ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 1963 Aralýk ýnda Küçük Kaymaklý da Kýbrýslý Türkleri esir alan EOKA cý Nikos Samson un ruhu dolandý dün Karpaz da! Tayyip Okulu ndan yol baðladýk Samson Okulu na!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4655 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý SENÝN YALAKALARIN BENÝMKÝLERDEN DE ÜSTÜN sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BÝR MAÇIN ARDINDAN... Ali Osman DOÐALLIÐINA BIRAKMAK Dolgun Dalgýçoðlu TÝYATRONUN SÝHÝRLÝ DOKUNUÞLARI VE BÝR TAK HATASI Mehmet Levent TARÝHÝ GÜN Erdoðan Baybars Muhalefet, sivil toplum, medya: Hepsi "Mangos" mu oldu? Hasan Kahvecioðlu 15 öðretmen eksiði olan Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu velileri isyan etti... Tayyip deðil SAMSON Karpaz'da bulunan Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda yeni ders yýlýna baþlayalý iki hafta olmasýna raðmen 15 öðretmen eksiði var. Bu duruma isyan eden Okul Aile Birliði "Eksiklik giderilmezse, biz de çocuklarýmýzý Nikos Samson Ortaokulu'na kaydettiririz" diye açýklama yaptý... Milli ajansýmýz TAK, Okul Aile Birliði'nin bu ifadesine haberde yer vermedi ve sansürledi... Okul Aile Birliði veli ve öðrencilerle birlikte bugün saat 09.00'da eylem yapacak... Okulda gerçekleþtirilecek olan eyleme KTOEÖS de destek verecek... Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu dün Kumyalý ve Büyükkonuk ilkokullarýna giderek çocuklarýný okula göndermeyen velileri yatýþtýrmaya çalýþtý sayfada TC Cumhurbaþkaný Erdoðan Göç yasasý 2183 maðdur Dün gazetemizi ziyaret eden "Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi" eþit iþe eþitsiz ücret getiren yasanýn iptali için mücadeleyi ileriye taþýyacaklarýný belirtti Temmuz'undan beri bu yasanýn maðdur ettiði 2183 kiþi bulunuyor sayfada EOKA cý Nikos Samson GÝFA'dan açýklama Halka detaylý bilgi verilecek Dünkü manþet haberimizle ilgili GÝFA Holding gazetemize kýsa bir açýklama yaptý ve 300 kiþilik münhal hakkýnda 15 Ekim 2014'te düzenleyeceði basýn toplantýsýnda kamuoyuna bilgi vereceðini duyurdu sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Su Ýþleri Dairesi'nde KTAMS'tan eylem KTAMS, Su Ýþleri Dairesi'nde bir personelin görev yerinin yasaya aykýrý þekilde deðiþtirilmesini protesto etti sayfada Öðretmenlere hazýrlýk ödenekleri ödenmedi CTP yi ziyaret eden Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý yönetimi, ödeneklerin teslim edilmesine dair Kutlay Erk ten söz aldý sayfada Mehmet Altan Rehineler için Amerika mý devreye girdi? 13. sayfada

2 BÝR HAFTADA 54 TRAFÝK KAZASI Ülkede son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý; 184 bin liralýk hasar meydana geldi. Bu sürede 5 bin 890 sürücüyü kontrol eden polis, 447'sini rapor etti. Polis Basýn Bülteni'ne göre, 1521 Eylül tarihlerini kapsayan son bir haftada ülkede toplam 54 trafik kazasýndan biri yaralanma, 53'ü hasarla sonuçlandý. Kazalardan 20'si 15'i Girne, 8'i Gazimaðusa, 6'sý Ýskele ve 5'i de Güzelyurt ilçelerinde oldu. 184 bin TL'lik hasar meydana geldiði belirtilen kazalarda 1 kiþi yaralandý. 447 SÜRÜCÜ RAPOR EDÝLDÝ Polisin geçtiðimiz hafta ülke genelinde yaptýðý rutin trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 890 araç sürücüsü kontrol edildi ve trafik kurallarýna uymadýðý saptanan 447'sine ceza yazýldý. Rapor edilen sürücülerde ilk sýrayý 136 ile süratli araç kullananlar ve ikinci sýrayý 41 ile seyir halindeyken cep telefonuyla konuþanlar alýrken, diðer suçlar þöyle sýralandý: "5'i tehlikeli sürüþ yapmak, 12'si dikkatsiz sürüþ yapmak, 34'ü seyrüsefer ruhsatsýz araç kullanmak, 14'ü sürüþ ehliyetsiz araç kullanmak, 5'i alkollü araç kullanmak, 19'u trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 4'ü muayenesiz araç kullanmak, 11'i sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak, 4'ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 23'ü koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 137'si diðer trafik suçlarý." HAFTA SONU YAÐMUR BEKLENÝYOR Meteoroloji Dairesi, hafta sonu saðanak yaðmur beklendiðini açýkladý. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, hafta boyunca hava açýk, sýcaklýk da derece dolaylarýnda olacak. Ancak cumartesiden itibaren iki gün boyunca saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmur bekleniyor. Hava sýcaklýðý da birkaç derece düþüþle derece civarýnda seyredecek. Raporda, yaðýþlý havanýn beklendiði hafta sonu yanýnda çarþamba günü güney ve batýdan zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiði de kaydedildi. "AMOR-AMORF" ÝSÝMLÝ SERGÝ 26 EYLÜL'DE Art Rooms Galeri, ikinci sanat sezonunu "Amor-Amorf" isimli sergiyle açýyor. Art Rooms Galleri'den verilen bilgiye göre, çalýþmalarýný Kýbrýs ve Ýstanbul'da sürdüren ressam Filiz Ankaç'ýn "Amor Amorf" isimli sergisi 26 Eylül'de açýlacak ve 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Sergisinin açýlýþý, 26 Eylül Cuma saat 19.00'da Girne'deki Colony Hotel karþýsýnda bulunan Art Rooms Galeri binasýnda yapýlacak. Kokteylin de düzenleneceði sergi, Oya Silbery'nin küratörlüðünde gerçekleþtirilecek. YDÜ'DE HAYVAN HASTANESÝ Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde Hayvan Hastanesi kuruldu. YDÜ'den yapýlan açýklamaya göre, poliklinik ve yataklý hasta hizmeti vermek üzere tasarlanan Hayvan Hastanesi yakýn zamanda faaliyete geçecek. Þener LEVENT Açý SENÝN YALAKALARIN BENÝMKÝLERDEN DE ÜSTÜN... Göç yasasý maðdur n 2011'de yasanýn yürürlüðe girmesinden bu yana, 2013 Temmuz itibarýyla 2183 maðdur bulunuyor... Afrika (Özel)- Dün gazetemizi ziyaret eden "Göç Yasasýna Dur De Ýnisiyatifi", eþitsizliðin simgesi haline gelen bu yasanýn iptali için baþlattýklarý mücadeleyi daha da ileriye taþýyarak sonuna dek sürdüreceklerini belirtti... Ýnisiyatif yetkililerinin verdiði bilgiye göre, yasanýn yürürlüðe girdiði 2011 yýlýndan bu yana, 2013 Temmuz ayý itibarýyla 2183 maðdur bulunuyor... Maðdurlar kendilerinden önce iþe alýnanlarla ayný iþi yaptýklarý halde onlarýn çok altýnda maaþa mahkum edildiler ve asgari ücretle çalýþýyorlar. Geçtiðimiz günlerde Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi Baþkaný Þafak Öneri'yi de ziyaret ederek destek isteyen Ýnisiyatif, hükümetle yapacaðý yeni temaslardan da yine sonuç alamadýðý takdirde, konuyu yeniden yargýya taþýyacak... Bilindiði gibi Þafak Öneri daha önce Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda aldýðý karara katýlmamýþ ve þu anda örgütlerin savunduklarý görüþ doðrultusunda görüþ belirtmiþti. Lefkoþa'ya yeni çehre n Girne Kapýsý ve çevresi düzenlenecek Mimari proje, yarýþmayla belirlenecek Baþkent Lefkoþa'nýn merkez bölgesi Girne Kapýsý ve çevresi, Meclis Baþkanlýðý, Belediye ve KTMMOB Mimarlar Odasý iþbirliðinde düzenleniyor. Ödüllü mimari projeyle yapýlacak düzenleme için baþvurular bugün baþlýyor. "Girne Kapýsý ve Çevresi Kamusal Alan Düzenleme Proje Yarýþmasý" adýyla açýlan yarýþmaya son baþvuru tarihi ise 28 Kasým. Mimarlar Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Meclis Baþkanlýðý'nýn bulduðu kaynak ile Lefkoþa Türk Belediyesi ve Oda iþbirliðinde acýlan yarýþmaya Birlik üyeleri katýlabilecek. Serbest, ulusal ve tek kademeli olan yarýþmaya katýlmak için Mimarlar Odasý Sekreterliði'nden 100 TL karþýlýðýnda Yarýþma Þartnamesi'ni içeren CD'yi alarak adres býrakmak gerekiyor. Türker Aktaç, Gül Öztek, Resmiye Alpar Atun, Ali Güralp, Ali Kanlý, Defne Feridun Kara ve Sevcan Çerkez'den oluþan asli jüriye ek olarak Meclis Baþkaný Sibel Siber, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Mehmet Harmancý, Mimarlar Odasý Baþkaný Azmi Öge, Þehir Planlama Dairesi Müdürü Erhan Öztek, Eski Eserler Dairesi Müdürü Salih Canseç, Vakýflar Ýdaresi Yönetim Kurulu Baþkaný Rauf Ersenal, LTB Meclis üyesi Akýn Aktunç ile emekli öðretim üyesi Nur Akýn'dan oluþan jüri de danýþman olarak projede görev yapacak. Birincilik ödülünün 30 bin TL olduðu yarýþmada, ikinci 20, üçüncü 10 bin TL kazanacak. Yarýþmayla ilgili daha geniþ bilgi / 06 numaralý telefonlar ile internet sitesinden alýnabilecek; adresine de elektronik posta gönderilebilecek. Çiziktir di Çiziktirdi Bu kördüðümü çözmek için neden adým atmýyorsun diye sormuyorum sana Bay Anastasiadis... Kýbrýslýtürklere neden üçüncü dünya vatandaþý muamelesi yapýyorsun diye de sormuyorum... Troyka'nýn þartlarýný neden kabul ettiðini, vatandaþý neden bu kadar ezdiðini, büyük banka hýrsýzlarýndan neden tahsilat yapmadýðýný da sormuyorum... Ukrayna iþtahý ile yanýp tutuþan batýlýlara uyup neden Rusya'ya ambargo koyduðunu, Filistin iþgalcisi Ýsrail ile neden bu kadar aþina fiþne olduðunu sormuyorum... Neden bu kadar silahlandýðýný da sormuyorum... Hiçbir þey sormuyorum... Tek bir þeyden baþka... O da þu: Neden senin tercihin Erdoðan? Ýzah et bana... Anlat... Anlat ki benim de tercihim olsun! Ben de bileyim... Ýkiyüz bin Suriyelinin ölüsünden kanýný sileyim... Ruh hastasý cihatçýlara gönderdiði silahlarý kutsayým... O kelle kesen cihatçýlarýn tedavi edildiði Gaziantep hastanesine gidip, ben de onlara acil þifalar dileyim... Gezi Parký'ndaki kahraman polisin destanlarý üstüne yazýlar yazayým... Beþ vakit namaz kýlayým... Kýbrýs'ta yapýlan her caminin kurdele törenlerine katýlayým... Rum topraðý üstüne inþa edilen beþ yýldýzlý otellerde rulete basayým... Hadi söyle... Ýzah et bana... Tercihin neden Ýslamcý bir tiran? Sen de takunyalar ve postallar arasýnda bir seçim mi yaptýn? Takunyalar ve postallar hala birbirinden ayrýlýr mý sandýn? Bak iþte... Gözünü dört aç ve bak... Türk askeri bu! Yurdunu iþgal eden asker... Omorfo'yu... Girne'yi... Ve Maðusa'yý... Ve Karpaz'ý.. Kan dökerek alan asker... Þimdi takunyayý çýkarýr postal giyer... Postalý çýkarýr takunya giyer... Irak'a bak... Suriye'ye bak... Ne görürsün? Kocaman bir kan gölü deðil mi? Kafa kesenlerin videolarýný tarifsiz bir acýyla izlerken, ben yalnýz o cellada karþý nefret duymadým... Sen de geldin aklýma... Erdoðan da geldi... Hele o kesik çocuk kafalarý... Duydun mu, serbest býrakýlan Türk rehinelere her gün bu videolarý izlettirmiþ o katil sürüsü... O rehineleri de Erdoðan kurtarmadý Bay Nikos... Amerika kurtardý... Amerika kendi vatandaþlarýnýn kellesini kurtaramadý, ama Türk kellelerini kurtardý!.. Ne ala deðil mi? Abdullah Öcalan'ý nasýl alýp teslim ettiyse Türkiye'ye, rehineleri de öyle teslim etti... Neden? Türkiye'nin bu ruh hastalarýna karþý oluþturulan koalisyona katýlmama sebebini ortadan kaldýrmak için... Rehineleri öldürürler mazereti yok artýk Türkiye'nin... Görelim bakalým... Ey Kýbrýs Rum halký! Seçtiði yöneticiler tarafýndan ihanete uðrayan tüm toplumlar gibi ihanete uðradýn sen de... Sen de kendi seçiminin kurbaný oldun! Kendimize acýdýðýmdan daha fazla sana acýyorum... Benim de yalakalarým var iþgalcinin eteklerinde... Ama senin yalakalarýn benimkilerden de üstün!

3 AFRÝKA dan mektup... BÝR AÇIKLAMA VE YILLAR SONRA KARPAZ'DA SAMSON'UN RUHU 300 kiþilik münhal ilan ederek dikkatleri üzerinde toplayan "Gifa Holding" dünkü manþet haberimiz üzerine bir açýklama yaptý gazetemize... Çok kýsa bir açýklama... Bir cümlelik... Aynen þöyle: "Afrika gazetesinin 22 Eylül 2014 tarihli manþetten girmiþ olduðu habere ithafen GÝFA Holding olarak vermiþ olduðumuz 300 kiþilik münhal hakkýnda detaylý bilginin tarihinde düzenlenecek basýn toplantýsý ile tüm halkýmýza duyurulacaðýný ilan ederiz." * Telefonda da görüþtük bir yetkili ile... Ýþ sahalarýnýn ne olduðunu sorduk... Ayrýca ortaklarýný ve direktörünü... Ancak bunlarla ilgili yanýt alamadýk... Yalnýz direktörün Yusuf Kýsa olduðunu doðruladý... Madem ki 15 Ekim'de bir basýn toplantýsý düzenlemeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye karar vermiþler, bekleyelim bakalým... Yusuf Kýsa ile ilgili gazetemizde pek çok yayýnlar oldu... Polis bunlarý bizden daha iyi bilir herhalde... Yine de 300 kiþiye iþ verecek duruma geldiyse, izlemeye deðer... * TAYYÝP DEÐÝL, SAMSON Gazetemizin bugünkü manþetini Karpaz'daki Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'na ayýrdýk sevgili okurlar... Yalakalýðýn nadide bir örneðini vererek okula konan bu isim kendi kendini tüketti! Nikos Samson daha baskýn çýkýyor! Vaziyet þu: Okullar açýlalý iki hafta olmasýna raðmen bu okulda hala büyük bir öðretmen boþluðu var... Düþünün öðretmen eksik! Nasýl okuyacak... Nasýl ders yapacak çocuklar? Bu iþler bu kadar mý plansýz programsýz? Canýna tak etmiþ en nihayet herkesin... Veliler de, öðretmenler de, çocuklar da ayaklanmýþ... Ýsyanlarý oynuyorlar... Ýsyan ki ne isyan... Diyorlar ki: "Bu öðretmen açýðý giderilmezse, biz de çocuklarýmýzýn kaydýný Nikos Samson Ortaokulu'na yaptýrmaya baþlayacaðýz..." Milli ajansýmýz TAK, Okul Aile Birliði'nin açýklamasýnýn tam da burasýný makasladý... Biz yazýnýn tamamýný yayýnlýyoruz... * Samson kim? Bilir mi çocuklar?.. Bilmezler herhalde, ama þimdi sorup öðrenirler mutlaka... Azýlý bir EOKA'cý... Kim derdi ki bunca yýl sonra Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda dolaþacak ruhu? 15 öðretmen eksiði isyan ettirdi... Biz de Nikos Samson Ortaokulu na kayýt yaptýrýrýz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu Okul Aile Birliði, veli ve öðrencilerle birlikte, okulda, müdür, müdür muavini ve 15 öðretmen eksikliði bulunduðu gerekçesiyle, bugün saat 09.00'da eylem yapacak. Okulda gerçekleþtirilecek eyleme, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) da destek verecek. Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu Okul Aile Birliði dün basýna yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Eðitim-Öðretim dönemi baþlayalý iki hafta olmasýna raðmen okulumuzda Müdür, Arabacýoðlu eylem yapan Kumyalý ve Büyükkonuk Ýlkokullarýnda velilerle görüþtü Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, Kumyalý ile Büyükkonuk Ýlkokulu'ndaki öðretmen eksikliði sorununu bir hafta içerisinde çözmeye çalýþacaklarýný ifade etti. Bakan Arabacýoðlu, öðretmen eksikliði nedeniyle birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlan her iki okulda incelemelerde bulundu, sorumlu öðretmenlerden bilgi aldý, velilerle görüþtü. Ýlk olarak Kumyalý Ýlkokulu'nu ziyaret eden Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasýndan dolayý eylem yaparak çocuklarýný okula göndermeyen velilerden, çocuklarýný okula göndermelerini istedi. Veliler, okuldaki öðretmen eksiðinin giderilerek birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasýna son verilmesini talep ederken, birleþtirilmiþ sýnýf nedeniyle çocuklarýn günde sadece 3 saat ders alabildiklerini ve eðitimde geri kaldýklarýný bildirdiler. Veliler, çocuklarýnýn birleþtirilmiþ sýnýfta okutulmasýna karþý olduklarýný dile getirdiler. Sorumlu Öðretmen Kani Buranay, 73 öðrencisi bulunan Kumyalý Ýlkokulu'nda iki öðretmene daha ihtiyaç olduðunu belirterek, okul hakkýnda Bakan Arabacýoðlu'na bilgi verdi. Bakan Arabacýoðlu, Kumyalý Ýlkokulu'ndan ayrýlýrken yaptýðý açýklamada, velilerin taleplerinde haklý olduðunu belirterek, konuyu Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve hükümetle görüþeceðini ifade etti. Konuyu bir hafta içerisinde çözmeye çalýþacaðýný vurgulayan Arabacýoðlu, velilerden, çocuklarýný okula göndermelerini istedi. Arabacýoðlu, öðretmen eksikliðinin temel Müdür Muavini ve 15 öðretmen eksikliðinden dolayý yarýndan (bugünden) itibaren çocuklarýmýzý okula göndermiyoruz. Bu kararý tüm veliler ve okul aile birliði olarak almýþ bulunuyoruz. Acilen okulumuzun eksiklikleri giderilmezse çocuklarýmýzý Nikos Samson Ortaokulu na kayýtlarýna baþlatacaðýz. 23 Eylül Salý (yarýn) Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulunda tüm veli ve öðrencilerimizle, KTOEÖS desteði ile saat 09:00'da eylem yapacaðýmýzý tüm kamuoyuna bildirir, medyamýzý bu rezaleti yerinde tespit etmeye davet ederiz... nedenlerinden birinin kamunun yavaþ ilerlemesi olduðunu, ilköðretimdeki müdür ve müdür muavinleri sýnavlarý nedeniyle öðretmen atamalarýnýn geciktiðini kaydetti. Karpaz'da her eðitim yýlý baþýnda benzer sorunlarýn yaþandýðýný, bunun da büyük oranda Nakil Tüzüðü'nden kaynaklandýðýný belirten Arabacýoðlu, Karpaz'ýn hep ilk atama yeri olarak görüldüðünü, sistemin deðiþmesi için çok çaba sarf ettiðini dile getirdi. Nakil Tüzüðü'nün deðiþmesi gerektiðini söyleyen Arabacýoðlu, bazý okullarda öðretmen fazlalýðý bulunmasýna karþýn yasal prosedür gereði ihtiyaç olan okullara nakil yapýlamadýðýný belirtti. Arabacýoðlu, Kumyalý Ýlkokulu'na bir öðretmenin atamasýnýn yapýldýðýný, ihtiyaç olan diðer öðretmenin ödeneðinin de 2015 yýlýnda bütçeye konulabileceðini kaydetti. Büyükkonuk Ýlkokulu'nda da benzer durumla karþýlaþan Bakan Arabacýoðlu'na, Sorumlu Öðretmen Ali Yiðit bilgi verdi. Yiðit, geçmiþte, okulda öðrenci azlýðý nedeniyle birleþtirilmiþ sýnýf eðitimi yapýldýðýný ancak öðrenci sayýsýnýn artmasýyla birlikte velilerin tek sýnýfta eðitim talep ettiklerini söyledi. Büyükkonuk Belediye Baþkaný Ahmet Sennaroðlu da, okuldaki en büyük sýkýntýnýn öðretmen eksiði olduðunu ifade ederek, öðretmen atanmasýný talep ettiklerini dile getirdi. Bakan Mustafa Arabacýoðlu, konuyu yerinde incelemek amacýyla ziyarette bulunduðunu belirterek, konuyu deðerlendireceklerini söyledi. YURT Hüsnü Mahalli Velev ki takas! Bu coðrafyada herkes herkes ile belirli þeyleri takas eder. Örneðin Hamas'ýn 5 yýl önce kaçýrdýðý bir askere karþý Ýsrail 2011 yýlýnda 1027 Filistinli tutsaðý serbest býraktý. Benzer takas daha önce Ýsrail ile Hizbullah arasýnda gerçekleþmiþti. Türkiye ve Katar'ýn arabuluculuðu ile Nusra örgütü Esad yönetiminin serbest býraktýðý ve aralarýnda IÞÝD lideri Baðdadi'nin Suriyeli eþinin de bulunduðu onlarca tutsaða karþýlýk daha önce kaçýrdýðý Hýristiyan din adamlarýný salýverdi. ÖSO ve Nusra kaçýrdýklarý bir grup Ýranlý ve daha sonra Lübnanlýyý Katar ve Türkiye'nin arabuluculuðu ile serbest býrakmýþtý. Bugünler de ise yine Katar ve Türkiye'nin arabuluculuðu ile IÞÝD ve Nusra'nýn kaçýrdýðý Lübnanlý askerlerin serbest býrakýlmasý için özel çaba harcanýyor. IÞÝD ve Nusracýlar Lübnanda tutuklu bulunan yandaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný istiyor ve her hafta kaçýrýlan bir askerin kafasýný kesip görüntülerini paylaþýyorlar. Ýþte tam bu sýrada IÞÝD Türk rehineleri býrakýyor. IÞÝD ' Devletimiz ve Türk devleti arasýnda dýþiþleri bakanlýklarý düzeyinde yapýlan görüþmeler sonucu rehineler Türk tarafýna teslim edilmiþtir. Anlaþma her iki tarafýn yararýnadýr' diye bir açýklama yaptý. IÞÝD kaynaklarýna da dayanarak Arap medyasý Katar ve Iraklý Sünni aþiretlerin arabuluculuðuna dikkat çekiyor ve anlaþmanýn Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn son Katar ziyaretinde saðlandýðýný yazýyor. Musul iþgali sürecinde IÞÝD'in müttefiki olan Sünni aþiretleri etkileyen iki kiþi var. Birincisi terörle yargýlanýp idama mahküm olan ve Ýnterpol'ün kýrmýzý bültenine raðmen Ýstanbul'da ikamet eden Irak Cumhurbaþkaný eski yardýmcýsý Tarýk Haþimi. Ýkincisi ise Musul'un iþgalinde IÞÝD'e yardým ettiði söylenen Irak Parlamentosu eski baþkaný Usame Nuceyfi. Arap medyasýna göre Erdoðan, Davutoðlu ve Katar Emiri'nin de dostu olan bu kiþiler rehineler konusunda en önemli rolü oynadýlar. Türk vatandaþlarýnýn Musul'da rehin alýndýðý 10 Haziran'dan bu yana seslerini çýkarmayan Nuceyfi ve Haþimi her nedense geçen süre içinde müttefik IÞÝD'e gidip 'Burak þu Türk rehineleri' demediler. Belki de uygun zamaný bekliyorlardý! Arap medyasýna göre serbest býrakýlan Türk rehineler karþýsýnda Türkiye'de tutuklu IÞÝD yandaþlarý serbest býrakýlacak, dýþardan Türkiye'ye gelip Suriye'ye girmek isteyen IÞÝD militanlarý rahatsýz edilmeyecek, acil durumlarda IÞÝD militanlarý Türkiye'de tedavi görmeye devam edecek, sýnýr bölgelerinde IÞÝD ile PYD arasýndaki savaþa Türkiye karýþmayacak ve son olarak Türkiye, Batý ile birlikte IÞÝD'e karþý savaþta hiçbir þekilde taraf olmayacak.tüm bunlarýn yerine getirilmesi durumunda rehineleri serbest býrakan IÞÝD kendi inancýna aykýrý olmasýna raðmen Türkiye'ye ait ve Suriye sýnýrlarý içinde bulunan Süleyman Þah Türbesine dokunmayacak, orada bulunan 25 Türk askerini koruyacak ve nöbet deðiþimine izin verecek. Oysa IÞÝD Suriye ve Irak'ta iþgal ettiði þehirlerde bulunan kilise, mezar, türbe ve benzeri tüm ibadet yerlerini yýkmýþtýr. IÞÝD ile Ankara'nýn anlaþmasý ile ilgili bu ve benzeri bilgileri veren Arap medyasý her iki taraf arasýnda temelde ciddi sorunlar bulunmadýðýna dikkat çekiyor. Çünkü IÞÝD militanlarýnýn büyük bölümü dünyanýn dört bir tarafýndan Türkiye'ye gelmiþ ve buradan Suriye'ye girerek IÞÝD'e katýlmýþtýr. Ayrýca NATO ve Arap ülkelerinin Suriye'de savaþan gruplara gönderdiði tüm silah ve askeri malzeme Türkiye üzerinden ulaþtýrýlmýþtýr. IÞÝD, Rakka ve Deyrezor bölgesindeki kuyulardan çýkardýðý petrolü kaçakçýlar üzerinden Türkiye'de satýyor. Bu arada IÞÝD sempatizaný ve sayýlarý ile ilgili farklý rakamlarýn bulunduðu yüzlerce ya da binlerce Türkiye vatandaþý çok kolay bir þekilde sýnýrdan geçerek IÞÝD'e katýlýp Suriye ve Irak'ta savaþýyor ya da oralarda yaþýyorlar. Özetle Arap ve Batý medyasýnýn son zamanlarda sýk sýk gündeme getirdiði konular hatýrlanýrsa rehineler ile ilgili anlaþmanýn ne kadar kolay olduðu anlaþýlacaktýr. Önemli olan neyin ne karþýlýðýnda yapýldýðýnýn kamuoyu tarafýndan bir an önce bilinmesidir. Çünkü bu coðrafyada hiçbir þey gizli kalmaz, kalmýyor. Hele hele konumuz IÞÝD ise!

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Be hey Atatürk'e "Kâfir piçi" diyen gafil Atatürk olmasaydý olur muydun þimdi sen? Sarýklý, cübbeli, takunyalý sersem sefil Ataya neler borçlu olduðunu bir bilsen Kalay GERÇEKLERE ÝNANMAZLAR YALANLARA ÝNANDIKLARI KADAR Yalan da olsa "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" deyin, Kýbrýslýlar inanýr. Dert etmeyin saðcýsý da inanýr, solcusu da inanýr. "Kýbrýs'ta doðal gazdan barýþ ve çözüm yapacaðýz" deyin yalan da olsa. Ýnanýrlar, inanýrlar. Türkiye'nin kafa kesen vahþi IÞÝD örgütüyle kanka olmasý baþýna bela mý oluyor? Sakýn bahsini açmayýn. "Türkiye'nin baþýna belaysa eninde sonunda Kýbrýs'ta da peydahlanýr" demeyin. Kaldýramazlar gerçekleri. Hatta ve hatta gözle görülen gerçeklere inanmazlar yalanlara inandýklarý kadar. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR MAÇIN ARDINDAN... Geçtiðimiz Cumartesi Lefkoþa'da bir süper kupa maçý oynandý. Maç Lefke ile Yenicami takýmlarý arasýndaydý... Günler önce baþlayan ve medyaya yansýyan rekabet, anlaþýlan o ki polis müdürlüðünü etkin önlem almaya itti... Ancak bu etkin önlem taraftarý darp etmek olarak anlaþýlmýþ olacak ki Lefke taraftarlarý bir güzel dayaktan geçirildi. Maç içerisinde Lefke taraftarlarý konfeti patlattýlar... Ve bu konfeti patlatma sýrasýnda bir polis yaralandý... Tamam buraya kadar anladýk... Ancak bu konfeti patlatma sýrasýnda Lefke taraftarýnýn bu kadar yakýnýnda polislerin durmasýnýn iþi ne? Maçlarda çýkan olaylar genelde taraftarlar arasýnda meydana gelir. Genelde polis iki taraftar grubu arasýnda oturur ve kavganýn önlemini alýr... Ancak polis ekipleri sadece Lefke taraftarýnýn önüne gider ve sadece Lefke taraftarýna yönelik önlem almayý düþünürse burada bir art niyet aramak boþuna deðildir. Konfeti sýrasýnda bir polisin hafif yaralanmasý karþýsýnda takviye polis gelmesi ve bu arada sahaya tutuklu arabasý getirilmesi önyargýnýn iþareti deðil midir? Kim ne derse desin birþeyler yaratýlacaktý... Zaten polisin bu þekilde davranýþý sahada takýmýný desteklemeye gelen taraftarý tetikledi. Hayatýnda futbol oynamamýþ... Ya da futbol seyircisi olmamýþ polis grubu son dakika takýmýnýn maðlubiyetten kurtulup beraberliði saðlamasýnýn heyecanýný ve sevincini anlayamaz. Lefke seyircisinin gol sonrasý sahaya inmesi ve futbolcularýna sarýlmak istemesinden doðal ne olabilir ki? O seyirci Yenicami futbolcularýný mý darp etti yoksa hakemleri mi? Hiçbirini... Zaten gol atan takýmýn seyircisi neden rakip takým oyuncularýný veya hakemleri darp etsin ki? Polisin sahaya giren taraftarlarý darp etmesi, tutuklayýp tutuklu aracýna kapatmasýna gerekçe olarak ne gösterilecek merak ediyorum. Bir futbol maçýnýn sahadaki tek sorumlusu hakemlerdir. Eðer hakem Lefke seyircisini sahaya girmesinin suç olduðunu raporunda belirtirse Lefke sahasý futbol federasyonu tarafýndan bir süreliðine kapatýlýr ve Lefke maçlarýný baþka sahalarda oynamak zorunda kalýr. Yine hakemler gerek görürlerse, ki bu da takým oyuncularý veya saha içinde taraftarlar arasýnda bir arbede yaþanmasýyla olur, polis ekiplerini çaðýrýr ve önlem almalarýný ister. Maçta ne taraftarlar arasýnda bir olay yaþandý, ne de futbolcular arasýnda... Maç baþýnda polisin etkin önlem olarak adlandýrdýðý, Lefke tribünü önündeki yýðýlmasý baþlýbaþýna bir tahrikti... Lefke taraftarlarýnýn dediði gibi, polisin gücü, çalýnan paralarý, poliste meydana gelen ölümleri halletmeye yetmiyor ama gol sevinci yaþayan Lefke taraftarlarýný darbetmeye yetiyor. Öðretmenlere hazýrlýk ödenekleri ödenmeli Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleþik Güçler (CTP-BG) Genel Sekreteri Kutlay Erk, mesleðe yeni baþlayan öðretmenlere hazýrlýk ödeneklerinin verilmesi konusunda hükümetle gerekli görüþmeleri yapacaklarýný, haklarýn teslim edilmesi gerektiðini belirtti. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre Erk, parti genel merkezinde Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Baþkaný Tahir Gökçebel ve sendika yetkililerini dün kabul etti. KTOEÖS yetkililerinin taleplerini Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'na BES GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda görev bölümü yaptý. BES'den verilen bilgiye göre, sendika Genel Sekreteri Mustafa Yalýnkaya, Veznedar ise Serkan Gölcük oldu. Fehim Þemmedi, Huriye Yulaç, Pýnar Erengin, Ayhan Kalaycýlar, Rifat Þadýn, Münür Avþaroðlu, Ali Doymuþ, Kemal Uygun ve Deniz Kayabaþý ise Yönetim Kurulu'nda faal üye olarak görev yapacak. Disiplin Kurulu'nun Baþkanlýðýna Þebnem Dereli Özkibar, Denetleme Kurulu Baþkanlýðýna ise Sevil Buba getirildi. Disiplin Kurulunda Ahmet Demiray ile Hüseyin Kaymaklýlý, Denetleme Kurulunda ise Ecvet Orhon ile Bilgen Anayasa görev yapacak. Sendikanýn 20 Eylül'de gerçekleþtirilen olaðanüstü Genel Kurul toplantýsýnda Ulus Arpalýklý baþkan olarak seçilmiþti. (Kamalý Haber)- Limasol bölgesinden çalýnarak KKTC'ye getirilen sürat teknesi ile ilgili olarak baþlatýlan soruþturma kapsamýnda tutuklanan 2 zanlýndan biri olan zanlý Niyazi Korkmaz aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn tamamlanmasý üzerine dün teminata baðlanmak üzere mahkeme huzuruna çýkarýldý. Meselede ilk olarak tutuklanan Nursel Nurçin suçla baðlantýsý olmadýðýnýn anlaþýlmasý üzerine serbest býrakýldý. Mahkemede meselenin tahkikatýný yürüten Lefkoþa Adli Þube'de görevli polis memuru Umut Kulle olayla ilgili bulgularý aktardý. Kulle, 18 Aðustos tarihinde Limasol'dan çalýnarak KKTC'ye getirilen tekne ile ilgili olarak baþlattýklarý soruþturma kapsamýnda teknenin Girne'de bir evde bulunduðunu belirtti. Kulle, teknenin bulunmasý ile geniþletilen soruþturmada mesele ile baðlantýsý olan zanlý Niyazi Korkmaz'ýn tutuklandýðýný söyledi. Zanlýnýn gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiðini söyleyen polis memuru zanlý aleyhine gümrüksüz mal tasarrufu suçundan dava getirildiðini ifade etti. Umut Kulle soruþturmanýn henüz tamamlanmadýðýný ancak zanlýnýn etki etme olasýlýðýnýn bulunmadýðýný belirterek uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Yargýç Gökhan Asafoðlularý zanlýnýn iletileceðini ifade eden Erk, ortada verilmesi gereken bir hak varsa bu konuda her zaman tavýrlarýnýn net olduðunu vurguladý. Erk, daha önce DEV-ÝÞ'in taleplerinin parti organlarýnca da olumlu görüldüðünü ve þimdi de iþsiz kalan 64 Kýbrýs Türk Hava Yollarý (KTHY) çalýþaný için tutumlarýnýn ayný olduðunu belirtti. Bu konuda sonuca ulaþacaklarýna inandýðýný kaydeden Erk, KTOEÖS'ün taleplerinin de hükümete samimiyetle iletileceðini, hazýrlýk ödenekleri için mali sýkýntý varsa bunun kaynaðýnýn da bulunmasý gerekeceðini ifade etti. Tekne güneyden çalýnýnca suç gümrüksüz üksüz mal tasarrufu oldu ilerde görüþülecek davalarýnda hazýr bulunabilmesi için yurtdýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna emir verdi. YENÝ 10 EUROLUK BANKNOT BUGÜN TEDAVÜLE GÝRECEK Avrupa Merkez Bankasý'nýn (ECB) geçtiðimiz yýl kasým ayýnda duyurusunu yaptýðý yeni 10 Euroluk banknotlar bugün tedavüle girecek. ECB açýklamasýna göre, yeni 10 Euroluk banknotlar, bugün piyasada kullanýlmaya baþlanacak. Yeni 10 Euroluk banknot da yeni 5 Euroluk banknot gibi yenilenmiþ görünümünün yaný sýra geliþmiþ güvenlik özelliklerine sahip olacak. Yunan mitolojisinden figürlerin bulunacaðý yeni banknotta ayrýca Avrupa kýtasýný simgeleyen tarihi, kültürel ve mimari motifler de yer alacak. Kullanýmý devam edecek ve kademeli olarak piyasadan çekilecek eski banknotlarýn son kullaným tarihi ise önceden duyurulacak. Açýklamada, ECB'nin yeni banknotlarýn kullanýmýný artýrmak için önlem aldýðý belirtilerek, "Yeni banknotun giriþini kolaylaþtýrmak ve mümkün olduðunca geniþ kabul saðlamak için Eurosistem, banknot iþleme makineleri ve kimlik doðrulama cihazlarýnýn üreticileri ve sahiplerini desteklemek amacýyla birçok önlem almýþtýr" bilgisi de paylaþýldý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent TÝYATRONUN SÝHÝRLÝ DOKUNUÞLARI VE BÝR TAK HATASI Kuzey Kýbrýs'ýn en nitelikli sanat olaylarýndan biri olan "12. Kýbrýs Tiyatro Festivali", bütün ihtiþamýyla ve seyirci izdihamýyla devam ediyor. Geçmiþimizle, bugünümüzle, kendimizle, yaþadýklarýmýz ve yaþatýldýklarýmýza karþý duruþumuzla yüzleþmek bizi aydýnlatýyor... Anlamak, anlatmak, anlaþmak ve anlaþýlmak için bizi geçmiþimiz ve geleceðimize dair yeni sorgulamalara, gerçeklere götürüyor tiyatronun sihirli dokunuþlarý... Bize bütün bunlarý bahþeden Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin yaratýcýlarýna ve bu festivale katký koyan tüm topluluklara bir kez daha yürek dolusu sevgiler, teþekkürler... Festivalde son olarak, çok doðru bir tanýmla "Kýbrýs'ýn trajedyasý" olarak da nitelendirilen "Kýbrýs- Rumca Küstüm Türkçe Kýrýldým" oyununu izledik. Daha önce LBT sahnesinde oynanan ve çok derin ve olumlu yankýlar býrakan oyun, 12. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nde bu kez YDÜ sahnesinde, yine usta yönetmen ve oyuncu Yaþar Ersoy tarafýndan son kez izleyiciyle buluþturuldu. LBT salonunun küçüklüðü nedeniyle oyunu daha önce izleme þansýný yakalayamayanlar, bu son fýrsatý deðerlendirerek YDÜ salonunu yine týklým týklým doldurdu... Neden Rumca küstük? Neden Türkçe kýrýldýk? Kýbrýs neden böyle oldu? Biz neden böyle olduk? Bu cennette bizim için bir cehennem yaratan kimler? "Kýbrýs-Rumca Küstüm, Türkçe Kýrýldým" oyunu, bizi bütün bu sorularýn en doðru ve en objektif yanýtlarýyla yüzleþtirdi. Yaþar Ersoy, daha önce olduðu gibi, yine sanatýnýn doruðunda, hayatýnýn oyunundaydý. Ve özgün müziðiyle Ersen Sururi... Oyuna ve Yaþar Ersoy'un oyun gücüne hakkýný veren öylesine güçlü bir performans sergiledi ki, etkilenmemek elde deðil. Oyunu izledikten sonra "Kýbrýs'ýn Trajedyasý" tanýmýnýn ne kadar isabetli olduðu kendiliðinden anlaþýlýyor. Günümüz Kýbrýslýtürk þiirinin en büyük ustalarýndan Faize Özdemirciler'in ayný adlý kitabýnda yer alan uzun soluklu þiirlerinden bir kolaj. Oyuna hayat veren, þairin ve þiirinin bu soluðudur iþte. Bu soluk, büyük usta Yaþar Ersoy'un oyun gücü ve Ersen Suriri'nin muhteþem performansýyla yoðrulunca, yýllarca belleklerden silinmeyecek "Kýbrýs'ýn Trajedyasý" sahneye taþýnmýþ oldu. Dünkü gazetelerde, TAK'ýn oyunun son sahnelenmesiyle ilgili haberi yer aldý. Ne var ki TAK, akýllara durgunluk veren bir hata yaptý haberinde... Ve ajanstan gelen haberleri olduðu gibi yayýnlayan gazetelerimiz de bu inanýlmaz hatayý aynen kopyaladý! "Yaþar Ersoy'un yazýp, yönetip ve oynadýðý tek kiþilik oyun" diye bahsediliyor haberde! Türkçe açýsýndan yapýlan falsoyu geçtik... Oyunun þairi Faize Özdemirciler'in adý geçmiyor! Bu oyunu sevgili Yaþar Ersoy, Faize Özdemirciler'in þiirlerinden oyunlaþtýrdý ve olaðanüstü bir performansla sahnede yaþadý ve yaþattý. Oysa haberde "yazýp, yönetip ve oynadý" diye belirtiliyor! TAK'ýn bu hatayý yapmamasý, gazetelerin de buna düþmemesi gerekirdi. Üstelik bu oyun festivalden önce LBT salonunda defalarca oynanmýþ, basýnda ve sanat dünyasýnda haftalarca süren yankýlarý olmuþ, gala gösterisinde Faize Özdemirciler plaketle ödüllendirilmiþti. TAK haberlerini mümkün olduðunca okuyarak yayýnlayan Afrika gazetesi bile, ne yazýk bu kez gevþek davranarak hiç düþmemesi gereken bu hataya düþtü! Ve bir kez daha görüldü ki, TAK'ýn daha ciddi ve sorumlu haberciliðe özen göstermesi, bu haberlere yer veren gazetelerimizin de, ayný dikkat ve özeni göstermesi, mutlak surette bir gerekliliktir.

5 5 23 Eylül 2014 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ne tuhaf Seni unutsam, hiç yaþamamýþ gibi izin kalmayacak... MÝÞ-MIÞLAR * Eski çözümcülerden Vasiliu "Anastasiadis çözüm istiyor ama..." deyip gerisini getirmemiþ. - Ah o "ama" ah! Ona bakarsan, Denktaþ da çözüm isterdi, hatta Eroðlu da ister ama!.. * "Barýþ Günü" ve "Paluze Günü" ayný günde kutlanmýþ. - Paluze günü daha kalabalýktý Millet boþ lafla karýn doymayacaðýný anladý da * Türk tarafý kazandýklarýný müzakere masasýnda brakmayacakmýþ. - N'apacak?.. Çantaya koyup, öðlen yemeðini de bedavaya getirmeye mi çalýþacak Çok ayýp. * Dünya nüfusu 2100'de 11 milyar olacakmýþ. - Bana ne Ne haliniz varsa görün. * Dr. Fazýl Küçük Ýlkokulu'nu askerler boyuyormuþ. - Yaþasýn En büyük asker bizim asker. * TDP Milletvekili Angolemli "Üretici yok olma noktasýna geldi" demiþ. - Hep üretici, hep üretici Tüketicilerin de oyu var Neden herkes habire üreticiye yað çekmek zorunda hissediyor kendini da, tüketicinin yüzüne bakmýyor... Anlayamadým gitti. * Eroðlu "Vatandaþlýk tartýþýlacak konu deðil" demiþ. - Elbette deðil. Toprak da tartýþýlacak konu deðil. Siz oturun da gazý ne yapacaðýmýzý konuþalým * Mühürlü iþyerinin mührü kýrýlarak 82 tane alkolsüz içecek çalýnmýþ. - Bilen birisidir!.. Heba olup gitmesin diye almýþtýr Herhalde yani! Saðlýk Bakaný doktorlarýný korursa, Eðitim Bakaný öðretmenlerine dönüp bakmazsa, hükümet de uyum içinde çalýþýyor demektir. BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS TARÝHÝ GÜN Ralli Lefkoþa'nýn iki yakasýný birleþtirdi. Sýnýr Delindi (Afrika) sonrasý en güzel iki toplumlu etkinlik. (Haberal Kýbrýslý) --Lefkoþa'da tarihi gün. Ralli birleþtirdi. (Halkýn Sesi) --Sýnýr tanýmadý. (Havadis) --Birleþik Kýbrýs'a sürdüler. (Yenidüzen) Bunlar, ralli ile ilgili gazetelerimizin manþetleri. Yorumlar, hep "birleþme" umudu üstüne yapýldý. Gönlümüzde yatan aslaný beslemeye çalýþtýk. Barýþa ne kadar susadýðýmýzý Özlediðimizi, arzuladýðýmýzý ortaya koyduk Fazla bir þey istediðimiz yok. Ýstiyoruz ki, insanca yaþayacaðýmýz bir ülkemiz olsun. Her fýrsata dört elle sarýlmaya çalýþmamýz bu yüzden. Ama abarttýk gibi yine. Sadece bir spor olayý bu. Yaþandý ve bitti. Bugüne kadar, barýþ adýna onlarca iki toplumlu etkinlik yapýldý. Hepsinin 10 yýllýk katýlýmcý sayýsý, bu 1 günlük ralli severler kadar deðil. Gerisini siz düþünün. TAVUÐUN NEREDEN ÇIKACAÐI BELLÝ OLDU Yumurta mu tavuktan çýkar Tavuk mu yumurtadan?.. Dünya yýllardýr bir yanýt arýyor bu soruya Bulanamadý ne yazýk. Düne kadar. Dün bu soruya yanýt bulundu nihayet. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýz, halka civciv satýþýný yasakladý. Kimse civciv alýp da tavuk yetiþtiremeyecek. Bu þu demektir. Tavuk; Ya Hacý Ali'den çýkar Ya Boyacý'dan!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu DOÐALLIÐINA BIRAKMAK (Ýstanbul)- Taþkýnköy'de yaþayanlarýn yaþam kalitesi, su gelecek davasýna bozulmuþ. Kamyonlar, topraklar, molozlar, egzoz dumanlarý Adamlar neredeyse maskeyle gezecekler. Açtým Google'ý Baktým bu Taþkýnköy neresi... Taþkýnköy'ün Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki adý yok, çünkü daha önceleri yoktu Kayýtlarda geçmiyor Meðer 1974 sonrasýnda doðan yerleþim yeriymiþ Türk-Sen bölgeye konutlar kondurmuþ Yerleþim baþlamýþ Adýný da dönemin sendika baþkaný Necati Taþkýn'ýn 12 Ocak 1983'te trafik kazasý sonucu ölmesiyle, Taþkýnköy koymuþlar. Þimdi orada yaþayanlar, su gelecek diye nefes alamaz durumdalar. Hey gidi hey Güzelim ülkem sakinken Havasý, denizi, baðý bahçesi temizken Suyu, topraðý, fýþkýran sebze meyvesi bol bile gelirken Kurtulacaðýz denilerek ne hallere düþürüldük. Þimdi havamýzý soluyamaz, çeþmelerimizden su içemez, her yerden denize giremez duruma düþürüldük. Pazar günü maç izlemeye gittim. Hava güzeldi. Güzel dedimse sonbahar güzeliydi Bulutlar yaðmur vermiyordu, ama güneþin önünde bir örtüydüler Ve toprak kýþa kendini hazýrlýyordu. Ne garip bir durum bu Ormanlardan geçerken fark etmiþtim. Yapraklarýn hepsi birden sararmýyordu Hepsi de pat diye terk etmiyordu dallarýný. Tek tek vedalarýný izlemek de keyifli, aðaçlarýn altýndaki kahverengi örtüye deðmek de Öyle bir günde maç izlemeye gittim. Maç baþladý. Yanýmda oturan, boynumdaki kameraya baktý. Daha önceden nereli olduðumu söylemiþtim. -Denktaþ'ýn da kamerasý vardý, dedi. -Vardý, dedim Dudaklarýný hafif büzdü, sað omzunu aþaðýya indirdi Çapraz þekle büründü. -Bir defasýnda, ayný yerdeydik Kamerasýný masaya koydu, geri çekildi hayranlýkla baktý, dedi. -Tamam, demeye fýrsat vermeden konuþmasýna devam etti -Onunla çok defa konuþtuk Çok iyi bir insandý Ve çok büyük vatanseverdi. Diðerleri onun gibi olamadý, dedi -Ýyi de vatansever diyorsun ama Denktaþ'ýn vataný Kýbrýs'tý Ve o Kýbrýs'ýn ikiye bölünmesi için yýllarca çalýþtý Bu nasýl bir vatanseverlik, deyince Orada bulunan baþka biri söze karýþtý, -Zaten orayý kurtaranda kabahat Alacaktýk her yerini, baðlayacaktýk Türkiye'ye, iþi bitirecektik, dedi. Baktým iþi bildiðini sananlarla tartýþmak, iki ayakla suyun derinliðini ölçmeye benzer -Ýyi günler, dedim yürüdüm Maçý izlemedim Tek tek solup düþen yapraklarý düþündüm O dallar seneye yine donanacaktý Doðasýna býrakmak en iyisi dedim. O tipleri düþündüm Bir de Taþkýnköy'ü Doðallýðýna býraksaydýk böyle olmayacaktý, dedim SAYIÞTAY DENETÇÝLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI ELÝF PEKRÝ OLDU KKTC Sayýþtay Denetçileri Derneði Baþkanlýðý'na Elif Pekri getirildi. Sayýþtay Denetçileri Derneði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, derneðin 37'inci Genel Kurulu'nda gerçekleþtirilen seçimde, beþ kiþilik Yönetim Kurulu ile iki kiþilik Denetleme Kurulu oluþturuldu. Yeni Yönetim Kurulu'nda görev daðýlýmý þu þekilde yapýldý:"dernek Baþkaný: Elif Pekri; Genel Sekreter: Meliha Arýtkan Karaoðlan; Mali Ýþler Sorumlusu: Ýpek Kerem; Faal Üyeler: Mehmet Ali Rýfký ve Mustafa Türkkal. Sayýþtay Denetçileri Denetleme Kurulu'na ise Çise Gökeri ile Selen Efe getirildi." Hava-Sen'in 2015 bütçesi talebi Hava-Sen, Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý, tazminatlar ve diðer alacaklarýnýn 2015 bütçesinde yer almasýný istedi Hava Taþýyýcýlarý Çalýþanlarý Sendikasý (Hava-Sen) Genel Sekreteri Urungu Ulutuð, eski KTHY çalýþanlarýnýn eksik ihtiyat sandýðý yatýrýmlarý, tazminatlarý ve alacaklarýnýn 2015 bütçesinde yer almasýný istedi. Ulutuð yazýlý açýklamasýnda, hükümetten 2015 yýlýndan itibaren sorunlara artýk son verilmesi yönünde karar üretmesini beklediklerini belirtti. Ulutuð, Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn Ekim 2010'da kapatýldýðýný ve çalýþanlarýn dönemin hükümeti tarafýndan 18 ay iþsiz kalmalarýnýn ardýndan hiçbir özlük hakký olmadan yarý maaþ ile devlete istihdam edildiklerini anýmsattý. Aradan yýllar geçmesine ve hükümet deðiþmesine raðmen KTHY'nýn kapatýlma süreci hakkýnda kurumun "kötü yönetiminden sorumlu" kiþilerden bu güne kadar hesap sorulmadýðýný vurgulayan Ulutuð, benzer durumun ETÝ çalýþanlarý için de uygulandýðýný anlattý. "Yüzde 100'ü devletimize ait olan þirketlerimizin kapatýlmasýnýn bedelini hak etmememize raðmen çalýþanlarýn yeterince ödediðine inanýyoruz" diyen Ulutuð, dört yýllýk süreç içerisinde çalýþanlarýn psikolojik bunalýmlar geçirdiðini ve bu bunalýmlarýn etkisi ile intiharlara varan üzücü sonuçlar yaþandýðýný kaydetti. Ulutuð, þöyle devam etti: "KTHY ve ETÝ'nin kapatýldýðý tarihlerde muhalefette olan þimdinin iktidar ortaklarý, söz konusu dönemde çalýþanlarýn uðramýþ olduðu haksýzlýklarý defalarca dile getirmiþ ve bu sorunun bir an önce düzeltilmesi gerektiðini her platformda vurguladýðýnýzý sizlere hatýrlatmak istiyoruz." Halk adýna görev yapan politikacýlardan beklentilerinin, mecliste bulunan yasa deðiþiklik tasarýsýný ve tazminatlarý ile yatýrýlmayan ihtiyat sandýðý ödemelerinin ivedilikle gündeme almasý olduðuna iþaret eden Ulutuð, "Verilen sözlerin lafta deðil de icraatla olduðunu halka göstermek sizlerin görevidir" dedi. YDÜ'DEN "BANDABULÝYAM.COM"A KATKI Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksek Okulu, ülke geneli üretilen ürünleri internet ortamýnda tüketiciyle buluþturacak "bandabuliyam.com" adlý bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, "Üreticiden Tüketiciye Kýbrýs Pazarý" sloganý adý altýnda geniþ hedef kitlelere hitap edecek olan proje, Turizm Araþtýrma Merkezi Baþkan ve Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülen Saner, Kuzey Kýbrýs Turkcell'in teknoloji ve altyapý desteði ile YDÜ Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksek Okulu Danýþma Kurulu'nun katkýlarýyla oluþturuldu. SAYGILI'YI ZÝYARET ETTÝLER - Yayýn Yüksek Kurulu (YYK) Baþkaný Ýlkay Diren ve Kurul üyeleri, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygýlý'yý ziyaret etti. Diren, Saygýlý'yý TAK Müdürü olmasý nedeniyle kutladý ve baþarýlar diledi. Diren, YYK'nýn da TAK'ýn da halkýn saðlýklý bilgi edinmesi için çalýþtýðýný vurguladý. TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygýlý ise, Diren'le çalýþtýklarý kurumlarýn amacýnýn ortak olduðunu ve saðlýklý nesiller için ellerinden geleni yaptýklarýný belirtti. Saygýlý, YYK'yla iþbirliði içerisinde çalýþýlacak pek çok ortak konu bulunduðunu ve topluma doðru ve tarafsýz bilgi aktarmak için çalýþmaya devam edeceklerini söyledi. GÜNLÜK IÞÝD: BATILILARI BOÐUN, EZÝN, BIÇAKLAYIN Irak Þam Ýslam Devleti IÞÝD, takipçilerini ABD, Fransa ve müttefik ülkelerinde saldýrý düzenlemeye çaðýrdý. Örgütün sözcüsü Ebu Adnani yayýnladýðý sesli mesajda "bireysel cihat çaðrýsý" yaparak þunlarý söyledi:"yapabileceðiniz en iyi þey, tüm Fransýz, Amerikan ve onlarýn müttefiki olan kafirleri öldürmektir. Eðer öldürecek silah ya da bomba bulamazsanýz, o zaman Amerikan, Fransýz, Avustralyalý, Kanadalý ya da diðer müttefiklerden kafirleri yakalayýn, taþla kafasýný ezin, býçakla öldürün, arabanýzla ezin, boþluða atýn, boðun ya da zehirleyin." IÞÝD sözcüsü, ABD'ye de, "Ey Amerika, Ey Haçlýlar mesele sizin düþündüðünüzden çok daha tehlikeli" diye konuþtu. Ýtalya'nýn tarihi Roma kentini fethedecekleri iddiasýnda da bulunan IÞÝD sözcüsü, Mýsýr'daki sempatizanlarýna da Mýsýr asker ve devlet yetkililerine saldýrmalarý çaðrýsýný yaptý.abd þimdiye kadar 40 ülkenin IÞÝD'e karþý koalisyona destek sözü verdiðini açýkladý. KIRILMA NOKTASI Rehinelerin serbest býrakýlmasýndan sonra gözler Türkiye'nin bundan sonra IÞÝD'e karþý izleyeceði politikaya çevrildi... Artýk rehine mazereti kalmadýðýna göre bakalým kelleci kardeþlere karþý tavýr alabilecek mi? Kýrýlma noktasý iþte bu! BAÞSAÐLIÐI Sevgili yoldaþýmýz Salih Taþkýn babasýný kaybetti... Acýsýný paylaþýr, ailesine, yakýnlarýna ve sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz... HAYVAN SEVGÝSÝ Sosyal medyada bol bol kedi-köpek aþklarý var... Birliktelik ve sevgi... Hepimizden çok öndeler deðil mi? Zaten bu yüzden kýskanmýyor muyuz onlarý? TAYYÝP DEÐÝL SAMSON Karpaz'daki Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nda 15 öðretmen eksiði var. Veliler isyan etti... "Eksiklik giderilmezse biz de Nikos Samson Ortaokulu'na kayýt yaptýrýrýz" dediler... Milli ajansýmýz TAK bu cümleyi haberden çýkardý! Týrnak... "Tam bu noktada aklýma geldi... Bazý uyanýklar sipariþle her gün piyasaya organik tavuk sürüyor. Merak edip azýcýk araþtýrýnca gördüm ki ülkemizin bilinen büyük ticari kuruluþlarýndan tavuklarý alýp, markasýz poþetlere koyup, organik tavuk diye satýyorlar..." Hasan HASTÜRER (Kýbrýs) "Suyu özel þirket taþýyacak, suyu özel þirket yönetecek, suyun %50'si tarým ve turizme kullanýlacak Ve ne ilginçtir ki, suyun geriye kalan %50'sinin ne olacaðýndan, özel þirketlerin KKTCmenþeili mi, tümüyle KKTC'li mi, TC'li mi, dünyanýn herhangi bir yerinden mi bilmiyoruz! Bu iþ AKSA iþine benzeyecek gibime geliyor. Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn batýrýlýþý, Ercan'ýn yabancýlaþtýrýlmasý gibi örnekleri düþündüçe, gidiþatý anlamak çok da zor deðil sanki!" Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) "Ortadoðu kaynýyor. Karýþtýkça karýþýyor. Bu karýþýklýk içerisinde Türkiye'nin yalnýzlýðý da artýyor. Amerika ile iliþkileri de bozuluyor. Ve Amerika bu adada çözüm istiyor. Buranýn da karýþmasýný istemiyor. IÞÝD belasý ise baþlý baþýna bir sorun. Örgüt diye görünüyor ki Türkiye'de de vardýr. Orada varsa burada da vardýr." Erdoðan NAÝM (Vatan) Günün Kahramaný DERVÝÞ EROÐLU Dün New York'a giden Derviþ Eroðlu'nun "Halka sesleniþ" konuþmasý yayýnlandý... New York'ta olduðu bir sýrada, hatta henüz havada iken bu konuþmanýn yayýnlanmasý ilginç oldu... Yeni bir þey söyledi mi? Hayýr... Bugüne kadar ne söylediyse, o uzun konuþmada yine bunlarý tekrarlayýp durdu. En çok da nüfusa vurgu yaparak... KKTC'de yaþayan herkes vatandaþýmýzmýþ ve Rumlarýn bunlar arasýnda ayýrým yapmasýna izin vermezmiþiz... Bozdur bozdur ye!

7 23 Eylül 2014 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu CTP'nin "hükümet"te yer aldýðý dönemlerde, ciddi bir avantajý var: Medya Devletin propaganda araçlarý TAK ve BRT baþta olmak üzere, yazýlý ve sözlü basýnda CTP'nin "icraaat"larý þiþirilerek kamuoyuna sunulur Bakanlarýn günlük,sýradan, "rutin" ziyaretleri, konuþmalarý, kabulleri bile "haber" olur Özel medyada "yandaþ" ve "arkadaþ" birçok köþe sahibi; "hükümet icaraatlarý"na doðrudan "övgü" düzmekten bugünlerde çekinse de; kamuoyunu ilgilendiren pek çok yanlýþý ya "görmezden" gelir, ya da okurlarýndan "saklar " Böylece toplumsal konularýn birçoðu, yeterince tartýþýlmadan, kamuoyunun bilgisinden ve ilgi alanýndan uzaklaþtýrýlýr Tabii ki medyanýn bütünü için tüm bunlar geçerli deðil Ancak ne yazýktýr ki "çoðunlukla" manzara bu Medyanýn bir bölümünün doðrudan ya da dolaylý "baðýmlýlýðý" yetmezmiþ gibi; "sivil toplum" açýsýndan da durum pek farklý deðil Bu kesimde de "güçlü" CTP baðlarý nedeniyle "tutuk" davranan, "suskun" duran örgütler, kiþiler var "Aman, partime bir zarar vermeyeyim" derken, "muhalefetsiz" bir "toplumsal zemin" oluþturuluyor ve herþey "güllük gülistanlýk" kývamýnda Muhalefet, sivil toplum, medya: Hepsi "Mangos" mu oldu? servis ediliyor Tüm bunlar yetmezmiþ gibi; Meclis içindeki UBP ve TDP'nin "zayýf" ve "pasif" muhalefeti de CTP'nin "Bildiðini okumasýna" ve "kimseyi dinlememesine" yol açýyor Kendi içinde, birbirini yeyip tüketme sürecindeki bir "parti"nin, "hükümet"te saðlýklý kararlar alabilmesi elbette mümkün deðilken, medya da alýnan kararlarý izleyemez, yeterince araþtýrma yapamaz ve üstüne üstlük bir bölümü "suskun" kalmayý tercih ederken, "toplumsal yaþam"ýn demokratik kalitesi de yerlerde sürünüyor CTP bu ülkede en deneyimli ve uzun süreli bir "muhalafet" kariyerine sahiptir Sokakta baðýrmayý, çemberde bayrak sallamayý, grev yaptýrmayý, pireyi medyatik propaganda yöntemleri ile deve yapmayý, popülizmle kitleleri ayaða kaldýrmayý, "yönetici"lere yaþamý zehir etmeyi çok iyi bilir Ama her "yönetim"e geldiðinde;bocalar, çuvallar ve "ideoloji"sine taban tabana zýt iþler yapar Ýthalatçýya KDV ertelemesi yapar, tüccara vergi affý çýkarýr, hastayý süründürür, kendi Meclis Baþkaný'na bile "Partiye gel, Cumhurbaþkanlýðý için dilekçe ver " diyerek itibarý ile oynar Ama tüm bunlar "medya"da yeterince görünmez Hatta tam tersi yayýnlar yapýlýr Ýþte örnekler CTP'nin bir baþýna 5 yýl üç ay bulunduðu "hükümet"te bir gecede "Kaçaklara af" çýkarýlmýþtý Medyamýzýn önemli bir bölümü bu BEÞPARMAKLAR KÜLTÜR SANAT GÜNLERÝ Çatalköy Belediyesi tarafýndan organize edilen "5'inci Beþparmaklar Kültür Sanat Günleri" önceki gece tamamlandý. Çatalköy Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, iki günlük etkinlik kapsamýnda Dr. Filiz Besim ve gazeteci yazar Ahmet Tolgay'la söyleþi, Kýbrýs lezzetleri yemek yarýþmasý ve karikatür sanatçýsý Musa Kayra'nýn karikatürlerinin yer aldýðý bir sergi düzenlendi. Dünyanýn en büyük 3 boyutlu sokak resmini yaparak Guinness rekorlar kitabýna giren Hýrvat Sanatçý Filip Mrvlj'in Sanat Sokaðý Meydaný'na üç boyutlu resim de çizdiði etkinlikte, eski mahalle oyunlarý oynandý ve Çatalköy Belediyesi Kent Orkestrasý ilk kez bir konser verdi. olaya gözlerini kapamýþtý 60 bin dolayýnda yasadýþý iþçi bir gecede yasallaþmýþtý O zamanlar Radyo Mayýs'ta her gün, avazýmýzýn çýktýðý kadar baðýrýyorduk Ama CTP'nin propaganda makinesi, bu konuyu toplumun gözünden kaçýrmayý baþarmýþtý Zamanýn CTP'li Çalýþma Bakaný bu proje ile "Sosyal Sigoratalar'ý kurtaracaðýný" söylüyordu. CTP'li Maliye Bakaný'na "Tüm bu insanlar yarýn yurttaþ olmaya hak kazanacaklar" dediðimizde "Korkmayýn, CTP 15 yýl iktidarda kalacak. Biz buradayýz, birþeycikler olmaz " diyordu Oysa þimdi, bu insanlar "yurttaþ" olmak için gün sayýyor ve CTP de "Ekim ayýnda Meclis'e yasa sunacaðýný" söyleyerek Karpaz'da belediyeleri kazanmayý marifet sayýyor Günümüzde de durum farklý deðil Örneðin CTP'li Saðlýk Bakaný, önce YDÜ Hastanesi ile kavgaya tutuþuyor, hastalar periþan oluyor ama "medya"nýn önemli bir bölümü bunu görmüyor Arkasýndan "Organ Mafyasý" diye bir papara koparýyor, medyayý da sivil toplumu da polisi de, Interpol'u da peþine takýyor Olay "magazinleþiyor" ve "mangos" olan muhalefet partileri ile sivil toplum da bu "kirli kampanya"ya seyirci kalýyor Böylece toplum, iddialarýn hiçbirini tam anlamadan, Bakan, bazý sivil toplum örgütlerinin de desteði ile "hastalara yaptýðý zulmü" gözlerden uzaklaþtýrabiliyor Elektrik'te de öyle olmadý mý? Asýl konu fiyatlarýn ucuzlamasý iken, sahte bir "akýllý sayaç" iþi çýkardýlar, bunu da kamuoyuna "kârdayýz" diye yutturdular Hele son örneðe ne demeli? "Otomasyon"un hastanede süründürdüðü emeklilerin 5 derneði, Saðlýk Bakaný'ný ziyarete gidiyor. Bakan, "Nor" diyor, "peynir" demiyor Ýlla, kanser hastasý, diyabetli kiþi; ilaç yazdýrmak için sabah erkenden gidecek, numara alacak ve saatlerce kuyrukta bekleyecek Bunu kolaylaþtýracak bir "pratik zeka"dan yoksun olan "sistem" medyada hiç sorgulandý mý? Tam tersine Bakan'ýn aðzýndan TAK haber yapýyor, medya da kuzu kuzu Bakan'ýn propagandasýný yapýyor Emekli derneklerinin "fiyasko" ile biten ziyaretinin basýnda yer alan baþlýðý þöyleydi: "Emekli dernekleri, reçetesiz ilaç yazýlmasýný talep ettiler " Yalan Hem, insanlara yeni "eziyet"ler üretiyorlar, hem de þikayetlerini dile getiren dernekleri, kendi eski parti baþkanlarýna yaptýklarý gibi "itibar"sýzlaþtýrmaya çalýþýyorlar Üstüne üstlük, "Hasta odaklý saðlýk" diye BRT ekranlarýndan da bar bar baðýrmazlar mý? Gerçekten insanýmýza "geri zekalý" muamelesi yapýyorlar 75 yaþýndaki yaþlý kadýnýn "insulin yazdýrabilmek için" 4.5 saat "Diyabet Merkezi"nde sýra beklediði bir yeni dönem baþladý Bu döneme medyanýn ve sivil toplumun bir bölümünde "reform" deniyor Kendi iç kavgalarýndan baþýný kaldýrýp insanýmýza yaptýklarý "eziyet"i görecek aklý baþýnda hiçbir CTP'li kalmadý mý bu ülkede? Diyabet Merkezi'ne gidip durumu yerinde görmek isteyen bir tek Allahýn kulu "Vekil" yok mu? Bu kadar mý "mangos" oldu bu toplum? 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SON ÇARE NEDÝR? Telefonla gazetemizi arayan ve güneyde yaþadýðýný söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti de þöyle: "Ben güneyden arýyorum. Tam altý yýldýr annemle birlikte güneyde yaþýyoruz ve ben burada çalýþýyorum. Polemidya'da evimiz vardýr, tapulu. Ancak bize Kýbrýs Cumhuriyeti hükümeti bu evi vermiyor. Gerekçe de çözümü önümüze koyuyor. Biz de bize ev vermesi için hükümete müracaatta bulunduk. Bir yýl önce bize yardým yapacaklarýný ve ev iþini helledeceklerini söylediler. Ancak geçenlerde verdikleri cevapta bizim kuzeyde bir Rum evinde yaþadýðýmýzý söylediler. Olay þu yýlýndan sonra Türkler kuzeye geçtiler. Nerede kalacaklardý. Polemidyalýlara da yer gösterdiler ve anneme Omorfo'da bir ev verdiler. Ben yurtdýþýnda yaþayan birisiyim. KKTC kimliðim dahi yoktur. Ýngiliz vatandaþýyým. Ben kuzeyde 3 ay yaþadýktan sonra gelip güneye yerleþtim. Ve annemle birlikte tam altý senedir burada yaþýyorum. Anneme oturmasý için verilen ev de Omorfo'da... Benim tapulu evimde ise birileri oturuyor. Ben de ayda 500 Euro ev kirasý ödemekteyim. Araþtýrmýþlar ve evimiz olduðunu öðrenmiþler. Araþtýrma yapanlar benim KKTC kimliðim dahi olmadýðýný ve bu kimlik olmazsa hiçbir mal alým veya satým iþi dahi yapamayacaðýný öðrenemediler mi? Devlette çalýþmaktayým. Bir müddetten beri sosyal sigortam dahi yatýrýlmamaktadýr. Bu durumda ne emeklilik hakkým olabilir ne de saðlýktan faydalanabilirim. Bana göre buradakiler bizleri býktýrýp güneyi terketmemizi istiyorlar. Bize karþý yaklaþýmlarý ýrkçý bir yaklaþýmdýr. Faþist bir yaklaþýmdýr. Güneyde yaþamamýza fýrsat tanýmak istemezler. Ama çözüm konusunda da çözümden yana olduklarýný söylerler... Kabullenemedikleri bizlerle nasýl çözüm yapacaklarýný merak ediyorum. Þimdi konuyu Ombudsmana taþýyacaðým. Ancak geçmiþte bazý durumlarla oraya da müracaatta bulunmuþtum lakin onlar da daha farklý yaklaþmamýþlardý þikayetime. Son çare olarak Ýngiltere yollarý var hesabýmda. Bakacaðýz..." YETKÝLÝLER DUYARSIZ Girne'den gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir vatandaþ olarak çevre kiriliðine duyarlý birisiyim. Acapulco Hoteli geçtikten sonra yüz metre ileride sol kolunuzun üzerinde bir dere yataðý var ve birileri bu dere yataðýna çöp ve moloz dökmektedirler. Pislik dökmektedirler. Biz konuyu Çevre Bakanlýðý'na bildirdik. Lefkoþa ve Girne'deki yetkililere ilettik. Kaymakamlýðýn da bilgisi dahilindedir. Þimdi konuyla ilgili Girne Kaymakamlýðý'ný sýk sýk arýyoruz ama bir türlü telefonlarýmýza kimse cevap vermiyor. Bu nedenle çöp ve pislik dökülürken suçlularý suçüstü yapamýyoruz. Polise gitsek polisin bize söyleyeceði belli Çöpleri ve pislikleri görmek için pek fazla araþtýrmaya gerek yok. Teknecik santraline doðru gidildiðinde dere yataklarýnýn duyarsýz vatandaþlar tarafýndan doldurulduðunu görmek mümkün. Sadece yetkililer göremiyor." BÝZÝM DUVAR IÞÝD'MEYENE IÞÝD'DÝRÝRLER Bizim Mandra Musul'daki Türk rehinelerin serbest býrakýlmasý konusunda daha önce "Operasyon" yapýldýðýný açýklayan Erdoðan'ýn bu kez rehineleri kurtarmak için IÞÝD ile bir pazarlýk yaptýklarýný söyleyerek ifadesini deðiþtirmesi, Türkiye'de olduðu kadar mandrada da çok büyük hayretle karþýlanýr. Vatandaþlar bunun devlet adamlýðý ciddiyetinden yoksun bir davranýþ olduðunu belirtirken, sokaktaki adam, "Arkadaþ herhalde pazarlýk operasyonu demek istedi de biz anlamadýk" diye imalý imalý söylenir.

8 8 23 Eylül 2014 Salý KýbrýsTime Dr. Umut ÖZKALELÝ Sivil toplumculuktan sýçrayarak politikacý olmanýn Adayarýsýndaki demokrasinin ilerlemesinde bir engel olduðunu geçen yazýmda tartýþmaya baþlamýþtým. Sivil toplumun iktidara gelen her partiyi kýyasýya eleþtirmesi, devlet ve onun yürütmesi olan hükümetlere ayný sýnýr tanýmaz eleþtiriyi yapabilmesi, sivil toplumun devletle arasýnda belli bir mesafe olmasý gereðinden bahsetmiþtim. Aktivistlerin de zor beðenen, hep sorgulayan, inatçý ve zorlayýcý yaklaþýmlar sergilemesi gereðini dile getirmiþtim. Kaldýðýmýz yerden devam edelim. Sivil toplumculuðun ve aktivizmin bir de "süreklilik" özelliði ile birleþmesi gerekmektedir. Adayarýsýndan örnekler özgül koþullarý irdelemek açýsýndan gereklidir. Bir iktidar döneminde cinsiyet temelli haklarý tanýmayan bir kadýn bakana "çantacý" diyen bir feminist grup, kendi partisinin iktidar döneminde ve seçim süreçlerindeki cinsiyetçilikleri "biz okþaya okþaya, seve seve, kýrmadan dökmeden eleþtiren bir sivil toplumuz" diyerek kendi uyguladýðý orantýsýzlýk mesele deðilmiþ gibi davranamamalýdýr. Feminist olmak demek, en ufak bir eleþtiriyi cinsiyetçilikle yalan yanlýþ þekilde baðdaþtýrmak deðildir. Ama "parti baþkanýndan azar iþiten kadýn vekil" imajý feminizmi, feministi, kadýn hareketlerini ve kadýnlarýn erkekler tarafýndan ezilmemesi kavramlarýný zedelemektedir. Bu hasarýn yaratacaðý endiþe bir kenara býrakýlarak görmezden gelinemez. Cesur, açýk ve keskin eleþtiriler her dönemde, her cinsiyete yönelik kullanýlmak durumundadýr. "Azar iþiten, azardan sonra geri adým atan kadýn vekil" konumuna kendini düþüren vekilden feminist sivil toplum örgütleri hesap sormak zorundadýr. Bunun hesabýnýn sorulmasý yerine þakþakçýlýk yapan sivil toplumla karþý karþýyayýz. Bunun sebebi sivil toplumun Sivil toplum sivil toplumda kalmalýdýr... partili olmasýdýr. Ya da sivil toplumculuða partileþme hedefiyle soyunmaktýr. Sivil toplum aktivisti adý altýnda siyasi partilerin çekiþmelerinin uzantýsý ve aracýsý olan bu grup ve kiþiler, toplumun hassasiyet geliþtirdikleri konularý üstlenmiþ gibi yapmaktadýrlar.sanki siyasi partilerin yozlaþmýþ nemalanma güdülerinin ötesinde ve dýþýnda bir dil kullanýyormuþ gibi yapmaktadýrlar. Halbuki yakýndan incelediðinizde sonuçta sadece bu siyasi partilerin seçim kurgularýnda rol oynamaktadýrlar. Halkýn içinden bireyler arasýnda toplumsal sorunlara önem veren, iyiye gidiþi isteyenler çoðunlukta. Aktivistlerintemiz toplum, LGBT ve kadýn haklarý, mal beyaný ve nerden buldun yasalarý gibi önemsenen konularý ele almasý, tabir yerindeyse sivil toplum konularý üzerinden halký"tavlayarak" partiye oy deposu olmak üzere bireyleri partiye angaje etmeyi hedeflemektedir. Toplumsal sorunlarýn çözümlenmesinden yola çýkýp, gerçekte hiçbir özsel deðiþimi sisteme sunmamasýna raðmen sivil toplumcu kýlýfýnda politikaya atýlanlar yüzünden partileri eleþtirmek güçleþmektedir. Çünkü içinde bu konularý konuþan insanlar olmasý hasebiyle "bu meselelere duyarlýlýk gösterdiði 'kesin' olan bir siyasi partiye" herhangi bir eleþtiri getirmeme beklentisi insanlara sürekli telkin edilmektedir. Ýþte tam da bu sebepten sivil toplum aktivistleri parti baðlantýlý olmamalýdýrlar ve içlerinden milletvekili çýkarmamalýdýrlar. Sivil toplum, sivil toplumda kalmalýdýr. Sivil toplum aktivistleri her partiye eþit mesafede durarak, insana dönük hak arayýþlarýna ayný tempoda eleþtirel bir tutumla yaklaþmalý, neyin eksik olduðunu belirtmeli, deðiþimin itici gücü olmalýdýr. Deðiþim getireceðine inandýklarý vekilleri farklý partilerden desteklemeli ama deðiþim bu vekillerin döneminde kötüye doðru olduðunda da bu vekillerden kamusal alanda hesap sormalýdýr. Mesela kadýn haklarýna duyarlýlýðý ön plana koyarak seçilen vekillerden kadýn sýðýnma evinin devlet destekli güçlenmesi yerine kendi iktidarlarý döneminde neden kapatýldýðýnýn, seks kölelerinin ayan beyan cinayete kurban gittiðinin hesabý sivil toplum tarafýndan sorulmalýdýr. Adayarýsýnda býrakýn sivil toplumun bu vekilleri sorgulamasýný, bu vekillerin iktidar vekiliyken sivil toplumcu gibi açýklamalar yapmasýna ayný sivil toplum alkýþ tutmakta "ne güzel söyledi, aferin! Sizin gibilere çok gerek var" diyerek fütursuzca destek beyan etmektedir. Sivil toplum halkýn beklentileri doðrultusunda söylem geliþtirip, sempati toplayarak kiþilerin vekil seçilmesi için kurgulanmamalýdýr. Feministler, sosyal adalete inananlar, ýrkçýlýk karþýtlarý vekil olmak istiyorlarsa en baþýndan partilerin içinde yer alarak mücadele etmelidir. Partilerinin tabanlarýna yönelik mücadele sürdürmeli, oradan kabul görerek seçilmek üzere hareket etmelidir. Sivil toplum vekilliðe giden yolda partiye ve siyasete paraþütle inebilmenin sýçrama tahtasý yapýlmamalýdýr. Sivil toplum siyasete girme aracý olduðunda, bizdeki gibi iktidar partisindeki feminist ve hak savunucusu imajýný kullanan vekiller, yürütme (hükümet) ellerindeyken "devlet fuhuþuna son! Kadýn sýðýnma evinin kapatýlmasýna göz yumanlar kahrolsun!" gibi rol kaymalarýný kolayca yaþayabilmektedir. Sivil toplum düþünme kasýný kullanarak, buna izin veren yürütmenin (iktidarýn) ta kendileri olduðunu fark ettirerek hesap verecek pozisyonda olduklarýný hatýrlatabilir. Alkýþ merakýný bir yana býrakacak bir "sivil toplum" bu hatýrlatmalarý yapmaktan sorumludur. Artýk imajlarý kazýyarak ardýndaki iþ yapmazlýk ve varolan sistemi sürdürme halini sorgulamanýn zamanýdýr. Ancak bu sorgulama ile meclisteki iktidar partisi vekilleri konuþmanýn yetmediðini icraat yapmalarý gerektiði gerçeðini de hazmedecekler, reel sonuç üretecek þekilde çalýþmaya baþlayacaklardýr. Haydi sivil toplum! Eleþtir, sorgula, hesap sor! Sen alkýþ tuttukça, daha iyi yönetimlere ulaþmamýz olanaksýzdýr. Su Ýþleri Dairesi'nde KTAMS'tan eylem KTAMS, Su Ýþleri Dairesi'nde bir personelin görev yerinin "Yasaya aykýrý þekilde" deðiþtirilmesini protesto etti Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Su Ýþleri Dairesi'nde çalýþan bir personelin, görev yerinin Kamu Görevlileri Yasasý'na aykýrý þekilde deðiþtirildiðini iddia ederek, olayý protesto etmek amacýyla resmi belgelerle basýn açýklamasý yaptý. KAPTAN KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan konuyla ilgili olarak, basýna yaptýðý açýklamada, kamuda verimlilikten söz edildiðini ama, uygulamaya gelince bunun "sözde" olduðunu savundu. Su Ýþleri Dairesi'nde 25 yýldýr görev yapan bir personelin, atama yeri Lefkoþa olmasýna raðmen, görev yerinin Maðusa olarak deðiþtirildiðini belirten Kaptan, sendikalarýnýn buna karþý çýkmasý ve yasalarý hatýrlatmasýnýn ardýndan kararýn geri çekildiðini ileri sürdü. Kararýn geri çekilmesinin ardýndan ise bu personelin görevinin deðiþtirildiðini ifade eden Kaptan, inþaat bölümü mezunu olan personelin, makine mezuniyeti gerektiren baþka bir bölümde görevlendirildiðini kaydetti. Kaptan, çalýþanýn maðdur edilmesine izin verilmeyeceðini vurgulayarak, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Kaptan, sorunun çözümlenmemsi halinde ise Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür, ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ'la görüþerek, yapýlabileceklerin yeniden deðerlendirileceðini belirtti. Benzer bir durumun Vakýflar Ýdaresi'nde de yaþandýðýna dikkat çeken Kaptan, bu konuda yapýlacaklarýn da deðerlendirilerek, kamuoyuyla paylaþýlacaðýný sözlerine ekledi. Kaptan'ýn konuþmasýnýn ardýndan KTAMS Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçýn konuyla ilgili basýn bildirisini okudu. BASIN BÝLDÝRÝSÝ Bildiride; sendikalarýnýn uzun süre yürüttüðü mücadeleler sonrasý, Kamu Görevlileri Yasasý 76 (D) maddesinde deðiþiklik yapýldýðý ve kurumlarýn kamu görevlilerinin ilçeler arasý görevlendirmelerde veya nakillerde personelin de rýzasýný almak koþuluyla, Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan istemeleri yönünde deðiþiklik yapýlarak "sürgünlerin" önü kesilmeye çalýþtýðý kaydedildi. Bugün 1990'lý yýllarýn "sürgün" zihniyetinin Su Ýþleri Dairesi'nde "hortladýðý" savunulan bildiride, þu ifadelere yer verildi: "Daire müdürü Taner Turgay Hoþsöz, baðlý bulunduðu Bakan Hamit Bakýrcý'dan aldýðýný söylediði talimata binaen Kamu Hizmeti Komisyonu'nun görevlerini üstlenerek, yasa tanýmaz bir þekilde üyemiz Ökkeþ Erdoðdulu'nun Kamu Hizmeti Komisyonu tarafýndan atanma yeri Lefkoþa olmasýna raðmen Maðusa'ya görevlendirmesini yapmýþtýr." Bildiride, Sendikanýn giriþimleri sonrasý Su Ýþleri Dairesi Müdürü'nün "yasalara aykýrý davrandýðýný kabul ederek" bunun üzerine inþaat bölümünden mezuniyeti olan üyelerini, bu kez makine mezuniyeti gerektiren görevlerin ifa edildiði atölyelerde görevlendirdiði iddia edildi. Bildiride þu ifadelere yer verildi: "Su Ýþleri Dairesi Müdürü Taner Turgay Hoþsöz'ün, görevi ile ilgili yasal uyarýlarda bulunduðu ve sýrf bu yapýlan uyarýlara katýlmadýðý için personelini hiçbir görev ifa edemeyeceði çalýþma alanlarýna göndermesi ile hükümetin kamuda verimlilikten ne anladýðýný bir kez daha görmüþ bulunuyoruz. Sendikamýz KTAMS'ýn bu tür sürgünlerin engellenmesi için her türlü mücadeleyi yürüteceðini kamuoyu ile paylaþýr, hükümeti yasalara uymaya davet ederiz." Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BÝRAZ GERÇEKÇÝ OLUNUZ Geçtiðimiz hafta Salý akþamý sevgili Mustafa Alkan'ýn Kýbrýs Genç TV'de sunduðu "Er Meydaný" programýnýn konuðu Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý'ydý... Programý izlediðim günden beridir bu yazýyý yazmak istedim ancak araya "Kýbrýs Rallisi" girdiði için bugüne nasip oldu... Aslýnda çok da iyi oldu!.. Neden mi? Çünkü Sayýn Akýncý'nýn söylediði "Kýbrýslý Türkler de katliam yapmýþtýr" sözünün deðeri bugün çok daha fazla artmýþtýr... Bu cümleyi baþka hiçbir siyasiden duyma ihtimaliniz yoktur... Hele de Sayýn Akýncý'dan hariç diðer cumhurbaþkaný adaylarýnýn bu söylemi aðýzlarýna almalarý imkansýzdýr... Çünkü oy kaybetmekten korkarlar ve bu nedenle de gerçekleri dillendirmekten kaçarlar... Ýþte tam da bu nedenle Mustafa Akýncý ismi benim için diðerlerinden daha öne çýkýyor... Sayýn Akýncý'nýn bu cümlesi aslýnda Vasiliou'nun "birbirimizi affetmeyi öðrenmeliyiz" söyleminin gerçek anlamýdýr... Daha cesur þekilde söylenmiþ bir Kýbrýs gerçeðidir... O nedenle yalana deðil doðruya alýþmýþ bir insaný tercih etmek toplumun en önemli görevidir... Bu yazýyý "iyi de bugüne býraktým" dememin nedeni aslýnda bazý köþe yazarlarýnýn toplumla paylaþtýklarýdýr... Örneðin bir gazeteci büyüðüm dünkü köþe yazýsýnýn bir bölümünde "ELAM" denen faþist örgütün suç iþlemiþ üyelerinin Rum adaleti tarafýndan beraat ettirilmesine tepki gösterdi... Çok yerinde ve insaný isyan etme derecesine getiren bir olay... Düþünsenize, adamlar "barýþ" için düzenlenmiþ bir organizasyonda bulunan insanlara ellerindeki kesici aletlerle saldýrýyorlar ve bir Kýbrýslý Türk'ü býçaklýyorlar... Hem de hayatýný barýþa ve çözüme adamýþ bir ailenin sanatçý olan oðlunu... Yine gazeteci büyüðüm o dönemde görevde olan Hristofyas'ý da korkaklýk yapmakla suçladý... Bana göre az bile yaptý, hastaneye kadar gelmeye korkan ve býçaklanan Kýbrýslý Türk'ü ziyaret etmekten kaçýnan bir insanýn gerçek anlamda çözüm istediðine doðrusu ben inanmýyorum... Buraya kadar deðerli büyüðümün yazdýklarýnýn çoðuna katýlýyorum... Ancak yazýnýn geriye kalanýnda 40 yýldýr öðretilen "bahaneler türküsünü" tekrarladýðýný düþünüyorum... Yani "Rumlar çözüm istemez", "Türkler çözüm ister" mantýðýný ortaya koyuyor... Ve en büyük örneði de "ELAM" örgütü üyelerinin mahkeme tarafýndan beraat ettirilmesini gösteriyor... Hatta kuzeyde olsa bu olaylar cezasýz kalmazdýya getiriyor... O zaman ben de "Anastasios Tasos Ýsaac'ý vahþice öldürenlere kim hesap sordu, Ýsaac'ýn kafasýný sopalarla ezen canilere ne ceza verildi" diye sormak istiyorum... Tüm Kýbrýs bu cinayeti iþleyenlerin kim olduðunu çok iyi biliyor... Bilmeyenler ya da henüz öðrenmeyenler internet ortamýndan olayýn nasýl gerçekleþtiðini ve kimler tarafýndan yapýldýðýný görebilirler... Yani iþ Sayýn Akýncý'nýn dediðine geliyor... Evet, Rumlar katliam yapmýþtýr ama bizlerin de onlardan daha az veya daha fazla bir þekilde katliam yaptýðýmýz gerçeðini deðiþtirmez... Ayný þekilde Kýbrýs Türklere saldýran Rumlarýn güneyde cezasýz býrakýlmasý, Rumlara saldýran Kýbrýslý Türklerin kuzeyde cezasýz býrakýlmasý gerçeðini de deðiþtirmiyor... O nedenle "Rumlar kötü, fanatik, onlar çözüm istemez" demek yerine kendi hatalarýmýzý görmeliyiz... Ayný þekilde "barbar Türkler" ifadesini kullanan Rumlarýn da kendi yaptýklarý barbarlýklarý kabul edip kendi kendilerini eleþtirmelidirler... Çözüm ve barýþ ancak bu þekilde gelebilir... Yoksa kendi yaptýðýnýz hatalarý görmezden gelip sadece karþý tarafýn hatalarýyla yaþam bulmaya çalýþýrsanýz, sonunuz gerçek anlamda "KKTC" gibi olur... Ýþte biz þu anda bu gerçeði yaþýyoruz...

9 9 23 Eylül 2014 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV LATÝFE HANIM VE HAYRÜNÝSSA GÜL Latife Haným, Türkiye'nin ilk first ladysiydi. Kýyafetleri, Türkiye'nin batýlýlaþmasýyla paralel Batýlýlaþtý. Fakat bugün Latife Haným'a muhafazakar bakýþ açýsýna sahip kitaplarda ilk zamanlarýnda çekildiði fotoðraflarýyla, daha seküler kitaplarda ise son zamanlarýnda çekildiði fotoðraflarýyla yer verilir. AKP iktidarý döneminde, Tarih ve Ýnkýlap kitaplarýnda bizim bildiðimiz "modern Latife Haným" yerine çarþaflý bir Latife Haným vardý. O zamanlar MHP'ye oy veren, örtünmeyi kadýn dindarlýðýnýn en önemli unsurundan sayan yengemin; oðlunun kitabýnda Latife Haným'ý görünce verdiði tepki "Aslýnda Atatürk çok müslüman adamdý ama saklýyorlar bizden" olmuþtu. Latife Haným'ýn kýyafeti, Latife Haným'ýn kýyafeti olmaktan çýkmýþ, Atatürk'ün iman vesikasý haline gelmiþti.eðer örtüyü geleneksel gereklilikten çýkarýp dini bir anlam yüklersek, ilk tesettürlü first ladymiz Hayrunnisa Gül'dü. AKP tabaný Hayrunnisa Gül'ün Köþk'e baþörtülü girmesini bir "Ýslam zaferi" olarak gördü. Bahar KILINÇ (bianet.org) DÝPNOT TARÝH 27 AÐUSTOS 2013 Polisler Yeniþehir Karakolu'nda Abdurrahman Yýldýz'a üzerinde "Ýnsan terbiyecisi Haydar" yazýlý copu önce öptürdüler, daha sonra o copla Yýldýz'ý feci þekilde dövdüler... Gözden kaçmayanlar ÖNCESÝNE DEÐÝL ORTAÇAÐ'A "Bir antlaþma için istekliyim, kararlýyým, ama bu doðru bir antlaþma olmalý " diyor Derviþ Eroðlu. Anlaþma, çözüm ve barýþ dendi maþallah Derviþ beyin bir tek "Ama"sýz cümlesi yok. "Bulunacak antlaþma, Kýbrýs Türkü'nü 1974 öncesine götürecek bir çözüm olmamalý" diyor bir de 1974 öncesine dönüþ yok merak etmeyin, AKP'nin kýçýna takýlarak Ortaçað'a doðru hýzla ilerleyeceðiz 1974 öncesini yeþil götlü mumla arasak da bulamayacaðýz ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Ýtalya eski Baþbakaný Silvio Berlusconi Ýsrail halkýnýn büyük bölümünün IÞÝD'e karþý atom bombasý kullanýlmasýný doðru bulduðunu iddia etti. "Her eðitim yýlý baþýnda çeþitli nedenlerden dolayý sýkýntýlar yaþanýyor, eksiklikleri bu hafta içerisinde gidermeyi hedefliyoruz." Mustafa ARABACIOÐLU (Eðitim Bakaný) VÝRGÜL... ASÝMÝLASYONUN ÖRTÜSÜ Kýbrýslýtürklerin asimilasyonu da bir baþka gerçekten. Böyle bir asimilasyon görülmemiþtir dedirtecek cinsten. O kadar tuhaf ki Kendilerini asimile eden gücün karþýsýnda süt dökmüþ kedi gibi duruyorlar. Ýnsan haklarý dendiðinde, bir tek Kýbrýslýtürkleri asimile etmek üzere Kýbrýs'a gönderilen Türkiyeli nüfusun haklarý geliyor akýllarýna. Ne Rum ne Türk "KKTC vatandaþlarý arasýnda ayýrýmcýlýk yapamayýz" cümlesi ise tam da asimilasyonun örtüsü Derviþ Eroðlu baþta olmak üzere, saðcýsýnýn solcusunun aydýnýnýn dilinde. ÝZÝNDEYÝM PADÝÞAHIM, HABERÝN OLSUN "Sayýn Erdoðan'ýn ülkemize yaptýðý ziyaret sýrasýnda da vurguladýðý üzere Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamý bizim için vazgeçilmezdir." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) "Ezanýn kötü okunuþundan þikâyet etmek için ateistolmaya gerek yoktur" Ýstanbul gibi bir medeniyet þehrinde ezanlar rahatsýz edici okunuyor. Yýllar önce haftalýk bir dergide bu konuda bir dosya da hazýrlamýþtým. Hazýrladýðým bu dosya üzerine o zamanki Diyanet Ýþleri Baþkaný iþi ciddiye almýþ ve müezzinlerin eðitimi konusunda çalýþmalar baþlatmýþtý. Fakat müezzinlere ders vermekte olan arkadaþlarýn elbette iyi niyetli çabalarý istenilen sonucu vermemiþ olmalý ki, bir ilerleme kaydedilemiyor ve ezan Ýstanbul genelinde yine oldukça kötü okunmaya devam ediyor. ( ) Ezanýn kulaklara kötü bir ses olarak ulaþmasýnýn en büyük sebeblerinden bir tanesi de mikrofonun doðru kullanýlmamasý. Mikrofon, çok küçük bir sesi bile yükseltmek ve uzaklara duyurmak maksadýyla kullanýlan bir alettir. Fakat mikrofonu eline geçiren müezzin kardeþimiz baðýrmaya baþlýyor ve ezan maalesef tahammül edilmez hâle geliyor. Nâçizâne müezzin arkadaþlara bir tavsiyede bulunayým: Mikrofonu elinize alýp ezana baþladýðýnýzda lütfen avazýnýz çýktýðý kadar ve gýrtlaðýnýzý yýrtarcasýna baðýrarak ezan okumayýn. Normal bir tonlama ile okuyun. Mikrofon zaten sizin kýsýk sesle okuduðunuz ezaný bile hoparlör vasýtasýyla dýþarýya duyuracaktýr. Böyle yaparak, 'namaza davet sünneti'ni davet olmaktan çýkarýyor ve insanlarý camiye gidip namaz kýlmaya niyetleri varsa da, bundan KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu soðutuyor olabilirsiniz. Özellikle sabah ezanlarýnda müezzinler avazý çýktýðý kadar baðýrýp ezan okuyarak güzelim ezaný rahatsýz edici bir baðýrýp çaðýrmaya dönüþtürüyorlar. Bir baþka önemli husus da, mikrofonun çeþitli insan ses tonlarýna yaptýðý olumsuz katký hakkýnda. Özellikle tiz seslerin yükseltilmesinde mikrofonun çok olumsuz bir katkýsý olduðunu belirtmeliyim. Tiz erkek sesleri, mikrofon tarafýndan yükseltildiðinde çýkan ses, metalik karýþýmla daha da çirkinleþiyor. Dolayýsýyla tiz sesli müezzinlerin ezan okumamalarý ya da tiz sesli kimselerin müezzinlik yapmamalarý daha doðru olacaktýr. ( ) Aslýnda yapýlacak en doðru þey, þu mikrofonu hayatýmýzdan çýkarmak ve ezanlarýmýzý mikrofonsuz, eskiden olduðu gibi minareye çýkarak okumak olmalýdýr. Yüksek minarenin merdivenlerini günde beþ defa týrmanan müezzinlerin nefesleri açýlacak, böylece hem sesleri daha gür çýkacak hem de ezan daha güzel okunuyor olacak ve hiçkimse ezandan rahatsýz olmayacaktýr. Bunu alný günde beþ defa secdeye giden, güzel ezan iþittiðinde bütün meþguliyetlerini býrakýp dinleyen, ezana herkesten daha fazla önem veren bir Müslüman evlâdý olarak yazýyorum. Ezana bir düþmanlýðým yoktur, ama bu güzel daveti çirkinleþtirenden þikâyet etme hakkým vardýr. Ayrýca ezanýn kötü okunuþundan þikâyet etmek için dinsiz, ateist, laik falan olmaya da gerek yoktur. Bu bir hassasiyet meselesidir ve bu hassasiyet, öncelikle Müslüman kimselerde olmalýdýr. Güzel ezanlar dinlemek hepimizin hakký. Kötü okunan ezanlarý ve müezzinleri iþitmemek için saðýr olmamýz mý gerekiyor? Kötü okunan ezan, bu konuda duyarlý her Müslüman için hassas kulaklara sahip her insan için bir nevî zulümdür. Ýslâm zulüm dîni deðildir ve bu zulmü 'Ýslâm adýna' yapmaya kimsenin hakký yoktur! (Bu yazý Yalçýn Çetinkaya'nýn Yeni Þafak'ta yayýmlanan "Kötü okunan ezan da bir nevî zulümdür" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 23 Eylül 2014 Salý Arda Gündüz Bu facebook çoðu insanýn 'kendi bokuyla kavga ettiði yer' oldu çýktý. Yahu, bu hakaretleri, küfürleri yazdýðýnýz insan, zaten durup da '' aaa benim için ne yazmýþ acaba '' deyip sizin facebookunuza bakmayacaktýr, kaale almýyordur, umrunda bile deðildir. Bu þiddet bu hiddet nedir anlamadým gitti. Oysa düþmanýna bile saygý duymaya çalýþmalý insan. Yoksa, ancak bir süre aðýzlarda dolaþan þarkýlar gibiyaþar ve ölür, anlamsýzca. Kendi anlamsýzlýðýnýn bile farkýna varamadan... Bumin Bezmen POLÝSÝMÝZ Medeni ülkelerde polisler halka yardýmcý olmasý için eðitilir, güleryüzüyle,kibarlýðýyla herkese yardýmcý olmaða çalýþýr, suçlularý da anýnda yakalamayý çok iyi bilir sonrasýnda kasabalarýn, köylerin,hatta insanlarýn isimlerinin bile deðiþtiðiþi ülkemizde, herþeyin deðiþtiði gibi polisimiz de deðiþti öncesi alýþtýðýmýz kibar,nazik, silahsýz yardýmsever, babacan polislerimizin yerini asýk suratlý, kaba, tehditkar, belinde tabanca benim benim diyen,aðzýný açacak olaný dövmeye hazýr bir polis yaratýldý. Hasan Cezaroðlu Ýskoçya Baþbakaný Salmond'dan istifa kararý Ýskoçya'da baðýmsýzlýk için kampanya yürüten Birinci Bakan Alex Salmond, referandumdan 'hayýr' sonucunun çýkmasý üzerine görevinden istifa edeceðini açýkladý. Anayasa oylamasýnda %63 hayýr karþýsýnda bizimkiler sadece tatil yaptýlar. Ýstifa, sýrtýný iþgale dayamýþ yüzsüzlerin kitabýnda yazmaz. Ýlkay Adalý Yaseminler düþer yaþama. Her gün yaðar kucaðýma. Mutluluk gibi. Günsel Djemal Elüstün Othello kale duvarlarýndan yýkarak geldi bir abi hurma aðaçlarýnda cýrcýr böceklerinin kanatlarýný uçurduðum gün Okyanuslar ötesinden masallarda yüreði örselenmiþ güvercinler getirdin taþ duvarlara yaslanýp yakamoza döküldüm geldin benim bir abim olsa bütün silahlar çürürdü Saykan Photograpy Kantara'da Zeytin Aðacý.Yedi metre otuz beþ santim cevresi Tahmini yaþý yedi yüz yýllýk. ( 7.35 Cm cap.) Ahmet Gürses Korunmaya alýnmalý... Saykan Photograpy Evet Baþar bey bunlardan dört adet bulunuyormuþdu yan yana biri yangýnlarda malesef kül olmuþ,yeri hala daha duruyor.oðlum ve dünürümle metre ile ölçdük ve tam tamýna Yedi Metre Otuz beþ santim.hayranlýkla izledik.bu zeytin aðaçlarý asýrlar boyu her türlü zorluða ðöðüs germiþler ve bir tane kendini bilmez kiþiler tarafýndan bir izmaritle yok edilmiþ.yýkýlmadým Ayakdayým Dercesine.. Cemile Özer Artan yemeklerin atýlýp ziyan olacaðýný izah etmek yerine; "Yemeðini bitir, yoksa rüyanda peþiden koþar," ya da "Tabakta ne kadar pirinç býrakýrsan o kadar çocuðun olur," dediler Kesici aletlerin tehlikelerine dikkat çekmek yerine; "Makasýn aðzýný açýk býrakma, evden ölü çýkar," dediler... Sabahlarý yüz yýkamanýn bizi güne hazýrlayacaðýný söylemek yerine;"gece þeytan iþemiþtir, o çapaklar þeytan iþemesiyle oluþuyor, yüzünü yýka!" dediler..gece sakýz çiðnerken uyuyup kalmanýn tehlike yaratacaðýný söyleyip uyarmak yerine; "Gece sakýz çiðnenmez, ölü eti çiðnemiþ olursun!" dediler... Lambalarýn cýlýz ýþýðýnda yaþanan dönemlerde, gece týrnak kesmenin temizlik açýsýndan sakýncalarýna dikkat çekip, bunun gündüz gözüyle yapmamýzý istemek yerine;"gece týrnak kesme, ömrün kýsalýr!" dediler... Ateþle oyun oynamanýn tehlikesine dikkat çekmek yerine; "Ateþle oynama, altýný ýslatýrsýn!" dediler... Erkek çocuklarý için, ayakta çiþ yapmanýn saðlýða zararlý olacaðýný anlatmak yerine;"ayakta iþeme, pipin düþer!" dediler... Küçük kardeþin üzerinden atlamanýn, onun için tehlike yaratacaðýný söylemek yerine;"kardeþinin üzerinden geçme, cüce kalýr" dediler... Rastgele yerleri tuvalet olarak kullanmanýn hijyen açýsýndan sakýncalarýna dikkat çekeceklerine;"küle iþeme, þeytan çarpar, yamulursun alimallah!" Ýsmail Özuçar dediler... Neyin, neden yapýlmamasý gerektiðini açýkça anlatmak yerine; "Onu yapma, bunu etme, Allah çarpar!" dediler... Üzerimizde otorite kurabilmek için bize heykelleri iþaret ederek;"bak iþte bu çocuk annesine/babasýna karþý gelmiþ de ondan böyle olmuþ!" dediler... Daha birçok sebepten dolayý, þunlarý da söylediler; "Çok peynir yeme, karnýnda kurt olur!" "Gece vakit ýslýk çalma, þeytanlar toplanýr!" "Öcü geliyor, seni ona veririm!" "Kahve içme kararýrsýn!" "Ellerini birbirine baðlayýp oturma, kýsmetin kapanýr!" "Giysi üzerindeyken söküðünü dikme, nasiplerin baðlanýr!" "Dikkat et aynayý kýrma, evde kalýrsýn!" "Eþiðe oturma, iftiraya uðrarsýn!" "Gece deðirmen yanýndan geçme, cinler musallat olur, bir daha býrakmaz!" "Ölüp de tabuta konulduðunda, tabuttan kalkmak isteyeceksin, baþýn tabuta vuracak, "eyvah, ben öldüm" diyeceksin!" "Bebeðin yüzünü ört, þeytan tükürür!"... Bizim nesil bu sözleri duya duya büyüdü.muhtemelen onlar da büyüklerinden duya duya öðrenmiþlerdi. Ruhsal dengemizi koruyabildiysek ne mutlu bize Sahi; heykel gördüðünde hala irkilen var mý aranýzda? Nehir Iþýksel Eftagomi'ye 1-1, 5 kilometre kala (Büyükkonuk yolundan) saðda, yol kenarýnda benzer özellikte, yýldýrým düþmesi sonucu gövdesi bir miktar boþalmýþ benzer bir zeytin aðacý var. Bence onu da arþivleyin. Saykan Photograpy Nehir haným bu zeytin aðacý yaklaþýk yedi yüz yýllýk olmalý.sizin bahsetmiþ olduðunuz aðacý biliyorum bundan çok daha genç yaþca. Tamer Iþýksel Kantara'ya ilk çýktýðýnda saðdaki oteli 50 metre geçtikden sonra sol tarafta 1 meþe aðacý anýtý vardý,1 gün çýktýðýmda aðaç desdeklenmediði için kýrýlmýþ çökmüþ sonrasýnda ise tüm aðaç testereynan kesilip evlere odun olmuþ. 1.Kaç kiþinin soyadý deðiþti? Kaç kiþi orjinal soyadýný alabildi? 2.Kaç köyün orjinal adý yeni nesiller tarafýndan bile olduðu gibi kullanýlýyor ve türkçeleþtirilmiþ isimleri kullanýlmýyor? 3. Kaç kiþi Kýbrýs kanallarýnda Kýbrýs aðzý konuþuluyor diye "bundan böyle "düzgün Türkçeyle konuþacaksýnýz" diyenlere öfkelendi? Eðer bunlardan en az biriyseniz bu Perþembe Akdoðan Belediye parkýnda Akdoðan Fikir Sanat'la "Asimilasyon Üçlemesi" filminde buluþalým.. Saat 20.00'de. Bekleriz... FACÝYA ABA DERTLÝ OKURLARININ MEKTUPLARINI CEVAPLIYOR "EVLEN BENÝM ÝLA!" YAZAR ULAÞ BARIÞ "Sevgili Faciya kardeþim, Sana aba deyemiyorum zira tahminim az çok akranýmsýn. Sana Lefkoþa'dan yazýyorum, derdim büyük. Sevgili Faciya, ben gocamýnan severek evlendim, 16 yaþýndaydým, 40 sene da evli kaldýk. Gocamý geçen sene kalp duttu hastaneye yetiþtiremedik. O günden beri dulum. 2 dane çocuðum var 2'si da Londura'da yaþar. E böyle olunca hal, galdým ben gara baþýma bunda þeherin içinde. Onda Gonetra'da yaþayan gardaþým bana dedi evlendirsin beni da daha gencim. Dedi bana huyu suyu güzel bir adamcýk vardýr köyde. Akýbet gittim köye geçen ay da gösterdi bana adamý. Tam bir beþaret tam bir birmandi, hiç beðenmedim. Sol golu da nüzüldü galiba virra titirerdi. Fakat bir gave içtik kendisiyle gardaþýmýn evinde, kalktýk telefon numarasýný da verdik, ayvayý yedik. Þimdi içer içer gece arar beni der 'evlen benim ila'. E ben da derim 'evlenmem senin ila'. E yahu napacam ben bu deliyi? Her gece arar 'gat alacam saaa, yat alacam saaa' der. Ma neyi alacak yahu? Çoban yahu bu, ben gördüm veran bir hanayý var köyde bir da saravallagisi kapýnýn önünde atýlý durur. Ýstemem ben Faciya bunu, napacayýk, gideyim polise da ihbar edeyim geni acaba? Ne den sen? Gözlerinden öptüm. Rumuz:Þanssýz." "Sevgili Þanssýz gardaþým, E sen da aranýn ha? 40 sene çektin baþýnda adam, tam ne güzel gurtuldun da kalkan gene birini sarasýn baþýna bela yahu? Bir sürü Kruz turu var, tatil turu var, ne gitmen gezen yahu da durdun baþýna bela aran? Gat alacakmýþ saa, yat alacakmýþ saa ha? Oldu olacak mebus garýsý da yapsýn be guzum seni. O deðil tam da horgadigo çýkdý adam, telefonda bile gonuþmasýný bilmez. 'Evlen benim ila' der saa yahu? Ma ne vordo gonuþmacýktýr ha bu? Bence gene ararsa seni bu mektubu okuduktan sonra de genne 'Poliste çok yüksek tanýdýklarým var hem da 3 yýldýz 1 gorona. Seni labord ettirecem polise da gün yüzü görmeycen'. Ha eðer gene ararsa, bak saa bu mektubun altýna nimoromu yazýyom, oradan araycan beni da bak göresin ben naparým onu. Terbiyesize bak sen. Hade üzülme. Varayým gideyim bastýrayým Molohiyayý üstüne da gene bir þey olursa aran sen beni direk layýndan. Hade gal saðlýcakla." Zehra Gökçen Ananýn Planý 1. gecesi hem güldük hem agladýk Zalihe Susuzlu'ya ve ekibine bize bu güzel geceyi yaþattýklarý için teþekkürler...

11 23 Eylül 2014 Salý 11 Ercan Gündoðan Mustafa Akýncý ile ilgili düþüncemi þimdiden paylaþayým da sonradan sorun çýkmasýn... KKTC'nin en iyi, yetenekli ve dürüst politikacýlarýndandýr. Þimdiden umut olmaya baþlamýþtýr. Uzaktan tanýyorum ve çok saygý duyuyorum. Ammma, kazanýrsa, kendisi de durumu deðiþtiremez...çünkü, tüm olumlu özelliklerine raðmen, sadece "seviyeli birliktelik" taraftarý gibi görünmektedir. Ayrýca, AB'ye yakýn bir sosyal demokrattýr...oysa, iki halkýn birlikte yaþamasý için, çok daha fazlasý gerekir...daha önce yazdýðým gibi, sosyalizm olmadan, halklar birlikte yaþayamaz...hele Kýbrýs'ta hiç! Ama yine de kendisine saygým büyüktür... Derman Saraçoðlu Erdogan'la Davutoðlu'na, Amerikalýlar ve Ýngilizler mutlaka sormuþlardýr þu soruyu diye düþünüyorum: "Sayýn Erdoðan nasýl becerdiniz bu iþi IÞÝD'le? Bizimkilerin kelleleri havada uçuþurken, nasýl oldu da, siz becerip, sizinkileri burunlarý bile kanamadan kurtarabildiniz? Biz çok zor durumda kaldýk kamuoylarýmýz önünde. Soranlara diyecek birþey bulamýyoruz." Sadece Amerika Ýngiliz kamuoylar deðil, Türkiye kamuoyu da merak ediyor doðrusu. Ankara ne dedi acaba Obama'ya ve Cameron'a? ''MÝT'in büyük baþarýsý diye sunulmaya çalýþýlan bu kurtarma iþi ile ilgili henüz kimse rahatlamýþ deðil. Herhalde rahatlama Halifenin gün gele yapacaðý açýklama ile ortaya çýkabilecek Ya da Mahmut Anayasa "Bu Hastane T.C Devleti'nin Yardýmlarý ile Yapýlmýþtýr"... "Bu Ambulans T.C Saðlýk Bakanlýðý'nýn Hediyesidir"... "Bu yol T.C Karayollarýnýn Katkýlarýyla Yapýlmýþtýr"... "Bu Kavþak T.C Yardým Heyetinin Kýbrýs Türk Halkýna Hediyesidir"... "Bu Park Ankara Büyükþehir Belediyesinin Katkýlarý ile Düzenlenmiþtir"... "Anomavroriyerge" derdi anam, asýl öyle... "Beytambal Galsýn" gibi biþey... Haa bu arada nüfüsumuz kaçtý? Ya nüfus yapýmýz? Doðru ya "Epey Kalabalýðýz"... Hasan Cezaroðlu Nüfusumuz, T.C. Devletinin katkilari ile daha da kalabalýklaþmaktadýr. Andreas Papandreou Tarzýný beðendim Mustafa. Gerçek bir Kýbrýslýsýn Þevki Kýralp Birlikten kuvvet doðar Hasan abi sýkma canýný:) Ali Gazi Otelde kalan iki Alman ile konuþuyordum. Söz arabalara yollara geldi. Almanya'da otobandaki hýz sýnýrýnýn kaç olduðunu sordum. Bana Almanya'da iki çeþit motorway olduðunu bir tanesinde hýz sýnýrý bulunduðunu diðerinde ise hýz sýnýrýnýn olmadýðýný söyledi. Nasýl dedim istediði kadar hýz yapýlabilinir mi diye sordum. Evet dedi horse power (beygir gücü demek) arabalarla 500 km. mesafeyi 2-2,5 saatte alanlar var.. 2 saatte alýyorlarsa 250 km. saatte 2,5 saatte alýyorlarsa da 200 km saatte yapýyorlar demek ki.. Her iki otobanda kaza oranlarýný sordum. bana cevap olarak her iki türde de kaza sýfýra yakýn dediler.. Aklým uçtu vallahi. Adamlar km hýz yapýyorlar sýfýra yakýn kaza var. Biz 75 km. hýz sýnýrý ile yollarýmýz kan gölüne dönüyor. Yetkisiz yetkililer bu size bir þeycikler çaðrýþtýrmýyor mu? Her iki yerde de insan faktörü var. Olayý yöneten insandýr. Biri 200 km diðeri 75 km yönetiyor. Size ben söyleyeyim.. Altyapý bozuktur. Altyapý derken kaplama deðil. Külliyen bozuktur.. Iþýklara varýncaya kadar. Edremit kavþaðý ile Girne yol ayýrýmý arasýnda iki adet trafik ýþýðý var. Bir hafta içerisinde 3 kez kýrmýzý ýþýk ihlali gördüm. Sað þeritten gelen saða dönüþ için yanan yeþil ýþýðýn doðru gidecek olanlar için yandýðýný düþünerek geçiyor. Karþý yönden de saða dönüþ yapýlýyor.. Bakýn þimdiden söylüyorum... Burada büyük ve ölümlü kaza olacak... Vebali kimin omuzlarýnda olacak acaba... Tüm kazalarýn da bundan sonra olacak olanlarýn da vebali yetkisiz yetkililerin omzundadýr... Ercan Saymen Daha ne isterik. Çocuk yapma derdi yok bakma derdi yok Özben Aksoy Kuru kalabalýk..nerede çokluk orada otluk Hamza Irkad Statükonun saygýdeðer devletlileri de bu nüfusu onaylamakla ve yasal bir statüye oturtmakla meþgul... Baþkada bir meþguliyetleri yok zavvalýlarýn. Lila Hayri Allah razý olsun yoksa en az3 çocuk kim yapacaktý? "ana" her derde devadýr. Emine Çizel Biz azýnlýk olarak kaldýk kalmayada devam ediyoruz Miran Bedirxan Miroglu IÞÝD'li soysuzlarýn saldýrýlarý ile birlikte binlerce Rojava'lý Kürt yurtlarýný terk ederken, yaþanan görüntüler yürek burkuyor. 6 yaþýndaki minik Kürt kýzý Zelal, 20 kilometre boyunca 8 aylýk kardeþini aç susuz kucaðýnda taþýdý... Nilgün Ecvet Orhon Umarým ve dilerim sadece iddiadýr... Þok iddia; IÞÝD KKTC'de.. Rum istihbaratýnýn bu sözleri çok konuþulur! Mehmet Akerson Eee sorma gir hani olan bir ulke olursa bunlar gayet normal Bekir Barut Bizim mahalle dolu Hasan Recep Ne sorma gir haný yav?? Et da Býçak da ellerinde adamlarýn!! Esas yabancýlýk çeken de bizleriz; Kýbrýslý Türkler!! Yabancý bir ülkede elimizi kolumuzu sallýyarak yürüdüðümüz gibi, KKTC denilen yerde yürüyemeyik.. Yürüyebilir miyiz??? Tarýk Günersel Amerikalý barýþçý büyükanneler: "IÞÝD Irak'a müdahalemizin bir ürünüdür!" 21 Eylül Dünya Barýþ Günü baðlamýnda ABD'nin Philadelphia kentinin en merkezi parkýnda toplanan "Büyükanneler Barýþ Tugayý" ABD yönetimlerinin müdahale ve iþgal politikalarýný kýnadý. "Philadelphia Granny Peace Brigade" yeni müdahale giriþimine karþý gösteri yaptý. "IÞÝD Irak'a müdahalemizin amaçlanmamýþ bir ürünüdür!" diyen büyükanneler "When will we ever learn?" ("Hiç öðrenemeyecek miyiz?) yazýlý bir pankart da açtýlar. Protestoculardan biri sohbet sýrasýnda "Erdoðan yönetiminin IÞÝD'e destek verdiðinin farkýndayýz," dedi. Hamza Irkad Karþý çýkmak mý zor, çýkmamak mý? Sanýrým bizler inandýrýldýðýmýz þeyi yapýyoruz. Neye inandýðýný bilen varsa söylesin Ahmet Ersöz Durmaz yerinde bu türksat Bir daha deðiþirse hemen sat Vermedi bize bir rahat Bu memlekette herþey vasat (a.e.) Ahmet Ersöz Bir heyecandýr gidiyor Ralliciler geliyor Bu bizi tatmin etmiyor Gelen koyup gidiyor xxx Tanýmam diyorsun Her türlü oynuyorsun Fýrtýnalar mý kopsun Kýbrýs Türkü ne olsun xxx Ceplerimizde çeþit kimlik Ne birlik kalmýþ ne benlik Menfaate dayalý beraberlik Iþimiz gücümüz gevezelik (a.e.)

12 12 23 Eylül 2014 Salý 'Kayýp' Üzerine... Aliye Ummanel: Travmalar Kuþaktan Kuþaða Aktarýlýyor Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'ndan yazar, yönetmen Aliye Ummanel ile 'Kayýp' oyunu, kayýplar ve kayýp nesil üzerine konuþtuk. RÖPORTAJ: HASAN YIKICI - GAZETE360 Aliye Ummanel: "Ben yüzleþmenin aslýnda bir tür acý kazýma olduðuna deðil de akýl ve yürek yoluyla yaþananlarý farklý kutuplarla irdelemek ve anlamak çabasý olduðuna inanýrým." Milliyetçiliðe yaslanmadan... Bir Rum'un bir Türk'ün, bir Türk'ün de bir Rum'un ilgi ve empatisine ihtiyacý olduðunu altýný çizen Ummanel gerçek yüzleþmenin, birbirimizi milliyetçiliðe yaslanmadan, dine dayanmadan, tamamen insani boyutta anlamaya çalýþarak gerçekleþebileceðini düþünüyor. Kayýp bir kuþak... Özellikle oyunda Kayýplar ile genç neslin anlam kaybýný örtüþtürmeyi baþaran Ummanel, bugün ortada bir savaþ olmamasýna raðmen onun getirdiði büyük bir anlam ve umut boþluðu olduðunu belirtmekte. Ummanel, kayýp kuþak için ise, "Bir tür anlam kazýsýdýr herhalde þimdiki kuþak için yaþanan. Oyundaki genç için de yaþanan bir tür anlam kazýsýdýr" demekte. Ýþte Aliye Ummanel ile yaptýðýmýz söyleþi: 'Kayýp' oyununu kaleme alma süreciniz nasýl þekillendi? Nereden böyle bir oyun yazmaya vardýnýz? Oyun kendini yazdýrdý, diyebilirim. Çünkü ihtiyaç duydum yazmaya. Ýçinde bulunduðum bir süreçti; sevdiðim insanlarýn baþýndan geçen bir süreçti kayýp, kayýplarýn bulunmasý, kazýlarýn yapýlmasý ve yeniden gömülmesi süreci. Ben de kendimi bu hikâyenin içinde buldum. Uzunca bir zaman da ortasýndaydým. Dolayýsýyla ihtiyaç duyuyordum yazmaya. 2008'den itibaren parça para yazdým. Daha sonra 2012 Temmuz'unda bütün bunlarý bir araya getirmek istedim. Sanki bir süreç tamamlanmýþ gibi hissettim yýlýnda kapandým ve metni bitirdim. Ondan sonra da iki yýl kadar dinlendi. Þimdi sanki böyle tam sahnelemenin zamanýymýþ gibi hissettim. Belli parçalar bir araya gelir, belli bir tarihsel, toplumsal sürecin içerisinden geçtiðimizi hissedersiniz ve "bu lafý þimdi söylersem daha fazla insan duyar ve daha yaralý olur" þeklinde düþünürsünüz. Böylece bu dönemde sahneledik. Bunu güdüleyen þey de en fazla 1974'ün 40. yýlýný yaþýyor oluþumuz. Biliyorsunuz bir tiyatro festivalimiz var. "Yüzleþme" temasýnýn altýný çizdik buradan hareket ederek. "Biz neyle yüzleþirsek, hangi tarafýmýza dönüp bakarsak bundan sonraki yolda da barýþa daha yakýn oluruz?" gibi bir düþünce ve sorgulama içindeydik. Yýllarýn müzakere süreçlerinden geçiyoruz. Kimi zaman daha bir kýpýrdanma oluyor kimi zaman toplumun artýk býktýðý hissediliyor. Neyle yüzleþirsek, hangi tarafýmýzý onarýrsak onun adý da "çözüm" deðil, "barýþ" olur? Bu anlamda yüzleþme meselesini deþmemiz gerekmektedir. 'Çözüm' ve 'barýþ' ayrýmý yaptýnýz. Çözüm daha çok teknik bir mesele ama barýþ daha insani ve toplumsal bir mesele Evet, barýþ daha insani ve toplumsal bir meseledir. Barýþ doðrudan insanlarýn yaþantýlarý, iç huzurlarý, birbirleriyle huzurlarýyla ilgilidir. Ve teknik bir mesele deðildir. Oyunda da sanýrým bu iki ayrýmýn yansýmasýný görürüz. Farklý kuþaklar var oyunda. Ve bir yüzleþme sorunsalý da iþleniyor. Kayýplar konusu özelinde Kýbrýslý Türklerin kendi geçmiþleriyle yüzleþmelerinde ne kadar baþarýlý olduklarýný gözlemliyorsunuz? Yüzleþebilen bir toplum muyuz yoksa belli baþlý travmalarý yeniden üreten bir toplum muyuz? Yüzleþmenin kendisi belli bir olgunluk gerektirdiði gibi ayný zamanda belli bir olgunluk da getiriyor. Yani biz bireysel serüvenlerimizde de kendimizle yüzleþebildiðimiz ölçüde bir sonraki aþamaya, daha olgun bir yaþama adým atarýz. Bu toplumlar için de geçerli. Ben yüzleþmenin aslýnda bir tür acý kazýma olduðuna deðil de akýl ve yürek yoluyla yaþananlarý farklý kutuplarla irdelemek ve anlamak çabasý olduðuna inanýrým. Bu bakýmdan aslýnda sanki doðru yerlere bakmýyoruz gibi geliyor bana. Baktýðýmýz yerler doðru deðilmiþ gibi geliyor. Bizim tarihimizde bütün bu sýkýntýlar saklýyken ve günümüze de çok büyük ölçüde yansýrken gündelik baþka dertlerle aþýrý derecede ilgileniyormuþuz gibi, sanki bambaþka yönlerde debeleniyormuþuz gibi hissediyorum. Dolayýsýyla gerçek yüzleþmenin aslýnda hem kendi tarihimizi hem de birbirimize ne yaptýðýmýzý anlamakla gerçekleþeceðine inanýyorum. Eðer bu savaþ esasen Türkler ve Rumlar arasýnda yaþandýysa Tükler Rumlar'a, Rumlar da Türkler'e insani boyutta yaklaþmalý. Öncelikle bunlara bakmalýyýz. "Toplumun belli bir kesimi bu acýyý yaþarken büyük bir çoðunluðu bundan haberdar bile olmuyor" Sanki bütün bunlarý, ateþ düþtüðü yeri yakar misali, sanki münferit, bireysel belli ailelere özgü bir meselelermiþ gibi yaþýyoruz. Toplumun belli bir kesimi bu acýyý yaþarken büyük bir çoðunluðu bundan haberdar bile olmuyor. Bu, toplumu ve geneli ilgilendiren bir þey olmalý. Çünkü bizi bu noktaya ortak bir savaþ getirdi. Gerçek yüzleþmenin, dediðim gibi, birbirimize ne yaptýðýmýzý anlamakla saðlanacaðýna inanýyorum; birbirimizi milliyetçiliðe yaslanmadan, dine dayanmadan, tamamen insani boyutta anlamaya çalýþarak. Tabii bu çok acý bir süreç ama gerekli. Yüzleþme aslýnda, bunlarý doðrudan, en acý haliyle yaþayanlardan çok da bunlardan gittikçe uzaklaþanlar için gerekli. Berlin'de insanlarýn yüzleþme çabalarýnýn görünür olduðu çarpýcý bir durum var. Yolda yürürken kaldýrým taþlarýnýn bazýlarýnýn altýn renkli olduðunu, gün ýþýðýnda parladýðýný, yürürken gözünüze çarptýðýný fark edersiniz. Bazý apartmanlarýn önünde rastladýðýnýz bu taþlarda aslýnda o apartmanlarda yaþayan ve Ýkinci Dünya Savaþý'nda Almanlar tarafýndan öldürülen Yahudilerin isimleri yazar. Dolayýsýyla yürürken ona takýlýyorsunuz ki sizden sonra gelen nesiller takýlmasýn. O, gerçek bir yüzleþme çabasýnýn tezahürüdür. Belki biz bazý meseleleri münferit dertler gibi deðil de topluma mal olan süreçler olarak yaþarsak, birbirimizin acýsýný anlarsak, Türkler Rumlarýn, Rumlar da Türkler'in acýsýný anlarsa; bu konular doðrudan o ailelerin meseleleri olmaktan çýkar da birbirimize yaptýklarýmýzýn ne olduðunu anlarsak geliþme kaydederiz diye umuyorum Doðrudan o acýlarý yaþayanlarýn düþüncesi daha önemlidir tabii ki ama, þahsi düþünceme ve hissime göre, belki þimdi yapýlan "anýtlar" bu acýlarýn yaþandýðý yerler için düþünülse -ki aslýnda anýt yerine sadece bir hatýrlatmaya ihtiyaç var- ve 'biz aslýnda bir baþkasýna nasýl acý verdik' þeklinde düzenlense belki de çok daha etki yaratan bir durum olurdu Bunlar dediðim gibi benim þahsi düþüncelerim, ben bu konulara edebiyat ya da tiyatro yoluyla yaklaþabilirim, oysa bu süreci yaþayanlarýn çok daha farklý hassasiyetleri vardýr Oyunda 'Kayýp' meselesini iki anlamda iþliyorsunuz aslýnda. Kayýplar ve kayýp kuþak. Bu meseleye kafa yorduðunuzu anlýyoruz oyunu izleyince. Bu meseleye kafa yoruyorum ve ona yaklaþýrken bizden sonrasýna nasýl yararlý olurum diye de düþünüyorum Somut bir kaybýnýz olduðu zaman bu bir nebze daha nereden yaklaþacaðýnýzý bileceðiniz bir þeydir. Görünmeyen, oyunda iþlenen türede soyut bir kayýp olduðu zaman ayrý bir zor oluyor. Travmalar kuþaktan kuþaða aktarýlýyor. Bugün ortada bir savaþ yok ama onun getirdiði büyük bir anlam boþluðu var, umut boþluðu var. Esasen galiba ben savaþýn, savaþ sonrasý nesle ne yaptýðýna odaklandýðým için böyle bir yola sapýyorum. O görünmeyen kaybýn yerini nasýl dolduracaðýz, onunla nasýl baþa çýkacaðýz gibi bir kaygýyla yazýldý oyun. O anlam boþluðunun, umutsuzluðun kaynaðýný ta o döneme giderek aramak, nesiller geçtikçe çok daha dolambaçlý bir yol alýyor. Ortak bir halet-i ruhiye var fakat bunu anlamlandýrmakta zorlanýyoruz. Bunun kökeni de toplumsal tarihsel bir meseledir. Siz oyun sonrasý mesajýnýzda ifade etmiþtiniz: "Kayýplara topraðý kazarak ulaþýrýz ama anlamý yitiren kuþak anlama zamaný kazýyarak ulaþabilir." Bir tür anlam kazýsýdýr herhalde þimdiki kuþak için yaþanan. Oyundaki genç için de yaþanan bir tür anlam kazýsýdýr. Hamlet ile bire bir örtüþüyordu. Bu süreci yaþarken bunu hissetmemek mümkün deðildir. Kimlik bunalýmý yaþayan Hamlet ile bu kuþak arasýnda bað kurmamak mümkün deðilmiþ gibi geliyordu bana. Çünkü o da iki çað arasýnda kalan bir adamdýr. Yine ayný þekilde bir önceki bulunduðu toplumsal tarihsel dönem ile baþa çýkmak zorunda. Oyunda ileriye de yürümek isteyen genç bir adam var ama tam olarak nasýl gideceðini bilmiyor. Hem arada kalmýþtýr hem de diretmektedir. Geçmiþin meselesini kazýmak istemiyor ama bir noktadan sonra da direttiði þey baþýna geliyor. Týpký annesine olduðu gibi. Onunla cebelleþmeden bir sonraki aþamaya geçemeyecek. O, bire bir örtüþmeydi ve tabii ki ayný zamanda da kurgu itibariyle çok yardýmcý oldu o kuþaðý ele almakta. "Hamlet'i oynamanýn anlamsýz olduðu yerde oynamak zorunda kalan bir adamla" karþý karþýyayýz. "Oynadýn ne olacak? Ýçeri giremiyorsun, dýþarý çýkamýyorsun. Acayip bir yer!" Bir taraftan da böyle bir anlamsýzlýkla cebelleþmeye çalýþan bir aktör. Napan- napacan gibi... Aynen onun yansýmasý. Fakat tam anlamýyla hepimiz için geçerli, yaþamakta olduðumuz þeyin bu toprakla baðýný kuramadýðýmýz zaman büyük bir anlam boþluðuna düþüyoruz. Gerçek yüzleþmeyi yaþayamýyoruz ve bir sonraki aþamaya geçemiyoruz. Ama bunu en acý þekilde yaþamak zorundayýz. Sanýrým Kayýplar meselesi diðer meseleler gibi teknik bir meseleye indirgeniyor ve insani tarafý çýkartýlýyor iþin içinden! Bir taraf savaþ sonrasý bazý boþluklarýn hayrýný görüp yükselirken diðer taraf arkadan gelen yükü çekmeye devam ediyorsa, ortada bir sorun var. Politikanýn, devlet politikasýnýn dahi daha insancýl yöne doðru sapmasý lazým. Çünkü biz meseleyi rakamlarla ve teknik bir boyutla ele almaya baþladýk. Bütün bir süreci, Kýbrýs sorununu da aslýnda! Bunun daha insani boyutlarda ele almalýyýz. Özellikle empati üzerinde durarak, birbirimizin acýsýný anlama meselesi üzerinde durarak, daha doðru bir þekilde yol alabiliriz diye düþünüyorum. Bunun sadece münferit bir þekilde aileleri, kayýp yakýnlarýný ilgilendiren bir mesele gibi deðil toplumun genelini ilgilendirmesi gerekiyor. Zor ama bir Rum'un bir Türk'ün acýsýyla bir Türk'ün de bir Rum'un acýsýyla ilgilenmeye ihtiyacý var. Kayýp cenazelerindeki politikacý konuþmalarý, insan için hiçbir þey ifade etmiyor. Bu gerçek yüzleþmeden çok uzak bir tablo. Oyunda üç farklý kuþak var. Ve üç kuþaðýn yaþadýðý ayrý travmalar, kesiþim noktalarý. Üç kuþaðýn savaþla ve savaþ sonrasý zamanla ve kayýp kavramýyla iliþkisi nasýldýr diye düþünmek lazým. Büyükbaba'ya baktýðýmýzda, bütün oyun boyunca en uzun cümleyi komite eve geldiði vakit konularla en yakýn temas noktasýnda, onu yüzleþmeye zorladýklarý vakit kuruyor. Ve paragraflarca konuþuyor. O ana kadar onun duymadýðýný zannederiz ve çok az konuþur. Aslýnda en derin yarayý alan bire bir, somut haliyle yaþayan kuþak, konudan uzaklaþma çabasý içinde. En acý yüzleþmeyi de o yaþar bir bakýma. Kadýn açýsýndan baktýðýmýzda, hem zaman bakýmýndan çok uzaklaþýyor hem de yakýn olmak zorunda kalýyor. Buraya bellek meselesi giriyor biraz da. Ama oðlan için, ona doðrudan tanýk olmayan ve en uzak olan kiþi için, uzak bir meselenin zorla yakýnlaþmasý gibi bir süreç. O tam anlamýyla bunun anlamýný arýyor. Onun için kayýp kavramý daha bir soyut ve nesille iliþkilendirilen bir kavrama dönüþüyor. Ve evet anlamý nedir? Geçmiþi bugüne getirmenin anlamý nedir? Genç bir adam için bunun anlamý nedir? Bunu ancak gelecekle iliþkilendirerek anlayabiliriz... Geçmiþi geçmiþte býrakmak gerekir mi sizce? Ben bu konuda bir þey önermek yerine konuya farklý açýlardan yaklaþmaya çalýþýyorum oyunda. Sadece, finalde seyirciyi umutsuz býrakmamayý tercih ediyorum. Buruk bir son ama umut var. Ne ise o, onu göstermeye çalýþýyorum. Bireysel serüvenlerinde insanlar için yüzleþmenin iyileþtirici bir aþamaya götüreceðine inanýyorum. Toplum için de böyledir. Þu aný yazdýðým için bir þey öneremiyorum. Ama gerekliliðine inanýyorum bu meselelere inmenin. Gerçek bir barýþa ulaþabilmek için gereken dersleri de almak zorundayýz. "Hikâyeyi neden anlatýyorum sorusunun yanýtýný iyi vermek gerekmektedir" Tiyatro ile bu konun iþlenmesi sanýrým ayrý bir de etki yaratýyor? Tabii ki, tür gereði böyle. Þiir daha bireysel bir iliþki gerektiriyor þiir ile okuyan arasýnda. Roman yine belki öyle. Tabii ki onlarýn da çok geniþ etki alanlarý vardýr. Ama tiyatro ile bunu çok daha doðrudan, çok daha etkin bir þekilde saðlayabilirsiniz. Daha uzun zamana yayýlan bir etki gibi. Bire birdir; seyirci ve oyuncu ayný salondadýr, doðrudandýr. Sesle, ýþýkla, akla kalbe doðrudan ifade ederek daha uzun, kalýcý bir etki yaratabilirsiniz tiyatroyla. O bir deðiþim yaratacak, seyirci salona girdiði gibi çýkmayacaktýr. Buna inanýyorum. Bir kere kayýp meselesi insanýn kalbine dokunan bir konudur. Yani bir dolu böyle hikâye var. Bu konuyu anlatmayý hedef alýyorsak bizim için mesele konunun ilginçliði olmamalý. Bir faydamýz olacaksa ortaya çýkmalýyýz diye düþünüyorum. Geçmiþteki konunun bugünle sentezini kurmalýyýz diye düþünüyorum. Yoksa sadece ilginç, kederli bir hikâye anlatarak da durabiliriz orada. Fakat bence "bu hikâyeyi neden anlatýyorum?" sorusunun yanýtýný iyi vermek gerekmektedir. Özellikle genç insanlarýn bu oyunu izlemelerini çok isterim. Ýki temsil yaptýk ve bir dolu mesaj aldýk. Genç insanlarýn özellikle izlemesini ve onlarýn yaþamýnda etki yaratmasýný çok istiyorum.

13 23 Eylül 2014 Salý gazete360.com Mehmet ALTAN Rehineler için Amerika mý devreye girdi? gün önce Musul Baþkonsolosluðu nda IÞÝD tarafýndan rehin alýnanlar arasýnda Nermin Taþdelen Yýldýz, eþi Hakan Yýldýz ve çocuklarý Kuzey Deniz Yýldýz da vardý. Nermin Taþdelen Yýldýz ýn Çanakkale TOKÝ Anadolu Lisesi Edebiyat Öðretmeni olan aðabeysi Muammer Taþdelen, rehinelerin sað salim Türkiye ye döndüðünü duyunca hepimiz gibi büyük sevinç yaþamýþ, kýz kardeþini, eniþtesini ve yeðenini karþýlamak için yola koyulmuþ. Yol üzerinde, Çanakkale Ýskelesi nde gazetecilere yaptýðý açýklama dikkatimi çekti: Rehinelerin serbest býrakýlmasý, gelmesi gerçekten çok güzel. Hepimizi sevindirdi ama bu iþ burada kapanmadý. Her þeyden önce þunun hesabýný birileri vermeli. O kiþiler oraya niye terk edildi, niye rehin býrakýldý? Onun hesabý daha verilmedi. Kimse bunun açýklamasýný yapmadý. Orada tehdit varken, tahliye edilmeden býrakýlmalarý zaten baþlý baþýna bir hataydý. 101 gündür, bir rehine yakýnýnýn sorduðu sorularý bile soramayan havuz medyasýnda þimdi aþýrý abartýlý bir hükümet ve MÝT propagandasý yer alýyor. Eleþtiride dilsiz, dalkavuklukta bülbül kesilen bu ciddiyetsiz duruma, sevk ve idarenin nasýl ve hangi elemanlar tarafýndan icra edildiðini tahmin ettiðim için þaþýrmýyorum. Ýstihbarat hep medyada aðýrlýklýydý ama medyanýn bizzat istihbaratçýlar tarafýndan yönlendirildiði, MÝT övgülerinin böylesine bol miktarda yapýldýðý baþka bir dönem de hatýrlamýyorum. Yönlendirilmiþ görevlilerin þamatalarýna kulak asmadan, gerçek habercilik kýrýntýlarý peþinde dolandým. Bir haber analizde, rehinelerin salýverilme zamanlamasýný manidar bulan Ankara daki stratejistlerin, New York ta bugün baþlayacak olan zirve öncesinde IÞÝD e karþý kurulan koalisyona daha aktif destek vermesi istenen Türkiye nin elini zayýflatmak için ABD devreye girdi ve rehineleri býraktýrdý iddiasýna rastladým. Minnacýk bir haberde de PKK nýn Suriye de konuþlanan kolu olan PYD nin silahlý kanadý YPG nin Komutaný Sipah Hemo nun ABD nin de ortak olduðu bir pazarlýkta rehinelerin verildiðini düþünüyoruz cümlesini okudum. Devletin her türlü mahfillerinde bulunmuþ, birbirinden çok farklý ancak kulaðý delik haber kaynaklarý ise kulislerde olup biteni yüzde yüz Amerikan inisiyatifi ile irtibatlýyor. Söyledikleri ne kadar doðru, ne kadar yanlýþ, bunu bilebilecek durumda deðilim ama iddialarý çok düþündürücü. Süreci, IÞÝD in Irak ve Suriye kollarý arasýndaki farký, Amerikan Devleti nin bu kanatlarla iliþkili analizlerini bir yana býrakýyorum. ABD neden devreye girdi ve tam da bu dönemde, BM toplantýsý öncesi, Ankara da kimsenin haberi yokken rehineler neden býrakýldý sorusuna verilen cevaplarla daha çok ilgileniyorum. ABD Savunma Bakaný Chuch Hagel ile Genelkurmay Baþkaný Martin Dempsey nin Senato Toplantýsý ndaki, IÞÝD militanlarýnýn örgüte katýldýklarý üç ayrý kolun da Türkiye den geçtiðini ortaya koyan haritasý irkilticiydi. Uluslararasý sistem, siyasal iktidarýn fazlasýyla IÞÝD ile halvet olduðu noktasýnda kanaat ötesi bir bilgiye sahip anlaþýlan. ABD nin Sünni müttefiklerinin katýldýðý Cidde toplantýsý sonuç bildirisini de 49 rehineyi öne sürerek sadece Türkiye imzalamadý. Bu koalisyona katýlan ülkelerin liderliðini yapan ABD nin Dýþiþleri Bakaný John Kerry, çok daha fazlasýnýn yapýlmasýný istemekle kalmýyor, Türkiye nin önümüzdeki günlerde bu konuda karar vereceðini beyan ediyor. Galiba þimdi artýk o önümüzdeki günler geldi. Siyasal iktidar, IÞÝD ile Batý dünyasý arasýnda keskin bir tercih noktasýnda kalacak. Türkiye nin kapýlarýný Katar ýn barýndýramadýðý Müslüman Kardeþler e açan Ankara, duvara toslamasýna neden olan Sünni- Müslüman dünyasýna liderlik sevdasýndan vazgeçip, keskin bir viraj alarak içinde bulunduðu Batý dünyasýnda park edecek mi? Galiba çok yakýn günlerde siyasal iktidardan sadece bu sorunun cevabý deðil, olumlu yanýt halinde ispatý da istenecek. Rehinelerin býrakýlmasý, Ankara nýn isteksizliðini açýklamak için ileriye sürdüðü mazereti ortadan kaldýrdý çünkü. AKP, Sünni-Müslüman halifeliði hayallerinden vazgeçip, yeniden Batý ya, demokrasiye, hukuka dönecek mi? Ben pek umutlu deðilim. Çünkü burasý epeydir Soma gibi yönetiliyor. Okumuþsunuzdur, 301 iþçinin hayatýný kaybettiði Soma maden faciasýyla ilgili ikinci kez inceleme yapan bilirkiþinin raporuna göre, iþçiler hariç herkes suçlu çýktý. Raporda ayrýca iþletmenin iþçileri fazla üretim için çalýþmaya zorladýðý belirtildi. Ben pek umutlu deðilim. Çünkü siyasal iktidarýn bulaþtýðý türden yolsuzluklar Ýtalya da, Fransa da, Ýspanya da, Ýsrail de ve en son olarak da El Salvador da soruþturulup yargýlanýyor. Hýrsýzlýða bulaþanlar cezalandýrýlýyor ama sadece bizde ayný sürecin adý darbe oluyor. En fazla da oyuncak baþbakanýn önceki günkü açýklamalarýndan dolayý umutlu deðilim. Þöyle diyor: Birincisi Türkiye de siyasetin, bizim üzerimizden içselleþtirici bir siyaset olmasý Geniþ muhafazakâr, dindar kesimi, siyasi sistemin parçasý deðil, temel aktörü haline getirmesi. Ýkincisi de bizim Ýslam anlayýþýmýzýn, din dersi meselesinde bunu söyledim, bazýlarýnýn farklý düþünmesi, din kültürü bilgisine sahip olmamasýný gerektirmez, ona sahip olmasý lazým. Çünkü bu çevre coðrafyada, din faktörü olmadan hiçbir þey izah edemezsiniz. Türkiye de çok zor izah edersiniz. Bakanlar Kurulu Baþkaný na göre siyasal sistemin temel aktörü de din faktörü, her þeyin izah anahtarý da din faktörü. Din olmadan bu bölgede hiçbir þeyi izah edemiyorsunuz, Türkiye de çok zor izah ediyorsunuz. Biri de çýkýp bu baþbakana bir sorsa, þu büyümenin niye durduðunu din açýsýndan bir izah etsene hoca efendi... Hýrsýzlýklarý, yolsuzluklarý din açýsýndan izah etsene... Ayakkabý kutularýný din açýsýndan izah etsene... Arazi rantlarýný din açýsýndan izah etsene... Müteahhitlere devlet kasasýndan çekilen peþkeþleri din açýsýndan izah etsene... Bu din sömürücülüðünden demokrasi, laiklik, insan haklarý, çoðulculuk, piyasa ekonomisi filan çýkar mý? 49 insanýmýz sað salim kurtuldu, bütün ülke mutlu oldu. Rehinelerimizin kurtulmasýyla birlikte de baþka bir siyasi süreç baþladý. Türkiye þimdi safýný kesin bir þekilde belirlemesi için sýkýþtýrýlacak anlaþýlan. Siyasal Ýslam ve din istismarýný demokrasiye feda etmiþ bir zihniyetin ve kadronun, geliþmiþ dünya ile IÞÝD arasýndaki çatýþmada, her þeyi izah eden din adýna kafa kesicilerin yanýnda kalmasý bütün ülkeyi fena sallar. Yok, eðer, aðýr baskýlara dayanamayýp IÞÝD karþýtý cephede yer alýrlarsa, her þeyi din faktörü izah eder diyen anlayýþlarýyla oluþturduklarý ittifaklar sarsýlacak. Palavralarla, algý operasyonlarýyla, havuz medyasýyla gidebilecekleri yere kadar gittiler. Þimdi gerçeklerle yüzleþecekler. Bakalým din faktörü, içine girdikleri çeliþkileri ve karþýlaþtýðýmýz sorunlarý nasýl izah edip bir çözüm bulacak GÝFA HOLDÝNG 300 KÝÞÝLÝK MÜNHAL Bay ve bayan bilgisayar kullanabilen personel alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn ikinci dil bilmesi avantaj sayýlacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmekte olup, 30 Eylül'e kadar kabul edilecektir. Atatürk Caddesi No.34 Yeniþehir - Lefkoþa Tel:

14 14 23 Eylül 2014 Salý DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Yusuf Tandoðan Eczanesi: Mehmet Akif Cad. Hacý Ali Apt. B Blok No:4 Toros Ticaret Yaný Dereboyu Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. No:4/3 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Birisini yerip çekiþtirmek, kovlamak. 2-Naz, iþve. Eksiði, kusuru, ayýbý olan. 3-Bir yere takýlmaya, geçirilmeye yarayan eðri demir. Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. 4-Hristiyanlarýn peygamberi. Ýran, Suudi Arabistan ve Yemen'de kullanýlan para birimi. 5-Harf okunuþu. Halkýn bütünü, kamu. Dolaylý anlatým. 6-Zeybek. Molibden'in kýsaltmasý. 7-Bilardo oyununda kullanýlan deðnek. Neon'un kýsaltmasý. 8-Radyum'un kýsaltmasý. Yazýn karadan denize doðru esen mevsim rüzgarý. 9-Bir uzunluk ölçüsü. Kýzýl sarý renk. 10-Etoburlarýn geliþmiþ dönemlerinde baðýrsaklarýnda yaþayan tenya türü. Sona "A" konursa "Naz, iþve" olur. 11-Güvenliði saðlamakla görevli kimselerin bulunduðu konut. Bir erkek adý. Dünkü bulmacanýn çözümü Antep'te cihatçýlar hastane kurdu Suriye'deki cihatçý örgütlerden Ýslami Cephe üyeleri için Antep'te hastane kurduðu ortaya çýktý gözetiminde girip çýkýyoruz" sözleriyle özetliyor. Kapýlarda tevhit amblemleri Týbbi yardým faaliyetlerini yerinde anlatmayý kabul eden Gökdere, Gaziantep Valiliði'ne yaklaþýk 1 kilometre mesafede bulunan 75 yataklý hastanede týbbi yardým aðý hakkýnda bilgi vermeyi sürdürüyor. Akyol Mahallesi'nde pek çok yurttaþýn yaþadýðý apartmanlarýn çevrelediði binada, 5 adet hastane koðuþu bulunuyor. Ýslami Cephe'nin bir bileþeni olan Tevhit Tugaylarý'na ait amblemlerin hastane koðuþlarýnýn kapýlarýna iliþtirilmiþ oluþu dikkatleri çekiyor. Suriye'deki iç savaþta cihatçý örgütleri destekleyen, IÞÝD'e silah ve mühimmat verdiði iddia edilen Türkiye, Ýslami Cephe militanlarýna hizmet veren týbbi yardým þebekesine göz yumuyor. Antep'te silahlý çetelere hizmet veren 75 yatak kapasiteli kaçak hastane de Ýslami Cephe militanlarý tedavi ediliyor. BirGün'den Doðu Eroðlu'nun haberine göre 2014'ün ilk 8 ayýnda en az700 çetecinin tedavisini gerçekleþtirdiklerini belirten yöneticiler, Antep Emniyeti ve AKP'li Þahinbey Belediyesi'nin yardýmlarý ile hükümetin saðladýðý destekten ötürü memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Sistem nasýl çalýþýyor? Ýlk 5 katý yaralýlarýn kaldýðý hastane koðuþlarýna, yaralý yakýnlarýnýn yatakhanelerine, mutfak ve ilaç deposuna ayrýlmýþ binanýn 6'ncý katý yönetim ofisi olarak kullanýlýyor. Yönetim katýnda 3 doktordan 2'si BirGün'ün sorularýný yanýtlarken, bir diðer yönetici ise þebekenin iþleyiþini anlatýyor. Dernek ve hastane yetkilileri, çarpýþmalardayaralananlarýn haberini Suriye'deki kaynaklarý üzerinden alýyor. Yataklý tedavi görmesi gereken aðýr yaralý mücahitler, Gaziantep'ten yola çýkan araçlar tarafýndan Suriye'den alýnýp ilk müdahalenin yapýldýðý Kilis'e götürülüyorlar. Buradaki servislerde yatak bulunamamasý halinde yaralýlar Gaziantep'e getiriliyor. Örgüte týbbi destek aðý IÞÝD'e verdiði destek nedeniyle uluslararasý toplum tarafýndan da sert bir þekilde eleþtirilen AKP hükümeti, cihatçý örgütlere yardým etmeyi sürdürüyor. Halep'ten baþlayýp Ankara ve Ýstanbul'a uzanan mücahitler için kurulmuþ "týbbi yardým þebekesi"nin faaliyetlerine izin vererek Ýslami Cephe'nin elini kuvvetlendirmeye çalýþýyor. IÞÝD benzeri yapýsý ve en az 45 bin militanýyla Suriye'deki en büyük gruplardan olan Ýslami Cephe'nin yaralanan militanlarý Antep'te tedavi ediliyor. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Gereken önemi vermemek, üstünde durmadan baþýndan savmak. 2-Mercek. Eski dilde "Yýldýrým". 3-Anlam. Bir gýda maddesi. Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. 4-Mecazi anlamda "Güzelliði ile insaný þaþkýna çeviren, aklýný baþýndan alan kadýn". Sodyum'un kýsaltmasý. 5-Gebelikte bazý yemeklerden tiksinip bazý þeyleri yemek için aþýrý istek duymak. Açlýðýný gidermiþ, doymuþ. 6Acýmasýz ve haksýz davranan. Ters okunuþu "Yazýya geçirilmiþ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlama ve ayný zamanda seslere çevirme". 7Lityum'un kýsaltmasý. Hayvan yiyeceði. Bir erkek adý. 8-Bir kimsenin kendinden büyük olan kýzkardeþi. On birimden, on parçadan oluþan. 9-Eski dilde "Anlam, kavram". Sona "A" konursa "Ýtalya'da bir yanardað" olur. 10-Bir erkek adý. Kuzu sesi. Hayatýn sonu, ölüm zamaný. 11Güzel renkli 50 cm uzunluðunda bir balýk. Dikey, dikine. Doktorlar Türkiye'de Týbbi yardým þebekesinin Suriyeli doktorlarý, resmi hastanelerdeyoðun bakým ünitelerinde kalan yaralýlarý, sanki o hastanelerde görevlilermiþçesine ziyaret edip yaralýlarýn durumlarý hakkýnda bilgi alýyorlar. Doktorlar, gerekli durumlarda yaralý mücahitlere hastanelerde pansuman bile yaptýklarýný belirtiyorlar. Mücahitler yoðun bakýmdan çýkartýlýp servise sevk edilebilir hale geldiðinde Gaziantep'te bulunan 4 adet revir olarak kullanýlan eve veya 75 yataklý rehabilitasyon merkezine götürülüyor. Saðlýklarýný tamamen kazanan mücahitler, savaþmak üzere yeniden Suriye'ye gidiyorlar. 'Hastanelerde rezil oluyordu' Suriye'de özellikle Halep ve Ýdlib kentlerinde etkin olan Ýslami Cephe'nin çatýþmalarda aðýr yaralanan militanlarýnýn tedavilerini Gaziantep'te faaliyet gösteren ÝMKANDER saðlýyor. Kamuoyunda 2010'da Gazze'ye uygulanan ablukayý kýrmak için yola çýkan ve Ýsrailli komandolarýn saldýrýsýyla 9 kiþinin yaþamýný yitirdiði Mavi Marmara gemisi olayýyla tanýnan Ýnsani Yardým Vakfý'nda da yöneticilik yapmýþ olan ÝMKANDER Gaziantep temsilcisi Sait Gökdere, "Daha önce mücahit kardeþlerimiz Türkiye'ye geliyor, hastanelerdeki yoðunluktan ötürü rezil oluyorlardý. Hükümetten Allah razý olsun ki gösterdikleri tolerans ve yardýmla çok þey baþardýk. ÝMKANDER olarak Gaziantep'te 75 yataklý bir rehabilitasyon merkezimiz var" diye konuþuyor. Militanlarýn yemekleri belediyeden Gökdere'ye göre týbbi yardým sistemi ÝMKANDER'in topladýðý paralar ve baðýþlarla ayakta tutuluyor. Hastalarýn tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn büyük bölümü, ÝMKANDER'in yürüttüðü ilaç baðýþý kampanyalarýndan edinilenlerle karþýlanýrken, zor bulunan ancak tedavi için gerekli ilaçlarsa toplanan paralarla alýnýyor. Gökdere, temizlik malzemesi ve gýda gibi ihtiyaçlarýn Gaziantep'in merkez ilçesi olan Þahinbey Belediyesi tarafýndan saðlandýðýný gizlemiyor. Öte yandan hastane 4 devreli bir güvenlik kamerasý sistemiyle izleniyor ve giriþ-çýkýþlar takip ediliyor. Gökdere, güvenlik sistemini yerel polislerin tavsiyesiyle kurduklarýný belirtiyor. Sendika.Org Þebeke gözetiminde Gökdere daha önce ÝMKANDER kanalýyla Suriye'ye ilaç yardýmýnda bulunduklarýný ancak savaþý tecrübe etmelerinin ardýndan daha etkili bir yardým yöntemi tasarladýklarýný belirtiyor. Gaziantep'te kurulan hastane ve revire dönüþtürülen evlerle birlikte 150 yatak kapasitesine ulaþan týbbi yardým aðý, tamamen Ýslami Cephe mücahitlerine hizmet veriyor. "Bombardýmanlarda yaralanan sivilleri de getiriyoruz ama genellikle mücahitlere hizmet veriyoruz. Tedavi görenlerin yüzde 95'inden fazlasý mücahit" diye konuþan Gökdere, faaliyetlerini "Sýnýrdan tamamen devletin DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 23 Eylül 2014 Salý 15 BAÞSAÐLIÐI Yoldaþýmýz Salih Taþkýn'ýn babasý Ali Rýza Yaradanakul'u (Emekli Polis Çavuþu) kaybettik. Cenazesi bugün Templos'ta kýlýnacak öðlen namazýndan sonra defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.

16 16 23 Eylül 2014 Salý

17 Eylül 2014 Salý ANKARA'DA KIBRIS GECESÝ DÜZENLENDÝ n 11'ÝNCÝ ULUSLARARASI ANADOLU GÜNLERÝ KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ KAPSAMINDA KIBRIS GECESÝ DÜZENLENDÝ Ankara Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediði 11'inci Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamýnda Kýbrýs Gecesi düzenlendi. Kýbrýs Türk Kültür Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, 30 Aðustos gecesi yer alan etkinlikte Kýbrýs Türk Kültür Derneði Kültürel Hazineler Armonisi Halk Oyunlarý ekibi; 'Kartal, Mendilli, Arabiye, Sandala mandalav ve Bardak' oyunlarýný sergiledi. Etkinlikte, festival alanýnda açýlan Kýbrýs Evi'nde halka Kýbrýs Türk mutfaðýnýn güzel lezzetleri; ' Mücendra Pilavý, Kýbrýs Köftesi, Böðrülce ve Hellim' gibi tatlar ikram edildi. Gecede, Gönül Dostlarý Türk Sanat Müziði Korosu Þef ve Solisti Güler Eroðlu da verdiði konserde; 'Al Yemeni, Kýbrýsým, Dillirga, Kýbrýs Gelini, Memleketim ve Türkiyem' adlý þarkýlarý seslendirdi. Etkinlikte konuþan Kýbrýs Türk Kültür Derneði Genel Baþkaný Dr. Ahmet Zeki TUFAD dan iki toplumlu Müzikal Söyleþi Bulunç, Kýbrýs Gecesi'nin 30 Aðustos Zafer Bayramý gibi anlamlý bir güne denk gelmesinden duyduðu sevinci dile getirerek, festivali düzenleyen Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel ve emeði geçenlere teþekkür etti. Gümüþatam'ýn "Kýbrýs Türk Aðýzlarý" kitabý yayýmlandý Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Fen - Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüþatam'ýn, "Kýbrýs Türk Aðýzlarý" adlý yeni kitabý yayýmlandý. UKÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, Kýbrýs Türk aðýzlarýnýn gramer ve iþlevsel özelliklerinin yansýtýldýðý kitap, inceleme ve araþtýrmaya dayalý akademik bir kitap olup Tipograf Art Basým - Yayýn tarafýndan basýldý. Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüþatam, incelemenin sahadaki boþluðu dolduracaðýna inanç beliterek, kitapta "Kýbrýs Türk aðýzlarýnda adlar, fiiller ve görevli biçim birimlerinin ele alýnacaðý bir serinin birinci basamaðýný oluþturan kitabýn, ad kategorisine ayrýldýðýný kaydetti. "Kýbrýs Türk Aðýzlarý"nýn ileride hazýrlanacak Türkiye Türkçesi aðýzlarý atlasýna ve genel gramerine küçük de olsa bir katký koyacaðýna ifade eden Gümüþatam, kitabýn, Kýbrýs Türk aðýzlarýnýn isim, sýfat, zamir ve zarf gibi ad kategorisine baðlý sözcük türlerini iþlevleri açýsýndan belirlemek, unutulmadan deðerlendirmeye almak kaygýsýný da bir nebze giderdiðini belirtti. Türkiye Türkçesi aðýzlarý içinde önemle durulmasý gereken sahalardan birinin de, Kýbrýs Türkleri tarafýndan konuþulan aðýzlar topluluðu olduðunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gümüþatam, Eski Anadolu Türkçesi'nin birtakým eskicil ögelerini (Mustafa Erkan)- TUFAD 2 Eylül Salý akþamý (bu akþam) ortak kültür etkinliði düzenliyor. Etkinlik Georgios Sofokleus, Selçuk Garanti katýlýmýyla düzenlenecek. "Kýbrýs Havalarý ile Yolculuk ve Söyleþi" adý altýnda gerçekleþecek gecede konuþmacý olarak Kýbrýs Havalarý Derneði Baþkaný, folklor araþtýrmacýsý SELÇUK GARANTÝ, folklor araþtýrmacýsý GEORGÝOS SOFOKLEUS, solist: ANDROULLA SHATÝ, çevirmen YUSUF TOZ yer alacak. TUFAD her zaman KIBRIS halk danslarýný KIBRIS müziklerini ve þarkýlarýný, KIBRIS geleneksel kýyafetlerini en doðru þekilde yansýtmaya çalýþan bir örgüttür. Kurulduðu zamandan bugüne kadar, her yýl mutlaka KIBRIS folkloru ile ilgili seminer, sempozyum, veya söyleþiler gerçekleþtirmektedir. TUFAD yönetimi bu akþamki etkinliðe herkesi çaðýrdý. "Bizler doðruyu öðrendikçe, daha doðrusunu yapmaya devam ediyoruz. Bütün dostlarýmýzý, arkadaþlarýmýzý, derneklerimizin baþkanlarýný, yönetim kurlu üyelerini müzisyenleri ve bütün halk danslarý ile ilgilenen herkesi bu etkinlikte mutlaka görmek istiyoruz. Benzeri ilk kez yapýlan bu etkinlikte daðarcýðýmýza üç beþ þey daha ekleyeceðimizden emin olabilirsiniz. Bilinçli ve sistemli bir þekilde yok edilmeye çalýþýlan folklorik deðerlerimize sahip çýkmaya devam ediyoruz. Bütün Kýbrýslýlarý ve kendini Kýbrýslý hisseden herkesi 2 Eylül saat 19.30'da baþlayacak söyleþiye Lefkoþa, AKM ( Atatürk Kültür Merkezi) davet ediyor ve bekliyoruz. 12'NCÝ KIBRIS TÝYATRO FESTÝVALÝ BUGÜN BAÞLIYOR n ÝLK OYUN "ARTURO UÝ'NÝN ÖNLENEBÝLÝR TIRMANIÞI" barýndýran, yapý özellikleriyle Türkiye Türkçesinin Batý Grubu Aðýzlarý baþta olmak üzere, çeþitli kollarýyla farklý düzeylerde benzerlik taþýyan Kýbrýs Türk aðýzlarýný bütün hâlde incelemeye alan çalýþma sayýsýnýn sýnýrlý olduðuna dikkat çekti. "12'nci Kýbrýs Tiyatro Festivali", bugün baþlýyor. Festival, Tiyatro Adam'ýn "Arturo Ui'nin Önlenebilir Týrmanýþý" oyunu ile baþlayacak. Festivalin il oyunu, YDÜ AKKM Salonu'nda saat 21.00'de yer alacak. Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan düzenlenen festival, 30 Eylül'e kadar devam edecek. Malpas Otel ana sponsorluðundaki Festivalde toplam 10 oyun 11 temsil yapacak.

18 18 23 Eylül 2014 Salý

19 19 23 Eylül 2014 Salý GÜNEYDE "KAPLUMBAÐALAR ÝÇÝN SARI KART" TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz Mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan Ben (PAS: ) ALÝNA MAKHMUTOVA HÝSSESÝ:1/7 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn GÝRNE TAPU DAÝRESÝ'nin S 1876/2014 sayýlý satýþ takriri ile (PAS: ) NATALIA SOSNOVAYA (VEKÝLÝ Kim.No:339369) GÝZEM KARAKAÞLI)'e satmaya muvafakat etmiþ olduðu ilan olur. Mahalle/Köy : ÇATALKÖY Koçan No : 8749 (Pafta)-(Harita) : (XII)-(24.W.2) Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(103/1/2) Yüz Ölçümü : 3 Dönüm, 2 Evlek, 1400 Ayak Kare Malýn Cinsi : TARLA Satýþ Bededi : TL TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz Mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan Ben (Kim.No:210108) BULUT AKACAN(VEKÝLÝ Kim:No:94061 ÜMÝT ERDOÐAN) HÝSSESÝ:1/40 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn GÝRNE TAPU DAÝRESÝ'nin S 2177/ 2014 sayýlý satýþ takriri ile (PAS: ) KEVIN SWAN(VEKÝLÝ Kim.No: GÝZEM KARAKAÞLI)'e satmaya muvafakat etmiþ olduðu ilan olur. Mahalle/Köy : KOCATEPE Koçan No : 3951 (Pafta)-(Harita) : (XI)-(15.E.1-2/16.W.2) Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(537/1+536/1+535/1+534/1+534/2) Yüz Ölçümü : 10 Dönüm, 3000 Ayak Kare Malýn Cinsi : TARLA Satýþ Bedeli : ,00 TL SATILIK Restoran sandalyeleri ve masalarý KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasýnda sendeli dükkan. WC ve lavabosu müstakil. Tel: KÝRALIK DAÝRELER Gönyeli Kolan Hastanesi karþýsý. 150 metrekare yeni bitmiþ daireler kiralýktýr. Tel: KÝRALIK DAÝRE BÝLGÝSAYAR LABORATUVARI AÇILDI Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, yeni öðretim yýlý nedeniyle ortaya çýkan eksiklikleri bu hafta içinde sonlandýrmayý hedeflediklerini ifade etti. Ýskele Þehit Ýlker Karter Ýlkokulu'nda Kýbrýs Ýktisat Bankasý tarafýndan oluþturulan bilgisayar laboratuvarý, dün düzenlenen törenle açýldý. KAYIP DÝPLOMA yýlýnda Yakýn Doðu Koleji'nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Fezile Osum Kiralýk daire Marmara bölgesinde 2+1 ful eþyalý daire. Tel: SATILIK ARAZÝ Hamitköy Aldora Sitesi'nde full eþyalý 3+1 kiralýk yeni daire. Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg 0533/ Tel: AB'nin Rum Hükümeti'ne, "içerisinde kaplumbaðalarýn da bulunduðu koruma altýndaki bir bölgeyi olumsuz etkileyen bir projeye inþaat izni verilmesiyle Avrupa talimatlarýnýn ihlal edildiði" uyarýsýnda bulunduðu haber verildi. Fileleftheros gazetesi; "Kaplumbaðalar Ýçin AB'den Sarý Kart Poli Hrisohus- Yialia Bölgesinde Telafi Edilemez Yýkýma Neden Olabilir 'Limni Resort' Projesi'nin Ýznine Müdahale" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Avrupa Komisyonu'nun, "Poli HrisohusYialia" bölgesindeki Natura 2000 bölgesini olumsuz etkilediðini söylediði "Limni Resort" adlý projeye inþaat izni verilmesinin, ilgili Avrupa talimatlarýnýn ihlalini teþkil ettiði uyarýsýnda bulunduðu bir mektup gönderdiðini yazdý. Mektupta doðal yaþam alanlarýnýn korunmasýna iliþkin maddeyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmediðinin belirtildiðini aktaran gazete, ayrýca Natura 2000 bölgelerine dahil olan "Hrisohus" koyundaki Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeþil kaplumbaða) kaplumbaðalarýnýn sýký bir þekilde korunmasýyla ilgili etkili bir sistemin kurumsallaþmasý ve uygulanmasý için gerekli önlemlerin de alýnmadýðýna iþaret edildiðini belirtti. ARANIYOR Cafe-Bar da part-time çalýþacak bayan barmen aranýyor. Tel: Þefika & Ahmet Bu mutlu günümüzde sizleri de aramýzda görmekten onur duyacaðýz. Ayþe Yenilmez Ali Yenilmez Özcan Özer Eray Özer 5 Ekim 2014 Pazar Saat SATILIK MÜSTAKÝL VÝLLA Gönyeli de 170 metrekare Türk koçanlý stg Tel: ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: MELÝ EMLAK Deðirmenlik Belediyesi Düðün Salonu SATILIK Not: Nikahýmýz saat 19:45'te tören yerinde kýyýlacaktýr. K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Tüm "Afrika" ailesi ve okurlarý davetlidir. Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: ARANIYOR Lefkoþa'da 1 yýllýk ödeme karþýlýðýnda dubleks, 3+1, iki kiþilik ev aranýyor.

20 Kiralýk transfer dönemi 24 Eylül'de tamamlanacak K-Pet Ligleri "Kiralýk Transfer Dönemi" Eylül 2014 tarihleri arasýnda mesai saatlerinde gerçekleþecek. 27 Eylül 2014 tarihinde baþlayacak olan K-Pet Liglerinde ilk hafta maçlarýyla birlikte büyük heyecan ve mücadele de baþlayacak. Kulüpler tüm lisans iþlemlerini belirlenen süre zarfýnda tamamlamasý gerekiyor. Ýþlemlerde noter tasdiði veya muhtar tasdiði de ayrýca gerektiði hatýrlatýldý. KTFF Baþkaný Sertoðlu KOP ile yaþanan sýkýntýlarý açýkladý FIFA ve UEFA'ya mektup Hasan Sertoðlu "Gençliðin geleceði her þeyden önemlidir. Vatan millet Sakarya mantýðýyla gidemeyiz. Uluslararasý kurallar ve hukuk herkes için geçerlidir. Sporcularýmýz her alanda dünyayla buluþacak" dedi. Sertoðlu KOP ile yaþanan süreçte üyeliði bile kabul ettiklerini ve anlaþmaya imza attýklarýný, bu imzasýnýn da arkasýnda olduðunu, ancak son zamanlarda sýkýntýlar yaþadýklarýný ve bu sýkýntýlarý çözemediklerini ifade eden Sertoðlu, KOP'un daha önce "üye olun da konuþalým" dediðini, ancak þimdi "üyelik baþvurusunu yapýn da deðerlendirelim" dediðini kaydetti. Sertoðlu, KOP ile sýkýntýlarý çözemediklerini, diyaloðun kopmadýðýný ancak sadece yazýþtýklarýný, üye olmayý kabul etmelerine raðmen taktiðin deðiþtiðini, tüm süreç iyi giderken tersine dönüþ baþladýðýný anlatarak, "Bizce artýk FIFA ve UEFA'ya görev düþtü, artýk sürece dahil olmalarý gerekmektedir. Biz de bu düþünceyle FIFA ve UEFA'ya mektup gönderdik göreve çaðýrdýk" dedi. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, KOP ile yaþanan süreci ve son geliþmeleri deðerlendirdi. Sertoðlu, ülke gençliði, sporcularý ve vatandaþlar için uluslararasý spor organizasyonlarýnýn öneminin ve gerekliliðinin son yapýlan ralli organizasyonuyla bir kez daha görüldüðünü belirterek, vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði bu tip uluslararasý spor etkinliklerinin artacaðýna inandýðýný kaydetti. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeði geçen ve katký koyan herkese teþekkür eden Sertoðlu, kendilerinin de, uluslararasý spor organizasyonlarýnýn ülke gençliðine yaptýðý katkýlarýn bilinciyle KTFF olarak KOP ile bir süreci baþlattýklarýný vurguladý. Sertoðlu, uluslararasý sporlarýn siyasetin dýþýnda olduðunu, bu etkinliklerin sürmesi gerektiðini, uluslararasý etkinliklerin ülkeye gelmesinde spor camiasý ve basýnýn büyük rolü olduðunu ifade ederek, tüm spor dallarýnda gençlerin açýlýmýnýn devamýný temenni etti. KOP sürecinde KTFF olarak çok eleþtirildiklerini, ancak bu eleþtirilere raðmen süreci sürdürdüklerini ve herkesin bu çalýþmalarýn doðru olduðunu gördüðünü belirten Sertoðlu, "Gençliðin geleceði her þeyden önemlidir. Vatan millet Sakarya mantýðýyla gidemeyiz. Uluslararasý kurallar ve hukuk herkes için geçerlidir. Sporcularýmýz her alanda dünyayla buluþacak" dedi. KOP ile yaþanan süreçte üyeliði bile kabul ettiklerini ve anlaþmaya imza attýklarýný, bu imzasýnýn da arkasýnda olduðunu; 5 Kasým 2013'te imzalanan anlaþmanýn ardýndan birçok kez görüþmeler ve yazýþmalar yaptýklarýný, ancak son zamanlarda sýkýntýlar yaþadýklarýný ve bu sýkýntýlarý çözemediklerini ifade eden Sertoðlu, KOP'un daha önce "üye olun da konuþalým" dediðini, ancak þimdi "üyelik baþvurusunu yapýn da deðerlendirelim" dediðini kaydetti. Sertoðlu, KOP ile sýkýntýlarý çözemediklerini, diyaloðun kopmadýðýný ancak sadece yazýþtýklarýný, üye olmayý kabul etmelerine raðmen taktiðin deðiþtiðini, tüm süreç iyi giderken tersine dönüþ baþladýðýný anlatarak, "Bizce artýk FIFA ve UEFA'ya görev düþtü, artýk sürece dahil olmalarý gerekmektedir. Biz de bu düþünceyle FIFA ve UEFA'ya mektup gönderdik göreve çaðýrdýk" dedi. KOP'un bu mektuptan rahatsýzlýk duyduðunu ancak karþý olduðu konularý açýklamadýðýný, konuþmadýðýný ifade eden Sertoðlu, ülke futbolunda üzerine düþen her þeyi yaptýðýna inandýðýný, uluslararasý bu giriþimin olmamasý durumunda bu görevde daha fazla kalmasýnýn anlamsýz olduðunu söyledi. Sertoðlu, önümüzdeki hafta baþlayacak futbol sezonunda hakemlerin, dünya kupasýnda kullanýlan köpük uygulamasýna geçeceðini ve KKTC Futbol Liginde de bu uygulamanýn yapýlacaðýný kaydetti, yeni sezonda tüm kulüplere ve camiaya baþarýlar diledi. Yenicami ile Lefke arasýnda oynanan kupa maçýnda çýkan "üzücü" olaylarý da deðerlendiren Sertoðlu, bu konuda suçlu aramadýklarýný, aranan þeyin; artýk bu olaylarýn olmamasý gerektiði olduðunu belirterek, bunu herkesin elbirliðiyle önlemesi gerektiðini vurguladý. Kaya: Voleybolcularýmýzýn baþarýsý tesadüf deðildir Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, "Yetenekli sporcularýmýza, istikrarlý plan ve programlarýmýzla katkýda bulunuyoruz. Hedefleri her zaman daha ileriye taþýyoruz..." Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, Kýbrýslý Türk sporcularýn Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Plaj Voleybolu lig ve turnuvalarýnda elde ettikleri baþarýlan tesadüf olmadýðýný açýkladý. Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, "Yetenekli sporcularýmýza, istikrarlý plan ve programlarýmýzla katkýda bulunuyoruz. Onlarýn yetenekleri biliyor, gerek yurt içi ve gerekse yurt dýþýnda bu yeteneklerini ortaya koyacak organizasyonlara katký koyuyoruz" dedi. Bu sezon TVF Plaj Voleybolu Þampiyonasý 6 sporcumuz Buðra Eryýldýz; Girol Eryýldýz; Kemal Þah; Devrim Alibaba; Ali Osman Nurettin ve Kemal Derebey olmak üzere 6 sporcumuzun mücadele ettiðini belirten Enver Kaya, 6 sporcunun 17 kez þeref kürsüne çýktýðýný anýmsattý. Kýbrýslý Türk voleybolcularýnýn 2001 yýlýndan beri Türkiye'de mücadele ettiklerini belirten Baþkan Kaya, "gerek büyüklerde ve gerekse 20 yaþ altýnda birçok baþarýmýz var. 20 Yaþ Altý Kategorisi'nde 2007 ve 2008 yýllarýnda hem erkekler, hem kýzlarda þampiyonluklarýmýz var" dedi. Hedeflerini daima daha taþýdýklarýný ve bugünkü baþarýnýn etkenlerinden birinin de bu olduðunu vurgulayan Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, "Geçen yýl üç sporcumuz Balkan Plaj Voleybol Þampiyonasý'nda, bu yýl ise iki sporcumuz Avrupa Voleybol Þampiyonasý'nda mücadele etti. Önümüzdeki yýldaki hedefimiz Dünya Voleybol Þampiyonasý'nýn etaplarýnda mücadele etmek olacaktýr" þeklinde konuþtu. Bu hedeflere yönelen sporcularýmýzýn baþarýlarý yanýnda, baþarýlý sporcularýn sayýsýnýn da artacaðýna inanan Enver Kaya, KKTC Voleybol Federasyonu'nun maddi kaynaklarýný etkin ve yerinde kullandýðýný, yurt dýþý turnuvalara giden tüm sporcularýn bilet paralarýnýn federasyon tarafýndan karþýlandýðýný açýkladý. Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya, görevde olduðu süre içerisinde 100 turnuva düzenlediðini ve 400 bin Türk Lirasý para ödülü verildiðini de sözlerine ekledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı