TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/7 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 70 SAYI: 2003/7 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : mkutup.gov.tr. Y ll k abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir say n n fiat : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 70 NUMBER: 2003/7 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRK YE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) mkutup.gov.tr. Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA-2005

3 SUNUfi Millî Kütüphane; Kuruluflu Hakk ndaki 5632 Say l Kanunda belirtilen millî kültür araflt rmalar n mümkün k lmak, bu maksada elveriflli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esasl bir merkez vücuda getirmek ve ayn zamanda her türlü ilim ve sanat çal flma ve araflt rmalar n kolaylaflt rmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt d fl nda bilgi ak m n temin etmek amaçlar n gerçeklefltirebilmek için baz görevleri üstlenmifltir. Bu görevlerin biri ve en bafll cas da bibliyografyalar haz rlay p yay nlamakt r. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteli i tafl yan Türkiye Bibliyografyas 1928 y l ndan beri yay nlanmakta olup 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait bibliyografik kay tlardan oluflur. Kütüphanemizin yasal olarak haz rlamak ve yay nlamakla yükümlü oldu u Türkiye Bibliyografyas (TB), günümüze kadar sadece bas l ortamda araflt rmac lar n ve kurumlar n yarar na sunulmaktayd. Ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ndan kendi konular yla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düflünceden hareket ederek 2003 y l na ait say lar ndan itibaren TB yine ayl k olarak ve CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda da görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltire-medi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do V

6 our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRK YE B BL YOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 say l Basma Yaz ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yay nlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kay tlardan oluflur. TB ilkin 1928 y l nda, o zamanki Maarif Vekâleti taraf ndan yay nlanmaya bafllam fl, 1935 y l nda bibliyografyan n yay n sorumlulu unu Derleme Müdürlü ü devralm fl ve 1955 y l ndan itibaren de Millî Kütüphane taraf ndan haz rlanmaya bafllanm flt r. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallar ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu S n flama 20. edisyonuna göre s n flanmaktad r. Kataloglama ve S n flama fiube Müdürlü ü, Süreli Yay nlar fiube Müdürlü ü ile Kitap D fl Materyaller fiube Müdürlü ü'nce haz rlanan bibliyografik kay tlar Bibliyografya Haz rlama fiube Müdürlü ü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra ayl k olarak yay nlan r Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayal olarak ç kar lan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar program kullan larak haz rlanmaya bafllanm flt r. Yeni bilgisayar program yla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik aç s ndan bir tak m yenilikler yap lm flt r. Bibliyografik kay tlar, ilgili olduklar konular alt nda türlerine göre bölümlenerek listelenmifltir. Bunlar s ras yla flöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yay nlar, 3. Görsel- flitsel Materyaller. Bibliyografik kay tlar listelenirken, öncelikle esas al nan konu numaralar d r. Ayn konu numaras nda yer alan bibliyografik kay tlar ise alfabetik olarak listelenmifltir. Konu numaralar, her bibliyografik kayd n sonunda ayr ca belirtilmifltir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kay tlar eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. lk konu numaras bibliyografik kay tlar n sol üst köflesinde bulunur ve dizinlerden ulafl m sa lar. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kay tlar n bafl nda konu numaralar yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numaras, bibliyografik kay tlar n sa üst köflesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlar, eser adlar, süreli yay n adlar, ISBN ve ISSN olmak üzere befl ayr dizin bulunur. Y ll k dizinlerde, fasikül numaralar Romen rakamlar yla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli arac olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukar da aç klanan biçim ve içerikte yay nlanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyas, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. gelifltirilmifl geliflt. arranged arr. geniflleten gnfll. arranger arr. geniflletilmifl gnfllm. Auflage Aufl. government govt. augmented augm. gözden geçiren gözd. geç. ausgabe ausg. gözden geçirilmifl gözd. gçrlm. ayr ca bak n z ayr. bkz. grafik grf. bak n z bkz. harita, -lar hrt. Band (Almanca) Bd. haz rlayan, -lar haz. bas bs. herausgegeben hrsg. bas l fl bsl. hour, -s hr. bas m bs. Incorporated Inc. bask bsk. içkapak i.k. bafllang ç bfll. id est i.e. bearbeited bearb. i reti ad i r. ad boyut, -u byt. ilave eden ilv. ed. bölüm, -ü blm. ilave, -ler ilv. bulletin bull. illustrated illus. Bülten, -i Bült. illustration, -s illus. century cent. imtiyaz sahibi imt. sah. cilt c. including incl. Company Co. ntroduction ntrod. copyright c sadan Önce.Ö. Corporation Corp. sadan Sonra.S. ç karan, -lar ç k. iflbirli i eden-ler iflb. ed. çizen, -ler çiz. iflleyen, -ler ifll. dergi, -si derg. katlanm fl, katl katl. derleyen, -ler derl. kesim ksm. derme-ci derm. k saltan ksl. d flkapak d.k. k salt lm fl kslm. diagram, -s diagr., diagrs. kiflisel yay n kifl. yay. diyagram, -lar diyagr. levha lvh. do um, -u d. Limited Ltd. doküman dok. metni haz rlayan, -lar met. haz. düzenlenmifl dznlm. milimetre mm. düzenleyen dznl. muharrir mhr. edition ed. mukaddeme mkd. édition éd. müdür, -lü ü md., mdl. englarged enl. müessis, -i mües. engraved engr. müstensih müst. Eser ad (baflka) E.a. (b) mütercim mtrc. Eser ad (paralel) E.a. (p) nakleden nakled. Eser ad E.a. naflir nflr. et alii et al. neflreden neflred. et cetera etc. neflriyat müdürü neflr. md. facsimile, -s facsim.,facsims. new series new. ser. faksimile faksim. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. fascicle fasc. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. fasikül fsk. nouveau, nouvelle nouv. folded fold. number, -s no. folio fol. numbered numb. foot, feet ft. numer nr. foto raf fotog. numero (Frans zca) no. X

11 KISALTMALAR ABBREVIATIONS numero ( spanyolca) no. sessiz sz. numero ( sveççe) no. signature sig. numero ( talyanca) n. siyah-beyaz s.b. nummer nr. supplement suppl. ortak yazar ort. yaz. sütun st. Ortakl k, - Ort. flekil flkl. önsöz öns. flerheden flerhed. önsöz yazan, -lar öns. yaz. fiirket, -i fit., fiti. pafta, -lar pft. fiube, -si fib. part, -s pt., pts. tablo tbl. parte pt. tahminen thm. parti pt. tak m tk. partie, -s ptie, pties takma ad t. ad plan pl. tarih yok t. y. planfl numaras pln. nu. Teil, Theil T., Th. planfl pln. tercüman terc. portre, -ler prtr. Territory Ter. preface pref. t pk bas m tpk. bs. preliminary prelim. t pk bask tpk. bsk. printing print. title page t.p. privately printed priv. print. tome t. pseudonym pseud. tomo t. publishing pub. toplayan, -lar topl. rapor rpr. translated tr. renkli rnk. Türkiye Bibliyografyas TB report rept. typographical typog. resimli res. typographie, typographique typ. revised rev. ulant, -lar ul. sadelefltirilmifl sadlm. umgearbeitet umgearb. sahip, -bi sah. unaccompained unacc. saniye san. ve baflkalar v.b. santimetre cm. versus vs. sayfa, -lar s., ss. volume, -s v. second, -s. sec. yaklafl k yak. seçen, -ler seç. yaprak y. seçilmifl seçil. yay n yay. selected sel. yay nlayan yayl. selection sel. yazan, -lar yaz. series ser. yer yok Y.y. sesli sl. yüzy l yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri iflleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar Özel bilgisayar yöntemleri B BL YOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Fiziksel yap n n yönetimi Kütüphanelerin iflleyifli GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Di er dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Di er co rafi bölgelerde GENEL KOLEKS YONLAR Di er dillerde FELSEFE VE PS KOLOJ Felsefe kuram Ontoloji (Varl kbilim) Yap EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK nsanl k NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) Rüyalar ve esrarlar Fizyonomi BEL RL FELSEF OKULLAR Elefltirel felsefe PS KOLOJ Alg lama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçalt ve baflkalaflm fl ruh durumlar Ayr msal ve geliflme psikolojisi Uygulamal psikoloji ET K (AHLAK FELSEFES ) Ekonomik ve meslek eti i Di er ahlaki kurallar ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Do u felsefesi Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFES Almanya ve Avusturya Fransa Di er co rafi bölgeler D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Yarad l fl KUTSAL K TAP Tarihi kitaplar nciller ve Olaylar HIR ST YAN D NB L M sa Mesih ve ailesi...16

13 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Baptist, Adventist kiliseler HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Karfl laflt rmal din Hint kökenli dinler Yahudilik slam TOPLUM B L MLER Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileflim Toplumsal süreçler Toplumsal davran fl etkileyen etmenler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar S YASAL B L MLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla iliflkisi Yurttafll k haklar ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararas göç ve sömürgecilik Uluslararas iliflkiler EKONOM Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Kamu maliyesi Uluslararas ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararas hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, ifl, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNET M Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Askerlik bilimi Hava kuvvetleri, mühendislik TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlar ve hizmetleri Di er toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlar ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta E T M...63

14 371 Okul yönetimi lkö retim Devlet düzenlemeleri, denetimi, deste i T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK Uluslararas ticaret (D fl ticaret) letiflim Telekomünikasyon Tafl mac l k Yüzey tafl mac l GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M Halkbilim (folklor) D L VE D LB L M Yaz sistemleri Standart kullan m Konuflulup yaz lan d fl ndaki yap sal dil TÜRK D L Türkçe'nin yaz sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin yap sal sistemi (grameri) Türkçe'nin kullan m NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ngilizce ile ilgili sözlükler ngilizce'nin kullan m CERMEN D LLER ALMANCA Almanca'n n yap sal sistemi (grameri) Almanca'n n kullan m Di er Cermen dilleri ROMAN D LLER FRANSIZCA Frans zca ile ilgili sözlükler Frans zca'n n yap sal sistemi (grameri) Frans zca'n n kullan m D ER D LLER Do u Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DO A B L MLER VE MATEMAT K Felsefe ve kuram E itim, araflt rma, ilgili konular Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl MATEMAT K Topoloji Çözümleme Geometri Olas l klar ve uygulamal matematik ASTRONOM VE LG L B L MLER Gök mekani i Is Manyetizma K MYA VE LG L B L MLER Fiziksel ve kuramsal kimya Nicel analiz norganik kimya Organik kimya Kristalografi YER B L MLER Kayaçbilim (Petroloji) Ekonomik jeoloji...115

15 570 YAfiAM B L MLER Biyoloji Evrim ve genetik (kal t mbilim) Mikrobiyoloji B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) Bitkibilim Dicotyledones (Çiftçenekliler) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) Di er omurgas zlar TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER) TIP B L MLER TIP nsan anatomisi nsan fizyolojisi Sa l n gelifltirilmesi Hastal k oranlar, korunma Hastal klar Cerrahi ve ilgili konular Kad n hastal klar ve do um Deneysel t p MÜHEND SL K VE LG L filer Uygulamal fizik Madencilik ve ilgili ifller Askeri ve denizcilik mühendisli i nflaat mühendisli i Hidrolik (su) mühendisli i Çevre koruma mühendisli i Mühendisli in di er dallar TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER Teknikler, gereçler, malzemeler Meyve bahçeleri, meyveler, ormanc l k Hayvanc l k Mand rac l k ve ilgili ürünler EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI Yemekler ve yemek servisi Konutlar ve konut donan m Evdeki kolayl klar Dikifl, giyim, kiflisel yaflam Kamuya ait evlerin yönetimi Ev idaresi Çocuk yetifltirme ve evde bak m YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER Muhasebe Genel yönetim Reklamc l k ve halkla iliflkiler K MYA MÜHEND SL Patlay c lar, yak tlar teknolojisi çki teknolojisi G da teknolojisi Di er organik ürünlerin teknolojisi BEL RL ÜRÜNLER N MALATI Matbaac l k ve ilgili etkinlikler SANATLAR GÜZEL SANATLAR Özel konular...142

16 705 Süreli yay nlar M MARLIK Mimari yap 'den buyana mimarl k PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Heykeltrafll kta ifllemler, konular Seramik sanatlar Çizim ve çizimler Dokuma sanatlar ç dekorasyon RES M SANATI VE RES MLER Konusunu günlük yaflamdan alan resimler nsan resimleri ve bunlar n parçalar Di er konular Tarihi, co rafi, kiflilere göre ele al fl GRAF K SANATLAR BASKI filer MÜZ K Genel ilkeler ve müzikal biçimler Vokal müzik Klavyeli çalg lar ve di er çalg lar Üflemeli çalg lar (Nefesliler) D NLENCE, EGLENCE VE GÖSTER SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlar ve e lenceleri Atletik ve aç khava sporlar ve oyunlar EDEB YAT VE RETOR K Retorik ve edebi eser koleksiyonlar Edebi tarih ve elefltirel de erlendirme TÜRKÇE EDEB YAT Türkçe fliir Türkçe denemeler Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeflitli eserler Osmanl ca edebiyat NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT ngiliz tiyatrosu ngiliz roman ve hikayesi ngiliz edebiyat nda çeflitli eserler CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI Almanca roman ve hikaye Almanca çeflitli eserler LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI Frans zca fliir Frans zca roman ve hikaye Frans zca çeflitli eserler TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT talyanca mektuplar talyanca çeflitli eserler Rumence ve Reto-Rumen edebiyat SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI spanyolca roman ve hikaye spanyolca denemeler...194

17 880 KLAS K YUNAN EDEB YATI Modern Yunan edebiyat D ER D LLER N EDEB YATI Do u Hint-Avrupa ve Kelt edebiyat CO RAFYA VE TAR H Tarih e itimi, araflt rmas, ilgili konular Dünya tarihi CO RAFYA VE SEYAHAT Tarihi co rafya Avrupa'da co rafya ve seyahat Asya'da co rafya ve seyahat 'A KADAR ESK ÇA TAR H 'a kadar di er bölgeler GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA Do u Avrupa Sovyetler Birli i Avrupa'n n di er ülkeleri GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Ortado u (Yak ndo u) Orta Asya...204

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi Özgün eser ad : Reise nach Kiribati Heyne Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir. S.N.: ; D.M ISBN X I. fientin, Kayhan. I III. Seri , AD Gülhan, Tahsin 2003 AD 6531 Araflt rma teknikleri : bilimsel araflt rma ve etkili yazma k lavuzu / Däniken, Erich von, Tahsin Gülhan. 1. bsk. stanbul : Tanr lar n ayak izleri / Erich von Risale-i Nur Enstitüsü, Däniken ; Türkçelefltiren: Halit Kak nç. 174 s. : flkl. ; 20 cm. (Risale-i Nur Enstitüsü yay nlar ; 8. E itim serisi ; 4) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri. 11. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 10. Bilgi dizisi ; 1) Özgün eser ad : Prophet der vergangenheit Econ Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir S.N.: ; D.M ISBN I. Kak nç, Halit. I III. Seri AD 6927 Kozak, Nazmi Sosyal bilimlerde araflt rma yöntemleri : (ders notu) / Nazmi Kozak. Eskiflehir : Anadolu Üniversitesi, AD Däniken, Erich von, , Tanr lar n geldi i gün : [M.Ö. 11 A ustos 3114] / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren Merk Yay nc l k. 7. bs AD 6530 stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; Bilgi dizisi ; 14) Däniken, Erich von, Özgün eser ad : Der tag an dem die götter Tanr lar n mucizeleri / Erich von kamen. Däniken ; Türkçelefltiren: Kayhan fientin. 6. bs. stanbul : Cep Kitaplar, , [16] s. : foto. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 46. Bilgi dizisi ; 13) , 930 Özgün eser ad : Erscheinungen Heyne Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir S.N.: ; D.M ISBN I. fientin, Kayhan. I III. Seri AD Däniken, Erich von, Kiribati'ye yolculuk / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Kayhan fientin. 4. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 43. Bilgi dizisi ; 12) 1 S.N.: ; D.M ISBN I. Merk Yay nc l k. I III. Seri AD 6532 Däniken, Erich von, Tanr lar n stratejisi : (dünyan n seki[z]inci harikas ) / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Halit Kak nç. 8. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 19. Bilgi dizisi ; 6) Özgün eser ad : Die strategie der götter Econ Verlag bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Kak nç, Halit. I III. Seri

19 2003 AD 6529 xii, 240 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. Dizin vard r Kaynakça: 231. s. Däniken, Erich von, S.N.: ; D.M Tanr lar n floku / Erich von Däniken ; çeviren: Esat Nermi Erendor. 4. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 118. Bilgi dizisi ; 23) Özgün eser ad : Der götterschock. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN ISBN X Bilgisayar programlama, programlar I. Erendor, Esat Nermi. I III. Seri AD Bardzell, Jeffrey 2003 AD 6534 Macromedia MX elearning : ileri düzey Däniken, Erich von, Yoksa yan ld m m? : (gelecekten taze an lar) / Erich von Däniken ; Türkçelefltiren: Halit Kak nç, Esat Nermi. 6. bs. stanbul : Cep Kitaplar, s. : res. ; 20 cm. (Cep Kitaplar ; 59. Bilgi dizisi ; 18) Özgün eser ad : Habe ich mich geirrt Bertelsmann bask s ndan eksiksiz olarak Türkçelefltirilmifltir S.N.: ; D.M ISBN I. Kak nç, Halit. II. Nermi, Esat. II IV. Seri Çelik, R za 004 Veri iflleme Bilgisayar bilimi kayna ndan e itim / Jeffrey Bardzell ; [çeviren: Bar fl Ali Büyükbak rc ]. stanbul : Medyasoft, viii, 478 s. : flkl., tbl. ; 23 cm + 2 CD. Dizin vard r. Özgün eserad : Macromedia MX elearning: advenced training from the source. Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Büyükbak rc, Bar fl Ali. I 2003 AD 6802 Bütün yönleriyle PERL CGI, PERL TK, PERL mysql programlama / R za Çelik. 1. bsk. Ankara : Seçkin, s. : flkl. ; 24 cm BD 1369 Dizin vard r Kaynakça: ss. Ünlü, Ayflen (Coflar), S.N.: ; D.M Kenar aktif a oluflturmak için yeni ISBN bir yaklafl m / Ayflen Ünlü (Coflar) viii, 89 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. ngilizce eserad : A new approach for 2003 BD 1202 constructing activity-on-arc network. nce, brahim Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe Üniversitesi. Nakliye uçak rotalar n n Kaynakça: 68. yy. belirlenmesinde da t m ve toplama Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. yönteminin karar destek unsuru S.N.: ; B.N. 2003/ olarak kullan lmas / brahim nce , , , , AD Cambazo lu, Türker nternet teknolojileri ve intranet uygulamalar / Türker Cambazo lu. 1. bs. stanbul : Papatya Yay nc l k, AD Algan, Sefer C# / Sefer Algan. 1. bsk. stanbul : Pusula, [18], 781 s. : flkl., tbl. ; 24 cm. (Pusula ; 99)

20 Kaynakça: 781. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri B BL YOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2003 AD Microsoft e itim noktas e itim kitab / Curtis Frye... [ve baflkalar ] ; çeviri: K. Becerik... [ve baflkalar ]. Ankara : 2003 AD 6852 Arkadafl Yay nevi, xxii, 750 s. : flkl. ; 24 cm. Enformasyon ve Dokümantasyon Dizin vard r. Özgün eser ad : Microsoft Office XP step by step Hizmetleri Vakf and Microsoft Windows XP step by step. 2002/2003 yay n katalo u / Metin Türkçe, ngilizce'den çeviri. Enformasyon ve Dokümantasyon S.N.: ; D.M ISBN Hizmetleri Vakf. Ankara : I. Frye, Curtis. II. Becerik, K. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakf, s. ; 21 cm. Bilgiler d fl kapaktan al nm flt r. S.N.: ; D.M Özel bilgisayar yöntemleri 2003 BD AD Özen, fiifa Serdar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Türkçe metinden konuflma sentezleme Yüksek Kurumu. Türk Tarih / fiifa Serdar Özen. Kurumu (Ankara) viii, 68 y. : çizelge, flkl. ; 29 cm. Türk Tarih Kurumu yay n katalo u, ngilizce eserad : Turkish text to speech Ankara : Türk Tarih Kurumu, synthesis Tez (Yüksek mühendislik) - Hacettepe vii, 81 s. ; 24 cm. Üniversitesi. Dizin vard r. Kaynakça: 52. yy. S.N.: ; D.M Metin Türkçe; ngilizce özet vard r. S.N.: ; B.N. 2003/ , Süreli Yay nlar 2003 AD Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 2003 SB 413 Yüksek Kurumu. Türk Tarih Adobe magazin Türkiye. 1. y l, 1. Kurumu (Ankara) Türk Tarih Kurumu yay n katalo u, say (Eylül-Kas m 2003) -. Ankara : Ankara : Türk Tarih Kurumu, Mart Bilgi Tek. San., c. : res. ; 29 cm. vii, 79 s. ; 24 cm. Üç ayl k, Eylül-Kas m Dizin vard r. S.N.: S.N.: ; D.M ISSN : TL. (Tek say )

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı