Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý"

Transkript

1 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý tek araç bir kayýktýr. Ancak bu çok küçük bir kayýktýr Kayýða ayný anda ya bir veya iki yavrukurt ya da bir yetiþkin izci binebilmektedir. Grubun tamamýnýn karþý kýyýya geçmesi için, kayýkla en az kaç sefer (nehrin bir kýyýsýndan diðer kýyýsýna) yapýlmalýdýr? A) 4m + n B) 4m+n C) 4m+n D) 4m + n E) 4m + n 4 Çözüm Ýlk önce yavrukurt ve yetiþkin izcinin karþýya geçirilmesinin kaç seferde tamamlanabileceðini inceleyelim Yetiþkin Ýzci Ýlk önce iki yavrukurt karþýya geçer. () Ardýndan bir tanesi geri döner, () Sonra da karþýdaki izci geriye gelir (4) ve 4 seferde yetiþkin izcinin karþýya geçirilmesi tamamlanmýþ olur. Yavru Kurt Ýlk önce birlikte iki yavrukurt karþýya geçer, () sonra biri iner ve diðeri geri döner (). Böylece bir yavru, seferde karþýya geçirilmiþtir. Daha az sefer yapmak amacýyla bir yetiþkini sonradan, en son gönderirsek 4(m ) + n + = 4m + n 4 + = 4m + n Söz konusu grup 4m + n seferde karþýya geçmiþ olur. Cevap D Soru Bir bakteri kolonisi deney tabaðý üzerine yerleþtirilmekte ve her gün ayný saatte gözlenmektedir. Bakteri kolonisi, her gün bir önceki gün kapladýðý alanýn üç katýný kaplayarak büyümektedir. Kolonin, yerleþtirildiði 0cm lik bir deney tabaðýnýn yüzeyini tamamen kaplamasý, gün almaktadýr. Ýki özdeþ koloninin deney tabaðýnýn yüzeyini birlikte kaplamasý kaç günde tamamlanýr? A) 4 B) C) 0 D) E) Çözüm Bir bakteri kolonisi. günde 0 cm yer kaplar. Bu bakteri kolonisi. günde 0 cm yer kaplar. özdeþ bakteri kolonisi. günde 40 cm yer kaplar. Yani özdeþ bakteri kolonisi bir deney tabaðýnýn yüzeyini. günde tamamlayamaz.. günde ise toplam 0 cm yer kaplarlar. Yani bu deney tabaðýnýn yüzeyini tamamen kaplamalarý. günde olur. Cevap E 7

2 00 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Can ýn parasýný al Destenin üstündeki kartý al. Kartta yazan parayý Can a ver (Can 70 TL) Ali ye Can ýn parasý kadar para ver (Ali = 0 TL) *Can ýn parasý 0 TL den azsa ye git. (Fazla olduðu için gidilmiyor, az olsa gidilirdi) Ýþlem Can dan 0 TL al (Can 0 TL) Desteye ye git kartý koy Can ýn parasýný yeni karta yaz (0 TL) Kartý desteye koy ye git. Buradan sonra iþlem diye belirtilmiþ kýsmý kere daha tekrarlanýr. En sonunda * ile iþaretlenmiþ iþlemde Can ýn parasý 0 TL den az çýktýðý için oyun biter. Ali nin parasý 0 TL olur. Cevap D [4-8] sorularý için açýklama Size bir kaplumbaða çizim dili veriliyor. Bu dilde çizimler sanal bir kaplumbaðayý hareket ettirerek elde ediliyor. Kaplumbaðanýn yüzü her zaman 8 doðrultudan birisine bakar ve kaplumbaða sadece bu yönlerde ileri doðru bir sonraki kesiþim noktasýna kadar hareket eder. Bu hareket sýrasýnda da geçtiði yolu çizer. Kaplumbaðanýn hareketlerini tanýmlayan dil aþaðýdaki öðelerden oluþur i Kaplumbaðanýn kendi yönünde ileri doðru, bir sonraki kesiþim noktasýna kadar gitmesini ve bu yolu çizmesini saðlayan komut. Not Bundan sonraki yýllarda da benzer kaplumbaða sorularý verilmiþtir. Çözümleri anlayarak geçmeniz diðer yýllar için de faydalý olacaktýr. < Kaplumbaðanýn bulunduðu konumda saat yönünün tersinde (soluna doðru) 45 derece dönmesini saðlayan komut. > Kaplumbaðanýn bulunduðu konumda saat yönünde (saðýna doðru) 45 derece dönmesini saðlayan komut. [ Kaplumbaðanýn bulunduðu yön konumda anýmsamasýný saðlar. Bu durum karþýlýk gelen ] komutu için kullanýlýr. ] Kaplumbaðanýn karþýlýk gelen [ ifadesinde anýmsadýðý duruma (yön ve konum) dönmesini saðlar. Kaplumbaða bu sýrada iz ve çizim üretmez. n(k) n bir rakam, k de herhangi bir komut dizisidir. Kaplumbaða bu durumda k komutunu n kez yineler. Yinelemelerde bir önceki yinelemenin sonunda kaldýðý durumdan hareketine devam eder. Örneðin (<i) satýrý <i<i<i satýrý ile ayný iþi yapar. B A 9

3 00 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Yukarýda saðdaki çizim A noktasýndan baþlayan kaplumbaðanýn i>i(<)ii<<[i]<i komutunu çalýþtýrmasýyla çizilmiþtir ve kaplumbaða bu komut sonrasýnda B durumunda kalýr. Aþaðýdaki sorularý bu kaplumbaða dil tanýmýna göre yanýtlayýnýz. Kaplumbaða komuta her zaman kuzey (y ekseni artý yönünde) yönünde baþlar. Kaplumbaða bir çizginin üzerinden birden fazla kez geçebilir ve bu çizilmiþ yolu etkilemez. () () () (4) (5) () (7) (8) (9) (0) () () () (4) Soru 4 Aþaðýdakilerden hangisi () numaralý þekli çizer? A) 4(i<i) B) 8([i]<) C) 4(i<) D) >>4(i<i<) E) 4(i<<i) Çözüm A) B) C) Önce ilerler sonra 45 döner ve 4 defa gerçekleþir. Önce yerini kaybeder sonra bir ilerler, yerini hatýrlar 45 döner ve ilerler bu döngü sekiz defa gerçekleþir. D) E) Baþlangýç 4 Cevap D 0

4 009 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru 5 Gezginimiz bu sefer A dan B ye giderken bütün þehirleri görüp gezmeyi amaçlamaktadýr. Dolayýsýyla geçtiði þehirden bir daha geçmeden A þehrinden yola çýkarak bütün þehirlerden tam olarak bir kez geçerek B ye ulaþmak istemektedir. Haritadaki bütün bilgileri gördüðünüzü varsayarsak bu þekilde yapýlacak yolculuk en kýsa ne kadar sürede tamamlanabilir? A) 8 B) C) 4 D) 7 E) 40 Çözüm 4 A 5 0 B A noktasýndayken farklý yolu vardýr, en kýsasý saatlik yoldur daha sonra yine en kýsa yol olan saatlik yoldan devam eder. Yolun sonunda saatlik, saatlik ve 4 saatlik yollar vardýr. saatlik yoldan gidemez çünkü uðradýðý þehre bir daha uðramýþ olur. Bu yüzden en kýsa yol olan 4 saatlik yoldan devam eder. Bu noktada saatlik ve 5 saatlik yol çýkar hem en kýsa olmasý hem de diðer yolun uðradýðýmýz bir þehre çýkmasýndan dolayý 5 saatlik yoldan devam eder. Bu noktadan sonra saat ve saatlik iki yol çýkar ilk bakýþta saatlik yoldan gitmek daha kýsa olacak gibi gözüküyor fakat daha ilerisine baktýðýmýzda bu yolun daha uzun olduðunu görüyoruz. Bu sebeple saatlik yoldan devam ederiz. Yolun sonunda yine farklý yol önümüze çýkýyor. Normalde 8 saatlik yoldan B þehrine varabiliriz fakat her þehre uðrama þartý vardý. Bu yüzden saatlik yoldan devam ederiz. Yolun sonunda farklý yol karþýmýza çýkar saatlik yol daha kýsa olduðundan bu yoldan gideriz. Bu yolun sonunda tek gidebileceðimiz yol saatlik yoldur çünkü diðer yollarýn sonu daha önce uðradýðýmýz þehirlere çýkýyor. Bulunduðumuz noktadan 4 saat ve saatlik iki yol vardýr. 4 saatlik yolu hem daha önce uðradýðýmýz þehre çýkmasý hem de daha uzun olduðundan seçmiyoruz. saatlik yoldan devam ettiðimizde ise farklý yol önümüze çýkýyor. saatlik yol en kýsa olduðundan buradan gider ve B þehrine ulaþýrýz = 8 Cevap A [-40] sorularý için açýklama Size bir kaplumbaða çizim dilimi veriliyor. Bu dilde çizimler sanal bir kaplumbaðayý hareket ettirerek elde ediliyor. Kaplumbaðanýn yüzü her zaman 8 doðrultudan birisine bakar ve kaplumbaða sadece bu yönlerde ileri doðru bir sonraki kesiþim noktasýna kadar hareket eder. Bu hareket sýrasýnda da geçtiði yolu çizer. Kaplumbaðanýn hareketlerini tanýmlayan dil aþaðýdaki öðelerden oluþur

5 009 Yýlý Sorularý ve Çözümleri i Kaplumbaðanýn kendi yönünde ileri doðru, bir sonraki kesiþim noktasýna kadar gitmesini ve bu yolu çizmesini saðlayan komut. < Kaplumbaðanýn bulunduðu konumda saat yönünün tersinde (soluna doðru) 45 derece dönmesini saðlayan komut. > Kaplumbaðanýn bulunduðu konumda saat yönününde (saðýna doðru) 45 derece dönmesini saðlayan komut. [ Kaplumbaðanýn bulunduðu yön ve konumu anýmsamasýný saðlar. Bu durum karþýlýk gelen ] komutu için kullanýlýr. ] Kaplumbaðanýn karþýlýk gelen [ ifadesinde anýmsadýðý duruma (yön ve konum) dönmesini saðlar. Kaplumbaða bu sýrada iz ve çizim üretmez. n(k) n bir rakam, k de herhangi bir komut dizisidir. Kaplumbaða bu durumda k komutunu n kez yineler. Yinelemelerde bir önceki yinelemenin sonunda kaldýðý durumdan hareketine devam eder. Örneðin (<i) satýrý <i<i<i satýrý ile ayný iþi yapar. B A Yukarýda saðdaki çizim A noktasýndan baþlayan kaplumbaðanýn i>i(<)ii<<[i]<i komutunu çalýþtýrmasýyla çizilmiþtir ve kaplumbaða bu komut sonrasýnda B durumunda kalýr. Aþaðýdaki sorularý bu kaplumbaða dil tanýmýna göre yanýtlayýnýz. Kaplumbaða komuta her zaman kuzey yönünde (y ekseni artý yönünde) baþlar. Kaplumbaða bir çizginin üzerinden birden fazla kez geçebilir ve bu çizilmiþ yolu etkilemez. () () () (4) (5) () (7) (8) (9) (0) () () () (4) 4

6 009 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru i((<)i) komutu kaç numaralý þekli çizer? A) () B) () C) (9) D) (0) E) (4) Çözüm * i((<)i) komutu en soldan baþlarýz. en baþtaki i komutunu uyugularýz. i komutunu uyguladýktan sonra kaplumbaðanýn bulunduðu yer. baþlangýç noktasý i ((<) i) Sýradaki uygulayacaðýmýz komut Bu komutu uyguladýk. * kez 45 derece sola dönerek kendi yönünde bir birim ileri gideriz. Bu komutu kez uygularýz.. AÞAMA. AÞAMA. AÞAMA (<)i komutunu uygularýz. Yani kez 45 sola dönerek kendi yönünde birim ileri gideriz. yönü. kez (<)i komutunu uygularýz. yönü. kez (<)i komutunu uygularýz. Oluþan þekil. þekildir. Cevap C Soru 7 i(([i]>)) komutu kaç numaralý þekli çizer? A) (8) B) () C) () D) (4) E) (7) 5

7 009 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Çözüm * i(([i]>)) komutuna en soldan baþlarýz. En baþtaki i komutunu uygularýz. i komutunu uyguladýktan sonra kaplumbaðanýn bulunduðu yer. baþlangýç noktasý i (([i]>)) Sýradaki uygulayacaðýmýz komut Bu komutu uyguladýk. * kez kaplumbaða kendi konumunu anýmsar, bir birim ileri gider, anýmsadýðý yere geri döner ve 45 saða döneriz. Bu iþlemi kez uygularýz.. AÞAMA. AÞAMA. AÞAMA ([i]>) komutunu yönü uygularýz. Yani kez kendi komutunu anýmsar, bir birim ileri gider, anýmsadýðý yere geri döner ve 45 saða döneriz.. kez ([i]>) komutunu uygularýz. yönü. kez ([i]>) komutunu uygularýz. Oluþan þekil 8. þekildir. Cevap A Soru 8 8(i(>)) komutu kaç numaralý þekli çizer? A) () B) (0) C) (4) D) (5) E) ()

8 Çalýþma Notlarý Program Çýktýsý b[0]=0 b[]= b[]= b[4]=4 b[5]=5 b[]= b[7]=7 b[8]=8 b[9]=9 STANDART KULLANIM ÝLE ATAMA for(i=0;i<0;i++) b[i]=i; b[0] b[] b[] b[9] ÝÞARETÇÝ VE DÝZÝ ÝSMÝ KULLANARAK ATAMA for(i=0,p=b;i<0;i++,p++) *p=i; p p+ p+ p+ p *(p+0) *(p+) *(p+) *(p+) *(p+4) *(p+5) *(p+) *(p+7) *(p+8) *(p+9) ÝÞARETÇÝ VE DÝZÝ ÝSMÝ KULLANARAK ATAMA for(i=0,p=b; i<0; i++) *(p+i)=i p p+ p+ p+ p *(p+0) *(p+) *(p+) *(p+) *(p+4) *(p+5) *(p+) *(p+7) *(p+8) *(p+9) ÝÞARETÇÝ OLAN DÝZÝ ÝSMÝNÝ ÝLE ATAMA for(i=0); i<0; i++) *(b+i)=i b b[0] b[] b[9] *(b+0) *(b+) *(b+) *(b+) *(b+4) *(b+5) *(b+) *(b+7) *(b+8) *(b+9) Not b, statik olarak dizinin baþlangýç adresini gösterdiðinden, b++; gibi bir ifade kullanýlamaz. Yani b nin deðeri deðiþtirilemez. Bunun yerine *(b+i) ifadesinin kullanýlmasý gerekir. Bunun yanýnda pointer olarak tanýmlanmýþ deðiþkenlere ++ operatörünü kullanabiliriz. p++; gibi. ÖZYÝNELEME RECURSÝVE. Giriþ Özyinelemeli (ÝngilizcesiRecursive) çözüm yaklaþýmlarý insanoðlunun gündelik düþünme biçimine oldukça terstir. Ancak bilgisayar dünyasýna getirdiði sadelik ve kolay anlaþýlabilirlik bakýmýndan da bizler için vazgeçilmez, mutlaka çok çok iyi anlaþýlmasý ve özümsenmesi gereken bir yaklaþýmdýr. Belki en fazla bilinen, sizin de þüphesiz lise düzeyinde öðrenmiþ olduðunuz faktöryel sayýsýna bakalým. Önce aþina olduðumuz taným 0 dýþýndaki herhangi bir doðal sayýnýn faktöryeli, den baþlayarak o sayýya kadarki tüm doðal sayýlarýn çarpýmýný almak yolu ile elde edilir. 0 sayýsýnýn faktöryeli olarak tanýmlanmaktadýr. Yani matematiksel gösterim ile N! = (N ) N N > 0 0! = Þimdi bir tanýma biraz daha yakýndan bakalým. Aslýnda çarpým dizisinde sonuncu terimi (N) bir kenara býrakýrsak diðer sayýlarýn çarpýmý, yine verilmiþ taným gereði (N )! olmaktadýr. N! = (N ) N N> (N )! Demek ki faktöryel tanýmýný yukarýdaki tanýma alternatif olmak üzere, N! = (N )! N N > 0 0! = biçiminde verebilirdik. 97

9 Çalýþma Notlarý Ýki taným arasýnda özde esaslý bir farklýlýk var, birincisinde tanýmlanan kavram (faktöryel kavramý) tanýmýn içinde (yani eþit iþaretinin sað tarafýnda) kullanýlmamakta. Ýkinci tanýmda ise, bunun tersine olarak tanýmlanan kavram tanýmýn içinde kullanýlmakta. Bi ilk anda kiþiye ters gelse de, mantýksal bütünlük korunduðu sürece ilki kadar geçerlidir. Bu tür tanýmlara özyinelemeli diyoruz. Pek çok bilgisayar dilinde altyordam tanýmlamalarýnda altyordamýn kendi kendisini çaðýrmasýna izin verilmektedir. (Örneðin C, Pascal, Algol, ADA, Lisp, Prolog, ML). Dolayýsýyla bu tür özyinelemeli tanýmlardan yola çýkarak altyordamlar yazmak olanaklý olmaktadýr. Yukarýdaki iki biçimde (özyinelemesiz/özyinelemeli) matematiksel tanýmý verilen faktöryeli hesaplayacak C dilinde birer altyordam yazalým ÖZYÝNELEMESÝZ long faktoryel (int n) { long carpim = ; while (n > 0) { carpim *= n; n--; } return carpim; } ÖZYÝNELEMELÝ long faktoryel (int n) { if (n == 0) return ; return n * faktoryel (n - ) ; } (C dilinde return komutunu fonksiyondan dönmeye neden olmasýndan ötürü yukarýdaki if kullanýmýnda ayrýca bir else e gereksinim yoktur.) Özyinelemeli programýn ne kadar kýsa olduðuna ve matematik tanýma benzeþ kaldýðýna dikkatinizi çekmek isteriz. Özyineleme biraz daha karmaþýk biçimlerde de olabilir. Örneðin doðal sayýlarýn çift veya tek olmalarýný þöyle tanýmlayabilirdik 0 sayýsý çifttir. sayýsý tektir. Bir sayý eðer bir eksiði çift ise, tektir. Bir sayý eðer bir eksiði tek ise, çifttir. Bu özyinelemeli bir tanýmdýr, çünkü tanýmýn içinde çift veya tek olma kavramlarýný kullandýk. Bu sözel tanýma dayanan C altyordamlarý þöyle olacaktýr. (C de dönülen deðerinin doðru, 0 deðerinin yanlýþ anlamýnda olduðunu anýmsatýyoruz) 98

10 Çalýþma Notlarý int cift (long n) { if (n == 0) return ; return tek(n ) ; } int tek(long n) { if (n == 0) return 0 ; if (n == ) return ; return cift (n ) ; } Bu tanýmlara kendi aralarýnda özyinelemeli (ingilizcesi; mutually recursive) diyoruz. Bir probleme özyinelemeli bir göz ile bakmak bu doðrultuda çözüm getirmek özel bir alýþkanlýk gerektirir. Bunun nedeni gündelik yaþantýmýzýn bir düþünce biçimimizin getirdiði programlama alýþkanlýklarýnýn daha çok ardýþýk (iterative) türde oluþudur. Bir örnek verelim Amacýmýz verilmiþ bir kümenin içinde belirli bir elemanýn var olup olmadýðýný belirlemek olsun. Bu problem bize çizili olarak verilmiþ ise tepeden bir bakýþla tüm elemanlarý gözden geçirir, aradýðýmýzýn bunlarýn arasýnda olup olmadýðýný fark etmeye çalýþýrýz. Eðer kümenin eleman sayýsý çok büyük ise bu durumda elemanlarý teker teker alýp aradýðýmýz eleman ile karþýlaþtýrýrýz. Oysa özyinelemeli yaklaþýmda bu problemin çözümünü þöyle dile getiriyor olacaktýr Küme boþ mu? Eðer boþsa yanýtýmýz olumsuzdur. Kümenin içinden aldýðýmýz, çýkardýðýmýz bir eleman aradýðýmýza eþit mi? Eþit ise yanýtýmýz olumludur. Eþit deðil ise bu probleme yanýtýmýz yeni bir problemin çözümünden gelecektir Bu yeni problemde içinden bir elemanýn (yukarýdaki þýktaki iþe yaramayan eleman) çýkarýldýðý (azalmýþ) küme için eleman arama sorusunun tekrar sorulmasýdýr.. Özyinelemenin Dört Altýn Kuralý Kural Size verilen problemin verilerinden yola çýkarak, onlarý en iyi betimleyecek programlama dünyasýnýn veri yapýlarýný belirleyin. Örneðin probleminizde yaþ tan söz ediliyorsa bunun için bir integer deðiþkeni; En çok 00 kiþi olduðunu bildiðiniz bir küme insanýn adlarýndan söz ediliyorsa bunun için bir array [.. 00] of string deðiþkeni; Boyutu çok çok büyük olabilen (Örneðin ) bir matrisin içinde çoðunluðun 0 olduðunu bilmemiz durumunda iki-yönlü-baðlý liste yapýsý seçmenin akýlcý olacaðý gibi. Bu iþi yaparken seçeneðiniz varsa kolay küçültülebilen veri yapýlarý seçin. Örneðin string veri türü çok kolay küçültülebilmektedir; buna karþýn bir array verisinin bu kadar kolay küçültülemediðine dikkatinizi çekeriz, yine de dizinin (array) in baþýnýn veya sonunun dizinini (indeks) tutmak sureti ile baþtan veya sondan iþlevsel olarak küçültülebilir bir veri yapýsý elde edebiliyoruz. Dinamik aðaç ve liste yapýlarý ise en kolay küçültülebilen veri yapýlarýndandýr. 99

11 Çalýþma Notlarý Kural Altyordama bir parametre olarak yollanan yukarýda seçtiðiniz türden verinin olabilecek en büyük halinde olup olmadýðýný sýnamak ile altyordama baþlamak kuraldýr. Alt yordamýnýz bir deðer dönecek ise (yani bir function ise) bunun minimal durum için ne olacaðýna karar vermelisiniz. Yok eðer bir deðer dönmeyecek iseniz (yani bir procedure yazmakta iseniz), hâlâ problemin özelliðine göre bir iþ yapmak durumunda olabilirsiniz (örneðin bir kapsama parantezi basmak, bir deðiþkenin deðerini basmak gibi). Bazý durumlarda hiç bir iþlem yapmadan altyordamdan çýkýp gitmek yeterli olacaktýr. (Aþaðýda verilen örnekleri inceleyiniz). Kural En küçük durumda olmayan veri durumlarýný þimdi ele alacaksýnýz. Altyordamýn takip eden kýsmýnda parametre olarak yollanmýþ veriyi parçaladýðýnýzý düþleyin. Bu parçalama farklý biçimlerde olabilir. Ancak genellikle bu veriyi oluþturan eþ türden alt yapýlarýn varlýðý söz konusu olacaktýr (çünkü ilk kuralýn gereði probleminize özgü veri yapýsýný böþle seçmiþtiniz). Dolayýsýyla iki farklý biçimde parçalama söz konusu olabilir.. Parçalardan biri parçaladýðýnýz veri yapýsý türünden artýk deðildir. Örneðin veri türünüz bir string idi ve ilk karakterini kopardýnýz. Bu karakter artýk parçalanabilir bir string olma özelliðinde deðildir. Veya bu parçaya bu gözle bakýlmayacaktýr, buna karar verilmiþtir.. Parçalarýn hepsi parçaladýðýnýz veri türündendir. Örneðin veri türünüz bir string idi ve onu uygun bulduðunuz bir yerinden bölerek iki string elde ettiniz, (belki de daha fazla). Her iki durum için de yapacaðýnýz çok önemli bir varsayým vardýr. Türü ayný kalmýþ parçalar için altyordamýn tekrar çaðrýlmasýnýn doðru çözüm ürettiðini varsayabilirsiniz. Dolayýsýyla, tam anlamý ile sihirli bir þekilde, parçalar için altyordamýn doðru çözümle çýkageleceðini düþünmek durumundasýnýz. Asla, bunun nasýl olduðunu kavramadýkça ilerleyemeyeceðinizi, bu yaklaþýmý kullanamayacaðýnýzý düþünmeyin. Zaman içinde bu olgunun mantýðýný daha iyi özümseyeceksiniz. O zamana kadar yalnýzca bunun böyle olduðunu kabul ediniz. Kural 4 Size düþen iþ þimdi baþlýyor Asýl veriyle ayný türde (küçülmüþ) veriler için altyordamý tekrar çaðýrmanýzla birlikte sonuçlarý doðru biçimde elinize geliyor, bunu biliyorsunuz. Bir kenarda asýl veri de durmakta. Ve ayrýca elinizde ayný türden olmayan bir (minik) parça da var (yukarýdaki. türden parçalamayý seçtiyseniz var,. türden parçalamayý seçtiyseniz yok). Þimdi bu elinizdekilere bir bakmanýz gerekli Bunlardan asýl sorunun sonucunu, çözmünü nasýl imal edebilirsiniz? Bunu bulduðumuz anda bütün problemi çözmüþ olacaksýnýz. Yapacaðýnýz tek þey bu imalatý yapmak ve eðer bu deðer olarak geri dönülecekse bunu altyordamýn dönüþ deðeri olarak atamak. Þimdi çeþitli örnekler üzerinden geçerek bu kurallarýn nasýl uygulandýðýna daha yakýndan bakalým. Önce verdiðimiz faktöryel örneðini ele alacaðýz. 400

12 Çalýþma Notlarý Kural in Uygulanmasý Faktöryeli alýnacak sayý bir tamsayý ve dolayýsýyla sonuç da bir tamsayý olacak. Öyleyse verinin tamsayý olmasý, altyordamýn da bir tamsayý dönmesi gerekli (Bir function yazýyor olacaðýz). Tamsayý göstermeye uygun veri türü de integer olacak. Peki, bu veri küçültmeye uygun mu? diðer bir deðiþle bu problemde (faktöryel hesaplama problemi) veri nin hangi durumu daha küçük (veya çözümü basit) bir probleme karþýlýk gelmekte? Þüphesiz! hesaplamak 005! hesaplamaktan çok çok daha kolay. Öyleyse bu problemin tek verisi olan faktöryeli hesaplanacak tamsayý nýn sayýsal olarak küçüklüðü daha basit bir probleme karþýlýk gelmekte. Problem verisini küçültmenin yolu da bu durumda çok açýk bir N tamsayýsýna en yakýn (ama ondan küçük kalan) tamsayý N dir. Bu da bir çýkarma iþlemi elde edilmekte. (Diðer örneklerimizde göreceðiz ki bu küçültme iþlemi problemden probleme deðiþen veri yapýsýna göre farklý farklý olacaktýr ve kesinlikle matematiksel bir iþlem olmak zorunluluðunda deðildir.) Bunu aklýmýzda tutarak tanýmýmýzýn ilk kýsmýný yazabiliriz. long faktoryel (int n) {. } Kural nin Uygulanmasý Veri yapýsýný ve türünü seçtik. Þimdi ilk iþ olarak bitiþ kuralýný koymamýz gerekli Kendimize sormamýz gereken soru þu En küçük hangi verinin faktöryeli hesaplanýyor olabilir? Yanýt 0 tamsayýsý. Zira için faktöryel iþlemi tanýmlý deðil. Bu durumda döneceðimiz bir deðer var (çünkü biz bir function yazmaktayýz). Bu dönülecek deðer de, bildiðiniz üzere, dir. Öyleyse tanýmýmýzýn ikinci kýsmý da oluþtu long faktoryel (int n) { if (n == 0) return ;. } Kural ün Uygulanmasý Veriyi, yani bizim durumumuzda faktöryeli hesaplanacak sayýyý nasýl küçültebiliriz? Þüphesiz bunun birden fazla yolu var. Ýþin kolayýna kaçmadan alternatiflere bir göz atalým Birden Fazla Parçaya Ayýrmak Ýþte size birkaç olasýlýk; Örneðin sayýmýz N ise çarpanlarýna {n, n,..., n k } ayýrabiliriz. Öyle ki N = n n... n k olsun. Þüphesiz n i çarpanlarýnýn herbiri N sayýmýzdan küçük kalacaktýr ve bu sayýlarýn faktöryellerini almak mümkündür. Dolayýsýyla faktöryeli alýnabilir olmak özelliðini saðlarlar. Veya sayýmýzý {m, m,..., m k } toplam öðelerine ayýrabiliriz. Öyle ki N = m + m m k olsun. Aynen çarpanlardaki gibi m i toplam oðelerinin herbiri N sayýmýzdan küçük kalacaktýr. Yine benzer biçimde bu doðal sayýlarýn herbirinin faktöryelini almak olanaklýdýr. 40

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi Bölüm 2 Meraklýsýna Akýl yunlarý 16 Aðustos 2015 15:15-16:30 5 Dakika Puan SRULAR 1a. Yýldýz Savaþlarý 1b. Yýldýz Savaþlarý 2a. X 2b. X 3a. Tapa 3b. Tapa 4a. Yol 4b. Yol 5a. Patika luþturma 5b. Patika

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı