ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM"

Transkript

1

2 ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM A.1. Giri...12 A.2. l ve lçe Snrlar...13 A.3. lin Corafi Durumu...14 A.4. lin Toporafyas ve Jeolojik Durumu...14 A.5. Jeolojik Yap ve Stratigrafisi...17 A.5.1. Metamorfizma ve Magmatizma...17 A.5.2. Tektonik ve Paleocorafya...22 B. DOAL KAYNAKLAR B.1. Enerji Kaynaklar...24 B.1.1. Güne B.1.2. Su gücü...25 B.1.3. Kömür...26 B.1.4. Doalgaz...27 B.1.5. Rüzgar...28 B.1.6. Biyokütle...28 B.1.7. Petrol...28 B.1.8. Jeotermal Sahalar...28 B.2. Biyolojik Çeitlilik...31 B.2.1. Ormanlar...31 B Odun Üretimine Ayrlan Tarm Alanlar...32 B.2.2. Çayr ve Mera B.2.3. Sulak Alanlar...32 B.2.4. Flora...36 B.2.5. Fauna...36 B.2.6. Milli Parklar,Tabiat Parklar, Tabiat Ant ve Tabiat Koruma Alanlar ve Dier Hassas Yöreler...36 B.3. Toprak...39 B.4. Su kaynaklar...40 B.4.1. çme suyu kaynaklar ve Barajla...40 B.4.2. Yeralt su kaynaklar...45 B.4.3. Akarsular...46 B.4.4. Göller ve Göletler...46 B.5. Mineral kaynaklar...47 B.5.1. Sanayi Madenleri...47 B5.2. Metalik Madenler...47 B.5.3. Enerji Madenleri B.5.4. Taocaklar Nizamnamesine tabi olan Doal Malzemeler...47 C. HAVA (ATMOSFER VE KLM) C.1. klim ve Hava...48 C.1.1. Doal deikenler...48 C Rüzgar

3 C Basnç...49 C Nem...49 C Scaklk...49 C Buharlama...50 C Yalar...50 C Yamur...50 C Kar, Dolu, Sis ve Kra...50 C Seller...50 C Kuraklk...50 C Mikroklima...51 C.1.2. Yapay Etmenler...51 C Plansz Kentleme...51 C Yeil Alanlar...51 C Isnmada Kullanlan Yaktlar...52 C Endüstriyel Emisyonlar...53 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar...55 C.2. Hava Kirletici Gazlar ve Kaynaklar...56 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman...56 C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonlar...57 C.2.3. KarbonmonoksiT Emisyonlar...58 C.2.4. Azot Oksitler (NOx) Emisyonlar...58 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurun Emisyonlar...58 C.3. Atmosferik Kirlilik...58 C.3.1. Ozon Tabakasnn ncelmesinin Etkileri...58 C.3.2. Asit Yamurlarnn Etkileri...59 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri...59 C.4.1. Doal Çevreye Olan Etkileri...59 C Su Üzerindeki Etkileri...60 C Toprak Üzerine Etkileri...60 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri...60 C nsan Sal Üzerindeki Etkileri...61 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirlilii Üzerine) Etkileri...61 D. SU D.1. Su Kaynaklarnn Kullanm...62 D.1.1. Yer Alt Sular...62 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar...66 D.1.3. Akarsular...67 D.1.4. Göller, Göletler Ve Rezervuarlar...67 D.1.5. Deniz...70 D.2. Doal Drenaj Sistemleri...70 D.3. Su Kaynaklarnn Kirlilii Ve Çevreye Etkileri...70 D.3.1. Yer Alt Sular Ve Kirlilik...70 D.3.2. Akarsularda Kirlilik...71 D.3.3. Göller,Göletler Ve Rezervuarlarda kirlilik...74 D.3.4. Denizlerde kirlilik...77 D.4. Su ve Ky Yönetimi, Strateji ve Politikalar...79 D.5. Su Kaynaklarnda Kirlilik Etkenleri...80 D.5.1. Tuzluluk

4 D.5.2. Zehirli Gazlar...80 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açt Kirlilik...80 D.5.4. Ar Metallar ve z Elementler...81 D.5.5. Zehirli Organik Bileikler...81 D Siyanürler...81 D Petrol ve Türevleri...81 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller...81 D Pestisitler ve Su Kirlilii...81 D Gübreler ve Su Kirlilii...81 D Deterjanlar ve Su Kirlilii...81 D Çözünmü Organik Maddeler...81 D.5.7. Patojenler...82 D.5.8. Askda Kat Maddeler...82 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirlilii...82 E. TOPRAK VE ARAZ KULLANIMI E.1 Genel Toprak Yaps...83 E.2 Toprak Kirlilii...85 E.2.1. Kimyasal Kirlenme...85 E Atmosferik Kirlenme...85 E Atklardan Kirlenme...86 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme...87 E.3. Arazi...87 E.3.1 Arazi Varl...88 E Arazi Snflar...88 E Kullanma Durumu...88 E.3.2. Arazi Problemleri...89 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1. Ekosistem Tipleri...93 F.1.1. Ormanlar...93 F Ormanlarn Ekolojik Yaps...93 F lin Orman Envanteri...93 F Orman Varlnn Yararlar...95 F Orman Kadastro Mülkiyet Konular...96 F.1.2. Çayr ve Meralar...96 F.1.3. Sulak Alanlar...96 F.1.4. Dier Alanlar (Stepler vb.)...97 F.2. Flora...97 F.2.1. Habitat ve Topluluklar...97 F.2.2. Türler ve Populasyonlar...97 F.3. Fauna F.3.1. Habitat ve Topluluklar F.3.2. Türler ve Populasyonlar F.3.3. Hayvan Yaama Haklar F Evcil Hayvanlar F Sahipli Hayvanlar F Sahipsiz Hayvanlar

5 F Nesli Tehlike Altnda Olan Ve Olmas Muhtemel Olan Evcil Hayvanlar F Hayvan Haklar hlalleri F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kurulularla birlii F.4. Hassas Yöreler Kapsamnda Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin stenecei Alanlar F.4.1. Ülkemiz Mevzuat Uyarnca Korunmas Gerekli Alanlar F Sayl Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanmlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarnca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parklar, Tabiat Antlar ve Tabiat Koruma Alanlar F Sayl Kara Avcl Kanunu Uyarnca Çevre ve Orman Bakanl nca Belirlenen Yaban Hayat Koruma Sahalar ve Yaban Hayvan Yerletirme Alanlar F Sayl Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a - Tanmlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlklar, Tabiat Varlklar, Sit ve Koruma Alan Olarak Tanmlanan ve Ayn Kanun ile 3386 Sayl Kanunun (2863 Sayl Kültür ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu nun Baz Maddelerinin Deitirilmesi ve Bu Kanuna Baz Maddelerin Eklenmesi Hakknda Kanun) lgili Maddeleri Uyarnca Tespiti ve Tescili Yaplan Alanlar F Sayl Su Ürünleri Kanunu Kapsamnda Olan Su Ürünleri stihsal ve Üreme Sahalar F /9/1988 Tarihli ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Yönetmelii nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanan Yönetmelikle Deiik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanmlanan Alanlar F /11/1986 Tarihli ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanan Hava Kalitesinin Korunmas Yönetmelii nin 49. Maddesinde Tanmlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri F Sayl Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarnca Bakanlar Kurulu Tarafndan Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve lan Edilen Alanlar F Sayl Boaziçi Kanunu na Göre Koruma Altna Alnan Alanlar F Sayl Orman Kanunu Gereince Orman Alan Saylan Yerler F Sayl Ky Kanunu Gereince Yap Yasa Getirilen Alanlar F Sayl Zeytinciliin Islah ve Yabanilerinin Alattrlmas Hakknda Kanunda Belirtilen Alanlar F Sayl Mera Kanununda Belirtilen Alanlar F Tarih ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanarak Yürürlüe Giren Sulak Alanlarn Korunmas Yönetmelii nde Belirtilen Alanlar F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduu Uluslararas Sözlemeler Uyarnca Korunmas Gerekli Alanlar F /2/1984 Tarih ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanarak Yürürlüe Giren Avrupa nn Yaban Hayat ve Yaama Ortamlarn Koruma Sözlemesi (BERN Sözlemesi) Uyarnca Koruma Altna Alnm Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbaas Üreme Alanlar nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaama ve Üreme Alanlar F /6/1981 Tarih ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanarak Yürürlüe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Kar Korunmas Sözlemesi (Barcelona Sözlemesi) Uyarnca Korumaya Alnan Alanlar

6 F /10/1988 Tarihli ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarnn Korunmasna Ait Protokol Gerei Ülkemizde Özel Koruma Alan Olarak Belirlenmi Alanlar F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gerei Seçilmi Birlemi Milletler Çevre Program Tarafndan Yaymlanm Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kysal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaama ve Beslenme Ortam Olan Kysal Alanlar F /2/1983 Tarih ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanarak Yürürlüe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasnn Korunmas Sözlemesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereince Kültür ve Turizm Bakanl Tarafndan Koruma Altna Alnan Kültürel Miras ve Doal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doal Alanlar F /05/1994 Tarih ve Sayl Resmi Gazete de Yaymlanarak Yürürlüe Giren Özellikle Su Kular Yaama Ortam Olarak Uluslararas Öneme Sahip Sulak Alanlarn Korunmas Sözlemesi (RAMSAR Sözlemesi) Uyarnca Koruma Altna Alnm Alanlar F.4.3. F F F F F F Korunmas Gereken Alanlar Onayl Çevre Düzeni Planlarnda, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yaplama Yasa Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanlar, Jeotermal Alanlar vb.) Tarm Alanlar: Tarmsal Kalknma Alanlar, Sulanan, Sulanmas Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Snflar I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yaa Bal Tarmda Kullanlan I. ve II. Snf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarnn Tamam Sulak Alanlar: Doal veya Yapay, Devaml veya Geçici, Sularn Durgun veya Akntl, Tatl, Ac veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Bata Su Kular Olmak Üzere Canllarn Yaama Ortam Olarak Önem Tayan Bütün Sular, Bataklk Sazlk ve Turbiyeler ile Bu Alanlarn Ky Kenar Çizgisinden tibaren Kara Tarafna Doru Ekolojik Açdan Sulak Alan Kalan Yerler Göller, Akarsular, Yeraltsuyu letme Sahalar Bilimsel Aratrmalar çin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Dümü veya Düebilir Türler ve Ülkemiz çin Endemik Olan Türlerin Yaama Ortam Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanlar, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluumlarn Bulunduu Alanlar Mesire Yerleri; 6831 Sayl Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkn Rekrasyonel Kullanmn Düzenleyip, Kullanmnn Doal Yapnn Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Salamak Üzere Ayrlan Alanlar G. TURZM G.1. Yörenin Turistik Deerleri G.1.1. Yörenin Doal Deerleri G Konum G Fiziki Özellikler G.1.2. Kültürel Deerler G.2. Turizm Çeitleri

7 G.3. Turistik Altyap G.4. Turist Says G.5. Turizm Ekonomisi G.6. Turizm Çevre likisi H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1. Genel Tarmsal Yap H.2. Tarmsal Üretim H.2.1. Bitkisel Üretim H Tarla Bitkileri H Budaygiller H Baklagiller H Yem Bitkileri H Endüstriyel Bitkiler H Bahçe Bitkileri H Meyve Üretimi H Sebze Üretimi H Süs Bitkileri H.2.2. Hayvansal Üretim H Büyükba Hayvanclk H Küçükba Hayvanclk H Kümes Hayvancl ( Kanatl Üretim) H Su Ürünleri H Kürk Hayvancl H Arclk Ve pekböcei Yetitiricilii H.3. Organik Tarm H.4. Tarmsal letmeler H.4.1 Kamu letmeleri H.4.2 Özel letmeler H.5. Tarmsal Faaliyetler H.5.1. Pestisit Kullanm H.5.2. Gübre Kullanm H.5.3. Toprak Kullanm I. MADENCLK I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Ta Ocaklar Nizamnamesine Tabi Olan Doal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri I.1.2. Metalik Madenler I.1.3. Enerji Madenleri I.1.4. Ta Ocaklar Nizamnamesine Tabi Olan Doal Malzemeler I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapld Yerlerin Özellikleri I.3. Cevher Zenginletirme I.4. I.5. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanm Amacyla Yaplan Rehabilitasyon Çalmalar

8 J. ENERJ J.1. Birincil Enerji Kaynaklar J.1.1. Ta Kömürü J.1.2. Linyit J.1.3. Asfaltit J.1.4. Bitümlü Qist J.1.5. Hampetrol J.1.6. Doalgaz J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) J.1.8. Orman J.1.9. Hidrolik J Jeotermal J Güne J Rüzgâr J Biyokütle J. 2. kincil Enerji Kaynaklar J.2.1. Termik Enerji J.2.2. Hidrolik Enerji J.2.3. Nükleer Enerji J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dalm J.4. Enerji Tasarrufu le lgili Yaplan Çalmalar K. SANAY VE TEKNOLOJ K.1. l Sanayinin Geliimi, Yer Seçimi Süreçleri Ve Bunu Etkileyen Etkenler K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandrlmas K.3. Sanayinin lçelere Göre Dalm K.4. Sanayi Gruplarna Göre yeri Saylar Ve stihdam Durumu K.5. Sanayi Gruplarna Göre Üretim Teknolojisi Ve Enerji Kullanm K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunlar Ve Alnan Önlemler K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirlilii K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirlilii K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirlilii K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirlilii K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atklar K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Plan L. ALTYAPI, ULA"IM VE HABERLE"ME L.1. Altyap L.1.1. Temiz Su Sistemi L.1.2. Atk Su Sistemi, Kanalizasyon Ve Artma Sistemi L.1.3. Yeil Alanlar L.1.4. Elektrik letim Hatlar L.1.5. Doal Gaz Boru Hatlar L.2. Ulam L.2.1. Karayollar L Karayollar Genel

9 L Ulam Planlamas L Toplu Tam Sistemleri L Kentiçi Yollar L Araç Saylar L.2.2. Demiryollar L Kullanlan Rayl Sistemler L Tamaclkta Demiryollar L.2.3. Deniz, Göl, Nehir Tamacl L Limanlar L Tamaclk L.2.4. Havayollar L.3. Haberleme L.4. lin Plan Durumu L.5. ldeki Baz stasyonlar M. YERLE"M ALANLARI VE NUFUS M.1. Kentsel Ve Krsal Planlama M.1.1. Kentsel Alanlar M Doal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri M Kentsel Büyüme Deseni M Planl Kentsel Gelime Alanlar M Kentsel Alanlarda Younluk M Kentsel Yenileme Alanlar M Endüstri Alanlarda Yer Seçimi M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik Ve Turistik Özellikli Alanlar M.1.2. Krsal Alanlar M Krsal Yerleme Deseni M Arazi Mülkiyeti M.2. Altyap M.3. Binalar Ve Yap Çeitleri M.3.1. Kamu Binalar M.3.2. Okullar M.3.3. Hastaneler Ve Salk Tesisleri M.3.4. Sosyal Ve Kültürel Tesisler M.3.5. Endüstriyel Yaplar M.3.6. Göçer Ve Hareketli Barnaklar M.3.7. Otel, Motel Ve Turizm Amaçl Dier Yaplar M.3.8. Bürolar Ve Dükkanlar M.3.9. Krsal Alanda Yaplama M Yerel Mimari Özellikler M Bina Yapmnda Kullanlan Yerel Materyaller M.4. Sosyo-Ekonomik Yap M.4.1. Alanlar ve sizlik M.4.2. Göçler M.4.3. Göçebe çiler (Mevsimlik M.4.4. Kent Toprann Mülkiyet Dalm M.4.5. Konut Yapm Süreçleri M.4.6. Gecekondu Islah Ve Önleme Bölgeleri M.5. Yerleim Yerlerinin Çevresel Etkileri

10 M.5.1. Görüntü Kirlilii M.5.2. Binalarda Ses zalasyonu M.5.3. Havaalanlar Ve Çevresinde Oluturulan Gürültü Zonlar M.5.4. Ticari Ve Endüstriyel Gürültü M.5.5. Kentsel Atklar M.5.6. Binalarda Is Yaltm M.6. Nüfus M.6.1. Nüfusun Yllara Göre Deiimi M.6.2. Nüfusun Cinsiyet Ve Ya Gruplarna Göre Dalm M.6.3. l Ve lçelerin Nüfus Younluklar M.6.4. Nüfus Deiim Oran N. ATIKLAR N.1. Evsel Kat Atklar N.2. Tehlikeli Atklar N.3. Özel Atklar N.3.1. Tbbi Atklar N.3.2. Atk Yalar N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atk Yalar N.3.4. Pil Ve Aküler N.3.5. Cips Ve Dier Yakma Frnlarndan Kaynaklanan Küller N.3.6. Tarama Çamurlar N.3.7. Elektrik Ve Elektronik Atklar N.3.8. Kullanm Ömrü Bitmi Araçlar N.4. Dier Atklar N.4.1. Ambalaj Atklar N.4.2. Hayvan Kadavralar N.4.3. Mezbaha Atklar N.5. Atk Yönetimi N.6. Kat Atklarn Miktar Ve Kompozisyonu N.7. Kat Atklarn Biriktirilmesi, Toplanmas, Tanmas ve Aktarma Merkezleri.260 N.8. Atklarn Bertaraf Yöntemleri N.8.1. Kat Atklarn Depolanmas N.8.2. Atklarn Yaklmas N.8.3. Kompost N.9. Atklarn Geri Kazanm Ve Deerlendirmesi N.10. Atklarn Çevre Üzerindeki Etkileri O. GÜRÜLTÜ VE TTRE"M O.1. Gürültü O.1.1. Gürültü Kaynaklar O Trafik Gürültüsü O Endüstri Gürültüsü O naat Gürültüsü O Yerleim Alanlarnda Oluan Gürültüler O Havaalanlar Yaknnda Oluan Gürültü O.1.2. Gürültü le Mücadele O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri

11 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri O.1.4. Gürültünün nsanlar Üzerine Olan Etkileri O Fiziksel Etkileri O Fizyolojik Etkileri O Psikolojik Etkileri O Performans Üzerine Etkileri O.2. Titreim P. AFETLER P.1. Doal Afetler P.1.1. Depremler P.1.2. Heyelan ve Çlar P.1.3. Seller P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlk Yangnlar P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri P.1.6. Frtnalar P.2. Dier Afetler P.2.1. Radyoaktif Maddeler P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Dier Tehlikeli Atklar P.2.3. Tehlikeli Maddeler P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardm Tedbirleri P.3.1. Sivil Savunma Birimleri P.3.2. Yangn Kontrol ve Önleme Tedbirleri P.3.3. lkyardm Servisleri P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden skan P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Snrlararas Tanm çin Alnan Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar R. SALIK VE ÇEVRE R.1. Temel Salk Hizmetleri R.1.1. Salk Kurumlarnn Dalm R.1.2. Bulac Hastalklar R çme, Kullanma ve Sulama Sular R Denizler R Zoonoz Hastalklar R.1.3. Gda Hijyeni R.1.4. Alama Çalmalar R.1.5. Bebek Ölümleri R.1.6. Ölümlerin Hastalk, Ya ve Cins Gruplarna Göre Dalm R.1.7. Aile Planlamas Çalmalar R.2. Çevre Kirlilii ve Zararlarndan Oluan Salk Riskleri R.2.1. Kentsel Hava Kirliliinin nsan Sal Üzerine Etkileri R.2.2. Su Kirliliinin nsan Sal Üzerine Etkileri R.2.3. Atklarn nsan Sal Üzerine Etkileri R.2.4. Gürültünün nsan Sal Üzerine Etkileri R.2.5. Pestisitlerin nsan Sal Üzerine Etkileri R.2.6. yonize Radyasyondan Korunma

12 R.2.7. Baz stasyonlarndan Yaylan Radyasyonun nsan Sal Üzerine Etkileri S. ÇEVRE ETM S.1. Kamu Kurulularnn Çevre Eitimi le lgili Faaliyetleri S.2. Çevre le lgili Gönüllü Kurulular ve Faaliyetleri S.2.1. Çevre Vakflar S.2.2. Çevre Dernekleri S.2.3. Çevreyle lgili Federasyonlar T. ÇEVRE YÖNETM VE PLANLAMA T.1. T.2. T.3. T.4. T.5. T.6. Çevre Kirliliinin ve Çevresel Tahribatn Önlenmesi Doal Kaynaklarn Ekolojik Dengeler Esas Alnarak Verimli Kullanm, Korunmas ve Gelitirilmesi Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Kapasitesini Amayacak Biçimde Planlanmas Çevrenin nsan- Psikososyal htiyaçlaryla Uyumunun Salanmas Çevre Duyarl Arazi Kullanm Planlamas Çevresel Etki Deerlendirilmesi

13 A. CORAF KAPSAM A.1. Giri' Balkesir li, Anadolu Yarmadasnn Kuzeybatsnda ve Önemli bir bölümü Marmara corafi Bölgesini, Güney Marmara Bölümünün Karesi yöresinde;dier küçük bir bölümü ise, Ege corafi bölgesindeki asl Ege bölümünün Kuzey Ege kesiminde yer alr. Ege Denizi ndeki kylarnn uzunluu km, Marmara Denizindeki ky uzunluu ise km.dir. "ekil A.1: Bal-kesir linin genel bir görünü' lin Yüzölçümü : km 2 lin Nüfusu : Önemli Akarsular :Kocaçay,Madra Çay, Simav Çay, Atnos Çay, Üzümcü Çay, Gönen Çay, Kille Deresi, Doal Göl :Manyas Gölü (Ku Gölü) 169 km 2 En Yüksek Noktas :Akda Tepe 2089 m Balca Ovalar :Sndrg, Bigadiç, Balkesir, Manyas, Gönen ve Edremit lçeleri :Ayvalk, Balya, Bandrma, Bigadiç,Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, Havran, vrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savatepe, Srdrg, Susurluk. Tarihçesi: Balkesir li Ülkemizin çok yönlü özelliklerine sahip bir ildir.ege ve Marmara denizlerine kylar vardr. Bunun için burada tarih boyunca çeitli kavimler yerlemi,gerilerinde medeniyetlerinin izlerini brkmlrdr.homeros Destanlarnda anlatlan Troya savalarnda Troyallarn yannda, Mysiallar da yer almtr. Balkesir yöresi antik çadaki ismi olan Mysia diye anlagelmitir. Mysia, Heredotos tarihinde geni olarak anlatlmaktadr. Helenistik çada yörede pek çok ehir devleti kurulmutur.bunlardan bazlar halen günümüzde de antik isimlerini korumaktadrlar. Adremytteion (Edremit), Pendoramus (Bandrma), Erteka (Erdek) gibi. Ayrca 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadoluya girmeye balayan Türkler ksa zamanda Selçuklu Devleti idaresinde uçlara ylmlar buralarda yeni yöreler fethedip beylikler kurmulardr. Bu Beyliklerden biriside Danimend gazi soyundan gelen Kalemah olu Karesi Beyin kurduu Karesi Beyliidir. Karesi Beylii ksa zamanda Kyzikos ve Biga dnda Çanakkale Boazna kadar bütün bölgeyi ele geçirmi ve Osmanl Devleti Pdiahlarndan I Murat devrine kadar bölgede hakimiyeti devam etmitir. Karesi Emirleri bundan sonra Osmanl Devleti emrinde çalarak Rumelinin fethinde oldukça önemli görevler üstlenmilerdir. Kurtulu savanda 16 Mays 1919 da Reddi lhak Cemiyeti nin Balkesir de yapt toplant sonucunda direni karar alnmtr. Ksa zamanda geliek kary koyma hareketi 12

14 sonucu Ayvalk vrindi,akhisar cephelerinde dümana kar 13 ay boyunca direnilmi, 30 Haziran 1920 de igal edilen Balkesir, 6 Eylül 1922 de kurtulmutur. limizin ismi bir söylentiye göre mparator Hodrianusun Balkesirde yaptrd ato Paleokastro (Eski Hisar) isimini tayordu. B uisim deierek Balkesir oldu. Baz tarih kitaplarnda i ise Balakhisar veya Balkhisar dan geldii rivayet edilmektedir. A.2. l ve lçe S-n-rlar- limizde merkez ilçe dahil lmak üzere toplam 19 ilçe bulunmaktadr. l ve lçe snrlar aadaki haritada gösterilmitir. "ekil-a2: Bal-kesir l ve lçe s-n-rlar- 13

15 A.3. lin Co:rafi Durumu Balkesir Anadolu nun Kuzeybatsnda, büyük bir ksm Marmara geri kalan ksm da Ege Bölgesinde bulunan bir limizdir. Güneyinden Manisa ve zmir, Batsnda Ege Denizi ve Çanakkale, Dousunda Kütahya ve Bursa lleri, Kuzeyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Balkesir li Türkiyenin Kuzeybatsnda olup, ve kuzey enlemleri ile, ve dou boylamlar arasnda yer almaktadr. A.4. lin Topografyas- ve Jeomorfolojik Durumu Fazla engebeli olmayan Balkesir topraklar büyük ölçüde dalgal düzlüklerden oluur. l alannn yarsndan fazlasn kaplayan plato düzlükleri akarsu vadileriyle parçalanm durumdadr. Yükseklii hiçbir kesimde m yi bulmayan ilin, genel görünüm itibaryla kuzey kesimini Karadan bat uzantlar engebelendirir. lin güneydou ve güneybat kesimleri daha dalktr. Güneydoudaki Alaçam Dalar na bal Ulus dann doruu metreye eriir. Güneybat kuzeydou dorultusunda uzanan Kazda il snrndaki Karata Tepesinde m. lik bir yükseklii bulur. Ovalar genel corafi kapsam içinde az bir yer tutar. Bunlarn balcalar; Balkesir ovas, Manyas ovas, Gönen ve Edremit ovasdr. Bu ovalarn tümü tektonik olaylar sonucu ortaya çkm çöküntü alanlarnn sonradan alüvyonlarla dolmasyla olumu düzlük alanlardr. Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölümünde Dou-Bat istikametinde dizilen çöküntü alanlarnda Gönen Ovas vardr. Bu ova ile daha doudaki Manyas Gölü çukurluklar kuzey ve güneyden krk fay çizgileriyle snrlanr. A.5. Jeolojik Yap- ve Stratigrafi "ekil A.3..Bal-kesir li Topo:rafik Haritas- Mevcut topografya ve litolojiye bal gelien yüzey ekilleri jeomorfolojinin konusudur. Günümüzdeki tepelerin çounu anma ve ayrmaya bal olarak genellikle 14

16 kireç talar oluturur. Sivri tepeler ise genç volkanizma tarafndan meydana getirilmitir. Karakaya grubundaki bloklar topografyada ufak srt ve yükseltileri oluturur. Kocasudere, Simav Çay, Balya Çay, Kocadere derin ve oldukça dik yamaçl vadiler oluturmulardr. Bölgedeki büyük faylarn dik ev oluturmas ve devamllklar yükseklerdeki genç çökellerin geliimini salam olup bölge morfolojisini yanstrlar. Genç çökeller genellikle, düz bir rölyef sunarlar. Manyas ve Apolyont göllerinin oluumuna neden olan graben hatt geni bir ova oluturmasn da salamtr. Balkesir ili snrlar içerisinde üç ana bölümde inceleyebileceimiz dalar, ovalar ve vadiler aada anlatlmtr. DALAR a.karada:: Gemlik-Bandrma arasnda bulunan ve zirveden aaya doru yeni palezoik, mezosoik ve tersiyer örtülerden olumu ve eteklerinde neojen alüvyonlarn bulunduu 767 m yükseklikte eski bir kütledir. b.edincik Da:-: Bandrma ve Erdek körfezlerinin güney tarafnda bulunan, güneyde neojen arazisi olup, dan dousunda billuri kalkerlerle istler, batsnda anfibollu granitler mevcuttur. c.kap-da:: Eski bir kütle olan Kapda Yarmadasnn en yüksek yeri 803 m. olup, eskiden kyya çok yakn olan ve ada durumunda olan arazi hem dou hem batdan iki ayr kordon ile karaya balanm, bu iki kordon aras balangçta bir göl oluturmu, sonra batakla dönümü ve zamanla bugün kara ile birlemitir. d.sularya, Gelçal(Keltepe) Da:lar-: Manyasn güneyinde Susurluk-Kocaçay Vadilerinin arasnda uzanan bu çift masif douda Sularya (600 m.) Da adn alr. Sularya Da genellikle permokarbonifer kalkerlerinden teekkül etmi olup etraf andezit, trakit, neojen ve mesozoike ait tortul kütlelerden ibarettir. Gelçal Dalar kütlevi olup en yüksek yeri 881 m. dir. Bu masifte billurlu kalker ve istlerden olumu, kuzey yamaçlar neojen göl tabakalaryla örtülüdür. Bat ve güney taraflar lav ve tüflerle temas halindedir. e.çatalda:(kepezda:-): Manyas havzasnn güneyinde Susurluk-Balat vadileri arasnda iki zirveli bir masiftir (1.336 m. ve m). Bölgedeki masiflerden yalnz buras billurlu ve metamorfiklerden müteekkildir. Yaps daha ziyade granit olan bu kütle dou, kuzey ve bat kesiminde billuri ist ve gnayslardan ibarettir. Eteklerinde neojen arazisi vardr. f.alaçam Da:lar-: Balkesir in güneydousundaki engebeyi tekil eden bu dalar dou ve bat yönünde uzanrlar ve Kütahya snrlar ile Dursunbey in güneyindeki saha ile Sndrg nn kuzeyindeki sahay kaplar. Metamorfik bir çekirdei olan kütlenin en yüksek yeri m dir. g.madra Da:-: Bu dalara Kozak Dalar da denilmektedir. En yüksek zirvesi metre olup Marmara ve Ege yi birbirinden ayrr ve su bölümü çizgisi tekil eder. Bu dalar, vrindi lçesinin 4km batsnda, Musluk Da üzerinden Kazdann devam olan Aykaya Da ile birleir. Metamorfik bir çekirdee sahip olan Madra, Edremit -Bakrçay arasnda hakiki bir horsttur. h.kazda:-: Edremit Körfezinin kuzeyinde bat-güneybat, dou-kuzeydou yönlü morfolojik uzan ile iki çöküntü arasnda bir duvar gibi uzanan kütle metamorfik billuri ist, gnays ve mermerlerden meydana gelmi olup en yüksek yeri metredir. Pleistosen buzul devrinde zirve anmaya uram ve o devirden kalma Kalabalk (1.716 m.) ve Sarkz (1.727 m.) doruklar arasnda (neve sirkleri) buz-kar yalaklar görülür. En yüksek doruk Babada olup metredir. Bu da ilkça ve mitolojide DA da veya AYDA Da olarak geçer. 15

17 "ekil A.4: Edremit Körfezi ve Kazda:-'ndan bir görünü'. -.Hodul Da:-: Biga yarmadasnn kuzeydousunda bulunan bu da paleozoyike ait metamorfiklerden olumutur. Geni bir masif olan ve en yüksek yeri 610m yi bulan bu masifin orta ksmlar billuri ist, mika sit, kuarsit ve mavi kalkerlerden olumutur. Arazi tabakalar yerinden çok oynam olup, Sarköy Vadisi yamaçlarnn düz bir hat ile uzan buna kuvvetli bir delil olarak gösterilebilir. Bunlardan baka il dahilinde Yaylack, Ulus, Gökseki, Kazda, Davullu, güneyde Qifa Da, kuzeybatda Deliçal, Armutçuk dalar vardr. Qifa dalarnn kuzey eteklerinde pekyüksek ve belirli olmayan peribacalar görülmektedir. OVALAR l genelinde büyük ksm aralarnda yer yer arzalar bulunan eik ve srtlarla birbirinden ayrlm ve yükseklii pek fazla olmayan deniz seviyesine yakn olan bu ovalarn balcalar unlardr. a.gönen Ovas-: Rakm 30 metre olan ve Gönen Çay nn mecras boyunca uzanan ova, Manyas Gölü çukurundan eski alüvyonlardan oluan bir eik ile Marmara Denizinden 100 metreyi aan bir srtla ayrlmtr. Ovann geni ve uzun yerlerine Gönen Çay boyunca rastlanr. Ovadaki alüvyonlar vadi boyunca mansaptan itibaren 35 km kadar devam eder. Ovann kuzeye doru eimi %10 kadardr. Ova üç ksmdan ibaret olup, biri Gönen civarnda ve daha ziyade birkaç vadiye ait alüvyonlarn birikmesiyle meydana gelmitir. Dieri daha kuzeyde olup özellikle Sarköy vadisi boyunca batya doru uzanmaktadr.(sarköy Ovas) Buradaki alüvyonlarn kalnl 40 metreyi bulmaktadr. Üçüncü ova ise Gönen Çay aa ksmlarnda Sinekçi Sarköy Edincik arasnda yer alan Tahir ovasdr. b.manyas Ovas-: 110 km 2 olup Manyas Gölünün güney taraflarnda bulunan ve dou bat istikametinde uzanan bu ova alüvyonlarn Manyas gölünün bugünkü seviyesine göre toplanmasndan meydana gelmitir. Ova bir taraftan Manyas Gölünün güney tarafnda, dier yanda Karadere vadisinde bir erit halinde uzanmaktadr. Ovann kuzeye doru eimi % 0,04 kadardr. Kocaçay n deltas teekkülüne bugünde devam etmektedir. c.bal-kesir Ovas-: 140 km 2 kadardr. Bat Anadolu da Marmara Bölgesinin güney bölümünde Edremit-vrindi ovalaryla birlikte bat dou dorultulu bir graben hatt üzerinde bulunan Balkesir ehri, kendi ad ile anlan verimli ovay batdan snrlayan düz srtl tepelerin yamacnda, eteklerinde ve düzlükte kurulmutur. Balkesir ovas eski temel dalar üzerinde, çerçevesindeki kuzeydou güneybat dorultulu fay çizgisinin belirtildii gibi çöküntü ile meydana gelmi ve taban kuvaterner birikintileriyle örtülmü bir ovadr. Civarndaki yüksek yontuk yüz, akarsular tarafndan birçok vadilerle oyulmu, batda Edremit Körfezi ile Susurluk Çay vadisi arasndaki alanda fazla yüksek olmayan 16

18 araziler mevcuttur. Denizden yükseklii 130 metre olan ova daha douda Balkesir e 26 km mesafede bir eikle ayrlm ve Balkesir ovasna göre 10 metre daha yüksekte (deniz seviyesinden 130 m.) Kepsut çöküntüsü vardr. d.körfez Ovalar-: Turfanda sebze ve meyve yetitirilen ve Akdeniz ikliminin tipik ekli görülen bu ovalar Edremit Ovas, Burhaniye Ovas ve Ayvalk Ovasndan olumaktadr. VADLER Balkesir de bulunan vadiler morfolojik ekillerin en önemlilerindendir. Bunlar içinde yayla ve dalardan doarak Marmara hududuna doru uzanan Susurluk, Gönen ve Kocaçay yer almaktadr. Vadiler yukar ve orta mecralarnda çok dar, hatta boaz meydana getirecek ekilde yamaçlara malik olduklar halde mansap ksmlarda ovalara kararak baz karakterlerini kaybederler. a.susurluk Vadisi: Yukar bölümünde Gelçal Çatalda, Orta Manyas-Ulubat havzalar,aa bölümünde Karada Mudanya tepeleri arasnda girdii ve çkt yerlerde dar boazlardan geçerek normal bir vadinin bütün karakterlerine sahip olduu halde boazlarn arasnda kalan sahada ova ve geni depresyonlara kararak baz vasflarn kaybeder. Vadi Susurluk ilçesinin 25 km güneyinde paleozoyik istlerde tersiyer volkanik arazisinin birletii alanda ve ova kenarnda nejenler üzerinde 300 metrede teekkül etmitir. Vadi taban yeni alüvyonlarla doludur. Vadinin her iki tarafnda ant yüzeyleri ve ky taraçlar vardr. b.gönen Vadisi: Kazda ve Öbekalan Dalar arasndan çkar ve yukar orta bölümünde paleozoik devirlere ait tortul kütlelerden oluan vadi Gönen Sarköy ovalarnda metrede birbirinden ayrlr. Gönen civarnda yükseklii m olan bir eik üzerinde kalkerli konglomeralardan ibaret neojen arazisinde açlan boazn kuzey ve güneyinde karlkl m yüksekliinde ekiller mevcuttur. c.kocaçay Vadisi: Madra Dalar ile Manyas gölü arasnda olup çay yukar bölümünde permokarbonifer kalkerleri arasnda arzal bir topografyay geçip aalarda ayn kalkerlerin tekil ettii temas sahasn takip eder. Vadinin bu ksmnda tersiyer faylarna uyarak teekkül ettii anlalsa da, Manyas da neojen göl depolarna göre teekkül ettii açktr. Vadi Sularya Da ve Doanca Srtlar üzerinde teekkül etmi yüksek anma düzlüünün içerisinde açlm olup, vadi tabanndaki alüvyonlar yamaç alanlarna bir erit gibi girer. A.5. Jeolojik Yap- ve Stratigrafi A.5.1. Metamorfizma ve Ma:matizma a- Paleozoik Birimler Balkesir ilinin temelini Biga yarmadasndan itibaren Edremit körfezi kuzeyinde bulunan ve metreye kadar yükselen Kazda masifini paleozoik veya muhtemelen daha yal migmatifler oluturur. Bu temel üzerine ise alamandin amfibolit fasiyesindeki gnayslar gelir. Burada yeil ist fasiyesi istleri çok kvrml ve yer yer krkl olup yatay ve düey geçiler gösterir. Mermerlerle ara katkl olan bu birim üst seviyelerde tamamen mermerlere geçer. Bu birimleri kesen granit granodiyoridlerde olaslkla paleozoyiktir. Yine bu birimlerde granit ve granodiyoritlerin mermerlerle olan kontaklarndan oldukça geni skarn zonlar olumutur. 17

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU

VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU VAN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĐLĐ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hüseyin AVCĐL Mehmet KAPTANOĞLU Resul AKOVA : Đl Müdürü : Çed ve Çevre Yönetimi Şub. Müd. : Mühendis. 2006 VAN ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ A. COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GĠRĠġ Eski dönemlerden beri yerleģme bölgesi içinde yer alan EskiĢehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. ġehrin tarihi, Anadolu da ilk siyasi birliği kuran Hitit Ġmparatorluğuna

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU

TMMOB ZM R KENT SEMPOZYUMU 313 limiz ve bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik de i imler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni içindeki oranı hızla artmaktadır. Sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, korni on salatalık,

Detaylı

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96

www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (0312) 212 06 96 www.cevreorman.gov.tr ESTA LTD. (312) 212 6 96 1 Kas m 27 PERfiEMBE Resmî Gazete Say : 26687 GENELGE Baflbakanl ktan: Konu: A açland rma Seferberli i GENELGE 27/28 Topraklar n n büyük bir k sm çölleflme

Detaylı

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KÜTAHYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 ÖNSÖZ Çevre, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı

Detaylı