Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce Makine Hakkõnda bölümündeki Güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak genellikle yerel kanunlarca yasaklanmõştõr: Banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü dokümanlarõ. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün dokümanlarõ içermez. Listenin eksiksizliği veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi dokümanlarõn çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. Notlar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Bazõ işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bulunduğunuz ülkeye göre, belli üniteler isteğe bağlõ olabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Prosedürlerin kontrollerinin, ayarlamalarõnõn veya performanslarõnõn bu kullanma kõlavuzunda belirlenenlerin dõşõnda yapõlmasõ, tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya sebep olabilir. Notlar: Makinelerin model isimleri aşağõdaki sayfalarda belirtilmemektedir. Bu el kitabõnõ kullanmadan önce makinenizin tipini kontrol edin. (Detaylar için bkz. Makine Hakkõnda.) Tip 1: 60 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Tip : 70 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Tip 3: 80 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Belirli tipler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bu el kitabõndaki iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzu Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kõlavuzlara başvurun. Önemli Kullanma kõlavuzuna göre kõlavuzun üzerinde bulunduğu ortam değişir. Kullanma kõlavuzun basõlmõş veya elektronik versiyonlarõ aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Bulunduğunuz ülkeye göre html olarak kullanma kõlavuzlarõ da bulunabilir. Bu kullanma kõlavuzlarõnõ görmek için bir Web tarayõcõsõ kurmanõz gerekir. Makine Hakkõnda Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu el kitabõ, makinenin işlevlerini tanõtmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Sorun Giderme Sõk rastlanan sorunlarõn çözülmesi için bir rehber sunar ve kâğõdõn, baskõ kartuşlarõnõn ve diğer sarf malzemelerinin nasõl değiştirileceğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Fotokopi ve Doküman Sunucusu işlevlerini ve operasyonlarõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Ağ Rehberi Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ, ayrõca beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar; bu nedenle, bu makinede bulunmayan işlevleri ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. Çalõştõrma sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. Genel Ayarlar Rehberi Kullanõcõ Araçlarõnõn ayarlarõnõ ve faks numaralarõnõn, e-posta adreslerinin ve kullanõcõ kodlarõnõn kaydõ gibi Adres Defteri prosedürlerini açõklar. Makinenin nasõl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Güvenlik Referansõ Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Bu kitap makinenin yetkisiz olarak kullanõmõnõ, verilerin değiştirilmelerini veya verilerin sõzdõrõlmalarõnõ engellemek için gerekli emniyet fonksiyonlarõnõ açõklar. Gelişmiş güvenlik için, başlangõçta aşağõdaki ayarlarõ yapmanõzõ öneriyoruz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemesini etkinleştirin. Web Image Monitor kullanarak kullanõcõ adõ ve parolasõnõ değiştirin. Detaylar için, Güvenlik Referansõ'na bakõn. Gelişmiş emniyet fonksiyonlarõnõ veya kullanõcõ veya yönetici yetkilendirmelerini ayarlarken bu kitabõ iyice okuduğunuzdan emin olun. PostScript 3 Eklentisi PostScript 3'ün nasõl ayarlanacağõnõ ve kullanõlacağõnõ açõklar. Unix Eklentileri UNIX Eklentileri için, lütfen Web sitemizi ziyaret edin veya yetkili bir satõcõya danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite için Kõlavuzlar DeskTopBinder Lite Kurulum Rehberi DeskTopBinder Giriş Rehberi Auto Document Link Rehberi Not Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. PostScript 3 Eklentisi ve Unix Eklentileri içerisinde tanõmlarõ yer alan işlevlerin ve ayarlarõn hepsi bu makinede mevcut olmayabilir. ii

5 Bu Makine ile Yapabilecekleriniz İşlevler, makine tipi ve seçeneklere bağlõ olarak farklõlõk göstermektedir. Referans p. İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler Dubleks Kopyalama Türleri 1 Taraflõ Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfaya Bkz. p.70 Dubleks. Taraflõ 1 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfaya Bkz. p.70 Dubleks. 1 Taraflõ 4 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY9J iii

6 1 Taraflõ 8 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. A Ön B Arka ANP00S 1 Taraflõ 16 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. A Ön B Arka GCSHVY5E Taraflõ Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY1E iv

7 Taraflõ 4 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVYE A Ön B Arka Taraflõ 8 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY6E A Ön B Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ 1 Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. v

8 Ön ve Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Karõşõk 1 & Taraflõ Bkz. p.90 Karõşõk 1 & Taraflõ. GCKONZ0J Bir Kitapçõk veya Dergi Oluşturulmasõ 1 Taraflõ 4 Sayfa Kitapçõk Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCBOOK0E vi

9 Sağa aç GCBOOK1E Taraflõ Sayfa Kitapçõk Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç Sağa aç GCAH010E GCAH00E 1 Taraflõ Dergi Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCBOOK3E vii

10 Sağa aç GCBOOK4E Taraflõ Dergi Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCAH030E Sağa aç GCAH040E viii

11 Birden Fazla Sayfanõn Tek Sayfada Birleştirilmesi Bkz. p.74 Tek Taraflõ Birleştir. 1 Taraflõ Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY7E 1 Taraflõ 4 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY8J 1 Taraflõ 8 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY3J ix

12 Taraflõ 1 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfaya GCSHVYOJ Taraflõ Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVYBJ Taraflõ 4 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY4J x

13 Kitaplar gibi Orijinallerin Kopyalanmasõ Ciltli Orijinaller 1 Taraflõ Sayfa Bkz. p.81 Seri Kopyalar. CPB0100 Ciltli Orijinaller Taraflõ 1 Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Ön ve Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. xi

14 Taraflõ Sayfalarõn 1 Taraflõ Sayfalara Kopyalanmasõ Bkz. p.81 Seri Kopyalar. Taraflõ 1 Sayfayõ 1 Taraflõ Sayfaya CPB000 xii

15 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...i Bu Makine ile Yapabilecekleriniz...iii Dubleks Kopyalama Türleri... iii Bir Kitapçõk veya Dergi Oluşturulmasõ... vi Birden Fazla Sayfanõn Tek Sayfada Birleştirilmesi... ix Kitaplar gibi Orijinallerin Kopyalanmasõ... xi Taraflõ Sayfalarõn 1 Taraflõ Sayfalara Kopyalanmasõ... xii Bu El Kitabõ Nasõl Okunur...1 Semboller...1 İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler... Görüntü Paneli...3 Basitleştirilmiş Ekran...4 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Fotokopi ve Doküman Sunucusu Özellikleri) Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller...9 Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ...9 Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için önerilmeyen orijinaller...10 Otomatik Kâğõt Seçimi'nin Algõlayabileceği Boyutlar...11 Algõlanmasõ güç boyutlar...1 Eksik Görüntü Alanõ...13 Orijinallerin Yerleştirilmesi...14 Orijinal Yönlendirme...14 Orijinalleri Şaryo Camõna Yerleştirme...16 Orijinalleri Otomatik Doküman Besleyicisine Yerleştirme...17 Yõğõn Modu...19 SADF Modu...0 Karõşõk Boyutlar Modu...1 Orijinal Boyutu... Normal boyutlar... Özel boyutlar...3. Kopyalama Temel İşlem...5 Kopyalamanõn Durdurulmasõ...6 Kalan Orijinal Uyarõsõ...7 Yüzü Yukarõda Kopyala...7 Ayraçlõ Kağõda Kopyalama...9 Otomatik Başlatma...31 Job Preset...31 İş Listesi...3 İş Listesi Ekranõ...3 Yazdõrma Sõrasõndaki İşlerin Kontrol Edilmesi...33 İşlerin Sõrasõnõn Değiştirilmesi...34 Yazdõrma İşlerinin Durdurulmasõ...35 İşlerin Silinmesi...35 İş Geçmişinin Kontrol Edilmesi...36 xiii

16 xiv Bypass Tepsisinden Kopyalama...37 Normal Boyutta Kâğõda Kopyalama Yaparken...39 Özel Boyutlu Kâğõda Kopyalama...40 OHP Şeffafa Kopyalama Yaparken...41 Kalõn Kâğõda Kopyalarken...4 Fotokopi İşlevleri...43 Fotokopi Görüntü Yoğunluğunun Ayarlanmasõ...43 Otomatik görüntü yoğunluğu...43 Manuel görüntü yoğunluğu...44 Birleştirilmiş otomatik ve manuel görüntü yoğunluğu...44 Orijinal Türü Ayarõnõn Seçilmesi...45 Kopya Kâğõdõnõn Seçilmesi...46 Otomatik Kâğõt Seçimi...47 Manuel Kağõt Seçimi...47 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme...48 Kenar Boşluğu Oluştur...50 Yakõnlaş...50 [o] ve [n] kullanarak oranõ seçmek...51 Rakam tuşlarõnõ kullanarak bir oran girmek Otomatik Küçültme/Büyütme...5 Boyut Büyütme...54 Doğrusal Büyütme (%)...55 Rakam tuşlarõnõ kullanarak bir oran girmek [o] ve [n] kullanarak oranõ seçmek...56 Doğrusal Boyut Büyütmesi (mm)...57 Harmanla...58 Örnek Kopya...60 Setlerin sayõsõnõn değiştirilmesi...61 İstifle...61 Zõmba...6 Delgeç...65 Z-katlama...67 Z-katlama destek tepsisini kullanmak...68 Z-katlama pozisyonlarõ ve Z-katlama kopyalarõ...69 Dubleks...70 Orijinaller ve kopyalama yönü...73 Tek Taraflõ Birleştir...74 İki Taraflõ Birleştirme...78 Seri Kopyalar...81 Kitapçõk/Dergi Kenar Tam Taşma...89 Karõşõk 1 & Taraflõ...90 Tarama Konumu...91 Kenar Boşluğu Ayarõ...93 Sil...94 Sõnõr silme (aynõ genişlik)...95 Sõnõr silme (farklõ genişlik)...96 Ortayõ Silme...97 Ortayõ/Sõnõrõ Silme (aynõ genişlik)...98 Ortayõ/Sõnõrõ Silme (farklõ genişlik)...99 İç Tarafõ Silme Dõş Tarafõ Silme Arka Plan Numaralandõrmasõ...10

17 Ön Ayarlõ Damga Damga pozisyonunun, boyutunun ve yoğunluğunun değiştirilmesi Kullanõcõ Damgasõ Kullanõcõ damga pozisyonunun değiştirilmesi Kullanõcõ damgasõnõn programlanmasõ Kullanõcõ damgasõnõn silinmesi Tarih Damgasõ...11 Tarih formatõnõn değiştirilmesi Tarih damga pozisyonunun değiştirilmesi Sayfa Numaralandõrmasõ Damga pozisyonunun değiştirilmesi İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç sayõsõnõn belirtilmesi ( P1,P..., -1-,--..., P.1,P..., 1,... ) İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç numarasõnõn belirtilmesi ( 1/5,/5 ) İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç numarasõnõn belirtilmesi ( 1/-1,1/- )...10 Damga Yazõsõ...11 Damga pozisyonunu değiştirir...1 Görüntü Tekrarõ...13 Çift Kopya...15 Ortalama...16 Pozitif/Negatif...18 Kapaklar...19 Ata Bölümler...13 Boş Ara Sayfalar Ara Sayfalar Doküman Sunucusunda Orijinallerin Depolanmasõ Programlar Bir Programõn Saklanmasõ Kaydedilen bir Programõn Değiştirilmesi Bir Programõn Silinmesi Bir Programõn Geri Çağrõlmasõ Başlangõç Ekranõnda Varsayõlan Ayarlarõ Bağlantõlõ Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama nedir? Nasõl Çalõşõr? Makine türleri ve opsiyonlarõ Kopyalamanõn Durdurulmasõ Başlamadan önce Bağlantõlõ Kopyalama Görüntü Paneli Alt Makinenin Görüntü Paneli Bağlantõlõ Kopyalamanõn kullanõlmasõ Kopya Çõktõsõnõn Sõrasõ Bağlantõlõ Kopyalama kullanõrken Otomatik Sõfõrlama Otomatik Kapama Bağlantõlõ Kopyalamadan Çõkmak Bağlõ Yazdõrmayõ Kullanarak Saklanan Dokümanlarõ Yazdõrmak Bağlantõlõ Kopyalamada Job Preset Ayarõnõn Kullanõlmasõ xv

18 Bağlantõlõ Kopyalama İş Akõşõ İki Makineden Biri Boş Olduğunda Boş makinenin ana makine olarak kullanõlmasõ (Bağlantõlõ Kopyalama) O anda kopyalama yapan makinenin ana makine olarak kullanõlmasõ (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Her İki Makine de Kullanõmda Olduğunda Her iki makine de aynõ sayõda orijinal kopyalarken (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Makinelerden biri daha fazla sayõda orijinal kopyalõyor (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Doküman Sunucusu Doküman Sunucusu ve Diğer İşlevler arasõndaki ilişki Doküman Sunucusu Ekranõ Basitleştirilmiş Ekran Ön İzleme Görüntüsü...16 Doküman Sunucusunun Kullanõlmasõ Verilerin Saklanmasõ Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine kaydedilen bir kullanõcõ adõnõ kullanõrken) Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine kayõtlõ olmayan bir kullanõcõ adõ kullanõrken) Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine herhangi bir isim kaydedilmemişken) Bir dosya adõnõn değiştirilmesi Bir parola konulmasõ veya parolanõn değiştirilmesi Saklanan Bir Dokümanõn Kullanõcõ Adõnõn, Dosya Adõnõn veya Parolasõnõn Değiştirilmesi Saklanan Bir Dokümanõn Ayrõntõlarõnõn Kontrol edilmesi Saklanan bir Dokümanõn Aranmasõ Dosya adõna göre arama yapmak Kullanõcõ adõna göre arama yapmak...17 Saklanan bir Dokümanõn Yazdõrõlmasõ Yazdõrmayõ durdururken Yazdõrma devam ederken yazdõrma kopyalarõnõn sayõsõnõn değiştirilmesi Örnek Yazdõrma İlk sayfanõn yazdõrõlmasõ Belirtilen bir sayfanõn yazdõrõlmasõ Belirtilen bir aralõğõn yazdõrõlmasõ Bir Dokümanõn Silinmesi Web Image Monitor ile Doküman Sunucusunda bir Dokümanõn Görüntülenmesi Saklanan Dokümanlarõn Bilgisayarõnõza İndirilmesi Ek İşlev Uyumluluğu Ek Bilgiler İNDEKS xvi

19 Bu El Kitabõ Nasõl Okunur Not Ürünün düzgün kullanõmõ için, öncelikle Makine Hakkõnda bölümünü okumuş olduğunuzdan emin olun. Fotokopi moduyla ilgili ek bilgi Ek Bilgiler bölümünde verilmiştir. Referans p.185 Ek Bilgiler Semboller Bu el kitabõ aşağõdaki sembolleri kullanõr: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar, Bu Makine Hakkõnda bölümünde, Güvenlik Bilgisi kõsmõnda bulunabilirler. Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya eşyalar hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar, Bu Makine Hakkõnda bölümünde, Güvenlik Bilgisi kõsmõnda bulunabilirler. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõt sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ sunar. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü ile ilgili talimatlarõ gösterir. Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. Konuyla ilgili ilave bilgileri nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde görüntülenen tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde görüntülenen tuşlarõn adlarõnõ gösterir. 1

20 İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler Belirli işlevler, özel makine konfigürasyonu ve fazladan seçenekler gerektirir, bunlar aşağõda yer almaktadõr. Ayraçlõ Kağõda kopyalama: Ayraçlõ kağõt tutacağõ İstif: 3000 Sayfa - 50 Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Zõmba: 3000 Sayfa - 50 Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Zõmba (Sõrt Dikişi): Kitapçõk sonlandõrõcõ Delgeç: 3000 Sayfa - 50 SayfaTel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Z-katlama: Kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa -100 Sayfa Zõmba Sonlandõrõcõ, Z-katlama birimli Bağlantõlõ Kopyalama: Copy Connector Not Kağõt kasetlerinden ayraçlõ kağõda kopyalama yaparken ayraçlõ kağõt tutacağõ gerekmektedir.

21 Görüntü Paneli Fonksiyon öğeleri, seçici tuşlar olarak işlev görmektedir. Hafifçe basarak bir öğeyi seçebilir veya belirtebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirttiğinizde, bu öğe şeklinde vurgulanõr. şeklinde gözüken tuşlar kullanõlamaz. Başlangõç kopyalama ekranõ TR BFC001S 1. Orijinal fonksiyon, Görüntü Yoğunluğu ve Özel Orijinal fonksiyon.. İşletim durumu ve mesajlarõ. 3. Sabit küçültme/büyültme oranlarõndan başka, üç adede kadar sõk kullanõlan küçültme/büyültme oranõ kaydedebilirsiniz. Bkz. Genel Ayarlar Rehberi. 4. Hafõzaya taranan oriijinallerin, ayarlanan kopyalarõn ve alõnan kopyalarõn sayõsõ. 5. Kõsayol tuşlarõnõn içeriklerini görüntüler. Bu tuşlara sõklõkla kullanõlan fonksiyonlarõ kaydedebilirsiniz. Bkz. Genel Ayarlar Rehberi. 6. Harmanlama, İstifleme, Zõmbalama ve Delgeç fonksiyonlarõnõ görüntüler. 7. Kullanõlabilir fonksiyonlarõ görüntüler. Menüsünü görüntülemek için bir fonksiyona basõnõz. Bir ataç işareti mevcut seçili fonksiyonu göstermektedir. 3

22 Basitleştirilmiş Ekran Bu bölüm basitleştirilmiş ekrana nasõl geçeceğinizi açõklamaktadõr. {Basitleştirilmiş Ekran} tuşuna bastõğõnõzda, ekran başlangõç görüntüsünden basitleştirilmiş ekrana geçiş yapar. Harfler ve tuşlar daha büyük boyutta görüntülenerek, işlemleri daha kolay kõlar. ANP04S Bir basitleştirilmiş ekran örneği TR ANP044S 1. [Tuş Rengi] Ekran kontrastõnõ artõrmak için basõn. Bu sadece basitleştirilmiş ekran için mevcuttur. Not Başlangõç ekranõna gönmek için, {Basitleştirilmiş Ekran} tuşuna bir kere daha basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş ekranda gözükmemektedir. 4

23 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Fotokopi ve Doküman Sunucusu Özellikleri) Bu bölüm, fotokopi başlangõç ekranõnda belirtilebilecek öğeleri açõklamaktadõr. Fotokopi başlangõç ekranõ, {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõlarak görüntülenebilir. Bu öğelerin nasõl ayarlanacağõyla ilgili detaylar için bkz. Genel Ayarlar Rehberi. Genel Özellikler Öğe Oto. Görüntü Yoğunluğu Önceliği Kopya Kalitesi Görüntü Yoğunluğu Dubleks Modunda Orijinal Yönü Dubleks Modunda Kopya Yönü Azami Kopya Miktarõ Otomatik Tepsi Değiştirme Kağõt Görüntüsü Orijinal Türü Görüntüsü Ton: Orijinal İçeride Kalõyor İş Sonu Çağrõsõ Bağlõ Kopyalama Tuş Görüntüsü Orijinal Sayaç Görüntüsünü Değiştir İşlevi Özelleştir: Fotokopi İşlevi Özelleştir: Doküman Sunucusunda Saklama İşlevi Özelleştir: Doküman Sunucusunu Yazdõrma Açõklama Makine açõldõğõnda, sõfõrlandõğõnda, veya modlar temizlendiğinde Otomatik Görüntü Yoğunluğu'nun Açõk veya Koyu olacağõnõ ayarlayabilirsiniz. Her orijinal tip için kopya kalitesi düzeyini ayarlayabilirsiniz. Her orijinal tip için görüntü kalitesi düzeyini ayarlayabilirsiniz. İki taraflõ kopya yaparken orijinal yönü ayarlayabilirsiniz. İki taraflõ kopya yaparken kopya yönünü ayarlayabilirsiniz. Maksimum kopya adedi, 1 ile 999 arasõnda ayarlanabilir. İki veya daha fazla tepsiye aynõ boyutta kağõt yüklerseniz, ilk tepside kağõt kalmadõğõnda makine otomatik olarak diğer tepsiye geçiş yapacaktõr (Otomatik Kağõt Seçimini Uygula ayarõ seçildiğinde) Bu fonksiyona Otomatik Tepsi Değiştirme adõ verilmektedir. Bu ayar, Otomatik Tepsi Değiştirme fonksiyonunun kullanõlõp kullanõlmayacağõnõ belirler. Başlangõç ekranõnda, kullanõlabilir kağõt kasetleri ile boyutlarõnõn görüntülenmesini seçebilirsiniz. Başlangõç ekranõnda, orijinal tiplerinin görüntülenmesini seçebilirsiniz. Eğer kopyalamadan sonra orijinalleri çõkartmayõ unutursanõz, bip sesi (tuş tonu) duyulacaktõr. Kopyalama tamamlandõğõnda bip sesinin çõkõp çõkmamasõnõ ayarlayabilirsiniz. Bağlantõlõ Kopyalama tuşunu görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz. Orijinal sayaç görüntüsünü seçebilirsiniz. Kopyalama Fonksiyon tuşlarõna en fazla altõ tane sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. Doküman Sunucusunda Saklama tuşlarõna en fazla altõ tane sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. Doküman Sunucusunu Yazdõrma tuşlarõna en fazla altõ adet sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. 5

24 Çoğaltma Oranõ Öğe Kõsayol K / B K / B Oranõ K / B Oranõ Önceliği Kenar Boşl. Oluşturma Oranõ Açõklama Sabit Küçültme/Büyültme oranõ dõşõnda üç adede kadar sõk kullanõlan Küçültme/Büyültme oranõ kaydedebilir ve bunlarõn başlangõç ekranõnda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer fotokopi ekranõnda [Küçült / Büyüt] üzerine basõlõrsa gözükecek büyültme ve küçültme oranlarõnõ belirleyebilirsiniz. [Küçült / Büyüt] seçiliyken oran önceliğini ayarlayabilirsiniz. Bir kõsa yol tuşu için Kenar Boşluğu Oluştur'u kaydederken bir Küçültme/Büyültme oranõ ayarlayabilirsiniz. Düzenle Öğe Ön Kenar Boşluğu: Sol / Sağ Arka Kenar Boşluğu: Sol / Sağ Ön Kenar Boşluğu: Üst / Alt Arka Kenar Boşluğu: Üst / Alt 1 Tar. Tar. Oto. Kenar Boşl.: Ü-Ü 1 Tar. Tar. Oto. Kenar Boşl.: Ü-A Sõnõr Genişliğini Silin Kombine olarak Orijinal Gölgesini Sil Orta Genişliği Sil Kombine olarak Ön Kapak Kopyasõ Kombine olarak Kopya Sõrasõ Yön: Kitapçõk, Dergi Birleşik olarak Atanan Sayfasõnda Kopya Görüntü Tekrarõ Ayõrma Hattõ Çift Kopya Ayõrma Hattõ Açõklama Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn ön tarafõnda sol ve sağ kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn arka tarafõnda sol ve sağ kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn ön tarafõnda üst ve alt kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda kopyalarõn arka tarafõnda üst ve alt kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. 1 taraflõdan taraflõya Dubleks modunda, arka tarafta kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar boşluğu, Arka Kenar Boşluğu: Sol / Sağ ile aynõ değere ayarlanõr. 1 taraflõdan taraflõya Dubleks modunda, arka tarafta kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Arka Kenar Boşluğu: Üst /Alt için ayarlanan değer kullanõlõr. Bu fonksiyonla, silinen sõnõr kenar boşluklarõnõn genişliğini belirleyebilirsiniz. Birleştir modunda, her bir orijinalin dört kenarõ etrafõnda 3 mm, 0,1" sõnõr kenar boşluğunu silip silmeyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Bu fonksiyonla, silinen merkez kenar boşluklarõnõn genişliğini belirleyebilirsiniz. Ön Kapak modunu seçtiğinizde, ön kapak kağõdõ üzerine bir birleştirilmiş kopya yapabilirsiniz. Birleştir modunda kopya sõrasõnõ Soldan Sağa veya Üstten Alta olarak ayarlayabilirsiniz. Kitapçõk veya Dergi modunu kullanõrken kopyalarõn yönünü seçebilirsiniz. Ata/Bölüm modunda eklenen ara sayfalar üzerinde bir birleştirilmiş kopya yapõp yapmamayõ belirleyebilirsiniz. Şunlar arasõndan Görüntü Tekrarõ fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri Şunlar arasõndan Çift Kopya fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri 6

25 Öğe Kombine olarak Ayõrma Hattõ Arka Kapağõ Kopyala Açõklama Şunlar arasõndan Birleştir fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri. Arka kapağõ kopyalarken, arka kapağõn dõşarda (dõş sayfada) veya içerde (iç sayfada) olmasõnõ belirleyebilirsiniz. Damga Öğe Arka Plan Numaralandõrmasõ Boyut Yoğunluk Ön Ayarlõ Damga Damga Dili Damga Önceliği Damga Biçimi Kullanõcõ Damgasõ Damgayõ Programla / Sil Damga Biçimi: 1 e 4 Tarih Damgasõ Biçim Yazõ tipi Boyut Superimpose Damga Ayarõ Sayfa Numaralandõrmasõ Damga Biçimi Yazõ tipi Boyut Dubleks Arka Sayfa Damgalama Konumu Kombine Sayfa Numaralandõrma Atanan Ara Sayfasõna Damga Damga Konumu:P1,P... Damga Konumu:1/5,/5... Açõklama Sayõlarõn boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sayõlarõn yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Damga modunda yazdõrõlan mesajõn dilini seçebilirsiniz. [Ön Ayarlõ Damga] üzerine basõldõğõnda damga tipi önceliğini seçebilirsiniz. Her bir damganõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. ( KOPYA, ACİL, ÖNCELİK, Bilginize., ÖNCÜL, Yalnõzca Dahili Kullanõm İçin, GİZLİ, TASLAK ). Bu tasarõmlarõ kullanõcõ damgalarõ olarak kaydedebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Her bir kayõtlõ 1 e 4 Kullanõcõ Damgasõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Tarih Damgalama modu için tarih formatõ seçebilirsiniz. Tarih Damgalama yazõ biçimini seçebilirsiniz. Tarih Damgalama boyutunu seçebilirsiniz. Tarih Damgasõnõn, görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Tarih Damgasõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. [Sayfa Numaralandõrmasõ] üzerine basõldõğõnda sayfa numarasõ formatõ önceliğini seçebilirsiniz. Sayfa Numaralandõrma modunda yazdõrõlan sayfa sayõsõnõ seçebilirsiniz. Sayfa Numaralandõrma modunda yazdõrõlan damganõn boyutunu ayarlayabilirsiniz. Dubleks modunda yazdõrõlan dubleks arka sayfa numarasõnõn pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Birleştir fonksiyonu ile Sayfa Numaralandõrma fonksiyonunu birlikte kullanõlõrken sayfa numaralandõrmasõnõ ayarlayabilirsiniz. [Kopyala] olarak ayarlõ Atama fonksiyonu ve Sayfa Numaralandõrmasõ birlikte kullanõlõrken, sayfa numarasõnõ ara sayfalara yazdõrmayõ seçebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. 7

26 Öğe Damga Konumu: Damga Konumu:P.1,P... Damga Konumu:1,... Damga Konumu:1-1,1-... Superimpose Giriş / Çõkõş Açõklama Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Sayfa numaralarõnõn görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Sayfa Numaralandõrmasõ İlk Sayfa yazdõrma dilini değiştirin Harfi Damga Yazõsõ Yazõ tipi Damga Yazõsõ yazõ biçimini seçebilirsiniz. Boyut Damga Yazõsõ boyutunu belirleyebilirsiniz. Superimpose Damga Yazõsõnõn görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Damga Ayarõ Her bir Damga Yazõsõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. Öğe Yõğõna Geçiş Yap SADF Oto. Sõfõrlamasõ Döndürerek Harmanla: Otomatik Kağõt Devamõ Cam Modunda Kopya Çõkarma Metodu Bypass Modunda Kopya Çõkarma Metodu Hafõza Dolu Oto. Taramaya Yeniden Başl. Antet Ayarõ Tel Zõmba Konumu Delgeç Tipi Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandõrma Türleri Açõklama [Özel Orijinal] üzerine bastõğõnõzda, Yõğõn modu veya SADF modunun görüntülenmesini seçebilirsiniz. SADF modunda, önceki orijinal beslendikten sonra belirli bir süre içinde bir orijinalin belirlenmesi gerekmektedir. Bu zamanõ 1 saniyelik artõşlarla 3 ile 99 saniye arasõnda ayarlayabilirsiniz. Döndürerek harmanlama sõrasõnda gerekli kağõt yönünün kaybolmasõ durumunda kopyalamaya devam edileceğini belirtebilirsiniz. Şaryo camõna yerleştirilmiş olan bir orijinali kopyalarken, kopyalarõn gönderileceği yolu belirleyebilirsiniz. Bypass modunda kopyalarken kopyalarõn gönderileceği yolu belirleyebilirsiniz. Orijinalleri kaydederken hafõza dolduğunda, makine öncelikle taranan orijinallerin kopyalarõnõ yapabilir ve daha sonra otomatik olarak kalan orijinalleri taramaya devam edebilir. Eğer bu fonksiyonda [Evet] seçimini yaparsanõz, makine görüntüyü doğru bir şekilde döndürür. Üst veya Alt zõmbadan öncelikli olarak hangisinin başlangõç ekranõnda gösterileceğini belirleyin. Hangi delgeç tipinin ( delik veya 3 delik) başlangõç ekranõnda gösterilme önceliği olacağõnõ belirleyin. Sonlandõrma Türleri için Basitleştirilmiş Ekran'da hangi tuşun yüksek öncelikli olarak görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Yönetici Araçlarõ Öğe Menü Korumasõ Açõklama Menü Korumasõnõ kullanarak, yetkisiz kullanõcõlarõn Kullanõcõ Araçlarõnõ değiştirmesini önleyebilirsiniz. 8

27 1. Orijinallerin Yerleştirilmesi Bu bölümde kullanabileceğiniz orijinal türleri ve orijinalleri nasõl yerleştireceğiniz anlatõlõr. Orijinaller Bu bölümde makineye yerleştirilebilir orijinal türleri, otomatik algõlanan kâğõt boyutlarõ ve eksik görüntü alanõ yer alõr. Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ Aşağõdakiler, ADF (Otomatik Doküman Besleyicisi) için önerilen kağõt boyutlarõ ve önerilmeyen orijinalleri tanõmlar: Metrik versiyon Orijinalin yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar - ADF Tek taraflõ orijinaller: A3L - B6 JIS (Japon Sanayi Standardõ)KL g/m ( kg) İki taraflõ orijinaller: A3L - B6 JISKL 5-18 g/m ( kg) İnç versiyonu Orijinalin yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ 11" 17" ye kadar - ADF Tek taraflõ orijinaller: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb. Çift taraflõ orijinaller: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb. Not ADF'ye yerleştirilebilecek maksimum orijinal sayõsõ 100 civarõndadõr (kağõt ağõrlõğõ 80 g/m, 0 lb.). Karõşõk Boyutlar modunda orijinaller için ağõrlõk aralõğõ: 5-81 g/m, (13,8-1,5 lb.). 9

28 Orijinallerin Yerleştirilmesi Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için önerilmeyen orijinaller 1 Aşağõdaki orijinal türlerinin ADF'ye yerleştirilmesi, kağõdõn sõkõşmasõna, açõk veya koyu çizgilere ya da orijinallerde hasara yol açabilir. Bunun yerine orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ bölümünde belirtilenler dõşõndaki orijinaller Zõmbalanmõş veya ataçlanmõş orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller Termal faks kâğõdõ, kuşe kâğõt, alüminyum folyo, karbon kâğõdõ veya iletken kâğõt gibi kaplamalõ orijinaller Delikli bölme çizgisi olan orijinaller Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Yarõ saydam kâğõt gibi yapõşkan orijinaller İnce, çok esnek orijinaller Kartpostal gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP Şeffaf veya yarõ saydam kâğõt gibi saydam orijinaller Mürekkebi veya daksili kurumamõş orijinaller. Not Kurşun kalem veya benzeri gereçle yazõlmõş orijinaller kirlenebilir. 10

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Kullanım Talimatları. Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Düşünceler Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri

Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri Kullanım Talimatları Kopyalama / Doküman Sunucusu Özellikleri 1 3 4 5 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantılı Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 3655 Çok İşlevli Yazıcı Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın. 3 4 5 Dokunmatik ekran Menüler

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrol Paneli 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO

Detaylı

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrol Paneli Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. 3 5 Mürekkep Erişim Kapağı Düğmesi Menüler 7 İş kontrolleri Dokunmatik

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e

Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu 604P18416-e Aygõtõnõzõn sahip olduğu tüm becerilerden yararlanarak ÜRETKENLİĞİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARTIN. Ürününüzle birlikte bir Eğitim ve Bilgi CD'si gönderilmiştir. Bu CD'de,

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopyalama Yapma Hizmetler Ana Sayfası İş Durumu Dokunmatik Ekran Başlat Tümünü Temizle Dur. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı bakacak şekilde

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak amacıyla elinizin altında bulundurun. İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda

Detaylı

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrol Paneli Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrol Paneli Kullanılabilen hizmetler yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında bkz. Kullanım Kılavuzu. ABC DEF Menüler GHI PQRS 7 JKL TUV 8

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopya Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlangıç Kopyalama Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver

Menüler. Yazdırmaya Ara Ver Xerox ConnectKey.0 Teknolojisi Kontrol Paneli Kullanabileceğiniz hizmetler yazıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hizmetler ve ayarlar hakkında ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlangıç Kopyalama Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Kombine İşlev İşlemleri Kullanıcı Araçları (Sistem Ayarları) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

Tarayıcı camını kullanarak kopyalama. 1 Orijinal belgeyi ön yüzü aşağıya bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin. MFP Lazer Hızlı Başvuru Kopyalama Hızlı kopya oluşturma 3 Yazıcı kontrol panelinde düğmesine basın. 4 Belgeyi tarayıcı camına yerleştirdiyseniz, ana ekrana geri dönmek için Finish the Job (İşi Bitir) öğesine

Detaylı

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hızlı Başvuru Kılavuzu LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hızlı Başvuru Kılavuzu Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma 1. Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın. 2. Ürünü seçin

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopya Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopya. Faks. Yazdırma. Tarama. Web Image Monitor. Kağıt ve Toner Ekleme. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopya Faks Yazdırma Tarama Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma

RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma RICOH Smart Device Connector Kullanıcılarına: Makineyi Yapılandırma İÇİNDEKİLER 1. Tüm Kullanıcılara Giriş...3 Kılavuz Hakkında Bilgi...3 Ticari Markalar...4 RICOH Smart Device Connector nedir?... 5 RICOH

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI551 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590439 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI551 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI551 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7

Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler LogiKal VERSİYON 7 Yenilikler Versiyon 7 Sayfa 1 İÇERİK YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ...4 ANA MENÜ...4 PROJE YÖNETİCİSİ...5 PROJE MERKEZİ...6 PROJE GİRİŞİ...7 PROJE YÖNETİCİSİ...8 MENÜ İŞLEVİ YAPILANDIRMASI...8

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Güvenli ve doğru kullanım

Detaylı

Önsöz 1. Manuals for This Machine

Önsöz 1. Manuals for This Machine Önsöz 1. Manuals for This Machine Makine ile yapmak istediğiniz işlemlerle ilgili olan kılavuzlara başvurun. About This Machine Makineyi kullanmadan önce bu kılavuzdaki Güvenlik Bilgilerini mutlaka okuyun.

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli

Kaset 5 (İsteğe Bağlı) Kaset 6 (Ekleyici) (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli. Yüksek Hacimli Sonlandırıcı (İsteğe Bağlı) Kontrol Paneli Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Makineye Genel Bakış Makineye Genel Bakış Özellikler Cihazınız, yapılandırmasına bağlı olarak şu özelliklere sahiptir: 8 Kopyalama E-posta Internet Faksı Sunucu Faksı Doküman

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Kullanım Talimatları Kopyalama Referansı 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4 SEF, K/B yok) 600 600 dpi (tarama / fotokopi / baskı) 8 / 1 / 1 bit (tarama / fotokopi / baskı)

20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4 SEF, K/B yok) 600 600 dpi (tarama / fotokopi / baskı) 8 / 1 / 1 bit (tarama / fotokopi / baskı) Rex-Rotary SP1000S / SP1100SF Teknik Özellikleri İlk baskı hızı Makinenin hızı Çift taraflı baskı hızı Tek tek kopyalama hızı Çözünürlük Gri Tonlama Bellek 13 sn (A4 SEF) 20 sayfa/dk (A4 SEF) 13 k/sn (A4

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk. Ocak 2007 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 430220-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayar sabit disk sürücüsü ve optik disk sürücüsü anlatõlõr. İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ısıgı 3 Sabit disk sürücüsü Sabit

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8

Giriş... 4. Bölüm 1 Genel Bakış... 6. 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7. 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 İçindekiler Giriş... 4 Bu Kılavuz Hakkında... 4 Yardım'ı Açma... 5 Bölüm 1 Genel Bakış... 6 1.1 Google Dokümanlar Eklentisi'nin Özellikleri... 7 1.2 Sistem Gereksinimleri... 8 Bölüm 2 Yükleme/Kaldırma...

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanım Talimatları Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Makinenin Bağlanması Sistem Ayarları Kaset Kağıt Ayarları Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri Yazıcı Özellikleri Tarayıcı Özellikleri Tarayıcı

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Kart Kopyalama. Sürüm 4.1. Yönetici Kılavuzu

Kart Kopyalama. Sürüm 4.1. Yönetici Kılavuzu Kart Kopyalama Sürüm 4.1 Yönetici Kılavuzu Temmuz 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Değişiklik geçmişi... 3 Genel Bakış...4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Yerleşik Web Sunucusu'na erişme... 5 Uygulama

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur.

İçindekiler. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, IRIScan TM Mouse 2 ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olur. Bu kılavuzdaki tanımlarda Windows 7 ve Mac OS X Mountain Lion işletim sistemleri baz alınmıştır. Bu tarayıcı ve yazılımını

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Görev Çubuğu Özellikleri

Görev Çubuğu Özellikleri Görev Çubuğu Özellikleri Görev Çubuğu Ekranın altını yatay olarak kaplayan yatay Görev Çubuğu aktif olan pencereleri ve programları gösterir. Çalıştırılan her programın ve pencerenin simgesi işletim sistemi

Detaylı

Yardım talebi kullanım kitabı

Yardım talebi kullanım kitabı Yardım talebi kullanım kitabı Yardım talebi aleti, sorununuzun çözümlenmesine imkan veren ve gönderilen klasör grubuna başvurulmasını sağlayan birçok bilgiyi içeren bir yardım klasörünün açılmasını sağlar.

Detaylı

Seçenekler Menüsünde Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

Seçenekler Menüsünde Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Yazdır,kaydet,kullanıcı bilgisi,uyumluluk sekmelerin alatımı 1-Taslak kalitesi kullan ; Belgeyi en az biçimlendirmeyle yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Bu, yazdırma

Detaylı