TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA *"

Transkript

1 Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 15 Sayý: 4 Sayfa: (19-31) Maina Mühendisleri Odasý GIDA SEKTÖRÜNDE BÝR FÝRMA ÝÇÝN TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA * Çiðdem GÜLER 1, Achmet CHOUSEÝN 1, Kenan SÝTTÝ 1, Ercan SOLMAZ 1, Oylum BAÞAK 1, Sedef MERAL 1, Thomas LACKSONEN 2 1 Orta Doðu Teni Üniversitesi-Endüstri Mühendisliði Bölümü 2 University of Wisconsin-Stout, A.B.D. ve Orta Doðu Teni Üniversitesi-Endüstri Mühendisliði Bölümü ÖZET Gýda setöründe hizmet veren firma, 4 fabriasýnda ürettiði 150 adar ürünü bölgesel depo ve distribütörleri aracýlýðýyla 170,000'in üzerinde satýþ notasýna ulaþtýrmatadýr. Bu amaçla urulmuþ olan daðýtým aðýnýn ölçeði ve lojisti maliyeti yüse olup, Türiye'nin her bölgesine daðýtýmda hedeflenen hizmet düzeyine ulaþma olduça zordur. Bu çalýþmanýn amacý, fabrialardan distribütörlere olan daðýtýmýn zamanýnda ve esisiz yapýlmasýyla hizmet düzeyini artýrma ve bunu mümün olan en düþü maliyet ile gerçeleþtirmetir. Proje apsamýnda; strateji düzeyde, son ürünlerin daðýtýmý için tedari zinciri aðý tasarýmý, operasyonel düzeyde ise fabrialardan distribütörlere daðýtým için gidilen yolu en aza indiriren, dolu amyon daðýtýmý sayýsýný artýrmayý hedefleyen araç rotalarýnýn bulunmasý üzerinde çalýþýlmýþtýr. Çalýþmanýn temel unsurlarý; mevcut durum analizi ve problem tanýmý, tedari zinciri aðýnýn yeniden tasarýmýna yöneli olara geliþtirilen matematisel model ve mevcut tedari zincirinin etinliðini ve verimliliðini artýrma için önerilen bölgesel depolarýn urulduðu tasarým seçeneleri ile fabrialardan distribütörlere daðýtým için geliþtirilen daha etin bir araç rotalama sistemidir. Deðerlendirmeler sonucunda tasarým seçeneleri için maliyet-yarar analizi yapýlmýþ ve farlý hizmet düzeyleri için tedari zinciri tasarým seçeneleri önerilmiþtir. Bu çalýþma ile firma için belenen getiriler; geliþtirilen etileþimli ve daha etin bir araç rotalama sisteminin de yardýmýyla, zamanýnda ve esisiz olara arþýlanan distribütör taleplerinin artmasý sonucu fabrialardan distribütörlere daha yüse bir hizmet düzeyinin saðlanmasýdýr. Anahtar sözcüler: Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý, Daðýtým Sistemi, Araç Rotalama, Hizmet Düzeyi ABSTRACT The company operating in the food sector delivers products of 150 types produced in its 4 factories to more than 170,000 retail points in Turey. The distribution networ developed for this purpose is very large in scale and has a high annual logistics cost. Moreover, it is hard to attain the same target service level all through the country. The aim of this study is to deliver the exact distributor orders from the factories to the distributors on time and thus to increase the service level, while decreasing the total logistics cost to the company. In the strategical level, the design of the supply chain for the distribution of the products, while in the operational level vehicle routing problem from the factories to the distributors have been focused on in the context of this project. The main parts of the study include: the systems analysis and problem definition, the mathematical model developed for the redesign of the supply chain networ, the design alternatives with the regional depots so as to increase the efficiency and effectiveness of the supply chain, and a more effective and interactive vehicle routing system for the delivery of products from the factories to the distributors. A cost-benefit analysis is performed as well to evaluate the supply chain networ design alternatives, and design alternatives are proposed for different levels of responsiveness and service levels. The gain of the company expected from this study is a higher service level from the factories to the distributors thru supplying the orders in exact amounts in shorter response times, which becomes possible by the help of the redesign of the supply chain networ as well as the improved vehicle routing system. Keywords: Supply Chain Networ Design, Distribution System, Vehicle Routing, Service Level * Çuurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Yöneylem Araþtýrmasý Derneðince gerçeleþtirilen XXIV. Yöneylem Araþtýrmasý ve Endüstri Mühendisliði Kongresinde lisans öðrencilerinin bilimsel araþtýrma çabalarýný teþvi etme amacýyla bir araþtýrma yarýþmasý düzenlenmiþtir. Bu yarýþmada birincili ödülü azanan çalýþmayý ilgili öðretim üyesinin de atýlarýyla düzenlenmiþ haliyle yayýn politiasý doðrultusunda yayýnlýyoruz. 19

2 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen MEVCUT DURUM VE PROBLEM TANIMI Firma 1962 yýlýndan beri gýda setöründe faaliyet göstermetedir. Esiþehir'dei üç fabriasý ile Bozüyü'tei fabriasýnda; bisüvi, raer, urabiye, gofret, e ve turta, çiolata ve çiolatalý ürünler, saðlýlight ürünleri, çoculara ve bebelere özel ürünler olma üzere douz ürün ailesinde 150'nin üzerinde ürünün üretimini gerçeleþtirmetedir. Firma bu ürünlerini; 7 bölgesel depo, 150 distribütör, 60 süpermaret ve yalaþý 170,000 peraendeciden oluþan daðýtým aðýyla tüm Türiye'ye ulaþtýrmatadýr. Bu projede çalýþmalar, firma yöneticilerinin de yönlendirmesi sonucunda, tedari zincirinin distribütörleri içeren alt ýsmý olan daðýtým sistemi üzerinde yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Var olan daðýtým sisteminin analizi sonucunda arþýlaþýlan temel semptomlar, firma daðýtýmýnda distribütör sipariþlerinin düþü arþýlanmaoraný, peraendeci düzeyindei ayýp satýþlar ile yüse lojisti maliyetleridir [1]. Setördei yoðun reabet nedeniyle ve tüetici açýsýndan ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilir nitelite olmasýndan dolayý daðýtýmdai asalýlar peraendeci düzeyinde ayýp satýþlara yol açabilmetedir. Kayýp satýþlarýn düzeyini belirleme amacýyla, firma fabrialarýnýn distribütörler ile bölgesel depolarýn sipariþlerini zamanýnda ve tam olara arþýlama oranlarý 2002 ile 2003 yýllarýna ait veriler üzerinde incelendiðinde, sipariþlerin arþýlanma oranýnýn bölgeler arasýnda ve aylara göre farlýlý göstermele beraber %70 ile %90 arasýnda deðiþtiði görülmetedir [1]. Bu oran, baþa setörler için tatmin edici görünse de yüse reabet ve ayýp satýþlarýn olduðu gýda setörü için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, proje apsamýnda yapýlan çalýþmalarda distribütör sipariþlerini arþýlama oranýný %99 düzeyine çýartma temel amaç olara belirlenmiþtir. Firmanýn mevcut tedari zincirinde depolama sistemi daðýnýtýr; her fabria endi ürünlerini stolamatadýr, anca firmanýn Esiþehir'dei bir fabriasýnýn deposu diðer fabrialarýn ürünlerinin de az mitarda stolandýðý cep depolarýyla birlite bir tür merez depo gibi iþlev görmetedir. Yapýlan analizler sonucunda, firma fabrialarýnýn tüm ürünlerinin te bir merez depoda toplanmamasýnýn lojisti maliyetlerini artýran bir etiye sahip olduðu gözlemlenmiþtir ile 2003 yýllarýna ait her bir distribütör sipariþinin ompozisyonu incelendiðinde, sipariþlerin %70'inin her üç 1 fabrianýn ürünlerini içerdiði görülür [1]. Fabrialarýn tüm ürünleri te bir merez depoda stolanmadýðýndan dolayý, distribütör sipariþlerini arþýlama için amyonlar zaman zaman fabria depolarý arasýnda dolaþma ve defalarca yüleme-boþaltma yapma zorunda alýrlar. Her ne adar merez depoda diðer fabrialarýn ürünlerinin depolandýðý cep depolar olsa da, ürünlerin sto mitarý yeterli düzeyde olmadýðý için amyonlarýn diðer fabrialar arasýnda dolaþmasý önlenememetedir. Bu durum lojisti maliyetlerini artýrdýðý gibi sipariþlerin yerine getirilmesi için geçen süreyi de artýrmatadýr. Ayrýca distribütörlerin ivedi sipariþlerinin arþýlanmasý amacýyla farlý þehirlerde açýlmýþ bulunan 7 bölgesel depo bulunmatadýr; anca bu depolarda bulunan ürünlerin sto mitarý genellile ço düþü düzeydedir ve bu nedenle ayýn pe ço gününde pe ço ürün için sto bulunmamatadýr. Bu yüzden bu depolarýn gereliliði ve etinliði sorgulanabilir. Sonuç olara, mevcut daðýtým sisteminde firma ürünlerinin distribütörlere daðýtýmýnda istenen düzeyde hizmet yaalanamadýðý gibi lojisti maliyetleri de düþürülememiþtir. Firmanýn tedari zincirinin daðýtým ýsmýnýn analizi sonucunda ortaya çýan bu semptomlarýn ýþýðýnda problem, ürünlerin daðýtýmýnda etin ve verimli olmayan lojisti sistemi olara tanýmlanýr. Öncelile, bu sonuca neden olabilece etenleri ortaya çýarabilme için balý ýlçýðý diyagramý oluþturulmuþ ve mevcut sistem; taþýma sistemi, depolama sistemi, distribütör yönetimi, talep tahmin sistemi, sipariþ yönetimi ve sto yönetimi açýlarýndan incelenmiþtir [1]. Bu incelemenin sonucunda yuarýda tartýþýlan semptomlarla endini gösteren sorunlarýn yanýnda, distribütörlerden sipariþin alýnmasý ve gönderilmesi gibi operasyonel iþlemlerde de problem 1 Verilerin toplandýðý dönemde dördüncü fabria olan çiolata fabriasý henüz faaliyete geçmemiþti. 20

3 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama yaþandýðý gözlemlenmiþtir. Örneðin, mevcut sistemde bütün sipariþler firmanýn pazarlama þireti aracýlýðýyla merez deponun bulunduðu fabriaya gelir; eðer ürünler merez depoda var ise, sipariþ diðer sipariþlerle yüleme yapan iþilerin deneyimine göre birleþtirilir ve araca (amyona) yülenir; bu iþlem için belli bir sistemati yöntem izlenmez. Sipariþlerin distribütöre ulaþtýrýlmasý sürecinde ise sipariþlerin araç bazýnda birleþtirilmesi, yüleme/boþaltma sýrasý ile araç rotalamada problem yaþanýr. ÇÖZÜM YAKLAÞIMI Birço düzeyden oluþan tedari zincirinin analizini tamamladýtan sonra mevcut lojisti sistemini geliþtirebilme için 4 üretim fabriasý ile 150 distribütör arasýnda olmasý gereen tedari zinciri aðýný belirlemeye arar verdi. Bunu yaparen temel hedefimizi; hem strateji hem de operasyonel düzey ararlarýnda bütün sistem için hizmet düzeyinin artýrýlmasýný, mümün olan en az maliyetle gerçeleþtirebilme olara belirledi. Operasyonel düzeyde sistemati bir araç rotalama yönteminin ullanýlmasýyla, amyonlarýn gittiði toplam mesafe azaltýlabilece ve böylece toplam lojisti maliyetinin düþürülmesine atý saðlanabilecetir. Yeni tedari zinciri aðýnýn tasarýmý için üç seçene geliþtirilmiþtir: bunlar fabrialar ile distribütörler arasýnda; (1) te merez deposu, veya (2) bölgesel depolar, veya (3) çapraz yüleme notalarýnýn açýlmasýdýr. Seçene 1: Te Merez Deposu Distribütörlerin bütün talepleri Esiþehir'de mevcut merez depodan arþýlanaca ve mevcut bölgesel depolar apatýlacatýr. Fabrialarýn bütün ürünleri bu merez depoda toplanaca ve sipariþler buradan arþýlanacatýr. Böylece amyonlarýn fabrialar arasýnda dolaþmasý geremeyecetir. Ayrýca stolarýn te bir yerde tutulmasýyla daha az mitarda güvenli stou ile ayný hizmet düzeyine ulaþma mümün olabilecetir. Seçene 2: Bölgesel depolar Esiþehir'dei tesisler mevcut haliyle orunaca ve Türiye'nin çeþitli þehirlerinde yeni bölgesel depolar açýlacatýr. Esiþehir'dei depo, hem bir merez depo, hem de bir bölgesel depo gibi ullanýlabilecetir. Bu seçeneðin çözümü için bir matematisel model yardýmýyla hangi þehirlere bölgesel depo açýlacaðý ve açýlan bu bölgesel depolarýn hangi distribütörlerin taleplerini arþýlayacaðý belirlenecetir. Açýlan depolar, endilerine baðlanan distribütörlerin ve dolayýsýyla þehirlerin taleplerini arþýlayacatýr. Bu model; depo açma ve iþletme, sto tutma ve daðýtým gibi lojisti maliyetlerinin en aza indirilmesini saðlayaca bir tür yerleþtirme-atama modeli olacatýr. Seçene 3: Çapraz yüleme notalarý Türiye'nin çeþitli bölgelerine çapraz yüleme notalarýnýn açýlmasýdýr. Anca firmanýn þimdii üretim yönetim sistemi ve sipariþlerin hacmi ile deðiþenliði diate alýndýðýnda bu seçeneðin firma için uygulanabilir olmadýðý görülür. Firmanýn üretim planý ii haftalý dilimler halinde dondurulduðu için bu daðýtým sistemi için gereli esne üretim sistemi yotur. Ayrýca çapraz yüleme notalarýndan istenilen verimin alýnabilmesi için sipariþlerin hacimce yüse ve tahmin edilebilir olmasý gereir. Oysa i firma distribütörlerinin sipariþleri; özellile doðu bölgesi ve ýrsal esimler için düþü hacimli, ve mevcut distribütör özendirme sisteminden ötürü olduça deðiþendir. Bu yüzden çapraz yüleme notalarý urulmasýnýn firmanýn tedari zinciri için amaçlanan verimi saðlayamayacaðý öngörülmüþ ve bu seçene üzerinde daha fazla çalýþýlmamýþtýr. Ýinci seçeneðin birinci seçeneði de apsamasý sebebiyle te bir matematisel model yardýmý ile her ii seçeneði de irdeleme mümün olur. Eðer matematisel model, Esiþehir'de merez deponun dýþýnda depo açmamayý en uygun çözüm olara verirse, bu da te merez depolu birinci seçeneðe arþýlý olur. Yerleþtirme-Atama Modeli Sto maliyetlerinin en aza indirilmesi, merez depolamasý sistemini özendiriren; müþteri sipariþinin arþýlanma hýzý ise, müþteriye yaýnlýðý ve dolayýsýyla daðýný bir depolama ve daðýtým sistemini geretirmetedir [2]. Daðýtým merezleri olara bölgesel depolarýn yer seçimi, bu ii çatýþan amacýn etin bir ödünleþmesini bulmata riti bir arardýr [3]. Ayrýca 21

4 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen daðýtým merezleri için yer seçimi ararlarý taþýma maliyetlerini de etiler. Mercer ve Tao [4] peraendecili setöründe büyü ve önemli firmalarýn hemen hepsinin ürünlerinin %90'ýndan fazlasýný bölgesel depolarýn bulunduðu daðýtým aðlarýndan ilerlettilerini ve böylece gere teslim sürelerinde gerese envanter düzeylerinde önemli azalmalar saðladýlarýný belirtir. Geliþtirilen yerleþtirme-atama modeli; modelde belirtilen hizmet düzeyini orumaya çalýþýren, toplam lojisti maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlayan bir arýþý-tamsayýlý matematisel programlama modeli olup GAMS uygulama yazýlýmý ile çözülür. Modelin Varsayýmlarý Her þehrin her ürün grubu için olan talebi bilinir. Te ayna varsayýmý ile bir distribütörün tüm ürün gruplarý için talebi sadece bir bölgesel depodan arþýlanýr. Açýlaca her bölgesel depo en az 1000 m 3 'lü depolama apasitesine sahip olmalýdýr. 1 m 3 'lü ürün depoda 3.26 m 3 'lü hacim geretirir. Bölgesel depolarýn urulabileceði aday þehirler bellidir. Toplam çevrim envanteri tutma maliyeti, envanterin hangi depoda (merez depo veya bölgesel depo) tutulduðuna baðlý deðildir. Ürünlerin merez depodan bölgesel depolara büyü amyonlarla (TIR) ve bölgesel depolardan distribütörlere üçü amyonlarla taþýnmasý dolu amyon yüüyle ve git-gel politiasý doðrultusunda yapýlýr. Yuarýda belirtilen varsayýmlarýn sonuncusu olan "git-gel ve dolu amyon" politiasý üzerinde özellile durulmasý gereir. Var olan sistemde ürünlerin taþýnmasý günlü dinami araç rotalarýyla yapýlmatadýr i geliþtirilen yerleþtirme-atama modelinde bu durumun modellenmesi arýþýlýða neden olabilir. Bu nedenle git-gel politiasý abulü yapýlara model içinde rota oluþturulmasýna gere almaz. Anca git-gel politiasý ile taþýma maliyetleri olduðundan yüse tahmin edilebileceði ([5], [6]), ve araç rotalamanýn maliyetleri düþürücü etisi olabileceði için modelde bölgesel depolarla distribütörler arasýndai dýþsal taþýma maliyetleri, deðeri 0 ile 1 arasýnda olan q sabitiyle çarpýlara üçültülür. Bu sabitin deðerinin tahmin edilmesi amacýyla, dýþsal taþýma maliyetleri hem gitgel varsayýmýyla hem de bir araç rotalama algoritmasý uygulanara hesaplanýr. Bu hesaplamalar sonucunda görülür i git-gel politiasýyla bulunan maliyetler araç rotalamayla bulunan maliyetlere ço yaýndýr; bu sebeple ' q' sabitinin deðeri '1' olara abul edilir. Matematisel Model Ýndesler: i aday depo yerleri, i = 1,, 21 j talep notalarý (þehirler), j = 1,, 80 ürün gruplarý, = 1,, 9 Deðiþenler: w yýllý ortalama lojisti maliyetleri toplamý X i 1 eðer i aday þehirde bölgesel depo açýlýr ise, 0 asi durumda Y ji j þehrinin i þehrindei aday bölgesel depodan arþýlanan talep oraný (0 ile 1 arasýnda) DT i i þehrindei aday bölgesel deponun ürün grubu için günlü toplam talebi (m 3 ) SS i i þehrindei aday bölgesel depoda ürün grubu için tutulan güvenli stou mitarý (m 3 ) Parametreler: HK bölgesel depolardan distribütörlere mal taþýyan amyonun hacmi (m 3 ) HT merez depodan bölgesel depolara mal taþýyan büyü amyonun (TIR) hacmi (m 3 ) KM bölgesel depolardan distribütörlere götürülen malý amyonla 1 m. taþýma maliyeti (TL/m) TM merez depodan bölgesel depolara götürülen malý TIR ile 1 m. taþýma maliyeti (TL/m) T j j þehrinin ürün grubu için günlü ortalama talebi (m 3 /gün) m ji þehir j ile aday bölgesel depo i arasýndai uzalý (m) m oi merez depo ile aday bölgesel depo i arasýndai uzalý (m) h ürün grubu için yýllý envanterde tutma maliyeti (TL/m 3 /yýl) n bir depoda masimum çevrim envanterinin aç günlü talebe arþýlý geldiði (gün) 22

5 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama MD i i aday deposunun 1 m 3 'lü hacminin depo sistemi ve iþletme giderleri dahil yýllý gideri (TL/m 3 /yýl) YBA her depo için gereli sabit araç yüleme ve boþaltma alaný (m 2 ) MK i i aday depo için gereli sabit araç yüleme ve boþaltma alanýnýn 1 m 2 'sinin yýllý iralama gideri (TL/m 2 /yýl) z güvenli stoðunu belirleme için ullanýlan güvenli fatörü q araç rotalama algoritmasý ullanýldýðýnda ortaya çýaca gerçe taþýma giderini tahmin edebilme için ullanýlan sabit (0 q 1) b2 bir deponun ürün grubu talebinin standart sapmasýný tahmin etme için regresyonla bulunan doðrunun eðimi b1 bir deponun ürün grubu talebinin standart sapmasýný tahmin etme için regresyonla bulunan doðrunun sabiti Modelin amaç fonsiyonu ve ýsýtlarý aþaðýdai gibidir: (0) En azla w = ( ( ( (( i i ( T j m ji Y ji KM / HK) θ ) 730+ i j DTi moi TM / HT)) 730+ i ( n DTi + SSi ) 3.26 MDi + YBA MKi ( n DTi + SSi ) 3.26/ 25 ) ýsýtlar (1) (2) h SSi ) + Xi + MKi Y ji X i i,j Y = 1 ji i DT T (3) i (4) (5) (6) SSi j j Y ji z ( β 2 DTi + β1 Xi ) (n DT + SS ) i i DT, SS X 0, 1 i i i, Y ji j i, i, i R + i, j, 23 Amaç fonsiyonu, w; bölgesel depolardan distribütörlere ve merez depodan bölgesel depolara daðýtým giderleri, çevrim stou hariç tutulma üzere sadece güvenli stou tutma maliyeti ile depo açma ve iþletme giderlerinden oluþan yýllý ortalama lojisti maliyetlerini en aza indirir. Ürünlerin merez depodan bölgesel depolara TIR larla ve bölgesel depolardan distribütörlere üçü amyonlarla taþýnmasýnda git-gel politiasý uygulandýðý için taþýma maliyetleri hem gidiþ hem de dönüþ yönünde diate alýnýr. Kýsýt (1) ile açýlmayan depodan talep arþýlanmasý engellenir. Kýsýt (2) ile bir þehrin talebinin sadece bir depodan arþýlanmasý saðlanýr. Depolarýn apasite sýnýrý olmadýðý için Y ji deðiþeni üzerinde 0-1 olma ýsýtý olmadýðý halde 0 ya da 1 deðerini alýr. Kýsýt (3) ile bir bölgesel deponun bir ürün grubu için merez depoya olan talebinin, en az endisine baðlanmýþ bütün þehirlerin talebi adar olmasý saðlanýr. Kýsýt (4) ile açýlan her bir bölgesel depodai güvenli stounun en az bölgesel depodai günlü talebin standart sapmasýnýn belli bir güvenli atsayýsý z ile çarpýmý adar olmasý saðlanýr. Kýsýt (5) açýlan her bir bölgesel deponun hacminin en az 1000 m 3 olmasýný saðlar; yani açýlan bir deponun günlü talep mitarý en az 40 m 3 (1 amyon yüü) olmalýdýr. Kýsýt (6) ise deðiþenlerin tipini belirtir. Veri Derlemesi ve Parametrelerin Belirlenmesi Aday Bölgesel Depo Yerlerinin Belirlenmesi Aday depo yerleri belirleniren; talep-aðýrlýlý gidilen yolu azaltma için yüse talebi olan þehirler, nüfusu yüse olan þehirler, endisine en yaýn bir aday þehrin 300 m.den daha fazla uzalýta bulunduðu þehirler, ulaþýmýn olaylýla saðlanabilmesi için ana yollar üzerinde bulunan ve arsa, enerji, iþgücü imanlarý olan þehirler ile firmanýn þu anda bölgesel deposunun bulunduðu þehirler deðerlendirmeye alýnmýþtýr (Tablo 1). Mevcut durumda Esiþehir'de merez depo olmasýna arþýn, Esiþehir de aday bölgesel depo yerleri arasýna alýnmýþtýr; bunun nedeni tüm þehirlerin toplam talebinin

6 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen Tablo 1. Aday Bölgesel Depo Yerleri Trafi Þehir Trafi Þehir Trafi Þehir Kodu Kodu Kodu 26 Esiþehir 21 Diyarbaýr 44 Malatya 01 Adana 25 Erzurum 52 Ordu 06 Anara 34 Ýstanbul 54 Saarya 07 Antalya 35 Ýzmir 55 Samsun 10 Balýesir 38 Kayseri 59 Teirdað 16 Bursa 41 Kocaeli 65 Van 20 Denizli 42 Konya 67 Zongulda sadece Esiþehir'den arþýlanabilmesi olasýlýðýný modele dahil edebilmetir. Böylece Seçene 1 ve Seçene 2 ayný matematisel model içinde ifade edilebilmiþtir. Talep Analizi ve Envanter Politiasý Bir þehirde bir ürün grubu için olan toplam talep, þehirdei distribütörlerin o ürün grubu için firmadan taleplerinin toplamý olara abul edilmiþtir. Her þehrin 9 ürün grubu için olan talebinin istatistisel daðýlýmlarýný tahmin edebilme amacýyla son ii yýla (730 gün) ait distribütör günlü sipariþ verileri, Ms Access programý yardýmýyla düzenlenmiþtir. Þehirlerin ürün gruplarý için günlü talep verilerinin daha ço Weibull Daðýlým gösterdiði görülmüþtür [1]. Bu çalýþmanýn en önemli amaçlarýndan biri firmanýn daðýtým sisteminin hizmet düzeyini artýrmatýr. Bir çevrim döneminde yoluða düþmeme olasýlýðý olara tanýmlanan Çevrim Hizmet Düzeyi (P1 veya a tipi hizmet düzeyi), açýlaca olan depolarda envanter sistemininin güvenli stou parametresini belirleyici ölçüt olara abul edilmiþtir. Talep belirsiz olduðu için hedeflenen çevrim hizmet düzeyini arþýlama amacýyla belli mitar güvenli stounun tutulmasý gereecetir. P1 hizmet düzeyine göre, her bir ürün grubu için depoda tutulaca güvenli stou, o ürün grubu için depodai talebin standart sapmasýnýn belirli bir güvenli fatörüyle çarpýlmasý sonucu bulunur. Depo i'dei ürün grubunun talebinin standart sapmasý (s i ), depoya 2 baðlanan distribütörlerin taleplerinin varyanslarý ( σ j ) ullanýlara bulunur: σ σ i = j 2 j Yij i, Anca bu ifade matematisel modelde doðrusallýðý bozduðundan talebin standart sapmasýnýn hesaplanabilmesi için farlý yöntemler aranmýþtýr. Nozic ve Turnquist [3] bir ürün grubuna olan talebin ortalama deðeri ile standart sapmasý arasýnda belirgin bir doðrusal baðlantý olduðunu ve bu baðlantýnýn regresyon analizi ile bulunabileceðini açýlar. Bu yöntemin ullanýlmasýyla, ürün grubu talep daðýlýmýndan ortalama talep ile standart sapmasý arasýndai doðrusal baðlantý bulunabilir. Bu baðlantýya göre s i ; günlü ortalama talep olan DT i deðeri, b1 (sabit ) ve b2 (eðim) parametreleri ile ifade edilir: σ i = â 1 + â2 DTi i, (Tablo 2'de regresyon analizinin sonuçlarý görülebilir). Açýlan her bir depoda her ürün grubu için tutulmasý gereen güvenli stou mitarý, matematisel modelde olaylýla hesaplanabilir: SSi = z σ i = z ( β1 + β 2 Ürün Grubu, β1 (sabit) DTi ) Tablo 2. Ürün Gruplarýnýn Talep Standart Sapmalarý Ýçin Regresyon Analizi Ýle Bulunan Eðim ve Sabit Deðerleri β2 (eðim) Burada güvenli fatörü olan z'nin modelde deðiþen olara tutulmasý doðrusallýðý bozacaðýndan, sabit politia parametresi olara abul edilmiþ ve model z'nin farlý deðerleri için defalarca çözdürülmüþtür. Böylece farlý hizmet düzeyleri (z) ile senaryolar oluþturulmuþ ve firma için optimum hizmet düzeyi belirlenmiþtir. N 24

7 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama deðiþi üründen oluþan ürün grubu içinde bir ürün olan l için i deposundai günlü talebinin standart sapmasýnýn s il ve grubu oluþturan tüm ürünlerin standart sapmasýnýn ayný olmasý abulü ile her bir ürün için belli bir z güvenli fatörünü saðlama üzere ürün grubu için i deposunda tutulmasý gereen toplam güvenli stou mitarý SSi = ( z σ il ) N þelinde ifade edilir. Anca geliþtirilen matematisel modelde ürün grubu için standart sapma deðeri ullanýldýðýnda, grup için standart sapma σ i = σil N = â1 + â2 DTi olup ürün grubu için güvenli stou mitarý SSi = z N σi olara hesaplanýr. Örne olara her ürün için ayrý ayrý z=2 güvenli fatörü ullanýldýðý ve bir ürün grubunun ortalama olara 16 üründen oluþtuðu durumda ürün grubu için toplam güvenli stou SSi σ σ = 2 4 i = 8 i olur ve bu ürün grubundai her bir ürün için z = 2 güvenli fatörüne arþýlý gelen P1 hizmet düzeyi %97.72 olur. Ayrýca modelde ullanýlan þehirlerarasý uzalýlar, 1 m 3 ürünün salanmasý için gereli depo hacmi, amyon ve büyü amyon hacimleri ile depolarda amyonlarýn yüleme ve boþaltma yapabilmesi için gereli par alanlarý belirlenmiþtir. Ayrýca ilometre baþýna amyon ve büyü amyon (TIR) taþýma maliyetleri, yeni bir depo açýlmasý için gereli olan bina, arazi ve eipman, depo iþletme giderleri ve envanter tutma maliyeti gibi sabit giderler belirlenmiþtir [1]. ÇÖZÜM SONUÇLARININ ÝNCELENMESÝ Matematisel model, her bir ürün için q deðerinin '1' olara sabit tutulmasý ve güvenli fatörü z deðerinin 2 ila 4 arasýnda 0.25 ile artýrýlmasýyla elde edilen 9 farlý senaryo için çözülmüþ ve elde edilen sonuçlar Tablo 3'te verilmiþtir. Tablo 3. Farlý Güvenli Fatörü (z) Düzeylerinde Açýlan Depolar Trafi Depo z güvenli fatörü Kodu Açýlan Þehir Esiþehir Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 01 Adana Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 06 Anara 07 Antalya Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 10 Balýesir 16 Bursa 20 Denizli 21 Diyarbaýr Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 25 Erzurum Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 34 Ýstanbul Açý Açý Açý Açý Açý 35 Ýzmir Açý Açý Açý Açý Açý Açý 38 Kayseri Açý Açý Açý 41 Kocaeli 42 Konya 44 Malatya Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 52 Ordu Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 54 Saarya 55 Samsun Açý Açý Açý Açý 59 Teirdað 65 Van 67 Zongulda 25

8 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen Farlý senaryolar için bulunan çözümler incelendiðinde þu çýarýmlarda bulunulur: U Modelin çözümü hizmet düzeyindei deðiþimlere olduça duyarlýdýr. Güvenli fatörünün (z) her bir ürün için 2 ila 2.50 arasýnda deðiþtirilmesi açýlan depo sayýsýný veya açýlan depolarýn yerlerini deðiþtirmemetedir (Þeil 1 ve Tablo 3). Öte yandan, güvenli fatörünün 2.50'den itibaren her 0.25 artýrýlýþýnda bir öncei çözümde açý olan depolardan birinin apanmasý istenir. Oysa, güvenli fatörünün 2.50'den sonra her bir artýrýlýþýnýn hizmet düzeyine atýsý gidere azalýr. Örneðin, z'nin 3.75'den 4.00'a çýarýlmasý Diyarbaýr'ýn optimal çözümden çýarýlmasýna sebep olmata, hizmet düzeyinin anca %0.001 artmasýný saðlamatadýr. Tablo 4. Farlý Hizmet Düzeylerinde Yýllý Toplam Maliyetler Ürün tipi için z deðeri Toplam maliyette artýþ (* Milyon TL) Toplam maliyette % artýþ , , , , , , , , Ortalama artýþ Açýlan bölgesel depo sayýlarý ile z deðerleri z Ýçsel Taþýma (milyon TL.) Ýçsel Taþýma Maliyetleri ile z 5,000,000 3,000,000 1,000, z Þeil 1. Açýlan Bölgesel Depo Sayýlarý ile z Deðerleri U Farlý hizmet düzeyleri için elde edilen optimal çözümlerin amaç fonsiyonu deðerlerindei (yýllý toplam maliyet deðerindei) deðiþim ço fazla deðildir (Tablo 4). z deðerinin her 0.25 artýrýlýþý toplam maliyete ortalama 258 milyar TL'lý bir artýþ getirmetedir; yani toplam maliyetler % 2.52 oranýnda artmatadýr. U Toplam taþýma maliyetleri, hizmet düzeyindei deðiþimden neredeyse hiç etilenmemetedir. Ýçsel (merez depodan bölgesel depoya) ve dýþsal (bölgesel depodan distribütöre) taþýma maliyetlerinin toplamýnýn farlý z düzeyleri için neredeyse ayný aldýðý gözlemlenebilir. Þeil 2a ile 2b'de görüldüðü gibi z'nin Dýþsal taþýma (milyon TL) 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Dýþsal Taþýma Maliyetleri ile z 0 (2b) z (2b) Þeil 2a, 2b. Farlý z Deðerleri Ýçin Ýçsel ve Dýþsal Taþýma Maliyetleri 26

9 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama 3.00'dan 3.25'e çýarýldýðý durumda ani bir artýþ gösteren içsel taþýma maliyetlerinin toplam taþýma maliyetlerine etisi, dýþsal taþýma maliyetlerindei ani düþüþle nötrlenmetedir. U Güvenli stou tutma maliyetleri ile z hizmet düzeyleri arasýnda doðrusal bir iliþi gözlemlenmetedir (Þeil 3). Bu doðrusal iliþinin esas nedeni güvenli stounun Tip-1 hizmet düzeyine göre hesaplanmasýdýr. Diðer sebep ise depo taleplerinin standart sapmalarýnýn regresyon ullanýlara tahmin edilmesidir. Maliyet-Yarar Analizi Farlý hizmet düzeyleri arasýndan firma için en uygun hizmet düzeyini belirleme ve buna baðlý olara da en uygun tedari zinciri aðýný belirleme amacýyla eldei 9 deðiþi çözüm üzerinde bir maliyet-yarar analizi yapýlmýþtýr. Hizmet düzeyindei artýþýn en temel yararý peraendeci düzeyinde ayýp satýþlarýn azalmasý olur. Stotan zamanýnda arþýlanamayan distribütör sipariþlerinin firma için ayýp satýþlara sebep olma olasýlýðý ço yüsetir. Bu nedenle, hizmet düzeyindei artýþ, ayýp satýþlarý azaltara firmanýn arýný Þeil 3. Farlý z Deðerleri Ýçin Güvenli Stou Tutma Maliyetleri Tablo 5. Hizmet Düzeyindei Artýþlardan Belenen Maliyet ve Kar Artýþlarý Ürün tipi için z deðerleri Toplam maliyette marjinal artýþ (milyon TL) Karda marjinal artýþ (milyon TL) Toplam maliyette toplam artýþ (milyon TL) Karda toplam artýþ (milyon TL) , , , , , , , , , , , , , , , , ,045 27

10 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen artýrabilecetir. Tablo 5'de görüldüðü gibi, firma için en arlý hizmet düzeyi, bir ürün için güvenli fatörünün 2.25 olduðu durumdur. Anca daha yüse hizmet düzeyinde uzun vadede saðlanabilece müþteri memnuniyetinin etisi ile birlite setördei þiddetli reabet de diate alýndýðýnda, hizmet düzeyinin %99.38, yani güvenli fatörünün 2.5 olduðu çözümün uzun vadede firma için en olumlu etiyi yapacaðý düþünülebilir. Duyarlý Analizi Matematisel modelde gereli depo hacimleri bulunuren, depolarda en fazla 7 günlü dönemsel envanter tutulacaðý varsayýlmýþtýr. Diðer bir deyiþle, Esiþehir merez depodan bölgesel depolara 7 günde bir ez seviyat yapýlacaðý düþünülmüþtür. Çözümün seviyat sýlýðýna duyarlý olup olmadýðýný görme amacýyla, modelde sabit abul edilen seviyat sýlýðý (n) ontrollü olara artýrýlýp, azaltýlara model yeniden çözdürülmüþtür. Sonuçta görülmüþtür i seviyatlarýn sýlaþtýrýlmasý (n deðerinin düþürülmesi) çözümü deðiþtirmemetedir. Öte yandan, seviyatlarýn daha seyre yapýlmasý Kayseri deposunun optimal çözümde yer almamasýna sebep olmatadýr. Anara'nýn Çözüme Katýlmasý Firma yetililerinin isteði üzerine, optimal çözümde bulunmamasýna arþýn modelin çözümünde Anara'da bir bölgesel depo açýlmasý zorlanmýþtýr. Anara'da bir depo açýlmasýnýn, açýlan diðer depolarýn yerlerini etilemediði, anca yýllý lojisti maliyetlerini yalaþý 50 milyar TL. adar artýrdýðý ve sadece Anara'da bulunan distribütörlerin sipariþlerini arþýladýðý görülmüþtür. Modele Kapsama Alaný Kýsýtýnýn Getirilmesi Bir tedari zinciri aðý tasarýmý yapýlýren göz önünde bulundurulmasý gereen önemli performans ölçütlerinden biri de sipariþin arþýlanma hýzýdýr. Bir distribütör sipariþinin mümün olan en ýsa zamanda arþýlanabilmesi için sipariþin arþýlandýðý depo ile distribütör arasýndai mesafenin ýsaltýlmasý gereir. Firmayla yapýlan görüþmelerde anlaþýlmýþtýr i, bir distribütör sipariþinin en ço 24 saatte ve mesai saatleri içinde arþýlanmasý geremetedir. Bu nedenle modele 500 ilometreli bir apsama alaný ýsýtý getirilir ve z = 2.50 güvenli fatörü ile terar çözdürülür. Yeni optimal çözümde Van'da da bir bölgesel depo açýlýr ve amaç fonsiyonunun deðerinde yalaþý 22 milyar TL'lý bir artýþ görülür. Çözümdei bu deðiþiliðin sebebi; apsama alaný ýsýtý bulunmayan modelin çözümünde, talebi 551 m. uzaðýndai Diyarbaýr deposundan arþýlanan Haari ilidir. Haari ilinin talep baýmýndan iller arasýndai sýralamada 70. sýrada olduðu göz önünde bulundurulursa, 51 m'li bir mesafe azalmasýna arþýlý 22 milyar TL'lý e maliyet fazla bulunabilir. Bu nedenle de Van'da bir bölgesel depo açýlmasýna gere olmadýðý sonucuna varýlabilir. BENZETÝM MODELÝ Yerleþtirme-atama ararý için geliþtirilen matematisel modelde talepler deterministi abul ediliren, hizmet düzeyinin temsilini olaylaþtýrma için taleptei standart sapmalar ile ortalama talep arasýnda doðrusal bir iliþi olduðu varsayýlmýþtý. Diðer bir varsayým ise gerçete Weibull ve benzeri daðýlýma sahip olan talep verilerinin normal daðýlýma sahip olduðu yönündeydi. Bu varsayým ve abullerin belirsiz olan mevcut oþullar altýnda ne adar gerçeçi olduðunu gözlemleme ve belirlenen güvenli stou mitarlarýnýn geçerliðini deðerlendirme amacýyla bir benzetim modeli oluþturulur. Ayrýca benzetim modeli, matematisel model yardýmýyla belirlenemeyen müþteri memnuniyeti, distribütör sipariþlerini arþýlama oraný (Tip-1 hizmet düzeyi) gibi baþarým ölçütlerinin deðerlendirilebilmesini saðlar. 9 bölgesel deponun urulduðu çözüm için benzetim modeli geliþtiriliren þimdii uygulamadan bir ölçüde farlýlý gösteren ii ana varsayýmda bulunulur. (1) Açýlan bölgesel depolarda sto yönetimi (Q,R) politiasý ile yapýlýr; sipariþ mitarý Q, açýlan deponun bir haftalý ortalama talebi olara alýnýren, yeniden sipariþ verme düzeyi olan R ise güvenli stou mitarý ile tedari süresi bir gün olduðu için bir günlü ortalama talebin toplamýna eþit abul edilir. Açýlan bölgesel depo i'nin, ürün grubu için Q i deðeri ve Tip-1 hizmet düzeyine baðlý olara da R i düzeyi hesaplanýr: 28

11 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama Q i = 7 DT i R i = DT i + SS i, burada DT i i þehrindei bölgesel deponun ürün grubu için günlü toplam talebi, SS i i þehrindei bölgesel depoda ürün grubu için tutulan güvenli stou mitarýdýr. (2) Mevcut uygulamada firmanýn üretim tesislerinde üretim planlamasý matematisel programlama modeli yardýmýyla yapýlmatadýr. Anca benzetim modelinde üretim planlamasý, MA(2) -2 haftalý ayan ortalamayöntemiyle belirlenen talep tahminlerine göre yapýlýr. Benzetim modeli Arena 5.0 programý ullanýlara tasarýmlanmýþtýr. Yapýlan analizler sonucunda %95 güvenli aralýðý ve 0.1'li göreceli esinli düzeyine 820 günlü 17 yinelemeyle eriþilebilmiþ ve çýtý analizleri bu oþullar uyarýnca yapýlmýþtýr. Yapýlan benzetim oþumlarýnýn sonucunda birinci ürün grubu için bölgesel depolarda günlü ortalama 78.6m 3 adar yo/ayýp satýþ görülüren, diðer ürün gruplarýnda belendiði biçimde hemen hemen hiç yo/ayýp satýþ yaþanmamatadýr. STRATEJÝK SEVÝYE ANALÝZ SONUÇLARI Bu analiz sonucunda yapýlan varsayýmlarýn (özellile de ortalama talep-standart sapma doðrusallýðý ile ilgili varsayýmýnýn) birinci ürün grubu için pe de doðru olmadýðý sonucuna varýlmýþ ve bu nedenle matematisel model sadece birinci ürün grubu için z deðerinin 2.5'den büyü olduðu durumlar için yeniden çözdürülmüþtür. z düzeyinin 2.75'den 4.00'a adar deðiþtirildiði tüm seçenelerde mevcut duruma göre gözlemlenen te deðiþiliðin Kayseri'dei bölgesel deponun apanmasý olmuþtur; dolayýsýyla önerilen tedari zinciri aðýnda Kayseri'de bir deponun açýlmamasý uygun görülmüþtür. Tüm bu analizler sonucunda bölgesel depolarýn açýlmasý uygun görülen þehirler Þeil 4'tei haritada iþaretlenen þehirler olara belirlenmiþtir. Haritada görüldüðü gibi, optimal çözümde Samsun- Ordu ve Malatya-Diyarbaýr gibi omþu illerde üçü hacimli bölgesel depolar açýlmatadýr. Yönetim açýsýndan ele alýndýðýnda tedari zinciri aðýnda ço sayýda üçü hacimli depolarýn yer almasý uygun görülmemiþ ve hizmet alitesinde önemli bir düþüþe neden olmayacaðý da düþünülere her bir omþu iilinin (Samsun-Ordu ve Malatya-Diyarbaýr) illerden birinde onuþlandýrýlmýþ bir depoda toplanmýþ duruma getirilmesi yoluna gidilmiþtir. Bu amaçla matematisel modelin de yardýmýyla 4 farlý durum incelenmiþ ve 4 çözüm içerisinden Diyarbaýr ve Samsun'dai depolarýn apatýlmasýný öngören seçene en az maliyetli çözüm Þeil 4. Optimal Çözümde Bölgesel Depo Kurulan Þehirler 29

12 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen olara bulunmuþtur. Bu deðiþiliðin firmaya yüleyeceði e maliyet ise yýllý 71 Milyar TL. olara öngörülmüþtür. Dolayýsýyla son çözümdei bölgesel depo gerelilileri Tablo 6'da gösterildiði gibi önerilmiþtir. Tablo 6. Açýlmasý Önerilen Bölgesel Depolar Þehir Minimum Depo Hacmi (m 3 ) ARAÇ ROTALAMA Toplam Talep % si Esiþehir 34, Adana 7, Antalya 3, Ýstanbul 23, Ýzmir 7, Ordu 3, Erzurum 2, Malatya Firmanýn þu ani daðýtým sisteminde distribütörlerden gelen günlü sipariþler için sistemati bir araç rotalama yöntemi ullanýlmamatadýr. Gelen sipariþler belli bir büyülüðe ulaþtýðý zaman seviyat bölümündei personel, deneyimlerine ve daha önce yapýlmýþ seviyatlara baðlý alara hangi distribütörlerin sipariþlerinin birleþtirilere ayný amyonda gideceðine ve aracýn rotasýna arar verir. Kamyonla 1 m. taþýmanýn maliyeti 591,000 TL.dýr ve rotalamada yapýlaca günlü 1 m.li bir iyileþtirme bile yýllý 21.5 milyar TL. azanç saðlayacatýr. Sistemati bir yöntemin ullanýlmasý sadece gidilen mesafeden azandýrmayaca, ayný zamanda rotalarý ve amyon yülerini belirleyen paet program (Router) yardýmýyla personelin iþ yüünü de azaltacatýr. Geliþtirilen Visual Basic odu her gün biraç ez çalýþtýrýlacaðý için sonuç verme süresinin ço uzun olmamasý önemlidir. Günlü sipariþlerin rotalamasýný yapma için ii ayrý sezgisel yöntem ullanýlýr: 'en yaýn omþu' ve '"obur" ii-opt' ('greedy two-opt'). Kodlanmasýnýn daha olay olmasý ve daha az belle ullanara daha ýsa sürede sonuç vermesinden dolayý 'en yaýn omþu' yönteminin saðladýðý il çözüm 'obur ii-opt' yöntemi ullanýlara geliþtirilir. 'En yaýn omþu' yöntemi: 1. Yeni bir tur baþlat. 2. Tura elenebilece ve depoya en yaýn olan þehre git. 3. Eðer þehrin talebi amyonda alan apasiteden büyü deðil ise o þehri tura ele ve amyon apasitesini þehrin talebi adar azalt. Þehri tura elenebilece þehirler listesinden çýart. Eðer amyon dolu ise 1. basamaða git. 4. Bu þehre en yaýn þehri bul. 3. basamaða git. 'Obur ii-opt' yöntemi: Her tur için: Bu turdai her þehir için 1. Bu þehri diðer turlarýn þehirleriyle arþýlaþtýr. Kamyon apasitesi ýsýtýndan dolayý bu þehrin deneme turuna aydýrýlýp aydýrýlamayacaðýný ontrol et. Eðer aydýrýlabilirse, þunlarý hesapla: a) Eðer bu þehir deneme þehrin önüne aydýrýlmýþsa, toplam mesafedei azalma b) Eðer bu þehir deneme þehrin arasýna aydýrýlmýþsa, toplam mesafedei azalma Bu þehir ile deneme þehir yer deðiþtirebilir mi? Evet ise, toplam mesafedei azalmayý hesapla. 2. Eðer deðiþtirilebiliyorsa toplam mesafede en büyü azalmayý saðlayan deðiþiliði yap. Olmazsa bir sonrai deneme þehre git. Eðer bu þehir diðer þehirlerle arþýlaþtýrýldýysa bir sonrai þehre git. Eðer bu turdai bütün þehirler tamamlandýysa bir sonrai tura git. SONUÇLAR VE GELECEÐE YÖNELÝK ÖNERÝLER Bu çalýþmada öncelili olara firmanýn mevcut tedari zinciri aðý incelenere bulunan semptomlar ýþýðýnda problem "son ürünler için verimsiz ve etin 30

13 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama olmayan daðýtým sistemi" olara tanýmlanmýþtýr. Problemin ana aynaðýnýn firmanýn envanter yönetim sistemi ve daðýtým sistemindei asalýlar olduðuna arar verilditen sonra, bu problemin çözülmesi için firmanýn tedari zincirinin üretim tesisleri ile distribütörler arasýndai ýsmýnýn yeniden tasarýmlanmasý geretiði sonucuna varýlmýþtýr; ve sorunun çözümüne yöneli olara fabrialar ile distribütörler arasýnda bölgesel depolarýn yer aldýðý çeþitli tasarým seçeneleri geliþtirilmiþtir. Yapýlan bu çalýþma sonucunda önerilen tasarým seçeneðinin firmanýn hizmet düzeyini yüseltiren lojisti maliyetlerini azaltmasý belenir. Bu çalýþma ile firmanýn araç rotalama ve seviyatla ilgili sorunlarýna çözümler aranmýþsa da, operasyonel onularýn büyü bir ýsmý çalýþma apsamý dýþýnda býraýlmýþtýr. Bu operasyonel onularýn baþýnda ise Esiþehir'dei merez deponun yeniden yapýlandýrýlara daha verimli ve etin bir þeilde faaliyet gösterir duruma getirilmesi gelir. Çalýþmanýn çözüm önerisinde de görüldüðü gibi bölgesel depolarýn açýlmasýna arþýn Esiþehir merez deponun toplam talebin en az %40'ýný arþýlamaya devam edeceði öngörülmüþtür. Merez deponun maliyetlerinin düþürülmesi ve modernize edilmesi sisteme büyü atýlar saðlayabilir. Diðer bir operasyonel onu ise amyon yüleme-boþaltma iþlemleri ile sipariþ seviyatlarýdýr. Sipariþ alýmý ve iþlenmesinde yapýlaca yeni düzenlemelerle hem gidilen mesafeden tasarruf edilebilir, hem de tam-dolu amyon yüüyle seviyat yapýlmasý saðlanabilir. Böylece taþýma maliyetleri daha da düþürülebilir. Ayrýca tedari zincirinin distribütörlerle peraende satýþ notalarý arasýnda alan ýsmýna iliþin, özellile distribütör yönetimi ve distribütör özendirme sistemi üzerinde çalýþmalar yapýlmasý gereliliði vardýr; çünü distribütörlerin þu ani sipariþ verme eðilimleri, firma açýsýndan talebin varyansýný arttýrmata ve tahmin edilebilirliðini azaltmatadýr. Distribütör özendirme sisteminin yeniden yapýlandýrýlmasý ve distribütör eðitim çalýþmalarý ile talebin daha tahmin edilebilir olmasý saðlanabilir. Bu sayede de envanter tutma maliyetleri azaltýlýren, hem bölgesel depo hem de distribütör düzeyinde istenilen hizmet düzeyine ve sipariþi arþýlama hýzýna ulaþýlabilir. KAYNAKÇA 1. Chousein, A., Güler, Ç., Solmaz, E., Sitti, K., Baþa O., Haziran 'Supply Chain Management for A Company in the Food Sector', Sistem Tasarýmý Proje Raporu, ODTÜ Endüstri Mühendisliði Bölümü. 2. Eppen, G., 'Effects of Centralization on Expected Costs in a Multi-Location Newsboy Problem', Management Science, Cilt 25, sayfa: Nozic, L.K. ve Turnquist, M. A., 'Inventory, Transportation, Service Quality and The Location of Distribution Centers', European Journal of Operational Research, Cilt 129, Sayý 2, sayfa: Mercer, A. Ve Xiaoyong, T., 'Alternative Inventory and Distribution Policies of a Food Manufacturer', Journal of the Operational Research Society, Cilt 47, Sayý 6, sayfa: Faulin, J 'Applying MIXALG Procedure in a Routing Problem to Optimize Food Product Delivery', Omega, Cilt 31, Sayý 5, sayfa: Tarantilis, C.D. ve Kiranoudis, C.T., 'Using a Spatial Decision Support System for Solving the Vehicle Routing Problem', Information and Management, Cilt 39, Sayý 5, sayfa: TEÞEKKÜR Firmanýn Þiretler Grubu Grup Baþan Yardýmcýsý Sayýn Etin Binbaþýoðlu'na bize gruplarýnda Sistem Tasarýmý Dersimizin proje çalýþmasýný yapma imaný tanýdýðý için, Teni Analist Sayýn Haan Bulur'a projenin her aþamasýnda bize her türlü desteði verdiði için teþeür ederiz. 31

GIDA SEKTÖRÜNDE BİR FİRMA İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ AĞI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA*

GIDA SEKTÖRÜNDE BİR FİRMA İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ AĞI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA* Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa: (19-31 Makina Mühendisleri Odas GIDA SEKTÖRÜNDE BİR FİRMA İÇİN TEDARİK ZİNCİRİ AĞI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA* Çiğdem GÜLER 1, Achmet CHOUSEİN 1, Kenan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝR AKARYAKIT DAÐITIM ÞÝRKETÝ ÝÇÝN BÜTÜNLEÞÝK SÝPARÝÞ VE DAÐITIM YÖNETÝM SÝSTEMÝ TASARIMI

BÝR AKARYAKIT DAÐITIM ÞÝRKETÝ ÝÇÝN BÜTÜNLEÞÝK SÝPARÝÞ VE DAÐITIM YÖNETÝM SÝSTEMÝ TASARIMI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa: (15-26) Makina Mühendisleri Odası BÝR AKARYAKIT DAÐITIM ÞÝRKETÝ ÝÇÝN BÜTÜNLEÞÝK SÝPARÝÞ VE DAÐITIM YÖNETÝM SÝSTEMÝ TASARIMI Seda FÝDANBOY, Pýnar GÜNEÞ,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı