40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi"

Transkript

1 "Kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren... SAYFA 5 TE "Dönemimizde 106 Cemevi'nin sayýsý 300'e çýktý" Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Türkiye'nin her alanýndaki sorunlarý çözmeye kararlý olduklarýný belirterek... SAYFA 9 DA KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : TOKÝ, Çorum'a 3 bin 488 konut yaptý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) yýllarý arasýnda Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaptý. TOKÝ Çorum'da ise 3 bin 488 konut inþa etti. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Þimþek, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) yýllarý arasýnda Türkiye'de kaç adet konut ürettiðini ve geçtiðimiz yýl Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarý'nýn Bodrum katlarý ile ilgili TOKÝ'nin sorumluluðunun ne olduðunu Çevre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn yanýtlamasý için TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar soru önergesine verdiði yazýlý cevapta 2003 ve 2013 yýllarý arasýnda TOKÝ'nin Türkiye genelinde 573 bin 207 adet konut ürettiðini belirtti. Bakan Bayraktar'ýn yazýlý cevabýnda ayný dönemde TOKÝ'nin 7 bin 34 adet konut ile Karadeniz bölgesinde en çok konutu Samsun'da ürettiðini ifade edilirken, kurumun Trabzon'da 5 bin 940, Sivas'ta 5 bin 844, Düzce'de 5 bin 338, Bolu'da 3 bin 617, Çorum'da 3 bin 488, Ordu'da 3 bin 476, Tokat'ta 3 bin 146, Amasya'da 2 bin 985, Karabük'te 2 bin 540, Kastamonu'da bin 927, Zonguldak'ta bin 546, Rize'de bin 415, Gümüþhane'de bin 372, Giresun'da bin 332, Bayburt'ta 928, Bartýn'da 890, Sinop'ta 346 ve Artvin'de 312 adet konut ürettiði belirtildi. SAYFA 5 TE SEV-GENÇ Platformu gençleri yaz þenliðinde buluþturdu Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði bünyesinde faaliyet sürdüren SEV-GENÇ Platformu 2. Yaz Þenliði'ni Kent Ormaný'nda gerçekleþtirdi. Kent Ormaný'nda gerçekleþtirilen þenlikte öðrenciler doyasýya eðlenerek yýlýn yorgunluðunu attý. Etkinliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Armoni Derneði Yöneticileri ile çok sayýda öðrenci katýldý. SAYFA 9 DA Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý Mehmet Sayan güven tazeledi Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý Çorum Belediyesi'nin her yýl düzenlediði Geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni 17 Aðustos Cumartesi günü Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilecek. Sünnet Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyenler Kentli Servisi'ne baþvurarak sünnet kaydýný yaptýrabilecek. SAYFA 7 DE Çorum Ziraat Odasý'nýn, Yüksem Seçim Kurulu'nun kararýyla yenilenmesi gereken seçimleri dün gerçekleþtirildi. Seçimleri büyük bir farkla Mehmet Sayan kazandý. SAYFA 9 DA Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan HÜBTUAM temel atma ve mezuniyet tören ile ilgili teþekkür mesajý yayýnladý.her iki etkinliðe kutlama mesajý gönderen baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül... SAYFA 5 TE Ahi Evran'da ilk kazma için Bakanlýk onayý bekleniyor ANALÝZ Çorum'un Para Cambazý Bölüm 2 Nadir YÜCEL 22 Mayýs 2101 Tarihinde bu sütunlarda yer alan para cambazý Filminin senaryosu Müthiþ tutmuþ.. Filmin orjinal senaryosunun yer aldýðý sütunlar yok satýnca Ýnternetten Çoðaltýlan senaryolarýn fortokopileri elden ele dolaþmýþ. Kurtlar Vadisi gibi Gerçek kiþi ve kurumlarý kapsamayan bu tamamen hayal ürünü senaryo o kadar etkili olmuþ olmalý ki Senaryo daki Para Cambazý Rolünü üzerine alýnan bir iþ adamý kendisini veya yaþayan bir baþka kimseyi kastedilmediði halde üzerine alýnarak hakkýmýzda dava açmýþ! Aslýnda her insanýn yaþamý kendince bir film konusudur. Ýsteyen istediði yere çekebilir. Devlet ve kurumlarý bile dönem içerisinde Filmlerin senaryolarýndan istifade edebiliyorlar. Herkes bir yerden gocunabilir ya da istifade edebilir. Para Cambazý Filminin 1. Bölümünü seyreden binlerce seyirciden olumlu ve teþvik edici mesajlar geldi. Hatta Ýsimsiz ve mahlas isimler ile senaryo ya katký saðlama adýna yazýlar da geldi! VE Iþýklar söner Para Cambazý Filminin 2. Bölümü baþlar: Evet Türkiye'nin en büyük Tefecisi olma adýna özlem yolculuðuna hýrsla devam eden Para Cambazýmýz ayný zamanda Ankara'da da yaþayan Çorumludur. Sadece Çorum ile deðil, özellikle Ankara Ýstanbul Kayseri baþta olmak üzere bir çok il ile baðlantýlarý vardýr. Çok akýllýdýr. Gayri resmi kanuni bütün iþleri baþkalarýnýn ismi üzerinden gerçekleþtirmekte ise çok maharetlidir. Ýþ Yerinde yakalanan Sahte Dolarlarý ' Kendi adýma yapýyordum' diye personeli üstlenmiþ ve para uðuruna Para Cambazýnýn yerine cezaevine girmiþtir. Para Cambazýnýn en büyük hayali ' Uyurken bile para kazanabilmektir' Ankara da bir bakanlýðýn 'Dibinde' Bir bayanýn ismi üzerine kurulan þirket üzerinde Hacý ortaðý ile birlikte bu yerin alt katýnda altýn, üst katýnda ise Para satýlmaktadýr. Para cambazý akýllý ve cin gibi elemanlar yerine daha saf elemanlarý tercih eder. Emekliler ise öncelikli tercih sebebidir. Elemanlar üzerinden Çorum - Ankara arasý Trilyonlarca lira Para sevkiyatlarý yapýlýr de Kriz gecesi Merkez Bankasýndan ucuza döviz alan bankalardan sonra sýralanan Kiþiler arasýnda Para cambazý da vardýr. Kart Tefeciliði adýna Yerleþik yerler de Para satmak la tatmin olmayan Para cambazý Seyyar Post Makineler ile Yerine göre Ankara Ostime kadar uzanýr. Bir gün Çorum'dan Ostim'e oto parçasý almaya giden bir vatandaþ ödemeyi Banka kartý ile yapmak ister. Hurdacýnýn ise Post Makinesi yoktur. Ama seyyar Postcular ile irtibatý vardýr. Ve Telefon açarak Seyyar Postcuyu çaðýrýr. Gelen Seyyar Postcudan çekilen Kart sonrasý makineden çýkan fiþte ' Para Cambazý' çýkýnca Çorumlu vatandaþ,' Vayyy be diyerek içinden Ah Ah çektikden sonra 'KOÇ' gibi Ankarada yaþayan hemþerim varmýþ be'. Buralara da el atmýþ helal olsun! Der!' Para Cambazý her sahada vardýr. Tek gerçek dostu ve en büyük gördüðü güç ise paradýr. En yakýn arkadaþýna der ki' En büyük güç Para Sonra Allah dýr der ' Senaryoyu yazan da Filmi izleyenlerde bu bu karede ( Haþa Vekalla ) çekerler. Para Cambazý tüm kapýlarý açan Para Maymuncuðunu kullanmasýný süper bilir. Kýsa sürede kanka olduðu kendi gibi Ankara da yaþayan Çorumlu siyasetçi nin ismi ve katkýlarý ile bir çok kapýlarý aralamayý da ihmal etmez. Çorumlu siyasetcinin para Cambazý ile diyaloglarý ise kamuoyunda bir çok kuþkularý da beraberinde getirir. Çünkü Para Para Cambazý Amerika Arabistan, Dubai, Ýsrail baþta Ýsviçre olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde çoktan Küreselleþmiþtir. Hatta Ülkesinden önce kendisi AB ne girmiþtir. Öyleki Bürokratlar baþta olmak üzere iþ gördüðü ve muhtemelen iþi düþecek kiþilere yakýnlaþma ve iþ gördürme adýna Kimisini Ümre ye Kimisini Amerika ya Gönderir ve götürür. Ümre ziyaretleri sonrasýnda kendisi gibi kafa dengi iki arkadaþý ile birlikte Dönüþte Dubai de Haytt Otel de Çapkýnlýk molasý verdiklerini objektifler çoktan yakalamýþtýr. Para cambazý zekasýný para kazanmaya olduðu gibi kendi güvenliði adýna da kullanmayý ihmal etmez. Para Cambazý kendisinin olasý bir kaçýrýlmasý fikrinden hareket ile kendisine 'ÇÝP' taktýrmýþtýr. Olasý bir kaçýrma da yeri hemen tespit edilecekdir. Oysa bu Çip sayesinde ise bir gün Ýsrailde olduðuna dair sinyal gelir. Ýsrail Arabistana giriþ çýkýþ yapanlara vize vermez iken bu nasýl gerçekleþmiþtir sorusunun basit cevabýnda ise Pasportumu kaybettim. Baþvurusu ile 2. Pasaport alýnmýþtýr. Birinde Arabistan diðerinde ise Ýsrail giriþ çýkýþlarý vardýr. Ýsrail- Ýsviçre -Türkiye Üçgeninde yüklü paralar kazanýr! Para Cambazý asla Boþ durmaz. Bir Devlet Bankasý nýn Kýzýlay þubesinde Bir bayanla tanýþýr. Bayan ile ortak yönleri ise Akýl ve zekadýr. Bayan Bankacýnýn maharetleri ile Banka sövüþlenmeye baþlanýr. Para cambazýnýn yanýnda yer alan sigortasýz çalýþan kiþi ve kiþiler üzerinden Bayan bankacý Trilyonlarca miktarda para transferi yapmýþtýr. 3. Sýçrayýþta bankacý bayan yakayý kaptýrýr. Para Cambazý ný avlayamayan Devlet Bayan bankacý yý avlamýþtýr. Para Cambazý ise bayan bankacý ile diyaloglarýnýn ortaya çýkmamasý ve devlet elinin kendisine uzanmasýný engelleme adýna dahice A ve B planýný hazýrlar. A planýna göre Bayan bankacý öldürüldü gösterilecek. Yeni kimlik ile yeni ufuklara yelken açýlacak. B Planýna göre Cezaevinde Öldürülmesi saðlanacaktýr. Para Cambazý Bayan Bankacý ile diyaloglarýn çýkmamasý adýna endiþe duyduðu yanýndaki elamanlarýndan birisini Mafya usulü kaçýrtarak korkutur. Diðer yandan bu elemaný ile ilgili olarak toplum nezdinde itibar düþürücü ve olasý itiraflarýnýn kabul görmemesi adýna bu elamaný için eþcinsel kampanyasý baþlatýr. Ölmez sað kalýrsak Banka Diyaloglarý - Ortaklar - Kazý da bulunan Altýnlar ve 3. Bölüm yakýnda. Not: Bu muhteþem "Kurtlar vadisi" benzeri senaryoyu beyaz perdeye yansýtacak yapýmcý ve yönetmen aranmaktadýr.ilgililere duyurulur yýlýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn giriþimleri ile kurulan S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Cuma akþamý ÇE- SOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan Genel Kurula ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda kooperatife üye esnaf katýldý. SAYFA 7 DE KEREB-Ý GAZÝ HAZRETLERÝNÝN KABRÝNDE YAÞADIÐIM BÝR OLAY ÜZERÝNE AHMET ÖLÇER SAYFA 5 TE BAÞLARKEN Sevgili dostlar, merhaba. Eli kalem tutan biri olarak sizlere bu köþeden ulaþacaðým. Yayýncýlýkta habere bakýþ açýsý çok önemlidir. Ýnsan odaklý yaklaþýmsa bence belirleyici olanýdýr. Merkezine insaný almayan bir üslup zamanla zaten elenecektir. SAYFA 7 DE Uður ÇINAR

2 Býçaklandý yürüyerek acile gitti Çorum'da kavgada býçaklanan kuaför Y. E. G. (27) 800 metre yürüyerek gittiði hastane acil servisi önünde yardým istedikten sonra bayýldý. Yaralý, sedyeyle içeri taþýnýp ameliyata alýndý. Olay, önceki gün öðle saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför Y. E G., geçmiþe dayalý husumet nedeniyle kavga ettiði B. A. tarafýndan göðsünden býçaklandý. Þüpheli kaçarken, yaralý Y.E. G. yürüyerek 800 metre uzaklýktaki Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gitti. Acil servis önüne güçlükle ulaþan Y.E G., yardým istedikten sonra baygýnlýk geçirip yere yýðýldý. Hastane çalýþanlarý yere düþen yaralýyý sedyeye alýnýp içeri taþýdý. Y.E. G., ilk müdahalenin ardýndan ameliyat edildi. Polis, olayla soruþturma baþlattý. 2 HABER Kavþakta ölüm Ýmsâk :2:44 Güneþ :5:03 Ýþrak :5:56 Öðle :12:54 Ýkindi :16:54 Akþam :20:24 Yatsý :22:22 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 26. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ Sosyal Sigorta, Damga Vergisi, KDV, Aylýk ve 3 Aylýk Muhtasar beyannameleri verilecek. Günün Þiiri BAÞBAÞA kalým savaþý Çorum'da otomobil ile TIR'ýn çarpýþtýðý kazada, otomobilde sýkýþan sürücü Ý. C (46) uzun süre kurtarýlmayý bekledi. Kaza, Buharaevler Kavþaðý'nda meydana geldi. Ý.C yönetimindeki otomobil, Samsun yönüne giden M. A. (44) yönetimindeki TIR ile çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü aracýn içerisinde sýkýþtý. Acý içinde kývranan ve kurtarýlmayý bekleyen sürücüye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ý.C ile sürekli konuþarak uyumamasýný saðlayan ekipler, bir taraftan da sýkýþtýðý yerden çýkartabilmek için yoðun çaba gösterdi. Güçlükle sýkýþtýðý yerden çýkarýlan Ý.C, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. TIR sürücüsü ise polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. AHMET KUTSÝ TECER Ýþte bir vazoda açmýþ iki gül, Ýþte bir saksýda eþsiz kuþkonmaz. Gülleri gördükçe gönlüm bir bülbül, Saksýya baktýkça içimde bir haz. Dýþarda fýrtýna, uðultu, tipi; Odada sessizlik tutulur gibi; Ýþte o da geldi, evin sahibi, Oturduk, eskiden konuþtuk biraz. Dýþarda fýrtýna, tipi...yerler kar; Ýçerde baþbaþa iki bahtiyar. Onlarý ýsýtan eski bir bahar, Dýþarda yepyeni bir kýþ, bir ayaz. Yaþlý adam dereye düþtü Mimar Sinan Mahallesine meydana gelen olayda yaþlý adam dere yataðýnda düþtü. Yaþlý adam olay sonrasýnda yaralandý. Olay, Fevzi Çakmak 3. Cadde'de meydana geldi. Ýddiaya göre, Þ.Y, dengesini kaybederek dereye düþtü. Þ.Y'yi, çevredekilerin fark etmesiyle olay yerine 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri çaðýrýldý. Kýsa sürede gelen saðlýk ve itfaiye ekipleri, dereye inerek yaralý Þ.Y'ye ilk müdahaleyi burada yaptýlar. Yaþlý adam daha sonra itfaiye ve saðlýk görevlilerince sedyeye alýnarak merdiven yardýmýyla dereden çýkarýldý. Þ.Y, ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaþlý adamýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Vali Sabri Baþköy Alaca'da incelemelerde bulundu Vali Sabri Baþköy Alaca'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Sabri Baþköy Ýlçe esnaflarýndan traktör -zirai aletleri-gübre bayii - Þenol Þahin, Karakoç Sarrafiye Necati Karakoç ve Seçer Sarrafiye sahibi Hasan Hokka'yý ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Sabri Baþköy, daha sonra Alaca Belediyesine geçerek Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz'ý ziyaret etti. Ziyaretlere Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da katýldý. Haber Servisi HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,936 1,946 EUR 2,522 2,542 STERLiN 2,94 2,99 JPY YENi 0,0194 0,0198 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2511 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Basýn: 655

4 HABER 4 Engelsiz yarýnlara umut dolu gözlerle bakýyoruz Çorum Anadolu Birliði "Sungurlu Ýçin Bende Vardým" projesi kapsamýnda 'Bedensel Engelleri Kaldýrýyoruz' gecesinde tekerlekli sandalye ve baston daðýtýldý. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen törene Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Çorum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yardýmcý Doç Dr. Kubilay Karacif, Cumhuriyet Halk Partisi Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen, Kurum Yetkilileri, Muhtarlar, Ýþadamlarý ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende bir konuþma yapan Çorum Anadolu Birliði Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Bizim yaþadýðýmýz coðrafya yýllardýr bir arada yaþama kültürünün hep ön planda olduðu, insanlarýn birbirlerini sevip, hoþgörü ile yaklaþtýðý topraklar olmuþtur. Bizler Çorumlular olarak Kurtuluþ Savaþý sürecinde aziz canýný ortaya koymanýn yaný sýra halkýn malý ve emeði ile savaþa katýlmanýn timsali olan Milli yükümlülük kanununa en hýzlý ve en kapsamlý uyan il olmuþuzdur. Nereden geldiðimizi unutmadýk ve nereye yürüdüðümüzü biran olsun bile unutmayacaðýz. Bizler sevgi ve hoþgörü medeniyetinin aydýnlýk geleceðimiz adýna birlik ve beraberlik çýnarýnýn altýndan hep beraber toplanacaðýz" dedi. "Biz engelli vatandaþlarýmýzýn sahip olduklarý kalp güzelliðinin onlarýn en büyük gücü olduðunu gösterebilmek adýna çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" diyen Okay Erözgün, "Hayatý paylaþabilmek, engelleri birlikte aþabilmek için Çorum Anadolu Birliði Engelli vatandaþlarýmýzýn ekonomik ve sosyal þartlarýn oluþturabileceði farklýlýklarý ayýrt etmeden, bir dezavantajlý vatandaþýmýzýn yaþam alanlarýný ve hayatlarýný umutla doldurmak için çalýþýyoruz. Biz biliyoruz ki, çeþitli güzelliklerin oluþturduðu manevi deðerle, hayatý paylaþýyor ve engelsiz yarýnlara umut dolu gözlerle bakýyoruz" ifadelerini kullandý. Erözgün'ün konuþmasýnýn ardýndan sahneye gelen Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu TSO olarak, bu zamana kadar olduðu gibi bundan sonrada engelli vatandaþlarýmýza yönelik her türlü projenin yanýnda olacaklarýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Arslan Çaylan ve Sungurlu Aðýrlama ekibi ile sahneye yerel sanatçý Gülsüm Kahraman çýktý. Kahraman söylediði birbirinden güzel türkülerle engelli vatandaþlara unutulmaz bir gün yaþattý. Tören, protokol üyeleri tarafýndan engelli vatandaþlara tekerlekli sandalyeleri verilmesiyle sona erdi. Haber Servisi 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi yeni döneme hazýr M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi eðitim öðretim döneminde hizmet verecek yeni kadrosuyla Anitta Otel'de düzenlenen yemekte bir araya geldi. Samimi ve sýcak bir ortamda gerçekleþen yemekte konuþan Kurucu Müdür Metin Akbay, "Öncelikle bizlere güvenerek bu kadroda yer alan, burada bulunan ve çeþitli nedenlerle þu anda aramýzda bulunamayan tüm öðretmenlerimize teþekkür ederiz. Ýsmi yeni olan Dershanemizin kadrosunu uzun yýllar eðitimin içinde bulunan Dershanecilikte uzman ve tecrübeli bir öðretmen topluluðu oluþturuyor. Planlamasýný kurucu ortaklarýmýz Elvan Duru ve Þenol Akgöz ile birlikte yaptýðýmýz dershanemizin en önemli hedefi Butik Dershaneciliðin ismi dýþýnda özellikle içini doldurarak hakkýný vermektir. Bu amaçla ilk olarak son yýllarda bilinirliði ve güvenirliði artan (Fen Bilimleri Yayýnlarý) ile anlaþtýk ve birlikte çalýþma kararý aldýk. Yeni bir anlayýþla Butik Hizmet verecek Dershanemizi Kitle Dershanelerinden ayýran en önemli özelliði öðrencilerimizin, derslerini tamamý 12 kiþilik sýnýflarda, her dersini özel ders kalitesinde profesyonel öðretmen kadrosuyla iþleyecek olmalarýdýr. Sadece 9, 10, 11, 12.sýnýflarda ve mezun gruplarda üniversite hazýrlýk hizmeti verecek olan M.A Butik & Fen Bilimleri Dershanesi kýsaca bir dershaneden çok daha fazlasýný sunacaktýr. Öðretmenlerimize, Çorumumuz'un deðerli velilerine ve kýymetli öðrencilerimize hayýrlý olsun diyorum, saygýlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. Yýlmaz MERT Türkiye Finans Altýn Þube, Çorum'da devam ediyor Türkiye Finans, tüketicilerin ziynet eþyalarýný deðerlendiriyor, altýnlar yatýrýma dönüþüyor Haziran'da Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, altýna yatýrým yapmak isteyenlere tasarruf imkâný saðlamanýn yaný sýra Türkiye'de bir ilk olan, "Kiþiye Özel Gram Altýn" ayrýcalýðýný da müþterilerinin hizmetine sunuyor. Katýlým bankacýlýðýnýn öncülerinden Türkiye Finans, altýn ve ziynet eþyalarýný deðerlendirmek isteyen müþterileri için altýn ürünleri geliþtirmeye devam ediyor Haziran'da Çorum Þubesi'nde altýn toplayacak olan Türkiye Finans, müþterilerinin tasarruf yapmasýna olanak saðlýyor. Türkiye Finans Altýn Toplama Günleri'nde; bilezik, bileklik, künye, kolye, küpe, çeyrek, yarým gibi seçeneklerde tüm taký ve altýnlarý deðerlendiriyor. Türkiye Finans Altýn Þubeler'de altýnlarýný deðerlendirenler, hesabýna 24 saat ulaþýp, ihtiyaç duyduklarý takdirde altýnlarýný nakde çevirebilirken ayný zamanda çalýnma, kaybolma, iþçilik ücreti, eski-yeni tarih gibi endiþelerden de kurtuluyor. Altýn hesabýna da kâr payý alma imkâný saðlayan Türkiye Finans Altýn Katýlma Hesabý sayesinde; altýna yatýrým yapmak isteyen tasarruf sahipleri, hem altýnýn hem de altýn katýlma hesabýnýn getirisinden minimum bir ay vadeyle yararlanma imkânýna kavuþuyor. Türkiye Finans, Türkiye'de ilk kez kiþiye özel ambalaj tasarýmlý hediyelik altýnlarý da satýþa çýkarýyor. Kiþinin ambalajý üzerine istediði fotoðrafý bastýrabileceði ve mesajýný yazabileceði altýn ile herkes, sevdiklerine çok özel bir hediye verebiliyor. Üstelik kiþiye özel fotoðraflý altýn ambalajý açýlmadýðý takdirde deðer kaybý da yaþamýyor. Haber Servisi Belediye, Berat Kandili'nde 30 bin lokum daðýttý Çorum Belediyesi, Berat Kandili nedeniyle kentin tüm camilerinde, vatandaþlara ikram edilmek üzere 30 bin adet kandil lokumu daðýttý. Belediye'nin her kandilde geleneksel hale getirdiði kandil lokumu daðýtýmý Berat Gecesi'nde de devam etti. Kandilde daðýtýlmak üzere özel olarak hazýrlanan lokumlar Çorum'daki tüm camilerde yatsý namazý öncesinde cemaate daðýtýldý. Haber Servisi PR Danýþmanlýk'tan "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri" eðitimi PR Danýþmanlýk Temmuz tarihleri arasýnda "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Eðitimi" düzenleyecek.konu hakkýnda bilgi veren firma yetkilileri, ISO 9000 standardýnýn temel hedefinin 'kuruluþlarýn faaliyetlerine katma deðer kazandýrma ve performansý sürekli artýrma olanaðý saðlamak' olduðunu ifade ederek, "Müþteri odaklýlýk, liderlik, çalýþanlarýn katýlýmý, proses yaklaþýmý, sistem yaklaþýmý, sürekli iyileþtirme, gerçeklere dayalý karar verme ve tedarikçilerle karþýlýklý çýkar ortaklýðýna dayalý iliþki kavramlarý üzerine kurulmuþ olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardý, müþteri memnuniyeti ve müþteri beklentilerinin karþýlanarak saðlanmasý için gerekli olan þartlarý tanýmlamaktadýr. Katýlýmcýlar, kalite standartlarýnýn genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasýl uygulandýðý, kendi þirketleri için neler yapmalarý gerektiði hakkýnda bilgi sahibi olacaklardýr. Müþteri sadakati saðlamanýn ve yeni müþteriler çekmenin en iyi yolu Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaktýr. Eðitmenlerimiz konularýna uzman ISO 9001 ve ISO Yönetim Sistemleri baþ denetçileridir. Eðitim sonunda katýlýmcýlara Katýlým Sertifikalarý takdim edilecektir" dediler. Haber Servisi

5 HABER 5 TOKÝ, Çorum'a 3 bin 488 konut yaptý Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) yýllarý arasýnda Karadeniz bölgesinde yer alan iller içinde 7 bin 34 adet konut ile en çok konutu Samsun'da yaptý. TOKÝ Çorum'da ise 3 bin 488 konut inþa etti. MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Þimþek, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (TOKÝ) yýllarý arasýnda Türkiye'de kaç adet konut ürettiðini ve geçtiðimiz yýl Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarý'nýn Bodrum katlarý ile ilgili TOKÝ'nin sorumluluðunun ne olduðunu Çevre Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn yanýtlamasý için TBMM'ye yazýlý soru önergesi verdi. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar soru önergesine verdiði yazýlý cevapta 2003 ve 2013 yýllarý arasýnda TOKÝ'nin Türkiye genelinde 573 bin 207 adet konut ürettiðini belirtti. Bakan Bayraktar'ýn yazýlý cevabýnda ayný dönemde TO- KÝ'nin 7 bin 34 adet konut ile Karadeniz bölgesinde en çok konutu Samsun'da ürettiðini ifade edilirken, kurumun Trabzon'da 5 bin 940, Sivas'ta 5 bin 844, Düzce'de 5 bin 338, Bolu'da 3 bin 617, Çorum'da 3 bin 488, Ordu'da 3 bin 476, Tokat'ta 3 bin 146, Amasya'da 2 bin 985, Karabük'te 2 bin 540, Kastamonu'da bin 927, Zonguldak'ta bin 546, Rize'de bin 415, Gümüþhane'de bin 372, Giresun'da bin 332, Bayburt'ta 928, Bartýn'da 890, Sinop'ta 346 ve Artvin'de 312 adet konut ürettiði belirtildi. BAKAN BAYRAKTAR BORDUM KATLARLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝ VERDÝ Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar Samsun'un Canik ilçesinde yaþanan sel felaketinde Kuzey Yýldýzý Toplu Konutlarýnýn Bodrum katlarý ile ilgili TO- KÝ'nin sorumluluðunun ne olduðu konusuna þu þekilde cevap verdi: "Samsun ili için planlama çalýþmalarý 'li yýllarda baþlanmýþ, TOKÝ tarafýndan yapýlan uygulamalarýn bulunduðu bölge ise 1980'li yýllardan itibaren ilgili yerel belediyeler tarafýndan onaylanan imar planlarý ile yerleþime açýlmýþ ve yapýlaþmýþtýr. Kuzey Yýldýzý Toplu Konut Projesi kapsamýnda yerel belediyeler tarafýndan onaylanan imar planý kararlarýna ve çekme mesefalerine uyularak, vaziyet planlarý oluþturulmuþ, konut uygulamalarý Samsun Büyükþehir "Kamuda tek tipçi ve þekli Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren Eðitim Bir Sen Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda önemli kararlar alýndýðýný ve toplantý sonunda yayýnlanan sonuç bildirisiyle de bu kararlarýn kamuoyu ile paylaþýldýðýný açýkladý. Eþkil, milli iradenin yanýnda, þer ittifakýnýn karþýsýnda olunacaðý vurgulanan sonuç bildirgesinde, bütün vatandaþlarý bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, yakýn siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa'nýn bir an önce hayata geçirilmesi çaðrýsýnda bulunulduðunu söyledi. Eþkil, kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilerek, baþta baþörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, takým elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemelerin acilen yapýlmasý istenen bildirgede, YÖK Kanunu'nun bir an evvel çýkarýlmasý, eðitim çalýþanlarýný maðdur eden yönetmeliklerin ivedilikle deðiþtirilmesi gerektiðinin kaydedildiðini belirtti. Bildirgede, 666 sayýlý KHK maðduru öðretmen ve öðretim elemanlarýna hak ettikleri ek ödemenin verilmesi, istihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eðitim çalýþanlarýna ek tazminat ödenmesi istendiðini kaydeden Eþkil, Baþkanlar Kurulu toplantýsýnda þu kararlarýn alýndýðýný açýkladý: "Taksim Gezi Parký olaylarý olarak adlandýrýlan, arkasýnda dýþ güçler ile ülkemizdeki faiz lobisinin bulunduðu deþifre olan Türkiye'yi karýþtýrma ve istikrarsýzlýða sürükleme projesini asla tasvip etmiyor, paramiliter yapýlar, marjinal unsurlar ve 28 Þubat'taki 5'li çetenin misyonuna ve mirasýna soyunan KESK ve DÝSK baþta olmak üzere, sendikalarýn da içerisinde bulunduðu þer ittifakýný halkýmýzýn dikkatlerine sunuyor, milli iradenin yanýnda, þer ittifakýnýn karþýsýnda olduðumuzu deklare ediyoruz. Hükümleri ve ruhuyla insaný esas alan, bütün vatandaþlarý kucaklayan, tanýmlama dayatmasý yerine tanýma erdemi içeren, ülkenin bütün vatandaþlarýný Türkiyelilik çerçevesi içerisinde bir ve eþit gören, doðuþtan gelen haklarý sýnýrlamayýp teminat altýna alan; din ve vicdan özgürlüðüne yönelik mevcut sýnýrlamalarý sona erdiren, yakýn siyasi dönemin en büyük projesi yeni Anayasa bir an önce hayata geçirilmelidir. Kamuda kýlýk ve kýyafet dayatmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý için topladýðýmýz 12 milyon 300 bin imzanýn ve sivil itaatsizlikle ortaya koyduðumuz kararlýlýðýn gereði yapýlmalý, kamuda þekli yaklaþýmlardan, tek tipçi uygulamalardan vazgeçilmeli, baþta baþörtüsünün önündeki engeller olmak üzere kravat takma, takým elbise ve üniforma gibi zorunluluklara son veren yasal düzenlemeler acilen yapýlmalýdýr. Ortadoðu'da devam eden çatýþma ve gerilimlerde emperyalist güçlerin nihai hedefi, Þii-Sünni çatýþmasý üretmek, Ortadoðu baþta olmak üzere, Ýslam coðrafyasýna tamiri mümkün olmayan bedeller ödetmektir. Türkiye baþta olmak üzere bölge halklarý, Irak ve Afganistan örneðini dikkate alarak, oynanan bu kirli oyunu birlikte bozmalýdýr. Suriye'de kan akýtmaya ve katliam yapmaya devam eden Esad yönetimindeki Baas rejimini kýnýyoruz. Katliamlarý destekleyen gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki destekçilerin niyetlerinin Suriye halkýnýn huzuru deðil, emperyalist unsurlarýn menfaatleri olduðunun anlaþýlmasýný bekliyor, bütün ülke ve uluslararasý kuruluþlarý katliamý durdurmak için birlikte hareket etmeye çaðýrýyoruz. Üniversite çalýþanlarýnýn ekonomik ve sosyal haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. YÖK Kanunu bir an önce çýkarýlmalýdýr. Yüksek öðretimde çalýþanlarý temsilen sendikalar demokratik yönetimin gereði olarak bütün yönetsel süreçlerde paydaþ olarak görülmelidir. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn son dönemde yaptýðý veya acil yapmasý gerektiði halde yapmadýðý düzenlemeler eðitim çalýþanlarýný maðdur etmektedir. Görevde yükselme ve unvan deðiþikliði yönetmeliði, yönetici atama yönetmeliði, öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði, norm kadro yönetmeliði ile ilgili deðiþiklikler acilen yapýlmalýdýr. Öðretmen kariyer basamaklarýnda yükselmeye iliþkin gerekli yasal Belediyesi'nin Ýmar Yönetmeliði ile yürürlükteki plan ve yönetmeliklere uygun olarak yapýlmýþtýr. Canik Belediyesince yapýlan planlama çalýþmalarý esnasýnda Devlet Su Ýþleri(DSÝ)Genel Müdürlüðü'nün görüþü alýnmýþtýr. DSÝ tarafýndan alana komþu derelerin ýslahý yapýlmýþtýr. Alýnan görüþler ve imar planý notlarýnda Bodrum katlarýnda kapýcý dairesinin bulunmamasý yönünde herhangi bir husus bulunmamaktadýr. Belediyesince hazýrlanan planlarda, Mert Irmaðý ve Yýlanlý dere için yaklaþma mesafeleri belirlenmiþ olup, TOKÝ tarafýndan gerçekleþtirilen uygulamalar, belediyeler tarafýndan onaylanan imar planý kararlarýna ve dereler için belirlenen çekme mesafelerine uygun olarak yapýlmýþtýr. "APARTMAN GÖREVLÝLERÝ ÝKAMETGAHLARI BÜYÜKÞEHÝR'ÝN YÖNETMELÝÐÝ'NE UYGUN OLARAK YAPTIRILMIÞTIR" Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'nin 'Ýnþaat Nizamlarý Binalara Kot Verilmesi' baþlýklý 5'nci bölümü 47'nci maddesi' Bodrum Katlarýn Konut Olarak Ýskan Edilebilme Þartlarý' baþlýklý 3'üncü fýkrasýnda; 'Bodrum katlar, cepheleri hizasýndaki en düþük tabi veya tesviye edilmiþ bahçe kotunda olmak veya üzerinde kalmak, hiçbir noktada hizasýndaki bahçe kotlarýna göre (0.50)m.'den fazla gömülmemek þartlarý ile konut iskan edilebilir. Ancak bu cephesine tamamen bahçe kotlarýnda olmak veya üzerinde kalmakla birlikte, diðer cephelerinde (0.50)m.'den fazla gömülmeler, bir üst kattaki plan tertibine uyan piyes boyunca kabul edilebilir. Topraða dayalý tüm Bodrum katlarda dýþ etkilere karþý su yalýtýmý yapýlmasý zorunludur' denilmektedir. TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan konutlarda yer alan apartman görevlilerine tahsis edilen tüm ikametgahlar Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'ne uygun olarak yaptýrýlmýþtýr. Bu kapsamda, Bodrum katlara iskan izninin verilmesi ve kaldýrýlmasý ilgili belediyesinin yetkisinde olup, TOKÝ'nin bahse konu konutlarýn planlamasýnda ve yapýmýnda üzerine düþen bütün sorumluluklarý onaylý imar planlarýna, yürürlükteki yönetmeliklere ve Samsun Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði'ne uygun olarak yerine getirilmiþtir. " uygulamalardan vazgeçilmeli" deðiþiklikler bir an önce yapýlmalý ve süreç yeniden baþlatýlmalýdýr. Yardýmcý hizmetler sýnýfý ve genel idare hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýnýn atama ve yer deðiþtirmelerine iliþkin esaslar bir an önce belirlenmeli; görev tanýmlarý yapýlmalý, mali ve sosyal haklarýnda iyileþtirmeler yapýlmalýdýr. 4/C'li personel bir an önce kadroya geçirilmelidir yeni eðitim sisteminin güçlendirilmesi ve sistemin amacýna ulaþmasý, ikili öðretim yapan eðitim kurumunun kalmamasý için yeni derslik üretimine aðýrlýk verilmeli, eðitim öðretim yýlý baþlamadan en az 100 bin yeni öðretmen atamasý gerçekleþtirilmelidir. Son yýllarda bütçeden eðitime ayrýlan payýn artmasý ve ilk sýrada olmasý takdir ettiðimiz bir durumdur. Fakat hâlâ öðretmenin bütçesine aktarýlan payda sorun bulunmakta, öðretmen ve öðretim elemanlarýnýn ek ödeme maðduriyeti sürmektedir. Kalkýnan Türkiye'nin IMF'ye borcunu ödediði gibi, 666 sayýlý KHK maðduru öðretmen ve öðretim elemanlarýna da hak ettikleri ek ödeme verilmelidir. Ek Ders Esaslarý'nda öðretmenlerin sýnav görevlerine iliþkin ücretleri de dahil olmak üzere adaletsizlikler bulunmaktadýr. Ek Ders Esaslarý'ndaki adaletsizliklerin giderilmesi için sosyal paydaþlarýn itiraz ve kabulleri dikkate alýnarak, bu konuda acilen yeni bir düzenleme yapýlmalýdýr. Ýstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eðitim çalýþanlarýna yönelik teþvikler öngörülmelidir. Ýsteksiz, gönülsüz ve mecburiyete dayalý olarak görev yapan çalýþanlarýn gönüllülük ve isteklilik katsayýsýnýn ve toplumsal hayata katký ve katýlýmlarýnýn artýrýlmasý için çalýþma þartlarý iyileþtirilmeli ve kendilerine ek tazminat ödenmelidir. Ýnsanlarýn temel tercihlerini sýnýrlayan demokratik eðitim hakkýnýn önündeki engeller kaldýrýlmalý, insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eðitimdeki 'karma' mecburiyetine son verilmelidir. Haber Servisi KEREB-Ý GAZÝ HAZRETLERÝNÝN KABRÝNDE YAÞADIÐIM BÝR OLAY ÜZERÝNE AHMET ÖLÇER Bugün farklý bir konuya dikkat çekmek isterim. Hatýrlayacak olursanýz 82 il 82 sahabe programý kapsamýnda Muhammed Emin YILDIRIM hoca Çorum'a gelmiþ ve Çorumdaki sahabeleri anlatmýþtý. Konuþmasýnda Kereb-i Gazi hazretlerini uzun uzun anlatmýþtý. Ben yine de çok kýsa Kereb-i Gazi Hazretleri Kimdir açýklamak isterim. Kerebi-i Gazi (R.A.) pehlivan, þair ve hatip olarak tanýnmýþtýr. Hz. Peygamberimizin (sav) huzurunda Hz. Ali'nin de bulunduðu bir ortamda Müslüman olmuþtur. Kadisiye Savaþýnda Ýranlýlara karþý gösterdiði büyük mücadelesi Ýslam Tarihlerinde ayrýntýlý bir þekilde anlatýlmaktadýr. Hicretin 40. Yýlýnda Ýstanbul'un fethi için Ýslam ordusu ile birlikte Çorum civarýnda þehit düþmüþtür. Yiðitliði ve kahramanlýðý onun halk arasýnda efsane olmasýna yol açmýþtýr. Bu yiðitliði ve kahramanlýðýndan ötürü Hz. Ömer tarafýndan bu büyük zat "Bin kiþiye bedel asker Amr B. Ma'dikerib" diye tarif edilmiþtir. Amr B. Ma'dikerib R.A. ya, bizim bildiðimiz adýyla Kereb-i Gazi hazretlerine deðinme ihtiyacý nasýl hasýl oldu anlatmak isterim. Zaman zaman sýkýlýp bunaldýðýmda, dua etmek amacýyla Hýdýrlýk'ta bulunan Sahabelerin yanýna giderim. Orada aldýðým manevi hazzý anlatmak mümkün deðil. Eðer ziyaret etmeyenler varsa da bu kabirleri gidip ziyaret etmelerini ve dua etmelerini tavsiye ederim. HÜMÖD üyesi ve mezun olacak olan birkaç üniversite öðrencisi arkadaþýmýzla beraber olduðumuz bir sohbet ortamýnda, dört yýl Çorumda kalýp Sahabelerin mezarlarýndan habersiz olduklarýný öðrendim. Bunun üzerine ben de geçen hafta onlarý yanýma alýp Hýdýrlýkta bulunan bu sahabelerimizin kabirlerini ziyarete götürdüm. Oraya gittiðimizde ne üzücüdür ki Kereb-i Gazi Hazretlerinin kabrinin kapýsýnda kilit takýlý olduðunu gördüm. Pazar günü düðünler nedeniyle kapatýlmýþ olabileceði düþüncesiyle tam geri dönerken, Ýl dýþýndan geldiðini öðrendiðim bir ziyaretçiyle karþýlaþtým. Bana: "Burasý neden kilitli bilginiz var mý? diye sordu. Ben de: "bilemiyorum ama pazar günleri düðünler nedeniyle çok fazla giren çýkan oluyor. Kabristanýn huzuru ve güvenliði için alýnmýþ bir tedbir olabilir" dedim. Bu ifadem karþýmdaki insaný daha fazla üzmüþ olacak ki dönüp bana; "Bak güzel kardeþim. Ben bu kabri ziyaret etmek için þehir dýþýndan geldim. Amr. B. Ma'dikerib (Kereb-i Gazi) gibi bir sahabenin Kabri burada. Sanýrým siz Çorumlular ne kadar þanslý olduðunuzun farkýnda deðilsiniz. Böyle büyük bir Zat'ýn kabrinin kapýsýnýn kapalý olmasýný ben yadýrgadým" dedi. O an aklýma bir daha önce duyduðum bir söz geldi. "Bizler zengin bir mirasýn üzerinde oturan dilenciler gibiyiz." Þöyle düþünüyorum da, biz Çorumlular þehrimizde yatan Sahabelere gereken hürmeti gerçekten gösterebiliyor muyuz? Onlara gerçekten sahip çýkabiliyor muyuz? Bugün Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz.'nin türbesini yýlda yaklaþýk iki milyon kiþi ziyaret ederken, Hacý Bektaþ Veli hazretlerini milyonlar ziyaret ederken, ayeti kerimede "Siz ümmetlerin en hayýrlýsýsýnýz" (Al-i Ýmran 110) diye tarif edilen sahabelerden olan Kereb-i Gazi Hazretleri acaba bu ziyaretçi sayýlarýna ulaþabiliyor mu? Peygamber Efendimiz "Beni gören ve beni görenleri göreni cehennem ateþi yakmaz" demesine raðmen, bu Sahabeler haþa diðer mübarek zatlardan daha mý alt mertebedir de gösterilen ilgi zayýftýr. Ben bunu iki neden baðlýyorum. Ya sahip olduðumuz zenginliðin farkýnda deðiliz ya da samimi deðiliz. Umarým sorun ikinci neden de deðildir. Çünkü birinci neden affedilebilir. Ýkinci nedeni düþünmek bile istemiyorum. Tekrar görüþünceye dek saygýlar Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan HÜBTUAM temel atma ve mezuniyet tören ile ilgili teþekkür mesajý yayýnladý.her iki etkinliðe kutlama mesajý gönderen baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül,TBMMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile diðer protokol üyelerine teþekkür eden Rektör Alkan mesajýnda, "Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirmek üzere yapýlandýrýlmasý ve belgelendirilmesi planlandýrýlan Üniversitemiz Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin (HÜBTÜAM) hayýrlý olmasýný temenni eder, mezun öðrencilerimize ömür boyu baþarýlar dileriz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 Anvatar'da hedef; 5. yýldýz Çorum Anvatar Termal Otel, tatil sezonunu yeniliklerle açtý.anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, yarý olimpik 2 yeni havuz ve su parkýný hizmete sunduklarýný açýkladý.önceki gün Anvatar Restoran'da düzenlenen basýn toplantýsýnda oteldeki yenilikleri anlatan Mustafa Keçeci, yeni havuzlarla birlikte termal tesis kapasitesini üç katýna çýkardýklarýný söyledi.'su ile gelen saðlýk' sloganýyla faaliyet gösterdiklerini hatýrlatan Keçeci, erkek ve bayanlar için ayrý þekilde hizmet veren havuz sayýsýný 4'e çýkardýklarýný kaydetti. Keçeci, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Anvatar Termal Otel olarak Çorum'un ilk su parkýný hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Halkýmýzýn su sporlarý ve yüzmeye karþý gösterdiði ilgi bizi bu alanda yeni yatýrýmlar yapmaya sevketti. O nedenle otelimiz bünyesinde erkek ve bayanlara yönelik olarak, yarý olimpik 2 yeni havuz hazýrladýk. Çorum halkýnýn havuz keyfini doyasýya yaþayacaðý su parkýmýzýn yaný sýra daha önce faaliyette olan iki ayrý havuzumuz, Türk ve Fin hamamlarý ile saunalarýmýzla da hizmet vermeye devam ediyoruz. Daha önceki havuzlarýmýz 12'þer metrelikti. Erkeklere yönelik yeni havuzumuz 25 metre, bayanlar için olan havuzumuz ise çocuk havuzuyla birlikte 20 metre uzunluðunda. Her iki havuzumuzun derinliði ise 1 metre 40 santimetre. Yeni havuzlarýmýzýn hizmete girmesiyle birlikte önceki havuzlarýmýzý tamamen saðlýk turizmine ayýrdýk. Termal suyumuz eklem aðrýlarý, sinir hastalýklarý, kadýnsal rahatsýzlýklar, ameliyat ve kalýcý yaralarýn iyileþmesinde yardýmcý tedavi unsuru taþýyor." -SALON ve RESTORANDA YENÝLÝK- Balo salonunda yenilikler yaptýklarýný anlatan Anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, "Kolonsuz bir yapýya sahip olan salonumuzun kapasitesini kiþiye çýkardýk" dedi. Restoran kýsmýnda ise 150 ve 300 kiþilik iki ayrý bölüm daha açtýklarýný anlatan Mustafa Keçeci, "Misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak amacýyla otelimizdeki yeniliklerimiz sürüyor" diye konuþtu. 'Anvatar' isminin Hitit Mitolojisi'nde 'sýcak su' anlamýna geldiðini hatýrlatan Keçeci, yeni bina projeleri hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Anvatar Otel Müdürü Keçeci, termal tesisteki yeniliklerin ardýndan mevcut bina yanýndaki temel üzerine ek bina inþaa edeceklerini söyledi. Yakýnda inþaasýna baþlamayý planladýklarý yeni binada odalar, balo salonu, çok amaçlý salonlar yer alacaðýný belirten Mustafa Keçeci, " Yaz aylarýnýn sonuna doðru yeni binaya baþlamayý düþünüyoruz. Þu an oda sayýmýz yetersiz. Oda sayýmýzý yükseltmeyi planlýyoruz. Yeni yatýrýmla oda sayýmýz 120'ye çýkacak ve 5 yýldýz alabilmek için gerekli olan þartlarý da böylece tamamlamýþ olacaðýz" dedi. ANVATAR RAMAZAN'A HAZIR Anvatar Otel Müdürü Mustafa Keçeci, Ramazan ayý hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. "Ýftar organizasyonlarýna evsahipliði yapacaðýz" diyen Mustafa Keçeci, yenilenen teras kat bölümünde de iftar yemeði vereceklerini kaydetti. SPA bölümlerinin iftardan sahura kadar açýk olacaðýný dile getiren Keçeci, "Yeniliklerimizi yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Samsun Yolu 2. kilometre Sýklýk Mevkii'nde faaliyet gösteren Anvatar Termal Otel'e bekliyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Hakký Bulut rüzgarý "Maraþ'ý ve Çorum'u unutmadýk" Balýkesir'in Zeytinli beldesinde CHP belde örgütü tarafýndan geleneksel hale gelen kýr yemeðinin 18.sinde konuk olarak katýlan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin partililere yaptýðý konuþmada Baþbakan'a yüklendi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, "Dün sayýn baþbakan Kayseri'deki konuþmasýnda hatýrlarsýnýz iki ay önce ya da üç beþ ay önce bir televizyon programýnda bir gazeteciye gündemi ben belirlerim, herkeste benim belirlediðim gündeme takýlýr demiþtir. Sayýn Baþbakan'ýn bilmediði bir baþka bir þey var. Sayýn Baþbakan gündemi millet belirler þimdi sizde peþine takýlýrsýnýz" dedi. Gürsel Tekin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Milli Ýradeye Saygý mitingleri çerçevesinde Kayseri'deki konuþmasýnda ki sözlerine tepki olarak þunlarý söyledi: "Tarihimizde milattan önce milattan sonra cümlesinden sonra Türkiye'de Taksimden önce Taksimden sonra olacak. Taksim Türkiye'nin vicdaný oldu. Ben buradan Taksim bileþenlerine hepsine selamlarýmý saygýlarýmý göndermek istiyorum. Ama özelikle bileþenlerin bir tanesi sayýn Ýhsan Eliaçýk'a da buradan toplumun vicdaný olduðu için ayrýca selamlarýmý göndermek istiyorum. Dün sayýn Baþbakan Kayseri'deki konuþmasýnda hatýrlarsýnýz iki ay önce ya da üç beþ ay önce bir televizyon programýnda bir gazeteciye gündemi ben belirlerim, herkeste benim belirlediðim gündeme takýlýr demiþtir. Sayýn Baþbakan'ýn bilmediði bir baþka bir þey var. Sayýn Baþbakan gündemi millet belirler þimdi sizde peþine takýlýrsýnýz. Baþbakan bunlarý kavrayamadýðý için Taksim direniþini önce uzun zamandýr son on yýldýr otoriter bir yapý içine soktuðu Türkiye'yi galiba üç beþ tane çapulcuya teslim mi olurum dedi. Kim bu çapulcular deyince milyonlarca çapulcu sokaða döküldü. Yani taksimde insanlarýn yalnýz olmadýðýný 81 ilde milyonlarca çapulcunun ortaya çýkýþý ile Baþbakan bu sefer jargonunu deðiþtirmek zorunda kaldý. Sayýn Baþbakan Anadolu coðrafyasýnda hiçbir zaman boyun eðilmedi. Tarihimize þöyle baktýðýmýzda nice diktatörlere baþkaldýranlar olmuþtur. Sana da halk baþkaldýrmýþtýr. Bu ülkenin çimentosu bu ülkenin aydýnlýk yüzü Alevileri jurnalliyorsun ve tarif ediyorsun. Size yakýþmýyor sayýn Baþbakan. Unutmayýn. Maraþ'ý unutmadýk. Çorum'u unutmadýk. Sivas'ý dahi unutmadýk. Bir hafta sonra Sivas'taki 34 aydýnýn ölüm yýldönümünü kutlayacaðýmýz bir günde Baþbakan Kayseri'de sözde kendi kendine bu diplomatik dilleri kullanarak sayýn genel baþbakanýmýzý eleþtirerek milyonlarca insaný yuhalattýðýný biliyoruz. Bütün bunlardan vazgeçeceksiniz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir önerimiz var. Biz bütün darbeleri yaþayan bir insanýz. Darbelerin tamamýnda da yer alan siyasi bir parti var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunlar darbe döneminde maðdur olmuþ edebiyatý yapýyorlar. Unutmayýn 28 Þubat döneminde de bunlar 28 Þubat döneminin ürünüdür. Burada maðdur alýnacaksa o da Erbakan'dýr. Erbakan'ýn ölümünü bekledikten sonra 28 Þubat'ýn dosyasýný açtýlar. Sizin parlamentodan bizim yapmanýz gereken iki temel unsur var. Bugün Taksimin toplumun vicdaný olan insanlarýn demokrasi ve özgürlük özlemi var. Gelin Türkiye'ye demokrasiyi özgürlüðü yerleþtirelim. Aksi takdirde sizin coplarýnýz sizin gazlarýnýz, sizin baskýlarýnýz bu mücadeleyi yýldýrtmayacaktýr. Siz taksimi daðýtýrsanýz Zeytinli'de buluþur. Zeytinliyi daðýtýrsanýz Ankara'da buluþur. Ankara'da daðýtýrsanýz Trabzon'da buluþur. Bunun önüne geçmeniz mümkün deðildir. Zannetmeyin size düdük çalýndýðý zaman teslim olduðunuz gibi bu insanlar teslim olacak. Asla asla demokrasi uðruna teslim olunmayacak bunu bilmeniz gerekmeniz gerekir. Baþbakanýn ne iþi var parkta? yasa ya bakýn Baþbakan'ýn parkla ilgili bir görevi var mý? Neden karýþýyorsun sen baþbakan niçin?" Ünlü arabesk sanatçýsý Hakký Bulut Osmancýk'ta konser verdi. Yýllarýn sanatçýsý yaklaþýk 6 bin kiþinin izlediði konserde unutulmaz eserlerini hayranlarý için seslendirdi. Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen Hakký Bulut konseri yoðun ilgi gördü. Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlenen konserde ilk olarak Osmancýklý sanatçýlar Uður Sarý ve Gülendam sahneye çýktý. Yerel sanatçýlar Çorum Türkülerini seslendirdi. Daha sonra Ünlü Sanatçý Hakký Bulut sahneye çýkarak en güzel eserlerini Osmancýklý hayranlarý için seslendirdi. Sanatçýnýn genç hayranlarý sürekli sloganlar atarak sanatçýya tezahüratlar gönderdi. Konserine eski eserleri ile baþlayan Hakký Bulut son albümlerinden yeni eserlerine de yer verdi. Arabeks Müziðin Usta Sanatçýsý müzik severlere "Ýkimiz Bir Fidanýz, Ben Tövbemi Geri Aldým, Ben Buyum'' gibi eski eserleri ile nostalji dolu bir gece yaþattý. Yaklaþýk 6 bin kiþilik konseri Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, TBMM Grup Müdürü Erdem Özer, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoðlu, Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Akdeniz, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, MHP Ýlçe Baþkaný Yusuf Baþkemer, CHP Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, muhtarlar, iþadamlarý ve çok sayýda vatandaþ izledi. Konserde bir konuþma yapan Osmancýk Muhtarlar Derneði Onursal Baþkaný Alâeddin Uður, muhtarlarýn halkýn en temel temsilcilerinin olduðunu belirterek, muhtarlarýn zaman dahi gözetmeksizin her an vatandaþlar için çalýþtýklarýný kaydetti. Muhtarlar Federasyonu Genel Baþkaný Hüseyin Akdeniz de muhtarlarýn halk için sosyal etkinlikler düzenlemesinin önemli olduðuna dikkat çekerek "Osmancýk'ýn muhtarlarý kendilerine yakýþaný yapmýþlar. Her yýl benzer etkinlikler yapýyorlar. Halk için yapýlan bu sosyal etkinlikler birçok yönü ile önem arz ediyor. Bu kadar insaný bir araya getirmek Osmancýk'ýn muhtarlarýna yakýþan en güzel etkinliktir." diye konuþtu. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise düzenlenen konserden dolayý muhtarlara, konsere olan yoðun ilgiden dolayý da izleyicilere teþekkür etti. Haber Servisi

7 BAÞLARKEN Uður ÇINAR Sevgili dostlar, merhaba. Eli kalem tutan biri olarak sizlere bu köþeden ulaþacaðým. Yayýncýlýkta habere bakýþ açýsý çok önemlidir. Ýnsan odaklý yaklaþýmsa bence belirleyici olanýdýr. Merkezine insaný almayan bir üslup zamanla zaten elenecektir. Tarih boyunca güçlünün yanýnda yer alanlar her zaman olagelmiþtir. Ve olacaktýr da. Mazlumun, tüyü bitmedik yetimin hakkýný gözeten gözü kara habercilik anlayýþý da her zaman olmuþtur. Mühim olaný, bu sahnede - bakî kalan gök kubbedezalime karþý mazlumun safýnda cesur olan duruþu ayýrt edebilmektir. Bu ifadelerimin sonunda Tek Yýldýz ailesi içerisinde yer almamýn nedenini de anlamýþ olmalýsýnýz. Her yiðidin bir yoðurt yiyiþi vardýr. Her eli kalem tutanýnda kendine has bir üslubu. Ülke yaþamýna yön veren ekonomi - politik gündeme endeksli konularla sýnýrlý bir pencere olmayacak benimkisi. Edebiyattan resime, arkeolojiden güzel sanatlarýn birçok alanýna açýlan bir pencereden bakacaðýz. Köþe yazýlarýmý ilgi ile okuyacaðýnýza eminim.. Yaklaþýk on sekiz yýldýr ilimiz basýn sektörü içerisinde bulunuyorum. Çorum ve çevresine yayýn yapan bir radyo istasyonumuz var. Radyo deyip geçmeyin. Ciddi bir kitle iletiþim aracýdýr. Arabanýzda, evinizde, iþyerinizde kýsacasý yaþamýn her alanýnda size ulaþýr radyonun yayýný. Televizyon seyretmek için fiziki bir mekanda ekran karþýsýnda olmanýz gerekir. Gazeteyi okumak içinde öyle. Oysa radyo siz baþka bir iþle meþgulken bile rahatlýkla kulak vererek algýlayabileceðiniz güzel bir yayýn türüdür. Her iþ kolunda olduðu gibi ilimiz yerel radyo yayýncýlýðýnýn da kendine özgü sýkýntýlarý var. Bunlarla baþýnýzý aðrýtmayacaðým. Bir yola çýkmak için ilk adýmý atmak önemlidir. Bu gün itibariyle merhaba diyebilmenin sevinci de böyle. Her þey gönlünüzce olsun.. Umutlakalýn.. Ahi Evran'da ilk kazma için Bakanlýk onayý bekleniyor "Kooperatifin kasasýndan bir bardak çay dahi içmedik" 2011 yýlýnda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn giriþimleri ile kurulan S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz Cuma akþamý ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan Genel Kurula ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç baþta olmak üzere Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda kooperatife üye esnaf katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'un Divan Baþkanlýðýný Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin yaparken, baþkan yardýmcýlýðýný ise Mehmet Aðzýkara ve ÇESOB Genel Sekreteri Yakup Aslan yaptý. Genel Kurul, Kooperatif Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlarken, daha sonra kooperatifin gelir-gider bilançolarý ile denetim ve faaliyet raporlarý Kooperatifin Mali Müþaviri Cahit Demir tarafýndan okunarak oy birliði ile kabul edilmesinin ve 2013 yýlý tahmini bütçenin okunmasýyla sona erdi. Kooperatifin 2013 yýlý tahmini bütçesi ise 2 milyon 669 bin 500 TL olarak belirlendi. Toplam 808 üyesi bulunan ve kalkýnan Çorum'un büyük hamlesi olarak deðerlendirilen S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi, Çorum-Ankara yolu Tam Yem'in karþýsýnda 3 bin dönümlük alanda kurulmasý planlanýrken, çýrak ve kalfa yetiþtirilmesinde öncü olacak. Proje sanayi esnafýna yönelik bir çalýþma olmasýnýn yaný sýra, ayný zamanda büyüyen, geliþen, deðiþen Çorum'un modern bir yüzü olarak þehrin yapýsýnýn deðiþmesine katký saðlayacak þekilde projelendirildi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte hem Çorum hem de Çorum esnafý rahat bir nefes alacak. Esnaf ve sanatkar mezbelelikten kurtularak daha modern çalýþma alanlarýna kavuþacak. Tüm yazýþmalarý tamamlanan projeye bakanlýk onayýnýn ardýndan ilk kazmanýn vurulmasý bekleniyor. Uður ÇINAR S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Þehri Yapý Kooperatifi'nin 2013 yýlý Olaðan Genel Kurulu'nda konuþan Kooperatif Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorumlu esnaf ve sanatkar için büyük hayallerinin olduðunu söyledi yýlýndan bu yana projenin hayata geçirilmesi için yoðun uðraþlar verdiklerini kaydeden Kýlýç, tüm yazýþmalarý tamamladýklarýný ve projeye bakanlýk onayýnýn ardýndan ilk kazmanýn vurulacaðýný müjdeledi. "Bizler tozun topraðýn içinden geldik. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ayný zamanda Ahi Evran Sanayi Þehri'ni Çorumlu esnafa kazandýrmakta boynumun borcudur. Bugüne kadar her konuþtuðum lafýn hem önünde hem de arkasýnda durdum. Biz kýsýr tartýþmalardan ziyade proje üretmek ve bunlarý hayata geçirmek için çalýþýyoruz" diye konuþan Kýlýç, kooperatif baþkanlýðýný yaptýðý süre içerisinde kooperatifin kasasýndan bir bardak dahi çay içmediðini söyledi. Ulaþtýrma, Orman ve Sanayi Bakanlýðý ile gerekli yazýþmalarý yaptýklarýný belirten Yalçýn Kýlýç, bugüne kadar 27 bin TL harcama yaptýklarýný ve bu harcanan paranýn faiz döngüsüyle tekrar kooperatife kazandýrýldýðýný dile getirdi. Belediye, Valilik ve diðer kamu kurum ve kuruluþlar ile uyum içerisinde çalýþtýklarýný ifade eden Kýlýç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a da ayrýca teþekkür etti. Projenin hayata geçirilmesi ve esnafýn mezbelelikten kurtulmasý için çaba sarf ettiðini ve bu yüzden esnaf kardeþlerinden uzak kaldýðýný kaydeden Kýlýç, kamu yatýrýmý olurunu aldýklarýný ve artýk hibelerden de yararlanabileceklerinin altýný çizdi. Ýþyerlerinin metrekare birim fiyatýný 250 TL'ye kadar çektiklerini anlatan Yalçýn Kýlýç, kooperatiften çýkanlarýn tekrar kooperatife giremeyeceðini kaydetti. Toplam 808 üyeye sahip olduklarýný belirten Kýlýç, "Projede son aþamaya geldik. Yorulduk ama emeðimizin boþa gitmeyeceðini bildiðimiz için yorgunluk hissetmiyoruz. 808 esnafýn vebali üzerimde. Bu yüzden bu projeyi hayata geçireceðim. Bizler ÇESOB'un amblemindeki zincirlerin birer halkasýyýz" diye konuþtu. Yalçýn Kýlýç son olarak, projeye adýný veren Ahi Evran hakkýnda bilgi verdikten sonra Ahiliðin bir insan bilimi olduðunu vurguladý. Yalçýn Kýlýç, ayrýca ahiliðin her þeyde ve her çaðda düzen tutturan, daðýtan deðil, toplayan olduðunu belirterek, "Ahilik yýkan deðil yapan, dünya ve ahiret dengesini tutturandýr" dedi. Sünnet Þöleni için kayýtlar baþladý Çorum Belediyesi'nin her yýl düzenlediði Geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni 17 Aðustos Cumartesi günü Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilecek. Sünnet Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyenler Kentli Servisi'ne baþvurarak sünnet kaydýný yaptýrabilecek. Sünnet ve Dayanýþma Þöleni'nde özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn çocuklarýný sünnet ettirdiklerini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, þölenin birlik, beraberlik ve dayanýþma duygularýný daha da artýracaðýna inandýðýný söyledi. Türk Halk Müziði sanatçýsý Necdet Kaya ve animasyon gösterilerinin Çorumlularý coþturacaðýný belirten Zeki Gül, þölende mehter gösterileri ve çocuklara yönelik sürpriz eðlencelerin de yer alacaðýný vurguladý. 17 Aðustosta gerçekleþtirilecek olan Sünnet ve Dayanýþma Þöleni'nde çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen vatandaþlarýn çocuklarýn kimlikleri ile birlikte Belediye'nin Kentli Servisi'ne gelerek kayýt yaptýrabileceklerinin altýný çizen Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, sünnet þöleninde çocuklarýn sünnet kýyafetlerini bu yýl da Çorum Belediyesi'nin hediye edeceðini sözlerine ekledi. Haber Servisi HABER 7 NAKÝL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Nakliye Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2013/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ' ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Boðabaðý ve Hatap Barajý Stabilize Ocaðýndan Çorum Belediyesi Asfalt Þantiyesine c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saatî : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektörde Nakliye Hizmeti Alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Man. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUMadresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 653 Resmi ilanlar de "Çalyayla köyünün sorunlarýný çözüyoruz" Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan bu yýl 7.'si gerçekleþtirilecek olan Kösedað Keþkek Þenliði dün yapýldý. Þenliklere AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu ve Adnan Týðlý'da katýldý. Ahmet Sami Ceylan þenlikte yaptýðý konuþmaya, Çalyayala Köyü Muhtarýna, Çalyayla Köyü Derneði Baþkaný Necmettin Uzun'a teþekkür ederek baþladý. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiðini belirten ve bu zorlu süreçte AK Parti Ýl Baþkanlarýnýn gösterdikleri duyarlýlýk için teþekkür eden Ceylan, "Bu topraklarýn, bu coðrafyanýn her karýþýna hizmet götürmek bizim boynumuzun borcudur. Bu coðrafyada yaþayan tüm inþalarýmýza hizmet götürmek bizim birinci önceliðimizdir. Muhtarýmýzýn ve Dernek Baþkanýmýzýn bize ilettikleri Çalyayla Köyünün kilit taþý sorununu çözdük bu sene içerisinde köylümüz çamura basmayacaktýr, hayýrlý olsun. Köyümüzün camisiyle ilgili onarým sorunu olduðu iletildi. Gerekli çalýþmalarýmýzý yaptýk camimizin onarýmýný da yaptýrýyoruz. Biz yeter ki birliðimizi beraberliðimizi, kardeþliðimizi muhafaza edelim birbirimize karþý olan saygýmýzý muhafaza edelim. Birbirimize her zaman hoþgörülü davranalým. Birbirimizden sevgiyi hoþgörüyü esirgemeyelim. Ýþte o zaman Çorum'u hep birlikte daha iyi bir seviyeye daha mutlu bir yere taþýmayacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Yaradan Mevlam birliðimizi, beraberliðimizi inþallah daim eder. Hepinizin Berat Kandilini kutluyor hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan þenliðe katýlanlar konserlerle güzel bir gün geçirdiler. Haber Servisi

8 YAÞAM Beyninizi deðiþtirin, Hayatýnýz deðiþsin 8 3.Dünya Savaþý Hitler ve Stalin bir barda oturmaktadýrlar. Bir adam içeri girer ve barmene bunlar Hitler ve Stalin deðil mi diye sorar. Barmen "Evet, onlar" der. Sonra adam onlara doðru yürür ve sorar: "Selam, ne yapýyorsunuz?" Hitler cevaplar: "3. Dünya savasini planlýyoruz." Adam sorar. "Gerçekten mi? Neler olacak?" Hitler :"Bu sefer 14 milyon Yahudiyi ve bir bisiklet tamircisini öldüreceðiz" der. Adam sorar:"bir bisiklet tamircisi mi?"hitler Stalin'e döner ve der ki: "Gördün mü, sana kimsenin 14 milyon Yahudiyi takmayacaðýný söylemiþtim!" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kiþiliklerimiz, düþünce þeklimiz ve duygusal tepkilerimiz beynimize baðlý ama deðiþmez deðiller. Bazý egzersizlerle rahatsýzlýk veren davranýþlar deðiþtirilebilir.forbes Dergisi'nde yayýnlanan bir makalede Amerikalý beyin bilimci Dr. Richard Davidson'ýn düzenli egzersizlerle beyin yapýsýnýn deðiþtirilmesine yardýmcý olacak tavsiyelerine yere veriliyor.ýþte sinirsel yollarýnýzý yeniden yapýlandýracak ve daha pozitif, daha kendini bilen biri olmanýza, daha iyi odaklanmanýza yardýmcý olacak; sosyal ipuçlarýný daha iyi anlayacaðýnýz, duygusal tepkilerinizi düzenleyecek ve kendinizi daha çabuk toparlamanýzý saðlayacak birkaç egzersiz. EV VE ÝÞ YERÝNÝZDE POZÝTÝF HATIRLATICILARINIZ OLSUN Daha iyimser bir bakýþ açýsýna sahip olmak istiyorsanýz eviniz ve iþ yerinizde size mutlu anlarýnýzý anýmsatacak aile ve yer fotoðraflarý benzeri hatýrlatýcýlar olsun. Ayrýca sýk görülmesi dolayýsýyla alýþkanlýk olmamasý için bunlarý birkaç haftada bir deðiþtirin.davidson'a göre memnuniyetinizi düzenli bir þekilde dile getirmeniz sizi daha iyimser biri yapacaktýr. Ýnsanlarýn gözlerine bakarak "teþekkür ederim" demeyi denemelisiniz. KARÞINIZDAKÝNÝN ÝYÝ YÖNLERÝNÝ GÖRMEYE ÇALIÞIN Baþkalarýna övgü ifadeleri kullanacak yollar aramak ve fýrsatlar oluþturmak beyninizi insanlarýn iyi yönünü görme konusunda eðitecektir. Bu iyi görüþ hayatýnýza ve size de yansýyacaktýr. Eðer kendinizi daha iyi anlamak istiyorsanýz düzenli olarak derin derin düþüncelere dalabilirsiniz. Göz hastalýklarý uzmaný Opr. Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, ofislerde kullanýlan bazý aydýnlatma spotlarýnýn gözlerde kuruluða neden olabileceðin söyledi. Opr. Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, "Yanlýþ aydýnlatýlan ofislerde çalýþanlarýn göz saðlýðý olumsuz etkileniyor" dedi.göz Hastalýklarý Uzmaný Opr. Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, ofis ve evde kullanýlan aydýnlatmalarýn göz saðlýðý için çok önemli olduðunu belirtti. Opr. Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, "Bulunduðumuz ortamlardaki ýþýðýn ayný þiddette homojen daðýlým göstermesi ve parlak yüzeylerden kaçýnýlmasý gerekiyor. Ofis ortamlarýnda ve evlerde bu yüzden ýþýnlarýn yansýmasýna neden olabilecek parlak yüzeylerden kaçýnmak gerekir. Ofis ortamlarýnda ve evlerde kompakt floresan lambalarý önemsiyoruz. Iþýnlarýn direk göze gelmesi yerine baktýðýmýz parlak olmayan objelere yönlenmesi uygundur" diye konuþtu.opr. Dr. Sakoðlu, çocuklarýn bulunduðu ortamlarýn ýþýðýn ne çok az ne de çok aydýnlýk olmasý gerektiðine dikkat çekerek "Az ýþýkta çok ýþýkta gözü yormaktadýr. Gözleri yorulan çocuðun çalýþma verimi de düþmektedir. Masada çalýþan çocuk aydýnlatmasý fiziki þartlar mümkün olduðunca göze direkt gelmemesi yönünde ayarlanmalýdýr" dedi. Ofislerde Bunun için iyi hissettiðiniz bir zaman dilimi seçin. Dik oturun ve odaklanýn. Eðer dikkatiniz daðýlýrsa kolayca derin nefes alarak tekrar konsantre olmayý deneyin. Dikkatinizi ve odaklanmanýzý arttýrmak istiyorsanýz günde 10 dakika sessiz bir odaya oturun, gözlerinizi açýn ve gördüðünüz herhangi bir nesneye odaklanýn. Bu masanýzdaki bir lamba veya bir tablo olabilir. Dikkatinizi o nesnenin üzerinde tutun. VÜCUT DÝLÝNE DÝKKAT EDÝN Sosyal yönden daha sezgisel ve çevrenizdekilerle daha iyi anlaþan biri olmayý istiyorsanýz insanlarýn vücut dilini anlamak için çaba gösterin. Toplum içindeki insanlarý süzerek nasýl bir ruh hali içinde olduklarýný tahmin etmeye çalýþabilirsiniz. Dostlarýnýz ve çalýþma arkadaþlarýnýzýn mimiklerine, vücut diline ve ses tonlarýndaki deðiþime dikkat edin. Eðer daha az duygusal tepki veren ve daha tutarlý biri olmak istiyorsanýz geçmiþte duygularýnýzý harekete geçiren olaylarýn veya davranýþlarýn bir listesini yapýn. Sonra da bu davranýþlarý üzerine 15 dakika düþünün, bunu yaparken derin derin nefes almanýz sizi daha da rahatlatacaktýr. EMPATÝ YAPIN Eðer daha þefkatli biri olmak istiyorsanýz haftada 4 veya 5 kere, 5-10 dakika þu egzersizi yapabilirsiniz: Acý çeken birini gözünüzün önüne getirin. Bu hasta bir komþu veya evliliðinde sorunlar yaþayan bir arkadaþýnýz olabilir. Sonra da bu sorunlarýn sizin baþýnýza geldiðini hayal edin. Yanlýþ aydýnlatma göz saðlýðýný bozuyor Mahir, kullanýlan bazý aydýnlatma spotlarýnýn ortama oldukça ýsý yaydýðýný bu ýsýnýn da uzun süre içinde gözlerde kuruluða neden olduðunu dile getiren Opr. Dr. Ali Tarýk Sakoðlu, "Bu nedenle aydýnlatmada seçtiðimiz spotlarýn özellikleri de önemlidir. Kuru gözler çalýþanlarda batma, yanma þikayetleri oluþturup konforu azaltmakta ve çalýþma verimini düþürmektedir. Toplumda gün geçtikçe artan kontak lens kullanýcýlarý da bu ortamlardan daha fazla etkilenebilmektedir" diye konuþtu.opr. Dr. Sakoðlu, günümüz koþullarýnda bilgisayar kullanýmýn çok arttýðýný bilgisayar ekranlarýnýn da bir ýþýk kaynaðý gibi yorumlanabileceðini bu nedenle ya bilgisayar önünde koruyucu ya da koruyucu gözlük kullanýlmasý gerektiðini belirterek, þöyle konuþtu:"ýnsanlarýn büyük zaman geçirdi televizyon odalarýnýn ýþýklandýrmasýnýn ne çok karanlýk ne de çok fazla aydýnlýk olmasý gerekiyor. Her iki durumda da gözler yorulur. Televizyon odalarýnda dengeli gözü yormayacak ýþýklar kullanýlmasý gerekiyor. Günümüz teknolojisinde yeni nesil tasarruflu halojen lambalar piyasaya sürülmektedir. Eski Lambalarýmýzý yeni nesil teknolojik lambalar ile deðiþtirirken aydýnlatma yönlerini de gözden geçilelim ve lambalarýn ýþýklarýný direk göze gelmesine engel olalým." Sinema 19:50 Beni Böyle Sev Babasýnýn annesi ile barýþmak için Ayþem'den ayrýlmasýný þart koþmasý Ömer'in sinirlerini altüst etmiþtir. Ömer, öfkesinden herkese ters davranmakta, yüreðinde fýrtýnalar kopmaktadýr. Ayþem, Ömer in tavýrlarýna anlam veremez ve bu duruma kendisinin sebep olduðunu sanarak üzülür. Eda, Nail in ýlýmlý kiþiliðinden, Ömer ve Ayþem e kol kanat geren babacan tavrýndan etkilenmiþtir. Aðabeyi Reha yý yumuþatmaya çalýþýr. Ancak Reha da kardeþindeki deðiþimden þüphelenmeye, onun taraf deðiþtirdiðini düþünmeye baþlar. Eda, Ömer ile buluþup konuþmaya karar verir. 20:00 Karadayý yangýndan hem Safiye yi hem de Kader i kurtarmaya çalýþýr. Ancak Mahir i çok acý bir son beklemektedir. Bu olaydan þüphelenen Feride, yangýnýn sebebini gizlice araþtýrmaya baþlar. Turgut ise Feride ye olan aþkýný sonunda itiraf eder. Nazif duruþmaya çýkarýlýr. Feride için karar vakti gelmiþtir. Bu sýrada Ayten de Necdet in karþýsýna çýkar. Öðrendikleriyle sarsýlan Necdet, Feride ile konuþmaya karar verir. Ancak Mahir tüm dengeleri deðiþtirecek bir hamle yapar. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr! Yönetmen : Uluç Bayraktar, Cem Karcý 20:00 Alacakaranlýk Bella Swan, her zaman için diðerlerinden farklý olmuþtur. Phoenix kolejindeki moda meraklýsý yaþýtlarýndan biri gibi olmaya çalýþmamýþtýr. Annesi yeniden evlenir ve Bella'yý babasýnýn yanýnda yaþamasý için Washington'daki Forks kasabasýna gönderir. Uzun süre geçmeden gizemli, yakýþýklý ve daha önce tanýdýðý erkeklere hiç benzemeyen Edward Cullen ile tanýþýr. Edward, zekasýyla kýzýn adeta ruhunu okur. Çok geçmeden Bella ve Edward, tutkulu ve alýþýlmýþýn dýþýnda bir romantizme kapýlýrlar. Edward dað keçisinden bile hýzlý koþup, seyir halinde olan bir arabayý elleriyle durdurabilme gibi yeteneklere sahiptir ve 1918'den beri biraz olsun yaþlanmamýþtýr Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe (28 Aðustos 1749, Frankfurt 22 Mart 1832, Weimar), Alman hezarfen; edebiyatçý, politikacý, ressam ve doðabilimci. Ayný zamanda çeþitli doða bilimleri alanlarýnda araþtýrmalar yapmýþ ve yayýnlar çýkarmýþtýr yýlýndan itibaren, Weimar dukalýðýnýn bakaný olarak çeþitli idari ve siyasi görevlerde bulunmuþtur. Goethe, þiir, drama, hikâye (düzyazý ve dörtlük þeklinde), otobiyografik, estetik, sanat ve edebiyat teorisi, ayrýca doða bilimleri olmak üzere birçok esere imza atmýþtýr. Bununla birlikte, zengin bir içeriðe sahip olan mektup çeþidi, önemli edebi eserlerindendir. Fýrtýna ve Coþku (Sturm und Drang) döneminin en önemli öncüsü ve temsilcisi olmuþtur yýlýnda Genç Werther in Acýlarý adlý eseri ile bütün Avrupa da ün yapmýþtýr. Daha sonra, 1790 yýlýndan itibaren, Friedrich Schiller ile birlikte ortak ve dönüþümlü bir þekilde, içeriksel ve biçimsel olarak, Antik kültür anlayýþý üzerinde yoðunlaþarak, Weimar Klasik in en önemli temsilcisi olmuþtur. Goethe, ayný zamanda, yurtdýþýnda da Alman edebiyatý nýn temsilcisi olarak kabul edilmiþtir. Deðeri, ölümünden sonra azalmaya baþladýðý sýralarda, Goethe, 1871 yýlýndan itibaren, Alman ulusal kimliðiyle, Alman Kraliyet inde taçlandýrýlmýþtýr. Sadece eserlerine yönelik deðil, ayný zamanda örnek alýnacak yaþantýsýna yönelik de bir hayranlýk oluþmuþtur. Goethe, bugüne kadar, en önemli Alman edebiyatçý olarak kabul edilmiþ, eserleri ise dünya edebiyatý zirvesinde yerini almýþtýr.johann Wolfgang von Goethe, 28 Aðustos 1749 tarihinde, Frankfurt Großer Hirschgraben caddesindeki bugünkü Goethe Evi nde (Goethehaus) dünyaya gelmiþtir. Babasý Johann Caspar Goethe ( ), bir hukukçu olmasýna raðmen, mesleðini icra etmemiþ, fakat oðluna da, maddi sýkýntý çekmeden bir hayat saðlayan imkânlarýyla yaþamýný sürdürmüþtür. Araþtýrmacý ve geniþ bilgiyle donatýlmýþ bir kiþiliðe sahip olan Caspar, bununla birlikte, aile içi problemlerle de yýlmadan savaþacak kadar güçlü ve azimli idi. Textor soyadý ile doðmuþ olan Goethe nin annesi Catherina Elisabeth Goethe ( ) ise, Frankfurt un varlýklý ve tanýnmýþ ailelerinden birindendir. Hoþ sohbetli ve hayat dolu olan Catherina Elisabeth, 38 yaþýndaki hukukçu Goethe ile hayatýný birleþtirmiþtir. Johann Wolfgang dan sonra dört çocuk daha dünyaya getirmiþtir, fakat bunlardan sadece Goethe den biraz daha genç olan kardeþi Cornelia hayatta kalmýþtýr. Goethe ile kýzkardeþi arasýnda saðlam bir güven iliþkisi oluþmuþtur. ÇARDAK KEBABI Malzemeler 1/2 kg. Kuþbaþý Kuzu Eti 2 Baþ Soðan 4 Diþ Sarmýsak 2 Domates 3 Sivribiber 2/3 Su Bardaðý Süt 5 Çorba Kaþýðý Un 1 Yumurta Tuz, Karabiber Kekik 1 Dilim Taze Kaþar Ketçap ya da Salça Yemeðin Tarifi Öncelýkle kuþbaþý kuzu etini; soðan, sarmýsak, domates, biber ile su, tuz ve yaðýný ekleyerek piþirin. Piþen etleri süzerek baþka bir kaba Kalp neyle doluysa, Dudaklardan o dökülür. (Goethe) alýn ve kekikleyin. Unu, yumurtayý ve sütü iyice çýrpýn. Un topaklarý kalmamasýna dikkat edin. Krep hamurundan bir kepçe alarak az yaðlanmýþ teflon tavada 3 dakika bir tarafýný, 3 dakika diðer tarafýný olmak üzere piþirin. Tarifler dört kiþilik verildiðinden 4 krep yeterli olacaktýr. Krebi bir kaseye koyarak piþen etleri içine yerleþtirin. Kasenin dýþýnda kalan krep hamuruyla aðzýný kaptýn. Kaseyi ters çevirerek tepsiye yerleþtirin. Kreplerin üzerine krep bohçasýnýn büyüklüðünde bir dilim taze kaþar koyun. Peynirin üzerine bir miktar salça ya da ketçap koyarak 150 derece fýrýnda peynir eriyene kadar piþirin. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Karadayý 22:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Cimri Ve Cömert 20:40 Kapýcýlar Kralý 22:20 Davetsiz Misafir Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Alacakaranlýk 22:30 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:45 Spor 19:50 Beni Böyle Sev 22:55 Korku Evi Sinema Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Þefkat Tepe 22:00 Küçük Kýyamet 23:05 Ayna Gezi

9 HABER 9 Çorum Ýþ Dünyasý 2013 Rehberi çýktý Mehmet Sayan güven tazeledi Çorum Ziraat Odasý'nýn, Yüksem Seçim Kurulu'nun kararýyla yenilenmesi gereken seçimleri dün gerçekleþtirildi. Seçimleri büyük bir farkla Mehmet Sayan kazandý. Mevcut Oda Baþkaný Mehmet Sayan ile eski Oda Baþkaný Selahattin Biçer'in listelerinin yarýþtýðý seçimlerin sonuçlarý açýklandý. Dün saat 17.00'de oy sandýðýnýn Merkez Ýlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafýndan açýlmasýnýn ardýndan oylar sayýldý. 225 delegeden 220'sinin oy kullandýðý seçimlerde Mehmet Sayan 143 oy alarak yeniden baþkan seçilirken, rakibi Selahattin Biçer ise 75 oy aldý, 2 oy ise geçersiz sayýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksi'nde yapýlan seçimler sabah saat 09.00'da baþlayýp 17.00'de sona erdi. Daha sonra oylarýn sayýmýna geçilirken, Ziraat Odasý Baþkan Adaylarý Mehmet Sayan, Selahattin "31 Mayýs Türkiye için yeni bir milattýr!" ADD Çorum Þubesi tarafýndan dün Gazeteci- Yazar Soner Yalçýn ile Kültür ve Turizm eski Ýl Müdürü Mümtaz Ýdil'in katýlýmý ile bir söyleþi programý düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþ konuþmasý ADD Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer tarafýndan yapýldý. Gazeteci Yazar Soner Yalçýn, Gezi Parký protestolarýný, Türkiye'de ikinci kurtuluþ savaþýnýn baþlangýcýna benzeterek, "31 Mayýs'ta, Taksim'den týpký 19 Mayýs 1919'da olduðu gibi Bandýrma Vapuru yola çýkmýþtýr. Þimdi sýra Amasya, Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplamaya gelmiþtir. Tüm bunlarý yeni siyasetle, yeni insanlarla yapacaðýz. Bu süreçte çok konuþmaktan ziyade insanlarý dinlemeyi öðreneceðiz" dedi. ADD Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen söyleþiye katýlan Gazeteci-Yazar Soner Yalçýn, burada yaptýðý konuþmada Gezi Parký protestolarýnýn Türkiye'deki korku imparatorluðunun yýkýlmasýnda tarihi bir milat olduðunu bildirdi. Korkan insanýn yozlaþarak, insan olmaktan çýkacaðýný özellikle vurgulayan Soner Yalçýn, Türkiye'de gerçeðin çok tehlikeli olduðunu, nitekim kendisinin de Türkiye'deki gerçekleri dile getirdiði için uyduruk ve tamamen asýlsýz bir takým iddianamelerle cezaevine konulduðunu ileri sürdü. -"SÝYASÝLER VE PATRONLAR GERÇEKTEN KORKAR"- Gerçeðin sadece halka yarayacaðýný, siyasiler ve patronlarýn gerçekten korktuklarý gibi, gerçeði söyleyenleri yok etmek adýna her türlü eziyet ve çabanýn içerisine girmekten asla çekinmeyeceklerini anlatan Yalçýn, Oda TV soruþturmasý kapsamýnda gözaltýna alýnarak tutuklanmasýnýn temelinde ise Türkiye'deki gerçekleri söylemesinin bulunduðunu öne sürdü. Hayattaki en büyük tehlikenin umutsuzluk olduðunu belirterek, "Umutsuzluk insaný öldürür" diyen Yalçýn, Gezi Parký protestolarýnýn Türkiye'de umutsuzluðun ve korku duvarlarýnýn yýkýlmasý adaný yeni bir baþlangýç Biçer ve delegeler meraklý bir bekleyiþ içerisine girdi. Açýklanan sonuçlara göre Mehmet Sayan 143 oy alarak yeniden baþkan seçilirken, rakibi Selahattin Biçer ise 75 oy aldý, 2 oy ise geçersiz sayýldý. Sonuçlarýn açýklanmasýyla birlikte büyük bir sevinç yaþayan Mehmet Sayan ve ekibi, kutlamalarý kabul etti. Delegeler, Mehmet Sayan'ý bir süre omuzlarda taþýyarak "en büyük baþkan, bizim baþkan" sloganlarý attý. Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Sayan, sonuçlarýn açýklanmasýnýn ardýndan yaptýðý konuþmada tüm çiftçilere ve Çorum halkýna kusursuz hizmet vermenin gayreti içerisinde olacaklarýný söyledi. Seçimlerde yeniden Ziraat Odasý Baþkanlýðýna seçilen Mehmet Sayan, tüm çiftçilere ve Çorum halkýna teþekkür etti. Kendisine güvenen delegeleri utandýrmayacaðýný ve kusursuz bir hizmet vermenin gayreti içerisinde olacaðýný bildiren Mehmet Sayan, "Büyük bir yükün altýna girdiðimizin farkýndayým. Bu yükü hep birlikte omuzlayacaðýz ve çiftçiye en güzel hizmeti sunacaðýz. Tüm delegelerimiz bizim için deðerlidir" dedi. Sonuçlarýn açýklanmasýyla birlikte büyük bir sevinç yaþayan Mehmet Sayan ve ekibi, kutlamalarý kabul etti. Delegeler, Mehmet Sayan'ý bir süre omuzlarda taþýyarak "En büyük baþkan, bizim baþkan" sloganlarý attý. Mehmet Sayan, tüm delegelere teþekkürlerini sundu. Bahadýr YÜCEL olduðunu söyledi. Ýnsanýn masa baþýnda deðil, sokakta dönüþeceðini, bu dönüþümünde yeni politika ve yeni insanlarýn çýkartýlmasýna bir vesile olacaðýný kaydeden Gazeteci Yazar Soner Yalçýn, "Çünkü baþka yolumuz yok. Tüm bunlarý Sarý Saçlý Kurt Atatürk devrimlerine sahip çýkarak yapacaðýz. Hangi siyasi ruha sahip olursak olalým mutlaka örgütleneceðiz. Benim olsun küçük olsun anlayýþýný mutlaka terk edeceðiz. Tüm bunlarý yaparken hedefimizi büyük koyacaðýz, Çünkü bugün Türkiye'yi, yarýn ise dünyayý istiyoruz" dedi. Konuþmasýnda týpký Taksim Dayanýþmasý gibi Çorum'da da bir 'Çorum Dayanýþmasýnýn' kurulmasý gerektiðinin önemine vurgu yapan Soner Yalçýn, "Çorum Dayanýþmasý kurulursa bu Çorum'da büyük bir sivil toplum hareketi olur" þeklinde kaydetti. -"31 MAYIS 2013 TÜRKÝYE ÝÇÝN YENÝ BÝR MÝLATTIR"- Daha sonra konuþan Çorum eski Kültür ve Turizm Ýl Müdürlerinden Mümtaz Ýdil ise 31 Mayýs'ta baþlayan Gezi Parký protestolarýnýn, ülkedeki korku imparatorluðun yýkýlmasý bakýmýndan yeni bir milat olduðunu iddia etti. Söyleþiye konuþmacý olarak katýlan Kültür ve Turizm eski Ýl Müdürü Mümtaz Ýdil, uzun bir aradan sonra yaklaþýk 4,5 yýl görev yaptýðý Çorum'da olmaktan duyduðu mutluluðu ifade ederek, "Çorum'u ikinci memleketim olarak görüyorum. Çünkü ben hayatýmda 4,5 yýl süreyle kendi memleketimde bile durmadým" dedi. Konuþmasýnda Taksim Gezi Parký eylemlerine deðinerek, Türkiye'nin Gezi Parký eylemleriyle son derece tarihi günler geçirdiðini anlatan Mümtaz Ýdil, "Türkiye, bir tencerenin içerisine konulan ve altý kýsýk ateþle yakýlan kurbaðanýn haþlandýðý gibi Gezi Parký eylemleriyle bu gerçeðin farkýna vardý. Hükümet üzerindeki korkuyu yenerek, hükümetin tavýr ve uygulamalarýndan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirdi. Halkýn bu tutumu iktidarýn politik tutumunun yavaþlamasýna neden oldu. Bu bakýmdan 31 Mayýs 2013 tarihi Türkiye için yeni bir milattýr. Bu milat ülkedeki korku duvarlarýnýn yýkýlmasýyla baþlamýþtýr" þeklinde konuþtu. Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Uður Demirer ise 24 Ocak kararlarýyla baþlayan sürecin, cumhuriyetin ekonomik ve kültürel mirasýný aðýr biçimde tahrip ettiðini belirterek, "24 Ocak nasýl milatsa, 1 Haziran 2013 de milattýr" dedi. Bahadýr YÜCEL SEV-GENÇ Platformu gençleri yaz þenliðinde buluþturdu Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði bünyesinde faaliyet sürdüren SEV-GENÇ Platformu 2. Yaz Þenliði'ni Kent Ormaný'nda gerçekleþtirdi. Kent Ormaný'nda gerçekleþtirilen þenlikte öðrenciler doyasýya eðlenerek yýlýn yorgunluðunu attý. Etkinliðe, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Armoni Derneði Yöneticileri ile çok sayýda öðrenci katýldý. SEV-GENÇ Platformu Koordinatörü Pýnar Deniz, ikincisi yapýlan Yaz Þenliði'nin düzenlenmesinde öðrencilerin yýlýn yorgunluðunu eðlenerek atmalarýný, birlik, beraberlik, dayanýþma ve kaynaþma duygularýný pekiþtirmeyi hedeflediklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaz þenliðinde yaptýðý konuþmada bir insanýn hayatýndaki en önemli dönüm noktasýnýn belki de üniversite yaþamý olduðunu belirterek "Genç beyinler olarak geldiðiniz bu okullarda artýk karakteriniz, kiþiliðiniz ve hayat anlayýþýnýz da çok büyük oranda þekillendiði bir dönemi geride býrakmýþ durumdasýnýz. Ýçinde bulunduðumuz camianýn fedakarlýðýný, çabasýný, gayretini görünür görünmez insanlarla iyi bilmemiz gerekmektedir. Bilmemiz tek baþýna yeterli deðil onu bir bayrak yarýþý gibi alýp kendinizden sonraki nesillere ulaþtýrmalýsýnýz" dedi. Baþkan Külcü, vakýflarýn ve derneklerin çalýþmalarýnýn çok önemli olduðunun da altýný çizdi. "TÜRKÝYE FARKLI BÝR YÝRMÝ GÜN YAÞADI" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, son günlerde Gezi Parký eylemleriyle ilgili Türkiye'nin farklý bir 20 gün yaþadýðýný belirterek bu ülkenin þehit kanlarýyla yýkanmýþ ve rengini oradan almýþ bayraðýna ne olduðu belli olmayan insanlarýn özgürlük istiyoruz adýyla yaptýklarý bir Türkiye fotoðrafýnýn bulunduðunu belirtti. "Biz bunu hak etmiyoruz. Bizim medeniyetimiz, bizim anlayýþýmýz buna asla müsaade etmez. Biz býrakýn iki insanýn bir birine eziyet etmesini "komþusu açken, tok yatan bizden deðildir" diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz "insaný yaþat ki devlet yaþasýn" diyen Þeyh Edebali'nin torunlarýyýz. Misafir kaldýðý odada Kuran-ý Kerim olduðu için ayaðýný uzatýp uyuyamayan Osman Gazi'nin torunlarýyýz. Böyle medeniyet deðerlerine sahip olan bir milletin evlatlarý bir birine acý yaþatamaz. Bir birinin gözyaþýný dökemez. Bir birinin kanýný dökemez" diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Siz farklý bir sessiniz. Siz farklý bir soluksunuz. Yeni Türkiye'nin çimentosu sevgi olacak. Yýllar sonra göreceksiniz ki siz adeta çelik diþliler arasýnda direnen insanlýðýn yeni sesi, yeni soluðu sizler olacaksýnýz. Onun için biz sizleri millet olarak çok önemsiyoruz. Siz bu milletin önünde köstek olanlardan deðil, bu milletin önünde bir ýþýk, bir rehber, milletin yolunu açan millete yük olan deðil, milletin yükünü alan bir nesil olacaksýnýz. Siz bu ülkede yaþayan 76 milyon insanýn deðil, siz Balkanlar'ýn, Orta Asya'nýn, Arap Yarýmadasý'nýn ve Afrika'nýn umudu ve þansýdýr" dedi. Haber Servisi Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) ile Ýrem Reklam Grafik Basým Yayýn Matbaa Hizmetleri iþbirliði ile hazýrlanan Çorum Ýþ Dünyasý 2013 Rehberi çýktý. 8 bin adet basýlan Çorum Ýþ Dünyasý Rehberi'nin daðýtýmýna baþlanýrken, Ýrem Reklam Grafik Basým Yayýn Matbaa Hizmetleri yetkilileri önceki gün ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret ederek, Çorum Ýþ Dünyasý Rehberi hediye ettiler. Ziyarette rehberin Çorum esnafýnýn tanýtýmýnda büyük rol oynayacaðýný kaydeden Yalçýn Kýlýç, "Kurumumuz tarafýndan esnaf ve sanatkarlarýmýzýn tanýtýlmasý için hazýrlatýlan Çorum Ýþ Dünyasý Rehberi baþarýyla tamamlandý. Þehrimizin sanayi ve ticaret altyapýsýnýn firmalar bazýnda incelenerek detaylý þekilde incelendiði bu rehber, imalat ve hizmet sektöründeki ürün çeþitliliðinin tanýtýlmasý için önemli bir kaynaktýr. Yurt içinde ve yurt dýþýnda firmalarýmýzýn tanýtýmýna büyük katký saðlayacaðýna inandýðýmýz bu rehber nihai kullanýcýlarýn ürün ve hizmetlere daha kolay ulaþmalarýný saðlayacak, esnaf ve sanatkarlarýmýz da daha geniþ bir müþteri kitlesine sahip olacaktýr. Ýyi bir tanýtým yapmak, iyi bir üretim yapmak kadar önemlidir. Öncülüðünü yapmýþ olduðumuz bu çalýþmanýn sonucunda ortaya çýkan iþ rehberinin tüm hazýrlýðýný yapan Ýrem Reklam Grafik Basým Yayýn Matbaa Hizmetleri çalýþanlarýna ve yetkililerine, ayrýca Çorumlu esnaf, sanayici, tüccar ve iþ adamlarýmýza teþekkür eder, Çorum Ýþ Dünyasý Rehberi'nin hayýrlý olmasýný dilerim" dedi. Ýrem Reklam Grafik Basým Yayýn Matbaa Hizmetleri yetkilileri de, kendilerine Çorum'da böyle bir rehber çalýþmasý yapmaya zemin hazýrlayan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür ettiler. Yýlmaz MERT "Dönemimizde 106 Cemevi'nin sayýsý 300'e çýktý" Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Türkiye'nin her alanýndaki sorunlarý çözmeye kararlý olduklarýný belirterek, AK Parti iktidar olana kadar Alevi vatandaþlarýn sorunlarýyla ilgilenen CHP de dahil hiçbir partinin olmadýðýný söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, AK Parti Yozgat Ýl Teþkilatý tarafýndan Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Salonu'nda düzenlenen Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý sonrasý çýkýþta gazetecilerin sorularýný cevapladý. Gazetecilerin Alevilerle ilgili bir sorusuna Bozdað, "Alevi Bektaþi geleneðinden gelen insanlarýmýzla ilgili Faruk Çelik Bey'in bakanlýðý döneminde önemli çalýþmalar yapýldý. Biz bu çerçevede 7 tane Alevi çalýþtayý yaptýk ve ilk defa Türkiye'de Alevi Bektaþi geleneðinden gelen insanlar devlet katýnda resmi bir muhatap buldular. Karþýlýklý konuþtular, bir araya gelip birlikte konuþtular, devletle beraber istiþare etme imkaný buldular" dedi. Alevilerin sorunlarýný, Alevi dedelerle, üniversitelerle, siyasilerle, her kesimle ve medya ile konuþarak nihai rapor yayýnlandýðýný belirten Bozdað, "7 ayrý çalýþtayda hem dedelerle konuþuldu, hem üniversitelerle konuþuldu, hem siyasetçilerle konuþuldu, hem medya ile konuþuldu, her kesim ve her tarafla konuþuldu ve nihai rapor yayýnlandý. Tabi bu çerçevede baþka önemli adýmlar da atýldý. Ýlk defa Türkiye'de Alevi Bektaþi geleneðinin klasikleri Türkçeye çevrildi. Yine Alevi orijinli bir kardeþimiz Sayýn Osman Eðri hoca Çorum Hitit Üniversitesi'nde profesördür, deðerli eþiyle beraber tercüme yaptýlar. Orijinal metnini sayfanýn bir tarafýna, Türkçesini bir tarafýna koydular ve Alevi klasiklerinin bir kýsmý zannedersem 17 civarýnda, Türkçeye kazandýrýlmasýný saðladýk." diye konuþtu. MADIMAK HADÝSESÝ HALA ÝÇÝMÝZÝ ACITIYOR Sivas'ta yaþanan madýmak olayýnýn hala acýsýný yaþadýklarýný ifade eden Bozdað, þunlarý söyledi: "Madýmak hadisesi hala içimizi acýtýr. O hadisenin yaþandýðý dönemde SHP-DYP koalisyonu vardý ve merhum Erdal Ýnönü, Baþbakan Yardýmcýsý idi, onun özel kalemi de Sivas valisi olarak atanmýþtý. Dikkat edin bu olaylar, SHP ve CHP ayný þeydir, onlarýn iktidarlýðý döneminde yaþandý. Yine Dersim hadiseleri de yine onlarýn devri iktidarýnda yaþandý. Dersim'den dolayý özür dileyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Baþbakaný AK Parti'nin Genel Baþkanýdýr, ayný zamanda ve ilk defa Dersim'den dolayý özrü de biz diledik. Arkasýndan Madýmak'la ilgili 95'e kadar CHP-SHP-DYP koalisyonu var, o dönemde bir adým atýlmadý. 97'den sonra merhum Ecevit'in de içinde olduðu, önemli bir kýsmýný da baþbakanlýk olarak geçirdiði 28 Þubat'tan sonraki süreç içerisinde Kasým'ýna kadar yine sol düþünce iktidardadýr. Madýmak oteliyle ilgili sadece suçlayan yaklaþýmlar var, atýlan bir adým yok. Madýmak'la ilgili adýmý da biz attýk. Hatýrlarsanýz oteldi, lokantaydý, dönerciydi orasýný kamulaþtýrdýk. Orada bir aný köþesi yaptýk. Bir kütüphane oluþturduk, adeta bir kültür merkezine çevirdik ve o konuda da önemli bir adým attýk." "DÝN KÜLTÜRÜ KÝTABINDA ALEVÝLÝKLE ÝLGÝLÝ YAZILARI ALEVÝLERÝN SAYGI DUYDUÐU KÝÞÝLERE YAZDIRDIK" Orta öðretimde okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarýnda Alevilikle ilgili yazýlan bölümleri Alevilerin saygý duyduðu ileri gelenlerine yazdýrdýklarýný kaydeden Bozdað, þöyle devam etti: "Yine bizim orta öðretimde okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarýnda Alevilikle ilgili yazýlan bölümler vardý, bu bölümleri ilk defa Alevilerin saygý duyduðu, onlarýn ileri gelenlerine yazdýrdýk. Onlar yazdýlar, biz de noktasýna virgülüne dahi dokunmadan onlarýn yazdýðý metinleri kitaplara koyduk. Böylece ilk defa Alevi vatandaþlarýmýz kendi inançlarýna iliþkin, kendi geleneklerine iliþkin bilgileri, kendilerinin saygý duyduðu bilge insanlarýn yazdýklarýndan okuma imkaný buldular, bunun adýmýný da hükümet olarak biz attýk. Bu da fevkalade bir olay." "AK PARTÝ ÝKTÝDARI DÖNEMÝNDE 106 CEMEVÝ SAYISINI 300'ÜN ÜZERÝNE ÇIKARDIK" AK Parti iktidarý döneminde Alevi vatandaþlarýn her türlü sorunlarýyla ilgilenildiðini vurgulayan Bozdað, "Yurt dýþýnda yaþayan Alevi kardeþlerimizin ihtiyaçlarýný karþýlamak maksadýyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý deðiþik vesilelerle dedelerin görevlendirilmesini yaptý. Bizden önce, AK Parti iktidar oluncaya kadar 106 tane Türkiye'de cemevi vardý. Bizim dönemimize baktýðýnýzda cemevi sayýsý 300'ün üzerindedir. Bir baþka þey, üniversitelerimizde Alevi Araþtýrma ve Uygulama Merkezleri kurulmuþtur. Þu anda Çorum Hitit Üniversitemizde, Tunceli Üniversitemizde var, Gazi Üniversitemizde var. Baþka yerlerde var ve biz bu araþtýrmalara önem veriyoruz. Bu da akademik düzeyde, bu konulara önem veren bir yaklaþým ortaya çýkmasýna vesile olmuþtur, bunun adýmlarýný da biz attýk. Þimdi, Kerbela þehitlerimizin anýsýna da önemli adýmlar attýk. Oradaki þehitler hepimizin þehidi, hepimizin caný, hepimizin ciðeri. Dolayýsýyla bu ülkede yaþayan herkes onlarý hayýrla yad ediyor, duayla anýyor ve bu çerçevede Türkiye'de bütün camilerde Mevlid-i Þeriflerin okunmasý uygulamasý baþlatýlmýþtýr. Ayrýca Muharrem oruçlarýnda Alevi kardeþlerimizin deðer verdiði, önem verdiði özel günlerde hem TRT'nin hem diðer TV'lerin özel yayýnlar yapmasýna iliþkin adýmlarda atýlmýþtýr." þeklinde konuþtu. "ALEVÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN SORUNLARI KENDÝ SORUNLARIMIZDIR" Alevi vatandaþlarýn sorunlarýný kendi sorunlarý gibi gördüklerini söyleyen Bozdað, "Tabi bu yeterli mi yeterli deðil. Biz Alevi kardeþlerimizin sorunlarýný kendi sorunlarýmýz olarak gördük. Bugüne kadar çok net söylüyorum, AK Parti iktidar olana kadar, Alevi kardeþlerimizin derdi nedir diye soran, Türkiye'de CHP dahil hiçbir iktidar olmadý. Ama ilk defa bu sorun nedir diye soran ve bu sorunu gelin beraber konuþalým diyen de AK Parti iktidarýdýr. Þimdi bu çalýþmalar neticelendikten sonra daha hangi adýmlar atýlmasý gerekiyor, nasýl atýlmasý gerekiyor, onu Türkiye kamuoyu ile paylaþacaðýz. Bu konudaki adýmý da biz atacaðýz, attýk, zaten bu konudaki insanýmýz mutlu edecek adýmý da yine bizim hükümetimiz atacak. Biz Türkiye'nin her alanýndaki sorunlarýný çözme konusunda kararlýyýz." ifadelerini kullandý.

10 HABER 10 Yeni yönetimden eski yönetime plaketli teþekkür Ulukavakspor'da yeni yönetimi, siyah beyazlý kulübün eski yönetimine plaket vererek þimdiye kadar yaptýklarý hizmetlerinden dolayý teþekkür etti. Geçtiðimiz gün Ýkinci Bahar Lokantasý'nda verilen yemekte yeni Ulukavakspor yönetimi ile eski Ulukavakspor yönetimi ile bir araya geldi. Yemekte yeni baþkan Fatih Özcan bir konuþma yaparak eski baþkan Sait Kömürcü'nün kulübün onursal baþkaný olduðunu ve kendisinin her zaman yanlarýnda görmek istediðini söyledi. Özcan " Futbol kamuoyu þunu bilsin istiyorum ki, babalar evlatlarýný yalnýz býrakmazlar. Eski yöneticilerimiz bizlerin yanýndadýr. Sait Kömürcü baþkanýmýz da kulübümüzün onursal baþkanýdýr. Baþkanýmýza bize tertemiz bir kulüp býraktýðý için teþekkür ediyorum. Yeni yönetim olarak bizde eski yöneticilerimizin gösterdiði yoldan ilerleyerek kulüp adýna onlarýn gösterdiði dik duruþumuzdan taviz vermeyeceðiz" dedi. Ulukavaspor ve spor camiasýnýn sevilen ve sayýlan baþkanlarýndan eski Ulukavakspor Baþkaný Sait Kömürcü'de yeni baþkan Fatih Özcan'a eski yönetimi unutmadýklarý için teþekkür ederek yeni yönetimin her zaman yanýnda olacaðýný söyledi. Kömürcü"Maddi manevi her zaman sizlerin yanýnýzdayým. Sizlere tertemiz bir kulüp býrakýyorum. Bizler bundan sonrada maçlara geliriz, izleriz. Ancak bu iþi gençlere býrakma zamaný geldiðini düþündük ve sizin gibi kýymetli, kulübüne sahip çýkan gençlere bu iþi býraktýk. Ancak biz yine sizlere desteðimizi devam ettireceðiz. Yaþadýðýmýz üzücü olaylardaulukavakspor'a bilerek zarar verenler var ise hakkýmýzý helal etmiyoruz. Yaþanan olaylardan sonra biz yokuz dedik ve yönetim olarak býraktýk. Bizler namuslu insanlarýz, bu tür hoþ olmayan olaylarýn içinde olmayacaðýz. Malum maç öncesinde gerekli tedbirlerin alýnmasý yönünde yaptýðýmýz uyarýlarýn dikkate alýnmamasýnýn ardýndan bu noktalara gelindi. Yine söylüyorum bilerek bize karþý art niyeti olanlara hakkýmýzý helal etmiyoruz" dedi. Eski ve yeni yönetimin bir araya geldiði yemek yeni yönetim kurulunun eski yönetim kuruluna plaketleri sunmasýnýn ardýndan sona erdi. YASÝN YÜCEL Alaca'nýn altýn çocuklarý 28 kg'da Kübra Tosun kg'da Elif Tokmak kg da Nursena Öztürk kg'da Emine Erdoðan 2. Süper Minik Erkekler: 28 kg'da Batuhan Kýyýþkan kg'da Umut Sefil 1. Serdar Yýldýrým kg'da Hüseyin Can Lafçý 1. Bahadýr Þimþek 2, Alperen Karslý 3. Süper Minik Bayanlar: 28 kg Rüya Nur Özdemir 1. Gökçe Canan kg da Beyza Bayrak 1. Takým sýralamasýnda Alaca Belediye Gençlikspor 1, Sinop Gerze Halk Eðitim 2, Amasya judo takýmý 3, Havza judo takýmý 3. Judoculardan Baþkan Muhammet Eyvaz'a ziyaret Alaca Judo Takýmý Amasya'nýn Merzifon ilçesinde düzenlenen Minikler ve Süper Minikler Judo Þampiyonasý'nda 10 altýn, 6 gümüþ iki bronz madalya kazanarak takým halinde birinci oldu. 4 kategoride yarýþan Alaca Judo Takýmý büyük bir baþarý göstererek, 150 sporcunun katýldýðý þampiyonada birinciliði elde etti. Ýþte þampiyonada derece elde eden sporcular: Minik Erkekler: 30 kg'da; Duman Kutluhan Alparslan 1. Ýbrahim Bolat kg'da Tunahan Murat kg'da Bayram Þahin kg'da Mikail Pempe 1. Minik Bayanlar: Alaca Judo Takýmý, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Amasya'nýn Merzifon ilçesinde düzenlenen Minikler ve Süper Minikler Judo Þampiyonasý'nda 10 altýn, 6 gümüþ iki bronz madalya kazanarak takým halinde birinci olan Alaca Belediyespor Judo Takýmý, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile görüþtü. Baþkan Eyvaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, öðrencileri baþarýlarýndan dolayý tek tek kutladý. Sporcularýn ilçeyi baþarýyla temsil ettiðini ifade eden Baþkan Eyvaz, "Sizinle gurur duydum. Alaca'da yapýlacak olan Judo Þampiyonasý'nda da sizlerden madalyalar bekliyorum. Baþarýlarýnýz daim olsun inþallah." dedi. Ziyarette Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz ve Belediyespor Judo Takýmý Antrenörü Celalettin Kýyýþkan'da yer aldý. Ziyaret esnasýnda konuþan Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz, "Sizden aldýðýmýz destekle sporcularýmýzýn bütün ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz. Sporcularýn gelecekte milli takýmlara kadar yükseleceðine olan inancýmýz tamdýr. Sporcularýmýzý bende birkez daha kutluyorum" diye konuþtu. Merzifon'da yapýlan turnuvanýn Trabzon'da yapýlacak Minikler Türkiye Judo Þampiyonasý'na bir hazýrlýk olduðunu belirten Belediyespor Judo takýmý Antrenörü Celalettin Kýyýþkan ise, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ve Belediyespor Kulüp Baþkaný Süleyman Eryýlmaz'a desteklerinden ötürü teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Aþýklar "Dünya Barýþý" için sazýn teline vurdular Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Ankara Halk Aþýklarý Kültür ve Araþtýrma Derneði (AÞDER) iþbirliðinde halk ozanlarý, aþýklar ve þairler arasýnda düzenlenen "Dünyada Barýþ" konulu türkü ve þiir yarýþmasý sonuçlandý. Yarýþmanýn ödül törenini gerçekleþtirmek ve Aþýk Mahsuni Þerif, Pir Sultan Abdal ve Haydar Öztürk gibi merhum halk aþýklarýný anmak amacýyla düzenlenen etkinlik, cumartesi günü Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda gerçekleþtirildi. Ödül töreni ve anma etkinliklerine; Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Belediye Eðitim Kültür Müdürü Mustafa Ercan, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Bayrak, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri, ozanlar, þairler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. "20. Geleneksel 11. Uluslararasý Halk Aþýklarý Bayramý" kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen yarýþmanýn Çorum Düzenleme Kurulu'nda yer alan Mehmet Karadað ve Rýza Hardal, yarýþma sonuçlarýný açýkladý. Uluslararasý alanda düzenlenen þiir yarýþmasýnda birinciliði Çorum'dan Garibaslan rumuzlu Arslan Karabacak'ýn "Dünyada Barýþ" þiiriyle kazandýðýný söyleyen Karadað, ikinciliði Kul Kemal rumuzuyla Sivas Sarkýþla'dan "Barýþ" þiiriyle katýlan Kemal Iþýk'ýn, üçüncülüðü ise yine Çorum'dan Atakým rumuzlu "Özgürlük Barýþ" isimli þiiriyle Sevim Hardal'ýn kazandýðýný söyledi. Düzenleme Kurulu Baþkaný Mehmet Karadað yarýþmaya Karabük'ten Beyaz rumuzuyla ve "Barýþ Türküsü" þiiriyle katýlan Necati Özdenkoþ ile "Barýþ" rumuzu ve "Ýsterim" þiiriyle Çorum'dan katýlan Gazi Barýþcan'ýn ise jüri özel ödülü aldýðýný ifade etti. Doðan Ceyhan Ýnþaat sponsorluðunda yapýlan Çorum Ozanlarý Anma etkinliðinin sunuculuðunu ise Meltem Danýþman Çýnar ve Uður Çýnar çifti üstlendi. Etkinlik, Pir Sultan Abdal Derneði Genç Abdallar Semah Topluðu'nun gösterisi ile baþladý. Semah gösterileri ilgiyle izlendi. AÞDER Baþkaný Hüseyin Çemrek ise rahatsýzlýðýndan dolayý etkinliðe katýlamadý.etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Mehmet Karadað, "Kültürümüzü unutuyoruz. Ozanlarýn illa ki ölünce mi heykelini dikeceðiz. Ozanlar, aþýklar, kültürümüzü yaþatan birer deðerdir. Onlarýn kýymetini bilelim" diyerek halkýn öz kültürüne sahip çýkmasýný istedi.etkinlik sýrasýnda; Ali Hardal, Mustafa Alagözyaylasý, Rýza Hardal, Ýsmet Yýlmaz, Süleyman Kamýþlý, Sebahattin Þenel, Ahmet Þahinoðlu, Nevzat Þimþek, Cengiz Acar, Reis Ayar, Ozan Özer, Gülo Þeker, Ozan Karadað ve Aþýk Yiðit Mahsuni sahne alarak þiirlerden ve türkülerden birer demet sundular. Etkinlikte Aþýk Mahsuni Þerif, Pir Sultan Abdal ve Haydar Öztürk anýlýrken, "Dünyada Barýþ" konulu türkü ve þiir yarýþmasýnýn ödülleri de sahiplerine teslim edildi.

11 SPOR 11 Ýlk yarý finalistler Saraç Sigorta Niþantaþý-Çorum Barosu ASGD' de ilk yarý finalistler belli oldu Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) tarafýndan 18.si düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý hafta sonunda oynanan çeyrek final karþýlaþmalarý ile devam etti. Çeyrek final mücadelesinin Cumartesi günü oynanan karþýlaþmalarýnda A ve B grubu takýmlarý karþý karþýya geldi. A grubunda birinci olarak çeyrek finale yükselen Saraç Sigorta Niþantaþý, B grubu ikincisi Cezaevi takýmýný uzatmalarda bulduðu 2 golle eleyerek ilk yarý finalist oldu. Çeyrek finalin Cumartesi günü oynanan ikinci karþýlaþmasýnda ise B grubu birincisi Çorum Barosu, A grubunu ikinci sýrada tamamlayan Ayka Enerji takýmýný 3-1 maðlup ederek ikinci yarý finalist olarak adýný yazdýrdý. Turnuvada heyecan yarý final karþýlaþmalarý Çarþamba günü oynanacak yarý final maçlarý ile devam edecek. ADNAN YALÇIN Bravo Ersoy Aksoy Anadolu Spor Gazetecileri Derneði tarafýndan düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý karþýlaþmalarý tüm heyecaný ile devam ediyor. Karþýlaþmalarda bu yýl saðlýk elemaný olarak görev alan eski Çorumsporlu futbolcu, Devlet Hastanesi Saðlýk Memuru Ersoy Aksoy saðlýk hizmetleri vermesinin yaný sýra tansiyonun arttýðý mücadelelerde kenardan futbolcularý da yatýþtýrmasý ile övgüyü hak ediyor. ACÝL SERVÝS GÝBÝ ÇALIÞIYOR Hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda futbolculara ilk müdahaleleri yaparak saðlýk hizmetini elinden geldiðinin en iyisini yaparak vermeye çalýþan Aksoy, karþýlaþmayý izlemeye gelen bir futbolcunun yere düþerek dudaðýný patlatan çocuðuna da ilk müdahaleyi yaparak sporseverlerden tam not aldý ADNAN YALÇIN Minikler sahaya indi Uluslararasý Çorum Hitit Fuar Festivali Kutlamalarý kapsamýnda Çorum Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iþbirliði ile düzenlenen Mahallelerarasý turnuva hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Turnuva 14 takýmýn katýlýmý ile 3 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Turnuvada A ve B grubu 5'er takýmdan, C grubu ise 4 takýmdan oluþmuþ þu takýmlar turnuva birinciliði için mücadele ediyor. A GRUBU: Gülabibey Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Akkent, Ulukavak Mahallesi, Çepni Mahallesi B GRUBU: Üçtutlar Mahallesi, B. Evler Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, M.Sinan Mahallesi, Buhara C GRUBU: Kale Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi OYNANAN KARÞILAÞMALAR Cumartesi günü oynanan karþýlaþmalarda Bahçelievler Mahallesi-Yavruturna Mahallesi: 5-1, Mimar Sinan Mahallesi-Üçtutlar Mahallesi: 4-0, Karakeçili mahallesi-akkent: 3-1, Gülalbibey Mahallesi-Ulukavak Mahallesi: 7-0 sonuçlar alýndý. BAÞLAMA VURUÞU HEP BÝRLÝKTE YAPILDI Her yýl geleneksel olarak düzenlenen Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nýn baþlama vuruþunu ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, ASKF Yöneticisi Ahmet Aylar, Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ve minik futbolcular birlikte gerçekleþtirdiler. Çorum Barosu uzaktan vurdu 3-1 ÇORUM BAROSU: 3 AYKA ENERJÝ:1 SAHA: 1 Nolu Sentetik: HAKEMLER: Özcan Genel, Ömür Soytemiz, Ahmet Ecevit. ÇORUM BAROSU : Özkan, Seyit Ahmet, Hakan, Paþa, Erdoðan, Vedat, Ekrem, Öztürk, Muharrem, Turan, Murat, Adem, Ýbrahim, Nurullah, Ýsmail, T. Atakan, Recep. AYKA ENERJÝ : Ýbrahim, Mustafa, Ejder, Þahin, Emre Erbaþ, Hasan, Ýbrahim, M. Fatih, Emre Köle, H. Ali, Serkan, Kadir, Hüseyin, Sadýk, Alper, Ýhsan, Ahmet. GOLLER: 2. dak. Muharrem, 37. dak. Ekrem, 47. dak. Turan (Çorum Barosu). 56. dakkadir (Ayka Enerji) Saraç sigorta uzatmada güldü 2-0 MÝNÝKLERDEN BÜYÜKLERE DERS OLSUN! Ýlimizde baþlayan Mahalleler arasý Minikler Futbol Turnuvasý'nda takýmlarýn birbirlerine saygýsý ve centilmence davranýþlarý büyüklere ders olacak türdendi. Son günlerde hemen her futbol müsabakasýnýn sonunda yaþanan kavgalarýn aksine mahalleler arasý minikler futbol turnuvasýnda miniklerin büyüklere örnek olacak hareketleri izleyenlerin takdirini aldý. Miniklerin maçlarýna rakip takým antrenörü ve yedek futbolcularýna baþarýlar dileyerek baþlamasý ve maç sonunda birbirlerini alkýþlayarak tebrik etmeleri amatör-profesyonel liglerde mücadele eden ve kazanmak adýna her türlü çirkinliðe baþvuran futbolculara gösterilecek ders niteliðindeydi. ADNAN YALÇIN SARAÇ SÝGORTA NÝÞANTAÞI: 2 CEZAEVÝ:0 SAHA: 1 Nolu Sentetik: HAKEMLER: Celal Bayraklý, Emrah Okan, Halil Sönmez. SARAÇ SÝGORTA NÝÞANTAÞI: Engin, Tuncay, Hüseyin, Beytullah, Mehmet, Muhammet, Cafer, Þevket; Sinan, Yunus, Hakan, Ersin, Ümit, Hakan, Cengiz, Halit. CEZAEVÝ: Bilal, Murat, Muhammed, Kadir, Ahmet, Cemalettin, Eser, Ýbrahim, Ceylan, Kerim, Kürþat, Cemalettin, Mevlüt, Burhan. GOLLER: 70. ve 76. dakikalarda Yunus (Saraç Sigorta Niþantaþý).

12 PTT yenilmedi ama elendi! Ýlimizi U13 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda temsil eden PTT Gençlikspor Sinop'tan üzgün döndü. Temsilcimiz grup eþleþmesinde Zonguldak ve Ordu ekipleri ile ayný gruba düþerken, ekibimiz ilk maçýnda Zonguldak temsilcisi ile 1-1 berabere kaldý. PTT Gençlikspor ikinci maçýnda da Orduspor U13 takýmý ile 2-2 berabere kalýrken, Orduspor'un Zonguldak ekibini 2-0 yenmesi nedeniyle grup mücadelesinden üzgün olarak ayrýlan taraf oldu. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor yönetimi Çorumlu bir antrenörü Halit Kýlýç'ýn yardýmcýsý yapmak istiyor, Halit Kýlýç'ta bu isteðe 'Hayýr' demezken, yardýmcý hocanýn da bulunduðu kendi ekibini istiyor. Sorun Belediyespor 2 yardýmcý hoca istemiyor Görüþmeler sürüyor Bahar'dan bronz madalya Çorum Belediyespor yönetimi hafta sonunda teknik adam Halit Kýlýç ile birden fazla görüþme yaptý. Teknik direktör Halit Kýlýç ile yapýlan yoðun görüþme trafiðine raðmen Kýlýç ile bir ortak noktaya varýlamadý. Edinilen bilgilere göre; Belediyespor yönetimi Çorumlu bir antrenörühalit Kýlýç'ýn yardýmcýsý yapmak istiyor, Halit Kýlýç'ta bu isteðe 'Hayýr' demezken, yardýmcý hocanýn da bulunduðu kendi ekibini de istiyor. Sorun isebelediyespor yönetimi 2 yardýmcý hoca ile çalýþmak istemiyor. Bu noktada görüþmeler devam ederken, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve Genel kaptaný Hamit Iþýk yoðun görüþme trafiðinde olduðu Halit Kýlýç'ý ikna etmeye çalýþýyor. Düne kadar Halit Kýlýç ve Belediyespor yönetimi arasýnda kesin bir anlaþma çýkmazken görüþmelerin bugün sona ermesi ve Belediyespor yönetiminin teknik adam konusunda kesin bir açýklama yapmasý bekleniliyor. ÇORUMLU ANTRENÖR KÝM? Çorum Belediyespor yönetiminin, teknik direktör Halit Kýlýç'ýn yardýmcýsý olmasýný istediði Çorumlu antrenörün Çorum 1. Amatör Küme takýmlarýndan Çimentospor'un antrenörü Arif Ceylan olduðu öðrenildi. Amatör küme takýmlarýndan Çimentospor'da özellikle bu yýl çizdiði baþarýlý grafiði ile bilinen Arif Ceylan'a spor camiasý sýcak bakarken, Ceylan'ýn tek dezavantajýnýn ise profesyonel anlamda çalýþtýrýcýlýk tecrübesinin olmamasý gösteriliyor. ADNAN YALÇIN Çorumlu judoculardan Bahar Büker, milli mayoyla katýldýðý Akdeniz Oyunlarý'ndan madalyayla ayrýldý. Akdeniz Oyunlarý'nda judoda ilk günü üç madalya ile kapatan millilerimiz, cumartesi günü de Hasan Vanlýoðlu'nun altýn madalyasý ile gururlandý. Bahar Büker de bronz madalyanýn sahibi oldu. Mersin'deki oyunlara iyi baþlayan ve judonun ilk müsabaka gününde biri altýn toplam üç madalya kazanan millilerimiz, ikinci gün de Hasan'ýn altýn, Bahar'ýn da bronz madalyasý ile gururlandý. BAHAR SON NEFESTE Bahar Büker, üçüncülük maçýnda Cezayirli rakibi SoniaMizioualaoua karþýsýnda son üç saniyeye bir yu-ko geride girdi. Madalya kaçtý derken rakibini müsabakanýn bitmesine son 3 saniye kala yakalayýp, ipponlayan Bahar, tüm salonu sevince boðdu ve bronz madalyayý ülkemize kazandýrýrken Çorum'u da gururlandýrdý. SPOR SERVÝSÝ Ofspor'dan Samet için 22 bin lira Türkiye Yol Bisikleti Þampiyonasý Niðde'de yapýldý Çorum Belediyespor 2 birincilik bir üçüncülük elde etti Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Ofspor'un Samet Bayrak ýsrarý devam ediyor. Geçtiðimiz hafta içerisinde Ofspor Baþkaný Olcay Saral, Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ý sürekli arayarak anlaþma zemini aramýþtý. Ýki baþkan arasýndaki son görüþmede ise Ofspor'un genç golcünün bonservisi için kýrmýzý siyahlý takýma 22 bin lira önerdiði öðrenildi. Bu teklif sonrasýnda Çorumspor yönetiminin baþka resmi bir teklifin gelmemesi halinde Ofspor'unteklifini kabul edeceði bilgisine ulaþýldý. Öte yandan genç futbolcunun ise PTT 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ilemenajeri Bekir Takkaç aracýlýðý ile anlaþma noktasýna geldiði öðrenilirken, bu geliþmeden haberdar olan baþkan Ispanak'ýngenç futbolcunun transferine onay vermesi için Adanaspor'un resmi teklifini beklediði gelen haberler arasýnda yer aldý. ADNAN YALÇIN TEÞEKKÜRLER HAÞÝM MÜDÜR! Çorum'da göreve baþladýðý günden bugüne sporun her dalýnda ilimize önemli hizmetler vermesi ile bilinen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, bir velinin þikayeti üzerine sentetik saha kenarýndaki merdivenleri yeniden inþa ettirdi. Geçtiðimiz günlerde bir velinin ricasýný dikkate alan Ýl Müdürü Haþim Eðer, velinin 2 Nolu Sentetik Saha tribünlerinin yan tarafýnda bulunan merdivenleri yeniden yaptýrdý. Veli, birkaç gün önce oðlunun eski arasý açýk demir merdivenlerden inerken ayaðýný burktuðunu Haþim Eðer'e bildirdi. Velinin uyarýsýna kayýtsýz kalmayan Eðer, spor salonunda çalýþan personeline talimat vererek merdivenleri yeniden yaptýrdý. Yeni hali ile daha saðlýklý ve sakatlýða meydan vermeyecek þekilde yapýlan yeni merdivenin futbolseverler tarafýndan beðenildi. Öte yandan burayý yol güzergahý olarak kullanan yaþlý vatandaþlar düþünülerek merdivenin yan tarafýnda tutunacak demirlerinde de yapýlmasý vatandaþlarýnda memnuniyetini artýrdý. ADNAN YALÇIN Niðde'de düzenlenen ve Niðde - Bor - Altunhisar yolu üzerinde Genç erkekler, Büyük erkekler ve Masterlar A-B kategorilerinde Türkiye Bisiklet þampiyonasý gerçekleþtirildi. Þampiyonada Çorum Belediyespor takýmý adýna yarýþan Zafer Yalýn master A kategorisinde birinci olurken, AdemKoçay ise üçüncü oldu. Master B kategorisinde de AdemKoçay birinciliði elde etti Zamana karþý etabýndan son yarýþý ise Master A kategorisinde gerçekleþti. 00: 18: 53 derecesi ile Çorum Belediye Spor Kulübü'nden Zafer Yalýn birinci, 00: 20: 35 derecesi ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden Mehmet Bozdemir ikinci ve yine Çorum Belediye Spor Kulübü'nden 00: 20: 44 derecesi ile AdemKoçay yarýþý üçüncü olarak tamamladý. Master B kategorisinde ise, 01: 20: 08 derecesi ile Çorum Belediye Spor Kulübünden AdemKoçay birinci, 01: 20: 09 derecesi ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden Mehmet Bozdemir ikinci ve yine ayný derece ile Bolu Gençlik Merkezi'nden Ýsmail Ýltir yarýþý üçüncü olarak tamamladý. SPOR SERVÝSÝ

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı