YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU"

Transkript

1 YMN62 SICAKLIĞA DUYARLI YENİ POLİMERLER İLE ÇAPRAZ BAĞLI HİDROJEL MATRİKS SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU M. Şölener 1, E. Uğuzdoğan 2, Ş.T. Çamlı 3, S. Patır 4, M. Nurbaş 1, O. S. Kabasakal 1, E. B. Denkbaş 3, A. Tuncel 5 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Batı-Meşelik, Eskişehir e-posta: 2 Pamukkale Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Denizli 3 Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Beytepe, Ankara 4 Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Bölümü, Beytepe, Ankara 5 Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Beytepe, Ankara e-posta: ÖZET Akriloil klorür ile uygun amin arasındaki nükleofilik sübstitüsyon reaksiyonu sonucu N-alkilakrilamid türü monomerler sentezlenmiş ve elde edilen monomerlerin yapısal karakterizasyonu için H-NMR ve FTIR spektrumları alınmıştır. Çalışmaların ikinci bölümünde jel matrislerin sentezlenmesine geçilmiştir. Sıcaklığa duyarlı çapraz bağlı polimerik jeller yığın polimerizasyonu yöntemiyle elde edilmiştir. Polimerizasyon deneylerinde potasyum persülfat/tetrametilendiamin (KPS/TEMED) çifti redoks başlatıcı sistemi olarak, N,N-metilenbisakrilamid (MBA) çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Deneylerde, başlatıcı, monomer, seyreltici ve çapraz bağlayıcı derişimleri değiştirilerek, farklı sıcaklığa duyarlık özelliklerine sahip çapraz bağlı jel matrisler elde edilmiştir. Elde edilen jel matrislerin sıcaklığa duyarlılığı, sulu ortamda denge su içeriklerinin sıcaklıkla değişimi davranışları incelenerek belirlenmiştir Anahtar Kelimeler: sıcaklığa duyarlı polimerler; alt kritik çözünme sıcaklığı, N-alkilakrilamidler, NIPA. 1. GİRİŞ Çapraz bağlı hidrojel matrisler enzim immobilizasyonu, hücre kültürü ve afinite kromatografisi gibi biyoteknolojik uygulamalarda destek materyali olarak yaygın şekilde kullanılmaktadırlar. Sıcaklığa duyarlı hidrojeller genellikle n-izopropilakrilamid kullanılarak elde edilmektedir [1-10]. Sıcaklık kontrolu ile hidrojel matriks içerisinde difüzyon hızının ve matriks hidrofilitesinin ayarlanabilmesi bu tür yapıların en önemli avantajları olarak tanımlanabilir. İzopropilakrilamid yanında, dietilakrilamid, izopropilmetakrilamid ve

2 piperidinoakrilamid biyoteknolojik uygulamalarda yaygın olarak kullanılabilecek hidrojel türleri olarak görünmektedir. Hidrojeller bir çapraz bağlayıcı varlığında genellikle düşük sıcaklıkta yürütülen blok polimerizasyonu yöntemleri ile üretilmektedir. Bu çalışmada henüz literatürde olmayan sıcaklığa duyarlı yeni hidrojeller elde edilmiş ve üretim koşullarının fonksiyonu olarak uyarı-cevap davranışları sulu ortamda incelenmiştir. 2. DENEYSEL Çalışmada kullanılan yeni alkilakrilamid türü monomerler akriloil klorür ile uygun aminden nükleofilik sübstitüsyon raksiyonu ile sentezlenmiştir. Çalışmada amin olarak; 2- metoksietilamin, 3-metoksipropilamin, 3-etoksipropilamin ve siklopropilamin kullanılmıştır. Böylece; N-metoksietilakrilamid, N-metoksipropilakrilamid, N-etoksipropilakrilamid ve siklopropilakrilamid monomerleri sentezlenmiştir. Bu monomerlerden potasyum persülfat/tetrametiletilendiamin redoks sistemi ile, çapraz bağlayıcı olarak metilenbis-akrilamid (MBA) varlığında, düşük sıcaklıkta yığın polimerizasyonu yöntemi kullanılarak, hidrojel formunda materyaller elde edilmiştir. Farklı polimerizasyon koşulları ile üretilen hidrojel matrislerin sıcaklık ile faz geçiş davranışı gravimetrik yöntemle incelenmiştir. Bu inceleme ile hidrojellerin denge şişme oranlarının sıcaklıkla değişimi belirlenmiştir. 2.1 Başlatıcı Derişiminin Çapraz Bağlı Jellerin Sıcaklık Duyarlığına Etkisi Sıcaklığa duyarlı jel matrislerin sentezi için başlatıcı olarak KPS kullanılmıştır. + 4 o C değerinde yapılan polimerizasyonlarda ayrıca hızlandırıcı olarak TEMED kullanılmıştır. Bu gruptaki deneylerde başlatıcı derişimi iki farklı düzeyde değiştirilmiştir. Her iki başlatıcı derişimi için TEMED'in stokiyometrik miktarının oldukça fazlası (yaklaşık 4 katı) kullanılmıştır. Böylece her iki başlatıcı derişimi için KPS'in etkin bir hızla serbest radikal oluşturması sağlanmıştır. Kullanılan başlatıcı derişimlerinden ilki (6 mg/ml) sıcaklığa duyarlı polimerik jel sentezinde yaygın olarak kullanılan bir değerdir. Başlatıcı derişiminin değiştirildiği deney grubu için kullanılan polimerizasyon koşulları Çizelge 1 de verilmektedir. Çizelge 1. Farklı başlatıcı derişimleri ile sıcaklığa duyarlı jellerin eldesinde kullanılan polimerizasyon koşulları Monomer (mg/ml) MBA(mg/mL) KPS (mg/ml) TEMED (mg/ml) , ,8 Şekil 1 e bakıldığında elde edilen bütün jel matrisler için sıcaklığa duyarlı davranış gözlenmektedir. Başlatıcı derişiminin sentezlenen jellerin sıcaklığa duyarlılık davranışı üzerinde etkili bir polimerizasyon koşulu olmadığı görülmektedir. Farklı iki başlatıcı derişimiyle sentezlenen jellerin sabit sıcaklıktaki denge su içeriği birbirine oldukça yakın olup, gözlenen değişim, denge şişme oranının tayini için kullanılan gravimetrik yöntemin olası hata sınırları içerisinde yer almaktadır. Şekil 1 de (A ve B) ilk iki jel örneğinde (poli(metoksietilakrilamid) ve poli(metoksipropilakrilamid)) denge şişme oranının sıcaklıkla lineer bir düşüş göstermesi dikkat çekicidir. Ancak bu örnekler ile çalışılan maksimum sıcaklık değerinde (80 o C) ulaşılan

3 denge şişme oranlarının oldukça yüksek olması dikkati çekmektedir. Bir başka deyişle PMEA ve PMPA yapıları ile çalışılan en yüksek sıcaklıkta dahi tam kasılmış duruma ulaşılamamıştır. Şekil 1 kapsamında verilen poli(n-(3-etoksipropil)akrilamid) ve poli(siklopropilakrilamid) jelleri için, denge şişme oranının sıcaklıkla değişiminin, -yaygın olarak kullanılan sıcaklığa duyarlı polimerik jellerde olduğu gibi-, "S" şeklinde bir eğri oluşturması dikkati çekmektedir. Bu jeller için düşük sıcaklık bölgesinde jelin tam şişmiş olduğu durumda denge şişme oranı 10 g/g değerine eşit veya bunun üzerinde iken, tam kasılma durumunda bu değer 2 g/g civarına veya bunun altına düşmektedir. Poli(N-(3-etoksipropil)akrilamid) ve poli(siklopropilakrilamid) in poli(metoksietilakrilamid) ve poli(metoksipropilakrilamid)'e kıyasla sıcaklık duyarlığı çok daha iyidir. Şekil 1. Farklı başlatıcı derişimleri ile elde edilen çapraz bağlı jellerin denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi (A) poli(n-(2-metoksietil)akrilamid), (PMEA), (B) poli(n-(3- metoksipropil) akrilamid), (PMPA), (C) poli(n-(3-etoksipropil)akrilamid), (PEPA), (D) poli(n-siklopropilakrilamid), (PCPA). 2.2 Monomer Derişiminin Çapraz Bağlı Jellerin Sıcaklık Duyarlığına Etkisi Farklı monomer derişimleri ile sıcaklığa duyarlı jellerin eldesinde kullanılan polimerizasyon koşulları Çizelge 2 de verilmektedir. Buna göre iki farklı monomer derişimi ile çalışılmıştır. Bunlardan ilki sıcaklığa duyarlı jel hazırlamada literatürde yaygın olarak kullanılan bir değerdir. Genellikle jelin mekanik dayanımı kullanılan monomer derişimi ile orantılıdır. Bu değerin altına inildiği durumda mekanik dayanımı yüksek jel sentezi çoğunlukla mümkün değildir. Buna karşılık, diğer derişim ise yüksek monomer derişimi olarak kabul edilebilir. Farklı monomer derişimleri ile elde edilen çapraz bağlı jellerin denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi Şekil 2 de verilmektedir. Sentezlenen bütün jeller için monomer derişiminin sabit sıcaklıktaki denge şişme oranı üzerinde etkili bir parametre olduğu görülmektedir.

4 Çizelge 2. Farklı monomer derişimleri ile sıcaklığa duyarlı jellerin eldesinde kullanılan polimerizasyon koşulları Monomer (mg/ml) MBA(mg/mL) KPS (mg/ml) TEMED (mg/ml) , ,8 Sıcaklık duyarlığı yüksek PCPA ve PEPA jeller için monomer derişiminin artışı ile özellikle düşük sıcaklık bölgesinde jelin denge şişme oranı önemli ölçüde azalmıştır. Jelin kasıldığı yüksek sıcaklık bölgesinde ise monomer derişimi denge şişme oranı üzerinde fazla etkili değildir. Buna karşılık sıcaklık duyarlığı bağıl olarak daha az olan PMEA, PMPA jelleri için monomer derişimi denge şişme oranı üzerinde 4-80 o C aralığında etkili olmaktadır. Şekil 2. Farklı monomer derişimleri ile elde edilen çapraz bağlı jellerin denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi (A) poli(n-(2-metoksietil)akrilamid), (PMEA), (B) poli(n-(3- metoksipropil) akrilamid), (PMPA), (C) poli(n-(3-etoksipropil)akrilamid), (PEPA), (D) poli(n-siklopropilakrilamid), (PCPA). 2.3 Çapraz Bağlayıcı Derişiminin Çapraz Bağlı Jellerin Sıcaklık Duyarlığına Etkisi Farklı çapraz bağlayıcı derişimleri kullanılarak sentezlenen jellere ait polimerizasyon koşulları Çizelge 3 te verilmektedir. Buradan görüldüğü gibi çapraz bağlayıcı derişimi üç farklı düzeyde değiştirilmiştir. Farklı çapraz bağlayıcı derişimleri ile elde edilen jellerin denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi Şekil 3 de verilmektedir. Şekil 3 den görüldüğü gibi çalışılan bütün jeller için sabit sıcaklıktaki denge şişme oranı beklendiği şekilde artan çapraz bağlayıcı derişimi ile azalmıştır. Sıcaklık duyarlığı yüksek olan PCPA, PEPA jelleri için bu etkinin özellikle düşük sıcaklık bölgesinde daha net olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Buna karşılık sıcaklık duyarlığı düşük olan jellerde sabit sıcaklıktaki denge şişme oranı 4-80 o C aralığındaki bölgede artan çapraz bağlayıcı derişimiyle orantılı olarak azalma göstermektedir.

5 Çizelge 3. Farklı çapraz bağlayıcı derişimleri ile sıcaklığa duyarlı jellerin eldesinde kullanılan polimerizasyon koşulları Monomer (mg/ml) MBA(mg/mL) KPS (mg/ml) TEMED (mg/ml) , , ,8 Şekil 3. Farklı çapraz bağlayıcı derişimleri ile elde edilen jellerin denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi, Monomer derişimi:125 mg/ml, (A) poli(n-(2-metoksietil)akrilamid), (PMEA), (B) poli(n-(3-metoksipropil) akrilamid), (PMPA), (C) poli(n-(3- etoksipropil)akrilamid), (PEPA), (D) poli(n-siklopropilakrilamid), (PCPA). 2.4 İyonik Gücün Çapraz Bağlı Jellerin Sıcaklık Duyarlığına Etkisi İyonik gücün sıcaklığa duyarlı jelin denge şişme oranına etkisini gözleyebilmek amacıyla kullanılan jellerin sentezi Çizelge 4 de verilen polimerizasyon koşulları ile yapılmıştır. Çizelge 4. Farklı iyonik güç değerlerinde denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi için hazırlanan jele ait polimerizasyon koşulları Monomer (mg) MBA(mg/mL) KPS (mg/ml) TEMED (mg/ml) ,8 Farklı iyonik güç değerlerine sahip ortamlar distile su ile hazırlanmış ve ortamın iyonik gücü NaCl kullanılarak ayarlanmıştır. Klasik jel davranışında sabit koşullarda ortam iyonik gücünün artışı ile jelin denge şişme değerinde bir azalmanın oluşması beklenir. Şekil

6 4 e bakıldığında çok fazla olmamasına rağmen PMEA jelinin bu davranışı gösterdiği görülmektedir. Ancak PCPA jelinin belirli bir sıcaklıktaki denge şişme değerinin ortam iyonik gücünün değişiminden aynı oranda etkilenmediği gözlenmiştir. Ancak gerek PMPA gerekse PEPA jellerde iyonik gücün sabit sıcaklıktaki denge şişme oranı üzerinde bariz olarak etkili olduğu görülmektedir. Şekil 4. Farklı iyonik güç değerlerinde denge şişme oranının sıcaklıkla değişimi (A) poli(n- (2-metoksietil)akrilamid), PMEA, (B) poli(n-(3-metoksi-propil)akrilamid), PMPA, (C) poli(n-(3-etoksipropil)akrilamid), PEPA, (D) poli(n-siklopropilakrilamid), PCPA. 3. SONUÇLAR Sentezlenen hidrojeller içerisinde en yüksek sıcaklık duyarlığı poli(etoksipropilakrilamid) ve poli(siklopropilakrilamid) ile elde edilmiştir. Poli(metoksietilakrilamid) ve poli(metoksipropilakrilamid) için elde edilen denge şişmeoranının sıcaklığa bağımlığı önceki iki yapıya göre daha zayıftır. Artan başlatıcı derişimi ile sentezlenen hidrojellerin sıcaklık duyarlılığının arttığı bulunmuştur. Polimerizasyon sırasında kullanılan çapraz bağlayıcı derişiminin artışı hidrojellerin sıcaklık duyarlığında azalmaya neden olmuştur. 4. KAYNAKLAR [1] Idziak I, Avoce D, Lessard D. (1999) Macromolecules 32:1260. [2] Baltes T, Garret-Flaudy F, Freitag R. (1999) J Polym Sci Pol Chem 37: [3] Sanchez MS, Hanykova L, Ilavsky M, Pradas MM (2004) Polymer 45: [4] Duracher D, Elaissari A, Pichot C (1999) Colloid Polym Sci 277: 905. [5] Taylor LD, Cerankowski LD (1975) J Polym Sci Pol Chem 13: [6 ]Schild HG, Tirrel DA (1990) J Phys Chem 94: [7] Inomata H, Saito S (1993) Fluid Phase Equilibr 82:291. [8] El-Ejmi AAS, Huglin MB (1997) Eur Polym J 33:1281. [9] Kuramoto N, Shishido Y (1998) Polymer 39: 669. [10] Plate NA, Lebedeva TL, Valuev LI (1999) Polym J 31: 21.

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT)/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet POLİ(AKRİLAMİD-KO-SODYUM AKRİLAT/BENTONİT NANOKOMPOZİT HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Gülşah Yaşar a, Selva Çavuş*, İsmail Aydın a a Reoloji Laboratuvarı *İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 2013-YL-033 MANYETİK HİDROJELLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İsmail BAYRAKTAR Tez Danışmanı:

Detaylı

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU

POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜCRELERİNİN TRANSFEKSİYONU YMN40 POLİKATYONİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK PRİMER DÜZ KAS HÜRELERİNİN TRANSFEKSİYONU N. Türkoğlu, G. Güven, T. Kutsal, E. Bişkin Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi

Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi kademik Bilişim - XIII. kademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 4 Şubat 0 İnönü Üniversitesi, Malatya Fotoçaprazbağlı Hema Hi drojelleri n Di nami k Şi şme Davranışının Modellenmesi S. Ç. Odabaş, G. Özevci,

Detaylı

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi

Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Polipropilen /Termoplastik Poliüretan Harmanlarının Hazırlanması ve Uyumluluklarının İncelenmesi Nevra Ercan,Ahmet Kaşgöz,Mehmet Ali Gürkaynak İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü n.ercan@isnet.net.tr

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008

20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (2), 217-222, 2008 20 (2), 217-222, 2008 Transdermal Uygulamalar İçin Glumikron Yüklü Agaroz Hidrojellerinin Hazırlanması ve Kontrollü

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI

2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI 2', 5'-ADP SEPHAROSE 4B LĐGANDI KULLANILARAK NADPH ve NADP + YĐ KULLANAN BAZI ENZĐMLERĐN AFĐNĐTE KROMATOGRAFĐSĐ ĐLE SAFLAŞTIRILMASI S1 Ö.Đrfan KÜFREVĐOĞLU, Mehmet ÇĐFTCĐ Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3)

Delikli Nano CaCO3 Üretimi. (Production of Hollow Nano CaCO3) Delikli Nano CaCO3 Üretimi (Production of Hollow Nano CaCO3) Sevgi KILIÇ ÖZDEMİR ve Ekrem OZDEMIR * Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, Izmir, 35430-Türkiye ( * e-mail: ekremozdemiryte.edu.tr)

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» * ANKARA

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI

POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI POLİ(PİROL-KO-O-ANİSİDİN) KAPLI PASLANMAZ ÇELİĞİN KLORÜRLÜ ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI Süleyman YALÇINKAYA, Tunç TÜKEN, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Özet: Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 28 (3) 33-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme Performansının

Detaylı

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi Fen

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması

Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı Üretiminde Kullanılması ÖZET: Bu çalışmada, atık malzeme olan mermer ve uçucu külün kilitli parke taşı üretiminde kullanılması araştırılmıştır. Çalışmada,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri

Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Isıl İşlem Görmüş Lifli Betonlarda Gerilme Şekil Değiştirme İlişkileri Osman Ünal Yrd.Doç.Dr.AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü AFYONKARAHİSAR (272)2281311/345 unal@aku.edu.tr Mehmet Uyan

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans Tezi T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi 2-(4-KLORO-1-NAFTİLOKSİ)-2-OKSOETİL METAKRİLAT IN 2-(DİETİLAMİNO) ETİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ

METİL METAKRİLATIN İZO-BÜTİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 3A0005 NATURE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: March 2009 Series : 3A ISSN : 1308-7304 2009

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı