Bütün zorluklarý bilerek yola çýktýk. 20 Þubat 2011 tarihinde, yani seçimlerden 40 gün önce AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýadre Amiri Salim Uslu ile Milli Savunma Bakanýmýzý ziyaret ettik. Diðer siyasi partiler mahalle gezerken, biz de bir yandan iþleri titizlikle takip ediyorduk. 20 Þubat ta talebimize red cevabý aldýk. Fiilen atýþ poligonu olmayan alan atýl ve boþ duruyordu. Red cevabýndan sonra Nisan ayýnda yeniden çalýþma yaptýk. Sýklýk a sporcu fabrikasý, çevik kuvvet ve 233 dönüm alana atýþ poligonu iþaretledik. Ýmar planlarý kesinleþtikten sonra Salim Uslu Bey ile birlikte 8 Aðustos 2014 tarihinde Milli Savunma Bakanýmýzý tekrar ziyaret ettik. Bu arada Amasya toplantýsýnda konuyu Baþbakanýmýza izah ettik, destek istedik. Ve beklediðimiz karar geldi. 22 Ekim 2014 tarihinde 87 bin m2 lik alandan tahsis kaldýrýldý. Maliye Bakanlýðý 4 Kasým 2014 te Defterdarlýða tahsisin iptali yazýsýný gönderdi. Bu konuda emeði geçen eski Garnizon Komutaný Hakan Saraç, dönemin Valisi Sabri Baþköy, Defterdar Ali Sormaz, Milli Emlak Müdürü Fatih Kanmaz, Milli Savunma Bakanýmýz Ýsmet Yýlmaz ile süreci yöneten, projenin sahibi gibi hareket eden, projeyi gün be gün takip eden Salim Uslu Bey e teþekkür ediyorum. iþlemlerini o sicil numarasýyla yapacak.aksi takdirde hiçbir iþlem yapýlmayacak. Tek sicille birlikte isimbenzerlikleri ortadan kalkacak, yanlýþ yere borç ödeme ortadan kalkacak. Emlak vergisi takibi için adresler güncellenecek. dedi. Baþkan Külcü, Bayat ýn Çuköröz köyünde yangýnzedelere destek amacýyla Kadýn Kültür Merkezlerinin kampanya baþlatacaðýný sözlerine ekledi.

6 6 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Çorum ve 12 il için vekilden öneri stanbul'un her geçen gün artan nüfusuna karþýn Türki- de 13 þehrimizin de nüfusu sürekli azalýyor. Si- Ýye'de vas, Kýrýkkale, Kars, Kütahya, Zonguldak, Yozgat, Tokat, Erzurum, Çorum, Isparta, Ardahan, Amasya ve Bayburt, TÜÝK'in Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi'ne göre þehirlerimiz göç veriyor. Peki, bu þehirlerin göç vermesini önlemek için neler yapmak gerekir? Hangi önlemler alýnarak Anadolu'dan Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara'ya göçü önleyebiliriz? Hükümet bununla ilgili olarak hangi adýmlarý atabilir? AK PARTÝLÝ VEKÝLDEN HÜKÜMETE ÇAÐRI Konuyla ilgili olarak görüþlerini dile getiren TBMM KÝT Komisyonu Baþkaný ve AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, kendi memleketinde de göç sorunu olduðunu dile getirdi ve bu sorunun ele alýnmasý, çözümlenmesine dair bir hükümet programýnýn açýklanmasý gerektiðine vurgu yaptý. BÜYÜKÞEHÝR 'FON TRANSFERÝ' YAP- SIN Ýstanbul eðer Sivas, Kýrýkkale, Kars, Kütahya, Zonguldak, Yozgat, Tokat, Erzurum, Çorum, Isparta, Ardahan, Amasya ve Bayburt'tan göç alýyorsa Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin bu þehir belediyelerine fon transferi yapmasý gerektiðini savunan AK Partili Kinay bu konudaki önerilerini kamuoyuyla paylaþtý. EMEKLÝ MEMLEKETÝNE DÖNSÜN EKS- emþehrimiz AK Parti Grup Baþkanvekili HNaci Bostancý CHP Milletvekili Kamer Genç e cevap verdi. TBMM Genel Kurulu'nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nu eleþtirdi. TBMM Genel Kurulunda Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Hacý Bektaþ'ta yaptýðý konuþmayý hatýrlatan Kamer Genç; "Ahmet Davutoðlu bekçi baþý deðildir. Türkiye Cumhuriyetinin Baþbakaný. Bunun anlamý þudur, 'benim Baþbakaný olduðum Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil bir devlettir, katliam yapmýþtýr' diyor. Ey Ahmet Davutoðlu, eðer sende haysiyet onur varsa bir önerge verelim Dersim'de ne olmuþ onu bir tespit edelim. diye konuþtu. Bunun üzerine söz alan Ak Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý, "Her konuþmasýnda arkadaþlarýmýz o kadar onu sevme arzusu ile doluyorlar ki, kürsüde konuþurken bile kendisini öperek kutlamak istiyorlar" dedi. ''NE ZAMAN KONUÞSA...'' Çorum da 148 bin araç var orum'da trafiðe kayýt- araç sayýsý 148 bin Çlý 2016 oldu. TÜÝK verilerine göre, Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Eylül ayý sonu itibarýyla oldu. Samsun'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos ayý sonu itibarýyla , Tokat'ta , Çorum'da , Amasya'da oldu. Trafiðe kayýtlý araç sayýsý Eylül ayý sonu itibarýyla oldu Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 616 bin 82 adet taþýtýn %52,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,1'ini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Eylül ayýnda adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 91 bin 553 taþýt içinde otomobil %50,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %21,2 ile motosiklet, %14,3 ile kamyonet, %6,4 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %7,6'sýný ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %4,2 arttý Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Aðustos ayýna göre %4,2 arttý. Bu artýþ otomobilde %5,2, minibüste %55,3, otobüste %74,5, kamyonette %4,1, kamyonda %27,4, özel amaçlý taþýtlarda %23,1, traktörde %15,5 olarak gerçekleþti. Motosiklette ise %9,3 azalýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre %3,8 azaldý Eylül ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %3,8 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde %10,9, otobüste TRA ZAMMI KAPSIN Kinay'ýn önerileri arasýnda en çok dikkat çeken öneri ise, göç alan þehirlerde yaþayan emeklilere, memleketlerine dönmeleri için emekli maaþ zammý olarak destek verilmesi önerisiydi. ÝÞTE KÝNAY'IN KONUYLA ÝLGÝLÝ OLA- RAK VERDÝÐÝ ÖNERÝLERDEN BÝRKAÇI: -Ýstanbul, Ýzmir, Bursa, Kocaeli, Adana ve Ankara gibi göç alan þehirlerde emlak vergi oranlarý diðer þehirlere göre yüksek tutulmalý. -Belediyelerin büyükþehirlerde yaptýðý sosyal yardýmlar, göç veren þehirlere göre az olmalý ve bu yardýmlar göç veren yerlerde daðýtýlmalý. -Göç veren 13 þehrimizde KOSGEB kredileri artýrýlmalý. -Bu þehirdeki giriþimciler desteklenmeli. -Türkiye'deki dizi film sektöründeki tüketim göz önünde bulundurularak, Anadolu'daki þehirlerin sosyoekonomik durumunu, kültürel özelliklerini yansýtan dizi filmlerin bu þehirlerde çekilmesi teþvik edilmeli. -Daha çok Ýstanbul'a yoðunlaþan Emlak Konut GYO Anadolu'ya da projeler üretmeli. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a bu konuyla ilgili olarak çok iþ düþtüðünü dile getiren Kinay, hükümetin bu konu üzerine yoðunlaþarak bir yol haritasýnýn ortaya çýkarmasý gerektiðini söyledi.(haber7) Bostancý dan Kamer Genç e cevap Naci Bostancý Çorum'da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 148 bin 2016 oldu. Kamer Genç'in konuþmasýnýn ardýndan sataþma gerekçesi Ak Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý söz aldý. Kamer Genç'in her zamanki gibi bir konuþma yaptýðýný ve Kamer Genç'i çok sevdiklerini belirten Bostancý, "Esasen biz kendisini çok seviyoruz. Ne kadar sevdiðimizi bilemez. Kendisi ile onur duyuyoruz. Onu asla kötü, rezil, haysiyetsiz, alçak bir adam olarak görmüyoruz. O namuslu, basiretli ve düzgün bir insandýr. Ne zaman konuþsa bizim sevgi dolu duygularýmýza muhakkak temsil edecek konuþmalar yapýyor. Her konuþmasýnda arkadaþlarýmýz o kadar onu sevme arzusu ile doluyorlar ki, kürsüde konuþurken bile kendisini öperek kutlamak istiyorlar. Ama zannediyorum öperek kutlamak iç tüzüðe aykýrý olabilir. Bu kadar sevgi dolu sözler söylerken neden kýzýyor Kamer Bey onu anlamýyorum, Kamer Bey sizi seviyoruz" diye konuþtu. Bostancý'nýn sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterirken, AK Partili milletvekilleri ise alkýþlarla destek verdi. %17,5, motosiklette %2,1 oldu. Minibüste %7,2, kamyonette %12,1, kamyonda %9,2, özel amaçlý taþýtlarda %16,8, traktörde ise %15,9 artýþ oldu. Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Eylül döneminde adet arttý Ocak-Eylül döneminde 764 bin 417 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 87 bin 782 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 676 bin 635 adet arttý. Eylül ayýnda adet taþýtýn devri yapýldý Devri(1) yapýlan toplam 517 bin 3 adet taþýt içinde otomobil %69,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %15,9 ile kamyonet, %5 ile motosiklet, %3,2 ile minibüs takip etti. Eylül ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %6,7'sini ise otobüs, kamyon, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil oraný %41,4 oldu Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 704 bin 722 adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %29,4'ü benzinli, %28,7'si dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5'tir. Eylül ayýnda adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý Eylül ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 46 bin 176 adet otomobilin %14,8'inin Renault, %12,6'sýnýn Volkswagen, %8,3'ünün Fiat, %8,1'inin Hyundai, %7,3'ünün Ford, %6,2'sinin Toyota, %6,2'sinin Opel, %5,3'ünün BMW, %4'ünün Nissan, %4'ünün Mercedes-Benz olduðu, %23,2'sinin ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Trafiðe en fazla motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Eylül döneminde trafiðe kaydý yapýlan 419 bin 986 adet otomobilin %40,9'u , %20,7'si , %18,3'ü 1300 ve altý, %13,7'si , %4,6'sý , %1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,1'dir. Trafiðe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Eylül döneminde trafiðe kaydý yapýlan 419 bin 986 adet otomobilin %63'ü beyaz, %16,9'u gri, %9,4'ü siyah ve %4,7'si kýrmýzý iken %6'sý diðer renklerdedir. Çiftten geriye Kurban Bayramý nda çekilen fotoðraflarý kaldý. Tartýþtýðý eþini öldürdü orum un Sungurlu Çilçesinde 3 çocuk annesi kadýn tartýþtýðý eþi tarafýndan tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddialara göre, Þerif Y. (39) ve Serra Y. (33) çifti evlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayý tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kýsa sürede büyümesi üzerine Þerif Y. evde bulunan tabancayla eþine ateþ etmeye baþladý. Açýlan ateþ sonucu vücudunun çeþitli yerlerine 4 kurþun isabet eden Serra Y., aðýr yaralandý. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri polis ve saðlýk görevlilerinden yardým istedi. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Saðlýk görevlilerinin yaptýðý incelemeler sonucu talihsiz kadýn olay yerinde Olay, Sungurlu Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. ürkiye Ziraat Odalarý Birliði T(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn eylülde en çok Konya'da arttýðýný belirtti. Çorum da ise 36 bin 112 traktör bulunuyor. Bayraktar, yazýlý açýklamasýnda, eylül ayýnda Konya'da traktör sayýsýnýn 348 arttýðýný bu kenti 202 traktör artýþýyla Denizli, 179 traktör artýþýyla Manisa'nýn takip ettiðini ifade etti. Traktör sayýsýnýn eylülde en çok Konya'da arttýðýný bildiren Bayraktar, illerin traktör sayýsýyla ilgili þu bilgileri verdi: "Manisa, 77 bin 308 traktörle ilk sýrada bulunuyor. Bu ili 75 bin 966 traktörle Konya, 56 bin 437 adetle Balýkesir, 55 bin 775 adetle Ýzmir, 55 bin 670 adetle Bursa, 47 bin 664 adetle Ankara, hayatýný kaybettiði belirlendi. Olayýn duyulmasý üzerine cinayetin iþlendiði apartmana gelen çiftin yakýnlarý sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Serra Y. nin cesedi Sungurlu Devlet Hastanesine morguna kaldýrýldý. Serra Y. nin cenazesinin burada yapýlacak otopsinin ardýndan Ankara Adli Týp Kurumu na gönderileceði öðrenildi. Cinayetin ardýndan Þerif Y., otomobiline binerek olay yerinden kaçtý. Bu bilgiye ulaþan polis ve jandarma ekipleri zanlýnýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Zanlý, jandarma ekiplerinin yaptýðý çalýþmalar sonucu Güvendik köyü yakýnlarýnda yakalanarak gözaltýna alýndý.(ýha) Çorum da traktör sayýsý K ýrþehir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kenan Þahin, Yamula Barajý Sulama Projesi'nin hayata geçmesiyle sulanacak alanýn 650 bin dekar artarak 1 milyon 71 bin dekara yükseleceðini belirterek, "Böylece inþallah Ýç Anadolu'nun Çukurovasý olmaya adayýz" dedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca, tarým teknolojisindeki geliþmelerin çiftçiye aktarýlmasýný saðlamak ve tarýmsal üretimde karþýlaþýlan sorunlara çözüm getirmek amacýyla bir otelde organize edilen, "Tarýmsal Yenilik ve Bilgi Sistemleri Bölge Grup Toplantýsý"na Kýrþehir'in yaný sýra Ankara, Kayseri, Sivas, Çorum, Çankýrý, Kýrýkkale ve Yozgat'tan il ve þube müdürleri katýldý. Þahin, toplantýnýn açýlýþ bölümünde yaptýðý konuþmada, tarýmýn dünyada artýk stratejik ürün haline geldiðini ifade ederek, "Çeþitli kurumlar olarak 'karnýmýzý nasýl doyururuz deðil, en saðlýklý þekilde nasýl doyururuz ve en stratejik noktalara nasýl 46 bin 925 adetle Samsun, 46 bin 644 adetle Adana, 43 bin 129 adetle Denizli, 41 bin 802 adetle Antalya izledi. Aydýn'da 38 bin 757, Tokat'ta 37 bin 606, Afyonkarahisar'da 37 bin 48, Çorum'da 36 bin 112, Þanlýurfa'da 32 bin 574, Sakarya'da 32 bin 299, Mersin'de 30 bin 392, Kütahya'da 30 bin 195 traktör var. En az traktör ise 41 adetle Rize'de bulunuyor." (AA) Tarýmcýlar Kýrþehir de toplandý ürün gönderebiliriz' noktasýnda çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz" diye konuþtu. Kýrþehir'in, Anadolu'nun önemli tarým illerinden olduðunu vurgulayan Þahin, "Kurak topraklarda ilimize ve ülkemize tarýmla katký saðlamak için çalýþýyoruz. Çukurova, Güney Anadolu gibi deðiliz. Bir mevsimde üç ürün alan illerden de deðiliz. Nadasa býrakýlan topraklardan, 'yýlda nasýl iki kez ürün alabiliriz' düþüncesinin peþindeyiz" dedi. Þahin, Kýrþehir'de 6,5 milyon dekar alanýn 4,5 milyon dekarýnda tarým yapýldýðýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Üreticimiz bu noktada þanslý. Þehrimizin topraklarýnýn yüzde 70'e yakýný tarým arazisi. Tarým alanlarýmýzda sulak alan miktarý ise 421 bin dekardýr. Yani tarým arazilerinin yaklaþýk yüzde 10'u sulak alan özelliði taþýyor. Yamula Barajý Sulama Projesi'nin hayata geçmesi ile sulama yapýlacak alan miktarý 650 bin dekar artarak 1 milyon 71 bin dekara yükselecek. Böylece inþallah Ýç Anadolu'nun Çukurovasý olmaya adayýz." Þahin, Kýrþehir'de ceviz üretiminin yaný sýra besiciliðinde güçlü olduðuna iþaret etti. Toplantýda, Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Tarla Bitkileri Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Dr. Mevlüt Þahin, enstitünün tarihi ve yürüttüðü çalýþmalara iliþkin bilgi sundu. Ayný zamanda ziraat mühendisi olan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam ise üniversitenin tarýmsal faaliyetleri hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Ýki gün sürecek toplantý, katýlýmcýlarýn þehirdeki çeþitli tarým arazilerinde yapacaðý incelemenin ardýndan sona erecek. (AA)

7 Baðcý, Osmancýk OSB de sona geldik AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý nýn yakýndan takip ettiði ve Osmancýk ýn geliþimine, büyümesine ve refahýna katký saðlayacak, oluþacak istihdamla iþsizliði azaltacak ve baþta Osmancýk olmak üzere bölge ilçelerden ve Çorum dan göçü azaltacaðý düþünülen OSB yapýmýnda sona gelindi. Baðcý'nýn konu hakkýnda daha önce yaptýðý açýklamalarda ilgili Bakanlýk, Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye temsilcileri tarafýndan bir Yer Seçimi Komisyonu kurulacaðý belirtilmiþti. Yer Seçimi Komisyonunun kurulmasý ile olumlu görüþlerin alýnmasýnýn akabinde ilgili kurum ve kuruluþlarýn olumlu görüþlerinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýna ulaþmasýnýn ardýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Sanayi Bölgeleri Genel tarafýndan Osmancýk OSB'nin Öðretmenevi ne ödenek sözü M illi Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. Büyük, 2015 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe görüþmeleri devam ettiðinden Plan ve Bütçe Komisyonu'nda aðýrlandý. Milli Eðitim Müdürü Büyük, eðitim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Görüþmede Baðcý ile Büyük hali hazýr devam eden projeler, 2015 yýlýnda planlanan yatýrýmlar ve kamulaþtýrma sorunlarý yer sýnýrlarý kesinleþtirildi yýlýnda imar planý deðiþiklikleri tamamlanan ve Osmancýk Belediyesi tarafýndan Hamitler Mevkii olarak bilinen bölgede 47 hektar alana kurulacak olan OSB nin, Osmancýk ilçesinde sanayicilerin taleplerinin karþýlanmasý, OSB teþvik avantajlarýndan yararlanma, çarpýk sanayileþmenin önüne geçilmesi ve sanayinin çevreye verdiði zararlarýn ortadan kaldýrýlmasý açýsýndan son derece büyük öneme sahip. Çorum Valiliði tarafýndan çalýþmalara baþlanýlmasý ve istenilen belgelerin Bakanlýða gönderilmesi sonrasýnda OSB'nin Etüt ve Planlama çalýþmalarý yapýlacak, en kýsa sürede ihale süreçlerinin tamamlanmasý ile hizmete açýlacaktýr. Bundan sonraki süreçte; hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Çorum Merkez Öðretmenevi'nin tadilatý için ödeneðe ihtiyaç duyulduðunu Samsun- Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planýna OSB olarak iþlenecek, 1/5.000 planda ifrazlarý yapýlacak, kadastral paftalara iþlenecek ve 1/5.000 ölçekli kadastral paftalarda gösterilen OSB sýnýrlarý içinde yer alan parsellerin tamamý tapuya onaylatýlacak. OSB mevzuatý ve imar planý þartnamesi doðrultusunda; 1/2.000 ölçekli Nazým Ýmar Planý ile 1/1.000 ölçekli Uygulama Ýmar Planlarý hazýrlanarak onaylatýlacak ve Bakanlýða gönderilecek. Konuyla ilgili açýklama yapan Milletvekili Baðcý, AK Parti Hükümetleri 12 yýldýr her Bütçe Sunuþunda ve Hükümet Programlarýmýzda da belirten Büyük e, Baðcý nýn cevabý þöyle oldu: Ödenek konusunu çözmek için gayret sarf edeceðiz. Merkezde yoksulluðun azaltýlmasý, iþgücü piyasasýnýn güçlendirilmesi, bölgeler arasý geliþmiþliðin azaltýlmasý, illerin kendi dinamikleri ile kalkýnmalarýnýn saðlanmasý ve bu yolla insanlarýmýzýn refah seviyesini ve gelirinin artýrýlmasýný önemle vurgulanmýþ ve programlarýmýzýn temelini oluþturmuþtur. Çorum'un göç veren bir yer olmaktan çýkmasý için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Gerek 2011, gerekse 2014 seçim kampanyalarýmýzda Osmancýk ve Bölge Ýlçelerimize söz verdiðimiz bir yatýrýmýn gerçekleþme noktasýna gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Seçim kampanyalarýmýzda ne söz vermiþ ve vaat etmiþsek ay ay, yýl yýl takip ettik ve bugün büyük bir yatýrýmýn onayýný almýþ bulunmaktayýz. Bu süreçte büyük emeði ve katkýsý olan eski Valimiz Sabri Baþköy'e, Valimiz Ahmet Kara'ya, TSO Baþkanýmýz Çetin Baþaranhýncal'a, Defterdarlarýmýza, Milli Emlak Müdürlerimize, Osmancýk Belediye Baþkanýmýz Hamza Karataþ'a ve eski Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý'ya, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Ýl Müdürümüz Murat Ocak'a ve diðer il müdürlerimizle iþ adamlarýmýza; emek, çaba ve katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim. Ýlçemize ve bölgemize hayýrlý olsun" dedi. Öðretmenevi günümüz þartlarý ve ihtiyaçlarýna uygun deðil ve bu sorunu çözeceðiz. dedi. Alaca nýn yetiþtirdiði genç karikatürist Furkan Þimþek, Ýlk Çizik adýný verdiði karikatür kitabýný siyasilere hediye etti. Genç karikatürist kitabýný hediye etti A laca nýn yetiþtirdiði genç karikatürist Furkan Þimþek, Ýlk Çizik adýný verdiði karikatür kitabýný siyasilere hediye etti. Þimþek, AK Parti Alaca Kongresi ne katýlan Çorumlu Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Cahit Baðcý Osmancýk OSB de sona gelindiði belirtildi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý'yý ziyaret etti. Baðcý yla sohbet ederek, kitabýný hediye etti. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz le de seçimle alakalý kýsa süreli sohbet eden genç çizer, Tokgöz için çizdiði karikatürü kendisine verdi. PERÞEMBE 20 KASIM Çorum Tabip Odasý yönetimi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. Uslu dan Tabipler e tavsiye Ç orum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Mustafa Sungur, Merkez Konsey Delegeleri Uzm. Dr. Osman Karakuþ, Dr. Selçuk Önce, Dr. M. Fatih Fiþenk ten oluþan heyet, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Tabip Odasý Baþkaný Azak ziyarette, Mayýs ayýnda yaptýðýmýz kongre ile Çorum Tabipler Odasý yeni yönetimine belirledik. Sizlerin engin bilgi ve tecrübelerinizden yararlanarak, destek ve görüþlerinizin bize önemli bir yol göstereceðine inanýyoruz. dedi. Ceylan dan ZMO ya ziyaret Parti Ýl AKBaþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Mühendisleri Kaya, Sungurlu nun taleplerini dinledi öy ziyaretleri Kyaparak sorunlarý yerinde dinleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bir yandan da özellikle ilçe ve köylerden gelen ziyaretçileriyle vatandaþlarýn sorunlarýný deðerlendiriyor. Kaya, Sungurlu'dan gelen ziyaretçileriyle ilçeye baðlý köylerin ve bu köylerde yaþayan vatandaþlarýn sorunlarýný deðerlendirdi. Ziyarette AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Sungurlu Ýl Genel Meclis Üyesi Ünal Cevizci, Sungurlu Kavþut Köyü Muhtarý Ýnaltun ve Çiftçi Arif Akbabaoðlu yer aldý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köylerde yaþayan vatandaþlarýn her zaman yanlarýnda olduðunu belirtip hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Özel Ýdare de kan baðýþý l Özel Ýdaresi, Türk ÝKýzýlayý Çorum Þubesi ve Türkiye Yol-Ýþ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilciliði'nin organizasyonunda kan baðýþý kampanyalarýný sürdürüyor. Son olarak Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde geçtiðimiz pazartesi günü mesai saatleri içerisinde kan baðýþý kampanyasý gerçekleþtirildi. Kampanyaya Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri ile iþçi ve memur personel katýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Ýl Özel Odasý (ZMO) Ýl Temsilciliðini ziyaret etti. Ziraat Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Sivil Toplum Örgütü olmak önemlidir. Tabipler Odasý olarak devletten ve siyasetten baðýmsýz davranýn. Kamuyu denetleyen ama çözüm üreten sorunun parçasý deðil, çözümün tarafý olun. Emek nasýl bilgiye dayalý hale geldi ise Sivil Toplum Örgütleri de öyle olmalý. Saygýnlýk ve etkinlik kazanmak üzere donanýmýnýzý, kapasitenizi artýrmak için iliþkileri geliþtirerek, iletiþimi iyi kullanmak gerekir. Yeni yönetiminiz hayýrlý uðurlu olsun. diye konuþtu. Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül le karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilciliðini ziyaret etti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Kaya, Sungurlu'dan gelen ziyaretçileri ile görüþtü. Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, kan baðýþýnýn önemine deðinerek, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi'nin çalýþmalarýna destek olmaya Ýl Özel Ýdaresi kan baðýþý kampanyalarýný sürdürüyor. Ceylan, konuþmasýnda STK larýn önemine deðindi. Kendisi de Ziraat Mühendisi olan AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, Ziraat Mühendisleri Odasý nýn meslektaþlarýna ve ilimiz tarýmýna katký saðlayacaðýna inancýnýn sonsuz olduðunu söyledi. Oda Temsilcisi Necati Gül, ziyareti için Ceylan a teþekkür ederek, ZMO nun çalýþmalarýna destek olunmasý gerektiðini vurguladý. (Haber Merkezi) devam edeceklerini dile getirdi.

8 8 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 T ürkiye; yüksek öðretime kayýtlý olan 5,5 milyon genç insanýyla dünyadaki yaklaþýk 190 kadar ülkenin neredeyse 80'ninden fazlasýnýn nüfuslarýndan, daha fazla genç üniversiteli insan kaynaðýna sahiptir. Geçen yýlýn verilerine göre Türkiye'de yaklaþýk 131 bin akademik personel bulunmaktadýr. Bu akademisyenlerin yüzde 14'ü profesör, yüzde 4'ü doçent, yüzde 21'i ise yardýmcý doçenttir. Yine yüzde 16'sý öðretim görevlisi, yüzde 7'si okutman, yüzde 3'ü uzman, yüzde 31'i ise araþtýrma görevlisi olarak çalýþmaktadýr. Neredeyse 200'e yaklaþan üniversitemizdeki akademik kadro ve gençlerimizin varlýðý; ulusal düzeyde insan kaynaklarýmýzý geliþtirmek ve kalkýnmayý destekleyecek þekilde bu gücü harekete geçirmek bakýmýndan son derece önemlidir. Tabii bu sayýsal büyüklük yanýnda niteliksel geliþimin de saðlanmasýyla; yükseköðretimin ülkenin geliþmiþliðine, ulusal gelirin artmasýna ve toplum refahýna katký saðlamasý da mümkün olabilecektir. Bugün yükseköðretim sistemimiz 33 yýl önce çýkarýlan ve her dönemde çokça tartýþýlmýþ olan 2547 sayýlý "Yüksek Öðretim Kanunu" ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda yükseköðretim kurumlarýmýz kendinden beklenen iþlev ve katkýyý bilim dünyasýna ve topluma verebilmek için, birbirleri arasýndaki iliþkileri kolaylaþtýracak kurumsal bir yapýya dünden daha fazla ihtiyaç duymaktadýr, denilebilir. Geliþmenin Önemli Gücü Olarak Yükseköðretim Çorum için Hitit Üniversitesi; dýþ dünyaya açýlmak ve ulusal ve uluslar arasý geliþmeleri kente ve kentte yaþayanlara sunmak bakýmýndan çok önemli bir kurum durumundadýr. Özellikle son yýllarda Hitit Üniversitesi'nde kamuoyuyla ve Çorum için bilim! paydaþlarla buluþmak bakýmýndan baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtiriliyor. Elde edilen geliþmeler, beklenen yönde olup, önemli ve ümit vericidir. Ancak her ne kadar Hitit Üniversitesi 7 önemli fakültesi ve 8 ön lisans yapan yüksek okulu olmasýna raðmen, kentin tüm taleplerini karþýlama ve kentin potansiyelini deðerlendirmek bakýmdan yeterli bulunmamaktadýr. Tabidir ki bu bazý üniversitelerimizde görüldüðü gibi sadece adý olan ve yeterli kadrosu olmayan fakülteler bir an önce hýzla açýlsýn anlamýna gelmiyor. Çorum'un özellikle kýsa sürede kapatýlamayacak bilim dallarýyla ilgili olarak ihtiyaç duyulan alanlara yönelik olarak bazý rasyonel ve farklý çözüm yollarý bulunabilir. Bunlar iki baþlýk halinde ele alýnabilir. 1. Kent Dinamikleriyle Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi: Bu kapsamda ilk olarak "mevcut kaynaklarý harekete geçirecek iþbirliklerini ve teþvik unsurlarý geliþtirmek" olabilir. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda imzalanan "Çorum Ýçin Bir Projem Var" baþlýklý iþbirliði protokolü bir örnek olarak verilebilir. Bu giriþim araþtýrma konularýnýn Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine konu edilmesine yöneliktir ve mutlaka çok önemli yararlar saðlayacaktýr. Söz konusu protokolün "Çorum'un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatýn geliþtirilmesi, ilde yaþayanlarýn hayat standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve benzeri amaçlarý yerine getirmek için" imzalandýðý belirtilmektedir. 2. Diðer Üniversitelerle Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi: Orhan ÖZÇATALBAÞ Tarým ve diðer bilimlerle ilgili (örneðin ziraat fakültesi gibi) Çorum için öncelikli alanlar kapsamýnda bulunan, ancak "Hitit Üniversitesinde kurulu bulunmayan fakültelerin yapabilecekleri katkýdan yararlanmak" için uygun yöntemlerin geliþtirilmesidir. Yukarýda belirtildiði gibi özellikle kentin ihtiyaç duyduðu ve geliþme potansiyeli olan sektörler için gerekli alanlarda (kuruluþu zaman alacak hatta ülke genelindeki yaygýnlýðý ve bölge illerindeki varlýðý nedeniyle kurulmasýnýn mümkün olmadýðý konularda) faaliyet gösteren diðer illerdeki fakültelerden yararlanýlmasý üzerinde durulmalýdýr. Buna göre aþaðýda bir örnek olarak Ziraat Fakültelerinin çalýþma alanlarýndan Çorum ilinin nasýl yararlanýlabileceði konusu tartýþýlmýþtýr. Diðer bilim dallarýnýn katkýsý nasýl saðlanýr? Çorum ilinin; tarýmsal potansiyeli ve tarýmýn kent ekonomisindeki önemi nedeniyle ziraat fakültelerinin sektöre saðlayabileceði katkýlarý göz ardý etmesi mümkün deðildir. Ancak ülke genelinde ve çevre illerde ziraat fakültelerinin fazlalýðý yeni bir fakülte kurulumunu mevcut koþullarda mümkün kýlmamaktadýr. Öyle ki 1982 yýlýna kadar yalnýzca 7 olan Ziraat Fakültesi sayýsý bugün 27'ye ulaþmýþtýr. Dolayýsýyla Türkiye geneli dikkate alýndýðýnda da ziraat fakülteleri bakýmýndan doygunluk bulunmaktadýr. Bu durumda somut olarak neler yapýlabileceði yönünde aþaðýda belirtilen çalýþmalar yapýlabilir: * Enstitülerarasý Ýþbirliði: Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile öncelikle çevre illerdeki (ve diðer ilgili) üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüleri arasýnda ihtiyaç görülen alanlarda iþbirliði yapýlarak; Çorum ile ilgili yapýlacak olan Yüksek Lisans ve Doktora çalýþmalarýna ve araþtýrýcýlara önemli destekler verileceði açýklanýp, taahhüt edilebilir. Yine ihtiyaç durumuna göre Saðlýk ve Sosyal Bilimler Enstitüleri arasýnda da benzer iþbirlikleri geliþtirilebilir. * Diðer Üniversitelerin Fakülteleriyle Ýþbirliði: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ile öncelikle çevre illerdeki (ve diðer ilgili) üniversitelerdeki (örneðin ziraat) fakülteleri arasýnda iþbirliði yapýlarak; Çorum ile ilgili yapýlacak olan araþtýrmalara ve araþtýrýcýlara önemli destekler verileceði taahhüt edilebilir. Bu þekilde bir taraftan Çorum ilinin ihtiyaç duyduðu alanlarda araþtýrma-geliþtirme çalýþmalarý gerçekleþtirilirken, diðer taraftan ilgili illerde bulunan ziraat fakültelerinin yeni bir kentle ve konularla buluþmasý saðlanarak, ilgili fakültelerdeki araþtýrmacýlara araþtýrma konularýný çeþitlendirmek ve zenginleþtirmek bakýmýndan çift yönlü yarar saðlanacaktýr. Hatta araþtýrmacýlara saðlanacak ulaþým, araþtýrma alaný, konaklama olanaklarý saðlanmasý ve diðer harcamalarýnýn karþýlanacaðý bir destek ve teþvik sisteminin oluþturulmasý önemli olacaktýr. Sonuç olarak "ÇORUM ÝÇÝN BÝR PROJEM VAR" baþlýðý altýnda Çorum Belediyesi ile Çorum Hitit üniversitesi arasýnda düzenlenen son derece yararlý bu giriþime "ÇORUM ÝÇÝN BÝ- LÝM" baþlýklý yazýmýzla katkýda bulunmuþ olmak düþüncesiyle; görüþ ve önerilerimizi, gönül baðýmýzý hiç koparmadýðýmýz ve hep yükseklerde görmekten mutluluk duyduðumuz ve duyacaðýmýz Çorum'umuza ve Çorum'lu hemþehrilerimize sunmak istedim. Veysel Uysal hotmail.com Ýslam ve Ýlim 4 VAHYÝN IÞIÐINDA emeli ilme ve irfâna dayanan islam kültürü- merkezinde insan ve hizmet anlayýþý ya- Tnün tar. Müslüman Kur an'da þöyle tarif edilir "Ýnsanlar için ortaya çýkarýlan iyiliði buyuran, kötülükten alýkoyan, Allaha inanan hayýrlý bir topluluktur." (Âl-i Ýmran110) Peygamberimizde "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olanýdýr." buyurmuþtur. Atalarýmýz bu ve benzeri ilahi emirler doðrultusunda hareket ederek, insanlara hizmeti ön planda tutup, gittikleri yerlere ilmî hizmetler ve adaleti götürerek, toplumlarýn sevgi ve güvenlerini kazanmýþlardýr. Çünkü Ýslam kültürünün temelinde ilim, irfan ve hizmet anlayýþý yatar. Osmanlý üç kýtada at koþtururken amacý, gittiði yerlerin yer altý ve yer üstü zenginliklerini sömürmek deðildi.onlara ahlaki güzellikler ve ilim hizmetleri sunmuþlardýr. Her gittikleri yere camiler, kütüphaneler, hanlar, hamamlar, yoksullarý doydurmak için aþ evleri, çeþmeler, köprüler vb. hizmetleri götürmüþlerdir. Bosna savaþýnda Sýrplarýn havan toplarý ile bir ayaðýnýn zarar gördüðü Mostar köprüsünün 1566 yýldan butarafa hala hizmet verdiðini gördük. Bu gün ki beton arma binalarýn yaklaþýk bir asýrlýk ömrü var. Yaklaþýk 500 yýl önce o günün þartlarý ve teknolojisi ile yapýlan cami,köprü ve külliyeler hala hizmet veriyor. Ýslam coðrafyasýnýn neresine giderseniz gidin Osmanlý ve Selçuklunun hizmet izlerini (ulu camilerini, içinde binlerce kitabý ile kütüphanelerini, çeþmelerini, yolcularýn konaklamasý için yapýlan hanlarýný ve hamamlarýný) görmek mümkündür. Batý kültürünün temelinde ise sömürgecilik anlayýþýný görürsünüz. Bugünde bunun canlý örneklerine þahit olmaktayýz. Osmanlýyý, batýlýlar bir takým entrikalarý sonucunda cihan harbine dâhil etmek suretiyle böldüler, masa baþýnda parçaladýlar ve Osmanlý coðrafyasý üzerinde, Susturmasý, sindirilmesi, yer altý ve yer üstü kaynaklarýnýn kolayca sömürülmesi için o 5 milyon km devasa ülke üzerinde küçük küçük devletçikler oluþturarak altý ayda param parça ettiler. Baþlarýna da kendi kültürleri ile yetiþtirdikleri halktan kopuk, kukla, yerli besleme diktatörler býraktýlar. En son baðýmsýzlýðýný kazanan ülkelerden birisi Cezayir'dir. Fransýzlar çekildikten sonra geride kan, gözyaþý ve zülüm býraktýlar. Suriye'de, Irak'ta ve Mýsýr'da oynanan oyunlara hep beraber þahit olduðumuz gibi, 1990'lý yýllarda da prof. Abbas Medeninin partisi FÝÞ seçimlerden büyük bir zaferle çýkýnca, Fransa'nýn yönlendirmesi ile halkýn iradesine tekrar pranga vurularak susturuldu. Filistin de Hamas halkýn iradesiyle seçildi Ýsrail insanlarýn üzerine tonlarca bomba yaðdýrdý. Masum 1500 den fazla insaný katletti. Batý ise Ýsrail meþru hakkýný kullanýyor dedi. Batýlýlar Cezayir, kuzey Afrika ve Tunus'un sadece zenginliklerini deðil, burada yaþayanlarýn benliklerini ve islami kimliklerini de yok ettiler. Kýsa bir süre Fransýz etkisinde kalan kuzey Afrika diliyle kültürüyle hala bu etkiden kurtulamamýþtýr. Osmanlý da ise hiç kimse kimliðinden bir þey kaybetmemiþtir. 1978'li yýllarda Ýran da17 ay süren bir halk ayaklanmasý oldu ve 65 bin kiþi öldü. ABD ve Avrupa Þah Rýza Pehlevi'nin yanýnda yer aldýlar. Devrim gerçekleþtikten sonra Ýran þah'ý Mýsýra kaçtý. ABD, Þah döneminde Ýranýn ABD bankalarýndaki paralarýna el koyarak o paralarý dondurdum dedi. Bunun üzerine Ünv. öðrencileri Ýran'da ki ABD büyük elçiliðini basarak 70 civarýndaki elçilik görevlilerini rehin alarak, el konulan paralarý verilinceye kadar býrakmayacaklarýný söylediler. O zaman ki ABD Devlet Baþkaný Carter rehineleri kurtarma operasyonu yaptý. Ýran da kendi helikopteri ile bir uçaðý çarpýþtý. Dokuz ölü vererek geri döndüler. Carter'in baþýný da bu olay yemiþti. Uzun pazarlýklardan sonra rehineler alýndý. Bu olaydan sonra ABD Saddam Hüseyin'i Ýran'a saldýrtarak Halklarý Müslüman iki kardeþ ülkeyi sekiz yýl vuruþturdu. Her iki taraftan da birer milyonun üzerinde insan öldü. Kazanan taraf olmadý. Sekiz yýl boyunca ABD'si Ýngiltere'si Fransa'sý Rusya'sý, Çin'i silah satarak milyarlar kazandýlar. Açýktan Irak'a para ve silah desteði saðlarlarken gizli yollardan Ýran'a da silah sattýklarý ortaya çýktý. Buradaki amaç savaþýn süresini uzatarak onlarý daha fazla sömürmekti. Ýnsanlarýn ölmesi, þehirlerin harabe olmasý, kültürel deðerlerin yok olmasý onlarýn umurunda bile deðildir. Adalettir, özgürlüktür, insan haklarýdýr bunlar sadece kendileri için geçerlidir. Önemli olan onlarýn menfaat ve çýkarlarýdýr. Bu arada Irak'a 225 adet de, Ýran'a karþý kullanmasý için uzak menzilli patriot füzesi verdiler. Irak bunlardan sekiz tanesini atarak Baðdat'tan Tahraný vurmaya baþladý. Nihayetinde ABD'nin dahli olmadan iki ülke anlaþarak savaþý durdurdular. Fakat hesapta olmaya bir þey vardý. Ýran'a atýlmasý için verilen 200den fazla patriot füzesi Irak'ýn elinde kaldý. Onlara göre buda ileride Ýsrail için tehlike arz edebilirdi. Yeni bir senaryo yazarak Saddam'a dediler ki Kuveyt ve Suudi Arabistan sana savaþ tazminatý ödemesi lazým çünkü sen onlar adýna da savaþtýn. Onlar ise bu tazminatý kabul etmediler. Saddam da Kuveyt'i iþgal etti. ABD senaryosunu uygulamaya koydu. Savaþ gemilerini körfeze yýðdý ve Saddam'a Kuveyt den çýkmasý için 15ocak1991 e kadar süre verdi. Hem ileride Ýsrail için tehlike gördüðü füzeleri imha etti, hem de Irak üzerine 80 bin ton bomba attý. Masrafýný da fazlasý ile savaþ tazminatý olarak Kuveyt ve S.Arabistan'dan aldý. Artýk bu oyunlar gizlenemiyor ve mýzrak çuvala sýðmýyor. Ýslam dünyasýnýn birçok ülkesinde insanlarýn korkutulduðu,sindirildiði bir gerçek.batýlýlarýn bütün hesaplarý bir takým entrikalarla mezhep taassubunu ve etnik ýrkçýlýðý öne çýkararak karýþýklýk çýkarýp insanlarý ilimden ve irfandan uzaklaþtýrmak sureti ile, halký Müslüman ülkelerin yer altý zenginliklerini sömürüp, Ýsrail'in ðüvenligini saðlamaktýr. Korkularý ise Müslüman ülkelerde insanlarýn özlerine dönerek, birlik ve beraberliði saðlayarak, halklarýn iradelerinin hâkim olmasýdýr. Uyuþturucuya karþý topyekûn mücadele ürkiye'de son dönemde, baþta bonzai olmak üzere, Tgençlerde uyuþturucu kullanýmýnýn artmasý üzerine hükümet harekete geçti Kasým'da Ankara'da, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýlýþýný yapacaðý "Uyuþturucu ile mücadele þurasý" gerçekleþtirilecek. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn koordinatörlüðünde gerçekleþtirilecek olan Þura'ya, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Gençlik ve Spor, Ýçiþleri, Milli Eðitim, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik ile Saðlýk Bakanlarý ile üst düzey yetkilileri katýlacak. ÖNLEMLER ÜZERÝNDE ÇALIÞILIYOR Uyuþturucu ile mücadele konusunda ilk adým, Temmuz ayýnda "Uyuþturucu ile Mücadele Üst Kurulu"nun oluþturulmasýyla atýlmýþtý. 8 Bakanlýktan oluþan kurulda, uyuþturucu ile mücadele konusunda atýlacak hukuki ve idari adýmlar üzerinde çalýþma baþlatýldý. Kasým sonundaki Þura toplantýsýnda da bu önlemler masaya yatýrýlacak. Üzerinde çalýþma yapýlan uyuþturucu ile mücadele eylemleri þöyle; METRUK BÝNALAR YIKILACAK Uyuþturucu kullanýmý ve ticaretinin önlenmesi için,özellikle büyük þehirlerde kentsel dönüþüme hýz verilecek. Metruk binalar yýkýlacak. UYUÞTURUCUYU BIRAKANLARA ÝÞ KONTENJANI Uyuþturucuyu býrakanlara devlette, týpký eski mahkumlara yapýldýðý gibi, iþ kontenjaný ayrýlmasý gündemde. Bu konu üzerindeki çalýþmalar sürüyor NARKO TÝMLER OLUÞTURULACAK Emniyet Genel bünyesinde, daha önce asayiþ için oluþturulan Yunus timlerine benzer, narko timler oluþturulacak. Timler, uyuþturucu ile mücadele konusunda uzman polislerden oluþacak. OKULLARDA EÐÝTÝM Okullarda, uyuþturucu konusunda eðitim ve seminerlerle öðrencilerin bilinci arttýrýlacak AÝLELER BÝLGÝLENDÝRÝLECEK Uyuþturucu kullanýmýnýn belirtileri ve bununla mücadele yollarý konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi için bir program oluþturulacak. YASAL ÖNLEMLER ARTACAK Þura'da, uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda yasal önlemler masaya yatýrýlacak. Uyuþturucu satýþýnýn cezasýnýn arttýrýlmasý gündemde.(trthaber)

9 Çorum un geleceði K entlerin geleceði o þehrin valisi, belediye baþkaný ve siyasilerine baðlýdýr. Merkezi bir yönetim anlayýþýnýn hakim olduðu Türkiye'de illere yapýlacak yatýrýmlar siyasal iktidar tarafýndan belirlenir. Her kentin bir geliþim Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK temposu vardýr. Bu geliþim temposu ülkemizin geliþim hýzýnýn gerisinde kalýrsa o il gerilemeye baþlar. Buna karþýlýk ülkemizin geliþim temposunun üzerinde büyüyen iller de vardýr. Çorum kendi imkanlarý ile geliþen bir kenttir. Türkiye'deki yarýmlarýn izini sürersek yatýrýmlardan daha çok faydalanan illerin siyasette güçlü þekilde temsil edilen iller olduðunu görürüz. Deðiþimin inanýlmaz boyut kazandýðý çaðýmýzda bir taraftan þehirlerin, tarihi ve kültürel deðerlerini korurken, diðer taraftan kenti yeniden inþa etmek durumundayýz. Çorum dediðimizde, giriþimci ve çalýþkan insanlarýný, zengin tarým potansiyeli, kendi gücüyle saðladýðý sanayi geliþimi ile "Anadolu kaplaný" akla gelir. Tabi ki meþhur leblebisi. Çorum'da yaþanan sorunlardan doðal gaz kullanýmý ile çözüm yoluna girmiþtir. Ancak önümüzdeki yýllarda su sorunu bir problem olarak kendini göstermektedir. Türkiye'nin dördüncü büyük baraj gölünü oluþturan Obruk barajýnýn devreye girmesi sonucu buradan saðlanacak kaynak ile Çorum'un gelecekteki su sorunu çözüme kavuþturulabilir. Son yýllarda yapýlan sulama barajlarý Çorum'da tarýmsal üretimi ve istihdamý artýracak güzel bir geliþmedir. Devlet yatýrýmlarý açýsýndan bakýldýðýnda, en önemli ihtiyaç Kýrýkkale-Çorum-Samsun hýzlý demiryolunun yapýmýdýr. Proje çalýþmasýnýn 2015 yatýrým programýna alýndýðýný Çorum Hakimiyet Gazetesinden öðrenmiþ bulunuyoruz.projenin yapýlarak 2016 yatýrým programýna alýnmasýna beklenir. Çorum'un buna þiddetle ve öncelikle ihtiyacý olup, yýllarýn ihmalinin telafi edilmesi beklenir. Colby Mitchell Chester adlý Amerikalý amiralin öncülüðündeki bir grup, demiryollarý yapýmý ve iþlemesi baþta olmak üzere Anadolu'da imtiyaz almaya çalýþmýþ ve ayný adla bir proje geliþtirmiþtir tarihli bu projede, Ankara- Samsun Demiryolu öngörülmektedir. Ýlki 1908'de, ikincisi ise 1922'de Ankara yönetimi döneminde gündeme gelen bu asýrlýk proje hayata geçirilememiþtir. Bu projeyi ülkeye büyük eserler kazandýran AK Parti iktidarýnýn gerçekleþtirmesi beklenmektedir. Bu hususta baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu ve Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Lütfi Elvan vaatte bulunmuþlardýr. Çorum'un geliþmesindeki ikinci önemli motor güç üniversitedir. Üniversitenin 1992 yýlýnda kurulamamasý büyük bir kayýp olmuþtur. O zaman sadece bir Yüksekokul bulunan Kýrýkkale'de üniversite açýlýrken bunun Çorum'dan esirgenmesi cezalandýrmadan baþka bir þey deðildir yýlýnda dönemin milletvekili Sayýn Adnan Türkoðlu'nu TBMM'de ziyaret edip bu hususu bahsetmiþtim. Kendileri dört fakülte kurulacaðýný ifade ettiklerinde, ben de "üç fakülte olsun ama üniversite olsun" dedim, aksi takdirde Çorum'un büyük bir darbe alacaðýndan bahsettim. Ancak anladýðým kadarýyla dönemin baþbakaný Süleyman Demirel ikna edilemedi, Çorum'a üniversite ancak 2006'da açýlabildi. Kurucu rektör olarak görev yapan vatandaþ da hiçbir icraat gerçekleþtirmediðinden dört yýl boþu boþuna heba oldu. Þimdi artýk her ilde bir üniversite bulunuyor. Bu noktada Hitit Üniversitesinin çevre illerden ve Türkiye genelinden öðrenci çekip çekmediði önemli. Eðer bu saðlanabilirse üniversitenin çekim cazibesi ile Çorum'a bir yöneliþ olur. Deðerli rektörüm Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn bunu bir ölçüde gerçekleþtirdiðini görüyoruz. Çorumun yýllardýr düþen nüfusun 2013 yýlýnda 2500 kadar artmasýný bunun göstergesi olarak görüyorum. Bu ivmenin hýzlandýrýlmasý için topluma doðrudan ve kapsamlý þekilde hizmet veren fakültelerin açýlmasýdýr. Bunlarýn baþýnda Diþ Hekimliði Fakültesi gelmektedir. Sayýn rektörüm bu hususta teklifi üniversite senatosundan çýkarmýþ ve Yükseköðretim Kurulu'na iki yýl önce göndermiþtir. Bu konuda iki yýl önce Çorum Hakimiyette bir yazý kaleme aldým ise de hiçbir tepki alamadým. Çorum'un deðerli siyasileri, deðerli valim, sayýn belediye baþkaným, el-kol olup sayýn rektörüme destek vererek Diþ Hekimliði fakültesini açmakta büyük yarar vardýr. Bu gerçekleþtirildiðinde Çorum halký ileri derecede diþ tedavileri için Ankara'ya Samsun'a taþýnmaktan kurtulacaðý gibi, çevre illerden de hasta çekecektir. Bu hem üniversitemizi öne çýkaracak ve hem de Çorum'a büyük bir ekonomik potansiyel kazandýracaktýr. Bunun yanýnda ilçelere açýlacak dört yýllýk yüksekokullarla kalkýnma il geneline az aylarýnda sýk görülen alerjik Ygöz rahatsýzlýklarý, havalarýn soðumasý ile birlikte yerini göz enfeksiyonlarýna býrakýyor. Enfeksiyonlar da önlem alýnmadýðý takdirde birçok ciddi göz hastalýklarýna neden olabiliyor. Bu hastalýklar arasýnda neredeyse ilk sýrayý da kanlý göz diye bilinen adenoviral konjonktivit hastalýðý alýyor. Kanlý gözün, göz kapaklarýnýn iç yüzeyini ve gözün beyaz kýsmýný kaplayan ince ve saydam zarýn konjonktivanýn adenovirus tarafýndan enfekte edilmesiyle ortaya çýkan bir hastalýk olduðunu söyleyen Göz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalýðýn çok hýzlý bulaþmasýndan dolayý ciddi iþ kaybýna neden olduðunu kaydetti. Karaarslan, Hastalýðýn yayýlma hýzýný azaltabilmek için gerekli önlemlerin alýnmasýna azami özen gösterilmesi gerekiyor dedi. KÝÞÝ HASTALIÐI BO- YUNCA AKTÝF BULAÞTIRI- CI Virüsün kiþilerin solunum yollarýndaki veya gözlerindeki salgýlar ile temasta bulunulmasý halinde bulaþýcý olabileceðini vurgulayan Dr. Cüneyt Karaarslan, Virüs vücuda alýndýktan 4-10 gün sonra enfeksiyon belirtileri baþlar. Hastalýðý boyunca da kiþi aktif bulaþtýrýcýdýr. Belirtiler baþladýktan bir hafta sonra gözün þeffaf tabakasý olan kornea da beyaz noktalar oluþabilir. Bu noktalar batma ve bulanýk görmeye neden olurlar. Noktalar yüzeysel ise 2 haftada geçebilir, derinlere inerse iyileþme aylar hatta yýllar alabilir diye konuþtu. GÖZDE SULANMA, BATMA HÝSSÝ VE KIZARIK- LIK PERÞEMBE 20 KASIM Sayý artýþý Bakan ýn dikkatini çekti þgücüne katýlým oraný 2 puan artarak yüzde 51 in Ýüzerine çýkýnca Bakan Cevdet Yýlmaz artýþýn nedeninin araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi Türkiye de iþgücüne katýlým oranýnda bu yýlýn baþýndan beri geçen yýlýn ayný aylarýna göre 2 puanlýk artýþ görülüyor. TÜÝK in Hanehalký Ýþgücü Anketi verilerine göre daha önce yüzde 49 ve altýnda olan iþgücüne katýlým oraný son dört aydýr yüzde 51 in üzerine çýktý. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, bakanlýðýnýn bütçe görüþmeleri sýrasýnda iþsizlik verilerini deðerlendirirken, iþgücüne katýlým oranýndaki bu artýþa dikkat çekti ve bu artýþýn nereden kaynaklandýðýnýn araþtýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. alp krizlerinin en çok kýþ aylarýnda görüldüðüne Kdikkati çeken Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý, risk taþýyanlarý önlem alma konusunda uyardý.soðuk havalar damarlarý daraltýyor, koroner kalp hastalarý bu daralmadan ciddi derecede etkileniyor, kan basýncý yükseliyor, kanýn pýhtýlaþma özelliði artýyor, kalbin kanlanmasý azalýyor. Bu durum göðüs aðrýsýna, kalp krizine, ciddi aritmilere ve ani ölümlere neden olabiliyor. KALBÝNÝZÝ KIÞA HAZIRLAYIN Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý, önceden koroner kalp hastalýðý olup, gerekli tedaviyi görmüþ ve kullandýklarý ilaçlarla bir yakýnmasý olmayan hastalarýn, þeker hastalarýnýn ve ileri yaþta olup kalp hastalýðý olmadýðý düþünülen kimselerin, her hangi bir yakýnmalarý olmasa bile, kalpte sessiz kanlanma azlýðý olabileceðini, bu durumun kalp krizi riski yaratabileceðini belirtti. Kalpte sessiz kanlanma azlýðý olan kiþilerin kýþa girmeden önce mutlaka yeni bir saðlýk kontrolünden geçmesi gerektiðine dikkat çekti. SURÝYELÝ ETKÝSÝ OLABÝLÝR MÝ? -Tarlasýný, köyünü býrakýp sanayi veya hizmet sektöründe ücretli iþ arayýþýna girmek üzere þehre gelenler. -TÜÝK ankette kiþilerin uyruðuna bakmýyor. Sayýlarý 2 milyona ulaþan Suriyeliler de rakamý etkilemiþ olabilir. -Aile bütçesinin yetersiz kalmasý nedeniyle kocasýnýn maaþýna ek olarak para kazanmak isteyen kadýnlar. 15 yaþ ve yukarý yaþtaki nüfus 2013 Aðustos unda 56.4 milyon iken, bu yýl 57 milyona yükseldi. Ýþgücüne katýlým oranýndaki 2 puanlýk artýþ, ilave 1 milyon 140 bin kiþinin iþgücü piyasasýna çýkmasý anlamýna geliyor. Bu da iþsizliðin artmasýna neden oluyor.(habertürk) Kýþýn kalbinize daha dikkat! Prof. Dr. Avcý; Soðuk havalar damarlarý daralttýðý için, koroner kalp hastalarý bu daralmalardan ciddi derecede etkileniyor. Kanýn pýhtýlaþma özelliði artýyor, kalbin kanlanmasý azalýyor. Kalpte sessiz kanlanma azlýðý olduðunda kalp krizi artýyor ve ani ölümler olabiliyor. Yapýlacak efor testi ve/veya ilaçlý efor testi (miyokardperfüzyon sintigrafisi) ile kalpte, gizli kansýzlýk ve zorlanmanýn olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý, var ise, gerekli tedavinin yapýlmasý gerekir; böylece, kýþ mevsiminin olumsuz koþullarýna karþý önlem alýnmýþ olur dedi. RÝTMÝK MASAJ YÖNTEMÝ Kýþa kalbi hazýrlamak için EECP (Ritmik Masaj ) yöntemini tavsiye eden Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý EECP nin (Ritmik Masaj) koruyu bir tedavi olduðunu, kalp damarlarýný geniþleterek, kalbin damar aðýný zenginleþtirerek, Doðal Bypasslar oluþturduðunu vurguladý. Kýþ mevsimi öncesi 35 saatlik EECP tedavi kürü ile kalp ve damarlara saðlanacak desteðin, soðuðun ve kalp krizinin zararlarýndan kalbi koruyabileceðini belirt- Soðuk havalar tetikliyor Dr. Cüneyt Karaarslan, hastalýðýn bulaþýcý olduðunu vurgularken, hastalýðýn aile içi bireylere geçiþinin oldukça sýk olduðunu söyledi. Göz þikayetlerinin ani bir þekilde baþladýðýný belirten Karaarslan, "Gözde sulanma, batma hissi, kýzarýklýk ve ýþýk rahatsýzlýðý olur. Çapaklanma ön planda deðildir. Kiþilerin yarýdan fazlasýnda bir göz öncelikle ve daha aðýr etkilenirken diðer göz daha rahattýr. Tipik olarak göz kapaklarý þiþer. Aðýr vakalarda göz beyazýnda boyanma tarzýnda kanamaya baðlý kýrmýzýlýk, hastalýðýn adýný koysa da sanýldýðý kadar sýk deðildir. Kulak önünde aðrýlý beze oluþmasý da tipik özelliklerindendir" dedi. KORUNMAK ÝÇÝN EL- LERÝNÝZÝ TEMÝZ TUTUN Görme bulanýklýðýna da neden olan kanlý göz hastalýðýnýn tedavi yöntemlerine iliþkin bilgi veren Dr. Karaarslan, þunlarý söyledi: "Tedavi, þikayetleri azaltmaya yöneliktir. Etkili bir antiviral ilaç bilinmemektedir. Soðuk pansuman ve suni gözyaþlarýnýn faydasý olmaktadýr. Bakterilerin tabloya eklenmemesi için antibiyotik damla verilir. Kortizonlu göz damlalarý gerek duyulduðunda kullanýlýr. Erken dönemde müracaat eden hastalarýmýzýn þifaya daha çabuk ulaþabilmektedirler. Hastalýk, genellikle 2-3 hafta devam etmektedir. Ýlk 2 hafta boyunca bulaþtýrýcý olunduðu için sýk sýk ellerin sabunla yýkanmasý önerilir. Bu dönemde kontak lens kullanýmýna ara verilmelidir."(ýha) Kýþ lastiði 1 Aralýk tan sonra zorunlu icari araçlara kýþ lastiði takma zorunluluðu 1 TAralýk'tan itibaren baþlýyor. Bu yýl yeniden düzenlenen genelgeye göre, kamyon, otobüs ve tanker gibi araçlarda lastik diþi derinliðinin en az 4 milimetre olmasý zorunluluðu getirildi. Kýþ lastiði takmayan ticari araçlara 519 lira para cezasý verilecek. Araçlar lastik deðiþiminin yapýlabileceði en yakýn yerleþim birimine gönderilecek.(haber7) Amerika ya en son o gelmiþ arihçi Mustafa Armaðan, Ülke TV de Tkatýldýðý Sýradýþý programýnda, Kristof Kolomb Amerika nýn ilk deðil, son kaþifidir dedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn 1. Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde yaptýðý "Amerika kýtasýný Kristof Kolomb'dan önce Müslümanlar keþfetti" açýklamalarý tartýþýlmaya devam ediyor. Önceki gece Ülke TV de yayýnlanan Sýradýþý na katýlan Tarihçi Mustafa Armaðan da Amerika nýn keþfiyle ilgili önemli açýklamalarda bulundu. Amerika yý ilk keþfedenin Kolomb olmadýðýný vurgulayan Armaðan bazý kaynaklara göre Kolomb dan önce Amerika ya daha önce giden ve orada yaþayan insanlarýn olduðunu söyledi. Kristof Kolomb Amerika nýn ilk deðil son kaþifidir diyen Armaðan þunlarý söyledi: Daha önce Viking Kralý Kýzýleðrek denilen kiþinin gittiði, orada bir süre kaldýðý fakat yerleþemeyip geri döndüðü. Hatta bir Amerikalý Profesörün Yitik Amerika nýn Peþinde kitabýnda Amerika nýn deðiþik yerlerinde kûfi yazýyla bazý tabletler bazý parçalar bulunduðuna dair bilgileri var. Kûfi yazý Ýslam ýn ilk dönemlerinde kullanýlan yazýlardýr. Bunlar muhtemelen adamýn tahmini Hz. Osman devrinde bile Müslümanlarýn Amerika ya gittiði ve orada bazý izler býraktýðý yönünde. Zaman zaman Afrika nýn batýsýndan bazý zenciler Amerika ya ulaþmýþlar. Hatta Kolomb un gidiþinde orada bazý zenciler gördüðünden bahsetmesi de ilginçtir. Yani genelde zenci deðil, zenciler Avrupa istilasýndan sonra gidenlerdir. Fakat orada zencileri görmüþ olmasý, aslýnda daha önce en azýndan Afrika dan bazýlarýnýn gidip orada kaldýðý ve nesiller boyunca da yaþadýðýný bize gösteriyor. (Haber7)

10 10 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Kayýplar, Meclis gündeminde RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Kasým Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. KAYIPLAR ARAÞTIRILSIN AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, ülke gündemini meþgul eden kaybolan vatandaþlara dikkat çekerek Çorum da aranan kayýp þahýslarla ilgili araþtýrma önergesi verdi. Konuyla ilgili yazýlý önerge hakkýnda Meclis Üyelerine bilgiler veren Yurdanur Özzehinli, Çorum daki kayýp insan sayýsýnýn araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Özellikle kayýp çocuklarýn toplumda derin üzüntüler oluþturduðunu belirten Özzehinli, aranan kayýplarýn bulunma oraný ve bu husustaki çalýþmalarla ilgili araþtýrma yapýlmasýný önerdi. Kayýplarýn önlenmesi hususunu da içine alan önerge, incelenmek üzere oy birliðiyle Aile ve Engelliler Komisyonu na havale edildi. Çorum Þeker Fabrikasý nýn faaliyetlerini konu alan sunumla devam eden toplantýda ayrýca Boðazkale ilçesine baðlý Kadýlý ve Kaymaz Köyleri ile Alaca ya baðlý Avutmuþ Köyü ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Çorum da halk pazarlarýnýn kalbi olan Çarþamba Pazarý, hareketli günlerinden birini yaþadý. PAZAR FÝLESÝ DENÝZ URAL Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Yurdanur Özzehinli Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. Þeker Fabrikasý nýn Çorum un en büyük sanayi kuruluþu olduðunu vurgulayan Hüseyin Avni Akça, fabrikanýn tarihçesi ve faaliyetlerini anlattý. Ýl Genel Meclisi nde Çorum Þeker Fabrikasý ve üretim faaliyetleri konusunda sunum yapan Akça, çiftçilere yönelik desteklemeler hakkýnda da bilgiler verdi. Fabrikamýzýn bu yýl iþleyeceði pancar miktarý 566 bin ton olacak diyen Akça, 80 bin ton kristal þeker, 23 bin ton melas ve 200 bin ton yaþ küspe üretmeyi planladýklarýný söyledi. Dünyada þeker üretimine dair istatistiki rakamlar veren Akça, Türkiye de bir kiþinin yýllýk þeker tüketiminin 30 kilogram olduðunu kaydetti. Türkiye de 33 þeker fabrikasýnýn yýllýk 2 milyon tonu aþkýn þeker ürettiðini anlatan Akça, Çorum da 157 köyde 3 bin 296 çiftçi 75 bin 710 dekarda 340 bin ton þeker pancarý yetiþtiriyor. Ýþlenen þeker pancarý karþýlýðýnda Çorumlu üreticilere 50 milyon 203 bin TL ödeme yapmayý planlýyoruz. Çevre illerden de gelen pancarla toplam kapasitemiz 566 bin 500 tona ulaþacak diye konuþtu. Çorum da üretilen þehüseyin Avni Akça kerin sahip olduðu deðerler, beyazlýk ve kristal yönüyle rakiplerinden önde olduðunu vurgulayan Akça, tüketicilerin özellikle Çorum þekerine raðbet gösterdiðini ve aranan marka haline geldiðini ifade etti. Çarþamba Pazarý dün yine hareketli günlerinden birini yaþadý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý na akýn etti. Havanýn güneþli olmasý nedeniyle alýþveriþin canlý olduðunu belirten pazar esnafý, yaþanan hareketliliðin artarak devam etmesini dileðinde bulundular. Pazar esnafý, güneþli havalarýn iþlerine olumlu yansýdýðýný söylüyor. Vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý. Hüseyin Avni Akça, Çorum Þeker Fabrikasý nýn tarihçesi ve faaliyetlerini anlattý. 111 mevsimlik iþçi kadro bekliyor Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Çorum Þeker Fabrikasý nda mevsimlik olarak görev yapan 111 geçici iþçinin kadro beklediðini söyledi. Misafir olarak katýldýðý Ýl Genel Meclisi Toplantýsý nda selamlama konuþmasý için kürsüye davet edilen Sefer Kahraman, þeker sanayisinin durumu hakkýnda açýklamalarda bulundu. Þeker Fabrikasý nýn Çorum için önemini anlatan Kahraman, Bu fabrika Çorumlu üreticiler ve sanayi açýsýndan hayati deðer taþýyor dedi. Þeker sanayisiyle ilgili yeni bir yapýlanmanýn TBMM gündemine geleceðini belirten Kahraman, konuyla ilgili olarak iktidar ve muhalefet temsilcilerini Meclis te ziyaret ederek düzenlemeye iliþkin görüþlerini paylaþtýðýný ifade etti. Þeker Fabrikasý na sahip çýkýlmalý diyen Kahraman, kadro bekleyen mevsimlik iþçiler için de sendikal mücadele verdiklerini sözlerine ekledi. Þeker Fabrikasý nda mevsimlik olarak görev yapan 111 geçici iþçinin kadro beklediði belirtildi. Sefer Kahraman Ürün Fiyatý (kg) Mandalina Portakal Elma Ayva Armut Muz Nar C. Hurmasý Kivi Üzüm Patates Soðan Domates Ispanak Kabak Biber Salatalýk Dolma Biber Patlýcan Pýrasa Lahana Marul Turp Limon Maydanoz Havuç Sarýmsak Bal Kabaðý Kestane Kültür Mantarý Yumurta (Koli) : 0,50 Kr : 1 TL : 1,5 TL : 2 TL : 1 TL : 2,5 TL : 2TL : 1,5 TL : 4 TL : 1,5 TL : 1,5 TL : 0,80 Kr : 2 TL : 1,5 TL : 1,5 TL : 1 TL : 1,5 TL : 2 TL : 1,5 TL : 2 TL : 2 TL : 1 TL : 1 TL : 1,5 TL : 75 Kr : 75 Kr : 7 TL : 1 TL : 5 TL : 2 TL : 8 TL

11 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Güneþ Kreþ te diþ taramasý 11 RECEP MEBET Minik öðrenciler diþ taramasýndan geçti. Çocuklara diþ bakým seti hediye edildi. Ö zel Güneþ Kreþ ve Gündüz Bakýmevi nde dün Aðýz ve Diþ Saðlýðý konulu eðitim etkinliði düzenlendi. Colgate in katkýlarý ile gerçekleþen eðitimde Diþ Hekimi M. Erenalp Temirtekin konuþmacý olarak yer aldý. Aðýz Saðlýðý Haftalarý çerçevesinde düzenlenen etkinliðe Güneþ Kreþ Kurucusu Melih Aydýnlý, Kreþ Müdürü Meryem Kadife, Colgate Bölge Müdürü Akýn Þahin, Saha Yöneticisi Eren Bektaþ, Aktivite Sorumlusu Selda Bektaþ, okul öncesi eðitim öðretmenleri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Kocatüfek, 2015 yýlý bütçesinde saðlýk hizmetlerine ayrýlan payýn yetersiz olduðunu söyledi. Saðlýk bütçesi yetersiz' EMRE KUT hastaneler ve ilaç tekellerinden mal ve hizmet alýmý için ayrýlýyor. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Kamu personel harcamalarý da Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 12 yýldýr istikrarlý þekilde azalýrken, 2015 yýlý bütçesinde saðlýk 2015 yýlý bütçe tasarýsýnda da, toplam hizmetlerine ayrýlan payýn yetersiz kamu personel harcamalarý bütçenin olduðunu söyledi. yüzde 29'una denk geliyor. 12 yýl önce ortalama yüzde 38 civarýnda KESK'e baðlý SES Çorum olan kamu personel harcamalarý Þubesi tarafýndan Hitit Üniversitesi yüzde 30'un altýna düþürüldü. Bu Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi durum göstermektedir ki emekçiler önünde dün basýn açýklamasý daha aðýr koþullarda, daha düþük düzenlendi. ücretlerle kuralsýz, esnek, uzun Bazý siyasi parti ve sivil toplum zamana yayýlmýþ kölelik koþullarýnda Merter Kocatüfek kuruluþu temsilcilerinin de katýldýðý çalýþtýrýlacak. basýn açýklamasýnda konuþan SES Ekim ayý içerisinde yýllýk enflasyonu 9,7 Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, TBMM Plan çýkaran TÜÝK bu raporun rakamlarýn mürekkebi Bütçe Komisyonu'nda görüþülen 2015 yýlý bütçe kurumadan 8,96'ya düþürdü. Belli ki yýl sonu tasarýsýný eleþtirdi. enflasyonu %7'nin altýna çekilmeye çalýþýlarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn bütçesinden AKP hükümetinin Memur Sen'le yaptýðý satýþ örnekler veren Merter Kocatüfek, saðlýk sözleþmesinde ön gördüðü rakamý tutturmuþ hizmetlerine ayrýlan bütçe payýnýn yetersiz olduðu olacak ve enflasyon farký üzerinden yapýlan görüþünü savundu. tartýþmanýn önüne de geçilmiþ olunacak. Ama Bütçe tasarýsýnda emekçilerin taleplerine yer halkýn enflasyon oraný çoktandýr iki haneli verilmediðini dile getiren Kocatüfek, rakamlarda. açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak Saðlýk Bakanlýðý bütçesi 2013 yýlýndan bu 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasýnda iþyerlerimizde yana Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Kamu Hastaneleri topladýðýmýz imzalarý Baþbakanlýða göndererek Kurumu ve Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu olmak 2015 yýlý bütçesinde yer almasýný istedik. Ne üzere üç parça halinde yapýlýyor yýlýnda yazýk ki TBMM Plan Bütçe Komisyonu nda toplamda 18 milyar 422 milyon TL olan saðlýk görüþülmekte olan 2015 yýlý bütçe tasarýsýnda bütçesi, 2015'te 20 milyar 214 milyon TL'ye taleplerimizin yer almamasý üzerine bugün çýkarýlmasý öngörülüyor. Toplam saðlýk bütçesi 20 taleplerimizi ifade eden mektuplarýmýzý komisyon milyar TL'nin merkezi bütçeye oraný %4.2. üyelerine göndereceðiz. Yarýn da Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerine ayrýlan Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu bütçeleri pay ise daha çok mesai, daha çok performans ve görüþülürken TBMM önünde olacaðýz." daha az ücret. Saðlýk bütçesinin yarýsý ise özel MÝNÝKLERE DÝÞ TARAMASI Düzenlenen etkinlikte Diþ Hekimi Erenalp Temirtekin gönüllü olarak görev aldý. Çeþitli sunumlarýn yapýldýðý etkinlikte konuþan Diþ Hekimi Erenalp Temirtekin, öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðýnýn öneminden bahsetti. Düzenli diþ fýrçalama alýþkanlýðý konusunda da açýklamalarda bulunan Temirtekin, sunumunun ardýndan minik öðrencileri tek tek muayene etti. ÇÜRÜKSÜZ DÝÞLER ÝÇÝN TAVSÝYELER Temirtekin, öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðýnýn öneminden bahsetti. Süt diþlerinin yaþlarýna kadar aðýzda kaldýðýný hatýrlatan Diþ Hekimi Erenalp Temirtekin, annebabalara seslenerek, Nasýl olsa düþecek deyip çocuklarýnýzýn süt diþlerini korumasýz býrakmayýn diye konuþtu. Süt diþlerinin erken kaybý sonrasýnda yaþanabilecek problemlere dikkat çeken Temirtekin, minik öðrencilerden diþlerini düzenli olarak günde en az iki defa fýrçalamalarýný istedi. ÖNCELÝÐÝMÝZ ÇOCUKLARIMIZIN SAÐLIÐI Güneþ Kreþ öðrencileri, aðýz ve diþ taramasý için sýraya girdi. Colgate in katkýlarý ile gerçekleþen etkinlikte miniklere hediyeler daðýtýldý. Minik öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði etkinlik hakkýnda açýklama yapan Güneþ Kreþ Müdürü Meryem Kadife, evsahipliði yaptýklarý programla okul öncesi eðitim çaðýndaki öðrencilere aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemini anlatmayý amaçladýklarýný söyledi. Çocuklarýmýzýn saðlýðý en büyük önceliðimiz diyen Meryem Kadife, Aðýz ve Diþ Saðlýðý konulu eðitimde gönüllü olarak görev alan Diþ Hekimi Erenalp Temirtekin ile öðrencilere diþ fýrçasý ve macun hediye eden Colgate yetkililerine teþekkür etti. Meslek liseli kýzlardan sosyal sorumluluk örneði RECEP MEBET Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) (Ç.HAK:3281) Meslek liseli kýzlar, engellileri sevindirdiler. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öðrencileri, Engelsiz Yaþam Merkezi nde gerçekleþtirdikleri sosyal sorumluluk çalýþmasýyla takdir topladý. Güzellik Hizmetleri ve Saç Bakým Alaný ile Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný öðrencileri dün Engelsiz Yaþam, Bakým, Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi nde ortak bir etkinlik düzenledi. Engelsiz Yaþam Merkezi Müdürü Nalan Duran ýn evsahipliðindeki etkinliðe Bahçelievler MTAL Bölüm Þefleri Asuman Yavaþ ve Nuran Köse Özkurþunlu ile öðrenciler katýldý. Etkinliðin ilk bölümünde Engelsiz Yaþam Merkezi sakinlerine ücretsiz saç bakýmý hizmeti veren öðrenciler, ardýndan Muharrem Ayý nedeniyle hazýrladýklarý aþureyi ikram ettiler. Mesleki eðitim alanýnda öðrendikleri bilgileri pratiðe dönüþtürerek sosyal sorumluluk alanýnda faydalý bir organizasyona imza atan öðrenciler, gerçekleþtirdikleri etkinlikle engellileri sevindirdiler.

12 12 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Yerel basýnýn ahvali bu raporda B asýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, yerel basýnýn içinde bulunduðu durumu raporlaþtýrdý. Geniþ çaplý raporda yerel basýnýn mevcut durumunu tespit eden ve yapýlmasý gerekenlerle ilgili önerilerde bulunan Arslan, görüþlerini diðer yönetim kurulu üyeleri ile paylaþtý. Raporda Anadolu Gazete Sahipleri olarak yaptýklarý çalýþmalarý da özetleyen Arslan, BÝK Genel Kurulu Üyeleri Nuri Kolaylý ve Þevket Erzen'in katýlýmý ile tüm Türkiye'yi kapsayan ziyaretler gerçekleþtirdiklerini, gazeteciler ve meslek örgütleri ile görüþtüklerini, toplantýlar ve birebir görüþmeler yolu ile kurum çalýþmalarý, mevzuat deðiþiklikleri konusunda bilgi verildiðini ve sorunlarýn yerinde tespit edildiðini belirtti. RESMÎ ÝLANLARDA DÜÞÜÞ Arslan, 5 aylýk süreyi kapsayan Türkiye illeri ziyaretlerinde geçtiðimiz yýl ve yýllara oranla resmî ilanlarda büyük oranda düþüþ yaþandýðýnýn, küçük iller ve ilçelerde asgari kadronun fazlalýðýndan þikayet edildiðini, kurum þubesinin yeni açýldýðý illerde bayi satýþýný yakalama konusunda sýkýntýlarýn yaþandýðýný tespit ettiklerini aktarýrken, diðer sorunlarý da þöyle sýraladý: Sorumluluk alanýnýn Büyükþehir Yasasý nedeni ile artmasý ve benzeri nedenlerle kontrol hizmetlerinde zamanlama sorunu yaþandýðý ve genel müdürlük kontrol servisinin gerek Kurum þubesi bulunan iller gerekse ihtilaf durumlarýnda kurum þubesi olmayan illerdeki kontrol taleplerine cevap vermekte zorlandýðý, mevzuatýmýzda meydana gelen deðiþikliklerin gerek gazete sahipleri gerekse kurum þubesi bulunmayan illerde ve hatta kurumumuzun þubesi bulunan illerde zamanýnda ve yeterince anlaþýlmadýðý, eðitim eksiði olduðu, Þýrnak'ta 2011 Yýlý'nda Genel Kurulumuz'un aldýðý karar gereði SGK ve Maliye tahakkuklarýnýn yeterli olmasýna raðmen Valilik Basýn tarafýndan, üçer aylýk dönemlerde ödeme yapýlamamasý durumunda mahsup uygulandýðý, Büyükþehir Yasasý'nýn yakýn zamanda yürürlüðe girmesi nedeni ile idarelerin yeni duruma uyum saðlamakta zorlandýðý, il özel idarelerinin yapmakta olduðu iþler konusunda geç kaldýðý, yeni büyükþehirlerde uyum sorunun çok daha fazla olduðu, köylere hizmet götürme birliklerinin büyükþehirlerde kapanmasý sonrasýnda beklenen ilan artýþýnýn henüz gerçekleþmediði, büyükþehirlerdeki ilçe gazetelerinin özellikle icmaller konusunda mesafe kat etmesi gerektiði, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da gazetelerin hayatiyetinin devamýnýn büyük önem arz ettiði, bazý gazetelerin olaðanüstü þartlarda yayýnlarýný sürdürme konusunda inanýlmaz çaba gösterdiði, çözüm süreci olarak adlandýrýlan dönemden sonra meydana gelen olaylarýn olumsuz etkilerinin yaþandýðý, Muþ Varto'da bir gazetemizin matbaasýnýn yakýldýðý, Van'da bazý gazetelerimizin sahiplerinin þehri terk etme seçeneklerini deðerlendirdiði-, 7-8 Ekim olaylarýndan sonra bölge insanýnýn artýk huzursuzluk istemediði ve olaylara karýþanlar ile neden olanlardan rahatsýz olduðu, internet sitelerine de resmi ilan ve reklam verilebilmesini öngören kanun taslaðýnýn tedirginliðe neden olduðu, bu amaçla ilave kaynak oluþturulmasý gerektiði, 195 Sayýlý Kanun'un açýk amir hükmüne rað- men, resmi ilan ücretlerinin ödemelerinin geciktirildiði, KDV ve gelir vergisi ödemelerinin çoðu zaman ilan ücretleri alýnmadan yapýlmak zorunda kalýndýðý, sütun santim hesaplamalarýnda ihtilaflar yaþandýðý ve yeknesaklýðýn olmadýðý, sütun santim ücretlerinin tespitinde Anadolu Gazeteleri'ne üstlendikleri fonksiyon ve karþý karþýya bulunduklarý aðýr ekonomik þartlar da göz önünde bulundurularak pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý konusunda, karar mercii Bakanlar Kurulu nezdinde giriþimde bulunulmasý gerektiði, tevkifat uygulamasýnýn pratikte sýkýntýlara neden olduðu ve resmi ilanlarda KDV'nin yüzde 1 olarak belirlenmesi gerektiði, kamuoyunda yýpranma payý olarak bilinen uygulamanýn 2.5 yýla inmesi ve sarý basýn kartý þartýna baðlanmasýnýn son derece yanlýþ olduðu, kurumun basýn derneklerine yapmakta olduðu yardýmlarýn tabana yayýlmasý konusunda talep ve serzeniþlerin yaþandýðý, BÝK Kanunu'nun eskidiði, ihtiyaçlarý karþýlamaktan uzak olduðu, genel kurul yapýlanmasýnda basýn gurubunda doðrudan temsil yerine tüm üyeler için seçim þartýnýn gelmesi gerektiði, sendikal temsilin toplumda karþýlýðý olmadýðý, Ýstanbul-Ankara-Ýzmir'in gazetesi, gazetecisi ve basýn meslek örgütünü önceleyen yaklaþýmýn deðiþmesi, kurumun þube olmayan yerlerde temsilcilikle görevlerini yerine getirmesi, Anadolu Gazeteleri'ne de kredi verilebilmesi gerektiði, BYEGM Sarý Basýn Kartý Komisyonu'nda da temsil sorunun olduðu ve düzeltilmesi gerektiði hususlarý tespit edilmiþtir. SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Arslan hazýrladýðý raporda tespit ettikleri sorunlara çözüm önerilerini de dile getirdi. Resmi ilanlar konusunda, 195 Sayýlý Kanun, Kamu Ýhale Kanunu ve Yargýtay'ýn Ýctihadi Kararlarý'na aykýrý olmak üzere yerel ve genel idarenin kimi unsurlarýnýn iþ ve eylemler içinde olmasý nedeni ile konuya iliþkin yakýn takip ve gerekli hallerde suç duyurusunda bulunulmasýnýn uygun olacaðýný belirten Arslan, devamýnda þu önerilerde bulundu: Tiraj ve asgari kadro konusundaki mevzuat deðiþikliði taleplerinin önce Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulunda sonra gerekiyorsa Genel Kurul'da oluþturulacak bir komisyon tarafýndan deðerlendirilmesinin faydalý olacaðý, kontrol hizmetlerinde yeni bir sisteme geçilmesi gerektiði; bu amaçla Genel Müdürlük'ten iki personelle yapýlan denetimler yerine bir Genel Müdürlük bir þube müdürlüðü ve bir basýn temsilcisinden oluþan kontrol kurullarý ile bu görevin yerine getirilmesinin daha hýzlý ve etkin olabileceði, þube bulunmayan iller içinse Genel müdürlük ve yakýn þubelerden bir görevli konusunun deðerlendirilebileceði, eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verilmesi, gerek kurum þubeleri ve kurum þubesi bulunan illerdeki gazetelerin muhasebe ve yazý iþleri personeline geçmiþte uygulanan eðitimin ivedilikle verilmesi, ilaveten kurum þubesi bulunmayan illerde valilik basýn müþavirleri eðitiminin en kýsa sürede gerçekleþtirilmesi gerektiði, yapýlan mevzuat deðiþikliklerine iliþkin kýsa ve anlaþýlabilir bilginin gazete sahiplerine ulaþtýrýlmasý gerektiði, Doðu ve Güneydoðu'daki özel durum nedeni ile genel müdürlük ve genel kurulca alýnmasý gereken tedbirler olup olmadýðý konusunda tespit yapýlmasý, kurum þube mü- Atanamayan öðretmenler Türkçe bilmiyor M urat Bardakçý, seslerini duyurabilmek için gazeteci yazarlarý bombardýmanýna tutan atanamayan öðretmenleri eleþtirdi. Atanamayan öðretmenler sosyal medyada örgütlenmeye devam ediyor. Twitter ve yoluyla kimi zaman bakanlara, kimi zaman ise gazeteci/yazarlara mail yoluyla ulaþmaya çalýþan atanamayan öðretmenler bu kez tepkiyle karþýlaþtý. TÜRKÇE YAZAMIYORLAR Habertürk yazarý Murat Bardakçý, dün kaleme aldýðý köþesi yazýsýnda taleplerinde haklý bulduðu atanamayan öðretmenleri ifade acziyeti ve imla kurallarý üzerinden yer- den yere vurdu. ACABA BUNLARI YAZANLAR ÖÐRETMEN MÝ? Atanamayan öðretmenlerin maillerini okudukça, gelecek nesiller üzerine düþündüðünü ve "ürperdiðini" belirten Murat Bardakçý yazýsýnda þunlarý söyledi: Toplu halde gönderdikleri mailleri ciddi bir þekilde gözden geçirdiðinizde þarýrýr "Acaba bu mesajlarý hakikaten öðretmenler mi yoksa öðretmenlikle alakasý olmayan baþkalarý mý göndermiþ" diye düþünmeden edemezsiniz.. "DE", "DA"EKLERÝNÝ BÝLMÝYORLAR Zira mesajlarý yazanlar ve gönderenler, maalesef Türkçeden ve imladan nasiplerini almamýþlardýr. Büyük ve küçük harflerin nerede kullanýlacaðýný bilmemektedirler, "dahi" anlamýna gelen "de" ve "da" eki ile soru "mu"sunu ve "mi"sini birbirine karýþtýrmýþlardýr, kelimeleri telaffuz ettikleri þekilde, yani yanlýþ yazýlmýþtýr ve meramlarýný anlamakta, yani ifadede maalesef acz içerisindedirler. ÝNSAN ÜRPERÝYOR Gelecek nesillerin imlalarý böylesine bozuk hocalarýn eline düþmeleri ihtimalini düþünmek bile insaný ürpertiyor..(haber7) dürlükleri ile valilik basýn müþavirliklerinden rapor alýnmasýnýn faydalý olacaðý, internet sitelerine resmi ilan ve reklam verilebilmesine iliþkin yasanýn olumlu olduðu ve fakat çýkacak yönetmelikte týpký kaðýt gazetelerde olduðu gibi, yayýn yeri, asgari kadro, vergi kaydý ve týklanma kriterlerinin getirilmesi gerektiði ilaveten kaðýt gazetelerin resmi ilanlar konusunda olaðanüstü sýkýntýlar yaþadýðý bir dönemde gazetelerin paylarýndan bir parça koparma kolaycýlýðýna gidilmemesi ek kaynak oluþturulmasýnýn zaruri olduðu, Kasým Genel Kurul gündeminde yer alan basýn derneklerine yardým ile sütun santim hesaplama tekniði konusundaki adýmýn memnuniyetle karþýlandýðý, resmi ilan ve reklamlarýn dýþýnda sektörü konfeksiyon deðil terzi usulü destek paketinin hazine destekleri, KOSGEB destekleri ve kalkýnma ajanslarý destekleri baðlamýnda- açýklanmasý gerektiði, KDV, SGK iþveren payý, makine teçhizat desteði saðlanmasýnýn hayati önem taþýdýðý, ifade edilen yönde Kanun'da deðiþiklik yapýlmasý konusunda gayret edilmesi gerektiði, BÝK Genel Kurulu'nun son yýllarda kurum mevzuatýnda yapmakta olduðu düzenlemelerin memnuniyetle karþýlandýðý, ayný çerçevede giriþimlerin devam etmesi gerektiði, konularý tarafýmýzca deðerlendirilmiþtir. RESMÝ ÝLAN HAYATÝ ÖNEME SAHÝP Arslan, Anayasa'da karþýlýðýný bulan haber alma ve basýn özgürlüðünün hayata geçmesi, yerel demokrasinin iþlerliði, kamu denetiminin gerçekleþebilmesi, eðitim, istihdam ve ortak toplumsal deðerlerin sürdürülebilirliði açýsýndan Basýn Ýlan Kurumu mevzuatý çerçevesinde verilmekte olan resmi ilan ve reklamlar hayati önemi haiz olduðunu vurgularken, Dünyada çeþitli yöntemlerle basýna destek verilmektedir. Ýngiltere'de BBC'ye yýllýk 3 milyar sterlin yaklaþýk 10 milyar TL kaynak aktarýlmakta, Fransa'da her üniversite öðrencisine bir adet gazete ücretsiz olarak verilmekte, Azerbaycan'da doðrudan kaynaklarla basýn desteklenmektedir. Basýný besleme haline getirmeden, özgürlük ve özgünlüðünü korumak, vazgeçilmez bir kamu görevinin yerine getirilmesini saðlayacaktýr. Gezilerimizde tespit ettiðimiz, kamu kaynaklarýný koruma ve benzeri güdüler ile kanunlara aykýrý olarak ilanlardan imtina etme, her þeyden önce kamu yönetiminde þeffaflýðý engelleyen, kamu menfaatini haleldar eden bir durumdur. Geçtiðimiz 50 yýlda, yerleþik geleneði, adil duruþu ile temayüz eden BÝK, Türk Basýný'nýn kurumsallaþmasý noktasýnda vazgeçilmez bir görevi baþarý ile yerine getirmiþtir. Gelinen noktada, yapýsal dönüþümle, týpký çevrenin merkeze yürüyüþünde olduðu gibi, Türkiye'nin çok renkli, çok sesli ve zenginliðinin ifadesi olan Anadolu Basýný'ný yaþatacak, kurumsallaþtýracak, örgütleri ile güçlü kýlacak bir BÝK özlemimizdir. Öte yandan, BÝK eli ile yazýlý basýn desteklenirken, ayný kamu görevini yerine getiren radyo ve televizyonlarýn reklamlarýndan pay alýnmasý tezat teþkil etmektedir. Yazýlý basýn ve görsel ve iþitsel basýn ile elektronik medya denetime tabi kamu kaynaklarý ile kamu yararýna olmak üzere desteklenmeli, bu alanda bir yaklaþým bütünlüðü saðlanmalýdýr. deðerlendirmesini yaptý.

13 PERÞEMBE 20 KASIM :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:27 MUHARREM: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:7 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým: KASIM (Adana) Karacaoðlan Kültür ve Sanat Haftasý - Çocuk Haklarý Günü - Sanayi Haftasý ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY METEOROLOJÝ Kibir taþýyan kafada, akýla rastlayamazsýnýz. Ahmed bin Hanbel "Rahmetullahi aleyh" NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ ADÝLE ÖZKAN BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ BUHARA ECZANESÝ TUBA AKDAÐ BUHARA EVLER DR.SADIK AHMET CD. ÖZEL HASTANE - 19 MAYIS Ý.Ö. OKULU CÝVARI VEFAT EDENLER 1-Üçköy' den gelme, Merhum Öðretmen Abdi ÖNDERIÞIK' ýn eþi, Adnan ÖNDERIÞIK ve Günseli YALÇIN' ýn annesi, Naki YALÇIN' ýn kayýnvalidesi; Elif ÖNDERIÞIK. 2-Abdalata Köyü' nden, Emekli Öðretmen Ýsmail ARLI' nýn kardeþi; Abdullah ARLI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. tobüste hararetli konuþmalar devam ede dursun. En iyisi Oben yanýmda sessiz sedasýz oturan ve diðer yolcularýn konuþmalarýný sadece dinlemekle yetinen vatandaþla iletiþim kurmaya çalýþayým. Anlaþýlan ben konuþmayýnca onun konuþacaðý yok. Belli ki iç dünyasýnda telafisi mümkün olmayan derin yaralar var. Merhaba! Tanýþalým diye söze baþlýyorum. Yolculuðumuz herhalde ayný istikamete. Evet, Düzce'ye gidiyorum. Sizde mi Düzce'ye gidiyorsunuz? Hayýr. Ben Sivil Savunma Genel tarafýndan deprem bölgesinde görevlendirildim. Onun için Bolu'ya gidiyorum. Oradan daðýtým olacakmýþ (O zaman Düzce henüz il olmamýþtý) dedim. Saðdan soldan konuþulanlarý duyduðumda, doðrusu görevli gittiðimi biraz çekinerek söyledim. Çünkü görevlilere karþý ön yargýlý bir memnuniyetsizlik vardý. O da zannýmca iletiþim eksikliðinden kaynaklanýyor ya da talepler haklý nedenlerle karþýlanmayýnca tepki oluþuyordu. Bende elbette haklýlýk payýnýz vardýr ama oradaki görevlilerde zincirin son halkasýný oluþturur diye 'diklenmeden dik durmaya' çalýþtým. Böylece samimi bir sohbete baþladýk Ýyi bir iletiþim kurulduðunda karþýnýzdaki insanlar sizinde iþiniz zor, sizde haklýsýnýz diyebiliyor. ''Ben 25 yýllýk öðretmenim. 12 Kasým depremini aile boyu yaþadýk. Tüm birikimim birkaç saniye içinde gitti. Bu binalar yapýlýrken, devlet neredeydi? Niye düzenli kontrollerini yapmadýlar? Ýhmali olanlarýn dün olduðu gibi bugünde doðru dürüst ceza alacaklarýný da zannetmiyorum Çok þükür can kaybý yaþamadýk ama can kurtulunca insan mal peþine düþüyor. Yýkýlan evim için tutulan rapordaki yanlýþlýk nedeniyle kaç gündür uðraþýp duruyorum. Kriz merkezine gidiyorum çözüm bulmuyorlar. 'Biz ne yapalým git derdini Ankara'ya anlat' diyorlar. Buralarda öðretmen kalmadý, herkes tayin istedi. Bende çok sevdiðim memleketimden istemeyerek ayrýlmak durumundayým. Artýk bizim yörelerde yaþamak zorlaþtý. Bir kýsým evler yýkýlýnca, bir kýsmý da hasar alýnca fýrsattan istifade durulabilecek evlerinde kiralarý da çok yükseldi. Bizlere de tayin hakký verilince, ben de Ankara'yý tercih ettim ama eski duruma geri gelirse hiç düþünmeden geri memleketime dönerim. Çünkü 'kuþu altýn kafese koymuþlarda, vataným vataným demiþ'' SON OLSUN 12 KASIM! Önce 17 Aðustos, akabinde birde 12 Kasým, Ne büyük felaket Yarab, çoluk çocuk masum. saretten döndükten sonra asýl zorluk- kendini gösterecekti.. Elar Alemi Ýslama indirilen darbeler onu çok müteessir edecekti Daha sonra Ankara da en dehþetli zatýn mahiyetini anladýktan sonra adeta mekkeden medineye hicretin bir misalini teþkil eden "yeni Said dönemi baþlayacaktý.. Daha sonra bir ömür boyu sürecek hapisler ve mecburi ikametler dönemi baþlýyordu Ýþte barla bu saffý evvellerin ayrý bir önemli safhasýný baþlatýyordu.. Burlada iki elin parmaklarýný geçmeyen fedakarlar heyeti ile Dünyanýn efkarýna nurlardan süzülen damlalarý bir Rahmet eseri olarak insanlýk alemine arz ediyordu Saffý evvellerin hizmetleri çevredeki ehli imana yansýyordu.. Sav, Ýslamköy, Eðridir, Atabey, 12 Kasým depremi yýldönümü 4 Saffý Evveller 3 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net etti Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Burdur.. Daha sonra Kastamonu da Mehmet Feyzi efendiye: "Feyzi kardeþim! Sen Isparta kahramanlarýna benzemek istersen onlar gibi olmalýsýn. Buraya bir Kutbu azam gelse "seni on günde velayet derecesine çýkaracaðým" dese.sen gidip ona tabi olsan Isparta kahramanlarýna arkadaþ olamazsýn" diyordu. Her zamanýn bir saffý evvelleri oldu.. Arkasýndan bu saffý evveller devam Yolda mecalsiz kalanlar oldu.. Ýstikametini þaþýranlar oldu Ama bu evveller hep olacaktýr.. Bundan otuz-kýrk sene sonrasýn da þu zamanda hizmet edenler saffý evvellerden olacaktýr.. Þartlar deðiþmemiþtir Ýstikametini muhafaza edenler saffý evveldirler Bütün binalar heybetli, sanki bizlere hasým Baþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasým! Ana cadde kenarýnda yüksek yüksek binalar, Enkazlarda kalan yavrular, 'anam' diye aðlar. Gönülden gelen ahlar, elimizi kolumuzu baðlar Baþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasýmlar! Binalar, bir bir terk edilmiþ boþ durar, Çadýrlarda afetzedeler acýlarýný sarar Ýhmali olanlarýn, elbette vicdaný yanar (! ) Baþka felaketler olmasýn, son olsun 12 Kasýmlar! Kriz merkezi kurulmuþ Hükümet Konaðýnýn önüne, Akýn akýn geliyor insanlar, erzak alabilmek için evine. Alanlarda buruk bir sevinç, alamayanlar nasýl sevine. Baþka felaketler olmasýn, 12 Kasýmlarýn yerine ( M. Odabaþý -Kasým 1999 ) (Son) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: KASIM 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 85, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Çukuröz ü TBMM ye taþýdý HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel CKurulu'nda gündem dýþý söz alarak Çorum un sorunlarýna ve Bayat ýn Çukuröz köyünde meydana gelen yangýna iliþkin konuþma yaptý. Konuþmasýnýn baþýnda, tüm Türkiye'de geçici iþçi (þeker iþçileri) sorununun Çorum'da da yaþandýðýna dikkat çeken Köse, Geçici iþçilerin sorunlarýnýn bir an evvel çözülmesini yürekten diliyorum. dedi. Çukuröz ün acýsýný da paylaþan Köse, konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; 14 Kasým 2014 Cuma günü saat sýralarýnda bir evdeki elektrik kontaðýndan çýkan alevle Bayat ilçemizin Çukuröz köyünde 29 tane evimiz yanmýþtýr. Evlerin tamamý ahþap ve köy evidir, bunlarýn içerisinde köyün ortak alaný olan bir ev de bulunmaktadýr. Yangýnýn bu kadar tahribat yapmasýndaki en önemli sebep evlerin ahþap olmasýnýn yaný sýra, kýþlýk odun ihtiyaçlarýný evlerinin bahçesine depolamalarýndan kaynaklanmaktadýr. Bunun da yangýnýn büyümesinde çok büyük rolü olmuþtur. Buradan Çukuröz köyünün yoksul halkýna, Bayatlýlarýmýza ve Çorumlularýmýza geçmiþ olsun diliyorum. Buradaki en büyük tesellimiz gerek insan bakýmýndan gerekse hayvanlar bakýmýndan herhangi bir can kaybýnýn olmamasýdýr. Yine, devlet bütün olanaklarýyla köyüne þefkat elini uzatmýþ ve yaralarýný sarmaya baþlamýþtýr. Bu anlamda Çorum Valiliðine, yine beraber sabahýn erken saatlerinde köyde birlikte çalýþma yaptýðýmýz iktidar partisinin milletvekillerine, AFAD görevlilerine, itfaiye görevlilerine ve Kýzýlay görevlilerine buradan huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum. Ýktidarýn tahribatlarýný nasýl gidereceðiz? Devletimiz doðal afetlerde yurttaþlarýmýza þefkat elini uzatýyor. Peki, devletin yaptýðý tahribatlarda ya da iktidarýn yaptýðý tahribatlarda oluþan bu tahribatý nasýl gidereceðiz? Bunu düzeltmek inanýn çok daha zor. Çorum'da iktidar hem Çorum'un sosyal barýþýný hem sanayisini hem de saðlýðýný nasýl tahrip ediyor? Bu tahribat doðanýn verdiði tahribattan çok daha derin sonuçlar yaratýyor ve gelecek kuþaklara da sirayet ediyor maalesef. Çorum'da ve bütün ülkemizde olduðu gibi "Toplum Yararýna Çalýþma" denilen bir þey var, Ýþ Kurumu il müdürlükleri bunu düzenliyor, düzeltiyor. Þimdi, Ýþ Kurumu Ýl bir daðýtým yapmýþ, Çorum'da bundan yararlanan -toplam kiþinin yaþadýðý- belediyeler var. Buralara 311 tane toplum yararýna çalýþan iþçi kontenjaný ayýrmýþlar ama bunu nasýl ayýrmýþlar? AKP'li belediyenin olduðu yerde, iktidar partisinin belediyelerinin olduðu yerde nüfus var ve 311'den 287 tane kontenjan almýþlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde nüfus var, toplamý 11. Milliyetçi Hareket Partisinin nüfusun yaþadýðý belediyeleri var, onlara da verdikleri sayý toplam 10. Örnek olsun diye söylüyorum: nüfuslu AKP'li Boðazkale Tufan Köse Belediyesi 23 tane toplum yararýna çalýþma denilen bir þey var, iþ kurumu il müdürlükleri bunu düzenliyor, düzeltiyor. Þimdi, Ýþ Kurumu Ýl bir daðýtým yapmýþ, Çorum'da bundan yararlanan toplam 134 bin 600 kiþinin yaþadýðý belediyeler var. Buralara 311 tane toplum yararýna çalýþan iþçi kontenjaný ayýrmýþlar ama bunu nasýl ayýrmýþlar? AKP'li belediyenin olduðu yer, iktidar partisinin belediyelerinin olduðu yer nüfus var ve 311'den 287 tane kontenjan almýþlar. Cumhuriyet Halk Partili var, toplamý 11. Milliyetçi Hareket Partisinin nüfusunun yaþadýðý belediyeleri var, onlara da verdikleri sayý toplam nüfuslu AKP'li Boðazkale Belediyesi 23 tane "Toplum Yararýna Çalýþma" kontenjaný almýþ, 33 bin nüfuslu MHP'li Sungurlu Belediyesi toplam 5 tane "Toplum Yararýna Çalýþma" kontenjaný alabilmiþ. Yine, 5 bin nüfuslu CHP'li Mecitözü Belediyesi 5 tane kontenjan alabilmiþ, 5 bin nüfuslu AKP'li Kargý Belediyesi toplam 28 tane alabilmiþ. Bunun neresinde adalet, soruyorum hepinize. Çorum'da bir devlet hastanesi inþaatý var. Devlet hastanesi inþaatý önce 400 baþladý, sonra 600 oldu, 800 oldu, hâlâ, iki yýldýr -temeli atýldý- daha temel aþamasýnda duruyor. Bu yapýlýrken mevcut devlet hastanesinde de deprem riski olmasýna ve bu yapýldýðýnda yýkýlacak olmasýna raðmen poliklinik binalarý inþa ediliyor milyonlarca lira harcanarak. Acaba bunun paralarý nereden gidiyor, hangi müteahhitler kayrýlýyor? Bunun yaný sýra, mevcut inþaatýn, yapýlan inþaatýn ihale þartnamesinde -ki Çorum toprak sanayisi Türkiye'de 1 numaradýr- dýþ duvarlarýn örülmesini gaz beton olarak belirlemiþler. Yani, Çorum sanayisinin, Çorum istihdamýnýn göz bebeði olan toprak sanayisinin tuðlasýndan yararlanýlmayacak. Bu nasýl kabul edilebilir bir durumdur? Çorum sanayicileri diyor ki: "Önemli deðil, biz parasýnda deðiliz. Biz onu, o hastaneye hibe de ederiz ama bu bir itibar sorunu, bu bir onur sorunu." Bülent Arýnç a sözlerini hatýrlattý Sayýn Bülent Arýnç Ýskilip'e gitti, Ýskilip Devlet Hastanesinin temelini attý. Týbba ne hizmeti varsa, Ýskilipli Atýf Hoca'nýn adýný verdi! Ýnþaat þu anda yarým. Mallarý, malzemeleri kapanýn elinde kalýyor. Yine, gitti, orada dedi ki: "Ben Tosya yolunu yapacaðým, Çankýrý'nýn yolunu yapacaðým." Daha yapýlan en ufak bir çalýþma yok Çankýrý yolunda da. Sayýn Bülent Arýnç size buradan sesleniyorum: Ýskilipli Atýf Hoca'nýn týbba bir hizmeti yok. Onun adýný oralara verene kadar, attýðýnýz temellerin takipçisi olun, verdiðiniz sözlerin takipçisi olun. Yine, her giden, Cumhurbaþkaný, Baþbakan, AKP'nin temsilcileri "3 çocuk, 5 çocuk yapýn. Bu memleket için lazým." diyorlar. Þimdi "5" diyorlar. Sungurlu Devlet Hastanesinde ürolog yok, Sungurlu Devlet Hastanesinde çocuk doktoru yok. Neyle 3 çocuk, 5 çocuk yapacak bu insanlar? (Ha- Danýþmanlýk Tedbiri Eðitimleri baþladý Ç ocuk Koruma Kanunu Danýþmanlýk Tedbiri Eðitici Eðitimi Kursu baþladý. Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar baþkanlýðýnda Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, Gaziosmanpaþa Üniversitesi Eðitim Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ahmet Erdem ile Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Rehber Öðretmeni Kürþat Deðirmenci nin katýlýmýyla düzenlenen kursta Çocuða Yönelik Çocuk Koruma Kanunu Danýþmanlýk Tedbiri Eðitici Eðitimi Kursu baþladý. Þiddetin Önlenmesi Projesi ele alýndý. Eðitimle ilgili bilgi veren Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir, þunlarý kaydetti; Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi kapsamýnda pilot illerde yapýlacak faaliyetlerden birisi de Danýþmanlýk Tedbiri Uygulamalarýnýn standardize edilmesidir. Bu kapsamda Çorum il merkezindeki okullarda görev yapan 20 rehber öðretmene yönelik verilecek eðitim Kasým 2014 tarihlerinde toplamda 5 gün 40 saat olarak planlanmýþtýr. Eðitime katýlacak rehber öðretmenler Danýþmanlýk Tedbiri Uygulayýcý Formatörü olarak görevlendirileceklerdir. Sonrasýnda il genelindeki 70 rehber öðretmene bu formatörler tarafýndan eðitimler düzenlenecektir. Eðitimlerde Danýþmanlýk Tedbiri Uygulamalarý Ýl Formatörü Kürþat Deðirmenci ve Gaziosmanpaþa Üniversitesi Öðretim Görevlisi Ahmet Güven görev eðitmen olarak görev yapacaklardýr. PROJE BÝLGÝLERÝ Proje Sorumlusu Birim MEB- Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Projenin Adý Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Projesi (IPA) Projenin Genel Amacý Çocuklarýn esenliðinin, refahýnýn ve sosyal bütünlüðünün yüksek düzeyde gözetilmesi amacýyla fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü þiddetten korunmasýna katkýda bulunmaktýr. Projenin süresi ve baþlangýç, bitiþ tarihleri Proje baþlangýç tarihi: 25 Mart 2013; Bu tarihten itibaren sözleþme süresi 24 aydýr. Projenin Bütçesi ve Kaynaðý Avro; IPA-1 Programý kapsamýnda. Sözleþme Makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi Projenin Uygulanacaðý Yer Proje kapsamýnda yer alan pilot iller: Erzurum, Elazýð, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakýr, Gaziantep, Adana ve Mersindir. Proje Ortaklarý / Paydaþ Kurumlar Adalet Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý-Çocuk Hizmetleri Genel, Ýçiþleri Bakanlýðý-Emniyet Genel, STK lar. Projenin gerekçesi ve temel referans belgeleri Çocuk Haklarý Sözleþmesi Avrupa Komisyonu, Çocuk Haklarý ile ilgili Avrupa Stratejisi, 4 Temmuz Kalkýnma Planý ( ) Bölüm Çocuk Koruma Kanunu MEB, Eðitim Ortamlarýnda Þiddetin Önlenmesi ve Azaltýlmasý Strateji ve Eylem Planý ( ) PROJE BÝLEÞENLERÝ 1. Bileþen: Okullardaki rehberlik ve psikolojik danýþmanlýk hizmetlerini geliþtirmek ve önlemler almak amacýyla yasal tedbirler almaya yönelik politikalar geliþtirerek önleme ve izleme hizmetlerinin kapasitesinin arttýrýlmasý. Bu bileþen MEB in çocuða yönelik þiddetin önlenmesi konusunda kurumsal kapasitesinin arttýrýlmasý ve mevzuatýn iyileþtirilmesi ile ilgilidir. Bununla birlikte bileþen ayrýca okuldaki Rehberlik Servislerinin ve illerde mevcut olan Psiko-sosyal Müdahale Ekiplerinin desteklenmesini de içermektedir ve bu baðlamda önleme çalýþmalarýna uzun sureli katký saðlayacaktýr. 2. Bileþen: Fiziksel, sözel ve psikolojik þiddetten uzak Kendine Güveni olan Yaþam Becerileri Geliþmiþ Öðrencilerden oluþan Model Okulun geliþtirilmesi. Bu bileþen ile proje illerinde seçilen pilot okullarda Yaþam Becerileri Eðitim Programý uygulamalarý vasýtasýyla okullarda yaþanan þiddet olaylarýnýn azaltýlmasý saðlanacaktýr. Þiddetten arýndýrýlmýþ okul modelinde Çocuk Haklarý Sözleþmesinde yer alan aþaðýdaki tüm temel haklar göz önünde bulundurulacaktýr: Öðrenci odaklý, kay naþtýrma eðitimine olanak saðlayan, cinsiyete duyarlý, saðlýklý, güvenli ve demokratik katýlým olanaðý saðlayan bir okul ortamý 3. Bileþen: Aile-içi ve diðer her tür þiddet dâhil okul dýþýndaki ortamlarda çocuða yönelik þiddet önlenmesi. Bu bileþen; Çocuklara yönelik þiddetin önlenmesi ve azaltýlmasý üzerine düzenlenecek seminerler,eðitimler ve konferanslarla velilerin, STK üyelerinin, eðitimci ve eðitim dýþý personelin ve öðrencilerin farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý çalýþmalarýný kapsamaktadýr. Bu bileþen kapsamýnda aile eðitim programlarý, duyarlýlýk çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere hazýrlanacak kýsa filmler, afiþ-broþür çalýþmalarý tanýtým, farkýndalýk artýrma kampanyalarý yer alacaktýr. Sazak, HDP Merkez Ýlçe Baþkaný oldu H alklarýn Demokratik Partisi (HDP) Ilçe Kongresi geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Yapýlan kongre sonucu Mustafa Sazak, Merkez Ilçe Baþkaný oldu. Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþtirilen genel kurula üyelerin çoðunluðu katýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimin ardýndan Mustafa Sazak Merkez Ýlçe Baþkaný oldu. Asuman Yüksel, Aynur Sazak, Yasin Gökçe ve Selahattin Kaya da Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Cemal Tüfekçi ve Seçgin Büke den oluþtu. HDPMerkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Sazak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Seçim Kurulu ndan mazbatalarýný aldýlar. Satýþlar Özgür Öcal Özdemir ve kardeþi Özcan Özdemir e yapýldý. Yeni plazada ilk satýþlar Özdemir kardeþlere arakaþlar Fýat Bayi, Çorum hal- daha iyi hizmet verebilmek Kkýna için yeni plazasýný hizmete açtý. Yeni plazada ilk satýþlar Özgür Öcal Özdemir ve kardeþi Özcan Özdemir e Çukuröz e yardým Evleri yanan ailelere yardýmlar sürüyor. orum'un Bayat ilçesine baðlý Çu- köyünde çýkan yangýnda Çkuröz evleri yanan ailelere Kimse Yok Mu Derneði yardým elini uzattý. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerden oluþan bir grupla Çukuröz köyünü ziyaret edip köylülere geçmiþ olsun temennisinde bulunarak evi yanan ailelere gýda yardýmýnda bulundular. Dernek Þube Müdürü Erkal Aykaç, Çukuröz köyünde gördüðümüz manzara karþýsýnda çok üzüldük, en büyük tesellimiz ise herhangi bir can kaybýnýn olmamasýdýr. dedi. Ýhtiyaç sahibi insanlara yardým etmek Kimse Yok Mu Derneði'nin kuruluþ felsefesidir diyen Aykaç, Bundan dolayý Çukuröz köyünde bulunan ailelere bundan sonraki süreçte de gereken desteði vereceðiz. Allah memleketimize bir daha böyle bir acý yaþatmasýn. diye konuþtu. Alaca Engelliler Derneði Yönetimi, Kaymakam Ramazan Kurtyemez e hoþgeldin ziyaretinde bulundu. Kurtyemez e hoþgeldin ziyareti laca Engelliler Derneði Yöneti- Kaymakam Ramazan Kurt- Ami, yemez e hoþgeldin ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Dernek Baþkaný Av. Ahmet Görür, Kaymakam Kurtyemez e derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdikten sonra 5 yýllýk çalýþmalarýný anlattý. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Kaymakam Kurtyemez de, Engelliler Derneðine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) Alaca Engelliler Derneði sevindirdi urulduklarý günden bu yana Kbir çok engelliyi sevindiren Alaca Engelliler Derneði, Alaca da yaþayan yaþlý bir teyzeye manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeyi yaþlý teyzenin oðlu Mehmet Güler teslim aldý. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür, Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Engellileri sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan bütün hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz. dedi. yapýldý. Özgür Öcal Özdemir, Bravo HP Bravo yu, Özcan Özdemir ise MPV sekmentinin yeni yýldýzý Fiat 500 L Opening Edition ý tercih etti. Alaca Engelliler Derneði, Alaca da yaþayan yaþlý bir teyzeye manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

15 Arslan dan Çevreli Köyü ile ilgili cevap Köyde ihtiyacýnýn 5 katý kadar su var SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 2 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ " YAKIT HARÝÇ " KÝRALAMA hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : GÜLABÝBEY MAH CENGÝZ TOPEL CAD NO: MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a)niteliði, türü ve miktarý b)yapýlacaðý yer GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER A laca nýn Çevreli Köyü nün susuzluðuna dair haberimize Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan dan cevap geldi. Hakimiyet te geçtiðimiz günlerde yer alan haberde, Çevreli Köyü Muhtarlýðý Azasý Sýtký Dökgöz ün 100 yýllýk tarihi köy susuz olduðuna dair þikâyetini aktarmýþtýk. ÝNCELEME YAPILDI Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, haber sonrasý yaptýklarý incelemenin sonuçlarýný fotoðraflarla paylaþtýðý yazýlý açýklamada, 2013 yýlý TUÝK verilerine göre 88 nüfuslu Çevreli Köyü nün su ihtiyacýnýn 7- ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 2 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ "YAKIT HARÝÇ" KÝRALAMA ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM : 02/01/ /12/2015 tarihleri arasýnda l ( Bir ) Yýl ile, Akaryakýt, otoyol ve köprü geçiþ ücretleri hariç, diðer tüm giderleri yüklenici tarafýndan karþýlanmak üzere 2 (Ýki) adet sürücülü Binek Sedan ( B Segmen ) araç kiralama hizmet alýmý iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Gülabibey Mah Cengiz Topel Cad No: 120 ÇORUM c)süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a)yapýlacaðý yer : Gülabibey Mah Cengiz Topel Cad No: 120 ÇORUM b)tarihi ve saati : :00 4.Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak, kamu kurum ve kuruluþlarýnda veya Özel Sektörde her türlü araç kiralama ve çalýþtýrma (iþ makineleri hariç) iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. S.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. T.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl 2.kat Destek Hizmetleri Servisi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Sosyal Güvenlik Ýl 2.kat Destek Hizmetleri Servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de Alaca nýn Çevreli Köyü nün susuzluðuna dair haberimize Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan dan cevap geldi 8 metrelik derinliði olan ve Keson kuyu diye tabir edilen su kaynaðýndan enerji ile basýlarak karþýlandýðýný bildirdi. Mevcut nüfusun ihtiyacý olan miktardan 5 kat fazla su mevcuttur diyen Arslan, þöyle devam etti: Bu kuyudan taþan fazla su umumi çeþmeye akmaktadýr. Haberde ismi geçen Sýtký Dokgöz ün 100 yýllýk tarihi köyün suu akmýyor diye tanýmladýðý susuzluk, sularý kesilen ve köy içerisinde bulunan diðer iki çeþme ile ilgilidir. Diðer köylerimizin birçoðunda olduðu gibi bu köyümüzde de umumi çeþmelerin bir kýsmýnda su kaynaðýnýn kurumasý nedeniyle sular akmaz durumdadýr. Yukarýda ifade ettiðim gibi köyün evlere kadar akýþý saðlanan þebekeli içme ve kullanma suyunda köyün ihtiyacýnýn beþ katý kadar su mevcuttur. Ömer Arslan (Basýn: 1190) PERÞEMBE 20 KASIM ÇESÝAD konserine alkýþ Ç orum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD) her yýl geleneksel olarak düzenlediði müzik þölenini bu yýl Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde düzenlediði programla devam etti. ÇESÝAD üyesi iþ adamlarý ve müzik tutkunu, sanatýn ve sanatçýnýn dostu Çorumlular, Üsküdar Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziði korosunun birbirinden güzel eserlerinin seslendirdiði türkülerle unutulmaz bir gece yaþadý. Baþkanlýðýný iþ adamý Ahmet Lapacý nýn yaptýðý ÇESÝAD, bu güne kadar çok sayýda birbirinden güzel programa ev sahipliði yaptý. ÇESÝAD, bu programlarla hem hemþerilerini bir araya getirerek hemþeri baðlarýný güçlendiriyor, hem de gönle hitap eden bir müzik ziyafeti sunuyor. Ýzleyenlerin iþte müzik bu, mademki müzik ruhun gýdasý ise iþte gýda bu diyor. Ýzleyenlere unutamayacaðý bir gece yaþatýyor. ÇESÝAD tarafýndan düzenlenen ve sunuculuðunu Sarýkamýþ Türkülerini seslendiren ünlü Sanatçý Recep Ergül'ün yaptýðý müzik þölenine 22. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin, Ý.B.B. Saðlýk Daire Baþkaný Muzaffer Saraç, Ý.B.B Kültür A.Þ. Genel Müdürü Nevzat Kütük, Çekmeköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Aktaþ'ýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Türk Sanat Müziðine birbirinden deðerli sanatçý kazandýran Üsküdar Musiki Cemiyeti, ünlü bestekâr Yýldýrým Bekçi'nin seslendirdiði eserlerle eþsiz bir müzik ziyafeti yaþadý. Öte yandan, bestekâr Yýldýrým Bekçi, yine ayný cemiyetten yetiþen ve ustam diye hitap ettiði, Türk Sanat Müziðine sayýsýz eserler kazandýran bir baþka ünlü bestekâr Amir Ateþ'le Türk Sanat Müziðinin unutulmaz eserlerinden olan Ben seni unutmak için sevmedim parçasýný birlikte seslendirdi. Ýki büyük sanatçýnýn birbirine olan saygýsý ve nezaketi izleyenleri büyüledi. Hitit kýyafetli maraton Ç ÇESÝAD etkinliklerine Üsküdar Altunizade Kültür Merkezinde düzenlediði programla devam etti. orum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) bursiyerleri, uluslararasý platformda Çorum'un kültürünü, tarihi ve turistik deðerlerini dünyaya tanýtarak destek vermenin yanýnda, Vakfýn olumlu geliþiminin, Çorumlular üzerinde doðru algý oluþturmasýný saðlamak amacýyla 36. Avrasya Maratonu nda 8 km. lik halk yürüyüþüne katýldý. Yürüyüþe, Vakýf Genel Müdürü Erdal Karslý, Eðitim Sorumlusu Fatma Çifteci nin yaný sýra Ýstanbul'da okuyan 25 adet ÇEKVA bursiyeri katýldý. Avrasya Maratonu na katýlým esnasýnda Çorum Kültür tarafýndan hazýrlanmýþ Hitit kýyafetleri ve ÇEKVA baskýlý tiþörtler kullanýldý. Özellikle yürüyüþ boyunca Hitit kýyafetleri çok raðbet gördü. Yürüyüþe katýlan Vakýf Genel Müdürü Erdal Karslý, Çorum'un kültür ve turizminin yanýnda insanýnýn sýcakkanlý ve misafirperver yapýsýný katýlýmcýlara anlattý. Bu faaliyetin ilk olmasý nedeniyle katýlýmýn az olduðunu belirten Karslý, önümüzdeki yýl Kültür Baþkanlýðýný iþ adamý Ahmet Lapacý nýn yaptýðý ÇESÝAD, bu güne kadar çok sayýda birbirinden güzel programa ev sahipliði yaptý. ile koordineli þekilde farklý bir konsept geliþtirileceðini söyledi. Yapýlan her iþte kendilerine güç ve destek veren Vakýf Baþkaný Avni Çelik ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkürlerini ileten Karslý, özellikle kýyafetlerin Ýstanbul'a ulaþtýrýlmasýnda emirlerini aldýklarý Çorum Valisi Ahmet Kara ve Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru ya teþekkür etti. Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) bursiyerleri, uluslararasý platformda Çorum u tanýttý. Hitit Kýyafetli tanýtým yapýldý. Karslý, Ýstanbul gibi bir megapolde yapýlan her etkinlik Çorum'un duyurulmasý adýna önemli. Ýl nüfusunun olduðu þehrimizde %10 luk katýlým kiþi olacaktýr. Bu insanlarýn yýlda bir defaya mahsus olmak üzere 50 TL yardýmýyla 2 bin öðrencimiz rahatlýkla okutulacaktýr. ÇEK- VA Banka hesabý HALKBANK Kadýköy Ýstanbul Þubesi ÝBAN TR dür. Daha önce yapýlan hayýr iþlerinde insanlarýn duygularýnýn kötüye kullanýldýðý veya belli bir zümreye hitap ettiði yönündeki olumsuz durum vakfýmýz için geçerli deðildir. Ýþlemlerin hepsi banka üzerinden yapýlýr ve isteyen herkes, istediði gün ve saatte verdiklerini sorgulayabilir. dedi.

16 16 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 ÝHH binlerce yetimi ýsýtacak ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Moritanya nýn baþkenti Nuakþot da Kur an-ý Kerim daðýtýmý gerçekleþtirdi. ÝHH dan Moritanya ya 2 bin Kur an 2015 MALÝ YILINA AÝT 4+1 KÝÞÝLÝK 2 ADET ÞOFÖRLÜ ARAÇ KÝRALAMA HÝZMET ALIMI AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ / SOSYAL HÝZMET MERKEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM 2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2 adet þoförlü araç kiralama hizmet alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlar Mah.Üçtutlar cad.no:57 ÇORUM ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 2015 mali yýlýna ait 4+1 kiþilik 2 adet þoförlü araç kiralama hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Sosyal Hizmet Merkezi / Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57 ÇORUM c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Sosyal Hizmet Merkezi / Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde yapýlan araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Sosyal Hizmet Merkezi / Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sosyal Hizmet Merkezi / Üçtutlar Mah.Üçtutlar Cad.No:57 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen Resmi Ýlanlar: de HH Ýnsani Yardým Vakfý Moritanya nýn baþken- Nuakþot da Kur an-ý Kerim daðýtýmý gerçek- Ýti leþtirdi. ÝHH tarafýndan çeþitli imkankansýzlýklar içinde ilim öðrenmeye çalýþan Afrikalýlar için medrese ve okullarda daðýtýlmak 2011 yýlýnda Kur an Projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda son olarak Türkiye de tanesi 12 liradan baðýþlanan 2 binden fazla Kur an-ý Kerim Moritanya da daðýtýlarak, çoðunluðu çocuk ve gençler olmak üzere her yaþtan insanýn eðitimine destek olundu. Çorum Ýnsan Hak Ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý, Afrika Kur an Projesi ne destek olmak isteyenlerin Çorumlular ýn Çorum ÝHH Ofisi aracýlýðý ile 12 TL'ye bir Kur'an-ý Kerim baðýþlanabileceðini, KURAN yazýp 3072'ye SMS göndererek 5 TL katkýda bulunabileceðini belirtti. Özkabakçý, Dünyanýn en fakir ülkeleri arasýnda yer alan ve yýllarca sömürülen Moritanya, ekonomide, sosyal yapýda geri býrakýldýðý gibi eðitimde de diðer Afrika ülkeleri gibi çok geri býrakýlan yerlerden biri. Moritanya da çocuklar okuma yazmayý ve temel dini bilgileri imkânsýzlýklar sebebiyle el veriþsiz koþullarda öðrenmeye çalýþýyor. Afrika da Müslüman halk ilim yolunda karþýlaþtýðý her türlü zorluða raðmen kendi eðitim sistemini oluþturabilmiþ. Þifahi olarak yapýlan bu eðitim, tüm Afrika ülkelerinde aslýnda þartlarýn gerektirdiði geleneksel bir yöntem olan Luh denilen tahta levhalarýn üzerine ayetler hadisler yazýlarak yapýlýyor. Luh adý verilen tahta levhalar Moritanya da eðitim alanýnda yaþanan imkânsýzlýklarýn nasýl aþýldýðýna çok güzel bir örnek. Luh üzerine yazýlan her bilgi ve ayet, ezberleninceye dek silinmeden bekletiliyor; ezber tamamlanýnca levha siliniyor ve yeni dersler levhaya yazýlýyor. Her öðrencinin ezber yapacaðý bir Kur an-ý Kerim i olmadýðý için bu sistem halk tarafýndan geliþtirilmiþ. dedi. (Basýn: 1197) Selim Özkabakçý HH, Yetim Sponsorluk ÝDestek Sistemi ile Türkiye dahil 13 ülke ve ÝHH Sýcak Kýþ Projesi baþlattý. bölgede düzenli olarak me Yetim Sponsorluk battaniye ve 200 yetim desteði verilmesi planlanýyor. desteklenen 17 bin 440 Destek Sistemi ile düzenli olarak destek oldu- Bosna da 430 aileye ya- ailesine yakacak desteði, yetim çocuk ve bin 720 ailenin ihtiyaçlarýný karþýlamak için Sýcak Kýþ desteðiyle Hayýrseverlerin ðunu belirten Çorum Ýnsan Hak Ve Hürriyetleri tan da 107 yetim çocukacak desteði, Gürcis- Projesi baþlattý. Proje, Yetim çocuk ve ailelerinin kýþý saðlýklý ve Ýnsani Yardým Derneði ðumuza kýþlýk kýyafet bu ülke ve bölgelerdeki Baþkaný Selim Özkabakçý, Ramazan, Kurban 150 yetim çocuðumuza desteði, Kazakistan da yetim çocuklarýn kýþý mutlu geçirmeleri amacýyla baþlatýlan bu proje saðlýklý ve huzurlu geçirmeleri için kýþlýk giye- bayramlarý, Yetim Dayanýþma Günleri, vesileleye desteði, 120 aileye hayýrseverlerin desteðiy- kýþlýk kýyafet ve battani- ile yapýlacak yardýmlar cek, battaniye ihtiyaçlarýný gidermeyi, ailelerine riyle yüz binlerce çocuða yakacak desteði, Kosova da 100 aileye kýþlýk le gerçekleþtirilecek. ulaþýlýyoruz. dedi. yakacak temini, ev tadilatlarýnýn tamamlanmasý- Özkabakçý, projey- yakacak desteði, Make- Vakfý Türkiye nin çeþitli ÝHH Ýnsani Yardým ný kapsýyor. le ilgili þu bilgileri paylaþtý: kýþlýk kýyafet ve battani- ziyaret ederek kýþ þartladonya da 2000 çocuða illerinde yetim evlerini Projeyle Türkiye den 4 bin 244 yetim Projenin kapsamý ye desteði ve 400 aileye rýnda yaþama elveriþli olmayan evlerin onarýlma- yakacak desteði, Mýsýr da 1000 çocuða kýþlýk çocuk ve 120 yetim ailesine, yurtdýþýndan 13 bin Türkiye de 28 ilden mamlanmasýyla ilgili ça- Proje kapsamýnda sýný ve eksiklerin ta- kýyafet ve 500 yetim ailesine battaniye desteði, 196 yetim çocuða ve bin yetime kýþlýk lýþmalarý da proje içerisinde yer alýyor. 600 yetim ailesine ulaþýlmasý hedefleniyor. ye ve kýþlýk yakacak des- Çorumlu Hayýrse- mont, 120 aileye battani- Preþova da 70 çocuða kýþlýk kýyafet desteði, 46 ülke ve bölgede teði, Afganistan da verler Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Sancak ta 203 çocuða 48 bin 187 yetime bakýyoruzfet ve çocuða bat- Ofisi ile temasa geçerek çocuða kýþlýk kýya- kýþlýk kýyafet desteði, Tacikistan da 256 yetim taniye, Arnavutluk ta gerekli desteði saðlayabilirler. (Haber Merke- ÝHH nýn, 2014 Kasým ayý itibariyle 46 ülke desteði, Tunus ta 500 ye- çocuða kýþlýk kýyafet 2000 yetime kýþlýk kýyafet desteði 2800 yetime zi) ve bölgede yetitime kýyafet ve battaniye Baþkan terminal esnafýný dinledi skilip Belediye Baþkaný ÝRecep Çatma, þehirlerarasý otobüs terminalinde esnafla buluþtu. Terminal esnafýný ziyaret ederek sorunlarýný dinleyen Çatma, "Ýskilip'e yakýþacak þehirlerarasý otobüs terminali projesi için çalýþýyoruz" dedi. Kente dýþarýdan gelenlerin ilk duraðý olan terminal binasýnýn Ýskilip'in misafir odasý olduðunu vurgulayan Baþkan Çatma, hizmet kalitesinin yukarý çýkarýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný kaydetti. Terminal esnafý kendilerini ziyaret ederek sorunlarýný dinleyen Baþkan Çatma'ya teþekkür etti. Sungurlu da kýþ hazýrlýðý Ç orum'un Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler, þehir merkezindeki ve Ankara Samsun asfaltý üzerinde bulunan aðaçlarýn bakým ve budama çalýþmalarýna baþladý. Kýþ aylarýnýn baþlamasý ile Park ve Bahçeler ekipleri tarafýndan þehir merkezinde aðaç budama çalýþmalarý devam ediyor. Þehrin ana caddeleri baþta olmak üzere tüm cadde, sokak, refüj ve parklarda kýsacasý belediyenin sorumluluðunda olan tüm alanlarda budama faaliyetlerine titizlikle devam eden Park ve Bahçeler ekipleri süratle iþlerini sürdürüyor. Ç Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, þehirlerarasý otobüs terminalinde esnafla buluþtu. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, "Aðaç budama iþlemleri ile elektrik ve iletiþim hatlarýnýn aðaç dallarýndan kaynaklý tehlike oluþturmasý önleniyor. Görüþü engelleyen yerlerdeki budama iþlemleri Ankara Samsun asfaltý üzerinde bulunan aðaçlarýn bakým ve budama çalýþmalarýna baþladý. oluþabilecek kaza riskini en aza indirmiþ olurken bir taraftan da yollar üzerine eðilmiþ dallarda bu arada göz estetiðine uygun bir þekilde budanarak þehrin genel görüntüsü daha güzel hale getiriliyor. Ayrýca aþýrý sýklaþan orum Kalaycýlar, Hýrdavatçýlar ve Bakýrcýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, odaya aidat borcu olan oda üyelerinin 6552 sayýlý Torba Kanun gereði borçlarýný taksitlendirme tarihinin 30 Kasým 2014'te sona ereceðini hatýrlattý. Esnafýn maðdur olmamasý için elini çabuk tutmalarý gerektiðini vurgulayan Ek, borç yapýlandýrmasýndan faydalanmak isteyen oda üyelerinin Oda Genel Sekreterliðine baþvurmalarýnýn yeterli olacaðýný kaydetti. Aidatlarýný peþin ödeyen üyelerden gecikme faizi alýnmayacaðýný ifade eden Sedat Ek, "Borcunu ödemeyen esnafa 5362 sayýlý yasa gereði odadan hiçbir hizmet ve evrak verilmeyecek. Yine 5362 sayýlý esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluþlarý kanununun 61. maddesine göre süresi içinde ödenmeyen yýllýk aidat için esnafa ilan hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilmesi kanun gereði mecburidir. Esnafýmýzýn odalardan gelen mesajlara ve bu tür haberlere itibar etmeleri kendi yararlarýnadýr" dedi. dallar da aðaçlarýn nefes almasýný ve düzgün geliþmesini engelliyordu. Budanan aðaçlardan elde edilen odunlarýn ihtiyaç sahibi ailelere daðýtýlacak dedi.(ýha) Aidat borcunu ödemeyene evrak yok Sedat Ek

17 MEM çalýþmalarý masaya yatýrýldý l Milli Eðitim Müdürü ÝSeyit Ali Büyük, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret ederek Milli Eðitim çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ýl ve ilçelerdeki eðitim-öðretim çalýþmalarý ve yatýrýmlarla ilgili bilgiler veren Milli Eðitim Müdürü Büyük, yeni yapýlmasý planlanan eðitim yatýrýmlarý bütçe ve ödenek konularýnda Uslu'dan destek istedi. 20 KASIM Çorum Halk Saðlýðý 2015 ve 2016 yýllarý için özel güvenlik personeli (20 kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý 24 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Kat 5 Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tomografi cihazýna uygun kesit baþýna X ýþýn tüpü kullanýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 Çorum 26 KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz (Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110) 27 KASIM Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl malzemeli temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Çorum Sevgi Evleri Çorum Sevgi Evleri mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri (Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No: 5 Uslu, "Eðitim tesislerimizin fiziki alanlarý iyileþtirme çalýþmalarýmýz günden güne artarak devam etmektedir. Bu kapsamda 2014 yýlý içerisinde; Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi 200 öðrenci kapasiteli pansiyonumu, Osmancýk 18 Derslikli Ýnönü Zaferi Ýlkokulunu, Ýskilip Halk Eðitim Merkezi atölye ve deposunu, Merkez Buhara Evler Kýz Meslek Lisesini, Merkez Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum) 28 KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz 2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Sevgi Evleri Çorum Sevgi Evleri 2015 Mali Yýlý 12 aylýk þoförlü araç kiralama (yakýt hariç) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri 2 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri parça dahil bakým ve onarým iþi. Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl. 1. Cad. Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Sivas, Düzce, Yozgat ve Çorum illerinde yapýlacak olan konut ve sosyal donatý yerleþim alanlarýnýn uygulama projeleri hazýrlanmasý 4, paket danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Küçükçekmece / Ýstanbul Saat: ARALIK Çorum Orman Ýþletme Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.Orman Ýþletme 4 ARALIK Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Mali Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve Otomasyon, 1 Teknisyen Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2 Kalorifer Yakma) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz / Akkent Mah. Spor Salonunun yapýmýný tamamladýk. Merkez Yavru Turna Mahallesi Ortaokulu, Gülabibey 16 Derslikli Ortaokulu, Mimar Sinan Spor Salonu, Bahçelievler Anadolu Lisesi, Ýskilip Ýmam Hatip Lisesi 140 öðrenci kapasiteli Pansiyonunu, Osmancýk 200 kiþilik ortaöðretim pansiyonu ve Sungurlu 16 derslikli Fen Lisesi, 140 öðrencili pansiyon, spor salonu yapýmý çalýþmalarý da hýzla devam etmektedir. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum Milletvekili Akkent Cad. No: 110 Çorum 5 ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu 9 ARALIK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk tesisleri için hizmet aracý ve hasta taþýma araçlarý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl 3 adet sürücülü araç kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 10 ARALIK YURTKUR Samsun Bölge Elektrik alýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Toplantý Salonu 11 ARALIK Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl 2015 yýlý için araç kiralama hizmet alýmý iþi (6 araç-þoförlü-yakýtsýz- 12 ay süreli) Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu 15 ARALIK Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ayrýca hayýrsever vatandaþýmýz tarafýndan yaptýrýlan Merkez Sosyal Bilimler Lisesi tamamlandý. Giriþimlerimizle yapýmý devam eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin Organize Sanayi Bölgesine yaptýðý 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi ile Çorum Belediyemizin yaptýrdýðý 100 Derslikli Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü yapýmý da devam etmektedir yýlý içerisinde tamamlanan 14, devam eden 12, proje aþamasýnda ise 7 yatýrým olmak üzere toplamda 33 proje çalýþmasý yapýlmýþ ve yapýlmaktadýr. Bu projeler için toplamda 85 Milyon TL.'nin üzerinde yatýrým ödeneði öngörülmüþtür. Ülkemizde olduðu gibi eðitim alanlarýnýn kalitesi Çorum'da da günden güne artmaktadýr." dedi. Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 167 adet demir satýþ iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: PERÞEMBE 20 KASIM Çocuðunuza sevginizi gösterin TEGV, çocuk haklarýna dikkat çekti ürkiye'nin eðitim ala- faaliyet gösteren Tnýnda sivil toplum kuruluþlarýndan olan Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü ne dikkat çekiyor. TEGV, Dünya Çocuk Haklarý Günü nde; Her çocuðun eðitim hakký vardýr, Her çocuðun dinlenme, boþ zaman deðerlendirme, oynama, yaþýna uygun eðlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaþama özgürce katýlma hakký vardýr, Her çocuðun saðlýklý ve elveriþli ortamlarda yaþama hakký vardýr, Çocuklar bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal geliþmesine zarar verecek nitelikte iþlerde çalýþtýrýlamaz gibi baþlýca çocuk haklarýna vurgu yaparak baþta çocuklar olmak üzere tüm SGK dan iþverenlere duyuru osyal Güvenlik Ýl Müdürü Du- Cesur, Ýþverenlerin kendi iþ- Sran yerlerinde 4/a (SSK) sigortalý bildirilememesi hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Cesur, konuyla ilgili açýklamasýnda; 5510 Sayýlý Kanunun 53 üncü maddesinin ikinci fýkrasý gereðince 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (b) bendi ( Bað-Kur) kapsamýnda sayýlanlar, kendilerine ait veya ortak olduklarý iþyerlerinden dolayý 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi (SSK) kapsamýnda sigortalý bildirilememektedir. Söz konusu hüküm gereðince, 12/11/2014 tarihinden itibaren Kurumumuz iþyeri bildirgesi kayýtlarý ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VE- DOP) Kayýtlarý sorgulanarak gerçek kiþi vergi mükelleflerinin kendilerine ait iþyerinden bildirim yapmalarýna imkan verilmeyecektir. Uygulama daha sonra tüzel kiþiler ve þirket ortaklarý yönünden de yapýlacaktýr. Kamuoyuna önemle duyurulur. dedi. Müze de Þehir ve Kültür söyleþisi Karþýyaka Anasýnýfý ve Ýlkokul 1. sýnýf velilerine konferans verildi. arþýyaka Anasýnýfý ve Ýlkokul 1. Ksýnýf velilerine, okul korkusu, okula gidiþ geliþlerde dikkat edilmesi gerekenler, cinsel istismar ve çocuklarýn geliþim dönemleri konularýnda konferans verildi. Okul toplantý salonun 2 ayrý oturumda gerçekleþtirilen konferansý Karþýyaka Ýlkokulu Uzman Psikolojik Danýþmaný Gürsel Yýldýrýmgök ve Psikolojik Danýþman Didem Çelik verdi. Sunumda okula geliþ-gidiþlerde dikkat edilecek hususlar ve okula baþlarken velilerin yapmalarý gereken davranýþlar konularýnda bilgi verildi. Velilere; okul korkusu yaþayan çocuklara sevgiyle ve saygýyla yaklaþýlmasý gerektiði, onlarý kaygýlandýrýcý telkinler yerine özgüven kazandýrýcý olumlu konuþmalar yapýlmasý gerektiði üzerinde duruldu. Ayrýca; çocuklarý dinlemenin ne kadar önemli olduðu ve onlarla konuþurken neler yapýlmasý gerektiðinden bahsedildi. Çocuklara sevgi gösterilmesini isteyen Psikolojik Danýþman Yýldýrýmgök, bu sevginin kalpte saklý kalmamasýný bunun davranýþa ve Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV), 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü ne dikkat çekiyor. kamuoyunu çocuklarýn sahip olduklarý haklar konusunda kýnda, bilgili, birikimli, özgüveni yüksek çocuklar yan tüm çocuklarýn eþit eðitim olanaklarýndan fay- bilgilendirmeyi yetiþtirmekle mümkün oldalanmasý için faaliyetlerikýnda, amaçlýyor. Daha iyi bir geleceðin ancak haklarýnýn farduðuna inanan TEGV, Türkiye'nin dört bir yanýnda farklý koþullarda yaþani sürdürüyor. (Haber Merkezi) alilik himayesinde Ýl Kültür ve VTurizm nce 2010 yýlýnda baþlayýp bugüne kadar dördüncüsü gerçekleþtirilen Hitit Söyleþileri adlý kültürel etkinlik, sezonunda da farklý konu ve konularla sürdürülecek. Ýlki 16 Ekim'de düzenlenen söyleþilerin ikincisi bugün saat de Çorum Müzesi Salonu'nda, Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili tarafýndan sunulacak olan Þehir ve Kültür konusu ile devam edecek. Her ay yapýlacak programlarýn sonuncusu Mayýs ayýnda gerçekleþtirilecek. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada, tüm Çorumlular Hitit Söyleþileri ne davet edilerek, Kültürel deðerler, duvardaki taþlarý birbirine tutturan ve onlardaki çirkin görüntüyü güzelleþtiren harç gibi insanlarý olgunlaþtýran ve kaynaþtýran deðerlerdir. Biz de bu gerçekten yola çýkarak ilimizin sahip olduðu kültürel deðerler ile milli deðerlerimizi konu ettiðimiz panel ve konferanslar hazýrladýk. Baþta Hitit Üniversitesi hocalarý olmak üzere deðiþik üniversitelerden alanýnda uzman akademisyenler ve yazarlarý yeniden Çorumlularla buluþturmayý amaçladýk. denildi. Asker ve Emniyet mensuplarý için çalýþtay ürk Büro Sen, sendikaya yeni katýlan Askeri ve Emniyet iþyer- çalýþan 657 sayýlý kanununa tabi kamu çalýþanlarýnýn Tlerinde sorunlarý ve çözüm önerileri konusunda Kasým 2014 tarihlerinde, Türkiye genelinde bu iþyerlerinde çalýþan memurlar için Ankara da bir Çalýþtay gerçekleþtirecek. Yapýlacak çalýþtaya Çorum da Askeri ve Emniyet iþyerlerinde çalýþan memurlarý temsilen dört kiþinin katýlacaðýný belirten Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, çalýþtay sonunda yapýlan deðerlendirmelerin bir kitapçýk haline getirilerek Baþta Cumhurbaþkaný olmak üzere Baþbakan, ilgili bakanlýklar, Genelkurmay Baþkanlýðý, Emniyet Genel, taþrada bulunan komutanlýklar ve müdürlüklere ayrý ayrý gönderileceðini kaydetti. Sendikalarýn; kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini kurumak, geliþtirmek ve kamu çalýþanlarýna yakýþýr bir hayat sürmesini saðlamak amacý ile bir araya gelen teþkilatlanmasýný tamamlamýþ yapýlar ve öncelikle sorunlarý kaynaðýnda tespit edip, kamu iþverenine iletmesi noktasýn da talep mercii olduðunu belirten Çam, Çalýþan, üreten, yol gösteren ve hak eden, hak etiðini alan sorumlu bir sendikacýlýk anlayýþla, ürettiklerimizle var olan, adil, þeffaf, hesap verebilen, tüm kamu çalýþanlarýný bir bütün olarak kucaklayan, hiç kimsenin arka bahçesi olmayan, iþini en iyi þekilde yapma konusunda çaba sarf den bir sendika olarak yapmýþ olduðumuz sendikal faaliyetlerimiz dün olduðu gibi bugünde hýz kesmeden devam edecektir. dedi. söze dönüþmesi gerektiðini söyledi. Ayrýca çocuklara yönelik cinsel ihmal ve istismar konularýnda velilere bilgiler verilerek dikkat edilmesi gereken konularda uyarýlarda bulundu. Çocuklarýn geliþim dönemlerinde yaþanýlan sorunlar ve çözüm yollarý hakkýnda da velilere ayrýntýlý bilgiler aktarýldý. Sunumda anlatýlanlar çeþitli film ve skeçlerle desteklenerek velilerin daha çok bilinçlenmesi saðlandý. Sunum sonunda ise velilerin sorularý cevaplandýrýldý. Ýki ayrý kaza B ahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yaralamalý trafik kazasý meydana geldi. Geçtiðimiz Salý günü saat sýralarýnda iki otomobil Migros Maðazasý önünde çarpýþtý. Kazada iki kiþi hafif þekilde yaralandý. Öte yandan Çepni Mahallesi Ýskilip Caddesi'nde bir iþyerinde iþ kazasý yaþandý. Vardiya amiri olan personel, bozulan makinenin vanalarýný kontrol ederken dengesini kaybederek aþaðý düþtü. Kazada hafif yaralanan þahýs kendi imkanlarýyla hastaneye gitti.

18 Hitit Aðrý yý üçe katladý 18 PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Hentbol Ünilig de mücadele eden Hitit Üniversitesi grubundaki ilk maçýnda dün sahasýnda konuk ettiði Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi önünde her iki yarýda da rahat bir oyun sonunda 32-9 gibi farklý skorla galip gelerek iyi bir baþlangýç yaptý. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ahmet Sancak, Me- sut Üzmez.. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Cem, Emrullah, Ahmet, Nimetullah, Burak, Muhittin, Ýrfan, Ýbrahim, Muhammet, Erhan, Turgay, Ali, Nedim, Ab- dulhamit, Mesap. AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ : Necat, Malik, Mehmet, Muammer, Eyüp, Ýbrahim, Serdar, Cezmi, Yahya, Sezai, Ömer, Abdullah. ÝLK YARI : 15-5 (Çorum Hitit Üniversitesi). H entbol Ünilig de Hitit Üniversitesi erkek takýmý grubundaki ilk maçýnda Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi önünde 32-9 lýk farklý skorla galip gelerek iyi bir baþlangýç yaptý. Hitit Üniversitesi hentbol takýmý Üniligdeki ilk maçýndan galibiyetle ayrýlmanýn pozunu devre arasýnda verdi Kastamonu da Ulukavak hazýrlýðý moralli sürüyor B AL 5. grupta geçen hafta sonu Yeni Amasyaspor'u deplasmanda yenerek grupta liderliðe yükselen Kastamonuspor hafta sonu sahasýnda konuk edeceði temsilcimiz Ulukavakspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor geçen hafta sonu grubun diðer en güçlü þampiyonluk adayý Yeni Amasyaspor deplasmanýnda aldýðý 20'lýk galibiyetin verdiði moralle hafta baþýndan itibaren bu hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Ulukavakspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takým dünü çift antrenmanla geçirdi. Sabah çabuk kuvvet çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlýlar akþam ise teknik ve taktik aðýrlýklý bir çalýþma programý yaptý. Karayollarý sahasýndaki drenaj çalýþmasý nedeniyle antrenmanlarý Ýsmail Dikenli tesislerinde yapan Kastamonuspor'da moraller yüksek ve eksik futbolcu bulunmuyor. Kastamonuspor ile Çorum temsilcisi Ulukavakspor pazar günü saat 13.30'da Gazi Stadý'nda karþýlaþacaklar. Dün saat de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan maçý BESYO Müdürü Faruk Yamaner ile birlikte öðretim görevlileri ve öðrenciler izlediler. Rakibi önünde maça hýzlý baþlayan Hitit Üniversitesi ilk dakikadan itibaren üstünlüðü ele aldý ve rakip kalede etkili oldu. Hücumda bulduðu gollere karþýn savunmada rakibine fazla boþ alan býrakmayan Hitit Üniversitesi ilk yarýyý 15-5 gibi farklý skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda da kontrolü elinden býrakmayan Hitit Üniversitesi aradaký farký açmaya devam etti ve salondan 3297luk skorla galip ayrýlarak iyi bir baþlangýç yaptý. Hitit Üniversitesi grubundaki ikinci maçýnda 26 Kasým çarþamba günü Kastamonu Üniversitesi Levent Semizer Spor Salonu nda Kastamonu Üniversitesi ile karþýlaþacak Batman, Gaziosmanpaþa yý gözüne kestirdi Hitit-Aðrý hentbol maçýný BESYO Müdürü Faruk Yamaner ile öðretim görevlileri izledi B atman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, hafta sonu oynayacaklarý Gaziosmanpaþa karþýsýnda galibiyetten baþka bir sonuç düþünmediklerini söyledi. Pazar günü ligin dibindeki Gaziosmanpaþaspor u sahasýnda aðýrlayacak Batman Petrolspor da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Geçen hafta kaybedilen iki puana üzüldüklerini belirten Teknik Direktör Erdal Alpaslan: Geçen hafta Darýca yý elimizden kaçýrdýk. An- Gençler Voleybol da gruplar belli oldu L liði iseli Gençler voleybol il birinciliðinde gruplar belli oldu. Önümüzdeki hafta içi baþlayacak grup birinci- Genç erkekler voleybol A kategorisinde merkezde yedi okul iki grupta Sungurlu da ise beþ okul tek grubunda mücadele edecek. Sungurlu da oynanacak grup müsabakalarýnda Sungurlu Anadolu Lisesi, Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Özel Dünya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Sunguroðlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Sungurlu grubunda müsabakalar 25 Kasým salý günü baþlayacak ve 8 Aralýk pazar günü sona erecek. Merkez de oynanacak B grubunda Fatih Anadolu Hentbol Klasmanlarýna hafta sonu da görev var Genç Erkekler futbolda 14 okul mücadele edecek L iseli Genç erkekler futbolda mücadele 24 Kasým pazartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýl birinciliðinde 14 okul dört grupta mücadele edecek. Üç grup maçlarý merkezde bir grup merkezi ise Sungurlu da oynanacak. A grubunda Eti Anadolu Lisesi, Ýskilip Ýmam Hatip Lisesi, spor Lisesi, Hasan Paþa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, B grubunda Hitit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Özel Samanyolu Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, C grubunda ise Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Uðurludað Çok Programlý Anadolu Lise- si, Ýskilip Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mücadele ediyor. Sungurlu da oynanacak D grubunda ise Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi ve Sungurlu Fen Lisesi okullarý mücadele edecekler. 24 Kasým da baþlayacak grup maçlarý sonunda A ve B gruplarýndan ilk iki takým, C ve D gruplarýndan ise birinci olan takýmlar ikinci tura yükselecek. Ýkinci tur gruplarda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak kazananlarý 12 Aralýk cuma günü oynanacak final maçý ile þampiyon belli olacak. cak bizim için en önemli maç artýk önümüzdeki maçlardýr. Kazanmaktan baþka çaremiz yok. Bu hafta tempolu mücadele ettik. Gaziosmanpaþa maçýnda daha iyi bir baskýyla sahada olacaðýz. Takýmýma güveniyorum. Ýlk yarýnýn son maçlarýna doðru yaklaþýyoruz. Futbolcularýmýz performansý her geçen hafta artýyor. Taraftarýmýzýn Darýca maçýndaki desteðine teþekkür ediyoruz. Onlara bu hafta kaçan galibiyeti armaðan edeceðiz diye konuþtu. Ýlimiz Hentbol Klasman hakem ve gözlemcilerine hafta sonu da görev var. Hentbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre Klasman gözlemcimiz Turgay Görkem'e Kastamonu, B Klasman hakemleri Taner Adýkdý ve Sami Öncel'e ise Amasya'da görev var. 2. Lig Bayanlar A grubunda 23 Kasým pazar günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda Kastamonu Gençlikspor ile Mehmet Akif Ýlköðretimokulu takýmlarý arasýnda saat 15.00'de baþlayacak maçý Ýstanbul bölgesi hakemleri Batuhan Tapanoðlu ve Mehmet Ali Gençoðlu hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Turgay Görkem. 2. Lig Erkekler B grubunda 23 Kasým pazar günü Amasya Mahmut Demir Spor Salonu'nda saat 13.00'de baþlayacak Amasya 1957 Suluovaspor ile Tokat Hentbolspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ilimiz klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Sinop'tan Fazýl Kutbay. Turgay Görkem ile Sami ve Taner hakem ikilisi dünde Ünilig'de oynanan müsabakalarda görev yaptýlar. Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Hitit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okullarý mücadele ederken C grubunda ise Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hasanpaþa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kargý Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Gruplarda maçlar 19 Aralýk cuma günü baþlayacak. Üç grupta oynanacak maçlar sonunda A ve B grubundan iki C grubundan bir takým toplam beþ takým final grubuna yükselecek. Tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda 12 Ocak ta mücadele sona erecek, Genç Kýzlar da 21 okul mücadele edecek Liseli Genç Kýzlar voleybol A kategorisinde toplam 21 okul mücadele edecek. Osmancýk ta beþ, Sungurlu da dört lü bir grup merkezde ise dörderli üç grupta mücadele yapýlacak. A grubunda Ömer Derindere Anadolu Lisesi, Osmancýk A. Teknik ve Endüstri Meslek, Ýsmail Karataþ Mesleki Teknik Anadolu, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve Kargý Anadolu Lisesi, Sungurlu grubunda ise Sungurlu TOKÝ Mesleki Anadolu, Sungurlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sungurlu Fen Lisesi ve Sungurlu Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Merkez de ise C grubunda Oðuzlar Anadolu, Buharaevler Mesleki Teknik Anadolu, Hasanpaþa Mesleki Teknik Anadolu ve Eti Anadolu Lisesi, D grubunda Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu, Hitit Mesleki Teknik Anadolu, Ö. Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, E grubunda ise Mecitözü Anadolu Lisesi, Baþöðretmen Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan on takým ikinci tura yükselecek ve 7 Ocak ta baþlayacak ikinci tur maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak ve müsabakalar 18 Ocak ta oynanacak final maçý ile sona erecek. Ýskilipgücü U 15 maçýna çýkmayacak U Sami Öncel ve Taner Adýkdý Amasya da düdük çalacak Turgay Görkem 15 Liginde pazar günü oynanmasý gereken HE Kültürspor - Ýskilipgücüspor maçýna Ýskilip takýmý çýkmayacak. Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu pazar günü saat da oynamalarý gereken Kültürspor maçýna sporcu yetersizliði nedeniyle çýkamayacaklarý bildirdi. Tertip Kurulu bu maçta Kültürspor u hükmen galip ilan etti. Öte yandan yine pazar günü oynanmasý gereken Çimentospor - Ýl Özel Ýdare Gençlikspor maçý iki takýmýn isteði doðrultusunda 26 Kasým çarþamba günü saat de 2 nolu sahada oynanacak.

19 SATILIK KIYMETLÝ MÜLK 850 yataklý yeni hastane karþýsýnda Pafta 31 Ada 3839 Parsel 1 Mür. Tel: (Ç.HAK:3208) YÝTÝK Çorum Emniyet nden almýþ olduðum D sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Erdal BAÞ Haþim oðlu 1974 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3277) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum MYO Endüstriyel Elektronik bölümünden almýþ olduðum önlisans diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Canbolat HAYIR Salih oðlu 01/02/1986 Çorum Ertuðrul Köyü Doðumlu (Ç.HAK:3277) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Remzi FINDIK Muhsin oðlu Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3278) (Ç.HAK:3273) (Ç.HAK:3280) Satýlýk Satýlýk ELEMAN ARANIYOR Kaya Oto Yaðlama Yýkamada çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Tel: Ali Usta Pýnar Pýnar Saðlýk Saðlýk Koleji Koleji Hastane Sima Sima Oto Oto SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Galericiler Galericiler Ýþ Bankasý yaný 680 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Grafiker Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Grafiker aranýyor. Mür. Tel: (Ç.HAK:3279) Hitit Üniversitesi Yerleþke Alaný KÝRALIK ÝÞYERÝ X5 dizel SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: vergi müfettiþ yardýmcýsý alýnacak Vergi Denetim Kurulu Baþkanlýðýnca (VDK), 300 vergi müfettiþ yardýmcýsý alýnacak. Konuya iliþkin Resmi Gazete'de yayýmlanan ilana göre, VDK'ya alýnacak 300 vergi müfettiþ yardýmcýsý için yazýlý ve sözlü sýnav yapýlacak. Giriþ sýnavýnýn yazýlý bölümü Aralýk'ta Ankara'da sabah ve öðleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde gerçekleþtirilecek. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylar, sözlü sýnava tabi tutulacak. Sözlü sýnav tarihi, yeri ve saati Maliye Bakanlýðý ile VDK'nýn internet sitelerinde ayrýca ilan edilecek. Sýnava, 35 yaþýný doldurmamýþ, en az 4 yýllýk (Ç.HAK:3249) lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen 4 yýllýk fakültelerden birini bitirmiþ olanlar katýlabilecek. Adaylarýn, 6-7 Temmuz 2013 ve 5-6 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personel Seçme Sýnavlarýnýn KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almýþ olmak kaydýyla, baþvuru yapanlardan en yüksek puan sýralamasýna göre ilk aday arasýnda bulunmasý gerekecek. Baþvurular 17 Kasým'da baþlayacak ve 28 Kasým ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 (Ç.HAK:3240) (Ç.HAK:2702) PERÞEMBE 20 KASIM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Bay muhasebe (Ç.HAK:3257) Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) Satýlýk Halk Otobüsü Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:3252) elemaný alýnacaktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere demir doðrama, krom, PVC ustalarý ve kalfalarý aranmaktadýr. Dolgun ücret+ssk+yemek ÖKSÜZOÐLU METAL Mimar Sinan Mahallesi 76. Sokak No: 10 (Ç.HAK:3268) (Çýraklýk Eðitim arkasý) Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3276) Fiyat: TL (pazarlýksýz) Mür. Tel: (Ç.HAK:3171) SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3100) ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3253) ELEMANLAR ALINACAKTIR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Dönerci, Kebapcý, (Ç.HAK:3245) Satýlýk Ruhsatlý TABANCA Sahibinden çok temiz CZ 75 (Çek 16) ruhsatlý silah (Ç.HAK:3226) (Ç.HAK:3250) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) Kasap Kalfasý aranýyor. Mür. Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Baðcý Spor yatýrlarýnda komþularýmýzý üçe katladýk Ýzin sona erdi Þekerspor galibiyetinin ardýndan üç gün izne ayrýlan Belediyespor bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýna baþlayacak. Çorum un yatýrým konusunda çevre illerden az yatýrýl aldýðý yönündeki eleþtirilere spor yatýrýmlarýnda 95 milyon lira ile cevap veren AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, rakamlarla komþu illeri üçe katladýklarýný söyledi. M illetvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum a 2014 yýlýnda 95 milyon liralýk spor yatýrýmý yapýldýðýný her ortamda çevre illerle kýyaslayanlarýn ayný dönemde Yozgat a yapýlan spor yatýrýmýnýn 34 milyon lira olduðunu görmesi gerektiðini söyledi, AK Parti Çorum Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn bütçesinin kesinleþmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada 95 milyon liralýk yatýrýmýn Çorum spor tarihinde ilk olduðunu belirterek bu çalýþmalarýn Çorum da sporun geliþimine büyük katký saðlayacaðýný söyledi. Yýl içinde yapýlan yatýrýmlarýn Kargý ya antrenman ve spor salonu, merkeze Atletizm stadý, gençlik merkezi, Osmancýk ve Sungurlu ya Gençlik Merkezi, Bayat, Kargý, Osmancýk ve Oðuzlar ilçelerine sentetik çim saha, Osmancýk Güreþ Eðitim Merkezi, ve Þehir Stadyumu olmak üzere toplam 11 tesis için 95 milyon liralýk yatýrým yapýldý. Bu rakamlara Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan onarýmlar dahil deðildir. Her ilçemize sentetik çim saha yapma hedefimizi sürdürüyoruz. Gençlik Merkezi yatýrýmlarýmýzda devam ediyor. Kargý ya yaptýðýmýz 500 seyirci kapasiteli spor salonu tamamlandý. Alaca Güreþ Eðitim Merkezi planlamamýz var. 252 yataklý merkez öðrenci yurdu tamamlandý ve teslim alýndý. 300 yataklý Osmancýk Öðrenci Yurdu önümüzdeki günlerde teslim edilecek. Ýlimize iki yeni yurt müjdemiz daha var. Çorum merkez için 894 yataklý öðrenci yurdu ile Sungurlu ya yapýlacak 300 yataklý iki öðrenci yurdu 2015 yatýrým programýna alýndý. Her fýrsatta Çorum un merkezi idareden aldýðý kazanýmlarý dillerine dolayanlar için bir örnek vermek gerekirse. Yozgat a Gençlik Spor Ç AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Yatýrýmlarý 34 milyon lira olurken bu rakam Çorum da hemen hemen üç katý 95 milyon lira. Bu rakamlar bu anlamda büyük anlam içermektedir dedi. orum Belediyespor'da üç günlük izin bugün sona erdi. Kýrmýzý Siyahlýlar bugün saat 15.15'da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla gelecek hafta sonu oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Geçen hafta sonu sahasýnda Tutap Þekerspor maçýný kazanarak Tuzla deplasmanýndaki farklý maðlubiyetin moral bozukluðunu üzerinden atan Çorum Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal bu maçýn ardýndan futbolculara üç gün izin vermiþti. Bu hafta sonu ligden çekilen Bozüyükspor maçýndan oynamadan üç puanla ayrýlacak olan Belediyespor bu galibiyetle grupta çýkýþýný sürdürecek. Üç günlük iznin ardýndan bugün öðlen saatlerinde lojmanda toplanacak olan Çorum Belediyespor'da futbolcular saat 15.15'de Nazmi Avluca sahasýnda bu haftanýn ilk çalýþmasýný yapacaklar. Gelecek hafta sonunda ligde sahasýnda Batman Petrolspor'u konuk edecek olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bu maça kadar yoðun þekilde sürdürecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Þekerspor maçýnýn morali ve ardýndan bu hafta alacaklarý üç puanla yakalayacaklarý çýkýþý ilk yarýnýn sonuna kadar sürdürmek amacýnda olduklarýný belirterek cezalý ve sakat futbolcularýnýn olmamasýnýn sevindirici olduðunu söyledi. PERÞEMBE 20 KASIM 2014 Uslu Çorum Gençlik Merkezi standýnda G ençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Merkezleri Tanýtým Günleri Ankara da baþladý. Önceki gün yapýlan açýlýþ törenine Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile birlikte TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ile birlikte 81 ilden gelen Gençlik Merkezi yetkilileri ile il müdürleri katýldýlar. Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de katýldý. Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, açýlýþa geliþince Salim Uslu tarafýndan karþýlandý Congresium Kongre ve Gösteri Merkezi'ndeki organizasyonun açýlýþ töreni yapýlan konuþmalarýn ardýndan stantlarýn gezimi yapýldý. TBMM Ýdare Amiri Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum standýna gelerek burada Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdür verili Ýsmail Þahan dan çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý ve çalýþmalara katýlan tüm gençleri kutladý. Üç gün süreyle açýk kalacak olan Tanýtým günlerinde Gençlik Merkezleri üyelerinin konserleri, halk oyunlarý ve tiyatro gösterilerinin yaný sýra Murat Kekilli ve Uður Iþýlak konserleri verilecek. Salim Uslu Çorum Gençlik Merkezi standýný ziyaretinde toplu halde görülüyor Ulukavak gözünü lidere dikti B ölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Ulukavakspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yusuf Aydemir yönetiminde 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana sýnavlarý nedeniyle Ömer, Ýbrahim, Tuncay ve Sedat ile hasta olan kaleci Kadir ile kasýðýndaki aðrý nedeniyle Yusuf Cihan katýlmadýlar. Uzun süredir sakatlýðý nedeniyle takýmdan ayrý çalýþan Mehmet Ali ise takýmla birlikte çalýþmalara baþladý. Düz koþu ile baþlayan antrenman daha sonra kuvvete dayalý tempolu koþular ve hareketlerle sürdü. Çalýþmanýn son bölümünde ise takýmýn pas yüzdesini yükseltmeye yönelik oyun yönü Kastamonuspor maçý için taraftara ücretsiz otobüs Pazar günü grup lideri Kastamonuspor ile karþýlaþacak olan Ulukavakspor zorlu maçýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Teknik Direktör Yusuf Aydemir futbolculara topa sahip olmalarýnýn önemine dikkat çekerek rakibin tecrübeli isimleri karþýsýnda görmeden pas atmamalarýný istedi. deðiþtirme ve taktik çalýþmalar yaptýran Teknik Direktör Yusuf Aydemir, rakibin tecrübeli bir kadroya sahip olduðunu be- lirterek topun kendilerinde kalmasýnýn önemine deðinde ve görmeden pas atmamalarýný istedi. Geçen hafta Turhalspor deplasmanýndan bir puanla dönerek moral bulan Ulukavakspor, geçen hafta grup lideri Belediyespor dan güreþçilere malzeme Ç orum Belediyespor Güreþ takýmýna malzeme desteði. Baþkan Zeki Gül'ün de katýlýmý ile Belediyespor güreþ takýmýnýn tüm malzemeleri yenilendi. Önceki akþam Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi'nde düzenlenen malzeme daðýtýmýna Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Amatör Branþlar Sorumlusu Mustafa Ercan ile Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi ve ayný zamanda Güreþ Ýl Temsilcisi ve Belediyespor Güreþ Ulukavakspor Basýn Sözcüsü Necati Çatal pazar günü Kastamonuspor ile deplasmanda oynayacaklarý maça Ýmza Travel tarafýndan ücretsiz otobüs tahsis edildiðini belirterek firma ortaklarýna teþekkür etti. P azar günü Kastamonuspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Ulukavakspor'a taraftar desteði. Siyah beyazlý takýmýn pazar günü oynayacaðý Kastamonuspor maçý için taraftarlarý götürmek üzere Ýmza Travel tarafýndan ücretsiz araç tahsis edildi. Ulukavakspor Basýn Sözcüsü Necati Çatal taraftarlar için 23 Kasým pazar günü saat 08.00'de Saat Kulesinden araç kaldýrýlacaðýný belirterek tüm Çorumlu futbol severleri davet etti. Futbolcularýna inançlarýnýn tam olduðunu belirten Küyükoðlu Çorum olarak elele verme zamaný olduðunu belirterek deplasmana ücretsiz araç tahsis eden Ýmza Travel ortaklarýnýn hepsine ayrý ayrý teþekkür etti. Kastamonuspor'un grubun lideri olduðunu ve maçýn çok zorlu geçeceðini bildiklerini belirten Necati Çatal, kadrolarýna güvendiklerini amaçlarýnýn bu zorlu deplasmandan puanla dönmek olduðunu söyledi. Amasyaspor deplasmanýndan üç puanla dönerek hem liderliði hem de rakibinin namaðlup unvanýný alan Kastamonuspor yüksek moralli olarak pazar günü karþýlaþacaklar. Ulukavakspor, Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çift kale ile sürdürecek. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül güreþ takýmýna malzemelerini teslim ederken görülüyor Koordinatörü Hüseyin Teke katýldý. Belediyespor yönetimi tarafýndan alýnan malzemeler arasýnda antrenör tiþörtü þortu, eþorfmaný ve çoraplarý, güreþ ayakkabýsý, spor ayakkabýsý, spor terliði, güreþ mayosu, serenomi tiþörtü ve eþorfmaný, kaban ve malzeme çantasýndan oluþan birer set alýndý. Baþkan Zeki Gül, kulüp olarak profesyonel futbolun dýþýndaki branþlarda da faaliyetlerinin sürdüðünü belirterek Güreþ'in ayrý bir yeri olduðunu söyledi. Güreþ branþýnda elde edilen baþarýlarýn kendilerini gururlandýrdýðýný belirterek Güreþ takýmýnýn tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný bu yýl daha büyük baþarýlar beklediklerini söyledi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Öncelik nitelikli iþgücü

Öncelik nitelikli iþgücü Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı