MARMARA MEDICAL JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA MEDICAL JOURNAL"

Transkript

1 Online ISSN: Print ISSN: , Cilt 24, Sayi 1 MARMARA MEDICAL JOURNAL Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi

2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Adýna Dekan Prof. Dr. Hasan Fevzi Batýrel Editör Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz Editör Yardýmcýlarý Doç. Dr. Asým Cingi Doç. Dr. Beste Atasoy Uzm. Dr. Evrim Karadað Saygý Ýstatistik Editörü Doç. Dr. Nural Bekiroðlu Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Uluslararasý Editörler Kurulu Ahmet Toprak, New Orleans, USA Alex Würtz, Ýstanbul, Türkiye Ali Emin Denktaþ, Houston, USA Arzu Denizbaþý, Ýstanbul, Tükiye Ayþegül Atmaca, Samsun, Türkiye Azra Bihorach, Florida, USA Berrak Yeðen, Ýstanbul, Türkiye Deniz Konya, Ýstanbul, Türkiye Esen Akpek, Baltimore, USA Fatih Durmuþoðlu, Ýstanbul, Türkiye Fahrettin Keleþtimur, Kayseri, Türkiye Handan Kaya, Ýstanbul, Türkiye Hande Harmancý, Zürih, Ýsviçre Haner Direskeneli, Ýstanbul, Türkiye Hülya Bilgen, Ýstanbul, Türkiye Iþýl Barlan, Ýstanbul, Türkiye Levent Türkeri, Ýstanbul, Türkiye Mithat Erenus, Ýstanbul, Türkiye Mustafa Bakýr, Ýstanbul, Türkiye Önder Ergönül, Ýstanbul, Türkiye Rainer W. Guillery, Oxford, Ýngiltere Roger Lawrence, Londra, Ýngiltere Safiye Çavdar, Ýstanbul, Türkiye Selim Ýsbir, Ýstanbul, Türkiye Serdar Turhal, Ýstanbul, Türkiye Sibel Kalaça, Ýstanbul, Türkiye Sinan Arsan, Ýstanbul, Türkiye Þule Çetinel, Ýstanbul, Türkiye Tolga Daðlý, Ýstanbul, Türkiye Tufan Tarcan, Ýstanbul, Türkiye Ufuk Hasdemir, Ýstanbul, Türkiye Volkan Topçuoðlu, Ýstanbul, Türkiye Zeynep Eti, Ýstanbul, Türkiye

3 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi DERGÝ HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan yayýnlanan multidisipliner ulusal ve uluslararasý tüm týbbi kurum ve personele ulaþmayý hedefleyen bilimsel bir dergidir. Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi, týbbýn her alanýný içeren özgün klinik ve deneysel çalýþmalarý, ilginç olgu bildirimlerini, derlemeleri, davet edilmiþ derlemeleri, Editöre mektuplarý, toplantý duyurularýný, klinik haberleri, ilginç araþtýrmalarýn özetlerini, ayýrýcý taný, tanýnýz nedir baþlýklý olgu sunumlarýný, ilginç, fotoðraflý soru-cevap yazýlarýný (photo-quiz) ve týp gündemini belirleyen güncel konularý yayýnlar. Periyodu: Marmara Medical Journal - Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi yýlda 3 sayý olarak OCAK, MAYIS ve EKÝM aylarýnda yayýnlanmaktadýr. Yayýna baþlama tarihi:1988 e-yayýna baþlama tarihi:2004 (2004 yýlýndan 2011 yýlýna kadar yalnýzca elektronik ortamda yayýnlanmýþtýr.) e-issn: Print ISSN: Yayýn Dili: Türkçe, Ýngilizce Temel Hedef Kitlesi: Týp alanýnda tüm branþlardaki hekimler, uzman ve öðretim üyeleri, týp öðrencileri Ýndekslendiði dizinler: EBSCO, SCOPUS, EMBASE - Excerpta Medica, DOAJ ( Directory of Open Access Journals), ULRICH S Database, TUBITAK ULAKBÝM Týp Veri Tabaný, Türkiye Atýf Dizini, Turk Medline, Milli Kütüphane-Türkiye Makaleler Bibliyografyasý Makalelerin ortalama deðerlendirme süresi: 8 haftadýr Makale takibi - iletiþim Seza Arbay Marmara Medical Journal (Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi) Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dekanlýðý, Týbbiye Cad No:49 Haydarpaþa 34668, ÝSTANBUL Tel: Faks: e-posta: Yayýn Haklarý: Marmara Medical Journal in basýlý ve web ortamýnda yayýnlanan yazý, resim, þekil, tablo ve uygulamalar yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen herhangi bir vasýtayla basýlamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak göstermek kaydýyla özetleme ve alýntý yapýlabilir. Yazým kurallarý için :

4 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi YAZARLARA BÝLGÝ Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisine ilginize teþekkür ederiz. Derginin elektronik ortamdaki yayýnýna eriþim adresinden serbesttir. Marmara Medical Journal týbbýn klinik ve deneysel alanlarýnda özgün araþtýrmalar, olgu sunumlarý, derlemeler, davet edilmiþ derlemeler, mektuplar, ilginç, fotoðraflý sorucevap yazýlarý (photo-quiz), editöre mektup, toplantý duyurularý, klinik haberleri ve ilginç araþtýrmalarýn özetlerini yayýnlamaktadýr. Yýlda 3 sayý olarak Ocak, Mayýs ve Ekim aylarýnda yayýnlanan Marmara Medical Journal hakemli ve multidisipliner bir dergidir. Gönderilen yazýlar Türkçe veya Ýngilizce olabilir. Deðerlendirme süreci Dergiye gönderilen yazýlar, ilk olarak dergi standartlarý açýsýndan incelenir. Derginin istediði forma uymayan yazýlar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarlarýna iade edilir. Zaman ve emek kaybýna yol açýlmamasý için, yazarlarýn dergi kurallarýný dikkatlice incelemeleri önerilir. Dergi kurallarýna uygunluðuna karar verilen yazýlar Editörler Kurulu tarafýndan incelenir ve en az biri baþka kurumdan olmak üzere iki ya da daha fazla hakeme gönderilir. Editör, Editörler Kurulu yazýyý reddetme ya da yazara(lara) ek deðiþiklikler için gönderme veya yazarlarý bilgilendirerek kýsaltma yapmak hakkýna sahiptir. Yazarlardan istenen deðiþiklik ve düzeltmeler yapýlana kadar, yazýlar yayýn programýna alýnmamaktadýr. Marmara Medical Journal gönderilen yazýlarý sadece online olarak marmaramedicaljournal.org/submit adresinden kabul etmektedir. Yazýlarýn bilimsel sorumluluðu yazarlara aittir. Marmara Medical Journal yazýlarýn bilimsel sorumluluðunu kabul etmez. Makale deðerlendirmek için gönderildiði sýrada Özgünlük Beyaný ve Yayýn Haklarý Devir Formu ve Çýkar Çatýþmasý Bildirim Formu imzalanýp dergiye iletilmelidir. Gönderilen yazýlarýn dergide yayýnlanabilmesi için daha önce baþka bir bilimsel yayýn organýnda yayýnlanmamýþ olmasý gerekir. Daha önce sözlü ya da poster olarak sunulmuþ çalýþmalar, yazýnýn baþlýk sayfasýnda tarihi ve yeri ile birlikte belirtilmelidir. Yayýnlanmasý için baþvuruda bulunulan makalelerin, adý geçen tüm yazarlar tarafýndan onaylanmýþ olmasý ve çalýþmanýn baþka bir yerde yayýnlanmamýþ olmasý ya da yayýnlanmak üzere deðerlendirmede olmamasý gerekmektedir. Çalýþma ile ilgili herhangi bir mali ya da diðer çýkar çatýþmasý var ise çýkar çatýþmasý formunda belirtilmelidir. Yazýlarýn hazýrlanmasý Derginin yayýn dili Ýngilizce veya Türkçe dir. Türkçe yazýlarda Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüðü (http://tdk.org.tr) esas alýnmalýdýr. Anatomik terimlerin ve diðer týp terimlerinin adlarý Latince olmalýdýr. Gönderilen yazýlar, yazým kurallarý açýsýndan Uluslararasý Týp Editörleri Komitesi tarafýndan hazýrlanan Biomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunmasý Gereken Standartlar a ( Uniform Requirements For Manuscripts Submittted to Biomedical Journals ) uygun olarak hazýrlanmalýdýr (http://www. ulakbim.gov.tr /cabim/vt). Makale içinde kullanýlan kýsaltmalar Uluslararasý kabul edilen þekilde olmalýdýr. Kýsaltmalar için (http://www.journals.tubitak. gov.tr/kitap/maknasyaz/) kaynaðýna baþvurulabilir.birimler, Aðýrlýklar ve Ölçüler 11. Genel Konferansý'nda kabul edildiði þekilde Uluslararasý Sistem (SI) ile uyumlu olmalýdýr. Makaleler, tablolar ile birlikte Word, WordPerfect, EPS, LaTeX, text, Postscript veya RTF formatýnda, þekil ve fotoðraflar ise ayrý dosyalar halinde TIFF, GIF, JPG, BMP, Postscript, veya EPS formatýnda kabul edilmektedir. Yazý kategorileri Yazýnýn gönderildiði metin dosyasýnýn içinde sýrasýyla, Türkçe baþlýk, özet, anahtar sözcükler, Ýngilizce baþlýk, özet, anahtar sözcükler, en fazla 40 karakterden oluþan kýsa baþlýk ismi (running title), makalenin

5 metini, kaynaklar, her sayfaya bir tablo olmak üzere tablolar ve son sayfada (varsa) þekillerin alt yazýlarý þeklinde olmalýdýr. Metin dosyasýnýn içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanýlan þekil ve resimler olmamalýdýr. Özgün Araþtýrma Makaleleri Türkçe ve Ýngilizce özetler yazý baþlýðý ile birlikte verilmelidir. (i)özetler: Amaç (Objectives), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods) ya da Hastalar ve Yöntemler (Patients and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrýlmalý ve 200 sözcüðü geçmemelidir. (ii) Anahtar Sözcükler Index Medicus Medical Subject Headings (MeSH) e uygun seçilmelidir. Yazýnýn diðer bölümleri, (iii) Giriþ, (iv) Gereç ve Yöntem / Hastalar ve Yöntemler, (v) Bulgular, (vi) Tartýþma ve (vii) Kaynaklar'dýr. Baþlýk sayfasý dýþýnda yazýnýn hiçbir bölümünün ayrý sayfalarda baþlatýlmasý zorunluluðu yoktur. Maddi kaynak, çalýþmayý destekleyen burslar, kuruluþlar, fonlar, metnin sonunda teþekkürler kýsmýnda belirtilmelidir. Olgu sunumlarý Ýngilizce ve Türkçe özetleri kýsa ve tek paragraflýk olmalýdýr. Olgu sunumu özetleri aðýrlýklý olarak mutlaka olgu hakkýnda bilgileri içermelidir. Anahtar sözcüklerinden sonra giriþ, olgu(lar) tartýþma ve kaynaklar þeklinde düzenlenmelidir. Derleme yazýlarý Ýngilizce ve Türkçe baþlýk, Ýngilizce ve Türkçe özet ve Ýngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler yer almalýdýr. Kaynak sayýsý 50 ile sýnýrlanmasý önerilmektedir. Kaynaklar Kaynaklar yazýda kullanýlýþ sýrasýna göre numaralanmalýdýr. Kaynaklarda verilen makale yazarlarýnýn sayýsý 6 dan fazla ise ilk 3 yazar belirtilmeli ve Ýngilizce kaynaklarda ilk 3 yazar isminden sonra et al., Türkçe kaynaklarda ise ilk 3 yazar isminden sonra ve ark. ibaresi kullanýlmalýdýr. Noktalamalara birden çok yazarlý bir çalýþmayý tek yazar adýyla kýsaltmamaya ve kaynak sayfalarýnýn baþlangýç ve bitimlerinin belirtilmesine dikkat edilmelidir. Kaynaklarda verilen dergi isimleri Index Medicus'a (http://www.ncbi.nim.nih.gov/sites/entrez/qu ery.fcgi?db=nlmcatalog) veya Ulakbim/Türk Týp Dizini ne uygun olarak kýsaltýlmalýdýr. Makale: Tuna H, Avcý Þ, Tükenmez Ö, Kokino S. Ýnmeli olgularýn sublukse omuzlarýnda kas-sinir elektrik uyarýmýnýn etkinliði. Trakya Univ Týp Fak Derg 2005;22:70-5. Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, (editors). Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone, Kitaptan Bölüm: Phillips SJ, Whisnant. JP Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: P a t h o p h y s i o l o g y, D i a g n o s i s, a n d Management. 2nd ed. New York: Raven Pres, 1995: Kaynak web sitesi ise: Kaynak makalelerdeki gibi istenilen bilgiler verildikten sonra eriþim olarak web sitesi adresi ve eriþim tarihi bildirilmelidir. Kaynak internet ortamýnda basýlan bir dergi ise: Kaynak makaledeki gibi istenilen bilgiler verildikten sonra eriþim olarak URL adresi ve eriþim tarihi verilmelidir. Kongre Bildirileri: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992: Tablo, Þekil, Grafik ve Fotoðraf Þekil, grafik ve fotoðraflar yazýnýn içine yerleþtirilmiþ halde gönderilmemeli. Tablolar, her sayfaya bir tablo olmak üzere yazýnýn gönderildiði dosya içinde olmalý ancak yazýya ait þekil, grafik ve fotograflarýn her biri ayrý bir imaj dosyasý (JPEG ya da GIF) olarak gönderilmelidir. Tablo baþlýklarý ve þekil altyazýlarý eksik býrakýlmamalýdýr. Þekillere ait açýklamalar yazýnýn gönderildiði dosyanýn en sonuna yazýlmalýdýr. Tablo, þekil ve grafiklerin numaralanarak yazý içinde yerleri belirtilmelidir. Tablolar yazý içindeki bilginin tekrarý olmamalýdýr. Makale yazarlarýnýn, makalede eðer daha önce yayýnlanmýþ alýntý yazý, tablo, þekil, grafik, resim vb var ise yayýn hakký sahibi ve yazarlardan yazýlý izin almalarý ve Özgünlük Beyaný ve Yayýn Haklarý Devir Formuna ekleyerek dergiye ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Tablolar metin içinde atýfta bulunulan sýraya göre romen rakkamý ile numaralanmalýdýr.

6 Her tablo ayrý bir sayfaya ve tablonun üst kýsmýna kýsa ancak anlaþýlýr bir baþlýk verilerek hazýrlanmalýdýr. Baþlýk ve dipnot açýklayýcý olmalýdýr. Tablolarda sütun baþlýklarý kýsa ve ölçüm deðerleri parantez içinde verilmelidir. Bütün kýsaltmalar ve semboller dipnotta açýklanmalýdýr. Dipnotlarda þu semboller: (,,, ) ve P deðerleri için ise *, **, *** kullanýlmalýdýr. SD veya SEM gibi istatistiksel deðerler tablo veya þekilin altýnda not olarak belirtilmelidir. Grafik, fotoðraf ve çizimler ÞEKÝL olarak adlandýrýlmalý, makalede geçtiði sýraya göre numaralanmalý ve açýklamalarý þekil altýna yazýlmalýdýr Þekil alt yazýlarý, ayrýca metinin son sayfasýna da eklenmelidir. Büyütmeler, þekilde uzunluk birimi (bar çubuðu içinde) ile belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütme oraný ve boyama tekniði açýklanmalýdýr. Etik Marmara Medical Journal a yayýnlanmasý amacý ile gönderilen yazýlar Helsinki Bildirgesi, Ýyi Klinik Uygulamalar Kýlavuzu,Ýyi Laboratuar Uygulamalarý Kýlavuzu esaslarýna uymalýdýr. Gerek insanlar gerekse hayvanlar açýsýndan etik koþullara uygun olmayan yazýlar yayýnlanmak üzere kabul edilemez. Marmara Medical Journal, insanlar üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn önceden Araþtýrma Etik Kurulu tarafýndan onayýnýn alýnmasý þartýný arar. Yazarlardan, yazýnýn detaylarýný ve tarihini bildirecek þekilde imzalý bir beyan ile baþvurmalarý istenir. Çalýþmalar deney hayvaný kullanýmýný içeriyorsa, hayvan bakýmý ve kullanýmýnda yapýlan iþlemler yazý içinde kýsaca tanýmlanmalýdýr. Deney hayvanlarýnda özel deriþimlerde ilaç kullanýldýysa, yazar bu deriþimin kullanýlma mantýðýný belirtmelidir. Ýnsanlar üzerinde yapýlan deneysel çalýþmalarýn sonuçlarýný bildiren yazýlarda, Kurumsal Etik Kurul onayý alýndýðýný ve bu çalýþmanýn yapýldýðý gönüllü ya da hastalara uygulanacak prosedürlerin özelliði tümüyle kendilerine anlatýldýktan sonra, onaylarýnýn alýndýðýný gösterir cümleler yer almalýdýr. Yazarlar, bu tür bir çalýþma söz konusu olduðunda, uluslararasý alanda kabul edilen kýlavuzlara ve TC. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan getirilen ve 28 Aralýk 2008 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan "Klinik araþtýrmalarý Hakkýnda Yönetmelik" ve daha sonra yayýnlanan 11 Mart 2010 tarihli resmi gazete ve sayýlý Klinik Araþtýrmalar Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýldýðýna Dair Yönetmelik hükümlerine uyulduðunu belirtmeli ve kurumdan aldýklarý Etik Komitesi onayýný göndermelidir. Hayvanlar üzerinde yapýlan çalýþmalar için de gereken izin alýnmalý; yazýda deneklere aðrý, acý ve rahatsýzlýk verilmemesi için neler yapýldýðý açýk bir þekilde belirtilmelidir. Hasta kimliðini tanýtacak fotoðraf kullanýldýðýnda, hastanýn yazýlý onayý gönderilmelidir.

7 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi - Özgün Makaleler / Original Articles - ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Bir Týp Fakültesinde Eðitimin ve Bilimsel Araþtýrmalarýn 27 Yýllýk Ýzlemi:...1 Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi A 27-Year Follow-up of Education and Scientific Research in a Medical Faculty: Marmara University School of Medicine Dilek GOGAS YAVUZ, Safiye ÇAVDAR, Mithat ERENUS Radikal Retropubik Prostatektomi:...10 Güncel Literatür Derlemesi ve Son 250 Vaka ile Marmara Tecrübesi Radical Retropubic Prostatectomy: A Review of the Current Literature and a Study of 250 Cases at Marmara University Ýlker TÝNAY, Mahir Bülent ÖZGEN, Çaðrý Akýn ÞEKERCÝ, Levent TÜRKERÝ Streptococcus Pneumoniae' da Makrolid Direnç Mekanizmalarýnýn Araþtýrýlmasý: Marmara Üniversitesi Hastanesi Sonuçlarý Investigation of Macrolide Resistance Mechanisms in Streptococcus pneumoniae: Results of Marmara University Hospital Between Pýnar SAÐIROÐLU, Burak AKSU, M Ufuk HASDEMÝR Behçet Hastalarýnda Oral Saðlýðýn Deðiþimi : 10 Yýllýk Ýzlem Çalýþmasý...20 Changes in Oral Health in Patients with Behçet s Disease: 10-Year Follow-Up Gonca MUMCU, Nevsun ÝNANÇ, Tulin ERGUN, Haner DÝRESKENELÝ Graves Hastalýðý Tedavisinde Sabit 10 mci ve 15 mci Ýyot-131 Dozlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý : 11 Yýllýk Tecrübe...24 Comparison of Fixed 10 mci and 15 mci Iodine-131 Doses for the Treatment of Graves Disease: 11 Year Study Fuat DEDE, Tunç ÖNEÞ, Sinem CANDEMÝR, Fuad NOVRUZOV, Serkan GÜNGÖR, Mustafa ARAS, Salih ÖZGÜVEN, Sabahat ÝNANIR, Tanju Yusuf ERDÝL, Halil Turgut TUROÐLU Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapýlan Hastalarda Kök Hücre Mobilizasyonunu Etkileyen Faktörler...29 Factors Affecting Stem Cell Mobilization in Patients Treated with Hematopoietic Peripheral Stem Cell Transplantation Iþýk KAYGUSUZ, Bülent KANTARCIOÐLU, Tayfur TOPTAÞ, Güven YILMAZ, Cafer ADIGÜZEL, Tülin FIRATLI TUÐLULAR, Emel DEMÝRALP, Mahmut BAYIK Pektus Ekskavatum Deformitesinde Minimal Ýnvaziv Onarým Tekniði :...36 Marmara Deneyimi Minimally Invasive Repair Technique for Pectus Excavatum Deformity : The Marmara Experience Korkut BOSTANCI, Hakan OZALPER, Mustafa YUKSEL

8 - Derlemeler / Reviews - Noninvazif Mekanik Ventilasyon...42 Noninvasive Mechanical Ventilation Sait KARAKURT Paraoksonaz-1 Enzimi ve Koroner Kalp Hastalýklarý ile Ýliþkisi...56 Paraoxonase-1 and Coronary Heart Diseases Özlem TARÇIN - Olgu Sunumlarý / Case-Reports - Doðumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarýnda Kök Avülsiyonunun Elektrodiyagnostik Ýncelemesi ve Tedavisi : Olgu Sunumu...61 Electrodiagnostic Evaluation and Treatment of Root Avulsion in an Obstetric Brachial Plexus Injury : Case - Report Evrim KARADAÐ SAYGI, Mehmet AÐIRMAN, Demet OFLUOÐLU, Cihangir TETÝK Klorokin ve Hidroksiklorokin Makülopatili Ýki Olgu...65 Two Cases with Chloroquine and Hydroxychloroquine Maculopathy Fulya AKMAN, Eren ÇERMAN, Özlem YENÝCE, Haluk KAZOKOÐLU Ýnguinal Lenfoselin Radyolojik Perkütan Drenaji Sonrasý Tuba Ovaryan Ýnguinal Herniasyon : Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi...70 Tuba-Ovarian Inguinal Herniation after Radiological Percutaneous Treatment of Inguinal Lymphocele : A Case Report and Review of the Literature Melih AKINCI, Kerim Bora YILMAZ, Celil UÐURLU, Hakan KULAÇOÐLU Ýnsizyonel Endometriozis : Nadir Bir Cerrahi Komplikasyon...75 Incisional Endometriosis : A Rare Surgical Complication Pýnar YAZICI, Pembe OLTULU - Photo-Quiz - A 53-Year-Old Brazilian Woman with a Malleolar Ulcer after an Insect Bite...78 Vitorino Modesto SANTOS, Liliane Aparecida SOARES, Natália Polidorio MACHADO, Fernanda Gama Neves SILVA, Valéria Araújo Nascimento SANTOS A 45-Year-Old Man with Cutaneous and Subcutaneous Masses of Varying Size...80 Ali KARAMAN, Doðan Nasýr BÝNÝCÝ

9 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9 DOI: /MMJ Özgün Araþtýrma /Original Article Bir Tip Fakültesinde Eðitimin ve Bilimsel Araþtirmalarin 27 Yillik Ýzlemi: Marmara Üniversitesi Tip Fakültesi A 27 Year Follow-up of Education and Scientific Research in a Medical Faculty: Marmara University School of Medicine Dilek GOGAS YAVUZ, Safiye ÇAVDAR, Mithat ERENUS 1 Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Ýstanbul, Türkiye 2 Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Anatomi, Ýstanbul, Türkiye 3 Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum, Ýstanbul, Türkiye ÖZET Amaç: Ülkemizde týp eðitimi ve týbbi araþtýrmalarýn büyük bölümü týp fakültelerince yürütülmektedir yýlý itibarý ile Türkiye de týp eðitimi veren 75 týp fakültesi bulunmaktadýr. Türkiye nin yirminci týp fakültesi olarak kurulan Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi (MÜTF), Ýngilizce eðitim yapan ilk fakültelerinden biri olmasý nedeni ile klasik týp fakültelerinden farklý bir modeli temsil etmektedir. Bu çalýþmanýn amacý fakültenin kuruluþundan günümüze kadar olan 27 yýllýk sürede týp eðitimi, týpta uzmanlýk eðitimi ve bilimsel araþtýrma ile ilgili verilerini deðerlendirerek adý geçen týp fakültesinin ülkemiz týp eðitimi ve bilimine katkýsýný ortaya koyarak týp eðitiminin geleceðine ýþýk tutmaktýr. Yöntem: Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve sonrasý eðitim verileri, öðretim üyeleri ve bilimsel yayýn ile ilgili veriler fakülte arþivi, ulusal yayýn dizinleri, uluslararasý yayýn dizinleri, atýf dizinleri ve Yüksek Öðretim Kurumu (YÖK) tez arþivi taranarak elde edilmiþ ve ülkemiz genelindeki veriler ile kýyaslanmýþtýr. Sonuçlar: MÜTF de 2010 yýlý itibarý ile öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 3.5 yayýn sayýsý ise 0.85 olarak hesaplanmýþtýr. MÜTF kaynaklý yayýnlar Marmara Üniversitesi toplam yayýnlarýnýn %64.7 sini, uzmanlýk tezleri ise MÜTF kaynaklý yayýnlarýn %10,7 sini oluþturmaktadýr. Yayýnlarýn % 51 i etki deðeri <1,9 olan dergilerde yer almaktadýr. Yorum: MÜTF nin, eðitim ve bilimsel araþtýrma parametreleri ülke verileri ile paralel bir seyir izlemektedir.özgün yayýn sayýsý artmasýna raðmen, bu özgün çalýþmalarýn, etki deðeri yüksek dergilerdeki yayýn sayýlarýnda, paralel artýþ izlenmemektedir. Özgün yayýn sayýlarý ve etki deðeri yüksek dergilerde yayýnlarýn artmasý için tedbir ve teþvikler gerekli görünmektedir. Anahtar Kelimeler: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Týp egitimi, Mezuniyet öncesi egitim, Mezuniyet sonrasý egitim, Týbbi araºtýrma ABSTRACT Aim: Medical education and an important part of clinical research is carried out by medical faculties in Turkey. By 2010, 75 medical faculties are available in Turkey. Marmara University School of Medicine (MUTF) established as the twentieth medical faculty of Turkey represents a different model from conventional medical faculties because it was one of the first Turkish medical faculties providing education in English. The aim of this study is to shed light on the future of medical education by investigating the contribution of MUTF to the medical education and science of our country, evaluating the data on specialty education and scientific research during the 27 years from the establishment of the MUTF until today. Method: In this study, data on pre and postgraduate education, lecturers and scientific publications were obtained by screening the archieve of the faculty, national publication index, international publication indexes, citation indexes and thesis archieves of higher education institutions and compared them to the other data from our country. Results: For each lecturer, the number of students was calculated as 3.5 and the number of the publications was calculated as The publications from the MUTF constitute 64.7% of the total publications of Marmara University and specialty theses constitute 10.7% of MUTF originated publications. 51% of the publications were in the journals with impact factor < 1.9. Conclusion: Education and scientific research parameters of MUTF are parallel to the data of the country. Although there is an increase in the number of original articles, the number of original articles published in journals with high impact factor, is not increasing accordingly. Local and national measures and encouragements seem necessary for increasing the number of original publications and publications in journals with high impact factors. Keywords: Marmara University School of Medicine, Medical education, Postgraduate medical education, Undergraduate medical education, Biomedical research Baþvuru tarihi / Submitted: Kabul tarihi / Accepted: Ýletiþim / Correspondence to: Dr. Dilek Gogas Yavuz, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Ýstanbul, Türkiye. 1 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9

10 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma GÝRÝÞ Ülkemizde 2007 yýlý itibarý ile 66, 2009 yýlýnda ise Yükseköðretim Programlarý ve Kontejanlarý Kýlavuzunda mevcut 75 týp fakültesi izlenmek- 1,2 tedir. Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi (MÜTF) 1983 yýlýnda Türkiyede 20. týp fakültesi olarak kurulmuþtur. MÜTF Ýstanbul da üçüncü, Ýstanbul Anadolu yakasýnda ilk týp fakültesidir. Kuruluþundan bu yana Ýngilizce týp eðitimi vermekte olup, Ýstanbul da Ýngilizce eðitim veren ilk týp fakültesi olduðu gibi, ülkemizde týp eðitimine Ýngilizce baþlayan ilk týp fakültesidir Yükseköðretim Programlarý ve Kontejanlarý Kýlavuzuna göre eðitim dili Ýngilizce olan týp fakültelerinin sayýsý toplam 2 7 dir. Bunlardan altýsý devlet üniversitesi (Ankara, Hacettepe, Ýstanbul Cerrahpaþa, Ýstanbul Marmara, Erzurum Atatürk, Malatya Ýnönü ve Ankara Gazi Üniversiteleri) biri ise vakýf üniversitesidir (Acýbadem Üniversitesi Týp Fakültesi). Yirmiyedi yýllýk bir geçmiþe sahip olan MÜTF, Ýngilizce eðitim yapan ilk fakültelerinden biri olmasý ve karma eðitim /entegre müfredat sistemi ile eðitim vermesi nedeni ile klasik týp fakültelerinden farklý bir modeli temsil etmektedir. Bu çalýþmanýn amacý, MÜTF nin kuruluþundan günümüze kadar olan sürede týp eðitimi, týpta uzmanlýk eðitimi ve bilimsel araþtýrma ile ilgili verilerini deðerlendirerek ülkemiz týp eðitimi ve bilimine katkýsýný ortaya koymak ve týp eðitimi ve bilimsel araþtýrma geleceðine ýþýk tutmaktýr. YÖNTEM Mezuniyet öncesi eðitim açýsýndan deðerlendirilen parametreler: yýllýk mezun edilen pratisyen hekim sayýsý, yabancý uyruklu öðrenci sayýlarý öðrenci iþleri bürosu arþivinden derlendi. Mezun olan pratisyen hekimlerin Týpta Uzmanlýk Sýnavý (TUS) sonuçlarý Öðrenci Ýþleri Bürosu ve Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) web sitesi (www.ösym.gov.tr) dokümanlarýndan elde edildi. Týpta uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk eðitimi alýp mezun edilen uzman hekim sayýsý Personel Ýþleri Bürosu nun kayýtlarýndan derlendi. Týpta uzmanlýk sýnavý ÖSYM sonuç belgelerinden MÜTF nin kaçýncý sýrada tercih edildiði saptandý Aralýk tarihleri arasýnda mezun edilen her týpta uzmanlýk ve yandal uzmanlýk öðrencilerinin tezleri Yükseköðrenim Kurulu ulusal tez merkezi internet sitesinden (http://tez2.yok.gov.tr/) öðrenci ismi, tez konusu ve danýþman isimleri anahtar kelimeleri kullanýlarak yýllara göre tarandý. MÜTF kaynaklý tezlerin uluslararasý yayýn olanlarýný belirlemek için PubMed, Science Citation Index Expanded (SCIE) ve Social Sciences Citation Index(SSCI) alanlarýnda ayný anahtar kelimeler kullanýlarak bütün dokümanlar bazýnda tarama yapýldý.ulusal yayýnlarýn belirlenmesi amacýyla ULAKBÝM Týp Veri Tabaný Türk Týp Dizini ( Ulusal Saðlýk Bilimleri Süreli Ya y ý n l a r ( T u r k M e d l i n e ) v e r i t a b a n ý (http://medline.pleksus.com.tr/ulusal_atif_ indeksi) marmara üniversitesi anahtar kelimesi ile tarandý. Týp fakültesi kaynaklý tez konu baþlýklarý ile eþleþen yayýnlar tespit edildi. Tez kaynaklý özgün makaleler istatistik deðerlendirmede kullanýldý. Her yýl için yapýlan tezler ile uluslararasý ve ulusal yayýn olarak basýlmýþ tezlerin oraný hesaplandý. MÜTF uluslararasý bilimsel yayýnlarý ULAKBÝM internet sayfasýnda yer alan SCIE, SSCI ve PubMed alanlarýnda marmara univ, univ marmara anahtar kelimeleri kullanýlarak yýllarý arasýnda her yýl için tarandý. Yayýnlar özgün makale (original article), derleme (review), kongre özeti (meeting abstract) kategorilerinde sýnýflandýrýldý, bölümler ve anabilim dallarý için sayýlar belirlendi yýllarý arasýnda her yýl için öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý, özgün makale sayýlarý üzerinden hesaplandý. Basýlmýþ özgün makale sayýlarý dergilerin etki deðerine göre sýnýflandýrýldý. Etki deðerleri >5, 4.9-3, , < 1.9 olarak kategorize edilerek, kategorilere göre yayýn sayýsý hesaplandý. Öðretim üyesi, öðretim görevlisi, uzman kadrolarýnda görev yapanlarýn sayý ve daðýlýmlarý yýllýk olarak Personel Ýþleri Bürosu arþivlerinden elde edildi. BULGULAR Mezuniyet öncesi eðitim MÜTF ilk mezunlarýný 1989 yýlýnda vermiþ olup, yýllarý arasýnda toplam 2263 hekim yetiþtirmiþtir. Mezun edilen hekimlerin % 4.1 i yabancý uyrukludur. Eðitim dili Ýngilizce olup, hasta baþý pratikleri hariç dersler Ýngilizce olarak verilmektedir. Fakültede 2001 yýlýndan itibaren ilk üç sýnýfta karma eðitim / entegre müfredat sistemi uygulanmaktadýr. Karma eðitim sistemi anfi dersleri, pratik eðitim,klinik uygulamaya giriþ ve konu bazýnda öðrencilerin aktif olarak katýlýmý ile gerçekleþen modül olarak isimlendirilen interaktif seanslardan oluþmaktadýr. Eðitimin % 70.2 sini anfi dersleri, %10.4 ünü pratik eðitim, % 14.4 ünü klinik uygulamaya giriþ, % 4.8 ini ise modüller oluþturmaktadýr yýllarý arasýnda tüm sýnýflar göz önüne alýndýðýnda öðrenci baþarý durumu %70 91 arasýnda deðiþmektedir. MÜTF den yýllarý arasýnda mezun hekimlerin týpta uzmanlýk sýnavý baþarý oranlarý minimum %16.4 ve maksimum %44.1 olarak izlenmektedir yýllarý arasýnda ortalama Týpta uzmanlýk sýnavý (TUS) baþarýsý (sýnavda bir programa yerleþim hakký kazanmýþ olanlar) Nisan ayý için % 33.8±7.2, Eylül ayý için % 32.2±8.5 olarak hesaplanmýþtýr. Yýllara göre TUS baþarý oranlarý Þekil-1 de gösterilmiþtir. MÜTF, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme sýnavýnda yýllarý arasýnda 3-5. sýrada tercih edilmiþken, yýllarý arasýnda tercih sýralamasýnda 7-8. sýrada yer almýþtýr Kasým tarihi itibariyle MÜTF de toplam 259 öðretim üyesi (profesör, doçent, yardýmcý doçent) ve öðretim elemaný bulunmaktadýr. Öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 3.5 tir. Yanlýzca öðretim üyeleri (prof., doç., yard. doç.) deðerlendirmeye alýndýðýnda bu oran 4.1 olarak hesaplanmýþtýr Mezuniyet sonrasý eðitim uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk öðrencileri de göz önüne alýndýðýnda öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 4.6 ya ulaþmaktadýr. Yanlýzca öðretim üyeleri üzerinden Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9 2

11 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma hesaplandýðýnda oran 5.3 olarak bulunmuþtur.öðretim üyeleri, Týp Fakültesi dýþýnda Diþ Hekimliði Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Saðlýk Meslek Yüksek Okulu, Hemþirelik Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi ve Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedirler.1983 te 40 öðretim üyesi ile kurulan MÜTF öðretim üye sayýsý, 2010 Kasým itibarý ile 225 tir ya kadar öðretim üyesi ( profesör, doçent, yardýmcý doçent) sayý artýþý paralel olarak seyrederken, son 10 yýlda profesör ve doçent,öðretim görevlisi/uzman sayýlarýnda artýþ devam etmiþ ancak yardýmcý doçent sayýlarý giderek azalmýþtýr (Þekil 2). Profesör, doçent ve yardýmcý doçent oranlarý 2000 yýlýnda sýra ile %37, %30, %32 iken 2010 sonunda sýrasý ile %60, %31, % 9 dur. Tam zamanlý öðretim üyesi oraný 2008 Aralýk ayý itibarý ile %32, 2010 Ocak ayý itibarý ile %20 dir. Türkiye deki bazý týp fakültelerinde tam zamanlý profesör oranlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda MÜTF de tam zamanlý profesör oranlarýnýn diðer týp fakültelerinden düþük olduðu izlenmektedir.tam zamanlý öðretim üyesi oranlarý Hacettepe, Dokuz Eylül, Ýstanbul, Osmangazi Üniversiteleri Týp Fakülteleri nde sýrasý ile % 76.9, % 75.6, %56.5, % 83 olarak 1 rapor edilmiþtir. Þekil 1: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi nden mezun olan hekimlerin týpta uzmanlýk sýnavý baþarý oranlarý. Baþarý oranlarý sýnava giren ve eðitim programýna yerleþenlerin yüzde oraný olarak belirtilmiþtir. Öðretim Üyesi Sayýsý Baþarý Oraný % Þekil 2: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi, öðretim görevlisi/uzman sayýlarýnýn yýllýk izlemi. Kasým 2010 itibarý ile 3 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9

12 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma Mezuniyet sonrasý eðitim MÜTF týpta uzmanlýkta ilk mezunlarýný 1989 yýlýnda vermiþtir. MÜTF týpta uzmanlýk eðitimine kabul edilen hekimlerin tercihleri anabilim dallarý arasýnda farklýlýk göstermektedir. ÖSYM web arþivi verilerine göre (www.osym.gov.tr/arsiv/tus) MÜTF nin týpta uzmanlýk sýnavý taban puanlarýnda son 5 yýlda belirgin deðiþiklik izlenmemektedir. MÜTF bünyesinde týpta uzmanlýk ve yandal uzmanlýk eðitimini standardize etmek amacý ile anabilim dallarý ve bilim dallarý tarafýndan hazýrlanan çekirdek eðitim programlarý 2008 yýlý içinde tamamlanmýþ, týpta uzmanlýk eðitim takibinde elektronik karne uygulamasý 2009 Ocak ayý itibarý ile baþlamýþtýr. Tezden kaynaklanan yayýn oranlarý yýllara göre farklýlýk göstermektedir(þekil-3) tarihleri arasýnda yapýlan MÜTF týpta uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk tezlerinin % 33.2 si SCI yer alan uluslarasý dergilerde yayýnlanmýþtýr. MÜTF kaynaklý tezlerin ulusal yayýn oraný %9.1 olarak tespit edilmiþtir. Aralýk 2009 itibarý ile tez kaynaklý yayýnlar tarihleri arasýnda MÜTF kaynaklý yayýnlarýn %10.7 sini oluþturmaktadýr. En fazla yýllarý arasýnda yapýlan tezlerin yayýna dönüþmüþ olduðu izlenmiþtir (Þekil-3). Bilimsel araþtýrma MÜTF adresli ilk makale, özgün makale kategorisinde SCIE kapsamýnda 1983 yýlýnda yayýnlanmýþtýr yýl aralýðýnda SCIE ve SSCI te yer alan dergilerde yayýnlanmýþ toplam yayýn sayýsý (derleme, özgün makale, kýsa makale, proceedings makale) 3069, özgün makale sayýsý 2061 dir. MÜTF nin toplam yayýn ve orijinal makale sayýlarý yýllar içinde artarak devam etmiþtir (Þekil-4). MÜTF nin kuruluþundan itibaren toplam yayýnlarýnýn %51 i yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. Dâhili, Cerrahi ve Temel Týp Bilimleri Bölümlerine göre yýl bazýnda özgün makale sayýlarý açýsýndan farklýlýk izlenmektedir. Total ve özgün makale alanýnda en fazla yayýn Dahili Bilimler Bölümünce yapýlmýþ olup, 2. sýrada Cerrahi Bilimler ve 3. sýrada Temel Bilimler yer almaktadýr( Þekil-5 ). Yayýnlanmýþ Tezler (%) Þekil 3: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk tezlerinin yayýn oranlarý. Ekim 2009 tarihi itibarý ile SCIE,SSCI,Pubmed ve Türk yazý dizini tez hazýrlayan kiþi ve konu baþlýklarý ile taranmýþtýr. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9 4

13 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma Þekil 4: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Bilimsel yayýn sayýlarýnýn yýllýk izlemi ( ). Kaynak adres: SCIE, SSCI, marmara univ, univ marmara. Toplam yayýn: özgün makale, derleme, teknik özet, editöre mektup, toplantý özetleri alanlarýndan yayýnlarý içermektedir Þekil 5: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi özgün makale sayýlarýnýn Dahili, Cerrahi ve Temel Týp Bilimleri Bölümlerine göre yýllýk izlemi. Kaynak adres: SCIE,SSCI, marmara univ, univ marmara. Ortak çalýþmalarda sýnýflama için ilk isim yazarýn bölümü esas alýnmýþtýr. Ýlk yazar ismi MÜTF olan yayýn sayýlarý toplam yayýn sayýsý ile paralel bir artýþ göstermekle birlikte yayýnlarýn %50 sini oluþturmaktadýr (Þekil-6). Ýlk isim MÜTF kaynaklý yayýnlarýn bölümlere göre daðýlýmý toplam yayýn sayýsýna benzer bir eðilim göstermektedir. Ýlk isim MÜTF kaynaklý yayýnlarda Dahili Bilimler Bölümüne ait bilim dallarýnýn yayýnlarý ilk sýrada yer almaktadýr yýlý için ilk isim MÜTF kaynaklý özgün makalelerin toplam yayýn sayýsýnýn % 62 sidir yýlýnda Týp Fakültesi nin toplam yayýn sayýsý Marmara Üniversitesi toplam yayýn sayýsýnýn % 60 ýný, 2009 yýlýnda ise (%73.6 sýný) oluþturmaktadýr. Bu oran 1983 yýlýndan bu yana benzer bir eðilim göstermektedir (Þekil-7). 5 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9

14 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma yýllarý arasýnda toplam yayýn sayýlarý göz önüne alýndýðýnda MÜTF yayýnlarýnýn Marmara Üniversitesi nin tüm yayýnlarýna oraný %64.7 olarak hesaplanmýþtýr. MÜTF yayýnlarýna yýllarý arasýnda yapýlan toplam atýf sayýsý Eylül 2009 itibarý ile tir. Marmara Üniversitesi yayýnlarýna yapýlan atýflarýn %57 si Týp Fakültesi kaynaklýdýr (Þekil-8) yýllarý arasýnda öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsýnda yýllar içinde artýþ izlenmektedir. Öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý 2002 yýlýna kadar 0.5 altýnda seyrederken 2002 yýlýnda 0.59 a yükselmiþtir. Öðretim üyesi (profesör, doçent, yardýmcý doçent,öðretim görevlisi / uzman) baþýna düþen yayýn sayýsý progresif olarak artmýþ, 2009 yýlýnda özgün makaleler göz önüne alýndýðýnda 0.85, toplam yayýn sayýsý göz önüne alýndýðýnda 1.3 olarak hesaplanmýþtýr (Þekil-9). Yanlýzca öðretim üyeleri (profesör, doçent, yardýmcý doçent) üzerinden hesaplandýðýnda 2009 yýlýna ait toplam yayýnlar için 1.58, özgün makaleler için 1 olarak izlenmiþtir Aralýk 2009 itibarý ile 2008 yýlýna ait yayýnlarýn %51 i etki deðeri (Impact factor) <1.9 dergilerde, %20.6 sý ise etki deðeri olmayan dergilerde yayýnlanmýþtýr. Etki deðeri >5 olan dergilerde yayýnlanan özgün makale oraný %3.7, etki deðeri arasýnda olan dergilerdeki yayýnlarýn oraný %7.1, etki deðeri arasýnda olan dergilerde yayýn oraný % 44.5, etki deðeri <1 olan dergilerdeki yayýnlar %22 olarak izlenmiþtir. Þekil 6: Özgün makalelerin Ýlk ismin ait olduðu bölüme göre yýllarý arasýnda yýllýk izlemi. Kaynak adres: SCIE,SSCI, marmara univ, univ marmara, Eylül 2009 itibarý ile Yayýn Sayýlarý Özgün Makale Sayýsý Þekil 7: Marmara Üniversitesi Tüm fakülteler ve M.Ü. Týp Fakültesi nin total yayýn sayýlarýnýn yýllara göre izlemi. Kaynak adres: SCIE,SSCI, marmara univ, univ marmara. Tüm yayýnlar: özgün makale, derleme, toplantý özetleri, editöre mektup, teknik özet alanlarýndan tüm yayýnlar dahil edilmiþtir. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9 6

15 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma Þekil 8: Marmara Üniversitesi Tüm fakülteler ve Týp Fakültesi yayýnlarýna Atýf sayýlarýnýn yýllýk izlemi. Kaynak adres: SCIE,SSCI, marmara univ, univ marmara Yayýn Sayýsý / Öðr. Ü Sayýsý Atýf Sayýlarý Þekil 9: tarihleri arasýnda öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýlarýnýn izlemi. Kaynak adres: SCIE,SSCI, marmara univ, univ marmara. Öðretim üye sayýsý: Prof,Doç,Yard Doç, öðretim elemaný (Öðr Grv/Uzman) sayýlarýnýn toplamý olarak deðerlendirilmiþtir. TARTIÞMA MÜTF, yirmiyedi yýllýk tarihi olan ve Ýngilizce olarak karma eðitim /entegre müfredat sistemi ile eðitim veren Türkiye nin ilk týp fakültelerinden biri olmasý nedeniyle diðer týp fakültelerinden farklý bir modeli temsil etmektedir. Bu nedenle yirmi yedi yýllýk süreçte, eðitim ve araþtýrma alanýnda elde 7 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9

16 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma edilen veriler ülkemiz týp eðitimi ve bilimsel araþtýrma konularýnda yol gösterici olabilir. MÜTF öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 2010 itibarý ile 3.5 olarak hesaplanmýþtýr ancak Türk Tabipleri Birliði nin 2008 yýlý mezuniyet öncesi eðitim raporunda, MÜTF nde eðitim yýlý için öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 4.5 olarak bildirilmiþtir. Öðretim üyesi sayýsý 232, öðrenci sayýsý 939 olarak 1 alýnmýþtýr. Diðer fakültelerde verilen dersler göz önüne alýndýðýnda bu oran 8 civarýndadýr. Türkiye genelinde öðretim üyesi baþýna düþen öðrenci sayýsý 3.5, Avrupa da 3.3, Amerika Birleþik Devletleri nde tir. MÜTF öðretim üyelerinin eðitim yükü Türkiye ve dünya ortalamasý ile paralel izlenmektedir. Fakültemiz, yýllarý arasýnda Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sýnavý nda Türkiye deki týp fakülteleri arasýnda 4-5. sýrada tercih edilen fakülte olmuþtur, ancak son yýllarda 7 ve 8. sýralara gerilemiþtir. Bunun baþlýca nedenleri, ülke genelinde olduðu gibi týp tercihlerinin geri plana düþmesi, hastane fiziki þartlarýn yetersizliði, eðitimin Ýngilizce veriliyor olmasý sayýlabilir. ÖSYM TUS arþivi verilerine göre (www.osym. gov.tr/arsiv) 2008 ve 2009 yýlý için Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlerdeki týp fakülteleri TUS taban ve tavan puanlarýnýn devlet hastanesi taban ve tavan puanlarý ile benzer olduðu izlenmektedir. Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde uzmanlýk eðitimi isteðinin üniversite hastaneleri ile eþit oranda olmasý maddi nedenlerden kaynaklanýyor olabilir. Son yýllarda üniversiteler Sosyal Güvenlik Kurulu uygulamalarý ve döner sermaye yönetmelikleri nedeniyle maddi zorluklar yaþamaktadýrlar. Bu durum özellikle büyük þehirlerde daha fazla maaþ ve katký payý alacaklarý Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinin tercih edilmesinde etken olabilir. MÜTF yayýn sayýsýnýn 2000 li yýllarýn baþýnda ivme kazanmasý öðretim üyesi sayýsýndaki artýþ ile paralel seyretmiþtir. Bu durum ülkemizdeki diðer fakültelerde de benzerlik göstermektedir. Atýf indekslerinde Türkiye kaynaklý yayýnlarýn yüzde 49.2 sinin yýllarý arasýnda gerçekleþtiði 4 rapor edilmiþtir. Öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýlarýnýn oraný yýllarý arasýnda olarak rapor edilmiþken,2000 yýlý sonrasý artýþ göstererek 2009 yýlý için oran hesaplamalarýmýza göre 0.85 e yükselmiþtir. Týp Fakültesi bilimsel yayýn sayýlarýndaki artýþýn nedenleri arasýnda: doçentlik sýnavý baþvuru kriterinin yükseltilmesi ve profesörlük yükselmelerinin düzenlenmesi,mü Bilimsel Araþtýrma Proje fonunun yeniden yapýlanarak fazla miktarda projeye destek vermesi ve TÜBÝTAK proje desteklerinin arttýrýlmýþ olmasý, genç, idealist ve bilimsel arenada kendini ispat etmek isteyen öðretim üyelerinin kurucu kadroda olmasý, öðretim üyelerinin büyük oranda objektif kriterlerle farklý yerlerden seçilmesinin getirdiði dinamizmin itici güç olmasý sayýlabilir. YÖK 2009 yýlý Yayýn Ýstatistik Raporu da 2009 yýlý yayýn sayýlarýna göre Marmara Üniversitesi 495 yayýn ile 15. sýrada yer almaktadýr ve öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý 0.37 olarak belirtilmiþtir. MÜTF öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý Marmara Üniversite genelinden 2 kat fazla izlenmektedir.ayný raporda ilk sýrada 1406 yayýn sayýsý ile Ýstanbul Üniversitesi yer almaktadýr. (http://www.yok.gov.tr/content/view) Akademik yükseltmelerdeki gerekliliði dýþýnda bilimsel araþtýrma ülkemizdeki mesleki ve toplumsal yaþamda sýnýrlý rol oynadýðýndan araþtýrýcýlarýn kiþisel motivasyonu en önemli belirleyicidir. Üreten ve üretmeyen öðretim üyesi arasýnda halen belirsiz olan farkýn ortaya konmasý ve üreten öðretim üyelerinin ödüllendirilmesi önemlidir. Fakülte, üniversite ve YÖK tarafýndan önlemler alýnmasý ve akademik çevrelerde bu konudaki farkýndalýðýn oluþturulmasý, bilimsel araþtýrmalarýn desteklenmesinin olmazsa olmaz þartýdýr. Verimli araþtýrmacýlar için maddi manevi motivasyon kaynaklarý yaratýlmalýdýr. Týp fakültesi, Marmara Üniversitesi yýllarý arasýndaki yayýnlarýn % 64.7 sini üretmiþtir.týp fakültelerinin bilimsel yayýn sýralamasýndaki öncülüðü ülkemizdeki diðer üniversiteler için de geçerlidir. Türkiye kaynaklý yayýnlar içinde en fazla 6 yayýn %33 lük oranla klinik týp bilimleri kaynaklýdýr. TUBÝTAK ULAKBÝM tarafýndan sunulan Türkiye nin bilim haritasý çalýþmasýnda yýllarý arasýndaki bilimsel performans deðerlendirilmiþ, çeþitli alt bilim dallarýnda üniversitelerin yayýn sayý ve sýralamasý yapýlmýþtýr. MÜTF klinik bilimler alanýnda ülkemiz üniversiteleri arasýnda 1923 yayýn ile 8. sýrada yer almýþ olup bu alandaki ülkemiz yayýnlarýnýn %3.25 ini gerçekleþtirmiþtir. Klinik Bilimler alanýnda Hacettepe Üniversitesi %14 lük, Ýstanbul Üniversitesi %11.3 lük pay ile ilk 2.sýrayý paylaþmaktadýr. MÜTF Nörolojik Bilimler alanýnda %3.18 lik bir yayýn payý ile 8. sýrada, Farmakoloji alanýnda % 4.76 lýk pay ile 6.sýrada, Ýmmünoloji alanýnda % 4.8 lik pay ile 6. sýrada, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanýnda % 3.46 lýk pay ile 7. sýrada, Mikrobiyoloji alanýnda %3.25 lik pay ile 8. sýrada, Biyoloji-Biyokimya alanýnda % 2.82 lik pay ile 7 9.sýrada yer almaktadýr. Ülke genelinde týbbi bilim alanlarýnda eskiyerleþik üniversitelerin ilk sýralarý paylaþmasý sürpriz deðildir. MÜTF nispeten yeni bir üniversite olmasýna raðmen tüm týp alt bilim dallarýnda ilk 10 içinde yer almaktadýr. Genç bir öðretim üyesi kadrosuna sahip olmasý, öðretim üyelerinin yabancý dil biliyor olmasý, bilimsel performansýnýn eþ zamanlý kurulan týp fakültelerinden daha ileride olmasýný saðlamýþ olabilir. Ancak son 10 yýllýk dönem içinde MÜTF nin yayýn sayýlarý artýþ göstermesine raðmen ilk isim yayýn sayýlarý göz önüne alýndýðýnda öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý beklendiði oranda artýþ göstermemiþtir. Özellikle Temel Týp Bilimlerinde MÜTF kaynaklý ilk isim makale üretiminin düþük olmasý, proje üretiminde yürütücülükten çok laboratuvar/teknik destek yapýldýðýný düþündürmektedir. Temel bilim öðretim üye ve araþtýrma görevlisi sayýlarýnýn düþük olmasý, öðretim üyelerinin ders yükünün fazla olmasý bilimsel üretimi yavaþlatan baþlýca nedenler arasýnda düþünülebilir. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9 8

17 D. G. YAVUZ ve ark Bir týp fakültesinde eðitim ve bilimsel araþtýrma Yayýnlarýn sayýsal artýþýna raðmen etki deðeri konusunda artýþ gözlenmemektedir. MÜTF makalelerin çoðu etki deðeri 1.9 dan düþük dergilerde, önemli bir kýsmý ise etki deðeri olmayan dergilerde yayýnlanmýþtýr. Bu durum Türkiye ortalamasý ile paralellik göstermektedir. Ülkemizde tarihleri arasýnda 54 bilim dalý yayýnlarýnýn etki deðeri arasýnda olan dergilerde basýldýðý rapor 6,7 edilmiþtir. Bu durumun en önemli nedeni gerek doçentlik sýnavý baþvuru kriterlerinde gerekse profesörlük yükseltmelerinde yayýn sayýsýnýn yayýn kalitesinden daha ön planda deðerlendirilmesidir. Týp fakültesi atýf sayýlarý toplam yayýn sayýsý ile paralel bir eðim izlemektedir yýllarý arasýndaki Marmara Üniversitesi yayýnlarýna yapýlan toplam atýflarýn %57 sini oluþturmaktadýr. Dünya genelinde de týbbi bilimlere ait yayýnlara atýflar ilk 4,8,9 sýrada yer almaktadýr. Týp fakültelerinin baþlýca görevi toplumun saðlýk sorunlarýna duyarlý, yetkin hekimler yetiþtirmek ve bilimsel araþtýrma yapmaktýr. Bilginin baþ döndürücü bir hýzla geliþtiði çaðýmýzda saðlýk alanýnda bilgi üretebilecek ana birimler týp fakülteleridir. Ülkemizin pek çok týp fakültesinde izlendiði gibi MÜTF araþtýrma kapasitesini optimal olarak kullanamamaktadýr. Fizik ve maddi þartlarýn yetersizliði ana neden olmakla birlikte motivasyon eksikliði, hizmet yükünün aðýr olmasý, araþtýrma bütçelerinin yetersiz kalmasý, araþtýrma görevlisi hekimlerin hizmet aðýrlýklý eðitim almasý, yeterli biyolog ve yardýmcý personel eksikliði araþtýrma kapasitesini düþüren nedenler arasýndadýr.uygunsuz fizik þartlara raðmen ülkemizde týp bilimleri alanýnda ilk 10 içinde yer almasý genç, hevesli, Ýngilizce makale yazabilen, önemli bir bölümü yurtdýþý merkezlerde uzmanlýk/laboratuvar eðitimi almýþ öðretim üyesi kadrosuna sahip olmasýndan kaynaklandýðý düþünülebilir. Uluslararasý yayýnlara TÜBÝTAK, Dernekler ve araþtýrma fonundan verilen teþviklerin de araþtýrma sayýsýna minimal de olsa olumlu etki yaptýðýný göz önüne almak gerekir. MÜTF eðitim ve araþtýrma faaliyetleri bakýmýndan Türkiye deki köklü týp fakülteleri ile benzer özellikler göstermektedir. Ülkemizde týp bilimi diðer bilim alanlarýndan daha hýzlý ve dinamik bir þekilde geliþmektedir. Bilimsel araþtýrma ve mezuniyet öncesi-sonrasý týp eðitimi konularýnda ülke çapýnda uygulanacak teþvik ve düzenlemeler ile týp fakülteleri beklenenden daha hýzlý ve yüksek bir verimlilik gösterebileceðinin iþaretlerini vermektedir. Teþekkür: Verilerin toplamasýnda büyük katkýlarý olan Sayýn Fethi Yüksel, Sayýn Nursel Erdoðan, Sayýn Saniye Ratip ve Sayýn Nermin Numanoðlu na çok teþekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. Sayek Ý, Kiper N, Odabaþý O. Turkish Medical Association undergraduate medical education report. Sayek Ý, Kiper N, Odabaþý O, editörler.1. baský. Ankara:Türk Tabipler Birliði Yayýnlarý, 2008:25. 2.Yükseköðrenim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi.2009-ÖSYS Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme SýnavýYükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu.Ankara,2009;tablo 4: Sayek Ý, Kiper N, Odabaþý O. Turkish Medical Association undergraduate medical education report. Sayek Ý, Kiper N, Odabaþý O, editörler.1. baský. Ankara: Türk Tabipler Birliði Yayýnlarý, 2008: Ak MZ, Gülmez A. International publication analysis from Turkish Universities. Akademik Ýnce-lemeler 2006; 1(1): Güllüoðlu B, Aktan O. Scientific publications at a Turkish Medical School. Academic Medicine 2000;75(7): Demirel ÝH, Saraç C, Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Yetgin S, Gürses EA. Þehirlerin katkýsý. Demirel ÝH,Saraç C, Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Yetgin S, Gürses EA, editörler. Scientific publication map of Turkey 1. Baský. Ankara:TÜBÝTAK- ULAKBÝM Yayýnlarý, 2008: Demirel ÝH, Saraç C, Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Yetgin S, Gürses EA Kuruluþlarýn katkýsý. Demirel ÝH, Saraç C, Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Yetgin S, Gürses EA, editörler. Scientific publication map of Turkey 1. Baský Ankara, TÜBÝTAK- ULAKBÝM Yayýnlarý ; 2008 : Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Latif V,Yetgin S,Gürses EA,Saraç C, Demirel ÝH Týbbi bilimler. Akýllý E, Büyükçýnar Ö, Latif V,Yetgin S,Gürses EA,Saraç C, Demirel ÝH editörler. [Scientific publication indicators of Turkey-II Turkey, countries,groups] 1. Baský. Ankara, TÜBÝTAK- ULAKBÝM Yayýnlarý, 2009: Karaözen B, Bayram Ö, Zan BU. Science Indicatiors of Turkey: Türk Kütüp-haneciliði 2009; 23(1) : Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):1-9

18 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):10-14 DOI: /MMJ Original Article / Özgün Araþtýrma Radical Retropubic Prostatectomy A Review of the Current Literature and a Study of 250 Cases at Marmara University Radikal Retropubik Prostatektomi Güncel Literatür Derlemesi ve Son 250 Vaka ile Marmara Tecrübesi Ýlker TÝNAY, Mahir Bülent ÖZGEN, Çaðrý Akýn ÞEKERCÝ, Levent TÜRKERÝ Department of Urology, School of Medicine, Marmara University, Ýstanbul, Türkiye ABSTRACT Objective: To review the current literature of open radical retropubic prostatectomy and report the results of the last 250 open radical retropubic prostatectomies performed in our University clinic. Patients and Methods: A literature review was performed using the PubMed database with combinations of the following keywords: radical prostatectomy, open retropubic, prostate cancer, complications and comorbidity. Charts of the most recent 250 consecutive patients who had undergone radical retropubic prostatectomy at the Urology Department of Marmara University School of Medicine were reviewed. Results: In 69.2% of the cases the tumor was confined within the prostate gland, whereas 30.8% of the cases had tumors with either positive surgical margins, capsular penetration, invasion of seminal vesicles or a combination of these features. Nervesparing radical retropubic prostatectomy patients were found to be more successful in achieving continence and erectile function in the postoperative period. Cancer progressions were experienced in 12.4% of the cases following radical retropubic prostatectomy at a mean follow-up of 53.8 months with a mean time to progression of 20.7 months. Conclusion: The three goals of radical prostatectomy;cancer control, preservation of urinary control and preservation of sexual function were achieved with the long-time experience of open radical prostatectomy. Keywords: Radical prostatectomy, Open retropubic, Prostate cancer, Complications, Comorbidity ÖZET Amaç: Açýk radikal retropubik prostatektomi hakkýndaki güncel literatürün derlenmesi ve üniversite kliniðimizde yapýlan son 250 açýk radikal retropubik prostatektomi vakalarýnýn sonuçlarýnýn bildirilmesi. Hastalar ve Yöntem: Radikal prostatektomi, açýk retropubik, prostat kanseri, komplikasyonlar ve komorbidite anahtar kelimeleri seçildi ve Pubmed veritabaný kullanýlarak literatür taramasý yapýldý. Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý nda yapýlan son 250 açýk radikal retropubik prostatektomi vakasýnýn dosyalarý tarandý. Bulgular: Hastalarýn % 69, 2 sinde tümör prostat bezi ile sýnýrlý kalýrken, % 30.8 inde pozitif cerrahi sýnýr, kapsül invazyonu, seminal vezikül invazyonu ya da bunlarýn kombinasyonu saptandý. Sinir koruyucu radikal retropubik prostatektomi hastalarýnýn ameliyat sonrasý dönemde idrar kontinansýný ve erektil iþlevi geri kazanmalarýnýn daha baþarýlý olduðu saptandý. Radikal retropubik prostatektomi sonrasý vakalarýn % 12, 4 ünde ortalama 53,8 aylýk takip ve ortalama 20,7 ay progresyon süresi ile kanser progresyonu saptandý. Sonuç: Radikal prostatektominin üç hedefi olan; kanser kontrolü, idrar kontrolünün korunmasý ve cinsel iþlevin korunmasý hedeflerine, açýk radikal retropubik prostatektominin uzun dönem tecrübesi ile ulaþýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Radikal prostatektomi, Açýk retropubik, Prostat kanseri, Komplikasyonlar, Komorbidite Baþvuru tarihi / Submitted: Kabul tarihi / Accepted: Ýletiþim / Correspondence to: Dr. Ýlker Tinay, Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalý, Ýstanbul, Türkiye. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):

19 Ý. TÝNAY, et al Radical retropubic prostatectomy INTRODUCTION Prostate cancer (PCa) is the most frequently diagnosed cancer and second leading cause of cancer-related deaths in the male population in the 1 United States. In Europe, PCa is the most common solid neoplasm, with an incidence rate of 214 cases per 1000 men, outnumbering lung and colorectal 2 cancer. With the increasing use of prostate-specific antigen (PSA) testing, men are being diagnosed with earlier stage PCa and at a younger age, and they become candidates for curative therapy. Radical prostatectomy offers the best long-term cancer control for clinically localized disease. Radical prostatectomy was first applied at the 3 beginning of the 20th century by Young using a perineal approach, while Memmelaar and Millin were 4 the first to perform retropubic radical prostatectomy. Walsh and Donker described the anatomy of the dorsal venous complex and the neurovascular 5 bundes.their description of the open nervesparing radical prostatectomy has become the gold standard surgical treatment for PCa for the past 30 years. Technically, radical retropubic prostatectomy is one of the most difficult operations in the field of urology. The three goals of the surgeon, in order of importance, are cancer control, preservation of 6 urinary control, and preservation of sexual function. There is no age threshold for radical prostatectomy and a patient should not be denied this procedure on 7 the grounds of age alone. Several large series with a long-term follow-up have confirmed that this approach results in excellent cancer control and functional results in terms of preservation of erectile 8-10 function and urinary continence. In this study, we review the current literature of open radical retropubic prostatectomy and report the results of the last 250 open radical retropubic prostatectomies performed in our university clinic. PATIENTS and METHODS Subjects This study comprises the most recent 250 consecutive patients who had undergone radical retropubic prostatectomy for clinically localized (stage T2c or lower) carcinoma of the prostate at the Urology Department of Marmara University School of Medicine. All office and hospital charts were reviewed. Staging Preoperative evaluation of all patients included a digital rectal examination by an urologist, a serum PSA determination and radioisotope bone scanning with confirmatory imaging studies when necessary. Many men also underwent abdominal and pelvic computerized tomography or magnetic resonance imaging. All tumors were clinically staged according to the TNM classification: T1 - Clinically inapparent tumour not palpable or visible by imaging stage Tla -cancer incidentally found at transurethral prostatic resection or open adenomectomy involving less than 5% of resected tissue stage Tlb - cancer incidentally found at transurethral prostatic resection or open adenomectomy involving greater than 5% of resected tissue stage Tlc - cancer identified by needle biopsy because of elevated PSA in the presence of normal digital rectal examination T2 - Tumour confined within the prostate stage T2a - tumor involving one half of a lobe of the prostate or less stage T2b - tumor involving more than half of one lobe but not both lobes of the prostate stage T2c - tumor involving both lobes of the prostate Surgical Technique One surgeon (LT) performed radical retropubic prostatectomy with a previously reported technique, which was based on the anatomical approach for 6 radical prostatectomy described by Walsh. Briefly, radical prostatectomy involves the removal of the entire prostate gland between the urethra and the bladder, and resection of both seminal vesicles along with sufficient surrounding tissue to obtain a negative margin. Often, this procedure is accompanied by a bilateral pelvic lymph node dissection. Achieving negative surgical margins was the primary concern, followed by preservation of continence and erectile function with the nerve-sparing approach. We developed a new urethrovesical anastomotic suture 11 technique and have been utilizing it since Measures of Incontinence and Erectile Dysfunction Postoperative urinary continence was assessed with the International Continence Society Male Short Form (ICS-SF) and was defined as complete continence (no pads), minimal incontinence (1 precautionary pad per day) or moderate to severe 12 incontinence (2 or more pads per day). The National Institute of Health (NIH) Consensus Panel has defined erectile dysfunction (ED) as the inability to achieve and/or maintain penile erection sufficient for satisfactory sexual performance. We used the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as the diagnostic tool for 13 erectile function pre- and postoperatively. Both questionnaires were completed before and at varying periods after surgery. 11 Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):10-14

20 Ý. TÝNAY, et al Radical retropubic prostatectomy Follow-Up Evaluation Postoperative follow-up evaluation included serum PSA measurements every 3 months in the first year, every 6 months until the 5th year and yearly thereafter. Yearly digital rectal examination and urinary sonography were performed. Cancer progression was defined as detectable serum PSA (greater than 0.2 ng/ml), as documented by repeated PSA measurements, local recurrence or distant metastases. RESULTS Mean age and preoperative PSA levels The mean age of this cohort of patients was 63 years (range 44 to 75). The mean preoperative PSA level was 9.38±1.14 ng/ml (range 1.01 to 34.5). Of the patients 11.2 % had normal PSA levels (less than 4 ng/ml) and the majority had levels in the 4 to 10 ng/ml range. Preoperative tumor stage and Gleason grade All tumors were clinically confined to the prostate gland. A total of 152 cases (60.8 %) were stage Tlc, which was the most prevalent clinical stage. Thirtyfour (13.6 %) were clinical stage T2a, 21 (8.4 %) were clinical stage T2b and 36 (14.4 %) were clinical stage T2c. There were 2 patients with stage 1a and 5 patients with stage 1b disease. Preoperative Gleason scores 2 to 4 were seen in 25 patients (10 %). A total of 151 patients (60.4 %) had moderately well-differentiated tumors with Gleason scores of 5 and 6. Gleason score of 7 was seen in 54 patients (21.6 %), distributed as (3+4) in 44 and (4+3) in 10 patients, respectively. Gleason score 8 to 10 ranges were seen in 20 (8 %) patients. Operative measures Mean operative time was 139±13 minutes (min: 100 min - max: 190 min) and mean blood loss was 880±116 ml (min: 300 ml - max: 2200 ml). Pathological findings Of 250 cases, 173 (69.2%) demonstrated tumors confined within the prostate gland (T2a, 2b and 2c) and 77 prostates (30.8%) had tumors with either positive surgical margins, capsular penetration, invasion of seminal vesicles or a combination of these features. Positive margins and established capsular penetration were seen in 46 cases (18.4%). Of these cases 20 (8 %) had focal capsular penetration with negative margins and 12 (4.8 %) had positive surgical margins only. A total of 32 cases (12.8 %) demonstrated seminal vesicle invasion (pt3b) and only 8 patients (3.2%) had pelvic lymph node metastases on final pathological examination. Incontinence and erectile dysfunction Nerve-sparing RP patients were found to be more successful in achieving continence. Mean incontinence scores at the 3rd and 12th months in the nerve-sparing group was found to be 3.08 and 1.97; whereas the same scores of non-nerve-sparing group were 4.27 and 3, respectively (p=0.042). With our new urethrovesical anastomosis technique, our continence (defined as no or single protective pad) rate was 98 % at 12 months after the operation, where continence rate was 86 % with the conventional technique. Preoperatively, only 22.9 % of the patients had no erectile dysfunction. The mean postoperative IIEF-5 scores of the nerve-sparing RP patients preoperatively and at the 1st, 3rd and 12th months were found to be ± 5.61, 2.06 ± 1.73, 4.1 ± 2.8 and 6 ± 4.45, respectively. The mean postoperative IIEF-5 scores of the non-nerve-sparing RP patients preoperatively and at 1, 3 and 12 months were found to be ± 5.3, 2.04 ± 1.9, 3.24 ± 2.19 and 3.45 ± 2.54, respectively. In the nerve sparing group 11.9% of the patients had an IIEF score of 12 or higher in the post-operative period whereas this result was not achieved in any of the patients in the non-nerve sparing group. Complications There were no deaths related to surgery. A total of 8 patients (3.2 %) developed anastomotic strictures which were treated successfully by a single internal urethrotomy session without any recurrence. A total of 3 patients (1.2 %) developed lymphoceles, which were treated with percutanous catheter drainage. Follow-up and oncological outcome Of 250 men, 31 (12.4 %) experienced cancer progression following RP at a mean follow-up of 53.8±7.3 months (range 5 to 112). Mean time to progression was 20.7±2.1 months (range 1 to 92). Of 31 men with cancer progression 14 (45.2 %) had received adjuvant radiotherapy and all patients subsequently received hormonal therapy. Only 2 patients died of non-urological causes, one due to a cerebrovascular accident and the other due to metastatic colon carcinoma. DISCUSSION The incidence of PCa has increased dramatically with the widespread use of serum PSA as a screening tool for prostate cancer and as a result, more men are diagnosed with curable disease at a younger age. Today, men also live longer and a man 65 to 70 years old has a 50 % chance of living for 6 another 15 years in the western countries. As a result, an increasing number of radical prostatectomies are being performed and favorable outcomes are reported in the literature. Radical prostatectomy is the only form of treatment for localized PCa that has been shown in a randomized controlled trial to reduce progression to 14 metastases and death from the disease. It is also the ideal treatment for patients who can be cured and who will live long enough to benefit from it. Based on high patient satisfaction rates, open radical retropubic prostatectomy is an excellent treatment 15 for prostate cancer. Marmara Medical Journal 2011; 24 (1):

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009, Cilt 22, Sayı 1 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010, Cilt 23, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi DERGI HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner Ulusal ve uluslararası

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi DERGI HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner ulusal ve uluslararası

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME CİLT: 27 ISSUE SAYI: 1 JANUARY OCAK 2014 ONLINE ISSN: 1309-9469 PRINT ISSN: 1019-1941 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Volume / Cilt 26 - Issue / Sayı 1 - January / Ocak 2013 Contents / İçindekiler Reviews / Derlemeler 1 Nanotechnology in the field of clinical oncology Klinik

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi DERGİ HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner ulusal ve uluslararası

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

306 Profesyonel Deðerlerin Týp Fakültesi Öðrencilerinin Deneyimleri Üzerinden Deðerlendirilmesi

306 Profesyonel Deðerlerin Týp Fakültesi Öðrencilerinin Deneyimleri Üzerinden Deðerlendirilmesi S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 21 Sayý : 6 Kasim Aralik 2012 ISSN 1300-0853 Türkiye deki Týp Fakülteleri Halk Saðlýðý Anabilim Dallarýnda 4207 Sayýlý Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma

Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 21 Sayý : 5 Eylül Ekim 2012 ISSN 1300-0853 Doðum Öncesi Bakýmýn Neresindeyiz? Toplum Tabanlý bir Araþtýrma 264 Konya daki Gebe Kadýnlarýn Saðlýklý

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ DERGÝSÝ YAZIM KURALLARI 001 hpb dergi Giris.qxd 15.02.2005 16:46 Page I Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr TÜRK HEPATO - PANKREATO - BÝLÝER CERRAHÝ

Detaylı

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr

Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi. Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Türk HPB Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Dergisi Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneði Yayýn Organýdýr Ýstanbul Medikal Yayýncýlýk SÜRELÝ YAYINLAR dizisi Türk HPB Dergisi Editör: Prof. Dr.

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011

Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 20 Sayı : 6 Kasım Aralık 2011 ISSN 1300-0853 Bir İlçede Akut Gastroenterit Salgını Değerlendirmesi Kayseri de Tularemi ve Hekimlerin Tularemi Konusundaki

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR

JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR KADIN DOÐUM DERGÝSÝ 2 0 0 2 JOURNAL OF OBSTETRICS and GYNECOLOGY dergisi CÝLT : 4 SAYI : 1 YIL: 2005 VOLUME:4 NUMBER:1 YEAR:2005 EDÝTÖR Doç.Dr.Ferit SARAÇOÐLU editor@kadindogumdergisi.com EDÝTÖRLER KURULU

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı