KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU *"

Transkript

1 KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU * Synthesis Of Transition Metal Complexes With Mixed Ligands And Characterization Serpil KARAKUŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ Kimya Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmadan,n-bis(difenilfosfinometil)aminoter-bütil, [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 )], ligandı Mannich Reaksiyonuyla Pt(II) ve Pd(II) metal kompleksleri inert azot atmosferinde Schlenk metoduna göre sentezlenmiştir. Sentezlenen bis-aminometil komplekslerinin amino asitlerle (metiyonin, sistein) reaksiyonu ile de farklı ligand içeren geçiş metali kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen komplekslerin karakterizasyonu için ( FT-IR, 1 H-NMR ve 31 P-NMR ) teknikleri kullanılmıştır Anahtar Kelimeler: Difenilfosfin, Aminometilfosfin, Karışık Ligand, Amioasit, ABSTRACT In this study, N,N-bis(difenilfosfinometil)aminoter-bütil, dppa t bu ligand was prepared according to Mannich Reaction and its Pd (II), Pt (II) complexes were synthesized by Schlenk Technique under nitrogen atmosphere. The synthesis of transition metal complexes with mixed ligands were prepared by the interaction of palladium and platinum complexes and amino acids. The products were characterized by using FT-IR, 1 H, and 31 P-NMR Spectrometers. Key Words: Diphenylphosphines, Aminomethylphosphines, Mixed ligand, Amino acid Giriş Fosfin ligandlarının ve komplekslerinin antitümör ve antibakteriyel etki gösterdiğinin deneysel olarak saptanması bu tür bileşiklerin sentezine ve farmakolojik özelliklerinin incelenmesine varolan ilgiyi daha da artırmıştır. Bu çerçevede yapılan araştırmalarda altın(i) fosfin türevlerinin canlı ortamında murine tümör modellerine karşı önemli aktivite gösterdiği tespit edilmiştir ( Mc Keage 2000). İlk olarak trietilfosfinaltın(i)tetraasetatotiyoglikoz (Auranofin) ve trifenilfosfin altın(i) klorür kompleksleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Auranofin kompleksi, P388 lösemili fare hücresinin DNA polimeraz enzimini inhibe ederek farenin yaşama süresini uzatmıştır (Mirabelli 1985-Simon 1981). Ancak daha sonra tetrahedral altın(i) Yüksek Lisans Tezi MSc. Thesis 12

2 kompleksleri olan bis[1,2-bis(difenilfosfino)etan]altın(i) klorür ([Au(dppe) 2 ]Cl) ve Bis[1,2-bis(di-n-piridilfosfino)etan]altın(I) klorür ([Au(dpype) 2 ]Cl) komplekslerinin murine tümor modellerine karşı daha geniş bir spektrumda daha yüksek aktiflik gösterdiği tespit edilmiştir (Berner-Price ). Bis[1,2-(difenilfosfino)etan]altın(I) klorür ([Au(dppe) 2 ]Cl), in vitro, mitokondri DNA sına bağlanarak, DNA-protein çapraz bağlanmasını engellemekte ve böylece P388 lösemi hücreleri üzerine antimitokondriyal etkide bulunmaktadır (Dong 1997). Potansiyel olarak antitümör etki göstermesi beklenen metal komplekslerinin, fosfolipid yapısındaki hücre zarından geçebilmesi için belirli bir yağ severliğe (lipofiliklik) sahip olması gerekmekte ve bu amacı gerçekleştirebilmek için genellikle katyonik kompleksler kullanılmaktadır (McKeage 2000). Auronofinde olduğu gibi yağ sever (lipofilik) özellikteki (glikoz gibi) moleküller yardımıyla da yağ severlik (lipofiliklik) sağlanabilmektedir. Aminofosfin Pt(II) komplekslerinin DNA bazları olan guanin ve timine halka-açılma (ring-opening) reaksiyonlarıyla bağlanabildiği ve kanserli hücrelere karşı sitotoksik etki gösterebildiği bilinmektedir (Reedijk 1999). Sitotoksik platin komplekslerinin hedefi olarak çoğunlukla DNA görülür. Ancak DNA ya giden yolda platin kompleksleri özellikle kükürt içeren metiyonin ve sistein gibi diğer birçok biyomolekülle etkileşime girip zehirleyici yan etkilere sebep olabilir. Bu zehirleyici yan etkileri azaltmak için kükürt donor ligandlar koruyucu ajanlar olarak kullanılabilir (Reedijk 1999 ve Garcia-Seijo 2002). Nitekim Pt(II) nin beş-koordinasyonlu aminofosfin komplekslerinde ligandlardan birinin asetil-l-sistein ve N-asetil-L-metiyonin gibi kükürtlü aminoasitler veya sistein tripeptidi glutatyon olarak seçildiği kompleksler sentezlenmiş ve göreceli olarak düşük de olsa sitotoksik etki gösterdikleri tespit edilmiştir(garcia-seijo 2002). Ayrıca [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NCH 3 ] (dppam) ligandının Au(I), Cu(I), Ag(I) ve Co(II) kompleksleri sentezlenmiş antimikrobiyal etkileri incelenmiş ve 1200 g/disk derişimde bütün komplekslerin antimikrobiyal aktivite gösterdiği tespit edilmiştir (Uruş 2005). Biyolojik ligand olarak dikarboksilik asitler, aminoasitler ve peptidler kullanılarak cis-platinin dezavantajlarını azaltacak yönde paladyum kompleksleri [Pd(Me 2 en)cl 2 ] ve [Pd(Me 2 en) (CBCA)] sentezlenmiştir. Kompleks oluşum esnasında karboksilikasitlerin ve aminoasitlerin 1-1 oranda, DNA üyeli birimlerin ise hem 1-1 hem de 1-2 oranda oluşma eğimli gösterdiği belirlenmiştir (Mahmoud 2001). Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda yine cis-platine benzer etkiyi gösteren platin ve paladyum komplekslerinin aminoasit tuzları ile fenatrolinin ligand olarak etkileşim gösterdiği metal kompleksleri [Pt(Phen)(cys)] NO 3.XH 2 O], [Pd(Phen)(cys)] NO 3.XH 2 O belirtilmiştir (Victor 2000) 13

3 Materyal ve Metot Metot Ligand ve Komplekslerin Sentezi N,N-bis(difenilfosfinometil)aminoter-butil, [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 ], (dppa t bu) ligandı ve metal kompleksleri sentezi azot atmosferinde Schlenk tekniği ile yapılmıştır (Keleş, Baskıda). N,Nbis(difenilfosfinometil)aminoter-butil: [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH 3 ) 3 ] ligandının Pt(II) ve Pd(II) metal kompleksleri sentezlenmiştir. İlk aşama, fosfonyum tuzu sentezi, ikinci aşama (dppa t bu) ligandının sentezi, üçüncü aşama ise metal komplekslerinin sentezi son olarak da aminoasit (sisteyin ve metiyonin ) ile karışık ligandlı metal komplekslerinin sentezidir. [Ph 2 P(CH 2 OH) 2 ]Cl Sentezi (1) Schlenk tüpü içerisinde azot atmosferinde karışan difenilfosfin (10 g, 54 mmol) üzerine formaldehit (9 cm 3, %40) ve hidroklorik asit (5 cm 3, %36) eklendi (Şekil 3.1). Bulanık renkte ekzotermik bir karışım elde edildi. Oluşan karışım oda şartlarında soğurken beyaz katı kristaller oluştu ve süzülüp kaynar metanolde tekrar kristallendirildi. Metanole geçen az miktardaki fosfonyum tuzu ise dietileter ile çöktürüldü (15 g, % 99) (Serindag, 1995 ). ( Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu, (dppa t bu) Sentezi (2) Yandan boyunlu balon içerisinde fosfonyum tuzu, [Ph 2 P(CH 2 OH) 2 ]CI, (1 g, 3, 537 mmol), 30 ml etilalkol-su (1:2) karışımında çözündü, bazik ortam oluşturmak için 1mL trietilamin (% 99) eklendi. Beyaz bulanık çözeltiye azot atmosferinde 1,8 ml terbütilamin eklendi (Şekil.3.2). Karışım geri soğutucu altında 1 saat kaynatıldıktan sonra oda koşullarına soğutuldu ve 15 ml diklormetan ile ekstrakte edildi, Na 2 SO 4 ile kurutuldu. Çözücü döner buharlaştırıcıda uzaklaştırıldı ve yağımsı fosfin ligandı elde edildi ( M A : 449 g/mol ), verim 1,21 g (% 80). (KELES, Baskıda) [ Pd Cl 2 (Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu ] Kompleksinin Sentezi (3) Yandan boyunlu balon içerisindeki 10 ml CH 2 Cl 2 (% 99.5) içerisinden belirli bir süre azot gazı geçirildi. Çözelti içerisine (0,435 g, 0,93 mmol) dppa t bu ve (0,265 g, 0,93 mmol) [PdCl 2 COD] 10 ml CH 2 Cl 2 içerisindeki çözeltisi ilave edildi (Şekil 3.3). Karışım 2 saat azot atmosferinde manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Çözücü hacmi döner buharlaştırıcıda 5 ml ye azaltılarak üzerine dietileter ilave edilip metal kompleksinin katı halinde çökmesi sağlandı. Oluşan katı süzülüp, dietileter ile birkaç kez yıkanarak vakumda kurutuldu. Turuncu-sarı renkte katı elde edildi. Verim (%85) ve erime noktası 203 o C. Kompleks; su, etil alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; kloroform, diklorometan ve dimetilsülfoksitte çözünmektedir (KELES; Baskıda) 14

4 [ Pt Cl 2 (Ph 2 PCH 2 ) 2 NBu ] Kompleksinin Sentezi (4) Yandan boyunlu balon içerisindeki 10 ml CH 2 Cl 2 den belirli bir süre azot gazı geçirildi. Çözelti içerisine (0,383g 0,186 mmol) dppa t bu ve (0,305g 0,816 mmol) [Pt(COD)Cl 2 ] 10 ml CH 2 Cl 2 içerisindeki çözeltisi ilave edildi (Şekil 3.4). Karışım 2 saat boyunca azot atmosferinde manyetik karıştırıcı ile karıştırıldı. Çözücü hacmi döner buharlaştırıcıda 5 ml ye azaltılarak üzerine dietileter ilave edilip metal kompleksinin katı halinde çökmesi sağlandı. Oluşan katı süzülüp, dietileter ile birkaç kez yıkanarak vakumda kurutuldu. Turuncu-sarı renkte katı elde edildi (M A : 735,08 g/mol), Verim (% 78 ). Kompleks; su, etil alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; kloroform, diklorometan ve dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Karışık Ligandlı Metal Komplekslerinin Sentezi [Pt (dppa t bu) cys] 2+ Kompleksinin Sentezi (5) Yandan boyunlu balon içerisine [PtCl 2 (dppatbu)] metal kompleksi (0,269 g, 0,3 mmol) ve 30 ml diklormetan çözücüsü eklendi, üzerine (0,1 g, 0,8 mmol ) sistein ve 0,55 g Ag 2 O/CH 2 Cl 2 aşırısı ilave edildi. Karışım 8 saat boyunca geri soğutucu altında kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Beyaz bandlı süzgeç kağıdı ile süzüldükten sonra süzüntünün hacmi döner buharlaştırıcı ile 5 ml ye düşürüldü. Süzüntü dietil eter ile çöktürüldü ve çökelek beyaz bantlı Whatman kağıdı ile süzüldü. Dietil eter ile yıkama işlemi tekrarlandı. Sarı renkli ürün elde edildi (M A : 785 g/mol ). Kompleks 228 o C de erimektedir. Kompleks su, alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken diklorometan, dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Ürün: 0,143 g, teorik: 0,243 g, verim: % 60, FT-IR (KBr) : 3050 cm -1 (o, Ar-CH gerilmesi ); 3600 cm -1 (o, COOH); 3140 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 2969 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1960, 1815, 1893 (z, monosübstitüe Ar-CH ) ; 1571 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1586 cm -1 ( ş, C=O); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ); 723, 740, 690 cm 1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ); cm -1 (-S-CH 2 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.77 ppm [t, 1H, CH-COOH]; ppm [d, S -CH 2 - ]; 2,5 ppm [s, P-CH 2 -N]; 2ppm [s, RNH 2 ], 1.11ppm [s, -C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : P A : 24,4-24,6 [ d, P A -Pt], P B : 33,3-33,1 [ d,p B -Pt] [Pd(dppa t bu) cys] 2+ Kompleksinin Sentezi (6) Kompleks, [Pt(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin sentez yöntemi ile sentezlenmiştir. (M A : 696 g/mol). Kompleks 220 o C de erimektedir. Ürün: 0,140 g, teorik: 0,208 g, verim: % 68, FT-IR (KBr) : 3500 cm -1 ( ş, COOH ); 3051 cm -1 ( o, Ar-CH gerilmesi); 3300 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 2967 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1965, 1894, 1816 (z, monosübstitüe Ar-CH) ; 1665cm -1 ( ş, C=O) 1587 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1435 cm -1 ( ş, P- 15

5 Ar ); cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ); 802, 740, 697 cm -1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ); 693 cm -1 (-S-CH 2 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.49 ppm [t,1h, CH-COOH]; 2.5 ppm [d, P-CH 2 -N]; ppm [d, - CH 2 -S]; 2,00 ppm [s, RNH 2 ]; 1.05 ppm [s, -C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): P A : 33, 536 [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 25,807 [ Ph 2 P-Pd-S ] [ Pd (dppa t bu ) met] 2+ Kompleksinin Sentezi (7) Yandan boyunlu balon içerisine [PdCl 2 (dppa t bu)] metal kompleksi (0,100 g, 0,1 mmol)ve 30 ml diklormetan çözücüsü eklendi, üzerine (0,08 g, 0,5 mmol ) metiyonin ve 0,345 g Ag 2 O/CH 2 Cl 2 aşırısı ilave edildi. Karışım 8 saat boyunca geri soğutucu altında kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına kadar soğutuldu. Beyaz bandlı süzgeç kağıdı ile süzüldükten sonra süzüntünün hacmi döner buharlaştırıcı ile 5 ml ye düşürüldü. Süzüntü dietil eter ile çöktürüldü ve çökelek beyaz bantlı Whatman kağıdı ile süzüldü. Dietil eter ile yıkama işlemi tekrarlandı ve vakumda kurutuldu. (M A :724 g/mol). Kompleks 250 o C de erimektedir. Kompleks su, alkol, dietil eter ve petrol eterinde çözünmezken; diklorometan, dimetilsülfoksitte çözünmektedir. Ürün: 0,062 g, teorik: 0,07 g, verim: % 86, FT-IR (KBr): 3550 cm -1 ( ş, COOH ); 3051 cm -1 ( o, Ar-CH gerilmesi); 3200 cm -1 (ş, RNH 2 ); 2964 cm -1 (o, Alifatik C-H ); 1965, 1896, 1821 cm -1 (z, monosübstitüe Ar-CH ); 1633 cm -1 (ş, C=O); 1489 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); 1306 cm -1 (o, (CH 3 )C- gerilmesi ); 1023cm -1 (o, N-CH 2 -C gerilmesi); 850, 742, 695 cm -1 ( ş, monosübstitüe benzen C-H ) ; cm -1 (-S-CH 3 ), 1 H-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3,66 ppm [t, CH- COOH]; 2,49-2,39; 2,28-2,33 ppm [m, CH 2 -CH 2 -S]; 2,4 ppm [s, P-CH 2 -N], 2.00 ppm [s, RNH 2 ]; 2,09 ppm [s, CH 3 -S]; 1.10 [s, N-C(CH 3 ) 3, 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): P A : 17,02 [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 7,45 [ Ph 2 P-Pd-S ] [Pt(dppa t bu ) met] 2+ Kompleksinin Sentezi (8) Kompleks, [Pd (dppa t bu )met] 2+ kompleksinin sentez yöntemi ile sentezlenmiştir (M A : 813 g/mol). Kompleks 277 o C de erimektedir. Ürün: 0,138 g, teorik: 0,240 g, verim: % 55, FT-IR (KBr): 3500 cm -1 (COOH ); 3320 cm -1 ( ş, RNH 2 ); 3051cm 1 (o, Ar-CH ); 2915cm -1 (ş, Alifatik C-H gerilmesi); 1965, 1894, 1820 cm -1 (z, monosübstitüe Ar-CH ); 1619 cm -1 ( ş, C=O); 1582 cm -1 (z, Aromatik C=C gerilmesi ); 1434 cm -1 ( ş, P-Ar ); 1320 cm 1 (o, (CH 3 ) 3 C- ) ; 1122 cm -1 (C-NH 2 -C gerilmesi ) ; 815, 743, 694 cm -1 (ş, monosübstitüe benzen C-H gerilmesi ) ; cm -1 (-S-CH 3 ), 1 H- NMR (DMSO-d 6, 25 o C ): = ppm [m, 20H, fenil ]; 3.45 ppm [t,ch-cooh]; ppm, ppm [m, S-CH 2 -CH 2 -] ; 2,4ppm [s, P-CH 2 -N] ; 1.90 ppm [s, H 3 C-S]; 2,00 ppm [s,rnh 2 ]; 1.09 ppm [s, N-C(CH 3 ) 3 ], 31 P-NMR (DMSO-d 6, 25 o C ) : P A : 22,80, [ Ph 2 P-Pd-N ], P B : 2,239, [ Ph 2 P-Pd-S ] 16

6 Araştırma Bulguları ve Tartışma Sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu FT-IR ve 1 H, 31 P-NMR spektrumları alınarak incelenmiştir. FT-Infrared Spektrumlarının Değerlendirilmesi FT-IR spektrumunu incelediğimizde dikkat etmemiz gereken ilk husus liganda ait olan ve sentezlenip metale koordine olduğunu gösteren pikler olmalıdır. Bunun için öncelikle dppa t bu ligandındaki tersiyer amin piklerini incelememiz gereklidir. Çünkü bu pikler aminometil fosfinler için karakterisitik tersiyer amin (NR 3 ) pikleridir ki FT-IR spektroskopisinde fonksiyonel grup bölgesi ( cm -1 ) ve parmak izi bölgesinde ( cm -1 ) incelenir (Erdik, 1998). Primer aminler cm -1 frekansında keskin dublet pik, sekonder aminler aynı frekansta keskin singlet bir pik verirler ancak tersiyer aminler fonksiyonel grup bölgesinin bu frekansında keskin pikler vermez. Sentezlenen komplekslerin FT-IR spektrumlarına bakıldığında 3300 cm -1 frekansı civarında keskin amin piklerinin olmadığı görülmüştür. Sentezlenen komplekslerin FT- IR spekturumlarında dppa t bu ligandında tersiyer amin için parmak izi bölgesinde 1376, 1320 cm -1 aralığında dublet pik ((CH 3 ) 3 C-N) ve 1162, 1120 ve 1040 cm -1 civarında ise triplet piklerin (C-N-C gerilmesi ) görülmesi ligandın sentezlendiğini ve metale koordine olduğunu göstermektedir. Spektrumlarda dikkat edilmesi gereken diğer önemli kısım ise; fosfora ait piklerdir. Sentezlenen kompleklerin FT-IR spektrumlarında 1434 cm -1 de P-Aril singlet keskin bir pik olarak görülmektedir. İkinci bir ligand olarak aminoasitlerin (metiyonin ve sistein) metale koordine olup olmamasıdır. Aminoasitlerin varlığından kaynaklanan NRH 2 (pirimer amin), -OH ve C=O pikleri sıra ile cm -1, cm -1, cm -1 civarında görülmelidir (Erdik 1998). Sentezlenen komplekslerde (-OH) cm -1 frekansı civarında yayvan olarak görülmektedir. Aminoasitlerin liganda bağlandığını belirten pirimer amin (RNH 2 ) piki ise cm -1 aralığında görülmüştür. Sentezlenen komplekslerde yine C=O ve C=C pikleri genellikle cm -1 civarında çakışık olarak görülmüştür. Sentezlenen [Pd(dppa t bu)cys] 2+, [Pt(dppa t bu)cys] 2+ ve [Pd(dppa t bu)met] 2+, [Pt(dppa t bu)met] 2+ komplekslerinin FT-IR spektrumundaki diğer önemli bölgeler; cm -1 aromatik C-H gerilmesi orta şiddette, cm -1 alifatik C-H gerilmesi görülür. Fonksiyonel grup bölgesindeki; 1965, 1894, 1816 cm 1 zayıf pikler monosustitüe benzen C-H düzlem dışı eğilmesinin katlı ve bileşik tonları, 750, 738 ve 694 cm -1 keskin triplet pik monosubstitüe benzendeki düzlem dışı gerilmeleridir (Ph-P) cm -1 de aromatik C=C gerilmesidir. Monosustitüe benzen piklerinin görülmeside 17

7 ligandın sentezlendiğine ve metallere koordine olduğuna bir kanıttır. Ayrıca; ppm aralığında gözlenen pikler [CH 3 -S] metiyonine, ppm civarındaki pikler ise sistein grubuna aittir. 1 H ve 31 P-NMR Spektrumlarının Değerlendirilmesi [ Pt (dppa t bu ) cys ] 2+ [Pt(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 + CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. Monosübstitüe benzene bağlı olan elektronegatif fosfor atomu, elektropozitif olan bir metal iyonuna koordine olup ortaklanmamış elektron çiftini metal iyonuna sunar, d-orbitallerindeki boşluğa metalden geri bağlanma ve benzen halkasından -elektronlarını indüktif etki ile çekmek isteyecektir. Bu da benzenin rezonans bandını düşük alan şiddetine kaydırır, yani kimyasal kaymayı sola doğru kaydırmıştır; 1 H-NMR spektrumunda (Ek 1.1), = 8,241-6,800 ppm monosübstitüe benzen multiple pikleridir. =3.77 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 3,1-2,9 ppm deki dublet pik ise S-CH 2 protonlarına aittir. = 2,5 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. = 2,00 ppm de pirimer amin (- NRH 2 ) piki vardır. =1,11 ppm deki pik ise -C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir 31 P-NMR verileri (Ek 1.5 ) aminometil fosfinin metale koordine olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Spektrum incelendiğinde, metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak sisteinin N ve S atomları üzerinden bağlandığı gözlenmiştir. Literatürlere göre dppa t bu ligandının fosfor atomu üzerindeki elektron çiftinin perdeleme etkisi yaparak ligandın kimyasal kayma değerini negatif alana kaydırır ve kimyasal kayması = -27,53 ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Kompleksin yapısında bulunan ve NMR aktif olan Pt metalinin varlığından iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =24,4-24,6 ppm ve B =33,1-33,3 ppm ). 31 P-NMR spektrumlarından hesaplanan kimyasal kayma farkı Δ (= kompleks - ligand ) değerleri de kompleksin oluştuğunu kanıtlayan önemli kimyasal kayma aralıklarıdır (Serindag 1995; Novelli 1999; Ji-Cheng Shi., 1997). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal komplekslerinin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =51.93 ppm, Δ B =60.63 ppm). [ Pd (dppa t bu ) cys ] 2+ [Pd(dppa t bu)cys] + kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 + CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. =7,8-6,8 ppm deki pik monosübstitüe benzene ait multiple piklerdir. Monosübstitüe benzen multiple piklerinin yüksek alan şiddetine kaymasının sebebi eklenen CDCl 3 çözücüsünün etkisidir. Spekturumda 18

8 =3,49 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir =3,56 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. = ppm deki dublet pik ise S-CH 2 protonlarına aittir. = 2,00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,05 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak sisteinin N ve S atomları üzeründen bağlanması ile iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =33,336 ve B =25,807 ppm). Literatürlere göre dppa t bu ligandının kimyasal kayması = -27,53 ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise ürünlerin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =61,066 ppm, Δ B =53,107 ppm ). (Novelli Ji-Cheng Shi 1997) [Pd(dppa t bu)cys] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumlarında olduğu gibi indüktif etki ve aminometilfosfindeki fosforun geri-bağlanma özelliği ile görülen kimyasal kaymalar, aminometil fosfinin başarıyla sentezlendiğini ve diğer ucunda da aminoasitin bağlı olduğu metale koordine olduğunu kanıtlar. [ Pd (dppa t bu ) met] 2+ [Pd(dppa t bu)met] 2+ kompleksin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 +CDCl 3 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. 1 H-NMR spekturumunu incelediğimizde =7,832-6,846 ppm deki pikin monosübstitüe benzene ait pik olduğu görülmüştür. Spekturumda =3,49 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 2,4 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. α=2,49-2,39 ppm ve β =2,28-2,03 ppm deki multiple pikler ise -S-CH 2 -CH 2 protonlarına aittir. =2,09 ppm de -S-CH 3 singlet piki gözlenmiştir. = 2.00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,09 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde ( A =17,02 ppm ve B =7,45 ppm).değerlerine karşılık gelen iki farklı kimyasal kayma gözlenmiştir. Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal komplekslerinin oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A =44,75 ppm, Δ B =25,18 ppm ) (Serindag 1995; Novelli 1999; Ji-Cheng Shi 1997 [Pt(dppa t bu)met] 2+ [Pt(dppa t bu)met] 2+ kompleksinin FT-NMR spektrumları DMSO-d 6 çözücüsü kullanarak 25 o C de alınmıştır. 1 H-NMR spekturumunu incelediğimizde =7,85-7,02 ppm deki multiple pikin monosübstitüe benzene ait pik olduğu görülmüştür. Spekturumda =3.45 ppm deki triplet pik amino asitteki CH-COOH pikidir. = 2,4 ppm de N-CH 2 -P singlet piki görünmektedir. α= 2,49-2,39 ppm ve β =2,28-2,03 ppm deki iki ayrı dublet 19

9 pik ise -S-CH 2 -CH 2 protonlarına aittir. =1,90 ppm de singlet -S-CH 3 piki gözlenmiştir. = 2,00 ppm deki singlet pirimer amin (-NRH 2 ) piki ise aminoasitin metale koordine olduğunu göstermektedir. =1,09 ppm deki pik ise N-C(CH 3 ) 3 eşdeğer protonlarına ait piktir. 31 P-NMR spekturumu incelendiğinde, metale dppa t bu ligandının yanısıra ikinci bir ligand olarak metiyoninin N ve S atomları üzerinden bağlanmıştır. Literatürlere göre dppa t bu ligandının kimyasal kayması = ppm de singlet olarak görülür (Keleş, Baskıda). Kompleksin yapısında bulunan NMR aktif olan Pt metalinin fosforu yarmak istemesi ile iki farklı fosfor piki gözlenmektedir ( A =2,239-2,068 ppm ve B =22,80-22,63 ppm). Oluşan komplekslerin kimyasal kayma değerleri ligand oluşum değeriyle kıyaslandığında ise metal oluştuğuna kanıt gösterilebilir (Δ A = ppm, Δ B =50.16ppm ). (Serindağ 1995). Tartışma ve Sonuçlar N,N bis(difenilfosfinometil)aminoter-butil (dppa t bu): [(Ph 2 PCH 2 ) 2 NC(CH3) 3 ] ligandı ve bu ligandın Pt (II) ve Pd (II) metal kompleksleri sentezlenmiştir. Daha sonraki aşamada ise oluşan metal komplekslerinin aminoasit (sistein ve metiyonin ) içeren karışık ligandlı geçiş metali kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen kompleksler; FT-IR, 1 H, 31 P-NMR teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu tezde sentezlenen kompleksler in vivo olarak, yani canlı ortamında antimikrobiyal veya antitümoral aktitivitelerinin incelenmesi gibi uygulamaya yönelik olan ve araştırılan konulardır. Kaynaklar BERNER-PRICE, S.J., SADLER, P.J., Structure Bonding (Berlin), 70, (1988), 27. BERNER-PRICE, S.J., BOWEN, R.J., GALETTIS, P.,HEALY, P.C.,McKEAGE, Structural and solution chemistry of gold (I) and silver (I) complexes of bidentate pyridyl phosphines: seletive antitümör agents, Coordination Chemistry Review, (1999) DONG, Y. Et. Al., Serine protease inhibition and mitochondrial dysfunction associated with cisplatin resistance in human tumor cell lines targetsfor therapy, Biochem. Pharmacol., 53, (1997), ERDİK E., Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,

10 GARCIA-SEIJO, M.I., HABMERIAM, A., MURDOUCH, P.D.S., GOULD, R.O., GARCIA-FERNANDEZ, M.E., Five-coordinate aminophosphine platinum(ii) omplexes containing cysteine derivatives as ligands, Inorg. Chim. Act., 335 (2002), KELES M, ALTAN O., SERİNDAG O., Synthesis and charecterization of Bis(diphenylphosphinomethyl) amino Ligands and Their Ni(II), Pd(II) Complexes: Aplication to Hydrogeneration of Styrenes, 19, (Baskıda), 1 MCKEAGE, M.J, MAHARAJ, L., BERNERS-PRICE, S.J., Mechanisms of Cytotoxicity and antitumor activty of gold (I) phosphine complexes: the Possible role of mitochondria.coordination Chmistry Reviews 232 (2002) MIRABELLI, C.K., JOHNSON, R.K., SUNG, C., FAUCETTE, L.F., MUIRHEAD, K., CROOKE, S.T., Cancer Res., 45, (1985), 32. MCKEAGE, M.J., BERNERS-PRICE, S.J., GALLETIS, P., BOWEN, R.J., BROUWER, W., DING, L., ZHUANG, L., BAGULEY, B., Role of lipophilicity in determinig cellular uptake and antitumor activity of gold phosphine complexes, Cancer Chemother. Pharmacol., 46 (2000), MAHMOUD M.A MOHAMED, MOHAMED M. SHOUKRY, Complex formation reactions of (N-N-dimethylethylenediamine) palladium(ii) with various biologically relevant ligands, Polyhedron 20 (2001) MOHAMED A. EL-GAHAMİ, ZAHER A. KHAFAGY, AZZA M. M. ALI AND NABWIA M. ISMAIL Thermal, spectroskopic, cyclic voltammetry, and biological activity studies of cobalt(ii), nickel (II), and copper(ii) complexes of Dicarboxylic Amino acids and 8-hydroxyquinoline journal of inorganic and organometallic polymer, 14, (2004), 2.complexes as antimicrobial agents, Il Farmaco, 54, SERINDAĞ. O, The synthesis of aminobis(methylphosphynes) and their transition metal complexes, PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Leicester,

11 URUS, S., SERİNDAĞ, O., DIĞRAK, M., Synthesis characterization and antimicrobial activies of Cu(I), Ag(I), and Co(II) complexes with ligand dppam, Heteroatom Chemistry, 16, (2005), 6. VICTOR X. JIN, JOHN D. RANFORD, Complexes of platinium(ii) or palladium(ii) with 1, 10-phenantroline and amino acids,inorganica Chimica Acta304(200 22

12 23

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ

SERPİL L KARAKUŞ DANIŞMAN: PROF.DR.OSMAN NDAĞ KARIŞIK IK LİGADLI L GEÇİŞ METAL KMLEKSLERİİ SETEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİİ İCELEMESİ SERİL L KARAKUŞ DAIŞMA: RF.DR.SMA SERİDA DAĞ KASER Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekide üremeleri ile meydana

Detaylı

KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ *

KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ * KATI DESTEĞE TUTTURULMUŞ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ * Synthesis of Solid Supported Phosphine Ligands and Their Metal Complexes Mustafa KELEŞ Kimya Anabilim Dalı Osman SERİNDAĞ

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2

Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi. Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1) (2012) 10-15 Sübstitüye Benzil Grubu İçeren Tetraaminoalkenlerin Üre, Tiyoüre ve Selenoüre Türevlerinin Sentezi Beyhan Yiğit 1*, Bekir Çetinkaya 2 1 Adıyaman

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serpil KARAKUŞ KARIŞIK LİGANDLI GEÇİŞ METAL KMLEKSLERİ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYNU KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

NÜKLEOBAZ İÇEREN KARIŞIK LİGANDLI METAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ SENTEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization

NÜKLEOBAZ İÇEREN KARIŞIK LİGANDLI METAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ SENTEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization ÜKLEBAZ İÇERE KARIŞIK LİGADLI METAL FSFİ KMLEKSLERİ SETEZİ * Synthesis of Transition Metal Complexes with Mixed Ligands and Characterization Belkız AKKUŞ Kimya Anabilim Dalı sman SERİDAĞ Kimya Anabilim

Detaylı

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ

BAZI DİTİYOFOSFONAT -O-ALKİL ESTERLERİNİN PARAMAGNETİK PRASEODİMYUM(III) KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ DÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ FEN DERGİİ (E-DERGİ). 2008, 3(2), 205-210. BAZI DİTİYOFOFONAT -O-ALKİL ETERLERİNİN PARAMAGNETİK PRAEODİMYUM(III) KOMPLEKLERİNİN PEKTROKOPİK İNCELENMEİ Ahmet AYDIN *, Nurcan ACAR

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİN RAPRU MANGAN(III) ASETAT ARACILIĞI İLE ASİMETRİK 2-TRİFLURMETİL DİHİDRFURAN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ Prof. Dr. A. Tarık PEKEL Dr. Mehmet YILMAZ Araş.

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cezmi KAYAN Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fak. / Kimya ODTÜ 2001 Y. Lisans Fen Bilimleri Ens./ Kimya DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YENİ PİGMENT AZO BOYARMADDELERİNİN VE BAKIR, KOBALT VE NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ Synthesis Of New Pigment Azo Dyestuffs And Cobalt, Copper And Nickel Complexes Dilek ÇANAKÇI Kimya Anabilim Dalı Selahattin

Detaylı

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir.

Spektroskopi. Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi Elektromanyetik ışımanın madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Bu etkileşim absorbsiyon (soğurma) ya da emisyon (yayınma) şeklinde olabilir. Elektromanyetik ışımanın

Detaylı

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Fırat Üniv Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv Journal of Science 26(2), 125-1, 20 26(2), 125-1, 20 Özet 2,2-Bis(2-Formilfenoksi)-4,4,6,6-Bis(Spiro(2',2''-Dioxy-1',1''- Bifenilil))Siklotrifosfazenin Schiff

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz ÜNLÜ GEÇİŞ METALİ-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-1 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Her NMR spektrumu bir karmaşık bilgiler topluluğudur. Spektrayı kolaylıkla

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Infrared (IR) ve Raman Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY TİTREŞİM Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içindedir. Molekülde: Öteleme hareketleri, Bir eksen

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10

Dalga boyu aralığı Bölge. Dalga sayısı aralığı (cm. ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 IR spektroskopisi Dalga boyu aralığı Bölge Dalga sayısı aralığı (cm (mm) ) Yakın 0.78-2.5 12800-4000 Orta 2.5-50 4000-200 Uzak 50-1000 200-10 Kızıl ötesi bölgesinde soğurma, moleküllerin titreşme ve dönme

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında:

Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1 1 H NMR İLE KALİTATİF ANALİZ-2 IR ve 1 H NMR ile Yapı Tayini Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, 1 H NMR ile Yapı Tayini Molekül formülü bilinen bir bileşiğin yapısal formülünün bulunmasında: 1.

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi

W(CO){=C=C(H)Si(Me) 3 }(NO)Tp* Sentezi AÜ FE Dergisi Cilt 10, Sayı:2, 82-87 Aralık 2008 W(CO){=C=C()Si(Me) 3 }(O)Tp* Sentezi. MARŞA Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya ölümü Özet W(CO){=C=C 2 }(O)Tp* kompleksinden proton koparılarak

Detaylı

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar

Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar Serüveni 7.ÜNİTE Endüstride -CANLILARDA ENERJİ hidrokarbonlar HİDROKARBONLAR C ve H elementlerinden oluşan bileşiklere denir. Temel element karbondur. KARBON ELEMENTİNİN BAĞ YAPMA ÖZELLİKLERİ Karbon atomları

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ NMR organik bilesiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çesitli çekirdeklerin

Detaylı

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-2. Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi *

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-2. Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi * Vitamin K 3 (2-Metil-1,4-Naftokinon) ün Katalitik Sentezi * Catalytic Synthesis of Vitamin K 3 (2-Methyl-1,4-Naphthoquinone) Serhan URUŞ Kimya Anabilim Dalı sman SERİNDAĞ Kimya Anabilim Dalı ÖZET -metil

Detaylı

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer

Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2) (2013) 71-78 Geranioksi Sübstitüentli Mononükleer Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı*, Ezgi Yılmazer Fırat Üniversitesi,

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Okul Yıl. Doktora Kimya/Anorganik Kimya Dumlupınar Üniversitesi

Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Okul Yıl. Doktora Kimya/Anorganik Kimya Dumlupınar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil İLKİMEN Doğum Tarihi: 13 Ekim 1982 Doğum Yeri: Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan: Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu

Detaylı

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BINAP TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BINA TÜREVİ LİGAND VE RUTENYUM KOMLEKSLERİNİN SENTEZİ, KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of New Binap Derivative Ligand and Their Ruthenium Complexes, Investigation of Their Catalytic

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 AZO BİLEŞİKLERİ İÇEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Synthesis of Metal Complexes Inculuding Azo Compounds and Invastigation of Their Photochromic Properties Bahar

Detaylı

Her madde atomlardan oluşur

Her madde atomlardan oluşur 2 Yaşamın kimyası Figure 2.1 Helyum Atomu Çekirdek Her madde atomlardan oluşur 2.1 Atom yapısı - madde özelliği Elektron göz ardı edilebilir kütle; eksi yük Çekirdek: Protonlar kütlesi var; artı yük Nötronlar

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN POTASYUM HİDROKSİT DESTEKLİ KATALİZÖR VARLIĞINDA BİYODİZEL ELDESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) ÇANAKKALE BOĞAZINDAKİ CHLOROPHYTA ENTEROMORPHA YOSUNUNDAN

Detaylı

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYA BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI ORGANİK KİMYA GRUBU BENZENİN NİTROLANMASINDA GRAFİTİN KATALİZÖR OLARAK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Proje Raporu Proje Ekibi Rebi BARIN İbrahim ŞEN Proje Danışmanı

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-6

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-6 DİKARBOKSİLİK ASİT TÜREVİ LİGANDLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, AZOT VE HİDROJEN GAZI DEPOLAMADA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ 1 Synthesis of Metal Complexes Including Dicarboxylic Acid Moities and

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ YÜKSEK LİSAS TEZİ Belkız AKKUŞ ÜKLEBAZ İÇERE KARIŞIK LİGADLI METAL FSFİ KMPLEKSLERİ SETEZİ KİMYA AABİLİM DALI ADAA, 2009 ÇUKURVA ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ

Detaylı

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ

FOSFAZENLER. Prof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZELER rof. Dr. Adem KILIÇ FOSFAZE BĠLEġĠĞĠ EDĠR? Fosfor bileşikleri ile azotlu nükleofillerin reaksiyonlarından fosfor azot bağı bulunduran bileşikler oluşur. Fosfor-azot arasında çift bağ bulunduran

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI

TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİFİZİK,KİMYA,BİYOLOJİ-VE MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI ÇALIŞTAY 2009-1 TÜSSİDE-GEBZE 15-22 HAZİRAN 2009 GRUP KATALİZÖR ERDOĞAN DURDU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat AYDEMİR Doğum Tarihi: 05.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fak. / Kimya Öğr. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AMİNLER SEKONDER AMİN

AMİNLER SEKONDER AMİN AMİNLER (ALKİLLENMİŞ AMONYAK) AMİNLER (RNH 2 )PRİMER AMİN TERSİYER AMİN(R 3 N) SEKONDER AMİN R 2 NH Aminler Alkillenmiş Amonyak olarak tanımlanır. Azot Atomuna bağlı 2 tane H atomu varsa(bir tane alkil

Detaylı

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ)

KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ ANALİZİNDE KULLANILAN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER (QSAR PARAMETRELERİ) -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2017 QSAR nedir, ne için ve nerede kullanılır? Kemometriklerin

Detaylı

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether

Synthesis of Some New Precursors of Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ether D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 9, 128-134 (2007) DİBENZO VE DİBENZODİAZA CROWN ETER PREKÖRSÖRLERiNDEN N,N'-BiS-(2-KARBOKSi-4,6- DiNiTROFENİL)- 1,2-DİAMİNOETANIN SENTEZLENMESİ Synthesis of Some

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye

BAZI N-ALKİL NÎTRO ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI. (*) Dicle Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye BAZI N-ALKİL NÎTR ANTRANÍLÍK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI HaJil HŞGÖREN (*) ve Giray T PAL (**) (*) Dile Üniversitesi Fen-]5debiyat Fakültesi Kimya Bölümü Diyarbakır-Türkiye (**) Dile Öniu, Eğitim FaJültesi

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Giriş NMR organik bileşiklerin yapılarının belirlenmesinde kullanılan en güçlü tekniktir. Çok çeşitli çekirdeklerin çalışılmasında kullanılabilir : 1 H 13 C 15

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

Elektronun haraketi sonunda magnetik alana konan madde magnetik özellik kazanır.

Elektronun haraketi sonunda magnetik alana konan madde magnetik özellik kazanır. MAGNETİK ÖZELLİKLER Orbitallerinde çiftlenmemiş elektronu bulunan maddeler paramanyetik, bütün elektronları orbitallerde çiftlenmiş olarak bulunan maddeler ise diyamanyetik özellik gösterirler. Paramanyetik

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin

amonyak primer amin sekonder amin tersiyer amin DENEY 9-Bölüm 1 AMĐNLE VE DĐAZONYUM BĐLEŞĐKLEĐ Genel Prensipler Aminler amonyak üzerindeki hidrojenlerin organik gruplar ile değiştirilmesi sonucu türetilen organik bazlardır. Değiştirilen hidrojenlerin

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-4 MODİFİYE GLİKOZ BAĞLI YENİ AMİNOMETİLFOSFİN VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ The New Amınomethylphosphıne Lınked Glucose And Theır Synthesıs Of Metal

Detaylı

2-AMİNOMETİLPİRİDİN ESASLI YENİ OKSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

2-AMİNOMETİLPİRİDİN ESASLI YENİ OKSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Aminometilpiridin Esaslı Yeni ksim Bileşiği ile.yenikaya, M. Demir,.İlkimen 2-AMİMETİLPİRİDİ ESASLI YEİ KSİM BİLEŞİĞİ İLE METAL KMPLEKSLERİİ SETEZİ VE KARAKTERİZASYU engiz YEİKAYA 1, Mustafa DEMİR 2, alil

Detaylı

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur).

1. İskelet yapısını çiziniz. H ve F daima uç atomlardır. En düşük iyonlaşma enerjisine sahip element merkez atomudur (bazı istisnalar mevcuttur). 5.111 Ders Özeti #11 Bugün için okuma: Bölüm 2.7 (3. Baskıda 2.8) Rezonans ve Bölüm 2.8 (3. Baskıda 2.9) Formal Yük. Ders #12 için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10) Radikaller ve Biradikaller, Bölüm 2.10

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. EVŞEİ ACI BEKTAŞ VELİ ÜİVEİTEİ FE BİLİMLEİ ETİTÜÜ KİMYA AABİLİM DALI ÇOK DİŞLİ TİYOÜE TÜEVİ LİGADLAI VE BULAI METAL KOMPLEKLEİİ ETEZİ VE KAAKTEİZAYOU Tezi azırlayan asan ÇELİK Tez Danışmanı Prof.

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and atural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 1 Araştırma Makalesi / Research Article SYTHESIS AD CHARACTERIZATIO OF A EW AMIOPHOSPHAZAE

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

4-[(2-HİDROKSİETİLİMİNO)METİL]BENZEN-1,3- DİOL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MODİFİKASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 167-176, 2008 4-[(2-HİDRKSİETİLİMİN)METİL]BENZEN-1,3- DİL ÜN SENTEZİ, YAPI AYDINLATMASI, MDİFİKASYNU VE ELEKTRKİMYASAL DAVRANIŞLARININ

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu)

KİMYA-IV. Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) KİMYA-IV Alkoller, Eterler ve Karbonil Bileşikleri (6. Konu) Alkoller Bir alkil grubuna (R-) bir hidroksil (-OH) grubunun bağlanmasıyla oluşan yapılardır. Genel formülleri R-OH şeklindedir. Alkollerin

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü Sayfa 1 1. Genel Bilgiler 100 g örnekte bulunan serbest asitleri nötrleştirmek için harcanan ayarlı baz (sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit) çözeltisinin hacminin bulunmasıdır. 2. Asitlik Cinsi Örneklerin

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BUADA ÖZET BİLGİ VEİLMİŞTİ. DAHA AYINTILI BİLGİ İÇİN VEİLEN KAYNAK KİTAPLAA BAKINIZ. KAYNAKLA 1) P. Volhardt, N. Schore; rganic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E. Craine,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül SERTEKİN ETİLENDİAMİN İÇEREN Ni(II), Co(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI KİMYA ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı

Oktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (1) (2013) 28-37 ktakis-[4-(1,2,4-triazol-1-il) fenoksi] Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Ayşegül Yazıcı *, Ayşe Avcı * Fırat

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002 EK-6 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Zuhal YOLCU 2. Doğum Tarihi : 16.10.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması

PROTEİNLER. -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler. -Aminoasitler. --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması PROTEİNLER -Proteinlerin Yapısında Bulunan Elementler -Aminoasitler --Kimyasal Yapılarına Göre Amino Asitlerin Sınıflandırılması - Esansiyel olan veya olmayan amino asitler -Proteinlerin Kimyasal Özellikleri

Detaylı

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water

AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water AŞIRI ISITILMIŞ SU ORTAMINDA DİELS-ALDER REAKSİYONLARININ İNCELENMESi* Investigation of Diels-Alder Reactions ın Subcritical Water Reşit YILDIZ Kimya Anabilim Dalı E.Sultan GİRAY Kimya Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI NİŞASTA-AKRİLİK ASİT GRAFT KOPOLİMERLERİN Pb 2+ VE Cu 2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Sibel KELEŞ, Gamze GÜÇLÜ İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320

Detaylı

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I

*BENZOİLASETON-ETİLENDİİMİN VE PROPİLENDİİMİN NİN Cu(II) VE Ni(II) İLE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMAS 1 I Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 ilt:26-1 *BEZİLASET-ETİLEDİİMİ VE PRPİLEDİİMİ İ u(ii) VE i(ii) İLE KMPLEKSLERİİ AZIRLAMAS 1 I Benzoylacetone-Ethylenediimine And Propylenediimine, Preparetion

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI

NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NÜKLEOFİLİK YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI NEGATİF BİR İYON VEYA PAYLAŞILMAMIŞ ELEKTRON ÇİFTİ BULUNAN NÖTRAL BİR MOLEKÜL OLARAK BİLİNEN NÜKLEOFİL, ORGANİK BİR SUBSTRATTAN AYRILAN GRUBUN YERİNİ ALIR. NÜKLEOFİLİK

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ATIKLARIN AKIŞKAN YATAKTA PİROLİZİ Şeyda ALTAŞ, İlknur KAYACAN, Özkan Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Maltepe 657 Ankara ÖZET Yapılan

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 1. YAZILI Soru Puan BAŞARILAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOPLAM 100 1. Açık formülü olan bileşiğin genel

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 7: ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ÇÖZELTİ VE TÜRLERİ Eğer bir madde diğer bir madde içinde molekül, atom veya iyonları

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler)

Biyokimya. Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Biyokimya Biyokimyanın tanımı ve önemi Organizmanın elementer yapısı Canlılık Su Kovalent olmayan bağlar (intermoleküler etkileşimler) Bölüm 1: Biyokimya ve önemi: 1. Biyokimya tanımı, önemi ve boyutsal

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMİN ASİTLERDEN TÜRETİLEN BAZI SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE METAL KMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ Uğur BAĞKESİCİ YÜKSEK LİSANS Kimya Anabilim Dalı Kasım-2016

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR T.C. BÜLET ECEVİT ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PRJESİ KESİ RAPR PRJE 2010-13-02-04 PRJEİ ADI Benzimidazol Substitüe Ligandların Sentezi ve Kompleks Bileşikleri Unvanı Adı-Soyadı (Proje yöneticisi) Unvanı

Detaylı

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler

Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Bolum 11&12 Eterler, Epoksitler, Sülfitler Giriş Eter Formülü R--R (R ve R alkil veya aril). Simetrik ve asimetrik olabilir Örnekler: C 3 C 3 C 3 2 Yapı ve Polarite Eğik moleküler geometri ksijen sp 3

Detaylı