Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak"

Transkript

1 Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Ünlüyurt: Dönsel kýzýmýzý yalnýz býrakmayalým Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Dönsel Kaya için çaðrýda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, kanser hastasý olan ve Hacýbektaþ Çok Proðramlý ASKDER konser düzenliyor ODTÜ'den Müzik ve Güzel Sanat Bölümü Klasik Gitar Grubu ile Avanos Sanat ve Kültür Derneði birlikte konser düzenliyor. Ortak olarak düzenledikleri. Klasik Gitar Konserini Avanos ve Kapadokya halkýna ücretsiz olarak sunacaklarýný açýkladýlar. Ýçme sularý kontrol ediliyor Kýrþehir Belediyesi Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, içme sularýnýn sürekli olarak günlük denetlendiðini ve Kýrþehir in içme suyunun temiz olduðu belirtildi. Sýcak para lobisinden yeni faiz baskýsý Ucuz döviz müptelasý bankalar, holdingler Merkez Bankasý'ný faiz yükseltmeye zorluyor. Amaç, sýcak para, kurun düþmesi. Mustafa Sönmez in deðerlendirmesi Enflasyon vurgusu dünya borsalarýný çökertti Lisesi son sýnýf öðrencisi Dönsel Kaya yararýna gerçekleþecek konsere tüm vatandaþ larýn sahip çýkmasý gerektiðini söylediler. Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak Ýmamlar, müezzinler ve vaizler lojman yapýyor. Merkezden ve köylerden görevli olan imamlar, müezzinler, vaizler ve müftülükte çalýþan hizmetlilerle, memurlar kalacaklarý lojmanýn inþaatýný yapýyorlar. Gazete olarak lojman inþaatýnda çalýþan imamlarla görüþtük. Ertuðrul Kürkçü ile - Haziran Söyleþisi SÜNNÝLEÞME SÜRECÝNDEKÝ ALEVÝLER ALEVÝLÝÐE BÜYÜK ZARAR Hüseyin DemirtaþVERÝYOR Þimdi eðer biraz okumayazmanýz var ve etrafýnýzdaki geliþmeleri az da olsa takip ediyorsanýz, bu sayýlara þaþýrmazsýnýz. Çünkü iddia edildiði gibi Türkiye de 0- milyon nüfusa sahip olan bir toplum, gerçekten Ben o zaman da devrimci olmama raðmen iþçi hareketini bu kadar içeriden bilmiyorum. Sadece gözleyebildiklerim, anlayabildiklerim var. kimliðine sahip çýksa, bugün Alevi inancý hâlâ inkâr edilmez ve Aleviler de ikinci sýnýf vatandaþ konumunda olmazdý. Hukuk devleti için 'SOL' hareket gerek Son günlerde okuduðumuz haberler Ýçiþleri ve Adalet Sistemi'nin içinde bulunduðu içler acýsý durumu gözler önüne sermekte. Ýstanbul'da yakalanan bir yankesiciye saldýranlarý polis engellemekte güçlük çekiyor. Arabaya zar zor bindirdikleri yankesiciyi halkýn elinden kaçýrýyorlar. Polislere raðmen yankesici, polis otosunun içinde otururken yumruklanýyor. USD AVRO Ozan Ceyhun Aðýttan umuda doðru yürümek Necdet Saraç Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) bu umudu tümüyle açýða çýkarmak ve yeni katliamlarýn önüne geçmek için "Aðýttan Umuda" adý altýnda büyük bir etkinlik düzenliyor. Haziran 00 tarihinde Avrupa'nýn bin kiþilik kapasitesi ile en büyük kapalý salonu olan Köln Arena'da yapýlacak bu etkinlik için binlerce insan seferber olmuþ durumda... :. YTL :.00 YTL (dün akþam kapanýþ) GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 Haziran 00 Perþembe Ozan Ceyhun Hukuk devleti için 'SOL' hareket gerek Son günlerde okuduðumuz haberler Ýçiþleri ve Adalet Sistemi'nin içinde bulunduðu içler acýsý durumu gözler önüne sermekte. Ýstanbul'da yakalanan bir yankesiciye saldýranlarý polis engellemekte güçlük çekiyor. Arabaya zar zor bindirdikleri yankesiciyi halkýn elinden kaçýrýyorlar. Polislere raðmen yankesici, polis otosunun içinde otururken yumruklanýyor. Muradiye'de Ýsviçreli turiste tecavüz edenlere halk saldýrýyor. Çevik kuvvetin yardýmý ile beþ yüz kiþilik kalabalýk engelleniyor. Aksi taktirde bir linç söz konusu. Okullarda durum berbat. Son olarak Bursa'da 0 yaþýndaki öðretmen Beyzade Ergün, tartýþtýðý öðrencilerin çaðýrdýðý eli döner býçaklý üç kiþinin saldýrýsýna uðruyor. Saldýrdýklarý öðretmen kanlar içinde yerde yatarken "Bunun iþi bitti" diyen canavarlar olay yerinden uzaklaþýyorlar. AB adayý Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti Ankara'da, ortaçað kafalý biri üç gün önce evlendiði eþini "bakire olmadýðýný" iddia ederek ailesinin yanýna gönderiyor. Genç kadýn aðabeyi tarafýndan vuruluyor. "Namusunu temizleyen" aðabeyler, "öðretmene haddini bildirmek için döner býçaklý caniler tutan" öðrenciler ve ne adalete ne de polise güveni olan maðdurlarýn suçlularý linç ederek cezalandýrma çabalarý Türkiye'de artýk günlük yaþamýn normal manzaralarý halinde. Hükümet ve Silahlý Kuvvetler arasýnda her iki tarafýnda istismar ettiði bir adalet sistemi Van örneðinde olduðu gibi hukuk devleti kavramýnýn ayaklar altýna alýnmasýna neden oluyor. Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn bir basýn açýklamasý ile Emniyet Teþkilatý'na "Haberimiz olmadan subaylarýmýzý göz altýna alýyorsunuz, komplo organize ediyorsunuz" diye kamuoyuna açýklama yaptýðý hangi hukuk devletinde görülmüþtür acaba? Ýþin acý tarafý, artýk kimin kime ne zaman nasýl komplo yaptýðýný da takip etmek neredeyse imkânsýz hale gelmiþ durumda. Brüksel'de bile, AKP hükümetinin sakýncalý bir þekilde devlet kademelerine yönelik kadrolaþma faaliyetleri içine olduðu konuþulmakta. Emniyet Teþkilatý'nýn bu kadrolaþmadan çok zarar görmekte olduðu iddia edilmekte. Vatandaþýn ne adalet sistemine, ne polise, ne de hukuk devleti kavramýna güveni kalmýþ durumda. Ülke bu hale gelmiþken, AB ile müzakereler baþlasa ne olur, baþlamasa ne olur! Kimse kendi kendini kandýrmasýn! Halkýn suçlularý kendi eliyle cezalandýrma konusunda kendisini haklý bulduðu koþullarýn yaþandýðý bir ülkenin AB üyesi olmasý imkânsýz. AKP Hükümeti'nin bu konuda artýk hiçbir þey yapamayacaðý ortada. CHP muhalefeti ise, deðil hukuk devletine sahip çýkmak, parti içi adaleti yaþama geçirmekten aciz. DYP, ANAP ve MHP'den Türkiye'de hukuk devletinin yaþanmasýný saðlamalarýný beklemek çok saf bir tavýr olur. Ýþte "SOL" Türkiye'de bu soruna el atmak zorunda. "SOL" artýk birleþmeli ve bir güç olarak kendini göstermeli. Türkiye'nin tüm diðer sorunlarýný ve en baþta "vatandaþýn can ve mal güvenliði" sorununu çözmek için gerçek anlamda demokratik bir hukuk devletini gerçekleþtirmek, ancak "SOL" hareketin yapabileceði bir olay. Vatandaþlar sokakta güvenle yürüyebilmenin, anne, babalar korkmadan çocuklarýný okula gön-derebilmenin ve maðdurlar suçlular yakalandýðýnda onlarý hukuk devleti kurallarýna göre yakalayan emniyet ve yargýlayan bir adalet sisteminin özlemini çekiyorlar. Bu konunun sað partilerin uðraþý olduðu hatasýna düþmemek gerek. "SOL" bu konuda adalete ve polise çeki düzen veren, hukuk devletini iþletecek uygulamalarý öneren, gerektiðinde geliþigüzel daðýtýlmýþ silah ruhsatlarýný ve silahlarý toplamada kararlý, okullarý emin hale getiren, namus ya da örf bahanesi ile insan katledenleri caydýrýcý önlemler içeren bir "Hukuk Devleti'ne Sahip Çýkalým" programý ile üzerine düþen sorumluluðu yüklenmek zorunda. Yoksa Türkiye'de linç olaylarý hem çok can yakmaya hem de Türkiye'nin geleceðini karartmaya aday. Avrupa'da bu alanda vatandaþlarýn güvenini kazanan "SOL" harekete Türkiye daha ne kadar hasret kalacak? Aðýttan umuda doðru yürümek Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) bu umudu tümüyle açýða çýkarmak ve yeni katliamlarýn önüne geçmek için "Aðýttan Umuda" adý altýnda büyük bir etkinlik düzenliyor. Haziran 00 tarihinde Avrupa'nýn bin kiþilik kapasitesi ile en büyük kapalý salonu olan Köln Arena'da yapýlacak bu etkinlik için binlerce insan seferber olmuþ durumda... Aðýttan Umuda etkinliði ile Kerbela'dan Sivas'a, yanan yakýlan, katliama uðrayan herkes bir Alevi aðýtý ile anýlmak isteniyor... Bütün dünyayý bilemem ama, Türkiye baþta olmak üzere Ortadoðu coðrafyasýnýn hepsinde ölümlerden sonra özellikle kadýnlar "aðýt yakar". Aðýdý kadýnlar "yaksa" da, o aðýt toplumun tümü için yakýlmýþtýr, erkekler de, çocuklar da aðýda döktükleri sessiz gözyaþlarýyla ortak olurlar... Aðýt yakmak, Sümer, Mýsýr, Arap ve Türk toplumlarýnda dünden bugüne kadar uzanan önemli bir gelenek olmuþtur. Bu gelenek, bazý toplumlarda örneðin Kýrgýzlarda olduðu gibi neredeyse her ölümden ve ayrýlýktan sonra aðýdý yazýya da döken, aðýt yazýcýlardan oluþan bir gelenek de dönüþmüþtür... Bizim coðrafyamýzda aðýtýn bu kadar yaygýn olmasýnda doðal ölümlerin yaný sýra, savaþlarýn, suikastlerin, toplu ölümlerin yaygýnlýðý ve bunlarýn sonucunda ortaya çýkan çaresizlik hali belirleyici etkenlerden biridir... Ölümlerin dýþýnda yitip giden canlý, cansýz her þey için aðýt yakmak da bu etkiyle yaygýnlaþmýþtýr. Her ölüm erken ölümdür ama savaþta, suikastte, pusuda ölmek, öldürülmek, hele de yakýlarak öldürülmek çok erkendir. Üstelik bu ölümlerden sonra, öldürenlerin cezasýz kalýnacaðýnýn, öldürmenin yapanlarýn yanýna kâr kalacaðýnýn bilinmesi, bu çaresizlik hali aðýt yakmayý daha da derinleþtirmektedir, üstelik aðýt yakmak çözüm de üretmez. Giden gitmiþtir, ölümden ötesi yoktur. Ancak aðýtýn sihiri belki de tam burada yatar: Çözüm üretmeyen, küsmeyi ve içine kapanmayý yansýtan aðýt, ölüm karþýsýnda bir bütün olarak dayanýþma duygularýný artýrýr, dayanýþarak, ölüm acýsý "o an" hafifletilir. Aðýt ile imkânsýz istenerek topluca isyan edilir, yakarýlýr, gidenler geri çaðrýlýr, "ölmedi" denir... Umutsuzluðu ifade eden aðýt bu anlamýyla aslýnda kendi içinde bir umudu hep taþýr... Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) bu umudu tümüyle açýða çýkarmak ve yeni katliamlarýn önüne geçmek için "Aðýttan Umuda" adý altýnda büyük bir etkinlik düzenliyor. Haziran 00 tarihinde Avrupa'nýn bin kiþilik kapasitesi ile en büyük kapalý salonu olan Köln Arena'da yapýlacak bu etkinlik için binlerce insan seferber olmuþ durumda... Aðýttan Umuda etkinliði ile Kerbela'dan Sivas'a, yanan yakýlan, katliama uðrayan herkes bir Alevi aðýtý ile anýlmak isteniyor... Aðýttan Umuda etkinliði ile, dinlerin, dillerin, kültürlerin musahipliðinde insanlýðýn "acýda birlik" olmasý isteniyor... Ve Aðýttan Umuda etkinliði ile, Sivaslarýn, Solingenlerin, Halepçelerin, Ausschvvitzlerin bir daha yaþanmasý istenmiyor... Etkinliðin genel sanat yönetmeni Necati Þahin "Bin Yýlýn Türküsü ve Kadýnýn Türküsü'nde olduðu gibi, Aðýttan Umuda da sevgiyi din, bilimi yol, insaný hak eyleyen evrensel bir rotamýz" var diyor ve ekliyor: "Aðýttan Umuda, Kerbela'dan Hünkar'a, Yunus'tan Ali Ekber Çicek'e uzanan ve insan sevgisini nakýþ gibi iþleyen evrensel öðretimiz Aleviliðin dünya halklarýna, kültürlerine, Necdet Saraç inançlarýna yolladýðý sevgi selamýdýr"... Aðýttan Umuda etkinliðini düzenleyen 0 bin üyeli Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Baþkaný Turgut Öker ise þunlarý söylüyor: "Kýrýmlar ve katliamlar tarihi olan tarihimizi yeniden yazmak, yeni aðýtlarýn yazýlmamasýna izin vermemekten ve çatýþmalarý yaratan koþullarý ortadan kaldýrmaktan geçer. Örneðin henüz ne Sivas katliamýný yaratan koþullar ortadan kalkmýþ durumda, ne de katilamýn gerçek sorumlularý, gerçek planlayýcýlarý hesap vermiþ durumdadýr. Bütün çabalarýmýza raðmen bugün Madýmak'ýn et lokantasý olarak iþletiliyor olmasý, 'Madýmak'ýn müze olmamasý' ben insaným diyen herkesin ortak ve çok ciddi bir ýzdýrabýdýr. Bu gerçek orta yerde dururken aðýdý umuda dönüþtürebilmenin bir tek koþulu ortak duruþumuzu güçlendirmekten, hayata müdahale etmekten, siyasi süreci demokrasi, eþitlik ve özgürlükler lehine deðiþtirmekten geçer. Bunun yeni adýmlarýndan birini Haziran'da Köln Arena'da atarken, asýl adýmýn Türkiye'de, Temmuz 00'da Sivas Madýmak Oteli önünde de atýlmasýný istiyoruz." Temmuz Sivas katliamýnýn. yýlýnda, Avrupa'nýn orta yerinde on binlerce kiþinin "Aðýttan Umuda" diye haykýracaðý bu etkinliðin, yeni aðýtlar yakýlmamasý için, Sivas katliamý baþta olmak üzere, bütün katliamlarýn gerçek suçlularýnýn bulunup yasalar karþýsýnda cezalandýrýlmasýnýn kapýsýný açmasý için yeni bir baþlangýç olmasýný diliyorum... GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ

3 Haziran 00 Perþembe HABER Hacý Bektaþ Veli Derneði Baþkaný Ünlüyurt: Dönsel kýzýmýzý yalnýz býrakmayalým Ermiþ: Burada imam arkadaþlar kalacak HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Dönsel Kaya için çaðrýda bulundu. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, kanser hastasý olan ve Hacýbektaþ Çok Proðramlý Lisesi son sýnýf öðrencisi Dönsel Kaya yararýna gerçekleþecek konsere tüm vatandaþ larýn sahip çýkmasý gerektiðini söylediler. Konuyla ilðili olarak Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði Yönetim Kurulu adýna dernek baþkaný Nafiz Ünlüyurt þu açýklamalarda bulundu: Hacýbektaþ Lisesi son sýnýf öðrencilerinden Dönsel Kaya kýzýmýz kanser hastasý. Bu çok üzücü bir durum. Kendisine acil þifalar diliyoruz. Ailesine ve yakýnlarýna, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine geçmiþ olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kýzýmýz için bir kampanya yürütüldüðünü biliyoruz. Bu kampanyayý destekliyoruz. Biz dernek yönetiminden arkadaþlarýmýzla o gün orada olacaðýz. Fakat bizim orada olmamýz yeter mi? Elbette ki hayýr. Dönsel kýzýmýzý yalnýz býrakmayalým. Bu günde tüm Hacýbektaþlý vatandaþlarýmýzýn orada olmasý gerekir. Duyumlarýmýz kampanyaya çevre iller ve ilçelerden katýlýmýn ve desteðin iyi olduðu, Hacýbektaþtan ilginin ve duyarlýlýðýn gerekli düzeyde olmadýðý yönünde. Eðer böylesi bir durum varsa, bu durum Hacý Bektaþ Veli' nin inancýna, felsefesine sýðmaz. Biz ki, yetmiþ iki millete bir nazarda bakarýz. Biz ki, acýda da birlikte olanýz. Acýda birlikte olabilirsek birbirimize daha yaklaþabiliriz. Karþýmýzdakinin acýsýný kendi acýmýz bilmek ve bu duyarlýlýkla hareket etmek Alevi- Bektaþi anlayýþýnda ve felsefesinde önemli bir yer tutar. Acýda birlikte olanlar sevinci ve umududa hak edebilir. Dert bizdeyse derman ellerimizde diyebilmek önemli. Müþkülde olanýn ve müþkülün yanýnda olmak, akýl yolunda yürümektir. Bu akýl Alevi-Bektaþi felsefesinde ve inancýnda insan sevgisidir. Biz Hacýbektaþta yaþayan insanlar olarak Hacý Bektaþ Veli nin felsefesi ve inancý doðrultusunda paylaþýmý ve dostluðu, dayanýþmayý ve sevðiyi öne çýkarmalýyýz. Ýnsanýn insana yabancýlaþtýðý, insanýn insanýn kurdu olduðu bir dünyada içtenliði ve dayanýþmayý önemsemeliyiz. Buna hepimizin ihtiyacý var. Aslanla ceylaný kardeþ bilen bu topraklarda biz bize mecburuz. Ýnsan sevgisini temel almýþ ve insaný kabesi bilmiþ inancýn ve felsefenin Serçeþmesi olan Hacýbektaþta bizler daha duyarlý ve sevgi yüklü olmalýyýz. Aðýtlarýn ve acýlarýn yaþanmadýðý bir dünya özlemiyle, bu kampanyaya her vatandaþýmýz olanaklarý ölcüsünde destek vermelidir. dedi. HACIBEKTAÞ - Ýmamlar, müezzinler ve vaizler lojman yapýyor. Merkezden ve köylerden görevli olan imamlar, müezzinler, vaizler ve müftülükte çalýþan hizmetlilerle, memurlar kalacaklarý lojmanýn inþaatýný yapýyorlar. Gazete olarak lojman inþaatýnda çalýþan imamlarla görüþtük. Çalýþmalarý hakkýnda bilgi istedik. Devlet memuru olduklarýný söyleyerek açýklamada bulunmadýlar. Konuyla ilgili açýklamayý almak için Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ ile görüþtük. Hacýbektaþ Müftüsü Ayhan Ermiþ Ýmam arkadaþlarýmýz mütaahitin yarým býraktýðý ufak defek iþleri yapýyorlar. Kendileri bir an önce lojmana taþýnmak için iþi hýzlandýrdýlar. Çünkü; hepsi kiracý durumdadýr. Ýnþaatta çalýþan arkadaþlarýn hepsi burada yani merkezde görevli arkadaþlardýr. Hizmetli, imam, vaiz, müezzin ve memur arkadaþlar inþaatta ortak çalýþýyorlar. Burasý daha öncede söylediðim gibi camii deðil, lojmandýr. Ýnþaatýn üst katýnda bulunan dört daire lojman olarak yapýlýyor. Burada imam arkadaþlar kalacaklar. En altta ise, küçük bir mescit var. diyen Ermiþ'e inþaatýn mali kaynýðýnýn nasýl saðlandýðýný sorduk. Ermiþ, Ýnþaatý yaptýrabilmek için devletin ve diyanetin hiçbir katkýsý olmadý. Bu inþaat tamamen hayýrseverlerin desteði ile yapýlmýþtýr. Vatandaþlardan alýnan her kuruþ makbuzludur. dedi. KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. VELÝ ÖZBEK Karaova Köyü

4 Haziran 00 Perþembe Þimdi eðer biraz okuma-yazmanýz var ve etrafýnýzdaki geliþmeleri az da olsa takip ediyorsanýz, bu sayýlara þaþýrmazsýnýz. Çünkü iddia edildiði gibi Türkiye de 0- milyon nüfusa sahip olan bir toplum, gerçekten kimliðine sahip çýksa, bugün Alevi inancý hâlâ inkâr edilmez ve Aleviler de ikinci sýnýf vatandaþ konumunda olmazdý. Ben Kütahya nýn Hisarcýk Ýlçesine baðlý binin üzerinde nüfusa sahip Þeyhler Beldesindenim. Bizim tarihte Iþýk Taifesi denen gezgin derviþlerin soyundan geldiðimiz tahmin ediliyor. Tamamý Alevi olan belde Kütahya çevresinde bulunan kadar Alevi yerleþiminin ikinci büyüðü konumunda. En büyükleri ise Gediz e baðlý Akçaalan Kasabasýdýr. En az yýllýk gözlem ve deneyimlerime dayanarak söylüyorum; Kütahya Alevileri, Türkiye deki Aleviler arasýnda en çok asimilasyon ve Sünnileþmeye maruz kalan kesimi teþkil ediyor. Çünkü anladýðým kadarýyla, asimilasyon çalýþmalarý yörede ta II. Abdülhamit döneminde baþlamýþa benziyor. Bunun etkisiyle olsa gerek, Almanya daki gezebildiðim Alevi derneklerine bakýyorum çok az Kütahyalý Alevi var içlerinde. Kalkýyorum Ýzmir e, Manisa ya ve Kütahya merkeze giderek, oradaki Alevi çevrelerle görüþüyorum. Kendi beldemden örnek verirsem, bu saydýðým kentlerin her birinde en az 0-0 aile olmalarýna raðmen Alevi dernek ve vakýflarýna býrakýn üye olaný bulabilmeyi, kapýsýndan adým atan bir kimsenin dahi bulunmadýðýný öðreniyorum. Ha arada gelip üye yazýlanlar olmuþ ama onlar da namazdan, oruçtan bahsedilmediðini öðrenince eli ayaðý kesmiþler kýsa sürede. Ýstisnalar vardýr mutlaka ama bunlar da malum kaideyi bozmaz. Çünkü bizim oranýn Alevileri artýk, Alevi takvimi satan bir yakýnýma içinde namaz vakitleri de yazýyor mu? diye sorabiliyorlar. Bu durum sadece kendi beldemde deðil, Kütahya nýn Alevi köyü varsa, bunlarýn en az 0 si için geçerli denilebilir. Hepsinde cami var olmasýna var ama ilginç olan bu SÜNNÝLEÞME SÜRECÝNDEKÝ camiler devlet tarafýndan veya baþka bir dýþ zorlamanýn eseri deðil. Bizzat köylülerce gönüllü yapýlmýþlar ve bugün her birinin Sünni köylerini aratmayacak kadar daimi bir cemaati oluþmuþ vaziyettedir. Bundan - yýl önceydi sanýrým. Bizim Þeyhler de Ramazan ayýnda aþaðý mahallenin cami imamý askere gittiðinden, teravih namazýný kýldýrmak için bir iki iþgüzar insan bir araya gelip, kendi ceplerinden para vererek bir aylýðýna imam bile tuttu. ALEVÝNÝN KENDÝ KÖYÜNE CAMÝ YAPTIRMASI SUÇ MU? Daha bu ne? Baþka örnekleri saymakla bitmez. Almanya daki baþka bir iþgüzar hemþehrimiz ise, beldemizin iki cemevi de harabeye dönüp, insanlarýn üzerine yýkýlacak bir halde öyle beklerken, mevcut iki caminin de kubbelerini kurþunla kaplattý ve dýþ duvarlarýný da nadide çinilerle süsletti. Giderlerini de kendi cebinden ve Almanya daki hemþehrilerimizden topladýðý paralarla karþýladý. Dikkatinizi çekerim; bu kiþi izine geldiðinde cemevine de düzenli olarak gidiyor ve cami de bizim, cemevi de diyor ama cemevlerimizin periþan hali konusunda makul bir cevabýný henüz duyabilmiþ deðilim. Haklarýný yemeyelim þimdi. Camiler mimari olarak çok güzel olmuþ ve beldenin siluetini deðiþtirmiþ. Ama yanlýþ ve gereksiz bir yerde inþa edilmiþler sadece. Öyleyse cami yaptýran bu kiþiler suçlu mu þimdi? Özünde iyi niyetli ve kimseye görünürde bir zararlarý da dokunmayan bu insanlarýn suçlu ALEVÝLER ALEVÝLÝÐE BÜYÜK ZARAR Hüseyin DemirtaþVERÝYOR olduðunu söyleyemeyiz. 0 li yýllarda iki caminin yapýmýnda da ön ayak olan bu hemþehrilerimizi ve benzerlerini suçlu olarak ilan etmesek bile, iþgüzarlýklarýný, Sünniliðe bu kadar çabuk teslim olduklarýný ve asimilasyon projelerinin kolay yemi haline geldiklerini de görmemiz gerekir. Geçelim bunlarý. Çünkü yaþlarý hayli ilerlemiþ olan bu kesimi, tekrar en azýndan gençliklerindekine benzer bir Alevilik anlayýþýna bile döndürebilmek imkânsýz gibi bir þey. Üzerlerinde denenen Sünnileþtirme projeleri çok yüksek oranda baþarýlý olmuþ görünüyor. Anlattýklarýmdan hareketle akla þöyle bir soru gelebilir; sen camiye düþman mýsýn veya Alevilerin ezici çoðunluðu niye bu kadar ýsrarla camiye karþý çýkýyor? Hemen söylemeliyim ki, ben ve benim gibi düþünen Alevilerin camiye, namaza kesinlikle karþý olmadýklarý bir yana, bir yerde ihtiyaç varsa oraya cami inþasýna da hiçbir itirazda bulunmayýz. Kendi adýma konuþursam; benim dinle, imanla ve bu baðlamda Ýslam la hiçbir alýp veremediðim olmadýðý gibi, bilakis dozu kaçýrýlmadan ve baþkalarýnýn nasýl inanýp, ibadet ettiðine karýþmadan dinini içten duygularla yaþamaya çalýþan her dinden dindara büyük saygý besliyorum. Burada bana, Daha ne öyleyse, otur oturduðun yerde. Derdin nedir? sorusu yöneltilirse de, benden bir dokunup bin ah iþitirsiniz. Çünkü en çok kafa karýþtýran, tepki çeken veya kasýtlý olarak anlaþýlmak istenmeyen nokta tam da burasý. Zurnanýn zýrt dediði bu yerde, Alevilik adýna yaþanan olumsuzluklara itirazýmýz iki alanda þekilleniyor. Söz konusu itirazlarýn baþýný devlet, hükümet, Sünni toplumun bir bölümü ve diðer egemen kesimlerin Alevileri asimile etmeye yönelik dur durak bilmeyen çabalarý çekiyor. Ama bu yazýda iþin bu cephesini sadece Alevi kimliðinin tanýnmasý, açýk veya gizli Sünnileþtirme ve asimilasyon projelerinin rafa kaldýrýlmasýnýn zamaný geldiðini vurgulayarak, kapsam dýþý býrakýyorum. Zaten iþin bu yönüyle ilgili çok yazýlýp çizildi. CELLATINA BOYNUNU GÖNÜLLÜ UZATMAK Ýkinci itiraz noktasýna gelirsek, burada beni derin endiþelere sevk eden cellâtlarýnýn eline Alevilerin bizzat kendilerinin teslim olmasýdýr. Batý Anadolu veya Türkiye nin baþka yörelerinde yaþanan gönüllü Sünnileþme tecrübelerini öðrenince insan baþka türlü bir benzetme bulamýyor. Diðer bir nokta da bazý bölgelerdeki Alevilerin Sünnileþtirme çabalarýna artýk en küçük bir direnç göstermemesidir. Adeta her þey kabullenilmiþ. Daha vahimiyse, bu Alevilerin içlerinden nadiren de olsa çýkan bizler gibi aykýrý sesleri ve direnç odaklarýný da boðmaya, susturmaya kalkmalarýdýr. Bizler ezberlerini bozuyoruz ve rahatlarýný kaçýrýyoruz herhalde. O nedenle bende þöyle bir kaný oluþtu: Özellikle Batý Anadolu Alevileri için asýl tehlike devletten, hükümetten ve Sünni toplumdan çok kendi içlerinden ve bizzat içselleþtirdikleri Sünni yöneliþten kaynaklanýyor. Adeta Alevi kimliklerini kendi elleriyle öldürmeye çalýþýyorlar. Alevilik onlar için neredeyse gittikçe aðýrlaþmasýndan dolayý taþýnmasý zorlaþan bir yük gibi. Bu yükü bir an önce üzerlerinden atmanýn uðraþý içindeler sanki. Bundan tamamen kurtulup, o çok özendikleri Sünni toplumda kabul görmeyi ve alkýþlanmayý bir baþarabilseler, bayram edecekler gibi bir hava sezmemek elde deðil. (SÜRECEK)

5 Haziran 00 Perþembe Ýþkencehanenin kapýsýndaki 00 yýllýk yazýya þaþýrtan sansür Inde Deus Abest 'Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer' 00 yýllýk yazýya þaþýrtan sansür Bodrum Müzesi'nin zindanýnda beþ asýrdýr duran Latince Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsý Tarihi deðil gerekçesiyle silinmek istendi. Bodrum Arkeoloji Müzesi'ndeki zindanýn giriþ duvarýna Saint Jean Þövalyeleri'nce asýr önce kazýnan Inde Deus Abest-Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsý için Müzeler Genel Müdürlüðü, "Bu yazý tarihi deðil, silin" talimatý verdi. Türkçe levha kaldýrýldý Bodrum Müzesi Müdürü Yaþar Yýldýz, yüzlerce yýldýr duran yazýnýn silinmesinde kararsýz kaldý ve yanýnda yýldýr asýlý duran Türkçe-Ýngilizce tercüme levhasýný söktürdü. Yýldýz, "Yazýyý bantlamayý düþündüm. Dikkat çeker diye vazgeçtim" dedi. Zindandaki tarihi yazý sansür kurbaný oldu Bodrum Müzesi'nin zindanýnda asýrdýr yer alan Latince Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsý tarihi deðil gerekçesiyle silinmek istendi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü, Bodrum Arkeoloji Müzesi'ndeki zindanýn giriþ duvarýna Saint Jean Þövalyeleri tarafýndan yaklaþýk asýr önce kazýnan Inde Deus Abest-Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsý için 'Bu yazý tarihi deðil, silin' talimatý verdi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü, Gatineau Kulesi'nin 'de ziyaretçilere açýlan zindanýnda yer alan Latince, Inde Deus Abest-Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsýnýn tarihi olup olmadýðýnýn incelenmesi amacýyla, bu yýlýn þubatayýnda bir müfettiþ görevlendirdi. Ýncelemelerin ardýndan müfettiþ, yazýnýn tarihi olmadýðý yönünde rapor hazýrladý. Bunun üzerine Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü de, Müze Müdürü Yýldýz'a yazýnýn kaldýrýlmasý için talimat verdi. Yüzlerce yýldýr duran yazýnýn silinmasinde kararsýz kalan Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi Müdürü Yaþar Yýldýz, yazýnýn yanýnda yýldýr asýlý duran Türkçe-Ýngilizce tercüme levhasýný söktürdü. Önce yazýyý bantlamayý düþündüðünü söyleyen Yýldýz, Dikkat çeker diye vazgeçtim dedi. Müze Müdürü Yýldýz olayý þöyle anlattý: Bakanlýk müfettiþi, 'Inde Deus Abest' yazýsýnýn yakýn dönemde yazýldýðýný rapor etti. Ardýndan bize yazýlý talimat gönderip levhanýn kaldýrýlmasýný istedi. Bunun üzerine yazýnýn hemen altýndaki Türkçe-Ýngilizce Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer tanýtým levhasýný kaldýrdým. Zaten karanlýktaki yazý, tanýtým levhasý olmadan fark edilmiyor. Müzenin eski müdürü Oðuz Alpözen ise, yýlýnda dönemin Refah Partili Kültür Bakaný Ýsmail Kahraman'ýn da, "Allah her yerde vardýr" diyerek yazýyý kaldýrtmak istediðini, kendisinin bu emre direndiðini anlattý. Bakanlýðýn sitesine göre 'yazý tarihi' Tarihi olmadýðý gerekçesiyle kaldýrýlmak istenen Latince Tanrýnýn Bulunmadýðý Yer yazýsý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn internet sitesinde müzeyle ilgili tanýtýmýn yapýldýðý sayfada 'tarihi bilgi' olarak yer alýyor. Dünyanýn sayýlý müzeleri arasýnda gösterilen Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesi'ni yýlda 00 bine yakýn turist ziyaret ediyor. Tartýþmalý yazýnýn yer aldýðý zindan 'de açýldý. Bodrum Kalesi içinde Saint Jean Þövalyeleri tarafýndan 0'da Ankara Sýkýyönetim Komutanlýðý Numaralý Mahkeme Heyeti Sayýn Baþkanlýðýna, Mart öðleüstü kendilerini mali þube görevlileri olarak tanýtan sivil þahýs tarafýndan iþyerimden alýndým. Arabaya bindirildikten kýsa bir süre sonra kendi eþarbýmla gözlerim baðlandý. Bu gözü-baðlýlýk hücreye kapatýldýðým süreler hariç, gün devam etti. Ýstanbul Emniyeti Birinci Þube sorgu odasýnda olduðumu, Burasý Birinci Þube, Allah yok, Azrail gezmeye gitmiþ cümlesiyle öðrendim. 0 kadar emniyet görevlisi hiçbir þey söylemeden ayakkabýlarýmý çýkarmamý istediler. Yere yatýrýldým. Ayak bileklerimi iyice kavrayan kelepçeler takýlýp tabanlarýma Saygýlarýmla, Kasým Sevinç Öztaþ tustav.org/sozlutarih/falaka.htm yapýmýna baþlanan Gatineau Kulesi 00 yýlda inþa edildi, - arasýnda ise iþkence odasý olarak kullanýldý. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesindeki 00 yýllýk zindanýn giriþinde bulunan 'Inde Deus Abest' (Tanrýnýn Bulunmadýgðý Yer) yazýsý ile ilgili basýnda çýkan iddialara yanýt veren Kültür ve Turizm Bakaný Atilla Koç, Bodrum Sualtý Arkeoloji Müzesindeki 00 yýllýk zindanýn giriþinde bulunan yazýyla ilgili olarak, ''Eðer bu yazý sahteyse yazanlar tarihi eser üzerinde tahrifat yapmýþtýr. Ben de üzerini kapatmam. Kapatsam ben tahrifat yapmýþ olurum'' dedi. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý.. Yeniçeri Ocaðý kaldýrýldý, yerine "Asakir-i Mansure-i Muhammediye" adýyla yeni bir askeri teþkilat kuruldu.. Hollanda'nýn La Hey kentinde Adalet Divaný'nýn ilk celsesi açýldý..bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi hizmete girdi.. 'den beri Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliðini yapmakta olan Recep Peker, deðiþmez genel baþkan Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan görevinden alýndý. Genel sekreterlik görevi Baþvekil Ýsmet Ýnönü'ye verildi.. Medeni Kanun'da deðiþiklik yapýldý. Evlilik yaþý kadýnlarda, erkeklerde 'ye indirildi.. Atatürk'ün Þiþli'de oturduðu ev Müze oldu.. Alman Kassel gemisinin Boðazlardan geçiþine izin verilmedi.. Çocuk ressam Hasan Kaptan Paris'te sergi açtý.. Basýna baskýlar sürüyor; Akis dergisi toplatýldý. 0. Ýstanbul'da Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun (DÝSK) çaðrýsý üzerine 0 bin iþçi direniþe geçti. Ýþçilerin amacý Sendikalar Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikleri protesto etmekti. Ýþçiler Kartal'da Ankara Asfaltý'ný kapattý; Haymak Fabrikasý iþgal edildi. Bakýrköy'de Londra Asfaltý'ný kapattý. Levent bölgesindeki fabrikalardan çýkan iþçiler Þiþli, Taksim yönünde; Türk Kablo Fabrikasý iþçileri ise Ýzmit'e doðru yürüdü. Ýki gün süren olaylar sonucunda Yaþar Yýldýrým, Mustafa Bayram ve Mehmet Gýdak adlý iþçilerle Yusuf kahraman adlý toplum polisi ve olaylarý izleyen Abdurrahman Bozkurt adlý bir esnaf öldü, 00'e yakýn kiþi yaralandý, yüzlerce iþçi gözaltýna alýndý.. Sofya uçaðýnýn kaçýrýlmasý olayýnda iliþkileri olduðu iddiasýyla Emil Galip Sandalcý ve Ýlhan Kalaylýoðlu tutuklandý.. Türkiye'de Erzurum Üniversitesi Fen Fakültesi öðretim üyesi Doçent Doktor Orhan Yavuz býçaklanarak öldürüldü.. Hacý Ali Demirel hemoroit olduðu gerekçesiyle vergi ertelemesi istedi. Bu isteði yýlýnda bugün Ankara Defterdarlýðý tarafýndan reddedildi.. Anayasa Komisyonu Baþkaný Profesör Orhan Aldýkaçtý Danýþma Meclisi üyeliðinden istifa etti. 0. Tutuklu bulunan Dr. Ýsmail Beþikçi'nin serbest býrakýlmasý için Adalet Bakanlýðý'na 0 bin imzalý bir dilekçe verildi.. Ýþadamý Vehbi Koç'a Ýsviçre'de Birleþmiþ Milletler Nüfus Faaliyetleri Ödülü verildi.. Kuzey Irak'ta sürdürülen "Tokat Operasyonu"nda PKK üyesi öldürüldü. Bugün Ölenler:. Peyami Safa. Yazar ". Hariciye Koðuþu" adlý romaný ve Nazým Hikmet'le giriþtiði polemikleriyle ünlüydü.. Yazar Ýzzet Melih Devrim,. Amerikalý efsane caz þarkýcýsý Ella Fitzgerald Yazar Mina Urgan. yaþýnda ölen Urgan Nisan milletvekilliði seçimlerinde Özgürlük ve Dayanýþma Partisi'nden milletvekili adayýydý. "Bir Dinozor'un Anýlarý" adlý özyaþamöyküsünün büyük satýþlara ulaþmasý üzerine "acaba yanlýþ bir þey mi yaptým?" demiþti. Ayrýntý için:

6 Haziran 00 Perþembe ASKDER konser düzenliyor ODTÜ'den Müzik ve Güzel Sanat Bölümü Klasik Gitar Grubu ile Avanos Sanat ve Kültür Derneði birlikte konser düzenliyor. Ortak olarak düzenledikleri. Klasik Gitar Konserini Avanos ve Kapadokya halkýna ücretsiz olarak sunacaklarýný açýkladýlar. AVANOS- ASKDER Avanos Sanat ve Kültür Derneði konser düzenliyor. Avanos çömlekçiliðin karþýlaþtýðý her türlü sorunu çözmek, Avanos çömlekçilerinin yetenekleri ve birikimlerini, el becerilerini sergilemek, üretken hale getirmek, pazarlar bularak ekonomilerine katkýda bulunmak, alt yapý eksikliklerini gidermek için bir araya geldiklerini belirten Avanos Sanat ve kültür Derneði üyeleri Avanos'un diðer kültürel, sanatsal, tarihsel ve doðal deðerlerini ortaya çýkartmak, geliþtirmek, korunmasý ve tanýnmasýna katkýda bulunmak, konuyla ilgili yapýlan çalýþmalarý desteklemek istiyoruz. Sanatsal, kültürel ve bilimsel üretimler ile bu temellerin üzerine çaðdaþ bir toplumun inþa edilmesine yardýmcý olacak çalýþmalarý yapmak ya da yapýlmasýný saðlamak, ilgili kiþi ve kuruluþlar arasýnda bilgi alýþveriþini ve iþbirliðini teþvik etmek ve geliþtirmek için bir araya geldik. diyerek, tarihinde düzenleyecekleri konsere tüm vatandaþlarý davet ettiler. Düzenleyeçekleri konserle ilðili olarak ta ODTÜ'den Müzik ve Güzel Sanat Bölümü Klasik Gitar Grubu ile Avanos Sanat ve Kültür Derneði olarak bu konseri düzenliyoruz. Ortak olarak düzenlediðimiz. Klasik ASKDER Üyeleri Gitar Konserini Avanos ve Kapadokya halkýna ücretsiz sunacaðýz. Konser, Haziran, Avanos Amfitiyatro' da saat 0:00'de gerçekleþecektir. Tüm Avanoslu ve çevre il ve ilçelerden vatandaþlarýmýz davetlidir. Konserde Klasik konser gurubu, Latin bestecilerden Astor Piazzolla, Jorge Cardoso, Jose Ramirez, Enrique Granados, Isaac Albeniz, Agustin Barrios, Manuel de Falla, Leo Brouwer ve Ertuðrul Bayraktar'ýn eserlerini icra edecekler. dediler. Ýçme sularý kontrol ediliyor Kýrþehir Belediyesi Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, içme sularýnýn sürekli olarak günlük denetlendiðini ve Kýrþehir in içme suyunun temiz olduðu belirtildi. KIRÞEHÝR- Kýrþehir Belediyesi Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, içme sularýnýn sürekli olarak günlük denetlendiðini ve Kýrþehir in içme suyunun temiz olduðu belirtildi. Konu ile ilgili bilgiler veren Belediye Ýþletme Müdürü Akýn Güneþ, içme sularýnýn Çevre Saðlýk ve Belediye ekiplerince sürekli olarak saðlýk kontrollerinin yapýldýðýný belirterek, Sýcaklarýn mevsim normallerinin üzerinde olmasý ile özellikle çocuklarda ishal vakalarý görülmekte. Doktorlarýn yaptýðý açýklamaya göre son günlerde hastaneye gelen vakalarýn içme suyuna baðlý olarak ishal vakalarý arttýðý yönünde. Ama, belediye olarak bu iddialarý kabul etmiyoruz ve sularýmýzýn temizliði noktasýnda kendimize güveniyoruz. Çünkü, içme sularýmýz her gün rutin olarak çevre saðlýðý ekiplerince ve belediye ekiplerimizce denetleniyor ve kontrol altýnda tutuluyor. Sular otomatik olarak klorlandýðý gibi sürekli olarak dýþ etkenlerden korunuyor. Çevre saðlýk ekiplerince günlük su numuneleri alýnýp, kimyasal ve bakteriyolojik analizlere tabi tutulmakta olan sularýmýzda kesinlikle kirlilik görülmemektedir. Buna raðmen yaz mevsiminde sýk sýk karþýlanýlan bu ishal vakalarý bizleri rahatsýz etmektedir. Bütün bu önlemlere raðmen bizim vatandaþlarýmýzdan isteðimiz, su tüketiminde gözle görülür bir kirlilik gördükleri anda, içme ve yemeklerde kullandýklarý sularý kaynatmalarý yada belediyemiz Alo Su Arýza Hattý na bilgi vermeleridir dedi.

7 Haziran 00 Perþembe Sýcak para lobisinden yeni faiz baskýsý Ucuz döviz müptelasý bankalar, holdingler Merkez Bankasý'ný faiz yükseltmeye zorluyor. Amaç, sýcak para, kurun düþmesi. Sýcak para lobisine karþý, üretimden, istihdamdan yana kesimlerin gerçekçi kura dayanan politika seçeneði için bir araya gelmesi gerek. Patronlardan sert çýkýþ Mustafa Sönmez in deðerlendirmesi (Bia.net) 00'nýn mayýs sonu ve haziran baþý, Türkiye ekonomisi tarihinde yeni bir kilometre taþý olmaya aday. Toplamý milyar dolarý bulan (Kaynak, Anka Ajansý) bir sýcak para çýkýþýnýn bu tarih aralýðýnda önemli bir yeri var. Mayýs ayýnda dolar+, avrodan oluþan sepetin ortalama YTL deðerindeki aylýk artýþýnýn yüzde, olmasý, yine bu zaman aralýðýnýn önemli bir geliþmesi. Bunlara, Merkez Bankasý'nýn uzunca bir aradan sonra faizleri yükseltmesini ekleyebiliriz. Ama, bitmedi. Ekonomi tarihi bu kýrýlma noktasýna baþka notlar da düþecek. Þimdi sorular þunlar: Faiz artýþý yeterli gelecek mi? Enflasyondaki ABD Merkez Bankasý FED yetkililerinden gelen ve enflasyona vurgu yapan yorumlar dünya borsalarýný vurdu. FED'in haziran ayýnda da faiz artýþý yapacaðýna iliþkin beklentilerin kuvvetlenmesiyle dün Amerika Kýtasý'nda baþlayan düþüþ bugün de Asya ve Avrupa'ya sýçradý. Dünya borsalarýnýn önemli bir bölümü yýlbaþýndan bu yana yatýrýmcýlarýna kazandýrdýklarýný geri alýrken, Nikkei, ÝMKB 00 artýþ ne kadar sürecek? Enflasyonla beraber reel faiz, sýcak paranýn yeniden giriþine yeterli olacak mý? Kurdaki artýþ nerede basamak yapacak, durulacak? Faizin ve dövizin yeni dengesi ýþýðýnda ekonomik büyüme nereye seyredecek? Muhtemel bir durgunluðun iþsizlik, gelir bölüþümü, bütçe, iflaslar-el deðiþtirmeler gibi "seçmen tavrý"na etki eden sonuçlarý neler olacak? Þu kadarýný söyleyelim ki, özellikle iktisatla baþý hoþ olmayanlar için fazlasýyla dolaþýk görünen bu yumaðýn doðru ucunu döviz kurunun düþük ya da gerçekçi belirlemesi oluþturuyor ve toplumun, baþta iþ çevreleri kesimi olmak üzere deðiþik sýnýf ve kesimlerinin tavrý, kurla ilgili tavýrla belirleniyor. ve Nasdaq gibi borsalarda iþlem gören hisse senetlerinin deðerleri 00'nýn da gerisine düþtü. Geçtiðimiz hafta yüzde - arasýnda deðer yitiren ABD borsalarý yeni haftaya da düþüþle baþladý. Dow Jones günü yüzde düþüþle 0 bin puandan tamamlarken, bin direncinden Daha net bir ifadeyle, çýkarý döviz kurunun düþük belirlenmesine odaklý önemli bir egemen kesim var ve onlar yeniden bu kurlarý geri çekmeye yarayacak bir sýcak para giriþini gerçekleþtirmek için Merkez Bankasý'ný yeni bir faiz artýþýna zorluyorlar. Haziranýn 0'sinde Merkez Bankasý'ndan puanlýk bir faiz artýþý daha bekleniyor. Haziran enflasyonunun seyrine göre, faiz artýþý baskýsý devam edecek. Amaç, reel faizi sýcak para açýsýndan yeniden çekici kýlýp sýcak para giriþini hýzlandýrarak likidite bolluðu, dolayýsýyla kur düþüþü saðlamak ve ucuz dövize odaklý birikimlerini sürdürmek. Bu kesimlere kýsaca "sýcak paracýlar lobisi" demek yanlýþ olmayacaktýr. Enflasyon vurgusu dünya borsalarýný çökertti de giderek uzaklaþtý. Teknoloji firmalarýnýn iþlem gördüðü Nasdaq yüzde. düþüþle bin puana, S&P 00 de yüzde. kayýpla. puana indi. ABD'deki düþüþler, Amerika'daki geliþmekte olan ülke borsalarýný ise daha sert vurdu. Türkiye'de yakýndan izlenen Brezilya'da ise yüzde. deðer kaybý izlenirken, Arjantin Borsasý yüzde., Meksika Borsasý da yüzde. deðer yitirdi. Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Sabancý, piyasalarda yaþanan hareketliliðe iliþkin olarak, Uluslararasý piyasalarda baþlayan dalgalanmanýn, Türkiye'nin bu kazanýmlarýný eritmesine seyirci kalmamýz mümkün deðil dedi. Sabancý, "Anlýk, günlük çözümler peþine düþerek bu reformlarý ertelemek, Türkiye ekonomisini sürekli olarak krizlere açýk halde býrakmak anlamýna gelmektedir" diyen Sabancý, bürokrasi ve siyasetin her kademesinin AB yolunda makro ve mikro ekonomik reformlarý sürdürmesini istedi. Sabancý, 00 krizinden sonra ekonomide tesis edilmiþ olan istikrar ortamýnýn, ekonomide karar vericilere önünü görme fýrsatý tanýdýðýný, refah düzeyinin yükseldiðini, kiþi baþýna milli gelirin bin dolar seviyesine ulaþmýþ olduðunu anýmsattý. Sabancý, þunlarý kaydetti: Uluslararasý piyasalarda baþlayan dalgalanmanýn, Türkiye'nin bu kazanýmlarýný eritmesine seyirci kalmamýz mümkün deðil. Bu nedenle, bugün karþý karþýya olduðumuz durumun nedenlerini çok iyi anlamamýz, bu hareketin kalýcýlýðýný ve boyutunu doðru deðerlendirmemiz ve bu tespitlere göre atýlmasý gereken adýmlarý doðru saptamamýz gerekiyor. Türkiye'de yaþanan olumsuz hareketliliðe, uluslararasý piyasalardaki geliþmeler yol açmýþ olsa da burada üzerinde durulmasý gereken nokta, Türkiye'nin tüm diðer geliþmekte olan piyasalardan çok daha fazla etkilenmiþ olmasý. Dolayýsýyla nedenleri sadece dýþ geliþmelere baðlamak mümkün deðil, uluslararasý piyasalardaki geliþmelerin etkilerinin büyümesine neden olan iç faktörleri belirlemek gerekiyor. Ömer Sabancý, Türkiye'yi diðer geliþmekte olan piyasalara oranla daha sorunlu kýlan baþlýca faktörün, yüksek cari iþlemler açýðý olduðuna iþaret ederek, bunun yaný sýra kamu borcunun hala yüksek olduðunu ve bu borcun çevrilmesi için hala piyasalardan yüksek miktarlarda borçlanmak gerektiðini kaydetti. TÜSÝAD Baþkaný Sabancý, kur artýþlarýnýn fiyatlar üzerinde yapacaðý etki dikkate alýndýðýnda, yýlýn ikinci altý ayýnda negatif fiyat artýþlarý görülmediði durumda yýl sonu için yüzde olarak belirlenmiþ olan enflasyon hedefinin tutturulmasýnýn zor göründüðünü ifade etti. Haziran ayý rakamlarýnýn belli olmasýyla beraber, saptanmýþ olan üst bandýn da aþýlmasýnýn gündeme geleceðine dikkat çeken Sabancý, þöyle konuþtu: Bu durumda biliyoruz ki Merkez Bankasý'nýn enflasyonu yeniden hedefler doðrultusuna çekmesi için, yeni bir önlemler paketinin hazýrlanmasý ve bu önlemlerin IMF ile görüþülmesi gerekiyor. Bir baþka deyiþle, enflasyonun nasýl bir seyir göstereceðinin bilinmediði, ekonomide yeni bazý önlemlerin alýnmasýnýn beklendiði bir ortamda belirsizliklerin yoðunlaþmýþ olduðu açýktýr. Ancak, piyasalarda yaþanan bu dalgalanmanýn nedenlerini açýklamaya çalýþýrken, yalnýzca yukarýda saydýðým ekonomik nedenleri öne sürmek, yaþanan güçlü 'kaçýþ'ý açýklamakta yetersiz kalacaktýr. Dahasý, uygulanmasý gereken politikalarýn belirlenmesinde yanýltýcý bir rol oynayacaktýr. Türkiye esas olarak, kýsa vadede, siyasi istikrarýný ve reformlarýný sürdürebileceði konusunda piyasalarýn güvenini sarsmýþ olduðu için dalgalanmalardan bu kadar olumsuz etkilenmiþtir. (Ajanslar)

8 Parçalý Bulutlu En Yüksek 0 C En Düþük 0 C 0 Ertuðrul Kürkçü ile - Haziran Söyleþisi. Bölüm Sendikal düzeyi aþan bir mücadele Ben o zaman da devrimci olmama raðmen iþçi hareketini bu kadar içeriden bilmiyorum. Sadece gözleyebildiklerim, anlayabildiklerim var. Ýþçi ruh halinin ne olacaðýný o kadar kolay kestiremeyebilirim, oysa iþçiler arasýnda kolektif bilincin, kolektif mücadele arzusunun dýþardan bakanlarýn sandýðýndan daha yaygýn ve daha güçlü olduðunu gösteriyor bütün pratik. Yani "gaza gelmiþ" deðil kimse, çünkü sendikalarý tehdit altýnda ve sendikalý olmakla sendikalý olmamak arasýndaki farký çok iyi denemiþ durumdalar. Bugün grev bir istisna ama o zamanlar grevsiz gün geçmezdi ya da sendikanýn fabrikaya girmek için yaptýðý atýlýmlarýn zorla karþýlaþmasý karþýsýnda direniþ ve çatýþmanýn olmadýðý gün çok azdý. Böyle adým adým bütün sanayi kaleleri ele geçirildi. O nedenle iþçilerin kendilerine güvenleri, baþarý elde edebileceklerine dair inançlarý, onlarý harekete sevk eden sendikacýlarýn bu iþi kendi bildikleri gibi sonuçlandýracaklarýna dair düþünceleri, sezgileri, dýþarýdan bakanlardan çok daha haklý imiþ. Bunu gördük. O açýdan da bunu belki bir dönüþüm sayabiliriz, çünkü iþçilerin kendilerini nasýl düþündük leri hakkýndaki düþünce de deðiþti. Benim açýmdan ve pek çok insan için de öyle oldu. Hatta tersi oldu, insanlar iþçilere takýlmaya baþladýlar "ne bilirse sýnýfým bilir" diye. O da o kadar doðru deðildi, çünkü bilip bilemeyecekleri nin limiti vardý, ama - Haziran iþçilerin kendi hallerini, kendi kapasi telerini baþkalarýndan çok daha iyi bildiklerine dair, çok esaslý bir kanýttýr diye düþünürüm. Ýþçiler "Baþka bir düzen", Mevcut düzeni yýkmak", "Sosyalizm" gibi görüþleri benimsemiþler miydi? Yoksa bunlar daha çok dýþarýdan taþýnan ve kýsmen yaygýnlýk kazanmýþ fikirler miydi? Baþka bir düzen arzusunun, bir sosyalist program olarak iþçilerin kafasýnda tecessüm etmiþ olduðunu düþünmüyorum, buna dair bir belirti de görmedim. Büyük kitle açýsýndan bunu söyleyemeyiz. Böyle talepler ne pankartlara yazýldý ne dillendirildi. Yani böyle yürümedi iþçiler. Yürümediler ama çok içlerinde böyle bir tasavvuru ifade eden bir dil kuruyorlar mýydý? Ondan da emin deðilim. Fakat "baþka bir düzen" o zaman dillendirilmeyen bir þey deðildi; sadece TÝP tarafýndan deðil, CHP tarafýndan da. Ortanýn solu siyasetinin popülist düzeyde oldukça etkili ajitasyon araçlarýndan biriydi. "Ne ezilen, ne ezen", " Toprak iþleyenin, su kullananýn", "Üreten yönetsin" sloganlarý yüzde 0-0 'a varan oy alýyordu. Ýstanbul'un iþçi semtlerinden çok oy aldý CHP o çerçevede baktýðýnýzda. Sadece TÝP ya da sosyalistlerin ya da DÝSK'e hakim olan sosyalistlerin deðil, ama Ecevit solculuðunun da popülarize ettiði "Ne ezilen ne ezen", " Baþka bir düzen" ajitasyonunun, gelecekteki düzen imgesine bulanýk bir þekil verdiðini tahmin edebiliriz, ama bu asla sosyalist bir projeyi sahiplenmek anlamýnda olmadý. Öte yandan bunlarý kendi hayatlarýna tercüme ettiðinizde, iþçilerin direniþi de þu sebeple yapmadýklarýný kolayca tahmin edebiliriz: "Yaþasýn benim sendikam, sendikama kimseyi dokundurmam"ýn ötesinde, elbette daha insanca bir ücret alabilecekleri, daha yüksek bir yaþam kalitesine ulaþabilecekleri bir hayatýn özlemi içinde daima olmuþlardý. Her türlü iþçi eylemi aslýnda bu özlemleri açýða vurur kaçýnýlmaz olarak. Ama programatik açýdan, bunu sosyalist iþçilerin damgasý altýnda ve öyle bir düzen için yürüyen bir politik iþçi hareketi olmaktan çok, bir endüstriyel anlaþmazlýk olarak görmemiz lazým. Eylemcilerin dýþýndaki insanlar - Haziran'ý nasýl karþýladýlar? - Haziran Türkiye'nin anti komünist literatüründe çok fazla karþýya alýnan bir þey deðil. Devrimci hareketin silahlý eylemleri karþý propaganda malzemesi olarak en fazla kullanýlmasýna raðmen - Haziran bir karþý propaganda malzemesi olarak elveriþli bir malzeme gibi gözükmedi onlara. Oradan bakarsak karþý- devrimci külliyat buradan zayýflatamýyor devrimci hareketi. Zayýflatmaya çalýþýyor ama buradan deðil. Bu bir gösterge sayýlabilir. Ama geri dönüp baktýðýmda ODTÜ öðrencisi sýnav zamaný sosyalistiyle, sosyal demokratýyla toplanýp harekete "evet" diyorsa, bundan kendini geri tutmaya çalýþmýyorsa, kendini aidiyet içine sokuyorsa, - Haziran insanlarýn gözünde meþruiyet kazanmýþtýr diyebiliriz. (SÜRECEK)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı