40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi"

Transkript

1 "Kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren... SAYFA 5 TE "Dönemimizde 106 Cemevi'nin sayýsý 300'e çýktý" Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Türkiye'nin her alanýndaki sorunlarý çözmeye kararlý olduklarýný belirterek... SAYFA 9 DA KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : TOKÝ, Çorum'a 3 bin 488 konut yaptý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) yýllarý arasýnda Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaptý. TOKÝ Çorum'da ise 3 bin 488 konut inþa etti. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Þimþek, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) yýllarý arasýnda Türkiye'de kaç adet konut ürettiðini ve geçtiðimiz yýl Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarý'nýn Bodrum katlarý ile ilgili TOKÝ'nin sorumluluðunun ne olduðunu Çevre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn yanýtlamasý için TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar soru önergesine verdiði yazýlý cevapta 2003 ve 2013 yýllarý arasýnda TOKÝ'nin Türkiye genelinde 573 bin 207 adet konut ürettiðini belirtti. Bakan Bayraktar'ýn yazýlý cevabýnda ayný dönemde TOKÝ'nin 7 bin 34 adet konut ile Karadeniz bölgesinde en çok konutu Samsun'da ürettiðini ifade edilirken, kurumun Trabzon'da 5 bin 940, Sivas'ta 5 bin 844, Düzce'de 5 bin 338, Bolu'da 3 bin 617, Çorum'da 3 bin 488, Ordu'da 3 bin 476, Tokat'ta 3 bin 146, Amasya'da 2 bin 985, Karabük'te 2 bin 540, Kastamonu'da bin 927, Zonguldak'ta bin 546, Rize'de bin 415, Gümüþhane'de bin 372, Giresun'da bin 332, Bayburt'ta 928, Bartýn'da 890, Sinop'ta 346 ve Artvin'de 312 adet konut ürettiði belirtildi. SAYFA 5 TE SEV-GENÇ Platformu gençleri yaz þenliðinde buluþturdu Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði bünyesinde faaliyet sürdüren SEV-GENÇ Platformu 2. Yaz Þenliði'ni Kent Ormaný'nda gerçekleþtirdi. Kent Ormaný'nda gerçekleþtirilen þenlikte öðrenciler doyasýya eðlenerek yýlýn yorgunluðunu attý. Etkinliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Armoni Derneði Yöneticileri ile çok sayýda öðrenci katýldý. SAYFA 9 DA Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý Mehmet Sayan güven tazeledi Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý Çorum Belediyesi'nin her yýl düzenlediði Geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni 17 Aðustos Cumartesi günü Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilecek. Sünnet Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyenler Kentli Servisi'ne baþvurarak sünnet kaydýný yaptýrabilecek. SAYFA 7 DE Çorum Ziraat Odasý'nýn, Yüksem Seçim Kurulu'nun kararýyla yenilenmesi gereken seçimleri dün gerçekleþtirildi. Seçimleri büyük bir farkla Mehmet Sayan kazandý. SAYFA 9 DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan HÜBTUAM temel atma ve mezuniyet tören ile ilgili teþekkür mesajý yayýnladý.her iki etkinliðe kutlama mesajý gönderen baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül... SAYFA 5 TE Ahi Evran'da ilk kazma için Bakanlýk onayý bekleniyor ANALÝZ Çorum'un Para Cambazý Bölüm 2 Nadir YÜCEL 22 Mayýs 2101 Tarihinde bu sütunlarda yer alan para cambazý Filminin senaryosu Müthiþ tutmuþ.. Filmin orjinal senaryosunun yer aldýðý sütunlar yok satýnca Ýnternetten Çoðaltýlan senaryolarýn fortokopileri elden ele dolaþmýþ. Kurtlar Vadisi gibi Gerçek kiþi ve kurumlarý kapsamayan bu tamamen hayal ürünü senaryo o kadar etkili olmuþ olmalý ki Senaryo daki Para Cambazý Rolünü üzerine alýnan bir iþ adamý kendisini veya yaþayan bir baþka kimseyi kastedilmediði halde üzerine alýnarak hakkýmýzda dava açmýþ! Aslýnda her insanýn yaþamý kendince bir film konusudur. Ýsteyen istediði yere çekebilir. Devlet ve kurumlarý bile dönem içerisinde Filmlerin senaryolarýndan istifade edebiliyorlar. Herkes bir yerden gocunabilir ya da istifade edebilir. Para Cambazý Filminin 1. Bölümünü seyreden binlerce seyirciden olumlu ve teþvik edici mesajlar geldi. Hatta Ýsimsiz ve mahlas isimler ile senaryo ya katký saðlama adýna yazýlar da geldi! VE Iþýklar söner Para Cambazý Filminin 2. Bölümü baþlar: Evet Türkiye'nin en büyük Tefecisi olma adýna özlem yolculuðuna hýrsla devam eden Para Cambazýmýz ayný zamanda Ankara'da da yaþayan Çorumludur. Sadece Çorum ile deðil, özellikle Ankara Ýstanbul Kayseri baþta olmak üzere bir çok il ile baðlantýlarý vardýr. Çok akýllýdýr. Gayri resmi kanuni bütün iþleri baþkalarýnýn ismi üzerinden gerçekleþtirmekte ise çok maharetlidir. Ýþ Yerinde yakalanan Sahte Dolarlarý ' Kendi adýma yapýyordum' diye personeli üstlenmiþ ve para uðuruna Para Cambazýnýn yerine cezaevine girmiþtir. Para Cambazýnýn en büyük hayali ' Uyurken bile para kazanabilmektir' Ankara da bir bakanlýðýn 'Dibinde' Bir bayanýn ismi üzerine kurulan þirket üzerinde Hacý ortaðý ile birlikte bu yerin alt katýnda altýn, üst katýnda ise Para satýlmaktadýr. Para cambazý akýllý ve cin gibi elemanlar yerine daha saf elemanlarý tercih eder. Emekliler ise öncelikli tercih sebebidir. Elemanlar üzerinden Çorum - Ankara arasý Trilyonlarca lira Para sevkiyatlarý yapýlýr de Kriz gecesi Merkez Bankasýndan ucuza döviz alan bankalardan sonra sýralanan Kiþiler arasýnda Para cambazý da vardýr. Kart Tefeciliði adýna Yerleþik yerler de Para satmak la tatmin olmayan Para cambazý Seyyar Post Makineler ile Yerine göre Ankara Ostime kadar uzanýr. Bir gün Çorum'dan Ostim'e oto parçasý almaya giden bir vatandaþ ödemeyi Banka kartý ile yapmak ister. Hurdacýnýn ise Post Makinesi yoktur. Ama seyyar Postcular ile irtibatý vardýr. Ve Telefon açarak Seyyar Postcuyu çaðýrýr. Gelen Seyyar Postcudan çekilen Kart sonrasý makineden çýkan fiþte ' Para Cambazý' çýkýnca Çorumlu vatandaþ,' Vayyy be diyerek içinden Ah Ah çektikden sonra 'KOÇ' gibi Ankarada yaþayan hemþerim varmýþ be'. Buralara da el atmýþ helal olsun! Der!' Para Cambazý her sahada vardýr. Tek gerçek dostu ve en büyük gördüðü güç ise paradýr. En yakýn arkadaþýna der ki' En büyük güç Para Sonra Allah dýr der ' Senaryoyu yazan da Filmi izleyenlerde bu bu karede ( Haþa Vekalla ) çekerler. Para Cambazý tüm kapýlarý açan Para Maymuncuðunu kullanmasýný süper bilir. Kýsa sürede kanka olduðu kendi gibi Ankara da yaþayan Çorumlu siyasetçi nin ismi ve katkýlarý ile bir çok kapýlarý aralamayý da ihmal etmez. Çorumlu siyasetcinin para Cambazý ile diyaloglarý ise kamuoyunda bir çok kuþkularý da beraberinde getirir. Çünkü Para Para Cambazý Amerika Arabistan, Dubai, Ýsrail baþta Ýsviçre olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde çoktan Küreselleþmiþtir. Hatta Ülkesinden önce kendisi AB ne girmiþtir. Öyleki Bürokratlar baþta olmak üzere iþ gördüðü ve muhtemelen iþi düþecek kiþilere yakýnlaþma ve iþ gördürme adýna Kimisini Ümre ye Kimisini Amerika ya Gönderir ve götürür. Ümre ziyaretleri sonrasýnda kendisi gibi kafa dengi iki arkadaþý ile birlikte Dönüþte Dubai de Haytt Otel de Çapkýnlýk molasý verdiklerini objektifler çoktan yakalamýþtýr. Para cambazý zekasýný para kazanmaya olduðu gibi kendi güvenliði adýna da kullanmayý ihmal etmez. Para Cambazý kendisinin olasý bir kaçýrýlmasý fikrinden hareket ile kendisine 'ÇÝP' taktýrmýþtýr. Olasý bir kaçýrma da yeri hemen tespit edilecekdir. Oysa bu Çip sayesinde ise bir gün Ýsrailde olduðuna dair sinyal gelir. Ýsrail Arabistana giriþ çýkýþ yapanlara vize vermez iken bu nasýl gerçekleþmiþtir sorusunun basit cevabýnda ise Pasportumu kaybettim. Baþvurusu ile 2. Pasaport alýnmýþtýr. Birinde Arabistan diðerinde ise Ýsrail giriþ çýkýþlarý vardýr. Ýsrail- Ýsviçre -Türkiye Üçgeninde yüklü paralar kazanýr! Para Cambazý asla Boþ durmaz. Bir Devlet Bankasý nýn Kýzýlay þubesinde Bir bayanla tanýþýr. Bayan ile ortak yönleri ise Akýl ve zekadýr. Bayan Bankacýnýn maharetleri ile Banka sövüþlenmeye baþlanýr. Para cambazýnýn yanýnda yer alan sigortasýz çalýþan kiþi ve kiþiler üzerinden Bayan bankacý Trilyonlarca miktarda para transferi yapmýþtýr. 3. Sýçrayýþta bankacý bayan yakayý kaptýrýr. Para Cambazý ný avlayamayan Devlet Bayan bankacý yý avlamýþtýr. Para Cambazý ise bayan bankacý ile diyaloglarýnýn ortaya çýkmamasý ve devlet elinin kendisine uzanmasýný engelleme adýna dahice A ve B planýný hazýrlar. A planýna göre Bayan bankacý öldürüldü gösterilecek. Yeni kimlik ile yeni ufuklara yelken açýlacak. B Planýna göre Cezaevinde Öldürülmesi saðlanacaktýr. Para Cambazý Bayan Bankacý ile diyaloglarýn çýkmamasý adýna endiþe duyduðu yanýndaki elamanlarýndan birisini Mafya usulü kaçýrtarak korkutur. Diðer yandan bu elemaný ile ilgili olarak toplum nezdinde itibar düþürücü ve olasý itiraflarýnýn kabul görmemesi adýna bu elamaný için eþcinsel kampanyasý baþlatýr. Ölmez sað kalýrsak Banka Diyaloglarý - Ortaklar - Kazý da bulunan Altýnlar ve 3. Bölüm yakýnda. Not: Bu muhteþem "Kurtlar vadisi" benzeri senaryoyu beyaz perdeye yansýtacak yapýmcý ve yönetmen aranmaktadýr.ilgililere duyurulur yýlýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn giriþimleri ile kurulan S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Cuma akþamý ÇE- SOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan Genel Kurula ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda kooperatife üye esnaf katýldý. SAYFA 7 DE KEREB-Ý GAZÝ HAZRETLERÝNÝN KABRÝNDE YAÞADIÐIM BÝR OLAY ÜZERÝNE AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE BAÞLARKEN Sevgili dostlar, merhaba. Eli kalem tutan biri olarak sizlere bu köþeden ulaþacaðým. Yayýncýlýkta habere bakýþ açýsý çok önemlidir. Ýnsan odaklý yaklaþýmsa bence belirleyici olanýdýr. Merkezine insaný almayan bir üslup zamanla zaten elenecektir. SAYFA 7 DE Uður ÇINAR

2 Býçaklandý yürüyerek acile gitti Çorum'da kavgada býçaklanan kuaför Y. E. G. (27) 800 metre yürüyerek gittiði hastane acil servisi önünde yardým istedikten sonra bayýldý. Yaralý, sedyeyle içeri taþýnýp ameliyata alýndý. Olay, önceki gün öðle saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför Y. E G., geçmiþe dayalý husumet nedeniyle kavga ettiði B. A. tarafýndan göðsünden býçaklandý. Þüpheli kaçarken, yaralý Y.E. G. yürüyerek 800 metre uzaklýktaki Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gitti. Acil servis önüne güçlükle ulaþan Y.E G., yardým istedikten sonra baygýnlýk geçirip yere yýðýldý. Hastane çalýþanlarý yere düþen yaralýyý sedyeye alýnýp içeri taþýdý. Y.E. G., ilk müdahalenin ardýndan ameliyat edildi. Polis, olayla soruþturma baþlattý. 2 HABER Kavþakta ölüm Ýmsâk :2:44 Güneþ :5:03 Ýþrak :5:56 Öðle :12:54 Ýkindi :16:54 Akþam :20:24 Yatsý :22:22 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 26. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Sosyal Sigorta, Damga Vergisi, KDV, Aylýk ve 3 Aylýk Muhtasar beyannameleri verilecek. Günün Þiiri BAÞBAÞA kalým savaþý Çorum'da otomobil ile TIR'ýn çarpýþtýðý kazada, otomobilde sýkýþan sürücü Ý. C (46) uzun süre kurtarýlmayý bekledi. Kaza, Buharaevler Kavþaðý'nda meydana geldi. Ý.C yönetimindeki otomobil, Samsun yönüne giden M. A. (44) yönetimindeki TIR ile çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü aracýn içerisinde sýkýþtý. Acý içinde kývranan ve kurtarýlmayý bekleyen sürücüye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ý.C ile sürekli konuþarak uyumamasýný saðlayan ekipler, bir taraftan da sýkýþtýðý yerden çýkartabilmek için yoðun çaba gösterdi. Güçlükle sýkýþtýðý yerden çýkarýlan Ý.C, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. TIR sürücüsü ise polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. AHMET KUTSÝ TECER Ýþte bir vazoda açmýþ iki gül, Ýþte bir saksýda eþsiz kuþkonmaz. Gülleri gördükçe gönlüm bir bülbül, Saksýya baktýkça içimde bir haz. Dýþarda fýrtýna, uðultu, tipi; Odada sessizlik tutulur gibi; Ýþte o da geldi, evin sahibi, Oturduk, eskiden konuþtuk biraz. Dýþarda fýrtýna, tipi...yerler kar; Ýçerde baþbaþa iki bahtiyar. Onlarý ýsýtan eski bir bahar, Dýþarda yepyeni bir kýþ, bir ayaz. Yaþlý adam dereye düþtü Mimar Sinan Mahallesine meydana gelen olayda yaþlý adam dere yataðýnda düþtü. Yaþlý adam olay sonrasýnda yaralandý. Olay, Fevzi Çakmak 3. Cadde'de meydana geldi. Ýddiaya göre, Þ.Y, dengesini kaybederek dereye düþtü. Þ.Y'yi, çevredekilerin fark etmesiyle olay yerine 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri çaðýrýldý. Kýsa sürede gelen saðlýk ve itfaiye ekipleri, dereye inerek yaralý Þ.Y'ye ilk müdahaleyi burada yaptýlar. Yaþlý adam daha sonra itfaiye ve saðlýk görevlilerince sedyeye alýnarak merdiven yardýmýyla dereden çýkarýldý. Þ.Y, ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaþlý adamýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Vali Sabri Baþköy Alaca'da incelemelerde bulundu Vali Sabri Baþköy Alaca'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Sabri Baþköy Ýlçe esnaflarýndan traktör -zirai aletleri-gübre bayii - Þenol Þahin, Karakoç Sarrafiye Necati Karakoç ve Seçer Sarrafiye sahibi Hasan Hokka'yý ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Sabri Baþköy, daha sonra Alaca Belediyesine geçerek Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz'ý ziyaret etti. Ziyaretlere Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da katýldý. Haber Servisi HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,936 1,946 EUR 2,522 2,542 STERLiN 2,94 2,99 JPY YENi 0,0194 0,0198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2511 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Basýn: 655

4 HABER 4 Engelsiz yarýnlara umut dolu gözlerle bakýyoruz Çorum Anadolu Birliði "Sungurlu Ýçin Bende Vardým" projesi kapsamýnda 'Bedensel Engelleri Kaldýrýyoruz' gecesinde tekerlekli sandalye ve baston daðýtýldý. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen törene Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardýmcý Doç Dr. Kubilay Karacif, Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Kurum Yetkilileri, Muhtarlar, Ýþadamlarý ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende bir konuþma yapan Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Bizim yaþadýðýmýz coðrafya yýllardýr bir arada yaþama kültürünün hep ön planda olduðu, insanlarýn birbirlerini sevip, hoþgörü ile yaklaþtýðý topraklar olmuþtur. Bizler Çorumlular olarak Kurtuluþ Savaþý sürecinde aziz canýný ortaya koymanýn yaný sýra halkýn malý ve emeði ile savaþa katýlmanýn timsali olan Milli yükümlülük kanununa en hýzlý ve en kapsamlý uyan il olmuþuzdur. Nereden geldiðimizi unutmadýk ve nereye yürüdüðümüzü biran olsun bile unutmayacaðýz. Bizler sevgi ve hoþgörü medeniyetinin aydýnlýk geleceðimiz adýna birlik ve beraberlik çýnarýnýn altýndan hep beraber toplanacaðýz" dedi. "Biz engelli vatandaþlarýmýzýn sahip olduklarý kalp güzelliðinin onlarýn en büyük gücü olduðunu gösterebilmek adýna çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diyen Okay Erözgün, "Hayatý paylaþabilmek, engelleri birlikte aþabilmek için Çorum Anadolu Birliði Engelli vatandaþlarýmýzýn ekonomik ve sosyal þartlarýn oluþturabileceði farklýlýklarý ayýrt etmeden, bir dezavantajlý vatandaþýmýzýn yaþam alanlarýný ve hayatlarýný umutla doldurmak için çalýþýyoruz. Biz biliyoruz ki, çeþitli güzelliklerin oluþturduðu manevi deðerle, hayatý paylaþýyor ve engelsiz yarýnlara umut dolu gözlerle bakýyoruz" ifadelerini kullandý. Erözgün'ün konuþmasýnýn ardýndan sahneye gelen Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu TSO olarak, bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonrada engelli vatandaþlarýmýza yönelik her türlü projenin yanýnda olacaklarýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Arslan Çaylan ve Sungurlu Aðýrlama ekibi ile sahneye yerel sanatçý Gülsüm Kahraman çýktý. Kahraman söylediði birbirinden güzel türkülerle engelli vatandaþlara unutulmaz bir gün yaþattý. Tören, protokol üyeleri tarafýndan engelli vatandaþlara tekerlekli sandalyeleri verilmesiyle sona erdi. Haber Servisi 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi yeni döneme hazýr M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi eðitim öðretim döneminde hizmet verecek yeni kadrosuyla Anitta Otel'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Samimi ve sýcak bir ortamda gerçekleþen yemekte konuþan Kurucu Müdür Metin Akbay, "Öncelikle bizlere güvenerek bu kadroda yer alan, burada bulunan ve çeþitli nedenlerle þu anda aramýzda bulunamayan tüm öðretmenlerimize teþekkür ederiz. Ýsmi yeni olan Dershanemizin kadrosunu uzun yýllar eðitimin içinde bulunan Dershanecilikte uzman ve tecrübeli bir öðretmen topluluðu oluþturuyor. Planlamasýný kurucu ortaklarýmýz Elvan Duru ve Þenol Akgöz ile birlikte yaptýðýmýz dershanemizin en önemli hedefi Butik Dershaneciliðin ismi dýþýnda özellikle içini doldurarak hakkýný vermektir. Bu amaçla ilk olarak son yýllarda bilinirliði ve güvenirliði artan (Fen Bilimleri Yayýnlarý) ile anlaþtýk ve birlikte çalýþma kararý aldýk. Yeni bir anlayýþla Butik Hizmet verecek Dershanemizi Kitle Dershanelerinden ayýran en önemli özelliði öðrencilerimizin, derslerini tamamý 12 kiþilik sýnýflarda, her dersini özel ders kalitesinde profesyonel öðretmen kadrosuyla iþleyecek olmalarýdýr. Sadece 9, 10, 11, 12.sýnýflarda ve mezun gruplarda üniversite hazýrlýk hizmeti verecek olan M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi kýsaca bir dershaneden çok daha fazlasýný sunacaktýr. Öðretmenlerimize, Çorumumuz'un deðerli velilerine ve kýymetli öðrencilerimize hayýrlý olsun diyorum, saygýlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Türkiye Finans Altýn Þube, Çorum'da devam ediyor Türkiye Finans, tüketicilerin ziynet eþyalarýný deðerlendiriyor, altýnlar yatýrýma dönüþüyor Haziran'da Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, altýna yatýrým yapmak isteyenlere tasarruf imkâný saðlamanýn yaný sýra Türkiye'de bir ilk olan, "Kiþiye Özel Gram Altýn" ayrýcalýðýný da müþterilerinin hizmetine sunuyor. Katýlým bankacýlýðýnýn öncülerinden Türkiye Finans, altýn ve ziynet eþyalarýný deðerlendirmek isteyen müþterileri için altýn ürünleri geliþtirmeye devam ediyor Haziran'da Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, müþterilerinin tasarruf yapmasýna olanak saðlýyor. Türkiye Finans Altýn Toplama Günleri'nde; bilezik, bileklik, künye, kolye, küpe, çeyrek, yarým gibi seçeneklerde tüm taký ve altýnlarý deðerlendiriyor. Türkiye Finans Altýn Þubeler'de altýnlarýný deðerlendirenler, hesabýna 24 saat ulaþýp, ihtiyaç duyduklarý takdirde altýnlarýný nakde çevirebilirken ayný zamanda çalýnma, kaybolma, iþçilik ücreti, eski-yeni tarih gibi endiþelerden de kurtuluyor. Altýn hesabýna da kâr payý alma imkâný saðlayan Türkiye Finans Altýn Katýlma Hesabý sayesinde; altýna yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri, hem altýnýn hem de altýn katýlma hesabýnýn getirisinden minimum bir ay vadeyle yararlanma imkânýna kavuþuyor. Türkiye Finans, Türkiye'de ilk kez kiþiye özel ambalaj tasarýmlý hediyelik altýnlarý da satýþa çýkarýyor. Kiþinin ambalajý üzerine istediði fotoðrafý bastýrabileceði ve mesajýný yazabileceði altýn ile herkes, sevdiklerine çok özel bir hediye verebiliyor. Üstelik kiþiye özel fotoðraflý altýn ambalajý açýlmadýðý takdirde deðer kaybý da yaþamýyor. Haber Servisi Belediye, Berat Kandili'nde 30 bin lokum daðýttý Çorum Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kentin tüm camilerinde, vatandaþlara ikram edilmek üzere 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Belediye'nin her kandilde geleneksel hale getirdiði kandil lokumu daðýtýmý Berat Gecesi'nde de devam etti. Kandilde daðýtýlmak üzere özel olarak hazýrlanan lokumlar Çorum'daki tüm camilerde yatsý namazý öncesinde cemaate daðýtýldý. Haber Servisi PR Danýþmanlýk'tan "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri" eðitimi PR Danýþmanlýk Temmuz tarihleri arasýnda "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eðitimi" düzenleyecek.konu hakkýnda bilgi veren firma yetkilileri, ISO 9000 standardýnýn temel hedefinin 'kuruluþlarýn faaliyetlerine katma deðer kazandýrma ve performansý sürekli artýrma olanaðý saðlamak' olduðunu ifade ederek, "Müþteri odaklýlýk, liderlik, çalýþanlarýn katýlýmý, proses yaklaþýmý, sistem yaklaþýmý, sürekli iyileþtirme, gerçeklere dayalý karar verme ve tedarikçilerle karþýlýklý çýkar ortaklýðýna dayalý iliþki kavramlarý üzerine kurulmuþ olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardý, müþteri memnuniyeti ve müþteri beklentilerinin karþýlanarak saðlanmasý için gerekli olan þartlarý tanýmlamaktadýr. Katýlýmcýlar, kalite standartlarýnýn genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasýl uygulandýðý, kendi þirketleri için neler yapmalarý gerektiði hakkýnda bilgi sahibi olacaklardýr. Müþteri sadakati saðlamanýn ve yeni müþteriler çekmenin en iyi yolu Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaktýr. Eðitmenlerimiz konularýna uzman ISO 9001 ve ISO Yönetim Sistemleri baþ denetçileridir. Eðitim sonunda katýlýmcýlara Katýlým Sertifikalarý takdim edilecektir" dediler. Haber Servisi

5 HABER 5 TOKÝ, Çorum'a 3 bin 488 konut yaptý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) yýllarý arasýnda Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaptý. TOKÝ Çorum'da ise 3 bin 488 konut inþa etti. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Þimþek, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) yýllarý arasýnda Türkiye'de kaç adet konut ürettiðini ve geçtiðimiz yýl Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarý'nýn Bodrum katlarý ile ilgili TOKÝ'nin sorumluluðunun ne olduðunu Çevre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn yanýtlamasý için TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar soru önergesine verdiði yazýlý cevapta 2003 ve 2013 yýllarý arasýnda TOKÝ'nin Türkiye genelinde 573 bin 207 adet konut ürettiðini belirtti. Bakan Bayraktar'ýn yazýlý cevabýnda ayný dönemde TO- KÝ'nin 7 bin 34 adet konut ile Karadeniz bölgesinde en çok konutu Samsun'da ürettiðini ifade edilirken, kurumun Trabzon'da 5 bin 940, Sivas'ta 5 bin 844, Düzce'de 5 bin 338, Bolu'da 3 bin 617, Çorum'da 3 bin 488, Ordu'da 3 bin 476, Tokat'ta 3 bin 146, Amasya'da 2 bin 985, Karabük'te 2 bin 540, Kastamonu'da bin 927, Zonguldak'ta bin 546, Rize'de bin 415, Gümüþhane'de bin 372, Giresun'da bin 332, Bayburt'ta 928, Bartýn'da 890, Sinop'ta 346 ve Artvin'de 312 adet konut ürettiði belirtildi. BAKAN BAYRAKTAR BORDUM KATLARLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝ VERDÝ Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarýnýn Bodrum katlarý ile ilgili TO- KÝ'nin sorumluluðunun ne olduðu konusuna þu þekilde cevap verdi: "Samsun ili için planlama çalýþmalarý 'li yýllarda baþlanmýþ, TOKÝ tarafýndan yapýlan uygulamalarýn bulunduðu bölge ise 1980'li yýllardan itibaren ilgili yerel belediyeler tarafýndan onaylanan imar planlarý ile yerleþime açýlmýþ ve yapýlaþmýþtýr. Kuzey Yýldýzý Toplu Konut Projesi kapsamýnda yerel belediyeler tarafýndan onaylanan imar planý kararlarýna ve çekme mesefalerine uyularak, vaziyet planlarý oluþturulmuþ, konut uygulamalarý Samsun Büyükþehir "Kamuda tek tipçi ve þekli Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren Eðitim Bir Sen Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda önemli kararlar alýndýðýný ve toplantý sonunda yayýnlanan sonuç bildirisiyle de bu kararlarýn kamuoyu ile paylaþýldýðýný açýkladý. Eþkil, milli iradenin yanýnda, þer ittifakýnýn karþýsýnda olunacaðý vurgulanan sonuç bildirgesinde, bütün vatandaþlarý bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, yakýn siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa'nýn bir an önce hayata geçirilmesi çaðrýsýnda bulunulduðunu söyledi. Eþkil, kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilerek, baþta baþörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, takým elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemelerin acilen yapýlmasý istenen bildirgede, YÖK Kanunu'nun bir an evvel çýkarýlmasý, eðitim çalýþanlarýný maðdur eden yönetmeliklerin ivedilikle deðiþtirilmesi gerektiðinin kaydedildiðini belirtti. Bildirgede, 666 sayýlý KHK maðduru öðretmen ve öðretim elemanlarýna hak ettikleri ek ödemenin verilmesi, istihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eðitim çalýþanlarýna ek tazminat ödenmesi istendiðini kaydeden Eþkil, Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda þu kararlarýn alýndýðýný açýkladý: "Taksim Gezi Parký olaylarý olarak adlandýrýlan, arkasýnda dýþ güçler ile ülkemizdeki faiz lobisinin bulunduðu deþifre olan Türkiye'yi karýþtýrma ve istikrarsýzlýða sürükleme projesini asla tasvip etmiyor, paramiliter yapýlar, marjinal unsurlar ve 28 Þubat'taki 5'li çetenin misyonuna ve mirasýna soyunan KESK ve DÝSK baþta olmak üzere, sendikalarýn da içerisinde bulunduðu þer ittifakýný halkýmýzýn dikkatlerine sunuyor, milli iradenin yanýnda, þer ittifakýnýn karþýsýnda olduðumuzu deklare ediyoruz. Hükümleri ve ruhuyla insaný esas alan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmasý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný Türkiyelilik çerçevesi içerisinde bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, yakýn siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa bir an önce hayata geçirilmelidir. Kamuda kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý için topladýðýmýz 12 milyon 300 bin imzanýn ve sivil itaatsizlikle ortaya koyduðumuz kararlýlýðýn gereði yapýlmalý, kamuda þekli yaklaþýmlardan, tek tipçi uygulamalardan vazgeçilmeli, baþta baþörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, takým elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemeler acilen yapýlmalýdýr. Ortadoðu'da devam eden çatýþma ve gerilimlerde emperyalist güçlerin nihai hedefi, Þii-Sünni çatýþmasý üretmek, Ortadoðu baþta olmak üzere, Ýslam coðrafyasýna tamiri mümkün olmayan bedeller ödetmektir. Türkiye baþta olmak üzere bölge halklarý, Irak ve Afganistan örneðini dikkate alarak, oynanan bu kirli oyunu birlikte bozmalýdýr. Suriye'de kan akýtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esad yönetimindeki Baas rejimini kýnýyoruz. Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin Suriye halkýnýn huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný bekliyor, bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý katliamý durdurmak için birlikte hareket etmeye çaðýrýyoruz. Üniversite çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. YÖK Kanunu bir an önce çýkarýlmalýdýr. Yüksek öðretimde çalýþanlarý temsilen sendikalar demokratik yönetimin gereði olarak bütün yönetsel süreçlerde paydaþ olarak görülmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn son dönemde yaptýðý veya acil yapmasý gerektiði halde yapmadýðý düzenlemeler eðitim çalýþanlarýný maðdur etmektedir. Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði yönetmeliði, yönetici atama yönetmeliði, öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði, norm kadro yönetmeliði ile ilgili deðiþiklikler acilen yapýlmalýdýr. Öðretmen kariyer basamaklarýnda yükselmeye iliþkin gerekli yasal Belediyesi'nin Ýmar Yönetmeliði ile yürürlükteki plan ve yönetmeliklere uygun olarak yapýlmýþtýr. Canik Belediyesince yapýlan planlama çalýþmalarý esnasýnda Devlet Su Ýþleri(DSÝ)Genel Müdürlüðü'nün görüþü alýnmýþtýr. DSÝ tarafýndan alana komþu derelerin ýslahý yapýlmýþtýr. Alýnan görüþler ve imar planý notlarýnda Bodrum katlarýnda kapýcý dairesinin bulunmamasý yönünde herhangi bir husus bulunmamaktadýr. Belediyesince hazýrlanan planlarda, Mert Irmaðý ve Yýlanlý dere için yaklaþma mesafeleri belirlenmiþ olup, TOKÝ tarafýndan gerçekleþtirilen uygulamalar, belediyeler tarafýndan onaylanan imar planý kararlarýna ve dereler için belirlenen çekme mesafelerine uygun olarak yapýlmýþtýr. "APARTMAN GÖREVLÝLERÝ ÝKAMETGAHLARI BÜYÜKÞEHÝR'ÝN YÖNETMELÝÐÝ'NE UYGUN OLARAK YAPTIRILMIÞTIR" Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'nin 'Ýnþaat Nizamlarý Binalara Kot Verilmesi' baþlýklý 5'nci bölümü 47'nci maddesi' Bodrum Katlarýn Konut Olarak Ýskan Edilebilme Þartlarý' baþlýklý 3'üncü fýkrasýnda; 'Bodrum katlar, cepheleri hizasýndaki en düþük tabi veya tesviye edilmiþ bahçe kotunda olmak veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasýndaki bahçe kotlarýna göre (0.50)m.'den fazla gömülmemek þartlarý ile konut iskan edilebilir. Ancak bu cephesine tamamen bahçe kotlarýnda olmak veya üzerinde kalmakla birlikte, diðer cephelerinde (0.50)m.'den fazla gömülmeler, bir üst kattaki plan tertibine uyan piyes boyunca kabul edilebilir. Topraða dayalý tüm Bodrum katlarda dýþ etkilere karþý su yalýtýmý yapýlmasý zorunludur' denilmektedir. TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan konutlarda yer alan apartman görevlilerine tahsis edilen tüm ikametgahlar Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'ne uygun olarak yaptýrýlmýþtýr. Bu kapsamda, Bodrum katlara iskan izninin verilmesi ve kaldýrýlmasý ilgili belediyesinin yetkisinde olup, TOKÝ'nin bahse konu konutlarýn planlamasýnda ve yapýmýnda üzerine düþen bütün sorumluluklarý onaylý imar planlarýna, yürürlükteki yönetmeliklere ve Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'ne uygun olarak yerine getirilmiþtir. " uygulamalardan vazgeçilmeli" deðiþiklikler bir an önce yapýlmalý ve süreç yeniden baþlatýlmalýdýr. Yardýmcý hizmetler sýnýfý ve genel idare hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýnýn atama ve yer deðiþtirmelerine iliþkin esaslar bir an önce belirlenmeli; görev tanýmlarý yapýlmalý, mali ve sosyal haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. 4/C'li personel bir an önce kadroya geçirilmelidir yeni eðitim sisteminin güçlendirilmesi ve sistemin amacýna ulaþmasý, ikili öðretim yapan eðitim kurumunun kalmamasý için yeni derslik üretimine aðýrlýk verilmeli, eðitim öðretim yýlý baþlamadan en az 100 bin yeni öðretmen atamasý gerçekleþtirilmelidir. Son yýllarda bütçeden eðitime ayrýlan payýn artmasý ve ilk sýrada olmasý takdir ettiðimiz bir durumdur. Fakat hâlâ öðretmenin bütçesine aktarýlan payda sorun bulunmakta, öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn ek ödeme maðduriyeti sürmektedir. Kalkýnan Türkiye'nin IMF'ye borcunu ödediði gibi, 666 sayýlý KHK maðduru öðretmen ve öðretim elemanlarýna da hak ettikleri ek ödeme verilmelidir. Ek Ders Esaslarý'nda öðretmenlerin sýnav görevlerine iliþkin ücretleri de dahil olmak üzere adaletsizlikler bulunmaktadýr. Ek Ders Esaslarý'ndaki adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaþlarýn itiraz ve kabulleri dikkate alýnarak, bu konuda acilen yeni bir düzenleme yapýlmalýdýr. Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eðitim çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Ýsteksiz, gönülsüz ve mecburiyete dayalý olarak görev yapan çalýþanlarýn gönüllülük ve isteklilik katsayýsýnýn ve toplumsal hayata katký ve katýlýmlarýnýn artýrýlmasý için çalýþma þartlarý iyileþtirilmeli ve kendilerine ek tazminat ödenmelidir. Ýnsanlarýn temel tercihlerini sýnýrlayan demokratik eðitim hakkýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalý, insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eðitimdeki 'karma' mecburiyetine son verilmelidir. Haber Servisi KEREB-Ý GAZÝ HAZRETLERÝNÝN KABRÝNDE YAÞADIÐIM BÝR OLAY ÜZERÝNE AHMET ÖLÇER Bugün farklý bir konuya dikkat çekmek isterim. Hatýrlayacak olursanýz 82 il 82 sahabe programý kapsamýnda Muhammed Emin YILDIRIM hoca Çorum'a gelmiþ ve Çorumdaki sahabeleri anlatmýþtý. Konuþmasýnda Kereb-i Gazi hazretlerini uzun uzun anlatmýþtý. Ben yine de çok kýsa Kereb-i Gazi Hazretleri Kimdir açýklamak isterim. Kerebi-i Gazi (R.A.) pehlivan, þair ve hatip olarak tanýnmýþtýr. Hz. Peygamberimizin (sav) huzurunda Hz. Ali'nin de bulunduðu bir ortamda Müslüman olmuþtur. Kadisiye Savaþýnda Ýranlýlara karþý gösterdiði büyük mücadelesi Ýslam Tarihlerinde ayrýntýlý bir þekilde anlatýlmaktadýr. Hicretin 40. Yýlýnda Ýstanbul'un fethi için Ýslam ordusu ile birlikte Çorum civarýnda þehit düþmüþtür. Yiðitliði ve kahramanlýðý onun halk arasýnda efsane olmasýna yol açmýþtýr. Bu yiðitliði ve kahramanlýðýndan ötürü Hz. Ömer tarafýndan bu büyük zat "Bin kiþiye bedel asker Amr B. Ma'dikerib" diye tarif edilmiþtir. Amr B. Ma'dikerib R.A. ya, bizim bildiðimiz adýyla Kereb-i Gazi hazretlerine deðinme ihtiyacý nasýl hasýl oldu anlatmak isterim. Zaman zaman sýkýlýp bunaldýðýmda, dua etmek amacýyla Hýdýrlýk'ta bulunan Sahabelerin yanýna giderim. Orada aldýðým manevi hazzý anlatmak mümkün deðil. Eðer ziyaret etmeyenler varsa da bu kabirleri gidip ziyaret etmelerini ve dua etmelerini tavsiye ederim. HÜMÖD üyesi ve mezun olacak olan birkaç üniversite öðrencisi arkadaþýmýzla beraber olduðumuz bir sohbet ortamýnda, dört yýl Çorumda kalýp Sahabelerin mezarlarýndan habersiz olduklarýný öðrendim. Bunun üzerine ben de geçen hafta onlarý yanýma alýp Hýdýrlýkta bulunan bu sahabelerimizin kabirlerini ziyarete götürdüm. Oraya gittiðimizde ne üzücüdür ki Kereb-i Gazi Hazretlerinin kabrinin kapýsýnda kilit takýlý olduðunu gördüm. Pazar günü düðünler nedeniyle kapatýlmýþ olabileceði düþüncesiyle tam geri dönerken, Ýl dýþýndan geldiðini öðrendiðim bir ziyaretçiyle karþýlaþtým. Bana: "Burasý neden kilitli bilginiz var mý? diye sordu. Ben de: "bilemiyorum ama pazar günleri düðünler nedeniyle çok fazla giren çýkan oluyor. Kabristanýn huzuru ve güvenliði için alýnmýþ bir tedbir olabilir" dedim. Bu ifadem karþýmdaki insaný daha fazla üzmüþ olacak ki dönüp bana; "Bak güzel kardeþim. Ben bu kabri ziyaret etmek için þehir dýþýndan geldim. Amr. B. Ma'dikerib (Kereb-i Gazi) gibi bir sahabenin Kabri burada. Sanýrým siz Çorumlular ne kadar þanslý olduðunuzun farkýnda deðilsiniz. Böyle büyük bir Zat'ýn kabrinin kapýsýnýn kapalý olmasýný ben yadýrgadým" dedi. O an aklýma bir daha önce duyduðum bir söz geldi. "Bizler zengin bir mirasýn üzerinde oturan dilenciler gibiyiz." Þöyle düþünüyorum da, biz Çorumlular þehrimizde yatan Sahabelere gereken hürmeti gerçekten gösterebiliyor muyuz? Onlara gerçekten sahip çýkabiliyor muyuz? Bugün Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz.'nin türbesini yýlda yaklaþýk iki milyon kiþi ziyaret ederken, Hacý Bektaþ Veli hazretlerini milyonlar ziyaret ederken, ayeti kerimede "Siz ümmetlerin en hayýrlýsýsýnýz" (Al-i Ýmran 110) diye tarif edilen sahabelerden olan Kereb-i Gazi Hazretleri acaba bu ziyaretçi sayýlarýna ulaþabiliyor mu? Peygamber Efendimiz "Beni gören ve beni görenleri göreni cehennem ateþi yakmaz" demesine raðmen, bu Sahabeler haþa diðer mübarek zatlardan daha mý alt mertebedir de gösterilen ilgi zayýftýr. Ben bunu iki neden baðlýyorum. Ya sahip olduðumuz zenginliðin farkýnda deðiliz ya da samimi deðiliz. Umarým sorun ikinci neden de deðildir. Çünkü birinci neden affedilebilir. Ýkinci nedeni düþünmek bile istemiyorum. Tekrar görüþünceye dek saygýlar Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan HÜBTUAM temel atma ve mezuniyet tören ile ilgili teþekkür mesajý yayýnladý.her iki etkinliðe kutlama mesajý gönderen baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül,TBMMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile diðer protokol üyelerine teþekkür eden Rektör Alkan mesajýnda, "Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirmek üzere yapýlandýrýlmasý ve belgelendirilmesi planlandýrýlan Üniversitemiz Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin (HÜBTÜAM) hayýrlý olmasýný temenni eder, mezun öðrencilerimize ömür boyu baþarýlar dileriz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Anvatar'da hedef; 5. yýldýz Çorum Anvatar Termal Otel, tatil sezonunu yeniliklerle açtý.anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, yarý olimpik 2 yeni havuz ve su parkýný hizmete sunduklarýný açýkladý.önceki gün Anvatar Restoran'da düzenlenen basýn toplantýsýnda oteldeki yenilikleri anlatan Mustafa Keçeci, yeni havuzlarla birlikte termal tesis kapasitesini üç katýna çýkardýklarýný söyledi.'su ile gelen saðlýk' sloganýyla faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Keçeci, erkek ve bayanlar için ayrý þekilde hizmet veren havuz sayýsýný 4'e çýkardýklarýný kaydetti. Keçeci, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Anvatar Termal Otel olarak Çorum'un ilk su parkýný hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Halkýmýzýn su sporlarý ve yüzmeye karþý gösterdiði ilgi bizi bu alanda yeni yatýrýmlar yapmaya sevketti. O nedenle otelimiz bünyesinde erkek ve bayanlara yönelik olarak, yarý olimpik 2 yeni havuz hazýrladýk. Çorum halkýnýn havuz keyfini doyasýya yaþayacaðý su parkýmýzýn yaný sýra daha önce faaliyette olan iki ayrý havuzumuz, Türk ve Fin hamamlarý ile saunalarýmýzla da hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha önceki havuzlarýmýz 12'þer metrelikti. Erkeklere yönelik yeni havuzumuz 25 metre, bayanlar için olan havuzumuz ise çocuk havuzuyla birlikte 20 metre uzunluðunda. Her iki havuzumuzun derinliði ise 1 metre 40 santimetre. Yeni havuzlarýmýzýn hizmete girmesiyle birlikte önceki havuzlarýmýzý tamamen saðlýk turizmine ayýrdýk. Termal suyumuz eklem aðrýlarý, sinir hastalýklarý, kadýnsal rahatsýzlýklar, ameliyat ve kalýcý yaralarýn iyileþmesinde yardýmcý tedavi unsuru taþýyor." -SALON ve RESTORANDA YENÝLÝK- Balo salonunda yenilikler yaptýklarýný anlatan Anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, "Kolonsuz bir yapýya sahip olan salonumuzun kapasitesini kiþiye çýkardýk" dedi. Restoran kýsmýnda ise 150 ve 300 kiþilik iki ayrý bölüm daha açtýklarýný anlatan Mustafa Keçeci, "Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak amacýyla otelimizdeki yeniliklerimiz sürüyor" diye konuþtu. 'Anvatar' isminin Hitit Mitolojisi'nde 'sýcak su' anlamýna geldiðini hatýrlatan Keçeci, yeni bina projeleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Anvatar Otel Müdürü Keçeci, termal tesisteki yeniliklerin ardýndan mevcut bina yanýndaki temel üzerine ek bina inþaa edeceklerini söyledi. Yakýnda inþaasýna baþlamayý planladýklarý yeni binada odalar, balo salonu, çok amaçlý salonlar yer alacaðýný belirten Mustafa Keçeci, " Yaz aylarýnýn sonuna doðru yeni binaya baþlamayý düþünüyoruz. Þu an oda sayýmýz yetersiz. Oda sayýmýzý yükseltmeyi planlýyoruz. Yeni yatýrýmla oda sayýmýz 120'ye çýkacak ve 5 yýldýz alabilmek için gerekli olan þartlarý da böylece tamamlamýþ olacaðýz" dedi. ANVATAR RAMAZAN'A HAZIR Anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, Ramazan ayý hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. "Ýftar organizasyonlarýna evsahipliði yapacaðýz" diyen Mustafa Keçeci, yenilenen teras kat bölümünde de iftar yemeði vereceklerini kaydetti. SPA bölümlerinin iftardan sahura kadar açýk olacaðýný dile getiren Keçeci, "Yeniliklerimizi yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Samsun Yolu 2. kilometre Sýklýk Mevkii'nde faaliyet gösteren Anvatar Termal Otel'e bekliyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Hakký Bulut rüzgarý "Maraþ'ý ve Çorum'u unutmadýk" Balýkesir'in Zeytinli beldesinde CHP belde örgütü tarafýndan geleneksel hale gelen kýr yemeðinin 18.sinde konuk olarak katýlan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin partililere yaptýðý konuþmada Baþbakan'a yüklendi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, "Dün sayýn baþbakan Kayseri'deki konuþmasýnda hatýrlarsýnýz iki ay önce ya da üç beþ ay önce bir televizyon programýnda bir gazeteciye gündemi ben belirlerim, herkeste benim belirlediðim gündeme takýlýr demiþtir. Sayýn Baþbakan'ýn bilmediði bir baþka bir þey var. Sayýn Baþbakan gündemi millet belirler þimdi sizde peþine takýlýrsýnýz" dedi. Gürsel Tekin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Milli Ýradeye Saygý mitingleri çerçevesinde Kayseri'deki konuþmasýnda ki sözlerine tepki olarak þunlarý söyledi: "Tarihimizde milattan önce milattan sonra cümlesinden sonra Türkiye'de Taksimden önce Taksimden sonra olacak. Taksim Türkiye'nin vicdaný oldu. Ben buradan Taksim bileþenlerine hepsine selamlarýmý saygýlarýmý göndermek istiyorum. Ama özelikle bileþenlerin bir tanesi sayýn Ýhsan Eliaçýk'a da buradan toplumun vicdaný olduðu için ayrýca selamlarýmý göndermek istiyorum. Dün sayýn Baþbakan Kayseri'deki konuþmasýnda hatýrlarsýnýz iki ay önce ya da üç beþ ay önce bir televizyon programýnda bir gazeteciye gündemi ben belirlerim, herkeste benim belirlediðim gündeme takýlýr demiþtir. Sayýn Baþbakan'ýn bilmediði bir baþka bir þey var. Sayýn Baþbakan gündemi millet belirler þimdi sizde peþine takýlýrsýnýz. Baþbakan bunlarý kavrayamadýðý için Taksim direniþini önce uzun zamandýr son on yýldýr otoriter bir yapý içine soktuðu Türkiye'yi galiba üç beþ tane çapulcuya teslim mi olurum dedi. Kim bu çapulcular deyince milyonlarca çapulcu sokaða döküldü. Yani taksimde insanlarýn yalnýz olmadýðýný 81 ilde milyonlarca çapulcunun ortaya çýkýþý ile Baþbakan bu sefer jargonunu deðiþtirmek zorunda kaldý. Sayýn Baþbakan Anadolu coðrafyasýnda hiçbir zaman boyun eðilmedi. Tarihimize þöyle baktýðýmýzda nice diktatörlere baþkaldýranlar olmuþtur. Sana da halk baþkaldýrmýþtýr. Bu ülkenin çimentosu bu ülkenin aydýnlýk yüzü Alevileri jurnalliyorsun ve tarif ediyorsun. Size yakýþmýyor sayýn Baþbakan. Unutmayýn. Maraþ'ý unutmadýk. Çorum'u unutmadýk. Sivas'ý dahi unutmadýk. Bir hafta sonra Sivas'taki 34 aydýnýn ölüm yýldönümünü kutlayacaðýmýz bir günde Baþbakan Kayseri'de sözde kendi kendine bu diplomatik dilleri kullanarak sayýn genel baþbakanýmýzý eleþtirerek milyonlarca insaný yuhalattýðýný biliyoruz. Bütün bunlardan vazgeçeceksiniz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir önerimiz var. Biz bütün darbeleri yaþayan bir insanýz. Darbelerin tamamýnda da yer alan siyasi bir parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunlar darbe döneminde maðdur olmuþ edebiyatý yapýyorlar. Unutmayýn 28 Þubat döneminde de bunlar 28 Þubat döneminin ürünüdür. Burada maðdur alýnacaksa o da Erbakan'dýr. Erbakan'ýn ölümünü bekledikten sonra 28 Þubat'ýn dosyasýný açtýlar. Sizin parlamentodan bizim yapmanýz gereken iki temel unsur var. Bugün Taksimin toplumun vicdaný olan insanlarýn demokrasi ve özgürlük özlemi var. Gelin Türkiye'ye demokrasiyi özgürlüðü yerleþtirelim. Aksi takdirde sizin coplarýnýz sizin gazlarýnýz, sizin baskýlarýnýz bu mücadeleyi yýldýrtmayacaktýr. Siz taksimi daðýtýrsanýz Zeytinli'de buluþur. Zeytinliyi daðýtýrsanýz Ankara'da buluþur. Ankara'da daðýtýrsanýz Trabzon'da buluþur. Bunun önüne geçmeniz mümkün deðildir. Zannetmeyin size düdük çalýndýðý zaman teslim olduðunuz gibi bu insanlar teslim olacak. Asla asla demokrasi uðruna teslim olunmayacak bunu bilmeniz gerekmeniz gerekir. Baþbakanýn ne iþi var parkta? yasa ya bakýn Baþbakan'ýn parkla ilgili bir görevi var mý? Neden karýþýyorsun sen baþbakan niçin?" Ünlü arabesk sanatçýsý Hakký Bulut Osmancýk'ta konser verdi. Yýllarýn sanatçýsý yaklaþýk 6 bin kiþinin izlediði konserde unutulmaz eserlerini hayranlarý için seslendirdi. Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen Hakký Bulut konseri yoðun ilgi gördü. Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlenen konserde ilk olarak Osmancýklý sanatçýlar Uður Sarý ve Gülendam sahneye çýktý. Yerel sanatçýlar Çorum Türkülerini seslendirdi. Daha sonra Ünlü Sanatçý Hakký Bulut sahneye çýkarak en güzel eserlerini Osmancýklý hayranlarý için seslendirdi. Sanatçýnýn genç hayranlarý sürekli sloganlar atarak sanatçýya tezahüratlar gönderdi. Konserine eski eserleri ile baþlayan Hakký Bulut son albümlerinden yeni eserlerine de yer verdi. Arabeks Müziðin Usta Sanatçýsý müzik severlere "Ýkimiz Bir Fidanýz, Ben Tövbemi Geri Aldým, Ben Buyum'' gibi eski eserleri ile nostalji dolu bir gece yaþattý. Yaklaþýk 6 bin kiþilik konseri Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, TBMM Grup Müdürü Erdem Özer, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Akdeniz, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, MHP Ýlçe Baþkaný Yusuf Baþkemer, CHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, muhtarlar, iþadamlarý ve çok sayýda vatandaþ izledi. Konserde bir konuþma yapan Osmancýk Muhtarlar Derneði Onursal Baþkaný Alâeddin Uður, muhtarlarýn halkýn en temel temsilcilerinin olduðunu belirterek, muhtarlarýn zaman dahi gözetmeksizin her an vatandaþlar için çalýþtýklarýný kaydetti. Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Akdeniz de muhtarlarýn halk için sosyal etkinlikler düzenlemesinin önemli olduðuna dikkat çekerek "Osmancýk'ýn muhtarlarý kendilerine yakýþaný yapmýþlar. Her yýl benzer etkinlikler yapýyorlar. Halk için yapýlan bu sosyal etkinlikler birçok yönü ile önem arz ediyor. Bu kadar insaný bir araya getirmek Osmancýk'ýn muhtarlarýna yakýþan en güzel etkinliktir." diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise düzenlenen konserden dolayý muhtarlara, konsere olan yoðun ilgiden dolayý da izleyicilere teþekkür etti. Haber Servisi

7 BAÞLARKEN Uður ÇINAR Sevgili dostlar, merhaba. Eli kalem tutan biri olarak sizlere bu köþeden ulaþacaðým. Yayýncýlýkta habere bakýþ açýsý çok önemlidir. Ýnsan odaklý yaklaþýmsa bence belirleyici olanýdýr. Merkezine insaný almayan bir üslup zamanla zaten elenecektir. Tarih boyunca güçlünün yanýnda yer alanlar her zaman olagelmiþtir. Ve olacaktýr da. Mazlumun, tüyü bitmedik yetimin hakkýný gözeten gözü kara habercilik anlayýþý da her zaman olmuþtur. Mühim olaný, bu sahnede - bakî kalan gök kubbedezalime karþý mazlumun safýnda cesur olan duruþu ayýrt edebilmektir. Bu ifadelerimin sonunda Tek Yýldýz ailesi içerisinde yer almamýn nedenini de anlamýþ olmalýsýnýz. Her yiðidin bir yoðurt yiyiþi vardýr. Her eli kalem tutanýnda kendine has bir üslubu. Ülke yaþamýna yön veren ekonomi - politik gündeme endeksli konularla sýnýrlý bir pencere olmayacak benimkisi. Edebiyattan resime, arkeolojiden güzel sanatlarýn birçok alanýna açýlan bir pencereden bakacaðýz. Köþe yazýlarýmý ilgi ile okuyacaðýnýza eminim.. Yaklaþýk on sekiz yýldýr ilimiz basýn sektörü içerisinde bulunuyorum. Çorum ve çevresine yayýn yapan bir radyo istasyonumuz var. Radyo deyip geçmeyin. Ciddi bir kitle iletiþim aracýdýr. Arabanýzda, evinizde, iþyerinizde kýsacasý yaþamýn her alanýnda size ulaþýr radyonun yayýný. Televizyon seyretmek için fiziki bir mekanda ekran karþýsýnda olmanýz gerekir. Gazeteyi okumak içinde öyle. Oysa radyo siz baþka bir iþle meþgulken bile rahatlýkla kulak vererek algýlayabileceðiniz güzel bir yayýn türüdür. Her iþ kolunda olduðu gibi ilimiz yerel radyo yayýncýlýðýnýn da kendine özgü sýkýntýlarý var. Bunlarla baþýnýzý aðrýtmayacaðým. Bir yola çýkmak için ilk adýmý atmak önemlidir. Bu gün itibariyle merhaba diyebilmenin sevinci de böyle. Her þey gönlünüzce olsun.. Umutlakalýn.. Ahi Evran'da ilk kazma için Bakanlýk onayý bekleniyor "Kooperatifin kasasýndan bir bardak çay dahi içmedik" 2011 yýlýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn giriþimleri ile kurulan S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Cuma akþamý ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan Genel Kurula ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda kooperatife üye esnaf katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin yaparken, baþkan yardýmcýlýðýný ise Mehmet Aðzýkara ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Aslan yaptý. Genel Kurul, Kooperatif Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlarken, daha sonra kooperatifin gelir-gider bilançolarý ile denetim ve faaliyet raporlarý Kooperatifin Mali Müþaviri Cahit Demir tarafýndan okunarak oy birliði ile kabul edilmesinin ve 2013 yýlý tahmini bütçenin okunmasýyla sona erdi. Kooperatifin 2013 yýlý tahmini bütçesi ise 2 milyon 669 bin 500 TL olarak belirlendi. Toplam 808 üyesi bulunan ve kalkýnan Çorum'un büyük hamlesi olarak deðerlendirilen S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi, Çorum-Ankara yolu Tam Yem'in karþýsýnda 3 bin dönümlük alanda kurulmasý planlanýrken, çýrak ve kalfa yetiþtirilmesinde öncü olacak. Proje sanayi esnafýna yönelik bir çalýþma olmasýnýn yaný sýra, ayný zamanda büyüyen, geliþen, deðiþen Çorum'un modern bir yüzü olarak þehrin yapýsýnýn deðiþmesine katký saðlayacak þekilde projelendirildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte hem Çorum hem de Çorum esnafý rahat bir nefes alacak. Esnaf ve sanatkar mezbelelikten kurtularak daha modern çalýþma alanlarýna kavuþacak. Tüm yazýþmalarý tamamlanan projeye bakanlýk onayýnýn ardýndan ilk kazmanýn vurulmasý bekleniyor. Uður ÇINAR S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu'nda konuþan Kooperatif Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorumlu esnaf ve sanatkar için büyük hayallerinin olduðunu söyledi yýlýndan bu yana projenin hayata geçirilmesi için yoðun uðraþlar verdiklerini kaydeden Kýlýç, tüm yazýþmalarý tamamladýklarýný ve projeye bakanlýk onayýnýn ardýndan ilk kazmanýn vurulacaðýný müjdeledi. "Bizler tozun topraðýn içinden geldik. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ayný zamanda Ahi Evran Sanayi Þehri'ni Çorumlu esnafa kazandýrmakta boynumun borcudur. Bugüne kadar her konuþtuðum lafýn hem önünde hem de arkasýnda durdum. Biz kýsýr tartýþmalardan ziyade proje üretmek ve bunlarý hayata geçirmek için çalýþýyoruz" diye konuþan Kýlýç, kooperatif baþkanlýðýný yaptýðý süre içerisinde kooperatifin kasasýndan bir bardak dahi çay içmediðini söyledi. Ulaþtýrma, Orman ve Sanayi Bakanlýðý ile gerekli yazýþmalarý yaptýklarýný belirten Yalçýn Kýlýç, bugüne kadar 27 bin TL harcama yaptýklarýný ve bu harcanan paranýn faiz döngüsüyle tekrar kooperatife kazandýrýldýðýný dile getirdi. Belediye, Valilik ve diðer kamu kurum ve kuruluþlar ile uyum içerisinde çalýþtýklarýný ifade eden Kýlýç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da ayrýca teþekkür etti. Projenin hayata geçirilmesi ve esnafýn mezbelelikten kurtulmasý için çaba sarf ettiðini ve bu yüzden esnaf kardeþlerinden uzak kaldýðýný kaydeden Kýlýç, kamu yatýrýmý olurunu aldýklarýný ve artýk hibelerden de yararlanabileceklerinin altýný çizdi. Ýþyerlerinin metrekare birim fiyatýný 250 TL'ye kadar çektiklerini anlatan Yalçýn Kýlýç, kooperatiften çýkanlarýn tekrar kooperatife giremeyeceðini kaydetti. Toplam 808 üyeye sahip olduklarýný belirten Kýlýç, "Projede son aþamaya geldik. Yorulduk ama emeðimizin boþa gitmeyeceðini bildiðimiz için yorgunluk hissetmiyoruz. 808 esnafýn vebali üzerimde. Bu yüzden bu projeyi hayata geçireceðim. Bizler ÇESOB'un amblemindeki zincirlerin birer halkasýyýz" diye konuþtu. Yalçýn Kýlýç son olarak, projeye adýný veren Ahi Evran hakkýnda bilgi verdikten sonra Ahiliðin bir insan bilimi olduðunu vurguladý. Yalçýn Kýlýç, ayrýca ahiliðin her þeyde ve her çaðda düzen tutturan, daðýtan deðil, toplayan olduðunu belirterek, "Ahilik yýkan deðil yapan, dünya ve ahiret dengesini tutturandýr" dedi. Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý Çorum Belediyesi'nin her yýl düzenlediði Geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni 17 Aðustos Cumartesi günü Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilecek. Sünnet Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyenler Kentli Servisi'ne baþvurarak sünnet kaydýný yaptýrabilecek. Sünnet ve Dayanýþma Þöleni'nde özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn çocuklarýný sünnet ettirdiklerini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, þölenin birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýný daha da artýracaðýna inandýðýný söyledi. Türk Halk Müziði sanatçýsý Necdet Kaya ve animasyon gösterilerinin Çorumlularý coþturacaðýný belirten Zeki Gül, þölende mehter gösterileri ve çocuklara yönelik sürpriz eðlencelerin de yer alacaðýný vurguladý. 17 Aðustosta gerçekleþtirilecek olan Sünnet ve Dayanýþma Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen vatandaþlarýn çocuklarýn kimlikleri ile birlikte Belediye'nin Kentli Servisi'ne gelerek kayýt yaptýrabileceklerinin altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, sünnet þöleninde çocuklarýn sünnet kýyafetlerini bu yýl da Çorum Belediyesi'nin hediye edeceðini sözlerine ekledi. Haber Servisi HABER 7 NAKÝL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Nakliye Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ' ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Boðabaðý ve Hatap Barajý Stabilize Ocaðýndan Çorum Belediyesi Asfalt Þantiyesine c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saatî : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektörde Nakliye Hizmeti Alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 653 Resmi ilanlar de "Çalyayla köyünün sorunlarýný çözüyoruz" Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 7.'si gerçekleþtirilecek olan Kösedað Keþkek Þenliði dün yapýldý. Þenliklere AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu ve Adnan Týðlý'da katýldý. Ahmet Sami Ceylan þenlikte yaptýðý konuþmaya, Çalyayala Köyü Muhtarýna, Çalyayla Köyü Derneði Baþkaný Necmettin Uzun'a teþekkür ederek baþladý. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiðini belirten ve bu zorlu süreçte AK Parti Ýl Baþkanlarýnýn gösterdikleri duyarlýlýk için teþekkür eden Ceylan, "Bu topraklarýn, bu coðrafyanýn her karýþýna hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur. Bu coðrafyada yaþayan tüm inþalarýmýza hizmet götürmek bizim birinci önceliðimizdir. Muhtarýmýzýn ve Dernek Baþkanýmýzýn bize ilettikleri Çalyayla Köyünün kilit taþý sorununu çözdük bu sene içerisinde köylümüz çamura basmayacaktýr, hayýrlý olsun. Köyümüzün camisiyle ilgili onarým sorunu olduðu iletildi. Gerekli çalýþmalarýmýzý yaptýk camimizin onarýmýný da yaptýrýyoruz. Biz yeter ki birliðimizi beraberliðimizi, kardeþliðimizi muhafaza edelim birbirimize karþý olan saygýmýzý muhafaza edelim. Birbirimize her zaman hoþgörülü davranalým. Birbirimizden sevgiyi hoþgörüyü esirgemeyelim. Ýþte o zaman Çorum'u hep birlikte daha iyi bir seviyeye daha mutlu bir yere taþýmayacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Yaradan Mevlam birliðimizi, beraberliðimizi inþallah daim eder. Hepinizin Berat Kandilini kutluyor hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan þenliðe katýlanlar konserlerle güzel bir gün geçirdiler. Haber Servisi

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz"

Çorumla ticareti geliþtirmeyi hedefliyoruz Üniversite gençliðine Gripin iyi geldi KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hitit Üniversitesi 7. Geleneksel Bahar Þenlikleri önceki gün baþladý. Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde gündüz yapýlan þenlikler

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı