Kansere çare. bulundu mu?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kansere çare. bulundu mu?"

Transkript

1 Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 3 / 1 MAYIS 01 Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r n e t C o m p u t e r D e s i n g D i z g i M i z a n p a j Hack str Stuttgart Tel: /12 Fax: Düzeltme: Ýkinci sayýmýzýn manþetinde BAMEX þirketler grubu ticaret müdürü Ýsmail Akkaya diye isim yanlýþlýðý yapýlmýþtýr. Doðrusu, HAYRULLAH AKKYA olacaktý. Okuyucularýmýzdan ve sayýn Akkaya dan özür diliyoruz. bulundu mu? Çalýþma gurubumuz kan damarlarýnýn oluþumuna yol açan yeni bir faktörü buldu ve bunu 2000 yýlýnýn Þubat ayýnda Týp dünyasýna bildirdi. Bu faktörün kanser damarlarýnýn büyümesinde önemli bir rol oynadýðýný da ortaya çýkardýk. Deðerli halk ozaný Mahsuni Þerif geçirdiði kalp krizi nedeniyle yoðun bakýma alýnmýþtýr. Hayati tehlikeyi atlatan üstada geçmiþ olsun dileklerimzi iletiyoruz. DEM Stuttgart- Böblingen de lise öðrencileri tarafýndan neonazilere karþý Aktionstag gegen Rechts adlý bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. S.3 Elif Fýrat ýn röportajý, S.5 Aþkýn ve þarabýn þairi; Hayyam S.9 Team mit Pep Gebäuderinigungs-Service Nordheimer Str.7, Stuttgart/ Zuffenhausen Tel: 0711/ / Fax: 0711/ Internet: Inhaber: Zekiye Kalycý Geschäftsführer: Özgür Kalaycý Ahlakýn Ahlaksýzlýðý Zeynep T. Doðan ýn tanýtým yazýsý S.22 Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy: Diyarbakýrlýlar Ebru Þallý ya ateþ püskürüyor Diyarbakýrlýlar pis kokuyor diyen ünlü manken Ebru Þallý ya Diyarbakýrlýlar ateþ püskürüyor... S.11 DILARA REISEN SEYAHAT Y e m i n l i t e r c ü m a n l ý k v e d a n ý þ m a n l ý k b ü r o s u Inh: Hatice Eldeniz (übersetzerin/ Dolmetscherin) Hack str. 3, Stuttgart Tel: (0711) Fax: (0711) NEUEÖFFNUNG Lebensmittel HAKCAN Einzel-und Großhandel LEGIEN CENTER Billstedter Hauptstr Hamburg-Billsted Tel:

2 HATÝCE ELDENÝZ Sanki komþunun bahçesinde bostanýný çaldýk Çýkýþýmýzdan bu yana daima yeni bir olgudan bahsettik. Oysa çoktandýr varlýðýný sürdürmüþ ve bünyesinde daha nice yenilikleri eskitmiþ ve yaratmýþ bu ortama girmemiz bir yeniliktir. Bilinen þudur ki yeni olan her þeye ilk etapta tepkiler yaðar. Tabii ki her zaman olumlu tepkiler olmaz bunlar. Yeniye karþý neden tepki sorusuna gelince, insanýn kendi tabiatýnda vardýr bu durum. Bilmediði, henüz ölçemediði ve her yeniliðin ilk çýkýþýndan huzuru bozacaðýný bildiði için insan oðlu daima karþý koyma gibi bir dürtü hisseder. Tabi bu karþý koyma sadece eskinin yerine yeniyi koyarak kaybedeceði alýþýlagelmiþ yaþamý deðil, ayný zamanda eski alýþkanlýklarýndan vazgeçmesi durumunda da çok þey kaybedeceði korkusuyla harekete geçer. Bu harekete geçiþ ilk baþta bir saldýrý mahiyetinde geliþir. Yenilik kendisini deðil de baþkasýna zarar veriyor gibi davranarak ilk etapta baþkalarýný saldýrýya ön ayak eder. Burada kendisini kabullenmemek vardýr. Baktý ki bu yeniliði kendisinden uzak tutamýyor, bu sefer de seviyesiz tavýrlara geçerek sözüm ona oturtturulmuþ konumunu kurtarma çabasýna girer. Bu durum hayatýn her alanýnda geçerli Sayý: Mayýs 2001 olduðu gibi ticaret ve ekonomide de geçerlidir. Fakat herkeste biliyor ki, her þeyin bir usulü vardýr. Biz daima yeni bir süreçten bahsederiz fakat kendimiz buna sahip çýkmayýz. Süreç baþkalarý için yeni olsun deriz. Unutulmamalý ki sürekli içinde bulunduklarý genel bir süreç de vardýr. Fakat biz bu süreci görmüyoruz. Nedeni ise yukarda bahsettiklerimdir. Yenilikle birlikte çýkan bir anlayýþ dikkatimi çekmedi deðil. Ekonomi de büyük atýlým olmalýydý aslýnda baþlýk, veya yeni ticaret anlayýþý. Doðrusu uyardý da, ki bu anlayýþ aþiret ve aile aralarýnda birbirini yok etme çabalarýna benzer bir durumdur benim gözümde ve yaþadýðý sürecin ekonomi ve ticari anlayýþýný henüz kavramamýþlar tarafýndan uygulanýr. Artýk nasýl bir anlayýþsa bu? Doðrusu bende merak ettim. Belki de dünyanýn 9. harikasý olarak patentini alýrýz. Neden mi dünyanýn 9. harikasý? Ekonomi piyasasýnda ve ticaret ortamýnda bir açýlým yapalým dedik... Ve açýlým yaptýk... Ama.. Sanki komþunun bahçesinde bostanýný çaldýk. Oysa bostan çalmak þurada dursun, bahçeyle alakamýz yok. Peki eline sopayý alýp bostanýmý çaldýn diye yaygara koparmak neyin nesi? Oysa biz daha iyi bostan üretme çabasýnda deðiliz. Aksine belki de bahçede daha fazla sebze çeþitleri yetiþmesine katkýda bulunacaðýz. Lakin bunu düþünebilmek zor ve akýllýca olduðu için, daha rahat yolu seçip var olan ticaret anlayýþýný hiçe sayarak biraz öncede sözünü ettiðim anlayýþý sergilemek daha da kolayýna geliyor. Ticaret denildiðinde ilk akla gelen rekabettir. Fakat rekabetinde usulü vardýr. Bu rekabet boyutu bunlar tuh kakadýr, sakýn yaklaþmayýn ve uzak durun anlayýþýna varýrsa ne derece seviyesiz olduðu ortaya çýkmaktadýr. Bu anlayýþla deðil ki yeni süreci yakalamak, ancak bu sürecin arkasýnda topallayarak giderler. Ýyi bir ticaretçi uzun vadeli yatýrým yapýp ileriye yönelik çalýþandýr. Bugün aðayým yarýnda ne olursa olsun anlayýþýyla hareket eden, ticarete atlar atlamaz Sakýp Sabancý havalarýna girip dozermiþ gibi önüne geleni ezip geçebileceði sevdasýndan vazgeçmesi daha da yararlý olur. Ýyi bir rekabetçi karþý tarafýn çýkardýðý ürünün kendi piyasasýný daralttýðý korkusuna kapýlýp saldýran deðil, kendi ürününü daha üstün piyasaya sunma çabasýna girendir. Halbuki çýkartýlan ürün ile çýktýðý için tehlikeye düþtü korkusu yaratýlan ürün ayný deðildir. Biz en iyisi býrakalým bu Ticari, ekonomi, rekabet ve buna benzer terimleri, nasýl olsa anlamýyoruz. Bugüne kadar yaptýðýmýz gibi en güzel lokantalarda içki sofralarýmýzý kuralým, sözüm ona kendisine iþadamý sýfatý takanlar olarak oturalým, hem dedikodumuzu yapalým hem de yeni çýkan ticari anlayýþýný nasýl çamura batýrýrýz diye planlar kuralým. Diðer taraftan ticari ortamda olmayýp ta yaratýlan yenilikte huzursuz olan entel yapýnýn da biz mekteplerde kalem tozu yutarak bu duruma vardýk demelerini de kýnamýyorum. Devam etsinler. Yaratýlan yenilik, ki yukarda da belirttiðim gibi aslýnda yenilik deðil, bulunduklarý konumu ne zedeler nede havasýnda bulunduklarý ortamý yýkacaktýr. Hava atmak da insani bir duygudur. Böyle devam edecek olursak, süreci yakalamada zaten geç kalýnmýþlýk üzerine birde giriþimlerimiz bu ticari anlayýþýyla tamamen darmadaðýn olacaktýr. Ve þunu da vurgulamak gerekirse eðer; gelen tepkiler bize bu yeniliði mutlaka devam edilmesi gerektiðini söylemektedir. Marka ötesi bir doðuþu müjdeliyoruz! Doðan Yeþil Geschäftsführer Handelstr Gelsenkirchen Tel: 0209 / / Fax: 0209 / Handy: 0173 / Getränkegroßhandel RON-SA DEM GAZETESÝ Hack str. 3, Stuttgart Tel: / 12 Fax: Hatice Eldeniz Herausgeber/ Geschäftsführerin çok yakýnda... Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi, Bu sabah bütün cömertliði üstündeydi. Bir göz atýverdi bana geçip giderken: Ýyilik et denize at mý demek istedi? (Hayyam) Þükrü Yýldýz Chefredakteur Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt der Anzeigen und Anzeigentexte. Die von Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.

3 Sayý: Mayýs 2001 Stuttgart- Böblingen de lise öðrencileri tarafýndan neonazilere karþý Aktionstag gegen Rechts adlý bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. 23 Mart 2001 tarihinde Böblingen ve Sindelfingen de öðrenim gören 10 uncu, 11 inci ve 12 inci sýnýf öðrencilerinin ortaklaþa bir çalýþmayla organize ettiði Aktionstag gegen Rechts (Saða Karþý Mücadele Günü) adý altýnda bir yürüyüþ ve miting düzenlendi. Organizesinde okul baþkanlarýnýn, sýnýf baþkanlarýnýn, öðretmenlerin, okullu-okulsuz bir kaç gönüllü insanýn da yer aldýðý ve tüm okullarýn katýldýðý bu etkinliðe öðrencilerin dýþýnda halk da büyük ilgi gösterdi. Günler öncesi baþlanan hazýrlýklarýn sýnýflarda yapýlan tanýtým çalýþmalarýnýn ardýndan sürdürülen faaliyetler sonucunda yaklaþýk 300 e yakýn bir kitle Yýldýz Marþý adýyla deðiþik okullardan yola çýkarak ayrý kollardan yürüyüþe geçti, Saat 13:30 da Elbenplatz (Frechdax) da buluþan, ýrkçýlýða karþý anti-faþist sloganlar atan, pankart ve döviz taþýyan kitle buradan tekrar Marktplatz a doðru yürüyüþe geçti, meydanda hazýrlanan sahnede önceden belirlenmiþ konuþmacýlar kitleye seslendi, özgür mikrofon çaðrýsýyla meydandaki kitleden kimileri üçer dakikayla sahnede düþüncelerini belirttiler. 10 a yakýn konuþmacýnýn yer aldýðý mitingde ilk olarak konuþma yapan kiþi yaþadýðý baskýlardan dolayý ailesi ile birlikte Türkiye den kaçarak Almanya ya sýðýnan ve halen Türkiye ye gönderilme tehlikesi bulunan Feride Akdað dý. Tercüman aracýlýðýyla yaptýðý açýklamalar kitle tarafýndan ilgiyle takip edildi. Diðer bir konuþmacý da sosyal demokrat olduðundan dolayý Nazi kamplarýnda tutsak olarak kalmýþ ve ayný zamanda Nazi vahþetinin yaþayan tanýklarýndan olan Getrud Müller adlý 80 yaþýndaki yaþlý bayan idi, konuþmasý meydanda bulunan kitle tarafýndan dikkatle dinlendi. Konunun önemi üzerine vurgu yapan diðer konuþmacýlardan sonra sað ideolojiye karþý alternatif müzik yapan bir rock grubu sahne aldý. Miting çoðunluðunu gençlerin oluþturduðu kitlenin müziðe eþlik etmesinden bir müddet sonra sona erdi. Ayþegül Erikli/ Stuttgart/ Böblingen DORTMUND DA ALMAN MÜÞTERÝLÝ, 130 m 2, ucuz kiralý LEBENSMITTEL-GEMÜSE & OBST DÜKANI DEVREN SATLIKTIR Tel: 0231/ Handy: ÞÜKRÜ YILDIZ Türkiye nin sorunu ekonomik deðil, siyasidir. Çözüm demokratik bir cumhuriyettir! Nereden bakarsanýz bakýnýz, Türkiye nin sorunu ekonomik deðil, siyasidir. Siyasetin, iktidarý elinde bulunduran ve onun nimetleriyle palazlanan kesimler eliyle kirletilmesidir. A. Öcalan, M. Ali Birand la 1988 yýllýnda yapmýþ olduðu olay röportajda, Türkiye deki kirlenmiþ siyaseti temizleme iddiasýný dile getirmiþti. Siyasetçilerin kolaycý ve çýkarcý davrandýklarýný söyleyen Öcalan, Türkiye nin birliði ve Ortadoðu da hak ettiði yeri alabilmesi için baþta Kürt sorunu olmak üzere, demokratikleþme sorunu çözmesi gerektiðini vurgulamýþtý. Aradan yýllar geçti. Doðrulandý. Kürt sorununu bahane eden çeþitli çevreler bu sorunu çözmek yerine bunun üzerinde palazlanmayý seçtiler. Ve Türkiye yi bu güne getirdiler. Þimdi her kesimden sesler yükselmektedir. Bu seslerin doðru bir zemine oturmasý gerekmektedir. Sorunu yalnýz bir ekonomik çýkmaz olarak görmek yanlýþtýr. Kaldýk ki, bu buhranda da çarpanlar, karlarýna kar katanlar oldu. Siyasetin kirletilmiþliðinin boyutunun görülmesi açýsýndan çokça örnekler ortaya çýktý. Siyasetin, Türkiye deki siyasetçilerin elinden kurtarýlmasý gerekmektedir. Türkiye deki insanlarýn meselesi sadece karýnlarýný doyurmaya deðil, demokratik bir ülkede özgürce ve güvence içinde yaþamaya ihtiyaçlarý vardýr. Þimdiye kadar olanlar göstermiþtir ki, halkýn parasý kötü kullanýlmýþtýr. Çalýþanlarýn emeklerinin karþýlýklarý haksýz bir biçimde gasp edilmiþ, tasarruf sahiplerinin paralarý ortadan yok edilerek, çalýnmýþ. Herkes bir köþede bulduðu akrabasýnýn, kardeþinin, dayýsýnýn yardýmýyla devleti ve halký soymuþtur, soyabilmiþtir. Bu durum göstermiþtir ki, ihtiyaç duyulan birikmiþ olanýn korunamamasý devletin halkýn yarattýðý deðerleri her demokratik ülkede olduðu gibi güvence altýna alýnmasýdýr. Hükümetler üstü uzlaþma ülkenin menfaatleri Ülkenin bölünmez bütünlüðü v.b söylemlerin ardýna gizlenerek halk soyulmuþtur. Gerekçeler yaratmýþtýr halký soymak için. Siyasal dokunulmazlýk yaratarak onun ardýnda her türlü kirli iliþki geliþtirmiþtir. Sýkýþtýðý yerde devletin bekasý ve çýkarlarý adýna yaptýðýný söylemiþtir. Bu ne biçim beka, her gün daha kötü bir duruma düþüyoruz diye dönüp soran olmamýþ, soranlarý da bu kesimler hain ilan edilmiþtir. Hainlerle, diðer kesimler arasýnda derin uçurumlar yaratýlmýþ, böldürmeyiz diyenler aslýnda halký bölmüþlerdir. Ekonomik kriz kirli siyasetin iflasýdýr. Bu görülmüþtür. Artýk bunun aþýlmasý ve Türkiye kendi mecrasýndaki geliþmesini göstermek zorundadýr. Demokratik Cumhuriyet, sorunun köklü çözümüdür. Tüm topluluklarýn bir biriyle kenetlenerek geleceði birlikte yaratma idealidir. Türkiye nin cesaretli adýmlara ihtiyacý var. Bu adýmý eski politikasýný sürdürerek yaratmasý mümkün deðildir. Geçmiþin politikasý bu günün iktidarýný ve çözümsüzlüðünü gözler önüne sermiþtir. Eskide ýsrar çözümsüzlüktür. Çözümsüzlük isteyenler bu halký sevmeyenlerdir. Bizi sevmeyenleri bizde sevmeyelim...

4 Sayý: Mayýs Berlin de Alevi Kültür Haftasý büyük ilgi gördü! Berlin Alevi Kültür Merkezi (AKM) tarafýndan Nisan 2001 tarihleri arasýnda organize edilen Alevi Kültür Haftasý yoðun ilgi gördü. Konu hakkýnda gazetemize açýklama yapan AKM Baþkaný Metin Küçük amaçlarýnýn Alevi kültürüne karþý var olan ön yargýlarý yýkmak olduðunu söyledi. Almanya da yaþayan Alevi çocuklarý için okullarda verilmesi istenen din derslerinin önemine dikkat çeken Küçük, tarihli bir mahkeme kararýnýn olduðunu ve bu kararda Milli görüþün din dersi baþvuru dilekçelerinin kabul edildiðini belirtti. Alevilerinde ayný þekilde bir baþvuru dilekçesini verdiklerini, fakat mevcut durumda olumlu bir yanýt alamadýklarýný kaydetti. Alman hükümetinin Aleviler tarafýndan verilen baþvuru dilekçesini Milli görüþe karþý koz olarak kullandýðýný söyleyen AKM Baþkaný Küçük, yetkililerin dilekçeye cevap vermemeleri için oyalama taktikleri kullandýklarýný ve olumlu bir yanýt durumunda politik kariyerlerinin biteceði hesabýna girdiklerini iddia etti. Cemevinin Alman öðrenciler tarafýndan ise dini bir okul olarak kabul gördüðünü sözlerine ekledi. Cumartesi 14 Nisan 2001 de yapýlan Sempozyuma ise, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Cehyun, Alevi Topluluðu Federasyonu Baþkaný Seydi Koparan, Prof. Dr. Christian W. Troll SJ (Katholische Akademie in Berlin) ve Havva Engin (TU Berlin) Aleviler ve Din dersi konusunu deðerlendirdiler. Pazar 15 Nisan 2001 tarihinde ise Aleviler ve Demokrasi adlý sempozyuma CHP eski Milletvekili Fikri Saðlar, Araþtýrmacý yazar Lütfü Kaleli, Prof. Dr. Fuat Bozkurt (Araþtýrmacý ve Akdeniz Univ. Antalya öðrenim üyesi) katýldý. Pazartesi günü ise Huxley s Neue Welt, U-Bhf. Hermannplatz da yapýlan geceye, Emre Saltýk, Kývýrcýk Ali, Deste Günaydýn, Yýlmaz Çelik ve Berlin AAKM Folklor-/ Muzik Grubu tarafýndan Aleviler Haftasý coþkuyla sonra erirken, yüzlerce insanýnda yer darlýðý nedeni ile salon kapýsýndan geri çevrildi. Geceye Misafir konuþmacý olarak katýlan AABF Baþkaný Turgut Öker Alevilerin güncel sorunlarýna deðinerek Berlin Alevi Kültür Haftasýný selamladý. Haarstudio DAMEN Trockenschneiden 18,- Waschen, Fönen ab 25,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 33,- Waschen, Schneiden, Legen 30,- Waschen, Legen 23,- Dauerwelle komplett ab 75,- Färben ab 30,- Strähnchen ab 35,- Tönen ab 25,- HERREN Trockenschneiden 13,- Nassrasur 10,- Waschen, Schneiden, Fönen ab 18,- Kinderhaarschnitt/ Junge ab 10,- Kinderhaarschnitt/ Mädchen ab 15,- Waschen, Schneiden, Fönen, Nassrasur 30,- GEZER Wir haben auch Montags geöffnet! Westerbleichstr DORTMUND Tel: Öffnungszeiten Mo. bis Fr Samstasg Friseurin wird gesuch! ÝNTERNASYONAL C a f f e - B a r - B i l a r d * Demli cayýn, sohbetin, kahvenin tadýna burada varýlýr. * Büyük TV ekranýnda Cine-5 farkýyla futbol maçý ve diðer bütün proðramlarý seyretme imkaný * Bar, Bilardo ve öteki tüm oyun imkanlarýyla hoþ vakit geçirilecek bir buluþma merkezidir; ÝNTERNASYONAL CAFFE... Schütsenstr. 41 * Dortmund Tel: 0231/

5 Prof. Dr. Süleyman Ergün, 1959, Dersim doðumlu. Ýlk, Ortaokul ve Lise biri Dersimde okudu, Lise iki ve üçü Elazýð da yatýlý okulda okudu. Aralýk 1980 de eþi Hüsniye Ergün ile yurtdýþýna çýktý. Ýlk Ýsviçre daha sonra Almanya ya geldi. Iki çocuk babasý de Hamburg a geldi, Mart 1983 de Studiumkolegium ve 1983 te Hamburg Týp Fakültesine baþladý sonunda Týp Fakültesini bitirdi dan itibaren Hamburg Üniversitesi Ependorf Hastanesinde Doktor olarak görev yapmaya baþladý, halen bu görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Ergün, Hamburg Üniversitesianatomie bölümünü öðretim görevlisi. DEM: Sayýn Prof Dr. Ergün, mesleki çalýþmalarýnýzda aðýrlýk verdiðiniz ve uzun zamandýr araþtýrmlar içerisinde olduðunuz yeni kan damarlarýnýn oluþumu hakkýn da bilgi verebilirmisiniz? Prof.Dr. Ergün: Evet çalýþmalarým ýn aðýrlýk noktasý kan damarlarýn oluþumu ve isleyiþidir. Bunu ikiye ayýrabiliriz. 1) Damar týkanýklýðý hastalýklarý, örneðin bacak ve kalpteki damar týkanýklýðý hastalýklarý dünya çapýnda en çok ölüme yol açan hastalýklarýn baþýnda geliyor. 2) Kanserin oluþumunda ve büyümesinde vücudun çeþitli yerlerine daðýlmasýnda yeni damarlarýn oluþumu en önemli þartýný oluþturuyor. Kanser damar hastalýklarýndan sonra ölüme en çok sebep olan hastalýklardan biri. Bu çalýþmalarýn özü damar týkanýklýðý olan hastalýklardan yeni damar oluþumunu saðlanýp, týkanýklýk açýla bilinir, diðer yönden kanser tedavisinin uygulanmasýnda en önemli nokta burda yeni damarlarýn oluþumunun engellenmesidir. Normalinde kan damarlarýnýn oluþmasý vücud organlarýnýn oluþumu ile baþlayýp büyümesi nin sona ermesi ile de son buluyor ve daha sonra yaþam boyunca herhangi bir hastalýk olmadýðý müddetçe yeni damarlarýn oluþmasý artýk mümkün deðil. Buna karþýlýk bazý hastalýklarýn, örneðin kanserin büyümesi ve vücuda daðýlmasý, yeni kan damarlarýnýn oluþmasýna yol açmaktadýr. Kanser hücreleri ürettikleri maddeler sayesinde kendilerine en yakýn olan küçük kýlcal damarlarý deðiþtirip, bu damarlardan yeni ve kendisini besleyecek damarlar oluþturuyor. Bundan yola çýkarak en az 25 yýldan beri kan damarlarýnýn bu þekilde oluþumuna neden olan faktörler üzerinde araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Bu araþtýrmalarýn hedeflerinden birincisi, kan damarlarýnýn yeniden Sayý: Mayýs 2001 oluþumunu engelleyerek kanserin büyümesini ve vücudun diðer organlarýna daðýlmasýný durdurmaktýr. Özellikle Amerikanýn Boston þehrinde ki Harvard Týp fakültesinde çalýþan Prof. Judah Folkman bu çalýþmalarý ilk baþlataný olmuþtur, günümüzde ise dünyanýn her yerinde bu dalda çalýþan pek çok gruplar varlýðý sözkonusudur ve bu çalýþmalar özellikle son 10 yýlda çok önemli geliþmeler kaydetti. Gerçekten de bulunan bazý yeni maddeler hayvanlar da yapýlan deneylerde kanserin büyümesini durdurmakta veya oldukça yavaþlatmaktadýr. Ayrýca bugüne kadar kullanýlan tedavi yöntemleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu yeni maddeler hemen hemen herhangi bir aðýr yan etki göstermemekte ve böylece vücut tarafýndan daha kolay kabul edilmektedir. DEM: Siz ne zamandan beri bu araþtýrmalarla ilgilenmektesiniz? Prof.Dr. Ergün: Bu dalda yaklaþýk 7 yýldan beri benim de Hamburg Üniversitesi Týp fakültesinde çalýþmalarým var ve bizim Prof.Dr. Süleyman Ergün anlatýyor; Kansere çare bulundu mu? çalýþma gurubumuz kan damarlarýnýn oluþumuna yol açan yeni bir faktörü buldu ve bunu 2000 yýlýnýn Þubat ayýnda Týp dünyasýna bildirdik. Bu faktörün kanser damarlarýnýn büyümesinde önemli bir rol oynadýðýný da ortaya çýkardýk. Önümüzde ki dönemde çalýþmalarýmýzý bu faktörün etkisini önleyecek yollar ve araçlar üzerinde yoðunlaþtýracaðýz. Burada da amaç yine yeni damar oluþumunu engelleyerek kanserin büyümesini ve daðýlmasýný durdurmak. Bütün bu çalýþmalar henüz büyük çoðunlukla deneyler aþamasýndadýr ve ne yazýk ki henüz insanlarda uygulanma safhasýna gelmemiþtir. Bunun yanýnda damar týkanýklýðý hastalýklarýný tedavi etmenin en önemli yolarýndan biri de yeni damar oluþumunu saðlamaktýr. Yukarýda kanser içi söylenenin tersine damar týkanýklýðýnýn olduðu yerde yeni damar oluþumunu harekete geçirecek faktörleri kullanarak yeni kan damarlarý aracýlýðý ile týkanýklýðý aþýp dokunun kanla beslenmesini saðlamak. Bu alanda da yoðun çalýþmalar var, dünya çapýnda hala en

6 fazla ölüme yol açan hastalýklarýn baþýnda genelde damar özelde de kalp damar hastalýklarý gelmektedir. Bunlarýn arkasýndan da kanser gelmektedir. Bu açýdan kan damarlarý üzerinde yapýlan çalýþmalara týp alanýnda çok önem verilmektedir. Bizim çalýþma gurubunun da amacý bu konu da katkýlarda bulunmak ve yeni tedavi yollarý bulabilmektir. DEM: Sosyal ve Politik Aktiviteleriniz olduðunu biliyoruz, kýsaca anlatabilir misiniz? Prof.Dr. Ergün: Doðrudur, Ben burda özellikle ilk olarak Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) içerisinde bu Eyalet de yabancýlar politikasýyla ilgilendim bu arada özellikle hem Alevi toplumunun sorunlarýný hemde Kürt toplumunun sorunlarýný Hamburg Eyalet yöneticileri ve Siyasi çevrelerine tanýtýlmasý konusunda çaba sarf ettim ve bu yönden çalýþmalarým sürüyor. Bence sadece bilim adamýyým deyip Bilimsel araþtýrmalarla sýnýrlý kalmak ve insanýn diðer etkenlerinden kopmak doðru deðil, çünkü bir çok meseleyle uðraþmak hem insanýn ufkunu geniþletiyor hem de zihnin Fleksibilitesini ayakta tutuyor. Mesleki olarak Hamburg Tabipler odasý yönetim kurulu üyesiyim. DEM: Bu kadar çalýþmanýn sonunda kendinizi ayakta nasýl tutuyorsunuz? Prof.Dr. Ergün: Müzik, Müzik, Müzik diyorum. Ýþten sonra eve kendimi atýp elime Sazý aldýðýmda o bütün yorgunluðum bitmiþ oluyor, sahneye çýkmak için deðil, ruhlarýný dinlendirmek için Saz dinlemek ve Saz çalmak gerekir. Müzik iþinde bile bu sanatla uðrasan insanlar her zaman uzun yaþayanlardýr. Benim ilacýmda tabi ki Saza olan ilgim Sayý: Mayýs 2001 ve Sazý azýcýkta olsa týkýrdatmamdýr. DEM: Ýleride Memleketinize yönelik geri dönüþ planlarýnýz var mý? Prof.Dr. Ergün: Zor bir Soru, bizim gibi Ýnsanlar yaþamýný iki his arasýnda geçirecekler, yani bir nevi gönlüm ikiye de bölünebilir. Birinci planda, doðduðum, büyüdüðüm ve büyümeyle birlikte kültürünü özümsediðim, tabiatýný sevdiðim bölgeye baðlýlýk his ediyorum. Öbür yandan hem öðrencilik hayatýmda hem de özellikle þimdiki çalýþma hayatýmda Hamburg ve Hamburg Üniversitesinden çok memnunum. Ruhi olarak çalýþtýðým iþ ile, yaptýðým çalýþmalar, çalýþtýðým Fakülteyle çok barýþýðým ve rahatým, dolayýsýyla bu açýdan da gönlüm burayý bir seçenek olarak buluyor. Dünyanýn bugünkü koþullarýnda böyle bir iç çekiþinin üstesinde gelmek aslýnda o kadarda zor deðil, Çünkü medya ve kominikasyon binlerce km.lik mesafeleri küçülttü, dolayýsýyla çok çeþitli yöntemlerle iyi bir þekilde Dersimden, Dersimdeki geliþmelerden diðer Bölgelerdeki geliþmelerden Alevi toplumunun içindeki geliþmelerden çok çabuk haberdar olabiliyoruz. Geriye bir Özlem kalýyor, o da en azýndan yýlýn bir kaç ayýný Dersimde geçirebilmek böyle bir þeyin özgürce olanak haline getirebilmesi var bunun içinde hüzünlenmek deðil, özveriyle ileriye dönük çalýþmak lazým. DEM: Okuyucularýmýza yönelik vereceðiniz bir Mesajýnýz var mý? Prof.Dr. Ergün: Alevi kültürünün içinden gelen bir insan olarak hem Türkiye de hem de Dünyanýn bir çok yerlerinde farklý kültürlerle karþýlaþtým, iyi ve kötü yanlarýný görebildim ve bu sayede Alevi kültürünün ne kadar humanist ve ne kadar insan sevgisiyle dolu olduðunu gördüm, Alevi kültürünün hakim olduðu Dersimde, dünyayý görüp büyüdüðüm ve gençliðimin bir kýsmýný orada geçirdiðim için kendimi þanslý hissediyorum. Yalnýz bu kültürün bizim dýþýmýzdaki Ýnsanlara tanýtýlmasý ve dünyadaki yeni geliþmeler ýþýðýnda geliþtirilmesi gerekiyor. Bütün Alevilerin omuzunda böyle bir görev var, bu görev aslýnda geçmiþteki zorlu yýllarla ve yüzyýllarla karsýlaþtýrýlýrsa o kadar zor deðil, dolayýsýyla biz bunu baþarabiliriz. Çünkü tarihte yaþananlarýn uzak olmayan bir geçmiþe kadar Alevi kültürünü dile getirmek hayati tehlikeyi beraberinde getiren bir olaydý, bugün zorlu mücadeleler sonucunda bu tehlike azalmýþtýr. Geçmiþtekiler bu kültürü yaþattýlar ve boyun eðmediler bizde boyun eðmeden devam ettirelim ama bilime ve düþünceye açýk bir þekilde geliþtirelim. DEM: Size çok Teþekkür eder Mesleki ve Sosyal hayatýnýzda baþarýlar dileriz. Prof.Dr. Ergün: Asýl ben teþekkür ederim, DEM gazetesi hayýrlý olsun ve baþarýnýn devamýný dilerim.

7 Sayý: Mayýs 2001 MÜDÜRÜM Þimire milcana kardeþ diyenler Bana böyle kardeþ yazma müdürüm Ehlibeytin ile aramýz çok iyi Bu güzel birliði bozma müdürüm Yezide kaçýyor gelinler kýzlar Bunlarý gördükçe yüreðim sýzlar Zalimler mazlumun her gün boðazlar Bunlarýn hepsi yoldan azma müdürüm Düþmanýn düþmana dostuna dostuz Haydarýn kerrara buradan postuz Seninle ezelden beriye dostuz Bu güzel dostluðu bozma müdürüm Mazlumun hakkýný alýp yiyemem Kanlý zalimlere boyun bükemem Yezide mervana kardeþ diyemem Bana gücenip te kýzma müdürüm Talip yezid olmuþ yolundan azmýþ Rehbere mürþide kuyular kazmýþ Zina yapmýþ yuva yýkýp bozmuþ Gel bunu kurþuna dizme müdürüm Dost buluþtuk Þah Hüseyini görüp de Yetmiþ üç masuma yüzler sürüp de Kanlý yezitlere fýrsat verip de Beni daha fazla üzme Müdürüm Mazlumlarý vurup, döðüp asmadým Zalimleri bu baðrýma basmadým Bunca haksýzlýðý görüp susmadým Aðzým torba deðil büzme Müdürüm Körpe kuzularý kaptýrdýk kurda Mervanlar doluþtu vatana yurda Çare bulamadýk bu zalim derde Bizi daha fazla ezme müdürüm Seninle birliðe her gün can cana Kerbeladan beri kýrgýným sana Ehli beyt dostun Kerari Zülfikar a Darýlýp ta günah yazma Müdürüm Zülfikar YALÇINKAYA , Almanya- Lübeck FLOWER S Ü P E R M A R K E T 269 Fore St Edmonton, London Tel: MELISA FOOD AND WINE Uygun hesapla kaliteli eksiksiz alýþveriþ 351A High Road London- Woodgreen Mahsuni Þerif NAZIM HÝKMET USTAMA: KOCA NAZIM Hani diyordun ki... Sen yanmasan ben yanmasam, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða.. Sevgili hocam,sende yandýn bende yandým, hatta biz cayýr cayýr diri diri yandýk yakýldýk ama, bu þerefsiz karanlýklardan aðarma aydýnlanma adýna bir uç bir emare göremedik. Anadolu emekçisinin, yiðidinin ufuklarýný yüzyýllardýr saran karabasan, bunca alimin, bunca þairin, bunca bilginin ve de bunca yurt severin çabasýna raðmen kalkmadý. Halifenin ve Osmanlýnýn himmetiyle, Anadolu ya dürtülen orta çað sülieti ülkemizde yaþanan her dramýn baþýnda bir vicdan borcu bir namus borcu gibi yapýþýp dolaþmaktadýr. Bu öcü, bu netameli uðursuz görüntü, Cumhuriyetimizin defterinden sökülüp atýlmadýkça, senin bizden önce söylediðin özgürlük türkülerin, destanlarýn, salt baðýmsýzlýk hasretiyle yana yakýla çobanlarýmýzýn kavalýnda, analarýmýzýn aðýtlarýnda kalacaktýr. Senin baþka topraklara gömülmüþ itibarýný, doðduðun ülkeye geri getirmek isteyen çabalarýn tümü, seni gurbette kalmaya mecbur eden acýmasýz zihniyetin engeline takýlmaktadýr. Sen ey yüce ozan NAZIM HÝKMET ustam. (Memleketim Memleketim) diye diye nalan oldun. Hasrete gömüldün yabancý bir ülkenin topraklarýný þereflendirmiþ aziz kemiklerinin tozu, ülkene geri gelsen ne olacak, gelmese ne olacak ki? Ben çok eminim ki, hiç bir aydýn, hiç bir demokrat, vatan topraklarý üzerinde yaþayanlarýn tümü gibi yaþamaya mecbur edilemez. O özgür olur, demokrat olur, sosyalist olur, kapitalist olur, hatta ütopist olur ancak vatan haini asla olamaz. Hele de söz konusu þahýs bir vatan þairi ise. Vatan haininin tarifi, hem geleneksel, hem de yasal olarak aþaðý yukarý aynýdýr. Vatan haini, vatan topraklarý üzerinde yaþayan insanlarýn, emeðini, inancýný, ýrzýný, namusunu, kendi çýkarlarýna hortumlayan, eþit paylaþýmcý mantýðý adaletsizlik telakki eden iç düþmanlardýr. Vatan haini memleketin yasalarýný hiçe sayarak, maddi erkin döþeðinde adaleti, Uzay turýzmý patladý! - Tito dan sonra uzay turisti olmak için 100 kiþi sýraya girdi. - Tito yolculuk için 20 Milyon Dolar ödemiþti... Þimdi, ondan daha fazla vermeye hazýr bir çok uzay meraklýsý var... Uzay turisti Dennis Tito dan sonra uzaya gitmek isteyenler sýraya girdi. Tito nun 20 milyon dolar ödeyerek Rus uzay mekiðiyle uzaya gitmesine yardýmcý olan Space Adventures (Uzay Maceralarý) firmasý, uzaya gitmek için milyonlarca dolar ödemeye hazýr çok sayýda müþterisi bulunduðunu bildirdi. Firmanýn, uzaya gitmek için 98 bin dolar depozito karþýlýðýnda 100 adet rezervasyon yaptýðý belirtildi. Firma Baþkaný Eric Anderson, Tito nun Uluslararasý Uzay Ýstasyonu na (UUÝ) yaptýðý bir haftalýk ziyaretin ve Rus soyuz uzay aracýyla seyahatinin, yeni yarðýcýyý etkiletip, mazlum milleti periþan eden. Vergiden kaçarak, memleketin bankalarýný hortumlayan, devlete kazýk atan ayný iniançlý bir milleti fitne salarak ikiye, içe, beþe bölen ahlaksýz insanlardýr. Vatan haini, koca bir milletin, akademik aydýnlarýný tek tek kurþunlayan önemli bir Cumhuriyeti þeriatýn amansýz kurallarýnda ezip, Cumhuriyet halkýný perme periþan eden, cayýr cayýr adam yakan, vuran, kesen edepsizlerdir. Bu saydýklarýmdan bir tanesini dahi üstat Nazým Hikmet e yakýþtýrmak yada yaklaþtýrmak kadar küstahlýk ve melunluk olamaz. Ülkemin kurtuluþ destanýný yazan, bu kadar muhterem bir zat a vatan haini diyenlerin insafýndan þüphe etmek kadar doðal bir düþünce olamaz. Sevgili Nazým Hikmet baba; seni getirseler de, getirmeseler de, hatta gelsen de, gelmesen de sen bu ülkenin olduðu kadar, bütün emekçi halklarýn ve biz ozanlarýn yüz akýsýn rehberisin. Senin abiden, Rusya topraklarýnda deðil, Anadolu da özgürlük savaþýný vermiþ bu toprakta kanlarýyla uyuyan bütün þehitlerin torunlarýna ait göðüslerde kale gibi durmaktadýr. Buna lütfen inan. Sen- Afyon yollarýnda gýcýrdayan kanýlarýn En içli türküsü Sen Çanakkale Mehmed inin Dumlupýnar Ali sinin ilk öyküsü Sen memleketine sevdalar döken Türküler yakan yürek dolu hasta... Sen ateþ gözlü- gerçek sözlü nur yüzlü Ah eyyyy..büyük Nazým Hikmet usta. Güneþ gibi doðdun emekçiden emekten Ve alýn terinden Haykýrdýn cihana Anadolu yu Hakikatin tam orta yerinden, Nerde gördün zulmün kükrediðini Orada hep sen vardýn. Ne el açtýn semalara- ne yer yüzüne yalvardýn. Topraðýnda ki karanlýk hayvanlýðý La fentonla süsledin aktardýn Toprak olsan da iki gözüm Sen tarihime lazýmsýn. Ben Anadolu da eli sazlý bir Mahzunu Sen onun hasret olduðu Güneþ bulduðu koca Nazým sýn baþlayan uzay turizm endüstrisine ilgiyi artýrdýðýný söyledi. Dünya ya yarýn dönmesi beklenen Tito nun uzay istasyonuna ziyaretine karþý çýkan ve kýracaðý her þeyin parasýný ödemeyi kabul ettiðini gösteren belgeler imzalamasýný isteyen Amerikan Ulusal Havacýlýk ve Uzay Dairesi (NASA) ise, uzay mekiklerinde henüz sivilleri görmeye hazýr olmadýðýný bildirdi.

8 Hastane hatasýna t a z m Ý n a t Ýngiltere de çeþitli hastanelerde kan veya organ baðýþýnda bulunduklarý sýrada ya da baðýþlanan kan veya organlarýn nakli yoluyla öldürücü hepatit C virüsünü kapan kiþilerin tazminat haklarý Yüksek Mahkeme tarafýndan onaylandý. Çeþitli dönemlerde NEUERÖFFNUNG täglich neue Waren ab -,99 heise Preise Ýngiltere deki hastanelerde hastalýðý kapan kiþilerin birleþtirilmiþ davalarýna bakan Yüksek Mahkeme, bu kiþilerin tedavilerini saðlayan kurumlarýn dikkatsizliði yüzünden ölümcül bir hastalýða yakalandýklarýný kabul ederken, tazminat ödemenin kaçýnýlmaz olduðunu vurguladý. Sayý: Mayýs 2001 SCHNÄPPCHEN SHOP AN & VERKAUF, UMTAUSCH DORSTENER STR BOCHUM Tel: 0234 / Händy: 0179 / Händy: 0171 / Alýnan kararýn ayný durumdaki birçok kiþi için emsal teþkil edeceðini belirten hukuk çevreleri, pek çok yeni davanýn açýlabileceðine ve milli saðlýk sisteminin milyonlarca sterlini bulan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceðine iþaret ediyor. Bu arada hastanelerin dikkatsizliði yüzünden hastalýk kaptýklarý kanýtlanan ve tazminat hakkýný elde eden kiþilerin alacaklarý taznitalarýn miktarý ise daha sonra açýklanacak. MÜJDE MÜJDE MÜJDE Ferhat Deniz Plak ve Kasetçilik Limitet Þirketi sizi arýyor Güzel sesi olan ve kaset yapmak isteyen Bay ve Bayanlar Bizi arayýn Aþýk Seyraný Tel: GÜNAYDIN FOOD AND WINE Inh. A. Tomar Günaydýn alýþveriþ þenliði, evdeki hesabýn uyduðu, duyanlarýn uðradýðý yer.. Günün aydýnlýðýndan önce GÜNAYDIN West green Road- London Tel: Import & Export SÝZÝNLE VAR OLAN LEZZET DÝYARBAKIR RESTAURANT Damak tadýnda anlayan bizi tercih ediyor. Bize uðramadan farký anlýyamasýnýz! 69 Grand Parade, Green Lanes London N4 Tel: Uygun fiyata kuru gýda, et, meyve, sebze, hediyelik eþya ve katliteyi MARKETÝMÝZDE bulabilirsiniz! GELÝN GÖRÜN KANAAT GETÝRÝN Agima Market Frederichstr Bad Säckingen Tel: 07761/ Açýlýþ saatleri: Pazartesi- Cuma; 09:00-20:00 Cumhartesi; 08:00-16:00

9 Sayý: Mayýs 2001 YETERKÝ KARARMASIN... Olgun Þensoy SEVGÝYE SAHÝP ÇIK, UMUDA GÜLÜMSE Her gün daha da acayipleþirken dünya biz hýzla ilerliyoruz güya. Kokuþup balýklara yem olurken denizin dibindeki cesetlerimiz, birileri fildiþi kulelerinde yudumlamaya devam ediyor viskilerini. Hala yalan matinelerine katýlýyoruz topluca, topluca intiharlarýný izliyoruz genç bedenlerimizin. Hep beraber kalýyoruz altýnda çimentosuz, demirsiz binalarýn. Uzatmamýz gerekirken mahsur kalanlara ellerimizi, kollarýný kesiyoruz çalabilmek için ziynet eþyalarýný. Sevgisizleþirken hýzla dünya,sevimsizleþiyoruz site site, semt semt. Nerede mutluluk belirtileri görsek, görsek sevinçlerini dostlarýmýzýn çullanýyor, boðuyoruz demokrasi adýna, demokrat kimliðimizle. Demokrat kimliðimizi bayrak yapmýþýz faþizan baskýlar uygularken dostlarýmýza Mezopotamyalý, þair ve bilgin (Niþapur 1044.ay.y 1123/1136). Hayatý, gençlik yýllarý kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatýyla ilgili olaylarý anlatan bazý kitaplardan, mantýk, felsefe, matematik ve astronomi konularýnda çalýþtýðý, bu alanlarda düzenli bir öðrenim gördüðü anlaþýlmaktadýr. Hayyam ( Çadýrcý ) takma adýný, atalarýnýn çadýrcýlýk yapmalarý yüzünden aldýðý söylenir. Ömer Hayyam, zamanýnda daha çok bilgin olarak ün kazandý. Ýran ýn, Selçuklular yönetiminde olduðu bir çaðda yetiþen Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük Dedim ya acayipleþti dünya, biz acayipleþtik; yaðmur altýnda çimen suluyor, güneþin altýnda lambalarýný yakýyoruz otomatlarýn. Bütün olumsuzluðuna raðmen yaþamýn, tam mutlu olduk bulduk derken dostlarýmýzý güneþ yanýðýna dönüyor iliþkilerimiz. Her þeye raðmen dünya dönüyor, mor çatýlardan kuþlar uçuyor mor çiçekli bahçelere nasýl da mutlu kuþlar bir bilebilseniz nasýl da güzel hayat. Mor çatýlý evin mor mor açan çiçekleri arasýnda. Uzaktan dost görünümlü birileri yaklaþýyor. Mor çiçeklerle cennete çevrilmiþ güzelim bahçeye. Bakýyorsun söylemlerinde mutluluk kokan insan yarasaya dönüþüyor birden. Birden hüzne dönüþüyor mor açan çiçekli bahçe, hüzne kanat çýrpýyor artýk kuþlar. Dedik ya dünya acayipleþiyor, biz acayipleþiyoruz sevgisizlikten. Sevgisizlikten boðazlýyor insanlar birbirlerini, ya dostlara,ya da dost geçinenlere ne dersiniz gammazlarken birbirlerini. Her þeye raðmen dünya hýzla dönmeye devam ediyor. Devam ediliyor bir bir yok edilmesine ormanlarýmýzýn. Sevgilerimiz oksijen çadýrýna alýnýyor yaþamamýzda egemen olmasý gerekirken inadýna beyaz bir güvercin havalanýyor karalarla kaplanmaya çalýþan yeryüzümüzün mor çiçeklerle süslenmiþ en güzel köþesine. Aþkýn ve þarabýn þairi, Hayyam þehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, bir ara Baðdat a da gitti. Zamanýnýn hükümdarlarýndan, özellikle Selçuklu sultaný Melikþak ve Karahanlýlardan Þemsülmülk ten büyük yakýnlýk gördü. Saraylarýnda, meclislerinde bulundu. Reþidüddin in Cami-üt- Tevarih adlý eserinde anlattýðýna göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile okul arkadaþýydýlar. Gerek Hayyam ýn za manýnda, gerek sonar ki çaðlarda yazýlan kaynaklarda çaðýnýn bütün bilgilerini edindiði, o alanlarda derin tartýþmalara girdiði, fýkýh, ilahiyat, kýraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuðu yazýlýdýr. Ebu l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse olduðunu, fakat müderrislik hayatýnýn pek baþarýlý olmadýðýný bildirir. Ayrýca Zemahþeri ile uzun boylu tartýþmalara giriþtiðini, onun derslerine bile devam ettiðini, Zemahþeri yi, bilgi bakýmýndan beðendiðini yazar. Hayyam ýn fizik, metafizik, matematik, astronomi ve þiir konularýnda deðiþik eserleri vardýr. Bunlar arasýnda Ýbni sina nýn Temcid Sevgi için çekincesiz can verenlere selam olsun, selam olsun mor çiçekli bahçelerin umut yüklü güzellerine. ANNEME MOR SEVGÝLER Anne Unutmanýn da hatýrlamanýn da zamaný var Zamaný var elbette sevdalanmalarýn Sen yine de unut acýlarý Gelecek mutluluklara aç O güzelim kollarýný Anne Hep acýsýz yapardýn yemeklerimizi Bizler üzülmeyelim diye Ama yaþam acýttý bizleri Sen üzerimize kol kanat gersen de Derya oldu kimi zaman Kimi zaman deniz oldu acýlar Anne Sen yinede umut et,umut ek yeryüzüne Eksik etme bahçeden Mor mor açan çiçekleri Olur ya Deryalar sevgi denizine dönüþür Dönüþür belki bir gün Unutarak geçmiþ acýlarý Mor mor açan çiçek bahçelerine (O. Þensoy) Kim görmüþ o cenneti, cehennemi? Kim gitmiþ de getirmiþ, haberini? Kimselerin bilmediði bir dünya Özlenmeye korkulmaya deðer mi? Koydun yemi, kurdun tuzak ey yaradan Tuttun avý, verdin ona bir ad: Ýnsan! Her hayrý ve her þerri düzenler, sonra Herkeste bulursun yine sen bir noksan! Þarap benlik kaygusu býrakmaz sende Çözülmedik bir düðüm kalmaz beyninde Ýblis bir kadeh þarap içmiþ olaydý, Secdeye yatardý Adem in önünde Hayyam (Yücelme) adlý eserinin yorum ve tercümesi de yer alýr. Zamanýnda, bir bilgin olarak ün kazanan Ömer Hayyam ýn edebiyat tarihindeki yerini saðlayan, sonraki yüz yýlarda da doðu Ýslam dünyasýnýn en büyük þairlerinden biri olarak anýlmasýna yol açan Rubaiyat ýdýr (Dörtlükler). Ömer Hayyam, iran ve doðu edebiyatýnda rubai türünün kurucusu sayýlýr. Sonralarý aralarýna baþkalarýnýn eserleri de karýþan bu rubailer iki yüz kadardýr. Hayyam, oldukça kolay anlaþýlan, yumuþak, akýcý, açýk ve seçik bir dil kullanýr. Þiirlerinde gerçekçidir. Yaþadýklarý, gördüklerini, çevresinden, zamanýn gidiþinden aldýðý izlenimleri yapmacýða kapýlmaksýzýn, olduðu gibi dile getirir. Ona göre, gerçek olan yaþanandýr, dünyanýn ötesinde ikinci bir dünya yoktur. Ýnsan, yaþadýkça gerçektir, gerçek ise yaþanandýr. En þaþmaz ölçü akýl ve saðduyudur. Ýnsan bir akýl varlýðýdýr. Gerçeðe ancak akýl yolu ile ulaþýlabilir. Onun þiirinde zamanýn haksýzlýklarý, softalýklarý, akýl almaz saçmalýklarý ince, alaylý, iðneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu aþk, þarap, dünya, insan hayatý, yaþama sevinci, içinde bulunduðumuz geçici dünyanýn tadýný çýkarma gibi insanla sýký bir baðlantý içinde bulunan gerçek eylem ve davranýþlardýr. Þiirlerinde iþlediði konulara, çokluk felsefe açýsýndan bakar. Aþk, sevinç, hayatýn tadýný çýkarma, Hayyam a göre vazgeçilmez insan duygularýdýr, insan hayatýnýn ana dokusu bunlarla örülüdür. Bazý dörtlüklerinde filozofça derin bir sezgi, açýk ve seçik bir insan severlik duygusu, gösteriþten, aþýrýlýktan uzak bir yaþama anlayýþý görülür. Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok þairi etkilemiþ, rubai alanýnda tek örnek olarak benimsenmiþtir. Batý ülkelerinde adýna bir çok dernek kurulmuþ, rubaileri bütün bati dillerine, bu arada birçok defa Türkçe ye Rubaiyat-i Hayyam, Hayyam ýn Rubaileri, Ömer Hayyam ve Rubaileri, Dörtlükler adý altýnda çevrilmiþtir.

10 Sayý: Mayýs El Yakmayan alýþveriþ için ARMAÐAN SÜPERMARKET hizmetinizde... Herkes bize geliyor, çünkü huzurlu alýþveriþi güveni bizde buluyor Hermitege Road, London N4 IMT Tel: Fax: E Z G Ý L Ý Y Ü R E K L E R Ý N C A N L A N D I Ð I Y E R EZGÝ BAR & RESTAURANT ( Pazartesi Bar kapalý Restaurant açýktýr) 783 High Road Tottenham London- N17-8AM Tel: Haftanin 6 günü canli müzik * Fazla söze gerek yok. Canlý müzik ve ezgiler sizide canlandýrsýn. Haydi derviþ çe eðlenmeye... * Ailece ve eþ dostlarýnýzla birlikte güzel bir atmosferde canlý müzik ve hýzlý servisle hizmentinizde... DENÝZ OFFLICENCE AND GOROCERIES Ser ê xweþ li dile ki xweþ dibe Em sere we ne dile we xweþ dikin Werin cem me ku ma dile we xweþ bibe. We go çi? Bi dilekî xweþ hûrmete me ji wereye Mahmut Yýlmazel Generalagent/ VOT Bausparkasse Wüstenrot Konut Kredileri Banka Kredisi Kredi ciddi iþtir. Uzmanlýk ister. Bize danýþýn. Sizde yararlanýn Yapý Tasarruf Hesaplarý Poststraße Göppingen Her türlü sigorta Telefon: (07161) und Telefax: (07161) Funktelefon: (0172) art&begegnung Willy-Brandt-Platz 3 (am Haupbahnhof) Mannheim Tel: Fax: Händy: Bauchtanz Bülent TAN DENIZ OFFLICENCE 269 Fore St Edmonton London Tel: Hairstyling by Green Lanes London N4 1ME Tel: Spittastraße Stuttgart (West) Tel: 0711/ Kostenlose parkplätze Damen & Herren Salon Um telefonische Voranmeldungg wird gebeten Geshäftszeiten Däenstag-Freitag Uhr bis Uhr Samstag Uhr bis Uhr Tel: 0711/ Neckarstraße Stuttgart

11 Stuttgart Alevi Kültür Merkezi tarafýndan organize edilen Alevilerde örgütlülük konulu tartýþma toplantýsýna AABF Genel Baþkaný Turgut Öker ile AAA Baþkaný Mustafa Düzgün katýldý. SAKM Baþkanýnýn yönettiði toplantýda 100 e yakýn dinleyici hazýr bulundu. AABF Baþkaný Öker, Alevi hareketinin içinden geçtiði zorluklara dikkat çekerken, Alevi örgütlerini karalamaya yönelik kampanyalara karþý Alevileri birliðe çaðýrdý. Geçmiþin bir deðerlendirmesini yapan Turgut Öker, kurumlaþmanýn saðlanmasýnýn önemini dile getirdi. AAA Baþkaný Mustafa Düzgün ise, AABF ve onunla birlikte çalýþan Alevi kuruluþlarýnýn bir konfederasyon etrafýnda toplanmasýnýn önemini Sayý: Mayýs 2001 STUTTGART ALEVÝ KÜLTÜR MERKEZÝNDE ALEVÝ ÖRGÜTLÜÐÜ TARTIÞILDI! dile getirirken, mevcut örgütlenmenin yetersizliklerine dikkat çekti. Alevi Akademisinin gerekli desteði görmediðini de söyleyen AAA Baþkaný Mustafa Düzgün Alevileri kendi kurumlarýna sahip çýkmaya çaðýrdý. Uzun zamandan beri AABF Yönetimine yönelik sert eleþtirilerle gündeme gelen Mustafa Düzgün ün Turgut Öker le ayný toplantýda olmasý olumlu bir geliþme olarak yorumlandý. M. Eldeniz/Stuttgart Diyarbakýrlýlar Ebru Þallý ya ateþ püskürüyor Özel bir þirketin açýlýþ törenleri için gittiði Diyarbakýr dönüþünde Diyarbakýrlýlar pis kokuyor diyen Ebru Þallý, Diyarbakýrlýlarýn þimþeklerini üzerine çekti. Aþk sandallarýyla sýk sýk gündem olan mankenin geceyi kimle geçirdiðini soran, Diyarbakýrlý gençler, Asýl pis kokanlar kendilerinin yaptýklarýdýr diyorlar. Þallý nýn gözüyle bakanlarýn, pisliklerinin ortalýðý aldýðýný söyleyen gençler, bu sözlerin sadece Diyarbakýrlýlar için sarf edilmediðini, bölge insanýnýn kast edildiðini iddia ettiler. Herkese gönüllerinin açýk olduðunu söyleyen yaþlý bir Diyarbakýrlý ise, bunlar oyundur, haber bulamayan gazetecilerin uydurmasýdýr diyor. Reha Muhtarýn günlerce olayýn peþinde koþmasýna bakýlýrsa, haksýzda deðil hani. CITY DÖNER RESTAURANT Ihn. Ýnan Sýnacý 60 Kiþilik kapasitesi ile halkýmýzýn hizmetindedir! Almanya da yasal çalýþma izni olan, dönerde tecrübeli iki tane elaman aranýyor, ücret dolgundur. Not: Yatýlacak yer için konuþulur. Juliuspromenade Würzburg Tel: Mc. DÖNER REASTAURANT KAFETERIA Ihn. Kemal-Ayten Berk 150 kiþilik yeni yeri, tecrübeli elemanlarýyla siz deðerli müþterilerimizin hizmetindedir. Mark Platz Gredzhofen, Schweinfurt Tel: HARRAN ANATOLISCHE SPEZIALITÄTEN Ihn. HATUN KOYUN Döner Lahmacun Pide GOETHESTRAßE HANNOVER TEL: 0511 /

12 ZEYNEP VE CEMAL E SONSUZ MUTLULUKLAR Kamil ve Emine Dede ile Cemal Mamo ve Menekþe Hýzýroðlu aileleri kýzlarý Zeynep ve oðullarý Cemal i muhteþem bir düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Eberbach Mehrzweckhalle de yapýlan düðün töreninde gelen misafirler bu Mutlu çiftin evliliðe atýklarý adýmý kutlayarak, çiftle birlikte bol bol eðlendiler. ÝYÝKÝ DOÐDUN ALÝ HAYDAR Sayý: Mayýs TÜRK FÝRMALARI ARASI DEPREMZADELERE YARDIM SALON FUTBOL TURNUVASI DÜZENLENDÝ A &S tarafýndan, tarihleri arasýnda depremzedelere yardým adý altýnda organize edilen 1. Stuttgart Firmalar arasý kapalý salon futbol turnuvasý çoþkuyla son buldu. Turnuvaya Türk firmalarý tarafýnda oluþturulan 24 takým arasýnda yapýlan karþýlaþmalar sonrasýnda, Kef Bar, Charisma, Schark, Itikat, Yeþiltaþ ve Çetin dereceye girerken, Centilmen takým olarak kupa Hakverdiye verildi. Finalde Kef Bar, Charisma takýmýný 4:0 yenerek birinciliði aldý. Iki gün boyu süren turnuvada sürpriz sanatçýlar, bir birinden güzel þarkýlarý ile seyircileri ve takýmlarý çoþtururken, birbirinden güzel showlar sergilendi. Turnuvaya ayrýca Galatasaray ve Fenerbahçe bayan takýmlarý katýldý. Fenerbahçe bayan takimi Galatasaray bayan takimini 3:2 yendi. Ali Haydar Cankýran tarihinde 40 yaþýný doldurdu. Daha nice yýllara diyoruz. 40 yaþýnda deðil de kendisini halan 18 yaþýnda gibi hisseden Ali Haydar a ailesi tarafýndan 40. doðum gününde sürpriz yapýldý. ALÝ HAYDAR SÖZÜN VAR SEN HÝÇ YAÞLANMIYACAKSIN ANADOLU GRILL bei SEDAT TURKISCHE SPEZIALITÄTEN PIZZA UND BAGUATTE Öffnungszeiten: täglich, von 9 oo bis Uhr BRÜCKSTR. 35, Dortmund Stuttgart'ta ilk defa Türkçe - Yeminli Mali Müþavirlik Bürosu ARAS. STEUERBERATUNGSBÜRO (Yeminli Mali Müþavirlik ve Muhasebe Bürosu) Muhterem Aras. Diplom Ökonomin, Steuerberaterin. Vergi beyannamelerinin resmi elden doldurulmasý. Ýþletmelerinizin her türlü muhasebe iþleri. Bilançolarýn hazýrlanmasý. Vergi takibi, vergi daireleri ve vergi mahkemelerinde dava açma yetkisi. Ýþyeri kurmakta mali danýþmanlýk. Banka kredileri için raporlama Tübüngerstr. 1, Stuttgart (1. Kat) Tel: 0711 / Fax: 0711 / (Yapý ve Kredi Bankasý'nýn yaný)

13 Hýristiyan Birlik Partileri nin göç tasarýlarý Kalifiye elemanlara kota sistemi Almanya nýn göç politikasýný belirlemeye yönelik tasarýlar yarýþýnda, Hýristiyan Demokrat muhalefet önde gidiyor. Parti yönetimi, önümüzdeki hafta Saar Eyaleti Baþbakaný Peter Müller öncülüðünde hazýrlanan tasarýyý karara baðlayacak. Federal Hükümet in eski Federal Parlamento Baþkaný Rita Süssmuth baþkanlýðýnda oluþturduðu danýþma komisyonu ise tavsiye kararlarýný Temmuz da açýklayacak. Parti Komisyon Baþkaný Peter Müller Mülteci hakkýnda nicel bir kýsýtlama söz konusu olmazken, Hýristiyan Demokrat Birliði iþ göçünü yönlendirmek istiyor. Parti Komisyon Baþkaný Peter Bar - Cafe - Bar - Cafe W E N N S C H O N... D E N N S C H O N... H o l z m ü h l e n s t r a ß e H a m b u r g / Müller gerekçeleri þöyle sýralýyor: Almanya daki yabancýlarýn sayýsý 1973 den bu yana ikiye katlandý. Bu zaman zarfýnda sigortalý çalýþan iþçilerin oraný artmadý, hatta az miktarda da olsa düþtü. Yani, mesele göç oranýný belirlemekten çok göçün niteliði önemli. Ve iþte burada yönlendirici olmalýyýz. Her yýl 500 bin göçmen bekleniyor Vasýfsýz iþçilerin dönemsel olarak ülkeye alýnmasýný savunan Birlik Partisi, kalifiye elemanlar için kota sistemi öneriyor. Aile birleþimi yoluyla gelenlerin sayýsý 70 bin i geçmemeli. Sayý: Mayýs 2001 Ancak, Hýristiyan Demokratlar da biliyorlar ki, Avrupa Birliði en geç üç yýl içinde yeni bir düzenlemeyle aile birleþimini serbest býrakacak. Bu durumda her yýl 500 bin göçmen Almanya ya geleceði hesaplanýyor. Kurallara uyma zorunluluðu Peter Müller in sözlerine göre, kim gelirse gelsin, Almanya da geçerli kurallara uymak zorunda: Bu konuda, Almanlar dan olduðu gibi göçmelerden de anayasal ilkeleri kabul etmelerini ve yasalara uygun davranmalarýný bekliyoruz. Ayný þekilde burada toplumsal yaþamýn geleneklerine, yani Hýristiyan, hümanist ve aydýnlanmacý geleneklere saygý göstermelerini istiyoruz. Ali Þahin TEK BAÞINA ÝNSAN KENDÝSÝNE YETMEZ Ýnsan oðlu doðumundan sonra ergenlik surecinde kendisini arar. Kendisi olmaya çalýþýr ve kendisini yaþadýðý toplum içerisinde düþünceleriyle kabul ettirmeye çalýþýr. Yaþadýðýmýz toplum yapýsý itibariyle birçok tartýþýlmasý bile tehlikeli olan tabuyu da bünyesinde taþýyor. Ýki binli yýllarý aþmamýza raðmen bu tabularý özgürce konuþamýyor. Tartýþamýyor bunlarla zorunlu bir þekilde yaþamak durumunda kalýyoruz. Gündelik yaþantýmýzda belki birçok þeyi konuþabiliyor ve kendimize ortak bulabiliyoruz. Ama ergenlik çaðýndaki bir insan kendi bedeniyle tanýþýp yeni yeni ortaya çýkan çokta önemli olan ihtiyaçlarýný hissediyor. Bunlardan cinsellik önemli yer tutuyor. Hem cinsiyle arasýnda çekingence de olsa biraz konuþma imkaný bulabilirken asýl ilgi duyduðu karþýt cinsiyle bunu konuþmak yada yaþayabilme imkaný yok denilecek kadar azdýr. Yaþayanlar ise töre, namus cinayetlerine kurban gidiyor... Kurduðu hayalleri ve hisleriyle bir süre kendisine yetiyor. Ama belli bir süre sonra arzu ve hislerini karþýt cinsiyle yaþama ve paylaþma istemi de büyüyor. Böylesi bir olanaðý olmadýðýndan dolayý da psikolojik bunalýma da sürüklenmesi kaçýnýlmaz oluyor. Yani insan tek baþýna kendisine yetmiyor. Arayýþ içerisine giriyor ya kendi cinsinden ayný durumu yaþayan insanlarla yanlýþ iliþkilere yöneliyor yada evlenmeyi çözüm yolu olarak görüyor. Evlilik öncesi hiç bir tecrübe sahibi olmayan in-sanlarýn ne kadar saðlýklý bir yaþam sürdüreceklerini tahmin etmek hiçte zor olmayan bir durumdur. Avrupa da yetiþen yeni neslin kendi arasýnda buna bir çözüm bulmasý ve buna baðlý cinayetlerin her yerde bitmesi dileðimle bir daha ki DEM de buluþmak üzere... ARTIK METINGEN DE AÝLENIZ VE ARKADAÞLARINIZLA DAMAK TADINIZA GÖRE YEMEK YEMENÝZ ÝÇÝN YER ARAMANIZ GEREKMÝYOR. HUZURLU VE ROMANTIK ATMOSFERDE YEMEK YEMEYE NE DERSINIZ * Zengin Yemek Çeþitlerimiz * Ayda bir canlý müzik ve eðlence * Grubunuzla kutlamalar Için * Bundan sonra gideceðiniz yer Restaurant Treffpunkt ANADOLU SEVGI Treffpunkt Anadolu Sevgi Obertürkheimerstr Es. Mettingen Tel: 0711/ Mobil:

14 Sayý: Mayýs 2001 Halk müziði, sevgiden, DEM: Hayran kitlenizin en merak ettiði sorulardan biri hayatýnýzda biri var mý veya evlenmeyi düþünüyor musunuz? Ý.H: Bende bir insan olduðuma barýþtan, halkýn dilinden göre, diðer insanlar gibi elbette birileri hayatýmda olmuþtur veya olabilir. Evlilik çok mütevazý ve gelen özveridir. Piyasasýnýn içindesiniz? Ý.H: Dediðim gibi Müzik kanýmda olan dermanýmdý benim ama profesyonel olarak tam 18 yýldýr, ardýma dönüp baktýðýmda zamanýn nasýl geçtiðini bile fark etmemiþim. DEM: Aslen nerelisiniz? Ý.H: Maraþ ýn Pazarcýk ilçesinde Doðanlýkarahasan, Davutlar Köyünden Dem muhabirinin Ýsmail Hazar la yapmýþ olduðu ropotajý olduðu gibi yayýnlýyoruz. DEM: Ýsmail Bey nasýlsýnýz sizi görmeyeli? Ýsmail Hazar: Ýsmail Hazar ýn sýhhati çok þükür yerinde, huzurlu ve Mutlu DEM: Sanatçý olarak bir çizgi yakaladýnýz, peki sanatçý olmasaydýnýz hangi mesleði seçerdiniz? Ý.H: Sanatçýlýk, yani müzik hep içimde bir ýþýktý, bu konuda yeteneðime ve özellikle kendime her zaman güvendim. çünkü her þey öncelikle kendine olan Güvenle baþlar,daha sonra tabii ki harcanan emek. Küçüklüðümden baþlayan müzik sevgisi beni buralara kadar getirdi. Sanatçý olduðuma hiç bir zaman piþman deðilim, müzikle doðdum. Sanatçý olmasaydým, tabii ki kendi mesleðim olan ressamlýk ön planda gelirdi ama oda benim için çok önemli olan sanat. Halen kendi çizimlerle uðraþýyorum ve buda bana ayrý zevk veriyor. DEM: Sanat Muzikisini bitiren bir sanatçý olmanýza raðmen, neden Halk müziði seçtiniz? Ý.H: Sanat Müziði Akademisini büyük bir arzuyla bitirdim ve hiç piþman deðilim. Halk Müziði kanýma iþleyen, beni ayrý dünyalara götüren ve içimdeki duygularýmý,hislerimi dilde sevenlerime döktüren kaynak ýþýðýdýr. Halk müziði adý üzerinde, halkýmýzýn kanýna iþlemiþtir, sevgiden, barýþtan, halkýn dilinden gelen özveridir. Sanat müziði ise çok emek isteyen ve özveri isteyen bir daldýr, bende severek yaptým. DEM: Kaç albüm yaptýnýz? Ý.H: 11 Albümüm var, en son Hazalým tabii ki daha çok albümlerle karþýnýza çýkacaðým, az ve öz.. DEM: Þu an günümüzde o kadar özelleþtirilmiþ televizyon kanallarý var ki, her gün yeni bir yüzle karþýlaþýyoruz, sizin bu konuda görüþlerinizi alabilir miyiz? Ayrýca sizin uzun zamandýr ekranlara çýkmamanýzýn bir nedeni var mý? Ý.H: Evet, Eskiye göre þimdi yüksek bir oranla her gün bir þarkýcý gündemde, ama önemli olan yaptýklarý çýkýþ gibi kalýcý olabilmek. Eðer müzik için gerçekten bir þeyler yaptýysanýz karþýlýðýný da her zaman alýrsýnýz, çünkü sanat emek ister her þey yorumlamakla bitmiyor, üretici olmak gerekir, derlemek gerekir ve okurken deðer verilerek okumak gerekir. Zirveye çýkmak çok zor, ya aniden ordasýn yada belirli bir zaman sonra ama düþmek çok kolay. Ben fazla gündemde olmayý sevmeyen bir Ýnsaným, isterim ki halka önemli nutuklar sunabileyim, iþte o zaman gündemde kalmak doðru olur ama sürekli hoþ olmayan konularla halkýn karþýsýna çýktýðýnýz zaman hem halk sizden býkmýþ olur ve sizde halkýn karþýsýnda çok deðer taþýmayan bir kimliðe sahip olmuþ olursunuz. Tabi bu dediklerim her ekranda olan sanatçý için deðil. emek isteyen durumdur, kader ve kýsmet iþi. Ama ben zaten sanatýmla evliyim. DEM: Yetenekli halk müziði sanatçý adaylarýna ne önerilerde bulunursunuz? Ý.H: Her iþin baþýnda çok çalýþmak, emek, emek karþýlýðý kendiliðinden gelecektir, er veya geç. Bu ise kendilerini hazýr buluyorlarsa baþlangýcý yapsýnlar ve iþine sadýk bir þekilde sarýlsýnlar, dürüst insanlarla çalýþsýnlar, iþte o zaman kapýlar aþýlacaktýr. DEM: Ýsmail Hazar nasýl bir kimliðe sahiptir? Ý.H: Ýsmail Hazar hayata sevgi dolu hislerle bakan, saygýyý hiçbir zaman eksik etmeyen, sanatýyla bütün olan ve insanlarý yürekten kucaklayan bir kimliðe sahiptir. DEM: Þu sýralar Avrupa da sürekli turneler düzenlemekte ve sanatçý rüzgarý esmekte, sizde turne veya konser vermeyi düþünüyor musunuz? Ý.H: Teklifler var ama deðerlendirmek gerekir, tabii ki ileri zamanda konserler olacaktýr.bunlar yurt içi veya yurt dýþý konserler olabilir. Önemli olan doðru insanlarla çalýþmak. DEM: Ýsmail Bey kaç senedir Müzik DEM: Avrupa daki Gurbetçilerimize neler demek isterdiniz? Ý.H: Onlar emek için oralarda çaba harcadýlar, bizler ise onlarý birazcýk olsun türkülerimizle hasretlerini gidermeye çalýþtýk, yakýnda Avrupa daki hayranlarýmla kucak kucaða sarýlacaðým, onlarý çok özledim en kýsa zamanda sönmesin. Uzaklýk hiç önemli deðil, yüreklerde biriz. DEM: En çok sevdiðiniz müzik aleti hangisi? Ý.H: Her müzik Aleti çok deðerlidir ve hepsini seviyorum ama Piyano ve Saz a olan sevgim bir baþka. DEM: Ýsmail Bey gazetemiz DEM sizi birazcýk olsun sizi sevenlerinizle bir araya getirmek istedi, buradan onlara son kez neler demek istersiniz? Ý.H: En kýsa zamanda onlarla buluþacaðýz, sevgiyle saygýyla, özlemle kucak kucaða sarýlacaðýz. Onlarý seviyorum, onlar bizi suladýkça, biz yeþil kalacaðýz, onlarýn sevgisine sýcaklýðýna aslýnda güneþine ihtiyacýmýz var. DEM: Gazetemizi nasýl buldunuz? Ý.H: Mükemmel, kullanýþlý, okunaklý, abartýcý deðil ve adý gibi tarafsýz, gerçekçi. DEM: Size çok teþekkür ediyoruz. Sanat hayatýnýzda baþarýlar diler ve en kýsa zamanda Avrupa da buluþmak üzere diyoruz. Ý.H: Ben teþekkür ederim. Buradan gurbette yaþayan bütün gurbetçilere beni sevenlerime sevgi dolu öpücükler ve Saygýlarýmla.

15 Sayý: Mayýs 2001 Neueöffnung Üretici den Tüketici ye HALK köprüsü 18 Mayýs 2001 den itibaren hizmetinizdeyiz metrekare üzerinde - Park imkaný - Hafta sonu Toplu alýþveriþler de özel indirim - Servis imkaný - Kasa iþi Taze Meyva Sebze - Tüm içecek çeþitleri - Taze ve Donmuþ et çeþitleri - Özel Kasap bölümü - Tüm kuru Gýda ürünleri - Export çeþitleri - Restaurant ve Ýmbis lere servis imkaný ile LIEGEN CENTER Billstedter Hauptstr. 15, HAMBURG TEL:040/ HAKCAN Einzel-und Großhandel

16 Sayý: Mayýs NURA GMBH ORIENTALISCHE LEBENSMITTEL GROSSHANDEL YUFKA UND ARABISCHE BACKWAREN & LEBENSMITTEL Beerenweg 1B Hamburg Tel: 040/ Fax: 040/ MCD A u t o m a t e n Aufstellung in Berlin und Umgebung -Speilautomaten -Unterhaltungsautomaten - Dart - Bilart -Und andere... Inhaber: M. C. Derin Tel: oder Mustafa KOCATÜRK & Müslim AÞÇI Langwiesenweg 32 i Stuttgart (Großmarkt) Tel: Fax: Handy:

17 GMBH Sayý: Mayýs 2001 AVRUPA DA 1 NUMARA Kaliteyi, lezzeti, bereketi ve huzurlu alýþveriþi bulabiliyor! Almanya ve AB ülkelerinde temsilcilik açmaya devam ediyoruz... Sizde temsilci olmayý düþünüyorsanýz acele ediniz. Birtat Dönerproduktýons und fleýschhandels GmbH Boschstrasse Waiblingen-Neustadt Tel: (07151) Fax: (07175) Dönerlerimiz EG satandartlarýna uygun olarak yapýlmaktadýr Tüm Avrupa ya toptan satýþ GROSSHANDEL Her türlü et çeþitleriyle MUNZUR FLEISCH bir kalite farkýdýr Etlerimiz EG satandartlarýna uygun olarak hazirlanmaktadir Tüm Avrupa ya toptan satýþ BERLINERSTRASSE SCHWETZINGEN TEL: FAX:

18 Sayý: Mayýs Harran Grosshandel Kleemannstrasse Stuttgart Tel: 0711/ Fax: 0711/ HARRAN G R O S S H A N D E L GETRÄNKE & LEBENSMITTEL Düðün, Niþan, Sünet, eðlence ve gecelerinize en uygun fiyata Lieferung yapýyoruz. * KEKO BIRASI * ZELAL SUYU * UR ABSOLUT BULL * VÝLLA DELAL ÞARABI * COCA COLA çeþitlerini en uygun fiyata bizde bulabilirsiniz. KEKO NUN YENÝ YERÝ STUTTGART DA Ýbrahim Tatlýses in olaylý konserlerine yenisi eklendi 40 kiþiye kadar olan, toplantý, eðelence, parti ve kutlamalarýnýz için uygun yerimiz mevcuttur. Ýbrahim Tatlýses in olaylý konserlerine yenisi eklendi. Köln deki olaylý konserden sonra, 21 Nisan da Stuttgart da, organizatörler, seyircileri kaba kuvvet kullanarak oturmaya zorladý. Tatlýses in alýþýk konserlerindeki gibi hayranlarý ne halay çekebildi nede ayaða kalkabildiler. Güvenlik adýna bu önlemler alýnýrken, Tatlýses, giriþ fiyatlarýnýn yüksek olmasýndan dolayý da izleyicilerinden özür diledi. Moralinin olmadýðý dikkat çeken Ýbrahim Tatlýses Avrupa turnesinden umduðunu bulamadý kiþinin katýldýðý konserde, Tatlýses in sevgilisi olduðu iddia edilen Dansöz Asena da sahne aldý. M. Eldeniz/Stuttgart Salatalar Çorbalar Izgaralar Döner Fýrýn yemekleri Hamur iþleri Vegeteryan Tatlýlar Salate Suppen Gegrilites Döner Aus dem lehmofen Teigwaren Vegetarisch Nachtisch Bartelsstrasse 43 (Ecke Susannensatraße) Hamburg Tel:

19 Mehmet Yalçýn EGITIM SISTEMI HAKINDA TEMEL BILGILER Almanya daki Türkiyeliler arasinda egitimin Alman toplumuna nazaran çok düsük olmasi nedeniyle özelikle Almanya da yasayan Türk ve Kürtler arasindaki isiz sayisi da o derece yüksektir. Almanya daki isiz sayisi 3,7 Milyondur ve bunun yaklasik yarim milyonu Türkiye den gelen halklardan olusmaktadir. Buda Türk ve Kürtlerin yüzde 20 sinin isiz oldugu anlamina geliyor. Almanya toplumunda bu sayi yüzde 9 dur. Bu nedenle Egitimin önemine deginmek için bu yazimda Almanya daki egitim sistemini açmak istedim. Sayý: Mayýs 2001 NRW Eyaletinde ilk okul 4 yil sürmektedir. Ilk okulda basari düzeyi ne olursa olsun, bütün ögrenciler ayni sinifa devam ederler.4. sinifin sonunda bir okul seçimi yapilir. Ancak 10 yasindaki bir çocugun belli bir okulu seçmeye zorlanmamasi için bu nedenle Förderstufe ya da Orientierunsstufe ortaya çikmistir. Bununla 4. sinifin sonunda verilen karar 6. sinifin sonuna ertelenmis olmaktadir. Böylece ögrenim düzeyi düsük ögrenciler 2 yil daha yaman taninmaktadir. Ilk okulu bitiren ögrencinin önünde dört okulda birini seçme imkani bulunmaktadir: Haupschule Burada egitim 5. siniftan 9. sinifin sonuna kadar devam eder. Bazi bölgelerde 10. sinifi olan haupschule ler de vardir. Förderstufe ye giden ögrenciler için Haupschule egitimi 3 yil sürer. Bu okul genel bir egitim verir. 9. sinifi bitirenler çiraklik egitimine baslamanin kosulu olan Hauptschule diplomasini alirlar. Bundan sonra 3 veya 4 yil süren çiraklik egitiminden sonra vasifli isçi (Facharbeiter) olunur. Yönetmeliklere göre Haupschule ye giden bir ögrencinin Realschule ye ya da Gymnasium a geçmesi ve baska meslekleri ögrenmesi mümkündür. Gesamtschule Bütün orta dereceli okul çesitlerini bünyesinde barindiran bir okuldur. Bu okula giden bir ögrencinin, Haupschule, Realschule, diplomasi alma ve Gymnasium un 11. sinifina devam edebilir. Böylece ileride her derecedeki meslegi seçe bilme sansi var. Almanya da iki çesit Gesamtschule var. Ilk okuldan sonra 9. siniftan ayrilanlar, Hauptschule diplomasi alabilirler. Realschule ve Gymnasium a geçis belgesi ala bilmek için 10. sinifi bitirmek gerekir. Realschule Ilkokul Förderstufe ve Hauptschule ye gidenlerden biraz daha iyi olan ögrencilerin gönderildigi bir okuldur. Ögrenim süresi ilkokuldan sonra 5 yildir. 5. siniftan 10. sinifa kadar sürer. Genel ögrenim veren Realschule yi bitirerek 3 çesit diploma almak mümkün: Realschule diplomasi, Kalifiye Realschule diplomasi (Fachoberschule ye girmek için), kalifiye Realschule diplomasi (Berufgymnasiu ma girmek için). Gymnasium Ilkokulun basari düzeyi en yüksek olanlar ögrenciler bu okula gider. Ögrenim 5. sinifta baslar ve 13. sinifin sonuna kadar sürer. Ögrenciler üniversiteye hazirlanirlar. Gymnasiumu bitiren ögrenciler Abitur alirlar ve not ortalamalarina göre istedikleri üniversiteye veya meslek yüksek okuluna gire bilirler. Ayni zamanda genel ve mesleki ögretim veren Berufsgmnasium lara da girmek avantajina sahip olurlar. Meslek lisesini bitirenlerin üniversiteye girme hak kazanirlar. KEMER ~OCAKBAÞI~ GRILLHAUS Her cuma ve cumartesi canlý müzik BEUSSELSTR Berlin Tel: 030/ / Öffnungszeiten: Täglich: Uhr TUÐRA GRILL Bergstr. 23/ Celle Tel: 0541/ Fax: 0542/ Familie: Kýzýlyel Mobil Tel: 0171/ Öffnungszeiten: Täglich von 10:00 bis 01:00 Uhr TEL: Alle Gerichte auch zum Mitnehmen! Borsig str DORTMUND

20 Þükrü Yýldýrým Böyle doktor olmaz 14 Nisan 2001 tarihli Posta Gazetesinin ilk sayfasýnda öne çýkardýðý haberin baþlýðý dikkatimi çekiyor. Böyle doktor olmaz Haberi okumaya baþlamadan önce içimden ; öyle bir ülkede yaþýyoruz ki bu ülkede olmaz olmaz diye geçiniyorum. Nitekim de öyle oluyor. Ankara SSK da görevli Dr. Ýlker Töral Diyarbakýrlý bir kadýn hastayý Türkçe konuþamadýðý için tedavi etmedi diye yazýyor. Üstüne üstelik bu gözü kara doktor civaným raporuna da gidip Diyarbakýr da tedavi olsun diye yazmaktan da çekinmiyor. Tabii ki çekinmez. Niye çekinsin ki? Nasýl olsa devlet ondan yana, yasalar ondan yana, askerler ondan yana, çekler ondan yana. Velhasýl ondan yanalar oldukça çok. Hal böyleyken ýrkçý bir yönetimin ve iktidarýn söz konusu olduðu bir ülkede insan haklarýndan bahsedilmesi söz konusu bile olur mu? Her türlü edepsizliðin açýða çýktýðý ülkemizde ki sanýrým ülkemiz kelimesini de týrnak iþaretiyle süslemek daha doðru olacak, hipokrat yemininin bile ne gibi bir hükmü olabilir ki? Hasta bir kadýn tedavi edilmeye ihtiyacý olan Sayý: Mayýs 2001 bir insan ülkesini iþgal edenlerin ülkesinde sýrf onlarýn dilini bilmiyor diye tedavi edilmiyor. Hatta bu da yetmezmiþ gibi kadýnýn kendi ana dilinde konuþuyor olmasý bile suç unsuru sayýlýyor. Ve daha neler neler. Baþ dönmesi ve iþitme kaybý þikayetleri olan maðdure Mekiye Polat Diyarbakýr da test cihazý olmadýðý için Ankara SSk ya sevk ediliyor. Ankara daki Kulak-Burun-Boðaz kasabý ( Dr.) Ýlker Töral ise hastayý tedavi etmekten ziyade; hastanýn Türkçe bilmemesiyle kafayý bozuyor. Nasýl olur da TC sýnýrlarý içerisinde yaþayan birisi Türkçe bilmiyormuþ. Ya neden ana dili olan Kürtçeci konuþabiliyormuþ. Türkçe bilmemek bir suç ama Türkçe bilmemenin yanýnda bir insanýn yani bir kürdün ana dili olan kürtçeyi bilmesi ikinci ve daha büyük bir suç olsa gerek. Mekiye Polat ýn eþi Mehmet Polat ýn Tercüman olayým önerisi de kabul etmeyen ( Dr.) Töral raporun da Türkçe bilmediði için güvenilir deðil, mahalinde tedavi edilsin diye yazýyor ve ardýnda da hasta ile eþinin yüzüne dönüp bu ülkede Türkçe bilmeyen ölsün demekten de geri kalmýyor. Neden olmasýn? Nasýl ki Bir Türk dünyaya bedeldir ise, Ne mutlu Türküm diyene ise ve Türküm, çalýþkaným, doðruyum ise öyleyse Türkçe bilmeyen de ölmelidir!? Öyleyse ayný mentalite rahatlýkla þunu da haykýrabilir: Bu yeryüzünde Türk olmýyan ve Türkçe bilmeyen hiç kimse yaþamaya hakký yoktur. Diðer uluslarý bilmem ama en azýndan biz Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde böyle bir hakkýmýzýn olmadýðýný gayet iyi biliyorum. DOLMETSCHER-UND ÜBERSETZUNGSSERVICE Ersan Alin Allg. beeidigter Dolmetscher und Übersetzer für die turkische und kurdische Sprache Blumlage 46, CELLE Tel: Fax: Handy: Hoepages: ROZERIN MARKET Her türlü eðlence, düðün, niþan, parti vs gibi toplu yerlere en uygun fiyata yemek servisi yapýlýr. Aþaðýda fiyat listemizden bir kaç örnek sunuyoruz: YEMEK ÇEÞÝTLERÝ (Yemekler pro. Personal) ET-SOTE Prinç, salata, ekmek 6.50 Sfr. ÞÝÞ-KEBAP Prinç, salata, ekmek 7.00 Sfr. ETLÝ-PÝDE Salata, limon, biber 6,50 Sfr. Not: Ayreten tüm çatal, kaþýk, tabak bu fiyatlara dahildir. Jungstr Basel Tel: 061/ Fillale Schlossstr Pratteln Tel: 061/

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum

BURAK GÖKLERDE! STUTTGART DA. Þarkýlarýmýzý seviyorum Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 4 / 1 HAZÝRAN 01 R Baden-Würtenberg ve çevresinde hizmet veren acentalar bir araya gelerek kendi havayollarý þirketini kurdular.

Detaylı

Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR

Keko ile hedefimiz. Avrupa da tüketilen kaliteli biralarýn içinde bir bira olmaktýr. C e B IT te buluþtu. Yolsuzluk hasta ediyor sayfa 19 da DUYRULUR Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 2 / 1 NÝSAN 01 DEM Nachrichten und Werbeagentur g e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i n i z... R e k l a m Ý n t e r

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard

YA SEV, YA TERK ET! Almanya Baþbakaný Gerhard AYLIK KÜLTÜR SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 2 SAYI: 12 1 Nisan 02 1,00 EURO Kýþ uykusunda uyandýðýnda, aklýna 8 Mart kadýnlar günü geldi misali Hatice Eldeniz in 8 Mart a iliþkin derlemesi Sayfa 9

Detaylı

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ

ALMANYA VE TÜRKÝYE SEÇÝME KÝLÝTLENDÝ Deutschland Österrich Holland Belgien Luxemburg Frankreich 1,50 E 1,60 E 1,75 E 1,50 E 1,50 E 1,50 E England 1,20 GBR Danemark 14,- DKR Norwegen 14 NKR Schweden 17 SEK Schweiz 2,8 CHF Ausgabe:17 Monatliche

Detaylı

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT

YÝRMÝ YILLIK EVLÝLÝK SONA ERDÝ SONA ERDÝ DEM AJANS. Kaynak Suyu. Maden Suyu. (6x1,5l) (12x0,5l) HAKCAN SEYHAT Kaynak Suyu (6x1,5l) Kostenlos - Üçretsiz AYLIK KÜLTÜR-SANAT VE ENFORMASYON GAZETESÝ YIL: 1/ SAYI: 1/ 1 MART 01 DEM AJANS G e l e c e ð e i l i þ k i n t e r c i h i - R e k l a m Ý n t e r n e t C o m

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý

Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Belçika nýn nabzý burada atýyor www.binfikir.be Türkçe haber-yorum siteniz Geysen baþörtüsü yasaðýna tepkisini Binfikir e anlattý Geldiði günden itibaren partiye yeni bir ruh veren Bettina Geysen ile Spirit

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı