TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA *"

Transkript

1 Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 15 Sayý: 4 Sayfa: (19-31) Maina Mühendisleri Odasý GIDA SEKTÖRÜNDE BÝR FÝRMA ÝÇÝN TEDARÝK ZÝNCÝRÝ AÐI TASARIMI VE ARAÇ ROTALAMA * Çiðdem GÜLER 1, Achmet CHOUSEÝN 1, Kenan SÝTTÝ 1, Ercan SOLMAZ 1, Oylum BAÞAK 1, Sedef MERAL 1, Thomas LACKSONEN 2 1 Orta Doðu Teni Üniversitesi-Endüstri Mühendisliði Bölümü 2 University of Wisconsin-Stout, A.B.D. ve Orta Doðu Teni Üniversitesi-Endüstri Mühendisliði Bölümü ÖZET Gýda setöründe hizmet veren firma, 4 fabriasýnda ürettiði 150 adar ürünü bölgesel depo ve distribütörleri aracýlýðýyla 170,000'in üzerinde satýþ notasýna ulaþtýrmatadýr. Bu amaçla urulmuþ olan daðýtým aðýnýn ölçeði ve lojisti maliyeti yüse olup, Türiye'nin her bölgesine daðýtýmda hedeflenen hizmet düzeyine ulaþma olduça zordur. Bu çalýþmanýn amacý, fabrialardan distribütörlere olan daðýtýmýn zamanýnda ve esisiz yapýlmasýyla hizmet düzeyini artýrma ve bunu mümün olan en düþü maliyet ile gerçeleþtirmetir. Proje apsamýnda; strateji düzeyde, son ürünlerin daðýtýmý için tedari zinciri aðý tasarýmý, operasyonel düzeyde ise fabrialardan distribütörlere daðýtým için gidilen yolu en aza indiriren, dolu amyon daðýtýmý sayýsýný artýrmayý hedefleyen araç rotalarýnýn bulunmasý üzerinde çalýþýlmýþtýr. Çalýþmanýn temel unsurlarý; mevcut durum analizi ve problem tanýmý, tedari zinciri aðýnýn yeniden tasarýmýna yöneli olara geliþtirilen matematisel model ve mevcut tedari zincirinin etinliðini ve verimliliðini artýrma için önerilen bölgesel depolarýn urulduðu tasarým seçeneleri ile fabrialardan distribütörlere daðýtým için geliþtirilen daha etin bir araç rotalama sistemidir. Deðerlendirmeler sonucunda tasarým seçeneleri için maliyet-yarar analizi yapýlmýþ ve farlý hizmet düzeyleri için tedari zinciri tasarým seçeneleri önerilmiþtir. Bu çalýþma ile firma için belenen getiriler; geliþtirilen etileþimli ve daha etin bir araç rotalama sisteminin de yardýmýyla, zamanýnda ve esisiz olara arþýlanan distribütör taleplerinin artmasý sonucu fabrialardan distribütörlere daha yüse bir hizmet düzeyinin saðlanmasýdýr. Anahtar sözcüler: Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý, Daðýtým Sistemi, Araç Rotalama, Hizmet Düzeyi ABSTRACT The company operating in the food sector delivers products of 150 types produced in its 4 factories to more than 170,000 retail points in Turey. The distribution networ developed for this purpose is very large in scale and has a high annual logistics cost. Moreover, it is hard to attain the same target service level all through the country. The aim of this study is to deliver the exact distributor orders from the factories to the distributors on time and thus to increase the service level, while decreasing the total logistics cost to the company. In the strategical level, the design of the supply chain for the distribution of the products, while in the operational level vehicle routing problem from the factories to the distributors have been focused on in the context of this project. The main parts of the study include: the systems analysis and problem definition, the mathematical model developed for the redesign of the supply chain networ, the design alternatives with the regional depots so as to increase the efficiency and effectiveness of the supply chain, and a more effective and interactive vehicle routing system for the delivery of products from the factories to the distributors. A cost-benefit analysis is performed as well to evaluate the supply chain networ design alternatives, and design alternatives are proposed for different levels of responsiveness and service levels. The gain of the company expected from this study is a higher service level from the factories to the distributors thru supplying the orders in exact amounts in shorter response times, which becomes possible by the help of the redesign of the supply chain networ as well as the improved vehicle routing system. Keywords: Supply Chain Networ Design, Distribution System, Vehicle Routing, Service Level * Çuurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Yöneylem Araþtýrmasý Derneðince gerçeleþtirilen XXIV. Yöneylem Araþtýrmasý ve Endüstri Mühendisliði Kongresinde lisans öðrencilerinin bilimsel araþtýrma çabalarýný teþvi etme amacýyla bir araþtýrma yarýþmasý düzenlenmiþtir. Bu yarýþmada birincili ödülü azanan çalýþmayý ilgili öðretim üyesinin de atýlarýyla düzenlenmiþ haliyle yayýn politiasý doðrultusunda yayýnlýyoruz. 19

2 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen MEVCUT DURUM VE PROBLEM TANIMI Firma 1962 yýlýndan beri gýda setöründe faaliyet göstermetedir. Esiþehir'dei üç fabriasý ile Bozüyü'tei fabriasýnda; bisüvi, raer, urabiye, gofret, e ve turta, çiolata ve çiolatalý ürünler, saðlýlight ürünleri, çoculara ve bebelere özel ürünler olma üzere douz ürün ailesinde 150'nin üzerinde ürünün üretimini gerçeleþtirmetedir. Firma bu ürünlerini; 7 bölgesel depo, 150 distribütör, 60 süpermaret ve yalaþý 170,000 peraendeciden oluþan daðýtým aðýyla tüm Türiye'ye ulaþtýrmatadýr. Bu projede çalýþmalar, firma yöneticilerinin de yönlendirmesi sonucunda, tedari zincirinin distribütörleri içeren alt ýsmý olan daðýtým sistemi üzerinde yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Var olan daðýtým sisteminin analizi sonucunda arþýlaþýlan temel semptomlar, firma daðýtýmýnda distribütör sipariþlerinin düþü arþýlanmaoraný, peraendeci düzeyindei ayýp satýþlar ile yüse lojisti maliyetleridir [1]. Setördei yoðun reabet nedeniyle ve tüetici açýsýndan ürünlerin birbirlerinin yerine geçebilir nitelite olmasýndan dolayý daðýtýmdai asalýlar peraendeci düzeyinde ayýp satýþlara yol açabilmetedir. Kayýp satýþlarýn düzeyini belirleme amacýyla, firma fabrialarýnýn distribütörler ile bölgesel depolarýn sipariþlerini zamanýnda ve tam olara arþýlama oranlarý 2002 ile 2003 yýllarýna ait veriler üzerinde incelendiðinde, sipariþlerin arþýlanma oranýnýn bölgeler arasýnda ve aylara göre farlýlý göstermele beraber %70 ile %90 arasýnda deðiþtiði görülmetedir [1]. Bu oran, baþa setörler için tatmin edici görünse de yüse reabet ve ayýp satýþlarýn olduðu gýda setörü için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, proje apsamýnda yapýlan çalýþmalarda distribütör sipariþlerini arþýlama oranýný %99 düzeyine çýartma temel amaç olara belirlenmiþtir. Firmanýn mevcut tedari zincirinde depolama sistemi daðýnýtýr; her fabria endi ürünlerini stolamatadýr, anca firmanýn Esiþehir'dei bir fabriasýnýn deposu diðer fabrialarýn ürünlerinin de az mitarda stolandýðý cep depolarýyla birlite bir tür merez depo gibi iþlev görmetedir. Yapýlan analizler sonucunda, firma fabrialarýnýn tüm ürünlerinin te bir merez depoda toplanmamasýnýn lojisti maliyetlerini artýran bir etiye sahip olduðu gözlemlenmiþtir ile 2003 yýllarýna ait her bir distribütör sipariþinin ompozisyonu incelendiðinde, sipariþlerin %70'inin her üç 1 fabrianýn ürünlerini içerdiði görülür [1]. Fabrialarýn tüm ürünleri te bir merez depoda stolanmadýðýndan dolayý, distribütör sipariþlerini arþýlama için amyonlar zaman zaman fabria depolarý arasýnda dolaþma ve defalarca yüleme-boþaltma yapma zorunda alýrlar. Her ne adar merez depoda diðer fabrialarýn ürünlerinin depolandýðý cep depolar olsa da, ürünlerin sto mitarý yeterli düzeyde olmadýðý için amyonlarýn diðer fabrialar arasýnda dolaþmasý önlenememetedir. Bu durum lojisti maliyetlerini artýrdýðý gibi sipariþlerin yerine getirilmesi için geçen süreyi de artýrmatadýr. Ayrýca distribütörlerin ivedi sipariþlerinin arþýlanmasý amacýyla farlý þehirlerde açýlmýþ bulunan 7 bölgesel depo bulunmatadýr; anca bu depolarda bulunan ürünlerin sto mitarý genellile ço düþü düzeydedir ve bu nedenle ayýn pe ço gününde pe ço ürün için sto bulunmamatadýr. Bu yüzden bu depolarýn gereliliði ve etinliði sorgulanabilir. Sonuç olara, mevcut daðýtým sisteminde firma ürünlerinin distribütörlere daðýtýmýnda istenen düzeyde hizmet yaalanamadýðý gibi lojisti maliyetleri de düþürülememiþtir. Firmanýn tedari zincirinin daðýtým ýsmýnýn analizi sonucunda ortaya çýan bu semptomlarýn ýþýðýnda problem, ürünlerin daðýtýmýnda etin ve verimli olmayan lojisti sistemi olara tanýmlanýr. Öncelile, bu sonuca neden olabilece etenleri ortaya çýarabilme için balý ýlçýðý diyagramý oluþturulmuþ ve mevcut sistem; taþýma sistemi, depolama sistemi, distribütör yönetimi, talep tahmin sistemi, sipariþ yönetimi ve sto yönetimi açýlarýndan incelenmiþtir [1]. Bu incelemenin sonucunda yuarýda tartýþýlan semptomlarla endini gösteren sorunlarýn yanýnda, distribütörlerden sipariþin alýnmasý ve gönderilmesi gibi operasyonel iþlemlerde de problem 1 Verilerin toplandýðý dönemde dördüncü fabria olan çiolata fabriasý henüz faaliyete geçmemiþti. 20

3 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama yaþandýðý gözlemlenmiþtir. Örneðin, mevcut sistemde bütün sipariþler firmanýn pazarlama þireti aracýlýðýyla merez deponun bulunduðu fabriaya gelir; eðer ürünler merez depoda var ise, sipariþ diðer sipariþlerle yüleme yapan iþilerin deneyimine göre birleþtirilir ve araca (amyona) yülenir; bu iþlem için belli bir sistemati yöntem izlenmez. Sipariþlerin distribütöre ulaþtýrýlmasý sürecinde ise sipariþlerin araç bazýnda birleþtirilmesi, yüleme/boþaltma sýrasý ile araç rotalamada problem yaþanýr. ÇÖZÜM YAKLAÞIMI Birço düzeyden oluþan tedari zincirinin analizini tamamladýtan sonra mevcut lojisti sistemini geliþtirebilme için 4 üretim fabriasý ile 150 distribütör arasýnda olmasý gereen tedari zinciri aðýný belirlemeye arar verdi. Bunu yaparen temel hedefimizi; hem strateji hem de operasyonel düzey ararlarýnda bütün sistem için hizmet düzeyinin artýrýlmasýný, mümün olan en az maliyetle gerçeleþtirebilme olara belirledi. Operasyonel düzeyde sistemati bir araç rotalama yönteminin ullanýlmasýyla, amyonlarýn gittiði toplam mesafe azaltýlabilece ve böylece toplam lojisti maliyetinin düþürülmesine atý saðlanabilecetir. Yeni tedari zinciri aðýnýn tasarýmý için üç seçene geliþtirilmiþtir: bunlar fabrialar ile distribütörler arasýnda; (1) te merez deposu, veya (2) bölgesel depolar, veya (3) çapraz yüleme notalarýnýn açýlmasýdýr. Seçene 1: Te Merez Deposu Distribütörlerin bütün talepleri Esiþehir'de mevcut merez depodan arþýlanaca ve mevcut bölgesel depolar apatýlacatýr. Fabrialarýn bütün ürünleri bu merez depoda toplanaca ve sipariþler buradan arþýlanacatýr. Böylece amyonlarýn fabrialar arasýnda dolaþmasý geremeyecetir. Ayrýca stolarýn te bir yerde tutulmasýyla daha az mitarda güvenli stou ile ayný hizmet düzeyine ulaþma mümün olabilecetir. Seçene 2: Bölgesel depolar Esiþehir'dei tesisler mevcut haliyle orunaca ve Türiye'nin çeþitli þehirlerinde yeni bölgesel depolar açýlacatýr. Esiþehir'dei depo, hem bir merez depo, hem de bir bölgesel depo gibi ullanýlabilecetir. Bu seçeneðin çözümü için bir matematisel model yardýmýyla hangi þehirlere bölgesel depo açýlacaðý ve açýlan bu bölgesel depolarýn hangi distribütörlerin taleplerini arþýlayacaðý belirlenecetir. Açýlan depolar, endilerine baðlanan distribütörlerin ve dolayýsýyla þehirlerin taleplerini arþýlayacatýr. Bu model; depo açma ve iþletme, sto tutma ve daðýtým gibi lojisti maliyetlerinin en aza indirilmesini saðlayaca bir tür yerleþtirme-atama modeli olacatýr. Seçene 3: Çapraz yüleme notalarý Türiye'nin çeþitli bölgelerine çapraz yüleme notalarýnýn açýlmasýdýr. Anca firmanýn þimdii üretim yönetim sistemi ve sipariþlerin hacmi ile deðiþenliði diate alýndýðýnda bu seçeneðin firma için uygulanabilir olmadýðý görülür. Firmanýn üretim planý ii haftalý dilimler halinde dondurulduðu için bu daðýtým sistemi için gereli esne üretim sistemi yotur. Ayrýca çapraz yüleme notalarýndan istenilen verimin alýnabilmesi için sipariþlerin hacimce yüse ve tahmin edilebilir olmasý gereir. Oysa i firma distribütörlerinin sipariþleri; özellile doðu bölgesi ve ýrsal esimler için düþü hacimli, ve mevcut distribütör özendirme sisteminden ötürü olduça deðiþendir. Bu yüzden çapraz yüleme notalarý urulmasýnýn firmanýn tedari zinciri için amaçlanan verimi saðlayamayacaðý öngörülmüþ ve bu seçene üzerinde daha fazla çalýþýlmamýþtýr. Ýinci seçeneðin birinci seçeneði de apsamasý sebebiyle te bir matematisel model yardýmý ile her ii seçeneði de irdeleme mümün olur. Eðer matematisel model, Esiþehir'de merez deponun dýþýnda depo açmamayý en uygun çözüm olara verirse, bu da te merez depolu birinci seçeneðe arþýlý olur. Yerleþtirme-Atama Modeli Sto maliyetlerinin en aza indirilmesi, merez depolamasý sistemini özendiriren; müþteri sipariþinin arþýlanma hýzý ise, müþteriye yaýnlýðý ve dolayýsýyla daðýný bir depolama ve daðýtým sistemini geretirmetedir [2]. Daðýtým merezleri olara bölgesel depolarýn yer seçimi, bu ii çatýþan amacýn etin bir ödünleþmesini bulmata riti bir arardýr [3]. Ayrýca 21

4 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen daðýtým merezleri için yer seçimi ararlarý taþýma maliyetlerini de etiler. Mercer ve Tao [4] peraendecili setöründe büyü ve önemli firmalarýn hemen hepsinin ürünlerinin %90'ýndan fazlasýný bölgesel depolarýn bulunduðu daðýtým aðlarýndan ilerlettilerini ve böylece gere teslim sürelerinde gerese envanter düzeylerinde önemli azalmalar saðladýlarýný belirtir. Geliþtirilen yerleþtirme-atama modeli; modelde belirtilen hizmet düzeyini orumaya çalýþýren, toplam lojisti maliyetlerini en aza indirmeyi amaçlayan bir arýþý-tamsayýlý matematisel programlama modeli olup GAMS uygulama yazýlýmý ile çözülür. Modelin Varsayýmlarý Her þehrin her ürün grubu için olan talebi bilinir. Te ayna varsayýmý ile bir distribütörün tüm ürün gruplarý için talebi sadece bir bölgesel depodan arþýlanýr. Açýlaca her bölgesel depo en az 1000 m 3 'lü depolama apasitesine sahip olmalýdýr. 1 m 3 'lü ürün depoda 3.26 m 3 'lü hacim geretirir. Bölgesel depolarýn urulabileceði aday þehirler bellidir. Toplam çevrim envanteri tutma maliyeti, envanterin hangi depoda (merez depo veya bölgesel depo) tutulduðuna baðlý deðildir. Ürünlerin merez depodan bölgesel depolara büyü amyonlarla (TIR) ve bölgesel depolardan distribütörlere üçü amyonlarla taþýnmasý dolu amyon yüüyle ve git-gel politiasý doðrultusunda yapýlýr. Yuarýda belirtilen varsayýmlarýn sonuncusu olan "git-gel ve dolu amyon" politiasý üzerinde özellile durulmasý gereir. Var olan sistemde ürünlerin taþýnmasý günlü dinami araç rotalarýyla yapýlmatadýr i geliþtirilen yerleþtirme-atama modelinde bu durumun modellenmesi arýþýlýða neden olabilir. Bu nedenle git-gel politiasý abulü yapýlara model içinde rota oluþturulmasýna gere almaz. Anca git-gel politiasý ile taþýma maliyetleri olduðundan yüse tahmin edilebileceði ([5], [6]), ve araç rotalamanýn maliyetleri düþürücü etisi olabileceði için modelde bölgesel depolarla distribütörler arasýndai dýþsal taþýma maliyetleri, deðeri 0 ile 1 arasýnda olan q sabitiyle çarpýlara üçültülür. Bu sabitin deðerinin tahmin edilmesi amacýyla, dýþsal taþýma maliyetleri hem gitgel varsayýmýyla hem de bir araç rotalama algoritmasý uygulanara hesaplanýr. Bu hesaplamalar sonucunda görülür i git-gel politiasýyla bulunan maliyetler araç rotalamayla bulunan maliyetlere ço yaýndýr; bu sebeple ' q' sabitinin deðeri '1' olara abul edilir. Matematisel Model Ýndesler: i aday depo yerleri, i = 1,, 21 j talep notalarý (þehirler), j = 1,, 80 ürün gruplarý, = 1,, 9 Deðiþenler: w yýllý ortalama lojisti maliyetleri toplamý X i 1 eðer i aday þehirde bölgesel depo açýlýr ise, 0 asi durumda Y ji j þehrinin i þehrindei aday bölgesel depodan arþýlanan talep oraný (0 ile 1 arasýnda) DT i i þehrindei aday bölgesel deponun ürün grubu için günlü toplam talebi (m 3 ) SS i i þehrindei aday bölgesel depoda ürün grubu için tutulan güvenli stou mitarý (m 3 ) Parametreler: HK bölgesel depolardan distribütörlere mal taþýyan amyonun hacmi (m 3 ) HT merez depodan bölgesel depolara mal taþýyan büyü amyonun (TIR) hacmi (m 3 ) KM bölgesel depolardan distribütörlere götürülen malý amyonla 1 m. taþýma maliyeti (TL/m) TM merez depodan bölgesel depolara götürülen malý TIR ile 1 m. taþýma maliyeti (TL/m) T j j þehrinin ürün grubu için günlü ortalama talebi (m 3 /gün) m ji þehir j ile aday bölgesel depo i arasýndai uzalý (m) m oi merez depo ile aday bölgesel depo i arasýndai uzalý (m) h ürün grubu için yýllý envanterde tutma maliyeti (TL/m 3 /yýl) n bir depoda masimum çevrim envanterinin aç günlü talebe arþýlý geldiði (gün) 22

5 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama MD i i aday deposunun 1 m 3 'lü hacminin depo sistemi ve iþletme giderleri dahil yýllý gideri (TL/m 3 /yýl) YBA her depo için gereli sabit araç yüleme ve boþaltma alaný (m 2 ) MK i i aday depo için gereli sabit araç yüleme ve boþaltma alanýnýn 1 m 2 'sinin yýllý iralama gideri (TL/m 2 /yýl) z güvenli stoðunu belirleme için ullanýlan güvenli fatörü q araç rotalama algoritmasý ullanýldýðýnda ortaya çýaca gerçe taþýma giderini tahmin edebilme için ullanýlan sabit (0 q 1) b2 bir deponun ürün grubu talebinin standart sapmasýný tahmin etme için regresyonla bulunan doðrunun eðimi b1 bir deponun ürün grubu talebinin standart sapmasýný tahmin etme için regresyonla bulunan doðrunun sabiti Modelin amaç fonsiyonu ve ýsýtlarý aþaðýdai gibidir: (0) En azla w = ( ( ( (( i i ( T j m ji Y ji KM / HK) θ ) 730+ i j DTi moi TM / HT)) 730+ i ( n DTi + SSi ) 3.26 MDi + YBA MKi ( n DTi + SSi ) 3.26/ 25 ) ýsýtlar (1) (2) h SSi ) + Xi + MKi Y ji X i i,j Y = 1 ji i DT T (3) i (4) (5) (6) SSi j j Y ji z ( β 2 DTi + β1 Xi ) (n DT + SS ) i i DT, SS X 0, 1 i i i, Y ji j i, i, i R + i, j, 23 Amaç fonsiyonu, w; bölgesel depolardan distribütörlere ve merez depodan bölgesel depolara daðýtým giderleri, çevrim stou hariç tutulma üzere sadece güvenli stou tutma maliyeti ile depo açma ve iþletme giderlerinden oluþan yýllý ortalama lojisti maliyetlerini en aza indirir. Ürünlerin merez depodan bölgesel depolara TIR larla ve bölgesel depolardan distribütörlere üçü amyonlarla taþýnmasýnda git-gel politiasý uygulandýðý için taþýma maliyetleri hem gidiþ hem de dönüþ yönünde diate alýnýr. Kýsýt (1) ile açýlmayan depodan talep arþýlanmasý engellenir. Kýsýt (2) ile bir þehrin talebinin sadece bir depodan arþýlanmasý saðlanýr. Depolarýn apasite sýnýrý olmadýðý için Y ji deðiþeni üzerinde 0-1 olma ýsýtý olmadýðý halde 0 ya da 1 deðerini alýr. Kýsýt (3) ile bir bölgesel deponun bir ürün grubu için merez depoya olan talebinin, en az endisine baðlanmýþ bütün þehirlerin talebi adar olmasý saðlanýr. Kýsýt (4) ile açýlan her bir bölgesel depodai güvenli stounun en az bölgesel depodai günlü talebin standart sapmasýnýn belli bir güvenli atsayýsý z ile çarpýmý adar olmasý saðlanýr. Kýsýt (5) açýlan her bir bölgesel deponun hacminin en az 1000 m 3 olmasýný saðlar; yani açýlan bir deponun günlü talep mitarý en az 40 m 3 (1 amyon yüü) olmalýdýr. Kýsýt (6) ise deðiþenlerin tipini belirtir. Veri Derlemesi ve Parametrelerin Belirlenmesi Aday Bölgesel Depo Yerlerinin Belirlenmesi Aday depo yerleri belirleniren; talep-aðýrlýlý gidilen yolu azaltma için yüse talebi olan þehirler, nüfusu yüse olan þehirler, endisine en yaýn bir aday þehrin 300 m.den daha fazla uzalýta bulunduðu þehirler, ulaþýmýn olaylýla saðlanabilmesi için ana yollar üzerinde bulunan ve arsa, enerji, iþgücü imanlarý olan þehirler ile firmanýn þu anda bölgesel deposunun bulunduðu þehirler deðerlendirmeye alýnmýþtýr (Tablo 1). Mevcut durumda Esiþehir'de merez depo olmasýna arþýn, Esiþehir de aday bölgesel depo yerleri arasýna alýnmýþtýr; bunun nedeni tüm þehirlerin toplam talebinin

6 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen Tablo 1. Aday Bölgesel Depo Yerleri Trafi Þehir Trafi Þehir Trafi Þehir Kodu Kodu Kodu 26 Esiþehir 21 Diyarbaýr 44 Malatya 01 Adana 25 Erzurum 52 Ordu 06 Anara 34 Ýstanbul 54 Saarya 07 Antalya 35 Ýzmir 55 Samsun 10 Balýesir 38 Kayseri 59 Teirdað 16 Bursa 41 Kocaeli 65 Van 20 Denizli 42 Konya 67 Zongulda sadece Esiþehir'den arþýlanabilmesi olasýlýðýný modele dahil edebilmetir. Böylece Seçene 1 ve Seçene 2 ayný matematisel model içinde ifade edilebilmiþtir. Talep Analizi ve Envanter Politiasý Bir þehirde bir ürün grubu için olan toplam talep, þehirdei distribütörlerin o ürün grubu için firmadan taleplerinin toplamý olara abul edilmiþtir. Her þehrin 9 ürün grubu için olan talebinin istatistisel daðýlýmlarýný tahmin edebilme amacýyla son ii yýla (730 gün) ait distribütör günlü sipariþ verileri, Ms Access programý yardýmýyla düzenlenmiþtir. Þehirlerin ürün gruplarý için günlü talep verilerinin daha ço Weibull Daðýlým gösterdiði görülmüþtür [1]. Bu çalýþmanýn en önemli amaçlarýndan biri firmanýn daðýtým sisteminin hizmet düzeyini artýrmatýr. Bir çevrim döneminde yoluða düþmeme olasýlýðý olara tanýmlanan Çevrim Hizmet Düzeyi (P1 veya a tipi hizmet düzeyi), açýlaca olan depolarda envanter sistemininin güvenli stou parametresini belirleyici ölçüt olara abul edilmiþtir. Talep belirsiz olduðu için hedeflenen çevrim hizmet düzeyini arþýlama amacýyla belli mitar güvenli stounun tutulmasý gereecetir. P1 hizmet düzeyine göre, her bir ürün grubu için depoda tutulaca güvenli stou, o ürün grubu için depodai talebin standart sapmasýnýn belirli bir güvenli fatörüyle çarpýlmasý sonucu bulunur. Depo i'dei ürün grubunun talebinin standart sapmasý (s i ), depoya 2 baðlanan distribütörlerin taleplerinin varyanslarý ( σ j ) ullanýlara bulunur: σ σ i = j 2 j Yij i, Anca bu ifade matematisel modelde doðrusallýðý bozduðundan talebin standart sapmasýnýn hesaplanabilmesi için farlý yöntemler aranmýþtýr. Nozic ve Turnquist [3] bir ürün grubuna olan talebin ortalama deðeri ile standart sapmasý arasýnda belirgin bir doðrusal baðlantý olduðunu ve bu baðlantýnýn regresyon analizi ile bulunabileceðini açýlar. Bu yöntemin ullanýlmasýyla, ürün grubu talep daðýlýmýndan ortalama talep ile standart sapmasý arasýndai doðrusal baðlantý bulunabilir. Bu baðlantýya göre s i ; günlü ortalama talep olan DT i deðeri, b1 (sabit ) ve b2 (eðim) parametreleri ile ifade edilir: σ i = â 1 + â2 DTi i, (Tablo 2'de regresyon analizinin sonuçlarý görülebilir). Açýlan her bir depoda her ürün grubu için tutulmasý gereen güvenli stou mitarý, matematisel modelde olaylýla hesaplanabilir: SSi = z σ i = z ( β1 + β 2 Ürün Grubu, β1 (sabit) DTi ) Tablo 2. Ürün Gruplarýnýn Talep Standart Sapmalarý Ýçin Regresyon Analizi Ýle Bulunan Eðim ve Sabit Deðerleri β2 (eðim) Burada güvenli fatörü olan z'nin modelde deðiþen olara tutulmasý doðrusallýðý bozacaðýndan, sabit politia parametresi olara abul edilmiþ ve model z'nin farlý deðerleri için defalarca çözdürülmüþtür. Böylece farlý hizmet düzeyleri (z) ile senaryolar oluþturulmuþ ve firma için optimum hizmet düzeyi belirlenmiþtir. N 24

7 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama deðiþi üründen oluþan ürün grubu içinde bir ürün olan l için i deposundai günlü talebinin standart sapmasýnýn s il ve grubu oluþturan tüm ürünlerin standart sapmasýnýn ayný olmasý abulü ile her bir ürün için belli bir z güvenli fatörünü saðlama üzere ürün grubu için i deposunda tutulmasý gereen toplam güvenli stou mitarý SSi = ( z σ il ) N þelinde ifade edilir. Anca geliþtirilen matematisel modelde ürün grubu için standart sapma deðeri ullanýldýðýnda, grup için standart sapma σ i = σil N = â1 + â2 DTi olup ürün grubu için güvenli stou mitarý SSi = z N σi olara hesaplanýr. Örne olara her ürün için ayrý ayrý z=2 güvenli fatörü ullanýldýðý ve bir ürün grubunun ortalama olara 16 üründen oluþtuðu durumda ürün grubu için toplam güvenli stou SSi σ σ = 2 4 i = 8 i olur ve bu ürün grubundai her bir ürün için z = 2 güvenli fatörüne arþýlý gelen P1 hizmet düzeyi %97.72 olur. Ayrýca modelde ullanýlan þehirlerarasý uzalýlar, 1 m 3 ürünün salanmasý için gereli depo hacmi, amyon ve büyü amyon hacimleri ile depolarda amyonlarýn yüleme ve boþaltma yapabilmesi için gereli par alanlarý belirlenmiþtir. Ayrýca ilometre baþýna amyon ve büyü amyon (TIR) taþýma maliyetleri, yeni bir depo açýlmasý için gereli olan bina, arazi ve eipman, depo iþletme giderleri ve envanter tutma maliyeti gibi sabit giderler belirlenmiþtir [1]. ÇÖZÜM SONUÇLARININ ÝNCELENMESÝ Matematisel model, her bir ürün için q deðerinin '1' olara sabit tutulmasý ve güvenli fatörü z deðerinin 2 ila 4 arasýnda 0.25 ile artýrýlmasýyla elde edilen 9 farlý senaryo için çözülmüþ ve elde edilen sonuçlar Tablo 3'te verilmiþtir. Tablo 3. Farlý Güvenli Fatörü (z) Düzeylerinde Açýlan Depolar Trafi Depo z güvenli fatörü Kodu Açýlan Þehir Esiþehir Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 01 Adana Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 06 Anara 07 Antalya Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 10 Balýesir 16 Bursa 20 Denizli 21 Diyarbaýr Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 25 Erzurum Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 34 Ýstanbul Açý Açý Açý Açý Açý 35 Ýzmir Açý Açý Açý Açý Açý Açý 38 Kayseri Açý Açý Açý 41 Kocaeli 42 Konya 44 Malatya Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 52 Ordu Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý Açý 54 Saarya 55 Samsun Açý Açý Açý Açý 59 Teirdað 65 Van 67 Zongulda 25

8 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen Farlý senaryolar için bulunan çözümler incelendiðinde þu çýarýmlarda bulunulur: U Modelin çözümü hizmet düzeyindei deðiþimlere olduça duyarlýdýr. Güvenli fatörünün (z) her bir ürün için 2 ila 2.50 arasýnda deðiþtirilmesi açýlan depo sayýsýný veya açýlan depolarýn yerlerini deðiþtirmemetedir (Þeil 1 ve Tablo 3). Öte yandan, güvenli fatörünün 2.50'den itibaren her 0.25 artýrýlýþýnda bir öncei çözümde açý olan depolardan birinin apanmasý istenir. Oysa, güvenli fatörünün 2.50'den sonra her bir artýrýlýþýnýn hizmet düzeyine atýsý gidere azalýr. Örneðin, z'nin 3.75'den 4.00'a çýarýlmasý Diyarbaýr'ýn optimal çözümden çýarýlmasýna sebep olmata, hizmet düzeyinin anca %0.001 artmasýný saðlamatadýr. Tablo 4. Farlý Hizmet Düzeylerinde Yýllý Toplam Maliyetler Ürün tipi için z deðeri Toplam maliyette artýþ (* Milyon TL) Toplam maliyette % artýþ , , , , , , , , Ortalama artýþ Açýlan bölgesel depo sayýlarý ile z deðerleri z Ýçsel Taþýma (milyon TL.) Ýçsel Taþýma Maliyetleri ile z 5,000,000 3,000,000 1,000, z Þeil 1. Açýlan Bölgesel Depo Sayýlarý ile z Deðerleri U Farlý hizmet düzeyleri için elde edilen optimal çözümlerin amaç fonsiyonu deðerlerindei (yýllý toplam maliyet deðerindei) deðiþim ço fazla deðildir (Tablo 4). z deðerinin her 0.25 artýrýlýþý toplam maliyete ortalama 258 milyar TL'lý bir artýþ getirmetedir; yani toplam maliyetler % 2.52 oranýnda artmatadýr. U Toplam taþýma maliyetleri, hizmet düzeyindei deðiþimden neredeyse hiç etilenmemetedir. Ýçsel (merez depodan bölgesel depoya) ve dýþsal (bölgesel depodan distribütöre) taþýma maliyetlerinin toplamýnýn farlý z düzeyleri için neredeyse ayný aldýðý gözlemlenebilir. Þeil 2a ile 2b'de görüldüðü gibi z'nin Dýþsal taþýma (milyon TL) 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Dýþsal Taþýma Maliyetleri ile z 0 (2b) z (2b) Þeil 2a, 2b. Farlý z Deðerleri Ýçin Ýçsel ve Dýþsal Taþýma Maliyetleri 26

9 Gýda Setöründe Bir Firma için Tedari Zinciri Aðý Tasarýmý ve Araç Rotalama 3.00'dan 3.25'e çýarýldýðý durumda ani bir artýþ gösteren içsel taþýma maliyetlerinin toplam taþýma maliyetlerine etisi, dýþsal taþýma maliyetlerindei ani düþüþle nötrlenmetedir. U Güvenli stou tutma maliyetleri ile z hizmet düzeyleri arasýnda doðrusal bir iliþi gözlemlenmetedir (Þeil 3). Bu doðrusal iliþinin esas nedeni güvenli stounun Tip-1 hizmet düzeyine göre hesaplanmasýdýr. Diðer sebep ise depo taleplerinin standart sapmalarýnýn regresyon ullanýlara tahmin edilmesidir. Maliyet-Yarar Analizi Farlý hizmet düzeyleri arasýndan firma için en uygun hizmet düzeyini belirleme ve buna baðlý olara da en uygun tedari zinciri aðýný belirleme amacýyla eldei 9 deðiþi çözüm üzerinde bir maliyet-yarar analizi yapýlmýþtýr. Hizmet düzeyindei artýþýn en temel yararý peraendeci düzeyinde ayýp satýþlarýn azalmasý olur. Stotan zamanýnda arþýlanamayan distribütör sipariþlerinin firma için ayýp satýþlara sebep olma olasýlýðý ço yüsetir. Bu nedenle, hizmet düzeyindei artýþ, ayýp satýþlarý azaltara firmanýn arýný Þeil 3. Farlý z Deðerleri Ýçin Güvenli Stou Tutma Maliyetleri Tablo 5. Hizmet Düzeyindei Artýþlardan Belenen Maliyet ve Kar Artýþlarý Ürün tipi için z deðerleri Toplam maliyette marjinal artýþ (milyon TL) Karda marjinal artýþ (milyon TL) Toplam maliyette toplam artýþ (milyon TL) Karda toplam artýþ (milyon TL) , , , , , , , , , , , , , , , , ,045 27

10 Çiðdem Güler, Achmet Chousein, Kenan Sitti, Ercan Solmaz, Oylum Baþa, Sedef Meral, Thomas Lacsonen artýrabilecetir. Tablo 5'de görüldüðü gibi, firma için en arlý hizmet düzeyi, bir ürün için güvenli fatörünün 2.25 olduðu durumdur. Anca daha yüse hizmet düzeyinde uzun vadede saðlanabilece müþteri memnuniyetinin etisi ile birlite setördei þiddetli reabet de diate alýndýðýnda, hizmet düzeyinin %99.38, yani güvenli fatörünün 2.5 olduðu çözümün uzun vadede firma için en olumlu etiyi yapacaðý düþünülebilir. Duyarlý Analizi Matematisel modelde gereli depo hacimleri bulunuren, depolarda en fazla 7 günlü dönemsel envanter tutulacaðý varsayýlmýþtýr. Diðer bir deyiþle, Esiþehir merez depodan bölgesel depolara 7 günde bir ez seviyat yapýlacaðý düþünülmüþtür. Çözümün seviyat sýlýðýna duyarlý olup olmadýðýný görme amacýyla, modelde sabit abul edilen seviyat sýlýðý (n) ontrollü olara artýrýlýp, azaltýlara model yeniden çözdürülmüþtür. Sonuçta görülmüþtür i seviyatlarýn sýlaþtýrýlmasý (n deðerinin düþürülmesi) çözümü deðiþtirmemetedir. Öte yandan, seviyatlarýn daha seyre yapýlmasý Kayseri deposunun optimal çözümde yer almamasýna sebep olmatadýr. Anara'nýn Çözüme Katýlmasý Firma yetililerinin isteði üzerine, optimal çözümde bulunmamasýna arþýn modelin çözümünde Anara'da bir bölgesel depo açýlmasý zorlanmýþtýr. Anara'da bir depo açýlmasýnýn, açýlan diðer depolarýn yerlerini etilemediði, anca yýllý lojisti maliyetlerini yalaþý 50 milyar TL. adar artýrdýðý ve sadece Anara'da bulunan distribütörlerin sipariþlerini arþýladýðý görülmüþtür. Modele Kapsama Alaný Kýsýtýnýn Getirilmesi Bir tedari zinciri aðý tasarýmý yapýlýren göz önünde bulundurulmasý gereen önemli performans ölçütlerinden biri de sipariþin arþýlanma hýzýdýr. Bir distribütör sipariþinin mümün olan en ýsa zamanda arþýlanabilmesi için sipariþin arþýlandýðý depo ile distribütör arasýndai mesafenin ýsaltýlmasý gereir. Firmayla yapýlan görüþmelerde anlaþýlmýþtýr i, bir distribütör sipariþinin en ço 24 saatte ve mesai saatleri içinde arþýlanmasý geremetedir. Bu nedenle modele 500 ilometreli bir apsama alaný ýsýtý getirilir ve z = 2.50 güvenli fatörü ile terar çözdürülür. Yeni optimal çözümde Van'da da bir bölgesel depo açýlýr ve amaç fonsiyonunun deðerinde yalaþý 22 milyar TL'lý bir artýþ görülür. Çözümdei bu deðiþiliðin sebebi; apsama alaný ýsýtý bulunmayan modelin çözümünde, talebi 551 m. uzaðýndai Diyarbaýr deposundan arþýlanan Haari ilidir. Haari ilinin talep baýmýndan iller arasýndai sýralamada 70. sýrada olduðu göz önünde bulundurulursa, 51 m'li bir mesafe azalmasýna arþýlý 22 milyar TL'lý e maliyet fazla bulunabilir. Bu nedenle de Van'da bir bölgesel depo açýlmasýna gere olmadýðý sonucuna varýlabilir. BENZETÝM MODELÝ Yerleþtirme-atama ararý için geliþtirilen matematisel modelde talepler deterministi abul ediliren, hizmet düzeyinin temsilini olaylaþtýrma için taleptei standart sapmalar ile ortalama talep arasýnda doðrusal bir iliþi olduðu varsayýlmýþtý. Diðer bir varsayým ise gerçete Weibull ve benzeri daðýlýma sahip olan talep verilerinin normal daðýlýma sahip olduðu yönündeydi. Bu varsayým ve abullerin belirsiz olan mevcut oþullar altýnda ne adar gerçeçi olduðunu gözlemleme ve belirlenen güvenli stou mitarlarýnýn geçerliðini deðerlendirme amacýyla bir benzetim modeli oluþturulur. Ayrýca benzetim modeli, matematisel model yardýmýyla belirlenemeyen müþteri memnuniyeti, distribütör sipariþlerini arþýlama oraný (Tip-1 hizmet düzeyi) gibi baþarým ölçütlerinin deðerlendirilebilmesini saðlar. 9 bölgesel deponun urulduðu çözüm için benzetim modeli geliþtiriliren þimdii uygulamadan bir ölçüde farlýlý gösteren ii ana varsayýmda bulunulur. (1) Açýlan bölgesel depolarda sto yönetimi (Q,R) politiasý ile yapýlýr; sipariþ mitarý Q, açýlan deponun bir haftalý ortalama talebi olara alýnýren, yeniden sipariþ verme düzeyi olan R ise güvenli stou mitarý ile tedari süresi bir gün olduðu için bir günlü ortalama talebin toplamýna eþit abul edilir. Açýlan bölgesel depo i'nin, ürün grubu için Q i deðeri ve Tip-1 hizmet düzeyine baðlý olara da R i düzeyi hesaplanýr: 28

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Bölüm 1: Kalite kavramý

Bölüm 1: Kalite kavramý Bölüm 1: Kalite kavramý A. Kalitenin tanýmý Ýnsanoðlu her zaman daha iyisini yapmak için çalýþan bir yapýya sahiptir. Karanlýk çaðdan bilgi çaðýna uzanan geliþme sürecine göz attýðýmýzda insanlarýn yaþam

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Kanada Gýda Araþtýrma Ajansý, 2007 Retort Ambalajlar Retort ambalajlar, ýsýl iþleme dayanabilen fleksibýl (esnek) laminasyonlu gýda ambalajlarý/torbalarýdýr.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLERÝN TÜRK MALÝ SÝSTEMÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ YERÝ: SÝYASAL, SOSYAL VE EKONOMÝK SONUÇLARI Ekim 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/532 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Kanser Vakalarýnýn Coðrafi Bilgi Sistemleri ile Ýrdelenmesi: Trabzon Örneði Ebru ÇOLAK 1, Tahsin YOMRALIOÐLU 2 Özet

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406

ªeniz TUNCER STPS WP - 0406 TÜRKÝYE ELEKTRONÝK SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETÝMÝ VE PROJE ÝLETݪÝM YÖNETÝMÝ ÝÇÝN BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ KULLANIMI ªeniz TUNCER Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikasý Çalýºmalarý STPS WP - 0406 ÖZ Bu çalýºmada,

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı