PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ"

Transkript

1 PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý YURTDIÞI POSTA SEVK SÝSTEMÝ REHBERÝ ANKARA 200

2 ÝÇÝNDEKÝLER KISIM I GENEL HÜKÜMLER Madde Amaç... 2 Kapsam... 3 Dayanak... 4 Tanýmlar... KISIM II MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ BÖLÜM I GÝDEN MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ GÖNDERÝLERÝN LÝYASLANMASI Kayýtsýz Mektup Pstasý Gönderileri 5 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar... 5 Kayýtlý Mektup Pstasý Gönderileri 7 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar... 7 POSTA DÜZENLENMESÝ 9 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar... 7 Trbalama Ýþlemleri Kayýtlý (Taahhütlü) Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Bildirme Kaðýtlarý Özel Liste Deðer Knulmuþ Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Tplu Psta Gönderilerinin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri M Trbalarýnýn Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri... 8 Psta Havaleleri ile Ödeme Þartlý Gönderilerin Yllanmasý Ve Kayýt Ýþlemleri... 9 Özel Ulak Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri... 2 I

3 20 Uluslararasý Ticari Cevap Servis (CCRI/IBRS) Gönderilerinin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Pstalarýn Etiketlenmesi Trbalarýn Kapatýlmasý Psta Teslim Brdrlarýnýn Düzenlenmesi Yüzey Psta Teslim Brdrlarý (CN 37) Uçak (CN 38) ve Uçak Ýle Taþýnan Yüzey Pstalarý (S.A.L) (CN 4) Teslim Brdrlarý... 5 BÖLÜM II GELEN MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ 26 Pstalarýn Teslim Alýnmasý ve Kntrlü Gerçekleme Bültenlerinin Düzenlenmesi Yurtdýþý Gönderilerin Servislerimiz Arasýndaki Sevki Servislerimizde Tespit Edilen Düzensizlikler Halinde Yapýlacak Ýþlemler... 9 KISIM III KOLÝ POSTALARI BÖLÜM I GÝDEN KOLÝ POSTALARI KOLÝLERÝN YOLLANMASI 30 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Yl Kaðýtlarý CP 86 ve CP 87 Yl Kaðýtlarýnýn Düzenlenmesi Tek Tek (Ayrýntýlý) Kayýt Sistemi Tptan Kayýt Sistemi CP 88 Özel Yl Kaðýtlarýnýn Düzenlenmesi Kli Beraberindeki Dkümanlarýn Yllanmasý Klilerin Trbalanmasý ve Pstalarýn Etiketlenmesi Psta Teslim Brdrlarýnýn Düzenlenmesi II

4 BÖLÜM II GELEN KOLÝ POSTALARI 39 Pstalarýn Teslim Alýnmasý, Kntrlü ve Gerçekleme Bültenlerinin Düzenlenmesi Yurtdýþý Klilerin Servislerimiz Arasýndaki Sevki Yanlýþ Gelen Klilerin Tekrar Yllanmasý Gönderici talimatý bulunan kliler KISIM IV ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝ ( APG ) BÖLÜM I GÝDEN ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝ ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝNÝN YOLLANMASI 43 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar BÖLÜM II GELEN ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝ ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝNÝN ALINMASI 45 Pstalarýn Teslim Alýnmasý,Kntrlü ve Gerçekleme Bültenlerinin Düzenlenmesi Acele Psta Gönderilerinin Servislerimiz Arasýndaki Sevki. 28 KISIM V BOÞ TORBALAR 47 Bþ Trbalarýn Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Bþ Trba Pstalarýna Ait Teslim Brdrlarý (CN 47) Ýdaremize Ait Bþ trbalarýn Takibi III

5 KISIM VI TRANSÝT POSTALARIN AKTARILMASI 50 Uçak ve Uçak ile Taþýnan Yüzey Pstalarýnýn (S.A.L) Aktarýlmasý Yüzey Transit Pstalarýnýn Aktarýlmasý... 3 KISIM VII FORMÜLLER 52 Kullanýlan Frmüller KISIM VIII UYGULAMA ALANI 53 Rehberin Uygulama Alaný... Frmüllerin listesi... IV

6 KISIM I GENEL HÜKÜMLER MADDE AMAÇ Bu rehberin amacý, yurtdýþý çýkýþ ve varýþlý psta maddelerinin iþlenmesi ile sevk iþlemlerini düzenlemektir. MADDE 2 Kapsam Bu rehber, yurtdýþý çýkýþ ve varýþlý psta maddelerinin iþlenmesi ile sevk iþlemlerine yönelik esaslarý kapsar. MADDE 3 Dayanak Bu rehber 5584 sayýlý Psta Kanunu'nun 9 ile 67 maddelerine dayanýlarak T.C. PTT Genel Müdürlüðü'nün de üyesi bulunduðu Dünya Psta Birliði ile diðer birliklerin aldýðý kararlar ve yabancý psta idareleriyle yapýlan ikili anlaþma hükümlerine göre hazýrlanmýþtýr. Bu rehberde geçen; MADDE 4 Tanýmlar Açýktan Transit: Herhangi bir ülkeye psta düzenlenecek kadar gönderinin bulunmamasý halinde gönderilerin aracý bir idareye düzenlenen psta içerisinde yllanmasýný, Alýp Verme Merkezi: Yurtdýþýna psta düzenleyen ve yurtdýþýndan psta alan iþyerini, Aracý (Transit) Merkez: Üçüncü bir ülke varýþlý psta ya da gönderinin ileriye sevkini saðlayan merkezi, Ayrýntýlý (Tek Tek) Kayýt: Kayýtlý gönderi ve pstalarýn ilgili belgelere çýkýþ, varýþ merkezi ile kabul numarasý ve aðýrlýklarýný belirtilmek suretiyle kaydedilmesini, Bildirme Kaðýdý: Mektup ve APG pstalarýnýn düzenlendiði tarih, saat, sevk numarasý ile psta MADDElerinin türü, adedi, gerektiðinde gönderilerin türü, kabul numarasý, çýkýþ ve varýþ yerleri gibi özelliklerinin yazýldýðý kaðýdý,

7 CP 8/CP 82 Tablsu: Transit yüzey ve uçak klilerinin kabul þartlarýný ve özellikle aracý idare tarafýndan alýnacak hisseleri gösteren tablyu, Deðer Knulmuþ Kli: Kapsamlarý için bir deðer gösterilen ambalaj ve kapatýlma bakýmýndan kabulü özel þartlara baðlý lan klileri Deðer Knulmuþ Mektup: Kapsamlarý için bir deðer gösterilen ambalaj ve kapatýlma bakýmýndan kabulü özel þartlara baðlý lan kayýtlý mektuplarý, Ek Teslim Brdrsu: Orijinal teslim brdrsunun bulunmamasý halinde düzenlenen psta teslim brdrsunu, Etiket: Liyas ve trbalarýn varýþ yerlerini ve kapsamýndaki gönderilerin türü, adedi ve aðýrlýðý gibi özelliklerini belirten etiketi, Gerçekleme Bülteni: Pstalarda görülen düzensizlikler, eksiklikler, yanlýþlýklar vb. hatalý iþlemlerin tespit ve bildirilmesinde kullanýlan frmülü, Heyet: Pstalarýn düzenlenmesinde ve açýlmasýnda luþturulan görme kurulunu, ücreti, Hisse: Bir psta idaresinin yaptýðý iþlem karþýlýðýnda talep ettiði Ýç Taþýma Ücreti: Uçak pstalarýnda, varýþ idaresinin alýp verme merkezinden itibaren varýþ merkezine kadar lan uçakla taþýnmasýndan dlayý talep edilen taþýma giderini, Kabul Merkezi: Gönderinin pstaya verildiði iþyerini, Kapalý Psta: Herhangi bir psta idaresinin alýp verme merkezine düzenlenen direkt pstayý, Kapalý Transit: Varýþ psta idaresi adýna düzenlenip ancak üçüncü bir ülke aracýlýðýyla yllanan pstayý, Kayýtlý Mektup: Hizmete iliþkin ek ücretin ayrýca ödenmesi kþuluyla ve alýndý karþýlýðýnda pstaya verilmesinden itibaren çeþitli kayýt sistemlerine tabi tutularak imza karþýlýðýnda alýcýsýna teslim edilen mektup pstasý gönderisini, Liyas: Ayný türdeki gönderilerin bir araya getirilmesiyle luþan demeti, M Trbasý: Ayný yer ve ayný alýcý varýþlý kapsamýnda basýlmýþ kaðýt bulunan ve gönderici tarafýndan düzenlenen özel trbayý, 2

8 Mektup Pstasý Gönderileri: Açýk ve kapalý mektuplarý, psta kartlarýný, basýlmýþ kaðýtlarý, körlere özgü özel baskýlarý ve küçük paketleri, Öncelikli Gönderi: Öncelikli lmayan gönderilere nazaran ivedilikle iþlenip en çabuk yldan (uçak - yüzey) sevk edilen gönderiyi, Öncelikli Olmayan Gönderi: Düþük ücretle kabul edilerek öncelikli gönderilere nazaran daha geç iþlenen ve sevk edilen gönderiyi, Özel Liste: Ayrýntýlý kayýt sisteminin uygulandýðý psta idareleri ile yapýlan ikili anlaþmalar çerçevesinde bildirme kaðýdýna ilaveten kullanýlan listeyi, Özel Yl Kaðýdý: Kapalý transit yüzey kli pstalarý için aracý psta idarelerine düzenlenen klilerin kaydedildiði yl kaðýdýný, Psta Teslim Brdrsu: Pstalarýn alýnýp verilmesinde kullanýlan teslim kaðýdýný, Psta Yllama Kutusu: Psta trbalarý yerine kayýtsýz mektup pstasý gönderilerinin yllanmasýnda kullanýlan kutuyu, S.A.L. Pstalarý: Uçak ile taþýnan yüzey pstalarýný, Standart Gönderi: Byutlarý en az 90 X 40 mm., en çk 20 X 235 mm. (2 mm. tleransla), aðýrlýðý en fazla 20 gr., kalýnlýðý 5 mm.yi geçmeyen mektup pstasý gönderisini, Taþýyýcý Þirket: Pstalarýn taþýma iþini belirli bir süre için sözleþme ile üzerine alan gerçek veya tüzel kiþiyi, Tplu Psta Gönderisi: Ayný gönderici tarafýndan ayný anda tarifesinde belirtilen sayýdan az lmamak üzere pstaya verilen gönderiyi, Tptan Kayýt: Gönderilerin aðýrlýk ve sayý itibariyle tplanarak tek kalemde bildirme ve yl kaðýtlarýna yazýlmasýný, Trba: Gönderilerin sevkinde kullanýlan nayln, bez veya baþka bir maddeden yapýlmýþ küçük, rta ve büyük bydaki kabý, Transit Ýdare: Üçüncü bir ülke varýþlý psta ya da gönderinin ileriye sevkini saðlayan psta idaresini, Uluslararasý Ticari Cevap Servis (IBRS/CCRI) Gönderisi: Ticari iliþkileri klaylaþtýrmak amacýyla varýþ ülkesinde alýcýnýn ücretsiz cevap vermesine imkan saðlayan gönderiyi, 3

9 Yl Kaðýdý: Psta klileri ile deðer knulmuþ mektuplarýn düzenlendiði tarihi, sevk numarasýný, psta içerisinde bulunan gönderilerin miktar ve çeþitlerini vs. gösteren kaðýdý, Yllama Zarf: Psta klilerine iliþkin (fatura, saðlýk sertifikasý, menþei þahadetnamesi, yllama bülteni veya liyasý gümrük beyannamesi gibi) dkümanlarýn yllanmasýný saðlayan zarfý ifade eder. 4

10 KISIM II MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ BÖLÜM I GÝDEN MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ GÖNDERÝLERÝN LÝYASLANMASI Kayýtsýz Mektup Pstasý Gönderileri MADDE 5 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp verme merkezleri aracýlýðýyla yurtdýþýna yllanacak kayýtsýz mektup pstasý gönderileri byutlarýna göre ayrýlýr, ayný byuttaki gönderilerin sayýsý beþ veya beþten fazla ise çýkýþ ya da aracý merkezlerce varýþ ülkeleri itibariyle yllama þekline (Uçak-Yüzey) göre ayrý ayrý liyaslanýr ("Almanya-Uçak", "Almanya-Yüzey" gibi). Gönderi adedi varýþ ülkeleri itibariyle liyas yapýlamayacak sayýda ise gönderiler çýkýþ ya da aracý merkezlerce "Yurtdýþý-Uçak" veya "Yurtdýþý- Yüzey", "Yurtdýþý-Uçak" veya "Yurtdýþý-Yüzey" gönderilerinin tplamý liyaslanamayacak sayýda ise "Yurtdýþý-Karýþýk" ya da "Yurtdýþý", "Yurtdýþý-Karýþýk" ya da "Yurtdýþý" gönderilerinin tplamý liyaslanamayacak sayýda ise yurtiçi mevzuata göre "vasýta" liyaslarý içinde sevk edilir. Özel ulak ve takseli gönderiler, sayýsýna bakýlmaksýzýn diðer gönderilerden ayrý larak liyaslanýr. Takseli gönderilerin bulunduðu liyas etiketlerine "T" damgasý vurulur. Liyaslarýn aðýrlýk ve kalýnlýðý yurtiçi mevzuata uygun yapýlarak alýp verme merkezlerine kadar lan sevkinde basýlý metnin gerektirdiði þekilde dldurulmuþ stk n'lu " Liyas Etiketi" kullanýlýr. Liyas, evrak paketi veya trbalarýn alýp verme merkezlerine sevki yine yurtiçi sevk sistemine göre yapýlýr. MADDE 6 Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Çýkýþ ya da aracý merkezlerden yurtiçi liyas etiketleriyle gelen liyaslar da açýlarak kayýtsýz gönderilerin tümü byutlarýna göre sýnýflandýrýlýr 5

11 (Standart gönderiler, büyük zarflar ve diðer gönderiler) ve alýcý adresleri ayný yöne gelecek þekilde sýraya dizilir. Uçakla sevk edilecek gönderiler, türlerine uygun , , stk n'lu CN 25, yüzey yluyla sevk edilecek öncelikli, öncelikli lmayan ve yüzey gönderiler de türlerine uygun , , stk n'lu CN 26 Liyas Etiketleri ile yllanýr ve basýlý metnin gerektirdiði þekilde dldurulur. Gönderilerin psta yllama kutularý ile gönderilmesi halinde liyas etiketi kullanýlmaz. Bir ülke aracýlýðýyla açýktan transit larak uçakla sevk edilecek gönderilerin tümü türlerine göre , , stk n'lu CN 25, yüzey yluyla sevk edilecek öncelikli, öncelikli lmayan ve yüzey gönderileri CN 26 Liyas Etiketleriyle sevk edilir. Sayý ve tertipleri (rtalama aðýrlýðý günde kg.'ý aþan) uygun lduðu takdirde bir ülke varýþlý açýktan transit gönderiler varýþ ülkelerine göre uygun liyas etiketleri ile ayrý ayrý liyaslanýr ve bunlar bildirme kaðýdýnýn bulunduðu trbanýn içerisine knulur. Ücreti hiç ödenmemiþ veya eksik ödenmiþ gönderiler Bildirme Kaðýdýnýn knulduðu trba içerisinde diðer gönderilerden ayrý liyaslanarak liyas etiketine "T" damgasý vurulur. Tecavüz ve hasar izleri taþýyan gönderilere nt düþülerek merkezin tarih damgasý basýlýr, kapsamýn güvenliði gerektiriyrsa bu gönderiler tercihan saydam bir zarfa veya zarftaki bilgiler yazýlmak suretiyle ayrý bir ambalaja knulur. Liyaslarýn kalýnlýðý 50 mm, aðýrlýðý ise 5 kg.'ý geçemez. Kayýtlý Mektup Pstasý Gönderileri MADDE 7 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Kabul edilen kayýtlý gönderilerin servislerimiz arasýnda alýnýp verilmesi ve alýp verme merkezlerine kadar lan sevki yurtiçi mevzuata uygun larak yapýlýr. Ancak, K.K.T.C. sivil adres varýþlý kayýtlý gönderiler ile küçük paket, ödeme þartlý ve gümrüklü (kayýtlý-kayýtsýz) gönderiler bildirmenin 5 n'lu sütununa ayrýntýlý (tek tek) kaydedilmek suretiyle sevk edilir. Gönderilerin karþýlarýna "K.K.T.C. (Sivil)", "Küçük Paket", "Ödeme Þartlý" ve "Gümrüklü" gönderileri ifade eden "K.K.T.C. (Sivil)", "KP", "ÖD" ve "G" rumuzlarý kullanýlýr. 6

12 Deðer knulmuþ mektuplar ile yurtdýþý havalelerin servislerimiz ve iþyerlerimiz arasýnda alýnýp verilmesi yurtiçi mevzuat hükümlerine göre yapýlýr. MADDE 8 Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Gönderilerin sayýsý ve hacmi itibariyle trba yapýlacak kadar ise liyaslanmadan sevk edilir. Ancak kayýtsýz gönderilerle birlikte ayný trba içerisinde sevk edilmesi halinde yllama þekline (Uçak-Yüzey) göre stk n'lu CN 25, stk n'lu CN 26 ve stk n'lu CN 25 liyas etiketlerinden biri kullanýlýr. Sayý ve tertipleri (rtalama aðýrlýðý kg.'ý aþan) uygun lduðu takdirde,açýktan transit kayýtlý gönderiler, varýþ ülkelerine göre ayrý ayrý liyaslanarak uygun liyas etiketleri ile birlikte sevk edilir. Hiçbir durumda kayýtsýz gönderiler ile taahhütlü gönderiler ayný liyas içerisinde sevk edilmez. POSTA DÜZENLENMESÝ MADDE 9 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Alýp verme merkezlerine psta düzenlenmesi yurtiçi mevzuat hükümleri çerçevesinde yapýlýr. MADDE 0 Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Genel kural larak aðýrlýk yönünden bir günde sevk edilen kayýtlý - kayýtsýz gönderilerin tplam aðýrlýðý 3 kg.'dan fazla ise ülke adýna kapalý uçak ve yüzey pstasý düzenlenir. Ayrýca, uçak pstalarýnda, bir ülkeye haftada en az 3 kez psta düzenlenecek kadar gönderi çýkmasý gerekir. Aksi takdirde Genel Müdürlükçe bildirilen ülkeler transit (aracý) idare larak kullanýlýr. Her psta (kayýtlý-kayýtsýz), stk n'lu CN 3 Bildirme Kaðýdý ile birlikte yllanýr. 7

13 MADDE Trbalama Ýþlemleri Hiçbir durumda trba aðýrlýðý 30 kg.'ý aþamaz ve bir trbanýn kapsamýnda 600 adetten fazla kayýtlý gönderi bulunamaz. Gönderilerin sayýsý veya hacmi birden fazla trba kullanýlmasýný gerektiriyrsa türlerine göre ; - Kayýtsýz mektuplar ve psta kartlarý - Kayýtsýz gazeteler ve periydik yayýnlar - Kayýtsýz diðer AO gönderileri - Kayýtsýz küçük paketler - Kayýtlý gönderiler - Ödeme þartlý kayýtlý gönderiler - Deðer knulmuþ gönderiler - Tplu psta gönderileri - IBRS/CCRI gönderileri - Bþ trbalar için ayrý trba düzenlenir. Uçak pstalarý için mavi, yüzey pstalarý ve SAL pstalarý için de ayrý renkte trba kullanýlýr. Trbalarýn kapatýlmasý yurtiçi mevzuat hükümlerine göre yapýlýr. Genel Müdürlükçe bildirilen ülkeler için kayýtsýz gönderilerin sevkinde trba yerine psta yllama kutularý kullanýlýr. MADDE 2 Kayýtlý (Taahhütlü) Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hangi ülke varýþlý gönderilerin ayrýntýlý (tek tek) ya da tptan kayýt sistemi ile sevk edileceði Genel Müdürlükçe yapýlan tebliðlerle ayrýca bildirilir. Uygulanan kayýt sistemine göre (tptan - ayrýntýlý / tek tek) kayýtlý gönderilerin CN 3 Bildirme ve CN 33 Özel Liste'ye nasýl kaydedileceði aþaðýda belirtildiði gibi yapýlýr. MADDE 3 Bildirme Kaðýtlarý Pstalarýn türüne (Uçak-Yüzey-SAL vs.) ve her alýp verme merkezine göre stk n'lu CN 3 Bildirme Kaðýtlarýna ayrý ayrý yýllýk bir sýra numarasý verilir. Herhangi bir nedenle psta düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde psta numarasýnýn yanýna "Sn Psta" anlamýna gelen "Dernière dépêche" ibaresi yazýlýr. Her psta için iki nüsha larak düzenlenen bildirme kaðýtlarýnýn; 8

14 - n'lu tablsunda, pstada bulunan kaplarýn (trba, kutu vs.) türlerine göre (kayýtlý-kayýtsýz LC/AO, kayýtlý-kayýtsýz M trbalarý, bþ trbalarýn knulduðu trba ve iade diðer kaplar) sayýlarý ile pstada bulunan tplam kap sayýsý, - 2 n'lu tablsunda, transit ve varýþ giderlerinden baðýþýk lanlarla, baðýþýk lmayan gönderi ve trbalarýn türlerine uygun sütunlarda aðýrlýklarý ve pstanýn tplam aðýrlýðý, - 3 n'lu tablsunda, pstada bulunan kayýtlý ve deðer knulmuþ gönderilere ait kap evrak paketi ve CN 33 Özel Liste ile CN 6 Yl Kaðýdý varýþ giderine tabi ve varýþ giderlerinden muaf iade gönderi sayýlarý, - 4 n'lu tablsunda, psta içerisinde kayýtlý ve kayýtsýz özel ulak, uçak ve ödeme þartlý gönderi lup lmadýðý, CN 44 bülteninin iliþik lup lmadýðý, CN 65 brdrlarýnýn sayýsý, IBRS/CCRI gönderilerine ait trba veya liyaslarýnýn sayýsý ile aðýrlýklarý ve tplam sayýsý, pstadaki kaplarýn sayýsý, iade kaplarýn sayýsý ve bþ kaplarýn sayýsý gönderen idareye ait tplam trba sayýsý ve varýþ idaresine ait iade bþ trbalarýn sayýsý, - 5 n'lu tablsunda, pstada bulunan kapalý pstalara ait bilgileri, - 6 n'lu tablsunda, kullanýlan kayýt sistemine göre; tptan kayýt sistemi ise sayýsý (rakam ve yazý ile), ayrýntýlý kayýt sistemi ise gönderilerin ayrýntýlý dökümü basýlý metnin gerektirdiði þekilde belirtilir. MADDE 4 Özel Liste Bildirme kaðýdý yanýnda tek tek (ayrýntýlý) kayýt sisteminin kullanýldýðý anlaþma yapýlan bazý idarelerle karþýlýklý larak stk n'lu CN 33 Özel Liste kullanýlýr. Bu idarelerin isimleri Genel Müdürlükçe teblið edilir. Ýki nüsha larak düzenlenen Özel Listelere ilgili pstanýn bildirme kaðýdýndaki psta numarasý yazýlarak kayýtlý gönderiler ayrýntýlý (tek tek) larak kaydedilir. Kayýtlý gönderi ihtiva eden trbalarýn sayýsý birden fazla ise her trba içerisine, trbada bulunan gönderilerin kayýtlý bulunduðu CN 33 özel liste knulur. Tptan kayýt sistemi kullanýlmasýna raðmen kayýtlý gönderi ihtiva eden trbalarýn sayýsý birden fazla lmasý halinde, bildirme kaðýdýnýn knulduðu trba hariç lmak üzere diðer trbalar içerisine trba içinde bulunan gönderilerin tplam sayýsýný gösterir bir özel liste düzenlenerek knulur. 9

15 MADDE 5 Deðer Knulmuþ Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Deðer knulmuþ gönderiler, 2 nüsha larak düzenlenen ve psta numarasý ile ayný numarayý taþýyan stk n'lu CN 6 Yl Kaðýtlarýna bütün ayrýntýlarý ile kaydedilir. Ödeme þartlý lmasý halinde "Observatins = Düþünceler" sütununa "Rembursement" veya kýsaca "Remb" ibaresi yazýlýr. Yl kaðýdý veya kaðýtlarý ile birlikte özel bir veya birden fazla paket yapýlarak sicimle baðlanýr. Saðlam ambalajla sarýldýktan snra dýþarýdan sicimle tekrar baðlanýr, bütün kývrýmlarý mühür mumu ve alýp verme merkezinin mühürü ile mühürlenir ve paketler üzerine "Deðer Knulmuþ" anlamýna gelen "Valeurs déclarées" ibaresi yazýlýr ya da özel yapýlmýþ ambalaj içerisinde veya trbaya knularak emniyete alýnýr. Sayýsý veya hacmi gerektirirse bunlar uygun þekilde kapatýlmýþ ve mühür mumu ile mühürlenmiþ, kurþunlanmýþ veya Genel Müdürlükçe uygun görülen bir baþka yöntemle kapatýlmýþ bir trba içine knulur. MADDE 6 Tplu Psta Gönderilerinin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Hangi ülke varýþlý tplu psta gönderileri için özel psta düzenleneceði, ülkeler bazýndaki gönderilerin sayýsý ve aðýrlýðýna iliþkin bilgiler Genel Müdürlükçe yapýlan tebliðlerle bildirilir. Özel psta yapýlmasý halinde, bu pstalar 2 nüsha larak düzenlenen stk n'lu CN 32 Bildirme Kaðýdý eþliðinde sevk edilir. CN 32 Bildirme Kaðýdýna diðer pstalardan ayrý larak yýllýk psta numarasý verilir. CN 32 Bildirme Kaðýtlarýnýn; - n'lu tablsunda, gönderilerin türlerine göre sayýsý, kaplarýn aðýrlýk ve sayýlarý ile tplam gönderi sayýsý - 2 n'lu tablsunda, pstada bulunan kayýtlý ve deðer knulmuþ gönderilere ait kap, evrak paketi, CN 33 Özel Liste ile CN 6 Yl Kaðýtlarýnýn adetlerinin özeti ve pstadaki tplam gönderi sayýsý - 3 n'lu tablsunda, psta içerisinde kayýtlý-kayýtsýz özel ulak, uçak ve ödeme þartlý gönderi lup lmadýðý, CN 44 bülteninin iliþik lup lmadýðý, CN 65 brdrlarýnýn sayýsý, IBRS/CCRI gönderilerine ait trba ve liyaslarýn sayýsý,pstadaki tplam kap, iade edilecek kaplar ile bþ kaplarýn sayýsý - 4 n'lu tablsunda, pstada bulunan kapalý pstalarýn bilgileri, 0

16 - 5 n'lu tablsunda, kullanýlan kayýt sistemine göre tptan kayýt sistemi ise sayýsý (rakam ve yazý ile), ayrýntýlý kayýt sistemi ise gönderilerin ayrýntýlý kayýtlarý yazýlýr. MADDE 7 M Trbalarýnýn Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Her trba CN 34, CN 35 veya CN 36 Trba Etiketlerinden birisi ile sevk edilir. Etiketin sað üst köþesine büyük harfle "M" ifadesi yazýlýr, ayrýca gönderici tarafýndan dldurulmuþ adres etiketi eklenir. Psta kapsamýnda kayýtlý M trbasý bulunmasý halinde CN 3 Bildirme Kaðýdýnýn ön yüzüne veya kayýt sistemine göre Tabl 6'ya ya da CN 33 Özel Liste'ye kaydedilir. "Düþünceler" sütununa "M" iþareti knulur. Ayrýca, CN 3 bildirme kaðýdýnýn ilgili sütunlarýnda psta içerisinde bulunan M trbalarýnýn aðýrlýk ve sayýsý yazýlýr. MADDE 8 Psta Havaleleri ile Ödeme Þartlý Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Açýktan yllanan psta havaleleri ayrý bir liyasta tplanýp bu liyasta içinde kayýtlý gönderi bulunan bir paket veya trbaya knulur. Pstada taahhütlü veya deðer knulmuþ gönderi yksa havaleler bildirme kaðýdýnýn bulunduðu zarfa knulur veya bildirme kaðýdý ile birlikte liyaslanýr. Ödeme þartlý gönderilerin varlýðý kayýtlý veya kayýtsýz larak CN 3 bildirme kaðýtlarýnýn 4 n.lu tablsunda belirtilir, ayrýntýlý (tek tek ) kayýt sistemi ile psta alýnýp verilen ülkeler arasýnda gönderiler CN 3 bildirme kaðýdýnýn arka yüzüne veya duruma göre CN 33 özel listeye ayrýntýlý kaydedilir ve "Observatins=Düþünceler" sütununa ödemeli anlamýna gelen "Rembursement" veya kýsaca "Remb" ibaresi yazýlýr. Ödeme þartlý deðer knulmuþ gönderiler de CN 6 yl kaðýtlarýnda ayný iþleme tabi tutulur. Ödeme þartlý gönderiler, diðer kayýtlý gönderilerden ayrý larak liyaslanýr.sayý ve hacmi itibarýyla ayrý trba düzenlenecek kadar gönderi çýkmasý halinde bunlar ayrý trbalara knularak trba etiketine yine "Ödeme Þartlý" anlamýna gelen "Rembursement" veya kýsaca "Remb" ibaresi yazýlýr.

17 MADDE 9 Özel Ulak Gönderilerin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Kayýtlý özel ulak gönderiler, diðer kayýtlý gönderilerden ayrý larak sýralanýr. Ayrýntýlý kayýt sisteminde CN 3 veya CN 32 Bildirme Kaðýdýnýn arkasýndaki veya CN 33 Özel Listelerdeki "Observatins=Düþünceler" sütununda kendi kayýtlarýnýn karþýsýna özel ulak anlamýna gelen "Exprès" ibaresi yazýlýr. Tptan kayýt sisteminde veya kayýtsýz özel ulak gönderinin bulunmasý halinde ise CN 3 Bildirme Kaðýdýnýn 4 n'lu, CN 32 Bildirme Kaðýdýnýn ise 3 n'lu tablsunun uygun bölümünde (X) iþareti ile gösterilir. Benzer ibareler, özel ulak ile teslim edilecek deðer knulmuþ gönderilere ait CN 6 Yl Kaðýtlarýndaki kayýtlarý karþýsýna knulur. Özel ulak gönderiler ayrý liyaslarda tplanarak liyaslar üzerine "Özel Ulak" anlamýna gelen "Exprès" ibaresi yazýlýr. Bu liyaslar alýp verme merkezlerince psta ile birlikte yllanan bildirme kaðýtlarýnýn bulunduðu zarfa knulur. MADDE 20 Uluslararasý Ticari Cevap Servis (CCRI IBRS) Gönderilerinin Yllanmasý ve Kayýt Ýþlemleri Uluslararasý Ticari Cevap Servisi gönderileri sayýsýna bakýlmaksýzýn liyaslanýr. CN 25 Liyas Etiketi üzerine "Uluslararasý Ticari Cevap Servis Gönderisi" anlamýna gelen "CCRI/IBRS" iþareti ile gönderi sayýsý yazýlarak bildirme kaðýdýnýn bulunduðu trba içerisine knulur. 2 kg.'dan fazla gönderinin bulunmasý halinde, özel bir trba yapýlýr ve trba etiketine "CCRI/IBRS" ibaresi yazýlýr ve arkasýna gönderilerin sayýsý belirtilir. Bir psta içerisinde Uluslararasý Ticari Cevap Servis Gönderisinin bulunmasý halinde CN 3 Bildirme Kaðýdý'nýn 4 n'lu, CN 32 Bildirme Kaðýdý'nýn 3 n'lu "Diðer Bilgiler" bölümünde; a) Özel trbalar içerisinde bulunan gönderiler için "CCRI/IBRS Trbalarý" bölümüne trbalarýn aðýrlýk ve sayýsý ve gönderilerin sayýsý, b) Diðer gönderiler ile birlikte liyaslar halinde yllanmasý durumunda, "CCRI/IBRS Liyaslarý" bölümüne liyaslarýn sayýsý ve aðýrlýðý ile gönderilerin sayýsý yazýlýr. Trbalarýn kapatýlmasýnda emniyet kilidinin kullanýlmasý halinde emniyet kilidindeki seri numara, CN 3/CN 32 veya duruma göre CN 33 özel listeler üzerine yazýlýr. 2

18 MADDE 2 Pstalarýn Etiketlenmesi - Kayýtsýz yüzey mektup pstalarý için beyaz renkli stk n'lu CN 34, - Kayýtlý yüzey mektup pstalarý için kýrmýzý renkli stk n'lu CN 34, - Uçakla taþýnan kayýtsýz yüzey mektup pstalarý (S.A.L) için beyaz renkli stk n'lu CN 36, - Uçakla taþýnan kayýtlý yüzey mektup pstalarý (S.A.L) için kýrmýzý renkli stk n'lu CN 36, - Kayýtsýz uçak mektup pstalarý için beyaz renkli stk n'lu CN 35, - Kayýtlý uçak mektup pstalarý için kýrmýzý renkli stk n'lu CN 35, - Uçak ile sevk edilecek iade bþ trbalara ait özel pstalar için yeþil renkli stk n'lu CN 35, - Yüzeyden sevk edilecek iade bþ trbalara ait özel pstalar için yeþil renkli stk n'lu CN 34, - Uçak ile taþýnan yüzey (S.A.L) iade bþ trbalara ait özel pstalar için yeþil renkli *** stk n'lu CN 36, - Yüzeyden sevk edilecek kayýtsýz tplu psta gönderilerine ait pstalar için mr renkli *** stk n'lu CN 34, - Uçak ile sevk edilecek kayýtsýz tplu psta gönderilerine ait pstalar için mr renkli *** stk n'lu CN 35, - Uçakla taþýnan yüzey (S.A.L) kayýtsýz tplu psta gönderilerine ait pstalar için mr renkli *** stk n'lu CN 36 etiketleri kullanýlýr. Trbalarýn brüt aðýrlýklarý etiketler üzerinde belirtilir. Aðýrlýk hektgram (00 gr.) ýn kesrine eþit veya 50 gr. dan fazla ise bir üst hektgrama, aksi durumda bir alt hektgrama yuvarlatýlýr. Bunun yaný sýra ; Ýçinde bildirme kaðýdý lan kaplarýn etiketlerine "F" harfi, 3

19 Özel ulak gönderiler kapsayan paket veya trbalarýn etiketlerine "EXPRES", Transit ve varýþ giderlerinden baðýþýk trbalarýn etiketlerine "EXEMPT", Ödeme þartlý gönderileri kapsayan paket veya trbalarýn etiketlerine "REMB", CCRI/IBRS gönderilerini kapsayan paket veya trbalarýn etiketlerine "CCRI/IBRS" Deðer knulmuþ gönderileri ihtiva eden paket veya trbalarýn etiketlerine "VALEUR" Ýbareleri yazýlýr. Yllama þekillerine göre (uçak - yüzey) yabancý psta idarelerine ait alýp verme merkez isimleri, aktarma ve bþaltma havaalanlarý, uçak sefer sayýlarý, gemi adý, bþaltma liman adý ve varsa aracý idare ile bunlarýn alýp verme merkez isimleri Genel Müdürlükçe teblið edilir. MADDE 22 Trbalarýn kapatýlmasý Ýçinde ister kayýtlý ister kayýtsýz gönderi lsun uygun etiketle birlikte tüm trbalarýn kapatýlmasýnda kurþun kullanýlarak merkezin mengenesiyle sýkýþtýrýlýr veya uygun emniyet kilidi kullanýlýr. MADDE 23 Psta Teslim Brdrlarýnýn Düzenlenmesi Yüzey pstalarý için stk n'lu CN 37, uçak pstalarý için stk n'lu CN 38 ve uçakla taþýnan yüzey pstalarý (S.A.L) için stk n'lu CN 4 Teslim Brdrlarý, trba etiketleri üzerindeki bilgilere ve kayýtlara göre dldurulur. Türlerine göre her pstaya ait trba ve kaplarýn tplam sayýsý ve tplam aðýrlýðý tptan larak ayrý ayrý satýrlarda gösterilir. Diðer trbalarýn sayý ve aðýrlýðýndan baþka kýrmýzý etiket takýlan trbalar ile deðer knulmuþ ve ödeme þartlý trbalar yine ayrý satýrlarda sayý ve aðýrlýk itibariyle kaydedilir ve teslim brdrsunun "Observatins= Düþünceler" sütununda karþýlarýna "R", "VALEUR", "REMB", "CCRI/IBRS" harf veya ibareleri yazýlýr. 4

20 Kaydedilen aðýrlýklar transit ve varýþ giderlerinden baðýþýk gönderileri de kapsýyrsa "Observatins=Düþünceler" sütununda türlerine göre düþülecek aðýrlýklar ayrýca belirtilir. MADDE 24 Yüzey Psta Teslim Brdrlarý (CN 37) Aracý taþýma þirketi veya servis ile aracý idare sayýsýna göre CN 37 Psta Teslim Brdrlarý en az 2 nüsha larak düzenlenir. MADDE 25 Uçak (CN 38) ve Uçak ile Taþýnan Yüzey Pstalarý S.A.L (CN 4) Teslim Brdrlarý Havaalanýnda teslim edilecek pstalara her uðrak yeri için 5 nüsha lmak üzere uçak pstalarý için CN 38, uçak ile taþýnan yüzey pstalarý S.A.L için de CN 4 Psta Teslim Brdrsu düzenlenir. Teslim brdrlarýnýn bir nüshasý hava þirketi veya yer hizmetleri ile görevli kuruluþ tarafýndan pstalarýn teslimi karþýlýðýnda imzalanýr ve gönderici merkezde sýrasýnda saklanýr. CN 38 veya 4 brdrlarýnýn 2 nüshasý pstalarý taþýyan þirketin yükleme havaalanýndaki ilgililerine teslim edilir. Diðer 2 nüshasý da stk n'lu CN 45 Zarf içerisine knularak pstalarla birlikte varýþ ülkesine sevk edilir. Taþýyýcý þirkette kalan 2 nüshadan biri alýcý idare tarafýndan psta alýndýsý larak imzalanarak tekrar taþýyýcý þirkete verilir. 5

21 BÖLÜM II GELEN MEKTUP POSTASI GÖNDERÝLERÝ MADDE 26 Pstalarýn Teslim Alýnmasý ve Kntrlü Pstalar,psta teslim brdrsu kayýtlarýna göre teslim alýnýr. Teslim sýrasýnda, pstayý luþturan ve teslim brdrsunda kayýtlý trbalarýn çýkýþ ve varýþ yerleri, trbalarýn kapatýlma ve tertip þekilleri, teslim brdrsu üzerinde yer alan bilgilerin dðruluðu ve CN 34, CN 35 veya CN 36 etiketlerinde belirtilen aðýrlýklar kntrl edilir. Ancak tespit edilen aðýrlýklar; - Uçak veya uçakla taþýnan yüzey psta (SAL) trbalarýnda 200 gr veya daha az ise - Öncelikli psta veya tplu psta gönderisini kapsayan trbalarda 00 gr veya daha az ise - Uluslararasý Ticari Cevap Servis (CCRI/IBRS) gönderilerinde sayý 20 veya daha az, aðýrlýk 00 gr veya daha az ise çýkýþ merkezinin verileri geçerli sayýlýr. Gerçek aðýrlýkla yukarýda açýklanan limitleri geçen bir trbanýn belirtilmiþ aðýrlýðý arasýnda farklýlýk tespit edildiðinde trba etiketi ve teslim brdrsu düzeltilerek derhal çýkýþ alýp verme merkezine ve varsa sn aracý alýp verme merkezine stk n'lu CN 43 gerçekleme bülteni ile durum bildirilir. Aracý merkezce, kötü durumda bir psta alýndýðýnda ve içindekilerin dkunulmuþ lduðu kanýsý uyandýðýnda kapsamý muayene edilir ve lduðu gibi yeni bir ambalaj içerisine knulur. Yeniden ambalajlayan merkezce rijinal etiketteki bilgiler yeni etikete aktarýlarak üzerine; '... de yeniden ambalajlanmýþtýr' anlamýna gelen "Remballé à..." ibaresi yazýlýr ve tarih damgasý basýlýr. Bu merkezce düzenlenen CN 43 gerçekleme bülteninin bir kpyasý yeniden ambalajlanan pstaya knulur. Varýþ merkezince pstalar alýndýðýnda; - Pstanýn tam lup lmadýðý ve gönderildiði düzende gelip gelmediði, - CN 3, CN 32 Bildirme kaðýdý, gerektiðinde CN 6 yllama kaðýtlarý ile CN 33 özel listelerindeki kayýtlarýn dðruluðu, 6

22 - Dýþ trba ile deðer knulmuþ mektuplarý kapsayan paket, zarf veya varsa iç trbanýn dýþ görünüþlerinde bir düzensizlik lup lmadýðý, - Deðer knulmuþ, ödeme þartlý ve kayýtlý tüm gönderilerin sayýsý ile hasarlý veya tecavüzlü lup lmadýklarý kntrl edilir. Bunun yaný sýra ; - Bir pstanýn ya da pstayý luþturan bir veya birden fazla trbanýn eksik çýkmasý halinde durum iki memur tarafýndan tespit edilir, gerektiðinde hatalý bilgilerin üzeri ilk kayýtlar kunacak þekilde çizilir. - Kayýtlý gönderiler ile pstaya ait bildirme, yl kaðýdý veya özel listelerin eksik lmasý veya baþka bir düzensizlik halinde durum yine iki memur tarafýndan tespit edilir. - Bildirme, yl kaðýdý veya özel listelerin hiç bulunmamasý halinde, bu frmüller varýþ merkezince re'sen düzenlenir ve varsa psta kapsamýnda bulunan kayýtlý gönderiler kaydedilir. Diðer taraftan, a) Varýþ psta idaresi, tplu psta gönderileri için özel psta düzenlenmesini istemiþse ve bunlar baþka trbalar içerisinde alýnmýþsa, b) Tplu psta gönderilerini kapsayan pstalar CN 32 bildirme kaðýdý eþliðinde gönderilmemiþse, c) Tplu psta gönderileri için özel psta numarasý verilmemiþse, Varýþ alýp verme merkezince düzenlenen CN 32 Bildirme Kaðýdý eþliðinde durum, CN 43 Gerçekleme Bülteni ile çýkýþ merkezine bildirilir. a) ve c) þýklarýnda belirtilen durumlarda tplu psta gönderileri kapsayan pstaya ait CN 32 Bildirme Kaðýdý düzeltilerek CN 43 gerçekleme bülteni eþliðinde gönderilir. - Pstalar açýldýðýnda kapama elemanlarý (Kurþun, mühür, sicim, etiket) bir arada lacak þekilde sicim tek yerden kesilir. - Kendisine ait lmayan bildirme, yl kaðýdý ve özel listeler alýndýðýnda naylanan suretler en çabuk yldan varýþ merkezine gönderilir. - Deðer knulmuþ gönderi kapsayan bir psta alýndýðýnda görülen düzensizlikler pstayý teslim eden servise karþý derhal ihtirazi kayýtta 7

23 bulunmayý gerektirir. Tespit edilen düzensizlikler en çabuk yldan çýkýþ ve varsa aracý merkeze bildirilir, ayrýca iki nüsha düzenlenen stk numaralý CN 24 tutanaðýnýn bir nüshasý gerçekleme eþliðinde taahhütlü larak yllanýr. - Hasarlý veya kapsamýnýn çalýnmýþ labileceði izlenimini veren deðer knulmuþ mektuplar re'sen açýlarak kapsamý kntrl edilir ve düzenlenen CN 24 tutanaðýnýn bir nüshasý deðer knulmuþ gönderiye iliþtirilerek muhafaza altýna alýnýr. Üzerinde belirtilen aðýrlýk ile emniyete alýndýktan snraki aðýrlýk tespit edilerek gönderi üzerine "...= merkezinde re'sen mühürlenmiþtir " veya "...= merkezinde tekrar ambalajlanmýþtýr" anlamýna gelen " Scellé d'ffice à..." veya "Remballé à......" ibareleri yazýlarak gönderiyi mühürleyen veya ambalajlayan en az iki memur tarafýndan imzalanýr ve tarih damgasý basýlýr. Gerektiðinde usulüne uygun larak düzenlenen gerçekleme bülteni ile birlikte pstaya ait CN 25, CN 26 Liyas Etiketleri ve kapama elemanlarý (sicim, mühür, kurþun vs.),trba, iç trba, zarf, hasar veya tecavüze uðramýþ gönderiye ait ambalajlar eklenerek varýþ idaresine gönderilir. Kayýp ve çalýnma durumunda tüm ayrýntýlar mümkün lduðunca açýkça yazýlýr. Kapsamýndan dlayý gönderiye el knulmasý halinde üç nüsha stk numaralý CN 3 Tutanak düzenlenerek tüm ayrýntýlar belirtilir ve ilk iki nüshasý taahhütlü larak gönderinin çýkýþ merkezine yllanýr. Pstalarýn taþýnmasý, bir aracý þirket eliyle yapýlýyrsa pstalarýn aracý ve varýþ idaresi tarafýndan teslim alýndýðýnda görülen düzensizliðin belirtildiði CN 37, CN 38 veya CN 4 Teslim Brdrsu taþýyýcý þirketin temsilcisine imzalattýrýlýr. CN 37, CN 38 veya CN 4 Brdrsunun tüm nüshalarý taþýyýcý þirket ile ilgili ihtirazi kayýtlarý göstermelidir. Yüzey pstalarý teslim alýndýðýnda CN 37 Teslim Brdrsunun lmamasý durumunda, varýþ merkezince alýnan pstaya göre 3 nüsha psta teslim brdrsu düzenlenir. 2 nüshasý CN 43 Gerçekleme Bülteni eþliðinde pstanýn alýndýðý merkeze gönderilir. Bu merkezce de gerekli inceleme ve imzadan snra bir nüshasý iade edilir. Psta teslim brdrsu lmaksýzýn uçak ya da uçak ile taþýnan yüzey pstalarý (S.A.L) geldiðinde bu pstalar uçak þirketleri tarafýndan düzenlenen stk n'lu CN 46 Ek Teslim Brdrsu ile teslim alýnýr 2 nüshasý ile birlikte durum CN 43 Gerçekleme Bülteni vasýtasýyla çýkýþ idaresine iletilir. 8

24 MADDE 27 Gerçekleme Bültenlerinin Düzenlenmesi Pstanýn tamamen kntrlünden snra tespit edilen her türlü düzensizlik için biri çýkýþ merkezinde kalmak üzere en az 3 nüsha CN 43 Gerçekleme Bülteni düzenlenir ve 2 nüshasý çýkýþ idaresine gönderilir. Transit idare söz knusu lduðunda her transit idare için 2 nüsha fazla düzenlenir. Gerçekleme bültenleri en çabuk yldan (uçak veya yüzey) varýþ ve varsa aracý idarelere taahhütlü larak yllanýr. Gerekli hallerde telekmünikasyn araçlarýndan (telgraf, faks, vs.) Yararlanýlýr. Bu ylla gönderilen gerçekleme bültenlerinin asýllarý psta yluyla ayrýca gönderilir. Bu gerçekleme bültenlerinin birer nüshalarý varýþ veya aracý merkezlerce incelenip varsa düþünceler yazýldýktan snra sevk edildiði tarihten itibaren aylýk süre içerisinde çýkýþ merkezine iade edilir. Genel kural larak gerçekleme bültenlerinde yer alan hususlar aksi kanýtlanýncaya kadar kabul edilmiþ sayýlýr. MADDE 28 Yurtdýþý Gönderilerin Servislerimiz Arasýndaki Sevki Genel kural larak yurtdýþý çýkýþlý gönderiler, türlerine göre ve yurtiçi mevzuatýn öngördüðü hükümler çerçevesinde servislerimiz ve iþyerlerimiz arasýnda alýnýp verilir. Ancak, yurtdýþýndan gelen kayýtlý gönderiler tek tek kayýt sistemi ile alýp verme merkezlerimize intikal etmiþ ise bu gönderilerin tümü tek tek (ayrýntýlý), tptan kayýt sistemi ile alýp verme merkezlerimize intikal eden küçük paket, ödeme þartlý ve gümrüklü gönderiler tek tek (ayrýntýlý) diðerleri ise tptan kayýt sistemine göre iþyerlerimiz arasýnda alýnýp verilir. Bunun yaný sýra herhangi bir nedenle alýcýlarýna teslim edilemeyen tüm kayýtlý gönderilerin alýp verme merkezine kadar iadesi tek tek kayýt sistemine göre yapýlýr. MADDE 29 Servislerimizde Tespit Edilen Düzensizlikler Halinde Yapýlacak Ýþlemler Aracý, varýþ veya gümrükleme merkezlerince tespit edilen yurtdýþý gönderilere iliþkin düzensizlikler, yurtiçi mevzuat hükümlerine uygun larak ve yurtiçi frmüller kullanýlarak ilgili alýp verme merkezlerine bildirilir. Alýp verme merkezlerince de bu bilgiler, CN 43 Gerçekleme Bülteni eþliðinde gerekirse CN 24 tutanak veya CN 3 diðer kanýtlayýcý elemanlarla birlikte çýkýþ idaresine bildirilir. 9

25 KISIM III KOLÝ POSTALARI BÖLÜM I GÝDEN KOLÝ POSTALARI KOLÝLERÝN YOLLANMASI MADDE 30 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Yurtdýþý varýþlý deðer knulmuþ ve knulmamýþ kliler ile ödeme þartlý klilerin kabul merkezlerinden alýp verme merkezlerine kadar lan sevki yurtiçi mevzuat hükümleri dðrultusunda kural larak kapalý çuvallar içerisinde yapýlýr. MADDE 3 Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Kli pstalarý kapalý trbalar içerisinde sevk edilir ve özel anlaþmalar saklý kalmak kaydýyla bu trbalarýn aðýrlýðý hiçbir durumda 32 kg.'ý aþamaz. Gerek Kli Ücret Tarifesinde gerekse CP 8 ve CP 82 Tabllarýnda hangi ülkelere direk psta düzenleneceði, hangi ülkelerin transit (açýktan transit - kapalý transit) larak kullanýlacaðý belirtilmiþtir. MADDE 32 Yl Kaðýtlarý Alýp verme merkezlerince yüzey klileri ile uçakla sevk edilen yüzey klileri (S.A.L) stk n'lu CP 86 Yüzey ve S.A.L Klileri Yl Kaðýdýna, uçak klileri stk n'lu CP 87 Uçak Klileri Yl Kaðýdýna, kapalý transit yüzey kliler de stk n'lu CP 88 Özel Yl Kaðýdýna kaydedilir. Yl kaðýtlarý en az 3 nüsha düzenlenir. Yllama þekillerine göre ( yüzey, uçak, S.A.L, kapalý transit) yl kaðýtlarý her çýkýþ alýp verme merkezince her varýþ alýp merkezi için yýllýk sýra numarasýna göre ayrý ayrý numaralandýrýlýr. Psta kapsamýnda ödeme þartlý klilerin bulunmasý halinde ödeme þartlý klilerin varlýðý "Inscriptin Glbale=Tptan Kayýt" bölümünde iþaretlenir. Tptan kayýt ve ayrýntýlý kayýt sisteminin uygulanacaðý psta idareleri Genel Müdürlükçe teblið edilir. 20

26 Yeniden yllanan, iade edilen, deðer knulmuþ, açýktan transit kliler ile servis klileri, savaþ tutsaklarý ve sivil enternelerin klileri kayýt sistemine bakýlmaksýzýn daima tek tek (ayrýntýlý) kayda tabi tutulur. CP 86 ve CP 87 Yl Kaðýtlarýnýn Düzenlenmesi MADDE 33 Tek Tek (Ayrýntýlý) Kayýt Sistemi Yl kaðýtlarý, tek tek (ayrýntýlý) kayýt sistemine göre aþaðýdaki þekilde dldurulur. -, 2, 3 n'lu sütunlara klilerin kabul numarasý, çýkýþ ve varýþ merkezleri, 4 n'lu sütuna deðer knulmamýþ klilerin aðýrlýðý her 00 gram ve kesri (00 gramýn altýndaki aðýrlýklar bir üst 00 grama tamamlanýr), deðer knulmuþ klilerin aðýrlýklarý da her 0 gram ve kesri (0 gramýn altýndaki aðýrlýklar bir üst 0 grama tamamlanýr), - 6 n'lu sütuna, CP 8 ve CP 82 tabllarýnda psta idarelerine ait kli ve kg. baþýna lan hisseler, belirtilen aðýrlýk ve sayý itibariyle hesaplanarak - Yine 6 n'lu sütuna, açýktan transit kliler söz knusu lduðunda, varýþ ülkesinin hisselerine ilaveten aracý idarenin uçak klileri için kli baþýna talep ettiði transit hisseleri ile yüzey klileri için kli ve kg. baþýna talep ettiði hisselerin tplamý - Uçak Yl Kaðýtlarýnýn 7 n'lu sütununa, iade ya da yeniden yllanan uçak klilerinde, Ýdaremizin çýkýþ hissesine ilaveten stk n'lu CP 77 Ücretler Brdrsunda belirtilmiþ ücretlerin tplamý - Yüzey ve S.A.L Klileri Yl Kaðýtlarýnýn 9 n'lu sütununa, iade ya da yeniden yllanan yüzey kliler için Ýdaremizin çýkýþ hissesine ilaveten stk n'lu CP 77 Ücretler Brdrsunda belirtilmiþ tplam ücret ile aracý idarelere ödenecek transit hisseleri ya da uçak ile taþýnan yüzey klilerinde taþýma giderleri tplamý - Uçak Klileri Yl Kaðýdý'nýn 8 n'lu sütununa, Açýktan transit uçak klileri için varýþ idaresi ile aracý idare arasýndaki uçak taþýma ücreti ve varsa varýþ ülkesinin talep ettiði iç taþýma ücreti tplamý - Uçak Klileri Yl Kaðýdý'nýn 9 n'lu sütununa, iade ya da yeniden yllanan uçak klilerinde Ýdaremizin iç taþýma hissesi ile varýþ ülkesine kadar lan uçak taþýma ücretinin tplamý kaydedilir. Yl kaðýtlarýnýn "Observatins = Düþünceler" sütununda deðer 2

27 knulmuþ kliler "V" iþareti ile, ödeme þartlý kliler "REMB" iþareti ile, tekrar yllanan veya iade edilen kliler de "Réexpédié" veya "Retur" ibaresi ile gösterilir. MADDE 34 Tptan Kayýt Sistemi Dðrudan varýþ idaresine sevk edilen deðer knulmamýþ klilerin sayý ve aðýrlýklarý ayrý ayrý tplanarak yl kaðýtlarýnýn "Tptan Kayýt" bölümünün ilgili sütunlarýna aðýrlýk ve sayý itibariyle tek kalemde yazýlýr ve brüt aðýrlýk en yakýn kg.'a tamamlanýr. Ayný yl kaðýdýnda tek tek kaydedilmesi gereken deðer knulmuþ klilerin bulunmasý halinde bunlarýn sayý ve yuvarlatýlmamýþ aðýrlýklarý "Tptan Kayýt" bölümünde belirtilen klilerin sayý ve aðýrlýklarýna dahil edilir ve deðer knulmuþ kliler için 6 n'lu sütun kullanýlmaz. Yine ayný yl kaðýdýnda iade edilen ve tekrar yllanan, açýktan transit ve servis klileri ile savaþ tutsaklarý ve sivil enternelere ait klilerin bulunmasý halinde bunlarýn sayý ve aðýrlýklarý "Tptan Kayýt" bölümünde belirtilen klilerin sayý ve aðýrlýklarýna dahil edilmez. MADDE 35 CP 88 Özel Yl Kaðýtlarýnýn Düzenlenmesi Kapalý Transit Yüzey Klileri için varýþ ülkesine düzenlenen yl kaðýdýna ilaveten aracý idarelerin her biri için en az 3 nüsha CP 88 Özel Yl Kaðýdý düzenlenir. Bu yl kaðýtlarýnda klilerin tplam brüt aðýrlýðý ve sayýsý gösterilir. Uçak klilerinin de yüzeyden sevk edilmesi halinde ilgili transit idareler için yine CP 88 Özel Yl Kaðýdý düzenlenir. MADDE 36 Kli Beraberindeki Dkümanlarýn Yllanmasý Klilere ait dkümanlar genel kural larak ait lduðu kli ile birlikte yllanýr. Bunun yaný sýra hangi psta idarelerine stk n'lu CP 92 Yllama Zarfý ile veya yl kaðýdýna iliþtirilmiþ durumda gönderileceði Genel Müdürlükçe ayrýca teblið edilir. MADDE 37 Klilerin Trbalanmasý ve Pstalarýn Etiketlenmesi Deðer knulmuþ kliler ile ödeme þartlý klilerin sayý ve aðýrlýðý gerektirdiði taktirde, ayrý trbalar içerisinde sevk edilir. Deðer knulmuþ 22

28 klileri kapsayan trba etiketlerine "VALEUR", ödeme þartlý klileri kapsayan trba etiketlerine de "REMB" ibaresi yazýlýr. Deðer knulmuþ kliler deðer knulmamýþ klilerle ayný trba içerisinde sevk edildiði taktirde, mühürlenmiþ bir iç trba içerisine knulur. Özel ulak klilerin sayý ve aðýrlýðý gerektirdiði takdirde, yine ayrý trba içerisinde sevk edilir. Trba etiketlerine de "Exprès= Özel Ulak" ibaresi yazýlýr. - Yüzey kli pstalarý için stk n'lu sarý renkli CP 83, - Uçak kli pstalarý için stk n'lu sarý renkli CP 84, - Uçak ile taþýnan yüzey kli pstalarý (S.A.L) için stk n'lu sarý renkli CP 85 etiketleri kullanýlýr. Yl kaðýdýný kapsayan trba etiketine "F" harfi yazýlýr. Trbalara, yukarýda belirtilen uygun etiketlerle birlikte usulüne uygun kurþun takýlýr ve bu kurþunlar merkezin mengenesiyle sýkýþtýrýlýr veya emniyet kilidi kullanýlýr. Avrupa Klilerine (EUROCOLIS) diðer uçak klilerine nazaran sevk ve iþlemede öncelik tanýnýr. MADDE 38 Psta Teslim Brdrlarýnýn Düzenlenmesi Giden Mektup Pstasý Gönderileri'nin 22, 23, 24. MADDElerindeki hükümler uyarýnca yapýlýr. 23

29 BÖLÜM II GELEN KOLÝ POSTALARI MADDE 39 Pstalarýn Teslim Alýnmasý, Kntrlü ve Gerçekleme Bültenlerinin Düzenlenmesi Pstalar, psta teslim brdrsu kayýtlarýna göre teslim alýnýr. Varýþ merkezince pstalar alýndýðýnda; pstayý teþkil eden trba veya trbalarýn tam lup lmadýðý ve gönderildiði düzende gelip gelmediði, trbalarýn kapama elemanlarýnýn kurallara uygun lup lmadýklarý, teslim brdrsuna kayýtlý psta veya pstalarý teþkil eden trbalarýn çýkýþ ve varýþ yerleri, trba etiketleri karþýlaþtýrýlmak suretiyle kntrl edilir. Düzensizlik görülmesi halinde, stk n'lu CP 78 Gerçekleme Bülteni, düzenlenen ilk psta ile çýkýþ psta idaresine gönderilir. Aksi sabit luncaya kadar trba ve klilerin tümü iyi durumda alýnmýþ sayýlýr. Pstalarýn taþýnmasý, bir aracý þirket eliyle yapýlýyrsa pstalarýn aracý ve varýþ idaresi tarafýndan teslim alýndýðýnda görülen düzensizliðin belirtildiði CN 37, CN 38 veya CN 4 Teslim Brdrsu taþýyýcý þirketin temsilcisine imzalattýrýlýr. CN 37, CN 38 veya CN 4 Brdrsunun tüm nüshalarý taþýyýcý þirket ile ilgili ihtirazi kayýtlarý göstermelidir. Yüzey pstalarý teslim alýndýðýnda CN 37 Teslim Brdrsunun lmamasý durumunda, varýþ merkezince alýnan pstaya göre 3 nüsha psta teslim brdrsu düzenlenir. 2 nüshasý CP 78 Gerçekleme Bülteni eþliðinde pstanýn alýndýðý merkeze gönderilir. Bu merkezce de gerekli inceleme ve imzadan snra bir nüshasý iade edilir. Psta teslim brdrsu lmaksýzýn uçak ya da uçak ile taþýnan yüzey pstalarý (S.A.L) geldiðinde bu pstalar uçak þirketleri tarafýndan düzenlenen stk n'lu CN 46 Ek Teslim Brdrsu ile teslim alýnýr. 2 nüshas ile birlikte durum CP 78 Gerçekleme Bülteni vasýtasýyla çýkýþ idaresine iletilir. Aracý merkezce, kötü durumda bir psta alýndýðýnda ve içindekilere dkunulmuþ lduðu kanýsý uyandýðýnda kapsamý muayene edilir ve lduðu gibi yeni bir ambalaj içerisine knulur. Yeniden ambalajlayan merkezce rijinal etiketteki bilgiler yeni etikete aktarýlarak üzerine; '... de yeniden ambalajlanmýþtýr' anlamýna gelen "Remballé à..." ibaresi yazýlýr ve tarih damgasý basýlýr. Olay, duruma göre 4 veya 5 nüsha larak düzenlenen ve biri düzenleyen merkezde alýknan CP 78 Gerçekleme Bülteni ile tespit edilir. Bültenin 2 nüshasý pstanýn alýndýðý alýp verme merkezine, bir nüshasý gönderen alýp verme merkezine, bir nüshasý da varýþ alýp verme merkezine taahhütlü larak gönderilir. 24

30 Hasarlý veya tecavüzlü alýnan kliler, heyet huzurunda re'sen açýlarak kapsamý tespit edilir. Bu tespit snucu, çýkýþ ve aracý psta idarelerinin sayýsý da dikkate alýnarak bir nüshasý düzenleyen merkezde alýknulmak, bir nüshasý da kliye iliþtirilmek üzere düzenlenecek stk n'lu CN 24 tutanakta ayrýntýlar belirtilir. Tek yerden kesilen kapama elemanlarý, gerçekleme bülteninin düzenlendiði tarihinden itibaren 6 hafta süre ile saklanýr. Ýstendiði takdirde bunlar çýkýþ psta idaresine gönderilir. Varýþ alýp verme merkezince yl kaðýdýnda yanlýþlýk veya eksiklik görüldüðünde gerekli düzeltmeler yapýlýr, ilk kayýtlar kunacak þekilde çizilir ve bu düzeltmeler en az 2 memur tarafýndan tespit edilir. Trba veya trba kapsamýna dkunulmuþ lduðu veya baþka herhangi bir düzensizlik lduðu kanýsý uyandýðý takdirde alýp verme merkezince ayný þekilde usulüne uygun tespitler yapýlýr. Görülen düzensizlikler, duruma göre 3 veya 4 nüsha düzenlenen CP 78 Gerçekleme Bülteni ile bildirilir. Bültenin bir nüshasý düzenleyen alýp verme merkezine, 2 nüshasý gönderici alýp verme merkezine, nüshasý pstanýn alýndýðý aracý alýp verme merkezine (psta direk larak alýnmamýþsa) taahhütlü larak gönderilir. Bir pstanýn veya pstayý teþkil eden bir veya birkaç trbanýn veya yl kaðýdýnýn çýkmamasý durumunda, yukarýda belirtildiði þekilde iþlem yapýlarak suret yl kaðýdý düzenlenir. Hisselere iliþkin düzensizliklerin yl kaðýdý baþýna 0 DTS'yi aþmamasý halinde, deðer knulmamýþ klilerde belirtilen ile tespit edilen aðýrlýk arasýndaki fark kg'ýn altýnda ise deðer knulmuþ klilerdeki aðýrlýk farký da 0 gramýn altýnda lmasý durumunda gerçekleme bülteni düzenlenmeyebilir.ancak bu aðýrlýk farký hisselerin deðiþmesine neden luyrsa mutlaka gerçekleme bülteni düzenlenir. Ýdarelerin srumluluðunu gerektiren deðer knulmuþ klilere iliþkin düzensizlikler, ayrýca telekmünikasyn yluyla ( faks, telgraf vs.) bildirilir.bu ylla gönderilen gerçekleme bültenlerinin asýllarý psta yluyla ayrýca gönderilir. CP 78 Gerçekleme Bültenlerini alan merkezlerce, bunlar incelenip ve gerekirse görüþleri belirtildikten snra bir nüshasý en çabuk yldan iade edilir. Ýadeten alýnan bültenler, ilgili yl kaðýtlarýna iliþtirilir. Yl kaðýdýnda yapýlan ve ispatý belgelere dayandýrýlmayan düzeltmeler hükümsüz sayýlýr. Bununla birlikte, alýnan gerçekleme bültenleri, gönderildikleri tarihten itibaren ay içerisinde çýkýþ merkezine gönderilmez ise lduðu gibi kabul edilmiþ sayýlýr. 25

31 Yetkili mercilerce klilere kapsamýndan dlayý el knulmasý halinde üç nüsha stk n'lu CN 3 tutanak düzenlenerek tüm ayrýntýlar belirtilir ve ilk iki nüshasý taahhütlü larak göndericinin ikamet ettiði ülkeye en çabuk yldan sevk edilir. MADDE 40 Yurtdýþý Klilerin Servislerimiz Arasýndaki Sevki Yurtdýþýndan gelen klilerin yurtiçindeki sevki genel larak yurtiçi mevzuat dðrultusunda yapýlarak türlerine ve yllama þekillerine göre gümrükleme merkezlerine yllanýr. MADDE 4 Yanlýþ Gelen Klilerin Tekrar Yllanmasý Alýp verme merkezlerine yanlýþlýkla ulaþan kliler, en çabuk yldan (uçak veya yüzey) gerçek varýþ yerine gönderilir. Bu kliler varýþ yerine düzenlenen yl kaðýtlarýna kaydedilirken açýktan transit iþlemine tabi tutularak hisseler belirtilir. Durum, klinin alýndýðý psta idaresine de CP 78 Gerçekleme Bülteni ile bildirilir. MADDE 42 Gönderici Talimatý Bulunan Kliler Varýþ merkezlerince yurtdýþý kliler ve bunlara iliþkin dkümanlar günlük larak kntrl edilir ve gönderici talimatý bulunan kliler hakkýnda verilen talimat dðrultusunda iþlem yapýlýr. Klinin herhangi bir nedenle teslim edilememesi halinde "Göndericiye teslim edilememe haberi gönderilsin" þeklinde bir talimat varsa varýþ merkezince durum en çabuk yldan ilgili alýp verme merkezine iletilir, alýp verme merkezince de tüm bilgiler eksiksiz larak stk numaralý CP 76 Teslim Edilememe Haberi'ne aktarýlýr. Ýki nüsha düzenlenen teslim edilememe haberinin ilk nüshasý en çabuk yldan taahhütlü larak göndericinin bulunduðu ülkenin psta idaresine gönderilir. Varýþ merkezince düzenlenen teslim edilememe haberine düzenlendiði tarihten itibaren 2,5 ay içerisinde, alýp verme merkezlerince düzenlenen teslim edilememe haberine düzenlendiði tarihten itibaren 2 ay içerisinde cevap alýnamadýðýnda kliler iade iþlemine tabi tutulur. 26

32 KISIM IV ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝ (APG) BÖLÜM I GÝDEN ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝ ACELE POSTA GÖNDERÝLERÝNÝN YOLLANMASI MADDE 43 Kabul ve Aracý Merkezlerce Uygulanacak Genel Kurallar Yurtdýþý varýþlý Acele Psta Gönderilerinin servislerimiz ve iþyerlerimiz arasýnda alýnýp verilmesi yurtiçi mevzuat hükümleri çerçevesinde yapýlýr. MADDE 44 Alýp Verme Merkezlerince Uygulanacak Genel Kurallar Çýkýþ ya de aracý merkezlerden alýp verme merkezlerine intikal eden tüm APG'ler varýþ ülkeleri itibariyle ayrýma tabi tutulur. Gönderi sayýsýna bakýlmaksýzýn genel kural larak her idare için ayrý psta düzenlenir. Pstalarýn hangi uçak ya da uçak þirketleriyle taþýnacaðý, uçuþ sefer sayýlarý ile pstalarýn düzenleneceði alýp verme merkez isimleri Genel Müdürlükçe teblið edilir. Her psta stk n'lu CN 3 EMS APS Bildirme Kaðýdý ile birlikte yllanýr. Tüm APG'ler, 2 nüsha düzenlenen veya tmasyn sisteminden alýnan CN 3 EMS APS Bildirme Kaðýdýna ayrýntýlý larak kaydedilir ve iade APG'ler için Bildirmenin "Observatins=Düþünceler" sütununa "Ýade" anlamýna gelen "Retur" ibaresi yazýlýr. Düzenlenen pstalara her varýþ alýp verme merkezi için ayrý ayrý yýllýk sýra numarasý verilir. APG'ler turuncu-lacivert renkli özel trbalar içerisinde sevk edilir.bildirme kaðýdýnýn. nüshasýnýn knulduðu trba etiketine "F" iþareti yazýlýr. Düzenlenen psta bir trbadan ibaret ise bildirme kaðýdý ile birlikte trba manifestsu da ayný trba içerisine knulur. Pstanýn birden fazla trbadan luþmasý durumunda trba manifestlarý ilgili trbalar içerisinde yllanýr. 27

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Kanun Numarasý : 2972 Kabul Tarihi : 18/1/1984 Resmi Gazete : Tarih: 18/1/1984 Sayı: 18285 1 2 MAHALLÎ ÝDARELER ÝLE

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

TEKEL DIÞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE ÝLGÝLÝ, AV MALZEMESÝ VE BENZERLERÝNÝN USUL VE ESASLARINA ÝLÝÞKÝN TÜZÜK (87/12028)

TEKEL DIÞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE ÝLGÝLÝ, AV MALZEMESÝ VE BENZERLERÝNÝN USUL VE ESASLARINA ÝLÝÞKÝN TÜZÜK (87/12028) TEKEL DIÞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE ÝLGÝLÝ, AV MALZEMESÝ VE BENZERLERÝNÝN USUL VE ESASLARINA ÝLÝÞKÝN TÜZÜK (87/12028) 14 Mayýs 1999 tarih ve 23695 sayýlý ve 23 Mayýs 2001 tarih ve 24410 sayýlý Resmi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK

TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK TOPLU ÝÞÇÝ ÇIKARMA PROSEDÜRÜNE AYKIRILIK Yrd. Doç.Dr. Murat ÞEN(*) I. GÝRÝÞ 4857 sayýlý yeni Ýþ Kanunumuzun 1 29. maddesinde toplu iþçi çýkarma durumu düzenlenmiþ ve iþverenin, ekonomik, teknolojik, yapýsal

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.

TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. BU ÝZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETÝCÝSÝ VE FON YETKÝLENDÝRÝLMݪ KATILIMCILARINDA; FON ÝÇTÜZÜÐÜ VE HER AY ÝTÝBARÝYLE HAZIRLANAN, FONA ÝLݪKÝN MALÝ BÝLGÝLERÝN YER ALDIÐI AYLIK RAPORLARLA BÝRLÝKTE TASARRUF

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Ticaretin küresel dili

Ticaretin küresel dili GS 1 Türkiye Ticaretin küresel dili GS1 Sistemi Barkod Uygulama Kýlavuzu Eylül-2007 ANKARA TOBB Yayýn No: 2007 / 53 Ýçindekiler Giriþ 7 1. GS1 Sistemi 9 1.1. GS1 Tanýmlama ve Numaralandýrma Sistemi 9 1.2.

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı