KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *"

Transkript

1 KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * Synthesis Of Transition Metal Complexes With Mixed Ligands And Characterization Serpil KARAKUŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ Kimya Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmadan,n-bis(difenilfosfinometil)aminoter-bütil, [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 )], ligandı Mannich Reaksiyonuyla Pt(II) ve Pd(II) metal kompleksleri inert azot atmosferinde Schlenk metoduna göre sentezlenmiştir. Sentezlenen bis-aminometil komplekslerinin amino asitlerle (metiyonin, sistein) reaksiyonu ile de farklı ligand içeren geçiş metali kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen komplekslerin karakterizasyonu için ( FT-IR, 1 H-NMR ve 31 P-NMR ) teknikleri kullanılmıştır Anahtar Kelimeler: Difenilfosfin, Aminometilfosfin, Karışık Ligand, Amioasit, ABSTRACT In this study, N,N-bis(difenilfosfinometil)aminoter-bütil, dppa t bu ligand was prepared according to Mannich Reaction and its Pd (II), Pt (II) complexes were synthesized by Schlenk Technique under nitrogen atmosphere. The synthesis of transition metal complexes with mixed ligands were prepared by the interaction of palladium and platinum complexes and amino acids. The products were characterized by using FT-IR, 1 H, and 31 P-NMR Spectrometers. Key Words: Diphenylphosphines, Aminomethylphosphines, Mixed ligand, Amino acid Giriş Fosfin ligandlarının ve komplekslerinin antitümör ve antibakteriyel etki gösterdiğinin deneysel olarak saptanması bu tür bileşiklerin sentezine ve farmakolojik özelliklerinin incelenmesine varolan ilgiyi daha da artırmıştır. Bu çerçevede yapılan araştırmalarda altın(i) fosfin türevlerinin canlı ortamında murine tümör modellerine karşı önemli aktivite gösterdiği tespit edilmiştir ( Mc Keage 2000). İlk olarak trietilfosfinaltın(i)tetraasetatotiyoglikoz (Auranofin) ve trifenilfosfin altın(i) klorür kompleksleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Auranofin kompleksi, P388 lösemili fare hücresinin DNA polimeraz enzimini inhibe ederek farenin yaşama süresini uzatmıştır (Mirabelli 1985-Simon 1981). Ancak daha sonra tetrahedral altın(i) Yüksek Lisans Tezi MSc. Thesis 12

2 kompleksleri olan bis[1,2-bis(difenilfosfino)etan]altın(i) klorür ([Au(dppe) 2 ]Cl) ve Bis[1,2-bis(di-n-piridilfosfino)etan]altın(I) klorür ([Au(dpype) 2 ]Cl) komplekslerinin murine tümor modellerine karşı daha geniş bir spektrumda daha yüksek aktiflik gösterdiği tespit edilmiştir (Berner-Price ). Bis[1,2-(difenilfosfino)etan]altın(I) klorür ([Au(dppe) 2 ]Cl), in vitro, mitokondri DNA sına bağlanarak, DNA-protein çapraz bağlanmasını engellemekte ve böylece P388 lösemi hücreleri üzerine antimitokondriyal etkide bulunmaktadır (Dong 1997). Potansiyel olarak antitümör etki göstermesi beklenen metal komplekslerinin, fosfolipid yapısındaki hücre zarından geçebilmesi için belirli bir yağ severliğe (lipofiliklik) sahip olması gerekmekte ve bu amacı gerçekleştirebilmek için genellikle katyonik kompleksler kullanılmaktadır (McKeage 2000). Auronofinde olduğu gibi yağ sever (lipofilik) özellikteki (glikoz gibi) moleküller yardımıyla da yağ severlik (lipofiliklik) sağlanabilmektedir. Aminofosfin Pt(II) komplekslerinin DNA bazları olan guanin ve timine halka-açılma (ring-opening) reaksiyonlarıyla bağlanabildiği ve kanserli hücrelere karşı sitotoksik etki gösterebildiği bilinmektedir (Reedijk 1999). Sitotoksik platin komplekslerinin hedefi olarak çoğunlukla DNA görülür. Ancak DNA ya giden yolda platin kompleksleri özellikle kükürt içeren metiyonin ve sistein gibi diğer birçok biyomolekülle etkileşime girip zehirleyici yan etkilere sebep olabilir. Bu zehirleyici yan etkileri azaltmak için kükürt donor ligandlar koruyucu ajanlar olarak kullanılabilir (Reedijk 1999 ve Garcia-Seijo 2002). Nitekim Pt(II) nin beş-koordinasyonlu aminofosfin komplekslerinde ligandlardan birinin asetil-l-sistein ve N-asetil-L-metiyonin gibi kükürtlü aminoasitler veya sistein tripeptidi glutatyon olarak seçildiği kompleksler sentezlenmiş ve göreceli olarak düşük de olsa sitotoksik etki gösterdikleri tespit edilmiştir(garcia-seijo 2002). Ayrıca [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NCH 3 ] (dppam) ligandının Au(I), Cu(I), Ag(I) ve Co(II) kompleksleri sentezlenmiş antimikrobiyal etkileri incelenmiş ve 1200 g/disk derişimde bütün komplekslerin antimikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edilmiştir (Uruş 2005). Biyolojik ligand olarak dikarboksilik asitler, aminoasitler ve peptidler kullanılarak cis-platinin dezavantajlarını azaltacak yönde paladyum kompleksleri [Pd(Me 2 en)cl 2 ] ve [Pd(Me 2 en) (CBCA)] sentezlenmiştir. Kompleks oluşum esnasında karboksilikasitlerin ve aminoasitlerin 1-1 oranda, DNA üyeli birimlerin ise hem 1-1 hem de 1-2 oranda oluşma eğimli gösterdiği belirlenmiştir (Mahmoud 2001). Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda yine cis-platine benzer etkiyi gösteren platin ve paladyum komplekslerinin aminoasit tuzları ile fenatrolinin ligand olarak etkileşim gösterdiği metal kompleksleri [Pt(Phen)(cys)] NO 3.XH 2 O], [Pd(Phen)(cys)] NO 3.XH 2 O belirtilmiştir (Victor 2000) 13

3 Materyal ve Metot Metot Ligand ve Komplekslerin Sentezi N,N-bis(difenilfosfinometil)aminoter-butil, [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 ], (dppa t bu) ligandı ve metal kompleksleri sentezi azot atmosferinde Schlenk tekniği ile yapılmıştır (Keleş, Baskıda). N,Nbis(difenilfosfinometil)aminoter-butil: [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 ] ligandının Pt(II) ve Pd(II) metal kompleksleri sentezlenmiştir. İlk aşama, fosfonyum tuzu sentezi, ikinci aşama (dppa t bu) ligandının sentezi, üçüncü aşama ise metal komplekslerinin sentezi son olarak da aminoasit (sisteyin ve metiyonin ) ile karışık ligandlı metal komplekslerinin sentezidir. [Ph 2 P(CH 2 OH) 2 ]Cl Sentezi (1) Schlenk tüpü içerisinde azot atmosferinde karışan difenilfosfin (10 g, 54 mmol) üzerine formaldehit (9 cm 3, %40) ve hidroklorik asit (5 cm 3, %36) eklendi (Şekil 3.1). Bulanık renkte ekzotermik bir karışım elde edildi. Oluşan karışım oda şartlarında soğurken beyaz katı kristaller oluştu ve süzülüp kaynar metanolde tekrar kristallendirildi. Metanole geçen az miktardaki fosfonyum tuzu ise dietileter ile çöktürüldü (15 g, % 99) (Serindag, 1995 ). ( Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu, (dppa t bu) Sentezi (2) Yandan boyunlu balon içerisinde fosfonyum tuzu, [Ph 2 P(CH 2 OH) 2 ]CI, (1 g, 3, 537 mmol), 30 ml etilalkol-su (1:2) karışımında çözündü, bazik ortam oluşturmak için 1mL trietilamin (% 99) eklendi. Beyaz bulanık çözeltiye azot atmosferinde 1,8 ml terbütilamin eklendi (Şekil.3.2). Karışım geri soğutucu altında 1 saat kaynatıldıktan sonra oda koşullarına soğutuldu ve 15 ml diklormetan ile ekstrakte edildi, Na 2 SO 4 ile kurutuldu. Çözücü döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı ve yağımsı fosfin ligandı elde edildi ( M A : 449 g/mol ), verim 1,21 g (% 80). (KELES, Baskıda) [ Pd Cl 2 (Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu ] Kompleksinin Sentezi (3) Yandan boyunlu balon içerisindeki 10 ml CH 2 Cl 2 (% 99.5) içerisinden belirli bir süre azot gazı geçirildi. Çözelti içerisine (0,435 g, 0,93 mmol) dppa t bu ve (0,265 g, 0,93 mmol) [PdCl 2 COD] 10 ml CH 2 Cl 2 içerisindeki çözeltisi ilave edildi (Şekil 3.3). Karışım 2 saat azot atmosferinde manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Çözücü hacmi döner buharlaştırıcıda 5 ml ye azaltılarak üzerine dietileter ilave edilip metal kompleksinin katı halinde çökmesi sağlandı. Oluşan katı süzülüp, dietileter ile birkaç kez yıkanarak vakumda kurutuldu. Turuncu-sarı renkte katı elde edildi. Verim (%85) ve erime noktası 203 o C. Kompleks; su, etil alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; kloroform, diklorometan ve dimetilsülfoksitte çözünmektedir (KELES; Baskıda) 14

4 [ Pt Cl 2 (Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu ] Kompleksinin Sentezi (4) Yandan boyunlu balon içerisindeki 10 ml CH 2 Cl 2 den belirli bir süre azot gazı geçirildi. Çözelti içerisine (0,383g 0,186 mmol) dppa t bu ve (0,305g 0,816 mmol) [Pt(COD)Cl 2 ] 10 ml CH 2 Cl 2 içerisindeki çözeltisi ilave edildi (Şekil 3.4). Karışım 2 saat boyunca azot atmosferinde manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Çözücü hacmi döner buharlaştırıcıda 5 ml ye azaltılarak üzerine dietileter ilave edilip metal kompleksinin katı halinde çökmesi sağlandı. Oluşan katı süzülüp, dietileter ile birkaç kez yıkanarak vakumda kurutuldu. Turuncu-sarı renkte katı elde edildi (M A : 735,08 g/mol), Verim (% 78 ). Kompleks; su, etil alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; kloroform, diklorometan ve dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Karışık Ligandlı Metal Komplekslerinin Sentezi [Pt (dppa t bu) cys] 2+ Kompleksinin Sentezi (5) Yandan boyunlu balon içerisine [PtCl 2 (dppatbu)] metal kompleksi (0,269 g, 0,3 mmol) ve 30 ml diklormetan çözücüsü eklendi, üzerine (0,1 g, 0,8 mmol ) sistein ve 0,55 g Ag 2 O/CH 2 Cl 2 aşırısı ilave edildi. Karışım 8 saat boyunca geri soğutucu altında kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Beyaz bandlı süzgeç kağıdı ile süzüldükten sonra süzüntünün hacmi döner buharlaştırıcı ile 5 ml ye düşürüldü. Süzüntü dietil eter ile çöktürüldü ve çökelek beyaz bantlı Whatman kağıdı ile süzüldü. Dietil eter ile yıkama işlemi tekrarlandı. Sarı renkli ürün elde edildi (M A : 785 g/mol ). Kompleks 228 o C de erimektedir. Kompleks su, alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken diklorometan, dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Ürün: 0,143 g, teorik: 0,243 g, verim: % 60, FT-IR (KBr) : 3050 cm -1 (o, Ar-CH gerilmesi ); 3600 cm -1 (o, COOH); 3140 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 2969 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1960, 1815, 1893 (z, monosübstitüe Ar-CH ) ; 1571 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1586 cm -1 ( ş, C=O); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ); 723, 740, 690 cm 1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ); cm -1 (-S-CH 2 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.77 ppm [t, 1H, CH-COOH]; ppm [d, S -CH 2 - ]; 2,5 ppm [s, P-CH 2 -N]; 2ppm [s, RNH 2 ], 1.11ppm [s, -C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : P A : 24,4-24,6 [ d, P A -Pt], P B : 33,3-33,1 [ d,p B -Pt] [Pd(dppa t bu) cys] 2+ Kompleksinin Sentezi (6) Kompleks, [Pt(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin sentez yöntemi ile sentezlenmiştir. (M A : 696 g/mol). Kompleks 220 o C de erimektedir. Ürün: 0,140 g, teorik: 0,208 g, verim: % 68, FT-IR (KBr) : 3500 cm -1 ( ş, COOH ); 3051 cm -1 ( o, Ar-CH gerilmesi); 3300 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 2967 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1965, 1894, 1816 (z, monosübstitüe Ar-CH) ; 1665cm -1 ( ş, C=O) 1587 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1435 cm -1 ( ş, P- 15

5 Ar ); cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ); 802, 740, 697 cm -1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ); 693 cm -1 (-S-CH 2 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.49 ppm [t,1h, CH-COOH]; 2.5 ppm [d, P-CH 2 -N]; ppm [d, - CH 2 -S]; 2,00 ppm [s, RNH 2 ]; 1.05 ppm [s, -C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): P A : 33, 536 [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 25,807 [ Ph 2 P-Pd-S ] [ Pd (dppa t bu ) met] 2+ Kompleksinin Sentezi (7) Yandan boyunlu balon içerisine [PdCl 2 (dppa t bu)] metal kompleksi (0,100 g, 0,1 mmol)ve 30 ml diklormetan çözücüsü eklendi, üzerine (0,08 g, 0,5 mmol ) metiyonin ve 0,345 g Ag 2 O/CH 2 Cl 2 aşırısı ilave edildi. Karışım 8 saat boyunca geri soğutucu altında kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Beyaz bandlı süzgeç kağıdı ile süzüldükten sonra süzüntünün hacmi döner buharlaştırıcı ile 5 ml ye düşürüldü. Süzüntü dietil eter ile çöktürüldü ve çökelek beyaz bantlı Whatman kağıdı ile süzüldü. Dietil eter ile yıkama işlemi tekrarlandı ve vakumda kurutuldu. (M A :724 g/mol). Kompleks 250 o C de erimektedir. Kompleks su, alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; diklorometan, dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Ürün: 0,062 g, teorik: 0,07 g, verim: % 86, FT-IR (KBr): 3550 cm -1 ( ş, COOH ); 3051 cm -1 ( o, Ar-CH gerilmesi); 3200 cm -1 (ş, RNH 2 ); 2964 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1965, 1896, 1821 cm -1 (z, monosübstitüe Ar-CH ); 1633 cm -1 (ş, C=O); 1489 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); 1306 cm -1 (o, (CH 3 )C- gerilmesi ); 1023cm -1 (o, N-CH 2 -C gerilmesi); 850, 742, 695 cm -1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ) ; cm -1 (-S-CH 3 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3,66 ppm [t, CH- COOH]; 2,49-2,39; 2,28-2,33 ppm [m, CH 2 -CH 2 -S]; 2,4 ppm [s, P-CH 2 -N], 2.00 ppm [s, RNH 2 ]; 2,09 ppm [s, CH 3 -S]; 1.10 [s, N-C(CH 3 ) 3, 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): P A : 17,02 [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 7,45 [ Ph 2 P-Pd-S ] [Pt(dppa t bu ) met] 2+ Kompleksinin Sentezi (8) Kompleks, [Pd (dppa t bu )met] 2+ kompleksinin sentez yöntemi ile sentezlenmiştir (M A : 813 g/mol). Kompleks 277 o C de erimektedir. Ürün: 0,138 g, teorik: 0,240 g, verim: % 55, FT-IR (KBr): 3500 cm -1 (COOH ); 3320 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 3051cm 1 (o, Ar-CH ); 2915cm -1 (ş, Alifatik C-H gerilmesi); 1965, 1894, 1820 cm -1 (z, monosübstitüe Ar-CH ); 1619 cm -1 ( ş, C=O); 1582 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); 1320 cm 1 (o, (CH 3 ) 3 C- ) ; 1122 cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ) ; 815, 743, 694 cm -1 (ş, monosübstitüe benzen C-H gerilmesi ) ; cm -1 (-S-CH 3 ), 1 H- NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.45 ppm [t,ch-cooh]; ppm, ppm [m, S-CH 2 -CH 2 -] ; 2,4ppm [s, P-CH 2 -N] ; 1.90 ppm [s, H 3 C-S]; 2,00 ppm [s,rnh 2 ]; 1.09 ppm [s, N-C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : P A : 22,80, [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 2,239, [ Ph 2 P-Pd-S ] 16

6 Araştırma Bulguları ve Tartışma Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu FT-IR ve 1 H, 31 P-NMR spektrumları alınarak incelenmiştir. FT-Infrared Spektrumlarının Değerlendirilmesi FT-IR spektrumunu incelediğimizde dikkat etmemiz gereken ilk husus liganda ait olan ve sentezlenip metale koordine olduğunu gösteren pikler olmalıdır. Bunun için öncelikle dppa t bu ligandındaki tersiyer amin piklerini incelememiz gereklidir. Çünkü bu pikler aminometil fosfinler için karakterisitik tersiyer amin (NR 3 ) pikleridir ki FT-IR spektroskopisinde fonksiyonel grup bölgesi ( cm -1 ) ve parmak izi bölgesinde ( cm -1 ) incelenir (Erdik, 1998). Primer aminler cm -1 frekansında keskin dublet pik, sekonder aminler aynı frekansta keskin singlet bir pik verirler ancak tersiyer aminler fonksiyonel grup bölgesinin bu frekansında keskin pikler vermez. Sentezlenen komplekslerin FT-IR spektrumlarına bakıldığında 3300 cm -1 frekansı civarında keskin amin piklerinin olmadığı görülmüştür. Sentezlenen komplekslerin FT- IR spekturumlarında dppa t bu ligandında tersiyer amin için parmak izi bölgesinde 1376, 1320 cm -1 aralığında dublet pik ((CH 3 ) 3 C-N) ve 1162, 1120 ve 1040 cm -1 civarında ise triplet piklerin (C-N-C gerilmesi ) görülmesi ligandın sentezlendiğini ve metale koordine olduğunu göstermektedir. Spektrumlarda dikkat edilmesi gereken diğer önemli kısım ise; fosfora ait piklerdir. Sentezlenen kompleklerin FT-IR spektrumlarında 1434 cm -1 de P-Aril singlet keskin bir pik olarak görülmektedir. İkinci bir ligand olarak aminoasitlerin (metiyonin ve sistein) metale koordine olup olmamasıdır. Aminoasitlerin varlığından kaynaklanan NRH 2 (pirimer amin), -OH ve C=O pikleri sıra ile cm -1, cm -1, cm -1 civarında görülmelidir (Erdik 1998). Sentezlenen komplekslerde (-OH) cm -1 frekansı civarında yayvan olarak görülmektedir. Aminoasitlerin liganda bağlandığını belirten pirimer amin (RNH 2 ) piki ise cm -1 aralığında görülmüştür. Sentezlenen komplekslerde yine C=O ve C=C pikleri genellikle cm -1 civarında çakışık olarak görülmüştür. Sentezlenen [Pd(dppa t bu)cys] 2+, [Pt(dppa t bu)cys] 2+ ve [Pd(dppa t bu)met] 2+, [Pt(dppa t bu)met] 2+ komplekslerinin FT-IR spektrumundaki diğer önemli bölgeler; cm -1 aromatik C-H gerilmesi orta şiddette, cm -1 alifatik C-H gerilmesi görülür. Fonksiyonel grup bölgesindeki; 1965, 1894, 1816 cm 1 zayıf pikler monosustitüe benzen C-H düzlem dışı eğilmesinin katlı ve bileşik tonları, 750, 738 ve 694 cm -1 keskin triplet pik monosubstitüe benzendeki düzlem dışı gerilmeleridir (Ph-P) cm -1 de aromatik C=C gerilmesidir. Monosustitüe benzen piklerinin görülmeside 17

7 ligandın sentezlendiğine ve metallere koordine olduğuna bir kanıttır. Ayrıca; ppm aralığında gözlenen pikler [CH 3 -S] metiyonine, ppm civarındaki pikler ise sistein grubuna aittir. 1 H ve 31 P-NMR Spektrumlarının Değerlendirilmesi [ Pt (dppa t bu ) cys ] 2+ [Pt(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 + CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. Monosübstitüe benzene bağlı olan elektronegatif fosfor atomu, elektropozitif olan bir metal iyonuna koordine olup ortaklanmamış elektron çiftini metal iyonuna sunar, d-orbitallerindeki boşluğa metalden geri bağlanma ve benzen halkasından -elektronlarını indüktif etki ile çekmek isteyecektir. Bu da benzenin rezonans bandını düşük alan şiddetine kaydırır, yani kimyasal kaymayı sola doğru kaydırmıştır; 1 H-NMR spektrumunda (Ek 1.1), = 8,241-6,800 ppm monosübstitüe benzen multiple pikleridir. =3.77 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 3,1-2,9 ppm deki dublet pik ise S-CH 2 protonlarına aittir. = 2,5 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. = 2,00 ppm de pirimer amin (- NRH 2 ) piki vardır. =1,11 ppm deki pik ise -C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir 31 P-NMR verileri (Ek 1.5 ) aminometil fosfinin metale koordine olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Spektrum incelendiğinde, metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak sisteinin N ve S atomları üzerinden bağlandığı gözlenmiştir. Literatürlere göre dppa t bu ligandının fosfor atomu üzerindeki elektron çiftinin perdeleme etkisi yaparak ligandın kimyasal kayma değerini negatif alana kaydırır ve kimyasal kayması = -27,53 ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Kompleksin yapısında bulunan ve NMR aktif olan Pt metalinin varlığından iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =24,4-24,6 ppm ve B =33,1-33,3 ppm ). 31 P-NMR spektrumlarından hesaplanan kimyasal kayma farkı Δ (= kompleks - ligand ) değerleri de kompleksin oluştuğunu kanıtlayan önemli kimyasal kayma aralıklarıdır (Serindag 1995; Novelli 1999; Ji-Cheng Shi., 1997). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal komplekslerinin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =51.93 ppm, Δ B =60.63 ppm). [ Pd (dppa t bu ) cys ] 2+ [Pd(dppa t bu)cys] + kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 + CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. =7,8-6,8 ppm deki pik monosübstitüe benzene ait multiple piklerdir. Monosübstitüe benzen multiple piklerinin yüksek alan şiddetine kaymasının sebebi eklenen CDCl 3 çözücüsünün etkisidir. Spekturumda 18

8 =3,49 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir =3,56 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. = ppm deki dublet pik ise S-CH 2 protonlarına aittir. = 2,00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,05 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak sisteinin N ve S atomları üzeründen bağlanması ile iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =33,336 ve B =25,807 ppm). Literatürlere göre dppa t bu ligandının kimyasal kayması = -27,53 ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise ürünlerin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =61,066 ppm, Δ B =53,107 ppm ). (Novelli Ji-Cheng Shi 1997) [Pd(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumlarında olduğu gibi indüktif etki ve aminometilfosfindeki fosforun geri-bağlanma özelliği ile görülen kimyasal kaymalar, aminometil fosfinin başarıyla sentezlendiğini ve diğer ucunda da aminoasitin bağlı olduğu metale koordine olduğunu kanıtlar. [ Pd (dppa t bu ) met] 2+ [Pd(dppa t bu)met] 2+ kompleksin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 +CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. 1 H-NMR spekturumunu incelediğimizde =7,832-6,846 ppm deki pikin monosübstitüe benzene ait pik olduğu görülmüştür. Spekturumda =3,49 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 2,4 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. α=2,49-2,39 ppm ve β =2,28-2,03 ppm deki multiple pikler ise -S-CH 2 -CH 2 protonlarına aittir. =2,09 ppm de -S-CH 3 singlet piki gözlenmiştir. = 2.00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,09 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde ( A =17,02 ppm ve B =7,45 ppm).değerlerine karşılık gelen iki farklı kimyasal kayma gözlenmiştir. Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal komplekslerinin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =44,75 ppm, Δ B =25,18 ppm ) (Serindag 1995; Novelli 1999; Ji-Cheng Shi 1997 [Pt(dppa t bu)met] 2+ [Pt(dppa t bu)met] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. 1 H-NMR spekturumunu incelediğimizde =7,85-7,02 ppm deki multiple pikin monosübstitüe benzene ait pik olduğu görülmüştür. Spekturumda =3.45 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 2,4 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. α= 2,49-2,39 ppm ve β =2,28-2,03 ppm deki iki ayrı dublet 19

9 pik ise -S-CH 2 -CH 2 protonlarına aittir. =1,90 ppm de singlet -S-CH 3 piki gözlenmiştir. = 2,00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,09 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde, metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak metiyoninin N ve S atomları üzerinden bağlanmıştır. Literatürlere göre dppa t bu ligandının kimyasal kayması = ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Kompleksin yapısında bulunan NMR aktif olan Pt metalinin fosforu yarmak istemesi ile iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =2,239-2,068 ppm ve B =22,80-22,63 ppm). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A = ppm, Δ B =50.16ppm ). (Serindağ 1995). Tartışma ve Sonuçlar N,N bis(difenilfosfinometil)aminoter-butil (dppa t bu): [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH3) 3 ] ligandı ve bu ligandın Pt (II) ve Pd (II) metal kompleksleri sentezlenmiştir. Daha sonraki aşamada ise oluşan metal komplekslerinin aminoasit (sistein ve metiyonin ) içeren karışık ligandlı geçiş metali kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen kompleksler; FT-IR, 1 H, 31 P-NMR teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu tezde sentezlenen kompleksler in vivo olarak, yani canlı ortamında antimikrobiyal veya antitümoral aktitivitelerinin incelenmesi gibi uygulamaya yönelik olan ve araştırılan konulardır. Kaynaklar BERNER-PRICE, S.J., SADLER, P.J., Structure Bonding (Berlin), 70, (1988), 27. BERNER-PRICE, S.J., BOWEN, R.J., GALETTIS, P.,HEALY, P.C.,McKEAGE, Structural and solution chemistry of gold (I) and silver (I) complexes of bidentate pyridyl phosphines: seletive antitümör agents, Coordination Chemistry Review, (1999) DONG, Y. Et. Al., Serine protease inhibition and mitochondrial dysfunction associated with cisplatin resistance in human tumor cell lines targetsfor therapy, Biochem. Pharmacol., 53, (1997), ERDİK E., Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,

10 GARCIA-SEIJO, M.I., HABMERIAM, A., MURDOUCH, P.D.S., GOULD, R.O., GARCIA-FERNANDEZ, M.E., Five-coordinate aminophosphine platinum(ii) omplexes containing cysteine derivatives as ligands, Inorg. Chim. Act., 335 (2002), KELES M, ALTAN O., SERİNDAG O., Synthesis and charecterization of Bis(diphenylphosphinomethyl) amino Ligands and Their Ni(II), Pd(II) Complexes: Aplication to Hydrogeneration of Styrenes, 19, (Baskıda), 1 MCKEAGE, M.J, MAHARAJ, L., BERNERS-PRICE, S.J., Mechanisms of Cytotoxicity and antitumor activty of gold (I) phosphine complexes: the Possible role of mitochondria.coordination Chmistry Reviews 232 (2002) MIRABELLI, C.K., JOHNSON, R.K., SUNG, C., FAUCETTE, L.F., MUIRHEAD, K., CROOKE, S.T., Cancer Res., 45, (1985), 32. MCKEAGE, M.J., BERNERS-PRICE, S.J., GALLETIS, P., BOWEN, R.J., BROUWER, W., DING, L., ZHUANG, L., BAGULEY, B., Role of lipophilicity in determinig cellular uptake and antitumor activity of gold phosphine complexes, Cancer Chemother. Pharmacol., 46 (2000), MAHMOUD M.A MOHAMED, MOHAMED M. SHOUKRY, Complex formation reactions of (N-N-dimethylethylenediamine) palladium(ii) with various biologically relevant ligands, Polyhedron 20 (2001) MOHAMED A. EL-GAHAMİ, ZAHER A. KHAFAGY, AZZA M. M. ALI AND NABWIA M. ISMAIL Thermal, spectroskopic, cyclic voltammetry, and biological activity studies of cobalt(ii), nickel (II), and copper(ii) complexes of Dicarboxylic Amino acids and 8-hydroxyquinoline journal of inorganic and organometallic polymer, 14, (2004), 2.complexes as antimicrobial agents, Il Farmaco, 54, SERINDAĞ. O, The synthesis of aminobis(methylphosphynes) and their transition metal complexes, PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Leicester,

11 URUS, S., SERİNDAĞ, O., DIĞRAK, M., Synthesis characterization and antimicrobial activies of Cu(I), Ag(I), and Co(II) complexes with ligand dppam, Heteroatom Chemistry, 16, (2005), 6. VICTOR X. JIN, JOHN D. RANFORD, Complexes of platinium(ii) or palladium(ii) with 1, 10-phenantroline and amino acids,inorganica Chimica Acta304(200 22

12 23

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ KARIŞIK IK LİGADLI L GEÇİŞ METAL KMLEKSLERİİ SETEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİİ İCELEMESİ SERİL L KARAKUŞ DAIŞMA: RF.DR.SMA SERİDA DAĞ KASER Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekide üremeleri ile meydana

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serpil KARAKUŞ KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KMLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

NÜKLEOBAZ İÇEREN KARIŞIK LİGANDLI METAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ SENTEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization

NÜKLEOBAZ İÇEREN KARIŞIK LİGANDLI METAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ SENTEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization ÜKLEBAZ İÇERE KARIŞIK LİGADLI METAL FSFİ KMLEKSLERİ SETEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization Belkız AKKUŞ Kimya Anabilim Dalı sman SERİDAĞ Kimya Anabilim

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 IR spektroskopisi Dalga boyu aralığı Bölge Dalga sayısı aralığı (cm (mm) ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 Kızıl ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-2. Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi *

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-2. Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi * Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi * Catalytic Synthesis of Vitamin K 3 (2-Methyl-1,4-Naphthoquinone) Serhan URUŞ Kimya Anabilim Dalı sman SERİNDAĞ Kimya Anabilim Dalı ÖZET -metil

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 AZO BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Inculuding Azo Compounds and Invastigation of Their Photochromic Properties Bahar

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AYDEMİR Doğum Tarihi: 05.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fak. / Kimya Öğr. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZELER rof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZE BĠLEġĠĞĠ EDĠR? Fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin reaksiyonlarından fosfor azot bağı bulunduran bileşikler oluşur. Fosfor-azot arasında çift bağ bulunduran

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

2-AMİNOMETİLPİRİDİN ESASLI YENİ OKSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

2-AMİNOMETİLPİRİDİN ESASLI YENİ OKSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Aminometilpiridin Esaslı Yeni ksim Bileşiği ile.yenikaya, M. Demir,.İlkimen 2-AMİMETİLPİRİDİ ESASLI YEİ KSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU engiz YEİKAYA 1, Mustafa DEMİR 2, alil

Detaylı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (1) (2013) 28-37 ktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı * Fırat

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül SERTEKİN ETİLENDİAMİN İÇEREN Ni(II), Co(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. EVŞEİ ACI BEKTAŞ VELİ ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇOK DİŞLİ TİYOÜE TÜEVİ LİGADLAI VE BULAI METAL KOMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYOU Tezi azırlayan asan ÇELİK Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI

GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN ÜRETİLEN BİYOPOLİMERİN UYGULAMALARI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ- BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI KİMYA 3 (Çalıştay 2012) GRUP ORGANİK BUĞDAY NİŞASTASINDAN

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Mustafa KELEŞ KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FSFİN LİGANDLARI VE METAL KMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN Pt(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE YAPI AYDINLATMA ÇALIŞMALARI PROJE NO: SBAG-AYD-290

BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN Pt(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE YAPI AYDINLATMA ÇALIŞMALARI PROJE NO: SBAG-AYD-290 BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN Pt(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ VE YAPI AYDINLATMA ÇALIŞMALARI PROJE NO: SBAG-AYD-290 PROF.DR. FATMA GÜMÜŞ PROF.DR. TUNCEL ÖZDEN UZM.ECZ.A.BERNA DEMİRCİ DOÇ.DR.NURAN DİRİL

Detaylı

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit

Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının Suzuki-Miyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi. Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (1) (2014) 1117 Perhidrobenzimidazolyum Tuzlarının SuzukiMiyaura Eşleşme Tepkimelerindeki Katalitik Aktivitesi Murat Yiğit Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

(2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri

(2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 75-85 (2,3-Difenil-1,3-oksazolidin-5-il)metil Metakrilat ın Metil Metakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Özellikleri

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler

DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI. Genel Bilgiler DENEY 8 KARBONHĐDRAT REAKSĐYONLARI Genel Bilgiler Karbonhidratlar hayvansal ve bitkisel organizmalarda önemli işlevler görürler. Kimyasal olarak karbonhidratlar, polihidroksi-aldehitler (aldozlar), polihidroksi-ketonlar

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

$e"v I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

$ev I)w ]/o$a+ s&a; %p,{ d av aa!!!!aaa!a!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu:

BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 2009 2010 BAHAR YARIYILI I. ve II. ÖĞRETİM DÖNEMSONU SINAV SORULARI, 07.06.2010 Numarası: Adı Soyadı: İmza: Notu: 1- BeH2 ün yapısını ve özelliklerini (elektron dağılımı, bağ derecesi ve manyetik özelliği)

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esat BOZKURT Doğum Tarihi: 20 / 03 / 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a

PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ. Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a PLAZMA TEKNİĞİ İLE POLİÜRETAN HİDROJELLERİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ Asuman Koç, Tuğba Akkaş, F. Seniha Güner a a İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maslak 34469 İstanbul,

Detaylı

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş

Detaylı

Pınar Seven Accepted: March 2010. Mehmet Coşkun Series : 3A

Pınar Seven Accepted: March 2010. Mehmet Coşkun Series : 3A ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3A0021 PHYSICAL SCIENCES Received: May 2009 Pınar Seven Accepted: March 2010 Mehmet Coşkun Series : 3A

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 007 KİYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asit Baz Tanımları Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri ÇEVİK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Illinois Institute

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

ASİT-BAZ DENGESİ ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Amonyağın, NH 3, baz özelliği gösterdiğini açıklayan denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) NH 3(gaz) NH 3(sıvı) B) N 2(gaz) + 3H 2(gaz) 2NH 3(gaz) C) 2NH 3(gaz) +5/2O 2(gaz) 2NO (gaz) + 3H 2 O (gaz)

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela BATMAN YENİ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

Temel Kimya Eğitim İçeriği

Temel Kimya Eğitim İçeriği Temel Kimya Eğitim İçeriği Konu Alanı KA 1 Malzeme Bilgisi KA 2 Kimyasal Karışımların Ayrılması KA 3 Kimyasal Yapıların Araştırılması ve Özellikleri KA 4 Fotomoketrik ve Kromatografik Analizler KA 5 Preparatif

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı

Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Yüksek Çevre Mühendisi Sevgi Güneş Durak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Neşe Tüfekci

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge

Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge Sulu Çözeltiler Çözelti: iki veya daha fazla maddenin meydana getirdiği homojen karışımdır. çözücü, Kütlece fazla olan (veya çözme işlemini yapan) bileşene çözücü denir.

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MÜNEVVER GÜRBÜZ KAHRAMANMARAŞ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KĐMYA ANABĐLĐM DALI T.C KAHRAMAMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ ESTĐTÜSÜ KĐMYA AABĐLĐM DALI GEÇĐŞ METAL KMPLEKSLERĐĐ KATALĐZ ÖZELLĐKLERĐĐ ĐCELEMESĐ MÜEVVER GÜRBÜZ YÜKSEK LĐSAS TEZĐ KAHRAMAMARAŞ Eylül-2006 I T.C KAHRAMAMARAŞ

Detaylı

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE

PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ PYROLYSIS OF COTTON WASTE PAMUK TARLA ATIĞININ PİROLİZİ Zakir POYRAZ Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusu, 26480 Eskişehir, zpoyraz@anadolu.edu.tr Geliş Tarihi:09.01.2012

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav - Kimya Testi bulunmaktad r.. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 5 dakikadır.. Bu kitapç ktaki testlerde yer alan her

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ.

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ. T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİK FURO-İZOKİNOLİN-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ Ali İkbal BAŞBUĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2014 T.C. AHİ

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

SüperparaManyetik Nanoparçacık Sentezi ve Karakterizasyonu. Prof.Dr. Hakan KÖÇKAR Balikesir Üniversitesi

SüperparaManyetik Nanoparçacık Sentezi ve Karakterizasyonu. Prof.Dr. Hakan KÖÇKAR Balikesir Üniversitesi SüperparaManyetik Nanoparçacık Sentezi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Hakan KÖÇKAR Balikesir Üniversitesi İÇERİK Giriş Manyetik nanoparçacıkların kullanım alanları Paramanyetizma nedir? Süperparamanyetizma

Detaylı

Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu

Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu Li((OH) 2 B 5 O 7 ) Bileşiğinin Mikrodalga Enerji ile Sentezi ve Karakterizasyonu Figen KURTULUŞ* 1, Gülşah ÇELİK, Gürcan GÜZEL, Halil GÜLER Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

TOPRAKTA BULUNAN Zn, Cu, Pb ve Cd METALLERİNİ 4-MORFOLİNOASETOFENON TİYOSEMİKARBAZONLA EKSTRAKTE ETTİKTEN SONRA ICP-AES İLE TAYİNİ

TOPRAKTA BULUNAN Zn, Cu, Pb ve Cd METALLERİNİ 4-MORFOLİNOASETOFENON TİYOSEMİKARBAZONLA EKSTRAKTE ETTİKTEN SONRA ICP-AES İLE TAYİNİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 5, Sayfa -9, 008 TOPRAKTA BULUA Zn, Cu, Pb ve Cd METALLERİİ 4-MORFOLİOASETOFEO TİYOSEMİKARBAZOLA EKSTRAKTE ETTİKTE SORA ICP-AES İLE TAYİİ

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

EŞDEĞER (EKİVALENT) PROTONLAR 2 KİMYASAL KAYMA; NMR SPEKTRUMDAKİ PİK KONUMU 3 İNTEGRASYON; PİK ALANI VE PROTON SAYMA 8

EŞDEĞER (EKİVALENT) PROTONLAR 2 KİMYASAL KAYMA; NMR SPEKTRUMDAKİ PİK KONUMU 3 İNTEGRASYON; PİK ALANI VE PROTON SAYMA 8 1 NMR TANIMLAR Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz EŞDEĞER (EKİVALENT) PROTONLAR 2 KİMYASAL KAYMA; NMR SPEKTRUMDAKİ PİK KONUMU 3 İNTEGRASYON; PİK ALANI VE PROTON SAYMA 8 NÜKLEER SPİN 11 PROTONLARIN

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU BAZI AMİN ASİT VE ALDEHİTLERİN SCHİFF BAZLARININ VE MANGAN(III) KMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI Proje Yürütücüsünün İsmi:

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A A 1 "Pirinç" alaşımı hangi elementlerin karışımıdır? 4 akır - Kalay Çinko - Kalay akır - Çinko Kalay - Kurşun Çinko - Kurşun 2 Şekildeki gibi A ve kaplarında bulunan maddeler C kabında birbiriyle karıştırıldığında

Detaylı