İÇİNDEKİLER TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI FİHRİSTİ TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI 1 GENEL GEREKÇE 161 MADDE GEREKÇELERİ 201

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI FİHRİSTİ TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI 1 GENEL GEREKÇE 161 MADDE GEREKÇELERİ 201"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI FİHRİSTİ I TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI 1 GENEL GEREKÇE 161 MADDE GEREKÇELERİ 201 BORÇLAR KANUNU İLE TÜRK BORÇLAR KANUNU TASARISI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 547

2 TURK BORÇLAR KANUNU TASARISI FİHRİSTİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynaklan BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak 1 2. İkinci derecedeki noktalar 2 II. Öneri ve kabul 1. Süreli öneri 3 2. Süresiz öneri a. Hazır olanlar arasında 4 b. Hazır olmayanlar arasında 5 3. Örtülü kabul 6 4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi 7 5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri 8 6. İlân yoluyla ödül sözü verme 9 7. Önerinin ve kabulün geri alınması 10 III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı 11 B. Sözleşmelerin şekli I. Genel kural 12 II. Yazılı şekil 1. Yasal şekil a. Kapsamı 13 b. Unsurları 14 c. İmza 15 d. İmza yerine geçen işaretler İradî şekil 17 C. Borç tanıması 18 D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler 19 E. Genel işlem koşulları 20 I

3 I. Genel olarak II. Kapsamı 1. Yazılmamış sayılma Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi 22 III. Yorumlanması 23 IV. Değiştirme yasağı 24 V. İçerik denetimi 25 F. Sözleşmenin içeriği I. Sözleşme özgürlüğü 26 II. Kesin hükümsüzlük 27 III. Aşırı yararlanma 28 IV. Önsözleşme 29 G. İrade bozuklukları I. Yanılma 1. Yanılmanın hükümleri Yanılma hâlleri a. Açıklamada yanılma 31 b. Saikte yanılma 32 c. İletmede yanılma Yanılmada dürüstlük kuralları Yanılmada kusur 35 II. Aldatma 36 III. Korkutma 1. Hükmü Koşulları 38 IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 39 H. Temsil I. Yetkili temsil 1. Genel olarak a. Temsilin hükmü 40 b. Temsil yetkisinin kapsamı Hukukî işlemden doğan yetki a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması 42 b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar 43 c. Yetki belgesinin geri verilmesi 44 d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi 45 II. Yetkisiz temsil 1. Onama hâlinde Onamama hâlinde 47 III. Saklı hükümler 48 II

4 İKİNCİ AYIRIM Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri A. Sorumluluk I. Genel olarak 49 II. Zararın ve kusurun ispatı 50 III. Tazminat 1. Belirlenmesi İndirilmesi 52 IV. Özel durumlar 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm 53 b. Bedensel zarar 54 c. Manevî tazminat Haksız rekabet Kişilik hakkının zedelenmesi Ayırt etme gücünün geçici kaybı 58 V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 1. Sebeplerin yarışması Müteselsil sorumluluk a. Dış ilişkide 60 b. İç ilişkide 61 VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 1. Genel olarak Sorumluluk 63 B. Kusursuz sorumluluk I. Hakkaniyet sorumluluğu 64 II. Özen sorumluluğu 1. Adam çalıştıranın sorumluluğu Hayvan bulunduranın sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü 66 b. Alıkoyma hakkı Yapı malikinin sorumluluğu a. Giderim yükümlülüğü 68 b. Zarar tehlikesini önleme 69 III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme 70 C. Zamanaşımı I. Kural 71 II. Rücu isteminde 72 III

5 D. Yargılama I. Ceza hukuku ile ilişkisinde 73 II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi 74 III. Geçici ödemeler ^ ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Koşulları I. Genel olarak II. Borçlanılmamış edimin ifası 77 B. Geri vermenin kapsamı I. Zenginleşenin yükümlülüğü II. Giderleri isteme hakkı ^QA C. Geri istenememe Ol D. Zamanaşımı OA İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Hükümleri BİRİNCİ AYIRIM Borçların İfası A. Genel olarak I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 82 II. İfanın konusu 1. Kısmen ifa Bölünemeyen borç Çeşit borcu Seçimlik borç Faiz 87 B. İfa yeri 88 C. İfa zamanı on I. Süreye bağlanmamış borç oy II. Süreye bağlı borç 1. Aya ilişkin sürelerde vade 2. Diğer sürelerde vade 3. Tatil günleri III. İş saatlerinde ifa IV. Sürenin uzatılması

6 V. Erken ifa VI. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde 1. İfada sıra 2. İfa güçsüzlüğü D. Ödeme I. Ülke parası ile II. Mahsup 1. Kısmen ödemede Birden çok borçta a. Borçlu ve alacaklının bildirimine göre 100 b. Kanuna göre joj III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi 1. Borçlunun hakkı Hükümleri IO3 3. Senedin geri verilememesi 104 E. Alacaklının temerrüdü I. Koşulları 105 II. Hükümleri 1. Bir şeyin teslimine ilişkin edimlerde a. Tevdi hakkı 106 b. Satma hakkı 107 c. Tevdi konusunu geri alma Diğer edimlerde 109 F. Diğer ifa engelleri 110 İKİNCİ AYIRIM Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları A. Borcun ifa edilmemesi I. Giderim borcu 1. Genel olarak İH 2. Yapma ve yapmama borçlarında 112 II. Sorumluluğun ölçüsü ve giderim borcunun kapsamı 1. Genel olarak Sorumsuzluk anlaşması Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 115 B. Borçlunun temerrüdü I. Koşulları 116 II. Hükümleri 1. Genel olarak 117 V

7 faizi a. Gecikme tazminatı b. Beklenmedik hâlden sorumluluk 2. Temerrüt faizi a. Genel olarak b. Faizlerde, iratlarda ve bağışlamada temerrüt 3. Aşkın zarar 4. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde a. Süre verilmesi b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar c. Seçimlik haklar d. Sürekli edimli sözleşmelerde ÜÇÜNCÜ AYIRIM Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi A. Alacaklıya halef olma B. Üçüncü kişinin fiilini üstlenme C. Üçüncü kişi yararına sözleşme I. Genel olarak II. Sorumluluk sigortalarında ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı BİRİNCİ AYIRIM Sona Erme Hâlleri A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi B.İbra C. Yenileme I. Genel olarak II. Cari hesaplarda D. Birleşme E. İfa imkânsızlığı I. Genel olarak II. Kısmî ifa imkânsızlığı III. Aşırı ifa güçlüğü F. Takas I. Koşulları 1. Genel olarak 2. Kefalet hâlinde

8 3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde Borçlunun iflâsı hâlinde 141 II. Hükümleri 142 III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar 143 IV. Takastan feragat 144 İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı A. Süreler I. On yıllık zamanaşımı 145 II. Beş yıllık zamanaşımı 146 III. Sürelerin kesinliği 147 IV. Zamanaşımının başlangıcı 1. Genel olarak Dönemsel edimlerde 149 V. Sürelerin hesaplanması 150 B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı 151 C. Zamanaşımının durması 152 D. Zamanaşımının kesilmesi I. Sebepleri 153 II. Birlikte borçlulara etkisi 154 III. Yeni sürenin başlaması 1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması durumunda Alacaklının fiili hâlinde 156 E. Davanın reddinde ek süre 157 F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta 158 G. Zamanaşımından feragat 159 H. İleri sürülmesi 160 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Özel Durumlar BİRİNCİ AYIRIM Teselsül A. Müteselsil borçluluk I. Doğuşu 161 II. Dış ilişki 1. Hükümleri a. Borçluların sorumluluğu 162 VII

9 b. Borçluların savunmaları 163 c. Borçluların bireysel davranışı Borcun sona ermesi 165 III. İç ilişki 1. Paylaşım Alacaklıya halef olma 167 B. Müteselsil alacaklılık 168 İKİNCİ AYIRIM Koşullar A. Geciktirici koşul I. Genel olarak 169 II. Koşulun askıda olduğu sıradaki durum 170 III. Koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararlar 171 B. Bozucu koşul 172 C. Ortak hükümler I. Koşulun gerçekleşmesi 173 II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme 174 III. Yasak koşullar 175 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu A. Bağlanma parası 176 B. Cayma parası 177 C. Ceza koşulu I. Alacaklının hakları 1. Cezanın sözleşmenin ifası ile ilişkisi Ceza ile zarar arasındaki ilişki Kısmî ifanın yanması 180 II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi 181 BEŞİNCİ BÖLÜM Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri BİRİNCİ AYIRIM Alacağın Devri A. Koşulları I. İradî devir 1. Genel olarak Şekli 183 VIII

10 II. Yasal veya yargısal devir ve etkisi 184 B. Devrin hükümleri I. Borçlunun durumu 1. İyiniyetle yapılan ifa İfadan kaçınma ve tevdi Borçluya ait savunmalar 187 II. Öncelik hakları ve bağlı hakların geçişi 188 III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi 189 IV. Garanti 1. Genel olarak İfaya yönelik devir Sorumluluğun kapsamı 192 C. Özel hükümlerin saklılığı 193 İKİNCİ AYIRIM Borcun Üstlenilmesi A. İç üstlenme sözleşmesi 194 B. Dış üstlenme sözleşmesi I. Öneri ve kabul 195 II. Önerinin bağlayıcılığı 196 C. Borçlunun değişmesinin sonuçları I. Bağlı hak ve borçlar 197 II. Savunmalar 198 D. Sözleşmenin hükümsüzlüğü 199 E. Borca katılma 200 F. Malvarlığının veya işletmenin devralınması 201 G. İşletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi 202 H. Özel hükümlerin saklılığı 203 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma A. Sözleşmenin devri 204 B. Sözleşmeye katılma 205

11 İKİNCİ KISIM Özel Borç İlişkileri BİRİNCİ BÖLÜM Satış Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. Tanımı ve hükümleri B. Yarar ve hasar İKİNCİ AYIRIM Taşınır Satışı A. Konusu B. Satıcının borçları I. Zilyetliğin devri 1. Kural 2. Devir ve taşıma giderleri 3. Satıcının temerrüdü a. Kural ve ayrık durum b. Giderim borcu ve kapsamı II. Zapttan sorumluluk 1. Konusu 2. Yargılama usulü a. Davanın bildirimi b. Mahkeme kararı olmaksızın geri verme 3. Alıcının hakları a. Tam zapt hâlinde b. Kısmî zapt hâlinde III. Ayıptan sorumluluk 1. Konusu a. Genel olarak b. Hayvan satışında 2. Sorumsuzluk anlaşması 3. Alıcının bildiği ayıplar 4. Gözden geçirme ve satıcıya bildirme a. Genel olarak b. Hayvan satışında

12 5. Satıcının ağır kusurunun sonuçları Satılanın başka yerden gönderilmesi Alıcının seçimlik hakları a. Genel olarak 226 b. Satılanın yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması Dönmenin sonuçları a. Genel olarak 228 b. Birden çok mal satışında Zamanaşımı 230 C. Alıcının borçları I. Satış bedelinin ödenmesi ve satılanın devralınması 231 II. Satış bedelinin belirlenmesi 232 III. Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi 233 IV. Alıcının temerrüdü 1. Satıcının dönme hakkı Zararın hesaplanması ve giderimi 235 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar A. Şekil 236 B. Satış ilişkisi doğuran haklar I. Süresi ve şerhi 237 II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi 238 III. Onalım hakkı 1. İleri sürülmesi Koşulları ve hükümleri Kullanılması ve hükümleri 241 C. Taşınmaz satışı I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması 242 II. Sorumluluk 243 III. Yarar ve hasar 244 IV. Taşınır satışına ilişkin kuralların uygulanması 245 DÖRDÜNCÜ AYIRIM Bazı Satış Türleri A. Örnek üzerine satış I. Tanımı 246 II. İspat yükü 247 B. Beğenme koşuluyla satış 248 XI

13 I. Tanımı II. Hükümleri 249 III. Deneme veya gözden geçirme 1. Satıcının yanında Alıcının yanında 251 C. Kısmî ödemeli satışlar I. Taksitle satış 1. Tanımı, şekli ve içeriği Yasal temsilcinin rızası Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve geri alma açıklaması Tarafların hak ve borçları a. Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi 255 b. Alıcının defileri 256 c. Satış bedelinin tamamen ödenmesi Alıcının temerrüdü a. Satıcının seçimlik hakkı 258 b. Sözleşmeden dönme 259 c. Hâkimin müdahalesi Yetkili mahkeme ve tahkim Uygulama alanı 262 II. On ödemeli taksitle satış 1. Tanımı, şekli ve içeriği Tarafların hak ve borçları a. Ödemelerin güvenceye bağlanması 264 b. Alıcının malın devrini isteme hakkı 265 c. Satış bedelinin ödenmesi 266 d. Satış bedelinin belirlenmesi Sözleşmenin sona ermesi a. Cayma hakkı 268 b. Sözleşmenin süresi 269 c. Alıcının temerrüdü Uygulama alanının sınırlanması 271 III. Ortak hükümler 272 D. Açık artırma yoluyla satış I. Tanımı 273 II. Kurulması 274 III. Hükümleri 1. Artırmaya katılanın bağlandığı an a. Genel olarak 275 XII

14 b. Taşınmazın açık artırma yoluyla satışında 276 Ödemenin peşin olması gereği Mülkiyetin geçmesi Zapttan ve ayıptan sorumluluk 279 IV. Artırmanın iptali 280 İKİNCİ BÖLÜM Mal Değişim Sözleşmesi A.Tanımı 281 B. Tâbi olduğu hükümler 282 C. Zapttan ve ayıptan sorumluluk 283 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bağışlama Sözleşmesi A. Tanımı 284 B. Bağışlama ehliyeti I. Bağışlayan için 285 J. Bağışlanan için 286 C. Kurulması I. Bağışlama sözü verme 287 II. Elden bağışlama 288 III. Koşullu bağışlama 289 IV. Yüklemeli bağışlama 290 V. Bağışlayana dönme koşullu bağışlama 291 VI. Bağışlama önerisinin geri alınması 292 D. Bağışlayanın sorumluluğu 293 E. Bağışlamanın ortadan kalkması I. Bağışlamanın geri alınması 294 II. Bağışlama sözü vermenin geri alınması ve ifadan kaçınma 295 III. Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi 296 IV. Bağışlayanın ölümü 297 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kira Sözleşmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Hükümler A. Tanımı 298 B. Kira süresi 299

15 C. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu III. Yan giderlere katlanma borcu IV. Kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu 1. Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk 2. Kiralananın sonradan ayıplı hâle gelmesinden sorumluluk a. Genel olarak b. Ayıbın giderilmesini isteme ve fesih c. Kira bedelinin indirilmesi d. Zararın giderimi V. Üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar sebebiyle sorumluluk 1. Zapttan sorumluluk 2. Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması a. Kiralananın el değiştirmesi b. Üçüncü kişinin sınırlı aynî hak sahibi olması c. Tapu siciline şerh D. Kiracının borçları I. Kira bedelini ödeme borcu 1. Genel olarak 2. İfa zamanı 3. Kiracının temerrüdü II. Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu III. Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu IV. Ayıpları kiraya verene bildirme borcu V. Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu E. Özel durumlar I. Kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması 1. Kiraya veren tarafından 2. Kiracı tarafından II. Alt kira ve kullanım hakkının devri III. Kira ilişkisinin devri IV. Kiralananın kullanılmaması

16 1. Genel olarak 2. Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi 324 V. Takastan feragat yasağı 325 F. Sözleşmenin sona ermesi I. Sürenin geçmesi 326 II. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi 1. Genel olarak Taşınmaz ve taşınır yapı kiralarında Taşınır kiralarında 329 III. Olağanüstü fesih 1. Önemli sebepler Kiracının iflâsı Kiracının ölümü 332 G. Kiralananın geri verilmesi I. Genel olarak 333 II. Kiralananın gözden geçirilmesi ve kiracıya bildirme 334 H. Kiraya verenin hapis hakkı I. Konusu 335 II. Üçüncü kişilere ait olan eşya 336 III. Hakkın kullanılması 337 İKİNCİ A YIRIM Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları A. Uygulama alanı 338 B. Bağlantılı sözleşme 339 C. Kullanma giderleri 340 D. Kiracının güvence vermesi 341 E. Kira bedeli I. Genel olarak 342 II. Belirlenmesi 343 III. Dava açma süresi ve kararın etkisi 344 IV. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı 345 F. Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi I. Bildirim yoluyla î. Genel olarak Bildirimin geçerliliği a. Şekil 347

17 b. Aile konutu 348 II. Dava yoluyla 1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle a. Gereksinim, yeniden inşa ve imar 349 b. Yeni malikin gereksinimi Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle Dava süresinin uzaması Dava sebeplerinin sınırlılığı Yeniden kiralama yasağı Kiracının ölümünde sözleşmenin sürdürülmesi 355 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Ürün Kirası A. Tanımı 356 B. Genel hükümlerin uygulanması 357 C. Tutanak düzenleme 358 D. Kiraya verenin borçları I. Teslim borcu 359 II. Esaslı onarımlar 360 E. Kiracının borçları I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 1. Genel olarak Olağanüstü durumlarda kira bedelinden indirim 362 II. Kiralananı kullanma ve işletme borcu 363 III. Bakım borcu 364 F. Alt kira ve kullanım hakkım devir yasağı 365 G. Sözleşmenin sona ermesi I. Sona erme sebepleri 1. Sürenin geçmesi Fesih bildirimi Olağanüstü fesih a. Önemli sebepler 368 b. Kiracının iflâsı 369 c. Kiracının ölümü 370 II. Sona ermenin sonuçları 1. Geri verme Tutanağa geçirilmiş eşya Ürün ve yetişme giderleri Saman, gübre ve benzerleri 374 H. Hayvan kirası 375 XVI

18 I. Konusu II. Sorumluluk III. Fesih BEŞİNCİ BÖLÜM Ödünç Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Kullanım Ödüncü A. Tanımı B. Hükümleri I. Ödünç alanın kullanım hakkı II. Bakım ve koruma giderleri III. Müteselsil sorumluluk C. Sona ermesi I. Amacı belirlenmiş kullanmada II. Amacı belirlenmemiş kullanmada III. Ödünç alanın ölümü İKİNCİ AYIRIM Tüketim Ödüncü A. Tanımı B. Hükümleri I. Faiz 1. Genel olarak 2. Faize ilişkin özel kurallar II. Zamanaşımı III. Ödünç alanın ödeme güçsüzlüğü C. Para yerine verilen şeyler D. Geri verme zamanı ALTINCI BÖLÜM Hizmet Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Genel Hizmet Sözleşmesi A. Tanımı B. Kurulması C. İşçinin borçları I. Bizzat çalışma borcu

19 II. Özen ve sadakat borcu 395 III. Teslim ve hesap verme borcu 396 IV. Fazla çalışma borcu 397 V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu 398 VI. İşçinin sorumluluğu 399 D. İşverenin borçları I. Ücret ödeme borcu 1. Ücret a. Genel olarak 400 b. Fazla çalışma ücreti 401 c. İşin sonucundan pay alma 402 d. Aracılık ücreti 403 e. İkramiye Ücretin ödenmesi a. Ödeme süresi 405 b. Ücretin korunması İşgörme ediminin ifasının engellenmesi durumunda ücret a. İşverenin temerrüdü durumunda 407 b. İşçinin çalışmayı durdurması durumunda Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi Parça başına veya götürü iş a. İş verme 410 b. Birim ücreti 411 II. İş araç ve malzemeleri 412 III. Giderler 1. Genel olarak Taşıma araçları Giderlerin ödenmesi 415 IV. İşçinin kişiliğinin korunması 1. Genel olarak Ev düzeni içinde çalışmada Kişisel verilerin kullanılmasında 418 V. Ceza koşulu ve ibra 419 VI. Tatil ve izinler 1. Hafta tatili ve iş arama izni Yıllık izin a. Süresi 421 b. İndirimi 422 c. Kullanılması 423

20 d. Ücreti 424 VII. Hizmet belgesi 425 E. Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkı 426 F. Hizmet ilişkisinin devri I. İşyerinin tamamının veya bir bölümünün devri 427 II. Sözleşmenin devri 428 G. Sözleşmenin sona ermesi I. Belirli süreli sözleşmede 429 II. Belirsiz süreli sözleşmede 1. Genel olarak fesih hakkı Fesih bildirim süresi a. Genel olarak 431 b. Deneme süresi içinde 432 III. Feshe karşı koruma 433 IV. Derhâl fesih 1. Koşulları a. Haklı sebepler 434 b. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi Sonuçları a. Haklı sebeple fesihte 436 b. Haklı sebebe dayanmayan fesihte 437 c. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması 438 V. İşçinin veya işverenin ölümü 1. İşçinin ölümü İşverenin ölümü 440 VI. Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları 1. Borçların muaccel olması Geri verme yükümlülüğü 442 VII. Rekabet yasağı 1. Koşulları Sınırlandırılması Aykırı davranışların sonuçları Sona ermesi 446 H. Makbuz hükmünde sayılmama 447 İKİNCİ AYIRIM Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması 448 XIX

21 I. Tanımı II. Kurulması B. Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri I. Yükümlülükleri II. Garanti III. Yetkileri C. İşverenin özel yükümlülükleri I. Faaliyet alanı II. Ücret 1. Genel olarak 2. Komisyon 3. Pazarlama faaliyetinin engellen ^esi III. Harcamalar IV. Hapis hakkı D. Sona ermesi I. Özel fesih süresi II. Özel sonuçlar ÜÇÜNCÜ AYIRIM Evde Hizmet Sözleşmesi A.Tanımı ve çalışma koşulları I. Tanımı II. Çalışma koşullarının bildirilmesi III. İşçinin özel borçları 1. İşin yapılması 2. Malzeme ve iş araçları IV. İşverenin özel borçları 1. Ürünün kabulü 2. Ücret a. Ödenmesi b. Çalışmanın engellenmesi durumunda V. Sona ermesi B. Genel hükümlerin uygulanması YEDİNCİ BÖLÜM Eser Sözleşmesi A. Tanımı B. Hükümleri I. Yüklenicinin borçları 1. Genel olarak

22 2. Malzeme bakımından İşe başlama ve yürütme Ayıp sebebiyle sorumluluk a. Ayıbın belirlenmesi 474 b. İşsahibinin seçimlik hakları 475 c. İşsahibinin sorumluluğu 476 d. Eserin kabulü 477 e. Zamanaşımı 478 II. İş sahibinin borçları 1. Bedelin muacceliyeti Bedel a.götürü bedel 480 b. Değere göre bedel 481 C. Sözleşmenin sona ermesi I.Yaklaşık bedelin aşılması 482 II. Eserin yok olması 483 III. Tazminat karşılığı fesih 484 IV. İşsahibi yüzünden ifanın imkânsızlaşması 485 V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi 486 SEKİZİNCİ BÖLÜM Yayım Sözleşmesi A. Tanımı 487 B. Şekli 488 C. Hükümleri I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk 489 II. Yayımlatamn tasarruf hakkı 490 III. Basım sayısı ve baskı adedinin belirlenmesi 491 IV. Çoğaltma ve dağıtım 492 V. Düzeltme ve iyileştirme 493 VI. Birarada basım ve ayrı ayrı yayım 494 VII. Çeviri hakkı 495 VIII. Bedel isteme hakkı 1. Bedelin belirlenmesi Bedelin ödenme zamanı, satış hesapları ve bedelsiz alma hakkı 497 D. Sona ermesi I. Eserin yok olması 498 II. Basılanın yok olması 499 III. Kişisel sebeplerle sona ermesi 500 XXI

23 DOKUZUNCU BÖLÜM Vekâlet İlişkileri BİRİNCİ AYIRIM Vekâlet Sözleşmesi A. Tanımı 502 B. Kurulması 503 C. Hükümleri I. Vekâletin kapsamı 504 II. Vekilin borçları 1. Talimata uygun ifa Şahsen ifa, sadakat ve özen gösterme a. Genel olarak 506 b. İşin üçüncü kişiye gördürülmesi hâlinde Hesap verme Edinilen hakların vekâlet verene geçişi 509 III. Vekâlet verenin borçları 510 IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte vekillerin sorumluluğu 511 D. Sona ermesi I. Sebepleri 1. Tek taraflı sona erdirme Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs 513 II. Hükümleri 514 İKİNCİ AYIRIM Kredi Mektubu ve Kredi Emri A. Kredi mektubu 515 B. Kredi emri I. Tanımı ve şekli 516 II. Kredi emrinden yararlananın ehliyetsizliği 517 III. Kredi emri verilenin önel vermesi 518 IV. Taraflar arasındaki ilişki 519 ÜÇÜNCÜ AYIRIM Simsarlık Sözleşmesi A. Tanımı ve şekli 520

24 B. Ücret I. Hak etme zamanı 521 II. Ücretin belirlenmesi 522 III. Simsarın haklarını kaybetmesi 523 IV. Evlenme simsarlığı 524 V. Ücretten indirim 525 ONUNCU BÖLÜM Vekâletsiz İşgörme A. İşgörenin hak ve borçları I. İşin görülmesi 526 II. Sorumluluk 527 III. İşgörenin ehliyetsizliği 528 B. İşsahibinin hak ve borçları I. İşin işsahibinin menfeatine yapılması hâlinde 529 II. İşin işgörenin menfeatine yapılması hâlinde 530 III. Onama 531 ONBİRİNCİ BÖLÜM Komisyon Sözleşmesi A. Alım veya satım komisyonculuğu I.Tanımı 532 II. Komisyoncunun borçları 1. Bildirme ve sigortalama borcu Özen borcu Vekâlet verenin belirlediği bedel Veresiye satma ve teslim almadan ödeme Komisyoncunun garantisi 537 III. Komisyoncunun hakları 1. Ödediği paralar ve yaptığı giderler Komisyon ücreti a. İsteme hakkı 539 b. Kaybedilmesi Hapis hakkı Malın açık artırmayla satılması Komisyoncunun kendisiyle işlem yapması a. Bedel ve ücret 543 b. İşlemi kendisiyle yapmış sayılma 544 c. İşlemi kendisiyle yapma hakkının düşmesi 545 B. Diğer komisyon işleri 546 XXIII

25 ONİKİNCİ BÖLÜM Ticarî Temsilciler, Ticarî Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları A. Ticarî temsilci I. Tanımı ve yetki verilmesi 547 II. Temsil yetkisinin kapsamı 548 III. Temsil yetkisinin sınırlandırılması 549 IV. Temsil yetkisinin sona ermesi 550 B. Ticarî vekil 551 C. Diğer tacir yardımcıları 552 D. Rekabet yasağı 553 E. Ticarî temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerinin sona ermesi 554 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Havale A. Tanımı 555 B. Hükümleri I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki 556 II. Havale ödeyicisinin borcu 557 III. İfa edilmeme durumunda bildirim 558 C. Geri alma 559 D. Kıymetli evrak konusunda havale 560 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saklama Sözleşmeleri A. Genel saklama sözleşmesi I. Tanımı 561 II. Saklatanın borçları 562 III. Saklayanın borçları 1. Kullanım yasağı Geri verme a.genel olarak 564 b. Özel durumlar 565 c. Geri verme yeri Saklayanların sorumluluğu Üçüncü kişilerin iddiaları 568 IV. Güvenilirkişiye bırakma 569

26 B. Mislî şeylerin saklanması 570 C. Ardiyeciye bırakma I. Senet çıkarma 571 II. Ardiyecinin saklama borcu 572 III. Bırakılan şeylerin karışması 573 IV. Ardiyecinin hakları 574 V. Malların geri verilmesi 575 D. Konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlere bırakma I. Konaklama yeri işletenlerin sorumluluğu 1. Koşulları ve kapsamı Kıymetli eşya Sorumluluğun kalkması 578 II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenlerin sorumluluğu 579 III. Hapis hakkı 580 ONBEŞİNCİ BÖLÜM Kefalet Sözleşmesi A. Tanımı 581 B. Koşulları I. Asıl borç 582 II. Şekil 583 III. Eşin rızası 584 C.İçeriği I. Türlerine göre 1. Âdi kefalet Müteselsil kefalet Birlikte kefalet Kefile kefil ve rücua kefil 588 II. Ortak hükümler 1. Kefil ile alacaklı arasındaki ilişki a. Sorumluluğun kapsamı 589 b. Kefilin takibi 590 c. Def iler 591 d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin teslimi 592 e. Ödemenin kabulünü isteme 593 f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kayıt 594

27 2. Kefil ile borçlu arasındaki ilişki a. Güvence verilmesini ve borçtan kurtarılmasını isteme hakkı b. Kefilin rücu hakkı c. Kefilin bildirim yükü D. Sona ermesi I. Kanun gereğince II. Kefaletten dönme III. Süreli kefalette IV. Süreli olmayan kefalette V. Çalışanlara kefalette E. Uygulama alanı ONALTINCI BÖLÜM Kumar ve Bahis A. Alacağın dava ve takip edilememesi B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme C. Piyango ve diğer şans oyunları ONYEDİNCİ BÖLÜM Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri BİRİNCİ AYIRIM Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi A. Tanımı B. Şekli C. Gelir alacaklısının hakları I. Hakkın kullanılması II. Devredilebilmesi İKİNCİ AYIRIM Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi A. Tanımı B. Şekli C. Güvencesi D. Konusu E. İptali ve tenkisi F. Sona ermesi I. Önel verilerek fesih

28 II. Önel verilmeksizin fesih 617 III. Bakım borçlusunun ölümü 618 G. Devredilemezlik, iflâs ve haciz hâlinde istem 619 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM A Adi Ortaklık Sözleşmesi A. Tanımı 620 B. Ortaklar arasındaki ilişki I. Katılım payı 621 II. Kazanç ve zarar 1. Kazancın paylaşılması Kazanç ve zarara katılma 623 III. Ortaklığın kararları 624 IV. Ortaklığın yönetimi 625 V. Ortaklar arasındaki sorumluluk 1. Rekabet yasağı Ortakların yaptıkları giderler ve işler Özen borcu 628 VI. Yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlanması 629 VII. Yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişki 1. Genel olarak Ortaklık işlerini inceleme 631 VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler 1. Yeni ortak alımı ve alt katılım 632 2,Ortakhktan çıkma ve çıkarılma a. Genel olarak 633 b. Ortaklık payının tasfiyesi 634 c. Malvarlığının yetersizliği 635 d. Tamamlanmamış işler 636 C. Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi I. Temsil 637 II. Temsilin sonuçları 638 D. Ortaklığın sona ermesi I. Sona erme sebepleri 1. Genel olarak Belirsiz süreli ortaklık 640 II. Sona ermenin ortaklığın yönetimine etkisi 641

29 III. Tasfiye 1. Katılım payı için yapılacak işlem Kazanç ve zararın paylaşımı Tasfiye usulü 644 IV. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk 645 Türk Medenî Kanunu ile ilişkisi 646 Yürürlükten Kaldırılan Kanun 647 Yürürlük 648 Yürütme 649

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLANMASI VE YORUMU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLANMASI VE YORUMU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ALTINCI BASIYA ÖNSÖZ...VII BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... VIII DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ... IX ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ...X İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...XII ÖNSÖZ... XIII KAYNAKLAR...XXVII KISALTMALAR...XXXI BİRİNCİ

Detaylı

Hazırlayan Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK.) ve

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK.) ve İçindekiler / I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ M.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK.) ve TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (TBKYUK.) -6098 SAYILI

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Genişletilmiş ve

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU

TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEM R. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Gülçin ELÇ N GRASS NGER. Ü. Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU ve YÜRÜRLÜK

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı

Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU. Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Medenî Hukuk ta Tasarruf İşlemi Kavramı İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DAR ANLAMDA TASARRUF İŞLEMİNİN AYIRICI

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

1. BORÇ KAVRAMI I. Borcun Konusu (Edim) II. Borcun Tarafları (Alacaklı \ Borçlu)... 21

1. BORÇ KAVRAMI I. Borcun Konusu (Edim) II. Borcun Tarafları (Alacaklı \ Borçlu)... 21 İÇİNDEKİLER Birinci Kısım TEMEL KAVRAMLAR 1. BORÇ KAVRAMI... 12 I. Borcun Konusu (Edim)... 12 II. Borcun Tarafları (Alacaklı \ Borçlu)... 21 2. BORÇ VE SORUMLULUK... 22 I. Sorumluluk Kavramı... 22 II.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti Taşınır Rehni Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Meslek Yüksekokulları ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri İçin BORÇLAR HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII İÇİNDEKİLER...IX

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE

EŞYA HUKUKU. Cilt II REHİN HUKUKU. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU Cilt

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.)

Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.) Taksitle Satış Sözleşmesi (TBK 253 vd.) Konusu sadece taşınırdır. Satış bedelinin tamamı ödenmeden satılan teslim edilir. (İFA SIRASI VAR) Bedel, taksit anlaşmasına göre kısmi edimlerle ödenir (EN AZ 2

Detaylı

Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK

Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK Dr. Ayşe ARAT KONUT SATIŞINDA ÜÇ KÖŞELİ İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXIII GİRİŞ...1 1. KONU VE SINIRLILIKLAR...1 I. KONU...1 II. SINIRLILIKLAR...2

Detaylı

Beğenme Koşuluyla (Deneme/Muayene) Satış

Beğenme Koşuluyla (Deneme/Muayene) Satış Örnek Üzerine Satış Satış konusunun belirlenen örneğe uygunluğu, satış sözleşmesinin esaslı unsurunu oluşturmaktadır. HUKUKSAL ANLAMDA ŞARTA BAĞLI DEĞİLDİR. Satıcının devrettiği malın belirlenen örneğe

Detaylı

Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI

Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI Dr. MEHMET DOĞAR ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI KAVRAMI, KONUSU, TARAFLARI 1. ÖN ÖDEME KAVRAMI VE TARİHİ

Detaylı

SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SEZİN EZGİ SARIAKÇALI ALKAÇ AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm SÖZLEŞMESİNİN TERMİNOLOJİSİ, DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ

Detaylı

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ Dr. Merve YILMAZ Hâkim 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırmalı Olarak BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Borçlular Arasında Teselsül

Borçlular Arasında Teselsül Ahmet Hakan DAĞDELEN 818 ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunlarında Borçlular Arasında Teselsül İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm BORÇLULAR ARASINDA

Detaylı

ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME

ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME Dr. MÜGE ÜREM ESER SÖZLEŞMESİNDE ERKEN DÖNME Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi Gecikmeksizin Yürütme Borcuna Aykırılığın Sonuçları (TBK M. 473/I) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME

KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME Yrd. Doç. Dr. Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNDEN DOĞAN VEKÂLETSİZ İŞGÖRME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Kavram Dizini Ani Edimli Sözleşme

Kavram Dizini Ani Edimli Sözleşme Afet 385, 389, 394, 431, 458, 465, 509, 925, 1327, 1460 Ağır İhmal 371 Ağır Kusur 217, 260, 289, 326, 474, 655, 656, 672, 809, 852, 877, 881, 893, 907, 910, 962, 964, 965, 966, 978, 980, 986, 1454, 1460,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde 1. FAİZ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ-1 I. FAİZ KAVRAMI VE UNSURLARI-1 II. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ-3 A. Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması (Fer ilik Kuralı)-3 B. Faizin Asıl Alacaktan Bağımsız

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ (Sözleşmelerin Kurulması, Şekli, Genel İşlem Koşulları)

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ (Sözleşmelerin Kurulması, Şekli, Genel İşlem Koşulları) İçindekiler IX KISALTMALAR...LXXIII BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ... 1 A) Yeni Türk Borçlar Kanunu nun Kaynağı Hakkında Genel Açıklamalar... 1 B) Borçlar Hukukunun Genel Kurallarının Bir Kısmına Kaynaklık Eden

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER Dr. Öğr. Üyesi DUYGU KOÇAK DİKER KONUT ve ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRACININ ÖDEME DIŞINDAKİ YAN BORÇLARINA AYKIRILIĞI ve SÖZLEŞMENİN KİRAYA VEREN TARAFINDAN SONA ERDİRİLMESİ (TBK m. 316/II-III) İÇİNDEKİLER

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık İsmail ERCAN THEMIS İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık Cilt III: Yeni Konular İÇİNDEKİLER BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI

Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI Av. ERGİN AKÇAY TÜRK BORÇLAR KANUNU NA GÖRE ZAMANAŞIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xiii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ZAMANIN GEÇMESİNİN HAKLARA ETKİSİ VE ZAMANAŞIMI KAVRAMI I. ZAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

Kusurlu İfa İmkânsızlığı

Kusurlu İfa İmkânsızlığı Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hukuki Sonuçları İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU

TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU 6 12 TÜRK MEDENİ KANUNU ve TÜRK BORÇLAR KANUNU Kavramlar Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Çocuk Koruma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ ECRİN BAYDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII SUNUŞ... IX ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785)

YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785) Dr. GÜLEN SİNEM TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı YARARI KALMAYAN YA DA AZALAN İRTİFAK HAKLARININ SONA ERMESİ (MK m. 785) İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Cem Akbıyık İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi

4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi : 4857 Sayılı İş Kanunu Fihristi www.uzmanglobal.com UZMAN GLOBAL; iş hukuku, sosyal güvenlik, SGK işlemleri, teşvik ve destekler, denetim, stratejik planlama ve eğitim alanlarında çözüm ortağınız. BİRİNCİ

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ

BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ Abdülhamit YILMAZ Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Borçlar Kanunu Değişiyor TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı ve 1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununu yenileyen "Borçlar Kanunu

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK. Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MEDENİ HUKUKUN ALT DALLARI-TİCARET HUKUKU-ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK Dr. Öğr. Üyesi Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi KİŞİLER HUKUKU Medenî Hukuk-Kişiler Hukuku Konusu: Hukuk bakımından hak sahibi

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ VE ŞEKİL YÖNÜNDEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ VE ŞEKİL YÖNÜNDEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yrd. Doç. Dr. ARİF BARIŞ ÖZBİLEN Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ VE ŞEKİL YÖNÜNDEN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TAŞIMA ÜCRETİ, HUKUKİ NİTELİĞİ, KAYNAĞI VE KAPSAMI 1. TAŞIMA ÜCRETİ KAVRAMI... 5 A. İktisadi Anlamda Ücret... 5 B.

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar...XXI Giriş...1 A. Konunun Önemi...2 B. Konunun

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Fihristi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Fihristi : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Fihristi www.uzmanglobal.com UZMAN GLOBAL; iş hukuku, sosyal güvenlik, SGK işlemleri, teşvik ve destekler, denetim, stratejik planlama ve

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Dr. EMRE CUMALIOĞLU Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YAYIM SÖZLEŞMESİ

Dr. EMRE CUMALIOĞLU Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YAYIM SÖZLEŞMESİ Dr. EMRE CUMALIOĞLU Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi YAYIM SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm YAYIM SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Dr. Mükerrem Onur BAŞAR

Dr. Mükerrem Onur BAŞAR Dr. Mükerrem Onur BAŞAR MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI UYARINCA SÖZLEŞMEYE UYGUN MAL TESLİM EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİNDEN ÖTÜRÜ

Detaylı

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ

ÖNSÖZ... V GİRİŞ YABANCI HUKUKLARDA TÜRK HUKUKUN'DA... 6 NOTERLİK MESLEĞİNİN TANIMI VE HUKUKİ STATÜSÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V ÖZ-ABSTRACT... VII KISALTMALAR... XVII GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. NOTERLİK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ... 3 1.1. YABANCI HUKUKLARDA... 3 1.2. TÜRK

Detaylı

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI

Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN BANKA TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHİ VE SONUÇLARI İçindekiler Danışmanın Önsözü... VII Önsöz...IX İçindekiler... XIII Kısaltmalar Cetveli...XIX

Detaylı