TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v."

Transkript

1 BETB TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG BUND DER EINWANDERER/-INNEN AUS DER TÜRKEI IN BERLIN-BRANDENBURG e.v. UNION OF TURKISH MIGRANTS IN BERLIN AND BRANDENBURG / UNION DES IMMIGRES TURCS DE BERLIN-BRANDENBOURG BETB YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 13 Şubat Ocak 1994 Yönetim Kurulu Üyeleri Safter Çýnar, Emine Demirbüken, Ertekin Özcan,

2 Özcan Aþar, Havva Engin, Bülent Bilmez, Atilla Aktaþ, Murat Barut 2

3 I. GÝRÝÞ 3 13 Þubat 1993 tarihinde yapýlan Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, Berlin'deki toplumumuzun buraya yerleþmiþliðinden ve bu ülkede en büyük etnik azýnlýðý oluþturmamýzdan dolayý ortaya çýkan sorunlarýn çözümü yolunda etkili çalýþmalarla dopdolu bir yýlý geride býrakýyor. Yeryüzündeki her ülke genelde fiilen ÇOKÜLTÜRLÜ TOPLUMUN ÖÐELERÝNÝ taþýr. Ülkelerarasý göçler nedeniyle farklý etnik kökenlerden, dillerden, dinlerden ve kültürlerden insanlar, kültürel çeþitlilik içerisinde geçmiþte olduðu gibi, bugün de yan yana, içiçe birlikte yaþamaktadýrlar. Bugün Berlin'de 170'in üstünde deðiþik dilden 'in üzerinde Alman olmayan insan yaþamaktadýr. Bunun 'ini Türkiye kökenliler oluþturmaktadýr. Geçtiðimiz son bir yýlda Almanya'da göçmenler, etnik azýnlýklar ve sýðýnmacýlar açýsýndan büyük bir kabus yaþanmýþtýr. Ýki Almanya'nýn birleþmesinden doðan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal sorunlarýn faturasý tüm siyasal haklardan yoksun olan bu kesimlere ve özellikle Türk Azýnlýðýna çýkartýlmak istenmiþtir. Böylece göçmenler, sýðýnmacýlar ve etnik azýnlýklar ýrkçý ve yabancý düþmaný saldýrýlarýn hedefi olmuþlardýr. SOLÝNGEN OLAYI ile doruða çýkan bu saldýrýlar 30'un üzerinde kiþinin yaþamýný yitirmesine, yüzlerce kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtur. Bu saldýrýlarýn sayýsý 6.000'i aþmýþtýr. Bu saldýrýlara karþý yapýlan "ÝNSAN ONURUNA DOKUNULMAZ!" YÜRÜYÜÞLERÝ, "IÞIK ZÝNCÝRLERÝ", MÖLLN OLAYINDA OLDUÐU gibi, saldýrýlarý yapan Neonazilerin EN AÐIR CEZALARA ÇARPTIRILMALARI bile bu saldýrýlarý azaltmaya yetmemiþ, buna karþýn kamuoyunda duyarlý bir kesimin oluþmasýný saðlamýþtýr. Ancak bu protesto gösterileri, Federal Almanya'da göçmen ve etnik azýnlýklar açýsýndan yeni ve köklü POLÝTÝKALARIN VE UYGULAMALARIN YOLUNU AÇMAYA YETMEMÝÞTÝR. Göçmen ve etnik azýnlýklar içerisinde en büyük topluluðu oluþturan TÜRKÝYE KÖKENLÝLERÝN KONUMUNU olumlu yönde deðiþtirecek dönüþümleri saðlayamamýþtýr. Bunun sonucu olarak fiilen ve kýsmen çokkültürlü topluma dönüþen FEDERAL TOPLUMUN, YASAL OLARAK KURUMLAÞMASINA karþý çýkmaya devam edilmiþtir. Çifte vatandaþlýðýn saðlanmasý için toplanan bir milyon imzaya raðmen bu yolda ciddi bir adým atýlmamýþtýr. Bu nedenle, kendilerini göçmen ülkesi ve çokkültürlü toplum olarak kabul eden ülkelerde etnik azýnlýklara ve göçmenlere tanýnmasý gereken ANADÝL EÐÝTÝMÝ, ÇÝFTE VATANDAÞLIK, SEÇME VE SEÇÝLME, devletin resmi kitle iletiþim araçlarýnda ANADÝLDE HABERLEÞME VE YAYIN HAKKI, azýnlýklarý ýrkçý ve yabancý düþmaný saldýrýlardan koruyacak bir AYRIMCILIÐA KARÞI YASANIN ÇIKARTILMASI, isteyen velilerin çocuklarýna DÝN BÝLGÝSÝ DERSLERÝ VERÝLMESÝ, Avrupa Birliði ülkelerinde SERBEST DOLAÞIM HAKKI gibi HAKLARIN ELDE EDÝLMESÝ ÝÇÝN MÜCADELE önümüzdeki dönemde de en önemli çalýþma alanlarýmýzý oluþturacaktýr. Tüm bu geliþmelere karþýn mücadelemizde kötümser olmaya gerek yoktur. Çünkü yukarýda sözünü ettiðimiz haklarýn kýsmen de olsa bize verilmesini farklý yaklaþýmlarla destekleyen siyasal partiler ve güçler var: Bu güçlerin baþýnda SPD, Yeþiller/Birlik 90, FDP, PDS, CDU'nun liberal kanadý, sendikalar, kiliseler, diðer Alman örgütleri ve etnik azýnlýk örgütleri geliyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla bu kuruluþlarla iliþkilerimizi geliþtirmeye çalýþtýk. EÞÝT HAKLAR SAVAÞIMINDA VE UYGULAMASINDA ETKÝN BÝR POLTÝKANIN SAVUNUCUSU VE UYGULAYICISI OLDUK. Yaptýðýmýz çalýþmalarda Berlin'deki toplumumuzun istem ve önerilerini - Berlin Senatosuna ve ilgili Senatörlüklere - Berlin Eyalet Parlamentosuna ve ilgili Komisyonlarýna - Ýlçe düzeyindeki Belediye Meclislerine ve yönetimlerine - Siyasal partililerin yetkililerine - Toplumda etkili sendikalara, büyük çýkar ve baský gruplarýna ve ayný zamanda diðer etnik ve azýnlýk kuruluþ ve örgütlerine - Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, siyasal partilere - Alman ve Türk kamuoyuna taþýmaya çalýþtýk. - Ayrýca Brandenburg Eyaleti Ýçiþleri ve Sosyal Ýþler Bakanlýðý ile görüþmeler yaparak yakýn iliþkiler kurduk. Bu çalýþmalarý yaparken, toplumumuzun içinde yaþadýðý yabancý düþmaný, dýþlayýcý, ýrkçý ortamýn olumsuz etkilerinden dolayý kendi köþesine çekilmekten kurtarmaya, etkili toplumda ses çýkartabilecek ve kendine güven kazandýrabilecek eylemleri birlikte gerçekleþtirmeyi denedik. Solingen olaylarýnýn olduðu günün akþamý kiþi

4 4 ile yaptýðýmýz MATEM YÜRÜYÜÞÜ, arkasýndan civarýnda esnafýmýzýn katýlýmý ile kamuoyunda (özellikle uluslararsý kamuoyunda) büyük yanký uyandýran KEPENK KAPATMA EYLEMÝ bunun birer örneklerini oluþturuyor. Bir yandan GÖÇMEN VE ETNÝK AZINLIKLAR POLÝTÝKASI YOLUNDAKÝ ÇALIÞMALARIMIZI SÜRDÜRÜRKEN, diðer yandan da BETB bünyesinde geliþtirdiðimiz PROJE çerçevesinde çalýþan KENAN KOLAT, Dr. MEHMET ÖZATA ve fahri olarak danýþmanlýk yapan MERÝH APAKBEY arkadaþlarýmýzýn katkýlarý ile çok yönlü SOSYAL VE DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ sunduk ve sunuyoruz. 2. YABANCI DÜÞMANLIÐI VE IRKÇILIÐA KARÞI ÇALIÞMALAR Bu dönemde yabancý düþmanlýðý ve ýrkçýlýða karþý yaptýðýmýz eylemlerin en önemlisini SOLÝNGEN vahþeti ardýndan, olayýn duyulmasýndan hemen sonra düzenlenen ve ayný günün akþamý gerçekleþtirilen MATEM YÜRÜYÜÞÜ oldu. BETB'nin Yönetim Kurulu, Çalýþanlarý ve aktif üyelerinin ivedi durum deðerlendirmesi yaparak aldýklarý karar sonucu Berlin'de ulaþýlabilen tüm Türkiye kökenli, Alman ve diðer azýnlýk örgüt ve kiþilere haber verilerek bir ZÝNCÝRLEME TELEFON AKSÝYONU gerçekleþtirildi. Çok hýzlý ve yoðun bir çalýþmanýn sonucu olarak Breitscheidtplatz'da (Yýkýk Kilisenin önünde) yapýlan yürüyüþe 'nin üzerinde katýlým oldu. Katýlýmcýlarýn olgun davranýþlarý sayesinde baþarýlý geçen bu yürüyüþle BETB gerektiðinde çok kýsa bir zamanda kitleleri harekete geçirebileceðini göstermiþ oldu. Bu eylem kararýnýn alýnmasýndan hemen sonra bize telefon eden TÜRK CEMAATÝ YÖNETÝCÝLERÝNÝN yürüyüþe katýlma isteklerini olumlu karþýlayan Cemaat yöneticilerinden Sabri ADAK ile birlikte BETB Sözcüleri TD-1 ve ATT Kablo televizyonlarý aracýlýðý ile toplumumuzu bu yürüyüþe katýlmaya davet etti. Ayrýca Alman ve Türk yayýn kurumlarýna gönderdiðimiz BASIN DUYURULARI ile Berlinlileri MATEM YÜRÜYÜÞÜNE katýlmaya davet ettik. Ayný gün Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ve Hannover Türk Toplumu ile birlikte Alman ve Türk basýn ve kamuoyuna birer Basýn Açýklamasý göndererek olayý protesto ettiðimizi bildirdik. Bu çalýþma döneminde özellikle Alman ve uluslararasý kamuoyunda en çok yanký uyandýran eylem KEPENK KAPAMA EYLEMÝ oldu. Yeni kurulan örgütümüz OTELCÝLER RESTORANTÇILAR VE BÜFECÝLER BÝRLÝÐÝ (THG) ile birlikte gerçekleþtirdiðimiz bu eyleme, üye derneklerimizden BERLÝN TÜRK SEYAHAT ACENTACILARI BÝRLÝÐÝ (BETÜSAB) ve TÜRK ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ (VTU) destekledi ve katkýda bulundu. Ýktisat Senatörü ve BETB sözcüsünün birer konuþma yaptýklarý Oraniýenstr, Adalbertstr.'nin kesiþtiði kavþakta 20'nin üzerinde uluslararasý, Alman ve Türk televizyonlarý bu eylemi görüntüledi ve 40'ýn üzerinde gazeteci eylemi izledi civarýnda esnaf, dükkan, büfe sahibinin katýldýðý bu eylem göçmenlerin tarihinde Berlin'deki en önemli eylemlerden birini oluþturdu. Bu eylemlerin dýþýnda BETB, üyemiz olan BTBTM ve SGD'nin Teknik Üniversite'de düzenlediði "GENÇLER POLÝTÝKACILARA SORUYOR" adlý eylemi, Kreuzberg Belediye Baþkaný Peter STRIEDER'in Kreuzberg Belediyesi, Schöneberg Belediye Baþkaný Uwe SAAGER'in Schöneberg Belediyesi önünde düzenledikleri SOLÝNGEN olayýný kýnama MÝTÝNGLERÝNÝ ve BTBTM'nin TRAFÝÐÝ AKSATMA eylemini destekledi. Bu eylemlerle BETB'nin verdiði mesajlar, büyük ölçüde toplumumuz tarafýndan kabul görmüþ, bu tür eylemlerin gelecekte de yapýlmasý yolunda istekler iletilmiþtir. "GEMEINSAM FÜR AUSLAENDER" KAMPANYASI Hoyerswerda olaylarýna tepki olarak Berlin ve Brandenburg'da tüm toplumsal güçleri kapsayan bir birlik oluþtu. Bu birliðe üye kiþi ve kuruluþlar þunlardýr: Berlin Baþbakaný Diepgen, Brandenburg Baþbakaný Stolpe, Berlin Yabancýlar Görevlisi Barbara John, Brandenburg Yabancýlar Görevlisi Almuth Berger, Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, Caritas, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Yahudi Cemaati, Berlin Eyaleti Spor Birliði, Ýþadamlarý Birliði (Unternehmerverband), Alman Sendikalar Birliði (DGB), Alman Sözleþmeliler Sendikasý (DAG), DPWV (Der Paritaetischer ), Politik Göçmenler Konseyi (Flüchtlingsrat). Çeþitli kamuoyu çalýþmalarý yapan bu bileþim, Solingen olayýndan sonra BETB ve Türk Veliler Birliðini de gözlemci olarak arasýna aldý. 3. TÜRKÝYE ÝLE ÝLÝÞKÝLER Geçen dönemde olduðu gibi, bu dönemde de çalýþma alanlarýmýzýn en önemlilerinden birini burada olmaktan dolayý karþýlaþtýðýmýz sorunlarýn çözümü baðlamýnda Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yaptýðýmýz görüþmeler ve

5 5 çalýþmalar oluþturdu. Genel Kurulumuzda alýnan kararlar doðrultusunda Türkiye'de ÇÝFTE VATANDAÞLIÐIN YASAL BÝR HAK olarak saðlanmasý, gençlerin askerlik sorununun çözümü, Alman Yurttaþlýðýna geçmek için Türkiye Cumhuriyeti yurttaþlýðýndan çýkma ve sonra geri Türk Vatandaþlýðýna geçmenin kolaylaþtýrýlmasý ve iþlemlerin daha kýsa zamanda yapýlmasý, emekli yurttaþlarýmýzýn sorunlarýnýn çözümü, sorunlarýmýzla ilgilenecek bir YURTDIÞI BAKANLIÐININ kurulmasý gibi konularda çalýþmalar yaptýk. Bu konularla ilgili zamanýn Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erdal ÝNÖNÜ, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Mehmet MOÐULTAY, Turizm Bakaný Prof. Dr. Abdulkadir ATEÞ, Dýþiþleri Bakaný Hikmet ÇETÝN, Devlet Bakaný ve Hükümet Sözcüsü Yýldýrým AKTUNA ve Berlin gezisi sýrasýnda Baþbakan Prof. Dr. Tansu ÇÝLLER ile görüþtük. Tüm bu görüþmelerde alanlarýna göre sorunlarýmýzý dile getirdik. Ayrýca Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürü Özgen GÖKALP ve Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile ayný yönde görüþmeler ve yazýþmalar yaptýk. Zamanýn Milli Savunma Bakaný ve þimdiki Milli Eðitim Bakaný Nevzat AYAZ ile kardeþ örgütümüz Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ve BETB'nin ortak giriþimlerinin de katkýsýyla tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile gençlerin askerlik sorunu aþaðýdaki þekilde çözüme baðlandý: "Madde 5: Yurtdýþýnda doðmak ve ikamet etmek veya kanuni rüþt yaþýndan önce ikamet amacýyla yabancý bir ülkeye gitmek suretiyle bulunduðu ülke vatandaþlýðýný 38 yaþýný tamamladýklarý yýlýn sonuna kadar kazananlardan, tabiiyetinde bulunduklarý yabancý ülkede askerlik yaptýklarýný belgeleyenler, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiþ sayýlýrlar. Bulunduklarý ülke mevzuatý gereði ihtiyaç fazlasý olduklarý veya inançlarý nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden sivil kurum ve kuruluþlarda hizmet yapmak suretiyle askerlik hizmetini tamamlayanlar da bu durumlarýný belgelemek kaydýyla askerlik yükümlülüðünü yerine getirmiþ sayýlýrlar." Bu yönetmeliðin istediðimiz yönde çýkmasýnda büyük destek ve katkýlarý olan BONN Büyükelçisi Dr. Onur ÖYMEN'e, BERLÝN Baþkonsolosu Nuri YILDIRIM'a ve MÜNSTER Baþkonsolosu Duray POLAT'a ve Milli Savunma Bakaný baþta olmak üzere konu ile ilgili tüm Bakanlýk yetkililerine teþekkür ediyoruz. Ayrýca, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Alman yetkilileri ile görüþmeden önce BETB temsilcileri ve Berlin'deki diðer örgütlerin temsilcilerinin konu ile ilgili görüþlerini almalarý Berlin Baþkonsolosumuz Nuri YILDIRIM ve diðer yetkililerin özverili çabalarýyla gerçekleþmiþtir. Bu baðlamda Berlin Baþkonsolosu Nuri YILDIRIM baþta olmak üzere yardýmcýsý Oya ÝNKAYA'ya, Konsolos Mehmet ÇINAR'a ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Ataþesi Gül SONAER'E ve diðer ateþelerimize teþekkür ediyoruz. Bu dönemde BETB, geçmiþ dönemde baþlattýðý iliþkilerini daha da geliþtirerek Türkiye'ye yönelik sorunlarýmýzýn bir bölümünü çözmede baþarýlý olabildi. Özellikle çifte vatandaþlýðýn Türkiye'de yasal bir hak olarak tanýnmasý yolundaki çalýþmalarýn ve diðer sorunlarýn çözümü için çabalarýn gelecek yýllarda da sürdürülmesi gerekiyor. Berlin'deki konsolosluk hizmetlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve yurttaþlarýmýza hizmetlerin daha iyi götürülmesi yolunda Baþkonsolos Nuri YILDIRIM'la sürdürdüðümüz görüþmeler gelecekte de sürecektir. 4. ÖRGÜTLENME ÇALIÞMALARI Yönetim Kurulu, örgüt yerimizde çalýþan arkadaþlarýmýz ve çalýþmalarýmýza katkýda bulunan etkin arkadaþlarýmýzýn uðraþýlarý sonucu bu dönem 4 yeni örgüt BETB'ye üye olmak için baþvurmuþtur. EM-DER ve THG'nin üyeliði Temsilciler Kurulunda onaylanmýþ, Karadeniz Kültür Derneði ve TÜHABÝLÝM'in üyelik baþvurularý Yönetim Kurulumuzca oybirliði ile olumlu görülerek Genel Kurulumuzun onayýna sunulmuþtur. Bu baþvurular onaylandýðý taktirde üye örgüt sayýsý 20'ye yükselecektir. Bu kazanýmlar somut ortak çalýþmalar ve destekler sayesinde olmuþtur. EM-DER'in kuruluþundan bu yana her türlü yazýþmalarýnda ve Sosyal Ýþler Senatörlüðüne verilen projenin hazýrlanmasýnda ve olumlu yanýtýn alýnmasýnda somut katkýlarýmýz olmuþtur. Ayný þekilde OTELCÝLER LOKANTACILAR VE BÜFECÝLER BÝRLÝÐÝ'nin kuruluþ çalýþmalarýnda ve dernekleþmesinde ayný destek verilmiþ. Solingen olayýndan sonra yapýlan DÜKKAN KAPATMA EYLEMÝ birlikte planlanmýþ ve BETÜSAB ve diðer Ýþveren Dernekleri ile ortak bir þekilde uygulamaya sokulmuþtur. KARADENÝZ KÜLTÜR DERNEÐÝ dernekleþme aþamasýnda tüzük hazýrlanmasý ve diðer iþler konusunda bizden destek istemiþ ve onlarýn üyelikleri de bu geliþmeler ve görüþmelerden sonra gerçekleþmiþtir. TÜHABÝLÝM yöneticileri ile yapýlan görüþmeden sonra Baþkan Ali Altun, BETB'nin düzenlediði SEMÝNER'e katýlmýþtýr. Daha sonra yapýlan görüþmeler sonucunda BETB üyeliðine baþvurmuþtur.

6 6 Bunun yanýnda DÝTÝB (Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði) ile iki kez görüþülmüþ, somut konularda ortak çalýþmalar yapýlabileceði þeklinde görüþ birliðine varýlmýþtýr. MOSAÝK GENÇLÝK KÜLTÜR KATI ile yapýlan görüþmede, bu gençlik kuruluþunun BETB'ye üyeliði gündeme getirilmiþtir. BETB, Berlin ve Brandenburg'da örgütsel tabanýný geliþtirmenin yanýnda Almanya ve Avrupa düzeyinde de bazý çalýþmalarýný sürdürdü. Türkiye Göçmenler Birliði Hamburg ile birlikte birçok konuda ortak hareket ettik. Örneðin Solingen olayýna karþý ortak bildiri yayýnladýk. Buna Hannover Türk Toplumu da katýldý. Ortak giriþimler ve iliþkiler sonucunda Bremen, Essen, Frankfurt ve çevresinde ve Schleswig-Holstein Eyaletinde ayný amaçlarý benimseyen örgütler oluþtu. Hamburg Göçmenler Birliði ile Türkiye'ye yönelik çalýþmalarýn birçoðunda da ortak hareket ettik yýlýnda diðer önemli bir geliþme, BETB'nin Avrupa Birliði (AB) GÖÇMENLER FORUMUNA üye olarak kabul edilmesidir. Avrupa Topluluðu düzeyinde göçmen ve azýnlýk kuruluþlarýný AB KOMÝSYONU desteði ile bir araya getiren FORUM'da BETB ülke çapýnda olmadýðý halde üye kabul edilen tek kuruluþtur. Böylece BETB, hem bilgi kaynaklarýna daha yakýn olmak, hem de Avrupa çapýnda iliþki kurarak etkin olmak olanaðýna kavuþmuþ bulunmaktadýr. Ayrýca BETB Berlin'de diðer etnik gruplarýdan örgütlerle bir araya gelerek IGIFA'nýn (Interessengemeinschaft der Immigranten-, Flüchtlings- und Auslaendervereine) kurulmasýna katkýda bulundu. IGIFA bünyesindeki çalýþmalarýmýz sürmektedir. BERLÝN TÜRK CEMAATÝ (TGB) ÝLE ÝLÝÞKÝLER Berlin'deki Türk toplumunun tek bir çatý örgütü tarafýndan temsil edilmesi büyük önem taþýmaktadýr. BETB 1992 Genel Kurulu da bu doðrultuda bir karar almýþtý. Ancak 1992 yýlýnda BETB ile TGB arasýnda bir iþbirliði ortamý saðlanamadý. BETB'nin buna yönelik deðiþik giriþimleri yanýtsýz kaldý. Solingen olayýndan sonra BETB gösteri yürüyüþünün hazýrlýklarýný yaparken TGB'den gelen bir telefon üzerine kendilerini de bu hazýrlýklar içine aldýk. Bu arada Berlin Senatosu'nun bir projesi iki kuruluþun bir araya gelmesini zorunlu kýldý. Senato, Temmuz ayýnda Doðu Berlin'de bir "Türk Merkezi' için BETB ve TGB'ye yýlda toplam ,- DM verilmesini kararlaþtýrdý. Bu proje çerçevesinde iki kuruluþun bir araya gelmesi de çok zor oldu. BETB'nin tüm olumlu yaklaþým ve önerilerine TGB uzun süre yanaþmadý. Ancak yapýlan birçok görüþmeler sonunda TGB bu projeyi BETB ile birlikte yapmayý kabul etti. Bundan sonraki aþamada iki kuruluþ ve Berlin Yabancýlar Görevlisi arasýnda üçlü bir anlaþma yapýlacak, ayrýca BETB ve TGB projenin iç iþleyiþi konusunda bir çalýþma yönetmeliði düzenleyecekler. Bu çalýþmalar baðlamýnda olumlu bir süreç baþlatýlabilir. BETB, bu konuda üstüne düþeni bundan sonra da yapacaktýr. 5. GENÇLÝK VE EÐÝTÝM BETB'nin bu yýl aðýrlýklý olarak çalýþtýðý alanlardan biri, Türkiye kökenli gençlerin sorunlarýný saptamak ve bunlara çözüm getirmek olmuþtur. Ýki Almanya'nýn birleþmesiyle, Berlin iþ piyasasýnda rekabet daha çok artmýþ, buna baðlý olarak da Türkiye kökenli gençlerin iþ ve meslek eðitim yeri bulma þansý oldukça azalmýþtýr. Bilindiði gibi, Türk gençlerinin baþarý oraný, Almanlara göre çok daha düþüktür. Bunun nedenini tek bir etkenle açýklamak güçtür. Türkiye kökenli gençlik, gelecekte Avrupa ve Almanya'da Türkiye kökenli göçmen toplumun çekirdeðini oluþturacak ve onu temsil edecektir. Bunun için onlarýn iyi eðitim alabilmeleri, nitelikli ve saygýn meslek alanlarýna girebilmeleri, temsil ettiði ve edeceði toplumun geleceði açýsýndan yaþamsal önem taþýmaktadýr. Bu düþünceden yola çýkarak, BETB 1993 yýlý sonbaharýndan beri meslek eðitimi yapmak isteyen ve çýraklýk yeri arayan Türkiye kökenli gençlere bir seminer düzenlemektedir. "Bewerbungstraining" olarak adlandýrýlan bu hizmetle gençlere iki toplantý çerçevesinde bir meslek yerine baþvuru teknikleri öðretilmektedir. Seminerler, Berlin'deki Deutsche Handelsbank'ýn Personel Þefi Bayan Sybille Uken tarafýndan BETB ile ortaklaþa gerçekleþtirilmektedir. Somut örneklere dayanarak verilen bu seminerler yoðun ilgi uyandýrdýðýndan çok baþarýlý geçmektedir. Bunun yaný sýra BETB, Alman politikacýlar ve yetkililerle yaptýðý görüþmelerde, Berlin'de okula giden Türkiye kökenli öðrencilerin sorunlarýna da özenli bir þekilde deðinmiþtir. Ýkidilli Eðitim Projesiyle ilgili, özellikler Berlin Türk Veliler Birliðinin giriþim ve görüþmelerine destek saðlayan BETB, eðitim verecek olan Avrupa okullarýnda Türkçenin de geniþ yer almasý için çaba harcarken, ayný þekilde, Türkiye kökenli gençlerin inançlarýna uygun din derslerinin ders programýna alýnmasýný da istemiþtir. BETB, bu isteklerini, özellikle SPD'nin eðitimden sorumlu milletvekili sayýn Ursula Leyk ile yaptýðý görüþmede önemle ve ayrýntýlarýyla dile getirmiþtir.

7 7 Önümüzdeki çalýþma dönemlerinde de BETB aðýrlýklý olarak gençlik ve eðitim sorunlarýna eðilecek ve gençlerin göçmenlik konumlarýndan doðan sorunlarýn yetkililer tarafýndan ele alýnarak kaldýrýlmasý için çaba gösterecektir.

8 6. MEDYA POLÝTÝKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ÇALIÞMALAR 8 Berlin ve Brandenburg'taki Türk azýnlýðýn iletiþim araçlarýndan hangi ölçüde yararlanabileceði sorunu 1993'te sýk sýk gündeme geldi: SFB radyosunun yabancý dildeki yayýnlarý ve Kablo Televizyonundaki Türkçe kanallar. Anýmsanacaðý üzere, SFB/WDR/HR'nin yabancý dildeki radyo yayýnlarý UKW'den Orta Dalgaya alýndýðýndan beri dinlenemez bir duruma gelmiþti. BETB, daha baþýndan beri buna karþý çýkmýþtý. Bu süre içinde BETB bir UKW frekansýnýn tümü ile "Çokkültürlü Kanal" haline dönüþmesini savunmuþtu yýlýnda bu konuda deðiþik faaliyetlerde bulunduk. Konuya iliþkin basýn açýklamalarýnýn yaný sýra, Berlin Parlamentosu Medya Komisyonunun toplantýlarýna katýldýk ve görüþlerimizi ilettik. SFB Denetim Kurulunun çaðrýsý üzerine, bu kurumun Program Yapýmcýlarý ve Denetim Kurulu üyeleri ile görüþüp istemlerimizi sunduk Eylül'ünde SFB Denetim Kurulu oybirliði ile kararlaþtýrdýðý tasarý (UKW de 24 saat yayýn yapan çokkültürlü, Almanca ve diðer azýnlýklarýn dillerinde bir radyo dalgasý) kuþkusuz BETB'nin yoðun çabalarýnýn bir ürünüdür. 1994'te bu kararýn yaþama geçirilmesi için gerekli faaliyetleri göstermek gerekecektir. Berlin kablo televizyonundaki sýkýþýklýktan dolayý Berlin-Brandenburg Medya Kurumu mevcut iki Türkçe kanalý (TRT-INT ve TD-1) bir kanala indirmeyi planlamýþtý. BETB'nin yoðun faaliyetleri (Medya Kurumu önünde miting, protesto mektubu vb.) bu kararýn alýnmasýný önledi. 7. SUNULAN HÝZMETLER BETB olarak yeni yerimize taþýndýktan sonra, haftada iki gün vatandaþlarýmýza yönelik Danýþma Hizmetimiz baþlatýlmýþtýr. Þu anda Pazartesi günleri saat ve Çarþamba günleri arasýnda Alman Vatandaþlýðýna Geçiþ, Türk Vatandaþlýk Hukuku, Türk Miras ve Tapu Hukuku, Almanya ve Türkiye'de Askerlik, Vize Hukuku, Almanya'da Oturma ve Çalýþma Ýzni, Emeklilik ve buna baðlý Saðlýk Hizmetleriyle ilgili konularda danýþma hizmeti çalýþan arkadaþlarýmýz ve fahri olarak da Merih Apakbey tarafýndan ücretsiz olarak sunulmaktadýr. Özellikle vatandaþlýkla ilgili olarak 15 Temmuz 1993'de Berlin'deki uygulama yönetmeliðinde yapýlan deðiþiklik vatandaþlarýmýzý maðdur duruma düþürmüþtür. Bu nedenle, gerek Türk Baþkonsolosluðu, gerekse T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Genel Müdürlüðü ile hemen iliþkiye geçip gerekli kolaylaþtýrýlýmalarýn yapýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu çerçevede 700'ün üzerinde vatandaþýmýza danýþmanlýk hizmeti ve somut yardým sunulmuþtur. Çifte Vatandaþlýkla ilgili olarak bilgi açýðýný kapatmak, vatandaþlarýmýzý doðru bilgilendirmek amacýyla "Adým Adým Alman Vatandaþlýðý" adlý kitapçýk bastýrýlmýþ ve bugün sizlere sunulmuþtur adet basýlan bu kitapçýk ücretsiz olarak vatandaþlarýmýza daðýtýlacaktýr. BETB, vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna büyük bir duyarlýlýkla eðilmiþ ve geçen süre içinde 1.300'den fazla vatandaþýmýza yukarýda anýlan konularda danýþmanlýk yapmýþtýr. BETB'nin konulara ciddi bir biçimde eðilmesi kamuoyundaki etkinliðini arttýrmýþtýr. "Bir Meslek Eðitim Yeri Bulmak Ýçin Nasýl Baþvuru Yapmalýyým" kounulu seminerlerimize yukarýda deðinildiði için burada yinelemek istemiyoruz. Ancak, yoðun ilgiden ötürü bu seminerlerimizi yaz dönemine kadar her ay düzenleyeceðiz. 8. GELECEÐE BAKIÞ BETB, 1991 Aralýk ayýnda kurulduktan sonra, 1992 yýlýnda kendini tanýmlama ve tanýtma faaliyetlerine aðýrlýk vermiþti yýlýný ise BETB'nin kendini kabul ettirme yýlý olarak tanýmlayabiliriz. Artýk gerek Türk, gerekse Alman kamuoyu, basýn ve kuruluþlar BETB'yi Berlin-Brandenburg Türk toplumunun yetkin ve ciddi bir temsilcisi olarak algýlamaktadýrlar. Etnik azýnlýklara yönelik konularda gerek politik kurumlar ve kuruluþlar, gerekse basýn, BETB'nin görüþlerine baþvurmaktadýr. En önemlisi ise, Türkiye kökenli Berlinliler soru ve sorunlarýný BETB'ye aktarmakta, destek ve yardým istemektedirler yýlýnda BETB politik faaliyetlerinin ve danýþma hizmetlerinin yaný sýra, vatandaþlara çeþitli konularda düzenlediði seminerlerle de hizmet verdi.

9 9 BETB'nin giderek Berlin Kamuoyunda kendini kabul ettirmesinin ana nedelerinden birisi - yetkinlik ve ciddiyetin yanýsýra - alýþýlmýþ dernek faaliyetinin aþýlýp bir "Toplum Temsilcisi" konumuna dönüþme sürecine girilmesidir. BETB bu konuda kuþkusuz daha yolun baþýndadýr, ancak faaliyetlerini bu temelde sürdürmektedir ve ileride de sürdürecektir. BETB, Almanya'da yaþayan "yabancýlarýn" artýk etnik azýnlýk konumuna dönüþtüklerini, Almanya'nýn bunu göz önüne alarak yasal ve yapýsal deðiþikliklere gitmesi gerektiðini savunmaktadýr. Bu yaklaþýmýmýz kuþkusuz kendi öz örgütlenmemize de yansýmak zorundadýr. Bu örgütlenmenin koþullarý ve kýstaslarý daha geliþme aþamasýndadýr. Klasik göç ülkelerindeki azýnlýklarýn örgütlenmeleri buna örnek olabilir, ancak bizler gerek Almanya'nýn kendi koþullarýný, gerekse deðiþik ülkelerdeki göç sürecini göz önüne alarak kendi konumumuza uygun yeni bir yapýlanmaya gitmek zorundayýz. Böyle bir örgütlenme çerçevesinde politik görüþ ve inançlarýn çoðulculuðu kadar, faaliyet alanlarý ve türleri de önem taþýmaktadýr. Güncel olan böyle bir "toplumsallaþma" sürecinin ve "toplumsallaþmanýn" kendisinin, yöntemlerini ve ilkelerini belirlemek, bu ilkelere yapýlanmak ve buna uygun çalýþmalar yapmaktýr. Böyle bir yapýlanma sürecinde BETB olarak iletiþim araçlarý, kurum ve kuruluþlarca sürekli iliþki içinde olmak zorundadýr. Belirli kitlesel hareketler bu faaliyetlere temel oluþturmak ve aðýrlýk kazandýrmak için gereklidir, ancak ana faaliyet biçimi olmamalýdýr. Belli bir süreç içinde Berlin-Brandenburg Türk toplumu için sosyal hizmetler üstlenmek önem kazanacaktýr. Kuruluþumuzun yapýsý oturdukça, ilkeleri ve yöntemleri yerleþtikçe sadece "Azýnlýklar Politikasý" için görüþ bildiren bir kuruluþ olmaktan çýkýp, diðer toplumsal geliþmelere de tavýr alabilen bir kuruluþ haline gelecektir. Ancak bu ilerideki hedefimizdir. TÜRKÝYE GÖÇMENLER BÝRLÝÐÝ BERLÝN-BRANDENBURG'un ÜYELERÝ Tüzel Kiþiler 1) Akarsu 2) Al-Birlik-Kooperatifi 3) Bahadýnlýlar Derneði 4) Psikososyal Çalýþmanlar Derneði (BPSF) 5) Emekli, Malulu ve Yaþlýlar Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (EM-DER ) 6) Halkevi Kültür Derneði 7) Anadolu Alevileri Kültür Merkezi 8) KSF Umutspor 9) SC Umutspor 10) SG Anadoluspor MG 11) Türkiyeliler Merkezi (TM) 12) Türk ve Alman Ýþadamlarý Birliði (TDK) 13) Türkiye Kadýnlar Birliði (BTKB) 14) Otel, Restaurant ve Büfeciler Birliði (THG) 15) Türk Bilim, Kültür ve Sosyal Çalýþma Derneði (TÜBÝKS) 16) Berlin Türk Bilim ve Teknolojý Merkezi (BTBTM) 17) Sosyal Demokrat Göçmeler Derneði (SGD) 18) Berlin Türk Seyahat Acentalarý Birliði (BETÜSAB) 19) Karadeniz Kültür Derneði 20) Bengi Türk Halk Bilimi Merkezi (TÜHABÝLÝM) ÖZEL KÝÞÝLER * Sendikacýlar * Diðer Özel kiþiler

10 BETB YÖNETÝM KURULUNUN ÇALIÞMALARI BETB Genel Kurulu Kablo TV yayýnlarýyla ilgili miting AL'in Çifte vatandaþlýkla ilgili toplantýsýna katýlma Parlamento Medya Komisyonu toplantýsýna katýlma KSF Umutspor Genel Kuruluna katýlma Basýn Toplantýsý: Çifte Vatandaþlýk Basýn Açýklamasý: SHP Genel Baþkaný Ýnönü'den Ýstemler Basýn Açýklamasý: Türk TV'leri Basýn Açýklamasý: SFB'nin Yabancý Dillerdeki Yayýnlarý Yönetim Kurulu Toplantýsý Parlamento Medya Komisyonu toplantýsýna katýlma Turizm Bakaný Abdülkadir Ateþ ile görüþme Yabancýlar Görevlisinin raporuyla ilgili görüþmeye katýlma IGIFA toplantýsý CDU Federal Parlamento Milletvekili Jochen Feilcke ile görüþme Konsoloslukta kokteyle katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý ve Barbara John'un BETB'yi ziyareti Basýn Açýklamasý: Þeker Bayramý IGIFA toplantýsý Ausländerbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: "Dönertown" Skandalý Bir An Önce Aydýnlatýlmalýdýr Yönetim Kurulu toplantýsý Çalýþma Ataþesi Gül Sonaer'i ziyaret Konsoloslukta kokteyle katýlma Basýn Açýklamasý: Vietnamlýlara Destek Çaðrýsý Barbara John'un bizde yaptýðý görüþme günü Basýn Açýklamasý: ZDF Programlarýnýn Kýsýtlanmasýna Karþý BTBTM Genel Kuruluna katýlma Kasaplarýn sorunlarýyla ilgili toplantý Danimarkalý sosyal çalýþmanlarýn BETB'yi ziyareti DPW toplantýsýna katýlma IGIFA toplantýsý Yönetim Kurulu toplantýsý Konsolosluktaki toplantýya katýlma Özel gündemli Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: Marzahn'daki Irkçý Saldýrý Otelciler ve Restorantçýlar Birliðinin kuruluþ toplantýsýna katýlma IGIFA toplantýsý Askerlik Þubesi Baþkanýyla toplantý Ausländerbeirat Prenzlauer Berg'in toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý ve EM-DER'in BETB'yi ziyareti Basýn Açýklamasý: Sosyal Yardým Haksýzlýðý

11 Ausländerbeirat Kreuzberg''in toplantýsýna katýlma Çalýþma Ataþesi ile toplantý Yabancýlar Yasasýyla ilgili toplantýya katýlma Basýn Açýklamasý: Ýkidilli Eðitim DPW toplantýsýna katýlma Parlamento Okul Ýþleri Komisyonu toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý Basýn Açýklamasý: Ýzinle Ýlgili Bilgiler Basýn Açýklamasý: Çifte Vatandaþlýk Ausländerbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Basýn Açýklamasý: Çifte Vatandaþlýkla Ýlgili Geliþmeler FU'dan bilim insanlarýyla görüþme Basýn Açýklamasý: Kurban Bayramý TU'da sonbaharda yapýlacak seminer için görüþme Grüner Punkt ile ilgili görüþme Basýn Açýklamasý: Solingen Olaylarýný Protesto Ýçin Yürüyüþe Çaðrý THG'nin üye toplantýsýna katýlma Yönetim Kurulu toplantýsý DGB Yuvarlak Masa toplantýsýna katýlma Ausländerbeirat Charlottenburg IGIFA Basýn toplantýsý Basýn Açýklamasý: Kohl'un Açýklamalarý Yönetim Kurulu toplantýsý Kreuzberg Belediye Baþkaný Strieder'in BETB'yi ziyareti DGB ile ortak Basýn Toplantýsý: Irkçý Terör Basýn Toplantýsý: Kepenk Kapatma Eylemi Basýn Açýklamasý: Kepenk Kapatma Eylemi Kepenk Kapatma eylemi Konsoloslukta kokteyle katýlma DPW toplantýsýna katýlma FDP Yabancýlar Komisyonu ile görüþme Basýn Açýklamasý: Kohl'un Olumsuz Açýklamalarýna Tepki Diepgen'in Müsteþarý Volker Kähne ile görüþme Temsilciler Kurulu toplantýsý Auslaenderbeirat Wedding'in toplantýsýna katýlma Belediye Baþkan Yardýmcýsý Dr. Christine Bergmann ile görüþme Yönetim Kurulu toplantýsý Ekonomi Senatörü Norbert Meisner ile görüþme Belediye Baþkanlarý Yabancýlar Komisyonu toplantýsýna katýlma Bonn'da Federal Hükümet Yabancýlar Görevlisinin toplantýsýna katýlma Basýn Açýklamasý: Tazminat Yasasý Yeterli Deðil Basýn Açýklamasý: Açlýk Grevine Katýlanlara Destek Basýn Açýklamasý: Politikacýlarla Yapýlan Görüþmeler Basýn Açýklamasý: Artan Irkçý Terör CDU Yabancýlar Politikasý sözcüsü Roland Gewalt ile görüþme Basýn Açýklamasý: Irkçý Partilerin Seçim Ýlanlarý Amerika'dan gazetecilerle görüþme Basýn Toplantýsý: Türk Kablo TV'leri

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

19 yýllýk rüya gerçek oluyor

19 yýllýk rüya gerçek oluyor Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda

Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Sanayiciler uluslararasý pazarlarda Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, yeni eðitim-öðretim sezonuna hazýr. Özejder SBL tamam * HABERÝ 10 DA Ticaret ve Sanayi Odasý, Ekonomi Bakanlýðý'nýn KOBÝ Ýþbirliði ve

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü

TTB Merkez Konseyi Saðlýk Bakaný ile görüþtü dýþarýdan göz... 1 Haziran 2009 Sayý: 165...Sanatýn birçok alaný týp konularýndan beslendi, beslenmeye de devam ediyor. Özellikle sinemacýlar bazý rahatsýzlýklarý konu alarak hem güzel filmler çekiyorlar,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı