Günay: Madýmak müze olamaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günay: Madýmak müze olamaz"

Transkript

1 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli gitmeli. TEKERLEME ( 2) Musluðu açarým. Þýrr þýrr diye su akar. Ellerimi yýkarým Bak tren geliyor Çuf çuf ediyor. Yolcular trenden iniyor. Kar yaðýyor. Karga baðýrýyor. Olur olur öðrenmesemde! TÜM KADINLAR A ÝTAFEN Kadýn þu cihanýn fidaný dalý Kadýn insanlarýn peteði balý, Kadýnsýz insanýn ne olur hali Kadýnlara sevgi saygý ayýrak Hoþ görerek kadýnlarý kayýrak, Uygar olak çaðdaþlýða çaðýrak Çarþafý türbaný kullan yerinde Sana el uzatan olmaz evinde, Çaðdaþ olmak hakkýn bu gün yarýnda, Kadýn büyük varlýk hemde anadýr Þu dünyayý desen desen donatýr, Her mecliste bir proðram yönetir, Annen çörek piþirmiþ, Seni eve çaðýrýyor. Akýn Süle Atatürk Ý.Ö.O 2/ B sýnýfý Sana bir bir sayayým, Bil kurallarý sende. Dört yol aðýzýnda durur Trafiði izlerim. Geç derse bana memur, Korkusuzca gecerim. Yanar söner durmadan, Yeþil, kýrmýzý,sarý, Koru bizi kazadan, Trafik ýþýklarý. Sakatlýktan,ölümden Kurtarýrý insanlarý, Bilmeli herkez, Trafik kurallarý. Çaðatay Güler 5 /B sýnýfý Atatürk Ý.Ö.O Halil Bozdað kadýnlara saygýlý Kara çarþaf filan biraz kaygýlý, Kadýn anam, karým, kýzým bilgili Halil BOZDAÐ Dizinin 4 Nisan'da yayýnlanan bölümünde Yurdakuler "Ülkücü" olarak anýlýyor. Yurdakuler'in arkadaþlarý dizinin yapýmcýlarýndan özür dilemesini istedi. Yurdakuler 76'da SBF'de öldürülmüþtü. Gönül ÝLHAN Hatýrla Sevgili dizisinin 4 Nisan Cuma günü yayýnlanan bölümünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öðrencisi devrimci Hakan Yurdakuler'in 8 Nisan 1976 da okulu basan faþist güçlerce öldürülmesi ile ilgili cümlede "ülkücü Hakan Yurdakuler" olarak anýlmasý Yurdakuler'in arkadaþlarýnýn tepkisini çekti. Yurdakuler in arkadaþlarýndan Hasan Hüseyin Özkan'ýn ve senarist-yapýmcý Sýrrý Süreyya Önder'den aldýðýmýz bilgiye göre; dizinin yapýmcýlarý Yurdakuler in ailesini arayarak, yapýlan hatadan dolayý çok üzgün olduklarýný belirtip özür diledi ve dizinin ilgili bölümünün düzeltilerek ve özür yazýsý eklenerek yeniden yayýna konulacaðýný söyledi. Yapýmcý Tomris Giritlioðlu ve Ummu Burhan'a telefon ve elektronik posta ile tepkilerini ileten arkadaþlarý; yapýlan vahim hatadan dolayý Yurdakuler in ailesinden özür dilenmesini, dizinin ilgili bölümünün bir özür yazýsý ile ve düzeltilerek yeniden yayýnlanmasýný istemiþti. "Araba markasý araþtýrmadaki titizlik Yurdakuler'e gösterilmedi" Dizinin danýþmanlýðýný yapan Can Dündar'ýn, dizinin Ýsrail Baþkonsolosu Elrom un kaçýrýlmasý olayýnda kullanýlan arabanýn markasýný bile araþtýrmak konusundaki titizliðini, Yurdakuler in devrimci kimliðini vurgulamakta göstermediðini söyleyen Hasan Hüseyin Özkan, tarihin çarpýtýlmasýna göz yummayacaklarýný, faþist güçlerce öldürülen arkadaþlarýný unutturmayacaklarýný söyledi. Yurdakuler 8 Nisan 1976'da SBF'yi basan fasist güçler tarafýndan okulun giriþ kapýsýnda vurularak öldürülmüþtü. Ayný gün öðleden sonra Yurdakuler in öldürülmesini protesto amacýyla toplanan öðrencilerin üzerine Kurtulus Meydanýnda polisin ateþ açmasý sonucu Esari Oran ve Burhan Barýn isimli iki devrimci genç öldürülmüþ, ikisi aðýr olmak üzere 20 öðrenci yaralanmýþtý. Olaylar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel baþkaný Alparslan Türkeþ 11 Nisan'da; "ülkücüler devlet güçlerine yardýmcý oluyor" açýklamasýný yapmýþtý. Milli Birlik komitesi üyesi ve senatör olan babasý Muzaffer Yurdakuler ve cinayete tanýk olan arkadaþlarýnýn çabasý sonucu yagýlanan Davud Haskýrýþ 24 yýl ceza almýþtý. Ayný davada, bir dönem Tunceli Valisi olan Mustafa Erkal de yargýlanmýþtý. Arkadaþlarýnýn 2007'de SBF de düzenlenen bir sýnýfa adýný verdiði Yurdakuler için yazýlan 555K (5. ayýn, 5. günü, saat 5'te Kýzýlay'da) adlý bir de oyun bulunuyor. YAÐIÞLI En Yüksek C o En Düþük C o 12 4 Günay: Madýmak müze olamaz Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Trafik Deme ben bir yayým Bakan Günay son noktayý koydu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Günay, lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn ise yakýndan takip edildiðini bildirdi. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn, Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesine yönelik soru önergesine verdiði yanýtta Bakan Günay, müze kurulmasýnýn, teknik ve fiziksel gereklerin yerine getirilmesi halinde mümkün olduðunu Hatýrla Sevgili Devrimci Hakan Yurdakuler'i Ülkücü Yaptý Þakir Þenol Lale, sümbül, menekþe Þu daðlarýn yükseðine erseler, lale,sümbül, mor meneviþe derseler. Bir güzeli bir çirkine verseler, Güzel aðlar, çirkin güler bir zaman. Yukarýda ki dörtlük bir türkünün sözleridir. Birden bire dilime takýldý. Hangi þirkete yaptýrýlýyor bilemem. 2 DE BÝLÝM KÜLTÜR SANAT Bu sayýmýzda 7 den 70 e yazarlarýmýz ile siz okurlarýmýza seslendik. 5 DE Sinekle mücadeleye maddi destek! Nevþehir'de "Kýzýlýrmak Sineði" ne karþý sürdürülen ilaçlama çalýþmalarýna Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý maddi destek saðlayacak. Nevþehir Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri 6 DA belirtti. Günay, Madýmak Oteli nin, müzeye dönüþtürülmesinin zaman zaman gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Günay, ancak en kýsa sürede hukuki gerekleri ve yasal haklarý gözetilerek lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen Peribacalarý yok oluyor! TÜRKÝYE'nin dünyaya açýlan en önemli kültür turizm merkezlerinin baþýnda gelen Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacalarý, milyonlarca yýllýk serüvenlerine artýk yenik düþmek üzere. Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve,Çavuþin, Uçhisar, Mustafapaþa, Ortahisar gibi merkezlerde zaman zaman yükseklikleri 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, doðal olaylar nedeniyle ya yýkýlýyor ya da yýkýlacaðý günü bekliyor. 3 DE çalýþmalarýn yakýndan takip edildiðini belirtti. Günay, Bu müessif olay karþýsýnda toplumsal barýþ, huzur ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtirilmesi gerekmektedir, bu yönde samimi ve kararlý giriþimlerde ve beyanlarda bulunulmasý ise baþta siyasetçiler ve toplum önderleri olmak üzere herkesin sorumluluðudur" dedi. Ýþte Ergenekon Yapýlanmasý ve Detaylarý (1) 2 DE Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin Ergenekon'un TSK içindeki faaliyetinden söz ediliyor, JÝTEM deneyimi övülüyor, 'Siyasilere suikastler' de mubah sayýlýyor.ýþte detaylar... Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklanan Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, en uzun ve detaylý þekilde sorgulanan zanlýlarýndandý. 4 DE AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de Yallah cinler yallah Daha önce öðle arasýna denk gelen cuma uygulamasýnýn baþlamasýnýn ardýndan ders saatiyle çakýþýnca, ders programý deðiþtirildi Öðrencilerin Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Ali Ersin Kelleci Ünlü mü ünlü, güzel mi güzel, seksapel manken ve çiçeði burnunda televizyon programcýsý Aysun Kayacý geçenlerde NTV deki Haydi gel benimle ol isimli programýnda sarf ettiði sözler sebebiyle polemik konusu oldu. 3 DE Derslere cuma namazý ayarý servislere bindirilip cuma namazýna götürülmesiyle gündeme gelen Seyhan ÇEAÞ Anadolu Lisesi'nde 6 DA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Þakir Þenol Lale, sümbül, menekþe Þu daðlarýn yükseðine erseler, lale,sümbül, mor meneviþe derseler. Bir güzeli bir çirkine verseler, Güzel aðlar, çirkin güler bir zaman. Yukarýda ki dörtlük bir türkünün sözleridir. Birden bire dilime takýldý. Hangi þirkete yaptýrýlýyor bilemem. Ancak hummalý bir çalýþma var yollarýmýzda. Ýlk önce deðeri milyonlarla ölçülemeyen refüjlardaki havuzlarýmýzýn, herhalde dünyanýn en pahalý çiçek saksýlarýna dönüþmesini içlerine mevsimlik lale ve menekþe fidelerinin dikildiðini gözledik. (Bir zamanlar ki klozetin üzerine tavuk gibi tünemeye benzedi.) *** Þimdide orta refüjlara bolca çim, lale ve menekþe ekiliyor. Halkýn çiçekleri çiðnememesi içinde çiçeklendirilen ve çimlendirilen her bölge kýrmýzý beyaz poþet güvenlik naylonuyla kapatýlýyor. Güvenlik naylonlarý ise en az onun kadar çirkin tahta kazýklara baðlanýyor. Bu kadar çirkinliðe pes doðrusu. Ev bahçesi mi, köyün yazýsý mý yollarýmýz? Türküdeki adý geçen sümbülü neden çok dikmiyorsun? Sümbül dikildiði yýl fazla verimli olmazda onun için mi? *** Yazýktýr efendiler, çok yazýk. Mevsimlik çiçek dikerek belki çok hizmet ettiðinizi sanýyorsunuz. Ancak harcadýðýnýz her kuruþta herkesin hakký var. Bir çok yazýmda belirttim. Çim ve mevsimlik çiçek ile uðraþmayýn diye. Ýlla ki dikecekseniz gül dikin, sýk sýk. Eðer gerekiyorsa aralarýna da sonradan çim ekersiniz. Çimlendirdiðiniz yerler hangi noktalardan yol haline gelmiþse, býrakýn oralarý geçiþ alaný olsun. Modern mühendislikte de vardýr bu tarz. Hem sen kýþýn, lahana çiçekleri yazýn menekþe ve lale ve de çim ekip dikiyorsun da bunun suyu nereden gelecek? *** Fütursuzca heba edilen bu kaynaklarýmýz hele de su kaynaklarýmýzýn, hesabýný nasýl vermeyi düþünüyorsunuz? Mevsimlik çiçeklerle uðraþmak yerine þehrin cadde ve sokaklarýný tükürük okkalarý ve çöp kutularý ile donatsanýz büyük sevaba ererdiniz. *** Biter Kýrþehir in gülleri biter. Þakýyýp dalýnda bülbüller öter. Türkünün sözlerindeki gibi zaman geçmeden þehrimizi gül bahçesine çevirelim. Siz bu önerilerime kulak vermediniz, verecek insanlar var ama Kýrþehirlinin yüzünde güller açýlmasý, bülbül seslerimizin hiç susmamasý dileklerimle. Günay: Madýmak müze olamaz Bakan Günay son noktayý koydu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Günay, lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn ise yakýndan takip edildiðini bildirdi. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn, Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesine yönelik soru önergesine verdiði yanýtta Bakan Günay, müze kurulmasýnýn, teknik ve fiziksel gereklerin yerine getirilmesi halinde mümkün olduðunu belirtti. Günay, Madýmak Oteli nin, müzeye dönüþtürülmesinin zaman zaman gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Günay, ancak en kýsa sürede hukuki gerekleri ve yasal haklarý gözetilerek lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn yakýndan takip edildiðini belirtti. Günay, Bu müessif olay karþýsýnda toplumsal barýþ, huzur ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtirilmesi gerekmektedir, bu yönde samimi ve kararlý giriþimlerde ve beyanlarda bulunulmasý ise baþta siyasetçiler ve toplum önderleri olmak üzere herkesin sorumluluðudur" dedi. -"ÝNSAFSIZ BÝR TUTUM" Günay, Yaðýz ýn önergesinde "Alevi- Bektaþilere yönelik hizmetler açýsýndan bakanlýkta herhangi bir bütçe bulunmadýðý", "bu kesimin yok sayýldýðý" ve "negatif ayrýmcýlýk yapýldýðý" yönündeki ifadelerini ise, akla ve vicdana sýðmayan, hakikate aykýrý ve insafsýz bir tutum þeklinde deðerlendirdi. Günay, Bakanlýk sorumluluðunu üstlendiðim ilk günden bu yana her vesileyle ifade ettiðim üzere kültür politikamýz "bütüncül" bir anlayýþa dayanmakta ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayýþý esas alýnmaktadýr. Aksi söz konusu olamaz dedi. ANKA - VATAN - 4 Nisan 2008 Madýmak'ýn 'çiçekçi dükkaný' olmasýna bile tahammül edemiyorlar! Toplumun vicdanýný kanatan ve kara bir leke olarak duran Madýmak Oteli nin altýndaki kebapçý dükkanýnýn Çiçekçi dükkaný olmasýna bile tahammül edemiyorlar.baþta Aleviler olmak üzere, toplumdaki aydýn, sanatçý, devrimci, demokrat ve bir çok sivil toplum kuruluþu, 35 aydýnýn yakýlarak katledildiði Madýmak Oteli nin müze olmasýný isterken, gericiler çiçekçi dükkaný olmasýný bile çok görüyorlar. Bu nasýl bir vicdandýr, anlamak mümkün deðil! Sivas Valisi Veysel dalmaz, Madýmak Oteli nin altýndaki kebapçýnýn taþýnýp yerine çiçekçi dükkâný açýlmasý projesi kaynak bulunamadýðý için gerçekleþtirilemediðini belirtti. Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Aralýk ayýnda yaptýðý açýklamada, kebapçý dükkânýnýn para yardýmý yapýlarak baþka yere taþýnacaðýný ve iþyerinin 2 ay içinde çiçekçi dükkânýna dönüþtürüleceðini belirtti. Aradan 4 ay geçmesine raðmen iþyeri deðiþikliði konusunda bir geliþme olmadý. Konunun halen gündemde olduðunu, ancak kaynak sýkýntýsý nedeniyle geliþme saðlanamadýðýný belirten Dalmaz þöyle dedi: Bu herhangi bir lokanta deðil. Sivas ý sýkýntýya sokan bir olayýn cereyan ettiði yerin izlerini kaldýrmak istiyoruz. Kebapçýnýn taþýnmasý için daha önce bir dükkân yeri belirlendi, ancak para bulunamamasý durumunda bu konuda da sýkýntý olabilir. Desteðin hýzlandýrýlmasý konusunda kamuoyunun duyarlý olmasý lazým. Siyasilerin desteði gerekiyor. Ortak nokta bulunmazsa tekrar ayrýþma noktasý oluþacak. Ýnsanýmýzýn bu tür þeylerle karþý karþýya getirilmesini istemiyoruz. Daha önce taþýnmayý kabul eden Manav ise, olumlu bir geliþme yaþanmadýðýný söyledi. Manav, Herhangi bir geliþme yaþanmamasý bizi de þaþýrttý. Bu konu gündeme gelmeden önce iþyerimize doðalgaz tesisatý yaptýrmayý düþünüyorduk. Talepten dolayý ertelemiþtik. Yeni bir geliþme olmadýðý için tesisatýmýzý yaptýrarak iþimize devam edeceðiz. Çýkmayý düþünmüyoruz diye konuþtu. Aleviler: Alevi toplumu kendi müzesini yapacak güçtedir, asýl sorun zihniyet Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'ýn, 'Bütçe saðlanýrsa, müze olmasý düþünülebilir' þeklindeki açýklamasýna cevap veren Alevi kurum temsilcileri, Alevi toplumunun müzesini oluþturacak bütçeyi saðlamaya hazýr olduðunu belirttiler. Baþta Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turan Eser, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Kazým Genç ve daha bir çok Alevi kkrum temsilcileri, sorunu 'bütçe' olmadýðýný, asýl sorunun zihniyet sorunu olduðunu söylediler. Alevi toplumu temsilcileri ayrýca, Alevi toplumunun kendi müzesini yapacak güçte olduðunun da altýný çizdiler. Yazar Aleviler TR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Kent -Göreme Turizm Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Ali Ersin Kelleci Peribacalarý yok oluyor! Ünlü mü ünlü, güzel mi güzel, seksapel manken ve çiçeði burnunda televizyon programcýsý Aysun Kayacý geçenlerde NTV deki Haydi gel benimle ol isimli programýnda sarf ettiði sözler sebebiyle polemik konusu oldu. 4 kadýnýn bir masa etrafýnda yuvalanýp birkaç saat konuþtuðu programda, Vergi vermeyen daðdaki çobanla, benim oyum neden eþit? diye bir soru soran Kayacý nýn bu sözleri soyadýný baþarýyla üzerinde taþýdýðýnýn teminatý oldu! Halktan sterilize edilmiþ, elit bir yaðlý tabaka içinde yaþadýðý ve ömür boyu da yaþamak istediði her halinden belli olan Aysun Kayacý nýn mevzu bahis kelamlarý kimi külüstür aydýn modellerini de ihya etti. Velhasýl, ayný programda yer alan yazar Pýnar Kür de Kayacý nýn sözlerine derecesi oldukça yüksek bir paralelde destek çýktý ve haliyle piþti oldular! Konu çok tartýþýldý efendime söyleyeyim. Sözlüklerden tutun da, forumlarda, bloglarda, gazetelerde ve hatta meclis koridorlarýnda yanký buldu kendine. Birkaç bakan ve milletvekili de sert tepki gösterdi. Sað olsun Aysun, benim de o bakan ve milletvekili eþrafý ile ayný karede fotoðraf makinelerine gülümserken yer almamý saðladý Hani Cumhuriyet mitingleri yapýlmýþtý, bayraðýný kapan meydanlara akmýþtý. Senede bir kez bile alanlara inmekten imtina eden Spor gereði yapýlan o acayip sabah yürüyüþlerinin haricinde- þuh bakýþlý, parlak güneþ gözlüklü bayanlarýn; ütüsü güzel cafcaflý takým elbiseli, sinek kaydý týraþlý, omzunda süveteri ile bayrak sallayan erkeklerin ve bu çoðunluðun dýþýnda yoksul mahallelerden oralara gelen daha birçok Lütfiye Öcalan 2008 Yallah cinler yallah kiþinin yer aldýðý mitingler. Hatýrlýyoruz dimi? Evet. Ýþte oraya gidenler hani Türkiye de bir laiklik olduðunu ve bu nedenle onun korunmasý gerektiðini söylüyorlardý ya, ha iþte bütün bunlar kof bir rüyadan baþka bir þey deðildi! Türkiye de gerçek bir laikliðin yaþam þansý bulmadýðýný bilen ben, statükocu güçlerin iktidar savaþýnda taraf olmayý da reddeden ben, Aysun Kayacý nýn söz konusu sözlerinin de iþte bu yüz binlerin ortak kaygýsý ve görüþü olduðunu düþünüyorum bu sefer de. Neden? Çünkü ortada bir gerçek var ki, AKP ye olan hasýmlýk bunu gerektirmektedir. Cahil býrakýlmýþ, bir torba kömüre, pirince oyunu satmýþ yoksullarýn, çobanlarýn AKP yi iktidara getirdiðini adlarý gibi bilmektedirler. Fakat bu koþullarý hazýrlayan siyasi ve sosyal meselelere eðilmek yerine, ucube açýklamalarla akýl sýnýrlarýný zorlamak abesle iþtigal olsa gerek. Yahu, AKP yi demokrat, özgürlükçü, mazlum sanan körlerle; diðerlerini laik, baðýmsýzlýkçý sanan halüsinasyoncularýn birbirlerinden yarý biçim dýþýnda ne farklarý var?! Birisi Amerika dan ithal Ýslamo faþizm ile hayat bulurken, diðeri daha modern görünümlü bir faþist duruþla zuhur ediyor. Býrakýn þu halký yapay iktidar savaþlarýnýzda, çadýr sirkinizde taraf yapmayý, geçin soluklanýn biraz. Bir rahat nefes verin, gidin gidin gidin!.. Yallah cinler yallah, kýþ kýþ cinler kýþ kýþ BAÞSAÐLIÐI Hacýbektaþ Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve gazetemizin kolaylaþtýrýcýlarýndan arkadaþýmýz Ali Kaim in halasý Lütfiye Öcalan Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna ve arkadaþýmýz Ali Kaim e baþsaðlýðý diliyoruz. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA TÜRKÝYE'nin dünyaya açýlan en önemli kültür turizm merkezlerinin baþýnda gelen Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacalarý, milyonlarca yýllýk serüvenlerine artýk yenik düþmek üzere. Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve,Çavuþin, Uçhisar, Mustafapaþa, Ortahisar gibi merkezlerde zaman zaman yükseklikleri 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, doðal olaylar nedeniyle ya yýkýlýyor ya da yýkýlacaðý günü bekliyor. Peribacalarýnýn yoðun olduðu Göreme'de, 1974 yýlýna kadar vatandaþlarýn konut, depo, ahýr, kiler ve benzeri yaþam þekilleri için kullanýmýna izin verilen ve gerçekleþtirilen düzenleme ile irtifa(kullaným)hakkýnýn verilmesiyle yýkýma yönelik sorun yaþanmayan ancak, 1986'dan sonra geliþen turizm hareketliliðinin ardýndan Milli Emlak Müdürlüðü, peribacalarýnýn hazineye ait gayrimenkuller olduðunu ve bu nedenle vatandaþlarýn kullanýmlarý nedeniyle her yýl bir bedel ödeyerek kullanabileceklerini söylemesi, yeni bir süreç baþlattý. Vatandaþlarýn geliþmenin ardýndan peribacalarýný boþaltmasý sonucu, terkedilmiþ görünüyor. GÜNAL, "PERÝBACALARI KADERLERÝYLE BAÞBAÞA" Göreme Belediye Baþkaný Fevzi Günal, peribacalarýnýn daha uzun ömürlü olarak yaþatýlmasý ve ayný görünüm içinde gelecek kuþaklara býrakýlmasý için mücadele vermelerine karþýn, bu mücadelede tek baþlarýna býrakýldýklarýný söyledi. Günal, "Peribacalarý sadece Göreme'ye ait doðal güzellik deðil,tüm insanlýðýn ortak kültür ve doðal hazinesi. Bizim kale olarak isimlendirdiðimiz ve yükseltileri kimi bölgelerde 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, yaðmur ve kar sularý nedeniyle korumasýz hale gelip yýkýlmaya yüz tuttu. Bir bölümü çöktü, geri kalanlarda bir gün çökeceði günü bekliyor. Halbuki Göreme denildiðinde bu gizemli yapýlar akla eliyor.turist peribacasýný görmek için Kapadokya'ya geliyor. Biz bu güzellikleri onlara býrakmaktan uzak bir anlayýþ ortaya koyarsak, turisti bölgeye nasýl çekebileceðiz, bunu yetkili birimlerin anlayýþlarýna býrakýyorum. Konuyla ilgili bir çok proje hazýrlandý, ilgili kurullara gönderildi, ama sonuç alamadýk. Peribacalarý artýk kaderleri ile baþ baþa býrakýldý" dedi. DURMAZ "PERÝBACALARI YOK OLMA TEHLÝKESÝNDE" Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, ilgisizlik nedeniyle Kapadokya bölgesinin ana çekim noktasý olan peribacalarýnýn yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðýný belirtti. Durmaz, "Yoðun bir yaðmur sonrasýnda acaba bugün hangi mahalledeki peribacasý yýkýlacak diye derin bir düþünce içindeyiz. Çok sahiplilikten kaynaklanan sahipsizliðimizi yetkililere bir türlü duyuramýyoruz. Ýnsanlýk mirasý konumundaki bu eþsiz doða harikalarýna karþý yaklaþýmýmýz bu yönde devam ettiði sürece her yýl birkaç peribacasýnýn yýkýlmasýný sadece izlemekten baþka bir þey yapamayacaðýz" diyerek, sözlerini tamamladý. (dha)

4 Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin Ergenekon'un TSK içindeki faaliyetinden söz ediliyor, JÝTEM deneyimi övülüyor, 'Siyasilere suikastler' de mubah sayýlýyor.ýþte detaylar... Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklanan Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, en uzun ve detaylý þekilde sorgulanan zanlýlarýndandý. Ýlk kez Tuncay Güney'in evinde ele geçirilen 'Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin hakkýnda en detaylý sorular ona soruldu. Bu belgeyle ilgili Veli Küçük bu kadar detaylý sorgulanmamýþtý. Sevgi Erenerol'a polisin sorularý Ergenekon belgesinin ne kadar detaylý ve çok yönlü planlar içerdiðini gözler önüne serdi. Sevgi Erenerol, Ergenekon metniyle ilgili sorularýn hepsine ayný yanýtý verdi: "Herhangi bir bilgim yoktur." Ergenekon belgesi, örgütün illegal kollarý, suikast düzenleme koþullarý, tetikçi ajanlarýnýn eðitimi, örgüt içi infaz koþullarý gibi bütün detaylar düþünülerek yazýlmýþtý. Ergenekon metnine göre örgüt finansal kaynaklar yaratmak içinde illegal yollara baþvurmayý göze almýþtý. Farklý ülke bankalarýnýn içine ajanlar sýzdýrarak hesaplardan para aktarýmý yapýlmasý planlanmýþtý. Banka, holding, medya sahibi olmak amaçlarý arasýnda. Ýlk kez Güney'de çýktý Tuncay Güney, emekli Yüzbaþý Muzaffer Tekin, emekli Tuðgeneral Veli Küçük ve emekli Binbaþý Zekeriya Öztürk'ün evinden çýkan 'Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 1999 Ýstanbul' belgesinin içeriðinde polisin Erenerol'a sorduðu sorulara göre þunlar bulunuyor: Gizlilik önkoþul: Ülkenin ekonomik ve sosyal kararlýlýðýný saðlar. Bunun baþarýlabilmesi için ise; gizlilik önkoþuldur. Enformasyon gizliliðinin çok kritik olduðunun bilincine varýlabilmesi çok büyük önem taþýr. Seçkinlerden oluþur: "... Ergenekon, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin deðerli personeli dýþýnda entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacaðý 'sivil' personelden yararlanmakla karþýlaþtýðý ve bundan sonra karþýlaþacaðý en önemli sorunlarýn üstesinden gelmekte Ýþte Ergenekon Yapýlanmasý ve Detaylarý (1) güçlük çekmeyecektir. " Yurtdýþý eðitim yasak: Ergenekon bünyesinde yurtdýþýnda eðitim görmüþ personel bulundurulmamasý zorunludur. Terörle iliþki: Terör gruplarý mutlaka kontrol altýnda tutulmalý, gerektiðinde 'naylon terör gruplarý' oluþturularak terör dünyasýna yön verilmeli ve güçlü istihbarat örgütlerinin kurguladýðý oyun içerisinde mutlaka yer alýnmalýdýr. Örgütlerle iþbirliði: Benzer idealler doðrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararasý legal ve illegal örgütlerle iþbirliðine yönelmek zorunluluktur. Suikast koþullarý Tek yol suikast: Dünyada var olabilmiþ tüm sistemler, ülke çýkarlarý ve mevcut rejim ilkelerine aykýrý ideolojilere sahip siyasileri engellemiþtir. Bunun ise; iki yolu vardýr: 1- Suikast 2- Dezenformasyondur... Kiþisel çýkarlar adýna siyasete yönelmiþ ve hedefe ulaþabilmek adýna her þeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttýr. Üniversiteli kadrolar: Türkiye Cumhuriyeti'nin temel varlýk nedenikemalizm'e özümseyerek inanmýþ, Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çýkmanýn önemini kavrayabilmiþ, personel kazanýmý ise; çok daha büyük bir sorun olarak karþýmýza çýkar. Ancak, ordu birliklerinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sýnýflarýnda öðrenim gören gençler, yararlanýlabilecek pozitif bir kaynaktýr. Ýstihbarat sanatý JÝTEM deneyimi: Ergenekon benzer bir örneði kendi içinde JÝTEM gerçeði ile yaþayarak yeterli deneyim elde etmiþtir. Ergenekon içinde sivil personelden yararlanýlmasý düþüncesinin doðuracaðý önyargýlý endiþeler karþýsýnda saðlýklý bir analiz yapýlacak olduðunda: JÝTEM deneyimi ve bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alýndýðýnda endiþeler kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Hücre tipi örgütlenmeler Güven yok: Ergenekon merkez yönetiminde yer alacak eleman sayýsý olabildiðince az olmalýdýr. Yine örgüte kazandýrýlacak elemanlara hiçbir zaman sonsuz bir güven duyulmamasý, istihbarat sanatýnýn bir gereðidir. Ýllegal çevrelerden seçilecek elemanlar, etnik ve siyasal ideoloji açýsýndan, örgüt ideolojisi ve amaçlarýna en yakýn uygunluk gösterenlerden tercih edilmelidir. Profesyoneller:Genç, yetenekli, eðitimli ve donanýmlý personel arasýndan seçilecek üç kiþi Ergenekon içinde (üniteler arasý) ve örgüt dýþýnda örgütü temsilen hareket edebilmeli ve temasý saðlamalýdýr. Bu kiþiler örgüt içinde görev almamalý, örgüt dýþýnda legal bir iþte istihdam edilmelidir. Profesyonellerden yararlanýlmasý pozitif bir yoldur. 'Sivil' örgütlenme: Ergenekon'un kendi kuracaðý sivil toplum örgütlerine ihtiyacý vardýr. Sivil toplum örgütleri aracýlýðý ile dünya kamuoyu kolayca etki altýna alýnarak yönlendirilebilir. Ergenekon, Türkiye' de faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini kontrol altýna almalýdýr. Çekirdek kadrolar:?ergenekon, örgütün baþkanýna doðrudan baðlý olan dört daire komutanlýðý ile iki sivil baþkanlýktan oluþmalýdýr. Toplam altý ünitenin komutan ve baþkanlarýnýn bir asistaný ile bir de bölüm uzmanýndan oluþan iki yardýmcýsý olmalýdýr. Ünitelerin iki komutan ve baþkanlarýnýn yanýnda görev alacak bölüm uzmaný, illegal faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdýþý hukuk platformunda legal gibi gösterilebilmesi düzenlemelerinden sorumlu olacaklardýr... Bu ünitelerin komutan ve baþkanlarý, birbirlerinin görev ve sorumluluk alanlarýný bilmemeleri esasý, Ergenekon'a istihbarat örgütleri içinde ayrýcalýklý bir özellik ve güvenlik kazandýracaktýr. Bu altý ünitede görev alacak ajanlar, kendi bölümlerinin komutan ve baþkan asistanlarý dýþýnda diðer üniteler ve personel ile hiçbir þekilde irtibat kuramamalýdýr. Acýmasýz örgüt Silahlý birimler: Üniteler arasýnda enformasyon deðerlendirmesinde ayrýcalýk tanýnabilecek tek bölüm 'Operasyon Dairesi Komutanlýðý'dýr... Bu dairenin varlýðýndan Ergenekon Örgütü Baþkaný Komutaný'ndan baþka hiç kimsenin bilgisi olmamasý kesin bir gerçekliliktir. Ýç infaz meþru: Operasyon alaný içinde bulunmak, operasyon esnasýnda temizleme ve ortadan kaldýrma gibi iþlemlerde doðabilecek sorunlarý çözümlemektir. Ýkinci bir görevleri, karþý istihbarat örgütlerine geçen, yakalanan veya operasyon amacýna aykýrý hareket eden herhangi bir ajaný öldürmektir. Merhametsiz ajanlar:... Kontrol Dairesinde görevlendirilecek ajanlar, mutlaka TSK bünyesinden ve özel operasyon ünitelerinden çok dürüst, güvenilir kiþilerden seçilmelidir. Bu ajanlar merhametsiz olmalý ve baðýmsýz görev yapabilmelidir. Emirleri doðrudan Ergenekon Komutaný 'ndan almalýdýrlar, üst düzey yöneticiler ve örgüt personeli ile ajanlarý tarafýndan bilinmemelidirler... Kullanýlacak her ajan eðitimden geçirilmelidir. TSK'da faaliyet: TSK bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ergenekon'un yeni bir yapýlanmaya yönelme zorunluluðu ve gereksinimi vardýr. Yazar Aleviler TR Devam Edecek

5 TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli gitmeli. TEKERLEME ( 2) Musluðu açarým. Þýrr þýrr diye su akar. Ellerimi yýkarým Bak tren geliyor Çuf çuf ediyor. Yolcular trenden iniyor. Kar yaðýyor. Karga baðýrýyor. Trafik Deme ben bir yayým Olur olur öðrenmesemde! TÜM KADINLAR A ÝTAFEN Annen çörek piþirmiþ, Seni eve çaðýrýyor. Akýn Süle Atatürk Ý.Ö.O 2/ B sýnýfý Sana bir bir sayayým, Bil kurallarý sende. Dört yol aðýzýnda durur Trafiði izlerim. Geç derse bana memur, Korkusuzca gecerim. Yanar söner durmadan, Yeþil, kýrmýzý,sarý, Koru bizi kazadan, Trafik ýþýklarý. Sakatlýktan,ölümden Kurtarýrý insanlarý, Bilmeli herkez, Trafik kurallarý. Çaðatay Güler 5 /B sýnýfý Atatürk Ý.Ö.O Hatýrla Sevgili Devrimci Hakan Yurdakuler'i Ülkücü Yaptý Dizinin 4 Nisan'da yayýnlanan bölümünde Yurdakuler "Ülkücü" olarak anýlýyor. Yurdakuler'in arkadaþlarý dizinin yapýmcýlarýndan özür dilemesini istedi. Yurdakuler 76'da SBF'de öldürülmüþtü. Gönül ÝLHAN Hatýrla Sevgili dizisinin 4 Nisan Cuma günü yayýnlanan bölümünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öðrencisi devrimci Hakan Yurdakuler'in 8 Nisan 1976 da okulu basan faþist güçlerce öldürülmesi ile ilgili cümlede "ülkücü Hakan Yurdakuler" olarak anýlmasý Yurdakuler'in arkadaþlarýnýn tepkisini çekti. Yurdakuler in arkadaþlarýndan Hasan Hüseyin Özkan'ýn ve senarist-yapýmcý Sýrrý Süreyya Önder'den aldýðýmýz bilgiye göre; dizinin yapýmcýlarý Yurdakuler in ailesini arayarak, yapýlan hatadan dolayý çok üzgün olduklarýný belirtip özür diledi ve dizinin ilgili bölümünün düzeltilerek ve özür yazýsý eklenerek yeniden yayýna konulacaðýný söyledi. Yapýmcý Tomris Giritlioðlu ve Ummu Burhan'a telefon ve elektronik posta ile tepkilerini ileten arkadaþlarý; yapýlan vahim hatadan dolayý Yurdakuler in ailesinden özür dilenmesini, dizinin ilgili bölümünün bir özür yazýsý ile ve düzeltilerek yeniden yayýnlanmasýný istemiþti. Yurdakuler 8 Nisan 1976'da SBF'yi basan fasist güçler tarafýndan okulun giriþ kapýsýnda vurularak öldürülmüþtü. Ayný gün öðleden sonra Yurdakuler in öldürülmesini protesto amacýyla toplanan öðrencilerin üzerine Kurtulus Meydanýnda polisin ateþ açmasý sonucu Esari Oran ve Burhan Barýn isimli iki devrimci genç öldürülmüþ, ikisi aðýr olmak üzere 20 öðrenci yaralanmýþtý. Olaylar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel baþkaný Alparslan Türkeþ 11 Nisan'da; "ülkücüler devlet güçlerine yardýmcý oluyor" açýklamasýný yapmýþtý. Kadýn þu cihanýn fidaný dalý Kadýn insanlarýn peteði balý, Kadýnsýz insanýn ne olur hali Kadýnlara sevgi saygý ayýrak Hoþ görerek kadýnlarý kayýrak, Uygar olak çaðdaþlýða çaðýrak "Araba markasý araþtýrmadaki titizlik Milli Birlik komitesi üyesi ve senatör Yurdakuler'e gösterilmedi" olan babasý Muzaffer Yurdakuler ve Çarþafý türbaný kullan yerinde Sana el uzatan olmaz evinde, Çaðdaþ olmak hakkýn bu gün yarýnda, Kadýn büyük varlýk hemde anadýr Þu dünyayý desen desen donatýr, Halil Bozdað kadýnlara saygýlý Kara çarþaf filan biraz kaygýlý, Kadýn anam, karým, kýzým bilgili Dizinin danýþmanlýðýný yapan Can Dündar'ýn, dizinin Ýsrail Baþkonsolosu Elrom un kaçýrýlmasý olayýnda kullanýlan arabanýn markasýný bile araþtýrmak konusundaki titizliðini, Yurdakuler in devrimci kimliðini vurgulamakta göstermediðini söyleyen Hasan Hüseyin Özkan, tarihin çarpýtýlmasýna göz yummayacaklarýný, faþist güçlerce cinayete tanýk olan arkadaþlarýnýn çabasý sonucu yagýlanan Davud Haskýrýþ 24 yýl ceza almýþtý. Ayný davada, bir dönem Tunceli Valisi olan Mustafa Erkal de yargýlanmýþtý. Arkadaþlarýnýn 2007'de SBF de düzenlenen bir sýnýfa adýný verdiði Yurdakuler için yazýlan 555K (5. ayýn, 5. Her mecliste bir proðram yönetir, Halil BOZDAÐ öldürülen arkadaþlarýný unutturmayacaklarýný söyledi. günü, saat 5'te Kýzýlay'da) adlý bir de oyun bulunuyor.

6 Sinekle mücadeleye maddi destek! Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir'de "Kýzýlýrmak Sineði" ne karþý sürdürülen ilaçlama çalýþmalarýna Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý maddi destek saðlayacak. Nevþehir Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ahmet Belada yaptýðý açýklamada, Nevþehir'de Kýzýlýrmak havzasý boyunca 2007 yýlýnda ortaya çýkan ve özellikle yaz aylarýnda günlük yaþamý ve turizmi olumsuz etkileyen Kýzýlýrmak Sineði'ne karþý ilaçlama çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirtti. Kýzýlýrmak Sineði'ne karþý 2007 yýlýnda ilaçlama çalýþmalarýna baþladýklarýný ve Çevre ve Orman Bakanlýðý'ndan gönderilen 250 bin YTL ile ilaç alým ihalesini yaptýklarýný kaydeden Belada, bu yýl içerisinde bu çalýþmalarý sürdüreceklerini açýkladý. Bu yýlki çalýþmalar için Tarým ve Köyiþleri Bizi arayabilirsiniz Deðerli okuyucular, Gazetemizin 3. sayfasý yerel haber sayfasý olarak çýkmaktadýr. Bakanlýðý'ndan 200 Bin YTL, ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan da 250 Bin YTL ödenek ayrýldýðýný ifade eden Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ahmet Belada, kendilerine her iki bakanlýktan þu ana kadar 260 Bin YTL tutarýndaki ödeneðin kendilerine gönderildiðini açýkladý. Belada, "Biz Ýl Özel Ýdare olarak sivrisineklerin imhasý noktasýnda ciddi anlamda gerekli önlemleri alýyoruz. Kýzýlýrmak havzasýnda yer alan gerek köylerimiz, gerek beldelerimiz ve gerekse de çiftçilerimiz maðdur olmadan sezonu kapatacaklar diye düþünüyoruz. Ýlk ilaçlamayý geçtiðimiz yýl yapmýþtýk. Bu yýl da Mart ayý içerisinde Kýzýlýrmaðýn geçtiði alanlarda 30 farklý noktada eþ zamanlý ilaçlama yaptýk. Ýhtiyaçlara göre bu ilaçlamalar devam edecek" dedi. (Knthbr/iha) Derslere cuma namazý ayarý Sulucakarahöyük /ADANA Yusuf Baþtuð Daha önce öðle arasýna denk gelen cuma namazý, yaz saati uygulamasýnýn baþlamasýnýn ardýndan ders saatiyle çakýþýnca, ders programý deðiþtirildi ADANA - Öðrencilerin servislere bindirilip cuma namazýna götürülmesiyle gündeme gelen Seyhan ÇEAÞ Anadolu Lisesi'nde yeni bir skandal daha ortaya çýktý. Daha önce öðle arasýna denk gelen cuma namazý, yaz saati uygulamasýnýn baþlamasýnýn ardýndan ders saatiyle çakýþýnca, okulda ders saatleri namaza göre ayarlandý. Ders saatlerinin nasýl deðiþtirildiði ise açýklanmadý. Eðitimcilerin tepkisine neden olan olay, edinilen bilgilere göre þöyle geliþti: Yaz saati uygulamasýnýn baþlamasýyla cuma günleri öðle arasýna denk gelen cuma namazý ders saatiyle çakýþtý. Cuma namazý saatinde ders iþlenecek Kapadokya'da turist sayýsýnda düþüþ! Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Kapadokya Bölgesindeki müze ve ören yerlerini bu yýlýn ilk üç ayýnda 173 bin yerli ve yabancý turist gezdi. Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden alýnan bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesini ziyaret eden turist sayýsý bu yýlýn ilk üç ayýnda geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine göre düþüþ gösterdi. Bölgede turistlerin ziyaretine açýk bulundurulan baþta Göreme Açýk Hava Müzesi olmak üzere, Açýk Saray Harabeleri, Zelve Örenyeri, Paþabaðý, Kaymaklý, Derinkuyu ve olmasý nedeniyle okul idaresi yeni bir ders programý ayarladý. Haftanýn ilk dört günü 08.00'de derse baþlayan öðrenciler 11.30'da öðle arasýna girip 12.30'da tekrar dersbaþý yaptý. Yani sabah 4 saat ders yapan öðrenciler öðleden sonra üç saat daha eðitim öðretim görüp okuldan ayrýldý. Cuma günü ise 08.00'de derse baþlayan öðrenciler 12.15'te öðle tatiline çýkartýldý. 1 saatlik öðle arasýnýn ardýndan öðrenciler 13.15'te tekrar dersbaþý yaptý. Cuma günü öðrenciler sabah 5, öðleden sonra ise 2 saat ders iþledi. Müdür sorularý yanýtlamadý Okulun müdürü Ýbrahim Geçioðlu, görüþmek istemediðini söyledi. Seyhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Recep Ýnce, böyle bir uygulama ihtimalinin bulunmadýðýný bildirdi. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Hamit Þentürk ise "Ýhtimal vermiyorum, bakacaðýz" dedi. Eðitim-Sen Adana Þube Baþkaný Güven Boða, ders saatlerinin herkesin kafasýna göre deðiþtirilemeyeceðini belirtti. Ders saatlerini okul idaresinin belirlediðini aktaran Boða, "Cuma günü ders saatleri diðer günlerden farklýysa burada bir kasýt vardýr. Öðrencilerin cuma namazýna götürüldüðü bu okulda ders saati de cuma namazýna göre ayarlanmýþ gibi görünüyor" diye konuþtu. Gazetemizi arayan veliler ve okuldaki bazý eðitimciler de bu uygulamaya tepki gösterip gerekli iþlemlerin yapýlmasýný istedi. Söz konusu okulda daha önce okul idarecilerinin gözetiminde öðrencilerin servislerle cuma namazýna götürüldüðü ortaya çýkmýþtý.(aabf) Tatlarin Yeraltý Kentleri, Nevþehir, Ürgüp ve Hacýbektaþ Veli Müzeleri ile Karanlýk, El Nazar ve St.Jean Kiliselerini 44 Bin 332'si yerli, 128 Bin 773'ü de yabancý olmak üzere toplam 173 Bin 105 turist gezdi. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2007 yýlýnýn ilk üç ayýnda 71 Bin 113'ü yerli, 114 Bin 214'ü de yabancý olmak üzere toplam 185 Bin 327 turist ziyaret etmiþti. (khbr) Birbirimizden ve ilcemizde yaþanan olaylardan ve etkin liklerden haberdar olmak ve tümçalýþma larýn kamuoyuna ulaþtýrýlmasý nýn önemi yadsýnamaz. Yerel yönetimin,okullarýn, sivil toplum örgütlerinin, spor kulübü nün, meslek odalarý nýn, esnafýn vb. tüm yaþam alanlarýnda bulunanlarýn bir birinden haberdar olmasýný istiyorsanýz... Bizi arayabilirsiniz / SATILIK ARSA Savat Mahallesi Cadde üzerinde 730 m2 arsa acilen satýlýktýr. Tel: evrensel.net fotolar Taþýmacýlýkta lider Kent Turizm Hacýbektaþ Halkýnýn hizmetinde KENT Göreme Turizm Hergün sabah :9.00, öðle:13.45 saatlerinde Hacýbektaþ-Ankara, Ankara-Hacýbektaþ Ankara - Etlik ve Aþti Garajý, ayrýca Antalya - Bodrum - Ýstanbul ve Karadeniz de Hopaya kadar Hacýbektaþ - Nevþehir baðlantýlý seferleri ile siz Hacýbektaþ lý halkýmýza hizmet vermektedir HACIBEKTAÞ Tel: ANKARA

7 Akdeniz Üniversitesi'nde öðrencilere silahlý saldýrý Akdeniz Üniversitesi'nde öðrencilere silahlý saldýrý Akdeniz Üniversitesi'nde karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda yaþanan çatýþma 12 Eylül günlerini aratmadý. Silah, býçak ve sopalarýn kullanýldýðý çatýþmada ilk belirlemelere göre 7 kiþi yaralandý. ANTALYA - Akdeniz Üniversitesinde karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda, silahlý, býçaklý ve sopalý kavga çýktý. Alýnan bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleþkesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtta, karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda kavga çýktý. Silah, býçak ve sopalarýn da kullanýldýðý kavgaya, öðrenci olmadýklarý belirtilen bir grup da katýldý. Kavga eden gruplar, Antalya Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet ekiplerinin "Eylem Hükümete ve Hükümetle Uzlaþan Sendikalara Basýnç Oluþturacaktýr" SSGSS'ye karþý miting alanýndan görüþler: "Direnme alýþkanlýðýnýn edinilmesi umuduyla buradayýz", "AKP ile sadece SSGSS deðil hiçbir konuda mutabýk kalýnamayacaðý ortada", "Bu eylem hükümetin geri adým atmasýný saðlar." Emine ÖZCAN bianet dün (6 Nisan) Kadýköy'de Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý (SSGSS) Yasa tasarýna karþý yaklaþýk 15 bin kiþinin katýldýðý mitingde insanlara miting yapýlarak neyin deðiþmesini umduklarýný sordu. 55 yaþýndaki Þaban Demirkapan ve 50 yaþýndaki Hafize Demirkapan: Direnme alýþkanlýðýnýn edinilmesi umuduyla buradayýz. Hak kaybýna uðrayan hak sahipleri her hak için birlikte davranmayý öðrenmeliler. Çaðdaþ Hukukçular Derneði'nden (ÇHD) avukat Taylan Tanay: Yaðmurlu havaya raðmen kalabalýk anlamlý. 1 Mayýs öncesi emekçi muhalefetin gücünü gösteren bir miting. Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin (AKP) yürüttüðü siyasal ve ekonomik programlara sol alternatifin cevabý oldu. Çalýþma Bakaný mutabakatýn saðlandýðýný söylemiþti. IMF, Amerika Birleþik Devletleri (ABD) çýkarlarý doðrultusunda politika üreten AKP ile sadece SSGSS deðil hiçbir konuda mutabýk kalýnamayacaðý ortada. Uzlaþma söz konusu deðil. Yasa reform adý altýnda sürdürülen sosyal devletin tasfiyesine iliþkin sadece AKP deðil müdahalesiyle daðýldý. Polis, yurt binasýna giriþ ve çýkýþlarý yasakladý. Polisin müdahalesinin ardýndan kaçan grupta yaralýlar olduðu belirtildi. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Öte yandan, ellerinde sopalar bulunan kiþilik grup da hastaneye kaldýrýlan arkadaþlarýný almak üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinin önünde toplanarak slogan attý. Çevik kuvvet ekipleri, Acil Servis önünde geniþ güvenlik önlemi aldý. Grup üyeleri, daha sonra, slogan atarak Acil Servis'ten yerleþkedeki öðrenci yurduna kadar yürüdü. (AA) - GAZETEPORT Eylül hükümetlerinin hepsi ayný politikayý sürdürüyor. 24 Ocak devam ediyor. Son süreçte ise sadece AKP daha güçlü. Demokratik kitle örgütlerinin listeleri uzun. Sonuç olarak emekçiler hükümetin paketini istemiyorlar. Farplas iþçisi Birgül Aktaþ: Sendikal örgütlenmeye çalýþýyorduk. Ýþveren müdahale etti. 70 iþçi iþten çýkarýldý. 31 Þubat'tan beri direniþteyiz. Buraya sesimizi duyurmaya geldik. Miting alanýnda seyyar köfteci: Burada insanlarýn IMF'e karþý yürüyüþ yapmaya geldiklerini biliyorum. Biz de onlarla ayný görüþteyiz. Belediye köfte arabamýza izin verseydi satýþlar daha iyi olacaktý. Bir tezgah kaldýrýlýnca 500 YTL veriyoruz. Ýbrahim Devrim: Bugüne kadar yapýlanlardan daha büyük bir eylem olacak diye geldik. Bu eylem hükümetin geri adým atmasýný saðlar. Toplanan bu kalabalýk hem hükümete hem de hükümetle uzlaþan sendikalara basýnç uygulayacaktýr. Ýþçi Dayanýþmasý Derneði'nden Cem: Saðlýk ve sosyal haklarýmýza saldýrý var. Herkesi etkileyecek olan bu yasa iþçiler için daha da önemli. Tamamen geri çekilmesi için buradayýz. Devrimci Liseliler'den Gülseli ve Eylem: Geçirmeye çalýþtýklarý yasaya karþý buradayýz. Ayrýca demokratik liseler için mücadele ediyoruz. Parasýz, ayrýmcý ve cinsiyetçi olmayan anadilde eðitimin yapýldýðý bir sistem istiyoruz. (EZÖ/GG) (BÝA 07 Nisan 2008, Pazartesi) Yeni ve Geliþmiþ Bir "Yeþil Devrim"e Doðru Nüfus artýþý gýda ihtiyacýný artýrýrken, endüstriyel tarýmýn da katkýda bulunduðu küresel iklim deðiþikliði, toprak ve suyun kirlenmesi gibi sorunlarý aþmak için bilim insanlarý, hükümet ve sirket temsilcileri bu hafta yeni bir politika için tartýþacak. Gýda fiyatlarý artarken ve milyonlarca insan açlýkla karþý karþýyayken, Uluslararasý Tarým Bilimi ve Kalkýnma için Teknoloji Deðerlendirmesi (IAASTD) konferansý için bu hafta boyunca Güney Afrika, Johannesburg'da buluþacak 60'dan fazla ülke temsilcisi gýda güvenliði konusunda yeni bir yaklaþým belirlemeye çalýþacak. Geçen yýl mýsýr fiyatý yüzde 31, soya fasülyesi yüzde 87 ve buðday fiyatý da yüzde 130 arttý. Küresel ölçekte un stoklarý hiç olmadýðý kadar düþük seviyede ve sadece 40 günlük stok kalmýþ durumda. Öte yandan, 2050'ye kadar üç milyar daha fazlalaþmasý beklenen fünya nüfusunu beslemek için gýda üretiminin 25 ila 50 yýl içinde ikiye katlanmasý gerekiyor. IAASTD yöneticisi Robert Watson "Dünyayý nasýl besleyeceðimiz hiç olmadýðý kadar acil bir sorun" dedi. "Tarým meselesi bütün büyük çevre sorunlarýyla iliþkili. Küresel iklim deðiþikliði, biyo çeþitlilik, su kalitesi vs..." Örgütün biraraya getirdiði 400 kadar bilim insaný yoksullarý bu durumdan kurtararak gýda üretimini ikiye katlamak için yerel ve geleneksel üretim yöntemlerini bilimsel yaklaþýmlarla harmanlamak gerektiðini söyledi. IAASTD'nin üç yýldýr sürdürdüðü çalýþmalar, çevresel bir yýkýma yol açmadan gýda ihtiyacýný karþýlamak için varolan endüstriyel üretim yaklaþýmýnýn ciddi biçimde deðiþmesi gerektiðini ortaya çýkardý. Çalýþma sonucunda beþ bölgesel MUHALÝF BASINA BASKI Ýstanbul Haber Servisi - Tutuklu Gazeteciler Dayanýþma Platformu (TGDP), Dem TV'nin yayýnýnýn kesilmesini ve Yürüyüþ dergisinin toplatýlarak 1 ay süreyle yayýnýn durdurulmasýný basýn özgürlüðüne yönelik bir saldýrý olarak deðerlendirerek protesto etti. TGDP tarafýndan ayrýca yapýlan açýklamada, 4 Nisan itibarýyla 23 gazeteci ve yazarýn tutuklu bulunduðuna dikkat çekilerek "Halkýn haber alma hakkýna yönelik saldýrýnýn bir biçimi olan düzen muhalifi basýn emekçileri üzerindeki baskýlarý protesto ediyoruz" denildi. TGDP'nin açýklamasýnda, muhalif bir yayýn politikasý sürdüren Dem TV ve Yürüyüþ dergisinin konuyla ilgili açýklamalarýna yer 7 deðerlendirme ve hepsini birleþtiren bir rapor ortaya çýktý. Kalkýnmýþ ve kalkýnmakta olan 30 kadar ülkeden temsilcilerin yaný sýra biyo teknoloji ve tarým ilacý endüstrisinden ve Greenpeace, Oxfam gibi sivil toplum örgütlerinden de temsilciler bu çalýþmaya katýldý. Fakat geçen yýl iki büyük þirket Syngenta ve BASF, deðerlendirmelerin genetiðiyle oynanmýþ gýdalar hakkýnda taraflý olarak olumsuz bir yaklaþým içerdiðini belirterek çalýþmadan çekildi. Þirketleri eleþtiren Greenpeace'den Josh Brandon, biyo teknolojinin tarým alanýna girmesinin ve "Yeþil Devrim"in tohumlarýn patentlenmesi, genetik kirlenme, su ve topraðýn kimyasallarla kirlenmesi gibi yýkýcý sonuçlarýna dikkat çekiyor. "Yeþil Devrim" terimi 1968'de Amerika Birleþik Devletleri (ABD) Uluslararasý Kalkýnma Ajansý yöneticisi William Gaud tarafýndan ortaya atýlmýþtý. Gaud, Asya ve Latin Amerika'da fazla gübre kullanarak farklý ürünler elde edilmesi deneyimine referansta bulunuyordu. Öte yandan Harvard Üniversitesi'nden Robert Paarlberg, bio teknolojinin tamamen dýþarýda býrakýlmasýný eleþtiriyor. Paarlberg, Afrika'da "Yeþil Devrim"in dýþarýda býrakýlmasý yüzünden milyonlarca insanýn aç kaldýðýný söylüyor. Bu hafta yapýlacak çalýþmanýn sonunda ortaya çýkacak deðerlendirme hükümetler için tarým politikalarýný belirlemekte kullanýlacak.(sl/eü) * Stephen Leahy'nin IPS'te yayýnlanan makalesini kýsaltarak Türkçeleþtirdik. (BÝA 07 Nisan 2008, Pazartesi) Yürüyüþ dergisi ve Dem TV'ye engel verildi. Dem TV'den yapýlan açýklamada, yayýnlarýnýn 4 Nisan Cuma günü saat 18.00'de hiçbir yasal uyarý yapýlmadan ve gerekçeleri açýklanmadan kesildiði belirtilerek "Turk show yetkilileri ile yapmýþ olduðumuz görüþmelerde, yayýn kesme talimatýnýn Turksat yetkililerince, 'sözlü olarak' verildiði belirtildi. Ancak Turksat'tan böyle bir talimatýn olmadýðý söyleniyor. Hiçbir gerekçesi olmayan bu uygulama demokrasiye, basýn özgürlüðüne yapýlmýþ bir saldýrýdýr" görüþüne yer verildi. "Baðýmsýzlýk, Demokrasi, Sosyalizm Ýçin Yürüyüþ" dergisinin açýklamasýnda ise 145. sayýsýnda yer alan bir yazý nedeniyle dergiye el konulduðu ve 1 ay süreyle derginin yayýmýnýn durdurulmasýna karar verildiði anlatýldý. "Terör örgütünün propagandasý yapýldýðý" iddiasýyla toplatýldýðý ifade edilen açýklamada, Yürüyüþ dergisine uydurma bir suçla, hukuksuz bir ceza verildiði belirtildi. CUMHURÝYET - 7 Nisan 2008

8 Ahmet Kaya dinleyen genci döven iki polise dokuz yýl hapis talebiyle dava Dört yýl süren soruþturmanýn ardýndan davayý açan savcý polislerin 'efrada kötü muamele, þartlý tehdit ve hürriyeti tahdit' suçlarýný iþlediðini ileri sürdü BAHRÝ KARATAÞ (Arþivi) ÝZMÝR - Çalýþtýðý büfede, Ahmet Kaya'nýn 'Baþým Belada' þarkýsýný dinleyen Ýbrahim Sil'i telsizle baþýna ve yüzüne vurarak yaraladýklarý iddia edilen polis memurlarý M.B. ve B.O. hakkýnda dava açýldý. Olaydan dört yýl sonra açýlan davada polislerin 9'ar yýl hapisle cezalandýrýlmasý isteniyor. Olay Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde 24 Haziran 2004'te saat sýralarýnda meydana gelmiþti. Ýnönü Bulvarý'nda bulunan büfede çalýþan 26 yaþýndaki Sil, temizlik yaparken, sekiz yýl önce Paris'te ölen Ahmet Kaya'nýn kasetini dinlemeye baþladý. 'Baþým Beleda' þarkýsý çalarken büfeye giren iki sivil polis, Sil'e müziði kapatmasýný söyledi. Müziði kapatan Sil'in arkasýndan gelen polis memurlarý iddiaya göre telsizle baþýna ve yüzüne vurdu. Kanlar içerisinde kalan ve yüzü tanýnmayacak hale gelen Sil'i polis memurlarý otomobile bindirip karakola götürdü. Ýddiaya göre burada kendilerinden þikayetçi olmamasý için baský yaptý. Can güvenliði olmadýðýný öne süren Ýbrahim Sil, avukatý Fuat Aldemir aracýlýðýyla Kuþadasý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmek üzere Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na dilekçe verip þikâyetçi oldu. Avukat Aldemir suç duyurusunda, "Müvekkilim 20 gün rapor aldý. Ýçiþleri Bakanlýðý ve sanýk polisler hakkýnda þikâyetçiyiz. Ayrýca bakanlýk ve polis memurlarý hakkýnda toplam 100 bin YTL'lik maddi ve manevi tazminat davasý açacaðýz" dedi. F Tipi Cezaevlerinde Tecrit Devam Ediyor Polisler reddetti Yaklaþýk dört yýldýr olayý soruþturan Savcý Bilgehan Ertan, baþka ile tayinleri çýkan polisler M.B. ve B.O.'nun ifadelerini aldý. Polis memurlarý üzerlerine atýlý suçlamalarý kabul etmedi. Ýki polis memuru da olay günü Terörle Mücadele Amirliði'nde ile saatleri arasýnda görevli olduklarýný, görev saatleri içinde ne kendilerine ne de haber merkezine böyle bir olayýn bildirilmediðini, iftira atýldýðýný, davacý olan kiþiyi tanýmadýklarýný söyledi. Ýbrahim Sil, savcýlýkta kendisini darp eden iki polis memurunu fotoðraflarýndan teþhis etti. Tanýklar da iki polisin dükkândan gelip Ýbrahim Sil'i Ahmet Kaya'nýn þarkýsýný dinlediði için dövüp, karakola götürdüklerini belirtti. Savcý Ertan, iki polis memuru hakkýnda 'Efrada kötü ve fena muammele, þartlý tehdit ve hürriyeti tahdit' suçlarýndan 9'ar yýl hapis cezasý istemiyle Kuþadasý 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtý. Dava önümüzdeki günlerde görülmeye baþlanacak. (Radikal 07/04/2008) Devrimci sinemanýn baþyapýtý Solanas'ýn ilk filmi 'Fýrýnlarýn Saati', 68 ve Mirasý bölümünde yer alýyor. Yeni bir yol yaratacaðýz TAYAD'lý aileler F tipi cezaevlerinde bulunan tutuklularýn birbirleriyle haftada 10 saat sohbet edebilmelerine olanak saðlayan kararýn çoðu cezaevinde uygulanmadýðýný, Adalet Bakanlýðý'nýn verdiði sözleri yerine getirmediðini belirtti. TAYAD'lý aileler adýna konuþan ve iki kýzýný ölüm orucunda kaybeden Ahmet Kulaksýz, alýnan 'haftada 10 saat sohbet hakký' kararýnýn nedereyse hiçbir cezaevinde uygulanmadýðýný, Adalet Bakanlýðý'nýn bu konuda verdiði sözü tutmadýðýný belirtti. Bakanlýðýn kendi aldýðý karara uymadýðýný söyleyen Kulaksýz, "Hapishaneler Adalet Bakanlýðý'nýn sorumluluðu altýndaki yerlerin baþýnda gelmelidir" dedi. Son 7 yýlda yaþananlarýn tekrarlanmamasý için çözüm yolunun Bakanlýk olduðunu düþündüklerini belirten Kulaksýz, Bakanlýk tarafýndan yapýlan ancak uygulanmayan bu düzenlemenin bir lütuf deðil, kan, can pahasýna kazanýlan bir hak olduðunu vurguladý. Kulaksýz sözlerine þöyle devam etti: "Sesimizin sýnýrlarý belli alanlarýn dýþýna çýkamýyor, ama biz mutlaka mücadelemizi sürdüreceðiz, ölüm oruçlarýnda 122 kiþi yaþamýný yitirdi ama biz kimsenin ölmesini istemiyoruz bunun için her türlü demokratik yolu denedik ve denemeye devam edeceðiz. Ya yeni bir yol bulacaðýz, ya yeni bir yol yaratacaðýz." 'TUTUKLULAR BÝZE GÜVENÝYOR' Panelde söz alan ve F tipi cezaevlerindeki sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyu oluþturmak amacýyla ölüm orucu eylemini gerçekleþtiren Avukat Behiç Aþçý, direniþlerine ara verilmesini saðlayan genelgenin yürürlüðü girmesinin ardýndan kararýn yalnýzca birkaç hapishanede uygulandýðýný ancak kýsa bir süre sonra çeþitli gerekçelerle buralarda da uygulamaya son verildiðini ifade etti. Aþçý, tecritin kaldýrýlmasý için somut bir öneri olduðundan dolayý ölüm oruçlarýna ara verdiklerini ancak Adalet Bakanlýðý'nýn sözkonusu genelgenin niteliðini deðiþtirerek uygulamanýn alanýný daralttýðýný söyledi. Ölüm oruçlarýna destek veren aydýnlarýn, meslek ve sivil toplum kuruluþlarýnýn sözlerinin arkasýnda durarak Adalet Bakanhðý'ndan bir randevu talep ettiklerini belirten Aþçý "Tutuklu ve hükümlüler bize güveniyor, ölüm oruçlarýna da bu yüzden ara verdiler. Bu güveni boþa çýkarmayacaðýz" dedi. BÝRGÜN - 7 Nisan 2008 ÝSTANBUL - Fernando E. Solanas'ýn ýrkçýlýk, toplumsal baþkaldýrý gibi meseleleri ele aldýðý, Amerikan emperyalizmi ve Arjantin aristokrasisini acýmasýzca eleþtirdiði devrimci sinemanýn baþyapýtý 'Fýrýnlarýn Saati' (Fitaþ, 21.30), festivalde günün öne çýkan filmi Sundance'te Sean Fine ve Andrea Nix Fine'a yönetmen ödülü kazandýran 'Savaþ Dans' ise seansýnda Beyoðlu Sinemasý'nda. Bugünkü Akbank Galasý ise festival seyircisini Laura Linney'in en iyi kadýn oyuncu ödülüne aday gösterildiði 'Savage Ailesi'yle (Emek, 21.30) buluþturacak. Fitaþ Sinemasý'nda 16.00'da gösterilecek 'Bir Amerikan Suçu' ise 'Indiana eyaletinde bugüne kadar iþlenmiþ en korkunç cinayet'i anlatýyor. imageshack.us/tayyibim Filmin baþrollerinde 'Juno'daki rolüyle dikkat çeken ve Oscar'a aday gösterilen Ellen Page ile Sean Penn'in festivale gösterilecek 'Into The Wild' filminde de izleyeceðimiz Catherine Keener var. (Kültür Sanat) RADÝKAL - 7 Nisan 2008

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı