Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ"

Transkript

1 Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama Doküman Sunucusu Ek Makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun ve ileride referans olmasõ için el altõnda bulundurun. Güvenli ve doğru kullanõm için, makinenizi kullanmadan önce Makine Hakkõnda bölümündeki Güvenlik bilgilerini mutlaka okuyun.

2 Giriş Bu el kitabõnda makinenizin çalõştõrõlmasõ ve kullanõlmasõna ilişkin ayrõntõlõ talimatlar ve notlar yer almaktadõr. Güvenliğiniz ve size yararõ açõsõndan, makinenizi kullanmadan önce bu el kitabõnõ dikkatle okuyun. Gerektiğinde anõnda başvurabilmek için bu el kitabõnõ kolay erişilebilecek bir yerde saklayõn. Önemli Bu el kitabõnõn içeriği, önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Şirket hiçbir durumda, makinenin kullanõlmasõndan veya çalõştõrõlmasõndan doğacak doğrudan, dolaylõ, özel veya nihai zarardan sorumlu değildir. Çoğaltõlmasõ kanunlarca yasaklanmõş hiçbir öğeyi kopyalamayõn veya yazdõrmayõn. Aşağõdaki öğeleri kopyalamak veya yazdõrmak genellikle yerel kanunlarca yasaklanmõştõr: Banknotlar, damga pullarõ, bonolar, hisse senetleri, banka poliçeleri, çekler, pasaportlar, sürücü dokümanlarõ. Yukarõdaki liste yalnõzca örnek amaçlõdõr ve yasaklõ bütün dokümanlarõ içermez. Listenin eksiksizliği veya doğruluğuyla ilgili sorumluluk bize ait değildir. Kimi dokümanlarõn çoğaltõlmasõ veya yazdõrõlmasõyla ilgili sorularõnõz için, lütfen hukuk müşavirinizle görüşün. Notlar: Bu el kitabõndaki bazõ resimler, az da olsa makineden farklõlõk gösterebilir. Bazõ işlevler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bulunduğunuz ülkeye göre, belli üniteler isteğe bağlõ olabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Dikkat: Prosedürlerin kontrollerinin, ayarlamalarõnõn veya performanslarõnõn bu kullanma kõlavuzunda belirlenenlerin dõşõnda yapõlmasõ, tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya sebep olabilir. Notlar: Makinelerin model isimleri aşağõdaki sayfalarda belirtilmemektedir. Bu el kitabõnõ kullanmadan önce makinenizin tipini kontrol edin. (Detaylar için bkz. Makine Hakkõnda.) Tip 1: 60 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Tip : 70 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Tip 3: 80 kopya/dakika (A4K, 8 1 / " 11"K) Belirli tipler bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrõntõlar için lütfen bölgenizdeki satõcõnõza danõşõn. Bu el kitabõndaki iki tür boyut ölçüsü kullanõlmõştõr. Bu makine için metrik ölçülere bakõn.

3 Makine Kõlavuzu Bu makine ile yapmak istediğiniz konuyla ilgili kõlavuzlara başvurun. Önemli Kullanma kõlavuzuna göre kõlavuzun üzerinde bulunduğu ortam değişir. Kullanma kõlavuzun basõlmõş veya elektronik versiyonlarõ aynõ içeriğe sahiptir. El kitaplarõnõ PDF dosyasõ olarak görebilmek için Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader kurulu olmalõdõr. Bulunduğunuz ülkeye göre html olarak kullanma kõlavuzlarõ da bulunabilir. Bu kullanma kõlavuzlarõnõ görmek için bir Web tarayõcõsõ kurmanõz gerekir. Makine Hakkõnda Makineyi kullanmadan önce bu el kitabõndaki Güvenlik Bilgilerini okuyun. Bu el kitabõ, makinenin işlevlerini tanõtmaktadõr. Aynõ zamanda kontrol panelini, makineyi kullanmak için hazõrlõk prosedürlerini, nasõl metin girileceğini ve beraberinde verilen CD-ROM'un nasõl kurulacağõnõ da açõklamaktadõr. Sorun Giderme Sõk rastlanan sorunlarõn çözülmesi için bir rehber sunar ve kâğõdõn, baskõ kartuşlarõnõn ve diğer sarf malzemelerinin nasõl değiştirileceğini açõklar. Kopyalama/Doküman Sunucusu Referansõ Fotokopi ve Doküman Sunucusu işlevlerini ve operasyonlarõnõ açõklar. Orijinallerin nasõl yerleştirileceği konusunda da bu el kitabõna başvurun. Faks Referansõ Faks işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Yazõcõ Referansõ Yazõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Tarayõcõ Referansõ Tarayõcõ işlevlerini ve kullanõmõnõ açõklar. Ağ Rehberi Makinenin bir ağ ortamõnda nasõl yapõlandõrõlacağõnõ ve çalõştõrõlacağõnõ, ayrõca beraberinde verilen yazõlõmõn nasõl kullanõlacağõnõ açõklar. Bu el kitabõ, tüm modelleri kapsar; bu nedenle, bu makinede bulunmayan işlevleri ve ayar açõklamalarõnõ içerebilir. Çalõştõrma sistemleriyle ilgili sunulan görüntüler, resimler ve bilgiler de bu makineninkilerden biraz farklõlõk gösterebilir. Genel Ayarlar Rehberi Kullanõcõ Araçlarõnõn ayarlarõnõ ve faks numaralarõnõn, e-posta adreslerinin ve kullanõcõ kodlarõnõn kaydõ gibi Adres Defteri prosedürlerini açõklar. Makinenin nasõl bağlanacağõ konusunda da bu el kitabõna başvurun. i

4 Güvenlik Referansõ Bu el kitabõ, makine yöneticileri içindir. Bu kitap makinenin yetkisiz olarak kullanõmõnõ, verilerin değiştirilmelerini veya verilerin sõzdõrõlmalarõnõ engellemek için gerekli emniyet fonksiyonlarõnõ açõklar. Gelişmiş güvenlik için, başlangõçta aşağõdaki ayarlarõ yapmanõzõ öneriyoruz: Aygõt Sertifikasõnõ Kurun. SSL (Güvenli Soket Katmanõ) Şifrelemesini etkinleştirin. Web Image Monitor kullanarak kullanõcõ adõ ve parolasõnõ değiştirin. Detaylar için, Güvenlik Referansõ'na bakõn. Gelişmiş emniyet fonksiyonlarõnõ veya kullanõcõ veya yönetici yetkilendirmelerini ayarlarken bu kitabõ iyice okuduğunuzdan emin olun. PostScript 3 Eklentisi PostScript 3'ün nasõl ayarlanacağõnõ ve kullanõlacağõnõ açõklar. Unix Eklentileri UNIX Eklentileri için, lütfen Web sitemizi ziyaret edin veya yetkili bir satõcõya danõşõn. Diğer el kitaplarõ DeskTopBinder Lite için Kõlavuzlar DeskTopBinder Lite Kurulum Rehberi DeskTopBinder Giriş Rehberi Auto Document Link Rehberi Not Verilen el kitaplarõ makine tiplerine özeldir. PostScript 3 Eklentisi ve Unix Eklentileri içerisinde tanõmlarõ yer alan işlevlerin ve ayarlarõn hepsi bu makinede mevcut olmayabilir. ii

5 Bu Makine ile Yapabilecekleriniz İşlevler, makine tipi ve seçeneklere bağlõ olarak farklõlõk göstermektedir. Referans p. İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler Dubleks Kopyalama Türleri 1 Taraflõ Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfaya Bkz. p.70 Dubleks. Taraflõ 1 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfaya Bkz. p.70 Dubleks. 1 Taraflõ 4 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY9J iii

6 1 Taraflõ 8 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. A Ön B Arka ANP00S 1 Taraflõ 16 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. A Ön B Arka GCSHVY5E Taraflõ Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY1E iv

7 Taraflõ 4 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVYE A Ön B Arka Taraflõ 8 Sayfayõ Taraflõ 1 Sayfada Birleştir Bkz. p.78 İki Taraflõ Birleştirme. GCSHVY6E A Ön B Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ 1 Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. v

8 Ön ve Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Karõşõk 1 & Taraflõ Bkz. p.90 Karõşõk 1 & Taraflõ. GCKONZ0J Bir Kitapçõk veya Dergi Oluşturulmasõ 1 Taraflõ 4 Sayfa Kitapçõk Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCBOOK0E vi

9 Sağa aç GCBOOK1E Taraflõ Sayfa Kitapçõk Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç Sağa aç GCAH010E GCAH00E 1 Taraflõ Dergi Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCBOOK3E vii

10 Sağa aç GCBOOK4E Taraflõ Dergi Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Sola aç GCAH030E Sağa aç GCAH040E viii

11 Birden Fazla Sayfanõn Tek Sayfada Birleştirilmesi Bkz. p.74 Tek Taraflõ Birleştir. 1 Taraflõ Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY7E 1 Taraflõ 4 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY8J 1 Taraflõ 8 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY3J ix

12 Taraflõ 1 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfaya GCSHVYOJ Taraflõ Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVYBJ Taraflõ 4 Sayfayõ 1 Taraflõ 1 Sayfada Birleştir GCSHVY4J x

13 Kitaplar gibi Orijinallerin Kopyalanmasõ Ciltli Orijinaller 1 Taraflõ Sayfa Bkz. p.81 Seri Kopyalar. CPB0100 Ciltli Orijinaller Taraflõ 1 Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. Ön ve Arka Ciltli Orijinaller Taraflõ Sayfa Bkz. p.83 Kitapçõk/Dergi. xi

14 Taraflõ Sayfalarõn 1 Taraflõ Sayfalara Kopyalanmasõ Bkz. p.81 Seri Kopyalar. Taraflõ 1 Sayfayõ 1 Taraflõ Sayfaya CPB000 xii

15 İÇİNDEKİLER Makine Kõlavuzu...i Bu Makine ile Yapabilecekleriniz...iii Dubleks Kopyalama Türleri... iii Bir Kitapçõk veya Dergi Oluşturulmasõ... vi Birden Fazla Sayfanõn Tek Sayfada Birleştirilmesi... ix Kitaplar gibi Orijinallerin Kopyalanmasõ... xi Taraflõ Sayfalarõn 1 Taraflõ Sayfalara Kopyalanmasõ... xii Bu El Kitabõ Nasõl Okunur...1 Semboller...1 İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler... Görüntü Paneli...3 Basitleştirilmiş Ekran...4 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Fotokopi ve Doküman Sunucusu Özellikleri) Orijinallerin Yerleştirilmesi Orijinaller...9 Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ...9 Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için önerilmeyen orijinaller...10 Otomatik Kâğõt Seçimi'nin Algõlayabileceği Boyutlar...11 Algõlanmasõ güç boyutlar...1 Eksik Görüntü Alanõ...13 Orijinallerin Yerleştirilmesi...14 Orijinal Yönlendirme...14 Orijinalleri Şaryo Camõna Yerleştirme...16 Orijinalleri Otomatik Doküman Besleyicisine Yerleştirme...17 Yõğõn Modu...19 SADF Modu...0 Karõşõk Boyutlar Modu...1 Orijinal Boyutu... Normal boyutlar... Özel boyutlar...3. Kopyalama Temel İşlem...5 Kopyalamanõn Durdurulmasõ...6 Kalan Orijinal Uyarõsõ...7 Yüzü Yukarõda Kopyala...7 Ayraçlõ Kağõda Kopyalama...9 Otomatik Başlatma...31 Job Preset...31 İş Listesi...3 İş Listesi Ekranõ...3 Yazdõrma Sõrasõndaki İşlerin Kontrol Edilmesi...33 İşlerin Sõrasõnõn Değiştirilmesi...34 Yazdõrma İşlerinin Durdurulmasõ...35 İşlerin Silinmesi...35 İş Geçmişinin Kontrol Edilmesi...36 xiii

16 xiv Bypass Tepsisinden Kopyalama...37 Normal Boyutta Kâğõda Kopyalama Yaparken...39 Özel Boyutlu Kâğõda Kopyalama...40 OHP Şeffafa Kopyalama Yaparken...41 Kalõn Kâğõda Kopyalarken...4 Fotokopi İşlevleri...43 Fotokopi Görüntü Yoğunluğunun Ayarlanmasõ...43 Otomatik görüntü yoğunluğu...43 Manuel görüntü yoğunluğu...44 Birleştirilmiş otomatik ve manuel görüntü yoğunluğu...44 Orijinal Türü Ayarõnõn Seçilmesi...45 Kopya Kâğõdõnõn Seçilmesi...46 Otomatik Kâğõt Seçimi...47 Manuel Kağõt Seçimi...47 Ön Ayarlõ Küçültme/Büyütme...48 Kenar Boşluğu Oluştur...50 Yakõnlaş...50 [o] ve [n] kullanarak oranõ seçmek...51 Rakam tuşlarõnõ kullanarak bir oran girmek Otomatik Küçültme/Büyütme...5 Boyut Büyütme...54 Doğrusal Büyütme (%)...55 Rakam tuşlarõnõ kullanarak bir oran girmek [o] ve [n] kullanarak oranõ seçmek...56 Doğrusal Boyut Büyütmesi (mm)...57 Harmanla...58 Örnek Kopya...60 Setlerin sayõsõnõn değiştirilmesi...61 İstifle...61 Zõmba...6 Delgeç...65 Z-katlama...67 Z-katlama destek tepsisini kullanmak...68 Z-katlama pozisyonlarõ ve Z-katlama kopyalarõ...69 Dubleks...70 Orijinaller ve kopyalama yönü...73 Tek Taraflõ Birleştir...74 İki Taraflõ Birleştirme...78 Seri Kopyalar...81 Kitapçõk/Dergi Kenar Tam Taşma...89 Karõşõk 1 & Taraflõ...90 Tarama Konumu...91 Kenar Boşluğu Ayarõ...93 Sil...94 Sõnõr silme (aynõ genişlik)...95 Sõnõr silme (farklõ genişlik)...96 Ortayõ Silme...97 Ortayõ/Sõnõrõ Silme (aynõ genişlik)...98 Ortayõ/Sõnõrõ Silme (farklõ genişlik)...99 İç Tarafõ Silme Dõş Tarafõ Silme Arka Plan Numaralandõrmasõ...10

17 Ön Ayarlõ Damga Damga pozisyonunun, boyutunun ve yoğunluğunun değiştirilmesi Kullanõcõ Damgasõ Kullanõcõ damga pozisyonunun değiştirilmesi Kullanõcõ damgasõnõn programlanmasõ Kullanõcõ damgasõnõn silinmesi Tarih Damgasõ...11 Tarih formatõnõn değiştirilmesi Tarih damga pozisyonunun değiştirilmesi Sayfa Numaralandõrmasõ Damga pozisyonunun değiştirilmesi İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç sayõsõnõn belirtilmesi ( P1,P..., -1-,--..., P.1,P..., 1,... ) İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç numarasõnõn belirtilmesi ( 1/5,/5 ) İlk yazdõrma sayfasõnõn ve başlangõç numarasõnõn belirtilmesi ( 1/-1,1/- )...10 Damga Yazõsõ...11 Damga pozisyonunu değiştirir...1 Görüntü Tekrarõ...13 Çift Kopya...15 Ortalama...16 Pozitif/Negatif...18 Kapaklar...19 Ata Bölümler...13 Boş Ara Sayfalar Ara Sayfalar Doküman Sunucusunda Orijinallerin Depolanmasõ Programlar Bir Programõn Saklanmasõ Kaydedilen bir Programõn Değiştirilmesi Bir Programõn Silinmesi Bir Programõn Geri Çağrõlmasõ Başlangõç Ekranõnda Varsayõlan Ayarlarõ Bağlantõlõ Kopyalama Bağlantõlõ Kopyalama nedir? Nasõl Çalõşõr? Makine türleri ve opsiyonlarõ Kopyalamanõn Durdurulmasõ Başlamadan önce Bağlantõlõ Kopyalama Görüntü Paneli Alt Makinenin Görüntü Paneli Bağlantõlõ Kopyalamanõn kullanõlmasõ Kopya Çõktõsõnõn Sõrasõ Bağlantõlõ Kopyalama kullanõrken Otomatik Sõfõrlama Otomatik Kapama Bağlantõlõ Kopyalamadan Çõkmak Bağlõ Yazdõrmayõ Kullanarak Saklanan Dokümanlarõ Yazdõrmak Bağlantõlõ Kopyalamada Job Preset Ayarõnõn Kullanõlmasõ xv

18 Bağlantõlõ Kopyalama İş Akõşõ İki Makineden Biri Boş Olduğunda Boş makinenin ana makine olarak kullanõlmasõ (Bağlantõlõ Kopyalama) O anda kopyalama yapan makinenin ana makine olarak kullanõlmasõ (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Her İki Makine de Kullanõmda Olduğunda Her iki makine de aynõ sayõda orijinal kopyalarken (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Makinelerden biri daha fazla sayõda orijinal kopyalõyor (Bağlantõlõ Kopyalama: Job Preset) Doküman Sunucusu Doküman Sunucusu ve Diğer İşlevler arasõndaki ilişki Doküman Sunucusu Ekranõ Basitleştirilmiş Ekran Ön İzleme Görüntüsü...16 Doküman Sunucusunun Kullanõlmasõ Verilerin Saklanmasõ Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine kaydedilen bir kullanõcõ adõnõ kullanõrken) Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine kayõtlõ olmayan bir kullanõcõ adõ kullanõrken) Bir kullanõcõ adõnõn kaydedilmesi veya değiştirilmesi (Adres Defterine herhangi bir isim kaydedilmemişken) Bir dosya adõnõn değiştirilmesi Bir parola konulmasõ veya parolanõn değiştirilmesi Saklanan Bir Dokümanõn Kullanõcõ Adõnõn, Dosya Adõnõn veya Parolasõnõn Değiştirilmesi Saklanan Bir Dokümanõn Ayrõntõlarõnõn Kontrol edilmesi Saklanan bir Dokümanõn Aranmasõ Dosya adõna göre arama yapmak Kullanõcõ adõna göre arama yapmak...17 Saklanan bir Dokümanõn Yazdõrõlmasõ Yazdõrmayõ durdururken Yazdõrma devam ederken yazdõrma kopyalarõnõn sayõsõnõn değiştirilmesi Örnek Yazdõrma İlk sayfanõn yazdõrõlmasõ Belirtilen bir sayfanõn yazdõrõlmasõ Belirtilen bir aralõğõn yazdõrõlmasõ Bir Dokümanõn Silinmesi Web Image Monitor ile Doküman Sunucusunda bir Dokümanõn Görüntülenmesi Saklanan Dokümanlarõn Bilgisayarõnõza İndirilmesi Ek İşlev Uyumluluğu Ek Bilgiler İNDEKS xvi

19 Bu El Kitabõ Nasõl Okunur Not Ürünün düzgün kullanõmõ için, öncelikle Makine Hakkõnda bölümünü okumuş olduğunuzdan emin olun. Fotokopi moduyla ilgili ek bilgi Ek Bilgiler bölümünde verilmiştir. Referans p.185 Ek Bilgiler Semboller Bu el kitabõ aşağõdaki sembolleri kullanõr: Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ, ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçlanabilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar, Bu Makine Hakkõnda bölümünde, Güvenlik Bilgisi kõsmõnda bulunabilirler. Önemli emniyet notlarõnõ gösterir. Bu notlarõn dikkate alõnmamasõ küçük ve hafif yaralanmalarla sonuçlanabilir ya da makine veya eşyalar hasar görebilir. Bu notlarõ mutlaka okuyun. Bunlar, Bu Makine Hakkõnda bölümünde, Güvenlik Bilgisi kõsmõnda bulunabilirler. Makine kullanõlõrken dikkat edilecek hususlarõ ve kağõt sõkõşmasõ, orijinallerin zarar görmesi ya da veri kaybõ için olasõ nedenlerin açõklamalarõnõ sunar. Bu açõklamalarõ mutlaka okuyun. Makinenin işlevleriyle ilgili ek açõklamalarõ ve kullanõcõ hatalarõnõn çözümü ile ilgili talimatlarõ gösterir. Bu sembol bölüm sonlarõnda yer alõr. Konuyla ilgili ilave bilgileri nerede bulabileceğinizi gösterir. [ ] Makinenin görüntü panelinde görüntülenen tuşlarõn adlarõnõ gösterir. { } Makinenin kontrol panelinde görüntülenen tuşlarõn adlarõnõ gösterir. 1

20 İsteğe bağlõ Konfigürasyon Gerektiren İşlevler Belirli işlevler, özel makine konfigürasyonu ve fazladan seçenekler gerektirir, bunlar aşağõda yer almaktadõr. Ayraçlõ Kağõda kopyalama: Ayraçlõ kağõt tutacağõ İstif: 3000 Sayfa - 50 Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Zõmba: 3000 Sayfa - 50 Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Zõmba (Sõrt Dikişi): Kitapçõk sonlandõrõcõ Delgeç: 3000 Sayfa - 50 SayfaTel Zõmba Sonlandõrõcõ, kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa Sayfa Tel Zõmba Sonlandõrõcõ Z-katlama: Kitapçõk sonlandõrõcõ veya 3000 Sayfa -100 Sayfa Zõmba Sonlandõrõcõ, Z-katlama birimli Bağlantõlõ Kopyalama: Copy Connector Not Kağõt kasetlerinden ayraçlõ kağõda kopyalama yaparken ayraçlõ kağõt tutacağõ gerekmektedir.

21 Görüntü Paneli Fonksiyon öğeleri, seçici tuşlar olarak işlev görmektedir. Hafifçe basarak bir öğeyi seçebilir veya belirtebilirsiniz. Görüntü panelinde bir öğeyi seçtiğinizde veya belirttiğinizde, bu öğe şeklinde vurgulanõr. şeklinde gözüken tuşlar kullanõlamaz. Başlangõç kopyalama ekranõ TR BFC001S 1. Orijinal fonksiyon, Görüntü Yoğunluğu ve Özel Orijinal fonksiyon.. İşletim durumu ve mesajlarõ. 3. Sabit küçültme/büyültme oranlarõndan başka, üç adede kadar sõk kullanõlan küçültme/büyültme oranõ kaydedebilirsiniz. Bkz. Genel Ayarlar Rehberi. 4. Hafõzaya taranan oriijinallerin, ayarlanan kopyalarõn ve alõnan kopyalarõn sayõsõ. 5. Kõsayol tuşlarõnõn içeriklerini görüntüler. Bu tuşlara sõklõkla kullanõlan fonksiyonlarõ kaydedebilirsiniz. Bkz. Genel Ayarlar Rehberi. 6. Harmanlama, İstifleme, Zõmbalama ve Delgeç fonksiyonlarõnõ görüntüler. 7. Kullanõlabilir fonksiyonlarõ görüntüler. Menüsünü görüntülemek için bir fonksiyona basõnõz. Bir ataç işareti mevcut seçili fonksiyonu göstermektedir. 3

22 Basitleştirilmiş Ekran Bu bölüm basitleştirilmiş ekrana nasõl geçeceğinizi açõklamaktadõr. {Basitleştirilmiş Ekran} tuşuna bastõğõnõzda, ekran başlangõç görüntüsünden basitleştirilmiş ekrana geçiş yapar. Harfler ve tuşlar daha büyük boyutta görüntülenerek, işlemleri daha kolay kõlar. ANP04S Bir basitleştirilmiş ekran örneği TR ANP044S 1. [Tuş Rengi] Ekran kontrastõnõ artõrmak için basõn. Bu sadece basitleştirilmiş ekran için mevcuttur. Not Başlangõç ekranõna gönmek için, {Basitleştirilmiş Ekran} tuşuna bir kere daha basõn. Bazõ tuşlar basitleştirilmiş ekranda gözükmemektedir. 4

23 Kullanõcõ Araçlarõ Menüsü (Fotokopi ve Doküman Sunucusu Özellikleri) Bu bölüm, fotokopi başlangõç ekranõnda belirtilebilecek öğeleri açõklamaktadõr. Fotokopi başlangõç ekranõ, {Kullanõcõ Araçlarõ/Sayacõ} tuşuna basõlarak görüntülenebilir. Bu öğelerin nasõl ayarlanacağõyla ilgili detaylar için bkz. Genel Ayarlar Rehberi. Genel Özellikler Öğe Oto. Görüntü Yoğunluğu Önceliği Kopya Kalitesi Görüntü Yoğunluğu Dubleks Modunda Orijinal Yönü Dubleks Modunda Kopya Yönü Azami Kopya Miktarõ Otomatik Tepsi Değiştirme Kağõt Görüntüsü Orijinal Türü Görüntüsü Ton: Orijinal İçeride Kalõyor İş Sonu Çağrõsõ Bağlõ Kopyalama Tuş Görüntüsü Orijinal Sayaç Görüntüsünü Değiştir İşlevi Özelleştir: Fotokopi İşlevi Özelleştir: Doküman Sunucusunda Saklama İşlevi Özelleştir: Doküman Sunucusunu Yazdõrma Açõklama Makine açõldõğõnda, sõfõrlandõğõnda, veya modlar temizlendiğinde Otomatik Görüntü Yoğunluğu'nun Açõk veya Koyu olacağõnõ ayarlayabilirsiniz. Her orijinal tip için kopya kalitesi düzeyini ayarlayabilirsiniz. Her orijinal tip için görüntü kalitesi düzeyini ayarlayabilirsiniz. İki taraflõ kopya yaparken orijinal yönü ayarlayabilirsiniz. İki taraflõ kopya yaparken kopya yönünü ayarlayabilirsiniz. Maksimum kopya adedi, 1 ile 999 arasõnda ayarlanabilir. İki veya daha fazla tepsiye aynõ boyutta kağõt yüklerseniz, ilk tepside kağõt kalmadõğõnda makine otomatik olarak diğer tepsiye geçiş yapacaktõr (Otomatik Kağõt Seçimini Uygula ayarõ seçildiğinde) Bu fonksiyona Otomatik Tepsi Değiştirme adõ verilmektedir. Bu ayar, Otomatik Tepsi Değiştirme fonksiyonunun kullanõlõp kullanõlmayacağõnõ belirler. Başlangõç ekranõnda, kullanõlabilir kağõt kasetleri ile boyutlarõnõn görüntülenmesini seçebilirsiniz. Başlangõç ekranõnda, orijinal tiplerinin görüntülenmesini seçebilirsiniz. Eğer kopyalamadan sonra orijinalleri çõkartmayõ unutursanõz, bip sesi (tuş tonu) duyulacaktõr. Kopyalama tamamlandõğõnda bip sesinin çõkõp çõkmamasõnõ ayarlayabilirsiniz. Bağlantõlõ Kopyalama tuşunu görüntüleyip görüntülememeyi seçebilirsiniz. Orijinal sayaç görüntüsünü seçebilirsiniz. Kopyalama Fonksiyon tuşlarõna en fazla altõ tane sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. Doküman Sunucusunda Saklama tuşlarõna en fazla altõ tane sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. Doküman Sunucusunu Yazdõrma tuşlarõna en fazla altõ adet sõk kullanõlan fonksiyon atamasõ yapabilirsiniz. 5

24 Çoğaltma Oranõ Öğe Kõsayol K / B K / B Oranõ K / B Oranõ Önceliği Kenar Boşl. Oluşturma Oranõ Açõklama Sabit Küçültme/Büyültme oranõ dõşõnda üç adede kadar sõk kullanõlan Küçültme/Büyültme oranõ kaydedebilir ve bunlarõn başlangõç ekranõnda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer fotokopi ekranõnda [Küçült / Büyüt] üzerine basõlõrsa gözükecek büyültme ve küçültme oranlarõnõ belirleyebilirsiniz. [Küçült / Büyüt] seçiliyken oran önceliğini ayarlayabilirsiniz. Bir kõsa yol tuşu için Kenar Boşluğu Oluştur'u kaydederken bir Küçültme/Büyültme oranõ ayarlayabilirsiniz. Düzenle Öğe Ön Kenar Boşluğu: Sol / Sağ Arka Kenar Boşluğu: Sol / Sağ Ön Kenar Boşluğu: Üst / Alt Arka Kenar Boşluğu: Üst / Alt 1 Tar. Tar. Oto. Kenar Boşl.: Ü-Ü 1 Tar. Tar. Oto. Kenar Boşl.: Ü-A Sõnõr Genişliğini Silin Kombine olarak Orijinal Gölgesini Sil Orta Genişliği Sil Kombine olarak Ön Kapak Kopyasõ Kombine olarak Kopya Sõrasõ Yön: Kitapçõk, Dergi Birleşik olarak Atanan Sayfasõnda Kopya Görüntü Tekrarõ Ayõrma Hattõ Çift Kopya Ayõrma Hattõ Açõklama Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn ön tarafõnda sol ve sağ kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn arka tarafõnda sol ve sağ kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda, kopyalarõn ön tarafõnda üst ve alt kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar Boşluğu Ayarõ modunda kopyalarõn arka tarafõnda üst ve alt kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. 1 taraflõdan taraflõya Dubleks modunda, arka tarafta kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Kenar boşluğu, Arka Kenar Boşluğu: Sol / Sağ ile aynõ değere ayarlanõr. 1 taraflõdan taraflõya Dubleks modunda, arka tarafta kenar boşluklarõ belirtebilirsiniz. Arka Kenar Boşluğu: Üst /Alt için ayarlanan değer kullanõlõr. Bu fonksiyonla, silinen sõnõr kenar boşluklarõnõn genişliğini belirleyebilirsiniz. Birleştir modunda, her bir orijinalin dört kenarõ etrafõnda 3 mm, 0,1" sõnõr kenar boşluğunu silip silmeyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Bu fonksiyonla, silinen merkez kenar boşluklarõnõn genişliğini belirleyebilirsiniz. Ön Kapak modunu seçtiğinizde, ön kapak kağõdõ üzerine bir birleştirilmiş kopya yapabilirsiniz. Birleştir modunda kopya sõrasõnõ Soldan Sağa veya Üstten Alta olarak ayarlayabilirsiniz. Kitapçõk veya Dergi modunu kullanõrken kopyalarõn yönünü seçebilirsiniz. Ata/Bölüm modunda eklenen ara sayfalar üzerinde bir birleştirilmiş kopya yapõp yapmamayõ belirleyebilirsiniz. Şunlar arasõndan Görüntü Tekrarõ fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri Şunlar arasõndan Çift Kopya fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri 6

25 Öğe Kombine olarak Ayõrma Hattõ Arka Kapağõ Kopyala Açõklama Şunlar arasõndan Birleştir fonksiyonunu kullanarak bir ayõrma çizgisi seçebilirsiniz: Hiçbiri, Katõ, Kõrõk A, Kõrõk B veya Kõrpma İmleri. Arka kapağõ kopyalarken, arka kapağõn dõşarda (dõş sayfada) veya içerde (iç sayfada) olmasõnõ belirleyebilirsiniz. Damga Öğe Arka Plan Numaralandõrmasõ Boyut Yoğunluk Ön Ayarlõ Damga Damga Dili Damga Önceliği Damga Biçimi Kullanõcõ Damgasõ Damgayõ Programla / Sil Damga Biçimi: 1 e 4 Tarih Damgasõ Biçim Yazõ tipi Boyut Superimpose Damga Ayarõ Sayfa Numaralandõrmasõ Damga Biçimi Yazõ tipi Boyut Dubleks Arka Sayfa Damgalama Konumu Kombine Sayfa Numaralandõrma Atanan Ara Sayfasõna Damga Damga Konumu:P1,P... Damga Konumu:1/5,/5... Açõklama Sayõlarõn boyutunu ayarlayabilirsiniz. Sayõlarõn yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Damga modunda yazdõrõlan mesajõn dilini seçebilirsiniz. [Ön Ayarlõ Damga] üzerine basõldõğõnda damga tipi önceliğini seçebilirsiniz. Her bir damganõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. ( KOPYA, ACİL, ÖNCELİK, Bilginize., ÖNCÜL, Yalnõzca Dahili Kullanõm İçin, GİZLİ, TASLAK ). Bu tasarõmlarõ kullanõcõ damgalarõ olarak kaydedebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Her bir kayõtlõ 1 e 4 Kullanõcõ Damgasõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Tarih Damgalama modu için tarih formatõ seçebilirsiniz. Tarih Damgalama yazõ biçimini seçebilirsiniz. Tarih Damgalama boyutunu seçebilirsiniz. Tarih Damgasõnõn, görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Tarih Damgasõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. [Sayfa Numaralandõrmasõ] üzerine basõldõğõnda sayfa numarasõ formatõ önceliğini seçebilirsiniz. Sayfa Numaralandõrma modunda yazdõrõlan sayfa sayõsõnõ seçebilirsiniz. Sayfa Numaralandõrma modunda yazdõrõlan damganõn boyutunu ayarlayabilirsiniz. Dubleks modunda yazdõrõlan dubleks arka sayfa numarasõnõn pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Birleştir fonksiyonu ile Sayfa Numaralandõrma fonksiyonunu birlikte kullanõlõrken sayfa numaralandõrmasõnõ ayarlayabilirsiniz. [Kopyala] olarak ayarlõ Atama fonksiyonu ve Sayfa Numaralandõrmasõ birlikte kullanõlõrken, sayfa numarasõnõ ara sayfalara yazdõrmayõ seçebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. 7

26 Öğe Damga Konumu: Damga Konumu:P.1,P... Damga Konumu:1,... Damga Konumu:1-1,1-... Superimpose Giriş / Çõkõş Açõklama Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Damganõn nereye yazdõrõlacağõnõ belirtebilirsiniz. Sayfa numaralarõnõn görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Sayfa Numaralandõrmasõ İlk Sayfa yazdõrma dilini değiştirin Harfi Damga Yazõsõ Yazõ tipi Damga Yazõsõ yazõ biçimini seçebilirsiniz. Boyut Damga Yazõsõ boyutunu belirleyebilirsiniz. Superimpose Damga Yazõsõnõn görüntünün siyah kõsõmlarõyla örtüşen kõsõmlarõnõn, beyaz yazdõrõlmasõnõ sağlayabilirsiniz. Damga Ayarõ Her bir Damga Yazõsõnõn nasõl yazdõrõlacağõnõ belirleyebilirsiniz. Öğe Yõğõna Geçiş Yap SADF Oto. Sõfõrlamasõ Döndürerek Harmanla: Otomatik Kağõt Devamõ Cam Modunda Kopya Çõkarma Metodu Bypass Modunda Kopya Çõkarma Metodu Hafõza Dolu Oto. Taramaya Yeniden Başl. Antet Ayarõ Tel Zõmba Konumu Delgeç Tipi Basitleştirilmiş Ekran: Sonlandõrma Türleri Açõklama [Özel Orijinal] üzerine bastõğõnõzda, Yõğõn modu veya SADF modunun görüntülenmesini seçebilirsiniz. SADF modunda, önceki orijinal beslendikten sonra belirli bir süre içinde bir orijinalin belirlenmesi gerekmektedir. Bu zamanõ 1 saniyelik artõşlarla 3 ile 99 saniye arasõnda ayarlayabilirsiniz. Döndürerek harmanlama sõrasõnda gerekli kağõt yönünün kaybolmasõ durumunda kopyalamaya devam edileceğini belirtebilirsiniz. Şaryo camõna yerleştirilmiş olan bir orijinali kopyalarken, kopyalarõn gönderileceği yolu belirleyebilirsiniz. Bypass modunda kopyalarken kopyalarõn gönderileceği yolu belirleyebilirsiniz. Orijinalleri kaydederken hafõza dolduğunda, makine öncelikle taranan orijinallerin kopyalarõnõ yapabilir ve daha sonra otomatik olarak kalan orijinalleri taramaya devam edebilir. Eğer bu fonksiyonda [Evet] seçimini yaparsanõz, makine görüntüyü doğru bir şekilde döndürür. Üst veya Alt zõmbadan öncelikli olarak hangisinin başlangõç ekranõnda gösterileceğini belirleyin. Hangi delgeç tipinin ( delik veya 3 delik) başlangõç ekranõnda gösterilme önceliği olacağõnõ belirleyin. Sonlandõrma Türleri için Basitleştirilmiş Ekran'da hangi tuşun yüksek öncelikli olarak görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Yönetici Araçlarõ Öğe Menü Korumasõ Açõklama Menü Korumasõnõ kullanarak, yetkisiz kullanõcõlarõn Kullanõcõ Araçlarõnõ değiştirmesini önleyebilirsiniz. 8

27 1. Orijinallerin Yerleştirilmesi Bu bölümde kullanabileceğiniz orijinal türleri ve orijinalleri nasõl yerleştireceğiniz anlatõlõr. Orijinaller Bu bölümde makineye yerleştirilebilir orijinal türleri, otomatik algõlanan kâğõt boyutlarõ ve eksik görüntü alanõ yer alõr. Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ Aşağõdakiler, ADF (Otomatik Doküman Besleyicisi) için önerilen kağõt boyutlarõ ve önerilmeyen orijinalleri tanõmlar: Metrik versiyon Orijinalin yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ A3'e kadar - ADF Tek taraflõ orijinaller: A3L - B6 JIS (Japon Sanayi Standardõ)KL g/m ( kg) İki taraflõ orijinaller: A3L - B6 JISKL 5-18 g/m ( kg) İnç versiyonu Orijinalin yeri Orijinal boyutu Orijinal ağõrlõğõ Şaryo camõ 11" 17" ye kadar - ADF Tek taraflõ orijinaller: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb. Çift taraflõ orijinaller: 11" 17"L / " 8 1 / "KL lb. Not ADF'ye yerleştirilebilecek maksimum orijinal sayõsõ 100 civarõndadõr (kağõt ağõrlõğõ 80 g/m, 0 lb.). Karõşõk Boyutlar modunda orijinaller için ağõrlõk aralõğõ: 5-81 g/m, (13,8-1,5 lb.). 9

28 Orijinallerin Yerleştirilmesi Otomatik Doküman Besleyici (ADF) için önerilmeyen orijinaller 1 Aşağõdaki orijinal türlerinin ADF'ye yerleştirilmesi, kağõdõn sõkõşmasõna, açõk veya koyu çizgilere ya da orijinallerde hasara yol açabilir. Bunun yerine orijinalleri şaryo camõna yerleştirin. Önerilen Orijinallerin Boyutlarõ ve Ağõrlõklarõ bölümünde belirtilenler dõşõndaki orijinaller Zõmbalanmõş veya ataçlanmõş orijinaller Delikli veya yõrtõlmõş orijinaller Kõvrõlmõş, katlanmõş veya kõrõşmõş orijinaller Yapõştõrõlmõş orijinaller Termal faks kâğõdõ, kuşe kâğõt, alüminyum folyo, karbon kâğõdõ veya iletken kâğõt gibi kaplamalõ orijinaller Delikli bölme çizgisi olan orijinaller Endeksli, etiketli veya başka çõkõntõlarõ olan orijinaller Yarõ saydam kâğõt gibi yapõşkan orijinaller İnce, çok esnek orijinaller Kartpostal gibi kalõn orijinaller Kitaplar gibi ayrõlamayan orijinaller OHP Şeffaf veya yarõ saydam kâğõt gibi saydam orijinaller Mürekkebi veya daksili kurumamõş orijinaller. Not Kurşun kalem veya benzeri gereçle yazõlmõş orijinaller kirlenebilir. 10

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Genel Ayarlar Rehberi

Genel Ayarlar Rehberi Kullanõm Talimatlarõ Genel Ayarlar Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Başlarken Birleştirilmiş İşlev İşlemleri Kullanõcõ Araçlarõ ( Sistem Ayarlarõ ) Sorun Giderme Diğer İşlevler Güvenlik Özellikler Makinenizi kullanmadan

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Kullanım Talimatları Kopyalama Referansı 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanıcı Araçları (Fotokopi Özellikleri) Açıklamalar Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları

Sorun Giderme. Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları Sorun Giderme 1 2 3 4 5 6 7 Makine istenilen Şekilde Çalışmadığında Fotokopi İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Yazıcı İşlevini Kullanırken Yaşanan Sorunları Giderme Tarayıcı

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Makine Rehberi. Kağıt Yükleme. Dokümanları Yazdırma. Orijinalleri Kopyalama. Orijinalleri Tarama. Faks Gönderme ve Alma

Kullanıcı Rehberi. Makine Rehberi. Kağıt Yükleme. Dokümanları Yazdırma. Orijinalleri Kopyalama. Orijinalleri Tarama. Faks Gönderme ve Alma Kullanıcı Rehberi Makine Rehberi Kağıt Yükleme Dokümanları Yazdırma Orijinalleri Kopyalama Orijinalleri Tarama Faks Gönderme ve Alma Makineyi Kontrol Panelinden Yapılandırma Makineyi Yardımcı Programlarla

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlangıç. Kopyalama. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlangıç Kopyalama Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started

İÇİNDEKİLER. 1. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. 2. Getting Started Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Adding Paper and Toner Troubleshooting Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Kopyalama. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Web Image Monitor Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Kopyalama Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Mürekkep Ekleme Sorun Giderme Ek Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için,

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Kullanıcı Rehberi Başlarken Yazdırma Sorun Giderme Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki HTML/PDF dosyalarına başvurun. Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcının Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcının Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Güvenli ve doğru kullanım

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme

Kullanıcı Rehberi. Başlarken. Yazdırma. Sorun Giderme. Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Kullanıcı Rehberi Başlarken Yazdırma Sorun Giderme Sarf Malzemelerini Yenileme ve Değiştirme Bu kılavuzda yer almayan bilgiler için, verilen CD-ROM'daki HTML/PDF dosyalarına başvurun. Bu makineyi kullanmadan

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı