TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v."

Transkript

1 BETB TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v. UNION OF TURKISH MIGRANTS IN BERLIN AND BRANDENBURG / UNION DES IMMIGRES TURCS DE BERLIN-BRANDENBOURG BETB YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 13 Şubat Ocak 1994 Yönetim Kurulu Üyeleri Safter Çýnar, Emine Demirbüken, Ertekin Özcan,

2 Özcan Aþar, Havva Engin, Bülent Bilmez, Atilla Aktaþ, Murat Barut 2

3 I. GÝRÝÞ 3 13 Þubat 1993 tarihinde yapýlan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, Berlin'deki toplumumuzun buraya yerleþmiþliðinden ve bu ülkede en büyük etnik azýnlýðý oluþturmamýzdan dolayý ortaya çýkan sorunlarýn çözümü yolunda etkili çalýþmalarla dopdolu bir yýlý geride býrakýyor. Yeryüzündeki her ülke genelde fiilen ÇOKÜLTÜRLÜ TOPLUMUN ÖÐELERÝNÝ taþýr. Ülkelerarasý göçler nedeniyle farklý etnik kökenlerden, dillerden, dinlerden ve kültürlerden insanlar, kültürel çeþitlilik içerisinde geçmiþte olduðu gibi, bugün de yan yana, içiçe birlikte yaþamaktadýrlar. Bugün Berlin'de 170'in üstünde deðiþik dilden 'in üzerinde Alman olmayan insan yaþamaktadýr. Bunun 'ini Türkiye kökenliler oluþturmaktadýr. Geçtiðimiz son bir yýlda Almanya'da göçmenler, etnik azýnlýklar ve sýðýnmacýlar açýsýndan büyük bir kabus yaþanmýþtýr. Ýki Almanya'nýn birleþmesinden doðan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sorunlarýn faturasý tüm siyasal haklardan yoksun olan bu kesimlere ve özellikle Türk Azýnlýðýna çýkartýlmak istenmiþtir. Böylece göçmenler, sýðýnmacýlar ve etnik azýnlýklar ýrkçý ve yabancý düþmaný saldýrýlarýn hedefi olmuþlardýr. SOLÝNGEN OLAYI ile doruða çýkan bu saldýrýlar 30'un üzerinde kiþinin yaþamýný yitirmesine, yüzlerce kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtur. Bu saldýrýlarýn sayýsý 6.000'i aþmýþtýr. Bu saldýrýlara karþý yapýlan "ÝNSAN ONURUNA DOKUNULMAZ!" YÜRÜYÜÞLERÝ, "IÞIK ZÝNCÝRLERÝ", MÖLLN OLAYINDA OLDUÐU gibi, saldýrýlarý yapan Neonazilerin EN AÐIR CEZALARA ÇARPTIRILMALARI bile bu saldýrýlarý azaltmaya yetmemiþ, buna karþýn kamuoyunda duyarlý bir kesimin oluþmasýný saðlamýþtýr. Ancak bu protesto gösterileri, Federal Almanya'da göçmen ve etnik azýnlýklar açýsýndan yeni ve köklü POLÝTÝKALARIN VE UYGULAMALARIN YOLUNU AÇMAYA YETMEMÝÞTÝR. Göçmen ve etnik azýnlýklar içerisinde en büyük topluluðu oluþturan TÜRKÝYE KÖKENLÝLERÝN KONUMUNU olumlu yönde deðiþtirecek dönüþümleri saðlayamamýþtýr. Bunun sonucu olarak fiilen ve kýsmen çokkültürlü topluma dönüþen FEDERAL TOPLUMUN, YASAL OLARAK KURUMLAÞMASINA karþý çýkmaya devam edilmiþtir. Çifte vatandaþlýðýn saðlanmasý için toplanan bir milyon imzaya raðmen bu yolda ciddi bir adým atýlmamýþtýr. Bu nedenle, kendilerini göçmen ülkesi ve çokkültürlü toplum olarak kabul eden ülkelerde etnik azýnlýklara ve göçmenlere tanýnmasý gereken ANADÝL EÐÝTÝMÝ, ÇÝFTE VATANDAÞLIK, SEÇME VE SEÇÝLME, devletin resmi kitle iletiþim araçlarýnda ANADÝLDE HABERLEÞME VE YAYIN HAKKI, azýnlýklarý ýrkçý ve yabancý düþmaný saldýrýlardan koruyacak bir AYRIMCILIÐA KARÞI YASANIN ÇIKARTILMASI, isteyen velilerin çocuklarýna DÝN BÝLGÝSÝ DERSLERÝ VERÝLMESÝ, Avrupa Birliði ülkelerinde SERBEST DOLAÞIM HAKKI gibi HAKLARIN ELDE EDÝLMESÝ ÝÇÝN MÜCADELE önümüzdeki dönemde de en önemli çalýþma alanlarýmýzý oluþturacaktýr. Tüm bu geliþmelere karþýn mücadelemizde kötümser olmaya gerek yoktur. Çünkü yukarýda sözünü ettiðimiz haklarýn kýsmen de olsa bize verilmesini farklý yaklaþýmlarla destekleyen siyasal partiler ve güçler var: Bu güçlerin baþýnda SPD, Yeþiller/Birlik 90, FDP, PDS, CDU'nun liberal kanadý, sendikalar, kiliseler, diðer Alman örgütleri ve etnik azýnlýk örgütleri geliyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla bu kuruluþlarla iliþkilerimizi geliþtirmeye çalýþtýk. EÞÝT HAKLAR SAVAÞIMINDA VE UYGULAMASINDA ETKÝN BÝR POLTÝKANIN SAVUNUCUSU VE UYGULAYICISI OLDUK. Yaptýðýmýz çalýþmalarda Berlin'deki toplumumuzun istem ve önerilerini - Berlin Senatosuna ve ilgili Senatörlüklere - Berlin Eyalet Parlamentosuna ve ilgili Komisyonlarýna - Ýlçe düzeyindeki Belediye Meclislerine ve yönetimlerine - Siyasal partililerin yetkililerine - Toplumda etkili sendikalara, büyük çýkar ve baský gruplarýna ve ayný zamanda diðer etnik ve azýnlýk kuruluþ ve örgütlerine - Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, siyasal partilere - Alman ve Türk kamuoyuna taþýmaya çalýþtýk. - Ayrýca Brandenburg Eyaleti Ýçiþleri ve Sosyal Ýþler Bakanlýðý ile görüþmeler yaparak yakýn iliþkiler kurduk. Bu çalýþmalarý yaparken, toplumumuzun içinde yaþadýðý yabancý düþmaný, dýþlayýcý, ýrkçý ortamýn olumsuz etkilerinden dolayý kendi köþesine çekilmekten kurtarmaya, etkili toplumda ses çýkartabilecek ve kendine güven kazandýrabilecek eylemleri birlikte gerçekleþtirmeyi denedik. Solingen olaylarýnýn olduðu günün akþamý kiþi

4 4 ile yaptýðýmýz MATEM YÜRÜYÜÞÜ, arkasýndan civarýnda esnafýmýzýn katýlýmý ile kamuoyunda (özellikle uluslararsý kamuoyunda) büyük yanký uyandýran KEPENK KAPATMA EYLEMÝ bunun birer örneklerini oluþturuyor. Bir yandan GÖÇMEN VE ETNÝK AZINLIKLAR POLÝTÝKASI YOLUNDAKÝ ÇALIÞMALARIMIZI SÜRDÜRÜRKEN, diðer yandan da BETB bünyesinde geliþtirdiðimiz PROJE çerçevesinde çalýþan KENAN KOLAT, Dr. MEHMET ÖZATA ve fahri olarak danýþmanlýk yapan MERÝH APAKBEY arkadaþlarýmýzýn katkýlarý ile çok yönlü SOSYAL VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ sunduk ve sunuyoruz. 2. YABANCI DÜÞMANLIÐI VE IRKÇILIÐA KARÞI ÇALIÞMALAR Bu dönemde yabancý düþmanlýðý ve ýrkçýlýða karþý yaptýðýmýz eylemlerin en önemlisini SOLÝNGEN vahþeti ardýndan, olayýn duyulmasýndan hemen sonra düzenlenen ve ayný günün akþamý gerçekleþtirilen MATEM YÜRÜYÜÞÜ oldu. BETB'nin Yönetim Kurulu, Çalýþanlarý ve aktif üyelerinin ivedi durum deðerlendirmesi yaparak aldýklarý karar sonucu Berlin'de ulaþýlabilen tüm Türkiye kökenli, Alman ve diðer azýnlýk örgüt ve kiþilere haber verilerek bir ZÝNCÝRLEME TELEFON AKSÝYONU gerçekleþtirildi. Çok hýzlý ve yoðun bir çalýþmanýn sonucu olarak Breitscheidtplatz'da (Yýkýk Kilisenin önünde) yapýlan yürüyüþe 'nin üzerinde katýlým oldu. Katýlýmcýlarýn olgun davranýþlarý sayesinde baþarýlý geçen bu yürüyüþle BETB gerektiðinde çok kýsa bir zamanda kitleleri harekete geçirebileceðini göstermiþ oldu. Bu eylem kararýnýn alýnmasýndan hemen sonra bize telefon eden TÜRK CEMAATÝ YÖNETÝCÝLERÝNÝN yürüyüþe katýlma isteklerini olumlu karþýlayan Cemaat yöneticilerinden Sabri ADAK ile birlikte BETB Sözcüleri TD-1 ve ATT Kablo televizyonlarý aracýlýðý ile toplumumuzu bu yürüyüþe katýlmaya davet etti. Ayrýca Alman ve Türk yayýn kurumlarýna gönderdiðimiz BASIN DUYURULARI ile Berlinlileri MATEM YÜRÜYÜÞÜNE katýlmaya davet ettik. Ayný gün Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ve Hannover Türk Toplumu ile birlikte Alman ve Türk basýn ve kamuoyuna birer Basýn Açýklamasý göndererek olayý protesto ettiðimizi bildirdik. Bu çalýþma döneminde özellikle Alman ve uluslararasý kamuoyunda en çok yanký uyandýran eylem KEPENK KAPAMA EYLEMÝ oldu. Yeni kurulan örgütümüz OTELCÝLER RESTORANTÇILAR VE BÜFECÝLER BÝRLÝÐÝ (THG) ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz bu eyleme, üye derneklerimizden BERLÝN TÜRK SEYAHAT ACENTACILARI BÝRLÝÐÝ (BETÜSAB) ve TÜRK ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ (VTU) destekledi ve katkýda bulundu. Ýktisat Senatörü ve BETB sözcüsünün birer konuþma yaptýklarý Oraniýenstr, Adalbertstr.'nin kesiþtiði kavþakta 20'nin üzerinde uluslararasý, Alman ve Türk televizyonlarý bu eylemi görüntüledi ve 40'ýn üzerinde gazeteci eylemi izledi civarýnda esnaf, dükkan, büfe sahibinin katýldýðý bu eylem göçmenlerin tarihinde Berlin'deki en önemli eylemlerden birini oluþturdu. Bu eylemlerin dýþýnda BETB, üyemiz olan BTBTM ve SGD'nin Teknik Üniversite'de düzenlediði "GENÇLER POLÝTÝKACILARA SORUYOR" adlý eylemi, Kreuzberg Belediye Baþkaný Peter STRIEDER'in Kreuzberg Belediyesi, Schöneberg Belediye Baþkaný Uwe SAAGER'in Schöneberg Belediyesi önünde düzenledikleri SOLÝNGEN olayýný kýnama MÝTÝNGLERÝNÝ ve BTBTM'nin TRAFÝÐÝ AKSATMA eylemini destekledi. Bu eylemlerle BETB'nin verdiði mesajlar, büyük ölçüde toplumumuz tarafýndan kabul görmüþ, bu tür eylemlerin gelecekte de yapýlmasý yolunda istekler iletilmiþtir. "GEMEINSAM FÜR AUSLAENDER" KAMPANYASI Hoyerswerda olaylarýna tepki olarak Berlin ve Brandenburg'da tüm toplumsal güçleri kapsayan bir birlik oluþtu. Bu birliðe üye kiþi ve kuruluþlar þunlardýr: Berlin Baþbakaný Diepgen, Brandenburg Baþbakaný Stolpe, Berlin Yabancýlar Görevlisi Barbara John, Brandenburg Yabancýlar Görevlisi Almuth Berger, Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Caritas, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Yahudi Cemaati, Berlin Eyaleti Spor Birliði, Ýþadamlarý Birliði (Unternehmerverband), Alman Sendikalar Birliði (DGB), Alman Sözleþmeliler Sendikasý (DAG), DPWV (Der Paritaetischer ), Politik Göçmenler Konseyi (Flüchtlingsrat). Çeþitli kamuoyu çalýþmalarý yapan bu bileþim, Solingen olayýndan sonra BETB ve Türk Veliler Birliðini de gözlemci olarak arasýna aldý. 3. TÜRKÝYE ÝLE ÝLÝÞKÝLER Geçen dönemde olduðu gibi, bu dönemde de çalýþma alanlarýmýzýn en önemlilerinden birini burada olmaktan dolayý karþýlaþtýðýmýz sorunlarýn çözümü baðlamýnda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yaptýðýmýz görüþmeler ve

5 5 çalýþmalar oluþturdu. Genel Kurulumuzda alýnan kararlar doðrultusunda Türkiye'de ÇÝFTE VATANDAÞLIÐIN YASAL BÝR HAK olarak saðlanmasý, gençlerin askerlik sorununun çözümü, Alman Yurttaþlýðýna geçmek için Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlýðýndan çýkma ve sonra geri Türk Vatandaþlýðýna geçmenin kolaylaþtýrýlmasý ve iþlemlerin daha kýsa zamanda yapýlmasý, emekli yurttaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü, sorunlarýmýzla ilgilenecek bir YURTDIÞI BAKANLIÐININ kurulmasý gibi konularda çalýþmalar yaptýk. Bu konularla ilgili zamanýn Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erdal ÝNÖNÜ, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet MOÐULTAY, Turizm Bakaný Prof. Dr. Abdulkadir ATEÞ, Dýþiþleri Bakaný Hikmet ÇETÝN, Devlet Bakaný ve Hükümet Sözcüsü Yýldýrým AKTUNA ve Berlin gezisi sýrasýnda Baþbakan Prof. Dr. Tansu ÇÝLLER ile görüþtük. Tüm bu görüþmelerde alanlarýna göre sorunlarýmýzý dile getirdik. Ayrýca Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Özgen GÖKALP ve Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile ayný yönde görüþmeler ve yazýþmalar yaptýk. Zamanýn Milli Savunma Bakaný ve þimdiki Milli Eðitim Bakaný Nevzat AYAZ ile kardeþ örgütümüz Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ve BETB'nin ortak giriþimlerinin de katkýsýyla tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile gençlerin askerlik sorunu aþaðýdaki þekilde çözüme baðlandý: "Madde 5: Yurtdýþýnda doðmak ve ikamet etmek veya kanuni rüþt yaþýndan önce ikamet amacýyla yabancý bir ülkeye gitmek suretiyle bulunduðu ülke vatandaþlýðýný 38 yaþýný tamamladýklarý yýlýn sonuna kadar kazananlardan, tabiiyetinde bulunduklarý yabancý ülkede askerlik yaptýklarýný belgeleyenler, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiþ sayýlýrlar. Bulunduklarý ülke mevzuatý gereði ihtiyaç fazlasý olduklarý veya inançlarý nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden sivil kurum ve kuruluþlarda hizmet yapmak suretiyle askerlik hizmetini tamamlayanlar da bu durumlarýný belgelemek kaydýyla askerlik yükümlülüðünü yerine getirmiþ sayýlýrlar." Bu yönetmeliðin istediðimiz yönde çýkmasýnda büyük destek ve katkýlarý olan BONN Büyükelçisi Dr. Onur ÖYMEN'e, BERLÝN Baþkonsolosu Nuri YILDIRIM'a ve MÜNSTER Baþkonsolosu Duray POLAT'a ve Milli Savunma Bakaný baþta olmak üzere konu ile ilgili tüm Bakanlýk yetkililerine teþekkür ediyoruz. Ayrýca, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Alman yetkilileri ile görüþmeden önce BETB temsilcileri ve Berlin'deki diðer örgütlerin temsilcilerinin konu ile ilgili görüþlerini almalarý Berlin Baþkonsolosumuz Nuri YILDIRIM ve diðer yetkililerin özverili çabalarýyla gerçekleþmiþtir. Bu baðlamda Berlin Baþkonsolosu Nuri YILDIRIM baþta olmak üzere yardýmcýsý Oya ÝNKAYA'ya, Konsolos Mehmet ÇINAR'a ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ataþesi Gül SONAER'E ve diðer ateþelerimize teþekkür ediyoruz. Bu dönemde BETB, geçmiþ dönemde baþlattýðý iliþkilerini daha da geliþtirerek Türkiye'ye yönelik sorunlarýmýzýn bir bölümünü çözmede baþarýlý olabildi. Özellikle çifte vatandaþlýðýn Türkiye'de yasal bir hak olarak tanýnmasý yolundaki çalýþmalarýn ve diðer sorunlarýn çözümü için çabalarýn gelecek yýllarda da sürdürülmesi gerekiyor. Berlin'deki konsolosluk hizmetlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve yurttaþlarýmýza hizmetlerin daha iyi götürülmesi yolunda Baþkonsolos Nuri YILDIRIM'la sürdürdüðümüz görüþmeler gelecekte de sürecektir. 4. ÖRGÜTLENME ÇALIÞMALARI Yönetim Kurulu, örgüt yerimizde çalýþan arkadaþlarýmýz ve çalýþmalarýmýza katkýda bulunan etkin arkadaþlarýmýzýn uðraþýlarý sonucu bu dönem 4 yeni örgüt BETB'ye üye olmak için baþvurmuþtur. EM-DER ve THG'nin üyeliði Temsilciler Kurulunda onaylanmýþ, Karadeniz Kültür Derneði ve TÜHABÝLÝM'in üyelik baþvurularý Yönetim Kurulumuzca oybirliði ile olumlu görülerek Genel Kurulumuzun onayýna sunulmuþtur. Bu baþvurular onaylandýðý taktirde üye örgüt sayýsý 20'ye yükselecektir. Bu kazanýmlar somut ortak çalýþmalar ve destekler sayesinde olmuþtur. EM-DER'in kuruluþundan bu yana her türlü yazýþmalarýnda ve Sosyal Ýþler Senatörlüðüne verilen projenin hazýrlanmasýnda ve olumlu yanýtýn alýnmasýnda somut katkýlarýmýz olmuþtur. Ayný þekilde OTELCÝLER LOKANTACILAR VE BÜFECÝLER BÝRLÝÐÝ'nin kuruluþ çalýþmalarýnda ve dernekleþmesinde ayný destek verilmiþ. Solingen olayýndan sonra yapýlan DÜKKAN KAPATMA EYLEMÝ birlikte planlanmýþ ve BETÜSAB ve diðer Ýþveren Dernekleri ile ortak bir þekilde uygulamaya sokulmuþtur. KARADENÝZ KÜLTÜR DERNEÐÝ dernekleþme aþamasýnda tüzük hazýrlanmasý ve diðer iþler konusunda bizden destek istemiþ ve onlarýn üyelikleri de bu geliþmeler ve görüþmelerden sonra gerçekleþmiþtir. TÜHABÝLÝM yöneticileri ile yapýlan görüþmeden sonra Baþkan Ali Altun, BETB'nin düzenlediði SEMÝNER'e katýlmýþtýr. Daha sonra yapýlan görüþmeler sonucunda BETB üyeliðine baþvurmuþtur.

6 6 Bunun yanýnda DÝTÝB (Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði) ile iki kez görüþülmüþ, somut konularda ortak çalýþmalar yapýlabileceði þeklinde görüþ birliðine varýlmýþtýr. MOSAÝK GENÇLÝK KÜLTÜR KATI ile yapýlan görüþmede, bu gençlik kuruluþunun BETB'ye üyeliði gündeme getirilmiþtir. BETB, Berlin ve Brandenburg'da örgütsel tabanýný geliþtirmenin yanýnda Almanya ve Avrupa düzeyinde de bazý çalýþmalarýný sürdürdü. Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ile birlikte birçok konuda ortak hareket ettik. Örneðin Solingen olayýna karþý ortak bildiri yayýnladýk. Buna Hannover Türk Toplumu da katýldý. Ortak giriþimler ve iliþkiler sonucunda Bremen, Essen, Frankfurt ve çevresinde ve Schleswig-Holstein Eyaletinde ayný amaçlarý benimseyen örgütler oluþtu. Hamburg Göçmenler Birliði ile Türkiye'ye yönelik çalýþmalarýn birçoðunda da ortak hareket ettik yýlýnda diðer önemli bir geliþme, BETB'nin Avrupa Birliði (AB) GÖÇMENLER FORUMUNA üye olarak kabul edilmesidir. Avrupa Topluluðu düzeyinde göçmen ve azýnlýk kuruluþlarýný AB KOMÝSYONU desteði ile bir araya getiren FORUM'da BETB ülke çapýnda olmadýðý halde üye kabul edilen tek kuruluþtur. Böylece BETB, hem bilgi kaynaklarýna daha yakýn olmak, hem de Avrupa çapýnda iliþki kurarak etkin olmak olanaðýna kavuþmuþ bulunmaktadýr. Ayrýca BETB Berlin'de diðer etnik gruplarýdan örgütlerle bir araya gelerek IGIFA'nýn (Interessengemeinschaft der Immigranten-, Flüchtlings- und Auslaendervereine) kurulmasýna katkýda bulundu. IGIFA bünyesindeki çalýþmalarýmýz sürmektedir. BERLÝN TÜRK CEMAATÝ (TGB) ÝLE ÝLÝÞKÝLER Berlin'deki Türk toplumunun tek bir çatý örgütü tarafýndan temsil edilmesi büyük önem taþýmaktadýr. BETB 1992 Genel Kurulu da bu doðrultuda bir karar almýþtý. Ancak 1992 yýlýnda BETB ile TGB arasýnda bir iþbirliði ortamý saðlanamadý. BETB'nin buna yönelik deðiþik giriþimleri yanýtsýz kaldý. Solingen olayýndan sonra BETB gösteri yürüyüþünün hazýrlýklarýný yaparken TGB'den gelen bir telefon üzerine kendilerini de bu hazýrlýklar içine aldýk. Bu arada Berlin Senatosu'nun bir projesi iki kuruluþun bir araya gelmesini zorunlu kýldý. Senato, Temmuz ayýnda Doðu Berlin'de bir "Türk Merkezi' için BETB ve TGB'ye yýlda toplam ,- DM verilmesini kararlaþtýrdý. Bu proje çerçevesinde iki kuruluþun bir araya gelmesi de çok zor oldu. BETB'nin tüm olumlu yaklaþým ve önerilerine TGB uzun süre yanaþmadý. Ancak yapýlan birçok görüþmeler sonunda TGB bu projeyi BETB ile birlikte yapmayý kabul etti. Bundan sonraki aþamada iki kuruluþ ve Berlin Yabancýlar Görevlisi arasýnda üçlü bir anlaþma yapýlacak, ayrýca BETB ve TGB projenin iç iþleyiþi konusunda bir çalýþma yönetmeliði düzenleyecekler. Bu çalýþmalar baðlamýnda olumlu bir süreç baþlatýlabilir. BETB, bu konuda üstüne düþeni bundan sonra da yapacaktýr. 5. GENÇLÝK VE EÐÝTÝM BETB'nin bu yýl aðýrlýklý olarak çalýþtýðý alanlardan biri, Türkiye kökenli gençlerin sorunlarýný saptamak ve bunlara çözüm getirmek olmuþtur. Ýki Almanya'nýn birleþmesiyle, Berlin iþ piyasasýnda rekabet daha çok artmýþ, buna baðlý olarak da Türkiye kökenli gençlerin iþ ve meslek eðitim yeri bulma þansý oldukça azalmýþtýr. Bilindiði gibi, Türk gençlerinin baþarý oraný, Almanlara göre çok daha düþüktür. Bunun nedenini tek bir etkenle açýklamak güçtür. Türkiye kökenli gençlik, gelecekte Avrupa ve Almanya'da Türkiye kökenli göçmen toplumun çekirdeðini oluþturacak ve onu temsil edecektir. Bunun için onlarýn iyi eðitim alabilmeleri, nitelikli ve saygýn meslek alanlarýna girebilmeleri, temsil ettiði ve edeceði toplumun geleceði açýsýndan yaþamsal önem taþýmaktadýr. Bu düþünceden yola çýkarak, BETB 1993 yýlý sonbaharýndan beri meslek eðitimi yapmak isteyen ve çýraklýk yeri arayan Türkiye kökenli gençlere bir seminer düzenlemektedir. "Bewerbungstraining" olarak adlandýrýlan bu hizmetle gençlere iki toplantý çerçevesinde bir meslek yerine baþvuru teknikleri öðretilmektedir. Seminerler, Berlin'deki Deutsche Handelsbank'ýn Personel Þefi Bayan Sybille Uken tarafýndan BETB ile ortaklaþa gerçekleþtirilmektedir. Somut örneklere dayanarak verilen bu seminerler yoðun ilgi uyandýrdýðýndan çok baþarýlý geçmektedir. Bunun yaný sýra BETB, Alman politikacýlar ve yetkililerle yaptýðý görüþmelerde, Berlin'de okula giden Türkiye kökenli öðrencilerin sorunlarýna da özenli bir þekilde deðinmiþtir. Ýkidilli Eðitim Projesiyle ilgili, özellikler Berlin Türk Veliler Birliðinin giriþim ve görüþmelerine destek saðlayan BETB, eðitim verecek olan Avrupa okullarýnda Türkçenin de geniþ yer almasý için çaba harcarken, ayný þekilde, Türkiye kökenli gençlerin inançlarýna uygun din derslerinin ders programýna alýnmasýný da istemiþtir. BETB, bu isteklerini, özellikle SPD'nin eðitimden sorumlu milletvekili sayýn Ursula Leyk ile yaptýðý görüþmede önemle ve ayrýntýlarýyla dile getirmiþtir.

7 7 Önümüzdeki çalýþma dönemlerinde de BETB aðýrlýklý olarak gençlik ve eðitim sorunlarýna eðilecek ve gençlerin göçmenlik konumlarýndan doðan sorunlarýn yetkililer tarafýndan ele alýnarak kaldýrýlmasý için çaba gösterecektir.

8 6. MEDYA POLÝTÝKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR 8 Berlin ve Brandenburg'taki Türk azýnlýðýn iletiþim araçlarýndan hangi ölçüde yararlanabileceði sorunu 1993'te sýk sýk gündeme geldi: SFB radyosunun yabancý dildeki yayýnlarý ve Kablo Televizyonundaki Türkçe kanallar. Anýmsanacaðý üzere, SFB/WDR/HR'nin yabancý dildeki radyo yayýnlarý UKW'den Orta Dalgaya alýndýðýndan beri dinlenemez bir duruma gelmiþti. BETB, daha baþýndan beri buna karþý çýkmýþtý. Bu süre içinde BETB bir UKW frekansýnýn tümü ile "Çokkültürlü Kanal" haline dönüþmesini savunmuþtu yýlýnda bu konuda deðiþik faaliyetlerde bulunduk. Konuya iliþkin basýn açýklamalarýnýn yaný sýra, Berlin Parlamentosu Medya Komisyonunun toplantýlarýna katýldýk ve görüþlerimizi ilettik. SFB Denetim Kurulunun çaðrýsý üzerine, bu kurumun Program Yapýmcýlarý ve Denetim Kurulu üyeleri ile görüþüp istemlerimizi sunduk Eylül'ünde SFB Denetim Kurulu oybirliði ile kararlaþtýrdýðý tasarý (UKW de 24 saat yayýn yapan çokkültürlü, Almanca ve diðer azýnlýklarýn dillerinde bir radyo dalgasý) kuþkusuz BETB'nin yoðun çabalarýnýn bir ürünüdür. 1994'te bu kararýn yaþama geçirilmesi için gerekli faaliyetleri göstermek gerekecektir. Berlin kablo televizyonundaki sýkýþýklýktan dolayý Berlin-Brandenburg Medya Kurumu mevcut iki Türkçe kanalý (TRT-INT ve TD-1) bir kanala indirmeyi planlamýþtý. BETB'nin yoðun faaliyetleri (Medya Kurumu önünde miting, protesto mektubu vb.) bu kararýn alýnmasýný önledi. 7. SUNULAN HÝZMETLER BETB olarak yeni yerimize taþýndýktan sonra, haftada iki gün vatandaþlarýmýza yönelik Danýþma Hizmetimiz baþlatýlmýþtýr. Þu anda Pazartesi günleri saat ve Çarþamba günleri arasýnda Alman Vatandaþlýðýna Geçiþ, Türk Vatandaþlýk Hukuku, Türk Miras ve Tapu Hukuku, Almanya ve Türkiye'de Askerlik, Vize Hukuku, Almanya'da Oturma ve Çalýþma Ýzni, Emeklilik ve buna baðlý Saðlýk Hizmetleriyle ilgili konularda danýþma hizmeti çalýþan arkadaþlarýmýz ve fahri olarak da Merih Apakbey tarafýndan ücretsiz olarak sunulmaktadýr. Özellikle vatandaþlýkla ilgili olarak 15 Temmuz 1993'de Berlin'deki uygulama yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik vatandaþlarýmýzý maðdur duruma düþürmüþtür. Bu nedenle, gerek Türk Baþkonsolosluðu, gerekse T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Genel Müdürlüðü ile hemen iliþkiye geçip gerekli kolaylaþtýrýlýmalarýn yapýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu çerçevede 700'ün üzerinde vatandaþýmýza danýþmanlýk hizmeti ve somut yardým sunulmuþtur. Çifte Vatandaþlýkla ilgili olarak bilgi açýðýný kapatmak, vatandaþlarýmýzý doðru bilgilendirmek amacýyla "Adým Adým Alman Vatandaþlýðý" adlý kitapçýk bastýrýlmýþ ve bugün sizlere sunulmuþtur adet basýlan bu kitapçýk ücretsiz olarak vatandaþlarýmýza daðýtýlacaktýr. BETB, vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna büyük bir duyarlýlýkla eðilmiþ ve geçen süre içinde 1.300'den fazla vatandaþýmýza yukarýda anýlan konularda danýþmanlýk yapmýþtýr. BETB'nin konulara ciddi bir biçimde eðilmesi kamuoyundaki etkinliðini arttýrmýþtýr. "Bir Meslek Eðitim Yeri Bulmak Ýçin Nasýl Baþvuru Yapmalýyým" kounulu seminerlerimize yukarýda deðinildiði için burada yinelemek istemiyoruz. Ancak, yoðun ilgiden ötürü bu seminerlerimizi yaz dönemine kadar her ay düzenleyeceðiz. 8. GELECEÐE BAKIÞ BETB, 1991 Aralýk ayýnda kurulduktan sonra, 1992 yýlýnda kendini tanýmlama ve tanýtma faaliyetlerine aðýrlýk vermiþti yýlýný ise BETB'nin kendini kabul ettirme yýlý olarak tanýmlayabiliriz. Artýk gerek Türk, gerekse Alman kamuoyu, basýn ve kuruluþlar BETB'yi Berlin-Brandenburg Türk toplumunun yetkin ve ciddi bir temsilcisi olarak algýlamaktadýrlar. Etnik azýnlýklara yönelik konularda gerek politik kurumlar ve kuruluþlar, gerekse basýn, BETB'nin görüþlerine baþvurmaktadýr. En önemlisi ise, Türkiye kökenli Berlinliler soru ve sorunlarýný BETB'ye aktarmakta, destek ve yardým istemektedirler yýlýnda BETB politik faaliyetlerinin ve danýþma hizmetlerinin yaný sýra, vatandaþlara çeþitli konularda düzenlediði seminerlerle de hizmet verdi.

9 9 BETB'nin giderek Berlin Kamuoyunda kendini kabul ettirmesinin ana nedelerinden birisi - yetkinlik ve ciddiyetin yanýsýra - alýþýlmýþ dernek faaliyetinin aþýlýp bir "Toplum Temsilcisi" konumuna dönüþme sürecine girilmesidir. BETB bu konuda kuþkusuz daha yolun baþýndadýr, ancak faaliyetlerini bu temelde sürdürmektedir ve ileride de sürdürecektir. BETB, Almanya'da yaþayan "yabancýlarýn" artýk etnik azýnlýk konumuna dönüþtüklerini, Almanya'nýn bunu göz önüne alarak yasal ve yapýsal deðiþikliklere gitmesi gerektiðini savunmaktadýr. Bu yaklaþýmýmýz kuþkusuz kendi öz örgütlenmemize de yansýmak zorundadýr. Bu örgütlenmenin koþullarý ve kýstaslarý daha geliþme aþamasýndadýr. Klasik göç ülkelerindeki azýnlýklarýn örgütlenmeleri buna örnek olabilir, ancak bizler gerek Almanya'nýn kendi koþullarýný, gerekse deðiþik ülkelerdeki göç sürecini göz önüne alarak kendi konumumuza uygun yeni bir yapýlanmaya gitmek zorundayýz. Böyle bir örgütlenme çerçevesinde politik görüþ ve inançlarýn çoðulculuðu kadar, faaliyet alanlarý ve türleri de önem taþýmaktadýr. Güncel olan böyle bir "toplumsallaþma" sürecinin ve "toplumsallaþmanýn" kendisinin, yöntemlerini ve ilkelerini belirlemek, bu ilkelere yapýlanmak ve buna uygun çalýþmalar yapmaktýr. Böyle bir yapýlanma sürecinde BETB olarak iletiþim araçlarý, kurum ve kuruluþlarca sürekli iliþki içinde olmak zorundadýr. Belirli kitlesel hareketler bu faaliyetlere temel oluþturmak ve aðýrlýk kazandýrmak için gereklidir, ancak ana faaliyet biçimi olmamalýdýr. Belli bir süreç içinde Berlin-Brandenburg Türk toplumu için sosyal hizmetler üstlenmek önem kazanacaktýr. Kuruluþumuzun yapýsý oturdukça, ilkeleri ve yöntemleri yerleþtikçe sadece "Azýnlýklar Politikasý" için görüþ bildiren bir kuruluþ olmaktan çýkýp, diðer toplumsal geliþmelere de tavýr alabilen bir kuruluþ haline gelecektir. Ancak bu ilerideki hedefimizdir. TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG'un ÜYELERÝ Tüzel Kiþiler 1) Akarsu 2) Al-Birlik-Kooperatifi 3) Bahadýnlýlar Derneði 4) Psikososyal Çalýþmanlar Derneði (BPSF) 5) Emekli, Malulu ve Yaþlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (EM-DER ) 6) Halkevi Kültür Derneði 7) Anadolu Alevileri Kültür Merkezi 8) KSF Umutspor 9) SC Umutspor 10) SG Anadoluspor MG 11) Türkiyeliler Merkezi (TM) 12) Türk ve Alman Ýþadamlarý Birliði (TDK) 13) Türkiye Kadýnlar Birliði (BTKB) 14) Otel, Restaurant ve Büfeciler Birliði (THG) 15) Türk Bilim, Kültür ve Sosyal Çalýþma Derneði (TÜBÝKS) 16) Berlin Türk Bilim ve Teknolojý Merkezi (BTBTM) 17) Sosyal Demokrat Göçmeler Derneði (SGD) 18) Berlin Türk Seyahat Acentalarý Birliði (BETÜSAB) 19) Karadeniz Kültür Derneði 20) Bengi Türk Halk Bilimi Merkezi (TÜHABÝLÝM) ÖZEL KÝÞÝLER * Sendikacýlar * Diðer Özel kiþiler

10 BETB YÖNETÝM KURULUNUN ÇALIÞMALARI BETB Genel Kurulu Kablo TV yayýnlarýyla ilgili miting AL'in Çifte vatandaþlýkla ilgili toplantýsýna katýlma Parlamento Medya Komisyonu toplantýsýna katýlma KSF Umutspor Genel Kuruluna katýlma Basýn Toplantýsý: Çifte Vatandaþlýk Basýn Açýklamasý: SHP Genel Baþkaný Ýnönü'den Ýstemler Basýn Açýklamasý: Türk TV'leri Basýn Açýklamasý: SFB'nin Yabancý Dillerdeki Yayýnlarý Yönetim Kurulu Toplantýsý Parlamento Medya Komisyonu toplantýsýna katýlma Turizm Bakaný Abdülkadir Ateþ ile görüþme Yabancýlar Görevlisinin raporuyla ilgili görüþmeye katýlma IGIFA toplantýsý CDU Federal Parlamento Milletvekili Jochen Feilcke ile görüþme Konsoloslukta kokteyle katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý ve Barbara John'un BETB'yi ziyareti Basýn Açýklamasý: Þeker Bayramý IGIFA toplantýsý Ausländerbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: "Dönertown" Skandalý Bir An Önce Aydýnlatýlmalýdýr Yönetim Kurulu toplantýsý Çalýþma Ataþesi Gül Sonaer'i ziyaret Konsoloslukta kokteyle katýlma Basýn Açýklamasý: Vietnamlýlara Destek Çaðrýsý Barbara John'un bizde yaptýðý görüþme günü Basýn Açýklamasý: ZDF Programlarýnýn Kýsýtlanmasýna Karþý BTBTM Genel Kuruluna katýlma Kasaplarýn sorunlarýyla ilgili toplantý Danimarkalý sosyal çalýþmanlarýn BETB'yi ziyareti DPW toplantýsýna katýlma IGIFA toplantýsý Yönetim Kurulu toplantýsý Konsolosluktaki toplantýya katýlma Özel gündemli Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: Marzahn'daki Irkçý Saldýrý Otelciler ve Restorantçýlar Birliðinin kuruluþ toplantýsýna katýlma IGIFA toplantýsý Askerlik Þubesi Baþkanýyla toplantý Ausländerbeirat Prenzlauer Berg'in toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý ve EM-DER'in BETB'yi ziyareti Basýn Açýklamasý: Sosyal Yardým Haksýzlýðý

11 Ausländerbeirat Kreuzberg''in toplantýsýna katýlma Çalýþma Ataþesi ile toplantý Yabancýlar Yasasýyla ilgili toplantýya katýlma Basýn Açýklamasý: Ýkidilli Eðitim DPW toplantýsýna katýlma Parlamento Okul Ýþleri Komisyonu toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: Ýzinle Ýlgili Bilgiler Basýn Açýklamasý: Çifte Vatandaþlýk Ausländerbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Basýn Açýklamasý: Çifte Vatandaþlýkla Ýlgili Geliþmeler FU'dan bilim insanlarýyla görüþme Basýn Açýklamasý: Kurban Bayramý TU'da sonbaharda yapýlacak seminer için görüþme Grüner Punkt ile ilgili görüþme Basýn Açýklamasý: Solingen Olaylarýný Protesto Ýçin Yürüyüþe Çaðrý THG'nin üye toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý DGB Yuvarlak Masa toplantýsýna katýlma Ausländerbeirat Charlottenburg IGIFA Basýn toplantýsý Basýn Açýklamasý: Kohl'un Açýklamalarý Yönetim Kurulu toplantýsý Kreuzberg Belediye Baþkaný Strieder'in BETB'yi ziyareti DGB ile ortak Basýn Toplantýsý: Irkçý Terör Basýn Toplantýsý: Kepenk Kapatma Eylemi Basýn Açýklamasý: Kepenk Kapatma Eylemi Kepenk Kapatma eylemi Konsoloslukta kokteyle katýlma DPW toplantýsýna katýlma FDP Yabancýlar Komisyonu ile görüþme Basýn Açýklamasý: Kohl'un Olumsuz Açýklamalarýna Tepki Diepgen'in Müsteþarý Volker Kähne ile görüþme Temsilciler Kurulu toplantýsý Auslaenderbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dr. Christine Bergmann ile görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý Ekonomi Senatörü Norbert Meisner ile görüþme Belediye Baþkanlarý Yabancýlar Komisyonu toplantýsýna katýlma Bonn'da Federal Hükümet Yabancýlar Görevlisinin toplantýsýna katýlma Basýn Açýklamasý: Tazminat Yasasý Yeterli Deðil Basýn Açýklamasý: Açlýk Grevine Katýlanlara Destek Basýn Açýklamasý: Politikacýlarla Yapýlan Görüþmeler Basýn Açýklamasý: Artan Irkçý Terör CDU Yabancýlar Politikasý sözcüsü Roland Gewalt ile görüþme Basýn Açýklamasý: Irkçý Partilerin Seçim Ýlanlarý Amerika'dan gazetecilerle görüþme Basýn Toplantýsý: Türk Kablo TV'leri

12 Hollanda'dan gazetecilerle görüþme Basýn Açýklamasý: Oturma Pasaportu Basýn Açýklamasý: Kreuzberg Belediye Baþkanýna destek Sosyal Ýþler Senatörlüðü görevlileriyle görüþme Basýn Açýklamasý: Kreuzberg Belediye Baþkanýna Destek Yabancýlar Görevlisinde çalýþan Bayan Pohl ile görüþme Basýn Açýklamasý: Irkçý Partilerin Berlin'deki Kurultayýný Protesto Federal Çalýþma Bakanlýðý görevlisi Bay Vogt ile görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Toplantýsý: Türkiye'de Askerlik Vatandaþlýk Ýþleri Müdürü Bay Britz ile görüþme Basýn Açýklamasý: Türkiye'de Askerlik Hizmeti Deutsche Handelsbank Personel Genel Müdürü Bayan Uken ile görüþme Birlik 90/Yeþiller Grup Baþkaný Wolfgang Wieland ile görüþme Basýn Açýklamasý: Göç Yasasý Berlin Polisi Yabancýlar Görevlisi Bay Reichert ile görüþme Basýn Toplantýsý: Polisin Yabancýlarla Ýlþkileri Çalýþma Ataþesi Gül Sonaer'i ziyaret SFB Yürütme Kurulu Baþkaný Lojewski ile görüþme Basýn Açýklamasý: Medya Politikasýyla Ýlgili Görüþlerimiz SPD Eðitim Komisyonu üyesi Ursula Leyk ile görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý SFB Denetleme Kurulu üyesi Prof. Axel Zerdick ile görüþme DGB Yuvarlak Masa toplantýsýna katýlma DÝTÝB'le görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý SPD Yabancýlar Politikasý sözcüsü Eckhardt Barthel ile görüþme Basýn Açýklamasý: Göçmenlerin Cumhurbaþkaný Seçimlerine Katýlmalarý Yönetim Kurulu toplantýsý Kumulus'la görüþme ALDI yönetimi ile görüþme AL'deki çokkültürlü radyo konulu toplantýya katýlma Sosyal Ýþler Senatörlüðünden Dr. Maeder ile görüþme RAA proje grubuyla görüþme Weltfriedensdienst'ten bir grup ile görüþme Çifte Vatandaþlýk kampanyasýna katýlma Mali kaynak için GSUB adlý kuruluþla görüþme Gustav-Stresemann-Institut'un seminerine katýlma Avusturalya Göçmen ve Azýnlýklar Bakanýyla görüþme Basýn Açýklamasý: Parlamento Medya Komisyonu toplantýsý nedeniyle Parlamento Medya Komisyonu toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: Hakký Keskin'in Desteklenmesi TD-1'de iki dilli eðitim konusunda konuþma Basýn Açýklamasý: Tansu Çiller'in Çifte Vatandaþlýk Konulu Açýklamasý Yönetim Kurulu toplantýsý Auslaenderbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma RAA ile birlikte çýraklýk eðitimi için danýþmanlýk

13 Konrad-Adenauer-Stiftung'un seminerine katýlma Basýn Açýklamasý: Kreuzberg Belediye Baþkanýný Destekleme Açýklamasý Japon grubuna BETB'nin tanýtýmý Bir baþka Japon grubuna BETB'nin tanýtýmý Sponsoring seminerin katýlma Sosyal Ýþler Senatörü Bayan Stahmer'in BETB'yi ziyareti Stahmer'le ortak Basýn Toplantýsý Yönetim Kurulu toplantýsý IG-Metall temsilcisinin BETB'yi ziyareti TD-1'de gençlerin eðitimi konulu program FOBEKO adlý kuruluþla mali konular hakkýnda görüþme Parlamento Medya Komisyonunun toplantýsýna katýlma Basýn Açýklamasý: Çokkültürlü Radyo Kanalý Kumulus projesini yabancýlar yasasýyla ilgili bilgilendirme TD-1'de göç ve azýnlýk kavramlarýyla ilgili program Yönetim Kurulu toplantýsý Werkstatt der Kulturen'in açýlýþýna katýlma Kültür derneði açýlýþýna katýlma DGB Yuvarlak Masa toplantýsýna katýlma TD-1'de Vatandaþlýk konulu program EM-DER'le ortak Basýn Toplantýsý SFB Radyo þefi Bay Wendland ile görüþme SPD Parti ve Grup Baþkaný Ditmar Staffelt ile görüþme Landeszentrale für politische Bildung ile ortak seminer Auslaenderbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Alman-Fransýz Grubununa BETB'nin çalýþmalarýnýn tanýtýmý Ekim Konsolosluk kutlamasýna katýlma "Baþvuru Nasýl Yapýlýr" konulu seminerin ilki TD-1'de askerlik konulu program Ýsveç'ten gelen gruba BETB'nin tanýtýmý Konsolosluktaki kokteyle katýlma Kleinmachnow'daki dernekle tanýþma görüþmesi Ýsveç Radyosuyla röportaj Sosyal Ýþler Senatörlüðünde EM-DER için toplantýya katýlma Özel gündemli Yönetim Kurulu toplantýsý TD-1'de Cemaat ile tartýþmalý program Basýn Açýklamasý: 9 Kasým Yürüyüþüne Çaðrý Baþkonsolosla görüþme TD-1'de iþ hukukuyla ilgili program Kiracýlar Derneði Genel Sekreteri Bay Wild ile görüþme Alman ordusu mensuplarýyla tartýþmalý toplantý Baþkonsolosla Doðu Berlin Projesi hakkýnda görüþme "Baþvuru Nasýl Yapýlýr" konulu seminerin ikincisi TD-1'de suçlu gençler konulu program Brandenburg Ýçiþleri Bakanlýðý Yabancýlar Daire Baþkanýyla görüþme Landeszentrale für politische Bildung ile ortak seminer BEK yetkilisiyle gençlerin eðitimi konulu görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý

14 Basýn Toplantýsý: Mölln'ün 1. Yýlý Federal Yabancýlar Görevlisiyle görüþme Basýn Açýklamasý: Uyarý Nöbetine Çaðrý Baþkonsolosla Doðu Berlin Projesi hakkýnda görüþme TD-1'de askerlik konulu program Basýn Açýklamasý: Mölln'ün 1. Yýldönümü Basýn Açýklamasý: Vietnamlýlarýn Konumu TIP-Magazinle röportaj Auslaenderbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma FHSS'den Prof. Nowack ile görüþme SPD Parti ve Fraksiyon Baþkaný Dr. Staffelt ile görüþme Basýn Açýklamasý: Çokkültürlü Radyo Kanalý Türkiye Demokrasi Vakfý Genel Sekreteri Nurten Tahta ile görüþme TD-1'de askerlik konulu program Mosaik adlý dernekle görüþme Paritaetische Akademie ile ortak seminer KSF Umutspor'un açýlýþýna katýlma "Baþvuru Nasýl Yapýlýr" konulu seminer Yeni Yönetim Kurulu oluþturma toplantýsý TIP-TV ile görüþme Landeszentrale für politische Bildung ile ortak seminer FDP Parti ve Grup Baþkaný Bayan von Braun'un BETB'yi ziyareti SPD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Bayan Roth-Behrend'in toplantýsýna katýlma BETÜSAB Genel Kuruluna katýlma DGB Yuvarlak Masa toplantýsýna katýlma Barbara John ile Doðu Berlin Projesi hakkýnda görüþme TD-1'de gençlerin eðitim sorunlarýyla ilgili program Avrupa Birliði Göçmenler Forumuna katýlma Brandenburg Çalýþma Bakanlýðý yetkilileriyle görüþme Berlin Baþkonsolosu Nuri Yýldýrým ile görüþme Kreuzberg Belediyesi Basýn Toplantýsýna katýlma "Baþvuru Nasýl Yapýlýr" konulu seminer TRT-INT ile görüþme TD-1'de iþ hukukuyla ilgili program Berlin Baþbakanlýk Müsteþarý Volker Kaehne ile görüþme Genel Kurul

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BETB YÖNETÝM KURULU RAPORU - 2 - 1. GENEL DURUM

BETB YÖNETÝM KURULU RAPORU - 2 - 1. GENEL DURUM TÜRKIYE GÖÇMENLER BIRLIĞI BERLIN-BRANDENBURG BETB BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v. UNION OF TURKISH MIGRANTS IN BERLIN-BRANDENBURG / UNION DES IMMIGRES TURCS DE BERLIN-BRANDENBOURG

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DÜNYA ENGELSÝZ BÝR DÜNYA ÝÇÝN ÝLK ADIMI ATTI DÜNYA ENGELLÝLER WORLD dýsabýlýty VAKFI FOUNDATION Zihinlerdeki engelleri kaldýralým Abdullah Gül / T.C. Cumhurbaþkaný DÜNYADA 650 MÝLYON ENGELLÝ VAR. HERKESÝN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı