Kansere çare. bulundu mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kansere çare. bulundu mu?"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 3 / 1 MAYIS 01 Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r n e t C o m p u t e r D e s i n g D i z g i M i z a n p a j Hack str Stuttgart Tel: /12 Fax: Düzeltme: Ýkinci sayýmýzýn manþetinde BAMEX þirketler grubu ticaret müdürü Ýsmail Akkaya diye isim yanlýþlýðý yapýlmýþtýr. Doðrusu, HAYRULLAH AKKYA olacaktý. Okuyucularýmýzdan ve sayýn Akkaya dan özür diliyoruz. bulundu mu? Çalýþma gurubumuz kan damarlarýnýn oluþumuna yol açan yeni bir faktörü buldu ve bunu 2000 yýlýnýn Þubat ayýnda Týp dünyasýna bildirdi. Bu faktörün kanser damarlarýnýn büyümesinde önemli bir rol oynadýðýný da ortaya çýkardýk. Deðerli halk ozaný Mahsuni Þerif geçirdiði kalp krizi nedeniyle yoðun bakýma alýnmýþtýr. Hayati tehlikeyi atlatan üstada geçmiþ olsun dileklerimzi iletiyoruz. DEM Stuttgart- Böblingen de lise öðrencileri tarafýndan neonazilere karþý Aktionstag gegen Rechts adlý bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. S.3 Elif Fýrat ýn röportajý, S.5 Aþkýn ve þarabýn þairi; Hayyam S.9 Team mit Pep Gebäuderinigungs-Service Nordheimer Str.7, Stuttgart/ Zuffenhausen Tel: 0711/ / Fax: 0711/ Internet: Inhaber: Zekiye Kalycý Geschäftsführer: Özgür Kalaycý Ahlakýn Ahlaksýzlýðý Zeynep T. Doðan ýn tanýtým yazýsý S.22 Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy: Diyarbakýrlýlar Ebru Þallý ya ateþ püskürüyor Diyarbakýrlýlar pis kokuyor diyen ünlü manken Ebru Þallý ya Diyarbakýrlýlar ateþ püskürüyor... S.11 DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) NEUEÖFFNUNG Lebensmittel HAKCAN Einzel-und Großhandel LEGIEN CENTER Billstedter Hauptstr Hamburg-Billsted Tel:

2 HATÝCE ELDENÝZ Sanki komþunun bahçesinde bostanýný çaldýk Çýkýþýmýzdan bu yana daima yeni bir olgudan bahsettik. Oysa çoktandýr varlýðýný sürdürmüþ ve bünyesinde daha nice yenilikleri eskitmiþ ve yaratmýþ bu ortama girmemiz bir yeniliktir. Bilinen þudur ki yeni olan her þeye ilk etapta tepkiler yaðar. Tabii ki her zaman olumlu tepkiler olmaz bunlar. Yeniye karþý neden tepki sorusuna gelince, insanýn kendi tabiatýnda vardýr bu durum. Bilmediði, henüz ölçemediði ve her yeniliðin ilk çýkýþýndan huzuru bozacaðýný bildiði için insan oðlu daima karþý koyma gibi bir dürtü hisseder. Tabi bu karþý koyma sadece eskinin yerine yeniyi koyarak kaybedeceði alýþýlagelmiþ yaþamý deðil, ayný zamanda eski alýþkanlýklarýndan vazgeçmesi durumunda da çok þey kaybedeceði korkusuyla harekete geçer. Bu harekete geçiþ ilk baþta bir saldýrý mahiyetinde geliþir. Yenilik kendisini deðil de baþkasýna zarar veriyor gibi davranarak ilk etapta baþkalarýný saldýrýya ön ayak eder. Burada kendisini kabullenmemek vardýr. Baktý ki bu yeniliði kendisinden uzak tutamýyor, bu sefer de seviyesiz tavýrlara geçerek sözüm ona oturtturulmuþ konumunu kurtarma çabasýna girer. Bu durum hayatýn her alanýnda geçerli Sayý: Mayýs 2001 olduðu gibi ticaret ve ekonomide de geçerlidir. Fakat herkeste biliyor ki, her þeyin bir usulü vardýr. Biz daima yeni bir süreçten bahsederiz fakat kendimiz buna sahip çýkmayýz. Süreç baþkalarý için yeni olsun deriz. Unutulmamalý ki sürekli içinde bulunduklarý genel bir süreç de vardýr. Fakat biz bu süreci görmüyoruz. Nedeni ise yukarda bahsettiklerimdir. Yenilikle birlikte çýkan bir anlayýþ dikkatimi çekmedi deðil. Ekonomi de büyük atýlým olmalýydý aslýnda baþlýk, veya yeni ticaret anlayýþý. Doðrusu uyardý da, ki bu anlayýþ aþiret ve aile aralarýnda birbirini yok etme çabalarýna benzer bir durumdur benim gözümde ve yaþadýðý sürecin ekonomi ve ticari anlayýþýný henüz kavramamýþlar tarafýndan uygulanýr. Artýk nasýl bir anlayýþsa bu? Doðrusu bende merak ettim. Belki de dünyanýn 9. harikasý olarak patentini alýrýz. Neden mi dünyanýn 9. harikasý? Ekonomi piyasasýnda ve ticaret ortamýnda bir açýlým yapalým dedik... Ve açýlým yaptýk... Ama.. Sanki komþunun bahçesinde bostanýný çaldýk. Oysa bostan çalmak þurada dursun, bahçeyle alakamýz yok. Peki eline sopayý alýp bostanýmý çaldýn diye yaygara koparmak neyin nesi? Oysa biz daha iyi bostan üretme çabasýnda deðiliz. Aksine belki de bahçede daha fazla sebze çeþitleri yetiþmesine katkýda bulunacaðýz. Lakin bunu düþünebilmek zor ve akýllýca olduðu için, daha rahat yolu seçip var olan ticaret anlayýþýný hiçe sayarak biraz öncede sözünü ettiðim anlayýþý sergilemek daha da kolayýna geliyor. Ticaret denildiðinde ilk akla gelen rekabettir. Fakat rekabetinde usulü vardýr. Bu rekabet boyutu bunlar tuh kakadýr, sakýn yaklaþmayýn ve uzak durun anlayýþýna varýrsa ne derece seviyesiz olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bu anlayýþla deðil ki yeni süreci yakalamak, ancak bu sürecin arkasýnda topallayarak giderler. Ýyi bir ticaretçi uzun vadeli yatýrým yapýp ileriye yönelik çalýþandýr. Bugün aðayým yarýnda ne olursa olsun anlayýþýyla hareket eden, ticarete atlar atlamaz Sakýp Sabancý havalarýna girip dozermiþ gibi önüne geleni ezip geçebileceði sevdasýndan vazgeçmesi daha da yararlý olur. Ýyi bir rekabetçi karþý tarafýn çýkardýðý ürünün kendi piyasasýný daralttýðý korkusuna kapýlýp saldýran deðil, kendi ürününü daha üstün piyasaya sunma çabasýna girendir. Halbuki çýkartýlan ürün ile çýktýðý için tehlikeye düþtü korkusu yaratýlan ürün ayný deðildir. Biz en iyisi býrakalým bu Ticari, ekonomi, rekabet ve buna benzer terimleri, nasýl olsa anlamýyoruz. Bugüne kadar yaptýðýmýz gibi en güzel lokantalarda içki sofralarýmýzý kuralým, sözüm ona kendisine iþadamý sýfatý takanlar olarak oturalým, hem dedikodumuzu yapalým hem de yeni çýkan ticari anlayýþýný nasýl çamura batýrýrýz diye planlar kuralým. Diðer taraftan ticari ortamda olmayýp ta yaratýlan yenilikte huzursuz olan entel yapýnýn da biz mekteplerde kalem tozu yutarak bu duruma vardýk demelerini de kýnamýyorum. Devam etsinler. Yaratýlan yenilik, ki yukarda da belirttiðim gibi aslýnda yenilik deðil, bulunduklarý konumu ne zedeler nede havasýnda bulunduklarý ortamý yýkacaktýr. Hava atmak da insani bir duygudur. Böyle devam edecek olursak, süreci yakalamada zaten geç kalýnmýþlýk üzerine birde giriþimlerimiz bu ticari anlayýþýyla tamamen darmadaðýn olacaktýr. Ve þunu da vurgulamak gerekirse eðer; gelen tepkiler bize bu yeniliði mutlaka devam edilmesi gerektiðini söylemektedir. Marka ötesi bir doðuþu müjdeliyoruz! Doðan Yeþil Geschäftsführer Handelstr Gelsenkirchen Tel: 0209 / / Fax: 0209 / Handy: 0173 / Getränkegroßhandel RON-SA DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin çok yakýnda... Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi, Bu sabah bütün cömertliði üstündeydi. Bir göz atýverdi bana geçip giderken: Ýyilik et denize at mý demek istedi? (Hayyam) Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 Sayý: Mayýs 2001 Stuttgart- Böblingen de lise öðrencileri tarafýndan neonazilere karþý Aktionstag gegen Rechts adlý bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. 23 Mart 2001 tarihinde Böblingen ve Sindelfingen de öðrenim gören 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sýnýf öðrencilerinin ortaklaþa bir çalýþmayla organize ettiði Aktionstag gegen Rechts (Saða Karþý Mücadele Günü) adý altýnda bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. Organizesinde okul baþkanlarýnýn, sýnýf baþkanlarýnýn, öðretmenlerin, okullu-okulsuz bir kaç gönüllü insanýn da yer aldýðý ve tüm okullarýn katýldýðý bu etkinliðe öðrencilerin dýþýnda halk da büyük ilgi gösterdi. Günler öncesi baþlanan hazýrlýklarýn sýnýflarda yapýlan tanýtým çalýþmalarýnýn ardýndan sürdürülen faaliyetler sonucunda yaklaþýk 300 e yakýn bir kitle Yýldýz Marþý adýyla deðiþik okullardan yola çýkarak ayrý kollardan yürüyüþe geçti, Saat 13:30 da Elbenplatz (Frechdax) da buluþan, ýrkçýlýða karþý anti-faþist sloganlar atan, pankart ve döviz taþýyan kitle buradan tekrar Marktplatz a doðru yürüyüþe geçti, meydanda hazýrlanan sahnede önceden belirlenmiþ konuþmacýlar kitleye seslendi, özgür mikrofon çaðrýsýyla meydandaki kitleden kimileri üçer dakikayla sahnede düþüncelerini belirttiler. 10 a yakýn konuþmacýnýn yer aldýðý mitingde ilk olarak konuþma yapan kiþi yaþadýðý baskýlardan dolayý ailesi ile birlikte Türkiye den kaçarak Almanya ya sýðýnan ve halen Türkiye ye gönderilme tehlikesi bulunan Feride Akdað dý. Tercüman aracýlýðýyla yaptýðý açýklamalar kitle tarafýndan ilgiyle takip edildi. Diðer bir konuþmacý da sosyal demokrat olduðundan dolayý Nazi kamplarýnda tutsak olarak kalmýþ ve ayný zamanda Nazi vahþetinin yaþayan tanýklarýndan olan Getrud Müller adlý 80 yaþýndaki yaþlý bayan idi, konuþmasý meydanda bulunan kitle tarafýndan dikkatle dinlendi. Konunun önemi üzerine vurgu yapan diðer konuþmacýlardan sonra sað ideolojiye karþý alternatif müzik yapan bir rock grubu sahne aldý. Miting çoðunluðunu gençlerin oluþturduðu kitlenin müziðe eþlik etmesinden bir müddet sonra sona erdi. Ayþegül Erikli/ Stuttgart/ Böblingen DORTMUND DA ALMAN MÜÞTERÝLÝ, 130 m 2, ucuz kiralý LEBENSMITTEL-GEMÜSE & OBST DÜKANI DEVREN SATLIKTIR Tel: 0231/ Handy: ÞÜKRÜ YILDIZ Türkiye nin sorunu ekonomik deðil, siyasidir. Çözüm demokratik bir cumhuriyettir! Nereden bakarsanýz bakýnýz, Türkiye nin sorunu ekonomik deðil, siyasidir. Siyasetin, iktidarý elinde bulunduran ve onun nimetleriyle palazlanan kesimler eliyle kirletilmesidir. A. Öcalan, M. Ali Birand la 1988 yýllýnda yapmýþ olduðu olay röportajda, Türkiye deki kirlenmiþ siyaseti temizleme iddiasýný dile getirmiþti. Siyasetçilerin kolaycý ve çýkarcý davrandýklarýný söyleyen Öcalan, Türkiye nin birliði ve Ortadoðu da hak ettiði yeri alabilmesi için baþta Kürt sorunu olmak üzere, demokratikleþme sorunu çözmesi gerektiðini vurgulamýþtý. Aradan yýllar geçti. Doðrulandý. Kürt sorununu bahane eden çeþitli çevreler bu sorunu çözmek yerine bunun üzerinde palazlanmayý seçtiler. Ve Türkiye yi bu güne getirdiler. Þimdi her kesimden sesler yükselmektedir. Bu seslerin doðru bir zemine oturmasý gerekmektedir. Sorunu yalnýz bir ekonomik çýkmaz olarak görmek yanlýþtýr. Kaldýk ki, bu buhranda da çarpanlar, karlarýna kar katanlar oldu. Siyasetin kirletilmiþliðinin boyutunun görülmesi açýsýndan çokça örnekler ortaya çýktý. Siyasetin, Türkiye deki siyasetçilerin elinden kurtarýlmasý gerekmektedir. Türkiye deki insanlarýn meselesi sadece karýnlarýný doyurmaya deðil, demokratik bir ülkede özgürce ve güvence içinde yaþamaya ihtiyaçlarý vardýr. Þimdiye kadar olanlar göstermiþtir ki, halkýn parasý kötü kullanýlmýþtýr. Çalýþanlarýn emeklerinin karþýlýklarý haksýz bir biçimde gasp edilmiþ, tasarruf sahiplerinin paralarý ortadan yok edilerek, çalýnmýþ. Herkes bir köþede bulduðu akrabasýnýn, kardeþinin, dayýsýnýn yardýmýyla devleti ve halký soymuþtur, soyabilmiþtir. Bu durum göstermiþtir ki, ihtiyaç duyulan birikmiþ olanýn korunamamasý devletin halkýn yarattýðý deðerleri her demokratik ülkede olduðu gibi güvence altýna alýnmasýdýr. Hükümetler üstü uzlaþma ülkenin menfaatleri Ülkenin bölünmez bütünlüðü v.b söylemlerin ardýna gizlenerek halk soyulmuþtur. Gerekçeler yaratmýþtýr halký soymak için. Siyasal dokunulmazlýk yaratarak onun ardýnda her türlü kirli iliþki geliþtirmiþtir. Sýkýþtýðý yerde devletin bekasý ve çýkarlarý adýna yaptýðýný söylemiþtir. Bu ne biçim beka, her gün daha kötü bir duruma düþüyoruz diye dönüp soran olmamýþ, soranlarý da bu kesimler hain ilan edilmiþtir. Hainlerle, diðer kesimler arasýnda derin uçurumlar yaratýlmýþ, böldürmeyiz diyenler aslýnda halký bölmüþlerdir. Ekonomik kriz kirli siyasetin iflasýdýr. Bu görülmüþtür. Artýk bunun aþýlmasý ve Türkiye kendi mecrasýndaki geliþmesini göstermek zorundadýr. Demokratik Cumhuriyet, sorunun köklü çözümüdür. Tüm topluluklarýn bir biriyle kenetlenerek geleceði birlikte yaratma idealidir. Türkiye nin cesaretli adýmlara ihtiyacý var. Bu adýmý eski politikasýný sürdürerek yaratmasý mümkün deðildir. Geçmiþin politikasý bu günün iktidarýný ve çözümsüzlüðünü gözler önüne sermiþtir. Eskide ýsrar çözümsüzlüktür. Çözümsüzlük isteyenler bu halký sevmeyenlerdir. Bizi sevmeyenleri bizde sevmeyelim...

4 Sayý: Mayýs Berlin de Alevi Kültür Haftasý büyük ilgi gördü! Berlin Alevi Kültür Merkezi (AKM) tarafýndan Nisan 2001 tarihleri arasýnda organize edilen Alevi Kültür Haftasý yoðun ilgi gördü. Konu hakkýnda gazetemize açýklama yapan AKM Baþkaný Metin Küçük amaçlarýnýn Alevi kültürüne karþý var olan ön yargýlarý yýkmak olduðunu söyledi. Almanya da yaþayan Alevi çocuklarý için okullarda verilmesi istenen din derslerinin önemine dikkat çeken Küçük, tarihli bir mahkeme kararýnýn olduðunu ve bu kararda Milli görüþün din dersi baþvuru dilekçelerinin kabul edildiðini belirtti. Alevilerinde ayný þekilde bir baþvuru dilekçesini verdiklerini, fakat mevcut durumda olumlu bir yanýt alamadýklarýný kaydetti. Alman hükümetinin Aleviler tarafýndan verilen baþvuru dilekçesini Milli görüþe karþý koz olarak kullandýðýný söyleyen AKM Baþkaný Küçük, yetkililerin dilekçeye cevap vermemeleri için oyalama taktikleri kullandýklarýný ve olumlu bir yanýt durumunda politik kariyerlerinin biteceði hesabýna girdiklerini iddia etti. Cemevinin Alman öðrenciler tarafýndan ise dini bir okul olarak kabul gördüðünü sözlerine ekledi. Cumartesi 14 Nisan 2001 de yapýlan Sempozyuma ise, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Cehyun, Alevi Topluluðu Federasyonu Baþkaný Seydi Koparan, Prof. Dr. Christian W. Troll SJ (Katholische Akademie in Berlin) ve Havva Engin (TU Berlin) Aleviler ve Din dersi konusunu deðerlendirdiler. Pazar 15 Nisan 2001 tarihinde ise Aleviler ve Demokrasi adlý sempozyuma CHP eski Milletvekili Fikri Saðlar, Araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli, Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Araþtýrmacý ve Akdeniz Univ. Antalya öðrenim üyesi) katýldý. Pazartesi günü ise Huxley s Neue Welt, U-Bhf. Hermannplatz da yapýlan geceye, Emre Saltýk, Kývýrcýk Ali, Deste Günaydýn, Yýlmaz Çelik ve Berlin AAKM Folklor-/ Muzik Grubu tarafýndan Aleviler Haftasý coþkuyla sonra erirken, yüzlerce insanýnda yer darlýðý nedeni ile salon kapýsýndan geri çevrildi. Geceye Misafir konuþmacý olarak katýlan AABF Baþkaný Turgut Öker Alevilerin güncel sorunlarýna deðinerek Berlin Alevi Kültür Haftasýný selamladý. Haarstudio DAMEN Trockenschneiden 18,- Waschen, Fönen ab 25,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 33,- Waschen, Schneiden, Legen 30,- Waschen, Legen 23,- Dauerwelle komplett ab 75,- Färben ab 30,- Strähnchen ab 35,- Tönen ab 25,- HERREN Trockenschneiden 13,- Nassrasur 10,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 18,- Kinderhaarschnitt/ Junge ab 10,- Kinderhaarschnitt/ Mädchen ab 15,- Waschen, Schneiden, Fönen, Nassrasur 30,- GEZER Wir haben auch Montags geöffnet! Westerbleichstr DORTMUND Tel: Öffnungszeiten Mo. bis Fr Samstasg Friseurin wird gesuch! ÝNTERNASYONAL C a f f e - B a r - B i l a r d * Demli cayýn, sohbetin, kahvenin tadýna burada varýlýr. * Büyük TV ekranýnda Cine-5 farkýyla futbol maçý ve diðer bütün proðramlarý seyretme imkaný * Bar, Bilardo ve öteki tüm oyun imkanlarýyla hoþ vakit geçirilecek bir buluþma merkezidir; ÝNTERNASYONAL CAFFE... Schütsenstr. 41 * Dortmund Tel: 0231/

5 Prof. Dr. Süleyman Ergün, 1959, Dersim doðumlu. Ýlk, Ortaokul ve Lise biri Dersimde okudu, Lise iki ve üçü Elazýð da yatýlý okulda okudu. Aralýk 1980 de eþi Hüsniye Ergün ile yurtdýþýna çýktý. Ýlk Ýsviçre daha sonra Almanya ya geldi. Iki çocuk babasý de Hamburg a geldi, Mart 1983 de Studiumkolegium ve 1983 te Hamburg Týp Fakültesine baþladý sonunda Týp Fakültesini bitirdi dan itibaren Hamburg Üniversitesi Ependorf Hastanesinde Doktor olarak görev yapmaya baþladý, halen bu görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Ergün, Hamburg Üniversitesianatomie bölümünü öðretim görevlisi. DEM: Sayýn Prof Dr. Ergün, mesleki çalýþmalarýnýzda aðýrlýk verdiðiniz ve uzun zamandýr araþtýrmlar içerisinde olduðunuz yeni kan damarlarýnýn oluþumu hakkýn da bilgi verebilirmisiniz? Prof.Dr. Ergün: Evet çalýþmalarým ýn aðýrlýk noktasý kan damarlarýn oluþumu ve isleyiþidir. Bunu ikiye ayýrabiliriz. 1) Damar týkanýklýðý hastalýklarý, örneðin bacak ve kalpteki damar týkanýklýðý hastalýklarý dünya çapýnda en çok ölüme yol açan hastalýklarýn baþýnda geliyor. 2) Kanserin oluþumunda ve büyümesinde vücudun çeþitli yerlerine daðýlmasýnda yeni damarlarýn oluþumu en önemli þartýný oluþturuyor. Kanser damar hastalýklarýndan sonra ölüme en çok sebep olan hastalýklardan biri. Bu çalýþmalarýn özü damar týkanýklýðý olan hastalýklardan yeni damar oluþumunu saðlanýp, týkanýklýk açýla bilinir, diðer yönden kanser tedavisinin uygulanmasýnda en önemli nokta burda yeni damarlarýn oluþumunun engellenmesidir. Normalinde kan damarlarýnýn oluþmasý vücud organlarýnýn oluþumu ile baþlayýp büyümesi nin sona ermesi ile de son buluyor ve daha sonra yaþam boyunca herhangi bir hastalýk olmadýðý müddetçe yeni damarlarýn oluþmasý artýk mümkün deðil. Buna karþýlýk bazý hastalýklarýn, örneðin kanserin büyümesi ve vücuda daðýlmasý, yeni kan damarlarýnýn oluþmasýna yol açmaktadýr. Kanser hücreleri ürettikleri maddeler sayesinde kendilerine en yakýn olan küçük kýlcal damarlarý deðiþtirip, bu damarlardan yeni ve kendisini besleyecek damarlar oluþturuyor. Bundan yola çýkarak en az 25 yýldan beri kan damarlarýnýn bu þekilde oluþumuna neden olan faktörler üzerinde araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bu araþtýrmalarýn hedeflerinden birincisi, kan damarlarýnýn yeniden Sayý: Mayýs 2001 oluþumunu engelleyerek kanserin büyümesini ve vücudun diðer organlarýna daðýlmasýný durdurmaktýr. Özellikle Amerikanýn Boston þehrinde ki Harvard Týp fakültesinde çalýþan Prof. Judah Folkman bu çalýþmalarý ilk baþlataný olmuþtur, günümüzde ise dünyanýn her yerinde bu dalda çalýþan pek çok gruplar varlýðý sözkonusudur ve bu çalýþmalar özellikle son 10 yýlda çok önemli geliþmeler kaydetti. Gerçekten de bulunan bazý yeni maddeler hayvanlar da yapýlan deneylerde kanserin büyümesini durdurmakta veya oldukça yavaþlatmaktadýr. Ayrýca bugüne kadar kullanýlan tedavi yöntemleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu yeni maddeler hemen hemen herhangi bir aðýr yan etki göstermemekte ve böylece vücut tarafýndan daha kolay kabul edilmektedir. DEM: Siz ne zamandan beri bu araþtýrmalarla ilgilenmektesiniz? Prof.Dr. Ergün: Bu dalda yaklaþýk 7 yýldan beri benim de Hamburg Üniversitesi Týp fakültesinde çalýþmalarým var ve bizim Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare bulundu mu? çalýþma gurubumuz kan damarlarýnýn oluþumuna yol açan yeni bir faktörü buldu ve bunu 2000 yýlýnýn Þubat ayýnda Týp dünyasýna bildirdik. Bu faktörün kanser damarlarýnýn büyümesinde önemli bir rol oynadýðýný da ortaya çýkardýk. Önümüzde ki dönemde çalýþmalarýmýzý bu faktörün etkisini önleyecek yollar ve araçlar üzerinde yoðunlaþtýracaðýz. Burada da amaç yine yeni damar oluþumunu engelleyerek kanserin büyümesini ve daðýlmasýný durdurmak. Bütün bu çalýþmalar henüz büyük çoðunlukla deneyler aþamasýndadýr ve ne yazýk ki henüz insanlarda uygulanma safhasýna gelmemiþtir. Bunun yanýnda damar týkanýklýðý hastalýklarýný tedavi etmenin en önemli yolarýndan biri de yeni damar oluþumunu saðlamaktýr. Yukarýda kanser içi söylenenin tersine damar týkanýklýðýnýn olduðu yerde yeni damar oluþumunu harekete geçirecek faktörleri kullanarak yeni kan damarlarý aracýlýðý ile týkanýklýðý aþýp dokunun kanla beslenmesini saðlamak. Bu alanda da yoðun çalýþmalar var, dünya çapýnda hala en

6 fazla ölüme yol açan hastalýklarýn baþýnda genelde damar özelde de kalp damar hastalýklarý gelmektedir. Bunlarýn arkasýndan da kanser gelmektedir. Bu açýdan kan damarlarý üzerinde yapýlan çalýþmalara týp alanýnda çok önem verilmektedir. Bizim çalýþma gurubunun da amacý bu konu da katkýlarda bulunmak ve yeni tedavi yollarý bulabilmektir. DEM: Sosyal ve Politik Aktiviteleriniz olduðunu biliyoruz, kýsaca anlatabilir misiniz? Prof.Dr. Ergün: Doðrudur, Ben burda özellikle ilk olarak Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) içerisinde bu Eyalet de yabancýlar politikasýyla ilgilendim bu arada özellikle hem Alevi toplumunun sorunlarýný hemde Kürt toplumunun sorunlarýný Hamburg Eyalet yöneticileri ve Siyasi çevrelerine tanýtýlmasý konusunda çaba sarf ettim ve bu yönden çalýþmalarým sürüyor. Bence sadece bilim adamýyým deyip Bilimsel araþtýrmalarla sýnýrlý kalmak ve insanýn diðer etkenlerinden kopmak doðru deðil, çünkü bir çok meseleyle uðraþmak hem insanýn ufkunu geniþletiyor hem de zihnin Fleksibilitesini ayakta tutuyor. Mesleki olarak Hamburg Tabipler odasý yönetim kurulu üyesiyim. DEM: Bu kadar çalýþmanýn sonunda kendinizi ayakta nasýl tutuyorsunuz? Prof.Dr. Ergün: Müzik, Müzik, Müzik diyorum. Ýþten sonra eve kendimi atýp elime Sazý aldýðýmda o bütün yorgunluðum bitmiþ oluyor, sahneye çýkmak için deðil, ruhlarýný dinlendirmek için Saz dinlemek ve Saz çalmak gerekir. Müzik iþinde bile bu sanatla uðrasan insanlar her zaman uzun yaþayanlardýr. Benim ilacýmda tabi ki Saza olan ilgim Sayý: Mayýs 2001 ve Sazý azýcýkta olsa týkýrdatmamdýr. DEM: Ýleride Memleketinize yönelik geri dönüþ planlarýnýz var mý? Prof.Dr. Ergün: Zor bir Soru, bizim gibi Ýnsanlar yaþamýný iki his arasýnda geçirecekler, yani bir nevi gönlüm ikiye de bölünebilir. Birinci planda, doðduðum, büyüdüðüm ve büyümeyle birlikte kültürünü özümsediðim, tabiatýný sevdiðim bölgeye baðlýlýk his ediyorum. Öbür yandan hem öðrencilik hayatýmda hem de özellikle þimdiki çalýþma hayatýmda Hamburg ve Hamburg Üniversitesinden çok memnunum. Ruhi olarak çalýþtýðým iþ ile, yaptýðým çalýþmalar, çalýþtýðým Fakülteyle çok barýþýðým ve rahatým, dolayýsýyla bu açýdan da gönlüm burayý bir seçenek olarak buluyor. Dünyanýn bugünkü koþullarýnda böyle bir iç çekiþinin üstesinde gelmek aslýnda o kadarda zor deðil, Çünkü medya ve kominikasyon binlerce km.lik mesafeleri küçülttü, dolayýsýyla çok çeþitli yöntemlerle iyi bir þekilde Dersimden, Dersimdeki geliþmelerden diðer Bölgelerdeki geliþmelerden Alevi toplumunun içindeki geliþmelerden çok çabuk haberdar olabiliyoruz. Geriye bir Özlem kalýyor, o da en azýndan yýlýn bir kaç ayýný Dersimde geçirebilmek böyle bir þeyin özgürce olanak haline getirebilmesi var bunun içinde hüzünlenmek deðil, özveriyle ileriye dönük çalýþmak lazým. DEM: Okuyucularýmýza yönelik vereceðiniz bir Mesajýnýz var mý? Prof.Dr. Ergün: Alevi kültürünün içinden gelen bir insan olarak hem Türkiye de hem de Dünyanýn bir çok yerlerinde farklý kültürlerle karþýlaþtým, iyi ve kötü yanlarýný görebildim ve bu sayede Alevi kültürünün ne kadar humanist ve ne kadar insan sevgisiyle dolu olduðunu gördüm, Alevi kültürünün hakim olduðu Dersimde, dünyayý görüp büyüdüðüm ve gençliðimin bir kýsmýný orada geçirdiðim için kendimi þanslý hissediyorum. Yalnýz bu kültürün bizim dýþýmýzdaki Ýnsanlara tanýtýlmasý ve dünyadaki yeni geliþmeler ýþýðýnda geliþtirilmesi gerekiyor. Bütün Alevilerin omuzunda böyle bir görev var, bu görev aslýnda geçmiþteki zorlu yýllarla ve yüzyýllarla karsýlaþtýrýlýrsa o kadar zor deðil, dolayýsýyla biz bunu baþarabiliriz. Çünkü tarihte yaþananlarýn uzak olmayan bir geçmiþe kadar Alevi kültürünü dile getirmek hayati tehlikeyi beraberinde getiren bir olaydý, bugün zorlu mücadeleler sonucunda bu tehlike azalmýþtýr. Geçmiþtekiler bu kültürü yaþattýlar ve boyun eðmediler bizde boyun eðmeden devam ettirelim ama bilime ve düþünceye açýk bir þekilde geliþtirelim. DEM: Size çok Teþekkür eder Mesleki ve Sosyal hayatýnýzda baþarýlar dileriz. Prof.Dr. Ergün: Asýl ben teþekkür ederim, DEM gazetesi hayýrlý olsun ve baþarýnýn devamýný dilerim.

7 Sayý: Mayýs 2001 MÜDÜRÜM Þimire milcana kardeþ diyenler Bana böyle kardeþ yazma müdürüm Ehlibeytin ile aramýz çok iyi Bu güzel birliði bozma müdürüm Yezide kaçýyor gelinler kýzlar Bunlarý gördükçe yüreðim sýzlar Zalimler mazlumun her gün boðazlar Bunlarýn hepsi yoldan azma müdürüm Düþmanýn düþmana dostuna dostuz Haydarýn kerrara buradan postuz Seninle ezelden beriye dostuz Bu güzel dostluðu bozma müdürüm Mazlumun hakkýný alýp yiyemem Kanlý zalimlere boyun bükemem Yezide mervana kardeþ diyemem Bana gücenip te kýzma müdürüm Talip yezid olmuþ yolundan azmýþ Rehbere mürþide kuyular kazmýþ Zina yapmýþ yuva yýkýp bozmuþ Gel bunu kurþuna dizme müdürüm Dost buluþtuk Þah Hüseyini görüp de Yetmiþ üç masuma yüzler sürüp de Kanlý yezitlere fýrsat verip de Beni daha fazla üzme Müdürüm Mazlumlarý vurup, döðüp asmadým Zalimleri bu baðrýma basmadým Bunca haksýzlýðý görüp susmadým Aðzým torba deðil büzme Müdürüm Körpe kuzularý kaptýrdýk kurda Mervanlar doluþtu vatana yurda Çare bulamadýk bu zalim derde Bizi daha fazla ezme müdürüm Seninle birliðe her gün can cana Kerbeladan beri kýrgýným sana Ehli beyt dostun Kerari Zülfikar a Darýlýp ta günah yazma Müdürüm Zülfikar YALÇINKAYA , Almanya- Lübeck FLOWER S Ü P E R M A R K E T 269 Fore St Edmonton, London Tel: MELISA FOOD AND WINE Uygun hesapla kaliteli eksiksiz alýþveriþ 351A High Road London- Woodgreen Mahsuni Þerif NAZIM HÝKMET USTAMA: KOCA NAZIM Hani diyordun ki... Sen yanmasan ben yanmasam, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða.. Sevgili hocam,sende yandýn bende yandým, hatta biz cayýr cayýr diri diri yandýk yakýldýk ama, bu þerefsiz karanlýklardan aðarma aydýnlanma adýna bir uç bir emare göremedik. Anadolu emekçisinin, yiðidinin ufuklarýný yüzyýllardýr saran karabasan, bunca alimin, bunca þairin, bunca bilginin ve de bunca yurt severin çabasýna raðmen kalkmadý. Halifenin ve Osmanlýnýn himmetiyle, Anadolu ya dürtülen orta çað sülieti ülkemizde yaþanan her dramýn baþýnda bir vicdan borcu bir namus borcu gibi yapýþýp dolaþmaktadýr. Bu öcü, bu netameli uðursuz görüntü, Cumhuriyetimizin defterinden sökülüp atýlmadýkça, senin bizden önce söylediðin özgürlük türkülerin, destanlarýn, salt baðýmsýzlýk hasretiyle yana yakýla çobanlarýmýzýn kavalýnda, analarýmýzýn aðýtlarýnda kalacaktýr. Senin baþka topraklara gömülmüþ itibarýný, doðduðun ülkeye geri getirmek isteyen çabalarýn tümü, seni gurbette kalmaya mecbur eden acýmasýz zihniyetin engeline takýlmaktadýr. Sen ey yüce ozan NAZIM HÝKMET ustam. (Memleketim Memleketim) diye diye nalan oldun. Hasrete gömüldün yabancý bir ülkenin topraklarýný þereflendirmiþ aziz kemiklerinin tozu, ülkene geri gelsen ne olacak, gelmese ne olacak ki? Ben çok eminim ki, hiç bir aydýn, hiç bir demokrat, vatan topraklarý üzerinde yaþayanlarýn tümü gibi yaþamaya mecbur edilemez. O özgür olur, demokrat olur, sosyalist olur, kapitalist olur, hatta ütopist olur ancak vatan haini asla olamaz. Hele de söz konusu þahýs bir vatan þairi ise. Vatan haininin tarifi, hem geleneksel, hem de yasal olarak aþaðý yukarý aynýdýr. Vatan haini, vatan topraklarý üzerinde yaþayan insanlarýn, emeðini, inancýný, ýrzýný, namusunu, kendi çýkarlarýna hortumlayan, eþit paylaþýmcý mantýðý adaletsizlik telakki eden iç düþmanlardýr. Vatan haini memleketin yasalarýný hiçe sayarak, maddi erkin döþeðinde adaleti, Uzay turýzmý patladý! - Tito dan sonra uzay turisti olmak için 100 kiþi sýraya girdi. - Tito yolculuk için 20 Milyon Dolar ödemiþti... Þimdi, ondan daha fazla vermeye hazýr bir çok uzay meraklýsý var... Uzay turisti Dennis Tito dan sonra uzaya gitmek isteyenler sýraya girdi. Tito nun 20 milyon dolar ödeyerek Rus uzay mekiðiyle uzaya gitmesine yardýmcý olan Space Adventures (Uzay Maceralarý) firmasý, uzaya gitmek için milyonlarca dolar ödemeye hazýr çok sayýda müþterisi bulunduðunu bildirdi. Firmanýn, uzaya gitmek için 98 bin dolar depozito karþýlýðýnda 100 adet rezervasyon yaptýðý belirtildi. Firma Baþkaný Eric Anderson, Tito nun Uluslararasý Uzay Ýstasyonu na (UUÝ) yaptýðý bir haftalýk ziyaretin ve Rus soyuz uzay aracýyla seyahatinin, yeni yarðýcýyý etkiletip, mazlum milleti periþan eden. Vergiden kaçarak, memleketin bankalarýný hortumlayan, devlete kazýk atan ayný iniançlý bir milleti fitne salarak ikiye, içe, beþe bölen ahlaksýz insanlardýr. Vatan haini, koca bir milletin, akademik aydýnlarýný tek tek kurþunlayan önemli bir Cumhuriyeti þeriatýn amansýz kurallarýnda ezip, Cumhuriyet halkýný perme periþan eden, cayýr cayýr adam yakan, vuran, kesen edepsizlerdir. Bu saydýklarýmdan bir tanesini dahi üstat Nazým Hikmet e yakýþtýrmak yada yaklaþtýrmak kadar küstahlýk ve melunluk olamaz. Ülkemin kurtuluþ destanýný yazan, bu kadar muhterem bir zat a vatan haini diyenlerin insafýndan þüphe etmek kadar doðal bir düþünce olamaz. Sevgili Nazým Hikmet baba; seni getirseler de, getirmeseler de, hatta gelsen de, gelmesen de sen bu ülkenin olduðu kadar, bütün emekçi halklarýn ve biz ozanlarýn yüz akýsýn rehberisin. Senin abiden, Rusya topraklarýnda deðil, Anadolu da özgürlük savaþýný vermiþ bu toprakta kanlarýyla uyuyan bütün þehitlerin torunlarýna ait göðüslerde kale gibi durmaktadýr. Buna lütfen inan. Sen- Afyon yollarýnda gýcýrdayan kanýlarýn En içli türküsü Sen Çanakkale Mehmed inin Dumlupýnar Ali sinin ilk öyküsü Sen memleketine sevdalar döken Türküler yakan yürek dolu hasta... Sen ateþ gözlü- gerçek sözlü nur yüzlü Ah eyyyy..büyük Nazým Hikmet usta. Güneþ gibi doðdun emekçiden emekten Ve alýn terinden Haykýrdýn cihana Anadolu yu Hakikatin tam orta yerinden, Nerde gördün zulmün kükrediðini Orada hep sen vardýn. Ne el açtýn semalara- ne yer yüzüne yalvardýn. Topraðýnda ki karanlýk hayvanlýðý La fentonla süsledin aktardýn Toprak olsan da iki gözüm Sen tarihime lazýmsýn. Ben Anadolu da eli sazlý bir Mahzunu Sen onun hasret olduðu Güneþ bulduðu koca Nazým sýn baþlayan uzay turizm endüstrisine ilgiyi artýrdýðýný söyledi. Dünya ya yarýn dönmesi beklenen Tito nun uzay istasyonuna ziyaretine karþý çýkan ve kýracaðý her þeyin parasýný ödemeyi kabul ettiðini gösteren belgeler imzalamasýný isteyen Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA) ise, uzay mekiklerinde henüz sivilleri görmeye hazýr olmadýðýný bildirdi.

8 Hastane hatasýna t a z m Ý n a t Ýngiltere de çeþitli hastanelerde kan veya organ baðýþýnda bulunduklarý sýrada ya da baðýþlanan kan veya organlarýn nakli yoluyla öldürücü hepatit C virüsünü kapan kiþilerin tazminat haklarý Yüksek Mahkeme tarafýndan onaylandý. Çeþitli dönemlerde NEUERÖFFNUNG täglich neue Waren ab -,99 heise Preise Ýngiltere deki hastanelerde hastalýðý kapan kiþilerin birleþtirilmiþ davalarýna bakan Yüksek Mahkeme, bu kiþilerin tedavilerini saðlayan kurumlarýn dikkatsizliði yüzünden ölümcül bir hastalýða yakalandýklarýný kabul ederken, tazminat ödemenin kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. Sayý: Mayýs 2001 SCHNÄPPCHEN SHOP AN & VERKAUF, UMTAUSCH DORSTENER STR BOCHUM Tel: 0234 / Händy: 0179 / Händy: 0171 / Alýnan kararýn ayný durumdaki birçok kiþi için emsal teþkil edeceðini belirten hukuk çevreleri, pek çok yeni davanýn açýlabileceðine ve milli saðlýk sisteminin milyonlarca sterlini bulan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceðine iþaret ediyor. Bu arada hastanelerin dikkatsizliði yüzünden hastalýk kaptýklarý kanýtlanan ve tazminat hakkýný elde eden kiþilerin alacaklarý taznitalarýn miktarý ise daha sonra açýklanacak. MÜJDE MÜJDE MÜJDE Ferhat Deniz Plak ve Kasetçilik Limitet Þirketi sizi arýyor Güzel sesi olan ve kaset yapmak isteyen Bay ve Bayanlar Bizi arayýn Aþýk Seyraný Tel: GÜNAYDIN FOOD AND WINE Inh. A. Tomar Günaydýn alýþveriþ þenliði, evdeki hesabýn uyduðu, duyanlarýn uðradýðý yer.. Günün aydýnlýðýndan önce GÜNAYDIN West green Road- London Tel: Import & Export SÝZÝNLE VAR OLAN LEZZET DÝYARBAKIR RESTAURANT Damak tadýnda anlayan bizi tercih ediyor. Bize uðramadan farký anlýyamasýnýz! 69 Grand Parade, Green Lanes London N4 Tel: Uygun fiyata kuru gýda, et, meyve, sebze, hediyelik eþya ve katliteyi MARKETÝMÝZDE bulabilirsiniz! GELÝN GÖRÜN KANAAT GETÝRÝN Agima Market Frederichstr Bad Säckingen Tel: 07761/ Açýlýþ saatleri: Pazartesi- Cuma; 09:00-20:00 Cumhartesi; 08:00-16:00

9 Sayý: Mayýs 2001 YETERKÝ KARARMASIN... Olgun Þensoy SEVGÝYE SAHÝP ÇIK, UMUDA GÜLÜMSE Her gün daha da acayipleþirken dünya biz hýzla ilerliyoruz güya. Kokuþup balýklara yem olurken denizin dibindeki cesetlerimiz, birileri fildiþi kulelerinde yudumlamaya devam ediyor viskilerini. Hala yalan matinelerine katýlýyoruz topluca, topluca intiharlarýný izliyoruz genç bedenlerimizin. Hep beraber kalýyoruz altýnda çimentosuz, demirsiz binalarýn. Uzatmamýz gerekirken mahsur kalanlara ellerimizi, kollarýný kesiyoruz çalabilmek için ziynet eþyalarýný. Sevgisizleþirken hýzla dünya,sevimsizleþiyoruz site site, semt semt. Nerede mutluluk belirtileri görsek, görsek sevinçlerini dostlarýmýzýn çullanýyor, boðuyoruz demokrasi adýna, demokrat kimliðimizle. Demokrat kimliðimizi bayrak yapmýþýz faþizan baskýlar uygularken dostlarýmýza Mezopotamyalý, þair ve bilgin (Niþapur 1044.ay.y 1123/1136). Hayatý, gençlik yýllarý kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatýyla ilgili olaylarý anlatan bazý kitaplardan, mantýk, felsefe, matematik ve astronomi konularýnda çalýþtýðý, bu alanlarda düzenli bir öðrenim gördüðü anlaþýlmaktadýr. Hayyam ( Çadýrcý ) takma adýný, atalarýnýn çadýrcýlýk yapmalarý yüzünden aldýðý söylenir. Ömer Hayyam, zamanýnda daha çok bilgin olarak ün kazandý. Ýran ýn, Selçuklular yönetiminde olduðu bir çaðda yetiþen Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük Dedim ya acayipleþti dünya, biz acayipleþtik; yaðmur altýnda çimen suluyor, güneþin altýnda lambalarýný yakýyoruz otomatlarýn. Bütün olumsuzluðuna raðmen yaþamýn, tam mutlu olduk bulduk derken dostlarýmýzý güneþ yanýðýna dönüyor iliþkilerimiz. Her þeye raðmen dünya dönüyor, mor çatýlardan kuþlar uçuyor mor çiçekli bahçelere nasýl da mutlu kuþlar bir bilebilseniz nasýl da güzel hayat. Mor çatýlý evin mor mor açan çiçekleri arasýnda. Uzaktan dost görünümlü birileri yaklaþýyor. Mor çiçeklerle cennete çevrilmiþ güzelim bahçeye. Bakýyorsun söylemlerinde mutluluk kokan insan yarasaya dönüþüyor birden. Birden hüzne dönüþüyor mor açan çiçekli bahçe, hüzne kanat çýrpýyor artýk kuþlar. Dedik ya dünya acayipleþiyor, biz acayipleþiyoruz sevgisizlikten. Sevgisizlikten boðazlýyor insanlar birbirlerini, ya dostlara,ya da dost geçinenlere ne dersiniz gammazlarken birbirlerini. Her þeye raðmen dünya hýzla dönmeye devam ediyor. Devam ediliyor bir bir yok edilmesine ormanlarýmýzýn. Sevgilerimiz oksijen çadýrýna alýnýyor yaþamamýzda egemen olmasý gerekirken inadýna beyaz bir güvercin havalanýyor karalarla kaplanmaya çalýþan yeryüzümüzün mor çiçeklerle süslenmiþ en güzel köþesine. Aþkýn ve þarabýn þairi, Hayyam þehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, bir ara Baðdat a da gitti. Zamanýnýn hükümdarlarýndan, özellikle Selçuklu sultaný Melikþak ve Karahanlýlardan Þemsülmülk ten büyük yakýnlýk gördü. Saraylarýnda, meclislerinde bulundu. Reþidüddin in Cami-üt- Tevarih adlý eserinde anlattýðýna göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile okul arkadaþýydýlar. Gerek Hayyam ýn za manýnda, gerek sonar ki çaðlarda yazýlan kaynaklarda çaðýnýn bütün bilgilerini edindiði, o alanlarda derin tartýþmalara girdiði, fýkýh, ilahiyat, kýraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuðu yazýlýdýr. Ebu l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse olduðunu, fakat müderrislik hayatýnýn pek baþarýlý olmadýðýný bildirir. Ayrýca Zemahþeri ile uzun boylu tartýþmalara giriþtiðini, onun derslerine bile devam ettiðini, Zemahþeri yi, bilgi bakýmýndan beðendiðini yazar. Hayyam ýn fizik, metafizik, matematik, astronomi ve þiir konularýnda deðiþik eserleri vardýr. Bunlar arasýnda Ýbni sina nýn Temcid Sevgi için çekincesiz can verenlere selam olsun, selam olsun mor çiçekli bahçelerin umut yüklü güzellerine. ANNEME MOR SEVGÝLER Anne Unutmanýn da hatýrlamanýn da zamaný var Zamaný var elbette sevdalanmalarýn Sen yine de unut acýlarý Gelecek mutluluklara aç O güzelim kollarýný Anne Hep acýsýz yapardýn yemeklerimizi Bizler üzülmeyelim diye Ama yaþam acýttý bizleri Sen üzerimize kol kanat gersen de Derya oldu kimi zaman Kimi zaman deniz oldu acýlar Anne Sen yinede umut et,umut ek yeryüzüne Eksik etme bahçeden Mor mor açan çiçekleri Olur ya Deryalar sevgi denizine dönüþür Dönüþür belki bir gün Unutarak geçmiþ acýlarý Mor mor açan çiçek bahçelerine (O. Þensoy) Kim görmüþ o cenneti, cehennemi? Kim gitmiþ de getirmiþ, haberini? Kimselerin bilmediði bir dünya Özlenmeye korkulmaya deðer mi? Koydun yemi, kurdun tuzak ey yaradan Tuttun avý, verdin ona bir ad: Ýnsan! Her hayrý ve her þerri düzenler, sonra Herkeste bulursun yine sen bir noksan! Þarap benlik kaygusu býrakmaz sende Çözülmedik bir düðüm kalmaz beyninde Ýblis bir kadeh þarap içmiþ olaydý, Secdeye yatardý Adem in önünde Hayyam (Yücelme) adlý eserinin yorum ve tercümesi de yer alýr. Zamanýnda, bir bilgin olarak ün kazanan Ömer Hayyam ýn edebiyat tarihindeki yerini saðlayan, sonraki yüz yýlarda da doðu Ýslam dünyasýnýn en büyük þairlerinden biri olarak anýlmasýna yol açan Rubaiyat ýdýr (Dörtlükler). Ömer Hayyam, iran ve doðu edebiyatýnda rubai türünün kurucusu sayýlýr. Sonralarý aralarýna baþkalarýnýn eserleri de karýþan bu rubailer iki yüz kadardýr. Hayyam, oldukça kolay anlaþýlan, yumuþak, akýcý, açýk ve seçik bir dil kullanýr. Þiirlerinde gerçekçidir. Yaþadýklarý, gördüklerini, çevresinden, zamanýn gidiþinden aldýðý izlenimleri yapmacýða kapýlmaksýzýn, olduðu gibi dile getirir. Ona göre, gerçek olan yaþanandýr, dünyanýn ötesinde ikinci bir dünya yoktur. Ýnsan, yaþadýkça gerçektir, gerçek ise yaþanandýr. En þaþmaz ölçü akýl ve saðduyudur. Ýnsan bir akýl varlýðýdýr. Gerçeðe ancak akýl yolu ile ulaþýlabilir. Onun þiirinde zamanýn haksýzlýklarý, softalýklarý, akýl almaz saçmalýklarý ince, alaylý, iðneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu aþk, þarap, dünya, insan hayatý, yaþama sevinci, içinde bulunduðumuz geçici dünyanýn tadýný çýkarma gibi insanla sýký bir baðlantý içinde bulunan gerçek eylem ve davranýþlardýr. Þiirlerinde iþlediði konulara, çokluk felsefe açýsýndan bakar. Aþk, sevinç, hayatýn tadýný çýkarma, Hayyam a göre vazgeçilmez insan duygularýdýr, insan hayatýnýn ana dokusu bunlarla örülüdür. Bazý dörtlüklerinde filozofça derin bir sezgi, açýk ve seçik bir insan severlik duygusu, gösteriþten, aþýrýlýktan uzak bir yaþama anlayýþý görülür. Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok þairi etkilemiþ, rubai alanýnda tek örnek olarak benimsenmiþtir. Batý ülkelerinde adýna bir çok dernek kurulmuþ, rubaileri bütün bati dillerine, bu arada birçok defa Türkçe ye Rubaiyat-i Hayyam, Hayyam ýn Rubaileri, Ömer Hayyam ve Rubaileri, Dörtlükler adý altýnda çevrilmiþtir.

10 Sayý: Mayýs El Yakmayan alýþveriþ için ARMAÐAN SÜPERMARKET hizmetinizde... Herkes bize geliyor, çünkü huzurlu alýþveriþi güveni bizde buluyor Hermitege Road, London N4 IMT Tel: Fax: E Z G Ý L Ý Y Ü R E K L E R Ý N C A N L A N D I Ð I Y E R EZGÝ BAR & RESTAURANT ( Pazartesi Bar kapalý Restaurant açýktýr) 783 High Road Tottenham London- N17-8AM Tel: Haftanin 6 günü canli müzik * Fazla söze gerek yok. Canlý müzik ve ezgiler sizide canlandýrsýn. Haydi derviþ çe eðlenmeye... * Ailece ve eþ dostlarýnýzla birlikte güzel bir atmosferde canlý müzik ve hýzlý servisle hizmentinizde... DENÝZ OFFLICENCE AND GOROCERIES Ser ê xweþ li dile ki xweþ dibe Em sere we ne dile we xweþ dikin Werin cem me ku ma dile we xweþ bibe. We go çi? Bi dilekî xweþ hûrmete me ji wereye Mahmut Yýlmazel Generalagent/ VOT Bausparkasse Wüstenrot Konut Kredileri Banka Kredisi Kredi ciddi iþtir. Uzmanlýk ister. Bize danýþýn. Sizde yararlanýn Yapý Tasarruf Hesaplarý Poststraße Göppingen Her türlü sigorta Telefon: (07161) und Telefax: (07161) Funktelefon: (0172) art&begegnung Willy-Brandt-Platz 3 (am Haupbahnhof) Mannheim Tel: Fax: Händy: Bauchtanz Bülent TAN DENIZ OFFLICENCE 269 Fore St Edmonton London Tel: Hairstyling by Green Lanes London N4 1ME Tel: Spittastraße Stuttgart (West) Tel: 0711/ Kostenlose parkplätze Damen & Herren Salon Um telefonische Voranmeldungg wird gebeten Geshäftszeiten Däenstag-Freitag Uhr bis Uhr Samstag Uhr bis Uhr Tel: 0711/ Neckarstraße Stuttgart

11 Stuttgart Alevi Kültür Merkezi tarafýndan organize edilen Alevilerde örgütlülük konulu tartýþma toplantýsýna AABF Genel Baþkaný Turgut Öker ile AAA Baþkaný Mustafa Düzgün katýldý. SAKM Baþkanýnýn yönettiði toplantýda 100 e yakýn dinleyici hazýr bulundu. AABF Baþkaný Öker, Alevi hareketinin içinden geçtiði zorluklara dikkat çekerken, Alevi örgütlerini karalamaya yönelik kampanyalara karþý Alevileri birliðe çaðýrdý. Geçmiþin bir deðerlendirmesini yapan Turgut Öker, kurumlaþmanýn saðlanmasýnýn önemini dile getirdi. AAA Baþkaný Mustafa Düzgün ise, AABF ve onunla birlikte çalýþan Alevi kuruluþlarýnýn bir konfederasyon etrafýnda toplanmasýnýn önemini Sayý: Mayýs 2001 STUTTGART ALEVÝ KÜLTÜR MERKEZÝNDE ALEVÝ ÖRGÜTLÜÐÜ TARTIÞILDI! dile getirirken, mevcut örgütlenmenin yetersizliklerine dikkat çekti. Alevi Akademisinin gerekli desteði görmediðini de söyleyen AAA Baþkaný Mustafa Düzgün Alevileri kendi kurumlarýna sahip çýkmaya çaðýrdý. Uzun zamandan beri AABF Yönetimine yönelik sert eleþtirilerle gündeme gelen Mustafa Düzgün ün Turgut Öker le ayný toplantýda olmasý olumlu bir geliþme olarak yorumlandý. M. Eldeniz/Stuttgart Diyarbakýrlýlar Ebru Þallý ya ateþ püskürüyor Özel bir þirketin açýlýþ törenleri için gittiði Diyarbakýr dönüþünde Diyarbakýrlýlar pis kokuyor diyen Ebru Þallý, Diyarbakýrlýlarýn þimþeklerini üzerine çekti. Aþk sandallarýyla sýk sýk gündem olan mankenin geceyi kimle geçirdiðini soran, Diyarbakýrlý gençler, Asýl pis kokanlar kendilerinin yaptýklarýdýr diyorlar. Þallý nýn gözüyle bakanlarýn, pisliklerinin ortalýðý aldýðýný söyleyen gençler, bu sözlerin sadece Diyarbakýrlýlar için sarf edilmediðini, bölge insanýnýn kast edildiðini iddia ettiler. Herkese gönüllerinin açýk olduðunu söyleyen yaþlý bir Diyarbakýrlý ise, bunlar oyundur, haber bulamayan gazetecilerin uydurmasýdýr diyor. Reha Muhtarýn günlerce olayýn peþinde koþmasýna bakýlýrsa, haksýzda deðil hani. CITY DÖNER RESTAURANT Ihn. Ýnan Sýnacý 60 Kiþilik kapasitesi ile halkýmýzýn hizmetindedir! Almanya da yasal çalýþma izni olan, dönerde tecrübeli iki tane elaman aranýyor, ücret dolgundur. Not: Yatýlacak yer için konuþulur. Juliuspromenade Würzburg Tel: Mc. DÖNER REASTAURANT KAFETERIA Ihn. Kemal-Ayten Berk 150 kiþilik yeni yeri, tecrübeli elemanlarýyla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Mark Platz Gredzhofen, Schweinfurt Tel: HARRAN ANATOLISCHE SPEZIALITÄTEN Ihn. HATUN KOYUN Döner Lahmacun Pide GOETHESTRAßE HANNOVER TEL: 0511 /

12 ZEYNEP VE CEMAL E SONSUZ MUTLULUKLAR Kamil ve Emine Dede ile Cemal Mamo ve Menekþe Hýzýroðlu aileleri kýzlarý Zeynep ve oðullarý Cemal i muhteþem bir düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Eberbach Mehrzweckhalle de yapýlan düðün töreninde gelen misafirler bu Mutlu çiftin evliliðe atýklarý adýmý kutlayarak, çiftle birlikte bol bol eðlendiler. ÝYÝKÝ DOÐDUN ALÝ HAYDAR Sayý: Mayýs TÜRK FÝRMALARI ARASI DEPREMZADELERE YARDIM SALON FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDÝ A &S tarafýndan, tarihleri arasýnda depremzedelere yardým adý altýnda organize edilen 1. Stuttgart Firmalar arasý kapalý salon futbol turnuvasý çoþkuyla son buldu. Turnuvaya Türk firmalarý tarafýnda oluþturulan 24 takým arasýnda yapýlan karþýlaþmalar sonrasýnda, Kef Bar, Charisma, Schark, Itikat, Yeþiltaþ ve Çetin dereceye girerken, Centilmen takým olarak kupa Hakverdiye verildi. Finalde Kef Bar, Charisma takýmýný 4:0 yenerek birinciliði aldý. Iki gün boyu süren turnuvada sürpriz sanatçýlar, bir birinden güzel þarkýlarý ile seyircileri ve takýmlarý çoþtururken, birbirinden güzel showlar sergilendi. Turnuvaya ayrýca Galatasaray ve Fenerbahçe bayan takýmlarý katýldý. Fenerbahçe bayan takimi Galatasaray bayan takimini 3:2 yendi. Ali Haydar Cankýran tarihinde 40 yaþýný doldurdu. Daha nice yýllara diyoruz. 40 yaþýnda deðil de kendisini halan 18 yaþýnda gibi hisseden Ali Haydar a ailesi tarafýndan 40. doðum gününde sürpriz yapýldý. ALÝ HAYDAR SÖZÜN VAR SEN HÝÇ YAÞLANMIYACAKSIN ANADOLU GRILL bei SEDAT TURKISCHE SPEZIALITÄTEN PIZZA UND BAGUATTE Öffnungszeiten: täglich, von 9 oo bis Uhr BRÜCKSTR. 35, Dortmund Stuttgart'ta ilk defa Türkçe - Yeminli Mali Müþavirlik Bürosu ARAS. STEUERBERATUNGSBÜRO (Yeminli Mali Müþavirlik ve Muhasebe Bürosu) Muhterem Aras. Diplom Ökonomin, Steuerberaterin. Vergi beyannamelerinin resmi elden doldurulmasý. Ýþletmelerinizin her türlü muhasebe iþleri. Bilançolarýn hazýrlanmasý. Vergi takibi, vergi daireleri ve vergi mahkemelerinde dava açma yetkisi. Ýþyeri kurmakta mali danýþmanlýk. Banka kredileri için raporlama Tübüngerstr. 1, Stuttgart (1. Kat) Tel: 0711 / Fax: 0711 / (Yapý ve Kredi Bankasý'nýn yaný)

13 Hýristiyan Birlik Partileri nin göç tasarýlarý Kalifiye elemanlara kota sistemi Almanya nýn göç politikasýný belirlemeye yönelik tasarýlar yarýþýnda, Hýristiyan Demokrat muhalefet önde gidiyor. Parti yönetimi, önümüzdeki hafta Saar Eyaleti Baþbakaný Peter Müller öncülüðünde hazýrlanan tasarýyý karara baðlayacak. Federal Hükümet in eski Federal Parlamento Baþkaný Rita Süssmuth baþkanlýðýnda oluþturduðu danýþma komisyonu ise tavsiye kararlarýný Temmuz da açýklayacak. Parti Komisyon Baþkaný Peter Müller Mülteci hakkýnda nicel bir kýsýtlama söz konusu olmazken, Hýristiyan Demokrat Birliði iþ göçünü yönlendirmek istiyor. Parti Komisyon Baþkaný Peter Bar - Cafe - Bar - Cafe W E N N S C H O N... D E N N S C H O N... H o l z m ü h l e n s t r a ß e H a m b u r g / Müller gerekçeleri þöyle sýralýyor: Almanya daki yabancýlarýn sayýsý 1973 den bu yana ikiye katlandý. Bu zaman zarfýnda sigortalý çalýþan iþçilerin oraný artmadý, hatta az miktarda da olsa düþtü. Yani, mesele göç oranýný belirlemekten çok göçün niteliði önemli. Ve iþte burada yönlendirici olmalýyýz. Her yýl 500 bin göçmen bekleniyor Vasýfsýz iþçilerin dönemsel olarak ülkeye alýnmasýný savunan Birlik Partisi, kalifiye elemanlar için kota sistemi öneriyor. Aile birleþimi yoluyla gelenlerin sayýsý 70 bin i geçmemeli. Sayý: Mayýs 2001 Ancak, Hýristiyan Demokratlar da biliyorlar ki, Avrupa Birliði en geç üç yýl içinde yeni bir düzenlemeyle aile birleþimini serbest býrakacak. Bu durumda her yýl 500 bin göçmen Almanya ya geleceði hesaplanýyor. Kurallara uyma zorunluluðu Peter Müller in sözlerine göre, kim gelirse gelsin, Almanya da geçerli kurallara uymak zorunda: Bu konuda, Almanlar dan olduðu gibi göçmelerden de anayasal ilkeleri kabul etmelerini ve yasalara uygun davranmalarýný bekliyoruz. Ayný þekilde burada toplumsal yaþamýn geleneklerine, yani Hýristiyan, hümanist ve aydýnlanmacý geleneklere saygý göstermelerini istiyoruz. Ali Þahin TEK BAÞINA ÝNSAN KENDÝSÝNE YETMEZ Ýnsan oðlu doðumundan sonra ergenlik surecinde kendisini arar. Kendisi olmaya çalýþýr ve kendisini yaþadýðý toplum içerisinde düþünceleriyle kabul ettirmeye çalýþýr. Yaþadýðýmýz toplum yapýsý itibariyle birçok tartýþýlmasý bile tehlikeli olan tabuyu da bünyesinde taþýyor. Ýki binli yýllarý aþmamýza raðmen bu tabularý özgürce konuþamýyor. Tartýþamýyor bunlarla zorunlu bir þekilde yaþamak durumunda kalýyoruz. Gündelik yaþantýmýzda belki birçok þeyi konuþabiliyor ve kendimize ortak bulabiliyoruz. Ama ergenlik çaðýndaki bir insan kendi bedeniyle tanýþýp yeni yeni ortaya çýkan çokta önemli olan ihtiyaçlarýný hissediyor. Bunlardan cinsellik önemli yer tutuyor. Hem cinsiyle arasýnda çekingence de olsa biraz konuþma imkaný bulabilirken asýl ilgi duyduðu karþýt cinsiyle bunu konuþmak yada yaþayabilme imkaný yok denilecek kadar azdýr. Yaþayanlar ise töre, namus cinayetlerine kurban gidiyor... Kurduðu hayalleri ve hisleriyle bir süre kendisine yetiyor. Ama belli bir süre sonra arzu ve hislerini karþýt cinsiyle yaþama ve paylaþma istemi de büyüyor. Böylesi bir olanaðý olmadýðýndan dolayý da psikolojik bunalýma da sürüklenmesi kaçýnýlmaz oluyor. Yani insan tek baþýna kendisine yetmiyor. Arayýþ içerisine giriyor ya kendi cinsinden ayný durumu yaþayan insanlarla yanlýþ iliþkilere yöneliyor yada evlenmeyi çözüm yolu olarak görüyor. Evlilik öncesi hiç bir tecrübe sahibi olmayan in-sanlarýn ne kadar saðlýklý bir yaþam sürdüreceklerini tahmin etmek hiçte zor olmayan bir durumdur. Avrupa da yetiþen yeni neslin kendi arasýnda buna bir çözüm bulmasý ve buna baðlý cinayetlerin her yerde bitmesi dileðimle bir daha ki DEM de buluþmak üzere... ARTIK METINGEN DE AÝLENIZ VE ARKADAÞLARINIZLA DAMAK TADINIZA GÖRE YEMEK YEMENÝZ ÝÇÝN YER ARAMANIZ GEREKMÝYOR. HUZURLU VE ROMANTIK ATMOSFERDE YEMEK YEMEYE NE DERSINIZ * Zengin Yemek Çeþitlerimiz * Ayda bir canlý müzik ve eðlence * Grubunuzla kutlamalar Için * Bundan sonra gideceðiniz yer Restaurant Treffpunkt ANADOLU SEVGI Treffpunkt Anadolu Sevgi Obertürkheimerstr Es. Mettingen Tel: 0711/ Mobil:

14 Sayý: Mayýs 2001 Halk müziði, sevgiden, DEM: Hayran kitlenizin en merak ettiði sorulardan biri hayatýnýzda biri var mý veya evlenmeyi düþünüyor musunuz? Ý.H: Bende bir insan olduðuma barýþtan, halkýn dilinden göre, diðer insanlar gibi elbette birileri hayatýmda olmuþtur veya olabilir. Evlilik çok mütevazý ve gelen özveridir. Piyasasýnýn içindesiniz? Ý.H: Dediðim gibi Müzik kanýmda olan dermanýmdý benim ama profesyonel olarak tam 18 yýldýr, ardýma dönüp baktýðýmda zamanýn nasýl geçtiðini bile fark etmemiþim. DEM: Aslen nerelisiniz? Ý.H: Maraþ ýn Pazarcýk ilçesinde Doðanlýkarahasan, Davutlar Köyünden Dem muhabirinin Ýsmail Hazar la yapmýþ olduðu ropotajý olduðu gibi yayýnlýyoruz. DEM: Ýsmail Bey nasýlsýnýz sizi görmeyeli? Ýsmail Hazar: Ýsmail Hazar ýn sýhhati çok þükür yerinde, huzurlu ve Mutlu DEM: Sanatçý olarak bir çizgi yakaladýnýz, peki sanatçý olmasaydýnýz hangi mesleði seçerdiniz? Ý.H: Sanatçýlýk, yani müzik hep içimde bir ýþýktý, bu konuda yeteneðime ve özellikle kendime her zaman güvendim. çünkü her þey öncelikle kendine olan Güvenle baþlar,daha sonra tabii ki harcanan emek. Küçüklüðümden baþlayan müzik sevgisi beni buralara kadar getirdi. Sanatçý olduðuma hiç bir zaman piþman deðilim, müzikle doðdum. Sanatçý olmasaydým, tabii ki kendi mesleðim olan ressamlýk ön planda gelirdi ama oda benim için çok önemli olan sanat. Halen kendi çizimlerle uðraþýyorum ve buda bana ayrý zevk veriyor. DEM: Sanat Muzikisini bitiren bir sanatçý olmanýza raðmen, neden Halk müziði seçtiniz? Ý.H: Sanat Müziði Akademisini büyük bir arzuyla bitirdim ve hiç piþman deðilim. Halk Müziði kanýma iþleyen, beni ayrý dünyalara götüren ve içimdeki duygularýmý,hislerimi dilde sevenlerime döktüren kaynak ýþýðýdýr. Halk müziði adý üzerinde, halkýmýzýn kanýna iþlemiþtir, sevgiden, barýþtan, halkýn dilinden gelen özveridir. Sanat müziði ise çok emek isteyen ve özveri isteyen bir daldýr, bende severek yaptým. DEM: Kaç albüm yaptýnýz? Ý.H: 11 Albümüm var, en son Hazalým tabii ki daha çok albümlerle karþýnýza çýkacaðým, az ve öz.. DEM: Þu an günümüzde o kadar özelleþtirilmiþ televizyon kanallarý var ki, her gün yeni bir yüzle karþýlaþýyoruz, sizin bu konuda görüþlerinizi alabilir miyiz? Ayrýca sizin uzun zamandýr ekranlara çýkmamanýzýn bir nedeni var mý? Ý.H: Evet, Eskiye göre þimdi yüksek bir oranla her gün bir þarkýcý gündemde, ama önemli olan yaptýklarý çýkýþ gibi kalýcý olabilmek. Eðer müzik için gerçekten bir þeyler yaptýysanýz karþýlýðýný da her zaman alýrsýnýz, çünkü sanat emek ister her þey yorumlamakla bitmiyor, üretici olmak gerekir, derlemek gerekir ve okurken deðer verilerek okumak gerekir. Zirveye çýkmak çok zor, ya aniden ordasýn yada belirli bir zaman sonra ama düþmek çok kolay. Ben fazla gündemde olmayý sevmeyen bir Ýnsaným, isterim ki halka önemli nutuklar sunabileyim, iþte o zaman gündemde kalmak doðru olur ama sürekli hoþ olmayan konularla halkýn karþýsýna çýktýðýnýz zaman hem halk sizden býkmýþ olur ve sizde halkýn karþýsýnda çok deðer taþýmayan bir kimliðe sahip olmuþ olursunuz. Tabi bu dediklerim her ekranda olan sanatçý için deðil. emek isteyen durumdur, kader ve kýsmet iþi. Ama ben zaten sanatýmla evliyim. DEM: Yetenekli halk müziði sanatçý adaylarýna ne önerilerde bulunursunuz? Ý.H: Her iþin baþýnda çok çalýþmak, emek, emek karþýlýðý kendiliðinden gelecektir, er veya geç. Bu ise kendilerini hazýr buluyorlarsa baþlangýcý yapsýnlar ve iþine sadýk bir þekilde sarýlsýnlar, dürüst insanlarla çalýþsýnlar, iþte o zaman kapýlar aþýlacaktýr. DEM: Ýsmail Hazar nasýl bir kimliðe sahiptir? Ý.H: Ýsmail Hazar hayata sevgi dolu hislerle bakan, saygýyý hiçbir zaman eksik etmeyen, sanatýyla bütün olan ve insanlarý yürekten kucaklayan bir kimliðe sahiptir. DEM: Þu sýralar Avrupa da sürekli turneler düzenlemekte ve sanatçý rüzgarý esmekte, sizde turne veya konser vermeyi düþünüyor musunuz? Ý.H: Teklifler var ama deðerlendirmek gerekir, tabii ki ileri zamanda konserler olacaktýr.bunlar yurt içi veya yurt dýþý konserler olabilir. Önemli olan doðru insanlarla çalýþmak. DEM: Ýsmail Bey kaç senedir Müzik DEM: Avrupa daki Gurbetçilerimize neler demek isterdiniz? Ý.H: Onlar emek için oralarda çaba harcadýlar, bizler ise onlarý birazcýk olsun türkülerimizle hasretlerini gidermeye çalýþtýk, yakýnda Avrupa daki hayranlarýmla kucak kucaða sarýlacaðým, onlarý çok özledim en kýsa zamanda sönmesin. Uzaklýk hiç önemli deðil, yüreklerde biriz. DEM: En çok sevdiðiniz müzik aleti hangisi? Ý.H: Her müzik Aleti çok deðerlidir ve hepsini seviyorum ama Piyano ve Saz a olan sevgim bir baþka. DEM: Ýsmail Bey gazetemiz DEM sizi birazcýk olsun sizi sevenlerinizle bir araya getirmek istedi, buradan onlara son kez neler demek istersiniz? Ý.H: En kýsa zamanda onlarla buluþacaðýz, sevgiyle saygýyla, özlemle kucak kucaða sarýlacaðýz. Onlarý seviyorum, onlar bizi suladýkça, biz yeþil kalacaðýz, onlarýn sevgisine sýcaklýðýna aslýnda güneþine ihtiyacýmýz var. DEM: Gazetemizi nasýl buldunuz? Ý.H: Mükemmel, kullanýþlý, okunaklý, abartýcý deðil ve adý gibi tarafsýz, gerçekçi. DEM: Size çok teþekkür ediyoruz. Sanat hayatýnýzda baþarýlar diler ve en kýsa zamanda Avrupa da buluþmak üzere diyoruz. Ý.H: Ben teþekkür ederim. Buradan gurbette yaþayan bütün gurbetçilere beni sevenlerime sevgi dolu öpücükler ve Saygýlarýmla.

15 Sayý: Mayýs 2001 Neueöffnung Üretici den Tüketici ye HALK köprüsü 18 Mayýs 2001 den itibaren hizmetinizdeyiz metrekare üzerinde - Park imkaný - Hafta sonu Toplu alýþveriþler de özel indirim - Servis imkaný - Kasa iþi Taze Meyva Sebze - Tüm içecek çeþitleri - Taze ve Donmuþ et çeþitleri - Özel Kasap bölümü - Tüm kuru Gýda ürünleri - Export çeþitleri - Restaurant ve Ýmbis lere servis imkaný ile LIEGEN CENTER Billstedter Hauptstr. 15, HAMBURG TEL:040/ HAKCAN Einzel-und Großhandel

16 Sayý: Mayýs NURA GMBH ORIENTALISCHE LEBENSMITTEL GROSSHANDEL YUFKA UND ARABISCHE BACKWAREN & LEBENSMITTEL Beerenweg 1B Hamburg Tel: 040/ Fax: 040/ MCD A u t o m a t e n Aufstellung in Berlin und Umgebung -Speilautomaten -Unterhaltungsautomaten - Dart - Bilart -Und andere... Inhaber: M. C. Derin Tel: oder Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy:

17 GMBH Sayý: Mayýs 2001 AVRUPA DA 1 NUMARA Kaliteyi, lezzeti, bereketi ve huzurlu alýþveriþi bulabiliyor! Almanya ve AB ülkelerinde temsilcilik açmaya devam ediyoruz... Sizde temsilci olmayý düþünüyorsanýz acele ediniz. Birtat Dönerproduktýons und fleýschhandels GmbH Boschstrasse Waiblingen-Neustadt Tel: (07151) Fax: (07175) Dönerlerimiz EG satandartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr Tüm Avrupa ya toptan satýþ GROSSHANDEL Her türlü et çeþitleriyle MUNZUR FLEISCH bir kalite farkýdýr Etlerimiz EG satandartlarýna uygun olarak hazirlanmaktadir Tüm Avrupa ya toptan satýþ BERLINERSTRASSE SCHWETZINGEN TEL: FAX:

18 Sayý: Mayýs Harran Grosshandel Kleemannstrasse Stuttgart Tel: 0711/ Fax: 0711/ HARRAN G R O S S H A N D E L GETRÄNKE & LEBENSMITTEL Düðün, Niþan, Sünet, eðlence ve gecelerinize en uygun fiyata Lieferung yapýyoruz. * KEKO BIRASI * ZELAL SUYU * UR ABSOLUT BULL * VÝLLA DELAL ÞARABI * COCA COLA çeþitlerini en uygun fiyata bizde bulabilirsiniz. KEKO NUN YENÝ YERÝ STUTTGART DA Ýbrahim Tatlýses in olaylý konserlerine yenisi eklendi 40 kiþiye kadar olan, toplantý, eðelence, parti ve kutlamalarýnýz için uygun yerimiz mevcuttur. Ýbrahim Tatlýses in olaylý konserlerine yenisi eklendi. Köln deki olaylý konserden sonra, 21 Nisan da Stuttgart da, organizatörler, seyircileri kaba kuvvet kullanarak oturmaya zorladý. Tatlýses in alýþýk konserlerindeki gibi hayranlarý ne halay çekebildi nede ayaða kalkabildiler. Güvenlik adýna bu önlemler alýnýrken, Tatlýses, giriþ fiyatlarýnýn yüksek olmasýndan dolayý da izleyicilerinden özür diledi. Moralinin olmadýðý dikkat çeken Ýbrahim Tatlýses Avrupa turnesinden umduðunu bulamadý kiþinin katýldýðý konserde, Tatlýses in sevgilisi olduðu iddia edilen Dansöz Asena da sahne aldý. M. Eldeniz/Stuttgart Salatalar Çorbalar Izgaralar Döner Fýrýn yemekleri Hamur iþleri Vegeteryan Tatlýlar Salate Suppen Gegrilites Döner Aus dem lehmofen Teigwaren Vegetarisch Nachtisch Bartelsstrasse 43 (Ecke Susannensatraße) Hamburg Tel:

19 Mehmet Yalçýn EGITIM SISTEMI HAKINDA TEMEL BILGILER Almanya daki Türkiyeliler arasinda egitimin Alman toplumuna nazaran çok düsük olmasi nedeniyle özelikle Almanya da yasayan Türk ve Kürtler arasindaki isiz sayisi da o derece yüksektir. Almanya daki isiz sayisi 3,7 Milyondur ve bunun yaklasik yarim milyonu Türkiye den gelen halklardan olusmaktadir. Buda Türk ve Kürtlerin yüzde 20 sinin isiz oldugu anlamina geliyor. Almanya toplumunda bu sayi yüzde 9 dur. Bu nedenle Egitimin önemine deginmek için bu yazimda Almanya daki egitim sistemini açmak istedim. Sayý: Mayýs 2001 NRW Eyaletinde ilk okul 4 yil sürmektedir. Ilk okulda basari düzeyi ne olursa olsun, bütün ögrenciler ayni sinifa devam ederler.4. sinifin sonunda bir okul seçimi yapilir. Ancak 10 yasindaki bir çocugun belli bir okulu seçmeye zorlanmamasi için bu nedenle Förderstufe ya da Orientierunsstufe ortaya çikmistir. Bununla 4. sinifin sonunda verilen karar 6. sinifin sonuna ertelenmis olmaktadir. Böylece ögrenim düzeyi düsük ögrenciler 2 yil daha yaman taninmaktadir. Ilk okulu bitiren ögrencinin önünde dört okulda birini seçme imkani bulunmaktadir: Haupschule Burada egitim 5. siniftan 9. sinifin sonuna kadar devam eder. Bazi bölgelerde 10. sinifi olan haupschule ler de vardir. Förderstufe ye giden ögrenciler için Haupschule egitimi 3 yil sürer. Bu okul genel bir egitim verir. 9. sinifi bitirenler çiraklik egitimine baslamanin kosulu olan Hauptschule diplomasini alirlar. Bundan sonra 3 veya 4 yil süren çiraklik egitiminden sonra vasifli isçi (Facharbeiter) olunur. Yönetmeliklere göre Haupschule ye giden bir ögrencinin Realschule ye ya da Gymnasium a geçmesi ve baska meslekleri ögrenmesi mümkündür. Gesamtschule Bütün orta dereceli okul çesitlerini bünyesinde barindiran bir okuldur. Bu okula giden bir ögrencinin, Haupschule, Realschule, diplomasi alma ve Gymnasium un 11. sinifina devam edebilir. Böylece ileride her derecedeki meslegi seçe bilme sansi var. Almanya da iki çesit Gesamtschule var. Ilk okuldan sonra 9. siniftan ayrilanlar, Hauptschule diplomasi alabilirler. Realschule ve Gymnasium a geçis belgesi ala bilmek için 10. sinifi bitirmek gerekir. Realschule Ilkokul Förderstufe ve Hauptschule ye gidenlerden biraz daha iyi olan ögrencilerin gönderildigi bir okuldur. Ögrenim süresi ilkokuldan sonra 5 yildir. 5. siniftan 10. sinifa kadar sürer. Genel ögrenim veren Realschule yi bitirerek 3 çesit diploma almak mümkün: Realschule diplomasi, Kalifiye Realschule diplomasi (Fachoberschule ye girmek için), kalifiye Realschule diplomasi (Berufgymnasiu ma girmek için). Gymnasium Ilkokulun basari düzeyi en yüksek olanlar ögrenciler bu okula gider. Ögrenim 5. sinifta baslar ve 13. sinifin sonuna kadar sürer. Ögrenciler üniversiteye hazirlanirlar. Gymnasiumu bitiren ögrenciler Abitur alirlar ve not ortalamalarina göre istedikleri üniversiteye veya meslek yüksek okuluna gire bilirler. Ayni zamanda genel ve mesleki ögretim veren Berufsgmnasium lara da girmek avantajina sahip olurlar. Meslek lisesini bitirenlerin üniversiteye girme hak kazanirlar. KEMER ~OCAKBAÞI~ GRILLHAUS Her cuma ve cumartesi canlý müzik BEUSSELSTR Berlin Tel: 030/ / Öffnungszeiten: Täglich: Uhr TUÐRA GRILL Bergstr. 23/ Celle Tel: 0541/ Fax: 0542/ Familie: Kýzýlyel Mobil Tel: 0171/ Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 01:00 Uhr TEL: Alle Gerichte auch zum Mitnehmen! Borsig str DORTMUND

20 Þükrü Yýldýrým Böyle doktor olmaz 14 Nisan 2001 tarihli Posta Gazetesinin ilk sayfasýnda öne çýkardýðý haberin baþlýðý dikkatimi çekiyor. Böyle doktor olmaz Haberi okumaya baþlamadan önce içimden ; öyle bir ülkede yaþýyoruz ki bu ülkede olmaz olmaz diye geçiniyorum. Nitekim de öyle oluyor. Ankara SSK da görevli Dr. Ýlker Töral Diyarbakýrlý bir kadýn hastayý Türkçe konuþamadýðý için tedavi etmedi diye yazýyor. Üstüne üstelik bu gözü kara doktor civaným raporuna da gidip Diyarbakýr da tedavi olsun diye yazmaktan da çekinmiyor. Tabii ki çekinmez. Niye çekinsin ki? Nasýl olsa devlet ondan yana, yasalar ondan yana, askerler ondan yana, çekler ondan yana. Velhasýl ondan yanalar oldukça çok. Hal böyleyken ýrkçý bir yönetimin ve iktidarýn söz konusu olduðu bir ülkede insan haklarýndan bahsedilmesi söz konusu bile olur mu? Her türlü edepsizliðin açýða çýktýðý ülkemizde ki sanýrým ülkemiz kelimesini de týrnak iþaretiyle süslemek daha doðru olacak, hipokrat yemininin bile ne gibi bir hükmü olabilir ki? Hasta bir kadýn tedavi edilmeye ihtiyacý olan Sayý: Mayýs 2001 bir insan ülkesini iþgal edenlerin ülkesinde sýrf onlarýn dilini bilmiyor diye tedavi edilmiyor. Hatta bu da yetmezmiþ gibi kadýnýn kendi ana dilinde konuþuyor olmasý bile suç unsuru sayýlýyor. Ve daha neler neler. Baþ dönmesi ve iþitme kaybý þikayetleri olan maðdure Mekiye Polat Diyarbakýr da test cihazý olmadýðý için Ankara SSk ya sevk ediliyor. Ankara daki Kulak-Burun-Boðaz kasabý ( Dr.) Ýlker Töral ise hastayý tedavi etmekten ziyade; hastanýn Türkçe bilmemesiyle kafayý bozuyor. Nasýl olur da TC sýnýrlarý içerisinde yaþayan birisi Türkçe bilmiyormuþ. Ya neden ana dili olan Kürtçeci konuþabiliyormuþ. Türkçe bilmemek bir suç ama Türkçe bilmemenin yanýnda bir insanýn yani bir kürdün ana dili olan kürtçeyi bilmesi ikinci ve daha büyük bir suç olsa gerek. Mekiye Polat ýn eþi Mehmet Polat ýn Tercüman olayým önerisi de kabul etmeyen ( Dr.) Töral raporun da Türkçe bilmediði için güvenilir deðil, mahalinde tedavi edilsin diye yazýyor ve ardýnda da hasta ile eþinin yüzüne dönüp bu ülkede Türkçe bilmeyen ölsün demekten de geri kalmýyor. Neden olmasýn? Nasýl ki Bir Türk dünyaya bedeldir ise, Ne mutlu Türküm diyene ise ve Türküm, çalýþkaným, doðruyum ise öyleyse Türkçe bilmeyen de ölmelidir!? Öyleyse ayný mentalite rahatlýkla þunu da haykýrabilir: Bu yeryüzünde Türk olmýyan ve Türkçe bilmeyen hiç kimse yaþamaya hakký yoktur. Diðer uluslarý bilmem ama en azýndan biz Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde böyle bir hakkýmýzýn olmadýðýný gayet iyi biliyorum. DOLMETSCHER-UND ÜBERSETZUNGSSERVICE Ersan Alin Allg. beeidigter Dolmetscher und Übersetzer für die turkische und kurdische Sprache Blumlage 46, CELLE Tel: Fax: Handy: Hoepages: ROZERIN MARKET Her türlü eðlence, düðün, niþan, parti vs gibi toplu yerlere en uygun fiyata yemek servisi yapýlýr. Aþaðýda fiyat listemizden bir kaç örnek sunuyoruz: YEMEK ÇEÞÝTLERÝ (Yemekler pro. Personal) ET-SOTE Prinç, salata, ekmek 6.50 Sfr. ÞÝÞ-KEBAP Prinç, salata, ekmek 7.00 Sfr. ETLÝ-PÝDE Salata, limon, biber 6,50 Sfr. Not: Ayreten tüm çatal, kaþýk, tabak bu fiyatlara dahildir. Jungstr Basel Tel: 061/ Fillale Schlossstr Pratteln Tel: 061/

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı