Günay: Madýmak müze olamaz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günay: Madýmak müze olamaz"

Transkript

1 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli gitmeli. TEKERLEME ( 2) Musluðu açarým. Þýrr þýrr diye su akar. Ellerimi yýkarým Bak tren geliyor Çuf çuf ediyor. Yolcular trenden iniyor. Kar yaðýyor. Karga baðýrýyor. Olur olur öðrenmesemde! TÜM KADINLAR A ÝTAFEN Kadýn þu cihanýn fidaný dalý Kadýn insanlarýn peteði balý, Kadýnsýz insanýn ne olur hali Kadýnlara sevgi saygý ayýrak Hoþ görerek kadýnlarý kayýrak, Uygar olak çaðdaþlýða çaðýrak Çarþafý türbaný kullan yerinde Sana el uzatan olmaz evinde, Çaðdaþ olmak hakkýn bu gün yarýnda, Kadýn büyük varlýk hemde anadýr Þu dünyayý desen desen donatýr, Her mecliste bir proðram yönetir, Annen çörek piþirmiþ, Seni eve çaðýrýyor. Akýn Süle Atatürk Ý.Ö.O 2/ B sýnýfý Sana bir bir sayayým, Bil kurallarý sende. Dört yol aðýzýnda durur Trafiði izlerim. Geç derse bana memur, Korkusuzca gecerim. Yanar söner durmadan, Yeþil, kýrmýzý,sarý, Koru bizi kazadan, Trafik ýþýklarý. Sakatlýktan,ölümden Kurtarýrý insanlarý, Bilmeli herkez, Trafik kurallarý. Çaðatay Güler 5 /B sýnýfý Atatürk Ý.Ö.O Halil Bozdað kadýnlara saygýlý Kara çarþaf filan biraz kaygýlý, Kadýn anam, karým, kýzým bilgili Halil BOZDAÐ Dizinin 4 Nisan'da yayýnlanan bölümünde Yurdakuler "Ülkücü" olarak anýlýyor. Yurdakuler'in arkadaþlarý dizinin yapýmcýlarýndan özür dilemesini istedi. Yurdakuler 76'da SBF'de öldürülmüþtü. Gönül ÝLHAN Hatýrla Sevgili dizisinin 4 Nisan Cuma günü yayýnlanan bölümünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öðrencisi devrimci Hakan Yurdakuler'in 8 Nisan 1976 da okulu basan faþist güçlerce öldürülmesi ile ilgili cümlede "ülkücü Hakan Yurdakuler" olarak anýlmasý Yurdakuler'in arkadaþlarýnýn tepkisini çekti. Yurdakuler in arkadaþlarýndan Hasan Hüseyin Özkan'ýn ve senarist-yapýmcý Sýrrý Süreyya Önder'den aldýðýmýz bilgiye göre; dizinin yapýmcýlarý Yurdakuler in ailesini arayarak, yapýlan hatadan dolayý çok üzgün olduklarýný belirtip özür diledi ve dizinin ilgili bölümünün düzeltilerek ve özür yazýsý eklenerek yeniden yayýna konulacaðýný söyledi. Yapýmcý Tomris Giritlioðlu ve Ummu Burhan'a telefon ve elektronik posta ile tepkilerini ileten arkadaþlarý; yapýlan vahim hatadan dolayý Yurdakuler in ailesinden özür dilenmesini, dizinin ilgili bölümünün bir özür yazýsý ile ve düzeltilerek yeniden yayýnlanmasýný istemiþti. "Araba markasý araþtýrmadaki titizlik Yurdakuler'e gösterilmedi" Dizinin danýþmanlýðýný yapan Can Dündar'ýn, dizinin Ýsrail Baþkonsolosu Elrom un kaçýrýlmasý olayýnda kullanýlan arabanýn markasýný bile araþtýrmak konusundaki titizliðini, Yurdakuler in devrimci kimliðini vurgulamakta göstermediðini söyleyen Hasan Hüseyin Özkan, tarihin çarpýtýlmasýna göz yummayacaklarýný, faþist güçlerce öldürülen arkadaþlarýný unutturmayacaklarýný söyledi. Yurdakuler 8 Nisan 1976'da SBF'yi basan fasist güçler tarafýndan okulun giriþ kapýsýnda vurularak öldürülmüþtü. Ayný gün öðleden sonra Yurdakuler in öldürülmesini protesto amacýyla toplanan öðrencilerin üzerine Kurtulus Meydanýnda polisin ateþ açmasý sonucu Esari Oran ve Burhan Barýn isimli iki devrimci genç öldürülmüþ, ikisi aðýr olmak üzere 20 öðrenci yaralanmýþtý. Olaylar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel baþkaný Alparslan Türkeþ 11 Nisan'da; "ülkücüler devlet güçlerine yardýmcý oluyor" açýklamasýný yapmýþtý. Milli Birlik komitesi üyesi ve senatör olan babasý Muzaffer Yurdakuler ve cinayete tanýk olan arkadaþlarýnýn çabasý sonucu yagýlanan Davud Haskýrýþ 24 yýl ceza almýþtý. Ayný davada, bir dönem Tunceli Valisi olan Mustafa Erkal de yargýlanmýþtý. Arkadaþlarýnýn 2007'de SBF de düzenlenen bir sýnýfa adýný verdiði Yurdakuler için yazýlan 555K (5. ayýn, 5. günü, saat 5'te Kýzýlay'da) adlý bir de oyun bulunuyor. YAÐIÞLI En Yüksek C o En Düþük C o 12 4 Günay: Madýmak müze olamaz Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Trafik Deme ben bir yayým Bakan Günay son noktayý koydu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Günay, lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn ise yakýndan takip edildiðini bildirdi. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn, Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesine yönelik soru önergesine verdiði yanýtta Bakan Günay, müze kurulmasýnýn, teknik ve fiziksel gereklerin yerine getirilmesi halinde mümkün olduðunu Hatýrla Sevgili Devrimci Hakan Yurdakuler'i Ülkücü Yaptý Þakir Þenol Lale, sümbül, menekþe Þu daðlarýn yükseðine erseler, lale,sümbül, mor meneviþe derseler. Bir güzeli bir çirkine verseler, Güzel aðlar, çirkin güler bir zaman. Yukarýda ki dörtlük bir türkünün sözleridir. Birden bire dilime takýldý. Hangi þirkete yaptýrýlýyor bilemem. 2 DE BÝLÝM KÜLTÜR SANAT Bu sayýmýzda 7 den 70 e yazarlarýmýz ile siz okurlarýmýza seslendik. 5 DE Sinekle mücadeleye maddi destek! Nevþehir'de "Kýzýlýrmak Sineði" ne karþý sürdürülen ilaçlama çalýþmalarýna Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý maddi destek saðlayacak. Nevþehir Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri 6 DA belirtti. Günay, Madýmak Oteli nin, müzeye dönüþtürülmesinin zaman zaman gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Günay, ancak en kýsa sürede hukuki gerekleri ve yasal haklarý gözetilerek lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen Peribacalarý yok oluyor! TÜRKÝYE'nin dünyaya açýlan en önemli kültür turizm merkezlerinin baþýnda gelen Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacalarý, milyonlarca yýllýk serüvenlerine artýk yenik düþmek üzere. Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve,Çavuþin, Uçhisar, Mustafapaþa, Ortahisar gibi merkezlerde zaman zaman yükseklikleri 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, doðal olaylar nedeniyle ya yýkýlýyor ya da yýkýlacaðý günü bekliyor. 3 DE çalýþmalarýn yakýndan takip edildiðini belirtti. Günay, Bu müessif olay karþýsýnda toplumsal barýþ, huzur ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtirilmesi gerekmektedir, bu yönde samimi ve kararlý giriþimlerde ve beyanlarda bulunulmasý ise baþta siyasetçiler ve toplum önderleri olmak üzere herkesin sorumluluðudur" dedi. Ýþte Ergenekon Yapýlanmasý ve Detaylarý (1) 2 DE Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin Ergenekon'un TSK içindeki faaliyetinden söz ediliyor, JÝTEM deneyimi övülüyor, 'Siyasilere suikastler' de mubah sayýlýyor.ýþte detaylar... Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklanan Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, en uzun ve detaylý þekilde sorgulanan zanlýlarýndandý. 4 DE AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de Yallah cinler yallah Daha önce öðle arasýna denk gelen cuma uygulamasýnýn baþlamasýnýn ardýndan ders saatiyle çakýþýnca, ders programý deðiþtirildi Öðrencilerin Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Ali Ersin Kelleci Ünlü mü ünlü, güzel mi güzel, seksapel manken ve çiçeði burnunda televizyon programcýsý Aysun Kayacý geçenlerde NTV deki Haydi gel benimle ol isimli programýnda sarf ettiði sözler sebebiyle polemik konusu oldu. 3 DE Derslere cuma namazý ayarý servislere bindirilip cuma namazýna götürülmesiyle gündeme gelen Seyhan ÇEAÞ Anadolu Lisesi'nde 6 DA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 Þakir Þenol Lale, sümbül, menekþe Þu daðlarýn yükseðine erseler, lale,sümbül, mor meneviþe derseler. Bir güzeli bir çirkine verseler, Güzel aðlar, çirkin güler bir zaman. Yukarýda ki dörtlük bir türkünün sözleridir. Birden bire dilime takýldý. Hangi þirkete yaptýrýlýyor bilemem. Ancak hummalý bir çalýþma var yollarýmýzda. Ýlk önce deðeri milyonlarla ölçülemeyen refüjlardaki havuzlarýmýzýn, herhalde dünyanýn en pahalý çiçek saksýlarýna dönüþmesini içlerine mevsimlik lale ve menekþe fidelerinin dikildiðini gözledik. (Bir zamanlar ki klozetin üzerine tavuk gibi tünemeye benzedi.) *** Þimdide orta refüjlara bolca çim, lale ve menekþe ekiliyor. Halkýn çiçekleri çiðnememesi içinde çiçeklendirilen ve çimlendirilen her bölge kýrmýzý beyaz poþet güvenlik naylonuyla kapatýlýyor. Güvenlik naylonlarý ise en az onun kadar çirkin tahta kazýklara baðlanýyor. Bu kadar çirkinliðe pes doðrusu. Ev bahçesi mi, köyün yazýsý mý yollarýmýz? Türküdeki adý geçen sümbülü neden çok dikmiyorsun? Sümbül dikildiði yýl fazla verimli olmazda onun için mi? *** Yazýktýr efendiler, çok yazýk. Mevsimlik çiçek dikerek belki çok hizmet ettiðinizi sanýyorsunuz. Ancak harcadýðýnýz her kuruþta herkesin hakký var. Bir çok yazýmda belirttim. Çim ve mevsimlik çiçek ile uðraþmayýn diye. Ýlla ki dikecekseniz gül dikin, sýk sýk. Eðer gerekiyorsa aralarýna da sonradan çim ekersiniz. Çimlendirdiðiniz yerler hangi noktalardan yol haline gelmiþse, býrakýn oralarý geçiþ alaný olsun. Modern mühendislikte de vardýr bu tarz. Hem sen kýþýn, lahana çiçekleri yazýn menekþe ve lale ve de çim ekip dikiyorsun da bunun suyu nereden gelecek? *** Fütursuzca heba edilen bu kaynaklarýmýz hele de su kaynaklarýmýzýn, hesabýný nasýl vermeyi düþünüyorsunuz? Mevsimlik çiçeklerle uðraþmak yerine þehrin cadde ve sokaklarýný tükürük okkalarý ve çöp kutularý ile donatsanýz büyük sevaba ererdiniz. *** Biter Kýrþehir in gülleri biter. Þakýyýp dalýnda bülbüller öter. Türkünün sözlerindeki gibi zaman geçmeden þehrimizi gül bahçesine çevirelim. Siz bu önerilerime kulak vermediniz, verecek insanlar var ama Kýrþehirlinin yüzünde güller açýlmasý, bülbül seslerimizin hiç susmamasý dileklerimle. Günay: Madýmak müze olamaz Bakan Günay son noktayý koydu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Sivas'taki Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesinin gündeme getirilmesine karþýn Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný belirtti. Günay, lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn ise yakýndan takip edildiðini bildirdi. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz'ýn, Madýmak Oteli'nin müzeye dönüþtürülmesine yönelik soru önergesine verdiði yanýtta Bakan Günay, müze kurulmasýnýn, teknik ve fiziksel gereklerin yerine getirilmesi halinde mümkün olduðunu belirtti. Günay, Madýmak Oteli nin, müzeye dönüþtürülmesinin zaman zaman gündeme getirilmesine karþýn, Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkýnda Yönetmelikte belirlenen niteliklerin karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðýný kaydetti. Günay, ancak en kýsa sürede hukuki gerekleri ve yasal haklarý gözetilerek lokanta iþletmesinin kapatýlarak, yerine sosyal ve kültürel iþlevleri olan bir iþletme açýlmasý yönünde yürütülen çalýþmalarýn yakýndan takip edildiðini belirtti. Günay, Bu müessif olay karþýsýnda toplumsal barýþ, huzur ve kardeþlik duygularýnýn pekiþtirilmesi gerekmektedir, bu yönde samimi ve kararlý giriþimlerde ve beyanlarda bulunulmasý ise baþta siyasetçiler ve toplum önderleri olmak üzere herkesin sorumluluðudur" dedi. -"ÝNSAFSIZ BÝR TUTUM" Günay, Yaðýz ýn önergesinde "Alevi- Bektaþilere yönelik hizmetler açýsýndan bakanlýkta herhangi bir bütçe bulunmadýðý", "bu kesimin yok sayýldýðý" ve "negatif ayrýmcýlýk yapýldýðý" yönündeki ifadelerini ise, akla ve vicdana sýðmayan, hakikate aykýrý ve insafsýz bir tutum þeklinde deðerlendirdi. Günay, Bakanlýk sorumluluðunu üstlendiðim ilk günden bu yana her vesileyle ifade ettiðim üzere kültür politikamýz "bütüncül" bir anlayýþa dayanmakta ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlayýþý esas alýnmaktadýr. Aksi söz konusu olamaz dedi. ANKA - VATAN - 4 Nisan 2008 Madýmak'ýn 'çiçekçi dükkaný' olmasýna bile tahammül edemiyorlar! Toplumun vicdanýný kanatan ve kara bir leke olarak duran Madýmak Oteli nin altýndaki kebapçý dükkanýnýn Çiçekçi dükkaný olmasýna bile tahammül edemiyorlar.baþta Aleviler olmak üzere, toplumdaki aydýn, sanatçý, devrimci, demokrat ve bir çok sivil toplum kuruluþu, 35 aydýnýn yakýlarak katledildiði Madýmak Oteli nin müze olmasýný isterken, gericiler çiçekçi dükkaný olmasýný bile çok görüyorlar. Bu nasýl bir vicdandýr, anlamak mümkün deðil! Sivas Valisi Veysel dalmaz, Madýmak Oteli nin altýndaki kebapçýnýn taþýnýp yerine çiçekçi dükkâný açýlmasý projesi kaynak bulunamadýðý için gerçekleþtirilemediðini belirtti. Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Aralýk ayýnda yaptýðý açýklamada, kebapçý dükkânýnýn para yardýmý yapýlarak baþka yere taþýnacaðýný ve iþyerinin 2 ay içinde çiçekçi dükkânýna dönüþtürüleceðini belirtti. Aradan 4 ay geçmesine raðmen iþyeri deðiþikliði konusunda bir geliþme olmadý. Konunun halen gündemde olduðunu, ancak kaynak sýkýntýsý nedeniyle geliþme saðlanamadýðýný belirten Dalmaz þöyle dedi: Bu herhangi bir lokanta deðil. Sivas ý sýkýntýya sokan bir olayýn cereyan ettiði yerin izlerini kaldýrmak istiyoruz. Kebapçýnýn taþýnmasý için daha önce bir dükkân yeri belirlendi, ancak para bulunamamasý durumunda bu konuda da sýkýntý olabilir. Desteðin hýzlandýrýlmasý konusunda kamuoyunun duyarlý olmasý lazým. Siyasilerin desteði gerekiyor. Ortak nokta bulunmazsa tekrar ayrýþma noktasý oluþacak. Ýnsanýmýzýn bu tür þeylerle karþý karþýya getirilmesini istemiyoruz. Daha önce taþýnmayý kabul eden Manav ise, olumlu bir geliþme yaþanmadýðýný söyledi. Manav, Herhangi bir geliþme yaþanmamasý bizi de þaþýrttý. Bu konu gündeme gelmeden önce iþyerimize doðalgaz tesisatý yaptýrmayý düþünüyorduk. Talepten dolayý ertelemiþtik. Yeni bir geliþme olmadýðý için tesisatýmýzý yaptýrarak iþimize devam edeceðiz. Çýkmayý düþünmüyoruz diye konuþtu. Aleviler: Alevi toplumu kendi müzesini yapacak güçtedir, asýl sorun zihniyet Kültür Bakaný Ertuðrul Günay'ýn, 'Bütçe saðlanýrsa, müze olmasý düþünülebilir' þeklindeki açýklamasýna cevap veren Alevi kurum temsilcileri, Alevi toplumunun müzesini oluþturacak bütçeyi saðlamaya hazýr olduðunu belirttiler. Baþta Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Turan Eser, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baþkaný Kazým Genç ve daha bir çok Alevi kkrum temsilcileri, sorunu 'bütçe' olmadýðýný, asýl sorunun zihniyet sorunu olduðunu söylediler. Alevi toplumu temsilcileri ayrýca, Alevi toplumunun kendi müzesini yapacak güçte olduðunun da altýný çizdiler. Yazar Aleviler TR GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Kent -Göreme Turizm Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

3 Ali Ersin Kelleci Peribacalarý yok oluyor! Ünlü mü ünlü, güzel mi güzel, seksapel manken ve çiçeði burnunda televizyon programcýsý Aysun Kayacý geçenlerde NTV deki Haydi gel benimle ol isimli programýnda sarf ettiði sözler sebebiyle polemik konusu oldu. 4 kadýnýn bir masa etrafýnda yuvalanýp birkaç saat konuþtuðu programda, Vergi vermeyen daðdaki çobanla, benim oyum neden eþit? diye bir soru soran Kayacý nýn bu sözleri soyadýný baþarýyla üzerinde taþýdýðýnýn teminatý oldu! Halktan sterilize edilmiþ, elit bir yaðlý tabaka içinde yaþadýðý ve ömür boyu da yaþamak istediði her halinden belli olan Aysun Kayacý nýn mevzu bahis kelamlarý kimi külüstür aydýn modellerini de ihya etti. Velhasýl, ayný programda yer alan yazar Pýnar Kür de Kayacý nýn sözlerine derecesi oldukça yüksek bir paralelde destek çýktý ve haliyle piþti oldular! Konu çok tartýþýldý efendime söyleyeyim. Sözlüklerden tutun da, forumlarda, bloglarda, gazetelerde ve hatta meclis koridorlarýnda yanký buldu kendine. Birkaç bakan ve milletvekili de sert tepki gösterdi. Sað olsun Aysun, benim de o bakan ve milletvekili eþrafý ile ayný karede fotoðraf makinelerine gülümserken yer almamý saðladý Hani Cumhuriyet mitingleri yapýlmýþtý, bayraðýný kapan meydanlara akmýþtý. Senede bir kez bile alanlara inmekten imtina eden Spor gereði yapýlan o acayip sabah yürüyüþlerinin haricinde- þuh bakýþlý, parlak güneþ gözlüklü bayanlarýn; ütüsü güzel cafcaflý takým elbiseli, sinek kaydý týraþlý, omzunda süveteri ile bayrak sallayan erkeklerin ve bu çoðunluðun dýþýnda yoksul mahallelerden oralara gelen daha birçok Lütfiye Öcalan 2008 Yallah cinler yallah kiþinin yer aldýðý mitingler. Hatýrlýyoruz dimi? Evet. Ýþte oraya gidenler hani Türkiye de bir laiklik olduðunu ve bu nedenle onun korunmasý gerektiðini söylüyorlardý ya, ha iþte bütün bunlar kof bir rüyadan baþka bir þey deðildi! Türkiye de gerçek bir laikliðin yaþam þansý bulmadýðýný bilen ben, statükocu güçlerin iktidar savaþýnda taraf olmayý da reddeden ben, Aysun Kayacý nýn söz konusu sözlerinin de iþte bu yüz binlerin ortak kaygýsý ve görüþü olduðunu düþünüyorum bu sefer de. Neden? Çünkü ortada bir gerçek var ki, AKP ye olan hasýmlýk bunu gerektirmektedir. Cahil býrakýlmýþ, bir torba kömüre, pirince oyunu satmýþ yoksullarýn, çobanlarýn AKP yi iktidara getirdiðini adlarý gibi bilmektedirler. Fakat bu koþullarý hazýrlayan siyasi ve sosyal meselelere eðilmek yerine, ucube açýklamalarla akýl sýnýrlarýný zorlamak abesle iþtigal olsa gerek. Yahu, AKP yi demokrat, özgürlükçü, mazlum sanan körlerle; diðerlerini laik, baðýmsýzlýkçý sanan halüsinasyoncularýn birbirlerinden yarý biçim dýþýnda ne farklarý var?! Birisi Amerika dan ithal Ýslamo faþizm ile hayat bulurken, diðeri daha modern görünümlü bir faþist duruþla zuhur ediyor. Býrakýn þu halký yapay iktidar savaþlarýnýzda, çadýr sirkinizde taraf yapmayý, geçin soluklanýn biraz. Bir rahat nefes verin, gidin gidin gidin!.. Yallah cinler yallah, kýþ kýþ cinler kýþ kýþ BAÞSAÐLIÐI Hacýbektaþ Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve gazetemizin kolaylaþtýrýcýlarýndan arkadaþýmýz Ali Kaim in halasý Lütfiye Öcalan Hak ka yürümüþtür. Yakýnlarýna ve arkadaþýmýz Ali Kaim e baþsaðlýðý diliyoruz. Sulucakarahöyük/KAPADOKYA TÜRKÝYE'nin dünyaya açýlan en önemli kültür turizm merkezlerinin baþýnda gelen Kapadokya Bölgesi'ndeki peribacalarý, milyonlarca yýllýk serüvenlerine artýk yenik düþmek üzere. Göreme, Ürgüp, Avanos, Zelve,Çavuþin, Uçhisar, Mustafapaþa, Ortahisar gibi merkezlerde zaman zaman yükseklikleri 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, doðal olaylar nedeniyle ya yýkýlýyor ya da yýkýlacaðý günü bekliyor. Peribacalarýnýn yoðun olduðu Göreme'de, 1974 yýlýna kadar vatandaþlarýn konut, depo, ahýr, kiler ve benzeri yaþam þekilleri için kullanýmýna izin verilen ve gerçekleþtirilen düzenleme ile irtifa(kullaným)hakkýnýn verilmesiyle yýkýma yönelik sorun yaþanmayan ancak, 1986'dan sonra geliþen turizm hareketliliðinin ardýndan Milli Emlak Müdürlüðü, peribacalarýnýn hazineye ait gayrimenkuller olduðunu ve bu nedenle vatandaþlarýn kullanýmlarý nedeniyle her yýl bir bedel ödeyerek kullanabileceklerini söylemesi, yeni bir süreç baþlattý. Vatandaþlarýn geliþmenin ardýndan peribacalarýný boþaltmasý sonucu, terkedilmiþ görünüyor. GÜNAL, "PERÝBACALARI KADERLERÝYLE BAÞBAÞA" Göreme Belediye Baþkaný Fevzi Günal, peribacalarýnýn daha uzun ömürlü olarak yaþatýlmasý ve ayný görünüm içinde gelecek kuþaklara býrakýlmasý için mücadele vermelerine karþýn, bu mücadelede tek baþlarýna býrakýldýklarýný söyledi. Günal, "Peribacalarý sadece Göreme'ye ait doðal güzellik deðil,tüm insanlýðýn ortak kültür ve doðal hazinesi. Bizim kale olarak isimlendirdiðimiz ve yükseltileri kimi bölgelerde 40 metreye kadar ulaþan peribacalarý, yaðmur ve kar sularý nedeniyle korumasýz hale gelip yýkýlmaya yüz tuttu. Bir bölümü çöktü, geri kalanlarda bir gün çökeceði günü bekliyor. Halbuki Göreme denildiðinde bu gizemli yapýlar akla eliyor.turist peribacasýný görmek için Kapadokya'ya geliyor. Biz bu güzellikleri onlara býrakmaktan uzak bir anlayýþ ortaya koyarsak, turisti bölgeye nasýl çekebileceðiz, bunu yetkili birimlerin anlayýþlarýna býrakýyorum. Konuyla ilgili bir çok proje hazýrlandý, ilgili kurullara gönderildi, ama sonuç alamadýk. Peribacalarý artýk kaderleri ile baþ baþa býrakýldý" dedi. DURMAZ "PERÝBACALARI YOK OLMA TEHLÝKESÝNDE" Göreme Turizm Geliþtirme Kooperatifi Baþkaný Mustafa Durmaz, ilgisizlik nedeniyle Kapadokya bölgesinin ana çekim noktasý olan peribacalarýnýn yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðýný belirtti. Durmaz, "Yoðun bir yaðmur sonrasýnda acaba bugün hangi mahalledeki peribacasý yýkýlacak diye derin bir düþünce içindeyiz. Çok sahiplilikten kaynaklanan sahipsizliðimizi yetkililere bir türlü duyuramýyoruz. Ýnsanlýk mirasý konumundaki bu eþsiz doða harikalarýna karþý yaklaþýmýmýz bu yönde devam ettiði sürece her yýl birkaç peribacasýnýn yýkýlmasýný sadece izlemekten baþka bir þey yapamayacaðýz" diyerek, sözlerini tamamladý. (dha)

4 Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin Ergenekon'un TSK içindeki faaliyetinden söz ediliyor, JÝTEM deneyimi övülüyor, 'Siyasilere suikastler' de mubah sayýlýyor.ýþte detaylar... Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklanan Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi Erenerol, en uzun ve detaylý þekilde sorgulanan zanlýlarýndandý. Ýlk kez Tuncay Güney'in evinde ele geçirilen 'Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 29 Ekim 1999 Ýstanbul' baþlýklý metin hakkýnda en detaylý sorular ona soruldu. Bu belgeyle ilgili Veli Küçük bu kadar detaylý sorgulanmamýþtý. Sevgi Erenerol'a polisin sorularý Ergenekon belgesinin ne kadar detaylý ve çok yönlü planlar içerdiðini gözler önüne serdi. Sevgi Erenerol, Ergenekon metniyle ilgili sorularýn hepsine ayný yanýtý verdi: "Herhangi bir bilgim yoktur." Ergenekon belgesi, örgütün illegal kollarý, suikast düzenleme koþullarý, tetikçi ajanlarýnýn eðitimi, örgüt içi infaz koþullarý gibi bütün detaylar düþünülerek yazýlmýþtý. Ergenekon metnine göre örgüt finansal kaynaklar yaratmak içinde illegal yollara baþvurmayý göze almýþtý. Farklý ülke bankalarýnýn içine ajanlar sýzdýrarak hesaplardan para aktarýmý yapýlmasý planlanmýþtý. Banka, holding, medya sahibi olmak amaçlarý arasýnda. Ýlk kez Güney'de çýktý Tuncay Güney, emekli Yüzbaþý Muzaffer Tekin, emekli Tuðgeneral Veli Küçük ve emekli Binbaþý Zekeriya Öztürk'ün evinden çýkan 'Ergenekon Analiz Yeni Yapýlanma Yönetim ve Geliþtirme Projesi 1999 Ýstanbul' belgesinin içeriðinde polisin Erenerol'a sorduðu sorulara göre þunlar bulunuyor: Gizlilik önkoþul: Ülkenin ekonomik ve sosyal kararlýlýðýný saðlar. Bunun baþarýlabilmesi için ise; gizlilik önkoþuldur. Enformasyon gizliliðinin çok kritik olduðunun bilincine varýlabilmesi çok büyük önem taþýr. Seçkinlerden oluþur: "... Ergenekon, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin deðerli personeli dýþýnda entelektüel ve her meslekten seçkinlerinde içinde yer alacaðý 'sivil' personelden yararlanmakla karþýlaþtýðý ve bundan sonra karþýlaþacaðý en önemli sorunlarýn üstesinden gelmekte Ýþte Ergenekon Yapýlanmasý ve Detaylarý (1) güçlük çekmeyecektir. " Yurtdýþý eðitim yasak: Ergenekon bünyesinde yurtdýþýnda eðitim görmüþ personel bulundurulmamasý zorunludur. Terörle iliþki: Terör gruplarý mutlaka kontrol altýnda tutulmalý, gerektiðinde 'naylon terör gruplarý' oluþturularak terör dünyasýna yön verilmeli ve güçlü istihbarat örgütlerinin kurguladýðý oyun içerisinde mutlaka yer alýnmalýdýr. Örgütlerle iþbirliði: Benzer idealler doðrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararasý legal ve illegal örgütlerle iþbirliðine yönelmek zorunluluktur. Suikast koþullarý Tek yol suikast: Dünyada var olabilmiþ tüm sistemler, ülke çýkarlarý ve mevcut rejim ilkelerine aykýrý ideolojilere sahip siyasileri engellemiþtir. Bunun ise; iki yolu vardýr: 1- Suikast 2- Dezenformasyondur... Kiþisel çýkarlar adýna siyasete yönelmiþ ve hedefe ulaþabilmek adýna her þeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için; geriye kalan tek yol suikasttýr. Üniversiteli kadrolar: Türkiye Cumhuriyeti'nin temel varlýk nedenikemalizm'e özümseyerek inanmýþ, Atatürk ilke ve prensiplerine sahip çýkmanýn önemini kavrayabilmiþ, personel kazanýmý ise; çok daha büyük bir sorun olarak karþýmýza çýkar. Ancak, ordu birliklerinde yer alan askerler ile üniversitenin birinci ve ikinci sýnýflarýnda öðrenim gören gençler, yararlanýlabilecek pozitif bir kaynaktýr. Ýstihbarat sanatý JÝTEM deneyimi: Ergenekon benzer bir örneði kendi içinde JÝTEM gerçeði ile yaþayarak yeterli deneyim elde etmiþtir. Ergenekon içinde sivil personelden yararlanýlmasý düþüncesinin doðuracaðý önyargýlý endiþeler karþýsýnda saðlýklý bir analiz yapýlacak olduðunda: JÝTEM deneyimi ve bugün Ergenekon içinde mevcut sorunlar dikkate alýndýðýnda endiþeler kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Hücre tipi örgütlenmeler Güven yok: Ergenekon merkez yönetiminde yer alacak eleman sayýsý olabildiðince az olmalýdýr. Yine örgüte kazandýrýlacak elemanlara hiçbir zaman sonsuz bir güven duyulmamasý, istihbarat sanatýnýn bir gereðidir. Ýllegal çevrelerden seçilecek elemanlar, etnik ve siyasal ideoloji açýsýndan, örgüt ideolojisi ve amaçlarýna en yakýn uygunluk gösterenlerden tercih edilmelidir. Profesyoneller:Genç, yetenekli, eðitimli ve donanýmlý personel arasýndan seçilecek üç kiþi Ergenekon içinde (üniteler arasý) ve örgüt dýþýnda örgütü temsilen hareket edebilmeli ve temasý saðlamalýdýr. Bu kiþiler örgüt içinde görev almamalý, örgüt dýþýnda legal bir iþte istihdam edilmelidir. Profesyonellerden yararlanýlmasý pozitif bir yoldur. 'Sivil' örgütlenme: Ergenekon'un kendi kuracaðý sivil toplum örgütlerine ihtiyacý vardýr. Sivil toplum örgütleri aracýlýðý ile dünya kamuoyu kolayca etki altýna alýnarak yönlendirilebilir. Ergenekon, Türkiye' de faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini kontrol altýna almalýdýr. Çekirdek kadrolar:?ergenekon, örgütün baþkanýna doðrudan baðlý olan dört daire komutanlýðý ile iki sivil baþkanlýktan oluþmalýdýr. Toplam altý ünitenin komutan ve baþkanlarýnýn bir asistaný ile bir de bölüm uzmanýndan oluþan iki yardýmcýsý olmalýdýr. Ünitelerin iki komutan ve baþkanlarýnýn yanýnda görev alacak bölüm uzmaný, illegal faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdýþý hukuk platformunda legal gibi gösterilebilmesi düzenlemelerinden sorumlu olacaklardýr... Bu ünitelerin komutan ve baþkanlarý, birbirlerinin görev ve sorumluluk alanlarýný bilmemeleri esasý, Ergenekon'a istihbarat örgütleri içinde ayrýcalýklý bir özellik ve güvenlik kazandýracaktýr. Bu altý ünitede görev alacak ajanlar, kendi bölümlerinin komutan ve baþkan asistanlarý dýþýnda diðer üniteler ve personel ile hiçbir þekilde irtibat kuramamalýdýr. Acýmasýz örgüt Silahlý birimler: Üniteler arasýnda enformasyon deðerlendirmesinde ayrýcalýk tanýnabilecek tek bölüm 'Operasyon Dairesi Komutanlýðý'dýr... Bu dairenin varlýðýndan Ergenekon Örgütü Baþkaný Komutaný'ndan baþka hiç kimsenin bilgisi olmamasý kesin bir gerçekliliktir. Ýç infaz meþru: Operasyon alaný içinde bulunmak, operasyon esnasýnda temizleme ve ortadan kaldýrma gibi iþlemlerde doðabilecek sorunlarý çözümlemektir. Ýkinci bir görevleri, karþý istihbarat örgütlerine geçen, yakalanan veya operasyon amacýna aykýrý hareket eden herhangi bir ajaný öldürmektir. Merhametsiz ajanlar:... Kontrol Dairesinde görevlendirilecek ajanlar, mutlaka TSK bünyesinden ve özel operasyon ünitelerinden çok dürüst, güvenilir kiþilerden seçilmelidir. Bu ajanlar merhametsiz olmalý ve baðýmsýz görev yapabilmelidir. Emirleri doðrudan Ergenekon Komutaný 'ndan almalýdýrlar, üst düzey yöneticiler ve örgüt personeli ile ajanlarý tarafýndan bilinmemelidirler... Kullanýlacak her ajan eðitimden geçirilmelidir. TSK'da faaliyet: TSK bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ergenekon'un yeni bir yapýlanmaya yönelme zorunluluðu ve gereksinimi vardýr. Yazar Aleviler TR Devam Edecek

5 TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli gitmeli. TEKERLEME ( 2) Musluðu açarým. Þýrr þýrr diye su akar. Ellerimi yýkarým Bak tren geliyor Çuf çuf ediyor. Yolcular trenden iniyor. Kar yaðýyor. Karga baðýrýyor. Trafik Deme ben bir yayým Olur olur öðrenmesemde! TÜM KADINLAR A ÝTAFEN Annen çörek piþirmiþ, Seni eve çaðýrýyor. Akýn Süle Atatürk Ý.Ö.O 2/ B sýnýfý Sana bir bir sayayým, Bil kurallarý sende. Dört yol aðýzýnda durur Trafiði izlerim. Geç derse bana memur, Korkusuzca gecerim. Yanar söner durmadan, Yeþil, kýrmýzý,sarý, Koru bizi kazadan, Trafik ýþýklarý. Sakatlýktan,ölümden Kurtarýrý insanlarý, Bilmeli herkez, Trafik kurallarý. Çaðatay Güler 5 /B sýnýfý Atatürk Ý.Ö.O Hatýrla Sevgili Devrimci Hakan Yurdakuler'i Ülkücü Yaptý Dizinin 4 Nisan'da yayýnlanan bölümünde Yurdakuler "Ülkücü" olarak anýlýyor. Yurdakuler'in arkadaþlarý dizinin yapýmcýlarýndan özür dilemesini istedi. Yurdakuler 76'da SBF'de öldürülmüþtü. Gönül ÝLHAN Hatýrla Sevgili dizisinin 4 Nisan Cuma günü yayýnlanan bölümünde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öðrencisi devrimci Hakan Yurdakuler'in 8 Nisan 1976 da okulu basan faþist güçlerce öldürülmesi ile ilgili cümlede "ülkücü Hakan Yurdakuler" olarak anýlmasý Yurdakuler'in arkadaþlarýnýn tepkisini çekti. Yurdakuler in arkadaþlarýndan Hasan Hüseyin Özkan'ýn ve senarist-yapýmcý Sýrrý Süreyya Önder'den aldýðýmýz bilgiye göre; dizinin yapýmcýlarý Yurdakuler in ailesini arayarak, yapýlan hatadan dolayý çok üzgün olduklarýný belirtip özür diledi ve dizinin ilgili bölümünün düzeltilerek ve özür yazýsý eklenerek yeniden yayýna konulacaðýný söyledi. Yapýmcý Tomris Giritlioðlu ve Ummu Burhan'a telefon ve elektronik posta ile tepkilerini ileten arkadaþlarý; yapýlan vahim hatadan dolayý Yurdakuler in ailesinden özür dilenmesini, dizinin ilgili bölümünün bir özür yazýsý ile ve düzeltilerek yeniden yayýnlanmasýný istemiþti. Yurdakuler 8 Nisan 1976'da SBF'yi basan fasist güçler tarafýndan okulun giriþ kapýsýnda vurularak öldürülmüþtü. Ayný gün öðleden sonra Yurdakuler in öldürülmesini protesto amacýyla toplanan öðrencilerin üzerine Kurtulus Meydanýnda polisin ateþ açmasý sonucu Esari Oran ve Burhan Barýn isimli iki devrimci genç öldürülmüþ, ikisi aðýr olmak üzere 20 öðrenci yaralanmýþtý. Olaylar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel baþkaný Alparslan Türkeþ 11 Nisan'da; "ülkücüler devlet güçlerine yardýmcý oluyor" açýklamasýný yapmýþtý. Kadýn þu cihanýn fidaný dalý Kadýn insanlarýn peteði balý, Kadýnsýz insanýn ne olur hali Kadýnlara sevgi saygý ayýrak Hoþ görerek kadýnlarý kayýrak, Uygar olak çaðdaþlýða çaðýrak "Araba markasý araþtýrmadaki titizlik Milli Birlik komitesi üyesi ve senatör Yurdakuler'e gösterilmedi" olan babasý Muzaffer Yurdakuler ve Çarþafý türbaný kullan yerinde Sana el uzatan olmaz evinde, Çaðdaþ olmak hakkýn bu gün yarýnda, Kadýn büyük varlýk hemde anadýr Þu dünyayý desen desen donatýr, Halil Bozdað kadýnlara saygýlý Kara çarþaf filan biraz kaygýlý, Kadýn anam, karým, kýzým bilgili Dizinin danýþmanlýðýný yapan Can Dündar'ýn, dizinin Ýsrail Baþkonsolosu Elrom un kaçýrýlmasý olayýnda kullanýlan arabanýn markasýný bile araþtýrmak konusundaki titizliðini, Yurdakuler in devrimci kimliðini vurgulamakta göstermediðini söyleyen Hasan Hüseyin Özkan, tarihin çarpýtýlmasýna göz yummayacaklarýný, faþist güçlerce cinayete tanýk olan arkadaþlarýnýn çabasý sonucu yagýlanan Davud Haskýrýþ 24 yýl ceza almýþtý. Ayný davada, bir dönem Tunceli Valisi olan Mustafa Erkal de yargýlanmýþtý. Arkadaþlarýnýn 2007'de SBF de düzenlenen bir sýnýfa adýný verdiði Yurdakuler için yazýlan 555K (5. ayýn, 5. Her mecliste bir proðram yönetir, Halil BOZDAÐ öldürülen arkadaþlarýný unutturmayacaklarýný söyledi. günü, saat 5'te Kýzýlay'da) adlý bir de oyun bulunuyor.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor

Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Gökgürültülü Saðanak Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 14 2 Her yýl 586 bin anne ve anne adayý yaþamýný yitiriyor Meral Salman meral_salman@hotmail.com Anne Katli Ankara da, üniversite öðrencisi bir genç

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi.

Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði, Eðitim-Sen Hacýbektaþ Temsilciliði, Halk Evleri Hacýbektaþ Þubesi, Suluca Karahöyük Gazetesi. TARÝH 14-15 KASIM 2009 YER: HACIBEKTAÞ 4 DE 14 Kasým 2009 Cumartesi günü saat 10.00 da Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezinde baþlayacak olan etkinlik; Bilgi Þöleni, Semah ve Deyiþ Gecesi, Alevi-Bektaþi Kuruluþlarý

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı