ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?"

Transkript

1 Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý OBAMA KAZANDIYSA KAZANDI, BANA NE sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Aksa dumaný soluyabilirsiniz. Temizdir! Erdoðan Baybars MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Ali Osman GANGNAM DANSI Dolgun Dalgýçoðlu EVET BU BÝR ÝSYANDIR Mehmet Levent CLINT EASTWOOD'A KARÞI MADONNA Elvan Levent Lefkoþa Belediyesi'ndeki krizle ilgili olarak Ýrsen Küçük daha önce vermediði tavizi verdi ve geri adým attý, ancak Belediye Emekçileri Sendikasý bu adýmý deðerlendirmedi ve 'kelle talebi'ni yineledi... Temizlik için gecesini gündüzüne katar tarak ak canla baþla çalýþan Dana haksýz eleþtirilerden bunaldý... Dana da isyan etti "Keþke Lefkoþa dýþýndaki çevreye de bu kadar duyarlýlýk olsa..." diyen Kemal Deniz Dana, bundan sonra toplanan çöplerin doðrudan Güngör Çöplüðü'ne taþýnacaðýný söyledi... Temizlik konusunda restoranlarý da uyaran Dana, "Bu zor günde kimse kusura bakmasýn... Birileri para kazanacak diye günde 5 kez kapýsýnýn önünü temizlememizi beklememeli" dedi sayfada Ýrsen Küçük 194 belediye çalýþanýnýn devlette istihdamýný kabul etti... Sendikadan ret Dün UBP'li belediye meclis üyeleriyle görüþen Ýrsen Küçük, þartlarýný kabul ettiðini onlara bildirdi ve 194 belediye çalýþanýnýn devlette istihdam edileceðini söyledi. Küçük'ün bu kararý Bakanlar Kurulu ile mukayyitlik tarafýndan da onaylandý ve durum daha sonra sendikaya bildirildi, ancak sendika bunu reddetti ve Cemal Bulutoðlularý istifa etmedikçe hiçbir þeyi kabul etmeyeceðini açýkladý... Daha önceki grev ve eylemde Cemal Baþkan'ýn dönüþüne itiraz etmeyen ve hatta yeniden onunla birlikte çalýþmaya baþlayan sendikanýn, baþkanýn istifasýnda þimdi neden direttiði merak konusu oldu... Hükümetin attýðý geri adýmýn karþýlýk görmemesinin Lefkoþa'daki sorunu daha da derinleþtireceði sanýlýyor... Çöp sorununu siyasi bir malzeme haline getirenler bu bataklýk sayesinde prim yapmaya mý çalýþýyorlar? Lapta'da yürekler yandý... Arabanýn çarptýðý çocuk öldü Dün Lapta'da meydana gelen kazada Mehmet Dolmacý'nýn kullandýðý aracýn çarpmasý sonucu 2 yaþýndaki Esmenaz Uçardoðan yaþamýný yitirdi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta 2. sayfada Artemis davasý Çelik puro makasýný gördüm Dünkü duruþmada tanýklýk yapan Ramazan Evren, Casino Müdürü Hakan Atýcý'nýn çelik puro makasý ile Mehmet Bal'ý nasýl tehdit ettiðini gördüðünü söyledi... Sanýklarýn avukatý Erdal Öncü hala Mehmet Bal ile arkadaþlarýný gazetemizle birlikte para koparmaya çalýþmakla suçluyor!.. Dünkü yayýnýmýzdan sonra polis duruþma salonunda olaðanüstü önlemler aldý sayfada Kurultay davasý Küçük tanýk olarak dinlendi, esas duruþma gelecek hafta sayfada

2 KUZU ÇALAN GENÇ ARANIYOR Gazimaðusa'da bir aðýldan kuzu çaldýðý tespit edilen bir genç aranýyor. Polis bültenine göre, önceki gece saat 23.00'te Hasan Küpeli'nin aðýlýndan bir erkek kuzu çalan 17 yaþýndaki E.M'nin bulunmasý için soruþturma sürüyor. ARIZALI OLMAYAN ARABA ÝÇÝN PARA ALDI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da, arýzalý olmayan aracýn tamiri için Tahir Ünsalan'dan 50 TL alan bir kiþi de tutuklandý. Polis bültenine "sahtekarlýkla para temini" baþlýðýyla giren olay, 28 Ekim akþamý meydana geldi. 43 yaþýndaki O.A, aracýnýn arýzalý olduðunu söyleyerek yalan beyanda bulundu ve Tahir Ünsalan'dan 50 TL para aldý. "EÞÝME ÝLAÇ ALACAÐIM" DÝYEREK 35 LÝRA DOLANDIRDI Ameliyat olan eþine ilaç almak için sahtekarlýkla bir kiþiden 35 TL aldýðý için aranan 60 yaþýndaki N.P. de tutuklandý. Olay 4 Kasým Pazar günü Gazimaðusa'da meydana gelmiþti. SPOR KULÜBÜNDE POKERÝZE Girne'de bir spor kulübünün binasýnda yapýlan kontrolde ise, para karþýlýðý pokerize oynayan yaþlarý 60 ve üzerinde olan 5 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. VADÝLÝ'DE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmalarý nedeniyle, bugün Vadili köyü ve bölgedeki tesislere elektrik enerjisi verilemeyecek. Kýb-Tek Bölge Amirliðinden yapýlan açýklamaya göre, kesinti 09:00-17:00 saatleri arasýnda yapýlacak. HAVA DURUMU Ülkede bugünden itibaren gök gürültülü saðanak yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin son tahminlerine göre, bugünden itibaren bir haftalýk sürede bölge alçak basýnç sistemiyle genellikle üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Hava, hafta sonuna kadar saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðmurlu; hafta sonu yer yer saðanak yaðmurlu ve çarþambaya kadarki üç günde ise açýk geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimler ve sahillerde bugün 26-28; diðer günlerde santigrat derece dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar, periyodun ilk yarýsýnda Güney ve Batý; ikinci yarýsýnda Kuzey ve Batý yönlerden orta kuvvette, yaðýþ alan günlerde Kuvvetli esecek. YEMLÝK ARPANIN KÝLOSU 0.60 TL'YE YÜKSELDÝ Yemlik arpanýn satýþ fiyatý 0.52 TL'den 0.60 TL'ye yükseltildi. Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Raðýb Ratib yazýlý açýklamasýnda, kurum yönetim kurulunun, yemlik arpa satýþ fiyatýný yarýndan geçerli olmak üzere kilosu 0.60 TL olarak yeniden belirlediðini duyurdu. TELSÝM GENEL MÜDÜRÜ RASÝM KARAS KKTC Telsim Genel Müdürlüðüne, Vodafone Türkiye organizasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi bölümüne liderlik eden Rasim Karas getirildi. KKTC Telsim'den verilen bilgiye göre, KKTC Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay ise, Türkiye Vodafone Terminal Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak atandý. Artemis iþkence davasý "Çelik puro makasýný gördüm" Kaya Artemis Otel'de 24 Nisan 2011 tarihinde casino þoförü Mehmet Ba'lýn ciddi bir þekilde darp edilmesi ve iþkenceye uðramasý ile ilgili olarak açýlan davaya dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi... Aralarýnda Casino Müdürü Hakan Atýcý da bulunan ve tutuklu olarak yargýlanan 8 sanýk dün yeniden yargý önüne çýkarýldý. Dünkü duruþmada Dr. Mustafa Asoðlan, Dr. Mehmet Þenol, Dr. Hasan Oktay, Polis Memuru Mustafa Ersözlü, Artemis güvenlik görevlisi Ramazan Evren, Turkcell çalýþaný Özlem Çetinel tanýk olarak dinlendi. RAMAZAN EVREN Dünkü duruþmaya damgasýný vuran Ramazan Evren oldu... Olayýn görgü tanýkalrýndan biri olan Ramazan Evren verdiði yeminli þahadette, çelik puro makasý ile Hakan Atýcý'nýn Mehmet Bal'ý nasýl tehdit ettiðini gördüðünü söyledi. Sanýk avukatý Erdal Öncü dünkü duruþmada da yine gazetemizle ilgili yalanlara baþvurdu ve Ramazan Evren'i de 'Afrika' gazetesiyle iþbirliði yapmakla suçlamaya kalktý. Savunmasýný maðdur tarafýn 'para koparma' yalaný üzerine kuran Erdal Öncü, gazetemizin de bu ortaklýða dahil olarak yayýn yaptýðýný iddia etti... Mahkeme heyetinin gazetemize atýlan bu çamuru nasýl deðerlendireceði merak ediliyor. Davaya bugün devam edilecek. Bugün tüm tanýklarýn dinlenmesinin tamamlanmasý ve davanýn karara kalmasý bekleniyor. Lapta'da yürekler yandý 2 yaþýndaki çocuk kazada yaþamýný yitirdi Lapta'daki trafik kazasýnda Esmenaz Uçardoðan adlý 2 yaþýndaki bir kýz çocuðu yaþamýný yitirdi. Kaza, dün sabah saat 09:00'da eski Lapta Huzurevi bölgesi Manolya Sokak'ta Mehmet Dolmacý'nýn kullandýðý HC 807 plakalý aracýn Esmenaz Uçardoðan'a çarpmasý sonucu meydana geldi. Kazanýn, anne Gülnaz Uçardoðan'ýn çocuðu Esmenaz ile birlikte Taner Dolmacý ile sohbet ederken, o esnada baþka bir þahýsla sohbet eden market ve sera iþletmecisi Mehmet Dolmacý'nýn hareket ettirdiði HC 807 plakalý pikap aracýn Esmenaz Uçardoðan'a çarpmasý sonucu meydana geldiði öðrenildi. Meydana gelen kazada Esmenaz Uçardoðan adlý kýz çocuðu hayatýný kaybederken, araç þoförü Mehmet Dolmacý ise polis tarafýndan "dikkatsiz sürüþ sonucu ölüme neden olma" suçundan tutukladý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý OBAMA KAZANDIYSA KAZANDI, BANA NE... Sonucunu hiç merak etmediðim seçimler oldu bu kez Amerikan seçimleri... Geceyarýsý bir süre izledikten sonra yapýlan yorumlardan sýkýldým, film kanalýna geçtim ve "Yaþlý Kediler" isimli bir Þili filmi izledim. Pedra Peirano ile Sebastian Silva'nýn filmi... Çok iyiydi... Cannes Festivali ile diðer festivallerde de gösterilmiþ zaten. "Yaþlý Kediler", ama kedilerle ilgisi yok, evin içinde birkaç yaþlý kedinin dolanýp durmasýndan baþka... Asýl mesele yaþlýlýk... Yaþý ilerledikçe unutkanlýklarý baþlayan, haplarla idare eden ve asansörü bozulunca üst katlardaki dairesinden inemeyip sokaða çýkamayan bir kadýnýn hikayesi... Ve annesi ölmeden, þimdiden onun geride býrakacaðý tek miras olan evine konmaya çalýþan kýzýnýn, saðduyulu her izleyiciyi çileden çýkarabilecek piþkinlikleri... Seçimlerde son durumun ne olduðunu da merak etmeden yattým. Sabahleyin baktýðýmda bütün kanallarda "Obama yeniden baþkan" yazýyordu. Benim için hiç de sürpriz olmadý. Ama coþku, sevinç falan da hissetmedim. Kürtajý yasaklamak isteyen, idamý onaylayan ve zenginlerin vergilerinin düþürülmesinden yana olan para babasý Romney'in kaybetmesi iyi oldu elbette... Ancak Obama'nýn kazanmasýnda da sevinecek fazla bir þey yoktu. Þimdi bana, "Obama'nýn dört yýllýk baþkanlýk döneminde dünyadaki baþarýlarýný say" deseniz sayamam. Hele ona övgüler düzen bazý yorumcularýn "Büyük paralar harcayarak Libya diktatörü Kaddafi'yi devirdi" demelerini ve bunu onun baþarýlarý arasýnda saymalarýný çok tuhaf buldum. Demek artýk baþka bir ülkede para dökerek darbe yapmak, oradaki lideri de hayvanlar gibi parçalamak kýnanacak bir þey sayýlmýyor. Normal sayýlýyor. Hatta övgüye deðer bulunarak baþarý hanesine yazýlýyor. Dünya deðiþti derlerdi de inanmazdým. Gerçekten deðiþti... Bir zamanlar bu gibi iþler baþka bir ülkenin içiþlerine müdahale sayýlýrdý... Ya da doðrudan iþgal... Obama'nýn ilk seçimi bana göre çok daha anlamlýydý. Siyah ýrk ilk kez Beyaz Sarayý teslim aldý. Tarihi bir dönüþüm yaþandý. Hepsi o kadar ancak... Obama Kennedy'yi aþamadý... Hatta onun çok gerisinde kaldý. Herþeyi bir kenara býrakýp yalnýz kendi bölgemizde olup bitenlere baksak yeter. Arap ülkelerinde kýrk yýllýk diktatörler devrildi, ama daha da kötüleri geldi yerlerine... Zaten asýl amaç buralara demokrasi getirmek deðil, Amerika'nýn ve batýnýn çýkarlarýný daha da saðlama almaktý... Amaç demokrasi olsa, herþeyden önce Suudi Arabistan topa tutulurdu... Türkiye'ye sivil diktatörlüðü getiren de Obama yönetimi oldu. Bugün binlerce suçsuz kiþi hükümsüz tutuklu olarak Türkiye'deki hapisanelerde çürütülüyorsa, bu da Amerikan yönetimi sayesinde... Obama'dan küçük bir iþaret gelse, bu hapisaneler hemen boþaltýlýrdý... Kýsacasý, Obama yönetimi Türkiye'yi Nazi Almanya'sýna benzetmeyi baþardý... Ve nihayet bizim þu minnacýk adamýz... Obama döneminde büsbütün çözümsüzlüðe gömüldü... Umutsuzluk tavan yaptý. Kýbrýs'ýn bölünmüþlüðünün ortadan kaldýrýlmasý için hiçbir adým atmadý Obama... Maraþ'ýn açýlmasý için bile yardýmcý olmadý. Dünyada Kýbrýs sorunu diye bir sorun olduðunu unuttu adeta... Her yerde olduðu gibi, burada da yalnýz Amerikan çýkarlarý ile ilgilendi... Ve adada onun bu çýkarlarýna zarar verecek hiçbir þey olmadýðý için de, elini kolunu kýpýrdatmadý. Þimdi bakýyorum da, bizim burada pek çoklarý Obama kazandý diye oynayýp zýplýyor... Göbek atýyor... Diðeri kaybetti diye sevinsek bile, Obama'nýn kazanmasýnda bayram yapacak bir þey göremiyorum ben... Obama kazandýysa kazandý... Bana ne... Silah tacirleriyle ille de göbek atmam mý gerekir benim de?

3 AFRÝKA dan mektup... CEZALANDIRMA ÇÖZÜMDEN DAHA AÐIR MI BASIYOR? Dünkü geliþmelerden sonra Lefkoþa için büsbütün karamsarlýða kapýlmamak elde deðil... Öyle anlaþýlýyor ki, sendika da, onu destekleyenler de önce ceza, sonra çözüm istiyorlar. Yani önce çözüm deðil... Oysa çok acil bir çözüme ihtiyacýmýz varken, bunun tersi olmasý gerekmez miydi? Anladýk, Cemal Baþkan suçlu... Belediyeyi hükümetin de büyük katkýsýyla bu hale getirdi... Yargýlanýrsa yargýlanacak... Cezasýný çekecekse çekecek... Ancak þu anda hepimiz için öncelik bu olmamalý... Lefkoþa temizlenmeli... Ve bir daha bu hale getirilmesine fýrsat verilmemeli... Bulutoðlularý seçime kadar yerinde kalsa bile, bu aþamadan sonra Lefkoþa'ya daha çok ne kötülük yapabilir ki... Seçim de çok uzak deðil zaten... Bir daha seçime girerse, Lefkoþalý da onu seçmez ve olur biter... Þu anda istifa etmemekte diretmesi, yargýlanmayacaðý anlamýna gelmez. O makamda seçime dek oturmaya devam etse de, yargý süreci yine iþler... Ayrýca þu var bir de... Bulutoðlularý'nýn bir an önce yargýlanýp hapse týkýlmasý için yanýp tutuþanlar, Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun dosyalarýnýn bunca zamandýr savcýlýkta neden bekletildiðini ve hiçbir dava açýlmadýðýný niçin hiç merak etmiyorlar? Ya 'sahte' belge davasý? Akfinans Bank davasý... Yakýn Doðu Bank davasý... Mazbata davalarý... Teknecik'teki filtresiz baca davasý... Sahi, bu baca için sorumlulara açýlmýþ dava var mý acaba? * Ýrsen Küçük dün hiç kabul edemeyeceði bir þeyi kabul etti... Geri adým attý... UBP'li Lefkoþa Belediye meclisi üyelerinin kendisine dayattýðý þarta evet dedi nihayet. 194 belediye çalýþanýný devlette istihdam etmeye razý oldu... Hem de belediyedeki tüm sosyal haklarýyla... Bakanlar Kurulu ile mukayyitlik de onayladý bunu... UBP'li üyelerle Küçük'ün yaptýðý toplantýdan sonra alýnan bu karar sendikaya bildirildi daha sonra... Ve orada bu öneri duvara çarptý. Sendika reddetti... Cemal Bulutoðlularý gitmediði takdirde hiçbir öneriyi kabul etmeyeceðini açýkladý. Böylelikle herþey daha da çýkmaza girdi. Þartlarý Küçük tarafýndan kabul edilen UBP'li belediye meclis üyeleri istifa etmezler herhalde bundan sonra... Yeter sayý ile toplanýrlar mý? O da belli deðil... Ziraat Bankasý'nýn 50 milyon liralýk kredisinin iþlemesi belediye meclisinin toplanmasýna ve normal bir þekilde çalýþmasýna baðlý... Ýstifa eden CTP'li, TDP'li ve DP'li üyelerin geriye dönüþü yok... Dolayýsýyla bu aþamadan sonra bu partilerin de Cemal Baþkan'ýn istifasýnda ve erken seçime gidilmesinde ýsrar etmesinden baþka yapacak birþeyleri kalmadý... Gün, çöplükten siyasi rant saðlama günü deðil... Cezalandýrma iþtahý þu anda aðýr bassa bile, önce þu pislikten kurtulmamýz lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Lefkoþa'daki çöp istasyonu kapatýlýyor Lefkoþa Kaymakamý Dana: Kamyonetlerle Suriçi'nde toplanan çöpler buraya getiriliyor ve günlük olarak Güngör'e taþýnýyor... Burasý daha önce de bölgenin çöp ve moloz alanýydý Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaþanan kriz nedeniyle Lefkoþa Kaymakamlýðý'nca toplanan çöplerin bir kýsmýnýn Güngör Çöplüðü'ne götürülmek üzere biriktirildiði Özker Özgür Caddesi'ndeki çöp istasyonu, tepkiler üzerine kapatýlýyor. Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, özellikle dar sokaklar bulunan Suriçi bölgesinden kamyonetlerle toplanan çöplerin buradaki çöp istasyonuna getirildiðini ve buradan da düzenli olarak her gün Güngör'e taþýndýðýný; geceleri de burada kesinlikle çöp kalmadýðýný söyledi. Dana, yine de vatandaþlardan gelen þikayetler üzerine yarýndan itibaren burayý kullanmayacaklarýný; ya yerleþim alanýna uzak bir çöp istasyonu bulma ya da büyük ihtimalle küçük kamyonla da olsa tüm çöplerin direkt Güngör'e taþýnmasý formülü üzerinde durduklarýný açýkladý. Kaymakam Dana, çöp istasyonuyla ilgili haberlerinden dolayý bazý basýn kuruluþlarýna sitem ederek, buranýn zaten bölge halkýnca çöp ve moloz dökme alaný olarak kullanýldýðýný; kendilerinin hem bunu temizlemek hem de maliyeti azaltmak için geçici olarak istasyonu kullandýklarýný anlattý. Dana, Küçükkaymaklý-Dumlupýnar bölgesindeki Özker Özgür Caddesi'nde Jumbo Bazaar karþýsýndaki çöp istasyonu alanýnda basýna açýklama yaptý ve sorularý yanýtladý. Dana, Surlariçi'nin yüzde 90'ýnýn ilaçlý sularla yýkandýðýný ancak basýnýn gündemine aniden çöp istasyonundaki çöplerin geldiðini belirterek, özetle þöyle konuþtu: "BURASI ÇÖP- MOLOZ ALANIYDI" "Ben 22 yýldýr Lefkoþa Kaymakamlýðý'nda çalýþýyorum. Burasý çöplük alanýydý. Lefkoþa'da çöpünü, molozunu dökmek isteyenler burayý kullanýyordu. Sürekli de þikayet edilen bir bölgeydi. Surlariçi'nde rutin iþlere döndükten sonra Lefkoþa'da meskun bölgeyi daha hýzlý temizlemek adýna bir istasyon bulmaya karar verdik. Önce Çangar binasý bölgesine yakýn bir istasyon kurduk, oradaki þikayetler üzerine buraya geldik. Dedik ki burada çöpler de var; hem burayý temizleme adýna, hem de meskun mahalden biraz daha uzak mesafede bir yer... Buraya çöpleri dökmeye baþladýk. Biriken çöpleri ve mevcut çöpleri de günlük olarak kaldýrmaya baþladýk. Her gün bu iþlem burada devam etti son iki üç gün içinde...geceleri de burada çöp býrakmadýk. Hatta bir akþam arýza yapan çöp dolu kamyon burada kalýnca, çevreye rahatsýzlýk vermemesi için üzerini örttürdük. Belli dönemlerde buranýn ilaçlamasýný yapmaya çalýþýyoruz. BASINA SÝTEM Lefkoþa Kaymakamý Kemal Deniz Dana, çöp istasyonunu gündem yapan basýnýn, Lefkoþa dýþýndaki yerlerdeki daha büyük çevre sorunlarýný da gündem yapmasýný isteyerek, çöp istasyonuyla ilgili haber yapan basýn kuruluþlarýna sitemlerini dile getirdi. "Yapýlan yayýnlarla Lefkoþa halkýnýn huzursuz edilmesine göz yummasýnýn beklenemeyeceðini" ifade eden Dana, mahalle sakinlerinin þikayetlerinin kendisine ulaþtýðýný ve bunu çözmek için çöp istasyonunu ya tamamen meskun mahal dýþýnda kuracaðýný veya çöplerin doðrudan Güngör Çöplüðü'ne götürüleceðini açýkladý. "BENÝM AKLIMIN KESTÝÐÝ BU... DAHA ÝYÝ PROJESÝ OLAN SÖYLESÝN" Dana, Lefkoþa Suriçi'nde belediyenin çalýþtýðý dönemlerde de küçük araçlarla çöp toplandýðýný ifade ederek, "Günlerdir çaðrý yapýyorum. Bu çöp toplamayla ilgili daha iyi bir projesi olan varsa ortaya koysun, onu uygulayalým. Benim aklýmýn kestiði bu" dedi. Sinek ve fare sorununa karþý ilaçlamanýn çok sýk yapýlmasýnýn insan saðlýðýný da tehdit ettiði bilgisi aldýklarýný belirten Dana, baþlattýklarý rutin çöp toplama programýnýn iyi gittiðini, örneðin Dereboyu'nda günde 3 kez çöplerin toplandýðýný söyledi. Kemal Deniz Dana, bir haftadýr Dereboyu'ndaki tüm iþyerlerini ziyaret ettiðini; zor bir dönemden geçildiðini kaydederek, tüm restoran ve iþyerlerinin iþyerlerinden çýkan çöpler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi talebini yineledi. "TANSÝYONUM YÜKSELDÝ" Bir restoranýn sergilediði tavýr yüzünden dün tansiyonunun yükseldiðini belirten Kaymakam Dana, "Bu zor günde kimse kusura bakmasýn, birileri para kazanacak diye çýkan tüm pisliðini restoranýn yanýna koyacak ve bu zor günde kaymakamlýðýn günde 5 kez gidip temizlemesini bekleyecek Bu mümkün deðil. Ama istisnalar dýþarý tüm iþyerleri bu uyarýmýza uymuþtur. Dereboyu'nda birkaç yer hariç uyulduðunu; diðer bölgelerde insanlarýmýzýn evlerinin önünü süpürdüðünü gördüm" diye konuþtu. Dana, bugün ana caddeleri süpürme iþlemlerinin de baþlatýldýðýný kaydederek, günde 500 ton çöp çýkan Lefkoþa'nýn artýk geride kaldýðýný; sadece günlük çöplerin çýktýðýný söyledi. existence Elvan Levent CLINT EASTWOOD'A KARÞI MADONNA Muhtemelen gelecek ayýn sonunda bütün bir yýlýn deðerlendirmesini yapan 2012 almanaklarý piyasaya çýktýðýnda, Kasým ayýna damgasýný vuran 'en önemli' olayýn, Amerika'daki baþkanlýk seçimlerini yeniden Obama'nýn kazanmasý olduðunu okuyacaktýk. Dünkü dünya basýnýný gördükten sonra, bunu tahmin etmek o kadar da zor deðildi. Sadece dünya basýný deðil, sosyal medya dedikleri, internetteki sanal dünyaya da damgasýný vurmuþtu Obama'nýn zaferi. Malum, Amerika'nýn en ünlüleri de seçim boyunca ikiye bölünmüþ Clint Eastwood ve Chuck Norris gibi muhafazakâr isimler Romney'nin yanýnda dururken, George Clooney, Lady Gaga ve Madonna Obama'yý desteklemiþlerdi... Gurbetteki Amerikalý tanýdýklarým bile Obama'ya destek vermek için iþlerini güçlerini býrakmýþ ve vatandaþlýk görevlerini yerine getirme hevesiyle 'baþkana' oy vermeye koþmuþlardý. Þimdi hepsi de büyük zaferin sarhoþluðu içindeydiler. Sanki seçim maratonunda onlar koþmuþ ve yorulmuþlar gibi tatlý bir yorgunlukla arkalarýna yaslanýp gülümsüyorlardý. Gözlerini kapatýp 'baþkan'ýn vadetettiði güzel günlerin hayalini kuruyorlardý. Ne vadetmiþti Obama birçoklarýnýn hayranlýkla dinlediði zafer konuþmasýnda? Vergi yasasýnýn reformdan geçirileceðini, göçmenlik sisteminin onarýlacaðýný, bütçe açýðýnýn azaltýlacaðýný ve Amerika'yý yabancý petrolden kurtaracaklarýný... Bir de Hollywood filmlerindeki replikleri aratmayan þu göz yaþartýcý sözleri sarfetmiþti: "...ABD için en iyi günler daha gelecek..." En güzel þarkýmýzý henüz söylemedik misali... Dört yýl önce ilk kez o koltuða otururken de vadettiði þeyler vardý Obama'nýn... Bunlardan en önemlisi azýlý kapitalistlerin þiddetle karþý çýktýklarý Amerika'daki büyük saðlýk reformuydu. Ne de olsa Amerika'daki saðlýk sistemi 'paran yoksa öl' mantýðýyla iþliyordu, yani saðlýk sigortasý olmayanlara saðlýk hizmeti verilmiyordu. Obama saðlýk sigortasýný herkes için zorunlu kýlacaðýný açýklamýþ, parasý olmayanlara da saðlýk hizmeti verileceðini vadetmiþti; diðer bir deyiþle 'Obama Care'... Sonuç olarak bu büyük reform tam olarak hayata geçememiþ olsa da yaklaþýk olarak 46 milyon 'fakir' Amerikalý sosyal yardým paketinden yararlanma hakký kazanarak en azýndan ücretsiz yemek kuponlarýyla karýnlarýný doyurmuþlardý. Obama'nýn Çin'den borçlandýðý paralarla muhtaç Amerikalýlara saðladýðý bu 'yardým' bile pahalýya patlamýþ olsa da, gerçekte bu faturayý gelecek nesillerin ödemek zorunda kalacaklarý söyleniyordu. Çünkü saðlýk reformunun yaný sýra düþük gelirlilere devletin saðladýðý sosyal yardým, yüzde sekizi bulan iþsizlik oranýný da beraberinde getirmiþ, orta sýnýf Amerikalý bir ailenin yýllýk geliri otuz bin dolarýn altýna düþmüþtü. Amerikan hükümetinin borcu ise 'rekor', diye adlandýrdýklarý seviyeye dayanmýþ, 16 trilyon dolarý bulmuþtu. Ama anlaþýlan Amerikalýlarýn yarýsýndan çoðu yine de hallerinden memnundular ve bu yüzden oylarýný yine Obama'ya yani kapitalist deðil, sosyal yapýsý aðýrlýklý bir iktidara vermiþlerdi. Bir ihtimal Obama'nýn seçimlerdeki rakibi Romney, Amerikalýlarýn %47'lik 'bedavacý' takýmýnýn ne olursa olsun oylarýný Obama'dan yana kullanacaklarýný söylerken de kastettiði buydu. Kim bilir, belki bugün, gerçekten Amerikan toplumunun en temel deðerlerinin nasýl da devalüasyona uðradýna tanýklýk ediyorduk. Eðer öyleyse, bu herþeye raðmen iyi anlamda bir deðer kaybýydý kuþkusuz... Belki de artýk Amerikalýlar için 'Çok çalýþ, çok kazan' felsefesinden geçmiyordu mutluluða giden yol... Belki de büyük 'Amerikan rüyasý'ndan vazgeçmiþler ve kendilerini Obama'nýn güvenli ellerine teslim etmeyi tercih etmiþlerdi. Kimsenin henüz görmediði yeni Amerikan rüyasýna...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Alýn size dört dörtlük teþhis bu bir isyandýr Bu sorudan on puan aldýnýz Ertuðrul bey Buna sebep insanlarýn ekmeðiyle oynayandýr Ýsyanýn böylesi de kutsaldýr Ertuðrul bey Kalay ÝLELEBET KURULTAY Aylarca UBP kurultayý ile yattýk, UBP kurultayý ile kalktýk. Tam bitti dediðimiz an, bir baktýk her þey sil baþtan. Bu sefer bir kurultay davasý baþladý ki, bitecek gibi de görünmüyor. Dün kurultay, bugün kurultay, yarýn yine kurultay ve böyle giderse ilelebet sürecek bu kurultay. Nihayette tüzük ne diyor, ona bakýlacak ve bir karar verilecek. Tüzük dediðin açýk ve net olur. Amma velakin mesele öyle bir havaya sokuldu ki, duyan da Kuran-ýn ayetleri yorumlanýyor sanacak. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Bir dost aradý... Girne'den... Ýsmi Ali... Ýþ sahibi... -Bak dostum, dedi, memleketin durumunu anlatacak bir hikayem var... -Anlat, dedim... Ve anlatmaya baþladý... Kiþisel konu deðildi anlattýklarý... Toplumsaldý... Aslýnda Türkün farkýný ortaya koyan bir durumdu... Bunu da Kýbrýslýtürklere yorumladý... Haksýz da deðil... Yýllardýr burasýný idare eden Türkiye deðil mi? Buradakiler Ankara'ya sormadan iþ yapabilirler mi? En basitinden TC Elçiliði'nden izin almadan tuvalete gidecek cesaretleri bile yoktur. Yine bir dostum anlatmýþ ve ben de bu sütunda yazmýþtým... "Ýnal Batu benim okul arkadaþýmdý. Bir gün onu ziyarete gittim ve ona neden bizim bakanlara baský yaptýklarýný sordum. Bana baský yapmadýklarýný söyledi, ancak bizim bakanlarýn tuvalete giderken bile elçiliðin odacýsýndan izin alma gereði duyduklarýný söyledi" demiþti... Þimdi gelelim Girneli dostumun anlattýðý hikayeye... "Japonlarla Türkler bir sandal yarýþý yapma kararý almýþlar... Sandallarda onar kiþi varmýþ... Ve Japonlar beþ dakikada yarýþý bitirmiþler... Türkler varýþ yerine ancak otuz dakikada gelmiþler. Bu maðlubiyeti hazmedememiþler... Japonlara sormuþlar: 'Siz nasýl baþardýnýz bunu?' Japonlar da, 'Bizim sandalda bir kaptan, dokuz tane de kürekçi vardý' demiþ... Ve sormuþlar ardýndan: 'Sizin sandalda kimler vardý?' Türkler de 'Dokuz tane kaptan bir tane de kürekçi' cevabýný vermiþler... Ve Türklerin isteðiyle yeniden yarýþma teklifini kabul etmiþler... Sonuç yine ayný çýkmýþ... Japonlar varýþa beþ dakikada, Türkler de yine yarým saatte gelmiþler... Türkler yine sormuþlar: 'Nasýl baþardýnýz bu iþi?' diye. Japonlarýn cevabý ayný olmuþ... 'Dokuz kürekçi ve bir kaptanla' demiþler... Türklere dönerek, 'Siz nasýl bir deðiþiklik yapmýþtýnýz kadronuzda?' diye sorduklarýnda aldýklarý cevap da þu olmuþ: 'Bir kaptan, bir kaptan yardýmcýsý, bir lostromo, bir lostromo yardýmcýsý, bir aþçýbaþý, bir dümenci, bir pusulacý, iþte iki tane de kürekçi' demiþler... Dostumun anlatmak istediði esas konu aslýnda Lefkoþa Türk Belediyesi'nin içine düþtüðü durumdu... Ancak KKTC'nin durumudur bu... Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yaklaþýk 1000 kiþi çalýþmakta, ancak bu çalýþanlarýn 800 tanesi belediye memuru olarak belediyede görev yaparken 200 tanesi de dýþarýda çalýþmakta ve esas yükü onlar çekmektedir... Devlet daireleri de öyle deðil mi? Müdür, Müdür Yardýmcýsý, Koordinatör, Müþavir, Müsteþar, Danýþman ve uzayýp gider bu durum... Çalýþanlara bakýldýðýnda her çalýþana iki yönetici düþer de diyebiliriz... Ýþte Japon yarýþçýlarla Türk yarýþçýlar arasýndaki fark budur... Dostum Ali'ye teþekkürler... "Lefkoþa için ses veriyoruz" Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Lefkoþa'nýn çöp sorununa dikkat çekmek amacýyla "Lefkoþa için ses veriyoruz" etkinliði düzenledi. Sendika lokalinde yer alan etkinlikte, Arda Gündüz & Sol Anahtarý katýlýmýyla müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), bazý sendikalar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler Genel Baþkaný Özkan Yogancýoðlu'nun destek verdiði etkinlikte, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarý da hazýr bulundu. Yoldan geçen vatandaþlar da korna çalarak etkinliðe destek belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EVET BU BÝR ÝSYANDIR Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, LTB çalýþanlarýnýn halen sürmekte olan eylemleri için... "Bu bir isyandýr" demiþ! Ha þunu bileydin sayýn Hasipoðlu... Yoksa sen bunu Kemal Sunal'ýn "Çöpçüler Kralý" filmi mi sandýn?! Yýllardýr adamlarýn hiçbir sosyal yatýrýmlarý yapýlmayacak... Gününde maaþlarý ödenmeyecek... Hatta bazan 2 ay hiç maaþ almadan, yani angarya çalýþmak zorunda býrakýlacaklar... Ve artýk buralarýna gelip tüm bu anayasal haklarýný elde etmek için eyleme giriþince de... Bu bir isyan olacak! Baþka ne olabilirdi ki Ertuðrul bey? Baþka ne olabilirdi? Tabii ki bu bir isyandýr. Teþhiste hiçbir hata yok! Dört dörtlük... Yalnýz bir eksik var... Yerden göðe kadar haklý bir isyan... Ne dediniz? Ýsyan edenler sonuçlarýna da katlanacaklar ha... Ýlâhi Ertuðrul bey... Keþke böyle bir tehdide hiç gerek duymasaydýnýz... Çünkü onlar, bu isyanýn sonuçlarýna katlanma kararýný, siz bu tehdidi sallamazdan çok önce vermiþlerdi zaten... Zincirlerinden baþka kaybedecek birþey býrakmadýnýz ki... Bu noktadan daha vahim sonuçlar mý var? Demek hiç kimse bunlarýn aldýðý maaþý almýyor ha!.. Bu hiç kimsenin içinde müdürler, müsteþarlar, milletvekilleri, bakanlar da var mý? Bu yezitler, sizlerden bile daha çok mu maaþ alýyorlar yani?! Keþke bu maaþ konusuna girmeye de hiç gerek duymasaydýnýz Ertuðrul bey... Kendine özgü çalýþma koþullarý ve nitelikleri var yaptýklarý iþin... Herkesin yapamayacaðý bir iþtir bu... Aðýr, kirli ve sayýsýz riskler taþýyan bir iþ. Herkesten fazla maaþ alsalar bile bunu hakediyorlar. Buna raðmen, bu haklarýný bile gününde almaktan mahrum ediliyor, sosyal yatýrýmlarý yapýlmadýðý için, bu haklarýndan da yararlanamýyorlar! Haklýsýnýz... Bu bir isyandýr... Ama onlar can-ý gönülden isteyerek gelmedi bu noktaya. Çeke çeke... Sürükleye sürükleye... Ýtekleye itekleye... Zorlaya zorlaya siz getirdiniz. Baðýra baðýra, haykýra haykýra geliyorum diyen bu isyaný siz davet ettiniz! Haklýsýnýz... Bu bir isyandýr... Ekmeði, çoluk çocuðunun rýzký kesilen insanlarýn isyaný... Onlara baþka bir seçenek, baþka bir çýkýþ yolu, çocuklarýnýn boðazýndaki ekmeðe saldýran elleri durduracak bir çare býrakmadýnýz. Üstüne üstlük, "Madem ki isyan ettiniz, sonuçlarýna da katlanacaksýnýz" diye tehditler sallýyorsunuz! Oldu olacak, bu sonuçlarý da açýklayýn da, ömrün þu sürüp giden zulüm ve iþkencesi tam olsun! Çekinmeyin... Kimsenin kýlý kýpýrdamaz bu sonuçlarýnýzdan... Onlara bugün reva gördüklerinizden daha kötü ne olabilir ki?

5 8 Kasým 2012 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Nere baksan bir hareket Ama ortada bereket yok. Bal yapmaz arýdan farkýmýz galmadý anlaþýlan!.. Aksa dumaný soluyabilirsiniz. Temizdir! MÝÞ-MIÞLAR * BES polise þikayette bulunmuþ. - Ya Dikilataþ'a?.. Benden söylemesi. Eðer Dikilitaþ'a gidip baþvurmadýlarsa, sonuç almalarý mümkün deðil. * Çöp toplama programý hazýrlanmýþ. - Keþke önce bir "Çöp Atma" talimatnamesi hazýrlasaydýlar... * Hasipoðlu, "Herkes aklýný baþýna alsýn" demiþ. - Bu tarafa ne bakan abi? Bizde akýl makýl ne arar? *Bulutoðlularý, "Beni halk seçti, görevden halk alabilir" demiþ. - Bravo Demokrasinin nasýl çalýþtýðýný olsun öðrenmiþ bizim baþkan! * Eylemler Cumartesi Pazar da sürdürülecekmiþ. - 7X24 isteriz Gece kalkacak eylemi ne yapayým ben. Üstelik tam kadro olmalý Ava gitmek de yok! * Bozat, "Belediye ile baþladýk hükümet ile bitireceðiz" demiþ. -Dilin kemiði yok Öyle de söyler, böyle de... Sayýn Baþkan zaferden emin görünüyor Önümüz kýþ, umduðu daðlara kar yaðmasýn! AKSA çevreye zarar veriyor mu? Uzman deðilim. Ama gözlemlerime dayanarak söylüyorum: - Hayýr, vermiyor. Ve þunu da söylüyorum: - Keþke bütün iþletmeler AKSA gibi temiz ak-pak olsa!.. AKSA çevresini iyice dolaþtým. Her taraf temiz ve bakýmlý Yerlerde tek kibrit çöpü, izmarit dahi görmedim. Boþ bira þiþesi, ya da pet su þiþesi yok. Çocuk bezi, kopuk terlik... Lemar, Erülkü, ya da ne bileyim Önder poþeti görmedim. Kesinlikle yok. Çevreye büyük özen ve itina gösterildiði ilk bakýþta anlaþýlýyor. Hatta çevreye yüzlerce zakkum bile ekmiþler. Haaaa!.. Unutmadan þunu da söyleyim: Hani apartmanlarýn alt katýnda kebapçý açar da, mangalýn borusunu ta çatýya kadar uzatýr ya, AKSA'da da, buna benzer bir uygulama var. Ýki boru takmýþlar minare gibi Aþaðýda ne piþirdiklerini bilmiyorum! Ama bu borulardan sürekli olarak, kirli bir duman yükseliyor havaya ince ince... Duman yükseliyor, yükseliyor, sonra kaybolup gidiyor. Çevreye bir zarar verdiði falan da yok bence! Bir arkadaþ, geçen gün avda, dumanlarýn arasýndan geçmeye çalýþan bir kekliðin boðulup düþtüðünü anlattý bana ama, inanmadým doðrusu. Uydurmuþ. Keklik kör mü ki o dumanýn içine girsin! Mangaldan çýkan kebap dumaný gibi bir duman iþte bu da. Hem Ýddia edildiði gibi zararlý olsa, yüce devletimin yüce makamlarý izin verir miydi sanýyorsunuz Asla! Hükümetlerimiz ne kadar duyarsýz olursa olsun; konu halkýn saðlýðý olduðunda, asla taviz vermezler, göz yummazlar, izaz ikrama kanmazlar. Domuz gribini hatýrlayýnýz (Yoksa kuþ gribi miydi?) Her neyse, derhal sýnýrlarýmýzý kapatmýþlar, barikatlarda paspasa bastýrmadan adým attýrmamýþlardý bize aylarca. Kontrol ve denetim bu kadar ciddi yani! Bu nedenle AKSA dumanýný rahatça soluyabilirsiniz. (sürecek)

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu GANGNAM DANSI (Ýstanbul)- Baþlangýçta yüzün öne dönük, kollarýn aþaðýya sarkmýþ, ayakta hareketsiz bekliyorsun. Müzik baþlýyor... Müzikle beraber ayaklar öne yürür gibi, bir aþaðýya bir yukarý hareket ettirilir ama yürümez, olduðunuz yerde sayarsýnýz. Karþýdan bakanlar sizi geliyorsunuz sanýr. Siz ayný yerdesiniz. Ayný anda kollar yukarýya kaldýrýlýr. Hafif dirsekten bükülmüþ kollarý müziðin ritmine uygun olarak baþ üstüne götürüp avuçlarýnýzý tempo tutar gibi birbirine vurursunuz. Bu arada baþ saða sola doðru sallanýr. Eller sallanan baþla birlikte ara ara öne doðru uzanarak sinek öldürür gibi avuçlar birbirine vurulur... Tempo tutulur. Sonra kalçalar belden itibaren bir saða bir sola seksi seksi savrulur Ve hýzlanmaya baþlayan müzikle beraber vücudun pozisyonu bozulmadan pat diye saða dönülerek kurbaða gibi yana doðru zýplanýr. Zýplarken en çok bacak arasýnýn öne doðru uzanmasýna dikkat edilir. Sonra ayný sallama ile geri geri zýplanýr. Hoop havada dönülür. Zýplanýrken arada bir de kolun biri aþaðýya doðru uzanarak fýstýk söker gibi hareket yapýlýr. Birden uçacakmýþ gibi havaya zýplanýlýr Zýplarken aðaçtakine "En bre aþa" der gibi bir de hareket çekilir. Tekrar baþlangýç pozisyonuna geçilir, tekrar öne arkaya dönüþler yapýlýr Ve müziðin süratine göre hareketler saða sola sallanan baþ eþliðinde tekrar edilir. Dans biter. Ýzlediniz mi? Bir gün haberlere bakarken "Son zamanlarýn izlenme rekoru kýran dansý" demiþti sunucu. Ya ben dünyada deðilim, ya haberci yalan söylüyordu, izlememiþtim. Ki diðer kanalý açtým o da ayný haberi veriyordu, son zamanlarýn en çok týklanan dansý... Diðer kanalý açtým o da öyleydi. Adeta reklam pompalamasýydý. Ki ne Korelinin ne de Gangnam Dansý'nýn tanýtýma ihtiyacý vardý Neyse ki sayelerinde haberim oldu. Ýzledim. Ýzledim ama bu sefer de geçmiþin danslarýný düþünmeye baþladým. Öztürk Serengil'in en güzel oynadýðý Twist'i, Arjantin'den dünyaya yayýlan Tango'yu Sarýlarak oynanan slow danslarý. Meðer dünyanýn ara sýra böyle deðiþikliklere ihtiyacý varmýþ. Her dönem de farklý danslarla anýlýyor zaten. Bugünkü moda Gangnam Dansý. Herkes o dansý Koreli birinin yaptýðýný ve en iyi onun oynadýðýný sanýr. Oysaki o dans bizde hep vardý. Ve en iyi KKTC'de oynanýr. Siyasilere bir bakýn Gangnam Dansý'ný göreceksiniz. Önce ayaklar yerinde sayar gibi bir yukarý bir aþaðý. Pat diye saða dönülüp kurbaða gibi zýplanýlýr. Birden fýstýk söker gibi yere eðilir. Sonra aðaçtakine, "in aþa" denir. En iyi bizimkiler oynar. Bakýn. Göreceksiniz. 34 örgütten temizlik çaðrýsý 34 örgüt adýna Þener Elcil yaptýðý açýklamada tüm halký temizlik kampanyasýna katýlmaya çaðýrdý. Açýklamada þöyle denildi: Lefkoþa Belediyesi'nin batýrýlmasý aslýnda kuzey Kýbrýs'taki siyasal rejimin iflas ettiðinin genel bir göstergesidir. Kýbrýslý Türkler'e hizmet yerine AKP hükümetine hizmet etmeyi tercih eden iþbirlikçi UBP Lefkoþa'yý pisliðe boðarak, Lefkoþalýlarý cezalandýrmaktadýr. Usülsüz borçlanmalarla bankalarý ve tefecileri zengin eden iþbirlikçi UBP hükümeti, Lefkoþa halkýný soymaya ve bunun karþýlýðýnda pislik, çöp, sinek, salgýn hastalýk üretmeye devam etmektedir. Sorunlarý Lefkoþa halkýnýn baþýna yýkarak, biz elimizden geleni yaptýk diyerek olaydan sýyrýlacaklarýný sananlar yanýlmaktadýrlar. Bizler, halký soyup ülkeyi batýran ve tefecilerden, bankalardan yana taraf olan iþbirlikçi UBP hükümetine karþý mücadele etmeye kararlýyýz. Bu çerçevede, 8 Kasým Perþembe günü saat 11:00'de KTÖS, Türkiye'deki iktidar partisi AKP'ye eleþtirilerde bulundu. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, yazýlý açýklamasýnda, "Yýllarca Atatürk'ün manevi kiþiliðinin arkasýna saklanarak Türkiye'yi sömüren ABD iþbirlikçisi, cuntacý anlayýþa alternatif olduðunu söyleyen AKP gerçek yüzünü ortaya koymuþtur. Binlerce suçsuz aydýný ve Kürt kökenli insaný hapse týkan AKP, toplumu susturarak tam bir totaliter rejim oluþturmuþtur" dedi. Ülkede de AKP hükümetine yaranmaya çalýþanlar bulunduðunu savunan Elcil, "Türkiye'deki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ dünyada düþen petrol fiyatlarý yanýnda, Türk Lirasýnýn döviz karþýsýnda deðer kazandýðýný belirterek, ülkedeki akaryakýt fiyatlarýnýn düþürülmesi gerektiðini dile getirdi. Kutalmýþ yaptýðý yazýlý açýklamada, son 10 gün içerisinde Türkiye'de akaryakýt fiyatlarýnýn 3 defa ve büyük oranlarda düþürüldüðüne iþaret ederek, "Ayný para birimini kullanan KKTC'de de fiyatlar düþürülmelidir" dedi. Amerikan orijinli petrol ile brent tipi petrolün varil fiyatlarýnýn Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), "genel ve süresiz grev" uyarýsýnda bulundu. Sendika, "AKSA veya baþka bir þirketle alým garantili anlaþmalar yapýlmasý, bu yönde herhangi bir kararýn veya sözleþmenin imzalanmasý, 15 Aralýk'a kadar gerekli hazýrlýklar yapýlarak Teknecik'te yeni santraller için ihaleye çýkýlmamasý" halinde örgütlü olduðu KIB-TEK'te genel ve süresiz grev uygulamasýna gideceðini duyurdu. El-Sen, uyarýsýný Toplu Ýþ Sözleþmesi Grev ve Referandum Yasasý uyarýnca Baþbakanlýk, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Sendikalar Mukayyitliði ile KIB-TEK Yönetim Kurulu'na ilettiðini açýkladý. El-Sen Baþkaný Çaðlayan Cesurer yazýlý açýklamasýnda, hükümetin alým garantili özel sektör eliyle Lefkoþa Türk Belediyesi önünde buluþup Lefkoþa'yý temizlemek için baþbakanlýða yürüyeceðiz. Tüm halkýmýzý bu "temizlik operasyonu"na katýlmaya çaðýrýr, mücadeleyi yükseltmekte kararlý olduðumuzu vurgularýz. K.T. ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, K.T. TAÞERONLAR BÝRLÝÐÝ, K.T. ZEYTÝN VE ZEYTÝNYAÐI ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-ÝÞ, BES, TIP-ÝÞ, KOOP- SEN, GÜÇ-SEN, EL-SEN, TEL- SEN, DEVRÝMCÝ GENEL-ÝÞ, EMEK-ÝÞ, DAÜ-SEN, DAÜ BÝR- SEN, ÇAÐ-SEN, BASIN-SEN, MEC-SEN, DEVLET-ÝÞ, GIDA- SEN, MAÐUSA TÜRK GENEL-ÝÞ, BARAKA KÜLTÜR MERKEZÝ, BARÝKAT GAZETESÝ, KIBRIS PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ, DOÐANCI ELYE ÜRETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ, CTP, TDP, BKP, YKP, KIBRIS SOSYALÝST PARTÝSÝ, LEFKE VE GÜZELYURT BÖLGESÝ NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ... KTÖS'TEN AKP'YE: BU CUNTACILIÐIN DA SONU GELECEK þeriatcý, tarikatcý ve Atatürk düþmanlarýnýn dini siyaset aracý olarak kullanmasýna, adanýn kuzeyinde cami, külliye ve tarikat binalarý inþa ederek katký koymaktadýrlar" görüþünü vurguladý. Elcil, özetle þöyle dedi: "Bu zihniyet ile top yekün mücadele edilmesi semboller üzerinden deðil esastan hareket ederek, cami, külliye, Kur'an kursu gibi yapýlanmalara karþý çýkarak, özelleþtirme üretimden koparma, memurlaþtýrma TC'ye baðýmlý siyasi ve ekonomik yapýlanmalara ve yerli iþbirlikçilere karþý gelme zemin kabul edilmelidir." Kutalmýþ: Hükümet akaryakýt fiyatlarýný düþürmeli geçtiðimiz Aðustos ayý seviyesine gerilediðine dikkat çeken Kutalmýþ, akaryakýt fiyatlarýnýn düþürülmemesi halinde hükümetin halkýn cebinden haksýz þekilde dolaylý vergi alacaðýný savundu. UBP Hükümeti'nin yanlýþ karar ve uygulamalarý ile halký fakirliðe ittiðini, halkýn büyük bir bölümünün hayatýný borçlanarak idame ettirmek zorunda kaldýðýný ileri süren Kutalmýþ, dünyadaki akaryakýt fiyatlarý arttýðý zaman otomatik olarak buradaki fiyatlarý da yükselten hükümetin, fiyatlar düþtüðü zaman da buradaki fiyatlarý düþürmesi gerektiði kaydetti. EL-SEN'DEN SÜRESÝZ GREV UYARISI elektrik üretilmesi konusunda yeni oldubittiler yaratmaya çalýþtýðýný savundu. Cesurer, AKSA Enerji A.Þ. ile devam eden ve yýlda 700 milyon kilowatt saat elektrik alýmýný garanti eden sözleþmeye ek bir protokolle alým miktarýnýn artýrýlmasý için hükümet ve KIB-TEK Yönetim Kurulu düzeyinde bir çalýþma yapýldýðý bilgisi edindiklerini bildirdi. "700 milyon kwh elektrik üretimi, AKSA Enerji Üretim AÞ. yerine KIB- TEK ait dizel santraller tarafýndan üretilmiþ olsa idi, yýllýk 74 milyon 500 bin TL tasarruf edilmiþ olacaktý. Bu durumda ise halkýmýzýn kullanmakta olduðu elektrik tarifeleri 10 kuruþ ucuzlatýlabilecekti" diyen Cesurer, alým garantili mevcut anlaþmanýn elektrik tarifelerini 10 kuruþ artýrdýðýný; halkýn daha pahalý elektrik tüketmesine yol açtýðýný belirtti. GÜNLÜK ANITKABÝR 10 KASIM SAAT 10'A KADAR KAPALI 29 Ekim yürüyüþlerine biber gazý ve tazyikli sularla müdahale eden AKP, bir barikat da Anýtkabir'e çekmeye hazýrlanýyor. Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Anýtkabir'in 9 Kasým saat 14'ten 10 Kasým günü sabah saat 10'a kadar ziyarete kapatýldýðý belirtildi. TSK'dan yapýlan açýklamada þöyle denildi: "Atatürk'ün 74'üncü ölüm yýldönümü" anma törenleri kapsamýnda, 10 Kasým 2012 Cumartesi günü, Anýtkabir'de Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn baþkanlýðýnda Çelenk Sunma Töreni icra edileceðinden; emniyet tedbirlerinin kontrolü ve tören hazýrlýklarýnýn yapýlabilmesi maksadýyla, Anýtkabir, 9 Kasým 2012 Cuma günü saat 14.00'ten, 10 Kasým 2012 Cumartesi günü saat 10.00'a kadar ziyarete kapatýlacaktýr." Bu ne anlama geliyor? Saat 9'u 5 geçe devlet yetkilileri dýþýnda kimse Anýtkabir'de bulunamaz demek. Ýmamýn Ordusu Anýtkabir'e geçit vermeyecek de diyebilirsiniz KUTLAMA Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! TEMÝZLÝK KÜLTÜRÜ YOK Kaymakam Kemal Deniz Dana defalarca uyardý, çöpler poþetlerde toplansýn diye... Ama hala buna uymayanlar çok... Maþallah, biz de az temiz millet deðilmiþiz yani... Bir Singapurlu olabilmek için yüz fýrýn ekmek isteriz daha... SES VERMEK "Lefkoþa Ýçin Ses Veriyoruz" eylemi düzenlenmiþ dün... Lefkoþa'nýn sese mi, yoksa temizliðe mi ihtiyacý var?.. Ses çok... Hem de her kafadan bir ses çýkýyor... Daha ne kadar baðýralým ki? Lafý býrakýp iþ yapsak daha iyi deðil mi? ÖLÜ TOPRAÐI ATILDI Lefkoþa'nýn çöpe batmasý iyi mi oldu acaba? Bakýn, muhalefet birdenbire hareketlendi. Ölü topraðýný üstünden attý. Yollara döküldü... Oyulan daðlarýmýz veya filtresiz elektrik santralý bacamýz yüzünden þimdiye dek böyle bir hareketlenme oldu mu hiç? Týrnak... "Belli ki LTB çalýþanlarý belki de KTHY eski çalýþanlarý gibi þanslý olmayacak ve belli bir mücadele sonrasýnda devlette istihdam edilemeyecek. Günahsýz tek kesim olduklarý halde, her zaman olduðu gibi siyasiler bir kez daha bir kurumu batýrýrken, fatura da onlara deðil, çalýþanlara kesilmiþ olacak." Levent ÖZADAM (Haberdar) "Kuzey Kýbrýs'ta belediye, saðlýk ve eðitim hizmetleri, üretim, ticaret, sanayi, elektrik, jeneratörler... Hemen hemen her þey durur da... Kaçakçýlýk, fuhuþ, kadýn ve uyuþturucu ticareti, çýkarcýlýk, politika ve çirkin politikacýlýk, halký sürekli baský altýnda, narkozlanmýþ, uyutulmuþ vaziyette tutmak çalýþmalarý durmaz." Özcan ÖZCANHAN (Star) "Eðer bir tek kiþi bile bu pislikten zarar görürse vebali yerel ve genel siyasi iradenin boynunda kalacaktýr." Bülent DÝZDARLI (Havadis) "Demokrasiyi savunduðunu söyleyen birçok parti ve sivil toplum örgütü, birbirlerinin farklý çýkan seslerine bile tahammül gösteremiyorlar. Emek diyorlar, ancak birçoðu ya kapitalist düzene ayak uydurmuþ iþveren kiþiler, ya da henüz kendi parasýný kazanmaya baþlamamýþ, baba parasýyla keyif süren gençler." Ayþegül GARABLI (Kýbrýslý) Günün Kahramaný KEMAL DENÝZ DANA Çöpe gömülen Lefkoþa'nýn temizliði için canla baþla çalýþan, hatta bu yüzden uyku bile uyumayan Kaymakam Kemal Deniz Dana, tüm bu hizmetlerine raðmen bir de bir kýsým basýnýmýz tarafýndan topa tutuldu. Neden? Lefkoþa'nýn içinden topladýðý çöpleri Küçük Kaymaklý bölgesinde bir alana boþaltýyor diye... Bu yayýnlar üzerine tansiyonu yükselen Dana açýklama yaptý dün. Kaymaklý'da çöpü döktüðü alan zaten çöp alanýymýþ daha önce... Herkes oraya boþaltýrmýþ çöpünü. Ancak mesele o da deðil... O alana surlariçinden boþaltýlan çöpler günlük olarak Güngör'e taþýnýyormuþ oradan... Araþtýrmacý basýnýmýzýn haberi yok mu bundan?

7 8 Kasým 2012 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir HAKARETLERÝN EN BÜYÜÐÜ! Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu ndan Kenan Evren tarzý bir açýklama geldi... LTB çalýþanlarýný çok yüksek maaþ alýp çalýþmamakla suçlayan Hasipoðlu, bu yapýlan bir isyandýr, sonucuna katlanacaklar dedi. Çalýþanlarýn sosyal güvenliðinden ve angarya çalýþtýrýldýðýndan bahsetmeyen Hasipoðlu, LTB çalýþanlarýna hakaretlerin en büyüðünü yapýyor. Hangi maaþtan bahsediyorsun Hasipoðlu? Usulsüz ihalelere çýkan ve belediyeyi borçlandýrarak batýran çalýþanlar mý? Emek hýrsýzlýlýðý yapan çalýþanlar mý? Sosyal primleri yýllarca yatýrmayan çalýþanlar mý? Partizanca istihdam yapan çalýþanlar mý? Söyle Hasipoðlu bu belediyeyi bu hale getiren baþkan ve meclis üyeleri hangi partililer? Sen adam gibi yönetmeyecen, binbir türlü numaralar çevirip çalýþanýn ekmeði ile oynayacan sonra da tüm suçu çalýþanýn üstüne yýkacan... Çalýþan isyandaymýþ diye kýzdý süper transfer Hasipoðlu! Ne bekliyordun ki çalýþandan, sana güller atýp Cemal a tapmalarýný mý? Ýstersen bir de Kenan Paþa yý ara da isyandakilere nasýl bedel ödetilir ondan öðren... Herþeyi sorduðunuz gibi bunu da Ankara ya sorunuz, efendim isyanda olan çalýþanlar var, asalým mý keselim mi diye... Sen çalýþanlarýn dört katý maaþ alýyorsun da ne yapýyorsun? Ankara ya boyun eðmekten kafanýz bacaklarýnýzýn arasýnda gezmekten baþka yaptýðýnýz tek birþey gösterin bu halka... Ganimeti götüren siz... Halký ezen siz... Kurumlarý batýrýp satan siz... Yani þimdi bunlarý yapan kahraman, suçlu da çalýþan mý oluyor? Bu söylemler bir hakarettir, sen ekmek kavgasý veren çalýþana dil uzatacaðýna dönüp kendinin ve partinin kirli ellerini temizle! Sizler bu toplumun yüzkarasýsýnýz. Size deðil makam, bir bardak su bile fazladýr... Hayatýmda yazý yazarken etik olmayan kelimeleri kullanmayý hiç bu kadar istememiþtim. Fazla maaþ alýp iþlemezlermiþ, isyanýn sonuçlarýna katlanýrlarmýþ... Hasipoðlu bak da Arif hoca sana seslenir... Mustafa Akýncý nýn bende ayrý bir yeri vardýr. Onu hep toplum lideri olmasý gereken kiþi olarak gördüm. Ne yazýk ki Kýbrýs Türk Toplumu hiçbir zaman Akýncý ya hak ettiði desteði vermedi. Ankara her dönem Akýncý nýn güçlenmesini bir þekilde engelledi. Mustafa Akýncý diðerlerinden farklýydý... Duruþu, konuþmasý, siyaseti, zekasý ve Kýbrýslý Türklere baðlýlýðý... General çizmeyi aþmýþtýr söylemi ile nasýl dik durulacaðýný topluma gösteren kiþi oldu. CTP nin 25 milletvekili olduðu dönemde onlara Ne koltuk isterim ne de makam, yeter ki anayasayý deðiþtirelim ve polisi sivile baðlayýp barýþ yolunda ilerliyelim teklifini sunarak herkes ayný mentalitesini altüst eden kiþi oldu.(ctp kabul etmedi ve DP ile koalisyona gitti) Þimdi liderimiz yok, bir lidere ihtiyacýmýz var diyoruz... Peki kaçýmýz Akýncý yý arayýp baþkan sana ihtiyacýmýz var diyoruz... Mustafa Akýncý ya karþý hepimizin bir borcu vardýr. Ona hak ettiði deðeri veremediðimiz için... Tüm bu yaþanýlanlar doðru fakat toplumunun ona en ihtiyaç duyduðu zamanda köþesine çekilerek oturmasýný ben kabul etmiyorum... Bu toplumun MUSTAFA AKINCI ya ihtiyacý vardýr. Musatafa Akýncý bu yolda toplumunun baþýnda olup kavgasýnda yön belirleyici olmalýdýr. Kýrgýnlýðý bir kenara býrakýp dönmelidir... O güzel insanlýðýn ile... O koskoca yüreðin ile... O dik duruþun ile... En önemlisi Kýbrýslý sevdan ile bu toplumun sana ihtiyacý vardýr... Bunu yapmalýsýn ki Akýncý bu olanlara seyirci kaldý diyemiyelim... Bize bir daha kimse bize besleme diyemesin diye sana ihtiyacýmýz var Mustafa Akýncý... Dün oðlumun doðumundan sonra en duygusal günü yaþadým... Hayatým boyunca unutamayacaðým ve belki de hayatýmda dönüm noktasý olacak bir konuþma yaþadým. Bir gün hayatýmýn en önemli anýsý olarak bunu anlatacaðým... Çok teþekkürler... Toplumsal Varoluþ Hareketi yürüyor Bugün LTB binasýndan Baþbakanlýk'a, Cuma günü de Kuðulu Park'tan Dereboyu'na "Karanlýktan aydýnlýða" yürüyüþü yapýlacak Toplumsal Varoluþ Hareketi, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýna destek için bugün belediye binasýndan Baþbakanlýk'a, cuma günü de Kuðulu Park'tan Dereboyu'na "karanlýktan aydýnlýða çýkmak için" adýyla yürüyüþ düzenleyeceðini açýkladý. Toplumsal Varoluþ Hareketi adýna açýklama yapan KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, UBP hükümetinin Lefkoþa'yý ve ülkeyi içine düþürdüðü durumun kabul edilemez olduðunu belirterek, "Kýbrýs Türk toplumu üretimden kopartýlmýþ; toplumsal zenginliklerine el konulmuþ; siyasi iradesi, sosyal-kültürel dokusu, demokrafik ve ekonomik yapýsý, laik yaþam ve eðitim sistemi asimilasyoncu ve entegrasyoncu politikalarla yok oluþ sürecine taþýnmýþtýr. Dayatma paketlerle fakirleþtirilmiþ göçe zorlanmýþtýr. Tüm haklar aþaðýya çekilmiþ, yargý susturulmuþtur" dedi. Hareket'in geçen pazartesi günkü toplantýsýnda aldýðý kararlarý açýklayan Gökçebel, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde çalýþanlarýn açlýða, Lefkoþa'nýn hastalýklara terk edildiðini kaydetti. Gökçebel, siyasi kirlenmenin ortadan kaldýrýlmasýnýn þart olduðunu ve bunun için Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumsal Varoluþ Hareketi ve Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) tarafýndan bugün gerçekleþtirilecek olan yürüyüþe aktif katýlým saðlayacaðýný belirterek, tüm TDP üye ve sempatizanlarý ile halka yürüyüþe katýlým çaðrýsý yaptý. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, yaptýðý yazýlý açýklamada, "ülkesine ve kimliðine sahip çýkan, bugünkü çarpýk ve kokuþmuþ düzenden þikayet eden ve çöp kent haline getirilen Baþkent Lefkoþa'ya sahip çýkmak için duyarlý tüm vatandaþlarý yürüyüþe destek vermeye davet ettiklerini" belirtti. Halkýna karþý ihanet içinde olan UBP Hükümeti'nin karar ve uygulamalarý ile ülkeyi kaosa sürüklediðini, halký fakirleþtirdiðini, halkýn kurumlarýný peþ keþ çektiðini ve iradesini yok saydýðýný iddia eden Özyiðit, Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, Lefkoþa Türk Belediyesi emekçilerinin "haklý" mücadelesine destek olmaya devam edeceklerini ve bugün baþbakanlýk önüne yapýlacak yürüyüþe katýlacaklarýný bildirdi. Bu sorunun LTB çalýþanlarýnýn sorunu olmaktan çoktan çýktýðýný ifade eden Özkardaþ, "Evine ekmek götüremeyen, borcunu ödeyemeyen, hastaneye gidemeyen ve geleceði yok edilmeye çalýþan insanlarý artýk hiçbir tehdit korkutamaz ve durduramaz" dedi. Yaptýðý yazýlý açýklamada, LTB çalýþanlarýnýn çaresizliði ve kabaran öfkesi üzerinden siyasi hesaplar mücadelenin yükseltileceðini ifade etti. Gökçebel, Lefkoþa'da biriken çöplerinin sorumlusunun belediye çalýþanlarý olmadýðýný, kimsenin angarya çalýþtýrýlamayacaðýný, BES'in haklý eylemine sonuna kadar destek verileceðini açýklayarak, þu ifadeleri kullandý: "Ortak anlayýþ içerisinde yer aldýðýmýz Toplumsal Varoluþ Hareketi aldýðý kararla Belediye çalýþanlarýna destek vermek ve insanca yaþamayý talep etmek için 8 Kasým Perþembe günü saat 11.00'de LTB genel binasý önünde (tüm sendika, örgüt, parti, oda üyeleri ve halkýmýz) toplanýp Baþbakanlýða yürüyecektir. 9 Kasým Cuma günü saat de ise Kuðulu Park'ta toplanarak Dereboyu'na Karanlýktan Aydýnlýða çýkmak için yürüyecektir. Birlikte hareket ederek halkýmýza bunlarý yaþatanlardan kurtulma zamaný gelmiþtir. Seçildiðini söyleyerek halkla dalga geçerek sadece koltuk kavgasý yapan LTB Baþkaný, Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve hükümetin bu hesabý ödeme zamaný gelmiþtir." Gökçebel, "yok oluþa dur demek, haklara sahip çýkmak ve onurlu bir yaþam için" herkesi eylemlere katýlmaya çaðýrdý. TDP'den bugünkü yürüyüþ için çaðrý toplumsal yok oluþ tehlikesi yaþandýðýný, bunun yaný sýra LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile hükümetin keyfi ve usulsüz icraatlarý ile Lefkoþa'yý çöp kent haline getirerek salgýn hastalýk tehlikesi ile baþ baþa býraktýðýný savundu. Özyiðit, yaþanan olumsuzluklara karþýn birlikte hareketin önemli olduðunu dile getirdi. UBP Hükümeti ile LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'ndan bir an önce kurtulmak gerektiðini öne süren Cemal Özyiðit, "Ülkeyi kaosa sürükleyen UBP, kurultayla birlikte kendisi de kaosa sürüklenerek mahkemelik olmuþtur. LTB'yi bataða sürükleyen ve usulsüzlükleri Sayýþtay Raporlarýna yanýysan ve hakkýnda dava açýlan Bulutoðlularý da istifa etmemekte ýsrar etmektedir. Hem ülkede, hem de Lefkoþa'da yaþanan kaosu ancak erken seçim temizler" dedi. KAMU-SEN'DEN BES EYLEMÝNE DESTEK yapýlmamasý gerektiðini de ifade eden Özkardaþ, "LTB'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapanlardan" mutlaka hesap sorulmasý gerektiðini kaydetti. Özkardaþ, "Baþkan istifa etmelidir ve seçime gidilmelidir. Hatta ve hatta burada en büyük sorumluluðu olan hükümet de istifa etmelidir. Demokratik teamüller bunu gerektirir" görüþüne yer verdi. Özkardaþ, LTB'nin nasýl kurtulacaðý, Belediye de çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn, ek ödeneklerinin ve sosyal yatýrýmlarýnýn yapýlmasýnýn nasýl saðlanacaðýnýn da ortaya konulmasý gerektiðini de sözlerine ekledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ANKARA STRATEJÝSÝ Telefonla gazetemizi arayan bir bayan vatandaþýmýzýn þikayeti de memleketteki sorunlardan... "Ben bir vatandaþ olarak yaþananlarý kýnamak istiyorum. Huzursuzuz... Evimizde, iþimizde bet bereket kalmadý. Sinekler, kediler, fareler ve köpeklerle içiçe yaþamaktayýz. Cemal Bulutoðlularý yerinde duruyor... Suçluysa yargýlayýn efendim. Ancak o da topu hükümete atýyor. Demek ki suçlu hükümettir. Ancak hükümet de baþka türlü davranýyor. Lütfen birileri çýkýp suçluyu bize söylesin. Basit bir vatandaþ olsa ne olacak durum? Hemen yargýlanýp hapse atýlacak... Bu adalet mi? CTP'nin iktidara gelmesiyle baþlayan bir çürümüþlük son haddine ulaþtý. Bizi tüketmek için uygulanan bir Ankara stratejisidir bu... En büyük suçlu da Ýrsen Küçük'tür. Cemal Bulutoðlularý'ný da yabana atmamak gerekir..." MEMNUN OLANLAR DA VAR Erenköy mücahidi annesi Canev Ilgar isimli bir bayan vatandaþýmýz, bundan önce gazetemizin þikayet köþesinde yazýlan ve Erenköy'deki birlikte görev yapan Astsubay Kýlýç'la ilgili þikayetlerden maðdur olmadýklarýný ve kendileri ve bazý mücahit aileleriyle birlikte bu konunun kendilerini kapsamadýðýný belirtti Canev Haným'ýn elektronik postayla gazetemize gönderdiði mektubu þöyle: "Ben Erenköy'de askerlik hizmetini yapan Ali Ilgar'ýn annesi Canev Ilgar. Son günlerde gazetenizde Erenköy'de görev yapan bir rütbeli þahýsla ilgili bir takým haberler okuyorum. Bu haberlerin ilk çýktýðý zaman tedirgin olup oðlumu arayýp böyle bir olayýn olup olmadýðý konusunda kendisine sordum. Ancak oðlum böyle bir olayýn olmadýðýný çýkan haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný bana söyledi. Daha sonraki dönemde oðlumu ziyarete gittiðimde oradaki diðer asker aileleriyle görüþme fýrsatým oldu. Gerek onlardan duyduklarým gerekse oradaki ortamdan hissettiðim hava bu yazýlýp çizilenlerin doðruyu yansýtmadýðýný anladým. Orada çocuklarýmýzla en az bizim kadar ilgilenildiðini gördüm. Daha önce yapýlan ve gazetenizde yayýnlanan bu haberlerin asýlsýz olduðuna inanmaktayým. Daha önceden de tanýþtýðým ailelerden de ayný tepkileri aldýðýmý sizlere bildirmek isterim ve daha önceden yazýlanlarýn bizleri kapsamadýðýný bildirmek isterim." BÝZÝM DUVAR EY (T)ÝPSÝZ MEMLEKET OTUR DA ESKÝ GÜNLERÝNÝ YAD ET Bizim Mandra Ýçme sularý mikrop kaynayan, sokaklarýndan caddelerinden lâðým sularý akan, her köþebaþýnda daðlar gibi yýðýlmýþ zibilleriyle leþ gibi kokan KKTC, istisnasýz her haliyle tam bir mandraya dönüþürken, bir yandan da böylesine rezil bir görüntü içinde 29. kuruluþ yýldönümünü kutlamaya hazýrlanmaktadýr. Bu arada temizlik yapýlacak diye sokaklardan Kaymakamlýk tarafýndan toplanan zibillerin K. Kaymaklý'da boþ bir araziye yýðýlmasý ise, yapýlanýn temizlik deðil, daha beter kirlilik olduðunu açýkça gözler önüne serer.

8 8 8 Kasým 2012 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Kurultayý davasý... Gelecek hafta davanýn esasýna geçiliyor Baþbakan Küçük ve Divan Üyesi Kuran tanýk olarak dinlendi Küçük: Divana baský yapmadým, aksine baskýlarý engellemeye çalýþtým... Ben sadece sonucun bir an önce açýklanmasýný istedim Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultay sonucuna itiraz ve genel baþkanlýk yetkilerinin kullanýlamamasýna yönelik ara emri talebiyle baþkan adayý Gazimaðusa Milletvekili Ahmet Kaþif tarafýndan Ýrsen Küçük aleyhine açýlan davada dün tanýklarýn dinlenmesine devam edildi. Kýdemli Yargýç Emine Dizdarlý huzurunda yapýlan duruþmada, kurultayda baþkanlýða aday olan Genel Baþkan Baþbakan Ýrsen Küçük ve kurultayýn divan üyesi Teoman Kuran yeminli ifade verdi ve davacý avukatý Fuat Veziroðlu ile davalý avukatý Ergin Ulunay'ýn sorularýný yanýtladý. Bu arada Yargýç Emine Dizdarlý, davanýn görüþülmesi sýrasýnda davacý ve davalý avukatlarýnýn ara emri davasýnýn süresine iliþkin tartýþma yaþamasý üzerine araya girerek, davanýn esasýnýn gelecek hafta görüþülmeye baþlanacaðýný bildirdi. KÜÇÜK Ýrsen Küçük, mahkemedeki ifadesinde, divana baský yaparak sonucu etkilediðine iliþkin iddialarý reddederek, kurultay sonucuna müdahale edilmemesi ve bir an önce sonucun açýklanmasý için divanýn bulunduðu kürsüye çýktýðýný anlattý. Küçük, kendisi aleyhinde getirilen ara emri davasýna itirazý bulunduðunu, ara emri alýnmasý halinde partisinin iþlerinin aksayacaðýný ve bir seçim arifesinde almasý gereken hayati kararlarý alamayacaðýný, partinin genel seçimler öncesi böyle bir zaman kaybýna tahammülü olmadýðýný savundu. Küçük, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre'nin kurultay sonrasýnda yapýlan parti meclisi toplantýsýnda söz hakký istemelerine karþýn söz verilmediði iddiasýný da yanýtladý. Küçük, 2 milletvekilinin, seçim aþamasýnda söz istediklerini ve kendilerine "toplantýya verilen aranýn ardýndan söz verileceðini" bildirmesine raðmen aranýn gereðinden fazla uzamasý dolayýsýyla aranýn bitmesini beklemeyip ayrýldýklarýný kaydetti. Küçük, "ikinci bir seçime Baþbakan ve Genel Baþkan sýfatýyla gitmesi durumunda delegeleri etkileyebileceði" yönündeki iddialarý yanýtlarken de, dengelerin deðiþeceðine inanmadýðýný, hatta þu anki parti meclisine bakýldýðýnda kendisinin atayabileceði 6 üye eksik olduðundan zaten geride olduðunu belirtti. "'ÝKÝNCÝ TURA KALMIÞTIR' DENÝLMEDÝ" Küçük, seçim günü divanýn "Baþkanlýk 2. tura kaldý" þeklinde bir söylemi olmadýðýný; kendisinin de "Ben kazandým, bunu ilan edin, beðenmeyen mahkemeye gitsin" demediðini; sadece sonucun bir an önce açýklanmasý için telkinde bulunduðunu söyledi. Küçük, bir soru üzerine, kendisinin genel baþkanlýðý süresince UBP'de tüm kararlarýn demokratik ilke ve kurallara göre alýndýðýný; kurultay tarihinden itibaren de bu demokratik usullere aykýrý hiçbir þey olmadýðýný ifade etti. Genel Baþkan Baþbakan Küçük'ün dinlenmesinin ardýndan mahkemeye saat 11.45'te yarým saat ara verildi ve ikinci oturumda divan kurultayda divan üyeliði yapan Teoman Kuran dinlendi. KURAN Kuran mahkemeye, daha önce ilçe yönetim kurulu üyeliði, genel yönetim kurulu üyeliði ile genel sekreter yardýmcýlýðý yapmasýna raðmen þu anda partide herhangi bir görevde olmadýðýný anlattý. Kuran, sayým sonuçlarýnýn divan tarafýndan sesli olarak okunmasý nedeniyle baþkan ilan edilmeden sonucun salonda hazýr bulunanlar tarafýndan zaten bilindiðini, genel baþkan adayý Ahmet Kâþif ve divan üyesi Savaþ Atakan'ýn oy sayýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan divana "2. tur" telkininde bulunduðunu savundu. Kuran, divan etrafýnda yaklaþýk 15 dakika süren yoðunlaþmada Kâþif ve taraftarlarýnýn bulunduðunu, kendisinin ve diðer divan üyesi Ýlker Edip'in ikinci tur gerekmediði yönünde görüþ bildirdiklerini söyledi; 5 kiþilik divandan 3'ünün hemfikir olmasýyla Divan Baþkaný Özgürgün'ün sonucu salona açýkladýðýný kaydetti. Mahkemeye "emare 14" olarak sunulan Ahmet Kâþif'in kurultay sonucuna itirazýnýn da o sýrada eline ulaþtýðýný söyleyen Kuran, itirazýn ardýndan divanýn kararýnýn bir laptop ve printer yardýmýyla basýldýðýný söyledi. Kuran, parti genel sekreterinden bir laptop ve printer talep ettiklerini; salonun yanýndaki bir odada kararýn Divan Baþkaný Özgürgün ve kendisinin kontrolünde yazdýrýlarak kendisi tarafýndan salona getirildiðini anlattý. TAM SAYININ ÇOÐUNLUÐUNU ALAN YOK Kuran, bir soruya karþýlýk, "Adaylarýn hiçbirinin kurultay delegelerinin tam sayýsýnýn yarýsýndan bir fazlasýnýn oyunu alamadýðýný" da söyledi. Kuran'ýn dinlenmesinin ardýndan her iki tarafýn avukatlarýnýn baþka tanýk çaðýrmayacaklarýný bildirmeleri üzerine Yargýç Emine Dizdarlý, hitaplarýn dinlenebilmesi için bir sonraki oturumun bugün saat 10.30'da baþlayacaðýný bildirdi. ÖLÜMÜN EÞÝÐÝNDEKÝ SÝYASÝ TUTSAKLAR... Pazartesi günkü Afrika'nýn 11. sayfasýnda yayýnlanan fotoðrafý gördünüz mü?.. Görmemiþseniz, mutlaka bulun ve görün... Arkadaþlar nereden alýp yayýnlamýþlar o fotoðrafý, bilmiyorum. Ancak, o fotoðrafý yayýnlamakla çok iyi ettiklerini biliyorum... Alnýnda kýzýl yýldýzlý bantý ile ölüm orucuna yatmýþ bir siyasi Kürt tutsaðýn fotoðrafý. Ýç burkan, fakat o ölçüde de Türkiye'deki acý gerçekleri haykýran bir fotoðraf. Elleri göðsünde sýrt üstü yatýyor. Göz çukurlarý derinleþmiþ, gözleri sabitleþmiþ, göðe bakýyor. Sadece göz çukurlarý deðil, avurtlarý da çökmüþ öyle yatýyor... Ölüm oruçlarýnýn simgesi haline gelmiþ bir fotoðraf bu. Fotoðraftaki direniþçi en uzun süreli ölüm orucuna dayanan direniþçi oldu. Daha sonra yaþamýný yitirdi. Ancak bu ölümden sonra yýllar geçtiði halde anlaþýlan hala imana gelmedi imansýzlar... Ne demiþti Yeni Sultan?.. "Açlýk grevi yok, yiyip içiyorlar" demiþti. Bir tek bu fotoðraf bile Yeni Sultan'ýn yalanlarýný bir þamar gibi suratýna çarpýyor. "Devletle pazarlýk olmaz"mýþ da demiþti. Yarýn zindanlardan cesetler çýkmaya baþlayýnca, Türkiye'nin hem doðusunda hem batýsýnda ne ayaklanmalar, ne protestolar baþlayacaðýný bile kestiremiyor. 1999'da, açlýk grevindeki genç kadýnlarýn yakýldýðý güya "Hayata Dönüþ" operasyonu benzeri operasyonlar baþlatacaðý tehditleri savuruyor. Bu ne deve kinidir, bu ne düþmanlýktýr ki yüzlerce genç insanýn önce sakatlanmalarýný sonra da ölmelerini büyük bir iþtiyakla adeta sevinerek bekliyor. Oysai açlýk grevine katýlanlarýn talepleri hiç de karþýlanmayacak talepler deðildir. Kürt tutsaklarýn anadillerinde savunma yapmalarý en doðal, en insani hakladý deðil midir?.. Keza, anadillerinde eðitim de en tabii haklarý deðil midir?.. Abdullah Öcalan'a bir buçuk yýldan beridir uygulanmakta olan avukatlarý ile bile görüþtürmeme tecridi ise NAZÝ Almanyasýnda bile uygulanmamýþtý... Oysa, Öcalan'a uygulanan tecrit kaldýrýlsa O'nun yapacaðý bir açýklama ile bütün grevcilerin açlýk grevlerini anýnda durduracaklarý çok açýktýr. Böyle bir adýmý atmama, grevcilerin ölmelerini istemekten baþka nazýl izah edilir?.. Vaktiyle, Kuzey Ýrlanda'da Boby Sands ve arkadaþlarýnýn baþlattýklarý, sonradan ölüm orucuna dönüþen açlýk grevlerinde, maðrur ve kibirli Emperyal Ýngiliz hükümeti de ayný tavrý sergilemiþ, "Devlet teröristlerle pazarlýk yapmaz!" diyerek grevcilerin ölmelerini beklemiþ ve Boby Sands ve arkadaþlarýný öldürmüþtü. Fakat sonra ne oldu?.. Ýngiliz ordusu ile IRA militanlarý arasýndaki kanlý savaþ yýllarca sürdükten sonra, Boby Sands ve arkadaþlarýnýn bütü talep ve istekleri bir bir gerçekleþmiþ ve Ýngilizler askerlerini Kuzey Ýrlanda'dan çekmek durumunda kalmýþlardý. Ünlü þapþal tekerlemenin iddia ettiði gibi, "tarih tekerrürden ibaret" deðildir, ama yakýn tarihte böyle taze örnekler varken yanlýþtan dönmenin kime ne zararý olabilir, yararýndan baþka?.. Daha ne kadar kan aksýn, daha ne kadar can yitsin istiyor?.. AKP kodamanlarý ve en baþta da Yeni Sultan en yakýn bir zamanda bu yaraya bir çözüm üretmezse, zindanlardaki ölüm oruçlarýna destek olmak için 'dýþardaki' on bin Kürt daha açlýk grevine baþlayacak. Zindandakilerle birlikte yaklaþýk can... O zaman da mý "Devlet teröristlerle pazarlýk yapmaz" diyecek kibirli insafsýz?...

9 8 Kasým 2012 Perþembe Tünel ALINTI BAÞBAKAN ÝNSANLIK ORUCUNU SÜRDÜRÜYOR Baþbakan inatla insanlýk orucunu sürdürüyor. Ölüme yaklaþan yüzlerce insan karþýsýnda koskoca bir toplumu baþýný öte yana çevirmeye davet ediyor. Panik halinde onlara idamýn yararlarýný hatýrlatýyor. Ölümde hayýr vardýr, diyor. Otoritenin vahþi inadý maalesef kamuoyunun desteðini almasýndan geliyor. Kamuoyu, sessizliðin, görmezden gelmenin adý. Bir memlekette içerdekilerle dýþardakiler arasýnda böylesine derin bir kopukluk varsa, tutuklananlar dýþarda kalanlarýn hayat kütüðünden siliniveriyorsa, dýþarýsý diye bir þey kalmamýþ demektir. Ama Baþbakan'ýn her demecinin altýnda derin bir korku görmüyor musunuz? Ya insanlar insan olduklarýný hatýrlarsa? Baþbakanýn, sertleþtikçe yaþayanlarýn lokmalarýný sayar hale gelmesi hayata inananlar açýsýndan yine de çatlaktan sýzan ýþýk gibi. Baþbakan korkuyor. Ýyi. Çünkü hayat kazanacak. Yýldýrým TÜRKER (Özgür Gündem) DÝPNOT TC Dýþiþleri Bakanlýðý Mali Ýþler Dairesi'nin açýklamasýna göre Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu için 15 Temmuz 2009 tarihinde kiralanan konutun kirasý aylýk 49 bin 151,39 TL. RUMLAR KÖTÜ ÇOCUK, DÖV ONLARI OBAMA ARÞÝV TARÝH 7 EKÝM 2011 Dün Ankara'da Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ile görüþen Egemen Baðýþ CTP'nin aldýðý 'hayýr' kararýndan memnun olmadýðýný açýkladý ve 'CTP'nin bu kararýný gözden geçirmesini ümit ediyorum' dedi... Gözden kaçmayanlar... SEÇMEK-SEÇÝLMEK SÝZÝN NEYÝNÝZE? Lefkoþa Kaymakamý Deniz Dana "Çöplerinizi büyük poþetlerde biriktirin" diye yýrtýnýyor. Ayýp yahu. Toplum olarak kendi çöpümüzü nasýl muhafaza edeceðimizi bile öðrenemedik. Bu arada siyasilerin de çöp sorununun nasýl çözüleceði konusunda bir fikirleri yok. Bir de utanmadan Türkiye'ye "bize balýk verme balýk tutmayý öðret" derler. Siz önce kendi pisliðinizi temizlemeyi öðrenin, sonra balýk tutarsýnýz. Kendi çöpünüzü kaldýramayacaksanýz, seçilmek sizin neyinize, seçmek bu toplumun neyine? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ara emri alýnmasý halinde, partimiz almasý gereken hayati kararlarý alamayacak. Partinin böyle bir zaman kaybýna tahammülü yoktur." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) VÝRGÜL... LEFKOÞA "SES" DEÐÝL, "SU" ÝSTER KTAMS, "Lefkoþa için ses veriyoruz" etkinliði düzenledi. CTP ile Belediye Emekçileri Sendikasý da destekledi. Yoldan geçenler de boru çalarak destek beyan ettiler bu arada. Arda Gündüz ve Sol Anahtarý bu etkinlikte þarkýlar söyledi. Arda da Sol Anahtarý da çok iyi müzik yapýyorlar, harika þarkýlar söylüyorlar. Ýyi güzel de arkadaþlar, Lefkoþa'nýn "ses"e deðil "su"ya ihtiyacý olduðunu görmüyor musunuz "Ýnanýyoruz ki Sayýn Obama liderliðindeki ABD, nüfuzunu kullanarak Kýbrýs Türk halkýnýn Rumlarýn neden olduðu ambargolardan kurtulmasý yönünde üzerine düþeni yapacaktýr" Derviþ EROÐLU (3.Cumhurbaþkaný) 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Yetenek Sizsiniz Türkiye"den vazgeçildi. "Yeteneksizsiniz Türkiye" faslýna geçildi... 1 Kasým 2012 tarihli yazýmýn baþlýðý "Türkiye Fetret Dönemine Girdi" idi. Yazýda kullanýldýðý anlamý ile fetret "Hükûmet gücünün gevþediði bir yerde düzenin yeniden kurulmasýna kadar geçen süre" anlamýna geliyordu. Fetret döneminin en baþta gelen belirtilerinden birisi AKP Hükümeti'nin uðruna komþusu ile karakolluk olduðu "Suriye politikasý"nýn bizzat ABD tarafýndan sýfýrlanmasýdýr. Her ne kadar "yeni döneminde" yeni görevi icabý Milliyet Gazetesi Prof. Nur Vergin'e Ahmet Davutoðlu için výcýk výcýk yað kokan güzellemeler yazdýrsa da Ahmet GÜNÜN KARÝKATÜRÜ Davutoðlu uluslararasý arenada Türkiye'yi "sýfýrlatan" Dýþ Ýþleri Bakaný olarak çok zor günler yaþamaktadýr. Vergin, Davutoðlu'nu þu sözlerle yaðlýyor: "Türkiye'nin vizyon sahibi bir Dýþiþleri Bakaný var. Zürih ve Londra anlaþmalarýnýn mimarý Fatin Rüþtü Zorlu'dan sonra Cumhuriyet döneminin en azimli dýþ politika yapýmcýsý. Bir düþünür, 'komþularla 0 sorun' politikasýnýn geniþ ufuklu teorisyeni." Ýran, Irak, Rusya ve Suriye ile kanlýbýçaklý hale geldiðimiz bir dönemde Davutoðlu için "komþularla 0 sorun politikasýnýn geniþ ufuklu teorisyeni yazan" profesöre "otur 0!" demek lazým. Türkiye Cumhuriyeti'nin kýþkýrttýðý/ beslediði Suriye Ulusal Konseyi'ne, ülkede itibarý olmayan Müslüman Kardeþler'in ve El Kaide ve Selefilerin yön vermeye çalýþtýðý aþikardýr. ABD, Davutoðlu politikalarýnýn aczini nihayet gördü ve Konsey'in Suriye muhalefetini temsil yeteneðine sahip olmadýðýný yedi düvele açýkça ilan etti. Bu ne demektir? ABD kendisinin seçtiði "Suriye muhalefeti"ni ilan ettiði an Ortadoðu'da Türkiye'nin hiçbir kýymet-i harbiyesi kalmayacaktýr. Davutoðlu'nun muhteþem hesaplara dayanan katakulli oyunu ne idi? Davutoðlu ABD'nin istediði gibi Esad'ýn Suriye'den kovulmasý için Türkiye'nin tüm maddi/manevi olanaklarýný ortaya koydu. Esad al aþaðý edilecek, yerine Davutoðlu'nun aðabeylik yaptýðý Sunni Müslüman Kardeþler iktidara getirilecekti. Mezheptaþlarý onlara iktidar ikram ettiði için Davutoðlu'na minnettar kalacaklar, Davutoðlugiller "Yeni Osmanlý" olarak Ortadoðu'da ilk sadýk bendelerini yaratacaktý. Bu uðurda El Kaide ve Selefi türü teröristlere de "düþmanýmýn düþmaný dostumdur" þiarý ile göz yumuldu. 100 binin üzerinde mülteciye kucak açýldý, teröristlerin Türkiye'de üs kurmalarýna müsade edildi, teröristler Hatay ve civarýnda millete kök söktürdüler. Suriye ile tüm ticaret durdu, milyar dolar kayýplar oluþtu. ABD fark etmeye baþladý ki, muhalefete verilmek üzere Türkiye'ye teslim edilen silahlar El Kaide'nin eline geçiyor. Davutoðlu'nun kibiri parmaðý ile kendisini çaðýran Obama'nýn peþinden koþtururken bile nasýl bir uyarý aldýðýný görmeye yetmedi. Þimdi içinde Türkiye olmayan bir çözüm aranacak! "Yetenek Sizsiniz Türkiye" den vazgeçildi. "Yeteneksizsiniz Türkiye" faslýna geçildi! (Bu yazý CÜNEYT ÜLSEVER'in "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "ABD TÜRKÝYE'NÝN SURÝYE POLÝTÝKASINI SIFIRLADI" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 8 Kasým 2012 Perþembe GÜNEYDEN KÝÞÝLÝK MÜNHALE 4 BÝN 400 BAÞVURU Rum Telekomünikasyon Dairesi (ATÝK- CYTA)'ya baðlý "CytaShop" maðazalarýnda çalýþmak üzere açýlan 100 kiþilik münhal için 4 bin 400 kiþinin baþvurduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi bu durumun, Güney Kýbrýs toplumundaki ekonomik krizin etki ve büyüklüðünü ortaya koyduðuna dikkati çekti. Girne Kapýsý laðým sularýna teslim! (Mustafa Erkan) Belediye Emekçileri Sendikasý'nýn (BES) süresiz eyleme baþlama kararýndan sonra çöp yýðýnlarýna teslim olan Lefkoþa þimdi de laðým sularý ile boðuþuyor. Girne Kapýsý'nda Atatürk heykelinin bulunduðu yerde laðým sularý artezyen kuyusu gibi yerden yukarýya doðru fýþkýrmakta Bölgede yaþayanlar bundan rahatsýz olduklarý kadar turistlerin de büyük i tepkisini çeken bu olaya hiçbir yetkili müdahale etmemektedir. BES eylemi nedeniyle ortaya çýkan bu durum aslýnda Çevre Bakanlýðý'ný da ilgilendirmektedir. Hükümetin bu duyarsýzlýðý nedeniyle laðým sularý Girne Kapýsý'nda göl haline geldi. Vatandaþlar ve turistler bu göletlerin üzerine basarak gidiþ geliþlerini saðlamaktadýrlar. Maðusa'da 2 arkadaþý ile birlikte bir taksiciyi darp ederek soygun yapan zanlý Balode Cabral Balagun dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý Balagun, yargýcýn önünde bayýldý! Gamze BAYKUR - Maðusa'da 2 arkadaþýyla birlikte çaðýrdýklarý taksici Vedat Özkutlu'yu darp ederek parasýný, telefonunu ve arabanýn kontak anahtarýný sirkat eden zanlý Balode Cabral Balagun, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "Soygun" ve "Ciddi darp" suçlamasýyla mahkeme huzuruna çýkarýlan zanlý polisin ceza evi talebini duyunca mahkeme salonunda bayýldý. Zanlý Balagun, mahkeme tarafýndan cezaevine gönderilmesi yerine aðýr teminata baðlandý. Ancak zanlý mahkemenin ön gördüðü teminat þartlarýný yerine getiremedi ve hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Aranan iki kiþi hala bulunamadý Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, 19 Ekim tarihinde zanlý Balode Cabral Balagun'un 2 Nijerya uyruklu kiþi ile birlikte taksicilik yapan Vedat Özkutlu'yu çaðýrarak TFS 343 plakalý araca bindiklerini ve Özkutlu'yu darp ederek 400 TL nakit parayý, taksinin kontak anahtarlarýný ve cep telefonunu sirkat ettiklerini açýkladý. Karagil, aranan 2 kiþinin hala bulunamadýðýný ancak zanlý Balagun aleyhine yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirterek, zanlýnýn 3 ayý geçmemek þartý ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin talebini duyunca bayýldý Zanlý Balode Cabral Balagun, polisin cezaevi talebini duyunca yargýcýn gözü önünde fenalýk geçirerek bayýldý. Mahkeme huzurunda bayýlan zanlý Balagun apar topar mahkeme salonundan dýþarý çýkarýldý ve ambulans çaðýrýldý. Bir süre sonra kendine gelen zanlý bu sefer de sinir krizi geçirerek baðýrýp çaðýrmaya baþladý ve mahkemeyi birbirine kattý. Polis, sinir krizi geçiren zanlýyý sakinleþtirmek için mukayyitlik odasýna götürdü. Polis tarafýndan sakinleþtirilen ve tekrar yargýç önüne çýkarýlan zanlý Balagun, mahkeme boyunca gözyaþlarýný tutamadý. Teminata baðlandý... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Balode Cabral Balagun'u hükümsüz tutuklu olarak cezaevine göndermek yerine teminata baðlayarak serbest býrakýlmasýný uygun buldu. Soyer, zanlý Balagun'un pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesi, 50 bin TL nakdi teminat ödemesi ve 2 KKTC vatandaþýnýn 100'er bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesi þartýyla serbest býrakýlmasýna emir verdi. Ancak zanlý Balagun, mahkemenin ön gördüðü teminat þartlarýný yerine getiremedi ve hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. KÝLÝSEDEN AZÝZ GEORGÝOS'UN KEMÝKLERÝNÝ ÇALDI Aydemet bölgesinde bulunan "Ayios Georgios Kilisesi'nden, Cumartesi günü, kiliseye adýný veren Aziz Georgios'un kemiklerinin çalýndýðý bildirildi. Alithia gazetesi, olayla ilgili 34 yaþýndaki bir uyuþturucu baðýmlýsýnýn tutuklandýðýný; zanlýnýn Ayios Georgios Kilisesi"nden, Aziz Georgios'un kemiklerini gümüþten yapýlmýþ tabutun içinden çalýnarak tabutu bir gümüþçüye sattýðýný yazdý. Gazete, þahsýn sadece "Ayios Georgios Kilisesi"nde deðil, 3 kilisede daha hýrsýzlýk yaptýðýný, uyuþturucu temin edebilmek için gümüþ tabutlarla birlikte baþka ikon ve deðerli eþyalar da çaldýðýný itiraf ettiðini kaydetti. Gazete, uyuþturucu baðýmlýsýyla birlikte, ona yardým eden ve çalýntý eþyalarý alan gümüþçünün de tutuklandýðýný yazdý. SINAVA KATILAN 3 BÝN 394 ÖÐRENCÝDEN 2 BÝN 500'Ü SIFIR PUAN ALDI Güney Kýbrýs'ta geçtiðimiz günlerde yapýlan matematik yönlendirme sýnavlarýna katýlan 3 bin 394 öðrenciden 2 bin 500'ünün, sýnavdan sýfýr puan aldýðý bildirildi. Simerini gazetesi, bu baþarýsýzlýðýn önceki günkü Meclis Eðitim Komitesi toplantýsýnda gündeme getirildiðini yazdý. RUM AVUKATLAR ÝÞ DURDURMA EYLEMÝ YAPTI Rum Barolar Birliði'ne baðlý avukatlarýn, önceki gün boyu iþ durdurma eylemi gerçekleþtirdiði belirtildi. Alithia gazetesi, Rum avukatlarýn, "boþalan yargýçlarýn yerlerinin doldurulmamasý ve hizmet verdikleri binalarýn durumunun çok kötü olmasý" gibi, karþý karþýya kaldýklarý temel sorunlarýn çözümlenmesi talebiyle eylem yaptýklarýný yazdý. Gazete avukatlarýn "yargýnýn batakta" olduðu düþüncesi içerisinde olduklarýný da belirtti. Habere göre Rum Yönetimi Baþkanlýðý'na aday olan Yorgos Lillikas'ýn yaný sýra AKEL ve DÝSÝ de greve destek verdi. ÝLÝADÝS, MUELLER ÝLE GÖRÜÞTÜ Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis Avusturya'nýn Güney Kýbrýs yeni Büyükelçisi Karl Michael Mueller ile görüþtü. Haravgi gazetesinin haberine göre görüþmede Kýbrýs sorunu, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesiyle" ilgili konular, AB Dönem Baþkanlýðý ve ikili iliþkiler ele alýndý. RUM AKTÖR SOYGUN DEÐÝL SOYGUNLAR DÝZÝSÝ YAPMIÞ Lefkoþa'nýn Rum kesimindeki bir bankada soygun yapmaktan tutuklanan 54 yaþýndaki Rum aktörün, daha önce de baþka soygunlar yaptýðý anlaþýldý. Politis "Aktör.. Hýrsýzlýklar Dizisi Yaptý" baþlýklý haberinde adý belirtilmeyen aktörün, kýsa süre önce iþlediði ve bankanýn güvenlik kameralarýnýn kaydettiði soygunun, soygunlar dizisinin son halkasýný oluþturduðunu çünkü tutuklanmasýnýn ardýndan yapýlan araþtýrmada baþka vukuatlarýnýn da ortaya çýkarýldýðýný yazdý. Gazeteye göre, dün Lefkoþa Rum Kaza Mahkemesi'ne çýkartýlan aktör bu sefer bir deðil toplam 3 silahlý soygundan þüpheli olarak hâkim karþýsýna çýktý, tutukluluk süresi 5 gün uzatýldý. Gazete aktörün polise verdiði gönüllü ifadede geçen hafta Kooperatif Bankasý þubesinde iþlenen soygunun faili olduðunu itiraf ettiði, aldýðý paralarý ve soygunda kullandýðý silahla diðer þeyleri polise teslim ettiðini yazdý.

11 8 Kasým 2012 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Kiliseye Türk bayraðý astýðý gerekçesiyle aranan Kýbrýslý Türk bulunamadý Larnaka'ya baðlý "Kellia" (Yýldýrým) köyündeki Agios Antoniu Kilisesi'ndeki Yunan bayraðýnýn çýkarýlarak yerine Türk bayraðý asýlmasý olayýyla ilgili olarak Rum polisi tarafýndan aranan 43 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'ün henüz bulunamadýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi elde ettiðini iddia ettiði bilgilere dayanarak söz konusu Kýbrýslý Türk'ün, kendisini tanýyan bazý Kýbrýslý Rumlara, Kuzey Lefkoþa'da müzik ve dans grubunun baþkaný olduðunu söylediðini ileri sürdü. Kýbrýslý Türk'ün Lefkoþa'da (Kuzey) ikamet ettiðine de inanýldýðýný yazan gazete Ay. Georgiu Manastýrý'nýn bahçesinde bulunan cd'nin bu grubun þarkýlarýný içerdiðine de inanýlmakta olduðunu belirtti. Habere göre Kýbrýslý Türk'ü tanýyan bazý kiþiler ise yaptýklarý açýklamada, bu olayý, 43 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'ü suçlamak amacýyla baþka Kýbrýslý Türklerin gerçekleþtirmiþ olabileceði þeklindeki düþüncelerini dile getirdiler. Politis gazetesi, sanatçý olduðunu söyleyen söz konusu Kýbrýslý Türk'ün, daha önce Yeþilýrmak sýnýr kapýsýndan, Kuzey'den Güney'e geçmek isterken, sýnýr kapýsýndaki kontrolden geçmeyi "eksik býraktýðýný" bu nedenle isminin, arananlar listesinde bulunduðunu savundu. Erken seçim senaryolarý canlanýyor Þanar Yurdatapan: "Erdoðan mahalle kabadayýlýðýný býraksýn" PKK ve PAJK'lý tutsaklarýn açlýk grevi eylemleri 57 gündür devam ediyor. Müzisyeninsan haklarý savunucusu Þanar Yurdatapan, Türk Baþbakaný Erdoðan'ýn tutumunu eleþtirdi: "Daha önceki açlýk grevi eylemlerine yaklaþýmýn kopyasýný görüyoruz. Erdoðan evlatlarýn kolay yetiþtiðini mi sanýyor?" "Ýnsanlar, zaten sahip olmasý gereken haklarýnýn pratiðe geçmesini istiyor" diyen Yurdatapan, ekledi: 'Kürtçe savunma yapamazsýn' demenin; geçmiþteki 'Kürt yoktur' sözünden ya da þarkýlarýn yasaklý olmasýndan ne farký var? Kürt kelimesinin yasak olduðu sýralarda, Aziz Nesin'in 'Bulgaristan'da Türkler Türkiye'de Kürtler' kitabýndan ötürü yargýlandýðý zamandý. Beraat etmiþti. Þimdi de karþýmýza Kürtçe savunma yasaðý çýkýyor." Yurdatapan, AKP Hükümeti'ni tutsaklarýn taleplerini kabul etmeye çaðýrdý: "Kürtçe açýsýndan zaten hayata geçirilmesi gereken talepler, ek bir istem sayýlamaz. Öcalan'ýn avukatlarla görüþmesi de yasal mevzuatta var. Baþbakan çýktý, 'ailesiyle görüþür avukatlar olmaz' dedi. Bu doðru deðil. Avukatlar da, aileler de koster bahanesiyle, alay edilerek engellendi. Burada politik bir tutum var. AKP derhal somut adýmlar atmalý. Erdoðan, evlatlarýn kolay yetiþtiðini mi sanýyor? 'Devlet boyun eðmez', 'devlet pazarlýk etmez' demesinler. Devlet, bal gibi de hepsini yapar! Mahalle kabadayýlýðýný býraksýn." Yurdatapan, Kürt sorununun çözümü için Öcalan'ý kapsayan þekilde 'genel af' yapýlmasýnýn gerektiðine iþaret ederek, "Savaþýn bitirilmesine dönük adýmlardan en önemlisi bu olabilir. Artýk sorunu Kürt deðil, Türk meselesi olarak görüyorum. Çünkü sorunu bizler yaratýyoruz" dedi. (ANF) Troyka'nýn Güney Kýbrýs'a geliþ tarihinin henüz kesinleþmemiþ olmasýnýn, erken seçim senaryolarýný canlandýrdýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, erken seçim senaryosunun, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn seçimin yapýlacaðý tarihe kadar görevinde kalmamasýný ve istifa ederek, AKEL'in Baþkan adayý Stavros Malas'ýn desteklemesini öngördüðünü yazdý. Hükümet cephesinden bu yönde bir teyit gelmediðini belirten gazete, erken seçimin kimsenin menfaatine olmayacaðý deðerlendirmelerinin yapýldýðýný kaydetti. Gazete, Hristofyas'ýn Ocak ayýnýn ilk 15 günü içerisinde istifa etmesinin, Rum Meclis Baþkaný'nýn 45 gün boyunca vekalet edebilecek olmasý nedeniyle erken seçim manasýna gelmeyeceðini de belirtti. Haberde, ekonomik krizin seçim öncesi süreci gölgelediði de ifade edildi. LÝLLÝKAS ANASTASÝADÝS'E ÇATTI Öte yandan Simerini gazetesi de, baðýmsýz Baþkan adayý Yorgos Lillikas'ýn, DÝSÝ'nin Baþkan adayý Nikos Anastasiadis'e Kýbrýs sorunu konusunda çýkýþtýðýný yazdý. Habere göre Lillikas'ýn kurmaylarý, Anastasiadis'in katýlmýþ olduðu bir televizyon programýnda, Kýbrýs sorunuyla ilgili yapmýþ olduðu konuþmalarda, Lillikas'ýn Dýþiþleri Bakaný olduðu dönemlerdeki tezlerinden, kendi tezleriymiþ gibi bahsettiðini ifade etti. DÝSÝ'den, Lillikas'ýn kurmaylarýnýn bu ifadesine yanýt geldiðini kaydeden gazete, DÝSÝ'nin, Lillikas'ýn kurmaylarýnýn Anastasiadis ile polemiðe girmeye çalýþtýðýný belirttiðini yazdý. "Kürt halkýný öcü gibi göstermeye son verin" Aralarýnda Prof. Noam Chomsky, Prof. Robert Philipson ile Prof. Michale M. Gunter'in de bulunduðu çok sayýda tanýnmýþ þahsiyetin destek verdiði Kürdistan'da Barýþ Kampanyasý, Tayyip Erdoðan'a açýk mektup gönderdi. Mektupta, "Türk hükümetini açlýk grevcilerinin meþru taleplerine olumlu yanýt vermeye çaðýrýyoruz" dendi. Açlýk grevindeki eylemcilerinin çoðunun "toplumlarý için en iyisini yapmaya çalýþýrken, büyük ölçüde sahte iddialarla kendilerini cezaevlerinde bulan" BDP'li seçilmiþ siyasetçi ve yetkililerden oluþan sorumlu yurttaþlar olduklarýnýn kaydedildiði mektupta þöyle dendi: "Kürt vatandaþlarýnýn büyük bir kesiminin Öcalan'ý siyasi liderleri olarak gördüðü açýktýr. Öcalan'ýn kendisi de anlaþmaya hazýr olduðunu göstermiþtir. Türk devletinin, Kürt halkýný, örgütlerini ve liderlerini öcü gösterme giriþimlerine son vermenin zamaný gelmiþtir; Kürtler savaþtaki düþman olarak deðil, barýþ peþinde bir ortak olarak görülmelidir." Mektupta, Türkiye'nin Kürt sorununu militarize etmesini eleþtiren, Kürt kimliðinin tanýnmasýný talep eden herkesin kriminalize edilerek tutuklandýðýna dikkat çekildi. (ANF) Sol Partili 76 Alman vekilden Merkel'e çaðrý: "Erdoðan hükümetine verdiðin desteði kes" Alman Federal Meclisi'nde 76 parlamenteri olan Sol Parti Grubu, Türkiye cezaevlerinde süren açlýk grevi eylemi için çaðrýda bulundu. Parlamenterler, Merkel hükümetine "Türk hükümetinin Kürt politikasýna sessiz kalma" çaðrýsý yaparken, AKP hükümetinden de açlýk grevindeki eylemcilerle müzakereler baþlatmasýný istedi. Son yýllarda Türkiye'de insan haklarý konusunda dramatik geliþmelerin yaþandýðýna dikkat çeken Sol Parti Grubu'nun çaðrýsý þöyle: "Aralarýnda aydýn, sendikacý ve gazetecilerin de olduðu 10 bine yakýn Kürt politikacý cezaevine atýldý. Tutuklulardan 700'ü günlerdir açlýk grevinde. 5 Kasým'da 10 bin tutuklunun açlýk grevine gireceðini öðrendik. Alman hükümetinden Türkiye'de artan insan haklarý ihlallerini görmesini ve Erdoðan hükümetine verdiði desteði kesmesini istiyoruz. Türk hükümetinden ise açlýk grevindeki tutuklularla müzakere baþlatmasýný talep ediyoruz." (ANF) Alman Goethe Enstitüsü Müdürü Rumlarý kýzdýrdý... "Beþparmaklarýn eteðindeki bayrak Türk deðil Kýbrýs Türk bayraðýdýr" Alman Goethe Enstitüsü'nün Rum tarafýndaki þubesinin müdürü Rumlarý, Yunan bayraðý, Makarios ve milli bayramlar konusunda suçlarken Beþparmak Daðlarý'ndaki devasa bayraðýn KKTC bayraðý olduðunu, bunun yayýnlanmasý gerektiðini söyleyerek katýlýmcýlarý þoke etti. Fileleftheros "Alman Asfaltý... Goethe Müdürü Bizi Yunan Bayraðý, Makarios ve Milli Yýldönümleri Konusunda Suçladý... Beþparmaklardaki bayrak Kýbrýslý Türklerindir, Yayýnlansýn" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde etkinliðin koordinatörlüðünü üstlenen Sofia Yordanidu isimli Rum gazetecinin Goethe Müdürü'nün söyledikleriyle ilgili bilgi notunu aktardý. Gazete Çin, ABD, Norveç, Ýspanya, Almanya, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'tan çok sayýda edebiyatçýnýn katýlýmýyla geçen Pazar yapýlan "Kýbrýs: Edebi Perspektif" konulu etkinlikte konuþan Goethe Enstitüsü Müdürü Bjom Luley'in sözlerine, Yordanidu'nun aktarýmýyla þu þekilde yer verdi: "- 'Alman þairimiz Marcous Roloff'un þiirindeki Beþparmaklarýn eteðindeki bayrakla ilgili atfý müstesnadýr. Yayýnlanmasý gerekir. Marcous'un tek bir hatasý vardýr. Bayrak Türk bayraðý deðil, Kýbrýs Türk bayraðýdýr.' Aþaðýda oturan izleyiciler endiþeli gözlerle bakmaya baþladý. 'Kýbrýs'a geçen yýl Suriye'den geldim ve samimiyetle söyleyeyim; Ada'da Kýbrýs bayraðý yerine Yunan bayraðý dalgalanmasýnýn nedenini anlamadým.' Salondan 'Ne diyor bu?' diye yoðun bir homurdanma yükselmeye baþladý. 'Kýbrýslýlarýn, Yunanistan'ýn 1940'ta Metaksa Meydaný'nda Ýtalyanlara "ohi" demelerinin yýldönümünü kutlamalarý da bana saçma geliyor.' Bu noktada orada bulunanlardan 'Çünkü Kýbrýslýlar olarak 1940'ta savaþtýk ve çok kayýplar verdik' cevabýný aldý. Analiz sonuçlarý Kayýp Þahýslar Komitesi'nin elinde Bosna'daki Genetik Enstitüsü'nün yaklaþýk 70 kiþiye ait kemik örnekleri üzerinde yaptýðý DNA analizi sonuçlarýnýn birkaç gündür Kayýp Þahýslar Komitesi'nin elinde bulunduðu ileri sürüldü. Politis gazetesi "Bosna'ya Yeni Kemikler... Kimlik Tespiti Süreci Sonunda Baþladý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, edindiði bilgilere göre, Genetik Enstitüsü'nün sonuçlarýnýn kimlik tespitine denk olmadýðýný zira, antropolojik çalýþma ve devamýnda paralel bilimsel araþtýrmalarýn eþleþtirilmesinin yapýlmasýnýn gerekeceðini yazdý. Sonuçlardan bazýlarý için yeni iskelet örneklerinin Bosna'ya gönderilmesi ihtimalinden söz eden gazete, ayrýca Kayýp Þahýslar Komitesi'nin, (Bosna'ya) yeni bir gruba ait ikinci parti kemik örnekleri gönderebileceðine iþaret etti.

12 12 8 Kasým 2012 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Bahçaya egdim nane Od garýþdý içine Yarim gurbete giddi Aðlarým yane yane Doðu'dan Uzakta Ön Sipariþ: 2 gün sonra sevkedilebilir Amin Maalouf YAPI KREDÝ YAYINLARI "Çok kere yapýlan iyilikler, ceza görmeden kötülük yapabilmek içindir." La Rochefoucauld Bir güzelliði var her dönüþün Uzat ellerini Tut sevgileri Iþýklý geceler içinde Yeniden doðacak güneþi düþün Urkiye Mine Balman "Bahar gibisin" adlý þiirinden Hrant Dink in hayali gerçek oldu T24 - Fransalý tarihçi Raymond H. Kévorkian ve Paul B.Paboudjian tarafýndan kaleme alýnan '1915 Öncesinde Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ermeniler' adlý eserinin Aras Yayýncýlýk aracýlýðý ile yayýmladýðý bildirildi. Hrant Dink'in, Agos gazetesinin "Bir Zamanlar" köþesinde 1997'den 1999'a kadar belli kýsýmlarý tefrika edilen kitabý basmayý hayal ettiði bildirildi. Fransa 'da yayýmlandýktan 20 yýl sonra Türkiye'deki okurlarýyla buluþan kitabýn, 1915 öncesinde Ermeni nüfus barýndýran 2900'ü aþkýn yerleþim biriminin (vilayet, sancak, kaza ve köyler) dökümünü sunduðu ifade edildi. 20'nci yüzyýl baþlarýnda taþra bölgelerinde yaþayan Ermeni din görevlileri tarafýndan hazýrlanmýþ olan ve nüfus istatistiklerini ilk kez gün yüzüne çýkaran kitapta, söz konusu yerleþim yerleri; tarihsel arka planlarý, sahip olduklarý okul, kilise ve manastýrlar, eski-yeni isimleri, haritalar ve 1000 kadar görsel eþliðinde yer alýdýðý belirtildi. Ýki bölümden oluþan söz konusu kitabýn ilk bölümünde, 19'uncu yüzyýlýn ikinci yarýsýyla birlikte modernleþme sürecine giren Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ermeni halkýnýn yaþadýðý çalkantýlý döneme ýþýk tuttuðu belirtildi. Ermenilerin eðitim, basýn-yayýn, din, ekonomi ve politika alanlarýnda yaþadýðý geliþmelerin irdelendiði 'Tarih ve Toplumsal Yapý' baþlýklý bu bölümünde, imparatorluðun son 150 yýlýnýn Ermeniler özelinde bir panoramasýný sunduðu kaydedildi. Ýstanbul, Ýzmir, Ýzmit, Ankara, Sivas, Trabzon, Kayseri, Adana, Diyarbakýr, Erzurum, Van... 'Ýnsanlar ve Yaþadýklarý Topraklar' adýný taþýyan ikinci bölümünde, Osmanlý Ýmparatorluðu'nda yaþayan Ermeni nüfusunun köy köy, kasaba kasaba, ayrýntýlý bir þekilde dökümünün çýkarýldýðý belirtildi. Kévorkian'nýn, bunu yaparken yerleþim birimlerinin Ortaçað'a, çoðu zaman Roma Ýmparatorluðu dönemlerine uzanan tarihsel arka Aras Yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanan, '1915 Öncesinde Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ermeniler' adlý eserin, Hrant Dink'in hayali olduðu belirtildi... planlarýný da sunmayý ihmal etmediði ifade edilmiþ. 20'nci yüzyýl baþýnda, taþradaki Ermeni din görevlilerince hazýrlanmýþ nüfus dökümlerini temel alan Kévorkian, birkaç kiþi de olsa, Ermeni nüfusu barýndýran her köyü 20'nci yüzyýl baþlarýnda baðlý olduðu kaza, sancak ve vilayet bazýnda ele aldýðýný açýkladý. Fransýzca orijinalinde Ermenice, Rumca, Kürtçe vb. eski adlarýyla anýlan, ancak ulusdevlete geçiþ sürecinde Türkçeleþtirilen köy, bucak gibi yerleþim birimlerinin bugünkü adlarýnýn da Türkçe basýmda ilave edilmiþ olmasý, söz konusu eserin daha da iþlevsel kýlnmasýna sebep olduðu belirtildi Öncesinde Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Ermeniler'in, 19'ncu yüzyýl sonu ve 20'nci yüzyýlýn baþýnda uðradýklarý katliamlarla yaþadýðý coðrafyadan bugün artýk tamamýyla silinmiþ olan kadim bir halkýn detaylý bir fotoðrafýný sunduðu belirtildi. Altýn Küre'nin onur ödülü Jodie Foster'ýn Gelecek yýl ocakta verilecek Cecil B. DeMille Yaþam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi Jodie Foster. 'Kuzularýn Sessizliði' ve 'Sanýk' gibi filmlerin Oscarlý oyuncusu, 40 yýllýk oyunculuk, yönetmenlik ve yapýmcýlýk kariyeri dolayýsýyla ödülünü alacak. Hollywood Yabancý Gazeteciler Birliði Baþkaný Aida Takla - O'Reilly 13 Ocak'ta verilecek ödül için "Jodie Foster, þimdiye kadar sayýsýz baþarýlý iþe imza atmýþ ve ileride de atacak, çok yönlü bir sanatçý ve türünün tek örneði" açýklamasýný yaptý. 10 yaþýnda televizyon reklamlarýnda oyunculuða baþlayan Foster, önce çocuk oyuncu olarak ünlenmiþ, 12 yaþýnda Scorsese'nin 'Taksi Þoförü' filmindeki fahiþe rolüyle ilk kez Oscar'a aday gösterilmiþti. Eðitimi için uzun süre sinemaya ara veren Foster, beyazperdeye döndüðü 'Sanýk'la ilk, 'Kuzularýn Sessizliði'yle de ikinci Oscar'ýný almýþtý. 'Little Man Tate'le yönetmenliðe de baþlayan 49 yaþýndaki oyuncu en son Polanski'nin 'Carnage'ýyla perdeye gelmiþti. Pamuk'un yeni romaný: Kafamda Bir Tuhaflýk Orhan Pamuk, 'Kafamda Bir Tuhaflýk' isimli yeni bir romanýnda 1960'lardan, 2000'li yýllarýn baþýna uzanan bir hikaye ile bir iþportacýyý anlatacaðýný kaydetti... Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da "Silent House" adýyla, Robert Finn tarafýndan Türkçe'den Ýngilizce'ye yeni çevrilen "Sessiz Ev" romanýyla ilgili edebiyat söyleþisine katýldý. Çok sayýda konser ve sanat etkinliðinin düzenlendiði Southbank Centre, Queen Elizabeth Hall'daki Pamuk söyleþisine ilgi yoðundu. 30 yýl önce kaleme aldýðý "Sessiz Ev" romanýndan birkaç pasaj okuyan ve kitabýnýn konusuyla ilgili bilgi veren Pamuk, "Bu kitabý 1980'deki askeri darbesinden hemen sonra yazdým. Aslýnda bu dönemde baþka bir kitap daha yazýyordum ve bu siyasi bir kitaptý. Ancak bu kitap çok radikaldi ve askeri darbeden sonra bu kitabý bitiremeyeceðimi fark ettim. Bu kitabý yarýda býraktým ve bu kitap hala evimde bir çekmecede duruyor" diye konuþtu. Bazý romanlarýnýn siyasi olup olmadýðýna iliþkin ise Pamuk, "Romanlarýmla ilgili hiçbir zaman sorun yaþamadým. Ancak konuþmalarým, röportajlarýmla ilgili sorun yaþadým" dedi. Orhan Pamuk, söyleþiyi dinleyenlerin sorularýný da yanýtladý. Kafamda Bir Tuhaflýk Yeni projelerine iliþkin bir soru üzerine Pamuk, "Kafamda Bir Tuhaflýk" isimli yeni bir romanyazdýðýný kaydederek, bu romanýnda 1960'lardan, 2000'li yýllarýn baþýna uzanan bir hikaye ile bir iþportacýyý anlatacaðýný kaydetti. "Türkiye'de cezaevlerindeki açlýk grevlerine iliþkin ne düþündüðünün ve bu grevlerinin nasýl sonuçlanacaðýný tahmin ettiðinin" sorulmasýna üzerine ise yazar Pamuk, "Kolay bir þekilde sonuçlanacaðýný düþünmüyorum. Ancak, bu konulara þu anda girmek istemiyorum. Bu konuya, kolay bir çözüm öngörmüyorum" yanýtýný verdi. Pamuk sorularý yanýtlarken, Türk romancý Ahmet Hamdi Tanpýnar'a olan hayranlýðýný dile getirdi ve Tanpýnar'ýn kahramaný olduðunu söyledi. Söyleþinin ardýndan yazar Orhan Pamuk, uzun bir kuyruk oluþturan hayranlarý için kitaplarýný imzaladý. Avrupa Film Ödülleri heyecaný baþladý Avrupa Film Ödülleri'nin bu yýlki adaylarý açýklandý. Türkiye'den de bir yapým iki dalda ödüle aday T24 - Avrupa Film Akademisi, 25. Avrupa Film Ödülleri'nin adaylarýný hafta sonu kamuoyuna duyurdu. Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ýn "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlý filmi "En Ýyi Yönetmen" ve "En Ýyi Kamera" (Gökhan Tiryaki) dallarýnda aday gösterildi. Fransýz - Avusturya - Almanya ortak yapýmý ünlü Avusturyalý yönetmen Michael Haneke yönetmenliðindeki "Amour" (Aþk) ile Almanya'dan Christian Petzold yönetmenliðindeki "Barbara" filmleri de "En Ýyi Film" kategorisindeki adaylar arasýnda boy gösteriyor. Bu iki film En Ýyi Kadýn Oyuncu ödellerinin de adaylarý arasýnda. "Amour" ayný zamanda, "En Ýyi Yönetmen" ve "En Ýyi Kamera "ödellerine de aday. Haneke'nin "Amour" adlý filmi, Avrupa Film Ödülleri'nin favorisi olarak gösteriliyor. Film bu yýl Cannes Film Festivali'nde de en iyi film ödülü olan "Altýn Palmiye"nin sahibi olmuþtu. Ödüller, 1 Aralýk'ta Malta'da sahiplerine verilecek. (Deutsche Welle Türkçe)

13 8 Kasým 2012 Perþembe 13 MARJÝN Nazen Þansal Baraka Aktivisti NEDEN VE NASIL BÝR FEMÝNÝZM Baraka Kültür Merkezi'nin üç aylýk neþriyatý Argasdi'nin son sayýsýnda yayýnlanan bir röportaj var. "Sosyalist bir gelenekten gelip femnizmi bir ihtiyaç olarak gören, sendikasýnda ve eylemlerde aktif olan bir eðitim emekçisi Ýlknur Iþýl Türkmen" ile yapýlmýþ ve kendisine yöneltilen "Sosyalist mücadele varken feminist mücadeleye gerek var mý?" sorusuna þöyle cevap vermiþ: "Bu soruyu yýl önce sorsaydýnýz kesin bir dille hayýr derdim. Sosyalizmden dönmedim merak etmeyin. Sadece yaþadým ve öðrendim." Bu yýllýk süreçte deðiþen, yaþadýkça öðrenilen þey neydi, bugün neden ve nasýl bir feminizme ihtiyacýmýz var diye düþündüren bir cevap bu... Geçmiþin pek çok devrimcisinin feminizme kuþkuyla yaklaþtýðý hatta bu alaný solun dýþýna terk ettiði, bugünden bakýlýnca kabul edilen bir gerçek. Bunun sebeplerini, o dönemin tahlilinde arayýp bulabiliriz ancak sonuçlarý daha önemli... Bugünün özgürülükçü sosyalistleri, týpký ekoloji konusunda olduðu gibi feminizm alanýnda da zuhur eden farklý ezme-ezilme biçimlerine odaklanmanýn, erkek egemen anlayýþa karþý çýkmanýn gerekliliðine inanýyorlar. Elbette bunda en büyük pay, sokakta, evde, iþ yerinde, sendikada, partide, kýsacasý yaþamýn her alanýnda mücadele eden kadýnlarýn... Annelik, bakýcýlýk, aþçýlýk, iþçilik, temizlikçilik, itaatkarlýk, namusluluk gibi toplumsal rolleri sorgulayan ve bu rollerin yarattýðý eþitsizliðe itiraz eden kadýnlar, artýk her yerdeler. Sol yapýlarýn, emek örgütlerinin içerisinde de gerek karar mekanizmalarýnda gerekse sokak eylemlerinde aktif olmak için uðraþ vermekteler... Çünkü emek-sermaye çeliþkisinde, emek saflarýnýn her gerilemesi, kadýnlara iki hatta üç kat daha aðýr yansýmakta. Sermayenin krizinin ve neoliberal dönemin halka dayattýðý yasalarýn faturasýný en aðýr þekilde kadýnlar ödemekte. Yoksul üçüncü dünya ülkelerinde çok uluslu þirketlerin taþeronlarýna günde 12 saatten fazla çalýþan, göç etmeye, seks ticaretine zorlanan, emperyalizmin kirli savaþlarýnýn tecavüz maðdurlarý olan kadýnlar, yanýbaþýmýzdaki orta doðuda din baskýsýyla öldürülüyorlar. Ülkemizde de cinsiyet temelli þiddet ve ayrýmcýlýðýn bin bir türlüsüne maruz kalan kadýnlar, ayný zamanda bir belediye çalýþaný olarak aylardýr maaþýný alamadan evini geçindirmeye çabalýyor, bir anne olarak çocuðunun saðlýðýný korumaya uðraþýyor, bir yurtsever olarak asimile olmaya karþý direniyor, bir çevreci olarak petrol dolum tesisine itiraz ediyor... Tüm bunlarý yaparken de sol deðerleri benimseyenlerle, emek eksenli mücadele edenlerle yollarý kesiþiyor. Bu kesiþmelerde, kimi örgüt veya kiþiler feminizmin ürkülecek bir yaný olmadýðýný, hatta eþit ve özgür bir dünyanýn feminist mücadele verilmeksizin mümkün olmayacaðýný görüyor. Kimi feministler ise kapitalizmi açýkça iþaret etmeyen ve sosyalizm mücadelesi vermeyen bir feminizmin, baský ve ayrýmcýlýðý sonlandýrmakta etkisiz kalacaðýný farkediyor. Bu etkileþimden, kadýnlarýn tahakküm altýna alýnmasýný, esas olarak sýnýf ve cinsiyetle bütünleþik olarak açýklayan, hem sosyalist hem feminist olan, devrimci bir mücadele anlayýþý doðuyor. Bir zamanlarýn en anlamlý sloganý/talebi olan "tek yol devrim", yeni mücadele alanlarýný ve neferlerini içine alarak daha kapsamlý bir anlam ifade ediyor þimdi. Yýllar önce duvara hayatý pahasýna "tek yol devrim" yazan gençler pek de feminist olmayabilirler. Ama hayal ettikleri sýnýfsýz ve sömürüsüz, eþit ve özgür dünyada cinsiyet ayrýmcýlýðý istediklerini hiç sanmýyorum. Feminizmin, eðer ayný zamanda sýnýfsal bir mücadele verdiðini iddia ediyorsa, "tek yol devrim" sloganýna sahip çýkmasý ve onu "tek yol feminizm" þeklinde deforme etmemesi gerekiyor. Bize önemli bir mücadele deneyimi miras býrakan bir kuþaðýn en önemli mesajýný, þimdinin en imkansýz ve en gerçekçi þiarýný alýp deforme etmek, sadece devrime deðil devrimcilere de haksýzlýk oluyor. Öte yandan geleneksel solun dogmatizminin karþýsýna post modernist yapýbozumlarýyla çýkmak, alternatif ve bütünlüklü bir mücadele anlayýþý üretememenin bir göstergesidir. Oysa o "tek yol"un taþlarý ancak renkli ve ahenkli, yaratýcý ve kapsayýcý bir mücadeleyle örülebilir. KÝMSESÝZ ÇOCUKLARA YEMEK- Girne Vatan Lions Kulübü, kurban bayramý dolayýsýyla geçtiðimiz günlerde kimsesiz çocuklara Eziç Premier'de yemek verdi. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, Vatan Lions'un organizasyonluðunda, sevgi ve þefkate ihtiyaç duyan kimsesiz çocuklarý sevindirmek amacýyla gerçekleþtirilen organizasyonda, Kulüp Baþkaný Nurtaç Ayet organizasyona katký koyan Carrington Ltd. Direktörü Burcu Karakaya ve Magic Touch direktörü Özlem Özbekoðlu'na teþekkür ederek, yardýmlarýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. YKP: SORUNLAR SADECE SEÇÝMLE ÇÖZÜLEMEZ "YKP TOPLUMSAL VAROLUÞ PLATFORMU'NA ÜYE DEÐÝL" Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), sorunlarýn sadece seçimle çözülemeyeceðini vurguladý ve "erken seçim", "istifa" gibi "altý doldurulmamýþ" çaðrýlara eleþtirel baktýklarýný kaydetti. YKP, Toplumsal Varoluþ Platformu'na üye olmadýklarýný da LEFKE'DE HURMA GÜNÜ - Lefke Turizm Derneði, 11 Kasým Pazar Hurma Günü düzenleyecek. Etkinlik Lefke Bandabuliyasý'nda saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Hurma Günü etkinliðinde Folklor gösterisi ile birlikte çarþý içerisinde bulunan standlarda Balçýk Hurma, Hurma Macunu ve Hurma Ürünlerinin yaný sýra Lefke ve Kýbrýs'a ait çeþitli ürünler satýþa sunulacak. kaydetti. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, "toplumsal muhalefetin ve karþý hegomanyanýn kurumsal olarak tabandan, katýlýmcý, demokratik ilkelerle yeniden örgütlenmesi için mücadele çaðrýsý" yapýldý. Açýklamada, Lefkoþa Belediyesi'ndeki krizin herkesin aklýna ilk önce hemen belediye baþkanýnýn deðiþtirilmesini getirdiði, ancak belediye baþkaný ve hükümetin deðiþmesinin soruna çare olamayacaðý belirtildi."bu uygulamalarla bu sistem daha fazla gitmez" denilen açýklamada, önlemlerin konuþulmasý ve derin þekilde tartýþýlmasý gerektiði ifade edildi.ctp'nin son günlerdeki söylemlerinin hatýrlatýldýðý açýklamada, benzer sözlerin CTP hükümetinin son günlerinde UBP tarafýndan sarf edildiði kaydedildi ve "Böylesi bir ortamda YKP'nin sokaða inip kuru bir 'UBP istifa, erken genel seçim' sloganý atmasý beklenemez" denildi. YKP'nin "formül cebimdedir" diyenlerle konuþmak, formülleri görmek ve bu formüllerin üzerine düþüncelerini söylemek istediði dile getirilen açýklamada, formülleri diðer sivil örgütleriyle de konuþmak ve görüþlerini almak gerektiði belirtildi. Bugün içinden geçilen sürecin esas sorumlusunun AKP ve TC askeri-sivil bürokrasisi olduðu ileri sürülen açýklamada, sendikalar ve toplumsal muhalefetin hareketsiz býrakýlmaya çalýþýldýðý savunuldu. "Bu coðrafyada yalnýz seçimle deðiþtirilemeyecek sistem sorunu var" denilen açýklamada, þu ifadelere yer verildi: "YKP, 'erken seçim', 'istifa' gibi altý doldurulmamýþ çaðrýlara eleþtirel bakmaya devam edecektir. YKP, bu çerçevede kurulan veya omurgasýný böylesi politikalara dayayan platformlara dahil olmayacaktýr. Bu nedenle YKP, güncelde BES ve Lefkoþa belediye emekçileri ile dayanýþmasýný sürdürürken; adýnýn Toplumsal Varoluþ Platformu veya Hareketine üye olarak anýlmasýnýn doðru olmadýðýnýn altýný çizer. YKP, bugün itibari ile Kýbrýs'ýn kuzeyindeki herhangi platformun üyesi deðildir " Büyükkonuk'ta su projesi - Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan hazýrlanan Kantara Merkezi ve Gençlik Kampý'na Su Temini Projesi Su Ýþleri Dairesi tarafýndan onaylandý. Büyükkonuk Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, finansmaný Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði tarafýndan saðlanacak projenin, uygulama çalýþmalarý Büyükkonuk Belediyesi tarafýndan baþlatýldý. Proje kapsamýnda 3 bin 250 metre kazý yapýlarak, HDPE boru döþenmesi sonucunda bölgede yaþayan vatandaþlarýn ve tesis sahiplerinin su ihtiyacý tamamen giderilecek. Kantara Bölgesinde yaþanan su sýkýntýsýnýn, günlük tedariklerle giderilmeyecek boyuta ulaþtýðýný ve su ihtiyaç sahiplerini ekonomik anlamda çok yüksek maliyetlerle sýkýntýya soktuðunu kaydeden Büyükkonuk Belediye Baþkaný Sezai Sezen, "Hazýrladýðýmýz projenin, Su Ýþleri Dairesi tarafýndan onaylanmasý ve Lefkoþa Büyükelçiliðimiz tarafýndan projeye finans desteði saðlanmasý, bizim açýmýzdan en önemli aþamalardýr" dedi.

14 14 8 Kasým 2012 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Tek eþlilik. Uzaklýk bildirir. 2-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. Deðerli bir taþ. 3-Korkak, alçak, mert olmayan. Kuzu sesi. 4-Dünyaya en yakýn gezegen. Ters okunuþu "Etken, sebep, faktör". Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 5-Müzik konserleri derneði. 6-Ters okunuþu "Zamaný gösteren alet". Kâðýt para. 7-Türkiye'ye sýnýr komþusu sorunlu bir ülke. Alfabenin 16 ve 15. harfleri. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 8-Bir kiþiliði canlandýran oyuncunun söylemesi ve yapmasý gereken hareketlerin genel adý. Yaðlý boya resim yapmaya yarayan bez veya bu bez üzerine yapýlmýþ tablo. Hayvan yuvasý. 9-Bir tarikata baðlý olanlarýn Tanrý'nýn adýný art arda söylemesi iþi. Avrupa Birliði'nin kýsa yazýlýþý. 10-Tarih boyunca türlü sebeplerle yýkýlan yerleþme bölgelerinde yýkýntýlarýn üst üste birikmesiyle oluþan ve çoðu kez içinde yapý kalýntýlarýnýn gömülü bulunduðu yayvan tepe. Bir gösteri veya toplantý binasýnda, temsil veya toplantý aralarýnda kullanýlan dinlenme yeri. 11-Baþlangýcý belli olmayan zaman. Ok, kargý gibi þeylerin ucundaki sivri demir. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Nergis Eczanesi: Þht. Mustafa Mehmet Sok. No:3 Göçmenköy Tel: Serpin Onay Eczanesi: Þht. Mustafa Ruso Cad. No:84 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Northerland Binalarý Alasya Park Sitesi Kaliland Apt. Karþýsý Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi No:32 Su Dairesi Yaný Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bazý kesin kurallara baðlý rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaþadýklarý yapý. Helyum'un kýsaltmasý. 2-Vaka. Kamyon, araba gibi bir taþýt aracýna doldurma ve boþaltma düzeni olan bir su deposu eklenmesiyle oluþturulan sulamaya yarayan araç. 3-Þan, þöhret. Sona "T" konursa "Ýþler durumda olma, etkinlik" olur. 4-Dikili taþ (Fransýzcadan gelme bir kelime). Yanan þeylerden arta kalan toz madde. 5-Afrika'nýn Ekvator bölgesinde ormanlarda yaþayan insanýmsýlarýn en iri ve en güçlüsü. Herhamgi bir kas kümesinin irade dýþý hareketi. 6-Çoðalmak. Vücutta beliren þiþlik. 7-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Bulmaya çalýþma. Demir'in kýsaltmasý. 8-Ters okunuþu "Eski dilde öðretmen". 9-Ters okunuþu "Motorlu taþýtlarla yolculuk edenlerin barýnmalarýný, arabalarýný park etmelerini ve baþka ihtiyaçlarýný karþýlamak için iþlek karayollarý üzerinde yapýlmýþ otel". Ayak üstü içki içilen yer. 10-Tantal'ýn kýsaltmasý. Kansýzlýk. Harf okunuþu. 11-Ortada, herkesin içinde yapýlan. Boþlukta yayýlan elektromanyetik dalgalarý toplayarak bu dalgalarýn transmisyon hatlarý içerisinde yayýlmasýný saðlayan cihaz. TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Kanlý Hesaplaþma Saat: 19:50 Steelhead, bir süre önce Tokyo'ya giden kýz arkadaþý Xiu Xiu'dan haber alamayýnca tehlikeli bir maceraya atýlýr ve kýz arkadaþýnýn peþinden yola koyulur. Tokyo'daki Çinli göçmenler, Japonlar tarafýndan kabul görmemekte ve hayatlarýný saklanarak, korku içinde sürdürmektedirler. Steelhead, Tokyo'ya ulaþtýðýnda buradaki Çinli göçmenlerin sadece Japonlar'ýn deðil Çinli çetelerin de baskýsý altýnda olduklarýný görür. Kýz arkadaþýný ararken farkýnda olmadan bir Yakuza ile karþý karþýya kalan Steelhead, ne tesadüftür ki, Yakuzayla karþýlaþýnca kýz arkadaþýný da bulmuþ olur. Çünkü Xiu Xiu, Japon kimliði edinmiþ ve bir Yakuza olan Eguchi ile evlenmiþtir. Steelhead arkadaþlarýnýn güvenini kazanýr ve Eguchi ile bir ortaklýða giriþir. Bir rakibini yenmesine yardým edince Eguchi ona, Shinjuku'nun gece kulüplerinin yönetimini verir. Ancak Steelhead'in bu çete iþlerine bulaþmak gibi bir niyeti yoktur. Tokyo'nun dýþýnda yeni bir iþ ve yeni bir aþk bulur. Fakat bu huzurlu yaþamý fazla uzun sürmez. Orjinal Adý: Shinjuku Incident Yönetmen:Tung-Shing Yee Yapým Yýlý :2009 Türü:Aksiyon/ Gerilim Oyuncular: Jackie Chan, Naoto Takenaka, Daniel Wu, Jinglei Xu, Masaya Katô Cine-5 Gemide Terör Saat: 20:05 (Intrepid) Yönetmen: John Putch, Oyuncular: Costas Mandylor, Kevin Rahm, Blake Clark, Finola Hughes, Julie Mccullough, Larry Poindexter, Robert Bauer, Sarah Bibb, Douglas Robinson, Chick Vennera, David Kaufman,Brandon Maggart. Filmin Konusu: Özel timlerden birinde görev yapan Alan Decker'e, çok önemli bir adamýn yolcu gemisiyle seyahat edecek olan kýzýný koruma görevi verilir. Ancak bu o kadar kolay deðildir. CNBC-E Þifacý Saat: 22:00 Kýsa süre önce felç olmuþ bir DJ inançla iyileþme yolunu denemek isterken þifacý olduðunu fark eder ama kendisi þifa bulamaz. Delicious D / Leziz D lakabýyla tanýnan Dean O'Dwyer, Los Angeles yeraltý müzik sahnesinin yükselen bir DJ dir. Bir motosiklet kazasý sonucu yatalak kalýnca, tekerlekli sandalyeye mahkum olur. Tam depresyona gömülmek üzereyken, tutkulu genç bir rahip olan Peder Joe Roselli ile tanýþýr. Peder Joe, Dean i inançla þifa bulma dünyasýna dahil eder. Dean çok geçmeden baþkalarýna þifa verme gücüne sahip olduðunu anlar. Ama kendine þifa vermekten acizdir. Umutsuzluða kapýlarak henüz keþfettiði bu olaðanüstü gücü servet ve þöhrete kavuþmak için kullanýr. Orijinal adý: Sympathy for Delicious Yönetmen: Mark Ruffalo Oyuncular: Christopher Thornton, Mark Ruffalo, Laura Linney, Juliette Lewis Yapým Yýlý: 2010 Kanaltürk Yýlan Adasý Saat: 22:20 Efsanevi bir tropik adanýn ziyaretçilerini irili ufaklý binlerce yýlan beklemektedir. Yine de turist kafileleri buraya geziler düzenlemektedir. Aralarýnda ada hakkýnda kitap yazmak isteyen bir yazar ile balayýndaki bir çiftin olduðu bir grup adaya gider. Ancak buna piþman olacaklardýr. Orijinal Ýsmi: SNAKE ISLAND Türkçe Ýsmi:YILAN ADASI Yapým Yýlý: 2002 Tür:MACERA / GERÝLÝM Yönetmen: WAYNE CRAWFORD Oyuncular: WILL- IAM KATT, WAYNE CRAWFORD, DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ BAHREYN'DE KUNDAKLAMA: 59 ARAÇ YAKILDI Bahreyn'de Sitre kentinde meydana gelen kundaklamada, 59 aracýn imha edildiði belirtildi. Bahreyn resmi haber ajansýnda(bna) yayýmlanan habere göre, Bahreyn'de Sitre kentinde bir otomotiv þirketine ait depoyu ateþe veren kiþi ya da kiþiler, 59 aracý imha etti. El-Vusta Emniyet yetkilileri, yangýnýn kundaklama sonucu gerçekleþtiðini ve olay yerinde inceleme baþlatýldýðýný kaydetti. BANGLADEÞ'TE TEKNE ALABORA OLDU: 50 KAYIP Bangladeþ kýyýlarýnda, kaçaklarý taþýyan teknenin alabora olmasý sonucu 50 kiþinin kaybolduðu bildirildi. Kýyý komutaný Albay Zahid Hüseyin yaptýðý açýklamada, çoðunluðunu Rohingyalý Müslümanlarýn oluþturduðu 70 kaçaðý taþýyan teknenin Bengal Körfezi'nde alabora olduðunu belirtti. Hüseyin, arama kurtarma çalýþmalarýnda 23 kiþinin kurtarýldýðýný, ancak 50 kiþinin kayýp olduðunu ifade etti. Kaçaklarýn Malezya'ya iþ bulmak amacýyla gittiði bildirildi. RUSYA'DA KARÞILIKSIZ AÞK CÝNAYETÝ: 5 ÖLÜ Moskova'da karþýlýksýz aþk nedeniyle iþyeri basan gencin, beþ kiþiyi öldürdüðü bildirildi. Moskova'nýn kuzeyinde bulunan bir ecza deposuna 30 yaþýndaki avukat Dmitriy Vinogradov tarafýndan silahlý saldýrý düzenlendiði ve saldýrýda 5 kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi. Ria Novosti'nin bildirdiðine göre, Saldýrý sonucunda beþ kiþi hayatýný kaybederken, iki kiþi ise yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Polis kaynaklarýndan yapýlan açýklamada, Vinogradov ilk ifadesinde, iþyerinde çalýþan Yaroslava Sergenyuk adlý eczacýya aþýk olduðunu ancak karþýlýk alamadýðýný söyleyerek, beþ gündür alkol aldýðýný ve bu eylemi gerçekleþtirdiðini belirtti. BU ADA YÜZDE YÜZ GÜNEÞ ENERJÝSÝ KULLANIYOR Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tokelau adasý, elektriðin tamamen güneþ ýþýnlarýndan elde edildiði dünyada ilk yerleþim yeri oldu. Powersmart Solar isimli firmanýn ürettiði solar paneller sayesinde, 12 kilometrekarelik bu küçük adanýn, elektriðini yüzde yüz güneþ ýþýnlarýndan saðlayan ilk yerleþim yeri olduðu duyuruldu. Yeni Zelanda Dýþiþleri Bakaný Murray McCully, projenin 7 milyon dolara mal olduðunu ve Tokelau'nun dünyada bir ilke imza attýðýný dile getirdi. AFGANÝSTAN'DA SAFRAN ÇÝÇEÐÝNE BÜYÜK ÝLGÝ Afganistan'da deneme ekimi yapýlan safran çiçeðine ilginin büyük olduðu bildirildi. Herat Ziraat Müdürü Fakir Ahmet Biyanger, çiçeðin ilk etapta devlet teþviki ile Herat vilayetinde ekildiðini ve çok iyi verim alýndýðýný belirterek, çiçek soðanlarýnýn, deneme amaçlý 19 ayrý vilayete gönderildiðini söyledi.

15 8 Kasým 2012 Perþembe EROÐLU'NDAN OBAMA'YA KUTLAMA MESAJI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, ikinci kez Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýðýna seçilen Barack Obama'ya kutlama mesajý gönderdi. Cumhurbaþkaný Eroðlu, bir de açýklama yaparak, Obama'nýn yeni dönem Baþkanlýk sürecinde dünyada ve Kýbrýs'ta barýþ ve adaletin tesisi için daha cesur ve etkin kararlar almasýný diledi. Eroðlu, Barack Obama'nýn ülkesinde ve dünyada yaþanan tüm sýkýntýlara raðmen izlediði sabýrlý ve kararlý tutum ile yeniden Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýðýna seçilmesini önemli bir baþarý olarak deðerlendirdiði yazýlý açýklamasýnda, þunlarý kaydetti: "Dileðimiz, dünyanýn en güçlü askeri ve ekonomik gücüne sahip ülke konumunda bulunan Amerika Birleþik Devletleri'nin ikinci kez Baþkanlýðý'na seçilen Sayýn Obama'nýn yeni dönemde baþarýlarýný artýrmasý, Amerikan halký ve dünya için yararlý adýmlar atmasýdýr.hepimizin ortak malý olan dünyamýzýn ve insanlýðýn savaþlara, çekiþmelere adaletsizliklere deðil karþýlýklý anlayýþ, iþbirliði, adalet ve barýþa ihtiyacý vardýr." KALEBURNU'LU ÞEVKET YAMAN'DAN BAÐIÞ Londra'da yaþayan Kaleburnulu Þevket Yaman, Saðlýk Bakanlýðýna Akülü Tekerlekli Sandalye baðýþladý. Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu duyarlý vatandaþa teþekkür etti ve Akülü Tekerlekli Sandalyeyi ihtiyacý olan bir vatandaþa verileceðini söyledi. Þevket Yaman Saðlýk Bakanlýðý'nda düzenlenen baðýþ töreninde yaptýðý konuþmada, uzun süredir Ýngiltere'de yaþadýðýný ama ülkesinden kopmadýðýný söyledi. Ýngiltere'den getirdiði akülü tekerlekli sandalyeyi Saðlýk Bakanlýðý'na baðýþlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Yaman "Yýlbaþýndan sonra bir tane daha baðýþlamak istiyorum. Bu vatandaþlýk görevimiz" dedi. Serdar Denktaþ: LTB'den devlete aktarma zor Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, ülkede yaþanan kargaþa ve eylem enflasyonundan kurtulmanýn tek yolunun, erken seçim olduðunu savunarak, hükümeti istifaya çaðýrdý. Denktaþ, yazýlý açýklamasýnda, ülkede "yönetimsizliðin" hüküm sürdüðünü savunarak, her kesimde büyük huzursuzluk ve sendikal eylem enflasyonu olduðunu; UBP yönetiminin de ortaya attýðý görüþlerle eylemleri daha da körükleyerek halkýn huzurunu daha da kaçýrdýðýný ileri sürdü. "LTB'DEN DEVLETE AKTARMA SORUNU DAHA DA BÜYÜTÜR" DP Genel Baþkaný Denktaþ, "Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) sorununun çözümü için UBP'li Meclis üyelerinin LTB'den 200 kiþinin devlete aktarýlmasý teklifinin sorunun daha da büyümesine ve yaygýnlaþmasýna neden olacak sonuçlar yaratacaðýný" kaydederek, bu adýmýn diðer belediyelerdeki çalýþanlarda da benzer beklenti doðuracaðýný belirtti. Denktaþ, yakýnda elektrik çalýþanlarýnýn greviyle de karþý karþýya kalýnacaðýný savunarak, "Gelinen aþamada hem sendikalar hem de Ýktidar partisi yönetimi yaþanmakta olan olaylardan sadece ve sadece halkýmýzýn yara aldýðýnýn farkýna varmalýdýr" dedi. Vatandaþlarýn maðdur olduðunu vurgulayan DP Genel Baþkaný Denktaþ, "yaþanan kargaþa ve eylem enflasyonundan kurtulmanýn tek yolunun, inatlaþmanýn bir kenara býrakýlarak halk mahkemesi olan erken seçime gitmek" olduðu görüþünü ifade etti. 1. ALTERNATÝF TURÝZM ÇALIÞTAYI- Akdeniz Karpaz Üniversitesi, KKTC turizmin geliþmesine katký koymasý amaçlanan Agro-Eko Turizm Araþtýrma Merkezi'ndeki çalýþmalarýný, 1. Alternatif Turizm Çalýþtayý ile baþlattý. Akdeniz Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre Çalýþtayda bölgedeki ekolojik ve tarihsel deðerlerin önemine dikkat çekildi, bölgenin uluslararasý alanda eþsiz flora ve faunasý ile tanýnmasýna bilimsel çalýþmalarla nasýl katký konulacaðý ve yerel halkýn turizm geliþiminden beklentileri deðerlendirildi. Sürdürülebilir turizmin öneminin de vurgulandýðý çalýþtayda bunun ancak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kaynaklarla mümkün olabileceði belirtildi. KIBRIS TÜRK EÐÝTÝM VAKFI DESTEK BURSLARI AÇIKLANDI Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý, öðretim yýlýnda destek bursu vereceði öðrencileri açýkladý. KTEV bu yýl; 50 öðrenciye destek bursu, 7 öðrenciye ise eðitim paketi vereceðini duyurdu. KTEV Mütevelli Heyeti Baþkaný Mustafa Özgü, yazýlý açýklamasýnda, burs almaya hak kazanan öðrencilere tam veya yarým burs verildiðini belirtti. Özgü, KTEV destek burslarýnýn, KTEV kaynaklarýndan, hayýrsever kiþi, kurum ve ÞEYTANCIK ET PAZARI'NDAN ÝNANILMAZ KAMPANYA Yarým ve bütün kuzu kilosu 18 TL Kuzu but pirzola kol kilosu 20 TL Dana but kilosu 24 TL Kýyma kilosu 22 TL Biftek kilosu 24 TL Bonfile kilosu 45 TL Besli kuzu fýrýnlýk kilosu 16 TL Besli kuzu kýyma kilosu 22 TL Kuzu ciðer takým 20 TL Dana ciðer kilosu 15 TL NOT: Kuzu, oðlak, besli koyun alýnýr... Satamadým diyenlere yardýmcý olunur... Tel: iþadamlarýndan oluþan "Öðrenci Sponsörleri" tarafýndan karþýlandýðýný kaydetti. "Sizlerde bir öðrenci sponsörlüðü üstlenerek, bir öðrencimizin daha uygun þartlarda öðrenimlerini sürdürebilmelerine yardýmcý olabilirsiniz" diyen Özgü, "Daha fazla sponsör, daha fazla destek bursu" çaðrýsý yaparak sponsör olmak isteyenlerin; numaralý telefondan veya adresinden detaylý bilgi alabileceklerini kaydetti. 15 MECLÝSTE YÝNE NÝSAP YOK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün de nisap sorunu nedeniyle toplanamadý. Genel Kurul toplantýsý bugüne ertelendi. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Hasan Bozer baþkanlýðýnda, saat 10.40'da ilk toplanma giriþimini gerçekleþtiren Genel Kurul nisabýn saðlanamamasý üzerine oturuma 15 dakika ara verdi. Saat 10.55'de yapýlan ikinci giriþimde de yeterli sayý saðlanamayýnca Genel Kurul bugün saat 10.00'a ertelendi. Genel Kurul, 5 Kasým Pazartesi günü nisap sorunu yüzünden yapamadýðý toplantýsýný düne ertelemiþti. Genel Kurul'un gündeminde "Hayvan Refahý Yasa Tasarýsý" bulunuyordu. SAÝD TERZÝOÐLU VE KEMAL AÞIK ANILACAK Türk Ajansý - Kýbrýs'ýn (TAK) merhum müdürleri Said Arif Terzioðlu ile Kemal Aþýk anýlacak. TAK'ýn kurucusu Said Arif Terzioðlu, 24. ölüm yýldönümü dolayýsýyla 11 Kasým'da evinde düzenlenecek törenle anýlacak. TAK'ýn yasal statüye kavuþmasýný saðlayan eski müdürlerinden gazeteci Kemal Aþýk da, 23. ölüm yýldönümü dolayýsýyla 19 Kasým Pazartesi günü Lefkoþa Kabristanlýðý'ndaki mezarý baþýnda düzenlenecek törenle anýlacak. DÜNYA RADYOLOJÝ GÜNÜ Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, radyolojinin týbbýn gören gözü ve þifa saðlayan eli olduðunu belirtti. Saðlýk Bakaný Hasipoðlu, 8 Kasým Dünya Radyoloji Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Hasipoðlu, Alman Fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'in tam 117 yýl önce röntgen (X) ýþýnýný bulduðunu belirterek, 8 Kasým tarihinde bu günün anýsýna tüm dünyada kutlamalarýn yapýldýðýný söyledi. MÜZÝK DERNEÐÝNDEN CUMHURÝYET KONSERLERÝ Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu, KKTC'nin 29. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde Güzelyurt ve Ýskele'de Cumhuriyet Konseri verecek. Ýlk konser 13 Kasým'da Lefkoþa'da TMK Rauf R. Denktaþ Kültür Merkezi'nde, ikincisi 15 Kasým'da Güzelyurt'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde ve son konser de 19 Kasým'da Ýskele'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Halka açýk ve ücretsiz gerçekleþecek konserler saat 20.00'de baþlayacak. "15 Kasým Cumhuriyet Bayramý'ný Birlikte Kutluyoruz" sloganýyla, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþecek konserlerde Kýbrýs'tan ve Türkiye'den anonim halk ezgilerinin yaný sýra, Türk sanat müziðine damga vurmuþ bestekarlarýn çeþitli makamlardan derlenen eserler sunulacak. Lefkoþa Müzik Derneði Türk Müziði Topluluðu'nu Þef Aydýn Hikmet yönetecek. CANBULAT MÜZESÝNE BAKIM VE ÝLAÇLAMA YAPILDI Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Gazimaðusa Canbulat Müzesine ve müzede sergilenen eserlere, bakým ve ilaçlama yaptýrdý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, ilaçlamada Müzenin halka açýk bir yer olmasýndan dolayý, ziyaretçilerin ve çalýþanlarýn saðlýðý göz önünde bulundurularak, AB standartlarýna sadýk kalýndý. Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesine baðlý Arkeoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi iþbirliði ile yapýlan ilaçlama Eski Eserler ve Müzeler Dairesi koordinesinde rutin olarak devam edecek. CUMHURÝYET SERGÝSÝ 13 KASIM'DA Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kültür Dairesi tarafýndan düzenlenecek 3. Cumhuriyet Resim Sergisi, 13 Kasým Salý günü açýlacak. 15 Kasým Cumhuriyet Bayramý kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak olan serginin açýlýþý saat 18.30'de yapýlacak. Cumhuriyet Resim Sergisi'nin açýlýþýnýn ardýndan saat 19.30'da Cumhuriyet Konseri gerçekleþtirilecek. Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, sanatçýlarýn deðiþik tekniklerle ürettiði ve kendi seçtikleri resim çalýþmalarýndan oluþacak sergi, 20 Kasým Salý günü mesai bitimine kadar gezilebilecek.

16 16 8 Kasým 2012 Perþembe Doðu Akdeniz Üniversitesi nde pis su pompalarý temini için teklif kabul edilmektedir. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 75 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak asgari 15 Þubat 2013 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 16 Kasým 2012 tarihinde Cuma günü saat ö.e. 10:00 a kadar üzerinde DAÜ PÝS SU POMPALARI TEMÝNÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO: 3486) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasý ndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr.

17 8 Kasým 2012 Perþembe 17

18 18 8 Kasým 2012 Perþembe

19 8 Kasým 2012 Perþembe OBAMA ÝKÝNCÝ KEZ KAZANDI ABD baþkanlýk seçiminde kritik eyaletlerden Iowa ve Ohio'yu da kazanan Demokrat Parti'nin adayý Barack Obama, ikinci kez ABD baþkaný seçildi. Son duruma göre, Obama 50 eyaletten 22'sinde, Romney de 23'ünde galip geldi. Baþkan seçilmek için 538 seçici delegeden 270'ini kazanmasý gereken Obama, Ohio'daki sonuçlarýn açýklanmasýyla birlikte delege sayýsýný 274'e çýkardý. Obama böylelikle ABD'nin 45. baþkaný oldu. Iowa, Ohio, Oregon, California, Hawaii, Washington, New Mexico, Minnesota, New Hampshire, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, New York, Connecticut, Delawere, Illinois, Maine, Maryland, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island ve Vermont eyaletlerinde zafer kazanan Obama ayný zamanda, eyaletlerden farklý bir statüye sahip baþkent Washington DC'de de galip geldi. Obama'nýn zaferinde, seçime damgasýný vuran 7 kritik eyaletten 4'ünü elde etmesi belirleyici oldu. Romney ise, Kuzey Carolina, Idaho, Arizona, Missouri, Montana, Utah, Kansas, Texas, Louisiana, Wyoming, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Nebraska, Oklahoma, Arkansas, Mississipi, Alabama, Indiana, Georgia, Güney Carolina, Kentucky, Batý Virginia, Tennessee'de yarýþý Obama'nýn önünde tamamladý. Buna göre, Romney'nin delege sayýsý 203'te kaldý. Baþkan seçilebilmek için 270 delegenin desteði gerekiyordu. DUYURU Restorantlar ve ev yemekleri yapan iþletmeler için hazýrlanmýþ paketlenmiþ tavþan... Tel: ÝÞ ARAYANLAR Finansal raporlama ve analiz uzmaný, muhasebe iþlemlerine ve insan kaynaklarý konularýna vakýfým. Bordrolama yapabiliyorum. Ýngilizce biliyorum. Tel: Kiralýk daire Kermiya'da 3 yatak odalý, full eþyalý ve klimalý 1. kat lüks daire kiralýktýr. Tel: OTOBÜS TURU 18 Kasým Pazar Lefkara'da kahve molasý ve köy gezisi, develer parkýný ziyaret ve sihirli aynalar, Hala Sultan'ý ziyaret ve Larnaka'da yemek. Tel: KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde 3+1 full eþyalý daire kiralýktýr. Tel: Satýlýk ev DAÜ yaný full eþyalý klimalý, 3+1 daire Stg. Pazarlýk yapýlýr. TEL: SATILIK EVLER Lefkoþa Çaðlayan bölgesinde Türk malý 3+1 daire Stg Kiralýk ev Marmara bölgesinde öðrenciye kiralýk eþyalý 3+1 daire Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK ARSALAR Lefkoþa Gönyeli'de Türk malý arsa, içerisinde iki katlý apartman ile beraber AYZER EMLAK Kiralýk Gelibolu'da 3+1 zemin kat full yeni eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 2+1 sýfýr beyaz eþyalý daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire 750 TL * Yeniþehir de 2+1 sýfýr full eþyalý daire. K. Kaymaklý'da full eþyalý daire. Reis arkasý, öðrenciye... Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare yeni daire Türk malý * Hamitköy'de kat sýfýr daire Türk malý * Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Ortaköy'de 4+2 dubleks ev Stg. * K. Kaymaklý'da bahçeli, garajlý, full ekstralý villa Stg SATILIK Bürotime yönetici masasý, hareketli dolap, yüksek dolap, dosya dolabý ile beraber yönetici grubu satýlýktýr Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali Ýkinci Gününde Uluslararasý Kýbrýs Ýþçi Filmleri Festivali üçüncü gününde Enternasyonal Marþý'nýn tarihçesine ýþýk tutuyor! Mücadelenin notalarý içimizde yankýlanacak Film: Enternasyonal, 30dk Dünyanýn birçok yerinde umudun ve deðiþimin marþý olarak söylenen Enternasyonal Marþý'nýn tarihçesini anlatan film, çeþitli ülkelerden insanlarýn hikayelerini ve "Enternasyonal" yorumlarýný içermektedir. Tüm dünyadaki ezilenlerin sesini duyulur kýlan ve onlarla ülkemiz insanlarý arasýnda bir köprü ödevi gören festivalimize tüm halkýmýz davetlidir! Yer: Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu Saat: Tarih: Festival Komitesi: KTAMS, KTOEÖS, DEV-ÝÞ, KTÖS, BES, GÜÇ-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, Barikat, TIP-ÝÞ, DAÜ-SEN, DAÜ BÝR-SEN, Baraka Kültür Merkezi, KTTB, KTMMOB, ÇAÐ-SEN, BASIN-SEN, KOOP-SEN, Pir Sultan Abdal Derneði, Öðrenci Ýnisiyatifi, MEC-SEN Destekleyenler: Radyo Mayýs, Gelecek Gazetesi Web adresi: MELÝ EMLAK SATILIK * Hamitköy'de 1+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler, Stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þilte-siyle birlikte, derin dondurucu, halý. Tel:

20 Bursa taraftarý Ýnönü'ye giremeyecek Spor Toto Süper Lig'de Beþiktaþ ile Bursaspor takýmlarý arasýnda 9 Kasým Cuma günü Ýstanbul'da yapýlacak maçta Bursaspor'un taraftarlarýnýn Ýnönü Stadý'na alýnmayacaðý açýklandý. Ýki kulübün geçen sezon aldýðý kararlarýn bu sezon da geçerli olduðu ve Süper Lig'de bu sezon yapýlacak maçlara konuk ekibin taraftarlarýnýn alýnmayacaðý bildirildi. Fenerbahçe ile karþýlaþacak olan Kýbrýs Cumhuriyeti takýmlarýndan AEL Limasol Ýstanbul'da AEL'i Sabiha Gökçen'de karþýladýlar Kýbrýs Cumhuriyeti takýmý AEL Limasol, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe ile yapacaðý maç için Ýstanbul'da karþýlandý. Recep Tayyip Erdoðan'ýn tanýmayýk dediði Kýbrýs Cumhuriyeti'nin takýmý bu akþam Kadýköy Stadý'nda Fenerbahçe ile karþýlaþacak AEL Limasol kafilesi ile birlikte Ýstanbul'a giden Kýbrýslý Türk Sevim Ebeoðlu sorulan sorulara þu cevabý verdi: "Tekrar dünyaya gelsem yine sporu tercih ederim. Ýkisi de benim takýmým. 1950'den beri Fenerbahçeliyim. Hangisi kazanýrsa sevinirim. Ýyi oynayan takým kazansýn" Karþýlaþma bu akþam saat 20.00'de baþlayacak UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki dördüncü maçýnda bugün Fenerbahçe ile karþýlaþacak Kýbrýs Cumhuriyeti temsilcisi AEL Limassol, Ýstanbul'a gitti. Rum ekibini taþýyan özel uçak Rodos Adasý üzerinden Sabiha Gökçen Havalimaný'na ulaþtý. Fenerbahçe Kulübü Dýþ Ýliþkiler Müdürü Turgut Acar'ýn karþýladýðý kafilede, AEL Limassol kulübünün yöneticilerinin yaný sýra az sayýda taraftar da yer aldý. Havalimanýndan çýkýþta takým, yöneticiler ve taraftarlar farklý otobüslerle Ýstanbul'da konaklayacaklarý otele hareket etti. Rum kafilesinin geliþi nedeniyle havalimanýnda güvenlik önlemlerinin arttýrýldýðý gözlendi. Bu arada, 1950'li yýllarda AEL Limassol'da forma giyen, "Gol Kralý" unvanýný elde eden ve ayný zamanda Fenerbahçe taraftarý olan, eski Türk futbolcu Sevim Ebeoðlu da kafileyle birlikte Ýstanbul'a gitti. Ebeoðlu, havalimanýnda yaptýðý açýklamada, "Tekrar dünyaya gelsem yine sporu tercih ederim. Ýkisi de benim takýmým. 1950'den beri Fenerbahçeliyim. Hangisi kazanýrsa sevinirim. Ýyi oynayan takým kazansýn" þeklinde konuþtu. Öte yandan AEL Limassol takýmý yöneticileri ve teknik heyeti, saat 16.00'da Fener Rum Patriði Barthelomeos'u ziyaret etti. Konuk ekipte teknik direktör Jorge Costa maçýn oynanacaðý Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 18.00'de bir basýn toplantýsý düzenledi.ael Limassol takýmý toplantý sonrasýnda da Fenerbahçe maçýnýn son çalýþmasýný yaptý. Karþýlaþma bu akþam saat 20.00'de baþlayacak. Akdeniz Nurçelik Spor ilk maçýný kazandý Türkiye Kadýnlar 2. Ligi'ndeki temsilcimiz Akdeniz Nurçelik Spor, Futbol Sezonu'ndaki ilk karþýlaþmasýnda rakibi Gülizar Hasan Yýlmaz'ý 3-2 maðlup etti... Konteynerde basýn toplantýsý! Basýn toplantýsýný konteynerde yapacaðýný gördü, ateþ püskürdü! Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Arsinspor maçý sonrasý basýn toplantýsý için konteyner ayarlandýðýný görünce tepki gösterdi... Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Arsinspor ile oynadýklarý Türkiye Kupasý maçýnýn ardýndan basýn toplantýsý için konteynere sokulunca çýldýrdý! Karaman, doping kontrol odasýnýn da yer aldýðý konteynerdeki odaya girince büyük tepki gösterdi. Karaman, yaptýðý açýklamada, ''Ben hayatýmda böyle bir þey görmedim. Yani benim futbol anlatmama gerek yok. Þu sorunlarý anlatalým. Beni konteynerde basýn toplantýsýna getiriyorsunuz. Böyle bir þey dünyanýn hiçbir yerinde görülmemiþ. O zaman biz buraya niye maç yapmaya geldik kardeþim, yazýk'' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen Türkiye Kadýnlar 2'nci Ligi'nin 5'inci Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Akdeniz Nurçelik Spor, dýþ sahada rakibi Gülizar Hasan Yýlmaz'ý maðlup etti Futbol Sezonu'ndaki ilk karþýlaþmasýnda, rakibi Samsun takýmý Gülizar Hasan Yýlmaz'ý 3-2 maðlup eden Akdeniz Nurçelik Spor, sezona 3 puan ve moral ile baþladý. Samsun'da oynanan karþýlaþmada baþtan sona üstün oynayan Akdeniz Nurçelik Spor galibiyete Baþak Ruso'nun 2 ve Ümmühan Baþ'ýn 1 gölü ile ulaþtý. Cyprus XP'nin desteklediði Akdeniz Nurçelik Spor, ligdeki ikinci karþýlaþmasýný 11 Kasým 2012'de Zonguldak Gençlik Merkezi Spor ile oynanacak. Türkiye Kadýnlar 2'nci Ligi'nin 5'inci Grubu'nda Akdeniz Nurçelik Spor, Baþkent Gücü Spor, Erbaa Güreþ Ýhtisas Spor, Zonbuldak Gençlik Merkez Spor ve Gülizar Hasan Yýlmaz Spor mücadele ediyor. Yusuf Kaptan Sahasý 1 Milyon TL'ye mal olacak Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan sentetik çim yapýlmasý için ihaleye çýkýlan Lefkoþa Yusuf Kaptan Sahasý'nda sona gelindi. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan, dün bürokratlarýyla birlikte Yusuf Kaptan Sahasý'na giderek incelemelerde bulundu ve sahanýn yapýmýný üstlenen Kofalý Construction Ltd Direktörü Ali Kofalý'dan bilgiler aldý. Bakan Atasayan'a Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu ve Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Donatým ve Ýnþaat Ýþleri Þube Amiri Vekili Fuat Çelebi de eþlik etti. Ýhaleyi kazanan Kofalý Construction Ltd tarafýndan zemini serilen ve son rütuþlarýn yapýldýðý sahanýn, 15 Kasým 2012 tarihinde ek iþler haricinde hazýr olmasý bekleniyor. Þirket direktörü Ali Kofalý, sahanýn ek iþlerle birlikte Kasým ayýnýn sonuna doðru tamamlanacaðýný söyledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı 15 EYLÜL 2014 HABERLER Gül-Ay - Sayfa 5 Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Yaptı Büyükşehir Belediye Meclisi, yoğun bir gündemle toplandı. Gündem maddelerinin ardından söz alan Başkan

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Mayýs 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3789 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Mayýs 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3789 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Lefkoþa'yý pislik götürüyor, ama siyasiler çözüm deðil, rant peþinde! Ýnce hesaplar karýþmýþ bu iþe de... Bu rezillik içinde kaldý meydan, çöp farelerine, kedilerine ve köpeklerine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı